Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 14 май 2004 г.
Открито в 9,02 ч.

14/05/2004
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова

  Секретари: Светослав Спасов и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, на основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се включи като т. 1 в дневния ред избор на омбудсман на Република България, един избор, който забавихме твърде много. Вече имаме готовност да го проведем.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението за включване на тази точка в дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 160 народни представители: за 142, против 5, въздържали се 13.
  Предложението се приема.
  Давам думата на госпожа Румяна Георгиева от името на парламентарна група.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (ПГНВ): Благодаря, господин председател! Уважаеми колеги!
  “С влизането в НАТО България стана реална част от модерния демократичен свят, към който се стремим вече 15 години. Но, освен че е оценка за усилията ни, реалното членство ни задължава още по-ефективно да утвърждаваме демокрацията, правата, свободите и законите, които ще ни направят истинска работеща част от този нов свят.
  Демократичният модел, за който получихме признание, трябва да бъде не само пазен, но и развиван. И перспективите за България ще са толкова по-обещаващи, колкото повече българи приемат това за свое право и задължение. Политиката няма да успее, ако хората не повярват, че могат да водят по-добър и достоен живот, ако те самите не вземат гражданско участие във вземането на важни национални решения.
  Има теми за възстановяването на държавността и за модернизацията на политическия модел, зад който политическите сили в България декларират готовност да се обединят. Такава тема е Законът за референдумите. Всичките партии, лидери и институции, президентът винаги са казвали и обещавали на обществото, че този закон е техен приоритет. Авторите на новата европейска Конституция са категорични, че никоя власт няма право да взема решения, като игнорира нацията си. Според тях членството в Европейския съюз трябва да е решение, взето от народа, а не от управляващите. Остава ни съвсем малко време, за да докажем, че се доверяваме на обществото си и не му отнемаме правото само да решава как иска да живее. Правото на референдум за българските граждани произтича от българската Конституцията. То е и доказано демократично право на всяка страна, един демократичен шанс нацията да се обединява за важни въпроси на своето настояще и бъдеще.
  Сега е време политическите сили, освен съгласие, да покажат и воля да си сътрудничат, когато става въпрос за национално значими идеи, да покажат, че не се боят от гласа на народа, а го слушат внимателно. Риск от всяко допитване, разбира се, има. Но и политиката има за какво да се притеснява, когато взема решенията си, въпреки общественото мнение. Държавата ни може да няма историческа практика, нито политически и граждански опит в провеждането на допитвания, но това не означава, че не трябва да започнем да утвърждаваме тази публична свобода на гражданското общество. Законът за референдумите не бива да се разглежда като подарък от властта за обществото. Той е норма за здравата връзка на гражданите с управлението, той е важно национално решение. Ако призоваваме гражданите на България да станат господари на съдбата си, трябва да утвърдим конституционното им право да са господари и на държавата си.
  Ние от “Новото време” призоваваме всички парламентарни групи да проявят воля и разбирателство, да изчистим дефектите на съществуващите законопроекти и да гласуваме един действащ Закон за допитванията, който ще направи гражданите на България реални участници в нейното управление.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Има ли други предварителни въпроси? Не виждам.
  Позволете ми да ви представя възможния сценарий за избор на омбудсман.
  Първо, аз ще обявя кандидатурите по реда на внасянето им в Деловодството на Народното събрание.
  Искам да ви напомня, че изборът се провежда с тайно гласуване и затова трябва да бъдат приети процедурни правила. Те ще бъдат представени от някой от вносителите на тези процедурни правила, които предварително са съгласувани с всички парламентарни групи. След приемането на процедурните правила ще се избере комисия за провеждане на тайното гласуване – по един представител от всяка парламентарна група. Досега са постъпили предложения от четири от парламентарните групи: от Национално движение Симеон Втори, от Съюза на демократичните сили, от “Новото време” и Народен съюз. Остава да се получат предложенията от парламентарните групи на Коалиция за България, Обединените демократични сили и Движението за права и свободи.
  След като се избере и тази комисия, вносителите ще представят кандидатурите, както са ги направили, след което преминаваме към гласуването, което ще се извърши в зала “Изток”. Ще бъдат оформени два подхода, тъй като всички народни представители по списък ще бъдат разделени на две групи. От А до Й включително ще бъдат в едната част на залата, а от К до Я ще бъдат в другата част на залата, която от вчера от 17,00 ч. е запечатана. Има и паравани, за да може да се извърши тайното гласуване. Осигурени са непрозрачни пликове с бюлетини, на които имената на кандидатите са посочени по азбучен ред. Пред всяко име има квадратче. То ще бъде зачерквано с кръстче за този кандидат, който е изборът на всеки народен представител.
  Тъй като е малко вероятно от първия избор някой от кандидатите да събере повече от половината от гласовете, много е вероятно да се наложи балотаж между първите двама, събрали най-много гласове, което означава, че трябва да бъде проведен втори път този таен избор с бюлетина от първите двама кандидати. И когато комисията е готова, ще бъде обявен избраният омбудсман и ще бъде поканен да положи предвидената от Закона за омбудсмана клетва и да подпише клетвения лист. Така ще изглежда сценарият за този избор.
  Искам да ви представя предложенията за омбудсман, които са подредени по реда на постъпването в деловодството на Народното събрание:
  - Кирил Станимиров Милчев – предложение на 61 народни представители от Парламентарната група на НДСВ;
  - Емануил Любомиров Георгиев – предложение от народните представители Николай Чуканов, Теодора Литрова, Светлин Белчилов и Елка Анастасова;
  - Александър Джеров – предложение на 10 народни представители от Парламентарната група на Народен съюз;
  - Станислав Боянов Димитров – предложение на народния представител Валентин Василев като заместник-председател на Парламентарната група на СДС;
  - Ана Иванова Караиванова-Давидова – предложение от народния представител Михаил Миков;
  - Димитър Бонев Гочев – предложение на народните представители Тошо Пейков, Стоян Кушлев, Румяна Георгиева, Борислав Цеков и Мирослав Севлиевски;
  - Петър-Емил Иванов Митев – предложение на 18 народни представители от Парламентарната група на НДСВ.
  Има още едно предложение от неправителствена организация, което обаче е в нарушение на чл. 10, ал. 1 от Закона за омбудсмана, която не допуска да се правят подобни предложения, затова това предложение не е включено.
  Уважаеми народни представители, предварително са раздадени процедурните правила, които трябва да приемем, за избора на омбудсман.
  Искам да поканя господин Станимир Илчев, който е вносител на тези правила, да ги представи пред пленарната зала за обсъждане и приемане.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  "Проект

  РЕШЕНИЕ
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА
  ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА ОМБУДСМАН

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 10 от Закона за омбудсмана

  РЕШИ:

  Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман, както следва:
  1. За провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от 7 народни представители – по 1 от всяка парламентарна група.
  2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на всички предложени кандидати, подредени по азбучен ред на собствените им имена.
  3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини.
  4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на комисията за провеждане на тайното гласуване.
  5. Всеки народен представител гласува, като постави знак "Х" срещу името на предпочетения от него кандидат, постави бюлетината в изборния плик, излезе от изборната стая и пусне плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва саморъчно.
  6. Разкъсване, зачертаване и други знаци върху бюлетината не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина.
  7. Бюлетината е недействителна, когато:
  а) е саморъчно направена;
  б) е намерена в изборната кутия без плик;
  в) знакът "Х" е поставен срещу повече от едно име.
  Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина.
  8. Плик, в който липсва бюлетина, се брои за празен плик.
  9. След приключване на гласуването комисията за провеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.
  10. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.
  11. В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Второто гласуване се произвежда при същите условия и ред.
  За избран се смята кандидатът, получил гласовете на повече от половината гласували народни представители."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Тези процедурни правила са съгласувани с всички парламентарни групи. И все пак, има ли някакви смущения по тях?
  Заповядайте, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! В Тридесет и деветото Народно събрание вече се въведе практиката в работата на комисиите да участват и независимите народни представители. Считам, че за избор на омбудсман няма по-подходящо предложение за включване на независими народни представители в тази комисия. Аргументът, че ако има възражения по отношение на това, че трябва да бъдат нечетен брой членове, защото предлагам от 7 да станат 8, не може да бъде достатъчно основателен, тъй като парламентарните групи може да бъдат четен брой днес или утре. Затова ми се струва, че включването на един или двама независими народни представители само ще потвърди добрата процедура, която имаме като начало да въвеждаме в Народното събрание и най-вече когато избираме един независим правозащитен орган в нашата страна.
  Затова правя предложение да се увеличи броят на членовете на комисията от 7 на 8.
  Правя персонално предложение за включване в тази комисия на госпожа Елка Анастасова, която е може би единственият независим народен представител, който участва в номинацията на една от кандидатурите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Литрова.
  Има предложение комисията по избора да бъде не от 7, а от 8 народни представители.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Литрова.
  Гласували 208 народни представители: за 123, против 49, въздържали се 36.
  Предложението да бъдат осем се приема и в проектолистата се включва направеното предложение за госпожа Елка Анастасова.
  Заповядайте, господин Василев.

  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, колеги! Смятам, че в процедурните правила трябва да бъде предложено, в т. 7, където пише, че недействителни са бюлетините, които са саморъчно направени, намерените без плик, задрасканите с повече от един знак, да се добави и бюлетини, които са чисти, на които не е поставен никакъв знак.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Празната бюлетина.
  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Да, празната бюлетина. Тя също да се смята за недействителна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: То е съвършено ясно от само себе си, но така или иначе за уточнение.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Васил Василев за добавяне на още едно основание за недействителност на бюлетината, ако по нея не е отбелязан нито един от кандидатите.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 175 народни представители: за 169, против 4, въздържали се 2.
  Предложението е прието. Правилата се допълват и с тази хипотеза. Дали има други предложения, уважаеми народни представители?
  Госпожо Анастасова, заповядайте.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз също се запознах с предложенията и след като обсъдих с някои юристи този казус ми се струва, че е пропуснато още едно предложение. Дали бихме могли да добавим, колеги, т. 12, според която, ако на втория тур никой не получи необходимото мнозинство, по-нататък по закона каква е процедурата, която трябва да бъде продължена? Те са двама, да, но представете си, че се пуснат много невалидни бюлетини и пак не се получи 50 плюс 1 от гласувалите? Тогава какво правим?
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС, от място): Нов избор.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА: Именно. Може би затова трябва да се впише. Все пак да го добавим като 12-а точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Госпожо Анастасова, искам да Ви помоля писмено да ми представите това предложение.
  Дали има друго предложение? Господин Илчев, заповядайте.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Мисля, че е излишна такава точка, госпожо Анастасова. В т. 11 е обявен начинът на избиране на финалист. Ако гласуват 10 души, този, който има 6 гласа, е победител. Затова по време на консултациите всички представители на парламентарните групи решихме да отправим призив към народните представители да не се въздържат от избор по време на втория тур, за да има максимално участие и този, който е победител, да бъде избран с максимален брой гласове. Но не може да се анулира изборът, само защото са участвали малко, или само защото белите бюлетини или празните пликове са много. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, искам да внеса едно уточнение – че ако и след втория избор никой кандидат не събере повече от половината, съгласно приетия от нас Закон за омбудсмана се провежда нов избор.
  И така се провеждат нови избори, докато се приеме. Все се надявам, че до края на мандата ще успеем да го направим.
  Има ли други предложения, уважаеми народни представители? Не виждам.
  Затова подлагам на гласуване решението за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман заедно с приетите корекции.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 196 народни представители: за 195, против 1, въздържали се няма.
  Процедурните правила са приети.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, госпожо Масларова, процедурен въпрос.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
  Уважаеми госпожи и господа, правя процедурно предложение, което смятам, че ние не бихме отхвърлили, просто защото то още веднъж ще подскаже и ще покаже на гражданите в Република България, че българският парламент работи открито, работи по начин, който да не получава атаки от структурите на гражданското общество, че избирайки защитника на гражданското общество не е показало все пак неговите качества, освен автобиографичните справки, които всички ние с вас сме получили и сме се запознали.
  Когато се правеха предварителни консултации имаше едно решение всеки един от седемте души, които са кандидати да бъдат обществени защитници в нашата страна, да застане тук, пред народните представители, пред българската общественост и да изрази своята визия за това как и по какъв начин смята да изпълнява своите функции, своите ангажименти, тази изключително отговорна дейност на обществен защитник.
  Затова нашето процедурно предложение преди да пристъпим към гласуване, така както ги съобщихте по подадените молби или заявки за избор на омбудсман, да се явят тук, пред народното представителство, и в рамките на няколко минути да представят своята визия за това как смятат да реализират дейността си, ако бъдат избрани от Народното събрание.
  Моля ви да подложите на гласуване това предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Има процедурно предложение за изслушване на кандидатите за омбудсман.
  Има ли противно процедурно предложение? Има ли?
  Заповядайте, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми колеги, дами и господа! Много избори са направени тук, в тази зала, на длъжности, за които Народното събрание се е произнесло. Аз поне, въпреки кратката си политическа кариера и присъствие в тази зала, досега от изборите, които сме направили в Тридесет и деветото Народно събрание, не съм присъствал на процедура, на която да изслушваме кандидатите. (Неразбираеми реплики на Емилия Масларова.)
  Както добре знаем, практиката винаги е била хората, които внасят кандидатура на една определена личност, да застанат зад нея и тук, от тази трибуна да обяснят какви са предимствата, достойнствата и способностите на тази личност.
  Мисля, че е излишно сътресение, излишно усложняване на процедурата би било всеки един от кандидатите да предлага пред нас собствен проект за развитието на администрацията или институцията, за която ще отговаря. Да не говорим за това, че тази процедура би могла да бъде проточена в продължение на часове.
  Смятам, че народните представители достатъчно съзнателно са подходили, когато са правили своите предложения пред пленарна зала, и вносителите сами достойно биха защитили качествата на кандидатурите, които предлагат. Затова правя противно процедурно предложение – такава процедура да не се възприема от пленарната зала. (Неразбираеми реплики на Емилия Масларова).

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Много Ви моля! Много Ви моля, госпожо Масларова! Успокойте се!
  Има направено процедурно предложение, което подлагам на гласуване. Подлагам на гласуване предложението за изслушване на кандидатите.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 207 народни представители: за 116, против 55, въздържали се 36.
  Което означава, че процедурното предложение се приема. (Шум и реплики.)
  Господин Валери Цеков, заповядайте – прегласуване.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Господин председател, благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Много моля тишина в пленарната зала!
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Уважаеми дами и господа, правя предложение за прегласуване. Аз имам опасение, че една част от нашите колеги не са чули добре доводите, които изложих. (Шум и реплики в блока на КБ.) Затова искам да се прегласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля! Много моля, госпожо Дончева! Много моля, успокойте се.
  Отново подлагам на гласуване предложението за изслушване на кандидатите за омбудсман.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 217 народни представители: за 121, против 57, въздържали се 39. (Ръкопляскания от КБ и ОДС.)
  Предложението е прието.
  Уважаеми народни представители, след като пленарната зала реши изслушване на кандидатите, все пак нека да сме точни в процедурата. За колко време – минута, две, три, пет, десет, час, два.
  Господин Кенаров, Вие ще направите предложение по установения ред.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ (ПГНС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм удовлетворен, че гласуването, което беше току-що направено и решението, което взе Народното събрание с голямо мнозинство – с над 121 гласа – предоставя възможност на кандидата за омбудсман да застане на трибуната на Народното събрание, да говори пред нас и да ни убеди в своята безпристрастност.
  Уважаеми господин председателю, предлагам това заседание по време на дебатите и по време на представянето на концепцията на кандидатите за омбудсман да бъде предавано по Българска национална телевизия и по Българско национално радио.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кенаров.
  Това предложение ще бъде гласувано след минутите.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ: Предлагам ви допълнително – всеки един от кандидатите да изложи своята концепция и своите виждания в рамките на не повече от 10 минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има предложение за 10 минути.
  Господин Юсеин.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Аз предлагам кандидатите, както реши залата, да се явят и в рамките на пет минути да изложат своите виждания, без да им се задават въпроси. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Господин Илчев.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Господин председател, аз предлагам в рамките на три минути (оживление); ако настоявате, бих ги свел до две минути. Съгласете се, че ние няма да избираме хора, които идват след 20 години работа в Мадагаскар. Това са обществено супер известни личности. Ако един кандидат за омбудсман не може да поднесе в рамките на три минути синтетичната формула за своята дейност в следващите пет години (смях в блока на КБ), то тогава и семинар от три дни няма да помогне на госпожа Масларова да разбере какво ще прави обмудсманът.
  Второ, спомнете си, че когато избирахме членове на Конституционния съд, ние самокритично си признахме, че е лудост да искаме от членове на Конституционния съд да докладват програма и план за действие. Омбудсманът, без да е съдия, ще се занимава с дискретните механизми на събиране и на отделяне на интереса между граждани и власт. Как този човек ще разкрие нещо, което му предстои да прави, в своята конкретика. Три минути са напълно достатъчни да разберем човекът има ли мисъл и дали може да я облича в думи. Благодаря ви. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Има постъпили дотук три предложения.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ (ПГНС, от място): Оттеглям предложението си за десет минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Кенаров, оттегляте. Благодаря.
  Господин Кенаров оттегля предложението за 10 минути.
  Господин Ралчев.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Господин председател, благодаря Ви.
  Струва ми се, че когато има един закон, който определя функциите и кой какво трябва да прави, много е трудно този, който има виждане по въпроса, да излезе вън от закона. Така че тук нямаме една процедура, която да ни представи едни концепции. Концепциите са заложени в закона и ние сме ги гласували, уважаеми колеги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Това не е предложение за времетраенето. Мен ме интересува предложение за времетраенето за изслушването на кандидатите.
  Има направено такова предложение, защо трябва да повтаряте едно и също.
  Има две предложения, третото беше оттеглено.
  Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на господин Юсеин времетраенето на изслушването на кандидатите да бъде пет минути за всеки от тях, без задаването на въпроси.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 205 народни представители: за 135, против 24, въздържали се 46.
  Това предложение на господин Юсеин се приема – без задаване на въпроси към изслушваните.
  Сега подлагам на гласуване следващото процедурно предложение, направено от народния представител Пламен Кенаров – това разискване по внесените кандидатури да бъде предавано по Националната телевизия и Националното радио.
  Моля, гласувайте прякото предаване.
  Гласували 202 народни представители: за 150, против 19, въздържали се 33.
  Което означава, че това предложение се приема и оттук можем вече да помолим камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио да бъдат включени.
  Едно предложение ще направи господин Валери Цеков. Преди камерите да бъдат включени, друго предложение – извън тази тема.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми дами и господа, искам да направя едно процедурно предложение за извънредно пленарно заседание във вторник от 14,00 до 19,00 ч. със следния проект за дневен ред:
  1. Второ четене на законопроекта за здравето, внесен от Министерския съвет.
  2. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесени от Министерския съвет и Росица Тоткова с група народни представители.
  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Има направено процедурно предложение за извънредно пленарно заседание във вторник от 14,00 ч.
  Моля, гласувайте направеното предложение.
  Гласували 186 народни представители: за 114, против 52, въздържали се 20.
  Предложението е прието.
  Уважаеми народни представители, продължаваме по сценария за избор на омбудсман.
  Започваме с представяне на внесените кандидатури по реда на направените предложения.
  Преди това обаче, уважаеми народни представители, имам голямото удоволствие да ви съобщя и моля господата от балкона да не си тръгват, защото това съобщение е за вас, че от 14 до 16 май българският парламент в лицето на нашата Комисия по култура е домакин Първия международен форум на тема: “Културата – фактор за стабилност в Източна Европа”. Този форум е още една възможност за изграждане на здрав мост за съвременни политически и творчески обмен между страните от нашия регион.
  Приятно ми е да приветствам с “Добре дошли!” представителите на страните-участнички във форума. (Всички стават прави, ръкопляскания.) Благодаря ви.
  Уважаеми народни представители, хубаво е човек да има заместници, които да го подсещат, защото щяхме да изпуснем гласуването на Комисия за произвеждане тайното гласуване при избор на омбудсман преди да започнем изслушването.
  Постъпили са предложения от всички парламентарни групи по един представител, както и представител на независимите народни представители и те са, както следват: от Национално движение Симеон Втори – доц. Борислав Великов, от Коалиция за България – господин Петър Агов, от Обединените демократични сили – господин Веселин Черкезов, от Движението за права и свободи – господин Четин Казак, от Парламентарната група на СДС – господин Васил Василев, от Парламентарната група на Народен съюз – господин Владимир Джаферов, от “Новото време” – господин Величко Клингов и независим депутат – Елка Анастасова.
  Понеже липсват други направени предложения, това ме облекчава, за да подложа на гласуване ан блок състава на цялата комисия.
  Моля, гласувайте състава на Комисията по избора.
  Гласували 183 народни представители: за 183, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Уважаеми народни представители, тази комисия трябва да има свой председател и предложението, което е направено е това да бъде доц. Борислав Великов.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 173 народни представители: за 161, против 2, въздържали се 10.
  Това предложение се приема – доц. Великов е председател на Комисията по избора.
  Уважаеми народни представители, преминаваме към разискванията по внесените кандидатури, като първо те трябва да бъдат представени от вносителите.
  Първият по реда на постъпването е господин Кирил Милчев, предложен от 61 народни представители от Парламентарната група на НДСВ.
  Имате думата, госпожо Дикова, за да представите господин Милчев от името на вносителите.
  МАРИНА ДИКОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, като един от вносителите на кандидатурата на господин Кирил Милчев за омбудсман ще си позволя да ви представя негова кратка автобиография.
  Господин Милчев е роден през 1963 г. Образование – висше филологическо, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, докторант по философия към БАН.
  Професионален опит – народен представител, заместник-председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията, член на Комисията по биоетика в Интерпарламентарната асамблея по православие, секретар на община “Надежда”, експерт в Министерството на отбраната, началник на Управление “Просвета и култура”, община “Карлово”.
  Допълнителна квалификация – специализация в Литературна агенция към Масачузетския университет, САЩ.
  Творчески профил: член на Асоциацията на философите от Югоизточна България, автор на 18 книги, художествена литература и философски изследвания.
  Смятаме, че със своите лични качества, знания и професионален опит господин Милчев е напълно подходящ, за да бъде избран за омбудсман. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Дикова.
  Моля следващият вносител на проект за предложение да представи своята кандидатура - госпожа Литрова ще я представи. (Шум и реплики в залата.)
  Ще поканим кандидатите след това в залата. Даваме думата на вносителите, такава е процедурата. След това те сами ще си представят концепцията. Смятам, че не е необходимо да се четат автобиографиите в момента според мен, а други да бъдат мотивите на вносителите за представяне, но всеки да си представи предложението както намери за добре.
  Заповядайте, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Имам удоволствието и изключителната чест да представя пред вас една достойна кандидатура на един адвокат от кариерата - един човек, който е посветил целия си живот в защита на правата на хората; един човек, който не е обвързан с политически пристрастия и един човек, който не е участвал в защитата на една или друга политическа доктрина през изминалите години, а човек, който е работил само за хората; човек, който може да бъде независим и напълно отговарящ на изискванията и на закона, и на морала, и който да вземе това достойно място.
  Господин Емануил Георгиев е роден през 1946 г. в град София. Неговият баща е бил адвокат. Неговата съпруга е адвокат. Неговите деца – дъщеря и син, също са адвокати. Това означава, че в това семейство и в тази обстановка, в която живее и работи е заобиколен от хора, които винаги защитават правата на човека.
  Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет. От 1978 г. е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Специалист е в областта на гражданското, търговското, трудовото, пенсионното право. Патентен представител при Патентното ведомство на Република България в областта на търговските марки, промишлените образци и в областта на изобретенията и полезните модели.
  От 1992 г. до 1996 г. е бил член на Контролния съвет при Софийската адвокатска колегия – два мандата.
  От 1996 г. до 2000 г. е бил член на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия и през втория мандат – от 1998 г. до 2000 г. е бил председател на Дисциплинарния съд.
  За времето от 2000 г. до 2004 г. е бил член на Адвокатския съвет при Софийската адвокатска колегия и заместник-председател, а за времето от 2002 г. до 2004 г. – председател на Адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия.
  Софийската адвокатска колегия е съучредител на Асоциацията на адвокатските колегии от столиците на Черноморския район, учредена през 1994 г. в Анкара. От 2002 г. господин Емануил Георгиев е заместник-председател на тази авторитетна международна организация.
  На конгреса на Международния европейски адвокатски съюз, проведен в Брюксел през 2003 г., е приет за член на съюза и е включен за член в Комисията по правата на човека.
  Пред мен е писмото, което Софийският адвокатски съвет изпрати в рамките, изискващи се от закона, защото смея да кажа, че кандидатурата на господин Емануил Георгиев, както и тази на колегата Милчев, са единствените кандидатури, внесени в законовия срок. Това още веднъж потвърждава, че спазването на закона и отговорността пред институциите в България е основна норма на поведение и морално задължение на нашия кандидат.
  Софийският адвокатски съвет с председател госпожа Ценова и секретар Явор Нотев са изпратили писмо, с което изразяват мнението, представляващо 4476 адвоката, регистрирани в Софийската адвокатска колегия, в подкрепа на кандидатурата на човека и специалиста господин Емануил Георгиев.
  Смятам, че независимостта на институцията “омбудсман” ще помогне да се утвърди правото на политически независими личности, чиято основна цел в живота е правото на защита на гражданите и на свободите. Това, че господин Георгиев не е политически обвързан нито в миналото, нито днес с нито една от политическите сили в България, говори само за неговата независимост и може да повиши авторитета на институцията “омбудсман”, която тепърва започва да работи в България.
  Разчитам на вашата подкрепа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Литрова.
  Следващият вносител на проект за предложение – господин Праматарски. Предложението е за господин Александър Джеров.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (ПГНС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Мисля, че беше редно да поканим кандидатите да присъстват в залата по време на тяхното представяне.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Направи процедурно предложение.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Добре, госпожо Масларова.
  Аз съм застанал пред вас, облекчен в задачата си да представя кандидата, издигнат от Парламентарната група “Народен съюз – БЗНС - Демократическа партия”. Това е кандидатурата на проф. Александър Джеров, който е достатъчно добре познат на българската общественост – професионално и политически, мисля и като човек, който дълги години от трибуната на Народното събрание е отстоявал своите граждански позиции.
  Въпреки това, позволете ми да ви запозная съвсем накратко с част от по-важните неща в неговата богата биография.
  Професор Джеров е роден през 1929 г. в гр. София. Завършил е Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. От 1960 г. работи като адвокат. През 1973 г. защитава дисертация по международно частно право, доктор на юридическите науки. През 1992 г. проф. Джеров преподава гражданско право и вещно право в Югозападния университет в Благоевград и в Нов български университет. Декан е на Юридическия факултет на Нов български университет и член на Академичния съвет на университета.
  През 1990 г. проф. Джеров е избран за народен представител във Великото Народно събрание. През 1991 г. отново е избран за народен представител в Тридесет и шестото Народно събрание. Председател е на Законодателната комисия. През 1994 г. е следващият мандат на господин Джеров за народен представител в Тридесет и седмото Народно събрание от Коалиция “Народен съюз”. Тогава е заместник-председател на Правната комисия. През 1997 г. е четвъртият избор на господин Джеров като народен представител от листата на Обединените демократични сили и в рамките на този парламент е избран за заместник-председател на Народното събрание.
  Професор Джеров има 50 публикации в научни списания. Автор е на “Гражданско право – обща част”, дял I и II, “Вещно право” – претърпяло четири издания.
  Заместник-председател е на Демократическата партия. Женен, с един син. Владее немски и френски език.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Праматарски.
  Междувременно искам да поканя всички кандидати да влязат в залата. Считам, че това решение не трябва да бъде гласувано, защото гласувахме вече изслушването им, което предполага допускането им в залата.
  Моля следващият вносител на проект за предложение - господин Валентин Василев, да представи кандидатурата на Станислав Димитров.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ПГСДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на Съюза на демократичните сили представя на вашето внимание кандидатурата за омбудсман на господин Станислав Димитров. Той е юрист. Завършил е Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Има дългогодишен стаж като адвокат в София.
  През 1991 г. е избран от Тридесет и шестото Народно събрание за министър в първото демократично правителство. От май 1992 г. до 2000 г. е конституционен съдия в Република България. В настоящия момент господин Станислав Димитров е заместник-председател на Българската лига за правата на човека.
  Предлагаме тази кандидатура, защото считаме, че господин Димитров е много добър юрист. С цялата си дейност като адвокат, като конституционен съдия, като заместник-председател на Лигата за правата на човека и като министър е показал висок професионализъм. Той познава механизмите и институциите на държавата. Показал е с всички свои действия, че е честен и безпристрастен. Не е принадлежал към никоя политическа сила. Неговият опит с работата по проблемите на хората в Лигата за правата на човека също ще му бъде от полза. Ето защо ние считаме, че това е много достойна кандидатура и приканваме уважаемите дами и господа народни представители да я подкрепят. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Василев.
  Госпожо Дончева, заповядайте да представите кандидатурата на Анна Караиванова-Давидова.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Познавам Анна Караиванова от 1980 г., когато като току-що започващ обучението си по право стажант попаднах в кулоарите на Съдебната палата. Още тогава Анна Караиванова беше един от най-интересните прокурори, известна с изключителните си професионални качества, с изключителна отдаденост на работата си и с изключителна смелост, човекът, който до 10 ноември се занимаваше с тежката стопанска престъпност на София, а това беше най-голямата престъпност в страната, която работеше по делата на властимащите, на най-високостоящите. Това беше една малка, крехка, нисичка жена, която ще видите след малко - Анна Караиванова-Давидова.
  Тя не изневери на себе си през всичките тези години. Двадесет години от нейния живот бяха посветени на правата на човека като прокурор, след това като депутат два мандата, където беше заместник-председател на Правната комисия и председател на първата Комисия по корупцията, извадила първите такива случаи в зората на демокрацията, където това беше още по-трудно, отколкото е сега.
  Смятам, че това е един от много подходящите хора за този новосъздаден пост.
  Предстои да създадем омбудсманска институция и нейният пръв ръководител ще трябва да я впише в системата на държавните институции, което означава, че трябва да ги познава и да има прекрасен усет за това що е държавата и как тази институция да се впише.

  Независимо, че има закон и правомощия, това е една тънка работа как тази нова институция трябва да контактува с много други и то на границата на техните правомощия, без да ги нарушава. Особено голяма тежест ще понесе първият, създателят на тази институция. Много по-лесно е, когато след това по отъпкани пътеки може да бъде слаган всеки авторитетен човек и с пристрастия към правата. Но първият човек трябва да бъде не само пристрастен към правата, а и да покаже един усет към държавното строителство. Мисля, че Ана Караиванова е точно такъв човек.
  Едно неудобство има институцията омбудсман. Тя изисква работа с жалби на граждани, което много малко хора могат. Признавам си, че аз като човек, който се е занимавал с жалби, не умея да правя тази работа. Нямам усет за нея. Тя ужасно много ме притеснява и натоварва. Това е един пост, за който обезателно трябва да има умения на титуляра на службата – да може да поема тези проблеми, без те да му тежат и да може да се справя, ако щете, с психическото напрежение от това.
  Ана Караиванова е такъв човек. Правила го е много години, прави го сега като адвокат от 5-6 години и смятам, че и по този показател тя отговаря прекрасно на изискванията за този пост. Тя има отношение към правата на гражданите. Тя не се гнуси, независимо кой човек от нея какво иска. Устойчива е на натиск от властимащите.
  Смятам, че е време, след като сме направили някои неща за първи път, а именно таен избор с две трети мнозинство, един път да потърсим един човек за работата, а не работа за човека, която да бъде благодарност, защото той е изпял поредните дитирамби за някой човек, от който зависи изборът и постът днес.
  Смятам, че Ана Караиванова е една много подходяща кандидатура, която предлагаме на вашето внимание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
  Господин Пейков, Вие ли ще представите кандидатурата на господин Димитър Гочев?
  Заповядайте.
  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Двадесет и един народни представители от две парламентарни групи – най-напред 18 от Парламентарната група на НДСВ, а след това към нас се присъединиха и народни представители от Новото време – предлагаме кандидатурата на Димитър Бонев Гочев за омбудсман.
  Господин Димитър Гочев е добре познат на българската общественост. Той има и международна известност като правник, като правозащитник.
  Роден е през 1936 г. в София. Български гражданин, женен, с една дъщеря, живее в София. Владее английски, немски, руски и френски. Завършил е Юридическия факултет на Софийския държавен университет “Св. Климент Охридски”.
  Започва професионалната си кариера през 1963 г. като юрисконсулт. След това е арбитър в Държавния градски и Върховен арбитраж от 1966 до 1990 г., съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург от 1992 до 1998 г., арбитър в Международния арбитражен съд при Международната търговска камара в Париж от 1996 г., съдия в Постоянния арбитражен съд в Хага от 2000 г., съдия в Конституционния съд на Република България от 1994 до 2003 г.
  Господин Димитър Гочев има богата дейност в неправителствени и правозащитни организации като заместник-председател на Съюза на юристите в България, като член на Административния съвет на Европейската асоциация на юристите-демократи за правата на човека, като член на Управителния съвет на Фондация “Междуетническа инициатива за правата на човека”, като член на Борда на Института за принципи на правото, като член на редакционната колегия на сп. “Правата на човека”.
  Освен това господин Димитър Гочев има контакти с обикновените българи, с обикновените български граждани. Той е член на Управителния съвет на Българския туристически съюз, член на Управителния съвет на Сдружението на туристическите хорове в България, член на Църковното настоятелство на храм “Св. Св. Кирил и Методий” в София.
  Бих желал да спомена, че той има редица участия в международни конференции по правата на човека и конституционно правораздаване. Изнесъл е многобройни доклади и беседи в страната и в чужбина на тема относно защитата на основните човешки права на национално и международно ниво.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние се отнасяме с уважение към всички кандидати, към кандидатурите на всички достойни кандидати за национален омбудсман, които бяха представени от нашите колеги тук, но ви приканваме на балотажа да изберете за омбудсман господин Димитър Гочев.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Пейков.
  Последната кандидатура за представяне е на проф. Петър-Емил Митев.
  Кой ще представи кандидатурата?
  Господин Илчев, заповядайте.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Позволете ми да представя биографичната справка за проф. Петър-Емил Иванов Митев. Роден е през 1936 г. в София, кандидат на философските науки от 1971 г., д-р на философските науки от 1984 г., доцент от 1974 г. и професор от 1985 г.
  Неговата трудова дейност е протекла по следния начин. Бил е директор на Института за социални ценности и структура “Иван Хаджийски” от 2002 г. и преподавател в Софийския университет от 1960 до 2003 г.
  Лекционни курсове, които е провеждал: “Политически идеологии” – 1991-2003 г.; “Политически език и политически анализ”, “История на политическите идеи”, “Източноевропейски преход”, “История на социологията”, “История на философията”, лекционен курс в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” по историческа социология на младежта. Бил е гостуващ професор в около една дузина университети по света. Ръководил е център за изследване на идеологиите при Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от 1996 до 2001 г. и преди това от 1988 до 1993 г. Бил е директор на Научноизследователския институт за младежта от 1972 до 1988 г. и редактор в Държавно издателство “Христо Г. Данов” – Пловдив, през 1960 г.
  В неговата обществена дейност има вписани много събития и факти. В резюме бих отличил следните. Бил е председател на Научен консултативен съвет по въпросите на младежта към Министерството на младежта и спорта. Бил е председател на Управителния съвет на Международен институт за култура на мира на младите поколения от Югоизточна Европа – “Болкан пийс”- 2001 г.; председател на управителния съвет на фондация “Изследване на младежта”; председател на Българската социологическа асоциация за периода 1991-1995 г.; член на Изследователския координационен комитет на Международната социологическа асоциация от 1986 до 1990 г. и президент на изследователския комитет “34” “Социология на младежта” към Международната социологическа асоциация.
  Ръководство и участие в по-важни изследователски проекти: “Семейство и обучение на младежта в Европа” – 2002-2004 г.; “Бедност, етничност и джендър в преходните общества” – международен проект – 1998-2002 г.; “Формиране на културата на мира сред младите поколения на етнорелигиозните общности в България”, “Връзки на съвместимост и несъвместимост във всекидневието на християни и мюсюлмани в България” – 1997 г. и отново същият проект – 1993-1994 г.; “Политическият език в България и Великобритания” – едно международно сравнително изследване, обхванало периода 1995-1997 г.
  За да пестя време, аз цитирах само около една четвърт от участията на проф. Емил Митев и в качеството му на ръководител на множество проекти. Има около 30 публикации според неговата статистика, според моите наблюдения те са повече.
  Позволете ми да отбележа факта, че той е един от най-последователните и задълбочени изследователи на делото и наследството на Иван Хаджийски: “Социологията и промяната” – Иван Хаджийски и българският път към модерността – избрани произведения, том 3, публикуван 2003 г. Има още няколко по тази тема. Почти всички от основните произведения на проф. Петър-Емил Митев са издавани на по няколко езика.
  В добавка, следвайки традицията на ораторите преди мен, аз бих казал, че в негово лице е излишно да търсим положителен герой от типа на героите на Тургенев. В същото време не се съмнявам, че към проблемите на хората, на различните социални, поколенчески, генерационни и етнически групи той също би се отнасял с необходимата чувствителност. Но това, което го превръща в обединена кандидатура на парламентарните групи на НДСВ и ДПС, е неговият многократно доказан до този момент капацитет на учен и гражданин, което, преведено на прости думи, означава, че единствено този, който може упорито и дълго да търси сърцевината на една истина с научни методи, би могъл да стигне до сърцевината и на обикновените житейски проблеми.
  Колкото до това, че няма практика в съдилища, прокуратури и адвокатури, очевидно хората, за които тук се апелираше преди малко, с пълно основание биха могли да бъдат негови помощници в екипа на омбудсмана. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Уважаеми дами и господа, съгласно гласуваното от нас процедурно предложение пристъпваме към изслушване на кандидатурите. Първа по реда на постъпването е кандидатурата на господин Кирил Милчев.
  Заповядайте, господин Милчев, да представените своето виждане за институцията омбудсман.
  КИРИЛ МИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател. Благодаря, дами и господа народни представители, за това че с вашето решение изискахте ние кандидатите за омбудсман да се явим пред вас, за да покажем своя облик и своите идеи в най-общ план за тази нова институция, която се създава може би още от днес и която наистина не бива да носи стари професионални навици от страна на личности, които биха я натоварили с нещо повече освен с онова, което е дадено по закон и по същност.
  Ето защо аз съм убеден, че личността на омбудсмана, който трябва да бъде избран, трябва да бъде наистина личност, който да отговаря на критерии, дадени в най-общия план на това, което се казва морално измерение. И непременно, дами и господа народни представители, защото вие ще изберете омбудсмана, трябва да знаете, че това трябва да е диалогичен човек, който не само да изслушва, но и енергично да въдворява действията, за да защитава правата на човека в нашата страна. Тепърва тази личност трябва да се утвърждава като личност заедно с персоналността на омбудсмана. Някак си не мога да разбера дали действително една личност, която се е утвърдила в друго измерение, може да вложи цялата си енергия, за да създаде такава представителност на институцията. Защото вие знаете, че тепърва чрез тази личност ще трябва хората в нашата страна да повярват в институцията на омбудсмана, а именно че това не е някаква служба наред с другите служби, а че тук се касае за един нов европейски орган. Бих искал да вярвам, че ще изберете човек, който може да ползва и класифицирана информация, тъй като това е много важно, защото по правилата на нашия закон нашият омбудсман, който ще бъде избран от вас, е и омбудсман на Въоръжените сили.
  Това е, което исках да кажа в най-общ плана. Възприемам това явяване пред вас в качеството си на кандидат с вълнение и смятам, че това е една от първите възможности на омбудсмана да говори пред институцията Народно събрание, тъй като независимо от наименованията, българският омбудсман е парламентарен омбудсман, той ежегодно ще диалогизира с народните представители и трябва да има тези качества да го прави. Защото когато на определената дата, било тя 31 март, той се яви със своя доклад, това не бива да бъде единствената ви среща с него. Всъщност това е крайният етап на едно съвместно сътрудничество между този човек, който ще представлява новата институция, и вас като народни представители, т.е. тези, които се явявате хората, директно контактуващи с него почти всеки ден.
  Какво пропуснахме, че досега нямахме омубдсман? За съжаление пропуснахме много неща. Не бих искал да се връщам на тях, но за едно изключително ме боли – ние така или иначе не ангажирахме европейския омбудсман проф. Диамандурос с проблемите на българските медици в Либия, а европейската институция на омбудсмана в лицето на проф. Диамандурос е точно институцията, която се грижи за правата на човека и би помогнала много в целия този процес на обща ангажираност на всички нас с този проблем.
  Това е, което мога да ви кажа най-общо. Ще ми се консолидирането и създаването на тази институция да бъде общо дело, а не да бъде процес, който се наблюдава отстрани. Благодаря ви. Гласувайте наистина за човек, който би бил достойна личност за омбудсман. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Милчев.
  Искам да поканя господин Емануил Георгиев да представи своето виждане.
  Заповядайте, господин Георгиев.
  ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Запознати сте с моите биографични данни. От 1978 г. до днес съм само адвокат, нищо друго не съм работил.
  ВЪПРОС ОТ КБ: В кой колектив?
  ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ: Бях в четвърти адвокатски колектив, не бях във втори. (Смях в КБ.)
  Институцията омбудсман в европейските страни е позната от доста дълго време, дори в много европейски държави институцията омбудсман е залегнала в самата конституция. При нас тази фигура е съвсем нова и тя вече е извикана на живот със специален закон – Закона за омбудсмана, който е приет от Народното събрание през 2003 г. Законът е много добър, законът изисква от омбудсмана да бъде личност, която да се подчинява в своята дейност единствено и само на върховенството на закона и да защитава правата и свободите на гражданите. Следователно, както в някои ежедневници беше публикувано, че омбудсманът ще бъде и арменският поп, аз считам, че тази именно метафора между фигурата омбудсман и арменски поп не е много удачна, но сигурно ще трябва да свикнем с това определение. А определението за омбудсман, на български преведено, е защитник на народа.
  В закона е посочено какви са правомощията на омбудсмана, посочено е, че той е независим, той трябва да съблюдава единствено и само върховенството на закона и дори има и правомощие да сезира държавни органи, които да сезират и Конституционния съд за някои нарушения във връзка с правата на гражданите.
  Знаете, в закона е посочено, че омбудсманът трябва да извършва проверки във връзка с подадените до него жалби. Тези проверки изискват и понякога да се среща с документи, които имат особена значимост, с гриф “Строго секретно”, “Секретно”, които представляват държавна тайна. В закона е казано, че омбудсманът трябва да пази тази тайна.

  И тук веднага ще направя аналогия между Закона за омбудсмана и Закона за адвокатурата, където в чл. 7 е казано, че когато адвокат встъпва в длъжност, полага клетва. Тази клетва завършва така: “Да пазя тайната на своите поверители и подзащитници”. Значи аз като адвокат имам тази професионална нагласа да пазя тайната на своите довереници, да не разгласявам това, което е споделено с мен в моята кантора от моя клиент. Освен това адвокатът в последните години има задължението да пази тайната и на своите клиенти, съобразно изискванията на Закона за личните данни, което означава, че на мен тези вменени задължения не са ми чужди.
  Действително тази нова институция сега тепърва прохожда. И ако омбудсманът не бъде подкрепен от своя заместник, който ще бъде избран след един месец отново от вас, ако омбудсманът не създаде една стройна административна организация, може да бъде обречен на провал.
  Мога да кажа още много неща, но явно времето ми изтича. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Искам да поканя проф. Александър Джеров, който е следващата кандидатура, да представи своята концепция.
  АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Действително това е една нова институция, която се създава за първи път в България. Това означава, че лицето, което ще бъде избрано от вас, трябва добре да осъзнава своите задължения, които поема. В никакъв случай не може да се приеме, че това е нещо между другото, защото става дума за основна дейност в една държава, както това е възприето и в другите европейски държави. Омбудсманът безспорно е подчинен в своята дейност на закона. Законът определя неговите права и задължения. Основният текст, който ще ръководи бъдещия омбудсман, е текстът, съгласно който омбудсманът е подчинен на Конституцията, на законите и на приетите международни споразумения. Това означава, че работата на омбудсмана е свързана с основно познаване на Конституцията и законите.
  На второ място, омбудсманът, който е първи у нас, ще трябва да създаде стройна организация, не да бъде бюрократична, разбира се, а точно обратното, да бъде отворена към всички граждани, към всички юридически лица. Самият омбудсман трябва да бъде личност, която да може да поддържа добри отношения, да може да изслушва и аналитично да обхваща онова, което стига до него. Същевременно омбудсманът е човекът, който ще трябва да обясни на гражданите възможностите си, имам предвид, че съдебната част трябва да бъде отклонена от възможностите на омбудсмана. Омбудсманът е човек, който трябва да поддържа много сериозна връзка с ръководството на Народното събрание, с уважаемите народни представители, с министрите и другите ръководители на ведомства, за да може да се стреми да отстрани онези несправедливости, които биха произтекли от действията на съответните държавни и административни органи.
  Първият омбудсман у нас ще трябва да събере такава група от хора, която да може действено да помага за изпълнение на задачите, които му се възлагат по силата на закона. Според мен първата задача на бъдещия омбудсман, който ще бъде избран от вас, ще трябва да бъде свързана с установяване на сериозни връзки с омбудсманите в другите парламенти, имам предвид европейските, за да може да помогне на една основна, тежка задача на България в момента, да може да се изправи една съдебна грешка, която постигна нашите пет медицински сестри. За мен това е основното, с което омбудсманът ще трябва да започне, защото в края на краищата тези медицински сестри са български граждани. (Ръкопляскания.) Това означава, че омбудсманът не се затваря само вътре в държавата, но това е човек, който трябва да мисли и за нарушените права на българските граждани, защото съгласно Конституцията всички български граждани са подчинени на българската Конституцията и оттам техните права трябва да бъдат гарантирани от съответния омбудсман.
  Смятам, че за себе си няма защо да казвам нищо, защото все пак в тази зала съм бил не малко години, показал съм своите възможности – положителни и отрицателни. Ако бъда избран, с възможностите, които има, мисля, че мога да направя нещо, за да може омбудсманът и като институция да бъде изграден, да бъде издигнат до едно ниво, което да бъде съответстващо на изискванията на омбудсмана в европейските държави. Благодаря. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Джеров.
  Господин Станислав Димитров, заповядайте. Това е следващата кандидатура, предложена от Парламентарната група на СДС.
  СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес вие трябва да изберете първия български омбудсман между предложените седем кандидати. Убеден съм, че всеки един от тези кандидати е достоен да заеме тази висока длъжност. Вярвам, че всеки един от тези кандидати притежава необходимите морални и делови качества и че всеки един от тях може да изпълнява тази длъжност.
  По стечение на обстоятелствата един от тези кандидати съм и аз. И искам да кажа няколко думи пред вас не за себе си, а за моята представа за организацията, дейността и работата на омбудсмана за изпълнение на основните му задачи, които за първия омбудсман, който се избира днес, ще бъдат в два етапа.
  Първият етап е първоначалната организация на тази институция, която е нова институция за България. Аз смятам, че тази институция е крайно необходима и ще бъде полезна както за страната, така и за българските граждани. Създаването и функционирането на тази институция ще допринесе за ефективното изпълнение на конституционно прогласените права и защита на конституционно прогласените права на българските граждани. И заедно с дейността на омбудсмана ако се приеме идеята за въвеждане на индивидуална констиционна жалба при изменение на Конституцията, аз считам, че правата на българските граждани ще се разширят до такава степен, че ще се доближим в това отношение до Европейския съюз.
  Като всяка нова институция, като всяко ново нещо, предполагам, че и тази институция ще се възприеме с известен скептицизъм. Обаче дейността на омбудсмана трябва да бъде такава, че да разсее това недоверие, това въздържане от гражданите може би в началото да депозират сигнали и жалби пред омбудсмана. Омбудсманът със своята дейност трябва да въздейства и върху поведението на всички държавни и общински органи и техните администрации, лицата, които извършват обществени услуги, да започнат по нов начин да работят със съответно уважение към гражданите, за да може, когато гражданинът отиде в съответната институция и поиска една административна услуга не да се притеснява, а да отиде със съзнанието, че той отива, за да потърси своето право и това право ще бъде осъществено в срок от съответната институция.
  Аз смятам, че първата работа на новоизбрания омбудсман, това безспорно е посочено и в закона, e да изработи правилник за организацията и дейността на институцията. Трябва да избере своя заместник, който да бъде избран от Народното събрание. Трябва да организира своята администрация – нещо, което е изключително важно, тъй като тези хора, които трябва да бъдат в състава на администрацията на омбудсмана, трябва да бъдат енергични, запознати със законодателството, в състояние да установяват контакти с отделните граждани, с институциите, за да може успешно да вършат възложените им задачи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Димитров, искам да Ви кажа, че времето Ви изтече. Може би заключителни изречения.
  СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ: В заключение, аз искам да ви кажа, че винаги съм готов да помагам на избрания омбудсман, ползвайки своя дългогодишен опит като адвокат, като съдия в Конституционния съд, и сега като заместник-председател на Българската лига за правата на човека. Винаги ще се отзовавам на избрания омбудсман за помощ, когато това е необходимо и когато бъда потърсен. Благодаря. Успешен избор. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Искам да поканя госпожа Ана Караиванова да се представи. Заповядайте, госпожо Караиванова.
  АНА КАРАИВАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Дълбокото ми убеждение е, че човек не бива да дава изявления преди да е свършил нещо, за да го отчете, а не да обещава какво в бъдеще ще свърши, а след това да кажат: излъгани са нашите свръхочаквания. Именно затова отказах първоначално на поканите на някои медии да излагам своите виждания и да правя обещания какво ще свърша евентуално, ако бъда избрана за омбудсман. Не можах да откажа, естествено, на поканата на Народното събрание, което избира такива. Съгласих се да бъде посочено името ми, не обичам думата номиниран, като кандидат за обществен защитник, защото досега в професионалната си кариера, ако не броя депутатския си стаж, съм се занимавала винаги с жалбите, с молбите и със сигналите на гражданите за нарушените им права. Нямам предвид само последните седем години като адвокат, но и от дългия ми трудов стаж като прокурор смятам, че прокуратурата е сред държавните органи, които най-силно защитават правата на отделния гражданин, нарушени от най-тежкото посегателство на правния ред – престъплението, така и на обществото като цяло.
  Малко се разколебах, когато чух вчера един висш магистрат да казва, че отслабналата държава не може да защити магистратите. Боже, помислих си, ами как един обществен защитник да защити обикновения гражданин от безобразията, от нарушенията на държавната, общинската администрация, от големите монополисти, които непрекъснато ни заливат с нови и нови изисквания?
  Съзнавам, че това е изключително отговорна длъжност, за която в нашия живот нямаме още опит, традиции и те тепърва ще трябва да се създават. Но в същото време зная, че гражданите в нашата страна отчаяно се нуждаят от закрила срещу несправедливостта, срещу наглото отношение и бездействие на всякакви държавни и общински органи и администрации и големите монополисти, като “Топлофикация”, “Водоснабдяване” и др., които са посочени в Преходните разпоредби на закона. От най-висшите до най-нисшите органи и дейци на администрацията се гаврят понякога с гражданите и те търсят отчаяно пред кого да се оплачат, затова и затрупват и президента с молби, а и Комисията по жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание.
  Омбудсманът не е административен съд, за да може да отмени незаконни актове на правителството или на отделните ведомства. Той не е и административен началник, за да уволни някой разпасал се чиновник. Той може да прави само предложения и препоръки, да посредничи между администрацията и засегнатите. Това за мен означава, че ще трябва основно да разчита на силата си да убеждава, на авторитета, който тепърва ще трябва да се създаде на институцията, с безкомпромисното отстояване на правата на гражданите и несъобразяване с удобството и уюта на властимащите.
  Затова не мога нищо да ви обещавам, освен точно и безкомпромисно изпълнение на закона, не само като буква, не като рецепта, а преди всичко като дух и разум на закона. И ако трябва все пак нещо да обещая, нещо да изложа като намерение, ще ви кажа, че едно от първите ми неща ще бъде да направя предложение до компетентните органи при поредната промяна на Наказателнопроцесуалния кодекс, а те са твърде чести, престъплението “неплащане на издръжка” отново да стане от общ характер, тоест, да се преследва от прокурора, а не от самите засегнати майки.
  Защото смятам, че дължим на тези, които не получават издръжка от неизправни съпрузи, поне тази малка държавна закрила, а не да ги караме, освен че не получават издръжка, сами да заплащат и държавни такси, особено когато бяха 100 лв., адвокатски възнаграждения и др. различни разноски за това сами да водят делата си. Това дължим и на майките, и на децата.
  Още веднъж ви казвам: основното ми задължение ще бъде да отстоявам справедливостта. Благодаря. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Караиванова.
  Искам да поканя кандидата за омбудсман господин Димитър Гочев. Заповядайте, господин Гочев.
  ДИМИТЪР ГОЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди всичко искам да акцентирам на две страни от фигурата и функцията на омбудсмана, които за мен са основни, и смятам, че би трябвало да бъдат утвърдени при функционирането на омбудсмана оттук нататък.
  На първо място, това е една безспорно много важна правозащитна фигура. Тя ще допълни празнотата в механизмите на защитата не само на основните човешки права, залегнали в Конституцията, Глава втора, и в Европейската конвенция за защита правата на човека, но и всички останали права, които законодателството предоставя на българските граждани.
  Втората важна страна на функцията на омбудсмана, на която бих искал да акцентирам, е обстоятелството, че омбудсманът е призван да засили или да възстанови, или да утвърди доверието на хората към държавните органи. Свидетели сме на отслабващото доверие на гражданите към органите на държавната власт. Когато омбудсманът функционира правилно и успешно, би могъл да възстанови или да помогне за възстановяването на това доверие, което хората трябва да имат към собствената си държава. Затова смятам, че тези две страни на функцията на омбудсмана трябва да бъдат обединени. Много се надявам, че след като започне да функционира тази институция, омбудсманът ще може да допринесе както за гарантиране на основните и всички останали законни права на гражданите, но и възстановяването на доверието на хората към българската държава, която е наша, собствена държава. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Гочев.
  Искам да поканя на трибуната кандидата за омбудсман проф. Петър-Емил Митев.
  ПЕТЪР-ЕМИЛ МИТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Имал съм възможност да работя в тази зала и напуснах осветената част от политическата сцена без намерението да се завръщам. Неочаквано се оказвам отново на тази трибуна, но предизвикателството, възможността да участваш в изграждането на една нова институция, която трябва да допълни и в известен смисъл да завърши системата от демократични институции в нашата страна, е наистина голямо. Това е благородна, отговорна и нелека задача.
  Във Великото Народно събрание ръководех Комисията по парламентарна етика. Мисля, че този опит беше съществен. Комисията разгледа повече от 150 казуса и взе всички решения, без нито едно изключение, включително и осъдителните, с абсолютно мнозинство. По нито един въпрос нямаше нито един "въздържал се" или "против". Спомняте си каква конфронтация съществуваше във Великото Народно събрание. Нашата комисия разполагаше с материали, които можеха да взривят залата не по-малко, отколкото материалите на комисията по досиетата. Как стана възможно това? Нашето убеждение беше, че решенията трябва да тежат със собствената си тежест. Поради това поканих представител на фракцията, която имаше човек в повече, да ми помогне и нито едно решение да не се взима при наличието на партийно мнозинство. Комисията изработи правилник и той беше приет от Народното събрание. Стриктното спазване на правилника сега е също не по-малко необходимо. Защото правилникът, който вие ще приемете, трябва да уточни границите на взаимодействия или начините на взаимодействия между новата институция и съда, и Комисията по жалбите в самото Народно събрание, да се установи точната територия, периметрите на отговорност, начините, по които ще действа самата институция.
  Липсата на партийно пристрастие, стремежът към консенсуални решения, стриктното спазване на правилата са основно условие за работата на омбудсмана, за да се реши една нелека задача.
  Омбудсманът трябва да избягва и силата на популизма, и харизмата на конформизма, трябва да защитава гражданите без да подкопава институциите, трябва да допринесе за усъвършенстването на институциите, но без това да става за сметка на ощетяването на гражданите.
  Основно условие ще бъде взаимодействието на омбудсмана с другите институции и преди всичко с парламента. Без подкрепата на парламента, без неговото разбиране не би могло да се осъществи тази важна нова крачка напред в нашето демократично развитие. Мисля, че задачата на парламента не е толкова тежка, колкото може би изглежда. Виждам достойни кандидатури. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, проф. Митев.
  Уважаеми народни представители, с това приключи представянето на кандидатите за омбудсман.
  Обявявам ви, че комисията за провеждане на избора е вече в зала "Изток". Искам да ви призова да приключим гласуването най-късно до 11,30 ч., по възможност по-рано, за да може резултатите да бъдат обявени около дванадесет–дванадесет и нещо часа и да видим дали ще се наложи и втори избор - балотаж.
  Изборът започва от 10,50 ч. Контролът ще продължи, когато свършим с избора. (Звъни.)

  (След тайното гласуване.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Възобновявам заседанието.
  Уважаеми народни представители, приключи тайното гласуване за избор на омбудсман. Комисията по избора с председател доц. Великов е готова с резултатите.
  Господин Великов, заповядайте да обявите резултатите от тайния избор.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги!
  “Днес, 14 май 2004 г., на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана Народното събрание произведе тайно гласуване по внесените предложения за избор на омбудсман.
  Комисията за произвеждане на тайно гласуване при избор на омбудсман в състав: Борислав Великов, Петър Агов, Веселин Черкезов, Четин Казак, Васил Василев, Величко Клингов, Владимир Джаферов и Елка Анастасова обявява следните резултати:
  Общ брой на гласувалите народни представители – 198.
  Гласували за Александър Джеров – 28.
  Гласували за Ана Иванова Караиванова-Давидова – 40.
  Гласували за Димитър Бонев Дочев – 29.
  Гласували за Емануил Любомиров Георгиев – 12.
  Гласували за Кирил Станимиров Милчев – 14.
  Гласували за Петър-Емил Иванов Митев – 55.
  Гласували за Станислав Боянов Димитров – 14.
  Брой празни пликове – 1.
  Брой саморъчно направени бюлетини – 0.
  Брой бюлетини в изборната кутия без пликове – 0.
  Брой пликове с две или повече различни бюлетини – 1.
  Брой бюлетини, при които знакът Х не е поставен срещу никое от имената – 4.
  Въз основа на резултатите от произведеното тайно гласуване комисията препоръчва на Народното събрание да реши:
  1. На първия тур не е избран омбудсман.
  2. Съгласно т. 11 от приетите Процедурни правила за избор на омбудсман до второ гласуване – балотаж, се допускат Петър-Емил Иванов Митев с 55 гласа, и Ана Иванова Караиванова-Давидова с 40 гласа.”
  Следват подписите на всички членове от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Великов.
  Уважаеми народни представители, чухте резултатите от първия тур. В 12,40 ч. започва гласуването на втори тур – балотаж. (Звъни.)
  (След балотажа на тайното гласуване.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Възобновявам отново заседанието.
  Изборът за омбудсман приключи и във втория кръг – на балотаж. Искам да поканя председателя на комисията доц. Борислав Великов да докладва резултатите от този втори кръг на избора.
  Заповядайте, господин Великов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Независимо от усилията на комисията (оживление), резултатът от нашата работа не е окончателен в смисъл:
  “Комисията за произвеждане на тайно гласуване в състав: Борислав Великов, Петър Агов, Веселин Черкезов, Четин Казак, Васил Василев, Величко Клингов, Владимир Джаферов и Елка Анастасова обявява следните резултати:
  Общ брой на гласувалите народни представители – 187.
  Гласували “за” Ана Иванова Караиванова-Давидова – 46.
  Гласували “за” Петър-Емил Иванов Митев – 72.
  Брой празни пликове – 8.
  Брой саморъчно направени бюлетини – 0.
  Брой бюлетини в изборната кутия без пликове – 0.
  Брой пликове с две или повече различни бюлетини – 1.
  Брой бюлетини, при които знакът “х” не е поставен срещу никое от имената, тоест празни бюлетини – 15.
  Една нова категория бюлетини сме отбелязали тук:
  Брой бюлетини, при които знакът “х” е поставен и срещу двете имена – 45.
  Въз основа на резултатите от произведеното тайно гласуване и съгласно т. 11 от приетите правила за избор на омбудсман няма избран омбудсман (ръкопляскания от ОДС), тъй като никой от кандидатите, допуснати до балотажа, не получава гласовете на повече от половината от гласувалите народни представители.”
  Подписано от всички членове на комисията за таен избор.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Великов.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, при това положение ще се проведе нов избор за омбудсман в недалечна перспектива до края на мандата. (Смях.)
  Следващото заседание - вторник, 18 май, от 14,00 ч.
  Закривам днешното заседание. (Звъни.)

  (Закрито в 13,40 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков  Заместник-председател:
  Камелия Касабова


  Секретари:
  Светослав Спасов

  Георги Анастасов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания