Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 11 март 2005 г.
Открито в 9,02 ч.

11/03/2005
  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателите Камелия Касабова и Любен Корнезов
  Секретари: Силвия Нейчева и Веселин Черкезов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Откривам днешното заседание.
  На основание чл. 40, ал. 5 от нашия правилник предлагам да включим две нови точки в дневния ред:
  1. Проект за декларация по случай 135-ата годишнина от създаването на Българската Екзархия.
  2. Проекти за решения за промени в комисии.
  Не виждам противно процедурно предложение.
  Моля да гласуваме това предложение.
  Гласували 123 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 2.
  Във връзка със 135-ата годишнина редовната почивка, както беше съгласувана и на Председателски съвет, днес ще бъде от 10,30 до 11,30 ч. Моля това да го имате предвид.
  Същевременно би било правилно да удължим и времето за парламентарен контрол до 14,30 ч.
  Бих ви помолил да гласуваме и това процедурно предложение за удължаване времето на пленарното заседание с 30 мин. днес.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 111 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 4.
  Предложението се приема.

  Преминаваме към първа точка:
  ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 135-АТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ.
  Уважаеми колеги народни представители, преди 135 години на 11 март 1870 г. се създава Българската Екзархия. Нейното създаване е резултат на многогодишните борби на българския народ за църковна и духовна независимост, която открива пътя към освобождението и съвременната българска държавност. Екзархията е много повече от установяване на църковната ни независимост, това е събитие от нашата национална история с огромно духовно и политическо съдържание. С него на практика България отново заема мястото си на европейската дипломатическа маса, с него се признава българската нация и се посочват границите на българските земи.
  Убеден съм, че отбелязването на 135-ата годишнина от създаването на Българската Екзархия с декларация на Народното събрание ще подчертае голямото значение, което тя има за утвърждаване на идеята за българската държавност, както и за по-нататъшното демократично развитие на нашата страна.
  Давам думата на народния представител Гиньо Ганев, председател на Националния инициативен комитет за 135-ата годишнина от създаването на Българската Екзархия.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Дами и господа народни представители, аз имам само ясното задължение да представя текста на проекта за декларация на парламента, който свидетелствам се изработи с много добра воля, с компетентност от представители на всички парламентарни групи. Затова документът, който е раздаден днес на всички нас, носи подписите на председателите на седемте парламентарни групи в Народното събрание:


  "ДЕКЛАРАЦИЯ

  На днешния ден се навършват 135 години от създаването на Българската Екзархия. Учредена по силата на султански ферман от 27 февруари, нов стил 11 март 1870 г., тя не е подарък, а резултат от многолетните усилия на българския народ, който без чужда помощ извоюва своята духовна и църковна самостоятелност.
  Актът на създаването на Българската Екзархия е институционален израз на официалното признаване на българската нация и посочва пределите на българските земи.
  Екзархията е начало на процеса на възстановяване на българската държавност, завършил с Освобождението (1878) и Учредителното събрание, приело Търновската конституция в 1879 г.
  Екзархията е институционален и териториален атрибут на българската нация. Тя изпълнява както религиозни, така и важни светски пълномощия – съдебни, административни, финансови. Екзархията ръководи българската просвета и събира данъци за нейната издръжка. Екзархът представлява своето паство, тоест населението пред местните и централните нива на държавната власт.
  Екзархията, като форма на културно-национална автономия, съдържа мощен държавотворен заряд. След нейното създаване установяването на Третата българска държава вече е въпрос само на време.
  Събитията, свързани с Екзархията, заздравяват дълбоките европейски корени на България. Девизът, под който българите постигат своята духовна самостойност "Свобода в порядъка, разнообразие в единството!" има своето съвременно измерение. Втората част на този лозунг днес е девизът на Европейския съюз.
  Ние, народните представители от Тридесет и деветото Народно събрание, изразяваме своята признателност към плеядата възрожденци - обществени и църковни дейци, които осъществиха историческото дело на Българската Екзархия.
  От великото дело на българската свобода произтича дългът ни да съхраняваме нашата национална идентичност като равноправен и достоен член на Обединена Европа."
  Следват подписите, както казах, на господата Станимир Илчев, Сергей Станишев, Екатерина Михайлова, Ахмед Доган, Надежда Михайлова, Борислав Цеков и Анастасия Мозер.
  Аз призовавам, уважаеми господин председател, така както преди една година – на 16 април 2004 г., тук се прие единодушно за първи път Обръщение към българския народ във връзка със 125-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, нека със същата воля, същото вътрешно убеждение, забравили тесни и вътрешнопартийни пристрастия, единодушно да приемем тази декларация. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Ганев.
  Аз чисто формално ще попитам дали някой желае да вземе отношение? Не.
  Предлагам да гласуваме проекта за декларация, както беше прочетен от народния представител Гиньо Ганев.
  Моля, гласуваме.
  Гласували 165 народни представители: за 165, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания.)
  Колеги, искам да ви уведомя, че по време на редовната почивка от 10,30 ч. до 11,30 ч. ще бъде открита Националната представителна изложба “Воля за единение”, посветена на тази годишнина. След откриването ще има и валидиране на специална пощенска марка и чаша шампанско за отбелязване на тази знаменателна годишнина.

  Преминаваме към точка втора от тези, които днес приехме, на основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ.
  Аз бих помолил вносителите на предложенията за промени в състава на комисиите да докладват.
  Госпожо Калканова, заповядайте, Вие имате предложения.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  На основание чл. 75, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам проекти на решения за промяна в състава на постоянните комисии.
  Първият проект за решение е относно промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта:
  “Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Освобождава Надя Димитрова Атанасова като член на комисията и избира Силвия Динкова Бадънкова за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли съображения по така предложения проект за решение? Не виждам.
  Моля да гласуваме този проект за решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
  Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА КАЛКАНОВА: Проект за решение за промени в състава на Комисията по околната среда и водите:
  “Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Освобождава Теодора Владимирова Литрова като член на комисията и избира Надя Димитрова Атанасова за член на Комисията по околната среда и водите.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Тошев, заповядайте. Имате думата.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Аз смятам, че независимите народни представители имат право да бъдат членове на комисии. В случая освобождаването на Теодора Литрова, която беше твърде активна в Комисията по околната среда и водите до момента, особено по Закона за генетично модифицираните организми, смятам, че е неправилно предложение. Призовавам народните представители да не го подкрепят. Това е комисията, където тя е била най-активна до момента и това е мястото, където смятам, че тя ще бъде най-полезна в Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Госпожо Манева, имате думата.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, ние вече обсъждахме веднъж въпроса за правата на независимите депутати и решихме, че те имат право да участват в една комисия. Госпожа Литрова е освободена от Комисията по енергетика и в момента е член на Комисията по околната среда и водите.
  Мога да кажа съвсем категорично, че тя е един от малкото професионалисти, които работят в Комисията по околната среда и водите. И ще бъде наистина пълно безобразие, ако тя бъде извадена от тази комисия. Това е добър специалист, който винаги взема принципно становище по въпросите. Ако не искате да чувате различни мнения в тази комисия, добре обосновани професионално, ще гласувате за освобождаването й, обаче аз смятам, че това е абсолютно неприемливо. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Госпожо Калканова, заповядайте за реплика.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Колеги, само да ви напомня, че по силата на решение, прието в залата миналата година, освен квотният принцип за представителство в комисии има определени комисии, в които може да има независими народни представители. Определено тези комисии са извън определените в решението. (Шум и реплики отдясно.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Ако желаете дуплика, госпожо Манева, заповядайте.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ОДС): Ако има такова решение, но аз не си спомням да сме вземали такова решение да ограничаваме комисиите, в които имат право да имат представителство независимите народни представители, но ако ние сме взели това безумно решение – съжалявам, че така се изразявам – ние можем да го променим, защото наистина няма абсолютно никакви принципни основания да дискриминираме независимите депутати и да ги поставяме само в определени комисии.
  Комисията по околната среда и водите не е комисия, която е изключително важна за икономическите ви интереси. Тя е комисия, която е свързана с опазване на природата, затова е абсолютно неприемливо да има дискриминация към независимите народни представители. И ви моля да имате поне в редките случаи, когато се изисква принципно становище, да заемете такова, както е в този случай.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Божинов, имате думата.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
  По принцип смятам, че е дълбоко погрешно правото на народните представители да работят в комисиите да е в пряка функционална зависимост от това дали членуват или не в дадена парламентарна група. Няма никаква логика за такова решение освен едно – да бъдат дисциплинирани народните представители и да не напускат парламентарните си групи. Това е общата ми позиция – позицията ми по по-общия въпрос.
  Второ, аз смятам, че в залата народните представители твърде често, и това е понятно, гласуват като се доверяват на становищата… (Силен шум в залата.)
  Може ли малко тишина, господин председател?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Ако обичате, уважаеми народни представители! Господин Божинов има думата! Моля за спокойствие!
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Исках да довърша мисълта си, че в пленарната зала ние гласуваме като се доверяваме на решенията на комисиите, а до тях стигаме в резултат на много сериозни професионални дебати, спорове и позоваването на авторитети в дадената област.
  Работата на Теодора Литрова в комисията е не само достойна за уважение, но тя трябва да бъде подкрепена, ако искаме да не пропадаме надолу, а да се опитваме да поощряваме конструктивното, професионалното, критичното и онова, което е най-ценното – правото, свободата и решението да изразиш собствено мнение, различно от това, което е политически дефинирано. (Реплики.)
  Това става като търсиш истината, а не като се съгласяваш. Завършилият дебат по един проблем, който беше труден за всички народни представители - Законът за генетично модифицираните организми, показа, че Теодора Литрова търсеше решенията, а не се съгласяваше с предложените й решения.

  Аз лично не бях съгласен с нея в много от случаите, но в споровете, които водихме, ние намерихме решения, които са добрите решения. Даже и вчера продължихме да спорим и проведохме две извънредни заседания, в които поканихме видни български учени, и след малко ще ви предложим съвършено различно решение, което е значително по-добро. И до него стигнахме, защото можехме да спорим, защото можехме да признаем, че не знаем и потърсихме тези, които знаят. А това е достойнство, това не е минус. Защото ако бяхме забранили научните изследвания върху определена група организми, се оказа, че България щеше да изпадне в крайно неизгодно положение.
  Затова смятам, че такива хора трябва да бъдат поощрявани. А това, което каза един уважаван от мен депутат преди малко, че понеже са свършили работа могат да си вървят – е стил опасен не за хората, опасен е за партиите и държавите, които изхвърлят годните, тогава когато вече са ги употребили.
  Затова предлагам: ако толкова искате Надя Димитрова Атанасова, която много съжалявам, че въобще не познавам, да бъде в две комисии, нека да бъде в две. Но нека да увеличим състава на комисията с един човек, да не обиждаме Теодора Литрова, да не оставяме в обществото впечатление, че ако имаш мнение, ако работиш, ако се бориш, ще бъдеш посечен. И това е много по-важно от нейния личен случай и от нейната лична драма.
  Затова правя формално предложение да не гласуваме това решение, да увеличим състава на нашата комисия с един човек, да изберем Надя Димитрова Атанасова за нов член, но да не се гаврим с хората, които са малко по-различни, но може би поради това и по-достойни. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Божинов.
  Госпожо Банкова, заповядайте за изказване.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, пътят на политическата репресия няма да ни доведе доникъде. Не е разумно да жертваме професионализма, не е разумно да жертваме един активно, професионално участващ в комисията народен представител само заради това, че той се е отделил от управляващата политическа сила. Това, което правите вие, усилията ви с политическа репресия да плашите народните представители, означава, че вие вероятно сте изпаднали в политически амок. Искам да ви напомня, че преди три години, когато група народни представители излязоха от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, вие твърде пъргаво ги отстранихте от всякакви комисии. Без никакъв мотив те стояха близо две години без никакво участие в комисиите. А участието на народните представители в комисиите е най-естественият път те да участват в законодателните инициативи и да упражняват правата и задълженията си на народни представители.
  Тук не чух никакви мотиви. Обикновено управляващото мнозинство от позицията си на управляващи размахват секирата, режат правата на народните представители без мотив. Когато една управляваща сила не представя мотиви, това означава, че тя е уязвима. И пак ще повторя тезата си за политическия амок. Преди малко чух фраза, която изключително ме удиви: ние, казва, сме решили в кои комисии могат да участват независимите депутати. Питам: що за избирателност, що за репресия? Какво означава това? Значи има важни комисии, в които свободомислещите хора нямат право да участват и има по-маловажни комисии, в които може да им се даде, по ваше благоволение, право да участват.
  Завършвате вашия мандат, господа управляващи, с още една недотам лицеприятна проява. Доникъде няма да доведе пътят на политическата репресия. Да не говорим за това, че Националното движение Симеон Втори доколкото знам е намаляло с двама души, вероятно и квотният принцип намалява. Нека да се издигнем над този политически страх и за нас водещо да бъде нормалната възможност на народните представители да участват в парламентарните комисии. Вие нямате мотив. Бих искала и ви призовавам да се мотивирате защо изваждате народни представители от комисиите? Трябва да има мотив, иначе увисвате, иначе означава, че действате на принципа на заплахата и на страха от позицията на управляващи. Така че много моля, издигнете се над този политически страх, вслушайте се в гласа на авторитетни политически сили, които защитиха работата на Теодора Литрова, и дайте право на народния представител да продължи да участва пълноценно в работата. Ако вие не представите мотив, вие ще докажете за сетен път, че действате на принципа на силата на управляващите, на принципа на страха от свободомислещи и независими гласове, а този път не води доникъде. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Банкова.
  Господин Ралчев, заповядайте.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, дами и господа! Какво ли би станало и каква аргументация бихме чули, ако случайно беше се получило така, че госпожа Литрова не беше оня голям специалист, както беше атестиран. Тогава щеше ли да има аргумент, съвсем принципен, за това да участва в тази комисия? Нали всички вие ще се съгласите, че всички ние, които участваме в една или в повече комисии, не сме най-големите специалисти в съответната област.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Това е много лошо!
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Това че е лошо, лошо е. Но на мен ми се струва, че ще бъде израз на неоправдано самочувствие, ако всички се атестираме като най-големите специалисти във всички области. Така че този довод е несериозен. Нека да говорим малко по-точно и малко по-принципно. Има си законодателство, това законодателство казва, че се въвеждат два принципа по този въпрос. Единият – правото на народния представител да участва в работата на комисия – една или две, пак съобразно правилата, и второто правило е на чл. 19, ал. 1 от нашия правилник, което определя кои са съотношенията на представителствата във всяка една комисия.
  Ако искате да променяме правилника, нямам нищо против, нека да обсъдим от тази гледна точка въпроса. Но атестацията на госпожа Литрова е вън от атестация, която може да бъде съобразена и защото има Решение на Народното събрание № 450 от 25.06.2004 г., което е взело становище по съотношението на присъствието на определените групи в съответните комисии. И въз основа на това решение, което всички ние сме приели, е определено, че независимите народни представители могат да осъществяват своето право в определени комисии.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ОДС, от място): Кои са те? Кажете ги!
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Да, разбира се. Комисията по правни въпроси, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по правата на човека и вероизповеданията, Комисията по жалбите и петициите на гражданите, Комисията по европейската интеграция, Комисията по въпросите на гражданското общество и Комисията за борба с корупцията.

  Това е решението на Народното събрание и няма защо да персонифицираме въпроса с оглед на една или друга личност. Това е абсолютно неоснователно. Това са принципни решения. Искам да чуя и ще бъда безкрайно удовлетворен, ако някой на базата на принципни въпроси изисква изменението на тези текстове, които са дотук. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Ралчев.
  Заповядайте за реплика, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ралчев, много Ви уважавам като юрист, но в момента Вие постъпихте като адвокат при четене на текста, защото текстът на чл. 19, ал. 1 гласи: “При определяне състава на постоянните комисии се запазва съотношението – подчертавам – между числеността на парламентарните групи”. И точно тук Ви е грешката. Числеността на парламентарните групи се изменя, вследствие на което Вие не можете да се позовавате на този текст, а той работи точно срещу вас, защото при всяко изменение на числеността на парламентарните групи трябва да се прави и корекция в съотношението на състава на комисиите.
  Вторият Ви аргумент, господин Ралчев, е за определени комисии, в които трябва да участват независимите народни представители. Извинете, но това е към определен момент. Представете си, че няма независими депутати, които да са прависти, но трябва да участват в Комисията по правни въпроси. Преди малко Вие заложихте аргумента за специалисти в определената област. Трябва ли да сложите географ в Комисията по правни въпроси или трябва да сложите икономист в Комисията по култура? Впрочем при вас това се случва с определяне на правителството, но мисля, че не трябва да бъде такъв подходът в Народното събрание, още повече, че вие застъпвахте идеята участниците в комисиите да бъдат професионалисти.
  Затова смятам, че има едно рационално решение и се обръщам към председателя на Народното събрание. Той е заместник-председател на комисията. В момента като председател на Народното събрание неговото място за заместник-председател фактически се освобождава. Изберете заместник-председател от вашата квота и дайте възможност на госпожа Литрова да работи като професионалист в Комисията по опазване на околната среда и водите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Нихризов.
  Следващата реплика е от госпожа Манева. Заповядайте.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ОДС): Уважаеми господин Ралчев, Вие току-що се опитахте да подведете Народното събрание. Това решение беше прието при друго съотношение на числеността на парламентарните групи. Тези комисии бяха определени в съответствие с тогавашния брой на независимите народни представители. В момента ние имаме с един повече независими народни представители и следователно това решение е несъстоятелно.
  Колеги, в момента ви призовават да извършите откровена политическа репресия. Надявам се, че всеки от вас има съвест и достойнство. Това не може да бъде допуснато! Имайте нормално отношение на хора! Това може да се случи на всеки от вас. Към всеки от вас може да се приложи тази отвратителна политическа репресия. Затова запазете човешкото си достойнство и гласувайте против това решение.
  Броят на комисиите беше определен, защото тогава имахме определен брой независими народни представители. Комисиите бяха толкова на брой, колкото бяха независимите народни представители. Ако вие не искате да извършите политическа репресия към Теодора Литрова, щяхте да я преместите в някоя от тези комисии. Но вие не правите това, а просто я вадите от всички комисии на парламента, за да й затворите устата. Това е изключително неприлично! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Манева.
  Трета реплика? Няма.
  Господин Ралчев, заповядайте за дуплика.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, даже и адвокатите са юристи. Това само за сведение.
  Уважаема госпожо Манева, с дълбоко уважение се отнасям към Вас, но не мога да приема довода Ви за подвеждане, защото ние, НДСВ и всяка политическа сила, има суверенното право сама да определи кои лица в коя комисия да я представляват. Ние осъществяваме само това наше право и в никакъв случай не накърняваме правата на другите членове. Макар и не от трибуната, на вас ви бе предложено в израз на дълбокото уважение, което изпитвате към качествата на госпожа Литрова, да направите съответния компромис и от вашите квоти да определите нейното място, където считате, че е най-полезно.
  И още един, последен аргумент. Колко са независимите народни представители?
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС, от място): Е-е, колко са?!
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: По-малко са от 21. Щом са по-малко от 21, колкото са комисиите в Народното събрание, значи принципът, на който залагате, не е дори аритметически отговорен. (Шум в блока на ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има думата за изказване господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз нямах намерение да се изказвам по въпросите с промените в комисиите, ако от управляващото мнозинство и от госпожа Литрова не беше поставен въпросът за принципи. Мисля, че всички принципи са нарушени при решаването на този въпрос.
  Кой е първият принцип? Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, първият принцип е правото на всеки народен представител да бъде член на комисия и да работи активно в нея. Не че той няма право да участва в работата на всички комисии. За съжаление с това решение, което в момента предлагате, вие ще лишите един, а струва ми се и двама народни представители – не знам как стои въпросът с господин Чуканов – от това право. Защо? Защото в момента те станаха независими народни представители и излязоха от НДСВ. Ако вие считахте, че трябва да подходите принципно, щяхте да ни предложите ново преразпределение между парламентарните групи и независимите народни представители. Вие не направихте това. Защо не го направихте?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Защото е запазена квотата.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Защото от политическа алчност искате да запазите някакво определено влияние в комисиите. Но не забравяйте, уважаеми господа, че НДСВ става по-малко. Вие сега сте по-малко с трима човека. Това нещо трябва да повлияе върху разпределението на квотите.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ, от място): Ставаме 99.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Това е вашият проблем, дори и да ставате 99. Вие бяхте една голяма либерална политическа сила. Сега в момента се превърнахте обаче в алианс. За това БСП няма вина. Защо? Защото непрекъснато има хора, които не са съгласни с вашата политика. Тяхно право е да напуснат парламентарната ви група и вашата политическа сила.
  Но аз не мога да си обясня едно – защо вие по различен начин се отнасяте към тези, които след това се връщат в алианса, и тези, които остават със собственото си мнение. С удоволствие ще проследя да видя по какъв начин ще гласуват господин Борислав Цеков и госпожа Румяна Георгиева, която в момента говори по телефона. Дали те наистина ще подкрепят такова предложение, което нарушава определено права на народни представители?!
  Искам да ви попитам и още нещо. Защо примерно считате, че колежката Надя Атанасова – аз разбирам, че тя работи активно в Комисията по образованието и науката, без да е член на тази комисия и ще гласувам да отиде в нея – ще бъде полезна в работата на Комисията по опазване на околната среда и водите в последните два месеца? Значи целта е не да се върши работа. Целта е да намерим място и по някакъв начин да решим репресивно проблема си вътре в парламентарната група с хората, които не са послушни.
  Така че това е вторият въпрос – за квотите. Ако вие искахте да има сериозен принцип, трябваше да предложите конкретни квоти.
  А що се отнася до работата на госпожа Калканова за това по какъв начин ни е предложила решенията, Вие сте уважаван юрист, обърнете внимание на следващото решение, което гласи: Освобождава Нина Стефанова Чилова като член на Комисията по транспорт и избира Димитър Калоянов като член на Комисията по транспорт.
  Уважаеми господа юристи в НДСВ, госпожа Чилова ние я освободихме от парламента, като я избрахме за министър преди 10 март 2005 г. Втори път ли ще я освобождаваме от комисията? От момента на решението за избирането й за министър, тя не е член на тази комисия! Вие това нещо разбирате ли го или не го разбирате? Или ще трябва да я освободим сега?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин Кръстьо Петков имаше желание да вземе думата. Заповядайте за изказване.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, господин председател. (Реплики на народния представител Борислав Ралчев: “Само да губим време!”) Защо губим време, господин Ралчев?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Защото е така!
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: Ние не сме на състезание по бягане на 100 метра с препятствия. Никак не е случайно, че една не малка група депутати се изказват срещу Вашето предложение. От различни групи. Изказват се срещу него, защото, както каза преди малко моят колега господин Мутафчиев, то нарушава основни принципи на нашата работа. Второ, защото е много безпардонно. Вие наказвате тези хора неколкократно. Но аз няма да говоря повече по този въпрос.
  Искам да задам още един въпрос в общия контекст кой излиза и кой влиза в комисиите в този парламент. Тук беше гласувано за освобождаването на министър Дикме от поста министър на земеделието и горите. Аз се чудя, човек, който четири години работеше в едно ведомство и който може да бъде полезен със своята информация и своите идеи, ако мислим за комисиите и политиката в тях, защо не предложите той да влезе в Комисията по земеделието и горите? Комисията по земеделието най-вероятно го очаква там, има много важни въпроси, които трябва да се решат с участие на бившия министър. Нека така да се погледне – държавнически, а не къде да отиде госпожа Литрова, как да накажем господин Чуканов и така нататък. Тогава вече разговорът, господин Ралчев, става не между адвокати, а между депутати, които са партньори. - уважително!
  Ето това е, което исках да кажа, колеги. И не бързайте да спирате дебата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Реплика – господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Петков! Ценни са думите, за да ги хабим! Още по-ценно е пленарното време. Разбира се, че ако бяхте се запознал с проектите за решение, които всяка сутрин се раздават от Деловодството на Народното събрание, щяхте да видите, че след малко ще разискваме проект за решение, предложен от моя милост, въз основа на който проект, вероятно по волята на пленарната зала господин Мехмед Дикме ще бъде заместник-председател на парламентарната Комисия по земеделието и горите. Репликата ми към Вас е съвсем добронамерена.
  Но понеже и Вие, и господин Мутафчиев, а и предишни оратори засегнахте един важен принцип, въз основа на който се определя квотата за всяка парламентарна група за участие в комисиите, ще ви кажа, че не винаги промяната на количествен параметър води до ново качество. Не знам дали това е в съответствие с онова, на което Маркс Ви е учил, но не винаги промяната на количествените параметри води до качествени.
  И сега ще ви кажа, че към момента на разпределение на участието на НДСВ в комисиите Парламентарната група на НДСВ се състоеше от 98 народни представители. Коректно е да кажем, че днес са с един народен представител по-малко, тоест днес са 97. Ако смятате, че минус един член на парламентарна група спрямо 240 народни представители може да промени формулата, по която ние изчислихме квотното участие, моля, заповядайте да ми го обясните. Аз не съм специалист по математика и ако ме убедите, че това води до ново качество като разпределение на бройките по комисии, аз вероятно ще подкрепя Вашите съображения. Но моля ви да спрем тези безумни разисквания, защото нямаме променено качество, просто имаме един народен представител по-малко в групата на НДСВ. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
  Господин Петков, заповядайте за дуплика.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): И така, стигнахме до Маркс, господин Местан, който Вие също сте изучавал и сте полагал изпити по марксизъм, между вас вече някои се обявиха и за марксисти - това на шега. Благодаря за добронамерената реплика.
  Аз съм удовлетворен от това, че господин Дикме се връща като заместник-председател на комисията, пожелавам му да работи добре и ще гласувам за това предложение.
  Но има вече ново качество, господин Местан. И Вие като стар парламентарист, с няколко мандата, може ли да отговорите на въпроса, когато независимите бяха между 8 и 11, с това вече 5% от нашия парламент, не трябва ли да се замислим, че нещо в нашите правила, в подбора, във функционирането на парламента нещо куца. Ето на това ново качество ние всички сме длъжни да отговорим, а не като разместваме хората като пионки и ги наказваме да не отидат там, където се най-добри специалисти. Това е въпрос, господин Ралчев, който надхвърля левица, център, десница и така нататък, това е парламентарен въпрос. Дайте да водим този дебат, без да се ядосвате, че губим парламентарно време. Това е чиста проба парламентаризъм - да обсъждаме как по-добре да бъде структуриран парламентът и как по-добре да работи. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Госпожо Атанасова, ако продължавате да желаете да се изкажете – заповядайте.
  НАДЯ АТАНАСОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги народни представители! Бих искала да се представя на колегите, които казаха, че не ме познават. Аз се съмнявам, че не ме познават, защото станах народен представител през септември месец и оттогава неотлъчно присъствам на пленарните заседания на парламента. Мисля, че всички вече ме познават.
  Бих искала да кажа, че наистина работя в Комисията по образованието и науката, без да съм неин член. Член бях до днес на Комисията по младежта и спорта. А преди да вляза в Народното събрание бях общински съветник в град Самоков, работила съм в сферата на екологията. Това исках да кажа. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
  Госпожа Росица Тоткова желаеше да вземе отношение. Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тук не става въпрос за персоналните промени и за това кой народен представител, който се казва Надя или Теодора, ще отиде на едно или друго място. Тук изобщо не става дума за персоналните размествания. Тук става дума за принципи.
  С това решение, което се предлага на Народното събрание, се нарушава основен принцип в българския парламент и не само в българския парламент – всеки народен представител да може да участва в работата на парламентарните комисии, в една или най-много в две и има едно изключение – за Комисията по европейска интеграция. Ето този основен принцип се нарушава.
  А за това дали народният представител остава в парламента или не, това не е въпрос дори на това Народно събрание, защото е проблем на Конституцията. Конституцията казва, че народният представител представлява всички български граждани – дори не само тези, които са му гласували или които не са му гласували, а той представлява всички български граждани. Няма такова решение в Конституцията, според което, ако един народен представител стане независим, той да напусне парламента. Тоест, Конституцията не позволява това, а вие правите всъщност едно решение, с което нарушавате Конституцията на Република България. Но защо го правите, уважаеми господа?
  Аз си спомням бившият председател на парламента, когато беше първата вълна на напускащи народни представители от Парламентарната група на НДСВ, да казва следната знаменита фраза: "Колкото повече намаляваме, толкова повече ставаме". Дори поиска повишаване на квотата, защото, като сте намалели, сте станали повече и трябва да ви се повиши квотата. И днес това ли ни казвате отново? Коректният начин на решаване на този проблем в парламента е след като има народни представители, които са напуснали една парламентарна група, няма значение коя е тя, да се направи ново разпределение на квотите и всеки народен представител да може да участва в работата поне на една парламентарна комисия.
  Това е коректното, но тъй като вие дойдохте с лозунга "Почтеност във всичко", четири години ни показвате, че вие не сте почтени дори и помежду си! Вие не сте почтени към гражданите, не сте почтени към избирателите, не сте почтени към ръководството си, не сте почтени изобщо към всяко едно нещо, което се случва в държавата. Аз не очаквам, че и днес ще бъдете почтени нито към Конституцията, нито към законите. Безкрайно много пъти сте ни показвали как можете да нарушавате законите, как можете да си ги кроите по себе си, за да ви пасват: един път - за да приватизирате, друг път - за да не приватизирате. Така че аз не очаквам да бъдете почтени и не ви призовавам да бъдете почтени, защото вие не можете да бъдете почтени!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  За реплика - госпожа Стела Банкова. Репликата трябва да представлява някакво възражение срещу казаното от госпожа Тоткова, несъгласие с нейната теза, изразяване на антитеза на това, което госпожа Тоткова изказа.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря, господин председател.
  За да вляза във Вашето изискване, формално ще кажа, че госпожа Тоткова не спомена следния казус. Досега ние не получихме отговор на въпроса какви са били критериите, по които управляващото мнозинство реши, че точно в тези комисии независимите имат право да участват. Не е случайно, че до този момент управляващите не дадоха отговор на този въпрос, защото това е една перфидна форма на политическа репресия – да се определят комисии, в които независимите депутати имат право да участват и комисии, в които нямат право да участват. Това ли сте вие, новите носители на морала? В храма на законността…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Госпожо Банкова, репликата е към госпожа Тоткова, тя не се чувства виновна за всичко това.
  СТЕЛА БАНКОВА: … вие създавате закони, които рушат закона. Очаквам отговор на въпроса какви са критериите за определяне на комисиите, в които народните представители имат право да участват. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Госпожо Тоткова, желаете ли да отговорите на така наречената реплика. (Реплики от НДСВ.)
  Дуплика – госпожо Тоткова, заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС): Уважаеми господин председателю, колегите от жълтата група искат да си вършим работата. Ние точно това правим днес – вършим си работата, защото защитаваме принципите на демокрацията, защото защитаваме Конституцията, защото защитаваме нашия правилник, който, както знаете, е с ранг на закон. Ето това е работата. А на вас не ви харесва тази работа. Вие сте тук само, когато Неговото величество е тук, само, когато трябва да показвате заслуги някакви. Вие сте тук само, когато трябва да защитавате някакви лобистки интереси. (Реплики от народния представител Весела Драганова.)
  Ние се нагледахме и наслушахме, но днес говорим за принципи. Затова е тази дискусия и тя не е само до това дали ще има промени в Конституцията. Аз смятам, че на всяка парламентарна група е право да определя кой да бъде и кой да не бъде в една или друга комисия и не искам да отправям упреци към един или друг народен представител. Въпросът е в това, че всички ние сме равни. Вие забравихте ли го това? Всички народни представители са равни в този парламент! Обаче, вие сте по-равни! По-равни сте, защото сте жълти. Това ли е цялата философия на вашето поведение? Жълтият цвят освен символ на Симеон е символ и на едно друго състояние на човека. Съжалявам, че трябва да ви го кажа от парламентарната трибуна, но ако вие се вгледате сами в себе си, ще се видите. (Реплики в НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Госпожо Тоткова, за това последното, което казахтеq заслужавате да Ви направя едно малко напомняне.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС, встрани от микрофоните): Предлагам Ви да ми вземете гражданството!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Не, не.
  Господин Китов, заповядайте.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Само преди малко ние чествахме 135 години от Българската Екзархия, от българската държавност, от българските институции. Разбира се, тогава залата беше полупразна, но така или иначе малко по-късно ние се опитваме да поругаваме именно правилата, институциите, включително и собствената си институция.
  Уважаеми колеги, има още 6-7 месеца до края. (Шум в залата.) Прощавайте, седмици. В това отношение, всичко, каквото и да се бута е просто безсмислено. Може ли едно мнозинство да се връзва на интригите на една политическа организация наречена "Оборище" и да се излага за няколко седмици по-рано да маха един човек и да отнема по принцип на един български народен представител правото на участие в една комисия. Може ли така да се опитваме да завършваме този мандат? Може ли наистина в малкото оставащо време да се занимаваме с тези глупости? И защо е необходимо, след като, пак ви казвам, остават 6 или 7 седмици, в които, ако има съвещание на тази комисия, та един човек ли ще промени нещата? Както и да го говорим, това е срам за българския парламент, господин Ралчев, след 135 години Българска Екзархия. Когато ние се опитваме наистина да утвърдим едни институции и сега със силата на вдигане на ръка какво ще покажем в момента? Просто нямам думи?! Нямам думи, защото е безсмислено, наистина! Това не променя абсолютно нищо! Все пак, нека се позовем – само преди малко наистина с един голям консенсус, ние показахме, че преди 135 години нашите предшественици са се опитвали да утвърждават институциите. Ние в момента не ги утвърждаваме и правим едно абсолютно безсмислено нещо, което не само ще накърни едно човешко достойнство, а показваме, че над правилата може да има само вдигане на ръце. Не е добре! Аз съжалявам, че това се случва днес.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Китов.
  Има думата за реплика господин Ахмед Юсеин.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, много често, когато има дебати за вот на недоверие и така нататък, мнозинството се обвинява, че не спазва правилника. Ето сега спазваме правилника. Има решение, има клаузи в правилника, които трябва да бъдат спазени.
  Аз се чудя в тази част на залата, уважаеми колеги (показва дясната страна на залата), и правя реплика и на колегата: къде бяхте Вие, когато сменяхте Христо Бисеров, вашият Христо Бисеров? Много ви моля, нека бъдем малко по-точни и да не се обиждаме!
  Господин председател, много Ви моля, от трибуната на Народното събрание някои народни представители обиждат лично други народни представители. Заемете се с този правилник това да не продължава. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Юсеин.
  Това беше реплика.
  Господин Китов, имате думата да отговорите под формата на дуплика.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин Юсеин, ако става въпрос за смяна на ръководни постове, да, може да има някаква логика. Тук става въпрос за изваждане на един човек от комисия и за нарушаване на правото му да бъде член на комисия. Извинявам се, че Ви го казвам. Вие сте опитен парламентарист, нещата не могат да се сравняват. Защото, когато става въпрос за ръководство на една комисия, аз мисля, че никой не би поставил въпроса. Но когато става въпрос за оставащите 6 седмици и за членство в една комисия, нещата са съвсем различни. Няма логика в това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря. Надявам се, че разискванията протекоха достатъчно протяжно, за да се ориентираме в обстановката.
  Вероятно господин Соколов желае да сложи точка.
  Заповядайте за изказване, господин Соколов.


  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, наистина този спор е излишен и позоваването на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от хората, които искат да го нарушат, е несъстоятелно. Нашият правилник позволява промяна само в ръководствата на комисиите тогава, когато един член на това ръководство, в качеството му на представител на една парламентарна група, която има право да има участие в ръководството, смени политическата сила, към която се е числил. Правилникът не позволя другата промяна. Конституцията не позволява един народен представител да не бъде член на комисия. Защото Конституцията е точно с обратния текст и не е необходимо човек да е юрист, за да може да се ориентира в тази материя.
  Господин Ахмед Юсеин, господин Христо Бисеров беше председател на постоянна комисия и го сменихме като такъв. Евгений Бакърджиев беше сменен като такъв, но те си останаха членове на комисията и никой не може да отнеме правото на един народен представител да бъде член на постоянна комисия, което право му дава Конституцията. И това решение на Народното събрание, за което говори госпожа Стела Банкова, е направо противоконституционно. Не може Народното събрание да каже: даден народен представител може да членува в една комисия, но не може да членува в друга. Къде го има това в Конституцията?
  И това, за което говориха господин Ралчев и господин Лютви Местан – било качество, не било количество и така нататък. Въпросът за квотите не е въпрос за качество, въпрос за количество. Когато става дума за парламентарни групи, трябва да се спазва квотният принцип. Когато става дума за независими народни представители, те са извън квотния принцип, но ние не можем да им отнемем било, изхождайки от някакъв наш квотен принцип, или от каквото и да било друго, правото на участие в постоянна комисия. Защото това право е над нашия парламент, това право е от Конституцията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Соколов.
  Има ли други желаещи да вземат думата. Не виждам.
  Подлагам на гласуване проекта за решение за промени в състава на Комисията по околната среда и водите, както бяха докладвани от народния представител Татяна Калканова.
  Гласували 207 народни представители: за 101, против 106, въздържали се няма.
  Решението не се приема.
  Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Калканова.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Господин председател, бих искала отново да представя проекта за решение и искам прегласуване:
  “Освобождава Теодора Литрова като член на Комисията по околната среда и водите.
  Избира Надя Атанасова като член на комисията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на повторно гласуване проекта за решение, както беше припомнен отново от народния представител Татяна Калканова.
  Гласували 223 народни представители: за 112, против 110, въздържал се 1.
  Решението се приема.
  Давам думата на народния представител Лютви Местан, тъй като неговите предложения бяха първи по време, а и са по-безспорни.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, в съответствие с всички принципи, на които ораторите във връзка с тази точка вече се позоваха, без да има нужда да ги изброявам отново, предлагам на вашето внимание проект за решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите:
  “Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5, както и на чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


  РЕШИ:
  Избира Мехмед Мехмед Дикме за заместник-председател на Комисията по земеделието и горите.”
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми колеги, ако няма някакви съображения по това предложение, което изглежда действително безспорно, моля да гласуваме народният представител Мехмед Дикме да бъде избран за заместник-председател на Комисията по земеделието и горите.
  Гласували 142 народни представители: за 131, против 11, въздържали се няма.
  Това решение е прието.
  Заповядайте, господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
  Понеже имаше въпроси кога са внесени тези проекти за решения, ви казвам, че са внесени на 24 февруари 2005 г.
  “Проект
  РЕШЕНИЕ
  за попълване състава на Комисията по местно
  самоуправление, регионална политика и благоустройство

  Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  РЕШИ:
  Избира Мехмед Мехмед Дикме за член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Местан.
  Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте проекта за решение, както беше представен от народния представител Лютви Местан.
  Гласували 135 народни представители: за 126, против 3, въздържали се 6.
  Решението е прието.
  Госпожо Калканова, продължаваме с Вашите предложения.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  “Проект
  РЕШЕНИЕ
  за промени в състава на
  Комисията по образованието и науката

  Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:
  Освобождава Анелия Христова Атанасова като член на комисията.
  Избира Надя Димитрова Атанасова за член на Комисията по образованието и науката”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли съображения по това предложение? Няма.
  Моля да гласуваме предложението, както беше прочетено от госпожа Калканова.
  Гласували 127 народни представители: за 106, против 17, въздържали се 4.
  Решението се приема.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  “Проект
  РЕШЕНИЕ
  за промени в състава на
  Комисията по транспорт и телекомуникации

  Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  РЕШИ:
  Избира Димитър Василев Калоянов за член на Комисията по транспорт и телекомуникации.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли някакви съображения?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): То не е внесено така. Защо го променихте?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Моля, гласувайте предложението, както беше представено.
  Гласували 103 народни представители: за 100, против 2, въздържал се 1.
  Решението се приема.
  Господин Мутафчиев има някаква забележка. Заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председател, искам да обърна внимание, че ние имаме предложен текст. Така че, когато докладчикът докладва, трябва да каже: предлагам в еди-кое си проекторешение да отпадне т. 1 – освобождава госпожа Чилова.
  Това е коректният текст към Народното събрание, това е уважението към институцията, госпожо Калканова. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Мутафчиев.
  Смятам, че това е справедливо и ще помоля госпожа Калканова да се съобрази при докладването на следващия проект за решение.
  Заповядайте, госпожо Калканова.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  “Проект
  РЕШЕНИЕ
  за промени в състава на
  Комисията по външна политика, отбрана и сигурност

  Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с Решение на Народното събрание за прекратяване пълномощията на народен представител (ДВ, бр. 8 от 2005 г.)
  РЕШИ:
  Избира Анелия Христова Атанасова за член на комисията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли съображения? Не виждам.
  Моля да гласуваме този проект за решение.
  Гласували 123 народни представители: за 117, против 3, въздържали се 3.
  Решението се приема.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ):
  “Проект
  РЕШЕНИЕ
  за промени в състава на
  Комисията по бюджет и финанси

  Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  РЕШИ:
  1. Освобождава Нина Стефанова Чилова като член на комисията.
  2. Избира Минчо Викторов Спасов за член на комисията.”
  В съответствие с предложението на господин Мутафчиев бих искала да оттегля т. 1 от решението, тоест решението да бъде само за избирането на Минчо Викторов Спасов за член на Комисията по бюджет и финанси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Някой желае ли да изкаже съображения? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме този проект за решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси.
  Гласували 109 народни представители: за 107, против 1, въздържал се 1.
  Решението се приема.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ):
  “Проект
  РЕШЕНИЕ
  за промени в състава
  на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

  Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание  РЕШИ:
  1. Освобождава Николай Цветанов Чуканов като член на комисията.
  2. Избира Минчо Викторов Спасов за член на комисията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Някакви съображения по този проект има ли?
  Госпожо Литрова, заповядайте.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение този проект за решение да не бъде подлаган на гласуване, докато не бъде извършена промяна в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Беше казано, че независимите народни представители имат право да участват съответно в работата на една комисия с акт – решение на Народното събрание.
  Бих искала да ви върна към това решение отпреди няколко месеца, когато народното представителство реши независими народни представители да участват в комисии, като увеличи състава на всяка една комисия с един.
  Тъй като господин Чуканов няма в коя комисия да участва като независим народен представител, защото квотата на така наречените независими народни представители е попълнена от други независими народни представители, няма как уважаемите господа Ралчев и Калканова да се позовават, че всъщност има някакво място, което е запазено за независимите народни представители, съгласно решение на Народното събрание. Поради тази причина бих искала да кажа, че за колегата Николай Чуканов, който е работил в тази комисия, а също работи и в Комисията по труда и социалната политика, народното представителство би следвало да вземе решение състава на коя от тези две комисии да увеличи с един човек, за да може той да продължи да работи в една от двете комисии.
  Бих искала да кажа, че това народно представителство прие Закон за защита на инвалидите и в продължение на три години и половина парламентарната трибуна на Тридесет и деветото Народно събрание не беше достъпна за господин Николай Чуканов, защото нямаше как да говори от нея.
  Благодаря на новия председател, че е решил този въпрос. Благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха.
  Искам да ви кажа, че не участвах с гласуване по казуса, който касаеше освобождаването ми от тази комисия и моят глас реши аз да бъда извадена от тази комисия.
  Благодаря на всички колеги, които оцениха моята работа като положителна за Тридесет и деветото Народно събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Литрова.
  Има ли желаещи да изкажат някакви други съображения?
  Има възможност това, което каза госпожа Литрова, да се смята като процедурно предложение – да не се гласува сега, а да се мисли за увеличаване на състава на комисията.
  Моля, който е съгласен да се отложи гласуването до нови размествания в тази комисия, да гласува.
  Гласували 196 народни представители: за 86, против 106, въздържали се 4.
  Можем да преминем към същинското гласуване.
  Подлагам на гласуване проекта за решение за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както беше докладвано от народната представителка Татяна Калканова:
  Моля, гласувайте.
  Гласували 203 народни представители: за 104, против 98, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Заповядайте, госпожо Калканова.

  ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА КАЛКАНОВА:
  “Проект
  Р Е Ш Е Н И Е

  за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика

  Народното събрание на основание на чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5, чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И:

  Освобождава Николай Цветанов Чуканов като член на комисията и избира Силвия Динкова Бадънкова за член на Комисията по труда и социалната политика.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Мисля, че не взехме правилното решение, като отхвърлихме процедурата да спрем разглеждането на предложението за решение на управляващото мнозинство в лицето на госпожа Калканова.
  Защо? Защото както преди малко с гласуването за освобождаването на госпожа Литрова от Комисията по екология нарушихме Конституцията, като лишихме народен представител от правото му да взема решение в комисиите и да гласува…
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Как да не сме я нарушили!
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: … Сега сме на път да лишим още един народен представител от това му право. Това, господин председателю, надявам се, че ще предадете на ръководството на НДСВ, тъй като то в момента не слуша, а репликира, е нарушение на Конституцията и може да бъде оспорвано в Конституционния съд. Тогава господин Цеков ще разбере дали съм прав или не.
  Второ, мисля, че това предложение за освобождаването на господин Чуканов от Комисията по труда и социалната политика е цинизъм. Един човек, който реално не само познава, но и изпитва проблемите на инвалидите в страната, който добре познава проблемите на тези хора, който е доказал, че работи, да бъде освободен от тази комисия заради едно елементарно, извинете за израза, политическо решение на едно ръководство, което се опитва да налага монопол над мнозинството в някакъв си либерален алианс, смятам, че най-малкото е непочтено да се вземе като решение от Тридесет и деветото Народно събрание.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Това е новият морал.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Ако това е новият морал, тежко на България!
  Затова ви предлагам да не гласуваме това решение, да отложим гласуването му и да се намери начин да се увеличи бройката за Комисията по труда и социалната политика с още един човек, така че да запазите все пак мнозинството си, за което тъй много треперите, господин Цеков. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Има процедурно предложение за отлагане на решението по този въпрос.
  Гласували 217 народни представители: за 100, против 112, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Моля, господин председател, това процедурно предложение да бъде прегласувано.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на повторно гласуване предложението да бъде отложено решението по този въпрос.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 222 народни представители: за 107, против 113, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Явно е, че няма кой да попречи на нарушаването на правилника и на Конституцията, няма кой да попречи, когато един човек е унижен като политик и като народен представител, този път ще бъде унижен като човек, който физически е в неравностойно положение и ще му бъде отнето правото да работи в Комисията по социална политика, за да може да защитава правата на инвалидите в България.
  Струва ми се, че това предложение, което е в нарушение на правилника, на Конституцията и на обикновения човешки морал, ще бъде венецът, който това Народно събрание ще сложи по отношение на политиката си, която има и към народните представители, и към хората, които са в неравностойно положение.
  Смятам, че с този акт това Народно събрание ще покаже истинското си лице на избирателите и няма повече кой да крие зад маската действителното морално и политическо състояние на Либералния алианс. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Литрова.
  Заповядайте за реплика, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаема госпожо Литрова, не това Народно събрание извършва в момента този позорен акт. Този позорен акт се извършва от управляващото мнозинство на НДСВ, ДПС и Новото време. Това трябва да стане ясно на българските избиратели. В момента вие упражнявате репресия върху един народен представител. И аз съм сигурна, че заради това ваше поведение вие ще получите възмездие от избирателите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Андреева.
  Други реплики? Не виждам.
  Желаете ли дуплика, госпожо Литрова? Заповядайте.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (независим): Уважаема госпожо Андреева, аз знам, че в моето изказване засегнах и принципната позиция на хората, които защитаваха закона и правото. Тук става въпрос не за привилегия, а за право и задължение на народния представител. И затова направих това процедурно предложение. Но в деня на 135-ата годишнина от Българската екзархия с този вот ще докажем, че силата на политиката на едно несправедливо мнозинство може да наруши и правото на закона, и правото, дадено от Бога.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Най-напред има възможност да се изкаже госпожа Елка Анастасова.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаемо мнозинство! Искам от тази трибуна да заявя, че се срамувам заради вас. Защото с този акт вие днес отново се върнахте към едно време отпреди три години, когато предприехте репресивни мерки за изваждане от комисиите на независими народни представители, които, както и да ги изчислявахме тогава, тук имаше доста смешни ситуации със съотношението на различните политически сили, преди всичко са израз на нарушаване на Конституцията, на конституционните права на всички народни представители. Защото по Конституция ние всички сме равни, независимо от коя политическа сила сме, независимо дали сме независими или сме зависими.
  Както знаете, комисиите в Народното събрание са основният работен орган на Народното събрание. И когато вие лишавате един или друг народен представител от участие в основния работен орган, де факто му забранявате да си върши работата. И когато в самия парламент има подобни дискриминационни действия, да не говорим в случая за господин Чуканов, това, което вече каза госпожа Литрова, че той е инвалид на всичкото отгоре, просто е недопустимо подобно поведение на народни представители спрямо други народни представители. Какъв тон, уважаеми колеги, даваме на обществото си, когато ние сами не си спазваме Конституцията, когато ние сами не си спазваме законите?! И много е жалко само месец или два преди края на този мандат да прибягвате към подобни мерки. Не ви прави чест! Можехте да го избегнете, не беше необходимо. И какво ще постигнете в следващите два месеца с това, че сте извадили двама души от техните комисии? Какво ще постигнете? Аз мисля, че само ще загубите. Не го правете, умолявам ви!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Анастасова.
  Има думата господин Николай Николов.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители отляво и отдясно! В средата няма кой да ме чуе, то се разбра. В момента в парламента се извършва политическа дискриминация, нарушават се по един безскрупулен и безогледен начин правата на народния представител. Управляващото мнозинство размахва мускули и демонстрира сила, гилотинира единствения може би представител на инвалидите в България, като го лишава от правото му да участва в комисия. Това ли е вашият морал и вашата мисъл?! Толкова ли не можахте да стигнете до компромисно решение и да увеличите комисията с един човек?! Но не би! Вие не искате това! Вие не искате разумно да се постигне споразумение. Вие искате наказателно да екзекутирате определени хора, за да покажете колко сте силни и как никой не трябва да се отделя от вашата група, защото ще го последва същата съдба. Но познайте как се казват онези хора, които вършат глупости! Дайте си сами отговор!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Уважаеми народни представители, тъй като има още много и процедурни предложения, и изказвания, и други въпроси, а казахме, че в 10,30 ч. ще обявим почивка, за да можем да отбележим тази славна годишнина – 135-годишнината от Българската екзархия, ще ви помоля да проявите разбиране и да отложите вашите изказвания за следващото заседание.
  Обявявам 54 минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Продължаваме нашата работа.
  От името на парламентарна група има думата господин Йордан Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Декларация на депутатите от Демократи за силна България и БСДП относно начина на изразходване на средствата от бюджетния излишък.
  “Вчера представителят на Международния валутен фонд за България предупреди политическите партии да не обещават неизпълними неща в предстоящите избори, защото годишните финанси на България не са безкрайни. В настоящия момент като резултат от нереално планиране през 2004 г. беше реализиран огромен бюджетен излишък. Така бяха отнети пари от хората и бизнеса и предоставени за преразпределение на управляващите.
  С 340 милиона от този излишък правителството създаде държавна компания “Публични инвестиции”. Чрез тази компания по решение единствено на Министерския съвет ще се предоставят средства за инвестиционни проекти. Според твърдения на министъра на финансите, досега не е изразходван нито лев за такива проекти от държавната компания “Публични инвестиции”. Очевидно правителството изчаква предизборния период, за да насочи значителни ресурси за такива инвестиционни намерения, които биха донесли най-големи политически дивиденти на управляващите от НДСВ, ДПС и техните партньори от Новото време. Тези средства ще се разходват отново без санкция на парламента и както в кампанията за малките демонстрационни проекти, ще останат в приятелски фирми. Това се прави въпреки липсата на предпазно споразумение с Международния валутен фонд и призивите на международните финансови институции за ограничаване на безконтролните разходи на държавата, което би могло да доведе до силен инфлационен натиск и до още по-голямо нарастване на търговския дефицит на страната. Негативните последствия от тези действия на правителството ще трябва да заплатят от джоба си всички български граждани.
  Народните представители от Демократи за силна България и БСДП заявяваме, че единственият национално отговорен подход за разпределяне средствата от бюджетния излишък е това да се извършва с решение на Народното събрание – прозрачно и в интерес на всички. За целта още в края на септември 2004 г. внесохме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет. Вече шести месец управляващото мнозинство блокира разглеждането и приемането на този законопроект, за да осигури достатъчно време на правителството да изхарчи безконтролно бюджетния излишък. Затова ние – депутатите от Демократи за силна България и БСДП, настояваме председателят на Народното събрание и депутатите от управляващото мнозинство да дадат ход на предлагания законопроект и да прекратят безцеремонното нарушаване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на Конституцията на Република България. Такава стъпка би могла да наруши нечии корпоративни интереси, но ще бъде в интерес на българския народ.” Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Заповядайте за процедура, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин премиер! В сряда депутатите от Демократи за силна България и БСДП направихме процедурно предложение в съботния ден, който е работен за всички български граждани, да имаме извънредно заседание на парламента и това заседание да бъде посветено на парламентарния контрол. Това предложение беше отхвърлено от управляващото мнозинство – от парламентаристите от ДПС, от НДСВ и от Новото време.
  Днес ние правим отново процедурно предложение, тъй като в момента има натрупани повече от 200 актуални въпроса и питания към министър-председателя и министрите.
  ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ, от място): 121.
  КИНА АНДРЕЕВА: Парламентарният контрол е една много важна част от парламентарната демокрация и ние държим тези правила да бъдат спазвани. Затова аз правя процедурното предложение във вторник от 14,00 ч. да има извънредно заседание на парламента, което да бъде посветено на парламентарен контрол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли противоположно процедурно предложение.
  Заповядайте, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, дами и господа колеги! Вземам думата, за да направя под формата на противно процедурно предложение едно алтернативно предложение на това, което направи моята колежка Кина Андреева, а то е да подложим на гласуване едно предложение за извънредно пленарно заседание със законодателна програма.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС, от място): Това не е обратно процедурно предложение. Това е друго предложение.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: В такъв случай ще направя и аз процедурно предложение, а именно във вторник, а не в събота, да има пленарно заседание, в което да разгледаме няколко законопроекта както следва:
  1. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за туризма.
  2. Второ четене на Законопроекта за генетично модифицираните организми – продължение.
  3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
  4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежищата и бежанците.
  5. Първо четене на Законопроекта за екстрадицията.
  6. Първо четене на законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Това всъщност беше обратно процедурно предложение само в първата му част. Така че аз най-напред ще подложа на гласуване процедурното предложение на госпожа Кина Андреева и ако то евентуално не бъде прието, тогава ще подложа на гласуване втората част от процедурното предложение на господин Цеков.
  Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Кина Андреева във вторник да имаме извънредно пленарно заседание и то да бъде посветено само на парламентарен контрол.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 189 народни представители: за 74, против 100, въздържали се 15.
  Предложението към момента не се приема.
  Заповядайте, госпожо Андреева, за процедурно предложение.
  При всички случаи изглежда, че ще се работи във вторник и това е добре. Въпросът е по какъв начин.

  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател! С току-що извършения вот вие всъщност отхвърлихте да има заседание във вторник. Не зная как бихте могли след малко да гласувате заседание във вторник.
  Аз ви призовавам да подкрепите това процедурно предложение. Вие три пъти лишихте парламента от парламентарен контрол, за да прикривате далаверите на вашите министри и избягахте от пленарната зала, и след като преди малко станахме свидетели на репресиите, които наложихте на двама народни представители, днес се опитвате отново по един абсолютно недопустим и репресивен начин да налагате волята на мнозинството.
  Правя процедура за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Подлагам на повторно гласуване предложението във вторник заседанието да бъде с дневен ред само парламентарен контрол.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 192 народни представители: за 78, против 109, въздържали се 5.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валери Цеков за извънредно заседание във вторник с прочетения от него дневен ред от 14,00 ч. до 19,00 ч.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 178 народни представители: за 115, против 54, въздържали се 9.
  Предложението се приема, във вторник ще работим от 14,00 ч. по законодателната програма.
  Господин Димитров, заповядайте.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми колеги, господин министър-председателю! Преди малко, господин председателю, практически нарушихте правилника, защото само минута преди да бъде отхвърлено предложението на госпожа Андреева за парламентарен контрол Народното събрание реши да няма заседание във вторник. След това пленарната зала реши да има заседание с друг дневен ред.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Не, Благой, не е така!
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Господин председателю, искам да Ви обърна внимание, че Вие отхвърлихте два въпроса, зададени към премиера. Задал съм два въпроса към министър-председателя и изключително неаргументирано Вие пренасочихте единия въпрос към вицепремиера Николай Василев, а на другия въпрос практически отказвате, не знам какви са Ви съображенията, премиерът да отговаря. Аз ще Ви помоля да се спазва правилникът и във връзка с концептуални въпроси, засягащи политиката на правителството в различни области, министър-председателят да бъде така добър да идва и да отговаря на народните представители. Практически това, за което беше свален господин Герджиков като председател на Народното събрание и беше станало рецидив, като порочна практика продължава и в момента, господин председателю. Практически Вие тази порочна практика я възпроизвеждате и сега.
  По отношение на парламентарния контрол – в момента има изключително голям брой актуални въпроси и питания и практически сме в невъзможност, както министрите, така и ние, при тази порочна практика гражданите да получават отговор на тези въпроси. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Димитров. Вярно е, че може би ще се наложи.
  Заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, на основание чл. 42, ал. 2 от нашия правилник възразявам срещу начина, по който се води изобщо парламентарният контрол. Тази седмица на два пъти върнахте моя актуален въпрос към министър-председателя без абсолютно никакво основание за това.
  Същия въпрос аз съм задал на министър-председателя преди две години и съм искал тогава писмен отговор. Тогава въпросът беше допустим, аз получих писмен отговор. Днес, две години по-късно, задавам същия въпрос, защото той продължава да не бъде решен и Вие ми казвате, че нямам основание да го задам. Значи когато го задавам писмено, имам право, а когато искам да го задам устно, нямам право – абсолютно един и същи въпрос: въпросът за изплащане на обезщетения на съкратени миньори. Тогава, преди две години, министър-председателят писмено ме е уверил, че до един месец този въпрос ще бъде решен, защото е свързан с изпълнение на постановление на Министерския съвет. Две години по-късно този въпрос продължава да не бъде решен, обезщетенията не са изплатени и когато аз искам да подсетя министър-председателя, че не си е изпълнил обещанието, че този един месец вече става осемнадесети месец, Вие ми казвате, че нямам право да задам този въпрос.
  Остро протестирам и възразявам срещу подобен начин! Не 99%, 100% повтаряте поведението на сменения председател Герджиков!
  Господин министър-председателю, можете да се скриете от този въпрос, но няма да може да се скриете от оценката на избирателите. Бъдете сигурен в това! (Шум и викове: “Е-е-е!” от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Кацаров.
  Госпожо Банкова, заповядайте за процедура.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаеми господин председател, присъединявам се към острия протест на колегите заради това, че Вие правите всичко възможно да няма парламентарен контрол и да завършим Тридесет и деветото Народно събрание с 200 висящи въпроса.
  Изразявам остър протест срещу това, че моите въпроси към здравния министър се бавят вече няколко месеца, в резултат на което 1 млн. и 200 хил. българи не само че са без здравни осигуровки, но умират, господин премиер, на чистата и свята Република България! Българите умират, защото вратите на болниците са затворени! (Шум, викове и тропане по банките от мнозинството.)
  Ето ви подписката на 3-хилядното население на с. Желю войвода, които са обявили гражданско неподчинение, защото умират заради липсата на здравни осигуровки! Хората от кърджалийските села Конево, Страхил войвода, Долище и Бяла поляна са обявили граждански протест, защото не са съгласни с това, че вратите на болниците за здравно неосигурените българи се затварят! (Шум и реплики от мнозинството.) Кога българите ще получат възможност да бъдат лекувани, кога народните представители ще получат възможност да бъде отговорено на актуалните въпроси, които задават? Впрочем тези въпроси са не само въпроси на народните представители, те са въпроси на тези, които са ни изпратили. Така че когато крещите срещу мен, вие викате срещу избирателите. (Шум и реплики от мнозинството.) Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Банкова.
  Господин Чачев, заповядайте за процедура.

  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Лятото на миналата година отправих парламентарно питане към вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева за нефтената концесия в Либия. Нефтената концесия изтича на 15 март т.г., във вторник. До ден-днешен с процедурни хватки на питането ми не е отговорено. В днешния лист за отговорите е поискано отново отлагане, господин председател, със 7 дни. Защо, след като питането е отпреди една година?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря. Ще направя след това проверка.
  Ако сме завършили с процедурите, давам думата на народния представител Борислав Цеков от името на парламентарна група.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители!
  Навърши се една година от създаването на Парламентарната група Новото време. (Шум и реплики в залата.)
  В нашата учредителна декларация ние, депутатите нововремци, заявихме политическа воля да влеем нова енергия в българския парламент и да работим за такъв дневен ред в законодателната дейност, който реално отговаря на обществения интерес.
  Една година по-късно можем да кажем, че със своята активна законодателна дейност и инициативи превърнахме тази политическа воля в трайна и устойчива политика на Новото време.
  Равносметката е красноречива: 64 внесени законопроекта от народни представители от Новото време, от които приети и обнародвани в “Държавен вестник” са 29 закона. Актуалните въпроси към правителството, внесени от депутати от Новото време, са 32.
  Тази на пръв поглед суховата статистика показва еднозначно, че Новото време е един от активните фактори в парламентарния живот на България. Нещо повече, чрез последователната си политика на непримиримост към грешките и безобразията в управлението и същевременно на конструктивен стремеж към постигане на съгласие за решаване на проблемите Новото време се превърна в един от важните катализатори на политическия диалог в Тридесет и деветото Народно събрание.
  Не на последно място, чрез взаимодействието си с широк кръг неправителствени, браншови, синдикални организации по конкретни общественозначими въпроси Новото време доказа на дело, че е реален представител на гражданските интереси в българския парламент.
  Сред значимите политически успехи на Новото време бих поставил особен акцент върху договорените при приемането на държавния бюджет допълнителни 135 млн. лв. за българското образование. В законодателен факт се превърна предложението на Новото време тези средства да бъдат инвестирани в следните приоритетни направления: въвеждане на информационни и комуникационни технологии в училищата, по-пълно обхващане на децата в ученическа възраст в системата на средното образование, подобряване на енергийната ефективност на българските училища, повишаване на квалификацията на преподавателите и оптимизиране на училищната мрежа.
  За първи път се постигна съгласие тези средства да се изразходват и разпределят съобразно национални стратегии, внесени от правителството и приети от Народното събрание, което гарантира, че тези средства няма да бъдат изхарчени, а ще бъдат инвестирани дългосрочно за решаването на важни проблеми.
  Приети бяха и редица законопроекти на Новото време, които дават нови възможности и перспективи пред българското образование и наука и пред националното предприемачество.
  Прието беше предложението на Новото време да се въведат данъчни облекчения за фирмите, даряващи компютри и периферни устройства на училища и научноизследователски институти; прието беше предложението на Новото време да бъде отменен патентният данък за Интернет-клубовете, които ние наричаме “читалищата на модерния свят”; прието беше предложението на Новото време да се въведе отговорност на държавата за забавено възстановяване на данъчния кредит на фирмите. Това са реални и конкретни резултати от политиката на Парламентарната група на Новото време, които българският бизнес, българската наука и всяко семейство, в което расте ученик, ще усетят постепенно през следващите години.
  Вярваме, че до края на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание ще бъдат приети и нововремските законопроекти, с които се премахват привилегиите на висшата администрация за закупуване на ведомствени жилища за безценица, както и законопроекта, с който се дава право на гражданите да предизвикват национален референдум по значими общонационални въпроси.
  Тук е мястото на подчертая, че Новото време е единствената политическа сила, която реално иска българските граждани сами да избират своите депутати, а не да гласуват за партийни листи, подредени от разноцветните политбюра. Ето защо ще продължим усилията за постигане на съгласие, възможно по-широко съгласие за въвеждане на мажоритарен елемент в избирателната система, а в предстоящите парламентарни избори ще търсим разширяване на обществената подкрепа за мажоритарното начало.
  През тази първа година от учредяването на нашата парламентарна група каузата и идеите на Новото време далеч надхвърлиха тесните стени на парламентарния живот. Създаването на политическа партия Новото време и изграждането на нейната национална структура показа, че нововремската кауза завладява умовете и сърцата на все повече български граждани, на активните хора, които работят и се образоват, на средния бизнес, който се развива и инвестира, на модерните млади хора, които искат нови перспективи за развитие на България, а не безпринципни битки с призраци от миналото. Само за четири месеца партия Новото време изгради общински организации в повече от 90 общини на България с повече от 8 хил. члена, а в други 50 тече активна подготовка. (Шум и реплики отляво.)
  До края на м. април Новото време ще бъде не само парламентарна група, а и национално изградена политическа сила, реален субект в либералното пространство на България.
  Казвал съм го и няма да се уморя да го повтарям: днес пред прага на Европейския съюз България повече отвсякога има нужда от диалог и съгласие, защото само с общи и градивни усилия ще съумеем да посрещнем предизвикателствата пред европейското ни бъдеще. Днес няма нужда от дребнави и овехтели партийни страсти. Днес няма нужда от политиканстване на махленско ниво, а от държавническа мисъл и отговорност, които ще позволят, първо, ускорено да наваксаме изоставането в жизнения стандарт на България в сравнение със страните от Европейския съюз и, второ, да създадем такава социално-икономическа среда и законодателна рамка, които да подготвят българския бизнес за острия конкурентен натиск в общоевропейския пазар. И не на последно място ще позволят българският глас в Брюксел да звучи убедително като обединения глас на българските институции, провеждащи една национална отговорна политика.
  Новото време като национално отговорна политическа сила и парламентарна група ще работи за това. Винаги ще бъдем партия на диалога и съгласието, партия на обществения интерес, която последователно работи за модернизацията на България и няма да позволим на фалшиви пророци и прегракнали клакьори, на старите партии и техните глашатаи да наденат своите стари дрехи на Новото време, защото идеите на Новото време са по-големи от всички тях! Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Ако няма други желаещи за изказване, да преминем към същината на своята работа.
  Първо ще ви информирам относно новопостъпилите питания в периода от 25 февруари до 10 март 2005 г. Те са общо шест:
  Първо, питане от народния представител Васил Маринчев към Соломон Паси, министър на външните работи, относно допуснати нарушения при провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки. Следва да се отговори на пленарното заседание на 18 март 2005 г.
  Второ, питане на народния представител Евгени Чачев към Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на министерството за предотвратяване на последствията от свлачищните процеси в България. Следва да се отговори на същото пленарно заседание.
  Трето, питане на народния представител Михаил Миков към Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията, относно създалата се ситуация в авиокомпания “България еър”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 18 март т.г.
  Четвърто, питане на народния представител Евгени Чачев и Благой Димитров към Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията, относно политиката на правителството за отдаване на ограничен ресурс и наемане на комуникационна инфраструктура. Следва да се отговори в пленарното заседание на 18 март т.г.
  Петото питане е на народната представителка Кина Андреева към Нина Чилова, министър на културата и туризма, относно политиката на Министерството на културата и туризма за опазване на фондовете на Националния исторически музей. Следва да се отговори в пленарното заседание на 18 март т.г.
  Шестото питане е на народния представител Лъчезар Тошев към Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси, относно политиката на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за гарантиране на енергийна независимост. Следва да се отговори писмено до 22 март т.г.

  Постъпили са писмени отговори от:
  - министър Валентин Церовски на питане на народния представител Евгени Чачев;
  - министър Валентин Церовски на питане на народния представител Димитър Дъбов;
  - министър Милен Велчев на актуален въпрос на народния представител Панайот Ляков;
  - министър Игор Дамянов на актуален въпрос на народните представители Екатерина Михайлова и Панайот Ляков;
  - министър Димитър Калчев на питане на народния представител Панайот Ляков;
  - министър Игор Дамянов на народния представител Иван Николаев Иванов;
  - министър Валентин Церовски на актуален въпрос на Иван Николаев Иванов;
  - министър Валентин Церовски на актуален въпрос на народния представител Ангел Найденов;
  - министър Милен Велчев на актуален въпрос на народния представител Ангел Найденов;
  - министър Мирослав Севлиевски на актуален въпрос на народния представител Ангел Найденов;
  - министъра на здравеопазването Славчо Богоев на народния представител Теодора Константинова;
  - министър Нихад Кабил на актуален въпрос на народния представител Теодора Константинова;
  - министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос на народния представител Кирил Милчев;
  - министър Нихад Кабил на актуален въпрос на народния представител Евдокия Манева;
  - министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова на питане на народния представител Евгени Чачев;
  - министъра на икономиката Милко Ковачев на актуален въпрос от народния представител Васил Маринчев;
  - министъра на отбраната Николай Свинаров на актуален въпрос от народния представител Атанаска Тенева;
  - министъра на образованието и науката Игор Дамянов на актуален въпрос на народния представител Стойко Танков;
  - министър Соломон Паси на актуален въпрос на народния представител Ирина Бокова;
  - министъра на енергетиката и енергийните ресурси Мирослав Севлиевски на актуален въпрос от народния представител Димитър Дойчинов;
  - министъра на отбраната Николай Свинаров на питане от народния представител Николай Младенов;
  - министъра на финансите Милен Велчев на актуален въпрос на народния представител Христо Марков;
  -министъра на вътрешните работи Георги Петканов на питане на народния представител Йордан Бакалов;
  - министъра на науката и образованието Игор Дамянов на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев със специален допълнителен плик, който съдържа някакви допълнителни материали.
  Ще направя едно съобщение: във връзка с извънредното заседание на Народното събрание на 15 март 2005 г. заседанието на Комисията по правни въпроси ще се проведе същия ден от 12,00 ч.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков относно Стратегия за създаването на централен регистър на юридическите лица, която не е приета от Министерския съвет, към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски.
  Господин Ляков, заповядайте да развиете своя актуален въпрос.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Отговорът на този въпрос според мен интересува всички български и чуждестранни предприемачи. Сред юридическите среди, уважаеми господин министър-председател, се говори, че вашето правителство се отказва от идеята фирменият регистър да бъде прехвърлен от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията – структура към Министерството на правосъдието. Въпреки че тази реформа, която е част от създаването на електронното правителство, е била подкрепена от министъра на правосъдието, от Вашата дясна ръка, която както каза моят колега Стойчо Кацаров, беше отрязана от премиера в сянка Ахмед Доган. И освен това е била подкрепена в Съвета по икономически растеж в края на 2004 г., където е било постигнато принципно съгласие между кабинета и представители на браншовите организации.
  За извеждане на Търговския регистър от съда е разработена проектостратегия от работна група към Министерството на правосъдието. Тя е съгласувана с останалите министерства, получила е положителна оценка и по информация от в. “Банкер” вече пети месец отлежава в Министерския съвет. Стратегията включва четири етапа. Създаване на Централен електронен регистър на всички юридически лица на частното право, регистър към Агенцията по вписванията. Този регистър на следващия етап се обединява с действащия в агенцията Регистър по Закона за особените налози и компаниите получават идентификационен код, който обединява съдебната, данъчната регистрация и БУЛСТАТ. На третия и четвъртия етап към Централния регистър се прехвърля и информацията от КАТ за моторните превозни средства, на службите по гражданско състояние и бъдещия имотен регистър. Както виждате, всички икономически активни субекти след това ще имат един-единствен електронен код, ще бъдат регистрирани в Агенцията по вписванията, към гражданска структура към Министерството на правосъдието. И по този начин тази процедура, която в момента отнема по сведения на различни браншови организации над 30 дни, докато в Щатите регистрацията на един нов бизнес трае часове, а в европейските страни от един до три дни, според мен, ще даде един допълнителен стимул към частните предприемачи.
  Затова, уважаеми господин министър-председател, Ви питам дали проектостратегията ще бъде приета от Министерския съвет и дали това ще стане до края на мандата на вашето правителство? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Господин министър-председател, заповядайте да отговорите в рамките до пет минути.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН САКСКОБУРГ-ГОТСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Уважаеми господин Ляков, развитието на пазарната икономика и утвърждаването на демократична правова държава в Република България налагат реформиране на водените регистри на юридическите лица и на имотните регистри с цел да се създаде сигурна и прозрачна среда за започване и извършване на стопанска дейност за надлежно сключване и изпълнение на договорите. Това означава също така регистърната система да е в състояние да предоставя на публичния и частния сектор достоверна и навременна правно валидна информация за юридическите лица и недвижимите имоти.
  Както сигурно Ви е известно, реформите в тази сфера се подкрепят и от неправителствени организации, бизнес асоциации и международни институции. С Решение № 332 на Министерския съвет от 30 април 2004 г. беше създадена експертна работна група с председател – министърът на правосъдието, която има за задача изготвянето на Стратегия за създаване на централния регистър на юридическите лица и на Електронен регистърен център на Република България. Разработването на стратегията е резултат от многомесечна работа на специалисти, както е отчетено в решението на Съвета за икономически растеж от септември 2004 г., относно включването на експерти от работодателските организации в междуведомствена работна група, която да подготви план за действие за осъществяване на реформата, да се състави примерен бюджет за необходимите средства, в това число технологичното й осигуряване и да подготви проектите на закона и подзаконовите нормативни актове.

  В момента се провежда междуведомствено съгласуване на проекта на стратегията. Но конкретни допълнения за актуализиране на предложените срокове вероятно ще бъдат направени и при обсъждането й в заседание на Министерския съвет.
  Виждате, че със задълбочена и внимателна подготовка искаме да осигурим, от една страна, желаната прозрачност в работата на този регистър – бърз достъп до информацията, а от друга страна, гаранции за достоверност на вписванията. Считаме, че това е важно, за да функционира нормално бизнесът в България, както и да бъдат удовлетворени всички заинтересовани страни. В този смисъл се надявам до края на мандата да предложим най-добрия вариант за регистърната реформа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
  Господин Ляков, имате думата за реплика.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин министър-председател. Аз и друг път съм казвал, че Министерският съвет работи бавно и Вие току-що, надявам се осъзнавате, поехте едно обещание пред българския бизнес, пред българските предприемачи, че до края на вашия мандат стратегията ще бъде приета. Тъй като се разпространи информация, че в правителството има противници на стратегията и това е Вашият заместник Пламен Панайотов, искам да Ви попитам вярно ли е това и дали те ще съумеят да осуетят приемането на стратегията?
  И вторият ми въпрос е дали финансирането на стратегията е осигурено? Защото това се използва като аргумент, за да спре работата по нея. Аз сега с изненада научих, че стратегията не е съгласувана. Моята информация беше, че тя е минала през другите министерства и е получила утвърдителна оценка. Дали има проблеми с финансирането, защото Вие знаете, че тя ще струва скъпо, но ще излезе много евтино, тъй като Вие сам казахте колко предимства ще даде на частните предприемачи. Може да бъде финансирана по Програма ФАР, може да бъде финансирана по заема ПАЛ-3 от Световната банка, макар че там вече има проблем, след като пропадна приватизацията на “Булгартабак”.
  Искам да чуя от Вас категорично дали целият Министерски съвет стои зад стратегията и няма да има никакви пречки в нейното приемане и осъществяване, за да може българският бизнес да получи още една допълнителна подкрепа, тъй като на него му предстоят много важни следващи години в конкурентната битка на европейските пазари. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Господин министър-председател, имате възможност да отговорите под формата на дуплика. Заповядайте.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН САКСКОБУРГ-ГОТСКИ: Господин председател, уважаеми господин Ляков! Вече съм споменавал в тази зала, че за мен лично Министерският съвет е един колегиален орган. Ние взимаме решенията заедно и аз държа да изслушам мнението по възможност на повече хора. Може би това бави известни проекти. Това е моето виждане и докато съм премиер, едва ли бих могъл да си променя този обичай да се опитвам да намеря най-целесъобразното или най-доброто. От друга страна, произхождайки лично от частния сектор, съм напълно съгласен с Вас, че тази тема е много важна – не само важна, за да улесни и да стимулира, както казахте, но също и да се избегнат известни канали, които улесняват корупцията. Така че темата за нас е наистина важна и се надявам да бъде реализирана.
  Бих бил благодарен също да не се правят намеци кой спира и кой на какво пречи, въпросът е да се постигне желаният резултат. И мисля, че това е нашето желание, това са нашите намерения. Също така да осигурим необходимите средства за това управление да върви по пътя на Европа. И съм напълно съгласен с Вас за особено трудните предизвикателства, които ни очакват след, надявам се, пълноправното членство. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин министър-председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Актуален въпрос към министър Церовски е оправил народният представител Стойчо Кацаров относно изграждане на пътен възел “Байкал” до гр. Дупница.
  Заповядайте, господин Кацаров, да отправите своя актуален въпрос към министър Церовски.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Церовски! Моят актуален въпрос не е за пътя към Европа, а за пътя към Дупница. Там има един пътен възел, нарича се “Байкал”, който се строи повече от 20 години. Той свързва един немалък квартал на града с останалата му част и неизграждането му създава няколко много сериозни проблема. Единият от тях е, че това натоварва допълнително трафика през целия град, тъй като другият излаз за София е накрая на града.
  Вторият, може би по-важен проблем е, че хората, живеещи в кв. “Байкал”, за да стигнат до центъра на града, трябва да пресекат изключително натоварения път Е-79. В тези години, откакто се строи този пътен възел, имаше може би десетки жертви и пострадали на международния път Е-79 в резултат на това, че хората пресичат пътя, за да отидат от този квартал до останалата част на града и до центъра на града.
  Моят въпрос към Вас е свързан с това. В последните четири години не е направено абсолютно нищо за завършването на този пътен възел. Предишното правителство изгради една значителна част от него, по-голямата част от него беше изградена до края на 2001 г. Остава един много малък участък, който да завърши изграждането на пътния възел и да го направи функциониращ, в момента той функционира частично
  Моят въпрос към Вас, господин Церовски, е следният: ако можете да ни кажете, въпреки че Вие не сте бил през цялото време министър на регионалното развитие, защо в продължение на тези четири години не беше направено абсолютно нищо, за да бъде завършена тази малка част от пътния възел, която остава – малка като големина и малка като финансиране, но много голяма като значение за хората, които живеят там. Дори да оставим настрана защо не е направено, по-важната част от въпроса ми е ще бъде ли завършен този пътен възел до края на мандата на сегашното правителство и ако да, каква гаранция можете да поемете Вие като министър на регионалното развитие, че това наистина ще се случи? Подчертавам отново изключителната важност, която има за гражданите и на квартала, и на гр. Дупница като цяло завършването на пътния възел “Байкал”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кацаров.
  Господин Церовски, заповядайте да отговорите на отправения актуален въпрос към Вас.

  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кацаров, пътен възел “Байкал” се изгражда след започване по утвърден проект през далечната 1979 г. През 1992 г. този пътен възел, този проект е зазимен, стопиран с писмо на областния управител на Софийска област. Община Дупница и “Автомагистрали “Хемус” – изпълнител на обекта, сключват анекс за продължаване на строителството през 1994 г. Финансирането е трябвало да се осъществи от средства за четвъртокласна пътна мрежа, но такива не са осигурявани. През 2000 г. се сключва договор за съвместно финансиране на обекта между Изпълнителна агенция “Пътища” и община Дупница и към настоящия момент са изградени посоките “Център гр. Дупница – София” и “Благоевград център – гр. Дупница”. До окончателното завършване на пътния възел остава да се изградят посоките “София център – гр. Дупница” и “Център гр. Дупница – гр. Благоевград”.
  Всъщност не заради поставения от Вас въпрос, господин Кацаров, а благодарение на една усилена работа на депутатите Ваня Цветкова и Борислав Владимиров през миналата година, Агенция “Пътища” взе решение да размрази този 20-годишен обект и да стартира завършването му през тази финансова година. Въпросът Ви е изключително компетентен – всеки средностатистически, технически грамотен човек знае, че остатъкът, който трябва да бъде доизграден като количество строително-монтажни работи, е пълен абсурд да стане в рамките на два или три месеца до края на мандата на това правителство.
  Освен това не отговаря на истината твърдението Ви, че сте свършили по-голямата част от работата и оставало да се свърши много малко работа. Няма такова нещо. Това личи от усвоените средства до момента. За да не бъда голословен, цифрите сочат, че сте усвоили едва една трета от средствата, които са нужни за изграждането на целия възел.
  От тази гледна точка, понеже става дума за абсолютно идентична като тежест и отговорност инженерна работа при довършителните работи, трябва да Ви кажа, че честта този възел да бъде завършен по всяка вероятност ще се падне на следващото правителство. Това, което аз като министър мога да направя, е да размразя проекта, за което съм осигурил средства за тази финансова година. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин министър.
  Имате право на реплика, господин Кацаров. Заповядайте.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър Церовски, преди всичко аз искам да изкажа своето задоволство от това, че проектът е включен за финансиране през тази финансова година.
  Това, с което обаче не мога да бъда съгласен, са няколкото заядливи реплики, които отправихте. Първо, че това, което остава да се довърши, е на стойност 1 млн. 200 хил. лв., а това, което е изградено дотук, е на стойност над 20 млн. лв.
  Второ, не само от финансова гледна точка, но ако отидете на място, ще видите, че по-голямата част е изградена и остава да бъде прехвърлен около 30 м остатък от един мост, който в по-голямата си част е направен. Тоест архитектурно и финансово по-голямата част от работата е свършена. Тя е свършена в продължение на тези повече от 20 години.
  Проектът беше пуснат частично именно през 2000 г., а през 2001 г. беше замразен от вашето правителство. Така че ако нещо размразявате, то не е проектът от 1979 г., както се опитахте да представите нещата, а всъщност размразявате замразяването или зазимяването. Не знам защо го нарекохте зазимяване, не знам каква асоциация правите със зимнината, но замразяването или зазимяването, което сте направили през 2001 г., сега ще го размразите или раззазимите.
  Както и да е, аз отново ще повторя, че съм удовлетворен от това, че през тази финансова година са заделени средства този пътен възел да бъде завършен, защото той е много важен за моите съграждани от Дупница и още повече за тези, които живеят в кв. “Байкал”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кацаров.
  Искате ли дуплика, господин министър. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Понеже обичам да съм точен, справката, която ми е дадена от Агенция “Пътища” за усвоените до момента пари, е 1 млн. 483 хил. 471 лв. Уважаеми господа, сами можете да си направите сметка за разликата, за която се твърди: усвоени 20 млн. лв. и 1 млн. 483 хил. 471 лв.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Актуален въпрос към министър Валентин Церовски са отправили народните представители Димитър Дойчинов и Александър Арабаджиев относно окончателното доизграждане на отсечката, преминаваща през областите Перник, Кюстендил и Благоевград – международен път Е 79.
  Господин Дойчинов, Вие ли от името на двамата народни представители ще отправите въпроса? Заповядайте.
  ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Заедно с народния представител Александър Арабаджиев решихме отново да поставим въпроса за окончателното изграждане на международната отсечка от пътя “с. Драгичево – кв. Църква – с. Студена – Старо село и т.н. до гръцката граница”. Темата не ни вълнува само нас двамата, а по-скоро вълнува многохиляден трафик от водачи на моторни превозни средства на леки и тежки автомобили.
  Темата за парламентарен контрол всъщност не е нова. Напомням на господин министъра, че през 2004 г. му зададох подобен въпрос, но не получих никакъв конкретен отговор.
  Затова днес с народния представител Александър Арабаджиев отново питаме: какъв е окончателният срок за изграждане на тази изключително натоварена международна отсечка и въобще има ли такъв срок? Кой и как избра фирма “Булстрой инженеринг” и по-точно главния подизпълнител – македонската фирма “Маврово”? Въпросът е изключително важен от гледна точка на факта, че по подобен начин се казва, че трябва да се изгради магистрала “Тракия”, пък после ще видим колко е добра. Ето, изгражда се този път, колко е добър, с какъв темп и т.н. Какъв е потенциалът на тази фирма във финансово, инженерно и техническо отношение? Защото тази фирма видимо издъхва и като финанси, и като специалисти, и като техника.
  На следващо място бих желал да запитам: направени ли са необходимите геологически проучвания на трасето или са се появили тежки сезонни пречки впоследствие?
  На следващо място: направени ли са необходимите отводнителни съоръжения?
  На следващо място искам да попитам: господин министър, Вие доволен ли сте от темпа на изграждане на отсечката?
  На следващо място искам да попитам: господин министърът удовлетворен ли е от качеството на извършваните строителни работи? Какъв е обемът на извършените пътно-строителни работи до момента и какъв обем остава?
  Господин министър, надявам се, че няма да ми отговорите с предизборни епитети, защото епитетната война е път, който не води за никъде. Защото миналия петък на трите актуални въпроса, които Ви зададох, отговорът беше нулев. Не зная защо коментирахте тогава и темпа на парламентарния контрол. Аз не съм Ви питал нищо подобно.

  Ако трябва да Ви кажа моето мнение за проблема "парламентарен контрол" то е следното, че на 200 актуални въпроси и питания, които остават при средно закъснение два месеца, общото закъснение на Министерския съвет е 400 месеца. Може да си пресметнете колко години представлява закъснението. В някои държави и за минути, и за секунди уволняват.
  От тази гледна точка, според мен и аз бих могъл да се пошегувам, ако трябва да се пошегуваме, защото остатъчният Министерски съвет, ако правеше структурни и персонални промени във вашето министерство, сигурно щеше да го раздели на Министерство на пътищата, на Министерство на мостовете и на Министерство на кръстовищата и тогава може би по-бързо щеше да бъде изградена и международната отсечка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за отговор, господин Церовски.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин Дойчинов, уважаеми дами и господа народни представители! Главният път Е 79 в участъка София – Кулата е едно от най-важните за България автотранспортни направления по Общоевропейски коридор № 4. Транспортно-експлоатационното състояние на този път е от голямо значение за цялата икономика и по тази причина привеждането му към европейските стандарти е сред приоритетните задачи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  През последните години най-активно се работи по реконструкцията, рехабилитацията и модернизацията на целия пътен участък от Даскалово до границата с Република Гърция – Кулата. На участъка от Дупница до границата с Република Гърция с обща дължина 87 км бе извършена рехабилитация. Стойността на изпълнените рехабилитационни работи възлизат на 25 млн. евро. По програма ФАР - Трансграничното сътрудничество с Република Гърция, на 15 март 2002 г. след проведен международен търг започна изпълнението на участъка Даскалово – Дупница с обща дължина 40 км. По проекта се предвиждаше да бъде изпълнено следното:
  В участъка Даскалово – Долна Диканя с дължина 18 км да се извърши рехабилитация на съществуващото пътно платно и изграждането, успоредно на него, на второ с цел достигане на автомагистрален габарит на пътя.
  В участъка Долна Диканя – Дупница с дължина 22 км да се рехабилитира съществуващия път. По време на строителството се появиха непредвидени обстоятелства, които доведоха до промяна на първоначално предвидените по проекта строителни дейности, а оттам до удължаване на срока за завършване на строителството. Те най-общо се изразяват в следното:
  В участъка Даскалово – Долна Диканя се появиха геоложки трудности, които наложиха промени в наклоните на изкопните откоси, довели до допълнително отчуждение на терените. Поради появата на транспортно-комуникационни схеми с цел осигуряването на транспортен път до прилежащите населени места се наложи към проекта да бъдат включени пътни възли, свързващи селата Студена, Боснек и Старо село.
  Рязко се влоши експлоатационното състояние на конструкцията на съществуващата пътна настилка в участъка Даскалово – с. Студена, което наложи предвидената рехабилитация да се замени с пълна реконструкция. По настояване на органите за местното самоуправление за участъка от пътя 79 в границите на трите населени места Кресна, Градешница и Струмяни вместо предвидената по първоначален проект рехабилитация се изпълни реконструкция на пътя, включваща подмяна на пътната настилка и изпълнение на благоустройствени дейности, като изграждането на колекторна система и вътрешна водопроводна мрежа.
  Финансирането на проекта е осигурено чрез заеми от Европейската инвестиционна банка в размер на 34 млн. евро и от държавния бюджет. Усвоените средства до момента са в размер на над 15 млн. евро.
  Съгласно анализа за изпълнение на оставащите работи в отсечката Даскалово – Дупница и допълнително включените видове работи към основния проект прогнозното завършване на обекта е края на 2006 г. Настъпилите промени в проектното решение и наложилите се допълнително отчуждения до известна степен затрудниха изпълнението на отделните видове строителни работи. Въпреки това имам уверението на специалистите, че към момента изпълнителят е мобилизирал достатъчно ресурси, включително механизация, материална и работна ръка, за да завърши обекта в предоговорения срок според изготвения и одобрен график до края на 2006 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин министър.
  Реплика – господин Дойчинов, заповядайте.
  ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ (КБ): Аз все пак исках да попитам господин министъра, защото мисля, че отговорът беше значително по-добър от предния отговор, но не се изясни въпросът с геоложките проучвания - имало ли е, защото за мен е абсурдно да е нямало. Защото, ако не е проучвано това трасе, те не могат да се появят като от само себе си. Струва ми се, че тук въпросът е изключително сериозен и става ли дума за умишлен пропуск или за нещо друго? Или за нещо, което наистина е много сложно и се е появило впоследствие, но все пак тези проблеми според мен биха касаели една друга плазмена структура. Мисля, че все пак ситуацията по това трасе е доста улегнала и би трябвало да има предварителна яснота, преди да започне самото изграждане на обекта. Ако има допълнителна информация господин министърът да каже.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Дуплика – господин Церовски, имате думата.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Очевидно става въпрос за пропуски в проучванията. Очевидно става въпрос за такова нещо – пропуски, които в процеса на изпълнението категорично не можеха да не бъдат отстранени. Между другото, убеден съм, че в предстоящите дни ще се развие една друга голяма тема пред обществото по стечение на обстоятелствата, заради общите дебати за автомагистрала "Тракия", но това е един от типичните примери, при който се печелят конкурси с дъмпингово поведение, вследствие на което, в процеса на работата се стига дотам, че администрацията е принудена да деактува и на практика окончателната, реална цена да достигне повече от два до три, а на някои места и повече пъти.
  Ако си спомняте вчерашните дебати подобна ситуация е и с някои от лотовете, които в момента се строят по магистралите. Така че искрено се надявам, че в общите дебати за автомагистрала "Тракия" ще стане ясно на каква точно битка обществото ще бъде свидетел. Аз твърдя, че имаме изключителния шанс като държавници да пречупим тази изключително порочна практика, която генерира и корупция чрез проекта на магистрала "Тракия". Но това е дълъг разговор, надявам се, че ще имам възможност и при отговорите ми на въпросите за магистралата също да засегна тази тема. Благодаря.
  ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ (КБ, от място): Аз също благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев относно отклоняване на автомагистрала "Тракия" за гр. Чирпан.
  Заповядайте, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа! При сегашното положение по проект на автомагистрала "Тракия" не се предвижда подобно отклонение за гр. Чирпан. От автомагистрала "Марица" пък въобще няма отклонение. Единствената връзка на града с магистрала "Тракия" по проект и изпълнение се предвижда на повече от 10 км източно от града в близост до с. Свобода, което пък увеличава с близо 25 км разстоянието между Чирпан и София. А този проблем би могъл да се реши по един доста прост, удобен и евтин начин, като се изградят две пътни връзки, като част от детелина, на разстояние 1 км от града към пътя за община Братя Даскалови. Така се осигурява удобна връзка не само с автомагистрала "Тракия", но и с автомагистрала "Марица". Изпълнението на тази идея по мнение на специалисти ще струва не повече от 200-250 хил. евро, което за мащаба на цялостния проект е една неголяма сума, но пък ще реши транспортните проблеми както на жителите на гр. Чирпан, така и на жителите на община Братя Даскалови, и то за десетки години напред.
  Ето защо, Ви питам, господин министър, какво е виждането Ви по този въпрос и ще осигурите ли ресурси тази идея наистина да бъде осъществена. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мазнев.
  Заповядайте за отговор, министър Церовски.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми господин Мазнев, уважаеми дами и господа народни представители! Отговорът на този въпрос е много ясен и кратък. Благодарение на активността на всички депутати от Старозагорски регион – господин Мазнев, съжалявам, не знам дали и Вие сте депутат от този регион – аз възложих да се направят предварителни проучвания и към дадения момент лично моето мнение е, че може да имаме позитивен отговор на този въпрос. Това на практика обаче значи следното: че трябва да преговорим с кандидат-концесионера, за да може да реализираме проекта на практика. Моето лично мнение към дадения момент е позитивно и мисля, че въпросът ще бъде решен в добра посока.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Заповядайте за реплика, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Не толкова реплика, колкото ще взема отношение по отговора на министър Церовски. Радвам се на това, което той каза, че има положително отношение, че този много важен проблем наистина ще бъде решен, но се надявам наистина на конкретни действия до края на мандата, тъй като, за съжаление, няколко пъти съм задавал актуални въпроси по отношение на инфраструктурата в Старозагорска област – моста над р. Турия, пътя в Павел баня и т.н. Досега няма кой знае какво развитие на тези проблеми, но искрено се надявам наистина, че този проблем ще бъде решен и поне до края на мандата ще има реални действия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мазнев.
  Господин Калинов, заповядайте да отправите Вашия въпрос към министър Церовски, който беше прочетен.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Церовски! Многократно в националната, а и в местната преса бяха изнасяни данни за проблеми, свързани с дейността на ВиК – Монтана. Многобройни са и сигнали, документи, свързани с конкретни факти от дейността на това дружество.
  От датата на задаване на моя актуален въпрос измина повече от месец. Известно ми е, че е извършена проверка в дружеството. Редица от изнесените данни се потвърдиха, други – не в пълния им вид, а трети просто бяха опровергани.
  В тази връзка остава обаче един много важен проблем – конфликтът между държавата като собственик на 51% от капитала на дружеството и общините като собственици на 49%. Този конфликт не е от днес. Ако видим справките и погледнем и отговорите, които са задавани от министерството в предишни периоди, ще видим, че той е налице и през януари 2002 г. във връзка със смяна на изпълнителния директор, налице е и през януари 2005 г. – пак по същия повод. И тук отново излиза въпросът за персоналната намеса от страна на министерството относно разрешаването на този въпрос, тъй като проблемът не е в никакъв случай процедурен, а е от гледна точка като че ли на много ясно изразени интереси.
  Ето защо, уважаеми господин Церовски, моят актуален въпрос е: как оценявате дейността на ръководството на ВиК – Монтана, и какво предприема Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения в работата на ВиК – Монтана?
  Ще си позволя да добавя извън записаното до Вас и: какво предприема министерството за преодоляване на конфликта, който е между общините и държавата? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Калинов.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Калинов! Явно Вие следите темата в детайли. Ясно Ви е, че направихме опит на 22 февруари да направим общо събрание, което по един или друг начин беше възпрепятствано. Насрочено е следващо общо събрание. Надявам се, че процедурните стъпки, с цел да бъде провалено и следващото общо събрание, няма да бъдат успешни. Предстои смяната на управителя на дружеството.
  Проверките, които завършиха, потвърдиха, както Вие казахте, част от Вашите опасения. Същевременно аз насрочих една допълнителна проверка, защото някои от така наречените оправдания ми се сториха недостатъчно сериозни и затова и в момента действа още една проверка от Инспектората. Но трябва категорично да заявя, че няма да допусна политизиране на процеса в това ВиК-дружество. И конфликтът между държавата и така наречените общини, ако някой смята, че може да бъде решен с предложения, видите ли, да се прави конкурс и назначението да стане след изборите, какво значи това?! Тези някои те ли ще се червят тука, когато се говори за ВиК-дружествата? Трябва да е персонално ясно, че аз съм министър и нося отговорност. Това са търговски дружества. В търговските дружества най-лошият съветник за резултатите им е политиката.
  За щастие ВиК – Монтана, не е от най-лошите дружества и резултатите му, на фона на голяма част от другите дружества, са прилични, ако мога така скромно да се изразя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Калинов, ако желаете, можете да развиете реплика в рамките на две минути.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): И ние с принос в парламентарната практика с толкова динамичен отговор по такъв сериозен проблем. Но все пак ясно и точно е, че Вие, като че ли изразихте много образно отношението си към “така наречените общини” – изразът е Ваш, и политизирането на интересите. Не може да не говорим с истинските имена, когато става дума за едно от най-сериозните предприятия в областта, каквото е ВиК – Монтана, и когато и моят колега, депутатът от регион Монтана, господин Великов, неотдавна проведе среща с кметовете на така наречените общини и ги увери в това, че ще се търси професионализмът и в никакъв случай няма да се допуска този професионализъм да бъде заменен с каквито и да е политически назначения.
  Ние ще наблюдаваме, ще видим как Вие ще защитите държавния интерес. Дано той да бъде трайно решен, да бъде в съответствие с исканията, които имат и другите акционери и гражданите и нека дружеството да бъде в ръцете на добър стопанин, който да осъществява политиката, която е заложена и в интерес на гражданите. Защото в крайна сметка това е дружество, което в значителна степен удовлетворява именно интересите на обществеността и на гражданите.
  Разбира се, Вие сте в правото си да упражните една или друга дейност като принципал в кадровите разрешения, но в крайна сметка недейте забравя, че всяко решение е и предпоследно. Защото в дейността, която се осъществява, особено във ВиК-дружествата, пак казвам, на страната, този проблем рефлектира изключително много сред обществеността и тя не може да не намира израз и върху решенията, които вземате.
  Също съм съгласен с това, което казахте, че политиката не е най-добрият съветник при упражняване на собствеността. Така е, но аз се опасявам, че Вие, под давление точно на политическата сила, която представлявате, ще изразите чисто политическо назначение. Ако Вие ме опровергаете, аз наистина ще бъда много доволен и Ви благодаря, ако наистина погледнете нещата в този смисъл, който поръчахте, и Инспекторатът да види някои от проблемите, които ги има.
  Междупрочем трябва да се погледне и кои фирми, и кой е доставял, и какви доставки е осъществявал, и има ли заинтересовани политици от това кой да бъде управител на това дружество.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Калинов.
  Господин министър, имате право на дуплика в рамките на две минути.

  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Само две изречения. Аз винаги съм изповядвал веруюто, че търговските дружества трябва да се управляват в рамките на Търговския закон. Така че интересите там се балансират и се регулират единствено и най-правилно, ако се спазва Търговският закон. Това всичко зависи и е в ръцете на общото събрание и на мажоритарния собственик.
  Това е първото, което исках да кажа.
  Второто, което искам да кажа, е относно въпроса за политическите фигури, управляващи търговските дружества в системата на ВиК. Това е интересен въпрос, защото вие знаете много добре чий представител е сегашният управител.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ, от място): Кажете кой е.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Аз знам. Знаете много добре на чий представител е предложението на миноритарните собственици. Моя грижа обаче е да не се разсипват финансовите резултати на дружеството и то да функционира прилично. Това е моята грижа. Искрено се надявам да направим правилния избор за новия управител.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ, от място): И в Монтана има кадри.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Сигурен съм.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин министър.
  Преминаваме към следващия актуален въпрос, зададен от народния представител Кръстьо Петков, относно продажба на апартаменти от областния управител на област София.
  Заповядайте, господин Петков, да развиете Вашия актуален въпрос в рамките на три минути.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, част от актуалността на моя въпрос е изчерпана поради това, че медиите писаха неколкократно по темата, но трайният интерес към скандалите с продажба на държавни апартаменти на крайно ниски цени едва ли са преходна тема.
  Когато отправих към Вас въпроса в средата на февруари, аз Ви обърнах внимание, че със заповеди на областния управител на област София господин Росен Владимиров са предоставени за закупуване апартаменти от Тюркян Мехмед и Яшарли Ахмед, които са частна държавна собственост. Цената, определена от комисията, и както се вижда от резолюцията на вещото лице, за това Ви дадох и копия, е 53 666 лв. – в първия случай, и 54 678 лв. – във втория случай. Оценката на вещото лице, поправка, в първия случай е 64 хил. евро, тоест повече от два пъти по-висока, а във втория – 120 хил. евро, тоест 4-5 пъти по-висока.
  Моят актуален въпрос е: информиран ли сте за тези и други случаи? Междувременно от обясненията на външния министър господин Паси стана ясно, че са над 40. Упражнявате ли контрол върху решенията на областните управители по тези и други случаи на продажба? Редно ли е след шумните скандали с предоставяне на апартаменти на членове на правителството от преди повече от половин година лица от висшата администрация да продължават същата практика, тоест без да обръщат внимание на общественото мнение и на парламентарния контрол? Как конкретно Вие ще процедирате в случая със закупените апартаменти не на случайно място, като имате предвид цените в София, от госпожица или госпожа Мехмед и господин Ахмед по неколкократно занижени цени? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Петков.
  Господин министър, имате думата за отговор в рамките на пет минути.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин Петков, продажбата на жилища от ведомствения жилищен фонд, в конкретния случай са предоставени права на управление на министъра на външните работи, се извършва на основание чл. 49, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 85 и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, а именно процедурата по продажбата е в компетенциите на областния управител по местонахождението на имота при наличие на съгласие на ръководителя на конкретното ведомство.
  Подадените предложения за закупуване на жилища постъпват и се обработват от Дирекция “Административен контрол и регионално развитие и държавна собственост” към съответните областни администрации. Документацията по продажбата се комплектова с протокол за оценка на жилищата, изготвен съгласно Глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. В случая е приложена и разпоредба на чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и със заповед на областния управител на област София е създадена постоянна комисия от длъжностни лица в областната администрация, която разглежда преписките по продажбата, замяната на имотите и дава становище по тяхната законосъобразност и целесъобразност. Оценката на коментираните жилища е подготвена от тази комисия с оценителен протокол от 9.11.04 г. След докладване и положително становище по продажбата областният управител със заповед определя купувача на имота, цената и другите дължими плащания, като след извършването им изготвя договор за продажба.
  Това е процедурата, изрично посочена в Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, и тя не предоставя намесата на министъра на регионалното развитие и благоустройството, освен в случаите, в които са поискани указания за конкретен случай, което за посочените продажби не е сторено от областния управител на област София. По правило областните управители вземат решение за разпореждане и извършват посочените действия самостоятелно при условията на оперативна самостоятелност и при спазване на изискванията на закона. Само в изрично изброени от Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му случаи министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласува актовете на областните управители. Това са случаи на безвъзмездно предоставяне на недвижими имоти - частна държавна собственост, за управление на юридически лица и други организации на бюджетна издръжка, замяна на недвижими имоти – частна държавна собственост, имоти на физически и юридически лица и на прекратяване на съсобственост. Във всички останали случаи, например продажба на търг на имоти – частна държавна собственост, продажба на жилища с изключение на случаите, визирани в § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на закона, когато областните управители, министри и ръководители на ведомства придобиват жилища, законът не предвижда правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството по отношение на актовете на областните управители. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Петков, заповядайте да изразите Вашето отношение под формата на реплика.

  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря.
  Уважаеми господин министър, оценявам правната оценка и информацията, която ми дадохте, но не съм доволен от отговора по същество. За пореден път министър тук ни цитира наредби, а не коментира решения.
  Дори и да е така, господин министре, Вие например и Вашето ведомство проверили ли сте дали е вярно, че господин Яшарли Ахмед има втори имот и в случая са нарушени законите и разпоредбите? Дори и да нямате права като ресорен министър, понеже става дума за крупни продажби – това са над 40 апартамента, в България, доколкото знам, до момента по този начин са продадени над 1000 апартамента, не информирахте ли министър-председателя – той да се разпореди, защото стана публичен обществен скандал?
  Последният ми уточняващ въпрос – независимо, че наближава краят на мандата, всеки се оглежда, има и засегнати в тази зала, няма ли да предложите промяна в калпавото законодателство като човек, който трябва да се грижи за държавната собственост, за да не се стига до този момент? Вещото лице казва 120 хил., министърът казва 54 хил. и продава, тоест подарява апартамента.
  Сега ако господин Ахмед излезе на пазара за колко ще го продаде – не за 54 хил., а за 120 хил. евро минимум. Ето това е разликата между придобиването на имоти от властимащите и от обикновените хора. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин Петков, мисля, че изложих правната страна на въпроса, но Вас, както винаги, включително и като политическа сила, правните страни на въпроса въобще не Ви интересуват. Защото ако се разрови човек и види начина, по който вие, откакто сте на власт от 1944 г. до последния си мандат с премиера Виденов, сте раздавали държавни жилища, на кого и на какви стойности, ще му настръхне косата, както му настръхва косата с 11-те млрд. дълг, които натресохте на тази държава, извинявайте за израза ми като министър, и които компетентният, с извинение, уважаван от мен икономист господин Луканов направи всичко възможно по такъв начин да приключи отношенията си с международните финансови институции, че още да се чудим как да се оправим.
  По въпроса за цените, на които се продават апартаментите, да се върнем на тази тема. Уважаеми господа, трябва да знаете, че единствената пазарна цена, на която се изповядва сделката, се намира в т.нар. “Регистър по вписванията”. Там ще си направите сметките и ще видите на какви цени реално се изповядват сделките. Недейте да злоупотребявате с това какво се приказва от брокерите и какво правят те, защото всичко, което е разлика, господин Петков, между изповяданата и отразената цена в нотариалния акт – това е документът за собственост, и размяната на парични единици под масата, е престъпление спрямо държавата!
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ, от място): Не приказват, пишат го!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Това, което мога да кажа аз в момента, е, че единственото нещо, което можете да направите, ако сте толкова загрижен, Вие сте депутат, имате законодателна инициатива – вкарайте промени, каквито смятате, че са удачни и удобни за Вас и които смятате, че ще защитят държавния интерес, аз ще ги подкрепя лично като министър.
  Работете в другата посока – кой по какъв начин и как ощетява държавния интерес, а не каква е цената, която се договаря.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ, от място): Тук е записано колко е цената!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Това е договорен компонент от сделката, господин Петков!
  И друго нещо искам да Ви кажа – обърнете внимание какви данъци са платили всички тези, които са изповядали сделки от правителството на премиера Сакскобургготски и вижте на какви цени и с какви данъци са се отчели сделките от предишните правителства. Но тук областните управители би трябвало да изнесат тази информация, защото, за съжаление, я няма в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, иначе с удоволствие щях да ви покажа какво сте правили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Следва питане от народния представител Иван Николаев Иванов относно строителството на автомагистрала “Струма”.
  Заповядайте, господин Иванов, да развиете Вашето питане в рамките на пет минути.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Вчера говорихме за магистрала “Тракия”, днес оставаме на вълната на българските магистрали.
  Моето питане е свързано със съдбата на автомагистрала “Струма”. Не зная дали е необходимо да убеждавам Вас и колегите в залата за значението на автомагистрала “Струма”. Тя, на първо място, е част от Еврокоридор № 4, заедно с останалите й четири еврокоридора, които минават през България - номера 7, 8, 9 и 10, е един от елементите, които превръщат България в регионален транспортен център.
  На второ място, парафираният, подписан реално само преди няколко дни Финансов меморандум за строителството на “Дунав мост-2” с проекция да се завърши мостът през 2008 г., не говоря за забавянето и за това, че трябваше съгласно управленската програма на НДСВ да бъде извършено още 2004 г., сега се предвижда да бъде извършено до 2008 г., това сложно и скъпо съоръжение има смисъл тогава, когато транспортният поток през него от Еврокоридор № 4, минаващ през България, бъде достатъчно голям, тоест транспортният коридор основно през магистрала “Струма”.
  На трето място, от 1 януари 2007 г. България става, дай Боже, ако това правителство не направи някаква щуротия в последния момент, пълноправен член на Европейския съюз. Господин министър, би трябвало Вие по-добре от всички останали да разбирате, че транспортният поток от Гърция, който сега се насочва основно през Македония и Сърбия, ще започне да преминава масирано през България по една ясна причина: България и Гърция ще бъдат свързани с вътрешна граница на Европейския съюз без никакви митнически, паспортни и други формалности, които сега някой път задържат колоните дори и с дни. Само една причина може да спре този транспортен поток от Гърция и той е лошото състояние на пътя през България.
  И накрая, господин министър, последната причина по ред, но може би и първа по значение е фактът, че в момента пътят София – Кулата е най-натовареното трасе от всички пътища в страната. Не говоря по повод на мои изследвания, напротив, цитирам Ви именно на Вас, господин министър, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, едно изследване от 2004 г. На стр. 13 на този документ е показана цветна карта на натоварването на Общоевропейски коридор № 8, но там се вижда и натоварването по трасето София – Кулата. Никъде в България няма натоварване в денонощие 21 хил. приведени пътни единици, както е натоварването в долната част между Благоевград и Петрич. Дори между Пловдив и Пазарджик натоварването е 20 хил. Като цяло средното натоварване по участъка София – Кулата е от порядъка на 20 хил. магистрални единици. Ако се сравни с участъка Калотина – София, който се предвижда да бъде отдаден на концесия и вчера мнозинството ръкопляскаше на този факт, там натоварването е средно 7,5 хил. магистрални единици на денонощие, тоест над 3 пъти по-малко. Всичко това казах, за да покажа на Вас и колегите значението на магистрала “Струма”.
  Какво е направено досега по повод на строителството на магистрала “Струма”? През 1999 г. беше обявен международен търг за проектиране съвместно на магистрала “Люлин” и “Струма” с обща дължина 160 км като част именно от Еврокоридор № 4. Търгът беше спечелен от италианската фирма “Спея” на цена 3,8 млн. евро. Крайният срок за изработването на предпроектните проучвания и на работния проект изтече в края на 2002 г. Оттук нататък следва въпросът: какво беше направено от края на 2002 г. до началото на 2005 г.? Оттогава са минали близо две години и половина.
  Именно по тази причина отправям към Вас следното питане, не само по тази причина, и поради големия обществен интерес на цяла Югозападна България: утвърдени ли са предпроектните проучвания, които бяха възложени и трябваше да завършат до края на 2002 г.? Разработен ли е работният проект, приключен ли е договорът с фирма “Спея” и кога ще започне строителството на магистрала “Струма”?
  Благодаря Ви, господин председателю, че ми позволихте да превиша времето с 15 секунди.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин министър, имате възможност да отговорите в рамките на 10 минути.
  Заповядайте.

  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Иванов! През м. март 2000 г. по Програма ФАР – трансгранично сътрудничество с Република Гърция, след проведен международен търг на 9 март 2000 г., е сключен договор с италианската консултантска фирма СПЕА. Предмет на договора е изпълнение, проучване и проектиране на автомагистрала “София – Кулата”. Проектът включва разработване на предпроектни проучвания и работни проекти с необходима тръжна документация за обявяване на търг за строителство с първоначален срок за изпълнение 20 месеца.
  През юли 2002 г. Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разгледал изработените предпроектни проучвания на СПЕА. Разгледан е и алтернативен вариант от проектантския колектив, в който са представени геометрични изменения на трасето в отделни участъци от цялото направление на автомагистрала “Струма”, включително и с използване на отделни участъци от път Е-79 Видин – София – Кулата. Националният експертен съвет с Решение от 8 август 2002 г. е приел предпроектно проучване на фирма СПЕА, като се вземат някои елементи от алтернативния вариант.
  През месеците август и септември 2002 г. е извършена проверка за изпълнението на договора с фирма СПЕА от независими одитори, назначени от Европейската комисия. На базата на анализа, направен в него, обхващащ и промените в обема и обхвата на работите в и извън рамките на договора, е подписан анекс към договора. В него с одобрението на делегацията на Европейската комисия е определен окончателният обхват на договора, включващ изработването на технически проект и тръжна документация за автомагистрала “Люлин” и отпадане проектирането на технически проект за автомагистрала “Струма”. Фирма СПЕА предаде всички проектни материали в рамките на фиксирания краен срок за изпълнение на договора – 8.12.2003 г.
  Проектната и тръжната документация за автомагистрала “Люлин” е внесена в делегацията на Европейската комисия за одобрение и стартиране на тръжната процедура за строителство и супервизия. Отлагането на изработването на технически проект за автомагистрала “Струма” е пряко свързан с окончателното решаване на въпроса за опазване на околната среда в Кресненското дефиле, породени от разнопосочните мнения на неправителствени организации и сдружения. Предвижда се строителството на автомагистрала “Струма” да бъде извършено в зависимост от възможностите за финансиране като изключително перспективна възможност за това създава моделът за публично частно партньорство.
  И само с една дума – част от проблемите, които решаваме в момента на преговорите по автомагистрала “Тракия”, ако бъдат отстранени, ако ние успеем да подпишем договор и намерим балансирания модел за отдаване на концесия, тогава в много кратки срокове, съвместно и с колегите от нашите съседни държави можем да пристъпим към реализация на проекта автомагистрала “Струма”. Но, обърнете внимание, не само в частта му София – Кулата, както Вие забелязвате, но в частта от Дунав мост–2 до Кулата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря на министър Церовски.
  Господин Иванов, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Едно нещо не можах да разбера от Вашия отговор – Вие казвате, че е забавено изработването на ОВОС за магистрала “Струма” и че това се дължи на неправителствени организации. В крайна сметка за две години и половина не можа ли да се намери съответното решение и както беше направено, например, за магистрала “Люлин” да се изпрати становището на Европейската комисия в Брюксел. Това не пролича.
  Второ, не се разбра чия отговорност е това да се намери решението, което да бъде националноотговорно и да се пристъпи към това строителство.
  Имам убеждението, че всички тези аргументи, които изложих за значението на магистрала “Струма”, за Вас са някъде на заден план.
  Освен това не е ясно това, което междупрочем Вие бяхте заявили в едно свое интервю, че до края на 2005 г. ще започне строителството на магистрала “Струма” дали това ще се случи. Когато аз цитирах вашата управленска програма, тя предвиждаше от София до Дупница магистралата да бъде завършена. Тя не е завършена на 1 км.
  И следващият ми въпрос е свързан с финансовите измерения на договора, който е бил подписан с фирмата СПЕА. Каква сума, в крайна сметка, господин министър, е получило Вашето министерство като безвъзмездна помощ за проектирането на магистрала “Струма” и къде е била разходвана тази сума. Но Ви моля да ми отговорите с точни стойности, които могат да бъдат намерени в документите на министерството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Иванов.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Господин Иванов, Вие явно не сте чули най-важната част от отговора ми, че вследствие на одита от страна на Европейската комисия, е утвърдено да продължи да бъде финансирана само магистрала “Люлин”, Вие знаете, че този процес и в момента върви. И аз искрено се надявам да успеем да направим и тръжните процедури. Останалата част отпада, което на практика значи, че няма финансиране.
  Освен това, най-малко в тази зала трябва да обяснявам кои са националните приоритети при изграждането на националната магистрална инфраструктура. Най-малко в тази зала трябва да обяснявам. На всички е ясно защо и как трябва да се наблегне за бързото изграждане на коридор № 8.
  По втория въпрос, който е много точен, съжалявам, но той почти не е бил повдигнат тук.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС, от място): Имам право на допълнителни въпроси.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Аз поемам ангажимента да видим наистина по документи за тези суми и, ако ми позволите, ще Ви изпратя писмено това, защото в момента не мога да бъда коректен и да кажа точни данни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Иванов, ако желаете да вземете отношение по отговора, заповядайте.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, колеги, господин министър! В крайна сметка договорът, който е бил подписан с фирмата СПЕА, е бил за съвместно проектиране и на магистрала “Люлин”, и на магистрала “Струма”. Няма съмнение, че те са извършили дейности по предварителни проучвания и проектиране. Аз искам да разбера на каква сума и как са осчетоводени тези дейности и да бъдат съпоставени с отпуснатите средства от Европейската комисия.
  Що се касае до това, че в момента се действа конкретно, за да започне строителството на магистрала “Люлин”, това естествено Вие го казахте ясно.
  От Вашите отговори обаче в крайна сметка аз вадя три заключения.
  Първо, липсва политическа воля да се построи магистралата, която има изключително важно значение за страната ни като бъдеща членка на Европейския съюз. Защото неслучайно наблегнах на товаропотока по пътя от София до Калотина. И какъв е той от София до Кулата. И от Европейската комисия на среща с Комисията по транспорт и телекомуникации в българския парламент се изтъкна като най-важен елемент, който ще бъде насърчаван, строителството на еврокоридор № 4 през България.
  На второ място, на мен ми се струва, че липсва административен капацитет в Министерството на териториалното устройство по причина, че не се подготви един качествен проект, да се осигури финансиране - задача, която изисква наистина труд на хора, които са висококвалифицирани. Много по-добре за тези хора, но много по-зле за страната е да се даде на концесия и да се каже: “Това не е изгодно, но поне няма ние да се мъчим нещо да направим”.
  И на трето място, очевидно магистрала “Струма” не е интересна, защото там процедурата е абсолютно открита, тъй като финансирането е от Европейската инвестиционна банка и там няма комисиони. Благодаря ви.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ (от място): Няма финансиране.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС, встрани от микрофоните): Като не се иска, как да има?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря на господин Иванов.
  Следва питане на народния представител Николай Бучков относно проверка за изнесени факти за строеж в близост до водоизточник в гр. Пловдив.
  Заповядайте, господин Бучков.

  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Господин министър, на 3 февруари 2005 г. под изх. № 554-09-24 от Народното събрание поисках от Вас съдействие в качеството си на народен представител от 17 МИР - Пловдив да се изиска от ВиК – Пловдив да посочи датата и изходящия номер на писмо-докладна до Министерство на околната среда и водите, лично до министър Долорес Арсенова, от инж. Николай Сомлев – бивш управител на ВиК – Пловдив, относно хидроложки доклад и във връзка с него на възможна опасност от замърсяване на вододайната зона на гр. Пловдив, а именно помпена станция “Юг”. Ще ви съобщя, че до този момент, включително днес не съм получил от МОСВ официално въпросното писмо.
  Повод за настоящото ми питане е публикацията на стр. 25 на пловдивския вестник “Марица” от 9 февруари 2005 г. “Сто милиона евро влагат в мащабно селище от еднофамилни къщи”. Става въпрос за следното:
  Въпросната докладна е с изх. № 04-15-2420 с дата 1 октомври 2003 г. и архивирана във ВиК – Пловдив, конкретно мога да ви кажа – в Юридическия отдел.
  В първите дни на м. октомври 2003 г. тогавашният управител на ВиК – Пловдив инж. Николай Сомлев изпраща писмо-докладна записка по същество относно хидрогеоложки доклад за помпена станция “Юг” от 2001 г. до министъра на околната среда и водите госпожа Долорес Арсенова. В това писмо инж. Сомлев пише дословно: “Във връзка с постъпила при нас молба от Димитър Николов Язов ви информираме, че така посоченият терен № 039067 граничи със санитарно-охранителна зона – пояс първи на помпена станция “Юг” питейно-битово водоснабдяване на гр. Пловдив. Самата помпена станция е в експлоатация от 1954 г. Към настоящия момент работят 20 бр. тръбни кладенци с дълбочина 90-95 м, оборудвани с потопяеми помпи с единичен дебит 50 л/сек., сумарно 1000 л/сек., разположени в линия на два сифона – сифон “А” – 14 бр. тръбни кладенци и сифон “С” – 6 бр. тръбни кладенци, които удовлетворяват 40% от нуждите на питейна вода на гр. Пловдив. Кладенците са периодично дублирани след изтичане срока на експлоатация, като последните 7 броя са подменени през 2001 г.
  С протокол за определяне на санитарно-охранителна зона на помпена станция “Юг” от 14 април 1966 г., одобрен от председателя на тогавашния Окръжен народен съвет – гр. Пловдив, комисия определя за пояс “А” ивица, успоредна на линията на кладенците с ширина 60 м. В годините ограждането и маркирането на терена не е изпълнено точно и към настоящия момент ширината на пояс І е 27 до 30 м. За точното отлагане би следвало оградното заграждение да се измести минимум 20 м на запад-югозапад спрямо сега съществуващото.
  В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2000 г. на Министерство на околната среда и водите границите на пояс ІІ и пояс ІІІ са преоразмерени чрез математическо моделиране с използването на програмните продукти МODFLOW и MODPATH. Границите на санитарно-охранителните зони са нанесени на топографска основа в мащаб 1:25 000. Видно е, че така посоченият терен № 039067 попада на 95% от площта си в пояс ІІ, а терен № 039058 изцяло в пояс ІІІ на санитарно-охранителна зона на помпена станция. От предоставената ни документация гореспоменатите терени, бивша общинска собственост, имат разрешения за изработка на проект за застрояване “Жилищна зона със спортен и увеселителен комплекс” и “Търговски комплекс и бензиностанция”, писма № 9400-8907, 8908 от 8.08.2003 г. Към настоящия момент не сме поканени за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействие върху околната среда на упоменатите проекти като заинтересована страна. Тъй като не сме запознати с инвестиционните намерения, не сме в състояние да дадем становище относно постъпилата молба за захранване с питейна вода и отвеждане на отпадни битови води.
  С настоящото писмо се обръщаме с молба да назначите експертна комисия, която да даде становище относно целесъобразността на изграждането на жилищна зона и съпътстваща инфраструктура и услуги към нея, граничеща със загражденията на пояс І на санитарно-охранителна зона на най-голямата вододайна зона за питейно-битово водоснабдяване на гр. Пловдив с оглед опазване на подземните води от замърсяване.
  Господин министър, видно от материала във в. “Марица”, е налице съвсем сериозно инвестиционно намерение, а то допуска, че вече е издадено разрешително за захранване с питейна вода и отвеждане на битови отпадни води. Допуска също, че някой или някои държавни органи са одобрили продажбата на терен от вододайна зона за жилищно строителство.
  Усилията ми да се добера като народен представител до цитираната документация не се увенчаха с успех: от МОСВ ми беше отговорено, че хидрогеоложкият доклад не се намира при тях, от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ВиК – Пловдив ми беше представен “секретният хидрогеоложки доклад”, но не и цитираното от мен писмо на ексуправителя инж. Сомлев. Извън горното, в приложения картов материал към това писмо, който също не съм получил официално, е допустимо съмнение, че е възможна филтрация откъм градското сметище край с. Цалапица към същата вододайна зона при определени геоложки обстоятелства.
  Именно поради тези факти питам в качеството си на народен представител от 17 МИР - Пловдив: ще разпоредите ли незабавна проверка по изнесеното по-горе и, ако се окаже, че изнесените факти в писмото на инж. Сомлев са верни, ще бъде ли потърсена отговорност от всички лица, допуснали възможността да бъде замърсен основен за гр. Пловдив водоизточник? Също така изисквам да бъда писмено уведомен за крайните резултати от проверката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Бучков.
  Господин министър, имате възможност да отговорите на този хидрогеоложки въпрос. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Господин Бучков, понеже въпросът беше развит изключително професионално, тук имам написани материали – няма да ги чета. Разпоредена е проверка и съм готов да ви предоставя материалите след приключването на проверката. Това мога да кажа към момента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Бучков, заповядайте за изразяване на становище или допълнителни въпроси.
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин министър, както досега, Вие винаги сте бил коректен към моите въпроси.
  Щях да Ви помоля в удобно за Вас време да се видим преди следващия петък, защото при мен постъпиха някои много интересни информации. Мога да кажа пред колегите си тук, че Вие нямате нищо общо с това, което се е случило. Ще Ви помоля още веднъж за съдействие да се решат проблеми, които вероятно ще се окажат много сериозни. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Желаете ли да кажете още нещо, министър Церовски? Не.
  Уважаеми колеги, използвам случая още веднъж да призова всички народни представители: когато има такива въпроси, които са важни, но доста специализирани, предвид и на малкото парламентарно време, оставащо до края на Тридесет и деветото Народно събрание, да изисквате писмени отговори изцяло на питането или на въпроса.
  Преминаваме към следващия актуален въпрос. Той е зададен от народния представител Иван Николаев Иванов относно неуредици при въвеждането на винетната система.
  Заповядайте, господин Иванов, да развиете Вашия актуален въпрос в рамките на 3 минути.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Господин министър, в съответствие с § 18, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата от 1 януари 2005 г. винетната такса се въведе и за пътните превозни средства, предназначени за превоз на пътници с неповече от 8 места за сядане. Съгласно чл. 10а, ал. 5 от закона на водачите се издава документ, наречен винетка – дума, която вече доби достатъчно гражданственост у нас. Срокът за снабдяване с винетки за движение по пътищата от републиканската пътна мрежа, изброени пътища в списък, съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата изтече на 5 февруари.
  Получи се така, че непосредствено след 5 февруари няколко общински съвета, включително общинският съвет на столицата – Софийският общински съвет и тези на други големи градове, решиха при движение в чертите на техните общини да не се заплаща винетна такса. Бяха премахнати или преместени сигнализиращите табели, които преди това бяха поставени от специализираните служби.
  Междувременно фирми, собственици на стотици товарни автомобили, извършващи дейности единствено в рамките на общините, закупиха винетки, които сега се оказват ненужни. Кои са тези фирми? Преди всичко това са фирми за сметосъбиране и транспорт на битови и индустриални отпадъци, фирми за снабдяване на търговската мрежа със суровини, продукти и стоки, които са складирани – тези суровини, продукти и стоки в помещения, разположени извън чертите на града, но в границите на общините. Говоря за границите на общините съгласно териториално-административното деление на страната.

  Тези фирми, а и частни лица също, вложиха значителни средства, за да спазят закона и се снабдят с винетки Аз дори имам пред себе си квитанции от една такава фирма за закупени винетки за сума от 5 хил. лв. Сами разбирате, че тази сума се калкулира в цената на стоката или на услугата, което води до покачване на тези цени. И това е съвсем естествено.
  В същото време след решението на тези няколко общински съвети на големите градове се оказа, че тяхното финансово усилие, за да спазят закона, се е оказало напълно ненужно.
  Поради тази причина и поради това, че получих много оплаквания от такива фирми, оправям към Вас следния актуален въпрос: изготвен ли е от вас списък по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата и беше ли предварително съгласуван с ръководствата на общините? Кой е виновен за безполезното закупуване на винетките и актуален ли е все още списъкът, който е изготвен в Закона за пътищата? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин министър Церовски, заповядайте за отговор.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Иванов!
  Въпросът за необходимостта от винетни стикери за пътуване по републиканската пътна мрежа до курортните комплекси, квартали или селищни образувания в близост до градовете е актуален много преди Вие да зададете Вашия въпрос.
  Междувременно, по същата тема зададоха актуални въпроси и получиха отговори вашите колеги от вашата партия – госпожа Константинова, господин Маринчев. Специално за Вас ще повторя следното.
  Изпълнителна агенция "Пътища" изпрати писма до всички областни пътни управления с указания за действия при промяна на границите на населените места. Съгласно Решение № 945 от 2004 г. винетната такса не се заплаща за обходни и околовръстни пътища, както и за участъци, обозначени със знаци за начало и край на населеното място. Границите на населените места се определят с решение на общинските съвети.
  При инициативата на общинските съвети за промяна на границите на населеното място – обърнете внимание – след като бе въведена винетната система, определени пътни отсечки могат да бъдат извадени от републиканската пътна мрежа и съответно освободени от винетната такса.
  След решението на общинските съвети се подписват споразумителни протоколи между кметовете на общините и директорите на общинските пътни управления. В протоколите ще бъдат обозначени местата за поставяне на пътните знаци и вертикалната сигнализация, указващи начало и край на населеното място.
  С вземането на решение за промяна на границите на населените места и съответното освобождаване на определени пътни участъци от винетни такси, общините се задължават обаче да организират дейността по тяхното поддържане.
  Изпълнителна агенция "Пътища" ще осигури част от необходимите средства за финансиране на тези дейности в съответствие със законовите разпоредби. След обобщаване на всички промени при необходимост Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще подготви предложенията за промяна на решението на Министерския съвет за пътищата, за които се плащат пътни такси, или с други думи, ще актуализираме списъците. В момента все още не сме приключили процеса със споразумителните протоколи.
  Искам обаче категорично да Ви заявя, че самоуправството на кметовете да местят пътни знаци, табели и т.н. изрично е посочено в закона, че е нарушение. Никой няма право на това, така че политическите подбутвания да се търси под вола теле и да се инструктират вашите партийни функционери в местните органи за самоуправление с цел да се създава хаос при положение, че се въвежда за първи път винетна система в България, а Вие като технически грамотен човек, още повече – преподавател във висше учебно заведение, знаете какви са рисковете по въвеждането на всяка една нова система в експлоатация. Навсякъде са необходими, условно казано, 72-часовите проби. И тук на нас ни беше необходимо време, което все още, за съжаление, тече за решаване на проблемите по въвеждането на една толкова сложна система – смяната на, де факто, една данъчна система, осигуряваща финансирането на пътната инфраструктура. Така че по въпроса, че някой е купил винетки и че се е оказало след това, че местните органи за самоуправление са решили да променят габаритите на своите населени места, условно казано, урбанизираната си територия и чрез самоуправство са си преместили някакви табели, това изцяло е в отговорностите на тези, които са се сетили по народната поговорка "След дъжд – качулка!"
  Това е, господин Иванов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, имате право на реплика.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър!
  Аз ще отмина с мълчание Вашите намеци за политически натиск, защото, първо, те не са верни и, второ, Вие сам разбирате, че такова нещо не е нормално да се случи, защото резултатите от всичко това, за което говоря, носят не определените фирми, а гражданите, тъй като фирмите калкулираха цените от платените винетки в стоките, които продават. Така че това е една от причините за увеличаване цените на някои стоки в големите градове и това наистина е така.
  На второ място, аз все пак поддържам своята теза, че ние тук, в Народното събрание, както Вие като министър, така и ние като депутати, трябва да настояваме за спазването на закона. Пред мен е "Държавен вестник" с Решение № 945 от 1 декември, в което изрично е записано какъв е списъкът на републиканските пътища, по които се събира такса за ползването на мрежата, тоест се събират винетни такси. И тук продължават да съществуват тези пътища, които в момента не изискват заплащането на винетна такса.
  В крайна сметка въпрос на съгласуване е на министерството, което по принцип трябва да има тясна връзка с общините, да се премахне този, бих казал, правен абсурд – едно нещо да е записано в "Държавен вестник", а друго – да съществува на практика. И неслучайно към момента действително неплащането на пътна такса по тези участъци в рамките на общините, но извън населените места, създава един правен нихилизъм – неуважение към закона.
  Моят категоричен апел към Вас е максимално бързо да се реши този въпрос, защото това, извинете, но е работа буквално за няколко часа – чрез кметовете на общините да се види кои са тези участъци и да бъде публикуван новият актуален списък. Това е недопустимо – едно да пише в закона, а друго да бъде на практика в страната. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика, ако желаете. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Ами, аз казах, че в момента текат тези процедури с писмено подписване на протоколи между общините и държавна агенция "Пътища". Това го казах!
  Понеже устните съгласувания водят до много сериозни проблеми, както Вие предлагате. Аз не знам, може би навремето наистина сте успявали да съгласувате по телефон…
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС, от място): Не, аз не съм бил министър!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: То си личи, че не сте били министър! (Шум и реплики в залата.)
  При нашето управление това няма как да стане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това комплимент ли е?
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Това е комплимент!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Отново народният представител Иван Николаев Иванов и отново към министър Церовски има актуален въпрос относно предварителните разходи на концесията на автомагистрала "Тракия".
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Господин министър, да Ви благодаря, че казахте, че не съм бил министър, особено ако се сравнява това, че имам едно коректно поведение по отношение на това, което Вие представлявате за българските медии. Аз ще спра дотук с моя коментар.
  Що се касае до следващия ми актуален въпрос – ние се връщаме на магистрала "Тракия".
  Господин министър, в редица Ваши изявления пред пресата, а и пред електронните медии, Вие заявихте, че кандидат- концесионерите на магистрала "Тракия" са извършили значителни предварителни действия. Аз все пак искам да разбера какво всъщност те са свършили в рамките преди евентуалното подписване на договора.
  Ето какво Вие заявявате, понеже преди малко на един друг колега казахте, че искате да бъдете точен, аз не по-малко от Вас искам да бъда точен.
  В едно интервю, което е излъчено на 17 декември по Българската национална телевизия, Вие казвате, че кандидат- концесионерът е инвестирал между 15 и 20 млн. евро, за да разработи цялостно проекта и да осигури финансов ресурс. За да разберем какво значи "цялостно проекта", ще Ви напомня, че на 29 януари т.г., в разговор по "Дарик радио" Вие продължавате мисълта си, като казвате, че кандидат-концесионерите са направили съответни проучвания, които струват тези средства и са се спрели на определен проект, разработили са проекта в детайли и са го предложили на българското правителство.

  След като Ви цитирах, господин министър, това, което оттук насетне следва, е да разберем как са били според Вас използвани тези средства. Затова моят въпрос е за какви дейности те са били похарчени, съпоставими ли са с извършените досега подобни проучвания на българските магистрали от други фирми? Защото Вашите изказвания по-скоро имат намерението да създадат някакви позитивни настроения към бъдещите концесионери, че това са едни много добронамерени хора, вложили 18-20 млн. евро.
  И в същото време все пак ще попитам, какви са тези проучвания, защото след това ще се постарая пък да Ви кажа дали тези проучвания не са направени предварително. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Иван Иванов.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Понеже Вашите въпроси са типичен пример за пилеене на времето на българския парламент, а българският данъкоплатец е много чувствителен, аз ще се постарая с три думички да отговоря и на следващия Ви въпрос, който е дали ще се плаща ТОЛ-такса за Северната дъга на обходния път на гр. София, който също е част от концесията "Тракия". И по концесията "Тракия" сигурно може да зададете 10 500 въпроса от този габарит.
  На първия въпрос Ви отговарям по следния начин: понеже тези инвестиции, на концесионера, са за негова сметка и за негов риск и нямат никакво отношение към финансовия модел на концесията, те са си негов проблем. Ако искате точно да разберете за какво, как и що ги е изхарчил и в какви количества - концесионера го знаете кой е, задайте си въпроса, ако той сметне, че това не е търговска тайна, може и да ви отговори. Това е моят отговор на Вашия въпрос. Тези пари нямат никакво отношение към финансовия модел на концесиониране на магистрала "Тракия". Но, ако този договор не бъде подписан между държавата и концесионера, концесионерът губи тези пари. И това е разликата между тези, дето приказват, и тези, които работят. Тези, които работят – инвестират рисково.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС, от място): Ти каква работа свърши?
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: И това, което на практика става, е, че обикновено инвестиращите в рискове са печелившите. Това е проблемът.
  При вас огромните приказки и там един кресльо се обажда също, огромните приказки и нищо – нито разбирате от проектно финансиране, нито сте разработили нещо по смисъл, нито има сключен договор между вас. И понеже засегнахте моята работа, аз ще Ви кажа, че имаме една приятна новина: дай Боже, до 15 април 2005 г. ще подпишем Тристранния меморандум за нефтопровода Бургас – Александруполис. Моето министерство и аз като министър размразихме четири или пет крупни проекта от национално значение за България: Бургас – Александруполис; Бургас – Вльора; магистрала "Тракия"; магистрала "Люлин"; двете пречиствателни станции – всичко забатачено от вас, господин Иванов, и от вашето правителство.
  И по втория въпрос Ви казвам - няма да се събират ТОЛ-такси, защото законът не го позволява. Така че можете 20 минути да продължавате да губите време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По-спокойно, господин министър! Народният представител има право да зададе въпрос, а Вие сте длъжен да отговорите.
  Господин Иванов, заповядайте за реплика.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Господин министър, Вие сте се клели в българската Конституция и много добре знаете, че сте тук, за да отговаряте на въпроси на представителите на законодателната власт. Това е Ваше задължение, а наше право е да Ви задаваме въпроси и да Ви изслушваме. Затова много Ви моля, не си изпускайте нервите, а отговаряйте на въпросите доколкото можете. Когато не можете, то се разбира от хората.
  Що се касае до тези предварителни разходи, за които Вие казвате: “Господин Иванов, питайте концесионерите. Аз нищо не знам по този въпрос”. А аз Ви питам: като нищо не знаете, защо непрекъснато говорите в интервютата? Какво впечатление искате да създадете у българските граждани - че добрите хора са дошли да раздават от себе си 18-20 млн. евро?
  И задавам този въпрос, защото Вие го казвате и Ви цитирах дословно, че това било и за предварителните проучвания, и за работния проект. Искам да Ви кажа и се надявам хората да го чуят, че предпроектните проучвания за автомагистрала "Тракия" в участъка Оризово – Бургас са разработени още преди 1989 г. Работните проекти за тези участъци са завършени през 2003 г. – не от вашите кандидат концесионери. Работният проект за Калотина – София е направен преди 1989 г., а работният проект за Софийски околовръстен път е завършен през 2004 г. Това е първо.
  Второ, дори да се наложат някакви проучвания, те са на сума несъпоставимо по-малка, десетки пъти по-малка, от това, което Вие тиражирате във вестниците. Ако обаче вашите кандидат концесионери – ваши и на цялото ви правителство, са използвали тези средства, за да раздават комисионни, да ходят, да черпят и т.н., моля ви се, не го казвайте, защото лъсва пред хората здрачната, тъмната страна на предварителното договаряне по тази концесия, за която Вие самият казвате, че това е станало още преди година и половина. Това означава, че всичко се е правило подмолно зад гърба на българските избиратели.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Във Вашата глава имаше някакви фамилни връзки по концесионерите.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС, от място): Има!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Обаче много е важно да се доказват всичките приказки, господин Иванов. Вие нищо не можете да докажете, само приказвате глупости и най-лошото е, че от тази трибуна унижавате достойнството на българския парламент. Това е истината.
  По въпроса за Конституцията. Много съм чувствителен! Аз я подписах. (Шум и реплики в залата.) Вашият лидер и вашата партия избяга от отговорността да подпише първата демократична Конституция на Република България. Много съм чувствителен, господин Иванов. И знам много добре какви са разделенията на властите, защото съм участвал в духа на тази Конституция.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС, от място): Но не го спазвате!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Участвал съм и знам детайлите на тази Конституция. (Шум и реплики в залата.) А целият проблем, господин Иванов, е, че вие дезертирахте тогава от отговорността с единствената цел да яхнете вълната и след това, криейки се зад тази Конституция, да се мъчите да управлявате десетилетия напред. Много съм чувствителен! Препоръчвам Ви, не започвайте тази тема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Процедура - господин Соколов. Заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ОДС): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, позволявам си да отправя един упрек към Вас за начина, по който ръководите парламентарния контрол. И това, че не реагирате на поредното държание на министър Церовски, който не за първи път се държи по един безобразен начин.
  Аз не знам друг министър, който да си позволява непрекъснато, вместо да отговаря, да задава въпроси, да прави квалификации, да се връща в историята години назад само и само да не отговаря на това, което го питат. Ако един министър няма възпитание, ако му липсват първите седем години, той не става за министър. Но, когато ние сме свидетели тук на едно такова негово поведение, което наистина обижда българския парламент и българския народ, аз смятам, че Вие трябва да реагирате. Не може един министър да казва на народен представител, който му задава актуален въпрос, че говори глупости. Не може един министър непрекъснато да казва: това вие не направихте.

  Той е тук да отговаря. А ние слушаме само едни необосновани отговори, с нищо непомагащи Народното събрание да изпълнява тази своя отговорна функция на парламентарния контрол.
  Така че аз Ви моля, когато Вие председателствате това заседание, да направите бележка на министър Церовски и да не позволявате такова негово поредно арогантно държане. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз призовавам всички да запазим добрия тон, независимо от дискусиите и различните си виждания.
  Господин Соколов, аз изрично казах, че народният представител има право да задава въпроси, а министърът е длъжен да отговори.
  Отново моля да запазим добрия тон помежду си.
  Господин Иванов, имате думата.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, искам изрично да заявя, че след словоизлиянията на министър Церовски – твърде волни, аз наистина се радвам, че не съм министър като него. Не само, че не обиждам колегите си – нещо, което той допуска, защото той нарече народните представители “келеш” в лицето на народния представител Благой Димитров, което е скандално, но и защото аз като депутат от осем години продължавам да си живея в апартамента на 14-я етаж в “Младост”, а Вие, господин Церовски, за по-малко от няколко месеца се преместихте на пъпа на София в един суперлуксозен апартамент, който, както всички казаха, не съответства на доходите, които получавате.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нека да се върнем на въпроса.
  ИВАН ИВАНОВ: Аз имам право, господин председателю, и Ви моля да защитавате честта на българския парламент. Не можете да оставите един министър да говори неща, които не отговарят на истината, и да възпрепятствате един народен представител да му отговори по достойнство.
  Що се касае до Софийския околовръстен път, господин министър, аз имам пред себе си решението, което Вие сте внесли в Министерския съвет – Решение № 1043. В него в т. 1 са изброени участъците на магистрала “Тракия”. Всъщност магистрала “Тракия” в началото е описана с всичките междинни пунктове и накрая е казано: “наричан по-нататък “Автомагистрала “Тракия”. В тази първа точка на две места са “Софийски околовръстен път, Северна дъга – дължина 11 км” и т. 1.3.1. – “Софийски околовръстен път, Северна дъга – дължина 23 км”.
  Искам да отбележа, че по-нататък в т. 6.5. е записано, че за преминаване през Автомагистрала “Тракия” се заплаща такса, наричана по-нататък “ТОЛ такса”, при спазване на следните условия и т.н.
  Питам Ви: откъде един гражданин на Република България може да съди дали няма да се заплаща такса по Софийския околовръстен път – Северна дъга? Отникъде! Това може би само Вие във Вашата глава го знаете, а може дори и да не е така. И в един момент, когато вече няма да сте министър, ще се окаже, че концесионерите предявяват претенции да събират ТОЛ такси на Северната дъга. Питам Ви: къде в решението е записано, че Северната дъга прави изключение от магистрала “Тракия” по отношение на събирането на ТОЛ такси?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Иван Иванов.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: С цялото ми уважение към Вас, господин Иванов, трябва като народен представител да знаете …
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ОДС, от място): Абе не казвайте какво трябва да знае!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Трябва да знаете, че няма начин да бъде нарушен българският закон. В закона пише, че за околовръстните пътища няма да се събират ТОЛ такси. Това го пише в закона. Така че не е нужно в подзаконовия нормативен документ или в документ на Министерския съвет изрично да бъде преповтарян законът. Това е моят отговор – че наистина няма да се събират ТОЛ такси. Ако някой в България, независимо кой е той, наруши българското законодателство, в това число и юридическото лице “Автомагистрала “Тракия” АД, то тогава има компетентни органи, които установяват нарушенията, завеждат съответни съдебни искове и т.н. и се санкционира. Има съдебна система за тази работа, има следствени органи, има прокуратура и т.н. Това са гаранциите. Други гаранции няма. Гаранциите са българският закон и тези, които контролират неговото изпълнение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, заповядайте, имате право на реплика.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Господин министър, Вие заявихте, че съгласно Закона за околовръстните пътища не се събират такси. В същото време аз Ви прочетох два взаимно противоречащи си по принцип текстове по отношение на събирането на ТОЛ такси. Нещо повече, Вие допълнихте, че това е закон и той не може да се нарушава.
  Най-малко Вие имате право да говорите кое е закон и дали той може да се нарушава, защото правителствената комисия на правителството на Симеон Сакскобургготски излезе със заключение, че Вие лично нарушихте закона, когато си взехте това жилище. Това е решение на правителствената комисия.
  ХЮСЕИН ЧАУШ (ДПС, от място): Каква е връзката между ТОЛ таксите и жилището?!
  ИВАН ИВАНОВ: Що се касае до Северната дъга на околовръстния път, аз неслучайно поставям този въпрос, защото Вие не може да не знаете, че освен отдалечената Северна дъга, която по-скоро обслужва селищата далеч извън София, има проект за по-съкратена, така наречена “Северна хорда”. Няма да се учудя, ако в един момент се приеме Северната хорда за околовръстен път и се наложи ТОЛ такса по отдалечената Северна дъга.
  При тези безумни действия, които се случват около Автомагистрала “Тракия”, и този неукротим стремеж да бъде отдадена на концесия при тези неизгодни за страната условия, чийто вреди ще бъдат плащани не само от тези, които са в залата, но и от техните синове и внуци, аз няма да се учудя, ако това нещо се случи, защото на всичко това ние се нагледахме в продължение на четири години.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Аз се учудвам наистина на логиката Ви, господин Иванов. Как да отговарям за нещо, което според Вас щяло било да се случи.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС, от място): Вие нарушихте закона!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: По въпроса за нарушаването на закона, господин Иванов, искам да Ви уведомя, че ако не сте грешно информиран, то допускате една много сериозна грешка. Тази грешка, изказана от тази трибуна, е чиста клевета. За разлика от всички други жилища, за моето жилище Върховната прокуратура се самосезира и има резултат от тази проверка на прокуратурата. Явно Вие не сте запознат с тази проверка.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС, от място): Говорим за решението на правителствената комисия!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Правителствената комисия въобще не е разглеждала казуса на жилището “Церовски”. Това е другата истина.
  Аз ще се посъветвам с моите адвокати дали да не заведа един граждански иск за клевета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля да не отправяме такива изрази в пленарната зала и да се съсредоточим върху въпросите, които се задават, и отговорите. Още веднъж приканвам страните към това.
  И моля ви, не се обръщайте към мен, за да бъда цензор на народните представители и на министъра.
  Има актуален въпрос, зададен от народния представител Евгени Чачев.
  Господин Чачев, заповядайте да зададете своя актуален въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Десетки хиляди граждани на Хасково и областта за пореден път през годините на управление на НДСВ и ДПС са изложени на опасността от бум на стомашно-чревни и други много сериозни заболявания. Особено тревожно е, бих казал – в момента е скандално, че независимо от рязкото влошаване на микробиологическите показатели на питейната вода и над 39 пъти увеличаване над нормата на съдържанието на манган в питейната вода, този факт беше укриван в продължение на месеци от населението.
  И днес има реална опасност за здравето на хората в Хасково и областта и най-вече за здравето на децата. Във връзка с това е и моят актуален въпрос към Вас, а именно: какво направи Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването за недопускане на днешното състояние на питейната вода в гр. Хасково и областта?
  Ще направя и едно уточнение. С почти същия актуален въпрос се обърнах към Вас преди малко повече от една година. Тогава Вие закъсняхте с отговора и на 30 април 2004 г. отговорихте, че сте осигурили 457 хил. лв. от Комисията за бедствия и аварии и с правителствената програма за решаване на водния проблем в България проблемът с водата на Хасково е решен окончателно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Евгени Чачев.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, господин Чачев! Ще скъся изложението, че проблемът е от 1976 г. и проектът е бил замразен в 1992 г. и ще Ви кажа, че през последната година, в 2004 г., са изградени и пуснати 6 бр. нови кладенци с общ дебит 60 л/сек. в източната зона на гр. Хасково, в резултат на което водоснабдяването от язовир “Тракиец” е сведено до 100-110 л/сек. През второто полугодие на 2004 г. вследствие на консултации и инициатива на израелската “ТАХАО” група ние се съгласихме те да дадат актуални проектни решения за прочистването на водата в язовир “Тракиец” на базата на изградената строителна част, което бе представено в края на 2004 г., така че разполагаме и с него. Паралелно с това се прави проучване на алтернативни подземни водоизточници на гр. Хасково в района на Помпена станция – 2, с. Узунджово.
  Всичко това говори, че за първи път ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по решаването на този въпрос, който е близо 30-годишен. В периода, когато водата от язовир “Тракиец” беше с повишено съдържание на манган и мътност, “ВиК” – ООД гр. Хасково, съвместно с ръководството на ХЕИ – гр. Хасково, анализира резултатите и информира обществеността чрез съвместни конференции. Информирането чрез медиите продължава и към настоящия момент, като съдържанието на манган във водата е в нормите, но водата все още е със завишена мътност поради сезона. Всички знаем, че през този сезон заради снеготопенето винаги е съществувал такъв проблем.
  Така че и със сменения мениджмънт във ВиК – Хасково, аз съм убеден, че вървим в правилната посока. Всички знаем, че стартира и се работи по проекта за пречистване на отпадните води, който проект също е обвързан и с доизграждането на канализационната система за заустване в пречиствателната станция за отпадни води. Смятам, че последната година има доста сериозен напредък по въпросите с водата в гр. Хасково.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Чачев, имате право на реплика.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, Вие не ми отговорихте защо населението на Хасково и областта е подложено на геноцид, бих казал. Месеци наред се криеше от хасковската общественост наличието на 39 пъти увеличение на концентрацията на манган в питейната вода, господин министър! Далеч съм от мисълта, че вината е само Ваша, аз неслучайно попитах и за Министерството на здравеопазването, и за Министерството на околната среда и водите. Но тъй като министър-председателят се крие от отговори в тази зала, зададох въпроса към Вас. И в момента съдържанието на манган е 18 пъти по-високо от допустимата норма.
  Господин министър, решението, което сте взели за проблема с качеството на водата в Хасково, е абсолютно некомпетентно. Проблемът няма да се реши с кладенците, в които загробихте половин милион лева, проблемът ще се реши с двата милиона лева, които са необходими за доизграждането на пречиствателната станция на язовир “Тракиец”.
  И, господин министър, позволете ми накрая да Ви прочета една подписка, която е отправена до министър-председателя Симеон Сакскобургготски, министъра на финансите Милен Велчев, до Вас, към министъра на здравеопазването и министъра на екологията:
  “Уважаеми господа! Възмутени сме от дългогодишната незаинтересованост на държавните институции за подобряване качеството на питейната вода в община Хасково. Водата се подава от язовир “Тракиец” с многократно доказано съдържание на тежък метал манган, надвишаващо с пъти пределно допустимата концентрация, с което застрашава нашето здраве и живот."
  И по-нататък се казва, че ако не бъдат взети необходимите мерки, ще бъде обявен граждански протест, включително и спиране на магистралния път Е-80 в знак на геноцида, на който правителството на Симеон Сакскобургготски подлага населението на Хасково. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Само две изречения в отговор на последните декларации и предизборни фойерверки. Аз прочетох и ви казах, уважаеми господа, какво направихме през последната година. Аз това направих. И смятам, че хората от Хасково разбират, че за първи път от 30 години насам някой прави – може и да са отчаяни – усилия да се реши техният проблем. Това е, което мога да кажа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към актуалния въпрос, зададен от народния представител Кина Андреева.
  Госпожо Андреева, заповядайте да развиете Вашия актуален въпрос към министър Церовски.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, през есента на 2003 г. беше извършена една скандална сделка – Пловдивската община продаде терен с площ 5634 кв. м, разположен непосредствено до Централната поща в Пловдив, известен под името “Римски форум”, заедно с археологията под него. Продаде я на фирмата “Младост алфа” – фирма, чийто 100-процентов собственик е Банка Австрия Кредитанщалт.
  На 3 септември 2004 г. ние с колегата Васил Паница отправихме към Вас питане относно Вашето отношение към тази сделка, тъй като по силата на закона Вие отговаряте за стопанисването на всички терени, които са публична държавна собственост, какъвто е случаят и с въпросния терен. Тогава Вие поехте ангажимент пред народните представители и пред българските граждани да се обърнете към съда с молба тази сделка да се обяви за незаконна, тъй като тогава ние Ви цитирахме факти, които очевидно доказваха, че тя е извършена в нарушение на българските закони.
  В началото на февруари с учудване научихме от медиите, че този терен, “Римски форум”, е препродаден на трета фирма. Тоест три фирми са закупили дружеството “Младост алфа София”, това са фирмите “Сианид инвест” ООД на Валентин Кънчев и Пламен Панчев и две фирми на Христо Циплаков – “Нов форум” и “Полет 2000” ООД. Изкупувайки изцяло фирмата “Младост алфа”, те стават собственици и на “Римски форум” и на археологията под него.

  Разбира се, това е скандален факт – отново повтарям, че става въпрос за терен, който е публична държавна собственост и паметник на културата от национално значение.
  Аз не зная какво Вие сте свършили до този момент, господин министър, и се надявам днес да получа от Вас отговор, защото не можем да наблюдаваме как по едни такива измислени схеми се разпродава българското културно наследство. Ето защо, искам да Ви попитам днес, какви мерки предприехте за да възстановите собствеността на държавата върху имота, в който се намира античният форум “Филипополис” - отново ще повторя, паметник на културата от национално значение и подадохте ли иск в съда, и ако сте го сторили, кога беше извършено това, защото днес, отново повтарям, имаме скандалния факт на препродажба на трето лице на този паметник?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Кина Андреева.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Ще отговоря много кратко. Аз няколко пъти съм отговарял на този въпрос от тази трибуна – на Вас, на господин Паница, на господин Бучков. Да, в Пловдивския окръжен съд има подадена искова молба. Това е.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС, от място): Кога?
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: За съжаление, тук не пише датата, но е заведена искова молба.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС, от място): Това е много важно!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Има ли някакво значение кога е подадена? Фактът е, че е заведена искова молба. Другото нещо, което единствено можем да направим ние като министерство и като ръководство, е да видим дали главният архитект може да бъде отстранен? Но това е един по-друг разговор, при който отговорих и на питането на господин Бучков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на реплика - народният представител Кина Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин министър, Вашият отговор ме убеждава в това, че Вие носите отговорност за допускането на тази нередност, защото очевидно е, че Вие не сте си свършили работата навреме. Вие може да сте внесли тази искова молба след като е била извършена и втората продажба. Вие отказвате да обявите кога е било сторено това. Очевидно, Вие не сте поискали възбрана върху всякакви сделки с този имот до произнасянето на съда и това е позволило да се извърши подобна сделка в нарушение на законите.
  Очевидно е, че тук отново е намесена една банка - същата банка, която кредитира детската болница и още няколко други скандални обекти. Очевидно е за всички, че Вие продължавате да толерирате различни схеми било за източване на финансовите ресурси, било за разпродажба на ценни български имоти, а в случая и на национален паметник на културата.
  Аз още веднъж Ви призовавам, да влезете в своето правомощие и да внесете в съда искане за незабавна отмяна на тази сделка, защото повтарям, очевидно е, че Вие сте извършили това нещо формално, извършили сте го ненавреме, както обещахте тук пред народните представители и носите отговорност за това, че се е случила и тази препродажба, която вече изключително застрашава съдбата на римския форум и археологическите разкопки. Аз се надявам този път да изпълните дълга си на български министър, преди всичко, и да си свършите работата така, че този паметник на културата да бъде върнат на българските граждани. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, ако желаете, имате правото на дуплика.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря, господин председател.
  Аз просто съм учуден – казах, че е внесена исковата молба.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС, от място): Кога е внесена?
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Какво повече мога да направя? Казах, че е внесена исковата молба. Аз не съм съдът и не мога да отсъдя, нали?
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС, от място): Ами, кажете ни кога е внесена?!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Това е, което имам да отговоря. Единственото нещо, което още административно би могло да се направи, е да се реши по административен път в съответствие с българското законодателство евентуално съдбата на главния архитект, което е прецедент. Това е. Към момента, казах, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството е внесло искова молба.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС, от място): Не главният архитект ще го върне. Защото знае, затова го е срам да каже.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Изкушавате ме да коментирам юридическата страна на въпроса, но не мога да си го позволя, защото въпросът беше не само за искова молба, но и наложена ли е възбрана?
  Преминаваме към питането на народния представител Христо Кирчев. Господин Христо Кирчев не е в списъка, но е тук и доколкото разбрах и министърът е готов с отговора.
  Господин министър, готов ли сте?
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС, от място): Той е винаги готов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това е питане, което отнема обикновено над 15 минути, така че с това питане на народния представител Христо Кирчев към министър Церовски вероятно ще приключим с днешния парламентарен контрол.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Връщаме се отново към питането за магистрала “Тракия” – начинът за отдаване на концесия. Съжалявам, но начинът, по който се води комисията и по който се отговаря, дълго време ще бъдат задавани въпроси.
  Аз не искам да давам съвети на един министър, но мисля, че едни по-обосновани отговори, които интересуват обществеността относно технико-икономическата част за построяване на тази магистрала, може би ще тушират голяма част от напрежението.
  Колегите ми, които участват в тази комисия, виждат, че има един много лош начин на адвокатстване при отговаряне и водене на тази комисия, което, за съжаление, генерира напрежение върху Вас, а също така начинът, по който се отговаря - уклончиво, генерира напрежение в обществото. Става въпрос за една сума, която далеч надхвърля 1 млрд. евро и тази сума и за една могъща икономическа сила би представлявала въпрос, да не говорим за държава като България.
  Затова аз Ви моля да не се обиждате от нашите въпроси, ако може да дадем някакви ясни отговори на българската общественост, тъй като в технико-икономическата част на финансовата обосновка се виждат доста, бих казал, обезпокояващи цифри. Аз и моите колеги, и не виждам някой, който е компетентен и милее за България, да е против публично-частното участие при създаване на такива дружества. Естествено това е бъдещето на България – концесии, ние не сме богата държава, за да заделяме големи средства, но трябва да е ясно тези средства как се дават, от кого се дават, как ще се разплатят, какво ще плаща българският народ? И затова нашите въпроси са непрестанни и предполагам, че ние и да престанем, то медиите и други граждани ще ги задават.
  Мисълта ми е, че във вашето решение на Министерски съвет, освен икономическата част, която показва обезпокояващи данни за обществото, като например, ако не се движат 25 хил. автомобила дневно по пътищата и по тази магистрала, а проучванията на съответните институти показват, че това ще бъде далеч под това ниво, българската страна ще трябва да заплаща компенсации и се явяват цифри в рамките от 60 до 200 милиона годишно. Това са едни огромни суми.
  Също така българското общество си задава въпроса самото решение на Министерския съвет е за отдаване на околовръстните пространства около магистралата, които са държавна собственост. Това води до полагане на оптични кабели и други инфраструктурни проекти - разрешава хотели, паркинги и т.н., което де факто предопределя до голяма степен инфраструктурата и на телекомуникации и на услуги.
  Заради това, господин министър, е добре да се отговори от компетентно лице като Вас на българското общество какво точно става? Защото отговори от този характер: “Още не се знае каква ще бъде концесията, какъв ще бъде договорът, ние още сме в преговори” - да, аз разбирам, че е търговска тайна, но има направени вече такива проучвания, има изготвени доклади, те са подписани от финансовия министър, със запетайка, разбира се – господин Моллов ги е разписвал и Вашият заместник.

  Същевременно много добре се знае, не е тайна, че този въпрос е бил разглеждан веднъж в 2003 г. в Министерския съвет и е бил отхвърлен. Отхвърлил се е и миналото лято. Извинявам се за израза, но има нещо гнило в развитието на този въпрос. И цената на километър магистрала, ТОЛ колко ще бъде на километър, ако може дайте такъв отговор на българското общество, за да го успокоите. Иначе ще има спекулации, може би и полуистини, истини в медиите. Имате идеалната възможност да отговорите от трибуната на нашите зрители, слушатели и на нас, народните представители. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По този въпрос преди половин час се разгоря словесна схватка и затова ще помоля министър Церовски за един спокоен отговор.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря за Вашата загриженост за моя тон, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Кирчев! Миналата седмица отговорих точно на този въпрос на други Ваши колеги. Вчера, ако не се лъжа, имаше цял ден дебат на тази тема и всичко, което имах да кажа по въпроса, го казах вчера. Явно трябва да повторя за пореден път това, което може да бъде споменато към дадения момент.
  Само след три или четири дни изтича срокът и, ако, дай Боже, успеем да договорим и да подпишем концесионен договор, тогава всички цифри ще бъдат публични и ще можем да ги обсъждаме като факт. Към дадения момент се разглеждат повече от шест финансови модела. Имах удоволствието вчера да кажа, че те са доста различни в зависимост от редица техни компоненти. Дадох следния пример: стойността на лихвите по обслужване на кредита е в пряка зависимост от това какъв е гратисният период, след който започва обслужването на кредита или от това колко точно масиран ресурс за кратък период от време трябва да бъде предоставен от банките в проекта.
  Така че аз лично апелирам и моля за разбиране да не говорим по предположения, а да говорим, когато имаме реални цифри и факти. Това нещо вчера също изложих пред цялата пленарна зала. Благодаря на колегите депутати, които всъщност подкрепиха продължаването на работата по преговорите за реализация на проекта.
  Това обаче, което мога да декларирам оттук, е следното: няма да подпиша договор, който да е в нарушение на българското законодателство. Това, първо.
  Второ, гарантирам, че ТОЛ-таксите, които ще бъдат плащани, ще бъдат най-ниските в еврозоната.
  Трето, гарантирам, че цената на построен километър, реалната цена за построяване на километър магистрала, ще бъде най-ниската в еврозоната.
  Това гарантирам. И това ще стане ясно веднага след като бъде подписан, казвам пак дай Боже, договорът.
  Това, което не разбирам, е яростната съпротива срещу това в българската икономика да бъдат влети и привлечени близо 720 млн. евро частни инвестиции. Това не мога да си го обясня. И вчера казах точно и ясно, че де факто всички страни се борят да привлекат частни инвестиции в строителството на тяхната инфраструктура. И вместо да се чудим как да стимулираме този процес, ние се чудим как да го саботираме.
  Другото нещо, което не разбирам, е защо се спекулира, че, видите ли, това е бреме към българския народ.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ОДС, от място): То така излиза.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Няма такова нещо.
  Този проект на практика ще бъде финансиран от тези, които го ползват, от ползвателите. Никой друг няма да плати освен този, който ползва магистралата. Този, който не иска да ползва магистралата, може да мине по алтернативната пътна инфраструктура.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ОДС, от място): Това е наглост.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: По въпроса за така нареченото гарантиране от страна на държавата на липсата на трафик, което в цял свят, включително и в Америка се покрива, се гарантира от държавата при публично-частните партньорства. По този въпрос във финансовия модел се предвижда държавата да е вид кредитор и тя всъщност дава назаем тези пари, след което ще си ги възстанови от концесионера с лихви, подобни или аналогични на лихвите, с които се финансира проектът от инвестиционните банки. Така че на практика държавата няма да загуби един лев. Напротив, тя ще е инвестирала съответни пари и срещу тях ще получи доходност.
  Другото, което е много важно и с което се спекулира, а трябва да е ясно, е, че при изпълнение на разчетите на базата, на които е построен финансовият модел, в края на концесионния период, в края на тридесет и петата година, наистина се очаква положителен финансов резултат от около 8 млрд. лв., които 8 млрд. лв. се разделят между държавата и концесионера в пропорция най-малко 50 на 50 процента, което на практика значи, че ако анализът е верен, опасенията ви за липса на трафик отпадат, а от тези 8 млрд. лв. 4 млрд. лв. ще се върнат в държавата. Значи ще имаме готова магистрална инфраструктура на петата или на четвъртата година от датата на подписване на договора, от една страна, а след 35 години държавата ще излезе с над 2 млрд. лв. положителен приход. А не трябва да забравяте, че в джоинт вънчърса останалата част, която остава в концесионера, се разделя пак между българските компании, които притежават 49%. Към дадения момент това са държавни компании. Така че, ако трябва да бъдем коректни и точни, българският интерес в тази сделка многократно надвишава това, което фактически рискува концесионерът и държавата за реализацията на този проект. Това е, което искам да ви кажа съвсем коректно към дадения момент.
  По въпроса как и защо комисията работи по такъв начин, аз не съм компетентен и не мога да Ви отговоря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Кирчев, имате право да зададете до два уточняващи въпроса.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, от Вашето изказване отново не стана ясно за някакви параметри, които биха успокоили народните представители и обществото. За съжаление, може би такава роля Ви е отредена – да бъдете Матросов на амбразурата на правителството. Защото минава време и, за съжаление, започват да се търсят тези, които са отговорни за направеното. Това ми подсказва поне малкият политически опит, който имам. Много е интересно, че днес други хора подписват, а Вие отговаряте; други хора натискат – Вие отговаряте. Не искам нищо повече да коментирам, но тук не стана ясно, господин министър, все пак какви са параметрите.
  Добре, Вие казвате ще има някакви печалби. След 30-35 години отдавна ще бъде забравено кой кум, кой сват. И децата, и внуците, ако стане някаква грешка, ще носят тази отговорност. Това е изключително голям трън в очите на българското общество.
  Никой не е против публично-частните инвестиции. Едва ли има някой човек, който да не разбира, че тази държава ще се развие чрез чужди инвестиции. Но пак казвам: последствията, които ще бъдат, тревожат българското общество. Вие казахте: като се сключи договорът ще стане ясно. А Вие, понеже сте поне финансово грамотен човек и с голям опит, знаете какво значи един договор с държавен печат. Знаете, че държавен печат, държавни договори, това не е да се съдят двама съседи за парче земя. Това е много сериозна работа и затова народното представителство се интересува толкова живо.
  Аз съжалявам, че вчера не съм бил тук за Вашите отговори, защото ми се струва, че всичко е било гласувано механично. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате възможност да отговорите на допълнителните въпроси.

  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кирчев! Трябва да се притесняват хората, и те се притесняват, които се захранват от сивата икономика в сектора на пътищата. Те трябва да се притесняват.
  Аз вчера имах удоволствието да кажа, че за първи път в този сектор имаме пари с ясен произход, имаме ясни компании и имаме ясен проект, който трябва да реализираме. Това са близо 720 млн. евро или близо милиард и 500 милиона лева, които влизат по тези ясни правила в този сектор, но които ще изтикат от този сектор равностоен по обем работа на така наречената сива икономика. Това, което аз се помъчих да подскажа преди, а това е тема, която съм сигурен, че ще се развие в българското общество, е реалната цена на километър построена пътна магистрала. Ние ще се помъчим да достигнем тази реална цена и да я наложим в бъдеще, за да премахнем дъмпинговото поведение, да премахнем доактуването, да премахнем корупционните практики, защото всички в тази зала знаят много добре за какво става дума, когато става въпрос за мафии в пътищата и водите. (Реплики от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на всички народни представители, които са в залата, и на министър Церовски за отговорите. Дали сме съгласни с тях или не, е друга тема.
  Уважаеми дами и господа, следващото пленарно заседание, както ви е известно, е във вторник от 14,00 ч. при гласувания дневен ред.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,33 ч.)

  Председател:
  Борислав Великов

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Любен Корнезов

  Секретари:
  Силвия Нейчева

  Веселин Черкезов

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания