Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 9 декември 2003 г.
Открито в 14,04 ч.

09/12/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Гергана Грънчарова и Весела Лечева

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
  Първата точка от днешното извънредно заседание е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
  Часът е 14,05 и е нормално този, който ще докладва законопроекта, да бъде в залата. Дали председателката на Комисията по бюджет и финанси би влязла в залата, за да представи законопроекта? Има ли заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси?
  РЕПЛИКИ: Никой от комисията не е в залата. Те заседават в момента в зала “Запад”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да прекратят заседанието. Това е първата точка от дневния ред, няма как да открия заседанието по-късно и да започнем с нещо друго. Втора и трета точка също са данъчни закони.
  Моля квесторите да повикат председателя на Комисията по бюджет и финанси.
  Господин Радев, заповядайте, имате думата за процедура.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, по предложение на мнозинството днес има извънредно заседание за гледане на данъчните закони. Аз ви моля да ни спасите от тази конфузия като дадете почивка от половин час, докато се явят... (Членовете на Комисията по бюджет и финанси влизат в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има предложение за създаване на нов § 2а, което не е подкрепено от комисията. Проведени са разискванията по този параграф.
  Има ли други желаещи да се изкажат по § 2а?
  Заповядайте, господин Черкезов.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя само една редакционна поправка, тъй като миналия път, когато обсъждахме този параграф, нашето предложение, господин Герджиков направи бележка, че не може с акта за раждане физическото лице да доказва непълнолетието на детето. Аз правя предложение това да става с удостоверението за раждане, тъй като актът за раждане е документ, с който се съставя актовата книга, която удостоверява тези неща, а удостоверението за раждане се намира в притежание на физическото лице, което може да докаже непълнолетието на детето.
  Смятам, че принципът, който сме предложили, миналата година отново го дебатирахме. Всички бяхте съгласни с него, само че трябваше да мине една година, за да може да влезе в следващите данъчни закони, в тяхното допълнение. Надявам се, че никой не спори за принципа, спореше се само дали да е акт за раждане или удостоверение за раждане.
  Аз предлагам да бъде “удостоверение за раждане”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Черкезов. Предложението Ви за редакционна поправка в т. 7 е много коректно – думите “акта за раждане” да се заменят с “удостоверение за раждане”.
  Има ли други изказвания по § 2а? Не виждам.
  Господин Черкезов, няма смисъл да подлагам на гласуване Вашето предложение, защото то е редакционно и по-коректното.
  Подлагам на гласуване § 2а с редакционната корекция, която господин Черкезов направи в т. 7, който параграф не се подкрепя от комисията.
  Гласували 134 народни представители: за 58, против 64, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Господин Нихризов, заповядайте, имате думата.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на вносителите аз благодаря на всички онези представители на мнозинството, които подкрепиха нашето предложение, тъй като то фактически представлява част от програмата, с която те спечелиха доверието на българските граждани преди две години. И се обръщам към онази част от тях, които не подкрепиха предложението и които сигурно ще намерят оправдание като миналия път, че още не му е дошло времето, да размислят върху значението на това, което предлагаме заедно с моите колеги от Обединените демократични сили. Защото това е пътят, по който можем да решим важния проблем – проблема за семейното подоходно облагане. Той е свързан и със съответните социални елементи, с това, че ние малко или много ще подпомогнем точно хората с ниски доходи, където най-често се отразява нашето предложение, като един допълнителен доход на тези хора.
  Аз смятам, че вие ще намерите сили в себе си да подкрепите предложението и да кажем: ние направихме първата крачка към семейното подоходно облагане. И да кажем всички заедно: ние направихме нещо добро за хората в България и това, което обещавахме, успяхме да го изпълним, независимо откъде идва предложението – дали от мнозинството или от опозицията. Нека да покажем като Народно събрание, че можем да работим заедно в полза на хората.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Има предложение за прегласуване на § 2а.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 139 народни представители: за 56, против 70, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Госпожо Радева, продължете с § 3.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  По § 3 има предложение на народните представители Росица Тоткова и Йордан Нихризов:
  “В чл. 19, ал. 2 се създава нова т. 5а:
  “5а. Стойността на ваучерите за храна, предоставени от работодателя по реда на чл. 36а от Закона за корпоративното подоходно облагане.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има и предложение на народните представители Радев, Черкезов, Йорданов и други:
  “В чл. 19, ал. 2 се създават нови точки 9 и 10 със следния текст:
  “9. Необлагаеми суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
  - за едно непълнолетно дете – 20 лв.;
  - за две непълнолетни деца – 45 лв.;
  - за три непълнолетни деца – 75 лв.
  10. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето и писмено декларира, че то е член на семейството.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 3:
  “§ 3. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 1 и 2 се изменят така:
  “1. стойността на безплатната предпазна храна, противоотровите и други средства, които неутрализират вредното въздействие на работната среда, предоставени в натура съгласно Кодекса на труда и други закони; стойността на безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците – за дните на улов, а на водолазите – и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 234, ал. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България;
  2. стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт.”
  2. Създава се нова т. 3:
  “3. стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт.”
  3. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
  “4. командировъчните пари; допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект.
  4. Създава се нова т. 5:
  ”5. обезщетенията при ползване на жилища при условията на свободно договаряне и обезщетенията по чл. 239 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.”
  5. Досегашната т. 4 става т. 6 и се изменя така:
  “6. обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, точки 1 и 2, алинеи 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 235 и 237 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, по чл. 223, ал. 4 и чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 139г, чл. 139е, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 157а, ал. 3 и чл. 188о от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 82, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.”
  6. Досегашните точки 5 и 6 стават съответно т. 7 и 8.
  7. Досегашните точки 7 и 8 стават съответно т. 9 и 10 и се изменят така:
  “9. обезщетенията и помощите по част I от Кодекса за социално осигуряване;
  10. наградата по чл. 244, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили и по чл. 232, ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.”
  8. Създава се т. 11:
  “11. Паричната помощ по чл. 245, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и по чл. 223, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по § 3?
  Господин Нихризов, заповядайте.


  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В настоящия параграф има две предложения с мое участие. Идеята на второто вече отхвърлихте - в годишен размер. Аз по-малко ще се занимавам с него, но просто искам да ви покажа колко лесно може да се настрои администрацията и да възприеме идеята за това, че можем да тръгнем по пътя на семейното подоходно облагане. И ако в годишен размер ви се струва, че сумата 240 лв. е нищожна, то тук е показателно да видите, примерно, за ниски доходи дали една корекция с 20 лв. за дете; с 45 лв. за две деца и 75 лв. за три деца не представлява нещо съществено, което да остане като доход на хората, които работят.
  Нека да минем към другото предложение, което сме направили заедно с госпожа Росица Тоткова.
  Няколко изречения за предистория. Преди да се появи това предложение имаше подписка в Народното събрание, под която стояха подписите на повече от 30 души депутати от различни парламентарни групи. Един стар въпрос, който е решен в цяла Европа и който е решен точно по начина, по който ние с госпожа Тоткова предлагаме, който беше обещан от мнозинството пред синдикатите, когато имаше протестни митинги, да бъде решен и в нашето законодателство. Стояха подписите на народни представители, за които вече казах, и, виждате ли, в един определен момент, когато му идва времето, ние забравяме за него.
  Затова предложението за ваучерите за храна аз, заедно с моята колежка госпожа Тоткова, поставяме на дневен ред, пред всички вас, народните представители. Защото обещанието, тогава когато дойде работническият протест е едно, а изпълнението, изглежда в нашата страна, съвършено различно.
  Искам да подчертая факта, че никой от нас няма право да се оправдава с едни или други обективни причини или да казва: виждате ли, в момента нямаше възможност, тъй като ние мислехме да пуснем проектозакон, а този проектозакон нямаше кога да се разглежда, тъй като в Народното събрание има вкаран проектозакон. Само че ние с госпожа Тоткова решихме да скъсим пътя от проектозакона, предложен и подписан от доста народни представители, до пленарната зала. И в момента този път е пред вас и въпросът стои на дневен ред. Той ще се разглежда сега, а не през следващата година, както може би някой е казал на синдикатите.
  Ваше дело е, колеги, да обърнете внимание и всички онези, които са се подписали под подписката и под проектозакона, да подкрепят нашето предложение, защото то дава възможност един въпрос да бъде решен по европейски начин. И тук вече не можем да се оправдаваме с това, че Европейския съюзт изисквал едно или друго нещо, тъй като именно в страните на Европейския съюз ваучерите за храна не се облагат.
  И както казва господин Миков, никой не може да смени тази истина с друга.
  Уважаеми колеги, предлагам ви да вземете присърце този въпрос и да натиснете зеления бутон, защото той ще реши това, което само преди две седмици обещахте на хората, когато излязоха на улицата. Тези хора ще ви разберат и ще ви повярват тогава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Други желаещи за изказвания по § 3?
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз ще взема отношение по три пункта, свързани с чл. 19 от Закона за облагане доходите на физическите лица.
  Първо, по отношение въвеждането на семейно подоходно облагане. Това е вторият шанс, който народните представители имат, за да преодолеят стремежа си да се харесат на едно или друго ръководство и да предпочитат да служат в интерес на българските граждани. Защото мисля, че мога да ви посоча редица решения, които облагодетелстват една част от българските граждани за сметка на други. А тук подходът е ориентиран към всички онези хора в България, които имат едно, две, три или повече деца. И аз мисля, че повече аргументи не са необходими, защото съм убедена, че всеки един от вас разбира за какво говорим. Въпросът е да преодолее и да послуша собствената си съвест, когато гласува.
  Вторият въпрос, по който искам да взема отношение, това е въпросът, свързан с ваучерите за храна. Още миналата година в Закона за корпоративното подоходно облагане беше записано и това, слава Богу, продължава да съществува, че тези средства не влизат в облагаемата стойност с данък печалба. Тоест работодателите могат да извършват тези разходи. Но когато тези разходи ги включим в облагаемата част по Закона за облагане доходите на физическите лица, всъщност резултатът ще бъде, че това ваучерно хранене просто няма да се състои. Защото работодателите ще плащат осигурителни вноски, а хората ще плащат данъци и своята лична осигурителна вноска. Така че никой няма да има интерес от въвеждането на това ваучерно хранене, а то безспорно е ориентирано и към българската икономика и аз мисля, че това е вторият аспект, освен към работещите български граждани.
  Сега искам да направя предложение от § 3 към т. 1 на вносителя да отпаднат т. 2 и т. 3. С тези две точки се въвежда освобождаване от облагане по този закон на стойността на работно, униформено и представително облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт. Същото се отнася за работно, униформено и представително облекло, предоставени по реда и по условия, предвидени в нормативен акт. Разликата с досега съществуващия текст, който е описан в т. 2 на чл. 19, ал. 2, е, че по този закон се освобождават от облагане тези облекла, които обаче се полагат по закон. Аз искам да знам защо сега трябва да се подменя законовата разпоредба с разпоредбите на някакви нормативни актове, тъй като за всички работещи в България по трудови правоотношения този въпрос е уреден в Кодекса на труда. За всички, работещи по служебни правоотношения, този въпрос е уреден в Закона за държавния служител. Дори аз си спомням тук един спор, който беше свързан със Закона за Агенцията за приходите, където също изрично е записано.
  Сега ние какво правим? От една страна се циганим, извинявам се за израза, ние тук се колебаем дали да приемем семейно подоходно облагане, дали да освободим ваучерите, дали облагаемият доход да бъде 110 или да не бъде 110 лв., а в същото време отваряме една огромна врата органи, които имат право да приемат такива документи, да си раздават средства за представително облекло и то да не се облага, след като това нещо не е предвидено в закон. Тоест ние даваме една такава възможност за предоставяне на допълнителен доход.
  Аз тук си спомням изявленията на министъра на администрацията господин Калчев, който обеща на министрите представително облекло. Той каза: да, ние ще даваме на министрите представително облекло и вероятно ще ги направи неуниформени. Тези средства ще бъдат доста високи, като се има предвид, че министрите не се обличат от магазините, където се обличат тези хора, за които необлагаемият доход е определен от 110 лв.
  Затова мисля, че това е крайно некоректно. Кое му е справедливото? Вие се чудите откъде да орязвате парите на бедните и нямащите хора, а в същото време отваряте тази огромна врата. Аз категорично протестирам и съм против такъв подход.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по този текст има ли?
  Госпожо Масларова, заповядайте.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
  Уважаеми колеги, аз заставам пред вас, за да подкрепя направеното предложение от нашите колеги във връзка със създаване на нова т. 5а към чл. 19, ал. 2. Това е един въпрос, който многократно и ние сме поставяли. Аз мисля, че си спомняте, когато се гледаше този законопроект на първо четене, че доста аргументирано беше обосновано защо ние предлагаме и се присъединяваме към това, което предлагат и нашите колеги.
  Мисля си, че е крайно време да преценим на кое сме евтини и на кое сме скъпи. Имаше една народна поговорка за триците и брашното. От тази гледна точка ми се струва, че специално храненето и ваучерното хранене, което е популярно и което е регламентирано в документите на Международната организация на труда, което при всички случаи ни доближава до един по-модерен начин за обслужване на работещите в съответствие с европейските и международните стандарти, ние в момента се опитваме точно тук да слагаме някаква бариера и то бариера за едни символични суми, даже и на фона на всичко онова, което става, и договореността, която се извършва тук. Наблюдаваме вече две седмици как се правят договорености между коалиционни партньори за малко повече, за малко по-малко. Не зная какви са принципите за тези договорености, но аз твърдо заставам зад този принцип и зад това, което предлагат колегите, и апелирам и моите колеги от Парламентарната група на Коалиция за България да подкрепят това предложение.
  Що се касае до гласуването по семейното подоходно облагане, ние го подкрепихме. Аз много искам да вярвам, че докато стигнем до края, там има и друго наше аналогично предложение, залата ще узрее и ще помисли много сериозно в тази насока, но ще се изкажа тогава. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Други изказвания по този текст има ли? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Нихризов и госпожа Тоткова за създаване на нова т. 5а, която не е подкрепена от комисията.
  Гласували 151 народни представители: за 60, против 78, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на господин Радев и група народни представители за промяна в чл. 19, ал. 2, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 46, против 78, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на госпожа Тоткова за отпадане на точки 2 и 3 в т. 1 на § 3 на вносителя, което беше направено в залата.
  Гласували 126 народни представители: за 44, против 79, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  За процедура думата има госпожа Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз правя процедурно предложение за прегласуване отпадането на точки 2 и 3.
  Аз съм убедена, че никой от вас не знае кои са тези хора, които ще получават всякакво облекло, в т.ч. и представително по нормативен акт. Но всички ние знаем кои са тези хора, които получават работно облекло без да се облагат по този закон, по силата на Кодекса на труда и на Закона за държавния служител.
  Мисля, че когато тук непрекъснато се говори, в т.ч. и на преговорите между НДСВ и ДПС, че в България има бедни хора, за които трябва да се запазят ресурсите на държавния бюджет, ние да си позволяваме такова безотговорно поведение в пленарната зала. Аз съжалявам, че трябва да го кажа така, но наистина е така. Защото това, което сега в момента се прави, е точно вземане на средства от държавния бюджет и точно от тези хора, които нямат пари. И това нито е популизъм, нито е измислица. Текста го има в закона и нека някой да излезе и да каже защо ние трябва да гласуваме такова нещо. Кои са тези хора? Кои са тези групи хора? Аз искам да чуя отговора на въпроса: кои са тези хора, които са включени извън Кодекса на труда, издън Закона за държавния служител, на които трябва разходите за облекло да им бъдат освободени от облагане по този закон? В същото време за 110 лв. бяха нужни тук ограждения на Народното събрание, бяха нужни протести, за да може някой да се сети, че е унизителен прецедент в българския парламент минималният облагаем доход да бъде по-малък от минималната работна заплата. В края на краищата това е справедливостта, а не тук сега да се подчинявате на командите на Валери Цеков: "Червено, червено, червено!". Тук има съвест, съвест, съвест!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има предложение за прегласуване за отлагане на точки 2 и 3.
  Моля, гласувайте отпадането на точки 2 и 3 от т. 1 на текста на вносителя.
  Гласували 162 народни представители: за 70, против 86, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувате § 3 в редакцията, предложена от вносителя.
  Гласували 140 народни представители: за 93, против 39, въздържали се 8.
  Текстът на вносителя е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “и здравно” се заличават, а думите “премии/вноски” се заменят с “лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски”.
  2. Алинея 5 се отменя.”
  Комисията приема предложението на вносителя.
  “§ 5. В чл. 21, ал. 1, т. 2 думите “и здравно” се заличават, а думите “премии/вноски” се заменят с “лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски”.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказвания по тези два параграфа? Няма.
  Моля, гласувайте тези параграфи в редакцията, предложена от вносителя.
  Гласували 121 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 15.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По § 6 има предложение на народните представители Ралчев, Василев, Дренска, Ангелиева:
  В чл. 22, ал. 1б, буква “г” числото “35” се заменя с “40”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  “§ 6. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 буква “б” се изменя така:
  “б) 60 на сто – за горско стопанство (включително събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), за водно стопанство – (включително рибовъдство) и за растениевъдство;”.
  2. В т. 3 думите “и здравно” се заличават, а думите “премии/вноски” се заменят с “лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски”.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по § 6? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на господин Ралчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 37, против 77, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме § 6 на вносителя, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 89, против 8, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 7, като предлага следната окончателна редакция:
  “§ 7. Член 24, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Данъчната основа при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 8 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 9 след думите “чуждестранни лица” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. Създава се т. 10:
  “10. възнаграждения за лично извършена дейност на територията на страната от чуждестранни физически лица – спортисти, дейци на науката, изкуството и културата, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тези два параграфа? Няма.
  Моля да ги гласуваме ан блок.
  Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По § 9 има предложение на Муравей Радев и група народни представители:
  “В чл. 30 се създават три нови алинеи – 3, 4 и 5 със следните текстове:
  “(3) Лицата, упражняващи дейности по ч. 31, ал. 1, т. 7, включително когато отговарят на изискванията по ал. 1 могат по свой избор да бъдат облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък.
  (4) Лицата по ал. 3 ежегодно подават годишна данъчна декларация по образец и в срока по чл. 41 на база на счетоводните резултати от дейността си през изтеклата година.
  (5) Лицата, облагани с патентен данък не подлежат на задължителна регистрация по Закона за данъка за добавената стойност за оборотите до 75 хил. лв. годишно.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Панайот Ляков:
  “В чл. 30 се създават три нови алинеи – 3, 4 и 5, със следните текстове:
  “(3) Лицата, упражняващи дейности по чл. 31, ал. 1, т. 7, включително когато отговарят на изискванията по ал. 1 могат по свой избор да бъдат облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък.
  (4) Лицата по ал. 3 ежегодно подават годишна данъчна декларация по образец и в срока по чл. 41 на база на счетоводните резултати от дейността си през изтеклата година.
  (5) Лицата, облагани с патентен данък не подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС за оборотите до 75 хил. лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителяза § 9 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 9. В чл. 30, ал. 1 и 2 думите “75 000 лв.” се заменят с “50 000 лв.”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по този параграф.
  Заповядайте, господин Радев.

  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Последното от тези предложения е по ал. 5, която е предложена, за да уеднакви таваните по ДДС и на професиите по патентен данък, знаем, че те бяха 75 хил., след това станаха 50 хил., такъв е смисълът на това предложение. Сега обаче виждам, че комисията в следващия § 9 предлага 75 хил. лв. да се заменят с 50 хил. лв. Ако това бъде прието от Народното събрание, това изцяло ме удовлетворява по отношение на ал. 5, чиято роля е точно такова уеднаквяване.
  Проблемът е, че решавайки въпроса, така като предлага комисията, ако утре било патентният данък, било данък добавена стойност, задължителната регистрация мръдне от числото “50” надолу следва да се прави промяна в съответния друг закон.
  Ако ние кажем на едно място, че не подлежат на задължителна регистрация по Закона за данък добавена стойност за оборотите до някаква сума, тогава това ще изчезне. Някак си по-рационално е нашето предложение. Но аз бих приел и предложението, което законодателят сега приема в лицето на мнозинството. Следващия път пак ще трябва да сваляме ръка за ръка двата тавана, за които говоря.
  По отношение на ал. 5 мисля, че има логика да го подкрепим, защото то дава възможност на един търговец да работи по патент, ако желае. Има случаи, в които може да не желае. Тогава той трябва да бъде облаган по общия ред с корпоративен данък. Ако е едноличен търговец – по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица. Тоест, да му дадем възможност да избира. Не виждам защо трябва да отпадне тази ал. 3. Тя с нищо не влошава контрола на данъчните власти, но вместо търговецът да се регистрира по патентен данък, този търговец си остава по общия ред и тогава би трябвало да плаща 19,5% или съответно на скалата по данък общ доход – съответно 27-28%.
  Мисля, че има логика да дадем възможност на търговеца сам да избира реда по кой данък да се облага – дали по патентен или по общия ред. Затова поддържам предложението по ал. 3.
  А ал. 4 пък дава възможност, ако някой избира по ал. 3 друг ред, то счетоводно да го докаже така, че да бъде контролирано от данъчните власти. Мисля, че и двете алинеи са целесъобразни и могат спокойно да бъдат подкрепени. Алинея 5 при положение, че приемем следващото предложение на комисията, няма смисъл да я гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вашето предложение за ал. 5? Да.
  Има ли други изказвания по този текст? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Муравей Радев и група народни представители по § 9. Той оттегли предложението си по ал. 5.
  Гласували 125 народни представители: за 42, против 66, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението по този параграф на народния представител Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 31, против 78, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 9 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 86, против 13, въздържали се 6.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По § 10 има предложение на Муравей Радев и група народни представители.
  1. В чл. 31, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
  - т. 1 Хотели и други средства за настаняване: числото 250 се заменя с числото 150, числото 200 – с числото 120, числото 75 - с 55 и числото 25 – с числото 20.
  2. В чл. 31, ал. 1, т. 2 досегашният текст се допълва с текста:
  “За местата за консумация, разположени на откритите площи, данъкът се определя като данъчната ставка се умножи с коефициент 0,5” и се правят следните изменения в размера на данъка:
  а) ресторанти: 1-2 звезди: група I – числото 35 се заменя с числото 25; за II група - числото 15 се заменя с числото 12; за III група – числото 5 се заменя с числото 3; за три звезди – за I група числото 60 се заменя с числото 50; за II група – числото 30 се заменя с числото 25; за IV група – числото 6 се заменя с числото 5;
  б) заведения за бързо обслужване:
  - за категория от 1-2 звезди I група – числото 20 се заменя с числото 15; за II група – числото 8 се заменя с числото 7;
  - за категория от три звезди – за I група числото 35 се заменя с числото 30; за II група – числото 8 се заменя с числото 7; за 3 звезди – за I група: числото 35 се заменя с числото 23; за II група – числото 20 се заменя с числото 12; за III група – числото 6 се заменя с числото 5;
  в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
  - за категория от 1-2 звезди: група l – числото 20 се заменя с числото 15; за II група - числото 8 се заменя с числото 7;
  - за категория от 3 звезди – за I група числото 35 се заменя с числото 32; за II група – числото 20 се заменя с числото 18;
  г) кафе-сладкарници:
  - за категория от 1-2 звезди: група I – числото 20 се заменя с числото 16; за II група - числото 8 се заменя с числото 7;
  - за категория от 3 звезди – за I група - числото 50 се заменя с числото 38; за II група – числото 20 се заменя с числото 19; за III група – числото 10 се заменя с числото 9;
  д) барове – дневни:
  - за категория от 2 звезди: група I – числото 50 се заменя с числото 38; за II група - числото 30 се заменя с числото 25;
  - за категория от 3 звезди – за I група числото 84 се заменя с числото 75; за II група – числото 52 се заменя с числото 50;
  е) бюфети и павилиони – за обект: група I - числото 500 се заменя с числото 375; за II група - числото 300 се заменя с числото 250; за IV група – числото 75 се заменя с числото 63.”
  В § 10, т. 1, буква “б” да отпадне.
  3. В чл. 31, ал. 1, т. 6 да се направят следните изменения:
  1. Да се създаде нова буква “в” със следния текст:
  “в) Продажбата на собствена продукция не се счита за отделна търговска дейност и се облага само с патентен данък за производството, освен когато преобладават продажбите на закупени, непреработвани от лицето стоки.”
  2. Правят се следните изменения в размера на данъка:
  а) съобразно нетната търговска площ за 1 кв. м от обекта, в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място и местонахождението на търговския обект в него: група 0 (нулева) – Столична община; лв./кв. м: I зона – 12; II зона – 10; III зона – 8; IV зона – 4;
  б) съобразно нетната търговска площ за 1 кв. м от обекта – в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място и местонахождението на търговския обект в него: група – Бургас, Варна, Пловдив; група/лв. мярка за 1 кв. м: 14; I зона – 13; II зона -7; III зона – 6; IV и V зона – 3,5.
  4. В чл. 31, ал. 1, т. 7 се правят следните изменения в размера на данъка по отделни букви, както следва:
  а) дърводелски услуги, Столична община – зона І – числото 780 се заменя с числото 750; за зона ІІ – числото 780 се заменя с числото 500; за зона ІІІ – числото 780 се заменя с числото 375; за зона ІV – числото 780 се заменя с числото 250;
  б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги, Столична община – зона І числото 840 се заменя с числото 750; за зона ІІ числото 840 се заменя с числото 500; за зона ІІІ числото 840 се заменя с числото 370 и за зона ІV числото 840 се заменя с числото 250; Група /лева: група І – числото 540 се заменя с числото 500; група ІІ – числото 390 се заменя с числото 375;
  в) променя се наименованието по тази буква, както следва:
  - “търговия с изделия от благородни метали – запазват се сегашните размери на данъка.
  Създава се ново наименование с нов размер на данъка, както следва:
  “За услуги и изработка на изделия от благородни метали данъкът е с 50 на сто по-нисък.”;
  г) металообработващи услуги: Столична община – зона І – числото 910 се заменя с числото 880; зона ІІ – числото 910 се заменя с числото 750; зона ІІІ – числото 910 се заменя с числото 500; зона ІV числото 910 се заменя с числото 380;
  е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги:
  - за Столична община – зона І числото 840 се заменя с числото 750; за ІІ зона числото 560 се заменя с числото 500; за ІІІ зона – числото 350 се заменя с числото 320; за ІV зона – числото 210 се заменя с числото 190;
  - за група І – числото 608 се заменя с числото 565; за ІІ група – числото 390 се заменя с числото 375;
  ж) машинописни и/или ксерокси (фотокопирни) услуги: за Столична община – за зона І числото 594 се заменя с числото 563; за ІІ зона числото 528 се заменя с числото 500; за ІІІ зона – числото 462 се заменя с числото 438; за ІV зона числото 396 се заменя с числото 375;
  з) козметични услуги, поставяне на татуировки:
  - за Столична община – за зона І числото 900 се заменя с числото 800; за ІІ зона – числото 630 се заменя с числото 550; за ІІІ зона – числото 540 се заменя с числото 500; за ІV зона – числото 450 се заменя с числото 420;
  - за група І – числото 630 се заменя с числото 600; за ІІ група числото 450 се заменя с числото 420;
  и) маникюр, педикюр, на брой работно място:
  - за Столична община зона/лева – за І зона числото 420 се заменя с числото 375; за ІІ зона – числото 350 се заменя с числото 315; за ІІІ зона – числото 280 се заменя с числото 250; за ІV зона – числото 210 се заменя с числото 190;
  - за група І числото 338 се заменя с числото 313; за група ІІ – числото 260 се заменя с числото 250;
  к) часовникарски услуги, Столична община – за зона І – числото 390 се заменя с числото 375; за зона ІІ – числото 390 се заменя с числото 313; за зона ІІІ – числото 390 се заменя с числото 300; за зона ІV – числото 390 се заменя с числото 280;
  л) тапицерски услуги, Столична община – зона І – числото 520 се заменя с числото 500; за зона ІІ - числото 520 се заменя с числото 438; за зона ІІІ – числото 520 се заменя с числото 375; за зона ІV – числото 520 се заменя с числото 313;
  м) авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, регулиране и балансиране на гуми, автомивки и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства: Столична община – числото 1900 се заменя с числото 1700;
  о) ремонт на електро- и водопроводни инсталации:
  - за Столична община – зона І числото 560 да се замени с числото 500, за група ІІ – числото 560 да се замени с числото 500, за група ІІІ – числото 560 да се замени с числото 500 и за група ІV числото 560 да се замени с числото 500;
  - за група І числото 405 да се замени с числото 375; група ІІ числото 260 да се замени с числото 250;
  п) стъкларски услуги:
  - за Столична община – зона/лева съответно: за зона І – числото 700 да се замени с числото 600, за зона ІІ – числото 700 да се замени с числото 600; за зона ІІІ – числото 700 да се замени с числото 600 и зона ІV – числото 700 да се замени с числото 600;
  - за група І – числото 540 да се замени с числото 500; за група ІІ – числото 325 да се замени с числото 300;
  р) поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, ремонт на музикални инструменти:
  - за Столична община – зона/лева: за зони от: зона І до зона ІV числото 1190 да се замени с числото 900;
  с) отдаване на видеокасети под наем. Столична община – от зона І до зона ІV – числото 3250 да се замени с числото 3000;
  х) фотографски услуги. Столична община – за зони от І до ІV – числото 1040 се заменя с числото 950.
  5. В чл. 31, ал. 1, т 10 – фитнесцентрове и спортни зали – съобразно функционалния тип на населеното място, се правят следните изменения: отпада допълнителния патентен данък за квадратен метър, съответно числата: за групи 0 и 1 – 4; за група ІІ – 33,5, за група ІІІ – 2,5, за групи ІV и V – 2 и за групи VІ, VІІ, VІІІ – 1,5.
  6. Отпадат от т. 3 на чл. 31, ал. 3 и преминават в Приложение № 1 към чл. 31, ал. 3, т. 4 следните населени места: Ботевград, Видин, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Разград, Самоков, Свищов, Силистра, Търговище, Червен бряг и Шумен.
  7. От Приложение № 1 към чл. 31, ал. 3, т. 4 отпадат и преминават в Приложение № 2 следните населени места: Айтос, Средец, Ерлхово, Камено, Карнобат, Котел, Малко Търново, Царево, Нова Загора, Генерал Тошево, Долни Чифлик, Каварна, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Тервел, Дряново, Елена, Левски, Луковит, Никопол, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Белоградчик, Берковица, Бяла Слатина, Карлово, Мадан, Първомай, Раковски, Родопи, Септември, Бяла, Дулово, Исперих, Кубрат, Омуртаг, Попово, Тутракан, Белица, Бобов дол, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костенец, Костиброд, Правец, Радомир, Разлог, Сливница, Ивайловград, Крумовград, Момчилград, Тополовград и Чирпан.
  8. В чл. 31 се създава нова ал. 6 със следния текст:
  “(6) В градовете Пловдив и Варна се създават зони с различни размери на патентния данък по отделни дейности, съгласно решение на Общинския съвет. Определените в закона размери на патентния данък за Пловдив и Варна се отнасят за първа зона. Размерите за втора, трета и четвърта зона са съответно 90, 80, 65 и 50% от размерите за първа зона.”
  Комисията не подкрепя предложението, с изключение на т. 6, в частта за градовете Видин, Кърджали, Монтана, Силистра, Димитровград, Карлово и Казанлък.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  “1. В чл. 31, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
  1. Хотели и други средства за настаняване: числото “250” се заменя със “150”, 200 – със 120, 75 – с 55, 25 – с 20.
  2. В чл. 31, ал. 1, т. 6 се правят следните изменения:
  А. Създава се нова буква “в” със следния текст:
  “в) Продажбата на собствена продукция не се счита за отделна търговска дейност и се облага само с патентен данък за производството, освен когато преобладават продажбите на закупени, непреработвани от лицето стоки.”
  Б. Правят се следните изменения в размера на данъка:
  а) съобразно нетната търговска площ за 1 кв.м от обекта, в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място и местонахождението на търговския обект в него: група 0 – Столична община; лв./кв.м: I зона – 12; II зона – 10; III зона – 8; IV зона – 4;
  б) съобразно нетната търговска площ за 1 кв.м от обекта, в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място и местонахождението на търговския обект в него: група – Бургас, Варна, Пловдив; група/лв. мярка, за 1 кв.м: 14; I зона – 13; II зона – 7; III зона – 6; IV и V зона – 3,5.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Тоткова и Нихризов:
  “В чл. 31, ал. 2, т. 3 да отпадне: “Смолян” от втора група и да бъде преместен в трета група.”
  Това предложение по принцип е прието, преместено е.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10 със следната окончателна редакция:
  “§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите “с не повече от 100 места за консумация” се заличават;
  б) точка 6 се отменя;
  в) в т. 7:
  аа) в буква “р” след думите “аудио-визуални уреди” се добавя “климатици” и таблиците се изменят така:
  Столична община – зона/ лв.
  I – 980
  II – 980
  III – 980
  IV – 980.
  Група/лв.
  I – 694
  II – 462
  III – 284
  IV, V – 174
  VI, VII, VIII – 47
  бб) в буква “я” думата “климатици” се заличава;
  г) в т. 11 таблицата се изменя така:
  Група/лв.
  0, I – 440
  II – 325
  III – 243
  IV, V – 187
  VI, VII, VIII – 133.
  2. В ал. 3:
  а) думите “по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11” се заменят с “по ал. 1, т. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11”;
  б) в т. 2 думата “Враца” се заличава и накрая се добавя “за балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград и за планинския център Банско в случаите на дейност по ал. 1, т. 3, 7 и 11 и по чл. 32, ал. 5 групата се определя в зависимост от функционалния тип на населеното място”;
  в) в т. 3 думата “Видин” се заменя с “Враца”, думите “по ал. 1, т. 6 и 7” се заменят с “по ал. 1, т. 7”, а думите “Кърджали, Монтана, Силистра, Смолян, Димитровград, Карлово, Казанлък” и “а за балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград и планинския център Банско и в случаите на дейност по ал. 1, т. 3 и 11 и чл. 32, ал. 5” се заличават;
  г) в т. 4 думата “населените” се заменя с “Видин, Кърджали, Монтана, Силистра, Смолян, Димитровград, Карлово, Казанлък, както и населените”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по параграфа?
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми останали в залата колеги след този 20-минутен монолог, който навярно ви поприспа. Зад него се крият съдбите на доста хора, занимаващи се именно с дребния бизнес, който подлежи на патентно облагане. Не знам дали от тези числа, заменящи се с други числа, някои разбраха колко важно е за хората, които плащат тези суми. Аз благодаря на комисията за малкия процент от предложения, които все пак е приела като предложения, които могат да облекчат дребния бизнес.
  Искам да обърна внимание на нещо интересно. Миналата година беше направено едно бурно изменение на ставките на патентните търговци. Тогава беше казано, че това е необходимо за две неща: първо, за да могат да постъпят по-големи средства в бюджета и на второ място, за да може да се рационализира тяхното облагане. Имаше протести, които управляващите не чуха. Резултатът е, че част от патентните търговци се скриха в сивия сектор и всичко си дойде на мястото. Що ще правим с този бюджетен излишък, който толкова трябваше да бъде събран от патентните търговци, ще реши министърът на бюджета, т.е. министърът на финансите и то по негово усмотрение. Това е формата на управление на нашата икономика.
  Сега искам да прибавя и малко друга логика, тъй като едва ли можете да запомните всички тези числа.
  Има една интересна логика в предложението, което правят управляващите. Те например премахват едно ограничение за ресторантите до 120 места. Интересно ми е какви ще бъдат тези патентни търговци, които ще имат ресторанти по 300, по 500 или по 1000 места и как ще се вместят в понятията за дребен търговец, който се облага с патентен данък. Това е една методика, чиято логика не ми е ясна. За сметка на това ми е напълно ясна логиката, която започна миналата година със смяна на понятията. Дотогава се облагаха хотелите на легло, след това се прехвърли на стая. Само че стаите трябваше да бъдат от 3 легла нагоре, за да може данъкът да бъде същото количество като стойност, каквато и предния път. Тогава говорехме за възможността за създаване на групови движения в българския туризъм, които ще учудят всички европейци. Смяхме се, но сега го оставяме пак на същото място.

  Ще направя и една друга забележка, на която едва ли някой ще обърне внимание, но тогава говорехме за местата, които се намират на откритата площ като обекти, чиито места да бъдат облагани с 50% данък, тъй като те са сезонни. Само че никой не чу. Казаха: “Да, да! Добре, но на администрацията ще й бъде много трудно и заради това ще помислим по въпроса”.
  Виждам, че отлично е помислено, т.е. нищо не е направено и затова пак го предлагам.
  Ще премина всичките тези зонирания, които бяха изравнени по най-голямата тарифа в големия столичен град и ще стигна дотам, че идеята на патентните търговци беше да се направи следващата крачка - да се извърши подобно зониране и в градове като Пловдив и Варна.
  Тук за справка на онези народни представители, които не са от Варненския регион, ще кажа, че Варна е бурно развиващ се град и почти е достигнал по жители Пловдив, така че нещата за големите градове в България стоят като тези в София. Не навсякъде има еднакви условия за извършване на съответната занаятчийска дейност, само че и това наше предложение остана да виси във въздуха.
  В заключение, в 30-те секунди, които ми остават ще кажа, че целият този текст е написан от хората, които се занимават с подобна дейност – от Националната занатчийска и предприемаческа камара. Той е предложен на вашето внимание и мнозина може би няма да му обърнат внимание, но ако така работим с бизнеса, то едва ли ще намерим новите работни места. Ако така продължаваме с нашата дейност, то ново количество дребни търговци ще отидат в сивия сектор, а ние само ще вдигаме лозунги.
  Аз ви призовавам този път да се размислите над голямото количество цифри.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Нихризов.
  Имате думата за изказвания по този § 10.
  Госпожо Тоткова, заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Наистина изненадващо е, че предложенията на вносителя, на Министерския съвет, за промени в чл. 31 на Закона за облагане доходите на физическите лица не е в съответствие не с желанията на хората и с техните предложения, а с ангажиментите, които пое самото управляващо мнозинство и това, колкото и да звучи не на място сега, мен ме учудва. Може би изобщо не трябва да се учудваме на това, но все пак аз се учудвам, защото бяха поети такива ангажименти. Имаше групи, които работеха по всичките тези въпроси, свързани с патентното облагане на дребния бизнес и сега отново виждаме същия този чл. 31, който определя размера на патентния данък в същия размер с малки, много малки изключения, така че всъщност този закон затвърждава политиката на мнозинството от Национално движение Симеон Втори и Движението за права и свободи за унищожаване на дребния и средния бизнес.
  Аз не съм напълно съгласна с господин Нихризов, който каза, че тези хора, след като им беше повишен патентният данък многократно, в пъти с измененията от миналата година, са отишли в сивата икономика. Вероятно една малка част от тях са отишли в сивата икономика, но според мен огромната част от тях всъщност са закрили своята дейност и са отишли в социалната мрежа на правителството. И вместо тези хора да внасят 100 лева патентен данък, на тях трябва да им се дават по 100 лева месечно, за да могат да се включват в програмите “От социални помощи към заетост”.
  Законът за бюджета беше наречен “Закон на съзиданието и развитието”. И аз се питам този закон съзидание и развитие ли е за дребния бизнес? И защо така постоянно, настъпателно и с едно особено настървение мнозинството се отнася точно към тези малки търговци? Достатъчно е това, че те са проявили тази смелост да използват своите познания, понякога да се отклонят от това, за което са се обучавали години наред или са трупали професионален опит и да се заемат с дейност, която не винаги даже отговаря на техните интереси и на техните разбирания за това, от което могат да си изкарват прехраната.
  И въпреки, че те са направили този свой избор, сега със затвърждаването на тази политика на правителството по отношение на малкия бизнес ще бъдат ликвидирани и останалите търговци. Останалите малки, дребните търговци всъщност уж трябваше да бъдат гръбнакът на средната класа, която да се изгражда в България.
  Аз смятам, че трябва да уважаваме този избор на хората – сами да поемат отговорността за себе си и за своето семейство и в трудните условия, в които те трябва да осъществяват своята дейност, държавата трябва да ги подкрепя по този начин, като им определя ниски данъци и е достатъчно това, че те сами се грижат за себе си. Няма нужда да натоварваме социалната система с още много хора, защото това са хора, които общо взето нито имат някакви ресурси, запаси, нито имат сметки в банките, нито имат имущества, така че отпадайки от тази дейност, те всъщност ще се включват именно в групата на социално слабите, социално зависимите хора в България.
  В потвърждение на това и затвърждаване, и задълбочаване на тази политика е и изваждането от патентното облагане на лицата, които са включени в т. 6 на чл. 31, а именно това са производители на хранителни стоки и на други стоки.
  Смятам, че ние не трябва да си мислим, че в България всички производители са някакви огромни производители, които имат такива обороти. Тук става въпрос за хора, които имат много малки производства, които все пак са организирали тези производства и могат да дадат своя принос в брутния национален продукт. И не мога да разбера защо тези хора трябва да отпаднат. Ако те си имат оборот над 50 хил., както вероятно ще бъде гласувано и срещу което ние не възразяваме съществено мисля, че тези хора могат спокойно да си останат тук.
  Другият въпрос, който според мен е много важен това е въпросът, свързан с районирането на другите големи градове. И аз бих казала, че не само на другите големи градове, а изобщо на градовете, но ние сме направили предложение за Пловдив и Варна. Никой не може да каже така, както в София, така и във всеки друг град, че това, което може да се прави в центъра, може да се прави и в края на града. Затова аз мисля да направя едно предложение.
  Госпожо председател, правя процедурно предложение, тъй като свърших изказването си по чл. 31.
  Първото ми процедурно предложение е да отпадне буква “б” на т. 1 на § 10. Това е на стр. 14 и е предложение на комисията за гласуване – буква “б” на т. 1 на § 10, т.е. т. 6 се отменя. Предлагам това да отпадне.
  Освен това, госпожо председател, правя още едно процедурно предложение – нашето предложение, което ние сме направили, тъй като то касае различни групи, различни категории, различни проблеми, да се гласува точка по точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания?
  Заповядайте, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, Колбер – финансовият министър на Краля Слънце е казвал, че изкуството да събираш данъци е изкуството да събираш максимум пух от гъските при минимум врясък, само че тук врясъкът е много голям, трябва да ви кажа. Доста голям е като виждам какво е отношението на този закон на съзиданието към търговците, плащащи патентен данък.
  Мен много ме учудва точно тази част, която с невероятна ригидност отхвърля районирането на големите градове. Непонятно е как има такава логика, която счита, че в един краен квартал на Пловдив, Варна или София, където доскоро е било село, един фризьорски магазин или някакъв център за козметични услуги би могъл да бъде равностоен на центъра на града. Непонятно е как може да се поддържа тази теза и с каква логика може да се защити.
  Затова ви казвам, че поддържаме точно тези предложения. Аз се съгласявам с процедурното предложение на госпожа Тоткова – да сe гласуват точка по точка, като особено държа и апелирам към всички пловдивчани и варненци, които са тук, да подкрепят т. 8, касаеща частта за Пловдив и Варна. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Паница.
  Други желаещи за изказване по този параграф? Няма.
  Преминаваме към гласуване. Първо ще гласуваме предложението на господин Радев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията и по което има процедурно предложение, направено от госпожа Тоткова – да се гласува точка по точка.
  Подлагам на гласуване т. 1 от предложението на господин Радев и група народни представители.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 116 народни представители: за 36, против 80, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме т. 2 от предложението.
  Гласували 115 народни представители: за 33, против 80, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме т. 3 от предложението.
  Гласували 108 народни представители: за 30, против 78, въздържали се няма.
  Точката не се приема.
  Гласуваме т. 4 от предложението.
  Гласували 128 народни представители: за 42, против 84, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме т. 5 от предложението.
  Гласували 135 народни представители: за 42, против 85, въздържали се 8.
  Точката не се приема.
  Гласуваме т. 6 от предложението в неподкрепената му част.
  Гласували 131 народни представители: за 44, против 79, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме т. 7 от предложението.
  Гласували 122 народни представители: за 42, против 76, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме т. 8 – последната точка от предложението на господин Радев и група народни представители.
  Гласували 136 народни представители: за 50, против 78, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложението, направено от господин Ляков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 40, против 84, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Останалите предложения на господин Чонков, на госпожа Тоткова и господин Нихризов са приети.
  Гласуваме предложението на госпожа Тоткова, направено в зала – в § 10, т. 1, б. “б” от текста на комисията да отпадне.
  Гласували 127 народни представители: за 45, против 79, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Давам думата на госпожа Тоткова за процедура.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предлагам да прегласуваме моето предложение, защото отново не чухме нито един аргумент относно това защо производителите на хранителни и други стоки, които имат малки обороти и малки производства, трябва да отпаднат от облагането с патентен данък. Какво ги отличава от останалите производители на услуги или на каквото и да било друго – на предоставяне на услуги в ресторанти, дискотеки, хотели, на шивашки, тапицерски и фитнес услуги и на не знам си още какви?! Нима мислите, че фитнесът е сектор, в който могат да се влагат по-малко средства, отколкото в едно малко производство?! Фитнесцентровете остават в патентните данъци, а малките производители ги изключваме!
  Вероятно загубите за бюджета ще бъдат нищожни. Не знам дали изобщо са ги изчислявали. Защото ако те имат оборот над 75 хил. лв., ще отидат в корпоративния данък и знаете кой там плаща данък. А тези поне си плащат със сигурност, независимо от това дали упражняват дейността си цяла година. Тези, които плащат корпоративен данък, може да се каже, че не плащат, нали?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Не може.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Моля Ви се, как да не може! Тези числа показват еднозначно и недвусмислено кой плаща и кой не плаща. Да не говорим, че 75% от тях бяха големите държавни фирми. Другите къде са? На тях можете да им сложите данък нула и тогава поне ще бъде ясно, че са легални. Но тук става дума за малки производители. Ако сте го смятали, кажете колко ще загуби бюджетът, след като трябва да се цепи стотинката на две. Но за работното и представителното облекло не мислихте. Ето ви сега случай, в който трябва да се помисли за тези хора. Аз не виждам аргументи. И така, без аргументи какво ще обясним на тези хора? Защо ги махаме въобще от патентния данък? Какво да им кажем? Защото някой е решил. Поне кажете какви аргументи има. Мисля, че не може така лекомислено да се отписват тези хора от възможностите да плащат патентен данък.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има предложение за прегласуване отпадането на буква "б" от т. 1 на § 10 на текста на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 131 народни представители: за 42, против 89, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме § 10 в окончателната редакция на комисията.
  Гласували 116 народни представители: за 86, против 25, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: "§ 11. В чл. 32, ал. 1, буква "г" думите "превози с" се заличават, а думата "товароподемност" се заменя с "товароносимост"."
  Има предложение на народния представител Муравей Радев и група народни представители:
  "1. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения:
  - за буква "б" автобуси до 22 места, включително мястото на водача: за група I – числото "798" се заменя с числото "680", за група II – числото "490" се заменя с числото "440", и за група III – числото "270" се заменя с числото "250";
  - за буква "в" автобуси над 22 места – числото "1088" се заменя с числото "950", числото "630" се заменя с числото "560" и числото "350" се заменя с числото "300";
  - за буква "г" товарни автомобили, включително ремаркета и полуремаркета за всеки започнат тон товароподемност до 5 т – числото "102" се заменя с числото "90", числото "84" се заменя с числото "75" и числото "68" се заменя с числото "60"; за всеки започнат тон над 5 т до 10 т – числото "73" се заменя с числото "65" за I група, числото "56" се за меня с числото "50" – за група II; числото "40" се заменя с числото "36" – за група III, и за всеки започнат тон над 10 т – за I група числото "44" се заменя с числото "40"; за II група числото "28" се заменя с числото "25" и за III група числото "14" се заменя с числото "12";
  2. В чл. 32, ал. 5 се правят следните изменения: "Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери: за група нулева и първа – числото "950" да се замени с числото "700"; за група втора – числото "850" да се замени с числото "600"; за група трета – числото "700" да се замени с числото "500"; група четвърта и пета - числото "550" да се замени с числото "450" и за група шеста, седма и осма - числото "400" да се замени с числото "350"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 11.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по § 11?
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това е аналогичен случай с текста, който преди малко беше отхвърлен, само че става дума за друг вид патентни търговци – тези, които се занимават с друг тип дейност, а именно с превозваческата дейност. Очевидно и тук нещата стоят по същия начин. Всички обещания, които бяха направени във връзка с измененията на нивата на патентите в тази област, се забравиха, тъй като протестите не са пред Народното събрание, годината е друга, а, аз съм съгласен с госпожа Тоткова, този, който оживя – оживя, този, който не оживя, затвори вратите и намери свой начин за съществуване, ако такъв има, ако не – отиде във ведомството на госпожа Христина Христова.
  Но има една интересна точка в нашето предложение, на която все пак смятам, че трябва да обърнете внимание. Отнася се за едни лица, които се занимават с дейността по обучението на хората, които управляват автомобили. Пак ще припомня, че миналата година имаше протести от именно тези хора във връзка със завишението на данъците при тях. Тези хора извършват доста отговорна дейност и поставени при условия на твърде голямо данъчно облагане могат да преминат в една друга интересна сива област, т.е. да не подготвят качествено хората или да станат посредници за получаване на съответните свидетелства, които да довеждат до достатъчно добрата война по пътищата.
  Когато създавате условия на хората да извършват качествено своята дейност, те ще я правят такава, каквато трябва да бъде. Но когато вие ги поставяте при едни трудни условия, бихте ли били напълно съзнателни да изисквате от тях всичко, което се полага? Или може би ще търсим в един определен момент хора, които да извършват обучението на шофьорите! Или може би в един определен момент ще се изтъкват аргументи, че няма хора, които да се занимават с тази дейност, поради което преминаваме към интересната система да си получаваме свидетелства за правоуправление по други начини, защото сме свикнали в България да се изтъкват различни аргументи.
  Не гледайте единствено и само фискалната част на въпроса! Не гледайте само приходите на бюджета! Вижте как дадени действия могат да се отразят върху цялата дейност в обществото и когато някъде е събран нищожен лев в размерите на бюджета, дали той няма да създаде други поражения сред обществото. Защото всички тези данъци едва ли са равни и на изменение на един процент от ставките в следващия закон, който ще гледаме – Закона за акцизите. Едва ли всички тези приходи могат да се сравнят с една по-добра събираемост на други данъци или с пресичане на контрабандни канали, за които всеки ден се говори във вестниците.
  Така че призовавам хората от мнозинството най-вече да помислят действително ли трябва да се отнасят с пренебрежение към дейността на всички онези, които са на патентен данък и патентно облагане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Има ли други изказвания по § 11? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Моля да гласуваме предложението на господин Радев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 27, против 73, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме текста на вносителя за § 11, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 75, против 8, въздържали се 6.
  Параграф 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Има предложение на Муравей Радев и група народни представители за нов § 11а:
  “§ 11а. В чл. 33 се създават пет нови алинеи – 6, 7, 8, 9 и 10 със следните текстове:
  “(6) За дейностите, при които данъкът се определя на база работно място или устройство, основният размер на данъка се заплаща за едно работно място/устройство, а за всяко следващо се дължи данък в размер на 50 на сто от определения в закона данък за съответната група.
  (7) Годишният патентен данък на лицата, извършили инвестиции през годината, се намалява със сума, равна на 10 на сто от обема на инвестициите в дълготрайни активи, но не повече от годишния размер на данъка.
  (8) Годишният размер на патентният данък се намалява със сума, равна на 5 на сто от размера на ефективно внесените през годината осигурителни вноски, но не повече от годишния размер на данъка.
  (9) Намалението на данъка по ал. 6 и 7 става с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 41. Същият се възстановява в 30-дневен срок от подаване на декларацията или се приспада от дължимия патентен данък за новата година.
  (10) Лицата, които извършват само поправка, ремонт и репаратура и са ангажирани със следните дейности, изброени в чл. 31, ал. 1, т. 7, съответно: буква а) дърводелски услуги; буква б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; буква д) металообработващи услуги и буква л) тапицерски услуги, заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен патентен данък за съответната дейност.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по предложението за създаване на нов § 11а.
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, оставащи все по-малко и по-малко в залата! Интересно е мълчанието, което съществува от всички политически сили, и то точно тогава, когато става въпрос за малък и среден бизнес – за начина, по който се извършва данъчното облагане, за нивото, с което се извършва. Интересно е, че когато се водят прения по лъскави телевизионни програми, положението е обратно. Тук става въпрос за конкретни неща. И аз нарочно вземам думата по този параграф, защото тук пък нещата са още по-конкретни и става дума и за преференции. Не преференции по схемата, както някои си ги мислят – подарък, а по начин, с който може да се извършва стимулиране на дребния бизнес.
  Забележете предложението, с което ние предлагаме за разкриване на нови работни места – превеждам го на български език – при един дребен патентен търговец да се извърши облагане с 50%. Ако си спомняте, то е точно противоположно на онова, което преди две години управляващото мнозинство на НДСВ направи – да се увеличи данъчното облагане с всяко ново работно място. Трябва да имаме ясно съвпадение между намеренията и предложенията. И ако искаме да се борим с безработицата, то не става с лозунги, тъй като нито ще се появи светлото бъдеще, нито ще можем да изръкопляскаме на нещо, което няма да се случи. Чудото не дойде и няма откъде да дойде.
  Вторият елемент, на който искам да спра вниманието ви, е последната точка. Там става дума за една диференциация. Вече трета година подред от страна на ОДС предлагаме да се направи диференциация например между модния дизайнер и неговата дейност, неговите цени и клиенти и обикновения шивач, който се занимава с репаратура. Вярно е, че малцина, както казват журналистическите среди от тази зала, ползват такива услуги, но за сметка на това изглежда народът все повече се ориентира към тях. Не е възможно да ги поставите на едно ниво, господа от Министерството на финансите. И ако не сте влизали в такова ателие, то аз мога да ви поканя. Там няма лъскави витрини, това е обикновено мазе в панелен блок, пригодено за извършване на такава дейност. Така че помислете и смъкнете погледа си от лъскавите корици и погледнете в битието на българина.
  Другите три предложения са във връзка с отстъпки, които се предвиждат при облагането с патентен данък и те са насочени към едно друго направление – когато патентният търговец е съвестен и извърши съответната дейност. Очевидно те остават някъде в залеза на съзнанието и дават стимул на това, за което всички казваме, че не искаме да видим. Защото, уважаеми колеги, ако излезете извън тази зала, ще ви кажат, че няма закони. Може би хората в едно отношение ще бъдат прави. Но аз твърдя, че закони има, но никой не ги спазва. И една от причините да не ги спазва е именно фактът, че посредством тези закони ние не стимулираме хората да работят за обществото, колкото и дребен да е техният принос. Напротив, ние разглеждаме всички на една и съща плоскост и по този начин довеждаме до това, че ставаме безинтересни за онези, които имат проблеми, или за онези, които съвестно са си платили данъчните задължения.
  Случаят, който се предлага в трите алинеи, е много интересно с колко ще ощети държавния бюджет. При всички случаи това ще бъде много по-малко, отколкото рушветът, който може да вземе един корумпиран служител.
  Но защо не се обръща внимание на нашето предложение, на мен не ми е ясно. Пак ще има натискане на мнозинството. Нека бъде така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли други изказвания?
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да се върнем малко назад. Първото нещо, което вие от мнозинството направихте за патентните търговци, беше да повишите размера на патентния данък с пъти. Второто, което направихте, беше да ги обложите с 5 лв. на кв. м. И третото, което направихте, за всяко работно място да се заплаща още един размер на патентния данък. Слава Богу, за 5-те лв. на кв. м успяхме да се преборим да го премахнете, защото това беше пълен абсурд, тъй като знаете, че за едно и също нещо хората трябваше да плащат три пъти налог, определен с решение на Народното събрание.
  В интерес на коректността искам да кажа, че когато за първи път се въведе патентният данък, тогава наистина се облагаше само едно работно място. На следващата година ние въведохме за всяко следващо работно място по 25 на сто. Резултатът беше такъв, какъвто е и сега, т.е., след като увеличихме данъкът, броят на заетите при патентните търговци рязко падна. И то е съвсем нормално, защото един патентен търговец, освен че трябва да плати данъка за работното място, трябва да плаща и тази вече непосилна не само за него, а и за всички останали, и за гражданите, разбира се, не само за работодателите, осигурителна тежест. И той какво да избира първо: най-напред да си плати данъка ли, да си плати осигуровките ли на този човек или да му изплаща заплатата?
  Аз мисля, че основната функция на едно управление е да създава условия за разкриване и запазване на работните места. Това, което ние предлагаме в ал. 6, е именно такава поправка, която да стимулира създаването, запазването на работните места. Защото това са реалните работни места. Тези места се създават от хората, за да се произведе някакъв продукт. И ако ние смятаме, че въпросът с безработицата е решен, трябва да си признаем, че това е прекалено пресилено и не само пресилено, а малко виртуално твърдение. Защото ако към броя на безработните прибавим тези 100 хиляди души, които отново са си в социалната мрежа, ще видите, че всъщност броят на безработните в България не се е променил или пък се е променил нищожно.
  Затова аз мисля, че всъщност интересът на държавата е да създава реални работни места. Затова смятам, че тези предложения – първото за намаляване на данъка на всяко следващо работно място, за признаване на инвестициите, разходи в размер на 10 на сто, за да може да се намали патентният данък и по този начин да се стимулират хората да обновяват производството си и да създават нови работни места, е именно такъв знак от страна на държавата. Аз знам, че това няма да реши проблемите на хората, но още повече знам, че това няма да реши проблемите на бюджета. И затова мисля, че ние трябва да предпочетем проблемите на хората пред проблемите на бюджета.
  Специално се застъпвам за ал. 10, където е записано, че тези патентни търговци, които извършват само поправки и то какви поправки – дърводелски, шивашки, кожухарски и т.н., да заплащат 50 на сто от определения данък. Защото тези хора, колкото и да смятаме, че техният брой и обемът расте, всъщност при тях услугите са много нищожни. И причината е, че клиентите на тези хора са хора с малки възможности. Така че при тях оборотът е нищожен. Идете да си занесете чантата на поправка и ще видите колко ще ви вземат – 1 лев. Е, какво да направи този човек с този лев? И 10 души да влязат в един ден, ще вземе 10 лева.
  Аз мисля, че в такива случаи, когато става въпрос за поправки, е съвсем нормално и естествено да се подходи по този диференциран начин. Защото едно е да произвеждаш продукта или услугата, съвсем различно е да се правят услуги, които ние сме изброили в ал. 10, а именно свързани с поправка, ремонт и репаратура.
  Моля ви, уважаеми колеги, проявете разбиране. Това, което казвам, е просто, много е просто и то не изисква пари. Няма да срути бюджета, няма да засегне фонд “Земеделие”, няма да засегне фонд “Тютюн”, няма да засегне никой. То само ще помогне на хората да оцелеят, за да могат и те по някакъв начин да си купуват най-насъщните неща. Това е смисълът. И аз мисля, че ако вие подкрепите тези неща, вие ще станете част от една малка надежда за много български граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Има ли други изказвания по § 11? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Радев и група народни представители за създаване на нов § 11а, който не е подкрепен от комисията.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Госпожо председател, искам да направя процедурно предложение за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: В момента сме в процедура на гласуване.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Процедурата по ли е важна от интереса на гражданите?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре, заради интереса на гражданите ще анулирам гласуването, направете си процедурното предложение.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Много Ви благодаря, госпожо председател, за разбирането. Аз мисля, че дори и да не направя процедурно предложение, трябва да се гласува алинея по алинея, защото те са различни и не са взаимосвързани, не са взаимозависими. И много ви моля, погледнете ги, изберете си поне една от всички тези алинеи, които предлагаме, и нека да подкрепим поне една такава идея, която да е насочена към българските граждани. Защото мисля, че това е съвсем разумно.
  И още веднъж искам да кажа, не се плашете, няма да бъде застрашен бюджетът с нито една стотинка. Изобщо не се плашете. Тези средства не могат да бъдат измерени в проценти, които евентуално някой не би платил, защото ще му намалите данъка с 50%. И без това патентните търговци намаляха драстично. С този закон сега ще намалеят още повече и догодина няма да говорим за тях. Сега говорим за тези, които сега съществуват.
  Затова, много ви моля, нека да гласуваме алинея по алинея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Тоткова да се гласува алинея по алинея.
  Гласували 130 народни представители: за 55, против 74, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Предложение за прегласуване – заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, от какво се боите, че ще се изморите да натиснете шест пъти едно и също копче ли? Или искате да се криете, или сте хора, които в момента са заспали и не знаят какво гласуват. Предложението беше много простичко, искахме да кажете своето мнение по шест различни казуса, които са вкарани в един параграф. Госпожа Тоткова ви помоли да си изберете един от тях, който считате, че е добър.
  Аз ви казвам още по-лесното: ако искате, не си го избирайте, но не се страхувайте да натиснете шест пъти копчето така, както говори вашата съвест. Няма да се преуморим.
  Затова ви предлагам да подложим на прегласуване предложението на госпожа Тоткова и да подкрепите гласуването алинея по алинея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на прегласуване процедурното предложение, направено от госпожа Тоткова, да се гласува алинея по алинея.
  Гласували 155 народни представители: за 85, против 69, въздържал се 1.
  Процедурното предложение се приема. Започваме да гласуваме по алинеи.
  Подлагам на гласуване ал. 6 на чл. 33.
  Гласували 152 народни представители: за 79, против 72, въздържал се 1.
  Алинея 6 се приема.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Колеги, много моля да прегласуваме ал. 6.
  РЕПЛИКИ: Защо?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Защото предложението е обсъдено в комисията и имаме принципно съгласие за неговото неприемане. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на прегласуване ал. 6.
  Гласували 171 народни представители: за 79, против 91, въздържал се 1.
  Алинея 6 не се приема.
  Подлагам на гласуване ал. 7.
  Гласували 152 народни представители: за 64, против 87, въздържал се 1.
  Алинея 7 не се приема.
  Заповядайте за процедурно предложение за прегласуване, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Чета ви предложението за нова ал. 7:
  "Годишният патентен данък на лицата, извършили инвестиции през годината, се намалява със сума, равна на 10 на сто от обема на инвестициите в дълготрайни активи, но не повече от годишния размер на данъка."
  Какво не ви допада в това наше предложение? Какъв е проблемът в това наше предложение – че някой човек ще си обнови дейността, ще купи една машина, за да може да закърпи панталоните на някой друг ли? Това ли е големият проблем на нашата държава?
  Аз искам да помоля, уважаема госпожо председател, и Вас, уважаеми господин министър, да кажете какъв е проблемът с това, че вие не приемате ал. 7. Затова предлагам да се прегласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Велчев, моля Ви да заемете мястото си в залата.
  Госпожо Тоткова, Вие правите предложение за прегласуване?
  РОСИЦА ТОТКОВА: Аз правя предложение за прегласуване, но тъй като министърът дойде в пленарната зала при разглеждане на този закон, аз мисля, че той трябва да вземе отношение по тези въпроси, след като председателят на комисията има един единствен аргумент – че това не е прието в комисията. Откакто е председател на комисията, аз не съм я чула да каже един аргумент по същество. Ето, министърът е тук, нека той да ни каже, може пък ние нещо да не разбираме.
  Кажете Вие какво лошо има в това да се намали патентният данък с 10 на сто от вложените средства за дълготрайни активи на един патентен търговец, на един човек, който иска да има свободата да си изкарва сам хляба? Какво лошо има в това? И толкова ли ще пострада вашият бюджет на съзиданието и развитието? Аз мисля, че просто трябва да уважаваме такива идеи. Това са знаци. Аз знам, че този въпрос няма да реши съществено и глобално проблема на отделния човек, но държавата ще му даде знак и ще каже: "Браво, ти се трудиш, ти влагаш пари и ние към теб имаме специално отношение", което се изразява в някакви нищожни суми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на прегласуване ал. 7.
  Гласували 152 народни представители: за 77, против 75, въздържали се няма.
  Алинея 7 се приема. (Ръкопляскания от КБ и ПСОДС.)
  Моля народните представители да влязат в залата.
  Подлагам на гласуване ал. 8 от предложението на господин Радев и група народни представители.
  Гласували 173 народни представители: за 79, против 94, въздържали се няма.
  Алинея 8 не се приема.
  Заповядайте за процедура за прегласуване на ал. 8, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми 168 колеги, делено на 5! Много ви моля да прегласуваме този текст, като имате предвид следното: отнася се до осигурителни вноски; отнася се дори до нещо, което патентният търговец има съзнание да направи; отнася се до нещо, което вие, господа от финансите, ще го стимулирате, за да му дадете възможност да бъде съвестен гражданин на България.


  Господин министърът преди малко направи някакъв поглед като че ли сме провалили бюджета. Аз ви благодаря за предното предложение. Предполагам, че това, което няма да влезе в бюджета, е по-малко дори от годишната заплата на господин министъра.
  Така че аз ви предлагам да направим и тази корекция, за да дадем знак на хората на дребния бизнес, че действително сме обърнати към тях.
  Много ви моля да не ставаме 251, защото в това Народно събрание са избрани уж 240 личности, а има май 250 карти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение за прегласуване на ал. 8.
  Моля да прегласуваме ал. 8.
  Гласували 188 народни представители: за 84, против 104, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте ал. 9 от предложението.
  Гласували 184 народни представители: за 79, против 105, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Господин Миков, мога да Ви дам думата само за прегласуване на ал. 9.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Народното събрание прие ал. 7 – че се прави намаление. Тук в ал. 9 не прие ал. 6. Значи с редакционна поправка – да отпадне по ал. 6, единствено става въпрос за процедурно пояснение към ал. 7 – кога става, в кой момент – “в 30-дневен срок от подаване на декларацията или се приспада от дължимия патентен данък за новата година”.
  Не може да сме приели ал. 7, а от инат на управляващото мнозинство, да не поясним как ще се прилага ал. 7. За това става въпрос. Тук няма друго намаление.
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: Няма да се прилага.
  МИХАИЛ МИКОВ: Ако не се прилага, значи някой ще нарушава закона. Ако управляващото мнозинство само подбива авторитета на парламента заради мераците на министрите, значи такова мнозинство сте и такова уважение от хората ще получавате.
  Затова предлагам да прегласуваме тази процедура – пояснение към приетата вече ал. 7. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам да отложим разглеждането на този текст, включително и процедурата на прегласуване.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Не може, ние сме в режим на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ще дам почивка, за да може да се направи редакцията.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Не може да давате почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Мога да дам почивка по всяко време, когато реша.
  Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  (Председателят извършва поименна проверка.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  В пленарната зала има 131 народни представители, да не продължавам по-нататък, да не минем 240. (Оживление в залата.)
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване ал. 9 от § 11а.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 188 народни представители: за 98, против 85, въздържали се 5.
  Приема се. (Ръкопляскания.)
  Това беше прегласуване, повече не е възможно никакво прегласуване и прегласуване! Приключихме с ал. 9.

  Моля, гласувайте ал. 10.
  Гласували 201 народни представители: за 88, против 112, въздържал се 1.
  Господин Радев, имате думата, заповядайте.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, целият този член дава няколко малки облекчения на патентните търговци, както казват народните представители от ДПС – на най-бедните индустриалци. Те дори не са индустриалци, а това е най-вече семейният бизнес. Аз не виждам защо, използвайки този аргумент на друго място, днес трябва да се отказвате от него тук? Става дума за дребния семеен бизнес – за съвсем малки, дребни облекчения.
  Това, което сега гласувахте и отхвърлихте, какво е? Вижте тези професии. Става дума за услуги, а не за ново производство. Става дума за неща, които си изчезват и си отиват от пазара на услугите в България. Прочетете внимателно за какво точно говорим.
  Става дума за няколко услуги: дърводелски услуги – поправка на столове и маси; става дума за шивашки, кожарски, кожухарски, плетачески услуги. Не става дума за индустрия, а за поправка, ремонт. Металообработващи услуги и тапицерски услуги. Тук искаме за тези услуги да дадем възможност да намалим наполовина този данък. Фискално това има значение, близко до нулата.
  Сега, ако добре сте разбрали, моля ви да прегласуваме още веднъж и да дадем това дребно облекчение на тези хора с професии, които искам да подчертая, че са на път да изчезнат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Радев.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте отново ал. 10.
  Гласували 207 народни представители: за 86, против 117, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме по-нататък. Има думата председателят на комисията госпожа Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря, господин председател.
  За да уточним това, което се случи по § 11а:
  “§ 11а. В чл. 33 се създават алинеи 6 и 7” - по поредност. Алинея 9 става ал. 7, а ал. 7 става ал. 6.
  Има предложение по § 11б от народните представители Радева, Дренска и др.
  “В таблицата към чл. 35 се правят следните изменения:
  “Чл. 35. Сумата на данъка за данъчната година се определя върху данъчната основа съгласно следната таблица:
  Годишна данъчна оценка - Данък
  - до 1440 лв. - необлагаеми;
  - от 1440 лв. до 1800 лв. - 12 на сто за горницата над 1440;
  - от 1800 лв. до 3000 лв. - 43,20 лв. плюс 22 на сто за горницата над 1800 лв.;
  - от 3000 лв. до 7200 лв. - 307,20 лв. плюс 26 на сто за горницата над 3000 лв.;
  - над 7200 лв. - 1399,20 лв. плюс 29 на сто за горницата над 7200 лв.”
  Комисията подкрепя предложението.
  По същия параграф има предложение на Муравей Радев и група народни представители- таблицата по чл. 35 да се измени. Предложението е подкрепено по принцип.
  Също така има предложение по чл. 35, ал. 1 на господата Пирински, Масларова и други, което също е подкрепено по принцип.
  Комисията предлага да се създаде нов § 12 с редакцията, която беше в предложението на Радева, Дренска за нов § 11б.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Числата са същите? Благодаря.
  Имате думата, уважаеми народни представители, по този параграф.
  Има ли желаещи? Ако правилно се ориентирам, окончателната редакция сумира всички направени предложения? Или не е така?
  Господин Петър Димитров, заповядайте, за да се ориентираме какво да гласуваме и какво – не.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин председателю, и аз като прочетох какво пише под предложенията, както Вас, си помислих, че това е така. Под нашето предложение пише, че комисията подкрепя по принцип предложението. Следователно принципът, който е предложен, е приет. Да, ама не. Оказа се, че единственият принцип, който е приет, са личните договорки на министъра на финансите със структури на гражданското общество и на синдикатите, а волята на народните представители просто не е отчетена.
  Какъв е принципът тук? Призовавам главно десният спектър на залата да слуша. И се радвам, че и крайцерът “Аврора” е в залата.
  За какво се говори? Вървят доходи. Доходите на хората до 1200 лв. товарим с всички осигурителни вноски, товарим ги с данък общ доход, като средната тежест на хората с доходи до 1200 лв., изключвам необлагаемите от 120 лв. или най-ниската годишна 1440, тежестта варира между 50 и 73%. Значи, от всичко, което се начислява на “Х” или на “У” прибираме между 50 и 73%. След 1200 лв. забравяме и остават 29%. Значи, до 1200 лв., скъпа десницо, е така лелеяната средна класа. Какво се оказва? Оказва се, че вие товарите средната класа с жестоко данъчно бреме – между 50 и 73%. Вие я убивате.
  И като се връщам към лошите години, за които в учебниците пишеше, че на султана сме давали десятък, сега по времето на Симеон плащаме между 50 и 73%. Значи, ако е 50% - българинът започва да работи за себе си на 1 юли. До 1 юли той работи за нейно величество държавата, която уж трябва да го подкрепя. А онези, които са до 1200, те работят горе-долу до 22 септември за държавата и оттогава тръгват да поработят малко и за себе си!
  Ако това е справедливо, дайте да отидем на варианта над 1200 лв., когато всички осигурителни вноски падат. Да сложим по-стръмна скала. Вижте колко сме скромни към най-богатите хора в България. От 29 да стане 39 – с 10%. Тогава те, облекчени от всички други осигурителни тежести, ще платят с 10% повече. Поне нещо малко да бръкнат в джоба си.
  Разбирам, че на членовете на Бюджетната комисия е обяснено, че те могат да се изброят, че те са един списък от хора. Щом са един списък от хора, тогава да не им взимаме данъци! Това аргумент ли е?
  Аз си мисля, че ако действително искате да отгледате средна класа в България, не издевателствайте над българина, а дайте възможност на част от най-богатите хора да помогнат на държавата, а не на някой друг, на собствената си държава да помогнат. Тук много обичаме думата “националноотговорен капитал”. Това е формата за национална отговорност на капитала, така че нека да дадат.
  Понеже виждам тук господин Валери Димитров, който казва, че не бива да даваме парите на по-бедните, а да ги дадем на капитала, но като ги дадем на капитала, тези пари могат да се превърнат в предмети за лукс, но ако се дадат на потребителя, те се превръщат в потребителско търсене. Това са двете страни на един и същи медал. Дали ще свиеш търсенето и ще го дадеш на производителя или обратното – ще разшириш търсенето и тогава производителят ще има по-големи доходи – това са, горе-долу, едни и същи неща.
  Затова ви призовавам действително да разпуснем малко примката и на тези най-богати хора да сложим още 10% върху доходите, като ще станат 29% плюс още 10%, като отпаднат онези 73% за тези, които плащат до 1200 лв. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има ли други желаещи?
  Има думата госпожа Тоткова.

  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Разбира се, че тази част е изключително важна – толкова важна, колкото е частта, която гледахме досега. Но дори и още по-важна, защото тя засяга всички останали работещи в България, които, ако вярваме на статистиката, са някъде около 2 млн. души в България. И аз мисля, че когато разглеждаме този въпрос, трябва да се отнасяме изключително сериозно. Това, което говори господин Димитров обаче, според мен, надхвърля нормалния тон в парламента. Защото, уважаеми господин Димитров, Вие нямате такова предложение по всичкото това нещо, което коментирахте. Тук никъде няма 1200 лв. Дори и в предложението, което Вие сте подписали. Нали няма?
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): Не четете правилно.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Ами, като няма, аз мисля, че трябва да бъдем коректни. Всеки е представил своето предложение и Вие, ако искахте, можете да го направите и по друг начин.
  По отношение на дискусията и скъпата Ви десница, искам да Ви кажа следното нещо. В нашето управление и правителството на Обединените демократични сили, най-високият данък беше 38%. И аз мисля, че помните това. Ние оставихме тази данъчна скала точно с 38%. Така беше, нали? Тези 9% намаление ги направи Националното движение Симеон Втори. Колко е справедливо казват хората. Те оценяват колко е справедливо. Ние искаме тежестите на реформата да се разпределят справедливо между хората, за да може тези, които са в най-ниската, долната граница, да бъдат облекчени, а не постоянно да струпваме тежестта върху тях. Това е нашето виждане. И тук вие не можете да го оценявате по някакви такива начини – леви, десни, горни, долни. Няма такива. Има български граждани, които имат много сериозни проблеми. И тези проблеми трябва да бъдат защитени.
  И ние досега отначалото на заседанието на парламента говорехме точно за проблемите на българските граждани. Точно за техните проблеми – за тези, които не са в учреждението, за тези, които не са в министерството, за тези, които не са на бюджет. Ние говорихме за тези хора през цялото време, изхождайки именно от позицията, че искаме тези хора, които са завоювали свободата, да имат икономическа независимост, макар и нищожна, да им съхраним тази свобода. Тук този въпрос се поставя по същия начин.
  Аз смятам, че тежестите на реформата трябва да се носят справедливо – по-малки данъци за най-нискодоходните при по-високи данъци за най-високодоходните. Може би някога някой ще реши нещо друго, но това е справедливото. И аз съм напълно съгласна с Вас, само че от Вашето изложение не можах да разбера къде Вие виждате това, което коментирахте тук от трибуната. Просто няма такова предложение. И аз не го виждам. И затова е некоректно. Ако искахте, да го бяхте направили. Аз лично щях да го подкрепя. Още повече, че смятам, че вдигането с 20 на сто на максималния осигурителен доход, няма логика. Никаква логика – нито пазарна, нито каквато и да било. Единствената логика е да събираме пари. Тази логика обаче е в услуга на някои, но не на тези хора, от които се събират парите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Бихте ли ме ориентирали дали искате Вашето предложение, което е на групата народни представители, да се гласува отделно?
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Димитров, имате право на реплика.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Животът ме е учил, че, за да се разбере една жена, трябва да я гледаш в очите, но парламентарната зала не го позволява.
  Госпожо Тоткова, страницата е 18. Поглеждате таблицата, която е най-отдолу – 1200 лв. месечен доход, умножен по 12 месеца, прави 14 хил. 400 лв.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС, от място): Това е за следващия текст. Говорим за годишния данък.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Точно така. Това е следващото – 11в. Сега обсъждаме годишния размер. Но това, което казах, дали ще е за месеца, дали ще е за годината – няма значение. За месеца ще е 1200 лв., за годината ще е 14 хил. 400 лв.
  Така че има го предложението, направено е предложението коректно и става въпрос за 39% облагане на високите доходи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има ли други реплики? Не виждам.
  Госпожо Тоткова, заповядайте, имате право на дуплика.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю. Ние сме направили предложение, следвайки утвърдените традиции в България – необлагаемият доход да бъде поне толкова, колкото е минималната работна заплата за страната. Естествено, че 1200, умножено по 12, прави 1440. Но не прави 1200. Първо.
  Второ, в таблицата на стр. 17, в двете таблици на стр. 18 и в таблицата на стр. 19 всички са предложили тази сума. Ето.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, до трибуната): Госпожо Тоткова, погледнете последния ред.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Ние говорим за минималната. Моля Ви, седнете си на мястото.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, до трибуната): Аз говоря за максималната.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Вие казахте за какво говорите. Седнете си на мястото. Аз сега Ви обяснявам това, което аз смятам, че трябва да го чуете. Прочетете стенограмата. Аз много Ви моля да прочетете стенограмата и да видите, че сте направили грешка. Това е единственото, което мога да Ви препоръчам. Затова не се обръщайте към нас. Това исках да Ви кажа. Ние сме предложили същото като Вас. Това е истината. Ето, вижда се на първия ред. Няма смисъл повече да Ви обяснявам, защото е написано черно на бяло.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Има думата господин Валери Димитров.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Искам да взема думата точно по въпроса за свалянето на данъка на т.нар. богати от 38 на 29 и съответно предложението е едва ли не той да бъде възстановен, защото това било по-справедливо. Въпрос на разбиране на справедливост.
  Искам веднага да кажа, уважаеми колеги, че това е напълно нормално и НДСВ наистина свали този данък, тъй като това беше разписано и в предизборната му програма, тъй като НДСВ смята, че бедните могат да се подпомагат по-добре, когато богатите развиват бизнеса си, задържат доход, който да инвестират и това по-добре помага на бедните, отколкото в бедните да се развива културата на подаянието и те да разчитат на държавата. Аз смятам, че също така от СДС има едни леви изказвания, че виждате ли държавата наистина трябва да взима от богатите и да дава на бедните. Нещо, което много обществени дейци и мислители на Запад считат, че това си е чист социализъм. Колкото и да се представя в десни одежди, това си е чист социализъм.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): Това е комунизъм.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Засилваме преразпределителната роля на държавата, господин Димитров, няма какво да говорим – това си е социализъм от чиста проба. Затова аз смятам, че да дадеш възможност на хората да задържат доход, без държавата да им го изземва, макар и с благородни цели, е по-добре, отколкото да даваш право на държавата да взима от богатите и да дава на бедните. Времената на Робин Худ минаха. Модерната държава означава да дадеш повече свобода да се прави бизнес, защото повечето свобода да се прави бизнес означава и повече пари за бедните, господин Димитров. Трябва да го разберете най-после това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  За реплика има думата първо господин Янаки Стоилов, след това госпожа Росица Тоткова.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Димитров, Вашата логика не се потвърждава от данните, защото във времената, когато казвате, че богатите, работейки повече, създават повече благоденствие за цялото общество в днешния свят, поне от последните няколко десетилетия се установява, че разслоението между бедните и богатите се увеличава и то не само между тези, които живеят в развитите и в неразвитите страни, но включително и в най-развитите страни – вътре в тях. Тази философия доведе до своите противоположни резултати – статистически. Тук министър Велчев сигурно би трябвало да знае по-добре от мен, че в Европейския съюз коефициентът за неравенството “Джини” се смята средно някъде около 0,25. В Съединените щати надхвърля 0,30, а в България в момента е 0,41. Така че ние и без това сме станали държавата с едно от най-големите неравенства, а в пъти изразено между най-ниските 10% по доходи и най-заможните 10%, официалната разлика е над осем пъти. Като имате предвид, че България е страната с един от най-високите дялове на сенчеста икономика, значи тази разлика при всички случаи надхвърля 10–12 пъти. Ако логиката е, че богатите и без това не плащат данъци и, че ние сме склонни тези, които не плащат данъци, в много случаи да ги наричаме инвеститори, сигурно една такава логика ще ни доведе до още по-убедителни резултати (за физическите лица, защото господин Димитров каза, че тези физически лица, като не плащат данъци, автоматично се превръщат в инвеститори).
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ, от място): Не, не се превръщат.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Мисля, че въпросът за инвестициите идва по-скоро от печалбата, която те биха формирали, а не от личните доходи - своя залък, който те ще заделят, за да създадат поминък и работа за другите. Затова аз смятам, че фактите не потвърждават тази философия. Каква да бъде скалата – точно затова е дискусията и може би и едната, и другата в български условия не работи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Госпожа Тоткова беше втора по ред, след това господин Петър Димитров.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Димитров! Много е важно наистина държавата да прави такава политика, че да създава условия за свобода за бизнес. Това е нашето огромно желание. Ние цял ден говорим за свободата да се създава бизнес; за свободата, извоювана от хората, да запазят своя бизнес, а вие цял ден гласувате против тази свобода. Ето това е разликата. Значи въпросът не е в говоренето, въпросът е в действията. Нашата разлика е точно в това: ние цял ден правим предложения точно за свободата за бизнес, за свободата на хората да запазят своя бизнес, за свободата на хората да развиват своя бизнес. Това е бизнесът на безброй хора, т.е. те са ограничен брой, определен брой, но на много хора, които наистина са извоювали тази свобода. Те са я извоювали, въпреки държавата. Те се занимават точно с такъв бизнес, но вие цял ден гласувате против тази свобода. Това е разликата. Освен това, още едно нещо искам да кажа, че с вашата политика създавате работещи бедни хора в България. Това е факт, защото средната работна заплата намалява, защото в Пиринска Македония средната работна заплата за първото полугодие е намаляла с 56 лв., в сравнение с миналата година. Намаляла е средната работна заплата. Аз имам един отговор, вероятно има много отговори, но вашата политика създава работещи бедни хора в България. Вместо на тези хора да им оставим възможност да си развиват бизнес: да кърпят обувки, да шият чанти или не знам какво друго да правят, но те са си избрали тази свобода. Вие им я отнемате с всички тези гласувания и ги пращате в тези програми, където се превръщат в работещи, бедни, зависими български граждани от българската държава. Ето това е вашата политика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  За трета последна възможна реплика има думата господин Петър Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин Димитров, дори в абсурдността трябва да има логика, иначе това действително изглежда като лудост. Вашето мнозинство отхвърли нашето предложение за нулева ставка при реинвестиране на печалбата. Това, за което говорите, да има инвестиции, да има работни места и т.н. Ние предлагаме нулева ставка, вие обаче го отхвърляте. Оставяте 19%, 19% не е малка ставка при реинвестиране.
  В същото време ние ви казваме: защо до 1200 лв. месечен доход ще товарим парите със 73%, а над 1200 ще ги товарим с 29%, за да си купи по-луксозен автомобил, да си направи по-скандален дворец, да води по-скандален начин на живот, да може да си купи яхта, да обиколи света – защо да му дадем това нещо? Аз ви задавам въпрос – вие започвате да ми говорите за ланския сняг.
  Задавам ви въпрос: защо взимате данъчната тежест от средната класа, а най-богатият, когато ги изяжда и изпива, вие го освобождавате. Какво ми отговаряте на това нещо: да ядат и да пият, понеже тяхното ядене и пиене е работното място на нацията. Благодаря за такова ядене и пиене, господин Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И аз Ви благодаря, господин Димитров.
  Имате право на дуплика, господин Валери Димитров. Заповядайте.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ): Значи наистина комунизмът е неизкореним в България – това е очевидно. Нека да си говорим на професионален език. Аз бих казал, уважаеми господин Димитров и уважаема госпожо Тоткова, говорехме конкретно за данък за облагане доходите на физическите лица, високите ставки. Няма държава, която да се е откъснала от бедността, няма държава, която да е направила скок в икономическото си развитие, при която да има високи данъци. Високи данъчни ставки. Швейцария и Швеция не са направили такъв скок, какъвто ние искаме да направим, уважаеми господа.
  Ако се обърнете към икономическата история на последната половина на миналия век, ще видите, че високият икономически растеж е абсолютно свързан с ниски данъци. Оставям настрана това празнодумство за яденето и за пиенето – това са глупости. Говорим откровено, колеги, за това: ниските данъци стимулират ли икономическата активност? Стимулират я. Освен това, знаете ли за плоския данък, господин Димитров, който в момента е тенденция в Европа и в много европейски страни? Плоският данък, т.е. единната ставка, защото той позволява по-голяма данъчна събираемост и позволява да се разпределя по-голяма част от общественото богатство в полза на бедните. Защото държавите, за които господин Стоилов говори, че имало огромно неравенство – извинете, когато бедният в една държава получава 3000 долара, а в същото време бедният в друга държава получава 200 лв., а пък богатият получава 1000 лв., в коя държава бихте предпочели да живеете, господин Стоилов?
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Аз ви дадох пример за неравенството.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Оставете, неравенството не е проблемът на обществото, не е проблемът и преразпределението. Проблемът е благата, които получават всички граждани в едно общество и се оказва, че в държавите, които осигуряват голям икономически растеж, и най-бедните живеят много по-добре, в сравнение дори с богатите в бедните държави. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  За изказване има думата госпожа Масларова.

  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз не зная дали нещо трябва да си отиде от държавата, дали е изкоренено или не е изкоренено, но понеже имам претенциите, че съм учила нещо, свързано с начина на живот, все ми се струва, че когато хората живеят по-добре, независимо как то се казва, те просто си живеят по-добре, така че тези неща, които бяха казани тук, малко звучаха, ако вляза в стила на госпожа Тоткова, не съвсем на място в залата. И, за да си говорим за това как трябва да живеем, все пак трябва да си мислим за това как сме живели, как живеем в момента и какво правим, за да живеем малко по-добре.
  Ако искате, мога да ви дам едно сравнение, защото казахте, че комунизмът не си е отишъл, че не се е изкоренил – през 1990 г. българите с тези парици, които са имали, с онези данъци, които са имали, средномесечно са купували по един тон и петдесет килограма мляко. Това е било със средния доход. Месец септември 2003 г. след като вече живеем в демокрация и живеем много по-добре, купуваме 312 л мляко!
  Аз мога да кажа и много други неща. Няма да говоря за електроенергията, за водата и за това колко пъти се къпем и т.н. Важно е дали живеем по-добре, дали политиката, която ние правим, дава възможност хората да живеят по-добре и да са доволни или да живеят по-зле и да са недоволни.
  Аз няма да споря относно първата част на всички предложения. Ние всички там сме солидарни, че необлагаемата граница трябва да се вдигне и затова и в комисията е прието, че по принцип са приети нашите предложения, така че там всички ние бихме гласували твърдо "да" това да е сумата - 1440 лв. годишно, което да е необлагаемият минимум за годишните доходи, или 120 лв. месечно. Проблемът е в това, което ние предлагаме в края на скалата.
  Преди малко беше казано, че преди две и половина години максималните доходи се облагаха не с 29%, а с 38%. И ние предлагаме сега 39%. И се аргументираме, и се обосноваваме защо го предлагаме. И то, не защото са разкрити кой знае колко работни места през последните две години и половина, откакто НДСВ намали този данък на високодоходните групи, защото не знам чак толкова пък много да е цъфнал и вързал бизнесът, даже мисля, че не е и така.
  Ние се потрудихме и направихме една проста табличка. Табличката е много проста и обясняваме, че всички български граждани, които имат доходи от 120 лв. до 1200 лв. или от 1440 лв., за да отида на тази страница, до 14 400 лв. плащат няколко вида данъци, имат няколко вида данъчна тежест. Веднъж плащат осигуровка за здраве от 6%. Всички са задължени, това е задължително. След това всички имат данък обществено осигуряване от 38% - и това е задължително. И след това по скалите, които ние сме определили, се плаща: 15%, 20%, в зависимост от нарастването на доходите. И като се стигне до 1200 лв., казваме – от тези доходи нагоре се плаща вече само данък общ доход, те не плащат другите осигурителни плащания.
  Здравеопазването е зле, ама ние викаме, че дотам ще плащате. Може да вземаш 3000 лв. доход, а няма да плащаш за здраве 6% върху 3000 лв., а ще плащаш върху 1200 лв.
  След това имаш държавно обществено осигуряване или пенсионен фонд. А, бе, аз не ща да се осигурявам в частно пенсионно дружество. Аз искам да се осигурявам в първия стълб. Аз вярвам на първия стълб на този етап. Получавам 3500 лв., а вие ми казвате: "Не! Ти за пенсия ще се осигуряваш върху 1200 лв., а с другите пари си прави каквото знаеш". Ето, затова ние предлагаме да натоварим малко повече високодоходните групи. Не сме казали, че искаме кой знае какво или да съсипем едрия бизнес в България. И мисля, че вие разбирате за какво е спорът тази вечер тук, за какво говорим и какво защитаваме. Защитаваме това, което беше по-рано – по-високата данъчна тежест на доходите на високодоходните групи и това, както каза и господин Петър Димитров, само и единствено с 10%.
  Дали ще го приемете или няма да го приемете – това, разбира се, е ваш проблем. Вие имате болшинството от гласовете, невинаги, разбира се, но поне сега, след поименната проверка аз се надявам, че ще можете да го гласувате и няма да създавате смут в комисията, но просто считаме, че така ще бъде по-справедливо, защото не само в нашата програма, не само в програмата на СДС, не само в програмата на НДСВ, а във всичките програми пишеше: справедливо разпределение на тежестите от реформата. А това, което предлагате, не е справедливо. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Думата има господин Недялко Калъчев.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Точно обратно стоят нещата, госпожо Масларова. Ако приемем Вашето предложение, ще направим несправедливост. Ще извършим несправедливост и ви обяснявам защо.
  Човек се ражда свободен. Той не е зависим от държавата си. Това, че държавата му взема някакви доходи, е несправедливо по принцип, но всички хора са приели, че живеейки в организирано общество, плащат някакъв данък, някакъв дан. Думата "данък" идва от "дан". Плаща се дан в общото, но когато вие казвате – защо има осигурителен праг? Ами, защото той получава толкова, колкото може да плати. Той даже надплаща с този осигурителен праг от 1200 лв. А вие предлагате, понеже има осигурителен праг, да му качим след това ставката, за да плащал повече.
  Добре, защо да вършим тази несправедливост, кажете ми?
  Освен това този въпрос не касае собствениците. Те не са по тази скала. Те знаят и се облагат по друг начин – с дивидента. Тук в тези доходи попадат онези млади специалисти, които са имали някакъв страшен шанс да влязат на работно място като наемен труд и да получават по-високи заплати. Знаете, че има сектори, в които тези заплати са реалност. И вие искате именно на тези хора да им кажете: не, много е лошо, че вие вземате такива пари и затова ние ще ви ги вземем обратно.
  Добре, но тези хора ползват от обществените блага точно толкова, колкото и другите хора. Нали така? Те не ползват нещо повече. Защо трябва да им вземате повече? Това е несправедливо. Това само по себе си е крайно несправедливо.
  Правителството не е добре да харчи парите на хората. Което и да е правителство в света – не нашето, не което и да е друго. Правителството лошо харчи парите, защото те не са негови и не му пука как ги харчи. Дайте да оставим парите на хората и те ще си намерят начин да си ги изхарчат сами.
  По-добре ни подкрепете и ще видите, че това е правилната политика. Тя има много ясни ценности и това е много обикновена ценност. Тези пари са си на човека, който ги е изкарал. Нали така? А вие искате сега да ги дадете на уважаемия господин Велчев. Ами, не знам, ако успеете да надделеете, сигурно ще му ги дадете, но аз не съм съгласен да му даваме чак толкова. Двадесет и девет процента са му достатъчни!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Калъчев.
  Имате думата, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви.
  Откровено казано, можеше и да не Ви отговарям, защото явно няма да се разберем.
  Аз говоря като икономист, а Вие говорите по друг начин, но и не само като икономист.
  Уважаеми колега, по Вашата логика, защо решавате, че на някой ще вземаме данък от 15% общ доход, а на други ще вземаме 29%? Защо така решаваме? Защо решавате така, нали човек се ражда свободен? И тогава държавата не трябва да взема никакви данъци. Край!
  Или държавата няма да иска и здравно осигуряване да прави. Няма да ни налага това.
  По тази Ваша логика – добре, само че ние не се раждаме субективни единици, живеещи сами за себе си. Ние живеем в едно общество, в което общество трябва да има ред, трябва да има спокойствие, трябва да има солидарност – една социална солидарност.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ, от място): Принудително наложена!
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Не, не е принудително наложена. Принудително се налагат различни други неща, които аз няма да коментирам. Утре започват акцизите, започва данък печалба и т.н. Това са други, но същи неща. Те са също принудително наложени параметри на живот в една държава, но аз ви казах – това е вашата логика, вие си я защитавате и си я гласувате. Нашата логика е по-различна от вашата. Но пак ви казвам, четейки предизборните програми, виждаме, че всички солидарно казваме, че искаме солидарно да се разпределят и поемат тежестите от прехода. Всички разбираме, че по време на преход е тежко. Да, и справедливо, точно така.
  Вие преди малко казахте, че този човек си плаща и толкова взема. Ами, аз веднага ще Ви кажа, че на хора с по 130 лв. доход им се налага от солидарния фонд на здравеопазването, Вие там сте специалист, да получат много повече, ако се разболеят, не дай си Боже, отколкото хора, които получават 3000 лв. Нали така? Но ние не се противопоставяме на това, защото това е един обществен консенсус и ние живеем в държава, в която има и солидарност, поемане и на отговорности, и, разбира се, на преференции.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Заповядайте, господин Калъчев. Имате право на дуплика, защото не виждам друга реплика към Вас.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Не мога да се съглася с Вас. Не казвам, че ние ще премахнем въобще принципа на солидарността. С това сме се примирили. Имайте предвид, че има щастливи държави в света, където хората не са принудени насилствено да правят солидарност. Вие знаете това много добре. Там няма солидарни фондове. Не е казано, че това е задължително. Има и държави, където няма данъци. Нека не даваме примери, това са ресурсни държави.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Кажете поне една от тях.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ: В Кралство Кувейт няма данъци. В Бруней, доколкото знам, също няма данъци. Има такива щастливи държави.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Да, но Кувейт има нефт!
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ: Няма да обсъждаме такива казуистики. Ние говорим, че не е справедливо. Колкото една система е по-солидарна, толкова тя е по-ниско справедлива. Затова трябва да има поне някакъв баланс. Затова сме съгласни до 1200 лв., да, до 1200 лв. ще бъдем солидарни, а след това да бъдем справедливи…
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Жалко, че лекар прави такова изказване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Калъчев.
  Има думата за изказване господин Муравей Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, ние малко се отплеснахме в един спор, който ми се струва, че преди седмица или десетина дни приключи в тази зала. Тогава говорихме за лошите богати и за добрите бедни. Смятам, че да се връщаме отново на това, най-малкото е непродуктивно. Няма смисъл да говорим по тема, за която е повече от ясно, че Народното събрание не може – и тогава го казах, да позволи връщане към някакви марксистко-ленински тези или партизански начин на действие. Стигнали сме до едно ниво. Това ниво е ясно казано.
  Аз обаче съм смутен от констатацията на господин Валери Димитров. Добре ли чух – той обвини ОДС, че било за по-висока ставка от 29%. Не виждам къде такова предложение той е прочел в нашите две предложения по чл. 35 и 38. Може би бърка това, че в годишен размер сумите са по-трудно смилаеми и не говорят така добре, както месечните суми, които всеки от нас получава като работна заплата. Затова ще мотивирам нашето предложение във втората му част, в чл. 38, който е много по-разбираем.
  Веднага искам да направя паралел с предложението на Министерския съвет, за да стане ясно за какво говорим. Предложеното от комисията не е предложението на Министерския съвет. То е подобрено издание след предложението на народни представители от НДСВ в резултат на приетото намаление на най-ниската ставка от 15 на 12%. В този смисъл, господин Димитров, нашето предложение не е много актуално. Ние сме предложили 15%. Аз искам същото право – за намаляване на нашето предложение на 12% по същия начин, по който мнозинството прие, че може да намали предложението на Министерския съвет. Ползвайки се от адекватното право, аз променям в движение нашето предложение на 12%.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Значи сега правите това предложение в залата.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ: Да.
  Става дума обаче за нещо друго. Не е достатъчно само да свалиш една ставка. Трябва да огледаш как е аранжирана тази таблица. Намалявайки ставката от 15 на 12% по предложението – условно казано на Министерския съвет, това се отнася за една изключително тясна група данъкоплатци. Това е само за онези, които имат доходи от 120 до 150 лв. Там облагането е 12%. Добре, но заплата от 151, 152, 160 лв. висока заплата ли е, че да я облагаме с 22% по предложението на Министерския съвет?! Защо става така? Ако искаме облагането да бъде по-плавно и по-справедливо, трябва да има поне още един ред, за да не скача така рязко ставката и да може в по-голяма част по-ниските доходи да бъдат в по-широка база, като малката ставка обхване повече от хората с ниски доходи. Ставката 12% е чудесна. Пак казвам, че при доход 160 лв. човекът е също толкова беден, както и при 150 лв. Само че при 150 лв. ще бъде обложен с 12%, а другият – с 22%, тоест с 10-процентни пункта отгоре. Не може да има такъв скок! Това не е справедливото! Това не трябва да го има! И това в нашия модел е много по-добре изразено. Дори и при 15%, камо ли при 12%, ние отиваме на една по-ниска граница – 20%. Сега бих го променил дори на 19%, тоест стъпката да бъде от 12 до 19%. Стъпката на ставките трябва да бъде по-плавна, за да бъде по-справедливо облагането в диапазоните на самите редове на тази таблица. Иначе какво се получава? От 120 до 150 лв. – само 30 лв. разлика – 12%, а след това от 150 до 250 лв. – 22%. Нали говорим, че средната заплата отива към 300 лв. и дори ги надхвърля?! Какво означава това? Означава, че средната заплаща ще я обложим с още една категория отгоре – с 26%. Значи по-голямата част от българите ще плащат26%. Това пълни бюджета. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
  Свършвам, господин председател. Извинете, че продължих малко повече, но правя изказване едновременно по двете предложения – и за месечния, и за годишния. Моля Ви за още минутка, за да не говоря после отново по другото предложение. Обединявам ги в едно.
  По-справедливо е да има по-плавни ставки – на няколко реда, не само на три, а поне на четири. Тогава нещата ще отидат на мястото си. Това първо. Второ, кой е максималният размер, след който нагоре остава една и съща ставка – 29%? Предложението на Министерския съвет е над 600 лв. Това, господин Димитров, е обратно на Вашето твърдение. Ние предлагаме над 1000 лв., тоест тогава да действа голямата ставка от 29%. Това, което казвам, са Вашите думи, само че в обратна посока – правени от Вас, а не от ОДС.
  И ако искам да бъда честен и да Ви кажа нещо друго – не това ще реши въпроса на бизнеса. Не по-богатите хора с по-високи ставки, както казват от БСП. За тях не е толкова важно. Ако търсим облекчения в бизнеса, ще погледнем най-после осигурителната тежест, за която стана дума. Трета година сте я замразили! Преди вас я намалихме с 3-процентни пункта. Сигурен съм, че Международният валутен фонд и другите международни финансови институции ви казват всяка година това нещо. Намалете високата ставка на осигурителните вноски, ако искаме да има развитие на бизнеса в България. Комплектовайте ги дори заедно. Направете смесена система – данъчно-осигурителна тежест. Съберете ги двете, защото за човека, който плаща данък, е все едно дали ще ги даде за данък общ доход или някъде другаде. Сумарно той дава голяма величина. Затова ако ги съберете, можете да изследвате дали тези скали и тези таблици са добри спрямо миналите периоди или влошават ситуацията. Но само тогава – заедно, а не откъснато, както е досега. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Дали има други желаещи?
  Реплика? Заповядайте, господин Димитров, за реплика към господин Радев.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин Радев, аз си признавам, че не можах да разбера логиката Ви. Вие искахте плавно да минавате от етаж на етаж. Отново прозвучаха изстрелите на крайцера.
  Какво все пак искате? Аз Ви задавам въпроса: над 1200 лв. каква е данъчноосигурителната тежест, какъв е скокът? Защо до 1200 лв. е 73%, а над 1200 лв. става 29%? Защо? Значи, той може да получава месечно 3 млн., върху разликата между 1000 и 203 млн. ние му взимаме само 29%! Обяснете ми тази справедливост! При това не го питаме дали ги реинвестира, дали създава работни места или ходи да почива по луксозни курорти, купува си луксозни стоки и т.н. Обяснете ми това нещо!
  Ако Вие сте последователно десен – аз тук съм съгласен с господин Валери Димитров – това е дясната логика: налогът трябва да е еднакъв. Трябва ви плоска скала. Това е дясната философия. А вие до 1200 лв. изповядвате леви лозунги, след това изведнъж забравяте за тази справедливост и за най-богатите казвате: ами, абсурд, там няма, не бива тях да ги товарим повече, трябва да оставим на 29%!
  Забравете, никога не съм казвал, че богатите са лоши, а пък бедните са добри. Оставете тази лексика! Задавам Ви въпроса: защо над 1200 лв. остават само тези 29%? Обяснете го логически, за да разберем защо тежестта на прехода трябва да се носи точно от средната класа! Защо там трябва да акумулираме ресурса, който да преразпределяме, а тези, супербогаташите – там няма да ги пипаме. Ами, те са най-добрите! Те са ценността на нацията! Затова, колкото по-богато живеят, толкова по-добре за нацията. Обяснете ми това нещо, за да Ви разбера!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Втора реплика? Не виждам.
  Господин Радев, имате право на дуплика.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Няма да е много лесно да Ви обясня, господин Димитров, това, което ме питате, и то не по една, а по повече, по няколко причини. Но аз една ще Ви кажа, защото после пак ще ме обвините, че навлизаме в една такава лексика… Не искам да навлизам в нея.
  Когато направите няколко бюджета и когато проследите структурата на данъчните приходи от този данък, ще забележите какъв е потокът в отделните структури. И тогава на много неща от сегашните, които ми зададохте, сам ще си отговорите.
  Има една бариера, господин Димитров. Тази бариера, когато бъде прескочена, става забранителна. Тогава, когато някой ти вземе от твоя доход 30% и над 30%, ти просто не го показваш. Това ясно ли е? Ако това не е ясно, като вземете да го правите и се сблъскате с действителността, ще разберете, че е така. Масово укриване на тези доходи, защото няма как да направиш нещо с двете си ръце, с главата си честно, почтено – за тях говоря – и да дадете една трета не, ами Вие казвате даже една трета и над нея на държавата. Просто го скривате. И ако искаме да гледаме фискалните интереси на държавата, това е много по-добро. Умереният данък, онзи, който се плаща, е за предпочитане пред онзи, който е неумерен, който някой ще скрие, за да не го плати. И тогава това, което Вие говорите, остава само една лексика, а бюджетът остава празен, за съжаление.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Дали има други желаещи? Струва ми се, че няма.
  Преминавам към гласуване.
  Уважаеми народни представители, първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Муравей Радев, Веселин Черкезов, Димитър Йорданов, Росица Тоткова и още народни представители, да не ги изброявам всичките, ако позволите, господин Нихризов, което по принцип само е подкрепено, но всъщност се оказва, че не е докрай подкрепено. Затова подлагам на гласуване тяхното предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 186 народни представители: за 44, против 111, въздържали се 31.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване следващото предложение – на народните представители Георги Пирински, Емилия Масларова, Кръстю Петков и Петър Димитров.
  Моля, гласувайте тяхното предложение.
  Гласували 159 народни представители: за 34, против 102, въздържали се 23.
  Това предложение не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението, което се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте предложението на комисията.
  Гласували 169 народни представители: за 145, против 10, въздържали се 14.
  Това предложение е прието.
  Госпожо Радева, заповядайте да докладвате § 12.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря.
  Всъщност това предложение беше за нов § 12 като окончателна редакция.
  По § 11в има предложение на Муравей Радев и група народни представители. Таблицата по чл. 38 - господин Радев, доколкото разбрах, с изказването си Вие коригирахте разликите до известна степен между предложенията.
  Комисията е подкрепила предложението по принцип.
  Има предложение на Георги Пирински и група народни представители за нов § 11в:
  “§ 11в. Таблицата по чл. 38 се изменя така:
  - до 120 лв. – необлагаеми;
  - от 120,01 до 160 лв. – 12 на сто за горницата над 120 лв.;
  - от 160,01 до 260 лв. – 5 лв. плюс 22 на сто за горницата над 160 лв.;
  - от 260,01 до 610 лв. – 27 лв. плюс 26 на сто за горницата над 260 лв.;
  - от 610,01 до 1200 лв. – 118 лв. плюс 29 на сто за горницата над 610 лв.;
  - над 1200,01 лв. – 289 лв. плюс 39 на сто за горницата над 1200 лв.”
  Комисията е подкрепила принципно предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 13 със следната окончателна редакция:
  “§ 13. В чл. 38, ал. 1 таблицата се изменя така:
  - до 120 лв. – необлагаеми;
  - от 120 лв. до 150 лв. – 12 на сто за горницата над 120 лв.;
  - от 150 лв. до 250 лв. – 3,6 лв. плюс 22 на сто за горницата над 150 лв.;
  - от 250 лв. до 600 лв. – 25,6 лв. плюс 26 на сто за горницата над 250 лв.;
  - над 600 лв. – 116,6 лв. плюс 29 на сто за горницата над 600 лв.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф има ли желаещи? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване най-напред на предложението на народните представители Муравей Радев, Веселин Черкезов, Димитър Йорданов, Росица Тоткова, Йордан Нихризов и други за тяхната таблица.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 163 народни представители: за 29, против 110, въздържали се 24.
  Предложението не се приема.

  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Пирински, Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Петър Димитров за таблицата по чл. 38.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 136 народни представители: за 18, против 108, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за новия § 13, за окончателната редакция на чл. 38, ал. 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 159 народни представители: за 148, против 7, въздържали се 4.
  Параграф 13 се приема.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по чл. 26, т. 2 – 8” се заменят с “по чл. 26, т. 2 – 8 и 10”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Платецът на доходите по чл. 26, т. 8 установява частта на необлагаемите доходи по ал. 1 въз основа на предоставени от данъчно задълженото лице данъчни декларации и/или удостоверения от работодателя.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 12, който става § 14.
  “§ 13. В чл. 42, ал. 1 думите “на чл. 12, ал. 3 и 4” се заменят с “на чл. 12, ал. 3”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 13, който става § 15.
  “§ 14. В чл. 44 думите “14 януари” се заменят с “31 януари”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 14, който става § 16.
  “§ 15. В чл. 52 думите “по чл. 26, т. 2 – 7” се заменят с “по чл. 26, т. 2 – 7 и 10”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 15, който става § 17.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева. Струва ми се, че тук няма проблеми. Не виждам желаещи.
  Уважаеми народни представители, моля ви, гласувайте предложението на вносителя за прочетените параграфи, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 8.
  Тези параграфи се приемат.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложение на Пирински и Масларова за нов § 15а:
  “§ 15а. Създава се нов чл. 56а:
  “Чл. 56а. (1) Годишният данък на физическото лице се намалява със следните годишни размери:
  - за едно дете – 150 лв.;
  - за две деца – 200 лв.;
  - за три и повече деца – 250 лв.
  (2) Намаляването на данъка е до размера на дължимия данък.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По това предложение за нов § 15а има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте предложението на народните представители Пирински, Масларова, Петков и Димитров, което не е прието от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 18, против 102, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “§ 16. В чл. 59 се създава ал. 3:
  “(3) Министерството на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 15 декември предоставя на данъчната администрация актуални данни за населението по настоящ адрес, обобщени по населени места.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 16, който става § 18.
  “§ 17. В чл. 61 се създава ал. 4:
  “(4) На едноличен търговец, който не изпълни задължението си по чл. 41, ал. 1 за подаване на копие от доклада по Закона за независимия финансов одит или не го подаде в срок, се налага имуществена санкция в размер до 2000 лв., а при повторно извършване на нарушението – до 4000 лв.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 17, който става § 19.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези два параграфа има ли желаещи? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване двата параграфа, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 11.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18, който става § 20 със следната окончателна редакция:
  “§ 20. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите “от друга” се поставят точка и запетая и се добавят думите “правоотношенията, между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедания по Закона за вероизповеданията – от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание – от друга”.
  2. В т. 31 думите “по чл. 31, ал. 1, т. 6 и 7” се заменят с “по чл. 31, ал. 1, т. 7”.
  3. Точка 32 се отменя.
  4. Създават се точки 52, 53, 54, 55 и 56:
  “52. “Жители” за нуждите на облагането с окончателен годишен (патентен) данък са лицата с настоящ адрес в съответното населено място по данни от м. декември на предходната година на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  53. “Настоящ адрес” е настоящият адрес по смисъла на Закона за гражданската регистрация.
  54. “Съоръжение” във връзка с прилагането на чл. 31, ал. 1, т. 11 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перални машини, гладачни преси, сушилни машини и др.).
  55. “Оборот за предходната година” е сумата от всички реализирани през предходната година продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби), намалена с данъка върху добавената стойност и/или акцизите, в случаите, когато лицата са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или по Закона за акцизите.
  56. “Собственият капитал на предприятието” във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 4 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 18, който става § 20? Не виждам желаещи.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте окончателната редакция на комисията по този параграф.
  Гласували 140 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 11.
  Параграфът се приема.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА:
  “Преходни и заключителни разпоредби
  § 19. В чл. 237, ал. 1, 3 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България думите “умножени по 1,45” се заличават.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 19, който става § 21.
  “§ 20. В чл. 139г, ал. 1 от Закона за съдебната власт думите “умножено по 1,45” се заличават.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20, който става § 22.
  “§ 21. В чл. 2561, ал. 1, 3 и 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи думите “умножени по 1,45” се заличават.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 21, който става § 23.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези параграфи, уважаеми народни представители, желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване тези три параграфа, както са подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 120 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 11.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Господин председател, по § 22 има предложение параграфът да отпадне, защото промените, които той засяга, ще бъдат включени в законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2001 г.
  Трябва ли да прочета текста?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Строго погледнато, трябва да прочетете текста, да се обсъди и след това да се гласува отпадането.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Той не отпада окончателно, а просто само преминава от текстовете на този закон в законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): От този закон отпада!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Но това може да възбуди известен дебат, така че представете параграфа.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “§ 22. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1 се създава т. 8:
  “8. лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.”
  б) в ал. 3 т. 4 се изменя така:
  “4. регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.”
  2. В чл. 6:
  а) в ал. 3 думите “по чл. 4, ал. 1, т. 7” и “по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7” се заменят съответно с “по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8” и “по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8”;
  б) в ал. 9 изречение първо се изменя така:
  “Тютюнопроизводителите и земеделските производители, регистрирани на основание на нормативен акт, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.”
  3. В чл. 9, ал. 1, т. 3 думите “по чл. 4, ал. 1, т. 7” се заменят с “по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8”.
  4. В § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 8:
  “8. непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.”
  Комисията не подкрепя предложението, а предлага текстовете на този параграф да бъдат отнесени в законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Госпожо Тоткова, имате думата по този параграф.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз подкрепям предложението на госпожа Нина Радева да отпадне § 22 от този закон и да бъде гледан след това, защото тук има доста въпроси, които възникват, най-вече във връзка с т. 2, буква “б”. Смятам, че ако има възможност, е добре да се произнесе Комисията по труда и социалната политика по този въпрос, защото това е много съществена промяна, която се предлага. Затова мисля, че е добре да имаме малко време, за да можем да намерим най-доброто решение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Други желаещи народни представители да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте за отпадането на § 22.
  Гласували 131 народни представители: за 121, против 10, въздържали се няма.
  Приема се предложението за отпадането на този параграф.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на § 11а, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф желаещи? Не виждам.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте последния параграф.
  Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
  Още един закон стана факт.
  Има възможност да приемем още един закон:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
  Заповядайте, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря, господин председател.
  “Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси”
  Комисията подкрепя наименованието на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По заглавието на закона? Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте заглавието на закона, подкрепено от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Има предложение на народния представител Валери Димитров, което не е подкрепено от комисията:
  1. В чл. 1 се създава нова т. 7:
  “7. данък върху търговията с тютюневи изделия и продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки.”
  Досегашната т. 7 става т. 8.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 1 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 1. В чл. 19, ал. 3 се създава изречение второ:
  “В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на функционалния тип на населеното място данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф има ли желаещи да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Аз така и не разбрах господин Валери Димитров оттегля или не оттегля това предложение, защото не стана ясно.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ, от място): Оттеглям това предложение, за да не се гласува.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ: Ако той не го оттегля, на практика това означава нов местен данък. Като гласуваме това трябва да е ясно. И ако ще измисляме нов местен данък, необходимо е да бъде обоснован и доказан смисъла от неговото съществуване, иначе тук гласуваме по инерция и хората не знаят за какво става дума. Предлагате нов местен данък.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Радев.
  Господин Димитров, заповядайте, във Вашите ръце е съдбата на новия местен данък.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ): Уважаеми колеги, аз не исках да се разпростирам на тази тема, за да спестя малко време за гласуване на другите текстове. Господин Радев е прав. Исках да си запазя правото да се изкажа по този проблем, когато се стигне до гласуването на § 14, където ставаше въпрос за една по-детайлна уредба, но така или иначе изказването на господин Радев ме провокира да кажа няколко думи.
  Уважаеми господа, този данък, който предлагам, всъщност става въпрос за следното. Става въпрос за един реално съществуващ данък, който в момента плащат търговците на тютюневи изделия и на спирт, спиртни напитки и дестилати. Те го плащат, само че под формата на лицензионна такса. Плащат го като местна такса на съответната община, въз основа на това, че е предвиден лицензионен режим за търговия с тютюн и тютюневи изделия и спирт и спиртни напитки. Тези два лицензионни режима, колеги, са предвидени съответно в Закона за виното и спиртните напитки и в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Характерното за тези лицензионни режими е, че те са предоставени да се администрират от кметовете на общините, без никакви правила за издаването и отнемането на лицензиите или разрешенията. Тоест единствената цел на тези два лицензионни режима е чисто фискална – да се събира лицензионната такса, която е доста висока.
  На всичко отгоре Законът за местните данъци и такси дава правото на общинските съвети да събират тези такси, така да се каже, дискреционно, като те определят тези такси въз основа на разходите за лицензиране и разходите за контрол. Практически това означава именно, че администрацията действа при оперативна самостоятелност, определя размерът на данъка при оперативна самостоятелност или при дискреционна власт. Всеки, който е изучавал финанси и финансово право, много добре знае, че данъчната администрация, това е принцип, действа при условията на обвързана компетентност и не може по целесъобразност да определя данъци, а тук сме дали това право именно на данъчната администрация. Дали сме го на местната, на общинската администрация да определя дискреционно местни данъци, замаскирани под формата на такси.
  Аз смятам, че това е израз на една лоша данъчна политика. Разбира се, тя е създадена преди нашето правителство, но аз бих искал да обърна внимание върху това. Знам, че моето предложение няма да се приеме, но сигнализирам с него, че това е лоша данъчна политика и трябва да се промени. Данъчната политика трябва да бъде открита, ясна и предвидима. А по този начин, с цел да балансираме бюджетите на общините, ние им даваме право да съдират кожата от гърба на дребните търговци на тютюн и спиртни напитки.
  Искам да обърна внимание, че тези два лицензионни режима се предвижда да отпаднат при предстоящите промени в законодателството, така че според мен въвеждането на тези данъци в бъдеще ще бъде неизбежно, ако искаме да запазим приходите на общините от тази дейност или просто трябва да помислим за друг механизъм за компенсиране на общините.
  Това беше смисълът на моето предложение и аз мисля, че държавата трябва да погледне на този проблем и да се откаже от своето данъчно лицемерие, бих казал.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте за процедурен въпрос, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, знам, че е необичайно, но и това, което се случи в пленарната зала, също беше крайно необичайно и в нарушение на правилата. При гласуването на § 23 от Закона за облагане доходите на физическите лица госпожа Нина Радева си позволи да направи добавка, която добавка, уважаема госпожо, нито е направена по установения ред, така както изискват правилата в Народното събрание, нито е подложена на обсъждане. Аз мисля, че такива дребни хитрини, които се предлагат и прилагат в Народното събрание, уронват единствено и само достойнството на институцията. Не говоря за отделните хора – дали това се отнася за Вас, или за мен, или за който и да било, но това уронва престижа на нашата институция. Ние сме длъжни да пазим този престиж.
  Аз много Ви моля, господин председателю, да направите каквото е възможно, за да може наистина Народното събрание да не си служи с такива дребни хитрости. Всички ние имаме задължения да внасяме предложение между първо и второ четене, да участваме в дискусиите, да излагаме нашите аргументи. Ние го направихме, пленарната зала се съгласи и сега изведнъж, с едни такива непристойни действия, мисля, че не можем да си служим в Народното събрание, за да се измъкваме от една или друга ситуация.
  Господин председателю, много Ви моля, Вие много често проявявате позиция, защитаваща престижа на парламента, да предприемете и този път такива действия, защото наистина много е обидно и аз лично се чувствам много огорчена от такива действия. Не можем да се превръщаме в непрекъснати следователи. Трябва да си имаме доверие. Това, което вие направихте, разрушава нашето доверие в работата на парламента и Вие, като достоен човек, моля Ви да предприемете необходимо, за да може наистина парламентът да си пази достойнството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Госпожо Тоткова, опитвам се да Ви разбера. Малко ми е трудно, след като тази точка от дневния ред приключи и преминахме към следващ законопроект. Ако имате някакво предложение за връщане към предишна точка, това ми е малко трудно да направя. След като беше представен текстът, аз се обърнах към залата, дадох възможност да се вземе отношение. Никой не взе отношение. Обявих гласуване, гласува се единодушно, доколкото си спомням.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): Представен беше текст, който го няма в доклада.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тази точка от дневния ред приключи. Сега, да се връщам назад, ще бъда обвинен, вероятно в това, че грубо показвам процедурата. Не знам кое нарушение, ако съм допуснал някакво, ще е по-голямо, но ми се струва, че ако има опасност да допусна някое нарушение, то точно това е нарушението, което аз ще направя.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Нарушението го направихте, когато се гласува нещо, което го няма в доклада. Това не е редакционна поправка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е въпрос, на който ми е трудно да се ориентирам в момента, тъй като действително беше представен един текст и беше гласуван. Както вие не сте обърнали внимание и аз не съм обърнал внимание какво точно се предлага на залата, но така или иначе тя гласува единодушно. Оттук нататък не бих могъл да направя, струва ми се, нищо в днешния ден. Ако има някакво съгласие между политическите сили, за да се преразгледа този въпрос в утрешния ден, аз съм съгласен да направим това. Нека сега обаче да не се връщаме към един закон, след като разглеждаме следващ.
  Има предложение от народния представител Валери Димитров. Ако има желаещи да вземат отношение по това предложение, нека да вземат отношение и да гласуваме. До 19,00 ч. остават 10 минути.
  Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, моля гласувайте предложението на народния представител Валери Димитров, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 117 народни представители: за 15, против 90, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Аз прочетох и текста на § 1 в окончателната му редакция и ще трябва да гласуваме и него.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Параграф 1, който е подкрепен от комисията с окончателна редакция, която беше представена.
  Моля, гласувайте § 1.
  Гласували 120 народни представители: за 98, против 14, въздържали се 8.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 2 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 2. В чл. 24 се създава ал. 5:
  “(5) За имотите по ал. 1, т. 17q правото на собственост, върху които е възстановен преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи да вземат думата по този параграф? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване § 2 в окончателната редакция на комисията.
  Гласували 103 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 10.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “§ 3. В чл. 28, ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 30 юни и до 30 ноември на годината, за която е дължим.
  (2) На заплатилите до 31 март пълния размер на данъка за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
  Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 3 и предлага той да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата по § 3, уважаеми народни представители. Има ли желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадането на § 3.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 112 народни представители: за 92, против 19, въздържал се 1.
  Това предложение на комисията се приема.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложение на Муравей Радев и група народни представители за нов параграф:
  “В чл. 38, ал. 1, т. 3 се добавя текста: “включително радиоапарати, телевизори, видео, компютри, телефонни апарати”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По това предложение има ли желаещи?
  Заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Господин председател, преди да Ви кажа за това предложение, искам да Ви предупредя Вас, като председател на българския парламент и народните представители от настоящия български парламент, че Вие и ние преди малко станахме жертва на една дребна измама, която не прави чест никому.
  Господин председател, ако Вие, влизайки в числото на измамените преди малко от една такава детинска, глупава хитрина, не вземете мерки да я поправите, защото твърдя, че няма как в пленарната зала да се прави допълнително към предложения текст втори текст, който го променя съществено, да подложите подобно нещо на гласуване, то само по себе си е нередовно, аз Ви предупреждавам, че Обединените демократични сили ще обсъдят много внимателно това, което се случи и има много сериозна вероятност да не участват повече в работата на Народното събрание по данъчните закони и по бюджета. И да ви оставим сами да се надхитряте така, както намерите за добре. Ако това нещо утре не се оправи, казвам Ви, че има много сериозна такава вероятност. И ще обясним навсякъде какво става в този парламент. Защото това вече не е парламент.
  Това предложение, което касае случая, съм направил, за да може по-ясно да се разграничи от облагаемата с данък наследствена маса на някои неща, които са спорни в отделните данъчни служби. На първо четене ясно го обосновах, нямам намерение повече да го обосновавам. Гласувайте както искате по съвест за него.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Дали има други желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Муравей Радев, Веселин Черкезов, Васил Паница и други. Предложение, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте тяхното предложение.
  Гласували 133 народни представители: за 30, против 80, въздържали се 23.
  Това предложение не се приема.
  Уважаеми народни представители, часът е 18,58. Време е да се ориентираме към приключване на днешното пленарно заседание, което завърши по не най-добрия начин.
  Следващото пленарно заседание ще бъде утре в 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 18,58 ч.)

  Председател:

  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:

  Камелия Касабова

  Секретари:
  Гергана Грънчарова

  Весела Лечева

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на член на Централната избирателна комисия

  Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

   Последни заседания