Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/11/2011 (извънредно заседание, 14:00)  1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
  2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
  3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
  4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители, 13.7.2011 г.; Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
  5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2011 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания