Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТ И ВТОРО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 10 юни 2003 г.
Открито в 15,13 ч.


10/06/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Гергана Грънчарова и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: (звъни): Откривам заседанието.
  За процедурно предложение думата има господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение да променим поредността на точките в дневния ред и да започнем с второ четене на Закона за пчеларството. Благодаря. (Смях и ръкопляскания в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение за промяна поредността на точките в дневния ред, а именно днес да започнем с второ четене на Закона за пчеларството.
  За противно процедурно предложение думата има господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя противно процедурно предложение. Гласувано е извънредно заседание с фиксиран дневен ред, който вече е приет и който не може да се променя. Освен това абсолютно несериозно е отношението към въпроса, който е предмет на днешното заседание, а именно избор на управител на БНБ, поради което категорично правя противно процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има две процедурни предложения.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за промяна на точките в дневния ред.
  Гласували 205 народни представители: за 112, против 89, въздържали се 4.
  Процедурното предложение се приема.

  Започваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО.
  Думата има председателят на Комисията по земеделието и горите господин Пламен Моллов. (Ръкопляскания от ОДС.)
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Наименованието на закона е: “Закон за пчеларството”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по заглавието на законопроекта? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
  Гласували 115 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 5.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Глава първа – Общи положения”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава първа.
  По чл. 1 има предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 1:
  “Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с:
  1. организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството;
  2. собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства;
  3. условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци;
  4. производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях;
  5. условията за създаване и опазване на медоносната растителност;
  6. опазването на пчелите.”
  По чл. 2 има предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 2:
  “Чл. 2. Законът има за цел да създаде условия за развитието на пчеларството като подотрасъл на животновъдството за създаване и поддържане на необходимия брой пчелни семейства, за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, получаване на нормални добиви от културните растения и производство на качествени пчелни продукти.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Моллов.
  Изказвания по тези текстове има ли? Няма.
  Моля, гласувайте наименованието на Глава първа и чл. 1 и 2 в редакцията на комисията.
  Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
  Тестовете са приети.

  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ:

  "Органи на ръководство и контрол"

  Направено е предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде Глава втора с членове от 3 до 7 с наименование "Организация и управление на пчеларството".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказвания по наименованието на Глава втора? Няма.
  Гласуваме наименованието на Глава втора в редакцията на комисията.
  Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
  Наименованието на Глава втора е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По чл. 3 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на чл. 3:
  “Чл. 3. Министърът на земеделието и горите осъществява държавната политика в областта на пчеларството.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по чл. 3? Няма.
  Гласуваме чл. 3 в редакцията на комисията.
  Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ:
  “Чл. 4. Научноизследователската и образователна дейност в областта на пчеларството се извършва от научни институти, опитни станции, лаборатории и висши училища.”
  Комисията приема текста на вносителя за чл. 4.
  “Чл. 5. (1) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на земеделието и горите се подпомага от Национален браншови пчеларски съюз.
  (2) Националният браншови пчеларски съюз е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (3) Национален браншови пчеларски съюз е този, който има структури във всички области и в повече от 50 на сто от общините в страната.
  (4) Националният браншови пчеларски съюз обединява и представлява пчеларите, преработвателите и търговците на пчелни продукти, производители на пчеларски инвентар и лекарствени средства, научни работници и други лица, свързани с пчеларството и има за цел да подпомага и защитава общите и индивидуалните интереси на своите членове и да съдейства на държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване по чл. 4 и 5? Няма.
  Гласуваме ги ан блок. Текстовете са на вносителите, подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По чл. 6 има направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията. Комисията предлага следната редакция на чл. 6:
  “Чл. 6. Националният браншови пчеларски съюз:
  1. участва в изготвянето и изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството;
  2. изготвя годишен доклад за състоянието на пчеларството и го предоставя на министъра на земеделието и горите;
  3. участва в разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи за анализ, свързани с пчеларството и пчелните продукти;
  4. предлага на министъра на земеделието и горите начини за разпределяне на средства за развитие и подпомагане на пчеларството;
  5. участва в разработването на програми с Министерството на околната среда и водите във връзка с поддържането на екологичното равновесие в природата, свързани с пчелоопрашването;
  6. създава и поддържа база данни за производителите и търговците на пчели, пчелен мед и други пчелни продукти; организира и координира дейността по пчелоопрашването;
  7. участва в обсъждане на устройствени проекти и технологични планове за залесяване на подходящи медоносни растения на общински, държавни и частни терени;
  8. организира ежегоден конкурс за образцов пчелин на общинско, областно и национално равнище;
  9. участва в организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, с Националния център за аграрни науки, Националната ветеринарномедицинска служба, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и други заинтересовани;
  10. съдейства за организиране на биологично производство на пчелни продукти;
  11. изпълнява и други функции, възложени със закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по чл. 6? Няма.
  Гласуваме чл. 6 в редакцията на комисията.
  Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По чл. 7 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 7:
  “Чл. 7. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите приема Национална дългосрочна програма за развитие и насърчаване на пчеларството.
  (2) Министърът на земеделието и горите и министърът на околната среда и водите на основание програмата по ал. 1 приемат едногодишни програми за развитие на пчеларството.

  (3) Програмата по ал. 1 съдържа следните елементи:
  1. изследване на състоянието и тенденциите в развитието на подотрасъл “пчеларство” – структура, производство, пазарни проучвания, ценообразуване и организация на пазара на мед и други пчелни продукти;
  2. мерки за подпомагане на пчеларството:
  а) технически – за подобряване на условията за производство на пчелни продукти;
  б) за подобряване и опазване на медоносната растителност;
  в) за профилактика и контрол върху заболяванията при пчелите;
  г) за запазване на биоразнообразието и подпомагане на Националната развъдна асоциация по пчеларство;
  д) за провеждане на изследователски програми за подобряване качеството на пчелните продукти;
  е) за подпомагане на акредитираните лаборатории, извършващи анализ на пчелния мед и други пчелни продукти;
  ж) за подготовка, повишаване квалификацията на пчеларите;
  з) начини и форми за финансиране на включените в програмата дейности за развитие на подотрасъла.
  3. мерки за наблюдение, оценка и контрол върху изпълнението на програмата по ал. 1.
  (4) Изследването по ал. 3, т. 1 обхваща следните елементи:
  1. общ брой на кошерите и на собствениците на пчелни семейства;
  2. общ брой на собственици, притежаващи повече от 150 кошера;
  3. количеството на произведения мед, продаден директно на потребители, на търговци, на преработвателни предприятия;
  4. количество пчелен мед от внос;
  5. количество пчелен мед за износ и цени;
  6. разходи за производството и подготовката на пчелния мед за предлагане на пазара;
  7. разходи за мерките по контрол върху заболяванията при пчелите;
  8. разходи за окачествяване на пчелния мед – общ брой на издадените сертификати за качество и произход на пчелния мед;
  9. разходи за разширяване на медоносната растителност.
  (5) Средствата за изпълнението на програмата по ал. 1 се осигуряват чрез Държавен фонд “Земеделие” и се набират от:
  1. субсидии от държавния бюджет;
  2. други целеви постъпления, включително по програмите за опазване на околната среда и поддържане на екологичното равновесие;
  3. средства, отпуснати от предприсъединителни програми на Европейския съюз;
  4. постъпления от местни и чуждестранни лица или от международни организации;
  5. приходи от глоби и имуществени санкции по този закон.
  (6) Министърът на земеделието и горите и министърът на околната среда и водите ръководи и контролира изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Имате думата за изказвания по чл. 7. Няма желаещи.
  Гласуваме чл. 7 в редакция на комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Глава втора – Регистриране и настаняване на пчелните семейства”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава втора, която става Глава трета.
  По чл. 8 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията. Тя предлага следната редакция на чл. 8:
  “Чл. 8. (1) В кметствата се води регистър на пчелините, в т.ч. пчелни семейства.
  (2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване, подават заявление за регистрация по ал. 1.
  (3) В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции “Земеделие и гори” и Националната ветеринарномедицинска служба.
  (4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.
  (5) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
  (6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени на данните, подлежащи на регистрация в 15-дневен срок от настъпването им.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по чл. 8. Няма желаещи.
  Гласуваме чл. 8 в редакция на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 9:
  “Чл. 9. (1) Собственици на пчелини могат да бъдат физически и юридически лица.
  (2) Регистрацията по чл. 8, ал. 1 обхваща:
  1. данни за собственика на пчелните семейства – име (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ);
  2. регистрационен номер на пчелина;
  3. адрес на пчелина;
  4. брой на отглежданите пчелни семейства;
  5. брой новозакупени семейства и отводки към 30 август на съответната година;
  6. брой продадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;
  7. брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;
  8. брой зазимени пчелни семейства.
  (3) В кметствата се води и регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство, в които се вписват:
  1. трите имена на собственика и ЕГН, съответно за юридическите лица – наименование на фирмата и БУЛСТАТ;
  2. постоянен адрес по местоживеене на собственика, съответно адрес на управление на юридическото лице;
  3. постоянно местонахождение на пчелина;
  4. регистрационен номер на пчелина;
  5. брой на пчелните семейства;
  6. място, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство;
  7. място на настаняване;
  8. място (кметство), закъдето заминават, с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по чл. 9. Няма желаещи.
  Гласуваме чл. 9 в редакция на комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  Господин Моллов, моля да представите чл. 10 и 11.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 10:
  “Чл. 10. (1) Собственикът на пчелното семейство е и собственик на излезлия от него пчелен рояк.
  (2) Когато пчелният рояк е заседнал в чужд имот, собственик на пчелния рояк е собственикът на имота. Във всички останали случаи собственик на пчелния рояк е лицето, което го е намерило.”
  По чл. 11 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 11:
  “Чл. 11. (1) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.
  (2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване.
  (3) Правото на ползване се прекратява:
  1. в случай, че лицето, в полза на което е учредено, преустанови отглеждането на пчелните семейства;
  2. със смъртта на лицето, съответно прекратяване на юридическото лице, в полза на което е учредено. В този случай правото на ползване се учредява в полза на наследниците, съответно правоприемниците, които продължават отглеждането на пчелните семейства или на лицето, придобило собствеността върху тях.
  (4) Когато общината продава земи – частна общинска собственост, които са ползвани за пчелини над 20 години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или гори и земи от горския фонд в размер, не по-малко от 3 декара за ниви, 2 декара за ливади и 1 декар за овощни градини и гори.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по членове 10 и 11 няма.
  Моля, гласувайте ги ан блок в редакцията на комисията.
  Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 12:
  “Чл. 12. За учредяване на право на ползване върху земеделски земи и върху земи и гори от държавния горски фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се прилагат разпоредбите на Закона за горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.”
  По чл. 13 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Направено е предложение и от народния представител Теодора Константинова, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 13:
  “Чл. 13. (1) Право на ползване по чл. 12 може да се учреди в полза на заявителите, когато:
  1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5 км;
  2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние, не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот. При наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините могат да се настаняват и до самата ограда;
  3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пилото в района от органите на Националната ветеринарномедицинска служба.
  (2) Аленея 1, т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно нектароотделяне – акациеви, липови гори и масиви от засети с културни медоносни видове.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по чл. 12 и 13? Няма.
  Моля, гласувайте ги ан блок в редакцията на комисията.
  Гласували 105 народни: за 104, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов за създаване на чл. 13а със следното съдържание:
  “Чл. 13а. (1) Едновременно със сключване на договора за безвъзмездно право на ползване длъжностните лица по чл. 12, ал. 1, т. 1 – 3 издават разрешение за изграждане на временен строеж за обслужване на пчелините.
  (2) Временният строеж по ал. 1 е едноетажен и е до 50 кв. м. при настанени до 50 пчелни семейства и до 100 кв. м. при настанени над 50 пчелни семейства.
  (3) Временният строеж се премахва с прекратяване правото на ползване от собственика на пчелините. Ако той не направи това временният строеж се премахва от Дирекция Национален строителен контрол за сметка на собственика на пчелина.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по чл. 13а? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението по чл. 13а, което е направено от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов и не е подкрепено от комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 39, против 67, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 14:
  “Чл. 14. При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на изискванията по чл. 13, ал. 1, а за земите от държавния горски фонд – по реда на чл. 86, ал. 9 от Закона за горите.”
  По чл. 15 има направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 15:
  “Чл. 15. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
  1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
  2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
  3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродукторни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
  4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
  5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.”
  По чл. 16 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 16:
  “Чл. 16. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи повече от 300 м от съседни пчелини и повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.”
  По чл. 17 комисията предлага следната редакция:
  “Чл. 17. За опрашване на земеделски култури земеделският производител заплаща на съответния пчелар услугата по договаряне.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по тези текстове? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 14-17 включително ан блок в редакцията на комисията.
  Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Глава трета – “Отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и роеве”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета, която става глава четвърта.
  По чл. 18 има направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 18:
  “Чл. 18. (1) В Република България се отглеждат само местни отродия пчели и/или вътрелинейните им и междулинейни кръстоски.
  (2) Селекцията и репродукцията в пчеларството се извършва от развъдни асоциации, получили разрешение по чл. 29, ал. 1 от Закона за животновъдството.
  (3) Развъдните асоциации по ал. 2 извършват дейностите си под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по наименованието на глава трета и чл. 18 има ли? Няма.
  Гласуваме ги в редакцията на комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 106, против 2, въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По чл. 19 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 19:
  “Чл. 19. (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредба правилата за производство и търговия с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.
  (2) Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в областните дирекции “Земеделие и гори”, при условията и по реда на ал. 3 – 6.
  (3) За регистрацията по ал. 2 лицата подават в съответната областна дирекция “Земеделие и гори”:
  1. заявление, съдържащо данни за местонахождението на пчелина;
  2. положително становище от развъдната асоциация за расовата принадлежност на разплодния материал; за наличие на апаратура за инструментално осеменяване на елитни майки или за 10 км изолация при естественото им съешаване в племенните пчелини и 5 км за репродуктивни пчелини; за наличие на оборудвана лаборатория;
  3. документ, удостоверяващ професионалната квалификация на кандидата или на наетите от него лица за съответния вид дейности.
  (4) В 10-дневен срок от подаването на документите по ал. 3 длъжностните лица от областните дирекции “Земеделие и гори” получават становище от Районната ветеринарномедицинска служба за епизоотичната обстановка в района на пчелина и за здравословния статус на пчелните семейства. В същия срок длъжностните лица могат да извършат и проверка на място.
  (5) В срока по ал. 4 директорът или упълномощено от него длъжностно лице от съответната областна дирекция “Земеделие и гори” може да поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3.
  (6) В 7-дневен срок от получаване на становището по ал. 4 и 5 директорът на областната дирекция “Земеделие и гори” или упълномощено от него длъжностно лице регистрира или отказва регистрацията на пчелина. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (7) Регистрацията е валидна за срок от една година. След изтичането на срока на валидност нова регистрация се извършва въз основа на положително становище по ал. 3, т. 2 и ал. 4.
  (8) Собствениците или управителите на регистрираните пчелини са длъжни да заявят в областната дирекция “Земеделие и гори” всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпването й.
  (9) Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната дирекция “Земеделие и гори”:
  1. по молба на производителя;
  2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
  3. при смърт на физическото лице;
  4. при спиране на производството за период 12 месеца;
  5. при установяване на влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била заявена в срока по ал. 8.
  (10) Заповедта по ал. 9 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по чл. 19. Няма желаещи за изказване.
  Гласуваме чл. 19 в редакцията на комисията.
  Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По чл. 20 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 20:
  “Чл. 20. (1) Забранява се:
  1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и роеве извън определените по чл. 18, ал. 1;
  2. търговия и превозването на пчелни майки, семейства и роеве без сертификат за произход, издаден от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и ветеринарномедицинско свидетелство за здравословно състояние.
  (2) Министърът на земеделието и горите може по изключение да разреши внос на пчелни майки извън определените по чл. 18, ал. 1 за научноизследователски цели при следните условия:
  1. вносителят е научен институт, опитна станция;
  2. вносът е за не повече от 20 пчелни майки;
  3. при положително становище на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Националната развъдна асоциация по пчеларство.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по чл. 20? Няма.
  Гласуваме чл. 20 в редакция на комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Глава четвърта. Производство и контрол на пчелни продукти”.
  Комисията предлага следното наименование на Глава четвърта, която става Глава пета: “Глава пета. Производство, търговия и контрол на пчелни продукти”.
  “Чл. 21. Производството на пчелни продукти обхваща получаването, преработката, пакетирането и съхранението на пчелен мед, цветен пчелен прашец, пчелно млечице, пчелен восък, прополис (пчелен клей) и пчелна отрова”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по наименованието на Глава четвърта и чл. 21 няма.
  Гласуваме!
  Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Чл. 22. Пчелният мед и другите пчелни продукти се подлагат на първична преработка в пчелините”.
  Има предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов за отпадане на чл. 22.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 22 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Желаещи за изказване няма.
  Гласуваме отпадането на чл. 22.
  Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
  Член 22 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По чл. 23 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 22:
  “Чл. 22. (1) Забранява се влагането на примеси, поправянето, имитирането и фалшифицирането на пчелния мед и пчелните продукти и продажбата на пчелен мед, който не отговаря на условията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.
  (2) Забранява се употребата на захар и други подсладители за подхранване на пчелните семейства по време на медосбора и в периода, когато подхранването би довело до наличие на остатъци в пчелния мед, предназначен за продажба.
  (3) Предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти се одобряват и регистрират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по чл. 23 няма.
  Гласуваме текста в редакция на комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
  Член 23, който става чл. 22 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов за отпадане на чл. 24.
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 23:
  “Чл. 23. Добивът, транспортирането, преработката и съхранението на пчелен мед и пчелни продукти се извършва в амбалаж, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 7 януари 2002 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни и Наредба № 24 от 17 май 2001 г. за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни”.
  Моля да ми позволите да прочета текстовете до края на главата, тъй като по тях няма други направени предложения.
  По чл. 25 комисията подкрепя текста на вносителя и той става чл. 24:
  “Чл. 24. Забранява се използването на антибиотици, сулфонамиди при отглеждането и лекуването на болестите по пчелите и пилото”.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 26, който става чл. 25:
  “Чл. 25. При констатиране на заразни заболявания по пчелите и пчелното пило се прилага Наредба № 30 от 24 юли 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите”.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 26:
  “Чл. 26. Националният браншови пчеларски съюз подпомага извършването на контрол върху качеството на предлаганите на вътрешния пазар пчелни продукти и информира министъра на земеделието и горите за констатирани нарушения”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по тези текстове няма.
  Гласуваме членове от 24 до 27 ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Предложението на вносителя за наименованието на Глава пета е "Публични складове и търговия с пчелни продукти".
  Комисията не подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава пета и предлага Глава пета да отпадне. Тъй като с това наименование отпадат текстовете на три члена – 28, 29 и 30, комисията предлага те да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по предложението на комисията за отпадането на текстовете? Няма.
  Гласуваме отпадането на Глава пета и членове 28, 29 и 30 от нея.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете отпадат.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 27:
  "Чл. 27. С наименованието "Пчелен мед" се обозначават само продукти, отговарящи на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 28:
  "Чл. 28. Продукт, различен от пчелен мед, не може да се добавя към пчелния мед, предназначен за продажба."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по тези текстове? Няма.
  Гласуваме текстовете на чл. 31 и чл. 32, които стават чл. 27 и чл. 28, в редакцията на комисията, ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По чл. 33 има направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов – за отпадане на чл. 33.
  Това предложение е подкрепено от комисията и тя предлага чл. 33 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по това предложение? Няма.
  Гласуваме отпадането на чл. 33.
  Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
  Член 33 отпада.
  Моля да представите следващите текстове от Глава шеста.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По чл. 34 има предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 29:
  "Чл. 29. (1) Покупко-продажбата, окачествяването и съхранението на пчелните продукти се осъществява по партиди на отделни производители.
  (2) Всяка партида се придружава от сертификат за съответствие на качеството, издаден от акредитирана лаборатория.
  (3) Вземането на проби и окачествяването на пчелните продукти се извършва при условия и по ред, определени с Наредба № 2 от 27 януари 1997 г. за вземане на проби от хранителни продукти."
  По чл. 35 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 30, със следното съдържание:
  "Чл. 30. Пчелният мед и пчелните продукти се предлагат за продажба в опаковки, отговарящи на изискванията на чл. 7 от Закона за храните."
  По чл. 36 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 31:
  "Чл. 31. Вносът на пчелен мед и пчелни продукти се осъществява при наличие на сертификат за произход и качество и ветеринарномедицински сертификат, издадени от компетентните ветеринарномедицински органи на страната – износител."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по тези текстове.
  Заповядайте, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз имам една забележка. Виждам, че в ал. 3 на чл. 29 по предложението на комисията се посочва, че условията и редът за вземане на проби и окачествяване на пчелните продукти са съгласно Наредба № 2 от 27 януари 1997 г. Считате ли, че законов акт трябва да се позовава на конкретен подзаконов нормативен акт, с номер, дори с дата на обнародване? За пръв път виждам такова позоваване. По принцип в закона трябва да се посочи наредбата, издадена от съответния оправомощен орган – Министерския съвет или министър. Но в закона да се посочва конкретна наредба, която вече съществува, не знам доколко е правилно от нормативна гледна точка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Прави впечатление, че в целия законопроект има препращане към различни наредби, цитирани конкретно.
  Заповядайте, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Позволявам си да взема отношение, тъй като целият закон наистина се позовава на подобни текстове. Правена е справка с Юридическия отдел на Народното събрание. Във всички случаи това е постоянна практика тогава, когато става въпрос за уредена материя с нормативни актове, които съществуват в правния мир. Когато има материя, която не е регламентирана, тогава се посочва просто с наредба на еди-кой си орган. Така че това е взето предвид, имаше такава дискусия и в Комисията по земеделието и горите, заради което сме си позволили по този начин да изградим целия законопроект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания? Няма.
  Гласуваме членове от 34 до 36, който става чл. 31, ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Глава шеста – Опазване на пчелите”.
  Направено е предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следното наименование на глава шеста: “Глава шеста – Опазване на пчелините и пчелните семейства”.
  По чл. 37 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 32:
  “Чл. 32. (1) Физически и юридически лица, които провеждат дезинфекционни и дезинсекционни дейности с използване на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция, задължително предвиждат мерки за опазване на пчелите от отравяне.
  (2) Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително-защитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.”
  По чл. 38 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 33:
  “Чл. 33. (1) Забранява се употребата на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност, намиращи се във фаза на цъфтеж и през периода на отделяне на мана.
  (2) При масово проявление на вредители авиационно третиране на земеделски и/или горски култури с продукти и/или препарати за растителна защита по ал. 1 в райони, в които има пчелини, собственикът на земеделската и/или горска култура осъществява третирането след писмено разрешение на Регионалната служба за растителна защита.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по тези текстове? Няма.
  Гласуваме наименованието на глава шеста и членове 37 и 38, който става респективно чл. 33.
  Гласували 104 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направените предложения от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов за отпадане на чл. 39 и чл. 40 са подкрепени от комисията.
  Комисията предлага чл. 39 и чл. 40 да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по това предложение на комисията? Няма.
  Гласуваме отпадането на чл. 39 и чл. 40.
  Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете отпадат.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Чл. 41. При механизираната коситба на цъфтяща медоносна растителност в дневните часове, техниката трябва да е снабдена със специални устройства за прогонване на пчелите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41, който става чл. 34.
  По чл. 42 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов за отпадането му. Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 35:
  “Чл. 35. Разрешава се използването на система кошери “тръвна” за отглеждането на пчелни семейства. Не се разрешава придвижването и използването им при подвижно пчеларство.”
  По чл. 43 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение и от народния представител Теодора Константинова, което е подкрепено по ал. 3 и не е подкрепено в останалата му част, поради което аз ще го прочета.

  Ще прочета неподкрепената част:
  “В чл. 43, ал. 1 след думите “от Браншовия пчеларски съюз” да се добави “и други организирани пчелари”.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 36:
  “Чл. 36. (1) За осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне със заповед на ръководителя на областната дирекция “Земеделие и гори” се създават постоянни комисии по общини в състав: представител на дирекцията, на съответната община и пчелар – проверител от Националния браншови пчеларски съюз. При необходимост в състава на комисията се включват и представители на Националната ветеринарномедицинска служба или на Националната служба за растителна защита, както и на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
  (2) Министърът на земеделието и горите издава Правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по ал. 1.
  (3) Членовете на постоянните комисии по ал. 1 имат право по предложение на Националния браншови пчеларски съюз да инспектират състоянието на всеки пчелин. В рамките на работното време, членовете на постоянните комисии, притежаващи документ по утвърден образец, определен в правилника по ал. 2, имат право да влязат във всеки личен и обществен пчелин и да извършат прегледа на пчелните семейства и пчеларския инвентар.
  (4) Постоянните комисии по ал. 1 извършват есенен профилактичен преглед, а при необходимост – и пролетен профилактичен преглед на пчелните семейства.
  (5) Собствениците, чиито пчелни семейства са унищожени поради заболявания, включени в списъка по чл. 30, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, се обезщетяват при спазване изискванията на чл. 40, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
  Гласуваме предложението на госпожа Константинова, което не е подкрепено по ал. 1.
  Гласували 106 народни представители: за 32, против 66, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме членове от 41 до 43 включително, който става чл. 36.
  Гласували 106 народни представители: за 102, против 3, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Глава седма – Административнонаказателни разпоредби”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава седма.
  По чл. 44 има направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 37:
  “Чл. 37. (1) Който не регистрира пчелни семейства или не постави регистрационен номер на пчелина в нарушение на чл. 8, ал. 1 или ал. 5, се наказва с глоба от 50 до 100 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 300 лв.”
  По чл. 45 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което се подкрепя от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 38:
  “Чл. 38. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 4, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., а за нарушения по т. 2, 3 и 4 – от 500 до 700 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.”
  По чл. 46 има направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което се подкрепя от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 39:
  “Чл. 39. При нарушения на чл. 18, ал. 1 и 2, пчелинът се отнема в полза на държавата.”
  По чл. 47 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 40:
  “Чл. 40. (1) Лице, което произвежда и/или търгува с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) в нарушение на правилата по чл. 19, ал. 1, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) Лице, което произвежда елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци), без да е регистрирано по чл. 19, ал. 2, се наказва с глоба от 500 лв.
  (3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2500 до 3000 лв.”
  По чл. 48 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 48, който става чл. 41:
  “Чл. 41. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 20, ал. 1, се наказва с глоба от 800 до 1000 лв. Внесените пчелни майки, роеве и пчелни семейства се отнемат в полза на държавата.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1300 до 1500 лв.”
  По чл. 49 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 42:
  “Чл. 42. (1) Който наруши разпоредбите по чл. 22, ал. 1 и чл. 24, се наказва с глоба от 500 лв., като подправената, имитирана или некачествена продукция, се отнема в полза на държавата.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 лв., като подправената, имитирана или некачествена продукция се отнема в полза на държавата.”
  По чл. 50 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 50, който става чл. 43:
  “Чл. 43. (1) Който наруши правилата, определени по реда на чл. 22, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 лв.”
  Направено е предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов за създаване на чл. 50а, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага да се създаде чл. 50а, който става чл. 44:
  “Чл. 44. (1) Който не спазва мерките за опазването на пчелите от отравяне и начините за провеждане на растително-защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, определени по реда на чл. 32, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лева.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лева.”
  По чл. 51 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 51, който става чл. 45:
  “Чл. 45. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 33 се наказва с глоба от 4000 до 5000 лева.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от размер от 8000 до 1000 лева.”
  По чл. 52 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов за отпадане на чл. 52.
  Комисията подкрепя това предложение и предлага чл. 52 да отпадне.
  По чл. 53 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 46:
  “Чл. 46. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 34 се наказва с глоба от 400 до 500 лева.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1000 лева.”
  По чл. 54 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 54, който става чл. 47:
  “Чл. 47. За повторно нарушение по чл. 37, 38 и от чл. 40-46, предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер.”
  По чл. 55 е направено предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 55, който става чл. 48:
  “Чл. 48. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от министъра на земеделието и горите.
  (2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и горите или упълномощени от него длъжностни лица.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по Глава седма. Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване Глава седма – “Административнонаказателни разпоредби”.
  Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
  Глава седма е приета.
  Господин Моллов, моля да представите Допълнителната разпоредба.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: “Допълнителна разпоредба”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на Допълнителна разпоредба.
  “§ 1. По смисъла на този закон:
  1. “Ентомофилни растения” са диворастящи и културни растения, които се нуждаят от опрашване от пчели и други насекоми.
  2. “Пчелен мед” е хранителен вискозен, течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете или секрециите от/или върху живите части на растенията, които пчелите събират, трансформират, комбинират с конкретни вещества, които те отделят, складират и оставят да узреят във восъчни пити.
  3. “Подвижно пчеларство” е придвижването и временното настаняване на пчелни семейства в близост до медоносна растителност за ползването й като пчелна паша и за опрашване на ентомофилните култури и дивите растения.
  4. “Пчеларство” е дейност, свързана с отглеждане, развъждане и използване на медоносните пчели за опрашване на ентомофилни култури и производство на пчелни продукти.
  5. “Пчелен рояк” е част от пчелното семейство, състоящ се от една пчелна майка, пчели-работнички и търтеи (сезонно).
  6. “Пчелно семейство” е цялата биологична и производствена единица (колония), състояща се от пчелна майка, определено количество пчели-работнички и търтеи (сезонно), настанени в кошери с необходимото количество восъчни пити. Пчелното семейство се счита за едно и когато основното семейство се подпомага от помощно, настанено в същия кошер.
  7. “Пчелин” е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с наличното оборудване.
  8. “Пчелни продукти”, получени при отглеждане на пчели са: пчелен мед, пчелен восък, цветен пчелен прашец, прополис (пчелен клей), пчелно млечице и пчелна отрова.
  9. “Пчелно пило” са яйцата, ларвите и какавидите на пчелите-работнички, майки и търтеи в различен стадий от развитието им до излюпването на възрастното насекомо.
  10. “Пчелар – проверител” е опитен пчелар, притежаващ документ за успешно издържан изпит за повишаване на квалификацията в оторизирано от министъра на земеделието и горите учебно заведение.
  11. “Имитиран, подправен” е всеки продукт, който не отговаря на понятието “пчелен мед”, определено с т. 2.
  12. “Повторно извършване на нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за нарушение от същия вид.
  13. “Тръвна” е неразборен, плетен, конусовиден кошер със сламена покривка.
  14. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид наказание.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Моллов.
  Има ли желаещи за изказвания по Допълнителната разпоредба? Няма.
  Подлагам на гласуване § 1 от Допълнителната разпоредба на законопроекта.
  Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  Преходни и заключителни разпоредби, моля!


  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на “Преходни и заключителни разпоредби”.
  Комисията предлага следната редакция на § 2:
  “§ 2. (1) В тримесечен срок от влизането на закона в сила министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 19, ал. 1; чл. 22, ал. 3 и чл. 32, ал. 2, както и правилника по чл. 36, ал. 2.
  (2) До приемането на наредбата по чл. 32, ал. 2 се запазва действието на Наредба № 5 за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскането и прашенето на растителността.”
  По § 3 има предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 3:
  “§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на закона собствениците на пчелини са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2.”
  Комисията предлага да се създаде § 3а, който става § 4:
  “§ 3а. Система кошери “тръвна” по чл. 35 се използва за отглеждане на пчелни семейства в срок до 31 декември 2006 г.”
  По § 4 има предложение от народните представители Коста Костов и Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя.
  Комисията предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  “§ 5. Собствениците на пчелни семейства подават заявление за регистрация по чл. 8, ал. 1 в тримесечен срок от влизането на този закон в сила.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6:
  “§ 6. Този закон отменя Закона за пчеларството (обн., ДВ, от 1983 г. и попр. в следващи години.).”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7:
  “§7. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по тези два текста от Преходните и заключителни разпоредби има ли? Няма.
  Моля, гласувайте “Преходни и заключителни разпоредби” и параграфи от 2 до 6 включително, който става § 7, в редакция на комисията.
  Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети, а с това и целият закон.
  Обявявам 30 мин. почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Възобновявам заседанието.
  Продължаваме по дневния ред със законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Не е гласувано, господин председател!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Второ четене – продължение.
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, предлагам преди продължението на доклада на Комисията по правните въпроси относно законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон.
  Комисията предлага да се създадат нови параграфи 22 и 23 със следната редакция:
  “§ 22. В чл. 204 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Облигации може да се издават само от акционерно дружество. Издаване на облигации чрез публично предлагане може да се извършва най-малко две години след вписване на дружеството в Търговския регистър и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание.”
  § 23. В чл. 205, ал. 2, т. 2 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези два параграфа – 22 и 23, има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте ан блок параграфи 22 и 23 според редакцията на комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 100, против 3, въздържали се 5.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако ми позволите, господин председател, да направя процедурно предложение - в залата да бъде допуснат заместник-министърът на икономиката господин Никола Янков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има процедурно предложение за допускане в зала на заместник-министъра.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 111 народни представители: за 87, против 22, въздържали се 2.
  Приема се.
  Поканете господин Янков в пленарната зала.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя по § 50, който става § 52. Ако ми позволите, да прочета цялото съдържание на параграфа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако няма направени предложения, които не са приети, може да го направите.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: “Глава шестнадесета -Преобразуване на търговски дружества. Раздел I - Общи разпоредби”.
  Комисията подкрепя текста за наименование на Глава шестнадесета и раздел I.

  “Форми на преобразуване

  Чл. 261. (1) Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.
  (2) При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.
  (3) Еднолично търговско дружество може да се преобразува и чрез прехвърляне на цялото си имущество на едноличния собственик, ако той е физическо лице.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.


  “Преобразуване на дружество в ликвидация
  и в несъстоятелност

  Чл. 261а. (1) Дружество в ликвидация може да се преобразува по реда на тази глава, ако за него са налице условията по чл. 274, ал. 1.
  (2) Дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, може да се преобразува, ако планът за оздравяване предвижда продължаване на дейността. За преобразуването се прилагат правилата на тази глава.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Съотношение на замяна

  Чл. 261б. (1) При преобразуване съдружниците или акционерите в преобразуващите се дружества стават съдружници или акционери в едно или повече от новоучредените и/или приемащите дружества. Придобитите дялове или акции след преобразуването трябва да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове или акции в преобразуващото се дружество.
  (2) За постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да бъдат направени парични плащания на съдружниците или акционерите в размер не повече от 10 на сто от съвкупната номинална стойност на придобитите дялове или акции.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Отговорност на членовете на управителните органи

  Чл. 261в. Членовете на управителните органи на преобразуващите се и приемащите дружества отговарят пред съдружниците и акционерите в дружеството за вреди от неизпълнение на задълженията им при подготовката и провеждането на преобразуването.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Запазване права на трети лица

  Чл. 261г. (1) При преобразуване съществуващи залози и запори върху дялове и акции в преобразуващи се дружества преминават върху придобитите в замяна дялове или акции в приемащи и/или новоучредени дружества.
  (2) Преминаващите залози и запори се вписват служебно или по искане на кредитора в търговския регистър или в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Раздел II
  Преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне
  и отделяне”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздела.

  “Вливане

  Чл. 262. (1) При вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
  (2) В случая по ал. 1 не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на приемащото дружество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Сливане

  Чл. 262а. При сливане цялото имущество на две или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно новоучредено дружество, което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Разделяне

  Чл. 262б. (1) При разделяне цялото имущество на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към две или повече дружества, които стават негови правоприемници за съответна част. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.
  (2) Дружествата, към които преминава имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) при разделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при разделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно.
  (3) Едновременно с разделянето не може да се извърши промяна на правната форма на приемащо дружество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Отделяне

  Чл. 262в. (1) При отделяне част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото. Преобразуващото се дружество не се прекратява.
  (2) Дружествата, към които преминава частта от имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) при отделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при отделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно.
  (3) При отделяне не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на преобразуващото се или на приемащото дружество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Отделяне на еднолично търговско дружество
  Чл. 262г. (1) При отделяне на еднолично търговско дружество част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава върху едно или повече еднолични дружества с ограничена отговорност и/или еднолични акционерни дружества (новоучредени дружества), при което преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала им. Това преобразуване може да се извърши едновременно с отделяне по чл. 262в.
  (2) За отделянето на еднолично търговско дружество се прилагат правилата за отделяне чрез учредяване, доколкото този закон не предвижда друго.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Договор и план за преобразуване
  Чл. 262д. (1) Преди вземането на решение за преобразуване между участващите в него приемащи и/или преобразуващи се дружества се сключва договор за преобразуване.
  (2) Договорът за преобразуване може да се сключи и след вземането на решение. В този случай преобразуващите се и приемащите дружества подготвят проект на договор, за който се прилагат всички правила относно договора за преобразуване. За дата на договора за преобразуване по смисъла на този раздел се счита датата на проекта на договора.
  (3) При разделяне с учредяване, при отделяне с учредяване и при отделяне на еднолично търговско дружество договор не се сключва. В този случай преобразуващото се дружество съставя план за преобразуване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Форма на договора и плана за преобразуване
  Чл. 262е. (1) Договорът за преобразуване се сключва от лицата, представляващи дружеството, в писмена форма с нотариална заверка на подписите им.
  (2) Когато се подготвя проект на договор, той трябва да бъде съставен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи всяко от преобразуващите се и приемащите дружества.
  (3) Планът за преобразуване се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите от управителния орган на дружеството или от съдружниците с право на управление в персонално дружество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Съдържание на договора и плана за преобразуване
  Чл. 262ж. (1) Договорът за преобразуване урежда начина, при който ще се извърши преобразуването.
  (2) Договорът за преобразуване трябва да съдържа най-малко следното:
  1. правната форма, фирмата и седалището на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества;
  2. съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
  3. размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 261б, ал. 2, както и срока за изплащането им;
  4. описание на дяловете, акциите или членството, което всеки съдружник или акционер придобива в новоучредените и/или приемащите дружества;
  5. условията относно разпределянето и предаването на акциите от новоучредените или приемащите дружества;
  6. момента, от който участието в новоучредено или приемащо дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право;
  7. момента, от който действията на преобразуващите се дружества се считат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества за целите на счетоводството;
  8. правата, които новоучредените или приемащите дружества дават на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книжа, които не са акции;
  9. всяко преимущество, предоставено на проверителите по чл. 262л или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества.
  (3) Планът за преобразуване, освен данните по ал. 2, трябва да съдържа още и:
  1. точно описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към всяко новоучредено дружество;
  2. разпределението на дяловете, акциите или членството в новоучредените и/или преобразуващите се дружества между съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества и критерия за това разпределение.
  (4) Съотношението на замяна се определя към дата, която не може да е по-рано от 6 месеца преди датата на договора или плана за преобразуване и по-късно от датата на договора или плана за преобразуване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Действие на договора за преобразуване
  Чл. 262з. (1) Договорът за преобразуване има действие от момента на сключването му за всяко от преобразуващите се и приемащите дружества. Когато договорът не бъде одобрен с решението за преобразуване на едно от участващите дружества, той се прекратява. В този случай не се носи отговорност за вреди.
  (2) Преди решението за преобразуване договорът може да бъде прекратен от управителния орган на дружеството. След вземането на решение за преобразуване и преди вписването на преобразуването договорът може да бъде прекратен само с решение, взето със съответното мнозинство по чл. 262п.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Доклад на управителния орган
  Чл. 262и. (1) Управителният орган на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества съставя писмен доклад за преобразуването. За персоналните дружества докладът се съставя от съдружниците с право на управление.
  (2) Докладът по ал. 1 съдържа подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне – на критерия за разпределение на дяловете и акциите. В доклада задължително се посочват данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Представяне на договора, плана и доклада в съда
  Чл. 262к. (1) Договорът или планът за преобразуване и докладът на управителния орган се представят в съда по седалището на всяко преобразуващо се и приемащо дружество.
  (2) Представянето на документите по ал. 1 за участващите капиталови дружества се обнародва в “Държавен вестник” в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решението за преобразуване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Проверка на преобразуването
  Чл. 262л. (1) Договорът или планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител за всяко преобразуващо се или приемащо дружество.
  (2) Проверителят се назначава от управителния орган или от съдружниците с право на управление за всяко преобразуващо се или приемащо дружество. По общо искане на управителните органи съдът по чл. 263в, ал. 1 или чл. 263г, ал. 1 може да назначи общ проверител за всички преобразуващи се и приемащи дружества.
  (3) Проверителят трябва да бъде регистриран одитор. Проверител не може да бъде лице, което през последните две години е било одитор на дружеството, което го назначава или което е изготвило оценка на непарична вноска. Назначеният проверител не може да бъде избиран за одитор на някое от участващите в преобразуването дружества две години след датата на преобразуването.
  (4) На проверителя се осигурява достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до всяко от преобразуващите се и приемащите дружества, които са свързани със задачата му.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Доклад на проверителя
  Чл. 262м. (1) Назначеният проверител съставя доклад за проверката до съдружниците или акционерите на съответните дружества. Когато е назначен общ проверител, той съставя общ доклад за всички дружества.
  (2) Докладът на проверителя трябва да съдържа оценка дали предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна е адекватно и разумно и да посочва:
  1. използваните методи при определяне на съотношението на замяна;
  2. доколко използването на тези методи е подходящо и правилно в конкретния случай;
  3. стойностите, получени при използването на всеки метод, и относителното значение на всеки метод при определяне стойността на акциите или дяловете;
  4. особените затруднения при оценяването, ако е имало такива.
  (3) Проверителят отговаря пред всички участващи в преобразуването дружества и пред техните съдружници и акционери за вреди от неизпълнение на задълженията си.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Задължение за предоставяне на информация

  Чл. 262н. (1) Преди вземане на решението за преобразуване на разположение на сътрудниците и акционерите се предоставят:
  1. договорът или планът за преобразуване;
  2. докладът на управителния орган;
  3. докладът на проверителя;
  4. годишните счетоводни отчети и докладите за дейността на всички преобразуващи се и приемащи дружества за последните три финансови години, ако има такива;
  5. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или на плана за преобразуване, освен ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила по-малко от шест месеца преди тази дата;
  6. проектите на нов дружествен договор или устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на устава или дружествения договор на всяко от приемащите и преобразуващите се дружества.
  (2) Материалите по ал. 1 се предоставят в седалището и на адреса на капиталовите търговски дружества в срок 30 дни преди датата на общото събрание. При поискване копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник или акционер безплатно.
  (3) Срокът по ал. 2 може да не бъде спазен ако всички съдружници или акционери са гласували за преобразуването.
  (4) Управителните органи на всяко от преобразуващите се или приемащите дружества са длъжни да информират общото събрание на съдружниците или акционерите за всяка промяна в имуществените права и задължения, настъпила между изготвянето на договора или плана за преобразуване и деня на общото събрание. За промяната се уведомяват и управителните органи на другите преобразуващи се или приемащи дружества, които са длъжни да уведомят общите събрания на своите дружества.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Решение за преобразуване

  Чл. 262о. (1) Решението за преобразуване се взема поотделно за всяко преобразуващо се или приемащо дружество.
  (2) С решението за преобразуване се одобрява договорът или планът за преобразуване.
  (3) Ако общото събрание е одобрило проект на договор за преобразуване управителният орган на дружеството е длъжен да го сключи само ако това е изрично предвидено в решението.
  (4) С решението за преобразуване се приемат и предвидените в този раздел решения относно всички свързани с преобразуването промени.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Мнозинство за вземане на решението за преобразуване

  Чл. 262п. (1) Преобразуване на събирателно или командитно дружество се извършва със съгласието на всички съдружници, дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  (2) Решението за преобразуване на дружество с ограничена отговорност се взема от общото събрание на съдружниците с мнозинство 3/4 от капитала.
  (3) Решението на преобразуване на акционерно дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.
  (4) За преобразуване на командитно дружество с акции е необходимо решение на неограничено отговорните съдружници, взето единодушно в писмена форма с нотариална заверка на подписите, и решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.


  “Съгласие за преобразуване

  Чл. 262р. (1) Когато в резултат на преобразуване съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер става неограничено отговорен съдружник, необходимо е изричното му съгласие.
  (2) Съгласието се счита дадено, ако съдружникът или акционерът е гласувал за решението за преобразуване. В този случай на общото събрание присъства нотариус, който съставя констативен протокол по чл. 488а от ГПК, препис от който се прилага към протокола на общото събрание.
  (3) Ако съдружник или акционер не е участвал при вземане на решението, съгласието му може да бъде дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Новоучредено дружество

  Чл. 262с. (1) Ако при преобразуване се учредява ново дружество, с решението на всяко от преобразуващите се дружества се приема дружественият договор и/или уставът на всяко от новоучредените дружества и се избират органи.
  (2) С вземането на решението по ал. 1 се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор или устава.
  (3) Размерът на капитала на новоучредено дружество не може да бъде по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към дружеството при преобразуването. Прилага се съответно и чл. 262у, ал. 3.
  (4) За новоучреденото дружество се прилагат съответно правилата за конкретния вид търговско дружество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.  “Изменение на дружествения договор или устава

  Чл. 262т. (1) Измененията или допълненията на дружествения договор и/или устава на приемащо дружество, които се извършват при преобразуването, се приемат с решението на всяко от преобразуващите се дружества и с решението на това приемащо дружество.
  (2) Измененията или допълненията на дружествения договор и/или устава на преобразуващо се дружество се приемат с решението за преобразуването му.
  (3) С вземането на решението по ал. 1 и 2 се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор и/или устава.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Увеличаване на капитала

  Чл. 262у. (1) Капиталът на приемащо дружество се увеличава за извършване на преобразуването, доколкото е необходимо да бъдат създадени нови дялове или акции за съдружниците и акционерите на преобразуващите се дружества. Размерът на увеличението не може да е по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към това дружество при преобразуването.
  (2) Увеличаване на капитала на приемащо дружество може да не се извършва, когато:
  1. то притежава собствени акции, или
  2. преобразуващо се дружество притежава акции в приемащото дружество и те са изплатени изцяло.
  (3) Не може да се извършва увеличаване на капитала на приемащо дружество, когато:
  1. то притежава акции в преобразуващо се дружество;
  2. преобразуващо се дружество притежава собствени акции, или
  3. преобразуващо се дружество притежава акции в приемащото дружество и те не са изплатени изцяло.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Проверка на капитала

  Чл. 262ф. (1) Когато при преобразуване се учредява капиталово търговско дружество или се извършва увеличаване на капитала на приемащо дружество, проверителите на всички дружества изготвят освен доклада по чл. 262м и общ доклад, в който проверяват дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1.
  (2) Чистата стойност на имуществото се установява като разлика между справедливата цена на правата и задълженията, които при преобразуването преминават към новоучредено или приемащо дружество.
  (3) В случаите по ал. 2 не се прилагат правилата за вноски в капитала.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Намаляване на капитала

  Чл. 262х. (1) Ако при отделяне се извършва намаляване на капитала на преобразуващото се дружество, не могат да се правят плащания на съдружниците и акционерите. Правилата за защита на кредиторите не се прилагат.
  (2) Алинея 1 се прилага и когато приемащо дружество намалява капитала си за извършване на преобразуването.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Притежатели на особени права

  Чл. 262ц. (1) На притежателите на ценни книжа, които не са акции и дават особени права, трябва да бъдат предоставени равностойни права в приемащите или новоучредените дружества след преобразуването.
  (2) За предаването на ценни книжа по ал. 1 се прилага чл. 262ч.
  (3) Алинея 1 не се прилага, в случай че събранието на притежателите на тези ценни книжа, ако такова се предвижда от закона, се е съгласило с промяната на правата по тях или всеки притежател поотделно е дал съгласие за промяна на правото си или може да предяви притежаваните от него ценни книжа за обратно изкупуване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.


  “Предаване на акциите
  Чл. 263ч. (1) След вземане на решение за преобразуване от всички участващи дружества управителният орган на приемащо или новоучредено акционерно дружество или командитно дружество с акции предава на депозитар временните удостоверения или акциите, които трябва да получат съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества.
  (2) Депозитарят е физическо или юридическо лице, упълномощено от управителния орган на отделно преобразуващо се дружество. За отношенията между депозитаря и съдружниците или акционерите на преобразуващото се дружество се прилагат правилата на договор за поръчка. Депозитарят не упражнява правата по предадените му акции.
  (3) Депозитарят е длъжен след вписването по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 да предаде в двумесечен срок на акционерите временните удостоверения или акциите. Срокът тече отделно за съдружниците или акционерите на всяко от преобразуващите се дружества от датата на обнародване на преобразуването от съда по неговото седалище.
  (4) Неполучените в срока по ал. 3 временни удостоверения или акции се връщат на управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество. Непотърсените в едногодишен срок акции на приносител се продават от управителния орган, като правата на досегашните акционери се погасяват, а получените суми се отнасят във фонд “Резервен”. Едногодишният срок тече от изтичането на срока по ал. 3.
  (5) Когато съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества трябва да получат безналични акции, управителният орган на приемащо или новоучредено дружество заявява пред Централния депозитар регистрацията на емисията акции, включително откриването на сметки или прехвърлянето на вече издадени акции. След вписването по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 Централният депозитар регистрира емисията и разпределя акциите по сметки или регистрира прехвърлянето на акциите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Замяна на акции на приносител
  Чл. 262ш. (1) Притежателите на акции на приносител в преобразуващо се дружество се посочват в списъка на лицата, придобиващи дялове, акции или членство в новоучредено или приемащо дружество, в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар, или в търговския регистър с обозначение на класа и номерата на притежаваните от тях акции.
  (2) Когато притежател на акции на приносител до заявяване на преобразуването за вписване депозира в дружеството акциите си, той се посочва поименно в документите по ал. 1.
  (3) След датата на преобразуването всяко лице може да поиска писмено да бъде посочено поименно в книгата на акционерите или в търговския регистър, като представи притежаваните от него акции на приносител. До този момент лицето не може да упражнява правата по дяловете, акциите или членството, придобити в замяна на съответните акции на приносител, и те не се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Заявяване за вписване на вливане и сливане
  Чл. 263. (1) Управителният орган на всяко от преобразуващите се дружества заявява за вписване вливането или сливането в съда по седалището на съответното дружество. Към заявлението за вписване се прилагат договорът за преобразуване и решенията на всички участващи в преобразуването дружества.
  (2) Управителният орган на приемащото или новоучреденото дружество заявява за вписване вливането или сливането в съда по седалището на това дружество. Освен документите по ал. 1, към заявлението се прилагат:
  1. доказателства за правното положение на всяко от преобразуващите се дружества;
  2. официално удостоверен препис от представения в съда дружествен договор и/или устав на всяко от преобразуващите се дружества;
  3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  4. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
  5. доказателства, че преобразуването е заявено за вписване съгласно ал. 1 за всяко от преобразуващите се дружества;
  6. докладите на проверителите;
  7. съгласията по чл. 262р;
  8. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
  9. декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Заявяването за вписване за всяко от преобразуващите се дружества по ал. 1 може да бъде направено и от управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество.
  (4) Заявяването за вписване при персонални дружества се извършва от всеки от съдружниците с право на управление.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Заявяване за вписване на разделяне и отделяне
  Чл. 263а. (1) Управителният орган на всяко от новоучредените и/или приемащите дружества заявява за вписване разделянето или отделянето в съда по седалището на съответното дружество. Към заявлението за вписване се прилагат:
  1. договорът или планът за преобразуване и решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
  2. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на органите му.
  (2) Управителният орган на преобразуващото се дружество заявява за вписване разделянето или отделянето в съда по седалището на това дружество. Освен документите по ал. 1 за всички новоучредени и/или приемащи дружества към заявлението се прилагат:
  1. доказателства за правното положение на всяко от приемащите дружества;
  2. официално удостоверен препис от представения в съда дружествен договор и/или устав на всяко от приемащите дружества;
  3. препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  4. доказателства, че преобразуването е заявено за вписване съгласно ал. 1 за всяко от новоучредените и/или приемащите дружества;
  5. докладите на проверителите;
  6. съгласията по чл. 262р;
  7. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
  8. декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Заявяването за вписване за всяко от новоучредените и/или приемащите дружества по ал. 1 може да бъде направено и от управителния орган на преобразуващото се дружество.
  (4) Заявяването за вписване при персонални дружества се извършва от един или от всички съдружници с право на управление.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Срок за заявяване за вписване
  Чл. 263б. (1) Заявлението по чл. 263, ал. 2 и чл. 263а, ал. 2 не може да бъде направено по-късно от осем месеца след датата, към която е определено съотношението на замяна с договора или плана за преобразуване. Този срок не може да бъде продължаван или възобновяван.
  (2) В случаите, когато закон предвижда предварително разрешение за преобразуването от държавен орган, заявлението се подава в срока по ал. 1, а разрешението се представя на съда след издаването му.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "Вписване на вливане и сливане
  Чл. 263в. (1) Вписването на вливане или сливане се извършва от съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество не по-рано от 14 дни след заявяването. Съдът вписва едновременно и изменение на дружествения договор или устава, изменение на капитала и промени на лицата, управляващи и представляващи приемащото дружество, ако такива са направени при преобразуването.
  (2) Съдът по седалището на всяко от преобразуващите се дружества вписва вливането или сливането и заличава дружеството въз основа на съдебното решение по ал. 1, след като му е изпратено служебно или му е представено от лицата, оправомощени да заявят вписването.
  (3) Съдът по седалището на всяко от преобразуващите се дружества изпраща служебно и заверен препис от партидата в търговския регистър на заличеното дружество на съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  "Вписване на разделяне и отделяне
  Чл. 263г. (1) Вписването на разделяне или отделяне се извършва от съда по седалището на преобразуващото се дружество не по-рано от 14 дни след заявяването. Съдът вписва едновременно и изменение на дружествения договор или устава, изменение на капитала и промени на лицата, управляващи и представляващи преобразуващо се или приемащо дружество, ако такива са направени при преобразуването. При разделяне преобразуващото се дружество се заличава.
  (2) Съдът по седалището на всяко от приемащите и/или новоучредените дружества вписва разделянето или отделянето, новото дружество, ако такова се учредява, както и останалите промени за съответното дружество въз основа на съдебното решение по ал. 1 след като му е изпратено служебно или му е представено от лицата, оправомощени да заявят вписването.
  (3) Съдът по седалището на преобразуващото се дружество изпраща служебно и заверен препис от партидата в търговския регистър на това дружество на съда по седалището на всяко приемащо или новоучредено дружество."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  "Отказ за вписване на преобразуването
  Чл. 263д. Влязлото в сила решение, с което се отказва вписване на преобразуването се изпраща служебно от съда по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 на съда по седалището на всяко от участващите в преобразуването дружества."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  "Обнародване на преобразуването
  Чл. 263е. (1) Всеки съд по седалището на участващо в преобразуването дружество обнародва извършеното от него вписване.
  (2) Обявлението в "Държавен вестник" трябва да съдържа и уведомление на кредиторите за правата им във връзка с преобразуването."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  "Дата на преобразуването
  Чл. 263ж. (1) Преобразуването има действие от деня на вписване на вливането или сливането от съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество, съответно от деня на вписване на разделянето или отделянето от съда по седалището на преобразуващото се дружество.
  (2) В договора или в плана за преобразуване може да се предвиди по-ранна дата, от която действията на преобразуващите се дружества се считат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите за целите на счетоводството. Тази дата не може да предхожда с повече от 6 месеца датата на договора или плана за преобразуване."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  "Заключителен и встъпителен баланс
  Чл. 263з. (1) Всяко преобразуващо се дружество, което се прекратява, съставя заключителен баланс към датата на преобразуването. Екземпляр от заключителния баланс се предава на всяко от приемащите или новоучредените дружества.
  (2) Всяко новоучредено дружество съставя встъпителен баланс към датата на преобразуването на основата на балансовите стойности на получените чрез преобразуването активи и пасиви или на основата на справедливата им цена.
  (3) Когато в договора или в плана за преобразуване е предвидена по-ранна дата, съгласно чл. 263ж, ал. 2, заключителни и встъпителни баланси се съставят към тази дата."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  "Действия на преобразуването
  Чл. 263и. (1) С вписването на преобразуването по чл. 263в, ал. 1, съответно по чл. 263г, ал. 1, възникват новоучредените дружества и се прекратяват преобразуващите се дружества, освен преобразуващото се дружество при отделяне.
  (2) С вписването на вливането или сливането, правата и задълженията на преобразуващите се дружества преминават върху приемащото или новоучреденото дружество. Съдружниците и акционерите в преобразуващите се дружества стават съдружници или акционери в приемащото или в новоучреденото дружество.
  (3) С вписването на разделянето правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават върху всяко приемащо и/или новоучредено дружество съответно на разпределението, предвидено в договора или плана за преобразуване. Ако едно право не е разпределено, то преминава върху всички правоприемници пропорционално на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото. Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в едно или повече от приемащите или новоучредените дружества, според предвиденото в договора или плана за преобразуване.
  (4) С вписването на отделянето част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминава върху всяко приемащо и/или новоучредено дружество, съответно на разпределението, предвидено в договора или плана за преобразуване. Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в едно или повече от приемащите или новоучредените дружества и/или запазват членството си в преобразуващото се дружество, според предвиденото в договора или плана за преобразуване.
  (5) С вписването на отделяне на еднолично търговско дружество, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминава върху новоучреденото дружество. Преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество.
  (6) Когато в имуществото на преобразуващо се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, съдебното решение по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 се вписва в съответния регистър. При разделяне и отделяне към съдебното решение се прилага и договорът или планът за преобразуване.
  (7) При разделяне и отделяне заварените висящи производства по дела продължават в лицето на правоприемника на страната, според предвиденото в договора или плана за преобразуване. Когато преобразуващото се дружество е ответник, съдът служебно привлича като страна всички дружества, които отговарят солидарно, съгласно чл. 263л, ал. 1 и 2.
  (8) Разрешения, лицензии или концесии, притежавани от преобразуващото се дружество, когато то се прекратява, преминават върху приемащото или новоучреденото дружество при вливане или сливане, а при разделяне – върху определеното с договора или плана за преобразуване дружество, доколкото закон или актът за доставяне не предвижда друго."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Дотук, моля.
  Уважаеми народни представители, чухте съдържателния доклад на госпожа Мингова.
  Има ли желаещи за изказване? Бих се изненадал, ако има, но все пак съм длъжен да попитам.
  Аз самият ще си позволя чисто редакционно с ваше позволение да обърна внимание на това, че в прочетения дотук параграф на няколко места се използва като множествено число на "ценна книга" – "ценни книжа."
  Искам да обърна внимание, че от тази гледна точка в нормативните актове има пълна неразбория, но поне бих помолил в Търговския закон да бъде единна словоупотребата, тъй като в сега действащия Търговски закон в този му вид навсякъде е използвано "ценни книги", което според мен е коректният текст, това е коректната форма, но така или иначе, без да се навлиза по съществото на спора, поне в рамките на Търговския закон, нека да бъде единна словоупотребата и все пак да си личи, че това е един нормативен акт и по един и същи начин се използват съответните форми.


  Втората ми бележка е по чл. 263и, ал. 6. Бих помолил колегите юристи да обърнат внимание. Бележката ми е чисто редакционна. Алинеята гласи: “Когато в имуществото на преобразуващо се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ…”. Щом е вещно право, то не може да бъде върху друго, освен върху недвижим имот или върху движима вещ. Така че това е съвършено излишно. Впрочем има и други малки излишности, но тази е доста дразнеща, струва ми се. Затова предлагам да отпадне. Бих се обърнал към господин Соколов, господин Пенчев – юристите, които силно се надявам, няма да възразят срещу това предложение. Нали, господин Соколов?
  Като изключа израза “ценни книжа”, който да стане “ценни книги” и което предлагам сега да не го гласуваме, поне това да бъде подложено на гласуване – отпадането на израза “върху недвижим имот или върху движима вещ” в ал. 6 на чл. 263и.
  Уважаеми народни представители, моля ви, гласувайте предложението за отпадане на този израз.
  Гласували 98 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 3.
  Предложението се приема.
  Сега ще си позволя да подложа на гласуване ан блок текстовете дотук, представени от госпожа Мингова, както са подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте тези текстове.
  Гласували 104 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 7.
  Тези текстове се приемат.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По чл. 263к комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция:
  “Защита на кредиторите при вливане и сливане
  Чл. 263к. (1) Приемащото или новоучреденото дружество управляват отделно преминалото върху тях имущество на всяко от преобразуващите се дружества за срок от 6 месеца. Срокът тече отделно за всяко от преобразуващите се дружества от датата на обнародване на вливането или сливането от съда по неговото седалище.
  (2) В срока по ал. 1 всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) Членовете на управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Предлагам да спрем дотук, за да не възникнат възражения у някои колеги, защото текстът на вносителя редакционно е малко по-различен, но съдържателно няма разлика.
  Желаещи за изказване? Господин Соколов? Господин Пенчев? Не виждам.
  Моля ви, гласувайте текста на чл. 263к в редакцията на комисията.
  Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА:
  “Защита на кредиторите при разделяне и отделяне
  Чл. 263л. (1) За задълженията, възникнали до датата на преобразуването, отговарят солидарно всички участващи в преобразуването дружества освен прекратените. Отговорността на всяко дружество е до размера на получените от него права освен на дружеството, на което задължението е разпределено с договора или плана за преобразуване.
  (2) Ако при разделяне едно задължение не е разпределено, за него отговарят солидарно и неограничено всички приемащи и/или новоучредени дружества. Платеното на кредитора се понася от тях пропорционално на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото.
  (3) В случаите на разделяне и отделяне, когато част от имуществото преминава върху едно или повече съществуващи дружества, за всяко от приемащите дружества се прилагат съответно и правилата за отделно управление по чл. 263к.
  (4) Когато при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване размерът на капитала на преобразуващото се дружество е бил по-голям от общия размер на капитала на всички новоучредени дружества, кредиторите с вземания, възникнали преди датата на преобразуването, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала. Това важи и когато някое или всички новоучредени дружества са персонални.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Неограничена отговорност при преобразуване
  Чл. 263м. (1) Неограничено отговорните съдружници в преобразуващите се дружества продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали до датата на преобразуването.
  (2) Когато при преобразуване едно лице става неограничено отговорен съдружник в приемащо дружество, то не отговаря за задълженията на това дружество, възникнали до датата на преобразуването.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Забрана за освобождаване от задължение за вноски
  Чл. 263н. (1) Съдружници или акционери в преобразуващо се или приемащо дружество не се освобождават от задължението за вноски, които не са изплатени изцяло.
  (2) След датата на преобразуването вноските се дължат към приемащото или новоучреденото дружество при вливане или сливане, а при разделяне и отделяне – съобразно предвиденото в договора или плана за преобразуване.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи за изказване?
  Аз лично искам да обърна внимание на нещо, което ми е тотално неясно. Не разбирам последното изречение на чл. 263л, ал. 4. Чета тази алинея:
  “(4) Когато при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване размерът на капитала на преобразуващото се дружество е бил по-голям от общия размер на капитала на всички новоучредени дружества, кредиторите с вземания, възникнали преди датата на преобразуването, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала.”
  Изречението, което силно ме смущава, е следното: “Това важи и когато някое или всички новоучредени дружества са персонални.” За какъв капитал можем да говорим при персоналните дружества, та да се търси разликата в капитала – това не го разбирам.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Господин председател, най-добре Вие бихте могли да кажете, ако виждате нещо несъответно. Това е предложение на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Мога да кажа, че това нещо няма смисъл.
  Заповядайте, господин Жотев.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
  Господин председател, правя процедура във връзка с Вашето изложение, което предлагам да бъде оформено като изказване по подходящия ред: да извикате заместника си, Вие да слезете тук, пред нас, за да бъдете един от нас, равните. Иначе всъщност се получава като една студентска аудитория и Вие казвате, че нещо Ви е тотално ясно, нещо не Ви е тотално ясно и ние не можем да преценим доколко тотално ясното за Вас трябва да бъде подкрепено от нас, неуките.
  Така че, много Ви моля, повече уважение в този скучен следобед, където очевидно това, за което сме дошли извънредно от избирателните райони, няма да се случи, докато Вие пазарувате местата на управителя и на подуправителя. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Жотев. Приемам Вашата бележка, прав сте.
  Господин Пенчев!
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, колеги! Тъй като и аз не бих могъл да дам обяснение на този текст, правя процедурно предложение да отложим гласуването на чл. 263л. Утре да повикаме представител на вносителя, но не от Министерството на икономиката, а от Министерството на правосъдието и евентуално той да обясни какво има предвид. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пенчев.
  Има процедурно предложение за отлагане на разискването и гласуването на чл. 263л.
  Уважаеми народни представители, моля ви, гласувайте това предложение.
  Гласували 86 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 8.
  Приема се отлагането на текста.
  Сега подлагам на гласуване това, което беше предложено в останалите текстове, приети от комисията.
  Моля, гласувайте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласували 94 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 11.
  Текстът е приет.
  Следващият текст, госпожо Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По чл. 263о комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “Оспорване на преобразуването
  Чл. 263о. (1) Всеки съдружник или акционер в участващо в преобразуването дружество, както и всяко от участващите в преобразуването дружества може да предяви иск пред съда по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1, за да установи, че при преобразуването е допуснато някое от следните нарушения, независимо от това при кое от участващите в преобразуването дружества е нарушението:
  1. липсва договор, проект за договор, план за преобразуване или те са недействителни;
  2. не са спазени изискванията на чл. 262е, чл. 262ж, ал. 2, т. 1, 2 и 8 и ал. 3, чл. 262и, чл. 262к, чл. 262л, ал. 2 и 3, чл. 262м – чл. 262ф и чл. 262ц, ал. 1;
  3. решението за преобразуване противоречи на императивни разпоредби на закона или учредителния договор, съответно на устава на дружеството.
  (2) Нееквивалентно съотношение на замяна не е основание за предявяване на иск по ал. 1. Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74.
  (3) Искът по ал. 1 се предявява най-късно до датата на преобразуването срещу всички участващи в преобразуването дружества освен новоучредените. Всеки съдружник или акционер може да встъпи в производството и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
  (4) Предявяването на иск по ал. 1 спира вписването на преобразуването. Въз основа на влязлото в сила решение, с което се уважава искът, съдът отказва вписване на преобразуването.
  (5) Искът по ал. 1 се разглежда по правилата на Глава дванадесета “а” – “Бързо производство” от Гражданския процесуален кодекс, като чл. 126д не се прилага.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по така представения текст на чл. 263о.
  Заповядайте, господин Герджиков, имате думата.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да ви обърна внимание върху текста на чл. 263о, ал. 2, който се състои от две изречения, второто от които гласи: “Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74”. Разбирам замисъла, защото чл. 263о представлява един специален ред за атакуване на тези решения. Но много недобре стои като изречение в ал. 2 изключването на общия ред. Така че чисто редакционно би следвало това да бъде самостоятелна алинея на финала на чл. 263о, защото така съвсем необосновано е вмъкнато по средата на целия нормативен текст.
  Затова моето предложение е като една редакционна корекция изречението “Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74” да бъде като самостоятелна, последна алинея на чл. 263о – ал. 6. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания по този текст? Няма.
  Подлагам на гласуване чл. 263о заедно с редакционната корекция, направена в залата, изречението от ал. 2 “Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74” да бъде отделено в самостоятелна нова ал. 6.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 87 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА:
  “Недействителност на новоучредено дружество
  Чл. 263п. (1) След датата на преобразуването може да се иска обявяване на недействителност на новоучреденото при преобразуването дружество, като се прилага съответно чл. 70. Искът може да бъде предявен само от съдружник или акционер, или от орган на новоучреденото дружество.
  (2) Съдружник или акционер може да иска обявяване на недействителност и когато общото събрание, на което е взето решението за преобразуване, не е свикано по установения в закона или предвиден в дружествения договор или устава ред и той не е присъствал.
  (3) Искът по ал. 1 не може да бъде предявяван от съдружник или акционер, който е участвал в производство по иск за оспорване на преобразуването и искът е бил отхвърлен.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Иск за парично уравняване
  Чл. 263р. (1) Всеки съдружник или акционер в срок три месеца от датата на преобразуването може да предяви пред Окръжния съд иск за парично уравняване, ако приетото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна не е еквивалентно.
  (2) Искът по ал. 1 се предявява срещу приемащото или новоучреденото дружество при вливане или сливане. При отделяне и разделяне искът се предявява срещу дружеството или дружествата, в което съдружникът или акционерът участва след преобразуването.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Право на напускане
  Чл. 263с. (1) Съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер, чието правно положение се променя след преобразуването и който е гласувал против решението за преобразуване, може да напусне дружеството, в което е получил дялове или акции. Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до дружеството в срок три месеца от датата на преобразуването.
  (2) Напусналият съдружник има право да получи равностойността на притежавания преди преобразуването дружествен дял или акции съобразно предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна. Напусналият съдружник може да предяви иск за парично уравняване в срок три месеца от уведомлението по ал. 1.
  (3) Дяловете на напусналия съдружник се поемат от останалите съдружници, предлагат се на трето лице или с тях се намалява капиталът. Акциите на напусналия акционер се поемат от дружеството и за тях се прилагат правилата за придобиване на собствени акции освен чл. 187а, ал. 4.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Особени правила при участие само
  на персонални дружества
  Чл. 263т. (1) Когато всички участващи в преобразуването дружества са персонални, чл. 262и–262н не се прилагат.
  (2) По искане на съдружник с право на управление в едно от участващите дружества окръжният съд по седалището му назначава проверител, който извършва проверка за всички участващи в преобразуването дружества. В този случай се прилагат съответно чл. 262л и 262м.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по така представените текстове.
  Заповядайте, господин Герджиков.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Започвам да изпитвам известно неудобство, но все пак ще ми позволите да обърна внимание на чл. 263п ал. 1, където ме смущават две неща. Казано е, че “след датата на преобразуването може да се иска обявяване на недействителност на новоучреденото при преобразуването дружество, като се прилага съответно чл. 70”. Защо “съответно”, след като просто трябва да се прилага чл. 70 както си е. Не виждам никаква причина за “съответно” приложение.
  И следващото изречение: “Искът може да бъде предявен само от съдружник или акционер, или от орган на новоучреденото дружество”. Силно е притеснително органът на новоучреденото дружество да бъде с активна процесуална легитимация. Такова нещо аз досега не съм срещал, затова нека просто да си бъде “от новоучреденото дружество”. Това новоучредено дружество действа чрез своите органи както всяко юридическо лице.
  Така че, уважаеми народни представители, моето предложение е за отпадане на думата “съответно” пред “чл. 70” и за отпадане на думите “орган на”. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други предложения по този текст? Не виждам.
  Моля да гласуваме направеното предложение в ал. 1 на чл. 263п думите “съответно” от изречение първо да отпаднат, както да отпаднат и думите “орган на”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 90 народни представители: за 83, против 6, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  А сега гласуваме текстовете от чл. 263п до 263т.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 96 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 8.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: “Раздел III – Преобразуване чрез промяна на правната форма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел III.
  “Промяна на правната форма
  Чл. 264. (1) Търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.
  (2) Едновременно с промяната на правната форма не могат да се приемат нови съдружници или акционери.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “План за преобразуване
  Чл. 264а. (1) При промяна на правната форма управителният орган или съдружниците с право на управление в персонално дружество съставят план за преобразуване в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  (2) Планът за преобразуване трябва да съдържа най-малко следното:
  1. правната форма, фирмата и седалището на новоучреденото дружество;
  2. съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
  3. размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 261б, ал. 2, както и срок за изплащането им;
  4. описание на дяловете, акциите или членството, което всеки съдружник или акционер придобива в новоучреденото дружество, както и данни за съществуващи залози и запори;
  5. условията относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество;
  6. правата, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книжа, които не са акции.
  (3) Към плана за преобразуване се прилага и проект на нов дружествен договор или устав на новоучреденото дружество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Предоставяне на информация
  Чл. 264б. (1) Планът за преобразуване се представя в съда по седалището на дружеството. Ако преобразуващото се дружество е капиталово, представянето на плана се обнародва в “Държавен вестник” в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решение за преобразуване.
  (2) На разположение на съдружниците и акционерите се предоставят:
  1. планът за преобразуване заедно с проекта на нов дружествен договор или устав на новоучреденото дружество;
  2. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на плана за преобразуване, освен ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила по-малко от 6 месеца преди тази дата;
  3. данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч.
  (3) Материалите по ал. 2 се предоставят в седалището и на адреса на капиталовите търговски дружества в срок 30 дни преди датата на общото събрание. При поискване копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник или акционер безплатно.
  (4) Срокът по ал. 3 може да не бъде спазен, ако всички съдружници или акционери са гласували за преобразуването.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Проверка на преобразуването
  Чл. 264в. (1) Когато новоучреденото дружество е капиталово, планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител, назначен от управителния орган или от съдружниците с право на управление.
  (2) Проверителят съставя доклад за проверката до съдружниците или акционерите. Докладът трябва да съдържа оценка дали предвиденото в плана съотношение на замяна е адекватно и разумно и да посочва данните по чл. 262м, ал. 2.
  (3) За проверителя се прилагат съответно правилата на чл. 262л, ал. 3 и 4 и чл. 262м, ал. 3.
  (4) Освен в случаите по ал. 1 проверка на преобразуването се извършва и по искане на съдружник или акционер или по решение на управителен или контролен орган на дружеството. Когато проверката е поискана от съдружник, акционер или от контролен орган, проверителят се назначава от окръжния съд по седалището на дружеството.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Решение за преобразуване
  Чл. 264г. (1) Промяната на правната форма на дружеството се извършва с решение за преобразуване съгласно чл. 262п.
  (2) Когато при промяна на правната форма съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер става неограничено отговорен съдружник, се прилага чл. 262р.
  (3) С решението за преобразуване се одобрява или изменя планът за преобразуване. С това решение се приема и дружественият договор и/или уставът на новоучреденото дружество и се избират органи, с което се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор или устава.
  (4) За новоучреденото дружество се прилагат съответно правилата за конкретния вид търговско дружество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Капитал на новоучреденото дружество
  Чл. 264д. (1) Когато новоучреденото дружество е капиталово, размерът на капитала му не може да бъде по-голям от чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество. В този случай проверителят извършва проверка за спазването на това изискване.
  (2) Прилагат се съответно правилата на чл. 262ф, ал. 2 и 3.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  “Допълнителни правила при акционерно и командитно
  дружество с акции
  Чл. 264е. (1) За притежателите на акции на приносител и на особени права, които не са акции в преобразуващото се дружество, се прилагат съответно чл. 262ш и чл. 262ц.
  (2) За предаването на акции в новоучреденото дружество се прилага съответно чл. 262ч.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Вписване
  Чл. 264ж. (1) Промяната на правната форма се вписва от съда по седалището на преобразуващото се дружество не по-рано от 14 дни след заявяването.
  (2) Заявлението за вписване се подава от управителния орган или от съдружник с право на управление в новоучреденото дружество и към него се прилагат:
  1. решението за преобразуване;
  2. съгласията по чл. 264г, ал. 2;
  3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
  4. докладът на проверителя, ако е извършена проверка;
  5. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучреденото дружество, както и видът на членството;
  6. декларация на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Вписването се обнародва в “Държавен вестник”, когато преобразуващото се или новоучреденото дружество е капиталово.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Действие на вписването
  Чл. 264з. (1) Промяната на правната форма има действие от вписването в търговския регистър.
  (2) С вписването на промяната на правната форма преобразуващото се дружество се прекратява и възниква новоучреденото. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество.
  (3) Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в новоучреденото.
  (4) Когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, съдебното решение за вписване на промяната на правната форма се вписва в съответния регистър.
  (5) Разрешения, лицензии или концесии, притежавани от преобразуващото се дружество, преминават върху новоучреденото дружество, доколкото закон или актът за предоставяне не предвиждат друго.
  (6) Към датата на вписването се съставя заключителен и встъпителен баланс съгласно чл. 263з, ал. 1 и 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Защита на кредиторите
  Чл. 264и. (1) Неограничено отговорните съдружници в преобразуващото се дружество продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали преди промяната на правната форма. Когато едно лице става неограничено отговорен съдружник в новоучреденото дружество, то не отговаря за задълженията, възникнали до промяната на правната форма.
  (2) Съдружници или акционери в преобразуващо се дружество не се освобождават от задължението за вноски, които не са изплатени изцяло.
  (3) Когато преобразуващото се дружество е капиталово, а новоучреденото е персонално или дружество с по-малък размер на капитала, кредиторите със вземания, възникнали преди промяната на правната форма, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по тези текстове.
  Заповядайте, господин Герджиков.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Член 264г, където става дума за решение за преобразуване – промяна на правната форма на дружеството, и в ал. 4 е казано нещо съвършено излишно: “за новоучреденото дружество се прилагат съответно правилата за конкретния вид търговско дружество”.
  Много интересно какво друго би могло да се прилага? Ако го няма този текст, законът може само да спечели. Това е съвършено излишно. На всичко отгоре използването на думата “съответно” идва да направи нещата още по-неудържими.
  Така че ви предлагам да подкрепите предложението ал. 4 да падне от този текст като съвършено ненужна алинея. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по тези текстове има ли? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на господин Герджиков да отпадне ал. 4 на чл. 264г.
  Гласували 95 народни представители: за 92, против 2, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Моля, гласувайте текстовете от чл. 264 до чл. 264и ан блок.
  Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
  Текстовете са приети.
  Съобщения:
  Комисията по икономическата политика ще проведе заседание на 11 юни, сряда, от 14,30 ч. в зала 42.
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе извънредно заседание на 11 юни от 14,30 ч. в зала 130.
  Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 11 юни, сряда, от 16,30 ч. в зала 142.
  Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 11 юни от 15,00 ч. в зала 456.
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе редовно заседание на 12 юни от 14,30 ч. в зала 130.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе редовно заседание на 12 юни от 15,00 ч. в зала 134.
  Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 12 юни от 14,30 ч. в зала 356.
  Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 19,02 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:
  Камелия Касабова


  Секретари:

  Гергана Грънчарова
  Несрин Узун


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания