Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 9 октомври 2002 г.
Открито в 9,03 ч.

09/10/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Гергана Грънчарова и Веселин Черкезов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: (звъни): Откривам заседанието.
  Предлагам на пленарния състав програмата за работата на Народното събрание за периода 9-11 октомври т.г.
  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет на първо четене, продължение.
  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  3. Първо четене на законопроекта за борба с незаконния трафик на хора.
  4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията с вносител Министерският съвет.
  5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки с вносител Министерският съвет.
  6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труда с вносител Министерският съвет.
  7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност с вносители Министерският съвет и Любен Корнезов.
  8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносител Атанас Василев.
  9. Парламентарен контрол.
  Моля да гласувате така предложената ви програма за работата на Народното събрание за тази седмица.
  Гласували 142 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 10.
  Програмата е приета.
  Постъпилите законопроекти и проекторешения за периода от 2 до 8 октомври са следните:
  Отчет за дейността на Сметната палата през 2001 г. с вносител Сметната палата, разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
  Проект за решение за изменение на решение на Народното събрание за избиране на Комисия за защита на личните данни с вносител Владимир Дончев и група народни представители, разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по бюджет и финанси.
  Законопроект за ратифициране на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършени с автобуси "Интербус", подписана на 11 декември 2000 г. в Брюксел с вносител Министерският съвет, водеща е Комисията по транспорт и телекомуникации, разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с вносител Валери Димитров и Константин Пенчев, водеща е Комисията по икономическата политика.
  Съобщавам ви, че на основание на чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание народните представители Владимир Дончев, Даниел Вълчев и Румяна Георгиева са оттеглили внесения законопроект за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ.
  Господин Дончев, заповядайте за процедурно предложение.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Госпожо председател, уважаеми колеги!
  Предложението ми беше да гласуваме в залата да бъдат допуснати полк. Орлин Димитров – заместник-директор на Национална служба "Полиция", полк. Божидар Василев – началник сектор КОС (Контрол над общоопасните вещества), и Валентин Венков – началник сектор "Подзаконови актове" ДНСП.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.
  Гласували 146 народни представители: за 127, против 7, въздържали се 13.
  Процедурното предложение е прието.
  Заповядайте, господин Абаджиев, за процедурно предложение.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  От името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили правя предложение Народното събрание да покани министъра на вътрешните работи в удобно за него време днес да дойде в Народното събрание и да докладва. Преди около един час в центъра на София на ул. "Иван Шишман" в близост до училище е имало взрив и пострадали хора. Редно е той да докладва пред Народното събрание, за да бъде информацията точна и обективна, а не да получаваме информацията от средствата за масова информация. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за противно процедурно предложение, господин Дончев.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  Уважаемият господин Абаджиев пропусна да спомене нещо – че във връзка с този случай имаше коментар на Председателския съвет. Действително има подобен случай, който се е случил съвсем скоро тази сутрин, но не пред училището, както твърдеше господин Абаджиев.
  РЕПЛИКА ОТ ПСОДС: Няма значение!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля Ви, не се провиквайте от място!
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Действително, има пострадал човек. В момента се извършват всички необходими оперативни действия от страна на Полицията, в момента и началникът на служба "Полиция" се намира в залата.
  Моля действително да дадем възможност на всички компетентни лица да си свършат работата. Такава подробна информация ще има, но в момента такава просто не може да бъде дадена!
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС, от място): Казах в удобно време!
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Ние се информирахме от ген. Василев и от министъра за какво става дума. Действително има такъв инцидент. Единственото, което в момента може да научи Народното събрание, е за съществуването на инцидента и за пострадал човек. Това е, което може да се научи. Нищо друго в момента не може повече да бъде подадено като информация. В крайна сметка, не за всеки…
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (ПСОДС, от място): Цензурирате какво трябва да знаем и какво не трябва!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля Ви, не се провиквайте от място! Правя Ви забележка!
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Аз Ви давам информация, много Ви моля, не се дръжте така невъзпитано!
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (ПСОДС, от място): Не можете да преценявате…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Отстранявам Ви от заседанието! Напуснете залата!
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Това е безобразие!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Напуснете залата!
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Господин Абаджиев знаеше тази информация, но умишлено не ви я каза. Тя беше докладвана на Председателския съвет.
  Моля ви се, недейте да влагате излишен драматизъм и да създавате излишно напрежение в залата. Действително съществува такъв инцидент и по него в момента се работи. Дайте възможност на отговорните лица да си свършат работата и такъв доклад действително ще бъде направен.  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Беше направено процедурно предложение от господин Абаджиев на основание чл. 83, ал. 2 от Конституцията Народното събрание да задължи министър Петканов да отговори на поставения току-що въпрос.
  Господин Дончев аргументира противното процедурно предложение. Да конкретизирам ли господин Абаджиев, че това трябва да бъде в удобно време, в смисъл, след като съответните следствени или процедурни действия бъдат извършени?
  Да, моля да бъде гласувано процедурното предложение, направено от господин Абаджиев.
  Гласували 166 народни представители: за 65, против 92, въздържали се 9.
  Процедурното предложение не се приема.
  Процедурно предложение – господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Правя процедурно предложение на основание чл. 70, ал. 1 от правилника да удължим с още една седмица срока за предложенията по законопроекта за Национална агенция за приходите, тоест до понеделник или вторник, мисля, се пада.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Противно процедурно предложение няма.
  Подлагам на гласуване направеното от господин Искров предложение за удължаване на срока за предложенията по този законопроект.
  Гласували 150 народни представители: за 143, против 3, въздържали се 4.
  Процедурното предложение се приема.
  Моля да докладвате § 1в, който предстои да бъде обсъждан, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Има постъпило предложение на народния представител Димитър Димитров към чл. 7 да се създаде ал. 6:
  “(6) Разрешенията за дейностите по този закон се защитават срещу фалшификация и подправяне чрез уникални мултимедийни шифрирани маркировки съгласно норматив при условията и реда на правилника за прилагане на този закон.”
  Комисията не приема така направеното предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по това предложение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Димитров, което не е подкрепено от комисията, за създаване на ал. 6 към чл. 7 от закона.
  Гласували 131 народни представители: за 33, против 87, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Параграф 2.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: В тази връзка има постъпило още едно предложение на народния представител Димитър Димитров – към чл. 7а, ал. 2 се създава т. 5:
  “5. данни за извършените маркировки на разрешенията, огнестрелните оръжия, боеприпасите и взривните вещества.”
  Комисията не приема предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Може би не го докладвахте много редно, господин Дончев, защото трябва да докладвате целия § 7 и след това предложението на господин Димитров. Предложението на комисията и след това.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията приема текста на вносителя и предложението на господин Дончев и предлага § 2 да добие следната редакция:
  “§ 2. Създава се чл. 7а:
  “Чл. 7а. (1) Към Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа единен автоматизиран регистър за дейностите по този закон.
  (2) Единният автоматизиран регистър съдържа:
  1. данни за издадените разрешения и отказите за издаване;
  2. данните, включени в разрешенията, идентифициращи физическите и юридическите лица, които са ги получили;
  3. описания на огнестрелните оръжия, боеприпасите и взривните вещества;
  4. данни за извършените административни нарушения, наложените за тях наказания и/или принудителни административни мерки по този закон.
  (3) Информацията от Единния автоматизиран регистър може да се използва само за осъществяване на контрол по този закон и за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления.
  (4) Редът за достъп до данните, съхранявани в Единния автоматизиран регистър, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Прочетохте ли предложението на господин Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията?
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, но мога пак в тази връзка да го прочета. То е към чл. 7а, ал. 2 се създава т. 5:
  “5. данни за извършените маркировки на разрешенията, огнестрелните оръжия, боеприпасите и взривните вещества.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по § 2? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Димитър Димитров, който не е подкрепено от комисията, не е влязло в редакцията на текста по § 2.
  Гласували 109 народни представители: за 20, против 72, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 2 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 7.
  Параграфът е приет.
  Параграф 3.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: “§ 3. В чл. 8, ал. 3 се създават т. 5 и 6:
  “5. дават задължителни предписания, свързани с безопасното съхраняване, носене и използване на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите в съответствие с нормативно установените мерки за сигурност;
  6. проверяват редовността на водене на регистъра по чл. 10, ал. 3.”
  Комисията приема текста на вносителя.
  Комисията не приема предложението на народния представител Димитър Димитров към чл. 10, ал. 2 да се създаде т. 4:
  “4. да маркират произведените и търгувани взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси чрез уникални мултимедийни шифрирани маркировки съгласно норматив при условията и реда на правилника за прилагане на този закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по този параграф? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Димитров по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 120 народни представители: за 24, против 78, въздържали се 18.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 3 в редакция на вносителя, подкрепена от комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 5.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: "§ 4. В чл. 10 се създават алинеи 3 и 4:
  "(3) Търговците, чиято търговска дейност изцяло или частично се състои в производство, търговия, замяна, отдаване под наем, ремонт или преработване на огнестрелни оръжия, водят регистър, който съдържа информация за:
  1. вид, марка, модел, калибър и сериен номер на огнестрелното оръжие;
  2. имена и адрес на доставчика;
  3. имена и адрес на лицето, придобиващо огнестрелно оръжие.
  (4) При прекратяване дейността на търговците по този закон в 3-месечен срок регистърът по ал. 3 се предава на съответните структурни звена на Министерството на вътрешните работи, имащи контролни правомощия по този закон."
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по § 4 има ли? Няма.
  Моля, гласувайте § 4 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 5.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията приема предложението на народния представител Нонка Матова и предлага да се създаде § 4а със следната редакция:
  "§ 4а. В чл. 11, ал. 2 след думата "боеприпаси" се добавя "за търговски цели".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този параграф? Няма.
  Моля, гласувайте предложението за създаване на § 4а.
  Гласували 112 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 8.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: "§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите "се отнемат от" се добавя "лица, регистрирани като".
  2. В т. 1 накрая се добавя "или имат полицейска регистрация по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи".
  3. В т. 3 накрая се добавя "или не притежават психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие според заключение на специализирана за целта институция.
  4. Точка 4 се изменя така:
  "4. системно употребяват алкохол или наркотични вещества."
  5. Създават се алинеи 2 и 3:
  "(2) Когато заключението за психологическата пригодност за боравене с огнестрелно оръжие се издава от Института по психология на Министерството на вътрешните работи, се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.
  (3) Условията и редът за установяване на психологическата пригодност за боравене на огнестрелно оръжие се определят с наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването."
  Има предложение на Васил Паница и Борислав Китов – в чл. 12 предлаганата нова ал. 3 да бъде със следния текст:
  "(3) Условията и редът за установяването психологическата пригодност за боравене с огнестрелно оръжие се определят с Правилника за приложение на закона."
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя, като след думата "изменения" се добавя "и допълнения".
  Има и още едно предложение, което е мое - § 5, т. 2 от законопроекта да отпадне.
  Комисията не приема предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за изказване, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, този текст, който предлагаме, не е самоцелен. Той цели да предложи един ефективен психологически тест. Това е единственото предложение в целия закон, което зависи от двама министри – министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването. И в този текст се казва, че трябва да се регламентира, да се установи психологическата пригодност с наредба на двама министри.
  Защо предлагаме това да бъде в правилник за приложение на закона? Това е стабилният акт, акт на Министерския съвет, това е първата причина, зависеща от двама министри.
  И второ, можете ли да си представите какво разтакаване на хора ще има, ако тези двама министри решат в различно време да предложат различни текстове, тоест тези наредби могат да се предлагат два пъти или три пъти в годината.
  Другата причина е, че това е психологически тест. Това не е нещо изменчиво, нещо, което може да се променя всяка година. Вземете един тест, който се прилага в Австрия, в Германия, приложете го и го дайте като стабилен акт на Министерския съвет.
  Няма нужда този сериозен момент да се подлага на промени няколко пъти в годината. Затова държим този акт на двамата министри да бъде внесен чрез правилник за приложение на закона с акт на Министерския съвет, а не с наредба чрез волеизявленията на двама министри в различно време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Паница.
  Други изказвания по този текст има ли?
  Господин Дончев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Във връзка с този текст има едно предложение, което аз бях направил в комисията - § 5, т. 2 от законопроекта да отпадне. Този текст урежда въпроса, свързан с отказа да бъде издадено разрешително за носене на оръжие и съответно задължението това разрешително да бъде отнето спрямо лица, които имат полицейска регистрация по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Следва да кажа, че този текст възбуди доста духовете в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Той беше подробно обсъждан дотолкова, доколкото в момента правната уредба на полицейската регистрация в действащия Закон за МВР не е изчерпателна и не е подробна.
  В момента в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се обсъждат промените в Закона за МВР, където е предвидено полицейската регистрация да бъде подробно уредена. Така, както съществува този текст в момента, действително той създава известна възможност за нарушаване правата на лицата, които са регистрирани. Поради това и становището, което част от членовете на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, подкрепено и от мен, беше, че този текст следва да отпадне и да не съществува в закона преди да направим подробна и изчерпателна уредба на Закона за МВР – нещо, което в момента става в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
  Моето лично становище е, знаете, че този въпрос беше разглеждан и от Парламентарната група на НДСВ, че трябва този текст да бъде отложен, и действително да не влиза в закона преди подробната уредба на полицейската регистрация. В противен случай ние действително ще препратим към един текст, който не е подробно и изчерпателно уреден в Закона за МВР.
  Така че аз искам да изразя своето становище. Смятам, че в момента действително този текст не трябва да бъде гласуван в закона и следва да отпадне, дотолкова доколкото да се даде възможност на Народното събрание да разгледа промените в Закона за МВР. И евентуално в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР такъв текст да бъде въведен, а именно, кореспондиращ с подробната уредба на полицейската регистрация.
  Поради това моля и моето предложение, макар и формално неподкрепено от комисията, също да бъде поставено на гласуване. Благодаря Ви, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Други изказвания по този параграф има ли?
  Господин Пантелеев, заповядайте.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Аз ще помоля господин Дончев да вземе отношение по предложението на господин Паница, тъй като въпросът наистина е много съществен. Имаме много прецеденти, които имаха и шумна медийна история във връзка с изпитите за психологическа пригодност. Така че аз намирам също за доста по-разумно това да бъде уредено с акта на Министерския съвет. Бих желал да чуя, доколкото дискусия очевидно няма да има, и Вашето становище.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Няма ред, по който аз да изкажа становището си. Казано е в комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Няма дуплика.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Дончев за отпадане на т. 2 от § 5, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 118 народни представители: за 59, против 47, въздържали се 12.
  Предложението се приема.
  Гласуваме предложението на господин Паница и господин Китов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 45, против 78, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 5 на вносителя с току-що приетото предложение на господин Дончев и направеното предложение за редакция от комисията по § 5.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 113 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 14.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: “§ 6. В чл. 13, т. 2, буква “в” се изменя така:
  “в. системно употребява алкохол или наркотични вещества.”
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по § 6 няма.
  Гласуваме текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 6.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По § 7 имаше много постъпили предложения. Аз ще изчета направо текста, който приема комисията.
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и предложенията на народните представители и предлага § 7 да добие следната редакция:
  “§ 7. Член 14 се изменя така:
  “Чл. 14. (1) Юридическите и физическите лица могат да придобиват, съхраняват, носят и употребяват взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за охрана, самоохрана, промишлени, ловни, спортни и културни цели.
  (2) На служителите на юридически лица, на физическите лица и на лицата, регистрирани като еднолични търговци, се разрешава да носят огнестрелно оръжие за целите по ал. 1.
  (3) Огнестрелното оръжие, придобито от юридически лица и лица, регистрирани като еднолични търговци за охрана, може да се носи само при осъществяване на охранителна дейност. През останалото време оръжието се съхранява на установените за това места.
  (4) Огнестрелното оръжие, придобито за самоотбрана, може да се използва при осъществяване на охранителна дейност след вписване в съответните отчетни документи на охранявания обект.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има и едно предложение на господин Димитров, което не е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, то е свързано и с § 7а.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (НДСВ, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по този параграф?
  Госпожо Матова, заповядайте.
  НОНКА МАТОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Направено е предложение с входящ № 254-04-196 от 4 юли 2002 г. между първо и второ четене на Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, което по принцип се приема от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, с идеята да влезе към Закона за застраховането. Тъй като текстът е свързан с регламентираната материя, предлагам да бъде гласуван сега със следната редакция:
  “Да се създадат към чл. 14 нови алинеи 5 и 6 със следната редакция:
  “(5) Юридическите лица и едноличните търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие, задължително застраховат служителите си със застраховка “Гражданска отговорност” за нанесени имуществени и неимуществени вреди.
  (6) Служителите на юридическите лица, които използват оръжие за охрана, и физическите лица, които използват оръжие за самоотбрана, задължително се застраховат със застраховка “Гражданска отговорност” за нанесени имуществени и неимуществени вреди.”
  Текстът е твърде важен, тъй като касае неуредени до момента отношения. Много широк кръг хора извършват охранителна дейност с оръжие, като това са нови правоотношения, които изискват бърза регламентация. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Матова. Да приемем само, че във Вашите писмени предложения отпада цифрата на сумата, за която се извършва застраховката.
  Има ли други изказвания по този текст?
  Имате думата, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕВ (КБ): Искам да попитам господин Дончев какво означава в ал. 1 “промишлени цели”? Казано е в чл. 14, ал. 1: “Юридическите и физическите лица могат да придобиват, съхраняват, носят и употребяват взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за охрана, самоохрана, промишлени…” Може би имат предвид за някакви стопански цели да придобиват взривни вещества, за да правят, рушат или какво?
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Пише го в самия закон, в чл. 3, ал. 2. Прочетете го, в закона пише:
  “Чл. 3. (2) Според целите взривните вещества се използват за:
  1. промишлени цели – индивидуални взривни вещества или смеси, или сплави от тях, които се използват при добив на рудни и нерудни изкопаеми, както и за разрушаване на сгради и съоръжения.”
  Този термин го има в закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по този текст няма.
  Гласуваме предложението на госпожа Матова, както го представи в залата. То е направено и в писмен вид. Не е намерило обаче място в окончателната редакция на комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 119 народни представители: за 66, против 46, въздържали се 7.
  Предложението се приема.
  Гласуваме § 7 в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: “§ 7а. Създават се чл. 14а, чл. 14б, чл. 14в, чл. 14г и чл. 14д:
  “Чл. 14а. Физическите лица могат да носят само по един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана (самоохрана), за което имат издадено по надлежния ред разрешение за носене и употреба.
  Чл. 14б. (1) Разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели се издава на:
  1. спортни организации по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта;
  2. физически лица, които членуват в спортни клубове по спортна стрелба, ловна стрелба, биатлон и модерен петобой и отговарят на другите условия по този закон и Правилника за прилагането му.
  (2) Употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси за спортни и тренировъчни цели се извършва само на стрелбища. За изразходваните боеприпаси лицата, които са собственици или ползватели на стрелбищата, съставят протокол.
  (3) Лица, ненавършили пълнолетие, се допускат до употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси под ръководството на правоспособни инструктори или треньори.
  Чл. 14в. Ловното оръжие се пренася до мястото на лова в разглобен вид или в калъф, като боеприпасите се пренасят отделно от оръжието.
  Чл. 14г. Физическите лица могат да придобиват, съхраняват, пренасят и употребяват взривни вещества по чл. 3, ал. 2, т. 3 по ред, определен в Правилника за прилагане на закона.
  Чл. 14д. (1) Огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват по ред, определен с Правилника за прилагане на закона.
  (2) Редът за колекциониране на огнестрелно оръжие и боеприпаси се урежда с Правилника за прилагане на закона.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване по § 7а има думата госпожа Матова.
  НОНКА МАТОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! С оглед подобряване на обществените отношения между гражданите на Република България, притежаващи или желаещи да притежават огнестрелно оръжие за самоотбрана или самоохрана и Министерството на вътрешните работи, предлагам следната редакция на чл. 14а, като в чл. 14а думите “за което имат” от абзаца “Физическите лица могат да носят само по един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана (самоохрана), за което имат издадено по надлежния ред разрешение за носене и употреба”, да бъдат заменени с “от изброените в” и текстът придобие следната редакция:
  “Чл. 14а. Физическите лица могат да носят само по един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана (самоохрана) от изброените в издадено по надлежния ред разрешение за носене и употреба.”
  Предлаганата поправка изяснява текста, като оптимизира бройките оръжия, носени от гражданите извън мястото на съхранение, на една, съобразно конкретния случай и същевременно избягва необходимостта от подмяна на съществуващите към момента документи за носене и употреба. Това би спестило глобални средства на държавата, респективно на гражданите, както и редица човекочасове. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Дончев, ще вземете ли отношение?
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Аз искам да се присъединя към предложението, направено от народния представител Нонка Матова. Действително редакцията на текста, която беше предложена от народния представител Матова, създава яснота по този въпрос и избягва ненужно усложнение, което действително след това трябваше да оправяме с Правилника за приложение на закона, тъй като ние с този текст въвеждаме възможността физическите лица да носят само по един брой огнестрелно оръжие, но да притежават по-голям брой. Действително тази редакционна поправка на текста е наложителна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Други изказвания по този текст? Няма.
  Гласуваме предложението на госпожа Матова в чл. 14а да се направят редакционните уточнения, които тя предложи в далата.
  Гласували 108 народни представители: за 105, против 3 въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Гласуваме § 7а с току-що приетите редакционни корекции в предложението на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По § 8 комисията приема по принцип текста на вносителя и предложението на госпожа Матова и предлага § 8 да добие следната редакция:
  “§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Лице, придобило огнестрелно оръжие и боеприпаси за него въз основа на издадено разрешение, в едноседмичен срок е длъжно да подаде необходимите документи за получаване на разрешение за носене и употреба.
  (2) Физическо лице, което има разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, при подаването на заявление за промяна на постоянния адрес или адресна карта за нов настоящ адрес в едноседмичен срок е длъжно писмено да уведоми службата на Министерството на вътрешните работи, в която му е издадено разрешителното.”
  2. Алинея 3 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по § 8? Няма.
  Гласуваме § 8.
  Гласували 107 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 4.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По § 9 комисията приема по принцип текста на вносителя и предложенията, които бяха направени от народните представители, като предлага § 9 да добие следната редакция:
  “§ 9. Създават се чл. 15а и чл. 15б:
  “Чл. 15а. Забранява се откритото носене на огнестрелно оръжие освен при осъществяване на охранителна дейност.
  Чл. 15б. (1) Забранява се носенето на огнестрелно оръжие:
  1. на политически, синдикални и културни мероприятия;
  2. на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;
  3. в увеселителни и питейни заведения и барове;
  4. при и след употреба на алкохол или наркотични вещества.
  (2) Забраната по ал. 1, т. 1, 2 и 3 не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти по ал. 1.
  (3) Забранява се съхраняването, носенето и пренасянето на огнестрелни оръжия за охрана, за самоотбрана (самоохрана), за спортни и за културни цели с патрон в цевта.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Дончев.
  Изказвания по § 9? Няма.
  Моля, гласувайте § 9.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По § 10 комисията приема текста на вносителя и предложенията, направени от народните представители Дончев и Матова, и предлага § 10 да добие следната редакция:
  “§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “едноличните търговци” се заменят с “от лица, регистрирани като еднолични търговци”;
  б) създават се т. 3 и 4:
  “3. на лица, които не са преминали курса за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
  4. при недоказана или отпаднала необходимост”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Условията и редът за провеждане на курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. Когато курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се провеждат от Министерството на вътрешните работи се събира такса в размер, определен от Министерския съвет”.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за охрана от юридически лица не се издават, а издадените се отнемат в случаите по чл. 13.
  (4) Изискванията по този закон не се прилагат, когато чуждестранни лица с особени заслуги към Република България придобият и/или изнасят огнестрелно оръжие, получено като награда. Условията и редът за придобиване, съхраняване, носене, употреба и износ на огнестрелното оръжие в тези случаи, се определят в правилника за прилагане на закона.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има и предложение на господин Паница и на господин Китов, което не представихте и което не е подкрепено от комисията.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, това е предложението на Васил Паница и Борислав Китов:
  В чл. 16 в новата ал. 3 след думата “съобщенията” се добавя: “спортисти по ловна и спортна стрелба”.
  Към този чл. 16, новата ал. 4 да отпадне.
  Предложенията не се приемат от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Паница, вероятно искате да се изкажете? Заповядайте.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, този текст има почти абсурден характер с отказа да се приеме това предложение, което даваме с господин Китов – след думата “съобщенията” да се добави: “спортисти по ловна и спортна стрелба”, тоест тези хора да не преминават курс за безопасно боравене с оръжие.
  Аз не мога да си представя как един състезател, който е почти професионалист и ежедневно се занимава със стрелба с пистолет, примерно, трябва да премине тест, да премине този курс за безопасно боравене с оръжие, а друг човек от специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, който си държи пистолета само в касата, той пък да не трябва да мине този курс. Не знам каква е логиката.
  Затова имаме това предложение, което е абсолютно резонно и считаме, че е логично да се приеме. Това са хора, които постоянно боравят с оръжие и тях да ги караме именно да минават курс за безопасно боравене с оръжие…
  Другото предложение, което имаме, е към този чл. 16, новата ал. 4 да отпадне. Значи, в чл. 12 достатъчно ясно е регламентирано кога има право да не се издава разрешение за пренасяне на взривни вещества и оръжие и кога тези издадени разрешения да се отнемат.
  Тук има шест възможности – осъждане за умишлено престъпление от общ характер, укрили доходи, печалби, страдат от психическо заболяване, системно употребяват алкохол, с действията си застрашават националната сигурност и – забележете – появява се една нова алинея, която казва така: “При недоказана и отпаднала необходимост”. Ами, това е абсолютно субективен текст. (Шум и реплики в залата.)
  Този текст съществува, но вие го оставяте. Значи, вика шефът на районното полицейско управление даден бизнесмен и му казва: вижте, при вас отпадна необходимостта вече да притежавате оръжие. На какви основания не се казва, тъй като го има в отделен текст. Може всички други изисквания към чл. 12 да са неприложими към този човек, но казва шефът на полицейското управление: при вас отпадна необходимостта!
  И знаете ли какво следва след това? Това е текст, който създава възможност за корупция. Директно! След като са изнесени в чл. 12 всички възможности, когато може да се откаже даване на разрешително, не виждам защо е необходимо да се влага и този текст: “при недоказана и отпаднала необходимост”. Абсолютно субективен текст! Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Паница.
  Има ли други изказвания по този текст?
  Господин Дончев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Аз искам само да поправя господин Паница. Той може би не е обърнал внимание, че този текст, който предвиждаше привилегията за специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, Главна дирекция “Главно управление на местата за лишаване от свобода", държавните служители от Министерството на вътрешните работи, тези текстове са отпаднали от закона, така че една такава привилегия не може да бъде запазена за спортистите.
  Що се отнася до въпроса за отпадналата необходимост за ползване на оръжието, тук са представителите на вносителите и те ще ви кажат, че тази уредба и в момента действа. Тази необходимост трябва да бъде доказана, иначе ние по принцип ще променим смисъла на закона и ще приемем, че всеки по собствено желание може да се въоръжи.
  Това е действително един въпрос, който следва да бъде дискутиран тук, но досегашната уредба и досега действащата, и в това е смисълът на промените, които са внесени от вносителя, е действително да се доказва тази необходимост на лицето – дали ще бъде за специфична заплаха към личността му, дали работата, с която се занимава, налага носене на оръжие, но този принцип съществува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Паница и господин Китов, което не е подкрепено от комисията по този параграф.
  Гласували 99 народни представители: за 36, против 52, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 10 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
  Параграфът е приет.
  Моля, господин Дончев, да докладвате § 11, 12 и 12а.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: “§ 11. Създават се чл. 18а и чл. 18б:
  “Чл. 18а. (1) Който намери взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, незабавно уведомява органите на Министерството на вътрешните работи, без да нарушава месторазположението им.
  (2) При наследяване на вещите по ал. 1, наследникът в срок седем дни от откриване на наследството иска разрешение от органите на Министерството на вътрешните работи за съхраняването или носенето им.
  (3) В срока по ал. 2 се иска разрешение и когато огнестрелното оръжие е придобито като награда.
  Чл. 18б. Забранява се преотстъпването на други лица за ползване или съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и даването на разрешение за дейности с тях освен в случаите, посочени в правилника за прилагане на закона”.
  Комисията приема текста на вносителя.
  “§ 12. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “една година”, се заменят с“от една до пет години” .
  2. В ал. 2 думите “други упойващи” се заменя с “наркотични”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) В рамките на срока, за който е отнето разрешението, собственикът на иззетото огнестрелно оръжие и боеприпаси може да прехвърли собствеността върху тях на лица, притежаващи разрешение за придобиване”.
  Становището на комисията е, че приема текста на вносителя.
  По чл. 27а. Комисията приема предложението и предлага да се създаде § 12а със следната редакция:
  "Чл. 27а. Който наруши разпоредбата на чл. 15 се наказва с глоба от 100 до 200 лв."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тези параграфи?
  Заповядайте, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Аз разбирам съображенията на законодателя за чл. 18а – "Който намери взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, незабавно уведомява органите на Министерството на вътрешните работи, без да нарушава местоположението им." Не зная законодателят мислил ли е за такава опция: карате собствената си лека кола и виждате на пътя автомат "Калашников". Нямате телефон и отивате да уведомите полицията, без да нарушавате местоположението на оръжието. Когато се върнете обаче, него го няма. Дали е мислено по този въпрос? Вие трябва да спазите закона, трябва да отидете до най-близкото поделение на МВР, ако нямате мобилен телефон. Връщате се, обаче оръжието го няма. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Паница.
  Има ли изказвания по този параграф?
  От името на вносителите желае ли някой да вземе отношение? Каня вносителите – господин Димитров, Василев, Венков.
  Можете ли да вземете отношение по повдигнатия току-що от господин Паница въпрос? Вие сте специалисти.
  Други изказвания по текста?
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, искам да направя една поправка, тъй като аз некоректно прочетох текста на § 12 - –В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думите "за срок" се добавя "от", а след думата "една" се добавя "до пет години"." Аз прочетох текста така, както предлагам редакционно да бъде приет - думите "една година" се заменят с "от една до пет години".
  Моля това да бъде прието като мое самостоятелно предложение за нова редакция на текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре, това ще го гласуваме отделно.
  Други изказвания по този текст? Няма.
  В такъв случай гласуваме предложението на господин Дончев: в § 12, т. 1, думата "една" и в края на изречението "до пет години" да се чете "от една до пет години".
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 92 народни представители: за 81, против 11, въздържали се няма.
  Редакционното предложение се приема.
  Гласуваме параграфи 11, 12 и 12а ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По § 13. Комисията приема текста на вносителя и предложението на господин Паница и господин Китов и предлага § 13 да добие следната редакция:
  "§ 13. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Параграф 7 се изменя така:
  "§ 7. Разрешава се на държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи и на кадровите военнослужещи от Въоръжените сили, прослужили не по-малко от десет години, да закупят огнестрелно оръжие."
  2. Параграф 8 се изменя така:
  "§ 8. Разпоредбите на този закон не се отнасят за огнестрелни оръжия, произведени или чиито модели са разработени преди 1 януари 1870 г., ако в тях не могат да бъдат заредени боеприпаси за забранени оръжия или за оръжия, за които се изисква разрешение, както и за огнестрелни оръжия, които чрез използване на технически средства са направени да не изстрелват боеприпаси и са проверени от оправомощените за това лица."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по този параграф?
  Заповядайте, господин Рашков.
  БОЙКО РАШКОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  Аз бих подкрепил т. 2 - § 8, но когато чета текста на § 7, който сега се предлага да се измени – разрешава се на държавни служители да закупят огнестрелно оръжие, не мога да си дам логичен отговор на въпроса тези хора с какво са спечелили в обществото, за да изпреварят останалите, които трябва да изминат вероятно по-тежкия формализиран път за искане на разрешение за закупуване, след което искане на разрешение за носене, за употреба и т.н. на оръжие. Защо създаваме привилегия в текста на § 7 сега? Всички държавни служители, които са предвидени и изброени – офицери, сержанти и т.н., било от МВР, било от Министерството на отбраната, не трябва да се съмняваме, че не притежават съответните качества по презумпция, за да кандидатстват и да получат разрешение за закупуване и ползване на оръжие. И сега изведнъж, съвсем без причина…
  Все пак някой трябва да обясни каква е логиката на текста. Иначе тук се създава една привилегия, ние после ще я изгласуваме, а същевременно в цялото общество се коментира проблемът за привилегиите не в положителна светлина, а обратно, в негативна светлина.
  И накрая, отделяйки тези държавни служители от всички останали български граждани, в края на краищата няма ли, приемайки текста, да нарушим онази конституционна норма, която забранява гражданите да имат каквито и да било привилегии и едни да придобиват повече права от други? Няма ли да приемем един противоконституционен текст?! Задавам си този въпрос, когато чета този текст. Така че нека да се спрем по-внимателно него, нека чуем и други аргументи. Вероятно някои от вас ще се съгласят с мене, а други ще бъдат против. Тези, които са против, ще гласуват за създаването на привилегия с този текст за една категория български граждани. Лично аз не виждам това основание.
  Затова ще ви помоля гласуването да не тече както досега – почти формално, без много да обсъждаме. Така пропуснахме друг един важен текст, който за голямо съжаление вече е приет. Ще го поставя, за да насоча вашето внимание и да видите за какво става дума. Ако зависи от мен, аз бих отказал на един гражданин, за който имам достатъчно информация, че употребява алкохол, наркотични или други упойващи вещества, да му дам разрешение да носи, да ползва, да купува оръжие и изобщо да притежава оръжие. В това няма никакво съмнение. Здравият разум не може да приеме такава хипотеза. Но така записано в този закон, без да има аргументация, без да има обосновка кога компетентният държавен орган ще приеме, че един кандидат за закупуване, за ползване и за съхранение на оръжие, употребява алкохол или наркотични вещества, то с какъв акт това ще трябва да се документира, за да може утре евентуално да издържи и една атака пред съдебен или друг контролен орган?! Един такъв отказ за даване на разрешение за закупуване или носене на оръжие би бил атакуем. Интересува ме с какъв акт ще може това нещо да се докаже. И не създаваме ли по такъв начин, без да предвидим някакви гаранции в закона, възможност за злоупотреба с това право – да се определя кой употребява и кой не употребява алкохол?
  Помислете малко по този въпрос – дали има в залата и колко са тези, които не употребяват алкохол. (Реплика на народния представител Мария Гигова.) И аз не употребявам, но може би сме някакви изключения, малцинство сме, госпожо Гигова.
  Така че нека да не подминаваме текстовете, те ще касаят множеството български граждани, и да си поемем отговорността, поне като обсъдим по-задълбочено тези текстове, към които се опитах да насоча вашето внимание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Рашков. В § 7, в началото на изречението предлагате да отпадне “държавните служители” ли или как да стане редакцията все пак, за да го подложа на гласуване?
  БОЙКО РАШКОВ: Благодаря Ви за въпроса. Аз предлагам изобщо да отпадне § 7. Или нека да направим поне една кратка дискусия по този въпрос, някой да изтъкне някакви логически аргументи и ако те са основателни, ще ги приема, но в момента не виждам основания за това. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  И другият текст, който вече сме гласували – ако има някакъв, кой е той? Това беше текстът с наредбата, предполагам, § 10.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Нека да не ги смесваме двата текста. Да направим отделна дискусия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре, хайде да не ги смесваме.
  Заповядайте, господин Дончев, по § 7.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Действително по този текст на § 7 имаше дискусия в комисията. Аз също бях на становището на колегата Рашков, че действително ние създаваме една привилегия за определена категория лица и моето предложение, както ще видите от протоколите на комисията, беше да отпадне този текст. В крайна сметка, след направената дискусия, ние ограничихме чувствително текста, защото там се предвиждаше не само лица, които са на служба в Министерството на вътрешните работи и в Министерството на отбраната, при това на кадрова служба, а също и уволнените лица да имат право да си закупят оръжие. Този текст отпадна, като имаше ограничение, че само дисциплинарно уволнени служители кандидатстват за разрешително по общия ред, предвиден в закона.
  Действително, с този текст се създава една привилегия и аз смятам, че е коректно в пленарната зала на Народното събрание представител на вносителите да даде разяснение по него и какви са мотивите за внасяне на този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има думата госпожа Матова.
  НОНКА МАТОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В Министерството на вътрешните работи и във Въоръжените сили на Република България има специална процедура по придобиване на огнестрелно оръжие по време на изпълнение на своите служебни задължения. Всички знаете, че на служителите на МВР и на служителите на Министерството на отбраната се полага служебно оръжие. Закупуването на свое собствено огнестрелно оръжие за самоохрана, за самоотбрана става по специфична процедура, като се изисква и министерски подпис. С оглед облекчаване на тази процедура, както и облекчаване на учебната дейност в двете министерства, подготовката и самоподготовката на служителите, аз се присъединих като член на комисията към предложението на вносителя. Считам, че това въобще не е привилегия, а се дава по-голяма възможност на служителите от двете министерства със собствено оръжие и със собствени муниции да усъвършенстват своята подготовка в рамките на календарната година. Това е с оглед на запазване спокойствието на гражданите на Република България. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Матова.
  Реплика на господин Рашков на госпожа Матова.
  БОЙКО РАШКОВ (КБ): Благодаря Ви отново.
  Колежката Матова малко неправилно интерпретира това, което казах преди малко. Тук не става въпрос за отнемане правото, възможността на един служител от Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната да закупи лично оръжие. Най-малкото пък аз ще бъда този, който ще лансира такава теза и тук ще я защитава.
  Лично аз не бих и не мога да приема този аргумент, че дадем ли им възможност да си закупят и лично оръжие, освен служебно оръжие, така ще осигурим спокойствието на гражданите и тяхното лично спокойствие. Просто, струва ми се, че тези аргументи са доста леки.
  Аз насочих вашето внимание не към това да ограничим възможността на тези служители, между които, както забелязвате в текста на сега предложения § 7, има граждански лица. И граждански лица има, не само военнослужещи и т.н. Не става дума за ограничаване на техните права, а за привилегия, която ние тук със закона създаваме – “имат право да закупят”.
  Питам се: ако го няма този параграф, ако я няма тази нова норма, която се предлага сега в § 7, няма ли да имат право тези служители, които са посочени тук, да си закупят лично оръжие? Ами, ще имат, разбира се, като всички останали български граждани! И затова казвам и твърдя, че ние създаваме една привилегирована норма, защото извеждаме тази категория от всички останали български граждани, които също имат право да закупят оръжие тогава, когато притежават необходимите качества, както вече е записано тук, в закона.
  Нека да помислим още веднъж! Моите уважения към колежката Матова – дългогодишна служителка в Министерството на вътрешните работи и т.н., но лично оръжие може да закупи всеки български гражданин и смятам, че ние в закон изобщо не е морално и правилно да отделяме една категория и да казваме: те могат да закупят и лично оръжие. С това нищо не правим всъщност тук, само създаваме една привилегия. Нищо особено!
  Бъдете сигурни, че тогава, когато един офицер от Българската армия отиде и си поиска разрешение от органите на МВР за закупуване на лично оръжие, естествено, че ще се погледне по различен начин, това е известно на всеки, както и един офицер от Министерството на вътрешните работи или друг служител от това ведомство. Процедурите ще минат по-бързо, в това абсолютно можем да бъдем убедени, но да създаваме такива норми с привилегировано съдържание за тази категория държавни служители просто е излишно. И без това, повтарям го и с това завършвам, доста привилегии създаваме със законите за определена категория граждани. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Втора реплика – господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Колеги, тук този текст наистина технологично не е ясен. Какво означава текстът “разрешава се на тези държавни служители да закупят оръжие”? Кой е този магазин, който ще позволи на еди-кой си служител да закупи оръжие без разрешително от полицията? Той по надлежния ред трябва да си вземе разрешително от съответния шеф на РПУ, трябва да влезе в компютъра. Как ще стане това нещо? Отнася ли се чл. 12 за тези служители или не се отнася? Тези текстове не са изяснени в закона, по-точно в § 7. Затова в този смисъл поддържам това, което каза господин Рашков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Паница.
  Дуплика – госпожа Матова.
  НОНКА МАТОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз мисля, че двамата колеги не са вникнали в същината на нещата и в същината на двете министерства, както и в специфичните взаимоотношения вътре в тези структури. Под думата “граждански лица” от Министерството на вътрешните работи включително се разбира и Комендатурата, която охранява всички обекти не само на Министерството на вътрешните работи, но и редица други в гражданския ни живот.

  Те вече са девоенизирани и се титуловат като граждански лица. Означава ли това, че те също трябва да минат по общия режим на закупуване на огнестрелно оръжие, както и на боеприпаси, като се има предвид, че съгласно бюджета, който Народното събрание гласува за Министерството на вътрешните работи всяка година, сумата, която е предвидена за учебни дейности, е свалена до минимум? И при това положение мога да ви кажа, че три патрона на месец пак са много за един редови служител. Затова бихме могли да прецизираме, ако някой сметне, че тази сума е недостатъчна като цифра, да прецизираме цифрата и сумата и да я завишим, за да могат те да не се вместват в този параграф. Считам, че текстът не е привилегия, както не отпадат и разрешителните, също така и вписването в компютъра на служба “КОС” за закупуване и притежаване на огнестрелно оръжие по съответния ред. Убедена съм, че този текст ще подобри подготовката и готовността на служителите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната със собствени средства, собствено оръжие и боеприпаси да поддържат своята квалификация, която е необходима за изпълняване на служебните им задължения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Матова.
  Заповядайте, господин Петров.
  ЛЮБЕН ПЕТРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм малко изненадан от тази дискусия, която се разгоря тук във връзка с § 7. Изненадан съм от аргументите, които се изнасят по отношение на офицери и сержанти, служители от Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Мога да се съглася с правото на гражданските лица от Министерството на отбраната – да ги ограничаваме, но не да ограничаваме офицерите и сержантите от двете ведомства, които са с изключително голям практически опит в поддържането, съхранението и използването на оръжието, обучават свои подчинени по боравене с това оръжие. И ние сега да ги ограничим да нямат възможност да закупят служебното си оръжие, което им се полага по закон, с което те са въоръжени, което те притежават и използват в ежедневната си практика! И аз мисля, че не е кой знае каква привилегия, след като ние ограничихме прекалено много възможностите на тези хора да се реализират. Мисля, че не правим кой знае каква услуга. Обществото ще разбере и няма да има някакви претенции, няма да приеме това като някаква привилегия на тази категория български граждани.
  Така че аз подкрепям вносителите. Даже текстът беше по-разширен. Аз се отнесох с резерви и по отпадането на другите – уволнените офицери и старшини. Те също бяха записани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Петров.
  За реплика има думата господин Черкезов.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Петров, доколкото чета, в § 7 става въпрос за “по-малко от 10 години да закупят огнестрелно оръжие…” – да не чета целия текст. Ако пише “служебно”, ако се вмъкне думата “служебно”, аз съм съгласен, но тук става въпрос за огнестрелно оръжие. Значи има огромна разлика от това, което Вие предлагате, и това, което е записано в текста. И аз Ви моля, господин Дончев, да направите някаква корекция, ако искате този текст да бъде приет. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Черкезов, значи Вашето предложение е да се добави думата “служебно”.
  Заповядайте за дуплика, господин Петров.
  ЛЮБЕН ПЕТРОВ (КБ): Уважаеми господин Черкезов, аз нямам възражения. Направете предложение да се промени текста и да се запише “служебното си оръжие”. Аз и на това не възразявам. Практиката засега е такава, уважаеми дами и господа, офицерите и сержантите да закупуват оръжието, което им се полага, зачисленото им оръжие. Засега това е практиката. Но, ако проследите практиката, ако се обърнете към министъра на отбраната, нека да се направи една справка колко оръжие е раздадено за награда на хора, които нямат нищо общо нито с отбраната, нито с някаква необходимост, мисля, че ще бъдете много изненадан и няма да разсъждавате така. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания? Не виждам.
  Първо гласуваме предложението на господин Рашков, в известна степен подкрепено от господин Дончев, § 7 да отпадне.
  Гласували 89 народни представители: за 54, против 27, въздържали се 8.
  Приема се предложението на господин Рашков този текст да отпадне.
  Заповядайте, господин Стоилов, имате думата.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, въпросът е по същество. Защо се отнема възможността на хора, които по професия са боравили с оръжие, да се възползват от облекчен ред за неговото придобиване? Вие ще ги накарате по общия ред ли те да доказват, че са в състояние да притежават и да боравят с оръжие? Мисля, че достатъчно удари бяха нанесени върху Българската армия през последните години, достатъчно проблеми имат служителите на Министерството на вътрешните работи, така че нека всеки, който има квалификация да притежава и да ползва оръжие, да може да получи такова разрешение, каквато е досегашната практика.
  Затова аз предлагам текстът да бъде поддържан така, както е предлаган от вносителите и както е бил поддържан от мнозинството членове на комисията.
  Лично при мен са идвали такива военнослужещи, за които и сега се създават понякога неправомерно пречки да придобият оръжие, тъй като ведомствени началници издават разпореждания, с които се ограничава възможността да се възползват от тази законова разпоредба.
  Аз апелирам, нека тази разпоредба да се запази. Нека народните представители да вникнат в нейното съдържание и смятам, че тя може да бъде подкрепена без колебание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Госпожо председател, аз мисля, че господин Черкезов направи едно много разумно предложение, което се прие от господин Петров – след думите “да закупят” да се добави думичката “служебно”. С този текст въпросът се разрешава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Аз щях да го подложа след това на гласуване. Ако гласуваме сега да не отпадне § 7, ще гласуваме предложението на господин Черкезов.
  Подлагам на прегласуване предложението на господин Рашков - § 7 да отпадне. Току-що в пленарната зала от господин Стоилов бяха изложени аргументи против отпадането.
  Няколко пъти поканих вносителите да вземат отношение, но те не проявяват подобно желание. Не мога да ги заставя насила.
  Гласували 98 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 12.
  Предложението на господин Рашков за отпадане на § 7 не се приема.
  Винаги съм се възхищавала на Вашето ораторско майсторство, господин Стоилов, в пленарната зала. Доказахте го отново.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Черкезов след думите “да закупят” да се добави “служебно”.
  Гласували 114 народни представители: за 90, против 23, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Заповядайте, госпожо Матова.
  НОНКА МАТОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала да се прегласува току-що предложеният текст, тъй като би могло да възникне следният случай: а, ако този служител иска да си закупи друго, но по-добро от съответната тилова служба оръжие, което не му е зачислено, но стои като резерв, тогава какво правим?
  Затова предлагам току-що гласуваният текст на господин Черкезов да не се приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на прегласуване предложението на господин Черкезов – да се добави думата “служебно” пред “огнестрелно оръжие”.
  Гласували 132 народни представители: за 44, против 87, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Впечатлението ми е, че в момента в залата няма достатъчно яснота и разясняване на проблема – нещо, което може би наистина трябваше да направят вносителите.
  При това положение остава текстът на вносителя, ако го гласуваме сега.
  Всъщност ние трябва отново да гласуваме § 13, който е предложен от комисията. А тъй като отпаднаха и двете предложения в пленарната зала по този параграф, ще подложа на гласуване § 13 в редакцията, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 103 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 10.
  Параграф 13 е приет.
  “Преходни и заключителни разпоредби”, господин Дончев, и § 14.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията приема направеното предложение от народния представител Владимир Дончев и предлага § 14 да добие следната редакция:
  “§ 14. (1) Лицата, придобили по досегашния ред гладкоцевни пушки за самоотбрана, са длъжни в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да ги предадат на съхранение на органа, издал разрешението, и в тригодишен срок от предаването им да прехвърлят собствеността върху тях по реда, предвиден в този закон и в правилника за прилагането му.
  (2) В случаите, когато в тригодишния срок по ал. 1 собствениците на гладкоцевни пушки не са прехвърлили собствеността върху тях, оръжието остава в полза на държавата, като на собствениците се изплаща сума в размер на пазарната му стойност. Условията и редът за изчисляване и изплащане на сумите се определят в правилника за прилагане на закона.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този параграф има предложение от народния представител Димитър Димитров, който преди малко дойде и ми каза, че го оттегля.
  Има ли желаещи за изказване по този параграф? Няма.
  Подлагам на гласуване § 14 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 6.
  Параграф 14 е приет.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Госпожо председател, аз искам да върна дискусията към т. 4 на чл. 12 – въпрос, който беше поставен преди малко от народния представител Бойко Рашков, а именно за текста, свързан с отнемане на разрешителното и отказ за издаване на разрешително на лица, които системно употребяват алкохол или наркотични вещества.
  Действително ние гласувахме този текст, но е коректно, след като в крайна сметка моят заместник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е поставил въпроса, все пак една дискусия не е излишна.
  Комисията подкрепи този текст. Аз също лично го подкрепям. Доколкото разбирам, съмненията на народния представител Бойко Рашков са свързани с това как се установява тази системност за употребата на алкохол и наркотични вещества. В този смисъл аз бих помолил някои от представителите на вносителя да вземат отношение по този въпрос, за да вземе решение народното представителство дали да прегласува този текст или да остане така, както е гласуван в момента.
  Във всички случаи аз изразявам своето лично становище, което е подкрепено от комисията, че този текст трябва да остане в закона в този му вид, защото действително системната употреба на алкохол и на наркотични вещества представлява една заплаха за обществото и естествено трябва да бъде едно основание за отказ да бъде издадено такова разрешително.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: От името на вносителя има думата полк. Павлин Димитров – заместник-директор на Национална служба “Полиция”.

  ПАВЛИН ДИМИТРОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Като ръководител на експертната група, работила по законопроекта, ще кажа, че Министерството на вътрешните работи в момента подкрепя този текст. Прав е господин Дончев, че по т. 4 на новия текст на чл. 15б имаше доста дебати - кога и в кой момент се доказва фактът на употреба на алкохол. Имаше направен паралел с водачите на моторни превозни средства, но нещата са съвсем различни. Веднъж подкрепяме т. 1, 2, 3, така подкрепяме и т. 4, защото това са неща, които се доказват, било то в питейни заведения, било то при извършване на хулигански прояви. Това са неща, които се регистрират в полицейските служби и районни полицейски управления, а този текст кореспондира и с текста за ограниченията за носене на оръжие в питейни заведения – барове и т.н. Това ни е основанието и ние продължаваме да твърдим, че този текст е нужен като ограничение и основание за отнемане на огнестрелното оръжие.
  Ако имате допълнителни въпроси, готов съм да отговоря. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване.
  БОЙКО РАШКОВ (КБ): Благодаря. Аз ще използвам сегашното си изказване, не зная доколко ще ми разреши водещата заседанието, за да направя частично и едно обяснение на моя вот по повод гласувания § 7, с който аз не бях съгласен. Продължавам да твърдя, че създадохме една нова привилегия за отделна категория български граждани. Защото текстовете, към които сега се върнахме, забележете, касаят установяване на психологическа годност на онези български граждани, които ще искат да притежават оръжие и да боравят с него, най-общо казано. Текстовете, към които сега се върнахме, се отнасят за това, дали тези граждани са употребявали системно, забележете, алкохол и наркотични вещества. Тези изисквания, питам сега аз, ще се отнасят ли за онази вече привилегирована с нашето решение категория български граждани от Въоръжените сили или няма да се отнасят? Тъй като всеки човек, иска или не иска, преминава през живота си през разни периоди и естествено настъпват изменения. Ние в момента създадохме привилегия за един човек, който психологически вече може да не е годен да носи и да борави с оръжие, но той ще го носи по силата на закона, който ние сега приехме. Не знам представителите на МВР как гледат на този въпрос, вероятно с гордост, тъй като в момента всички със закон се определят за психологически пригодни да притежават и да употребяват оръжие.
  Тъй като тук колегата Янаки Стоилов си позволи да даде пример как служители от силовите ведомства са идвали при него едва ли не да искат да се приеме този текст, аз бих попитал господата от Министерството на вътрешните работи има ли случаи, в които служители на МВР, които са въоръжени и със служебно, и с лично оръжие, да са използвали това оръжие и да са извършвали престъпления? Именно, защото са загубили своята психологическа пригодност да носят и да употребяват оръжие. И има ли процедура в Министерството на вътрешните работи, бих ги попитал пак, на така наречения ре-подбор? Какво означава ре-подбор? По какви поводи се осъществява той? Изпращат ли техните служители повторно на преглед в така наречената “психологическа лаборатория”, която се намира тук, в столицата или не и защо? Но ние по силата на закона с § 7 в момента създадохме такава привилегия. Те няма да преминават през тази психологическа категория, както обикновеният български гражданин. Питам, дали ще пропусне тази психологическа лаборатория онази възрастна жена, която ми направи толкова силно впечатление по Българска телевизия преди около един месец, която си беше купила газов пистолет, за да се самоохранява, представете си, с нейния 80-годишен другар в живота, старец. Дали тази психологическа лаборатория ще пропусне тази възрастна жена там и ще й дадат разрешение да притежава огнестрелно оръжие? А същевременно служителят на МВР, който си е бил и в армията на работа, и си е закупил преди пенсиониране служебното или някакво друго оръжие, и на 100 години ще го притежава! По силата на този закон, който ние сега, тук преди малко приехме.
  Второ, много важно и съществено. Законът използва понятието “системна употреба”. И ние отново просто ще приемем този текст, който утре не знам как ще се прилага в живота, защото в някакви други правни отрасли понятието “системност” има дефиниция. Тук аз не виждам ние да сме дефинирали това понятие. Какво означава това “системност” например? Например, ако в хода на 5-годишен период от време някой от вас бъде спрян като водач на МПС и се констатира, че е употребявал алкохол в някаква степен и отиде и поиска разрешение за придобиване и носене на оръжие, ще се квалифицира ли това, което той е правил през тези пет години, за системна употреба на алкохол или не? (Неразбираема реплика от блока на НДСВ.)
  Регистърът е едно, правното понятие е друго! Регистрацията на някои факти може да има определено правно значение. Мен ме интересува правното значение, а не някаква статистика, която някой ще води и през 50-те години, през които съм живял, три или шест, или два пъти, някой е установил, че аз съм употребил алкохол и утре ще ми откаже на това основание. А може би на това основание бяха отказали на бившия главен прокурор да получи разрешение за придобиване на оръжие? Ще изпаднем в много неловки ситуации, ако ние отново пропуснем този текст, без поне да си изясним неговия смисъл, неговото съдържание, тъй като утре много граждани ще бъдат лишени от правото да придобиват оръжие за самоохрана, оставете другите неща, за самоохрана.
  Изтече ли ми времето?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, отдавна, и все пак какво е предложението накрая?
  БОЙКО РАШКОВ: Досега предложение всъщност никой не е правил по една проста причина: ние се върнахме към дискусия по въпроса, който вече беше приет от нас в залата и стана правна норма. Така че в тази връзка, аз не зная доколко е възможно, но предлагам да прегласуваме този текст, който касае критериите, въз основа на които ще се взема решение от компетентните органи да се издава ли разрешение за придобиване, за носене и употреба на един български гражданин, или не. Тези изисквания ще се отнасят ли за всички български граждани или ще има изключения от повечето български граждани и ще остане една привилегирована част от това общество, за което тези критерии няма да се отнасят? Тоест, ние ще презюмираме в закона, че те психологически винаги ще бъдат пригодни да придобиват оръжие и да го ползват. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи Вашето предложение пак се връща към § 7 за прегласуване, така ли е?
  БОЙКО РАШКОВ: Не § 7, а текстът, в момента не мога да го цитирам, не съм си го отбелязал тук, тъй като проекта не го нося, който касае критериите за издаване на разрешение и главно системна употреба на алкохол, системна употреба на наркотични вещества, психологическа пригодност. Тези неща трябва да намерят по-ясна дефиниция, защото както сме ги приели в момента, те могат да бъдат тълкувани разширително до степен, в която ще лишат българските граждани от упражняване на това тяхно право – да притежават оръжие за самоотбрана, респективно самоохрана. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, госпожо Първанова.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, мисля, че в този случай, тъй като начинът, по който текстовете са формулирани, не би могло в закона да бъдат изчерпани всички случаи и затова ми се струва да е най-удачно в наредба този въпрос да бъде уточнен, тъй като при сега действащата нормативна уредба в държавата всеки един, който системно злоупотребява с алкохол, подчертавам, защото системна употреба е и всеки, който пие чаша бира на ден, та значи при системна употреба на алкохол и при системна употреба на наркотици имаме две различни системи на записване на хората, които подлежат на подобна регистрация. Едната е към Министерството на вътрешните работи и това е за всички от двете категории, които са извършили някакви противообществени или криминални деяния. Другата регистрация е в психодиспансерите или в структурите на Министерството на здравеопазването.
  Само че с промените в законодателството отпреди 2 години отпадна задължението на тези граждани, които злоупотребяват с алкохол и с наркотици, да фигурират в списъците на психодиспансерите. Тоест, всеки един гражданин, който не желае да бъде включен в такъв списък, може да поиска това от психодиспансера – или да не бъде включен, или, ако досега е фигурирал, да бъде изключен. Следователно оттам не би могла да се вземе информация и не би могло да се изисква такава, на която може да се разчита, че всички граждани, злоупотребяващи с наркотици и алкохол, са регистрирани. Остана само това, което е към Министерството на вътрешните работи, но в никакъв случай този списък не е пълен.
  И тъй като психологическото състояние на индивида е променливо, е много трудно да се прецени дали в определен период от живота си – преди 20 години, ако той се е съблякъл на площада и е набил 2-3 души под въздействие на алкохола, то 20 години по-късно отново поради същото деяние би могъл да бъде лишен от правото да носи оръжие.
  Затова ми се струва, че най-удачно в случая е в наредба да бъде уточнен този въпрос – точно кои списъци ще бъдат ползвани и как ще се доказва, че някой злоупотребява с алкохол и наркотици. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Дончев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм уверен, че в тази зала няма народен представител, който да не подкрепя по принцип идеята на вносителите, че лица, които системно употребяват наркотични вещества, и лица, които системно злоупотребяват с алкохол, би следвало да бъдат лишени от право да получат разрешение да носят оръжие.
  Тънкостта в този текст е, че в момента ние нямаме добра правна материя, която да урежда този въпрос. Това е проблемът – че с промените, които са направени в последните 2 години, нямаме стройна система, която да регистрира, да отчита, да обработва данните, свързани с лицата, които имат трайна зависимост от алкохол и наркотици.
  Първо, в този текст, така както е написана т. 4, пише “системно употребяват алкохол или наркотични вещества”. Тоест, първият проблем, който трябва да разрешим, е какво представлява системната употреба на алкохол. За употреба на алкохол ли говорим или за злоупотреба с алкохол? Това са неща, които действително са тънки и те трябва да бъдат изяснени в закона, защото оттук нататък може да се посегне и да се ограничат правата на гражданите. Знаете, че гражданите употребяват алкохол. А дали това става всеки ден или два пъти седмично и каква системност има в тези действия, трудно законът може да установи.
  Ето защо моето виждане след тази дискусия, която е напълно основателна и напълно основателно беше повдигната от народния представител Бойко Рашков, е, че ако в този текст, в този му вид или видоизменен, по отношение на алкохола, примерно, ако сложим формулировката “злоупотреба с алкохол”, трябва да препраща към друг текст, който да уреди условията и реда за установяване на тази злоупотреба или тази системност. И това трябва да стане задължително с една обща наредба на министъра на вътрешните работи и на министъра на здравеопазването. В противен случай създаваме условия за субективизъм и фактически произвол при установяването на тази злоупотреба и в крайна сметка на това основание може да бъде отказано разрешително за даване на оръжие на конкретното лице.
  Ето защо, моето предложение е, тъй като, според мен, наближава и времето за почивка, да бъде дадена възможност след консултации между различните парламентарни групи и между представители на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правни въпроси да бъде изработен текст, който да ви бъде предложен след почивката и който евентуално да бъде коментиран и гласуван от народните представители в тази насока.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: В Преходните и заключителните разпоредби, защото аз се страхувам, че дискусията беше полезна, но така или иначе ние не можем да правим някаква редакционна, съществена поправка на т. 4, тъй като той вече, първо, е гласуван, второ, трудно би могло да се приеме, че е редакционна корекция. По-скоро мястото на това, което предложихте, е в Преходните и заключителни разпоредби.
  Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Имаме кворум, което ми дава основание да възобновя заседанието.
  Продължаваме с точка първа от дневния ред.
  Господин Дончев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Преди да преминем към текстовете, които бяха отложени преди почивката, искам да направя едно уточнение с молба за прегласуване на текста на § 5 в чл. 12, ал. 1, защото, когато беше гласувано моето предложение - § 5, т. 2 от законопроекта да отпадне, то беше обявено от водещия като прието, но след направена справка се оказа, че 59 народни представители са гласували “за”, 47 “против” и 12 “въздържали се”. Всъщност това предложение не е прието. Аз смятам, че в случая е коректно то да бъде поставено на гласуване отново, тъй като народните представители останаха с впечатление, че предложението е прието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Значи има обявено от трибуната, че е прието, а има паритет на гласовете, който не дава основание да се счита, че е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да.
  Аз моля само да ми дадете думата да обясня на народните представители за какво става дума.
  Моето предложение е § 5, т. 2 от законопроекта да отпадне, а именно текстът, в който се предвижда да се отнемат разрешителните на лица, които са регистрирани, имат полицейска регистрация. Моите мотиви бяха този текст да отпадне до гласуването на промените в Закона за МВР, където в момента се урежда полицейската регистрация, където в Преходните и заключителни разпоредби може да бъде въведен подобен текст, но чак след подробното уреждане на полицейската регистрация в Закона за МВР, чието гледане тече в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
  Моля моето предложение да бъде поставено на гласуване отново.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Уважаеми народни представители, поставям на гласуване предложението на господин Владимир Дончев, както той го направи.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 139 народни представители: за 118, против 17, въздържали се 4.
  Предложението този път наистина е прието.
  Заповядайте, господин Дончев.

  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
  Връщаме се на текстовете, които бяха отложени. Всъщност беше направено предложение за прегласуване на тези текстове. Първо, във връзка с някои редакционни промени – т. 4 в чл. 12 имаше предвид системната употреба на алкохол или на наркотични вещества. Този текст всъщност кореспондира с § 6, чл. 13, т. 2, буква "в", поради което аз предлагам две промени. В § 5 т. 4 да се измени така: "системно злоупотребяват с алкохол или употребяват наркотични вещества". Тоест думата "употребяват" се заменя със "злоупотребяват".
  И в § 6, чл. 13, т. 2, буква "в" се изменя така: "системно злоупотребяват с алкохол или употребяват наркотични вещества".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Имате думата, уважаеми народни представители, по тази корекция, която се предлага.
  Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте този текст така, както беше представен от господин Дончев.
  Гласували 107 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 12.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: И още едно последно предложение във връзка с този текст, което беше обсъждано преди почивката.
  Предложението на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, чието заседание в разширен състав беше набързо проведено, е да се създаде нова ал. 4, тоест § 5 да звучи, както следва:
  "§ 5:

  5. Създават се алинеи 2, 3 и 4 – това е новата алинея – която гласи:
  "Условията и редът за установяване на системната злоупотреба с алкохол или употреба на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  По този текст има ли желаещи за изказване?
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Мотивите за създаването на тази нова ал. 4 са, че в момента нямаме никаква правна уредба, която да урежда и да систематизира материята, която е свързана с регистрацията на зависимите от наркотици и лицата, които системно злоупотребяват с алкохола. С последните промени, направени през последните две години, такава правна уредба липсва, тоест съществува една празнота в закона. И ние препращаме към тази наредба, която задължително трябва да бъде създадена съвместно и от министъра на вътрешните работи, и от министъра на здравеопазването, където да бъдат уредени всички случаи със систематизиране на информацията, регистриране на лицата, отписването им евентуално – всичко, което е свързано със злоупотребата с алкохол и със системната употреба на наркотици.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Други изказвания има ли? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, моля гласувайте направеното предложение от господин Владимир Дончев за този текст.
  Гласували 93 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 13.
  Текстът е приет. Благодаря Ви, господин Дончев.
  С това приключи второто четене на Закона за изменение и допълнение на Закона над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и приключи и първата точка от нашия дневен ред.


  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
  Искам да поканя господин Пламен Моллов. Заповядайте, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Позволете ми да направя процедурно предложение за допускане в залата във връзка с тематиката на разглеждания законопроект на господата Нихад Кабил – заместник-мчинистър, господин Пенчо Кунишев – директор на Дирекция "Управление на Държавния поземлен фонд" и госпожа Стойка Куртева – главен юрисконсулт в същата дирекция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има направено процедурно предложение за допускане в залата на посочените господа и дама.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
  Предложението се приема.
  Моля, поканете господата и дамата да влязат.
  Заповядайте, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ:
  "Д О К Л А Д
  за второ гласуване относно законопроект за
  изменение и допълнение на Закона за
  собствеността и ползването на земеделските
  земи, № 102-01-45, внесен от
  Министерския съвет на 28 декември 2001 г."

  Заглавието на законопроекта гласи: "Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи." Следват цитати от обнародването в "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По наименованието не би трябвало да има спор.
  Моля, гласувайте наименованието на законопроекта.
  Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
  Заглавието се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 1:
  "§ 1. В чл. 2, т. 1 думите "в строителните граници на населените места и селищните образувания, определени със застроителен или регулационен план", се заменят с "в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен план."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По § 1 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 90, против няма въздържали се 5.
  Параграф 1 е приет.


  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 1 на вносителя на законопроекта има направени две предложения. Предложението на народния представител Борислав Влидимиров е подкрепено от комисията, а предложението на народния представител Пламен Моллов е подкрепено по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  “§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “Закона за териториално и селищно устройство” се заменят със “Закона за устройство на територията”.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Включването на земеделски земи в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) се извършва съгласно Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройство на територията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли изказвания по § 2? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 2, както е предложен от комисията.
  Гласували 118 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 8.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията и тя предлага да се създаде § 1а, който става § 3:
  “§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Не се дължи държавна такса за вписване на решения на общинската служба по земеделие и гори със сила на констативен нотариален акт за собственост.
  (3) Нотариалната такса за заверяване на подписите на страните по договори за аренда и договори за наем със срок повече от 1 година на земеделски земи се определя независимо от материалния интерес.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 3 има ли желаещи да се изкажат? Няма.
  Моля, гласувайте § 3, както е предложен от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 7.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, което комисията подкрепя по т. 2 и не подкрепя по т. 1 и 3. Аз оттеглям предложението по т. 1 и 3 с оглед да облекча процедурата.
  Чета текста, който предлага комисията за § 1б, който става § 4:
  “§ 4. В чл. 7 ал. 6 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 4, както е предложен от комисията.
  Гласували 104 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 3.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 2 на вносителя на законопроекта е направено предложение от народния представител Борислав Владимиров.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 2, който става § 5:
  “§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 7 думите “в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план"”се заменят с “в границите на урбанизираните територии (населени места), определени с подробен устройствен план”.
  2. Алинея 12 думите “във и извън строителните граници на населените места” се заменят с “във и извън границите на урбанизираните територии (населени места)”.
  3. Алинея 14 след думите “отнети от собствениците им по” се добавя “Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея (обн., ДВ, бр. 219 от 1944 г.)”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 5 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте § 5, както е предложен от комисията.
  Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 3 на вносителя има направени две предложения от народните представители Владислав Костов и Борислав Владимиров. Те са подкрепени от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 3, който става § 6:
  “§ 6. В чл. 10б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение първо думите “строителните граници на населените места” се заменят с “границите на урбанизираните територии (населени места)”.
  2. В изречение трето след думите “не се произнесе в срок” се добавя “или откаже искането за предоставяне до 50 на сто от наличния общински поземлен фонд”.
  3. Изречение четвърто се заличава.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 6 не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 6, както е предложен от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7, а той гласи:
  “§4. В чл. 11, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “ако не може да бъде обезщетен със земите по чл. 19”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте текста така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 5 на вносителя на законопроекта са направени предложения от народните представител Пламен Моллов и Владислав Костов.
  Комисията подкрепя тези предложения и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
  “§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 8 се създава изречение трето:
  “Засегнатите лица при отстраняване на явната фактическа грешка се обезщетяват по реда на чл. 10б, ал. 1”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 8 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте този параграф, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 107 народни представители: за 105, против 2, въздържали се няма.
  Приема се.
  Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага да се създаде § 5а, който става § 9, със следното съдържание:
  “§ 9. Член 18 се изменя така:
  “Чл. 18. (1) Собствениците на земеделски земи в масиви с трайни насаждения, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения са длъжни при стопанисването им да изпълняват всички агрохимически и агротехнически мероприятия.
  (2) Собствениците по ал. 1 не могат да унищожават намиращите се в собствените им масиви трайни насаждения, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения преди изтичането на амортизационния им срок, освен с разрешение на министъра на земеделието и горите или упълномощено от него лице.
  (3) Трайните насаждения подлежат на унищожаване по реда на ал. 2 в едногодишен срок от издаването на разрешението.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи за изказване по този параграф? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 9 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Приема се. Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията. Тя предлага да се създаде § 5б, който става § 10:
  “§ 10. В чл. 19, изречение второ, след думите “10-годишен срок” се добавя “от влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този текст не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 99 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 7.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 5в, който става § 11, със следното съдържание:
  “§ 11. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст на чл. 19а става ал. 1 и думите “със земи от общинския поземлен фонд” се заличават.
  2. Създават се ал. 4 - 9:
  “(4) При обезщетяване на собствениците, общинската служба по земеделие и гори се произнася с решение за:
  1. определяне правото на обезщетение по реда на чл. 10б, чл. 10в и чл. 35 с посочване на стойността на обезщетението;
  2. определяне на стойността на обезщетението със земя и/или с поименни компенсационни бонове, съобразно коефициента по ал. 5;
  3. обезщетяване на собствениците с поименни компенсационни бонове;
  4. обезщетяване на собствениците със земеделска земя.
  (5) Общинската служба по земеделие и гори с протоколно решение определя коефициент, представляващ съотношението между стойността на предоставените за обезщетяване земи и стойността на дължимото обезщетение със земи за територията на общината, с който се намалява стойността на обезщетението със земя на всички правоимащи.
  (6) Когато при определянето на обезщетението със земя се образуват имоти с размери по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади и 1 дка за трайни насаждения, обезщетяването се извършва чрез предоставянето на имот в съсобственост, като всеки съсобственик има идеална част, съответстваща на стойността на обезщетението.
  (7) Решенията на общинските служби по земеделие и гори по ал. 4, т. 1 и т. 4 могат да се изменят на основанията и по реда, посочени в чл. 14, ал. 7 – в едногодишен срок от влизането им в сила, но не по-късно от 2 години от влизането в сила на плана за обезщетяване, както и при условията и по реда на чл. 14, ал. 6.
  (8) При обжалване на решение на общинските служби по земеделие и гори за определяне на стойността на обезщетението по ал. 4, т. 1, съдебно-счетоводните експертизи се възлагат на вещи лица, включени в списък, одобрен от министъра на земеделието и горите и от министъра на финансите.
  (9) Общинската служба по земеделие и гори се произнася с решение за определяне на право на обезщетение по ал. 4, т. 3, когато при условията на чл. 35, ал. 1, актовете на съда или на органите по поземлената собственост, на които то се основава, са били постановени или представени след определяне на коефициента по ал. 5.
  (10) За решението на общинската служба по земеделие и гори по ал. 4, т. 4, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 17, ал. 1, изречение от четвърто до осмо”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По този обширен § 11 има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 11, както е предложен от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 9.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 5г, който става § 12:
  “§ 12. В чл. 20 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се добавят изречение трето и четвърто:
  “Земеделските имоти, предоставяни на малоимотни и безимотни граждани с план за оземляване, не могат да бъдат с размери по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади и 1 дка за трайни насаждения. По писмено съгласие на подлежащите на оземляване лица могат да им се предоставят имоти за оземляване под тези размери”.
  2. В ал. 3 се добавя изречение второ:
  “При липса или недостиг на земи и със съгласието на безимотните и малоимотните граждани, оземляването може да се извърши и в други землища на общината”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 12 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 12 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
  Текстът се приема единодушно.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Параграф 6 на вносителя е подкрепен от комисията. Той става § 13 и е със следното съдържание:
  “§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите “в поземления фонд” се заменят с “в Държавния поземлен фонд”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Измежду кандидатите от един и същи ред с предимство в следната поредност се ползват лицата, които:
  1. са регистрирани в общинската служба за социално подпомагане и/или в бюрото по труда, които не притежават земя или имат по-малко земя;
  2. не притежават земя или имат по-малко земя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте текста така, както беше представен от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 7 на вносителя има направено предложение от народния представител Пламен Моллов. Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 7, който става § 14:
  "§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите "замяна с равностойни по количество и качество земеделски земи" се заменят със "замяна със земеделски земи на физически и юридически лица по парична равностойност, определена съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2".
  2. В ал. 3 накрая се добавя изречение второ "При отпадане на необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд с решение на Министерския съвет".
  3. В ал. 7 се добавя изречение второ: "Изземването им от лицата, които ги държат или владеят без правно основание, или ги ползват не по предназначение, се извършва при условията и по реда на чл. 34, независимо от начина, по който държавата ги е придобила."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи за изказване по § 14? Няма.
  Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 7а, който става § 15:
  "§ 15. Създава се чл. 24а:
  "Чл. 24а. (1) Отдаването на земите от Държавния поземлен фонд под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия, ред и цени, определени в Правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от десет години.
  (2) Земеделските земи от Държавния поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
  1. когато са заети с трайни насаждения;
  2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
  3. на ползвателите по реда на чл. 24, ал. 2, когато те са преобразувани в търговски дружества;
  4. при приватизация на търговските дружества по т. 3 – за срока, с който задължението за запазване предмета на дейност съгласно договора за приватизация надвишава срока на договора за наем или аренда."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф има ли желаещи за изказване?
  Аз самият имам едно смущение, което колкото и да искам, не мога да се въздържа да не го кажа. По ал. 2, т. 3 – кои са тези ползватели, които ще се преобразуват в търговски дружества? Това не ми е ясно. Ако може някой да ми го изясни, ще бъда благодарен.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Става дума за научните институти. Тук е господин Кунишев, който може да обясни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Научните институти да се преобразуват в търговски дружества?! Ако някой може да ми обясни как това може да стане, много ще му благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Ако може колегите от министерството да дадат разяснение. Господин Кабил, може би Вие?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИХАТ КАБИЛ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, чл. 24, ал. 2 гласи следното: "Правото на собственост на държавата върху земеделски земи, предоставени на научни, научно-производствени и учебни заведения, включително и на Министерството на транспорта, на местата за лишаване от свобода, на семепроизводствени и племенни стопанства, овощни разсадници, пипиниери, маточници, на горски разсадници, на ловни стопанства и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, доколкото са необходими за тяхната дейност, се запазва в размер, съответстващ на основната им дейност, определено от Министерството на земеделието и горите след вземане мнението на заинтересованите ведомства".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Значи това, което е записано в проекта, не може да стане.
  Предлагам друга редакция, защото всичко това, което прочетохте, не може да се преобразува в търговски дружества. Може да се каже "когато ползвателите образуват търговски дружества". Това по-мога да го преглътна, но "преобразуват" – в никакъв случай!
  Предлагам редакцията да бъде: "когато те са образували търговски дружества". Това може да бъде текст, който може да се "преглътне" юридически. Иначе юридически е невъзможно.
  Все пак искам да подложа на гласуване тази корекция в т. 3, както я направих пред вас.
  Моля, гласувайте моето предложение.
  Гласували 94 народни представители: за 84, против 9, въздържал се 1.
  Приема се.
  Сега подлагам на гласуване целия текст.
  Моля, гласувайте текста на комисията с тази корекция.
  Гласували 88 народни представители: за 80, против 7, въздържал се 1.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Васил Калинов, което е подкрепено по принцип от комисията. Идеята на това предложение е отразена в редакциите на § 20 и 35 от този закон.
  Ако ми позволите, да продължа нататък с § 8 на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: С надеждата, че господин Калинов е удовлетворен от това, което е направено.
  Заповядайте, господин Моллов.

  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 8 на вносителя е направено предложение от народния представител Васил Калинов, което е оттеглено.
  Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, което също е оттеглено.
  Пропуснах да прочета текста на § 8 на вносителя, който гласи:
  “§ 8. В чл. 29, ал. 1 изречение трето се изменя така:
  “При липса на такава земя собствениците се обезщетяват с поименни компенсационни бонове.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 16.
  Ако ми позволите да прочета § 8а, който комисията предлага да бъде създаден, който става § 17:
  “§ 17. В чл. 31, ал. 1 думите “и поземлените комисии” се заменят с “областните дирекции “Земеделие и гори” и общинските служби по земеделие и гори”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Всъщност, сега ще обсъдим и гласуваме два параграфа – нали така, господин Моллов? Да, благодаря Ви.
  По тези два параграфа, които стават съответно § 16 и § 17, желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте параграфи 16 и 17 така, както бяха представени от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направени са две предложения от народния представител Васил Калинов, които са оттеглени, и едно от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 8б, който става § 18 със следното съдържание:
  “§ 18. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Общинските служби по земеделие и гори са органи на Министерството на земеделието и горите. Те се образуват, преобразуват и прекратяват от министъра на земеделието и горите по предложение на областните дирекции “Земеделие и гори”. Той назначава и освобождава състава им.”
  2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
  “Общинските служби по земеделие и гори възстановяват собствеността върху земи и гори по реда на закона, провеждат аграрната държавна политика на територията, както и извършват друга дейност, определена с правилника за прилагане на закона и Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите.”
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Министърът на земеделието и горите определя числеността на персонала на общинските служби по земеделие и гори.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 8б, който става § 18, има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста, както беше предложен от комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Параграф 9 на вносителя гласи:
  “§ 9. В чл. 34в думите “нотариални актове” се заменят с “констативни нотариални актове”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 19.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този текст едва ли може да има спор.
  Моля, гласувайте § 9, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 83, против 1, въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 10 на вносителя има направено предложение от народния представител Пламен Моллов, което е оттеглено в точка “а” и в точка “б” е подкрепено от комисията.
  Има предложение и от народния представител Владислав Костов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 10, който става § 20:
  “§ 20. В чл. 35, ал. 3, изречение трето, думите “придобиване на собственост” се заменят с “ползване и придобиване на собственост”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 20 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 11 на вносителя е направено предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 11, който става § 21:
  “§ 21. В чл. 36, ал. 2 след думите “Размерът на обезщетенията по ал. 1” се поставя запетая и се добавя “включително за земеделски земи, включени в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания)”.”
  Комисията предлага да се създаде § 11а, който става § 22:
  ”§ 22. В чл. 37 думите “наредба на Министерския съвет” се заменят с “правилника за прилагането на закона”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По тези два параграфа има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте параграфи 21 и 22 така, както са предложени от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 11б, който става § 23:
  “§ 23. След чл. 37а се създава глава пета “А” с членове 37б - 37д:
  “Глава пета “А”
  Ползване на земеделските земи
  Чл. 37б. (1) Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един упълномощен наследник на починал собственик, ползва всички наследници. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие и гори копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Общинската служба по земеделие и гори води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви.


  Чл. 37в. (1) Масиви за ползване на земеделските земи могат да се създават по писмено споразумение между собствениците и ползвателите, копие от което се представя на общинската служба по земеделие и гори и кметството на населеното място.
  (2) Масивите се отразяват върху извадка от картата на землището и се обявяват публично в кметството и общинската служба по земеделие и гори.
  Чл. 37г. Редът и условията за определянето на масивите за ползване на земеделските земи и за сключване, изменение и прекратяване на споразумението се определят в правилника за прилагането на закона.
  Чл. 37д. (1) Държавата насърчава извършването на замени и покупко-продажби между съседни имоти с цел тяхното окрупняване, като поема разходите, свързани с техническите дейности по осъществяването на замените и покупко-продажбите.
  (2) Лицата не могат да се разпореждат с придобитите по ал. 1 земеделски земи от държавния и от общинския поземлен фонд за срок от 10 години.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този нов § 23, заедно със заглавието на Глава пета “А”, желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте параграфа заедно със заглавието, както са предложени от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага да се създаде § 11в, който става § 24:
  “§ 24. Създава се чл. 38а:
  “Чл. 38а. Лице, което не изпълни задължението си в срока по чл. 18, ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.”
  Направено е предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 11г, който става § 25:
  “§ 25. В § 4 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “строителните граници на населените места” се заменят с “границите на урбанизираните територии”.
  2. В ал. 5 думите “строителните граници на населените места или селищни образования” се заменят с “границите на урбанизираните територии”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Иска ли някой думата по тези два параграфа?
  Заповядайте, господин Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Господин председател, аз няма да взема отношение по тези два параграфа, а по предния, който гласувахме преди малко, тъй като в последната алинея остана един текст, от който не е ясно за какво става дума. Става дума за ал. 2 - какви са тези лицензии, за какви земи става дума, след като в ал. 1 нищо не се говори. Или аз съм в грешка, или не мога да разбера за какво става дума. Става дума за техните земи, а същевременно за придобити от общинския и държавния поземлен фонд. Може би има някаква грешка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да, разбирам, господин Христов, въпреки че сме гласували този текст, нека да се погледне внимателно, за да не приемем нещо, което е сбъркано.
  Господин Моллов, дали се нуждаем от помощта на поканените в залата или Вие можете да изясните въпроса?
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Господин председател, аз предлагам да отложим разглеждането на тази алинея, за да имаме технологично време за съгласуване на текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Господин Христов, има предложение да се отложи разглеждането на този текст, за да не се направи грешка. Впоследствие, ако се констатира, че има нещо неясно, текстът може да се прегласува.
  Моля, гласувайте § 24 и 25, както бяха представени от господин Моллов.
  Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 11д, който става § 26 със следното съдържание:
  “§ 26. В § 4а, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби думата “парцел” се заменя с “урегулирания поземлен имот”, определен с плана за новообразуваните имоти по § 4к”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този § 26 има ли някакви смущения? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 26 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 10.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 12 на вносителя има направено предложение от народния представител Владислав Костов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 12, който става § 27:
  “§ 27. В § 4к от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “кадастрален план” се заменят с “помощен план”.
  2. В ал. 2, изречение първо, думите “Кадастралният план” се заменят с “Помощния план” и изречение второ се заличава.
  3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
  “(4) Съдържанието на плановете по ал. 1 и редът за тяхното изработване, приемане и съобщаване на заинтересованите се определят с правилника за прилагането на закона.
  (5) Плановете по ал. 1 се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
  (6) Планът на новообразуваните имоти се одобрява от областния управител. Заповедта се обнародва в “Държавен вестник”, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на общината и кметството. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават пред окръжния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. “
  4. В ал. 8, т. 1, думите “кадастралният план” се заменят с “помощният план”.
  5. В ал. 9 думите “в рамките на одобрените средства” се заличават.
  6. В ал. 10 думите “за земите по § 4, ал. 2 и 3” се заменят с “за земите по § 4”, а думите “кадастрален план” се заменят с “помощен план”.
  7. Създава се ал. 11:
  “(11) Когато заповедта за одобряване на плана на новообразуваните имоти по ал. 6 влезе в сила, след като за съответната територия са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри и е обявено въвеждането на имотния регистър, новообразуваните имоти се нанасят в кадастъра, а заповедта по ал. 7 се вписва в имотния регистър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 27 желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 27 както е предложен от комисията.
  Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, подкрепено от комисията. Комисията предлага да се създаде § 12а, който става § 28:
  “§ 28. Параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този текст? Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте предложения от комисията параграф.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Анели Чобанова, което не е подкрепено от комисията. То гласи: в Преходните и допълнителни разпоредби се добавя нов § 11 както следва:
  “§ 11. Третите лица, придобили земеделски имоти по силата на разпоредбите на този закон на правно основание, годно да ги направи собственици и упражнявали непрекъснато и необезпокоявано владение върху тези имоти десет и повече години, имат право на обезщетение в размер на равностойността на направените за съответния период от време разноски за закупуване, както и за необходимите и полезни разходи по поддръжка на имота. Обезщетението за закупуване се дължи по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите, а необходимите и полезни разноски, както и разходите за направени подобрения в имота са дължими от страна на претендиращата възстановяване страна.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф? Няма кой да вземе отношение.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Анели Чобанова, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 14, против 66, въздържали се 7.
  Това предложение не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, което беше оттеглено, и предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 12б, който става § 29:
  “§ 29. Параграф 18 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.”
  Ако ми позволите, господин председателю, да продължа с текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията подкрепя предложението за създаване на “Преходни разпоредби”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф? Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте подкрепения от комисията § 29 по новата номерация.
  Гласували 90 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 5.
  Параграф 29 е приет.
  Заповядайте, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 13 на вносителя има направено предложение от народния представител Владислав Костов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 13, който става § 30:
  “§ 30. (1) Заинтересуваните лица в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон могат да поискат от общинската служба по земеделие и гори да отмени решенията, с които е отказано да им бъде възстановена собствеността върху земеделски земи, конфискувани с присъда по Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея.
  (2) Лицата, които не са подали заявление пред поземлената комисия за възстановяване на конфискувани земеделски земи с присъда по Наредбата-закон за съдене от Народния съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и злодеянията, свързани с нея, имат право да извършат това в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 30? Струва ми се, че господин Костов е удовлетворен от начина на редактиране на неговото предложение.
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Подлагам на гласуване § 30 по новата номерация, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 94 народни представители: за 75, против 7, въздържали се 12.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря, господин председателю.
  По § 14 – на вносителя, е направено предложение от народния представител Тодор Бояджиев.
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция на § 14, който става § 31:
  “§ 31. Лицата по чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 могат да подадат заявления пред Министерството на земеделието и горите в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този текст има ли желаещи за изказване?
  Заповядайте, господин Бояджиев.
  ТОДОР БОЯДЖИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Бих искал да направя малка разшифровка за колегите, за които съм убеден, че след малко ще подкрепят текста, който беше подкрепен и от комисията, тъй като в самия член не се вижда за какво става дума.
  В досега действащия закон лицата по чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 са бежанците или техните наследници, с чиито имоти българската държава е покрила дълга си по репарациите към Кралство Гърция – изплащайки този дълг, изплащайки тези репарации в основната част със земите на тези български граждани. Законодателят от предишния парламент и конкретно колегата Гиньо Ганев, който е вносител тогава на тоя текст, са решили въпроса наистина така, както би трябвало, но с едно малко изключение – не са отчели, че срокът, който се предвижда по предишния текст на закона, е бил достатъчно кратък и недостатъчен да се получат необходимите документи за земи, които са останали извън територията на Република България. Там процедурата се е оказала доста по-сложна, доста по-трудна. Така или иначе част са успели да подадат своите заявления, но основната част от наследниците на тракийци не са успели да направят това в предвидения срок.
  С поправката, която аз предложил и комисията подкрепи и за което съм сигурен, че всички народни представители ще я подкрепят, в крайна сметка се дава едно удължаване от шест месеца, което се надявам да бъде достатъчно всички хора в тая категория да могат да защитят правата си.
  Тук обаче искам да направя и един друг малък коментар. Моето предложение беше внесено на 4 юни и тогава то предвиждаше удължаване на срока до 31 декември т.г. Очевидно съм бил много голям оптимист и съм вярвал, че българският парламент ще може наистина активно да провежда своята законодателна програма и на практика тоя закон бързо да бъде приет. За съжаление, законът преди второ четене в комисия беше гледан отново през юни, но не стигна до пленарната зала и го разглеждаме днес, през м. октомври. Така че ако комисията не беше направила промяната – очевидно колегите, са били по-добре ориентирани от мен кога ще влезе законът в пленарната зала – вместо предложеният от мен срок “31 декември”, което означава два месеца след публикуването, да се въведе срок от шест месеца, очевидно, че решението отново нямаше да бъде адекватно.
  Благодаря на всички колеги от комисията и на Министерството на земеделието и горите, които намериха добрата, точната редакция и в крайна сметка този въпрос днес, с вашето гласуване, ще намери своето положително решение. Предварително ви благодаря за подкрепата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бояджиев. Те са подходили творчески, виждайки духа на Вашето предложение.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване предложената редакция за § 31 от комисията.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Параграф 31 се приема единодушно.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направени са две предложения от народните представители Пламен Моллов и Васил Калинов.
  Комисията подкрепя тези предложения като първото е подкрепено изцяло, второто – по принцип, и предлага да се създаде нов § 32:
  “§ 32. (1) Поземлените комисии по глава IV от закона се преобразуват в общински служби по земеделие и гори към областните дирекции “Земеделие и гори” от деня на влизането на този закон в сила.
  (2) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на поземлените комисии преминават към общинските служби по земеделие и гори.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи за изказване по § 32? Няма.
  Подлагам на гласуване § 32 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
  Параграф 32 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Има предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 33:
  “§ 33. (1) Срокът по чл. 5, ал. 1 тече от датата на влизане в сила на решенията на общинските служби по земеделие и гори за възстановено право на собственост.
  (2) За заварените решения на поземлените комисии за възстановено право на собственост, които са влезли в сила, срокът по чл. 5, ал. 1 тече от влизането на този закон в сила.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 33 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 33, така както е предложен от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Параграф 33 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Има две предложения от народния представител Пламен Моллов. Първото предложение е оттеглено, а второто е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 34 със следното съдържание:
  “§ 34. (1) За заварените решения едногодишният срок по чл. 19а, ал. 7 тече от влизането в сила на този закон.
  (2) Списъкът по чл. 19а, ал. 8 се обнародва в “Държавен вестник” в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По новия § 34 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 34, така както е предложен от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
  Параграф 34 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 35 със следното съдържание:
  “§ 35. (1) Сумите за ползване на прилежащите и застроени земи по чл. 27, ал. 6 не се дължат, в случай, че правоимащите лица в едногодишен срок от влизането на този закон в сила придобият правото на собственост върху тях.
  (2) След изтичането на едногодишния срок правото на собственост върху земите по ал. 1 се придобива при условията и по реда на Закона за държавната собственост. Сумите за ползването на земите са дължими.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 35 има ли желаещи за изказване?
  Заповядайте, господин Христов.

  МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Става дума за чл. 35, първата алинея, думите “правоимащите лица”. Това са лицата, които са придобили собственост от организациите по § 12, това са ТКЗС-та и др. и т.н. Правоимащите са определен кръг от хора, които получиха дялове – купюри и т.н. Но същевременно след време са извършени сделки, след което са станали собственост на други лица. Те не са правоимащи, а са лица, придобили тази собственост. Тук ние уреждаме взаимоотношенията да кандидатстват за земи само тези, които са правоимащи. А тези, които са придобили собствеността от кооперациите или от други физически лица – какво става с тях, изключваме ли ги или също влизат в този параграф? Тъй като този процес е започнат от 1994-1995 г., тези сделки са минали, те влизат ли, на тях разрешаваме ли им? Същевременно те също са длъжници, примерно на тази земя, която е отдолу. Говоря за това, че са закупили само сградите без земята, която е собственост на държавата.
  Така че, ако е само за правоимащите, трябва да остане този текст, но ако влизат и другите лица, които са станали собственици на такива сгради, трябва да го разширим. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Калинов.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Господин председателю!
  За да изясним въпроса, ще направя реплика към господин Христов, за да изчистим проблема. Ако те са собственици на сградите, те са собственици и на земята. При тази ситуация няма как да уреждаме взаимоотношенията на хора, които са придобили собственост. Тук става дума само за онези, които ползват земята от стопанските дворове или пък постройките и пр. Те плащат наем за нея, знаем какъв наем плащат и пр., и имат правото да придобият собственост върху земята, върху която са построени тези сгради, или ползват тези стопански дворове. Мисля, че текстът е коректен. Тук вече въпросът опира до това, дали ако има такива, които са наели и в момента добросъвестно ползват тези имоти, дали те нямат право да ги придобият по същия ред, защото не са по смисъла на закона правоимащи лица, но могат да бъдат добросъвестни и по договор да ползват тези имоти. Дали на тях не трябва да се предостави такова право, каквото сме предоставили в закона за другите?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Калинов.
  Заповядайте за втора реплика, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря, господин председателю.
  Възползвам се от възможността да направя втора реплика, за да внеса допълнителна яснота върху предлагания текст. Сега действащият чл. 27, ал. 6 гласи, че: “лицата, които са придобили собствеността върху сгради от имуществото на организациите по § 12 и т.н., могат да ползват възмездно в деня на придобиване на сградите и незастроената част от земята около тях в нормативно определените размери, в срок от една година от влизане в сила на плана за земеразделяне. Размерът на наема се определя от областния управител” и т.н. Всъщност с този текст се дава възможност на собствениците на сградите да придобият собствеността върху прилежащите земи в срок от една година, ако това не са го направили, да могат да закупят тази земя. Ако не го направят, тогава важи останалата рестриктивна мярка върху тях, която да ги стимулира, за да закупят тази земя. Това е смисълът на предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Заповядайте, господин Христов. Имате право на дуплика.
  МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Щом господин Моллов казва “собствениците на сградите”, ще запишем “собствениците”. Правоимащите са други! Те са хората, които получиха дялове и тогава участваха в разпределението на собствеността. След това имаме движение на тези сгради, тоест, собствеността от тези правоимащи е преминала в някой друг собственик.
  И аз питам: какво ще стане със сградите, които имат други собственици, а не са правоимащи? Питам, какво ще стане с тях, какво ще правят, ще ползват ли тези права или няма да ги ползват? Защото земята под тези сгради е държавна! Правоимащите в лицето на сдружения, кооперации или физически лица са продали тези сгради. Собственикът е трети, но той не е правоимащият, съгласно този закон. Така че, ако трябва да изчистим нещата или да удължим текста, или да запишем “собствениците на сгради” и да решим въпроса. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Моллов.
  Дали да не поискаме помощ от името на вносителите? Моля ви, от името на вносителите кой ще вземе отношение по този въпрос?
  Да бъдат “собствениците на сградите”, така ли? Това е всъщност бележката на господин Моньо Христов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Правоимащите” е залегнало като терминология в действащия закон. Това е съображението, поради което сме го използвали, но се разбира собствениците на сгради. Този, който има собственост върху сградата, той да има право да ползва прилежащата земя, за това става дума. Понеже това е терминологията, която е залегнала в действащия закон, това е било съображението да се използва този термин.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Без да съм познавач на материята, “правоимащ” е всеки, който притежава право по съответния закон. Правото на собственост е право, което се притежава, следователно той е правоимащ и би трябвало да бъде точно субект, адресат на тази норма. Така го разбирам аз, без да съм запознат в дълбочина с материята.
  Така или иначе има едно предложение от господин Моньо Христов терминът да бъде сменен със “собствениците на сгради”. Аз съм длъжен да подложа на гласуване неговото предложение, след което ще подложа на гласуване текста, предложен от комисията.
  Затова, уважаеми народни представители, гласувайте направеното предложение в ал. 1 на § 35 правоимащите лица да бъдат заменени със собствениците на сгради.
  Моля, гласувайте това предложение!
  Гласували 105 народни представители: за 51, против 51, въздържали се 3.
  Това прави предложението неприето, за малко.
  Правите предложение за прегласуване?
  Моля, отново гласувайте направеното предложение от народния представител Моньо Христов. Моля, гласувайте.
  Гласували 139 народни представители: за 52, против 84, въздържали се 3.
  Влоши се резултатът, господин Христов.
  Сега подлагам на гласуване текста така, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте текста на комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 85, против 6, въздържали се 9.
  Текстът на комисията е приет. Благодаря.
  Господин Моллов, заповядайте.

  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря.
  Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 36 със следното съдържание:
  "§ 36. Декларациите по чл. 37б, ал. 1 се подават в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По този текст има ли желаещи да се изкажат?
  Заповядайте, господин Костов.
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Текстът на § 36 се отнася до приетия от нас преди малко чл. 37б, ал. 1, с което се слага определен срок, в който трябва да се подадат имотни декларации, в които да се посочва формата на стопанисване и начина на трайното ползване на земите.
  Този процес обаче, а именно формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите, е именно процес. Той не спира с подаването на декларацията еднократно в 6-месечен срок от влизането на закона в сила.
  При това положение след подаването на декларацията по волеизявление на собственика на имота или на извършване на различни разпореждания с него могат да настъпят фактически изменения в записаното в декларациите, които по-нататък не са отразени в регистрите и в Единната система за информация на Министерството на земеделието и горите и на областните земеделски служби.
  При това положение аз смятам, че текстът не е достатъчно да се състои само от едно изречение, не е коректен и затова трябва да се допълни с едно второ изречение, което според мен да гласи така:
  "При промяна на формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите собствениците подават нова декларация в едномесечен срок от настъпването на промяната", с което се ликвидира именно въпросът, че след подаване на декларацията могат да настъпят съответните изменения.
  Аз споделих това с министерството – с господин Кабил, и с господин Моллов. Доколкото разбирам, те смятат, че това е рационално, полезно е да има едно второ изречение, макар че не е по процедурата, но все пак в интерес на създаването на една работеща норма може би е хубаво да бъде прието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
  Вие сам съзнавате, че въпросът е деликатен, с оглед на това, че няма официално предложение, но нека да чуем господин Пламен Моллов, ако е много разумно.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Действително, както каза и колегата Костов, става дума по-скоро за една редакционна промяна, която е в синхрон с философията на онова, което е заложено в предлагания от комисията параграф, и го прави по-работещ, тоест прецизира тази философия с един допълнителен текст.
  Ние съгласувахме и с колегите от министерството този текст, действително поправката ще подобри съдържанието на закона, поради което аз предлагам да го подкрепим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Моллов, за творческото отношение.
  В такъв случай подлагам на гласуване § 36, както е предложен от комисията и допълнен от господин Владислав Костов, с второто изречение, което чухте.
  Моля, гласувайте § 36.
  Гласували 121 народни представители: за 119, против 2, въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Две предложения от народния представител Пламен Моллов, които са оттеглени.
  Комисията предлага да се създадат параграфи 37-41 със следното съдържание:
  "§ 37. Навсякъде в закона думите "поземлена/та комисия" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска/та служба по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори".
  § 38. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.) думите "поземлена/та комисия" се заменят съответно с "общинска/та служба по земеделие и гори".
  § 39. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.) думите "поземлена/та комисия" и "поземлени/те комисии" се заменят съответно с "общинска/та служба по земеделие и гори" и "общински/те служби по земеделие и гори".
  § 40. В § 6, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.) думите "поземлените комисии" се заменят с "общинските служби по земеделие и гори".
  § 41. В чл. 25, ал. 5 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.) думите "поземлени комисии" се заменят с "общинските служби по земеделие и гори".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Това са необходими корективи.
  Желаещи да се изкажат по тези параграфи от 37 до 41? Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте параграфи от 37 до 41, така както са предложени от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  И остана един-единствен текст, спорен проблем, повдигнат от господин Моньо Христов.
  Господин Моллов, заповядайте, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря, господин председателю.
  Ще се опитам да направя кратко разяснение на ал. 2, за да стане ясно. Това е § 23, с. 18, долу – чл. 37б, ал. 1 и ал. 2.
  Всъщност господин Моньо Христов постави въпрос за неяснота в текста на ал. 2. В комисията и след консултации с колегите от министерството смятаме, че текстът е ясен и основанието ни за това е следното: става дума за имоти, които са придобити от Държавния и общинския поземлен фонд и с които лицата, които са ги придобили, да нямат възможност да се разпореждат в срок от 10 години. Тоест извършена е замяна със земи от поземления и общински фонд, да има, така да се каже, блокиране на възможни продажби в срок от десет години.
  Така че поддържаме предложения текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За да изясня и аз за себе си, това ще рече, че по ал. 1 тези покупко-продажби на съседни имоти включва и имоти, които са на Държавния и общинския фонд, нали? Точно така.
  Значи на мен лично ми стана ясно, силно се надявам да е станало ясно и на господин Моньо Христов. Така изглежда. Затова не е необходимо да му давам думата.
  Подлагам на гласуване чл. 37б, ал. 2.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Текстът е гласуван, но господин Моньо Христов предложи да се прегласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: А, да се прегласува. В такъв случай всичко е гласувано. Значи не е необходимо да се прегласува. Благодаря Ви.
  С това ние приключихме с тази точка от дневния ред, с този закон.
  Господин Моллов, може би финални думи искате да кажете.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Ако ми позволите, господин председателю, да благодаря на колегите народни представители за изключително конструктивната работа в пленарна зала, която ни позволи бързо да приемем закона. Благодаря на всички. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, остана около половин час работно време.

  Поради известни затруднения в реда, който е приет, ако залата не възразява, можем да направим опит да започнем с точка шеста от дневния ред:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
  Ще си позволя да помоля да бъдат представени докладите по този законопроект. Дебатите по законопроекта ще отложим за утре.
  Заповядайте да представите доклада на Комисията по труда и социалната политика, господин Цеков.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, имам възможност да ви предложа да изслушате:

  “Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за здравословни и безопасни условия на труд, внесен от
  Министерския съвет

  На заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 19 септември 2002 г., бе разгледан и обсъден на първо четене законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 202-01-57 от 9 септември 2002 г., внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха господин Гълъб Донев от Министерството на труда и социалната политика, госпожа Христина Митрева – главен директор на Главна дирекция “Анализ, планиране и прогнози” в НОИ, госпожа Ася Гонева – конфедерален секретар на КНСБ и др.
  Законопроектът бе представен от господин Гълъб Донев. Той подчерта, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд е разработен изцяло на основа на Рамковата директива 89/391 ЕИО в областта на безопасността и здравето при работа. Целта на законопроекта за изменение и допълнение е синхронизиране с настъпили промени в други нормативни актове, влезли в сила след неговото приемане. Предвижда се фонд “Условия на труд” да бъде юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Въвежда се регистрационен режим на службите по трудова медицина, въвежда се контрол върху дейността, професионалния подбор и квалификация на специалистите, които работят в тези служби. Отстранява се несъответствието на чл. 32 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд със Закона за кооперациите. Правят се изменения и допълнения на разпоредби от Кодекса на труда, които са регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  В проведените разисквания бе подчертано единомислие по отношение на предлаганите промени. Бе уточнено, че преходният остатък от фонд “Условия на труд” за 2002 г. ще бъде преведен в Националния осигурителен институт в бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест”. Бе изразено и становище относно възстановяване функционирането на службите и групите по трудова медицина в кооперациите, където се полага труд.
  След приключване на разискванията и проведено гласуване с резултати “за” – 19 гласа, “против” и “въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 202-01-57 от 9 септември 2002 г., внесен от Министерския съвет.” Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  От Комисията по европейска интеграция становището ще представи господин Памуков.
  Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ПАМУКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
  “С Т А Н О В И Щ Е
  относно законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за здравословни и безопасни условия на труд, № 202-01-57,
  внесен от Министерския съвет на 9 септември 2002 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 2 октомври 2002 г., Комисията по европейска интеграция разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, внесен от Министерския съвет.
  От страна на вносителя законопроектът представи госпожа Зинаида Велева, Дирекция “Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции” в Министерския съвет.
  В мотивите към законопроекта се посочва, че в действащия Закон за здравословни и безопасни условия на труд изцяло е транспонирана Рамковата директива 89/391 ЕИО в областта на безопасността и здравето при работа. Директивата установява общите правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които трябва да се спазват от работодателите, както и задълженията, и отговорностите на работниците и служителите. Тя се допълва от множество секторни директиви, съдържащи конкретни норми и правила, приложими в специфични области, като например шум, работа с химикали, канцерогенни вещества и т.н., или по отношение на специфични категории работници. По правило този вид детайлни норми на европейското право се въвеждат с подзаконови нормативни актове.
  В редовния доклад за 2001 г. на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване е посочено, че приемането на законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд се придвижва с бавни темпове. Отбелязано е също така, че в българското законодателство все още не са въведени европейските изисквания за работа при вредни условия на труд, както и че практическото прилагане на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд от страна на работодателите продължава да бъде на ниско равнище. В доклада се препоръчва процесът на хармонизация на вътрешното законодателство в тази област да продължи и да обхване по-пълно приложното поле на директивите, които се отнасят до здравословните и безопасни условия на труд при работа с химични, биологични и канцерогенни материали.
  Поетият от България ангажимент по Глава тринадесета “Социална политика и заетост”, затворена на 22 април 2002 г., предвижда приемане на нормативни актове, които имат за цел транспониране на изискванията на европейското право по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.
  С предложения законопроект на практика не се транспонират норми на acquis communautaire. Основното съображение за изменение и допълнение на закона е привеждането му в съответствие с действащите национални нормативни актове, приети след влизането му в сила. Новост е въвеждането на регистрационен режим за службите по трудова медицина, като се предвижда и издаването на наредба относно изискванията за състава и квалификацията на персонала, организацията на дейността, добрата практика и за качеството на дейността, условията и реда за регистриране и заличаване на регистрацията.
  Директива 89/391 ЕИО не съдържа изискване за регистрация, но липсва изрична забрана за въвеждане на такъв режим от страна на държавите-членки.
  В § 17 от внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се прави предложение за създаване на нова ал. 4 в чл. 303 от Кодекса на труда. Предлаганото изменение предвижда издаване на съвместна наредба от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, в която да се определят условията и редът за издаване на разрешение за работа на лица между 16 и 18-годишна възраст, както и за разрешение за работа на лица, ненавършили 16 години.

  Предлаганата нова ал. 4 на чл. 303 от Кодекса на труда създава законово основание за въвеждане на вътрешно законодателство на изискванията, посочени в чл. 7 от Директива 94/33 ЕО от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място.
  С оглед на гореизложеното, Комисията по европейска интеграция с единодушие на парламентарните групи предлага на Народното събрание да разгледа и приеме на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд № 202-01-57, внесен от Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Памуков.
  Уважаеми народни представители, с това приключи нашата делова част от работата, тъй като в момента в пленарна зала няма представител на вносителя, за да може да представи законопроекта.
  Затова в оставащите минути ще имам възможността да ви направя няколко много съдържателни съобщения.
  Комисията по икономическата политика отменя днешното заседание на комисията и го отлага за 16 октомври 2002 г.
  Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство ще проведе редовно заседание днес, 9 октомври, от 15,00 ч. в зала № 248 на пл. “Ал. Батенберг”.
  Комисията по културата ще заседава извънредно на 10 октомври, четвъртък, от 14,30 ч. в Огледалната зала.
  Комисията по образованието и науката ще проведе заседание днес, 9 октомври, в зала 42 на пл. “Ал. Батенберг”.
  Комисията по земеделието и горите отменя обявеното за днес, 9 октомври, заседание от 16,30 ч.
  Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще проведе заседание на 10 октомври, четвъртък, от 15,00 ч. в зала № 126.
  Комисията по въпросите на гражданското общество ще има заседание на 10 октомври, четвъртък, от 16,00 ч. в зала 130.
  Комисията по жалбите и петициите на гражданите ще проведе редовно заседание на 9 октомври, сряда, от 15,00 ч. в зала 356 на пл. “Ал. Батенберг”.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе своето редовно заседание на 9 октомври, сряда, от 15,00 ч. в зала 134 на пл. “Ал. Батенберг”.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе заседание в четвъртък, 10 октомври, от 10,30 ч. в зала “Запад”, на което ще бъде представен редовният доклад на Европейската комисия за напредъка на България.
  Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 10 октомври от 14,30 ч. в зала 356 на пл. “Ал. Батенберг”.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание в сряда, от 14,30 ч., в зала 232 на пл. “Ал. Батенберг”.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание и в четвъртък, 10 октомври, от 14,30 ч., в зала 232 на пл. “Ал. Батенберг”.
  Ваксинирането на желаещите народни представители и служители на Народното събрание ще се провежда всеки ден от 3 октомври до 31 октомври в сградата на Народното събрание, лекарския кабинет, стая 25 от 9,00 до 14,00 ч. и в сградата на пл. “Ал. Батенберг” зала 126 на l етаж от 14,00 до 16,00 ч. Противогрипната ваксина е “ВАКСИГРИП”.
  Уважаеми народни представители, това беше всичко за днес. Желая ви приятен ден.
  Следващото заседание на парламента е утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)
  (Закрито в 13,45 ч.)
  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:
  Камелия Касабова

  Секретари:
  Гергана Грънчарова

  Веселин Черкезов

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания