Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/11/2012 - 08/11/2012 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; 26.9.2012 г.).
 2. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от Димитър Ангелов Иванов, 2.11.2012 г.).
 3. Проект за решение за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (Вносител: Председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, на основание чл. 35б, ал. 6 от Закона за независимия финансов одит; 1.11.2012 г.) - точка първа за петък, 9.11.2012 г.
 4. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносители: Ивайло Тошев и Красимир Минчев, 4.4.2012 г.; Приет на първо четене на 17.10.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Министерски съвет, 4.9.2012 г.; Приет на първо четене на 17.10.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносител: Министерски съвет, 13.7.2012 г.; Приет на първо четене на 27.9.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (Вносител: Министерски съвет; 12.10.2012 г.) - точка първа за четвъртък, 8.11.2012 г.
 8. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (Вносител: Министерски съвет; 11.10.2012 г.) - точка втора за четвъртък, 8.11.2012 г.
 9. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2012 г.) - точка трета за четвъртък, 8.11.2012 г.
 10. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2012 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн (Вносител: Министерски съвет; 26.10.2012 г.).
 12. Първо четене на законопроекта за отмяна на Закона за защита от дискриминация (Вносители: Борислав Стоянов и Петър Хлебаров; 21.8.2012 г.) - продължение.
 13. Парламентарен контрол: - Разисквания по питането на народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев; - Отговори на въпроси и питания. (Отменено с решение на Народното събрание от 8.11.2012 г.)
Форма за търсене
Ключова дума