Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

София, вторник, 9 септември 2003 г.
Открито в 14,03 ч.


09/09/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова, Асен Агов, Благовест Сендов и Юнал Лютфи
  Секретари: Величко Клингов и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Искам да припомня, че на последното пленарно заседание беше взето решение за днешното извънредно заседание с една-единствена точка в дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА.
  Моля председателят на Комисията по транспорт и телекомуникации – господин Йордан Мирчев, да заповяда на трибуната.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Предлагам в пленарната зала да бъдат допуснати заместник-министърът на транспорта и съобщенията, отговарящ за гледания законопроекта – господин Неделчо Неделчев; Георги Александров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, и господин Петър Рендов – член на Комисията за регулиране на съобщенията, освен тези, за които вече е гласувано.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Те не бяха ли допускани в предишните заседания?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има процедурно предложение за допускане в пленарната зала на посочените господа.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 122 народни представители: за 121, против 1, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Милчев.
  КИРИЛ МИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Правя процедурно предложение срокът за подаване на предложения по обобщения законопроект за защита на дискриминацията да бъде съкратен до днес до 18,00 ч., тъй като той е до утре до 18,00 ч., за да може утре да се проведе заседание на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Всъщност предложението Ви е за съкращаване на срока за предложения с един ден.
  Има ли противно предложение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за съкращаване срока за предложенията за второ четене по законопроекта за защита на дискриминацията с един ден.
  Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
  Гласували 137 народни представители: за 110, против 20, въздържали се 7.
  Това предложение е прието.
  Не виждам други процедурни въпроси.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  По чл. 57 има предложение от народните представители Валери Димитров и Нина Чилова – в чл. 57, ал. 5 думите “7-дневен” да се заменят с “14-дневен”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Иван Иванов – в чл. 57, ал. 4 накрая се добавят думите “и информира заявителя за него”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението от народния представител Благой Димитров е в същия дух – в чл. 57 ал. 4 се изменя така:
  “(4) В 6-седмичен срок комисията се произнася с решение по заявлението” – дотук е текстът на вносителя – “за което веднага информира заявителя”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 57, който става чл. 56, да придобие следната редакция:
  “Чл. 56. (1) Индивидуална лицензия се издава без конкурс или търг от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на писмено заявление по образец, към което се прилагат всички изискващи се документи.
  (2) Документите са на български език в 2 еднообразни екземпляра.
  (3) Постъпилото заявление и приложените към него документи се разглеждат в 30-дневен срок от постъпването им.
  (4) При липсващи и/или нередовни документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите. В случай, че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.
  (5) Комисията се произнася с решение по заявлението в 6-седмичен срок от постъпването му. Когато се налага международно координиране на необходимите за дейността радиочестоти и радиочестотни ленти, срокът по ал. 3 се удължава с периода от време, нужен за международната координация, като заявителите се уведомяват писмено за това.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Преди да изкажа съображенията си в защита на предложението, което съм направил по чл. 57 на вносителя, който ще стане чл. 56, искам да направя по-скоро едно редакционно предложение, което се надявам, че ще приемете.
  Господин председателю, ал. 4 във финалния текст, който се предлага за гласуване, гласи: “При липсващи и/или нередовни документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите.”- чета само първото изречение.
  Така записан, този текст внушава двусмислие, че уведомлението трябва да бъде в 7-дневен срок, поради което правя следното редакционно изменение на този текст и го предлагам на пленарната зала:
  “При липсващи и/или нередовни документи заявителят се уведомява писмено да отстрани непълнотите или нередовностите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.”
  Считам, че по този начин текстът се изчиства.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Съвършено вярно е това, което казвате.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Сега ми позволете да кажа само няколко думи по предложението, което съм направил, а то е в чл. 57, ал. 4 накрая да се добавят думите “и информира заявителя за него”.
  Самата ал. 4, която всъщност става ал. 5 в новия текст, който се предлага за гласуване, гласи: “Комисията се произнася с решение по заявлението в 6-седмичен срок от постъпването му.”
  Аз нямам никакво възражение по отношение на този текст, но считам, че няма нищо по-нормално и демократично препис от решението на комисията да бъде изпратен на заинтересованото лице, което иска индивидуална лицензия. По такъв начин реално лицето ще бъде запознато с решението, бих казал практически веднага след неговото произнасяне.
  В този аспект, и бих казал, по същия начин в становището си Европейската комисия ни препоръчва в чл. 57, ал. 4: “За да се спазят изискванията на чл. 9, § 2 от Директивата относно лицензирането, тази алинея следва да се отнася за информиране на заявителя, а не просто за произнасяне на решение”.
  Аз питам: какво нередно има да се запише в закона, че ще бъде уведомен заявителят? Не! Просто се отхвърля предложението и отпада не само предложението, което съм направил, а и това на господин Благой Димитров, което е подобно и напълно разумно и резонно, но е нещо, по което се произнася в становището си и представителят на Европейската комисия.
  Ето защо, отчитайки, че това само ще подобри текста на този член, аз апелирам към колегите да подкрепят моето предложение, както и това на господин Благой Димитров, което е аналогично. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми дами и господа, преди малко колегата Иванов постави въпроса, включително и по моето предложение. Вероятно вносителят от Министерството на транспорта и съобщенията ще вземе отношение, но искам да чуя мотивите защо се отхвърля предложение за информиране от страна на Комисията за регулиране на съобщенията за нейното решение?
  Тук вероятно аз ще чуя аргумент, че става дума за издаване на лицензия без търг или конкурс, но искам да ви уведомя, уважаеми колеги, че навлизаме в следната хипотеза: без търг или конкурс се издават индивидуални лицензии тогава, когато примерно ресурсът е повече, няма повече от един желаещ за лицензия, в случаите на използване на ограничен ресурс, каквито случаи има на практика.
  Комисията може да се произнесе с решение и ако не е уведомено съответното лице за това, че му е отказана индивидуална лицензия или за това, че е потвърдено, че му е дадена индивидуална лицензия без търг или конкурс, тази информация да не стигне до лицето. Тоест, искам аргумент от вносителя, респективно от хората, които са отхвърлили моето предложение, защо има отказ за уведомяване на лицето? Аз не виждам никаква логика за отхвърляне на това мое предложение. Защо има отказ комисията да информира лицето.
  Още повече тук беше казано, че по отношение на информирането има изискване както по отношение на директивата, на новата европейска рамка, така и по отношение на експертизата на Европейската комисия, за която тук говорим многократно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да уважим предложението първо по ал. 4 – “в 7-дневен срок от получаване на уведомлението”, да бъде в края на изречението.
  Обръщам се към народните представители в ал. 5 към израза “комисията се произнася с решение по заявлението в 6-седмичен срок от постъпването му” да се добави “и информира заявителя за него” да го подкрепим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Понеже предложението на народният представител Благой Димитров обхваща и това на господин Иванов, а е малко по-точно, предполагам, че господин Иванов ще е съгласен да не се гласува отделно неговото предложение.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Да, не възразявам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли други желаещи?
  Заповядайте, господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател. Аз не искам да отнемам времето на аудиторията, но искам да внеса само едно уточнение. Съгласен съм с предложенията на господин Иванов и господин Благой Димитров, подкрепени от господин Мирчев, но само искам да посоча, че става дума за индивидуален административен акт, който очевидно подлежи на обжалване. Щом подлежи на обжалване, то очевидно трябва да бъде уведомена страната по него, тъй като иначе тя не би могла да го обжалва. Иначе не би текъл срок.
  И в Гражданско-процесуалният кодекс например не пише точно по какъв начин се уведомява страната – дали писмено, дали с призовка, със съобщение. Искам само да кажа, че този спор, който се разрази и се позовахме едва ли не на европейски директиви, изобщо не е толкова съществен. Очевидно, лицето ще трябва да бъде уведомено. Но няма пречка да пишем и в самия закон, че уведомяваме страната. Няма някаква политическа драма, както беше изказано от трибуната. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Пенчев.
  Заповядайте за реплика, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми господин Пенчев, има изричен текст в експертизата, в която се поставя въпроса за информирането. Аз съм съгласен с Вас, че от общите закони това нещо би следвало да се спазва, но това е един специален закон, изключително важен специален закон, по важна инфраструктура, по важни лицензионни режими. Нищо лошо няма, няма информационен излишък общите разпоредби да се проектират тук, за да стане ясно на комисията, че тя задължително информира веднага, след решението си, лицензианта си. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Не виждам други желаещи.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров, което беше подкрепено от господин Мирчев и от господин Пенчев по същество.
  Гласували 127 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 5.
  Предложението е прието.
  Искам да посоча, че по ал. 4 разумното предложение на господин Иван Иванов е абсолютно в духа, само че е по-ясно. Едва ли е необходимо да се подлага на гласуване. Просто трябва да бъде записано в тази негова редакция, така че се счита за прието.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Валери Димитров и Нина Чилова, което не е подкрепено от комисията.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Подлагам на гласуване текста на комисията с редакционната корекция, която беше направена.
  Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 58 има предложение от народния представител Валери Димитров.
  В чл. 58, ал. 1 се правят следните промени:
  1. Точка 2 отпада.
  2. Точки 3, 4 и 5 стават 2, 3 и 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Другите предложения са приети.
  Има предложение на народния представител Благой Димитров:
  В чл. 58, ал. 1, т. 2 пред думата “лицензия” се добавя “индивидуална”, а накрая се добавят думите “в този случай комисията проучва възможността за извършване на регистрация по обща лицензия, за което уведомява заявителя”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 58, който става чл. 57, да придобие следната редакция:
  “Чл. 57. (1) Комисията за регулиране на съобщенията с решение отказва издаването на индивидуална лицензия, когато:
  1. не е налице свободен ограничен ресурс;
  2. дейността би застрашила националната сигурност и отбраната на страната, или е в противоречие с международни задължения на страната;
  3. лицето, което кандидатства за лицензия:
  а) е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване на несъстоятелност;
  б) се намира в ликвидация;
  в) е лишено от правото да упражнява търговска дейност и за управители или членове на управителни органи на кандидата;
  г) има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове или към комисията;
  д) е с отнета лицензия за същата далекосъобщителна дейност в срока, определен от комисията по чл. 84, ал.3.
  е) е с наложено наказание за извършване на далекосъобщителна дейност без лицензия при условията на чл. 232, ал. 7;
  4. са налице обстоятелствата по чл. 59.
  (2) Обстоятелствата по т. 4, букви “а”, “б” и “г” се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по буква “в” – с декларация”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, нямам по същество възражение по отношение на така прочетения чл. 57, но може би и вие забелязахте, че когато председателят на комисията четеше текста на чл. 57, ал. 1, т. 3, буква “в”, той дори се спря за момент, защото там текстът е буквално в насипно състояние и ще ви го прочета, за да видите.
  Чета със самата шапка от ал. 1:
  “Комисията за регулиране на съобщенията с решение отказва издаването на индивидуална лицензия, когато (продължавам с т. 3):
  3. лицето, което кандидатства за лицензия:
  в) е лишено от правото да упражнява търговска дейност – и за управители или членове на управителни съвети на кандидата”.
  Този текст не би могъл по такъв начин да бъде гласуван в пленарната зала.
  Моето предложение, въпреки че ще предложа да се създаде ал. 2 на чл. 57, е по същество редакционно. Нека буква “в” на т. 3 да завърши единствено с текста “е лишен от правото да упражнява търговска дейност”.
  А в една нова ал. 3 да се запише: “Разпоредбите по ал. 1, т. 3, буква “в” се отнасят и за управители или членове на управителни органи на кандидата”.
  По такъв начин ще има пълна яснота.
  Иначе не мога да приема, че текстът на буква “в” е действително четим и разбираем от обикновения ползвател на закона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Споделям Вашето опасение, наистина текстът е недобър езиково.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, какво предлагам в моя текст? Предлагам да има възможност комисията, разбира се, след проучване, да уведоми заявителя, ако в нормативен акт не е записана такава възможност за индивидуална лицензия, да се даде възможност на КРС да проучи възможността да се мине на обща лицензия. И поставям един конкретен въпрос: цифрова телевизия. В момента съществува такъв дефицит – да няма такава правна възможност за издаване на индивидуална лицензия. Не искам да се впускам конкретно в това, че в момента нямаме възможност за мултикомплексни оператори, но твърдя, че в момента има дефицит и нашият правен мир не отговаря на такава технологична възможност за издаване на индивидуална лицензия на лице, което иска да излъчва цифрова телевизия – да речем, шест телевизионни програми, уплътнени цифрово в една честота в ефира.
  Питам, при това положение, многократно съм поставял този въпрос по отношение на Закона за радиото и телевизията, но тук е възможността чрез Закона за далекосъобщенията да се даде такава възможност на Комисията за регулиране на съобщенията, защо в момента искаме да дадем такава възможност при съществуване на такъв дефицит? Няма лошо да се даде възможност на КРС да обсъди една такава възможност и да отговори на изискванията на пазара. Още повече, че всички сме наясно колко консервативен е режимът на изменяне на подзаконовите актове, да не говорим за това, че след като веднъж приемем Закона за далекосъобщенията, трябва да минаваме на изменения и допълнения на Закона за далекосъобщенията за такава възможност.
  Защо в момента не минем на една степен свобода - да дадем възможност на КРС да реши този въпрос? Защо има отказ? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Предлагам да подкрепим предложението на народния представител Иван Иванов.
  Буква “в” ще стане “е лишено от правото да упражнява търговска дейност.”
  “(2) Обстоятелствата по т. 3…”.
  Новата ал. 3 ще бъде:
  “(3) Разпоредбите на ал. 1, т. 3, буква “б” се отнасят и за управителя и членове на управителни органи на кандидата.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Това ще го подложа на гласуване.
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, чисто редакционно смятам, че текстът ще стане по-тромав, ако създаваме нова алинея и казваме, че някакви ограничения се отнасят и за една друга категория.
  Бих предложил към т. 3 - “лицето, което кандидатства за лицензия”, буква “в”, “е лишено от правото да упражнява търговска дейност”, да се добави още една буква: “или е управител или член на управителни органи на кандидата”.
  Така стилно граматически отговаря на предишния текст и няма защо да се създава специална алинея, когато тук имаме изброяване на определени категории лица, да добавя само една категория, само защото досега редакционно не е бил добре съставен текстът, да слагаме нова алинея, в която да казваме, че тези неща се отнасят и за тези хора. Просто, ако се прецени, че това е по-удачно, мисля, че като стил на закона е по-добре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Не знам обаче дали яснотата при Вас е това, което цели законът. Това е нещо, по което искам да вземе отношение евентуално и господин Иванов.
  Заповядайте за реплика, господин Иванов.


  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, боя се, че всъщност господин Соколов предлага текст, който излиза от рамките на чл. 57. Член 57 не лишава от правото да се издава индивидуална лицензия на управителите и членовете на управителни органи на кандидата, а само в случаите, когато те са лишени от право да упражняват търговска дейност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Точно така, да.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Ето затова смятам, като разбирам, че се създава една специална алинея и приемам, ако се даде някакво по-друго решение, че трябва да се отчете именно това, че тук се касае за лишаване от право да упражняват търговска дейност. При това положение, било лицето, ако се касае само за едно лице, или членовете и управителя на управителните съвети на кандидата, ако сред тях има такива, които са лишени от право да упражняват търговска дейност, то те попадат под забраната за издаване на индивидуална лицензия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Значи оттегляте Вашето предложение. И аз смятам, че това е по-разумното, макар че може би не е най-доброто редакционно предложение, но поне смисълът е ясен.
  Има ли други желаещи? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване.
  Гласуваме първо предложението на народния представител Валери Димитров, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте неговото предложение.
  Гласували 90 народни представители: за 9, против 69, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение, което не се подкрепя от комисията, е на народния представител Благой Димитров.
  Моля, гласувайте неговото предложение.
  Гласували 94 народни представители: за 24, против 66, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, подкрепено и от господин Мирчев, което дава по-голяма яснота.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
  Предложението е прието.
  И сега подлагам на гласуване подобрената редакция на комисията със съответната направена корекция.
  Моля, гласувайте този текст.
  Гласували 102 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 3.
  Приема се.
  Господин Мирчев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам да изчета чл. 59, 60 и 69 ан блок.
  По чл. 59 има предложение на Валери Димитров и Нина Чилова, което е оттеглено.
  Има предложение на Йордан Мирчев, което е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59, който става чл. 58:
  “Чл. 58. Условията и редът за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за определени далекосъобщителни дейности се определят с наредби на министъра на транспорта и съобщенията.”
  По чл. 60 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 59:
  “Чл. 59. (1) Индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с национално покритие не се издава на обществен оператор или на свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, притежаващи друга лицензия за същия вид далекосъобщителна дейност.
  (2) Индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност не се издава на обществен оператор или на свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, притежаващи лицензия с национално покритие за същия вид далекосъобщителна дейност.”
  По чл. 60 предложенията на народните представители Йордан Мирчев и Лютви Местан са подкрепени.
  Предложението на народните представители Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева по т. 1 се подкрепя по принцип. Текстът се съдържа в новосъздадения чл. 52, а по т. 2 се подкрепя с нова редакция.
  Предложенията на народния представител Петър Мутафчиев, Благой Димитров, Люцкан Далакчиев са подкрепени и комисията предлага чл. 61, който става чл. 60, да придобие следната редакция:
  “Чл. 60. (1) Индивидуалната лицензия е със срок до 20 години.
  (2) Срокът може да бъде продължаван по искане на лицензирания от Комисията за регулиране на съобщенията, когато:
  1. лицензираният отговаря на изискванията на действащото законодателство, включително на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. за лицензирания не са налице обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 3.
  (3) Комисията продължава срока на издадените индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на лични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии за продължаване на срока на съответната индивидуална лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и когато са налице предпоставките по ал. 2. В този случай и двете лицензии се продължават за еднакъв срок.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По тези три текста, които изглеждат безспорни, има ли желаещи?
  Заповядайте, господин Иванов. Може да не са толкова безспорни.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да взема отношение по чл. 59, който става чл. 58. В него имаше две предложения, които, както заяви и председателят на комисията проф. Мирчев, бяха оттеглени.
  Аз обаче първо изразявам недоумението си и мисля, че не съм присъствал на това заседание, на което колегите Валери Димитров и Нина Чилова оттеглиха своето предложение, но те съвсем ясно са записали в мотивите си, че дейностите, които подлежат на този режим, а той е издаване на индивидуална лицензия без търг и конкурс, следва да бъдат уредени в закона. Поради което редът за издаване на индивидуалните лицензии може да бъде уреден с наредба на министъра на транспорта и съобщенията, но не и условията да бъдат уредени в такава наредба.
  И в подкрепа на това твърдение на моите колеги, към което аз се присъединявам изцяло, е и становището на Европейската комисия, която категорично заявява, че не би трябвало по никакъв начин да бъдат поставени условия, които да бъдат в подобен подзаконов акт, а трябва изцяло да бъдат спазени единствено условията по чл. 8, § 1 от Директивата относно лицензирането.
  Не е въпрос на наредба да се разпише от министъра какви например допълнителни условия ще бъдат поставени там. Ако има условия, те трябва да залегнат в закона. Говорим за индивидуална лицензия, която ще бъде издадена чрез конкурс или търг.
  Поради което, господин председателю, използвайки правомощията си съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правилникът ми дава тази възможност, правя предложение на пленарната зала да отпаднат единствено думите “условията и”, тоест първите две думи на новия чл. 58. Тогава той ще звучи по следния начин:
  “Редът за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за определени далекосъобщителни дейности се определя с наредба на министъра на транспорта и съобщенията”.
  За мен това е изчистеният текст и отново повтарям, че в противен случай съществува опасност да влезем в противоречие и да се поставят условия, които са извън директивата на Европейския съюз относно лицензирането, с която ние сме длъжни да се съобразим. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Едно предложение.
  Господин председател, това е предложение на Съвета по законодателство, което впоследствие беше внесено от господин Валери Димитров и Нина Чилова, но юристите в комисията, когато го разглеждахме казаха, че трябва да остане “условията и редът”. Така че аз ще се доверя на това, което ще предложат юристите, и предлагам да го подкрепим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Госпожо Чилова, заповядайте, чакам Вашето мнение.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, наистина в това, което каза господин Димитров, има логика.
  Същото беше и със становището на Съвета по законодателство, но тъй като в комисията дебатирахме доста дълго по тази разпоредба и вносителите, аз също ще помоля да вземат отношение, ясно заявиха тогава, че тъй като се касае за конкретен вид далекосъобщителна дейност и всяка една дейност има свои специфични условия, и тъй като тези условия са много гъвкави и с оглед възможността и необходимостта те да бъдат променяни в зависимост от условията за конкретен вид дейност, тогава ние наистина се съгласихме, че по-разумно и много по-лесно би било да се промени един подзаконов нормативен акт, отколкото един основен нормативен акт, затова всъщност оттеглихме нашето предложение.
  Доколкото съм запозната, те също направиха своето изказване в посока на това, че ние не влизаме в противоречие с директивите на Европейския съюз, но все пак ще помоля някой от членовете на комисията да вземе отношение и да разясни на колегите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Чилова.
  Обръщам се към вносителите. Заповядайте, ще ви помоля да вземете компетентно отношение. (Неразбираеми реплики на Петър Мутафчиев.)
  Кажете, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Нарушавате правилника.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Защо? (Реплика на Петър Мутафчиев.) Залата е гласувала, това е възможно.
  Ще Ви помоля да вземете отношение, господин Симеонов.
  БОЖИДАР СИМЕОНОВ: Благодаря Ви.
  От Европейската комисия нямаме възражения по този член, защото европейската практика показва, и това е целесъобразното, че отделните далекосъобщителни дейности са много специфични – отдаване на линии под наем, управление на спътникови оператори и спътникови служби, да има специални наредби, които са силно технически, и не е необходимо в закона да бъдат разписвани тези условия. Така че ние ви предлагаме тестът на вносителя да остане. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Други желаещи да вземат отношение по този въпрос има ли?
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председателю.
  Не е коректно да се подвежда народното представителство в залата. Аз ще си позволя да прочета три реда от така наречената експертиза и ще помоля вносителите да бъдат коректни и да не въвеждат в заблуждение народното представителство.
  Записано е, чета дословно:
  “Нито чл. 59, нито раздел ІV ограничават условията, с които могат да се обвързват индивидуалните лицензии към строго необходимите условия, по начина, който се изисква от чл. 8, § 1 от Директивата относно лицензирането.
  По-конкретно следва да се отбележи, че условията, които са посочени в приложението към директивата относно лицензирането, са изчерпателни. Вследствие на това не могат да се предвиждат никакви други условия”. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Повече не ми е необходима експертна оценка.
  Ако няма други желаещи народни представители, преминавам към гласуване. Не виждам желаещи.
  Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов от чл. 59 по номерацията на вносителя да отпаднат думите “условията и”.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте това предложение.
  Гласували 131 народни представители: за 41, против 86, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване ан блок на текстовете от чл. 59 до чл. 61, така както са подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте тези три текста ан блок.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Гласували 128 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 24.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: “Раздел ІІІ – Издаване на индивидуални лицензии след провеждане на конкурс или търг”.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел ІІІ. Ако разрешите, господин председателю, да прочета чл. 62, тъй като предложенията по него са приети.
  Комисията предлага чл. 62, който става чл. 61, да придобие следната редакция:
  “Чл. 61. (1) Процедура за издаване на индивидуална лицензия чрез конкурс или търг се открива по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията или по искане на заинтересовано лице.
  (2) При постъпило искане от заинтересовано лице комисията проучва техническите възможности за издаване на индивидуална лицензия и в срок до 30 дни го уведомява писмено за резултата.
  (3) В случаите по ал. 1 и при установено наличие на технически възможности по ал. 2 комисията публикува съобщение най-малко в един национален ежедневник и на страницата си в Интернет, в което обявява намерението си да издаде индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност, техническите параметри на свободния ограничен ресурс и срок, в който заинтересованите лица могат да подават исканията си. Срокът не може да бъде по-малък от 30 дни.
  (4) В случай, че броят на лицата, подали искане по ал. 3, е по-малък или равен на броя на лицата, които могат да бъдат лицензирани съобразно свободния ограничен ресурс, комисията уведомява лицата по ал. 3 в 7-дневен срок и издава индивидуални лицензии на основание чл. 55, ал. 2, т. 1, при условията и по реда за издаване на индивидуална лицензия без конкурс или търг. Когато техният брой е по-голям, комисията обявява конкурс или търг.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли бележки по чл. 62, който става чл. 61? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  Член 61 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 63 има предложение на народния представител Валери Димитров, което не е подкрепено от комисията – в чл. 63, ал. 1 думите “шест месеца” се заменят с “три месеца”.
  Йордан Мирчев оттегля предложението си.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 62 и предлага следната редакция.
  “Чл. 62. (1) Комисията за регулиране на съобщенията в срок до 6 месеца от изтичането на срока по чл. 61, ал. 3 с решение обявява конкурс или търг за издаване на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с използване на ограничен ресурс.
  (2) Решението по ал. 1 съдържа:
  1. предмет и вид на конкурса или търга;
  2. специфични изисквания към лицата, които могат да участват, отнасящи се до технически или финансови условия, или до условия за спазване на конкуренцията;
  3. място, срок и ред за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
  4. срок и място за подаване на заявление за участие;
  5. размер и начин на плащане на депозит за участие;
  6. начална тръжна цена и стъпка за наддаване при обявяване на търг;
  7. дата, място и час на провеждане на конкурса или търга;
  8. други конкретни изисквания, свързани с процедурата на конкурса или търга.
  (3) Решението по ал. 1 се обнародва в “Държавен вестник”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Господин Валери Димитров, оттегляте ли предложението си?
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ, от място): Не. Нека да се гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други желаещи да вземат думата?
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Използвам факта, че господин Валери Димитров не оттегля предложението си и искам най-енергично да го подкрепя. Защото, ако следите текстовете на закона и въведете комулативен ефект на различните срокове, вие ще видите, че общият срок за издаване на индивидуална лицензия, ще надмине една година. В тези години, когато телекомуникационният пазар се развива изключително бързо, ние нямаме никакъв национален интерес от един такъв голям срок от над една година за издаване на индивидуална лицензия за извършване на далекосъобщителни дейности.
  Ето защо смятам, че предложенето на господин Валери Димитров е напълно разумно. Искам да ви прочета и текста. Записано е, че Комисията за регулиране на съобщенията в срок до шест месеца от изтичането на срока по чл. 61, ал. 3, с решение обявява конкурс. Аз питам след като е изтекъл срокът по ал. 3 на чл. 61 и съответно на заинтересованите лица е даден срок само 30 дни да се подадат исканията, след това в срок до 6 месеца комисията разсъждава и накрая излиза с решение за обявяване на конкурс или търг. Мисля, че е повече от разумно предложението на господин Валери Димитров този срок да бъде до три месеца.
  В подкрепа на това искам да отбележа, че в своето становище Европейската комисия също заявява подобно заключение, че този срок следва да бъде съкратен, като на Комисията за регулиране на съобщенията се даде срок по-малък от шест месеца, за да започне тръжна процедура. В сегашния си вид разпоредбите на раздела не могат да гарантират спазване на сроковете за издаване на лицензии в съответствие с чл. 9, § 2 от директивата относно лицензирането.
  Поради тази причина, уважаеми колеги, апелирам към вас да подкрепите предложението на колегата Валери Димитров. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валери Димитров, което беше подкрепено от народния представител Иван Иванов, но неподкрепено от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 92, против 20, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Моля да гласувате окончателния текст с тази поправка.
  Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Ще докладвам членове 64, 65 и 66, тъй като предложенията са приети.
  По чл. 64 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 63:
  “Чл. 63. (1) Конкурс се провежда, когато има необходимост от комплексна оценка за издаване на индивидуалната лицензия. Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен.
  (2) Търг се провежда в случаите, когато с оглед характера на дейността от по-съществено значение е размерът на предложената тръжна цена. Търгът може да бъде с явно или с тайно наддаване.”
  По чл. 65 предложението на Иван Иванов е прието и комисията предлага редакцията на чл. 65, който става чл. 64 да бъде следната:
  “Чл. 64. (1) Конкурсните или тръжните книжа съдържат:
  1. изисквания за осъществяване на дейността – предмет на конкурса или търга, като темпове на развитие и/или на обслужване, качество на услугите, вид на използваната технология, задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. критерии за оценка, относителната им тежест и механизъм за оценяване;
  3. правила за провеждане на конкурса или търга;
  4. правила за работата на експертната комисия.
  (2) Конкурсните и тръжните книжа по ал. 1 се разработват и утвърждават от комисията за регулиране на съобщенията.”
  По чл. 66 предложението на Йордан Мирчев е прието.
  Комисията предлага чл. 66, който става чл. 65 да придобие следната редакция:
  “Чл. 65. (1) За провеждане на конкурса или търга Комисията за регулиране на съобщенията определя експертна комисия.
  (2) Когато дейността – предмет на лицензията, може да засегне интересите на националната сигурност и отбраната на страната, като членове на експертната комисия участват и представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на финансите.
  (3) Лице, което има съществен търговски, финансов или друг делови интерес, не може да участва като член на експертната комисия.
  (4) Всеки член на експертната комисия е длъжен да декларира писмено пред Комисията за регулиране на съобщенията, липсата на съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или икономически свързани с него или с членове на семейството му лица имат при избора на даден кандидат и че няма да бъдат назначени в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга, до една година от издаването на лицензията.
  (5) В декларацията по ал. 4 се посочват имената и адресите на икономически свързаните с него или с членове на семейството му лица, както и за съществените търговски, финансови или други делови интереси, които са възникнали. Декларациите се съхраняват в специален публичен регистър при Комисията за регулиране на съобщенията.
  (6) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги, когато членовете на експертната комисия или членове на техните семейства, както и икономически свързани с тях лица, получават лицензия по този закон.
  (7) Комисията за регулиране на съобщенията с решение определя членовете на експертната комисия, реда за провеждане на заседанията, начина на вземане на решения, изготвянето на протоколи, възнагражденията за участие в експертната комисия.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Имате думата по тези три текста.
  Господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз нямам предложения по тези три параграфа, но ще използвам правото си, което ми се дава на второ четене, за да предложа отпадането на част от така прочетения нов § 65 и по-специално това е чл. 65, ал. 4 като правя предложение да отпаднат последните думи на ал. 4, а именно “до една година от издаването на лицензията”.
  Самият текст на ал. 4 гласи, че всеки член на експертната комисия е длъжен да декларира писмено пред Комисията за регулиране на съобщенията липсата на съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или икономически свързани с него или с членове на семейството му лица имат при избора на даден кандидат и че няма да бъдат назначавани в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга, до една година от създаването на лицензията.
  Но аз питам какво означава това, че като мине година и един ден те могат станат направо изпълнителни директори или управители на тези дружества?
  Ето защо аз считам, че просто не трябва да съществува този срок до една година, а трябва да се каже, че не могат да бъдат назначавани в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга.
  И ще ви дам пример в това отношение – един от предишните заместник-министри в Министерството на транспорта и съобщенията, господин Николай Николов, след като промени тарифата, свързана с далекосъобщителните услуги в изгода “Мобилтел”, ден след това беше назначен за изпълнителен директор на “Мобилтел”. Това е една практика, която ние можем тук, в залата, като законодатели да я прекратим.
  Апелирам към вас, когато председателят акад. Сендов, подложи на гласуване тази промяна, което е допустимо по правилника, да я подкрепите. Това е в интерес на прозрачността в управлението на страната. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи за изказване?
  Думата има госпожа Стоянова от името на вносителя.
  КРАСИМИРА СТОЯНОВА: Уважаеми народни представители, първо бих искала да обърна внимание на твърде широките ограничения, които се дават с тази разпоредба и не става ли твърде рестриктивна тя, когато до края на живота си едно лице няма да може да бъде назначавано в орган на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга.
  Сегашната разпоредба е твърде широка, като включително установява забрана и за лица, които са икономически свързани с кандидата. Смятаме, че е намерен необходимият и добър баланс за ограниченията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля да гласувате предложението на народния представител Иван Иванов, което беше подкрепено с реален пример от нашата действителност.
  Гласували 91 народни представители: за 34, против 54, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване съдържанието на трите члена така, както са представени от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 9.
  Тези три члена са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 67 има предложение на народния представител Валери Димитров:
  В чл. 67, ал. 1, т. 1 в края се добавят думите “адрес за кореспонденция в Република България”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народните представители Валери Димитров и Нина Чилова:
  В чл. 67, ал. 4 думите “7-дневен” се заменят с “14-дневен”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Благой Димитров:
  В чл. 67, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Комисията не приема непълни и/или нередовни документи по смисъла на ал. 1. Не се допуска отстраняване на непълноти или нередности на документите след крайния срок за приемането им.”
  Комисията не подкрепя предложението, понеже това е основно правило.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 67, който става чл. 66:
  “Чл. 66. (1) Лицата, които искат да участват в обявения от Комисията за регулиране на съобщенията конкурс или търг, подават писмено заявление за участие, към което прилагат:
  1. всички съдебни решения по партидата на кандидата и съдебно удостоверение за актуалното му състояние;
  2. доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността като годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи;
  3. технически проект и бизнес план в съответствие с изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 1;
  4. документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер;
  5. документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 3;
  6. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
  7. документ за платени конкурсна или тръжна документация;
  8. други документи, свързани с предмета на конкурса или търга.
  (2) Всички документи се подават на български език в два еднообразни екземпляра.
  (3) При провеждане на търг с тайно наддаване в еднообразни пликове се поставят предложенията на кандидатите за тръжна цена. Пликовете се отварят в съответствие с правилата за провеждане на търга, включени в тръжната документация.
  (4) При липсващи и/или нередовни документи по ал. 1, с изключение по тези по т. 3, кандидатът се уведомява писмено като му се дава 7-дневен срок от получаване на уведомлението, да отстрани непълнотите или нередовностите. В случай, че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, кандидатът не се допуска до участие.
  (5) Кандидат, който не отговаря на изискванията по чл. 57, ал. 1, т. 3, се отстранява от конкурса или търга.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Господин Благой Димитров има думата.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, искам да съсредоточим вниманието си върху това какъв текст отхвърля комисията, който предлагам. Забележете – първо, става дума за анонимен конкурс или търг, тоест, предлага се в идентични пликове да се сложат документи по изискванията на чл. 1, но сега какво прави оттам нататък комисията? Предложението е тези пликове да се отворят – забележете – да се отворят нищо, че конкурсът или търгът е анонимен на практика, комисията да констатира, че има някакви нередовни документи и то при тайно обявена тръжна цена и след това в 7-дневен срок да уведомява лицата, които са заинтересовани, евентуално, че те имат нередовни документи. Ами, че това е чиста корупция!
  С това условие на практика се игнорира анонимността на конкурса или търга. Няма смисъл да обяснявам, че в рамките на този 7-дневен срок, след като се отворят пликовете, има сериозна възможност да бъде уведомен един от кандидатите, че негов конкурент, примерно, е записал числото 50, а той да запише числото 51 в този 7-дневен срок, в който той евентуално си попълва нередностите или пък си попълва комплекта от документи.

  Даже отивам нататък. С тази цел може нарочно да се подаде пакет от нередовни документи. Ако го приемем, ще отнеса този текст в Комисията за борба с корупцията, включително и в Междуведомствената комисия към Министерския съвет. Ако се приеме това, то означа, че се опорочава анонимността на конкурса или търга. Не бива да се заблуждаваме, че се подават идентични пликове с пакета документи. Няма смисъл. И не мога да разбера защо е отхвърлен този текст. Не знам какви са мотивите.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, предлагам комисията да не приема непълни или нередовни документи. Не е възможно след крайния срок, тоест след отварянето на пликовете, в 7-дневен срок да се даде възможност на кандидатите отново да попълват пакета документи. Това е текст, който създава корупция. Искам да чуя и друго мнение, защото в края на краищата не виждам друга логика. Ако искаме да създаваме в такива важни неща условия за корупцията, нека да приемаме такива текстове.
  Моля наистина да се замислим върху тази процедура. Аз мога да предложа и друга процедура – пликът да не бъде един, а примерно да има 8 плика, които се попълват отгоре, само за да се види какви са документите, тоест да се даде възможност на комисията да види дали комплектът е пълен.
  Отивам още по-нататък. Кой е този сериозен кандидат, който няма да може с юристи да си попълни документите, явявайки се на такова сериозно състезание?! Не виждам логика.
  Другата логика е: давате възможност на комисията по проверка на документите по телефона или пряко да уведомява за тръжните условия на конкурентите.
  Моля по този въпрос да има дебат в залата, да се вземе отношение и да стане ясно на българската общественост, че по този закон се приемат текстове, които създават условия за корупция. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Димитров, тук е казано, че се изключват поправки по ал. 3, тоест цената не може да се измени.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Господин председателю, дава се възможност след отварянето на пликовете, както е записано, ако не се приеме моето предложение, определени конкуренти да имат информация какво са подали другите лица, участващи в търга.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Давам думата за реплика на господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Димитров, Вашето предложение е по ал. 4, а Вие ни обяснявате ал. 3. Алинея 3 въобще не подлежи на съмнение. Тя се отнася за еднообразни пликове.
  За ал. 4, където е Вашето предложение, Вие казвате: “Комисията не приема непълни или нередовни документи”. Да, така е. Не се допуска отстраняване на непълноти след крайния срок на приемането. Алинея 4 се отнася към ал. 1, с изключение на т. 3. Казано е ясно и точно. И никой няма да отваря еднообразните пликове и да съобщава Вашата цена на Вашия конкурент.
  Предлагам да подкрепим текста, както го предложих.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Давам думата за дуплика на господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Господин Мирчев, аз много внимателно следя логиката на чл. 67. Още веднъж Ви казвам: ако се даде възможност за тази проверка, която е предвидена в ал. 4, тоест 7-дневен срок, в който да върви някаква итерация, някакви поправки на документите, има възможност да изтече информация по отношение на тръжните условия. Категоричен съм в това отношение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви.
  Има думата господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Професор Мирчев, аз чух Вашата реплика, но си задавам въпроса: при какви обстоятелства и какъв е този кандидат, чиито документи не са редовни? Нека по друг начин да проследим целия процес. В чл. 59 казахме, че министърът на транспорта и съобщенията с наредба определя реда и условията за издаване на индивидуални лицензии. Приехме също процедурата за конкурс или търг. Приехме текстовете какво трябва да съдържат тръжните книжа. И когато кандидатът за лицензия знае всичко това, изведнъж се явява с нередовни документи. Какви са неговите цели? Въобще достоен ли е този кандидат за получи лицензия? Ако приемем текста, както Вие го предлагате в ал. 4, ще излезе, че комисията сама нарушава закона и чл. 59, където вече министърът е определил условията и реда за издаване на лицензия. Считам това за недопустимо.
  От друга гледна точка господин Димитров е прав, че комисията може да прояви специални симпатии към даден кандидат, като го предупреди какви са нередностите на друг кандидат, за да може той да даде по-добри условия за лицензия. Според мен това е недопустимо и е излишно да казвам отново каква среда се създава с тази ал. 4.
  Затова съм категоричен и подкрепям предложението на господин Димитров в тази му част, в която категорично заявява, че комисията не може да приема нередовни документи. Но тя ще разбере, че са нередовни, след отварянето на пликовете, господин Димитров. Комисията предварително не може да знае кои са тези нередовни документи.
  Затова подкрепям във втората част текста, където се казва, че не се допуска отстраняване на непълноти или нередности след крайния срок на приемането. Това вече би било абсолютно нарушаване на тръжната процедура.
  Мисля, че в първата част не е редно, защото за да разбере комисията, че документите са непълни или неточни, тя трябва да е открила тръжната процедура, да е отворила документите и да види, че има такива непълноти. Съответно отново можем да изпаднем в хипотезата тя да предпочете един за сметка на друг кандидат.
  Затова подкрепям поправката на господин Димитров в чл. 67, ал. 4, във втората част от неговия текст. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще се възползвам от правото си съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и правя предложение за отпадане на ал. 4, която третира този въпрос. Нейното отпадане реално означава, че подаването на документите е окончателно. За да защитя тази теза, която всъщност е тезата на моя колега Благой Димитров, подкрепена от господин Явор Милушев, ще се позова на следното: казано е, че единствено за техническия проект и бизнес плана се прави изключение и той подлежи на изменение или подобрение в рамките на 7-дневния срок.
  Нека да видим тогава т. 4. Тя касае документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер, което реално означава, че ще има кандидати, които изпълнявайки перфектно поставените условия, ще направят банковата гаранция или ще внесат депозита при подаването на документите, но други по определен начин ще представят нередовни документи и ще им се даде 7-дневен допълнителен срок, за да могат да представят банкова гаранция. Питам: това равнопоставеност на кандидатите ли е?! Говорим за издаване на индивидуална лицензия.
  Ще мина и към т. 2, която разглежда доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността като годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите. Нима в 7-дневния срок ще се коригира и ще се прави годишен счетоводен баланс?! Още повече – банкови препоръки и документи за придобиване на дълготрайни активи.
  Това са документи, уважаеми колеги, които един кандидат за индивидуална лицензия трябва очевидно да представи в определения срок от Комисията за регулиране на съобщенията, а не да има един 7-дневен срок, който, уви, наистина отваря врата за определени злоупотреби.
  В т. 8 е написано "други документи, свързани с предмета на конкурса и търга", където може да има всякакъв вид документи, които да се връщат и да се иска тяхното допълнително модифициране и предаване в друг вид. Ето защо, уважаеми колеги, за мен предаването на тези документи от кандидатите, за да получат индивидуална лицензия, трябва да изтече в определения от Комисията за регулиране на съобщенията срок. Никакъв отлагателен 7-дневен срок не би трябвало да се дава, защото това нарушава основния принцип за равнопоставеност на кандидатите и фактически действа в ущърб на тези кандидати, които са били прецизни и са си представили документите перфектно в предвидения предварителен срок.
  Правя процедурно предложение, господин председателю, да подложите на гласуване отпадането на ал. 4, която третираше този въпрос по начин, който, отново повтарям, отваря вратата за извършване на злоупотреби и не равнопоставя кандидатите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други желаещи? Заповядайте.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Взимам думата, за да подкрепя изказванията на колегите от опозицията и господин Милушев. Действително, крайно време е вече законодателят да поеме отговорността за текстовете, които влизат в законите на нашата държава, особено що се отнася до начина на провеждане на търговете и конкурсите. Във всички случаи едни такива условия, записани в закон, дават възможност за манипулиране – използвам тази силна дума – на конкурси и документи. И затова предлагам да се подкрепи това предложение за отпадане на цялата ал. 4. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други желаещи има ли?
  Господин Мутафчиев, заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Честно да ви кажа, иска ми се да повярвам в искреността на това, което се говори от народните представители от Съюза на демократичните сили и от НДСВ. Почти повярвах, че процедурата трябва да бъде такава, че да не се дава право на никой да може в 7-дневен срок да направи поправка на документи, когато са нередовни, а не когато липсват. Аз бих се съгласил с вас единствено с тезата за липсващи документи, но не бих се съгласил с нередовни, имайки предвид, че това беше текст, залегнал в стария закон, когато учредихме комисията - не беше КРС, спомняте си от Съюза на демократичните сили как се казваше. По същите процедури се работеше. Подобна е процедурата и в Закона за обществените поръчки. Ако ще е еднаква в страната, нека да бъде еднаква.
  Аз ви питам: важи ли това правило за обществените поръчки и не създава ли възможност за корупция тогава и защо и там да не го променим?
  Искам да ви попитам още нещо. Не опонирам, искам да разбера къде е истината, господин Иванов. Разбирате ли за какво става дума? Ако ние приемем текста, който Благой Димитров предлага, това не означава ли, че комисията - защото ние на нея гледаме като на най-корумпирания орган в България, откакто обсъждаме този закон - всеки момент може да каже: "Тези документи са нередовни!" и да се обоснове, примерно, и да отхвърли кандидата и да не участва? Значи пак създаваме условия за корупция по логиката, която беше излагана тук, от трибуната на Народното събрание.
  Аз мисля, че не трябва да прекратяваме този дебат, а ясно и категорично да намерим правилния подход. При правилен подход можем да стигнем до едно средно положение – когато има липсващи документи, да не се разглежда, наистина да не му се дава право допълнително да подава документи. Но за нередовните документи, честно да ви кажа, като технология, като правило как ще стане не ми е ясно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми колеги! Мисля, че нещата ще си дойдат на мястото, ако ал. 4, която тук се дискутира, стане ал. 3, ал. 5 стане ал. 4, а сегашната ал. 3 стане последна ал. 5. Тогава объркването между еднообразните пликове със сините и документацията – нещата стават ясни. Предлагам това също така да бъде в преподреждането на отделните алинеи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте за реплика, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви.
  Уважаеми господин Мутафчиев! От няколко дена виждам, че искате да внушите, че по някакъв начин ние гледаме на КРС като на нещо, което създава проблеми в държавата. Няма такова нещо! Аз знам, че КРС ще изпълнява закона такъв, какъвто го приемем. И аз ще Ви моля, концентрирайте мисълта си върху закона. Оставете КРС. КРС дали ще бъде с един състав, друг, трети – това не е важно. КРС гледа буквата на закона и го изпълнява. Така че това е раздвояване на мисълта. Искам в момента ние да се концентрираме върху закона и това е.
  Както и да ги преномерираме, господин Мирчев, проблемът остава. Има две възможности: или да отпадне ал. 4 – аз съм съгласен с това, което предлага господин Иван Иванов – или това, което господин Явор Милушев предложи, съгласен съм, тъй като е чисто редакционно: "Не се допуска отстраняване на непълноти или нередности на документите след крайния срок за приемането им". Тоест, ал. 4 да остане в този смисъл.
  Защо преномерацията не елиминира проблема? Защото имаме задължително отваряне на пликовете, господин Мирчев. Аз Ви моля, съсредоточете се върху този важен момент.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По ал. 3 не се отварят.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Трябва да се отворят, за да се констатира. В момента, в който се отворят, се опорочава анонимността на конкурса. Това е проблемът.
  Така че или отпадане на ал. 4, или това, което Явор Милушев предложи, е може би решаване на въпроса. Другите неща са създаване на възможности за корупция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Втора реплика – господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз действително считам, че господин Мирчев няма основание да иска такова разместване на алинеите, защото това не променя смисъла, който е вложен в тази ал. 4. И отново повтарям, че изобщо въвеждането на ал. 4 не равнопоставя кандидатите и действа в ущърб на тези, които са били прецизни и перфектни при подаване на документите. Те се оказват в неизгодно положение по отношение на другите.
  По повод на това, което каза господин Мутафчиев, напомняйки за предишен текст на закона. В крайна сметка, дълг е на Народното събрание, на всеки един от нас, господин Мутафчиев, да усъвършенстваме законодателството. И когато в един момент открием, че в закон, който е гласуван – може би 1995 г. или 1996 г., а може и по-късно – и има текст, който може да бъде подобрен и който да затвори вратата за евентуални злоупотреби, ние сме длъжни да го напомним. И това е приоритетното, а не напомнянето на предишни текстове.
  Ето защо, господин председателю, отново апелирам към моите колеги ал. 4 да отпадне от текста, който ще гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Трета реплика.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Господин Мутафчиев, какво значи "нередовни документи"? Вчера в България беше върнат волейболист от Лайпциг, защото не е получил лиценз за състезанието. И не се допусна контестацията на нашия отбор, защото искаше да докаже, че неговите документи са изрядни.
  Каква е разликата между това състезание и търга, който се провежда за далекосъобщителна дейност? Разликата, естествено, е в огромните средства, в парите и в това, че се създава един медиен пазар, който може да бъде предпочетен за сметка на друг и то предварително, евентуално след отваряне на пликовете по тръжната процедура. За това става въпрос.
  Наруши ли се и анонимността, автоматично, ако аз съм изряден кандидат, Вие ме поставяте в неравностойно положение, от една страна. От друга страна, създавате възможност, преди малко се изказах по-меко, за симпатии на Комисията по регулиране на съобщенията към един или друг кандидат. Но, ако оставим този текст, това означава, че ние, априори, караме комисията да нарушава закона и то от чл. 59 дотук, което вече сме приели.
  Затова аз приемам предложението на господин Иванов – да отпадне ал. 4, но много държа да не се допуска отстраняване на непълноти по документите след крайния срок. Според мен, това също е задължително да бъде записано в закона като норма и Комисията за регулиране на съобщенията – не само тя, но и кандидатът да го знае, че след това и той не може, по данни на член от комисията или по данни на някой съпричастен към нейната работа, да поправя своите документи така, че да спечели търга за сметка на друг, по-читав кандидат, който би направил този пазар много по-добър и по-динамичен, отколкото е в момента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Мутафчиев, заповядайте за дуплика.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин Милушев, аз Ви благодаря за нагледния пример, но като че ли трудно можем да намерим общото между спорта в Лайпциг и това, което решаваме. Аз Ви предложих нещо друго – нека да намерим общото между Закона за обществените поръчки и това, което правим в момента, защото става дума за конкурси и търгове с тайно наддаване – за това говорим.
  Аз съм съгласен с Иван Иванов, че ние трябва да усъвършенстване законодателството, но дайте да направим нашето законодателство еднакво, с едни и същи правила за цялата държава.
  Пак ви казвам, ако имате ясно и точно предложение – направете го, кажете го, но това, което е предложено, включително с отпадането, ще създаде неяснота. Няма да създаде нищо друго, ако отпадне ал. 4. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Жотев, и предлагам да приключваме, тъй като много време изгубихме с дискусията по този член.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разгоря се дискусия по една проблематика, по която светът отдавна е намерил решение. Дори си спомням, че когато съм работил в Световната банка, имаше правила, които описват всички случаи, където може да се допусне субективизъм. И за да няма такъв субективизъм, се режат всички възможни вратички това да не се случва, независимо дали става въпрос за телекомуникации, независимо дали става въпрос за приватизация на предприятия. Нещата са измислени отдавна.
  В случая повечето от изказалите се са за това да се затвори още една вратичка за корупция. Какво по-добро от това? Няма нужда да се прави препратка, господин Мутафчиев, примерно към несъвършенство в Закона за обществените поръчки. Предстои второ четене, ще се съберат достатъчно представители, надявам се от всички парламентарни групи, и ще направят съответната промяна и там. Но по-голямата част от текста на чл. 67 е добра. По-голямата част е в унисон с международната практика.
  Единственото нещо, което дразни тук и което наистина е проблем, това е начинът, по който комисията може да интервенира и съответно да изкриви резултатите от конкурса. Разбира се, аз имам симпатиите към вносителите, които вероятно са се страхували, че ако я няма тази възможност – в рамките на 7 дни да се отстраняват нарушения, може да се намали конкуренцията от това, че, примерно, някои от кандидатите ще отпаднат автоматически, тъй като не са представили редовни документи.
  Но, първо, тук става въпрос за една сериозна област. Става въпрос за конкуренти, които би трябвало да имат вече съответния опит, да имат и съответния екип, който да подготвя документите. Аз си спомням, че преди години съм виждал отпадане от тръжна процедура на големи фирми за невероятно дребни пропуски. Дори си спомням, примерно, че преди няколко години вашият финансов министър, като един от членовете на “Мери Линч”, не зная дали проблемът е бил негов или на някой друг негов колега, но фирмата им “Мери Линч” отпадна от един проект по програмата “САРА” на Европейския съюз, просто защото не бяха спазили изискването, че не повече, примерно, от 50 процента не бива да бъдат хора извън Европейския съюз. Те бяха написали повече американци. Доколкото си спомням, господин Милен Велчев отговаряше за този въпрос.
  Нека да се върнем към предложението, което направи всъщност господин Иван Иванов, и да го допълним с предложението на господин Явор Милушев. На практика това означава, че втората част от предложението на господин Благой Димитров би трябвало да се превърне в ал. 4, а същевременно да отпадне сегашната ал. 4, която е предложена от вносителите. Според мен това ще направи чл. 67 изцяло в хармония с изискванията на международната практика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин Жотев.
  Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Няма.
  Моля, гласувайте направеното от народния представител Иван Иванов предложение за отпадане на ал. 4 от чл. 66.
  Гласували 134 народни представители: за 78, против 50, въздържали се 6.
  Предложението на господин Иван Иванов за отпадане на ал. 4 от чл. 66 е прието.
  Заповядайте, господин Димитров.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Колеги, нека още един път да преобмислим това предложение, защото наистина понякога, заради дребни недостатъци в документацията може да отпаднат наистина сериозни инвеститори.
  Моля ви още веднъж да преобмислим това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Прегласуване ли предлагате?
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Подлагам на повторно гласуване предложението на народния представител Иван Иванов за отпадането на ал. 4 от чл. 66.
  Гласували 158 народни представители: за 72, против 67, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на онези предложения по чл. 66, които комисията не подкрепя.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валери Димитров – в чл. 67, ал. 1, т. 1 в края се добавят думите "адрес за кореспонденция в Република България", което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 3, против 82, въздържали се 27.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението от народните представители Валери Димитров и Нина Чилова – в чл. 67, ал. 4 думите "7-дневен" се заменят с "14-дневен".
  Гласували 127 народни представители: за 10, против 107, въздържали се 10.
  Предложението на народните представители Валери Димитров и Нина Чилова не се приема.
  Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Благой Димитров – в чл. 67 ал. 4…Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Господин председателю, Вие застанахте на председателското място малко по-късно. Господин Явор Милушев, във връзка с моето предложение, направи предложение по ал. 4 – да отпадне първото изречение на ал. 4, както аз съм предложил в текста, с което съм съгласен. Тоест да остане само второто изречение на ал. 4 от текста, който съм предложил, а именно:
  "Не се допуска отстраняване на непълноти или нередности на документите след крайния срок за приемането им".
  Това означава, че това, от което се опасява господин Валери Димитров, е, че има възможност за отстраняване на нередности и непълноти, но те не могат да се отстраняват след крайния срок. Тоест, става дума за 7-дневния срок.
  Аз мисля, че това, което господин Явор Милушев предложи, е уместно и дава възможност ал. 4 да работи. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване направеното предложение, което всъщност е промяна на предложението за отпадане, като от ал. 4 отпада първото изречение, а второто остава така, както предлага народният представител Благой Димитров. Тоест в ал. 4 изречението "Комисията не приема непълни или нередовни документи по смисъла на ал. 1, да отпадне."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 130 народни представители: за 43, против 68, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване окончателната редакция на чл. 67, който става чл. 66, както беше докладвана от председателя на комисията проф. Мирчев.
  Гласували 127 народни представители: за 77, против 34, въздържали се 16.
  Член 67, който става чл. 66, е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, ще прочета от чл. 68 до чл. 73 ан блок, тъй като всички предложения по тях са приети.
  Комисията предлага чл. 68, който става чл. 67, да придобие следната редакция:
  "Чл. 67. В срок до един месец от изтичането на срока за приемане на документите експертната комисия провежда конкурса или търга."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69, който става чл. 68:
  "Чл. 68. (1) При конкурс предложенията се класират въз основа на комплексна оценка за удовлетворяване на конкурсните изисквания.
  (2) При търг класирането на кандидатите се извършва според размера на предложената тръжна цена."
  Комисията подкрепя предложението на народния представител Йордан Мирчев по чл. 70 и предлага следната редакция на чл. 70, който става чл. 69:
  "Чл. 69. (1) Експертната комисия в 7-дневен срок от приключване на работата си представя на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията доклад за извършената работа и за резултатите от класирането, както и цялата документация по проведения конкурс или търг.
  (2) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1, Комисията за регулиране на съобщенията взема решение:
  1. за издаване на лицензия на кандидата, спечелил конкурса или търга;
  2. за прекратяване на конкурса или търга, като не определя спечелил кандидат, когато в резултатите от класирането не се посочва кандидат, който отговаря на изискванията на проведения конкурс или търг.
  (3) В 3-дневен срок след приемане на решението по ал. 2, Комисията за регулиране на съобщенията го изпраща в "Държавен вестник", който го обнародва в 5-дневен срок от получаването му."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71, който става чл. 70, и предлага следната редакция:
  "Чл. 70. (1) Комисията за регулиране на съобщенията има право да задържи депозити на кандидатите, които са подали жалби по чл. 69, ал. 2 до решаване на спора от съда.
  (2) Депозитите на неспечелилите кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 69, ал. 2. В същия срок се освобождават депозитите на всички кандидати при прекратяване на процедурата.
  (3) Депозитите на спечелилия кандидат и на класирания на второ място се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на решението по чл. 69, ал. 2, т. 1."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72, който става чл. 71, със следната редакция:
  "Чл. 71. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 69, ал. 2, т. 1 Комисията за регулиране на съобщенията издава индивидуална лицензия на спечелилия конкурса или търга кандидат.
  (2) В индивидуалната лицензия спечелилият кандидат е обвързан с направените в конкурса или търга предложения."
  Комисията предлага следната редакция на чл. 73, който става чл. 72:
  "Чл. 72. (1) В случай, че спечелилият кандидат се откаже от издаване на индивидуална лицензия и/или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните или конкурсни документи, тя се предлага на кандидата, класиран на второ място.
  (2) При отказ и на кандидата, класиран на второ място, процедурата се прекратява без издаване на индивидуална лицензия.
  (3) Депозитите на лицата по ал. 1 и 2 не се връщат."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания по текстовете от чл. 68 до чл. 73 включително.
  Заповядайте, господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми проф. Мирчев, трудно може някой да ме заблуди – това Ви го казвам като реплика, че защитавам принципи, а не чужди мнения.
  В чл. 69 се казва, че експертната комисия в 7-дневен срок представя на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията доклад за извършената работа и най-важното – резултатите. След това Комисията за регулиране на съобщенията взима решение кой да вземе лицензия.
  Питам, в този доклад ще има ли текст, който казва, че са отворени тръжните документи, че е имало нередности, че те са отстранени допълнително, че е предпочетен един или друг кандидат, че някой член на тази комисия е решил, че документите на единия кандидат са нередовни по лично усмотрение? Ще има ли такъв текст? Докладът трябва да бъде според условията на чл. 59. Ако има такъв текст, ние задължаваме Комисията за регулиране на съобщенията да вземе неправилно решение, дори да отстрани друг кандидат, който е по-читав, по-добър, по-професионален, по-подготвен, с по-редовни документи, с ясен произход на капитали и т.н. Кажете ми, не изпадаме ли с чл. 69 точно в тази ситуация, за която преди малко говорехме? Това е моят въпрос.
  А иначе текстът е идеално записан, нямам никакви съображения. Просто държа на принципа, който защитавах преди малко.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте за реплика, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Милушев, всички, които са провеждали търгове или конкурси знаят, че в присъствието и на кандидатите се прави протокол. В него се отразява абсолютно всичко. Всичко това е регламентирано, даже и по телевизията са го показвали.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги, взимам думата по чл. 69, ал. 1 на комисията, който е редакция на чл. 70 на вносителя.
  Когато се говори за това, което извършва експертната комисия в 7-дневен срок, считам, че трябва да отпадне текстът “и за резултатите от класирането”, тоест, експертната комисия трябва да представи доклад за извършената работа, както и цялата документация по проведения конкурс или търг. Класирането и резултатите от него се взимат след решение на самата комисия от петимата комисари. Ако експертната комисия докладва за резултатите от класирането, питам, какво – само се одобрява ли от КРС? Ни най-малко. Когато се казва “доклад за извършената работа”, там именно експертната комисия може да изложи своите съображения за качествата по документите на всеки един от кандидатите, но експертната комисия не може да дава никакъв доклад за резултатите от класирането. Защото това е своего рода внушение, което те правят на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Това е първото ми предложение, господин председателю, правя го формално, за отпадане на думите “и за резултатите от класирането”, при което ал. 1 ще звучи така:
  “(1) Експертната комисия в 7-дневен срок от приключването на работата си представя на председателя на комисията за регулиране на съобщенията доклад за извършената работа, както и цялата документация по проведения конкурс или търг”.
  В “цялата документация” трябва да се включат и тези документи, за които преди малко говореше господин Милушев, които са били подменени по определен начин или допълнени в рамките на този 7-дневен срок, който след повторно гласуване мина през пленарната зала.
  Имам още една, съвсем малка редакционна забележка, която съм убеден, че ще приемете: в чл. 70, ал. 1. Така както в чл. 70, ал. 2 и 3 не се говори за подадени жалби по чл. 69, а би трябвало да се каже “които са подали жалба срещу решението по чл. 69”, те не подават жалба по самия член. По същия начин е направено в ал. 2, където това е отразено коректно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Бихте ли повторили още веднъж?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Член 70, ал. 1 да звучи така:
  “Чл. 70. (1) Комисията за регулиране на съобщенията има право да задържи депозитите на кандидатите, които са подали жалба срещу решението (това е добавката) по чл. 69, ал. 2 до решаване на спора от съда.”
  Това са двете ми предложения, това е редакционно, а първото Ви моля, господин председателю, да го подложите на гласуване. Считам, че то е правилно и отразява йерархията при взимане на решенията в рамките на Комисията за регулиране на съобщенията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре.
  Има думата Божидар Симеонов от Министерството на транспорта и съобщенията.
  БОЖИДАР СИМЕОНОВ: С предложението на вносителя, подкрепено от комисията, е казано следното: “Експертна комисия извършва класиране и доклад”. Конкретно е написано в чл. 69, ал. 1: “в това число дава и резултати от класирането”. Тази експертна комисия вече подрежда кандидатите – първи, втори, трети. След което КРС може само и единствено да утвърди това предложение и класиране, които са направени. И е написано точно така: “Комисията взима решение за издаване на лицензия на кандидата, спечелил конкурса или търга”.
  Експертната комисия първо установява един обективен факт: че има първи, който е спечелил, второ, комисията само със свое решение не може да пренареди, тя само потвърждава този факт. По този начин се създава една съвършена независимост и обективност. Експертната комисия установява какво е положението, а комисията само може да го утвърди. По този начин се избягва всякакъв субективен елемент. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам да подкрепим предложението на господин Иванов по чл. 70, ал. 1 по обсъждания текст на ал. 1 на чл. 69. Мисля, че резултатът от класирането е елемент на доклада и предлагам: “Експертната комисия в 7-дневен срок от приключването на работата си представя на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията доклад за извършената работа по проведения конкурс или търг, както и цялата документация.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Приема ли се, господин Иванов, съгласен ли сте?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други народни представители, които желаят думата? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението за поправка в чл. 69, ал. 1, така както беше предложен от господин Иванов и допълнено от проф. Мирчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
  Има още една редакционна поправка, направена от народния представител Иван Иванов за новия чл. 70:
  "(1) Комисията за регулиране на съобщенията има право да задържи депозити на кандидатите, които са подали жалби срещу решението до решаването на спора от съда."
  Така ли е, господин Иванов?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля да гласувате за това редакционно предложение.
  Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към гласуване на окончателния текст на чл. 68.
  Моля да гласувате.
  Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване окончателния текст на чл. 69. Това е текстът на вносителя.
  Моля да гласувате.
  Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
  Текстът на чл. 69 е приет.
  Преминаваме към гласуване на окончателната редакция на чл. 70 с направените поправки.
  Моля да гласувате.
  Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
  Член 70 е приет.
  Преминаваме към гласуване на окончателната редакция на чл. 71 с поправката на народния представител Иван Иванов.
  Моля да гласувате чл. 71 по номерацията на вносителя.
  Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
  Член 71 е приет.
  Преминаваме към гласуване на окончателния текст на чл. 72.
  Моля да гласувате.
  Гласували 111 народни представители: за 98, против 8, въздържали се 5.
  Член 72 е приет.
  Подлагам на гласуване текста на чл. 73, който става чл. 72.
  Моля да гласувате.
  Гласували 87 народни представители: за 77, против 8, въздържали се 2.
  Член 73 е приет.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Седемнадесет са "против", господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Как седемнадесет? Общо гласували 87 народни представители.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Не, 102.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има грешка в системата, отменете гласуването.
  Отменете гласуването. Не може мониторът да показва 87 гласували, а таблото 102. Ще гласуваме отново.
  Гласуваме отново текста на чл. 73 по номерацията на вносителя.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 123 народни представители: за 98, против 24, въздържал се 1.
  Член 73 е приет.
  Тридесет минути почивка. Започваме работа в 16,40 ч. (Звъни.)


  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Продължаваме нашата работа.
  Имате думата за процедурно предложение, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, в дискусията, която се разви в залата по чл. 69, ал. 1 преди почивката, в която участвах и аз, и председателят на комисията проф. Мирчев, ние стигнахме до един текст, който по време на 30-минутната пауза беше също така дискутиран в разговор, който имах с представители на вносителя.
  След този разговор искам да ви предложа, ако пленарната зала е съгласна, разбира се, господин председател, да прегласуваме ал. 1 така, както е предложена от вносителя, и само ще ви поясня защо.
  Реално текстът, който е предложен, е именно антикорупционен и той е заложен в изискванията на Европейската комисия. Експертната комисия, която е обект на третиране и в чл. 69 трябва да направи класиране и по този начин има разпределение на функциите като самите комисари могат да се произнесат единствено с одобрение или отхвърляне, а не те да извършват това, когато наистина може да се въведат елементи на евентуална злоупотреба.
  Предвид на това и обстоятелството, естествено, че европейската практика е такава и аз съм убеден, че това е един антикорупционен текст, моля Ви, господин председател, да подложите на прегласуване чл. 69, ал. 1 и да гласуваме текста, който ни беше предложен като обобщен текст на комисията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие оттегляте предложението си за изменение.
  Уважаеми народни представители, поставям на гласуване ал. 1 на чл. 69 така, както е предложен в окончателния текст от председателя на комисията проф. Мирчев, тоест текстът гласи така:
  “Чл. 69. (1) Експертната комисия в 7-дневен срок от приключване на работата си представя на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията доклад за извършената работа и за резултатите от класирането, както и цялата документация по проведения конкурс или търг”.
  Моля, гласувайте.
  Гласуваме този текст – това е текстът на вносителя.
  Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
  Текстът на чл. 69, ал. 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: “Раздел IV. Съдържание на индивидуалната лицензия”.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел IV.
  По чл. 74 има предложение на народния представител Валери Димитров:
  В чл. 74 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Индивидуалните лицензии на операторите със значително въздействие върху пазара съдържат всички или някои от следните данни.”
  Комисията не подкрепя предложението, защото се създава двойственост.
  Има предложение от народния представител Петър Мутафчиев:
  В чл. 74, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 10 да отпадне.
  2. Точка 11 става съответно т. 10.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народния представител Благой Димитров:
  В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 13 се изменя така:
  “13. Изисквания, свързани с промяната на собствеността или контрола върху управлението на лицензирания субект.”
  2. В ал. 2, т. 10 се създава ново изречение със следното съдържание: “Министърът гарантира и носи отговорност за запазване на тайната относно депозираните средства.”
  3. Алинея 3 се отменя.”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложенията по точки 2 и 3.
  Има предложение от народния представител Иван Иванов, което е подкрепено от комисията по т. 2 по принцип, не е подкрепено по т. 1, а именно:
  В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 10 отпада.
  Това е предложението, което прави и народният представител Петър Мутафчиев.
  Комисията предлага чл. 74, който става чл. 73, да придобие следното съдържание:
  “Чл. 73. (1) Индивидуалните лицензии на обществени оператори съдържат задължително следните условия:
  1. предмет, срок на лицензията и териториален обхват;
  2. технически изисквания, на които да отговарят мрежите и съоръженията в тях;
  3. задължение за предоставяне на услуги на всички потребители при условия на равнопоставеност;
  4. изисквания за качество на услугите;
  5. етапи на изграждане, развитие или разширяване на мрежата, срок за започване на дейността;
  6. задължение за гарантиране на надеждност при осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи при кризи от невоенен характер;
  7. задължение за предоставяне на далекосъобщителни услуги при въвеждане на режим “Военно положение” или режим “Положение на война”;
  8. допълнителни задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната и при настъпване на кризи от невоенен характер;
  9. изисквания за гарантиране тайната на съобщенията и защитата на личните данни;
  10. условия за прихващане на далекосъобщения, свързани с националната сигурност и обществения ред;
  11. условия за изменения, допълнения, спиране и прекратяване на лицензията;
  12. условия за отнемане на лицензията;
  13. изисквания свързани с промяната на контрола върху управлението на лицензирания;
  14. начин на определяне на лицензионни и други такси, срокове и начини на заплащане.
  15. задължение за предоставяне на информация за целите на регулирането и изисквания за допускане на контрол по изпълнение на лицензията;
  16. защита на околната среда, живота и здравето на хората.
  (2) Индивидуалните лицензии по ал. 1 могат да съдържат и следните условия, свързани с:
  1. предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  2. ефективно и без радиосмущение използване на радиочестотния спектър;
  3. достъп и взаимно свързване между мрежите;
  4. предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга;
  5. ежегодно заплащане на вноска за фонд за гарантиране предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга;
  6. издаване на телефонни указатели;
  7. осигуряване на безплатен достъп до спешни повиквания.
  8. срок за съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията на общи условия за взаимоотношения с крайни потребители;
  9. депозиране пред министъра на транспорта и съобщенията на образец от криптографски ключ;
  10. съдействие относно въвеждането в страната на европейски и международни далекосъобщителни стандарти.
  (3) Индивидуалните лицензии на операторите със значително въздействие върху пазара, които осъществяват далекосъобщения чрез фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги и чрез предоставяне на услугата “линии под наем” съдържат предвидените в този закон задължения, свързани с:
  1. взаимно свързване;
  2. предоставяне на услугата “линии под наем”;
  3. предоставяне на специфичен достъп;
  4. предоставяне на необвързан достъп до абонатна линия;
  5. съвместно ползване на помещения и далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и др.
  (4) Индивидуалните лицензии на обособени оператори съдържат задължително условията по ал. 1, точки 1, 2, 11, 12, 14, 15 и 16 и могат да съдържат и условията по ал. 2, точки 1 и 2.
  (5) Условията по ал. 1, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 10 се съгласуват с компетентните органи, отговарящи за националната сигурност и отбраната на страната.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Благой Димитров. Имате думата.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Искам да припомня на уважаемите колеги как въобще се стигна до гледането на този закон, който събираше прах в деловодството на комисията много дълго време.
  Единството условие, уважаеми колеги, тук се обръщам и към господин Илчев – председател на парламентарната група на мнозинството, беше да се съблюдават стриктно изискванията на Европейската комисия. Имам предвид експертизата, която постъпи, тоест европейската рамка. В тази експертиза изрично е записано, че министърът няма никакви основания да иска криптографските ключове на операторите. Това е от една страна.
  Добре, допускам, че даваме ключовете на криптографските материали на министъра, не знам защо. Аз не получих сносно обяснение за това защо тези материали трябва да стоят при министъра. Стига се обаче дотам, че министърът не носи никаква отговорност за това, че, да речем, може да попаднат в нечии ръце ключовете на криптографските материали.
  И питам защо моето предложение, господин Мирчев, е отхвърлено? Защо искате министърът да не носи никаква отговорност?
  Аз не знам давате ли си сметка какво означават тези ключове на криптографските материали, които са на практика търговска тайна, да попаднат в други ръце? На какво разчитате – на добронамереност или на какво? Мога да ви кажа, че ако не запишем, че някой носи отговорност за ключовете на криптографските материали на отделни оператори, аз питам тогава кой носи отговорност?
  Значи, един път не приемате изискванията на експертизата на Еврокомисията, отхвърляте изискването министърът да не я съхранява, а оттук насетне отхвърляте и възможността някой да носи отговорност и не получаваме отговор. Поне дайте отговор в това отношение на това, което е записано в експертизата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Всъщност Вие подкрепяте направеното от Вас предложение за т. 2, нали така?
  Има думата директорът на Дирекция “Политика в далекосъобщенията” към Министерството на транспорта и съобщенията господин Божидар Симеонов.  БОЖИДАР СИМЕОНОВ: Прав е народният представител Благой Димитров за това изискване. Ние въз основа на неговото предложение в чл. 14, нов, записахме: “министърът на транспорта и съобщенията съхранява със задължението за поверителност…”. Това е негово предложение, което ние подкрепихме и беше прието от комисията, а сега беше и гласувано: “със задължението за поверителност – образци на картографски ключове”. Така че това, което казва господин Димитров, е изпълнено 100% в чл. 14, който е приет. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Друг иска ли думата?
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, всъщност от направените от мен две предложения едното е прието, а другото е предложението, което в момента се дискутира в залата и по което се изказа господин Благой Димитров. Това е т. 10 от ал. 2.
  От една страна е абсолютно задължително министърът да носи отговорност за съхраняване на поверителна информация, каквато са картографските ключове. От друга страна обаче има още един аргумент, поради който аз поддържам моето предложение за отпадане на т. 10 от ал. 2, защото това, което говори представителят на Министерството на транспорта и съобщенията - господин Божидар Симеонов, в чл. 14, ал. 1, т. 2 има изричен текст за съхраняване – “със задължение за поверителност, с образци от картографски ключове в случай на използването им от далекосъобщителни оператори, при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет”.
  Но аз питам: тогава защо това трябва да бъде условието по отношение на ангажименти, които се поемат от операторите, претендиращи за индивидуална услуга? Това е обща разпоредба и тя не би трябвало при това положение да попада тук и да повтаря текста, който ние в чл. 14, ал. 1, т. 2 сме разписали като право, а бих казал даже по начина, по който сме го формулирали – като задължение на министъра на транспорта и съобщенията.
  Питам: ако той изобщо съхранява със задължение за поверителност картографски ключове, защо това се вменява само в условията за издаване на индивидуална лицензия? За мен това е необяснимо.
  Затова поддържам моето предложение за отпадане на т. 10 от ал. 2 на разглеждания член.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Други желаещи за изказване?
  Има думата за изказване господин Петър Рендов – член на Комисията за регулиране на съобщенията.
  ПЕТЪР РЕНДОВ: В европейското законодателство министърът на съобщенията не е държател на картографски ключове. Предполага се, че там има трета доверена страна. Обикновено е частна кантора, юридическа фирма или нещо друго, което не е и МВР. Изборът да бъде министърът на транспорта и съобщенията е свързан с това, че такова нещо не е уредено, че картографските ключове трябва да се държат някъде, че това е задължително и че по-добре е това да бъде министърът на транспорта и съобщенията, отколкото министърът на вътрешните работи. По всяка вероятност това би трябвало да е сигурно. Записаното в този член е условие на лицензията. Това, че министърът има право да държи ключове и да отговаря за тях по съответното законодателство, записано в чл. 14, не означава, че могат да бъдат всички оператори, които имат индивидуална лицензия, а само такива, които ползват или имат възможност да ползват такива картографски ключове. Това е списък на съдържание на лицензия. Би трябвало да бъде записана възможността в някои индивидуални лицензии, където това е наложително, да има такова условие. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по чл. 75? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване на направените предложения за изменение и допълнение на текста на чл. 74.
  Първо, поставям на гласуване заглавието на Раздел IV – “Съдържание на индивидуалната лицензия”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 8.
  Заглавието на Раздел IV е прието.
  Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Валери Димитров за изменение в ал. 3 на чл. 74. Комисията не подкрепя направеното предложение от господин Димитров.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 94 народни представители: за 8, против 75, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре, предложението се оттегля.
  Подлагам на гласуване направеното предложение от Благой Димитров. Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по точки 2 и 3. Преди малко чухме аргументите, които са накарали народния представител Благой Димитров да направи тези изменения в чл. 74.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 118 народни представители: за 39, против 76, въздържали се 3.
  Предложението на народния представител Благой Димитров не е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Николаев Иванов, направено за изменение и допълнение на чл. 74. Чухме мотивите на господин Иванов за това предложение.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Тъй като предложението ми се подкрепя по т. 2 по принцип, моля да се гласува само предложението ми по т. 1, което не е подкрепено от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов само по т. 1, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 23, против 68, въздържали се 14.
  Предложението по т. 1 не се приема.

  Подлагам на гласуване чл. 74 в новата му редакция, който беше представен от председателя на комисията проф. Йордан Мирчев.
  Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 74.
  Гласували 125 народни представители: за 91, против 34, въздържали се няма.
  Текстът на чл. 74 в новата му редакция е приет.
  Заповядайте, проф. Мирчев, да представите чл. 75.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 75 има предложение на народния представител Иван Иванов:
  “В чл. 75, ал. 2 след думата “когато” текстът се изменя така: “чрез телефонните апарати се предоставят гласови услуги към службите за спешни повиквания”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Йордан Мирчев чл. 75 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 75 на вносителя да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Йордан Мирчев чл. 75 да отпадне.
  Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
  Предложението за отпадане на чл. 75 е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 76 комисията подкрепя предложението на Йордан Мирчев и предлага чл. 76, който става чл. 74, в следната редакция:
  “Чл. 74. Индивидуалните лицензии за един и същи вид далекосъобщителна дейност съдържат еднакви по характер изисквания към операторите, освен ако в този закон е предвидено друго.”
  По чл. 77 има предложение на Йордан Мирчев чл. 77 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 77 на вносителя да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Благой Димитров, имате думата.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Аз подкрепям предложението на вносителя за чл. 77 по отношение на разделното счетоводство на лицензирани обществени оператори и искам да чуя господин Мирчев за мотивите му по отношение на предложението, прието от комисията. Господин Мирчев, защо смятате, че трябва да отпадне чл. 77? Искам да обясните все пак, защото това ще повлияе вероятно на вота. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Мирчев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Димитров, не мога в момента да Ви кажа дали присъствахте на заседанието на комисията точно по този въпрос. Но аз Ви препоръчвам много по-често да четете стенографските записи на комисията, за да не повтаряте и да не говорите едно и също по текстовете, които тук обсъждаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, имате думата, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви.
  Господин Мирчев, аз Ви препоръчвам да четете Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, където е записано, че след комисията на второ четене влиза в пленарната зала.
  Аз чета много внимателно текстовете и обосновавам това, което съм предложил, господин Мирчев. Освен това аз не предлагам текстове, които не съм писал. Добре е нещата, които сме писали и сме предлагали, да имаме възможност, независимо от всичко друго, да ги обосноваваме в залата. Ако в комисията има ограничен кръг от народни представители, тук, в залата, господин Мирчев, има 240 народни представители, които трябва да чуят аргументите на вносителите между двете четения с едни ясни мотиви. И аз си мисля, че Вие се измъквате. Вие като рехабилитиран специалист трябва да обясните на народното представителство мотивите за това какво сте предложили. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има ли други изказвания?
  Господин Павлов, заповядайте.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Аз също се запитах за възможните мотиви – не съм ги чул, не съм присъствал на заседанието на комисията – за отпадането на този член. И се сетих за гласуването тук, в залата, на внесения от вносителите текст, който даваше право на Комисията за регулиране на съобщенията да определя едва ли не кои лица са с монополно влияние на пазара. Е, кажете ми как ще се определят, като един съществен критерий за определянето на пазарното въздействие на едно търговско дружество е неговият оборот! Как ще се определя това нещо, ако не съществува отделно водене на аналитичната сметка на приходите? Много ми е чудно защо трябва да отпадне този текст, който е една доста сериозна стъпка напред към изясняване и изваждане на светло на пазарните играчи в далекосъобщенията.
  Предлагам на уважаемите колеги този текст да бъде подкрепен. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Павлов.
  Реплика на господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Колеги! Този текст отпадна, защото мястото му е по-нататък, в Раздел “Цени и такси”, и там този текст съществува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Други желаещи за изказване няма.
  Преминаваме към гласуване на чл. 76, който става чл. 74 по новата номерация. Чухте окончателния текст.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 89 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 2.
  Текстът на чл. 76 в новата му редакция е приет.
  Подлагам на гласуване отпадането на чл. 77 на вносителя…
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Господин председателю! Уважаеми колеги! Тъй като проф. Мирчев съобщи, че в Раздел “Цени и такси” този въпрос е решен, аз моля вносителите, които разполагат с целия текст - за разлика от нас, които все пак разполагаме с първата част от текстовете, които гласуваме - преди да се пристъпи към гласуване да прочетат в кой член и в коя алинея този въпрос е изчистен. Защото чл. 77, както казаха господин Благой Димитров и колегата Иван Павлов, е изключително важен. Аз знам, че в становището на Европейската комисия се заявява, че в това си съдържание той надхвърля рамките на изискванията, на директивите на Европейския съюз, но обстановката в страната изисква пълна прозрачност към днешна дата.
  Моля вносителят да обясни къде точно този текст е прехвърлен в друга глава, защото ние го премахнахме от чл. 74, ал. 3, т. 2, където поне операторите със значително въздействие върху пазара имат задължението да водят разделно счетоводство на разходите. Там го изчистихме, в окончателния текст го няма. Сега ще го махнем и от чл. 77. И след заявлението на проф. Мирчев аз наистина се обръщам към вносителите да кажат къде този текст е записан.
  Благодаря ви и се извинявам, че в момент на гласуване взех думата.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за реплика господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин Иванов, при този законопроект на второ гласуване аз виждам, че, първо, не се спазват изискванията на експертизата на Еврокомисията. Второ, не беше казана истината, както включително в Комисията по евроинтеграция, тоест поетите задължения, че законът влиза в комисията и след това в пленарната зала при стриктно изпълнение. Тоест народните представители от Обединените демократични сили бяха заблудени в тази комисия. Трето, тълкува се изключително фриволно новата рамка. Веднъж европейска рамка, ако е изгодно така, втори път – ако е изгодно по старата рамка. Аз това виждам. Четвърто, правят се предложения, които не могат да се обосновават в залата. Имам и много други съображения по отношение на този закон, но за мен е изключително смущаващ този двоен стандарт, който се прилага.
  Даже, ако искате, господин председателю, аз направих забележка в комисията, тук в момента виждам членове на Комисията за регулиране на съобщенията, които са обект на този закон, а не вносителят да взима отношение. И без да имам нищо лично или нещо против комисарите, но те са обект на закона, ще Ви моля да бъдете стриктен и последователен в това, което прокарвате в комисията и в залата, защото някак си проявявате двойни стандарти. Това ще изиграе лоша шега по-нататък в целия регулаторен процес в областта на комуникациите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Димитров, Вие сте прав. Тук трябва да присъстват най-малко заместник-министърът, да не говорим, че трябва да присъства и министърът.
  Има ли друг, който желае да вземе отношение? Не виждам.
  Има думата господин Петър Рендов – член на Комисията за регулиране на съобщенията.
  ПЕТЪР РЕНДОВ: Благодаря.
  Текстът на този чл. 77 е част от изискванията на европейските директиви и не може да отпадне от закона. Систематичното му място е в новия чл. 223, ал. 4, която гласи: “Операторите ежегодно публикуват анализ на степента на прилагане на принципите за разходоориентираност и за разделно счетоводство за съответните предлагани от тях услуги.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: В раздела “Такси и цени”, текстът на вносителя от чл. 223, ал. 4, а новият чл. е 216, ал. 4, гласи:
  “(4) Операторите ежегодно публикуват анализ на степента на прилагане на принципите за разходоориентираност и за разделно счетоводство за съответните предлагани от тях услуги.”
  Имаше въпрос – отговарям. Докладът днес го получихте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Други желаещи за изказвания? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Йордан Мирчев за отпадане на чл. 77.
  Гласували 96 народни представители: за 79, против 5, въздържали се 12.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: “Раздел V – Изменение, допълнение, спиране, прехвърляне, прекратяване или отнемане на индивидуална лицензия”.
  Има предложение от народните представители Валери Димитров и Нина Чилова – в заглавието на Раздел V думата “прехвърляне” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя заглавието, предложено от вносителя, за Раздел V.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Госпожица Чилова и господин Валери Димитров отсъстват.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Валери Димитров и Нина Чилова – в заглавието на Раздел V на Глава пета думата “прехвърляне” да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 17, против 68, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на заглавието така, както е предложено от вносителя.
  Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
  Предложението се приема. Заглавието остава така, както е предложено от вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 78 има предложения от народните представители Валери Димитров; Валери Димитров и Нина Чилова; Йордан Мирчев, включително и предложението от народния представител Благой Димитров, които са подкрепени.
  Комисията предлага чл. 78, който става чл. 75, да придобие следната редакция:
  “Чл. 75. (1) Изменения и допълнения на лицензиите могат да бъдат правени с мотивирано решение на Комисията за регулиране на съобщенията поради:
  1. непреодолима сила;
  2. причини, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  3. промени във вътрешното законодателство и решения на международни организации, в сила за Република България;
  4. причини, свързани с обществения интерес, произтичащи от ефективното използване на ограничен ресурс, защитата на интересите на потребителите, осигуряването на универсална далекосъобщителна услуга и насърчаването на конкуренцията на далекосъобщителния пазар.
  (2) Измененията и допълненията по ал. 1 се извършват след писмено уведомяване на лицензирания, който може да изрази становище в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, когато измененията и допълненията са свързани с ал. 1, т. 4.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата? Не виждам.
  Всички предложения са приети.
  Преминаваме към гласуване на чл. 78, така както беше предложен окончателният текст от председателя на комисията Йордан Мирчев.
  Гласували 87 народни представители: за 85, против 2, въздържали се няма.
  Текстът на чл. 78 е приет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Преминаваме към гласуване на чл. 78 така, както беше предложен окончателният текст от председателя на комисията Йордан Мирчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 87 народни представители: за 85, против 2, въздържали се няма.
  Текстът на чл. 78 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 79 има предложение на народния представител Господин Чонков: в чл. 79 ал. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Иво Атанасов: в чл. 79 ал. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Благой Димитров: в чл. 79 ал. 3 се изменя така:
  "(3) Представяне на допълнителен ограничен ресурс чрез изменение и допълнение на лицензията без търг или конкурс може да има само за обществен далекосъобщителен оператор с национално покритие, като:
  1. вече предоставеният ограничен ресурс е използван ефективно;
  2. е налице мотивирана необходимост и възможност за разширяване, модернизиране и развитие на далекосъобщителната мрежа;
  3. е налице мотивирана необходимост от допълнителен ограничен ресурс."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 79, който става чл. 76:
  "Чл. 76. (1) Лицензираният оператор може да отправи мотивирано искане до Комисията за регулиране на съобщенията за изменение и допълнение на лицензията. Комисията проучва основателността на искането, преценява необходимостта от изменение и допълнение на лицензията и се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането.
  (2) Чрез изменение и допълнение на лицензията без конкурс или търг се предоставя допълнителен ограничен ресурс на обществен оператор, когато операторът:
  1. има необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на обществената си далекосъобщителна мрежа и
  2. е използвал ефективно вече предоставения му ограничен ресурс, и
  3. има обществена далекосъобщителна мрежа, която допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има направени доста предложения за изменение и допълнение на чл. 79.
  Господин Иванов, имате думата.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
  Взимам отношение по този член, не е свързано с мое предложение, но има направени предложения от мои колеги, които считам за основателни. Това са предложенията на колегите Чонков и Атанасов. Те предлагат ал. 3 да отпадне.
  Ще ви прочета ал. 3, която се преобразува в ал. 2 на предложението на комисията, където се заявява, че чрез изменение и допълнение на лицензията без конкурс или търг се предоставя допълнителен ограничен ресурс на обществен оператор, като се дават три предпоставки за това:
  1. операторът да има необходимост от такъв ресурс за разширяване – нещо, което е твърде обтекаемо, или за модернизиране или за развитие на собствената си далекосъобщителна мрежа;
  2. да е използвал ефективно вече предоставения му ограничен ресурс, след като в закона по никакъв начин не разписваме изискванията и условията за ефективност, и
  3. да има обществена далекосъобщителна мрежа, което допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие.
  Ако забелязвате, и в трите случая може да се вземе и на практика досега се е вземало субективно решение. Направо ще заявя, че това беше правено по отношение на доскорошния монополист на мобилните оператори "Мобил Тел". Именно по този начин му е даван допълнителен честотен ресурс. За да бъда още по-убедителен, ще ви цитирам становището на Европейската комисия, която заявява дословно: "Член 79, ал. 3 може да не доведе до най-ефективното използване на спектъра. Спектър като ограничен ресурс следва да се предостави в съответствие с прозрачни, открити и недискриминационни процедури. Разпоредбите следва да гарантират равно третиране на всички съществуващи лицензопритежатели". Защото текстът, който ще гласуваме в ал. 2, фактически развързва ръцете на комисията по свое усмотрение, с едни напълно субективни критерии да дава ограничен честотен ресурс.
  Ето защо подкрепям предложението на колегите Чонков и Атанасов и апелирам към вас да защитим равнопоставеността на операторите, да защитим прозрачността на процедурите и да гласуваме против ал. 2 на новия текст, който ни предлага комисията под формата на чл. 76.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата народният представител Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, напълно съм съгласен с това, което беше казано преди малко от господин Иванов. Аз давам някакво по-компромисно предложение, което явно не е подкрепено от комисията. Три са предпоставките за даване на ограничен ресурс на оператор с национално покритие. Налице е мотивирана необходимост от допълнителен ограничен ресурс, налице е мотивирана необходимост и възможност за разширяване, модернизация и развитие на далекосъобщителните мрежи, и, естествено, даденият вече ресурс да е използван до този момент ефективно.
  Все пак искам да разбера, господин председателю, защо това предложение не е подкрепено от комисията, тъй като тук чрез ал. 2 виждам окончателния текст, приет от комисията, има някои елементи. Но при всички положения искам да обърна внимание, че наистина в експертизата на еврокомисията е казано, че така, както върви текстът, както явно ще бъде приет, имаме налице една субективна предпоставка, която дава възможност само на един оператор да може да разширява дейността си и да използва ограничен ресурс.
  Моля, все пак, някои от тези, които са гласували против моето предложение в комисията, да представят мотивите си защо се отхвърля моето предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Господин Неделчев – заместник-министър на транспорта, иска да отговори на така поставения въпрос от народния представител Благой Димитров.
  Заповядайте, господин Неделчев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ: Господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители!
  Алинея втора на новия чл. 76 има здрава икономическа логика. Който и да е оператор при нужда да добави дори и една релейка към съществуващата си мрежа, ако този член го няма, трябва да мине през процедура, търг и нова комисия. Става дума за ефективност за развитието на мрежи.
  От друга страна, този оператор може да е стигнал до някаква степен на развитие и да има нужда да развие по-нататък мрежата си. Ако бъде махнат този член, трябва да се мине през търг, където може да спечели друг оператор. Това не противоречи на изискването за конкурентност и равнопоставеност на операторите, това противоречи на ефективността на развитието на всеки отделен оператор.

  Колегите ми от министерството могат да ви цитират по-детайлно от мен различните европейски документи, където технически са обяснени изискванията какво означава “развитие на мрежа”, какво означава “модернизиране”, как се оценява дали дадена мрежа е достигнала ефективния си капацитет. Има европейска практика в тази област. Този текст е изключително важен за целия закон и всъщност помага за ефективността за развитие на всяка далекосъобщителна мрежа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Неделчев.
  Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Господин Чонков, неподкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 84 народни представители: за 15, против 58, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 93 народни представители: за 5, против 84, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров. То не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 34, против 68, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване подобрената редакция на чл. 79, който става чл. 76 така, както е приет от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 90 народни представители: за 74, против 10, въздържали се 6.
  Член 79, който става чл. 76, се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 80 има предложение на народните представители Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева – в чл. 80, ал. 1, т. 1 думите “по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията” се заменят с “след решение на Министерския съвет”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Благой Димитров, което е подкрепено по т. 2 в частта изречение първо и не е подкрепено предложението по т. 1:
  “1. В ал. 1, т. 2 в началото се добавят думите “по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията”.”
  Предложение на народния представител Иво Атанасов, подкрепено е отпадането на ал. 3 не е подкрепено предложението за отпадане на ал. 2.
  Останалите предложения са приети.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 80, който става чл. 77:
  “Чл. 77. (1) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде прекратено или спряно с решение на Комисията за регулиране на съобщенията:
  1. по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията при обявяване в страната на режим “военно положение” или “положение на война”, или друго извънредно положение, когато потребностите го изискват;
  2. при възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната в резултат на изпълнението на една или повече от дейностите по лицензията;
  3. при смърт на лицензирания – физическо лице; в този случай наследниците могат в 3-месечен срок да заявят искането си пред Комисията за изпълнение на дейността, като до произнасянето на комисията продължават да извършват дейността;
  4. при ликвидация или прекратяване на лицензираното юридическо лице, или прекратяване на дейността на лицензирания едноличен търговец.
  (2) Решенията по ал. 1, точки 1 и 2 се мотивират и подлежат на незабавно изпълнение.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Народните представители Милотинова, Павлов, Димитров и Дончева ще защитят ли своето предложение? Виждам в залата господин Павлов.
  Оттегляте ли предложението, господин Павлов, или не?
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ, от място): Не мога да го оттегля, но няма да го защитавам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Народният представител Благой Димитров, чието предложение е подкрепено частично.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз искам да коментирам само неприетото ми предложение по т. 2, където предлагам: “при възникване опасност за националната сигурност и отбраната на страната в резултат изпълнението на една или повече дейности по лицензията” – това да бъде във връзка с мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията. Защо? Защото такава хипотеза може да възникне по линия на Министерството на отбраната или на министъра на вътрешните работи. Евентуално в Комисията за регулиране на съобщенията може да постъпи сигнал на член на Министерския съвет. Аз иначе не виждам как Комисията за регулиране на съобщенията ще констатира възникването на такава хипотеза. Това е моят аргумент. Защото в противен случай може да бъдат отнети лицензионни права с такива мотиви въз основа на написаното в т. 2, без на практика да има някакви ясни мотиви за това, в този случай конкретно от член на правителството.
  Много опасно е, господин председател, уважаеми колеги, да използваме националната сигурност или отбраната на страната фриволно. Аз зная, мнозинството е използвало националната сигурност, сещам се за измененията и допълненията на Закона за приватизацията. Там националната сигурност се използваше без даже да има някаква точна дефиниция по един според мен фриволен начин. По същия повод искам да взема отношение и съм направил това предложение. Трябва член на правителството, в случая министра, както съм записал, да има мотивирано предложение до независимия регулаторен орган, независимо, че министър-председателят на практика назначава председателя на регулаторния орган – Комисията за регулиране на съобщенията.
  Трябва да има някакво ясно мотивирано предложение. Иначе просто се отнема лицензията или да речем част от лицензията на даден оператор. Аз мисля, че това нещо е изключително важно, което може да бъде подкрепено в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По чл. 80 на вносителя аз приемам т. 1 и това, че действително може да има мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията, защото самите два режима – военно положение и положение на война, естествено са режими, които се приемат с решение на Министерския съвет. Оттам нататък като член на Министерския съвет министърът на транспорта и съобщенията може да направи такова мотивирано искане.
  Но, погледнете т. 2 на ал. 1 на чл. 80. Там е казано: “При възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната в резултат на изпълнението на една или повече от дейностите по лицензията”.
  Всъщност, аз питам кой се произнася по това, че има възникнала такава опасност? (Реплики в залата.)
  По отношение на националната сигурност определено – министърът на вътрешните работи трябва да бъде този, който да сезира комисията и който да изисква суспендиране на някои от дейностите по лицензията. По отношение на отбраната на страната това е министърът на отбраната.
  И затова аз считам, че т. 2 в този си вид не само е неприложима, но тя дава възможност да се правят произволни тълкувания от орган, който не може да се произнася по проблемите на националната сигурност и отбраната на страната, каквато е Комисията за регулиране на съобщенията. В тази си част тя може да бъде само изпълнител и затова правя предложение.
  Зная, господин председател, че това предложение надхвърля правомощията, които имат народните представители при второ четене, но считам, че може да бъде одобрено с консенсус от залата и преди т. 2 да бъде записано: “по мотивирано искане на министъра на вътрешните работи и/или министъра на отбраната” и да следва текста, който е разписан от комисията: “при възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната”.
  По този начин съвсем ясно са разписани правомощията на хората, които именно се произнасят по възникване на такава опасност и по чиито сигнал се отнемат част от дейностите по лицензията.
  В противен случай аз ще помоля колегите да прочетат отново текста и да видят, че този текст действително дава възможност за съвсем произволно тълкувание и най-общо да не бъде приложен.
  Правя това предложение, господин председател, и се надявам, че може да бъде подложено на гласуване и да бъде прието от моите колеги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Заповядайте, господин Мутафчиев. Имате думата по същия въпрос.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, аз изцяло подкрепям предложението на колегите от Съюза на демократичните сили.
  Прав е Иван Иванов, че не можем да направим по правилник допълнение и аз затова ще ви предложа да остане т. 1 с “по мотивирано искане на министъра на транспорта” и целият текст по т. 1 като към нея се добави “и възникване на опасност за националната сигурност или отбраната” и се прикрепи т. 2 към нея така че да е ясно, че министърът на транспорта ще има мотивирано искане към комисията, за да могат да се извършат тези действия.
  Аз не мога да си спомня в комисията какъв беше дебатът по тази точка, но според мен вносителите са имали предвид това, че в един момент е необходимо да се освободят честоти и някои от ведомствата трябва да уведомят министъра на транспорта и това ще даде, като че ли повече време, което може наистина да застраши сигурността. Вероятно е това, но ако можете да ни отговорите каква е била целта, така че да отпадне мотивираното искане от министъра на транспорта, ще бъдем благодарни на вносителите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Заповядайте, господин Димитров, но преди това искам, ако ми позволите, да направя един коментар на председателя.
  Интересно е, струва ми се, предложението и добри са мотивите на народния представител Иванов и на народния представител Мутафчиев, но ми се струва, че е по-разумно предложението на Мутафчиев едно лице да носи отговорността за отнемането на лиценза при извънредни ситуации или засягане на националната сигурност, т.е. т. 1 и 2 да се слеят. Това е предложението на народния представител Мутафчиев като министъра на транспорта прави и в двата случая мотивирано предложение.
  От тази гледна точка, ако не възразява и докладчикът, и разбира се, ако няма други възражения в залата, бихме могли да стигнем до съгласие.
  Заповядайте, господин Димитров.
  Извинете ме за това прекъсване.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Аз искам все пак да обърна внимание на това, че имам предложение. Вероятно господин Иванов е пропуснал да го прочете в доклада, както това е пропуснал и господин Мутафчиев, но аз имам точно такова предложение: “по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията”.
  Използвам просто репликата, господин Мутафчиев, за да мога да внеса една яснота в дебата, т.е. аз имам предложение: “по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията” да може да бъде правена такава корекция в лицензионните условия или части. Тоест, в доклада има налице такова предложение като, разбира се, има кореспонденция в Министерския съвет между министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и министъра на транспорта и съобщенията. И това ми е мотивът той да направи мотивирано предложение пред независимия регулаторен орган, т.е. няма нужда да правим каквито и да било компилации, просто моят текст дава отговор на тези въпроси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Тъй като Вашият текст вече е отхвърлен от комисията, несъмнено смисълът му дава отговор на тези въпроси.
  За втора реплика има думата господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам отношение по повод на направеното предложение от господин Мутафчиев.
  В крайна сметка, за да се спази правилника на Народното събрание при второ четене аз дори и това бих приел, защото това въвежда някаква отговорност по отношение на т. 2. Но, ако предложих и в т. 2 изрично да се разпишат министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната то е, защото т. 1 и т. 2 са две съвсем различни хипотези.
  В т. 1 се говори за режими, които се гласуват от Министерския съвет и министъра на транспорта и съобщенията като част от Министерския съвет, член на Министерския съвет, може по негово мотивирано искане да направи такива ограничения.
  Във втория случай министърът на транспорта и съобщенията няма преки отговорности по отношение на тези въпроси докато това са отговорностите на тези двама министъра, които цитирах. Това е причината да искам министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната да бъдат сезирани директно в т. 2.
  Но, отново повтарям, господин председател, тъй като виждам, че няма консенсуса, само при консенсус в залата може да мине допълнение при второ четене, аз ще приема изчистване на текст, при който да отпадне в този си вид неадресираната отговорност по т. 2, т.е. да бъде ясно записано, че това се прави по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Заповядайте, господин Мутафчиев, за дуплика.
  Аз лично съм малко колеблив дали да разрешаваме на министрите на вътрешните работи и на отбраната да се бъркат тук.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Аз точно това исках да апелирам към народните представители.
  Господин Иванов, нека най-напред ясно и категорично да кажем, че ние никога няма да нарушаваме правилника си, включително и по консенсус, така че ако трябва да променяме правилника с консенсус, това е добро, но да го нарушаваме с консенсус това означава, че всички заедно ще допуснем голяма грешка.
  Ние с Вас водим в момента някакъв дебат, но аз Ви предложих, за да видим дали Вашата теза е правилна или това, което предложих аз да влезе в една точка, но нека да чуем представители на вносителите, които да ни обяснят защо там не е вписано, че с мотивирано искане от някои от министрите, трябва да се вземе това решение от КРС и тогава вече, ако трябва да продължим дебата и да намерим най-верния път. (Шум и реплики в залата.)
  Да, господин Димитров, Вие имате конкретно предложение, но нека да чуем какви са техните мотиви. Защото, ние си дебатираме и се съгласяваме и въпреки това спорим помежду си. Аз не мога да разбера какво става.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви за дупликата, господин Мутафчиев.
  От името на вносителя има думата членът на Комисията за регулиране на съобщенията господин Петър Рендов.
  ПЕТЪР РЕНДОВ: Благодаря.
  Това, че в т. 2 не е отнесено чия отговорност е предизвикването на нейното действие може би е пропуск, но във всички случаи се е предполагало, че това са компетентните органи.
  Мисля, че всички биха били удовлетворени, ако това се добави. Значи, министърът на отбраната или министърът на вътрешните работи не покриват целия набор компетентни органи. Давам пример с Националната служба за охрана. Много често се е случвало именно тя да предизвиква такива неща, когато й се пречи на изпълнението на задълженията, а тя не е нито под министъра на отбраната, нито под министъра на вътрешните работи. Ако се уточнява текста е най-добре в т. 2 да се говори за предложение на компетентни органи. В закона на други места май са дефинирани тези компетентни органи. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: В такъв случай т. 2 би трябвало да изглежда така: "По мотивирано искане на компетентните органи при възникване на опасност…" и т.н. Тази редакционна поправка удовлетворява ли всички?
  Въпреки това помислете. Според мен компетентните органи са много безлични. Не е ясно кои са. Трябва да има лице, което да носи политическата отговорност. В случая това лице е министърът на транспорта и съобщенията. Компетентните органи могат да сезират министъра на транспорта и оттам нещата да се придвижат, а министърът на транспорта да носи своята политическа отговорност за взетото решение.
  Господин Мирчев, отчитайки всичко, казано дотук, бихте ли предложили вариант за окончателен текст за т. 2 на ал. 1 на чл. 77? Няма да нарушим правилника, ако слеем т. 1 и т. 2 и това мине за редакционна поправка.
  Господин Мирчев, добавяме ли в т. 2 "по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията…" и т.н.?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, колеги, и в други закони ние сме използвали понятието "компетентни органи" и израза "по мотивирано искане на компетентните органи".
  Председателят е прав, че отговорността трябва да носи и решенията трябва да ги взима министърът на транспорта и съобщенията. Но министърът на транспорта и съобщенията внася пред КРС… Казва се "по мотивирано искане на компетентните органи". Ако добавим министъра на транспорта и съобщенията, то той не е ли компетентен орган?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Разбира се.
  Господин Мирчев, предлагам да унифицираме нещата и да посочим ясно отговорността за решенията. Това е чисто редакционна поправка, както обясниха вносителите и представителите на Комисията за регулиране на съобщенията. В крайна сметка това е пропуск. Те са смятали, че това се подразбира. Виждам, че утвърдително кимат с глава. В такъв случай предлагам, господин Мирчев, да Ви помогна и да запишем: "по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията при възникване на опасност…" и т.н.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Това е предложението на Благой Димитров. Нека да го гласуваме него и да продължаваме нататък.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Стигаме до някакво съгласие. В такъв случай ще подложа на гласуване предложението на Благой Димитров по т. 1, защото разбирам, че има съгласие. (От групата на вносителите искат думата.)
  Господа вносители, от вашата група от 5 човека получавам противоречиви сигнали. Едни кимат утвърдително, други махат отрицателно. Не мога да разбера – тези симпатични дами ми кимат утвърдително, когато говоря за т. 2, а господата очевидно нещо не са доволни. Кажете ми кой от вашата група е меродавен говорител? (Смях и приятно оживление в залата.)
  Заповядайте, господин Неделчев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ: Нашето експертно мнение е, че министърът на транспорта и съобщенията не е компетентен по въпросите на националната сигурност и отбраната на страната. Мисля, че по процедура ние не можем да предлагаме текст, но нашето предложение е да бъде направено предложение по т. 2: "по мотивирано предложение на службите, компетентни по националната сигурност и отбрана" или нещо в този дух.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: "Нещо в този дух" не е фраза.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ: Тогава да остане "компетентните органи".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Мирчев, бих могъл да прекъсна заседанието за пет минути, за да се разберем по този въпрос. Военното и извънредното положение в никакъв случай не са от компетенцията на министъра на транспорта и съобщенията. Опитвам се да разсъждавам логично. Ако следваме логиката, очевидно Министерският съвет възлага на министъра на транспорта и съобщенията да предприеме определени действия. Той не ги предприема сам, защото военното и извънредното положение се обявяват в съответствие с Конституцията на страната. Министерският съвет възлага на министъра на транспорта и съобщенията, а той си изпълнява задълженията по т. 1 и 2 на ал. 1 на чл. 77.
  Същата хипотеза би трябвало да важи и по т. 2. Ако има заплаха за националната сигурност, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи и някой друг министър внасят тази точка в Министерския съвет, Министерският съвет взима решение, с което възлага на министъра на транспорта и съобщенията да изпълни наредбите на т. 2 от ал. 1. Това е простата логика на вземането на решенията.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ: Позволете да не се съглася с това. За опасност за националната сигурност не се взима решение от Министерския съвет. Могат да бъдат чисто практически действия, както колегата Рендов спомена, при изискванията на Службата за охрана.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Не може Службата за охрана да спира действието на една лицензия. Може да я спира единствено съответният орган.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ: Това е експертното предложение на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Бих могъл да дам прекъсване, за да се разберем по този въпрос.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам да отложим този текст, за да може вносителят да се справи с някои текстове. Все пак т. 1 съдържа изрази като "военно положение", "положение на война", а т. 2 – "национална сигурност".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Мисля, че това е мъдро решение.
  Ще процедираме така: очевидно не можем да гласуваме предложението на Благой Димитров, защото дори и да гласуваме и да го приемем, струва ми се, че не е логично.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Просто минете на следващия текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Предложението, подсказано ми услужливо от господин Мутафчиев, е да минем на следващия текст.
  В такъв случай отлагаме гледането на чл. 77.
  Моля в рамките на 24 часа да се консултирате и да намерите най-разумния изход от този логически, а не толкова политически спор.
  Преминаваме към чл. 81.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 81 има предложение на народния представител Валери Димитров, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение от Йордан Мирчев, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение от Благой Димитров, което е подкрепено по т. 2 по принцип и не е подкрепено по т. 1, която гласи:
  "1. В първото изречение думата "когато" се заменя с "ако", а в края на изречението се добавя думата "за него"."
  Комисията предлага чл. 81, който става чл. 78, да придобие следната редакция:
  "Чл. 78. (1) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде прекратено по мотивирано искане на лицензирания, когато изпълнението на лицензираните дейности стане невъзможно. Комисията за регулиране на съобщенията проучва основателността на искането и се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането.
  (2) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде спряно по мотивирано искане на лицензирания за срок не по-дълъг от 18 месеца. Комисията проучва искането и се произнася с мотивирано решение, с което отказва спиране, когато:
  1. искането е от оператор със значително въздействие върху пазара за дейности, по отношение на които е определен като такъв;
  2. за извършване на дейността на лицензирания е предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  3. дейността е по задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Има предложение на народния представител Благой Димитров. Разбирам, че една част е подкрепена по принцип – т. 2, и смисълът й е залегнал в окончателната редакция.
  Ще защитите ли онази част, по т. 1, която не е подкрепена от комисията? Виждам, че да. Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  На практика аз предлагам друга редакция на т. 1. Не виждам нещо драматично, ако се приеме моето предложение, защото така както предлагам, текстът става: “ако изпълнението на лицензираните дейности стане невъзможно за него”, тоест за лицензианта, за лицензопритежателя.
  Аз смятам, че може да бъде прието предложението ми или може би трябва да има мотиви, за да бъде отхвърлено. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Други изказвания? Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров по т. 1, което не е подкрепено от комисията, която подкрепя по принцип т. 2 от неговото предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 105 народни представители: за 28, против 76, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване целия чл. 81, който става чл. 78, в окончателната му редакция, инкорпорираща и предложенията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
  Член 81, който става чл. 78, се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Член 82 – комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, който става чл. 79 със следното съдържание:
  “Чл. 79. (1) Действието на лицензия за далекосъобщителна дейност се прекратява с решение на Комисията за регулиране на съобщенията, когато лицензираният или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон след провеждане на конкурс или търг е спечелил лицензия за същия вид далекосъобщителна дейност с национално покритие.
  (2) В решението по ал. 1 се определя срок за прекратяване на дейността по лицензията.”
  Член 83 – комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83, който става чл. 80, и предлага следната редакция:
  “Чл. 80. При прекратяване или спиране на лицензията поради възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната по чл. 77, ал. 1, т. 2, с изключение на въвеждане на режим “Военно положение” или “Положение на война”, на лицензирания се дължи обезщетение до размера на претърпените имуществени вреди, свързани с прекратяването или спирането.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Подлагам на гласуване чл. 82, който става чл. 79, и чл. 83, който става чл. 80.
  Гласували 77 народни представители: за 75, против 1, въздържал се 1.
  Членове 82 и 83, ставащи съответно чл. 79 и чл. 80, се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 84 има предложение на народния представител Благой Димитров:
  “В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 да отпадне.
  2. Текстът на ал. 2 да стане текст на чл. 84, като придобива следния вид:
  “Чл. 84. При настъпване на обстоятелствата по чл. 80, ал. 1 за радио- и телевизионни оператори, притежаващи далекосъобщителна лицензия за наземно радиоразпръскване, комисията прекратяване тази лицензия с решение. Съветът за електронни медии задължително прекратява далекосъобщителната част на единната лицензия с решение, като по своя преценка може да прекрати и лицензията за радиотелевизионна дейност."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 81, със следната редакция:
  “Чл. 81. (1) Действието на индивидуална лицензия чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се прекратява с решение на Комисията за регулиране на съобщенията след решение на Съвета за електронни медии за прекратяване на съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.
  (2) Когато с решение на комисията се прекратява далекосъобщителната лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в чл. 77, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 78, ал. 1, индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност се прекратява от Съвета за електронни медии след влизането в сила на решението на комисията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Господин Димитров, заповядайте.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги! Преди да взема отношение по гледания текст, искам да обърна внимание на вече гласувания текст на чл. 83. Не знам как може да излезем от това положение, но кой ще определи размера на обезщетението за претърпените имуществени вреди? Какъв е административноправният ред? Аз подозирам, че оттук насетне, ако само този текст влезе, вероятно по реда на обжалване във Върховния административен съд или не знам как… Ако не е уредено в закона, не е ясно при отнета лицензия - да речем, при военно положение или при други обстоятелства - кой точно ще определи и по какъв начин размера на щетите.
  Сега преминавам към моето предложение във връзка с чл. 84, който става чл. 81. Въпросът опира до този стар спор за обвързаната компетентност. Тук се вижда, че надделява мнението, че Съветът за електронни медии след решението на комисията отнема индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност. Уважаеми колеги, знаете ли какво означава това, ако се приеме? Това означава невиновно взимане, отнемане на лицензията. Аз ще ви кажа два конкретни случая, защото, ако се приеме това, в Закона за радиото и телевизията трябва да има обратно действие. Един лицензиант спазва абсолютно стриктно условията по СЕМ, тоест абсолютно стриктно условията с радио- и телевизионната му дейност в същинската й част. И вие в момента записвате, че затова, че, да речем, той превишава мощността си на излъчване, комисията му отнема правата и той няма право да осъществява вече радио- и телевизионната си дейност и в другата част по СЕМ.
  Тоест, аз питам, ако на телевизия “7 дни” се отнеме лицензията от КРС по отношение на това, че, да речем, излъчва с по-голяма мощност или някакви други възможности, те имат ли право по кабел да разпространяват същата програма? От това, което е записано тук, следва, че СЕМ автоматично отнема лицензията им по отношение на програмната част. И тук мога да ви кажа, че ще изпаднем в изключително сложни процедури и тупик. Това не е обмислено, аз няколко пъти го поставям на висок глас и в едната, и в другата комисия. Мисля, че в Комисията по радио и телевизия има по-голяма чуваемост, там някак си нещата са ясни, с госпожа Милотинова сме разсъждавали по този въпрос, но в тази комисия аз не можах да убедя колегите, че не е възможно оттук насетне да вървим по една такава процедура.
  Господин Мирчев, още веднъж казвам, вие отнемате лицензията чрез този текст, по-точно, упълномощавате КРС, но задължавате Съвета за електронни медии да отнема другата лицензия. И вече по регистрационен режим те не могат да излъчват програмата си не по ефирен път. Това правите вие в момента. Тоест, някак си не действаме последователно по отношение на принципа за конвергиране на двата органа. Това е стар спор, който няма решение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря.
  Заповядайте за реплика, господин Павлов.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Аз по принцип съм съгласен с Вашето изказване, но в случая не мога да го подкрепя, тъй като отнемането на лицензия от КРС става само в извънредни случаи, посочени в чл. 77, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 78, ал. 1. Само в тези изключителни случаи КРС ще има правомощията за отнемане на лицензия. Не става въпрос нито за излъчване с по-голяма мощност, нито за някакви други нарушения на лицензионните условия, а става въпрос именно в случай на положение на война, при възникване на опасност за националната сигурност и т.н. Това е нещо, което сме го дискутирали и смятам, че беше постигнат компромисът в правомощията за отнемане на лиценз от КРС на радио- и телевизионни оператори. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Павлов.
  За дуплика – заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Господин Павлов, явно, че нещо се разминаваме в четенето на текста. Наистина ал. 2, в чл. 77, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 78, ал. 1, наистина тя касаят не само това, което коментираме по отношение на тези извънредни обстоятелства. Аз поставям въпроса по принцип. Мога да ви кажа, че чисто технически не виждам как можем да изпаднем в такава хипотеза в тази част в гражданския сектор. Посочете ми един пример как може да стане това нещо. Може някой радиотелевизионен оператор да застраши дейността на ръководството за въздушно движение от чисто техническа гледна точка или да застраши радиослужбите по опазване на човешкия живот на море. Другата хипотеза е във връзка с националната сигурност на страната, да речем, той да изповядва човеконенавистнически, фашистки, комунистически теории. Но това е друга хипотеза. Аз не я виждам. Защото другото нещо, което е записано тук, е на практика теорията на Вишински – сбъркал си за едно, обаче те пращат там по друга причина. Това е невиновно отнемане на лицензията. И аз си мисля, че в този дебат с Вас сме стигали до единомислие по този въпрос. Наистина трябва да избистрим този спор и да решим тези въпроси както по този закон, така и по Закона за радиото и телевизията. Иначе не е възможно да излезем от тази ситуация.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Очевидно разсъжденията на господин Благой Димитров имат повече основание в случая, тъй като и господин Павлов вероятно разбира, че причините за отнемане на далекосъобщителната лицензия са от техническо естество в крайна сметка - нарушават се технически параметри, които може и да са в ущърб на националната сигурност или нещо от сорта и затова се отнемат. И след като бъде отнет далекосъобщителният лиценз и се прекрати излъчването, на практика тази опасност отпада. Така че санкцията на Съвета за електронни медии по отнемане на индивидуалната лицензия действително трябва да подлежи на преценка, тъй като това, което е водело до нарушение на национални или други интереси, създало е някакви потенциални опасности, след отнемането на тази лицензия е преценено, че не съществува. В никакъв случай КРС не е отнел тази лицензия по някакви програмни причини или съдържателни причини, свързани с програмата, които да влизат в колизия с интересите на националната сигурност, а по технически причини. И в този случай, след като бъде отнета, те отпадат.
  Ето защо аз съм склонен да мисля, че трябва да оставим правото на Съвета за електронни медии да преценява в този случай.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Там, където се намесят отношения между двете комисии – СЕМ и КРС, веднага възникват проблеми. Но аз като гледам текста, не виждам никакъв проблем с ал. 1. Защо? Защото говорим за една-единна лицензия, която се издава от СЕМ, а след това от КРС. Ние спорихме надълго по този въпрос в комисията. Касае се за ал. 2, която третира прекратяването на далекосъобщителната лицензия, а не спирането. Тоест, че тази честота повече няма да се ползва от оператор, който има лицензия от Съвета за електронни медии. Тук трябва ясно и категорично да си дадем отговора, тъй като виждам активността - и тя е правилна - на членовете на Комисията по медиите, да кажем може ли да съществува една програмна лицензия от СЕМ, висяща без честота. И тя да върви след това примерно при освобождаване на друга честота, ако въобще има такава възможност, защото понякога май няма такава възможност, да участва в конкурс за далекосъобщителната лицензия, за да запазим принципа на единната лицензия. Разбирате ли за какво става дума? Ако това е възможно, значи Благой Димитров е прав. Ако това е невъзможно, това означава, че текстът, който се предлага, е правилен. Има ли право примерно, ако има лицензия за наземно излъчване, да излъчва и по кабел? Има. Тогава нека да подкрепим предложението на Благой Димитров и да допълним с текст, в който да се казва, че лицензията може да се ползва за кабел. Но предлагам това да го кажат членовете на Комисията по медиите, защото те са запознати с процедурата за програмна лицензия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: За реплика, заповядайте, господин Павлов.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин Мутафчиев, Вие правилно посочихте проблема. Хипотезата, за която говорихте, е вярна. Не може да съществува единият лиценз без съществуването на другия лиценз. Именно затова е ал. 2 в чл. 81, когато КРС на посочените основания отнема лицензия, то задължително СЕМ да прекрати лицензията и по Закона за радиото и телевизията. Това е всъщност принципът на единното лицензиране и регулиране, бих добавил. Защото отнемането и прекратяването, всички тези видове дейности, изменянето – по-нататък също ще стане въпрос за това – е част от регулацията.
  По отношение на радио- и телевизионните оператори компетенцията, както вече на всички е ясно, би трябвало да бъде на Съвета за електронните медии. Като едно изключение от чл. 52, където тази компетенция е затвърдена, имаме именно тази ал. 2 на чл. 81, където при извънредни обстоятелства се налага прекратяването на лицензия. Това е, което всъщност се съдържа в този текст. И аз смятам, че искането на господин Димитров е едно прекалено голямо отстъпление от принципа на единно лицензиране. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Павлов.
  Заповядайте, господин Милушев, за изказване.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Господин Павлов всъщност току-що изложи това, което и аз имах предвид. Ние преди малко разговаряхме. Но условия на обвързана компетентност може да има, когато разсъждаваме по чл. 52 – че Комисията за регулиране на съобщенията издава лицензии само въз основа на решение на Съвета за електронни медии. А тук имаме случай по чл. 77, който преди малко, господин председател, отложихме. Това са извънредни обстоятелства и тогава Комисията за регулиране на съобщенията има това право, според мен, да вземе това решение и Съветът за електронни медии незабавно да прекрати другата лицензия. Защото, извинете, аз не мога да си представя случая, който Вие давате със “7 дни”. В тези извънредни обстоятелства, за които говорихме и не бяха дефинирани, да речем военно положение или други, или война, да бъде отнета далекосъобщителната лицензия на “7 дни” и тя да продължи да предава програма по кабел, която да не съвпада с политиката на държавата. Извинявайте много, може да се стигне до много тежки последствия. Така че тук комисията правилно трябва да има това право и Съветът наистина незабавно да отнеме лицензията. Иначе пък трябва да се върнем отново на това да си припомним как издаваме лицензия, по чие предложение – то е описано в чл. 52.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте за процедура, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Господин председателю, аз ще предложа отлагане на този текст, но искам да обоснова това, което беше казано.
  Господин Милушев, КРС ми отнемат лицензията, после – СЕМ. Автоматически отивам, имам регистрация по обща лицензия, и тръгвам да разпространявам по кабел след една седмица.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Говорим за чл. 77.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Да, по чл. 77. Трябва да се гледа комплексно.
  Какъв е смисълът на обвързаното лицензиране, на единното лицензиране? Смисълът е следният: има един честотен ресурс, който е константна величина. Има състезание на програми пред СЕМ, при дадения ресурс. За една и съща честота се явяват пет оператора и СЕМ казва: този програмен модел, тази програмна схема е най-добрата. Говоря по принцип, а не за форсмажорните обстоятелства, които коментираме: КРС е отнела техническата лицензия. Няма значение, че СЕМ е определил, че в най-добрия смисъл програмата е най-добра, най-обществено приложима, има най-добър смисъл. Вие казвате: автоматически се отнема лиценза. Още веднъж Ви казвам - отивам на регистрация по обща лицензия след определено време и пак излъчвам по кабел същата отнета лицензия. Тоест, има неща, за които наистина трябва да помислим. В този смисъл исках да обоснова и процедурното си предложение наистина да обмислим тези неща и да са обвързани с двата закона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря.
  Заповядайте за обратно процедурно предложение, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, дискусията беше доста полезна, така че всеки е взел решение как ще гласува.
  Правя обратно процедурно предложение – да продължим гласуването по този член.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Уважаеми колеги, има процедурно предложение за отлагане на този член.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 142 народни представители: за 45, против 89, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Ще предам щафетата на госпожа Касабова за гласуване на предложението на народния представител Благой Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване предложението на господин Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 29, против 89, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на комисията за редакция на чл. 84, който става чл. 81.
  Гласували 117 народни представители: за 85, против 23, въздържали се 9.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 85 има предложение от народните представители Валери Димитров и Нина Чилова – в чл. 85, ал. 2, 3 и 4 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението от народния представител Йордан Мирчев е подкрепено.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 85, който става чл. 82:
  “Чл. 82. (1) Индивидуалните лицензии са лични.
  (2) Индивидуални лицензии, издадени без конкурс или търг на далекосъобщителни оператори, могат да се прехвърлят на трети лица след разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията.
  (3) Индивидуални лицензии, издадени след провеждане на конкурс или търг, не могат да се прехвърлят през първите две години от издаването им, освен ако лицензираният предварително е обявил намерението си за създаване на юридическо лице за изпълнение на лицензията – изцяло негова собственост. След изтичането на 2-годишния период лицензиите могат да се прехвърлят на трети лица след разрешение на комисията.
  (4) Комисията не разрешава прехвърляне на индивидуални лицензии в случаите по ал. 2 и ал. 3, когато третите лица:
  1. не отговарят на изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 3 и т. 4;
  2. не отговарят на изискванията на действащото законодателство, включително на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.
  (5) Индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се прехвърлят след решение на Съвета за електронни медии на лицето, на което е прехвърлена съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Има ли желаещи за изказвания по този текст? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Димитров и госпожа Чилова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 15, против 80, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на комисията за редакция на чл. 85, който става чл. 82.
  Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
  Текстът е приет.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 86 има предложения на народните представители Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров, Юлияна Дончева.
  В чл. 86 се създават нови ал. 4, 5 и 6:
  “(4) Лицата, притежаващи индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване могат да прехвърлят до 10 на сто от собствеността си след предварително писмено уведомление до Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии.
  (5) Промяна с над 10 на сто от собствеността на лицата, притежаващи индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, се допуска от Съвета за електронни медии при спазване на изискванията към лицата за първоначално лицензиране и след положително становище на Комисията за защита на конкуренцията относно липсата на предпоставки за възможни нарушения на антимонополното законодателство на Република България.
  (6) В случаите по ал. 4 Съветът за електронни медии уведомява Комисията по регулиране на съобщенията в срок от 14 дни.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Останалите предложения са подкрепени или оттеглени.
  Комисията предлага чл. 86, който става чл. 83, да придобие следната редакция:
  “Чл. 83. (1) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества – лицензирани обществени оператори, може да се извърши след предварително писмено уведомление до комисията, когато чрез прехвърлянето на дяловете или акциите или приемането на нови съдружници не се променя контрола върху управлението на дружеството.
  (2) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества – лицензирани обществени оператори, с което се променя контрола върху управлението на дружеството, може да се осъществи след разрешение на комисията.
  (3) Лицензираните обществени оператори – еднолични търговци, могат да прехвърлят предприятията си след разрешение от комисията.
  (4) Комисията не разрешава по ал. 2 и 3, когато за третите лица са налице следните обстоятелства:
  1. не отговарят на изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 3, а за едноличните търговци и на изискванията по чл. 57, ал. 1, т. 4;
  2. не отговарят на изискванията на действащото законодателство, включително и на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  3. искането за разрешение е направено от 2-годишния период по чл. 82, ал. 3.
  (5) Когато акции по ал. 2 са придобити без предварително разрешение при публично предлагане на фондовата борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа, приобретателят не може да упражнява правото си на глас по тези акции до получаване на писмено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията.”
  Благодаря на господин Димитров. На базата на неговото предложение е изграден този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Искам да изразя удовлетворение от това, че днес моите предложения са приети от комисията…
  МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НДСВ, от място): Да му ръкопляскаме! (Ръкопляскания и весело оживление в залата.)
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Господин Севлиевски, запазете спокойствие! Призовавам председателката да Ви направи забележка или да напуснете залата!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Тя Ви аплодира!
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Не мога да разбера защо са отхвърлени предложенията на колегите Милотинова, Павлов, Димитров и Дончева.
  Вижте какво предлагат колегите, което е изключително важно. Пак отиваме на обвързаната компетентност. Казва се следното: има собственик на телевизионен оператор, който има лицензия от СЕМ и на базата на обвързаната компетентност и от КРС, прехвърля дяловете си така, че контролът върху управлението на това дружество или едноличен търговец преминава в ръцете на друго юридическо или физическо лице. Какво следва оттам нататък? Контролът върху програмата е вече върху друг собственик. В този текст никъде това не е упоменато. Колегите предлагат това. Но това е изключително важен въпрос, тъй като тук опира до две лицензии: лицензия, дадена от Съвета за електронни медии и лицензия за регулиране на съобщенията. Този въпрос се урежда в това предложение – създаването на нови алинеи, които да уредят този частен случай в областта на ефирното разпространение на радио- и телевизионни програми. Не мога да разбера какъв е мотивът да се отхвърли това предложение.
  Питам, тези, които са отхвърлили тяхното предложение в комисията – да обяснят какви са мотивите им. Предложението е много разумно, вероятно тези 10 процента, господин Павлов ще се съгласи – трябва да изчезнат, тъй като на базата на Търговския закон става дума за контрол върху управление на дружеството. Тези неща ги коментирахме многократно, но колегите наистина предлагат нещо, което е характерно за проблема с обвързаната компетентност.
  Предлагам да разсъждаваме върху това да се подкрепят техните предложения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Павлов.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, благодаря за разбирането на нашето предложение и за подкрепата от Ваша страна.
  Действително сте прав. Просто искам да кажа с други думи какъв е проблемът и да призова и председателя на комисията да подкрепи едно по-логично развитие на текстовете в закона. Навсякъде досега за всички действия и пълномощия на Комисията за регулиране на съобщенията включихме изключения специално за радио- и телевизионните оператори с лицензии по Закона за радиото и телевизията.
  В случая става въпрос за прехвърлянето на дялове и акции от търговските дружества - собственици веднъж на далекосъобщителен лиценз и веднъж на лиценз по Закона за радиото и телевизията. Това са много важни текстове, които целят да ограничат пазарната концентрация на два различни пазара – радиотелевизионния пазар и далекосъобщителния пазар. Текстовете, които са приети от комисията, са най-общи и важат за далекосъобщителните оператори като такива, но тези пазарни субекти, които са едновременно далекосъобщителни оператори и радиотелевизионни оператори по Закона за радиото и телевизията… Ако тези текстове не се приемат сега, ще бъдат приети чрез Закона за радиото и телевизията, тъй като за радиотелевизионната дейност, която в България изисква и далекосъобщителен лиценз, има определени европейски изисквания – именно срещу концентрацията.
  Освен това не виждам тук къде е ролята на Комисията за защита на конкуренцията, която е призвана именно да определя и да предпазва пазарите от утвърждаване на монополни отношения. Това не е споменато в текста, приет от комисията.
  Затова предлагам да се подкрепи нашето предложение, или пък другия вариант, другото мое предложение е на мястото на нашето предложение да бъде вписана една нова ал. 6, която да указва, че що се отнася до радио- и телевизионна дейност прехвърлянето на дялове и акции от търговските дружества – собственици на далекосъобщителен лиценз, да става след решение на СЕМ по реда на Закона за радиото и телевизията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата госпожа Стоянова от вносителите.
  КРАСИМИРА СТОЯНОВА: Уважаеми народни представители, бихме ви предложили да подкрепите предложението на народния представител господин Благой Димитров, като конкретно можем да предложим и текст. Да бъде създадена нова ал. 4 в чл. 83, която да има следното съдържание:
  "Когато индивидуалната лицензия е за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения след използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, Комисията за далекосъобщенията разрешава прехвърлянето по ал. 2 и 4 след получаване на положително становище от Съвета за електронни медии."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Но моля Ви се, госпожо Стоянова, Вие нямате право да правите подобни предложения, така че някой от народните представители, който има право да формулира така текстът, да заповяда.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): И те нямат право.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имат право в обхвата на законопроекта да формулират някакъв текст. (Неразбираема реплика на Петър Мутафчиев.)
  Хайде, Вие ли ще се изкажете сега, господин Мутафчиев?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Да, ще се изкажа, но не мога да направя това предложение, защото не го чух.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, имате думата.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз, честно казано, съм доволен от този текст, който комисията е приела, само че тук е допусната една неточност. Може би, увлечени от това, че приехме цялото предложение на Благой Димитров, там, където пише "комисията", според мен трябва да се допълни: "Комисията по регулиране на съобщенията". Вие сами виждате, че има доста спорове за коя комисия става дума. Така че, за да бъде текстът чист, трябва да се допълни "Комисия за регулиране на съобщенията".
  Аз разбирам и опасенията на Милена Милотинова, Иван Павлов и колегите, които са направили предложението, за това, че, видите ли, тук може да се намеси не само за далекосъобщителен пазар, но и за това каква програма и какво влияние ще има програмата.
  РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Това са европейски изисквания.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Европейски изисквания, но тук говорим за далекосъобщителна лицензия. Значи добре е да не бъркаме нещата. Става дума за далекосъобщителни оператори, господин Павлов.
  Когато е обвързано с радиоразпръскване на програми, тук предложиха конкретна алинея, но според мен по правилник ние нямаме право сега да приемем един изцяло нов текст като ал. 4. Това трябва да го направим след отлагане на текста и разглеждане в комисията, за да можем да спазим правилника на Народното събрание.
  И въпреки това аз не мога да разбера наистина защо са такива опасенията Ви, независимо че внимателно Ви слушах. Става дума за далекосъобщителна лицензия. Разбирам, че е необходима единна лицензия, но все пак всеки трябва да си знае какви са правомощията му в тази единна лицензия. Надявам се, че ще разберете логиката, която влагаме в тези свои виждания. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Реплики – господин Димитров, господин Павлов.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Госпожо председател, използвам правото си на реплика, за да подкрепя все пак това, което беше прочетено преди малко от госпожа Стоянова. Мисля, че текстът на вносителите е добър. Сега точно как ще стане – дали ще го отложим, ще го гледаме в комисията ли, все пак правилникът трябва да се спази, но текстът е добър, с едно уточнение: “след решение на Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията”, и нещата изключително се изчистват.
  Тук наистина влизам в тона на репликата си: господин Мутафчиев, нещата са малко по-различни. В това отношение господин Павлов е прав. Да, далекосъобщителна лицензия, но все пак оттатък кой е собственик на програмата и мониторинга в тази област следи СЕМ. (Неразбираема реплика на Петър Мутафчиев.) Да, вярно е, но все пак там нещата могат да се извадят пред големи скоби от целия контекст на далекосъобщителната дейност в България. Мисля, че колегите Павлов, Милотинова, Дончева и Димитров в това отношение са прави. Нещата трябва да се изчистят и да се подкрепи текстът, много добрият текст, който беше предложен тук от госпожа Стоянова, с тази малка поправка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има още реплики.
  Господин Павлов, заповядайте.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Ще използвам правото си на реплика, за да отговоря на въпроса на господин Мутафчиев.
  Наистина става въпрос за далекосъобщителен лиценз, господин Мутафчиев, но носителят му е един и същ. Тоест става въпрос за едно търговско дружество, което притежава и лиценз за радио- и телевизионна дейност. И тази дейност се регулира от Съвета за електронни медии, Вие знаете много добре, а решаващото за изпълняването на тази дейност е, разбира се, притежаването и използването на далекосъобщителни мощности. Затова говорим за обвързано лицензиране и затова не можем да си позволим по Закона за далекосъобщенията по едни критерии да се разрешава смяна на собственост и прехвърляне на собственост, а по Закона за радио и телевизия – по други критерии. Просто е невъзможно. Тук става въпрос и за синхронизация на двата текста. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дуплика – господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! В миналото Народно събрание Иво Атанасов беше внесъл един законопроект, за раздвоение на личността ли беше? Сега горе-долу разбирам как някои народни представители – членове на Комисията по далекосъобщенията и на медиите, в момента се чудят кое е определящото. Разбира се, че разликата е много тънка. Много тънка! Но все пак нека да не изпадаме в ситуация, в която да увеличаваме бюрокрацията. Нека в единството да има и определени отговорности.
  Какво значение има? Бихте ли ми обяснили в края на краищата коя комисия ще определи или на съвместно заседание ще стане? Ами, дайте да пишем, че въпроси, които касаят еди-кое си, се определят на съвместно заседание на двете комисии!
  Смятам, че издребняваме и то сериозно издребняваме. Нека всеки да си носи отговорността. Ако смятате, че това трябва да бъде определяно, примерно в СЕМ, нека да е там. Тогава СЕМ да определя какъв ще бъде капиталът, да дава разрешения за увеличаване на капитала и т.н.
  Но мисля, че в стремежа си да потушим амбициите на една или друга комисия ние създаваме бюрокрация. Ако така ще я караме, нека да продължаваме.
  Аз също съм съгласен с текста, но нека да спазим правилника, да има едно съгласуване. Друг е въпросът, представете си, че мнението на СЕМ за съгласувателното писмо е, примерно, че не трябва да се разрешава увеличаване на капитала, пък КРС реши, че трябва да се увеличава! Е, тогава какво ще правим? Ако не съвпадат двете мнения, ще вървим в спорове ли?
  За това говоря, там са моите съмнения. Не се съмнявам във Вашите добри намерения, господин Павлов, ни най-малко. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Процедурно предложение – господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Госпожо председател, ние намерихме решение на този въпрос. Предлагам да отложим текста и няма да има проблеми следващия път да го гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласувате процедурното предложение да се отложи гласуването на този текст до съгласуването му между членовете в комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 93, против 2, въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По чл. 87, предложенията на народните представители Милена Милотинова и група народни представители, предложението на Иво Атанасов и предложението на Йордан Мирчев са подкрепени.
  Предложението на народния представител Благой Димитров – в чл. 87, алинеи 4 и 5 се отменят, а ал. 6 става съответно ал. 4, не се подкрепя.
  Комисията предлага чл. 87, който става чл. 84, да придобие следната редакция:
  “Чл. 84. (1) Комисията за регулиране на съобщенията след отправяне на писмено предупреждение с определен срок може с мотивирано решение да отнеме лицензията при:
  1. съществено или системно нарушаване на този закон или на условията на лицензията;
  2. финансова или техническа неспособност на лицензирания да извършва дейността си;
  3. действия на лицензирания, които застрашават националната сигурност или отбраната на страната.
  (2) Комисията отнема с решение лицензиите след поискване на писмено становище от лицензирания и ако в срока на писменото предупрежение по ал. 1 лицензираният не е отстранил нарушението.
  (3) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от една година и по-голям от три години.
  (4) Индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се отнемат от комисията след решение на Съвета за електронни медии за отнемане на съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.
  (5) Когато с решение на комисията се отнема далекосъобщителна лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в ал. 1, индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност се отнема от Съвета за електронни медии след влизането в сила на решението на комисията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Няма други неподкрепени предложения.
  Има ли желаещи за изказвания? Няма.
  Моля да гласуваме редакцията на комисията за чл. 87, който става чл. 84.
  Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
  Текстът се приема.
  Ще продължим със законопроекта на следващо заседание.
  Господин Пламен Моллов ви кани в Клуба на народния представител по случай рождения си ден.
  Съобщения:
  Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще проведе извънредно заседание на 10 септеври от 14,15 ч.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе заседание на 10 септември от 15,00 ч. ако има удължаване – от 16 ч. в зала 134.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание на 10 септември от 14,30 ч.
  Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 10 септември от 16,30 ч. в зала 142.
  Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание в четвъртък, 11 септември в зала 142.
  Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 10 септември от 16,00 ч. и на 11 септември от 16,00 ч.
  Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 18,59 ч.)

  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Асен Агов

  Благовест Сендов

  Юнал Лютфи  Секретари:

  Величко Клингов

  Наим Наим


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания