Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/08/2002 - 02/09/2002
1. Ново обсъждане на Закона за биологичното разнообразие, приет от Народното събрание на 10 юли 2002 г. и върнат с Указ № 265 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

2. Проект за решение за разрешаване пребиваването на военнослужещи с личното си оръжие и военнотранспортна техника от състава на Почетната артилерийска рота на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия на територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 19.7.2002 г.).

3. Проект за решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент на Кралските военновъздушни сили на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия на територията на Република България за участие в учението "Самотна котка 2002" ("Lone cat 2002") (Вносител: Министерски съвет; 19.7.2002 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Судан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).

5. Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията в Устава на Международната агенция по атомна енергия (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие /AFD/ (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2002 г.).

7. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 1 декември 2000 г. за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансови споразумения с Европейската инвестиционна банка, с Френската агенция за развитие и с Кредитната институция за възстановяване - Федерална република Германия, свързани с изпълнението на проекта за изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между Република България и Румъния в района на Видин - Калафат /Обн., ДВ, бр. 99 от 2000 г./ (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2002 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС) за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бедствия (Вносител: Министерски съвет; 8.7.2002 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за радиото и телевизията (Приет на първо четене 24.7.2002 г.).

10. Второ четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за народната просвета (Приети на първо четене на 24.7.2002 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Петър Мутафчиев, Янаки Стоилов и Васил Калинов, 1.10.2001 г.; Пламен Моллов, 24.7.2002 г.; Министерски съвет, 25.7.2002 г.; Венцислав Върбанов, Моньо Христов и Георги Станилов, 25.7.2002 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2002 г.).

13. Проект за решение за даване на съгласие за провеждане на преговори и за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Заемното споразумение между "Топлофикация - София" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация и модернизация на "Топлофикация - София" ЕАД" (Вносител: Министерски съвет; 26.6.2002 г.).

14. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2" (Вносител: Министерски съвет; 23.7.2002 г.).

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Благовест Сендов и група народни представители, 17.7.2002 г.; Владимир Дончев и група народни представители, 26.7.2002 г.).

16. Второ четене на законопроекта за амнистия (Приет на първо четене на 26.6.2002 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за лова и опазване на дивеча - продължение.

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Кодекса за търговското мореплаване (Вносител: Министерски съвет; 5.6.2002 г.).

19. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2001 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2002 г.).

20. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания