Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 13 април 2005 г.
Открито в 9,02 ч.

13/04/2005
  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Светослав Спасов и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Откривам днешното заседание.
  Проектът за програмата за работата на Народното събрание за периода 13-15 април 2005 г. е раздаден и включва седемнадесет точки:
  1. Проект за решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак.
  2. Проект за решение за избор на заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията.
  3. Проект за решение за избор на управител на Националния осигурителен институт.
  4. Проект за решение за избор на подуправител на Националния осигурителен институт.
  5. Проект за решение за освобождаване и избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
  6. Проект за решение за избор на членове на Сметната палата.
  7. Проекти за решение за избиране на член на Комисията за защита от дискриминацията.
  8. Проект за решение за избор на заместник-председател на Комисията за финансов надзор.
  9. Проект за решение за избор на омбудсман.
  10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  11. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  12. Проект за решение за приемане на стратегия за сигурност на Република България.
  13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
  14. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
  15. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства.
  16. Ново обсъждане на Законопроекта за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29 септември 2004 г. и върнат с Указ № 314 на президента на републиката.
  17. Парламентарен контрол.
  Моля, гласувайте това предложение за програмата за тази седмица.
  Гласували 169 народни представители: за 159, против няма, въздържали се 10.
  Предложението се приема.
  По чл. 40, ал. 3 от нашия правилник има редица предложения. Първото от тях по време е на заместник-председателя на Парламентарната група на СДС Валентин Василев да бъде включен като точка от дневния ред проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на дейността на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 136 народни представители: за 51, против 72, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Второто предложение е от Екатерина Михайлова – председател на Парламентарния съюз на Демократи за силна България, за включване като точка от дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 149 народни представители: за 49, против 84, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Също по ал. 3 има предложение за включване като точка първа в дневния ред, направено от Йордан Нихризов – заместник-председател на Парламентарния съюз на Демократи за силна България, на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 153 народни представители: за 52, против 92, въздържали се 9.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вярно е, че на Народното събрание му остава още малко време, но има работа, която трябва да се довърши.
  Миналия път като аргумент ви посочих становището на министъра на финансите Милен Велчев, който вече е кандидат за следващото Народно събрание. Неговото виждане съвпадаше точно с нашия законопроект, че въпросът за излишъците, които се явяват в бюджета, трябва да бъде законово решен, като това, което ви предлагаме, съвпада и със становището на Международния валутен фонд, тоест министърът на финансите и Министерският съвет да имат право да се разпореждат с до 1% от излишъците, които се получават в бюджета, а оттам нататък думата да има Народното събрание. Учудвам се на резултата, който видях на таблото и затова станах, тъй като хора, които са от управляващото мнозинство, естествено, може да отхвърлят това предложение да бъде включено в дневния ред, но искам да напомня на останалите парламентарни групи, които имат подобни законопроекти, че в края на краищата тяхната дума е решаваща и е символично включването на този законопроект, ако искаме да отидем на едни честни избори, в които няма да се използват натрупани средства, извадени от бизнеса, за решаване на определени предизборни въпроси. Ако смятате, че действително можем да постъпим по тази начин, гласувайте за включване на законопроекта в дневния ред на Народното събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Подлагам на гласуване предложението за включване като точка първа от дневния ред за тази седмица на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.
  Гласували 151 народни представители: за 66, против 84, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Петър Мутафчиев като точка от нашата програма да бъде включен Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
  Заповядайте, господин Мутафчиев.  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Преди няколко седмици също направих предложение да бъде включен Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията. Тогава, господин председателю, Вие отказахте с мотива, че докладът от Комисията по транспорт и телекомуникации не е готов и не е представен в Народното събрание. Сега вече ние имаме този доклад, така че процедурни основания за отхвърлянето на тази точка няма.
  Какъв е смисълът на закона, който предлагам на вашето внимание? Целта е да се възстанови една от услугите, които българските граждани загубиха с приватизацията на БТК. Това е възстановяването на телеграмите. В комисията законопроектът не беше приет с много гласове "въздържали се", но нямаше хора, които да гласуват “против” него. Това значи, че с промяна на Закона за далекосъобщенията, може и да не е този текст, може да се намери правилният път, с който да възстановим една услуга на българските граждани – телеграмите. Единици са държавите в Европа, които нямат тази услуга. И това са предимно държави, в които сериозно място има Интернет-обществото, където всеки един гражданин има достъп до Интернет.
  Аз се надявам, че управляващото мнозинство ще поправи своята грешка, която допусна с новия Закон по далекосъобщенията, а също така и голямата грешка, която допусна с договора за приватизация на БТК, тъй като там не е залегнала клауза, с която да се защити правото на българските граждани да получават тази услуга.
  Става дума за 1 млн. лв., които БТК се оправдава, че е в загуба. Тази загуба може да бъде регулирана с минимално увеличение на цените на телеграмите. Ние като народни представители, независимо че в момента голяма част от управляващото мнозинство не се интересува и не чува по този въпрос, сме длъжни да защитим българските граждани. Затова стоим на тези редове. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Мутафчиев.
  Колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Мутафчиев като точка от дневния ред през седмицата да бъде включен Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
  Гласували 157 народни представители: за 63, против 90, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Емилия Масларова за включване като точка в дневния ред за тази седмица на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, на вашето внимание е предложението ни за включване в дневния ред на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Обръщам се към пленарната зала и към представителите на всички парламентарни групи, тъй като тук става въпрос за две неща.
  От една страна, да изпълним разпорежданията на чл. 50 от Конституцията на страната, според който всички граждани имат право на стачка. И тук правя едно допълнение, става реч за даване на това право на хората, работещи в областта на съобщенията, имайки предвид, че ситуацията от годините в началото на прехода, годините 1990-1991 г., е коренно променена в този отрасъл и няма никаква опасност да бъде нарушена нито националната сигурност, нито каквото и да било, ако се даде право на служителите, работещи в този отрасъл, да имат право на стачка.
  На второ място, искам да кажа, че в международните документи, с които ние сме се съгласили, подписали сме ги, там също има такъв текст и си мисля, че след като всички толкова усилено работим за присъединяването на България към Европейския съюз и спазването на европейските норми, това е една стъпка, която ни приближава към реализирането на тези норми.
  Така че аз настоятелно ви моля да дадем право на хората, това са само два текста, две думи в Закона за колективните трудови спорове, така че да имат право и работещите в системата на съобщенията да реализират своя протест, своите виждания и своите намерения, когато става въпрос за защитаване на техни интереси. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Масларова.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Масларова като точка в дневния ред да бъде включен Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 146 народни представители: за 49, против 87, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е от народния представител Александър Арабаджиев като точка от дневния ред да бъде включен Законопроектът за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти и движими вещи, одържавени със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници.
  Моля да гласуваме това предложение.
  Гласували 157 народни представители: за 71, против 83, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Росица Тоткова за включване като точка в дневния ред на проект на Закон за Инспекцията по труда.
  Моля да гласуваме това предложение.
  Гласували 159 народни представители: за 64, против 89, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Стефан Мазнев. Той предлага като точка в дневния ред да бъде включен проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия относно целесъобразността и законосъобразността на действията на Министерския съвет, свързани с изграждането на атомната електроцентрала в Белене.
  Заповядайте, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, повод за нашето проекторешение е пълната тайнственост в действията на правителството по отношение на изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Белене".
  На първо място, прави впечатление начинът на първоначалното афиширане на това намерение за реализиране на проекта, което е в разрез с всякаква нормална логика, в противоречие с пазарните принципи и по-скоро напомня за една минала епоха, защото бе оповестено на партиен конгрес. Това стана през април 2002 г.
  Отново през м. април, само че през 2004 г., Министерският съвет взе решение, с което даде съгласието си за реализирането на проекта. Това бе и повод на 3 май същата година премиерът да посети гр. Белене и да оповести тогава взетото правителствено решение.
  След доста критики обаче по отношение на спазването на законовите процедури бившият енергиен министър господин Ковачев заяви, че това решение всъщност е било само по принцип, а не по същество. Остава да виси въпросът защо премиерът ходи до гр. Белене и защо оповести тогава това решение, което се оказва, че не е било по същество. Тази година отново през м. април правителството взе решение, този път по същество, но отново останаха съмнения за неизпипани процедури. Така например защо се сключи договорът за архитект и инженер на проекта без да има окончателно правителствено решение?
  Ето защо ние предлагаме тази анкетна комисия, която да проучи всички обстоятелства, свързани с необходимостта от нова ядрена мощност, да провери законосъобразността на всички действия на Министерския съвет и най-вече свързаните с тях разходи и да проучи всички икономически, екологични и социални аспекти, доказващи необходимостта от подобен проект.
  Ние смятаме, че тази комисия ще даде доста отговори на всички въпроси, които висят, което е от полза както за проекта, така е и един положителен сигнал към бъдещите инвеститори. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Мазнев.
  Уважаеми колеги, моля, гласувайте включването като точка в дневния ред на проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия, свързана с АЕЦ “Белене”.
  Гласували 181 народни представители: за 91, против 88, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Има процедурно предложение.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Господин председател и уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Моля, гласувайте повторно предложението за включване като точка в дневния ред на проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия относно законосъобразността и целесъобразността на действията на Министерския съвет, свързани с изграждането на АЕЦ “Белене”.
  Гласували 209 народни представители: за 104, против 99, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Следващото, всъщност последно предложение по ал. 3 на чл. 40 е на народния представител Благой Димитров и то е свързано с това като точка в дневния ред да се включи докладът на Временната анкетна комисия към Тридесет и деветото Народно събрание за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данък върху добавената стойност приключи своята работа преди повече от един месец. До края на мандата на това Народното събрание остават още пет седмици без тази.
  Господин председателю, аз се надявам на подкрепа и от Вас като председател на Временната анкетна комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Ще я имате.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Разбира се, надявам се и на Вашето влияние върху мнозинството, защото за оставащите пет седмици, уважаеми колеги, ако тази точка не влезе в дневния ред, практически Временната анкетна комисия за тези сериозни измами с милиарди левове – над 5 млрд. лв. от бюджета практически са изчезнали чрез източване на данък добавена стойност, това е изключително важно във връзка с това, което предстои на България. Би могло международни измамници на общата територия на Европейския съюз и във връзка с това, че трябва да има промяна в законодателството – в доклада на Временната анкетна комисия са разписани такива възможности и необходимости за промяна на законодателството – да имат възможност, защото България в общата европейска зона ще бъде като разграден двор.
  Аз настоявам, господин председателю, този доклад да влезе като точка в дневния ред. Да има един обстоятелствен и задълбочен дебат, за да може изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет, в лицето на редица органи – правоохранителни органи, данъчна администрация и пр., които се занимават с този въпрос, да предприеме сериозни мерки, за да не се източват големи средства, милиарди левове от данък добавена стойност.
  Завършвайки, господин председателю, аз искам да подчертая, че само на територията на София са източени над 4 млрд. лв. през изминалата година! Нещата са сериозни.
  Още веднъж ще кажа, че това няма как да стане, ако на високи етажи във властта няма хора, които да участват в тези престъпни схеми.
  Добре е тази точка да влезе в дневния ред, ние да се занимаем и да приемем този доклад. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Колеги, моля, гласувайте предложението на народния представител Благой Димитров за включване като точка в дневния ред на доклад на Временната анкетна комисия за разследване измамите с ДДС.
  Гласували 194 народни представители: за 96, против 70, въздържали се 28.
  Предложението не се приема.
  Има процедурно предложение.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, още веднъж призовавам мнозинството да подкрепи влизането на тази точка в дневния ред. Иначе оставам с впечатлението, че където има далавера, мнозинството не дава възможност Народното събрание да се занимава с промяна на закони, с разследване чрез временни анкетни комисии.
  Преди малко господин Мазнев предложи нещо, което е изключително важно, отхвърлихте го чрез прегласуване. И заместник-председателят на парламентарната група на мнозинството, дъвчейки дъвка, излезе тук, предложи ви и отхвърлихте предложението на господин Мазнев.
  Уважаеми колеги, подкрепете влизането на този доклад, който е изключително важен. Отново ще повторя, че става дума за много сериозни далавери, ощетяващи бюджета на страната в размер на милиарди левове всяка година!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Моля, гласувайте повторно предложението за включване като точка в дневния ред на доклада на Временната анкетна комисия за разследване измамите с ДДС.
  Гласували 205 народни представители: за 104, против 65, въздържали се 36.
  Предложението се приема.
  За процедура има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми колеги, като гледам програмата, виждам че има доста неща, които трябва да минат. Предлагам вече приетата точка във връзка с моето предложение да бъде № 9 в дневния ред, за да може Народното събрание да спази съответните срокове по процедурите по избор. Благодаря ви.
  РЕПЛИКИ ОТ ПСДСБ: Точка 10.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Предложението ми е за т. 10. Моля да се запише в протокола – предлагам точката да бъде под № 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Моля, гласувайте предложението тази точка, която приехме, да бъде т. 10 в дневния ред.
  Гласували 201 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 25.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, предложих т. 10 с оглед на това да минат през седмицата всички избори, свързани с процедури и срокове, предвидени в закона. Така че, уважаеми колеги, подкрепете това предложение след избора на омбудсман да влезе тази важна точка и да може да бъде разгледана в Народното събрание.
  Затова, господин председател, предлагам прегласуване за това разглеждането на доклада на Временната анкетна комисия, свързана с измамите с данъка добавена стойност да влезе като т. 10 в седмичната програма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на повторно гласуване предложението тази точка, свързана с доклада на Временната анкетна комисия за измамите с ДДС да бъде т. 10 от дневния ред.
  Гласували 192 народни представители: за 91, против 65, въздържали се 36.
  Предложението не се приема.
  Колеги, има две решения на Централната избирателна комисия № 352 и 353 от 12 април т.г., с които се обявяват за избрани за народни представители Христина Николова Донева на мястото на Силвия Петрова Нейчева и Димитър Николов Шейтанов на мястото на Валери Георгиев Димитров. И двамата са от коалиция на Национално движение Симеон Втори.
  Предлагам двамата народни представители да бъдат поканени в залата за полагане на клетва и за подписване на клетвените листа. (Всички народни представители стават.)
  ХРИСТИНА ДОНЕВА, ДИМИТЪР ШЕЙТАНОВ: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се! (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря ви. Честито!
  Колеги, две съобщения.
  Първо, за изпълнение решение на Народното събрание във връзка с разискванията по питането на народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов към заместник-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева от 10 септември 2004 г., в изпълнение на т. 1 от решението е създадена Междуведомствена комисия за проучване състоянието на задграничните дружества с българско участие, като и инвестираните държавни средства в чужбина в периода до 1990 г.
  Съгласно т. 2 от решението междуведомствената комисия в шестмесечен срок е следвало да внесе доклад в Народното събрание за констатираните факти. В изпълнение на тази точка докладът е внесен в Народното събрание на 11 април т.г. Поради големия обем на доклада и на приложенията към него те са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
  И второто съобщение е свързано с това, че на основание чл. 75, ал. 6 от нашия правилник, е оттеглен внесеният проект за Решение № 454-02-36 от Емил Кошлуков и група народни представители.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 6 до 13 април т.г.
  Законопроект за безмитната търговия. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика.
  Проект за решение за участието на Република България в подкрепа на инициативите на международната общност за поддържане сигурността и стабилността в Ирак. Вносители - Елиана Масева и Асен Агов. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Проект за решение за избиране на омбудсман. Вносител - Станимир Илчев и група народни представители.
  Законопроект за правната помощ. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.
  Проект за решение по годишния доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите. Вносител – Бойко Великов.
  Законопроект за ратифициране на Допълнително споразумение № 2 към Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
  Законопроект за ратифициране на основното споразумение между правителството на Република България и Световната здравна организация за установяване на взаимоотношения на техническо консултативно сътрудничество. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазване.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Годишен отчет на Агенцията за чуждестранна помощ за 2004 г. Вносител – Агенцията за чуждестранна помощ.
  Проект за избиране на членове на Сметната палата. Вносител – Валери Димитров – председател на Сметната палата.
  Проект за решение за избиране на заместник-председатели и членове на Комисията за регулиране на съобщенията. Вносители – Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков.
  Проект за решение за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт. Вносители – Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков.
  Проект за решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита от дискриминация. Вносители – Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков.
  Проект за решение за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Вносители – Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков.
  Проект за решение за избиране на управител но Националния осигурителен институт. Вносители – Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков.
  Проект за решение за освобождаване и избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол. Вносител – Валери Цеков.
  Проект за решение за избиране на комисия за провеждане на тайно гласуване при избор на омбудсман. Вносител – Валери Цеков.
  Проект за решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман. Вносител – Валери Цеков.
  Проект за решение за Национална стратегия за околна среда 2005-2014 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите.

  Преминаваме към първа точка от приетата седмична програма:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ ДАННИТЕ ПО ТВЪРДЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ РЕЖИМА НА САДДАМ ХЮСЕИН В ИРАК.
  Вносител е народният представител Борислав Ралчев.
  Заповядайте, господин Ралчев.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  "РЕШЕНИЕ
  за удължаване срока на действие на Временната комисия за
  проучване на данните по твърденията за финансиране
  на Българската социалистическа партия
  от режима на Саддам Хюсеин в Ирак

  Народното събрание на основание на чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Удължава срока на действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак до края на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание."
  Решението е прието на заседание на комисията със следните мотиви.

  Временната комисия отправи искане за предоставяне на информация от Централното разузнавателно управление на САЩ, по повод на което получи уверение от посолството на САЩ за получаване на документи след средата на м. април т.г.
  Комисията счита, че не може да излезе със становище без да се е запознала с очакваната информация, необходимост от достатъчно време за задълбочен анализ на получената информация с оглед прецизността на окончателното становище на комисията”. (Шум и реплики в залата.)
  И ако позволите всъщност аз бих искал да припомня на уважаемото депутатство, че съжалявам за това, че не се вслушах в предложенията на господин Божинов от предишното заседание, когато поводът беше идентичен. Точно тогава беше направено предложението за удължаване на срока на действие на комисията в рамките на това, което предлагаме в настоящия момент.
  Уважаеми колеги, причината е една и съща. При предишното удължаване имахме уверението, че към края на февруари-март ще се получат тези данни. В последващото писмо това се пренася към или малко след средата на м. април. Други съображения няма!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Ралчев.
  Колеги, имате думата.
  Господин Пантелеев, заповядайте. (Шум и реплики в залата.)
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Да, тук е водачът на търговищката листа. Той е идеологът на тази комисия. Имам предвид господин Пейков и това обяснява всичко – безсмислието, пропагандната глупост, която е моторът на тази идея. В крайна сметка нито благообразния и хрисим тон на господин Ралчев, нито изложените при всички удължавания аргументи чинят и пукната пара, тъй като очевидно става дума за нещо друго.
  Аз имам едно обяснение – липсата на какъвто и да било политически опит и умения в сферата на влиянието на общественото мнение тласкат мнозинството към тези жалки опити да се извлекат някакви дивиденти от съществуването на една комисия, която е лишена от каквито и да било възможности да докаже нещо, което още повече, че не съществува. Но пак казвам, че удавник за сламка се хваща!
  Продължаването на срока на действие на тази комисия е падение за мнозинството и за неговите сателити в случая!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Пантелеев.
  Има ли някакви други мнения по този въпрос?
  Господин Овчаров, заповядайте.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, аз въобще не искам да политизирам този спор, но ми се струва, че една комисия, която работи повече от една година, дължи на Народното събрание обяснение или поне информация за това какво е свършила до този момент. Затова много бих искал господин Ралчев да стане и да каже за тази една година работа на комисията какви данни са станали известни на нея, какви са резултатите от досегашната й работа и кое налага продължаването на тази работа?
  Вторият ми въпрос, който следва като логично продължение на първия, е – ако няма такива данни, можем ли да направим извода, че комисията в досегашната си работа не е открила никакви данни, потвърждаващи твърденията на господин Пейков и на всички останали за връзки на не знам си кой си с не знам си кого си в Ирак?
  Третият ми въпрос е, ако няма такива данни досега означава ли това, че единствен източник на информация, на който разчита комисията, това е Държавният департамент на Съединените американски щати, от който те чакат някаква информация да падне в месеците точно преди изборите?
  Четвъртият ми въпрос е, ако тази комисия ще работи до края на мандата на Народното събрание, кое ще бъде Народното събрание, което ще бъде запознато с резултатите от работата на тази комисия? Може би Вие си представяте, че следващото Народното събрание ще се интересува от работата на комисията Ви, господин Ралчев?
  Може ли, господин председател, да получим отговор на тези въпроси, ако разбира се има някаква информация в комисията по тях?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Овчаров.
  Има ли някакви други мнения? Има ли желаещи да се изкажат?
  Господин Овчаров беше доста дипломатичен и каза, че би искал да чуе отговорите, но това означава, че вече зависи от добрата воля или от желанието на евентуалния отговарящ.
  Моля, колеги, имате думата.
  Господин Мутафчиев, заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председател, аз очаквах, че господин Ралчев наистина ще отговори на сериозните въпроси, които бяха поставени от господин Овчаров. Тогава щях да реша дали да се изкажа или не, но като виждам – няма отговор на този въпрос, тоест комисията през цялото това време се чуди откъде да измъкне някакви данни, за да отбележи все пак, че е свършила някаква работа. Явно някой е с мерак да се пенсионира в тази комисия, но виждам, че няма да стигне времето до края на мандата. Затова, господин Ралчев, тъй като не съм убеден, че Вие ще изнесете на 25 май т.г. доклад, в който ясно и категорично да се каже какво е свършила вашата комисия, ви предлагам да направите едно предложение като препоръчате на следващото Народно събрание до края на мандата си да изчака данни не само от ЦРУ, а примерно от МИ-6, от МОСАД, а може и от Руските федерални служби за това има ли такива данни, така че да Ви предложат, ако влезнете в парламента, за председател на тази комисия и белким си свършите работата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Мутафчиев.
  Някакви други мнения има ли? Няма.
  Колеги, подлагам на гласуване проект за решение за удължаване на срока на временната комисия, както беше представен от господин Ралчев.
  Гласували 180 народни представители: за 131, против 45, въздържали се 4.
  Решението вече е факт.
  Заповядайте, господин Миков. Не мислех, че при едно такова разположение на гласовете ще поискате прегласуване. Разбира се, това е Ваше право.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря ви, уважаеми господин председател.
  Аз все пак разчитам на някакъв здрав разум в управляващото мнозинство.
  Когато българският народ се интересува от това как премиерът си е прибрал имотите от държавата, когато българският народ се интересува как магистрала “Тракия” се превръща в магистралния грабеж на века и кога ще се платят имотите, които се взеха от висши управляващи във властта, когато българският народ се интересува защо не бяха изпълнени обещанията, които вашият премиер преди четири години му даде и го излъга, когато българският народ се интересува защо министър-председателят не стъпва вече от около месец - месец и половина в българския парламент, вие се опитвате, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство и разбира се останалата част от десницата, да подменяте темите на обществените дебати. Нищо повече от това не става с тази комисия, която поради свенливостта и на нейния председател се разбира, че нищо не е вършила през това време. Тя харчи парите на данъкоплатците само и само, за да имитира някаква дейност и да търси книжни тигри, от които няма никакъв резултат! Ето заради това, за да не се срами повече Народното събрание на финала предизборно, е добре да приключи така безславно както започна, така и да се финализира безславно функционирането на тази измислена, широко непопулярна сред българските граждани комисия. Така че ви моля да прегласувате това решение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, подлагам на повторно гласуване предложението за проект за решение за удължаване срока на действие на временната комисия, както беше представено от господин Ралчев.
  Гласували 179 народни представители: за 128, против 46, въздържали се 5.
  Предложението е прието и при повторното гласуване.

  Ако няма други процедури, преминаваме към втора точка:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА.
  Вносители: Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков.
  Давам думата за процедура на господин Валери Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, вземам думата, за да направя едно процедурно предложение: да допуснем в залата хората, номинирани в проекта за решение, който предстои да разгледаме, а именно: господин Валентин Хараламбов – номиниран за заместник-председател, Петър Рендов и госпожа Зина Трифонова. Благодаря.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Ще се изказват ли?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Целта е ако някой от присъстващите в залата народни представители има желание да зададе въпроси на тези хора, това да бъде възможно и да чуем техните отговори.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Най-малкото – да ги видим.
  Ако няма противно процедурно предложение, подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Валери Цеков за допускане в зала на кандидатите, които не са народни представители.
  Гласували 116 народни представители: за 101, против 13, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Давам думата на господин Илчев да представи проекта за решение.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.
  Господин Валентин Хараламбов има следния трудов стаж до момента: той е специалист и е работил в административни и управленски сфери в община град Айтос, заемал е длъжности инженер, техник, механик в областта на телекомуникациите на линейното кабелно стопанство – град София, бил е началник на междуградски кабелен район, работил е в Българската телекомуникационна компания, бил е генерален директор през 1996 и 1997 г. в Териториално поделение на далекосъобщенията в град Бургас, през периода 1997-2002 г. в Регионалното управление на далекосъобщенията в град Бургас, включително отново като генерален директор, през 2002 г. е в “Прогрес инженеринг” ООД – Бургас, от 2002 г. и до момента е в “Комнет България холдинг” ООД – Бургас. Това е биографията на специалист в тази област с хармонично и последователно развитие.
  Госпожа Зина Трифонова – образованието й е Френска езикова гимназия, висшето образование – СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. Събира съдебен стаж през периода 1986-1987 г. Професионалният й опит включва работа в Асоциацията на българските градове като специалист, в Комитета по съобщения и информатика като юрисконсулт, в Комитета по пощи и далекосъобщения в продължение на осем години като юрисконсулт, старши юрисконсулт, главен юрисконсулт и началник управление “Правно”, през периода 2000-2002 г. в Министерството на транспорта и съобщенията като директор на дирекция “Правна регламентация и международни правни норми”. Нейният професионален опит в областта на далекосъобщенията също е изключително сериозен. От 2002 г. досега участва в прилагането на действащите нормативни актове в съобщенията като член на Комисията за регулиране на съобщенията. От 1992 до 2001 г. участва в разработването на проекта на Закон за далекосъобщенията и проектите на закони за неговото изпълнение и допълнение. От 1998 г. досега участва също така в разработването на подзаконовите актове по прилагане на Закона за далекосъобщенията и Закона за пощенските услуги. През 1992-1998 г. участва в разработването на издадените от Комитета по пощи и далекосъобщения лицензии по далекосъобщенията. Има и международен професионален опит.
  Господин Петър Александров Рендов. Той е завършил също СУ “Св. Климент Охридски” – математика, специалност “Реален и функционален анализ”. Има допълнителни квалификации – през годините от 1988 до 2002 г., като последната от тях е по принципи на регулирането в Световната банка. Професионалният му опит включва работа в Комисията за регулиране на съобщенията, а преди това е директор на “Информационно общество и информационни технологии”. През 1991-1999 г. е главен експерт “Политика в далекосъобщенията” и ръководител сектор “Информационни технологии”, както и ръководител на управление “Евроинтеграция”. Започнал е кариерата си в Завода за изчислителна техника в град София като програмист и през следващите години е работил в звено с изчислителен център към Министерството на електрониката.
  Запознах ви със съкратени варианти на техните биографии. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Илчев.
  Колеги, желае ли някой да вземе думата?
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз внимателно слушах господин Илчев като вносител. Очаквах, че от него ще се чуят няколко мотиви за направеното предложение.
  Първият мотив е защо с такова закъснение НДСВ предлага попълването на парламентарната квота в КРС. Какви бяха до този момент причините, та включително някои от важните търгове за новото поколение мобилни телефони трябваше да се провеждат от комисия с изтекъл срок? На този въпрос отговор няма.
  Очаквах да чуя ясно и категорично защо НДСВ като управляваща сила заедно с коалиционните си партньори от т.нар. Либерален алианс не проведоха консултации с останалите политически сили от парламента за предложените кандидатури. Може би след като се формира Алиансът, дойде нова вяра в силата на управляващото мнозинство, че може да налага с гилотината на мнозинството кандидатури на всички политически партии.
  Ясно и категорично трябва да си даваме сметка за едно – че когато едни кандидатури са наложени само от определена политическа сила, и то управляваща, съмненията в независимостта на регулиращия орган като КРС относно неговата независимост са сериозни.
  Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, може би вие си спомняте какви бяха упреците, когато трябваше да се даде третият GSM-оператор при приватизацията на БТК. Или забравихте, че тогава включително Министерският съвет си позволи да смени председателя, за да наложи това решение на една независима комисия?! Сега отново вие не зачетохте останалите политически сили, за да направите с тях елементарни разговори и консултации и да се намери едно единно решение за кандидатурите, които ще бъдат издигнати от парламента.

  Аз внимателно слушах автобиографиите на тримата кандидати. Добре познавам двамата от тях, но липсата на консултации ме кара да мисля, че те също са поели конкретни политически ангажименти, уважаеми господа, към вас.
  Учудва ме още един факт. Никога досега, включително Вие, господин председателю, и предишният председател на Народното събрание проф. Герджиков сте налагали, когато ще се избират кандидати и квоти на българския парламент, тези квоти да се разглеждат в съответната комисия.
  Би ли ми отговорил господин Илчев, и Вие лично, господин председателю, защо кандидатите не бяха разгледани и обсъдени на заседание на Комисията по транспорт и телекомуникации? Може би защото ви е страх, че включително група от НДСВ няма да гласува за предложените кандидатури.
  Господин председателю, аз считам, че има сериозни нарушения на нашия правилник, най-вече за това, че кандидатурите не са обсъдени в Комисията по транспорт и телекомуникации. Вие неведнъж сте връщали подобни предложения за точки в дневния ред.
  Затова правя процедурно предложение: да се отложи днес разглеждането на тази точка от дневния ред и да се върнем в Комисията по транспорт и телекомуникации за позиция и становище на тази комисия. Надявам се, че през това време ще дадете елементарната възможност на другите политически сили да предложат свои кандидати, за да има нормална конкуренция между всички кандидатури, така че да постигнем най-добрия вариант за изграждането на независимия регулаторен орган КРС. В този момент с вкарването на точката в дневния ред Вие лишихте останалите политически сили от тази възможност. Надявам се, господин председателю, че ще гласувате моето процедурно предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Разбира се, че ще го подложа на гласуване.
  Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Петър Мутафчиев за отлагане на тази точка от дневния ред с оглед да се разглежда и в комисията.
  Гласували 169 народни представители: за 71, против 96, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Продължаваме с разискванията.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, независимо че преди малко беше отхвърлено процедурното предложение това проекторешение да бъде разпределено на Комисията по транспорт и телекомуникации, нещата не се променят.
  Господин председателю, на основание чл. 75, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Вие сте длъжен, независимо какво процедурно предложение се прави, да разпределите проекторешението в комисията. В момента мнозинството, включително и Вие, господин председател, нарушавате чл. 75, ал. 2. В тази връзка трябва да получим някакъв удовлетворителен отговор. Оставям настрана въпроса, че между политическите сили, както по всички изборни длъжности, които трябва да гласува Народното събрание, не са се водили консултации. Това практически е волята на мнозинството, на Либералния алианс. Но дори и мнозинството, и Либералният алианс не са над Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, включително и Вие, господин председател. Не искам да подчертавам клишето, че Вие сте пръв между равни.
  Оттук насетне възникват няколко въпроса. Неразпределението в Комисията по транспорт и телекомуникации практически означава, че не се дава възможност на ниво комисия – не знам как това може да стане в залата, макар че този въпрос е повдиган – да се направи проверка за съответствие със законовите изисквания на кандидатите. Това може да стане, ако проекторешението беше вкарано със съответните кандидатури и CV-тата на кандидатите за разглеждане и съответно за проверка на съответствието със закона.
  В тази връзка, уважаеми колеги, искам да припомня, включително на членовете на мнозинството, чл. 21 от Закона за далекосъобщенията. Ще помоля кандидатите да декларират, включително и писмено, че отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 1 – “Членовете на комисията не могат да бъдат еднолични търговци, собственици, съдружници, акционери, управители, прокуристи, консултанти или членове на органи на управление на търговски дружества, държавни предприятия и юридически лица с нестопанска цел в областта на съобщенията”. Питам тези хора, които тук мнозинството ще избере, отговарят ли на някакви изисквания? Трябва да получим някакъв отговор. Защото в стария състав на Комисията за регулиране на съобщенията – няма да цитирам имена – това условие не е изпълнено от един член на Комисията за регулиране на съобщенията. Не ни принуждавайте да вадим информация, както стана – повтарям още веднъж – със Съвета за електронни медии. Избрахме тук човек за член на Съвета за електронни медии и след това по най-позорен начин трябваше да се оттегли чрез решение на СЕМ. Искам да предупредя мнозинството да не изпадне в същата ситуация.
  Алинея 2 на чл. 21 от Закона за далекосъобщенията казва, че членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност в областта на съобщенията, както и да получават възнаграждения по граждански договор, освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност. Имаме ли отговор, колеги, дали представените ни кандидатури отговарят на това изискване? Кой може да каже към този момент, дори с клетвена декларация, дали отговарят на тези изисквания? Защото имахме и такъв случай пак от КРС – дава се клетвена декларация и след това констатираме, че тя е лъжлива по съдържание. Не ни принуждавайте да вадим отново тази информация пред обществеността. Само практически добрата ни воля в минали периоди при стария избор на членове на КРС – все пак да не опетним доброто име и достойнството на член на КРС – тогава не ни принуди да извадим на обществено достояние тези данни.
  В момента мнозинството прави същото. Тези кандидатури и това проекторешение не минават съгласно изискванията на чл. 75, ал. 2 от правилника, няма комисия по проверка за съответствие на кандидатите с изискванията на закона, а тук на базата на някакви политически пазарлъци мнозинството предлага три кандидатури. Вижте само кои са вносителите – практически лидерите на Либералния алианс. Не превръщайте Народното събрание в арена, особено за такива независими регулаторни органи, на политически битки или на политически пазарлъци, което е още по-лошо.
  Оставам с впечатлението, че в това, което казах преди няколко дни за избора на председателя на Сметната палата, съм бил не само прав. Сега, след като чета предложенията за Сметната палата, смятам, че съм бил може би много толерантен. Оставам с впечатлението, че това мнозинство бърза да кадрува, нарушавайки законите на страната. Тук има практически избори, които в нарушение на закона две години не са минали. Даже има документи, които налагат санкция на Народното събрание, какъвто е Стратегията за радио- и телевизионна дейност, и мнозинството трескаво, тъй като остават още пет седмици, кадрува чрез Народното събрание. Мнозинството в момента употребява Народното събрание за политически цели, а както ще видим след малко при избора на членове на Сметната палата, включително и за шуробаджанашки връзки, или пък примерно за награда на хора от мнозинството, които са извършили някаква политическа поръчка, и още по-лошо – корпоративна поръчка, защото този член на Комисията за регулиране на съобщенията даде без търг и конкурс трети GSM-лиценз в нарушение на закона.
  Защото по време на този състав на Комисията за регулиране на съобщенията, може много радикално да прозвучи, но аз имам информация за груби корупционни практики и сигнали, включително.
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Браво.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: И тези подвиквания “Браво” от страна на мнозинството и ръководството на Парламентарната група на НДСВ са много тревожни. Много са тревожни, защото практически мнозинството в грубо нарушение на законите, на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, осъществява пазарлъци.
  Аз няма да правя процедурно предложение, тук беше отхвърлено преди малко, но Ви призовавам, господин председателю, да изпълнявате правилника. Изпълнете своите ангажименти по чл. 75, ал. 2 – не го предлагам за гласуване, като процедура, но изпълнете вашите задължения, разпределете това проекторешение на комисиите, на които прецените – при всички положения, едната от комисиите трябва да бъде Комисията за транспорт и телекомуникации, да се огледа съответствието и спазени ли са законовите изисквания и тогава другата или по-другата седмица да влезе в залата.
  Има и друга възможност, която вие отхвърлихте. Даже, въобще не подложихте на разискване – една комисия от парламента, която по всички избори, които следват до края на тази седмица и може би по-нататък, тъй като законите са изключително много и съответно изборите по органи, които предвиждат законите, да направи проверка за съответствие със законовите изисквания. (Реплика от КБ.)
  Така че, господин председателю, изпълнете своите конституционни задължения като председател на Народното събрание по чл. 75, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Няма смисъл това да се подлага на гласуване като процедура. В тази връзка не знам по какъв начин трябва да се изяснят изискванията, които указва Законът за далекосъобщенията във връзка с чл. 21, ал. 1 или ал. 2 – с декларация или устно изявление на кандидатите, което трябва да влезе в стенограмата, но ние трябва да получим отговор на изискванията на чл. 21 от Закона за далекосъобщенията. В противен случай оставам с впечатление, че мнозинството въобще не се интересува от Конституция, от правилник и от закони. Това са неща, които трябва да се изяснят, за да преминем към гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има рационалност във Вашето изказване, ще се постарая да се съобразя. (Реплики от КБ.)
  Ако няма реплика, давам думата на народния представител Валентин Василев.
  Заповядайте, господин Василев за изказване.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес е предложено да бъде извършен избор на ръководители на висши държавни институции, важни държавни институции. Трябва наистина да бъдат предложени хора, които са професионалисти, които са независими, които са доказали, че могат да работят за държавата и да спазват законите, а не за определена политическа сила.
  Изборът се извършва в края на мандата, след като се изтекли по-голяма част от сроковете, предвидени в законите. Извършва се без никакви консултации между политическите сили. Извършва се без обсъждане в комисиите. Извършва се без да сме наясно дали няма конфликт на интереси, дали тези хора отговарят на изискванията в закона.
  Осем избора се извършват днес, а се предлагат девет народни представители - девет народни представители от това Народно събрания! Сметната палата се превръща в един малък парламент – председателят й е народен представител от това Народното събрание, четирима от членовете, които се предлагат също са народни представители и един, който е бивш народен представител.
  Убеден съм, че по този начин, по който е направен изборът – без достатъчна информация, без консултации между политическите сили, които в голямата си част ще бъдат в следващото Народното събрание, се залага един конфликт в тези институции, една нестабилност и една несигурност в тяхната работа.
  Ето защо аз също се присъединявам към предложението, още тази седмица специализираните комисии да разгледат кандидатурите, да се проведат консултации, да докладват тук, защото никой не ни докладва дали са спазени законовите норми, когато ние избираме тези представители в различните институции.
  Така че от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили аз се присъединявам към това предложение – Вие, уважаеми господин председател, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да разпределите тези кандидатури за разглеждане в комисиите, които да излязат със становище по въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
  Има ли други мнения?
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Ние сме на път да превърнем едни важни избори, които трябва да осъществи Народното събрание в един фарс. И това го казвам съвсем отговорно.
  За да не правя общо изказване, ще се спра конкретно на точката, по която се провеждат разискванията.
  Ще оставя настрана обстоятелството, че когато се избира един независим национален орган, каквато е Комисията за регулиране на съобщенията, повече от очевидно е, че е необходимо да се постигне определена форма на консенсус в залата, за да може този национален орган да бъде облечен с доверието на всички парламентарно представени сили. Оставям настрана наистина арогантния отказ, който беше даден на Парламентарната група на Парламентарния съюз Демократи за силна България, да се проведат разговори и да се търсят такива решения. Ще продължавам обаче по чисто процедурните въпроси, които наистина превръщат този избор във фарс.
  Господин председателю, съгласно чл. 75, на който се позова моят колега Благой Димитров, има изрична разпоредба, която касае Вас лично. И за да разберете, че не само в този случай тази разпоредба може да бъде пренебрегната, ще ви кажа, че преди по-малко от месец лично бях внесъл две предложения за решения – едното беше свързано с решение на Временната анкетна комисия за магистрала “Тракия”, другото за кадрова смяна в тази комисия.
  Първия път на председателския стол беше господин Юнал Лютфи. Той отхвърли категорично и аз не възразих, защото той се позова на чл. 75, ал. 1 и ми заяви дословно: “Господин Иванов, Вие знаете правилника и трябва да изчакате двете седмици, в които трябва да се произнесат специализираните комисии”.
  Втория път, бяхте лично Вие като отказахте да разгледате преди да изтече двуседмичният срок подобен въпрос, който беше свързан с персонална смяна в тази комисия. Нещо повече, господин председателю, редно е, Вие да разпределите съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в 3-дневен срок проекти за решения на съответните комисии.
  И за да бъда напълно пунктуален, ще ви кажа, че когато преди три години, в началото на м. февруари, това беше точно 6 февруари 2002 г., въз основа на Закон за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията бяха направени смени в състава на Комисията за регулиране на съобщенията, тогавашният председател господин Герджиков спази правилника - разпредели проекта за решение на Комисията по транспорт и телекомуникации. Председателят Мирчев свика заседание на комисията в 8,30 ч. сутринта, той, предполагам, си спомня това, за да може след това в залата да бъде раздадено становището на комисията и на тази база то да бъде докладвано и пленарната зала да се произнесе след становище на оторизираната комисия на Народното събрание.
  Може би считате, че това не е толкова важно. Не е така. Защото ако погледнете Закона за далекосъобщенията в частта му Комисия за регулиране на съобщенията, чл. 21 изрично предявява искания и изисквания към кандидатите за членове на Комисията за регулиране на съобщенията. Това от само себе си предполага, че специализираният орган на Народното събрание, каквато е Комисията по транспорт и телекомуникации, трябва да проведе заседание, на което да покани кандидатите за членове, да ги изслуша, да зададе въпроси именно по изпълнение на тези изисквания към тях, за някои от които говори господин Благой Димитров. Аз нямам нищо лично срещу тримата кандидати, но аз също имам въпроси към тях, на които те могат да ми отговорят само на заседание на Комисията по транспорт и телекомуникации. Когато това не е изпълнено, Народното събрание представлява един формален форум, където се решава нещо, за което не се знае каква е същността, а по-скоро се гласува, защото е поръчано да се гласува така. Почти никой от присъстващите не може да каже нищо съществено за тримата кандидати и да защити своята позиция при гласуване, освен това, че под предложението са подписите на тримата председатели на парламентарните групи.
  Това ще има негативен резултат, уважаеми колеги, защото новото Народно събрание, което безспорно ще бъде с различен състав, още в късната есен на тази година ще предложи изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, в което ще поиска смяна на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията, и един от доводите ще бъде този, който в момента аз ви казвам – че е нарушена процедурата по същество.
  Затова, господин председателю, за мен нормалният изход от създалото се положение и това, уви, Вие трябваше да го кажете вчера пред вашата парламентарна група, е да се внесат решенията, да се свикат днес тези комисии, да се произнесат и утре проекторешенията можеха да влязат по нормалния начин в пленарната зала. Само месец след като сте поели този пост, не рушете собствения си авторитет, който Вие тогава заявихте, че ще защитите.
  И така, предлагам да се отложи гласуването до провеждането на заседанието на специализираната комисия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, но понеже имаше вече предложение за отлагане и то не беше прието в залата, не смятам да го подлагам на гласуване.
  Има ли други изказвания?
  Искам да уведомя пленарната зала, има постъпили декларации от тримата кандидати, че те отговарят на изискванията на чл. 21 от Закона за далекосъобщенията. Така че това, което беше казано, е изпълнено.
  За процедура – господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Аз така и не разбрах защо, господин председател, не сте пожелали да насрочите заседанието на комисията, изпращайки въпросното решение, тъй като това би загубило много по-малко време, отколкото сега губим, и то на 20-тина души, а не на 240, както и да изглежда в момента пленарната зала. Но това очевидно са някакви рефлекси, които сегашното мнозинство в този мандат няма да изживее.
  Аз искам да попитам как възнамерявате да гласувате кандидатите. Моето предложение в тази връзка, ако не съвпада с вашето, е да гласуваме един по един, а не по тази порочна практика ан блок. Те просто имат различна биография и различна история като хора в бранша.
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ, от място): Няма хора с еднакви биографии.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Да. И именно това предопределя нашите пристрастия към един или друг кандидат. Би било съвсем нормално тези хора да не бъдат разглеждани като някакъв съвкупен субект, какъвто още не са. Именно с оглед на различните им биографии да не произвеждаме някакъв Квазимодо или Франкенщайн, състоящ се от трима души, а всеки, явявайки се с личната си биография, която е предоставил тук твърде подробно, да получи съгласието или несъгласието на народните представители да представлява политическата сила, която го е издигнала, доколкото разбирам, в този твърде отговорен орган. Който между другото в периода, в който работеше, показа и готовност да се влияе от корпоративни интереси и един от фактите в подкрепа на това твърдение е, че отказа да съдейства за възстановяването на услугата “Телеграми”, както и че се поддаде на политически натиск, съгласявайки се да бъдат повишени цените на телефонните разговори.
  Ето защо моето процедурно предложение, ако не съвпада с вашето, е да ги гласуваме поотделно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Действително не съвпада. Аз възнамерявам да предложа проекта, както беше предложен от вносителите.
  Има процедурно предложение от господин Пантелеев заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията да бъдат избирани поотделно.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение на господин Пантелеев.
  Гласували 144 народни представители: за 49, против 91, въздържали се 4.
  Това предложение не се приема.
  Господин Мутафчиев, заповядайте за следващо процедурно предложение.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Народният представител Иван Иванов направи процедурно предложение, което коренно се различава от процедурното предложение, което аз направих в началото на заседанието. Аз направих предложение точката да отпадне и да не се обсъжда. Това беше отхвърлено от Народното събрание и обсъждането започна. На базата на това обсъждане господин Иванов предложи да отложим гласуването по тази точка. Това са две различни процедурни предложения, господин председателю, и Вие сте длъжен да подложите последното на гласуване от Народното събрание.
  Господин Иванов е прав, защото все пак е необходимо да се зададат и въпроси – не само към кандидатите, но включително и към министрите. Аз виждам, уважаемия господин Валентин Хараламбов е бил от 1996 г., значи от управлението на БСП, след това по време на управлението на СДС е бил директор на Регионално управление “Далекосъобщения”. Това е един човек с опит. Но точно в 2002 г., господин председателю, управлението на НДСВ го освобождава от тази длъжност. Аз искам да попитам какви са мотивите за освобождаването на господин Хараламбов като един сериозен специалист, който в момента също ни се предлага от тримата уважаеми председатели за кандидат за КРС.
  Така че, много Ви моля, подложете на гласуване процедурата на господин Иванов. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на гласуване предложението гласуването да бъде отложено.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 188 народни представители: за 78, против 106, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  За процедура – господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Използвам формално възможността за процедура за прегласуване, господин председател, защото ние в момента гласуваме как да нарушим правилника. Ние това правим в момента.
  Господин председател, още веднъж се обръщам към Вас, като председател на Народното събрание, изпълнявайте изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Още веднъж подчертавам, че всички тези процедури практически означават отхвърляне от страна на мнозинството процедурни предложения, които изискват спазване на правилника. И Вие продължавате упорито да мълчите и да не казвате аргументите си защо нарушавате правилника. Обяснете какви са Вашите аргументи да нарушавате правилника, който в същата ситуация по време на председателя Герджиков не беше нарушаван? Господин Герджиков тогава разпредели на Комисията по транспорт и телекомуникации подобно проекторешение, което беше разгледано и беше вкарано в пленарната зала. Когато бяхте избран за председател на парламента, основният ангажимент, който поехте, беше да спазвате правилника. Сега пред очите на целия парламент и на цялата общественост Вие нарушавате правилника и по някакъв начин сконфузено мълчите. Аз Ви питам: защо допускате да се нарушава правилникът чрез процедури, които мнозинството отхвърля, което означава, че мнозинството гласува да се нарушава правилникът на Народното събрание?
  В този смисъл правя чисто формална процедура за прегласуване.
  Още веднъж се обръщам към Вас, господин председателю, нека разумът да надделее. Разпределете на комисиите това проекторешение, да мине по надлежния ред и тогава да влезе в пленарната зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на повторно гласуване предложението за отлагане на гласуването на проекта за решение.
  Гласували 202 народни представители: за 89, против 111, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване проекта за решение за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията, както беше представен от един от вносителите -господин Станимир Илчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 194 народни представители: за 118, против 53, въздържали се 23.
  Решението се приема.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.
  Давам думата на един от вносителите да представи проекта за решение във връзка с избора на управител на НОИ.
  Господин Цеков, заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Господин председателю, преди да представя проекта за решение, бих предложил в залата да бъде поканен господин Христосков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Моля, гласувайте предложението за допускане в залата на господин Христосков.
  Гласували 159 народни представители: за 155, против няма, въздържали се 4.
  Предложението се приема.
  Моля да бъде поканен в залата господин Христосков.
  Заповядайте, господин Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, господин председател.
  От името на вносителите предлагаме кандидатурата на господин Йордан Христосков за управител на Националния осигурителен институт. Както е добре известно, господин Христосков досега заемаше тази длъжност. Цялостната му научна и професионална кариера е свързана със социалната политика, с осигурителното дело, не само като научно-преподавателска дейност в качеството му на хоноруван доцент в редица български университети, но и като научен сътрудник в Икономическия институт на Българската академия на науките.
  Господин Христосков има сериозен управленски опит. Бил е заместник-министър на труда и социалните грижи в периода 1991-1994 г.; министър на труда и социалните грижи в служебния кабинет през 1994-1995 г.; съветник на президента на Републиката по социалните въпроси в периода 1995-1997 г. и управител на Националния осигурителен институт предния мандат.
  Ние смятаме, че като доказан професионалист и управленец той има качествата да бъде подкрепен за нов мандат. Това ще гарантира не само приемствеността в дейността на тази институция, но и ще даде възможност на господин Христосков, който по наша оценка е един от сериозните фактори за стабилизирането на националната осигурителна система, за нейното модернизиране, да продължи започнатото в рамките на следващия мандат. Затова предлагаме Народното събрание да избере господин Йордан Христосков за управител на Националния осигурителен институт.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Колеги, имате думата, ако желаете, да вземете отношение.
  Кандидатурата изглежда доста безспорна. Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване следния

  “Проект
  Р Е Ш Е Н И Е
  за избиране на управител на Националния осигурителен институт

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване

  Р Е Ш И:

  Избира Йордан Атанасов Христосков за управител на Националния осигурителен институт.”
  Моля, гласувайте това решение.
  Гласували 188 народни представители: за 170, против 8, въздържали се 10.
  Решението се приема. (Ръкопляскания.)
  Позволявам си от трибуната да поздравя господин Христосков с този избор.


  Ако новоизбраният управител господин Христосков желае думата, да заповяда.
  ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Това, което бих желал да кажа, е, първо, благодаря за съвместната ни работа за това, че Народното събрание имаше изключително добро отношение към Националния осигурителен институт през целия си мандат. В момента ме дарявате с доверие, за което ви благодаря. Срещу това доверие ви обещавам отговорност и много работа.
  За мен също така е знаково, че следващата точка е избор на подуправител на Националния осигурителен институт. Радвам се, че професионалният екип на института ще се допълни с един изключителен професионалист, такива са моите впечатления и информацията, с която разполагам за госпожа Весела Караиванова. Желая й успех, а на вас ви благодаря. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Христосков, включително и за много добрия преход, който направихте към следващата точка от дневния ред:

  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.
  Има думата Станимир Илчев като един от вносителите на проекта за решение.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Предлагаме за заместник-председател на Националния осигурителен институт госпожа Весела Николова Караиванова-Начева, наша колежка от Парламентарната група на НДСВ и въпреки че тя е била представяна по друг повод, позволете ми да информирам народните представители съвсем накратко.
  Нейното образование е получено в Университета за национално и световно стопанство. Професията й е икономист, специалност “Счетоводство и контрол”. Работила е в Главна данъчна дирекция – София, Данъчно подразделение Лозенец, като главен данъчен инспектор и ръководител на екип “Ревизии”, работила е също така в Териториална данъчна дирекция - Пловдив като главен данъчен инспектор, отдел “Методология” и в Териториална данъчна дирекция – Пловдив, Данъчна служба “Карлово” като данъчен инспектор. Нейната допълнителна квалификация включва знания по международни и счетоводни стандарти, по финансово и данъчно право.
  В Тридесет и деветото Народното събрание Весела беше член на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по земеделието и горите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Колеги, имате думата.
  Заповядайте, господин Миков, за процедура.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, явно, че мнозинството е решило предизборно да запълни всички вакантни държавни длъжности на институциите с народни представители…
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ, от място): Да!
  МИХАИЛ МИКОВ: Да се стенографира, че казват “Да”.
  С народни представители, за които няма места в листите – без консултации с политическите сили, представени в Народното събрание. Но вие изправяте тези институции пред един много сериозен въпрос с тяхната легитимация. Винаги досега в историята на българския парламентаризъм управляващите са провеждали поне някакви консултации и са търсили, макар и минимално, участие на опозицията в тези институции. И това не е било защото много са искали да има представители на опозицията, а защото не са искали да се делегитимират институциите. Но така сте избрали, така сте решили – това е вашата политика, това е ваше решение, ваше право.
  Принципният въпрос обаче е и процедурата ми е за това, като каним тези хора за КРС, други, трети, да излязат и да кажат по пет приказки как виждат работата за това, с което ще се занимават.
  Сега господин Илчев казва “наша колежка” (шум и реплики от НДСВ), но аз лично бих желал да я видя…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Тя е точно срещу Вас, господин Миков, можете да я видите!
  МИХАИЛ МИКОВ: …и да каже няколко приказки как вижда дейността си и въобще функционирането на тази институция. И така за всичките институции ще е добре да видим какво правим и защо тези хора отиват там.
  Благодаря Ви и Ви моля да предоставите думата, накрая може би, на госпожа Весела Караиванова, да ни каже за какво става въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Във всеки един момент, когато тя пожелае, ще й предоставя думата, дори и след като сме я избрали, пак мога да й я предоставя.
  Има ли други желаещи да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Илчев.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, позволете ми да репликирам господин Миков.
  Господин Миков, репликирам Ви, гледайте насам!
  Един велик предтеча на социализма, а именно … отгатнете името му, е написал статия, която дълги години изучавахме от първи до трети курс – Про домо суа. Гледайте във вашия дом, във вашия двор, във вашата кадрова банка, във вашата лаборатория на кадри! Още повече, че надничането в нашия е напълно безпредметно, Вие познавате много добре Весела. Недоумявам дали имате изобщо желание в тези важни институции да отидат професионалисти. Е, кого да предложим за заместник-председател на НОИ – специалист по естествознание, по събиране на хербарии, по чугунолеене? Плъзнах се по нейната биография по най-пестеливия начин – специалист, изграден по вертикала. Нали БСП пледира на държавни постове да отиват специалисти? Нали президентът припомни преди три месеца, че е безсмислено икономическите процеси да се разкъсват и да се подчиняват на политическите фази? Сега свършва една фаза, започва друга, вододелът са изборите. И какъв е смисълът да се одумват хора, които отговарят на всички критерии да заемат тези длъжности?
  Колкото до това Весела да Ви каже какво ще работи в НОИ – тя ще Ви каже. След това Вие ще отидете ли да я поздравите за това, което ще каже? Не, ще чакате следващата номинация, за да я одумвате също по този семпъл и безсмислен начин! (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Миков, искате ли дуплика, защото това беше като реплика? (Реплика и от народния представител Михаил Миков.)
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Това беше противно процедурно предложение. (Шум и реплики в залата.)
  Каква процедура беше това – да й се даде думата, това не е никаква процедура. Смятаме, че Илчев е направил изказване.
  Направете му реплика.
  РЕПЛИКИ ОТ НДСВ: Няма право!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Давам думата за реплика на господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател. Добре, ясно, убедихте ме, господин Илчев, по въпроса за госпожа Караиванова, хайде, това оставяме настрана, да не се изказваме, убедихте ме.
  Но има един принципен въпрос, който прозвуча във Вашето изказване. Изборът на едни институции не е само ваша работа. Когато говорите про домо суа за решенията, които се взимат във вашата партийна централа и във вашите партийни централи, това означава, че вие не уважавате парламента! Защото всеки народен представител, независимо от коя фракция е в парламента, би трябвало да мисли за интересите на държавата! И никак не е къщна и домашна работа този въпрос на управляващото мнозинство.
  Но, Вие, убеждавайки ме за госпожа Караиванова, убеден съм, че, след това ще поставя въпроса за следващите кандидатури… (Реплики от НДСВ.)
  Не, не изнудвайте с господин Гиньо Ганев, много ви е плитка конструкцията, ако мислите да изнудвате по този начин.
  Вие явно днес артикулирахте ясно в това свое изказване разбирането на НДСВ и на управляващото мнозинство за начина на излъчване на представители в държавните институции. Даже за мен това е пределно достатъчно, когато сте го казали ясно, защото то ще стане достояние на българските граждани – че въпросът за представителството в Сметната палата, в НОИ и в различните органи, които сега се попълват, е въпрос на управляващото мнозинство, а не на българския парламент! Това казахте Вие и трябва да е вече категорично ясно на всички, за да може да имат своята позиция. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви. Това беше реплика към господин Илчев. Ако той желае дуплика, може да я направи.
  В противен случай давам думата за изказване на господин Георги Божинов.
  Заповядайте, господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Смятам, че господин Илчев допусна една грешка, като предположи, че след избора, който ще направим, дори няма да поздравим Весела. Не само че ще я поздравим, ами ще я и подкрепим – тези от нас, които намерят достатъчно основание и аз съм един от тях, който и ще я подкрепи, и след това ще я поздрави.
  Така че категоричността на подобни изказвания понякога води към грешки. Както към грешки водят и твърденията “наши кадри”, “ваша банка” и т.н. Та нали всички тия хора, които ще заемат общодържавните постове и ще изпълняват националноотговорните функции, след избирането им престават да бъдат кадри на моята и на твоята партия, а стават нашите, български държавници и функционери!
  Не един път съм се изказвал в този дух, ще го направя и сега, защото смятам, че това е един млад, подготвен, амбициозен човек, който ще може да се развива на тази длъжност, да бъде полезен, а вие само можете да се гордеете, че сте предложили такъв човек, и това е според мен верният, правилен, уважителен подход.
  Аз гласувах в подкрепа и на предишния кандидат, защото съм убеден в неговите качества и се гордея с това, че на мен малко могат да ми влияят субективни и други внушения.
  Поздравявам те още сега, Весела, ще те поздравя и след избора. Благодаря. (Ръкопляскания и реплики: “Браво!” в НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря на господин Божинов.
  Има ли някакви други мнения? Не виждам.
  Колеги, подлагам на гласуване проекторешението ни за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт, а именно Весела Караиванова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 152 народни представители: за 128, против 12, въздържали се 12. (Ръкопляскания.)
  Давам думата на нашата колежка госпожа Весела Караиванова. Заповядайте.
  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители и гости в пленарна зала! Благодаря на парламентарните групи и на Национално движение Симеон Втори, Движението за права и свободи и Новото време за признанието и оказаното доверие. Благодаря на всички вас, уважаеми колеги, за подкрепата на това оказано доверие. Ще го оправдая, ще се ръководя единствено и само от интересите на държавата за нейното държавно обществено осигуряване. Ще защитавам интересите на всички граждани – физически и юридически лица, в сферата на тяхното обслужване и една справедлива социалноосигурителна система.
  Вече съм част от управлението на една администрация, която работи чудесно, добре структурирана, с много добри специалисти, умело и професионално ръководени през годините и занапред от господин Христосков. Ще оправдая тяхното и вашето доверие. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Караиванова. Честито още веднъж! (Председателят поздравява Весела Караиванова.)
  Колеги, остава твърде малко време до 11,00 ч., когато бихме могли да свършим още малко работа. Така че преди да дам почивка искам да отправя покана до всички народни представители да уважат, ако желаят, откриването на изложбата на Дружеството на хасковските художници – “Хасково – културна врата на нова Европа”, от 11,00 ч. в Клуба на народния представител.
  Почивка до 11,30 ч. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Следващата точка от дневния ред от програмата днес е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.
  Господин Валери Цеков е вносител на проект за решение.
  Моля Ви, господин Цеков, в качеството Ви на вносител да представите проекта за решение.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание следния проект:


  “Р Е Ш Е Н И Е
  за освобождаване и избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  Р Е Ш И:

  1. Освобождава Евгения Петрова Пенкова и Кристиан Петров Таков като членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
  2. Избира Петър Милков Комаров и Емил Радославов Бозуков за членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Имате думата за изказвания по този проект за решение.
  Моля да представите професионалните справки, биографиите на двамата нови членове.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, както личи от биографичната справка, господин Комаров е бил 20 години офицер в Българската армия, след което е заемал различни позиции в Министерство на земеделието, като известно време е бил и началник на Главно управление “Поземлена реформа”. Господин Комаров е чел лекции по право в Югозападния университет в Благоевград, а в момента преподава правно осигуряване на информационното брокерство. От м. октомври 2002 г. до настоящия момент господин Комаров работи като ликвидатор в “Чипровец” ЕАД гр. Чипровци. В своя професионален път той е бил участник в създаването на редица законови и подзаконови нормативни актове в областта на геодезията, селското стопанство, вероизповеданията, техниката за охраняване на паметниците на културата и по охрана на околната среда.
  Вторият господин, за който ще представя кратка справка, както вече прочетох, е господин Емил Бозуков. Той е адвокат, член на Софийския адвокатски съвет. В момента е адвокат, регистриран в Софийски адвокатски съвет. Работил е като юридически консултант в “Бесттехника ТМ – Радомир” – публично акционерно дружество. От 2002 до 2005 г. е юридически консултант на Националната служба за съвети в земеделието. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Имате думата за изказвания по този проект за решение.
  Господин Мутафчиев, заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Цеков! Все пак, когато правите конкретно предложение за промени в състава на една важна институция, каквато е Агенцията за следприватизационен контрол и нейния надзорен съвет, е добре да кажете мотивите за тази смяна. Разбрахме основанията за смените на база на кой член са, но защо се прави тази промяна в Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол? Кажете го с няколко думи, за да знаем как да гласуваме. Ако е едно безмислено кадруване от страна на НДСВ, то тогава смятам, че не бива да занимавате Народното събрание с такъв проблем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Цеков, моля под формата на реплика да отговорите на господин Мутафчиев.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Простете, господин Мутафчиев, сигурно имате право. Може би не знаете, но причините за депозиране на предложението да се вземе това решение са, че и госпожа Евгения Пенкова, и господин Кристиан Таков са подали молби за оставки от длъжностите си като членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол. Пропускът е мой, за което се извинявам. Това е причината – трябва да бъдат заети тези места, защото надзорният съвет е орган, който непрекъснато взима решения и е необходимо да има пълен състав. Благодаря ви.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Молбата, която е подадена за освобождаване от това си качество, е приложена към проекта за решение.
  Заповядайте, господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Сега разбирам, че това проекторешение не е разпределено на комисия на Народното събрание. Тоест, пак в нарушение на чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, госпожо председател, се вкарва в залата проекторешение.
  Аз не зная по какъв начин трябва да реагираме, за да може председателят да спазва Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Тук вече директно укорът и упрекът е към председателя, който не спазва правилника. Тук в никакъв случай не може да се вини даже мнозинството. Има стриктно изискване на правилника за това проекторешенията да минават през комисията, цитирах конкретния текст на правилника.
  Госпожо председател, призовавам Ви да спазвате правилника. Нека в съответния срок, упоменат в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да бъде разпределено в комисията. Както прецени председателят, но тук най-малко става въпрос за Комисията по икономическата политика. Отново да има преглед по отношение на изискванията, които указва законът към съответния персонаж, към тези лица, които тук ни се прочитат и тогава да влезе в залата. Иначе в момента тук става един конвейер за лица с политическа индулгенция. Някой свършил нещо на мнозинството и за благодарност Народното събрание, като един инструмент, който практически се употребява, аз предполагам на най-високо равнище от Симеон Сакскобургготски и от Доган, за лична отплата към тези хора.
  Аз не искам да се спирам в момента на хората, които ни представи заместник-председателят на Парламентарната група на НДСВ, не ги познавам, но това, което виждам като практика тази седмица на Народното събрание, лично мен и Парламентарният съюз на Демократи за силна България дълбоко ни смущава. Не може, още веднъж казвам, в нарушение на правилника тогава, когато председателят си затваря очите, тогава когато председателят не спазва Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, грубо погазване на законите, на правилника, на Конституцията на страната тук да вървят като на конвейер политически назначения.
  Още веднъж казвам – политическа индулгенция.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС, от място): Още веднъж го кажи.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Още много пъти трябва да се каже. За Движението за права и свободи, вероятно трудно схващат, много пъти трябва да се каже.
  Така че, госпожо председател, призовавам Ви да спазвате правилника. Не можете да подлагате на гласуване в момента това проекторешение. Това, което става в момента, е наглост както от страна на мнозинството, така и с неспазването на правилника. Не бива, не може да подлагате на гласуване. Не може да се подлага на гласуване процедура, която практически чрез отхвърлянето й съдейства за нарушаване на правилника. И аз си мисля, че залагате бомба със закъснител за другия състав на Народното събрание. Залагате бомба със закъснител на друго мнозинство, на друго правителство. Това никога не е ставало в последните петнадесет години. Никога не сме наблюдавали такава арогантност.
  Госпожо председател, настоявам да спазвате Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да разпределите в съответния срок, в който правилникът изисква, към съответните постоянни комисии разглеждането на това проекторешение. Настоявам да спазвате правилника.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Не знам по какви съображения председателят не е разпределил на комисии тези проекти за решения, но те са част от дневния ред, който днес е гласуван.
  Искам само да напомня, че изискването за кандидати за членове на Агенцията за следприватизационен контрол е лицата да се предложат от парламентарната група и да имат само завършено висше образование. Това е изискването, което се отправя към тях. Междувременно те са представили декларация по чл. 21, ал. 1 от Закона за следприватизационен контрол, в която декларират, че отговарят на изискванията, които законът отправя към тях за съответна професионална квалификация. Така че няма по кои други обстоятелства комисията евентуално да се произнася.
  Има ли други изказвания по този проект за решение?
  Заповядайте, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, като заместник-председател на Комисията по икономическата политика отговорно заявявам, че досега не е имало такъв случай член на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол да не се обсъжда в Комисията по икономическата политика. Аз вярвам, че и в момента изпълняващият длъжността председателстващ от името на мнозинството господин Тасим, който седи в тази зала, също така ще се присъедини към моя глас да не се допуска обезсмислянето на ролята на една от най-важните комисии в парламента. Ако това не стане, тук ще бъде ясно, че в края на този мандат мнозинството не само погазва авторитета на парламента – това то го прави по всякакъв начин, като унижава парламента и депутатите с много несвойствени функции и дейности – но и мнозинството иска да премахне експертния, сериозен и професионален характер на работата на комисии, които са доказали това.
  Най-остро протестирам против този подход и обезсмислянето на значението на основните комисии в този парламент.
  Настоявам това решение да бъде разпределено на Комисията по икономическата политика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли други изказвания по тази точка от дневния ред? Няма желаещ.
  Подлагам на гласуване проекта за решение така, както беше…
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Имаше процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не е процедура за гласуване. Идете при председателя и се оплачете защо не е разпределил на комисия този проект за решение.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Имаше процедура да се разпредели на комисиите.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Не е предложена такава процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване проекта за решение за освобождаване и избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 174 народни представители: за 107, против 59, въздържали се 8.
  Проектът за решение е приет.

  Следваща точка от дневния ред е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.
  Вносител е председателят на Сметната палата.
  Обявявам ви, че на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за Сметната палата председателят й – господин Валери Димитров, е депозирал в Народното събрание предложение за членове на палатата. Въз основа на него е изготвен проектът за решение на Народното събрание.
  Господин Илчев, ще Ви помоля междувременно да направите процедурно предложение за допускане в зала на предложените кандидати.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Госпожо председател, предлагам тези кандидати за членове на Сметната палата плюс председателя на Сметната палата, госпожо председател, да бъдат допуснати до пленарна зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля да гласуваме процедурното предложение за достъп до пленарната зала на кандидатите за членове на Сметната палата, включително и на нейния председател, който вече е избран.
  Гласували 142 народни представители: за 122, против 3, въздържали се 17.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля квесторите да поканят в залата председателя на Сметната палата и кандидатите за членове, които не са народни представители.
  Господин Илчев, моля да представите проекта за решение.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.
  Проектът за Решение за избиране на членове на Сметната палата гласи:
  “Народното събрание, на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата и по предложение на председателя на Сметната палата,

  РЕШИ:

  Избира за членове на Сметната палата:
  1. Снежина Венциславова Чипева
  2. Коста Георгиев Костов
  3. Валери Иванов Апостолов
  4. Евгения Петрова Пенкова
  5. Свилена Сашкова Симеонова
  6. Кадир Джелил Кадир
  7. Хюсеин Ниязи Чауш
  8. Ержан Салиева Алкова
  9. Румяна Денева Георгиева
  10. Горица Николова Грънчарова.”
  Приложени към проекта за решение са биографичните справки на кандидатите, които, ако разрешите, не бих чел сега, тъй като са раздадени предварително на всички народни представители заедно с проекта за решение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря на господин Илчев.
  Господин Валери Димитров, моля Ви в качеството си на председател на Сметната палата, да представите своите предложения за кандидат-членове.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, ще поставя на вашето внимание накратко кандидатурите за членове на Сметната палата.
  Госпожа Снежина Венциславова Чипева е юрист по образование с дълъг професионален опит като юрисконсулт и адвокат. Тя е и депутат в сегашното Народно събрание и като такъв е член на Комисията по правни въпроси и Комисията по икономическата политика.
  Заслужава да се отбележи и това, че тя има квалификация и на икономист.
  Господин Коста Костов, колеги, също е икономист по образование с дълъг професионален опит като икономист. Той е работил последователно като икономически и търговски директор в няколко държавни предприятия. Бил е и предприемач. В сегашния парламент той е народен представител, председател е на Комисията за борба с корупцията и член на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по земеделието и горите.
  Господин Валери Апостолов е един от най-изявените специалисти в областта на осигурителното и социалното дело. В момента той е заместник-министър на труда и социалната политика с ресор “Трудово право и обществено осигуряване”, “Европейска интеграция, международни спогодби и международни програми” и “Условия на труд, управление при кризи и алтернативна служба”.
  Господин Валери Апостолов, въпреки че е млад човек има дълъг професионален опит в тази сфера. Той е бил последователно директор на Районно управление “Социално осигуряване” – гр. Кърджали, и главен директор на Столично управление “Социално осигуряване” в НОИ. Участвал е в множество програми и проекти, свързани със социалното и осигурителното дело.
  Обръщам внимание на това, че той освен квалификацията си на икономист има и юридическо образование и е хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство.
  Следващата кандидатура е на госпожа Евгения Пенкова, която е доцент и доктор по икономика. Преподавател е в Университета за национално и световно стопанство по публични финанси.
  Госпожа Пенкова през последните няколко години беше член на Надзорния съвет и същевременно председател на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
  Тя също е участвала в множество проекти, свързани с публичните финанси.
  Следващата кандидатура е на госпожа Свилена Симеонова. Нейният професионален опит също включва дълъг преподавателски опит. Тя преподава “Финансов контрол” в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.
  Понастоящем е директор на Дирекция “Правно осигуряване на контролната дейност и нормативни актове” в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. Има вече близо 8 години стаж в тази агенция, преди това – Управление “Държавен финансов контрол”. В това си качество тя е и ръководител на Работна група № 28 по преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз. Това е главата “Финансов контрол”.
  Следващата кандидатура е на господин Кадир Кадир, който в момента също е член на Сметната палата.
  Господин Кадир е юрист по образование. Той също има дълъг професионален опит. Освен че е бил девет години член на Сметната палата, господин Кадир е бил и депутат във Великото народно събрание, в Тридесет и шестото Народното събрание, бил е председател на Комисия по труда, социалната защита и осигуряването на гражданите. Член е бил на Законодателната комисия. Бил е и заместник-председател на Тридесет и шестото Народно събрание, бил е и член на Централната избирателна комисия в периода 1994-1995 г.
  Господин Кадир е юрист по образование.
  Следващата кандидатура е на господин Хюсеин Ниязи Чауш, който е икономист по образование в сферата на счетоводството. Освен това той е магистър по международни отношения.
  Господин Чауш има следната професионална биография: той е бил председател на Общински съвет в гр. Дулово, бил е директор на банков клон в гр. Дулово, както и заместник-кмет на община в гр. Дулово.
  Той също е депутат в сегашното Народно събрание и участник в Комисията по бюджет и финанси и Комисията за борба с корупцията.
  Следващата кандидатура е на госпожа Ержан Алкова. Тя е икономист по образование със специалност “Счетоводство и контрол”. Тя е специализирала в областта на ревизионния финансов контрол и нейният професионален опит включва – счетоводител в Държавната спестовна каса, работила е в Агенцията за държавен финансов контрол във Велико Търново като финансов експерт. Освен това е била заместник-кмет в Община Велико Търново по инвестиционната, финансово-стопанската и териториално-селищната политика.
  Госпожа Румяна Денева Георгиева е народен представител в сегашното Народно събрание. Тя е участник в Комисията по бюджет и финанси.
  Госпожа Румяна Георгиева има икономическа специалност. Тя е била главен експерт в Банковата консолидационна компания, изпълнителен директор на “Тексимбанк” и в продължение на няколко години директор на дирекция “Специален надзор” в Българска народна банка.
  Последната кандидатура е на госпожа Горица Грънчарова, която е икономист по образование. Последната й месторабота е в Националната агенция по приходите като главен експерт по бюджет. Тя също има дълъг професионален опит във финансовия сектор. Работила е като главен експерт в Стопанска и инвестиционна банка. Работила е също така и в “Туристспортбанк”, работила е и в “Булгаргаз” като финансов експерт. Тя също е икономист по образование, специалист по финанси.
  Колеги, това са кандидатурите, които се предлагат за членове на Сметната палата. Аз смятам, че това са достойни хора, които ще осъществяват ефективно, законосъобразно и компетентно функциите си като членове на Сметната палата като колегиален орган и затова ви предлагам да подкрепите тези кандидатури и те да бъдат избрани като моето предложение е тези кандидатури да бъдат гласувани заедно като лист от десет членове. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Преминаваме към разисквания по този проект за решение. Имате думата.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, това, което имах като притеснение при избора на господин Валери Димитров, се потвърждава в момента от онова, което ни представя като списък в проекторешението за членове на Сметната палата. Това, което той ни представя, е чисто политически борд. Той практически ни представя списък от десет имена, измежду които заедно с него петима народни представители от мнозинството. Това ми дава основание да твърдя, че практически Сметната палата става убежище за хора от мнозинството и решаване на вътрешнопартийни проблеми на мнозинството, и разбира се, политическа индулгенция за хора, които са свършили някаква работа на управлението, с изключение от представените имена на господин Кадир Кадир, който е бил девет години, включително заместник-председател на Сметната палата, госпожа Евгения Пенкова и госпожа Свилена Симеонова, която е работила в Агенцията за държавен финансов контрол. Нямам информация за другите представени имена с изключение на колегите от парламентарната група на мнозинството, или практически от три парламентарни групи, от алианса. По никакъв начин с клетвата, която положи пред нас буквално преди няколко дни, и с изявленията му пред средствата за масова информация – господин Валери Димитров не показа, че стои над мнозинството, а напротив, той затвърждава убеждението ни, че изпълнява политически поръчки. Даже прогнозирам, че ако се избере този състав на Сметната палата, дори и с предложението на господин Валери Димитров кандидатурите да се гласуват ан блок, а не поотделно, то се съмнявам дълбоко дали този състав на Сметната палата може да работи девет години. Съмнявам се!
  Практически това е първият акт на господин Валери Димитров, след като е избран за председател на Сметната палата. Оказва се, че той не е на висотата на тази надпартийна независимост, каквато роля изпълняваше старият председател – доц. Георги Николов, който практически е от политическа партия и мнозинство, което е наш опонент. Затова тук изтъквам персоналните характеристики. Господин Николов не се поддаваше на политически натиск, а в момента с това, което ни се представя, аз виждам, че господин Валери Димитров още с първия акт, който прави – внася тези кандидатури за членове на Сметната палата на основание чл. 10 и чл. 11 от Закона за Сметната палата, той се е поддал на такъв натиск. Питам аз: при този състав по какъв начин Сметната палата ще отговаря на предизвикателствата за проверки във всички сфери на бюджета?!
  И още нещо – въпрос към Валери Димитров – поставям въпроса за приемствеността в състава. Вие практически с изключение на господин Кадир не представяте на Народното събрание по никакъв начин някаква приемственост в новия състав. По никакъв начин! Даже съм провокиран да задам въпроси, разбира се, не за всички колеги, но аз съм работил в една комисия с хора, които са представени на вниманието на Народното събрание. Интерес за мен ще представлява да получа отговор каква е разликата на някои от представените имена между Агенцията за вътрешен държавен и финансов контрол и Сметната палата? И вече поставям въпроса не от политическа гледна точка, а от професионална гледна точка. (Неразбираема реплика от народния представител Атанас Щерев.) Господин Щерев, Вие говорете най-добре за Здравната каса.
  Така че това първо е политически списък от политически лица, второ – липса на приемственост, и трето – решаване на вътрешнопартийни проблеми. Ще ви кажа какви са вътрешнопартийните проблеми. Хората, които се представят тук, естествено се освобождават от мераците им за включване в листите на мнозинството. Тоест господин Валери Димитров решава вътрешнопартийни проблеми на алианса. Това са моите убеждения и впечатления от представените имена, за съжаление. Даже си мисля – още веднъж казвам – че много толерантно и доста меко съм се изказал миналата седмица при избора на господин Валери Димитров. Не очаквах той да се поддаде на политически натиск. Не очаквах, но в момента това са нещата, които наблюдаваме.
  Госпожо председател, още веднъж поставям въпроса от чисто процедурна гледна точка – това проекторешение отново не е минало през комисии. Отново Вие вероятно ще кажете, че не знаете какви са съображенията на председателя да не разпредели проекторешението примерно в Комисията по бюджет и финанси, за да се огледат още веднъж кандидатурите и да се излезе със становище. Мисля, че по-редно е господин Валери Димитров да представи примерно 15 кандидатури – повече от 10, да се даде шанс на Народното събрание измежду номинираните от него въз основа на чл. 10 и чл. 11 от Закона за Сметната палата кандидатури, Народното събрание примерно да предпочете десет от тях, с най-много гласове.
  И още веднъж казвам: с изключение на господин Кадир Кадир по какъв начин господин Валери Димитров осигурява на Сметната палата приемственост?! Според мен той се изправя пред едно много сериозно предизвикателство, провокиран от собствената си политическа сила – Националното движение Симеон Втори. Мисля, че това, което наблюдаваме на днешния ден, е позор на парламента, какъвто не е имало през последните 15 години! Такова нещо никога не е имало!
  Разбира се, не искам да се спирам на тези четири колеги, защото в номинациите има хора, които уважавам и знам, че могат да отговорят на предизвикателствата, например като госпожа Румяна Георгиева, но в никакъв случай не мога да се съглася с този списък или още по-малко – с гласуване ан блок, или пък с това, че председателят си затваря очите, неизпълнявайки изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и не само с Валери Димитров, а и самият председател се поддава на политически натиск от своя началник.
  Ето, това наблюдаваме в момента – грубо погазване на законите в страната, на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и оказване на политически натиск върху председателя на парламента и върху председателя на Сметната палата!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли реплика на господин Благой Димитров? Няма.
  Междувременно искам да уведомя пленарната зала, че всички кандидати за членове на Сметната палата са представили собственоръчно подписани декларации, че отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2 и 3 от Закона за Сметната палата, който отправя съответните професионални и други изисквания към тях.
  Други изказвания по този проект за решение?
  Заповядайте, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Действително струва си много сериозно да обсъдим този въпрос за Сметната палата преди да пристъпим към гласуване. И аз, както преждеговорившият, съм дълбоко разочарован от това, че председателят на Сметната палата избра формулата 5:3:2, за да ни представи своите кандидати. Като че ли превръщаме този уважаван орган в някакъв футболен отбор на мнозинството. Такова унижение едва ли е имало за Сметната палата от нейното създаване досега. Разбира се, аз не оценявам качествата на хората, които са предложени, но този подход според мен е унижение за тях като бъдещи бъдещите членове на Сметната палата. И аз виждам големи проблеми в изпълнението на нейните функции от гледна точка на увеличаващата й се роля след 1 януари 2007 г.
  Голяма ирония е, че след един час Европейският парламент ще утвърди Договора за България. Може би когато следващото Народно събрание приеме закъснелия Закон за вътрешния финансов контрол, който трябваше да е тук, за да може реално България да използва средствата от Европейския съюз, може би това следващо Народно събрание по някакъв начин ще се опита да навакса безхаберието на мнозинството от последните дни и месеци. Ние вървим в обратна посока на изискванията на Европейския съюз – вместо авторитетни институции, които да контролират използването на разходите, вместо осигуряване условия за акредитиране на агенции, които да ползват средствата от Европейския съюз - пълно безхаберие в областта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в областта на Министерството на труда и социалната политика, в областта на Министерството на транспорта и съобщенията за създаване на такива институции и сега над тези безхаберни ведомства поставяме една Сметна палата, предложена на политическа основа. Мисля, че този позор, в който ние в момента участваме и за съжаление не можем да променим като малцинство, ще остави в историята това Народно събрание с разрушителните негови актове по отношение на изгражданите с толкова много усилия независими, прозрачни институции в българската държава.
  Смятам, че още не е късно и председателят на Сметната палата, и мнозинството да се замислят и да отложат гласуването на този предложен ни за съжаление партизиран отбор.
  Обръщам се и към господин Валери Димитров, и към ръководството на мнозинството, защото само те могат да спрат този недостоен за Тридесет и деветото Народно събрание процес. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Папаризов.
  Други желаещи за изказване? Господин Евгени Кирилов, заповядайте.
  ЕВГЕНИ КИРИЛОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  Аз също бих желал да кажа, че не става дума тук за персонална оценка, защото така или иначе предложението е за гласуване ан блок. Познавам кандидати, които смятам, че притежават нужните качества. Подходът обаче, както се изразиха и двамата говорещи преди мен, е вреден за България не само във вътрешен план, подходът е вреден за България въобще като имидж, като начин на подбор, на избиране на членове на една институция, която сама по себе си ще играе изключително важна роля, контролирайки нашите ведомства, включително в най-важния период от присъединяването ни към Европейския съюз. Даже във времената, когато подобни изисквания бяха далеч, преди повече от девет години, управляващото мнозинство, без да бъде подложено на натиск, с оглед възприятието, имиджа на Сметната палата, предложи тогава на ДПС и на СДС да си дадат своите кандидатури. Другото е абсурд! Нека да се замислим именно за статута, за авторитета на тази институция и за вредата, която бихме нанесли на България, избирайки по този начин членовете.
  Аз мисля, че предложението да отложим гласуването и да се консултираме даже с дребни изменения да дадем някаква по-широка представителност е в интерес и на мнозинството, в интерес на целия парламент, но е в интерес и на България, пак повтарям. Защото междувременно вече Сметната палата сътрудничи със сметните палати на страните-членки на Европейския съюз. Представете си какъв, бих казал, страшен сигнал се дава с начина, по който се избира тази институция от гледна точка на следващите девет години. Разбира се, другият вариант е на един етап, за да се коригират всички тези поразии, да се промени законът, да се приеме някаква друга изборност, не всичките да са за девет години, но защо трябва да се стига дотам? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Лютви Местан, заповядайте за изказване.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с проекта за решение за избор на членове на Сметната палата аз ще направя опит да погледна всички проекторешения за избор на членове и председатели на важни държавни органи. И ако направим опит да бъдем безпристрастни в оценката си, ще трябва да признаем коректно, че днес сме свидетели на един прецедент. Не бе възможно при никакво друго еднопартийно мнозинство то да направи такъв жест към каквато и да е част от опозицията не като допускане в състава на тези органи на едни или други членове, а на председатели. Днес ние имаме проекторешения с подписите на тримата председатели на парламентарните групи на управляващата коалиция, с които проекторешения се предлага и вече се избра за председател на Националния осигурителен институт един достоен председател, който бе такъв и предишния мандат и бе избран от друго мнозинство.
  Предстои да изберем подуправител на Българската народна банка, който категорично не е либерал и не принадлежи на либералното мнозинство. За да не влизаме в излишна дискусия, даже няма да казвам кога беше министър, в кой кабинет беше министър и каква е генеалогията му на политик. Предстои да изберем един достоен български гражданин за омбудсман. Мнозинството предлага достойни кандидатури за председатели, абстрахирайки се от факта към кое направление от политиката те принадлежат. Казвам, че това не бе възможно да се случи при нито едно друго еднопартийно мнозинство в най-новата история на българската демокрация. Коректно е това по-скоро да го признаем, защото непризнаването на това нещо би означавало отричане не на очевидни, а на очевадни факти. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За реплика – господин Папаризов, заповядайте.

  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Местан! Нищо няма да може да оправдае Тридесет и деветия парламент, ако даде на откуп Сметната палата на едно мнозинство. (Единични ръкопляскания от КБ.)
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Браво.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли други изказвания?
  Господин Мутафчиев, заповядайте.
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Това реплика ли е?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз не бих се изказал, ако преждеговорившият от ДПС народен представител…
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Има си име.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: …господин Местан, не си позволи да манипулира общественото мнение, че виждате ли, за разлика от всички досегашни правителства и всички досегашни мнозинства, това мнозинство е дало възможност всички независими органи да бъдат приети единодушно от опозиция и управляващи, за да бъдат такива – изказвайки се именно в това, че виждате ли, досегашният председател на НОИ, ще го изберем още веднъж, защото той бил представен от СДС.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Избрахме го.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Извинявайте много, но аз не съм съгласен, първо, с Вашата оценка. И аз имам своите критики към господин Христосков.
  Второ, Вие допуснахте регулаторни органи, което е антиевропейска политика, господин Местан, да бъдат избрани само от мнозинството. Вие може да ми махате колкото си искате с ръката, защото данните говорят - за членове на семейства, кой какви постове заема и т.н. Затова много Ви моля не ми махайте с ръката.
  Вие допускате един от най-важните органи, който се занимава с финансовия контрол на цялата държава да бъде политизиран и сте сложили квоти, обърнете внимание – 5 представители на НДСВ, 3 на ДПС и единственият приемственик от старата Сметна палата е Кадир Кадир! Може би той е най-подходящ за приемственост или за това, че е представител на една политическа сила. Аз винаги съм се отнасял с уважение към ДПС, защото то представлява едно малцинство в България (реплики от ДПС), може би – не знам, но все още съм убеден, че не съм на грешна позиция. Но много ви моля вие като ръководители не правете за сметка на вашите избиратели такива фатални грешки! Много ви моля! И не ни поучавайте, че в момента това е най-правилната позиция.
  Ами, вземете при нашето управление Сметната палата… (Председателят Камелия Касабова дава сигнал за изтичане на времето.) Правя изказване, а не реплика, госпожо председател. (Шум и реплики в залата.)
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Реплика, казахте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Аз поисках изказване, а не реплика. И на Вас го казах. Така че много Ви моля да се доизкажа. Ако иска след това, да си ползва правото господин Местан.
  Искам да кажа още няколко думи. Вземете Сметната палата, която беше избрана в Тридесет и шестото Народно събрание. Вземете Сметната палата, която беше избрана в Тридесет и седмото Народно събрание, където имаше непрекъснато напрежение между опозиция и управляващи. Имаше ли такова кощунство каквото вие в момента направихте? И какво казваме: “Залогът трябва да бъде избирането на един достоен човек за омбудсман, защото примерно той в момента се намира еди-къде си, еди-що си!” Това не може да бъде залог, както ви го каза и господин Атанас Папаризов, господин Местан. И много Ви моля, когато ни поучавате за морал, бъдете морален и Вие. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това беше изказване, също.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Защо ме лишавате от дуплика?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Аз не Ви лишавам от нищо.
  Той прави реплика – втора реплика, господин Димитров, заповядайте.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Местан! Нямаше да се стигне до избора на господин Христосков, ако нямаше реакция от опозицията и в частност от Парламентарния съюз Демократи за силна България. (Викове от ДПС: “О-о-о!”)
  Ние сме наясно и сме в течение какъв драматизъм е имало в парламентарната група на мнозинството. И още нещо, един от хората на мнозинството, който беше кандидат за мястото на господин Христосков, сега виждам, че фигурира в списъка на господин Валери Димитров, което практически е един компенсаторен механизъм, какъвто мнозинството си позволява, за да не създава напрежение. Това, ако наистина сте обективен, не може да не го отчетете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дуплика – господин Местан, заповядайте.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Аз съм изненадан, че в очите на господин Мутафчиев ДПС все още е партия на едно малцинство, но това е Ваше право на оценка. Ваш си е проблемът.
  Репликата ми е повторение на един безспорен факт – това мнозинство избра за управител на една от най-важните институции в държавата, ще избере друга нова много важна институция на българската държава, ще избере подуправител на трета много важна институция на българската държава, като ръководители, като първи фигури и забележете – не представители на мнозинството. Това никога не се е случвало. Коректно е (реплики от КБ), няма защо да ме репликирате за това, ние не отричаме факта, че и предишни мнозинства са допускали за мирис, за цвят, за комуфлаж, ако щете, по някой и друг член от опозицията, но никога не сте позволявали представители на опозицията по време на ваше управление да заемат първата позиция. Това е прецедент, който няма как да отречете! (Реплики от ДСБ.) Даже да е вярно, господин Димитров, че сме го направили по настояване на опозицията, това пак издава наличието на уши, които са готови да чуят и да се съобразят. Макар че не беше така. Мнозинството избра тези фигури и ще ги избере не под натиск и не за да ви се хареса, а заради тях самите, защото може да оценява професионализма и затова не споменаваме този факт като атака срещу опозицията или като натякване, а на това имаме право, за да кажем, че не би била коректна оценката, че са политизирани всички тези изборни длъжности от страна на мнозинството. Просто не е вярно и фактите говорят това. Благодаря.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Това реплика към мен ли беше!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това беше дуплика.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): На кого?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: На Вас и на господин Димитров.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Ако е на мен, имам право на реплика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания?
  Изказване – господин Божинов, заповядайте.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Не си сменям позицията от единия полюс на другия и не изпадам във вътрешно противоречие, когато преди малко подкрепих персонално един от кандидатите и сега, когато ще направя това изказване.
  Има нещо, което ме притеснява и поставя в дълбок личен дискомфорт – не имената на кандидатите, а лицемерието, с което се защитават позиции от тази трибуна и се подценява аудиторията. Беше казано във възхвала на моя някогашен съпартиец Георги Николов, че не се е поддавал на натиск, като се имаше предвид натискът от страна на неговата партия. Искам да кажа и да заявя, доколкото съм бил в ръководството на партията, че Георги Николов никога не е бил викан и кулоарно притискан от моята партия, за да атакува политическите ни опоненти.
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: Той няма нужда от това.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Георги Николов обаче беше викан в най-представителния кабинет на тази сграда и подложен на натиск в отговор и реплика на този натиск, който го притесни в човешки план.
  От тази трибуна съм го атакувал, но не кулоарно, а публично за това, че правейки проверка на министъра на финансите и възползвайки се от закона носеше резултатите на самия министър на финансите, когото проверяваше и констатираше големите нарушения.
  Това беше честната позиция и трябваше да променим закона, за да запишем най-логичното и естественото, че парламентът има право да се запознае с констатациите на Сметната палата, когато става дума за български министри, а не да предоставяш конфиденциално, позовавайки се на закона, резултатите от проверките на самия министър.
  Уважаеми колеги, става дума за голяма борба, за устройството на нашата държава по правила, които да съблюдават големи личности. (Реплики от залата.) Някой вика: “Стига!”, защото е по-лесно да се наредим, но няма да наредим българската държава, ако се съгласим с всичко, което конюнктурата ни предлага. По повод на това дали ще бъдат верни и предани на тези, които ги избират, не чакайте такова нещо, не чакайте тези хора, които ще изберем, утре и със стара дата да защитават днешните грешки на управлението.
  Аз се надявам, че това ще бъдат хора, които дано да имат лични качества и съвест, да преценяват не затова, защото са ги избрали и трябва да прикриват, а ще трябва да преценяват според обективната воля на българския регламент. Но такива хора не са много в България. Някои се чудеха как най-верните поклоници на марксистката теория и майстори на нейната методология смениха своята концептуална ориентация и започнаха да служат на друга теория и концепция. Отговорът, който съм дал за себе си, е, че тези хора с нищо не са се променили. Тези хора бяха лоялни на актуалното на деня и служеха на доминиращата концепция, когато се смени парадигмата и факторът за тяхното лично благоденствие. Те останаха инвариантни на себе си и продължиха да служат на актуалното и силното и при тях няма никакъв поврат. Само голямата и силната личност може да следва своята линия на поведение, може да отстоява своя предначертан път. Конюнктурните хора се приспособяват и въпросът е: вие кого издигате днес? Вие искате слаби и конюнктурни хора, които да ви служат. Слабите и конюнктурни хора не могат да държат линия на поведение и вие нямате интерес.
  Това е принципният въпрос. Затова трябва да преценяваме кандидатите поотделно, като личности, като характери, като професионализъм, за да имат мандат за своето поведение. Това е най-слабото в подхода, който избирате, той показва слабост, той показва неискреност. Затова за всеки един от тези хора ще бъде по-добре, ако парламентът му гласува персонално доверие и той да бъде силен с този вот, с който ще го изберем. Мнозинството да не се надява, че утре той ще го защитава със стара дата. Този човек няма да ви защитава. Той ще се приспособи към новата сила на утрешния ден. Лошото е, че формираме такава нагласа и унищожаваме способността на личността да бъде личност, да съблюдава нормите и това е дълбоко порочното в онова, което днес ни предлагате като една поредица от решения. То разкрива слабост на мнозинството, то разкрива конюнктура, то дава основание за всичко онова, което казаха колегите преди мен. Не демонстрирайте тази слабост в последните дни на своето управление. Нека да изберем всеки един от тези хора персонално с мандат от Народното събрание, за да бъде свободен, силен и полезен на България девет години. Ще забравят за тази коалиция и българите, и членовете на Сметната палата в продължение на този мандат, а избрани по този начин, ще предизвикат следващото мнозинство да му търси чалъма, както казва народът, на този състав на Сметната палата. С това не правим нищо трайно, нищо сериозно за България.
  Ето защо с риск да накърня очакванията на някои, които чакат с нетърпение да минат и следващите листчета, да ги изгласуваме и да заемат постове за дълго време, този път е път за никъде, той не води нито мнозинството към онова, което очаква народът, нито дава мандат на такива хора като Румяна Георгиева. Кой не би гласувал за нея, като личност, като поведение, като манталитет, като професионализъм? Защо да не й го дадем персонално? Или на Евгени, или на Андрей? Но нека да го направим така, а не както сте го изчислили – 5:3:2, а за другите нищо.
  Критикувам политическия подход на мнозинството и се въздържам от всичко персонално и лично към кандидатите. Грешите с това поведение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Други желаещи за изказвания има ли? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване проекта за решение, така както беше представен от господин Илчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 173 народни представители: за 116, против 41, въздържали се 16.
  Решението се приема.
  Моля членовете на Сметната палата да застанат на трибуната, за да положат клетва пред Народното събрание. (Всички народни представители стават.)
  СНЕЖИНА ЧИПЕВА, КОСТА КОСТОВ, ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ, ЕВГЕНИЯ ПЕНКОВА, СВИЛЕНА СИМЕОНОВА, КАДИР КАДИР, ХЮСЕН ЧАУШ, ЕРЖАН АЛКОВА, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА, ГОРИЦА ГРЪНЧАРОВА:
  “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!” (Продължителни ръкопляскания.)
  Честито на новите членове на Сметната палата. Моля да попълните клетвените си листове и ги предадете.
  Още веднъж честитя на новите членове на Сметната палата и им желая ползотворна работа.
  Следващата точка от дневния ред е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА.
  Има постъпили проекти за решения от различни парламентарни групи.
  Господин Илчев, моля да представите проекта за решение на НДСВ, ДПС и Новото време за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминацията, между които и председател, и заместник-председател на комисията.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Най-напред предлагам кандидатите, чиито имена ще прочета, да бъдат допуснати също до пленарната зала, за да участват в разискванията по тяхното номиниране.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте процедурното предложение за достъп до залата на предложените кандидати за членове на Комисията за защита от дискриминацията.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Заповядайте да представите проекта за решение, господин Илчев.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ):
  "Проект
  РЕШЕНИЕ
  за избиране на председател, заместник-председател
  и членове на Комисията за защита от дискриминация

  Народното събрание на основание на чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита срещу дискриминацията

  РЕШИ:

  1. Избира Кемал Еюп Адил за председател на Комисията за защита от дискриминация.
  2. Избира Лало Начев Каменов за заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация.
  3. Избира Хари Алексиев Алексиев, Зора Георгиева Генчева и Анели Гинчева Чобанова за членове на Комисията за защита от дискриминацията."
  Техните биографични справки са приложени към проекта за решение и са раздадени предварително. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има внесени и други предложения.
  Заповядайте, госпожо Литрова, като вносител.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (независим): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Предстои изборът за членове и председател и заместник-председател на една от най-важните комисии, която ще работи за осигуряване на защита от дискриминация в българското общество. Така че този избор, който ще направи уважаемото народно представителство, придобива изключителна важност, независимо от малкото хора, които са в момента в пленарната зала.
  Мисля, че това е един избор за хора, които ще трябва със своето житейско поведение и опит да отговарят на всички изисквания на моралния закон да бъдат обществени защитници, защитници на тези хора, които страдат от някакъв вид дискриминация и хора, които би трябвало на основание на техните морални и човешки качества и съответно специалната квалификация да отговарят на тези изисквания.
  Тъй като направеното предложение, на което съм вносител заедно с колегата Николай Чуканов по отношение на избор на член на тази комисия на госпожа Зоя Андонова, е направено още на 30 март 2004 г. и в момента не разполагате с това предложение, тъй като това беше единственото внесено навреме предложение, ще си позволя да представя накратко кандидатурата на госпожа Зоя Андонова.
  Госпожа Зоя Андонова е завършила СУ "Климент Охридски" със специалност философия, доктор е на философските науки, научен сътрудник първа степен. Основните й квалификации са философия, социална психология, народопсихология и допълнителна квалификация – социология. Госпожа Андонова е един човек, който през целия си житейски път е отстоявала човешките права и е работила изключително дълго, целенасочено и последователно по отношение на проблемите на човешките права и междуетническите и малцинствени права. Тя е автор и лектор на редица статии и доклади по въпросите за етническите и малцинствени права, автор е и на стотици статии у нас и в чужбина, на много изследвания и много монографии. В момента тя е член на секцията към Съюза на българските писатели, Съюза на българските учени, Дружеството за мир и устойчиво развитие и е член на ФЕБАНГО към Съвета на Европа, главен редактор е на вестник "България – Македония". Тази достойна кандидатура преди една година беше представена и в Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и получи респектиращата подкрепа на много от нейните видни членове. Бих искала да подчертая от висотата на тази трибуна подкрепата, която даде за нея уважаемият проф. Огнян Герджиков, проф. Венко Александров, господин Станимир Илчев, проф. Кушлев и много други хора, които работят в областта на човешките права, хора, които оценяват научната компетентност и възможностите да погледнем върху защитата от дискриминацията да бъде направена и от хора, които са работили в тази област изключително дълги години.
  Бих искала само да подчертая, че изискването за така наречената "етническа хармония" в тази комисия би трябвало да бъде подкрепено от избор, който е направен последователно за всички нейни членове. Бих сметнала, че е достижение на българското общество, ако в тази комисия участват представители не само на лансираните етнически малцинства, които имат своето представителство в управлението, но и примерно на тези, които са останали извън вратите на парламента.
  Смятам, че точно когато говорим за защита от дискриминация, ние би трябвало да практикуваме тази дискриминация при отстояване на обществените позиции, когато представяме на уважаемото народно представителство едни достойни кандидатури. Така че с мълчание ще отмина подвикванията в залата на някои членове на управляващото мнозинство.
  Бих искала не на последно място да кажа, че когато отстояваме правото на защита от дискриминация, би трябвало да го защитим и с вота си в народното представителство.

  Затова отправям призив към уважаемите народни представители – да подкрепят достойната кандидатура на госпожа Зоя Андонова, защото във времето, когато вносителите на това предложение не са в рамките на управляващото мнозинство, нейната надпартийна кандидатура, която не е обвързана с нито една политическа партия в България, по никакъв начин не е изгубила от достойнството си само поради факта, че тя не е предложена от управляващото мнозинство. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Литрова.
  Други желаещи в качеството на вносители на проектите за решение? Няма желаещи.
  Преминаваме към изказвания по проектите за решения.
  Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, този избор закъсня с една година. Една година тази комисия, която трябваше да започне да работи и да следи дали в България има дискриминация, дали се нарушават човешки права, не беше сформирана. Но за съжаление тази една година беше пропиляна. Беше пропиляна, защото според мен трябваше да бъде проведен един много задълбочен обществен дебат за това какви хора трябва да влязат в състава на комисията.
  Гражданското общество в България не показа никаква загриженост, никаква реакция на безхаберието на управляващото мнозинство и не предизвика този дебат. Може би и за това парадоксално, но кандидатите за председател и членове на комисията изобщо не бяха обсъдени в най-естественото място - Комисията по въпросите на гражданското общество, където според мен вероятно трябваше да бъде решен най-важният принципен спор дали комисията трябва да бъде оглавена от политик. Това има плюсове, има и минуси.
  Единият от плюсовете е, че предлаганият кандидат има дълъг опит като народен представител, той е един от изявените политици на ДПС, занимавал се е с проблемите на дискриминацията, според мен има и подходящо образование, но има и аргументи против това дали една така силна политическа фигура в началния етап на дейността на комисията, който е изключително важен, защото тя прохожда в една много чувствителна област не само за България, но и за всяка страна, в която продължава да има драстични случаи на дискриминация по различни признаци, дали тази политическа идентичност на председателя няма да повлияе върху обективността, спазването на закона от страна на комисията и т.н.
  За мен това е принципен въпрос, лично аз се отнасям със симпатия към кандидатурата на господин Еюп. Надявам се, че той ще съумее да запази политическа безпристрастност, защото в противен случай самата комисия може да се превърне в много тежък политически инструмент за дискриминация. И това вече окончателно ще я дискредитира в очите на обществото и ще доведе до много тежки последици за противопоставянето по различен признак в България.
  Това според мен е големият недостатък на днешното обсъждане – изборът на комисия. То трябваше спокойно да бъде направено през тази една година, трябваше да се направи дебат както в Комисията по правата на човека и вероизповеданията в българския парламент, в нашата комисия, вероятно да се обсъдят и други кандидатури, представители на граждански организации. За съжаление представените кандидатури не могат да ме убедят, че гражданското общество ще има достойно представителство в тази комисия, макар че отделни членове на комисията са се занимавали и с тази тематика в своята дейност. Мисля, че трябваше много по-сериозно да се отнесем към избора на тази комисия.
  С това приключвам, мисля, че е късно да се правят препоръки, вероятно другите предложения няма да бъдат подкрепени и този състав на комисията ще бъде избран. Аз ги призовавам обаче да осъзнаят каква голяма отговорност ще носят и особено председателят на комисията. Нека да бъдат достойни за тази отговорност и да не дават поредния пример за политическо послушание, за политически пристрастия, за компрометиране на една изключително важна институция, която трябва да пази българското общество от всякакви прояви на етническа, расова, религиозна и т.н. нетолерантност. Дано комисията, спазвайки строго закона, даде пример за тези високи изисквания, които са отправени според мен към всички общности в българското общество. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Има ли други желаещи за изказване?
  Заповядайте, госпожо Константинова.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Дами и господа народни представители! Днес отново ставаме свидетели на поредното нарушаване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – чл. 75, ал. 2, където пише, че "Проектите за решения, декларация и обръщения се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява народните представители по реда на чл. 64, ал. 3."
  Решението за предложените членове на Комисията за защита от дискриминация не е разпределено, и аз се обръщам с въпрос към председателя на Народното събрание господин Великов защо това е така, на нито една комисия и въпреки това днес се предлага за гласуване във вече полупразната зала.
  Ние също имаме предложение за член на тази комисия и това е един човек, който заслужава да заеме полагаемото му се там място. Това е господин Димо Петров, роден на 6 декември 1959 г. в гр. Котел, магистър по публична администрация. В Тридесет и осмото Народно събрание е бил член на Комисията по правни въпроси и Комисията по правата на човека.
  Ние сме свидетели на това, че в тази комисия отново няма представители на гражданското общество. При положение, че има предложения и от други групи, смятаме, че това е абсолютно недопустимо и говори отново за безпринципност и договорки между отделни политически сили, особено управляващите. Затова ние искаме да се коригира поведението в Народното събрание. Недопустимо е това решение да се гласува, след като не е минало през комисиите. Безпринципното поведение на управляващите както по отношение приемането на различни закони, така и в днешния ден, говори, че никой не си е взел поука от това, което обществото досега е поискало от нас – принципност, прозрачност и достойно поведение, за да имаме очи да гледаме нашите избиратели в предстоящата кампания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, д-р Константинова.
  Господин Борислав Цеков, заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
  Като един от вносителите заедно с председателя Илчев и председателя Доган на предложение за състав и председател на Комисията за защита от дискриминация бих искал да изтъкна, че с това предложение са спазени основните принципи в действащия Закон за балансирано представителство, отчитащо и равенството между половете, и етническите характеристики, и присъствието в тази комисия на хора, имащи мнение, отношение, компетентност, познания, сетива за правата на човека и гражданина и за защитата от дискриминация.
  Особено положително според мен и според нас – от Новото време, е, че за председател на комисията се предлага не просто представител на българските турци, а един опитен общественик, политик, международник, човек, който с цялостната си парламентарна дейност като член на комисиите по външна политика, отбрана и сигурност, по европейска интеграция и т.н. е бил един от българските представители на международно ниво, отстояващи ясно принципите на българската интеграция към Европейския съюз, установяването на европейски стандарти в нашето законодателство и т.н., и т.н.
  Има представител и на ромското малцинство, има българо-мохамеданин, има кандидатура – става дума за госпожа Чобанова, която е юрист по образование, има и кандидатура като тази на госпожа Генчева, която е подчертано активна в гражданския сектор и нейната биография като професионална и обществена дейност е свързана с човешките права, религиозните права, правата на децата. От тази гледна точка представеното предложение е добра основа за създаването и стабилизирането на тази важна за страната институция, а именно Комисията за защита от дискриминация.
  Ние призоваваме Народното събрание да подкрепи проекта за решение, внесен от Станимир Илчев, Ахмед Доган и моя милост – Борислав Цеков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За изказване има думата господин Валентин Василев.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди повече от една година, на 1 април 2004 г., от името на парламентарната група ние сме внесли също две достойни кандидатури за членове на тази комисия, подредени в реда, в който са записани в нашето предложение.
  Първото име е на Анелия Тошкова, а второто е на Ева Жечева. Това са две кандидатури, отговарящи на всички условия според закона – с необходимото образование, с необходимите познания в тази област. Работили са в областта на защитата на правата на човека, на защита на правата на детето, с необходимите квалификации и т.н.
  Затова аз предлагам уважаемите народни представители да подкрепят тази кандидатура.
  Ще помоля, господин председател, гласуването да бъде по реда на внасянето на тези предложения в Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Василев.
  Има ли други желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване.
  Ще гласуваме предложенията по реда на постъпването им.
  За процедура има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председателю.
  Господин председател, искам да поставя един технологичен въпрос. Преди малко четирима колеги се заклеха като членове на Сметната палата. Но те още не са освободени от своите правомощия и задължения като народни представители. Тоест в момента те са в една дуалност – те са и народни представители, и членове на Сметната палата. Ако това е пропуск, аз питам какво правим в момента?
  Ако това е пропуск, защото те са положили вече клетва в качеството си на членове на Сметната палата, и по други поводи има решения на Конституционния съд за това откога, във връзка с клетвата, започват да текат правомощията.
  Нека да изчистим този въпрос, това двусмислие. Да се направи всичко възможно тези хора да бъдат освободени като членове на парламента, като народни представители. Може би изпадаме в ситуация, при която досега не сме изпадали, но Ви обръщам внимание, за да не стане някакво недоразумение, което после може да донесе неприятности на парламента.
  Господин председателю, преди да пристъпим към гласуване на това проекторешение, нека да изчистим този много важен въпрос, тази дуалност на тези четирима колеги трябва да се изясни.
  Аз виждам, че тях ги няма, но искам да подскажа какво имам предвид – да не се случи така, че някой да гласува с техните карти. (Шум и реплики от мнозинството.) Това са неща, върху които обръщам внимание, защото могат да допринесат до нови скандали. Вземете мерки да изчистите тази процедура.
  Разбира се, господин Илчев, формално най-лесно е да вземем картите, за да не се гласува с тях, но аз поставям принципно въпроса. Според мен ръководството на мнозинството и ръководството на парламента трябва да поемат някакъв ангажимент по отношение на това двойнствено положение на тези четирима членове на парламента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има процедура по този въпрос за доизясняване.
  Колегите би трябвало да се въздържат при гласуването.
  Има думата господин Борислав Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаеми господин председателю, напълно основателно е твърдението, че избраните вече колеги на друга длъжност не бива да участват в гласуването. Независимо от това, че формално Народното събрание не ги е освободило въз основа на тяхна оставка, те вече са в хипотеза на несъвместимост с парламентарния мандат. По тази причина и колежката Румяна Георгиева от Парламентарната група на Новото време вече не е в залата, не участва в гласуванията. Със самия факт на избора от страна на Народното събрание тази несъвместимост е възникнала и оттук нататък тези колеги не би следвало да участват в гласуването. Виждам, че и колегите от НДСВ, които бяха избрани, също не са в залата. Мисля, че по въпроса има общо разбиране.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Аз също смятам, че картите трябва да бъдат съответно предадени.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Естествено, аз подкрепям двамата колеги, които говориха преди мен и смятам, че проблемът може да бъде решен съвсем просто, ако картите им бъдат дезактивирани. Тогава няма да се търси къде са и дали са в залата.
  Искам да допълня и още нещо, че освен тези четирима наши колеги трябва да се дезактивира и картата на госпожа Весела Караиванова-Начева, която беше избрана за подуправител на Националния осигурителен институт. Това ще направи напълно легитимно гласуването в залата. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря. Ще помоля госпожа Николова да пристъпи към техническите процедури, свързани с това дезактивиране, да се провери дали техните карти не са в залата, така че да спазим добрия тон и да няма опасност те да гласуват, след като ще има такава несъвместимост.
  Има ли други процедурни предложения? Не виждам.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ, от място): Картите не са в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Доколкото разбирам картите са събрани, дезактивирането също е в ход.
  Подлагам на гласуване най-напред проекта за решение с вносители Теодора Литрова и Николай Чуканов за член на комисията да бъде избрана госпожа Зоя Андонова.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 161 народни представители: за 42, против 89, въздържали се 30.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване проекта за решение на народната представителка Анастасия Мозер и група народни представители за член на комисията да бъде избран господин Венелин Маринов.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 167 народни представители: за 41, против 96, въздържали се 30.
  Предложението не се приема.
  Предложенията на народния представител Валентин Василев ще бъдат подложени на гласуване не в реда, в който той ги съобщи, а по реда, по който са били заведени. Надявам се, че това е без значение за него.
  Подлагам на гласуване проекта за решение, представен от господин Валентин Василев за член на комисията да бъде избрана госпожа Ева Жечева.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 170 народни представители: за 41, против 94, въздържали се 35.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване другото предложение за проект за решение на народния представител Валентин Василев за член на комисията да бъде избрана госпожа Анелия Тошкова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 171 народни представители: за 47, против 84, въздържали се 40.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване проекта за решение, представен от председателката на Парламентарния съюз Демократи за силна България Екатерина Михайлова за член на комисията да бъде избран господин Димо Петров.
  Гласували 191 народни представители: за 48, против 102, въздържали се 41.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков за член на комисията да бъде избран господин Мирон Гаврилов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 188 народни представители: за 44, против 125, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване второ проекторешение на народния представител Михаил Миков за избор на госпожа Габриела Гоцева като член на Комисията за защита от дискриминация.
  Гласували 179 народни представители: за 41, против 117, въздържали се 21.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста за решение, внесен от Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 188 народни представители: за 109, против 61, въздържали се 18.
  Предложението е прието.
  Поздравявам колегите, които са избрани.
  Има думата господин Кемал Еюп.
  КЕМАЛ ЕЮП: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Благодаря на всички, най-вече на тези, които гласуваха “за”, но и на тези, които не гласуваха, защото всеки има това право.
  Благодаря на моите колеги от управляващата коалиция за предложението за състава на Комисията за защита от дискриминация и ви уверявам, че комисията ще работи по европейски, за европейски условия. Вратите на комисията са отворени както за всички български граждани, така и за всички народни представители, ако някой се почувства тормозен или дискриминиран. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Еюп. Честитя и на Вас, и на Лало Каменов, на Хари Алексиев, Зора Генчева и Анели Чобанова и ви желая ползотворна работа.
  За процедурно предложение има думата госпожа Татяна Калканова.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Правя процедурно предложение да удължим днешното заседание до приключване на работата ни по точка девет от дневния ред, а именно процедурата за избор на омбудсман.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Има предложение за удължаване на днешната ни работа до приключване на точка осем и девет от нашата седмична програма.
  Моля, който подкрепя предложението, да гласува.
  Гласували 177 народни представители: за 139, против 38, въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.

  Осма точка е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
  Има постъпило предложение. Един от вносителите е Борислав Цеков, който има думата, за да представи проекта за решение.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  От името на трите парламентарни групи – на НДСВ, ДПС и Новото време, предлагаме да бъде избрана за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, госпожа Ралица Агайн.
  Всички вие, които добре познавате госпожа Агайн не само от нейната активна работа в съответните парламентарни комисии, но и от работата й в пленарната зала по икономическото, по бюджетното законодателство едва ли се налага да бъдете убеждавани, че тя е един не само млад, но и вече много опитен и перспективен специалист във финансово-икономическата област.
  Това, че тя получава подкрепата на три парламентарни групи от управляващото мнозинство за нас като формация, към която тя принадлежи и е заместник-председател на Парламентарната група на Новото време, е още едно доказателство за онова, което винаги сме се опитвали да насърчаваме в обществения и политическия живот, а именно, че младите, компетентните, хората в активна възраст не трябва да са на резервната скамейка, а трябва да са в първите редици на управлението на обществения, на политическия живот.
  Госпожа Агайн, с чиято биографична справка вярвам, че сте се запознали, има не само общата компетентност в областта на финансите и икономиката, но и доста специална компетентност в областта на капиталовите пазари, застрахователното дело и неслучайно тя е и председател на подкомисията по капиталовите пазари, избран от Комисията по икономическата политика.
  Тя има и своите научни интереси, разбира се. Докторант е в икономическата област. Съавтор е и на книги. Затова смятам, че тя е един отличен избор за тази важна новосъздадена държавна институция, която трябва – конкретно за нейния ресор – да отговаря за спазването на пазарните правила в застрахователното дело на България.
  Призовавам Народното събрание да подкрепи госпожа Агайн за поста заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководеща застрахователния надзор.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Цеков.
  Желаят ли други колеги да вземат думата по тази точка от дневния ред?
  Аз все пак ще изчета подробно проекта за решение за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор:
  “Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, “Държавен вестник”, бр. 94 от 2004 г.

  РЕШИ:

  Избира Ралица Ненчева Агайн за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.”
  Колеги, гласуваме този проект за решение.
  Гласували 146 народни представители: за 113, против 22, въздържали се 11.
  Решението е прието. (Ръкопляскания.)
  Ще помоля госпожица Агайн да пристъпи към трибуната, тъй като тя ще трябва да положи и клетва.
  Повтаряйте след мен!
  РАЛИЦА АГАЙН: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Имате думата, госпожо Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, много ви благодаря за гласуваното ми доверие.
  Комисията за финансов надзор е нова и млада институция, създадена преди само две години, но тя вече успя да заслужи уважението на финансовия сектор.
  Ще положа усилия така че това уважение и доверие да се увеличава както от страна на финансовия сектор, така и от страна на потребителите, чиито интереси трябва да защитаваме. Благодаря ви още веднъж. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: И аз Ви благодаря.

  Колеги, преминаваме към следващата точка от седмичната програма, последна за днес:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОМБУДСМАН.
  Има предложение, което е внесено от Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков, както и от други колеги, но може би преди това по процедурата…
  Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана изборът ще се проведе с тайно гласуване. Би трябвало да уточним съответните процедурни правила за това тайно гласуване.
  Има представен проект за решение в това отношение. Той е на народния представител Валери Цеков, така че, ако желаете да вземете думата. (Реплики.)
  На мен ми е подадено обратното, затова нека да свършим с процедурата и тогава да преминем към обсъждане по същество.
  Имате думата, господин Валери Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, позволете ми да представя пред вас проект за решение за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман и проект за решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избор на омбудсман.
  Няма да има нищо изненадващо в тези правила, които предлагам да разгледаме и да приемем, за да пристъпим към избора. Това вече е правено на няколко пъти в Тридесет и деветото Народно събрание. Смятам, силно се надявам този път нашият избор да се осъществи и тази важна функция, важна държавна институция да започне да функционира.
  Сега да прочета текстовете на двата проекта за решение:

  “РЕШЕНИЕ
  за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване
  при избора на омбудсман

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решението за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избор на омбудсман реши”…
  Уважаеми колеги, може би е по-добре първо да приемем Решението за приемане на процедурни правила, а след това да изберем комисията, защото Решението за избор на комисията се основава и на Решението за приемане на процедурни правила, така че се коригирам.

  Предлагам ви най-напред проекта за решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман:

  “Проект
  РЕШЕНИЕ:
  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 10 от Закона за омбудсмана,
  РЕШИ:
  Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман както следва:
  1. За провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от осем народни представители – по един от всяка парламентарна група и един независим народен представител.
  2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с името на предложения кандидат и квадратче за отразяване волята на гласуващия народен представител.
  3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини.
  4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на комисията за провеждане на тайното гласуване.
  5. Всеки народен представител гласува за кандидата, като поставя знак Х в квадратчето или против предложения кандидат, като поставя Х в квадратчето.
  6. След гласуването народният представител поставя бюлетината в изборния плик, излиза от изборната стая и пуска плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва.
  7. Разкъсване, запечатване и други знаци върху бюлетината не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина.
  8. Бюлетината е недействителна, когато:
  а) е саморъчна направена;
  б) е намерена в изборната кутия без плик.
  Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание и когато пликът е празен, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина.
  9. Гласуването се провежда в рамките на един час, смятано от обявяването на процедурата.
  10. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.
  11. Кандидатът се смята за избран, ако е получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Едно уточнение, господин Цеков. Вие прочетохте вярно т. 5, но оставихте впечатление, че там ще има две квадратчета – едното да бъде за “за”, другото – за “против”. Такова нещо вероятно няма да има. Ще има само едно квадратче, който постави знак Х в квадратчето, е “за”, ако нищо не постави, значи е “против”.
  Колеги, имате ли съображения по тези процедурни правила? Няма съображения.
  Моля, гласувайте тези процедурни правила.
  Гласували 158 народни представители: за 142, против 10, въздържали се 6.
  Процедурните правила са приети.
  Има думата господин Валери Цеков да предложи проекта за решение за избиране на Комисия за провеждане на тайното гласуване.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Уважаеми колеги, позволете ми преди да предложа проекта за решение за създаване на Комисия за избиране на омбудсман да обърна внимание върху т. 5, за да не остане някаква неяснота. Според правилата, които приехме, в бюлетината ще има името на кандидата и срещу него квадратче. Когато гласуваме “за”, поставяме Х в квадратчето, ако гласуваме “против” или “въздържал се”, не отбелязваме нищо в квадратчето.
  Това са правилата, които преди малко гласувахме.
  А сега ми позволете да представя проекта за решение за избиране на Комисията за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман:
  “Проект
  РЕШЕНИЕ:
  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решението за приемане на Процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман:
  РЕШИ:
  Избира Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман в състав от осем народни представители, по един от всяка парламентарна група, и един независим народен представител, както следва:
  Председател – Борислав Николов Ралчев, народен представител от Парламентарната група на НДСВ.
  Членове:
  Петър Агов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;
  Веселин Черкезов – народен представител от Парламентарния съюз Демократи за силна България;
  Наим Наим – народен представител от Парламентарната група на Движението за права и свободи;
  Васил Василев – народен представител от Парламентарната група на СДС;
  Величко Клингов – народен представител от Парламентарната група на Новото време;
  Владимир Джаферов – народен представител от Парламентарната група Народен съюз;
  Елка Анастасова – независим народен представител.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Цеков.
  Колеги, моля ви да гласуваме този проект за решение, както беше представен от народния представител Валери Цеков.
  Гласували 183 народни представители: за 182, против 1, въздържали се няма.
  Комисията е избрана.
  Колеги, да преминем по същество. Както споменах, има проект за решение за избор. Вносители на предложението са Станимир Илчев, Ахмед Доган, Борислав Цеков и много други народни представители.
  Господин Цеков, заповядайте да представите проекта за решение.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Като един от вносителите на това предложение бих искал да кажа няколко думи. Вероятно ще бъдат прави тези, които смятат, че кандидатурата на господин Гиньо Ганев няма нужда от представяне. Вероятно ще бъдат прави и онези, които ще кажат, че представянето на господин Ганев може да се изчерпи само с две словосъчетания: “Човекът - парламент” и “Човекът – Конституция”. И все пак аз бих искал да изтъкна, че тази кандидатура в най-голяма пълнота като че ли отговаря на онези, не само високи морални изисквания, които поставя и Законът за омбудсмана за заемането на тази длъжност.
  Кандидатурата на господин Гиньо Ганев в пълнота отговаря на предизвикателството тази институция да бъде създадена, да бъде утвърдена, да стане интегрална част от българската държавна система, но независима, неподчинена, неподвластна на останалите държавни институции в стремежа си и в отстояването на гражданските права, на правата на онези, които администрацията по някакъв начин е затормозила.
  Господин Гиньо Ганев е не само доказан конституционалист, общественик и човек с демократично мислене. Той е доказал, че в години на острастени политически борби е в състояние да търси и налага един стремеж към разбирателство, да бъде неподвластен на партийните претенции, домогвания и т.н. Господин Ганев, и това го казвам, като по-млад парламентарист от повечето колеги в залата, като първи мандат народен представител, вероятно за много от стоящите в тази зала и за предишни депутати е бил школа по парламентаризъм, по парламентарно говорене. От тази гледна точка съм убеден, че той, като личност и като общественост, чието име е всеизвестно в цяла България, ще даде възможност институцията на омбудсмана да контактува равнопоставено и с най-висшите държавни органи, с всички длъжностни лица, така че да гарантира пълноценното осъществяване на законовите правомощия на омбудсмана – нещо, което е от изключително значение тази институция да не се превърне или профанизира до степен, както се говореше някога “Ами, той омбудсманът бил арменският поп. Отива и всеки му се оплаква, а той нищо не може”. Напротив, чрез средствата на посредничеството, на демократичния и обществен натиск тази институция е в състояние да бъде реален регулатор на обществените отношения, свързани с нарушени права на гражданите. Макар и да не може да взима специфични решения, именно чрез своите правомощия на посредник със своето морално и обществено въздействие тази институция е гарант за правата на гражданите и аз смятам, че предлаганата кандидатура на господин Ганев в пълнота отговаря на тези изисквания.
  Предлагам Народното събрание да подкрепи кандидатурата на господин Ганев за омбудсман.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Цеков.
  Уважаеми колеги, преди да дам думата за разисквания, ще направя едно радостно съобщение. Току-що получих известие от Страсбург: с 534 гласа “за”, 85 гласа “против” и 38 “въздържали си”, Европейският парламент е дал зелена светлина за подписване на Договора за присъединяване, което е насрочено за 25 април т.г. (Народните представители стават. Продължителни ръкопляскания.)
  Разрешете ми от тази трибуна да изразя дълбоката ни благодарност към нашите колеги от Европейския парламент за оказаната ни подкрепа още от началото на преговорния процес за членството на България в Съюза - подкрепа, манифестирана и с днешното решение на Европейския парламент. За това решение безспорен е приносът и на цялото наше Народно събрание.
  Продължаваме нашата конкретна работа. Имате думата за разисквания по кандидатурата за омбудсман.
  Заповядайте, господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, да ни е честита радостната новина, която председателят на парламента съобщи преди малко и бих искал да продължа, че ако днес успеем да изберем български омбудсман, ще сме направили още една крачка по пътя ни към присъединяване на ценностната система на Европейския съюз и аз вярвам, че днес българският парламент при този пореден опит ще успее да избере омбудсман в лицето на господин Гиньо Ганев.
  От омбудсмана се очаква да бъде моралният императив на гражданското общество. Каквото и друго да кажем, ще бъде допълнение към тази основна характеристика на омбудсмана. Може ли един човек да синтезира в себе си идеята за моралния императив на гражданско общество? Може, само, ако успее да се абстрахира от всякакви партийни пристрастия. И понеже трудно можем да си представим човек стерилен от партийни пристрастия и едва ли можем да искаме от живо човешко същество да отговаря на подобно условие, остава второто – той да притежава волята да се абстрахира от пристрастията си и да бъде равно отдалечен от всички политически сили, защото само тогава може да изпълни разписаните от закона функции.
  Движението за права и свободи подкрепя кандидатурата на господин Гиньо Ганев, защото смятаме, че той ще успее да стори това. Мисля, че има волята да се постави над всякакви партийни пристрастия. Желаем му го и с това пожелание заявяваме, че ще дадем подкрепата си за кандидатурата му. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Местан.
  Предполагам, че членовете на комисията вече са се ориентирали към зала “Изток”. Ако някой все още не го е направил, моля да се отправи към залата, за да може да се подготвят материалите за избора.
  Господин Ганев, заповядайте.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
  Няма да навлизам в доктрина, но дължа няколко думи за разбирането ми за институцията на омбудсмана и за вътрешното ми убеждение, с което сложих тази кандидатура.
  Омбудсманът трябва да стои на стража на нарушените или застрашените права на гражданина от цялата йерархия на държавните и общинските органи и техните администрации, и чуйте, даже и от тези лица, на които е възложено да осъществяват обществени услуги. С други думи, тази стража не е стража на пушката в ръка, тя е стража на закона и това, което особено ме привлече и за което съм тук пред вас, е стражата на силата и на влиянието на личността и институцията на омбудсмана. Той е несъдебен, независим орган, институция, както искате, който се противопоставя на зле разбраното административно могъщество и на злоупотребата с него. Затова си мисля, че със своята интервенция той трябва да е в състояние да съдейства да се уреждат споровете по френски между администрацията, тоест управлението, и администрираните, тоест управляваните.
  И бързо искам да кажа, че в никакъв случай, имаше и такива гласове в печата, омбудсманът едва ли не трябва да бъде такава мощна критика срещу държавността и държавата, че повече да допринася за нейното разрушаване, отколкото за нейното укрепване. Тук става дума за политика на укрепването на държавността, на подобряването на доверието между управлявани и управление. Аз мисля, че това доверие може да се иска от гражданите само при едно-единствено условие: ако държавата - администрация, институции, органи, длъжностни лица, защитава и охранява правата на гражданите и техните основни свободи. Това е политика. Политика и нищо друго! Тази политическа воля трябва да е налице у този, който иска да бъде омбудсман на България.
  Мисля, че не само че той не се противопоставя на държавата, но работи, за да се афишира нейната готовност, но не като лъжлив афиш, да се служи добре на гражданите на България. И обратно, ако омбудсманът съумее с добри стъпки, с добро съдействие, меко казано, да се защитят неотменимите права на гражданите, тогава ето и готовността на самите граждани да участват в управлението на държавата и обществото.
  Дотук с тази теория.
  Убеден съм, това е за вътрешното ми убеждение, че омбудсманът трябва да има качества, да се застъпва за правата на гражданите. Чуйте закона, който приехме, той се застъпва за правата на гражданите, той няма никакви разпоредителни права, той не може да вземе решение, не може да анулира взето решение, не може и да го замести. Е, тогава, според мен, той има нещо много по-голямо: качества – обществени и лични, на влияние. За мен, казал съм и по отношение на българския президент неведнъж, стига с това да разлистваме страниците на Конституцията и да търсим разпоредителните права на президента, става дума за органи, които работят с влияние и по-малко с преки права, влияние, стига да го има.
  Предложенията и препоръките, които омбудсманът може да прави, институцията, пред администрацията за възстановяване на нарушени права, за премахване на причини, които са довели до това нарушение, чуйте – възможността му да посредничи и да се преодоляват административните спорове. Тук няма място за някакво съдебно отношение, за едно чувство на юрист, който стои на банката на трибунала, казват му фактите, той се произнася със своята присъда или със своето решение. Тук е това, което се нарича във Франция, медиатор на държавата, граждански застъпник на правата на хората.
  В този контур свободата и куражът, заявявам, че ги имам, дал съм доказателства, да се говори не пред институциите, както пред Народното събрание, а с институциите във всеки момент, да се говори с едно аргументирано и убеждаващо говорене. Дойде време и за теоретичния израз “комуникативното умение”. Аз твърдя, че повече има комуникативна власт. Тя се налага, когато силата на аргументите, начинът, по който се представят те, може да даде своя резултат. Не е въпрос да познаваш Конституцията и законите, защото си ги чел, но целият въпрос е да знаеш, че върховенството на закона, толкова висш принцип, госпожо Мингова, и в нашата Конституция в същото време стои равнопоставено с върховенството на правата. Така че не върховенството на закона против върховенството на правата, а едното и другото заедно. Е, това не е чиновническа работа. Общуването е всичко в демокрацията, но не кафеджийското и не приятелското. Приятелството до пределите, до които се стига до застрашаването на човешките права.
  Аз мисля, че нещо много важно ще кажа с това изречение сега: ако омбудсманът е на своето място, ако институцията на омбудсмана е изградена, както ни се иска, каквито са най-добрите примери в Европа и в света, тогава той трябва да допринася за една компетентна, но чуйте, и човечна администрация. Това включва и обществения натиск – великолепна демократична методология, но кога и доколко?
  Омбудсманът е независима институция, но той е част от системата на институциите на държавата, но не от нейната йерархия. Той не търпи внушения от никого и отникъде, той не може да се вслушва в настойничеството на някого, който и да е той. Такова не му принадлежи. Той не може да получава инструкции и нареждания. И, ето, не се съобразява с ведомствени и партийни внушения, откъдето и да идват те.
  Затова дойдох до нещо много важно юридически и политически. Вижте чл. 14 на закона: “Функцията на омбудсмана – малко е силно, но е така – е несъвместима с участието в политически партии и синдикати, с участие в управление на търговски дружества, – и повече – с участие в управлението на юридически лица с нестопанска цел."
  Това е естествено разбиране да се съхрани тази идея за безпристрастност и за извънпартийност.
  Убеден съм в справедливостта на това изискване. Казвам го на достатъчно висок глас.
  От момента, в който бъда и ако бъда избран за омбудсман, тази несъвместимост ще бъде прекратена веднага. Както виждате от моите биографични бележки, аз стоя начело на цял куп такива организации, едни или други. От момента на избора, както казва решението на Конституционния съд, от момента на тръгването на новия мандат веднага преустановявам участието си в тези структури, места и функции, които са несъвместими с идеята за омбудсмана.
  И едно последно кратко разсъждение.
  Някои институции заживяха с чувството за някаква абсолютна независимост и безконтролност от когото и да е. Ще кажа и нека това да се знае: българският омбудсман е омбудсман от парламентарен тип. Той не се назначава както във Франция, той се избира от Народното събрание. Той е натоварен да закриля правата и свободите на хората от най-представителния форум на нацията, какъвто е парламентът. Вижте и закона: само пред парламента институцията на омбудсмана прави годишен доклад. Но и нещо повече: единствено Народното събрание може да поиска от него по силата на чл. 22, ал. 4 да направи доклад по отделни случаи, никой друг! Така че това не е омбудсман към или пред парламента, а който е подвластен на парламента, защото съм най-непоколебим привърженик на парламентарния режим, установен с Конституцията на България.
  С тази готовност слагам кандидатурата си пред вас. Благодаря ви за вниманието, с което ме чухте, и искам да вярвам, че ще подкрепите тези принципни идеи, които споделям. (Ръкопляскания от НДСВ, КБ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ганев.
  Трябва да дам думата и на други желаещи, все пак не е краят на дискусията. Има желаещи за участие в нея, макар че това великолепно слово на господин Ганев беше подходящо за края на дискусията.
  Заповядайте, господин Димитров, за изказване.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги! С това гласуване практически привършваме един работен ден на Тридесет и деветото Народно събрание, който според мен ще влезе в историята по един парадоксален начин. Забележете: по седем точки от програмата за дневния ред за тази седмица има груби нарушения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, допуснати от председателя на парламента! По седем последователни точки! Мисля, че през последните 15 години в нито един състав на парламента такова нещо не е допускано, включително и от председателя на Народното събрание.
  Ние освободихме един председател на Народното събрание за погазване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Сега, в края на мандата на парламента, констатираме, че сегашният председател си позволява, още веднъж казвам, последователно по осем точки от дневния ред да извършва груби нарушения – без да вкарва проекторешенията в комисии, без да имаме становища, без, забележете, проверки по съответствията на кандидатурите.
  Кое обаче прави най-сериозно впечатление като гледам програмата и си давам сметка и отговор на това защо изборът на омбудсман е девета точка, последна точка от група от осем въпроса за избор? Затова защото, уважаеми колеги, ясно се вижда, че има пазарлъци. Затова защото има пазарлъци между управляващия алианс на Сакскобургготски и Доган, и Българската социалистическа партия. Не мога да си представя иначе защо например втора или трета точка не беше изборът на омбудсман? Пазарлъци, при които мнозинството трябваше да има някаква гаранция за да вземе примерно Сметната палата – един орган, който проверява бюджета, тъй като оттук насетне ще има сериозни проверки по много сделки с бюджетни средства. Практически Сметната палата и нейният състав станаха залог на това девета точка да влезе като омбудсман. Вероятно има договорка между ръководството на Българската социалистическа партия, и премиера Симеон Сакскобургготски и Доган.
  Така че искам все пак да отбележа преди гласуването, че това е според мен може би най-позорният ден от работните дни на този парламент. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте за изказване, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, днес парламентът е изоставил законодателната си функция и изповядва сделки. Така че това е обяснението, господин Димитров, защо точката за избор на омбудсман е девета.
  Господин Ганев, институцията е независима, но Вие сте зависим! Вие сте зависим от БКП и то в продължение на десетилетия и вярно служите на тази партия и досега! Затова тук приказките и панагириците, които изказаха от тази трибуна за Вашата политическа неутралност, са толкова смешни, след като всички знаят много ярката Ви политическа кариера в средите на Българската комунистическа и след това на Българската социалистическа партия.
  Омбудсманът е ново начало и новото начало изискваше нов човек, а Вие олицетворявате стария режим, комунистическата диктатура!
  РЕПЛИКА ОТ КБ: То и ти я олицетворяваш!
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Вие бяхте заместник-председател на една казионна организация – Отечествения фронт, която беше…
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ, от място): Председател беше!
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: И председател може би по-късно.
  Тя служеше като някаква фасада на диктатурата, че уж има някаква обществена организация.
  Вие си позволихте при обсъждане на декларацията по случай 60-годишнината от извършването на комунистическия преврат на 9 септември единствен от Парламентарната група на БСП да защитите тази диктатура с всичките й престъпления.
  Като един човек, защитавал такава диктатура, вие можете ли да си представите, уважаеми колеги, че сега ще защитава правата на българските граждани? Колкото Отечественият фронт ги защитаваше по времето на комунистическото управление, толкова и Вие сега ще ги защитавате!
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): И вие сте я защитавали!
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Омбудсманът ще бъде една куха парадна институция във Ваше лице! Една коктейлна институция, нищо друго!
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Не зависи от теб!
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Това зависи от парламента. Просто искам да кажа тези неща, като ще спестя много други от уважение към белите коси на господин Ганев, защото щях да кажа много по-остри неща, господин Ганев, които Вие заслужавате да Ви бъдат казани.
  И аз се учудвам как не проявихте поне малко не смирение, поне малко съвест, а да станете пред тази трибуна и да претендирате за този обществен пост! Нямате морални качества да го заемете! Вие сте бил служител на комунистическия режим, висш служител! Висш служител на комунистическия режим!
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): И ти си бил!
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Петнадесет години продължавате да го защитавате, да участвате във всичките му нови структури, формални и неформални, кръгове, генералско движение, дружества за защита, Мултигруп и т.н.

  Какво олицетворяват всички тези връзки и контакти? Какво олицетворяват всички тези структури? Гражданското общество ли, правата на гражданите ли, демокрацията ли в България олицетворяват? Точно обратното – мрачното, сенчестото, престъпното минало на България. (Шум и реплики от КБ.)
  Вие сте част от това минало и нямате право да бъдете омбудсман. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПСДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи за изказвания?
  Господин Михаил Миков, заповядайте. (Шум и реплики.)
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Станахме свидетели на една неприкрита злоба, която едва ли може да бъде в основата на демокрацията и в основата на това, което днес Народното събрание се опитва да постигне – съгласие около фигурата на обществения защитник.
  Тази неприкрита злоба всъщност има своя източник – самото минало на преждеговорившия, гузната му съвест почива върху неговото лично минало.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ, от място): Кажи го, бе!
  МИХАИЛ МИКОВ: В крайна сметка въпросът за моралните качества на господин Гиньо Ганев в никакъв случай не може да бъде предмет на оценка на Ляков и въобще на ляковщината в българската политика. (Шум, оживление и единични ръкопляскания от КБ.) Ляков и ляковщината в българската политика намериха своето място и мисля, че българските граждани са дали оценката си по нея. (Шум и реплики от ПСДСБ.)
  Гиньо Ганев през всичките години, в които участва в българския политически живот, е бил Гиньо Ганев, а не един от незнайната кохорта на злобата, която днес се е ситуирала крайно вдясно в парламента.
  РЕПЛИКА ОТ ПСДСБ: Слуга на комунистите!
  МИХАИЛ МИКОВ: Тя се е ситуирала днес крайно вдясно в парламента, но тя се е ситуирала така и в българското общество. (Възгласи: “Браво!” от КБ.)
  И ако тя беше погледнала вътре в себе си и беше направила своите изводи, може би тя отново щеше да има място в демократична България. Но така, както продължава с тази злоба, с това отношение, демократична България няма да приеме този подход.
  ИВАН КОСТОВ (ПСДСБ, от място): Какво означава демократична България?
  МИХАИЛ МИКОВ: Истината е, че Гиньо Ганев никога не е…
  ИВАН КОСТОВ (ПСДСБ, от място): Какво ще направи демократична България?
  МИХАИЛ МИКОВ: Господин Иван Костов, заповядайте и се изкажете. Разбирам, че не Ви е приятно да слушате това, но някой трябва да Ви казва истината, освен Вашите запалени фенове, които Ви посрещат екзалтирано. (Шум и реплики от КБ и ПСДСБ.) Така че има парламентарни правила, които можете да спазвате – и да поискате думата, и да се изкажете, господин Костов. (Шум и реплики от ПСДСБ.)
  Уважаеми дами и господа, след опит за избор на омбудсман днес парламентът има шанс най-сетне да избере човек, който да се опита да положи основите на тази институция в България.
  Имаше шанс и предишното Народно събрание да приеме Закон за омбудсмана, само че не го стори. Не го стори, защото във всеки от нас понякога дреме онзи страх от гласа на обществения защитник, който може едва ли не да събори това, което всички казваме, че е най-важно – държавата, институциите и силата на политиката.
  Мисля, че господин Гиньо Ганев е доказвал през всичките си години на парламентарно участие, че може да гради мостове. И ако някой тук му пожела да бъде еднакво отдалечен от всички политически сили, аз бих му пожелал да бъде еднакво близко до българските граждани, които той ще защитава, защото нямам никакви съмнения, че той ще го прави достойно. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството и КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
  Има ли други желаещи за изказване?
  Още веднъж отправям покана към народните представители за изказване. Няма желаещи.
  Обявявам като начален час на гласуването за омбудсман 14,15 ч. Гласуването ще приключи в 15,15 ч.
  Прекъсвам заседанието до 15,15 ч. (Звъни.)

  (След тайното гласуване.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Давам думата на председателя на Комисията по избори господин Борислав Ралчев да обяви резултатите.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.

  “ПРОТОКОЛ

  Днес, 13 април 2005 г., на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана Народното събрание проведе тайно гласуване по внесеното предложение за избор на омбудсман.
  Комисията за провеждане на тайно гласуване при избор на омбудсман в състав: председател Борислав Ралчев, членове – Петър Агов, Веселин Черкезов, Наим Наим, Васил Василев, Величко Клингов, Владимир Джаферов и Елка Анастасова обявява следните резултати:
  Общ брой на гласувалите народни представители – 194.
  Гласували “за” Гиньо Гочев Ганев – 141. (Ръкопляскания от НДСВ, ДПС, КБ и НВ, народните представители стават и поздравяват господин Гиньо Ганев.)
  Гласували “против” – 46.
  Брой саморъчно направени бюлетини – не се оказаха.
  Брой бюлетини в изборната кутия без пликове – не се оказаха.
  Брой пликове с два или повече различни бюлетини и празни пликове – 7.
  Въз основа на резултатите от проведеното тайно гласуване Народното събрание

  РЕШИ:

  Обявява за избран за омбудсман господин Гиньо Гочев Ганев.” (Ръкопляскания от НДСВ, КБ, ДПС и Новото време.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Ганев, обявен сте за избран за омбудсман.
  Моля, заповядайте да положите клетвата, която се предвижда в Закона за омбудсмана. (Народните представители стават.)
  ГИНЬО ГАНЕВ: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на човека и основните свободи като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да подпишете клетвения лист.
  Честито, господин Ганев! Желаем Ви ползотворна работа на този високоотговорен обществен пост.
  ГИНЬО ГАНЕВ: Благодаря Ви много. И по една традиция – две минути.
  Благодаря за избора, дами и господа! И няма като във връчването на “Оскари” и други имитативни процедури, да отправям думи на признателност и на роднини, на партии и съмишленици, и други. Думи на благодарност трябва да се оправят към цялото българско Народно събрание, независимо от това как е гласувало в моя случай. Защото то прояви или засвидетелствува воля за респект пред правата на човека и гражданина. И още – воля да създаде най-после първия български омбудсман като институция.
  Мисля си, че освен клетвата, която току-що положих, струва ми се, че е добре да дам един обет. Не го схващайте тържествено.
  Първо, не е въпросът до това каква ще бъде структурата, щатът и апаратът на омбудсмана. Важното е друго – той да бъде изграден като независима институция в държавната ни система с дух на непреклонност пред нарушението на правата и тяхното застрашаване. Този дух идва от силата и мъдростта на общественото мнение и от никъде другаде. Затова аз казвам ясно, че непременно около институцията омбудсман не, а като част от самата нея ще бъдат създадени обществени съвети. И те ще имат силно подчертани консултативни права и право на влияние.
  Мисля си освен това, че този дух трябва да бъде транспортиран и в желанието на институцията, говоря ясно за това, да се облегне върху скалата на българските медии. Не е възможно да се говори за обществено мнение без темперамента на радиа, телевизия, вестници, периодичен печат. Иначе омбудсманът може да бъде един самотен фар, който ще осветява в морето от лоша администрация едни или други случаи, но няма да има силата, влиянието да преодолее тези нарушения, ако не се обляга на широката общественост.
  Мисля си още, че има един текст в чл. 3 в Закона за омбудсмана: “той се ръководи от Конституцията и от законите, от международните договори, страна по които е България”, но чуйте още - “ръководи се от личната си съвест и морал”. Това не го възприемам буквално. Какво значи това личната съвест или личния морал на един Гиньо Ганев или на който и да е от нас? Той ще бъде моралът, който се нарича моралът на отговорността. Тоест правилата на господстващия морал в нашето общество. Само тогава омбудсманът може да бъде силен с този морал и в негово име, а не в някакво свое екстравагантно схващане за тези морални норми. Аз смятам, че ако това е така, а то ще бъде именно така, институцията на омбудсмана може да изправи бързо една здрава стена, но не като стената на плача като тези, които се молят или искат, а стената на противопоставянето на нарушенията и на заплахата на нарушения.
  Мисля още веднъж за обективността и безкомпромисната извънпартийност на институцията на омбудсмана. Това го казвам, както знаете, от чисто сърце. Всички тези думи, които могат тук или там да се чуят, нека да се чуят, ще бъдат неточни спрямо нашата воля.
  Искам да завърша така, както много пъти съм казвал: партии много и нека да ги има, политически плурализъм, но да не забравяме нито за миг и никога, че България е една и тя не принадлежи толкова на партиите, колкото еднакво на всички свои граждани. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ганев.
  С това приключваме днешния пленарен ден.
  Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 15,50 ч.)


  Председател:
  Борислав Великов


  Заместник-председател:
  Камелия Касабова  Секретари:
  Светослав Спасов

  Наим Наим  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания