Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/12/2011 - 21/12/2011 1. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2011 г. Приет на първо четене на 30.11.2011 г.). /Приложение към Договора – Схема на договореностите, е класифицирано с гриф за сигурност „поверително”/
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2011 г. Приет на първо четене на 23.6.2011 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2011 г. Приет на първо четене на 24.11.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 15.12.2011 г.
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2011 г.).
 5. Ново обсъждане на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8.12.2011 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 253 от 12.12.2011 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. – точка първа за петък, 16.12.2011 г.
 6. Второ четене на законопроекта за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2011 г. Приет на първо четене на 30.11.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет, 31.8.2011 г. Приет на първо четене на 23.11.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г. Приет на първо четене на 17.11.2011 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2011 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2011 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет; 24.11.2011 г. Приет на първо четене на 9.12.2011 г.).
 12. Парламентарен контрол (16.12.2011 г., петък от 11,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания