Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 11 април 2002 г.
Открито в 9,06 ч.

11/04/2002
  Председателствали заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи

  Секретари: Ралица Агайн и Иво Цанев


  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: (звъни): Откривам заседанието.
  Продължаваме работата си по:
  ВТОРОТО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
  Господин Димитров, моля да докладвате § 31.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! По § 31 има предложение от народния представител Панайот Ляков:
  "В § 31, чл. 37 т. 1 да отпадне."
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, който гласи следното:
  "§ 31. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Възложителят може да привлече като членове или консултанти към комисията и външни експерти."
  2. Създава се ал. 6:
  "(6) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната и възложителят няма обективна възможност да приложи разпоредбите на алинеи 1, 2, 3, 4 и 5, той може и да не ги прилага."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение по този параграф? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Ляков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 41, против 88, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 31 в редакцията, подкрепена от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 96, против 10, въздържали се 27.
  Параграф 31 се приема.
  За процедурно предложение има думата Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители, искам да ви съобщя една добра вест и да поздравим един човек, когото аз лично познавам от 1989 г. като началник на банковото право, който дълги години доказваше, че има такъв сектор в правото. Човекът, който може би е най-навътре в тези проблеми и от вчера е минал на специализиран съвет, е професор Валери Димитров. (Ръкопляскания.)
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 32 няма предложения.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, който гласи следното:
  "§ 32. В чл. 38, ал. 1, т. 3 след думата "процедура" се добавя "включително"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение по този текст? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 32 в редакцията на комисията.
  Гласували 132 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 12.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 33 има предложение от народния представител Борислав Великов:
  "В § 33, чл. 39 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става т. 1.
  2. Създава се нова ал. 4:
  "(4) При отваряне на ценовите предложения те се подписват най-малко от трима члена на комисията и само така подписани предложния се оценяват."
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5."
  Комисията не приема предложението.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Великов, заповядайте да аргументирате своето предложение.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми професор Димитров, честито и от мен!
  Съображението ми да предложа да се подписват ценовите предложения най-малко от трима членове на комисията е свързано с това, че много често става подменяне на ценовите предложения, след като те вече са отворени, което е една неправилна практика. И аз смятах, че ако те се подписват от трима души, както се прави на места, много по-трудно е след това те да бъдат подменени и съответно да се допусне една очевидна нередност при оглеждането им.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този параграф няма други желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Великов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 33, против 76, въздържали се 24.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 33 на вносителя.
  Гласували 123 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 7.
  Текстът е приет.  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 34 има предложение на народния представител Борислав Великов. В чл. 40 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става т. 2.
  2. Създава се нова т. 1:
  "1. В чл. 40, ал. 1, т. 3 думите "е непълно или" да отпаднат."
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя със следното съдържание:
  "§ 34. В чл. 40 се създава ал. 3:
  "(3) Възложителят уведомява писмено кандидата, който е отстранен от участие в процедурата, като посочва задължително и основанието за отстраняването му."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Великов, да обосновете своето предложение.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, колеги! Моето предложение няма нещо общо с предложението на комисията, с изключение на това, че става дума за същия член. Но тъй като текстът по закона е, че комисията отстранява от участие в открита процедура кандидат, който е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, аз смятам, че когато предложението не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, където се включват цялата гама документи, които се изискват - за регистрация и т.н., включително ценовите и другите предложения, когато то не отговаря на тези условия, то може да бъде непълно или да не отговаря, но не отговаря и по общия текст. В този смисъл съм предложил думите "е непълно" да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Гласуваме предложението на господин Великов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 34, против 68, въздържали се 20.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 34 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 9.
  Параграф 34 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 35 има предложение на народния представител Атанас Папаризов за отпадането му.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Има предложение на народния представител Борислав Великов. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става т. 3.
  2. Създава се нова т. 1:
  "1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) След разглеждане на предложенията комисията пристъпва към тяхното оценяване според предварително обявените критерии, като най-високата оценка получава икономически най-изгодното предложение."
  Създава се нова т. 2:
  "2. Алинея 2 да отпадне, а следващите алинеи да се преномерират."
  Комисията не приема предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи следното:
  "§ 35. В чл. 41, ал. 3, думите "ал. 3" се заличават."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Великов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, когато комисията оценява дадените предложения, основните критерии според закона досега са икономически най-изгодното предложение или най-ниската предложена цена. Аз смятам, че под икономически най-изгодно предложение, както е и в Допълнителните разпоредби, там, където са дефинициите, икономически най-изгодното предложение е това предложение, което отговаря в най-голяма степен (изброени са всички критерии). И цената също влиза вътре. Тоест аз смятам, че икономически най-изгодното предложение е едно понятие, което е по-общо и освен цената там се включва и качеството на продукта, другите съответствия на техническите характеристики и т.н., поради което съм предложил по-общото да остане, за да се подчертае, че в крайна сметка най-ниската цена не бива да бъде водеща, а икономически най-изгодното предложение в неговата цялост. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Гласуваме предложението на Борислав Великов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 30, против 80, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 35 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 9.
  Параграф 35 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 36 има предложения на народните представители Панайот Ляков, Атанас Папаризов, Борислав Великов - последователно за отпадането на този параграф.
  Комисията по икономическата политика приема тези предложения и нейното предложение е за отпадането на § 36.
  Искам да припомня, уважаеми колеги, че става въпрос за тази преференция за местните производители и доставчици на стоки и услуги. Ние решихме този въпрос вчера с измененията в чл. 36.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този текст? Заповядайте, господин Николов.

  НИКОЛА НИКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми колеги, това е един от най-важните текстове, които са предложени в законопроекта на Министерския съвет. Наистина, вчера имаше дебат и се защити една теза, която според мен може и да е вярна, но в края на краищата не волята на Народното събрание е тази, която ще създаде преференциите, а волята на Министерския съвет, който в ограниченията, в които действа, очевидно трудно ще създаде преференции за българските производители.
  Аз ви предлагам да приемем текста на вносителя - на Министерския съвет, с много малката добавка, че произходът на стоките и на труда е от депресивни региони. Тогава ние не създаваме всеобща преференция, а създаваме преференция вътре в страната, която е напълно защитима пред международните финансови институции, пред Европейския съюз. Това е правено вече един път, когато в Закона за чуждестранните инвестиции пред Международния валутен фонд и то, забележете, 1998 г. защитихме преференция за депресивните региони и то преференцията беше наполовина данък печалба.
  Затова аз лично считам, че приемането на текста с тази редакционна поправка - "произход на стоките и труда от депресивни региони" - ясно е кои са те, това са регионите с повече от 150% безработица от средната за страната. Има и постановление на Министерския съвет, което ежегодно определя кои са тези региони в страната. Струва ми се, че тази преференция можем да защитим и пред Европейския съюз и тя е допустима, а и наистина ще насърчим заетостта и икономическата активност в тези региони.
  Убеден съм, че ако има аргументи, и то свързани с европейската интеграция, би следвало да ги чуем, но те да бъдат не аргументите на чиновниците, за които е много лесно да защитават текстове, в които няма преференции, а аргументите на хората, които ще отстояват българския интерес и които ще отстояват интереса на българската икономика.
  Затова аз ви моля да приемете тази редакционна поправка в текста на вносителя - Министерският съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Извинявайте, но как да гласуваме това предложение? Това предложение не е направено писмено. Според мен, не е редакционна поправка. Не можах да намеря мястото му в целия чл. 41а.
  НИКОЛА НИКОЛОВ: Направено е в Комисията по икономическата политика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не е отразено в доклада. Съжалявам!
  НИКОЛА НИКОЛОВ: Защото беше отхвърлено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Първо, искам да кажа, че с отпадането на § 36 фактически се запазват досегашните преференции, които съществуват, за малки и средни предприятия, независимо какъв произход имат. Така че преференция в закона за определен тип предприятия продължава да има.
  Така, както е редактиран § 36, трудно може да намери място в сегашния закон. Затова вчерашното решение, което взе парламентът, е по-разумно - да може Министерският съвет да определи случаите, където ще се вземат под внимание както особеностите на българските суровини и материали, без те да се наричат български, а от гледна точка на конкретните цели, за които тези суровини и материали се използват, така и да се уточняват поръчките по начин, по който безспорно чрез зададените параметри да правят възможно и ефективно участието на български фирми. Защото много често досега поръчките се правят не по най-икономичния начин, а може би и невинаги се търси и най-евтиното изпълнение с това качество, което би удовлетворило възложителя, а невинаги трябва да се извършват поръчки, зависими от дейността, а само с най-скъпите и най-съвременни суровини и материали. Така че в наредбата на Министерския съвет може да бъде включен и въпросът за фирми от депресивни райони - това, което предлагаше в комисията и господин Николов. Аз вчера отбелязах, когато обсъждахме въпроса за текста, който приехме.
  Във вида, в който е сега текстът, тук се дават директно такъв тип преференции на български фирми, независимо от това какво предлагат те или това изискване, да се използват примерно 50% само български стоки. В този вид тези норми противоречат на задълженията, които ние сме поели в рамките на Световната търговска организация. Очевидно противоречат и на тези норми, които бихме поели в рамките на преговорите с Европейския съюз.
  Текстът, който приехме вчера, по мое дълбоко убеждение, дава възможност на Министерския съвет да намери такава форма за защита на местните производители на стоки и услуги, която да може да се прилага, без непременно да влизаме в конфликт с поети от България ангажименти.
  Още веднъж ви приканвам да подкрепите предложението на Комисията по икономическата политика, което бях направил и преди това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Папаризов.
  Други желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване отпадането на § 36 от законопроекта.
  Гласували 123 народни представители: за 110, против 8, въздържали се 5.
  Параграф 36 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 37 има предложение от народния представител Борислав Великов - В § 37 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 да отпадне, а следващите точки да се преномерират.
  2. В т. 3, ал. 5 думата "своевременно" се заменя с "в 3-дневен срок".
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  "§ 37. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думата "конкурса" се заменя с "процедурата";
  б) в т. 6 накрая се добавя "и предложените от тях цени".
  2. Алинея 5 се изменя така:
  "(5) При поискване от страна на кандидат в откритата процедура, възложителят е длъжен своевременно да осигури достъп до протокола на комисията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Великов, имате думата.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, съображението ми, което е свързано специално с това в протокола, наред с всички останали предложения, становища, резултати и т.н., т. 6 - "класираните кандидати и предложените от тях цени", аз смятам, че изразът "и предложените от тях цени" би следвало да отпадне, тъй като в много случаи това е свързано именно с гарантиране и опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Нещо, което фигурира в чл. 9 на настоящия Закон за обществените поръчки.
  След като имаме гарантирана база на търговската тайна на кандидатите, аз съм счел, че в чл. 44 да се дават предложените цени от кандидатите на всички останали, включително и на загубилите, не отговаря на това изискване за опазване на търговската тайна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Великов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 26, против 87, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за § 37.
  Гласували 123 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 8.
  Параграфът е приет.

  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: След отпадането на § 36, параграф 38 става § 37 и съответно следващите параграфи трябва да се преномерират.
  По този параграф комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи следното:
  "§ 38. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Възложителят обявява с мотивирано решение кандидатите, класирани от комисията на първите три места, и определя кандидата, класиран на първо място за изпълнител, не по-късно от три работни дни след приключване работата на комисията."
  2. В ал. 2 думите "на възложителите по чл. 4, т. 2 и 3" се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Възложителят писмено уведомява кандидатите за резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията в 3-дневен срок от издаването на решението по ал. 1."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По този параграф няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 38 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 6.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Има предложение на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков за създаване на нов § 39:
  "§ 39. Създава се чл. 46а:
  "Чл. 46а. Процедурата чрез договаряне на стокова борса се осъществява по правилата на търговия на дадената стокова борса, съдържащи се в правилника й, при спазване на изискванията на възложителя за изпълнението й."
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението, което е отразено в § 42.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Миков, възразявате ли срещу отразяването в § 42?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Не възразявам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Тогава не подлагам гласуване предложението.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 39 има предложение на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков:
  "§ 39. В чл. 47 се създава ал. 4:
  (4) В случаите, когато обществената поръчка трябва да бъде възложена спешно и затова са налице обективни обстоятелства, възложителят може да определи срок за подаване на заявления за участие в предварителен подбор не по-кратък от 10 календарни дни от датата на провеждането му."
  Комисията не приема предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи следното:
  "§ 39. В чл. 47, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  "1. наименование, адрес, телефон, факс или електронен адрес на възложителя;"
  Параграф 39 става § 38.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За какво иде реч? Много често бюджетните средства се превеждат със закъснение. Обикновено това става в края на годината и тогава сроковете по закона осуетяват изпълнението на обществените поръчки в рамките на бюджетната година. Именно поради тази причина се налага в по-къси срокове да се изпълняват обществени поръчки. Това много често може да се употреби за заобикаляне на закона или за въвеждане на изключително кратки срокове, в които някои от потенциалните участници да не могат да подготвят документите си и да участват.
  Именно поради тази причина ние сме предложили този срок да бъде фиксиран в закона и да бъде десет календарни дни от датата на провеждането. Тоест, внезапността, наличието на обективни обстоятелства, нуждата от спешно възлагане, включително това може да стане и когато има някакво бедствие, да дава един срок от десет календарни дни от датата на провеждането, за да може да се участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
  Моля, гласувайте предложението на господин Миков, което беше аргументирано сега.
  Гласували 121 народни представители: за 25, против 79, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 39 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 115, против 4, въздържали се 10.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Има предложение на народния представител Панайот Ляков § 40 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, който гласи следното:
  "§ 40. В чл. 48, ал. 3, т. 5 цифрата "2" се заличава."
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Ляков току-що оттегли предложението си.
  Моля, гласувайте § 40 на вносителя.
  Гласували 123 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 2.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 41 има предложение на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков:
  В § 41, чл. 50 се създава нова ал. 4:
  "(4) Възложителят и всички лица, избрани да участват в ограничената процедура, във всички случаи могат по взаимно съгласие да уговарят и други срокове при положение, че се гарантират равни възможности за подготовка на предложенията."
  Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, който гласи следното:
  "§ 41. В чл. 50, ал. 3, след думата "спешност" се поставя запетая и се добавя "които не са по вина на възложителя"."
  Съответно § 41 става § 40.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване по този текст? Не виждам.
  Гласуваме предложението на господин Миков и госпожа Живкова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 123 народни представители: за 24, против 83, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 41 на вносителя.
  Гласували 123 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 4.
  Параграфът се приема.
  Следващият параграф, господин Димитров, § 42.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 42 има предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 42, чл. 52:
  1. В ал. 2, изречение второ, думите "до Държавната агенция по обществените поръчки" да отпаднат.
  2. Новите ал. 3 и ал. 4 да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Има предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 42, чл. 52, т. 2 и т. 4 думата "агенция" се заменя с "комисия".
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  Има предложение на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков:
  В чл. 52 се създава ал. 5:
  "(5) Възложителят, кандидатът или кандидатите във всички случаи могат по взаимно съгласие да уговарят и други срокове при положение, че се гарантират равни възможности за подготовка на предложенията."
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 42, който става § 41 със следното съдържание:
  "§ 41. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "по прякото" се заменят с "на".
  2. В ал. 2 се създава изречение второ:
  "Поканата се изпраща едновременно до кандидатите и до министъра на държавната администрация за вписване в регистъра."
  3. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Предложения за участие в процедура на договаряне по чл. 16, ал. 1, т. 8 и 10 могат да подават и кандидати, до които не е отправена покана. Възложителят не може да откаже да приеме и да разгледа тези предложения."
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  "(4) В поканата възложителят определя срок за представяне на предложенията, като в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 8 и 10 срокът не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни от датата на изпращане на поканата до министъра на държавната администрация."
  5. Създава се ал. 5:
  "(5) В случаите по чл. 16, ал. 1, т. 9 процедурата на договаряне се осъществява при спазване правилата на търговия на съответната стокова борса и изискванията на възложителя."
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  7. Създава се нова ал. 7:
  "(7) В случаите по чл. 16, ал. 1, т. 7 възложителят е длъжен да отправи покана за договаряне към съответните специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации за инвалиди."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по този текст? Няма желаещи.
  Господин Ляков оттегли предложението си.
  Подлагам на гласуване предложението на Борислав Великов, което не е подкрепено от комисията.
  Господин Великов, оттегляте ли си предложението? Не го оттегляте.
  Моля, гласувайте предложението на господин Великов, което не е подкрепено от комисията.
  Прекратете гласуването. Моля, дайте ми списък за поименна проверка.

  (Председателят Камелия Касабова започва поименна проверка на депутатите. Влизат голяма група депутати. Председателят прекратява проверката.)
  Моля, гласувайте предложението на господин Борислав Великов по § 42, което не е подкрепено комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 13, против 90, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков и Евгения Живкова по този параграф, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 33, против 85, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 42 по предложение на комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 112, против 2, въздържали се 8.
  Параграфът е приет.
  Господин Димитров, моля, докладвайте § 43.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 43 има предложение на народния представител Панайот Ляков за неговото отпадане.
  Комисията приема предложението.
  Има предложение на народния представител Борислав Великов - глава седма, в заглавието на раздел I думата "агенция" се заменя с "комисия".
  Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика - § 43 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този параграф няма желаещи да вземат думата. Няма да подлагам на гласуване предложението на господин Великов, защото на практика ние отхвърлихме предложение с аналогично съдържание, така че вече е безсмислено да гласуваме това предложение.
  Гласуваме § 43 да отпадне, което е предложението на господин Ляков и на Комисията по икономическата политика.
  Гласували 138 народни представители: за 125, против 9, въздържали се 4.
  Параграф 43 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 44 има предложение на Панайот Ляков за неговото отпадане.
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на Мариана Костадинова - в чл. 54, ал. 7, т. 9 след думите "на обществени поръчки" се добавя "и издава удостоверения по чл. 24, ал. 5 по искане на кандидати за изпълнители по този закон".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Борислав Великов - в чл. 54:
  1. В ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8 думата "агенция" се заменя с "комисия".
  В ал. 7, т. 2 да отпадне, останалите точки се преномерират.
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 44, който става § 42:
  "§ 42. Член 54 се изменя така:
  "Чл. 54. (1) Министърът на държавната администрация:
  1. организира и координира осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки и съдейства за осъществяване на взаимодействие между държавните органи, възложителите, изпълнителите и професионалните сдружения и браншовите камари на изпълнителите;
  2. дава методически указания по прилагането на закона;
  3. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;
  4. при установяване на нарушения в хода на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки дава задължителни указания за отстраняването им;
  5. сезира компетентните органи за извършване на проверки по изпълнението на закона;
  6. поддържа регистър на обществените поръчки;
  7. утвърждава препоръчителен списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  8. организира обучението и квалификацията на експерти в сферата на обществените поръчки;
  9. одобрява образци на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  10. осъществява и координира международното сътрудничество на Република България с международни организации или с организации от други страни в областта на обществените поръчки;
  11. извършва и други дейности, възложени с този закон.
  (2) Във връзка с осъществяването на правомощията си, министърът на държавната администрация има право да изисква от възложителите необходимата информация в определен от него срок."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Предложенията по този текст?
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Ляков го оттегля.
  Госпожо Костадинова? - И Вие оттегляте предложението си.
  Господин Великов? - Оттегляте го и Вие.
  Гласуваме § 44 - предложение на Комисията по икономическата политика.
  Гласували 136 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 4.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 45 има предложение на Панайот Ляков за неговото отпадане.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика за § 45, който става § 43:
  "§ 43. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Регистърът на обществените поръчки съдържа:
  1. решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  2. поканите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
  3. информация за сключените договори за обществени поръчки;
  4. препоръчителен списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти;
  5. годишни класации на най-добрите търговци в съответния бранш;
  6. практиката по прилагането на закона;
  7. друга информация, определена в наредбата по ал. 5."
  3. Създава се ал. 5:
  "(5) Съдържанието и редът за водене на регистъра се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на държавната администрация."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този параграф? Няма предложения.
  Господин Ляков оттегли предложението си.
  Гласуваме § 45 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 123, против 2, въздържали се 3.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 46 има предложение от народния представител Борислав Великов - чл. 56 се изменя така:
  "Чл. 56. Кандидатите, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки по този закон, могат да подават жалби чрез възложителя по реда на Закона за административното производство в 7-дневен срок от обявяване на решението по чл. 45, ал. 1. Посоченият 7-дневен срок се отнася за обжалване по административен ред и след неговото изтичане започва да тече нов 7-дневен срок за обжалване по съдебен ред."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 46, който става § 44:
  "§ 44. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Кандидатите, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки, могат да подават жалби пред съда по реда на Закона за административното производство, съответно на Закона за върховния административен съд."
  2. В ал. 2 се създава ново изречение второ:
  "Препис от всяка жалба се изпраща до органа по чл. 54, ал. 1."
  3. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Жалбите по този закон се разглеждат от съда в едномесечен срок от постъпването им."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Великов, Вашето предложение по този текст?
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ, от място): Подкрепям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подкрепяте предложението.
  По този параграф няма други желаещи.
  Гласуваме предложението на господин Великов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 13, против 103, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 46 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 116, против 2, въздържали се 7.
  Параграфът е приет.

  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 47 има предложение на народния представител Панайот Ляков за отпадането му.
  Комисията приема по принцип предложението.
  Има предложение на народния представител Борислав Великов по чл. 57, ал. 2 думата "агенцията" да се замени с "комисията".
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  Предложението на народните представители Валери Димитров, Константин Пенчев и Ралица Агайн е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 47, който става § 45 със следното съдържание:
  "§ 45. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
  "(2) На контрол по ал. 1 подлежат всички възложители по ал. 4.
  (3) Възложители, които попадат в обхвата на Закона за държавен вътрешен финансов контрол се проверяват за спазването на този закон в рамките на осъществяван вътрешен одит.
  (4) Възложители, които не подлежат на вътрешен одит по Закона за държавния вътрешен финансов контрол, се проверяват от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол относно спазването на режима на обществените поръчки чрез проверки.
  (5) Заповедите за извършване на проверки от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол се издават от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (6) Заповедта по ал. 5 не подлежи на обжалване."
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея думите "по ал. 1" се заличават."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този параграф няма желаещи за изказване. Предложенията са отразени в редакцията на комисията. Отново предложението на господин Великов не е подкрепено от комисията, но няма да го гласуваме, тъй като гласувахме вече против подобно предложение.
  Подлагам на гласуване § 47 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 120, против 3, въздържали се 3.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов § 46:
  "§ 46. Създават се чл. 57а, 57б и 57в:
  "Чл. 57а. (1) При извършване на проверки по чл. 57, ал. 4 органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол имат право:
  1. на свободен достъп до проверявания обект;
  2. да проверяват цялата документация, свързана с възлагането на обществени поръчки и с дейностите, изискващи възлагане на обществени поръчки;
  3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с обществените поръчки.
  (2) Длъжностните лица в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и да предоставят необходимите документи, сведения и справки, свързани с обществените поръчки.
  Чл. 57б. При извършване на проверки по чл. 57, ал. 4 контролните органи са длъжни:
  1. да се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
  2. да отразяват точно резултатите от контролната дейност;
  3. да не разгласяват и разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.
  Чл. 57в. (1) За резултатите от извършена проверка контролните органи от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол съставят доклад, съдържаш направените констатации, подкрепени с доказателства, изводи и препоръки.
  (2) Докладът по ал. 1 се връчва на възложителя.
  (3) За констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за административни нарушения.
  (4) При данни за извършени престъпления материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.
  (5) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, съответните части от одитния доклад и от доклада по ал. 1 за установените нарушения на процедурите се изпращат своевременно на министъра на държавната администрация.
  (6) Информация за извършени проверки по спазването на този закон може да бъде предоставяна само от директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол или упълномощени от него длъжностни лица, както и от министъра на държавната администрация в случаите по ал. 5."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Против предложението на комисията за създаване на тези текстове? Няма.
  Гласуваме предложението на комисията за създаване на § 46.
  Гласували 123 народни представители: за 119, против 2, въздържали се 2.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 48 няма предложения и Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като § 48 става § 47 със следното съдържание:
  "§ 47. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя "в срок 6 месеца от деня, в който нарушението е станало известно, но не по-късно от три години от извършването му."
  2. В ал. 2 думите "или от министъра на държавната администрация в случаите по чл. 57, ал. 2" се заличават, а думата "тях" се заменя с "него"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този текст няма желаещи за изказване.
  Гласуваме § 48 на вносителя с нова номерация § 47, подкрепен от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Госпожо председател, искам да предложа, тъй като вече навлизаме в материята на административното наказване - това са административнонаказателните разпоредби, да разгледаме два отложени параграфа. Бих предложил да се върнем, за да дискутираме и гласуваме тези параграфи.

  Това са отложения § 11, който беше отложен, за да съгласуваме текстовете с позицията на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков, и § 25.
  По § 11, припомням, че има предложение на народния представител Панайот Ляков за неговото отпадане.
  Колеги, става въпрос за доклада, стр. 17.
  Има предложение на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков. В доклада на комисията е посочено, че комисията подкрепя по принцип предложенията по т. 1 и 2 и не подкрепя предложението по т. 3. Тук искам да уточня, че с госпожа Живкова е уточнен един текст на ал. 5, който бих искал да дискутираме и след това да приемем.
  Предлагам следната редакция на ал. 5. Става въпрос именно за редакция:
  "(5) Прекратяването на един вид процедура и обявяването на друг вид процедура е допустимо само когато първоначално обявената процедура е завършила, без да се сключи договор и няма подадена жалба от участник в процедурата, по която има решение на съда".
  Искам да поясня. Предложението на госпожа Живкова и на господин Миков се отнася до случаите, когато има обявена един вид процедура - открита, ограничена най-често или по-пряко договаряне, но така или иначе тази процедура не е завършена. Има подадена жалба, има висящо дело, а в същото време възложителят, недобросъвестният възложител, може да заобиколи изискването на закона, че трябва да се изчерпи тази процедура, включително и по пътя на съдебното обжалване и открива, обявява нова процедура. Открива процедура, възлага на нов, на друг изпълнител, и по този начин първоначалните участници в първоначалната процедура са, така да се каже, злепоставени. Това е смисълът на този текст, който цели да защити участниците в една процедура, за да не се заобикалят техните права. Това е смисълът.
  Ако госпожа Живкова и господин Миков искат да изразят своето становище...
  Аз предлагам да подкрепим тяхното предложение по принцип за ал. 5 на чл. 13 в редакцията, която аз прочетох. (Реплики.)
  Нека да поясня, колеги. Предложението на вносителя е в чл. 13, който урежда видовете процедури - открита, ограничена или процедура по пряко договаряне. Предложението на вносителя е ал. 5, която урежда преминаване от един вид в друг вид процедура да отпадне, ал. 5 от сега действащия закон. Именно става въпрос, че ние трябва да приемем една нова ал. 5 със следното съдържание, повтарям, и това го предлагам да бъде именно като предложение, което да приемем в залата:
  "(5) Прекратяването на един вид процедура и обявяването на друг вид процедура е допустимо само когато първоначалната, обявената процедура е завършила, без да се сключи договор и няма подадена жалба от участник в процедурата, по която има издадено съдебно решение".
  Този текст се предлага да замени, в смисъл да бъде като ал. 5 на досегашния чл. 13. В този смисъл е предложението на госпожа Живкова и господин Миков, което аз считам, че трябва да бъде подкрепено, тъй като е разумно, но обръщам внимание, че няма преминаване от един в друг вид процедура, а просто има прекратяване на една процедура и обявяване на друг вид процедура. Това е само тази разлика, която се съдържа в редакцията, която аз прочетох и предложението на госпожа Живкова и господин Михаил Миков. За това става въпрос.
  Така че предлагам да гласуваме ал. 5 в този вид...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: А не отпадането на § 11, както е досега предложението на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Да, точно така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този параграф няма желаещи да вземат отношение. (Неразбираема реплика на народния представител Панайот Ляков.)
  Вашето предложение е § 11 да отпадне. То е прието. На практика то вече... (Реплики.)
  Да, не отпада, а ще бъде с нова редакция.
  Гласуваме предложението на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков за ал. 5 на чл. 13, обогатена с онази редакция, която господин Димитров сега представи в залата и което всъщност е предложение на Комисията по икономическата политика, което се прави в залата.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 136 народни представители: за 124, против 8, въздържали се 4.
  Предложението се приема.
  Другият отложен параграф, господин Димитров, докладвайте.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 25 има предложение от народния представител Мариана Костадинова, което е прието по принцип.
  Има предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В чл. 30, ал. 1 и 2 думите "не повече" се заменят с "не по-малко".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народните представители Валери Димитров, Константин Пенчев и Ралица Агайн, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение на народния представител Борислав Великов, което е следното:
  В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В т. 1, ал. 1, изречение второ думите "1 на сто" се заменят с "10 на сто".
  2. В т. 2, ал. 2 думите "10 на сто" се заменят с "1 на сто".
  Комисията по икономическата политика не приема предложението по т. 2, а предложението по т. 1 се оттегля от народния представител.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се изменя така: "Условията и размерът на гаранцията се определят от възложителя в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката".
  2. Създават се ал. 2 и ал. 3:
  "(2) Кандидатът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на Договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване. Размерът и условията на гаранцията се определят от възложителя като процент от стойността на договора, но не повече от 10 на сто.
  (3) Когато кандидатът, определен за изпълнител, лице по чл. 21 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, гаранцията за изпълнение на договора не може да бъде повече от 1 на сто от стойността на договора".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По това предложение, господин Ляков, което не е прието от комисията имате ли да кажете нещо? Не го оттегляте.
  Моля, госпожо Костадинова, да мотивирате своето предложение.

  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, колеги, сега действащият чл. 30 от Закона за обществените поръчки гласи: "Кандидатът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Размерът и видът на гаранцията се определя от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не по-малко от 1 на сто.".
  Моето предложение е съобразено със следното: определянето на гаранцията в процент от предлаганата от кандидата стойност на поръчката нарушава конфиденциалния характер на процедурата, тъй като цената на предложението става известна. По този начин се нарушават заложените в Закона за обществените поръчки принципи от чл. 9, а именно свободна и честна конкуренция, осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати в процедурата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Костадинова.
  Други желаещи? Заповядайте, господин Великов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, надявам се до почивката да можем да гласуваме този законопроект.
  Още веднъж искам да обърна внимание на този елемент, свързан с разглеждания параграф, а именно размера на гаранцията за изпълнение. Продължавам да смятам, че гаранцията за изпълнение от 10 процента от възложителя е твърде висока стойност, особено за някои сфери, в които се провеждат процедури по възлагане на обществени поръчки, например сферата на здравеопазването. Известно е на колегите, които имат познания от тази сфера, че обществените поръчки там и възлагането на обществени поръчки е свързано с твърде тежки условия за изпълнителите, които са свързани с предварително предаване на съответните стоки, отсрочено плащане, тоест изпълнителят чака за своите пари шест месеца, една година или повече, междувременно плаща дължимото ДДС, тъй като е издал фактура на държавата, плаща си данък печалба, след като вече и този цикъл е преминал, и в крайна сметка това, което искаме да постигнем - равнопоставеност между малките, средните и големите фирми или евентуално подобряване на бизнесклимата в страната, не се постига, тъй като има нисък праг, свързан с гаранцията за участие, и след това един висок праг, свързан с гаранцията за изпълнение.
  Вярно е, че някои фирми на инвалиди имат известни преференции. В случая гаранцията за изпълнение при тях е не повече от 1 процент от стойността на договора. Има други малки и средни фирми, които са на здрави хора, но все пак също са с ограничен капитал. Блокирането на 10 процента от оборотните им средства не им дава възможност да участват в други процедури за възлагане на обществени поръчки.
  Затова смятам, че този праг, свързан с гаранцията за участие, трябва да бъде по-нисък. Предложих на комисията ако не бъде 10 процента, то да бъде някакъв компромис от 5 процента. Не се възприе. Очевидно в някои сфери като здравеопазването, малките и средните фирми не се нуждаят от някакво особено поощрение. Или там всичко е наред, или не съм бил убедителен по време на заседанието на Комисията по икономическата политика. Приемам, че е второто, но трябва да кажа, че съм удовлетворен от разискванията, които бяха проведени в тази комисия, от участието не само на колегите, които бяха дали най-много предложения, но и от другите. Това е последното ми изказване по този законопроект. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване предложението на господин Ляков, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 126 народни представители: за 24, против 94, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Гласувайте предложението на Борислав Великов по т. 2, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 39, против 65, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на Комисията по икономическата политика за § 25.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 10.
  Параграфът е приет.
  Моля господин Димитров да докладва § 49 и § 50 и да ги гласуваме ан блок, тъй като няма предложения по тях.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 49, който сега става § 48, Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, който гласи следното:
  "За нарушение на чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 2 на възложителя се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а лицето по чл. 4, ал. 2 се наказва с глоба от 200 до 1000 лева.".
  По § 50 има предложение на народния представител Панайот Ляков, което е прието, и предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 60:
  "Чл. 60. На възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка или възложи обществена поръчка чрез процедура на договаряне без да са налице основанията за това, се налага имуществена санкция от 5 хил. до 25 хил. лв., а лицето по чл. 4, ал. 2 се наказва с глоба от 1000 до 5 хил. лв.".
  Съответно § 50 става § 49.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове? Няма. Гласуваме ги ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 121, против 3, въздържали се 5.
  Параграфите са приети.

  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 51 има предложение на народния представител Панайот Ляков за неговото отпадане.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на Борислав Великов:
  "В чл. 61 думата "агенция" се заменя с "комисия"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 51, който става § 50:
  "§ 50. В чл. 61 след думата "органи" се добавя "или задължителните указания на министъра на държавната администрация"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Ляков оттегля предложението си.
  Предложението на господин Великов вече е гласувано в посока на отпадане.
  Гласуваме предложението на комисията за § 50.
  Гласували 124 народни представители: за 113, против 1, въздържали се 10.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 52 няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като § 52 става § 51:
  "§ 51. В чл. 62, ал. 1 след съюза "които" се добавя "не изпратят до регистъра за обществени поръчки подлежащата на вписване информация в предвидените срокове или" и думите "от 50 до 250 лв." се заменят с "от 200 до 1000 лв."."
  По § 53 има предложение на Комисията по икономическата политика, като § 53 става § 52:
  "§ 52. Член 63 се изменя така:
  "Чл. 63. Който сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 18, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв."
  По § 54 комисията подкрепя текста на вносителя, като § 54 става § 53 със следното съдържание:
  "§ 53. Създава се чл. 64:
  "Чл. 64. (1) Когато нарушенията по чл. 59-63 са извършени повторно, се налага имуществена санкция или глоба в двоен размер.
  (2) По смисъла на този закон нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По тези текстове няма желаещи да вземат отношение.
  Гласуваме ан блок текстовете на параграфи 51, 52 и 53.
  Гласували 124 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 5.
  Текстовете на параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 55 има предложение на народния представител Борислав Великов:
  "В § 55, § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 да отпадне, а останалите точки да се преномерират.
  2. В т. 6 се създават точки 20 и 21:
  "20. "Обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която е свързана систематично с другите позиции от предмета на обществената поръчка, но практически може да бъде обособена по своя характер и като самостоятелен предмет на обществена поръчка.
  21. "Условия на гаранцията" включват предназначението й, правата и задълженията на кандидата и на възложителя в процедурата, но не и нейната форма."
  Комисията по икономическата политика подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 55, който става § 54:
  "§ 54. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се отменя.
  2. В т. 5, буква "а" накрая се добавя "от възложителя".
  3. Точки 7 и 8 се отменят.
  4. В т. 12 след думата "препоръки" се поставя запетая и се добавя "свързани с предмета на поръчката", думата "или" се заличава и накрая след думата "партньори" се добавя "или от браншови организации, в които кандидатът членува".
  5. В т. 15 думите "предложените офертни цени и други условия са еднакви" се заменят с "останат по-малко от три предложения за участие в открита или ограничена процедура вследствие отстраняването на кандидат (кандидати) на основание чл. 40 и чл. 42, ал. 3".
  6. Създават се точки 16, 17, 18, 19, 20 и 21:
  "16. "Допълнителна услуга или строителство" е услуга или строителство, които поради непредвидени обстоятелства станат необходими за осъществяване на предмета на основния договор.
  17. "Местно лице" е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон, физическо лице, което упражнява свободна професия, или юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на друг закон, съгласно българското законодателство.
  18. "Експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на транспорта като единствен превозвач" е налице, когато транспортната услуга се осъществява от едно лице в рамките на район от транспортната схема (общинска, областна, републиканска).
  19. "Експлоатация на летища" са дейностите по поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището, ограничаването и отстраняването на препятствия, поддържането на визуалните сигнални средства, осигуряване аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност, охраната на летището, сигурността на полетите, възлагане разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.
  20. "Обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която е свързана систематично с другите позиции от предмета на обществената поръчка, но практически може да бъде обособена по своя характер и като самостоятелен предмет на обществена поръчка.
  21. "Условия на гаранцията" включват предназначението й, правата и задълженията на кандидата и на възложителя в процедурата, но не и нейната форма."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Великов оттегля предложението си.
  Гласуваме предложението на комисията за § 54.
  Гласували 131 народни представители: за 126, против 2, въздържали се 3.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 56 няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като § 56 става § 55 със следното съдържание:
  "§ 55. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 41 от 2001 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 126, ал. 1 изречение четвърто и ал. 2 се отменят.
  2. В чл. 137, ал. 2 изречение четвърто и ал. 3 се отменят.
  3. В чл. 160, ал. 2 изречение второ се заличава.
  4. В чл. 230, ал. 3 след думата "имоти", запетаята се заменя с точка, а думите "когато те не са обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки" се заличават."
  По § 57 комисията подкрепя текста на вносителя, като § 57 става § 56:
  "§ 56. Чуждестранни и български физически и юридически лица, които изпълняват мероприятия по отстраняване на екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия на държавата по реда на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда, са длъжни да прилагат нормите на Закона за обществените поръчки."
  Има предложение на народните представители Валери Димитров, Константин Пенчев и Ралица Агайн за нов § 58, което е подкрепено от комисията.
  Създава се нов § 58 с № 57:
  "§ 57. При възлагане на обществени поръчки чрез сделки на стокова борса за неуредените с този закон случаи се прилага Законът за стоковите борси и тържищата."
  По § 58 има предложение от народния представител Панайот Ляков, което е подкрепено от комисията.
  Предложение от Борислав Великов за заменяне на "агенция" с "комисия", което не е подкрепено и което вече сме гласували многократно.
  Предложение на Комисията по икономическа политика:
  Параграф 58 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези параграфи няма желаещи да се изкажат. Гласуваме ги ан блок.
  Моля, гласувайте параграфи от 56 до 58 включително по номерацията на доклада.
  Гласували 123 народни представители: за 120, против 1, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По § 59 комисията подкрепя текста на вносителя, като § 59 става § 58 със следното съдържание:
  "§ 58. Процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са открити или за които е взето решение за откриване преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред."
  По § 60 има предложение на народния представител Панайот Ляков за неговото отпадане, което е подкрепено от комисията.
  Същото е и предложението на народния представител Борислав Великов - за отпадане на § 60.
  Комисията по икономическата политика подкрепя предложението § 60 да отпадне. Това е свързано и с отпадането на разпоредбата на чл. 41а.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По тези текстове няма желаещи.
  Гласуваме § 59 и отпадането на § 60 ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 2.
  Приема се § 59 и отпадането на § 60.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Има предложение на народния представител Александър Филипов за създаване на нов § 61:
  "§ 61. Изменението на чл. 7 влиза в сила след съответната промяна на Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7 от Закона за обществените поръчки."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този параграф? Вносителя го няма.
  Гласуваме предложението, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 27, против 92, въздържали се 7.
  Законът е приет. (Ръкопляскания.)
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Колеги, искам да благодаря на всички за добрата работа по Закона за обществените поръчки. Преди всичко на всички колеги от Комисията по икономическата политика, а освен това и на всички в залата. Благодаря още веднъж!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Откривам втората част на днешното пленарно заседание.
  Продължаваме с точка трета от Програмата за работата на Народното събрание за седмицата - 10-12 април:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА - продължение.
  Моля председателят на Комисията по транспорт и телекомуникации проф. Мирчев да заповяда на трибуната, за да продължим нашата работа.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, по § 75 има предложение от народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов и отделно от народния представител Иван Иванов, които са подкрепени от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 75, който по новата номерация става § 71.
  "§ 71. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  "а) числото "5" се заменя с "10";
  б) в т. 1 след думите "Гражданска отговорност" текстът до края се заличава;
  в) точка 4 се отменя.
  2. В ал. 2:
  а) числото "10" се заменя с "20";
  б) точка 7 се отменя;
  в) създава се т. 9:
  "9. не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска."
  3. В ал. 3:
  а) числото "15" се заменя с "30";
  б) в т. 6 след думата "изпреварване" се поставя запетая и се добавя "не";
  в) създава се т. 8:
  "8. използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, проф. Мирчев.
  Има ли желаещи да вземат отношение?
  Направените предложения от народните представители Петър Мутафчиев, Димитър Дъбов и Иван Иванов се подкрепят от комисията. Не виждам желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване текста на комисията за § 75, който става § 71.
  Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
  Параграф 75, който става § 71, е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам да гласуваме в пленарната зала да бъде допуснат заместник-министърът на вътрешните работи господин Румен Стоилов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 124 народни представители: за 123, против 1, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Моля квесторите да поканят заместник-министъра на вътрешните работи господин Стоилов да заеме своето място.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 76 има предложение от народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов - т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 72, и предлага следната редакция:
  "§ 72. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
  "3. лице, на което е отнето издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно превозно средство и не е върнало международното си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане;
  4. лице, на което при пребиваване зад граница е отнето международното свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България и не е уведомило за това съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането си в страната."
  2. В ал. 2 и 3 числото "5" се заменя с числото "10".
  3. В ал. 4 думите "от 5 до 20" се заменят с "от 10 до 50".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря на проф. Мирчев.
  Има думата народният представител Петър Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Нашето предложение е в чл. 184 глобата, която се предлага да бъде завишена, да се запази както е сега в стария закон. Тоест водачите, които са нарушили по ал. 1 и ал. 2 - са нанесли вреди на пътно превозно средство, глобата да бъде завишена от "20" на "50" лв.
  Нашият мотив е, че когато стане дума за вреда на пътно превозно средство си има застрахователен институт и съответно той може да търси отговорност от водача, така че да заплати щетите, ако той е виновен. Така че не е необходимо да се повишава глобата от "20" на "50" лв., имайки предвид, че рамката, в която е глобата, в сега действащия закон е от "5" до "20", а се предлага да бъде от "5" до "50", което лично за нас е едно безмислено решение.
  Предлагам на колегите да подкрепят нашето предложение и да запазим стария текст, тоест старият размер на глобите в закона по чл. 184. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Подлагам на гласуване предложението от народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов - т. 2 от § 76 да отпадне.
  Гласували 123 народни представители: за 54, против 66, въздържали се 3.
  Предложението на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов не се приема.
  Поставям на гласуване текста на комисията относно § 76, който става § 72.
  Гласували 130 народни представители: за 103, против 22, въздържали се 5.
  Текстът на § 76 е приет на второ четене.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Има предложение от народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов § 77 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя следната редакция на § 77, който става § 73:
  "§ 73. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с фиш в размер на 15 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата и се изпраща за изпълнение на съответното данъчно подразделение. На нарушителя се дава екземпляр от фиша, за да заплати глобата доброволно."
  2. Създава се ал. 4:
  "(4) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му в съответното данъчно подразделение, се смята за влязло в сила наказателно постановление."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Думата има господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Ние имаме предложение наистина § 77 да отпадне, но това означава да отпадне замяната на числото "15" с "50". По принцип, независимо че в доклада е писано, че нашето предложение не се подкрепя, нашето предложение е подкрепено и е намерило място в новия текст, т.е., запазено е с фиш до 15 лв. да бъде сумата, за която може да бъде издаван фишът.
  Струва ми се, господин Мирчев, че тук е допусната една техническа грешка, като е казано: "фиш в размер на 15 лв.", а аз предлагам да бъде "в размер до 15 лв.". Защото "на" означава, че може да издавате само фишове, които са на стойност 15 лв., а имаме глоби, които са 5 лв., 10 лв. и т.н. и съответно контролните органи трябва да имат възможността да издават и за тези суми фишове.
  Ние ще подкрепим предложението, направено от комисията, ако се направи тази малка поправка, а тя струва ми се, че е доста важна. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие предлагате "в размер до 15 лв.".
  Председателят на комисията съгласен ли е с това предложение?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, предлагам да подкрепим предложението на господин Мутафчиев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  При това положение аз няма да поставям на гласуване предложението за отпадане на § 77.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Оттегляме го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Мутафчиев оттегля предложението.
  Приемаме предложението "в размер до 15 лв.", вместо "в размер на 15 лв.".
  Моля, гласувайте § 77, който става § 73.
  Гласували 121 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 5.
  Параграф 73 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага следната редакция на § 78, който става § 74:
  "§ 74. В чл. 189 ал. 5 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи да вземат думата по § 78? Няма.
  Моля, гласувайте § 78 в редакцията, предложена от председателя на комисията, който става § 74.
  Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 78 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 79 няма предложения.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 79, който става § 75:
  "§ 75. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в ал. 1 думите "към министъра на транспорта" се заменят с "към Министерския съвет", а думите "специализиран орган" се заменят с "Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата";
  б) създава се нова ал. 2:
  "(2) Комисията по ал. 1:
  1. подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата;
  2. дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;
  3. анализира информацията и изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата, който се разглежда от Министерския съвет;
  4. изготвя национални програми за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата, които се приемат от Министерския съвет;
  5. дава предложения за необходимите държавни и общински разходи за осигуряване безопасността на движението;
  6. координира и предприема мерки за изпълнението на международните програми по безопасността на движението;
  7. участва в работната група "Безопасност на движението" към Комитета по вътрешен транспорт при Европейската икономическа комисия на ООН."

  в) Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в началото се добавят думите "Съставът, финансирането,".
  2. Създава се § 1а:
  "§ 1а. Областните управители и кметовете на общините набелязват мерки за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите територии, като за целта разработват програми съгласувано с комисията по § 1, ал. 1."
  3. В § 2, ал. 2 се изменя така:
  "(2) Министерският съвет определя условията и реда за събиране, предаване, съхраняване и разкомплектоване на пътните превозни средства по ал. 1."
  4. В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Точка 9 се изменя така:
  "9. "Одобряване на типа скоби (типово одобрение)" е процедура за удостоверяване, че даден тип пътно превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговарят на техническите изисквания, определени в наредбите по чл. 138, ал. 4 и 5;
  б) В т. 13 и 14 думите "максимална конструктивна скорост" се заменят с "конструктивна максимална скорост" и думите "50 км/час" се заменят с "45 км/час";
  в) В т. 23 съюзът "и" се заменя с "или";
  г) Създават се т. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44:
  "34. "Технически допустима максимална маса" е максималната маса на пътното превозно средство в натоварено състояние, посочена от производителя, допустима за неговата конструкция и производствено изпълнение.
  35. "Допустима максимална маса" е разрешената максимална маса на пътното превозно средство в натоварено състояние, определена за допустима от компетентните органи.
  36. "Повишена проходимост" е налице, когато моторните превозни средства отговарят на определени условия за преодоляване на наклон, задвижващи оси, преден и заден ъгъл на проходимост, блокиране на диференциала, просвет и др.
  37. "Препятствие на пътя" е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението.
  38. "Светлинен сигнал" е светлина с определен цвят, излъчвана от светещо поле с определена форма и размери.
  39. "Участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия" е участък от пътя, на който за даден период са настъпили повече от определен брой пътно-транспортни произшествия.
  40. "Първа долекарска помощ" е прилагането на подходящи животоподдържащи действия и мероприятия за предотвратяване на усложненията, получени при травми, свързани с пътно-транспортни произшествия, на място или в близост до него от водачи на моторни превозни средства и други участници в движението до идването на екип от "Спешна медицинска помощ".
  41. "Тип превозно средство" са превозните средства, спадащи към една категория, произведени от един и същи производител, обозначени от него по унифициран начин (производствена марка, VIN-код на превозното средство, търговска марка и др.), които не се различават по съществените си характеристики.
  42. "Упойващо вещество" е всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
  43. "Пускане на пазара" е преминаването към етапа на разпространение и/или използване, безплатно или срещу заплащане на моторно превозно средство, ремарке, система, компонент или отделен технически възел след етапа на производство или внос за първи път в страната.
  44. "Пускане в действие" е моментът при който компонентът или отделният технически възел преминава в етап на първо ползване от крайния потребител."
  5. Създава се § 6а:
  "§ 6а. За издаване на разрешения и други документи по този закон се заплащат такси, определени в тарифи, приети от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, министъра на регионалното развитие и благоустройството или на министъра на здравеопазването."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, проф. Мирчев.
  Има ли желаещи да вземат отношение по § 79, който става § 75? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 79 така, както беше докладван от председателя на Комисията по транспорта и телекомуникациите.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 121 народни представители: за 120, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 79 е приет на второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 80 няма постъпили предложения.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 80, който става § 76:
  "§ 76. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 11:
  а) В ал. 1 след думата "науката" съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавя "министъра на земеделието и горите и министъра на икономиката";
  б) В ал. 2 думите "министърът на транспорта издава" се заменят с "министрите по ал. 1 издават".
  2. Създава се § 11а:
  "§ 11а. Средствата в размер 1,5 на сто от глобите, налагани от Министерството на вътрешните работи, се използват от контролните органи на Министерството на вътрешните работи за снабдяване с технически средства за контрол и за тяхната експлоатация и поддържане."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Няма постъпили предложения за § 80, който става § 76.
  Моля, гласувайте текста на § 80 така, както беше докладван от председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Параграф 80 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По Допълнителната разпоредба, § 81 няма постъпили предложения.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на Допълнителната разпоредба, § 81, който става § 77:
  "Допълнителна разпоредба
  § 77. Навсякъде в закона думите:
  1. "Министърът на транспорта", "министъра на транспорта" и "Министерството на транспорта" се заменят съответно с "министърът на транспорта и съобщенията", "министъра на транспорта и съобщенията" и "Министерството на транспорта и съобщенията".
  2. "Стопанина на пътя", "стопанинът на пътя" и "стопаните на пътя" се заменят съответно със "собственика или администрацията, управляваща пътя", "собственикът или администрацията, управляваща пътя" и "собствениците или администрацията, управляващи пътя"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  По Допълнителната разпоредба, § 81 няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване на второ четене текста на § 81 така, както беше докладван от председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Параграф 81 е приет на второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "Заключителни разпоредби".
  Параграф 82. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 78 със следната редакция:
  "§ 78. (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката предава на министъра на транспорта и съобщенията регистъра за издадените и отнетите разрешения за обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и подадените заявления за издаване на разрешения за извършване на обучение на водачи на моторни превозни средства.
  (2) Срокът по чл. 152, ал. 1, т. 3 за издаване на разрешение за обучение на водачи на моторни превозни средства се удължава с 30 дни за заявленията, постъпили до влизането в сила на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи да вземат отношение по глава "Заключителни разпоредби" и § 82? Няма.
  Моля, гласувайте глава "Заключителни разпоредби" и § 82, така както бяха докладвани от председателя на комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
  Наименованието на главата и § 82 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 79 със следното съдържание:
  "§ 79. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте текста на § 79, докладван от председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 79 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 80 със следното съдържание:
  "§ 80. Наредбите, предвидени в този закон, се издават в шестмесечен срок от влизането му в сила."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте текста на § 80, така както беше докладван от председателя на комисията господин Йордан Мирчев.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Текстът на § 80 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграф 83. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 81, като предлага следната редакция:
  "§ 81. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 17 и § 76, т. 2, които влизат в сила един месец след обнародването му."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Преди малко ние приехме, че правилникът за прилагане на закона ще бъде приет шест месеца след като влезе в сила този закон. Сега приемаме, че законът влиза в сила след обнародването му в "Държавен вестник". Но има текстове в закона, които касаят някои нови знаци, които трябва да бъдат определени именно в този правилник.
  Аз питам по какъв начин ще се организира освобождаването на определени улици от неправилно паркирани автомобили в периода от влизането на закона в сила до излизането на правилника?
  Според мен тук има едно разминаване в действията. И това, че законът ще влезе веднага в сила след обнародването му в "Държавен вестник" няма да доведе до неговото изпълнение.
  Предлагам и председателят на комисията, и вносителите да помислят по този въпрос. Струва ми се, че ще създадем един правен казус, който трудно ще бъде решен в този момент. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Конкретно какво предлагате, господин Мутафчиев? Кога да влезе законът в сила?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Предлагам законът да влезе в сила заедно с правилника.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Има думата заместник-министърът на транспорта и съобщенията господин Иванов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИЛ ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Смятам, че опасенията на господин Мутафчиев са напразни, тъй като и сега действа наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която урежда пътните знаци.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по последния § 83? Няма.
  Моля, гласувайте първо предложението, направено от господин Мутафчиев, а именно - законът да влезе в сила след като бъде изготвен правилникът за неговото приложение.
  Гласували 144 народни представители: за 25, против 109, въздържали се 10.
  Предложението на народния представител Петър Мутафчиев не се приема.
  Моля, заповядайте за процедурно предложение.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, предлагам да се прегласува нашето процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте повторно направеното процедурно предложение от народния представител Петър Мутафчиев.
  Гласували 155 народни представители: за 39, против 100, въздържали се 16.
  Предложението на народния представител Петър Мутафчиев не се приема.
  Моля, гласувайте последния § 83, така както беше докладван от председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Гласували 138 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 21.
  Параграф 83 е приет на второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, връщаме се към трите отложени параграфа - § 17, § 47 и § 48.
  По § 17 имаше предложение на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов - § 17 да отпадне, което след това те оттеглиха.
  Предложение на народните представители Исмет Саралийски и Рамадан Аталай, което също се оттегли.
  Комисията предлага следната редакция на § 17, който става § 13:
  "§ 13. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на Спешна медицинска помощ, Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност, Национална служба "Полиция", Народно събрание, Национална служба за охрана, Държавна агенция "Гражданска защита", обозначените автомобили на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" към министъра на отбраната и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи."
  2. Създава се ал. 4:
  "(4) Министърът на вътрешните работи определя в наредба условията и реда, при които се ползва специален режим на движение за моторните превозни средства."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Както ви информира председателят на комисията, имало е две предложения, които са се оттеглили - на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов и на народните представители Исмет Саралийски и Рамадан Аталай.
  Желае ли някой да вземе отношение?
  Заповядайте. Господин Иван Иванов има думата по § 17.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това е разглежданият вече чл. 91, който касае специален режим на движение.
  Аз взимам думата, защото имах същата позиция и в Тридесет и осмото Народно събрание, и сега, в Тридесет и деветото Народно събрание в комисията. И там го изложих съвсем ясно. За мен специалният режим на движение на моторните превозни средства с всичко това, което е указано в ал. 1 и в ал. 3 като права на ползване, а именно подаване на светлинен сигнал с проблясваща синя или червена светлина и специален звуков сигнал за мен не е толкова трагично това, което най-често се коментира в пресата, но най-вече чл. 92, че водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава без да спира при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, да надвишава разрешената максимална скорост на движение, да не се съобразява с организацията на движение и т.н. - за мен това са права, които могат да бъдат дадени само в случаите, когато колите са на служби, изпълняващи няколко основни функции.
  На първо място, когато това е служба, която спасява застрашен човешки живот. Поради това аз смятам, че действително колите на Спешната медицинска помощ трябва да ползват специален режим на движение.
  На второ място, това естествено са случаите, когато се предотвратява бедствие, засягащо живота на много хора, какъвто е случаят с Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност".
  На трето място, случаи, когато се предотвратява или трябва да се отиде незабавно на място на престъпление, когато е застрашен или засегнат човешки живот. В това отношение аз подкрепям там да бъде и Национална служба "Полиция".
  Приемам, че за определени държавни длъжности, преди всичко с ранг на президент, министър-председател, председател на Народното събрание, дори бих добавил и още няколко, Национална служба за охрана също трябва да ползва специален режим на движение. Но аз не мога да приема, че ние, депутатите в Народното събрание, трябва да ползваме този режим. Не мога да съпоставя нашата дейност, колкото и важна да е тя, с това, което досега изброих.
  Нещо повече, в това отношение ние можем да дадем действително един забележителен пример, че принадлежим към оная неголяма категория от хора, които могат да намерят в себе си политическата воля да се откажат от привилегии, които са им дадени. Зная, че веднъж дадени права, много трудно могат да бъдат отнети, но аз ви призовавам не само Народното събрание, но и текстът, който гласи, че специален режим на движение може да се ползва от други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи, е недопустимо да съществува в този си вид, защото това дава прекалено голяма свобода на министъра на вътрешните работи да отдава такъв режим на служби, които могат включително да злоупотребят с него.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): Знаеш ли с какви коли с движи вашия НИС?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Изхождайки от тези съображения, уважаеми господин председател, и като имам предвид, че ние имахме заседание на Комисията по транспорт и телекомуникации, аз мисля, че неволно председателят проф. Мирчев пропусна да спомене това, там, където ние бяхме решили нещо друго и то беше, че колите на Народното събрание да не ползват този режим, аз все пак настоявам колите на Народното събрание и текстът, свързан с други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи да отпадне от този текст. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Професор Мирчев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Текстът, който прочетох от името на Комисията по транспорт и телекомуникации по същество е сега действащият текст - чл. 91 от сега действащия закон. Ние само сме актуализирали наименованията на службите, които са се променили като структура, като наименование. Нищо повече.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Имате думата за дуплика, заповядайте.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Аз зная, че това, което предложи в момента председателят на комисията, е сега действащият текст на закона с актуализирани наименования. Но аз се изказах в подкрепа на вносителя - Министерски съвет, чиято теза беше изложена от представителя на изпълнителната власт, заместник-министъра. И аз я подкрепям. Това е всъщност предложението на действащия Министерски съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата по § 17.
  АНЕЛИ ЧОБАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председателстващ.
  Уважаеми колеги, искам само да припомня, че в същия този чл. 91 има една ал. 2, съобразно която специалният режим на движение се ползва само при необходимост. И аз се позовавам точно на този текст, на тази алинея, за да обясня на всички вас и на всички тези, които ще служат оттук насетне за специалния режим на движение на нашите коли, че понастоящем шофьорите на автомобилите на Народното събрание никога не са злоупотребявали с тази им привилегия, както всъщност я нарече нашият уважаван колега господин Иванов. Това обаче, според мен, не е привилегия. За нас това е една необходимост. Защото, господин Иванов, понякога и на народните представители се случва да реагират при спешни ситуации, като например земетръси и други природни бедствия, когато трябва много бързо да се придвижат до съответния регион. Още повече, че има много отдалечени краища на нашата страна и по този начин това е едно облекчение за нашата работа.
  Ето защо аз моля и предлагам като процедура да се подложи на гласуване текста така, както е предложен от комисията, както остана при гласуването в комисията. Нека вече да се подложи на гласуване в залата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Правилникът повелява друго - трябва да подложим на гласуване направеното предложение на господин Иванов.
  Има думата народната представителка госпожа Евдокия Манева.

  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам категорично да подкрепя предложението на Министерския съвет. Искам да кажа, че народните представители не са изпълнителна власт, нямат никакви задължения при земетръси и каквито и да е други случаи и ние сме тези, които трябва да дадем тон и пример и да се откажем поне от тази привилегия, която прави изключително лошо впечатление. И в моя избирателен район, и на много места в страната, в които съм била, съм чувала думи на упрек и недоволство за ползването на тази привилегия, затова ви призовавам да проявим принципност и да се откажем от тази привилегия като подкрепим предложението на Министерския съвет. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата госпожа Атанасова.
  АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами и господа! След 12 години опозицията се сети, че колите на Народното събрание не трябва да бъдат на специален режим.
  Питам аз защо ни е тогава имунитетът на депутати? До Варна, госпожа Манева, вместо да отидем за 4 часа, трябва да отидем за 6. Тогава да махнем колите и по-хубаво да си останем с влака. Благодаря. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Един момент!
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ((ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожо Атанасова, обръщам се към Вас, за да Ви кажа следното:
  В Тридесет и осмото Народно събрание аз като тогава член на управляващата коалиция подкрепих предложението на Иван Куртев за отпадане на специалния режим на движение за колите на Народното събрание. Можете да направите справка в стенограмите на Народното събрание.
  Второ, по отношение на имунитета на депутатите и на магистратите аз бях този, който заедно с група народни представители от управляващите Обединени демократични сили внесохме предложение в Народното събрание, което беше разгледано в края на м. март 2001 г., но не успя да получи необходимите, съгласно Конституцията, три четвърти или две трети, за да бъде подложено на второ гласуване, но ще ви дам извадка от моята пледоария в залата на Народното събрание за отпадане на този имунитет за нас, а разбира се и за магистратите.
  Надявам се, че когато в скоро време направим подобно предложение, ще бъдем подкрепени и от вас. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Заповядайте, господин Кръстьо Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Аз нямах намерение да вземам отношение, но искам да направя една реплика и да призова всички колеги от трите парламентарни групи, когато решаваме този въпрос да не гледаме в миналото и да не гледаме собствения си статут, а да гледаме какво става в България.
  В никакъв случай, аз ви гарантирам от утре, няма да се посрещне добре в публичен план - нито от обществеността, нито от хората, нито от медиите, едно наше специално преференциално решение. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Много моля! Никой да не говори от място, моля ви, колеги!
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: Вие сте много нетърпелив, господине. Има едно правило - да изслушате човека да си каже аргументите до края, а после възразявайте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Продължавайте, проф. Петков, моля!
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: Второ, аз смятам и това беше наше общо становище, ние предложихме един вариант, Народното събрание да не бъде приравнявано към другите институции, които ползват подобен режим с императивно закрепени в закона права. Нека да приемем това, което в комисията се е обсъждало - да има отделна алинея за Народното събрание, да няма специален, преференциален режим и да се даде възможност на председателя с някакво обозначение, за да има съдействие, но не и да има специални права. (Реплики.)
  Моля ви се, вие сте дошли тук в името на нов морал, госпожо!
  И ако искате да има нов морал, предложете нещо, което ще бъде различно от това, което дясната половина е предложила, наложила и от което сега се отказва.
  След няколко години можем да го пререшим, но сега от психологическа, народна и всякаква гледна точка не е добре да въвеждаме този режим. Ние няма да го подкрепим!
  Само право на председателя, закрепено в отделна алинея, за да преценява, за да има съдействие и да си вършим работата по-добре, а не да бъдем граждани, поставени в особена категория. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Д-р Пангарова, заповядайте, имате думата.
  НАДКА ПАНГАРОВА (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм работила дълги години в системата на Спешната помощ и трябва да ви кажа, че това, което се изтъква в момента като причина, че автомобилите на Народното събрание трябва да се ползват с предимства при такива ситуации е прах в очите на слепите. Това е просто параван, зад който да се запази една привилегия. Няма нито един такъв случай, в който народен представител пряко да е участвал или поне аз не съм запозната. Затова в името на новия морал, който сме обещали, ви моля да подкрепим това, което проф. Петков предложи - да се съдейства на тези автомобили, но да не се ползват с другите привилегии, които са за структурите с основни такива функции. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д р Пангарова.
  Не виждам други желаещи, които да вземат отношение по § 17.
  Подлагам на гласуване текста на § 17 така, както беше...
  Извинявайте, преди това ще подложа на гласуване предложението на господин Иван Иванов, което ясно беше формулирано, от текста на комисията да бъдат извадени думите "Народно събрание и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи".
  Моля, гласувайте за отпадане на тези два текста.
  Гласували 152 народни представители: за 45, против 93, въздържали се 14.
  Предложението на господин Иван Иванов, подкрепено и от госпожа Евдокия Манева, не се приема.
  Преминаваме към гласуване на § 17 така, както беше предложен от председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 162 народни представители: за 106, против 47, въздържали се 9.
  Текстът на § 19, предложен от комисията, е приет на второ четене.
  Преминаваме към следващите два параграфа.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 47, отложен от предишното заседание на Народното събрание. По този параграф беше проведена много дълга дискусия относно предложенията на народния представител Ремзи Осман и предложението на народния представител Иван Иванов. По същество техните предложения се отнасят до това в текста на вносителя в чл. 152, ал. 1, т. 3 да отпадне израза "съгласувано с министъра на вътрешните работи", а в т. 4 да отпадне израза "и министъра на вътрешните работи".
  Ако трябва, още веднъж ще прочета текста на комисията, който миналия път представих.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля Ви да го прочетете още веднъж.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага § 47, който става § 43, да придобие следното съдържание - чл. 152 се изменя така:
  "Чл. 152. (1) Министърът на транспорта и съобщенията:
  1. определя изискванията, на които трябва да отговарят водачите на моторни превозни средства от различните категории;
  2. определя изискванията за психологическа годност на водачите на моторни превозни средства и условията и реда за психологическото изследване на:
  а) кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите С, D, C1, D1, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус) и на тези, които се явяват на изпит, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки;
  б) на водачите, извършващи обществен превоз на пътници или товари, както и на председателите на изпитни комисии.
  3. съгласувано с министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката определя с наредба условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;
  4. съвместно с министъра на вътрешните работи определя с наредба условията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, както и реда за провеждане на изпитите на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление по реда на чл. 171, т. 1, буква "в".
  (2) Разрешение за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се издава на физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, от министъра на транспорта и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) За издаване на разрешението, лицата по ал. 2 подават заявление, към което прилагат и следните документи:
  1. копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  2. удостоверение за актуално съдебно състояние;
  3. декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност.
  (4) Разрешение за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се издава при следните условия:
  1. учебният кабинет, учебната площадка и учебните моторни превозни средства отговарят на изискванията и осигуряват извършването на обучението, съгласно наредбата по ал. 1, т. 3;
  2. преподавателите, които извършват обучението, притежават необходимите образование и квалификация, съгласно изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3.
  (5) Разрешението се издава в срок до 30 дни от датата на подаването на заявлението.
  (6) Министърът на транспорта и съобщенията отказва издаването на разрешение в случаите, когато кандидатът не отговаря на условията в наредбата по ал. 1, т. 3. Отказът се мотивира.
  (7) Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
  (8) Разрешението по ал. 1, т. 3 се издава за всеки клон, за срок 5 години.
  (9) Министерството на транспорта и съобщенията води регистър за издадените разрешения по ал. 1, т. 3.
  (10) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
  1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;
  2. с прекратяване дейността на търговеца или с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
  3. когато в 6-месечен срок от издаването на разрешението лицето не започне дейността си или в течение на 6 месеца не е упражнявало дейността си;
  4. с изтичане на срока, за който е издадено;
  5. по молба на неговия притежател.
  (11) Разрешението се отнема при нарушение на изискванията за издаване на разрешението или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението, съгласно наредбата по ал. 1, т. 3.
  (12) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощеното от него длъжностно лице по предложение на ръководителя на съответната служба за контрол по чл. 165 и чл. 166.
  (13) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
  (14) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.
  (15) Средните професионални училища, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием, не заплащат такса за издаване на разрешението по ал. 1, т. 3.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо правя процедурно предложение: когато се стигне до гласуване, направените от мен предложения за т. 3 и т. 4 да бъдат гласувани отделно от другите предложения, тоест т. 3 и т. 4 да бъдат гласувани заедно, но отделно от другите, тъй като по същество са различни от тях. Това е по § 47.
  Дами и господа народни представители, предишния път се опитах да се мотивирам защо направих тези предложения - да отпаднат думите "съгласувано с министъра на вътрешните работи". Започвам оттам, където свършихме.
  За последните 12 години Народното събрание и България успяхме да направим нещо, което е практика в европейските страни от дълги години. Ако в т. 3 и т. 4 на § 47 евентуално остане изразът "съгласувано с министъра на вътрешните работи", то тези, които изпитват кандидатите за водачи на моторни превозни средства, въпреки че на пръв поглед изглежда, че само ще бъдат съгласувани с министъра на вътрешните работи, изпитващите трябва да бъдат от МВР.
  Заблуждават се тези, които мислят, че КАТ има цялостната информация и може да изпитва по-добре от тези, които са завършили специални училища. Това са бившите полувисши институти, сега колежи над средното образование. Може да си генерал, но нямаш право да изпитваш, нямаш право да бъдеш инструктор.
  Заблуждават се тези, които смятат, че сержантите в КАТ могат да изпитват. Сержантът си е сержант и има право на контролира безопасността на движението по пътищата.
  Преди няколко години успяхме да изкараме МВР от тази система. Това приличаше на периода, когато министърът на отбраната трябваше да бъде гражданско лице. Помните този период, когато имаше реакция, че министърът на отбраната не може да бъде гражданско лице, че непременно трябва да бъде военен. Никъде в устройствения закон за МВР няма задачи и функции на МВР да се занимават с подготовката на водачи, с изпитването на водачи, кандидати за водачи или с изпитването и подготовката на тези инспектори, които утре или други ден ще бъдат преподаватели или изпитващи. В нито една европейска държава това нещо го няма. Министерството на вътрешните работи има строго официални функции, които трябва да изпълнява. Достатъчно е да се занимава с контрола за движение по пътищата в лицето на КАТ, но не и с изпитването.
  Какво ще се промени в случая, ако стане съгласувано с министъра на вътрешните работи?
  Първо, има лобисти и заявявам много сериозно от тази трибуна, че висши държавни служители от Министерството на вътрешните работи поотделно са привиквали депутати, та този текст да бъде приет в този вид. България е парламентарна република. Ако някой генерал иска да прокара някой текст, ще застане на трибуната тук и оттук ще защитава, а не да се крие и да привиква депутати.
  Уважаеми дами и господа, ако в МВР остане това, което казах, това означава, че там трябва да бъдат назначени 200 човека. Пак казвам, той може да е генерал, който и да е, но няма право да изпитва. Той трябва да е завършил специалния институт, трябва да е завършил колежа. Може да е инженер, може да е професор, той няма правоспособност да изпитва. Тоест, не бива да се заблуждаваме, че МВР щяло да изпитва най-добре.
  Уважаеми колеги, нека всеки от вас самостоятелно да реши това, което е направено преди 3-4 години, добре ли е или е лошо. Тези, които са изпитващи в момента, са хора с висока квалификация, хора, които са завършили специални институти. Те не са инструктори, те нямат право да бъдат инструктори. Някой се заблуждава, че инструкторът, който обучава шофьора, изпитва. Не е вярно. Този, който иска да бъде инспектор, няма право да обучава. Точно там е разграничението. Избираш: или си инспектор, или си инструктор, едното от двете. И предстои тези инспектори да бъдат държавни служители към Министерството на транспорта и съобщенията. Какво по-хубаво от това? Те ще бъдат служители в Министерството на транспорта и съобщенията.
  И задавам един въпрос: откъде Министерството на вътрешните работи ще намери пари за 200 инспектори? Това е един начин тези, които се пенсионираха от тези служби, да се върнат на работа и едно силово министерство, министерство, което по принцип се е ангажирало само с контрола по пътищата, да влезе в един процес да изпитва шофьорите. Питам ви, уважаеми колеги, тогава защо инженерите, които завършват специалност "Двигатели с вътрешно горене" не се изпитват от Министерството на вътрешните работи? Защо учителите, които завършват висше образование, които преподават на децата "Безопасност на движението", не се изпитват от Министерството на вътрешните работи? По тази логика Министерството на вътрешните работи трябва да изпитва и всички учители, включително и тези, които са в съдебната система.
  Дами и господа и представители на Министерството на вътрешните работи, достойно оттеглете този текст. И ви призовавам, уважаеми народни представители, да подкрепите моите две предложения - по § 47 и по § 48. Въпреки че има обвинения, че някой защитавал някакви интереси, бях достатъчно откровен с вас. Нека пътят, по който сме тръгнали от 3-4 години, както е и във всички европейски държави, МВР да се занимава само с функциите, по които му се дават права от устройствения закон на МВР, Министерството на отбраната да се занимава само с правата, които му се дават от съответния специален закон. Оттам нататък, ако някой от вас ми посочи една европейска държава, където полицията да изпитва, аз ще оттегля предложението си. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Има думата господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Абсолютно подкрепяйки тезата, която разви преди малко нашият колега Ремзи Осман, искам да дам още един довод във връзка с това, което той говори. Не може да съществува принцип, при който институцията, която дава свидетелство за правоуправление, да може и да отнема същото свидетелство за правоуправление. Това е много сериозен принцип, който трябва да бъде съблюдаван в текстовете. Защото, ако този принцип не залегне в нормите, които приемаме, има условия за корупция.
  Има органи, които издават, има и органи, които регулират този процес. При всички положения нормите, които приемаме, трябва да развързват двете функции. Това беше като една добавка, според мен много сериозна, много сериозен принцип към тезата, която нашият колега разви преди малко. Аз съм абсолютно съгласен с това, което той разви, но, разбира се, тук са важни и принципите, които важат в Европейския съюз, за стандартите на Европейските държави.
  Ние подкрепяме тезата, която господин Ремзи Осман разви. В комисията имаше дебати и аз не знам защо, господин председателю на комисията, там говорим нещо, развиват се тези от народни представители и е недопустимо хора от изпълнителната власт да осъществяват неформални контакти, независимо какви са - генерали и пр., с народни представители и да налагат волята на Министерството на вътрешните работи. Това е недопустимо. Напротив, органът, който законодателства, и органът, който осъществява контрол върху изпълнителната власт, е Народното събрание. Аз не знам как някои хора от изпълнителната власт под ниво министър могат да си позволяват да осъществяват такива контакти, да лобират за неща, които имат икономически привкус. Отделен е въпросът, че тези хора в момента имат висок рейтинг. Ще ви моля наистина Народното събрание да има волята да пресече тези неща.
  И още нещо. Не можах да разбера, господин Мирчев, дали от това, което прочетохте, отпадна Законът за юридическите лица с нестопанска цел от ал. 2. Нека да се знае при гласуването.
  И още нещо. Все още не съм наясно в Преходните и заключителни разпоредби вкаран ли е текст, който да дава гаранция - вчера при четенето председателят на Народното събрание подкрепи тази теза, - че императивно няма да бъдат сменяни свидетелствата за правоуправление и регистрационните талони на моторните превозни средства. Все още не сме наясно по този въпрос. Пак повтарям, че това са икономически интереси. И затова нека да видим текста. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Господин Аталай, заповядайте.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги, наистина дебатите са разгорещени, така бяха и в комисията. Аргументите, които ни предоставиха колегите Ремзи Осман и Благой Димитров, са неоспорими. Основното, на което сме се базирали винаги, е било уважението ни към Министерството на вътрешните работи и смятаме, че през последните 3 години, откакто влезе в сила предишният закон, в България се издигна авторитетът на Министерството на вътрешните работи от това, че те се оттеглиха от функцията си на надзирател. За нас Министерството на вътрешните работи има особени функции, и това са функциите, с които се занимават в момента, и не би било редно те отново да се върнат обратно към онези функции, в които, когато един от нашите съграждани отива на изпит, намирайки до себе си един униформен, преценявайки възможността на пътната ситуация, че до него има униформен, той вече не е в същата ситуация, в която спокойно може да управлява моторното превозно средство. По този начин допуска съответни грешки и не може да получи свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство.
  Аз съм напълно убеден, че и Министерството на вътрешните работи разсъждава точно така. И те са на мнение, че не би трябвало наново да се извика призракът на надзирател на служителя на Министерството на вътрешните работи, още повече, че и в Европа, там, където сме тръгнали, и днес сменяме закона точно с идеята да приравним изискванията за движението по пътищата и тяхното обучение с европейските виждания, това е така. Затова не би трябвало днес народните представители насила да накараме Министерството на вътрешните работи да влезе във функцията си на изпитващ.
  Затова, колеги, аргументите на колегата Ремзи Осман и на всички други колеги са точно в тази насока и ние трябва да помогнем на служителите от Министерството на вътрешните работи с ясното съзнание, гласувайки да отпадне в т. 3 и да остане обучението само в ръцете на Министерството на транспорта. Тук искам обаче да наблегна, че във втората част, когато поради едно или друго нарушение е отнето свидетелство за управление на гражданина - при повторно явяване на изпит, така наречените поправителни изпити, там има място да присъства служителят на Министерството на вътрешните работи.
  Господин председателю, колеги, приканвам ви да не оставяме в неудобна ситуация служителите на Министерството на вътрешните работи и да ги освободим от това задължение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Господин Иван Иванов има думата.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът за присъствието на Министерството на вътрешните работи в Закона за движението по пътищата стана знаков. Аз направих и в предишните заседания изказвания по този въпрос. Искам с голямо съжаление да отбележа, че измененията, които се правят в закона, в тази насока наистина носят дух на ретроградност. Защото в един граждански закон се засилва неправомерно присъствието и участието на Министерството на вътрешните работи. Ярък пример в това отношение е именно чл. 152 в § 42 на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Тук аз съм вносител на две предложения, които съвпадат с предложенията на господин Ремзи Осман. Смятам, че в точки 3 и 4 е абсолютно неправомерно, неоправдано да се съдържат текстове "съгласувано с министъра на вътрешните работи" и "съвместно с министъра на вътрешните работи" за две дейности, които носят абсолютно ясен граждански характер. А това е наредба за определяне условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност и след това за провеждане на изпита. Това е една дейност, която наистина в целия Европейския съюз е изцяло гражданска и е поверена именно на граждански органи. Това - първо.
  Второ, особено тревожно е, че това засилване на влиянието на МВР в закона се прави под един много благовиден претекст - че там, където присъства МВР, там има спокойствие, там няма катастрофи. Това не е вярно. Министерството на вътрешните работи има ясно дефинирани зони, в които трябва да упражни своята дейност и това е контролът на движението по пътищата. Аз апелирам, тук има и представители на Министерството на вътрешните работи, тази дейност те да изпълняват перфектно. Защото ние наблюдаваме, че тя именно не се изпълнява на това ниво, на което се изисква. А иначе, ако ние разсъждаваме по този популистки начин, за който току-що стана въпрос, тогава трябва да искаме и във висшите учебни заведения, когато изпитваме един студент по мостове и конструкции, да поставим представител на МВР, който да следи за нивото на неговите знания, защото иначе може да построи мост, който да предизвика големи аварии. Разберете, ние сме длъжни да защитим параметрите на отделните ведомства, включително на Министерството на вътрешните работи, и това е контролът върху движението по пътищата. В противен случай навлизането в други зони не е нищо друго, освен отстояване на ведомствен интерес, наистина с определен кадрови и икономически привкус.
  Преди два дни при разискването беше казано, и това го подчерта и председателят на Народното събрание проф. Герджиков, че в ал. 3, т. 1 текстът "или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел" трябва да отпадне. От текста, който прочете проф. Мирчев, разбирам, че той е отпаднал. Но настоявам да бъде прието и апелирам към народните представители да приемат поправките, които и господин Ремзи Осман и аз сме предложили за точки 3 и 4 в ал. 1 на чл. 152.
  Последното, което искам да кажа, е, че действително за да се избегне всякакво съмнение, че чрез наредба може да започне подмяната на регистрационните талони, правилно е в Преходните и заключителни разпоредби да има текст, който да разсее тези съмнения. В противен случай ние отново ще изправим всички водачи на моторни превозни средства пред една ситуация да се налага до голяма степен безсмислено да подменят в кратки срокове своите талони.
  Завършвайки, искам да се обърна към господин председателя на комисията проф. Мирчев, че по предния текст, който гласувахме, за съжаление той не докладва това, което комисията реши в свое извънредно заседание, а именно да се премахне специалният режим на движение на колите на Народното събрание, като се заменят само със стикер и с две лампи отпред, но извън специалния режим на движение. Разбира се, текстът вече е гласуван и аз само това мога да кажа и да благодаря на моите колеги от СДС, които подкрепиха единодушно моето предложение за отмяна на специалния режим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Има думата заместник-министърът на вътрешните работи господин Стоилов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН СТОИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми да ви запозная със становището на Министерството на вътрешните работи, което категорично подкрепя предложенията на комисията. Предвид възникналите спорове по нивото на координация между отделните министерства при решаване въпроса за подготовката на водачите на моторни превозни средства и с проверката на техните знания преди получаване на свидетелство за правоуправление на моторни превозни средства, изразяваме следното становище.
  Считаме за полезно с оглед безопасността на движението в страната всички нормативни и поднормативни актове да се готвят съвместно от министерствата, на които е възложено изпълнението на закона, без да се изземват изпълнителските функции съгласно тяхната компетентност.
  Тук бих желал да отбележа, че Министерството на вътрешните работи посещава, регистрира и води статистически отчет за пътнотранспортните произшествия, настъпили на територията на страната, контролира и води на отчет нарушенията на водачите на моторните превозни средства. В тази насока извършва анализи и провежда определена научноизследователска работа в рамките на Института по криминалистика и криминология при Министерството на вътрешните работи с цел подобряване безопасността на движението.

  На тази основа е натрупана достатъчно информация, за да можем ние да управляваме системата водач - автомобил - път - околна среда и при тяхното умело използване от всички заинтересовани министерства и обществени организации, според нас, биха се постигнали значително по-добри резултати по безопасността на движението.
  В тази връзка и с оглед дебата по чл. 152, ал. 1, т. 3, считаме, че съгласуването, което ще се изразява в даване на становище по създавания документ, може да бъде само от полза за неговото качество.
  По т. 4 - предложенията за съвместно разписване на наредбата по този проблем са продиктувани от факта, че правоспособността за управление на моторните превозни средства се доказва и с притежаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, което се издава от Министерството на вътрешните работи по силата на Закона за Министерството на вътрешните работи и Виенската конвенция.
  Съгласно Директивата на Съвета на Европейската общност № 91 държавите-членки трябва да взимат необходимите мерки и да гарантират, че бъдещите водачи притежават знания и умения и демонстрират поведение, необходимо за управлението на моторното превозно средство.
  Именно поради тези изисквания считаме, че правилата за взаимодействие и контрол следва да бъдат разписани от двете министерства.
  В същата точка се решава и въпросът за провеждане изпитите на лицата, на които е наложена мярка "Проверочен изпит поради незнание", което се налага от контролните органи на Министерството на вътрешните работи. Тук също са и изпитите на лицата, които са загубили правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Така че в тази връзка ние считаме участието на Министерството на вътрешните работи при подготовката на наредбата да бъде с едно съгласувателно становище на министъра на вътрешните работи.
  Освен това искам да обърна внимание, че до този момент основният дебат в крайна сметка се върти около това ще участва ли Министерството на вътрешните работи при провеждането на изпитите. Уважаеми господа народни представители, ние бихме желали да акцентуваме на много по-важни въпроси, а именно участието на Министерството на вътрешните работи при подготовката на програмите за обучение и провеждането на изпитите на водачите на моторни превозни средства. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря на заместник-министър Стоилов.
  За процедурен въпрос има думата народния представител Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, когато министри или заместник-министри взимат думата, обърнете им внимание, когато ни четат лекция. Не е ставало въпрос само за изпитващи. Да не подвеждат Народното събрание! Много ясно казах, че от две, от три години насам откакто МВР не се занимава с този въпрос има по-малко убити, а има повече автомобили и повече водачи. Когато МВР правеше това имаше повече убити и по-малко автомобили. Вие изберете!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин Осман.
  Има ли други желаещи?
  Заповядайте, господин Саралийски.
  ИСМЕТ САРАЛИЙСКИ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, тъй като имам предложение по чл. 152, бях длъжен да изразя становището си по дискусията, която върви в момента.
  Аз смятам, че позицията, която колегата Ремзи Осман демонстрира и доказа със съответните мотиви, заслужава да бъде подкрепена. Само за ваше сведение, колеги, искам да ви информирам, че в момента има действаща Наредба № 31 на министъра на транспорта и съобщенията, съгласувана с министъра на образованието и науката. Съобразно тази наредба и Инструкцията за провеждане на изпити с кандидат-шофьори върви процесът за обучението и полагането на изпити от кандидатите за водачи. По съответния законов ред в страната има придобили правоспособност да провеждат изпитите около 200 души. В посоката, в която вървим - с текстовете на вносителя и варианта, който комисията предлага на вашето внимание, има опасност тези хора, след като веднъж са получили по съответния законов ред правата да извършват една определена дейност, да загубят това право без никакво законово основание. А законовото основание ще бъде това, което ние бихме могли да създадем като прецедент.
  Затова аз оттеглям позицията си в предложенията, които съм направил, и подкрепям предложението, което прави колегата Ремзи Осман. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Саралийски, имате предвид предложенията, направени по чл. 152 заедно с народните представители Рамадан Аталай и Йордан Мирчев, така ли?
  ИСМЕТ САРАЛИЙСКИ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Оттегляте ги. Благодаря.
  Има ли други колеги, които да желаят думата по § 47? Не виждам.
  Предложението, направено от народните представители Йордан Мирчев, Исмет Саралийски и Рамадан Аталай по чл. 152 се оттегля и аз няма да го подложа на гласуване.
  Има направено процедурно предложение от народния представител Ремзи Осман, който има внесени предложения по § 47 - в чл. 152 да се направят изменения: т. 1 - по ал. 1 - букви "а", "б" и "в" и т. 2 - в ал. 2 също изменение - букви "а" и "б".
  Господин Осман, ако не се лъжа, Вие предложихте да се гласува поотделно.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Точки 3 и 4 заедно - основният текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Иванов, част от Вашето предложение се съдържа в текста на комисията.
  Уважаеми колеги, съгласно направените процедурни предложения, преди да преминем към гласуване на цялостния текст по § 47, който става § 42, и по-специално в неговия чл. 152, предлагам да бъдат гласувани поотделно: текста на т. 3, а именно:
  "3. съгласувано с министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката определя с наредба условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;".
  И т. 4:
  "4. съвместно с министъра на вътрешните работи определя с наредба условията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, както и реда за провеждане на изпитите на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление по реда на чл. 171, т. 1, букви "б" и "в"."
  По тези два текста предложението е да отпадне изразът "министъра на вътрешните работи".
  Моля, гласувайте предложението от текста на т. 3 да отпадне изразът "съгласувано с министъра на вътрешните работи" и от т. 4 - "съвместно с министъра на вътрешните работи".
  Гласували 184 народни представители: за 106, против 76, въздържали се 2.
  Предложението, направено от народния представител Ремзи Осман и подкрепено от другите народни представители, които взеха отношение, се приема.
  Заповядайте, проф. Мирчев.


  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Има предложение в ал. 2 думите "или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел" и в ал. 3, т. 1 "или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел" да отпаднат.
  Това е от предишното заседание, което и проф. Герджиков подкрепи, така че моля и това да бъде подложено на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте така направеното предложение.
  Гласували 160 народни представители: за 144, против 15, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Моля, гласувайте § 43 така, както беше докладван от председателя на комисията.
  Гласували 157 народни представители: за 153, против 2, въздържали се 2.
  Текстът на § 43 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, и последният отложен § 48 от миналото заседание. Тук стои същият проблемът.
  Предложение на народния представител Ремзи Осман: в чл. 153, т. 1 да отпаднат думите "и министъра на вътрешните работи".
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 48, който става § 45:
  "§ 45. Член 153 се изменя така:
  "Чл. 153. Министърът на образованието и науката:
  1. утвърждава учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;
  2. утвърждава учебната документация и определя условията и реда за придобиване на правоспособност за обучаване на водачи на моторни превозни средства;
  3. след съгласуване с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията утвърждава учебната документация и определя условията и реда за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на моторни превозни средства;
  4. съвместно с министъра на вътрешните работи утвърждава учебната документация за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на точките, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има ли други желаещи? Не виждам.
  Уважаеми колеги, поставям на гласуване текста на § 45 относно чл. 153, така както беше докладван от председателя на комисията.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Какво гласуваме?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това, което докладва председателя на комисията. (Реплики от залата.)
  Има предложение в т. 3 да падне словосъчетанието "след съгласуване с министъра на вътрешните работи".
  Имате предложение ли, господин Иванов? Заповядайте.
  Моля ви, отменете гласуването.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Господин председател, аз ще бъда съвсем кратък и няма да излагам доводи, които вече казах. Тъй като част от предложението ми е възприето от комисията и е включено в предложението, което е редакция на комисията, остават само две точки. Това е също, както и в предното гласуване, а именно: в § 48, който става § 45, чл. 153 в т. 3 и т. 4 да отпаднат думите "след съгласуване с министъра на вътрешните работи" и респективно "съвместно с министъра на вътрешните работи", отново поради характер на дейности, които носят чисто граждански характер.
  Господин председател, правя формално предложение за гласуване на тези две предложения за отпадане на току-що прочетените от мен текстове за т. 3 и т. 4, които са "съгласувано с министъра на вътрешните работи", респективно "съвместно с министъра на вътрешните работи". Едва след това да се подложи на гласуване текстът, който прочете проф. Мирчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Всъщност имате аналогично предложение на това, което предлага и Ремзи Осман, така ли да Ви разбирам? (Неразбираеми реплики.) Не, всичко е ясно. Въпросът е изяснен след съгласуване с председателя на комисията.
  Заповядайте, господин Костурски.
  ТОДОР КОСТУРСКИ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ако направим една аналогия с това, което гласувахме досега, смятам, че ще направим грешка. Ако в предишния параграф ставаше въпрос за това евентуално кой ще участва в изпитните комисии, сега става въпрос за едно участие на Министерството на вътрешните работи при утвърждаване или при съставяне на учебни програми.
  Така че, ако основният мотив в предишното гласуване беше затова, че ще има представители на Министерството на вътрешните работи и те ще имат пряко участие в изпитните комисии и при изпитването, сега няма такъв проблем. Аз мисля, че не бива да оставаме настрана Министерството на вътрешните работи при решаване на тези проблеми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие държите да остане "съгласувано с министъра на вътрешните работи", така ли?
  ТОДОР КОСТУРСКИ: Да, както е предложението на комисията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви. Ясно е.
  Господин Ремзи Осман има думата.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да се обърна към колегата. Не е въпросът само до учебните програми. Тук става въпрос не за кандидати за водачи на моторни превозни средства, а става въпрос за тези, които искат да придобият правоспособност да бъдат изпитващи инспектори. Това се прави от страна на министъра на образованието и науката. Затова трябва да бъде в Министерството на образованието и науката, съгласувано с министъра на транспорта. Винаги е било така. И затова тук трябва да отпадне "Министерството на вътрешните работи", защото с учебните програми се занимава министърът на образованието и науката, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията.
  Тоест, и в този случай аз не виждам мястото на Министерството на вътрешните работи да участва в този процес. Никога не е било така. Пак повтарям, никога не е било и е имало добри резултати.
  Затова моето конкретно предложение, господин председател, е в т. 3 да отпаднат думите "с министъра на вътрешните работи".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: А точка 4 остава така, като е?
  РЕМЗИ ОСМАН: Уважаеми колеги, ако обърнете внимание, точно в т. 4 е мястото на МВР и това остава - "съвместно с министъра на вътрешните работи утвърждава учебната документация за допълнително обучение". Това е за тези, които искат да си възстановят точките. Там е мястото на МВР и това остава в т. 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, вече има яснота.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението си по т. 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви много.
  Уважаеми народни представители, поставям на гласуване предложението, направено от народния представител Ремзи Осман и подкрепено от народния представител Иван Иванов - в т. 3 да отпаднат думите "с министъра на вътрешните работи".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 163 народни представители: за 82, против 78, въздържали се 3.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване целия текст на § 45, чл. 153 с направената поправка така, както беше прочетен от председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 142 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 2.
  Текстът на § 45, чл. 153 с направената поправка е приет на второ четене.
  Професор Мирчев, мисля, че приключихме?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Има още едно предложение, господин председател, което беше дадено от народния представител Благой Димитров. В Заключителните разпоредби да запишем още един нов параграф със следното съдържание:
  "Въвеждането на свидетелство за регистрация на моторните превозни средства по чл. 141, ал. 1 се извършва при първоначална регистрация, промяна в регистрацията на моторните превозни средства и в съответствие с изискванията на Европейския съюз."
  Това беше направено като устно предложение от господин Благой Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Кога, професор Мирчев?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: На предишно заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми господин председател, ние сме на второ четене. Много ви моля. Вие предлагате цял нов текст.
  Има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Благой Димитров, формулирайте ясно и точно предложението си съгласно правилника.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Прочетеният текст, първо, е предложен за яснота на практика от Министерството на вътрешните работи чрез Комисията по транспорт и телекомуникации.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Защо не е докладван досега? Няма го в доклада.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Аз не зная вашите очаквания какви са. Всъщност мен не ме засяга какви са вашите очаквания.
  Това, което беше прочетено от председателя на комисията господин Мирчев, означава - все пак да стане ясно за какво става дума, защото мисля, че за всички народни представители е важно - че на всяко моторно превозно средство, което подлежи на регистрация и след приемането на закона се купува на втора ръка, му се подменят регистрационните талони съгласно новите изисквания на чл. 141, ал. 1.
  Искам да ви дам един пример, който според мен е важен за мнозинството. Купувате автомобил втора ръка за 150 лв. и автоматически ви се издава регистрационен талон, да речем, за 300 лв. Това означава този текст, който в момента се предлага.
  В комисията обсъждахме друг вариант. Новите возила, които се купуват не на втора ръка, или возилата, които излизат извън границата в рамките на Европейския съюз, да имат регистрационни талони съгласно изискванията на чл. 141, ал. 1. Това обсъждахме, но за съжаление този текст аз не го виждам.
  Още веднъж за залата да е ясно, господин Кисяков пое ангажимент, включително и пред медиите - господин Кисяков, Вие дадохте едно интервю, което излезе в медиите - че само возилата, които излизат извън граница или новите возила...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Димитров, нека да не коментираме пресата. Какво предлагате?
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Аз предложих един текст, който беше видоизменен, господин председателю, от вносителя, на практика чрез комисията. Казвам още веднъж, това е Министерството на вътрешните работи. Това означава, ако гласуваме този текст. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Преди това, извинявайте, господин председател, аз искам да дам думата на господин Кисяков - ръководител направление "Пътна полиция" към Министерство на вътрешните работи, да внесе яснота и най-важното - да убедите народното представителство в необходимостта от този текст. Въпросът, който дискутираме, е доста специфичен.
  Господин Кисяков, заповядайте.
  АЛЕКСИ КИСЯКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Въпросът за въвеждане на нов регистрационен талон е въпрос за приобщаване на нашата регистрация съобразно изискванията на Европейската директива. Въвежда се нова структура на показателите в регистрационния талон. Редица нови показатели, които в момента не съществуват, като натоварване на ос, ниво на вредните газове и т.н. - много повече са показателите, които в момента се използват от европейските държави за събиране на такси - които ще се използват и от нашите служби за събиране на допълнителни такси. Така че тук става дума за промяна на структурата на масива на моторните превозни средства по отношение на техните показатели.
  В момента, в който се въведе свидетелството, което е задължение да го въведем по Глава девета "Транспортна политика" за приобщаване към Европейския съюз ще има едно-единствено регистрационно свидетелство, а именно това новото, с всички тези изисквания. Всяко моторно превозно средство, на което му се наложи да бъде регистрирано, да бъде сменена собствеността и някакви други промени, ще получи именно това ново свидетелство. Други свидетелства няма да има.
  Съмненията, че може да се направи подмяната на свидетелствата за кратко време, както беше с документите за самоличност, не са основателни, защото в нито един нормативен документ не е записан срок за подмяна. Или всяко лице, гражданин, който има нужда да регистрира моторно превозно средство, ще получи новото регистрационно свидетелство. Ако се наложи ограничение по пътуването в Европа, всички, които излизат, ще трябва да си сменят регистрационните талони.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин председател на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В доклада на комисията няма такова предложение. То възникна впоследствие и аз ще Ви моля още един път да прочета това, което предлагаме. Предложението е да се създаде нов параграф, който да отиде на систематичното си място:
  "Въвеждането на свидетелството за регистрация на моторни превозни средства по чл. 141, ал. 1 се извършва при първоначална регистрация, промяна в регистрацията и в съответствие с изискванията на Европейския съюз."
  Има такъв талон, който беше демонстриран пред комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм един от хората, които винаги в своите изказвания подчертават необходимостта от максимално бързо и плътно съгласуване на нашите документи с тези на Европейския съюз. Но вие знаете, че през последните две години и половина подмяната на свидетелствата за правоуправление се превърна в една одисея, която, уви, все още не е завършила за част от водачите на моторни превозни средства.
  Текстът такъв, какъвто сега се предлага от вносителите, означава тази одисея да бъде заменена с втора такава, защото реално ще се наложи практически в рамките на 2-3 години подмяната на регистрационните талони на всички моторни превозни средства.
  Считам, че поне към настоящия момент ние нямаме готовност, а и българските граждани, нека да го кажем честно, нямат готовност за това следващо действие.
  Там, където е абсолютно необходимо издаването на нови регистрационни талони и това би следвало да залегне в тази последна разпоредба, е в два случая: когато се придобива моторно превозно средство при първоначална покупка и му се издава регистрационен талон при първоначална регистрация и второ, когато моторни превозни средства напускат територията на България, най-общо. Всеки може да отиде до страна-членка на Европейския съюз. В тези два случая аз подкрепям ние да запишем такъв текст, но това да бъдат случаите, когато категорично се изисква издаването на нов регистрационен талон.
  Останалото в предложението на вносителя аз не го подкрепям. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Иванов. Тази Ваша позиция Вие ще я покажете, демонстрирате чрез Вашето гласуване.
  Моля, гласувайте допълнителния § 84 така, както беше докладван от председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Гласували 145 народни представители: за 94, против 40, въздържали се 11.
  Последният допълнителен § 84 е приет на второ четене.
  С това е приет и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, внесен от Министерския съвет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, разрешете да благодаря преди всичко на народните представители, на членовете на комисията, на вносителите.
  Да кажа честно, това беше един изключително тежък закон, който в продължение на месец и половина беше разглеждан на повече от 10 заседания на комисията, беше разглеждан от създадени работни групи.
  Още веднъж благодаря на всички за активното им участие и в подготовката, и в приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, проф. Мирчев.

  Продължаваме нашата работа по програмата за работа на Народното събрание, а именно с т. 5:
  ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
  Има няколко законопроекта.
  Вносител на първия законопроект е Нонка Матова. Този проект е внесен на 1.11.2001 г.
  Весела Лечева, Мария Гигова, Наим Наим и Николай Николов са внесли друг законопроект на 21 януари 2002 г.
  Има и трети законопроект - на Министерския съвет, внесен на 19 февруари 2002 г.
  Има думата заместник-председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта госпожа Мария Гигова.
  ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ГИГОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще ви представя и трите доклада.

  "ДОКЛАД
  относно законопроект № 154-01-70 за изменение и
  допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
  внесен от Нонка Матова - народен представител на
  1.11.2001 г.

  На свои редовни заседания, проведени на 15 ноември, 6, 13 и 20 декември 2001 г. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
  На заседанията присъстваха министър Моллов и господин Христо Константинов - и.д. председател на ДАМС.
  Законопроектът бе представен от госпожа Нонка Матова - вносител. В мотивите си тя изложи, че промените, направени в закона през 1996 г. и 2000 г., не са довели до желаната ефективност и високо ниво на правовия ред в спорта. Това налага развитие на принципа на самоопределение на субектите в националната спортна система. Същевременно липсва правен режим за спортните обекти и съоръжения. Действащият закон не формулира различия между аматьорския и професионалния спорт.
  Отношение по внесения законопроект взе министър Моллов като изрази становище, че с нищо няма да се помогне на спорта, а до голяма степен ще се увеличи бюрокрацията при въвеждането на регистъра на спортните обекти в общините. По отношение на замяната на лицензионния режим с регистрационен не е подходящо, тъй като се понижават изискванията, със случая за получаване на лиценз всеки клуб и всяка една федерация трябва да отговарят на някои изисквания, които гарантират реда, нормите и правилата на работа. Законът се нуждае от промяна в значително по-важни раздели. Предлаганата промяна за данъчни облекчения, съгласно българското законодателство, такива се дават в специалните закони.
  Изказаните мнения в хода на дискусията бяха в посока, че законът се нуждае от по-задълбочени промени, които биха могли да предизвикат съществени промени в сегашното състояние на спорта.
  След приключване на дебатите и проведеното гласуване: "за" - 4 гласа, "против" - 0 гласа, "въздържали се" - 3 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 154-01-70 от 1.11.2001 г., внесен от Нонка Матова."

  "СТАНОВИЩЕ
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  физическото възпитание и спорта, № 254-01-8 от 23.1.2002 г.,
  внесен от Весела Лечева, Мария Гигова, Наим Наим и
  Николай Николов

  На свое редовно заседание, проведено на 7 февруари 2002 г. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Весела Лечева и група народни представители.
  На заседанието присъстваха господин Неждет Моллов - министър, госпожа Стефка Костадинова - заместник-председател на ДАМС и др.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Весела Лечева. В мотивите тя посочи, че една от главните причини за промяна на закона е ниският ранг на държавната институция. Непрекъснатите промени в нея са довели до това, че до момента не е утвърдена държавна политика за насърчаване и подпомагане на младежките дейности. Въпреки изричното формулиране на Закона за физическото възпитание и спорта той не стимулира създаването на необходимите условия за системно практикуване на физическо възпитание и спорт в големи мащаби. Особено тежко е състоянието на ученическия и студентския спорт. В повечето случаи е формално участието на общините в подпомагането на училищата и университетите. Това налага сериозни промени в закона, като за целта се възродят ученическите спортни секции и отбори.

  Трябва да се признае, че повечето текстове от сега действащия закон не се познават или когато се знаят, не се прилагат. С промените се отстраняват проблеми в българския футбол. Премахването на задължителното изискване професионалните клубове да бъдат акционерни дружества. Подобряване на режима за контрол и управление на спортните бази.
  В хода на дискусията изказванията бяха в посока, че промените, предлагани в законопроекта, са наложителни. Философията им има много положителни пунктове, с което се цели подобряване постиженията на българския спорт и условията за спортуване на младото българско поколение. Естествено е, че с измененията не могат да бъдат решени всички проблеми в спорта, но са крачка напред в посока развиване на законодателството в тази област.
  Изказани бяха мнения, че за преобразуването на Държавната агенция за младежта и спорта в Министерство на младежта и спорта е необходимо предложение на министър-председателя. Съгласно чл. 84, т. 7 от Конституцията на Република България единствено министър-председателят има право да предложи тази структурна промяна.
  Всички изказали се изразиха становище, че отмяната за задължително изискване професионалните клубове да бъдат акционерни дружества е наложителна във връзка с прозрачността в професионалния спорт и обществената информираност относно собствеността на футболните клубове. В голяма степен промените, които се предлагат за увеличаване на часовете по физическо възпитание в училищата, са много важни за здравословното състояние на младите хора. С предлагания законопроект се създават условия за по-добро управление на спортните бази и за тяхното ефективно стопанисване.
  След приключване на дебатите и проведеното гласуване, беше прието следното становище:
  С 14 гласа "за", без "против" и без "въздържали се" Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 254-01-8 от 23 януари 2002 г., внесен от Весела Лечева, Мария Гигова, Наим Наим и Николай Николов."

  "С Т А Н О В И Щ Е
  по законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за физическото възпитание и спорта
  № 202-01-12 от 19 февруари 2002 г., внесен от
  Министерския съвет

  На свое редовно заседание, проведено на 28 февруари 2002 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерския съвет на Република България.
  На заседанието присъстваха господин Неждет Моллов - министър, и господин Васил Иванов - председател на Държавната агенция за младежта и спорта.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Неждет Моллов - министър. В изказването си министърът изложи мотивите за предлаганата промяна на закона, а именно функциите на Държавната агенция за младежта и спорта да се поемат от Министерство на младежта и спорта. Необходимостта от тази промяна е създаване на условия за пълноценно осъществяване на всички дейности, свързани с развитието на младежта и спорта в страната. Органът на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика по въпросите на младежта и спорта, следва да бъде министър, който като член на Министерския съвет ще може да участва пряко в държавното управление и в провеждането на държавната политика.
  В хода на дискусията възникнаха въпроси относно бъдещата структура на министерството и малкият бюджет за 2002 г. на Държавната агенция. Изказаните мнения бяха в посока, че е необходимо повишаване на ранга на институцията, с което ще се постигне пълноценното осъществяване на държавната политика и нейните приоритети.
  След приключване на дебата и проведеното гласуване беше прието следното становище:
  С 9 гласа "за", без "против" и 2 "въздържали се", Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 202-01-12 от 19 февруари 2002 г., внесен от Министерския съвет на Република България."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Гигова.
  Давам думата на вносителите на трите законопроекта.
  Госпожо Матова, имате думата.
  НОНКА МАТОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Законът за физическото възпитание и спорта в Република България, приет от Народното събрание през 1996 г. и последвалите промени по него до 2000 г. поставиха началото на съвременната регламентация на спортните отношения. Наред с редица достижения, Законът за физическото възпитание и спорта не доведе до желаната ефективност и високо ниво в правовия ред на спорта. Причините за това са в динамичното развитие на спортното законодателство в Европа, както и в отделните държави на Европейския съюз, така и в развитието на спортните отношения в Република България. Законът декларира основни принципи, но не ги отстоява последователно в специалните му текстове, което води до необходимостта от наложителни промени върху основата на приемствеността с цел развитие на спортните обществени отношения.
  Необходимо е развитие на принципа на самоопределение на субектите в националната спортна система, спортните организации в рамките на закона - те са на териториален принцип. В момента съществува един луфт. На териториален принцип няма кой да развива спорта. Премахване на административно-принудителните форми в управление на организациите чрез отмяна на лицензионния режим за извършване на обществената им дейност и замяната му там, където е необходимо, в смисъл на ниски нива, в сферата на клубовете с регистрационен такъв. И в момента съществува регистър, който се извършва, от една страна, по линия на Държавната агенция за младежта и спорта, чрез който се регистрират съответните спортни формации, а от друга страна, общините следва да бъдат задължени да водят двоен регистър, в който да въвеждат спортната собственост по места в спортните клубове с цел избягване на така наречените мъртви клубове, както и спортистите, включително и медицинското обслужване.
  Действието на Закона за физическото възпитание и спорта прилага стеснително основните принципи, като се ограничава свободното сдружаване в многофункционални спортни организации по тяхна инициатива. Законът концентрира неспецифични за държавната администрация функции, което сведе до минимум гражданската инициатива на хората за сметка на така нареченото меценатство в спорта. Нароиха се много меценати, които станаха и председатели на спортни федерации на спортни клубове. Държавният орган дори получи правото да управлява чрез утвърждаване на спортния календар на спортните федерации, респективно на спортните организации, които го провеждат. Същевременно в закона липсва първичен правен режим на спортните обекти и съоръжения.
  В глава десета от него се регламентират единствено правата на държавните институции по отношение на част от държавните и общински обекти. Липсват процесуалните права на спортните организации и други субекти. Поради тази причина, тъй като ние сме демократична и правова държава, сме направили предложение в законопроекта собствеността върху спортните обекти да бъде регламентирана в рамките на държавата, на общината, на юридически лица, в смисъл клубове, федерации и т.н., които построяват спортния обект и физически субекти, които желаят да изградят спортен обект в рамките на олимпийските спортни норми.
  Законът не формулира различията между аматьорски и професионален спорт, както професионалните права и гаранции за основните граждански категории в спорта - състезатели, треньори, ръководители и т.н.
  Липсва регулативен режим за спонсорството в спорта, което води до сливане на спонсорски преференции и управленски права. Типичен пример: спонсор, президент на клуб, президент на федерация, което доведе до големи катаклизми в спорта, включително създава предпоставки за изтичане на държавни пари, както и бази. Обстоятелство, което създава предпоставки за изтичане на финансови средства в спорта.
  Необходим е ясен текст в закона, който рязко да повиши ефективността на Българския спортен тотализатор за спортни цели, за което ще допринесе гражданският и обществен коректив чрез действието на един държавно-обществен орган.
  Предлаганите предложения смятаме за необходими като изменение на Закона за физическото възпитание и спорта до изработване и приемане на цялостен проект за нов Закон за физическото възпитание и спорта в Република България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  За процедура, заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю. Ние не гласувахме подмяната на т. 5 с т. 4. Съгласно програмата за работа на Народното събрание трябваше да гледаме на второ четене законопроекта за измерванията. Тази програма е затова всеки от нас да се подготвя с материали и да си пише дневния ред, а Вие не подложихте на гласуване това, с което нарушихте Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Аз Ви моля да подложите на гласуване със съответните мотиви подмяната на т. 4 с т. 5 и да изясните защо преминахте директно на т. 5. Ние трябва да сме наясно какво правим в момента. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Димитров, съгласно нашия правилник председателят при изключителни случаи има право да направи промени в програмата. А защо преминахме на следващата точка, ще дам разяснение на народното представителство. Водещите комисии нямат становища по второто четене на законопроекта за измерванията - законопроектът не е готов за второ четене, затова преминахме направо към т. 5, по която всъщност сега работим. Това е.
  Продължаваме нашата работа. Желае ли някой да вземе думата от вносителите, които да представят останалите два законопроекта? Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Тогава откривам дискусията по първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Имате думата. Всяка парламентарна група разполага с по 30 минути. Законопроектите са много важни, уважаеми колеги. (Оживление.)
  Има ли желаещи да вземат думата на първо четене по трите законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта? Няма време и всъщност ще продължим утре.
  Съобщение за парламентарен контрол:
  1. Министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски ще отговори на питане от народния представител Евгени Чачев.
  2. Министърът на вътрешните работи Георги Петканов ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков и Йордан Соколов.
  3. Министърът на финансите Милен Велчев ще отговори на питане от народния представител Димитър Йорданов и на актуален въпрос от народните представители Елиана Масева и Йордан Соколов.
  4. Министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме ще отговори на актуален въпрос от народния представител Моньо Христов и на три питания от народните представители Пламен Моллов и Васил Калинов, Евдокия Манева, и Георги Станилов и Петър Жотев.
  5. Министърът на образованието и науката Владимир Атанасов ще отговори на питане от народните представители Снежана Гроздилова и Румяна Георгиева и на два актуални въпроса от народните представители Димитър Абаджиев и Димитър Йорданов, и Михаил Миков.
  6. Министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров ще отговори на три питания от народните представители Иван Иванов, Михаил Миков, Петър Жотев и Георги Станилов.
  7. Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев и на питане от народния представител Евдокия Манева.
  8. Министърът на държавната администрация Димитър Калчев ще отговори на питане от народния представител Христо Кирчев.
  9. Министър Неждет Моллов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Борислав Китов.
  10. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков и Васил Василев и на питане от народния представител Тошо Пейков.
  На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
  - министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
  - министърът на здравеопазването Божидар Финков - на 2 актуални въпроса от народния представител Татяна Дончева.
  На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат:
  - отговорът на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски - на питане от народните представители Надежда Михайлова и Димитър Абаджиев;
  - отговорът на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев - на актуален въпрос от народния представител Теодора Константинова-Гайдова.
  Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Николай Свинаров.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,02 ч.)


  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Юнал Лютфи


  Секретари:
  Ралица Агайн

  Иво Цанев


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания