Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 14 декември 2001 г.
Открито в 9,02 ч.

14/12/2001
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Гергана Грънчарова и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, преди минути ми се обадиха от ръководството на Българското национално радио и ръководството на Българската национална телевизия, които изразяват молба да не предават пряко на второ четене законопроекта за държавния бюджет на Република България, тъй като с това се нарушава тяхната програма, търпят и финансови загуби. През последните години второто четене никога не е било предавано, а вчера с гласуване в залата се чувстват длъжни да го предават. Надявам се, че ще можем да удовлетворим тяхната молба да не се предава пряко по Националната телевизия и Националното радио.
  Имате ли възражения срещу това тяхно желание? Не виждам някой да възразява. Едва ли се налага да го подлагам на гласуване, тъй като виждам, че няма възражения. Така че Българското национално радио и Българската национална телевизия могат да не предават пряко второто четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България.
  Преминаваме към нашата работа с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 г. - продължение.
  Припомням, че са приети от чл. 1 до 4 включително.
  Господин Искров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! По чл. 5 има предложение от народния представител Искров, което се подкрепя от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 5:
  "Чл. 5. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, спецификациите за безобектовите машини и съоръжения и списъците за проучвателните и проектните работи министърът на финансите, в срок до края на м. юни, утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на държавните органи, министерствата, ведомствата, държавното обществено осигуряване, съдебната власт, Сметната палата, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио и другите бюджетни организации, без общините, както и на предприятията и юридическите лица с нестопанска цел, които получават капиталови трансфери от държавния бюджет.
  (2) В рамките на определените капиталови разходи, съгласувано с Министерството на финансите, се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, след 30 септември 2002 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По чл. 5 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте чл. 5 така, както беше докладван.
  Гласували 129 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 33.
  Член 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народния представител Ахмед Юсеин в чл. 6 да се създаде нова ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Господин Юсеин предлага в чл. 6 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  "(3) Десет процента от определената субсидия от републиканския бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия да се използва за предаване на проблемите, бита и културата на малцинствата."
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 6:
  "Чл. 6. (1) Определя субсидиите от републиканския бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:
  1. Българско национално радио - 31 млн. 888 хил. 400 лв.
  в т. ч. за капиталови разходи - 400 хил. лв.
  2. Българска национална телевизия - 40 млн. 826 хил. лв.
  (2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате думата по чл. 6. Няма желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Ахмед Юсеин за нова ал. 3, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 35, против 75, въздържали се 21.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 6 така, както беше предложен от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 43.
  Член 6 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По чл. 7, ал. 1 са постъпили две аналогични предложения. Едното е на народния представител Гиньо Ганев и група народни представители, другото е на народните представители Стефан Данаилов, Коста Цонев, Даринка Станчева и Андрей Пантев.
  Чета едното, колеги:
  По чл. 7, ал. 1 в Приложение № 2 - "Субсидии за юридически лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2002 г." да се предвиди за Съюза на народните читалища субсидия в размер на 20 хил. лв., която е за честване 90-годишнината от създаването на съюза и за техническото му осигуряване.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага да се създаде нова т. 22: "Съюз на народните читалища" в Приложение № 2 към чл.7, ал. 1. За източник предлага да се намалят субсидиите на Съюза на българските автомобилисти с 15 хил. лв. и на Българския туристически съюз с 5 хил. лв.
  Същото е предложението и на колегите от Комисията по културата.
  Комисията подкрепя тези предложения, както казах. За да не възникне спор като вчера за новата ал. 3, която предложих тук по отношение на бюджета на съдебната власт, веднага искам да кажа, колеги, че когато му дойде времето, ще ви предложа нов параграф в тази връзка с един текст, който отговаря на тези предложения.
  Постъпило е предложение от народните представители Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов:
  В чл. 7, ал. 1 в консолидирания държавен бюджет в раздел III "Образование" т. 1.1.8. - "Субсидии за юридически лица с нестопанска цел" - да се предвидят 500 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Ахмед Юсеин:
  В чл. 7, ал. 1, Приложение № 2 "Субсидии за юридически лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2002 г.":
  - субсидията за Българския Червен кръст - Национален комитет да се намали от "1 168,6" на "1 140,6";
  - субсидията за Съюза на ветераните от войните в България да се увеличи от "12,0" на "20,0";
  - да се отпусне субсидия на Съюза на репресираните - "20 хил. лв.".
  Комисията не подкрепя предложението.
  По чл. 7, ал. 3 - нова.
  Има предложение на народния представител Емил Кошлуков и група народни представители:
  В чл. 7 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  "(3) Субсидиите по ал. 1 и 2 се предоставят само на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Приложение № 2, които са определени за осъществяване на дейност в обществена полза и са вписани в Централния регистър за организациите в обществена полза при Министерството на правосъдието. Определянето в обществена полза и вписването в Централния регистър на организациите в обществена полза при Министерството на правосъдието не се изисква при предоставянето на субсидията за Българския Червен кръст и Рилската света обител - Рилски манастир."
  Комисията не подкрепя предложението.
  По чл. 7, ал. 4 - нова.
  Има предложение на народния представител Емил Кошлуков и група народни представители:
  В чл. 7 да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
  "(4) Субсидиите по ал. 1 и 2 могат да се разходват единствено за дейности с предназначение, утвърдено от Министерския съвет в изпълнение на Закона за държавния бюджет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 7:
  "Чл. 7. (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2002 г. съгласно Приложение № 2 на обща сума 2 966,0 хил. лв.
  (2) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в размер 90 на сто от определените им суми по Приложение № 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По чл. 7 имате думата, колеги.
  Заповядайте, господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Няма нищо странно, че се появи едно предложение - субсидията, определена за Българския Червен кръст, да бъде намалена с определена сума и тя евентуално да се пренасочи към Съюза на репресираните.
  Защо се получава всичко това? Ние, разбира се, ще подкрепим предложението на нашия колега Ахмед Юсеин. Но аз не за това взимам думата.
  В този списък на организациите с нестопанска цел, които ще бъдат субсидирани по линия на държавния бюджет, има 21 организации, господин Искров, ако не се лъжа. Защо са 21 тези организации? Защо не са 11? Защо не са 201? Няма ясен отговор.
  Определено смятам, че за бюджета за догодина трябва да се помисли как да поставим тези организации на едно, ако щете, конкурсно начало. Защото отдавна тези организации вече не са монополисти или не са единствените, които предлагат подобен род услуги. Има и други играчи на пазара в добрия смисъл на думата. На тях също трябва да им се даде шанс. Държавата, в частност парламентът, не може да влезе в ролята на конвент, който оценява със свой акт коя организация е по-качествена и коя организация не заслужава държавна субсидия.
  В този смисъл аз смятам, че за 2003 г. трябва да застъпим пазарните принципи по отношение на разпределението на държавната субсидия за неправителствените организации.
  Поначало подкрепям идеята държавата да субсидира дейността на неправителствените организации. В една Швейцария, например, над 90 на сто от средствата, с които оперират неправителствените организации, идват по линия на държавната субсидия. Пряко или косвено се подпомагат от държавата. В България това се прави в значително по-ограничени рамки.
  Идеята ми е тези възможности да се разширят, но не ние да посочваме кои организации ще заслужават държавната субсидия, а те да се състезават за тази субсидия. Те да бъдат поставени на конкурсно начало, да има една по-голяма прозрачност при определянето. Защото в крайна сметка това е процесът на приватизиране на дейностите от социалната и духовната сфера.
  С определянето на субсидия за дейността на неправителствените организации държавата казва, че в тяхно лице вижда един реален партньор, който не по-малко ефективно може да изпълнява нейните функции. Даже много често те предлагат тези услуги и на по-ниска цена, и на значително по-високо качество.
  Затова, господин министър, ако приемете предложението ми, аз бих искал отсега да определите Ваши представители, с които ние като Комисия по въпросите на гражданското общество в Тридесет и деветото Народно събрание бихме искали още март-април месец да седнем и да видим какви общи правила на играта ще установим, с оглед някои неправителствени организации да не се почувстват привилегировани, без да се знае на какво основание, за сметка на други, които може би в не по-малка степен ще бъдат Ваш надежден партньор при осъществяване на държавните функции и най-вече в социалната и духовната сфера. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
  Други желаещи?
  Заповядайте, господин Ананиев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм съгласен с това, което предложи господин Местан - при разработването на проектобюджета за 2003 г. да създадем една по-добра организация, която да ни даде възможност да преценим на кои организации с обществено полезна дейност да се предоставят средства. Мисля, че имаме време, процедурата по Бюджет 2003 г. ще започне още в самото начало на 2002 г. Искам само да кажа пред вас, че парите, които се предоставят на такива организации, се дават на базата на специален закон за тези организации, в които са определени и държавни функции и ние всъщност осигуряваме финансирането им. Това е едното изискване.
  И второто изискване е, че тези организации трябва да бъдат регистрирани в регистъра на Министерството на правосъдието. На тази база сме направили и разчета за 2002 г., в т.ч. и на Българския Червен кръст, средствата, които сме предвидили, отговарят точно на държавните функции, които са определени на Българския Червен кръст в Закона за Червения кръст.
  Приемам предложението още в самото начало на следващата година да създадем точно определени правила за определяне на субсидията на тези обществени организации.
  А по другото предложение - на господин Кошлуков, искам да кажа, че ние сме заявили, че не го приемаме, но де факто го приемаме, тъй като с Постановлението за изпълнение на бюджета определяме точно за какви задачи и функции на тези обществени организации се предоставят средствата. И затова формално сме написали, че не се приема, но то де факто се изпълнява и се приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ананиев.
  Госпожо Масларова, заповядайте и извинявайте, че не Ви видях навреме.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз се присъединявам към изказването на господин Местан. Първо, защото ми се струва, че когато една страна декларира, че ще направи всичко необходимо за развитие структурите на гражданското общество, трябва да е съвсем наясно кои са те, кои не са онези структури, зад които стоят чисто политически формации или съответно видни дами - съпруги на някого. Извинявам се, че го казвам толкова директно.
  На второ място, не възразявам относно списъка, който имат традиционни организации, свързани с хора с увреждания, с кооперациите на инвалидите, с потребителите, разбира се. Но прави ли ви впечатление, че в този изброен списък, по който господин Ананиев ни увери, че ще направим една по-коректна преценка следващата година, аз не виждам нито една организация на деца, на млади хора, на студенти, да не говоря за пенсионери и жени? Защо? Кое налага, правейки структурите на гражданското общество, ние да игнорираме тези организации?
  Само след секунди аз ще изляза от залата и ще отида на едно събиране на родители, чиито деца имат определен вид увреждания, които не са никак малко в България. Същевременно тук има само една такава организация на родители. Колко души представлява? Чии проблеми решава? И има ли още такива организации? Или използвайки т.нар. период на преход, ние успяхме да сложим под крилото си с държавни пари формирования, направени в голяма степен с не съвсем коректна дейност. Искам да вярвам, че всички тези, които са в списъка, ще използват по най-добрия начин средствата, които им се гласуват от Народното събрание.
  И в същото време не мога да се съглася, че вие не искате да подкрепите в комисията нашето предложение, което е свързано именно с онези програми на студентите, на студентските колективи, на средношколците, касаещи младите хора в България. Всички ние с вас имаме ангажименти към тях.
  Министър Велчев го атакуват и сега ще стачкуват, защото е казал, че образованието не е приоритет. Значи ние знаем, че в период на криза е много трудно да се отделят средства за всичко, което е необходимо. Но 500 хил. лв. за програми на младите хора в един такъв период, в който ние с вас сме свидетели, че над 100 хил. деца не ходят на училище и българската младеж се маргинализира, българският парламент да не може да намери воля за половин милион за програми за млади хора, за мен това просто е безотговорно или просто формално гласуване.
  И аз настоявам да преосмислим този списък и съответно да се гласуват текстовете, които сме предложили с цялата аргументация. А как ще определим след време кои организации имат нужда и кои нямат, и колко души има в тези организации, каква дейност вършат те, това е работа, която естествено сега не можем да свършим, но да не можем да отделим средства за младите хора в България, за студентите и средношколците в този период на стагнация за мен лично това е едно несериозно отношение. Или меко казано, просто безотговорно. Извинявайте за тона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Давам думата на министър Велчев, който иска да вземе отношение по дискутираните въпроси.
  Заповядайте, министър Велчев.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, с цялото ми уважение към госпожа Масларова, тя току-що излъга. Никога не съм казвал, че образованието не е приоритет.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Във вестниците пишеше, извинявайте. И казах, че Ви критикуват за това.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Не вярвайте на всичко, което пише във вестниците, госпожа Масларова.
  Средствата за образоване се увеличават със 17,7% за следващата година, което мисля, че е категорично заявление на обратното. Благодаря. (Единични ръкопляскания в НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Велчев.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Радев. След това веднага ще Ви дам думата за процедура.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС): Благодаря, господин председател, аз правя процедурно предложение да поканите народните представители да дойдат на местата си, защото се гледа бюджетът на Република България, а не нещо, което може да извини тяхното отсъствие. В момента в залата има по-малко от 80 човека. Няма да Ви поискам поименно преброяване, за да не преча на приемането на бюджета, но моля Ви, поканете тези народни представители, които не са в залата, да дойдат, защото следващия път ще го поискам. Благодаря. (Единични ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Радев. Струва ми се, че в залата има повече от 80 човека, но така или иначе сте прав.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС, от място): Но не са и 120.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Прав сте, че залата не е достатъчно пълна. С това съм съгласен и настоятелно моля квесторите да положат усилия, и ако има народни представители, които са в други помещения на парламента, в кулоарите, да бъдат поканени в пленарна зала. Защото действително не може републиканският бюджет да се приема с един твърде рехав кворум.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: И депутатите от ОДС и от Коалиция за България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Независимо от това, уважаеми колеги, няма значение тук ОДС, НДСВ, Коалиция за България. Става дума за народни представители, които трябва да бъдат в залата, когато се гледа републиканският бюджет. Така че от тази гледна точка господин Радев е абсолютно прав.
  Имаше процедурно предложение.
  Заповядайте.

  ГЕОРГИ ЮРУКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Без да влизам по същество в спора между народната представителка Емилия Масларова и министър Велчев, аз приканвам тук от тази висока трибуна министър Велчев да се извини на дамата, още повече, че той дълги години е работил в една държава, където са джентълмени. (Шум и реплики в залата.)
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Това е лъжа. Не е казал такова нещо.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Когато не се казва истината, това е излъгване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, очевидно е, че става дума за едно недоразумение, което едва ли трябва да се разпалва. Госпожа Масларова се позовава на публикация в пресата, господин Велчев не е правил такова изказване. Това е предизвикало неговата реакция. Така че нека да не предизвикваме напрежение в залата, когато се гледа толкова важен въпрос, какъвто е републиканският бюджет.
  Затова ви умолявам да се върнем по същество към обсъжданата проблематика по чл. 7.
  Господин Иван Искров има думата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това беше може би вторият или третият най-дискутиран въпрос в Комисията по бюджет и финанси, когато беше гледан на второ четене бюджетът.
  Напълно споделям казаното от господин Лютви Местан, то много пъти беше казано и от господин Кошлуков, казаното от госпожа Масларова по отношение значението на тези организации. Но точно тук ние виждаме ролята на новосъздадената Комисия по проблемите на гражданското общество. Това имаше предвид и господин Ананиев.
  Добре, за следващия бюджет дайте да видим това приложение. Но към момента това са организации, които наистина са заковани някъде в закон. Неслучайно удовлетворихме искането на народния представител Гиньо Ганев и група народни представители, както и на господин Стефан Данаилов и група народни представители за Съюза на читалищните дейци мисля, че се казваше, тъй като там наистина има специален закон и там се регламентират неговите функции. Така че ще ви бъдем много благодарни, ако наистина в рамките на тези две специални комисии - на културата и по проблемите на гражданското общество, дадете една по-коректна картина за следващия бюджет. Но към този момент това са били нашите основания, за да подкрепим или не дадени предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Имате думата по чл. 7.
  С удовлетворение констатирам, че господин Велчев се извинява на госпожа Масларова, което е един много добър показател. Аз се радвам на това нещо и го приветствам. (Ръкопляскания.) Така трябва да бъде. Благодаря ви.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по дискутирания чл. 7? Не виждам.
  Това ми дава основание да пристъпя към гласуване.
  Тъй като предложението на народния представител Гиньо Ганев и група народни представители, както и на народните представители Стефан Данаилов, Коста Цонев, Даринка Станчева, Андрей Пантев са инкорпорирани в окончателния текст, подкрепен от комисията, тях няма да ги подлагам на гласуване.
  Преминаваме към гласуване предложението на народния представител Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов по чл. 7, ал. 1. Това предложение не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 135 народни представители: за 40, против 81, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към следващото предложение на народния представител Ахмед Юсеин по ал. 1 на чл. 7.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 160 народни представители: за 38, против 112, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към следващото предложение на народния представител господин Емил Кошлуков и група народни представители по ал. 3 на чл. 7. Стана ясно, че комисията не подкрепя предложението, макар че то де факто е възприето в някаква степен, но официално не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 143 народни представители: за 30, против 106, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Едно следващо предложение, което е също на господин Кошлуков и група народни представители, но е по ал. 4 на чл. 7. То също не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте предложението на господин Кошлуков и група народни представители по чл. 7, ал. 4.
  Гласували 139 народни представители: за 21, против 108, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към окончателния текст, предложен от комисията по чл. 7 в двете му алинеи.
  Моля, гласувайте подкрепения от комисията текст на чл. 7.
  Гласували 157 народни представители: за 100, против 24, въздържали се 33.
  Член 7 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По чл. 8, уважаеми колеги, не са постъпили предложения от народни представители.
  Комисията подкрепа текста на вносителя по чл. 8, а той е:
  "Чл. 8. (1) На основание чл. 6, ал. 3 от Закона за общинските бюджети установява разпределение на приходите от данъка върху доходите на физическите лица в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за централния бюджет.
  (2) Данъкът по Закона за облагане доходите на физическите лица върху еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи постъпва изцяло в централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По чл. 8, който ми се струва безпроблемен, поради обстоятелството, че няма никакви постъпили предложения, има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам нито отляво, нито отдясно, нито от средата... (Весело оживление в залата.)
  Подлагам на гласуване чл. 8, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 143 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 31.
  Член 8 се приема. Благодаря.
  Преминаваме към един деликатен текст - чл. 9. Деликатен, тъй като има много предложения по него.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, предлагам предложенията на народните представители, които са свързани с вече приети членове от по-напред - членове 1, 2, 3 и т.н., да прочета само постъпилите предложения без текстовете, тъй като пред вас е материалът. Ще дам пример с предложението на господин Абаджиев и господин Йорданов, което е записано на почти цяла страница и в него има много цифри.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако господин Абаджиев и господин Димитър Йорданов не възразяват, тъй като те могат да искат да им се представи предложението пред пленарна зала изцяло текста, макар да разполагат народните представители с текстове, ще трябва да прочетете предложението.
  Господин Абаджиев държи предложението му да бъде прочетено, добре. Господин Искров, ще Ви помоля да спазим процедурата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По чл. 9, ал. 1 е постъпило предложение от народните представители Димитър Абаджиев и Димитър Йорданов:
  В чл. 9, ал. 1:
  I. Област с административен център гр. Велико Търново, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Община Велико Търново, втора колонка - "Бюджетни взаимоотношения" числото "3 802.4" се изменя на "9 252.4". В колонка 5 - "Обща субсидия" числото "1 637.3" се изменя на "6 637.3". В колонка 7 - числото "1 217.1" да се измени на "1 517.1". В колонка 8 - числото "948.0" се изменя на "1 098.0". В колонка 3 - "Субсидии (+)", числото "3 802.4" се изменя на "9 252.4".
  2. Община Елена, втора колонка - "Бюджетни взаимоотношения" числото "2 902.4" се изменя на "3 532.4". В колонка 5 - "Обща субсидия" числото "1 776.5" се изменя на "2 026.5". В колонка 7 - числото "605.9" да се измени на "905.9". В колонка 8 - числото "520.0" се изменя на "600.0". В колонка 3 - "Субсидии (+)" числото "2 902.4" се изменя на "3 532.4".
  3. Община Лясковец, втора колонка - "Бюджетни взаимоотношения" числото "2 257.1" се изменя на "3 637.1". В колонка 5 - "Обща субсидия" числото "1 398.3" се изменя на "1 998.3". В колонка 7 - числото "319.8" да се измени на "649.8". В колонка 8 - числото "539.0" се изменя на "989.0". В колонка 3 - "Субсидии (+)" числото "2 257.1" се изменя на "3 637.1".
  4. Община Полски Тръмбеш, втора колонка - "Бюджетни взаимоотношения" числото "2 727.1" се изменя на "3 377.1". В колонка 5 - "Обща субсидия" числото "1 729.4" се изменя на "2 179.4". В колонка 7 - числото "749.7" да се измени на "949.7". В колонка 3 - "Субсидии (+)" числото "2 727.1" се изменя на "3 377.1".
  5. Община Свищов, втора колонка - "Бюджетни взаимоотношения" числото "3 105.4" се изменя на "4 085.4". В колонка 5 - "Обща субсидия" числото "2 219.2" се изменя на "2 719.2". В колонка 7 - числото "449.2" да се измени на "579.2". В колонка 8 - числото "437.0" се изменя на "787.0". В колонка 3 - "Субсидии (+)" числото "3 105.4" се изменя на "4 085.4".
  II. В общата сума от 9 090.0 хил. лв. да се завишат бюджетните субсидии за общините по чл. 9, ал. 1 в т.ч. общата субсидия с 6 800.0 хил. лв., целевата субсидия за социални помощи с 1 260.0 хил. лв. и целевата субсидия за капиталови разходи с 1 030.0 хил. лв.
  Предложените увеличения на средства в общ размер 9 090.0 хил. лв. да се компенсират чрез намаление на разходите, респективно субсидиите от централния бюджет на Министерски съвет по чл. 4, ал. 1, т. 3 (колона 3 и колона 5).
  Предложението кореспондира с чл. 4, ал. 1, т. 3 - намаление разходите на Министерски съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Веселин Близнаков, Тошо Пейков, Лиляна Кръстева и Марина Василева:
  В чл. 9, ал. 1 за община Козлодуй да се увеличат капиталовите разходи от 211 хил. лв. на 358 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Георги Божинов:
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център гр. Враца, за община Козлодуй да се завиши целевата субсидия за капиталови разходи от 211 хил. лв. на 358 хил. лв. или увеличение от 147 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Гиньо Ганев и група народни представители:
  По чл. 9, ал. 1:
  1. Предложената субсидия за читалищата в раздел "Бюджетни взаимоотношения на общините с републиканския бюджет" в размер на 20 млн. лв. да бъде вписана на отделен ред за всяка една община, за да се постави на контрол и да не се допускат нарушения.
  2. В случай, че не се приеме предложението по т. 1, предлагаме в законопроекта да се включи текст, съгласно който да се възложи на Министерски съвет в постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2002 г. да регламентира субсидията за народните читалища като целева субсидия в общинските бюджети.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и предлага то да бъде отразено в Преходните и заключителните разпоредби като нов § 51.
  С това започнах и днешното изложение по Закона за бюджета, колеги. Ще ви го предложа накрая като нов § 51.


  Предложение на народните представители Стефан Данаилов, Коста Цонев, Даринка Станчева и Андрей Пантев.
  По чл. 9, ал. 1.
  Абсолютно същият текст е, предлагам да не го чета, колеги.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 за нов § 51.
  Предложение на народния представител Весела Драганова.
  В чл. 9, ал. 1 при изготвяне на бюджета за 2002 г. да не бъде залагано 10 на сто съкращение в числения персонал на общинските служби за социално подпомагане.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Иван Искров.
  В наименованието на Методиката по Приложение № 3 "републиканския" се заменя с "централния".
  Комисията подкрепя предложението и предлага промяната да се отрази в целия текст на Методиката.
  Постъпило е предложение от народните представители Петър Димитров и група народни представители от 3-ти Варненски многомандатен избирателен район.
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център Варна:
  1. намаляване на вноската (нето) с 6 962.0 хил. лв. (графа 2 и 4);
  2. увеличаване на субсидията от републиканския бюджет за община Варна с 6 810.0 хил. лв. (графа 3 и 5);
  3. намаляване на вноската (графа 6) с 13 772.0 хил. лв.;
  - В реда Обща сума:
  - числото "432 857.7" да се замени с числото "446 359.7";
  - числото "594 405.4" да се замени с числото "601 215.4";
  - числото "(161 817.7)" да се замени с числото "(154 885.7)";
  - числото "(366 562.4)" да се замени с числото "(373 372.4)";
  - числото "(222 374.5)" да се замени с числото "(208 602.5)".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители и уважавани членове на Комисията по бюджет и финанси Димитър Дъбов и Георги Анастасов.
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център град Шумен.
  Община Велики Преслав:
  - Да се завиши общата субсидия с 400 хил. лв. (за да се покрие издръжката на общинската болница), т.е. от "1 603 000" тя да стане "2 003 000".
  - Субсидия за социални помощи - да бъде завишена с "444 100 лв." на "536 100 лв.". Това се налага от обстоятелството, че очакваният размер на средствата, необходими за социални помощи през текущата 2001 г. е около 700 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на народния представител Иван Искров:
  В чл. 9, ал. 1, област с административен център град Добрич, числата за общините Добрич и Добрич - селска, съответно в колони 2, 3 и 8 стават както следва...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако го има отразено в окончателния текст, не е необходимо два пъти да се чете. Така че това, което е подкрепено от предложението и е инкорпорирано в окончателния текст, може да не се чете.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, господин председател.
  Няма да го чета, колеги.
  Предложението е подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Стойчо Кацаров.
  В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения в област с административен център град Кюстендил.
  Предложението също е свързано с предходни членове, мисля че чл. 4, който вече е приет и не се подкрепя от комисията.
  Да го чета ли, колеги?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Кацаров тук ли е?
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Само ако е тук.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Предложението е за изменения в административния център град Кюстендил, съответно за община Трекляно, община Невестино, община Рила, община Кюстендил, община Кочериново, община Дупница, община Бобовдол.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Пламен Кенаров - да се завиши общата субсидия за област с административен център град Ямбол с две на сто и да се завиши целевата субсидия за социални помощи за област с административен център град Ямбол с 1,5 на сто.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Борислав Китов и Васил Паница - също касаещо бюджетните взаимоотношения с общините. Става въпрос за община Пловдив.
  Комисията не подкрепя предложението, тъй като също е свързано с гласуван вече текст.
  Предложение на народните представители Теодора Константинова, Иво Цанев и Димитър Абаджиев.
  Предполагам, че господин Абаджиев ще иска да го прочета. Да го чета ли, господин Абаджиев?
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ОДС, от място): Да.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "В чл. 9, ал. 1 - по отношение на община Русе:
  - В колонка 6 да отпадне вноската към Републиканския бюджет от 1 065.4 хил. лв.
  - В колонка 5 "Обща субсидия" да се промени на "7 000 хил. лв.".
  - В колонка 7 "Целевата субсидия за социални помощи" да се увеличи от "3 053.6" на "4 260.0", т.е. с 1 206.4 хил. лв.
  Горното увеличение да се компенсира чрез увеличение на дефицита в Републиканския бюджет по чл. 1, ал. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Владислав Костов.
  В чл. 9, ал. 1 да бъдат увеличени бюджетните субсидии на общините от Ловешка област - община Тетевен, община Луковит.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков - да се увеличи субсидията за област с административен център Пазарджик, за общините Брацигово, Велинград, Пазарджик, Ракитово.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 1 и 2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов.
  В чл. 9, ал. 1 - да се завишат субсидиите за административен център Сливен - община Сливен, община Нова Загора, община Котел, община Твърдица; за център Враца - община Враца, община Борован, община Бяла Слатина, община Криводол, община Мездра, община Мизия, община Оряхово, община Роман, община Хайредин; за административен център София-област - община Пирдоп, община Правец, община Сливница, община Самоков; за административен център Пазарджик - община Пазарджик, община Батак, община Брацигово, община Велинград, община Лесичево, община Панагюрище, община Пещера, община Ракитово, община Септември, община Стрелча.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров.
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център град Стара Загора - също е за завишаване на субсидиите, уважаеми колеги, за общините: Братя Даскалови, Гурково, Казанлък, Николаево, Павел Баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение на народния представител Михаил Миков.
  В чл. 9, ал. 1 - за увеличаване на субсидиите за област с административен център град Видин, както следва:
  За Белоградчик, Бойница, Видин, Кула, Макреш и Чупрене.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любомир Пантелеев. За община Бургас и за община Камено не е за завишение на субсидиите, затова ще ги прочета.
  В чл. 9, ал. 1:
  - за община Бургас - във втора колонка числото с отрицателен знак 5 611.1 се заличава; в четвърта колонка отрицателното число 5 611.1 се заличава; в шеста колонка числото с отрицателен знак 9 947.1 се заменя с числото "4 336.0";
  - за община Камено - във втора колонка числото с отрицателен знак 3 595.7 се заменя с числото с отрицателен знак 2 095.4; в четвърта колонка отрицателното число 3 595.7 се заменя с числото с отрицателен знак 2 095.4; в шеста колонка числото с отрицателен знак 4 235.6 се заменя с числото с отрицателен знак 2735.6.
  За другите общини, които ще изброя, се иска завишаване на субсидиите - за община Карнобат, за община Малко Търново, за община Созопол, за община Сунгурларе, за община Царево, за община Айтос, за община Средец.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 1, т. 1.6 "Мита и митнически такси".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Сергей Станишев - в чл. 9 за област с административен център гр. Русе да се завишат субсидиите на община Бяла, на община Сливо поле, община Иваново, община Ценово, община Русе, община Ветово, община Две могили. Необходимите средства да бъдат взети от чл. 4, графата, касаеща разходите на Министерството на финансите.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
  В чл. 9, ал. 1, в таблицата:
  Община Свищов, графа седма - "Целеви субсидии за социални помощи" числото "4449.2" се заменя с "572". Останалите графи за община Свищов се променят съответно и общата сума в графата "Социални помощи" се завишава съответно.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 2, т. 4.1.11. "Национален фонд към Министерство на финансите".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова и Елиана Масева за увеличаване на субсидиите за общините към област Благоевград, както следва: за община Белица, за община Кресна, за община Разлог, община Струмяни, община Якоруда, община Симитли.
  Тези средства да са за сметка на бюджета на администрацията на Министерския съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Анели Чобанова и д-р Ботю Ботев за увеличаване на субсидията за административен център гр. Русе.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 1, т. 1.6. "Мита и митнически такси".
  Комисията не подкрепя предложението.
  По чл. 9, ал. 2.
  Предложение на народните представители Масларова, Гагаузов и Анастасов:
  В чл. 9, ал. 2 да се добави изречението:
  "Трансферът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по чл. 43 и чл. 46 от Закона за пътищата се определя по общини с решение на Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Георги Божинов да се създаде нова ал. 7 в чл. 9 със следния текст:
  "Чл. 9, ал. 7. Здравноосигурителните вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от Закона за здравното осигуряване в размер на 75 процента са за сметка на републиканския бюджет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 9...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Искров, може да представите само текстовете с нормативно значение, без да се изброяват по таблиците всичките възможни населени места с всички възможни цифри, защото не ми звучи човешко това...
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Сърдечно Ви благодаря, господин председател, защото вече сънувам цифри и колонки, и запетайки.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 9:
  "Чл. 9. (1) Определя по методика съгласно Приложение № 3 бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2002 г. на обща сума 432 587.7 хил. лв., от които под формата на субсидии 594 405.4 хил. лв. и вноски (нето) в централния бюджет 161 817.7 хил. лв., и по видове, както следва: обща субсидия 366 562.4 хил. лв., целева субсидия за социални помощи 153 399.8 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 135 000.0 хил. лв. и вноски в централния бюджет в размер на 222 374.5 хил. лв., разпределени по общини, както следва:"
  Таблицата ще я приложим към протокола.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Преминавате към ал. 2.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "(2) Определя трансферите за общинските бюджети в размер до 134 267.5 хил. лв., от които от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер до 30 000 хил. лв. по чл. 43 и 46 от Закона за пътищата, от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерството на труда и социалната политика в размер до 14 267.5 хил. лв., съгласно чл. 40 и 42 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и до 90 000.0 хил. лв. от Министерството на труда и социалната политика за целеви парични помощи по чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
  (3) Утвърждава субсидиите на общините в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, без целевите субсидии за социални помощи, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  (4) Ограниченията по ал. 2 не се отнасят за случаите, когато в изпълнение на нормативни актове през течение на годината се изменя размерът на бюджетните взаимоотношения за сметка на републиканския бюджет.
  (5) Средствата за целевите субсидии за социални помощи по ал. 1 представляват 75 на сто от разчетените за целта с този закон.
  (6) Неусвоените целеви субсидии за социални помощи към 31 декември 2002 г. се възстановяват в приход на републиканския бюджет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Уважаеми госпожи и господа! Това е най-дългият нормативен текст, който аз съм срещал в своята практика. Разположен е от 33 до 55 стр. от проекта.
  Имате думата по чл. 9.
  Искам да припомня, че всяко предложение може да бъде защитено в рамките максимум на 5 мин.
  Заповядайте, господин Пейков.

  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър на финансите! Ако мислех, че това, което ще кажа, е незащитима кауза, аз не бих излязъл да пледирам за вашата подкрепа. Всички ние знаем, че за последните 12 години България се оказа един обран бостан с един вързан пъдар. И все пак в този бостан са останали апетитни дини, към които всички ние сме отправили поглед и с тези малки апетитни парчета искаме да задоволим безмерните нужди на българските общини и на българския народ от финансиране.
  Именно в тази връзка група народни представители от Врачанско предлагаме следното. Нека господин Искров да чуе. След като неговите предложения биват подкрепяни, искаме и нашето предложение да бъде подкрепено, защото то е добре мотивирано.
  Какво предлагаме? От § 39 в Преходните и заключителни разпоредби, който гласи: "Държавните приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната", които по изчисления на експерти са близо 147 млн. лв., непредвидени, според нас, на първо четене в приходната част, да вземем само една хилядна от тях - 147 хил. лв., и да ги дадем на община Козлодуй, като увеличим капиталовите разходи с тази скромна сума в града на енергетиците. Тоест, от 211 хил. лв., които също са мизерна сума, да увеличим средствата на 358 хил. лв. Какви са нашите мотиви?
  Първо, общината коректно и навреме изпълнява задълженията си към републиканския бюджет, като е внесла определената й годишна вноска от близо 15 млн. лв. изцяло, а за 2002 г. тази вноска е увеличена, като представлява два пъти повече от предвидения бюджет за общината на енергетиците, който е малко над 7 млн. лв.
  Второ, средното увеличение на капиталовите разходи на общините в България според указания на министъра на финансите е 20 на сто, а за община Козлодуй, обратно, има намаление от 27 на сто.
  И трето, градът с най-модерния енергиен център на Балканите изглежда ужасно и не вдъхва никакво доверие в очите на нашите партньори, които все пак трябва да убедим, че атомната ни енергетика е безопасна и атомната електроцентрала заедно с цялата й инфраструктура не представлява опасност за нашата страна и Европа. За съжаление до тази атомна електроцентрала се минава през вили-мотовили, а градът представлява едно жалко населено място.
  Има и четвърто. Аз искам да ви припомня, че неслучайни народни представители, не някакви пуберитети ви приканват да подкрепите това предложение.
  С всичките тези мотиви аз Ви моля, господин министър, и призовавам народните представители да подкрепят това наше скромно предложение. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пейков. Добре защитена позиция.
  За реплика има думата господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пейков, казахте: "След като всички предложения на колегата Искров се подкрепят, искаме да подкрепите и нашите предложения". Депутат Искров не е направил нито едно собствено предложение. Това го казвам вече за стотен път. Всички мои предложения са предложения на Министерството на финансите, внесени от мен, тъй като те нямат право на законодателна инициатива. А както виждате, комисията не е подкрепила предложенията и за община Пирдоп за актуализация на субсидиите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря на господин Искров.
  За дуплика има думата господин Пейков.
  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Уважаеми господин Искров, аз уважавам Вашата комисия, Вашето председателство на тази комисия, това, че Вие трябва да осигурите бюджета, да изпълним това, което ни е предложило правителството. Аз подкрепям всички предложения на правителството, но точно по този въпрос се разграничавам от Вас и държа на моето предложение. Приканям и колегите народни представители да подкрепят моето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пейков.
  Господин Божинов, заповядайте, разполагате с 5 минути да обосновете Вашата позиция.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! На пръв поглед моето предложение съвпада дословно с предложението на народните представители Близнаков, Пейков, Лиляна Кръстева и Марина Василева. Има разлика само в източниците, които предлагаме за удовлетворяване на тези неотложни потребности на общината на българските енергетици.
  Възниква обаче въпросът дали ние сме преписвали един от друг или сме преписали отнякъде, за да има това пълно съвпадение на нашето предложение в първата му част за увеличение от 211 хил. лв. на 358 хил. лв. или увеличение със 147 хил. лв. Искам да ви уверя, че основанията, от които сме тръгнали, са едни и същи, за да стигнем до това предложение. И причината е, че 3 години последователно целевите средства за капиталови разходи на общината намаляват и ние сме изходили от една и съща база, която сме увеличили с тези 20 препоръчителни процента, направени по указанията на Министерството на финансите. Затова нашите числа съвпадат.
  Аз искам обаче да предложа друга точно разчетена формална схема, по която да стане осигуряването на тези средства. Ако бъде прието моето предложение, може да се запише в същия този чл. 9, ал. 1, че бюджетното взаимоотношение на общината по линия на вноските следва да бъде с отрицателен знак 14 992,6 хил. лв. и след приемането му следва да настъпят промени в чл. 9, ал. 1, както следва: целевата субсидия за капиталови разходи да стане 135 047 хил. лв. и съответно вноската (нетно) в централния бюджет - 161 670,7 хил. лв. Защо търся ресурса в тази посока? Съжалявам, че министърът излезе. Защото за община Козлодуй е предвидено и за тази, и за следващата година вноска в републиканския бюджет приблизително 15 млн. лв. Тя ги преизпълнява към месец септември. След това всеки месец следват писма на министъра на финансите: с каквото преизпълните вноските си, внасяйте го в републиканския бюджет. Тоест, всичко, с каквото общината преизпълни собствените си приходи, отива в републиканския бюджет, а защото тя по принцип преизпълнява системно 3 години вноските си й намаляват капиталните вложения. Така не може да стане. Защото в училищата на тази община учат децата на българските енергетици. В съседните села живеят работниците на тази централа. Там няма вода, няма пътища.
  Затова аз ви предлагам да се отнесете, уважаеми колеги, с нужната сериозност към нашето предложение и да го подкрепите.
  Тук един млад и напорист колега ми каза: господин Божинов, като си толкова години в парламента и знаеш как стават тези работи, с хората, които сега са на балкона, защо не направихте така, че да подготвим, да запишем числата и да го гласуваме без проблеми? Не го направих нарочно. Не го направих, защото залата е празна не защото депутатите са недобросъвестни, а защото тук не става нищо в момента. Всичко, което е разписано и сметнато някъде, тук само се узаконява и ние формално си губим времето да четем и споменаваме имена, че някой нещо е казал някъде. Е, няма как този парламент да бъде уважаван и депутатите да имат интерес да бъдат тук, защото тук не се случва нищо.
  Затова аз ви призовавам, дори само на това основание, помислете, погледнете, предложил съм ви формално решение в рамките на този член, нека да го подкрепим, за да се знае, че има смисъл да бъдем в залата, а тези, които ще дойдат след нас в другия парламент, да знаят, че има смисъл да кандидатстват. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Божинов.
  Заповядайте, господин Петков.
  КРЪСТЮ ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние обсъждаме не само най-дългата, но и най-деликатната част от новия бюджет и щеше да си струват усилията, ако тази деликатна част и в комисията, и тук, ние бяхме обсъждали диференцирано, а не в пакет.
  Аз разбирам философията и проблемите на създателите на бюджета, ако се приемат всички предложения, дошли от народни представители, ако се сумират, парите просто няма да стигнат. Затова отговорът на комисията, в която доминира управляващото мнозинство е: не, не и докрай не.
  Така ние обричаме редица общини с реални конкретни проблеми, които трябва да решат и структурен въпрос, да преструктурират своя бюджет, да знаят как да се отнасят към дефицита, да управляват дефицита на още една година гърчене. Тук има хора, които са управлявали общински бюджети, има хора, които знаят какво е състоянието в областите, и аз ви призовавам да не гласуваме ан блок, а да погледнем няколкото разумни предложения, които са дадени, когато точно се показва откъде могат да се вземат пари, за да се прехвърлят другаде.
  Естествено, че като народен представител от Великотърновска област аз съм длъжен да погледна и там. Няколкото предложения, които дават господата Абаджиев и Йорданов, заслужават подкрепа. Но има други общини във Врачанския край, във Видинския край, които трябва да бъдат зачетени. Ако ние не направим това, ние им казваме следното: каквото беше досега, продължава и в бъдеще. Как да се стимулира активното отношение към бюджета, към неговата приходна и разходна част, ако ние тук за час - час и половина вземем едно решение, което просто узаконява предварителното становище на Комисията по бюджет и финанси?
  Тъй като тук беше говорено за следващата процедура за бюджета за 2003 г., разрешете ми да изразя едно мнение и да направя едно предложение.
  Може Министерството на финансите да започне от 2 януари подготовката на новия бюджет, може да търси активното съдействие на различни институции и може да ни кани, както то направи, елате да говорим от януари нататък как да подобрим структурата на бюджета. Но според мен, ако не се изпълни едно условие, ние следващата година ще имаме същите проблеми и по същия императивен и уравнителен начин ще ги решаваме, ще бъдем принудени да ги решаваме. Въпросът се отнася до това как да се управлява дефицитът на държавата, на републиканския бюджет и на общините. Сега ми се струва, че подходът е следният: дефицита и бюджета го гледаме в едно. Управлението на дефицита е по-различна материя, няма смисъл да говоря това на хора, които дълги години са се занимавали с този въпрос. Мисля, че по това специализираната Комисия по бюджет и финанси трябва да отдели много сериозно внимание още от януари нататък. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Думата има господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На всички е ясно, че след като беше приета макрорамката на бюджета, всички тези предложения в чл. 9 вече увисват. Но аз бих искал да кажа няколко думи, които са свързани с принципни неща, на взаимоотношението между републиканския бюджет и общинските бюджети - една тема, която винаги е била много злободневна, винаги се е дискутирала много остро.
  Като пример ще използвам община Пазарджик по следните причини. Тя е една от големите общини в България, осма. За две години успя от финансово банкрутирала община при управлението на БСП, при управлението на ОДС и на енергичния си млад кмет д-р Иван Колчаков да стане финансово стабилна. Това, разбира се, поради прословутия член в Заключителните разпоредби не й помогна особено, тъй като всички тези приходи, които бяха осигурени благодарение на активната икономическа политика и инициативите на общинското ръководство, бяха прибрани в републиканския бюджет и естествено не могат да бъдат използвани за общински нужди.
  Първото принципно разминаване е в прогнозите, които се правят за общинските бюджети от страна на Министерството на финансите и от страна на общинската администрация. Министерството на финансите винаги дава увеличени прогнози, които според мен винаги се оказват нереални, защото недостатъчно добре се познават местните условия. Тази прогноза, която е дадена за 2002 г. и по отношение на данъчните приходи общо се разминават от порядъка на 2 млн. 258 хил. лв. Министерството на финансите не е отчело, че всъщност през тези две години общината успя да продаде най-атрактивната част от останалата й собственост, да събере, както вече казах, достатъчно приходи, които й бяха прибрани и не може в същия размер да получава финансови средства. Това обаче интересува Министерството на финансите, което й задава значително увеличение на неданъчните приходи.
  Също така не може да се смята, че има някакви резерви по отношение на таксите, които събира, защото такса "Смет" е 5 промила, тоест максималната в общината, която беше приета доста на нож от населението, но въпреки това се плаща и всякакво по-нататъшно увеличение според мен ще има много неприятни последици.
  В приходната част следващото несъответствие е по отношение на субсидията, където има една хитрост, приложена от Министерството на финансите. Има леко увеличение на взаимовръзката републикански бюджет - общински бюджет, драстично намаление на общата субсидия, която може да се използва основно за заплащането на заплати и т.н., тоест разходи приоритетни, чувствително увеличение на капиталовите разходи, които обаче не са приоритетни, и ако не бъдат дадени, значи никой няма нищо да каже. Тоест те могат да бъдат забавени, да бъдат дадени в края на годината и в крайна сметка това, уж увеличение, всъщност се оказва много чувствително свиване на взаимоотношенията с републиканския бюджет.
  В крайна сметка, в резултат на всичко това, необвръзката на приходи и разходи е от порядъка на 3 млн. лв.


  Всъщност с тази обща субсидия, докато през 2001 г. са били осигурявани 34 на сто от бюджетните разходи за общината, сега ще бъдат осигурени само 17 на сто.
  Аз приемам това като тенденция. На една община, която е показала, че може да се оправя сама, че постига по-добри финансови резултати, че е въвела строга финансова дисциплина и има икономическа активност, е вярно по принцип, но не трябва да има такова драстично орязване на взаимоотношенията с републиканския бюджет и на общата субсидия.
  Затова мисля Министерството на финансите да обърне внимание точно на тези взаимоотношения. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Има думата господин Костов.
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Заставам пред вас в неблагодарната роля на предлагащ увеличение на субсидията за две общини в Ловешка област. Това са община Луковит и община Тетевен. Аз зная, че и другите общини, включително и Ловешката община, и Троянската, Угърчинската особено, Летнишката не са в по-добро състояние. Но се спирам на тези две общини заради специфичния характер, който носят те.
  Аз не го правя с цел да упражнявам някакво красноречие и да ви удивявам с него, а просто да ме чуете и да разберете в какво състояние се намират тези две общини.
  Преди всичко да кажа предложението ми какво е, макар че вие го имате в докладите си. То е да се увеличи
  общата субсидия на Тетевен с 900 хил. лв. и увеличаването на целевата субсидия за социални помощи с 340 хил. и за община Луковит - увеличаване на субсидията с 1 млн. 450 хил. лв., целевата субсидия с 100 хил. лв. и капиталовите разходи с 1 млн. 200 хил. лв.
  Правя това предложение от съпричастност към нерадостното социално и икономическо положение на населението, на хората, които населяват тези две общини.
  И двете общини имат значително над средното за страната ниво на безработица. Община Луковит има 32 на сто безработица, община Тетевен има някъде около 25 на сто безработица. И двете общини, искам да обърна внимание, че имат много специфичен състав на населението, като например в община Луковит някъде около 50 на сто от населението е от ромски произход. И в двата града, и в двете общини изградената отпреди промишлена база и структура вече в по-голямата си част е затихнала, дори е неработеща. Тя физически и морално е остаряла, неефективна и неконкурентна е със своята продукция, доколкото се използват тези съоръжения в момента, и освобождава, а не създава нови работни места. Нови инвестиции също така не постъпват.
  Прекрасните природни условия за туризма, каквито предлага Западният централен Балкан, увенчан с 2-хилядния връх Вежен, не се подкрепят в достатъчна степен и адекватно от държавата. Огромни неизпълнени задължения от миналата година тежат на двете общини. Положението е тъжно и хората са изпаднали просто в безизходица. Това е един екзистенциален въпрос. Не е само въпрос на някакъв лукс, а е въпрос на съществуване.
  Затова ви моля да приемете предложенията ми от името на хората, които живеят в тези общини и на които ние сме народни представители - пет човека в тази зала сме народни представители на Ловешка област. Но, както виждам от предшестващи гласувания, механично се приема само това, което са написали чиновниците от Министерството на финансите и нашите предложения, уви, остават глас в пустиня и като че ли само за честта на пагона или заради това, че сме уважили хората, ние, народните представители ставаме тук да кажем няколко думи. Е, в това за съжаление е превърната нашата функция в момента.
  Затова аз не крия някакви илюзии, че ще ви трогна с бедственото положение на тези хора в двете общини. Обаче искам да ви кажа, уважаеми колеги, имайте предвид следното: че този бюджет, ако засее ветрове по места, той неминуемо ще роди бури. Тези бури ще отвеят някого. Имайте предвид това. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов. Просто отсякохте времето и съдържателно бяхте много убедителен.
  За реплика има думата госпожа Банкова.
  СТЕЛА БАНКОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, трижди по-уважаеми господин Владислав Костов! Бюджетът е такъв, защото ние сме наследили една изключително тежка икономическа ситуация. От вашите безкрайно спорадични, от дъжд на вятър, посещения в Ловешка област, как така успяхте да съберете тази информация? Тези хора няма да бъдат стоплени и сгрети с тези популистки изказвания. По-добре всяка седмица да бъдем там, при хората, на места да видим къде и с какво можем да помогнем, къде, на кое училище, на някое селско кметство. В кое селище с вода можем да помогнем - това, което ние правим. А не с Вашето отсъствие и да се сещате, че сте представител на тази област само, когато дойде време за популистки изказвания в парламента. Хората няма да ви ръкопляскат, няма да ви заобичат от това, че сте се загрижили и накрая завършвате със заканата, че ще сеем бури. Нека да бъдем малко по-морални.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Банкова.
  За дуплика има думата господин Костов. Имате възможност да вземете отношение към направената реплика от госпожа Стела Банкова.
  Заповядайте, господин Костов.
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ОДС): Няма да влизам в тона на госпожа Банкова. Тонът очевидно е добре трениран в миналото. Аз ще кажа само, че тук се кове бъдещето на общините и тук се дават парите. Защото политика без пари не се прави. А вие ги защитете, като толкова милеете. Моля Ви, къде са Вашите предложения за тези общини, за които Вие така милеете и така ги обикаляте, и така ги разбирате?
  Тези данни, които съобщавам тук, са данни, които са споделени и с общинските съвети на съответните градове, и с кметовете им. Информацията е от най-първа ръка. А това, че е лошо състоянието им, това го поправете вие сега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
  Заповядайте, господин Йорданов.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател!
  С риск да разсърдя някого, ще си направя изказването по чл. 9 - предложението за увеличаване на субсидията на общини от област Велико Търново.
  Но преди това искам да се върна. Вчера зададох два въпроса във връзка с чл. 4. Знам, че формално не би трябвало да се връщаме на този член, но тъй като там е източникът, който сме посочили за средства за увеличаване на субсидията, аз все пак ще си задам отново въпросите и се надявам този път да получа отговор.
  Първият въпрос е свързан с ползването на така наречената съпоставима база, когато боравим с проценти увеличение или намаление на разходи, субсидии и т.н.
  Въпросът ми беше следният: как така всички виждаме увеличение на субсидията в разходната част на Министерския съвет в абсолютна стойност спрямо 2001 г., където е източникът на нашето предложение, и то с чувствителните, мисля, 20 и няколко процента, а се твърди, че по съпоставима база няма такова увеличение?
  И как така субсидиите на общините, пак в абсолютна стойност, специално в нашата област, имат намаление и в трите си компонента - обща, за социални разходи и за капиталови разходи, и в същото време се твърди, че в съпоставима база има увеличение?
  Ще направя малко отклонение. Ако продължаваме така да ползваме съпоставимата база, можем да докажем, че не сме увеличавали акцизи, не сме въвеждали ДДС на лекарствата, не сме удвоявали командировъчни и т.н. И приключвам по този въпрос.
  Вторият ми въпрос: отново питам в този наш посочен източник - разходи за Министерския съвет, предвидени ли са увеличените разходи за командировъчни в бюджета? И вече идвам на чл. 9, сегашния ни текст. Разбира се, не се надявам предложението ни да бъде прието, не вярвам, че ще стане, но искам да ви уверя, че то е направено въз основа на аргументиран анализ, на база реални данни за всяка една от посочените общини. И ако съм склонен да направя в себе си някакъв компромис, той е по отношение на общата и целевата субсидия, доколкото, ако щете, бихме употребили тази съпоставима база, за която толкова говорим.
  Но искам да обърна вниманието ви към субсидията за социални разходи. Тук многократно се твърди, че републиканският бюджет ще субсидира 75 процента от средствата за социални плащания за първи път. Данните, които имам от нашите общини, доказват, че това не е вярно. И ще ви дам няколко примера.
  В община Велико Търново - необходимите общо средства за социални разходи са в размер на 2 млн. лв., предвидената в бюджета субсидия е 1 млн. 217.1, което прави точно 60 процента от общата сума.
  В община Свищов - същата работа. Необходими са 750 хил. лв., предвидена субсидия - 449.2 хил. лв., което отново прави 60 процента.
  В община Елена - необходими 1 млн. 200 хил. лв., предвидени 605.9, което е 50 процента.
  В община Лясковец - необходими 750 хил. лв., предвидени 319.8, което е 45 процента.
  В община Полски Тръмбеш - необходими 1 млн. 250 хил. лв., предвидени 749.7, което отново е 60 процента.
  И накрая искам да приключа оптимистично и сигурно и този път ще разсърдя някого. По груби изчисления с увеличението на дневните за един ден при командировка в чужбина могат да се изплатят социалните помощи на един човек за два месеца. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Заповядайте за реплика, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов! Ще ми се да дам няколко цифри за бюджета на Министерския съвет, тъй като много се спекулираше. Още господин Димитров от Коалиция за България на първо четене спомена някаква цифра, която се чудехме откъде е измислена - 50 процента увеличение на бюджета. Неколкократно и в Комисията по бюджет и финанси, като гледахме предложенията, се предлагаше източник на средства за увеличение на субсидии да бъдат субсидиите, предвидени за Министерския съвет.
  За да не се спекулира повече, поне надявам се, ще ви кажа, че увеличението на бюджета на Министерския съвет за 2002 г. спрямо 2001 г. като процент е 17 процента. Но защо е това увеличение? Това увеличение е, и мисля, че много ясно беше обяснено, тъй като към него преминава Агенцията за гражданска защита, която харчи много пари - гражданската защита на страната. Други функции по отбрана и сигурност също са преминали към Министерския съвет. На сравнима база, господин Йорданов, става въпрос за увеличение с 2,2 процента.
  Връщам ви към времето на управлението на предишното правителство. Всеки в тази зала знае, че Министерският съвет и неговите поделения се бяха превърнали в строителна площадка. И ще ви дам примери. През 1998 г. - 6 млн. 918; 1999 г. - 40 млн. Не говорим за проценти, пъти! - 506. (Неразбираема реплика от залата.) Не знам Славчо ли е, Славчовица ли е, но давам точни цифри. 2000 г. - 66 млн. вече; 2001 г. - 78 млн.
  Увеличението за 2002 г., още веднъж казвам, на съпоставима база е 2,2. А в други органи на властта, както мисля, че вчера господин Церовски даде информация, има и намаление.
  Ако от Народно събрание махнете "Държавен вестник", за който са около 4,5 млн., имаме намаление на бюджета на Народното събрание с около 13 процента, че и повече. Така че нека повече да не се спекулира с парите, отпускани на Министерския съвет. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Искров.
  Господин Йорданов, ще вземете ли отношение? Не сте длъжен, разбира се.
  Заповядайте, имате право на дуплика.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ОДС): Само едно изречение.
  Предлагам да престанем да се оправдаваме с предишни правителства, тъй като в крайна сметка, ако трябва дори да се съглася, аз не съм бил участник нито в правителството, нито в парламента, ако продължаваме така нашата отговорност за бъдещето къде ще отиде? Аз говоря от днес за утре, а не говоря от днес назад.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Йорданов.
  Господин Стоилов, заповядайте. Имате думата.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! Съжалявам, че се налага да върна малко дискусията, тъй като исках да взема отношение по предложението на господин Владислав Костов във връзка с искането да се увеличи общата субсидия на общините Тетевен и Луковит.
  Смятам, че това са предложения, които са направили представителите на местната власт, специално кметовете в тези общини, и мисля, че те заслужават сериозно внимание.
  Ако трябва да говорим за критики към досегашната политика, те могат да бъдат и по-големи, а не само свързани с това как се води диалогът с избирателите, но например за това, че едни от най-големите поражения от така наречената поземлена реформа са именно в Луковитската община, без това да означава, че в другите картината е много по-благоприятна.
  Но въпреки това мисля, че трябва да използваме усилията си, за да подкрепим местните власти да подобрят бюджетите, с които разполагат. И затова се изказвам в подкрепа на представеното ви.
  Искам да посоча защо точно общини от типа на Тетевен и Луковит, към които можете да приравните и други десетки общини в страната, може би се нуждаят от специална правителствена и бюджетна политика. Най-малките общини, да ги нарека, общините от предимно селски тип, също са в крайно тежко положение. Но поради това, че техният бюджет се формира в много голяма степен на базата на субсидията от републиканския бюджет, те поне покриват някакви най-занижени, минимални разходи.
  По-големите общини имат така наречената "остатъчна икономика", от която могат да формират и собствени приходи. А точно тези средни, неголеми общини понесоха като че ли най-големия удар през последните години. Например икономиката на Тетевен е почти изцяло ликвидирана. Няма сега да говоря за причините, които са във всичките изминали десетина години. Положението в общини като Луковит е подобно.
  И затова ние трябва да потърсим, колкото и да са ограничени възможностите, приоритетно да насочим средства към такива общини, защото е много голяма опасността например за болницата в Тетевен, която беше изградена през последните години. Ние трябва да защитим тези обекти, които са за последните години толкова малко направени и дават социални услуги на населението, да продължат да съществуват. А при този бюджет е много вероятно да възникне въпросът за нейното ликвидиране още през следващата или по-следващата година.
  Затова привличам вашето внимание към тези предложения и заставам в тяхна подкрепа. Смятам, че специално представителите на местната власт и кметовете трябва да търсят по-широка обществена подкрепа, да бъдат по-активни в своите усилия, става дума за конкретно споменатите тук общини, за да може на един по-ранен етап тези искания да бъдат защитени и по възможност - удовлетворени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  За реплика, заповядайте, господин Димитров.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (НДСВ): Бих искал също да взема отношение по повдигнатите въпроси от колегите от Ловешкия район, които оставиха едно впечатление в залата, особено господин Костов, че те са загрижени за състоянието на общини като Тетевен, Луковит и др., както господин Стоилов каза, че са десетки.
  Ние също сме загрижени, но аз няма да подкрепя това искане, ще подкрепя решението на комисията. Аз съм с ясното съзнание, а мисля, че и колегите разбират, че това, което предлагат, не може да бъде прието, само заради това, което казахте, господин Стоилов, че има още десетки такива случаи.
  Мисля, че бюджетът е направил това, което колегите в министерството са успели да направят. Няма защо да развивам повече темата за последствията. Този бюджет в крайна сметка е последствие от предишната година.
  Това дали конструктивно или не работим ние в районите си, хората едва ли ще го разберат от изказванията ни тук - едните - нереалистични, другите - реалистични. Надявам се хората да разберат къде стои истината.
  Колкото до предложенията, които уважаемият господин Костов каза къде са, господин Стоилов знае, че което е било разумно, което е било реалистично, ние сме го направили, подкрепили сме го. След един час вероятно ще влезе едно предложение, което е било възможно да се осъществи от нашата област и комисията го е приела. Така че може би по-малко популизъм трябва да влагаме в нашата работа по бюджета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Стоилов, да вземете отношение по репликата на господин Димитров.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Димитров, аз уважавам Вашата позиция и до голяма степен Ви разбирам, че като представител на мнозинството Вие трябва в значителна степен да се съобразявате с общата рамка на бюджета и с някои от най-острите потребности на общините. Мисля, че трябва да се опитаме да намерим някакъв баланс между потребността от политическа подкрепа, която мнозинството дължи на бюджета, и подкрепата за отделни региони и общини. И затова за мен този баланс е в усилията всички ние, които сме свързани с определени райони, да подкрепяме предложения, които съдействат за облекчаване на техните проблеми.
  Често от тази трибуна се използва думата популизъм в нейното негативно съдържание. Но аз не смятам, че усилията да се отговори на най-острите проблеми на хората и общините са популизъм в отрицателен смисъл на думата. Дори и това, което наричаме реалност, най-накрая трябва да разберем, че реалността не е някаква обективност в смисъл на природна даденост, а реалността се формира от условията и човешките управленски действия, които правят тази реалност такава, каквато съществува. Така че нека именно в тази посока да търсим решенията.
  Затова аз апелирам не само към Вас, но и към други колеги да подкрепят тези предложения така, както благодаря, че ние обединихме с Вас усилията си за един вярно, по-лек въпрос, за преразпределяне на средства, които засягат други общини от областта. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Има думата господин Пламен Кенаров.
  ПЛАМЕН КЕНАРОВ (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми господин председател на Комисията по бюджет и финанси, дами и господа народни представители! Не бих желал да говоря за популизъм. Всеки един регион има своето място в нашата страна, всеки един регион е важен. Аз съм водач на ямболската листа в 31.Многомандатен избирателен район. В нашия регион петимата народни представители от трите политически сили, които сме избрани, застанахме зад една-единна теза, че това е регион, който е изостанал от дълго време заедно с Бургаския и Хасковския по така наречения Странджа-Сакар регион, който от 30 години се опитваме да възстановим, от 30 години се опитваме да направим живота на гражданите малко по-добър и като граничен регион във връзка с концепцията за НАТО, това са нашите южни съседки, и бихме могли да направим малко по-големи целеви инвестиции.
  Знаете, че в ямболския регион безработицата е една от най-високите в страната. Тя е над 24 на сто. В същото време там е и граничният пункт Лесово, който трябва да създаде възможност на България заедно с Турция като гранична зона да се развият повече междусъседските ни взаимоотношения. Нашата молба - на всички народни представители от трите политически сили - е наистина да се завиши общата бюджетна субсидия към административен център, към административния район Ямбол с около 2 на сто. И тъй като безработицата наистина е много тежка и социалните проблеми в този регион са много изразени, те не са по-слаби, отколкото в други региони на страната, ние желаем да бъде завишена целевата субсидия в същия областен район с 1,5 на сто.
  Една голяма молба ще имам към вас, тъй като от 15 години се строи бившата окръжна болница, на която корпусът е завършен. Изградени са основните инсталации на тази болница и са необходими само 800 хил. лв., за да може тя да започне да функционира и да има европейски норми на диагностика и лечение на гражданите от целия регион. Това са около 230 хил. човека.
  Молбата ми е това предложение, което съм направил към Комисията по бюджет и финанси да бъде подкрепено от вас, за да реализираме цялостната политика на един регион като Странджа-Сакар, а не като политика на определена политическа сила. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кенаров.
  Господин Пирински, имате думата.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю! Само няколко думи по смисъла на дискусията по чл. 9, която се проведе, и, разбира се, ще споделя отношението си към гласуването, което ни предстои.
  Според мен, господин председателю, във всяко от изразените становища и направените предложения за завишение в бюджетите на отделни общини има достатъчно сериозни основания и едва ли колегите от Министерство на финансите биха оспорили, че всяко едно от тези искания е по своему обосновано.


  Господин председател, предлагам и Вие да имате предвид този въпрос - за смисъла на една пленарна дискусия по този текст на чл. 9, на този етап от приемането на бюджета. Аз лично смятам, че в усилията ви да рационализирате работата на парламента в пленарна зала, би трябвало да фигурира и този въпрос. Защо? Защото, според мен, са обосновани мненията, че от тези проблеми на общинските бюджети и нашите задължения като народни представители би трябвало да бъдат в периода до представянето на тези таблици вече в пленарната зала, тъй като е ясно, че сега особени промени са невъзможни.
  И аз лично споделям разбирането, което се изразява, че е редно ние да се постараем в етапа до влизането на текста за второ четене тук, в диалог с Министерството на финансите достатъчно сериозно да обосновем едни или други искания и да се постараем те да бъдат отразени вече в проекта, който влиза тук, защото иначе, каквито и съображения да сме имали, даже както и колегата Божинов - обръщам се към него - да покажем, че в пленарна зала не се решават достатъчно сериозно въпросите, съгласете се, господин Божинов, че това ще остави община Козлодуй без тези допълнителни средства, които иначе е могло да бъдат гласувани на общината.
  Ние изразихме отношението си към този бюджет при първо четене достатъчно ясно и категорично. За нас той не представлява промяна в политиката във фискалната сфера. Той е едно продължение на фискалната политика на предишното правителство и поради това ние съвършено съзнателно и убедено гласувахме против на първо четене и гласувахме против основните членове на второ четене.
  Но искам да кажа и това - това, че бюджетът е продължение на онзи от предишни години, само частично може да се вмени във вина, ако щете, на сегашното мнозинство, защото предишното направи всичко възможно да затрудни процеса на подготовка на Бюджет 2002, защото бяха отложени редица срокове по етапа на изготвянето на този бюджет и около изборите, и в периода след тях, и защото, що се отнася до общините, през трите и четирите години на мандата на Обединените демократични сили проблемите в общинските бюджети прогресивно и последовавателно бяха задълбочавани. И се трупаше този неразплатен остатък в общинските бюджети, който надхвърли 400 млн. лв.
  Част от проблема беше, че правителството на СДС не желаеше да води сериозен диалог с Националното сдружение на общините в Република България. Водеха се някакви контакти, даже се сформира работна група, но така и не се стигаше до подписване на протокол за постигнати споразумения. Онова, което може да се каже в плюс на сегашното мнозинство е, че то установи сериозен диалог със Сдружението на общините, че работеше по същество с работната група на Сдружението в изясняването и на методиката, и на основните проблеми по отделните бюджети.
  Ето защо аз споделям онези становища, които бяха изказани от тази трибуна, че не бива второто четене на чл. 9 да се превръща в нещо като индулгенция за това, че, видите ли, свършили сме си работата, поставили сме проблемите и можем да кажем, че правителството и мнозинството не са приели това, което сме предлагали. Това не е подходът, който може да ни даде нужния резултат. Затова, според мен, има основание да се постави въпросът, че в хода на работата на по Бюджет 2003, която би трябвало да започне в първата половина на следващия месец, е мястото, където да се направи една рекапитулация наистина на това какви крещящи нужди са останали незадоволени и да се търси даже в хода на годината възможност да се решават частично и, разбира се, достатъчно сериозно да се заложат възможностите за 2003 г. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Думата за реплика има господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Една реплика към дълбоко уважавания от мен господин Георги Пирински.
  Има основание в това, което казахте, но има и една опасност - народните представители да се демотивират да аргументират своите тези, защото ако формално не бъдат чути и не бъде отразено има една надежда и тя е в представителите на министерството, които получиха уверение, че в така наречения структурен резерв ще се търсят възможности дори след приемането на бюджета за онези предложения, които са аргументирани и за които има основание, така че парламентът е мястото, в което се говори и в което се състезава силата на аргументацията и затова не си заслужава да се обезверяваме.
  В моето конкретно предложение, господин Пирински, аз посочих формулата и момента в преразпределения, в същия този член, в който може да се намери комплексното решение. Вместо да се преизпълнява в последните месеци вноската към бюджета и после от структурния резерв да я връщаме там, където е необходимо, то още сега, с промяна, която е изчислена и мотивирана, и няма никаква трудност да бъде подкрепена, това да бъде решено още днес, така че оставаме малко на различно мнение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря на господин Божинов.
  Господин Пирински, заповядайте, за да упражните правото си на дуплика.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ГБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Така, както не по-малко уважавания от мен господин Божинов в своята реплика започна със съгласие с мен, така и аз наистина без формалност ще се съглася с него, че е в пленарната зала имат своето особено значение казаните думи, изложените аргументи и, разбира се, дълг на всеки народен представител е да заяви тук онова, което счита за най-съществено и най-важно.
  Там, където се появява различието, не считам, че трябва да има опасност от демотивация тогава, когато аргументацията е достатъчно сериозна и, разбира се, и за в бъдеще тя трябва да бъде такава. Онова, което имах предвид, е, че когато се заявява в пленарна зала една теза, трябва да сме сигурни, че сме извървели целия път предварително, че тя е била отхвърлена на поредните етапи и ние поставяме въпроса в пленарна зала вече на базата на този извървян път.
  Във Вашия случай аз допускам, че това до голяма степен е така, ето защо действително предлагам и на Министерството на финансите да не забрави просто онова, което сте поставили и наистина в тази посока, в която Вие аргументирахте, да се търси възможност за решаване на въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Господин Щерев, имате думата.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Аз искам да взема отношение по няколко въпроса във връзка с обсъжданата точка от бюджета.
  Направена беше бележка за присъствието в залата. Вярно е, че присъствието в залата не е достатъчно, обаче аз искам да обърна внимание, че освен представители на мнозинството, в пленарната зала трябва да бъдат и представителите на опозицията. Общо взето, в пленарната зала присъстват винаги около над 50 на сто от представителите на мнозинството и - обърнете внимание, господин председател - редовно в залата присъстват само около 10 на сто от представителите на опозицията. В края на краищата, те също вземат заплати, също са членове на парламента. Обърнете внимание, че докато аз отсъствам, например, от зала, аз бих желал да ви дам писмено обяснение за това какво правя по цял ден. Аз подготвям също законопроекти, които ги съгласувам, подготвям работата на комисията, срещам се с представители на институции и с граждани и бих могъл да кажа точно какво правя. Би трябвало да се запитат и представителите на опозицията къде ходят, когато има пленарни заседания и каква точно работа изпълняват.

  Аз ще продължа по-нататък, че избирателите имат право да искат да стоим в пленарната зала, но също така те имат право да искат да вършим съществено работата си. Защото докато не стъпим на новия бюджет, домовете за сираци стоят с 0,30 лв. дневна дажба за храна. Затова защото с новия бюджет се поставят възможности с неколкостотин милиона лева повече за социална дейност, отколкото в стария бюджет. И именно затова аз бих желал Народното събрание да върши работата си така, както трябва, а да не влиза в празни прения.
  Аз съм представител от Стара Загора, господин председател, и не по-малко обичам и уважавам моите избиратели. Но не мога да поставям въпрос за увеличаване бюджета на Старозагорска област и на общините в нея, затова защото разбирам, че Министерството на финансите и Комисията по бюджет и финанси са се съобразили с определени възможности. Мъча се да разбера това нещо. И не искам да губя времето на пленарната зала и на народните представители с неща, които няма да доведат до нещо съществено. Защото когато се иска увеличение за едни разходи, трябва да има увеличение на едни приходи.
  Искам още да кажа, че когато уважаваният господин Абаджиев иска Иван Искров да чете определени цифри, а след това не го слуша и само се губи времето в залата, се постига само едно нещо - господин Абаджиев си доставя удоволствие, а господин Искров се мъчи. Никаква друга полза няма. И аз като лекар мога да ви кажа, че това изживяване на медицински език се нарича садомазохизъм. Благодаря ви. (Одобрителни ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Щерев.
  Има думата господин Милушев. Заповядайте.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! С голямо внимание слушам диалога и диспута около бюджета на общините. И разбирам желанието на всеки народен представител да изпълни не само личното си желание да повиши бюджета на дадена община, а и желанието на живеещите там, където той ги представлява. Не мислете, че аз съм лишен и предпазен от такова изкушение. Напротив, анализът, който съм правил от многото обиколки в Пернишка област показва, че бюджетите не дават реална картина на необходимостите на която и да е община. Като пример ще дам, че само в едно малко кметство - Яржиловци, необходимостите са толкова, колкото е бюджетът на община Перник.
  Но аз имам достатъчна политическа отговорност, за да не поискам увеличаването на такъв бюджет само защото зная, че финансовата картина, която сме наследили, не дава такава възможност. Въпреки това направих анализ на бюджета за общините и виждам, че той в много отношения е увеличен в посока такава, че всички общини могат да поемат по-широка глътка въздух в сравнение с миналата година дори. Така че мисля, че политически отговорното отношение към бюджета в момента е единствено да подкрепим този бюджет, който ни предлага министерството, а не да търсим в нашите изказвания проява и дивиденти за собствен политически имидж. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Милушев.
  Има думата господин Осман Октай. Заповядайте.
  ОСМАН ОКТАЙ (Независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Следва да споделя с вас, че участвам на обсъждане на 12-и бюджет в този парламент и в тази пленарна зала. И ако отворим стенографските записи при обсъждането на тези бюджети всяка година ще видим, че ние в тази пленарна зала постоянно се повтаряме. И е нормално когато по Конституция сме парламентарна република, парламентът във всеки случай да направи сериозен дебат, независимо че той винаги се оказва като закъснял. Нормално е всеки народен представител да има отношение към своя избирателен регион и да изразява загриженост. В никакъв случай не приемам тази загриженост за популизъм.
  Тук става въпрос за нещо много сериозно. Защо се повтаряме вече години наред? Явно никой, независимо че всички знаем, този дебат не може да не размести рамките, които са заложени в работните групи, докато стигне в пленарната зала през Министерския съвет рамката на бюджета. Особено по отношение на общините, за които всички изразяваме загриженост години наред.
  Във всеки случай обаче явно тези дебати се забравят веднага, когато се приеме бюджетът. И следващата година, когато се подготвя бюджетът за по-следващата година, нито министрите, нито в коридорите на министерствата или в Министерството на финансите, нито пък някой търси консултации с народните представители, за да можем да намерим решение особено по проблема на бюджетното финансиране на малките общини.
  Аз, може би ще прозвучи силно, но смея да споделя, ако ние не погледнем сериозно не днес, знаем, че вече са заложени параметрите на Бюджет 2002, едва ли могат да се правят размествания от едно перо в друго перо или в полза на едни общини за сметка на други и т.н. Но във всеки случай апелът ми е още от следващата година, от началото на годината, за да не изпадне и това мнозинство, и този парламент да се оправдава пред бедстващите общини в страната, че не можем да решаваме проблемите, които стоят пред тези граждани, живеещи на територията на тези общини, а те не са малко, във всеки случай ние трябва да намерим именно в тази пленарна зала, заедно с институциите, решение на тези въпроси. И трябва да се прочетат тези стенографски записи, за да се вижда загрижеността на всички народни представители не само за техния избирателен район, но въобще с цялата страна.
  Определено искам да кажа, че не може да има развитие изцяло на икономиката на държавата и да има прираст в страната, ако има бедстващи и бедни общини. Нека да не забравяме, че половината от населението в България живее в така наречените селски общини, малки общини. И общини, където дори няма сериозно регистрирани офиси на фирми, които не само нямат икономика, която сериозно да работи и да носи собствени приходи в тези общини, но определено няма и регистрирани фирми на тяхната територия, които да отчисляват някакви доходи. Тези общини живеят единствено на гърба на местните данъци, на гърба на данъците, които се налагат на това население, което едва ли има възможности дори да си плаща данъците.
  Ако имаме намерение да проявяваме загриженост, нека, ако това, което не можем да направим за Бюджет 2002 г., да успеем да направим в един сериозен дебат с постоянна загриженост през следващата година поне в Бюджет 2003 г. да влязат тези параметри, за които говорим. След като вече години наред наблюдаваме с безпомощност умирането на малки села и закриването им от географската карта на България, заличаването на селата в България в някои региони - както каза моят колега за Странджанския регион и аз като народен представител от този регион знам много добре за какво става въпрос - нека да не доведем нещата дотам, че след години да закриваме и т.нар. селски общини, малки общини и да провалим развитието на страната в тези региони. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Октай.
  Господин Гагаузов, имате думата.
  Надявах се, че няма повече желаещи, за да мога да дам почивка, но депутатите са твърде активни.
  Заповядайте.
  АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! При обсъждането на първо четене на законопроекта за държавния бюджет аз обърнах внимание, тъй като повечето от колегите участват за първи път в приемането на бюджет, че не е невъзможно да бъде направено и нещо допълнително по този бюджет. Но ако си спомняте, казах, че не е невъзможно между първо и второ четене. Когато на второ четене текстовете се предложат, те трябва да бъдат в достатъчна степен съгласувани, за да могат да бъдат приети.
  Мисля, че мнозинството беше в състояние, обсъждайки помежду си и съответно с председателите на комисии тези предложения, които то е направило, поне да бъдат в достатъчна степен подкрепени и в залата да може да се получи някаква малка промяна, каквато тук, в тази зала, народните представители решат, че трябва да бъде направена.
  Получава се така, че всички мнозинства по принцип приемат за чиста монета и за 100 на сто това, което е предложено от Министерството на финансите, и никога нищо в тази зала не се е приемало. Не сте само вие, така се е процедирало поне от времето, от когато аз го наблюдавам. И се питам тогава: защо се правят предложения - хайде, от опозицията е ясно защо - защо се правят предложения от народните представители, които са представители и на мнозинството, които не се приемат? Това за мен е едно бламиране на самите народни представители.
  Така че, много ви моля, не допускайте повече такава грешка. Ако нещо предлагате, съгласувайте го помежду си, защото, ако преброим колко предложения и колко от депутатите са тук, вие само помежду си ако се подкрепите, предложенията ще бъдат приети. Но тогава, когато те не са обмислени и не са съгласувани, явно, че нищо не може да стане.
  Аз взех отношение не само по техническата част на предложенията, но и да ви кажа, че по принцип нещата вече са в такава фаза, че не може да бъде променено нищо. Но има т.нар. Преходни и заключителни разпоредби, в които и изказвайки се от тази трибуна, и приемайки съответните решения, ние да дадем поне един шанс на общините - ако не можем да им дадем средства от бюджета, защото той в значителна степен е изчерпан, нека да им дадем възможност поне сами те да направят така, че да имат допълнителни приходи, които да могат да разходват.
  Тоест, по някои от текстовете, когато стигнем до тях, сигурно отново ще разговаряме и от тая трибуна ще искам вашата подкрепа за тези текстове, за да дадем възможност и общините сами да са един генератор и на икономическа активност, и на нови работни места, а не те да разчитат изключително и само на бюджета, който им определяме ние тук.
  И като заключение, тъй като не успях да взема думата за реплика на д-р Щерев, ще му кажа само, че във всеки парламент точно мнозинството крепи кворума в залата. Ако разчитате на опозицията, трябва да поделите с тях не само отговорността за този кворум, а и много други неща, които най-вероятно няма да са ви удобни и няма да искате да ги поделите. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Гагаузов.
  За изказване - господин Искров, заповядайте.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Аз ще направя много кратко изказване във връзка с чутото от дебата по чл. 9 на Закона за бюджета на Република България и по-конкретно относно бюджетната процедура.
  Благодаря и на господин Пирински, който изключително професионално и добронамерено описа един такъв процес и какво можем да направим извън залата, в комисиите, между първо и второ четене, още преди внасянето на бюджета и т.н.
  От няколко уважавани от нас народни представители се каза горе-долу едно и също. Говорейки, господин Божинов и в основното си изказване, и в репликата на господин Пирински каза, че народните представители се демотивирали, ако не се приемат техните предложения. Горе-долу в такъв смисъл беше и част от изказването на господин Борислав Костов, в някаква степен и на господин Гагаузов по отношение на предложенията, правени в залата.
  Уважаеми дами и господа! Искам да ви кажа, че немалка част от предложенията на народните представители са приети от Комисията по бюджет и финанси. Не могат всички да бъдат приети, още повече, когато говорите за сметка на бюджетния дефицит. Някой сметнал, че може да се съберат повече мита и такси, друг сметнал, че може повече глоби и неустойки. Но всичко възможно, което можеше да се направи, се направи в комисията. И вие ще видите още по чл. 11, че без оглед на партийна принадлежност, мисля, че предложенията бяха на госпожа Банкова, на господин Янаки Стоилов, може и от други парламентарни групи да е имало представители, по отношение на Инвестиционната програма на община Ловеч има веднага прието тяхно предложение. Имаше такива предложения и по-напред.
  Защо всяко мнозинство, господин Гагаузов, приема само предложеното от Министерския съвет, разбира се, с тези уточнения, които току-що направих - че всичко възможно е направено и в сегашната Комисия по бюджет и финанси? Ами, искам - и по този начин отговарям и на въпросите, поставени от господин Божинов - все пак да ви цитирам чл. 87 от Конституцията на Република България. А той казва следното:
  "Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива има всеки народен представител и Министерски съвет."
  И ал. 2, която гарантира стабилността, устоите на държавата, на финансите на държавата - "Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския съвет." Само от него!
  Това е, уважаеми дами и господа, финансовият план на правителството. Това не е финансовият план на Народното събрание и на народните представители. Това е планът, който прави възможна работата на правителството и осъществяването на неговата програма за управление.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Това е задължение, но не е изключително право.
  ИВАН ИСКРОВ: Това е неговото право - те единствено да внесат проекта на Министерския съвет. И, разбира се, ние вече като народни представители да направим - пак се връщам към казаното вече - съответни корекции, но които не променят коренно приходната, разходната част и съответно дефицита, планирани от правителството.
  Бях длъжен да направя тези уточнения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Силно се надявам да няма повече желаещи да вземат думата по чл. 9, което ми дава възможност да ви кажа следното. Сега ще дам 30 минути почивка, след това започва масираното гласуване на чл. 9 и продължаване на работата.
  Давам 30 минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Преминаваме към гласуване на предложенията по чл. 9.
  Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Димитър Абаджиев и Димитър Йорданов, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 136 народни представители: за 46, против 73, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Близнаков, Пейков, Кръстева и Василева, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 44, против 69, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Георги Божинов, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 45, против 76, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Гиньо Ганев и група народни представители в т. 1, което не е подкрепено от комисията, тъй като по т. 2 то намира място в Заключителните разпоредби на закона.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 47, против 70, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Стефан Данаилов и група народни представители по т. 1, което не е подкрепено от комисията, тъй като предложението по т. 2 намира своето систематично място в Заключителните разпоредби на закона.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 29, против 87, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Весела Драганова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 5, против 103, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 140 народни представители: 37, против 98, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Димитър Дъбов и Георги Анастасов, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 154 народни представители: за 43, против 99, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.

  Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Стойчо Кацаров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 32, против 94, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пламен Кенаров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 32, против 91, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Борислав Китов и Васил Паница, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 155 народни представители: за 48, против 96, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Теодора Константинова, Иво Цанев и Димитър Абаджиев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 27, против 93, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народния представител Владислав Костов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 151 народни представители: за 40, против 102, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 22, против 99, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 156 народни представители: за 46, против 105, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народния представител Михаил Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 156 народни представители: за 30, против 114, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 156 народни представители: за 43, против 106, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народния представител Любомир Пантелеев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 152 народни представители: за 44, против 106, въздържали се 2.
  Предложението на господин Пантелеев не се приема.
  Гласуваме предложението на народния представител Сергей Станишев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 144 народни представители: за 40, против 99, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Росица Тоткова и Елиана Масева. Предложението не се подкрепя от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 34, против 99, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 26, против 105, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Анели Чобанова и Ботьо Ботев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 152 народни представители: за 30, против 115, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 150 народни представители: за 32, против 113, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 152 народни представители: за 46, против 100, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 9 така, както се предлага от комисията.
  Гласували 172 народни представители: за 117, против 49, въздържали се 6.
  Член 9 е приет.
  Думата има министър Велчев.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Бих искал да взема отношение по проблема за прозрачността на бюджетната процедура, за която говориха някои колеги преди почивката, за да ви уведомя за намеренията на Министерството на финансите в това отношение за следващата бюджетна година.
  На първо място, Министерството на финансите предвижда бюджетната процедура за 2003 г. да започне още в самото начало на следващата година и тя да включва няколко основни изменения в сравнение с процедурата за 2002 г.
  Първо, това удължаване на процеса с оглед даване на възможност на всички участващи в бюджетния процес, включително и Народното събрание, за повече време за анализи и обсъждания на различните политики и произтичащите от това конкретни решения и разпределения на средства.
  На второ място, предвиждаме Комисията по бюджет и финанси да бъде запозната с намеренията на правителството и основните параметри на бюджета още през м. май, т.е. преди Министерският съвет да е взел своето окончателно решение по проекта за тригодишната бюджетна прогноза, която служи за изготвяне на бюджета за 2003 г.
  Втората мярка, която ще приложим, е, че при изготвянето на бюджетната рамка още на този ранен етап ще привлечем, освен министерствата, и Националното сдружение на общините в Република България.
  Трето, ще бъде променена формата на представяне на бюджетните документи, в които ще намери място принципът за програмно бюджетиране. Смятаме, че това представяне на бюджета ще позволи както на Министерския съвет, така и на Народното събрание да проведат по-ползотворна дискусия за приоритетите и как те да бъдат реализирани, като бъде показана ефективността на всеки един разход. По този начин ще сменим акцента от количественото разпределение върху това за какво се харчат парите и какъв ефект се постига с тях. Това поставя, разбира се, по-високи изисквания както пред Министерството на финансите, така и пред общинските ръководства и пред Народното събрание.
  На четвърто място, предвиждаме проектобюджетът за 2003 г. да бъде внесен в Народното събрание през м. септември, тоест, повече от месец по-рано от тази година, с което ще създадем условия за много по-голяма дискусия и реална възможност за намиране на най-оптималните решения за разпределение на средствата.
  И на последно място, ще разширим нашата подкрепа за финансова децентрализация, като ще работим съвместно с Националното сдружение на общините в Република България и с инициатива "Местно самоуправление". Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Велчев.
  Преминаваме към чл. 10.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми колеги, не са постъпили предложения от народни представители по чл. 10.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 10.
  "Чл. 10. (1) При съставянето на общинските бюджети за 2002 г. размерът на средствата за социални помощи по Закона за социално подпомагане и Указа за насърчаване на раждаемостта не могат да бъдат по-малко от размера на предвидените с чл. 9, ал. 1 целеви субсидии за социални помощи, увеличен с една трета.
  (2) Преведените целеви субсидии за помощи на общините се предоставят на общинските служби за социално подпомагане в срок от два дни от датата на постъпването им по сметката в банката."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 10 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 10 така, както е представен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 138 народни представители: за 107, против 6, въздържали се 25.
  Член 10 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По чл. 11, ал. 1 са постъпили две предложения. Първото е на народните представители Янаки Стоилов, Стела Банкова, Даринка Станчева и Димитър Димитров. Предложението кореспондира с чл. 9, ал. 1.
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено и в Приложение № 5.
  Има постъпило предложение от народния представител Иван Искров.
  Комисията подкрепя предложението.
  По чл. 11, ал. 2 е постъпило предложение от народния представител Димитър Камбуров:
  В чл. 11, Приложение № 6 да се добави следният текст: "Изграждане на обект "Депо за твърди битови отпадъци" - с. Богдан, община Добрич, изискващо допълнителни средства в размер на 2,5 млн. лв."
  Тези средства да са за сметка на бюджета на администрацията на Министерския съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Димитър Камбуров да се прибавят текстове към Приложение № 6 за допълнителна субсидия за общините Каварна, Генерал Тошево и община Тервел.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Иван Искров за текстова редакция.
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Стойчо Кацаров:
  В Приложение № 6 - Списък на обектите, предвидени за строителство през 2002 г. - да се допълни община Кочериново - водопровод "Рила - Кочериново", година на строителство - 2002 - 2002 завършване. В колонка "Разходи" да се добави числото "1 млн.лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Христо Кирчев:
  В Приложение № 6 да се включат и:
  1. строеж на водопровод в кв. "Галата", община Варна;
  2. изграждане на довеждащ колектор в кв. "Акациите" - гр. Белослав.
  Средствата да са за сметка на намаление на бюджета на Министерския съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Борислав Китов пак за добавка към Приложение № 6:
  В община "Родопи" - гр. Пловдив, да се предвиди субсидия в размер на 650 хил. лв., като това да бъде за сметка на увеличение на дефицита по консолидирания държавен бюджет за 2002 г.
  Комисията не подкрепя предложението.
  То е и невъзможно, и да искаме.
  Предложение на народните представители Борислав Китов и Йордан Бакалов:
  В чл. 11, Приложение № 6 да се прибави следният текст:
  "За община Асеновград да се увеличи общата субсидия със 750 хил. лв."
  Това да бъде за сметка на средствата на Министерския съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Росица Тоткова и Елиана Масева:
  В чл. 11, Приложение № 6, да се добавят следните текстове:
  1. за област Благоевград
  - община Петрич:
  - Ремонт на основното училище в с. Самуилово, необходими допълнителни средства 220 хил. лв.;
  - община Симитли:
  - Доизграждане на детска градина в с. Долно Осеново, необходими допълнителни средства 200 хил. лв.
  Тези средства да бъдат осигурени от бюджета на администрацията на президента.
  2. за област Благоевград,
  - община Благоевград:
  - изграждане канализация в с. Церово, необходими допълнителни средства 50 хил. лв.;
  - изграждане на язовир "Ракочевица", необходими средства 10 млн. лв.;
  - община Якоруда:
  - изграждане на път в с. Бунцерово, необходими допълнителни средства в размер на 70 хил. лв.
  Исканията по т. 2 да бъдат за сметка на дефицита на държавния бюджет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията:
  "1. В Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 за област Пазарджик, община Пазарджик, обект "Изграждане на мост на р. Марица" на сума 2 млн. лв. да отпадне. На негово място и в размер на същата сума да се включат следните обекти:..." Същите са изброени, като предложението да се отрази в Приложение № 6.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 11:
  "Чл. 11. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство, основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи спецификациите за безобектовите машини и съоръжения и списъците за проучвателните и проектните работи министърът на финансите в срок до края на месец юни утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 9, ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в Приложение № 5, и обектите с регионално и местно значение в Приложение № 6.
  (2) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, са допуска съгласувано с Министерството на финансите, извършването на вътрешни компенсирани промени в разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, с изключение на целевите субсидии за обектите по Приложение № 5 и Приложение № 6 след 30 септември 2002 г.
  (3) След осигуряване на обектите по Приложение № 5 и Приложение № 6 средствата за капиталови разходи по чл. 9, ал. 1 се разпределят по решение на общинските съвети, като с предимство се осигуряват разходите в областта на питейното водоснабдяване, здравеопазването и социалните грижи, образованието и екологията, съчетани с изискването обектите да са с близък срок на въвеждане в действие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Искров.
  Давам думата на тези, които желаят да мотивират предложенията си по чл. 11.
  Заповядайте, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Четирима народни представители от Ловешка област сме формулирали прочетеното предложение. Благодаря на Комисията по бюджет и финанси, че се е съобразила с него и е подкрепила това предложение. То не предвижда увеличаване на средствата за общата субсидия или за капиталовите разходи на община Ловеч, а предлага преразпределение на част от средствата за капиталови разходи, за да се реши един от най-острите проблеми на община Ловеч - поне в минимална степен, а именно за облекчаване и подобряване на водоснабдяването на града.
  Това е един от малкото областни центрове в страната, който все още е на режим, на моменти твърде тежък, на ползване на питейна вода.
  Въпросът няма да бъде решен, докато не се поднови изграждането на язовир "Черни Осъм".
  Тук използвам присъствието на двама от водещите членове на кабинета, за да привлека вниманието им към този въпрос и да се надяваме, че в течение на следващата година необходимите допълнителни проучвания ще бъдат направени и ще бъдат заделени средства в бюджета за по следващата година, за да може тези дейности да бъдат подновени.
  Смятам, че това е един от приоритетните инвестиционни обекти, по които трябва да се търсят средства както от държавата, така и от инвеститори. Мисля, че интересът може да бъде предизвикан и да се поднови реализацията на този обект, който засяга и други области и множество общини и населени места от областта.
  Засега нашето предложение предлага едно палиативно решение - част от средствата, които са посочени, да бъдат отделени за подновяване на водопроводната мрежа и за изграждане на някои малки водоснабдителни обекти в населени места от общината и така да бъдат продължени усилията на общината, които тя и досега е правила, използвайки средства от ВиК - Ловеч, заем от Световната банка, бюджетни средства от републиканския бюджет и средства от собствения бюджет.
  Надявам се, че с усилията, които правим и с останалите колеги, през следващата година можем да постигнем и някакви по-значителни резултати, както тук беше заявявано, в хода на бюджетната процедура, тъй като в момента ние не променяме и не облекчаваме значително положението на общините, а се опитваме да правим само някои вътрешни преразпределения за по-рационалното използване на тези средства. В случая това отговаря и на приоритетите, които са записани в чл. 11 - че такива средства приоритетно трябва да се използват за водоснабдителни обекти. Така че едновременно да решим както екологичните задачи, свързани със заделянето на средства за изграждане на депо за битови отпадъци, така и да се решава острият проблем с водоснабдяването на община Ловеч. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Господин Милтенов, заповядайте.
  ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Взимам отношение по направеното предложение в чл. 11, ал. 1 към Приложение № 6 за отпадане на изграждането на обект мост над р. Марица.
  Смятам, че този обект е приоритетен за нас и за община Пазарджик. Около това мое становище се обединиха и останалите колеги и затова смятам, че този обект трябва да остане в изграждането на община Пазарджик.
  Към мотивите за това мое предложение изтъквам, че този проблем стои от четири години и не е взето никакво решение.
  На следващо място, оказа се, че той застрашава живота и здравето на хората. Също така той се оказва една основна пътна артерия и връзка на областния център с останалите общини като Пещера, Батак и Велинград.
  Ето защо, уважаеми дами и господа, апелирам пред вас да подкрепите първоначално внесения проект на Министерски съвет този обект да остане в изграждането на община Пазарджик.
  Само искам да направя едно допълнение към уважаемия от мен господин Искров. Не искам да бъда разбиран едностранчиво, че съм против предложението на комисията, но считам, че за мен този обект е по-важен за изграждането на община Пазарджик. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Милтенов.
  Господин Кирчев, заповядайте.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Обръщам се към вас да защитя един изключително важен за град Варна обект, защото вчера бяхме свидетели, когато към Варна се наложи най-тежката санкция от големите градове, а именно при бюджет 65 млн. лв. 14 млн. лв. да бъдат върнати в републиканския бюджет.
  Става дума за водоснабдяването на кв. "Галата" във Варна. Това е един изключително динамично развиващ се квартал, който няма никакво водоснабдяване. В момента той е с около 30 хил. жители, в една изключително трудна част на града, която е свлачищен район, и хората в момента търсят всевъзможни начини да се водоснабдят.
  Най-често мнението за Варна е: тоя град сам ще се оправи. Между другото кметът не е от ОДС, защитавам кмет от БСП и община Варна. Не защитавам някакви лични политически идеи. Аз защитавам града си, който беше безкрайно много ощетен. Затова ви моля да гласувате тези 2,5 млн. лв., тъй като с този начин на формиране на бюджета по времето на китайския социализъм от "богатите общини" да се вземат и да се раздават пари на бедстващите, ще доведем нещата до такова положение, при липса на всякакви стимули за общините, които могат да бъдат динамични, общинските управи да спрат да работят, защото така или иначе те ще имат наказателен вот заради това, че са действащи, и бавно и сигурно няколкото работещи общини в България ще бъдат смазани. И накрая всички ще търсят дотации, тъй като в момента има общини, които очакват 80 на сто дотации от държавата, за да съществуват. А трябва да разберем, че в пазарната икономика, както и по цял свят, изчезват населени места и се явяват нови с оглед на възможностите за икономическо развитие. И ако ние продължаваме тук да създаваме бюджети на общините само и само да съществуват, един ден което и да е правителство и кой да е парламент няма да може да понесе тези бюджети. Още веднъж, след тежките наказания, които получи варненската община, умолявам ви, подкрепете това искане за водоснабдяването на един обезводнен квартал от 30 хил. души. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Кирчев.
  Други желаещи?
  Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги! Тази промяна е свързана с капиталовите разходи, за които говорих в своето изказване, където направих анализ на бюджетните взаимоотношения между републиканския бюджет и този на община Пазарджик.
  В интерес на истината обаче трябва да поправя моя млад колега, защото той не е добре запознат с историята на този мост.
  Първо бяха осигурени средства за рехабилитация на съществуващия мост. Експертизата показа обаче, че тя не може да бъде направена, без да бъде спряно движението по него. И затова тя не беше направена.
  След това бяха осигурени средства по прословутата инвестиционна програма, която аз коментирах тук, и казах, че ето какви обекти са били включени в нея. И не трябва да се правят прибързани заключения за това, че тя е направена за предизборни цели, защото в никакъв случай не може да се приеме, че един мост, както вие правилно казахте, застрашава живота и здравето на много от жителите не само на общината, но и на областта, е включен в такава програма. Той е включен, защото положението е просто трагично и трябва да бъде довършен новият мост, за да може да се пренасочи движението и тогава да се извърши възстановяване на стария мост.
  Действително аз също недоумявам за замяната на моста с тези обекти, и моето притеснение пак е, че докато за този мост е ясно, че парите трябва да бъдат дадени, министърът, който отсъства, обеща от тази трибуна, че ако не в края на 2001 г., задължително ще има финансиране през 2002 г. Като гледам това, което е написано обаче, мога още отсега категорично да ви кажа, че половината от тези неща няма да бъдат финансирани и тези пари няма да бъдат дадени на общината. Че ще се асфалтират улици и ще бъдат дадени пари при това състояние на бюджета, извинявайте, това са илюзии.
  Така че ето едно потвърждение на моите опасения за структурата на бюджетните взаимоотношения. Пари за капиталови разходи, които не са приоритетни, които няма да се дадат, или ако се дадат, се дават в края на декември, когато не могат да бъдат изразходвани. Казват: да сте ги изразходвали, на 31 декември минава срокът и ги прибират.
  Така че аз помолих и хубаво, че тази година министерството има предвид да започне по-рано подготовката на бюджета, за да не се получават тези, според мен, много критични моменти във взаимоотношенията с републиканския бюджет.


  Аз знам, че има сравнително добри взаимоотношения с Националното сдружение на общините, че има много неща, по които сте съгласни, но моят призив е: нека да има индивидуален подход към всяка община, преценете всяка община индивидуално. Не слагайте всички общини под общ знаменател. И съобразно нейното действително, реално финансово-икономическо състояние определяйте нейните взаимоотношения с бюджета и парите, които ще й давате за обща субсидия, за капиталови разходи и социални разходи. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Други желаещи по чл. 11? Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Искам да взема отношение по казаното от господин Милтенов и господин Ляков.
  Първо, съгласен съм с анализа, който направи господин Ляков за нуждите за преминаване на р. Марица, но не съм съгласен да се връщаме по този начин към Допълнителната инвестиционна програма, която си беше в голямата част далавера.
  Господин Ляков, като Ви слушам как в момента обвинявате за улици, които ще бъдат асфалтирани, като гледам и как господин Церовски, който беше на тази комисия и нервно потропваше с крак, докато Ви слушаше, се чудя дали не ни направихте някакво мероприятие с господин Колчаков - кмета на Пазарджик, който е избран от вашата парламентарна група.
  Искам да запозная колегите тук, че първоначалният вариант, който предложи Министерство на финансите, беше именно за този мост. И по искане на господин Колчаков, който не е от НДСВ, не е от ДПС, не е от Коалиция за България, а от ОДС, той дойде в комисията, беше му оказано достойно посрещане, изслушване. Той обясни, че непременно трябва да се подмени този обект. Ние се съгласихме. Ще помоля и господин Ананиев да каже съгласни ли са да върнем този мост. И ние се съгласихме да върнем този бизнесинкубатор, техническа инфраструктура, модернизация на общински център, ремонт на улици не по наше искане, не по искане на господин Милен Велчев или на господин Ананиев, а по искане на господин Иван Колчаков.
  Така че Вие ме улеснявате тук наистина да кажа... В такъв случай аз не мога да говоря от името на комисията в момента, но мога да кажа моето мнение - напълно подкрепям това, което каза господин Милтенов. И да подкрепим тогава не предложението на комисията. Нека да каже все пак господин Ананиев, за да не ги объркаме нещо. Но напълно подкрепяме строежа или както го наричате - рехабилитацията на моста на р. Марица така, както е внесено от Министерство на финансите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Искров.
  Господин Ананиев, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Понеже на няколко пъти се говори за това как са определени капиталните вложения на общините, аз ще се опитам още веднъж да кажа методиката и ще премина след това към конкретния проблем.
  Методиката я разработихме заедно с Националното сдружение на общините в България като парите, които сме предвидили за следващата година, сме разделили по следния начин: 50 на сто от средствата са предвидени по списък по Приложение № 5 и Приложение № 6, тоест за екологични обекти и за обекти с регионално и местно значение, и останалите 50 на сто са разпределени между общините на базата на три показателя. Това са територия, брой население и брой населени места. На базата на тези критерии мостът на р. Марица попадна в Приложение № 6. Затова Министерство на финансите застана твърдо зад това приложение, знаейки важността на този обект за този регион.
  Когато стана дискусията в Комисията по бюджет и финанси вследствие на изложените мотиви ние действително се съгласихме да направим тази промяна, като наместо моста сложихме няколко обекта, които не си прилягат така с характера на обектите, които са включени в Приложение № 6, но като един компромис. Сега, след като чух изказването и мотивите, които бяха изложени, и това, че все пак тези мотиви се подкрепят от повечето депутати от региона, считаме, че е по-целесъобразно да се откажем от решението на комисията и да потвърдим оставането на моста в списъка по Приложение № 6. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ананиев.
  Други желаещи? Няма.
  Преминаваме към гласуване на предложенията по чл. 11.
  Първото предложение е на народните представители Янакиев, Стоилов, Стела Банкова, Даринка Станчева и Димитър Димитров. То е подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Димитър Камбуров, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 123 народни представители: за 22, против 91, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Димитър Камбуров, което не е подкрепено от комисията, по приложение № 6.
  Гласували 121 народни представители: за 20, против 93, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Стойчо Кацаров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 18, против 101, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Кирчев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 26, против 96, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Борислав Китов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 9, против 113, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на следващото предложение - на Борислав Китов и Йордан Бакалов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 25, против 101, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Росица Тоткова и Елиана Масева, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 147 народни представители: за 41, против 106, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Господин Искров, ще Ви помоля за становището на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми колеги, моля да се гласува против предложението на комисията. Това е във връзка с дискусията за моста над р. Марица в Пазарджик. Ако се отхвърли предложението на комисията, ще ви прочета как трябва да изглежда Приложение № 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията, което не се подкрепя в пленарната зала поради аргументите, представени от господин Милтенов.
  Гласували 141 народни представители: за 7, против 133, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Господин Искров, бихте ли прочели текста на вносителя, който трябва да подложа на гласуване - редакцията в него, която се налага?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми дами и господа, в Приложение № 6, с което разполагате - "Списък на обектите с регионално и местно значение, предвидени за строителство през 2002 г.", на с. 104 е "област Пазарджик", а на с. 105 пише "община Пазарджик" .
  Да се чете:
  "община Пазарджик
  изграждане на мост - р. Марица."
  Във втората колонка - години на строителство, да се чете "2002/2002 г.", а в третата колонка - разходи за 2002 г. в хил. лв. да се чете "2000 лв.", което означава 2 млн. лв.
  Това е и предложението на вносителя, което беше преработено в комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване чл. 11, подкрепен от комисията, с редакцията, която беше направена току-що в пленарната зала, заедно с приетите предложения и редакцията в приложението, които се направиха току-що в залата.
  Гласували 131 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 4.
  Член 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По чл. 12 и по чл. 13 не са постъпили предложения и предлагам, госпожо председател, да прочета и двата текста, които са подкрепени от комисията, като те се гласуват наведнъж.
  "Чл. 12. От общинските бюджети могат да се извършват разходи за придобиване на дълготрайни активи над определените с този закон с източник на финансиране до 25 на сто от размера на местните данъци и неданъчните приходи.
  Чл. 13. Общинският съвет Белослав при приемане на бюджета на общината за 2002 г. да предвиди средства за издръжка на ферибота не по-малко от 700 хил. лв., които са отразени в размера на бюджетните взаимоотношения по чл. 9, ал. 1 на закона."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат отношение по чл. 12 и чл. 13? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 128 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 3.
  Членове 12 и 13 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По чл. 14 е постъпило само едно предложение - на народния представител Елка Анастасова.
  Комисията не подкрепя предложението, което сега ще ви прочета:
  "Чл. 14 да се измени така:
  1. Сегашният текст на чл. 14 да стане ал. 1.
  2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
  "(2) Министерството на финансите да извърши съответните корекции на бюджетните взаимоотношения по бюджетите на общините за настъпилите промени в числеността на педагогическия и непедагогическия персонал."
  3. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
  "(3) Разходите за работни заплати и социалноосигурителни плащания и на педагогическия, и на непедагогическия персонал от общинските детски градини, общинските училища и общинските обслужващи звена да се извършват също централизирано чрез бюджета на Министерството на образованието и науката."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 14, а той е:
  "Чл. 14. Министърът на образованието и науката съобразно преструктурирането на отрасъла до 30 април уведомява общините за извършваното намаление на числеността на персонала, считано от 1 юли 2002 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожо Анастасова, заповядайте, за да обосновете своето предложение.

  ЕЛКА АНАСТАСОВА (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, предложенията, които съм направила, са във връзка с предстоящите промени в нормативната уредба за средното образование и прилагането на мерки за оптимизиране на мрежата от детски градини, училища и обслужващи звена.
  Преструктурирането в този случай ще бъде съобразено със специфичните условия на общините за осигуряването на образователния процес и съобразно действащия комплекс от социални, икономически, материално-технически, геолого-географски условия. Следователно се налага диференциран подход за осигуряване на ефективна държавна политика в областта на средното образование.
  В този смисъл е и предложената нова ал. 3 - разходите за работни заплати, социалноосигурителни плащания и на педагогическия, и на непедагогическия персонал от общинските детски градини, общинските училища и общинските обслужващи звена да се извършват също централизирано чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, е във връзка с неритмичното изплащане на работните заплати, социалноосигурителните плащания, както е известно на всички ни, на педагогическия и непедагогическия персонал от общинските учебни заведения. Това положение продължава вече години и ми се струва, че не бива да го стимулираме и занапред чрез изкуствено деление на училищата на общински и държавни, а това означава и на преподавателите, и на учениците. Независимо дали учителят работи в държавно или в общинско училище, характерът на педагогическия труд е един и същ и не може да го разделяме на държавен и общински според вида училище и начина на финансиране. За да не бъде повече ощетяван педагогическият и непедагогическият персонал на общинските учебни заведения, предлагам изплащането на заплатите да се извършва централизирано чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.
  Образованието е преди всичко държавна политика. То се подчинява на единни държавни образователни изисквания и не може да бъде делено на държавно и общинско.
  Разбира се, аз съм наясно, че това предложение трудно ще бъде реализирано на този етап, тъй като е свързано с редица корекции, за които няма да има време за следващия бюджет, но искам да обърна внимание на Министерството на финансите, когато започне да работи по бюджета за 2003 г., както обеща, още от 1 януари, да има предвид това предложение, за да се отстрани една съществуваща несправедливост.
  Това е предложение, зад което застават и огромна част от българските учители, които чакат всъщност това да се реши отдавна и аз много се надявам, че ние като носители на новото време ще променим наистина съществуващото положение и ще гарантираме на българските учители правото им да получават редовно своите трудови възнаграждения, ще гарантираме социалния статус на българския учител. Благодаря ви много.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Анастасова.
  Заповядайте, господин Гагаузов.
  АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, имам една кратка реплика към колежката Анастасова.
  По принцип предложението й е правилно, но то просто не може да стане по начина, по който е направено. Това означава да се коригира бюджетът на всички общини като се извади Фонд "Работна заплата" с конкретните предложения, което все още няма как да стане...
  Вижте, по принцип такова разделение трябва да се направи, защото методологически подчинението на училищата е на министерството, а общините се ползват като една касичка, от която се плащат заплати. И това, че не се изплащат редовно не е вина на общините, а е вина на Министерството на финансите, съгласувано с Министерството на образованието и науката, че не е осигурило достатъчен ресурс в бюджетите на общините, за да плащат тези заплати. И съгласно водените преговори сега вече с новото Министерството на финансите и Националното сдружение на общините това ще бъде направено - ще бъдат разделени отговорностите на държавата по отношение на нейните конституционни задължения, каквито са образование, здравеопазване и т.н. в отделен ред и когато тя бъде така добра да си обезпечи на 100 процента разходите, може да ги предостави тогава в бюджета на общините, но по-добре е да си ги плаща директно така, както стана частично със социалните помощи, което също е ангажимент на държавата и които също от следващата година ще трябва на 100 процента, тоест от следващия бюджет, ще трябва на 100 процента да се плащат от Министерството на труда и социалната политика, защото това не е ангажимент на общините, така че Вие по принцип сте права, но предложението просто е закъсняло. Би трябвало по-рано да бъде направено това предложение.
  Колкото се отнася до новото време, аз мисля, че този принцип се ползваше при социализма. Ако и новото време го възприеме, мисля, че ще бъде много правилно! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Гагаузов.
  Господин Ананиев, заповядайте, имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Анастасова!
  Не се налага да се възлага на министъра на финансите да извърши произтичащи корекции, тъй като ние, когато разработвахме темата за взаимоотношенията на републиканския бюджет с общинските бюджети сме отразили това оптимизиране на числеността на персонала и точно във връзка с това е и възложеното задължение на министъра на образованието и науката - да уведоми общините в дадения срок за настъпващите промени. Това - първо.
  По второто предложение - вие искате да централизирате заплатите и съответните осигурителни плащания в бюджета, предполагам, на Министерството на образованието и науката. Логически разсъждавайки излиза, че ние, когато правим бюджета на държавата за която и да е година, подхождаме по един начин към министерствата и ведомствата като там едва ли не всичко е осигурено и по друг начин - по взаимоотношенията с общинските бюджети, които ги оставяме на по-заден план. Това не е вярно. Ние работим по единни правила и единни изисквания за всички системи, които са включени в консолидирания бюджет.
  Освен това промяната и теоретически в момента не може да стане не само защото нямаме време, а защото трябва да се промени и Законът за общинските бюджети, защото там е написано кой какво плаща в общината и в републиканския бюджет, така че трябват и законодателни промени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Ананиев.
  Има ли други желаещи за изказвания по този текст? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Анастасова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 14, против 96, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване чл. 14. Текстът е на вносителя и е подкрепен от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 103, против 6, въздържали се 17.
  Член 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По чл. 15 - последния член от Закона за държавния бюджет, е постъпило едно предложение от народния представител Иван Искров.
  Комисията подкрепя предложението. То е във връзка с измененията за съдебната власт.
  Чета окончателния текст на чл. 15 така, както го е предложила комисията:
  "Чл. 15. (1) Разходите по републиканския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по сметката в банката (в касата).
  (2) Министерство на финансите периодично разпределя постъпилите средства, като спазва следните приоритети.
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;
  3. субсидии за бюджета на съдебната власт;
  4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;
  5. субсидии за нефинансови предприятия.
  (3) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. заплати, вноски за осигурителни плащания, медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване, обезщетения и помощи и стипендии;
  3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения;
  4. капиталови разходи за обектите, включително за финансираните от предприсъединителните фондове, държавните инвестиционни кредити и националното им съфинансиране, както и обектите по Приложение № 5 и № 6.
  (4) Общинските съвети утвърждават приоритети, по които се изразходват постъпилите по бюджетите им средства, с изключение на тези с целево предназначение.
  (5) Министрите, ръководителите на ведомствата, ректорите на държавните висши училища, председателят на Българската академия на науките и кметовете могат да поемат задължения за разходи при съобразяване на ограничителните условия по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 3, чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 2 и чл. 9, ал. 3".

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 15 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 15 в редакцията, която току-що беше прочетена в залата.
  Гласували 124 народни представители: за 105, против 8, въздържали се 11.
  Член 15 е приет.
  Заповядайте, господин Дончев, за процедурно предложение.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, моля за удължение на пленарното заседание до 16,00 часа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 127 народни представители: за 118, против 8, въздържал се 1.
  Процедурно предложение е прието.
  Моля, господин Искров, продължете с Преходните и заключителни разпоредби.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Предлагам, госпожо председател, да прочета 1, 2 и 3 параграф, които комисията подкрепя.

  "ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.
  § 2. Законната лихва за неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържаните, но невнесени в срок държавни вземания постъпват в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното държавно вземане.
  § 3. Определя коригиращ коефициент 1,1 съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по трите параграфа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение по § 1, 2 и 3? Няма.
  Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" заедно с § 1, 2 и 3 ан блок.
  Гласували 126 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 3.
  Заглавието и параграфите от 1 до 3 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 4 е постъпило предложение от народните представители Йордан Соколов и Димитър Абаджиев - 10 на сто от резерва за структурни реформи да могат да бъдат насочени към съдебната система.
  Тук искам да ви кажа, колеги, тъй като беше доста дискусионен въпросът за бюджета на съдебната власт, че по предложение на министъра на финансите бихме могли да си позволим да заделим 15 на сто от този резерв в случай, че върви добре изпълнението на държавния бюджет.
  Това предложение беше подкрепено от всички депутати в Комисията по бюджет и финанси без оглед на тяхното партийно пристрастие. Така че комисията подкрепя предложението на народните представители Соколов и Абаджиев по принцип и предлага следната редакция на § 4:
  "§ 4. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 3 се разходват по ред, определен от Министерския съвет, във връзка с изпълнението на програмите за приватизация и преструктуриране, както и за реформите в публичния сектор, приоритетно за българската армия и за съдебната система. Средствата за съдебната система не могат да бъдат по-малко от 15 на сто от средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 3."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 4 има думата господин Миков. Заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Искров! Ние вчера приехме бюджета на съдебната система и сега приемаме един текст 10 или 15 на сто от кои? Това би имало смисъл да се запише в Закона за държавния бюджет като някакво устройствено правило, иначе тук то просто няма никакъв смисъл. Ние сме казали колко са парите и този текст може да остане единствено като някакво пожелание. Сам разбирате, че само утежнява Преходните и заключителни разпоредби.
  Ето защо бих предложил този параграф да отпадне, след като са увеличени парите, и министърът ги е дал. 10 на сто, 15 на сто.... Ние вчера сме приели точно колко са. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Предлагам на господин Миков да оттегли предложението си.
  Искам да обясня за какво става въпрос. Има към 90 млн. лв. средства за структурни реформи като резерв. Неслучайно така започва § 4 - че зависи от изпълнението на програмите за приватизация, преструктуриране и т.н. И с това казваме, че ако наистина добре върви изпълнението на бюджета, можем да използваме част от тези пари за армията и за съдебната система, но не по-малко от 15 на сто за съдебната система. И това вече е гласувано в Комисията по бюджет и финанси, договорено е с колегите, които представляваха съдебната власт, а това бяха председателите на съдилищата, на прокуратура, на следствие. И ми се ще в момента да не...
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Оттеглям предложението си.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи? Няма.
  Моля, гласувайте § 4 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 132 народни представители: за 117, против 5, въздържали се 10.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, предлагам § 5, 6 и 7 да изчета така, както са внесени от Министерския съвет, тъй като комисията подкрепя текста на вносителя и няма други предложения.
  "§ 5. Постъпленията от приватизация на държавни предприятия по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се използват за финансиране на бюджетния дефицит и за операции по реструктуриране и управление на дълга.
  § 6. (1) Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с републиканския бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
  (2) За общинските бюджети промяната се извършва служебно без решение на общинския съвет.
  (3) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част. За тази промяна не е необходимо решение на общинския съвет.
  § 7. Размерът на основната заплата по чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, от 1 януари 2002 г. е 187 лв., а от 1 юли 2002 г. - 196 лв."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По параграфи 5, 6 и 7 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване параграфите ан блок.
  Гласували 126 народни представители: за 107, против 8, въздържали се 11.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 8 е постъпило предложение от народния представител Лъчезар Тошев:
  1. По § 8, в Приложение № 4 се създават точки 11, 12, 13, 14 и 15:
  "11. Национален фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите - Закон за опазване на околната среда.
  12. Фонд "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Закон за използване на атомната енергия за мирни цели.
  13. Фонд "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Закон за използване на атомната енергия за мирни цели.
  14. Фонд за опазване на околната среда към общините - Закон за опазване на околната среда.
  15. Общински фондове "Българска гора" - Закон за горите."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Народният представител Искров си е оттеглил предложението в комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, а текстът е:
  "§ 8. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2002 г., съгласно Приложение № 4."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 8 има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 10, против 115, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 8, подкрепен от комисията. Текстът е на вносителя.
  Гласували 124 народни представители: за 99, против 19, въздържали се 6.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 9 е постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева:
  "Да се запази съществуващият статут на Националния фонд за опазване на околната среда. За целта в Приложение № 7 текстът на т. 1 "Национален фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите - Закон за опазване на околната среда" да се заличи."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има такова предложение и на Комисията по околната среда и водите, което също не се подкрепя:
  "Да се запази досегашният статут на Националния и общинския фонд за опазване на околната среда и водите и от друга страна да се увеличат разходите на Министерството на околната среда и водите в размер на 15 млн. лв., които да се насочат като кредитен ресурс за подпомагане на бизнеса с екологична насоченост."
  Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков:
  В § 9, ал. 3, думата "януари" да се замени с "юли".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Тошев:
  В § 9, в Приложение № 7, т. 1 "Национален фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите - Закон за опазване на околната среда" да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Джевдет Чакъров и група народни представители - в Приложение № 7 да отпадне т. 1 "Национален фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите - Закон за опазване на околната среда".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, а той е:
  "§ 9. (1) Преобразува, считано от 1 януари 2002 г., извънбюджетните сметки и фондове съгласно Приложение № 7 във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към съответните държавни органи, при запазване специфичния характер на организация и използване на предвидените за тях средства.
  (2) В срок до 31 март 2002 г. Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроекти за изменения в съответните закони, произтичащи от разпоредбата на ал. 1.
  (3) В срок до 31 януари 2002 г. наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове по ал. 1 се превеждат по съответните бюджети."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 9 има ли желаещи да защитят своите предложения?
  Заповядайте, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Искам да защитя предложението, което е направено от народния представител Джевдет Чакъров и група народни представители, както и официалното предложение на Комисията по опазване на околната среда и водите, за запазването на статута на Националния фонд за опазване на околната среда, както и общинските фондове за околна среда, и предложението, което е внесено, за увеличаване на средствата за използване на инвестиции в областта на околната среда.

  В хода на тези размисли и дебати, които водихме в продължение на много седмици с представителите на двете министерства, имам предвид Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите, ние засегнахме основните приоритети, които стоят пред България във връзка с преговорите по глава двадесет и две "Околна среда", тъй като за въвеждане на Европейските директиви по околна среда в близките няколко години се изисква да бъдат инвестирани, по разчети на специалисти, над 9 млрд. евро.
  Така че предложеният бюджет, който ни предлага изключително малки по обем инвестиции в областта на околната среда, до голяма степен ще попречи ние да водим в един успешен порядък преговорите по глава "Околна среда". Намаляват се неколкократно средствата за инвестиции в околната среда, които са свързани с действащи досега проекти или такива, които в момента текат. Много от външните донори, които участват във финансирането на тези проекти, изискват съфинансиране от българска страна. И тъй като предвидените инвестиции в Бюджет 2002 са равни на нула, това означава, че ние не бихме могли да привлечем една голяма сума от външни донори, за да можем да се съобразим с изпълнението на тези директиви.
  Общините изцяло загубват възможността да заделят целево и да изразходват по едни ясни правила за околната среда държавните трансфери за обекти, които са не само с общинско, но и с държавно значение.
  Така че бих искала да ви помоля в дух на подпомагане на традициите, които има България в природозащитното законодателство, да приемете предложението на Комисията по опазване на околната среда да бъде запазен статутът на тези два общински фонда. Преди да завърша, нека да си припомним старинната поговорка на индианските племена, която казва, че: "Земята не ни е дадена току-така, а сме я взели назаем от децата си". Много ви моля да запазим статута на Националния екофонд, защото само по този начин ще си позволим да направим успешни инвестиции в тази посока. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Литрова.
  Господин Велчев, заповядайте.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми дами и господа, бих искал да повторя за тези от вас, които не знаят мотивите на вносителя по тези няколко свързани параграфа, отнасящи се до закриването на извънбюджетните фондове. Не искам да визирам конкретно който и да било фонд, макар че виждате, че предложените поправки се отнасят предимно до Националния фонд за опазване на околната среда, но това, което ще кажа, важи със същата сила и за двата ядрени фонда, и за всички останали извънбюджетни фондове, които се предлага да бъдат закрити.
  По принцип, както знаете, политиката за закриване на извънбюджетни фондове е свързана с увеличаване на прозрачността на публичните финанси, на процеса на бюджетиране и е политика, за която настояват както Международният валутен фонд, така и всички други наши международни партньори от Западна Европа и САЩ, с които сме водили дискусия по тези въпроси. Говоря за Световната банка, за Европейския съюз и т.н. В това отношение е направено вече доста през годините. Преди години е имало над 1000 фонда и почти всички те са закрити. С предлагания Закон за бюджет за 2002 г. се предлага да останат само 11 фонда, ако не се лъжа, които постепенно също ще бъдат закривани през следващите години.
  Ще се помъча да обясня какво означава функционирането на един фонд. Плюсове от функционирането на който и да било извънбюджетен фонд реално погледнато няма. Има погрешна представа, че съществуването и функционирането на извънбюджетен фонд дава възможност да бъдат правени повече разходи в областта, в която функционира фондът. Това не е така, тъй като всеки разход, от който и да било извънбюджетен фонд, влиза в консолидираните държавни разходи, в консолидирания бюджет и като такъв води до генерирането на допълнителен дефицит. Затова ние не можем да си позволим като държавни органи да санкционираме извършването на допълнителни разходи. И ние не го правим, независимо дали съответният фонд функционира като извънбюджетен или не. Така че плюсове за съответната сфера няма. Съществуват единствено минуси, свързани с функционирането на държавния бюджет, свързани с това, че се генерират едни преходни остатъци, които не могат да бъдат управлявани по най-правилния начин - по решение на Народното събрание, а се управляват, образно казано, в ъгълчето от съответните управителни съвети.
  Не са състоятелни и аргументите, че закриването на тези фондове, било по околната среда, било по извеждане на ядрените съоръжения от работа, ще затрудни процесът на нашата евроинтеграция. Няма нито един документ, с който представители на Европейския съюз да настояват за запазване на този или онзи фонд. Напротив, в нито една от страните от Европейския съюз няма такива фондове, които ние предлагаме да бъдат закрити, не съществуват. Естествено, биха били безпочвени техните аргументи, а такива аргументи просто не се издигат, но дори и да се издигаха, биха били безпочвени техните аргументи да не закриваме тези фондове, след като те самите нямат такива.
  С това накратко исках да обясня нашите мотиви и в заключение да ви помоля за подкрепа на текста на вносителя. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Велчев.
  Заповядайте, господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, ние с Вас вече имахме консултации по предложението на Комисията по околната среда и водите и вземам думата не за да пренеса този разговор или да повторим този разговор и в пленарната зала, а по-скоро воден от желанието все пак в стенографския протокол на Народното събрание да се отрази и нашата загриженост от евентуалните рискове, които съществуват във връзка с промяната на статута на Националния фонд за опазване на околната среда.
  Вие сте прав, няма императив от страна на Европейския съюз за запазване на Националния фонд за опазване на околната среда. Но също така трябва да приемете, че няма и императив от страна нито на Международния валутен фонд, нито на каквато и да е друга международна институция, с която сме в преговори, за промяна в статута на този фонд. Не случайно ние, подкрепяйки общо тенденцията за максимално намаляване на извънбюджетните фондове като първостепенни разпоредители с бюджета, подкрепяме позицията на Министерския съвет. Но вие не случайно все пак запазвате 11 фонда с такъв статут.
  Въпросът е защо Националният фонд за опазване на околната среда да не бъде 12-тия фонд със запазен статут? Струва ми се, че има и много аргументи за запазване на статута на този фонд. Не случайно има консенсус в специализираната Комисия по околната среда и водите в Тридесет и деветото Народно събрание. Ние споделяме притесненията на колегите, че промяната в статута на фонда - Вие твърдите, че няма безспорни доказателства за това, може и да е така, но все има много сериозни гласове, които идват и от екологични организации от третия сектор, че промяната във фонда може да има като ефект известно отдръпване на част от донорите, външните донори. Аз не говоря за постъпления от програми като ФАР и ИСПА, които по традиция работят с бюджетни организации, тоест пряко с министерства, а говоря за други донори, които предпочитат, ако не и да поставят условия, техните средства да подлежат и на един по-пряк граждански контрол, тоест да не се контролират единствено от държавната администрация.
  Сегашният статут на Националния фонд за опазване на околната среда предполага пряко участие на представители на специализираните неправителствени организации при взимане на изключително важни решения за това кои проекти по линия на Националния фонд за опазване на околната среда да бъдат финансирани и кои не. Тоест, тук в някаква степен се реализира принципът за пряко и косвено участие на неправителствените организации, реализира се принципът за прекия граждански контрол при взимане на решения за разходване на средствата и това отваря вратите на фонда за по-сериозни постъпления от външни донори.
  От тази гледна точка аз смятам, че все пак тази промяна може да доведе до намаляване на възможностите на фонда да решава изключително острите екологични проблеми, които съществуват в България, и в тази връзка да затрудни процеса на успешно приключване на преговорите по глава 22 от предприсъединителния процес. Тази глава е отворена неотдавна и един внимателен прочит на критериите, които ние трябва да изпълним, за да се затвори тази глава, сочи много и най-различни трудноизпълними проблеми, ако не се запази или сериозно не се увеличи приходната част на Националния фонд за опазване на околната среда.
  Ще ви дам само един пример. Там има един много точен императив - България в продължение на няколко години трябва да приключи процеса на изграждане на канализация за отпадни води, респективно изграждане на довеждащи колектори до градски пречиствателни съоръжения и като последен етап - изграждане на градски пречиствателни съоръжения във всички населени места, които са с над 10 хил. жители.
  Именно, водена от тези съображения, Парламентарната група на Движението за права и свободи на две свои заседания анализира всички аспекти на този проблем и смята, че едно решение на Народното събрание за подкрепа на предложението на Комисията по околната среда и водите би било удачно. То в никакъв случай не би засегнало по какъвто и да е начин приходната част на бюджета, основната философия на бюджета, защото броят на тези извънбюджетни фондове, така или иначе, вече е сведен до техния пределен минимум. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Местан.
  Други желаещи по този параграф има ли?
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Искам да направя само една лека корекция към прекрасното изказване на господин Местан. В случай, че бъдат подкрепени тези предложения, ще се наложи да се върнем към началото на Закона за държавния бюджет - чл. 1 и чл. 4, тъй като директно ще даде отражение върху приходната и разходната част на бюджета, включително и на Министерството на околната среда и водите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Преминаваме към гласуване.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Евдокия Манева, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 147 народни представители: за 25, против 106, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 18, против 112, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 10, против 109, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Джевдет Чакъров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 45, против 86, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 9, подкрепен от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 100, против 10, въздържали се 17.
  Параграф 9 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Колеги, благодаря ви, че подкрепихте Комисията по бюджет и финанси и Министерството на финансите. Това наистина беше един по-конфликтен текст.
  По § 10 има предложение от народния представител Евдокия Манева: "Да се запази статутът на фондовете за опазване на околната среда на общините. За целта текстът на т. 7 от Приложение № 8 "Фонд за опазване на околната среда към общините - Закон за опазване на околната среда" да се заличи."
  Комисията не приема предложението.
  Има предложение на народния представител Михаил Миков:
  В § 10:
  1. В ал. 1 "януари" да се замени с "юни".
  2. В ал. 3 "януари" да се замени с "юли".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
  В § 10 в Приложение № 8 т. 1, 2, 7 и 9 да се заличат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Джевдет Чакъров и група народни представители:
  В Приложение № 8 да отпадне т. 7 "Фонд за опазване на околната среда към общините - Закон за опазване на околната среда".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10 със следната редакция:
  "§ 10. (1) Считано от 1 януари 2002 г. се закриват извънбюджетните сметки и фондове съгласно Приложение № 8.
  (2) В срок до 31 март 2002 г. Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроекти за изменения в съответните закони, произтичащи от разпоредбата на ал. 1.
  (3) В срок до 31 януари 2002 г. наличните остатъци към 31 декември 2001 г. на закритите извънбюджетни сметки и фондове, без тези по ал. 4, се превеждат по съответните бюджети, от които се финансират разходите по осъществяваните дейности.
  (4) В срока по ал. 3 наличните остатъци към 31 декември 2001 г. на закритите извънбюджетни фондове по т. 6 от Приложение № 8 се превеждат в приход на централния бюджет.
  (5) Общинските съвети при приемането на самостоятелните общински бюджети за 2002 г. отразяват настъпилите промени в резултат на прилагането на ал. 1.
  (6) Средствата на закритата извънбюджетна сметка към общините за обезщетяване на бившите собственици и ползватели по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се отнасят, съхраняват и отчитат по отделна набирателна сметка."
  Колеги, моля заглавието на Приложение № 8, за което става дума, да се чете: "Списък на извънбюджетните сметки и фондове, които се закриват, считано от 1 януари 2002 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 10 има ли желаещи за изказване?
  Заповядайте, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да защитя предложението на Комисията по опазване на околната среда и водите към българския парламент да бъде запазена извънбюджетната сметка по опазване на околната среда към общинските бюджети. Такова е и становището на Асоциацията на еколозите от общините в България, както и на Асоциацията на кметовете.
  Искам само да ви кажа, че съвременното екологично законодателство вменява в правата на общините и редица задължения, които са свързани с дейностите им по осъществяването на различни екологични изисквания. С премахването на общинския фонд за опазване на околната среда ще се отнеме единственият местен инструмент за разработване и реализиране на съвременната им екологична политика. Защото правилата и приоритетите за разходване на средствата от общинските бюджети ограничават силно реалната възможност за финансиране на такива екологични проекти, тъй като последните се третират като външни услуги и те могат да бъдат финансирани единствено, след като общините се разплатят по другите си задължения като работни заплати, социални помощи, здравни плащания и т.н. Дори и услугите, за които населението плаща конкретна такса, каквато например е таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси... Общините не са в състояние да изразходват тези средства, защото те се третират също като външни услуги. Това е причина много от местните власти да не изпълняват коректно своите задължения по подписани и въведени в изпълнение екологични проекти, които са финансирани от външни донори.
  Заради това моля за вашето съдействие. След като гласувахме да бъде закрит Националният екофонд, поне да запазим в бюджета на общините общинските екофондове, които биха могли да изразходват средствата точно по предназначение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Литрова. Вие нямате предложение, но виждам, че защитавате предложението на Евдокия Манева в доклада.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА: На господин Чакъров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, и на господин Чакъров.
  Има ли други желаещи да вземат думата?
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Все пак искам да обърна внимание, че тук се предлагат по-кардинални предложения, които биха довели до изменение в цифрите, които гласувахме по-рано, тъй като тези фондове вече са предвидени в приходната, съответно в разходната част на съответните общини и влияят пряко върху субсидията, която се осигурява от централния бюджет.
  Така че разбираме желанието на еколозите. Ние ги подкрепяме. Министърът много добре обясни за какво става въпрос и че не се нарушават тези приоритети, които те имат.
  Пак искам да се обърна към вас, колеги, да се подкрепи мнението на комисията - текстът, който ви прочетох като окончателна редакция на § 10, тоест, да не се приемат другите предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи да вземат думата по § 10? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване на предложенията.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 25, против 90, въздържали се 13.
  Предложението на се приема.
  Моля, гласувайте предложението на господин Миков, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 19, против 99, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 121 народни представители: за 11, против 102, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Джевдет Чакъров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 33, против 91, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 10, подкрепен от комисията. Текстът е на вносителя, заедно с корекцията, която председателят направи в залата за Приложение № 8.
  Гласували 135 народни представители: за 106, против 20, въздържали се 9.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, предлагам § 11, 12, 13, 14 и 15 да бъдат гласувани ан блок, тъй като няма предложения, а комисията подкрепя текста на вносителя.
  "§ 11. Акумулираните средства за безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци и за извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация по чл. 6 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, включително и от предходни години, са неделима част от единната сметка и се разходват в съответствие с разпоредбите на Закона за използване на атомната енергия за мирни цели и Закона за енергетиката и енергийната ефективност чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  § 12. Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с отпаднало нормативно основание на държавните органи и бюджетните организации се превеждат в централния бюджет, а за общините - в общинския.
  § 13. За оптимизиране обслужването на държавния дълг Министерският съвет може да емитира нов дълг за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие, че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
  § 14. Министерският съвет може да емитира облигации с целево предназначение за инвеститори - физически лица, при доходност до 1 пункт над доходността, формирана на редовните аукциони на държавни ценни книжа, и в обеми до 10 на сто от общия размер на емисиите на държавни ценни книжа за бюджетната година.
  § 15. Освен за целите по § 13, Министерският съвет може да емитира облигации на външните капиталови пазари в размер до 700 млн. евро."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По тези параграфи желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване ан блок § 11, 12, 13, 14 и 15.
  Гласували 133 народни представители: за 114, против 6, въздържали се 13.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 16 е постъпило предложение от народния представител Миков - в § 16 изразът "Министерски съвет" да се замени с "Народно събрание".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, а той е:
  "§ 16. В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни гаранции по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 16? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на Михаил Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 22, против 105, въздържали се 6.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване целия § 16, подкрепен от комисията, текстът е на вносителя.
  Гласували 131 народни представители: за 112, против 6, въздържали се 13.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, предлагам параграфите от 17 до 19 включително да ги гласуваме наведнъж, тъй като са подкрепени от комисията, а няма други предложения.
  "§ 17. (1) Вземанията на държавата, произтичащи от отпуснати временни финансови помощи, от активирани държавни гаранции, от предоставени кредити от закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие и Държавен фонд "Енергийни ресурси", както и вземанията на държавата по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., и тези, придобити по реда на § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (обн. "Държавен вестник" бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 103 от 1999 г.), се установяват и събират от Агенцията за държавни вземания по реда, предвиден в Закона за събиране на държавните вземания.
  (2) Агенцията за държавни вземания представлява държавата в производството по несъстоятелност и отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност, когато държавата е кредитор с вземанията по ал. 1.
  § 18. Министърът на финансите чрез органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол може да извършва проверки на действията на синдиците по управлението на имуществото на обявени в несъстоятелност банки, по отношение на които държавата е встъпила в правата на вложителите по силата на отменения Закон за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност, включително да проверява търговските книги и съдържанието на касата. При установяване на нарушение министърът на финансите уведомява Българската народна банка и съда по несъстоятелността.
  § 19. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Сметната палата, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-нататък "единна сметка".
  (2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства.
  (3) Средства от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които се предоставени тези средства.
  (4) Всички бюджетни плащания на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити на министерствата и ведомствата, Сметната палата, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, органите на съдебната власт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в Българска народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За банковото обслужване на транзитни сметки не се прилагат чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (6) Обслужването от търговските банки в страната на транзитните сметки и плащанията по ал. 4 и ал. 5 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и търговските банки. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.
  (7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни разплащания се извършват от Националния оператор на банковата интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.
  (8) Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет, като в този случай не се прилага чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично лимити за плащане по бюджетните сметки и по извънбюджетните сметки и фондове по чл. 45, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет на министерствата и другите ведомства.
  (10) За бюджетните и извънбюджетните средства по алинеи 2 и 3 съответните разпоредители определят и актуализират лимити за плащане след съгласуване с Министерството на финансите.
  (11) Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет по чл. 4, ал. 1 могат да се коригират с нетния ефект от финансирането и операциите по чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава балансът на държавния бюджет и не се намалява размерът на предвидените по съответните бюджети разходи и трансфери.
  (12) Министърът на финансите може да определи по реда на алинеи 4 и 5 да се включат в единната сметка бюджетните приходи и плащания на други бюджетни организации, както и средствата и плащанията на извънбюджетни и набирателни сметки на бюджетните организации, обслужвани от търговските банки.
  (13) Министърът на финансите може да определи за бюджетните организации, включени в системата на единна сметка, да преминат към системата на безкасово изплащане на възнагражденията на персонала, стипендии и други разходи.
  (14) Министърът на финансите упражнява общ контрол и управление на ликвидността на средствата в единната сметка."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 17, 18 и 19 желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 128 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 11.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 20 е постъпило предложение на народния представител Михаил Миков - § 20 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, както следва:
  "§ 20. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации се осъществява от Българската народна банка и от търговските банки.
  (2) Наличностите по всички сметки и депозити в левове и във валута на бюджетните организации, включително на общините, в търговските банки се обезпечават чрез блокиране на държавни ценни книжа на българското правителство от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите. Блокирането на държавните ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на учреден особен залог върху тях.
  (3) При обявяване в несъстоятелност на търговска банка, обслужваща бюджетни организации, включително и общините, блокираните като обезпечение държавни ценни книжа по реда на ал. 2 не се включват в масата на несъстоятелността и преминават в разпореждане на министъра на финансите.
  (4) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина за прилагане на алинеи 1, 2 и 3."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 20 не виждам желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте предложението на господин Миков § 20 да отпадне. Предложението не е подкрепено от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 21, против 107, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 20, подкрепен от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 108, против 5, въздържали се 14.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ:
  "§ 21. (1) Бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута на министерствата и ведомствата - първостепенни разпоредители, държавните висши училища от град София, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се обслужват от Българската народна банка. Водените към 31 декември 2001 г. бюджетни, извънбюджетни, набирателни и депозитни сметки в левове и във валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се прехвърлят за обслужване в други банки.
  (2) Министърът на финансите може да разреши на организациите по ал. 1 временно да откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.
  (3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват от Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
  "§ 22. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 22.
  § 23. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско имущество, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
  (2) За имотите, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или на общинското участие.
  (3) Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се отдават под наем по цени не по-ниски от определените от Министерския съвет или от общинските съвети.
  (4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем, или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (5) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Церовски.
  Има ли желаещи да вземат отношение по § 21, 22 и 23? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 134 народни представители: за 118, против 6, въздържали се 10.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: По § 24 са постъпили предложения от народния представител Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов:
  1. В § 24, ал. 5 текстът става:
  "В случай, че в края на годината се констатира компенсирано преизпълнение на приходите в ал. 3 в общинските бюджети, положителната разлика се разпределя в пропорция до 20 процента за общините, в които е реализирана и 80 процента за преразпределение от Министерския съвет за останалите общини."
  2. Параграф 24, ал. 7 се променя, както следва:
  "Ако в срока по ал. 1 общинският бюджет не бъде приет от общинския съвет, дължимата сума се превежда като безлихвен заем до приемането на бюджета."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Михаил Миков:
  1. В § 24 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
  "(4) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага, когато преизпълнението е в общини, в които безработицата за последните 2 години е над 1,5 пъти по-висока от средната за страната. В тези случаи преизпълнението е за сметка на съответния общински бюджет."
  2. Алинеи 4, 5, 6 и 7 стават съответно 5, 6, 7 и 8.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Нина Радева - § 24, ал. 7 - тази разпоредба да не се приема като противоконституционна и в подобни случаи да се прилага чл. 16 от Закона за общинските бюджети (трансферите да се превеждат под формата на безлихвени заеми до приемането на местния бюджет от общинския съвет).
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя окончателен текст за § 24:
  "§ 24. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет, по реда на чл. 23 от Закона за устройството на държавния бюджет, общинските съвети приемат бюджетите на общините за 2002 г., които в 10-дневен срок се представят в Министерството на финансите и Сметната палата.
  (2) Бюджетът на общината се съставя на основата на:
  1. бюджетната прогноза на Главната данъчна дирекция за данъчните приходи по бюджетите на общините за 2002 г., предоставена на общините в 10-дневен срок от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. и коригирана с подлежащите на възстановяване суми от надвнесени данъци за общините за минал период;
  2. субсидията, утвърдена с този закон, и
  3. прогнозата на общината за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.
  (3) Преизпълнението/неизпълнението на плана за данъците върху доходите на физически лица и данъка върху печалбата за общините за 2002 г. е за сметка на републиканския бюджет чрез намаляване/увеличаване на субсидията със същата сума или, съответно, увеличаване/намаляване на вноската.
  (4) Преизпълнението/неизпълнението на плана за другите данъци и неданъчните приходи за 2002 г. е за сметка на съответния общински бюджет.
  (5) В случай, че към края на годината се констатира компенсирано преизпълнение на приходите по ал. 3 в общинските бюджети, положителната разлика се преразпределя между общините по ред, определен от Министерския съвет.
  (6) Преизпълнението на данъчните приходи по ал. 3 не може да се ползва за актуализация на общинския бюджет за 2002 г.
  (7) Ако в срока по ал. 1 общинският бюджет не бъде приет от общинския съвет и представен на съответните органи, внесеният от кмета на общината бюджет се счита за служебно приет и в срок от един месец след изтичане на определения срок той го представя в Сметната палата и в Министерството на финансите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Церовски.
  Има ли желаещи да защитят своите предложения по чл. 24? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Масларова, Гагаузов и Анастасов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 32, против 93, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на Михаил Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 18, против 103, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на Нина Радева, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 19, против 104, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте окончателния текст на § 24 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 138 народни представители: за 106, против 28, въздържали се 4.
  Параграфът е приет.
  Обяснение на отрицателен вот, защото не успяхте да обясните предложението си, господин Миков. Заповядайте.

  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател, мога да си защитя предложенията, но понякога не виждам смисъл от това. Затова предпочитам да изразя отрицателен вот към приетия текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изразът беше не "не можахте", а "не успяхте". Извинявайте, нямах намерение да ви обидя.
  МИХАИЛ МИКОВ: Можеше да успея, ако бях решил, но просто реших да не ползвам онази процедура.
  Церовски, времето - когато му дойде. Няма да се губи, не бързайте.
  Гласувах отрицателно по този текст на две основания. Първото основание е, че за пореден път в параграфите от преходните и заключителни разпоредби се приема един противоконституционен текст и това ясно е посочено в мотивацията на предложението на народния представител Нина Радева. Преди малко също е приет такъв противоконституционен текст в § 20. Аз виждам и по-нататък в предложенията такива противоконституционни текстове и ви казвам, че ще съберем подписи и ще внесем Закона за бюджета, господин министър, в тези текстове, които смятаме, че са противоконституционни, в Конституционния съд.
  Другото, което личи от този параграф е, че макар и много говорейки за децентрализация на управлението, за свобода на местното самоуправление, на практика се получава една свръхцентрализация. Свърхцентрализация, която в никакъв случай не може да се приеме.
  И на последно място поради това, че моето предложение предвиждаше стимул за тези общини, в които има висока безработица, да увеличават данъчните си приходи, които да остават за тях, а не да минават на системата на преразпределение - там, където безработицата е с 1,5 на сто по-висока от средната за страната. Като при тях им дадете възможност преизпълнението да остава за тях, вие бихте ги стимулирали реално, а не на приказки да създават условия за развитие на икономическа дейност. Не знам дали това е било разбрано от комисията. Явно в залата не беше прието. Но аз бях длъжен да споделя всичките тези мотиви пред вас за отрицателния ми вот.
  Благодаря Ви, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Аз също гласувах отрицателно, особено заради наличието на ал. 7 в този параграф. След като даже от мнозинството имаше предложение, което е мотивирано за отпадането на този параграф и като не се вслушвате в него, смятам, че освен да изразим отрицателните си позиции, нищо друго не ни остава.
  Аз не бих възразил срещу наличието на подобна разпоредба, ако тя цели да избегне злоупотреба от страна на общинските съвети. Но това би могло да стане с един запис, който предвижда служебно утвърждаване на бюджета само в случаите, когато общинският съвет не е разгледал и не е гласувал внесения проект за бюджет. Защото наистина има случаи в страната, когато общински съвети блокират дейността на цялата община и не е възможно да бъде обсъден и гласуван внесеният проектобюджет.
  Но вие давате възможност дори в случаи, когато общинският съвет е действал с оглед на своите правомощия и по мотиви, които опират до целесъобразността на набираните и изразходваните средства, той е отхвърлил предлагания бюджет, като казвате: тогава бюджетът ще бъде утвърден от министъра на финансите. По този начин вие давате възможност на някои кметове да злоупотребяват, защото те въобще могат да не внесат бюджета в общинския съвет. Направо ще го изпратят от министерството, ако смятат, че ще срещнат съпротива в рамките на общинския съвет. Това ли е целта на тази разпоредба?
  Затова аз не знам дали не е възможно тя не само да бъде оспорвана, но и да бъде прегласувана с редакция, която Комисията по бюджет и финанси ще намери именно в този смисъл. Мисля, че по това нещо ние няма да се разминем и бихме подкрепили една такава редакция, но не в тоталния стремеж да бъдат заобиколени общинските съвети и да се влезе в противоречие със Закона за местното самоуправление. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря на господин Стоилов. И на господин Миков благодаря за изказването в залата.
  Давам десет минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Заседанието продължава.
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Моля да подложите на прегласуване отпадането на § 20, ал. 3 и промяната, съответно съгласувана с докладчика на Комисията по бюджет и финанси - господин Церовски, на ал. 7 на § 24. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Уважаеми дами и господа, моля да прегласуваме § 20, който гласувахме току-що, и по-скоро отпадането на ал. 3 на § 20, ал. 4 да стане ал. 3 и в ал. 4 числото "3" да отпадне. Моля, гласувайте!
  Гласували 151 народни представители: за 143, против 3, въздържали се 5.
  Предложението за промяна на § 20 е прието.
  Преминаваме към параграфа за прегласуване, който беше предложен от господин Миков току-що - § 24, ал. 7.
  Параграф 24, ал. 7 също трябва да бъде прегласувана.
  Заповядайте, господин Ананиев, имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз считам, че ал. 7 трябва да остане така, както я гласувахте. С наличието на тази алинея ние не спираме никакви правомощия на общинските съвети. В този срок, ако те не са готови с гласуване на бюджета, те трябва да изпратят този бюджет като служебен, внесен от кмета, защото ние трябва да имаме цялата консолидирана бюджетна програма. Ако ние нямаме един или два бюджета, ние не можем да управляваме консолидирания бюджет.
  Това не означава, че кметът и общинският съвет няма да продължат диалога. Те ще продължат диалога, ще изяснят своите позиции, ще гласуват своя нов бюджет като го изпратят в Министерството на финансите. Тогава ние ще сменим първоначалния служебен бюджет с този. Не виждам защо трябва да отпада тази алинея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Тя няма да отпадне. Изслушайте редакцията, господин Ананиев. Ние нямаме намерение ал. 7 да отпада. Чуйте редакцията, моля.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Господин Ананиев явно се е заблудил. Имаме по-прецизна редакция. Чета новата редакция:
  "(7) Ако в срока по ал. 1 проектът за общински бюджет не бъде обсъден и гласуван от общинския съвет, внесеният от кмета проект за бюджет на общината се смята за служебно приет и в срок от един месец след изтичане на определения срок, той го представя в Сметната палата и в Министерството на финансите".
  Това е прецизираният текст.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Този текст може да бъде гласуван, но понеже тръгнахме да гласуваме наново, без да се обяви какъв е новият текст или поне аз не съм го чул...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това е редакцията на ал. 7. Подлагам на прегласуване § 24, ал. 7.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 144 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 5.
  Приета е новата редакция на ал. 7.
  Преминаваме нататък.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Предлагам параграфи от 25 до 29, включително да бъдат гласувани ан блок.
  По тези параграфи няма постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "§ 25. (1) По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2002 г. се осигуряват средства за издръжка, включително за заплати и социални осигуровки на държавните драматични и куклени театри, филхармонии, опери и други културни институти, въз основа на сключените договори между Министерството на културата и общините, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.
  (2) На основата на договорите по ал. 1, министърът на културата утвърждава допълнителна численост на персонала при спазване на утвърдената от министъра на културата средна месечна брутна работна заплата и размера на средствата за издръжка на всеки културен институт.
  (3) Освободените средства за работни заплати по ал. 2 могат да се ползват за творчески проекти, целеви програми и за финансово подпомагане на дейността на културните институти.
  § 26. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общини, общински съвети и общински администрации по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, предвидени в разходната част на републиканския бюджет за 2002 г. се уточняват и предоставят по ред, определен от министъра на финансите.
  § 27. За общинските училища и обслужващите звена в системата на народната просвета, прилагащи системата на "делегирани бюджети" и за дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети може да се предостави правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети.


  § 28. Относителният дял на направената вноска от общините по чл. 9, ал. 1 към всеки отчетен период на годината не може да бъде по-нисък от относителния размер на извършените бюджетни разходи към бюджетните кредити за същия период на годината и не по-висок от утвърдената вноска.
  § 29. Определя срок за възстановяване на отпуснатите безлихвени заеми на общините от републиканския бюджет за 2001 г. - 31 януари 2003 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По параграфи от 25 до 29 включително има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте параграфите ан блок.
  Гласували 122 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 5.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 30 е постъпило предложение от народния представител Стойчо Кацаров.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текстът е записан в нов § 50. Поради тази причина предлагам от § 30 до § 36 включително да бъдат гласувани ан блок, тъй като са подкрепени като текстове на вносителя.
  А както казах, предложението на господин Стойчо Кацаров е в нов § 50.
  § 30. Отписва като задължение към републиканския бюджет отпуснатите на общините през 2000 г. временни безлихвени заеми в размер 12 025 000 лв. съгласно Приложение № 9.
  § 31. (1) На общините, чиито бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет за 2002 г. са вноска, се одобряват допълнителни целеви средства, ако направената от общината вноска към републиканския бюджет е в размер, съответстващ на дължимата за съответния период част.
  (2) Ресурсното осигуряване на допълнителните целеви средства се осъществява чрез възстановяване на част от направената вноска в изпълнение на ал. 1.
  § 32. (1) Отписва се като задължение към централния бюджет непогасената към 31 декември 2001 г. временна финансова помощ в размер 1 119 140.87 лв. на Центъра за масова приватизация.
  (2) Неизплатените задължения на въгледобивни и топлофикационни дружества със сто на сто държавно или общинско имущество към 31 декември 2001 г. съгласно Приложение № 10, по получени временни финансови помощи от Държавен фонд "Енергийни ресурси" и заеми от Държавния фонд за реконструкция и развитие, се отписват, като с отписаните суми се увеличава техният капитал.
  § 33. Дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата на републиканско и общинско финансиране за 2002 г. се финансира от общинските бюджети.
  § 34. (1) Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването и общините до 31 декември 2001 г., се субсидират от съответните бюджети и през 2002 г. въз основа на договор.
  (2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.
  § 35. Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на лекарства, медицинска апаратура и техника, инструментариум и консумативи, предвидени в закон или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми и проекти, се осъществяват от Министерството на здравеопазването.
  § 36. Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечебна дейност на базата на договори с лечебните заведения по критерии, утвърдени в Националния рамков договор 2002 и в съответствие със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По параграфи от 30 до 36 има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок тези параграфи.
  Гласували 127 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 11.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 37 е постъпило предложение от народните представители Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов.
  В § 37 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  "(3) Средствата от продажби на общински терени, като "Право на собственост" постъпват по Партида 1 на фонд "Жилищно строителство"."
  Комисията не подкрепя предложението, а подкрепя текста на вносителя за § 37, както следва:
  "§ 37. (1) Наличните средства по фонд "Жилищно строителство" на общините, които не са ангажирани за извършването на присъщи на фонда разходи съгласно нормативната уредба, могат да се ползват по решение на общинските съвети.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за случаите, когато общините имат задължения по обезщетяването на собственици на отчуждени недвижими имоти и на младежи, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 37 има ли желаещи да вземат думата? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Масларова и група народни представители по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 22, против 107, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 37 със съдържанието на вносителя, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 25.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Предлагам гласуване ан блок на параграфите от 38 до 42, по които не са постъпили предложения от народни представители.
  Комисията подкрепя текста на вносителя - Министерския съвет.
  "§ 38. Одобрените със закона средства за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на местните общински пътища в размер на 5 000 хил.лв. се разпределят по общини в срок до 31 март 2002 г. по ред, определен от Министерския съвет.
  § 39. Държавните приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната, намалени с признатите от Министерския съвет разходи за тези доставки, включително погашенията по инвестиционни кредити, ползвани за изграждане на транзитната газопреносна мрежа, дължимите мита, такси, данъци и нормативно определена надценка, се внасят от "Булгаргаз" ЕАД в централния бюджет.
  § 40. За неизплатените в срок задължения от предприятия по смисъла на Закона за счетоводството към електропроизводствените търговски дружества, "Национална електрическа компания" ЕАД, електроразпределителните търговски дружества, "Булгаргаз" ЕАД, топлофикационните дружества и ВиК-дружествата, произтичащи от доставката на природен газ, електрическа и топлинна енергия и вода, кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237, буква "з" от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и извлеченията от сметките, с които се установяват вземанията му, ако задължението не е изплатено след писмена покана в 7-дневен срок. В производството пред съда кредиторът и длъжникът се освобождават от държавни такси.
  § 41. (1) За направените през 2002 г. погашения от търговските дружества на задължения по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., които съгласно сключените тристранни договори е определено да бъдат изплатени след 1 януари 2003 г., министърът на финансите може да сконтира задълженията на търговските дружества със сконтов процент 12 на сто.
  (2) Операциите по ал. 1 се осъществяват при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  § 42. Преведените по този закон субсидии за общините не могат да се ползват като източник на средства за възстановяване на суми на фирми от надвнесени данъци за общините за минал период."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези параграфи - заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря ви.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Формалното ми предложение е § 41 да отпадне, защото имаше един министър, когото бяха кръстили "Мистър 10 %". Аз не искам новият наш министър на финансите да го кръстят "Мистър 12%".
  За какво става въпрос? "За направените през 2002 г. погашения от търговските дружества на задължения по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до еди кога си, които съгласно сключените тристранни договори е определено да бъдат изплатени след 1 януари 2003 г., министърът на финансите може да сконтира задълженията на търговските дружества със сконтов процент 12 на сто. Операциите се осъществяват при условия и по ред, определени от министъра на финансите."
  Съгласете се, че един такъв текст в закона създава условия и предпоставки за съмнения относно критериите, по които ще става сконтирането. Тоест, това е норма от типа на нормите, които стимулират корупционни практики. Където няма ясни критерии в закона, едно лице взема решението. Аз мисля, че по този въпрос и господин министърът ще сподели моето разбиране да не се товари с такава тежка отговорност, респективно обществеността да генерира съмнения по този въпрос.
  Друго би било, ако там се разработи и предложи някакво изменение, примерно по Закона за събиране на държавните вземания, с ясни и точни критерии, при които става дисконтирането, - в какви случаи, при какви размери, да има стимул за добросъвестните, но ясни, прозрачни и публични.
  Приемането на този текст хвърля една сериозна сянка и съмнения в желанията на администрацията на Министерството на финансите по субективни критерии да поставя в по-благоприятно положение някои държавни длъжници. Става въпрос вече само за частни дружества в по-голямата част, защото те се приватизираха. Преди бяха държавни, тогава беше друго, но сега всичките са частни. И нека да не даваме такива съмнения на обществото и да ги подхранваме.
  Предлагам да отпадне текстът. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Ананиев, бихте ли взели отношение? Или Вие, господин Велчев, ако обичате?
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тук всички членове на Комисията по бюджет и финанси си спомнят, че казах: в пленарна зала Михаил Миков задължително ще пита по § 41. И така стана.
  РЕПЛИКИ ОТ НДСВ: Няма писмено предложение.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Не, нека да не остава господин Миков със съмнения. (Реплики на господин Михаил Миков.)
  Господин Миков, моля Ви се, изслушайте ме, да Ви кажа каква е идеята на вносителите.
  Ако желае господин министърът, ще го помоля накратко, че напредна времето, да каже няколко приказки.
  Идеята е наистина лицата, които имат такива задължения по зунковете, да се стимулират да платят по-рано своите задължения.
  А защо е 12 на сто? Защото в момента в банковата система процентите са между 8,5-9 на сто за перфектните длъжници, до 16, 17, 18 за дребния бизнес, който е най-рисков. Дванадесет процента е една нормална норма по банковия кредит в момента. Говоря за по-големи предприятия.
  Това е идеята - да се стимулират, за да влязат кеш пари в бюджета. А при положение, че се уреждат за всички - тук не се казва за Иван, Петкан, Драган, а се казва за всички, които си платят по-рано - мисля, че отпада Вашето съмнение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Реплика на господин Искров - заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Аз лично бях подготвил това в предложението си за второ четене и нарочно извадих в последния момент писменото си предложение. Защото знам, че по правилника, който сме приели, имаш право да правиш предложения за отпадане и в пленарна зала. Исках да видя как ще реагира комисията. И виждам как тя е реагирала.
  Ако текстът беше, че министърът на финансите сконтира, тоест, законът казва, че сконтира с 12 на сто, нямаше да има проблем. Само че тук е казано "може да сконтира". Значи, може да сконтира, а може и да не сконтира. Сигурно аз, понеже съм му симпатичен на господин министъра, ще ми сконтира. Сега, на господин Искров аз се съмнявам дали ще му сконтира.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Дончев, заповядайте за процедурно предложение.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, имам две процедурни предложения.
  Първото ми процедурно предложение е да спрем часовника до приключване на текстовете от проектобюджета. Останали са 12 параграфа. В противен случай ще трябва да се иска извънредно заседание в понеделник.
  Второто ми процедурно предложение е да имаме извънредно заседание във вторник от 14,00 ч., при предварително обявен дневен ред, а именно:
  1. Гледане на второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съобщенията, продължение.
  2. Законопроект за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ.
  3. Законопроект за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994.
  4. Законопроект за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии.
  5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация.
  6. Второ четене на Закона за защита на личните данни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Дончев. Позволете ми да перифразирам Вашето първо процедурно предложение, за което се надявам, че господин Корнезов ще ме подкрепи като разбиране - че се намираме в хипотезата на чл. 35, ал. 3, изречение второ: "Извънредни заседания могат да се провеждат по всяко време и при наличие на извънредни обстоятелства".
  Да приемем, че в момента сме при наличие на извънредно обстоятелство, тъй като трябва да приемем бюджета до края на днешния ден.
  Подлагам на гласуване първото процедурно предложение - днешното пленарно заседание да продължи до приемане на Закона за държавния бюджет.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 138 народни представители: за 125, против 8, въздържали се 5.
  Процедурното предложение е прието.
  Подлагам на гласуване второто процедурно предложение - да се проведе извънредно пленарно заседание във вторник от 14,00 ч. с предварително обявен дневен ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 141 народни представители: за 131, против 4, въздържали се 6.
  Двете процедурни предложения са приети.
  Преминаваме към § 41 и предложението на господин Миков по него, което след кратка консултация се оказа, че наистина е разумно.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Предлагам да гласуваме ан блок параграфите от 38 до 42, като в § 41, ред трети на ал. 1 думите "може да" да отпаднат и текстът да се чете "министърът на финансите сконтира задълженията...".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване параграфи от 38 до 42 включително с направената редакционна поправка на § 41.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 137 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 9.
  Параграфи от 38 до 42 включително са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народните представители Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов да се създаде нов § 42а със следното съдържание:
  "§ 42а. Недостигът в размер на 82 млн. лв. за бюджета на общините се покрива в срок до 31.08.2002 г. от превишаването на данъчните приходи в републиканския бюджет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 140 народни представители: за 26, против 107, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: В § 43 е допусната техническа грешка при внасянето на законопроекта от Министерския съвет.
  Комисията предлага следната редакция на § 43:
  "§ 43. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването."
  По § 44 също не са постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44:
  "§ 44. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването и директора на Националната здравноосигурителна каса извършва по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет промени по бюджетите на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса във връзка с изпълнението на проект "Реформа в здравния сектор", финансиран със заемно споразумение 4565-БУЛ от 23 юни 2000 г. между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България.
  (2) Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването извършва промени по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет във връзка с изпълнението на проект "Преструктуриране на болничния сектор", финансиран със Заемно споразумение от Фонда за сътрудничество в икономическото развитие на Република Корея.
  (3) Министърът на финансите в срок до 30 юни 2002 г. да извърши компенсирани промени по съответните бюджети в зависимост от хода на структурната реформа в болничната помощ."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 43 и 44 няма желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 13.
  Параграфи 43 и 44 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 45 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков § 45 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 45:
  "§ 45. В случаите, в които министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика не извършат в определените срокове преструктурирането на системите, за които отговарят, допълнително необходимите средства, включително и полагащите се на лицата обезщетения, се осигуряват от бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! За какво иде реч? В § 45 вносителят ни предлага за несвършена работа от трима министри - министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалните грижи, да се санкционират чрез средства от бюджетите на министерствата, които трябва да имат определена дейност и средства, планирани от държавния бюджет. За несвършената от тези трима министри и от всички министри работа се иска оставката им или се викат пред парламентарната група и им се говори как да си свършат работата. А какво се предлага на законодателя? Предлага се за това, че те не са извършили в срок преструктуриране на системите, за които отговарят, средства да не им се дадат, а средствата да се удържат от тези средства, които се дават на министерствата да извършват дейности. Аз не възприемам такъв подход. Не може заради това, че даден човек, било то и министър, който не си е свършил работата, ти да взимаш средства, включително от полагащите се на лицата обезщетения, от министерството, след като има средства за структурна реформа, теглят се заеми и пр. Такъв подход е абсурден. След като министърът не си върши работата в срок, сменя се с друг министър. А средствата се дават за осигуряване на дейността по структурната реформа на тези министерства. Благодаря.
  Предлагам текстът на § 45 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Аз предлагам наистина да се спазват препоръките на господин Миков и когато един министър не си върши работата, да си ходи, обаче да гласуваме текста така, както е подкрепен от комисията. Иначе господин Миков е абсолютно прав.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков § 45 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 135 народни представители: за 28, против 97, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 45 така, както е предложен от вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 13.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 46 има предложение от народния представител Иван Искров § 46 да се измени така:
  "§ 46. Отписва като задължения към републиканския бюджет невнесените вноски, дължими от бюджетите на общините за 2000 г., в размер на 6 млн. 888 хил. 385 лв., съгласно Приложение № 11."
  Комисията подкрепя предложението.
  Има и предложение на народния представител Михаил Миков § 46 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 46:
  "§ 46. Отписва като задължения към републиканския бюджет невнесените вноски, дължими от бюджетите на общините за 2000 г., в размер на 6 млн. 888 хил. 385 лв., съгласно Приложение № 11."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 46 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков § 46 да отпадне.
  Гласували 125 народни представители: за 4, против 116, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 46 така, както беше докладван от председателя на комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 5.
  Параграф 46 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 47 има предложение от народния представител Михаил Миков в § 47 ал. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 47, предложен от комисията:
  "§ 47. (1) Определените от Министерството на финансите първостепенни разпоредители и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити използват за отчитане и консолидиране на счетоводните и бюджетните операции през 2002 г., изградената от Министерството на финансите Информационна система за финансово управление в бюджетния сектор (ИСФУ).
  (2) Включването и използването ИСФУ от разпоредителите по ал. 1 за отчитане и консолидиране на счетоводните и бюджетните операции, както и на касовото изпълнение на централния бюджет се извършват по ред и начин, определени от министъра на финансите.
  (3) Договорът за втория етап на изграждане и внедряване на ИСФУ се сключва от министъра на финансите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 47 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 7, против 116, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте окончателния текст на § 47, подкрепен от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 119, против 6, въздържали се 6.
  Параграф 47 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 48 има предложение от народния представител Михаил Миков: в § 48, ал. 1 накрая да се допълни с израза "в срок до 15 януари 2002 г.".
  Комисията по принцип подкрепя предложението, но срокът да бъде до 30 януари 2002 г.
  Окончателен текст на § 48:
  "§ 48. (1) Редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните счетоводни отчети за 2001 г. на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите в срок до 30 януари 2002 г.
  (2) По въпроси, нерегламентирани в сметкоплана и счетоводните стандарти за бюджетните предприятия, се прилагат националните счетоводни стандарти по ред и начин, определени от министъра на финансите."
  Има предложение на народния представител Иван Искров за нов § 48а, който става § 49:
  "§ 49. (1) Столичният общински съвет при приемането на бюджета на Столична община за 2002 г. да одобри средства в размер на 97 млн. лв. за погасяване на ползвания през 1999 г. Еврооблигационен заем.
  (2) За източник на необходимите средства да се ползва под формата на преходен остатък полученият през 2001 г. от Банковата консолидационна компания данък за общините, който не е отразен в данъчната прогноза за 2001 г. на Главна данъчна дирекция при Министерството на финансите.
  (3) Столична община инвестира в ценни книжа с нулево рисково тегло средства в размер на получените през 2001 г. данък за общините и дивидента от Банковата консолидационна компания до настъпването на падежа по обслужването на Еврооблигационния заем."
  Постъпило е предложение от господин Искров за нов § 48б.
  Комисията подкрепя предложението като § 50, което всъщност е преработеното предложение на господин Стойчо Кацаров, със следната редакция:
  "§ 50. Отписват се като задължение към републиканския бюджет невъзстановените суми, явили се като надвзети субсидии в резултат на приложението на § 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли някой желаещ да вземе думата по параграфи от 48 до 50? Няма.
  Подлагам на гласуване ан блок параграфи от 48 до 50, които са подкрепени от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 113, против 5, въздържали се 9.
  Параграфи от 48 до 50 включително са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Следват параграфи 49 и 50 с номерацията на вносителя.
  "§ 49. В § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г.) думите "2002/2003" се заменят с "2003/2004"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 51.
  Госпожо председател, преди да бъде гласуван този параграф, когато направихме допълнение в списъка с организациите с нестопанска цел, които подлежат на субсидиране, отделихме 20 хил. лв. за Съюза на читалищните дейци. Във връзка с това казах, че ще се наложи създаването на нов § 51.
  Чета текста на нов § 51, който да влезе след § 50, преди § 49 по номерацията на вносителя:
  "§ 51. Възлага на Министерския съвет с Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2002 г. да регламентира целевото предоставяне на средствата за народните читалища като субсидия в общинските бюджети."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този параграф, който е с номерация § 51, прочетен в залата, желаещи да вземат отношение има ли? Няма.
  Подлагам на гласуване § 51.
  Гласували 141 народни представители: за 132, против 4, въздържали се 5.
  Параграф 51 е приет.
  Подлагам на гласуване следващия параграф, с номерация на вносителя § 49. Той беше прочетен от господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Той става § 52.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Преномерацията сега няма да можем да я направим.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 115, против 3, въздържали се 6.
  Параграф 52 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков § 50 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 53.
  Чета текста на § 53, номерация на вносителя § 50:
  "§ 53. Чл. 90 от Закона за събиране на държавни вземания (обн., ДВ, бр. 26 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 63 от 2000 г.) се изменя така:
  "Чл. 90. (1) По бюджета на агенцията постъпват приходи от:
  1. такси за оценяване и съхраняване на продаваните вещи и права;
  2. комисионни върху цената на продадените вещи и права.
  (2) Таксите и комисионните по ал. 1 се определят с тарифа, утвърдена от министъра на финансите.
  (3) По бюджета на агенцията се предвиждат средства за развитие на материалната база, за повишаване квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията за държавни вземания по ред, определен с наредба на министъра на финансите.
  (4) Събраните държавни и общински частни вземания и сумите от продажба на отнети в полза на държавата права и вещи се превеждат по съответните сметки на централния бюджет, общините и други бюджетни организации след приспадане на разходите по издирването, превозването, съхраняването и оценяването на стоките и извършването на продажбата им."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този текст има ли някой желаещ да вземе думата? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков § 50 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 13, против 109, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията, с нова номерация § 53.
  Гласували 126 народни представители: за 112, против 9, въздържали се 5.
  Параграф 53 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Колеги, чета параграфи 51 до 54 включително по номерацията на вносителя, като новата им номерация е от § 54 до § 57:
  "§ 51. Чл. 48, ал. 2 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г.) се отменя.
  § 52. В чл. 115 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.) ал. 6 се отменя.
  § 53. В чл. 122в от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) ал. 4 се отменя.
  § 54. Член 17 от Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По параграфи от 51 до 54 с номерацията на вносителя има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок с нова номерация от § 54 до § 57.
  Гласували 141 народни представители: за 125, против 5, въздържали се 11.
  Параграфи от 54 до 57 са приети.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Параграф 55 касае изменение на Закона за местните данъци и такси. Вече го изменихме.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 55 - номерация на вносителя, да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 55? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията § 55 да отпадне.
  Гласували 131 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 5.
  Параграф 55 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Параграф 56, 57 и 58 предлагам наведнъж да ги изчета и да се гласуват с нова номерация 58, 59 и 60.
  Комисията предлага следния текст:
  "§ 56. Глава осемнадесета от Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от 2001 г.) се отменя".
  § 57. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г. и бр. 25 от 2001 г.), цифрата "3" се заменя с цифрата "6".
  § 58. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По параграфи от 58 до 60? Няма желаещи да вземат отношение.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 126, против 5, въздържали се 13.
  Параграфите от 58 до 60 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, предлагам да се гласуват приложенията от 1 до 11 ан блок с направените корекции, които искам отново да отбележа за протокола и за Вас.
  В Приложение № 6 относно община Пазарджик - "изграждане на мост на р. Марица" да се чете, както е на вносителя.
  И наименованието на Приложение № 8, което гласувахме по-рано, да се чете "Списък на извънбюджетните сметки и фондове, които се закриват, считано от 1 януари 2002 г.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване приложения от 1 до 11 включително с направените корекции в приложения № 6 и 8.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 134, против 5, въздържали се 5.
  Приложенията са приети, а с това и целият Закон за държавния бюджет. (Бурни ръкопляскания от НДСВ.)
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми колеги, много благодаря.
  Това е единадесетият закон на Комисията по бюджет и финанси, който е най-важният закон, приет от комисията. Искам, ако позволи госпожа Касабова, да дадем думата на министъра на финансите господин Велчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Велчев.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители, Тридесет и деветото Народно събрание току-що прие първия си Закон за държавния бюджет. Това беше достоен завършек на една от най-успешните седмици в работата на парламента и правителството, седмица, в която беше договорено ново двегодишно стенбай споразумение с Международния валутен фонд, седмица, в която на годишното си Общо събрание Националното сдружение на общините в Република България отбеляза качествено новото ниво на сътрудничество с централните държавни органи, и седмицата, в която премиерът срещна изключително радушен прием, бидейки начело на българската официална делегация от един от основните ни партньори в Европейския съюз - Германия.
  Бих искал да благодаря от все сърце на всички, които толкова допринесоха за този качествен документ. Благодарен съм, както на професионалистите от Министерство на финансите, които работиха денонощно по изготвянето на проекта и внасянето му в законоустановения срок, както на колегите от Комисията по бюджет и финанси, начело с господин Искров, които положиха не по-малко неуморен труд през последните няколко седмици, както на колегите ми от Министерския съвет и техните бюджетни служители, на общините в цялата страна, така и на всички вас, които не се подадохте на изкушението за политиканстване и демагогия, а проведохте една изключително конструктивна, задълбочена и професионална дискусия.
  Всичко това ми дава основание да заявя, че според мен е налице сериозна консолидация на работата на законодателната и изпълнителната власт. Убеден съм, че първоначалното впечатление за мудност в нашата работа - реалистично или не, е вече преодоляно.
  Създадени са условията за изпълнение на основните ни предизборни ангажименти и реализиране на надеждите на избирателите. Нямам съмнения, че след време Бюджет 2002 г. наистина ще бъде отчетен и запомнен, както го представих в началото - като бюджет на началото на преодоляване на бедността. Благодаря ви много. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Следващото пленарно заседание ще бъде във вторник от 14,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 16,35 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:
  Камелия Касабова


  Секретари:
  Гергана Грънчарова

  Несрин Узун  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания