Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/03/2016 (извънредно заседание, 12:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2015 г. Приет на първо гласуване на 4.2.2016 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет, 15.9.2015 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за държавните помощи (Вносител: Министерски съвет, 20.1.2016 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Вносител: Министерски съвет, 18.11.2015 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет, 15.1.2015 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания