Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 11 декември 2003 г.
Открито в 9,01 ч.

11/12/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Любен Корнезов
  Секретари: Величко Клингов и Наим Наим


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Уважаеми народни представители, откривам заседанието.
  Ако правилно съм ориентиран, предстои да обсъдим първо:
  ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА НЕВЪОРЪЖЕНИ ОФИЦЕРИ НА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВОЕННИ НАБЛЮДАТЕЛИ В МИСИЯТА НА ООН В ЛИБЕРИЯ.
  Искам да поканя председателя на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност проф. Венко Александров да представи становището на комисията по този проект за решение.
  Заповядайте, господин Александров.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председател.


  “С Т А Н О В И Щ Е
  относно проект за Решение № 302-03-35 за разрешаване
  изпращането на невъоръжени офицери на кадрова военна
  служба от Въоръжените сили на Република България за
  военни наблюдатели в Мисията на ООН в Либерия, внесен
  от Министерския съвет на 28.11.2003 г.

  На редовно заседание, проведено на 4 декември 2003 г., с участието на представител от Генералния щаб на Българската армия Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за решение за разрешаване изпращането на невъоръжени офицери на кадрова военна служба от Въоръжените сили на Република България за военни наблюдатели в Мисията на ООН в Либерия.
  В Мисията на ООН в Либерия се предвижда да се включат 15 хил. военнослужещи, 250 военни наблюдатели, 160 щабни офицери и 1115 цивилни полицаи. Участие с военни контингенти са потвърдили девет страни, а с полицейски персонал – 13 страни. България е поканена от Департамента по поддържане на мира на ООН да участва в операцията с двама военни наблюдатели.
  Основната задача на Мисията на ООН в Либерия, учредена на основание глава VII от Устава на ООН и в изпълнение на Резолюция № 1509 на Съвета за сигурност на ООН от 19 септември 2003 г. е да подпомогне прилагането на Споразумението за прекратяване на огъня между враждуващите групировки, протичането на мирния процес в страната и реформите в областта на сигурността, оказването на хуманитарна помощ и съблюдаване спазването на човешките права.
  Поканата за номиниране на двама български офицери за участие в мисията е признание за активната роля на Република България в усилията й за укрепване на мира и сигурността в кризисни райони и за високия професионализъм на българските военнослужещи.
  Като отчита, че включването в мисии на ООН ще затвърди позициите на страната ни като активен участник в операции по поддържане на мира и ще допринесе за повишаване подготовката на военнослужещите, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да приеме следното

  Р Е Ш Е Н И Е:

  Разрешава изпращането на двама невъоръжени офицери на кадрова военна служба от Въоръжените сили на Република България за военни наблюдатели в Мисията на ООН в Либерия за срока на мисията.
  Становището на комисията беше прието с консенсус.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, проф. Александров.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, проф. Венко Александров представи становището и самия проект за решение. Имате думата.
  Заповядайте, господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Вземам думата, ако мога така да се изразя, за честта на пагона. Вярно е, че Народното събрание, въз основа на чл. 84, т. 11, обърнете внимание, цитирам дословно: “Разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната”. “На български въоръжени сили”, точно това е и текстът на чл. 26 от Закона за въоръжените сили.
  Ние сега какво правим? Решението – Разрешава двама, не един, а двама невъоръжени офицери. Е, двама невъоръжени български офицери български въоръжени сили ли са, за да се занимава целият парламент с едно такова решение?
  Второ, Мисията в Либерия не е военна. Те отиват като невъоръжени наблюдатели.
  За мен, това е едно крайно, извинете ме за думата, извратено тълкуване на конституционния текст и на смисъла, който е дал конституционният законодател за правомощията на парламента. Това, бих казал, бие и по престижа на самия парламент – да се занимаваме тук с двама невъоръжени. Е, български военни, които даже не носят и пистолет. Мисля, че просто Министерството на отбраната трябва да си ги командирова и толкоз. Двама невъоръжени офицери не са български въоръжени сили. Това трябва да е ясно.
  Затова аз просто няма да участвам в това гласуване. Това не е в компетенциите и принизява парламента. Благодаря ви
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Корнезов.
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин председател, вземам думата, тъй като независимо, че са двама и са невъоръжени, става дума за ангажимент на България за участие в мисия, операция за поддържане на мира на Организацията на обединените нации.
  Бих поставил три въпроса. Първият, не считате ли, господин председателю, че все пак трябва да има представител на вносителя на този проект за решение, защото става дума за решение на Министерския съвет, с което Министерският съвет се обръща към Народното събрание да вземе решение? И даже, имайки предвид възраженията на господин Корнезов, неговото съмнение дали трябва да бъде сезирано Народното събрание, би трябвало да има някой от страната на правителството, който да ни убеди, че, да, действително, нужно е Народното събрание да вземе такова решение.
  Ето защо, първият въпрос е защо все пак няма представител на вносителя?
  Вторият въпрос е за срока на мисията, господин председателю. И в самото решение, и в мотивите се предлага тези двама кадрови офицери да бъдат военни наблюдатели за срока на мисията. Нито в мотивите, нито в самото решение е записано колко е срокът. Това не е маловажно, защото тази мисия може да продължи с години. Знаем, че в Либерия ситуацията е крайно нестабилна.
  Третият въпрос, господин председателю. Появиха се съобщения, че България относително е с най-голямо участие в подобни мисии едва ли не от всички страни-членки на Организацията на обединените нации. Не знам колко е достоверна тази информация, не знам дали е точно така, но очевидно е, че нашата страна се е ангажирала с участие и то не с един и не с двама, и то не невъоръжени военнослужещи, в много различни, доста горещи точки на планетата. Редно е, когато се внася такова решение, вносителят да даде и една по-обща информация колко военнослужещи; за колко дълъг период и с какъв разход на средства, с каква издръжка са ангажирани в подобни мисии.
  Защото имам впечатлението, господин председателю, че ние някак си подхождаме към тези въпроси от гледна точка все още на това, че се ласкаем, че ни включват в такива мисии. Това личи и от мотивите. Казва се: признание за активната роля на България в усилията за укрепване на мира и сигурността в кризисни райони, високия професионализъм – много добре. Но нека да не пренавиваме тази тема, нека да не се стига до крайности, които не съответстват нито на материалните възможности на страната, нито, ако щете, на наличието на толкова обучени специализирани кадри за такива мисии. Това не е просто двама офицери да отидат да гледат. Вие знаете колко високоспециализирани умения са необходими за едно ефективно участие даже в такива функции на наблюдатели.
  Все пак има основание господин Корнезов, макар и с други мотиви, да постави сериозно въпроса доколко е оправдано да бъде предлагано на Народното събрание да приема такова решение, без нужната яснота, без нужната аргументация от страна на Министерския съвет, че тази операция и това предложение следва да бъде санкционирано от Народното събрание въз основа на тази информация, която е налице.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Господин Станимир Илчев има думата.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател! Аз наистина с невъоръжено ухо чух първото изказване и вече от място второто. Може би бъркам в това, което формирах като представа. Коректно ли е да се каже, че господин Корнезов смята това за толкова нормален факт, който не изисква санкцията на парламента, а господин Пирински твърди обратното, че това е много значителен факт, който изисква не само санкцията на парламента, но и разяснения на място от представител на Министерството на отбраната.
  Според мен истината е по средата. Представител на Министерството на отбраната вероятно би ни помогнал с отговор на въпроса каква точно е мисията, освен че се състои от невъоръжени иначе военни лица и колко дълга е тя. Но аз предполагам, че тези двама офицери са част от една обща мисия, която има своя срок, и тяхното присъствие в Либерия не се очаква да бъде нито по-късо, нито по-дълго от срока на официалната мисия.
  Второ, по въпроса за съответствието или несъответствието между военнослужещ като част от въоръжени сили, когато е с оръжие, и военнослужещ като част от въоръжени сили, когато е без оръжие, спор няма, че този човек е част от въоръжени сили. Така както всеки военнопленник, който не признава чуждата военна административна власт, и дори при ненормални условия се подчинява само на прекия си командир. Така както всеки обезоръжен военнослужещ не преминава на противниковата страна, а остава част от въоръжените сили на своята страна. Ние в собствената си история имаме огромен брой колоритни случаи, като този в Солунския военнопленнически лагер през 1918 г., когато войник-редник спасява знамето на Ломския полк – три месеца пеш се движи до Северна България и го предава на командира на Ломския полк. Той не е имал оръжие от момента на пленяването му до завръщането му в разположението на частта, като през цялото време обаче остава част от въоръжените сили на България.
  Затова намирам този спор в тази му част за малко или много формален. Друг е въпросът какви точно функции тези офицери ще изпълняват на място. Не е изключено в драматични епизоди с цел самозащита те да попаднат в ситуация, в която активно да се отбраняват. Но това може да стане отново на място от този, който е титуляр на мисията, а от нашите двама офицери подобно решение на се очаква. Аз мисля, че тук ние не излизаме от една рамка, създадена от прецеденти, които Народното събрание е решавало положително, въпреки че понякога са били съпроводени от подобни дискусии. Предлагам днес да дадем този насърчителен знак към двамата български офицери, като с решение на Народното събрание облекчим решението на техния ръководител, в лицето на военното ведомство, да ги изпрати на тази мисия.
  Господин Пирински е прав, като поставя въпроса за численото участие на българи в международни мисии. Защото въпросът му отразява една действително динамична реалност. Според моята скромна осведоменост в момента ние имаме 882 души в мисии зад граница, докато в началото на 2002 г. сме имали около 80. В някои доклади дори се изтъква като голямо преимущество за външната политика и за военната политика на страната, че за две години сме увеличили участието си в мисии на НАТО, в мисии на ООН и в мисии на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както виждаме, десет пъти. Дали това е лошо или добро за страната, може също да бъде тема на спорове. Според мен е добро.
  Първо, нито един от тези 882 души не е изпратен по силата на някакъв специален закон. Нещо повече, тези от тях, които не са кадрови военнослужещи, се явяват два пъти доброволци – веднъж с договора, който ги е направил професионални войници; втори път – с допълнителния договор за конкретната мисия. Почти статистически незначителен е броят на отзованите и то не по тяхно нежелание или несъгласие с установеното на място като изискуемо от тях, а поради медицински въпроси или въпроси, свързани с дисциплината. Този брой на отзованите или сменените хора е статистически незначителен. Това показва, че българите в рамките на различните ни мисии в чужбина, първо, отиват с ясното съзнание за това, което им предстои; второ, добре изпълняват задълженията си; и трето, сравнително добре държавата заплаща труда, който полагат в рискова среда. Най-големите ни мисии са в Афганистан, както е известно, в Босна, в Херцеговина, в Косово и в Ирак.
  След поемане на председателството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа вероятно ние ще имаме и други ангажименти. Аз се надявам те да не бъдат пряко свързани с военни операции или с поддържане на мира в конфликтни райони, но ако това се наложи и ако Народното събрание трябва да решава такъв въпрос, отново бих се обявил за продължаващо българско участие в тези мисии. Тъй като вие сте добре запознати с последствията им, не бих се спирал на въпроса, че от това страната допълнително печели не само в очите на своите партньори и съюзници, не само в очите на своите съседи, но и в светлината на проблемите, които съответните държави там решават. Тоест, ние възстановяваме репутацията на държавата си чрез тези хора, изпратени на мисии в чужбина. И последният факт, че това е точно така, е свързан с изключването на някои големи европейски държави от възстановяването на Ирак, но включването на малка България в предстоящото възстановяване на Ирак.
  Предлагам да подкрепим това решение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  За реплика думата има Георги Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин Илчев, аз съм съгласен, че участието в тази мисия е част от една политика, която страната ни следва да поддържа – политика на ангажиране в такива мисии със свои представители, тъй като това създава една международна позиция на страната ни, която е благоприятна.
  Репликата ми е свързана с началото и с края на изказването Ви. В началото Вие казахте, че истината е някъде по средата – между много важен и съвършено много важен въпрос. Според мен това е принципен въпрос и не може да се градира по степен на важност, дори да са двама, дори да са невъоръжени, дори да е относително по-малко рискована мисия. Когато става дума за такъв ангажимент на страната ни, той по принцип трябва да бъде санкциониран от Народното събрание, така че аз смятам, че има основание да се гледа този въпрос тук.
  За край на изказването ми ще повторя резервата, която изразих. Все пак, трябва да се излезе от това мислене, че възстановяваме репутацията на страната, че имаме да компенсираме дефицит на доверие към нас, че България все още е страна, която трябва да се доказва. Нека да оставим това чувство за известна липса на самочувствие, без да се надценяваме, без да парадираме или да претендираме, но да сме наясно, че имаме основания да се поставяме в международните отношения на същата основа, на която всеки друг участва. Да, готови сме да носим своето бреме, но нека да видим дали е пропорционално на ресурсите ни и на онова, което получаваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Пирински.
  Това беше реплика към изказването на господин Станимир Илчев.
  Господин Илчев, ще се възползвате ли от правото на дуплика или не? Не.
  Има ли други желаещи, уважаеми народни представители, по този проект за решение, който неочаквано възбуди твърде много спорове? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване проекта за решение, така както беше представен от господин Александров.
  Гласували 150 народни представители: за 128, против 4, въздържали се 18.
  Решението е прието.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Първо имаме предложение, направено от заместник-председателя на ОДС господин Абаджиев.
  Господин Абаджиев, виждаме, че Вие сте направили предложението. Да го прочета аз? Добре.
  Първото предложение е:

  “РЕШЕНИЕ
  за промяна в състава на Комисията по икономическата
  политика

  Народното събрание, на основание на чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, реши:
  1. Освобождава Никола Николов като заместник-председател на комисията.
  2. Избира Йордан Нихризов за заместник-председател на тази комисия.”
  Имате думата, уважаеми дами и господа, по този проект за решение.
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Бих помолил господин Абаджиев все пак да мотивира предложението, въпреки, че, разбира се, не е нужно, тъй като господин Николов е един от активните участници в комисията с авторитетно отношение към въпросите на икономическата политика. Разбира се, господин Нихризов също е вносител на редица законопроекти и защитава аргументирано позиции в социалните аспекти на икономическата политика, но си заслужава да чуем мотивите за това предложение. Вероятно за тях всички се досещаме, но, все пак, ако господин Абаджиев желае, може да вземе думата.
  Заповядайте, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Предложението е направено на основание чл. 20, ал. 2 от правилника, съгласно който председателят и заместник-председателите на постоянните комисии се освобождават предсрочно при прекратяване на членството си в парламентарната група, от чиято квота са избрани в комисията по предложение на парламентарната група. Както знаете, членството на господин Николов в Парламентарния съюз на ОДС е прекратено и на това основание, съгласно правото на парламентарния съюз, така както има и практика в Народното събрание, правим своето предложение за нов заместник-председател, като господин Николов, естествено, си остава член на комисията и ще може да продължи своето активно участие. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи да се изкажат народни представители? Няма.
  Моля, гласувайте проекта за решение за промяна в състава на Комисията по икономическата политика.
  Гласували 141 народни представители: за 95, против 21, въздържали се 25.
  Решението се приема.
  Следващият проект за решение е от Парламентарната група на НДСВ.

  “РЕШЕНИЕ
  за промяна в състава на Комисията по въпросите на
  гражданското общество

  Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, реши:
  1. Освобождава Светослав Иванов Спасов като член.
  2. Избира Даниела Владимирова Никифорова за член.”
  Някой от народните представители желае ли да мотивира или да вземе отношение по този проект за решение? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 134 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 3.
  Това решение се приема.
  Третото поред решение е второ предложение от НДСВ:

  “РЕШЕНИЕ
  за избиране на член на Комисията по правни въпроси

  Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, реши:
  Избира Владимир Михайлов Дончев за член.”
  Все пак, предполагам, че е на свободно място? На мястото на Валери Димитров, който е освободен преди това? Добре.
  С това разяснение, макар и не от трибуната на Народното събрание, внесохме яснота.
  Уважаеми дами и господа, имате ли желание да вземете отношение по този проект за решение? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 8.
  Решението е прието.
  Следващото решение:

  “РЕШЕНИЕ
  за избиране на член на Комисията по европейска
  интеграция

  Народното събрание, на основание на чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, реши:
  Избира Светослав Иванов Спасов за член.”
  Предполагам, че пак е на съответно свободно място.
  Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 106 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 7.
  Това решение е прието.

  Преминаваме към седма точка от дневния ред -
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД.
  Има думата председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Мингова. Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми колеги, представям ви доклада на комисията относно законопроекта за изменение на Закона за Конституционния съд, внесен от Министерския съвет, разгледан на редовно заседание на комисията на 6.11.2003 г.
  “Законопроектът беше представен от председателя на комисията. С предложените промени се извършва увеличаване на размера на глобите, с което се цели постигане превантивен ефект на санкцията срещу нарушенията. След проведено обсъждане и гласуване, Комисията по правни въпроси единодушно реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за Конституционния съд, внесен от Министерския съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Първо четене на този законопроект, който всъщност се отнася до увеличаване на глобата по чл. 27. И без да взимам отношение от тази трибуна, досега Конституционният съд в продължение на повече от 11 – 12 години от неговото съществуване не се е възползвал от това си право – да налага глоби. И надали това е проблемът ни сега, но така или иначе законопроектът е внесен.
  Имате думата, уважаеми дами и господа.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): Колко глоби е наложил досега?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Досега няма наложени глоби и не е работа на Конституционния съд да налага глоби. Извинявайте, че оттук отговарям.
  Все пак има ли желаещи народни представители да вземат думата? Няма.
  Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение на Закона за Конституционния съд.
  Гласувайте, дами и господа, този “изключително важен” законопроект.
  Гласували 111 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 7.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Госпожо Мингова, процедурно предложение, предполагам.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми колеги, процедурното ми предложение е срокът за предложения между първо и второ четене да бъде минималният – от три дни. Това е процедурното ми предложение. Имам съображения относно съдържанието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: След като председателят на Комисията по правни въпроси има съображения....
  Все пак, има ли противно процедурно предложение? Няма.
  Моля, гласувайте за това процедурно предложение – три дни срок за предложения между първо и второ четене.
  Гласували 106 народни представители: за 98, против 5, въздържали се 3.
  Процедурното предложение е прието.

  Следващата точка от дневния ред е точка осма:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.
  Моля председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Радева да вземе думата.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! “Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите” – второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да гласуваме все пак наименованието на закона, което явно е безспорно, но така или иначе трябва да се гласува.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
  Заглавието на закона е прието.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложение на Владимир Дончев за нов § 1. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 1 със следната окончателна редакция:
  “§ 1. В чл. 2, т. 3 думите “от собствени суровини и материали за лично потребление” се заменят със “за лично потребление от суровини и материали, добити при собствено производство”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По този текст - § 1, има ли народни представители, желаещи да се изкажат?
  Заповядайте, господин Черкезов.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да обърна много сериозно внимание на този текст, защото господин Дончев е направил едно предложение, което категорично отнема правото на хората, които искат да си произведат за собствено потребление ракийка. Те сега не могат, ако тези материали не са добити от собствено производство.
  Какво означава това? Че всеки един български гражданин, който има възможност да си купи от пазара 10 кг грозде, няма да има право да си произведе ракия за собствено потребление! Защо да лишим българските граждани от тази възможност?
  Вие знаете ли поговорката, че всеки, който се е опитал да посегне на ракийката и на цигарите без филтър, категорично си навлича гнева на хората. Така или иначе този въпрос може да бъде решен и по друг начин. Сега господин Дончев с неговото предложение ще направи следното: ще накара всеки един, който иска да отиде и да си купи от пазара, първо да мине през общината, да вземе документ, че има такова производство, отново да направи манипулация, за да изкара разрешение, с което да му бъде разрешено да ползва казана, и след това да си произведе съответното количество ракия за собствено потребление.
  Аз тук чета някакъв много сериозен подтекст в това, което се предлага и смятам, че вие, народните представители, ще подходите изключително правилно като не лишите българското гражданство, което желае само да произведе или да си купи материали и суровини, с които да си произведе ракия, да не им отнемаме това право. Да им дадем възможността, както е било досега, за да могат те наистина да бъдат облагодетелствани поне в тази посока. Те не могат да продават на пазара, защото не са лицензирани да извършват търговска дейност. Това е за собствено потребление.
  И аз много ви моля, вникнете в този текст и нека да гласуваме така, че да дадем правото на тези граждани да продължат по същия начин да си произвеждат ракия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие искате да не се приема § 1 и да остане сегашния текст или да отпадне само “добити при собствено производство”?
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: “… добити при собствено производство”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да отпадне “добити при собствено производство”.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: Да си остане текстът, който е бил досега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Виждам го, текстът е пред мен.
  Уважаеми дами и господа, имате думата по този текст на чл. 2, т. 3.
  Ако отпадне “добити при собствено производство” мисля, че нещата се решават. (Шум и реплики.)
  Ако желаете, мога да прочета и сегашния текст. Става дума за ракията.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС, от място): Да отпадне параграфът. Това трябва да стане.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, ще подложа на гласуване да отпадне параграфа. Като не се приеме този параграф ще остане досегашният текст, където не се изисква “добити при собствено производство”.
  Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по този текст?
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ, от място): Председателят на комисията трябва да вземе отношение по това предложение. Така е редно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Ганев, не бих могъл да кажа кой трябва да се изказва.
  Заповядайте, госпожа Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Господин Ганев, благодаря Ви за забележката. Уважавам Вашия парламентарен опит, но мисля, че с мнението на комисията си аз изразявам и своето мнение. Затова не бих искала да утежнявам залата с допълнителен коментар по един текст, който очевидно не е и толкова съществен. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за реплика, господин Черкезов.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих искал да направя една реплика на госпожа Радева. Не може да се говори, че това е несъществен текст.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Не исках да кажа това.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: Не зная какво сте искали да кажете, но според мен този параграф категорично трябва да отпадне, защото това, което се предлага, просто е една недомислица, която сме пропуснали да разглеждаме в комисията. И аз Ви моля този параграф да отпадне. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Радева, желаете ли дуплика?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Не, благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Веселин Черкезов за отпадане на § 1. Тоест, да остане сегашния текст на чл. 2, т. 3.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 168 народни представители: за 162, против 1, въздържали се 5.
  Параграф 1 отпада. (Ръкопляскания.) Остава сегашната редакция на чл. 2, т. 3.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “§ 1. Създава се чл. 2а.
  “Чл. 2а. Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове са възстановени или опростени по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1, който става § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Струва ми се, че няма да стане § 2, защото § 1 отпадна.
  Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля да гласувате за § 1 така, както беше докладван от председателя на комисията.
  Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Има предложение на народния представител Владимир Дончев за нов параграф. Комисията е подкрепила предложението по принцип, но то е отразено като текст в § 7.
  Параграф 2 е подкрепен по принцип от комисията като предложение на вносителя и се предлага със следната окончателна редакция:
  “§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 9б думите “за пътнически” се заменят със “за употребявани пътнически”;
  б) създава се т. 9в:
  “9в. за нови пътнически автомобили, товаро-пътнически и състезателни автомобили за не повече от 9 човека, включително водача, с мощност на двигателя над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата (kW) по системата SAE – като абсолютна сума в левове, към която се прибавя абсолютна сума в левове за 1 киловат за разликата над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата (kW) по системата SAE.”;
  в) точка 10 се изменя така:
  “10. за течни горива по т. 14, 15, 16 и 17 от Тарифата за акцизите – като абсолютна сума в левове за 1000 литра, приведени при сравнителна температура 15 градуса по Целзий (15оС)”;
  г) създава се т. 10а:
  “10а. за течни горива по т. 16а от Тарифата за акцизите, за толуол и за нефтен газ и други газообразни въглеводороди – като абсолютна сума в левове за един тон;”.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) За течните горива по ал. 1, т. 10 обемът се привежда към сравнителна температура 15оС чрез измерване на теглото в килограми и преизчисляването му в литри на базата на плътността при 15оС.
  (3) Плътността при 15оС се определя в съответствие с методите БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185 и с таблиците съгласно БДС ISO 91-1.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Имате думата, уважаеми народни представители, по този текст, който е наситен с терминология.
  Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по § 2? Няма.
  Моля да гласувате.
  Гласували 104 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 10.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Има предложение на народния представител Владимир Дончев за нов параграф.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на нов параграф, който става § 3, и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 3. В чл. 4а, ал. 3 се създават изречение второ и трето:
  "Лицензираните производители водят отчетност за количествата на получените грозде и плодове и количествата на продадените ракии. Отчетността се води за всяко физическо лице отделно."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата. Няма желаещи.
  Нека да гласуваме този § 3, който също се касае до грозде, плодове и ракии.
  Гласували 122 народни представители: за 99, против 2, въздържали се 21.
  Параграф 3 е приет.
  Можете едновременно да докладвате другите два параграфа.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Понеже по следващите два параграфа няма предложения на народни представители, ще ги представя едновременно.
  "§ 3. В чл. 5, ал. 4 след думите "отложено плащане" се добавя "или при временно складиране на стоки".
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 3, който става § 5.
  "§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Лицата, които произвеждат стоки или извършват услуги по тарифата, внасят в републиканския бюджет начисления през месеца акциз до 14-о число на следващия месец."
  2. В ал. 4, изречение второ думата "сроковете" се заменя със "срока"."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 4, който става § 6.
  Тоест 5 и 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата по тези два параграфа.
  Изглеждат безспорни. Не виждам желаещи.
  Уважаеми народни представители, моля ви, гласувайте тези два параграфа по вносителя, подкрепени от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 18.
  Тези два параграфа са приети.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Има предложение на господин Владимир Дончев за нов параграф, което е оттеглено. Няма да го представям в залата.
  Има предложение на народния представител Владимир Дончев за нов параграф, който касае чл. 8. По този параграф алинеите от 2 до 9 са оттеглени, така че представям само ал. 1.
  "Член 8 се изменя така:
  "Чл. 8. (1) Производството от физически лица на ракии за лично потребление се извършва по реда и условията на чл. 4а или в пунктовете за ракиеизваряване, регистрирани съгласно изискванията на чл. 3."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Изискванията на Закона за виното и спиртните напитки.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Алинеи от 2 до 9 са оттеглени.
  Комисията предлага да се създаде нов § 6 със следната окончателна редакция:
  "§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  "1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Производството от физически лица на ракии за лично потребление се извършва при условията и по реда на чл. 4а или в пунктовете за ракиеизваряване, регистрирани съгласно изискванията на Закона за виното и спиртните напитки. Кметовете на общините в 7-дневен срок от регистрацията на пунктовете изпращат в Главна данъчна дирекция копие от удостоверението за регистрация за вписване в регистъра.
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Създава се ал. 4:
  "(4) Лицата, извършващи дейност в пунктовете по ал. 2, водят отчетност по ред, определен с правилника за прилагане на закона."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  Заповядайте, господин Пламен Моллов.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, предлагам в целия закон, включително и в този параграф, навсякъде където пише "пунктове за ракиеизваряване", да заменим с терминологията, която е залегнала в Закона за виното и спиртните напитки - специфичния закон, който определя според мен терминологията.
  Предлагам текст: "Пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия." Ако е необходимо, в скоби да се посочи - пунктове за изваряване на ракия или пунктове за ракиеизваряване. Терминологията "ракиеизваряване" според мен не е прецизна. В този смисъл е моето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  След това ще подложа на гласуване предложението, което изглежда разумно.
  Има ли други желаещи? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Пламен Моллов за терминологичната промяна както в този параграф, така и навсякъде в закона, така както той я представи, за да се синхронизира със специалния Закон за виното и спиртните напитки.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Пламен Моллов.
  Гласували 120 народни представители: за 105, против 4, въздържали се 11.
  Предложението на господин Моллов е прието.
  Сега, уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 6, така както беше представено от госпожа Нина Радева.
  Моля, гласувайте този параграф.
  Гласували 112 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 11.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложение на народния представител Владимир Дончев за нов параграф.
  Комисията подкрепя предложението за нов параграф, който става § 7, със следната окончателна редакция:
  "§ 7. В чл. 10 ал. 4 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф, уважаеми народни представители? Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте подкрепеното от комисията предложение за нов параграф.
  Гласували 112 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 8.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Има предложение на народните представители Пирински и Папаризов предложеното с § 5 за чл. 11, ал. 2, да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и на вносителя за § 5, който става § 8 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, изречение второ думите “със специален бандерол по ред” се заменят със “с бандерол по специален ред”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Към датата на влизане в сила на нов размер на акциза по т. 4 от Тарифата за акцизите, производителите и вносителите на тютюневи изделия декларират в съответната териториална данъчна дирекция наличните количества тютюневи изделия, облепени с бандерол, по ред, определен с правилника за прилагане на закона. За наличните количества тютюневи изделия се извършва допълнително облагане, като начисленият допълнително акциз се внася в срока по чл. 7”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Имате думата, господин Пирински. Вие по принцип сте подкрепен.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Понякога принципите имат странно практическо приложение, господин председател.
  Става дума за следното – обърнете внимание, господин председател, че в § 5 на вносителя, в ал. 2 се предлагаше да има две изменения на числа – от “1,5 на 1”. Става дума за въпроса за продажба на алкохол в пластмасови опаковки.
  Нашето предложение с господин Папаризов да отпадне този текст беше по-скоро с цел да предизвикаме едно по-сериозно анализиране, едно вглеждане в този проблем, тъй като има различни спорни становища по въпроса.
  Онези производители, които евентуално щяха да бъдат засегнати от това намаление на максималния обем на опаковките възразяваха срещу мотивите на вносителя – Министерство на финансите, където в мотивите към доклада за първо четене се сочеше, че това се прави с цел избягване на неплащане на данъци и на нелоялна конкуренция. Засегнатите от този текст, напротив, оспорваха, че с технологиите, които прилагат, с поведението си на пазара те се издължават към фиска, акциза по начин, по който се изисква от закона и не се занимават с нелоялна конкуренция.
  Съответно, другата гледна точка на онези търговци и производители, които употребяват стъклен амбалаж е, че пластмасовите опаковки неправомерно изземват пазарен дял и ограничават възможността на тези производители.
  Това, което предлага комисията, за съжаление не успях да участвам в заседанието, на което беше разглеждан този въпрос, практически е да остане сегашният запис от 1,5 л. Или до 1 литър? Имате ли го записано? (Шум и реплики в залата.)
  Може би аз съм с малкия доклад, където това не е отбелязано. Разбирам, че се забранява да е повече от 1 литър.
  Преценете и Вие, господин председател. Предлагам и пленарната зала да прецени, въпреки че няма много голям обем до края на този закон, дали не е уместно да се прецени още веднъж в рамките на комисията дали еднолитровият обем е оправдание, дали има място за намаляване още на максималния размер на опаковките и кой да е окончателният обем.
  Правя процедурно предложение за отлагане на гласуването на този текст и връщането на въпроса до края на работния ден днес като евентуално в почивката се направи още веднъж преглед на този запис с участието на представители на Министерство на финансите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Уважаеми народни представители, има процедурно предложение за отлагане на този текст, за да има възможност комисията още веднъж, съгласувано да вземе отношение.
  Госпожо Радева, Вие имате сигурно противно процедурно предложение?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Аз смятам, че не е необходимо да имаме отлагане, тъй като в комисията имахме възможност да обсъдим детайлно и двете тези. Колегите от комисията добре се ориентираха в проблематиката, затова аз съм против отлагането на гласуването на тези текстове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Пирински за отлагане гласуването на този текст.
  Моля, гласувайте неговото предложение. То е по § 5, който става § 8.
  Гласували 127 народни представители: за 44, против 73, въздържали се 10.
  Това предложение не е прието.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по този параграф? Няма.
  Господин Пирински, държите ли да се гласува Вашето предложение за отпадането на ал. 2? Не, не държите.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване текста на § 5, който става § 8, в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте този параграф.
  Гласували 107 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 13.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложение на Владимир Дончев за нов параграф.
  Комисията подкрепя предложението за нов параграф, който става § 9 със следната окончателна редакция:
  “§ 9. В чл. 11а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение второ: “Лицата, извършващи дейности в пунктовете за ракиеизваряване, са длъжни да притежават контролноизмервателни уреди, определени с правилника за прилагане на закона”.
  2. Досегашното изречение второ става изречение трето”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Трябва да се има предвид, че терминологично “ракиеизваряване” ще се подмени така, както гласувахме.
  Имате думата по този параграф. Желаещи не виждам.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте този нов параграф в редакцията на комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
  Приема се този параграф.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “§ 6. Член 11и се изменя така:
  “Чл. 11и. (1) Производителите на течни горива по чл. 4, ал. 1, т. 10 са длъжни за всяка произведена партида:
  1. да определят количествата в литри с помощта на средства за измерване от одобрен тип, вписани в регистъра на одобрените за използване средства за измерване и подлежащи на контрол по реда на Закона за измерванията;
  2. да издават анализен сертификат, съдържащ показателя при 15о С “плътност в кg/m3”.
  (2) При внос на течни горива по чл. 4, ал. 1, т. 10 вносителите са длъжни да представят анализния сертификат по ал. 1, т. 2 за всяка партида”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 6, който става § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф, уважаеми народни представители, има ли желаещи да вземат думата?
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам една чисто редакционна поправка. В чл. 11и, ал. 1, т. 1 е написано: "да определят количествата в литри с помощта на средства за измерване". Правя предложението думата "определят" да се замени с "измерват", защото със средства за измерване се измерва. Смятам, че тази редакционна поправка ще подобри текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Единственото лошо нещо е, че се получава тавтология – "да измерват количествата със средства за измерване". Но това не е толкова фатално.
  Има ли други предложения? Не виждам. Тъй като става дума за съвършено редакционен характер на това предложение, аз няма да го подложа на гласуване.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Нямам нищо против да си остане старият текст, защото се получава тавтология.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Именно. Значи няма да го гласуваме по този начин. По същество няма никаква промяна.
  Има ли други желаещи? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване текста на вносителя, одобрен от комисията, за § 6, който става § 10.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 101 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 10.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Има предложение на народния представител Валери Димитров, което е оттеглено.
  Има предложение на народния представител Христо Механдов, което също е оттеглено.
  Има предложение на народния представител Атанас Василев, подкрепено от комисията по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 7, който става § 11:
  "§ 11. В чл. 12г се създават алинеи 3 и 4:
  "(3) Забранява се продажбата на спиртни напитки в пластмасови опаковки (бутилки) с вместимост над 1 л.
  (4) Пластмасовите бутилки с вместимост до 1 л трябва да бъдат без О-пръстен на гърлото и да осигуряват надежден начин за поставяне на бандерола, което прави невъзможно отварянето на бутилката без унищожаване на бандерола."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи за изказване по този параграф?
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз ще ви помоля когато гласуваме параграфите, все пак да се споменава кой е параграфът, защото народните представители се объркват. Господин председател, моля Ви да спазваме тази процедура.
  Искам да взема отношение към предложения § 7 от вносителя, тъй като е видно, че не е прието предложението на Министерския съвет – да се разрешава продажбата на алкохол в пластмасови бутилки не повече от 200 мл. Прието е предложението на народния представител Атанас Василев, което гласи, че трябва да се продава до 1 л. От Националната винаро-лозарска камара са представили конкретно искане до председателя на Народното събрание и до председателя на Комисията по бюджет и финанси, че те подкрепят категорично позицията на Министерството на финансите и на Министерския съвет – да се ограничи продажбата на алкохол в пластмасови бутилки.
  Какви са мотивите им? Мотивите са два – нелоялна конкуренция и екологичен елемент, че в България прекомерно се използва пластмасата, а същевременно все още не сме въвели елементарна система за разделното събиране на пластмасовите отпадъци, за да могат да се преработят. Това не касае само производството на вино и ракия, а изцяло хранително-вкусовата промишленост в страната.
  Ще дам пример, който ни предоставиха и на нас. Защо се притесняват от нелоялната конкуренция? Първо, защото бандеролът не се залепва добре за пластмасата и това позволява до голяма степен бандеролите да се използват отново. Вторият мотив е, че сравнено с производителите на алкохол в пластмасови бутилки взетите бандероли са много по-малко от това, което е излезнало де факто на пазара. И трето, най-важното, като пример за нелоялна конкуренция е, че продажната цена в магазини на спиртни напитки в опаковка от пластмаса с обем от 1,5 л е 3,00 лв., а само акцизът за 1,5 л при 40-процентно съдържание на алкохол е 3,00 лв. Това означава, че точно този създаден тип нелегално производство в пластмасови бутилки до голяма степен води до неплащане на акцизи.
  Мисля, че трябва да подкрепим правителственото предложение не за друго, а защото от винзаводите в България, които имат своите позиции на международния пазар, ние искаме да разширят износа на българското производство в Европейския съюз и да защитят нашите квоти. Затова трябва да направим всичко възможно и да им помогнем, та поне на вътрешния пазар да имат лоялна конкуренция, която да не им създава пречки.
  Надявам се, че Народното събрание ще подкрепи предложението за 0,2 л пластмасова опаковка на алкохол.
  Господин Пирински постави много правилно въпроса. Ако все пак има технологии, които се въвеждат от коректни данъкоплатци – производители на алкохол, и то модерни технологии, тъй като има такива по света, то трябва наистина да помислим за среден вариант, който от една страна да премахне възможността за нелегален алкохол, а от друга страна да се защити интересът и да се постави практика веднъж завинаги в България в каква точно пластмаса, в каква форма на капачката може да се произвежда алкохол и до какви количества може да се опакова в пластмаса.
  Надявам се, че няма да подкрепим предложението на комисията, а ще подкрепим предложението на вносителя - Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Мутафчиев.
  Има думата за реплика госпожа Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря, господин председател.
  Ще взема отношение по тезите, които бяха изложени от господин Мутафчиев.
  Първо, в комисията многократно бе разискван въпросът и е доказано, че т.нар. пет опаковки – "пет" е термин за вида пластмаса, от която са изработени опаковките, напълно съответстват на всички стандарти. Дори нещо повече. Той не е екологичен замърсител, а обратното, представлява екологичен материал, който може многократно да се използва и по същество неговата употреба разрешава, а не създава екологични проблеми.
  По отношение на бандерола. Никой в комисията реално не доказа каква е разликата в проблема за разлепване на бандерола на различните по големина бутилки. Оказа се, че има проблем, но той се състои в т.нар. О-пръстен. Това е малко по-разширен пръстен непосредствено под капачката, който в някаква степен пречи на залепването на надеждното залепване на бандерола и дава възможност за неговото отлепване и повторно използване. Този проблем също е разрешен технологично от производителите на такъв вид опаковки и ние неслучайно залагаме в текста на ал. 4 такова изискване – този пръстен да го няма, така че всякакви възможности за разлепване на бандерола и за повторното му използване да бъдат напълно игнорирани.
  Проблемът за незаконната търговия не се състои в грамажа на опаковката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Господин Мутафчиев, имате право на дуплика.

  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Радева, аз не искам да навлизам в сериозен екологичен спор с Вас. Едно е ясно обаче, че колкото и да говорим, че една пластмасова бутилка е екологична, че многократно може да се използва – да, има такъв вид пластмаса, но в никакъв случай не може да се сравнява със стъклото. Госпожа Манева вероятно ще се изкаже и се надявам, че ще подкрепи тази теза. В Европейския съюз отново се възвръща стъклото, включително за ползването на минералните води.
  Аз затова исках да ви кажа, че ако конкретно трябва да се спомене какъв трябва да бъде пластмасовият материал, в който трябва да се опакова алкохол, то трябва ясно и категорично да е казано, а не само да е споменато колко да е широк пръстенът, и да се определи конкретно дали от един литър е опаковката, която удовлетворява всички – и тези производители, които са внесли новата технология, и досегашните ни производители от винзаводите. И тогава да кажем: да, това е най-добрият вариант, зад който може да застане Народното събрание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Госпожа Манева е на ход. Заповядайте, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще пледирам този текст да завърши с ал. 3, точка след “опаковки”, без “бутилки” в скоби и без никакви вместимости. Просто трябва да се забрани използването на пластмасови опаковки за бутилиране или за опаковане на спиртни напитки, първо, защото, ако си спомняте, съвсем наскоро приехме Закона за отпадъците, в който съвсем ясно и категорично е казано, че в екологичната политика на правителството едно от най-важните неща е да се пребори с този бич в момента – пластмасовите отпадъци. Не е вярно, че PET-бутилките могат да се използват повторно. Те могат да се преработват в качествена пластмаса, която служи за други неща, но не и за опаковане отново на хранителни продукти.
  Така че, ако ние искаме да синхронизираме екологичната политика с всички останали направления на управлението на общественото производство, то тук трябва да бъдем категорични и последователни и никаква пластмаса за опаковки на хранителни продукти. Знаете, че се говори за намаляване на чашките за кафе и други напитки, на пластмасовите опаковки за хранителни продукти в заведенията и т.н.
  Така че никакъв резон няма да разговаряме дали да бъдат от 200 милилитра, дали да бъдат от един литър. Аргументите са едни и същи... (Неразбираема реплика на народния представител Нина Радева.)
  Вероятно постепенно и там нещата ще се решат. Ако обърнете внимание, всеки от вас е ходил в Европа и сигурно ви прави впечатление, че голяма част от качествените минерални води са в стъклени опаковки в Европа, никъде не са в пластмасови опаковки. Има категорично връщане към традиционния стъклен амбалаж, защото има и хигиенни противопоказания при използване на тези пластмаси. Да не говорим, че от гледна точка на финансистите самият риск за ефективен контрол на поставянето на бандероли също е едно съображение, което трябва да се вземе предвид.
  Вчера в Комисията по земеделието ние дълго обсъждахме този въпрос и мнението беше за някакъв компромис – да се разреши използването на опаковки до 200 милилитра, но аз възразявам и срещу това предложение, защото, помислете си, колкото и шеговито да звучи, колко облекчаваме хората, склонни честичко да попийват, с тези малки опаковки, които са удобни и лесни за носене. А ако имаме предвид екологичните, хигиенните и финансовите изисквания, ние просто трябва да спрем до “опаковки”, точка, а ал. 4 да отпадне. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Реплика – господин Георги Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо Манева, репликата ми се свежда до следното. Става дума за чл. 12г от сега действащия закон. В него в момента не се третира въобще какъв вид е опаковката – дали е стъклена или пластмасова. Текстът се отнася до забрана на продажбата на спиртни напитки в наливно състояние, като ал. 2 казва, че тази забрана не се отнася за лицензирани, ако е между лицензирани производители. Сега изведнъж Министерският съвет предлага въвеждането на такава забрана.
  Моята реплика към Вас е следната. Не бива така да се процедира, тъй като една фактически развиваща се дейност, която не е забранена, при която фирми инвестират в производство и оборудване, при което смятат, че осигуряват издължаването на необходимия акциз, спазват нормите и изискванията за хигиенни и безопасни опаковки, изведнъж ние въвеждаме една норма, с която правим тяхното производство невъзможно.
  Тъй че тук за мен процедурата е необоснована от гледна точка преди всичко на правителството. Имайки предвид Вашите съображения, да речем, Закона за опаковките и тъй нататък, би трябвало да се даде някакъв преходен период, някакъв период на адаптиране на тези производители.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Втора реплика – госпожа Нина Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да върна дискусията към спецификата на закона, който обсъждаме. Ние обсъждаме данъчен закон и анализираме проблематиката от гледна точка на значението й за фискалната политика на държавата. Ако ние имаме такъв тип проблеми, каквито бяха визирани от госпожа Манева, нека това да бъде отразено в съответните закони, които забраняват – дали това ще бъде Закон за храните или закони, които третират санитарно-хигиенни изисквания за начина, по който трябва да бъдат продавани определени напитки, дали това ще е вода, спиртни напитки, боза и т.н. Но сега, в момента, изхождайки от проблематиката на този закон, от компетенцията на комисията, която предлага тези текстове, смятам, че е напълно излишно дискусията да се разгръща и да се препраща в съвсем друга плоскост на проблема, която е извън кръга на това какво е значението на този вид акциз, на размера и на начина на неговото събиране за данъчната политика на правителството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Заповядайте, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Госпожо Радева и господин Пирински! Ако наистина смятате, че тази тема не е подходяща за този закон, този текст просто не трябва да се третира тук. А ние в Закона за виното и спортните напитки ще намерим решение на този въпрос, защото той категорично се поставя от всички производители на спиртни напитки и то не случайно.
  Така че вместо Законът за акцизите да се занимава с това какъв да е пръстенът на гърлото на бутилката и т.н., просто не коментирайте въпроса за пластмасовите опаковки. (Неразбираема реплика на народния представител Нина Радева.)
  Разбирам, но ако вие по принцип решавате да се занимавате, то гърлото и на 200-милилитрова бутилка, и на еднолитрова трябва да се обсъжда тогава. Затова по-добре е целият този текст да отпадне, а това, което трябва да се случи от гледна точка на всички други съображения – от гледна точка на екологични съображения, съображения за контрол на качеството на напитките, по отношение на спиране на нелоялната конкуренция - ние ще го решим в Закона за виното и спиртните напитки. Нека да отпадне този текст и тогава могат да се намерят приемливи преходни периоди за тези, които са настроили своите производства за спиртни напитки, за да ги преориентират към минерални води, например.
  Моето предложение е целият § 12 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Целият параграф да отпадне. И това измества предишното предложение. Благодаря Ви, госпожо Манева.
  За изказване – господин Гиньо Ганев.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Уважаеми господин председателю, аз сякаш не искам да изхождам от изреченията в този Закон за акцизите, но като гражданин искам рязко да се противопоставя на идеята спиртните напитки да се опаковат в пластмасови бутилки. Тук не става дума само за хигиенни, медицински и екологични съображения, за които говори и госпожа Манева, но става дума за правила, които са установени в света. И ако ние искаме с нашето винопроизводство да се приспособим към този свят, трябва да не изоставяме тази традиция. Ние стигнахме дотам да употребяваме пластмасови бидони за домашни вина, което е срам. Вижте, сигурно знаете по-добре от мен, че различните видове вина се опаковат в различен тип стъклени бутилки и не може едно бяло вино да стои в бутилка за червено вино, тип “бургундер” и т.н. Виното има и своята митология и тази митология трябва да я спазваме, ако искаме да принадлежим равнопоставено на световния пазар, както трябва да има и митология в Народното събрание, за да има Народно събрание въобще.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ганев.
  Господин Кушлев, заповядайте, имате думата.
  СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Аз също бих искал да върна дискусията в руслото, на което ни навежда тематиката, разглеждана в Народното събрание. И ми се струва, че именно фискалният интерес на държавата налага ние да се върнем към предложението на Министерския съвет и да го приемем. Защо? Защото в разговор с колегите от бранша на винопроизводителите и производителите на спиртни напитки се установява, че нашата държава от неплащането на акциз от сивата икономика в областта на производството на спиртни напитки губи около 100 млн. годишно приход в държавния бюджет. В голяма степен тази сенчеста търговия върви чрез продажба на алкохол в бутилки от типа, който ние искаме да ограничим. Производителите, браншовиците твърдо настояват да се въведе това ограничение и да не се допуска производство на алкохол – на ракия и други спиртни напитки, в полиетиленови бутилки над 200 милиграма.
  Искам да засегна и този въпрос, който постави господин Гиньо Ганев. И преди приемането на този закон и особено при обсъждането на Закона за виното и спиртните напитки на първо четене, а в момента той върви в комисията и на второ четене, основният ни интерес е да осигурим производство на качествени вина и спиртни напитки, които ще бъдат конкурентоспособни на европейския пазар, където ще ги изнасяме. Това е главният държавен интерес. Ако ние допуснем подобен пробив сега, макар и в Закона за акцизите, ние ще направим много сериозна грешка.
  Ето защо аз със своя глас ще подкрепя предложението на Министерския съвет и няма да подкрепя предложението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Кушлев.
  Господин Пирински, заповядайте, имате думата за реплика.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин Кушлев, предполагам Вие не се съмнявате, че аз съм последният човек, който ще защитава вратичките за сивата икономика. Но нека се върнем към Вашето предложение. Вие казвате, че сега върви на второ четене Законът за вината и спиртните напитки. Защо там не помислим за запис на текстове, които категорично да санкционират нерегламентираното производство на спиртни напитки в пластмасови опаковка? Защото онова, срещу което всъщност Вие възразявате, е тази незаконна търговия. Едновременно с това да има един преходен период за онези, които са регистрирани, легитимни, плащащи акциз производители, да могат да пренастроят производството си.
  Аз не исках да репликирам господин Ганев, защото митове не могат да се репликират, но тук не се занимаваме с митология, занимаваме се с инвестиции, с търговски интереси. И пак казвам, че държавата не е коректна към своите фирми, ако изведнъж въведе ново изискване, което изхвърля от пазара определен кръг такива производители, които спазват закона, които се издължават пред фиска. В този смисъл е възражението ми, а не че защитавам онова, срещу което и Вие въставате.
  И второ, проблемът за насърчаване на винопроизводството в България е твърде сериозен и той не се изчерпва с това да елиминираме производители, които опаковат в пластмасови опаковки. Той е много по-сериозен и заслужава цялото внимание на държавата, а не бива да се премества само в този сектор. Това е репликата ми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Кушлев, имате право на дуплика.
  СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин Пирински, да, въпросът за качеството на виното и спиртните напитки е многоаспектен и това не е главният аспект. Но когато ние решаваме проблема в законодателството и в специалното фискално законодателство в случая, трябва да решим и този аспект. На Вашия въпрос биха ли се затруднили производителите на спиртни напитки, аз бих казал, че самите те дадоха отговор. Браншовиците, които членуват в браншовата организация, а това са сериозните производители, тези, които работят на светло, не тези, които работят в сенчестата икономика, се изказаха категорично по въпроса, че е необходимо да се ограничи много сериозно, това, което иска и госпожа Манева – един преходен период, а в бъдеще да се забрани производството на спирт и алкохол в тези опаковки.
  Ето защо ние отиваме към едно средно решение, което в момента е най-приемливо, да се допусне като изключение за определен период продажбата в такава опаковка само от 200 мл, а след един преходен период евентуално да се наложи пълна забрана. Така мисля, че се защитава и фискалният интерес на държавата, защитават се и интересите на производителите на спиртни напитки и вино.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кушлев.
  Господин Костов, заповядайте за изказване.
  КОСТА КОСТОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаемо народно представителство, в продължение на повече от половин час ние говорим за бутилки, а всъщност разглеждаме фискален закон. Аз смятам, че трябва да преустановим разговора за бутилките, още повече, че се каза, че специализираната комисия в специален закон ще се произнесе по този въпрос.
  Така че аз правя процедурно предложение да не говорим повече за бутилки. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Костов.
  Има предложение за отпадане на текста, то е на госпожа Манева и ще го подложа на гласуване.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване, първо, предложението на народния представител Евдокия Манева за отпадане на § 7, който става § 11.
  Гласували 176 народни представители: за 64, против 93, въздържали се 19.
  Това предложение не се приема.

  Подлагам на гласуване редакцията на комисията по § 7.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 173 народни представители: за 71, против 78, въздържали се 24.
  Това предложение на комисията не се приема.
  Прави се процедурно предложение за прегласуване на този текст в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте отново § 7 в редакцията на комисията.
  Гласували 199 народни представители: за 69, против 111, въздържали се 19.
  Този текст не се приема.
  Подлагам на гласуване § 7 в редакцията на вносителя.
  Гласували 178 народни представители: за 109, против 64, въздържали се 5.
  Текстът на Министерския съвет е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложение на Владимир Дончев за нов параграф. Комисията подкрепя предложението за нов параграф, който става § 12, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 12. В чл. 13, ал. 1, думите “от 500 до 2500 лв.” се заменят с “от 500 до 3000 лв.”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте новия § 12 в редакцията на комисията.
  Гласували 116 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 8.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложение на Владимир Дончев за нови параграфи 7а, 7б и 7в:
  “§ 7а. В чл. 15 се правят следните допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следната редакция:
  “(2) Лице, извършващо дейност в пункт за ракиеизваряване, което не събере и/или не внесе акциза по чл. 8, се наказва с глоба или имуществена санкция в двоен размер на начисления акциз, но не по-малко от 2000 лв.”
  2. Създава се ал. 3 със следната редакция:
  “(3) При повторно нарушение по ал. 2 санкциите са в двоен размер, а наличните съдове и съоръжения, служещи за упражняване на дейността, се отнемат в полза на държавата.”
  § 7б. Създава се нов чл. 15а със следната редакция:
  “Чл. 15а. (1) Лице, извършващо дейност в пункт за ракиеизваряване, което не спази разпоредбите на чл. 8, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2500 до 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение на ал. 1 санкциите са в двоен размер, а наличните съдове и съоръжения, служещи за упражняване на дейността, се отнемат в полза на държавата.”
  § 7в. Създава се чл. 16 със следната редакция:
  “Чл. 16. (1) Който, като е задължен, не се регистрира по чл. 7а, се наказва с глоба в размер от 500 до 2500 лв.
  (2) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 2500 лв., като наличните съдове и съоръжения, използвани за производството, се отнемат в полза на държавата.
  (3) Лице, представило невярна декларация по чл. 8, ал. 3, дължи заплащане в двоен размер на акциза за произведените количества ракия за лично потребление.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този текст? Заповядайте, господин Моллов.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, тъй като сме на последния текст, който касае административно-наказателните разпоредби, бих искал да предложа да се предвиди текст в същия параграф или в § 7г, който във връзка с приетия току-що чл. 12г да промени чл. 17в от сега действащия Закон за акцизите. Той касае административно-наказателните разпоредби в случаи на продажба на наливен алкохол. В него пише, че лица, които извършват търговия с наливни спиртни напитки, се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв. и наливните спиртни напитки заедно със съдовете се отнемат в полза на държавата.
  Моето предложение във връзка с приетия текст за изменение и допълнение на чл. 12г с новите две алинеи, е чл. 17в да претърпи следната корекция: “Лица, които нарушават разпоредбата на чл. 12г, се наказват с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. и напитките заедно със съдовете (опаковките) се отнемат в полза на държавата.”
  По този начин ще предвидим санкции в случаите, когато се нарушава чл. 12г във всички алинеи. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Моллов. Сигурно е разумно Вашето предложение, но няма да го подложа на гласуване, тъй като то не е заявено по надлежния начин между първо и второ четене и не става дума за отпадане, нито пък за редакционна поправка. Затова не бих могъл да си позволя да подложа на гласуване Вашето предложение, което иначе може да е разумно по същество, но няма как да го направя.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по предложението на народния представител Владимир Дончев? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Владимир Дончев, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 102 народни представители: за 4, против 72, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.

  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: "§ 8. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 19, 20, 21 и 22 се изменят така:
  "19. "Тежки горива" са продуктите, включени в код по КН 2710, с описание на стоката по Комбинираната номенклатура на Република България "тежки горива (fuel olis)" и "други тежки горива".
  20. "Газьол" са продуктите, включени в код по КН 2710, с описание на стоката по Комбинираната номенклатура на Република България "газьол".
  21. "Котелни горива (мазути) са:
  а) тежки горива (дестилатни, остатъчни или смесени), предназначени за изгаряне в корабни и стационарни горивни уредби, за промишлени цели и други, включени в код по КН 2710, които:
  - при дестилация по метода ASTM D 86 до 2500 С дестилират по-малко от 10 обемни процента или за които процентът на дестилация при 2500 С не може да бъде определен по този метод, и
  - имат кинематичен вискозитет при 500 С, определен по метод ASTM D 445, превишаващ 8 mm2/s, или за които кинематичният вискозитет при 500 С не може да бъде определен по този метод;
  б) котелни горива от каменовъглен катран, включени в код по КН 2707.
  22. "Тежки масла" са продуктите, включени в код по КН 2710, с описание на стоката по Комбинираната номенклатура на Република България "газьол", "тежки горива" и "други тежки масла"."
  2. Създават се точки 22а и 22б:
  "22а. "Течни горива" са продуктите, включени в т. 14, 15, 16, 16а и 17 от Тарифата за акцизите, различни от смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти (клас L по БДС ISO 6743/0).
  22б. "Предназначени за преработка" са продуктите, предназначени да претърпят специфична или химическа преработка по смисъла на забележките към глава 27 от Комбинираната номенклатура на Република България."
  3. Създава се т. 28:
  "28. "Тютюневи изделия" са:
  а) пури и пурети – годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които:
  - са съставени изцяло от естествен тютюн, или
  - са обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн, или
  - имат ситно нарязан пълнеж и покриващ и обвиващ лист, и двата от възстановен тютюн, като покриващият лист е с нормалния цвят на пурите и обвива изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие, че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 1,2 г и че покриващият лист е спирално навит под остър ъгъл не по-малък от 300 спрямо надлъжната ос на изделието, или
  - имат силно нарязан пълнеж и покриващ лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пурите, обвиващ изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие, че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука е равно или по-голямо от 2,3 г и че техният периметър, поне в една трета от дължината на изделието, е равен или по-голям от 34 мм.
  Като "пури и пурети" се считат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на дефинициите за "пури и пурети", при условие, че са снабдени съответно с:
  - един покриващ лист от естествен тютюн;
  - един покриващ и един обвиващ лист – и двата от възстановен тютюн;
  - един покриващ лист от възстановен тютюн;
  б) цигари – годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които:
  - не отговарят на условията за пури и пурети, посочени в буква "а";
  - чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;
  - чрез проста неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.
  Като "цигари" се считат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в дефинициите за цигари.
  Цилиндрични тела от тютюн, посочени в тази буква, се считат като две цигари за целите на облагане с акциз, ако без филтъра и мундшука са по-дълги от 9 см, но не по-дълги от 18 см, съответно като три цигари, ако без филтъра и мундщука са по-дълги от 18 см, но не по-дълги от 27 см;
  в) тютюн за пушене (за лула и цигари):
  - тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;
  - отпадъци от тютюн, годни за пушене и пригодени за продажба на дребно, при условие, че не отговарят на дефинициите за пури, пурети и цигари;
  - фино нарязан тютюн за свиване на цигари, при който повече от 25% от теглото на тютюневите частици имат широчина на нарязване по-малка от 1 мм.
  Като "тютюн за пушене" се считат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в дефинициите за тютюн за пушене.
  г) тютюн за дъвчене е тютюн във формата на ролки, ленти, кубчета или блокчета, пригоден за продажба на дребно, който е специално приготвен за дъвчене, но не и за пушене;
  д) тютюн за смъркане е тютюн на прах или на гранули, който е специално приготвен за смъркане, но не и за пушене."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 8, който става §13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Доста научихме от технологията на тютюневите изделия.
  Има ли желаещи да вземат отношение по този параграф?
  По размера на пурите, пуретите няма възражения.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване § 8 на вносителя, който става § 13, така както е подкрепен от комисията.
  Гласували 104 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 14.
  Този параграф е приет.
  Тъй като до 11,00 ч. остават две минути, а следващият параграф е твърде обширен, ще дам почивка.
  Тридесет минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Заседанието продължава.
  Госпожо Радева, моля да докладвате § 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По § 9 има предложение на народния представител Муравей Радев и група народни представители:
  В Тарифата за акцизите да се направят следните изменения:
  а) Предложеното изменение на т. 18а – за нефтен газ, да отпадне – размерът е над ставките за Европейския съюз;
  б) за безоловни бензини да се приеме ставка от 475 лв. за 1000 литра;
  в) за оловосъдържащи бензини да се приеме ставка от 500 лв. за 1000 литра;
  г) за дизелово гориво ставката да бъде 360 лв. за 1000 литра.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Дренска, Костадинова:
  В § 9 т. 2 да отпадне, в т. 3 числото “490” да се замени с “510”, а по т. 6 числото “360” да се замени с “260”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Има предложение на народния представител Христо Механдов в § 2 т. 2 да отпадне.
  Има предложение на народния представител Йордан Нихризов:
  В § 9 се правят следните изменения в т. 14.2, 17 и 18а:
  “14.2. Автомобилните бензини се изменят така:

  “14.2.1. Безоловни 510 лв. за 1000 л, приведени при сравнителна температура при 15оС
  14.2.2. Оловосъдържащи 510 лв. за 1000 л, приведени при сравнителна температура при 15оС
  17. Газьоли, предназначени за преработка или за изгаряне в двигатели (дизелово гориво) и в стационарни горивни инсталации и тежки горива, различни от котелното гориво (мазут) 410 лв. за 1000 л, приведени при сравни- телна температура при 15оС”

  6. Точка 18а се изменя така:

  “18а. Нефтен газ и други газообразни 260 лв. за тон”.
  въглеводороди, с изключение на тези,
  които са в аерозолни опаковки
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 9, който става § 15 със следната окончателна редакция:
  “§ 15. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения:
  1. Точка 11 се изменя така:
  “11. Пътнически автомобили,
  товаро-пътнически и състеза-
  телни автомобили за не повече
  от 9 човека, вкл. водача, с
  мощност на двигателя:
  а) за нови автомобили:
  - над 120 кW по система DIN 700 лв. плюс 90 лв. за 1 кW
  за разликата над 120 кW
  - над 126 кW по система SAE 700 лв. плюс 85,71 лв. за
  1 кW за разликата над
  126 кW”;
  б) за употребявани автомобили:
  - над 120 кW по системата DIN над 120 кW
  до 150 кW 35 лв. за 1 кW
  над 150 кW 60 лв. за 1 кW  - над 126 кW по системата SAE над 126 кW
  до 157,5 кW 33,33 лв. за 1 кW
  над 157,5 кW 57,14 лв. за 1 кW

  Преизчисляването на мощността на двигателите на автомобилите от киловати в конски сили се извършва при съотношение 1 кW, равен на 1,36 конски сили.”
  2. Точка 14 се изменя така:
  “14. Бензини за двигатели
  14.1. Авиационни бензини 495 лв. за 1000 л, приведени
  при сравнителна температура
  при 15оС

  14.2. Автомобилни бензини
  14.2.1. Безоловни 495 лв. за 1000 л, приведени
  при сравнителна температура
  при 15о С

  14.2.2. Оловосъдържащи 495 лв. за 1000 л, приведени
  при сравнителна температура
  при 15о С”

  3. В т. 15 думите “300 лв. на тон” се заменят с “215 лв. за 1000 литра, приведени при сравнителна температура при 15оС”.
  4. Точки 16, 16а и 17 се изменят така:
  “16. Средни масла 350 лв. за 1000 л, приведени
  вкл. керосинът за реактивни при сравнителна температура
  двигатели и осветителен при 15оС
  керосин

  16а. Котелни горива (мазут) 25 лв. за тон
  и предназначени за преработка
  тежки масла, различни от
  газьола


  17. Газьоли, предназначени за 395 лв. за 1000 л, приведени
  преработка или при сравнителна темпера-
  за изгаряне в двигатели (дизе- тура при 15о С”
  лово гориво) и в стационарни
  горивни
  инсталации и тежки горива,
  различни от котелното гориво
  (мазут)

  5. Точка 18а се изменя така:
  “18а. Нефтен газ и други газо- 340 лв. за тон.”
  образни въглеводороди,
  с изключение на тези, които са
  в аерозолни опаковки

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по този параграф.
  Заповядайте, господин Механдов.

  ХРИСТО МЕХАНДОВ (НДСВ): Позволявам си от името на моите колеги да направя предложение § 9, т. 2 да отпадне.
  Следващото предложение, което е лично мое - § 9, т. 2 да отпадне цялото предложение, което касае отново акциза на пропан-бутана.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложенията се оттеглят.
  Заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Може би, когато гледаме подобни дълги членове и решения, които трябва да се вземат по един от разискваните въпроси и проблеми, е добре да се проявява малко творчество, може би от председателя на комисията, защо не и от председателя на парламента, за да структурира тези дълги текстове в няколко обособени части, за да може да се концентрираме върху тях, а не така – един голям материал е изчетен монотонно и в главите на народните представители фактически не остава кой знае какво. Докато стигнеш до края, си загубил началото. Това е само като едно възможно действие, което да подпомага работата на народните представители.
  Във връзка с нашето предложение, свързано с увеличението на акцизите на горивата, мога да отбележа няколко неща: най-напред категорично не приемаме начина, по който този въпрос беше поднесен на Народното събрание. Този изключително важен както за индустрията, за икономиката, така и за ежедневието и за бита въпрос да не бъде подходящо и навреме разискван, съгласуван, изясняван, договарян, какво ли не щете още, на всички потребителски нива, на ниво бизнес, браншови структури, Министерски съвет, синдикати и каквото щете друго ниво тогава, когато му беше времето – август-септември, се вършат тези неща. Тук станахме свидетели на една сага, която най-малкото носи нещо добро за парламентаризма, ако щете и за институционалността в България. Механично бяха предложени от Министерския съвет няколко величини за увеличението на тези горива. Обяснено беше съвсем лаконично, че, видите ли, тъй като трябва да достигнем едни определени минимални стойности, Министерският съвет смята за подходящо еди-кои си размери на този акциз. След това бяхме свидетели на редица протести от една посока, после от друга посока, след това се появиха протести от трета посока, натиск и т.н. В резултат на това вносителят видоизменя своите предложения в някаква друга посока. В крайна сметка трябва да си дадем много ясна представа какво правим. Народното събрание е онова, което взема решения. То носи и своята отговорност. Би трябвало Народното събрание да е последната институция, която може да се поддава на една или друга лобистка теза, на едни или други интереси, които да защитава чрез своето гласуване в национален мащаб. Това не бива да става. За голямо съжаление подобно усещане се оставя винаги, когато едно нещо се сервира както това тук, по този начин, по който това се случи този път. За какво става дума? Става дума за неща, които трябва да направим, но и за неща, които можем да не направим. Много ясно трябва да си дадем сметка пред нас самите какво можем и какво не, това трябва да ни стане ясно първо! Не можем да не достигнем минималните ставки на Европейския съюз. Не бива да се заблуждаваме, че можем да направим това. Въпросът е кога и с колко. Не бива обаче да се заблуждаваме и по отношение на другото – че можем да увеличаваме доста произволно, необосновано и немотивирано част от тези горива, само заради това, че ни трябват пари за бюджета и прехвърляйки минималната граница на изискванията на Европейския съюз да казваме: да, трябва да го направим, защото изкривяваме пазара в България!
  На пръв поглед има логика, има някакви съотношения на тези горива, те са се сложили на пазара, добре е да няма резки движения в разбалансирането на това потребление. Това е на пръв поглед, но на втори и на трети поглед виждаме нещо друго – едно огромно противоречие, заложено сега в предложението на Министерския съвет и на някой народен представител от управляващото мнозинство в последния вариант, което се предлага. От една страна, вече сме минали границата, която Европейският съюз иска за пропан-бутан, а, от друга страна, трябва да увеличаваме останалите горива още няколко години до техния предел за нас и ниска граница за Европа. Задавам си въпроса: кое е по-важно?
  Ще помоля за няколко минути, само за да приключа. Извинявам се, друг път рядко съм говорил повече от необходимото.
  Става дума за това, че когато изравняваме ставките на нашите горива с Европа, ще бъдем принудени да имитираме и техните пазарни взаимоотношения. При тяхното пазарно потребление цената на пропан-бутана е много по-ниска в сравнение с останалите и това на тях не им пречи! Те оцеляват! А ние защитаваме това, че за да оцелеем ние, трябва да повишаваме тези ставки. Нали утре с една коренно обратна структура на Европейския съюз ще станем там членове? Това е основното ни съображение да защитим нашето предложение, а то е: пропан-бутанът да не се увеличава, а за следващата година да остане на нивото, което е по-високо спрямо европейското дори за догодина. Оловният бензин ако искаме да го увеличаваме – не бих възразил, защото трябва да избягваме и по-нататък употребата на му. Но за безоловния бензин и най-вече за газьола, който е за транспортни нужди, за дизела увеличението трябва да бъде по-малко от онова, което се предлага днес, да ни се даде една крива до 2007 г., която Министерският съвет да изготви, и да можем, базирайки се на тази приета от нас крива, да знаем какво ще има догодина, по-догодина, още по-догодина. Затова нашето предложение смятам, че е много по-разумно, отколкото предложението на вносителя от Министерския съвет. Благодаря Ви за търпението, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
  Има ли други желаещи за изказване по § 9?
  Заповядайте, господин Йорданов.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да добавя това към изказването на колегата Радев, с който сме съвносители, че бяхме свидетели на едно нарушение на правилника, когато се прие Тарифата за горивата. Комисията беше свикана, след като беше отложена от сутринта, по време на пленарно заседание, без да има почивка. Смятам, че е в нарушение на правилника, а има становище на комисията, че подкрепя тази тарифа, предложена за акцизите на горивата. Членовете на комисията, които са членове на Парламентарния съюз на ОДС, не участваха в това заседание заради това, че беше проведено в нарушение на правилника на Народното събрание.
  Пред мен е таблицата с минималните нива на облагане, приложими към моторните горива, според подписаната в Брюксел генерална директива за преструктуриране на обществената рамка за облагане на енергийни продукти и електричество от 16 октомври 2003 г. Тук много ясно са дадени сравненията и се вижда как още миналата година сме прехвърлили с цели 8 евро минималното ниво, което сме поели като ангажимент към Европейския съюз. Сега ни се предлага да го надхвърлим с още 40 евро, грубо казано.
  Искам да направя процедурно предложение – тарифата за акцизите да бъде гласувана точка по точка, както е в закона, тоест отделно т. 11, отделно 16, 17, 18, тъй като повечето народни представители имат различно мнение по отделните позиции, облагани с акциз. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Моля да гласуваме процедурното предложение, направено от господин Йорданов, текстът на § 15 да се гласува по точки.
  Гласували 173 народни представители: за 97, против 68, въздържали се 8.
  Процедурното предложение се приема.
  Други изказвания?
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз фактически съм вносител на едно предложение и съвносител на друго, което е по една и съща тема – акциза на горивата.
  С първото предложение, което вече мотивира господин Радев, ние искаме да кажем едно нещо: начинът, по който беше внесено изменението на акцизите, предизвика едно огромно вътрешно напрежение в бизнеса. Винаги съм смятал, че ние трябва твърдо да кажем “не” на корпоративната държава. Ние със закони не можем да уреждаме междуфирмени и вътрешнофирмени интереси, защото това е порочна практика, която може да ни направи обсадена зала от един или друг интерес, от едно или друго лобиране. Това, което се случи на практика, предизвика едно огромно напрежение на различни интереси в бизнеса. Сега се опитваме да го разрешим с въпроса за акцизите, при това изменяйки тяхното ниво не съобразно изискванията, които сме си поставили уж като задача – да догоним минималните нива в Европейския съюз. Защото и моите колеги казаха, че в момента газта, дори и сега – без повишението, е с 6,5% над минималната европейска ставка. В момента нивото на останалите горива е твърде под ставката.
  Аз си задавам въпроса: защо правителството не направи необходимото, за да изготви една програма, която да бъде одобрена и от хората, които имат интерес в този бизнес, а предизвика противоречията, които в момента се разширяват в потребителите: в тези, които имат транспортни фирми, в тези, които произвеждат хляб, и в края на краищата ще доведе до противоборство в цялото общество, което ще се отрази върху обикновения български гражданин?
  В Европейския съюз има една практика, която кой знае защо сме забравили. Тя даже е облечена в директива – за диференциацията на акцизите на горивата, в зависимост от типа на тяхното използване – като двигателно гориво, като гориво в котли, като гориво за битово потребление. Това нещо при нас отсъства, но ние се опитваме да направим необходимото да защитим една или друга теза, защото искаме да вържем бюджета. Дали ще вържем бюджета в интерес на гражданите – остава твърде открит въпрос.
  Второто мое предложение, което кореспондира с предложението, направено от мен, господин Радев и колегите, иска да покаже на господин министъра на финансите, че има и друго разрешение, и да отговори на въпроса: откъде ще вземем парите, които ние бяхме предвидили да влязат в бюджета? Така че това е един от вариантите, в които се запазва нивото на достигнатите вече ставки в Европейския съюз, става дума за газта, и в същото време се прави корекция в други, които изостават от този процес.
  В случая аз твърдо заявявам – моята основна мисъл, както и мисълта на колегите, е ние да започнем да работим по този въпрос сериозно. Затова и първото предложение, на което особено държа, е да запазим статуквото в момента и да тръгнем действително с открито лице по пътя на догонване на минималните европейски ставки на акциза. В противен случай ние ще предизвикаме едно лавинообразно нарастване на напрежението в страната. В противен случай спрямо нас ще съществува огромното съмнение, че сме се превърнали в лобита на един или друг корпоративен интерес, на едни или други стремежи да се оберат печалбите. Смятам, че българското Народно събрание има достойнство да отговори с “не” на такива опити. Българското правителство е необходимо действително да поведе политика, която да покаже, че е в интерес на бизнеса, но бизнеса като цяло, а не на отделни негови части и в интерес на българските граждани.
  Аз смятам, че двете предложения, които сме направили, предлагат един добър вариант за запазване на спокойствието в страната и за решаване на този важен икономически въпрос за нея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Има ли други изказвания по § 9?
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Днес сутринта по Националното радио, правейки преглед на печата, беше казано, че в българския парламент ние всички с вас не работим, работим нахалост и не работим в полза на българските граждани; че приемаме такива данъчни закони, които въобще не съответстват на волята на нашего брата избирателя. Аз обаче искам от тази трибуна да опровергая това нещо и да кажа, че напротив: българският парламент много упорито работи в полза на българския избирател, особено за някои български избиратели. Ще коментирам едно изменение, което е свързано с тази точка, която разглеждаме. Тук отварям една скоба – и аз се присъединявам към това, което каза господин Радев: така объркано е направено, не знам в комисията как са се оправили. На нас, които сме извън комисията, беше още по-трудно.
  Аз ще коментирам въпроса за акцизите на новите автомобили, подчертавам – на новите автомобили. Защото ми направи много силно впечатление, докато всички скачаме срещу това, че се повишава акцизът, тук за новите автомобили акцизът се намалява. Забележете, уважаеми колеги, намалява се акцизът на онези нови автомобили, които са мощни нови автомобили. Нови автомобили, които струват в рамките от 65 до 155 хил. лв. Нали разбирате, че това е една много сериозна мярка за българския избирател, за онзи български избирател, който може да си купи автомобил за 100 хил. лв. На него му намаляваме акциза.
  Каква е логиката аз не мога да кажа. Бих могла да Ви дам една справка. Миналата 2002 г. в страната са внесени близо 80 такива мощни автомобили. Закупени чисто нови автомобили, не говоря за малко употребявани. Тази година до този момент са купени (годината не е изтекла, обикновено такива хубави подаръци, от този род, се правят в навечерието на Коледа и Нова година за много заслужили хора), в България са продадени над 300. По-високият акциз, който е бил и миналата година, и до момента, в никакъв случай не е попречил на тези дами и господа, които имат възможността да си купят такива автомобили, да си платят и съответния акциз.
  Аз искам да попитам: кое налага да се намалява акцизът точно на новите автомобили и точно на най-скъпите автомобили в Република България. Може би някои от тези, които предлагат, ще получат такъв коледен подарък. Или може би нещо друго – не знам. То е нещо от типа на пурите, пуретите, цигарите, акциза и данъците, които коментирахме миналия път. Но аз, колеги, ви моля да обърнете много сериозно внимание на § 15, т. 11 и по-точно подразделението А, с неговите две подразделения – над 120 киловата и над 126 киловата.
  Струва ми се, че тази "грижа" за около 200-300 или 400 граждани в страната – данъкоплатци на държавата, е трогателна, но хубаво би било да се съобразим с останалите граждани, като от 8 милиона извадим тази бройка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  За реплика има думата госпожа Костадинова.
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тук има някакво недоразумение. Наистина се намалява акцизът на такъв висок клас автомобили, но нека да вземем предвид това, че ние намаляваме акциза на клас автомобили под 120 киловатчаса. Това са масовите автомобили, които най-вероятно всички ние в тази зала караме, автомобилите, които повече от нашите сънародници към този момент си купуват, и то си купуват стари автомобили.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Ние не говорим за стари автомобили!
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Говорим точно за нови автомобили, госпожо Масларова. За нови автомобили точно от този клас автомобили акцизът е бил твърде висок. Това беше и нашето предложение – на новите автомобили, които се внасят в България, да им се намали акцизът и той да бъде 700 лв. плюс 490 лв. на 1 киловатчас. По този начин се намалява акцизът и на високия клас автомобили, но ние освобождаваме автомобилите, които са за масово ползване, с по-нисък акциз и по този начин даваме възможност на всички наши съграждани да си купуват нови автомобили, които да са по-надеждни, да не замърсяват околната среда, вместо да купуват стари автомобили и да плащат същия акциз на тези автомобили. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За дуплика има думата госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Аз знам каква е моята кола и съм си я декларирала. Не се притеснявайте. Ние не коментираме кой кара джипове, кой кара коли. Имам кола, декларирала съм я, но не е такъв клас. Нали разбрахте кой е притеснен от това, което е направено? (Силен шум в блока на НДСВ.)
  В досега съществуващия документ тези нови коли, този клас – под 120, имат нулев акциз. Аз говоря за мощните коли, над 120. Така че аз чета досега съществуващата норма и това, което съществува във Вашето предложение. Много Ви моля, аз не съм Бюджетна комисия! Справям се с документите като средностатистически български икономист.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Масларова.
  Продължаваме дебата.
  Има думата господин Механдов.
  ХРИСТО МЕХАНДОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, аз като вносител на това предложение и тъй като се наслушах на много неверни неща в тази зала, си мълчах досега, но отново се говорят неща, за които не казвам, че не са верни, но са неточни. Хората, които правят изказвания, не са подготвени.
  Уважаема госпожо Масларова, искам да кажа пред всички колеги, че търговията с нови автомобили в България до тази мощност, която Вие фиксирате, е освободена и няма акциз.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): И тя това каза!
  ХРИСТО МЕХАНДОВ: Точно така. След като ние променихме режима на облагане на новите, по-мощните автомобили, които вие цитирахте, се премина на новата таблица на облагане. Приходите в бюджета се увеличиха. Сега ще намалим акцизите, защото такава е логиката на пазарната икономика.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): Но ще намалим и приходите!
  ХРИСТО МЕХАНДОВ: Трябва да четете малко повече икономика и да не се изказвате по всички теми. Давам Ви приятелски съвет, защото аз вземам думата само тогава, когато нещо разбирам. (Смях в блока на КБ.) Затова предпочетох изказване, а Вие можете да направите реплика.
  Ако искаме да отидем в Европейския съюз, трябва да знаете, че там няма акциз за търговията с нови автомобили. Ние правим една плавна стъпка, за да достигнем момента, когато няма да имаме акцизи.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Вие говорите за Европейския съюз, когато ви отърва!
  ХРИСТО МЕХАНДОВ: Напротив! Аз винаги говоря за Европейския съюз, не само когато ми отърва. Вие говорите за Европейския съюз, когато ви отърва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля ви, нека да няма такъв диалог!
  ХРИСТО МЕХАНДОВ: Няма основание да се говорят неща, които не са верни. А когато се твърдят – просто е смешно. Надявам се, че ако тази година 300 човека са купили такива автомобили, догодина да станат 600. Трябва да ви кажа кои марки автомобили влизат – Форт Мондео, Пежо 406 и други. Да не говорим, че мощността на съвременния двигател се увеличава за сметка на това, че се вкарват нови технологии. И тези автомобили вече не са от клас "лукс". Ако продължите да цитирате нашето предложение, ще видите, че в горната граница ние запазваме старата ставка. Намалението за тези най-високомощни 4-литрови двигатели е съвсем малко или таксата се запазва както миналата година. Затова нека да бъдем последователни в политиката си.
  Одеве, когато ставаше въпрос за газта, господин Нихризов направи изказване – да не регулираме секторни отношения със закони. Преди малко ние направихме нещо точно такова, но аз си запазвам правото да коментирам, когато стигнем по-нататък до други точки.
  Уважаеми колеги, сега ви казвам, че това е една мярка, която не ощетява. Аз твърдя и съм сигурен, че догодина – ако имаме възможност, ще проверим тези факти – ще се увеличи събираемостта на акциза и повече хора ще купят нови автомобили, и то не високомощни и луксозни, а среден тип автомобили. Най-сетне България трябва да започне да продава повече автомобили, както е в Европа и в света. По този показател, без да съм сто процента уверен в това, ние сме една от последните страни с продадени нови коли на глава от населението. Предполагам, че никой не защитава тезата да продължаваме да внасяме най-най-старите морги от Европа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Механдов.
  Има думата за реплика госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря, господин председателю.
  Господин Механдов, ще послушам съвета Ви, ще се готвя по-точно и няма да се изказвам неподготвена.
  Естествено е, че ще продаваме най-малко нови автомобили в България, след като сме страна на равнището на Уганда и на Бурунди по глад и други неща. Съвсем нормално е това да е така. (Силен шум в блока на НДСВ.)
  Аз правя обаче реплика по други неща, свързани със сравнението с Европейския съюз. Току-що говорихме, че акцизът върху газта е по-висок, отколкото е в Европейския съюз, но ние си го запазваме висок, защото така ни отърва. Сега, когато става въпрос за акциза върху новите автомобили и когато акцизът трябва да бъде нулев, независимо какъв клас автомобили са, тогава пък трябва да се стремим към Европейския съюз. Дайте да се уточним какво правим. Или правим последователна политика – финансова, бюджетна и данъчна, която да бъде в съответствие с всички параметри на социално-икономическия живот в страната, или другото се нарича лобиране, за което с основание хората ни се сърдят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  За втора реплика има думата господин Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин Механдов, тези средни българи, за които се просълзихте – с коли между 120 и 150 киловата, през 2002 г. са били 40 души, а през 2003 г. – 132.
  Ако това е средният българин, за когото в момента Ви бие сърцето с ускорен ритъм, разбирате, че просто не е сериозно.
  Аз не знам дали това може да го направи министърът на финансите и трябва да се обърнем към министъра на вътрешните работи, но аз си мисля, че беше добре към това предложение да се приложи списъкът на хората, които са си купили тези коли, и ако е възможно, да се приложат и прякорите, които се ползват. Няма нужда да искаме особено заседание, за да получим списъка на престъпниците.
  Но кое е най-интересното? Ами Вие искате и при старите коли да стане така! И там сте се обезпокоили. Тоест, така и така ги крадат, да не ги насилваме тук да плащат и акциз отгоре. Така че сте ударили и върху старите луксозни коли също да няма акциз.
  Господин Механдов, поразително съвпада списъкът на хората с тези коли с най-забогателите. И аз си спомням аргументацията в комисията защо да не им сложим 39% данък върху доходите. Беше, че са 100-200 човека. Сега за тези 100-200 човека вие искате персонално законодателство. Ами дайте да ги обявим поне тия 100-200 човека, за да знаем за кого работи парламентът! И ако сте съгласни 240 човека да обслужим тези 200 човека, да се знае, че сме ги обслужили или поне кои от нас са ги обслужили. Но настоявам категорично, тук има представители на Министерството на финансите, да дадат справката с колко ще бъде ощетен бюджетът – с колко? – тъй като по мои най-приближени очаквания поне 1 милион няма да влезе в бюджета. Това, естествено, в макрониво са дребни пари. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Това беше втора реплика към господин Механдов. Не виждам желание за трета реплика.
  Господин Механдов, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Заповядайте.
  ХРИСТО МЕХАНДОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Аз съм благодарен за двете реплики на уважаваните от мен колеги и се надявам - тази година са 300 – догодина автомобилите да бъдат поне 600.
  Господин Димитров, това, което твърдите за лобизъм – нека най-сетне да се знае, че лобизмът не е мръсна дума. И трябва да се лобира за тези сектори и за тези групи от хора в българския бизнес, които се чувстват по някакъв начин засегнати от наше данъчно решение, от някое предложение, което засяга интерес на групи хора. Само че Вие не говорите с аргументи и с факти, а използвате, и то много умело, за което аз се уча от Вас, надявам се, че се уча да не го правя, не в друг смисъл... Когато се говори за данъчни закони, нека да има много повече аргументи и много по-малко политика. Аргументите Ви въобще не са верни. Аз Ви казах, че приходите в бюджета ще се увеличат. Така се увеличиха миналата година, когато от 40% се мина към облагане по този начин. И Ви казвам, че това не е нещо, което ние го измисляме и го правим, а това е една европейска мярка. И Ви казах кои автомобили са в този клас. И Ви казах, че се запазва горната граница на акциза и не се намалява за най-луксозните возила, които ползват точно тези субекти, които Вие назовахте и на които сигурно знаете имената, защото аз не ги знам, беше хубаво да ги кажете.
  Така че не става въпрос въобще за това, което Вие твърдите, а става въпрос за възможност наистина повече хора… И аз, за разлика от Вас, не смятам, че Борунди е нещо, което трябва въобще да се споменава в тази зала, а България трябва да се стреми да продава нормално този клас автомобили. И ние не правим нищо повече от това да хармонизираме нашите закони, което е наше, междупрочем, задължение. И го правим плавно, защото до 2007 г. остава съвсем малко време. Надявам се, че това ще го разберем всички и сме го разбрали, и не трябва да го дебатираме. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Механдов.
  Господин Алеко Кюркчиев, заповядайте.
  АЛЕКО КЮРКЧИЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, господин председател, господин министър! Наистина, ще се прехвърлим на една друга тема, на една следваща точка след колите и акцизите на колите, но за мое най-голямо учудване вносителят – Министерският съвет, както и Комисията по бюджет и финанси е пропуснала един изключително важен факт, с който сега аз искам да ви запозная тук всички и да вземем колективно решение, защото това е българският парламент и тук, в тази зала, се решават всички въпроси.
  Става дума за котелните горива, тъй наречения мазут. В сега действащото законодателство котелните горива бяха обложени с акциз и екотакса. Защото те се делят на два вида: едните са със съдържание на сяра до 1%, другите са със съдържание на сяра до 3,5%.
  Искам да ви обърна внимание, че от година и половина в Европа е забранена употребата на котелни горива със съдържание на сяра над 1%. По сега представения на вашето внимание законопроект акцизът на двете горива става по 25 лв. на тон, като екотаксата, която правеше по-трудна употребата на мазут със съдържание до 3,5% гориво и тя беше 22 лв. на тон, с този законопроект се отменя в Преходните и заключителни разпоредби. И на практика се получава един пълен абсурд – две различни горива, с различно съдържание на сяра, се изравняват по своя акциз и той е както за 1% съдържание на сяра 25 лв. на тон, така и за 3,5% съдържание на сяра – пак 25 лв. на тон.
  Вие сами разбирате какво означава това. Аз се надявам, че това е недоглеждане, а не нещо друго, при затворения пазар на Европа за мазут със съдържание на сяра 3,5 % и отворените врати за употреба на този мазут в България.
  Нека да видим кои горят такъв мазут! Това са детски градини, училища, локални топлоцентрали, предприятия, болници и т.н. За мен е интересно да видя кои народни представители ще гласуват за подобно предложение българските деца да се тровят от комините на детските градини с най-тежките канцерогени, които се отделят при горенето на такива котелни горива с 3,5% съдържание на сяра. На мен ми е интересно да видя кои народни представители ще подкрепят подобно предложение в тази зала.
  Затова, уважаеми колеги, аз предлагам в § 9 т. 16а да придобие следната редакция:
  “16а. котелни горива и предназначените за преработка тежки масла, различни от газьола, със съдържание на сяра до 1%”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Кюркчиев, това предложение имате ли го направено своевременно?
  АЛЕКО КЮРКЧИЕВ: Не, господин председател, изпуснахме сроковете. Но това не променя нещата, защото все пак това е българският парламент и тук се решава …
  ПРЕДСЕДТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Именно, защото е българският парламент, няма как, освен редакционни бележки или предложения за отпадане на текстове.
  АЛЕКО КЮРКЧИЕВ: Господин председател, членът не се променя с нищо, а се добавя само “съдържание на сяра до 1%”.
  Аз пак казвам: искам да видя кои народни представители в тази зала ще гласуват за смъртта на нашите деца. Нека тук, в българския парламент, да се изправят тези хора и да гласуват! Нека да гласуват! Мисля, че тук няма нито един трезво мислещ човек. Всяко правило има изключение, господин председател. Това е недоглеждане от страна на Министерството на финансите и сега една грешка трябва да я утвърждаваме втори път.
  За да има все пак някаква справедливост, ще предложа и нова точка 16б, където за котелни горива и предназначени за преработка тежки масла, различни от газьола, със съдържание на сяра до 3,5% акцизът да бъде 47 лв. на тон. Това фактически представлява основният акциз от 25 лв. на тон плюс отменената от този закон екотакса от 22 лв. на тон. Благодаря ви за вниманието.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми господин Кюркчиев, разбирам Вашата загриженост, вероятно по същество сте изключително прав, но разберете, че имаме правила, по които трябва да се ръководим, и има процедура, която трябва да спазваме затова как и кога се правят предложения. Иначе ще наруша правилника, което никак не бих желал.
  АЛЕКО КЮРКЧИЕВ: Господин председател, правя предложение пред всички депутати в този парламент в случая да бъде направено изключение. Нека нашите колеги със своя вот сега да потвърдят дали са съгласни да бъде направено такова изключение или не точно по този въпрос и по този параграф. Правя процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това процедурно предложение не бих могъл да го уважа.
  Заповядайте, господин Жотев за процедурно предложение.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми гости! Господин председател, изцяло се солидаризирам с аргументите, които господин Кюркчиев изложи пред нас. Същевременно обаче не бих желал да нарушаваме правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Едва ли в този парламент нещо става случайно, едва ли има парламент, в която и да е страна, в който нещо се случва случайно. В днешния дебат – и преди почивката, и сега, ние сме свидетели на груба защита на корпоративни интереси, някои наричат това лобиране, но това съвсем не е лобиране.
  Това, което каза господин Кюркчиев, е съвсем вярно, заслужава да бъде подкрепено, затова моето процедурно предложение е да отложим гласуването на тази точка, тя да бъде върната в Комисията по бюджет и финанси и по нормалния ред, спазвайки Правилника за организацията и дейността на Народното събрание… Госпожо Радева, моля не ме прекъсвайте, всяка точка от какъвто и да е законопроект може да бъде отложена, отложена от гласуване с такова процедурно предложение, вкарана по съответния ред във водещата комисия, върната отново в пленарната зала, без това да нарушава правилника.
  Затова Ви моля да подложите на гласуване моето процедурно предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, има процедурно предложение да се отложи гласуването на т. 16а. Има ли противно процедурно предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за отлагане разискванията и гласуването на т. 16а от § 9.
  Гласували 186 народни представители: за 110, против 72, въздържали се 4.
  Това предложение се приема – т. 16а се отлага с цел комисията да преразгледа своята позиция.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя предложение за прегласуване на направеното предложение от господин Жотев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Петър Жотев.
  Гласували 198 народни представители: за 120, против 76, въздържали се 2.
  Предложението на господин Жотев се приема – т. 16а се отлага.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по този параграф?
  Заповядайте, госпожо Георгиева.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да направя една редакционна поправка на т. 11, буква “а”, където пише “за нови автомобили”, текстът да стане “за фирмено нови автомобили” или “за фабрично нови автомобили”. Какво имам предвид? В Допълнителните разпоредби никъде не е обяснено какво значи “нов автомобил” или това е автомобил, който не е имал постоянна регистрация. При сега съществуващата нормативна уредба само в една наредба на митниците е записано, че нов автомобил е този, който е до една година. Считам, че това може да създаде злоупотреба при внасяне на такива автомобили, а целта е именно да се стимулира закупуването само на нови автомобили. Затова предложението ми е да бъде записано “фабрично нови автомобили”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Понеже това действително е редакционна бележка, аз ще я подложа на гласуване, но нека все пак и народните представители да преценят и да гласуват.
  Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
  Искам да помоля заместник-министър Тасев да вземе отношение, тъй като се поставиха твърде много въпроси, господин заместник-министър, нека да дадете Вашата позиция, за да могат народните представители да се ориентират докрай за гласуването.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ТАСЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние сме дали свое предложение в Министерския съвет, което е било представено на комисията, но комисията беше единодушна, че трябва да се стимулира навлизането на нови коли. Навлизането на нови коли обаче би могло да се стимулира и по друг начин – ако се санкционира вкарването на стари коли. Тоест, ние бихме могли да предложим увеличение на акциза на старите коли, така че това да стане в полза на новите автомобили.
  Действително статистическите данни, които бяха изнесени от госпожа Масларова, очертават такава картина, че броят на хората, които закупуват автомобили с мощност над 156 коня, е някъде между 250-300 човека. Искам да поясня, че акцизите се отнасят за коли, които са над 156 коня. Тук беше некоректно казано, че акцизи се налагат върху всички автомобили. Всеки знае, че това е мярката, която се употребява най-често и всеки може да направи сметка за себе си.
  Аз обаче искам да обърна внимание върху един факт, който е пропуснат и който го няма и в нашите мотиви – защо предлагаме да се задържат акцизите, а това е, че през 2002 г. за една нова кола, която е била с митническа стойност 80 хил. лв., е трябвало да се плати 40% акциз. Тоест, през 2002 г. акцизът е бил изключително голям. Той е коригиран и сега вместо 32 хил. лв. за същата тази кола, ако тя бъде внесена през 2003 г., ще бъде платено 4500 лв. акциз, т.е. имаме едно намаление от близо 7 пъти. Сега от комисията се предлага едно ново намаление, което от 4500 лв. трябва да намали акциза на същата тази кола на 1600 лв. Ако направим една сметка от 2002 до 2004 г., то намалението на акциза на същата тази кола, купена през 2002 и през 2004 г., е 20 пъти.
  Тук беше зададен и въпрос какво би пропуснал бюджетът. Твърденията, че ще бъде увеличен вносът на подобни коли, са правилни. Действително по-големият внос ще доведе до увеличение на акциза. Аз бих могъл да направя едно сравнение, което се базира на структурата на продадените до момента автомобили. През 2003 г., ако до момента сме имали акциз от подобни коли в размер на 3 млн. лв., ако същите коли бъдат закупени за същия период следващата година, намалението на акциза ще бъде 1 млн. лв. Тоест за около 300 човека ние правим намаление 1 млн. лв. на акциза. Понеже тук бяха повдигнати въпроси, които са свързани с екологията, ние като Министерство на финансите гледаме единствено на фискалната част на проблема и смятаме, че екологичните съображения не би следвало да надделяват в случая, особено за акциза. Те трябва да намерят място в други закони, които са свързани с екологията.
  Ако имате други въпроси, които са свързани с това, аз мога да дам примери. Например скалата, която се предлага на вашето внимание, стига до 500 конски сили, това са свръхмощните коли. При 500 конски сили разликата ще бъде някъде около 10 хил. лв. акциз по-малко, при 342 конски сили ще бъде около 4000 лв. по-малко. И така, слизайки надолу, примерно при около 300 конски сили разликата ще бъде около 2000 лв. по-малко акциз.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Тасев.
  Уважаеми народни представители, можем ли да считаме, че сме приключили дебата по този параграф? Не виждам повече желаещи.
  Преминавам към гласуване. Започвам с предложението на народните представители Муравей Радев, Веселен Черкезов, Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Христо Кирчев, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 192 народни представители: за 74, против 84, въздържали се 34.
  Това предложение не се приема.
  Заповядайте, господин Нихризов, за процедурно предложение.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Правя предложение за прегласуване, не само защото резултатите при гласуването бяха близки, а преди всичко защото когато започнахме да говорим за акцизите на автомобилите, забравихме основния проблем – че тук разглеждаме и акциз на горивата, с които тези автомобили се движат, но които горива се използват и за други цели, включително като котелно и битово гориво. И аз не мога да разбера примерно защо една домакиня трябва да плаща за употребявания газов котлон съответните пътни данъци и защо трябва ние в момента да се намесваме с промяна на акцизите по този начин, когато се създава допълнително социално напрежение.
  Мисля, че нашето предложение, направено с моите колеги от ОДС, дава един шанс на правителството да преосмисли политиката, да влезе в диалог с бизнеса и да опровергае всички съмнения, които се чуха и в тази зала – че с предложението се създава възможност за регулация на отделни междуфирмени отношения и се създава възможност да се разрешат проблеми извън законодателството в интерес на едни или други фирми. Така че аз Ви моля, господин председател, да подложите нашето предложение на прегласуване. Още повече, че имаше гласове и от мнозинството в наша полза и аз смятам, че разумът ще надделее и ние действително можем да направим едно плавно движение към европейското ниво на акцизите на горивата, такова, каквото отговаря на интересите на всички граждани в България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Подлагам отново на гласуване предложението на господата Радев, Черкезов, Йорданов, Нихризов и Кирчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 195 народни представители: за 74, против 112, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС, от място): Господин председател, искам думата за процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ние сме в процедура на гласуване на параграф от закона. Каква процедура мога да давам? Единствената процедура, която мога да дам, е за прегласуване. Тя е консумирана.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС, от място): Нека да обясня, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Йорданов. Нека да се внесе яснота, за да няма хора, които да смятат, че нещата не са както трябва.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз нямам намерение да развалям реда в залата, но преди господин Герджиков да поеме председателството на заседанието, госпожа Касабова подложи на гласуване моето процедурно предложение, което беше следното: отделните предложения по точките от тарифата да бъдат гласувани отделно, тъй като касаят отделни позиции от тарифата за отделни видове облагаеми неща. Това процедурно предложение беше прието. В нарушение на това прието процедурно предложение Вие подложихте цялото наше предложение, което включва няколко точки от тарифата.
  Затова аз Ви моля да спазим приетото процедурно предложение и да се върнем да гласуваме точка по точка от тарифата за отделните видове горива, за отделните автомобили и да ги гласуваме по начина, приет от Народното събрание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Йорданов. Склонен съм да уважа това уточнение. В такъв случай, уважаеми народни представители, започваме гласуването буква по буква от предложението на Муравей Радев и група народни представители.
  Моля, гласувайте буква “а” от предложението.
  Гласували 189 народни представители: за 76, против 106, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Муравей Радев, Веселин Черкезов, Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Христо Кирчев по буква “б”.
  Гласували 185 народни представители: за 56, против 105, въздържали се 24.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на същите народни представители по буква “в”.
  Гласували 184 народни представители: за 46, против 108, въздържали се 30.
  Предложението не се приема.
  (Неразбираема реплика от народния представител Йордан Нихризов.)
  Много Ви моля, господин Нихризов, успокойте се, седнете на мястото си! Старая се да водя спокойно заседанието, не ми пречете, ако обичате. Нека взаимно се уважаваме.
  Подлагам на гласуване предложението на същите народни представители по буква “г” – за дизеловото гориво.
  Гласували 192 народни представители: за 51, против 105, въздържали се 36.
  Това предложение не се приема.
  Преминаваме към следващото предложение, което е от народния представител Йордан Нихризов.
  Господин Нихризов, обръщам се към Вас, за да ме ориентирате. По точка 14б има две подточки. Поотделно ли да ги гласуваме?
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС, от място): Поотделно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Нихризов по т. 14.2.1. – за безоловните бензини.
  Гласували 185 народни представители: за 48, против 106, въздържали се 31.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Нихризов по т. 14.2.2. – оловосъдържащите бензини.
  Гласували 177 народни представители: за 42, против 112, въздържали се 23.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Нихризов по т. 17 – за газьоли.
  Гласували 187 народни представители: за 44, против 117, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване последното предложение на народния представител Йордан Нихризов по т. 18а.
  Гласували 182 народни представители: за 49, против 107, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам прегласуване на това предложение по формалния повод, че в залата вместо светофар отново се използва маркер, с който се дава указание на народните представители как да гласуват. И тъй като в момента той е още в ръката на секретарката, както и в други заседания, и за да не ме изгоните за това, че не спазвам правилника, на това основание аз в момента искам да се прегласува последното мое предложение, което е свързано действително с елемент от повишаване на акциза, който вече е повишен над минималните нива в Европейския съюз.
  Много Ви моля, господин председател, да водите заседанието действително съобразно правилника и да не превръщаме българския парламент в нещо, в което не заслужава да бъде.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Нихризов, ще уважа предложението Ви за прегласуване, но не знам какъв кусур ми намирате в момента. Просто не мога да се ориентирам. Правя всичко, което поискахте, и пак не сте доволни.
  Много моля, подлагам на прегласуване т. 18а от предложението на господин Йордан Нихризов.
  Гласували 189 народни представители: за 59, против 106, въздържали се 24.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към предложението на вносителя, подкрепено от комисията.
  Нали не съм изпуснал някои от другите предложения?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложението на народните представители Механдов и Костадинова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: То е прието по принцип. Освен ако господин Механдов и госпожа Костадинова смятат, че не е отразено в крайното предложение на комисията, тогава бих могъл да го подложа на гласуване.
  ХРИСТО МЕХАНДОВ (НДСВ): Оттегляме го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Преминаваме към § 9, който става § 14, по точки.
  Първо, подлагам на гласуване редакционната корекция, предложена от госпожа Румяна Георгиева по т. 11, буква “а” – “за нови автомобили” да стане “за фабрично нови автомобили”.
  Гласували 160 народни представители: за 143, против 6, въздържали се 11.
  Това предложение е прието.


  И сега, уважаеми народни представители, започваме точка по точка.
  Моля, гласувайте буква “а” на т. 11, където има две позиции, в редакцията на комисията.
  Гласували 169 народни представители: за 109, против 58, въздържали се 2.
  Предложението по буква “а” е прието.
  Преминаваме към буква “б” за употребявани автомобили.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте предложението на комисията по буква “б”.
  Гласували 185 народни представители: за 106, против 66, въздържали се 13.
  Приета е и тази позиция по буква “б”.
  Преминаваме към т. 2 от предложението, това е т. 14 за бензинови двигатели.
  Моля, гласувайте т. 2 на комисията.
  Гласували 190 народни представители: за 113, против 51, въздържали се 26.
  Приема се.
  Преминавам към следващата т. 3 в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте т. 3.
  Гласували 187 народни представители: за 105, против 62, въздържали се 20.
  Точка 3 е приета.
  Преминавам към следващата т. 4, но тук става дума за т. 16, защото т. 16а я отложихме. Само точки 16, 17 и 18а.
  Моля, гласувайте по тази точка изброените позиции.
  Гласували 180 народни представители: за 111, против 51, въздържали се 18.
  И тази точка е приета.
  Преминаваме към Преходни и заключителни разпоредби.
  Заповядайте, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10:
  “§ 10. В Закона за чистотата на атмосферния въздух се правят следните изменения:
  1. Глава шеста се отменя.
  2. Член 42 се отменя.
  3. В Допълнителните разпоредби § 1а се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата, уважаеми дами и господа. Не виждам желаещи народни представители да вземат отношение по този текст.
  Моля, гласувайте § 10 от Преходните и заключителни разпоредби.
  Моля, анулирайте гласуването.
  Госпожо Радева, пояснете защо.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Господин председател, правя предложение за отлагане гласуването на текста на § 10 във връзка с отлагане гласуването на т. 16а за мазута, тъй като те са свързани. В зависимост от това какво ще се приеме по § 16а, след това ще се отрази и в § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Всъщност ние не можем да подложим въобще на гласуване § 10, тъй като не сме приели § 16. Така ли да разбирам?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, тъй като има връзка между двата параграфа.
  Следващият § 11, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Комисията подкрепя предложението за § 11, който става § 17 със следната окончателна редакция:
  “§ 17. В Закона за пътищата се правят следните изменения:
  1. В чл. 44 точки 1 и 3 се отменят.
  2. Членове 45, 46, 47 и 48 се отменят.
  3. В чл. 49:
  а) в т. 4 думите “и на железопътната инфраструктура” се заличават;
  б) точка 5 се отменя;
  в) в т. 6 думите “по т. 4 и 5” се заменят с “по т. 4”;
  г) в т. 7 думите “и общински” и “и общинските” се заличават.
  4. Член 58 се отменя.
  5. В Допълнителните разпоредби § 2 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Господин Благой Димитров има думата.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю!
  Първо, искам да се обърна към госпожа Радева, като председател на комисия, защо не искахте мнението на Комисията по транспорт и телекомуникации, което е редно? Аз не искам да обръщам внимание на § 10, който касае също материя много различна от тази, с която се занимава Комисията по бюджет и финанси.
  Защото, уважаеми колеги, с § 11 на практика става една радикална смяна в Закона за пътищата. Аз непрекъснато чувам от народни представители от мнозинството, че няма пари за инфраструктура и едва ли не непрекъснато има предложения и се водят дебати за национални компании пристанища, летища и какви ли не други структури. Този рефрен, че няма пари и няма възможност, механизъм за връщане от фиска в инфраструктурата, непрекъснато се дава като основен довод. Сега тук на практика се променя Законът за пътищата и се пресича възможността тези средства, събрани от акцизи на горивата, да влязат в инфраструктурата. Това се прави.
  Аз си мисля, че всеки народен представител трябва да е наясно с този текст, тъй като в Преходните и заключителни разпоредби , ако не се обърне внимание, между другото, виждам, че Комисията по бюджет и финанси е подкрепила това предложение, но пак се пресича възможността за финансиране на най-важната шосейна инфраструктура. Тук има колеги от Комисията по транспорт и телекомуникации и вероятно ще изразят становище, а и за железопътната инфраструктура. Чуваме за бързи влакове, за влакове-стрели, че няма пари за инфраструктурата и изведнъж от Министерския съвет се предлага този текст, което мен лично много сериозно ме изненадва.
  Аз се надявам, че народните представители от мнозинството от Комисията по транспорт и телекомуникации ще изразят някакво становище. Не може непрекъснато да се говори, че няма пари, финансови ресурси, а тук да се внасят от Министерския съвет такива текстове. Аз наистина много ще се радвам, ако оттеглите, госпожо Радева, това предложение.
  Така че аз правя предложение този текст, не знам съгласно правилника как ще процедираме, но текстът на § 11 да отпадне. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Мирчев има думата за изказване.
  ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Правя следното предложение и ще го обоснова: в § 11, който става § 17, т. 3 в чл. 49а “в т.ч. думите “и на железопътна инфраструктура” се заличават” да отпадне. Това противоречи на един действащ закон, в който е написано: “Финансирането и експлоатацията на железопътни прелези се извършва при условия и по ред, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията и е за сметка на органите или лицата, стопанисващи пътя”. Това са 947 прелеза за пресичане на железопътна с пътна инфраструктура.
  “Да отпадне също текстът “в буква “г” т. 5 се отменя”, защото е невъзможно да се финансира общинската пътна инфраструктура, ако това отпадне. Още повече, че с новия закон за пътищата въвеждането на винетна система се отнася само за републиканската пътна мрежа.
  В буква “в” в т. 6 думите “по т. 4 и 5” се заменят с “по т. 4” – да си останат “по т. 4 и 5” и буква “г” т. 7 думите …
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За буква “в” ми кажете, защото не разбрах?
  ЙОРДАН МИРЧЕВ: В т. 6 думите “ по т. 4 и 5” се заменят с “по т. 4” – да си остане сега действащият Закон за пътищата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тоест, буква “в” да отпадне?
  ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да.
  И да отпадне буква “г”, защото е крайно неправилно да коментираме въпросите на безопасността на движението по пътищата на републиканска пътна мрежа и на пътната инфраструктура – общинска собственост. Преди няколко месеца създадохме Държавна обществена консултативна комисия към Министерския съвет да провежда именно политиката в областта на безопасността на движението – т. “г” също да отпадне. Тоест, т. 3 в чл. 49 – “а”, “б”, “в” и “г” да отпаднат. Да отпадне цялата точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Заповядайте за реплика на господин Мирчев, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Наистина, господин Мирчев, целият § 11 трябва да отпадне, защото с него на практика се променят основни принципи на Закона за пътищата. Сам споменахте – въвеждаме винетна система, едва ли не експертите на Министерството на транспорта и съобщенията изкарват, че данъчната тежест става по-малко, което изключително не е вярно. Не виждам защо селективно трябва да отпаднат текстовете, които ви споменах. Знам, че сте особено чувствителен към железопътните инфраструктури и с тях започнахте. По § 10 стана ясно, че ще го гледаме допълнително. По § 11 няма становище от други специализирани комисии и аз поддържам предложението си целият § 11 да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Това беше реплика.
  Заповядайте за дуплика, господин Мирчев.
  ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин Димитров, Вашето предложение за отпадане на членове 44, 45, 46, 47 и 48 противоречи на философията, която залагаме в новия Закон за пътищата.
  В сега действащият закон правилно се отменя т. 1 на чл. 44 “Такси върху течните горива по чл. 46” и разпределението по-нататък на 35, 20 и 10 и т.н., проценти. Защото в новия Закон за пътищата, който ще се приеме през м. януари, променяме философията на планирането на пътната инфраструктура чрез създаването на един нов фонд, където средствата ще се набират от винетната система. Тя ще започне догодина да създава един фонд в размер на 50 млн. лв. и към 2007 г. ще достигне порядъка на 180-200 млн. лв. Това са разчети, които сме направили по финансирането на рехабилитацията на републиканската пътна мрежа. Тоест, новият план ще служи само за рехабилитация, а не за изграждане на нова пътна инфраструктура. Бъдещето е след един месец!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Има една приказка “крушката си има опашка”. За какво става дума? Става дума за това, че променяме взаимоотношенията по финансиране на републиканската пътна мрежа от акцизи, тоест, такси по течните горива и оставяме една празна дупка в тази насока, докато не се приеме Законът за винетната система. Интересно ми е защо точно този подход избра българското правителство и мнозинство?
  Изцяло се солидаризирам с това, което Благой Димитров каза да отпадне – не е сега моментът да гледаме точно тези промени. Те трябва да се гледат в Закона за пътищата, който ни предстои като девета точка да гледаме днес. Съгласен съм и с мотивите на господин Мирчев, че ще решим в Закона за пътищата проблемът с републиканската пътна мрежа, но за железопътната инфраструктура кой ще реши проблема? Как ще е финансирането? Виждаме, че когато започна пазарлък между отделните коалиционни партньори в управляващото мнозинство, свързано с това, откъде да се вземе, веднага се насочваме към БДЖ и казваме: ако има излишък, ще им дадем още 10 млн. и те горе-долу ще се оправят. Ангажиментът на държавата към БДЖ дълги години го няма.
  За да ви стане ясно защо трябва в този момент да не подкрепим този параграф и той да отпадне, ще ви обясня само с няколко думи за каква винетна система ще агитира правителството, след няколко часа в пленарната зала.
  Предлага ни се въвеждане на една двойна система, която ще бъде, както досега си плащахме пътния данък. Този данък отпада, таксите се вдигат два пъти и половина в сравнение с досегашния данък. Говоря за леките автомобили, за товарните амтомобили почти се запазва. Плюс това се въвежда още една система, където при новопостроените магистрали всеки един от нас ще си плаща. Винетната система ще бъде разходно ориентирана – за всички ремонти на пътищата ще плаща българският гражданин. Пари в четвъртокласната пътна мрежа от винетната система няма да отиват. Международните фондове ще ги използваме единствено за строителство на нови пътища или пътищата, които се строят от частни инвеститори, ще се плащат отново от нас чрез таксите, които ще плащаме на бариерата на магистралите. В един момент се питам: за какво ще се грижи държавата? Целият акциз, всички такси ще отидат в бюджета, за да има излишък и след това вече да решим на кого да ги дадем. Според мен това е неправилен подход, подход, който до голяма степен централизира финансовите средства в изпълнителната власт и чрез някои норми на закона за бюджета се дава възможност да ги разходват, както си искат.
  Аз също предлагам процедурно да се гласува отпадането на § 11, който става § 17.
  Този въпрос ще бъде решен със Закона за пътищата.
  Ако управляващото мнозинство имаше волята предварително да дебатираме, то преди приемането на Закона за акцизите и бюджетните закони тряваше да мине Законът за пътищата, за да видим с този закон в края на краищата в какви финансови взаимоотношения остава поддържането на пътната ни инфраструктура. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Заповядайте, госпожо Радева, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам дискусията да не се измества и да обсъждаме евентуалните нови предложения и промени в Закона за пътищата, които като концепция са ясни на всички. Синхронизирали сме допълнително нашите действия с господин Мирчев и по неговите предложения, както и с вносителя. Затова подкрепяме предложението на господин Мирчев в т. 3 подточка “а”, “б” и “в” да отпаднат. Решително възразяваме против отпадането на параграфа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз също се изказвам в подкрепа на предложението да отпадне целия параграф. Правя го от съвсем принципни съображения. Ако отпадне т. 3 на предложението на господин Мирчев, а останат останалите точки, те всъщност залагат преди разглеждането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата това, което трябва да се случи, но в крайна сметка знаете, че какво ще се случи ще реши пленарната зала.
  Бих приел да има подобна отправка към Закона за пътищата, ако бяха разгледани и знаехме какво сме приели. Но погледнете -пред мен е Законът за пътищата, който е влязъл в седмичната програма за тази седмица и не се знае дали утре ще стигне времето за разглеждането му, а може и да не стигне.
  При всички положения ние в комисията ще изискаме да се направи съпоставка между финансовите потоци, които се осигуряваха преди за агенция “Пътища” и които се осигуряват сега чрез тъй наречената винетна система, за която говореше господин Мутафчиев, а и господин Мирчев също се спря на този въпрос, и едва тогава ще вземем решение и ще предложим на пленарната зала в какъв вид трябва да бъдат измененията в Закона за пътищата. Едва след това, а може би в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пътищата може да се направи изменение в Закона за акцизите. Иначе ние създаваме в момента законов вакуум. Говори се за промени, които реално до приемане на Закона за пътищата лишават от всякакви средства Изпълнителната агенция “Пътища” по действащия Закон за пътищата.
  По тази причина, господин председателю, аз подкрепям предложението § 17 да отпадне и след като в Закона за пътищата се направят съответни промени, и то от водещата комисия – Комисията по транспорт и телекомуникации, и се преценят всички икономически последици за инфраструктурата на страната, едва тогава, в Преходна и заключителна разпоредба на специалния закон - в случая Закона за пътищата, можем да направим промени в Закона за акцизите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Иванов.
  Реплика – госпожа Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаеми колеги, бих искала да напомня на пленарната зала, че ние вече приехме екотаксата. Така че ако сега отпадне целият параграф, това означава, че хората ще бъдат длъжни да плащат размера на акциза такъв, какъвто го приехме, плюс екотаксата, което е утежняващо условие. Няма логика в момента да обсъждаме отпадането на параграфа като цяло. По-добре е да концентрираме вниманието си върху предложението на господин Мирчев, което ние подкрепяме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Радева.
  Господин Иванов, имате право на дуплика.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Радева, приемането на екотаксите по никакъв начин няма обвързваща сила за Закона за пътищата. Ние тук се обръщаме към действащия Закон за пътищата, променяме финансирането на Агенция “Пътища” и в същото време по никакъв начин не се знае какво ще постъпи от въвеждането на винетната система и как то ще бъде разпределено главно за планинските пътища и за третостепенната и четвъртостепенната мрежа пътища, и най-вече, както каза господин Мирчев – за всички тези прелези, които са близо 1000 в страната.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Включили сме и пътната такса, не само екотаксата.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Според мен нормалната законодателна логика изисква след гласуване на Закона за пътищата да се въведат промени в Закона за акцизите в съответствие с това, което ще приеме пленарната зала. В момента ние не знаем какво ще приемем изобщо по отношение на винетната система. Не искам да се впускам в обясненията, които даде господин Мутафчиев – че се въвежда една система, която я няма изобщо в Европа – едновременно винетната система и рол-системата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  За процедурно предложение има думата господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, мислех да изчакам гласуването на този текст, но очевидно дискусията е много интересна, а времето напредна.
  Правя процедурно предложение да удължим работното време с два часа – до 16,00 ч.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има предложение за удължаване на работното време до 16,00 ч.
  Противно процедурно предложение? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, моля да гласувате това предложение.
  Гласували 150 народни представители: за 103, против 33, въздържали се 14.
  Предложението е прието. В пленарната зала ще се работи до 16,00 ч.
  Уважаеми народни представители, ако няма повече желаещи за изказване по този параграф, преминаваме към гласуване.
  Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Йордан Мирчев, подкрепено и от председателя на Комисията по бюджет и финанси – за отпадане на т. 3 от параграфа.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Имаше предложение да отпадне целият параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да отпадне целият параграф – това означава да се гласува срещу параграфа, когато го подложа на гласуване. (Неразбираема реплика от господин Благой Димитров.)
  Господин Благой Димитров, аз Ви подведох без да искам. Не се подвеждайте. Аз се подведох самият.
  Моля, гласувайте т. 3 от параграфа да отпадне.
  Гласували 180 народни представители: за 177, против 3, въздържали се няма.
  Точка 3 отпада.
  Сега подлагам на гласуване целият § 11, който става § 17.
  Моля, гласувайте този параграф.
  Гласували 164 народни представители: за 110, против 50, въздържали се 4.
  Параграфът е приет без т. 3.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По § 12 има предложение на Христо Механдов - § 12 да отпадне.
  Комисията не го подкрепя.
  Има предложение на народните представители Дренска, Костадинова, Ангелиева – в § 12 думите “не по-късно от 30 юни 2004 г.” да се заменят с думите “но не по-късно от 30.12.2004 г.”
  Комисията не го подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 12, който става § 18.
  Господин председател, аз бих искала да предложа заедно с другите текстове този текст също да бъде отложен за гласуване във връзка с промяната на предложението на комисията за размера на пластмасовите бутилки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Само ще Ви помоля да прочетете параграфа в окончателната редакция и след това да направите предложението.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА:
  “§ 18. Бутилираните спиртни напитки, предназначени за местния пазар и облепени с бандерол, които не отговарят на изискванията на чл. 12г, ал. 3, се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 30 юни 2004 г.”
  И тъй като ние направихме много радикална промяна спрямо действащия режим, смятам, че е необходимо този срок да бъде преразгледан от гледна точка на необходимостта тези инвеститори, които имат работещи такива линии, да имат време да се пренастроят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И правите предложение за отлагане на разискванията и гласуването на този параграф. Нали правилно разбирам? Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Има ли други желаещи?
  Госпожо Костадинова, заповядайте. Има предложение за отлагане. Правите ли противното предложение?
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ): Да.
  Уважаеми господин председател, аз бих желала да направя едно изказване в такъв смисъл: отново някой да си помисли, че тук, в тази зала се лобира. Но аз съм съгласна и се съобразявам с мнението на моите колеги. Ние взехме решение тези пластмасови бутилки, които са над 200 мл, да бъдат отменени.
  Съгласна съм с това, ще се съобразя с решението на моите колеги. Но нека да помислим и за хората, които са направили инвестиции, както каза и председателката на Комисията по бюджет и финанси. Ние не можем да гледаме само от едната страна на нещата. В тази държава има малки фирми, които са направили инвестиции в бутилиращи линии, в линии за производство на пластмасови бутилки. Тези инвестиции са направени спрямо техните финансови планове, разчетени са им печалбите, заангажирани са работни места. Не може ние с наше решение, което трябва да влезе в сила след три месеца, да отменим бизнес, който започва, в крайна сметка, поради ред причини, да намира приложение в нашата държава.
  Затова моля всички мои колеги да помислят малко преди да закрием един бизнес, поне да дадем възможност на тези, които са инвестирали в него, да им дадем малко повече време, за да може да пренасочат инвестициите си и да решат какво да правят с вложенията, които вече са направени във връзка с този бизнес. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Но въпросът е за процедурното предложение за отлагане на § 18, за да се даде възможност на комисията да съгласува своите разбирания и да го предложи на пленарна зала.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на госпожа Нина Радева за отлагане разискванията и гласуването на § 12, който трябва да стане § 18.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 170 народни представители: за 124, против 39, въздържали се 7.
  Предложението на госпожа Радева е прието.
  Заповядайте, госпожо Радева. Комисията предлага нов параграф.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Комисията предлага нов § 19:
  “§ 19. Кметовете на общините в едномесечен срок от влизане в сила на този закон уведомяват Главна данъчна дирекция за издадените удостоверения по чл. 8, ал. 2.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Желаещи по този § 19? Не виждам.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте § 19 в редакция на комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 5.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предложение за създаване на нови параграфи:
  “§ … Създава се чл. 10а:
  “Чл. 10а. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в обекти за продажба на течни горива чрез издаване на касова бележка (фискален бон) от информационна регистрираща автоматизирана система, осигуряваща постоянна и непрекъсната електронна връзка в реално време с териториалната данъчна дирекция по местонахождение на обекта за автоматизирано предаване на данни за извършваните в обекта продажби.
  (2) Прилагането на този член, както и редът и начинът за издаване на касови бележки, техническите и функционални изисквания, одобряването, въвеждането в експлоатация, отчитането, сервизът и контролът на информационните регистриращи автоматизирани системи и понятието “обект за продажба на течни горива” се регламентират с наредба, издадена от министъра на финансите.
  (3) При експлоатацията на информационна регистрираща автоматизираща система лицата по ал. 1 сключват договори за техническо обслужване и ремонт с регистрирани от Държавната агенция за метрология и технически надзор сервизни фирми. Техническото обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя гаранции.”
  § … Създава се чл. 17о:
  “Чл. 17о. (1) Лице, което не издаде касова бележка (фискален бон) или наруши реда и начина за регистриране или въвеждане в експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на информационно-регистрираща автоматизирана система по чл. 10а, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 200 до 10 хил. лв.
  (2) В случаите по ал. 1 физическото лице, което фактически е било длъжно да издаде касова бележка (фискален бон), приеме плащане без да издаде такава, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 500 до 2500 лв., а на имуществената санкция – от 500 до 20 хил. лв.”
  § … Министърът на финансите в срок от 6 месеца от влизането на закона в сила издава наредбата по чл. 10а, ал. 2.”
  Комисията не подкрепя предложението за създаване на нови параграфи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Преди да ги подложа на гласуване само едно уточнение – от кого идва това предложение за тези нови параграфи, за да открия дебата?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: От вносителя на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
  Господин министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Бих искал да подкрепя от името на Министерство на финансите тези нови параграфи. Мисля, че за всички е очевидна ползата от по-добър контрол, включително и чрез онлайн връзка, която се въвежда чрез тези разпоредби върху продажбата на течни горива.
  Напълно са легитимни и притесненията относно това какво ще струва тази мярка на бизнеса и тук бих искал да кажа, че разчетите на Министерство на финансите, които бяха направени през последните дни, показват, че при един пункт, който е в близост до телефонна линия, който има връзка със системата на БТК, тези еднократни разходи ще бъдат в размер до 1000 лв. Тоест разходите са за компютър и модем. На малък брой от бензиностанциите, които нямат телефонна връзка и имат нужда да използват безжични типове връзка с данъчната администрация, разходите по наши изчисления ще възлязат до 4000 лв..
  Същевременно бих искал да предложа една редакционна бележка в чл. 10а, ал. 1. Там, където се казва: “Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки” предлагам тази дума “доставки” да се замени с “продажби”, тъй като думата “доставки” не е определена. Този термин съществува в друг закон – за ДДС, но в този закон понятието “доставки” не е определено и може да се тълкува превратно като доставки на едро към пунктовете на продажба.
  Ако се замени с думата “продажби”, ще стане ясно, че става дума за продажби на дребно от обекта към потребителите.
  Същевременно се повдигна и въпросът за това кога трябва да влезе в сила задължението по чл. 10а и в този смисъл, ако позволите, уважаеми господин председател, аз бих предложил един допълнителен кратък параграф, който да гласи следното…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не, не мога да позволявам, господин Велчев. Няма как да го направя. Много Ви моля, с цялото ми уважение. Не бих могъл да го направя.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Добре, оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Велчев.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  Заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Искам да кажа две неща. Едното е, че сама по себе си тази мярка е добра. Тя трябва да бъде приветствана, защото има за цел да ограничи контрабандата на течни горива. Това като съдържание.
  Второто – като процедура.
  Господин председател, това е Народното събрание на Република България. Една висша институция, в която няма процедури, която не спазва собствените си процедури, престава да бъде такава. Не може този важен, основен текст, който регламентира много съществени неща, който е свързан с един цял цикъл, за да може да бъде правилно провеждан, да се внася на второ четене на извънредно заседание на комисията и да влиза в пленарната зала, без да се чете на първо четене, без да има обмислени предложения по него от народните представители, да се сервира в суров вид, защото аз твърдя, че този текст е достатъчно суров, и на всичкото отгоре министърът да дойде сега тук да прави редакционни предложения в неговата текстуална част и да предлага нови параграфи. Това е подигравка с парламентаризма.
  МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НДСВ, от място): Недей така да говориш! Ти правиш подигравка.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ: Като повтарям още веднъж, че това е достатъчно важно нещо, предлагам на вносителите най-после да разберат, че в тази държава има правила, че има закони, че има процедури, че това е Народно събрание, а не е махала на когото и да било. И ви предлагам да оттеглите тази щуротия, да я обмислите внимателно, да я обсъдите още по-внимателно и да я внесете като отделен законопроект за поправка през м. януари. Ще мине на първо четене, ще може всеки народен представител да си каже мнението, ще го съгласуваме с всички заинтересовани страни, ако щете, и ще го приемем, но ще имаме ясното съзнание, тук, в главите си, какво точно правим. Не днес да приемем нещо, а утре да се окаже, че то не е достатъчно обмислено, пък да го променяме 20-30 пъти за една или за две години.
  Така че процедурно, господин председателю, уважавайки Народното събрание, народните представители и Вие като председател моля да не допускате повече подобни неща в Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За да изясня за себе си въпроса, искам да запитам вносителите: този текст фигурира ли в законопроекта, внесен от тях?
  ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Не! Не!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И кога е направено това предложение, за да се ориентирам?
  Госпожо Радева, заповядайте, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Естествено, това не фигурира в първоначалния вариант на вносителя на Закона за акцизите, тъй като по принцип този проблем и този казус се създаде в процеса на обсъждане на законовите текстове между първо и второ четене, и по-точно с широката форма на обществено обсъждане, която ние осигурихме във връзка с приемането на новите размери на акцизите на течните горива и пропан-бутана.
  И във връзка с цялата тази създадена ситуация напълно логично се оформи тази идея, че е необходимо да бъдат създадени допълнителни контролни механизми, така че държавата наистина да има по-голяма яснота относно това какви са реалните обеми на продажбите и какви са дължимите към бюджета данъци.
  Така че това е по процедурата. Но вносителят си внесе предложенията в комисията и тя ги е разглеждала, включително на заседанието си във вторник, на 9 декември.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Радева.
  Господин Димитров, разбрах, че искате думата, моля да ме изслушате. Ще ви прочета текста на чл. 71 от нашия правилник:
  "Чл. 71. (1) Народното събрание обсъжда и приема законопроектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.
  (2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 70, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й."
  Доколкото разбирам, няма предложения на народни представители. Въпросът е: има ли предложения на водещата комисия, включени в доклада? Е ли това предложение на водещата комисия?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Да, това е предложение на комисията, създадено е като текстове в резултат на обсъждане в комисията с екипа на Министерството на финансите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз не знам дали грешно чета или грешно разбирам. На финала пише: "Комисията не подкрепя предложенията на комисията".
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И това е предложение на комисията, което не е подкрепено от комисията?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Да, господин председателю. (Силен шум, реплики и ръкопляскания в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз това не го разбирам. Обяснете ми го, моля Ви.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Господин председател, бих искала да Ви обясня.
  Няма нищо смешно и никакъв прецедент в това определени текстове на комисията, които се обсъждат, да не бъдат в крайна сметка приети, защото комисията се състои от различни хора, които дори и в процеса на самото обсъждане променят своите позиции. Така че това е фактологията, това стои зад доклада, който имате за разглеждане. (Силен шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Много ви моля!
  Давам думата на министъра на финансите господин Милен Велчев.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, бих искал да подкрепя мнението на госпожа Радева. Аз не виждам нищо парадоксално в това, че комисията се е съгласила да внесе и да обсъди предложението и след обсъждане го е отхвърлила. Мисля, че без тя да го внесе за обсъждане, няма как да го отхвърли.
  Така че предлагам да бъде подложено на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители…
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС, от място): Господин председателю, искам думата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не Ви я давам, господин Димитров. Думата се дава от председателя на Народното събрание. Председателят на Народното събрание не намира за уместно да Ви даде думата, защото не намира за уместно този текст да бъде подлаган на гласуване. Защото липсва предложение на комисията. (Единични ръкопляскания в блока на КБ и НИЕ.) Това не е предложение на комисията, защото предложение се формира по решение на комисията. А комисията има точно обратното решение.
  Ако е предложение на депутат, отхвърлено от комисията, то се гласува. Но комисията не може да предлага нещо, с което тя не е съгласна.
  Така че, уважаеми народни представители, понеже това е фактологията, аз, за голямо съжаление, не мога да подкрепя искането за гласуване в пленарната зала.
  И затова преминаваме към следващия параграф – 13.
  Заповядайте, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Последният параграф – 13, е:
  "§ 13.Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г."
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 13, който става § 20, със следната окончателна редакция:
  "§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на разпоредбата на § 10."
  Това е може би във връзка с отложените текстове. Да, да, той е отложен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи по-добре предложете да отложим и този текст, за да ги синхронизираме с отложените и да преминем по-нататък. Предложение за отлагане.

  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Предлагам, ако е възможно, този текст на § 20 също да бъде отложен, защото ние имаме да вземем допълнителни решения по § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме предложението за отлагане на § 13 от законопроекта.
  Гласували 125 народни представители: за 117, против 7, въздържал се 1.
  Предложението се приема.

  Преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
  Господин Щерев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми да ви представя доклад за второ четене по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, внесен от народните представители Цветан Ценков и Недялко Калъчев.
  На свое редовно заседание, проведено на 29 октомври 2003 г., Комисията по здравеопазване прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, внесен от народните представители Цветан Ценков и Недялко Калъчев. В срока по чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение от народни представители, което е отразено в предложения доклад. На свое редовно заседание, проведено на 26 ноември 2003 г., Комисията по здравеопазване обсъди на второ четене визирания законопроект и направените към него предложения и предлага на Народното събрание за второ четене следния:

  “З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за
  лекарствата и аптеките в хуманната медицина”

  Комисията приема текста на вносителя за наименование на закона.
  “§ 1. Действието на чл. 3, ал. 5 остава в сила до 1 януари 2005 г.
  § 2. Срокът на действие на всички издадени разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти по чл. 3, ал. 5 се удължават служебно безплатно до датата, посочена в § 1.
  § 3. Започналите процедури за издаване на разрешение на търговия на едро с лекарствени продукти само по чл. 3, ал. 5 на лица с изтекли разрешения за търговия на едро с тези продукти, се разрешават по реда на § 2.
  § 4. Влизащият в сила от 1 януари 2004 г. нов текст по чл. 3, ал. 5, става чл. 3, ал. 5а.”
  Комисията приема по принцип предложението.
  Предложение на народните представители Стойчо Кацаров, Димитър Игнатов, Васил Паница, Теодора Константинова и Борислав Китов беше оттеглено в хода на дискусията.
  Комисията приема по принцип текста на вносителя за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и предлага следната подобрена редакция:
  “§ 1. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 10а:
  “§ 10а. (1) Срокът на действие на частичните разрешения за търговия на едро с медицински изделия, издадени до 29 декември 2002 г., се удължава служебно до 31 декември 2004 г.
  (2) Започналите процедури за издаване на частични разрешения за търговия на едро с медицински изделия на лица с изтекъл срок на разрешенията, става по реда на ал. 1.”

  “Заключителни разпоредби

  § 2. В § 37 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина думите “1 януари 2004 г.” се заменят с “31 декември 2004 г.”.
  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Щерев.
  Имате думата за изказвания по законопроекта, който се състои от три параграфа и няма предложения, които не са приети. Няма желаещи за изказване.
  Моля да гласувате наименованието на законопроекта и параграфи 1, 2 и 3, включително и наименованието “Заключителни разпоредби” в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 103, против 4, въздържал се 1.
  Законопроектът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Благодаря, госпожо председател, благодаря, уважаеми колеги.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Следващата точка от дневния ред е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2004 Г.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Позволете ми да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Йордан Христосков – управител на Националния осигурителен институт, госпожа Христина Митрева – главен директор на Националния осигурителен институт, господин Валери Апостолов – заместник-министър на труда и социалната политика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласувате процедурното предложение тези лица да бъдат допуснати до пленарна зала.
  Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Преминаваме към доклада на Комисията по бюджет и финанси.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.”.
  Комисията подкрепя наименованието на закона.
  Има предложение на госпожа Емилия Масларова, Янаки Стоилов и Димитър Димитров – по чл. 1, ал. 1 общата сума по приходите от “3 132 909,4” да стане “3 137 009,4”.
  В чл. 1, ал. 2 общата сума по разходите от “4 104 276,8” да стане “4 108 376,8” в т. ч. парични помощи за профилактика и рехабилитация от “10 900,0” става “15 000,0”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на чл. 1:
  “Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 139 759,3 хил. лв., както следва:
  Приходи – 3 139 759,3 хил. лв.
  Осигурителни вноски – 3 082 839,6 хил. лв.
  Приходи от НОИ за пенсии по международни спогодби – 3 млн. лв.
  Приходи и доходи от собственост – 435,0 хил. лв.
  Глоби, санкции и наказателни лихви – 50 800 хил. лв.
  Други неданъчни приходи – 2 684, 7 хил. лв.”
  Разбивката на тези разходи е в таблицата и доклада, с който разполага всеки народен представител и който ще се приложи към протокола.
  “(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 4 122 327,5 хил. лв., както следва:
  Разходи – 4 122 327,5 хил. лв.
  Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 4 062 122 хил. лв.
  Група А – Дейност 501: Пенсии – 3 374 262 хил. лв.
  Пенсии по международни спогодби – 36 000 хил. лв.
  Издръжка – 29 408 хил. лв.
  Група Б – Дейност 519: Социални помощи и обезщетения – 619 655,9 хил. лв.
  Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване – 404 169,5 хил. лв.
  Здравноосигурителни вноски за пенсионери – 188 886,1 хил. лв.
  Здравноосигурителни вноски за безработни – 7 676,9 хил. лв.
  Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование – 18 000 хил. лв.
  Издръжка – 923,4 хил. лв.
  Група В – Дейност 521: Служби по социалното осигуряване – 68 204,1 хил. лв.
  Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции – 1 236,9 хил. лв.
  Други разходи за лихви – 5 хил. лв.
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – 56,9 хил. лв.
  Функция “Отбрана и сигурност” – 205,5 хил. лв.
  Група А – Дейност 207: Отбранително-мобилизационна подготовка – 205,5 хил. лв.
  IХ. Функция “Разходи, некласифицирани в други функции” – 60 000 хил. лв.
  Дейност 998: Резерв – 60 000 хил. лв.
  Резерв за реформата в социалното осигуряване – 60 000 хил. лв.
  (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва:
  Раздел III. Трансфери – 984 434,5 хил. лв.
  А. Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети – 989 634,5 хил. лв.
  Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за държавното обществено осигуряване – 414 009,6 хил. лв.
  Получени допълнителни субсидии от централния републикански бюджет за покриване на недостига от средства – 575 624,9 хил. лв.
  Б. Трансфери между бюджетни сметки – -5 200 хил. лв.
  (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
  Дефицит, излишък – 1 866,3 хил. лв.
  Раздел IV. Финансиране – -1 866,3 хил. лв.
  Наличност в края на периода – няма.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по чл. 1 от законопроекта? Няма.
  Подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Масларова, Янаки Стоилов, Димитър Димитров по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 17, против 88, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате наименованието на законопроекта и чл. 1 от него в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 14.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По чл. 2 има предложение на Нина Радева, което комисията е подкрепила.
  Комисията предлага следната окончателна редакция за чл. 2:
  “Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по приходите на обща сума 2 514 202,7 хил. лв., както следва:
  Раздел I. Приходи – 2 514 202,7 хил. лв.
  Осигурителни вноски – 2 511 202,7 хил. лв.
  Приходи от НОИ за пенсии по международни спогодби – 3 000,0 хил. лв.  “(2) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по разходите на обща сума 3 449 268,4 хил. лв.

  Раздел II. Разходи в хил. лв.
  V. Функция “Социално осигуряване,
  подпомагане и грижи” 3 389 268,4
  Група А – дейност 501: Пенсии 3 199 198,3
  Група Б – дейност 519: Социални помощи
  и обезщетения 190 070,1
  IХ. Функция “Разходи некласифицирани
  в другите функции” 60 000,0
  Дейност 998: Резерв 60 000,0
  (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд “Пенсии”, както следва:
  Раздел III. Трансфери 250 386,1
  А) Трансфери между централния (републи-
  канския) бюджет и други бюджети 250 386,1
  (4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии”, както следва:
  Дефицит, излишък -684 679,6”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по чл. 2? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме чл. 2 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 109 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 10.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” по приходите на обща сума 145 118,0 хил. лв., както следва:
  Раздел I. Приходи 145 118,0
  Раздел III. Трансфери 145 118,0
  А) Трансфери (субсидии, вноски) между
  централния (републиканския) бюджет
  и други бюджети 145 118,0
  (2) Приема бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” по разходите на обща сума 145 118,0 хил. лв., както следва:
  Раздел II. Разходи
  V. Функция “Социално осигуряване,
  подпомагане и грижи” 145 118,0
  Група А – дейност 501: Пенсии 145 118,0
  Издръжка 1 261,2
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”, както следва:
  Дефицит, излишък няма.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по чл. 3? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме чл. 3. Текстът е на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 118 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 12.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по приходите на обща сума 52 153,5 хил. лв., както следва:
  Раздел I. Приходи 52 153,5
  Осигурителни вноски 52 153,5
  (2) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по разходите на обща сума 35 097,7 хил. лв., както следва:
  Раздел II. Разходи 35 097,7
  V. Функция “Социално осигуряване,
  подпомагане и грижи” 35 097,7
  Група А – дейност 501: Пенсии 29 945,7
  Издръжка 264,1
  Група Б – дейност 519: Социални помощи
  и обезщетения 5 152,0
  Всичко разходи по Кодекса за социално
  осигуряване: 5 152,0
  (3) Приема трансфери между бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Условия на труд”, както следва:
  Раздел III. Трансфери
  Б) Трансфери между бюджетните сметки -3 000,0
  Общо раздел “Трансфери” -3 000,0
  (4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест”, както следва:
  Дефицит, излишък 14 055,8”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по чл. 4. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме текста на вносителя за чл. 4, подкрепен от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 11.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Чл. 5. Има предложение на Радева, подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната окончателна редакция за чл. 5:
  “Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по приходите на обща сума 228 840,0 хил. лв., както следва:
  Раздел I. Приходи 228 840,0
  Осигурителни вноски 228 840,0
  (2) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по разходите на обща сума 269 584,7 хил. лв., както следва:
  Раздел II. Разходи 269 584,7
  V. Функция “Социално осигуряване,
  подпомагане и грижи” 269 584,7
  Група Б – дейност 519: Социални помощи
  и обезщетения 269 584,7
  Всичко разходи по Кодекса за социално
  осигуряване: 269 584,7
  (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство”, както следва:


  Раздел III. Трансфери. – минус 3500
  Б. Трансфери между бюджетни сметки – минус 3500
  (4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
  Дефицит, излишък – минус 44 244,7".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказване по чл. 5. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 105 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 18.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: "Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 290 643,4 хил. лв., както следва:
  Раздел I. Приходи – 290 643,4.
  Осигурителни вноски – 290 643,4.
  (2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 136 849,1 хил. лв., както следва:
  Раздел II. Разходи – 136 849,1.
  V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 136 849,1.
  Група Б – дейност 519: социални помощи и обезщетения – 136 849,1.
  Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване – 128 248,8.
  Здравноосигурителни вноски за безработните – 7676,9.
  Издръжка – 923,4.
  (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) от републиканския бюджет за фонд "Безработица", както следва:
  Раздел III. Трансфери – 300.
  А. Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети – 300.
  Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет за фонд "Безработица" – 300.
  (4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
  Дефицит, излишък – 154 094,3".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по чл. 6 от законопроекта. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме чл. 6 на вносителя.
  Гласували 95 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 14.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По чл. 7 има предложение от Нина Радева, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на чл. 7:
  "Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 53 919,7 хил. лв., както следва:
  Раздел I. Приходи – 53 919,7.
  Приходи и доходи от собственост – 435.
  Глоби, санкции и наказателни лихви – 50 800.
  Други неданъчни приходи – 2684,7.
  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 86 409,6 хил. лв., както следва:
  Раздел II. Разходи – 86 409,6.
  V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 86 204,1.
  Група Б – дейност 519: Социални помощи и обезщетения – 18 000.
  Група В – дейност 521: Служби по социалното осигуряване – 68 204,1.
  II. Функция "Отбрана и сигурност" 205,5.
  Група А – дейност 207: отбранително-мобилизационна подготовка – 205,5.
  (3) Приема трансфери (субсидии), вноски между бюджета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва:
  Раздел III. Трансфери – 595 130,4.
  А. Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети – 593 830,4.
  Б. Трансфери между бюджетни сметки – 1300.
  (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
  Дефицит, излишък – 560 774,2.
  (5) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по чл. 7 няма.
  Моля да гласуваме чл. 7 в окончателната редакция, предложена от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 16.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По чл. 8 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Янаки Стоилов и Димитър Димитров:
  В чл. 8, т. 5 числото "1200" да стане "1500".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 8:
  "Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2004 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и/или професии или групи професии, съгласно приложението;
  2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 200 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите – 100 лв.;
  4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които упражняват само земеделска дейност – 50 лв.;
  5. максимален месечен размер на осигурителния доход – 1200 лв."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания.
  Заповядайте, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Приемането на текстовете по този законопроект изглежда е предрешено, но аз смятам, че в тази част законът може да бъде променен. Става дума за размера на максималния осигурителен доход.
  Мисля, че това предложение е в интерес както на хората, които са засегнати от предлагания максимален осигурителен доход от 1200 лв. така е и в интерес на осигурителния институт, защото той би могъл да увеличи набираните средства и по този начин в перспектива да разполага с повече средства за изплащане на пенсии.
  Тук не обсъждам по-широката тема за размера на пенсиите, за проблемите, които имат особено хората с най-ниски, а и малко по-високи от тях пенсии. Става дума за една доста широко дискутирана през последните седмици тема в страната за това дали да падне така нареченият “таван на пенсиите” или не.
  Предлага се вариантът да съществува максимален размер на осигурителния доход и по този начин да има горна граница за пенсиите. Ние, без да се отклоняваме от логиката на това предложение, настояваме този размер да бъде по-висок, а именно 1500 лв., защото така значително ще бъде намален кръгът на лицата, които ще са засегнати от сега предлагания максимален размер на осигурителния доход. Те са няколко хиляди души, а според нашето предложение по-голямата част от тях, тоест определената им пенсия ще съответства на максималния размер на осигурителния доход.
  Можем да направим сравнение с това каква е разликата между най-високите и най-ниските пенсии и заплати, защото това равнище в България, тази разлика наистина е доста голяма, но при всички случаи трябва да има приблизителна съразмерност между разликата, която съществува между най-ниските заплати и най-високите, от една страна, и най-ниските пенсии и най-високите пенсии, от друга.
  При пенсиите, ако имаме предвид размера на социалната пенсия и най-високата предвиждана пенсия, която според предложението на вносителите ще бъде 420 лв., тази разлика е около 8 пъти. Забележете, същата разлика при заплатите, ако съпоставим минималната заплата, която се определя, и максималната заплата в бюджетната сфера, тук не говоря дори за много по-големите заплати, които определени категории лица получават в необществения сектор, тази разлика е някъде около 20 пъти!
  Нашето предложение в малка степен смекчава тази драстична разлика между размера на полярните заплати, отнесена към най-ниските и най-високите пенсии. С оглед на нашето предложение максималният размер на предоставената пенсия би бил 525 лв.
  Пак казвам. Това е един компромис спрямо принципа, че всеки получава пенсия в зависимост от осигуровките, които е платил, и това, което мнозина напоследък започнаха да наричат “социална поносимост”. Аз самият знам, че има голямо социално и психологическо значение този проблем, защото ние се срещаме с хората, които имат най-ниски доходи, и основната ни загриженост е за тях, но в края на краищата не може да има едно социално непоносимо общество, в което живеят повечето български граждани, а изведнъж инцидентно да се изваждат аргументите за социална поносимост само когато трябва да се вземат от определена категория лица доходите, които те са заработили.
  Ето това е логиката на нашето предложение, което, пак казвам, че е компромисно. То няма да промени основната насоченост на законопроекта, но смятам, че може да отговори в по-голяма степен на очакванията на тази категория лица и затова аз ви предлагам да го подкрепите и така да решим един от множеството социални проблеми, които съществуват в българската пенсионна система. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за изказване, господин Адемов.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз ще започна с това, че предложението на вносителя е максималният осигурителен доход през 2004 г. да бъде 1200 лв. Аз ви призовавам да подкрепите тази величина. Ще се опитам да се аргументирам защо.
  В следващи текстове е казано, че максималната пенсия е процент от максималния осигурителен доход и предлаганият процент е 35%. Този процент не е случайно подбран. Той е резултат от едно задълбочено изследване за период от 15 години и представлява съотношението между средната заплата и средната пенсия, което към този момент е някъде между 33-34%. Осреднено това означава 35%, но ако трябва да бъдем максимално откровени и честни, трябва да заявим, че и 1200, и 1500 лв. максимален осигурителен доход е една сума, която в никакъв случай не отговаря на индивидуалния принос, тоест на индивидуалния осигурителен доход.
  Ако трябва да бъдем максимално откровени, трябва да заявим, че индивидуалният осигурителен принос трябва да бъде задължително върху реалния доход, а не върху някакъв ограничен доход. От тази гледна точка предложението максималният осигурителен доход да бъде 1500 лв. на мен ми се струва малко неточно, защото в крайна сметка след като сме приели, че социалната система в България е социално справедлива, ние не можем непрекъснато да разкрачваме тази система и разстоянието между минималния и максималния осигурителен доход не може като ножица непрекъснато да се отваря. Ако възприемем принципа, че индивидуалният принос на всеки един осигурен ще намери своето място в индивидуалния коефициент, респективно в размера на пенсията, която ще получава осигуреното лице, тогава задължително трябва да говорим за осигуряване върху реално получавания доход.
  Така че, колеги, аз ви моля да подкрепим предложението на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика имате думата, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Аз казах, че нашето предложение е компромисно, но тези 1500 лв. в повечето случаи ще бъдат по-близо до реалния осигурителен доход, защото колкото повече той се покачва, имайки предвид реалното ниво на заплатите, толкова по-близо ние ще бъдем до принципа, за който говори господин Адемов, така че докато не се възприеме изцяло или силно свиване на ножицата между пенсиите, но в края на краищата мисля, че тенденцията в страната не е такава, независимо дали го желаем или не, или пък докато не се стигне облагането върху реално получавания доход, трябва да се търси някакво балансирано решение.
  Освен това, когато се дава пример с ножицата в пенсиите не трябва да се забравя другото, което казах: защо допускаме тази ножица още повече да се разтваря при заплатите?
  Смятам, че този максимален осигурителен доход трябва да се повиши не само по отношение на определянето на пенсиите, но и на внасяните здравни осигуровки. Проблемът е същият, защото там е сложена същата тази граница, която не е върху реалния доход. И, ако оттук нататък има някакво оправдание да се слага максимален осигурителен доход, защото за лицата, които са родени след 1959 г., тези, които искат да получават по-висок размер на пенсиите, могат да внасят допълнително средства, да, те даже са задължени, за лицата, които вече са се пенсионирали, те не могат да направят това нещо и да кажат: след като вие не определяте този таван на пенсиите, ние имаме някакъв друг начин да си осигурим по-висок доход. Така че тези лица са поставени в една обстановка на безалтернативност. Те нямат избор и поради тази причина размерът, в който се ощетяват, трябва да бъде възможно по-малък, а не по-голям и да се казва, че това действа в посока на социалната справедливост. Според мен социална справедливост ще бъде, ако ние с ускорени темпове повишаваме размера на ниските и на високите пенсии, а с по-плавни темпове, по-малко повишаваме размера на най-високите пенсии.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика има думата господин Адемов.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин Стоилов. Очевидно е, че за да говорим за социална справедливост задължително трябва да отчитаме индивидуалния принос. За да отчитаме индивидуалния принос обаче има един много голям проблем и той се състои в Закона за пенсиите, който е действащ – старият Закон за пенсиите, който беше валиден до 1997 г., в който закон на практика се регламентираше начинът, по който през последните години три от най-благоприятните години се вземаха като база за изчисление на коефициента. Там всъщност е проблемът, за да може да се изчисти този въпрос, но е очевидно, че по този въпрос могат да се водят много дискусии. Очевидно е, че има задължително доброволно пенсионно осигуряване, има и доброволни фондове, в които всеки един български гражданин може да се осигурява, така че аз мисля, че на този етап предложението, което прави Министерският съвет, е разумно и аз отново ви призовавам да го подкрепим.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Христосков, имате думата.
  ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще се опитам да изложа аргументите, поради които комисията не подкрепи това предложение, за да ви помогнат, когато трябва да решите как да гласувате.
  Ние се отнесохме много сериозно към предложението, което беше направено от господин Стоилов, от госпожа Масларова и от господин Димитров, и направихме прецизни разчети. В оригиналния си вид обаче предложението е следното: да се повиши максималният размер на осигурителния доход от 1200 на 1500 лв. и допълнителните приходи от 4 млн. 100 хил. лв., така както са ги разчели техните експерти, да отидат за профилактика и рехабилитация. Проблемът с това предложение в този му вид беше, че то не е обвързано с останалите параметри на бюджета и на текстовете в закона. Първо, това предложение по нашите прецизни разчети води до допълнителни приходи в размер на 6 млн. 960 хил. лв., тъй като разполагаме с данни за максималните осигурителни доходи в тези граници от 1200 до 1500 лв., по-скоро реалните работни заплати.
  Второ. Това предложение обаче води автоматично – както каза и господин Стоилов – до увеличаване на максималната пенсия от 420 на 525 лв. Това изисква един допълнителен ресурс от 4 млн. лв., което, първо, не беше отразено в таблиците и в текстовете, които бяха вече приети; второ, не беше посочен източникът на тези средства.
  Това предложение също води автоматично и до увеличаване размера на обезщетенията на тези хора, които са в тази граница на трудови възнаграждения от 1200 до 1500 лв., защото те сега получават обезщетение до 1200 лв., което водеше до допълнителни разходи по краткосрочното осигуряване в размер на 359 хил. лв.
  Или, правейки един баланс на ефекта от предложението: допълнителни приходи 6 млн. 960 хил. лв. и допълнителни разходи по всички тези предложения за профилактика и рехабилитация и за увеличаване на максималния размер на пенсиите, и допълнителни обезщетения по краткосрочното осигуряване 16 млн. лв., се получаваше един допълнителен дефицит от 9 млн. лв., за който също не беше посочен нито източникът му за покриване, нито пък беше посочено дали ще се увеличи допълнително субсидията от държавния бюджет.
  Това бяха аргументите, които аз изложих много внимателно пред Комисията по бюджет и финанси, поради което тя не подкрепи предложението.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Само че пояснете, че това за рехабилитация не беше прието, така че няма минусова...
  ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Господин Стоилов, не бих желал по този начин, все пак аз не съм народен представител, да влизам в разговор. Но ние подходихме така, както трябва да бъде направено едно предложение. Обвързахме го коплексно с всички останали текстове, поради което посочих, че той създава сериозни проблеми в този си вид. И сега акцентът вече в дискусията се е изнесъл в посока на максималните пенсии. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря ви.
  Госпожо Тоткова, заповядайте за изказване.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз трябва да призная най-напред, че се изненадах от предложението на колегите от БСП, тъй като на първо четене госпожа Емилия Масларова направи възражение срещу повишаването на максималния размер на осигурителния доход от 1000 на 1200 лв. Тя се обоснова с това, че инфлацията за миналата година не е била 20%, което би довело до такова повишаване на осигурителния доход, и затова не вижда какви са били основанията на вносителя да се повиши този максимален размер на осигурителния доход от 1000 на 1200 лв. Но това е само, как да се изразя, формалната страна на въпроса.
  Аз възразявам срещу аргументите на Коалиция за България за повишаване на максималния размер на осигурителния доход. Защото беше казано преди малко, че този максимален размер на осигурителния доход трябва да се доближава до реалната работна заплата за страната. Това всъщност е изместване от философията на осигурителната система, която беше приета в България.
  Нашата осигурителна система е разработена именно на този принцип, че ще има горна граница на осигурителния доход. Тоест, това ще бъде онзи механизъм, който ще гарантира, след като влезе в сила изцяло този закон, тоест, всички хора, които се пенсионират, ще се пенсионират изцяло и единствено и само по този закон. Така ще се лимитира всъщност и размерът на пенсията. Защото предишната система беше построена на обратния принцип.
  Аз не мога да подкрепя това предложение, защото виждам в това предложение, което впрочем се затвърждава у мен, една тенденция на налагане на идеи, които застрашават самата осигурителна система. Аз знам, че по този принцип ние имахме съгласие и той беше приет с консенсус в Тридесет и осмото Народно събрание – тоест, да има лимит на осигурителния доход и това да лимитира след това пенсиите.
  От друга страна, не съм съгласна, защото според мен това предложение ще постигне една-единствена цел. И тази цел е: няколко хиляди души – аз не знам колко са те точно, не бих могла да кажа сега, при този размер на максималния осигурителен доход – да получават по-високи пенсии. И това нещо да се обвързва с приноса на тези хора в осигурителната система.
  Аз категорично не мога да споделя това становище, че размерът на пенсиите сега отговаря на приноса на хората в осигурителната система, именно защото принципът, по който се изчисляваха пенсиите, не беше този. Той не се опираше на реалния принос на всеки един човек в осигурителната система. И това просто трябва да бъде ясно - да бъде ясно на нас, да бъде ясно на хората, за да не се въвеждат те в заблуждение и да се казва, че те са имали принос, ама някой сега им взема парите. Защото размерът на пенсиите се изчислява на основата на три избрани години с такова право, което дава законът. Значи, всеки човек си избира три години, които той желае. Ако той смята, че резултатът не е такъв, какъвто той е очаквал, той може да си избере – и законът му дава това право – други три години, които биха му дали по-висока пенсия. Тоест, няма точна връзка между размера на пенсията и размера на осигурителния принос. И това е факт, защото такъв закон действаше от 1951 г. насам.
  Не съм съгласна и затова, защото беше казано, че тези хора, които получават по-висок доход, нямат избор. Напротив, имат избор и този избор е гарантиран със закон. Защото нашата пенсионна система, и това е вторият основен принцип, който оформя нейната философия, е, че тя е изградена на тристълбовата система: първият стълб – разходопокривен; вторият – капиталов, срещу който вие също преди няколко дни изразихте някакви съмнения; и третия стълб – доброволният стълб.
  Така създадената система гарантира, от една страна, размер на пенсиите, които да се получават от първия стълб, от друга страна – допълнително личния принос на всеки един, отчетен точно през неговите осигурителни вноски, без да има солидарност, е вторият стълб и третият стълб – където се дава възможността за избор. Затова аз смятам, че фриволни предложения не би трябвало да се приемат, още повече, че според мен това предложение, тъй като то противоречи на изказани от вас тези, се преви единствено и само с цел да се разшири кръгът на хората, които ще получават по-висока пенсия от тази, която сега е заложена, и това ще бъде за сметка на всички.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Реплика на госпожа Тоткова от господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Това не е някаква скрита цел, наистина се каза, че това ще даде възможност на няколко хиляди души да получат пенсия, която е по-близо до размера на пенсията, която им е определена.
  Но искам да ви обърна внимание върху нещо, за което вие много добре знаете. За какъв избор става въпрос за хора, които са се пенсионирали? Тази система за трите стълба е въпрос на настоящето и на бъдещето. За тези хора, които са се пенсионирали, не е имало никакви стълбове, а има един фиксиран размер на пенсията. Каква е била пенсионната система, как са били изчислявани трите години, как те са се определяли, тя и сегашната система не е сполучлива, защото също в някои случаи поставя в неблагоприятно положение лица, които останат без работа в края на своя трудов стаж. За тях се оказва, че е по-неизгодно да работят, отколкото да се водят безработни, за да не им спадне осигурителният доход, върху който ще им бъде изчислена пенсията. Така че ние можем да обсъждаме много детайли и да видим, че и сегашната система има свои недостатъци.
  И второто, на което обръщам внимание, тъй като говорите за принципи и последователното им прилагане. Защо тогава не възразявате, че има няколко категории лица в държавата, които няма да бъдат поставени в рамките на този максимален осигурителен доход? Нали знаете кои са? Президентът и конституционните съдии. Така че те не са в рамките на този таван и при сега действащата принципна система. Когато говорим, трябва да гледаме въпроса от всички страни и да не казваме, че има някои хора, които са извън принципите на закона, а по отношение на други трябва да го прилагаме догматично спрямо това, че от днес до утре сме решили нещо. В живота има и вчера и това вчера има своето продължение днес.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Госпожо Тоткова, заповядайте за дуплика.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Стоилов! Слава Богу, че има и вчера, но когато се заглеждаме в това вчера, какво виждаме? Да започнем ли отново да говорим защо всички тези проблеми, които се създадоха в пенсионната система, толкова се задълбочиха, че сега пенсионерите са най-мизерната част от българския народ?
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Ами за да завършим, трябва да започнем.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Нека да започнем тогава, хайде да започнем. Кои са най-трудните години, които най-тежко се отразяват върху размера на пенсиите? Кои са те? Това са годините, когато вие управлявахте. Точно така е. И ако има някой, който си крие годините, кои години си крие? Питайте хората, те ще ви отговорят, че си крият точно тия години. Защо ги крият? Защото тогава доходите бяха унизителни, те даже не можеха да се наричат доходи, хората получаваха някакви стотинки, с които не можеха да си купят дори хляба. И те затова крият тези години. Ето тук има специалисти, които могат да ви кажат статистика в това отношение.
  Но аз не искам да гледаме по този начин на миналото. Искам от това минало ние да си изваждаме поуки, за да можем да вървим напред. Вие преди малко казахте “върху реалния доход”, а сега казвате, че един човек да стои безработен е по-добре, отколкото да работи и да получава минималната заплата. Така той щял да получи по-висока пенсия. Нали говорите за реален доход? Аз съм съгласна, че проблемът не е в пенсионната система, макар че тя има несъвършенства, проблемът е в ниските доходи на хората. За мен това е основополагащият проблем и оттук нататък тръгват всички беди както на тази система, така и на всички останали.
  А по отношение на онази категория лица, за която Вие говорите, ние още не сме стигнали до този параграф. Вие предварително знаете какво ще бъде моето поведение и поведението на колегите от моята парламентарна група. Недейте да предрешавате нещата. Ние имаме становище, изразяваме го, аз лично се стремя да бъда ясна, когато говоря. Поемам си кръста за мненията, които изразявам, защитавам ги. Може би невинаги съм най-права, това е съвсем естествено, но поемам тази отговорност да си казвам мнението ясно и категорично.
  Най-важният проблем за страната си остават единствено доходите. Така че ние с вас каквото и да правим тук, както и да спорим, пенсиите ще си останат на това ниво, докато ние се тътрим на дъното на таблицата по доходи в Европа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли други изказвания по този текст? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на народните представители Масларова, Стоилов и Димитров по чл. 8, т. 5, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 39, против 99, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме чл. 8 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 112, против 20, въздържали се 7.
  Член 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “Чл. 9. Определя се за 2004 г. минимален размер на обезщетението за безработица – 80 лв., и максимален размер – 140 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
  “Чл. 10. Определя се за 2004 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 120 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
  “Чл. 11. Определят се следните размери на осигурителните вноски съобразно обхванатите осигурени социални рискове:
  1. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове:
  а) 36,7 на сто – за работещите при условията на трета категория труд;
  б) 46,7 на сто – за работещите при условията на втора категория труд;
  в) 51,7 на сто – за работещите при условията на първа категория труд;
  г) 41,0 на сто – за учителите;
  2. за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест – осигурителната вноска за фонд “Пенсии” съобразно категорията труд, за учителския пенсионен фонд – за учителите, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за трудова злополука и професионална болест;
  3. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, и безработица – 32 на сто;
  4. за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт – 29 на сто.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
  “Чл. 12. (1) Размерите на осигурителните вноски по чл. 11 за 2004 г. се разпределят за фондовете на държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:
  1. за фонд “Пенсии”:
  а) 29 на сто – за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
  б) 26 на сто – за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
  в) 32 на сто – за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, родени преди 1 януари 1960 г. и 29 на сто – за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
  2. за учителския пенсионен фонд – 4,3 на сто;
  3. за фонд “Общо заболяване и майчинство” – 3 на сто;
  4. за фонд “Трудова злополука и професионална болест” – 0,7 на сто;
  5. за фонд “Безработица” – 4 на сто;  6. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове:
  а) 12 на сто за лицата, работещи при условията на първа категория труд;
  б) 7 на сто за лицата, работещи при условията на втора категория труд;
  7. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 3 на сто.
  (2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1, букви “а” и “б”, точки 3, 5 и 7 за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, изпълнителите по договори за управление и контрол и за работещите без трудово правоотношение се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице.
  (3) Осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” са за сметка на осигурителите.
  (4) За лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, осигурителната вноска по ал. 1, т. 1, буква “в” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се разпределя, както следва:
  1. 29 на сто в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени преди 1 януари 1960 г. и 3 на сто за сметка на осигурителя;
  2. 26 на сто – в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., и 3 на сто за сметка на осигурителя;
  3. 3 на сто за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г.
  (5) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове по ал. 1, т. 6, са за сметка на осигурителя.
  (6) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в размер на 4,3 на сто е за сметка на осигурителя.
  (7) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” и т. 7.
  (8) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1,т. 1, букви “а” и “б”, точки 3 и 7.
  (9) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, чл. 13, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  (10) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове за държавните служители или когато това е предвидено в закон, са за сметка на осигурителя.
  (11) Осигурителната вноска за периодите на временна неработоспособност или за бременност и раждане е в размер на 21,75 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 19,5 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., и се внася във фонд “Пенсии” за сметка на осигурителя или на самоосигуряващото се лице.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
  “Чл. 13. Размерът на осигурителната вноска за 2004 г. за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от Главна дирекция “Изпълнение на наказания” към Министерството на правосъдието, от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията, и за следователите е в размер 39,7 на сто и се внася по фондове и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, както следва:
  1. за фонд “Пенсии” – 32 на сто – за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и 29 на сто – за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
  2. за фонд “Трудова злополука и професионална болест” – 0,7 на сто;
  3. за фонд “Общи заболявания и майчинство” – 3 на сто;
  4. за фонд “Безработица” – 4 на сто;
  5. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г., - 3 на сто.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
  “Чл. 14. Определя за приход по бюджета на Националния осигурителен институт:
  1. 0,8 на сто от приходите от осигурителни вноски и лихвите върху тях за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  2. 0,2 на сто от приходите от здравноосигурителни вноски и лихвите върху тях.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
  “Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите се отпускат с разрешение на министъра на финансите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
  “Чл. 16. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 3, Раздел ІІІ, се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
  “Чл. 17. Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по ред, определен с инструкция на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Инструкцията се обнародва в “Държавен вестник”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по текстовете от чл. 9 до чл. 17. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме текстовете на вносителя, подкрепени от комисията от чл. 9 до чл. 17 включително.
  Гласували 128 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 15.
  За процедура има думата господин Валери Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение във връзка с това, че в следващите текстове става дума за промени, които касаят и Комисията за финансов надзор и по-специално тази част от нея, която се занимава с осигурителен надзор. Затова моля да гласуваме да допуснем в залата да присъства господин Бисер Петков, който е заместник-председател на Комисията по финансов надзор и се занимава с надзора над осигурителната дейност в страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли някой против това процедурно предложение? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
  Поканете господин Петков в залата.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Комисията подкрепя наименованието “Преходни и заключителни разпоредби”.
  “§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г., като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  “§ 2. За 2004 г. не се предвижда общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване, ако лихвите по актовете за начет постъпват като приход в бюджета на Фонд “Пенсии”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По § 1 и 2, заедно с наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване § 1 и 2 и наименованието “Преходни и заключителни разпоредби”.
  Гласували 119 народни представители: за 98, против 2, въздържали се 19.
  Тези два параграфа и наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” са приети.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По § 3 има предложение от народния представител Нина Радева, което е подкрепено от комисията и е интегрирано в окончателния текст на § 3.
  Има предложение на народния представител Росица Тоткова:
  1. Създава се нова т. 1а със следното съдържание:
  В чл. 4 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
  “(7) Лицата, които полагат труд по Закона за социалното подпомагане без трудово правоотношение, се осигуряват задължително за трудова злополука.”
  Сегашната ал. 7 става ал. 8.
  2. Създава се нова т. 1б със следното съдържание:
  “1б. В чл. 6, ал. 3 изразът “по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7 се заменя с “по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7”.
  3. Създава се нова т. 1в със следното съдържание:
  “1в. В чл. 6, ал. 5 след “осигурителен доход” се поставя точка и изразът “и са за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт” се заличава.
  4. Създава се нова т. 1г със следното съдържание:
  “1г. В чл. 40 ал. 4 се заличава.”
  5. Точка 8 на § 3 се заличава.
  6. Точка 10 на § 3 се заличава.
  7. Точка 11 на § 3 се заличава.
  8. Точка 13 на § 3 се заличава.
  9. В т. 14, букви “а” и “г” се заличават.
  10. Създава се нова т. 18а със следното съдържание:
  “18а. В чл. 167 ал. 2 се заличава.”
  11. В т. 20 се правят следните изменения:
  “Месечният си отчет и” се заменят с “тримесечният си отчет и”.
  12. Точка 27, буква “а” се изменя така:
  “а) § 6. (1) До 31 декември 2010 г. общият размер на получаваните една или повече пенсии за осигурителен стаж и възраст без добавките към тях, се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
  (2) Размерът по ал. 1 се изчислява като максималният размер на осигурителния доход за предходната година се умножи с процент, равен на средния осигурителен доход за отпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст през предходната година.
  (3) Добавката по чл. 84 се изчислява от ограничения по ал. 1 и 2 размер.
  (4) Отпуснатите пенсии за особени заслуги се изплащат всяка календарна година в размера, определен по ал. 1.”
  Създава се нова т. 28:
  “28. В § 87, ал. 1, 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО думите “2004 г.” се заменят с “2003 г.”.”
  Създава се нова т. 29 със следното съдържание:
  “29. Първи вариант:
  “§ 114 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО се заличава.”
  30. Втори вариант:
  “В § 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “пенсионни схеми” се добавя “за новоосигурявани лица”.
  2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Осигурените лица в пенсионните схеми по ал. 1 продължават да се осигуряват в тях след влизането в сила на този закон.”
  3. Сегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Сегашните ал. 3, 4 и 5 се заличават.”
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 8 на § 3 и не приема останалите предложения.
  Предложение на народните представители Масларова, Стоилов и Димитров:
  1. В чл. 5 се създава нова ал. 10 със следния текст:
  “(10) Осигурителите имат право да получат информация за направените преводи по сметките на НОИ за предходната година чрез своя идентификационен код по параграфи и осигурени лица.”
  2. В чл. 41, ал. 1 от предложения текст в § 3, т. 8:
  “а) за ал. 1 думите “са внесени” да се заменят със “са начислени”;
  б) за ал. 2, 3, 4 и 5 от направеното предложение да отпаднат.
  3. Предлаганият нов чл. 48а да отпадне.
  4. Предлаганият нов чл. 52а да отпадне.
  5. Предлаганите изменения в чл. 54 да отпаднат.
  6. В § 6 на Преходните и заключителни разпоредби от действащия кодекс се създава ал. 4 със следния текст:
  “(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за летателния състав от военната и гражданската авиация, подводничарите и водолазите.”
  В § 6, ал. 4, 5 и 6 стават съответно 5, 6 и 7.”
  Комисията подкрепя само предложението по т. 2, буква “б” за отпадането на алинеи 2, 3, 4 и 5 на чл. 41 и не приема останалите предложения.
  Предложение на народния представител Елка Анастасова:
  Параграф 3. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, както и в случаите по чл. 43, 44 и 45, ал. 1, т. 1 е 80 на сто от среднодневното трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход по ал. 1. Не се получава дневно парично обезщетение при представяне на нередовни (фалшиви) медицински документи, удостоверяващи недействителна временна неработоспособност.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Валери Димитров, което е подкрепено от комисията и интегрирано в окончателния текст.
  Комисията приема предложението на вносителя и предлага следния окончателен текст на § 3:
  “§ 3. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1 се създава т. 8:
  “8. лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.”
  б) в ал. 3 т. 4 се изменя така:
  “4. регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.”
  2. В чл. 6:
  а) в ал. 3 думите “по чл. 4, ал. 1, т. 7” и “по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7” се заменят съответно с “по чл. 4, ал. 1, т . 7 и 8” и “по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8”;
  б) в ал. 9 изречение първо се изменя така:
  “Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.”

  в) в ал. 10, т. 2 думите “и земеделски производители” се заменят с “регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители”.
  3. В чл. 7, ал. 4 думите “Земеделските производители” се заменят с “Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители”.
  4. В чл. 9, ал. 1, т. 3 думите “по чл. 4, ал. 1, т. 7” се заменят с “по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8”.
  5. В чл. 19, ал. 4, изречение второ, думите “по актове за начет” се заменят с “от главници по актове за начет”.
  6. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 7:
  “7. глоби, имуществени санкции и наказателни лихви.”
  7. В чл. 21 т. 6 се отменя.
  8. В чл. 23 т. 5 се отменя.
  9. В чл. 25 т. 6 се отменя.
  10. В чл. 26а т. 2 се отменя.
  11. В чл. 40 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 думите “при бременност и раждане” се заличават.
  б) в ал. 4 думите “паричните обезщетения за първите три работни дни” се заменят с “паричното обезщетение за първия работен ден”, а думата “са” се заменя с “е”.
  12. Създава се чл. 48а:
  “Право на обезщетение при бременност и раждане
  Чл. 48а. Осигуреното лице има право на обезщетение за бременност и раждане, ако има осигурителен стаж шест месеца, като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, или всички осигурени социални рискове без безработица, от който три месеца през периода от 12 календарни месеца предхождащи месеца, от който започва отпускът за бременност и раждане.”
  13. Създава се чл. 52а:
  “Право на обезщетение при отглеждане на малко дете
  Чл. 52а. Осигуреното лице има право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако има осигурителен стаж шест месеца, като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, или всички осигурени социални рискове без безработица, от които три месеца през периода от 12 календарни месеца предхождащи месеца, от който започва отпускът за отглеждане на малко дете.”
  14. В чл. 54 ал. 1 накрая след думата “безработица” се добавя “и ако е имала право на обезщетение по чл. 52а”.
  15. В чл. 54а ал. 4 се отменя.
  16. В чл. 54б, ал. 1 думите “от получения средномесечен осигурителен доход” се заменят с “от средномесечния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски”.
  17. В чл. 54г, ал. 2 думите “с декларацията по чл. 54а, ал. 4” се заменят с “декларация”.
  18. В чл. 54д се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 т. 4 се отменя;
  б) в ал. 2 думите “уведоми незабавно” се заменят с “уведомява ежемесечно”;
  в) в ал. 3 думите “по ал. 1, т. 1 в срок седем дни” се заменят с “по ал. 1, т. 1, 2 и 3 в срок до седем дни”;
  г) алинея 4 се отменя.
  19. В чл. 54ж, ал. 2, изречение второ, думите “и помощи” се заличават.
  20. В чл. 137, ал. 4 и в чл. 140, ал. 4 думите “заместник-председателя на” се заличават.
  21. В чл. 171 ал. 4 се отменя.
  22. В чл. 186а, ал. 1 след думата “комисията” се добавят думите “месечния си отчет и”.
  23. В чл. 190 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Пенсионноосигурителното дружество представя на заместник-председателя на комисията годишните финансови отчети на дружеството и на управляваните от него фондове, проверени и заверени по реда на чл. 187, ал. 1, одиторски доклади и отчет за управлението в срок три месеца след края на финансовата година.”
  24. В чл. 193, ал. 7 се създава изречение второ: “Стойността на резерва не може да надвишава едно на сто от активите на фонда.”
  25. В чл. 243, ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Правото на лична пенсия за старост възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа.
  (2) По желание на осигуреното лице фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване може да изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 или до пет години преди навършване на тази възраст.”
  26. В чл. 262, ал. 1, т. 6 думите “или като земеделски производители” се заменят с “като земеделски производители или тютюнопроизводители”.
  27. В чл. 321, ал. 4 след думите “разпоредбите на” се добавят думите “чл. 145” и се поставя запетая.
  28. В чл. 349, ал. 1, след думата “кодекс” се добавят думите “или на нормативните актове по прилагането им”.
  29. В чл. 351, ал. 1 след думата “кодекс” се добавят думите “или на нормативните актове по прилагането им”.
  30. В § 1, ал. 1 от Допълнителната разпоредба:
  а) в т. 4 думите “Земеделски производители” се заменят с “Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители”;
  б) създава се т. 8:
  “8. “непреработена растителна и животинска продукция” е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.”
  31. В § 5а от Преходните и заключителните разпоредби думите “земеделските производители” се заменят с “регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители”.
  32. Параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  “§ 6. (1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2009 г. без добавките към тях, е равен на 35 на сто от максималния осигурителен доход за всяка календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
  (2) Добавката по чл. 84 се изчислява от ограничения по ал. 1 размер.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата, които са били президент и вицепрезидент на Република България, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд.
  (4) Отпуснатите пенсии за особени заслуги се изплащат за всяка календарна година в размера, определен по ал. 1.
  (5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за военноинвалиди при навършване на възрастта по чл. 68.”
  33. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 11а:
  “§ 11а. Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, с изключение на тези по чл. 127, ал. 5, направили преди 1 януари 2003 г. избор на универсален пенсионен фонд, участват от 1 януари 2004 г. в съответно избрания от тях фонд.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата по § 3, който е от няколко страници.
  За процедура думата има госпожа Росица Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Както сами се убедихте, § 3 е много дълъг. Той е много съществен, защото, някой беше изчислил, че се правят 35 промени в Кодекса за социално осигуряване.
  Моето предложение, господин председателю, е да го разглеждаме точка по точка. Тук не става въпрос за нещо, което е взаимосвързано, а за съвсем различни предложения. Някои от точките лично аз ще ги подкрепя и ще се обърна към моите колеги и те да ги подкрепят. За някои от предложените промени може да се кажат аргументи защо бихме могли да ги подкрепим, за да бъде ясно какво прави Народното събрание. Срещу някои от тях имаме много съществени възражения, а към някои от тях имаме въпроси. Затова мисля, че колегите биха се съгласили с това, че този параграф, който е много дълъг и който трябва да бъде разглеждан прецизно от Народното събрание, не трябва тези промени да минават под общ знаменател и бихме могли в името на качеството и в името на личната отговорност на всеки един от нас да го разглеждаме точка по точка и да го гласуваме точка по точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на госпожа Тоткова.
  Нашият правилник в чл. 71 казва, че се гласува глава по глава, раздел по раздел, текст по текст. Всъщност Вие имате предвид точката, която е текстът? По същия законопроект или по Закона за акцизите преди малко имахме такъв прецедент.
  Има ли обратно предложение?
  Заповядайте, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя обратното процедурно предложение. Текстовете са много внимателно огледани и интегрирани в общия текст на § 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова § 3 да бъде гласуван текст по текст.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 166 народни представители: за 50, против 110, въздържали се 6.
  Процедурното предложение на госпожа Тоткова не се приема.
  Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
  Правя процедурно предложение за прегласуване.
  Приемането от пленарната зала за гласуването на всички тези промени в Кодекса за социално осигуряване е потвърждение единствено и само за формализма в нашата работа. Това е моят извод. И тъй като председателят на Бюджетната комисия каза, че се гледа много прецизно, ето още в т. 1 пише така: "Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборна длъжност, с изключение…" и т.н. Кое му е българското в това изречение? Къде е българската граматика, къде е построяването на изречението? Ако говорим за лицата, които са на изборна длъжност, а не изобщо за лица, които получават доходи от трудова дейност, което, предполагам, че е смисълът на това изречение, би трябвало то да се поправи. Не знам защо отказвате, може би защото се притеснявате, че в един момент опозицията ще надделее. Ако сте в залата, няма как да стане. Ставайте и ни убеждавайте.
  Има какво да се говори по всеки текст. Казах, че имам въпроси, по които искам да кажа защо ще подкрепя мнозинството. Например по т. 24 – да има ограничения на резерва. Не искате ли обществото да чуе защо се ограничава резервът на пенсионноосигурителните дружества? (Неразбираема реплика от народния представител Борислав Цеков.)
  Кога ще го чуе, господин Цеков? Вие не говорите и недейте, моля Ви се, да се обаждате! Вие не говорите, а обществото щяло да чуе… Какво ще чуе – мълчанието също се чува, но какво разбираме от него?
  Не мога да разбера какъв е този формализъм, какво е това бързане? Кафето ви чака и след 4,00 ч., и след 5,00 ч. и 6,00 ч.! Извинете ме, но това наистина е обидно към проблемите на хората! Много е обидно! Абсолютно се чувствам обидена заради това, което правите!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Росица Тоткова § 3 да не се гласува като параграф изцяло, а да се гласува текст по текст.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 183 народни представители: за 64, против 108, въздържали се 11.
  Това процедурно предложение и при прегласуването не се приема.
  Преминаваме към разисквания по съществото на § 3.
  Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Госпожо Тоткова, заповядайте, Вие имате направени предложения. Понеже един от текстовете има два варианта, ще Ви помоля да го разгледате, когато го гласуваме да знаем.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): И двата варианта, ако бъдат приети, са законосъобразни. Тоест, единият, като бъде приет, няма защо да се гласува другият.
  Но тъй като Вие ни отнемате правото да обясним, ще се спра само на няколко въпроса.
  Уважаеми господин председателю, първо, спомняте си, че през това лято се случи много тежък инцидент в Силистра. Предполагам, че всички помните този инцидент, в който лица, които са по Закона за социалното подпомагане, пострадаха тежко. Някои от тях все още не могат да станат от леглото. Тези хора нямат никаква социална защита. Държавата ги задължава да упражняват този труд, който е най-малко пет дни и в същото време, като този случай, който ни показва само това, че формализмът в нашата работа и неоглеждането, недооглеждането, бързането са в ущърб на хората, си позволих да направя предложение, което гласи: "Лицата, които полагат труд по Закона за социално подпомагане без трудово правоотношение, се осигуряват задължително за трудова злополука".
  Чух възраженията – кой щял да ги осигурява, как щял да ги осигурява и какво ли още не.
  Вижте, уважаеми колеги, този, който ги кара да работят, той ще си носи и последствията от това, че тези хора работят. На тези хора никой не гарантира безопасни и здравословни условия на труд, никой не гарантира социална защита. Единствено чувам, че не ви харесвало моето предложение. Това съм успяла да направя. Никой досега не каза какво трябва да направим за тези хора. Те хора ли са, граждани ли са, да изпълняват ли закона или да не го изпълняват? Вие казвате, че сте го разглеждали много внимателно. Благодаря ви от името на тези четири пострадали жени, че така сериозно се отнесохте към техния въпрос.
  Второ, ще се спра на т. 12 – за създаване на нов чл. 48а и т. 13 – за създаване на нов чл. 52а – това е право на обезщетение при бременност и раждане и право на обезщетение при отглеждане на дете. Знам всички аргументи защо това се въвежда. Но, питам: една жена, която е в трудови правоотношения, но не отговаря на тези условия, които са записани тук, какъв статут ще има, като си отглежда детето? Ще бъде ли в социалното подпомагане, където са неосигурените майки? Какво ще стане с тези хора? Измиваме си ръцете, разтоварваме отговорността от една институция, която не контролира, която смята, че най-лесният път е този - да отрежем правата на хората.
  Добре, нека да направим някакви спирачки. Мислим ли за тези хора, мислим ли за тези майки? Какво ги правим оттам нататък?
  От една страна са в трудови правоотношения, нали така? Защото никой не им е прекъснал трудовите правоотношения. От друга страна, ние няма да им плащане нито обезщетение за бременност, нито за раждане, нито за отглеждане на дете. И те ще изпаднат в по-неизгодна ситуация от тази, в която са неосигурените майки! Така ли е? Дават ли тези два члена отговор на този въпрос? Дават ли? Не дават!
  Ако някъде дават, кажете, защото аз може да съм прочела всичко, но може да не съм видяла тези тайни решения, скрити някъде. За мен тези текстове създават проблем, който ще се яви още през първия месец на новата година. И тогава ще се наложи ние спешно да взимаме решение по тези въпроси.
  И аз много моля, който ги е внесъл, който им е автор, да даде отговор на тези въпроси. Аз нямам отговор за себе си. И ако някой ме пита, не знам какъв статут имат тези хора.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): За фирмите от бременни кажи.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Ама, и за бременните. Аз го казах. Те се отнасят за бременност, за раждане и отглеждане на малко дете.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Става дума за фирмите, които съществуват, само за да наемат бременни.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Вижте, аз ги знам тези аргументи, доктор Адемов. Обаче една жена е добросъвестен гражданин. Тя не лъже. Работодателят е добросъвестен гражданин, той не лъже. И какво правим ние сега? Кажете какво правим с това! Значи някой е работил, но е работил не шест месеца, а пет месеца и след това трябва да излезе в отпуск за бременност. И какво се случва? Кажете ми какво се случва! Хем е в трудови правоотношения, хем няма да получава обезщетение. Доходът може да е нисък, но не може да се регистрира в бюрото по труда, защото е в трудови правоотношения. Това ми е този въпрос.
  И още нещо ще ми позволите да кажа, господин председателю.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще Ви позволя, макар че времето изтече.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Ами, Вие не ми разрешавайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, добре, слушаме Ви.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Аз мисля, че този въпрос, който поставям, е много съществен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбира се, слушаме Ви.
  РОСИЦА ТОТКОВА: И мисля, че той трябва да получи отговор. Защото не искам утре отново да се занимаваме с този въпрос тук, когато вече са се натрупали проблемите от некачествената ни работа.
  В § 6 се появява ал. 3, която гласи, че тези ограничения за 35 на сто от максималния осигурителен доход не важат за президент, вицепрезидент и нататък до конституционен съдия. Аз това не го видях никъде в доклада и изведнъж се появява накрая. Това в правилата на Народното събрание ли е?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: На Валери Димитров е.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Ама, моля ви се! Няма го в предложението на Валери Димитров. Вижте го! Няма го! Значи този текст се е появил накрая.
  И тъй като злоупотребявам с вашето търпение искам да направя две предложения.
  Първо, в текста на комисията т. 12 от § 3 да отпадне.
  Това е по предложението на комисията. Всички ще се объркаме, сигурна съм, защото такъв е докладът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, слушам Ви най-внимателно.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Първо, предлагам от § 3 т. 12 да отпадне.
  Второ, т. 13 да отпадне.
  И трето, в т. 32, § 6, ал. 3 да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на госпожа Тоткова.
  Други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст?
  Господин Калъчев, заповядайте.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Тоткова, преди година и половина към Медицинския университет се разкри нов Факултет по обществено здраве и здравен мениджмънт. На откриването му беше поканен гост - лектор от САЩ – доцент, не си спомням коя, която, откривайки университета, говореше за общественото здравеопазване и социалните грижи и даде пример с нейната фондация, която се занимава с лобизъм. На уважаемата аудитория при откриването на факултета тя обясни и се наложи да повтори, че благодарение на нейните усилия от четири години лобизъм във Вашингтон и 300 хиляди долара похарчени пари в този лобизъм, е успяла да направи така щото федералният отпуск, посоченият от федералното правителство платен отпуск за майчинство, се е увеличил от шест на девет дни.
  Понеже аудиторията не можа да разбере за какво говори тя, се наложи втори път да го каже и преводачът да обясни, че става дума не за от шест на девет седмици или от шест на девет месеца, или от шест на девет години, а от шест на девет дни. На мен също ми беше трудно да го асимилирам, но го чух с ушите си. Повече нямам какво да добавя към Вашите думи.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): Това какво означава?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплика – госпожа Тоткова. Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): То започва да става смешно. Това е последната фаза на гнева, нали така?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: На финала сме.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Калъчев! Вчера казахте, че мразите общинарите.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Общините каза.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Общинарите. Казахте, че трябва да закрием българските общини.
  Днес казвате с други думи, че мразите българските майки. Ама, господин Калъчев, ние гледаме промени в Кодекса за социалното осигуряване. В България това е осигурителен риск. Аз не съм ползвала права по този риск цял живот, но внасям вноски. И това е солидарността в тази система. Това трябва да го разберете най-накрая. Това е осигурителен риск в България.
  Какви параметри ще изберем, това е друг въпрос. Но аз ви питам простичко, ама много простичко: една жена работи по трудови правоотношения. Тя има необходимите условия, други условия, но няма тези шест месеца или колко е записано там, в закона. По силата на този текст тя не може да получава обезщетение за бременност и раждане. Да, обаче тя е в трудови правоотношения или в служебни правоотношения. Е, добре, какъв статут има този български гражданин в България? Не може да отиде в социалните служби, защото е в трудови правоотношения. Не може да отиде, защото законът е такъв. Е, какво да прави сега? Ние изключваме ли тези хора от гражданите на България? Ами, вие ако мислите, че по този начин решаваме проблемите в България, просто тежко на нашата хубава страна. Разбирате ли? Вие просто трябва да разберете за какво говорим.
  Аз знам, че има фирми, които злоупотребяват. Аз знам, че органите, които контролират България, вървят по най-лесния път. Вместо да си вършат работата, те непрекъснато наказват добросъвестните граждани в България. Знам го и това. Но ние какво правим тук сега? Ето, Вие елате и ми кажете: какво правим в този случай? Как го разбирате Вие? Не ми говорете за Америка! Америка е зад океана. Аз искам България да бъде Америка, ама няма да стане, особено с такива като Вас. (Единични ръкопляскания и възгласи “Браво” в ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Друга реплика има ли? (Неразбираема реплика.) А това беше реплика и дуплика. Добре. Така да го приемем. (Силен шум и реплики.) Добре, мислех, че е изказване.
  Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този текст?
  Виждам, че господин Христосков желае, но нека, ако има и други народни представители, първо да ги изслушаме тях. Няма желаещи.
  Заповядайте, господин Христосков.
  ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Само по текста, касаещ допълнителните изисквания за получаване на обезщетения при бременност и раждане и отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст. Госпожа Тоткова е права, в осигурителната система се фиксират определени параметри за достъп до определени осигурителни плащания. Тези параметри обаче се изграждат по съответни принципи в зависимост от риска. Така например за трудова злополука и професионална болест не се изисква никакъв предварителен период на осигуряване, защото това е риск, който настъпва на работното място, веднага се случва и още от първия ден човек, ако пострада и стане нетрудоспособен, временно или постоянно, получава съответното обезщетение. В останалите рискове, като временна неработоспособност, в т.ч. временна неработоспособност поради бременност и раждане, поради гледане на малко дете във всички осигурителни законодателства има определени условия, определен изчаквателен период, както и за старост. Тоест, необходимо участие в осигуряването, необходим принос, за да можеш да получиш нещо.
  Осигуряването се гради на принципи, а не на конкретна ситуация и за конкретна група от хора. Госпожа Тоткова предполагам, че е съгласна с това нещо. Досега по една или друга причина имаше един по-либерален режим за получаване на обезщетение при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете от осигурените майки до 2-годишна възраст, когато гледат своето дете. Този по-либерален режим доведе до масови нарушения, на които жертва е не само социалното осигуряване, и то не поради липса на контрол, а защото законът е такъв, но в жертви се превърнаха и самите майки. Те бяха издирвани още от родилните домове, дори още от Женската консултация, това днес е ежедневие, сключва се с тях трудов договор за една седмица, те дори не знаят, че този договор може да бъде такъв, че само за един ден да се платят вноските, и веднага започва теглене на пари от общественото осигуряване, тоест от фондовете на осигурените, не от фондовете на НОИ. Теглене на пари, плащане на обезщетения, но една част от тези обезщетения не отиват при майките. Това е действителността и в момента с такива фирми, които нямат никаква друга дейност, а само с това се занимават и всичките им служители са по трудово правоотношение, както каза госпожа Тоткова, те са по трудови правоотношения, нямат никаква дейност, а всички са или в отпуск по бременност и раждане, или гледане на малко дете до 2-годишна възраст.
  Този въпрос беше обсъден много внимателно и не е някаква приумица на служителите от НОИ или на служителите от Министерството на труда и социалната политика. Той беше разгледан и в Тристранния съвет, по-точно в т.нар. двустранна среща, която беше определена по решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество, подкрепен и от синдикатите, и от работодателите, че е необходим един период от време, в който, за да получаваш обезщетение от този риск, трябва да се осигуряваш. В сравнение с другите законодателства този период от време – шест месеца, от които три месеца непосредствено преди настъпване на риска или по-скоро в календарната година преди настъпване на риска, е възможно най-либералният. И той беше подкрепен, както казах, от социалните партньори.
  Останалата част на въпроса, който беше поставен тук – лишени ли са тези майки, които имат пет месеца и двадесет дни, от права - не са лишени. Този въпрос беше поставен от госпожа Масларова. Щом като не могат да получат обезщетение като осигурени, те могат да получат обезщетенията си от службите за социално подпомагане.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Като са в трудови правоотношения, как ще си ги получат от тези служби?
  ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Доктор Адемов, този въпрос се урежда с правилника. Нека влезе първо в сила законът, който сега се гласува, а след това ще се промени и правилникът за социално подпомагане и т.н. Но все пак тези действия трябва да бъдат извършени последователно. Няма противоречие, въпросът е обсъждан много внимателно от експертите и на Министерството на труда, и на Националния осигурителен институт, както казах, и от социалните партньори. Те не могат да бъдат лишени от правата си. Тези хора няма да бъдат лишени и от осигурителния стаж. Госпожа Масларова ми зададе този въпрос при първо четене, но аз не исках да взимам два пъти отношение. Те няма да бъдат лишени и от осигурителния стаж, те имат същите права и ползват три години осигурителен стаж за пенсия, така както го ползват и осигурените майки.
  Това е действителността. Вярно е, че критериите са по-строги, но аз отново се връщам към това, че това са принципи на социалното осигуряване. А принципът е следният: в зависимост от продължителността, в която черпиш права по дадено плащане, трябва да имаш и определен период на участие в осигуряването – ти и работодателят ти.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Има думата народният представител Васил Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, господин Христосков! Аз изцяло приемам принципите, на които е построена тази част, за която говорим. Спомням си времето, когато отпуските по майчинство бяха съвсем други, знам и в момента колко са, тъй като моята дъщеря допреди три месеца беше в отпуск по майчинство. Не поставям под съмнение това, че трябва да има някакъв срок, в който действително бъдещата майка да се е осигурявала. Всичко това го приемам. Но действително стои въпросът какво става с тази майка, която няма право, която не може да получава никакво подпомагане. А какво ще стане, ако тя е самотна майка? Защото действително Законът за социалното подпомагане третира само онези случаи, когато има безработни майки. А в последните два месеца тя е била на работа, но ги няма тези три последни месеца. Не може да се счита и за безработна. Значи тук някъде се къса връзката. И моят въпрос не е за това да променим нещо в момента в този закон, а какво ще стане с тази майка. Може би трябва да променим Закона за социалното подпомагане, може там да решим този въпрос. Но в момента той не е решен. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
  За реплика – имате думата, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Аз искам да се възползвам от възможността на направя реплика на господин Маринчев, защото наистина не става въпрос за критериите за достъп, господин Христосков. Аз не говоря за това. И не става въпрос за нарушаване на принципи. Напротив, казах, че точно в закона се определят тези параметри на достъп. Въпросът е, че за тези хора нещата не са уредени. И това е факт. И ако тук има някой, който трябва да поема отговорност за това, че правата на тези майки ще бъдат уредени в закон, това е представител на изпълнителната власт или представител на мнозинството. Този въпрос сега стои нерешен и не е въпрос на правилник. Аз познавам добре Закона за социалното подпомагане, искам да има гаранции за тези хора. Не стига че лишихме бременните жени от обезщетение, заместващо доход за бременност, и им дадохме някакъв нищожен, минимален коефициент, който сигурно е нищо, и си затваряме очите пред редица проблеми в държавата, сега създаваме и нов проблем. И това са обикновено все млади хора, то няма как и да са други, но тук става въпрос да гарантираме правата на тези хора. А не да се борим срещу недобросъвестните граждани в България, за да може наистина да си решим някакъв въпрос. Аз знам, че трябва да се ограничава достъпът и не съм казала, че няма да ограничаваме достъпа, че ще гласувам против ограничаване на достъпа. Но смятам, че трябва да има гаранция за хората, които попадат в тези групи. Тази гаранция днес я няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика към господин Маринчев – заповядайте, господин Адемов.

  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Господин председател, благодаря Ви, ще бъда максимално кратък.
  Уважаеми господин Маринчев, аз се съгласявам, че в Националния осигурителен институт трябва да има принципи, господин Христосков. Разбира се, че това е така, никой не го оспорва. Съгласен съм, че трябва да има мерки срещу фирмите, които злоупотребяват. Но тук има един въпрос, който се коментира през последните минути.
  Господин Маринчев, с какво не съм съгласен от Вашето изказване? Че майките, които са неосигурени, получават обезщетение в рамките на една година. Неосигурените майки. За това става въпрос. Това е записано в Закона за социално подпомагане. Нищо друго. Те са неосигурени майки. Никъде не е казано, че трябва да бъдат регистрирани като безработни. Става въпрос за Закона за семейни помощи и за деца. Става въпрос, че това са неосигурени майки и те имат право на една година обезщетение за майчинството, а не на две години, каквото право имат тези, които са осигурени.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Тези жени са осигурени. Те фигурират в регистрите на НОИ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за дуплика, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Благодаря, че ми предоставихте думата, господин председател. Просто изчаквах колегите да се разберат помежду си.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Този спор ние го водим вече 7-8 години.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Сигурно, аз не съм бил 7-8 години в парламента, така че не съм спорил с Вас по този въпрос. Ставаше дума за това, че ние приемаме принципите, че трябва да има някакви ограничения – дали ще бъдат 6 месеца или 9 месеца, или 3 месеца – това е отделен въпрос. Няма да се връщаме на шестте дни за майчинство и девет дни за майчинство. Въпросът е да има някакви принципи. Те са приети, ние сме ги приели. Ние не противоречим. Въпросът е всички онези майки да бъдат поставени в някакви относително равни условия. Едните са една година, другите са две години, в Закона за социално подпомагане се говори за безработни, тук не говорим за безработни. Ето за това става въпрос. Може би това е въпрос на едно бъдещо изясняване. Благодаря ви.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Бременните какви са?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Позовавайки се на парламентарния прецедент от този, а и от миналите парламенти, спирам часовника до приемането на закона, от който всъщност остават два текста.
  Имате думата за процедура.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като предложените текстове от госпожа Тоткова са толкова различни по характер и третират различна част от много актуалната материя, която разглеждаме, предложението да се гласуват поотделно беше отхвърлено от парламента, аз бих искала да направя едно процедурно предложение, което да гласи следното – да гласуваме поотделно само предложените нови алинеи, които се предлагат, а не конкретните поотделно направени поправки.
  Моите аргументи са в посока на това, че като започнем от създаването на новата алинея за лицата, които полагат общественополезен труд по Закона за социалното подпомагане и необходимостта тези лица да бъдат осигурявани за трудова злополука, примерно мога да не бъда съгласна с други предложения, които тя направи като създаващи се нови алинеи, заради това моето процедурно предложение е тези нови алинеи да ги гласуваме поотделно, защото не може едни хора, които задължително полагат общественополезен труд, да бъдат непрекъснато заплашвани от евентуални трудови злополуки и тази месечна помощ, която те получават под формата на социално подпомагане, да не бъде достатъчна те да покрият евентуалните разходи при настъпване на едно такова събитие.
  Заради това моля колегите народни представители да подкрепят това мое предложение, още повече, че то е и в контекста на предизборната платформа на Национално движение Симеон Втори: "Хората – това са богатството на България". Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Все пак да уточним какво предлагате. Кои нови алинеи?
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА: Госпожа Тоткова е предложила създаване на нови алинеи и поправки на вече съществуващи. Новите да бъдат гласувани поотделно, защото те са абсолютно различни по характер и съдържание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, приемам, че това е ново процедурно предложение – за гласуване текст по текст само за новите алинеи, а не за изменение в старите.
  Има ли противоположно предложение? Няма.
  Моля да гласувате.
  Гласували 154 народни представители: за 49, против 92, въздържали се 13.
  Това предложение не се приема.
  Не виждам други желаещи да вземат думата.
  Поставям на гласуване предложенията на народния представител Росица Тоткова относно § 3 без т. 8, което е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте, дами и господа.
  Гласували 164 народни представители: за 45, против 95, въздържали се 24.
  Предложението на народния представител Росица Тоткова не се приема.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Работният ден приключи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз обявих прецедента.
  Поставям на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Янаки Стоилов и Димитър Димитров за § 3 така, както беше докладвано от председателя на комисията с изключение на т. 2, буква "б", която е приета от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 132 народни представители: за 23, против 100, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Елка Анастасова по този параграф, както беше докладвано от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 131 народни представители: за 13, против 106, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова за отпадане на т. 12 от предложението на комисията за съдържанието на § 3.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 151 народни представители: за 42, против 98, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова за отпадането на т. 13 от § 3 на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 158 народни представители: за 44, против 103, въздържали се 11.
  Това предложение не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова в т. 32 относно § 6, ал. 3 да отпадне.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 152 народни представители: за 43, против 84, въздържали се 25.
  Това предложение не се приема.
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Господин Адемов, щяхте да гласувате, обаче излязохте. Това нова форма ли е? Не знам.
  Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Ако направим сега анкета и питаме всеки един от присъстващите: какво гласувахме преди малко, аз съм сигурна, че сигурно има трима души, които знаят. Това е ясно на всички, нали? Може ли сега – нито е четено това, нито е дискутирано и вие просто си гласувате. Разбира се, че не е четено, как ще е четено? Тук става въпрос за това, че отново, макар че въведохме нов начин, нов регламент за определяне на максималния размер на пенсиите, отново се прави изключение от принципа, господин Христосков. Нали сме за принципи? Отново се прави изключение. Изключение за президент, вицепрезидент, председател на Народно събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд. Тези хора пак ще бъдат изключение. Първо питам – какво прави президентът тук, като за него има специален закон? И тук ли трябва да го пишем президентът? Това ли е прецизността в гледането? Вие сигурно сте забравили, че имаше такъв закон, който е ваше дело и го внесохте в парламента. Не е наше дело. Наше дело беше, че избрахме президент. Ваше дело е, че направихте Закон за президента. Когато изберете президент, ще имате и такова дело, но мисля, че няма да се случи. Вижте, не може когато ние сме приели един нов, съвършено нов принцип, който да дава максимален размер на пенсиите, сега отново да правим изключение. Това просто е пълен абсурд. Доколкото получих информация, става въпрос за 13 души. От тези 13 души единият има 3 лв. по-висока пенсия. Е, голяма работа значи. С това ще дадем такъв знак на българските граждани, че просто нямам думи. Трябва да си спазваме логиката. Затова ви казвам, че в тази алинея става въпрос точно за изключенията за президент. Искам когато гласувате аз да знам, че вие знаете какво гласувате.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Прегласуване във връзка с процедурно предложение на народния представител Росица Тоткова за отпадане на ал. 3 в т. 32.
  Гласували 161 народни представители: за 54, против 90, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване § 3, така както е предложен от комисията.
  Гласували 174 народни представители: за 117, против 37, въздържали се 20.
  Параграф 3 е приет.
  Има два параграфа, по които няма никакви предложения.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Няма в галоп да ги гледаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ако все пак има добра воля в Народното събрание, можем да приключим за няколко минути.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: По § 4 и по § 5 няма предложения. Има предложение за нов § 5а, така че не е проблем сега да ви запозная със съдържанието на параграфи 4 и 5 – текстове на вносителя, подкрепени от комисията.
  “§ 4. В Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите в чл. 40 се създава ал. 5:
  “(5) Месечната добавка се изплаща от дирекциите “Социално подпомагане”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 5. В Закона за семейни помощи за деца се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 3 от Преходни и заключителни разпоредби ал. 1 се изменя така:”
  Текстът е даден в допълнение, защото технически беше изпуснат.
  “Ал. 5 се изменя така:
  В § 5, т. 1 се добавя текстът:
  (1) Контролът върху изплатените помощи по § 2, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 2 за периода до 1 януари 2004 г. се осъществява от органите на Националния осигурителен институт, а за помощите по § 2, ал. 2, т. 3 – от органите на Министерството на образованието и науката, които установяват нарушенията.”
  "Създава се § 3а:
  “§ 3а. Неизплатените месечни помощи за дете до навършване на 18 години и еднократните помощи при раждане на дете по реда на § 2, ал. 1, т. 1 и 2, и ал. 2, т. 1, 2 и 3 за периода до 1 януари 2004 г. се изплащат от дирекциите “Социално подпомагане”. Помощите могат да бъдат поискани в срок една година, считано от края на месеца, за който се отнасят.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по тези текстове? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 109, против 10, въздържали се 5.
  Тези параграфи се приемат.
  Има предложение на народния представител Росица Тоткова.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: “Създава се нов § 5а със следното съдържание:
  В чл. 4 на Закона за Комисията за финансов надзор се правят следните изменения:
  1. В чл. 4, ал. 3 думите “председателят и заместник-председателите” се заменят с “членовете”.
  2. Алинея 4 се заличава.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата – както вносителят на това предложение, така и други народни представители.
  Заповядайте, госпожо Тоткова.

  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Комисията за финансов надзор е натоварена с много сериозни функции и очакванията от нея са още по-сериозни. Затова аз предлагам членовете на Комисията за финансов надзор, за които няма ограничения такива, каквито има за председателя и заместник-председателя, да се изравнят. Тоест, всички членове на тази комисия да отговарят на изискванията за председател и заместник-председател на комисията.
  Чета това, което имат право да правят председателят и заместник-председателите на комисията – те не могат да извършват друга платена дейност, освен преподавателска или научна, или като членове на международни организации във връзка с дейността на комисията. Мисля, че тази възможност за работа на всички, които са в тази комисия освен председателя и заместник-председателите, е предостатъчна. За останалите трима членове на комисията пише, че не могат да бъдат в изпълнителната власт или за поднадзорно по смисъла на този закон лице.
  Уважаеми колеги, членовете на Комисията за финансов надзор получават… (Силен шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля да чуем аргументите на народния представител. Призовавам всички народни представители в залата да седнат на местата си. Това тук са сериозни аргументи! Уверявам ви!
  РОСИЦА ТОТКОВА: Членовете на комисията получават високо, да не кажа, много високо възнаграждение, защото не искам да акцентирам върху това. Но то е достатъчно високо. То е по-високо, отколкото на стоящите тук пред мен, на нас. Не е въпросът в това да се сравнява. Аз затова избягвам това, но тъй като е оценена по достойнство функцията, отговорностите, очаквания, аз мисля, че просто това е въпрос, който трябва да бъде уреден. Не може един човек, който е член на комисията просто да си работи някъде и от време на време да се явява и да взема тази заплата. Това означава, че ние подценяваме функциите, които са възложени на самата комисия. А тя има твърде много задължения, които трябва да извършва и, ако тези хора могат да бъдат на постоянен трудов договор някъде или нещо друго да правят, тогава аз се питам защо тази комисия не се сведе до председател и заместник-председатели? Как така може един член на такава отговорна комисия с толкова огромно възнаграждение, което съобразява отговорностите и неговия труд, сега да му се разрешава да работи къде ли не?
  И аз мисля, че това е нещо, което просто трябва да бъде поправено, защо е очевидно, как да се изразя, както казват шопите: “Законът е врата у поле!”. И тук сега се е отворила една врата и всеки един може да прави каквото му хрумне.
  Аз мисля, че трябва сериозно да се отнесете към този въпрос. Той не е ориентиран към функциите на комисията. Моите уважения, това са много сериозни функции, много отговорни, даже трудноразбираеми. Това са въпроси, които изискват висок професионализъм, висока компетентност от тези хора и им се гарантира всичко, което им е необходимо, за да си извършват работата, но мисля, че просто не може да се позволява такъв случай, в който такова отговорно и високо място да бъде запълвано с някакви други такива договори.
  И аз се обръщам към вас. Няма никакви уловки, които да ви притесняват. Можете спокойно да подкрепите предложението ми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, които искат думата? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова за създаване на нов § 5а.
  Моля, гласувайте. Както се казва: гласувайте по съвест!
  Гласували 136 народни представители: за 106, против 20, въздържали се 10.
  Предложението на народния представител Росица Тоткова е прието. (Ръкопляскания, весело оживление.)
  И сега сме на финала!
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА:
  “§ 6. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт с изключение на § 4 и § 5, т. 2, изпълнението на които се възлага на министъра на труда и социалната политика”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да видим и таблиците, но без да ги четем.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Няма да четем таблиците, но просто е необходимо приложение към чл. 8, т. 1, дадено в таблична форма, също изрично да бъде гласувано.
  Тук също има предложение към чл. 8, т. 1 – забележка 3 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата? Не виждам.
  Поставям на гласуване първо предложението на народния представител Росица Тоткова към чл. 8, т. 1, забележка 3 да се заличи. (Шум и реплики в залата.)
  Добре, но аз попитах… Все пак някой трябва да ми даде сигнал по някакъв начин, че желае да вземе думата.
  Отменете гласуването!
  Госпожа Тоткова има думата.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, моето предложение е свързано с един принцип, който беше възприет в осигурителната система. С промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване всъщност се въведе понятието “осигурителен доход”, което се различава от заплатата. Това доведе до две неща – първо, хората, които се осигуряват по така нареченото краткосрочно осигуряване за временна неработоспособност, се осигуряват на осигурителен доход, а получават обезщетение на работна заплата. Законът ги задължава да се осигуряват, примерно на заплата 300 лв., и те внасят вноски за 300 лв. Внасят вноски за безработица, за трудова злополука, за майчинство, за пенсия и т.н. За пенсии този доход се приема, когато се изчислява пенсията, обаче когато става въпрос за обезщетение за временна неработоспособност този доход не се приема, нищо, че хората внасят вноски. Те получават обезщетение на работната заплата. Това е първото отклонение.
  Казвам го това, защото второто отклонение се намира в забележка 2, където е записано, че когато един работодател осъществява дейност в две или три икономически дейности, определени в Кодекса за социалното осигуряване, той осигурява работещите в зависимост от преобладаващия брой хора, в определената икономическа дейност. И какво на практика се получава? Ако тези хора, които са в преобладаващата икономическа дейност, са с по-високи заплати, останалите, които, примерно, са в барчето на фирмата на една финансова къща, които получават по-ниски заплати и осигурителният им доход по тази таблица им е по-нисък, ще трябва да се осигуряват на този висок осигурителен доход само защото работят еди-къде си. И аз мисля, че това е огромна несправедливост. (Шум и реплики в залата.)
  И вие сега се приказвате!
  Господин председател, искам да ви кажа, че народните представители изобщо не се интересуват за това какво става в парламента.
  Аз виждам кой ме слуша. Благодаря ви за това, защото смятам, че това е огромна несправедливост, а вие не искате да чуете. (Шум и реплики в залата.) Просто не искате да чуете.
  И тъй като аз не мога да говоря с хора, които не искат да чуват, защото искам, когато водим спор да чувам насрещни мнения и да стигнем до най-доброто, просто спирам дотук.
  Но, това, което искам да ви кажа, е, че има една справедливост и тя не е от мен, от вас, от хората отвън. Тя е от един, който ни следи всички! Мислете за тази справедливост. И аз го казвам съвсем сериозно именно защото много съм обидена за начина, по който се отнасяте към тези въпроси, касаещи всеки божи ден на всеки български гражданин!


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на госпожа Тоткова.
  Други народни представители желаят ли да вземат отношение по този проблем? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова – приложението към чл. 8, т. 1, забележка 3 се заличава.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 131 народни представители: за 32, против 91, въздържали се 8.
  Поставям на гласуване § 6, който не сме гласували, заедно с приложението – таблица към чл. 8, т. 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 112 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 4.
  Този параграф заедно с приложението е приет, а с това и Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
  Бих искал да благодаря на всички народни представители, които са в залата, въпреки времето, въпреки спирането на часовника и участваха активно в приемането на този закон.
  Нека да благодарим и на председателя на Комисията по бюджет и финанси.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Аз също благодаря на всички и моля членовете на Комисията по бюджет и финанси да останат тук, в залата за едно бързо съгласуване на текстовете, които днес бяха отложени по Закона за акцизите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Искам само да направя едно съобщение, защото няма да чета целия парламентарен контрол така, както е прието.
  Утре ще има парламентарен контрол във времето от 11,00 ч. до 14,00 ч. Деветима министри ще отговарят. Това съобщение е изпратено до всички парламентарни групи, така че всеки един може да види подробности около утрешния парламентарен контрол.
  Още веднъж ви благодаря.
  Утре от 9,00 ч. продължаваме нашата работа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 16,28 ч.)  Председател:

  Огнян Герджиков


  Заместник-председатели:

  Камелия Касабова

  Любен Корнезов
  Секретари:
  Величко Клингов

  Наим Наим

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на член на Централната избирателна комисия

  Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

   Последни заседания