Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/01/2014 - 31/01/2014 1. Проект на решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (обн. ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.) (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 8.1.2014 г.) и Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносители: Мая Манолова и Четин Казак, 28.1.2014 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2013 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 27.12.2013 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2013 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет, 13.01.2014 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 20.9.2013 г.; Министерски съвет, 19.12.2013 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет, 6.12.2013 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2013 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Министерски съвет, 15.11.2013 г.; Димчо Михалевски, 25.11.2013 г.) - точка първа за четвъртък, 30.01.2014 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.12.2013 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 29.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 21.11.2013 г.) - продължение.
 12. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 26.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2013 г.) - продължение.
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.12.2013 г.).
 14. Доклади на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 15. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2012 г. (Вносител: Омбудсман на Република България, 1.4.2013 г.).
 16. Изслушване на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова, министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов, относно необходимостта от предприемането на спешни мерки и действия от страна на отговорните министерства за предотвратяване презастрояването на природен парк „Странджа” и възможни наказателни процедури от страна на Европейската комисия срещу България за нарушаване на европейското екологично законодателство (Вносители: Александър Ненков и Лиляна Павлова, 29.01.2014 г.) – точка първа за петък, 31.1.2014 г.
 17. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания