Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 12 декември 2001 г.
Открито в 9,10 ч.

12/12/2001
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова

  Секретари: Величко Клингов и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
  Предлагам на вашето внимание програмата за работа на Народното събрание за периода 12 - 14 декември 2001 г.
  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
  3. Второ четене на законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2002 г.
  4. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г.
  5. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2002 г.
  6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
  7. Законопроект за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ.
  8. Законопроект за ратифициране на измененията на списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към общото Споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 г.
  9. Законопроект за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии.
  10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната стандартизация.
  Господин Корнезов, заповядайте за процедурно предложение.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател! Народната мъдрост казва: "Казана дума - хвърлен камък!" Един мъж, жена, особено един политик, когато каже една дума, трябва да я изпълни. Какво се получава с предложената ни програма? На Председателския съвет на 5 декември, миналата седмица, се реши да не се проведе парламентарен контрол и дебата по евроинтеграцията, а това да стане днес, сряда, след 11,00 часа. След това председателят на Народното събрание от тази трибуна, пак на 5-и, изрично обяви това. Казана дума! В петък, включително председателстващият в петък Народното събрание Юнал Лютфи също от микрофоните - и това е записано в стенографския протокол - каза, че вместо в петък, днес от 11,00 ч. ще се проведе този парламентарен контрол.
  Днес това липсва. Сега излизаме от Председателския съвет, където мнозинството ни убеждаваше, че това не е необходимо, тъй като трябвало да приемаме много закони, включително бюджета. Включително и в петък, в нарушение на правилника, не се предлага редовният парламентарен контрол. Това е грубо нарушение и на правилника, и на дадената дума. И ако, госпожо председател, и господа от мнозинството, поне държите на думата си, включете днес от 11,00 ч. парламентарният контрол и дебата, който е съобщен днес даже в медиите. Ще имате полза от това. Не бягайте и не се страхувайте от този дебат.
  Затова аз предлагам към програмата, където по право трябва да има като последна точка парламентарен контрол в петък, защото правилникът стои над всеки един от нас, включително и днес от 11,00 ч. да се проведе така вече решеният дебат по евроинтеграция. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Ганев.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, само на пръв поглед темата е същата. Народното събрание работи върху основата на два документа, това са Конституцията и правилникът. Конституцията предвижда, че българският парламент в системата на една парламентарна държава е единственият законодателен орган и единственият орган, който упражнява такъв контрол, за който говори сега господин Корнезов. Това не може да се премахне с желанието на един или друг председател или на няколко души от народните представители. То просто не е нито в тяхната дискреция, нито в тяхната воля. Това не е възможно, вие разбирате ли?
  Имаше един прецедент, когато един стана - не съм запомним името му даже и по-добре - и каза: правилникът е така, но ние да решим тук сега инцидентно да не го приложим, да приложим друго. Това е невъзможно! Парламентарният контрол не се вписва даже тук. Той трябва да се посочи, че съществува, само статистически. Той произтича от друг, много по-висш парламентарен и морално-демократичен ред. Предлагам ви да не тръгвате по пътя на едно изключение. Господин Корнезов е прав. Някой бил казал. Тук думата няма толкова голямо значение, а думата на Конституцията има по-голяма власт. Моля ви, възстановете това нарушение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, госпожо Михайлова.
  НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да засегна същия въпрос дори не от процедурна, а от политическа гледна точка. Става въпрос за дебат по един от основните приоритети на България, дебат, който трябва да бъде проведен включително и в навечерието на взимане на изключително важни решения от Европейския съюз по отношение на страните, които кандидатстват за членство в Европейския съюз. Правителството заяви, че това е един от основните приоритети. Нещо повече, заяви, че ще има приемственост по линия на европейската и евроатлантическата политика на България. Същевременно вече два пъти сме свидетели на безпрецедентно отлагане на въпроси, които са свързани с европейската интеграция, включително това се случва и в днешния ден, което не може да бъде коментирано по никакъв друг начин освен с нежеланието да бъдат дискутирани тези важни въпроси. Това може да бъде поради невъзможност да бъде даден отговор на въпросите или поради неглижирането и пренебрегването на една тема, която - пак повтарям - е от изключително значение за бъдещето на България.
  В двата случая опозицията и Обединените демократични сили искат да изразят своя протест срещу това, което се прави в българския парламент. Смятаме, че това е лош политически тон и смятаме, че един подобен прецедент, който вече се превръща и в практика, вреди включително на външния имидж на България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
  Заповядайте, господин Панайотов.
  ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволявам си да подчертая няколко неща. Първо, от нещо, което действително е само въпрос на процедура, отново сме свидетели на това, че опозицията иска да направи политика и то - позволявам си да кажа по мое мнение - политика, която не е най-добра от гледна точка на момента, в който се намира страната, по един действително консенсусен приоритет, около който сме се обединили, този за европейската интеграция.
  В тази връзка искам да подчертая, че няма никакво нарушение нито на Конституцията, нито на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с отлагането на този дебат, включително и с оглед липсата на парламентарен контрол през тази седмица. Искам само да припомня на уважаемите народни представители от опозицията, че заедно сме решавали и то не с оглед само на една седмица, а с оглед на три седмици, да няма изобщо парламентарен контрол при натрупани повече въпроси и то по инициатива, позволявам си да припомня, на опозицията.

  Разбира се, че дебат по европейската интеграция в българския парламент, при това с подобаващо участие на българското правителство ще се състои. Но искам да подчертая, че все пак не е по-маловажно и това, което се изтъкна като основание за дневния ред през тази седмица - приемането на бюджет на българската държава. Това има не само вътрешнополитически, но и външнополитически аспект. Това са нещата, около които би следвало като отговорни политици в българския парламент да се обединим.
  Що се отнася до дебата по европейската интеграция, аз искрено се надявам, че резултатите от този дебат и решенията по него действително ще покажат една воля, за която сякаш всички сме причастни и всички на думи сме засвидетелствали нужното внимание и нужното уважение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Панайотов.
  За процедура има думата госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Опозицията винаги прави политика, както прави политика и управляващото мнозинство в парламента. Но всички ние с вас трябва да спазваме законите на страната и най-вече Конституцията. И тъй като действително един от най-важните закони на страната е бюджетът на републиката, а част от актуалните въпроси и парламентарният контрол, на който ние държим, са свързани с въпроси, на които трябва да ни се отговори във връзка с бюджета на републиката, аз много моля да не ни се обясняват неща, които ние знаем като парламентаристи, че има ред, че има правила и никой не е виновен, че се забавихте с внасянето на част от нормативните документи и се забави дейността на парламента.
  Правя процедурното предложение да бъде подложено на гласуване днес да има дебат, който беше обявен, и в петък да имаме редовния парламентарен контрол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масларова.
  Заповядайте, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Въпреки че предварително беше обявена точка в дневния ред, при наличие на тези първи пет точки в проекта за дневен ред, аз мисля, че ние всички трябва да се обединим, когато става въпрос за бюджета на държавата. Два дена по-рано или два дена по-късно дебат за европейската интеграция - от това българският парламент няма да загуби. Щом като ние всички сме единни по този въпрос, че няма разминаване между парламентарните групи, за първи път в българския парламент, струва ми се, че докато не мине и пета точка, малко трудно можем да отделим време, въпреки че тази точка е била определена предварително.
  И от името на групата аз ще помоля всички колеги, отляво и отдясно, да подкрепят проекта за дневен ред. Разбира се, това, което каза господин Панайотов е вярно. Без да политизираме, когато дойде този ден, всеки от нас ще има възможност да изрази мнението на групите и на народните представители. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Осман.
  Не мога да поставя на гласуване процедурното предложение на госпожа Масларова по простата причина, че съгласно чл. 40, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание устни предложения за включване на точки в програмата и в дневния ред са недопустими. А по чл. 40, ал. 3 такива не са направени до края на вчерашния ден, 18,00 ч.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Парламентарният контрол няма нужда да се гласува.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ОДС, от място): Това вече е пълен цинизъм!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Поставям на гласуване програмата така, както е предложена и така, както я прочетох.
  Гласували 205 народни представители: за 115, против 77, въздържали се 13.
  Програмата за седмицата е приета.
  Уважаеми колеги, позволете ми да поздравя заместник-председателя на парламента на Беларус Владимир Конопльов, който ни е на гости, и хората, които го придружават. Добре дошли в българския парламент! (Всички депутати стават прави и с ръкопляскания поздравяват гостите.)
  Има думата госпожа Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ОДС): От името на парламентарна група.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Ето и прожекторите светнаха! Така е, който държи шалтера...
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: По една случайност се появи светлина.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Вземам думата от името на Парламентарната група на Обединените демократични сили, за да изразя нашето становище за това, което се случва в последните дни и седмици. Защото буквално в тези последни дни и седмици въздухът в България започна да се сгъстява от нарушения на закона, от грубо погазване на всички нормални демократични правила. А това е абсолютно недопустимо в една правова държава.
  Уважаеми дами и господа! Какво се случи в последните няколко дни и седмици? Вие от управляващото мнозинство, както и правителството, правите всячески опит да не позволявате и на опозицията, и на българското гражданство, и на българските медии да изразяват други позиции освен тези позиции, които вие единствено и само искате да чуете.
  Днес се отказа дебат по тема Европейски съюз. И тук, в тази зала, вие се опитахте да ни кажете, че това е въпрос на процедура и няма нарушение на правилника. Аз искам да ви напомня, че питането за този дебат беше внесен преди два месеца. Два месеца чакахме министър-председателят да намери време да дойде тук, в Народното събрание, не къде да е, а в Народното събрание, където всички ние сме изпратени, да зададем въпрос, свързан с основни приоритети на България, по който всички сме казали, че имаме консенсус. В резултат на това питане ние поискахме дебат и по силата на правилника, който е нашият закон, автоматично следващия петък се насрочва този дебат. Просто не може да се сменя - петък от петък и нищо друго не може да се направи. Вие го променихте за днес. Приехме, че може би има добра воля от ваша страна. Уви, и днес го няма. И този петък няма да има парламентарен контрол. Вчера имаше нередно заседание, имаше незаконно заседание. Вчера имаше още нещо, госпожо председател, вчера се отказа и мисля, че за първи път в най-новата демократична история на България се отказа на български народен представител правото да вземе дуплика, правото да изкаже свое мнение. И това е по силата на правилата, които ние сме гласували. И не може да се оправдавате с време и с това, че има процедура и че има закони, които трябва да гледаме. Не е за първи път българският парламент да приема закони, не е за първи път българският парламент да приема държавен бюджет, не е за първи път да се работи и в извънредни заседания, но за първи път се погазва по този начин правото на българския парламент. За първи път! И може би вие си мислите, че по този начин няма да се разбере какво мислят другите хора. Че след като уволнихте Лили Попова и вчера уволнихте Явор Дачков (шум и ръкопляскания), след като във вчерашния вестник беше написано, че господин Емил Кошлуков е казал, че Явор Дачков ще бъде уволнен и няколко часа след това, дами и господа, той беше уволнен. (Смях и ръкопляскания в мнозинството.)


  Чудесно е, че се радвате. Само че, знаете ли, вие се радвате на собственото си падение в този момент. И е много тъжно, че не го разбирате. Защото така започва падането от славата към дъното. Така започва. И вие го демонстрирате по начин, по който никой друг не си е позволявал. Никой друг не си е позволявал.
  Затова аз искам от името на Парламентарната група на Обединените демократични сили да се обърна и към вас, макар че вие по друг начин реагирате и не желаете да чувате, но искам да се обърна и към всички останали народни представители, искам да се обърна към българските граждани. В момента в България се вършат нарушения и разчистване на политически сметки, в момента се задушава всеки глас, който не говори угодното на управляващите.
  Уважаеми дами и господа, това, което се прави в момента, наистина е много страшно. Затова аз искам да изразя нашата тревога. Защото не става въпрос за процедура. Винаги се почва от процедурата. След процедурата следва друга процедура и накрая с процедура се оказва, че ще изгасим лампите. Аз затова благодарих много, че по една случайност лампите днес светеха. Защото вашето желание, така, както се държите в последно време, е да изгасите и шалтера на държавата. Но няма да позволим! Няма да се случи това! (Ръкопляскания от блока на СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Преминаваме към постъпилите законопроекти и решения:
  Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж, с наименование Театрален колеж "Любен Гройс" със седалище София. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието и науката.
  Проект за решение за промени в състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство. Вносител е Надежда Михайлова. Още не е разпределен законопроектът на комисиите.
  Проект за решение за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносител е Ахмед Доган.
  Законопроект за изменение на Закона за лечебните растения. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по околната среда и водите.
  Законопроект за изменение на Закона за защитените територии. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по околната среда и водите.
  Законопроект за ратифициране на Пекинските изменения към Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по околната среда и водите, разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за устройството и дейността на ефорията за подпомагане на славянобългарския манастир "Свети Георги Зограф" и скита "Достойно есть" в Света гора, Атон. Вносител е Лъчезар Тошев, Веселин Близнаков и Ахмед Юсеин. Водеща комисия е Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Разпределен е на Комисията по културата и Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за туризма. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по икономическата политика. Разпределен е на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и на Комисията по европейска интеграция.
  Проект за решение за попълване състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите. Вносител е Веселин Близнаков.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител е Петър Мутафчиев и група народни представители. Водеща комисия е Комисията по транспорт и телекомуникации, разпределен е на Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за изменение на Закона за занаятите. Вносител е Валери Димитров. Водеща комисия е Комисията по икономическата политика.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
  Останаха някои неприети текстове.
  Господин Искров, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За да не влезем пак във вчерашния спор трябва ли отново да се гласува присъствието на колегите от данъчната администрация или не, правя процедурно предложение в пленарна зала да бъдат допуснати господин Атанас Кацарчев, заместник-министър на финансите, господин Ангел Савов, заместник-главен данъчен директор, госпожа Боголина Джамбова и госпожа Калина Златанова от Дирекция "Данъчна политика" при Министерство на финансите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение в пленарна зала да бъдат допуснати лицата, прочетени от господин Искров.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 135 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 9.
  Процедурното предложение е прието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! От законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане остана да се гласува § 34 от Преходните и заключителни разпоредби, по който имаше предложение и от народния представител Муравей Радев, като отложихме гласуването за днес, за да могат да бъдат обединени по смисъл двете предложения.
  Чета § 34. В раздадените ви материали това е § 32а, с нова номерация § 34.
  "§ 34. Член 61в се прилага за лицата, за които съдебното решение за утвърждаване на плана за оздравяване е влязло в сила след 1 януари 2000 г., като обхваща и неизплатената част от задълженията им, изискуеми към момента на влизане в сила на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Това е предложението за редакция на § 34.
  Заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Имам само една малка корекция. Да, текстът е коректен, но не трябва да има съюза "и". Не "и", а само това, обхваща само неизплатената част, а не и неизплатената част. Премахваме съюза "и" и въпросът е приключен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
  Това е редакционна бележка.
  Господин Искров, имате ли нещо против?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми дами и господа! Подкрепяме предложението. Съюзът "и" пред "неизплатената" отпада.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи за отношение по § 34? Няма.
  Подлагам на гласуване § 34 от законопроекта.
  Гласували 144 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 20.
  Параграф 34 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин Радев, дали в такъв случай оттегляте Вашето предложение за нов § 23 в Преходните и заключителни разпоредби?
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Няма да го подлагаме на гласуване, защото се оттегля.
  С приемането на този параграф и целият закон е приет.
  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По заглавието на законопроекта има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
  Гласували 122 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 14.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 1 комисията подкрепя предложението на вносителя по т. 1 и 2 изцяло и по принцип по т. 3.
  Има предложение от народния представител Иван Искров, което се подкрепя от комисията.
  Има предложение от народния представител Георги Пирински в § 1 т. 1 да се измени така:
  "1. В т. 3 изречение второ се заличава."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народните представители Михаил Миков и Алекси Алексиев в § 1 т. 1 да отпадне и в т. 3 изразът "или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък" да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага окончателен текст на § 1, както следва:
  "§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите "като същите количества се освобождават от облагане с акциз и в случаите, когато физическите лица дават собствени суровини и материали за производство на вина и ракии от регистрирани и лицензирани производители" се заличават.
  2. Точка 7 се изменя така:
  "7. международни и други пощенски пратки, както и личният багаж на пътниците, когато посочените стоки се внасят в рамките на разрешения безмитен внос съгласно Закона за митниците;".
  3. Създава се т. 8:
  "8. горива, внасяни съгласно закон или международен договор, ратифициран и обнародван по съответния ред, в който е предвидено освобождаване при внос от косвени данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Искров.
  Вносителите на предложенията, които не са подкрепени от комисията, имат ли желания да ги мотивират?
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, моето предложение е по т. 1 от параграфа и засяга този текст, който господин Искров току-що прочете като текст, който комисията предлага да отпадне от сега действащия закон.
  Какво всъщност предлага вносителят да отпадне? Досега е известно, че производителите на грозде, на вино имаха право до определени количества да дават грозде, друга суровина на преработвателните предприятия и да получават вино или ракия, без да плащат акциз и от определено количество нагоре вече се облагат. Сега правителството, подкрепено от мнозинството, предлага да няма такава възможност произвелият си грозде или друг плод да може да си го даде да бъде преработен и да си го ползва.
  Госпожо председател, господин Искров, дами и господа, на тази тема може да се държи дълга и достатъчно популистки оцветена реч. Аз няма да го направя, но ще се обърна към вас с един въпрос. Твърдението на мнозинството и на правителството е, че то е много по-чувствително към проблемите и грижите на отделния гражданин. Тази възможност, която досега съществуваше, е влязла в бита на много хиляди граждани, да не кажа стотици хиляди и вие сега с един замах преобръщате една сложила се практика, една традиция, ако щете, в много и много български домакинства в селата. Защо го правите? От това ли ще вържете бюджета? Нищо подобно. Просто ще обидите, ще огорчите много честни, добри хора в България. Защо? Не ви разбирам. Настоятелно ви приканвам да подкрепите предложението, което съм направил.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Господин Миков има думата.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Неслучайно и народният представител Пирински и моя милост сме внесли, уважаеми дами и господа народни представители, аналогични предложения. Пирински е народен представител от Пазарджишко, а аз съм от Видинско. Единственото, с което не съм съгласен от неговата реч, е по темата достатъчно дълга и популистка реч. Вашите лондонски министри са чели Оксфордския речник и знаят много добре какво означава тази дума и понякога интересите на широк кръг от граждани не бива да се свежда до негативно натоварената дума "популизъм".
  Каква е историята на темата? През 1997 г. тогавашното правителство и тогавашното Министерството на финансите също се опита да обложи с данък, с акциз виното за домашно потребление. Тогавашното обаче мнозинство в пленарната зала разбра, че това не е добре да се прави и не беше прието това облагане. Тогава се изказаха си спомням и народните представители Лучников, и акад. Сендов, и моя милост и този текст не беше приет - да се облага виното за домашна консумация до определен размер с акциз. Понеже Министерството на финансите знае онази дискусия и държи влага 3-4 години, то сега е решило да се опита да направи частичен пробив в постигнатото тогава, като предвижда с внесения текст, че тогава, когато един човек - производител на грозде, вече и регистриран като производител на грозде, от няколко години има такава процедура, предаде грозде и получи вино в рамките, които са за собствена консумация, не бива да плаща акциз, макар че не го прави в собственото си мазе, а му го прави винарската изба.

  Какъв е мотивът? Вече имах възможност да коментирам със заместник-министър Кацарчев защо е това? Кому это нужно? (Неразбираема реплика от блока на НДСВ.) Пак на руски! Повечето знаете руски! Не се правете всичките на англичани, че всичките сте дошли от Лондон.
  Не могли данъчните да контролират винарските изби! Много просто ще се контролира. Гроздето се приема във винарските изби само като се представи документ, че е регистриран като винопроизводител. Човекът от Ново село, от Флорентина, от Винарово отива в "Новоселска гъмза", Видин, предава си толкова грозде, показва си удостоверението, че е регистриран като гроздопроизводител и му се дава вино само тогава, когато има такава бележка. И данъчните като отидат в съответния "Винпром", проверяват дали имат ксерокопие на бележките или вземат списъка от Винарската камара в София и гледат дали шефът на "Винпром"-а е нарушил тези правила. И покрай тази привилегия, не привилегия, а освобождаване на производителите на грозде дали не се е прохлузил някой, който иска да произвежда и да продава безакцизно вино.
  Не, заради бълхата ще изгорим юргана!
  Моите избиратели от Видинско категорично няма да приемат едно такова решение. Те няма да го приемат и заради това, защото лозовите масиви бяха унищожени, пазарът на грозде беше разбит, а приватизацията във винарската промишленост доведе до създаването на картелни споразумения, при които изкупуват гроздето и труда им на безценица постигналите вече картелни споразумения винарски изби. Подиграват се с труда им. И всичкото това, което става от 1-2 години, към него се прибавя и невъзможността те да предават грозде, за да получават вино на ишлеме, освободено от акциз. Колко ще събере хазната от този акциз? Така или иначе, те пак ще си правят вино в собствените мазета, само че в другия случай ще има работа и за винарското предприятие! Ще се прави едно по-качествено вино, ще се бутилира така, както може да се бутилира във "Винпром". Разберете го това и приемете внесеното предложение за отпадане на т. 1.
  С риск да превиша малко вашето търпение, искам да кажа само две думи по т. 3 защо съм предложил да отпадне изразът "и други вземания, плащания и облагания с ефект, еквивалентен на косвен данък". Какви са тези "други плащания, облагания"? Или става въпрос за данък, или не е данък. В Конституцията е записано, че данъците в републиката се определят със закон. И не можем в един закон ние сега да правим приравнявания към някакви други вземания, плащания, еквивалентни на закон. Не може! Казва се кои са. Става въпрос, апропо, за аудиторията, която едва ли разбира за какво става дума, за стоки, внасяни съгласно международни договори, ратифицирани и одобрявани, в които има освобождавания. Щом има освобождавания, в акта за освобождаването, в ратифицирания закон трябва да се каже изрично: освобождават се стоките от ДДС, от акциз, от еди-какво си и от еди-какво си. Какви са тези "ефект, еквивалентен на косвен данък"? Не знам... Да обяснят от Министерството на финансите. Ето и господин Савов, добре дошъл, господин Савов, да ни обясните какви са тези вземания с ефект, еквивалентен на косвен данък.
  Иначе ви обещавам, че ще се опитам да събера малко подписи и на онова основание от Конституцията, където, пак повтарям, е казано, че данъците се определят със закон, да потърся атака пред Конституционния съд, ако приемете този текст. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
  Има думата Атанас Кацарчев - заместник-министър на финансите. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! По отношение на текста, който представя преработката на ишлеме в регистрираните или лицензирани производители считаме, че текстът касае и винаги е касаел домашното производство на вино или ракия, а не промишленото производство. В момента "Винпром"-ите използват точно тази част, за да пишат всякакви мъртви души в някакви списъци и да произвеждат необлагаема с акциз продукция. Считаме, че държавата трябва да остане с режим, при който ние ще освободим от акциз това количество, което е записано в закона, произведено в домашни условия или на казаните. Но когато става въпрос за производство, което се извършва в регистриран или лицензиран производител по Закона за акцизите, там трябва да има само един режим. Така че ние няма да премахваме домашното производство на ракия или вино. Но става дума за домашното производство, а не за "Винпром"-ите. Така че това е смисълът на изменението.
  По отношение на т. 2: "или други вземания, плащания и облагания". Тук става въпрос за текстове, които се намират в ратифицирани от Народното събрание международни договори. Обикновено възникват проблеми, тъй като договорът касае не само България, но и другата държава. И в този случай ние не можем да предполагаме тяхната Конституция какво казва и какви данъци биха имали те. Затова в повечето международни договори има записи, които обхващат, по-точно, се опитват да обхванат всички възможни хипотези на съществуващи данъчни тежести в други държави. Така че в този текст няма разминаване с нашето законодателство. Той е поясняващ е по отношение на текстовете, които се съдържат в самите международни договори, които се ратифицират от нашето Народно събрание. И това е минавало неколкократно оттук, тъй като става въпрос за данъци, които могат да не се наричат акцизи, могат да не се наричат ДДС, да не се наричат нещо друго, тъй като съответната държава е приела, че може да използва други режими.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Но тя ще ги освободи, а не ние.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Договорът касае двете страни. И затова текстовете са еднакви. И не се изписва какви са данъците в едната държава, в другата държава, поради това, че и самите данъци могат да бъдат променяни и като вид, и като размери. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кацарчев.
  Други желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте първо предложението на господин Пирински, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 135 народни представители: за 42, против 88, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на господин Миков и господин Алексиев, също неподкрепено от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 50, против 66, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  За процедурно предложение, заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Доколкото тук се изказват министри, заместник-министри, аз нямам друга процедурна възможност, освен в рамките на прегласуването да отговоря на несъстоятелните мотиви, които представи заместник-министърът на финансите.
  Първо, ако става въпрос за някакви налози от другата страна, то не българската държава е тази, която може да освобождава от тези налози. Освобождава другата държава. Българската държава може да облага и да освобождава от налог само по отношение на тези данъци, които са приети в българската държава. Тук трябва да сме много наясно по този въпрос. И това сигурно също ще влезе в мотивите до Конституционния съд.
  По втория въпрос, пак ви казвам, става въпрос за това, че вместо данъчните да хванат избите, да вземат списъка и да видят тези хора регистрирани ли са като гроздопроизводители, те санкционират хората с акцизи. И вместо да стимулираме хората да пият вино, произведено по добри технологии, научни технологии, в изби, които нямат производство, защото нямат пазар, да не развивам тази теза, те ги принуждават в мазета, в казани, в бидони да си правят вино! Е, има и добри винопроизводители на домашно вино, но има и такива, които не спазват всички технологии на бавна и бърза ферментация, на температура и прочие, което най-добре става в една винарска изба.
  Каква е разликата дали ще произведе тези литри за собствена консумация, разрешени от закона в собственото си мазе или ще плати на "Винпром" и ще му ги дадат в кашони и бутилки. Може не всеки да иска да ги вземе в туба или в буре. Недейте заради невъзможността на данъчните да спрат злоупотребите във Винпромите да санкционират обикновените граждани. Ето това става.
  И затова ви моля най-коленопреклонно да ме подкрепите. И разберете, че и хората вас ще ви подкрепят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Миков за Вашата реплика, която беше под формата на процедурно предложение.
  Подлагам на прегласуване предложението на господин Миков.
  Гласували 155 народни представители: за 85, против 65, въздържали се 5.
  Предложението е прието. (Ръкопляскания от КБ.)
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми колеги, обръщам внимание, нека да не се обижда господин Миков, не приемайте така безобидно някои предложения. Ще видите накрая в Преходните и заключителни разпоредби отменяме текст на господин Миков от Закона за хазарта. Някой път предложенията не са безобидни. Никой не забранява домашното производство на вино и ракия.
  Моля за прегласуване, ако е допустимо по правилника.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС, от място): Трети път не може.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Тогава не можем да приемем този параграф, тъй като изцяло трябва да се прередактира отново.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Няма проблем. Първата точка отпада. Няма нужда от прередактиране.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Кацарчев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Както и да е с виното и ракията, но тук става въпрос, че т. 8 става неприложима въобще с това гласуване. Отпадна текстът който касае "ефект, еквивалентен на косвен данък". Това означава, че т. 8 де факто в момента става неприложима.
  Така че аз не зная дали има някаква процедура, при която може да се направи нещо.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Предлагам отлагане на § 1, тъй като той касае "и ефект, еквивалентен на косвен данък", което е съобразено с международното законодателство и практика. Нека да се поизчисти като текст и пак да бъде предложен на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Искров да се отложи гласуването на § 1 от законопроекта.
  Гласували 143 народни представители: за 115, против 24, въздържали се 4.
  Процедурното предложение се приема.
  Преминаваме към § 2.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Тоест окончателният текст ще бъде изработен и гласуван по-късно.
  По § 2 е постъпило отново предложение от народния представител Михаил Миков и народния представител Алекси Алексиев - в § 2 т. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 2 със следната редакция:
  "§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "по раздел III от тарифата" се заменят със "за лично потребление по чл. 2, т. 3".
  2. В ал. 2 думите "писмено заявление" се заменят с "писмена декларация".
  3. В ал. 3 и 4 думата "заявлението" се заменя с "декларацията".
  4. Създава се ал. 6:
  "(6) Когато данъчен орган констатира, че лице отговаря на условията за задължителна регистрация, но не се е регистрирало, го регистрира по собствена инициатива с данъчен акт. В този случай за дата на регистрацията се счита датата на връчването на данъчния акт."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата по § 2. Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и господин Алексиев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 144 народни представители: за 23, против 106, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване целия § 2 в редакцията му, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 133 народни представители: за 113, против 1, въздържали се 19.
  Параграф 2 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 3 е постъпило предложение на народните представители Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  "В § 3:
  1. Точка 9а да отпадне.
  2. В новата редакция на т. 10 думите "нефтен газ и други газообразни въглеводороди" да отпаднат."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Михаил Миков и Алекси Алексиев в § 3:
  "1. Точка 2 да отпадне.
  2. Да се създаде в чл. 4 т. 14 със следното съдържание:
  "14. за кафе:
  а/ "Робуста" - 40 на сто на база осреднена борсова цена от предходния месец на Лондонската борса;
  б/ "Арабика" - 40 на сто на база осреднена борсова цена от предходния месец на Нюйоркската борса;
  в/ "Кафе екстракт" - 40 на сто от фактурната стойност;
  г/ "Капучино" - 20 на сто от фактурната стойност;
  д/ чай (без билков и плодов) - 40 на сто от фактурната стойност."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който казва следното:
  "§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите "за един литър на база начално екстрактно съдържание, определено в тегловни проценти (градус плато)" се заменят с "на хектолитър за градус плато".
  2. Създава се т. 9а:
  "9а. За кафето - като абсолютна сума в левове за 1 кг.;"
  3. Точка 10 се изменя така:
  "10. За бензини за двигатели, специални бензини, бензинови фракции за преработка и производство на автомобилни бензини, други въглеводородни смеси, средни масла, газьол, толуол, тежки горива, котелни горива, тежки масла, нефтен газ и други газообразни въглеводороди - като абсолютна сума в левове за един тон."
  4. Точка 11 се изменя така:
  "11. За хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино - като абсолютна сума в левове на всеки игрален автомат, работно място за залагания върху резултатите от надбягванията, игрална маса, друго игрално съоръжение, които са вписани в издадени разрешения."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване? - Заповядайте.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Предложението, което сме направили с колегата Черкезов, е в две посоки. Едното касае кафето и промяната на базата за изчисление на акциза. Досега това ставаше на база стойност - 30 на сто от стойността. Ние настояваме да остане така. Ще се обоснова със следното:
  Първо, кафето е стока, която е доста разнородна по качество. Освен това има много сериозни разлики в цената на един килограм. Има разлики от порядъка на десетина долара при внос на кафе за килограм с най-ниското качество и килограм с най-високото качество. В случая се получава дисбаланс между облагането на висококачественото кафе и нискокачественото кафе.
  Второ, вторият ни мотив по отношение на кафето е, че има три вида кафе, което трябва да се облага. Едното е суровото кафе, другото е печеното кафе, а третото е така нареченият екстракт от кафе. Те имат сериозни разлики помежду си както по отношение на стойността, така и по отношение на стоката като такава. Тук аз виждам едно признание, че не можем да се справим на митниците и местим контрола от митниците върху вносителите и крайните продавачи на кафе.
  Втората част на нашите предложения касае газта. Знам, че се проведоха много преговори както с Асоциацията на превозвачите, така и с продавачите на газ, но въпреки това смятам, че въвеждането на акциз върху газта е прибързано и влияе върху пазара на всички горива. Тук се разглежда само от гледна точка на приходите от акциз в бюджета, би трябвало да се разглежда комплексно, тъй като това ще доведе до едно преразпределение и пренасяне на тежестта на пазарния дял от потреблението на газ към потребление на други течни горива, което естествено е в полза на течните горива.
  По втория ни мотив ще дам пример с таксиметровите превози. Натоварихме ги веднъж с по-високи патенти, сега знаем, че голям процент от тях ползват газ като гориво и ги товарим с нова цена на газта. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Йорданов.
  За реплика - господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин Йорданов, по въпроса за акциза на кафето - да има ли в насипно, да няма ли, да има ли бандерол - да няма ли, по отношение на амортизацията на автомобилите, по отношение на цената на пропан-бутана, по отношение на Държавното обществено осигуряване в държавния бюджет - каква част да бъде призната на таксиметровите шофьори и на други за необходимо присъщи разходи, бяха излъчени комисии. Конкретно по кафето, благодарение на господин Черкезов, който участва в тази работна група, бяха намерени решения.
  Става въпрос за следното: лесно е да се следи на границите и самата Асоциация на вносителите и на дистрибуторите на кафе се съгласи облагането да бъде не според вида, както е може би най-добре, но е трудно да се следи, а да бъде на база килограм. Съответно да не се взимат предвид видовете кафе, тъй като това пак трудно се следи на митницата, а да се взима по отношение на това дали кафето е печено или непечено. Затова мисля, че сме намерили консенсусни решения по всички тези въпроси, колеги, и предлагам да се подкрепи текстът на комисията, а да не се подкрепя предложението на господин Йорданов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване първо предложението на господата Черкезов и Йорданов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 32, против 104, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господата Миков и Алексиев, също неподкрепено от комисията.
  Гласували 135 народни представители: за 19, против 110, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване целия § 3, подкрепен от комисията с текста на вносителя.
  Гласували 147 народни представители: за 120, против 5, въздържали се 22.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, § 4 вече дава по-ясна идеята на Министерството на финансите, която е подкрепена от комисията, по това защо искаме да се пресече, извинявайте за думата, но тя е точната - далаверата с ишлемето във винзаводите и защо аз одеве не подкрепих господин Миков, но тъй като този параграф е свързан с § 1, предлагам § 4, който говори за физическите лица, производители на плодове и грозде, и за това как могат да преработват на ишлеме своята продукция, да бъде отложен и да бъде гласуван заедно с гласуването на § 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване направеното предложение гласуването на § 4 да бъде отложено и той да се гласува заедно с § 1.
  Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към § 5.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 5 не са постъпили предложения. Чета текста на вносителя, който е подкрепен от комисията:
  "§ 5. В чл. 5, ал. 1, изречение първо, думите "или на тази, на която най-късно е следвало да се издаде" се заличават, а в изречение второ думите "в тридневен срок от" се заменят с "на"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи да се изкажат по § 5? Няма.
  Подлагам на гласуване § 5 с текста, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 135 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 5.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 6 не е постъпило предложение.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 6 със следната редакция - окончателен текст:
  "§ 6. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
  "(2) Лицата, които организират хазартни игри, внасят акциз в съответната териториална данъчна дирекция, където са данъчно регистрирани, за игрални автомати, за съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, ролетка в игрално казино и други игрални съоръжения на авансови тримесечни вноски и изпращат копие от платежното нареждане до териториалната данъчна дирекция по местонахождение на игралната зала, обекта за осъществяване на залаганията и казино и до контролния орган по хазарта. Авансовите вноски се правят съответно до 3 януари, 1 април, 1 юли и 1 октомври. Вноските се внасят за всеки обект за хазартните дейности с отделно платежно нареждане, в което се посочва местонахождението и адреса на обекта"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 6 няма желаещи за изказване. Подлагам го на гласуване с подобрената редакция от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Има предложение на комисията за нов § 7 със следното съдържание:
  "§ 7. Създава се чл. 7а:
  "Чл. 7а. (1) При промяна на продажните цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос и на вътрешния пазар търговците, получили разрешение за продажба на тютюневи изделия, представят в териториалната данъчна дирекция по място на регистрация инвентаризационен опис на стоките по вид и количество в 14-дневен срок от влизане в сила на новите цени на тютюневите изделия.
  (2) При реализацията на тютюневите изделия търговците доплащат разликата между вече платения до дължимия акциз за реализираните количества съгласно справка-декларация, която се подава в териториалната данъчна дирекция по място на регистрация до 14-то число на месеца, следващ месеца на реализацията на тютюневите изделия.
  (3) Определеният по реда на ал. 2 акциз се внася в републиканския бюджет по сметка на съответната териториална данъчна дирекция в 14-дневен срок от изтичането на месеца, следващ месеца на реализацията на тютюневите изделия.
  (4) При проверка търговците представят документи, доказващи доставката и реализацията на стоките за съответния период по вид, количество и цена"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 7а, който е предложен от комисията, има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам го на гласуване.
  Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 7 от номерацията на вносителя е постъпило предложение от народните представители Миков и Алексиев:
  В чл. 9, ал. 1 изразът "по ред, определен с правилника за прилагане на закона" да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението по принцип за § 7, който става § 8, и предлага следната редакция:
  "§ 8. В чл. 9, ал. 3, думата "вината" се заличава".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 7 има ли желаещи да се изкажат? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господата Миков и Алексиев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 132 народни представители: за 14, против 111, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 7 с нова номерация - § 8, в редакцията, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 127 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 14.
  Параграф 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми колеги, току-що махнахме бандерола на виното, което много основателно се искаше от всички производители и търговци от много време, включително и от предишното правителство, както и решихме да не бандеролираме пакетираното кафе.
  По § 8 от номерацията на вносителя не са постъпили предложения.
  Комисията подкрепя предложението като § 9.
  Чета текста на § 9 така, както е внесен от Министерския съвет:
  "§ 8. Създава се чл. 9а:
  "Чл. 9а. (1) Когато в международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по установения ред, е предвидено освобождаване от косвен данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект по повод придобиването на горива, освобождаването или възстановяването на платен данък по повод придобиването на горива в изпълнение на тези договори, се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на този закон.
  (2) Данъкът по ал. 1 се възстановява в 45-дневен срок, считано от датата, на която лицето е подало справката-декларация за възстановяване на данъка по ред, определен с правилника за прилагане на закона"."
  Както вече казах - комисията подкрепя текста на вносителя като § 9.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този параграф има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте за текста на този параграф с нова номерация - § 9.
  Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 9 са постъпили три предложения.
  Предложение на народните представители Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  По чл. 11:
  1. Думите "и пакетирано кафе" да отпаднат навсякъде.
  2. Предложената нова ал. 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Пред всички вас искам да благодаря на колегите, които взеха участие в преговорите с търговците на кафе, както и на господин Алексиев от НДСВ.
  Предложение на народните представители Михаил Миков и Алекси Алексиев:
  В § 9:
  1. Да отпаднат т. 2, 3, 4 и 5.
  2. В т. 6, ал. 9 и 10 да отпадне изразът "и пакетирано кафе".
  3. В чл. 11, ал. 3, числото "60" да се замени с "30".
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2, не подкрепя предложението по т. 3.
  Постъпило е предложение от народния представител Георги Пирински:
  По § 9:
  "1. В точка 1 изречение първо се изменя така:
  "реда за документиране и отчитане на сделките със стоки и услуги по чл. 1, ал. 1 и образеца, формата и реквизитите на документите по този закон се определят с правилник, утвърден от Министерския съвет".
  2. В т. 6 - необходимо е да се определят ясно видовете бандероли и стикери, като ясно се дефинират и онези, предназначени за реализация на вътрешния пазар."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 9, който става § 10.
  "§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Министърът на финансите определя реда за документиране и отчитане на сделките със стоки и услуги по чл. 1, ал. 1 и утвърждава образеца, формата и реквизитите на документите по този закон с правилника за прилагането на закона. Образците на бандерол и бандеролен знак (стикер) се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник"."
  2. В чл. 11, ал. 2, думите "вината и" се заличават.
  3. Създават се ал. 8 и 9:
  "(8) Бутилираните спиртни напитки и тютюневите изделия, предназначени за износ, се облепват с бандерол, на който е написано "За износ". Такъв бандерол не се поставя при транзит на стоки, както и в случаите, когато стоките са облепени с акцизен бандерол на държавата, за която са предназначени.
  (9) Бутилираните спиртни напитки и тютюневите изделия, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка бандерол, на който е написано: "Duty Free"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 9 има ли желаещи?
  Заповядайте, господин Йорданов.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Ще бъда много кратък. Благодаря на комисията за подкрепата на нашето предложение по § 9, както и по § 14 и § 20, които са свързани със същото.
  За да не губим време, предлагам нашия текст да не го гласуваме, присъединяваме се към редакцията на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Току-що госпожа Баросова е забелязала, че е постъпило предложение от господин Влахов, което комисията не е подкрепила. Длъжен съм да го прочета пред вас. Не е включено в доклада.
  Предложението на господин Влахов е в § 9, т. 6 ал. 10 да отпадне, а това е: "Бутилираните спиртни напитки, тютюневи изделия, пакетирано кафе, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка бандерол, на който е написано: "Duty Free".
  Комисията не подкрепя предложението на господин Влахов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има думата господин Алексиев.
  АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ (НДСВ): Госпожо председател, колеги! Работната група, която беше избрана да работи по Закона за акцизите прави следното предложение: В ал. 9 текстът "Бутилираните спиртни напитки и пакетирано кафе, предназначени за търговски обекти и лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка бандерол, на която е написано "Duty Free", а тютюневите изделия за тези обекти - само с поставено от производителя върху потребителската опаковка обозначение с надпис "Duty Free".
  Какви са мотивите. Бандеролът е ценна книга, първо. Не можем да сложим някаква лепенка върху кутията с цигари, която не е номерирана и не носи момент на проверка. Държавата може перфектно да контролира безмитните магазини, стига при желание да го прави. Става въпрос да се избегне точно моментът на подлепване и забавяне на цялата доставка на тютюневите изделия.
  Второ. Това ще доведе до оскъпяване на продуктите, което пък ще доведе до отлив на валутни постъпления във валутните магазини, понеже насреща валутните магазини на нашите граници - на нашите конкуренти - румънски, гръцки и турски, нямат такива обозначения.
  Това е мотивът. Просто - само тютюневите изделия, казваме задължително от производителя на самата опаковка да има надпис "Duty Free", или "Only For Duty Free". Това е предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има думата господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не зная въобще дали процедурно по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е възможно да гласуваме сега постъпило предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По-скоро да прецените доколко е редакционно, доколко е ново предложение. Аз затова се обръщам към Вас.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Съжалявам, че не виждам заместник-министър Кацарчев. Нека да влезе в залата.
  В Комисията по бюджет и финанси този въпрос за "Duty Free" - бандеролите предизвика доста големи дискусии. Така или иначе въобще дали да ги има, ако ги има - дали да бъдат, както каза много основателно господин Алексиев, на хартиен носител, както всичките ги познаваме или да бъдат просто върху цигарите като знак, който да се постави от производителите.
  Притесненията на Министерството на финансите в случая ако е с отпечатан знак "Duty Free" върху кутийката, няма да може да се следи точно бройката кутийки, които са в мастер-боксовете и там, не ги разбирам точно опаковките, които се използват.
  Поради тази причина не се прие едно такова предложение, а остана първоначалният вариант на вносителя.
  Ако има нужда от повече пояснения, моля да бъде поканен господин Кацарчев в залата.
  Предлагам да подкрепим предложението на вносителя - Министерския съвет, и текстът да бъде гласуван така, както е предложен от комисията, с окончателната редакция, която ви прочетох като § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване първо предложението на господин Михаил Миков и господин Алексиев и то на т. 3 от § 9, която не е подкрепена от комисията, тъй като първите две точки са приети и са включени в текста на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 128 народни представители: за 27, против 99, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Пирински по § 9, което също не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 126 народни представители: за 5, против 113, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Камен Влахов, което беше прочетено в пленарна зала и поради технически причини не е включено в доклада. Не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 6, против 104, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Отправям молба към господин Кацарчев, след като приключи разговора, да вземе отношение по предложението на господин Алексиев, което беше направено в залата, преди да го подложа на гласуване.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Въвеждането на бандероли "Duty Free" всъщност повишава контрола на държавата върху стоките, които се продават в тези магазини. Всякакъв друг вид маркиране върху опаковките няма да доведе до проследяване, тъй като, когато се закупи акцизен бандерол, същият има сериен номер. По този номер държавата знае точно за кой обект са закупени съответните бандероли и при намиране на такива стоки на територията на страната може да се вземат съответните мерки от държавата по отношение на режима, който е даден на това лице да осъществява такава дейност в безмитна зона.
  Така че Министерството на финансите държи да има такъв тип бандероли, за да може да осъществява по-ефективно контрол. Грубо казано, голямата част от вноса, който се осъществява на територията на страната, минава точно през такъв тип зони. Затова молбата ми е, ако може да подкрепите текста, за да намалим в някаква степен контрабандата на цигари на територията на страната. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кацарчев.
  Господин Алексиев, заповядайте.
  АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ (НДСВ): Госпожо председател! Господин Кацарчев, много се извинявам, но Вие заблуждавате цялата аудитория. Цигарите в "Duty Free" магазините не се продават с облепен акцизен бандерол. Акцизът се плаща и се обезпечава по банков път. Във всеки един момент, когато това се констатира като нарушение, държавата е оторизирана да си дръпне от нарушителя акциза, който е обезпечен по банков път, не с бандерол. Това не е бандерол, а някаква лепенка искате да сложите. Аз Ви предлагам другото - вътре написано на самата кутия. Това, което слагате и предлагате тук, не може да бъде акцизен бандерол. Не е така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за отговор, господин Кацарчев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Тук не става въпрос за акцизен бандерол, а бандерол, който показва, че стоката е предназначена за "Duty Free" търговия. Тук наистина акцизът представлява едно обезпечение. Всички знаем, че тези стоки обикновено минават през касов апарат и се изчукват, след което те се появяват на територията на страната. На базата на касовите отчети, които се предават, акцизът съответно не подлежи на внасяне в държавата, но същите тези стоки се появяват в магазинната мрежа на територията на страната и съответният търговец реализира освен нормалната си печалба и акциз в негова полза.
  Така че тук не става въпрос за бандерол, който ще покаже наличието или неналичието на платен акциз, а просто ще демонстрира, че тази стока е била предназначена да се продава само в тези магазини. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Тъй като не виждам други желаещи да вземат отношение, аз моля народното представителство да подкрепи текста така, както е предложен от комисията и прочетен от мен в пленарна зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Искров.
  Аз така или иначе не мога да поставя на гласуване предложението на господин Алексиев, по простата причина, че то съдържа в себе си не само редакционна промяна на ал. 10 на съответния текст, но и не е внесено по съответния начин.
  Така че подлагам на гласуване § 9 с нова номерация § 10 в редакцията му, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 110, против 6, въздържали се 9.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 10 не са постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като § 11:
  "§ 11. В чл. 11а думите "Комитета по стандартизация и метрология" се заменят с "Държавната агенция по стандартизация и метрология".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 10 на вносителя, който става § 11.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 123 народни представители: за 117, против 1, въздържали се 5.
  Параграф 11 е приет.
  За отрицателен вот има думата господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители, позволих си да гласувам отрицателно по този текст, защото с него ние отменихме бандеролите върху виното. От една страна, при онази емоционална дискусия, разгоряла се в началото, ние казахме, че стават много злоупотреби, в същото време с този текст се отмениха бандеролите върху виното. Аз знам аргументът, че догодина въобще ще падне акцизът върху виното и че акцизът е малък, но след като стават далавери в тези винпромове, както се твърди, значи вече всичкото вино ще бъде без бандерол. В комисията включително ми казаха аргументи, че бандеролът загрозявал бутилките. Как в Европа не се загрозяват естетично бутилките? В същото време царкировци необезпокоявано си вършат тяхната работа.
  Такъв тип решение аз не искам да подкрепям.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин Миков, аз не виждам каква е връзката между бандерола за виното и § 10, в който сменяме името "Комитет по стандартизация и метрология" с "Държавна агенция по стандартизация и метрология".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вие вече си взимате думата, без да Ви я давам. Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин Искров, връзката е, че в т. 2 на приетия току-що параграф - в чл. 11, ал. 2 от действащия Закон за акцизите думите "вината и" се заличават. А този текст в досега действащия закон определя върху какво се поставя бандерол. Като се премахнат думите "вината и", излиза, че върху вината оттук насетне в България няма да се поставя бандерол. Ето това е връзката. Затова гласувах "против".
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Параграф 10, господин Миков - казвам още веднъж, - който гласувахме преди малко, казва, че думите "Комитет по стандартизация и метрология" се заменят с "Държавната агенция по стандартизация и метрология".
  По § 11 на вносителя е постъпило предложение от народните представители Михаил Миков и Алекси Алексиев.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, което предложение е чл. 11и да отпадне, и не подкрепя предложението по т. 2, а именно в чл. 11л, ал. 3, т. 2 след израза "нормативни актове" да се добави "с изключение на горива".
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 12, а новопредложеният чл. 11и да отпадне - това е подкрепеното предложение на господин Миков - и предложените нови чл. 11к и 11л стават съответно чл. 11и и 11к:
  "§ 12. Създават се чл. 11и и 11к:
  "Чл. 11и. Производителите на течни горива са длъжни да отчитат количествата чрез контролноизмервателни уреди, одобрени и регистрирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология. Изискванията към тези измервателни уреди се одобряват от министъра на финансите по предложение на председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  Чл. 11к. (1) При установяване на липси или при бракуване на стоки се начислява акциз, когато такъв не е бил начислен, платен или е бил възстановен.
  (2) Акцизът по ал. 1 се начислява на датата, на която е установена липсата или е бракувана стоката.
  (3) Акцизът по ал. 1 не се начислява при:
  1. липси и брак, причинени от непреодолима сила;
  2. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоково-материални ценности при тяхното съхранение и транспортиране съгласно утвърдените стандарти, нормали и други нормативни актове;
  3. технологичен брак в допустимите норми, определени на базата на действащите държавни стандарти, отраслови и заводски нормали и с технологичната документация за съответното производство или дейност."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има думата господин Михаил Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! С благодарност и към комисията за приемане на т. 1 и в опит да убедя залата за т. 2. За какво става въпрос? За "липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми". Забележете какъв засукан текст. За "пределни размери на естествените фири и липси на стоково-материални ценности при тяхното съхранение и транспортиране съгласно утвърдените стандарти, нормали и други нормативни актове".
  Предложението е единствено от тази категория да се изключат горивата. Какво означава това? Това означава, че на границата може да влезе високооктанов бензин или висококачествена нафта и в един странен процес - тук има химици - на преобразуване на висококачествената нафта в котелно гориво акцизът да бъде за котелно гориво, а не за високо качество. Така пише в текста. Аз искам да вникнете в него. А общото с химията е "липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери". Какво означава промяна на физико-химичните свойства в нормални размери? Казвам ви какво може да настъпи от това. Имаше маса случаи: една захар се топеше по едно време, дъждът я беше отмил. Такива липси и фири са твърде опасни да се приемат като основание за неначисляване на акциз. Нека пленумът да реши дали тук не се крие някаква опасност за заобикаляне на плащане на акциз при едни високоакцизни стоки.
  И ако при другите стоки съм приел, че е нормално да има някакви физико-химични трансформации, специално при горивата тези физико-химични трансформации, зависещи от преценката на представители на Комитета по стандартизация, който взема пробата... Имаше и по вестниците такива случаи - вкарано едно, после се оказва, че е друго, после се взема някаква проба, тази проба се подменя. Преди 2 - 3 години в печата се публикуваха такива стандартни случаи. Затова съм предложил тук да ограничим това да не се отнася за течните горива.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря на господин Миков.
  Заповядайте, господин Кацарчев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Липсите, произтичащи от промяна на физико-химични свойства в нормални размери, означава, че тези нормални размери са установени с нормативни актове. Така че, ако нормалното изпарение или промяната в някакво свойство, както това важи например за държавния резерв, надхвърли тези нормални размери, това означава, че за това, което е над тези нормални размери, се дължи акциз. Но тъй като ние не можем да напишем тук всички видове стандарти, които съществуват в света за различните видове горива или други видове акцизни стоки, затова ползваме текст, който ни дава право да използваме всички тези нормативни документи, в които има установени такива нормални размери на промяна на свойства, на фири и т.н. В повечето от данъчните закони в другите държави например има директно записани такива нормали в самите данъчни закони.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Добре, ето това да препишем от тях.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КАЦАРЧЕВ: Но тогава трябва да станем експерти, тоест да изземем функциите на Държавната агенция по метрология и стандартизация. Тогава ще ги обединим с данъчната администрация и ще сложим отзад и "Данъчна администрация" и ще стане ДАМСКГД.
  Така че в държавата все пак има органи, всеки един от които има функции и ние не считаме, че Министерството на финансите трябва да изземва функциите на друг държавен орган. Затова би трябвало да ползваме това, което те ползват и те създават като нормативна база. Когато държавата счита, че има големи нарушения, тогава тя може да свие тези нормали до някакви други размери. Само в този случай в данъчния закон започват да фигурират такъв тип размери. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря на господин Кацарчев.
  Преминаваме към гласуване на § 11.
  Моля, гласувайте предложението на господин Миков по т. 2, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 20, против 110, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 11 с нова номерация § 12 в текста, подкрепен от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 118, против 1, въздържали се 14.
  Параграф 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, предлагам § 12 и § 13 да ги гласуваме ан блок, тъй като не са постъпили други предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12 като § 13 и текста за § 13, който става § 14.
  "§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата "заявление" се заменя с "декларация".
  2. Създава се ал. 5:
  "(5) Регистрацията по закона на лице, което не е изпълнило задълженията си по ал. 1 и 2 или не може да бъде открито по реда на Данъчния процесуален кодекс от данъчните органи на посочения от него данъчен адрес, се прекратява по инициатива на данъчния орган. Датата на прекратяване на регистрацията е датата на връчване на данъчния акт, с който регистрацията на лицето е прекратена по инициатива на данъчния орган.
  § 14. В чл. 12а думите "и съоръжения за хазартни игри" се заличават."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение п о § 13 и § 14? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 12 и § 13 с нова номерация § 13 и § 14.
  Гласували 131 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 2.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народния представител Иван Искров за нов § 13а:
  "§ 13а. Член 12в се изменя така:
  "Чл. 12в. (1) Безмитна търговия със стоки в обекти, разположени в зоните за митнически контрол на аерогарите, граничните пунктове и пристанищата, в самолетите, корабите и влаковете в международен рейс и в специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус, се осъществява само от местни юридически лица след получаване на разрешение от министъра на финансите.
  (2) Редът за разрешаване и организиране на безмитна търговия и контролът върху продажбата на стоки в тези обекти, включени в разрешението за безмитна търговия, се определя с наредба на министъра на финансите."
  Комисията подкрепя предложението като § 15.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 13а, който става § 15, няма желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 15 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 14. В чл. 12г се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя "и насипно (непакетирано) кафе".
  2. В ал. 2 накрая се добавя "и за продажби на насипно (непакетирано) кафе на лица, който ще го влагат в производството на пакетирано кафе"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Черкезов и Йорданов - § 14 да отпадне.
  Същото предложение е направено от народните представители Миков и Алексиев.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 14 има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложенията, които са направени от господата Черкезов, Йорданов, Миков и Алексиев, които са аналогични по съдържание, § 14 да отпадне, каквото е и мнението на комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 9.
  Параграф 14 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 15 е постъпило предложение от народните представители Веселин Черкезов и Димитър Йорданов предлаганите нови чл. 12ж и 12з да отпаднат - систематичното им място е в ДПК.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оттегля се в залата предложението.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 16, а текстът е:
  "§ 16. Създават се чл. 12ж и 12з:
  "Чл. 12ж. (1) Държавните и местните органи са длъжни, когато това е поискано от орган на данъчната администрация, да оказват съдействие при проверката и издирването на обстоятелства или установяването на факти, пряко свързани със задълженията и правата на задължените по този закон лица.
  (2) Органите на прокуратурата и на Министерството на вътрешните работи, сезирани от орган на данъчната администрация за наличие на доказателства за нарушение на този закон или на данни за извършване на престъпление, свързано с този закон, уведомяват писмено органа за предприетите действия или за отказа да предприемат такива действия в срок един месец от получаването на преписката.
  Чл. 12з. (1) Българската данъчна или митническа администрация има право да използва информация, получена от данъчна или митническа администрация на друга страна в резултат на официално запитване, при определяне на правата и задълженията на лицата по този закон, както и да използват тази информация като доказателство при административни и съдебни процедури.
  (2) Събраната по реда на ал. 1 информация се счита за ново обстоятелство при определяне на правата и задълженията на лицата по този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 15 няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте текста, който е подкрепен от комисията, с нова номерация § 16.
  Гласували 130 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 2.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми колеги, току-що приехме един много важен параграф. Данните на чуждестранната митница вече могат да се използват като доказателство и да се ловят контрабандите или подценения внос.
  По § 16 е постъпило предложение от народния представител Пирински в чл. 15, ал. 1 думите "но не по-малко от 500 лв." да се заменят с "като начисленият акциз остава дължим".
  Комисията подкрепя предложението на господин Пирински.
  Комисията подкрепя предложението за § 16, който става § 17 със следната редакция:
  "§ 17. В чл. 15, ал. 1 думите "чл. 5 и" се заменят с "чл. 5, чл. 11к или", а думите "но не по-малко от 500 лв." се заменят с "като начисленият акциз остава дължим"."
  Господин Кацарчев, имахте притеснения. Виждам, че току-що се консултирахте и с господин Миков. Предложението е текстът, предложен от господин Пирински и подкрепен от комисията, в случая да не бъде подкрепен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Миков, заповядайте да обясните.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Наистина текстът има редакционен характер и е по-добре законът да остане в този вид, въпреки че комисията е предложила да се подкрепи текстът, защото иначе ще се получат противоречия - ще отпадне санкцията при не издаване на фактура, а акциз си се дължи така или иначе. Така че е по-добре този параграф да отпадне и законът да остане в досегашния си вид. Благодаря ви.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Получава се интересна ситуация - веднъж господин Миков да е съгласен със заместник-министър Кацарчев.
  Уважаеми колеги, чета окончателния текст на § 16, като не се подкрепя предложението на господин Пирински, който става § 17:
  "§ 17. В чл. 15, ал. 1 думите "чл. 5 и" се заменят с "чл. 5, чл. 11к или"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това е окончателната редакция на § 17, който се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 123, против 3, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 17 - номерация на вносителя - е постъпило предложение от народния представител Иван Искров в чл. 17 ал. 3 да се отмени.
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция за § 17, който става § 18:
  "§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Лице, което провежда хазартни игри или използва игрални автомати и игрални съоръжения, без да е заплатило дължимия акциз, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв."
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 5000 лв."
  3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  4. В ал. 5 цифрата "4" се заменя с "2"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 17, който става § 18, няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте параграфа в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 18 - номерация на вносителите - не са постъпили предложения.
  Комисията подкрепя предложението за § 18, който става § 19 със следната редакция. Чета окончателния текст:
  "§ 19. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "лиценз" се добавя "или разрешение" и думите "размер от 1000 до 5000 лв. при първо нарушение и от 2000 до 10 000 лв. при повторно нарушение" се заменят с "двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. при първо нарушение и от 5000 лв. при повторно нарушение".
  2. В ал. 2 след думата "лиценз" се добавя "или разрешение", а думите "1000 и не повече от 5000 лв. при първо нарушение и от 2000 до 10 000 лв." се заменят с "2000 лв. при първо нарушение и от 5000 лв.".
  3. В ал. 5 след думата "лиценз" се добавя "или разрешение", а думите "10 000 лв. при първо нарушение и от 10 000 лв. при повторно нарушение" се заменят с "5000 лв. при първо нарушение и от 10 000 лв. при повторно нарушение".
  4. Създава се нова ал. 7:
  "(7) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение на територията на страната, включително в търговския обект, лицензиран за безмитна търговия, акцизни стоки, облепени с бандерол "за износ", се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение."
  5. Създават се ал. 8 и ал. 9:
  "(8) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение, различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, акцизни стоки, облепени с бандерол "DUTY FREE", се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.
  (9) При установяване на тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол, или с бандерол с изтекъл срок на валидност, или с бандерол "за износ", или с бандерол "Duty Free" в автомати за продажба на тютюневи изделия, санкциите по ал. 1 и ал. 2 се налагат на лицето, което е получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати, съгласно българското законодателство."
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 10, като думите "ал. 1 до 6" се заменят с "ал. 1 до 9".
  7. Създава се ал. 11:
  "(11) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 7а, ал. 1 и 2, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. при първо нарушение и не по-малко от 5000 лв. при повторно нарушение."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 18 има ли желаещи за изказвания? Няма желаещи.
  Подлагам го на гласуване с нова номерация § 19 в редакцията, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 19 е приет.
  Преминаваме към следващия параграф.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 19 не е постъпило предложение.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като § 20, а текстът е:
  "§ 20. В чл. 17в след думата "лиценза" се добавя "или разрешението"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 19 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам го на гласуване с нова номерация § 20.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 136 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 20 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 20 са постъпили две предложения - от народните представители Черкезов и Йорданов:
  В чл. 17в новата ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Същото предложение - § 20 да се отмени, е постъпило от народните представители Михаил Миков и Алекси Алексиев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 20 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 20 има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на господата Миков и Алексиев, Черкезов и Йорданов, което е подкрепено от комисията, § 20 да отпадне.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 131 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 20 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, по § 21 и § 22 на вносителя не са постъпили други предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага в § 21 в чл. 17 думите "чл. 11к" да се заменят с "чл. 11и".
  Предлагам да прочета двата члена така, както е окончателната редакция и да ги гласуваме ан блок.
  "§ 21. Създават се чл. 17з и 17и:
  "Чл. 17з. (1) Физическо лице, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки по т. 1 и 2, т. 5 и точки от 14 до 18а от тарифата за акцизите без документ, отговарящ на изискванията по чл. 10, ал. 2 или ал. 3 от закона или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.
  (2) На юридическо лице или едноличен търговец, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки по т. 1 и 2, т. 5 и точки от 14 до 18а от тарифата за акцизите без документ, отговарящ на изискванията по чл. 10, ал. 2 или 3 от закона, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение."
  Обръщам внимание на следващия член. Като го изчитам, ще прочета чл. 17и, а не 17к, каквото е предложението за преномерация.
  "Чл. 17и. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 11и, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв. при първо нарушение и от 100 000 до 500 000 лв. при повторно нарушение.
  § 22. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "Данъчния процесуален кодекс" се заменят със "Закона за административните нарушения и наказания".
  2. Ал. 2 се изменя така:
  "(2) Актовете за нарушения се съставят от данъчните органи, а наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или от упълномощено от него длъжностно лице."
  Както казах, комисията подкрепя и двата текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 21 и § 22 има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
  Подлагам ги на гласуване ан блок. Те са подкрепени от комисията.
  Гласували 135 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 3.
  Параграфите 21 и 22 са приети.
  Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Възобновявам заседанието.
  Господин Иво Атанасов иска да направи изявление от името на парламентарна група. Заповядайте.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря, господин председател!
  Уважаеми дами и господа! В последната за миналата година, миналия век и миналото хилядолетие декларация, която направих от тази трибуна от името на парламентарната група, тогава на Демократичната левица, се обърнах към българските граждани с пожеланието "Нова година, нов век, нов късмет!" и още "Нов парламент, нов премиер, нов президент!". Тогавашното мнозинство се изсмя високомерно. Усвоило до съвършенство технологията за присвояване на създаденото от народа, то ни най-малко не се съмняваше, че ще съумее да си присвоява и народния вот. Забравило бе, че всичко, писано от поети, философи и водолеи, ще се сбъдне. Новата година, новият век и новото хилядолетие са факт по силата на календара - не на колкото скандално, толкова и печално известния календар за личните успехи на предишните управляващи, а на астрономическия. Новият парламент, новият премиер и новият президент пък са налице по волята на избирателя. Липсва обаче нещо много важно, може да се каже най-важното. Няма го новият късмет, защото я няма и новата политика. И ако новият президент все още не е встъпил в длъжност, то новата законодателна и изпълнителна власт за много по-малко от 800 дни доказа, че не се различава от провалилата се предишна. Нещо повече, в почти всички сфери ситуацията се влоши не само спрямо обещаното с предизборната реторика на юнските победители, но и спрямо предишното състояние. Вместо да получи повече топлина и светлина в дома си, избирателят бе шамаросан с по-високи цени на парното и тока и то утвърдени по толкова нередовен начин, че дори съдът ги отмени. Вместо поне малко да подобри своята трапеза, българският гражданин бе изненадан с нови цени на хранителните продукти. Вместо достъпно лечение бе въведен СДС или както му казват икономистите ДДС и върху лекарствата. Вместо 13-та заплата и пенсия - мизерни добавки само за пенсионерите.
  Днес гласоподавателят, който ни е изпратил тук, навсякъде удря на камък. Той е недохранен и направо гладен, разболява се пред изключения радиатор и няма пари дори да си купи лекарства. Утре той може да метне камъка по нас, защото не е доволен, защото няма от какво да е доволен, защото се чувства измамен.
  Откровеността в политиката налага да се признае, че задачата на сегашните управляващи е извънредно трудна. След годините на синия грабеж България е едно изгоряло дърво. И тъкмо това изгоряло дърво трябва да цъфне. Това, защото друго няма. Хората разбират, че чудото не може да стане изведнъж. Готови са да понасят лишения и занапред. Но искат справедливост тук и сега. Искат да бъдат посочени онези, които разсипаха страната и, подчертавам, независимо от политическия им цвят да изпитат строгостта на закона. И това наистина може да стане сега, днес, защото за него не са нужни никакви ресурси. Достатъчна е воля.
  Тук, тъкмо тук обаче е голямата грешка на НДСВ. От една страна, горчивата истина за трагичното наследство и то само част от тази истина, наречена Бяла книга, бе показана твърде късно. Това даде самочувствие на гаражоприобретатели и други далавераджии, които наместиха България в джобовете си, да се перчат в пленарната зала и да ни прострелват с морални тиради. (Ръкопляскания от КБ.) Създаде и недоверие към добрите намерения, заявени от победителите в юнските избори. От друга страна, въпреки Бялата книга, въпреки разкритията за източване на Фонд "Земеделие", НДСВ и СДС застават заедно пред съда на гласоподавателите, какъвто беше случаят с общата им кандидатура за кмет на Сливен. Това в политиката не се прощава. Това избирателят не може да го разбере. Това срива доверието както в СДС, така и в НДСВ.
  Голямата тема за доверието е непрекъснато в дневния ред на Народното събрание и не с присъствието си, а със своето отсъствие. Като виждат празната зала нашите избиратели губят всякакво доверие. И това е проблем за всички парламентарни групи без изключение. Но този проблем удря с особено голяма сила новото време, защото става ясно, че не просто няма нов морал, а липсва морал въобще. Имах възможност още в края на м. юли, когато се приемаше парламентарният правилник, да предупредя от тази трибуна, че след като мнозинството и то за пръв път позволи на депутатите да въртят почти всякакъв страничен бизнес, участта на пленарната зала е да бъде вечно празна, защото доминантата в главите на немалко народни представители е друга, защото възможността за бизнес измества дълга към избирателите. Парламентарната зала ще се напълни не като се орязват разходите за пътуване на депутатите до избирателните райони, а като се елиминират от парламентарния правилник стимулите народният избраник да мисли първо за себе си, а после за избирателя.
  На този фон особено нелепи са внушенията от страна на мнозинството, че може да се работи и с трима депутати в залата. Член 81 от Конституцията е категоричен, че ако не присъстват половината плюс един от народните представители Народното събрание не просто не може да гласува, то не може да заседава. Избирателите сигурно ще ни простят много неща, но те се вбесяват и то с право, когато се озоват очи в очи с нашето безхаберие, когато вместо своите избраници виждат на екрана празни редове. Вместо да търси пътища за узаконяване на сегашното беззаконие, мнозинството трябва да пълни залата и заедно с опозицията да работи.
  Когато си спечелил изборите с надути обещания, когато само за няколко месеца си убедил всички, че не си в състояние да ги изпълниш, поне стой в залата, за да не се гавриш с онези, които са ти повярвали.
  Новият парламент, новият премиер и новият президент са налице. Все още липсва най-важното - новият късмет. Нека Новата година да го донесе. Българските граждани го заслужават. А отговорността за това е не на Дядо Коледа, а на всички нас, които сме тук по волята на избирателите. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Това беше изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България.
  Не виждам други желаещи за подобни изявления.
  Моля, господин Искров, заповядайте да продължим нашата делова работа.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, стигнахме до § 23 по номерацията на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Става дума за Закона за акцизите.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: До Допълнителните разпоредби на Закона за акцизите сме.
  По § 23 е постъпило предложение от народния представител Иван Искров за нова т. 27. Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Миков в § 23, точки 16 и 17 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Черкезов и Йорданов - в § 23 новите точки 16, 17 и 26 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението в частта за отпадане на новите точки 16 и 17, съответно не подкрепя отпадането на т. 26.


  Окончателен текст на § 23:
  "§ 23. В § 2 се създават точки 16-25:
  "16. "Пиво" е всеки продукт с код по Митническата тарифа на Република България 2203 или всеки продукт, представляващ смес от пиво и безалкохолни напитки, с код по Митническата тарифа 2206, с действително алкохолно съдържание и в двата случая, превишаващо 0,5 обемни процента.
  17. "Специални бензини, бензинови фракции за преработка и производство на автомобилни бензини и други въглеводородни смеси" са продуктите, различни от бензините за двигатели, включени в позиция 2710 и отговарящи на дефинициите за "леки масла и препарати", "специални бензини" и "минерален терпентин" към глава 27 и продуктите, описани в позиции 2707 50 и 2707 99 като "други смеси на ароматни въглеводороди" и "сурови масла" на Митническата тарифа на Република България.
  18. "Средни масла, включително керосина за реактивни двигатели и осветителният керосин" са продуктите, включени в позиция 2710 и отговарящи на дефиницията за "средни масла" към глава 27 на Митническата тарифа на Република България.
  19. "Тежки горива" са продуктите, включени в позиция 2710 и отговарящи на дефиницията "тежки горива" към глава 27 на Митническата тарифа на Република България.
  20. "Газьоли всички видове, включително дизеловото гориво, корабното гориво и горивото за промишлени и битови котли, пещи и инсталации" са продуктите, включени в позиция 2710 и отговарящи на дефиницията за "газьол" към глава 27 на Митническата тарифа на Република България.
  21. "Котелни горива" са горивата, предназначени за изгаряне в корабни и стационарни горивни уредби, промишлени пещи и парни котли, различни от газьолите и тежките горива.
  22. "Тежки масла, предназначени за преработка" са продуктите, включени в позиция 2710, отговарящи на дефиницията за "тежки масла", предназначени да претърпят специфична или химическа преработка по смисъла на Забележките към глава 27 на Митническата тарифа на Република България, и които са различни от газьола и тежките горива.
  23. "Толуоли" са продуктите, съдържащи повече от 50% толуен, от позиция 2707 20 и толуен, представен самостоятелно като съединение с определен химичен състав от позиция 2902 30 на Митническата тарифа на Република България.
  24. "Нефтен газ и други газообразни въглеводороди" са газовете, получени при преработката на сурови нефтени масла и газовете, получени чрез химични методи от позиция 2711 на Митническата тарифа на Република България.
  25. "Безмитна търговия" е продажбата на дребно на стоки, за които не са заплатени мита, акциз и данък върху добавената стойност, а заплатените се възстановят по ред, определен в съответните нормативни актове."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми госпожи и господа, видяхте дългия твърде специализиран текст.
  Имате думата. Съгласни ли сте с всички тези дефиниции за пиво, специални бензини, бензинови фракции, газьоли, котелни горива и т.н.? Не виждам желаещи.
  Единственото, което подлежи на гласуване преди да подложа на гласуване окончателния текст, това е предложението на народните представители Веселин Черкезов и Димитър Йорданов, което не е прието - т. 26 да отпадне.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Точка 26 по номерацията на вносителя, господин председател, е "Нефтен газ и други газообразни водороди" са газовете...".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Дали господата Черкезов и Димитър Йорданов поддържат своето предложение? Няма ги в залата.
  В такъв случай ще подложа на гласуване направеното предложение от народните представители Веселин Черкезов и Димитър Йорданов т. 26 да отпадне.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 128 народни представители: за 20, против 103, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване окончателния текст на § 23 така, както е предложен и подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 127 народни представители: за 111, против 3, въздържали се 13.
  Параграф 23 е приет.
  Господин Искров, заповядайте по § 24.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 24 са постъпили предложения от народните представители Веселин Черкезов и Димитър Йорданов - в Тарифата за акцизите предлаганите изменения по т. 6 и 18а да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Валентин Церовски, Теодора Дренска, Хюсеин Чауш и Димитър Ламбовски - в Тарифата за акцизите в т. 9 числото "180" да се замени със "120".
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Георги Пирински - в Тарифата за акцизите се правят следните изменения и допълнения":
  1. Предлаганата промяна на вносителя на т. 4.2 да отпадне.
  2. Точка 4.3 се изменя така:
  "4.3. тютюн за цигари, лула, дъвчене и смъркане - 5 лв. за 100 г + 20% от продажната цена.
  4.4. пури - 4 лв. за 1 бр. +20% от продажната цена.
  3. Създава се т. 4.5:
  "4.5. пурети - 2 лв. за 1 бр. +20% от продажната цена."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение на народния представител Михаил Миков - в Тарифата за акцизите:
  1. Точка 3 придобива следното съдържание:
  "6.1. кафе - 40%; капучино - 20%".
  2. В т. 4 цифрата "30" се заменя с "40".
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя по т. 1.

  Предложение на комисията за окончателен текст на § 24:
  "§ 24. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата "пиво" се добавя "1,05 лв. на хектолитър за градус плато", а т. 1.1 - 1.4 се отменят.
  2. В т. 4 се правят следните изменения:
  а) в т. 4.1. числото "30" се заменя с "40";
  б) в т. 4.2. числото "10" се заменя с "15";
  в) в т. 4.4. думите "и пурети" се заличават, а цифрата "2" се заменя с "1";
  г) създава се т. 4.5.:
  "4.5. Пурети - 0,20 лв. за 1 брой + 10% от продажната цена"
  3. Точка 6 се изменя така:
  "6. Кафе:
  6.1. Кафе печено - всички видове - 1,3 лв. за 1 кг.
  6.2. Кафе сурово (непечено) - всички видове - 1 лв. за 1 кг.
  6.3. Екстракти от кафе - 3,5 лв. за 1 кг.
  6.4. Прахообразни смеси със съдържание на екстракт от кафе над 10% - 1,3 лв. за 1 кг."
  4. Създава се т. 6а:
  "6а. Чай (без билков и плодов) - 40%.
  5. В т. 15 думите "Бензини за технически цели всички видове, включително минерален терпентин и бензинови фракции за преработка, включително нискооктанов бензин" се заменят със "Специални бензини, бензинови фракции за преработка и производство на автомобилни бензини и други въглеводородни смеси".
  6. В т. 16 думите "Керосин - за реактивни двигатели и газ за осветление" се заменят със "средни масла, включително керосина за реактивни двигатели и осветителен керосин".
  7. Създава се т. 16а:
  "16а. Тежки масла, предназначени за преработка, тежки горива и котелни горива - 25 лв. за тон".
  8. В т. 17 думите "гориво за дизелови двигатели и леко корабно гориво" се заменят с "всички видове, включително дизеловото гориво, корабното гориво и горивото за промишлени и битови котли, пещи и инсталации".
  9. Създава се т. 18а:
  "18а. Нефтен газ и други газообразни въглеводороди - 120 лв. за тон."
  10. Точка 22 се изменя така:
  "22. Хазартен игрален автомат или за едно съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета - 300 лв. (на 3-месечие)."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Имате думата по § 24.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Веселин Черкезов и Димитър Йорданов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 9, против 127, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложението на господин Пирински, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 15, против 124, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложението на господин Миков - т. 1 от предложението, която не е подкрепена от комисията, тъй като т. 2 е подкрепена и е включена в предложението на комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 3, против 118, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на целия § 24 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 134 народни представители: за 118, против 5, въздържали се 11.
  Параграф 24 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме заглавието "Преходни и заключителни разпоредби".
  Гласували 130 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 4.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 25 е постъпило предложение от народните представители Михаил Миков и Алекси Алексиев - § 25 да отпадне и да се създаде нов § 25 със следното съдържание:
  "§ 25. Главно управление "Митници" ежемесечно определя цените по чл. 4, т. 14."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 25 и текстът е:
  "§ 25. Заявените и получени бандероли за бутилираните вина могат да бъдат върнати на съответната териториална данъчна дирекция до 28 февруари 2002 г. при условията и по реда на чл. 11, ал. 6 от закона."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 25 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и господин Алексиев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 134 народни представители: за 26, против 108, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 25, подкрепен от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 105, против 15, въздържали се 6.
  Параграф 25 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 26, който комисията подкрепя по принцип като текст на вносителя, е постъпило предложение на народния представител Искров. Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага окончателен текст за § 26:
  "§ 26. (1) Навсякъде в закона думата "валутна" се заменя с "безмитна".
  (2) Лицата, получили разрешение за извършване на валутна търговия по реда на Постановление № 15 на Министерския съвет от 1991 г. за изменение на валутния режим (обн., ДВ, бр. 12 от 1991 г., попр. бр. 16 от 1991 г.; изм. и доп. бр. 17, 57 и 85 от 1991 г., бр. 2 от 1992 г., бр. 46 от 1993 г., бр. 6, 13 и 30 от 1994 г., бр. 30, 64 и 65 от 1996 г.; Решение № 454 на Върховния съд от 1996 г. - бр. 69 от 1996 г., изм. и доп. бр. 74 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г. и бр. 30 от 1999 г.; отм., бр. 31 от 2000 г.), заварени към 1 декември 2001 г., могат да извършват безмитна търговия до изтичането на срока на договора, сключен между тях и Главното управление на митниците, удължен с 10 месеца.
  (3) За 10-месечния период по ал. 2, лицата правят ежемесечни отчисления в размер на 2 на сто от реализирания стокооборот от обектите за безмитна търговия по сметка на Агенция "Митници".
  (4) Разходите, свързани с ползването на обектите за безмитна търговия са за сметка на лицата по ал. 2."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 26 няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване § 26, подкрепен от комисията в редакцията така, както беше прочетена.
  Гласували 140 народни представители: за 120, против 13, въздържали се 7.
  Параграфът е приет.
  Преминаваме към следващия параграф.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 27. Чета текста:
  "§ 27. В чл. 30, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г. и бр. 33 и 102 от 2000 г.) се създава т. 11:
  "11. от автомати за продажба на тютюневи изделия в обектите, лицензирани за безмитна търговия."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 27 няма желаещи да вземат думата. Подлагам го на гласуване.
  Гласували 122 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 8.
  Параграфът е приет.
  Преминаваме към следващия текст.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 28 е постъпило предложение от народния представител Искров.
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 28:
  "§ 28. В Закона за митниците (моля броевете на "Държавен вестник", в които е обнародван законът, да се вземат от доклада на комисията по този законопроект, който е приложен към стенографския протокол) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 211б цифрата "3" се заменя с "4", а след думата "митницата" се поставя запетая и се добавя "за компетентната териториална данъчна дирекция".
  2. Параграф 56 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не е важно кога е обнародван законът. Въпросът е в това какви изменения и допълнения са направени.
  Благодаря Ви, господин Искров.
  По § 28 няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване подкрепения от комисията окончателен текст на § 28.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 4.
  Благодаря ви, текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Има предложение на комисията за нов § 29:
  "§ 29. Чл. 42, ал. 2 от Закона за хазарта се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи за изказване по предложението на комисията за новия § 29 - за отмяната на чл. 42, ал. 2 от Закона за хазарта? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията за новия § 29.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 132 народни представители: за 121, против 6, въздържали се 5.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 29 от номерацията на вносителя е постъпило предложение от народните представители Миков и Алексиев:
  В § 29 текстът след думите "1 януари 2002 г." да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението за § 29, който става § 30, със следната редакция:
  "§ 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г. с изключение на § 10, т. 3 и § 12 относно чл. 11и, които влизат в сила от 1 април 2002 г. и § 26, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По последния параграф по номерацията на вносителя - § 29, има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Има предложение от народните представители Михаил Миков и Алекси Алексиев.
  Подлагам на гласуване предложението на господата Миков и Алексиев, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 145 народни представители: за 22, против 117, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Остава да гласуваме подкрепения от комисията текст на § 29, който става § 30.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 146 народни представители: за 122, против 9, въздържали се 15.
  Текстът се приема.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, мисля че заседанието по това време се водеше от някой от Вашите заместници.
  Предлагам да се върнем на § 4.
  Комисията подкрепя предложението за § 4 със следната редакция:
  "§ 4. В чл. 4а се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Физическите лица, производители на плодове и грозде, могат да ги предоставят за обмен срещу произведени вина и спиртни напитки или за преработка на ишлеме на регистрирани и лицензирани производители на вина и спиртни напитки, като получените вина и спиртни напитки се бутилират, облагат се по раздел I от Тарифата за акцизите, като спиртните напитки се облепват с бандерол."
  2. В ал. 4 думите "и раздел III от Тарифата за акцизите" се заличават."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 4, по който вероятно не е имало гласуване, аз имам чисто редакционен въпрос: какво значи могат да ги предоставят за обмен? Не е ли да се заменят срещу произведени вина? Но може би да оставим терминологията както е предложена, важно е по същество.
  Има ли възражения, становища, съображения по § 4? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 4 така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 134 народни представители: за 120, против 6, въздържали се 8.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 1, тъй като влязохме в спорове с господин Миков в началото на закона, моля да дадем думата на господин Ангел Савов - заместник-главен данъчен директор, да поясни ефект-еквивалента на косвен данък. Наистина мисля, че трябва да остане като текст.
  По § 1 имаше два проблема, поради което аз предложих да не се гласува окончателният текст, подкрепен от комисията. Така че не сме гласували § 1. Гласувахме едно от предложенията на господин Миков. Но ми се струва, че преди да гласуваме § 1 така, както е подкрепен от комисията, трябва да се дадат някои пояснения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Савов.
  АНГЕЛ САВОВ: Благодаря, господин председател.
  Възникналият по-скоро терминологичен спор във връзка с терминологията, когато се касае за косвени данъци, наложили други вземания, плащания и облагания с ефект-еквивалента на косвен данък, е терминология, възприета от международните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.
  Освен това бих искал да поясня, че това у нас са примерно таксите: екотаксите, пътните такси и други подобни плащания, които са данъкоподобни. И затова терминологията е правилна и би трябвало да се спазват така, както са гласувани спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
  Между другото след като се гласува и прие § 4, ще ви моля терминологично да обърнете внимание, че би следвало да се приеме предложението на вносителя по т. 1, току-що гласуваният § 4, който е в пряка връзка с разпоредбата на предложеното от вносителя в чл. 2, т. 3 - предложение на текст за отпадане на думите. Те вече са пряко свързани с приетата от вас ал. 3 на чл. 4а. Ето защо ще Ви моля да обърнете внимание, господин председател, и на този текст. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Доколкото можах да се ориентирам, става дума за една вътрешна колизия, която ние трябва да преодолеем.
  Господин Искров, бихте ли представил окончателния текст на § 1?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ще прочета окончателния текст на § 1, както е подкрепен от комисията и който не беше гласуван, ако бъде подкрепен ще отхвърли предложението на господин Миков.
  Окончателен текст на § 1, който беше отложен сутринта:
  "§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите "като същите количества се освобождават от облагане с акциз и в случаите, когато физическите лица дават собствени суровини и материали за производство на вина и ракии от регистрирани и лицензирани производители" се заличават.
  2. Точка 7 се изменя така:
  "7. международни и други пощенски пратки, както и личния багаж на пътниците, когато посочените стоки се внасят в рамките на разрешения безмитен внос съгласно Закона за митниците;"
  3. Създава се т. 8:
  "8. горива, внасяни съгласно закон или международен договор, ратифициран и обнародван по съответния ред, в който е предвидено освобождаване при внос от косвени данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 1 така, както беше представен в окончателния вариант, подкрепен от комисията, има ли желаещи да се изкажат? Струва ми се, че нещата са изчистени.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Основният текст на § 1 отложихме за доизясняване. Не е гласуван.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако има някакви съображения, да ги чуем от трибуната.
  Струва ми се, че той е в съгласие с това, което приехме преди малко по § 4, освен ако някой има друго виждане по въпроса.
  Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте окончателния текст на § 1.
  Гласували 130 народни представители: за 112, против 16, въздържали се 2.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, току-що приехме и Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите, с което приключваме поредицата от данъчни закони, пет на брой, и продължаваме с бюджетите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров. Поздравявам Ви за успеха. (Ръкопляскания в залата.)
  За процедурен въпрос има думата госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Имам процедурен въпрос - т. 3 от дневния ред, която е бюджетът на Националния осигурителен институт, да остане в дневния ред за седмицата, да вървим нататък по дневния ред. Моите аргументи за този процедурен въпрос са, че бюджетът на Националния осигурителен институт, който ние трябва да приемем, трябва да бъде в синхрон с измененията и допълненията в Кодекса за задължителното обществено осигуряване.
  Комисията по труда и социалната политика работи от понеделник до днес включително с извънредни заседания, но окончателно промените и измененията в закона не са приети, което ще постави в невъзможност да гласуваме бюджета на НОИ. Ние може да гласуваме бюджета на НОИ, но ще се наложи веднага след Нова година да го актуализираме и да го променяме.
  Ето защо предлагам тази точка да остане в дневния ред за седмицата. Надявам се, че утре до началото на деня ще приключим със законопроекта - с допълненията и измененията по него и тогава бюджетът на НОИ да се подложи на обсъждане и гласуване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Става дума т. 3 да отстъпи, за да продължим нататък. Това предложение изглежда съвършено разумно.
  Заповядайте, господин Искров.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, аз подкрепям предложението на госпожа Масларова, тъй като наистина се намираме в една уникална ситуация - успоредно върви гледането на закон, който урежда какви социални плащания трябва да има и кой да осъществява социалната дейност, и на Закона за Държавното обществено осигуряване, и на бюджета на държавата. А, както знаете, с промените, които се предвиждат в двата социални закона, които гледа комисията на господин Адемов, мисля, че се закриваше фонд "Професионална квалификация и безработица" и тези пари ще отидат към НОИ, мисля, към бюджета на Държавното обществено осигуряване. Така че наистина или трябва да приемем тук като разумен подход, минавайки на двата социални закона през Комисията по труда и социалната политика, да я считаме като някаква все пак приета законова база и на база на тях да направим бързо някои промени в Закона за държавния бюджет и в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, за което Министерството на финансите има моментална готовност, тъй като е запознато с проблема, или наистина първият ден след ваканцията на Нова година да изменим Закона за държавния бюджет и Закона за Държавното обществено осигуряване, произтичащи от промените в Закона за насърчаване на заетостта и Кодекса за задължителното обществено осигуряване.
  Така че този подход е много добър, който предлага госпожа Масларова, и ние го подкрепяме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Действително е много разумно предложението. Подлагам го на гласуване.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 150 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 10.
  Благодаря Ви, госпожо Масларова, за доброто предложение.
  Госпожо Мингова, заповядайте.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да предложа да прегласуваме текста на § 34 от Закона за корпоративното подоходно облагане от Преходните и заключителни разпоредби, което направихме днес и което беше отложено от вчера.
  Вие си спомняте текста, който предложи комисията, с редакционната поправка на господин Муравей Радев, която приехме и гласувахме. Смея да ви уверя, че тази редакционна поправка всъщност не е само редакционна, а внася корекции и в смисъла на текста. С така заявената редакционна поправка, която ние гласувахме, на практика се получава едно логическо противоречие в текста с оглед идеята на вносителя и идеята, която самото предложение на господин Муравей Радев съдържа. Защото, ако текстът остане в смисъла, в който го гласувахме, излиза, че се преотстъпват само данъчните задължения, които са изискуеми към момента на влизане в сила на този закон, но не се преотстъпват всички данъчни задължения, които биха станали изискуеми от този момент насетне до окончателното изпълнение на плана за оздравяване.
  Идеята на вносителя е точно обратната, създавайки чл. 61в от Закона за корпоративното подоходно облагане. Идеята е да бъдат преотстъпени всички данъчни задължения, които са изискуеми към този момент, но които биха станали изискуеми до окончателното изпълнение на плана за оздравяване. Което според мен налага ние да прегласуваме текста. Отново повтарям, това е в синхрон с идеята както на вносителя, така и на предложението на господин Радев, направено и обсъдено в комисията.
  Предлагам ви следния текст на § 34:
  "§ 34. Член 61в се прилага за лицата, за които съдебното решение за утвърждаване на плана за оздравяване е влязло в сила след 1 януари 2000 г., като обхваща неизплатената част от задълженията им."
  Тоест, отпада текстът след запетаята - "изискуеми към момента на влизане в сила на този закон".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз много бих се радвал, ако господин Муравей Радев, който е вносител на предложението, има техническа възможност да дойде макар и за 2 минути в залата, за да не стане гласуване на нещо, за което той не е в течение. След като той е предложил тази промяна, така да се каже, да не е зад гърба му.
  След като аз се запознах със случая, съм убеден в правилната позиция, изложена от госпожа Анелия Мингова. Иначе се получава един текст, който създава грешно тълкуване и всъщност ще влезем в противоречие със замисъла, който съществува и който е подкрепен от самия господин Муравей Радев.
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Господин председател, за да разсея това съмнение, че има нещо в противоречие с предложенията на господин Радев, аз бих Ви помолила да прочетете на стр. 52 от доклада на комисията неговото предложение за § 23б, което е подкрепено по принцип и от комисията и чийто текст всъщност аз повтарям в предложението, което направих току-що. Тоест, идеята на господин Радев е, че това обхваща неплатената част от задълженията по разсрочените кредити. Следователно, смисълът е този, който е на вносителя господин Радев. Тъй като той направи редакционна бележка по допълнително уточнения текст в залата, той не съобрази следващото, след запетаята, което на практика променя смисъла на неговото предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Точно така е, точно така.
  Благодаря Ви, госпожо Мингова, за това допълнително уточнение.
  Има ли в залата някакво смущение по това?
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Не, няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: В такъв случай, подлагам на гласуване окончателния текст, който гласи следното:
  "§ 34. Член 61в се прилага за лицата, за които съдебното решение за утвърждаване на плана за оздравяване е влязло в сила след 1 януари 2000 г., като обхваща неизплатената част от задълженията им."
  Моля, гласувайте § 34 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
  Гласували 142 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 15.
  Приема се.
  С това предотвратихме една неяснота.

  Преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2002 Г.
  Заповядайте, господин Искров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Обадиха се от Националната здравноосигурителна каса да извинят доц. Василев, тъй като не е очаквал тази промяна на дневния ред и в момента е в операция. Това е буквално.
  Тук е господин Християн Танушев - директор на Дирекция "Бюджет" в Националната здравноосигурителна каса, и затова правя процедурно предложение да бъде допуснат в пленарната зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 134 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 9.
  Приема се.
  Поканете господин Танушев в залата.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  "Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г.".
  Комисията подкрепя заглавието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Някой иска ли да вземе думата по заглавието? Не виждам.
  Моля, гласувайте заглавието.
  Гласували 124 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 4.
  Приема се заглавието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г. по приходите на обща сума 686 млн. 113 хил. лв., както следва:
  I. Приходи 686 млн. 113 хил. лв.
  1. Данъчни приходи 666 млн. 408 хил. лв.
  1.1. Здравноосигурителни вноски 666 млн. 408 хил. лв.
  2. Неданъчни приходи 19 млн. 700 хил. лв.
  2.1. Приходи и доходи от собственост 9 млн. 216 хил. лв.
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 10 млн. 474 хил. лв.
  2.3. Други неданъчни приходи 10 хил. лв.
  3. Помощи, дарения и други безвъзмездно
  получени суми 5 хил. лв."
  Постъпило е предложение от народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  "В чл. 1, ал. 1 I. Приходи, 1.1. Здравноосигурителни вноски, числото "666 407 480" да се замени с числото "696 000 000".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение и от народните представители Стойчо Кацаров и Борислав Китов:
  В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Числото "686 112 480" се заменя със "726 112 480".
  2. В таблицата:
  1. Приходи - всичко числото "686 112 480" се заменя със "726 112 480".
  2. Неданъчни приходи - числото "19 700 000" се заменя с "59 700 000".
  2.3. Други неданъчни приходи - числото "10 000" се заменя с "40 010 000".
  Комисията не подкрепя предложението.
  "(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г. по разходите на обща сума 548 млн. 932 хил. лв., както следва:
  II. Разходи 548 млн. 932 хил. лв.
  1. Текущи разходи 511 млн. 932 хил. лв.
  1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 8 млн. 956 хил. лв.
  1.2. Други възнаграждения и плащания
  за персонала 424 хил. лв.
  1.3. Социалноосигурителни вноски 2 млн. 962 хил. лв.
  1.3.1. Осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 2 млн. 268 хил. лв.
  1.3.2. Вноски за фонд "Професионална квалификация и безработица" 272 хил. лв.
  1.3.3. Здравноосигурителни вноски от
  работодатели 422 хил. лв.
  1.4. Издръжка 12 млн. 590 хил. лв.
  1.4.1. Командировки 900 хил. лв.
  1.4.2. Материали, горива и енергия 2 млн. 950 хил. лв.
  1.4.3. Външни услуги 5 млн. 680 хил. лв.
  1.4.4. Текущ ремонт 100 хил. лв.
  1.4.5. Учебни разходи 200 хил. лв.
  1.4.6. Други разходи 339 хил. лв.
  1.4.7. Данъци и такси 575 хил. лв.
  1.4.8. Разходи за банково обслужване и други финансови услуги, в това число разходи за извършена финансова услуга от Националния осигурителен институт 1 млн. 846 хил. лв.
  1.5. Здравноосигурителни плащания 487 млн. лв.
  2. Капиталови разходи 7 млн. лв.
  3. Прираст на резерва съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване 30 млн. лв."
  И по тази алинея са постъпили предложения от народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, а именно: в чл. 1, ал. 2, II Разходи, т. 1.5., числото "487 000 000" да се замени с "547 000 000".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Стойчо Кацаров и Борислав Китов:
  "В чл. 1, ал. 2, числото "548 931 572" се заменя със "726 112 480".
  В таблицата:
  II. Разходи - всичко - числото "548 931 572" се заменя със "726 112 480".
  1. Текущи разходи - числото "511 931 572" се заменя с "649 112 480".
  1.5. Здравноосигурителни плащания - числото "487 000 000" се заменя с "624 180 908".
  2. Капиталови разходи - числото "7 000 000" се заменя с "47 000 000"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  "(3) Приема излишък по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г. на обща сума 137 млн. 181 хил. лв."
  И по тази алинея са постъпили две предложения.
  Първото предложение е на народния представител Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  В чл. 1, ал. 3, числото "137 180 508" да се замени с числото "107 180 908".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Постъпило е предложение от народните представители Кацаров и Китов - в чл. 1, ал. 3 да се отмени.
  Комисията не подкрепя предложението.
  По ал. 4 не са постъпили предложения:
  "(4) Приема резерва на Националната здравноосигурителна каса съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване на обща сума 36 млн. 999 хил. лв."
  Комисията подкрепя тази алинея и като цяло текста на вносителя за чл. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Имате думата, уважаеми госпожи и господа, по чл. 1 - приходната и разходната част.
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че доц. Щерев го няма в залата, който е председател на Комисията по здравеопазване. Аз искам да кажа няколко неща по предложения бюджет на Националната здравноосигурителна каса и нашите виждания в тази насока.
  Първо, уважаеми колеги, ние знаем от отчета който приехме за миналата година, че има излишък в Здравноосигурителната каса в размер на 630 млн. лв. За съжаление в Бюджет 2002 на Здравноосигурителната каса ние не виждаме преходен остатък дори и във форма на лихви, които горе-долу са около 30 млн. лв., с които ние предлагаме да се увеличи бюджетът по чл. 1, ал. 1. Това е предложението ни, което е свързано именно с тези лихви, поне те трябва да бъдат отразени в бюджета на Здравноосигурителната каса.
  На следващо място, уважаеми колеги, едва ли трябва от тази трибуна да коментираме състоянието в системата, но като приемаме излишък по бюджета, имам предвид чл. 1, ал. 3 на обща сума 137 млн. 181 хил. лв., ние предлагаме той да бъде намален с 30 млн. лв. и тези 30 млн. лв. да бъдат трансферирани в разходната част, където предлагаме да се завишат с 40 млн. лв. След като имаме един излишък от миналата година от 630 млн. плюс излишък тази година от 137 млн., в Здравната каса реално се получава един излишък близо от 800 млн. лв. В същото време вие всички сте свидетели, че съобразно приетите преди няколко дни от нас закони, не всички, разбира се, има увеличаване на данък добавена стойност върху лекарствата и върху други неща, които натоварват, а ние намаляваме средствата, които ще се отпускат за лекарства от 132 млн. на 130 млн. лв.
  Така че, господин председателю, аз мисля, че нашите предложения, които не са съвсем близки по смисъл с предложенията на колегите Кацаров и Китов, би трябвало да се обсъдят малко по-обстойно тук в залата. И не виждам защо излишъкът, който е предвиден, не може да бъде намален и да бъде трансфериран към разходната част, която е свързана с предоставяне на лекарства за хората, които си внасят редовно вноските.
  В комисията аз обосновах своето виждане. Не може, при положение че всички ние сме направили здравноосигурителни вноски, от всеки един от нас поотделно са събрани необходимите проценти, както от работодателя, така и от нас, така и от държавата за безработни и пенсионери, да ни се полагат годишно по 68 лв. за здравно обслужване, при положение че с онзи излишък, който е натрупан от миналата година, и предвидения сега, на нас ни се падат по 168 лв. за здравно обслужване. Хайде да оставим резерв, хайде да кажем, че системата още не е трансформирана докрай, но близо три пъти по-малко да получаваме, при положение, че здравната система е на едно равнище, което едва ли си заслужава да коментираме днес и сега в залата. Тук става въпрос за точни цифри и аз понякога се учудвам в Здравната комисия, като се казва, че бюджетът е само и единствено сметка. Да, бюджетът се изразява в цифров вид, но в крайна сметка зад всяка цифра на този бюджет стоят ресурси, които са свързани със съдбите на много хора.
  Така че аз държа нашите предложения да бъдат подложени на гласуване, като се аргументирам и с това, че излишъкът може да бъде намален, да видим къде е този бюджет. Съжалявам, че няма представител на Касата. Къде са поне лихвите от тези пари, които са натрупани върху 630 млн. лв.? Защо ги няма в този бюджет, за да можем да направим една прецизна не само приходна, но и разходна част. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Заповядайте, господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Аз подкрепям това предложение на моите колеги, но искам пак да напомня на цялата зала: в момента гласуваме нещо, което изобщо не зависи от нас, не е зависело и в Комисията по здравеопазване. Поради две основни грешки, допуснати в правенето на бюджета за здравеопазване. Първо беше гласуван бюджетът като цяло - 1 млрд. 320 млн. лв., след което ни беше поднесен бюджетът на Касата, след като вече вътрешните съотношения между този бюджет на Касата, събраните готови пари и онези пари, които ще дойдат от Бюджет 2002 за здравеопазването, вече е определен, какво може да се направи? Госпожа Масларова много добре знае това нещо. Опитва се да направи едно предложение, което естествено че няма да мине не само поради съпротивата на мнозинството, а поради факта, че няма как да се измени макрорамката. Защо да стоим тук и да правим популизъм? Трябва да правим нещата именно от гледна точка на полезността на правенето на бюджет. Там е заложена цялата примка и всякакви разсъждения по-нататък са излишни. Ние сме загубили и времето, загубили сме и мястото, където е трябвало да се направят всички тези разсъждения. И пак се получава същото - вода гази - жаден ходи. Има пари в Касата, много пари има в Касата. И аз искам да кажа, че или някой не разбира и не може да се пребори за по-голям процент от вътрешния брутен продукт, тоест за друга макрорамка, не е в състояние да се пребори поради некомпетентност, или някой се стреми към тези 800 млн. лв., които де факто съществуват сега реално в Касата, да ги извади по някакъв начин. И тази схема е известна. Прокрадват се и такива съмнения. Ако ние целим да направим рестриктивен бюджет, което и директорът на Касата пише в своето писмо до народните представители - че бюджетът на Касата е рестриктивен - и той е такъв, ако ние се стремим да го направим рестриктивен, да има излишъци и след това изведнъж тези 800 млн. да отидат, за да пазят фиска на господин Велчев, това значи да развалим системата на фондовото здравно осигуряване. Изберете си който искате вариант от тези, но това са две или три неща, които ще се случат в близкото бъдеще. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Игнатов.
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми д-р Игнатов, уважаеми колеги! Аз не знам от кого колко зависи, но мисля, че от Народното събрание зависят всички неща. Зависят от нас и като данъкоплатци. След като ние ще си платим всичко в Касата и в Касата ще има 666 млн. от нашите вноски, вашите вноски, вноските на целокупния български народ, ние спокойно с вас, без да пипаме макрорамката в бюджета, можем да не гласуваме излишък 137 млн., а да гласуваме излишък 110 млн. и 30 млн. да дадем в разходната част на Касата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Не може.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Какво значи не може? Има излишък в касата 630 млн. от миналата година, 137 млн. от тази година. Защо е този излишък? Аз съм икономист и мисля, че добре разбирам за какво става въпрос. Но това вътрешно разпределение ние можем да го направим - няма да намаляваме вноските, но да имаме повече резерв! Но какво значи това да имаме по-голям резерв, като измрат повече хора и догодина няма да имате вноски за тези хора? Нека да говорим реални неща! Това е вътрешно преразпределение в самата Каса, ние не нарушаваме рамката на Касата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Нарушаваме я, как да не я нарушаваме?
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: При това положение няма защо да се събираме, ако по този начин ще разсъждаваме и коментираме важни закони. Няма защо тогава да заставаме на тази трибуна. Аз съм данъкоплатец и искам да знам защо ще има резерв пет пъти повече, отколкото ще харчим и отколкото ни се позволява да харчим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Масларова.
  Господин Искров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, господин Игнатов беше много прав, като каза преди малко, че наистина бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е съставен бюджет в общата консолидирана фискална програма.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Той е самостоятелен бюджет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Но такова твърдение, че излишъкът, дали ще бъде 137 млн. или 107, или 100, не дава отражение, просто не е вярно. Аз ще помоля после господин Танушев да вземе отношение по поставените въпроси.
  Тъй като приходите на касата влизат в приходите по консолидирания бюджет, разходите са по консолидирания бюджет, така че не е вярно това. Господин Игнатов беше прав, че при положение, че е приета вече макрорамката, има голяма степен автоматизъм, който произтича...
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Тогава няма да нарушаваме гласуваната поредност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тук госпожа Масларова е абсолютно права.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Прощавайте, но не сме гласували все още на второ четене Закона за държавния бюджет и ако сега не се подкрепи този бюджет, очевидно е, че трябва да се изменят и приходите, и разходите по консолидираната програма, а оттам и дефицитът по консолидирания държавен бюджет. Говоря по консолидираната фискална програма. И ако сега не се подкрепи този излишък или този бюджет, очевидно е, че ще има изменение, което ще гласуваме с вас в петък или другата седмица по другия бюджет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров. Тези разяснения бяха важни.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по чл. 1 по дискутирания бюджет?
  Давам думата на господин Християн Танушев - представител на Националната здравноосигурителна каса.
  ХРИСТИЯН ТАНУШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина разходите на Националната здравноосигурителна каса са включени в общата макрорамка на страната и те представляват неизменна част или неотделима част от общия обем на разходите по функция "Здравеопазване". Приходите също са включени в приходната част на бюджета на консолидираната макрорамка на страната. В резултат на това промяната както в приходната, така и в разходната част, би нарушила постигнатите договорености с Международния валутен фонд и би довела наистина до увеличаване на бюджетния дефицит. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Танушев.
  Не виждам повече желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова по чл. 1.
  Гласували 152 народни представители: за 31, против 107, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Стойчо Кацаров и Борислав Китов в двете алинеи така, както са предложени.
  Гласували 140 народни представители: за 25, против 106, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на вносителя, подкрепено от комисията, за чл. 1.
  Моля, гласувайте чл. 1.
  Гласували 146 народни представители: за 109, против 33, въздържали се 4.
  Член 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По чл. 2 не са постъпили други предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2:
  "Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2002 г. в размер на 6 на сто."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, гласувайте чл. 2.
  Гласували 145 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 4.
  Член 2 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "Чл. 3. При временен недостиг на средства могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет."
  Комисията приема текста на вносителя за чл. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Други предложения няма постъпили.
  Има ли желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте подкрепения от комисията текст на чл. 3.
  Гласували 146 народни представители: за 113, против 29, въздържали се 4.
  Член 3 се приема.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "Заключителни разпоредби".
  Подкрепяме предложението за наименование на "Заключителни разпоредби".
  По § 1 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип, като предлага следната редакция на § 1:
  "§ 1. Стоките и услугите от внос и местно производство в изпълнение на проекти, свързани със здравното осигуряване, се освобождават от данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, от данък върху добавената стойност, от такси и митни сборове при вноса им, когато са финансирани пряко от безвъзмездна помощ и/или със Заемно споразумение 4565 БУЛ от 23 юни 2000 г. между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България."
  Господин Танушев, много добре си спомням, че по предложение на господин Пирински в комисията отпаднаха думите "от внос и местно производство в изпълнение на". Нали? Да.
  Така че аз ще си позволя да предложа на уважаемите колеги текстът, който да бъде гласуван, да се чете: "Стоките и услугите в изпълнение на проекти...", тоест да отпадне изразът "от внос и местно производство".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това, разбира се, ще се гласува отделно, защото все пак това е предложение, което се прави сега, в залата, за отпадане на израз.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Убеден съм, че некоректно е изписан текстът, господин председател. Неслучайно попитах и господин Танушев. Така ли беше, колега? Да. Спомням си много добре, тъй като присъстваше и господин Велчев на това заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако действително е така и става дума за некоректно изписан текст и тук не виждам някой в залата да възразява срещу това, това ще ни даде възможност да гласуваме изцяло текста.
  Но все пак, ако има желаещи, да вземат становище по § 1 от Заключителните разпоредби. Не виждам желаещи.
  Затова подлагам на гласуване § 1. Ще помоля, господин Искров, да прочетете окончателната редакция така, както ще се подложи на гласуване.
  Моля Ви, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 1. Стоките и услугите в изпълнение на проекти, свързани със здравното осигуряване, се освобождават от данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, от данък върху добавената стойност, от такси и митни сборове при вноса им, когато са финансирани пряко от безвъзмездна помощ и/или със Заемно споразумение 4565 БУЛ от 23 юни 2000 г. между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Подлагам на гласуване § 1.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 133 народни представители: за 116, против 14, въздържали се 3.
  Приема се § 1.
  Благодаря ви.
  Господин Искров, имате думата да представите § 2 от Заключителните разпоредби.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 2 не е постъпило предложение.
  Чета подкрепения от комисията текст на вносителя за § 2:
  "§ 2. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на бюджетната класификация, които не променят параметрите на утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 2 някой желае ли думата? Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване подкрепения от комисията § 2.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 128 народни представители: за 111, против 4, въздържали се 13.
  Приет е § 2.
  Преминаваме към § 3, който също е подкрепен от вносителя.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 3 също не са постъпили предложения. Той се подкрепя от комисията.
  "§ 3. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право в предвидените от Закона за здравното осигуряване случаи да разходва средствата от резерва по чл. 1, ал. 4 единствено за финансиране на здравноосигурителни плащания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  По § 3 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 3.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 135 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 3.
  Приема се § 3.
  Благодаря.
  За процедурно предложение има думата госпожа Гроздилова.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Господин председател, моля от името на Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори за удължаване на работното време с два часа. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има постъпило процедурно предложение за удължаване на работното време с два часа.
  Има ли противно предложение на така направеното процедурно предложение за удължаване на работното време? Не виждам.
  Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от госпожа Снежана Гроздилова.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 136 народни представители: за 109, против 19, въздържали се 8.
  Процедурното предложение се приема.
  Ще удължим работното време, но след завършването на този закон ще си позволим една почивка.
  Затова, господин Искров, много ще се радвам, ако имате възможност, да представите § 4, за да го подложим на обсъждане и гласуване.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 4 не са постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  "§ 4. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националния осигурителен институт става в края на всеки календарен месец в размер на 0,2 (нула цяло и две) на сто върху набраните здравноосигурителни вноски през предходния календарен месец на годината."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  По § 4 има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Това са едни плащания на Касата, които аз мисля, че народното представителство може да ги отмени така, както направихме миналата година. Това са плащания на Касата към НОИ.
  В България съществува един парадокс - създаваме една структура, която се казва НОИ, правим и тук бюджет и днес не го гласувахме по ред причини, след което тя започва да работи на принципа на печалбата. От задължителните пенсионни фондове и от другите доброволни те си събират вноските. И те трябва да им ги платят. Трябва да им платят за тази работа.
  Защо сме създали този персонал от 400 човека миналата година към НОИ? Защо им гласуваме бюджет, заплати, а те да имат вноски от тези фондове, които са самостоятелни?
  Националният осигурителен институт е една шапка, която е задължена със закон да събира вноските. Със закон е задължена. Не може сега НОИ да постави условието: ние ще събираме вноските, обаче ще ни плащате някаква сума. И така, аз разбирам, ако те издирват лицата, които не са си платили вноските, за тях - да. Но тук този параграф касае всички хора, които си плащат вноските, и за това, че НОИ ги събира, да му се плаща по 0,2. Това за мен е един държавен парадокс. Миналата година беше развян от финансистите и от Комисията по бюджет и беше отменен от народното представителство. Затова ви призовавам да гласуваме тези пари за други по-полезни цели. И тогава влизаме в клаузата и каузата на госпожа Масларова. Макар че са 1,5 млн. или 1 млн. 800 хил., все пак всяка капка ни е необходима за нещо друго в Касата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря. Вашето предложение е § 4 да отпадне?
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, благодаря Ви.
  Господин Китов, заповядайте. Имате думата.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също смятам, че § 4 касае именно нередовните платци, които НОИ издирва и които се издължават. И тази премия е известен бонус за тях.
  Иначе аз съм напълно съгласен с господин Игнатов, че не може да се плаща, но мисля, че това е следващият параграф - § 5, до 5 на сто само защото те събират вноските. Още повече, че това е противоречие и на Закона за здравното осигуряване, който казва, че средствата, които се събират по задължителното здравно осигуряване, трябва да се изразходват само по предназначение, а именно - за здравно осигуряване. И аз затова ще помоля господин Искров, ако е възможно да обясните на залата за разликите между § 4 и § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов. Аз също се опитах да направя един паралел за себе си.
  Други желаещи? Ние обсъждаме § 4, но не е лошо да поглеждаме и към съседния параграф, защото законите са със свързани текстове, а не всеки поотделно.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, господин председател! При положение, че тук е и представител и то - директор на бюджета, може би той ще отговори.
  Тъй като въпросът е към, аз ще отговоря.
  Има отчети на два независими, създадени с отделни закони института. Единият е НОИ, който има абсолютно независим апарат, щат, закон, бюджет, каквото се сетите, и Национална здравноосигурителна каса, създадена също с отделен закон, която по същия начин формира собствени приходи. Както е добре известно, безплатен обяд няма. И въпреки че две години подред, както казва господин Танушев, Народното събрание е решавало да не се плаща по събирането на здравноосигурителните вноски, от тази година нещата се слагат така, както трябва да бъдат, тъй като все пак са взети хора от Националния осигурителен институт, които извършват проверките.
  Господин Китов, разликата се дължи на разчетите, които са правили двете отделни организации. Едната организация, НОИ е искала 0,5 върху вноските. А събранието на представителите на Националната здравноосигурителна каса е решило на последното си заседание, когато са гледани тези разчети, че не могат да платят повече от 0,2. И поради тази причина се предлагат тези два параграфа. Оттам идват различията.
  А ако имате още нещо да добавите, господин Танушев?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Бих добавил и нещо повече. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса излиза на излишък, тъй като сме гласували доста голяма вноска - 6 на сто, докато тези, за които се пледира да не им се плаща - Националният осигурителен институт и тази година трябва да ползва около 990 млн. субсидии и трансфери от Централния републикански бюджет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  В такъв случай аз ще предложа на вашето внимание това, което е предложено от д-р Игнатов и принципно подкрепено от д-р Китов за отпадането на § 4.
  Моля, гласувайте направеното предложение от народния представител господин Игнатов.
  Гласували 145 народни представители: за 25, против 116, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 4 така, както е подкрепен текстът от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 99, против 13, въздържали се 11.
  Параграф 4 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 5 не са постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  Чета окончателния текст, уважаеми колеги.
  "§ 5. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване след изтичане на календарната 2002 г. определя окончателния размер на дължимата вноска от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националния осигурителен институт в размер до 0,5 (нула цяло и пет) на сто върху набраните здравноосигурителни вноски през календарната 2002 г. Изравняването на сумите да се извърши след окончателното приключване на календарната 2002 г. за сметка на бюджета на Националната здравноосигурителна каса през 2003 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Заповядайте, господин Китов. Вероятно ще доразвиете идеята, която предложихте, защото, да си призная, и аз изпитвам леки смущения. Но може би защото не ги разбирам достатъчно нещата.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ОДС): Съвсем правилно, уважаеми господин председател, защото веднъж ще се плащат 0,2 процента или милион и 200 хил. за това, че хората си вършат работата. И никой не казва, че в продължение на две-три години те не направиха никакви съкращения заради това, че ще бъдат по-натоварени. И накрая на годината на базата на това, че са си свършили работата, ще бъдат преведени още милион и 800 хил., до 0,5 на сто, до 2,5-3 млн. само заради това, че НОИ си върши работата и събира вноските. Той събира не само вноските на Националната здравноосигурителна каса, уважаеми господин председател и колеги, а просто си извършва работата плюс събирането средствата на Касата.


  Аз ви казвам, че това е нарушение на закона. Нарушение на закона е, защото н Закона за здравното осигуряване, а не само в Кодекса за задължителното осигуряване, е казано, че не могат средства от здравното осигуряване да отиват за други неща. И не може да се плаща. Като бюджетът държи да ги компенсира за това, че те си вършат работата, да им преведе парите. Откъде накъде хората, които казват, че си плащат за здравно осигуряване, ще заплащат и на НОИ? Защо някой тук не каже колко са почивните бази на НОИ и как той ги ползва? Защо някой не каже какви са разходите на НОИ в сравнение със Здравната каса? Ние принуждаваме Националната здравноосигурителна каса да намали своите разходи, именно за да запазим средствата за здравно осигуряване. А никой не казва какви са разходите на НОИ. И ми се струва, че това е вземане от парите на българския данъкоплатец за здраве и се плащат за свършена работа на една също държавна, също важна институция. Но мисля, че не е редно да се взема от тези средства.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  Госпожо Масларова, заповядайте.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз подкрепям становището на комисията и ще се аргументирам защо. Действително моя отдавнашна мечта е в България да има една национална осигурителна институция, която да прави всичко и която всъщност да отговаря за всичко. И с приемане на Закона за насърчаване на заетостта, и с прехвърляне на средствата от Фонд "Професионална квалификация и безработица", разделянето им, създаване на Фонд "Безработица", като осигурителен риск за безработица, той отива в Националния осигурителен институт, се прави такава крачка.
  Аз няма да влизам в полемика с д-р Китов колко харчи НОИ и колко харчи Здравната каса, защото разходите на НОИ са 3,5 пъти по-малко, отколкото разходите на Здравноосигурителната каса. Говоря за хората, които работят там. Вземете бюджета на НОИ и бюджета на касата и ще направите сравнение. Не заставам в защита на Националния осигурителен институт, но ако ще се цитира за какво отиват парите на здравеопазването, аз веднага бих попитала и цитирала констатациите на Сметната палата, че само за последните шест месеца на миналата година са правени на всеки два дни семинар за обучаване на кадрите в Здравната каса, всеки един от които дневно струва по 1400 лева.. Излиза, след като са дадени 17 млн., разделени на броя на служителите, излиза, че всеки служител от Здравната каса е получил за обучение месечно по 1400 лв. Няма да цитирам и това, че ремонтът в Здравната каса, една нова институция, която можеше да бъде в институцията Национален осигурителен институт, на квадратен метър струва съответно 600 или 800 лв., не си спомням точно. Няма да коментирам колко струва новата техника, която се закупува, при положение, че в Националния осигурителен институт е закупена вече една такава техника и в която всички, вкарани по ЕСГРАОН - обслужване на едно гише, каквато е европейската практика, дава възможността да се правят съответните икономии.
  Но аз моля господин Китов да прочете § 4 и § 5. В § 4 се говори за ежемесечно, а в § 5 се говори за края на цялата година и равняване на направените разходи. Тоест и там е казано, че дотолкова двата института ще се споразумеят във връзка с направените разходи. Така че, след като гласувахме § 4 и става дума за вноските за всеки календарен месец, нормално е в края на годината да се направи евентуално изравняване, рекапитулация на това, което е направено.
  Няма да коментирам и това, което каза преди малко господин Искров - Националният осигурителен институт е на дефицит 960 млн. лв., Здравноосигурителната каса, с цялото това обслужване отвън и с всички други неща, които казах, е на излишък близо 800 млн. лв.
  Колеги, става въпрос за институции, които обслужват населението. Пак казвам - не коментирам целесъобразността на създаване и роене на такива институции на администрацията, която ги обслужва. Те са факт и държа да кажа, че събирането на здравноосигурителните вноски е точно толкова ангажимент на нередовните и сивата икономика, колкото и при другите вноски. И това действително изисква специализирана и квалифицирана дейност. Друг е въпросът доколко е целесъобразно да има няколко осигурителни институции било за риск при старост, възраст, травматизъм и отпуск по болест, друго е рисковете при здравно обслужване и т.н. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Заповядайте за реплика, господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Масларова! Националната здравноосигурителна каса не е в излишък. Парите, които са излишък, са на база на договореностите с фонда и е определен размерът на харча. В излишък са средствата от здравеопазването. Освен това една голяма част от нещата, за които говорите, а именно изграждането на капиталовата база на здравноосигурителните каси, не са от средствата за здравно осигуряване.
  Що се отнася до семинарите, Вие сте права, но ясно е и до ден-днешен, че няма добро познаване какво трябва да се върши в Здравната каса, защото това е една нова институция. И наистина имаше нужда хората да се обучават преди всичко във формите на контрол, които са много важни. Така че нека да не смесваме нещата. Аз в никакъв случай не искам да подценявам НОИ, знам за вашата стара идея всичко да бъде под един покрив. И това е съвсем реално вие да го искате като бивш социален министър. Но в крайна сметка мисля, че веднъж българският народ се опари от това, че средствата, които той е набирал за своето здраве, са били прибрани от държавата. Така че мисля, че е съвсем редно средствата за здраве да си бъдат в един отделен фонд и мисля, че това ни посъветваха и експертите от Световната банка, и изобщо от международните институции, когато изграждахме тези неща. Така че нямате основание да твърдите тези неща.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  За втора реплика има думата господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги, уважаема госпожо Масларова! Не приемам Вашите мотиви, с които тук отново заложихте на популизма. Касата, та касата, та блокчетата, та техниката, та всичкото това нещо се носи с гръм вече повече от година и половина, вследствие на което докъде докарахте нещата? Няма доказателства за нищо такова, което е прието от независимата съдебна власт.
  Второ, ненавременно сменен екип на касата по този повод сега води до несключване на националния рамков договор. Така че аз се обръщам към Вас като към колега - говорете само с факти, които са известни чрез съда. А тук иначе всичко можете да кажете. Можем да кажем и за НОИ, и за всеки един човек може да се каже какво ли не. Така ли ще процедираме ние? Затова Вашите аргументи не са точни. Добре, ще плати Касата за тази работа, ще укрепим НОИ, но не този е принципът. Ние сме се разбрали, че фондовете са самостоятелни и че НОИ е една шапка, която само събира вноските. Тя е създадена за тази цел - да бъде шапка. Тя не е създадена да бъде преразпределител. Пристигат здравните вноски при нея и тя ги прехвърля по сметката на касата. Тя няма никакво отношение към разпределението на тези пари и не върши никаква друга функция като банка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Игнатов.
  Заповядайте, господин Искров, за трета реплика.

  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Само едно изречение като реплика към казаното от госпожа Масларова. Госпожо Масларова, поправете ме ако бъркам, но на мене ми се струва, че казаното от господин Игнатов не е вярно, тъй като аз не знам някой от екипа да е сменян. Доколкото знам, екипът си подаде оставката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Най-малко бих искала да влизам в това, в което ме обвиняват - в популизъм. Опитвам се в максимална степен да бъда коректна в един такъв дебат, който явно всеки познава от своята гледна точка, от своя ъгъл.
  Уважаеми колеги, нищо, което съм казала от тази трибуна, не е измислено. Това са документите, които Сметната палата е предала на Комисията по здравеопазването. Ако Сметната палата говори неверни неща, тогава аз се извинявам за това, което съм казала и цитирала.
  Мисля си, че не можете да ме връщате към времето, когато съм била социален министър и да ми вменявате някакви прегрешения... Аз не съм адвокат на Националния осигурителен институт и няма да коментирам какво е било здравното обслужване тогава, когато хората са мислели, че дават здравни вноски, пък уж не били получавали здравно обслужване. Тогава хората не са знаели точно какво плащат, но са знаели точно какво ще получат в болниците. Докато днес, мили хора, ние с вас знаем какво даваме, но за съжаление не знаем какво ще получим в болниците.
  И накрая: много ви моля, най-малко аз мога да кажа защо ръководството на Здравната каса си подаде оставката. Може би се притеснява да не се получи нещо такова, каквото се случи с Фонд "Земеделие". Дано да не е така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Има ли още желаещи да се изкажат по § 5? Няма.
  Подлагам на гласуване подкрепения от комисията § 5.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 138 народни представители: за 112, против 15, въздържали се 11.
  Параграф 5 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 6 е постъпило предложение на народните представители Стойчо Кацаров и Борислав Китов - § 6 да се отмени.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6 със следната нова редакция:
  "§ 6. Министърът на финансите по взаимно предложение на министъра на здравеопазването и директора на Националната здравноосигурителна каса има право по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет за гарантиране на изпълнението на проект "Реформа в здравния сектор", финансиран със Заемно споразумение 4565-БУЛ от 23 юни 2000 г. между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България да завиши размера на разходите и одобри еквивалентно финансиране на заема по бюджета на Националната здравноосигурителна каса."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 6, заповядайте господин Китов, Вие имате предложение заедно с народния представител Стойчо Кацаров за отмяната на параграфа.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Искров. Самият факт, че доста сте редактирали текста говори, че до известна степен и ние сме били прави, тъй като нашият въпрос преди всичко беше защо след като именно по това споразумение има предвидени средства и те са в Българската народна банка, те не се разписват в бюджета.
  Следващата наша презумпция беше, че министърът на финансите, внасяйки повече средства именно по това споразумение, при всички положения би нарушил макрорамката на бюджета - нещо, което той няма право да прави. Затова нашето предложение по принцип беше това да бъде изписано - ние сме дали това в едно друго наше предложение по-горе: тези 40 млн. от Световната банка да бъдат по принцип изписани и тогава да се даде право на министъра в зависимост от изпълнение и договорености да може да разреши тяхното ползване.
  Аз лично подкрепям това, че вие сте включили това да става съгласувано с министъра на здравеопазването и директора на Националната здравноосигурителна каса и това е добро. Моят въпрос обаче преди всичко остава доколко с внасянето на тези средства няма да се промени макрорамката на бюджета и откъде ще бъдат взети тези пари, а също и как те ще се отразят на консолидирания бюджет и няма ли това по същество да е промяна на макрорамката на бюджета?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  Има ли желаещи да се изкажат по § 6?
  Господин Искров, струва ми се има отправен към Вас въпрос по § 6.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Аз не знам защо въпросът е към мене. Може би трябва да отговори господин Танушев. Все пак това е външно финансиране и то не влиза в притесненията за рамката на бюджета.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ОДС, от място): Разход - как няма да влезе?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако няма други желаещи да вземат отношение, пристъпваме към гласуването на § 6, така както е подкрепен и редактиран от комисията.
  Моля, гласувайте § 6.
  Гласували 128 народни представители: за 101, против 16, въздържали се 11.
  Параграф 6 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 7 не са постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7:
  "§ 7. Министърът на финансите в срок до 30 юни 2002 г. има право да завиши размера на разходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ на база компенсирани промени по съответните бюджети в зависимост от хода на структурната реформа в болничната помощ след решение на Събранието на представителите на Националната здравноосигурителна каса."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 7 няма постъпили предложения и в залата не виждам желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване § 7.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 9.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 8 няма постъпили предложения от народни представители.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8 със следната нова редакция:
  "§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Управителния съвет и директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на Националния осигурителен институт в частта за събиране на здравноосигурителните вноски."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 8 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване § 8.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 123 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 4.
  Приема се.
  Стигнахме до последния възможен параграф - § 9.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Едва ли ще има някой против влизането на този закон в сила от 1 януари 2002 г.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Параграф 9 се гласува с § 8, като конкретизираме, че Управителният съвет и директорът на НЗОК като органи отговарят за изпълнението на този бюджет. Така отговарям на едно от притесненията на госпожа Масларова за харченето там. В Управителния съвет е представен министърът на финансите чрез неговия заместник господин Кирил Ананиев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, гласувайте § 9.
  Гласували 123 народни представители: за 119, против 2, въздържали се 2.
  Параграф 9 е приет, а по този начин успяхме да приемем още един закон, за което можем да се поздравим. (Ръкопляскания.)
  След почивката ще продължим с второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
  Обявявам почивка до 14,45 ч. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Заседанието продължава.

  Преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА, продължение.
  Моля председателят на Комисията по транспорт и телекомуникации да докладва.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Стигнахме до § 7.
  По този параграф има предложение от народния представител Йордан Мирчев, което комисията подкрепя.
  Вносителят оттегля предложението си по т. 6 по време на заседание на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Има предложение от народния представител Иван Павлов:
  В § 7, чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1.
  И т. 2:
  2. Създава се нова т. 5а със следното съдържание:
  "5а. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи за цифрово радиоразпръскване като информира своевременно Съвета за електронни медии с оглед стартиране на процедури за издаване, изменения, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензии за радио- и телевизионна дейност по Закона за радиото и телевизията;".
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2.
  Има предложение на народния представител Благой Димитров.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Той предлага т. 4 да се измени така:
  "4. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за изграждане на далекосъобщителни мрежи, далекосъобщителни дейности и предоставяне на далекосъобщителни услуги, при които се използва радиочестотния спектър или позиция геостационарна орбита;".
  2. Точка 6 се изменя така:
  "6. регистрира и заличава регистрации по т. 5".
  3. Точка 8 се изменя така:
  "8. разработва и публикува Национален номерационен план и го разпределя между операторите, съобразно утвърдените принципи;".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има още едно предложение от народния представител Иван Иванов.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип и не подкрепя предложението по т. 2, а т. 2 е:
  "2. В § 7, т. 3 в предложения текст на т. 9 се заличават думите "или за внасянето им в Министерския съвет за приемане, съобразно компетенциите на Министерския съвет."
  По тази т. 2 комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 7, който става § 5:
  "§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  "4. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за далекосъобщителни дейности, при които се използва радиочестотен спектър или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;".
  2. В т. 5 думите "използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови" се заменят с думите "изграждане, поддържане и използване на".
  3. Точки 8 и 9 се изменят така:
  "8. разработва и управлява Националния номерационен план и разпределя номерата и адресите за далекосъобщителни мрежи между операторите, съобразно утвърдените принципи. Националният номерационен план, както и промените, се обнародват в "Държавен вестник";
  9. разработва и предоставя на министъра на транспорта и съобщенията проекти на нормативните актове, предвидени в този закон, за приемане съобразно неговата компетентност или за внасянето им в Министерския съвет за приемане, съобразно компетенциите на Министерския съвет;"
  4. Създава се нова т. 11:
  "11. регистрира и заличава регистрацията по обща лицензия за извършване на далекосъобщителни дейности"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мирчев.
  По § 7 имате думата, колеги.
  Заповядайте, господин Павлов.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да взема отношение по текстовете, посочени в § 7.
  Уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Има две неща, които ме притесняват в тези текстове така, както бяха подкрепени от комисията.
  Първото е, че става въпрос за моето предложение, което аз поддържам и тук, в залата, за създаване на нова т. 5а със съдържанието, което дава възможност на Комисията по регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията, независимо от обвързаната процедура по Закона за радиото и телевизията, да обяви конкурс и да стартира процедура за издаване на лиценз за цифрово наземно радиоразпръскване.
  Тук става въпрос, колеги, само за лиценз, който позволява на дадените кандидати да изградят инфраструктурата, след което да се предостави пълната информация на Съвета за електронни медии за обявяването на конкурс за програмите, които ще бъдат пренасяни по този технически способ. Става въпрос за една технология на бъдещето, която технически вече е реален факт, но за да стане тя и пазарна реалност, трябва да се даде възможността първо да се построи инфраструктурата за този начин на пренос на сигнал.
  Затова държа този текст да остане като част от далекосъобщителния закон с аргумента - подкрепянето на внедряването на нови технологии в сферата на радиотелевизионното разпръскване.
  Вторият въпрос, който ме безпокои, е така подкрепения от комисията § 5, т. 2, така подкрепеното определение за наземно радиоразпръскване. В случая имаме, така да се каже, едно изменение на определението за наземно радиоразпръскване, което беше прието тук, в залата, и което ще наложи изменения в Закона за радиото и телевизията.
  Моето предложение беше и си остава, и моля да ме подкрепят колегите, които разбират, че промените в законите не могат да стават непрекъснато и в течение на дискусиите и то в залата, да остане в Закона за далекосъобщенията определението, което вече е дадено в Закона за радиото и телевизията, и то само в текстовете, които се отнасят до радио- и телевизионна дейност, така че предлагам т. 2 от § 5, отнасяща се до чл. 27 от далекосъобщителния закон, да отпадне.
  Във връзка с това и то е свързано това нещо - една малка редакция, за да няма недоразумения в първия текст, който съм предложил, за цифровото разпространение на радио- и телевизионни сигнали, да се добави преди "цифрово" - "и наземно", за да стане ясно, че става въпрос за ефирно цифрово радиоразпръскване, а не за кабелно. И просто чисто технически да няма недоразумения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Павлов.
  Господин Мирчев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително по време на разглеждането в Комисията по транспорт и телекомуникации на текстовете за второ гласуване през този период в "Държавен вестник" излезе Законът за радиото и телевизията. И това, което господин Иван Павлов предложи, предлагам да бъде подкрепено, тъй като засяга въпросите за кореспонденцията между Закона за радиото и телевизията, който вече е обнародван в "Държавен вестник" и Закона за далекосъобщенията.
  Това означава в окончателния текст за приемане на новия чл. 5 т. 2 да отпадне и да се създаде нова т. 12 с текста, който фигурира в предложението на народния представител Иван Павлов, тоест неговото предложение е да се създаде нова т. 12 със следното съдържание: "Издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, като информира своевременно Съвета на електронни медии с оглед стартиране на процедури за издаване, измение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензии за радио- и телевизионна дейност по Закона за радиото и телевизията".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Тоест добавяте само думата "наземно".
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да. По този начин с отпадането на т. 5 и с новия текст ние постигаме пълна хармонизация с вече обнародвания в "Държавен вестник" Закон за радиото и телевизията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги! Има известна неточност в доклада в смисъл, че в окончателния текст, предложен от комисията, така наречената подобрена редакция на § 7, моето предложение е корпорирано. Става дума за това, че Националният номерационен план и промените в него се обнародват в "Държавен вестник".
  И аз си спомням, че това беше отразено в хода на дискусията, но не го виждам в доклада. В доклада е записано само, че не се подкрепя моето предложение, после изведнъж моето предложение влиза в окончателната редакция, предлагана от комисията. Това, разбира се, не е толкова важно, но все пак е добре, госпожо председател, и господин Мирчев, коректно да бъдат отразявани в доклада предложенията между двете четения. Защото иначе няма откъде да дойде изискването на европейските експерти за Националния номерационен план, няма друго такова предложение, да бъде обнародван в "Държавен вестник" или да бъде публикуван.
  Аз искам да взема отношение по т. 4 от моето предложение, независимо че комисията не го подкрепя. На практика аз оттеглям само текста на т. 4. Това стана ясно в хода на дискусията - че далекосъобщителните дейности включват далекосъобщителните услуги. И т. 8 наистина е корпорирана в окончателното предложение на комисията.
  Поддържам и държа да се гласува моето предложение от т. 2 във връзка с т. 6, тоест регистрира и заличава регистрацията по т. 5.
  Искам с няколко думи да взема отношение по текста, който е внесен от господин Павлов, който комисията не подкрепи. И сега чувам от господин Мирчев един апел към залата да бъде подкрепен текстът.
  Имам един въпрос. Ако вкарате наземно радиоразпръскване, както разбрах преди малко, какво става с цифровото разпространение по кабелен път? Тоест вие го изключвате, отива на регистрация. Ако отива на регистрация, възниква следният въпрос: един от n-те броя оператори, осъществяващи радио- и телевизионна дейност, не отговаря на изискванията за регистрация, отнема му се регистрацията. И същият въпрос възниква, само че по отношение на регистрационния режим.
  И още нещо. Когато стане дума, господин Павлов, за радиоразпръскване, дали ще сложите "наземно" или няма да го сложите, уверявам ви, това е едно и също. Радиоразпръскване означава разпространение на сигнал чрез някакъв излъчвател. Тоест вие тук искате с този текст по някакъв начин да изправите грешките, които допуснахте в Закона за радиото и телевизията или по-точно в изменителния му текст. Мога да кажа, че с този текст не решавате въпроса, а задълбочавате проблемите. И тези проблеми, това беше казано и в комисията, ще възникнат. Аз се помъчих преди малко да пренасям проблема за регистрационния режим, допълнително ще седят пред регулаторния орган.
  Дали ще запишете т. 2 или не, нещата по лицензирането и по регистрирането на оператори, осъществяващи някаква дейност с цифровите технологии, просто нещата не се променят.
  Не е добре в ход след дискусията между двете четения така някак си да се променят нещата. Не зная къде се води дискусия, може би на друго място, не в комисията. Но е добре всички народни представители да сме в течение на това как вървят обсъжданията. Защото аз оставам изненадан в момента от предложението на господин Мирчев. Значи в комисията се гласува едно, сега в залата се дават сигнали за друго гласуване. И аз мисля, че вървите по същия път, както при приемането на Закона за радиото и телевизията. И това ще ви създаде проблеми. Отсега виждам как мъчейки се да оправите стари грешки, мултиплицирате нови и нови грешки. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Прехвърлихте времето с 1 минута, но не Ви прекъснах.
  Има думата за реплика господин Павлов.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Ще си позволя да отклоня Вашите нападки по отношение на трите обвинения.
  Първо, по последното изказано от Вас. Дискусията беше водена така, както всички знаем - в комисията. Чисто и просто това е мое право като народен представител, аз да внеса тази дискусия и в зала. Така че не може да се каже, че тази дискусия не е водена в комисия. Затова смятам, че не е нужно надълго и нашироко да преповтаряме в залата цялата дискусия. Затова поддържам моите предложения.
  Второ. Думата "наземна", Вие сте абсолютно прав, че радиоразпръскване и в моята понятийна сфера означава наземно радиоразпръскване. Имаше обаче съмнения от страна на представители на юридическата професия, че могат да останат неясноти, че радиоразпръскването включва в себе си кабелно разпространение, цифрово. Имаше такива твърдения, затова правя това предложение, за да няма двояко тълкуване на този текст. Ясно и точно е, волята на законодателя би следвало да бъде такава, че кабелното разпространение, независимо дали е аналогово или дигитално, тоест цифрово, трябва да остане така, както си е по Закона за радиото и телевизията - на регистрационен режим. А така е и по Закона за далекосъобщенията.
  Третата забележка, която имахте, или въпрос може би беше, е какво става, ако един регистриран радио- и телевизионен оператор не отговаря на изискването и му бъде отнета регистрацията. Ами, чисто и просто по този текст СЕМ обявява, в смисъл ако става въпрос за кабелно разпространение, регистрира друг кабелен оператор, който е сключил договор с въпросния далекосъобщителен оператор, и освободеното място се заема. Това е. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Павлов.
  За дуплика - господин Димитров, заповядайте.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Господин Павлов, по никакъв начин няма нападки. Тук в момента спокойно дискутираме и не искам никакви нападки или поне да се възприема дискусията като нападки. Но тогава възниква въпросът: ако ние сложим наземно радиоразпръскване, сателитното радиоразпръскване включва ли се в този текст или не се включва? Тоест, трябва окончателно на колегите да кажете ще има ли наземно, няма ли да има. Ако няма наземно, сателитното влиза ли? Защото, ако не вкарате наземно, тогава сателитното разпространение остава, с всички последствия от това.
  Още веднъж твърдя, позволявам си да твърдя, че този текст по никакъв начин не урежда проблема, за който Вие споменахте. Не може да отнемате далекосъобщителна лицензия на далекосъобщителен оператор при условие, че оператор, който осъществява радио- и телевизионна дейност, не е изряден във връзка с регистрацията си. Няма как да стане това нещо. Но, в края на краищата, имате си необходимите гласове, гласувате така, както решите. И вече оттам нататък ще видим ние каква реакция ще предприемем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  За изказване ли? Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да се изкажа по предложенията, които съм направил, аз все пак искам да обърна внимание на залата, че един наистина важен закон, какъвто е Законът за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, влиза за трети път в пленарна зала и обсъжданията продължават между 30 минути и един час, при което ние вече сме минали за две обсъждания миналата седмица само четири параграфа. Това не е добър знак за Народното събрание, защото аз не считам, че с този закон може да се запълва свободно време между два данъчни закона, без по никакъв начин да омаловажавам значението на данъчните закони за нашата законодателна дейност до края на годината. По същество това е закон, който касае политиката на страната в една изключително важна област, каквото е развитието на далекосъобщенията в следващите няколко години, когато се очаква наистина много бързо развитие на този сектор от икономиката.
  Конкретно по отношение на моите предложения:
  Първото от двете предложения е прието и то е в съответствие с това, че е необходимо номерационният план и принципите за разпределението му да бъдат обнародвани в "Държавен вестник", с което се покрива изискването за неговата публичност. В "Държавен вестник", защото това е официален вестник на Републиката.
  Второто предложение не е прието и на него бих желал да се спра малко по-подробно.
  В досега действащия текст на Закона за далекосъобщенията, позволете ми да го прочета директно, т. 9 гласи, че "Държавната комисия по далекосъобщения изработва, съгласува и предлага на министъра на транспорта и съобщенията проекти на нормативни актове, предвидени в този закон." Този текст е абсолютно чист дори и тогава, когато, както беше досега, Държавната комисия по далекосъобщения се назначаваше със заповед на министър-председателя.
  Какво е изменението в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията? Към така прочетения вече от мен текст от действащия закон се добавя и текстът - аз ще го прочета изцяло, за да стане ясно - "разработва и предоставя на министъра на транспорта и съобщенията проекти на нормативни актове, предвидени в този закон, за приемане съобразно неговата компетентност - това е повторение реално - или за внасянето им в Министерския съвет за приемане съобразно компетенциите на Министерския съвет".
  Моето предложение е тази втора част от текста да отпадне, защото, ако Комисията за регулиране на съобщенията беше орган, подчинен на министъра, например изпълнителна агенция, няма никакво съмнение, че тогава всички актове, които касаят компетентността на Министерския съвет, трябва да минат през министъра на транспорта и съобщенията. Но съгласно текста, който беше гласуван тук, в пленарна зала, миналата седмица, изрично е записано, че комисията е независим специализиран държавен орган. И, второ, в ал. 3 е подчертано, че комисията осъществява секторната политика в далекосъобщенията и секторната пощенска политика, приета от Министерския съвет, и по никакъв начин не е подчинена на министъра или не е част от Министерството на транспорта и съобщенията. Поради което считам, че се създава един филтър между Комисията за регулиране на съобщенията и Министерския съвет, което особено при новия начин на формиране на комисията чрез квоти от Народното събрание, от Министерския съвет и от президента го считам за абсолютно нецелесъобразно и настоявам този текст да влезе, което дава възможност за директна комуникация на комисията с Министерския съвет. Разбира се, там, където се касае за нормативни актове, които са от компетентността на министъра, първата част на текста е напълно удовлетворителна.
  И само с една дума искам да взема отношение по предложението на господин Иван Павлов. То безспорно е направено с цел и цифровото радиоразпръскване да бъде обхванато в закона. Дължи се на това, че по един твърде, бих казал, прибързан начин бяха гласувани промените в Закона за радиото и телевизията. Но моето убеждение е, че с тази поправка, която се предлага от господин Павлов, проблемите няма да се решат, напротив, ще бъдат натрупани. И тъй като времето ми изтече, по този въпрос господин Благой Димитров направи обстойно изказване. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Реплика ли искате, господин Павлов? Заповядайте.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Иванов, мисля, че Вие ме връщате сега и всички нас в аргументирането на това защо не се прие предложението за начина за уреждане на въпроса за цифровата телевизия, което дойде от няколко страни, в Закона за радио и телевизия. Тогава единственото предложение, което беше дадено, беше да се впише в определението за наземно радиоразпръскване думата "аналогово", което да изключи цифровото наземно радиоразпръскване, с което цифровото наземно радиоразпръскване се изключваше от обекта на Закона за радио и телевизия и се стесняваше неговият обхват. Не смятам, че това беше решение. Напротив, това щеше да създаде много по-големи проблеми и то дори извън границите на страната ни.
  Така че, доколко е съвършен този текст, който съм предложил и който в момента се дискутира, не мога сега да преценя, още повече че това е наистина технология на бъдещето. Единственото, което мога да твърдя, е, че чрез този текст се дава възможност за издаване на лиценз за построяване на инфраструктурата, т.е. за осъществяване на една модерна бъдеща технология.
  Пак казвам, за нейното налагане на медийния пазар и в медийното пространство ще се наложат може би по-нататък и някои други корекции в Закона за радио и телевизия, но те не стоят на дневен ред днес. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За дуплика, заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Павлов! Аз съм дълбоко убеден, че препоръките, които бяха дадени при приемане на поправките в Закона за радиото и телевизията, не целяха стесняване на неговия обхват. Просто те искаха да покажат - струва ми се, че това е необходимо да се разбере - че текстовете, които бяха коригирани в Закона за радиото и телевизията, както и основните текстове там, касаят действително аналоговото радио- и телевизионно разпръскване.
  Поради променения принцип на цифровото радиоразпръскване с възможността повече програми, много повече да бъдат излъчвани на една и съща честота е необходимо за обхващане на цифровото радиоразпръскване промяна на цялата композиция от текстове, в които се разглеждат и процедурите по издаване, изменение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензиите за радио- и телевизионна дейност. Ето защо, бих казал, закъснелият опит чрез тези няколко промени, които се предлагат тук, да се уреди този въпрос, аз ги считам за неудачни. Нещо повече, Вие бяхте на комисията, когато експертът Петър Рендов от министерството каза, че без тях е изцяло блокирана системата за цифрово радиоразпръскване и издаване на лицензии. Сега може би - каза той - малко от нещата могат да бъдат поправени. Съгласен съм, че бъдещето ще покаже, но смятам, че то ще покаже в отрицателна посока, че само след няколко месеца ще се наложат промени и в този закон, и в Закона за радиото и телевизията и то концептуални промени, за да може цифровото радио и телевизионно разпръскване да намерят своето не само подобаващо място, но изцяло да бъдат заложени във философията на закона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Други желаещи? Няма.
  Преминаваме към гласуване на предложенията.
  Първото предложение е на господин Павлов. В т. 1 то е подкрепено от комисията, а в залата беше подкрепена и т. 2 от председателя на комисията с предложението тя да намери своето систематично място като т. 12 в предложения от комисията текст.
  Моля, гласувайте предложението на господин Иван Павлов.
  Гласували 146 народни представители: за 121, против 7, въздържали се 18.
  Предложението се приема.
  Следващото предложение е на господин Димитров, който оттегли предложението си в т. 1, по т. 3 е прието от комисията.
  Остава да гласуваме т. 2, която не е подкрепена от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 145 народни представители: за 7, против 123, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на господин Иван Иванов. Точка 2 от неговото предложение не е подкрепена от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 143 народни представители: за 9, против 132, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение беше направено от господин Павлов от залата. То е в § 5 - т. 2 от предложението на комисията. Неговото предложение е тази точка да отпадне, тъй като не кореспондира с дефинициите, намиращи се в Закона за радиото и телевизията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 136 народни представители: за 111, против 23, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Сега подлагам на гласуване окончателната редакция на § 7, който става § 5, с направените в залата днес изменения по него, а именно: отпадане на т. 2, което току-що гласувахме, и създаване на т. 12, която възпроизвежда предложението на Иван Павлов в 5а, и една допълнителна редакционна бележка - в т. 8 след думите "както и промените" се добавят думите "в него".
  Моля, гласувайте!
  Гласували 135 народни представители: за 123, против 5, въздържали се 7.
  Параграф 5 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 8 е постъпило предложение от народния представител Благой Димитров да отпадне текстът на чл. 28, т. 2, буква "б".
  Комисията подкрепя това предложение.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 8, който става § 6.

  "§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. управлява, разпределя за граждански услуги радиочестотен спектър, като:
  а) разработва регулаторната политика за управлението му;
  б) разработва и публикува принципите за управление и разпределение на радиочестотния спектър;
  в) предоставя за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти на далекосъобщителните оператори, лицензирани по реда на този закон."
  2. В т. 5 се правят следните изменения:
  а) буква "а" се изменя така:
  "а) Пускане на пазара на радиосъоръжения, ползващи нехармонизирани радиочестотни ленти за граждански услуги;"
  б) буква "г" се отменя."
  3. Точка 6 се изменя така:
  "6. контролира правилното и ефективно използване на радиочестотния спектър за граждански нужди и/или източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди."
  4. Точка 9 се изменя така:
  "9. осигурява условия за далекосъобщителна дейност за целите на морското и въздушното търсене и спасяване, както и за разпространяване на текуща информация за осигуряване безопасност на корабоплаването и въздухоплаването;"
  5. Точка 11 се изменя така:
  "11. разработва проекти на наредби, определящи процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужбите".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 8 по номерацията на вносителя има ли желаещи да вземат думата.
  Господин Павлов, заповядайте.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В комисията се обсъждаше отпадането на буква "б" от т. 5 на чл. 28, като се постави под съмнение изразът "пускане в действие на радиосъоръжения с оглед осигуряване на ефективното използване на радиочестотния спектър за граждански нужди". Аз имах също съмнения за това какво означава точно "пускане в действие". Не стана ясно, че това понятие е определено в Закона за техническите устройства и аз моля тук представителя на вносителя да обясни какво точно се има предвид, след което да се премине към обсъждане дали да се приеме така, както е внесено от вносителя, или така, както е подкрепено от комисията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Павлов.
  Заповядайте, госпожо Трифонова.
  ЗИНА ТРИФОНОВА: Благодаря Ви, господин председателю.
  Направеното предложение за т. 5, букви "а" и "б" е свързано с прилагането и възприемането на принципите на Директива 995, която е възприета в голяма степен със Закона за техническите изисквания към продуктите. По този начин, редактирайки текста, както е предложен от вносителя, би се осъществило съответствието между разпоредбите на Закона за далекосъобщенията и Закона за техническите изисквания към продуктите и съответно с хармонизиране на законодателството ни в съответствие с Директива 995, така наречената директива от нов подход по отношение на крайните устройства и радиосъоръжения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Трифонова.
  Господин Павлов, смятате ли, че нещата са ясни?
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване подкрепената от комисията подобрена редакция на § 8, който става § 6.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 129 народни представители: за 108, против 16, въздържали се 5.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, в окончателния текст трябва да остане текстът на буква "б", предложен от вносителя:
  "б) пускане в действие на радиосъоръжения с цел осигуряване ефективно използване на радиочестотния спектър за граждански нужди".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, гласувайте!
  Господин Димитров, заповядайте.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председателю. В момента абсолютно не се движим в рамките на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вероятно от залата не беше схванато, че на практика имаше предложение да отпадне моето предложение. Трябваше, господин Мирчев, да направите една процедура за прегласуване - то да бъде отхвърлено, след което всичко ще бъде наред. Аз се страхувам и държа в стенограмата да влезе, че в момента не можете, господин председателю, да подложите на гласуване това, което беше казано преди малко от господин Мирчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Димитров, Вие сте прав. Действително текстът не беше поднесен по най-добрия начин, което ще затрудни гласуването. Приемам това и ще помоля да направим прегласуване като първо гласуваме предложението на народния представител Благой Димитров - в § 8 да отпадне текстът на чл. 28, т. 2, буква "б".
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Благой Димитров.
  Гласували 126 народни представители: за 14, против 111, въздържал се 1.
  Предложението на господин Димитров не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, подкрепен от комисията, който става § 6.
  Гласували 125 народни представители: за 112, против 8, въздържали се 5.
  Приема се § 8 под номерацията § 6.
  Господин Павлов, имате думата по процедурен въпрос.
  ИВАН ПАВЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не съм сигурен дали гласувахме текста на вносителя, отнасящ се за "пускане в действие", тъй като така, както е изписан текстът, който е подкрепен от комисията в неговата цялост на § 8, липсва този текст. Предложението на господин Димитров е подкрепено от комисията.
  Затова правя процедурно предложение да се прегласува текстът, който е подкрепен от комисията, с включване на буква "б".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ние гласувахме текста така, както е от вносителя, а той е с т. "б".
  ИВАН ПАВЛОВ: Благодаря. В такъв случай оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Павлов.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 9 има предложение от народния представител Благой Димитров ал. 4 на чл. 29 да се измени така:
  "(4) Специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията по ал. 1 и ал. 2 се определят с наредба на Министерския съвет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Димитров, да защитите Вашата позиция или да вземете отношение по обсъждания § 9.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председателю! Какви са мотивите ми да направя това предложение.
  В предложението на вносителя, забележете, в ал. 4 се казва: "Наредбата за маркировката за съответствие ..., приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2000 г., "Държавен вестник" и пр.".
  Тук в текста на закона се цитира подзаконов акт, който пък се отнася за друг закон. Става дума за Закона за техническите изисквания.
  Това, което аз предлагам, е с наредба на Министерския съвет и не се цитират други подзаконови актове, които да влизат в тялото на този закон, което според мен не е коректно. Вероятно и вие ще подскажете, но за мен е некоректно това, което вносителите предлагат в ал. 4, да се цитира подзаконов акт на вече прието постановление и във връзка с това постановление наредба, която пък щяла да влезе от 12 септември идната година и пр. в Преходни и заключителни разпоредби.
  Аз на заседанието на комисията се помъчих във връзка, разбира се, с други текстове да подскажа, че ако вкараме текст, в който да пише само "с наредба на Министерския съвет" то е ясно, че става дума за наредба, която е във връзка със Закона за техническите изисквания, но не е упоменат точно конкретен подзаконов акт.
  Още един аргумент. Тук боравим с материя, която се изменя много динамично и ако има друго постановление на Министерския съвет, с друга наредба пък трябва да има изменителен текст на този закон, с който да се цитира другото постановление или другата наредба. Това имам предвид. Вероятно не бях разбран в залата от експертите на Министерството на транспорта. Аз мисля, че вие ще ме разберете и ще подкрепите предложението ми. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател! Аз смятам, че предложението на господин Благой Димитров е правилно. Аз лично ще го подкрепя. Не може в един закон да се описва минала наредба, влязла в сила в еди-кой си "Държавен вестник", което просто е юридически неиздържано. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Аз също подкрепям казаното от господин Пенчев.
  Има ли други становища?
  Господин Мирчев, ще вземете ли отношение?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Предложението на господин Благой Димитров касае ал. 4: "Специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията по ал. 1 и 2 се определя в наредба на Министерския съвет."
  Текстът на вносителя е следният: "Специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията по ал. 1 и ал. 2 се определя в наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2000 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 66 от 2000 г."
  Ако юристите, както и господин Пенчев предложи, смятат, че този текст е по-издържан, ние в текста на вносителя можем да приключим с израза "се определя в наредба на Министерския съвет". Това не променя съдържанието на текста.
  Предлагам народните представители да подкрепят текста, който е предложен от народния представител Благой Димитров, и тази увереност, която у нас вдъхна народният представител Пенчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев. Смятам, че това е много по-коректно, издържано юридически, така че аз също заставам категорично зад това предложение.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Благой Димитров, което беше подкрепено.
  Гласували 125 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 4.
  Приема се.
  Моля, гласувайте целия текст на § 9, който става § 7.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Приема се единодушно.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 10 има предложение от народния представител Благой Димитров в чл. 30 думата "за" да се замени с думата "пред".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 10, който става § 8:
  "§ 8. Член 30 се изменя така:
  "Чл. 30. Комисията е национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 10, който става § 8.
  Гласували 122 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 4.
  Приема се.


  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 11 има предложение на народния представител Иван Иванов - създава се нов § 11а, както следва:
  "§ 11а. В чл. 31, т. 1 след думата "далекосъобщенията" се добавя "и предоставянето на пощенски услуги"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предложението, което съм направил, касае чл. 31 от основния Закон за далекосъобщенията. В чл. 31, в т. 1, е записано: "Държавната комисия по далекосъобщенията контролира спазването на нормативните актове в областта на далекосъобщенията и стандартите, определени в тях за задължително прилагане." Този текст действително отговаряше на функциите, които бяха възложени на Държавната комисия по далекосъобщенията в основния Закон за далекосъобщенията. С промените обаче, които правим в Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, на комисията се възлагат допълнителни функции и аз си позволявам да ви прочета ал. 4 от чл. 22, в която е записано, че комисията регулира и контролира осъществяването на далекосъобщения по реда, предвиден в този закон, и предоставянето на пощенските услуги по ред, определен в Закона за пощенските услуги. При това положение, за да има съответствие между възложените функции на комисията и текста в чл. 31, моето предложение е към чл. 31 да се направи следната добавка: "и предоставянето на пощенски услуги". Защото току-що чухте, че освен далекосъобщенията обект на контрол са и пощенските услуги, при което т. 1 на чл. 31 ще звучи така: "Държавната комисия по далекосъобщенията контролира спазването на нормативните актове в областта на далекосъобщенията и предоставянето на пощенските услуги".
  Този текст е в пълно съответствие с промените, които са направени и дава една по-голяма пълнота на чл. 31. Не разбирам защо комисията в мое отсъствие не го е подкрепила. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И аз благодаря, господин Иванов.
  Имате думата, уважаеми господа народни представители, по дискутирания текст.
  Госпожо Трифонова, Вие ще вземете ли отношение?
  ЗИНА ТРИФОНОВА: Благодаря Ви, господин председателю.
  Аргументите на вносителя, когато беше изложено становището на господин Иванов при разглеждане от комисията на второ четене на проекта, бяха свързани с това, че в чл. 15 от гласувания законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги е предвидено изрично правомощието на комисията да следи за спазването на нормативните актове, които регламентират предоставянето на пощенските услуги. Систематичното място на този текст би следвало да бъде именно в Закона за пощенските услуги, а не в Закона за далекосъобщенията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Трифонова.
  Това уточнение беше важно.
  Господин Иванов, вероятно сте удовлетворен от отговора?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС, от място): Да. Оттеглям си предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване § 11, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 124 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 11 се приема.
  Благодаря ви.

  С това, уважаеми госпожи и господа, предлагам да приключим, тъй като остават само 4 минути до 16,00 ч., когато изтича работното ни време.
  Следващото заседание на Народното събрание е утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)
  (Закрито в 15,56 ч.)

  Председател:
  Огнян Герджиков  Заместник-председател:
  Камелия Касабова  Секретари:
  Величко Клингов

  Георги Анастасов

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания