Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 12 април 2002 г.
Открито в 9,06 ч.


12/04/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Благовест Сендов

  Секретари: Величко Клингов и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, позволете ми в началото да отбележа един приятен повод и да поздравя най-сърдечно народния представител Рамадан Аталай, който се е родил днес, на Деня на космонавтиката! (Ръкопляскания.) Да му пожелаем да бъде жив и здрав, лични успехи и щастие!
  Уважаеми народни представители, на основание чл. 40, ал. 5 си позволявам да направя едно предложение за разместване в дневния ред спрямо първоначално приетата програма - да продължим с първо четене на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта и след това да преминем на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчнопроцесуалния кодекс.
  Така че ви моля, уважаеми народни представители, гласувайте направеното предложение за тази промяна в дневния ред.
  Гласували 132 народни представители: за 131, против няма, въздържал се 1.
  Приема се. Благодаря.
  За процедурно предложение има думата господин Владимир Дончев.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя предложение от името на Парламентарната група на НДСВ да бъде обявено извънредно заседание във вторник, 16 април, от 14,00 ч. с точка единствена: Разглеждане на второ четене законопроект за класифицираната информация.
  Тъй като виждам реакция от залата, искам да направя едно изявление в тази насока. Вероятно е известно на голяма част от народните представители, че завчера Румъния прие консенсусно за 20 минути аналогичния закон, който е изключително важен във връзка с процеса ...
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Ама че аргумент!
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Явно, че ще трябва да водя диалог с Вас, господин Корнезов, специално по този въпрос. Опозицията оттегли всички свои предложения от трите комисии и този закон действително беше приет консенсусно за 20 мин. в Румънския парламент. Това действие на Румънския парламент и приемането на този закон действително в момента се отчита. И с оглед на посещението на нашия външен министър в следващата седмица в Брюксел аз смятам, че е изключително важно този закон да влезе за разглеждане в пленарна зала.
  Това са мотивите ми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  За противно предложение има думата господин Бакалов.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Дончев, Законът за класифицираната информация в Румъния е приет много отдавна. А онзи ден в Румъния приеха стратегия за присъединяване към НАТО. Не правете тази грешка - за стратегията и Закона за класифицираната информация. Това, което Вие предлагате, за 20 минути да се приеме тук нашият Закон за класифицираната информация, просто не може да се случи. Защото Законът за класифицираната информация касае само и единствено информацията за НАТО. Докато в България Законът за класифицираната информация касае информацията и за НАТО, и за бившите служби на Държавна сигурност, и за настоящите. Така че няма нищо общо едното с другото. Ако законът беше направен само и единствено за НАТО, да, може би щеше да стане. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов. Да приемем ли това като противно процедурно предложение?
  ЙОРДАН БАКАЛОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, има направено процедурно предложение за извънредно заседание с една-единствена точка от дневния ред - Второ четене на законопроекта за класифицираната информация. Има направено и противно процедурно предложение.
  Моля, гласувайте процедурното предложение във вторник, 16 април, от 14,00 ч. да се проведе извънредно заседание на Народното събрание.
  Гласували 159 народни представители: за 92, против 56, въздържали се 11.
  Предложението се приема.

  Преминаваме към програмата за днес:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
  Вчера са представени докладите на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и е направено изказването на госпожа Нонка Матова като вносител на единия от законопроектите. Бих искал да помоля да бъдат представени и останалите два законопроекта от техните вносители. Следващият законопроект е с вносители госпожа Весела Лечева, Мария Гигова, Наим Наим и Николай Николов.
  Госпожа Лечева, Вие ли ще представите законопроекта? Заповядайте.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Аз искам само с няколко думи да конкретизирам предложението на вносителите за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, като предварително искам да ви кажа, че ми се ще да го свържа с европейските изисквания и критерии, тъй като това е основен мотив във всички законопроекти и водещо начало на всички закони, които се приемат в днешно време в Народното събрание. Но аз бих ги включила само в две основни направления, тъй като основното направление според мен е единствено това - да бъде спазен основният принцип на демокрацията, върховенството на закона.
  Друг критерий, според който ние би трябвало да се съобразяваме в необозримото бъдеще, според мен това ще бъде една качествена подготовка на интелектуалната инфраструктура, където нивото на физическото възпитание, дееспособност и здравословно състояние ще бъде голям основен ефект.
  Разбира се, като загрижени за спорта в България и осъзнавайки, че след последните пет години сега действащият закон в България не оказва нужното положително въздействие върху състоянието на спорта, към комисията беше създадена работна група, която да направи анализ на сега действащия закон и да набележи основни мерки и законодателни инициативи в тая посока с решаване на основните проблеми в спорта. Като част от основните проблеми бяха поставени именно свързаните с ученическия спорт, липсата на процес физическо възпитание във ВУЗ-овете, лицензионният режим от страна на федерациите и Държавната агенция за младежта и спорта и разбира се ред други проблеми.
  Основните мерки, които се съдържат в нашето предложение, са следните: да отпадне лицензионният режим и лицензирането от страна на държавната администрация към спортните клубове и това да се предостави на спортните федерации; да се заложат дефинитивни текстове относно часовете по физическо възпитание в средните училища, тъй като Наредба № 6 от 2001 г. намалява часовете за физическо възпитание в началните класове от 4 на 2 и това буди тревога у нас, народните представители, именно към съкращаване процеса физическо възпитание. Друго конкретно предложение, свързано с нашия проект, това е възстановяването на процеса по физическо възпитание във ВУЗ-овете, тъй като ние счетохме, че малките бюджети, липсата на спортна база доведоха до липсата на такъв в някои от ВУЗ-овете. В тая връзка ние предлагаме минимален хорариум часове по физическо възпитание във ВУЗ-овете.
  Друго основно предложение, което се съдържа в нашия законопроект, беше повишаването на ранга на институцията, оторизирана да изпълнява държавната политика в областта на спорта, а именно трансформирането на Държавната агенция в Министерство на спорта, ясно съзнавайки, че това е в прерогативите на министър-председателя. Впоследствие беше вкаран и проект на Министерския съвет, който съдържа точно това предложение, а именно преструктуриране на Държавната агенция в Министерство на спорта.
  Бяха предложени и конкретни мерки в прозрачността и правната уредба на професионалния спорт, а именно професионалния футбол, като се предлага да отпадне задължителното изискване да бъдат регистрирани като акционерни дружества. Предлагат се текстове, подобряващи управлението и контрола по режима на използването на спортните бази, както и по отношение подготовката и квалификацията на спортни специалисти.
  В заключение искам да кажа, че някои от добрите текстове в сега действащия закон не бяха прилагани. Затова ние предлагаме в закона да бъде включен и Правилник за приложение на Закона за спорта.
  Това са накратко някои от аспектите, които залагаме в нашия проект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, като се надяваме, че това ще бъде една стъпка напред, а именно в положителна насока, без да претендираме за някаква съвършеност, тъй като общо заключение на работната група беше, че е нужен нов Закон за физическото възпитание и спорта. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Лечева.
  Бих помолил министър Моллов да представи законопроекта на Министерския съвет.
  Заповядайте, господин министър.
  МИНИСТЪР НЕЖДЕТ МОЛЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, позволете да представя на вашето внимание законопроекта за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта. Този проект предвижда функциите на Държавната агенция за младежта и спорта да се поемат от Министерство на младежта и спорта, а правомощията на председателя на агенцията - от министър на младежта и спорта. Практиката по прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта, в съответствие с който е създадена Държавната агенция за младежта и спорта, показва трудности в осъществяването на функциите на агенцията, произтичащи от мястото и структурата на изпълнителната власт. Това пречи на постигането на целите на закона и на пълноценното осъществяване на правителствената политика и нейните приоритети.
  В своята програма Министерският съвет отделя специално внимание на въпросите, свързани с младежта и спорта. За тяхното решаване като отделно направление в изпълнителната власт е необходимо да се създадат условия за пълноценно осъществяване на всички дейности, свързани с развитието на младежта и спорта в страната. Това е въпрос от първостепенна важност за нас. От неговото решаване зависи изпълнението на правителствената програма в тази област.
  Възприемането на посочените съображения налага извода, че органът на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика по физическото възпитание, младежта и спорта, следва да бъде министър и да ръководи отделно министерство. По този начин той ще стане член на Министерския съвет и ще може да участва пряко в държавното управление и в провеждането на държавната политика в тази насока.
  Тъй като Законът за физическото възпитание и спорта възлага функции на Държавната агенция за младежта и спорта и правомощия на нейния председател, в случая не е достатъчно Народното събрание да приеме решение за създаване на Министерство на младежта и спорта и избиране на министър на младежта и спорта по предложение на министър-председателя в съответствие с чл. 84, т. 7 и 6 от Конституцията, а е необходимо едновременно с това да бъдат направени, произтичащи от създаването на министерство и закриването на Държавната агенция за младежта и спорта, промени в Закона за физическото възпитание и спорта и в законите, които съдържат уредба във връзка със съществуването на агенцията.
  Предлаганите изменения са свързани единствено с органа, който ще осъществява държавната политика по въпросите на физическото възпитание, младежта и спорта и не засягат съществото на законовата уредба. Считаме, че на този етап и преди създаването на министерство и избирането на министъра не би следвало да се правят концептуални промени в закона, за да се даде възможност на бъдещия министър на младежта и спорта и на неговия екип да предложат необходимите според тях изменения и допълнения в цялостната законодателна уредба на тази материя.
  Призовавам ви да приемете този вариант на Закона за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Моллов.
  Уважаеми народни представители, имате думата по трите законопроекта.
  Заповядайте, господин Праматарски.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Уважаеми господин председател, уважаем господин министър, уважаеми колеги народни представители!
  Вземам думата, не за да се изказвам по съществото на трите проекта и да подкрепя един или друг от тях, а за да въведа малко яснота, която ми се струва, че ще ориентира в някаква степен народните представители.
  В комисията много дълго време се работи по тези три законопроекта - и по проекта на госпожа Матова, и по проекта, който беше разработен от група народни представители - членове на комисията, и в края на своята работа и по проекта, който Министерският съвет ни представи.
  Аргументите, които чухме тук от изложението на уважаемия господин министър, ги чухме и в нашата комисия, така че пред народните представители има една дилема, която може би по-скоро е дилема на мнозинството. Тя се състои в следното. Проектите, които са представени, особено този на работната група, в която с консенсус бяха приети някои от текстовете поне за първо четене, а за второ може би ще има един по-сериозен дебат текст по текст, представлява един опит да се запълнят някои празнини, които съществуват в уреждането на тази материя, в правоотношенията във връзка с развитието на спорта и проблемите на младежта в България.
  От друга страна от Министерския съвет, който внесе своя законопроект, бяха изтъкнати аргументи, които и днес чухме в това заседание, в които, разбира се, има някаква логика, а то е да се даде възможност, след създаване на министерството, след назначаване на титуляр, да бъде направен отново един преглед на тази материя и вече съответният отговорен министър - член на кабинета, да предложи отново на комисията тези изменения. Ако ние не приемем този вариант, това означава, че наистина ръководството, което ще бъде избрано на Държавната агенция, няма да може да прави такива промени в близко време, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е едно сериозно изпитание, бих го нарекъл, и за ръководството, и за народните представители да се избере единият от тези варианти.
  На мен ми се струва, че това се усложнява още повече от един проблем, който не беше своевременно решен.
  Уважаеми господин председател, не знам дали до Вас е стигнало това решение на Министерския съвет за създаването на министерство, което обаче още не е минало през пленарната зала. Така че решение по този въпрос за упражняване на конституционните права на министър-председателя все още няма. Струва ми се, че тук колегите юристи също трябва да вземат отношение по този въпрос - дали не е редно, преди да приемем един от тези три проекта на първо четене, все пак да бъде гласувано това решение по чл. 84, т. 7 от Конституцията за създаването на самото министерство.
  Така че всеки един от народните представители трябва да прецени с гласуване кой от тези проекти да приемем, тъй като ясно е, че не можем да приемем и трите законопроекта и трябва да се ориентираме и подкрепим една от логиките. Едната от тях е да се направят тези промени, независимо от това дали има или няма министерство, дали то ще бъде прието с решение, което е представено от Министерския съвет, или с този законопроект, от една страна, и, от друга страна, да се прецени да се приеме ли примерно проектът, който е разработен от работната група, или да се приеме вариантът, който е разработен от Министерския съвет.
  Държах да направя това пояснение, защото наистина единият или другият вариант създава различни отношения оттук нататък във времето с оглед именно на създаване на Министерство на младежта и спорта. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Праматарски.
  Госпожа Мария Гигова има думата.
  МАРИЯ ГИГОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително, че на вашето внимание са предложени три законопроекта, които идват съвсем навреме и които ще дадат възможност на българския спорт да вземе глътка въздух.
  Аз не мога напълно да се съглася с аргументите, които господин Праматарски изложи тук пред вас, защото ние бяхме свидетели на един друг законопроект, който беше приет преди да се създаде министерство, и това беше законопроектът за енергетиката, ако можем да си припомним този момент.
  От друга страна, аз изтъкнах и следните аргументи пред парламентарната ни група. Във връзка с предлагания законопроект от Министерския съвет и този на групата народни представители, които бяха утвърдени от Комисията по въпросите за младежта и спорта, ние работим фактически по един и същи проблем, т.е. създаването на Министерство на младежта и спорта. Ако погледнете законопроектите, ще видите, че в законопроекта на работната група, която предложи нашият законопроект на комисията, в него се включва изцяло този законопроект, който се предлага от Министерския съвет. От друга страна, аз не виждам никаква пречка да бъде приет този законопроект на комисията, защото това не би създало никакъв проблем на бъдещия министър, който и да било той, да върши своята работа по-качествено и по-добре. Напротив, аз смятам, че в законопроекта, който се предлага от групата народни представители, се влагат много нови неща, които ще освободят и ще създадат една по-добра база за действие на бъдещия министър на младежта и спорта.
  Ето защо аз ви предлагам да приемем на първо четене и трите законопроекта и след това ще имаме възможност да дадем един обобщен законопроект, който да бъде приет от комисията и предложен на второ четене на вашето внимание.
  Още веднъж подчертавам, че всички предложения, които се правят във втория законопроект на комисията, той предлага някои нововъведения в Закона за спорта, които ще улеснят работата на бъдещото Министерство на младежта и спорта. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Гигова.
  Заповядайте, госпожо Матова.
  НОНКА МАТОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Пред вас са три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. И трите законопроекта се допълват един друг. Те са различни. В тази връзка първият законопроект дава сентенцията, същината на спорта. Спортът осъществява следните функции: образователна, здравна, социална, културна и възстановителна. В законопроекта се визира възстановяване като нова категория на обединение на спортните клубове. С това се цели възстановяването на масовия спорт и даване на направление на развитие на спорта от детско-юношески към високо спортно майсторство, както и възстановяване и изпълване със съдържание на младежките дейности и клубове, пречупени през призмата на спорта. По този начин се цели възстановяването на спорта чрез покриване на определени територии, тъй като в момента има клубове, които са членове на спортни федерации и могат да не покриват никаква територия. Получава се възможност те да бъдат елитарни, както се разкрепостяват и лицензионните режими чрез разделянето им. Лицензионният режим се предлага да остане за национални спортни организации, както и за федерации, а регистрационният режим за детско-юношески спортове и за клубове, които регистрират долните възрастови групи на спорта, с други думи масов спорт.
  Тъй като в законопроектите се визира и редът, по който ще се ползва базата, както и редът, по който ще се изпълнява спортът в Министерството на отбраната и другите министерства и ведомства, които имат въоръжени сили, както и собствеността върху базата, която изчиства редица проблеми, които в момента съществуват като собственост, визирам общинска територия и държавен обект върху тази територия, аз апелирам към вас трите законопроекта да бъдат приети. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Матова.
  За реплика думата има господин Александър Праматарски.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (ПСОДС): Уважаеми господин председател! Използвам процедура за реплика всъщност, за да направя едно пояснение във връзка с изказването на госпожа Гигова. Аз не съм против това да се създаде министерство, в никакъв случай. И ако трябва да бъда съвсем точен, подкрепям законопроекта, който е разработен от работната група, защото той е най-пълен и най-точен в сравнение с останалите законопроекти, които в известна степен са инкорпорирани като текстове в този.
  Но в началото това, което казах, държа да го повторя, е, че има разминаване във волята на единия от вносителите, а именно Министерския съвет, и волята, която беше изразена в комисията. Това казвам. Иначе като законопроекти този, който е разработен от работната група, е доста по-пълен, макар че не обхваща всички проблеми и сигурно по-нататък във времето ще се наложи да се правят допълнителни промени в тази материя. Но това наистина е факт - Министерският съвет има една воля, работната група, която създаде този законопроект, има съвсем различна воля. Аз това казах. Иначе и в двата законопроекта има предвидено създаване на министерство, което е добро, положително, ще даде възможност на бъдещия министър да участва в заседанията на Министерския съвет, да бъде първостепенен разпоредител на бюджетни средства, макар да сме наясно, че това ще бъде в рамките на тази бюджетна година в тоя бюджет. Така че възможностите няма да бъдат кой знае колко големи. Но все пак това издига ранга на агенцията в министерство.
  Това имах предвид, когато казах, че има наистина да се помисли по този въпрос. И пак казвам, не знам дали това е по-правилното - със закон да се създаде министерство - след като вече има депозирано решение на Министерския съвет за създаване на такова министерство. Примерно, ако не сега, преди първото четене и приемането на един от законопроектите, то поне между двете четения този въпрос да бъде решен. Защото в Конституцията е казано изрично: само и изрично министър-председателят е този, който може да предлага персонални и структурни промени в Министерския съвет. Така че някак си тук звучи неестествено, макар че аз съм воден от разбирането, че парламентът е висшата институция. Но в Конституцията е казано: това е изключително право на министър-председателя да преценява. Струва ми се даже в известна степен, че е некоректно парламентът със закон да задължи министър-председателя да направи една структурна промяна в Министерския съвет.
  Просто поставям това на вниманието и на ръководството на парламента. Нека този казус да бъде решен по един ясен начин. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Праматарски.
  Има ли други желаещи да вземат думата. Не виждам.
  Преминаваме към гласуване на трите законопроекта.
  Първо подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта с вносител Нонка Матова.
  Моля, гласувайте законопроекта с вносител Нонка Матова.
  Гласували 131 народни представители: за 96, против 26, въздържали се 9.
  Първият законопроект е приет.
  Благодаря ви.
  Подлагам на гласуване законопроекта с вносители народните представители Весела Лечева, Мария Гигова, Наим Наим и Николай Николов.
  Моля, гласувайте този законопроект.
  Гласували 138 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 2.
  Приема се и този законопроект.
  Подлагам на гласуване последния законопроект - законопроекта с вносител Министерският съвет.
  Моля, гласувайте този законопроект.
  Гласували 133 народни представители: за 104, против 21, въздържали се 8.
  Приема се и този законопроект.
  И трите законопроекта са приети, което ще даде възможност за тяхното обединяване.

  Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от приетия от нас дневен ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
  Искам да поканя председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Иван Искров да представи законопроекта на второ четене.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Използвам случая да напомня на уважаемите народни представители, че в понеделник е последният ден за подаване на данъчните декларации по Закона за облагане доходите на физическите лица.
  Правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати заместник-министърът на финансите господин Гати Ал Джебури, главният данъчен директор господин Николай Попов и директорът на "Данъчна политика" в Министерство на финансите господин Стоян Марков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Моля, гласувайте процедурното предложение да бъдат поканени в залата господата, които бяха посочени.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
  Моля квесторите да поканят господата.
  Господин Искров, заповядайте. Имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
  "Закон за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Става дума за заглавието на закона. Предполагам, че няма възражения. То не би могло да бъде и по-различно.
  Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
  Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
  Заглавието се приема.
  Господин Искров, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 1 от законопроекта са постъпили две предложения.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип.
  Постъпило е предложение от народните представители Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска и Нина Радева.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага към ал. 2 след думата "директор" да се добави "както и по инициатива на данъчен орган, когато това е предвидено в закон".
  Постъпило е предложение и от народния представител Георги Пирински.
  Тъй като не се подкрепя цялото предложение, ще го прочета, уважаеми колеги.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Оттеглям онази част, която не се подкрепя от комисията.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Неподкрепените т. 1 и 3 от предложението се оттеглят, а т. 2 е подкрепена.

  Чета окончателния текст на § 1, подкрепен от комисията:
  "§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Сведения, съставляващи служебна тайна, могат да се разкриват по писмено искане на друг данъчен орган във връзка с осъществяване на правомощията му по този кодекс при условия и по ред, определени от главния данъчен директор, както и по инициатива на данъчен орган, когато това е предвидено в закон."
  2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
  "(3) Извън случаите по ал. 2 сведения, съставляващи служебна тайна, могат да се разкриват само въз основа на писмено съгласие на данъчния субект или по решение на съда.
  (4) Съдът може да постанови разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна, по мотивирано искане на:
  1. прокурор или следовател - във връзка с образувана предварителна проверка или започнато наказателно производство;
  2. министъра на вътрешните работи, главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директор на Национална служба "Сигурност", директор на Национална служба "Полиция", директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност", директор на регионална дирекция на вътрешните работи - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закон правомощия.
  (5) Окръжният съд по местонахождение на териториалната данъчна дирекция се произнася по искането с мотивирано определение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя данъчния субект, по отношение на който се разкрива служебната тайна, обхвата на конкретните индивидуализирани данни за него, съгласно § 1, т. 1 от "Допълнителните разпоредби" и срока за разкриване на сведенията. Определението не подлежи на обжалване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Пирински, имате думата.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, във връзка с последното изречение на новата ал. 5: "Определението не подлежи на обжалване.", просто искам да обърна вниманието Ви върху тази постановка. В третото предложение, което съм направил по този член, е предвидено обратното, че решението на съда подлежи на обжалване пред горестоящата инстанция или съд.
  Съзнавам, че въпросът е обсъждан както в работната група, така и при дискусиите в Бюджетната комисия, но по-скоро като въпрос и към Вас, и към колегите - дали е уместно да преценим още веднъж възможността за преглед на взето решение? Очевидно процедурата е твърде ускорена - в срок от 24 часа се предвижда определение, без да се спира самото изпълнение на взетото решение. Дали от чисто юридическа и процедурна гледна точка е коректно да се вмени, да се постанови такава норма, която изключва повторна преценка пред съда на обосноваността на това решение? Това е въпросът ми. Благодаря Ви, господин председателю.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Ако мога да си позволя, само с две думи ще отговоря на въпроса принципно. Волята на законодателя е определяща. Няма никаква пречка той да определи дали едно определение да бъде обжалваемо или необжалваемо. В процеса са известни случаи както на обжалваемо, така и на необжалваемо определение. Така че няма пречка, въпросът е каква да бъде волята на законодателя в конкретния случай.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Моля господин Искров да обоснове още веднъж решението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Други желаещи за изказване има ли? Заострям вниманието върху въпроса, който повдигна народният представител Георги Пирински.
  Господин Искров, ще вземете ли отношение по този въпрос?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Доколкото си спомням, господин председателю и уважаеми колеги, беше доста дискусионно дали подлежи разкриването на служебна тайна пред тези допълнителни органи. Доста дълга дискусия имаше. И единственото притеснение на колегите народни представители, които не подкрепиха предложението за обжалваемост, както и на данъчната администрация, както и на министър Петканов, който беше при обсъждането на този текст, беше да не се получи един безкраен низ от обжалвания и дела, тъй като никой не обича да му пипат в персоналните данни, особено данъчни. Някой път това се налага и поради тази причина се предвижда този ред. Може да се блокира действието на тази разпоредба, да се обезсмисли. Нещо такова беше обосновката при дискусиите.
  Така че аз ви предлагам да се подкрепи текстът така, както беше изчетен и беше подкрепен от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Други желаещи по § 1 от законопроекта има ли?
  Господин Пирински, държите ли да се гласува тази т. 3?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Бих предложил да я гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, поддържате Вашето предложение специално по т. 3.
  Няма други желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Пирински само в т. 3, която засяга т. 5 за обжалваемост на определенията.
  Гласували 112 народни представители, за 39, против 67, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте целия текст по § 1 в редакцията, подкрепена от комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 7.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Постъпило е предложение на народния представител Георги Пирински - в § 2 т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
  "§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо, думите "за издаване на данъчен акт" се заменят с "в Закона за административното производство за издаване на административен акт".
  2. В ал. 3 накрая се добавя "по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд. Ръководителят на съответното ведомство може да упълномощи органи, горестоящи на органа, издал акта, които да разглеждат по същество и да се произнасят по актовете за публични вземания. Заповедта за упълномощаване се обнародва в "Държавен вестник". В тези случаи на делегиране на права обжалването на актовете е по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 2?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други бележки? Няма.
  Моля, гласувайте § 2.
  Гласували 124 народни представители, за 116, против няма, въздържали се 8.
  Параграф 2 е приет.
  Моля, докладвайте § 3.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя, а текстът е:
  "§ 3. В чл. 17 се създава ал. 6:
  "6. В случай, че вземането е установено, но актът не е влязъл в сила, то се включва под условие в списъка на приетите от синдика вземания и се удовлетворява по реда на чл. 725, ал. 1 от Търговския закон, освен ако в данъчен закон е предвидено друго".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По § 4 също няма колизии, моля да го прочетете. Има Ваше предложение, което е прието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, господин председател.
  По § 4 са постъпили две предложения - на народните представители Искров, Чилова, Дренска, Радева и на народния представител Пирински. И двете са подкрепени по принцип от комисията.
  Комисията предлага окончателен текст на § 4:
  "§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  "3. Чуждестранните юридически лица, клон или търговско представителство и неперсонифицираните дружества, които: осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база; получават доходи от източник в страната; извършват подлежаща на облагане с данъци дейност; притежават имущество в страната".
  2. В ал. 2 след думите "неперсонифицираните дружества" се добавя: "и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване", а след думата "вземанията" се поставя запетая и думите "и обжалването" се заменят с: "обжалването и административно-наказателната отговорност"."
  По § 5 е постъпило предложение на народния представител Пирински.
  Комисията подкрепя предложението на господин Пирински и на вносителя и предлага следния окончателен текст за § 5:
  "§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) В случаите на заличаване от търговския или друг регистър при съответния съд на едноличен търговец или прекратяване на юридическо лице, данъчната администрация се уведомява преди внасянето на съответното искане за това в съда".
  2. В ал. 5 след думите "публични вземания" се поставя точка и текстът до края се заличава".
  Постъпило е предложение на комисията за нов § 5а:
  "§ 5а. В чл. 23, ал. 1, т. 1 след думата "данъци" се добавя "както и за наличието или липсата на други обстоятелства по този кодекс"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по параграфи 3, 4, 5 и 5а? Не виждам. Моля да ги гласувате заедно.
  Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 6 е постъпило предложение от народния представител Георги Пирински:
  В чл. 28, ал. 1, т. 14 и 15 думите "специална регистрация" се заменят със "служебна регистрация".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага следната редакция:
  "§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават точки 12, 13, 14 и 15:
  "12. датата на данъчна регистрация;
  13. датата на прекратяване на данъчната регистрация;
  14. датите на специална регистрация;
  15. датите на прекратяване на специалната регистрация".
  2. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки уведомяват в 7-дневен срок данъчната дирекция по място на данъчна регистрация на данъчните субекти по чл. 29, ал. 3 за откритите или закритите от тях банкови сметки".
  3. Създава се ал. 5:
  "(5) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки предоставят информация за откритите или закритите банкови сметки на данъчните субекти, непосочени в ал. 4, при мотивирано искане от териториалния данъчен директор. Информацията се предоставя в 7-дневен срок от получаване на искането"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По § 6, господин Пирински, желаете ли да се обосновете?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Това е техническа редакционна бележка. Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други бележки по този параграф? Няма.
  Моля да гласувате текста на § 6 така, както се предлага от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 7 е постъпило предложение от народния представител Пирински:
  В чл. 29, в новата редакция на ал. 2, думите "данъчен адрес" да се заменят с "кореспондентен данъчен адрес".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който изчитам, уважаеми колеги, като окончателен текст:
  "§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Данните за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по ал. 3, се вписват в данъчния регистър с подаване на данъчната декларация по реда и в сроковете, установени в съответния данъчен закон. В данъчната декларация лицето посочва и данъчен адрес за връзка с данъчната администрация".
  2. В ал. 3:
  а) думите: "точки 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 и ал.2" се заменят с: "точки 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 и ал. 2 в 14-дневен срок от възникване на задължението";
  б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
  в) в т. 5 след думата "дружества" се добавя "и осигурителните каси";
  г) в т. 7 думите: "когато дейността се извършва на повече от едно място - в териториалната данъчна дирекция по мястото на управление" се заменят с: "когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност на територията на страната чрез повече от едно място на стопанска дейност - в териториалната данъчна дирекция по местонахождение на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от териториалните данъчни дирекции по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице - в случай, че възникват едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай, че чуждестранното лице не упражни избор се счита, че дейността е подлежала на данъчна регистрация в териториалната данъчна дирекция, която първа извърши процесуално действие по установяване на данъчните му задължения за извършваната дейност чрез място на стопанска дейност";

  д) създават се т. 8 и 9:
  "8. чуждестранните юридически лица, придобили недвижим имот и непопадащи в т. 6, 7 или 9 - в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота; в случай, че едновременно се придобият повече от един имот - в една от териториалните данъчни дирекции по местонахождението на имота по избор на чуждестранното лице;
  9. чуждестранните юридически лица, за които е възникнало право или задължение за регистрация по материален данъчен закон, които не разполагат с обект на територията на страната - в Териториалната данъчна дирекция - София."
  3. Създава се нова ал. 4:
  "(4) Данъчен субект, който е данъчно задължено лице по силата на материален данъчен закон и за когото не може да се установи мястото за подаване на декларацията съгласно алинеи 2 и 3, подава декларация в Териториалната данъчна дирекция - София."
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  5. Създава се ал. 6:
  "(6) Служебно вписване на данни в данъчния регистър за лицата по ал. 3 се извършва с протокол по чл. 101 въз основа на вписвания в други официални (публични) регистри или извършени констатации след проверка на данъчен орган."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, само с една дума да обясня какъв е смисълът на прилагателното "кореспондентен", въпреки че може би самата дума на български не звучи достатъчно ясно. Става дума по принцип за следното. Много е слаба засега все още културата на общуване между данъчната администрация и данъчните субекти чрез писмена кореспонденция. Много е влязло в традицията на това общуване реденето по опашки, отиването на крак да се вземат едни или други формуляри. Няма я тази практика на кореспондиране между администрация и субекти чрез редовна кореспонденция, което според мен е нормалната практика в една съвременна държава.
  Ето защо си позволих да направя това допълнение в новата ал. 2, изречение второ, където се казва, че лицето посочва и данъчен адрес, да бъде "кореспондентен данъчен адрес", което, от една страна, ангажира и самото данъчно задължено лице, когато посочва адрес и когато данъчната администрация се стреми да влезе във връзка с него на този адрес и се окаже, че го няма там, да носи и съответната доста по-сериозна отговорност. От друга страна, да отпаднат много от случаите, когато е от интерес за лицето данъчната администрация да влезе във връзка с него, но тя казва, че лицето го няма на този адрес.
  Взаимното задължение за кореспондиране ми се струва, че си заслужава да бъде отбелязано. Разбира се, това не е въпрос, от който данъчната дисциплина чак толкова пряко ще се повлияе, но исках да обясня защо ми се струва, че е добре да започне да влиза този елемент в данъчния процес. Поради тази причина бих помолил да подложите на гласуване предложението ми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, разбира се.
  Други бележки има ли?
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Може би още в самото начало трябваше да кажа, че този закон е много технологичен, в него почти няма политика, така че всичко, което е било обсъдено като добро от предложенията на господин Пирински или други народни представители, е било прието. Не си спомням конкретно защо беше отхвърлено това му предложение, но явно е имало добри аргументи за това.
  Пледирам да подкрепим предложението на комисията, тоест да не се подкрепя предложението на господин Пирински, а текстът на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Подлагам на гласуване предложението на господин Пирински думите "данъчен адрес" да се заменят с "кореспондентен данъчен адрес".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 123 народни представители: за 31, против 91, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате оригиналния текст на § 7.
  Гласували 122 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По следващите два текста няма предложения. Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
  "§ 8. В чл. 33, ал. 3 думите "и в новата" се заменят с "в новата" и накрая се добавя "и в тридневен срок изисква цялото данъчно досие на данъчния субект от териториалната данъчна дирекция по предходна регистрация, която го изпраща в 14-дневен срок от поискването".
  § 9. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите "търговското дружество" се заменят с "юридическото лице".
  2. В т. 3 след думата "дружества" се добавя "и осигурителните каси".
  3. Създава се т. 4:
  "4. прекратяването на юридическо лице с влязъл в сила акт на компетентен орган."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по параграфи 8 и 9? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 122 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 2.
  Параграфи 8 и 9 са приети.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 10 е постъпило предложение от народния представител Георги Пирински - в чл. 36 се създава нова ал. 8:
  "(8) Данъчният орган уведомява един път годишно до 30 март следващата отчетна година за преведените и дължимите данъци и такси, отразени в данъчната сметка към 31 декември предходната година."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя:
  "§ 10. В чл. 36, ал. 7 думите "в случаите, когато това е предвидено със закон" се заличават и накрая се добавя "в 7-дневен срок от постъпване на писменото искане".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, и това предложение беше обсъждано в комисията, в работната група. Съгласен съм с това, което каза господин Искров, че по този законопроект дискусиите бяха неполитизирани и изцяло обективни и от гледна точка на най-доброто функциониране на данъчния процес.
  Защо все пак си позволявам да привлека вниманието ви и към този текст? Това е все в тази насока на въвеждане на практики, които в други данъчни администрации се считат за повече или по-малко стандартни. Представителите на Главна данъчна дирекция, които участваха в заседанието на Бюджетната комисия, настояха, че в сегашните условия подобно изискване е и технически на практика неосъществимо, но поставиха под въпрос и дали въобще следва да се търси развитие в тази насока - Данъчната дирекция да изпрати до 30 март на текущата година справка какво сте платили и какво не сте платили до 31 декември на предходната година. Според мен, господин председателю, все пак това е практика, към която би следвало да се стремим. От онова, което поне аз научавам за функционирането на една дирекция, на практика се оказва, че в отделните служби на дирекцията такава информация има. И когато гражданинът отиде да си направи справка, той трябва да отиде в поне две служби на дирекцията и да си направи тази справка - колко дължи и колко е платил.
  Имайки предвид, че се изгражда информационна система, която би трябвало да свърже отделните звена в една дирекция, която би трябвало да дава възможност за такъв общ поглед върху състоянието на данъчната сметка на един данъчен субект, според мен такава практика следва да бъде въведена и то не в историческа перспектива, а в следващите години. Ето защо бих Ви помолил, господин председателю, все пак да подложите на гласуване това предложение - и за да бъде фиксирано то в протокола като предложение, по което е станала макар и кратка дискусия, и като едно напомняне, че този въпрос стои и към него би трябвало да се върнем може би на следващ етап в работата по данъчно-процесуалното законодателство. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други бележки има ли по § 10? Не виждам.
  Моля да гласувате предложението на народния представител Георги Пирински, което току-що беше изложено.
  Гласували 129 народни представители: за 40, против 88, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате съдържанието на § 10 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 127 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 19.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председателю, при положение че народните представители Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска и Нина Радева си оттегляме предложението по § 15, който не е подкрепен от комисията, предлагам да прочета параграфи от 11 до 17 включително.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 11. В чл. 42 ал. 4 се изменя така:
  "(4) Когато декларации и други документи се изпращат по електронен път, за дата на приемане се счита датата на изпратеното електронно съобщение при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис."
  § 12. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4:
  а) след думата "свидетел" се поставя запетая и се добавя "който не е данъчен служител";
  б) създава се изречение трето:
  "В този случай съобщението се счита за редовно връчено."
  2. Създава се нова ал. 5:
  "(5) Когато не може да бъде осигурен свидетел, данъчният орган изпраща съобщение с обратна разписка. В случай че данъчният субект откаже да се яви и да удостовери получаването в указания в съобщението срок, съобщението се прилага към досието и се счита за редовно връчено."
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  § 13. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 2 и 3 се изменят така:
  "2. данъчният субект не е изпълнил задълженията си по чл. 29, ал. 3;
  3. лицето, обявено за получаване на данъчни съобщения, данъчният субект, неговият представител или пълномощник не могат да бъдат намерени на данъчния адрес;"
  б) точки 4 и 5 се отменят.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Съобщението се поставя на определено за целта място в данъчната дирекция, където данъчният субект е регистриран или е подлежал на регистрация. Съобщението се публикува и в Интернет на съответната страница на данъчната администрация."
  3. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се удостоверяват с данъчното досие, а по т. 3 - с подписа на връчителя и поне на един свидетел, който не е данъчен служител, като връчителят отбелязва трите имена, единните граждански номера и адресите им и прави бележка за това в разписката или с документ, изходящ от пощата."
  § 14. В чл. 52 думите "включително и" се заменят със "с изключение на", а накрая се поставя запетая и се добавя "за които се прилага Законът за административните нарушения и наказания".
  Предложението по § 15, внесено от народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева, е оттеглено.
  Параграф 15 - на вносителя:
  "§ 15. В чл. 55 изречение второ се изменя така:
  "На подателя се издава пореден входящ номер с дата на подаване."
  Комисията предлага § 15 да отпадне.
  "§ 16. В чл. 56 ал. 2 и 3 се отменят."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  По § 17 има предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева, което е подкрепено от комисията.
  Окончателен текст на § 17:
  "§ 17. В чл. 57, ал. 4, изречение второ след думите "може да бъде обжалвано" се добавя "по реда на чл. 60, ал. 3" и текстът до края се заличава."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По параграфи от 11 до 17 включително, като предложението е § 15 да отпадне, има ли бележки? Не виждам.
  Моля, гласувайте параграфи от 11 до 17 включително, с отпадането на § 15.
  Гласували 139 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 31.
  Параграфите са приети и параграф 15 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 18 има предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренеска и Радева, което комисията не подкрепя. Предложението е оттеглено.
  Постъпило е предложение от народния представител Георги Пирински.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, но като изречение второ на ал. 2.
  Предложението по т. 2 не се подкрепя.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Няма смисъл, защото то е по обжалването. Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттегляте го.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Чета окончателния текст на § 18:
  "§ 18. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  "(2) Съобщението за данъчно задължение не се мотивира, с изключение на случаите при подаване на декларация за данък върху наследството. По искане на данъчния субект данъчната администрация е длъжна да му предостави справка за начина на изчисляване на данъчното му задължение.
  (3) В 14-дневен срок от получаване на съобщението за данъчно задължение данъчният субект може да обжалва размера на определения данък. Жалбата се подава до териториалния данъчен директор, който се произнася в 30-дневен срок с решение. Решението може да се обжалва пред окръжния съд по местонахождение на съответната регионална данъчна дирекция по реда за обжалване на данъчните ревизионни актове."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 18? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 18.
  Гласували 128 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 20.
  Параграф 18 е приет.
  Половин час почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Заседанието продължава.
  Уважаеми народни представители, позволете ми първо да ви отправя една покана от името на Министерския съвет.
  "Уважаеми дами и господа народни представители, в периода 14-21 април 2002 г. ще се проведе Национална правителствена кампания "България - Да! Това е моята природа!" Тя ще стартира на 14 април 2002 г., неделя, от 19,00 ч. на пл. "Батенберг" в столицата с голям концерт на известни български изпълнители.
  Зелената седмица се организира под патронажа на министър-председателя Симеон Сакскобургготски и ще премине под мотото "България - Да! Това е моята природа! Да започнем сега!" Целта е да бъде поставено ново начало в отношенията към природата и околната среда на цялото българско общество, да бъде променено екологичното съзнание и култура на българите и особено на младите хора. Главното очакване е седмицата да стане повод за общественоотговорен диалог и действия, които да не бъдат еднократен, а целенасочен процес в името на по-доброто качество на живот на българите."
  По този повод, дами и господа народни представители, Министерският съвет и лично премиерът Симеон Сакскобургготски ни кани на 14 април, неделя, на пл. "Батенберг" в 19,00 ч. на тържествено откриване на Зелената седмица.
  Съобщение за промяна в парламентарния контрол.
  Вчера бе съобщено, че министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски ще отговори на питане от народния представител Евгени Чачев. След съобщението при мен постъпи писмо, че народният представител Евгени Чачев ще отсъства от заседанието, поради което отговорът на премиера ще се отложи за следващото заседание.
  Новопостъпили питания в периода от 5 до 11 април 2002 г.
  Постъпило е питане от народните представители Благой Николаев Димитров и Йордан Георгиев Соколов към Николай Василев - заместник министър-председател и министър на икономиката, относно закупуване на активите на Варненската корабостроителница от БМФ ЕАД. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 април 2002 г.
  Постъпило е питане от народните представители Иван Георгиев Иванов и Асен Йорданов Агов към Костадин Паскалев - заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството, относно влошеното състояние на водоснабдяването в областите Монтана и Враца. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 април 2002 г.
  Постъпило е питане от народния представител Моньо Христов Христов към Мехмед Дикме - министър на земеделието и горите, относно политиката на Министерството на земеделието и горите за ограничаване на горските пожари и преодоляване на последиците от тях. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 април 2002 г.
  Постъпило е питане от народния представител Венцислав Василев Върбанов към Мехмед Дикме - министър на земеделието и горите, относно развитието на горския отрасъл. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 април 2002 г.
  Постъпило е питане от народния представител Веселин Борисов Черкезов към Милен Велчев - министър на финансите, относно постъпили приходи в републиканския бюджет от Агенция "Митници" за първото тримесечие за 2002 г. Следва да се отговори писмено до 24 април 2002 г.
  Постъпило е питане от народните представители Васил Богданов Василев и Иван Георгиев Иванов към Николай Василев - заместник министър-председател и министър на икономиката, относно скандала за подкуп между изпълнителния директор на "Булгартабак холдинг" АД Георги Попов и президента на Асоциация "Союзконтракт - табак" господин Гевондян. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 април 2002 г.
  Постъпило е питане от народния представител Стойчо Тодоров Кацаров към Божидар Финков - министър на здравеопазването, относно проведен търг от Министерството на здравеопазването по Закона за обществените поръчки за доставка на ваксини и биопродукти за 2002 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 април 2002 г.
  Има постъпили няколко писмени отговора.
  Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев на актуален въпрос от народния представител Васил Калинов.
  Писмен отговор от министъра на образованието и науката Владимир Атанасов на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов.

  Уважаеми народни представители, започваме с:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Министърът на вътрешните работи Георги Петканов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков относно нарушаване на чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, букви "в", "г" и "д" от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившото Разузнавателно управление на Генералния щаб.
  Господин Ляков, заповядайте да развиете Вашия актуален въпрос.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Преди да започна актуалния въпрос, искам да изразя един протест, че днес заместник министър-председателят господин Николай Василев няма да отговори на моя актуален въпрос за правителствената програма "Индустрия 2002". Той го отложи един път според правилника, днес обаче Вие сте го поставили на последно място, което според мен противоречи на всякаква логика. Винаги в това Народно събрание министър-председателят и заместник министър-председателите са отговаряли първи в парламентарния контрол. Не виждам как може един човек, който е натоварен с такава отговорност, има толкова пълномощия, отговаря за няколко министерства, да бъде поставен на последно място. Според мен единственото обяснение е, че той не може да отговори на моя неудобен въпрос за правителствената програма.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Законът за досиетата - така ще го наричам накратко - изисква да бъдат разкривани имената на българските граждани, които са били щатни или нещатни сътрудници на бившата ДС или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб. Това се отнася до лицата, които са заемали или заемат публични длъжности по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1 от букви "б" и "с" от Допълнителните разпоредби на закона, както и на лица, които са извършили или извършват публична дейност по смисъла на същия параграф, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби. Трябва да бъдат разкривани също имената на лица, посочени като длъжници или са били, или са членове на управителни или контролни органи на предприятия, посочени като длъжници в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити или така наречените кредитни милионери.
  Постоянно действащата Комисия за разкриване на документи, установяване на принадлежност към бившата ДС и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб - комисията по чл. 4, ал. 1 - е поискала от Вас като новоизбран - повтарям, като новоизбран - министър на вътрешните работи да проверите 15 хил. лица за принадлежност. От м. август 2001 г. досега за нито едно от тези 15 хил. лица комисията по чл. 4, ал. 1 не е получила информация, че е било сътрудник. Сред тях са 1258 банкери, 39 синдици, 370 кредитни милионери, 1480 лица, които са отпуснали необслужвани кредити.
  Какво означава това? Или проверките не са извършени, или разкритите сътрудници се прикриват от Вас и от споменатите категории. Това според мен особено се отнася за ревностно скриваните сътрудници сред банкерите, синдиците и кредитните милионери. Вие дори си позволихте в изявление пред пресата да твърдите, че кредитните милионери не се засягат от закона, което е невярно.
  Затова Ви питам, уважаеми господин министър, защо нарушавате Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и прикривате бившите сътрудници на Държавна сигурност? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Преди да дам думата на министър Петканов, ще искам да обърна внимание на господин Ляков на разпоредбата на ал. 2 на чл. 88, която гласи следното:
  "Първи отговаря министър-председателят, след него - заместник министър-председателите и министрите, като при отговорите на заместник министър-председателите и министрите се прилага ротационен принцип."
  Това е нов текст, в новия правилник, който моля да имате предвид, господин Ляков.
  Заповядайте, господин Петканов. Имате думата.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! В голяма степен на поставения от Вас актуален въпрос отговорих преди две-три седмици, когато ми беше поставен същият въпрос, повтарям - същият въпрос, макар и формулиран по друг начин.
  Поставяте ми и въпроса защо нарушавам Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и защо прикривам бившите сътрудници на Държавна сигурност.
  В мотивите към актуалния си въпрос сочите, че от встъпването ми в длъжност като министър досега комисията е поискала да проверим 15 хил. лица за принадлежност към Държавна сигурност и досега за нито едно от тези лица не са дадени сведения. Става дума за лица, членове на управителни или контролни органи на предприятия, посочени като длъжници, или това са така наречените кредитни милионери.
  Моят отговор на Вашия актуален въпрос е следният. Не съм нарушил ни най-малко закона. Никого не прикривам и нямам намерение да прикривам. Причините за забавянето на отговорите, каквото действително има, са две.
  Първо, през този период от време комисията е поискала да се проверят освен тези лица и редица други. Техният общ брой е твърде голям, може да се каже даже огромен и Министерството на вътрешните работи не е в състояние незабавно, както иска комисията, да изпълни исканията.
  Вече посочих в миналия си отговор, че е обичайна практика тези искания да постъпват в Министерството на вътрешните работи в 16-17 ч. и да се иска отговор на другия ден до 10,00 ч. Има и няколко искания, когато отговорът се иска за 10,00 ч. на същия ден, тоест, отговорът да бъде даден преди искането да е постъпило. Аз тези случаи съм ги посочил на комисията.
  За периода от 31 март 2001 г., когато станаха промените в закона, до 2 април 2002 г., тоест за време от една година, при нас са постъпили 30 436 искания. Повтарям: 30 436 искания. Ние сме отговорили за 13 936 човека. Като се имат предвид работните дни през този период от време и това, че проверките се правят на две места, тоест от две независими дирекции, това означава, че средно на ден ние сме проверявали по 240 човека. Моля ви да имате предвид, че всички тези проверки се осъществяват ръчно. Вие сами можете да прецените при какви условия на работа сме поставени и колко спешно можем да изпълним исканията на комисията. Това е първата причина.
  Втората причина е, че в списъците конкретно за някои от тези лица, а те са няколко хиляди души, освен трите имена и единния граждански номер няма никакви други данни. Липсват данни, от които да е видно, че те са публични личности, че са осъществявали публична дейност и т.н., тоест, че те попадат в кръга от лицата, които могат да бъдат проверявани. За тази категория лица не съм се разпореждал да бъдат проверявани.
  Въпреки напомнянията на комисията да ми предоставят такива данни, дълго време те не го направиха. Едва по-миналата седмица по този въпрос при мен беше заместник-председателят на комисията господин Евгени Димитров, на когото показах тези списъци и липсата на съответните данни и му обясних за какво става дума. На другия ден той донесе необходимите данни и аз се разпоредих да бъде извършена вече проверка. Такава в момента вече се извършва и поетапно, при готови резултати отговорите ще бъдат изпращани незабавно на комисията.
  Добре разбирате обаче, че тези списъци включват 15 хил. човека и това не може да стане за един или два дни.
  Моля Ви, уважаеми господин Ляков, да имате предвид първата причина, която Ви посочих, защото тази първа причина важи и в този случай. Тези хиляди хора не могат да бъдат проверени за една или две седмици.
  Следователно, моят отговор на Вашия актуален въпрос е: не нарушавам закона и никого не прикривам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петканов.
  Господин Ляков, имате възможност да направите реплика до две минути. Заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, по Вашата сметка за 240 човека на ден това означава, че на месец можете да проверите около 5000 имена. Това е за един месец. Минали са 9 месеца, откакто Вие сте министър. Много ясно е, че ако сте имали желание, сте можели спокойно да проверите тези 15 000 имена. Дори, да кажем, да не са тези 15 000 имена, а тези, които Ви изброих - банкери, синдици, кредитни милионери и лица, отпускали кредити, които са някъде около 4000 човека. Спокойно за един месец можехте да ги проверите и да има данни.
  Това показва, че Вие не искате да проверите тези хора. И доказателство за това, че не искате, е, че мнозинството е взело решение да отмени този закон и това вече е гласувано в комисията на господин Дончев, който е автор на това предложение.
  Това показва, че вие се страхувате от тези разкрития, мнозинството имам предвид. Вие не искате да се види, че Вашето движение е свързано с Държавна сигурност. (Шум, реплики на недоволство и тропане по банките от блока на НДСВ. Единични ръкопляскания и викове: "Браво!" от КБ.)
  Това ще проличи, ако бъдат разкрити имената на бившите сътрудници. Затова премахвате закона и издигате още една преграда по пътя към НАТО. Аз Ви казах и миналия път. Първостепенен въпрос е сигурността и никой няма да допусне бивши сътрудници на Държавна сигурност да работят с информация за НАТО. Разберете го това. (Шум и реплики в залата.)
  РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Къде бяхте преди година?
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: И ако вие сте истински привърженици на НАТО, тази документация трябва да бъде разкрита. Нещо повече, има решение на Народното събрание - трябва да бъде вече предадена на Държавния архивен фонд. Нищо не сте приели и в това отношение. И за това ще Ви питам.
  Затова, уважаеми колеги, аз казах и миналия път, бившата Държавна сигурност е способна да ерозира всяко управление. Вие още не сте го осъзнали, но ще го разберете скоро. Благодаря ви за вниманието.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): С това ли ще нахраниш българина?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, имате възможност в рамките на 2 минути да отговорите на репликата на господин Ляков. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ляков! Към казаното от мен в отговор добавям следното. Когато пристигат исканията от комисията, те ги градират с оглед на това кои са по-спешни. В момента се правят проверки за кандидатите за кметове в Благоевград, в Русе (смях от блока на ПСОДС) и на много други места.
  През този период от време са правени проверки за депутати, за областни управители, за други кметове и т.н. Аз съм задължен да се съобразявам с тези приоритети. Това също е аргумент, който Ви моля да имате предвид.
  Що се касае до казаното от Вас за НАТО, на два пъти, веднъж в Брюксел и втори път по моя покана в България, повтарям, по моя покана в България беше шефът на сигурността на НАТО господин Райчаг. Ние сме дискутирали този въпрос и неговото становище е, че това е вътрешен въпрос на страната. (Шум и реплики от блока на ПСОДС.)
  И това, което казахте преди малко, че агентите на бившата Държавна сигурност ще работят със секретни данни, просто не отговаря на истината, така че няма да го коментирам.
  Що се касае до предоставянето на тези досиета на архивния фонд, това не е от моя компетентност. Ако Вие решите, нека да бъдат предоставени там.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Петканов.
  От името на парламентарна група има думата господин Михаил Миков. Заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! В началото на 2002 г. в страната отново се очертават симптоми на изостряне на социално-икономическата обстановка, които създават предпоставки за прерастването й в управленска и политическа криза.
  Признаците са многобройни. Свива се производството и потреблението при по-висока от предвидената инфлация от 5 процента за първите 3 месеца на годината, а разтварянето на ножицата между цени и данъчно облагане, от една страна, и доходи, от друга, обрича на мизерия все повече български граждани. Критична точка са основните измерители на производствена и пазарна дейност, рентабилност, доходност и възвръщаемост. През 2002 г. натоварването на мощностите е все още наполовина от това през 1989 г. Продължава голямата разлика между лихвите по кредитите и тези по депозитите, което пречи за насочване на финансов ресурс към реалната икономика.
  Увеличава се външнотърговският дефицит, който достигна застрашаващи нормалното функциониране на икономиката размери. Могат да се посочат и други примери. Но изводът е ясен. Макроикономическата стабилност е крехка и привидна и съществуват редица фактори за нейното нарушаване.
  Общините са в бедстващо положение, като редица от тях трудно ще изпълнят бюджетите си през есента. Проблемите с неразплатените задължения, необезпечените задължителни плащания, предвидените високи собствени приходи и недостатъчната субсидия са известни от години, но те трябва да намерят своите решения.
  Голяма част от българското население е на ръба на оцеляването. Днес българинът не е икономически, социално и даже физически защитен. Проблемите на стандарта на живот са в критична точка.
  В тази обстановка все по-ясно се открояват най-тежките проблеми на страната: хаотичната държавност все повече застрашава да се превърне в липса на държавност въобще. Продължава тенденцията на бягство на държавата от основни нейни функции - охранителна, регулативна, социална, стопанска. Държавната администрация все повече се превръща в проводник на две опасни тенденции, от една страна, отслабване на държавността, а от друга, граничещо с извънконституционността разширяване на пълномощията на изпълнителната власт. Изключителната централизация в някои сфери се съчетава с бягство от отговорност в редица важни дейности.
  - Корупцията и организираната престъпност не бележат тенденция към рязко ограничаване.
  - Контрабандата, черната и сивата икономика, нарушенията в приватизацията и обществените поръчки не са преодолени като проблем.
  - Като цяло икономиката трудно се развива като функционираща, социална и пазарна, каквато е конституционната повеля. Редица дисбаланси се задълбочават.
  - България все повече се отдалечава от международното разделение на труда.
  - Бедността и мизерията са хронично заболяване, което не намира своите лекарства.
  - Нарушено е възпроизводството на човешките ресурси - физически, образователни и нравствени.
  - Продължава небалансираното развитие на регионите в страната. Засилват се крайно негативните тенденции в регионалното развитие, като безработицата се движи в границите между 4 и 70 на сто.
  Реакцията на управляващите към тези процеси е неадекватна. Тя се отличава със социална нечувствителност, незащитими икономически решения, видимо нелогично и трудно обяснимо политическо поведение, липса на диалогичност и политическо високомерие. Като цяло провежданата политика следва основните компоненти на отречената от избирателя политика на СДС, но при значително ограничени ресурси. "Добрите" обещания не се спазват.
  Обещанията за икономически растеж в рамките на 5-7 на сто се превръщат в същия процент инфлация, а програмните намерения за намаляване на безработицата със 150 000 души годишно се изпълняват с нови емигранти в чужбина.
  Налице са симптоми на управленска криза, изразяващи се в рязко спадане на доверието към държавните институции и преди всичко в правителството.
  В тази нестабилна ситуация продължават възмущаващи обществото скандали. "Булгартабак" е отново по първите страници на печата и този път с темата корупция. Смешно е обвиненията в корупция да се отклоняват единствено с аргумента, че това не е в морала на новото време. Дано и тази проверка да не се покрие със забрава и да отговори на въпросите за източването на държавните дружества.
  Все още няма отговор на въпроса относно ангажиментите на висш митнически служител срещу заплащане да работи за чужда държава и дали е анексиран договорът с "Краун ейджънтс".
  Българската ядрена енергетика и всички български граждани все още чакат националноотговорни решения за енергийния суверенитет на страната.
  Приватизацията продължава да бъде цел, а не средство. Анализът на резултатите от приватизационните сделки дотук показва, че те по никакъв начин не са допринесли съществено за увеличаване на работните места, приток на инвестиции и съответно повишаване на печалбата, върху която държавата да събира данъци. Нещо повече, след приватизацията голяма част от търговските дружества регистрират рязко спадане на печалбата. В тези условия е необходимо ясно дефиниране на целите при приватизацията на Българската телекомуникационна компания, "Булгартабак", енергийната система и естествените монополи. Двете приватизационни стратегии не дадоха ясни и удовлетворителни за гражданите отговори.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Всяка една от отговорните политически формации декларира разбирането за стабилността на страната като осъзната необходимост. Стремежът към стабилност не е самоцел. Тя трябва да се възприема само като условие, в което да има резултати, съответстващи на нагласите и очакванията на мнозинството от българските граждани. Със стабилността не бива да се спекулира и зад нея да се прикрива управленско и политическо безсилие. Стабилността трябва да бъде резултат от партньорство и диалог между всички институции, политическите субекти и гражданите. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  От името на парламентарна група - госпожа Снежана Гроздилова. Заповядайте!
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Сърдечно благодаря, господин председател.
  Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! С удоволствие изслушахме говорителя на правителството в сянка на БСП. Нека оттук нататък никой от тях не си позволява в петъчен ден да критикува уважаемото ръководство на Народното събрание, че няма достатъчно време за парламентарен контрол. Благодаря ви. (Оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Гроздилова.
  Преминаваме към следващия актуален въпрос от народния представител Йордан Георгиев Соколов относно позицията на министъра на вътрешните работи по договора с "Краун ейджънтс".
  Господин Соколов, заповядайте да развиете Вашия актуален въпрос.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател!
  Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър на вътрешните работи, в нашата преса беше публикувана стенограма от закритото заседание на Министерския съвет от 25 октомври м.г., на което Министерският съвет разглежда вече станалия скандален договор между Министерството на финансите на Република България и английската фирма "Краун ейджънтс". На това заседание съвсем ясно от страна на премиера господин Симеон Сакскобургготски и от страна на заместник-премиера господин Паскалев се поставя въпросът дали не може този договор да се свърже с националната сигурност и по този начин да се заобиколят разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
  В публикуваната стенограма, за която вече няма спор, че се оказва, че тя е автентична, липсва Ваше изявление по този въпрос. Аз не изключвам, че може би публикацията е непълна. Затова моят актуален въпрос към Вас е:
  Вие присъствахте ли на това заседание на Министерския съвет? Изразихте ли Ваша позиция по отношение на този договор - дали той засяга нашата национална сигурност? И ако сте направили това, каква е била тази Ваша позиция? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Господин министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Соколов, актуалният ви въпрос се свежда до това дали съм присъствал на закритото заседание на Министерския съвет от 25 октомври 2001 г. и изразил ли съм позиция по отношение на това дали договорът с "Краун ейджънтс" засяга нашата национална сигурност, и ако съм направил това, каква е била тя.
  Моят отговор е следният:
  Да, присъствах на посоченото заседание на Министерския съвет. Публикацията не е непълна. Аз изрично изявление на заседанието на Министерския съвет не съм правил. Държа обаче да отбележа, че по този въпрос съм водил многократни разговори и съм изразил моята позиция, а тя е следната:
  По силата на чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България Министерският съвет е този, който осигурява националната сигурност на страната. Това правомощие на правителството трябва да бъде надлежно гарантирано и осъществено. Съгласно чл. 125 от Устройствения правилник на Министерския съвет, когато националната сигурност налага това, принципът на публичност при вземането на решения може да бъде ограничен, тоест тези решения да се вземат на закрити заседания.
  Затова, първо, смятам, че Министерският съвет правилно обсъди въпроса на закрито заседание. Второ, моето дълбоко убеждение, което, както казах, съм споделял в разговори с колегите си министри, в това число и с министъра на финансите, е, че в случая действително се засяга националната сигурност на страната. Основания за това ми разбиране ми дава приетата на 16 април 1998 г. от Тридесет и осмото Народно събрание Концепция за националната сигурност на Република България.
  В т. 1 от този документ се казва, че тя, тоест концепцията, представлява официално приети политически виждания за защита на българските граждани, общество и държава от външни и вътрешни заплахи от всякакво естество.
  В главата "Приоритети и фактори на националната сигурност" изрично е отбелязано, че икономическият фактор е решаващ. Повтарям: икономическият фактор е решаващ за гарантиране на националната сигурност. Единствено стабилизацията, възстановяването и растежът на българската икономика са в състояние да задоволят интересите на българските граждани, общество и държава, да решат проблемите с недостига на ресурси, да подобрят жизненото равнище и да повишат степента на социална защита.
  По-нататък, в т. 43 се казва: приоритет е да се гарантира със специален закон защитата на държавния информационен ресурс от изтичане на важна за страната политическа, икономическа, научно-техническа и друга информация. Интересите на държавата изискват защита на Конституцията, суверенитета и териториалната цялост на страната, постигане на политическа и финансова стабилност - повтарям: и финансова стабилност на икономическото и социалното развитие.
  За мене няма никакво съмнение, че от тази гледна точка - от гледна точка на Концепцията за национална сигурност, дейността на митниците, респективно мерките, които ще се предприемат за подобряване на тяхната дейност, са свързани с националната сигурност на страната. Без да навлизам в подробности, считам и твърдя пред вас, че това е общоизвестен факт и не е необходимо да се събират доказателства, които да го доказват. Ето защо на заседанието на Министерския съвет не съм взел изрично становище по въпроса, но и тогава, и сега съм дълбоко убеден, че дейността на митниците, респективно сключеният договор, който предвижда мерки за подобряване на тази дейност, са свързани с националната сигурност на страната. Затова според мен Министерският съвет правилно разгледа въпроса на закрито заседание и правилно прие, че договорът е свързан с националната сигурност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър Петканов.
  Господин Соколов, имате право на реплика.

  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Първо, аз не мога да се съглася с Вас, че договорът правилно е разглеждан на закрито заседание на Министерския съвет. Закритите заседания имат място тогава, когато може на едно такова заседание да бъде изнесено сведение, което представлява държавна тайна. На това заседание нищо такова не е станало по простата причина, че дори договорът не е бил предоставен на министрите и не е бил разглеждан по същество. Правени са само изявления във връзка с него.
  Аз не мога да възприема за нормално на едно такова заседание по такъв въпрос министърът на вътрешните работи да не вземе отношение и сега Вие да се оправдавате с това, че Вие имате някаква позиция, изразена в разговори. Когато се поставя въпрос за нашата национална сигурност с едно вътрешно действие, с един договор, който предстои да бъде сключен, за мен е абсурдно Вие и като министър на вътрешните работи, а бих добавил и като юрист, когато се поставя въпросът да се заобиколи един закон, да не вземете отношение.
  Аз съм съгласен с Вас, че този договор има отношение или, както Вие се изразихте, засяга националната сигурност. Той наистина засяга нашата национална сигурност, защото вреди на нашата национална сигурност. Как Вие като министър на вътрешните работи се съгласявате един договор, засягащ нашата национална сигурност за дейността, която ще бъде развивана, да бъде предоставен на една чужда частна фирма? Това за мен е нещо абсурдно и затова аз не съм доволен нито от Вашия отговор, нито от Вашето поведение като министър на вътрешните работи в правителството на Република България. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Господин министър Петканов, имате възможност да вземете отношение по репликата на господин Соколов.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Не бих могъл особено да допълня към казаното преди малко. Позовавам се на Концепцията за национална сигурност, която е приета от предишното Народно събрание и аз мисля, че там най-точно е даден отговор на въпроса що е национална сигурност. В законодателството ни на много места се говори за национална сигурност, но смея да твърдя, че в него няма легално определение що е национална сигурност, така че аз се позовавам на концепцията, която за мен в случая е най-авторитетният документ.
  И след като този договор е свързан с митниците, с икономическия растеж, аз мисля, че ...
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): То и с данъците е същото.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Същото е, съгласен съм с това.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Тогава дайте да засекретим и тях.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Всичко, което дава отражение за икономическия растеж на страната мисля, че представлява в известна степен национална сигурност. (Шум и реплики от ПСОДС.)
  Последното, което бих искал да отговоря на господин Соколов: в Министерския съвет не е поставян въпросът как да се заобиколи законът, за да взема аз отношение като юрист. Въпросът, който беше поставен, е дали този договор е свързан с националната сигурност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  С това приключи процедурата по актуалния въпрос от народния представител Йордан Соколов.
  Преминаваме към питане от народния представител Димитър Йорданов относно приемането на правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност към министър Велчев.
  Заповядайте, господин Йорданов, да развиете Вашето питане.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, аз за разлика от лявостоящите в залата няма да бъда толкова агресивен. Няма и да искам Вашата оставка, а те би трябвало да искат оставката на собствените си министри в правителството след тази предизборна реч, която чухме.
  В приетия в края на миналата година Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност се внесоха някои нови моменти в облагането с данък добавена стойност. На първо място, това е приемането на специална ДДС-сметка, която е от голямо значение за действието на системата за възстановяване на данъчния кредит. Досега министерството на финансите не е давало никакви конкретни указания за практическото прилагане и внедряване на тази сметка и тя остава само на книга. Аналогично е положението и с приетия специален начин на определяне на данъчния кредит на туроператорите и туристическите агенции в размер на 65 на сто, който досега е непознат в нашата практика.
  Вече четвърти месец е в действие Законът за ДДС, а все още Министерството на финансите не е приело и обнародвало нов правилник за неговото прилагане. Считам, че съществува ненормална обстановка за изпълнение на Закона за ДДС, особено в неговите нови моменти.
  Моето питане е: защо Министерството на финансите не е приело новия правилник за прилагане на Закона за ДДС и кога възнамерява да изпълни това свое законово задължение? Какви мерки взима Министерството на финансите за внедряване в практиката на новата ДДС-сметка и дадени ли са някакви указания за определянето и ползването на данъчния кредит в размер на 65 на сто по чл. 91 от Закона за ДДС, касаещо туроператорите и туристическите агенции?
  Накрая на питането ми ще кажа: благодаря, че днес, 12 април, все пак имам възможност да получа отговор, тъй като моето питане е от 12 март.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Господин министър Велчев, заповядайте да дадете отговор на питането.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов! Бих искал да Ви уведомя, че предстои като министър на финансите да издам правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Правилникът не е издаден, тъй като някои от измененията в закона бяха направени на второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за изменение на ДДС, като например чл. 20, т. 17, чл. 77, ал. 1, т. 4, с което времето за изготвяне на новия правилник се оказа недостатъчно.
  За разработване условията и реда на откриване и използване на ДДС-сметката, които съгласно закона се определят в правилника за неговото прилагане, беше създадена работна група. Предвид на особения характер на ДДС-сметката като нов вид банкова сметка, за да се разработят тези условия и ред, се налага съгласуване с БНБ и с Асоциацията на търговските банки. За провеждането на този съгласувателен процес се изискваше технологично време. Съгласуването на проекта за правилник за прилагане на Закона за ДДС е приключило и той предстои в много скоро време да бъде издаден от министъра на финансите.
  След издаването на правилника за прилагане на закона лицата, получили разрешение за откриване на ДДС-сметка от данъчната администрация след подаване на писмено искане за това, следва да сключат договор за откриване и използване на ДДС-сметка с търговска банка, приела да обслужва ДДС-сметки.
  В отговор на третия въпрос за определянето и ползването на данъчния кредит от 65 на сто по чл. 91е от Закона за ДДС, ще се разработи механизъм, който ще бъде част от правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Велчев.
  Господин Йорданов, имате възможност за два уточняващи въпроса в рамките на 2 мин. Заповядайте.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, не ми стана ясно след като законът е в сила от 1 януари 2002 г., имате ли направени някакви разчети и бихте ли казали някакви стойности - начислявали ли са туристическите агенции и туроператорите ДДС в размер на 20%, тъй като на мен не ми е известна такава европейска или световна практика - да начисляваме 20%, а част от него после да се възстановява на фирмите.
  Интересува ме от 1 януари в нарушение ли са тези фирми, начислявали ли са ДДС, как им е възстановяван, отнеман ли им е финансов ресурс за тяхната дейност под формата на ДДС?
  И вторият ми уточняващ въпрос е - все пак ще поемете ли някакъв ангажимент пред Народното събрание за някакъв срок за издаване на този правилник, тъй като аз тук съвсем отговорно Ви обвинявам, че Вие нарушавате Закона за ДДС, където в Допълнителните разпоредби - § 9 пише, че изпълнението на този закон се възлага на министъра на финансите, а в § 10 - министърът на финансите издава правилник за прилагането на този закон в срок един месец от влизането му в сила. И за разлика от друго Ваше нарушение на законите, където го засекретихте, тук просто няма как да стане това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Господин министър, заповядайте. Имате възможност в рамките на 5 мин. да отговорите на уточняващите въпроси на народния представител.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин Йорданов, без да имам конкретна информация в отговор на Вашия въпрос мога да Ви кажа, че в момента законът изисква плащане на ДДС от всички, които предоставят туристически услуги като на туроператорите, които са лицензирани в Република България туроператори, се възстановяват 65% от начисленото ДДС. Това е според действащия закон.
  Що се отнася до срока, поради причините, които описах в отговора на първия въпрос - казах Ви, че за съжаление, правилникът все още не е издаден, но той е готов и предстои да бъде издаден, най-вероятно в следващите една-две седмици - преди края на м. април. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Йорданов, заповядайте, имате възможност да изразите отношението си към отговора.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): То нямаше отговор, според мен. Не знам какво отношение да изразя освен - тук си записах "недостатъчно време". Не знам с какво сте зает - да съгласувате с БНБ, правихте замяна на външен дълг, какви ли не други работи, но обяснете на нашите туристически и други фирми защо няма правилник и защо не могат да си възстановяват данъчния кредит. Аз за това Ви питам.
  И, последно да кажа, че отговорността в крайна сметка не е само Ваша. Тук има управляващо мнозинство, на което трябва да му стане ясно, че министър, който нарушава законите, просто не трябва да е министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  С това приключи процедурата по питането на народния представител Димитър Йорданов.
  Преминаваме към актуален въпрос от народните представители Елиана Масева и Йордан Соколов относно неправомерно поети задължения от служител на Агенция "Митници" към чуждестранна фирма.
  Заповядайте, госпожо Масева, вероятно Вие ще развиете актуалния въпрос.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Повод за актуалния ни въпрос е публикацията във в. "Демокрация" на 8 април 2002 г. на факсимиле от документ, адресиран до господин Морис Кембъл, шеф на Съвета на реформите в митниците от името на печално известната ни британска фирма "Краун ейджънтс".
  Заявлението е със следното съдържание: "Уважаеми господин Кембъл, аз, подписаният Димитър Георгиев Толев с български единен граждански номер, заявявам пред Вас убедена готовност, доброволно и срещу договорено възмездяване да сътруднича на агентите на Нейно Величество кралицата на Великобритания като защитавам лоялно нейните преки и стратегически интереси в институциите, в които работя. Ще предоставям на отговорните координатори и на Вас лично цялата полезна информация, придобита от мен по служебен път.
  Задължавам се по никакъв начин и пред никого, включително близките ми и правораздавателните органи на Република България, да не разгласявам тайни и конфеденциални данни и обстоятелства, изникващи в процеса на нашето сътрудничество".
  Това е съдържание, което внесе не само смут, но и тревога.
  Ние не се произнасяме за това, господин министър, дали е вярно или не е вярно. Ние не го квалифицираме, тъй като има компетентни органи за това и аз вярвам, че Националната следствена служба и главният прокурор са предприели съответни мерки, но ние считаме, че моралът и достойнството в управлението изискват да се предотвратяват и да се поправят грешките, разбира се, ако те се осъзнават.
  Затова, господин министър, задаваме към Вас следните въпроси:
  Първо, извършихте ли вътрешна служебна проверка относно тази публикация в пресата?
  Второ, как Вие оценявате съдържащите се в това писмо предложения на Вашия служител?
  И третият въпрос към Вас е - извършили ли сте проверка дали има и други подобни случаи от други служители на Агенция "Митници"?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масева.
  Господин министър, заповядайте, за да дадете отговор на поставения актуален въпрос.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Масева! С цялото уважение, което изпитвам към Вас, смятам, че въпросът, който поставяте, е обида за интелигентността на всеки човек. Очевидно безсилието на хората, чиито интереси застрашаваме и засягаме и с чиято защита явно сте се нагърбили, е стигнало дотам, че разчитат на подобни абсурдни ходове като публикациите в партийния ви вестник.
  Обидно е за данъкоплатците, чиито пари харчим в момента, обидно е за народните представители, чието време губим сега и е обидно за вас самите, че сте се допуснали заради недодялани партийни стратегии да бъдете поставени в подобна нелепа ситуация.
  Въпреки това, тъй като законът ме задължава да отговарям на въпросите на народните представители, пък били те и от категорията на Вашия актуален въпрос, Ви уведомявам за следното:
  Към настоящия момент няма сигнали, не са установени данни за случаи на длъжностни лица, поели неправомерни ангажименти към английските консултанти или други чужди фирми. Още повече, партийният ви вестник в публикация от 9 април 2002 г. заявява, че не визира ръководството на Агенция "Митници", с което опровергава информацията си от 8 април 2002 г., че всички началници - цитирам - са подписали подобни заявления към англичаните.
  Независимо от обстоятелството, че ако имаше реално основание за проверка, въпросът би бил от компетенцията на други органи, в Агенция "Митници" е извършена вътрешна служебна проверка за изясняване на фактите и обстоятелствата, изнесени в печата.
  В заключение бих искал да добавя, че намирам въпроса Ви за слаб опит за политическа спекулация. Едва ли двама висококвалифицирани юристи, единият от които е бивш министър на вътрешните работи, а другият е бивш главен секретар на Министерския съвет, не биха могли да преценят достоверността на публикуваното, както и кой би бил компетентният орган да извърши съответната проверка. Ако това е така, наистина жалко!

  Разрешете ми все пак да ви запозная с резултатите от тази и други проверки, които бяха извършени в Агенция "Митници", макар и несвързани с конкретния въпрос.
  Разрешете да ви върна към недалечното минало, когато през 1997 г. в Агенция "Митници" се е състоял следният епизод: на 11 ноември 1997 г. тогава началник-управление "Инспекторат" Ангел Дончев е написал докладна записка до Пламен Минев, началник на Главно управление "Митници", в която е казал, че е необходимо да бъдат закупени два броя късоцевно оръжие марка "Зигзауер" и пълна окомплектовка за тях, като по-нататък е казал, че "те са необходими за повишаване на стрелковите умения и практическата натренираност на служителите от Главно управление "Митници", притежаващи служебно оръжие". Това става на 11 ноември. Оръжието бива закупено. Два дни по-късно обаче, на 13 ноември, се оказва, че оръжието вече не е необходимо за нуждите на Агенция "Митници" и със заповед на Пламен Минев то бива предоставено за нуждите на Министерството на вътрешните работи безвъзмездно.
  Тук ще кажа, че става дума за доста висококачествени пистолети, всеки от които струва над 2500 лв.
  На 17 ноември, четири дни по-късно, се оказва, че те вече не са необходими и за нуждите на Министерството на вътрешните работи, защото със заповед на министъра на вътрешните работи те биват подарени "за оказано съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи в борбата с корупцията и престъпността в икономическата и финансовата сфера" на господата Муравей Радев и Пламен Минев. (Смях, ръкопляскания и възгласи: "Браво!" от управляващото мнозинство и КБ.) Две седмици по-късно господин Радев издава Заповед № 511 от 1 декември 1997 г., с която разрешава Главно управление "Митници" да прехвърли безвъзмездно собствеността си на Министерството на вътрешните работи върху два броя бойни пистолети марка "Зигзауер".
  Искам да кажа, първо, че това е един завиден пример за бързо взаимодействие между институциите, чиито бивши ръководители са в тази зала. От друга страна, на някои от вас това може да се стори дребно заяждане, но съм сигурен, че това заяждане не се струва като дребно на хората, които получават социални пенсии по 50 лв. и които живеят 8 години с парите, еквивалентни на стойността на тези пистолети.
  Що се отнася до споменатите пистолети, мен не ме е страх, че господин Радев притежава такъв пистолет, тъй като съм сигурен, че човек с неговия висок морал не би го потребил неправомерно. (Смях от мнозинството и от групата на КБ.)
  Бих бил много благодарен да чуя отговора на няколко въпроса: първо, какво е наложило закупуването, какви са били нуждите на Агенция "Митници", наложили закупуването на тези пистолети на 11 ноември, второ, как тази нужда от пистолети изведнъж е изчезнала два дни по-късно и те са били предоставени на Министерството на вътрешните работи и, трето, на какво правно основание господин Радев е разрешил на Агенция "Митници" да подари на МВР пистолети, които вече са му били подарени на него самия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Велчев. И все пак, позволете ми да Ви обърна внимание, че Вие се отклонихте в известна степен от прекия отговор на въпроса.
  Господин Соколов, заповядайте за реплика.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, тъжно е в българското Народно събрание да присъства министър, който няма адекватно поведение и на когото, когато се задават едни въпроси, той дава съвсем други отговори. Аз смятам, че човек във Вашето положение трябва да се раздели с тази наглост, която Вие неведнъж проявявате, и да подхождате отговорно в часовете за парламентарен контрол.
  Заявихте, че нямало сигнали и данни за извършено нарушение. Публикацията във в. "Демокрация" е фотокопие на писмо, изходящо от Ваш служител. И Вие бяхте длъжен да направите проверка написано ли е това писмо, наистина ли той е поел такива задължения. Защото на мен ми се струва, че това писмо доказва вече отровните плодове на този скандален договор, подписан от Вас, който не е на стойност колкото два пистолета, а на стойност 33 млн. лв., взети от българските данъкоплатци.
  Вие като че ли не си давате сметка какво става в поверената Ви митница. Публична тайна е, че има и други хора, които са подписали подобни писма и са поели подобни ангажименти. Говори се, че всеки един от тях е получил по 50 хил. лв. И аз не знам дали едно изказване, което беше направил предишният директор на Агенция "Митници" господин Емил Димитров, че е отказал предложени му 50 хил. лв., не визира именно този случай. И съжалявам наистина, че един министър на финансите може да дава такива отговори по време на парламентарен контрол. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Господин министър, имате право на дуплика, заповядайте.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Соколов, аз наистина нямам какво толкова да добавя към Вашия въпрос, защото Вие не зададохте нищо ново като въпрос. Мисля, че беше ясно от отговора ми - и се извинявам, ако Вие не сте го разбрали, - че е извършена проверка в Агенция "Митници" и не са установени случаи на такива нарушения. Това, че някакъв фалшификат е публикуван във вашия партиен орган не е ново и не трябва да ни подтиква към преждевременни заключения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  С това приключихме процедурата по този актуален въпрос.
  Преминаваме към питане от народния представител Пламен Моллов и народния представител Васил Калинов относно дейността на Министерството на земеделието и горите за управлението и стопанисването на горския фонд. Питането е към министъра на земеделието и горите господин Мехмед Дикме.
  Господин Моллов, заповядайте, разполагате с 5 мин.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! С приемането на двата основни горски закона - Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд през м. ноември 1997 г. и Закона за горите през м. декември 1997 г., стартира така наречената структурна реформа в сферата на горското стопанство на Република България. Признати за възстановяване на собствениците са около 16,03 на сто от територията на горския фонд. Към края на м. февруари 2002 г. е възстановена 91,58 на сто от собствеността с признато право на собственост върху гори и земи от горския фонд.
  Възстановената площ на физическите лица е 55,9 процента от общата възстановена площ, на общините - 39,4 процента, на юридическите лица - 4,7 процента, като степента на възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд за отделните региони на страната е различна. Налице е нова законодателна уредба, нова структура на собствеността на горите, на управлението и стопанисването на горския фонд.
  Същевременно трябва да отбележим, че макар и кратко да е времето на протичащата реформа в горското стопанство, вече се очертаха остри проблеми. Налице са законодателни несъвършенства и пропуски, които обуславят постоянните предложения за допълнение и изменение на закона. Очертаха се противоречия между интересите на държавата, общините и частните собственици. Действията на ползвателите на горите са в разрез с изискванията за провеждане на лесоустройствените мероприятия, стопанисването на маломерните горски имоти, които са над 85 процента, от частните собственици, те са дребни собственици, и защитата на интересите на собствениците е сериозно затруднен. Има остър недостиг на финансов ресурс за осъществяване на лесокултурната дейност. Заражда се стихийност при лесоустройствените мероприятия, опазването, стопанисването и ползването на българската гора.
  Тези проблеми доведоха до кризисно състояние на българската гора и създават реална заплаха от екологична катастрофа. В българската гора се разразиха опустошителни пожари. За последните 10 години от 1991 до 2001 г. са унищожени над 1 млн. 335 хил. дка гори, като 73 броя пожари с 5110 дка унищожени земи през 1991 г. до 825 броя с 201 хил. 523 дка през 2001 г.
  По една или друга причина е блокирано изпълнението на лесоустройствените мероприятия за повече от 520 хил. дка. В резултат на безогледна сеч и бракониерство цели райони са обезлесени и подложени на ерозия. Предприеманите досега мерки от Министерството на земеделието и горите често не водят до търсения ефект.
  Уважаеми господин министър, моля да ни отговорите какво предвижда и каква е програмата на Министерството на земеделието и горите за управление и стопанисване на горския фонд?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря на господин Моллов.
  Господин министър Дикме, заповядайте да дадете отговор на питането.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Моллов, уважаеми господин Калинов! На заседание на Министерския съвет на 28 февруари 2002 г. бе приет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Той има за цел да регламентира по нов начин обществените отношения, свързани със стопанисването и управлението на горите и земите от горския фонд. Към настоящия момент процесът по възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд е почти приключил. Това породи многообразие на видовете собственост в горите.
  Действащия Закон за горите не отчита в достатъчна степен особеностите на различните видове собственост и не задържа разпоредби, които адекватно да регламентират обществените отношения, свързани с формите на собственост. В тази връзка с предлагания проект са постигнати следните основни задачи.
  Ясно и точно са определени целите на управлението и стопанисването на държавните, общинските и частните гори. Предвидени са стимули за сдружаване на дребните собственици на гори. Проектът предвижда ежегодно със Закона за държавния бюджет да се осигуряват средства в бюджета на Министерството на земеделието и горите за подпомагане на физически и юридически лица, обединили се за съвместно стопанисване и управление на горите и земите от горския фонд, както и при залесяване на изоставените земи извън него. Предоставена е възможност на държавата не само да организира и възлага извършването на дейности в горите, но и да взима непосредствено участие в осъществяване на възпроизводството, ползването и защитата на горите и земите от Държавния горски фонд чрез държавните лесничейства. Предвидено е и основните лесовъдни мероприятия да се извършват от лица, регистрирани за осъществяването на тези специфични дейности.
  Националното управление по горите е изготвило 4-годишна програма за устойчиво развитие на сектора горско стопанство. През 2002 г. се предвижда залесяване на 74 хил. 512 дка и попълване на 27 хил. 540 дка горски култури. Поради ограничения бюджет с финансови средства е обезпечено залесяването на 57 хил. 723 дка, както и на семесъбирането, производството на фиданки и отглеждането на новосъздадени култури са осигурени около 18 млн. лв. от бюджета на Националното управление по горите и 6 млн. 688 хил. лв. от Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на Националната програма за залесяване чрез осигуряване на трудова заетост. За недостигащи средства ще се търси финансиране от външни източници и пренасочване на средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  Недостиг на средства за залесяване изпитват и общините, и частните собственици. За тяхното подпомагане разчитаме на предстоящото стартиране на Мярка 1-4 "Лесовъдство", финансиране от предприсъединителната програма САПАРД на Европейския съюз, по която за 6-годишен период са предвидени 30 млн. евро. Горската политика, адаптирана към националното законодателство в рамките на съществуващи традиции и съобразено с изискването на Европейския съюз, ще се съобразява с дългосрочната природа на горското стопанство. За изпълнение на поставените задачи Министерството на земеделието и горите счита за необходимо да се предприемат редица действия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
  В краткосрочен план през тази година основните приоритети са следните. Приемане от Народното събрание промени в Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд и Закона за горите. Увеличение на площи за залесяване и извеждане на отгледни сечи. Изпълнение разчета за собствени приходи от ползването на горите. Осигуряване на по-ефективна противопожарна охрана, осъществявана чрез комплекс от законодателни и административни мерки и чрез техническо и финансово обезпечение на дейности по охрана на горите. С помощта на Световната банка да се изготви Национална стратегия за дългосрочно развитие на горското стопанство в Република България. Подготовка за цялостно преструктуриране на системата на управление на държавните гори в Национална горска компания. Използване на международни програми и проекти за успешна противопожарна охрана и действия по време на пожари, както и финансиране възстановяването на горите. Подпомагане на недържавните горски собственици чрез специално подготвена нормативна уредба, професионално консултиране и обучение, както и финансово подпомагане чрез програма САПАРД.
  В средносрочен план през 2003 г. е необходимо: стартиране на проекти на Световната банка на стойност 30 млн. щат. долара кредит и 8 млн. щат. долара грант, подготовка и приемане на специален закон за създаване на Национална горска компания, преструктуриране на горското стопанство в Държавна национална горска компания, структурно и финансово стабилизиране на недържавния горски сектор.
  В дългосрочен план е необходима реализацията на Национална горска стратегия, обхващаща най-малко 10-годишен период, която правителството да внесе за одобрение в Народното събрание.
  Убедени сме, че така формулираните мерки и действия ще гарантират устойчиво управление на горското стопанство, което е жизненоважно за бъдещето на страната ни и е цел и задача, произтичаща и от ангажиментите ни по присъединяване към Европейския съюз. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  За уточняващ въпрос има думата господин Калинов.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Господин министър, аз Ви благодаря за отговора. Очевидно в това, което предприемате и имате намерение да извършите по отношение на създаването на нова система по стопанисването на горите, са заложени много сериозни цели и намерения. Защото самият факт, че Вие отивате вече към създаване на Национална държавна горска компания, показва, че по същество Вие предприемате друга стратегия за развитие и управление на отрасъла. Очевидно е, че след като подготвяте и имате намерение да се води дебат в Народното събрание по тези въпроси, националноотговорно и сериозно се отнасяте към въпросите на горското стопанство.
  Във връзка с това аз съм длъжен да Ви запитам как ще се отрази новият модел на управление на горския фонд върху дейността на частните дърводобивни и дървообработващи фирми, както и върху дейността на чуждестранните инвеститори в отрасъла? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Калинов.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на уточняващия въпрос.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Благодаря.
  Уважаеми господин Калинов, наистина проблемите в българските гори са доста сериозни. Тези проблеми бяха дискутирани нееднократно тук, в парламента. Вярно е, че Министерството на земеделието и горите приема една коренно различна стратегия от сега действащата в горския отрасъл.
  Според нас, новият модел на управление на Държавния горски фонд в никакъв случай няма да засегне интересите на частните дърводобивни и дървообработващи фирми. Нещо повече, той ще спомогне за предоставянето на по-голям шанс на специализирани фирми, които имат опит в тази област, разполагат с необходимата техника и квалифицирани служители. Трябва да е ясно, че през последните години основният проблем, който е в българската гора, е, че влязоха много хора, които нямат и нямаха понятие от гора, но поради силния икономически интерес влязоха в гората и до голяма степен това доведе до тежките противоречия и загуби в българската гора.
  Колкото до едрата дървопреработваща промишленост, в момента тя се намира в едно състояние на несигурност относно снабдяването с дървесина в качествено и количествено отношение. Несигурни са и сроковете на доставка. Тоест, през последните години са нарушени самите механизми от отсичането до доставянето. Има една несигурност в самия горски отрасъл, в горските фирми.
  Националната горска компания ще бъде един надежден партньор на база договорни отношения при условията на реална пазарна икономика. Тя ще гарантира снабдяването с качествена суровина в необходимото количество и в договорените срокове. Така, както е в Европа, тази компания ще предлага не просто дървен материал, а специализирана услуга с гарантирано качество.
  Искам да ви кажа, че това не е нещо ново и че ние не откриваме Америка наново. Това е една практика, която се ползва в европейските страни. Нещо повече, Националното управление по горите ползва основно консултантските услуги на водеща в тази област страна - Австрия, в областта на горите. Ние смятаме да въведем австрийския модел за стопанисване на горите в България.
  Смятаме, че по този начин ще бъде гарантирана стабилността в горската промишленост, която ще създаде по-благоприятен климат и за чуждестранните инвестиции у нас. Разбира се, не на последно място ние смятаме, че чрез изграждането на Националната горска компания ние ще изгоним от гората всички некоректни фирми, които в момента ползват и добиват дървесина. Смятаме, че по този начин до голяма степен ще бъде ограничена и незаконната сеч, и контрабандата в българската гора. Тоест, новият механизъм, новият модел, който предлагаме, е за едно устойчиво, дългогодишно управление на българската гора.
  Повтарям още веднъж, след време нашите потомци ще ни попитат какво сме им завещали като зелено богатство. Ние трябва да завещаем най-малкото онова, което сме заварили от нашите предци. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Вносителите на питането ще изразят ли отношение към отговора на министъра?
  Заповядайте, господин Моллов.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин председател, дами и господа депутати, господа министри! Първо, искам да благодаря на господин министър Дикме за изчерпателния отговор и за действията, които предприема за опазване на националното богатство - горския фонд.
  Предвид казаното от него по повод на работата в посока на създаване на Национална горска компания и като имам предвид, че този проблем е от изключителен интерес за цялото общество в България, бих искал, от името на 50 народни представители, на основание чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да внеса искане за дебати по тази тема, свързана със стратегията на Министерството на земеделието и горите в посока към създаване на Национална горска компания.
  Заповядайте, господин председател. (Народният представител Пламен Моллов предава подписката с искане за дебат на председателя на Народното събрание.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Искането е подписано от 50 народни представители. Това отговаря на изискването на чл. 87, ал. 1 от нашия правилник.
  На основание на ал. 2 от същия чл. 87 насрочвам разискванията по питането за следващото пленарно заседание, другия петък от 11,00 ч.
  Преминаваме към следващото питане от народния представител Евдокия Иванова Манева към министър Дикме относно стартиралите преговори с Европейския съюз по глава "Земеделие".
  Заповядайте, госпожо Манева, да развиете Вашето питане. Знаете, че разполагате с 5 минути пленарно време.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Дикме! Всички бяхме изключително доволни, когато на 21 март българското правителство започна преговори за присъединяване към Европейския съюз по една от най-тежките глави - "Земеделие". Затова аз Ви моля днес да ни отговорите кои са основните приоритети при воденето на преговорите и ще успее ли Вашият екип да защити интересите на българските земеделски производители.
  Моля Ви също така във Вашия отговор да очертаете разликите, особено в преходните периоди, и квотите, които се съдържат в първоначално представената позиция в Брюксел, и това, което Вашият екип ще защитава. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Имате думата, министър Дикме.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаема госпожо Манева, действително на 21 март т.г. на Конференцията за присъединяване на България към Европейския съюз на ниво заместник-министри беше отворена за преговори и последната глава - глава седма "Земеделие". Отварянето на глава "Земеделие" не беше включено в програмата на белгийското председателство на Европейския съюз, поради което след встъпването ми в длъжност предприех активни действия по лобиране за включване в програмата на следващото - испанско председателство, на отварянето на глава "Земеделие" за преговори.
  През периода септември 2001 - февруари 2002 г. бяха проведени срещи в тази насока с господин Фишлер - комисар по земеделие и рибарство в Европейската комисия, с господин Бърн - комисар по здравеопазване и защита на потребителите, с господин Колман - директор на Дирекция "Здравеопазване и защита на потребителите" (САНКО), с господин Силва Родригес - директор на Главна дирекция "Земеделие" и господин Ландабуру - генерален директор на Главна дирекция "Разширяване" на Европейския съюз.
  На заседанието по отварянето на глава "Земеделие" на България беше оказана още веднъж както подкрепа, така и беше дадена една много висока оценка за хода на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. България беше похвалена като първата страна, която е започнала да работи по Програма САПАРД. От Европейския съюз беше изразена надежда, че средствата, които се отпускат по Програма САПАРД, ще продължават да бъдат усвоявани ефективно за подпомагане процеса на интегриране на българското земеделие към това на Евросъюза.
  Успехът от отварянето на глава "Земеделие" за преговори се изразява в следното. Благодарение на усилията, полагани от правителството на всички равнища, България успя да се вмести в напрегнатата програма на Европейската комисия и главата беше отворена за преговори. Глава "Земеделие", така както казахте и Вие, е най-трудна за преговори, тъй като е особено голяма по обем. Европейското законодателство в областта на земеделието и развитието на селските райони обхваща около 50 процента от цялото законодателство на Европейския съюз и засяга особено чувствителни за страните-членки на Европейския съюз и за България въпроси. Тази глава, обичайно за всички страни, в преговорите се отваря последна и по принцип за всички глави се затваря последна. Тази глава е индикатор за приключване на преговорния процес със страните - кандидат-членки.
  Отварянето на главата сега, в този момент, е показател за това, че България предприема ефективни мерки за приключване на преговорите в срока, който беше посочен в стратегията за ускоряване на преговорите, тоест до края на 2003 г.
  Кои са основните приоритети по втората част на Вашия въпрос и основните трудности при водене на преговорите с България?
  Това са секторите, разбира се, където България иска преходни периоди и дерогации, изключения. Република България има искания за два преходни периода. За 3-годишен преходен период да бъдат предоставени права на България за засаждане на лозя за производство на качествено вино. Тригодишен преходен период за възможността предприятията, обработващи сурово мляко, което не отговаря на изискванията на анекса, на Директива 9246, да реализират продукцията си на националния пазар.
  Първият преходен период се иска от България за удължаване с три години, след присъединяване на правото за засаждане на лозя с цел възстановяване на площи, които по-рано страната ни е имала. По този начин ще бъдат защитени българските производители, които имат възможност за засаждане, и да им се даде възможност за възвръщане на лозарския потенциал на страната. Искането е за около 190 хил. дка лозови насаждения допълнително, след влизането в Европейския съюз.
  Само за Ваша информация в нашата позиция е представено искане за 1 млн. и 900 хил. дка, като в настоящия момент около 1 млн. и 500 хил. дка се водят лозови насаждения.
  Искането за втория преходен период има за цел защита на българските производители на мляко, които към момента на присъединяване няма да успеят да постигнат ветеринарно-хигиенните изисквания на Европейския съюз по Директива 9246. Както е известно, голяма част от производството на мляко се осъществява в малки ферми или от собственици на по една-две крави, много от които нямат други източници на доходи. Ето защо с искането на този преходен период се цели постигането и на някои социални и икономически цели - запазване на източниците на доходи на тези малки производители на мляко, които живеят основно в планинските райони.
  Исканията за дерогации са също в посочените два сектора.
  В сектор "Вино и спиртни напитки" България предявява две искания за дерогации в областта на ветеринарните въпроси. Позицията включва три искания България да се възползва от дерогации, които са част от европейското законодателство.
  Както при всеки преговорен процес, най-големи трудности могат да се очакват именно в секторите, където страната ни има искания за преходни периоди и изключения, защото това са искания за неизпълнение на законодателството на Европейския съюз изобщо или за определен период. Именно по тези сектори Европейският съюз в общата си позиция изисква много допълнителна информация, която българската страна следва да подготви и изпрати. Ето защо сега в Министерството на земеделието и горите се подготвя такава информация. Търсенето на източниците на данни и подготовката на допълнителна информация се извършва в 16-те вътрешноведомствени групи на Министерството на земеделието и горите, по отделни сектори в земеделието. В случаите, когато се изготвят планове за прилагане на отделни елементи на общата селскостопанска политика, се ангажират и институциите, които ще прилагат дадено законодателство или асоциациите на производителите, преработвателите и търговците на съответните продукти, които са заинтересовани и имат пряко отношение към изпълнението на даден план на действие.
  В началото на тази година Министерството на земеделието и горите вече предаде допълнителна информация по ветеринарни и фитосанитарни въпроси, която беше поискана от Европейската комисия на техническата среща, проведена на 11 и 12 декември 2001 г. Информацията беше подготвена в особено кратък срок, като се има предвид обемът й, тя беше изпратена на 3 януари т. г. Сега Министерството на земеделието и горите предприема мерки за бързото изготвяне на качествена допълнителна информация в частта по хоризонталните въпроси, общи организации на пазара и развитие на селските райони, която да бъде предадена на Европейския съюз и която да бъде по-добра база и ще облекчи преговорите с Европейския съюз. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, министър Дикме.
  Госпожо Манева, имате възможност да зададете два допълнителни, уточняващи въпроса.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми министър Дикме, имам два уточняващи въпроса.
  Първият въпрос е: знаете ли кога беше представена позицията на България по глава "Земеделие" и какъв е конкретният принос на Вашия екип при нейната подготовка?
  Разбрах за допълнителната информация, която съвсем неотдавна сте изпратили. Това е една естествена процедура при преговорите. Първоначалната позиция обаче се уточнява в позицията, която правителството изпраща.
  И вторият ми въпрос е продиктуван от призивите, които непрекъснато премиерът отправя за позитивно мислене, както и от безпокойствата, които се лансират в последно време, че негативната информация би засегнала авторитета на България. В този смисъл искам да чуя Вашето мнение: как Вие смятате ще се отрази на преговорния процес изключително мрачната кампания, която беше организирана и проведена за дискредитиране на министър Върбанов и оттам компрометиране и на Фонд "Земеделие"? Фонд "Земеделие" е институцията, която е акредитирана като разплащателна агенция по програма САПАРД. Програма САПАРД от своя страна е програмата, която трябва да съдейства за присъединяването на България и за ускоряване на преговорния процес.
  Какъвто и да бъде отговорът Ви, аз мисля, че между двата факта има силна връзка и искам да чуя Вашето мнение по този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Господин министър, моля да отговорите на допълнителните въпроси.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаема госпожо Манева, така както на предишното заседание зададохте въпрос, аз знам как ще отговорите след малко - че всичко онова, което става в момента, е плод на усилията на едно предишно правителство и че всичко сега в момента ще се разрушава. Така беше поне предишния път и след малко, като вземете думата, това ще кажете, че основно приносът е на предишното правителство и че това правителство няма никакъв принос.
  Аз ще Ви кажа някои неща. Да, позицията на България за преговори е представена на 4 юли 2001 г., в момент, когато голяма част от правителството на България са били в отпуска. Аз не си приписвам заслуги за отварянето на глава "Земеделие". Но аз давам една висока оценка на екипа, който работи по подготвянето на позицията, на екипа, който в момента подготвя всички отговори на всички въпроси и на екипа, който ще продължава да води преговорите.
  Искам да Ви кажа, че този екип не е нито на СДС, нито на БСП, нито на ДПС, нито на НДСВ, нито на една партия. Този екип принадлежи към българската администрация и този екип е на България. Така че това не са ваши кадри. Това са кадри, които дори и вие сте ги наследили. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  По отношение на въпроса Ви за представяне на позицията. Да, позицията е представена. Но задавам един друг въпрос: защо глава "Земеделие" не е отворена преди две години, за да можем с отварянето на глава "Земеделие", защото се отварят всички глави, България да бъде включена в първата десятка на страните, които водят преговорите, а не да бъде в система "10 плюс 2", където само България и Румъния не бяха отворили тази глава?
  Нещо повече, по отношение на приноса на сегашното управление на министерството. След като беше представена позицията, искам да ви кажа, че глава "Земеделие" изобщо не беше в дневния ред на белгийското председателство. Изобщо не беше в дневния ред. Веднага след съставянето на новото правителство първата среща беше поискана с господин Фишлер. В съвсем кратки срокове през месец септември, само месец и половина след съставянето на кабинета, тази среща беше уточнена. Искам да ви кажа, че тогава изобщо не се говореше за отваряне на глава. А преди да се отвори главата е необходимо изготвянето на проектна позиция, на обща позиция на страните - членки на Европейския съюз в Европейската комисия. Изобщо не се говореше и за изготвянето на проектна позиция.
  Нещо повече, поради това, че България и Румъния бяха третирани заедно, не се говореше за отваряне на глава "Земеделие", така както и в момента за Румъния не е нито изготвена позицията, нито е отворена глава "Земеделие". Тоест, най-добрата перспектива за България беше да отвори глава "Земеделие" в края на тази година.
  Мисля, че настоящото правителство, не само Министерството на земеделието и горите, но и главната преговаряща, положиха необходимите усилия за това да се ускори процесът на преговори, особено по глава "Земеделие". Именно като плод от усилията на всички, не само мои и на Министерството на земеделието и горите, а и на цялото правителство мога да кажа, че е това глава "Земеделие" за България да бъде отворена 7-8 месеца по-рано.
  Но не трябва, скъпа госпожо Манева, да търсим и да извличаме дивиденти. Трябва да обединим усилията си и отляво, и отдясно, и от центъра, за това преговорният процес колкото се може да се ускори, за да може България по-скоро и по-бързо да стане част от една неделима обща Европа. Това не е интерес на една партия, това не е интерес на едно правителство. Това е национален интерес, който трябва да обедини всички политически партии. (Ръкопляскания.)
  По отношение на кампанията за дискредитирането на предишния министър. Аз ще си позволя да кажа само няколко неща.
  Никога не съм коментирал, няма да коментирам и сега и никога няма да коментирам действия, които не са от моята компетентност, а са от компетенцията на други органи.
  Колкото до това дали ще се отрази позитивно или негативно на програма САПАРД, искам да ви кажа само няколко неща. Със сигурност не е негативно, защото пак февруари месец заедно с министъра на финансите в Брюксел ние подписахме новото годишно споразумение по програма САПАРД с Европейската комисия в размер на 54 млн. евро за периода 2002 - 2003 г. субсидия от Европейската комисия.
  Нещо повече. Заедно с банките за първи път в историята на българското земеделие в момента вече 18 банки имат подписан меморандум за съвместна работа с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на кредити, без да имат необходимото обезпечение в случай, че те са кандидатствали по проекти и са одобрени по програма САПАРД. Само на последното заседание, което беше миналата седмица, са одобрени общо 32 проекта по програма САПАРД на стойност приблизително 24 млн. лв., което е най-голямото от съществуването до сега.
  Мисля, че всички тези данни са един показател за това, че програма САПАРД работи добре в България. Програма САПАРД наистина се намира в едни стабилни ръце, в хора, които имат необходимия професионален опит да работят като банкови служители и да разполагат с кредити. Програма САПАРД получава високата оценка както на Европейската комисия, така и на Европейския съюз. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин министър. (Ръкопляскания.)
  Госпожо Манева, имате думата да изразите отношението си към отговора.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви, министър Дикме, за отговора. Радвам се, че пред всички, пред пленарната зала Вие признахте заслугите на средния ешелон, който, неизвестно защо, пречи на вашата партия. Той в голямата си част, повече от 90 на сто, е изграден от професионалисти и наистина няма значение кой е политическият екип.
  Вашият отговор има за мен огромно значение, надявам се и за уважаемите мои колеги и по други две причини. Вие наследихте успехите на екипа преди вас. (Шум и възгласи от залата.) Да. Преговорният процес беше подготвен от екипа на правителството на Иван Костов и главата беше отворена, защото позициите и всичко, което свършихме с усилен труд, даде тази основа. И аз мисля, че Вие с Вашия отговор показвате, че нито една от позициите, нито една от конкретните цифри не е променена и Вие се ангажирате да отстоявате тези позиции.
  На второ място, Вашият отговор за мен е важен затова, защото се вижда, че в предаването "Панорама" преди месец Вие изрекохте две неистини, които днес ги подчертахте като неистини. Първата неистина, която Вие лансирахте, е, че откриването на преговорите е заслуга на Вашия екип. Днес Вие казахте, че това е процес и заслуга има и екипът на Иван Костов. Вторият, че стартирането на програма САПАРД е заслуга също на Вашия екип. Това го чух със собствените си уши. Освен това от възмутени хора, които са работили по подготовка на САПАРД, получих много обаждания. Затова искам да напомня на всички, че програма САПАРД стартира практически през 1999 г. и в продължение на две години усилена работа бяха подготвени многобройни проекти и материали, за да може в юни месец програмата да стартира с одобрението на 28 проекта.
  Аз смятам, че е достойно да се признават успехите на екипите преди Вас и това очаквах днес да чуя от Вас. Практически аз го чух. Вие признавате успехите на нашето правителство. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Следващото питане е от Георги Костов Станилов и Петър Стоилов Жотев към министър Дикме.
  Заповядайте, господин Станилов.
  ГЕОРГИ СТАНИЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! На 26 март т.г. най-тиражираните бургаски ежедневници излязоха с уводни заглавия: "Областен шеф участвал във фиктивен търг", "Шефът на Областна дирекция "Земеделие и гори" Осман Чауш следствен заради фиктивен търг в Царево", "Областен чиновник замесен в далавера", "Разследват земеделски шеф за фалшив търг в Царево".
  Аз ще цитирам дословно един от материалите във в. "24 часа" - "Море" на Тони Щирянова, който казва следното:
  "Районна прокуратура - Царево, разследва ликвидатор и трима членове на комисия, разпродали незаконно техника на бившето МТС, сега "Вермаш 90" ЕООД. Има заведена преписка при нас - потвърдиха от прокуратурата. На 22 март РПУ - Царево, получили сигнал, че е проведен фалшив търг за разпродажба на дълготрайните материални активи на дружеството. Проверката на Икономическа полиция показала, че част от предлаганата на търга техника е била предварително продадена. Комисията, провеждала търга, е била снабдена с фиктивни протоколи за отчитане на продажбите.
  След полицейската акция от ликвидатора на дружеството Стефан Х. и членовете на комисията Душка П., Осман Ч. и Димитър Д. са били иззети фиктивните протоколи от търга-менте и други веществени доказателства, съобщиха от Пресцентъра на РДВР - Бургас.
  Според отлично осведомени става дума за Осман Чауш - началник на Областна служба "Земеделие". В момента се уточнява каква част от техниката е била разпродадена под масата и на кого, както и дали въобще е имало реални продажби на търга."
  В тази връзка, господин министър, ние с господин Жотев Ви питаме:
  Господин министър, въпросът ни към Вас е отговаря ли на истината изложеното в публикацията за нарушена процедура - фиктивен търг и предварителна разпродажба на обявеното имущество с цел лично облагодетелстване? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Станилов, за краткото питане.
  Господин министър, имате думата да отговорите в рамките на 10 минути.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Станилов, уважаеми господин Жотев! В отговор на поставеното питане по повод обявения търг за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на "Вермаш 90" ЕООД в ликвидация, представям на Вашето внимание следната информация.
  Със Заповед от 26.11.2001 г. министърът на земеделието и горите прекратява дейността на "Вермаш 90" ЕООД - гр. Царево, при условията на пълна ликвидация. Назначеният ликвидатор - господин Джафер, не е предприел необходимите действия за вписването си в търговския регистър и прекратяването на дружеството от съда, поради което със заповед от 3 януари 2002 г. е освободен. На негово място е назначен друг ликвидатор - господин Стефан Никифоров Хаджиев. За целта е сключен нов договор за възлагане на ликвидацията на еднолично търговско дружество с държавно имущество, на който е записано:
  "Ликвидаторът се задължава да превръща имуществото на държавата в пари за удовлетворяване на кредиторите при строго спазване разпоредбите на Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правото на собственост на държавата в предприятията, приет с Постановление на Министерския съвет № 7 от 1994 г.
  Съгласно чл. 18 от този правилник сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи на държавни предприятия - еднолични търговски дружества, се извършва след провеждането на търг или конкурс при условията на Наредбата за търговете.

  В нарушение на изброените изисквания и превишавайки правата си, ликвидаторът изпраща за публикуване във вестниците "Черноморски фар" и "24 часа" обяви за продажба на дълготрайни материални активи чрез търг, насрочен на 22 март 2002 г. Писмено искане до министъра на земеделието и горите за издаване на необходимото разрешение е изпратено на 12 март 2002 г., т.е. две седмици по-късно от публикуването на обявата.
  Следва ново нарушение на Наредбата за търговете - на 18 март 2002 г. ликвидаторът подписва заповед за определяне състава на тръжната комисия, в която влизат Душка Попова - юрист на граждански договор към Областна дирекция "Земеделие и гори", директорът на Областната земеделска служба господин Чауш и председателят на комисията господин Димитър Димитров.
  Извършената незабавно проверка от Инспектората на Министерството на земеделието и горите установи, че до деня на търга никой от членовете на комисията не е виждал подписаната от министъра заповед, в която поименно са изброени разрешените за продажба машини и съоръжения. Оглед и проверка на инвентаризационните описи също не са направени.
  От констатациите на проверяващия се вижда, че извършеното оповестяване е манипулативно. В пресата е обявена само общата начална стойност на всички машини и съоръжения, без да са посочени видът, броят и количеството на предлаганите за продажба дълготрайни материални активи, а в залепената върху административната сграда обява липсващата техника съзнателно е пропусната. В писмените си обяснения ликвидаторът твърди, че обявите, писмото до министерството и заповедта за състава на тръжната комисия са изготвени от юристката, притежаваща по-висока компетентност в тази област. Този факт обаче не снема отговорността от господин Хаджиев, тъй като освен че е пренебрегнал задълженията си като длъжностно лица, същият съзнателно е предоставил информация за продадените преди търга машини и съоръжения.
  Има ли престъпление и каква е персоналната вина на всеки един от нарушителите предстои да установи заведеното в момента следствие от следствените органи.
  Водени от желанието си за пресичане на всякакви прояви от антиообществен характер и за недопускане на неморални действия от страна на длъжностни лица от системата на Министерството на земеделието и горите предприехме следните мерки по административната отговорност на провинилите се служители. Първо, взето е решение за прекратяване на правомощията на ликвидатора Стефан Хаджиев и търсене на имуществена отговорност за нанесените вреди. Прекратен е договорът за юридически услуги с адвокат Душка Попова. За неизпълнение на възложените му с длъжностна характеристика задължения и неупражнен контрол с моя заповед е образувано дисциплинарно дело срещу директора на Областна дирекция "Земеделие и гори" господин Чауш. Също така с моя заповед господин Чауш временно е отстранен от работа, и след като Дисциплинарният съвет излезе със становище, спазвайки процедурата съгласно Закона за държавния служител, на директора на Областна дирекция "Земеделие и гори" ще му бъде наложено съответстващо на извършеното нарушение дисциплинарно наказание за уволнение. За участие в тръжната комисия без необходимата компетентност и за проява на слаба взискателност, като по този начин е злоупотребил с доверието и е уронил доброто име на работодателя, е наказан с дисциплинарно уволнение и господин Димитър Димитров - председател на Поземлената комисия, град Царево.
  Уважаеми дами и господа, предприетите мерки по случая "Вермаш" от страна на Министерството на земеделието и горите мисля, че на този етап изчерпват административните мерки, които може да предприеме министерството. В случая цялата преписка е в органите на прокуратурата и следствието, които трябва да направят съответните проучвания, за да видят кой каква вина носи и всеки да поеме своята вина.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Имате думата, господин Жотев. Заповядайте.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Бих искал да задам два уточняващи въпроса. Първо, господин министър, преди 3 дни по централната новинарска емисия на телевизия "Скат" беше обявено, че господин Осман Чауш е следствен по: първо, като член на ликвидационен съвет господин Чауш е обвинен за незаконно разпореждане с имущество в село Тополица близо до град Айтос. Този случай напомня на случая, за който Вие преди малко дадохте обяснения.
  Второ, господин Чауш е обвинен, че е провел неправомерно общо събрание на кооперация в същото село Тополица.
  Първият уточняващ въпрос, господин министър, е как беше назначен господин Чауш? Това беше Ваша идея, тъй като го познавате добре, или това беше идея на местната структура на Движението за права и свободи, тъй като го познават добре?
  Вторият въпрос, казахте вече, че са предприети административни мерки към ликвидатора. Казахте също, че е назначен друг ликвидатор, когато е назначаван сегашен ликвидатор. Кой го е назначил, господин министър? Нима под заповедта за назначаване на ликвидатора не стои Вашият подпис?
  И в тази връзка, как беше избран ликвидаторът? Това Ваша идея ли беше? Това част от кадровата политика на Движението за права и свободи ли е?
  И накрая, позволете ми, господин министър, да Ви помоля да коментирате само дотук ли завършват отговорностите и вината, която, разбира се, тепърва ще се установява от компетентните органи? Имате ли вина Вие лично като министър на земеделието и горите за провеждане на неправилна кадрова политика? Има ли вина местната структура на Движението за права и свободи, която може би е издигнала кандидатурите и на двамата? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Жотев.
  Заповядайте, господин министър. Моля Ви да имате предвид, че след отговора няма да имате думата повече.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Господин Жотев, въпросите бяха много, но ще се опитам да ги обединя в два. Единият въпрос е по отношение на кадровата политика. Кадровата политика на всеки ръководител на дадено учреждение е такава, както Вие като министър навремето сте водили кадрова политика и сте назначавали хората. Така и аз като министър в момента назначавам служители. Общо има над 36 000 души - служители, които са свързани с министерството. Вие си направете извод по отношение подбора на кадрите в министерството.
  По отношение на вината и на следствието. Аз не знам, като че ли във Вашето съзнание остана Вие да определяте кой доколко е виновен и кой каква вина трябва да носи. Аз не мога да кажа кой за какво е виновен и доколко се състои неговата вина. За тази цел има, първо, прокуратура, следствие, съдебни органи. Други са институциите, които определят количеството и качеството на вината и дали е престъпление или не. Аз не мога да дам оценка на този въпрос.
  Но това, което аз Ви казвам по отношение на освобождаването. Господин Петър Стоянов си спомням, че ще остане в българската история с една фраза: "Иване, кажи си, те ще те разберат". Бяха продадени стотици предприятия и това беше поводът за неговото изявление. Но той като че ли не беше чут. На нас не е необходимо някой да ни каже. Достатъчно е просто една статия във вестника, за да направим съответни проверки. Да, има в случая според нас административно нарушение на процедурите, заради което си носят отговорност и са уволнени трима служители. За четвъртия служител само заради това, че е държавен служител, е необходима друга процедура. За това в момента се води дисциплинарна процедура за неговото освобождаване, но той също ще бъде освободен. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания и възгласи: "Браво!" от ДПС и КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Жотев, за да изразите отношението си към отговора.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Двамата с колегата Станилов не сме доволни от отговора, господин Дикме, поради това, че ние ясно Ви попитахме в двата уточняващи въпроса - освен кръга на тези четиримата, за които тепърва ще се установява има ли вина и чия е тя, ние не желаем да я коментираме. Но нашите уточняващи въпроси бяха ясни. Има ли други, които имат отношение към този случай? И каква е кадровата политика?
  Аз не Ви питам как Вие кадрувате за 30 000 човека. Нашият въпрос беше ясен.
  За този случай Ваша ли беше идеята за назначаването на господин Чауш като шеф на земеделската управа? Ваша ли беше идеята или на местното ръководство? И имате ли вина Вие лично като министър? Това е значението. Защото този, който е издигнал една кандидатура, трябва да застане зад тази кандидатура.
  В случая, както и в много други случаи, може успешно да преговаряте с Европейския съюз за затваряне на глава "Земеделие". Нека да ви остане повече време, за да може лично да проверявате кой се издига и кой ръководи селското стопанство по места. Не е необходимо в пресата да излезе поредният скандал, за да може ние тук, народните представители да ви отправим питане. Необходимо е в кадровата политика да не се взимат предвид цветовете на политическите партии, които сега са в Народното събрание. Затова е нашият апел към вас и затова не можем да бъдем отговорни. Според нас Вие като министър имате лична отговорност за този скандал. Благодаря.
  НЕСРИН УЗУН (ДПС, от място): Попитайте за Големи български мелници, господин Жотев, а не за Осман Чауш.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Следващият актуален въпрос е от народния представител Моньо Христов относно средствата, изразходвани за обезщетение на земеделските производители във връзка със сушата в Североизточна България.
  Заповядайте, господин Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Господин министър на земеделието и горите, преди шест месеца, през м. октомври, Ви зададох един въпрос и чета Вашия отговор: Всички производители, които са пострадали от сушата през тази година, ще бъдат освободени от данък добавена стойност за разликата от загубата. В тази връзка съвместно с Министерството на земеделието и горите вече са предприети необходимите мерки. От страна на Министерството на земеделието и горите за ограничаване възможностите за злоупотреби в писмени заключения, които ние трябва да дадем, ние ще цитираме следните неща: конкретно засегнати площи, следствие единствено от засушаването, вид на засегнатите култури, качество на засегнатите култури по БДС, среден добив от декар, засегнати площи по видове култури според предходната година и каква част от висококачествения среден добив е следствие на засушаването.
  Това е Вашият отговор. Има още нещо и ще Ви го кажа допълнително. Сега обаче моят въпрос е шест месеца след това да ми кажете по региони с какви средства са обезщетени отделните области във връзка с това, което сте обещали преди. Казвам по региони и по области, защото сушата не беше само в Добрич, а беше в Разград, Търговище, Шумен, Варна, Силистра и част от Русе. Говоря за най-засегнатите региони. Чакам Вашия отговор, господин министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Христов.
  Заповядайте господин министър.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, въпросът за негативните последици от сушата за зърнопроизводителите в Североизточната част на страната беше поставен за обсъждане и намиране на решение още в началото на есента миналата година, така както Вие се изразихте. Основното искане на засегнатите производители на зърно в този регион беше да бъдат освободени от заплащане на данък добавена стойност за разликата между пазарната цена и по-високата себестойност на произведената продукция.
  Както заявих и както Вие го прочетохте преди малко от тази трибуна, още през м. октомври Министерството на земеделието и горите предприе конкретни действия за реално осъществяване на искането на зърнопроизводителите в рамките на възможностите, които се предоставят от Закона за ДДС и по-специално разпоредбите на чл. 29, ал. 6, т. 1. На основание на този член производителите не са задължени да коригират данъчните си основи на доставките, ако са налице обективни пазарни предпоставки, които налагат продажбата да се извърши по цени под себестойността на стоката, която се осъществява при суша.
  Във връзка с това в министерството беше създадена работна група, която със съдействието на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН и Института по мелиорация и механизация към Националния център за аграрни науки изготви експертиза, чието заключение гласи дословно (цитирам):
  "Въз основа на направените изчисления може да се направи изводът, че посевите на царевица и слънчоглед в земеделските райони на Варна, Добрич и Силистра са се развивали в условията на изключително непреодолимо засушаване, довело до значително снижение на добивите, в резултат на което себестойността на продукцията е средно три пъти по-голяма от пазарната им цена."
  През м. ноември тази експертиза беше предоставена на Министерството на финансите с мнение, че горното заключение е достатъчно основание за прилагане на разпоредбите на чл. 29, ал. 6, т. 1 от Закона за ДДС по отношение на доставките, извършени от производителите на царевица и слънчоглед в засегнатите райони Варна, Добрич и Силистра.
  Така, както бях информиран, териториалните данъчни дирекции в цитираните по-горе райони вече са получили инструкции от Министерството на финансите и Главна данъчна дирекция за прилагане на чл. 29, ал. 6, т. 1 от Закона за ДДС. Това на практика означава, че засегнатите от сушата производители в значителна степен ще бъдат финансово възмездени за понесените от природата загуби. Министерството на земеделието и горите няма конкретно обявени финансови средства, с които да е обезщетило засегнати производители от сушата през 2001 г. не само за Североизточна България, но и за цялата страна.
  Независимо от това, Управителният съвет на фонд "Земеделие" на две поредни заседания от 29.11.2001 г. и 20.12.2001 г. взе решения с цел облекчаване тежкото положение на земеделските производители в България, засегнати от тежката суша. Цитирам решенията на Управителния съвет:
  "С оглед да се даде възможност за целевото усвояване на субсидиите по трите финансови линии от пролетната кампания на 2001 г., включващи субсидия за препарати за растителна защита, за семена от царевица и семена от черен маслодаен слънчоглед от максимален брой земеделски производители, Управителният съвет дава съгласие да се разсрочат до 15 февруари кредитите на земеделските производители, които до 15 декември, а след това е разсрочено до 15 януари, издължат минимум 40 на сто от дължимите суми по фонд "Земеделие"."
  Мисля, че с тези мерки в никакъв случай не можем да кажем, че ангажиментите на държавата сто на сто са изчерпани, но това е, което беше по силите ни и това е, което успяхме и можахме да направим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Христов, имате възможност да изразите отношението си към отговора.
  МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин министър, понеже споменахте фонд "Земеделие", аз знам това за 15 февруари. Добре е. Това е практика от предишните години и е правено. Но от 6 февруари имам писмо към Вас да ми предоставите сметките на фонд "Земеделие" - план-сметката. От 6 февруари, а сега сме 12 април. Много бавно действате.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Не сте ли я получили?
  МОНЬО ХРИСТОВ: Не съм я получил, чакам. Иначе ще дойда да си я взема самичък.
  Сега обаче искам да ви прочета нещо от Министерство на финансите във връзка с тази комисия:
  "За ограничаване възможностите за злоупотреба, в писмените заключения задължително следва да бъдат цитирани..." Това какво означава? Това е, което изредих преди. Това, което Вие споменахте и аз Ви го цитирах. Трябва да има протоколи от местата, където е било засушаването - конкретно на мястото, на конкретните лица, за да няма злоупотреби.
  Вие ми казвате, че някаква експертна комисия от някакъв институт била изчислила каква била загубата. На кого? Къде? Господин министър, това намирисва на някаква история. Започва да ми мирише, че става дума само някои хора да се облагодетелстват от това нещо. Аз още тогава Ви предупредих, че всички земеделски производители не работят с ДДС. Вие компенсирате само големите арендатори и аз ще Ви прочета писма, наистина свързани с това, изпратени от областни управители и други, които конкретно ме запознават с площите. Още от юли, август и Вие ги имате. Има от Аграрния съюз от Варна и т.н. Обаче де факто Вие нищо не сте предприели. Вие изведнъж създавате някаква експертна комисия. Аз тогава ще искам анкетна комисия на кого ще давате тези пари. На кого? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Желаете ли реплика? Заповядайте, господин министър.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин Христов, да, вие сте свикнали с една практика, в която да се раздават пари, включително и на калпак. В случая Министерството на земеделието и горите и Министерството на финансите са си свършили перфектно работата.
  Аз ще Ви покажа писмо от Министерството на финансите до директора на Териториалната данъчна дирекция - Варна, Силистра, Добрич, за изпълнение на конкретните мерки. Ще Ви покажа.
  Аз ще Ви покажа и факс, понеже казахте, че много земеделци са се оплакали и ще Ви прочета от името на фермерите в Добруджа:
  "Уважаеми господин Дикме, от името на Сдружените на фермерите в Добруджа, изказваме нашата най-голяма благодарност към Вас за усилията, които лично положихте, за възможността да не внасяме ДДС върху отрицателна разлика между приход и себестойност на селскостопанските култури - слънчоглед и царевица, пострадали от засушаването през 2001 г., като разрешихте да се приложи чл. 29, ал. 6, т. 1 от Закона за ДДС. Вие и правителството за пореден път доказахте, че защитавате интересите на българския производител. От наша страна винаги ще имате пълна подкрепа за стриктно изпълнение на правителствената програма и за успешното завършване на проговорите за членство на страната ни в Европейския съюз."
  Това не е от някоя политическа партия, а е от Сдружението на фермерите. (Ръкопляскания.)
  Разбирам Ви, господин Христов. Аз искам да допълня своя отговор на Вашия въпрос - със сигурност държавата не прави достатъчно. И аз го заявявам. Не прави достатъчно, защото няма достатъчно средства, с които може да реализира една стабилна политика. Но имайте предвид, че това правителство, българският парламент за първи път отдели два пъти повече субсидия в сравнение с миналата година от републиканския бюджет за Фонд "Земеделие" и размерът на субсидията за тази година е 20 млн. срещу много по-малко средства, които сте заделяли вие.
  МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС, от място): 28 млн. за миналата година!
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Правителството мисли, че има една много добра, много ясна политика по отношение на субсидирането на земеделските производители. В момента се подготвя промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители, където субсидията за земеделието на България вече няма да бъде обвързана с конкретни цифри, а ще бъде обвързана с процент от брутния вътрешен продукт. (Ръкопляскания.) Мисля, че така правителството и мнозинството ще могат да водят една по-гъвкава политика за субсидиране и подпомагане на земеделските производители. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър.
  С това завършихме въпросите и питанията към Вас.
  Преминаваме към питания и актуални въпроси към министър Владимир Атанасов - министър на образованието и науката.
  Първото питане е от народните представителки Снежана Великова Гроздилова и Румяна Денева Георгиева относно въвеждането на задължителни зрелостни изпити за учениците от випуск 2003 г.
  Много гореща тема! Заповядайте.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Сърдечно благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина темата е много гореща.
  Без съмнение, българското образование опира до всеки дом. Ето защо днес нашето общество проявява изострена чувствителност както като цяло за качеството на образованието, така и за нашумелия в последните месеци въпрос за полагане на държавни зрелостни изпити от випуск 2003 г.
  Аз отлично зная, че Вие, господин министър, изпълнявате Закона за народната просвета и съответно онази разпоредба, която беше приложена в 1998 г., респективно Вие изпълнявате и друг закон, а именно Закона за степента на образованието, общообразователния минимум и учебния план, който беше гласуван през 1999 г. и повелява - цитирам дословно - "Средно образование се придобива след завършен 12-и клас и успешно положени три" - подчертавам три, "държавни зрелостни изпита: по български език и литература, по обществени науки и гражданско образование и по един учебен предмет, съгласно учебния план.".
  В същия този закон е казано, че за учебната 1999-2000 г. общообразователният минимум се въвежда в девети клас, а това означава, че завършващите през учебната 2002-2003 г. дванадесетокласници, за да получат диплома за средно образование, трябва да са издържали успешно трите държавни зрелостни изпита.
  С други думи, с изменението в Закона за народната просвета от 1998 г. българските ученици вече не могат да ползват правото за освобождаване от зрелостни изпити. Не зная какви точно са били мотивите на законотворците от Тридесет и осмото Народно събрание, когато са въвели тази задължителна норма за зрелостните изпити, и то на три, но знам, че не може да не се изпълнява законът в една правова държава, защото знаем от римското право - по-добре лош закон, отколкото беззаконие. Но, уважаеми господин министър, освен римското, от обичайното право и до наши дни е в сила максимата, че децата са най-голямата ценност на всеки народ. И затова всеки един от нас, българските граждани, се вълнува и иска да знае каква ще е съдбата на децата ни, в случая - на учениците, които догодина първи ще държат своите задължителни изпити за зрелост.
  И, съгласете се, че при тази тяхна решителна стъпка, с която ще влязат в свободния живот, трябва да имат условия и гаранция, че ще могат да проявят и докажат в най-пълноценен вид себе си. Това значи, че Министерството на образованието и науката трябва да е създало всички необходими предпоставки за това решително изпитание на нашите деца.
  Да, те са нашите деца, Вашите деца, господин министър, и нека не забравяме, че с получаване на дипломите си за завършено средно образование те влизат в живота като граждани на Република България. Заради тяхното достойнство, заради тяхното бъдеще ние сме длъжни да осигурим оптимална среда за реализацията им и от тези съображения е продиктувано нашето питане:
  Каква е подготовката на Министерството на образованието и науката за провеждането на държавни зрелостни изпити без право на освобождаване на учениците от випуск 2003 г.?
  И, второ, кои от условията - наличието на учебни програми, учебници, изпитни теми, ясно регламентирана организация за техническото провеждане на изпитите и начина на оценяване на работите на зрелостниците - са били изпълнени, когато са били в първи гимназиален клас, тоест 1999 - 2000 г.?
  Смятате ли, че предстоящата апробация е достатъчна за осигуряване на необходимото качество на зрелостните изпити през следващата година? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Господин министър, имате думата, за да отговорите на питането в рамките на 10 мин.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Гроздилова!
  Ще отговоря на поставените от Вас въпроси относно въвеждането на задължителни зрелостни изпити за учениците от випуск 2003, тъй като бих искал да дам повече яснота за смисъла и съдържанието на промените в нашето образование, както и за мерките, които Министерството на образованието и науката взема, за да защити интересите на ученици, учители и родители.
  Разрешете ми да повторя някои от моментите във Вашия въпрос.
  Нормативните основания за провеждане на задължителни зрелостни изпити са създадени през 1991-1998 и 1999 г. Начинът за завършване на средно образование е регламентиран със Закона за народната просвета 1991-1998 г. В Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 1999 г., Наредба № 4 от 1999 г. за образователния минимум и разпределението на учебното време, отнасяща се за завършващите средно образование през 2003 г., както и през 2004 г., а също така и с Наредба № 6 от 2001 г. - за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. Също така съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план средно образование се придобива след завършен 12-и клас и при успешно положени три държавни изпита. Позволете ми да не повтарям кои са.
  Съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за степента на образование за учебната 1999 - 2000 г. общообразователният минимум се въвежда в 9 клас - тогава, когато випуск '2003 са били деветокласници. Разпоредбата има императивен характер и е специална по отношение на разпоредбите на Закона за народната просвета. Учениците, които през 2003 г. ще завършат 12 клас, са постъпили в 9 клас през 1999 2000 г. Следователно разпоредбите на закона за степента на образование се отнасят за тях. Изпълнението на задължителния общообразователен минимум, въведен през 1999 2000 г., включва полагането на държавни зрелостни изпити, от които не се допуска освобождаване.
  Училищните ръководства следва да са запознали учениците, които през 1999 г. са постъпили в 9 клас, както и техните родители, с факта, че ще се обучават до 12 клас и ще завършат средното си образование със задължителни зрелостни изпити.
  Наредба № 4 от септември 1999 г. регламентира нов учебен план. През 2000 г. са разработени държавни образователни изисквания за учебно съдържание от 1-и до 12 клас, както и нови учебни програми от 9-и до 12 клас. По тези програми през 2001 г. са одобрени учебници за 9-и, 10-и и 11 клас. До появата на одобрените учебници, учениците са използвали одобрени от Министерството на образованието и науката учебни помагала с фактически статут на учебници.
  Ще си позволя да подчертая, че ако ние не съумеем да осъществим приемственост в областта на образованието, всички наши усилия за реформа, за съхраняване на децата ни, за осигуряване на надежден, възможен достъп по-нататък към професии или висше образование, биха били обречени на провал. Ние в момента осъществяваме онова, което предходното правителство и предходното Народно събрание са утвърдили. Дотук са фактите и моля за извинение, че отговорих първо на втория въпрос.
  Направен беше задълбочен анализ на извършеното по подготовката за провеждане на задължителни зрелостни изпити, който установи, че не са създадени необходимите условия учениците да се подготвят за изпит по обществени науки и гражданско образование, поради което това предложение отпадна. Освен това действащите към момента нормативни актове не създават условия зрелостните изпити да осигурят достъп във висшите училища.
  За да осъвременим правно нормативната база на образованието, се наложиха следните промени, които предлагаме в Закона за народната просвета и Закона за степента на образование, а също така и в Закона за висшето образование.
  В Закона за народната просвета изпитът по обществени науки и гражданско образование отпада като задължителен зрелостен изпит. Веднага искам да кажа, че в момента ние предложихме Национална програма за защита на децата на България, в която е предвидено гражданското образование да се въвежда от 1-и и да се изучава до 12 клас. Това означава, че учениците, които завършат средното си образование през 2003 г., ще трябва да полагат не 3, а само 2 задължителни зрелостни изпита - по български език и литература и по 1 учебен предмет, съгласно учебния план. Освен двата задължителни изпита, ако желаят, учениците имат право на още един допълнителен - по учебния план.
  Предложена е промяна, засягаща правата на онези ученици, които не желаят или не са положили успешно зрелостен изпит. Според текста на предложената промяна, такива ученици ще получат удостоверения за завършено средно образование, което би им позволило да продължат с професионално обучение и придобиване на квалификация, а също така да заемат и длъжности, за които се изисква средно образование. Същевременно тези ученици не губят правата си за полагане на зрелостен изпит и могат да го направят в една от следващите изпитни сесии по свое желание.
  Предложените промени в Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, както и по Закона за висшето образование, са свързани с възможността лицата, издържали успешно държавни зрелостни изпити, да могат да бъдат приети във висшите училища без конкурсен изпит, но по решение на академичния съвет. По този начин става възможно признаването на оценките от държавните зрелостни изпити като вход за постъпване във висшите училища, без обаче това да накърнява автономията на висшето училище и неговото право да определя допълнителни приемни изпити според своите специалности и изисквания за качество.
  Що се отнася до подготовката за провеждане на зрелостните изпити, тя се състои в следното. Определени и оповестени са учебните програми. Те са публикувани в пресата, както и на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Комисиите, разработили програмите, са съставени от изявени учители и преподаватели във висшите училища. В програмите са предвидени две равнища: първо, което обхваща задължителната подготовка, и, второ, което обхваща задължителна и профилирана подготовка. По този начин отново е предоставено право на всеки ученик сам да избира на кое от равнищата да полага зрелостен изпит. Учебно-изпитните програми се обсъждат във всички инспекторати по образование с експерти, учители и училищни ръководства. На обсъжданията присъстват членове на комисиите, подготвили програмите, и експерти на министерството, отговарящи по съответния учебен предмет. Направените препоръки за усъвършенстване и резултатите от апробацията ще бъдат анализирани, за да може в учебно-изпитните програми да бъдат направени своевременни корекции. Окончателните учебно-изпитни програми ще бъдат публикувани в специална брошура.
  Министерството на образованието и науката организира провеждането на пробни зрелостни изпити. Целта е осигуряване на възможност за пробираме на организацията и съдържанието на държавните зрелостни изпити през 2003 г., както и осигуряване на възможности за бъдещите зрелостници да проверят себе си в реална изпитна ситуация, за да не се създава ненужно напрежение при бъдещата зрелостна процедура. Пробният изпит по български език и литература е на 8 май, а по всички останали предмети - на 11-и. Обемът на материала за пробната матура ще бъде съобразен с взетото учебно съдържание до 30 април т.г. Справки за това ще бъдат получени във всички регионални инспекторати по образованието в страната. На пробните изпити ще се явят 7 хиляди ученици, от тях 3 хил. 500 - по български език и литература, и още толкова - по останалите учебни предмети. Към момента обобщените справки, получени в Министерството на образованието и науката от всички 28 инспектората по образование показват, че заявките за участие в пробната матура са много повече.
  Министерството предвижда да осигури със съдействието на училищните ръководства възможност на всички желаещи да се явят на пробни изпити, резултатите от които могат да бъдат признати като оценка от класна работа или като срочна оценка, по желание на учениците. За осигуряване на добра организация министерството подготвя указания за провеждане на пробните зрелостни изпити, които ще бъдат разпространени в цялата страна чрез регионалните инспекторати по образование. Те ще оповестят времето и мястото за провеждане на матурата. Цялата организация ще бъде в традиционно познатите изпитни параметри. Оценяването на резултатите от пробната матура ще се извърши по единни критерии от национална комисия, съставена от учители и представители на висшите училища, по професионални критерии и квалификация. Писмените работи ще бъдат анонимни.
  Разработен е проект за държавно образователно изискване за външно оценяване. В него са систематизирани критериите за оценка по културно-образователни области, като е отразена и специфичността на всеки учебен предмет. Държавните образователни изисквания за външно оценяване ще се публикуват за обсъждане, ще се пробират при оценяване на пробните зрелостни изпити, след което ще се коригират и утвърдят като документ.
  Искам да добавя, че Министерството на образованието и науката създаде също така организация за обучение на обучители. В националната комисия по оценяване ще участват членове на комисиите, които подготвят учебно-изпитните програми. От 11-и до 13 април т.г. се провежда семинар на първата група оценители. Всички оценители ще бъдат обучени до края на този месец. За информирането на учениците, на родителите и на училищните ръководства за дейността по организиране и провеждане на задължителните зрелостни изпити министерството ще използва следните инструменти: чрез инспекторатите по образование се осигурява информация на училищните ръководства; в сайта на министерството се намира актуална информация за матурите; министерството подготви и ще разпространи брошура с пълна информация, отнасяща се до зрелостните изпити. Тази брошура вече е факт.

  Съществуваше и един не по-маловажен въпрос - какви са нашите основания да държим в такава степен за въвеждането на зрелостния изпит. Искам да подчертая, държавните зрелостни изпити ще повишат качеството на образованието в България. Те ще осигурят възможност за външна и независима оценка като едно от надеждните средства за контрол. Те ще изравнят стойността на дипломите за средно образование, издавани от различни училища, тъй като изпитите ще се провеждат при еднакви условия и ще се оценяват от едни проверители при единни критерии. Това ще осигури надежден контрол от независима комисия на изхода на средното образование. Изпитите ще поставят при равни условия всички, които завършат средното си образование. Те ще поставят по-високи изисквания както към ученическия, така и към учителския труд. Изпитите ще повишат отговорността на всички участници в учебния процес. Те ще осигурят на всички достъп до висше училище, каквато е практиката в повечето европейски страни. Освен това ще предоставят възможности за валидност и взаимно признаване на дипломите за средно образование в страните от Европейския съюз и останалите европейски държави.
  Струва ми се, че по този начин ние отговаряме на едно изискване, което не е изискване само на нашето време. В историята България също е използвала принципа на задължителните държавни изпити за завършено средно образование. Този принцип се използва и в момента от различни професионални училища. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър.
  Госпожа Гроздилова, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Господин министър, бяхте изчерпателен, но си позволявам и се възползвам от правото си да задам още два уточняващи въпроса.
  Ако резултатите от така добре организираната апробация през месец май покажат съществени пропуски от организацията и съдържанието на учебния процес за периода 1999-2002 г., в част от който и аз бях участник, не искам да изпадам в детайли, но Вие прекрасно знаете какво е в този период, ще имате ли време те да бъдат така преодолени, че да е възможно и осигурено нормалното протичане на самите зрелостни изпити през следващата година?
  И вторият ми уточняващ въпрос е: в структурата на Министерството на образованието и науката отдавна съществуват два изградени центъра - това е Националният тестов център и Институтът по образование. Искам да знам дали тези две институции имат необходимия административен и професионален капацитет, за да участват пълноценно във всички онези моменти, които Вие много детайлно развихте, а именно тези от тях, които касаят организацията на зрелостния изпит, изработването на примерните теми за тях и критериите за оценяване, което според мен би допринесло в още по-голяма степен за избягване на този зложелателен субективизъм? Защото така или иначе ние знаем, че оценката донякъде е субективна. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожа Гроздилова.
  Господин министър, имате възможност да отговорите на двата уточняващи въпроса.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожа Гроздилова! Давам всички гаранции от страна на Министерството на образованието и науката, че с ресурса, с който разполага в момента, то ще се справи със ситуацията, която действително предизвиква напрежение не само сред родители и ученици, тя предизвиква напрежение и сред нас, които като експерти с нашата квалификация знаем какво означава един зрелостен изпит, как се организира, как се създава критерий за оценяване, как се обучават оценители, как се провежда самият зрелостен изпит.
  Аз мога да успокоя всички, че ние разполагаме с достатъчен ресурс, а също така съм убеден, че българските ученици разполагат с достатъчно знания, за да могат да се явят и успешно да положат своите зрелостни изпити. Те няма да се различават с нищо от учебното съдържание, което са изучавали през годините в гимназиалния етап.
  Що се отнася до първата част на въпроса Ви, аз ще си позволя да оттегля долната времева граница, която посочихте, малко по-назад. Аз се отнасям с изключителна сериозност и загриженост към факта, че децата, които ще завършат през 2003 г., са преживели всички години на българския преход. Знаем какво означава това за едно дете, което е слушало своите родители, чело е вестници, общувало е с приятели, ставало е свидетел на всички несгоди и на целия драматизъм на този преход. Вълненията са предизвикани от един естествен страх, който по-скоро идва от несигурността в бъдещето. Децата не искат матури - така поне скандират те - и в същото време искат сигурен достъп до висше образование. Ще дадем този сигурен достъп, но те трябва да се явят на зрелостен изпит.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър.
  Госпожо Гроздилова, ако искате да изразите отношението си към отговорите, заповядайте.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Искрено се надявам, че това, което чухме от господин министъра, а то беше едно пространно изложение, заедно с тези промени, които се предвиждат във всички закони, касаещи организацията и съдържанието на учебния процес в средното училище, наистина в следващата година, през месец юни, ще гледаме по улиците щастливи младежки лица, които спокойно могат да тръгнат към следващата стъпка в своята реализация. Искрено се надявам, че всички тези виждания, които споделихте пред народното представителство, най-отговорно ще бъдат материализирани и то така, че това предстоящо изпитание на децата ще има смисъл, за да даде тласък на техните бъдещи прояви в динамично променящия се и сложен ХХI век - век на големите предизвикателства не само за тях, а и за всички нас.
  Така че нека да работим в посока и в Народното събрание, и в Министерството на образованието и науката така, че не само да бъдат удовлетворени от резултатите, които те ще видят от своя труд, явявайки се на тези задължителни два - дано останат поне два - зрелостни изпита, но и те да бъдат стъпка към по-нататъшната им реализация. Самата аз имам предложения в тази посока в проекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.
  Благодаря, господин министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Преминаваме към актуалния въпрос на народните представители Димитър Абаджиев и Димитър Йорданов относно закриването на помощно училище-интернат "Васил Левски" в село Миндя, община Велико Търново, и социално-педагогически интернат в село Кесарево, община Стражица.
  Заповядайте, господин Йорданов.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Да не би Евгений Дайнов да е учил в това училище?
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Не е учил. Но това няма никакво значение и не затова е зададен въпросът.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Задавам този въпрос не само като народен представител от област Велико Търново, където се намират тези два интерната, а и като човек, който вследствие работата ми в местната власт съм добре запознат със състоянието и условията в тези училища.
  Като народни представители от Великотърновски избирателен район бяхме уведомени от ръководството на помощно училище-интернат "Васил Левски" в село Миндя, община Велико Търново, и социално-педагогическия интернат в село Кесарево, община Стражица, че от ръководеното от Вас министерство са предприети действия за закриване на тези училища. Тази информация създава обществено безпокойство и в двете населени места, а и в цялата област. Към края на 2002 г. в помощното училище в село Миндя се възпитават и обучават над 70 ученика. При липсата в района на друго специално училище-интернат социалните проблеми на тези деца и техните семейства ще се задълбочат. В училището работи висококвалифициран педагогически персонал с висше образование и специална подготовка. Закриването на училището ще повлияе негативно на работната заетост в селото. Единадесет души местни жители работят като помощно обслужващ персонал.
  Социално-педагогическият интернат в село Кесарево е създаден през 1970 г. и е единствен в цялата област. В него са настанени деца от още две области. Това училище не разполага с щатни учители, като учебният процес се осъществява от учители от основното училище, което е на общинско финансиране.
  С решение от 16 юни 2000 г. общинският съвет е дал съгласие базата на училището да се използва безвъзмездно. Закриването на училището ще доведе до това, че децата ще попаднат отново в среда, неблагоприятна за развитието им, както и до унищожаването на добрата материална база.
  Във връзка с гореизложеното, Ви задаваме следния въпрос: съществува ли решение или намерение от страна на министерството за закриване на помощно училище-интернат "Васил Левски" в село Миндя и на социално-педагогическия интернат в село Кесарево? Какви са мотивите и критериите за закриване на посочените училища?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин Абаджиев, уважаеми господин Йорданов, промените, настъпили в живота на нашето общество, налагат нови тенденции и приоритети в обучението, възпитанието и отглеждането на децата със специфични образователни нужди, както и на децата с дивиантно поведение, които трябва да бъдат съобразени с международните стандарти и принципи, отнасящи се до развитие на детето. Това налага всяка година преглед и анализ на училищната мрежа. При разработване на предложенията за оптимизиране на мрежата от специалните училища, бяха взети предвид следните мотиви.
  Към социално-педагогическия интернат в с. Кесарево, община Стражица. Социално-педагогическият интернат съществува в несъответствие със Закона за народната просвета, с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, със Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с Правилника за социално-педагогическите интернати. В момента той няма статут на основно училище. На практика в него е организирана само възпитателна работа, а обучението се осъществява в основно училище "Николай Райнов" в с. Кесарево. В социално-педагогическия интернат няма създадени условия за обучение съобразно типов учебен план, утвърден от министъра на образованието и науката. В деня на проверката от Инспектората по образование в гр. Велико Търново - това е 26 март т.г., е имало 64 ученика, а в списък-образец № 1 за учебната 2001 - 2002 г. те са 94. Настаняването на учениците не отговаря на изискванията на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и на правилника за социално-педагогическите интернати. Общо настанените ученици, които отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1 от този правилник са само 28 на брой. По-голямата част от учениците са приети предимно по социални причини, свързани с материални затруднения в семейството, което е в противоречие с нормативните актове. На практика съществуващият социално-педагогически интернат в с. Кесарево е социално общежитие, което следва да премине на общинско финансиране. Само учениците, които са настанени по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Правилника за социално-педагогическите интернати, припомням, те са 28 на брой, ще бъдат преместени в друг социално-педагогически интернат. Това няма да промени статута на основното училище в с. Кесарево, тъй като останалите 36 ученика могат да продължат обучението си в същото училище.
  По отношение на училището в с. Миндя. Искам да посоча, че на 28 март т.г. е направена поредната проверка в помощно училище-интернат "Васил Левски" от регионалния инспекторат по образование в гр. Велико Търново. Констатациите от извършената проверка са следните: материалната база създава съществени затруднения за осъществяване на учебния процес поради факта, че училището е разположено в три сгради; в началото на учебната 2001 - 2002 г. учениците са били 94 по списък. В деня на проверката те са само 74. Присъствието на учениците в учебните часове в края на първия учебен срок е около 69 процента. От общо 74 лица 50 са от малцинствен произход и от социално-слаби семейства. Проблеми съществуват и с част от педагогическия персонал на училището по отношение на неговата квалификация.
  Искам да ви уверя, че в момента Министерството на образованието и науката извършва анализ на състоянието на помощното училище в с. Миндя, което ще ни позволи да предприемем необходимите мерки за оптимизиране и нормално функциониране на училището-интернат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Йорданов, заповядайте да изразите отношението си към отговора.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Аз се радвам, че по отношение на с. Миндя получих отговор, който не е за окончателно закриване на училището. Бих призовал да се подходи по същия начин и към другото село и ще се обоснова защо.
  По принцип, не знам как взимате решенията в министерството, но не е достатъчно подчинените Ви чиновници по места да Ви дадат доклад, за да приемете за вярно всичко казано от тях. В подкрепа на това ще кажа, че училището в с. Кесарево е единственото, с което работят Министерството на вътрешните работи, тоест РПУ-та, с техните детски педагогически стаи, както и общинските комисии за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни. Пред мен има цял свитък от становища на РПУ-та в област Велико Търново. Ще ви цитирам само едно от тях, тъй като те се припокриват.
  "Считам закриването на социално-педагогическия интернат в с. Кесарево за крайно нецелесъобразно, тъй като децата, които се обучават и възпитават там, ще попаднат отново в среда, създаваща предпоставка за девиантното им поведение, от която са успели да ги откъснат инспекторите от Детска педагогическа стая, както и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, които са ги настанили в интерната. На практика те отново няма да посещават училище. Техен дом ще бъде улицата, където ще скитат, просят и крадат.
  Началник на РПУ - Велико Търново (п) Йордан Дойнов".
  Такива становища има и на всички останали началници на РПУ-та в област Велико Търново.
  Това, което искам да ви кажа е, че същата тази госпожа Крушчева - началник на инспектората във Велико Търново, само преди година и половина е дала становище, в което страстно защитава училището в с. Кесарево и доказва необходимостта от неговото съществуване.
  Призовавам Ви да слезете при децата и при техните родители, а не да проверявате по закон кое трябва да се закрива.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Имате думата за реплика, господин министър.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Аз не зная защо у Вас е останало погрешното впечатление, че министрите ходят по някаква друга част на земята, а не по тази, по която ходите и Вие! Също така не съм много убеден, че училището, за което говорите, сте посетили лично, но искам да Ви обърна внимание и върху това, че при съществуващите становища, които са изпратени от РПУ - Велико Търново, както и от други РПУ-та, трябва да успокоим инспекторите. Те могат да продължат работата с тези деца, които ги интересуват и представляват техен контингент, след като училището мине на общинско финансиране. За това няма никаква пречка.
  Току-що Ви почетох, че училището съществува в нарушение на няколко закона и правилници.
  Що се отнася до училището в с. Миндя, струва ми се, че тук становищата са много близки. Мога да Ви уверя, уважаеми господин народен представител, че в Министерството на образованието и науката много внимателно изследваме всеки отделен случай. Това не са данни, които са сумирани от определени експерти и които аз имам единствено удоволствието да донеса и да прочета пред вас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Преминаваме към последния въпрос към министъра на образованието и науката, зададен от народния представител Михаил Миков, относно нарушение на директор.
  Господин Миков, надявам се, че ще се поберем в 10-те минути и няма да се налага удължаване.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  На мен ми се щеше да отправя и питането си за пристанище "Златни пясъци", но вероятно днес няма да стане. Но нека да започнем. За съжаление, и времето прекалено напредна.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа!
  Уважаеми господин министър, има ли констатирани нарушения в дейността на Марин Георгиев - директор на Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в с. Ново село - Видинско, и ако има констатирани такива нарушения, какви мерки ще бъдат предприети по отношение на него?
  За да пестя от времето, макар че сигурно пак няма да стигне за следващото питане, ще спра дотук и ще изслушам с внимание Вашия отговор.
  Благодаря Ви, господин министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Имате думата, господин министър.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Моят отговор ще бъде съвсем кратък.
  На 4 април т.г. Министерството на образованието и науката е изпратило докладна записка до госпожа Милка Коджабашиева - началник на Инспектората в гр. Видин, с което е направено предложение за налагане на дисциплинарно наказание на директора на Дом за деца и юноши "Христо Ботев" в с. Ново село, област Видин, господин Марин Георгиев.
  Съгласно чл. 37, ал. 3 от Закона за народната просвета министърът на образованието и науката сключва и прекратява трудовите договори с директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена. Предстои процедура за налагане на дисциплинарно наказание на директора, което е в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Каква ще бъде санкцията?
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Срокът е едномесечен и той в момента тече.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Санкцията каква ще бъде? Ще го уволните ли?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Миков, имате възможност да изразите отношението си към отговора.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател, аз мислех, че ще спестим времето и на народните представители, и на министрите, но май работата не върви натам.
  Това лице като директор е извършило побой на служителка и побой на две деца. За всичко това е сигнализирано в Инспектората. Същият е издал документи с невярно съдържание, които са дали възможност от Окръжната служба по социално осигуряване без правно основание да се получават пари. Виждате, че аз исках да спестя всички тези работи, сигурно и този човек, ако беше разумен и толкова настойчив, между другото, Вие сте повишили госпожа Коджабашиева от една седмица във вашето министерство. Пак казвам, че стигнахме тук, до трибуната за парламентарен контрол, след като се извървяхме там и госпожа Янка Такева от Синдиката на учителите, и кметът на Ново село Антоанета Станева с писмо, и аз ходих, и говорихме, и обещания. На всичкото отгоре това лице заема длъжността, господин министре, без конкурс. Така че Ви моля там да проведете нормален конкурс и да назначите някой. В с. Ново село за Ваше сведение има поне 5-6 души безработни с педагогическо образование. В същото време човекът е назначен на 30 км от Видин. Съгласете се, че и за работата е по-добре, и като транспортни разходи, и всичко е по-добре да е оттам. В такива случаи, когато има поне 5-6 кандидата, да обявявате първо конкурс, тоест местата да се заемат с конкурс и, второ, да бъдат от самото населено място. В Ново село безработицата е над 30-40 на сто.
  И накрая, по моя информация, това лице е преминало 60-те години. Аз не знам Вие каква информация имате. Крайно съм учуден, че не заявявате от тази трибуна, така щяхме да спестим доста от това мое изложение, какви мерки ще предприемете по отношение не толкова на директора, аз лично не го и познавам, колкото по отношение на въвеждане на някакъв нормален ред в това училище. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Това е актуален въпрос и при актуалните въпроси имате право на реплика, господин Атанасов.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, аз предлагам да не изпадаме в такива подробности. Разбира се, че ако Вие имате готово предложение за уволнение, трябваше просто да започнем с него. Но аз все пак трябва да спазвам Кодекса на труда. След като приключи дисциплинарната процедура, смятам, че всичко, което предизвиква някакво вълнение, ще се изчисти.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Аз не съм за уволнение.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Понеже стана дума за нещо такова преди малко.
  Осъществяваме много строг контрол. Веднага, след като сигналът е постъпил, е изпратена проверка, така че може да бъдете спокойни.
  Голяма наша грижа са и помощните училища, и домовете за деца и юноши, тоест целият този корпус от учебни заведения, в които в края на краищата попадат най-беззащитните членове на нашето общество.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър. С това завършихме актуалните въпроси и питания към Вас.
  Тъй като останаха 4 мин., а минималният регламент е 10 мин. за министъра, 5 мин. за задаващия питането и т.н., няма да имаме възможност да продължим по-нататък.

  Следващото заседание е извънредно във вторник, 16 април, от 14,00 ч.

  Закривам заседанието. (Звъни.)


  (Закрито в 13,55 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председател:
  Благовест Сендов

  Секретари:
  Величко Клингов

  Несрин Узун


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания