Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/10/2013 - 25/10/2013 1. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Министерски съвет, 9.9.2013 г.; Нигяр Джафер и Емил Райнов, 9.10.2013 г.) - продължение.
 2. Първо гласуване на законопроект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Христо Бисеров и група народни представители, 10.10.2013 г.).
 3. Първо гласуване на законопроекти за ограничаване изменението на климата (Вносители: Ивелина Василева и група народни представители, 2.8.2013 г.; Министерски съвет, 26.9.2013 г.).
 4. Първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г.).
 5. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Вносители: Захари Георгиев и Христо Монов, 26.7.2013 г.).
 6. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Димчо Михалевски, 17.9.2013 г.).
 7. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Емил Радев, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 31.7.2013 г.).
 8. Второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов, 23.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 11.9.2013 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 27.9.2013 г.).
 10. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2013 г.).
 11. Проект за решение за определяне на военни формирования и структури за допълване на въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за въоръжените сили (Вносител: Министерски съвет, 23.8.2013 г.) – Приложението към проекта за решение е класифицирано с гриф за сигурност „поверително”.
 12. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 28.5.2012 г.) и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 31.5.2013 г.).
 13. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 23.7.2012 г.) и Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.7.2013 г.).
 14. Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г. (Вносители: Лютви Местан и група народни представители, 10.10.2013 г.).
 15. Парламентарен контрол по чл. чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания