Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/07/2014 - 11/07/2014 1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел (Вносител: Министерски съвет, 14.5.2014 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 13.5.2014 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз (Вносител: Министерски съвет, 23.5.2014 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г. (Вносител: Министерски съвет, 11.4.2014 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 9.6.2014 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски, 6.2.2014 г. Приет на първо гласуване на 3.4.2014 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Вносители: Георги Кадиев и група народни представители, 28.3.2014 г., Йордан Цонев, 25.6.2014 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.) - продължение.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 6.2.2014 г.) - продължение.
 10. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от Народното събрание на 18 юни 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 157 от 30 юни 2014 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за петък, 11.7.2014 г.
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 13.3.2014 г. два законопроекта с вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 12.11.2013 г.; Валентина Богданова и група народни представители, 3.12.2013 г.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания