Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/05/2016 - 20/05/2016 1. Проект за решение за промени в структурата на Министерския съвет на Република България и Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 13.5.2016 г.).
 2. Предсрочно прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Ивайло Калфин, 18.5.2016 г.).
 3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 28 април 2016 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 127 от 9 май 2016 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 4. Проект за решение за попълване ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (Вносители: Цвета Караянчева и Станислав Иванов, 12.5.2016 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 12.5.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 16.2.2016 г. Приет на първо гласуване на 17.3.2016 г.).
 7. Проекти за решения за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносители: Петър Славов и група народни представители, 6.4.2016 г.; Комисия по икономическа политика и туризъм).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет, 15.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 1.3.2016 г.).
 9. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Център за градска мобилност“ ЕАД - гр. София (Вносители: Жельо Бойчев и група народни представители, 26.4.2016 г.).
 10. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 4.4.2016 г.) – точка първа за петък, 20.5.2016 г.
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет, 11.2.2016 г. Приет на първо гласуване на 11.3.2016 г.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания