Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/10/2013 - 18/10/2013 1. Проект на решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на регионалната политика (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители, 10.10.2013 г.).
 2. Освобождаване на Сабрие Тайфи Сапунджиева като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Подадено заявление, 14.10.2013 г.).
 3. Проект на решение за попълване на състава на Комисията по вероизповедания и парламентарна етика (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев, 9.10.2013 г.).
 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г.) - продължение.
 5. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2013 г.).
 6. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет, 27.9.2013 г.).
 7. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 27.9.2013 г.).
 8. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2013 г.).
 9. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2013 г.).
 10. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Вносители: Захари Георгиев и Христо Монов, 26.7.2013 г.).
 11. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Емил Радев, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 31.7.2013 г.).
 12. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Димчо Михалевски, 17.9.2013 г.).
 13. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Министерски съвет, 9.9.2013 г.; Нигяр Джафер и Емил Райнов, 9.10.2013 г.).
 14. Първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г.).
 15. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 28.5.2012 г.) и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 31.5.2013 г.).
 16. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 23.7.2012 г.) и Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.7.2013 г.).
 17. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2013 г.).
 18. Проект за решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 01.01.2020 г. (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 18.9.2013 г.).
 19. Парламентарен контрол по чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания