Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ОСЕМДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 11 декември 2002 г.
Открито в 9,02 ч.

11/12/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Благовест Сендов
  Секретари: Силвия Нейчева и Несрин Узун


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, на вашето внимание е проектът за програма за работата на Народното събрание за 11-13 декември 2002 г.:
  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите – продължение.
  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
  4. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство.
  5. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство.
  6. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за временен внос.
  7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото.
  8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  9. Проект за бюджет на Българската народна банка за 2003 г.
  10. Второ четене на законопроекта за вероизповеданията.
  11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
  12. Проект за решение за разрешаване продължаване на участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан.
  13. Проект за решение за разрешаване участието на военнотранспортен самолет Ан-26 от Българската армия с екипаж до 7 кадрови военнослужещи в операциите на Силите за стабилизиране в Босна и Херцеговина.
  14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.
  15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”.
  16. Второ четене на законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси.
  17. Първо четене на законопроекта за управление на отпадъците.
  18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  19. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
  20. Второ четене на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
  21. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
  22. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
  23. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
  24. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
  25. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет.
  26. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението “Крайъгълен камък 2002”.
  27. Законопроект за ратифициране измененията на чл. 1 от Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателно действие.
  28. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление.
  29. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността “Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете”.
  30. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността “Действия на Общността за насърчаване на сътрудничеството между страните-членки да се борят със социалната изолация”.
  31. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за двустранно сътрудничество за реализиране на проекти по съвместно изпълнение между Република България и Република Австрия.
  32. Проект за решение за преобразуване на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост – Пловдив, в университет.
  33. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народнодемократична република.
  34. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците.
  35. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 179 на Международната организация на труда, отнасяща се за набирането и назначаването на моряци.
  36. Парламентарен контрол.
  Уважаеми народни представители, виждате колко богата програма имаме за седмицата!
  Моля, гласувайте този проект за дневен ред.
  Гласували 167 народни представители: за 128, против 25, въздържали се 14.
  Програмата е приета.
  Уважаеми народни представители, до мен е изпратено предложение за изслушване на министър-председателя на Република България господин Симеон Сакскобургготски на основание чл. 94, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Това предложение е направено от народните представители Димитър Абаджиев, Асен Агов, Елиана Масева и Екатерина Михайлова. В него се казва:
  “На основание чл. 94, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание молим да бъде проведено изслушване на министър-председателя на Република България във връзка с неопровергана публична информация за осъществено незаконно използване на специални разузнавателни средства срещу министър от кабинета и политици от опозицията. Изслушването да се проведе на пленарното заседание на 11 декември 2002 г.”, сиреч днес.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение за включване в дневния ред на днешното заседание – изслушване на министър-председателя.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 210 народни представители: за 93, против 117, въздържали се няма.
  Това предложение не се приема и не се включва в дневния ред.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 4-12 декември 2002 г.:
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
  Проект за решение за разрешаване участието на военнотранспортен самолет Ан-26 от Българската армия с екипаж до 7 кадрови военнослужещи в операциите на Силите за стабилизиране в Босна и Херцеговина. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Латвия. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Подпомагаща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Подпомагащи са Комисията по икономическата политика и Комисията по европейска интеграция.
  Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.
  Проект за решение за разрешаване продължаване на участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносители: Михаил Миков, Татяна Дончева и Ангел Найденов. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.


  Уважаеми народни представители, започваме с първата точка от днешния дневен ред, а именно:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.
  Искам да поканя господин Иван Искров, който да бъде така любезен да продължи второто четене на този законопроект.
  Имате думата, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, ако позволите преди това едно процедурно предложение.
  Аз много пъти съм казвал, че бързането невинаги е безобидно. Вчера по предложение на господин Николов от ОДС беше прегласувано неговото предложение § 10 да отпадне, във връзка с декларирането на виното.
  За да обясня защо искам процедура, ще кажа, че по този начин остава сегашният текст на чл. 8, ал. 1. А сегашният текст е по-утежняващ, тъй като изисква в 14-дневен срок декларация и се плаща акциз. А знаете, че ние не освободихме виното от акциз, а го направихме с нулева ставка, стига да може да се следи производството в рамките на страната.
  Така че, господин председател, съзнавам, че не е по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, но за да не правим глупости с набързо взети решения, имам процедурно предложение в почивката да се съберем заедно с господин Ал Джебури и неговия екип, вероятно и господин Николов и колеги от ляво, и да измислим някакъв нов текст на чл. 8, ал. 1, който произхожда от подкрепеното вчера предложение на господин Николов. Ако се приема с консенсус…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: На мен ми се струва, че това е едно разумно предложение, защото в противен случай бихте направили грешка. Искам да помоля през почивката действително да направите това съгласуване и след почивката да се подложи на гласуване в пленарна зала.
  Сега бихме могли да продължим.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ние гласувахме § 12, който стана § 9, и продължаваме нататък.
  Постъпило е предложение от народния представител Чилова за нов параграф, което не беше подкрепено от комисията. Чета параграфа:
  “В чл. 11к се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 след думата “начислява” се добавя “а платеният акциз се възстановява”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Възстановяването на акциза по ал. 3 се извършва в срок до 30 дни от подаването на искане за възстановяване на акциз, заедно с документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Искров за нов параграф.
  Комисията подкрепя предложението за нов параграф, който става § 10, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 10. Член 12в се изменя така:
  “Чл. 12в. (1) Безмитна търговия със стоки в обекти, разположени в зоните за митнически контрол на аерогарите, пристанищата, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове по суша, самолетите, корабите и влаковете в международен рейс, както и в специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус, се осъществява само от местно юридическо лице – търговско дружество, с внесен капитал най-малко от 250 хил. лева след получаване на разрешение от министъра на финансите за всеки отделен обект, което лице:
  1. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
  2. няма изискуеми и ликвидни публични задължения над 3 хил. лева;
  3. няма влезли в сила наказателни постановления за нарушаване на митническото и данъчното законодателство с наложена имуществена санкция над 2 хил. лева;
  4. се представлява от лица, които:
  а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
  б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
  (2) Броят, видът и местоположението на обектите за безмитна търговия се определят от министъра на финансите, съгласувано с министъра на вътрешните работи, за всеки граничен контролно-пропускателен пункт, аерогара или пристанище. За обектите се организира надзор така, че да не се допускат лица и превозни средства на територията на страната без митнически контрол. Обектите за обслужване на Дипломатическия корпус се определят съвместно от министъра на финансите и министъра на външните работи.
  (3) Правото за извършване на безмитна търговия на борда на самолети, кораби и влакове, както и на територията на аерогари и пристанища, принадлежи на лицето, което ги експлоатира, като то е длъжно да докаже, че отговаря на условията по ал. 1, като представи необходимите писмени документи. Това право може да бъде упражнено чрез трето лице, което отговаря на условията по ал. 1 и докаже съответствието си с тях. Договорът и доказателствата за съответствие се обявяват в Министерството на финансите.
  (4) Обектите за безмитна търговия в зоната на сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове, на аерогарите и на пристанищата въз основа на конкурс се отдават за ползване на търговските дружества по ал. 1 от министъра на финансите за срок до 10 години с разрешението.
  (5) Редът за разрешаване и организиране на безмитна търговия и контролът върху продажбата на стоки в тези обекти, включени в разрешението за безмитна търговия, се определят с наредба на министъра на финансите.
  (6) За участие в конкурс, за издаване на разрешение за извършване на дейност като безмитен оператор и за издаване на разрешение за опериране на обект за безмитна търговия се събират държавни такси в размери, определени от Министерския съвет.
  (7) Контролът по спазване реда и правилата за дейността в обектите за безмитна търговия се осъществява от митническите органи, които заверяват 24-часовия отчет за обекта, към който се прилагат копия от издадените фискални бонове. Митническите органи осъществяват контрол за спазване на нормите за безмитен внос. Влизащите в страната автомобили, независимо от вида им, могат да зареждат безмитно горива само в нормалните им резервоари, като номерът на превозното средство се посочва във фискалния бон.
  (8) Разрешението за безмитна търговия се отнема от министъра на финансите, когато безмитният оператор допусне съществени нарушения на условията в разрешението или не отговаря на изискванията по ал. 1, точки 1-4. Несъответствията по ал. 1, т. 2 и 4 могат да бъдат отстранени в срока, необходим за съответното действие.
  (9) Разрешението за обекти за безмитна търговия се обезсилва, независимо от срока, за който е издадено, когато това произтича от ангажимент от страна на Република България за съответствие с изискванията на Европейския съюз.
  (10) Конкурсите за безмитни оператори се провеждат два пъти годишно:
  - през втората седмица на януари и
  - през втората седмица на юли.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по този параграф?
  Господин Пирински, заповядайте.

  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател! Госпожо председател, текстът, който ни предложи току-що господин Искров, не фигурира в текста на вносителя, на Министерския съвет. Той е предложен допълнително в хода на работа по законопроекта и регламентира една особено чувствителна материя – безмитната търговия в граничните зони. Текстът е доста подробен, доколкото успях да разбера, в самата комисия не е имало възможност, може би и време, тъй като наистина времето е много сгъстено, да се обсъдят приложението, конкретните проблеми и казуси, които биха възникнали.
  Бих искал да задам само един въпрос, гледайки сега текста. В ал. 4 на предложения текст, господин Искров, се говори, че обектите за безмитна търговия се отдават за ползване на търговските дружества по ал. 1, които са описани, от министъра на финансите за срок до 10 години с разрешение. Въпросът ми е дали това е достатъчно като регламентация на понятието “ползване”, първо, какво предполага по-точно, под каква форма се осъществява това ползване, има ли форми на търговски договор, който очевидно трябва да се сключи, които се имат предвид по-конкретно, или се оставя пълна свобода за оформяне на юридическата форма на ползване на такива обекти в зависимост от конкретната договореност? Има ли наблюдение Министерството на финансите за формите на злоупотреба с безмитна търговия, които би трябвало да се имат предвид, конкретизирайки режима на ползване, и по какъв начин ще се процедира при издаването на съответното разрешение, което се третира в ал. 4?
  Позволявам си да повдигна този въпрос, госпожо председател, защото и в самото начало на заседанието стана дума, че бързането невинаги е най-добрият начин на работа, даже съм убеден, че е вярно обратното. Ето защо си позволявам да задам въпроса, а може би да чуем и господин заместник-министъра. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Йорданов.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! В същата посока искам да прочета един текст от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В чл. 71, ал. 2, последното изречение гласи следното: “Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват”. В тази посока призовавам дори и председателстващата заседанието днес, въобще да не подлага този текст на обсъждане и гласуване в залата, тъй като се предлага един нов параграф, който се отнася до регламентиране на разрешенията и контрола върху безмитната търговия, каквито текстове изобщо липсват в приетия на първо четене законопроект, внесен от Министерския съвет.
  В същото време искам да кажа, че лично аз и колегите ми сме привърженици на промяна на закона в тази посока. Но ще помоля господин Искров да помисли дали не е резонно да оттегли това предложение и да се внесе един нов законопроект, който да мине по регламентирания ред на първо четене, където да се вземе становище и относно синхронизацията с европейските директиви, тъй като за мен поне звучи много странно в този текст, който се предлага, да пишем, че когато Европейската комисия поиска от нас някакви условия за безмитната търговия, тогава ще отпаднат всички тези разрешителни, които ние сега въвеждаме. Бих попитал: в крайна сметка ние ще синхронизираме ли законодателството или ще правим някакви противоречащи на европейските критерии неща до приемането ни в Европейския съюз? И защо прилагаме двоен стандарт по тези въпроси? Вчера заместник-министърът защитаваше текстове точно с този мотив, а днес си мълчи по въпрос, който е внесен от един народен представител без становището на Министерството на финансите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, аз благодаря за конструктивните предложения и въпроси на господин Пирински и господин Йорданов. Ще помоля господин Ал Джебури да отговори на по-сложния въпрос – какво включва понятието “ползване”, който въпрос беше зададен от господин Пирински.
  Искам да обясня на господин Йорданов защо е предложен този текст. Радвам се, че той е привърженик на идеята да има регламент, тъй като, уважаеми колеги, целта на всеки един данъчен закон е да подобри събираемостта на данъците, в случая става въпрос за акцизите. В никакъв случай предложението не противоречи на първоначалния дух на закона.
  Как беше регламентиран този въпрос досега? Никак. Забележете, важна дейност, която се осъществява може би за стотици милиони долари, не беше регламентирана никак. Имаше едно Постановление № 15 за валутния режим от 1993 г., което беше отменено с Валутния закон през 1997-1998 г., и това беше една джунгла. Поради тази причина миналата година пак това Народно събрание реши да създаде в чл. 12в едно изречение, което гласи следното: “Редът за разрешаване и организиране на безмитна търговия и контрол върху продажбата на стоки в тези обекти, включени в разрешението за безмитна търговия, да се определят с наредба на министъра на финансите”. Такава наредба се издаде от сегашния министър на финансите и тя е обнародвана в “Държавен вестник”. Тази наредба е многообхватна, тя не е само колкото обхватът на този член. Но за да има все пак някаква основа тази наредба, би трябвало основните изисквания към лицензирането на тези оператори да бъдат заложени в закона, тъй като няма такива заложени изисквания.
  Какво се цели? Ясна и строга регламентация. Тъй като сегашното законодателство не определяше нито критериите, нито срока за контрол. Господин Ал Джебури ще каже за хармонизацията, но това беше съществен въпрос, който беше поставен от господин Йорданов. Не може да има хармонизация без правила. Оказа се, че дори има лицензии – не си спомням точно за кое става въпрос, може би ще дадете примери, господин Ал Джебури, - които са безсрочни. И питаме: какво би станало утре и как биха се уредили тези въпроси, ако няма законово изискване? Може би с наредбата на министъра на финансите. Да, наредбата е хубава, бих казал перфектна, мислена дълго време, но проблемът е, че всяка една заинтересована страна утре след този конкурс, ако не го спечели, знаем къде може да отиде – на “Александър Стамболийски”, тъй като тя не би имала като критерии, не говоря като изискване, като критерии за лицензиране не би имала своето основание. Още веднъж казвам, че става въпрос за бизнес за милиони левове.
  Какво се предвижда с новия текст? Критериите, на които трябва да отговарят безмитните оператори – критерии за капиталова адекватност, за някакъв капитал, който да гарантира стабилност и някаква легитимност, да има поне минимално изискване за капитал. Да нямат проблеми с органите на властта – на изпълнителната и на съдебната власт. Да нямат изискуеми парични, данъчни и митнически задължения. Такива изисквания към момента няма, колеги. Управляващите на тези дружества и представляващите ги да не са осъждани. Такива изисквания към момента няма. Нещо повече, оказва се, че към момента никой не осъществява контрол. Едва сега с изискванията на закона налагаме на митническите органи, на митничарите на съответното ГКПП да заверяват тези 24-часови отчети, за да се знае в крайна сметка какво е продадено като алкохол, като цигари, парфюми, пури и т.н. в тези пунктове.


  Но те не са безобидни, колеги, това са пунктове, в които се правят обороти за милиони. И не виждам причина именно тук в закона да го регламентираме. Използвам множествено число – ние с Министерството на финансите. Той е внесен от мен, но е съгласуван изцяло с Министерството на финансите. Това е необходимост на изпълнителната власт с оглед на контрола върху тези лица.
  На трето, немаловажно място, уважаеми колеги и господин Йорданов, тъй като отговарям на зададените въпроси, урежда се въпросът по лицензиране на тези оператори. Никъде, казвам още веднъж, досега не е уреден този въпрос. От 1990 –1991 г., зората на демокрацията, всеки един финансов министър – казвам го с най-добро чувство – е издавал лицензии, подписвал е, без да има критерии, при които се издават тези лицензии. Включително има и безсрочни лицензии. И никой друг, ако няма закон, не би могъл да уреди реда утре, когато ние станем член на Европейския съюз и когато влязат общите изисквания. Надявам се и господин Ал Джебури, като отговори на въпроса на господин Пирински, също да поясни тези неща.
  Във връзка с Европейския съюз тук за пръв път уреждаме императивно със закон, че тези лицензии, било в резултат на прозрачен конкурс, който искаме да въведем със закона, било в резултат на лицензии, които не са изтекли, в никакъв случай не могат да противоречат на присъединяването ни към съюза. И това е записано изрично. Законово се регламентира в ал. 5, че автоматично отпадат тези лицензии, когато България по линия на интеграцията поеме ангажименти да спазва законодателството на Европейския съюз в тази област.
  За първи път се въвеждат съответните държавни такси при лицензиране, които държавата събира от всеки вид лицензионна дейност, която подлежи на разрешително или на лицензия. Досега такива такси не се събираха, знаете, че съгласно Закона за митниците плащаха по 2 процента от оборота.
  Не на последно място, господин Йорданов, това е пренасяне на онези изисквания в наредбата за безмитната търговия на министъра на финансите, които са като минимум, които трябва да дадат основата на тази наредба в закона. Те и сега фигурират на повече от 7-8 страници в тази наредба.
  Благодаря за вниманието.
  Ще помоля господин Ал Джебури да вземе отношение по въпроса, поставен от господин Пирински.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За реплика – господин Черкезов.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Искров, аз Ви поздравявам за хубавото изказване, но това трябваше да го направите на първо четене, когато внесохте този законопроект. На първо гласуване това не беше направено и аз категорично продължавам да твърдя, че е нарушен Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 71, ал. 2, който моят колега Димитър Йорданов ви прочете много добре. Призовавам ви наистина да оттеглите този текст, защото материята е изключително сложна. Вярно е, че трябва да има регламентиране в закона, но това, което вие правите в момента, като вкарвате един текст, отново решавате нещата на парче.
  Предлагам ви като разумно предложение да оттеглите този текст от предлагания законопроект и той да си мине по съответната процедура, за да може наистина да се произнесат всички заинтересувани комисии, да дадат своите становища, те да бъдат обсъдени тук и след това вече да се премине към гласуване на тази изключително важна тема. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Джебури, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АЛ ДЖЕБУРИ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Няколко въпроса бяха поставени. Първо, бих искал да кажа категорично, че тъй като до голяма степен този член е регламентиран в наредбата на министъра на финансите, по време на дискусиите в Комисията по бюджет и финанси стана ясно, че част от тях е по-правилно и по-добре да бъдат и в закона. Така че всички дискусии, които бяха направени както в работната група, така и в самата Комисия по бюджет и финанси, са изцяло съгласувани с Министерството на финансите и ние стоим и като вносител зад предложения текст.
  Що се отнася до термина ползване на обектите. В повечето случаи тези обекти са публична държавна собственост и подходът, който е избран за ефективното им отдаване под наем, е първо да бъдат регламентирани, както са изложени в чл. 17в, кои потенциално имат право да кандидатстват за такива обекти.
  След това всеки, който е получил такова разрешение да бъде де факто оператор на обект за безмитна търговия, участва в конкурс и в този конкурс се регламентират критериите, по които ще бъде конкуренцията. Това са: участие и опит в такъв вид дейност, референции от ключови доставчици на стоки, които нормално се продават в безмитна търговия обекти, ясен бизнес план, програма какво ще бъде бъдещото развитие на този обект.
  На базата на договор, който ще регламентира всички неща, залегнали по време на конкурса и в предложението на всеки един оператор, ще бъдат включени за ползването на този обект. Тук не може да става въпрос и затова е записано в ал. 4, за трета стъпка конкурс за отдаването на самия обект, тъй като конкурсът де факто се съединява с конкурса за избиране кой ще бъде оператор на обекта.
  По въпроса за европейската общност. Когато ние се присъединим, например на границата между България и Румъния, със сигурност на границата между България и Гърция, вече няма да имаме право да се извършва безмитна търговия дейност, и ние ще заложим в договорите, които ще бъдат сключени на база на спечеления конкурс, че когато ние се присъединим към Европа и вече имаме законова забрана за извършване на такава дейност, автоматично този договор и това разрешение отпадат. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ал Джебури.
  Други изказвания по този текст? Няма.
  За процедурно предложение има думата господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  Съгласно чл. 71, ал. 4, гласуването на второ четене на законопроектите се извършва по реда на чл. 56. Член 56 предвижда реда, по който се поставят на гласуване отделните текстове. Моето процедурно предложение е да предложите процедура по т. 1 от чл. 56, ал. 1. Предложението ми е да се отхвърли текстът.
  Мотивите ми за това предложение са не съмнение в мотивировката, която даде господин Искров, която по принцип е целесъобразна, нужно е да има правна регламентация на тази материя в закон на основните текстове, а за начина, господин Искров, по който е подходено.
  Това, което съобщи господин Ал Джебури, че този текст е съгласуван с Министерството на финансите, не е достатъчно. Би трябвало Министерският съвет да се ангажира с тези текстове. Вие виждате, че тук има задължения и за министъра на външните работи. Става дума за гранична зона с граничен контрол, където би трябвало и Министерството на вътрешните работи, и другите министерства, имащи отношение към дейността в тези зони – те не са едно и две – и Министерството на транспорта и съобщенията, и Министерството на здравеопазването, и т.н., отвсякъде да огледат как ще функционира този режим в сферата на безмитната търговия от гледна точка на цялостната дейност в безмитната зона. И това е смисълът на внасяне на законопроект от Министерския съвет, от правителството, защото се предполага, че предварително целият този кръг въпроси са огледани и се представят на Народното събрание като обмислени и съгласувани.
  И по същество, госпожо председател, онова, което ни описа господин Ал Джебури за конкурсното начало по отношение на фирмите, на които ще се отдават обекти, и вече по-нататък отдаването на самите обекти без конкурс, според мен е крайно неиздържано по същество, господин Ал Джебури. И Вие не отговорихте каква е формата на търговския договор, под която ще се ползват обектите. Така че има много неизяснени въпроси.
  Благодаря Ви, госпожо председател, че ми дадохте възможност да обоснова процедурното си предложение.
  Предлагам да се гласува, първо, текст отхвърляне на това предложение за внасяне допълнително по резонния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има направено процедурно предложение от господин Пирински да се отхвърли предложението на комисията за нов параграф, който става § 10.
  Гласували 147 народни представители: за 30, против 112, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов параграф, който става § 10.
  Гласували 130 народни представители: за 102, против 11, въздържали се 17.
  Предложението се приема.
  Параграф 13 – на вносителя!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, поне доколкото виждам, до § 16 има едно постъпило предложение от господин Радев и група народни представители, което е подкрепено по принцип.
  Предлагам да изчета от § 13 до 15 и след това да гласуваме.
  По § 13 е постъпило предложение от народните представители Радев, Йорданов и Веселин Черкезов - § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, тъй като една част от предложенията на вносителите не са подкрепени.
  Комисията предлага § 13 да стане § 11 със следната окончателна редакция:
  “§ 11. В чл. 17а се правят следните изменения:
  1. Алинея 8 се изменя така:
  “(8) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение, различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, бутилирани спиртни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол по чл. 11, ал. 9, съответно с надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и не по-малко от 2000 лв. при повторно нарушение”.
  2. В ал. 9 думите “for duty free only” се заменят с “по чл. 11, ал. 10”.
  3. Алинея 10 се изменя така:
  “(10) Лице, което продава или съхранява в търговски обект, лицензиран за безмитна търговия, бутилирани спиртни напитки без бандерол по чл. 11, ал. 9 или тютюневи изделия без надпис по чл. 11, ал. 10, се наказват с имуществена санкция в размер 5 хил. лв. при първо нарушение и 10 хил. лв. при повторно нарушение".
  4. Алинея 11 се изменя така:
  “(11) Стоките по ал. 1-10 се отнемат в полза на държавата”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 14, който става § 12. Чета окончателния текст:
  “§ 12. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Лице, което наруши реда или начина за въвеждане на бандероли за бутилирани спиртни напитки по чл. 11, ал. 2, както и лице, което продава тези напитки, се наказва с глоба – за физическите лица, съответно с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 2 хил. лв. при първо нарушение и 5 хил. лв. при повторно нарушение”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 15, който става § 13, със следния текст:
  “§ 13. В чл. 17ж думите “чл. 7, ал. 9” се заменят с “чл. 7, ал. 10”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Искров, да представите и § 16, защото предложението на комисията е да отпадне.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Той е за неподкрепа, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Трябва да стигнем до § 16 – по номерация на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 16 и предлага § 16 да отпадне.
  В § 16 вносителят – Министерският съвет, е предложил да се създаде чл. 17н:
  “Чл. 17н. Лице, което наруши разпоредбите на чл. 4б, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 5 хил. до 10 хил. лв., а при повторно нарушение – от 10 хил. до 50 хил. лв.”.
  Такъв член ние не приехме и затова се подразбира, че тази санкция не може да бъде подкрепена.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване по тези параграфи? Няма.
  Подлагам на гласуване параграфи от 11 до 13 – по номерацията на комисията, които са подкрепени от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 19.
  Текстовете са приети.
  Подлагам на гласуване отпадането на § 16 – в номерацията на вносителя, по предложение на комисията.
  Гласували 118 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 9.
  Параграф 16 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, постъпили са предложения на комисията за два нови параграфа. Ако позволите, да изчета и двата параграфа?
  Предложение за нов § 14 – окончателна номерация:
  “§ 14. Създава се чл. 17н:
  “Чл. 17н. Митнически служител, който не изпълни задължението си по чл. 7, ал. 8, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторност от 500 до 1000 лв.”.
  Предложение на комисията за нов § 15:
  “§ 15. Създава се чл. 22:
  “Чл. 22. Митнически орган, който не изпълни задълженията си по чл. 12в, ал. 7, се наказва с глоба от 250 до 1000 лв.”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 17 също няма предложения. Моля да го представите и него.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 17 няма предложения, госпожо председател.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателната редакция на § 17, който става § 16:
  "§ 16. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 думите "алкохолно съдържание над 1 обемен процент" се заменят с "алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1% vol".
  2. Точка 11 се изменя така:
  "11. "Спиртни напитки" са всички продукти, включени в код по Комбинираната номенклатура (КН) 2208 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2% vol, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol, и които:
  а) са предназначени за консумация;
  б) имат специфични органолептични характеристики."
  3. Точка 12 се изменя така:
  "12. "Вина" са следните продукти:
  а) "тихи вина" – всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на буква "б", и:
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2% vol, но непревишаващо 15% vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
  б) "шумящи вина" – всички продукти, включени в кодове КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 0 и 2205, които:
  - се съхраняват в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки, или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на 3 бара или повече, и
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2% vol, но непревишаващо 15% vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация."
  4. Създават се т. 12а и 12б:
  "12а. "Ферментирали напитки, различни от виното и пивото (други ферментирали напитки)", са следните продукти:
  а) "други тихи ферментирали напитки" – всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12, и продуктите, включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на буква "б" и т. 16, и:
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2% vol, но непревишаващо 10% vol, или
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 10% vol, но непревишаващо 15% vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
  б) "други шумящи ферментирали напитки" – всички продукти, включени в кодове по КН 22060031 0, 22060039 0, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10 0, 2204 29 10 0 и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12, които:
  - се съхраняват в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки, или имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на 3 бара или повече, и
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2% vol, но непревишаващо 13% vol, или
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.
  12б. "Междинни продукти" са всички крайни продукти с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2% vol, но непревишаващо 22% vol, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на т. 12, 12а и 16."
  5. В т. 16 думите "с код по Митническата тарифа на Република България" се заменят с "включен в код по КН".
  6. Създава се т. 26:
  "26. "Код по КН" са тарифни позиции, подпозиции и тарифни номера по Комбинираната номенклатура на Република България."
  7. Създава се т. 27:
  "27. "Вносител" е лице, извършващо внос на стоки по смисъла на § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Искров.
  Имате думата за изказвания по тези параграфи. Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване параграфи 14, 15 и 16 ан блок.
  Гласували 136 народни представители: за 113, против 6, въздържали се 17.
  Текстовете са приети.
  Преминаваме към § 18.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 18 е постъпило предложение от народните представители Муравей Радев и група народни представители, което комисията не подкрепя. Те предлагат в § 18 промени в Тарифата за акцизите:
  1. Размерът на акциза върху алкохолните напитки по т. 3 от 0,035 да стане 0,04.
  2. В т. 14 на Тарифата за акцизите:
  а) в т. 14.2.1 числото "300" да стане "350", а числото "500" да стане "550";
  б) в т. 14.2.2 числото "300" да стане "350", а числото "550" да стане "600".
  3. Акцизът на газьола за промишлени и битови нужди се запазва непроменен – 110 лв. на тон, а акцизът за задвижване се завишава на 165 лв. на тон.
  Както казах, комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Нина Радева.
  Комисията подкрепя предложението по принцип. Включено е в окончателната редакция.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18, който става § 17, и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 17. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 числото "0,3" се заменя с "0".
  2. Създава се т. 2а:
  "2а. Междинни продукти – 90 лв. за един хектолитър краен продукт."
  3. В т. 3 думите "включително ракии, бренди и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 1,2 обемни % до 15 обемни %" се заличават и числото "0,035" се заменя с "0,05".
  4. Точка 11 се изменя така:
  "11. Пътнически автомобили, товаропътнически и състезателни автомобили за не повече от 9 човека, включително и водача, с мощност на двигателя:

  - над 120 киловата (кW)
  по системата DIN над 120 кW до 150 кW – 35 лв. за 1 кW
  над 150 кW – 60 лв. за 1 кW
  - над 126 киловата (кW)
  по системата SAE над 126 кW до 157,5 кW – 33,33 лв. за 1 кW
  над 157,5 кW – 57,14 лв. за 1 кW

  Преизчисляването на мощността на двигателите на автомобилите от киловати (кW) в конски сили се извършва при съотношение 1 киловат (кW), равен на 1,36 конски сили.
  5. В т. 14:
  а) в т. 14.2.1 числата "300" и "500" се заменят съответно с "400" и "600";
  б) в т. 14.2.2 числата "300" и "550" се заменят съответно с "400" и "650".
  6. В т. 17 числото "110" се заменя с "210"."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Искров.
  Има ли желаещи за изказване по § 18?
  Заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател. Тук сме свидетели на едно драстично завишение на акцизите от вносителя. Даже бих могъл да кажа грубо завишение на акцизите в пъти. Има и проценти, има и пъти.
  Това, което ние сме предложили, фактически дублира предложението в графика на Министерството на финансите за увеличаване на акцизните ставки по години, докато се стигне минималното равнище на страните от Европейския съюз. Да оставим настрани, че не се преборихме достатъчно сериозно за получаване на един период от време, в който да отложим постепенното завишение, но да приемем най-после, че този период е 2007 г.
  Абсолютно необяснимо е до този момент нито от Министерството на финансите, нито от вносителя, защо предложените от него ставки прескачат графика за 2003 г. и отиват на графика за 2004 г.? Няма разумно обяснение до този момент.
  Хубаво, 2007 г. трябва да бъде еди-колко си. Защо по графика до 2007 г. не се спазват тези ставки за следващата година, а се отива направо на 2004 г.? Това е въпросът! И тъй като не получихме отговор, ние правим тези предложения, които сме написали. Те дублират предложенията на Министерството на финансите за 2003 г., която е пропусната от вносителя като размер на ставки, от една страна.
  От друга страна, по отношение на газьола, който се увеличава двойно, предложението е да се увеличи от 110 на 210 лв. акцизът, ние смятаме, че е разумно да го разделим на газьол за промишлени и за битови нужди. И тези две различни категории гориво да имат различно облагане.
  Предлагаме тези, които са за битови нужди, да си останат на досегашната ставка. Онези, които са за задвижване, за транспортни цели, да стигнат до 165 лв., да се увеличат с 55 лв. на тон. И смятаме, че това е разумно и поносимо както за тези, които го потребяват, така и за фискалните нужди на бюджета. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания по този параграф?
  Заповядайте, господин Йорданов.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще бъда много кратък. Взимам отношение по предложението на народната представителка Нина Радева.
  Първо, искам да попитам Министерството на финансите и икономическия екип това ли е проблемът на икономическата ни политика – да намалим акцизите на луксозните автомобили?
  Ако някой се замисля върху текстовете, които ни се предлагат, ако е направил груби изчисления, само ще кажа, че предишният текст за акциза е 40 процента от стойността на автомобила, което за този клас автомобили е от порядъка на повече от 10 000, знаете, че има коли на стойност 100 и повече хиляди лева. Тук се предлага да се вземе за критерий мощността и то само горницата над 120 квт, което, грубо казано, прави някъде около 163 конски сили…
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Сто шестдесет и четири конски сили.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ: Добре, 164. Знаем за какъв вид автомобили става въпрос и кой може да си ги позволи.
  И пак ще попитам – това ли е проблемът – да намалим акциза на скъпите автомобили, т.е. да намалим тежестта за богатите хора? Ако това е проблемът, нека поне да си го признаем.
  Съжалявам, че го казвам, госпожо Радева, но нека, когато се правят такива предложения от народен представител, да се декларира, че няма лични интереси – негови или на роднини. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване има думата господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, едно кратко изказване ще направя. Предполагам, че и народният представител Радева ще обоснове своето предложение, а и господин Гати Ал Джебури ще вземе отношение.
  Много ми е интересно, когато се задават въпроси от хора, които са прави 12 години и има изключително много нерешени въпроси?! Това ли е проблемът на икономическата политика – да се намали акцизът на луксозните автомобили, за да се облекчат богатите – беше въпросът на господин Йорданов. Повече прилягаше, господин Йорданов, този въпрос да бъде зададен от лявата опозиция.
  Господин Йорданов, акцизът не се намалява по простата причина, че в икономиката 1 + 1 много рядко е равно на 2, защото при 40 процента акциз върху стойността на автомобилите, на митническата стойност на автомобилите, в Комисията по бюджет и финанси ви беше представена официална справка, подписана от Агенция “Митници”. Всички нови автомобили, които са внесени в страната, са 44-45 на брой, цитирам по памет.
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: 41 на брой.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: 41 на брой. Всички останали, господин Йорданов, които са внесени, са 540 и няколко. С този текст се изкарват на светло именно тези вносители, които по Постановление № 2 на Министерския съвет, мисля, че беше от 1993 г. – т.е. от 2-3 правителства преди това, внесоха, създадоха условия да се заобикаля законът. И откъдето се оказа, че почти нищо не влиза в държавния бюджет. Нека господин Ал Джебури да каже, че акцизът от този внос е не повече от 2-2,5 млн. лв.
  Аз вземам отношение именно не от гледна точка на справедливост, а от гледна точка на изгода за фиска. Именно с такива предложения се създава предпоставка акцизът да се плаща, за да може да обхване всичките автомобили. Тъй като не става въпрос за намаление на акциза, колеги. Би било интересно, ако, примерно, той бъде намален от 40 на 15, на 20, или на 8 процента. Да не говорим, че в Европа няма такъв акциз, но това е друг въпрос. Това би било интересно.
  Но не знам кого защитавате, господин Йорданов, с това свое изказване. С този начин на изчисляване на акциза, който не държи сметка за стари и нови автомобили, всъщност се изравнява режимът на вноса между стари и нови. Защо? Защото не става въпрос вече за митническа облагаема стойност, а знаем, че митническата облагаема стойност по въпросното постановление от 1993 г. е изключително ниска за старите автомобили. И един скъп, луксозен автомобил, да кажем, за 50 хил. евро, който се внася легално от легалните вносители, би бил платен на 40 процента, с което става непродаваем. Същият този автомобил, съгласно това постановление, отива на 5000-8000 марки и е абсолютно продаваем. И тогава няма абсолютно никакъв проблем да се начислят 40 процента. Тоест, преминаването на база митническа облагаема стойност, която в единия случай е фактурата, а в другия – минималната стойност по постановлението, от тази база към облагане на база киловати или за по-лесно разбиране от народните представители – конски сили, всъщност допринася за увеличаване на приходите в бюджета, господин Йорданов, и за по-справедливо облагане – начин да се пресече заобикалянето на закона, който беше създаден през предходните години.
  Мисля, че госпожа Радева ще мотивира допълнително своето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Искров.
  За реплика има думата господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Господин Искров, като сте се загрижили толкова за по-справедливото облагане на скъпите автомобили, защо не проявите такава загриженост, примерно, и за акцизите, за които аз говоря? За това двойно увеличение на газ пропан-бутан, за тези драстични завишавания на акцизите в останалите категории, за които преди малко говорих. Защо там не проявихте подобна загриженост? Защото може би по-платежоспособен е станал българският консуматор, българското домакинство или българската фирма? Защо не защитихте подобна теза за другото нещо? Тоест, с един ред по-нагоре от това, за което говорихте.
  На този въпрос продължавам да не получавам отговор упорито от Вас. Защо отивате на 2004 г. по Вашата собствена сметка и прескачате 2003 г.? Ето това е въпросът, който трябва да засегнете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Друга реплика няма.
  Заповядайте за дуплика, господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Аз имам право на дуплика, още повече, включи се Националната телевизия – разбрах по осветлението, господин Радев беше длъжен да стане.
  Господин Радев, не сме се загрижили за автомобилите. Обяснявам, че става въпрос за начин да се предотврати заобикалянето на закона. Понеже Вие говорите тук чисто популистки - защо, видите ли, увеличавате акциза на бензините и на пропан-бутана и пътната такса и не отчитате платежоспособността на населението - на този въпрос на първо четене беше отговорено. Вероятно, ако желае, господин Ал Джебури може пак да вземе отношение.
  Само ще Ви кажа, господин Радев, в дупликата, че населението обикновено кара коли до 120 киловата – тоест, до 160 конски сили. Парламентарният “Мерцедес”, който вози Вас и председателите на групи, е 125 конски сили – далеч под 160. БМВ-то, което вози мен и всички председатели на комисии, е 105 конски сили, господин Радев, така че нека да не отиваме в една такава материя, която просто е извън контекста на обсъждането.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Аз не те питам за това. Питам за трети път защо…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вече попитахте от микрофона, господин Радев. Не от място, моля Ви.
  Госпожо Радева, имате думата за изказване.
  НИНА РАДЕВА (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, присъстваме на поредния опит да се дискредитират реалните мотиви за различните видове законодателни предложения, които Националното движение Симеон Втори прави и промените, които налага с данъчните закони, с които се реализира стратегията на нашата данъчна политика.
  Господин Йорданов, господин Радев, единствените мотиви, които са ни ръководели, правейки това предложение, това е било изравняването на режима за начисляване на акциз върху старите и нови автомобили, което би довело само и единствено до по-висока събираемост.
  Второто мое убеждение не без значение е, че този начин на начисляване на акциза ще доведе до по-равномерно разпределяне на тежестта между притежателите на стари и нови автомобили, на по-мощни и по-маломощни автомобили. Мисля, че всеки, който може да си направи сметка, ще разбере, че ние с нищо не сме утежнили акцизния режим на автомобилите до 120 киловата, които и досега не са били обект на такова облагане и за в бъдеще няма да бъдат.
  Много се радвам, че ние достигнахме до една съгласуваност с Министерството на финансите за една разумна стъпка на увеличаване на акциза в границите над 150 киловата, както и в границата от 120 до 150 киловата. Това е истината по въпроса и е излишно тук да се търси това, което не съществува. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Радева.
  Господин Йорданов, имате думата за реплика.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, колеги, уважаема госпожо Радева! Репликата ми е следната: аз съм за изравняване на условията между вносители на стари и нови автомобили, но в момента вие не изравнявате условията, според мен, а напротив, с тия текстове и с този критерий киловат всъщност се дава предимство на вносителите на нови луксозни автомобили. Не може заради нарушителите, които използват едногодишния срок и внасят автомобилите официално след една година, иначе ги карат една година с чужди номера – за това става въпрос, нали - това да е причина ние да намалим стойността и тук да се използва борбата с този режим, за да се намали стойността. Аз нямам справката в мен, но си спомням, че до девет пъти е намалението на акциза за някои вносители на луксозни автомобили. До девет пъти!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Няма такъв акциз. Никой не го плаща.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Ал Джебури, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГАТИ АЛ ДЖЕБУРИ: Благодаря, госпожо председател.
  Бих искал да дам две разяснения.
  Първо, във връзка с автомобилите, понеже явно стана доста интересно. Както господин Искров каза, под 2 млн. лева са приходите от този акциз. С това изменение ние ще дадем възможност за всичките повече от 590 автомобила да си платят акциза, което е с 10 пъти увеличаване на бройките, които се внасят. Това намаление, което Вие съвсем правилно отметнахте - да, има намаление, но то в най-добрия случай е 3,5 пъти. Няма такива случаи, при които с 10 пъти да се е намалило. Проста е сметката: щом намаляваме с по-малко, отколкото увеличаваме бройките, значи приходите в бюджета ще бъдат по-големи.
  На втория въпрос на господин Радев относно нивото на акциза на горивата: да, наистина ние имаме договореност с Европейската общност до какви срокове трябва да увеличим акцизите. Там е залегнало, че до 2004 г. ние трябва да ги увеличим със ставката, с която сега увеличаваме. Но отбележете едно: увеличавайки сега с тези 100 лева на тон, за първи път правителството е взело активната мярка и е седнало да води преговори с производители, с търговци на горива. Подписали сме с Лукойл и Петрол-АД, че от 1 януари 2003 г. те с една стотинка няма да вдигнат цената на горивата във връзка с увеличението на акциза на същите тези горива.
  С други думи, ще има повече приходи за бюджета, ще може да се заплащат увеличенията на заплатите, ще може да се плащат увеличения на пенсиите през 2003 г., а българската икономика и българският потребител няма да претърпят и една стотинка покачване на цената на горивата, тъй като, пак повтарям, е подписано споразумение както с производителя, така и с над 60 на сто от търговците на горива в страната ни, да не повишават тези цени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За изказване имате думата, господин Черкезов.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Искров, моето изказване е по повод Вашето обещание да предоставите протокола, който правителството или Министерството на финансите е подписало с производителите и търговците на горива. Вие не направихте това. В момента, в който ние дебатирахме законопроекта на първо четене, аз поисках от Вас да се аргументирате за това как и по какъв начин се е стигнало до това да се подпише споразумение с търговците и производителите на горива, които поемат ангажиментите от печалбата си да поемат съответното увеличение на акциза. Вие това не ми го предоставихте до ден днешен.
  Второ, как ще обясните, че веднага след като ние дебатирахме този законопроект, още вечерта излизам, купувам си вестник и чета, че се вдигат цените на горивата? До 1 януари 2004 г., господин Искров, те ще направят това увеличение, за което става въпрос. И след 1 януари наистина могат да изпълнят това споразумение. Как ще ми обясните този въпрос? Така ли ще представяме нещата на българските граждани? Ние сега дебатираме нещо, прави се увеличение до момента на влизане на споразумението в сила и след това вече ще кажем: да, наистина те няма да увеличат, с една стотинка няма да увеличат повече.
  Аз не приемам това за нормално и Ви моля да не правим такива изказвания, каквито правите Вие: включиха Националната телевизия и господин Радев стана… Като искате да не ви предават по Националната телевизия, ще предупредите Националната телевизия да не излъчва дебатите в Народното събрание. Благодаря ви. (Оживление.)

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: А, няма такова нещо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Давам думата за реплика на господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин Черкезов така пламенно ме призоваваше да отговоря. Аз му обещах и трябва да се вземе някакво административно отношение към моя съветник по данъчните въпроси, който не го е предоставил, господин Черкезов. Става въпрос за Българска петролна и газова асоциация, която изпрати писмо, че нямат против тези увеличения, за които ставаше въпрос, че знаят какво се предвижда от правителството до 2005 г., до 2007 г. – присъединяването, и т. н. и се изказаха дали не е възможно да се раздели таксата за пропан-бутана. Сега повтарям още веднъж това, което казах тук преди 20-30 дни от тази трибуна – дали не може да се раздели и да се плаща само от тези, които използват пропан-бутана за автомобилите. Нека да приемем, че е моя грешка, че още не ви е предоставено това писмо. Казвам още веднъж – казано е на съветниците в комисията.
  Иначе господин Гати ал Джебури, за добро или за лошо, е един от специалистите в този отрасъл, който идва именно от такъв отрасъл и той може да ви обясни, че акцизът и въобще данъците са едни от по-малките фактори, които влияят върху тези горива. Много по-голям фактор е очакването за война в Ирак. Много по-голям фактор е цената "брент". Има и други фактори, поради които независимо дали акцизът е 300, 500, 600 или е бил 200 лв., цените на горивата за литър отидоха на 1,58-1,70 лв., без да има изменение в данъците. В зависимост от тези фактори те варират всяка седмица, без да има изменение на данъците. Затова аз не се съмнявам в изчисленията на Министерството на финансите. Пак казвам, че няма да има влияние върху цените.
  Друг е въпросът, който заедно трябва да решим при едно следващо изменение на закона. Вчера гледах телевизия. Един от най-големите дистрибутори казва, че 40% от бензиностанциите в страната и от обема на тези горива е на черния пазар - първо като качество, второ като неплащане на акцизи и други такси, ДДС. Това е огромна загуба за бюджета. Тук трябва да намерим начина, по който да решим този въпрос – да бъде добре за 60-те процента, които плащат данъци и са на светло, а тези 40 процента, които мешат в бидони и разни казанчета тези горива и ги продават по бивши текезесета, крайпътни магистрали или малки населени места, просто трябва да се научат как да си плащат данъка.
  Ако желаете, аз мисля, че тук е един от добрите специалисти и той би могъл един час да обяснява за компонентите, които формират цената на горивата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Муравей Радев, Димитър Йорданов и Веселин Черкезов, което не е подкрепено от комисията по този параграф.
  Гласували 154 народни представители: за 56, против 98, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 18, който става § 17, в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 99, против 23, въздържали се 3.
  Параграфът е приет.
  По Преходните и заключителните разпоредби.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, по § 19 и 20 (номерация на вносителя) няма постъпили предложения.
  Има мое предложение, подкрепено от комисията, във връзка с уреждане материята на безмитните оператори.
  Ако позволите, до § 21, по който има неприети предложения на господин Радев и господин Николов, и на господин Петър Димитров, нека да ги изчета наведнъж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, представете ги.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:
  "ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ".
  По § 19. Комисията подкрепя предложението за § 19, който става § 18, със следния текст:
  "§ 18. Навсякъде в закона думите "Митническата тарифа" се заменят с "Комбинираната номенклатура"."
  По § 20. Комисията подкрепя предложението за § 20, който става § 19, със следната окончателна редакция:
  "§ 19. Отнетите в полза на държавата акцизни стоки за нарушения по закона, с изключение на автомобили и горива се унищожават, ако до влизането в сила на този закон е изтекла една година от датата на влизането в сила на наказателното постановление."
  Постъпило е предложение от народния представител Искров за нов параграф.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция за § 20:
  "§ 20. (1) Заварените оператори на обекти за безмитна търговия са длъжни да внесат и заявят за вписване в търговския регистър капитала си в съответствие с изискванията на чл. 12в, ал. 1 при кандидатстването за ново разрешение. Новото разрешение се издава след като капиталът бъде вписан.
  (2) Безмитни оператори, на които с акт на министъра на финансите са предоставени права по предходни разрешения, за подновяването на договорите могат да упражнят тези права и да получат ново разрешение за съответните обекти до края на 2003 г. Срокът на новото разрешение започва от изтичане на срока на заварения договор.
  (3) Първият конкурс за безмитни оператори се провежда в срок 45 дни от влизането на този закон в сила."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тези два параграфа? Няма.
  Подлагам на гласуване наименованието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 19 и 20.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 22.
  Параграфите са приети.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, тук сега трябва да включим един нов параграф - § 21 във връзка с приетото вчера предложение на господин Никола Николов, което е подкрепено от комисията. Ние въведохме изискването алкохолът да бъде в бутилки по 1,5 литра и да се бандеролират, затова решихме единодушно, никой не протестира вчера в залата, да предложим един нов параграф, който да казва следното: “Бутилираните спиртни напитки над 1,5 литра, предназначени за местния пазар и облепени с бандерол, се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 30 юни 2003 г.”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли възражения срещу това предложение? Няма.
  Моля да гласуваме създаването на този параграф.
  Гласували 127 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  Преминаваме към § 21 на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 21 от номерацията на вносителя за измененията в Закона за пътищата е постъпило предложение от народните представители Муравей Радев и група народни представители.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Никола Николов и група народни представители.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Петър Димитров и Емилия Масларова.
  Комисията също не подкрепя предложението.
  Ще прочета първите две предложения на народните представители Петър Димитров и Емилия Масларова и на народния представител Муравей Радев и група народни представители:
  В § 21 т. 2 да отпадне.
  Предложението на господин Никола Николов и група народни представители е:
  В § 21 т. 2 се изменя така:
  “2. В чл. 46 се създава нова т. 4:
  “4. втечнени нефтен газ и други газообразни въглеводороди, продавани чрез съображения за зареждане на моторни превозни средства в размер на 140 лв. на тон”.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 21, който става § 22.
  Ще прочета окончателния текст:
  “§ 21. В Закона за пътищата се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 45, ал. 1 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с “горива по чл. 46”.
  2. В чл. 46 се създава т. 4:
  “4. втечнени нефтен газ и други газообразни въглеводороди – в размер 140 лв. на тон”.
  3. В чл. 47:
  а) в ал. 1 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с “горива по чл. 46”;
  б) в ал. 7 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с “горива по чл. 46”.
  4. В чл. 58, ал. 3 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с “горива по чл. 46”.
  5. В § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби след думата “бензини” се поставя запетая и думите “и дизеловото гориво” се заменят с “дизеловото гориво и втечнените нефтен газ и други газообразни въглеводороди”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по този параграф.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Не виждам протест от господин Мирчев, което е добре. (Шум и реплики в залата.)
  Господин Димитров, заповядайте.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Щом дясната опозиция не иска да се изкаже, лявата опозиция ще вземе думата.
  Много ми хареса примерът, който господин Искров даде със скъпите коли – с мерцедесите, на които се возят депутатите, беемветата, на които се возят председателите на комисиите и луксозните мерцедеси, с които се возят председателят на парламента и заместниците му. В нито една от тези коли няма газово устройство. Няма! И то е по една проста причина – виждали ли сте богат българин с грамадна кола да си сложи газово устройство, да си развали багажника и вида на колата?
  Тук съм благодарен на господин Искров, тъй като той изказа истината в пленарната зала – крайно дясна промяна. Вкарваме върху втечнения газ налог. Кой кара с АГУ? Беднотията кара с АГУ. Това е шансът на най-бедните хора да им вървят колите. Това е шансът и на слабите таксиметрови фирми да работят като таксиметрови шофьори. И тук отиваме към същия вариант – както сложихме ДДС на кофичката кисело мляко, за да могат бедните да подкрепят фиска, така слагаме акциз и върху газта, за да могат най-бедните хора да строят пътища за богатите.
  Благодаря на господин Искров. Той го каза в ясен план, разбираемо, просто, за да разберат всички за какво става въпрос.
  От тази гледна точка по този закон аз зададох миналия път един въпрос, но не чух отговора от господин Ал Джебури. Докато за другите горива припкаме по европейската пътека, аз питам тук как е. Май тичаме по някаква друга пътека. Нищо не казахте тогава – има ли, няма ли, какви са графиците, ще вървим ли в тази посока, няма ли да вървим в тази посока. Кажете поне да сме наясно как вървят нещата в Европа.
  И в тази връзка съм благодарен на господин Искров и за другия знаменит израз, който ще го запомня и сигурно ще го повтарям многократно: “изгода за фиска”, а не за хората. Изгода за фиска! Значи, правим нещо, което е изгодно за фиска, и го правим така, че тук трябва да съм благодарен и на десницата, която показа, че законите облекчават най-богатите дори и при кубатурите на двигателите на автомобилите и всичко се прехвърля върху най-бедните. Така че това предложение е молба. Аз не мога да кажа за някакъв натиск. Това е молба бедните хора да могат да карат коли. Молба е, защото все пак това е екологично най-чистото гориво, тоест това е молба за въздух, за да може да се живее, да може да се карат автомобилите и тъй като тези бедни хора трябва да имат и личен, частен бизнес, голяма част от тях се качиха на колите си като останаха без друга работа, а сега ще ги лишим и от този шанс.
  И две думи за гръмко рекламираното невдигане на цените в резултат на тези промени.
  Не знам господин Ал Джебури как е, той очевидно няма газово устройство на колата си, но аз всяка седмица пътувам с такова устройство и виждам, че газта скочи поне с 10 ст., а не с 10 процента, още преди да е дошъл 1 януари 2003 г. Ясно е – то има резерв дори да се намали цената, така че аз не виждам по какъв начин този, който е поел ангажимента да не вдига цените, да не го изпълни. Той вече си реализира преизпълнението. Изобщо, нямате механизми за контрол и всичките такива приказки как правителството се е споразумяло с частния бизнес, да не говорим за този 40-процентен сив бизнес, не са сериозни! Вдига ли се акцизът, вдигат ли се таксите, не може да не се вдигне цената. Това е закон. Затова и нашето предложение е този текст да отпадне от закона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания?
  Има реплика на господин Димитров.
  Господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Наистина много сърцераздирателно прозвучаха Вашите думи и простичко. Да, простичко! Разбира се, само че Вие премълчавате пък други факти – това, че пословична е печалбата, с която работят всички газови търговци, огромната надценка, която слагат, и факта, че в определени моменти, когато пътуваш из страната, виждаш разликата в цената на газта.
  Искам да ви напомня, че имаше един период доста преди днешния, когато в София отново газта беше 80 ст., както е сега – 81 ст. Тогава нямаше вдигнати акцизи, нямаше вдигнати други данъци и пак цената на газта беше 80 ст., а в Севлиево в същото време същата газ се продаваше за 40 ст.
  И второто нещо, което Вие казахте, че това е било в интерес на фиска, а не било в интерес на хората. Ами, този фиск за какво събира тези пари? Да не би да ги събира, за да си ги държи някъде? Нали трябва с тези пари след това да се плащат и осигуровките, и пенсиите, и заплатите на държавния служител и т.н.? Така че нека да не правим такива евтини и простички изказвания. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика имате думата, господин Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин Четин, по повод на разкъсаните сърца мога да кажа, че можеш да разкъсаш нещо, което го има. Аз не мисля, че десницата има сърце. Там има интерес, както многократно се повтаря тук.
  Вие пък съвсем ме разплакахте. Значи, понеже са много големи печалбите, ние, за да ги вземем, ще вдигнем акциза и таксите. Нали ще го плати пак купувачът. Ами, направете такава администрация, която да не позволява спекулации, но това ви беше мечтата - на десницата, да не може да се намесва държавата и каквото си искат частните компании това да си правят. Нали това ви беше голямата мечта?
  И за какво се плаща на фиска? Ако фискът през тази година като дял от вътрешния продукт завишаваше разходите за образование, за наука, за здравеопазване, за социални системи, аз щях да съм съгласен с вас, но фискът ги свива. Свива ги по сравнение със собствените си обещания за миналата година. Е, за какво ги събира тогава фискът? Ами, ще ви кажа.
  Онзи ден направихме промяна в Закона за защита на конкуренцията. Бюрократът начело на тази комисия ще взема колкото заместник-председателят на Народното събрание. Роите всеки ден бюрокрация. Защо да вземаме парите на хората, за да роим бюрокрация? Дори не ги даваме за пътища.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Ал Джебури, заповядайте.
  Преди господин Ал Джебури, заповядайте, господин Искров. Той искаше да се изкаже преди това.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, аз взимам повод от казаното от господин Димитров. Искам да му благодаря, тъй като на всички в тази зала - дано да ни слушат повече гласоподаватели, и на хората в тази страна става ясно доколко готови са за управлението колегите отляво.
  Господин Димитров, Вие не сте мръднали ни на йота през последните сигурно 100 години. И Вие най-добре го изразявате тук. Вие нищо друго не казвате от тази трибуна, освен: лошия предприемач, лошия по-богат човек и добрия бедняк, добрия пролетарий. Тия неща сме ги учили, чели сме марксизъм-ленинизъм, комунизъм и какво ли не. Няма такова деление на хората, в крайна сметка.
  Като говорите за лошата десница, аз не причислявам НДСВ изцяло към десницата. Бих казал, че тя е по-скоро една дясноцентристка партия. Но искам да Ви кажа, без да се правя тук на някакъв адвокат, да Ви обърна внимание, че не сме сложили 20 процента ДДС върху млекцето на бедния човек, както се изразихте простичко. Вие слагахте 22 процента върху млекцето на бедния човек, а именно дясното управление в продължение на четири години след вашата криза, след хаоса, до който доведохте държавата, намали ДДС от 22 на 20 процента. Отворете и вижте кога са направени промените! Ако не се лъжа, това стана 1997 или 1998 г. Десницата намали данъка, а вие искахте 22 процента като добрата левица и фалирахте държавата.
  А иначе за изгодата от фиска – че била за фиска или за най-бедните. Колеги, за сетен път разбирам, видите ли, че фискът бил някаква отделна държава, министърът на финансите, бюджетът били нещо отделно. Той вероятно, господин Димитров, събира парите и ги държи вързани в кърпичка или ги влага в някаква сметка на някакви държавни бюрократи. Тоест, според Вас фискът или бюджетът има само приходна част, той няма разходна част. Или тази разходна част не е за пенсии, за осигуровки, за държавна администрация, за охрана, за сигурност, тя седи някъде сигурно по швейцарски банки. Аз така разбирам от Вас. Изключително популистки е и не виждам защо пак по един технологически закон – Закона за акцизите, се правят такива изказвания, още повече от представители на сила, която фалира на два пъти държавата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания?
  Господин Ал Джебури, дойде Вашето време.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГАТИ АЛ ДЖЕБУРИ: Благодаря, госпожо председател. Аз искам да кажа само две неща.
  Първо, в Бюджет 2003, който в най-скоро време ще имате възможност да гласувате, няма нито едно перо, нито един ред в разходната част, която да не е завишена. Навсякъде догодина бюджетът ще похарчи повече левчета в сравнение с миналата година. Навсякъде в приходната част, която се определя с данъчни ставки, навсякъде, с изключение на акцизите, данъчната ставка пада. Значи с по-ниска данъчна ставка администрацията е длъжна да работи още по-силно, за да събере тези допълнителни левчета, които ще бъдат харчени.
  Искам да кажа за пътната такса за пропан-бутана. Ами господа, бедни хора карат и автомобили с дизелови двигатели, бедни хора карат и автомобили на бензин. Те плащат пътна такса. И абсолютно правилно е, когато се казва: да, но пропан-бутанът е по-екологично чистото гориво. И затова политиката е ясно разделена: бензин и дизел – някъде от порядъка на 46 ст. на литър е акцизът; екологично чистото гориво пропан-бутан – по-малко от 15 ст. на литър. Ето я справедливостта, ето го даването на възможност на тези, които по една или друга причина са задължени да карат автомобилите си на пропан-бутан, да плащат по-малко. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания по тези параграфи? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Муравей Радев, Димитър Йорданов и Веселин Черкезов в § 21 т. 2 да отпадне.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 164 народни представители: за 71, против 93, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Петър Димитров и Емилия Масларова по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 161 народни представители: за 55, против 98, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на вносителя за § 21, подкрепено от комисията.
  Гласували 135 народни представители: за 105, против 25, въздържали се 5.
  Параграфът е приет.
  Следва § 22.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение на народния представител Чилова, което беше оттеглено на заседание на комисията.
  “§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.”
  Комисията подкрепя предложението за § 22.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по този параграф? Няма.
  Гласуваме § 22 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 97, против 16, въздържали се 12.
  Параграфът е приет.
  Остава параграф, който, както беше предложено от господин Искров, ще бъде съгласуван в почивката.
  Госпожо Михайлова, имате думата от името на парламентарна група.

  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  “ДЕКЛАРАЦИЯ
  на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили
  от 11 декември 2002 г.

  След извършени тежки закононарушения от министри и изпълнителния директор на Агенцията за приватизация, които бяха спрени от Главната прокуратура, Министерският съвет и група народни представители от НДСВ и ДПС си позволиха да внесат законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с които:
  Първо, нарушават грубо чл. 4, 8, 19, 117 и 120 от Конституцията на Република България. Народното събрание отнема правата на съдебната власт и се опитва да действа като съд.
  Второ, признават напълно, че са допуснати закононарушения при продажбата на БТК и “Булгартабак”.
  Трето, въвеждат по същество извънредно положение, със закон ограничават и отнемат правата на гражданите, юридическите лица и правоохранителните органи.
  Обръщаме се към гражданската съвест на народните представители, които съгласно чл. 67, ал. 2 от Конституцията са длъжни да спазят своята клетва и да действат въз основа на Конституцията и законите на страната. Оттеглете направените предложения, позорни за една правова държава! Не приемайте тези предложения и не ставайте съучастници в безпрецедентното суспендиране на Конституцията!
  Ако въпреки нашите призиви законът бъде приет, настояваме президентът на Република България да наложи вето. В случай, че законът бъде прегласуван, призоваваме всички институции които по Конституция могат да сезират Конституционния съд – народните представители, президентът, Върховният касационен съд, Върховният административен съд и главният прокурор, да протестират закона и да призоват Конституционния съд спешно да се произнесе по това драстично нарушение на Конституцията на Република България. Нека всички защитим правовата държава и върховенството на закона.” (Ръкопляскания от ОДС.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: “Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси”.
  Постъпило е предложение на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията:
  1. В чл. 2 след израза “данъчната администрация” да се добави “на съответната общинска администрация”.
  2. В чл. 5, ал. 2 накрая да се добави “по региони”.
  3. В чл. 8, ал. 5 “администрирането” се заменя със “събирането”, а изразът “цени на” се заменя със “заплащането”.
  4. В чл. 9а изразът “акт на кмета на общината” се заменя с “известия на общинската администрация”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 1:
  “§ 1. Глава първа се изменя така:
  “Глава първа
  Общи положения
  Раздел l
  Местни данъци

  Чл. 1. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
  1. данък върху недвижимите имоти;
  2. данък върху наследствата;
  3. данък върху даренията;
  4. данък при възмездно придобиване на имущество;
  5. данък върху превозните средства;
  6. пътен данък;
  7. други местни данъци, определени със закон.
  Чл. 2. Местните данъци се заплащат в брой в касите на данъчната администрация или чрез безкасово плащане по съответната сметка.
  Чл. 3. Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в “Държавен вестник”.
  Чл. 4. (1) Местните данъци се събират от органите на данъчната администрация.
  (2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.
  Чл. 5. (1) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона може да се измени, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи или намали с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.
  (2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

  Раздел ll
  Местни такси
  Чл. 6. (1) Общините събират следните местни такси:
  а) за битови отпадъци;
  б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
  в) за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;
  г) за добив на кариерни материали;
  д) за технически услуги;
  е) за административни услуги;
  ж) за откупуване на гробни места;
  з) туристическа такса;
  и) други местни такси, определени със закон.
  (2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.
  Чл. 7. (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.
  (2) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този закон.
  Чл. 8. (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:
  1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
  2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
  3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
  (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.
  (3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
  (4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
  (5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.
  (6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.
  Чл. 9. Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
  Чл. 9а. (1) Местните такси се събират от общинската администрация.
  (2) Общинските съвети могат да възлагат по договаряне на органите на данъчната администрация събирането на местните такси срещу заплащане на възнаграждение.
  (3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.
  Чл. 9б. (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.
  (3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (4) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237, буква “к” от Гражданския процесуален кодекс.
  Чл. 9в. Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тази глава? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на господин Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 118 народни представители: за 18, против 88, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта и глава първа в редакцията, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 116 народни представители: за 99, против 8, въздържали се 9.
  Наименованието на законопроекта и глава първа са приети.
  Преди да обявя почивката, отправям покана към всички народни представители – в Клуба на народния представител ще бъде открита от 11,00 ч. изложба-графики на художника Людмил Георгиев, както и ще бъде представена книгата “Парламентарната риторика” на Лилия Методиева, преподавател в Софийския университет.
  Обявявам 30 мин. почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Поименната проверка показва, че имаме кворум. Възобновявам заседанието.
  Продължаваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
  Господин Искров, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, господин председател.
  По § 2 не е постъпило предложение. Комисията подкрепя предложението за § 2.
  По § 3 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя.
  По § 4 комисията подкрепя предложението на вносителя.
  Ако позволите, господин председател, ще прочета съдържанието на трите параграфа:
  “§ 2. В чл. 14 се създава ал. 4:
  “(4) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели”.
  § 3. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
  “(3) За нежилищните имоти по чл. 11, ал. 2, предприятията подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14, ал. 1, и след съобщаването на данъчната оценка от данъчния орган я посочват в декларацията по ал. 1”.
  § 4. В чл. 19 се създава ал. 3:
  “(3) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху неговата оценка от месеца, следващ месеца на промяната”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По параграфи 2, 3 и 4 има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте трите параграфа така, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 105, против 9, въздържали се 15.
  Приемат се трите параграфа.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 5 са постъпили две предложения. Едното е на господин Стефан Данаилов. Комисията не подкрепя предложението, тъй като то и сега се съдържа в закона. Господин Данаилов предлага в чл. 24, ал. 1, т. 12 да се измени така:
  “12. Музеите, галериите, библиотеките и народните читалища”.
  Постъпило е предложение от народните представители Лъчезар Тошев, Борислав Цеков, Кирил Милчев, Теодора Литрова, Рупен Крикорян и Мустафа Зинал – в чл. 24, ал. 1, т. 9 да се измени така:
  “9. недвижимите имоти, собственост на вероизповеданията”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5:
  “§ 5. В чл. 24, ал. 1, се правят следните изменения:
  1. Точка 8 се изменя така:
  “8. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;”
  2. В т. 13 думите “с изключение на жилищните” се заличават”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване първо предложението на народния представител Стефан Данаилов, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 138 народни представители: за 57, против 65, въздържали се 16.
  Това предложение не се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Лъчезар Тошев, Борислав Цеков, Кирил Милчев, Теодора Литрова, Рупен Крикорян и Мустафа Зинал, което също не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 120 народни представители: за 11, против 95, въздържали се 14.
  Не се приема.
  Моля, гласувайте текста на вносителя така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 30.
  Приема се.
  Господин Искров, имате думата.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 6 са постъпили две предложения.
  Предложение от народния представител Михаил Миков - § 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Панайот Ляков, което комисията подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 6:
  “§ 6. В чл. 25, ал. 2 думите “лице с първа или втора група инвалидност” се заменят с “лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 6 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване, първо, предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на § 6, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 21, против 96, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Надявам се, че господин Ляков е удовлетворен от приетото по принцип негово предложение.
  Подлагам на гласуване текста на § 6 в редакцията на комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 109, против 6, въздържали се 10.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народните представители Тошев, Цеков, Кирил Милчев, Теодора Литрова, Рупен Крикорян и Мустафа Зинал за нов § 6а.
  Комисията подкрепя предложението за § 6а, който става § 7, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 7. В чл. 38, ал. 1, т. 2 след думите “Българския червен кръст” се добавят думите “законно регистрираните вероизповедания в страната”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 7 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 7, така както е подкрепен от комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 9.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 7 са постъпили 5 предложения.
  Предложение от народния представител Стефан Данаилов – който предлага да се включи като буква “в” в т. 1 на чл. 48, ал. 1 и “дарения в полза на народните читалища”.
  Комисията не подкрепя предложението, тъй като и сега го има в закона.
  Предложение от народните представители Тошев и група народни представители – в чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава нова т. 4:
  “4. вероизповеданията по смисъла на Закона за вероизповеданията за получените и предоставени дарения.”
  2. Досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Емил Кошлуков – в чл. 48, ал. 1, т. 4 да се измени така:
  “4. юридическите лица с нестопанска цел за получените и предоставени дарения.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков - § 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Панайот Ляков, което комисията е подкрепила.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 7, който става § 8:
  “§ 8. В чл. 48, ал. 1, т. 3 думите “лица с l или ll група инвалидност” се заменят с “лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 7 – по номерацията на вносителя, има ли желаещи да изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване, първо, предложението на народния представител Михаил Миков за отпадането на този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 117 народни представители: за 23, против 84, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Стефан Данаилов, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 31, против 79, въздържали се 2.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лъчезар Тошев, Борислав Цеков, Кирил Милчев, Теодора Литрова, Рупен Крикорян и Мустафа Зинал, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 13, против 78, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението от народния представител Емил Кошлуков, което също не е прието от комисията.
  Гласували 102 народни представители: за 20, против 74, въздържали се 8.
  Остава да се гласува одобрения от комисията текст.
  Подлагам на гласуване текста на § 7, подкрепен от комисията.
  Гласували 103 народни представители: за 86, против 10, въздържали се 7.
  Параграф 7 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 8 и § 9 по номерация на вносителя, господин председател, няма предложения. Предлагам наведнъж да ги изчета и да ги гласуваме.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 8, който става § 9, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 9. В чл. 49, ал. 1 думата “местоживеенето” се заменя с “постоянния адрес” и се създава изречение второ:
  “Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация и заплащат данъка по настоящия си адрес.”
  По § 9 комисията подкрепя предложението на вносителя, който става § 10, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 10. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
  “(3) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.
  (4) Данъчният орган може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.
  (5) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 6.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези два параграфа има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Моля, гласувайте двата параграфа ан блок, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 104 народни представители: за 93, против 4, въздържали се 7.
  Тези два параграфа се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 10 има предложение на народния представител Миков. Той предлага в § 10 т. 1 да отпадне. Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Панайот Ляков в § 10 т. 1 да отпадне. Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Тошев и група народни представители в чл. 58, ал. 1 да се създаде нова т. 4:
  “4. вероизповеданията, когато се използват за траурни обреди”.
  Досегашната т. 4 става т. 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага § 10 да отпадне. Чета § 10, както е внесен от Министерския съвет:
  “§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Не се събира данък при спиране от движение на пътно превозно средство поради техническа неизправност и при задържане от органите на съдебната власт или данъчната администрация.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този § 10 желаещи има ли? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 10.
  Гласували 117 народни представители: за 76, против 38, въздържали се 3.
  Приема се предложението. Параграф 10 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По параграфи 11, 12 и 13 няма предложения, господин председател.
  Предложението на комисията е да отпаднат и трите параграфа. Затова ги изчитам:
  “§ 11. В чл. 61 след думата “собственика” се поставя запетая и се добавя “подал декларация”.
  § 12. В чл. 61д, ал. 1 думите “до 31” се заменят с “от 1 февруари до 31”.
  § 13. В чл. 61ж се създава ал. 4:
  “(4) Не се събира данък при спиране от движение на пътно превозно средство поради техническа неизправност и при задържане от органите на съдебната власт или данъчната администрация.”
  Комисията предлага и трите параграфа да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези параграфи желаещи има ли? Не виждам.
  Моля, гласувайте ан блок предложението на комисията за отпадането на трите параграфа.
  Гласували 117 народни представители: за 107, против 2, въздържали се 8.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 14 е постъпило предложение от народния представител Миков, което комисията подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 14, който става § 11, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 11. В чл. 64 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “данъчно задължените лица по чл. 11, заедно с данъка върху недвижимите имоти” се заменят със “собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя, според одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 62”.
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф желаещи има ли? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 11 според предложението на комисията.
  Гласували 107 народни представители: за 96, против 4, въздържали се 7.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков § 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 12, а именно:
  “§ 12. Член 65 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този § 15 не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Миков за отпадане на § 15, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 111 народни представители: за 10, против 99, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на вносителя, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 97, против 10, въздържал се 1.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 16 има предложение на народния представител Панайот Ляков – в чл. 66, ал. 1 да се създаде нова т.5:
  “5. за осигуряване на зимно поддържане на общинската пътна инфраструктура”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по т. 1 и не подкрепя т. 2, а именно:
  “2. В ал. 1, т. 4 думата “почистване” се заменя с “поддържане на чистотата”.”
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 16, който става § 13:
  “§ 13. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “план-сметка” се добавя “за всяка дейност”.
  2. Алинея 2 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 16 желаещи има ли? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 113 народни представители: за 21, против 90, въздържали се 2.
  Не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на комисията по този параграф.
  Гласували 109 народни представители: за 88, против 12, въздържали се 9.
  Приема се.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 17 е постъпило предложение на господин Миков – същият параграф да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 17, който става § 14 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 14. В чл. 67 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
  (2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.”
  2. В ал. 3 думите “броя и вида на съдовете за битови отпадъци” се заменят с “количеството на битовите отпадъци”.
  3. В ал. 4 думите “пропорционално върху данъчната оценка” се заменят с “в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф – 17, има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Моля, гласувайте първо предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 109 народни представители: за 20, против 87, въздържали се 2.
  Не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за този параграф.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 112 народни представители: за 91, против 16, въздържали се 5.
  Параграфът е приет.
  Преминаваме към § 18, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 18, както се очаква, има същото предложение на господин Миков - § 18 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18, който става § 15:
  “§ 15. Член 68 се изменя така:
  “Чл. 68. Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф има ли желаещи да се изкажат?
  Господин Миков, заповядайте. Колко Ваши предложения бяха приети междувременно, сега има и неприети, се оказва.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  За какво иде реч? За случаите, при които преди няколко години, може би миналата година, граждани се вдигнаха срещу решения на общинския съвет, с които бяха прокарани непомерни такси и общинските съвети преразгледаха и намалиха тези такси. Такива случаи в момента предизвикват доста сериозен иск срещу община Сливен, ако не ме лъже паметта. Включително делото е спечелено и бюджетът на тази община е в доста тежко състояние. Един такъв текст, който пречи на общинските съвети, хора, които са избрани и които общо взето ползват същите права, както и ние, да преразглеждат свои погрешни решения, включително и случаи, когато има недостиг, вижда се, че се налага някаква нужда да се преразгледа начинът на определяне на събираните средства, ние не можем да задължаваме автономните общински съвети в течение на годината да променят свое решение. Поради тази причина аз съм предложил този текст да отпадне.
  В крайна сметка нали сме за повече автономия, за повече местно самоуправление, за повече решения, които се вземат на място? Защо парламентът трябва да определя на общинските съвети – автономен орган на локалната власт, че те не могат да правят нещо в течение на годината? Ами, налагат го интересите на хората, които живеят там. Защо да не могат да го променят, след като видят, че този нов механизъм не действа в интерес на хората?
  Ето, затова съм си позволил да предложа да отпадне този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Други желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на текста, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 103 народни представители: за 15, против 80, въздържали се 8.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване подкрепения от комисията текст на този параграф.
  Моля, гласувайте текста на комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 92, против 15, въздържал се 1.
  Приема се.
  Господин Искров, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По следващия § 19 няма предложения.
  Комисията предлага текста на вносителя, който става § 16, да придобие следната окончателна редакция:
  "§ 16. Член 69 се изменя така:
  "Чл.69. (1) Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.
  (2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 19, който изглежда безспорен, не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 19 според предложението на комисията.
  Гласували 107 народни представители: за 95, против 6, въздържали се 6.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 20 има две аналогични предложения, които не са подкрепени от комисията. Те са на народните представители Миков и Ляков.
  Предложенията са § 20 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20, който става § 17, а текстът е:
  "§ 17. Член 70 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата по този параграф.
  Господин Миков, заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. С какви мотиви аз съм предложил да отпадне внесеният параграф, респективно да остане сега действащият чл. 70? Понеже една голяма част от народните представители, както обикновено, не знае какво приема, само ще го прочета.
  "За новопридобити имоти таксата се събира от началото на следващия месец. Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването."
  Тоест много ясно в закона са описани случаите и във времето, и не се дава никаква възможност на данъчната администрация да тълкува, да изнудва хората, да им иска пари или да събира неправомерно някакви такси, след като в закона всичко е толкова добре и ясно описано. Иначе ще започнат спорове. Ще започне пускане на така наречените ГДУ-та писма от министъра кой знае, кой не знае, кой разбрал, кой не разбрал.
  Аз не мога да разбера защо се стремим да правим един закон, който да може да се тълкува по един начин във Видин, по друг начин в Кърджали, по трети начин в Благоевград? Проблемът за калушката и московската правда ни е много ясен. И не знам кому е нужно всичко това.
  Както и в предишния текст, който беше отменен, също беше много ясна регламентацията, че когато се промени размерът на таксата, има някаква промяна, има някакви обстоятелства, се събира от момента на промяната на решението на общинския съвет. Много ясни правила, изписани в Закона за местните данъци и такси, които очертават рамката на отношенията между хората, които плащат таксите, данъкоплатците и тези, които ги събират. И няма какво да се умува, и няма какво да се коментира. Сега данъчните ще започнат да ги тълкуват в зависимост от това дали лицето, което дължи, е близко, познато, дали дава някой лев, дали черпи в кръчмата или не. Такъв закон на българските граждани не е необходим.
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Ти се увлече!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи?
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ще стана само веднъж и повече на реплики и на дуплики на господин Миков няма да ставам, тъй като мисля да кажа онова, което имам да казвам по всички предложения на господин Миков оттук нататък.
  Колеги, първо, за да не стане както вчера изостряне на взаимоотношенията, много моля от тази трибуна да не се обиждаме. За пореден път, господин Миков, няма неграмотни народни представители.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Аз не съм казал такова нещо. Казах, че не са чисти текстовете.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Повечето не знаели за какво става въпрос, как става въпросът, пък кога какво става – това са неща, които всеки един си преценява сам. Моля Ви!
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Аз не съм казал такова нещо!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Моля Ви, иначе рискуваме да станем като парламента в Тайпе, Тайван или къде беше?
  Второ, таксите се определят съгласно принципите на финансовата децентрализация – от общинските съвети. Ако бъдат подкрепени предложенията на правителството и на ОДС за бъдещо изменение на Конституцията, и данъците ще се определят от общинските съвети. Как да бъде – от следващия месец, от по следващия месец, от предходния, от подходния или разходния, това ще се определи, господин Миков и колеги, с тези наредби. Това е заложеният принцип.
  Идете и се оплачете, извинявам се, но вносителят е точно член на Висшия партиен съвет, Паскалев е вносителят в Министерския съвет. Това е работа на групата за фискална, за финансова децентрализация. Казах ви го и на първо четене. Това е подкрепено изцяло от правителството. Това са текстове, които се предлагат от НСОРБ и от тогавашния ресорен вицепремиер и са изцяло подкрепени.
  Аз самият като гражданин и като председател на комисията имах своите притеснения. Данъчната администрация също имаше своите притеснения, но ние го подкрепихме.
  Никакви данъчни нищо няма да решават, нито в кръчмата, нито на почерпка, нито извън почерпка! Това ще го решават кметът и общинският съвет. Данъчните ще събират до 2005 г., ако не се лъжа, защото това е в Преходни и заключителни разпоредби, ще събират единствено таксата така, както се подава на носител от общинския съвет. Това казва законът. Нека да не заблуждаваме хората тук.
  Повече няма да ставам. Това са мотивите, за да не се подкрепят предложенията на господин Миков до края. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това реплика ли беше?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Изказване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Миков, заповядайте за реплика.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Долових, ще използвам квалификацията "революционен плам" у господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Винаги го има.
  МИХАИЛ МИКОВ: Голямата му преумора направи дори вашия министър от кабинета, в оставка вече, член на Висшия съвет. Не е член на Висшия съвет. Не е член на Висшия съвет, нито е бил, господин Искров! Но го отдавам на преумората и на революционния дух.
  Тук не става въпрос дали аз съм направил тези предложения или не съм ги направил. Става въпрос, че е добре да се обсъждат тези предложения и да чуете мотивите, които се опитвам да изложа пред вас. Неслучайно ви чета и сега действащите текстове, защото просто си нося закона.
  Не съм казал, че народните представители са неграмотни, както казва господин Искров. Аз просто казах, че те не знаят какъв текст се отменя, заменя, променя и прочее – това казвам и го твърдя.
  Господин Искров, ако така говорим, щом те ще решават, ако те решат друго – да не си плащат, какво правим с държавата с този Ваш подход?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Какви данъци?
  МИХАИЛ МИКОВ: И никакви аргументи… Не, с тази голяма автономия, за която говорите... Ние също сме за децентрализация. Но за децентрализация при ясни и разписани законови разпоредби. Когато законът е неясен, се намесват чиновниците. Когато се намеси чиновникът, се появява корупцията. За това иде реч. Колкото се може по-ясен да е законът за хората и за тези, които го прилагат! Да няма спорове между тях по прилагането му.
  Ясно, новопостроена сграда, трябва от момента на пускането да се дължи това. А не да го тълкуват на едно или друго място, че от началото на годината. Ще кажат: "А, бе, ние сме приели. Плати си от началото на годината!". Защо е нужно това?
  И аз не мисля, че бюджетът ще претърпи кой знае какви загуби - нито общинските бюджети, нито държавният от такива неща, които иначе ще създадат много напрежение и проблеми в страната през годината. За това става въпрос. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Не виждам втора реплика.
  Господин Искров се отказва от правото си на дуплика.
  Това ми дава възможност да подложа на гласуване двете предложения на народните представители Миков и Ляков ан блок. Те съвпадат. Те искат отпадане на параграфа и не се подкрепят от комисията.
  Моля, гласувайте тези две предложения.
  Гласували 131 народни представители: за 32, против 95, въздържали се 4.
  Тези предложения не се приемат.
  Моля, гласувайте текста на вносителя така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 120 народни представители: за 101, против 11, въздържали се 8.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 21, господин председател, се досещате какво е предложението на господин Миков. То е § 21 да отпадне.
  Не се подкрепя от комисията.
  Постъпило е предложение на народния представител Лъчезар Тошев и група народни представители: в чл. 71 да се създаде нова т. 4:
  "4. недвижими имоти, собственост на вероизповеданията, по смисъла на Закона за вероизповеданията;"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение на народния представител Ляков. Той предлага в чл. 71 да се създаде нова т. 2:
  "2. за имотите, които няма да се ползват цяла година, и за това е подадена декларация в териториалната данъчна дирекция по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година;", а досегашните точки 2 и 3 да станат съответно 3 и 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 21, който става § 18 и гласи следното:
  "§ 18. В чл. 71 т. 1 се изменя така:
  "1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;"
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви.
  По този параграф има ли изказвания?
  Заповядайте, господин Миков, да обосновете поредното отпадане.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Имам чувството, че ние влошаваме закона, вместо да подобряваме законите. Имам чувството, че вместо децентрализация ние постигаме единствено някаква децентрализация на здравия разум.
  Ще ви прочета досега действащия много ясен и конкретен текст:
  "Не се събира такса: - за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се обслужват, за което общината уведомява териториалните данъчни дирекции, за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в териториалната данъчна дирекция по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година."

  И ние сега въвеждаме един текст, който също може да се тълкува – не се събира такса в случаите на сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината.
  Постоянно ходя в региона и сигурно и вие ходите в съставните села на много общини. Там постоянно се поставя въпросът, че се събират такси смет, а не се извършва никаква услуга. Нека да конкретизираме тези хипотези. В сега действащия закон те са по-добре уредени. Защото иначе общината ще каже: аз предоставям услугата. Но дали я предоставя на едно село, което е на 15 км от общинския център или не я предоставя, ще кара хората там да плащат такса за неизвършена дейност. Ето това е големият проблем. (Неразбираема реплика от народния представител Хасан Адемов.)
  Няма да чакаме четири години да не го избираме. Защо? И вие като депутати сигурно сте ходили по такива села и ви е ясно, че така става.
  Нека да оставим ясните възможности, които дава законът: когато не ползваш имота, подадеш декларация или в случаите, които не се обслужват от общината, като общината ще подаде информацията в данъчната служба. Тя ще каже: скъпо ми е да обслужвам еди-кое си село, защото е много отдалечено, много малко хора живеят, не се плаща от събираните такси. Досега действащият текст единствено това предвижда. И изведнъж се въвежда общата хипотеза: сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината.
  Тя може да се предоставя от общината, но да не се предоставя на определен кръг субекти, които в сега действащия закон са изчерпателно изброени. Включително и процедурата, по която те заявяват, че не ползват имота или пък общината заявява, че не може да им оказва тази услуга. Сега критерият става много по-обтекаем – излишно напрежение, излишна промяна. Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Други желаещи по този текст има ли? Няма.
  Най-напред подлагам на гласуване предложението на господин Миков за отпадането на § 21, което предложение не се подкрепя.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 110 народни представители: за 31, против 74, въздържали се 5.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков, което също не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 118 народни представители: за 29, против 84, въздържали се 5.
  И това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване следващото предложение – на народните представители Лъчезар Тошев, Борислав Цеков, Кирил Милчев, Теодора Литрова, Рупен Крикорян и Мустафа Зинал, което също не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 110 народни представители: за 16, против 73, въздържали се 21.
  Не се приема.
  Накрая подлагам на гласуване текста на вносителя, който е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте този текст.
  Гласували 124 народни представители: за 90, против 30, въздържали се 4.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Параграфи 22 и 23 са подкрепени от комисията. Няма други предложения, господин председател. Затова ми позволете да прочета окончателните текстове.
  Параграф 22, който става § 19:
  “§ 22. Членове 74, 75, 76, 77 и 78 се отменят”.
  Параграф 23, който става § 20:
  “§ 23. В чл. 79 ал. 3 се отменя”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи да се изкажат по тези два параграфа? Няма.
  Моля да гласувате ан блок § 22 и 23, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 101 народни представители: за 83, против 9, въздържали се 9.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 24 е постъпило предложение от народния представител Георги Пирински § 24 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 24, който става § 21, и предлагаме следната окончателна редакция:
  “§ 21. Наименованието на раздел III от глава трета се изменя така: “Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Пирински, заповядайте по този параграф.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин председателю, с този параграф започват поправките в раздел III от разглеждания закон, който третира цяла поредица от въпроси на социалната политика на общината. Предлагам и на господин Искров, и на народните представители да не разсъждаваме някак си процедурно или механично, след като това са предложения, които произтичат от концепцията за фискална децентрализация, внесени от еди-кого си, подкрепени от правителството и т.н., непременно те да бъдат приети така, както се предлагат. Защото, както казах и на първо четене, господин председателю, с поправките, които се предлагат, първо, се ограничава обхватът на социалната дейност в общината, и второ, се премахват онези ограничители на таксите, които общината може да събира за едни или други услуги.
  Навярно господин Искров отново би аргументирал, че това се поставя на преценка на общинския съвет - за това става въпрос, който самата община третира. Господин председателю, смятам, че в случая е напълно правомерно законодателят, законът да сложи определени граници, в рамките на които една община да може да решава. Защото ни е ясно, че с една или друга форма на финансова децентрализация, която ще бъде приложена в крайна сметка, сериозно ще се засили пресата върху общинските финанси. Промените водят до това – до едно по-голямо натоварване на общината сама да се мъчи да върже своя бюджет.
  И представете си ситуация, в която общината е изправена в една такава затруднена бюджетна позиция, и пристъпи, макар и с нежелание, към завишение на тези такси, които се събират сега. И без това населението в тези повече от 200 от всичките 262 общини, е в крайно затруднено състояние, особено най-засегнатите от промените слоеве, които са ползвателите на тези социални услуги.

  Не е ли редно ние все пак в тази сфера, която е най-чувствителната, която се отнася до децата, до инвалидите, до хора с едни или други утежнени проблеми в сравнение с другите граждани, да имат протекцията на закона?
  Ето защо, господин председател, аз ще си позволя, тъй като за съжаление господин Миков има право – в момента народните представители по една или друга причина нямат възможност и не следят текстовете, които се отменят или коригират, аз съм направил, както господин Миков, поредица предложения в този раздел, ще си позволявам да вземам думата и да изчитам текстовете. И отново ще се обръщам към пленарната зала с предложение да не се приемат предложенията на вносителя, тъй като за мен това е едно неправомерно и недопустимо бягство на държавата от нейните, ако щете, и конституционни задължения, тъй като в Конституцията има поредица от текстове, които говорят за необходимостта от особена закрила от страна на държавата на майки, на многодетни семейства, на инвалиди и т.н.
  Това, което правим сега е, че ги оставяме на един режим, който не е известно как ще ги третира. Това е нещо, което не можем да си позволим.
  Доколкото става дума за заглавието на раздела, господин председател, ще кажа, че в действащата редакция той включва домове за социални грижи и други форми на социално обслужване – понятия, които сега изчезват в предлаганата редакция. Ето защо аз предлагам да отпадне предложението на вносителя и да остане действащия текст и заглавието на раздел III.
  Моля народните представители да подкрепят това мое предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Пирински.
  За изказване има думата госпожа Радева. Заповядайте.
  НИНА РАДЕВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Не е ли вече крайно време тук много ясно Коалиция за България да каже за финансовата децентрализация ли е или е против.
  Значи, в публичното пространство постоянно се тиражира подкрепата на идеите на финансовата децентрализация, а когато тук трябва да се позовем на конкретни законови текстове, имаме тотална смяна на концепцията и философията, изобщо подхода към текстовете, които са предложени. Смятам, че това е крайно некоректно както към българските граждани, така и към поетите ангажименти в работната група към проблемите на финансовата децентрализация.
  Уважаеми господин Пирински, това, което говорите мисля, че от никой не се отрича. Ясно е, че много хора в България се нуждаят от социално подпомагане, но предимствата на този закон и на текстовете, които сега обсъждаме се състоят в това, че ясно се разграничават отговорностите на държавата по отношение на социалната политика и тези отговорности, които ще бъдат регламентирани в Закона за социалното подпомагане, и отговорностите на общините. Може би Вие подценявате възможностите на общинските съвети да оценяват социалните проблеми на териториите, които управляват? Ако е така, ако Вие се съмнявате в техния капацитет, тогава го кажете. И тогава нека принципно да решим, че общинските съвети нямат такива възможности да анализират социалните проблеми и нямат възможност да ги управляват, съответно с политиката, която те имат право да провеждат, съгласно новата философия на отношенията в общините.
  Но нека да не се злоупотребява, нека да не се спекулира, защото наистина ние нямаме такова оттегляне на държавни отговорности от сферата на социалното подпомагане. Просто това не е обект на трактуване в този закон. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  За реплика има думата господин Михаил Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Първо, не знам кой спекулира с финансовата децентрализация.
  Ние сме за финансова децентрализация, но ако мнозинството и правителството разбират финансовата децентрализация като разтоварване на конституционни задължения от правителството и от държавата върху неспособни да се справят финансово субекти, това не е финансова децентрализация. (Шум и реплики в залата.)
  Имате право на изказвания, на реплики в залата. Изкажете се по темата.
  В случая става точно това – общините, уважаема госпожо Радева, много добре могат да анализират и да управляват, но като ги вкарате в тази законова рамка и като нямат пари, колкото ще да анализират, те ще направят таксите за тези социални аутсайдери или лица в неравностойно положение, ще ги направят пазарни.
  И тогава вече възниква следващият въпрос, който народният представител Пирински Ви загатна, че не може със закон държавата да избяга от ясни конституционни решения, че България е социална държава, а не общините трябва да водят социална политика и да я осигуряват с приоритет с финансови средства. И тези текстове, бъдете сигурни, че ще стигнат до Конституционния съд!
  Но не това е по-голямата опасност. По-голямата опасност е, че в такива региони, примерно, като Видинският, този тип лица, за които се отнася този текст, където става въпрос за висока безработица, за двама неработещи в семейство, за деца в семейства на етнически групи – многодетни семейства, те никога не могат да си позволят да платят някаква реална такса, необходима за издръжка. И именно заради това държавата е сложила един сравнително ограничен в закона минимум на тази такса.
  Иначе, на общините е лесна тяхната – ще определят реална такса за издръжка и тогава ще кажат: който има пари – ходи на детска градина, както стана с училищата – който има пари, госпожо Радева, ходи на училище, който няма – ходи по улиците.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  За втора реплика думата има господин Пирински.
  След това, госпожа Радева, ще имате възможност да вземете отношение по тези реплики.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо Радева, няма никакво съмнение за отношението на Коалиция за България към финансовата децентрализация, но с нея действително не бива да се спекулира.
  Преценете сама – в проектобюджета за следващата година е предвидено да бъдат предоставени половината от необходимите средства за издръжка на общините и още на две порции да се подадат до края на годината.
  Кой обективен и народен представител, и гражданин, може да прецени, че това е справедливо споделяне на бремето между държавата и общините, тъй като децентрализацията означава това? Това не значи апликация на държавата.
  Знаете до каква степен са ограничени средствата за капитални вложения, които други години са били в доста по-голям размер. Правомерно е да се постави въпросът общините да приведат своите финанси в ред, да се помъчат от своята собственост и разполагаемите ресурси в общината да вържат своя бюджет, но ви призовавам да се съгласите, че има сфера, която трябва да бъде изключена от пазарния принцип в действието на една община и това е точно тази – ясли, детски градини, домове за инвалиди и т.н.
  И когато Министерството на финансите прави сметки за необходимата изравнителна субсидия, допълваща субсидия и т.н. то трябва да отчете, че по тези приходи общината не е автономна. Общината е длъжна да спазва параметри, зададени от държавата и дотолкова тя не може да ползва този ресурс за решаване на финансовия си проблем. Това е социална дейност, която държавата е длъжна да отчита и да субсидира, да финансира. Но, трябва да има ограничител, както казва господин Миков, за максималните размери на тези такси, които се събират и да е ясно, че държавата не може да разчита, че общината оттам ще си реши бюджетния проблем.
  Ето защо наистина не бива да злоупотребяваме с финансовата децентрализация и заради това трябва да отпаднат тези текстове, които сега се предлагат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Не виждам желаещи за трета реплика.
  Госпожо Радева, имате право на дуплика от три минути.
  НИНА РАДЕВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Пирински! Ако Вие наистина стоите зад философията на финансовата децентрализация не се оттегляйте от решения, които са взети по напълно демократичен принцип, на база на обсъждане с представители на Националното сдружение на общините в Република България, на база на легитимно избрани кметове, и то кметове, представящи Коалиция за България.
  Това, което в момента ние предлагаме като текстове е въпрос на съгласуваност, на една много дълга работа именно по най-добрия начин за разпределяне между държавните отговорности и отговорностите, които ще имат общините. Този крехък баланс е постигнат на база на много работа и на база на съгласие между отделните субекти, които са засегнати от настоящото структуриране на отговорности.
  Ако вие, пак повтарям, подлагате на съмнение възможностите на общинските власти, просто понесете си и съответната политическа отговорност. Декларирайте, че общинските власти и кметовете нямат достатъчно права да реализират своите социални функции. Конституцията се отнася и тя важи, и тя налага изисквания не само върху парламента, а всички власти трябва да бъдат подвластни на нейния дух и на нейните изисквания.

  Така че много ви моля, нека да се дават съвсем коректни аргументи и по същество, а не произволно да се спекулира с текстове от закона.
  Освен това защо намесвате тук въпроса, свързан с финансирането на общините? Финансирането на общините касае държавните разходни отговорности. А тук става въпрос за текстове, които касаят правата и задълженията на общините, свързани с механизма на набиране на приходи чрез общински такси и начина на тяхното изразходване. Каква е логиката тук? Защо така механично смесвате проблеми от различни области? Защо предварително вменявате, че началото на финансовата децентрализация ще бъде крах за финансите на общините? Това предполага, че вие се оттегляте изобщо от идеите и не подкрепяте реално финансовата децентрализация.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Има думата за изказване господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Ползвам процедурата “изказване”, доколкото госпожа Радева не отговори на нашите въпроси, а зададе нови въпроси към нас. Ние имаме отговори на нейните въпроси. Отговорите са много ясни – че когато има задължения, произтичащи от Конституцията за даден субект, те са негов субект. Господин Муравей Радев и господин Милен Велчев са подписвали с Националното сдружение на общините. Това е хубаво нещо, но то не задължава никого да гласува тук според собствената си воля.
  Уважаеми дами и господа, защо не приемете ние да си получим издръжката и заплатата за половин година…
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Кои сте вие?
  МИХАИЛ МИКОВ: Народните представители, господин Дончев. Всичките.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА НДСВ: Ами ако не искаме?
  МИХАИЛ МИКОВ: Някои не искате. Знам, че не искате. Принципният въпрос е друг. Държавата има възложени определени социални функции. За тези домове, за тези субекти – хората, които в повечето случаи са в неравностойно положение, многодетни семейства, с двама безработни – там държавата трябва да каже: “Таксата може да бъде не повече от толкова”.
  Следващата стъпка трябва да направи Министерството на финансите, представител на което седи в дъното на залата. То трябва да каже това, което отсъства оттук като държавна политика – “Толкова деца има в такова състояние, те трябва да бъдат обхванати в детските градини. За да е достъпна тази такса, ще я направим такава (казано е в досегашния текст), като се държи сметка за доходите на член от семейството”. Вие сега не задължавате общините да държат сметка за доходите на член от семейството. Ще има деца, които ще дишат лепило по улиците, вместо да бъдат обхванати в детски градини. Затова единствено и само заради това – с бюджета! Тази дискусия ще продължи. Тя тепърва почва. С бюджета сте задължили общините (с постановлението на Министерския съвет) да гласуват средствата, които са за осигуряване на държавните дейности. Как ще ги задължите?!
  Това ли е децентрализацията, понеже стигнахме до по-глобалния политически въпрос? Постановление на Министерския съвет, задължаващо общинския съвет да гласува по определен начин. Как ще стане тази работа?!
  И това, гдето говорите за споразумение… Чувате напоследък какво става. Те май кметовете малко започнаха да се осъзнават, че след общите декларации за финансова децентрализация следват конкретни решения в законите и в бюджета. В понеделник пак ще се събират да обсъждат. Говорят се разни неща. Ще видим как ще се развие този процес. Приемете, че нещо куца. Както каза господин Искров – “и ние имаме съмнения”. Ами повярвайте на собствените си съмнения и тук в залата да решим тези въпроси. Не става въпрос за някакви големи приходи, които няма да се съберат в бюджета. Вчера освобождавате събирането на акцизи на границата, където стават големите измами, а днес сте тръгнали да освобождавате, да се махне границата на таксите за тези лица в неравностойно положение. Поддайте се повече на собствените си съмнения. Ако трябва – съберете се, обсъдете ги, но да не направим неща, за които после парламентът носи отговорност, въпреки всичките работни групи, въпреки всичките правителствени решения. Ходите при избирателите си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  За реплика има думата господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин Миков, втори път твърдите нещо, което не е вярно, което е пълна лъжа и което съвсем случайно съвпадна и с отразяване в някои медии.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Кои медии?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Вчера със Закона за акцизите не е освободено събирането на акцизи на границата. Обратното. Казахме, че за да може на границата да се контролира дали е платен акцизът (отворете закона и прочетете, другарю Миков, още веднъж), ще се внася по сметката на митническото учреждение, за да може да не се лъже, ако се внася по сметката на данъчното учреждение чрез т.нар. телекси, които се пускат от банки и които се предоставят като фалшиви документи. Има ред разработки и дела по такива случаи. Никой не освобождава плащане на акцизи на границата. Обратното, точно там се плащат вече и точно по сметките на контролните органи. Грубо заблуждавате парламента! Грубо заблуждавате обществеността! Това ми е репликата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Има ли втора реплика? Няма.
  Има обаче дуплика. Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Ще ме извините, но ще отвърна на репликата, отправена ми по Закона за акцизите, който гледахме вчера. Ние с моя наистина другар Искров имаме еднаква емоционалност.
  ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ (НДСВ, от място): Губите времето.
  МИХАИЛ МИКОВ: Губим малко време.
  Господин Церовски, вчера се прие текст, в който се казва, че стоката може да бъде освободена по Закона за акцизите и без да е изплатен акцизът, след като има обезпечение.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Къде е това? Я го прочетете!
  МИХАИЛ МИКОВ: В Закона за акцизите, господин Искров. Досега действащият текст предвиждаше освобождаване на стоката единствено след изплащане на акцизите.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Изгонете го, защото няма такъв текст изобщо!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Искров иска думата за изказване.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, за лъжи, които се казват от тази трибуна, трябва да се носи някаква отговорност. Такъв текст не е приеман. Имаше обсъждане в комисията. Лично аз съм внесъл такова предложение – дали да се уеднакви режимът между ДДС и акцизите. Такова предложение не е приемано от Народното събрание. Михаил Миков лъже безцеремонно от тази трибуна по повод на обсъждането на Закона за местните данъци и такси. Това е политическа хамелеонщина, уважаеми дами и господа. Господин Станишев го видях някъде по коридорите. Моля да влезе и господин Гагаузов, който участваше на заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Защо не влязат сега?!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Това е политическа хамелеонщина – да се подкрепят едни текстове в Комисията по бюджет и финанси, да се тръби пред цялото общество, както каза и госпожа Нина Радева – че се подкрепя финансовата децентрализация, представителите на Коалиция за България (за да бъда коректен ще кажа, че господин Пирински беше в командировка в чужбина) да гласуват за тези текстове и тук двамата представители, при това ръководни представители на БСП и на Коалиция за България (не знам какъв им е статутът в коалицията) да твърдят точно обратното.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА НДСВ: Те от 100 години са така.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Това е пълна хамелеонщина! Лъжете обществото, че сте за едно, а в същото време правете друго. Политически супермаркет! Отваряте го и предлагате – и за богати, и за бедни, и за социално слаби, и в същото време защитавате в пленарната зала, с надеждата, че няма да излезе в медиите или че ще излезе по друг начин съвсем друга теза…
  Казах го и на първо четене, господин Миков. Казвате многодетни семейства и тези в неравностойно положение. Всички имаме разбиране по този въпрос, но Конституцията важи не само за централните органи на властта. Тя трябва да се спазва и от Вас, и от мен, и от малцинства, и от мажоритарни групи, и от общинските съвети. Те ще определят как да се процедира в Макреш с детската градина – дали да бъде 8 лева (връщам ви на този спор), дали да бъде 2 лева или да бъде 0 лева. Това е в компетенциите съгласно тези изменения. И финансовата децентрализация – това е изцяло в компетенциите на местната власт.

  Ако вие сте толкова загрижени, преди да дойде 1 януари 2004 г., съберете на един семинар кметовете, образно казано, извинявайте, вашите, тъй като те са избрани от народа, съберете ги и ги помолете, инструктирайте ги по този закон там, където БСП управлява, те да предвидят 50 процента намаление за съответните групи. Какъв е проблемът? Защо искате тук да оневинявате и да прехвърляте тежестта върху други хора? Нека съответният кмет и съответният общински съвет да поемат. И много Ви моля, нека да бъдем коректни, когато се цитират текстове тук, в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, аз ще дам думата на господин Пирински за реплика и след това на господин Миков за реплика, но искам да обърна внимание, че спорът излезе извън рамките на обсъждания законопроект. Така че много ви моля това да не продължава.
  Господин Пирински, заповядайте, имате думата.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Щях да поискам време за процедура, за да Ви помоля наистина да насочите дискусията по разглежданите текстове в момента, тъй като Вие като председател имате това задължение по правилник. Вие сам почувствахте това и аз наистина бих апелирал към всички да се върнем на текстовете на раздел lll от този законопроект.
  Моля тези 20 сек., които употребих да потвърдя уместността на Вашата забележка, да ги свалите от времето ми за реплика.
  Репликата ми към господин Искров е следната. Господин Искров, нямате никакво право да поставяте въпроса така, че има някаква хамелеонщина, двуличие и т.н., и т.н.
  Първо, както си спомняте и както всички, които погледнат стенограмата, могат да видят, аз на първо четене по същия този раздел заявих съвършено същите позиции, които и сега отстоявам. Твърдя, че тази проблематика трябва да бъде извадена от подхода за, така да се каже, финансовата децентрализация и освобождаване на общините да налагат такива цени, каквито те намерят за уместно.
  Няма никаква стойност аргументът, че това е съгласувано с кметове, със сдружения и т.н., първо, защото ние сме отговорният орган, който приема законите, и, второ, защото евентуално тяхно съгласие по тези текстове е било в контекста на много по-друга представа как ще изглежда финансовата децентрализация догодина, а не това, което се предлага сега от правителството. Но това е по-общият въпрос, не бих искал да разливаме дискусията.
  Аз твърдя, че парламентът не следва да приеме тези текстове на поправки в сега действащия закон, защото, госпожо Радева, децентрализацията ознава и диалог между кмета и Министерство на финансите.
  НИНА РАДЕВА (НДСВ, от място): Общинския съвет.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Общинския съвет, така. Но те изготвят своя проект за общински бюджет и го защитават пред финансите. И там трябва да е ясно, че кметът не може да маневрира с тези такси. Те няма да му решат финансовия проблем. И когато с Министерството на финансите се спори – Вие казвате, че другото е държавна дейност, предмет на финансиране, но предмет на двустранен диалог е да се уточни колко приход може да генерира общината. И тогава кметът трябва да каже: “На мен законът ми забранява да вдигам тук цената. Бъдете любезен, съобразете се с този мой ограничител.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Пирински.
  Господин Миков, няма да Ви откажа реплика, но все пак имайте предвид моя апел.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Нито ще коментирам обвиненията в лъжа, нито в хамелеонщина, само едно ще кажа. Уважаеми господин Искров, тук не става въпрос да се прехвърлят ангажименти от общините на разни други хора, както казахте. Става въпрос за конституционно определени задължения на държавата, които тя прехвърля на общините - конституционни задължения за социална политика. Просто така се е случило, че Вашата парламентарна група и вие като народни представители сте избрани в една конституционна Република. В преамбюла на Конституцията е записано, че България е социална и правова държава. И тук става въпрос точно за социално. Тоест, промяната в Закона за местните данъци и такси – тази част е антисоциална. Това противоречи на духа на Конституцията. Съжалявам, че така подробно Ви го обяснявам, но трябва все пак да усетите, че не сте в пазарна и правова държава, а сте в социална и правова държава. И въпреки всички пазарни реформи, които се подкрепят, има сфери – и това се опитва народният представител Пирински да Ви обясни, но репетицио матер студиором - в които има и социални елементи и те са толкова, даже в случая незначителни за бюджета, разберете, незначителни, че не си струва да си губим времето с цялата тази дискусия, ако разберете, че живеете в социална държава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Миков.
  Господин Искров, имате възможност за дуплика в рамките на 3 мин.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, все пак очаквах и от мое име, и от името на всички народни представители тук едно извинение от господин Миков. Няма нищо лошо, аз лично от тая трибуна съм се извинявал на господин Овчаров по някои горещи теми, когато се е налагало.
  Господин Миков, атакувайте Закона за местните данъци и такси в Конституционния съд, ако Вие считате, че това е противоконституционно. Атакувайте го. Извикайте преди това обаче вашите кметове и един уважаван от мен и от НДСВ председател на сдружението господин Узунов, първо да Ви обяснят за какво става въпрос, за да не се изложите, защото вече няколко пъти се излагате.
  А иначе сферите, за които говорите – социалните, абсолютно прав сте. Но, господин Миков, те не са от компетенциите на Комисията по бюджет и финанси. Те са от компетенциите на Комисията по труда и социалната политика и се решават по друг начин, а не като налагаме на общините, в противоречие с принципите на финансовата децентрализация, как точно да им ограничим приходите от техните такси. Още повече, че, повтарям, те имат възможност и се надяваме с техните решения, на общинските съвети, да направят именно такива отстъпки за по-неоправдани социални слоеве от населението, отчитайки цената на услугата, тъй като цената на услугата, а не някакъв измислен в Народното събрание коефициент или процент влияят най-пряко върху размера на таксата, за разлика от данъка, който е изземване на национален доход и преразпределяне чрез бюджета.
  Господин Пирински, финансовата децентрализация, и не само тя, изисква диалог. Не аз, а включително в едно предаване, където бяхме двамата с Вас, Вие чухте председателят на Сдружението на общините какво каза: “По-добър диалог между Сдружението на общините и правителството досега не е имало”. По-добър диалог досега не е имало!
  А за хамелеонщината – тя не касае Вас, господин Пирински, тя касае партията, която представлявате, тъй като Вие веднъж защитавате едни тези, господин Гагаузов защитаваше други тези. (Реплика от Румен Овчаров.)
  Това е политически орган и аз мога да говоря оттук по тези въпроси, господин Овчаров. Знам, че не Ви харесват. Това е политическа хамелеонщина – да говорите едно пред хората, да защитавате друго в Комисията по бюджет и финанси, трето в пленарна зала, утре сигурно на пресконференция – четвърто, и т.н. Ясно заявете своите позиции. Вие за финансова децентрализация ли сте или против? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Уважаеми народни представители, има ли евентуално други изказвания? Не виждам.
  Това ми дава основание да подложа на гласуване първо предложението на господин Пирински за отпадането на § 24 – едно предложение, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 131 народни представители: за 37, против 84, въздържали се 10.
  Предложението не е прието.
  Сега подлагам на гласуване предложението на вносителя, подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 132 народни представители: за 96, против 29, въздържали се 7.
  Приема се.
  Господин Искров, § 25 Ви чака.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 25 са постъпили две предложения.
  Предложението на народния представител Георги Пирински е § 25 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Михаил Миков също е § 25 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 25, който става § 22:
  “§ 22. Член 81 се изменя така:
  “Чл. 81. За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Какво гласи сега действащият чл. 81, който се предлага да бъде прередактиран по прочетения от господин Искров начин?
  “Чл. 81. (1) За ползването на детски ясли, градини, отделения в домове “Майка и дете” се събират от родителите и настойниците месечни такси в следните размери: седмични – от 10 до 30 лв., целодневни – от 5 до 20 лв., полудневни – от 2,50 до 10 лв.
  (2) Таксите се определят в посочените граници диференцирано, според доходите на член от семейството.”
  И размерите, и диференциацията сега отпадат. Предлага се да се запише: “За ползване на детски ясли и градини се събират от родителите или настойниците месечни такси”.
  Господин Искров се безпокои дали ще бъдем обосновани пред Конституционния съд. Член 47 от Конституцията, уважаеми дами и господа, гласи: “Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетие е право и задължение на родителите и се подпомага от държавата. Жената-майка се ползва от особена закрила на държавата – осигурява й платен отпуск, акушерска помощ, облекчения на труда и др. Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото”. И няма как да се абдикира от тези конституционни норми, които характеризират държавата действително като социална.
  Аз повтарям, господин председателю, никакви общи разсъждения за това, че сме били против финансовата децентрализация, че това било съгласувано с кметовете, че имало прекрасен диалог и т.н., не могат да снемат отговорността на парламента по конкретните текстове, които се предлагат и за които аз отново заявявам, че трябва категорично да бъдат извадени от финансовата децентрализация като задължение на общините и да останат като първостепенна грижа на държавата.
  Ето защо – отново повтарям – това е параметър, който държавният бюджет трябва да отчита като задължение на държавата. Не може да има Китайска стена между финансовата проблематика и социалната проблематика, защото този закон е разпределен на Комисията по бюджет и финанси като водеща комисия, но тя не може да каже: аз съм по финансите, ако има социални проблеми, други да ги решават. Как ще ги решават, като ще се върнат при нас. Къде ще се крием ние от тази отговорност?
  Госпожо Радева, недейте да подменяте темата. Темата е чл. 81 от този закон. Вие говорите за финансовата децентрализация изобщо и въобще. Отново повтарям, разбира се, че сме за финансова децентрализация, защото сме за местно самоуправление, защото сме за това да има възможност най-пряко хората да се произнасят по проблемите си. Но под този лозунг вие да бягате от основни конституционни задължения на държавата, няма да употребя силни думи, мога да ги употребя много лесно, защото ми идват на езика, но вие се замислете имате ли право така да поставяте въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Заповядайте за реплика, госпожо Радева.
  НИНА РАДЕВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин Пирински, Вие няма да употребявате силни думи, защото знаете, че има много реални факти, които ще Ви оборят. Първата стъпка в програмата за фискална децентрализация беше разделянето на държавните отговорности и съответно общинските отговорности. По това се постигна съгласие, постигнаха се споразумителни протоколи. Ако Вие тръгнете да оспорвате тази идея още от самото й начало, от първата й базисна стъпка, бъдете така добър да поемете тази обществена отговорност. Защото всичко друго са общи фрази, политиканстване, което не е достойно за един народен представител. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Не виждам втора реплика.
  Господин Пирински, имате право на дуплика. Заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо Радева, поемам пълна отговорност за това, което казвам от тази трибуна. Категорично потвърждавам тезата си, че аргументът разпределение на държавни и общински ангажименти по никакъв начин не може да обоснове отпадането на ограничителите специално в този раздел.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли друго изказване? Не виждам.
  Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Пирински и Михаил Миков за отпадане на чл. 25, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 134 народни представители: за 34, против 90, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате текста, предложен от вносителя, който се подкрепя от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 95, против 19, въздържали се 10.
  Текстът е приет.
  Господин Миков, заповядайте за отрицателен вот.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа, гласувах “против”, защото нашите предложения с народния представител Георги Пирински не бяха подкрепени от десните сили в българския парламент. Не бяха подкрепени от нито един човек от ОДС, както и в дебатите не сме подкрепяни. Те са ясни, те ясно са заявили своята дясна политическа ориентация. Вие също гласувахте “против” (обръща се към мнозинството), защото вие също, освен че сте се обявили за дясна политическа сила, спазвате този си принцип и не подкрепихте макар и най-малките социални придобивки, които на всичкото отгоре са закрепени и в Конституцията на България.
  Нямайте съмнение, че не поради вашите съвети, а поради същинската противоконституционност, тези текстове ще бъдат коментирани по пътя на законодателния процес, включително и в Конституционния съд. Ето затова гласувах “против” предложението за орязване на социалните придобивки на българските граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Продължаваме нататък.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, господин председател. Да бяхме си поръчали тази дискусия, нямаше да ни я сервират така.
  По § 26 е постъпило предложение от народния представител Георги Пирински, което комисията не подкрепя. Господин Пирински предлага § 26 да отпадне.
  Постъпило е аналогично предложение от народния представител Миков - § 26 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията:
  “Член 82 и чл. 83 се изменят така:
  “Чл. 82. Не се заплаща такса за децата, чиито родители са с 50 или над 50 на сто загубена работоспособност.
  Чл. 83. Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти или отбиват редовната си военна служба.”
  Колеги, тези текстове не се подкрепят пак със същите мотиви.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 26, който става § 23:
  “§ 23. Членове 82 и 83 се отменят”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 26? Господин Пирински, имате думата.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Какво се предлага да се отмени с членове 82 и 83? Член 82 предвижда, че не се заплаща такса за децата, чиито родители са първа и втора група инвалиди, децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра, третото и следващи деца на многодетни родители. Каза се, че при отсъствие на децата не се заплаща за времето, през което отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора. Това е чл. 82.
  Член 83 казва, че таксата се заплаща с 50 на сто намаление за деца сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти или отбиват редовна военна служба, и когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. Бих попитал госпожа Радева смята ли за правомерно да отпаднат от закона тези норми за деца, които очевидно се нуждаят от защитата на държавата? Каква финансова децентрализация може да обоснове отпадането на тези текстове? Никакви аргументи не могат да защитят отменянето на тези норми. И аз, ако беше тук госпожа Радева, бих я призовал тя да застане тук и да призове пленарната зала да подкрепи нашето предложение с господин Миков.
  Някои тук казват, че тази дискусия е като че ли по поръчка на левицата. Бих попитал вас, мнозинството, защо за един твърде ограничен финансов ефект вие давате повод и вие създавате необходимостта по възможно най-категоричен начин да се постави въпросът, че тези промени са недопустими? Даже от гледна точка на вашето присъствие пред обществото това, което правите, е безумно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Пирински.
  За реплика, госпожа Чилова.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пирински! Аз искрено съжалявам, че Вие като член на Комисията по бюджет и финанси отсъствахте от страната и нямахте възможността поради обективна невъзможност да присъствате на заседанията, които ние водихме с представителите на Асоциацията на общините, за да чуете какви са техните аргументи. Тези аргументи са следните. Държавата не абдикира от социалната дейност и политика, която тя трябва да я предоставя. И ще Ви кажа защо. По същество децентрализацията означава финансова, оперативна и административна отговорност на местната власт. Вие като че ли тук изразявате някакво съмнение по отношение на възможността на местната власт да се справи с финансовата децентрализация, тя да бъде по-самостоятелна. Това е единственият аргумент, който аз бих могла да приема. Защото Вие не поставяте коректно въпроса. Какво означава държавата абдикира? Не, държавата не абдикира, държавата иска да предостави по-голяма независимост на местната власт. Защото сам съзнавате, че освен Закона за местните данъци и такси има поредица още от нормативи, които се готвят от правителството и от Асоциацията на българските общини, които ще бъдат променени. И ние винаги сме заявявали, това е първата крачка и първата стъпка, която ние правим.
  И от друга страна, недопустимо е нещата да се интерпретират по този начин – държавата абдикира от социалната си политика! Не, Вие искате да кажете нещо друго – ние изразяваме недоверие към местната власт, която е представителна и избрана от съответните общини и от населението, да се справи с финансовата децентрализация. Кажете го съвсем отговорно!
  И аз съм убедена и ще се радвам да сезирате Конституционния съд, за да видите тогава какви ще бъдат неговите аргументи и за да разберат в крайна сметка кметовете в България кои застават твърдо и отстояват, не само декларират своята политика, а те я отстояват, и кои всъщност популистки застават зад едно или друго политическо решение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Чилова.
  Има ли втора реплика? Не виждам.
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Наистина съжалявам, че не бях в Комисията по бюджет и финанси, не съвсем по своя воля, госпожо Чилова, а нашият председател ме беше командировал в чужбина. Но щях наистина много да се интересувам от аргументите на кметовете и представителите на общините, които Вие цитирате, специално в полза на отпадането на тези текстове. Защото те нямат абсолютно нищо общо с доверието и с недоверието може ли общинските власти да регулират своите финанси! Просто аз щях да споря с тях категорично, че този инструмент – таксите за детски градини и всякакви домове от тези видове услуги – са извън техния инструментариум. Те с тях няма да си връзват бюджета. Те могат да взимат цената до максимума и толкова! И да поставят въпроса пред Министерството на финансите, именно пред държавата: уважаеми наши партньори от министерството, вие много добре знаете, има закон, законът ми е забранил да вдигна таксата, законът не ми дава да взимам 100 процента такса за децата, които са …
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Това ви е болката!
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Разбира се, че това е болката. А какво искате вие? Да отвържете нещата и те с тези средства да компенсират фалшиво изчислените допълнителни субсидии, фалшиво изчислените изравнителни субсидии. Защото ако говорим за протоколите на сдружението, прочетете ги и ще видите, че те имат възражения точно по тези основни параметри на така наречената фискална децентрализация във вашия вариант.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Господин Панайот Ляков има думата за изказване.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. Аз съм привърженик на принципите на финансовата децентрализация и смятам, че те са защитени в този закон. (Ако някой нещо иска да ми каже, да заповяда на трибуната, за да влезем в нормален диалог, а не да си подвикваме от място.)
  Тезата, че общините са социално безчувствени и там има хора, които нямат представа как да се грижат за детски градини и т.н., е абсолютно несъстоятелна. Защото това е вашата теза – все едно там са хора, хванати от гората, които хабер си нямат от социални услуги, от детски градини и т.н. Защото това е вашата теза, тезата на господин Пирински. Аз защитавам финансовата децентрализация.
  Това, което съм си позволил да предложа в този член, първо, искам да кажа, че оттеглям предложението си за чл. 83 и ще държа да се гласува чл. 82 с единствената презумпция, че в него има някакъв принцип – отношение към инвалидите. Нищо друго. Иначе аз смятам, че действително и тези такси, и всички останали, за които ставаше дума, трябва да бъдат определяни от общинските съвети. И те са достатъчно компетентни да го направят, още повече, че когато се разглежда този законопроект и други, не трябва да се забравят и промените в Закона за социалното подпомагане и ангажиментите, които бяха поети за социалните дейности, които са задължение на държавата. Знаете, че те вече стават 100 процента и ще бъдат финансирани 100 процента от държавата. Това също е особеност, която вие изобщо не споменавате тук. Това също трябва да се има предвид, защото тази децентрализация не е само в един законопроект, тя обхваща комплексно няколко законопроекта и нека да бъдем достатъчно обективни и да критикуваме тогава, когато имаме основание, но не да изпадаме в ролята на безпочвени критикари и да демонстрираме тук изключително голяма загриженост.
  Оттеглям предложението си по чл. 83 и моля да се гласува само като принцип това отношение, макар че аз споделям, че общинските съвети трябва да определят всички тези такси и работата на тези детски градини, ясли, домове за социални грижи и т.н. Не бива да се смята, че социалната политика на общините ще бъде по-слаба от социалната политика на държавата. Даже аз смятам, че тя ще бъде по-силна, отколкото на държавата, защото общините много по-добре са запознати с всички социални проблеми на хората, които живеят там, и много по-бързо реагират. Затова нека да им гласуваме доверие и да ги подкрепим. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  За реплика – господин Георги Пирински.

  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Прав е господин Ляков, че не бива да се репликира от място и затова аз съм доволен, че той направи тези реплики към моята позиция от трибуната. Проблемът е, че онова, което той нарича “моя позиция”, не е моята позиция. Господин Ляков, не съм казал, че общините са социално безчувствени или че общинските ръководства не разбират от социална политика. Казвам друго – поставени в изключително тежка, и вие много добре го знаете, много по-тежка от досегашната ситуация на местните финанси, обективно общинските ръководства ще бъдат поставени под пресата да търсят всеки възможен лев, за да си балансират бюджета.
  И аз не говоря въобще за социалната политика. Аз говоря за деца без родители, инвалиди и деца със затруднени семейства. И тези два текста, които дискутираме сега, казват, че за тях или няма да се събират такси, или ще се събират с 50 процента намаление. Недейте да говорите въобще за социалната политика и недейте да ми вписвате тези, които не съм твърдял! Говорим за два конкретни текста и аз продължавам да твърдя, че те трябва да останат в закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Пирински.
  Това беше реплика.
  Господин Ляков, имате потребност от дуплика. Заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Аз не смятам, господин Пирински, че тези облекчения, които съществуват тук, ще бъдат отхвърлени с лека ръка от общините.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): И аз не смятам, но от немай-къде - може.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Не. Даже съм сигурен, че няма да има община, защото Вие знаете, че в общинските съвети това е най-чувствителната тема, по която, според мен, до голяма степен на местно равнище има по-голямо съгласие, отколкото тук, в парламента. Не виждам общински съвет, който ще си позволи да направи това нещо. Освен това, това са суми, които според мен не застрашават фатално общинските бюджети и спокойно могат да бъдат компенсирани от други финансови източници, за които пък се дава възможност чрез финансовата децентрализация. Това е моята позиция.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Какво пречи да остане текстът?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин Миков, Вие сте неуморим. Заповядайте за изказване.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Всъщност, спорът се отплесна. А какъв е спорът? Спорът е дали трябва да има гаранции от страна на държавата за прокарване на тия конституционни принципи, записани в закона с ясни текстове или трябва да има “вервайте”.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ, от място): Гаранциите са в децентрализацията.
  МИХАИЛ МИКОВ: Българските граждани ви верват от година и половина и сега пак искате да минете по лайсната “вервайте”. Е, нема вече вера. Трябва да има гаранции. Ама, не гаранции, каквито се искат от министър-председателя, че нямало да се подслушва, а гаранции в законите. Текстове, че ще се реализират тия ясни, конституционни задължения на държавата.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ, от място): Не измествай въпроса!
  МИХАИЛ МИКОВ: И, господин Ляков, много е странно както Вие в предишния парламент сте приемали тези текстове, стояли сте зад тях, Социалната комисия, в която сте били и сте ги подкрепяли, как изведнъж така, на драго сърце се отмятате? Всъщност, това не е странно. Отговорът е един: дясната политика, която свързва НДСВ и СДС. И въпреки всичките опити за хамелеонщина ли беше думата, господин Искров?
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ, от място): Мимикрия.
  МИХАИЛ МИКОВ: В такива конкретни текстове тя проличава най-ясно. Не по думите, не по обещанията, а по текстовете, които се записват в закона. Те са оня критерий, те са оня измерител за социалната политика, за социалната чувствителност, но в крайна сметка те са основният измерител за конституционосъобразност и за някакъв спомен, че вие сте избрани за народни представители, господин Искров, в парламентарна република, която е социална и правова държава. Благодаря ви.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Кой ми го казва!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  За реплика има думата госпожа Нина Чилова.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател!
  Уважаеми господин Миков, искате гаранции. Гаранциите са в Закона за местните данъци и такси, гаранциите са в проектобюджет 2003 г., чл. 9, ал. 3, в който пише, че финансовата децентрализация стартира от 1 януари 2003 г.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Е, как ще стартира?
  НИНА ЧИЛОВА: Това са законовите гаранции. И това са материалните закони, които отразяват тази философия и принципите на децентрализацията. Това не е ляво и дясно в пространството. По този начин Вие спекулирате. Съжалявам, че Ви го казвам от тази трибуна. Това е реформа, зад която много правителства преди това са поемали ангажименти, без да имат волята да я извършат. И мисля, че най-малкото не е коректно тук, от тази трибуна, Вие да заявявате и да правите такива декларации. Аз ще помоля и господин Искров наистина обсъждането на този закон да бъде предоставено на Асоциацията на общините в България. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Чилова.
  Господин Миков, госпожа Чилова Ви предизвиква. Заповядайте, приемете предизвикателството.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаема госпожо Чилова, те се събират в понеделник, тая асоциация, защото и те много са ви вервали, така че ще бъдете улеснени с предоставянето на текстовете. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Миков.
  Голямото предимство на изказването беше, че беше кратко.
  Има ли други желаещи?
  Заповядайте за изказване, господин Искров.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): И Вашето сърце не трае.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Не, че не трае. Друг път, господин председател, уважаеми колеги, много бързам да приемаме законите, тъй като нашите закони трябва да се приемат преди бюджета, но днес ми капе мед на сърцето, дето се казва, за да се разбере за хамелеонщината на хората отляво. Това, което си говорим от много време, днес проличава идеално. И мисля, че и колегата Ляков, благодаря му за казаното от него, също го демонстрира. Тъй като господин Станишев твърдеше, че вие подкрепяте финансовата децентрализация, господин Гагаузов, бивш кмет, член на Изпълнителното бюро, уважаван народен представител - хайде да използвам един типичен за вас израз - тоже подкрепяше, и в комисия, и навсякъде казвате, че сте за финансовата децентрализация, а в същото време тук се говорят нелепици - неща, които нямат нищо общо с финансовата децентрализация. И не дискусията иска опозицията, господин Пирински. Аз казах друго – имайте го предвид, сега ще ми направите реплика – да си я бяхме поръчали тая дискусия, нямаше да се съгласите, защото тя ви изкарва на бяло, на светло, като тъмната икономика - на светло, да видят хората какво защитавате. Защото общинските съвети действително, използвам термина от Ляков, са не по-малко чувствителни от тук присъстващите. Те са много по-близо до народа. Много по-близо до тези детски градини, до тези социално слаби. Те се срещат, господин Пирински, за разлика от Вас и от мен, всеки ден с тия хора и не против това е тази промяна, а именно компетенциите да се сведат по-ниско, по-ниско до хората, които са по-близо там, с тези социално слаби и онеправдани.
  И аз също като господин Ляков съм убеден, че трябва чавка мозъка да е изпила на някой кмет или общински съветник, да въведе по-тежки условия от тези, които са били досега по закона, още повече в изборна година. Убеден съм за това нещо.
  А иначе, господин Миков, гаранция искате. Гаранция – Франция, има една приказка. Гаранцията е, че не управлява лява коалиция. Два пъти управляваше – казвам го за сетен път – веднъж дойде до мораториум, втори път – до два долара пенсия. Това е гаранцията, господин Миков. По-голяма гаранция как да измислим в момента? Гаранцията е, че общинските съвети и кметовете са хора, които са пряко избрани като мен и като Вас от народа, и те пряко носят отговорност по същия начин, както и ние двамата, и се надяваме да намерят по същия начин това решение, което ние предполагаме, че те ще вземат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Щях да се изненадам, ако не поискате реплика, господин Пирински.
  Заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин Искров, Вие сам преди 15 мин. се опитахте да ни убедите, че тези текстове не са финансови, че тези текстове са от сферата на социалната политика, на Комисията по труда и социалната политика.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Кои текстове, господин Пирински?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Текстовете на раздел трети, отнасящи се до социалните услуги и социалната дейност на общините. И сега с цяло гърло се стремите да ни убедите, че всъщност и тези дейности трябва да са в режима на финансовата децентрализация. Ами, преди да правите такива пространни изявления с най-различни характеристики и т. н., замислете се самите Ваши тези да се връзват с елементарна логика. Вашата логика не съществува тук. Защото Вие се мъчите, от една страна, да кажете: да, това е важна социална дейност и т. н. и в същия дух казвате: бум в кюпа на финансовата децентрализация. Няма как да издържи такъв подход. След като признавате, че е социална дейност, извадете я от инструментите на финансовата децентрализация, сложете й това, което казва всеки от вас тук, че всяка община ще се съобрази, няма и т. н. Какво пречи тогава да се запише в закона? С нищо няма да им влошим положението. Просто ще е ясно, че това е норма в държавата, с която трябва да се съобразяват, и толкова. Защото е извън финансовата сфера и отива в социалната.
  Така че няма никаква логика във Вашите изложения. Въобще тази дискусия не ме смущава от гледна точка на последователност на позиции. Прав сте, че е много неудобна за Вас, но Вие си я предизвикахте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  За втора реплика думата има госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател! Аз ще се опитам не толкова емоционално и не така изнервено, както господин Искров говори напоследък, да кажа следното. Може би от тази трибуна трябва да се говорят политически неща, но тези неща трябва да бъдат и верни. Да, Коалиция за България е "за" финансова децентрализация.
  Да, това може да се докаже тогава, господин Искров, когато политиката на воденото от вас правителство създаде икономически възможности общините да работят и да получават средства. Вие, от една страна, не им давате с вашата икономическа политика шанс да развиват производство, за да си съберат приходите и данъците, а от друга страна, ограничавате изцяло възможността да ги субсидирате, да ги финансирате и наричате това социална политика. Вие, вместо да им дадете децентрализация, вие ги дискриминирате. Това е една дискриминация на общините. И няма какво да говорим кой какъв акъл е изпил на кметовете, защото кметовете са точно толкова ангажирани, а мисля много повече ангажирани, отколкото част от хората в тази зала, как да решат проблемите на общините, най-вече на социалните структури в своите общини.
  Така че кой как е управлявал, 2 долара, 7 долара и т. н., е минало. Ние разсъждаваме за Бюджет 2003, който е бъдеще и което бъдеще е свързано с времена, които се мерят в дни, в месеци и някакви там обещания. Така че, погледнете вие какво сте обещали за хората, защото, ако тръгна да гледам онова за несимволично и незабавно увеличаване на доходите, може би ще трябва да чуете в тази зала не какво се самоуспокоявате и припявате на нечии гласове, а какво казва гласът на българския избирател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  За дуплика думата има господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Господин председател, уважаеми дами и господа!
  Госпожо Масларова, нека да не споря с Вас, все пак сте дама. Имам много материали и ще Ви ги предоставя, за да знае човек, когато се изказва тук, какво значи финансова децентрализация и какви принципи и цели преследва. Едно искам да Ви кажа само. Човек, когато се срамува от миналото си, действително не иска да говори за него, а гледа само бъдещето.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Ние не се срамуваме. Но да не стане така, че вие да се срамувате от настоящето.
  ИВАН ИСКРОВ: Човек, за да знае какво ще стане в бъдещето, трябва да си познава и миналото, за да му е ясно, ако нещо се случи, какво ще стане в бъдеще. Това е много важно да го имате предвид.
  А иначе разбрах какво притеснява господин Пирински. Не разбрах репликата му, колеги, освен че било нелогично изказването ми. Само че там, където го стяга господин Пирински, е, че с тези доходи, видите ли, не трябвало да се кърпят общинските бюджети. Той го каза, между другото, в едно предходно изказване.
  Там им е болката, господа. Не искат кметовете и общинските съвети, техните вероятно, нека така ги нарека, имам предвид колегите, излъчени от Коалиция за България или от БСП, да поемат отговорността. Тук тази зала да поема отговорността, а те ей така да се оправдават, че законодателят в София, далеч от проблемите на хората, бил решил нещо си. Само че не това казваме, господин Пирински. Ние казваме точно обратното. Вие ще направите 50 на сто, вие ще направите 70 на сто отстъпка, вие нула лева ще съберете, ако желаете, като общински съвет от съответното социално слабо лице или от съответното дете без родители. Нула лева ще съберете, но това ще го уредите.
  В чл. 8 казваме, господин Пирински: "Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9". Но тази наредба се приема от общинските съвети и от кметовете, които пряко трябва да отговарят на хората там – в съответния град или община, защо по този начин са избрали тази наредба. Защо по този начин са решили именно да натоварят разходите на съответното семейство. Там ви е проблемът. Разбрах го най-накрая. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров. Много се надявам да можем да преминем към гласуване на § 26.
  Моля, гласувайте предложенията на народните представители Георги Пирински и Михаил Миков, които съвпадат, за отпадането на § 26, които предложения не се подкрепят от комисията.
  Гласували 144 народни представители: за 30, против 92, въздържали се 22.
  Не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков, което той редуцира само до чл. 82, останалата част оттегли.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 144 народни представители: за 53, против 88, въздържали се 3.
  Не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на вносителя, подкрепено от комисията.
  Гласували 143 народни представители: за 105, против 19, въздържали се 19.
  Приема се.


  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, ако позволите, тъй като не знаем колко време остава...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Пет минути.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Вчера, както сутринта се разбрахме, направихме една малка беля тук. Беше прието предложението на господин Никола Николов, Васил Василев, Иван Иванов и Димитър Йорданов. Сутринта се разбрахме, че бихме могли да оправим текста, никой не протестира. Става въпрос за текст от Закона за акцизите.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Кой текст?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин Миков, става въпрос за § 10 по номерацията на вносителя, който пък е свързан с § 11 от номерацията на вносителя, с нова номерация § 8. Това е уточнен текст.
  Колеги, гласувахме § 10 да отпадне, както предложи господин Николов. Но в такъв случай остава старият ред, който е още по-тежък: изискване на декларация в 14-дневен срок и т.н.
  Предлагаме следното: в § 10 да гласуваме:
  "В чл. 8 ал. 1 се отменя".
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Чудесно!
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Щом господин Миков не е против…
  А във връзка с това § 11, който е § 8 по новата номерация, да се чете по следния начин:
  "В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) При сделка със стоки, подлежащи на облагане с акциз, лицата по чл. З, ал. 1 издават фактура, в която се посочват продажната цена и сумата на начисления акциз".
  Това вече е гласувано.
  И нова т.2:
  "2. Алиния 4 се изменя така:
  "(4) Производственият лист за произведеното количество ракия от физическо лице се представя в съответната териториална данъчна дирекция до 7 дни от датата на производството”.
  Няма го вече виното, тъй като отпадна ал. 1 на чл. 8, но си остава изискването за ракията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Искров, това е съгласувано в комисията междувременно?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Да, за да оправим текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е важно да го знам.
  Уважаеми народни представители, дали можем да се обединим около този текст, който изглажда недоразуменията?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Не е ли редно да се изпише?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз затова се обръщам към вас, за да получа вашата санкция - дали бихме могли сега да проведем гласуването, или ако има някакви съмнения, в такъв случай бихме могли ...
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Няма съмнения. Може да се гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Така. Аз виждам, че единствено господин Георги Пирински като че ли има известни съмнения.
  Господин Миков, Вие сте изглежда съгласен или ...?
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председател, процедурно бих предложил все пак да получим текста в писмен вид и да го гласуваме веднага в началото на следващия ден, утре сутрин. Господин Искров каза, че вчера сме направили една беля. Той също в началото на заседанието каза, че бързането води до бели. Тук няма никакъв умисъл, господин председателю, да се създаде един проблем, а просто да бъдем сигурни, че наистина няма да се наложи отново да прегласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз не се съмнявам във Вашата добронамереност, господин Пирински. Затова исках да чуя аргументите Ви.
  Господин Миков, Вашето мнение какво е?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Аз да направя белята, нали?!
  Уважаеми господин председател, нямаме никакво същностно противоречие. Единственото притеснение е да се направи една прецизна редакция, защото тук думата "вино" трябва да отпадне от ал. 4 и така трябва да бъде текстът. Тоест в параграф еди-кой си... (Неразбираема реплика.) Ами, няма нова редакция на ал. 4, а е старата редакция и от нея отпада единствено думата "вино". Ето за това става въпрос.
  РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Не е същото.
  МИХАИЛ МИКОВ: Е, как да не е същото? Вижте действащия текст. Дайте утре сутринта да го свършим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, аз имам една молба към господин Искров като председател на комисията. Много моля, нека този текст да бъде изписан и утре сутрин да имат възможност всички народни представители да го видят и да се гласува. Много ви моля.
  С това, уважаеми народни представители, смятам, че приключваме деловата работа за днес, като накрая в последната оставаща минута ще си позволя да направя няколко съобщения.
  Комисията по икономическата политика ще заседава извънредно на 12 декември, четвъртък, от 14,30 ч. в зала 232.
  Комисията по труда и социалната политика ще направи извънредно заседание днес, сряда, 11 декември 2002 г. от 15,00 ч. в зала 42 на пл. "Александър Батенберг".
  Комисията по образованието и науката ще има заседание днес, сряда, в зала "Изток".
  Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще има заседание на 11 декември 2002 г. от 15,00 ч. в зала 456.
  Комисията по жалбите и петициите на гражданите ще има заседание днес, 11 декември 2002 г., от 15,00 ч. в зала 356.
  Уважаеми народни представители, закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,00 ч.)
  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова
  Благовест Сендов
  Секретари:
  Силвия Нейчева

  Несрин Узун

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания