Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/10/2013 - 04/10/2013



 1. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на инвестиционното проектиране (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители; 19.9.2013 г.). – гласуване на проекта за решение.
 2. Искане за предсрочно освобождаване на Председателя на 42-то Народно събрание г-н Михаил Миков (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители; 26.9.2013 г.).
 3. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г.) – продължение - предложение от парламентарната група на Движение за права и свободи по чл. 49, ал. 7 от ПОДНС.
 4. Проект за решение за обявяване на неутралитет, неизпращане на български военни контингенти и формирования, забрана за предоставяне на територии, военни бази и/или цивилни съоръжения във връзка с евентуален военен конфликт в Близкия Изток (Вносител: Волен Сидеров и група народни представители, 30.8.2013 г.) - предложение от парламентарната група на партия „АТАКА” по чл. 49, ал. 7 от ПОДНС.
 5. Прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Йоана Кирова, 27.9.2013 г.).
 6. Проекти за решения за избиране, попълване и промени в състава на постоянни делегации на Народното събрание (Вносител: Деница Караджова, 20.9.2013 г.; Красимир Велчев и Димитър Главчев, 27.9.2013 г.).
 7. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Димитър Главчев, 20.9.2013 г.; Камен Костадинов, 24.9.2013 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“) (Вносител: Министерски съвет, 30.8.2013 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., и на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2013 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията (Вносител: Министерски съвет, 27.5.2013 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2013 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена (Вносител: Министерски съвет, 9.9.2013 г.).
 13. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния багаж по море от 1974 г. (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г.).
 14. Второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 12.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 5.9.2013 г.).
 15. Първо гласуване на законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г.).
 16. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева, 26.7.2013 г.).
 17. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.9.2013 г.).
 18. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Вносители: Захари Георгиев и Христо Монов, 26.7.2013 г.).
 19. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Младен Червеняков и група народни представители, 25.9.2013 г.).
 20. Доклад за работата на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната и проект за решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 27.9.2013 г.).
 21. Първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 29.7.2013 г.).
 22. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 28.5.2012 г.) и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 31.5.2013 г.).
 23. Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 23.7.2012 г.) и Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.7.2013 г.).
 24. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Емил Радев, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 31.7.2013 г.).
 25. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - сряда, 2.10.2013 г., от 12.30 ч.
 26. Парламентарен контрол по чл. 89-101 от Правилника за органи-зацията и дейността на Народното събрание – петък, 4.10.2013 г., от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001





  Последни заседания