Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 10 декември 2002 г.
Открито в 14,02 ч.

10/12/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Гергана Грънчарова и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
  Господин Паси, имате думата.
  МИНИСТЪР СОЛОМОН ПАСИ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми народни представители, колеги! Бях помолил парламента да ми даде думата веднага след като станат известни резултатите от заседанието на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, което се състоя в петък.
  На десетото заседание на министрите на външните работи на страните – участнички в ОСС, която се проведе в гр. Порто, Португалия, България беше определена за председател на ОСС през 2004 г. Успешно е реализирана задача от програмата на българското правителство, което определи председателството на ОСС през 2004 г. като един от основните външнополитически приоритети.
  Организацията за сигурност и сътрудничество е уникална организация, свързваща четири континента. Тя е едновременно общоевропейска, трансатлантическа и евроазиатска.
  Председателството на ОСС е признание и отговорност пред България като държава и изисква ангажираност и взаимодействие на всички компетентни институции. Това признание, разбира се, е признание за видимите завоевания, които напоследък имаме на международната сцена – поканата за НАТО, напредъка в преговорите с Европейския съюз и изключително успешната ни работа в Съвета за сигурност на ООН.
  Успешното председателство на ОСС ще допринесе и за по-нататъшното укрепване на международния престиж и ролята на Република България.
  Специално бих искал да отбележа, че за взетото в Порто решение България да бъде избрана за председател през 2004 г. особена роля изигра политическата подкрепа, която получихме от парламента и всички парламентарно представени политически сили. Ползвам се от случая да благодаря за подкрепата на вас – всички народни представители, и специално на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и нейния председател Станимир Илчев, както и на лидера на парламентарната ни делегация към ОСС господин Тошо Пейков и цялата делегация.
  Искам да благодаря и на предходното правителство, което издигна кандидатурата на България за председател на Организацията за сигурност и сътрудничество още през 1999 г.
  От 1 януари страната ни ще бъде участник в Тройката и този ангажимент ще продължи три години – 2003, 2004 и 2005 г., с всички произтичащи от това задачи и отговорности.
  Специален акцент в нашата работа ще бъде и това, че България ще председателства средиземноморския диалог на ОСС през 2003 г. Вярвам, че с положените усилия ще успеем да допринесем за създаване на един по-добър климат за решаване на близкоизточния мирен процес.
  Министерството на външните работи ще направи всичко, което зависи от него за осъществяване на успешното председателство на ОСС. Същевременно, като изхождаме от мащаба на отговорностите на България като член на Тройката и председател на организацията, ще продължаваме да разчитаме и на вашата подкрепа, уважаеми народни представители, която ще бъде от съществено значение за постигане на тези приоритети пред България.
  Няколко думи искам да кажа и за времевия контекст на българското председателство.
  Период на исторически промени в европейската и евроатлантическа сигурност, свързани с разширяването на НАТО е периодът, в който ние ще председателстваме. През 2004 г. специално очакваме България и останалите шест държави да станат пълноправни членки на НАТО.
  През 2004 г. също така очакваме Европейския съюз да се разшири с нови десет държави, като общо страните – членки на Европейския съюз и НАТО, ще станат 32 на брой и всички те са членки на ОСС. В Организацията за сигурност и сътрудничество, напомням, че членуват 55 държави. Тоест, ще се открие един нов хоризонт за взаимодействие между НАТО и Европейския съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
  Порто открои ОСС като уникална по състав регионална организация. Важно значение в това отношение изигра Хартата за европейска сигурност, приета още на срещата на най-високо равнище през 1999 г. в Истанбул, която харта предвижда постигане на сигурност не в конкуренция, а чрез сътрудничество и взаимодействие с другите организации с компетенции в областта на сигурността.
  На заседанието в Порто бяха приети Харта за борба с тероризма, и решение за разработване през 2003 г. на Основни насоки за изработване на стратегия на ОСС за противодействие на заплахите за сигурността и стабилността през ХХI век. С това ОСС доказа своята голяма политическа релевантност.
  Нашето председателство и работата ни в Тройката през следващите три години, като започнем сега, от 1 януари, са наистина много голямо предизвикателство пред страната ни, но от друга страна дават и огромен шанс да се реализираме и да издигнем ролята на страната ни на международната сцена. Ще разчитам на подкрепата на парламента и на всички парламентарно представени сили.
  Благодаря Ви, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
  От името на парламентарна група, господин Абаджиев, заповядайте.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Ще представя пред вас от името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили декларация относно приватизацията на Българската телекомуникационна компания.
  На 28 ноември Парламентарният съюз на Обединените демократични сили сезира Комисията за борба срещу корупцията към Народното събрание и поиска създаване на подкомисия, която да провери допуснати закононарушения при приватизацията на Българската телекомуникационна компания.

  На 2 декември група народни представители, сред които председателят на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили, подадоха сигнал до главния прокурор на Република България, съдържащ данни за предстоящо извършване на престъпление от общ характер във връзка с приватизацията на Българската телекомуникационна компания.
  На 6 декември Върховната касационна прокуратура образува преписка по повод нашия сигнал на основание чл. 119, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт, като прие за установено, че са налице достатъчно данни за предстоящо извършване на престъпление от общ характер по чл. 220 и чл. 223 от Наказателния кодекс и постанови спиране на процедурата за приватизация на Българската телекомуникационна компания, чрез което взе необходимите мерки за предотвратяване на бъдещо престъпление.
  На 4 декември управляващите приеха на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С него се опитват да оневинят закононарушителите, като отменят тези членове от закона, които до този момент са нарушени.
  В тази връзка Парламентарният съюз на Обединените демократични сили предупреждава управляващото мнозинство да спре разглеждането на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, защото в противен случай ще превърне нашия парламент в съучастник на закононарушителите. Българското Народно събрание не може да слага политически чадър над извършените до този момент закононарушения, като променя самия нарушен закон. Парламентарният съюз на Обединените демократични сили е за приватизацията на Българската телекомуникационна компания, но прозрачна, законна, гарантираща националната сигурност и справедлива продажна цена.
  За да бъде прекратен възможно най-бързо скандалът, да не се нанасят повече вреди на авторитета на страната и да не продължава прогонването на чуждестранните инвеститори, за да се гарантира върховенството на закона като необходимо условие за европейската и евроатлантическата принадлежност на Република България, настояваме:
  Министър-председателят Симеон Сакскобургготски да освободи лицата, на които по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и със специално решение на Министерския съвет са възложени функции по приватизацията на Българската телекомуникационна компания, а именно – министрите Николай Василев, Пламен Петров, Николай Свинаров, Милен Велчев; и на основание чл. 15, ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол да предложи на Министерския съвет да освободи изпълнителния директор на Агенцията за приватизация Апостол Апостолов. Благодаря ви за вниманието. (Шум в блока на НДСВ, ръкопляскания в блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, на днешния ден човечеството чества една бележита годишнина. Преди 54 г. – на 10 декември, Общото събрание на ООН прие Всеобщата декларация за правата на човека. Тази дата влезе в съвременния летопис като Ден на правата на човека. Днес, повече от пет десетилетия след нейното прокламиране, Всеобщата декларация за правата на човека се откроява като документ с непреходно значение за ценностната система на света, в който живеем.
  Уважаеми дами и господа, Народното събрание и правителството сметнаха, че най-достойният начин за отбелязване на тази годишнина е чрез поредно обогатяване на съвкупността от международни актове, обвързващи България в областта на човешките права.
  Ето защо, в дневния ред на днешното заседание е включен законопроект за ратифициране на Протокол № 13 към Европейската конвенция за правата на човека относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства.

  Това ми дава основание да премина към точка първа от днешния дневен ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ № 13 КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
  Давам думата за процедура на господин Любен Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Необходимо е, разбира се, Народното събрание да отбележи тази дата. Необходимо е, разбира се, ние да се присъединяваме към международните актове. Но в края на краищата законът стои над всички нас и Народното събрание първо трябва да спазва закона.
  Този Закон за ратификация на Протокол № 13 към Европейската конвенция за защита правата на човека беше раздаден преди минути на всички народни представители. Даже има един доклад, който сега ни се представя. Но не знам дали комисията, на която е разпределен - Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, въобще е заседавала. Да приемаме в нарушение ратифицирането на Протокол № 13 е груба нарушение на чл. 65 и 66 от нашия правилник. Мисля, че е недопустимо.
  Също трябва да отбележа тук, че във връзка с премахването на смъртното наказание Народното събрание, макар и предният парламент, ратифицира Протокол № 6 за премахване на смъртното наказание, а също и Втория протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящи премахване на смъртното наказание. Така че българският парламент, пък и обществото като цяло вече от няколко години имат друго отношение към смъртното наказание. Ние не сме против ратифицирането на Протокол № 13, но нека това да стане по законоустановения ред. Иначе ще станем закононарушители.
  Още нещо, госпожо председател. Точка 2 от така предлагания дневен ред е проект за решение във връзка с изтичане мандата на председателя, заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на конкуренцията. Това решение, което сега ни се раздава, не е минало през комисията и няма становище на комисията. А тук се поставят редица правни въпроси. Тук не е спазен чл. 75 от нашия правилник.
  Затова нека да си спазваме закона, нека законът да стои над всички нас и т. 1 и т. 2 да отпадна от дневния ред, тъй като не са готови за разискване в пленарната зала. Да преминем към разглеждането на второ четене на Закона за изменение и допълнение на облагане на доходите на физическите лица.
  Народното събрание няма право под каквато и да е форма да не изпълнява собствените си приети правила от нашия правилник.
  Впрочем законопроектът, както ми се каза, е внесен в парламента в петък в 17,11 ч.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): В петък сме гласували и дневния ред. Явно нямате навик да работите през останалите дни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Законопроектът за ратификация на Протокол № 13 е раздаден вчера по парламентарни групи. Състои се от едно изречение. Така че всеки средноинтелигентен човек би могъл да се запознае от вчера до днес с неговото съдържание.
  Моля заместник-председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност да представи доклада на комисията по този законопроект. Разбрах, че господин Абаджиев е поел този ангажимент към господин Илчев, но доколкото виждам – не го изпълнява.
  Моля член на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност да представи доклада.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Кога пък се събраха?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Киров.
  ДОКЛАДЧИК ЦОНКО КИРОВ:


  "Д О К Л А Д
  на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност
  относно законопроект № 202-02-60 за
  ратифициране на Протокол № 13 към
  Конвенцията за защита на правата на човека и
  основните свободи относно премахването на
  смъртното наказание при всички обстоятелства,
  внесен от Министерския съвет на 6 декември 2002 г.

  На 10 декември 2002 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства.
  Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи предвижда абсолютна забрана на смъртното наказание при всички обстоятелства, в това число във време на война, при извънредно положение или при непосредствена опасност от война. Протокол № 13 разширява обхвата на забраната, въведена с Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека относно премахването на смъртното наказание, който въвежда възможността държавите да регламентират в своето законодателство смъртното наказание за действия, извършени по време на война или на непосредствена опасност от война.
  Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека не влиза в противоречие с международноправните задължения на Република България, в частност с Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека, както и с Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права на ООН, и е в пълно съответствие и с вътрешното ни законодателство.
  Присъединяването на Република България към Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи е ключов приоритет, отговарящ на стремежа ни като страна-членка на Съвета на Европа, за превръщане на Европа в зона, в която е премахнато смъртното наказание.
  Като приема за основателни мотивите на правителството, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 6 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства от 3 май 2002 г., подписан на 21 ноември 2002 г. в Страсбург.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за изказване, господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Аз ще кажа само няколко думи.
  Чухме доклада на комисията, но се питахме тук въобще имало ли е заседание и чий е този доклад. Поне това да ни кажат – кога е заседавала комисията и въобще заседавала ли е.
  Проблемът за живота и смъртта, разбира се, е вечен. Аз, като стар съдия, ще ви кажа, че бях вносител и всъщност единственият законопроект, който не беше приет в миналото Народно събрание, е ратифицирането на Протокол № 6, с който се премахва смъртното наказание.
  Така че аз не съм против ратифицирането всъщност на третия по ред международен договор, тоест Протокол № 13 по същество, и в нашата парламентарна група най-вероятно няма никой против да се ратифицира този протокол, но не и да го ратифицираме в нарушение на правилата, които ние сме си изградили. Това вече е недопустимо и затова, без да обвързвам никого, аз няма да участвам в това гласуване, защото не искам да ставам закононарушител. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Еюп, заповядайте за изказване.
  КЕМАЛ ЕЮП (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Кой ще гласува или няма да гласува не знам, но едно знам – че си струва да се наруши правилникът, за да приемем този Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства най-малкото, за да отбележим годишнината от приемането на универсалната Декларация за правата на човека, приета от ООН. И аз наистина поздравявам ръководството на парламента за това.
  Бих искал да поздравя и всички български граждани, които зачитат, спазват и милеят за правата на човека. Предполагам, че всички знаят не само името на партията Движение за права и свободи, а и че наистина Движението за права и свободи се създаде, като събра под крилото си всички хора, онеправдани и лишени от елементарни човешки права при един режим. И ако трябва да обобщим, през всичките тези 54 години там, където се водеше борба за спазване на човешки права, всички се осланяха на тази декларация, която беше приета от ООН на 10 декември 1948 г., след Втората световна война. Така беше и 1997 г., когато имаше гражданско движение срещу едно правителство, потъпкало в голяма степен човешките права и свободи. И дано по пътя, по който вървим, постоянно, точка по точка да продължаваме да работим и да прилагаме в живота членовете от тази Декларация за правата на човека, където между другото в преамбюла е казано, че “Правата на човека трябва да бъдат закриляни от закона така, че човек да не бъде принуждавам да прибягва към бунт срещу тиранията и потисничеството до последен изход”.
  Не знам дали си струва да си припомним някои членове от Декларацията за правата на човека.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Припомни им за смъртната присъда.
  КЕМАЛ ЕЮП: Спокойно, господин Корнезов, и за смъртната присъда ще кажем. Аз разбрах, че Вие не сте против и едва ли има някой против в залата, но всичко, в крайна сметка, тръгва оттам – от правата на човека. Защото право на човека е да пожелае смъртта, но при определени обстоятелства, които се решават също със закон. Но не знам дали да стигнем дотам - сигурно има права и този, който прилага смъртното наказание. В това отношение България не е изостанала, защото всички знаем, че след влизането в сила на измененията в Наказателния кодекс през 1998 г. бе премахнато смъртното наказание и съответно бе отменена и глава дванадесета от Закона за изпълнение на наказанията относно изпълнение на смъртното наказание.
  Тъй като някои се оплакаха, че днес са получили текста, аз ще си позволя да прочета два члена.
  “Чл. 1. Смъртното наказание се премахва. Никой не може да бъде осъждан на такова наказание нито екзекутиран”.
  И чл. 3 – забранява всякакви резерви по въпроса.
  Но все пак бих искал да се върна отново на декларацията и да кажа две думи. Ние вкарваме в живота член по член, защото това е неразривно свързано и с консенсуса, който имаме за европейско членство, желанието ни да бъдем членове на Европейския съюз. Още навремето са предвидили чл. 13 – “Всеки човек има право свободно да се придвижва и да избира своето местожителство в пределите на всяка държава. Всеки човек има право да напусне всяка страна, включително и своята, и да се връща в страната си”. Това въжделение от 54 години все търси място в живота за прилагане в повече страни.
  “Чл. 7. Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от закона. Всички хора имат право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща тази декларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация”.
  Ето тук също сме длъжници и аз се надявам в най-скоро време да бъде приет Законът против дискриминацията в нашия парламент. Колкото и универсална да е Декларацията за правата на човека, с времето всичко се променя и в най-скоро време ще бъде приета и Европейска харта за правата на човека, където ще залегнат и много либерални идеи, касаещи правата и свободите.

  Аз още един път искам да поздравя всички, които са съпричастни на тази идея. И искам да подчертая, че Движението за права и свободи подкрепя и одобрява Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства. Призовавам всички колеги и колежки да подкрепят този протокол. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по законопроекта за ратификация? Няма.
  Подлагам на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Протокол № 13 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства.
  "Член единствен. Ратифицира Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства от 3 май 2002 г., подписан на 21 ноември 2002 г. в Страсбург."
  Моля, гласувайте законопроекта на първо четене.
  Гласували 158 народни представители: за 154, против 1, въздържали се 3.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  За процедурно предложение има думата господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Правя процедурно предложение Народното събрание да приеме и на второ четене приетия на първо четене законопроект. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване това процедурно предложение.
  Моля, гласувайте процедурното предложение в едно пленарно заседание законопроектът да бъде приет и на първо, и на второ четене.
  Гласували 146 народни представители: за 143, против 3, въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.

  "З А К О Н
  за ратифициране на Протокол № 13
  към Конвенцията за защита на правата на човека
  и основните свободи относно премахването на
  смъртното наказание при всички обстоятелства

  Член единствен. Ратифицира Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства от 3 май 2002 г., подписан на 21 ноември 2002 г. в Страсбург."
  Моля, гласувайте.
  Гласували 143 народни представители: за 135, против 3, въздържали се 5.
  Законът е приет на второ четене.

  По втора точка от дневния ред моля господин Димитров да представи своя проект за решение.
  За процедура – господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Ако по предишната точка Вие преценихте, че можете да нарушите правилника, защото днес е 10 декември, то не виждам защо и по въпроса за Комисията за защита на конкуренцията трябва да се нарушава правилникът. Едва ли и тя е със същата важност, както въпросът, който току-що гласувахме. В рамките на Икономическата комисия, която е водеща, въобще не е разглеждано предложението на господин Димитров и е редно комисията да се събере, ако искате, и в почивката. Но все пак проблемът не е толкова важен, че да се нарушава правилникът на парламента.
  Аз Ви моля да отложите разглеждането на тази точка. Нищо не пречи комисията да се събере или днес, или утре и в рамките на тази седмица да реши проблема. Но аз Ви моля да не нарушаваме правилника дори по такива процедурни въпроси, какъвто сега ще обсъждаме. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За противно процедурно предложение – господин Димитров.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ): Аз правя насрещно процедурно предложение да не отлагаме този въпрос, за да го гледаме в комисията, защото тук става дума за нещо спешно, тъй като днес изтича мандатът на Комисията за защита на конкуренцията и ако днес не вземем решение, практически Комисията за защита на конкуренцията няма правомощия, получава се един луфт, при който тя няма да може да работи. Днес й изтича мандатът. Не може да има период от време, в който Комисията за защита на конкуренцията или който и да е друг държавен орган да действа без правомощия.
  Мисля, че тази ситуация налага наистина да гласуваме, тъй като тук става дума за едно решение, което ще позволи удължаването на мандата за този период от време, в който ние ще проведем новия избор. Това могат да бъдат 5, 10, 15, 20 дни. Но това е необходимо и затова аз правя предложение да гласуваме тази точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от господин Папаризов, да се отложи разглеждането на тази точка от дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 151 народни представители: за 45, против 105, въздържал се 1.
  Процедурното предложение не се приема.
  Моля да представите, господин Димитров, проекта за решение за решение, на което сте вносител.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:

  "Р Е Ш Е Н И Е
  във връзка с изтичане мандата на
  председателя, заместник-председателите и
  членовете на Комисията за защита на конкуренцията

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с изтичане мандата на председателя, заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на конкуренцията

  Р Е Ш И:

  Председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на конкуренцията, избрани от Народното събрание с решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията от 10 декември 1997 г. и решение за избиране член на Комисията за защита на конкуренцията от 26 септември 2001 г., запазват правата си до провеждането на нов избор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по проекта за решение? Няма.
  Подлагам на гласуване проекта за решение така, както беше представен.
  Гласували 116 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 8.
  Решението е прието.


  Преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
  Оттук насетне трибуната е Ваша, господин Искров. Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Гати ал Джебури, Николай Попов, Людмила Елкова, Валери Борисов и Ангел Савов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в пленарната зала на изброените лица.
  Гласували 115 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 4.
  Процедурното предложение е прието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: “Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица”.
  Няма предложения за промяна на заглавието.
  Постъпило е предложение от народния представител Чилова, което е оттеглено по време на заседание в комисията.
  По § 1 са постъпили две предложения.
  На народните представители Ламбовски и Механдов, което комисията не подкрепя.
  Те предлагат в чл. 12, ал. 3 да се въведе режим, идентичен с този в чл. 61а от Закона за корпоративното подоходно облагане, като се предвиди преотстъпване на данъка 100 на сто за доходите от посочените в разпоредбата дейности.
  Постъпило е и предложение от народните представители Масларова и Петър Димитров.
  Госпожа Масларова и господин Димитров предлагат в чл. 12 да се направят следните промени:
  а) в ал. 1 да се създаде нова т. 16 със следното съдържание:
  “16. по 100 лв. месечно за издръжка на дете и на ученик до 18-годишна възраст неполучаващите детски надбавки.”
  б) създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  “(5) Не се облагат с данък доходите от труд на редовните студенти и докторанти за времето на нормативно определения срок на обучение.”
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1, като предлага следната окончателна редакция:
  “§ 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “доходите от инвестиции на активите на доброволните пенсионни фондове”.
  2. В т. 4 думата “неработоспособност” се заменя с “трайна неработоспособност”.
  3. Създава се т. 16:
  “16. предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване по тези текстове? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ламбовски и Механдов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 5, против 82, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Масларова и Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 11, против 86, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 1 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 96, против 6, въздържали се 3.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народния представител Муравей Радев и група народни представители за нов § 1а със следния текст:
  “§ 1а. В чл. 14 се създава нова т. 6 със следното съдържание:
  “6. необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
  - за едно непълнолетно дете – 240 лв.;
  - за две непълнолетни деца – 540 лв.;
  - за три и повече непълнолетни деца – 900 лв.
  Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината или съответна част от нея и писмено декларира, че същото е член на семейството и че при месечното облагане не са приспаднати необлагаемите суми по чл. 19, т. 9.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по този параграф?
  Заповядайте, господин Черкезов.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това наше предложение е предизвикано от обещанията на всички парламентарни сили по време на предизборните им кампании и е заложено във всяка една предизборна програма. Аз мога да извадя точно на коя страница от предизборната програма например на НДСВ или на нашата предизборна програма е залегнало това семейно подоходно облагане и най-вече, че в Комисията по бюджет и финанси нямаше абсолютно никакъв спор по текста, който ние предлагаме. Единственото нещо, по което се спореше, беше дали да бъде въведено сега това семейно подоходно облагане или да се направи специален закон, който да регламентира това. Категорично, за да тръгнем отнякъде, ние трябва да направим първа стъпка и смятаме, че сега му е времето да направим първата стъпка и да пробваме наистина как ще функционира това наше предложение, тъй като това дава възможност на всяко едно семейство да бъде поощрено по някакъв начин и да получи малко повече доходи и в същия момент да им се вдигне необлагаемата граница.
  Нямаше достатъчно убедителни аргументи защо комисията или работната група не подкрепят това предложение. Аз държа на това предложение и смятам, че всеки един народен представител, който стои тук, във връзка с ангажиментите, които е поел пред своите избиратели в избирателните райони, категорично би подкрепил едно такова разумно предложение или ако има някакъв аргумент, който да не може да даде възможност това предложение да бъде прието, просто той да бъде изтъкнат, за да може наистина всеки един от нас да прецени дали това, което предлагаме, е разумно или не. Даваме възможност за увеличаване, както вие обещахте, за незабавно и несимволично увеличаване на доходите. По този начин наистина ще се получи поне с малко или малко да изпълните от обещанията, които сте дали по време на предизборната кампания, а ние ви помагаме за това нещо. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Черкезов.
  Други желаещи за изказване?
  Заповядайте, господин Нихризов.

  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Странна е съдбата на това предложение в комисията – уж никой не е против него, но въпреки това предложението така или иначе не се подкрепя.
  Какво е интересното в случая? В нашето общество има пълен консенсус по въпроса трябва ли да направим крачки към семейното подоходно облагане или не. Обществото е за това да се направят първите стъпки към семейното подоходно облагане. Защо? Защото българското общество има много проблеми със запазването си в бъдеще, предвид ниските доходи, които хората получават.
  Искам да изтъкна още един аргумент, с който Министерството на финансите трябва да се съобрази, когато казва дали това предложение е във времето си, дали му е дошло времето или не. По принцип данъчната политика трябва да стимулира. Тя трябва да стимулира хората да обявяват своите доходи и да плащат своите задължения на държавата. В същото време ние трябва да въведем и елемента на социална справедливост. Тоест, да дадем възможността тези, които нямат необходимите доходи, но имат семейство и деца, които трябва да отглеждат, да ги стимулираме да покажат своите доходи, а посредством данъчната политика да направим съответните отстъпки тогава, когато броят на тези деца е повече от 1, 2 или 3.
  Освен това, именно нашето предложение се отнася за хората с ниски доходи, тъй като те в България са в твърде голямо количество. Това предложение няма да касае тези, които са с доходи 1000 или 1500 лева на месец. Но за сметка на това хората, които са в границата до 200-250 лева, където е широкият кръг от доходи на семействата в България, ще усетят разликата при стимулирането, когато имат повече от едно дете. Затова схемата, по която трябва да работим, е да отчитаме и социалната справедливост.
  Неслучайно моят колега Черкезов подчерта, че това го имаше във всички програми, това го имаше и в Програмата на НДСВ, която в момента управлява. Не е хубаво много бързо да забравяш това, което си обещавал, както по принцип се забравиха онези 800 дни, за които България трябваше да процъфти. Така или иначе техният срок наближава.
  Нека да направим една стъпка, която ще бъде подкрепена и от опозицията, която се предлага от опозицията, в насоката, че нещо е направено за благоденствието на България, дори за подпомагане на хората в най-затруднено положение. Защото утре отново патетично ще задаваме въпроса: ще я има ли българската нация в следващите 50, 100 или 150 години? За да я има тази нация, за да можем да подпомогнем по някакъв начин икономически хората, ние трябва да направим първите стъпки. Много моля Министерството на финансите да се сети за тези обещания в предизборната програма и да направи необходимото те да станат действителност. Защото, ако отговорът е винаги: ще затрудним администрацията, когато му дойде времето, сега не е моментът или ще ни пробиете бюджета, всички тези отговори не почиват на истината. Нито доходите, които ще останат при хората, ще бъдат такава широка дупка в бюджета, нито от своя страна ще може да се получи такъв удар по действията на администрацията, тъй като нашето предложение е съобразено именно за облекчаване на тази първа стъпка на семейното подоходно облагане.
  Затова много ви моля, колеги, когато разглеждате това предложение, помислете какво вчера обещавахте на хората и какво ще им кажете утре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  За изказване думата има господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание, че все пак разглеждаме законопроект на второ четене и тези политически задявки, които се опитва тук социалдемократът Нихризов да споделя наново, просто са типични за първо четене на законопроекта.
  Уважаеми колеги, при второ четене трябва да бъдем максимално точни, затова искам да призова изказващите се да не заблуждават залата. Не е вярно това, което господин Нихризов каза току-що, че техните предложения касаели само хората с 200 и 300 лева доходи, тъй като не това казва текстът. Текстът, който те са предложили по § 1а и § 1б съответно за месечна база, касае всички данъкоплатци, които могат да плащат данък общ доход и които могат да приспадат по посочените доходи в рамките на едно или две деца.
  Така че нека да бъдем коректни.
  Според мен това беше изказване и по точка “б”, ако не се лъжа, господин Нихризов и господин Черкезов, тъй като са свързани и предлагам да ги гласуваме наведнъж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не е представено по точка “б”.
  За реплика думата има господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Аз съм съгласен с господин Искров, че предложението е направено общо, защото смятаме, че облекчението за родителите с деца трябва да обхване всички. Но ние бихме приели като вносители бележката на господин Искров, ако това е сериозно бреме за бюджета тази година, в интерес на това да направим истински тази първа много важна крачка ние сме готови моментално да модифицираме това предложение и сложим някаква граница – 500 лева, 400 лева, 350 лева сложете, сложете някаква граница, за да може да стартирате тази много важна според мен първа крачка, която след това вече ще доведе до втора и до трета. Ограничете го на доход от 400 лева, за да хванем групата на тези, които имат деца, но са в по-различно състояние от семейства, които нямат. Свалете го още по-долу, ако това е по-сериозна тежест върху бюджета за следващата година, но дайте да направим тази крачка. Границата на сваляне зависи от народните представители – толкова, колкото решим. Но нямате аргумент, няма логика в това предложение, тъй като се отнася за всички, хайде сега да хвърлим в кофата за боклук нещо, което и самите вие сте обещавали, и ние сме го обещавали, всички заедно.
  Затова смятам, че като народни представители трябва да подкрепим. А иначе и двете точки могат да бъдат с едно и също гласуване или пък да не четем втората, ако решим първата, защото те са механично свързани помежду си. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Други изказвания няма.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Една реплика само. Моля да не губите време, защото ще работим и по Коледа, но ще приемем данъчните закони и бюджета. Така че нека се въздържаме от политически изказвания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте предложението на народния представител Муравей Радев и група народни представители по § 1а, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 144 народни представители: за 31, против 111, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, постъпило е предложение, както каза и господин Радев, което е свързано с горното, тъй като едното касае годишна база, а другото месечна, за нов § 1б.
  Мисля, че не се налага да се гласува, поне така сме процедирали досега, но ако позволите, ще го прочета.
  Предложение на народния представител Муравей Радев и група народни представители, но ако позволите, ще го прочета.
  Предложение на народния представител Муравей Радев и група народни представители за създаване на нов § 1б:
  “§ 1б. В чл. 19, ал. 2 се създава нова т. 9 със следното съдържание:
  “9. необлаганите суми за непълнолетни деца са в следните месечни размери:
  - за едно непълнолетно дете – 20 лева;
  - за две непълнолетни деца – 45 лева;
  - за три и повече непълнолетни деца – 75 лева.
  Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за месеца и писмено декларира, че същото е член на семейството.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказвания по този параграф? Съображенията са същите, така че не е необходимо да се мотивира предложението, но считам, че трябва да го подложа на гласуване.
  Моля, гласувайте § 1б, който не е подкрепен от комисията.
  Гласували 115 народни представители: за 24, против 89, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Продължаваме с § 2.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, от § 2 до § 5 включително има постъпили три предложения от народния представител Нина Чилова, които са подкрепени по принцип, изписано е “неподкрепени”. Ако позволите, да ги прочета и да ги гласуваме наведнъж.
  По § 2 е постъпило предложение от народния представител Нина Чилова.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 2:
  “§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал. 1, както и с внесените през месеца за сметка на лицата премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал. 1.”
  2. В ал. 5 след думите “Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България” се поставя запетая и се добавя “по чл. 139г от Закона за съдебната власт”.
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) Данъчната основа по ал. 4 се намалява с облекченията за дарения в размер до 10 на сто, направени при условията и по реда на чл. 28”.”
  По § 3 също е постъпило предложение, в същия дух, на госпожа Чилова, което е подкрепено по принцип.
  Комисията предлага следната окончателна редакция за § 3:
  “§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “чл. 23, ал. 2, т. 12, 20 и 22 и чл. 23, ал. 3, т. 9 и 13 от същия закон” се заменят с “чл. 23, ал. 2, т. 9, 14 и 15 и чл. 23, ал. 3, т. 5 и 9 от същия закон”;
  б) точка 2 се изменя така:
  “2. Внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по ал. 1, както и внесените през годината за сметка на лицата премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по ал. 1.”
  2. Алинея 2 се отменя.”
  По § 4 също е постъпило предложение на госпожа Чилова, което е подкрепено по принцип.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 4:
  “§ 4. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите “чл. 21, ал. 2, избрали реда за облагане по този закон, както и за лицата по” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. вноски за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка.”
  3. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:
  “3. Внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след намаленията по т. 1, както и внесените през годината за сметка на лицата премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след намаленията по т. 1.”
  4. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
  “4. облекченията за дарения в размер до 10 на сто след намаленията по т. 1, 2 и 3.”
  5. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.””
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5.
  Чета окончателния текст:
  “§ 5. В чл. 26 се създава т. 9:
  “9. дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица, които не са данъчно задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по така представените параграфи. Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване параграфите от 2 до 5 включително, ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 11.
  Текстовете са приети.
  Продължаваме с § 6.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 6 е постъпило предложение от народните представители Димитър Ламбовски и Христо Механдов:
  “В чл. 29, ал. 3 думите “данъчната основа” да се заменят с “облагаемия доход”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 6, който става § 7:
  “§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по чл. 22, ал. 1, т. 2” се заменят с думите “по чл. 22, ал. 1, т. 3”.
  2. В ал. 2 думите “и прехвърляне от индивидуална партида по партида на трето лице” се заличават.
  3. В ал. 3 думите “с определена от компетентните органи група инвалидност” се заменят със “с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто”.
  4. В ал. 4 думите “с група инвалидност” се заменят със “с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто”.
  5. В ал. 5 думите “както и нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика, когато формират данъчната основа по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане” се заличават.
  6. В ал. 6 се създава изречение второ със следното съдържание: “Не се облагат с данък по чл. 35 доходите, съответстващи на частта от вноските, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3”.
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) При прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице прехвърлителят се облага с окончателен данък по реда на чл. 40. В случаите на изменение на застрахователния договор, за който са ползвани облекченията по чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2, и по чл. 22, ал. 1, т. 3 с договор, за който не могат да се ползват посочените облекчения, внесените суми се облагат по реда на чл. 40”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Действително сме пропуснали да представим § 6. Представете го и ще ги гласуваме заедно.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 6 със следното съдържание:
  “§ 6. В чл. 28, ал. 1 думите “точка 3” се заменят с “точка 4”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по тези параграфи. Няма желаещи.
  Гласуваме § 6 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 103 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 18.
  Текстът се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Ламбовски и Механдов по § 6 на вносителя, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 110 народни представители: за 1, против 93, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 6 в редакция, предложена от комисията, който става § 7.
  Гласували 106 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 14.
  Параграфът е приет.
  Параграф 7 на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 7 – номерация на вносителя, е постъпило предложение от Муравей Радев и група народни представители. Те предлагат в чл. 30 да се създадат две нови алинеи със следното съдържание:
  “(3) Лицата, упражняващи дейности по чл. 31, ал. 1, т. 7 включително, когато отговарят на изискванията по ал. 1, могат по свой избор да бъдат облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък.
  (4) Лицата по ал. 3 са длъжни счетоводно да доказват своите приходи и разходи или да ползват нормативно определените разходи по чл. 22 на закона. Същите ежегодно подават годишна декларация по образец и в срока по чл. 41.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение, направено от госпожа Чилова, което е оттеглено на заседание на комисията.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 7, който става § 8.
  Колеги, чета окончателния текст:
  “§ 8. В чл. 30, ал. 1 думите “и не са регистрирани по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност” се заличават.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по този текст.
  Господин Черкезов, заповядайте.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това, което ние сме предложили, е да дадем право на избор – дали да бъдат облагани по общия ред на закона или с патентен данък, защото мисля, че се спореше, че много хора са плащали патентен данък, за да могат да си прикрият доходите.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Обратното.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: Не е обратното. Това е една от възможностите малките търговци или физическите лица, които имат по-малка дейност, по-малко доходи, когато трябва да платят по-висок патентен данък, съгласно това, което ги задължаваме в момента. А в същото време те могат да използват това наше предложение за новите алинеи, които искаме да бъдат предложени на вашето внимание, обсъдени и гласувани – ал. 3 и 4, те да имат възможност да ползват нормативно определените разходи по чл. 22 от закона и същите ежегодно да подават годишна декларация по образец и в срока по чл. 41. Това е бил нашият замисъл, когато сме правили това предложение за новите ал. 3 и 4 към съответния параграф. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Други изказвания по този параграф?
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Още три думи в подкрепа на предложението, което сме направили съвместно с колегите от ОДС.
  Не виждам нищо нерационално да се даде алтернативна възможност на хората да предпочетат един от двата начина за облагане. Още повече, че аз си спомням момента, когато се водеха разговорите със занаятчиите и изобщо с хората, които бяха на патентно облагане. Тогава като един от аргументите за повишаване на патентния данък се изтъкваше, че твърде много хора се крият зад ниските ставки на патентния данък и по този начин укриват доходи. Вследствие на това ставките трябва да бъдат повишени, за да може да се прекрати тази тяхна хитрост.
  Ето един абсолютно легален начин да се даде възможност на хората сами да определят по какъв начин да извършат облагането, още повече тези, които са с най-ниски доходи. Тогава вече органите на Министерство на финансите могат да определят кой е нарушил закона и кой не е. Но в следващия момент по никакъв начин не би трябвало след неприемането на този член, на нашето предложение, както е направено от комисията, не би трябвало да се изтъква като аргумент за в бъдеще, че, видите ли, има укриване на данъци посредством патентния данък и затова в Министерство на финансите трябва да завишим стойността на този данък.
  Затова още веднъж, колеги, които сте немного в залата, призовавам ви да преосмислите нашето предложение и да го приемете, тъй като то дава една демократична, алтернативна възможност на хората, които се занимават с дребен бизнес.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Други изказвания по този параграф? Няма.
  Гласуваме предложението на Муравей Радев и група народни представители по § 7, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 48, против 88, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Господин Димитров, заповядайте.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, правя процедурно предложение да се прегласува предложението на нашите колеги, което беше отхвърлено преди малко.
  Уважаема госпожо председател, на таблото е записано, че в залата има над 100 души народни представители, а аз си мисля, че няма повече от 50. Гледат се изключително важни текстове, които засягат, бих казал, стотици хиляди хора. Моля, призовете народното представителство да влезе в залата и този текст, който е изключително важен за хората в България, да се прегласува. Благодаря.  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля всички народни представители да влязат в пленарната зала!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Народните представители от ПС на ОДС ги няма!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, прегласувайте предложението на народните представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 166 народни представители: за 70, против 95, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 7, подкрепен от комисията, който става § 8.
  Гласували 114 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 12.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 8 на вносителя, който включва таблиците, има предложение на народния представител Йордан Нихризов, което не е подкрепено от комисията.
  Господин Нихризов предлага в чл. 31 да се направят следните изменения и допълнения:
  В ал. 1 се правят следните изменения:
  “а) т. 1. Хотели и други средства за настаняване: числото “250” се заменя с числото “200”; числото “200” – с числото “160”; числото “75”се заменя с числото “60”; числото “25” се заменя с числото “20”;
  б) В т. 2 се прибавя изречение второ със следното съдържание: “За местата, разположени на открити площи, данъкът се определя като данъчната ставка се умножи с коефициент 0,5”.
  В таблицата се правят следните изменения:
  “а) ресторанти 1-2 звезди, група I – числото “35” се заменя с “25”; за II група – числото “15” се заменя с числото “12”; за трета група – числото “5” се заменя с числото “3”; за 3 звезди – за I група числото “60” се заменя с числото “50”; за II група числото “30” се заменя с числото “25”; за IV група – числото “6” се заменя с числото “5”;
  б) заведения за бързо обслужване – за 1-2 звезди: I група – числото “20” се заменя с числото “15”; за II група – числото “8” се заменя с числото “7”; за 3 звезди – за I група числото “35” се заменя с числото “25”; за II група – числото “20” се заменя с числото “12”; за III група – числото “6” се заменя с числото “5”;
  в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 1-2 звезди: група I – числото “20” се заменя с числото “15”; за II група числото “8” се заменя с числото “7”; за 3 звезди – за I група – числото “35” се заменя с числото “32”;
  г) кафе-сладкарници: 1-2 звезди: група I – числото “20” се заменя с числото “16”; група II се заменя с числото “7”; за 3 звезди – за I група – числото “50” се заменя с числото “40”;
  д) барове – дневни: 2 звезди – група I: числото “50” се заменя с числото “40”; II група – числото “30” се заменя с числото “25”;
  е) бюфети и павилиони – за обект, група I – числото “500” се заменя с числото “375”; група II – числото “300” се заменя с числото “250”; група III – числото “100” се заменя с числото “85”; група четвърта – числото “75” се заменя с числото “65”.”
  в) т. 3 в група 0 Столична община – числото “20” се заменя с числото “16”; числото “16” се заменя с числото “12”; числото “11” се заменя с числото “8” и числото “6” се заменя с числото “4”. За Бургас, Варна и Пловдив числото “18” се заменя с числото “16”; за I група числото “17” се заменя с числото “15”; за III група – числото “6” се заменя с числото “5”.”
  По същия член е постъпило предложение на народния представител Веселин Черкезов и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 в частта за диференциация на услугите по буква “м” и не подкрепя предложението по точки 2, 3 и 4. Чета неподкрепените точки 2, 3 и 4:
  “2. Патентният данък за услугите по буква “н” строителни и строително-ремонтни услуги, с изключение на изброените в букви “о” и “п” да бъде в следните размери:
  Столична община – I зона – 625, II зона – 500, III зона – 315, IV зона – 250.
  3. Патентният данък за услугите по буква “о” ремонт на електро- и водопроводни инсталации да бъде в следните размери:
  Столична община – от I до IV зона да бъдат съответно: 500, 375, 250 и 187.
  4. Патентният данък за стъкларски услуги по буква “п” да се приеме в следните размери:
  Столична община – съответно за четирите зони от I до IV: 625, 500, 312 и 250.
  Постъпило е предложение на Веселин Черкезов и група народни представители.
  Комисията не подкрепя предложението.
  “В чл. 31, ал. 1, т. 7 се правят следните изменения:
  а) дърводелски услуги:
  Столична община – за зони от I до IV да станат съответно: 750, 500, 375 и 250 лв.;
  б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги:
  Столична община – зони от I до IV да бъдат съответно: 750, 500, 375 и 250 лв.;
  в) търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали:
  Столична община – зони от I до IV са със следните размери: 3125, 2500, 1875 и 1250 лв.;
  г) обущарски и шапкарски услуги:
  Столична община – от I до IV зона да станат съответно: 250, 187, 125 и 100 лв.;
  д) металообработващи услуги:
  Столична община – за зони от I до IV съответният патент е: 875, 750, 500 и 375 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Тоткова, Йорданов, Андреев, Нихризов и Хубенов.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението е следното:
  “е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги:
  Столична община – за зоните от I до IV данъкът да бъде съответно: 750, 500, 315 и 185 лв.;
  ж) машинописни и/или ксероксни услуги:
  Столична община – за зоните от I до IV данъкът да бъде: 560, 500, 420 и 375 лв.;
  з) козметични услуги, поставяне на татуировки:
  Столична община – за зони от I до IV патентен данък съответно: 1375, 1000, 750 и 500 лв.;
  и) маникюр, педикюр:
  Столична община – за зони от I до IV патентен данък съответно: 375, 300, 250 и 187 лв.;
  к) часовникарски услуги:
  Столична община – зони от I до IV и патентен данък съответно: 375, 312, 187 и 125 лв.;
  л) тапицерски услуги:
  Столична община – зони от I до IV и патентен данък за всяка от тях, както следва: 500, 437, 375 и 312 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Мария Стоянова и група народни представители.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Те предлагат да бъдат изменени размерите на патентните данъци за следните дейности:
  “р) поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, ремонт на музикални инструменти:
  Столична община – зони от I до IV да бъдат съответно: 1065, 815, 560 и 437 лв.;
  За функционални групи от I до VIII сумите да бъдат, както следва: 800, 550, 300 и 200 за IV и V група, за VI, VII и VIII – 60 лв.;
  с) отдаване на видеокасети под наем:
  Столична община – за зоните от I до IV данъкът е съответно: 3125, 2750, 2500 и 2250;
  х) фотографски услуги:
  Столична община – за зоните от I до IV патентният данък да бъде съответно: 1000, 750, 625 и 500 лв.;
  я) ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери, климатици и др.) – съобразно функционалния тип на населеното място:
  за Столична община – за зоните от I до IV да бъде съответно: 1300, 1100, 950 и 700 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Постъпило е предложение от Муравей Радев и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение на народния представител Нина Радева.
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение на народните представители Росица Тоткова, Мария Стоянова, Никола Николов и Васил Маринчев.
  Комисията не подкрепя предложението.
  “В чл. 31, ал. 1, т. 7, буква “ф” да се измени така:
  “Ф1) биоенерголечители и природолечители:
  За функционалните групи 0, I – 1000 лв., II – 900 лв., III – 800 лв., IV и V – 600 лв., VI, VII и VIII – 500 лв.
  Ф2) ясновидци – диагностици:
  За групи 0 и I – 2400 лв., II – 2200 лв., III – 2000 лв., IV и V – 1600 лв., VI, VII и VIII – 1400 лв.
  Ф3) ясновидци – консултанти и астролози:
  Групи 0 и I – 4600 лв., II – 4300 лв., III – 4000 лв., IV и V – 3800 лв., VI, VII и VIII – 3600 лв.
  Ф4) окултисти, магове и занимаващи се с магии:
  Групи 0 и I – 6100 лв., II – 5600 лв., III – 5300 лв., IV и V – 5000 лв., VI, VII и VIII – 4500 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя, както и предложенията на господин Радев и група народни представители и госпожа Радева, и предлага следната окончателна редакция на § 8, който става § 9:
  “§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думата “настаняване” се добавя “с не повече от 20 стаи” и таблицата се изменя така:
  За една и две звезди: за I група сума за стая 250 лв., II група сума за стая 200 лв., III група сума за стая 75 лв., IV група сума за стая 25 лв.;
  б) в т. 2 след думата “развлечения” се добавя “с не повече от 100 места за консумация”, а в буква “г”, ред “3 звезди” числото “20” се заменя с “30”;
  в) в т. 3 накрая се добавя “до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта” и таблиците към букви “а” и “б” се изменят така:
  “Група 0 (нулева) – мярка за 1 к в. м на зони в левове:
  За Столична община от I до IV зона съответно 20, 16, 11, 6;
  Група в лева, мярка за 1 кв. м:
  За Бургас, Варна и Пловдив – 18, за I група – 17 лв., II – 10, III – 6, IV и V – 4, VI, VII и VIII – 2;
  г) точка 4 се изменя така:
  “4. платени паркинги – за едно място за паркиране в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място:
  За Столична община сума за брой място: I зона – 200, II зона – 150, III зона – 100, IV зона – 80 лв.;
  Група/лв., сума за брой място:
  I зона – 90, II – 60, III – 35, IV и V – 20, VI, VII и VIII – 5;
  д) точка 5 се отменя;
  е) в т. 7 се правят следните изменения:
  аа) буква “в” се изменя така:
  “в) търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали:
  Столична община – зона/лв.:
  I – 2500, II – 2500, III – 2500, IV – 2500;
  Група/лв.:
  I група – 1500, II – 1000, III – 900, IV и V – 700, VI, VII и VIII функционална група – 500;
  бб) в буква “ж” думата “ксероксни” се заменя с “копирни”;
  вв) буква “з” се изменя така:
  “з) козметични услуги, поставяне на татуировки – на брой работно място:
  За Столична община: I зона – 900, II – 630, III – 540, IV – 450 лв.
  Група/лв.:
  I група – 630 лв., II – 450, III – 230, IV и V – 200, VI, VII и VIII – 130 лв.;
  гг) буква “м” се изменя така:
  “м) услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства:
  - авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, и други услуги:
  За Столична община – от I до IV зона – 1900 лв.
  Група/лв.:
  I – 1350, II – 1000, III – 700, IV и V – 350, VI, VII и VIII функционални групи – 280 лв.;
  - автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми:
  За Столична община – зони от I до IV – патент 1200 лв.;
  Група/лв.:
  I – 890, II – 650, III – 450, IV и V – 230, VI, VII и VIII – 190 лв.;
  дд) буква “н” се отменя;
  ее) буква “ц” се изменя така:
  “ц) посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – на един обект за извършване на дейността:
  Група/лв.:
  0 – 3500, Варна, Бургас и Пловдив – 2500, I – 1500, II – 700, III – 400, IV и V – 200, VI, VII и VIII група – 100;
  2. в ал. 3:
  а) в т. 2 думите “с изключение на дейността по ал. 1, т. 3, буква “б” за Бургас, Варна и Пловдив” се заменят с думите “с изключение на дейностите по ал. 1, т. 3, буква “б” и ал. 1, т. 7, буква “ц” за Бургас, Варна и Пловдив”;
  б) в т. 3 след думите “т. 4, 5 или 6 на ал. 3” се поставя запетая и се добавят думите “а за балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград и планинския център Банско и в случаите на дейност по ал. 1, т. 3 и 11 и чл. 32, ал. 5”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за процедурно предложение, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам следното процедурно предложение: текстовете по този параграф, който визира чл. 31, да бъдат разглеждани точка по точка, тъй като в продължение на 18 минути господин Искров чете текст и аз много се съмнявам дали някой е разбрал за какво става въпрос, когато материите са смесени.
  Тук в момента имаме много различни дейности, много различни предложения. Част от тях са приети, част от тях са отхвърлени, други са приети по принцип, а има и предложения, които частично са приети и частично са отхвърлени. Ако ние преминем материята по този начин, то просто ще се подиграем с текстовете и предложенията, които са направени, а след това мнозинството, ако гласува да се гледат общо текстовете, ще трябва да се сърди само на себе си, когато хората решат да защитават своите съдби, а тези текстове и тези сухи цифри, които заменят други цифри, ги касаят в пълна степен.
  Затова аз предлагам още веднъж да приемем метода на разглеждане на закона като гласуваме всяка от точките поотделно. В противен случай бихме могли да изгласуваме и целия закон с едно натискане на копчето, но това ще напомня на онова време, когато парламентът заседаваше само на отделни сесии и гласуваше винаги “за”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Какви точки имате предвид и на кой текст от правилника се позовавате, господин Нихризов?
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ: Позовавам се на това, че в момента имаме разглеждане на различни групи в един параграф, тъй като практически материята е специфична. Тук в момента разглеждаме сухи таблици, но зад тези сухи таблици се крие данъчно облагане на различни типове дейности, тъй като едва ли маговете са в едно и също положение, примерно, с, да речем, ресторантите, с фризьорските услуги, с хотелиерството или пък, примерно, с бръснарските и автотенекеджийски услуги.
  А предложенията, госпожо председател, са най-различни. Част от тях са подкрепени, част от тях – неподкрепени от комисията. Нека поне хората, които са в залата, да имат яснота за какво гласуват, за да могат утре да отстояват своето становище и мнение пред обикновените наши избиратели.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Аз чудесно Ви разбрах.
  Изтече Ви времето за процедурно предложение. Казах: на кой текст от правилника се базирате?
  Нямам основание в правилника, което да ми дава основание да подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Нихризов. Има направени отделни предложения от народни представители, които ще се обсъждат, естествено. Всеки има право да се изкаже и, респективно, ще ги гласуваме последователно, както са направени.
  Първото предложение е направено от господин Нихризов.
  Заповядайте, господин Нихризов, за да обосновете своите предложения по този текст.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  По принцип, когато има много предложения по една и съща материя, се гласува първо най-отдалеченото предложение и така – до основния текст. Но, нека в момента да мина на първото предложение, което съм направил, свързано с хотелиерските услуги и със заведенията за бързо хранене една и две звезди.
  В това предложение, от което господин Искров прочете доста сухи цифри, които заменят други цифри, има три момента.
  Първият момент е свързан с хотелиерските услуги. При така направеното предложение от страна на правителството, при хотелите с една и две звезди се изменят правилата, по които се извършва облагането – вместо на легло, на стая. В такъв случай тогава, когато приемем, че в стаята има две легла, патентният данък на тези две легла се повишава с 25 процента.
  Когато разговаряхме в комисията, там казаха – да, обаче при три, четири и повече легла пък съответно патентният данък пада. Само че аз не съм виждал от времето на социализма такова туристическо обслужване, при което да има предлагане и задължително настаняване на три, четири и повече легла по простата причина, че дори и отхвърляйки нашето предложение по предния параграф – за спомагане на семейното облагане, вие намалявате бройките на хората, които ще отидат да летуват с децата си.
  Напълно реално е да върнете, съобразно моето предложение, облагането такова, каквото е било миналата година – тогава, когато схемата беше съответно на едно легло, тъй като в нормалните хотели, независимо от звездите им обикновено се взема стая с две легла. Е, някой може да вкара вътре три, четири, пет или шест човека, но обикновено заплаща единият и в такъв случай развитието на туризма е в друга система.
  Вторият момент е свързан със заведенията за обществено хранене, заведенията за бързо хранене - една и две звезди, където предлагаме местата, които се намират на открито, поради сезонния характер на използването им, да се облагат с 50 процента. Такова е климатичното разположение на нашата страна, че такива места, които се намират на открито, могат да се използват не повече от 6 месеца в годината.
  Справедливо е вместо да се крият места, да се прехвърлят столове и т.н., да се направи едно облекчение, което би дало възможността данъкоплатецът честно да обяви местата, които предлага в заведението, както на открито, така и на закрито.
  От страна на Министерството на финансите беше изтъкнато, че това нещо ще затрудни администрацията. Аз смятам, че администрацията трябва да бъде в услуга на данъкоплатеца, а не данъкоплатецът – в услуга на администрацията.
  И третият момент е свързан с коригирането на ставките, които са предвидени по патентния данък – коригиране, съобразно нивото на инфлацията, съобразно това, което беше обещавано на хората при разговорите миналата година, но сега не беше изпълнено.
  И няколко думи за предложенията, в които съм включен и аз като съавтор. И тъй като съм народен представител от София, ние предлагаме да се върне районирането в столицата, тъй като един квартал в нейните покрайнини, какъвто е Ботунец, съвсем не отговаря на квартал, който се намира в центъра на София. И тъй като в момента има множество дейности, то връщането на районирането за такива като фотографски услуги, като, примерно, ремонт на музикални инструменти и т.н., би било подходящо, защото по този начин ние облекчаваме хората, които се намират при други условия.
  А освен всичко друго нивото на патентите в районите предлагаме да бъде коригирано, тъй като е справедливо хората, които се занимават с дребен бизнес, да бъдат подпомагани и стимулирани данъчно, а не ограничавани.
  И аз предполагам, че депутатите, които са от столицата, ще подкрепят възстановяването на това право на патентно облагане, защото в противен случай столицата като специфичен град ще бъде за пореден път поставена в неизгодни условия, а районирането ще се равнява по най-високите ставки.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, че се вместихте точно в петте минути, които Ви се полагат.
  Има ли други изказвания по предложенията, които са направени?
  Заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, аз говорих по тази тема и когато този законопроект се разглеждаше на първо четене най-вече като народен представител от гр. София.
  Разбира се, радвам се, че някои от направените наши предложения – всъщност две, са приети от комисията и те очевидно ще влязат в промените на законопроекта, но искам да обърна вашето внимание върху това, че е изключително важно в Софийската община да се въведе зонирането не само за няколкото вида дейности, които се предвиждат в момента, а именно за ремонт и поддържане на автомобили, за авторемонт и автотенекеджийски работи и автомивки, лепене, регулиране и балансиране на гуми, малко по-нататък – за златарските услуги също така е предвидено подобно райониране, за козметичните услуги.
  За нас е изключително важно да се създават условия за нормален бизнес, не за сив бизнес – условия, които ще позволят на дребния бизнес да си плаща данъците, да се чувства почтен български данъкоплатец и в същото време да може да изхранва своите семейства.
  Аз не виждам логика защо трябва да бъде въведено зониране примерно за козметичните услуги, но подобно да не бъде въведено за фризьорските и бръснарските услуги. Няма никаква логика в това предложение. Страхувам се, че приходите от едни високи патентни данъци, без зониране за Софийската община, ще бъдат много по-малки, отколкото ако се вземат предвид нашите предложения и се приеме въвеждането на зони за София със съответната стойност на патентния данък в зависимост от зоната, в която се предлага съответната услуга.
  Затова още веднъж се обръщам към всички народни представители, а не само към софийските – да имат предвид тези наши аргументи, защото наистина когато сме ги предлагали, ние сме искали хората в столичния град, които изхранват своите семейства, да имат гаранцията, че ще могат законно да си плащат данъците и законно да се грижат за своите семейства.
  Мисля, че другите колеги от София, независимо от коя парламентарна група са избрани, също биха подкрепили подобни предложения.
  Намалението на патентните данъци, което ние предлагаме, не е толкова драстично, че да създаде проблеми за бюджета, но от друга страна е изключително важно за всеки отделен човек, който трябва да го плати.
  Отново ви призовавам – нека да бъдат подкрепени нашите предложения, защото по този начин ще гарантираме много по-големи постъпления в бюджета и много по-малък дял на сивата икономика в столичния град. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
  Други изказвания по предложенията по този параграф? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Нихризов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 135 народни представители: за 43, против 89, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на Веселин Черкезов и група народни представители по т. 2, 3 и 4, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 34, против 85, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на Веселин Черкезов и група народни представители по чл. 31, ал. 1, т. 7, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 120 народни представители: за 33, против 87, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на Росица Тоткова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 103 народни представители: за 22, против 78, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на Мария Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 21, против 91, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на Росица Тоткова и група народни представители по ал. 1, т. 7, буква “ф”, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 28, против 90, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 8, който става § 9, в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 101 народни представители: за 89, против 6, въздържали се 6.
  Текстът е приет.
  Моля по § 9 на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 9 комисията подкрепя предложението на вносителя.
  Постъпило е предложение от Стойчо Кацаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 9, който става § 10:
  “§ 10. В чл. 32 ал. 5 се изменя така:
  “(5) Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери:
  а) мотопеди и мотоциклети:
  групи нулева и първа – 475 лв.;
  втора група– 425 лв.;
  трета група– 350 лв.;
  четвърта и пета група – 275 лв.;
  шеста, седма и осма група – 200 лв.
  б) други моторни превозни средства:
  групи нулева и първа – 950 лв.;
  втора група – 850 лв.;
  трета група – 700 лв.;
  четвърта и пета група– 550 лв.;
  шеста, седма и осма групи – 400 лв.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказване по този параграф? Няма.
  Гласуваме § 9, който става § 10, в редакцията на комисията.
  Гласували 114 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 7.
  Текстът е приет.
  Обявявам 30 мин. почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с § 10 на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 10. В чл. 33 ал. 5 се отменя."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10, който става § 11.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по този текст? Няма.
  Гласуваме § 10 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 91, против 3, въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение за нов параграф от народните представители Веселин Черкезов и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2, и предлага следната окончателна редакция на § 10, който става § 11. Колеги, чета окончателния текст, тъй като сме отменили една точка и тук трябва да я отменим:
  "§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 буква "н" се заличава.
  2. Алинея 5 се отменя." (Реплики в залата.)
  Да, точно това казах, че чета окончателната редакция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не, ние гласувахме вече автоматично тяхното предложение по т. 1 с гласуването на § 10, който става § 11.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Да, обаче със следното допълнение. Сега фактически аз това поисках – да отменим гласуването…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Искате да прегласуваме § 10 ли?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре, прегласуваме § 10.
  Моля да го представите.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Колеги, наново ще го представя, тъй като има предложение, една част от което е подкрепена, и има окончателна редакция, която е съгласувана и с приети по-напред членове по § 9.
  По § 10 е постъпило предложение от народните представители Черкезов и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя по т. 2. А те предлагат по т. 2 следното:
  "2. Създават се нови ал. 6 и 7 със следното съдържание:
  "(6) Лицата по чл. 31, ал. 1, т. 7, букви "а", "б", "д", "л" и "н", когато извършват само поправка, ремонт и репаратура, заплащат 50 на сто от размера на патентния данък по съответната буква.
  (7) Лицата по ал. 6 поставят на видно място декларацията до данъчната администрация, от която е видно, че извършват само поправка, ремонт и репаратура. За нарушение на това условие същите лица се наказват с глоба в двойния размер от основния патентен данък за съответната дейност, а при повторно нарушение – в петорен размер."
  Комисията, както казах, подкрепя предложението само по т. 1 и не подкрепя по т. 2, и предлага следната окончателна редакция на § 10, който става § 11. Чета окончателния текст:
  "§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 буква "н" се заличава.
  2. Алинея 5 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този параграф?
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз, разбира се, благодаря за това, че част от нашето предложение е било подкрепено, но искам да представя пред вас и втората част, която не е подкрепена.
  Съдбата на това предложение много прилича на съдбата на всички предложения, които звучаха добре в предизборните програми. За него се казва: да, нямаме нищо против, обаче, виждате ли, то ще затрудни данъчната администрация, поради което трудно може да бъде възприето на практика.
  А какво се има предвид? Предлага се тези, които извършват дърводелски, шивашки, металообработващи и т. н. услуги, но се занимават не с производство на нови изделия, а само с ремонт и репаратура, да плащат 50 процента от патентния данък.
  Когато за първи път предложих тази идея в сесията миналата година, тогава се каза, че нямало точно начин, по който да се установи действително извършват ли тези лица такава дейност. Неслучайно в момента съществува и предложение с ал. 7, в която съответно има и санкции, ако тези лица нарушат това, което са обявили.
  А защо предлагаме горното? Ако разгледате работата на един моден дизайнер и на един шивач, който извършва само репаратура на дрехи, съществува съществена разлика както в количеството заплащане, така и в обема на извършваната дейност. Освен всичко останало, обикновено тези услуги се ползват от най-бедната част на населението. Предполагам, че много от вас никой път няма да опрат до такива услуги, но именно там е моментът, в който ние можем да вложим и съответните социални аспекти в нашето законодателство. Защото говорим не само за обем на една дейност, която не носи големи приходи, но говорим и за това, че ако тези данъци върху хората, които се занимават само с ремонт и репаратура, бъдат високи, те могат да притворят своите врати, да прекратят своята дейност, да минат дори в така наречената сива област, тоест да не обявяват своите данъци, но при всички случаи от този процес ще пострада населението, защото най-вероятно е този тип услуги да изчезнат. А те все още са необходими в България, все още са необходими именно на онези хора, които нямат високи доходи. Ако ние искаме да спомогнем да се установи една справедливост както към хората, които извършват тази дейност, така и към тези, които я ползват, аз ви предлагам да преминем границата на това, което срещахме до момента – "да, да, много хубаво, но нека да го отложим за следващ период" – да се откажем, и най-вече призовавам представителите на Министерството на финансите, от принципа да облекчим данъчната администрация, а да затрудняваме данъкоплатците, защото, пак подчертавам, данъчната администрация трябва да бъде в услуга на данъкоплатците, и най-накрая да приемем тази идея, в която има достатъчно чувство за социална справедливост. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Нихризов.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Веселин Черкезов и група народни представители по т. 2, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 147 народни представители: за 49, против 87, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на комисията за § 10, който става § 11.
  Гласували 117 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 12.
  Параграфът е приет.
  Следва § 11 на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, параграфи 11 и 13 по номерацията на вносителя са свързани и трябва да бъдат според мен обсъждани успоредно, тъй като касаят таблицата за месечното облагане и за годишното облагане.
  По § 11 е постъпило предложение от народния представител Муравей Радев и група народни представители таблицата към чл. 35 да придобие следната редакция: до 1320 лева на годишна основа да са необлагаеми; от 1320 лева до 1920 лева данъкът да бъде 15% за горницата над 1320; от 1920 лева до 3120 лева данъкът да бъде 90 лева плюс 20% за горницата над 1920 лева; от 3120 лева до 6120 лева данъкът да бъде 330 лева плюс 24% за горницата над 3120 лева; от 6120 лева до 12 хил. лева данъкът да бъде 1050 лева плюс 27% за горницата над 6120 лева; и над 12 хил. лева данъкът да бъде 2638 лева плюс 29% за горницата над 12 хил. лева.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Емилия Масларова и Петър Димитров таблицата по чл. 35 да се измени както следва: до 1680 лева да бъдат необлагаеми; от 1680 лева до 2400 лева данъкът да е 15% за горницата над 1680 лева; от 2400 лева до 4800 лева данъкът да е 108 лева плюс 18% за горницата над 2400 лева; от 4800 лева до 9600 лева данъкът да е 540 лева плюс 23% за горницата над 4800 лева; от 9600 лева до 18 хил. лева данъкът да е 1644 лева плюс 29% за горницата над 9600 лева; и над 18 хил. лева данъкът да е 4080 лева плюс 34% за горницата над 18 хил. лева.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 11, който става § 12. Чета окончателния текст:
  “§ 12. Таблицата към чл. 35 се изменя така: годишна данъчна основа, съответно данък до 1320 лева – необлагаеми; от 1320 лева до 1800 лева – 15% за горницата над 1320 лева; от 1800 лева до 3000 лева – 72 лева плюс 22% за горницата над 1800 лева; от 3000 лева до 7200 лева – 336 лева плюс 26% за горницата над 3000 лева; над 7200 лева – 1428 лева плюс 29% за горницата над 7200 лева.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 11 на вносителя, който става § 12, има две предложения, които не са приети. Едното е на Муравей Радев и група народни представители.
  Заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Действително този § 11 касае таблицата, по която се облагат доходите, само че в годишен размер и величините, които бяха изброени, не дават много ясна представа за техния размер и съотношение помежду им. Затова аз предпочитам да говоря за § 13, по който след малко ще разговаряме, защото там са дадени на месечна база. Практически аз ще ви обяснявам моето предложение на месечна база, то е идентично с това, което сега прочете председателят на годишна база, но е по-далеч от нашето съзнание. Ние сме свикнали да третираме месечните заплати и те говорят повече на хората, отколкото годишните.
  Аз твърдя, че сме предложили много по-добра, много по-издържана таблица, отколкото официалният вносител Министерският съвет. Ако разгледаме двете таблици, във всяко едно отношение таблиците на Министерския съвет е под тази от нашето предложение. Има няколко общи неща, те са долният праг и 15-те процента, но разликата е съществена и тя е в полза на нашето предложение в ущърб на предложението на Министерския съвет. Защо?
  Най-напред искам да говоря за етажите. Министерският съвет предлага първия етаж от 110 до 150 лева. Разликата е 40 лева в доходите, които се атакуват с 15%. Тоест, ниската граница се отнася за много малък диапазон от доходи. При нас този диапазон е разширен и обхваща доходите от 110 до 160 лева – една много по-сериозна група от данъкоплатци, но все еднакво с нисък доход - от 160 лева месечен доход. Това е неоспоримо предимство на нашата таблица.
  Следващият етаж на вносителя Министерският съвет е 150 до 250 лева. Тук разликата е 100 лева. Тези 100 лева вече се облагат с 22%. От 15 отиваме на 22 – 7-процентни пункта разлика! Огромна разлика – от 15 на 22%! С какво може да бъде мотивирана тази огромна разлика? Няма плавност, има едно сътресение в тази таблица. Едно е да облагаш 15%, друго е 22. Ами направете още една стъпка вътре и обложете с по-нормален процент. Защото тези доходи все още са ниски. Един доход от 161 лев твърдя, че все още е много нисък, а вие му слагате направо 22%.
  В нашето предложение стъпката също е от 160 до 260 лева, пак 100 лева е диапазонът “от – до” в този етаж, но вече нашият процент не е 22, а е 20. И разликата между 15 до 20 е четири пункта, а не шест, както предлага в неговото предложение вносителят. Значи тук облагаш с по-малък процент по-ниските доходи, това е основният смисъл на разликата между двете таблици.
  По-нататък вносителят отива от 250 до 600 лева. Виждате каква огромна разлика дава в доходите и всички тях ги облага с 26%. От 22 до 26 – 4-процентни пункта скача в един много голям диапазон на разлика в заплатите. Пак несправедливо! По-справедливо е това, което ние предлагаме – от 260 до 510 лева. Скъсяваме диапазона на този етаж и го облагаме с 24%. Тогава стъпката става от 20 до 24 – 4-процентни пункта.
  И последният етаж като максимална величина 600 лева, дотук спира вносителят, оттам нагоре всичко е еднакво и всичко над 600 се облага с 29%. Изключително несправедливо! Тук спокойно може да се сложи още един етаж, както ние предлагаме, от 510 до 1000 лева, така както беше тази година. Тази година горната стойност е 1000 лева. Защо отива сега на 600 и от 600 нагоре цялото това нещо се облага с максималната ставка – 29%. Много по-плавно и по-приемливо е да сложите още един етаж, както ние предлагаме, този етаж вече да обхване диапазона 510-1000 лева, да ги обложим и тях с 27% и да оставим вече над 1000 лева месечен доход с максималната процентна ставка от 29%. Както и да го погледнете, както и да го сравнявате, между едното и другото има огромна разлика. И аз смятам, че второто, поне това беше признато от всички специалисти, е много по-добро. Затова ви предлагам да гласувате втората таблица. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Предложение от госпожа Емилия Масларова и господин Петър Димитров.
  Заповядайте, господин Анастасов.

  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Аз се радвам, че най-накрая, с една година закъснение, приехте да отпаднат 5-те процента двойният данък за безумното облагане на търговската площ. Надявам се, че ще гласувате и по-следващия текст, когато ще трябва да се намали авансовият данък от 20 на 15 процента, което също предложихме миналата година. Затова сега ще се постарая да ви убедя да приемете и този вариант, който предложихме миналата година, защото прилагате нашите предложения непълно.
  Минималният необлагаем доход да бъде 140 лв. Това е нормално, защото с нищо няма да увеличим приходите в бюджета с тези 30 лв. разлика, а това са минимални доходи за оцеляване на българския гражданин, което касае всеки един от нас. Аз пак ще ви припомня думите, които казах миналата година: “Нека всеки един от нас да се опита да живее със 110 лв. месечен доход на семейството, защото доста от семействата наистина живеят с тези минимални работни заплати”.
  По същия начин се присъединявам към предложенията, които направи и господин Радев, само че сме малко по-радикални. Предлагаме разликата да бъде 18 процента и да касае целия диапазон от 200 до 400 лв. Това е абсолютно нормално по една проста причина. Тези доходи са реално доходите на едно цяло семейство. Именно затова отново апелирам да подкрепите тези предложения и да върнем за доходите над 1500 лв. таксата, данъкът, налогът да бъде 34 процента. Все пак данъчната тежест трябва да я оставим на имащите за кризата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Анастасов.
  Заповядайте за реплика, господин Калъчев.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Госпожо председател, уважаеми колеги!
  Господин Анастасов, не мога да се сдържа да не Ви репликирам. В края на краищата високите данъци към високите доходи и ниските данъци в ниските доходи елементът, който се получава, е следният: една и съща публична услуга получава вносителят на високия данък, същата публична услуга получава вносителят на ниския данък. Аз разбирам, че обществото трябва да има солидарност, но трябва да има и елемент на справедливост. Трябва да намерим баланса между тях. Ако ние направим едно свръхсолидарно общество и обложим високите доходи с високи данъци, какво получаваме? Получава се така, че човекът с високи доходи плаща високи данъци за обществени услуги, които обикновено не ползва, и човекът с ниски доходи плаща малки данъци или въобще е освободен по скалата и ползва обществени услуги, за които богатият е платил. Е стига толкова! Нека да направим едни разумни ставки, които, ако питате мен, 29 процента също е една достатъчно висока ставка. Ние трябва да мислим за по-нататъшно намаляване, защото в края на краищата да освободим бремето на хората от това, че правителството трябва да им харчи парите. Аз считам, че хората сами най-добре знаят как да управляват своите средства и когато бюджетът го позволи във всички случаи трябва да подкрепим такава тенденция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за дуплика, господин Анастасов.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Уважаеми господин Калъчев, явно нещо не сте разбрали от това, което казах. Става въпрос да увеличим диапазона на необлагаемите доходи, тоест да получат някаква реална стойност. Сто и четиридесет лева - ще смятаме математически, учили сме до четвърти клас математика – са по-малко от 5 лв. на ден на семейство. За това става въпрос. Разбира се, че ние именно тук сме солидарни и търсим справедливостта. Справедливо е, че 90 процента от българския народ е с ниски доходи. Деветдесет процента! Прочетете социологическите проучвания. А тези, които имат над 1500 лв. доходи, знаете ли колко са? – 2,6 процента от работещото население в България. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за процедура, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател. Смайваща е незаинтересоваността, да не кажа по-тежка дума, на управляващото мнозинство при тези толкова важни закони, които вървят – данъчните закони, предстои и бюджетът.
  Аз Ви моля, госпожо председател, да приканите народните представители да заемат местата си в залата, където им е мястото, и да вземат отношение към тези закони, защото един лош данъчен закон, да не говоря за един лош бюджетен закон, в цивилизованите страни обикновено е причина да падне цяло правителство. И това мнозинство днес тук да отсъства от работните си места е просто под всякаква критика.
  Аз Ви моля да приканите народните представители да заемат местата си, в противен случай след малко ще бъда принуден да поискам процедура за поименно преброяване и е много вероятно заседанието да приключи. В момента в залата има 50-55 човека. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Госпожо председател, аз също имам една процедура. Когато народният представител Димитър Абаджиев чете декларацията, се включи изведнъж Българската национална телевизия. Процедурно моля да проверите защо точно, когато се включи да предава Българската национална телевизия, господин Муравей Радев стана да говори колко от управляващото мнозинство са били в залата при положение, че от СДС са 8-9 човека.
  Моля да проверите как и защо винаги, когато се изказва някой от ОДС, телевизията се включва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ще проверя, но в момента от този стол не мога да го направя.
  Госпожо Масларова, дойде и Вашият ред за изказване.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ако трябва да изчакам да изключат телевизията, за да взема отношение? Не взимам думата по този повод, а за да аргументирам донякъде, доколкото мога да убедя колегите от управляващото мнозинство, относно предложението на таблицата за подоходно облагане, което сме направили с колегата Петър Димитров.
  Преди малко моят колега господин Анастасов каза, че ние предлагаме необлагаемият минимум да бъде 140 лв., като каза, че това е по-малко от 5 лв. на ден. Аз ще погледна този въпрос малко от социална гледна точка. Нашата логика е свързана с това, че 144 лв. е минималната издръжка за 2002 г. до м. септември включително. Убедена съм, че тази минимална издръжка до края на годината ще се повиши, но независимо от това, имайки предвид все пак и съответни затруднения, това е бил един от мотивите, с който ние сме поискали необлагаемият минимум да бъде 140 лв.
  Мисля, че има логика, защото когато едно семейство, един дом е на минимална издръжка и даже под нея, защото доста хора са под 140 лв. – това са малко повече от 2 долара на ден, което вие знаете, че е абсолютната бедност като критерий за страните - членки на Европейския съюз, е логично, стремейки се към тези стандарти, все пак и ние да се съобразяваме какво остава на българския данъкоплатец, особено в най-ниските доходни групи от населението.
  По наше дълбоко убеждение високодоходните групи трябва да поемат в този период тежестта. Аз се учудвам от това, което каза д-р Калъчев. Той просто явно е малко по-далеч от тези закони, но аз утре, когато гледаме Кодекса за задължителното обществено осигуряване, ще му покажа точно обратното. Когато гледаме данъчни закони, изведнъж вие казвате: “Няма да има обществена солидарност и ще правим така, че високодоходните групи да дишат спокойно”. Аз искам да попитам, като намалихме толкова много данъка – от 36 на 29 процента, в крайна сметка къде вложиха средствата си и с какво стимулирахме високодоходните групи? В същото време утре пък ще Ви покажа, че в Кодекса за общественото осигуряване говорите за социална справедливост и поемане на тежестите от всички нас. Тоест, кога критериите са уеднаквени, кога говорим за едни и същи неща? Нашето дълбоко убеждение е, че трябва да има повече стъпки. Шест стъпки не са кой знае колко много. В групата между 140 и 200 лв. има едно чувствително натрупване на граждани, които получават тези доходи. Така че нека да се съобразим. Не може изведнъж да увеличаваме стъпката чувствително много и в тази група да попадат хора.

  Ние отправяме и едно друго предложение – между 200 и 400. Там също има едно прилично натрупване на хора с такива доходи. В крайна сметка защо високодоходните групи, които взимат над 1500 лв., да не поемат по-голямата тежест в период на криза? Аз мога да цитирам много видни политици от всички политически спектри в България, които винаги са казвали и продължават да казват, че в период на криза всички трябва да поемем, а даже тези, които могат, би трябвало да поемат част от бремето, за да може нацията като цяло да се издърпа напред, да мине напред.
  Така че това са нашите основания. Струва ми се, че те не са без някаква логика. Ние няма да нарушим чувствително, напротив, повишаваме необлагаемия минимум, но в същото време повишаваме и процента, с който ще се облагат високодоходните групи. По този начин ние не ощетяваме държавния бюджет. Тоест това, което ще влезе в държавната хазна и се очаква да влезе в държавната хазна, ще бъде почти толкова, колкото е предвидено по разчетите на правителството.
  Така че аз ви моля още веднъж да прецизирате и да помислите върху логиката на нещата, които ние сме предложили. Разбира се, че вие сте управляващи, вие ще решите как да стане, но тези закони са изключително важни и те действително рефлектират върху голяма част от българското население, да не кажа върху всички работещи хора в България и всички получаващи доходи. Струва ми се, че е необходимо малко по-спокойно и не толкова емоционално гледане на предложенията, които са представени от страна на опозицията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Господин Радев, заповядайте.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Искам да изразя възмущението си от поведението на Вашата заместничка, която остави без последствие моето предишно процедурно предложение. Тя изглежда смята за нормално данъчни закони да се приемат с 50 човека в залата. Нито ги прикани да дойдат тук, нито си позволи да предупреди детинското изказване на господин Искров за телевизията. Какво общо има телевизията, какво общо има броят на народните представители, които са в тази зала?
  Господин председател, аз правя официално предложение за поименно преброяване на народните представители днес. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  (Председателят Огнян Герджиков започва поименна проверка. Списъкът се прилага към протокола.)
  Докато преброим, предлагам да продължим разискванията по § 12.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Няма кворум.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: След 2 минути ще стане ясно, господин Радев, дали имаме кворум. Затова, ако има изказвания, можем да спечелим няколко минути.
  Господин Радев, не вдигайте рамене, 132 души присъстват в пленарната зала. Може да ги преброите лично, може да видите и това, което е при мен. (Неразбираеми реплики от народния представител Муравей Радев.)
  Сто тридесет и двама души присъстват в пленарната зала. Сто тридесет и двама души, господин Радев. (Неразбираеми реплики от народния представител Муравей Радев.) Господин Радев, ако имате проблеми със смятането, можем да Ви помогнем.
  Народните представители да заемат местата си! (Неразбираеми реплики от народния представител Муравей Радев.)
  Господин Радев, много Ви моля, ако обичате!
  Много моля народните представители да заемат местата си!
  Има ли желаещи да се изкажат по § 12? Няма такива.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Муравей Радев, Иван Иванов, Веселин Черкезов, Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Росица Тоткова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 194 народни представители: за 66, против 116, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Петър Димитров, което също не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 155 народни представители: за 48, против 101, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на комисията, както е предложен.
  Моля, гласувайте § 11, подкрепен от комисията, който става § 12.
  Гласували 157 народни представители: за 113, против 41, въздържали се 3.
  Параграф 11, който става параграф 12, се приема.
  Благодаря Ви, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, господин председател.
  С риск чичко Муравей пак да каже, че моите предложения са детински…
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Не може да говориш така, Искров!
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Не говори така, защото ме изнервяш!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Това беше просто загуба на време за данъкоплатеца и за всички.
  По § 12 има предложение на народните представители Димитър Ламбовски и Христо Механдов:
  "В чл. 36, ал. 2 думите "облагаемият доход" да се заменят с "данъчната основа"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Муравей Радев и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 12, който става § 13.
  Уважаеми колеги, т. 2 става т. 3.
  "§ 13. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "по чл. 21, ал. 3" се добавя съюзът "и", думите "както и лицата по чл. 21, ал. 2, избрали реда за облагане по този закон" се заличават, а числото "20" се заменя с числото "15".
  2. В ал. 2 думите "по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2" се заменят с думите " по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 3".
  3. В ал. 4 думите "както лицата по чл. 21, ал. 2, избрали реда за формиране на данъчната основа по Закона за корпоративното подоходно облагане" се заличават, а думите "същия закон" се заменят със "Закона за корпоративното подоходно облагане"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Уважаеми народни представители, имате думата по параграф 12 по номерацията на вносителя.
  Има ли желаещи за изказване? Не виждам такива.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Димитър Ламбовски и Христо Механдов, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 148 народни представители: за 40, против 96, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста, който е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте § 12.
  Гласували 157 народни представители: за 122, против 26, въздържали се 9.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми дами и господа, по § 13 е постъпило предложение от народния представител Муравей Радев и група народни представители. Това е вече дискутираният текст за месечните ставки и е свързан с гласуваното по предходния параграф, така че трябва ли да го чета, господин председател?
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Емилия Масларова и Петър Димитров.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 13, който става § 14:
  "§ 14. Таблицата към чл. 38 се изменя така:
  Месечна данъчна основа: до 110 лв. – необлагаем; от 110 до 150 лв. – 15 % за горницата над 110 лв.; от 150 до 250 лв. – 6 лв. + 22 % за горницата над 150 лв.;
  от 250 до 600 лв. – 28 лв. + 26% за горницата над 250 лв.; над 600 лв. – 119 лв. + 29% за горницата над 600 лв.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Бих помолил да бъдат представени таблиците от народните представители, които не са подкрепени.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Муравей Радев и група народни представители предлагат месечната данъчна основа да бъде: до 110 лв. – необлагаема; от 110 до 160 лв. – 15% за горницата над 110 лв.; от 160 до 260 лв. – 7,50 + 20% за горницата над 160 лв.; от 260 до 510 лв. – 27,50 + 24% за горницата над 260 лв.; от 510 до 1000 лв. - 87 лв. данък + 27% за горницата над 510 лв.; над 1000 лв. – 219 лв. + 29% за горницата над 1000 лв."
  Предложението на Емилия Масларова и Петър Димитров е необлагаеми да бъдат до 140 лв. годишна данъчна основа, всъщност това е месечна данъчна основа; от 140 до 200 лв. – 15% за горницата над 140 лв.; от 200 до 400 лв. – 9 лв. + 18% за горницата над 200 лв.; от 400 до 800 лв. – 45 лв. + 23% за горницата над 400 лв.; от 800 до 1500 лв. – 137 лв. + 29% за горницата над 800 лв.; над 1500 лв. – 340 лв. + 34% за горницата над 1500 лв."
  Както обърнах внимание, господин председател, комисията не подкрепя предложенията и вече гласува предходния параграф, което ги отхвърля от само себе си.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  Господин Радев, заповядайте.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз казах преди в моето изказване, че това, което говоря, се отнася за месечната таблица, която е по-разбираема от народните представители, отколкото годишната, така че вероятно сега ще се осъществи едно формално гласуване, но аз съм доволен, че залата е малко по-пълна от одеве, въпреки че е далеч от числото, което казахте, господин председател. Така че от тази покана кой знае каква полза нямаше.
  А колкото до това, едно мнозинство трябва да е наясно и най-вече господин Искров, който понякога твърдe несполучливо се шегува от тази трибуна, че когато се гледат данъци и бюджет той е отговорен за присъствието на мнозинството, а не аз. Ако това не разбере той и хората като него, толкова по-зле. Вие сте отговорни да имате мнозинство при гледането на тези големи, сложни и важни закони. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Други желаещи има ли? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване, първо, предложението на народните представители Муравей Радев и група народни представители по § 13, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 141 народни представители: за 35, против 97, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Петър Димитров, което също не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 132 народни представители: за 36, против 95, въздържал се 1.
  Не се приема това предложение.
  Подлагам на гласуване § 13, така както е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте § 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласували 153 народни представители: за 119, против 33, въздържал се 1.
  Параграфът се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народните представители Муравей Радев и група народни представители – в чл. 40, числото “8” да се замени с “9”, а числото “20” да се замени с “15”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 14, който става § 15:
  “§ 15. Член 40 се изменя така:
  (1) Доходите по чл. 26, т. 2.8. се облагат с окончателен данък в размер 20 на сто, а тези по чл. 26, т. 9 – с окончателен данък в размер на 15 на сто. Не се облагат с окончателен данък получените суми по чл. 29, ал. 6. Не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 26, т. 8, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3.
  (2) Данъкът по ал. 1 се удържа и внася върху брутния размер на дохода от платеца на дохода, когато последният е предприятие. В случаите по чл. 29, ал. 7 данъкът се удържа и внася от предприятието, прехвърлящо средства от партидата на прехвърлителя. В останалите случаи се прилага съответно чл. 36, ал. 3, т. 2.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по § 14?
  Господин Радев, заповядайте.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Смятам, че в нашето предложение има дълбока логика и недоумявам защо е отхвърлено. Има дълбока логика, защото става дума за облагане на случайни доходи на физически лица – нещо, което не е регулярно, не е постоянно, не е по трудов договор, не е по граждански договор. Няма постоянност на тези доходи. Става дума за доходи със случаен характер, като облагането например на някаква парична или предметна награда. Играл на някаква игра и получил предметна или парична награда. Или пък осъществил някаква случайна сделка, получава лихви по някакъв повод еднократно или пък получава дивидент от кооперация. За такива доходи става дума.
  Най-напред, след като направихме долното стъпало облагаемо с 15 процента, да облагаме такъв доход с 20 процента е необяснимо. Няма логика за това. Първо.
  Второ, ако отидем на следващия закон, който ще гледаме – за корпоративния данък, там дивидентът, който се получава от други юридически лица, се облага еднократно с 15 процента. Значи тук отново става дума за еднократно облагане на някакъв доход. Е, защо трябва за юридическите лица да бъде 15 процента, а при физическите същото нещо да бъде 20 процента? Защо? Къде е логиката?
  Значи според мен данъчното законодателство, каквото и да било, трябва да следва някаква логика. Трябва да има някаква съпоставимост – да съпоставяш едното с другото и да търсиш някакви общи белези, признаци на еднородност. Ето ви признакът на еднородност – дивидент от кооперация. Един член-кооператор трябва да го обложим с 20 на сто. Дивидент от някакво юридическо лице, какъвто получава физическо лице-участник, като дивидент от крайния резултат, се облага с 15 процента! Къде е логиката?! Така че аз пак казвам, това е много логично предложение и просто не мога да разбера защо е отхвърлено. Благодаря.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по този параграф има ли? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Муравей Радев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 25, против 90, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 14, който става § 15, в редакцията на комисията.
  Гласували 107 народни представители: за 84, против 22, въздържал се 1.
  Параграфът се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 15 е постъпило предложение на народните представители Ламбовски и Механдов.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 15, който става § 16, със следната окончателна редакция:
  “§ 16. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение второ думите “без приложението” се заменят с “включително приложенията към него”;
  б) създават се изречения трето и четвърто:
  “Еднолични търговци, чиито годишни финансови отчети са одитирани, подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Ако независимият финансов одит не е завършил до 15 април, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на съставянето му.”
  2. В ал. 4 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
  3. В ал. 5 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по този параграф няма.
  Моля, гласувайте § 15 в редакцията на комисията. Той става § 16.
  Гласували 112 народни представители: за 93, против 13, въздържали се 6.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 16 е постъпило предложение на народния представител Георги Пирински.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Това не е неподкрепа по същество, тъй като комисията не подкрепя и предложението на вносителя за § 16 и предлага § 16 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ако трябва, ще ги изчета, госпожо председател.
  Вносителят предлага в чл. 43 да се направят следните изменения и допълнения:
  “1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Промените в обстоятелствата по ал. 1, водещи до увеличаване размера на данъка, се декларират непосредствено преди настъпването им.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Размерът на данъка се намалява при преустановяване на съответната дейност по членове 31 и 32, причинено от непреодолима сила или от други особени, непредвидени и непредотвратими обстоятелства, включително обстоятелства, свързани със здравословното или физиологичното състояние на лицата, които са причинили преустановяване на дейността за данъчната година. Наличието на тези обстоятелства се декларира в срок седем дни от настъпването им и се удостоверява с документи, издадени от компетентните органи.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
  Предложението на господин Пирински е този член да остане и в него да се създадат следните нови алинеи:
  “Ал. 4.
  1. Лицата, подлежащи на облагане с годишен патентен данък по чл. 31 и чл. 32, заплащат данък от датата на придобиване правото на ефективно упражняване на дейността, удостоверена с допълнителна декларация.
  2. Ефективното удостоверяване на дейността започва след придобиването на целия набор разрешителни документи.
  3. При липса на изрично изразена дата на ефективно започнала дейност, за такава се зачита датата на подаване на първоначалната данъчна декларация.
  (5) При прекратяване на наемен договор и при спиране на дейността от специализиран държавен орган надвнесеният данък се възстановява.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Пирински, заповядайте за изказване.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Госпожо председател, съжалявам, че нямах възможност да защитя предложението си в заседанието на Комисията по бюджет и финанси и поради отсъствие от страната, по командировка от самата комисия, и поради непреодолима сила в днешния ден.
  Но за какво става дума и защо все пак ми се струва, че си заслужава да отделим една минута внимание на пленарната зала.
  Аз ще изчакам господин Искров да приключи вътрешнокоалиционната част от проблема.
  И господин Ал Джебури е ангажиран, за съжаление, но бих искал поне той да чуе.
  Имам молба и към колегите народни представители, но и с молба господин Ал Джебури по възможност да вземе отношение.
  Става дума за следното. Да има все пак една коректност между данъчния орган и данъкоплатеца в случаите, когато лица плащат патентен данък. Това, което се предлага и в предложението на вносителя, правителството – така, както го прочете господин Искров – е да се коригира размерът на дължимия данък в случаите, когато възникне такава непреодолима сила, която преустановява дейността в течение на данъчната година или по друг начин пречи да се реализира дейността, за която е платен патентният данък, съответно да се коригира сумата.
  Предполагам, че в комисията са възникнали различни спорове за възможна злоупотреба за такъв режим на уточняване на размера на данъка.
  Моето предложение има същия смисъл. Човекът да започне да плаща данъка от датата, когато фактически започва да действа, а не от датата на декларирането, че има намерение, тъй като има още доста разрешителни, които трябва да изкара, преди да започне да действа. И когато пак поради непреодолима сила прекрати дейността преди изтичане на данъчния период на годината, да се коригира данъкът, да се плаща само за времето, когато е действал.
  Така че отново извинявайки се, че не можах да взема участие в дискусията и работата на комисията и там да взема отношение по този въпрос, въпросът ми към господин Ал Джебури е, ако наистина се счита, че в момента нямаме възможност да редактираме текст, който да е достатъчно приемлив, безспорен и т.н., не можем ли да мислим за поправка в Правилника за приложение на Закона за облагане доходите на физическите лица? Няма ли място да се замисли и данъчната администрация, и Министерството на финансите за една по-отворена позиция и диалогичност в решаването на тази категория проблеми?
  Без да настоявам непременно да се гласува предложението ми, госпожо председател, господин Искров, ако пленарната зала прецени, че този параграф следва да отпадне, нека той да отпадне. Нямам настояване да се гласува моето предложение. Но ми се струва, че проблемът заслужава внимание и като коректност между данъкоплатеца и данъчната администрация, и като текст, който да преодолее неяснотите по прилагането на данъчния режим. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Първо ще подложа на гласуване…
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Ако господин Ал Джебури желае да вземе отношение?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Джебури, ще вземете ли отношение по проблема? Благодаря.
  Заповядайте.

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГАТИ АЛ ДЖЕБУРИ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, в данъчния закон става въпрос, че трябва да се декларира започването на патентна дейност. От този момент започва да се облага с патент. Изискванията на други закони и разпоредби – лицензионни и разрешителни режими, преди да започне такава дейност, не са част от този закон. С други думи, може да се потвърди, че когато лицето активно започне да извършва дейността, то тогава ще започне да бъде облагано.
  Не съм убеден, че казусът, който Вие поставяте, реално съществува. Ако в практиката за някои от разрешителните режими се изискват някакъв вид декларации, то за данъчни цели е единствено и само декларация не за намерения за започване на патентна дейност от датата, на която се започва облагането, а декларация за започване на патентната дейност, тъй като, ако говорим за някакъв друг подход, напълно е възможно да няма разрешение, например от Пожарната. И как ще облагаме с патентен данък дейност, която въобще не е започнала? Тъй като няма правилник за прилагането на Закона за облагане на доходите на физическите лица, аз с голямо удоволствие Ви моля да продължим дискусията и с данъчната администрация да потвърдим допълнително това или ако има някакво различие в подхода между различните данъчни подразделения, да го унифицираме. Но е ясно казано в закона: декларация от датата на започване на дейност, а не от датата на намеренията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Няма други изказвания.
  Гласуваме предложението на комисията § 16 да отпадне.
  Гласували 127 народни представители: за 107, против 18, въздържали се 2.
  Параграфът отпада.
  Господин Пирински, оттегляте ли предложението си при това положение?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оттегля се, благодаря Ви.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, по § 17, 18 и 19 няма предложения. Те са подкрепени от комисията и затова ми позволете да ги прочета и да ги гласуваме наведнъж.
  “§ 17. В чл. 51, ал. 2 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 17.
  “§ 18. В чл. 54, ал. 1 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18.
  “§ 19. В чл. 63, ал. 2 след думите “по чл. 57” се поставя запетая и се добавя “както и за посочване на неверни или непълни данни в нея”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 19.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тези параграфи? Няма.
  Гласуваме § 17-19 ан блок.
  Гласували 110 народни представители: за 98, против 8, въздържали се 4.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народния представител Янаки Стоилов за нов параграф. Господин Стоилов предлага в Допълнителните разпоредби да се добави нова т. 51 със следното съдържание:
  “51. Население по смисъла на този закон е числото, което се получава като разлика между броя на лицата, регистрирани по постоянен адрес в населеното място и броя на лицата, които са заявили настоящ адрес извън същото населено място. Данните за определяне на населението се вземат от служба “ГРАО” при съответната община.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! Привличам вниманието ви към този текст, който косвено се отнася към начина на облагане на лицата – тези, които заплащат някои от патентните данъци, и се отразяват върху скалата на облагането, която ще се прилага към тях.
  Искам да поясня от какво е породен проблемът. В момента не съществува легално определение на термина “население” по смисъла на Закона за облагане на доходите на физическите лица. Данъчната администрация в момента преценява какъв да бъде този критерий. Тя избира като критерий лицата, регистрирани по постоянен адрес.
  В редица случаи обаче лицата, които реално живеят и осъществяват някаква дейност, са по-малко от лицата, които имат постоянен адрес в това населено място. В резултат на това броят на данъчно задължените субекти – някои от тези, които плащат патентен данък, е значително по-висок от лицата, чрез които те могат да осъществяват своята дейност. Типичен е случаят с осъществяването на таксиметрови превози. По този начин дейността, която се извършва, обхваща реално по-малък брой лица и следователно доходите, които могат да се формират, са по-малки и понякога данъчното задължение е един път и половина по-голямо от това, което реално те би трябвало да заплащат.
  Аз съм направил справка дори за някои областни центрове. Например, в град Ловеч лицата, които са регистрирани по постоянен адрес, са 54 000 (закръглявам), а тези, които имат настоящ адрес в същото населено място, са около 47 000.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Естествено, защото не се регистрират.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, защото не се регистрират. Господин Искров, не сте осведомен и смело се произнасяте по редица въпроси. Защото и постоянният адрес, и настоящият адрес са официални характеристики, т.е. лицето може да има настоящ адрес само, ако е заявило такъв, и този адрес се регистрира в службата “ГРАО”.
  Следователно, не става дума за някакво фактическо местопребиваване на лицето, а става дума за официално понятие в съответствие със Закона за гражданската регистрация. И аз се надявам да обърнете внимание на този въпрос. Затова съм посочил, че данните се вземат от службата “ГРАО” и тези таблици мога да покажа на всеки, който се интересува, за да види, че това са официални данни, които данъчните служби могат да получават от съответните служби “ГРАО”. В едната колона са лицата по постоянен адрес с различните им разбивки, а в другата са лицата по настоящ адрес. Естествено е, че лицата, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, в друго населено място, би трябвало да бъдат включени за облагане там, където те осъществяват своята дейност.
  Пак казвам, че този въпрос стои в редица от общините на България, включително и в някои от областните градове. Той е особено остър за градовете, които имат проблеми със заетостта и градовете, които изпитват демографски проблеми. Тоест, поддържа се по-високо ниво на регистрираните лица по постоянен адрес, но някои от жителите на тези градове са регистрирали и настоящ адрес, който е различен и ако настъпи промяна в този настоящ адрес, той също ще бъде отразен в официалните данни, така че през следващата година може да се отрази и да послужи като основа за тяхното облагане.
  Аз не виждам никакви проблеми. Това дори няма да утежни дейността на данъчната администрация, но ще приведе данъчното законодателство в тази му част към реалните условия за стопанска дейност в различните населени места. Призовавам това предложение да бъде подкрепено, защото и много от вашите хора, които ви подкрепиха на изборите, се застъпват за приемането на такъв текст. Смятам, че не трябва да ги разочаровате. Не, че аз проявявам загриженост за собствената ви подкрепа – това би било твърде лицемерно, но смятам, че ние трябва да се опитваме данъчното законодателство в най-голяма степен да отразява реалните условия за стопанската дейност. И това няма да бъде в ущърб на фиска. Освен, разбира се, ако някъде по-точното привеждане на броя на населението в съответствие с фактическото положение не променя скалата на облагане. Но това ще бъдат реалните условия, съответстващи на изискванията на Закона за облагане на доходите на физическите лица. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Други желаещи има ли за изказване? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 139 народни представители: за 44, против 90, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Имам предложение за прегласуване!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За прегласуване, разбира се.
  Заповядайте, господин Стоилов. Обосновете се.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, аз моля за прегласуване.
  Изглежда аргументите в тази зала все повече губят значение.
  Пак искам да поставя на вниманието на всички, които следят приемането на този закон, това, че постоянният адрес и настоящият адрес са официални категории, които във всеки момент могат да бъдат удостоверявани от службите ГРАО. Следователно, както в момента тези служби подават на данъчната администрация данните за постоянния адрес, по същия начин те ще подават данните за настоящия адрес. И не знам защо отказвате да използваме това по-точно категоризиране на населените места от гледна точка на групите за облагане, в които ще попаднат отделните лица, които осъществяват стопанска дейност.
  Обръщам ви на това внимание и настоявам, защото не чух никакви аргументи, а едва ли съществуват такива. Ако имаше, може би щях да ги обсъдя, да се преосмисли това предложение, но не виждам никакви аргументи, които да не дават основание за неговата подкрепа. И на хората аз не мога да обясня защо в парламента едно такова предложение не е било подкрепено, освен това, че то политически е пренебрегнато.
  Аз не чух такова нещо. Ако имате някакъв аргумент, нека да се изложи, иначе според мен вие гласувате срещу собствената си съвест, ако не приемете такива предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов.
  Повече никой няма да изслушваме, след като вече веднъж процедурата по гласуване се задейства. Това е прегласуване, което е окончателно.
  Моля, гласувайте отново предложението на народния представител Янаки Стоилов.
  Гласували 136 народни представители: за 46, против 80, въздържали се 10.
  Има известно подобрение на резултата, господин Стоилов, обаче не е достатъчно.
  Предложението не се приема.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Няма да ви чакаме няколко години, ако работите с тези темпове!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Остава последният параграф - § 20.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение на комисията за нов § 20 със следното съдържание:
  “§ 20. Параграф 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 110 от 2001 г.) се отменя”.
  Заключителна разпоредба
  § 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20, който става § 21.
  Предлагам и двата параграфа да се гласуват наведнъж, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези последни параграфи има ли желаещи да се изкажат? Това са параграфи 20 и 21. Това са последните два параграфа, по които няма предложение. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте последните два параграфа така, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 101, против 11, въздържали се няма.
  Текстовете се приемат.
  Струва ми се, че с това се прие целият закон.
  За отрицателен вот имате думата, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Гласувах против, защото смятам, че тази политика с тези изменения, които се прокарват, е срещу една голяма част от българските граждани.
  Сега отменихме това облекчение, което имаше за застрахователните суми и за доброволното осигуряване. Те ще бъдат облагани, а в същото време в § 19 реално се декриминализира една дейност, тоест внасянето на неверни данни в декларация от предприятие, която е криминализирана в Наказателния кодекс. Тоест, политиката е насочена за уреждане на някакви определени интереси.
  И господин Искров, като казвате, че няма да е така, питайте чиновниците дали от § 19 някой ще извлече някаква полза? Това е престъпление, с текста, който приехте, нека и господин Ал Джебури обясни на народното представителство, се внасят неверни данни в декларация, която се подава. Това са текстове от Наказателния кодекс.
  В същото време всякакви възможни облекчения за гражданите, които съществуваха, вие ги премахнахте. Ето затова накрая гласувах против и затова пожелах думата. И, благодаря Ви, господин председател, че ми дадохте възможност да изразя отрицателния си вот.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Не мога да Ви откажа, това е Ваше право.
  Не виждам други желаещи за изказване.
  Уважаеми народни представители, струва ми се, че с това законът е приет на второ четене.
  С това приключихме с тази точка от дневния ред.

  Уважаеми народни представители, последната точка от днешния дневен ред е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.
  Господин Искров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, може би трябваше господин Ал Джебури да отговори на обвинението на господин Миков.
  Аз иначе мога да му кажа, че се радвам, че тези 12 години не съм членувал в техните партии!
  “Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите”.
  Постъпило е предложение от народния представител Иван Искров, което комисията не подкрепи като предложение.
  За да не се бавим, аз оттеглям предложението.
  По § 1, 2 и 3, господин председател, са подкрепени текстовете на вносителя, така че ако позволите, по параграфи 1, 2 и 3, понеже няма други предложения, ще ги изчета наведнъж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 1 комисията подкрепя предложението, а текстът е:
  “§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 3:
  а) в изречение първо думите “вина и” и “400 литра вино и” се заличават;
  б) в изречение второ думите “вина и” се заличават.
  2. В т. 7 думите “и други пощенски” се заменят с “пощенски и други”.”
  Комисията не подкрепя предложението за § 2 и предлага той да отпадне. Не е имало с вносителя търкания, но за протокола ще го прочета:
  “§ 2. В чл. 3, ал. 1 след думите “акцизни стоки” се добавя “лицата по чл. 4б”.”
  Комисията подкрепя предложението за § 3, който става § 2 със следната окончателна редакция:
  “§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 2а:
  “2а. за междинните продукти – като абсолютна сума в левове за 1 хектолитър краен продукт;”.
  2. Точка 4 се отменя.
  3. Създава се т. 9б:
  “9б. за пътнически автомобили, товаро-пътнически и състезателни автомобили за не повече от 9 човека, включително водача, с мощност на двигателя над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата (kW) по системата SAE като абсолютна сума в левове за 1 киловат, в зависимост от мощността на двигателя”.
  4. В т. 12 думите “вина или” и “за всеки литър произведено вино и” се заличават”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  По първите три параграфа имате думата, уважаеми народни представители.
  Желаещи да вземат думата не виждам.
  Подлагам на гласуване първите три параграфа, както са предложени от комисията ан блок.
  Моля, гласувайте тези текстове заедно със заглавието на закона.
  Гласували 118 народни представители: за 102, против 16, въздържали се няма.
  Приемат се текстовете.
  Господин Искров, имате думата.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 4 е постъпило предложение на народните представители Никола Николов, Васил Василев, Иван Иванов и Димитър Йорданов – в чл. 4а ал. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 4, който става § 3.
  Чета окончателния текст:
  "§ 3. В чл. 4а, ал. 3 думите "вина и спиртни напитки се бутилират, облагат се по раздел I от Тарифата за акцизите, като спиртните напитки се облепват с бандерол" се заменят със "спиртните напитки се бутилират, облагат се по раздел I от Тарифата за акцизите и се облепват с бандерол"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Желаещи за изказване по този параграф?
  Заповядайте, господин Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми колеги, предложението, което ние правим, е да отпадне ал. 3 на чл. 4а. Защо? Защото там се предвижда, когато се обработват на ишлеме материали за спиртни напитки, които са съсобственост на физическо лице, да бъдат облепвани с бандерол, а в текста на закона физическите лица са освободени от плащането на акциз, когато произвеждат по-малко от 2000 алкохолни градуса. Какво се получава? Онези, които произведат тези 2000 алкохолни градуси някъде другаде, извън легалните предприятия за производство на високоалкохолни напитки, и ги бутилират в тези предприятия, те са освободени от плащането на акциз, а когато произведат 2000 алкохолни градуси и ги бутилират в легалните производители на високоалкохолни напитки, тогава те са облагани с акциз. Според нас това съвсем категорично не е справедливо, защото не се третират по един и същи начин по същество еднакви субекти за едно и също нещо. Според мен подобна разпоредба в този закон – на неравно третиране на данъчен субект, е противоконституционно. Вярно е, че в досегашния текст съществуваше, вярно е, че аз многократно съм говорил, че това не е справедливо и според мен е противоконституционно, но този текст продължава да съществува в закона и сега е моментът да отстраним тази несправедливост.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
  Други желаещи за изказване по този параграф? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народните представители Никола Николов, Васил Василев, Иван Иванов и Димитър Йорданов, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 127 народни представители: за 37, против 87, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 4, както е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте § 4.
  Гласували 112 народни представители: за 92, против 18, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 5 е постъпило предложение от народния представител Георги Пирински - § 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 5 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля да представите текста на вносителя, защото той също подлежи на гласуване, ако не бъде прието предложението на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 5. Създава се нов член 4б:
  "Чл. 4б. (1) Независимо от разпоредбата на чл. 4а, ал. 1, при производството на стоки по т. 14 - 18а от Тарифата за акцизите с материали на клиента (ишлеме) акцизът се начислява, събира и внася от лицето, което е възложило производството на стоките (възложителя), ако то е получило разрешение от териториалната данъчна дирекция по място на регистрация да прилага разпоредбите на този член.
  (2) Разрешението по ал. 1 се издава на лице, което отговаря едновременно на следните условия:
  1. собственик е на суровините, вложени в производството на стоките;
  2. собственик е на получените при преработката стоки по т. 14 – 18а от Тарифата за акцизите;
  3. ползва се с изключителните права като единствен възложител за производството на ишлеме на съответния производител.
  (3) Лицето, отговарящо на условията по ал. 2, подава до териториалния данъчен директор по място на регистрация писмено искане за ползване на режима по този член. Към писменото искане се прилагат:
  1. сключеният договор с производителя на стоките;
  2. декларация от възложителя за обстоятелствата по ал. 2;
  3. декларация от производителя за обстоятелствата по ал. 2.
  (4) Разрешението по ал. 1 се издава от териториалния данъчен директор по място на регистрация въз основа на документите по ал. 3 в едномесечен срок от подаване на искането.
  (5) Разрешението се издава за срок до една година.
  (6) Лицето по ал. 1 е длъжно да уведоми писмено териториалната данъчна дирекция по място на регистрация за всяка промяна в договора по ал. 3, т. 1 в 7-дневен срок от настъпването й.
  (7) Ако ал. 1 е приложена, без да са налице основанията за това, се прилагат общите разпоредби на закона.
  (8) Териториалният данъчен директор отменя издаденото разрешение, ако лицето престане да отговаря на условията по ал. 2. Дата на отменяне на разрешението е датата на връчването на данъчния акт."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Има ли желаещи за изказване по този текст? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Пирински за отпадане на § 5, което е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте подкрепеното предложение.
  Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, § 6 е във връзка с неприемането на § 5, тъй като само преномерира - досегашният чл. 4б да стане чл. 4в.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 6 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Параграф 6 и § 7 ще ги гласуваме ан блок.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 7. Комисията подкрепя предложението за § 7, който става § 4:
  "§ 4. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
  "(2) При внос на стоки акцизът се начислява от митническите органи, като определеният размер на дължимия акциз се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
  Има ли желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията по тези два параграфа, както бяха представени.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 93, против 9, въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 8 е постъпило предложение на народния представител Георги Пирински § 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 8, който става § 5 със следната окончателна редакция:
  “§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така:
  “(5) Вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи акциз, както следва:
  1. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса;
  2. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса, или касата на митническото учреждение, когато вносител е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен търговец
  (6) Акцизът по ал. 5 не може да се прихваща от данъчните или митническите органи с други задължения.
  (7) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления дължим акциз по реда, определен за митническото задължение.”
  2. Създава се нова ал. 8:
  “(8) Митническата администрация предоставя на данъчната администрация информация за приетите митнически декларации и получените плащания на акциза при внос по електронен път в срок до 14 дни от изтичането на всеки календарен месец. Информацията се предоставя при условия и по ред, определени със заповед на министъра на финансите.”
  3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата, господин Пирински. Заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  За какво става дума? За ориентация и на колегите народни представители, които участват в дискусията, ще спомена, че в сега действащия чл. 7, господин председателю, в ал. 5 се предвижда вносителят на стоки ефективно да внася начисления от митническите органи акциз, както следва: първо, в републиканския бюджет – когато лицето е регистрирано по този закон, но на съответната териториална данъчна дирекция; по т. 2 – в републиканския бюджет, пак по сметка на съответната териториална данъчна дирекция, на чиято територия е постоянното му местоживеене.
  Сега се предлага с § 8 в тези две точки на ал. 5 внасянето на ефективно начисления акциз да бъде по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса. За мен възниква въпросът: каква е причината внасянето на акциза да бъде по сметка не на териториалната данъчна дирекция, а на съответното митническо звено? В крайна сметка, акцизът е данък, който трябва да попада в републиканския бюджет, и най-прекият път е това да става чрез териториалната данъчна дирекция по местонахождението на данъчно задълженото лице. Според мен тук, от една страна, се прави един излишен оборот във внасянето на данъка в държавния бюджет, съответно в републиканския бюджет. Второ, господин председателю, не е възможно обективно да се сравняват обемите на приходи, реализирани чрез митниците, между предходни периоди и периода от 1 януари 2003 г. нататък, тъй като ще бъде различна съвкупността на данъчни приходи и митнически такси, които се отчитат като приход от митниците, и лесно бихме могли да се подведем, че изведнъж имаме рязък скок на митническите сборове. Едва ли всеки ще вникне в промяната на методологията, в случая на начина на ефективно внасяне на акцизния данък, който знаем, че е не съвсем малък по обем, и ще се създаде една оптическа илюзия, господин председателю, която не знам в чий интерес е.
  Тъй че поддържам предложението си да отпадне това изменение и да действа досегашният ред, който е доказал своята ефективност, според мен. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Господин Искров, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, аз предпочитам бързо да се опитам да отговоря на господин Пирински и ако има нужда, тогава господин Ал Джебури да става, за да не губим време.
  Става въпрос за хармонизацията на текстовете и за по-добра събираемост на данъците, господин Пирински. Неслучайно в гласувания миналата седмица Закон за изменение и допълнение на Закона за ДДС същото направихме и с дължимия ДДС при внос. Тоест, той се събира от самите митници.
  В момента какво се получава? За по-голяма част от стоките митата са обикновено ниски или никакви, нулеви, ако са със съответни страни, с които имаме такива спогодби, примерно от Европейския съюз. В същото време митницата, за да освободи стоката, да вдигне, така да се каже, ограничението и съответният вносител да може да разполага с тази стока, иска да се декларира пред нея, че ДДС или акцизът са внесени по сметката на съответната данъчна дирекция. Това става обикновено с телекс и много често въпросните лица, срещу които е насочен този текст, мамят именно чрез фалшиви телекси.
  Така че и в ДДС миналата седмица, и тук със Закона за акцизите въвеждаме този нов ред – който контролира вноса, той да контролира плащането и на трите вида данъци, образно казано – митническите сборове, ДДС, акцизи. Това е причината тук да бъдат въведени.
  Иначе чухме намеци, че, видите ли, това щяло да увеличи оборота, защото на “Краун ейджънтс” не знам какво си щяло да се отрази. Няма такова нещо. Вие знаете, че техният договор – който намекваше, трябва да го е чел – не е обвързан с резултата от дейността. Това е единствената причина. Ако желаете, бихте могли да получите допълнителни уточнения и от господин Ал Джебури.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Господин Пирински, заповядайте за реплика.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю! Господин Искров, Вие споменахте консултанта на митниците, а не аз. Така че може би Вие имате предвид нещо. Но тъй или иначе да се освободи данъчната система от ангажимент за акуратно отчитане и потвърждаване на ефективно внесения акциз според мен е неправомерно. Би могло да се намери някаква допълнителна технология, която да осигури достоверност на ефективното плащане, но да се отнеме това задължение от териториалната данъчна дирекция, която е в непосредствен контакт с данъкоплатеца, и да се счита, че това може да се компенсира чрез митниците, според мен не е обоснованият подход.
  Тъй че аз поддържам предложението си, господин председателю, и моля то да бъде гласувано.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Втора реплика - господин Михаил Миков.

  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Понеже господин Искров каза, че аз не разбирам, аз сигурно наистина не разбирам. Не мога, господин Искров, да разбера новия ред, новото време и новия морал. Досега стоката се освобождава от митнически контрол след изплащане на начисления от митническите органи акциз. Изплащане изцяло. Какво предлага сега новият ред на новото време и на новият морал? Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване, тоест облекчава се, може да не е изплатено изцяло, може да се обезпечи, на начисления дължим акциз по реда – може би това е новият ред на новото време и на новия морал – определен за митническото задължение. Значи досега държавата си събира ефективно, защото знае, че с акциза и с ДДС-то стават най-големите злоупотреби, времето на репликата е кратко, за да описваме тук схеми, досега се събират ефективно и новият ред на новото време и на новия морал идва и казва: не, ще може и да се обезпечава, ще може и по-нататък. Каква е тази политика, която се прокарва в този текст? Толкова ли е ефикасно събирането на акцизите в хазната, че вече можем да допуснем смекчаване на този режим, което вие правите?
  Ето това е репликата на един неразбиращ човек. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Господин Искров, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, в рамките на дуплика искам да кажа, че действително господин Миков не го разбира, затова ще помоля господин Ал Джебури да обясни по-подробно както за него, така и за други хора в залата, които не познават материята. Много моля, колеги, днес се наслушахме на хора от старото време и от стария морал да дават акъл и да се обръщат към хората на новото време. Престанете! Радвам се, че не членувам във вашите партии от старото време и от стария морал. Моля ви се, не злоупотребявайте цял ден с такива изказвания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Има ли други желаещи?
  Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Георги Пирински за отпадането на § 8, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 137 народни представители: за 37, против 95, въздържали се 5.
  За процедура за прегласуване – заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа, не чух никакви сериозни аргументи по същество от господин Искров, който разбира нещата. Кое налага промяната в политиката за ефективно и веднага събиране на акциза срещу една политика, която позволява разточване във времето и избягване на заплащане на акциз – твърде деликатна тема, тема, свързана и с организираната престъпност, и с корупцията. Кое налага това? Аз мисля, че досегашният ред, един по-твърд ред – изплаща се акцизът, освобождава се стоката – все още е необходим на България повече, отколкото редът, по който с някакви обезпечения може да се избягва заплащането на акциз. И без това събираемостта в приходната част на проекта за бюджет за догодина показва на какво дередже е. И “Краун Ейджънтс”, и други “Крауни”, и други “Ейджънтси”, нямат значение, реални са фактите. Реална е и оценката на фонда. Ние не трябва да либерализираме този режим, освен, пак казвам, ако зад това не се крият някакви криминални интереси.
  Затова ви предлагам да прегласуваме предложението на народния представител Пирински.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Георги Пирински.
  Моля, гласувайте отново това предложение.
  Гласували 143 народни представители: за 52, против 83, въздържали се 8.
  Не се приема.
  Сега подлагам на гласуване текста, който е подкрепен от комисията, за § 8.
  Моля, гласувайте този текст.
  Гласували 133 народни представители: за 95, против 34, въздържали се 4.
  Предложението се приема.
  Господин Радев, заповядайте за процедурно предложение.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател. Моята процедура се свежда до това да направите официална забележка на господин Иван Искров за неговото поведение. Защото няма народен представител, та било то не знам от кое си време, та било то и председател на комисия, който да си позволя да смесва две неща – пленарната зала в Народното събрание с домашния си уют. Аз не съм отишъл на гости на господин Искров, за да му позволявате да се държи тук по този начин. Народният представител има свое становище, той го изказва от тази трибуна така, както го разбира. И остава на неговата съвест и на неговата отговорност онова, което ще каже. Да бъде ограничаван народният представител, че не може да се изказва по теми табу и само новото време има право да говори по тази тема, е повече от нелепо. Вече няколко пъти той изпуска нервите си, аз знам, че е много напрегнат, цялата тази отговорност е на неговите плещи, виждам как се разсейва мнозинството, разбирам го. Но подобно поведение тук е недопустимо. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев. Това не е процедурно предложение, защото не влиза в кръга на процедурните предложения според нашия правилник. Така че това може да бъде лично обяснение, господин Радев, на което имате право, обаче чак накрая на заседанието, а не сега по средата. Така че ви моля, нека да се опитваме да спазваме точно правилата, по които да работим.
  За процедурно предложение – господин Иван Искров. Внимавайте дали ще е процедурно Вашето предложение, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, ще бъде процедурно, въпреки че Вие не правите забележки и тогава, когато нас ни обиждат. И няма право Муравей Радев да говори тези неща, три пъти ме обвини днес от трибуната.
  Правя процедурно предложение, когато има въпроси, господин председател, от народни представители в залата към вносителя, господин Гати Ал Джебури е заместник-министър на финансите и представлява вносителя, в случая Министерския съвет, нека да му се дава думата да отговаря на въпросите, както беше въпросът, зададен от господин Миков, тъй като явно залата има нужда да чуе мнението и на вносителя защо се предлага съответният текст, а не да му се отнема думата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Това преценявам аз, господин Искров.
  Продължаваме нататък. Заповядайте за следващия текст, който да представите.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията подкрепя предложението за § 9, който става § 6 със следния текст:
  “§ 6. Член 7а се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 9? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 9 така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 107, против 20, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 10 е постъпило предложение на народния представители Николов и група народни представители - § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10, който става § 7:
  “§ 7. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Физическите лица, производители на вино за лично потребление от грозде и плодове собствено производство, подават декларация за произведеното количество вино.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По този параграф?
  Господин Николов, заповядайте.  НИКОЛА НИКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, нашето предложение е да отпадне § 10, защото той съдържа едно задължение за физическите лица – производители на вино за лично потребление, да подават декларация за произведеното количество вино. В преди това приетите текстове отпадна ограничението за производство за лично потребление на вино, отпадна и акцизът върху виното. Аз не виждам никаква логика чрез Закона за акцизите да правим аграрна статистика като само и единствено събираме декларациите на производителите на вино без от това да произтичат никакви задължения за тези производители. Още повече, че ако не подадеш декларация, пак няма никакви санкции за това. Каква е логиката да правим такъв текст?
  Ще се радвам да чуя Вашето мнение като експерт в законодателството, а в същото време искам да се обърна към Вас, ако прецените, нека някой от данъчната администрация да каже колко усилия, време, разходи ще струва това на данъчната администрация да се отпечатат, а след това да се подават подобни декларации. Според мен е абсолютно неразумно предложение и то просто няма място. Ако става дума за статистика, то просто няма място в този закон. Надявам се тук разумът наистина да бъде определящ мотив при гласуването на всички народни представители и да подкрепят нашето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Аз също смятам, че този текст трябва да отпадне. Той е крайно неиздържан за действителното състояние на села, откъснати на по 10, 15, 20 км от данъчната служба и да им възлагаме някакво задължение, което, както ви беше казано, е неизпълнимо. Аз не знам с какъв аршин мери правителството, когато в предишния текст вие освободихте тия, които продават тютюневи изделия, при повишаване на цените от местно производство и от внос в 15-дневен срок да заявяват при повишаване на цените в данъчната служба, да заявяват какви количества са им останали, защото там се реализират свръхпечалби от тези останали, закупени по старата цена тютюневи изделия. Значи ония ги освобождавате от това задължение за спекулативни печалби, които несъмнено ще бъдат обложени по старите цени, а не по новите, по които са продали цигарите, а в същото време тия, които си произвеждат вино за домашна употреба, което вече е освободено от акциз, ще ги карате да ходят да подават декларации. Е, как българските граждани да уважават такъв законодател? Как да не казват “Добър ден!” и да не дават по бутилка от това вино? Как?
  Подкрепете поне този текст, след като освободихте търговците на тютюневи изделия от задължението да декларират при увеличение на цените наличните количества цигари. Явно, че тук става въпрос за някакви интереси. Служете си на тях, но поне не бунете голямата част от българските граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако - не, искам да помоля господин Ал Джебури да даде разяснение по този текст, защото аз също не мога да си обясня каква е потребността от подаването на такива декларации. Нека господин Ал Джебури бъде така любезен да убеди мен и народните представители от необходимостта от този текст.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГАТИ АЛ ДЖЕБУРИ: Благодаря, господин председател.
  Изискванията на Европейската общност са ясни и категорични. Ние сме водили преговори с тях по редица точки и когато станем членове на Европейската общност, едно от изискванията е да се попълват именно такива декларации. Един от главните проблеми при преговорите с Европейската общност е доказателство за административния капацитет и готовността на администрацията, а и на българския народ да спазва нормалните закони в Европа. Това е текст, който така или иначе, харесва ви или не, 2007 г. трябва да се прилага. Ние смятаме, че трябва да започнем да се учим от по-рано с това. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ал Джебури.
  Продължаваме дискусията по този § 10.
  Има ли други желаещи?
  Чухте обяснението на вносителя. Не виждам други желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Никола Николов, Васил Василев, Иван Иванов и Димитър Йорданов за отпадането на § 10, което, както разбрахте, не се подкрепя от комисията.
  Гласували 145 народни представители: за 65, против 76, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте за процедура, господин Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, моята процедура е за прегласуване. Както видяхме, на ръба беше да се приеме едно разумно предложение. Убеден съм, че голяма част, то се видя и на таблото, от народните представители от мнозинството подкрепиха това наше предложение, щадейки усилията на данъчната администрация да въведе този текст цели 5 години по-рано. Тъй като по-късно в този закон следват предложения, които са пък наистина дехармонизация на българското законодателство спрямо европейското, аз Ви моля да подложите на прегласуване нашето предложение и разчитам то да бъде подкрепено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
  Подлагам на прегласуване предложението за отпадането на § 10.
  Гласували 175 народни представители: за 96, против 76, въздържали се 3.
  Предложението, уважаеми народни представители, е прието.
  Параграф 10 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народния представител Иван Искров, което по време на заседание на комисията е оттеглено.
  По § 11 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 11, който става § 8:
  “§ 8. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
  “(2) При сделка със стоки, подлежащи на облагане с акциз, лицата по чл. 3, ал. 1 издават фактура, в която се посочват продажната цена и сумата на начисления акциз.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 11 – по номерацията на вносителя, има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 11 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 117 народни представители: за 100, против 6, въздържали се 11.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 12 е постъпило предложение от народния представител Алекси Алексиев – в § 12, т. 2 думите “for duty free onli” да не се променят” с надпис, който задължително съдържа думите “duty free”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Никола Николов и група народни представители…
  НИКОЛА НИКОЛОВ (ПСОДС, от място): Оттегляме го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Оттегля се? Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 12, който става § 9 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Бутилираните спиртни напитки, предназначени за местния пазар, се продават само с бандерол в бутилки до 1,5 литра. При използване на опаковки над 1,5 л, същите се облепват със специален бандерол по ред, определен от министъра на финансите. Редът и начинът за въвеждане на бандеролите за спиртни напитки се определят от Министерския съвет.”
  2. В ал. 6, изречение първо думите “вина и” се заличават.
  3. В ал. 10 думите “надпис: “FOR DUTY FREE ONLI” се заменят с надпис, който задължително съдържа думите “duty free”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф има ли желаещи да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Моллов.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю! Предложението за промяна на § 9, касаещо ал. 2, се отнася до една практика, която в момента съществува в нашата страна, която фактически дава възможност чрез облепяне с бандерол на опаковки по-големи от литър и половина да се скрива голяма част от данъците на производителя на спиртни напитки, които не са коректни.
  В този смисъл аз съм запознат и с предложението, което дойде по линия на браншовата камара – Националната лозаро-винарска камара. В този смисъл имам чувството, че така, както сега е записан, текстът внася известно объркване в интерпретацията, за което ще си позволя да предложа малко по-добра редакция, която по-добре съответства на онова, което всъщност винарският сектор изисква за този текст. Надявам се господин Николов, който е председател на тази камара, да ме подкрепи.
  Текстът на ал. 2 според мен трябва да гласи следното:
  “(2) Бутилираните спиртни напитки, предназначени за местния пазар, се продават само в бутилки до 1,5 л, облепени с бандерол. При използване на опаковки над 1,5 л за спиртни напитки от внос, същите се облепват със специален бандерол по ред, определен от министъра на финансите.”
  Сега в текста съществуват два отричащи се текста в рамките на две изречения.
  Предложението ми е да се продават спиртни напитки само в опаковки до 1,5 л, облепени с бандерол, а тези, които изискват изключения, става дума за вносни спиртни напитки, в зависимост от мерните единици те имат разлика, те да се облепват със специален бандерол по ред, определен от министъра на финансите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Тук очевидно се нуждая от помощ, за да знам какво да подлагам на гласуване.
  Заповядайте, господин Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз искам да подкрепя нашия колега Моллов в това негово предложение, защото и сега практиката е само в изключителен случай да се разрешава от министъра на финансите да се облепват със специален бандерол опаковки, които са над 3 л. По този начин се заобикалят законът, като се продава в опаковки от 5 л, които практически са за многократна употреба. Затова аз също смятам, че трябва да отпадне текстът, с който се разрешава на министъра на финансите да дава разрешение за облепване на опаковки над 1,5 л, така както е предложението на комисията. Когато става дума за традиционни напитки в традиционна опаковка, например галон – над литър и половина, това да важи само за внос, а не и за производство вътре в страната. Така че решаваме този наистина значим проблем.
  Изчисленията на Националната лозаро-винарска камара са, че по този начин, по който досега се действаше, бюджетът на страната се ощетява с повече от 50 млн. лв., което е предпоставка пък да се изпиват в България нелегално произведени около 40 млн. л ракия, произведена под формата на домашно производство, а практически продавана в търговската мрежа, което има своето отражение за здравето на нацията при сегашната демографска характеристика на нацията и е един значим социален проблем.
  Така че аз ви моля да приемем редакционното предложение, което беше направено от господин Моллов. Защото в края на краищата предложението му касае да отпадне от текста, който е приела комисията, едно съждение: “Същите се облепват със специален бандерол по ред, определен от министъра на финансите.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
  Други желаещи има ли?
  Господин Искров, хубаво е да внесете яснота по това предложение.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, има логика в казаното от господин Моллов, тъй като става въпрос не за заобикаляне на Закона за акцизите, а се позволява над 1,5 л във връзка с традиции – например знае се, че има галончета за шотландско уиски и други.
  Затова, ако нямате нищо против, мога да прочета текста така, както го предложи Пламен Моллов, и да го гласуваме.
  Алинея 2 да бъде:
  “(2) Бутилираните спиртни напитки, предназначени за местния пазар, се продават само в бутилки до 1,5 л, облепени с бандерол. При използване на опаковки над 1,5 л за спиртни напитки от внос, същите се облепват със специален бандерол по ред, определен от министъра на финансите.”
  Другото продължава надолу.
  Ако позволите, господин председател, във връзка с този текст с писмо на господин Ал Джебури, заведено в Комисията по бюджет и финанси, се предлага в Преходните и заключителни разпоредби да се уреди, че бутилираните спиртни напитки над 1,5 л, предназначени за местния пазар и облепени с бандерол, се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 30 юни 2003 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това ще бъде чак накрая. Така че нека имаме търпение. Вероятно ще бъде в утрешния ден.
  Уважаеми народни представители, бих искал да попитам господин Алекси Алексиев дали поддържа своето предложение.
  АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ (НДСВ, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Оттегляте го, благодаря Ви. С това ме облекчавате.
  Затова подлагам на гласуване текста в тази редакция, която беше предложена и подкрепена в пленарната зала.
  Моля, гласувайте този текст на § 12 по номерацията на вносителя.
  Гласуваме текста с редакционната промяна, която внася яснота и точност.
  Гласували 153 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 2.
  Текстът се приема.
  Благодаря ви, уважаеми народни представители. Днешният пленарен ден завършва.
  Следващото заседание на парламента е утре от 9,00 часа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 19,03 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:
  Камелия Касабова

  Секретари:
  Гергана Грънчарова

  Георги Анастасов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания