Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 15 април 2005 г.
Открито в 9,02 ч.

15/04/2005
  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Светослав Спасов и Веселин Черкезов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам днешното пленарно заседание.
  Уважаеми дами и господа, позволете ми на основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да ви предложа да започнем пленарното заседание с проект за Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител и проект на Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави, тъй като срокът на действие на тази комисия изтича в събота и трябва да бъде продължен, тъй като тя още не е приключила своята дейност.
  Моля ви, гласувайте предложението за включване на тези точки в дневния ред в началото на това пленарно заседание.
  Гласували 113 народни представители: за 91, против 18, въздържали се 4.
  Предложението е прието.


  Преминаваме към точка първа от днешната програма:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 19. МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН – РУСЕНСКИ.
  Моля, гласувайте този проект за решение.
  Гласували 105 народни представители: за 87, против 14, въздържали се 4.
  Решението е прието.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ – ПРОИЗХОДА НА КРЕДИТИТЕ, ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО И ВРЕМЕТО, КОГАТО ТОВА Е ОСЪЩЕСТВЯВАНО; ДЪРЖАВИТЕ–КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ; ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА ОТ 1990 Г. НАСАМ ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЕЗИ СПОРАЗУМЕНИЯ.
  Госпожо Калканова, моля да представите проекта за решение.
  ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА КАЛКАНОВА: Благодаря, госпожо председател.

  "РЕШЕНИЕ
  за удължаване срока на действие на
  Временната анкетна комисия за проверка на
  междуправителствените споразумения за кредити,
  предоставяни на други държави – произхода на кредитите,
  целите на предоставянето и времето, когато това е
  осъществявано; държавите–кредитополучатели;
  действията на правителствата от 1990 г. насам
  по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения

  С Решение на Народното събрание от 19 януари 2005 г. за срок от три месеца беше създадена Временна анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения. До момента са проведени пет заседания на временната анкетна комисия, по време на които бяха изслушани представители на Министерството на финансите и Българската народна банка. Бяха изискани документи от Министерския съвет, Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, БУЛБАНК АД, Българската народна банка, Централния държавен архив, свързани с предмета на дейност на комисията. Понастоящем обемът на получената информация надхвърля 6000 страници и очакваме отговор от заинтересованите институции, които по обективни причини са забавили изисканите от нас справки.
  На свое редовно заседание, проведено на 7 април 2005 г., членовете на временната анкетна комисия с единодушие решиха да бъде предложено на Народното събрание да гласува удължаване на срока за работа на комисията с един месец, поради изключително големия брой документи, които се обработват и анализират.
  Предвид на гореизложените причини и необходимостта от довършване на проучването, изясняване на фактите и обстоятелствата относно междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави, изслушване на представители на различни институции, считам за необходимо срокът на действие на временната анкетна комисия да бъде удължен с един месец."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Уважаеми дами и господа, имате думата за изказвания по този проект за решение.
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, като по същество искам да подкрепя предложението за удължаване срока на действие на комисията. Но нека от тази трибуна да си кажем някои истини за работата на тази комисия, защото нейната дейност върви много трудно и причините за това съвсем не се коренят в дейността на Парламентарния съюз на Демократи за силна България или на други опозиционни парламентарни групи. След ентусиазма, с който тя беше предложена от господин Велчев – финансов министър, и беше гласувана с едно подавляващо мнозинство без гласовете и участието на Коалиция за България, изведнъж този ентусиазъм изчезна. Неучастието на представители на Коалиция за България донякъде е естествено, защото това, което излиза сред тези шест хиляди страници, е доста интересен материал, макар че той може да бъде окачествен и като архивен. Там има информация за братската помощ с автомати "Шпагин", "Калашников", с бомби и с други взривни материали на братски партии, има документи, с които са се раздавали срещу подписка пари на представители на братски организации с цел подпомагане на тяхната дейност, има дори и други интересни елементи – как са се организирали конгреси на Чилийската социалистическа партия, която не е в кръга на комунистическите партии, но понеже поддържала идеите на комунизма, конгресът можел да се направи така, че да се развие нейната дейност. Има и всичко останало, свързано с раздаването на стокови кредити – от машини, от доставки на храни до обикновен сапун, след което оттам нататък имаме забравено положение как тези неща ще бъдат върнати.  Така в България са увиснали на гърба на българския народ може би някъде около 4 млрд. долара, тъй като е трудно да се изчисли раздаденото в най-различни валути и опростеното след това от отделните правителства. Аз поставям въпроса заради друго и настоявам тези, които искаха комисията, да бъдат честни пред съвестта си, защото в момента комисията не може да работи поради липса на квота, попълнена от управляващото мнозинство. Смятам, че ако удължим работата на комисията, искаме тя да излезе с някакъв доклад, заседанията на тази комисия трябва да бъдат нормални. Пет седмици поради липса на председател, госпожа Нина Чилова тогава, комисията не работеше. Вчера поредното заседание се провали отново поради липса на кворум от управляващото мнозинство. Така че това Народно събрание, удължавайки срока на комисията, трябва да бъде честно пред съвестта си и да каже иска ли тази комисия да излезе с някакъв реален резултат или просто отново симулираме дейност.
  Аз твърдя, че ако до края на това Народно събрание комисията не излезе със съответния доклад, то от страна на Парламентарния съюз на Демократи за силна България ще направим необходимото фактите, до които комисията е достигнала в своята работа, да станат известни на нашата общественост, защото тя трябва да знае за всички онези безобразия, които са се вършили през годините и които в момента може би продължават, защото Министерството на финансите упорито крие споразумителните документи със страни като Ангола, със страни като Нигерия, със страни като Никарагуа и Алжир, с които дългът е бил преструктуриран, но неизвестно за какви средства, с какви споразумения и с какви посредници.
  Така че, уважаеми дами и господа, тази комисия е важна за съвестта на народните представители преди всичко и, удължавайки нейния срок, нека да бъде попълнен и нейният състав, за да може тя действително да свърши работата, за която беше определена. В противен случай ще считам, че управляващите единствено са симулирали дейност, за да могат оттам нататък да разрешат личните си спорове с определени политически сили по това кой каква част от бившия дълг да заграби в собствените си джобове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма други желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване проекта за решение, така както беше представен.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 145 народни представители: за 113, против 28, въздържали се 4.
  Решението е прието.
  Господин Цеков, заповядайте за процедурно предложение.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, вземам думата, за да предложа да преминем към разглеждане на точка петнадесета - Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме процедурното предложение да продължим нашата работа с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства .
  Гласували 148 народни представители: за 112, против 26, въздържали се 10.
  Процедурното предложение е прието.

  Продължаваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА.
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на заместник-министъра на околната среда и водите господин Николай Куюмджиев, на директора на дирекция от същото министерство господин Тодор Димитров и на госпожа Юлия Арутюнян – главен юрист от дирекция “Подземни богатства”, както и на господин Росен Тодоров – директор на дирекция “Концесии” в Министерство на икономиката. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Чакъров.
  Моля да гласуваме процедурното предложение за достъп до залата.
  Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  Междувременно бях помолена от господин Петко Ганчев да поканя всички народни представители от негово име в Клуба на народния представител през почивката по повод неговото заминаване като посланик в Беларус.
  Заповядайте, господин Чакъров, да представите законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на вниманието ви Доклад на Комисията по околната среда и водите за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 24 юли 2003 г.
  “Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
  “§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думата “подземните” се добавя “и минералните”.
  2. Създава се нова т. 5:
  “5. добив на баластра от руслата на реките при извършване на корекции, както и при дейности, свързани с регулиране на оттока на реките;”.
  3. Досегашната т. 5 става т. 6.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  “§ 2. В чл. 2, т. 3 думата “газ” се заменя с “природен газ”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  Предложението на народните представители Георги Божинов, Йордан Димов и Петър Мутафчиев е подкрепено по принцип и комисията предлага следната окончателна редакция за създаване на нов § 2а, който става § 3:
  “§ 3. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Общинска собственост са подземните богатства по чл. 2, т. 5, когато находищата им на територията на общината са със запаси и ресурси до 500 хил. куб. м и се добиват по открит кариерен способ в обеми, не по-големи от 10 хил. куб. м годишно.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказване по тези три параграфа. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на законопроекта и параграфи 1, 2 и 3 от него в редакция на комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 8.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За § 3 има постъпило предложение на народния представител Борислав Великов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 4, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 4. Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. Права за търсене, проучване или добив на подземни богатства се предоставят чрез:
  1. разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства, издадени от министъра на околната среда и водите след одобрение от Министерския съвет;
  2. разрешения за търсене и/или проучване на нефт и природен газ и разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона, издадени от Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите;
  3. концесии за добив на подземни богатства, предоставени от Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите;
  4. концесии за добив на строителни материали по чл. 3, ал. 2, предоставени от съответните общински съвети след съгласуване с министъра на околната среда и водите.”
  “§ 4. Член 6 се отменя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване по тези два параграфа? Няма.
  Гласуваме § 3 и § 4 в редакцията на комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По § 5 има постъпило предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Людмил Симеонов и Борислав Великов.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Има предложение на народният представител Борислав Великов. Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Борислав Великов и Людмил Симеонов:
  По § 5:
  В чл. 7 се създава нова т. 1а:
  “1а. Създава се Изпълнителна агенция “Подземни богатства” към Министерството на околната среда и водите, която да управлява проучването, добива и контрола по рационалното използване на подземните богатства.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Людмил Симеонов, Пенка Пенева и Борислав Владимиров:
  В § 5, чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думите “стратегия за държавната политика” се добавят думите “и обосновава необходимостта от бюджетни средства”.
  2. В т. 2 след думата “възлага” се добавя “управлява”, а след думите “други проекти” се добавят думите “финансирани от бюджета и външни екологични фондове за консервация и затваряне на неефективни минни обекти, тяхната рекултивация и осъществява контрол и мониторинг на мерките за опазване на околната среда”.
  3. Създават се нови точки 12, 13, 14 и 15 със следното съдържание:
  “12. организира и осъществява контрола по опазване на земните недра;
  13. представлява държавата в трипартитно социално партньорство на браншово равнище;
  14. осъществява контрол за състоянието и организира постоянен мониторинг за здравословни и безопасни условия на труд в геолого-проучвателната и миннодобивната дейност;
  15. събира, обобщава и анализира база данни за миннодобивната промишленост.”
  4. Точка 12 се преномерира като точка 16.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 6. Чл. 7 се изменя така:
  “Чл. 7. Министърът на околната среда и водите:
  1. разработва и предлага на Министерския съвет за одобряване стратегия за държавната политика в областта на търсенето, проучването, добива на подземните богатства и опазването на земните недра на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, с оглед на устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори;
  2. в изпълнение на държавната политика в областта на подземните богатства контролира и приема изпълнението на проекти и програми за консервация, техническа ликвидация, рекултивация, пречистване на води и мониторинг на закрити геолого-проучвателни, миннодобивни и преработвателни обекти в системата на уранодобива, въгледобива и рудодобива при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;
  3. управлява Националния геофонд;
  4. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карти, регистри и информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:
  а) разрешенията за търсене и/или проучване;
  б) откритията и находищата на подземни богатства;
  5. издава удостоверения за регистрирани открития на находища;
  6. организира създаването и поддържането на национален баланс на запасите и ресурсите за всички видове подземни богатства;
  7. Създава необходимата организация и издава разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8, след одобрение от Министерския съвет;
  8. създава необходимата организация и прави предложения пред Министерския съвет за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на нефт и природен газ и разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;
  9. създава необходимата организация и прави предложения пред Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства;
  10. провежда конкурси и търгове, води преговори и сключва договори по реда на този закон;
  11. контролира изпълнението на задълженията по сключените от него договори по този закон;
  12. сключва договори и споразумения за изпълнение на международни проекти в областта на геологията, геоинформатиката и опазването на земните недра.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Има ли желаещи за изказване по тези текстове?
  Заповядайте, господин Симеонов.
  ЛЮДМИЛ СИМЕОНОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Мотивите ни с господин Великов, за да предложим създаването на т. 1а в чл. 7 са следните – досега прилагането на Закона за подземните богатства бе в прерогативите на пет министерства, което създаваше доста тежки бюрократични процедури, да не кажем, условия за корупция, макар че там където съществуват множество съгласувателни режими това е възможно.
  Много от службите в министерствата, които контролираха концесиите, практически не упражняват контрол върху концесионерите. Има примери на драстично похабяване на подземни богатства, нелегален добив и т.н. Аз разбирам, че комисията е отхвърлила нашето предложение за създаване на специализиран орган, тъй като вероятно се смята, че това, което се предлага в измененията на закона, и то е добро – Министерството на околната среда и водите да се оторизира и изцяло да издава разрешение за проучване и концесия за добив.
  Нашите мотиви се подкрепят и от други принципни положения. Аз бих казал, че при подземните богатства един изключително важен принцип е, че те са изчерпаеми и невъзстановими, че са изключителна държавна собственост, бих казал, че са елемент от националната сигурност, поради което държавата трябва да осъществява особен контрол и единна политика за тяхното целесъобразно и икономично използване. Това са били нашите мотиви за създаването на един специализиран орган.
  Аз мисля, че практиката по-нататък ще наложи създаването на един такъв орган, но сега оставям на народните представители да преценят как да гласуват.
  За следващия чл. 7 – оттеглям предложението си.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оттегляте предложението си по чл. 7.
  Благодаря ви, господин Симеонов.
  Имате думата за изказвания по този текст. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Симеонов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 30, против 40, въздържали се 20.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме текста на комисията за § 5.
  Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ:
  “§ 6. В част първа в заглавието на Глава трета думата “ДЪРЖАВНА” се заменя с “ОБЩЕСТВЕНА”.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6 и предлага следния заместващ текст на § 6, който става § 7:
  “§ 7. Глава трета “Държавна поръчка за геоложки проучвания” с чл. 8, 9, 10 и 11 се отменя.”
  По § 7 има постъпило предложение на народния представител Борислав Великов.
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено в предложения от комисията текст за § 7.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага той да отпадне.
  По § 8 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага той да отпадне.
  По § 9 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага той да отпадне.
  По § 10 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става § 8, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 8. В част първа наименованието на Глава четвърта се изменя така: “ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма.
  Моля да гласуваме от § 6 до § 10, който става § 8 по предложение на комисията. Отпадане на § 7, 8 и 9.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 89 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 5.
  Текстовете се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ:
  “§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Информацията и документацията от дейностите, свързани с геоложки изследвания, търсене, проучване и добив на подземни богатства, подлежат на предаване, приемане, обработка и съхранение.”
  2. В ал. 2:
  а) думите “геоложката информация” се заменят с “информацията”;
  б) в т. 1 думата “геоложка” се заличава;
  в) в т. 2 думата “геоложка” се заличава, а думите “геоложки задачи” се заменят с “дейностите по ал. 1”.
  3. В ал. 3, т. 1 и 2 думата “геоложка” се заличава.
  4. В ал. 4 думите “геоложките задачи” се заменят с “дейностите по ал. 1” и думите “геоложката информация” се заменят с “информацията”.”
  По § 11 има предложение на народния представител Теодора Литрова:
  “В чл. 12, ал. 1 да се добави “и минерални” преди богатства, тъй като това съответства на предмета на закона.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Литрова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 9, против 73, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме текста на комисията за § 11, който става § 9.
  Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  Моля да представите текстовете от § 12 до § 23 включително.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  “§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата “проучване” съюзът “или” се заличава, поставя се запетая и след думата “концесионерите” се добавя “и изпълнителите на обществени поръчки за геоложки изследвания”;
  б) в т. 1 и 2 думите “другите дейности” се заменят с “дейностите”;
  в) в т. 3 думите “изследователските работи” се заменят с “геоложките изследвания”;

  г) създава се т. 4:
  "4. събират, идентифицират, съхраняват и документират минералното разнообразие в представените им площи и обекти."
  2. В ал. 2 думите "геоложките работи" се заменят с "геоложките изследвания, търсещо-проучвателните и концесионните дейности".
  3. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Изискванията към информацията и документацията, получени в резултат на дейностите, извършвани по този закон, се определят с наредба, приета от Министерския съвет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 10.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 11, и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
  "За срока на действие на разрешенията за търсене и/или проучване или на концесиите, информацията и документацията по чл. 12 е собственост на българската държава, представлявана от министъра на околната среда и водите и на титуляра на разрешението или на концесионера."
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) В 30-дневен срок след прекратяването на разрешението или на концесията цялата информация по чл. 12 става собственост на българската държава и се предава в Националния геофонд от титулярите на разрешения и от концесионерите по ал. 1."
  "§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "геоложката информация от изследвания и други дейности, свързани с търсенето, проучването и добива на подземни богатства" се заменят с "информацията по чл. 12".
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) В Националния геофонд се създават и поддържат специализирани информационни системи за данните от геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 12.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 13, и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 13. В Част първа наименованието на Глава шеста се изменя така:
  "Специализирани карти и регистри".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 14, и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 14. Член 18 се изменя така:
  "Чл. 18. Министърът на околната среда и водите организира съставянето и поддържа единен регистър и специализирана карта за концесиите за добив, предоставени при условията и по реда на закона."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 15, и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 15. В Част първа в наименованието на Глава седма думите "оценка на" се заличават."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 16, и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите "оценка на" се заличават.
  2. В ал. 2 на всякъде след думата "запасите" се добавя "и ресурсите" и думите "държавни поръчки" се заменят с "обществени поръчки".
  3. В ал. 3 навсякъде след думата "запасите" се добавя "и ресурсите".
  4. В ал. 5, т. 1 думите "изпълнени задачи по държавна поръчка" се заменят с "геоложки изследвания по обществена поръчка".
  5. Алинея 7 се изменя така:
  "(7) Открития на подземни богатства, направени в резултат на геоложки изследвания по обществена поръчка, не пораждат за откривателите им правата по чл. 29."
  6. В ал. 8 след думата "запасите" се добавя "и ресурсите"."
  По § 19 има постъпило предложение на народния представител Алекси Алексиев, което е подкрепено по принцип от комисията, както е подкрепен от комисията и текстът на вносителя за § 19, който става § 17, при следната окончателна редакция:
  "§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 5 думите "геолого-икономическа" се заменят с "технико-икономическа";
  б) създава се т. 6:
  "6. положително решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС за изготвеното от титуляра инвестиционно предложение за добив и първична преработка, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда."
  2. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) Заявлението по ал. 2 или 3 се подава от титуляра на разрешение за търсене и/или проучване до министъра на околната среда и водите заедно с приложена писмена декларация за верността на предоставените с него данни."
  3. Създават се алинеи 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
  "(5) Когато заявлението по ал. 4 не отговаря на изискванията по ал. 2 или 3, министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 15 дни от подаване на заявлението писмено уведомява заявителя за допуснатите нередности и дава указания и срок за тяхното отстраняване.
  (6) В 4-месечен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередностите по ал. 5, министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице извършва регистрация на извършеното откритие и издава удостоверение за това.
  (7) В срока по ал. 6 министърът на околната среда и водите мотивирано отказва извършването на регистрация, когато заявлението не отговаря на изискванията по ал. 2 или 3 и нередностите не бъдат отстранени по реда на ал. 5 или декларираните данни са неверни.
  (8) Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  (9) В случай, че в срока по ал. 6 министърът на околната среда и водите не е изпратил до заявителя уведомление за отказ, се приема, че е налице мълчаливо съгласие.
  (10) Мълчаливото съгласие се доказва с копие от заявлението, върху което е поставен входящ номер, удостоверяващ постъпването му в деловодството на Министерството на околната среда и водите."
  "§ 20. В чл. 22 думите "както и необходимата геоложка и техническа документация" се заменят с "и находища, както и необходимата документация по чл. 13"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 18.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става § 19, и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 19. В Част втора наименованието на Глава първа се изменя така:
  "Разрешения и концесии".
  "§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите "карта и регистър на разрешенията и със специализираните карта и регистър на находищата на подземни богатства" се заменят с "карти и регистри по този закон".
  2. В ал. 3 думата "видове" се заличава."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 20.
  "§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "чл. 23" се заменят с "чл. 23, ал. 1".
  2. В ал. 2 думите "със съответния орган по чл. 7" се заменят със "с министъра на околната среда и водите"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 21.
  "§ 24. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "чл. 23, само с разрешение на органа по чл. 6, ал. 1 и 2" се заменят с "чл. 23, ал. 1, само с разрешение на органа, издал разрешението".
  2. В ал. 2 думите "чл. 23" се заменят с "чл. 23, ал. 1"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 22.
  По § 25 има предложение на народния представител Димчо Димчев.
  Комисията подкрепя предложението му по принцип.
  Предложението на народния представител Алекси Алексиев също е подкрепено по принцип, както и предложението на народните представители Джевдет Чакъров, Людмил Симеонов и Борислав Великов, както и предложението на народния представител Евдокия Манева.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 25.
  Комисията предлага следния заместващ текст за § 25, който става § 23:
  "§ 23. В чл. 26 думите "културни и исторически паметници" се заменят с "паметници на културата"."
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Има ли изказвания? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме параграфи от 12 до 23 по номерацията на вносителя, подкрепени от комисията.
  Гласували 99 народни представители: за 82, против 10, въздържали се 7.
  Текстовете са приети.
  За процедурно предложение – господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, вземам думата за едно процедурно предложение – да проведем извънредно пленарно заседание на 19 април, вторник, от 14.00 до 19.00 ч. със следния дневен ред:
  1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците.
  2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
  3. Първо четене на Законопроекта за акцизите, с вносител Министерският съвет.
  4. Първо четене на проект за данъчноосигурителен процесуален кодекс, с вносител Министерският съвет.
  5. Първо четене на Законопроекта за държавния и вътрешен финансов контрол, с вносител Министерският съвет.
  6. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме предложението за извънредно пленарно заседание във вторник от 14.00 ч. с обявения дневен ред.
  Гласували 146 народни представители: за 107, против 38, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  За процедура – господин Ангел Тюркеджиев.
  АНГЕЛ ТЮРКЕДЖИЕВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, вчерашното предложение за промяна на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, чл. 33, мина безпроблемно в пленарната зала и затова моето предложение е срокът за предложения за второ четене по този законопроект да бъде три дена съгласно чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте процедурното предложение срокът за писмени предложения по Закона за административно-териториалното устройство на територията на Република България да бъде тридневен.
  Гласували 113 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля, следващите текстове, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За § 26 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграфът да отпадне.
  По § 27 има постъпило предложение на народните представители Стилиян Гроздев и Димчо Димчев. Комисията подкрепя по принцип предложението им.
  Комисията подкрепя предложението и на народния представител Алекси Алексиев, както и предложението на народните представители Людмил Симеонов, Пенка Пенева и Борислав Владимиров и на народния представител Борислав Великов.
  Предложение на комисията за § 27, който става § 24:
  “§ 24. В чл. 28, т. 2 се изменя така:
  “2. да извършва оценка на находища на подземни богатства, за което е предоставено разрешението, включително и чрез добив за технологични изпитвания, като добитите количества за техноложки проби и за технологични изпитвания, утвърдени с работните проекти, могат да бъдат предмет на продажба на пазара при условия и по ред, посочени в договора за търсене и/или проучване преди получаване на концесия за добив;”
  “§ 28. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите “обявил и регистрирал” се заменят с “заявил” и думите “чл. 21, ал. 3” се заменят с “чл. 21, ал. 4”.
  2. В т. 3 думите “съответния орган по чл. 7” се заменят с “министъра на околната среда и водите” и след думата “регистрираното” се добавя “търговско”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 25.
  “§ 29. В чл. 30, т. 4, думите “съответния орган по чл. 7” се заличават.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 26.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 27, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 27. В чл. 31, ал. 2, се добавя изречение второ:
  “Условие за всяко удължаване на първоначално определения срок е изпълнението на работната програма.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, който става § 28, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Предоставената площ на разрешението за търсене и/или проучване не може да надвишава:
  1. за нефт и природен газ на сушата до 5 000 кв. км., а в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море – до 20 000 кв. км.;
  2. за подземните богатства по чл. 2, т. 1 – до 200 кв. км.;
  3. за подземните богатства по чл. 2, т. 2 – до 50 кв. км.;
  4. за твърди горива по чл. 2, т. 4 – до 200 кв. км.;
  5. за строителни материали по чл. 2, т. 5 – до 10 кв. км.;
  6. за скално-облицовъчни материали по чл. 2, т. 6 – до 10 кв. км.;
  7. за скъпоценни и полускъпоценни камъни – до 10 кв. км.;
  8. за производствени технологични отпадъци по чл. 2, т. 8 – до 10 кв. км.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) При регистрирано геоложко откритие, което е на границата на предоставената площ за търсене и/или проучване, титулярът на разрешението има право еднократно да получи права за търсене и/или проучване върху площта, граничеща с площта на геоложкото откритие, с цел допроучване и цялостна оценка на откритието. Правото се предоставя, при условие че за новата площ няма предоставено друго разрешение или концесия и не са налице обстоятелствата по чл. 42, т. 3 и 4.”
  По § 32 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и Борислав Великов; на народните представители Людмил Симеонов, Пенка Пенева и Борислав Владимиров, които са подкрепени по принцип, както и текстът на вносителя за § 32, който става § 29.
  Комисията предлага следната окончателна редакция:
  “§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1 и в нея след думата “богатства” се добавя “по чл. 2”.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) С една концесия могат да бъдат предоставени права за добив на подземни богатства от две или повече групи по чл. 2, когато в границите на едно находище са установени и заведени в Националния баланс запаси и ресурси от различни групи подземни богатства.

  (3) В концесията за добив на подземни богатства се включва и наличната инфраструктура, осигуряваща достъп до подземното богатство”.”
  По § 33 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става § 30, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 30. В чл. 35, ал. 2 думата “движими” и думите “органа, с който е сключен договорът за концесия, и” се заличават.
  § 34, чл. 37 се изменя така:
  “Чл. 37. (1) При предоставяне на концесията се определя концесионна площ, която включва площта, покриваща обекта на концесия, и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията. Границите на концесионните площи се нанасят в специализираните карти по чл. 20, ал. 1, т. 2.
  (2) Съхраняването и ползването на отпадъците от добива и първичната преработка се извършват въз основа на работен проект, съгласуван с министъра на околната среда и водите”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 31.
  “§ 35. В чл. 38 думите “за търсене и/или проучване и на съответния договор” се заменят с “и на договора за търсене и/или проучване”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 32.
  По § 36 има предложение на Георги Божинов, Йордан Димов и Петър Мутафчиев, което е оттеглено.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 36 и предлага той да отпадне.
  “§ 37. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думата “проучване” се поставя съюз “и”.
  2. В т. 1 думата “газ” се заменя с “природен газ”.
  3. Точка 3 се изменя така:
  “3. за неусвоени находища на подземни богатства по чл. 2, заведени в Националния баланс на запасите и ресурсите;”
  4. Създава се т. 4:
  “4. са непредоставени площи с установени открития, заведени в регистъра на откритията”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 33.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте параграфи от 24 до 37, включително, по редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, за § 38 има предложение на народния представител Димчо Димчев:
  “По § 38:
  В чл. 43, т. 3, новата ал. 6 да отпадне.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Теодора Литрова:
  “По § 38:
  В т. 2, б. “б” да се предвиди възможност за продължаване на предвидените срокове, когато това се налага от важни съображения.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  По § 38 има предложение на народния представител Людмир Симеонов. В първия пункт, а именно...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Симеонов току-що го оттегли, не го четете.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви.
  По втория пункт предложението на народния представител Людмил Симеонов е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по § 38, който става § 34, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 34. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “един от органите съобразно компетентността им по чл. 5” се заменят с “министъра на околната среда и водите”.
  2. В ал. 3:
  а) точка 2 се отменя;
  б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “който не може да бъде по-кратък от 45 дни и по-дълъг от 90 дни от датата на обнародването на заповедта”.
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) Комисията по ал. 5 изготвя конкурсните или тръжните книжа, в които задължително се включват критериите за оценка на предложенията, подредени по реда на техния приоритет”.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на госпожа Литрова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 15, против 70, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на комисията за § 38.
  Гласували 85 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ:
  “§ 39. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “нефт и/или газ” се заменят с “нефт и природен газ” и думите “орган по чл. 7” се заменят с “министъра на околната среда и водите”.
  2. В ал. 2 думата “процедура” се заменя с “производство”.
  3. В ал. 3 думите “министър или ръководител на ведомство по чл. 7” се заменят с “министъра на околната среда и водите”.
  4. В ал. 5 думите “Оправомощеният орган” се заменят с “Министърът на околната среда и водите”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 35.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този параграф? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме § 39, подкрепен от комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.

  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По § 40 има предложение от народния представител Димчо Димчев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение от народния представител Димитър Пейчев – по § 40:
  1. Точка 2 да се измени така:
  “2. В ал. 2 думите “съгласувано със заинтересованите министерства” да се замени със “след вземане на мнение на заинтересованите министри”.
  2. В т. 3, ал. 4 срокът от 14 дни е кратък.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народните представители Джевдет Чакъров, Людмил Симеонов и Борислав Великов е подкрепено от комисията.
  Предложение на народните представители Георги Божинов, Йордан Димов и Петър Мутафчиев – в § 40, в чл. 45 се създават нови алинеи 6 и 7 със следното съдържание:
  “(6) Общинският съвет взема решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по заявление на кандидат-концесионера и доклад от назначената от съвета комисия от експерти (собствени или външни), които се произнасят по намеренията на кандидат-концесионера и предлагат условията за договора по предоставяне на концесия (икономически и екологични).
  (7) Решението на общинския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства влиза в сила след съгласуване с министъра на околната среда и водите, в което се определят изискванията към концесионера относно прилаганите методи на добив, опазване на природната среда и възстановяване на терена, контрола върху дейността на концесионера.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 40, който става § 36, и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “съответния орган по чл. 7” се заменят с “министъра на околната среда и водите”.
  2. В ал. 2 думите “и съгласувано със заинтересованите министерства по преценка на вносителя” се заличават.
  3. В ал. 3 т. 8 се отменя.
  4. В ал. 4 думите “за обявяване на конкурс или търг” се заменят с “по ал. 1”.
  5. В ал. 5 думите “органът, на който е възложено организирането и провеждането на конкурса или търга” се заменят с “министърът на околната среда и водите”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Пейчев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 11, против 74, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Божинов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 9, против 67, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване окончателната редакция на комисията за § 40.
  Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По § 41 има предложение от народния представител Димитър Пейчев, което е подкрепено по принцип от комисията, както по принцип е подкрепен и текстът на вносителя за § 41, който става § 37 със следната окончателна редакция:
  “§ 37. В чл. 45, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. информация за дейността на търговеца, включително годишни счетоводни отчети;”
  2. Създават се т. 5 и 6:
  “5. препоръки от банкови и други финансови институции, както и от бизнес партньори;
  6. декларация, че кандидатът няма просрочени парични задължения към българската държава или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказвания по този параграф? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване § 41, който става § 37, подкрепен от комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ:
  “§ 42. В чл. 47, ал. 2 думите “Закона за административното производство” се заменят със “Закона за Върховния административен съд”.”
  Предложение на народните представители Людмил Симеонов, Пенка Пенева и Борислав Владимиров – в § 42, чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  В края на ал. 1 се добавят думите “в срок не по-късно от 15 дни от датата на подаването на заявлението от кандидата”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 38.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Симеонов.
  ЛЮДМИЛ СИМЕОНОВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми народни представители, ако има нещо, от което да страда тоя закон, то е от липсата на определени срокове. Затова все пак настоявам на предложението си, тъй като в чл. 47, в ал. 1 комисията приема решение за допускане до участие в конкурса или търга, за което известява писмено кандидатите. Ние просто предлагаме да се въведе един срок от 15 дни. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Симеонов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 39, против 40, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 6.
  Текстът е приет.
  Господин Чакъров, моля да представите текстовете от § 43 до § 46 включително.

  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За § 43 предложението на народния представител Димчо Димчев е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 39 и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 39. В чл. 49 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите "съответният министър или ръководител на ведомство" се заменят с "министърът на околната среда и водите".
  2. В ал. 3 думите "съответният министър или ръководител на ведомство" се заменят с "министърът на околната среда и водите"."
  "§ 44. Член 50 се изменя така:
  "Чл. 50. Министерският съвет:
  1. одобрява издаването на разрешение за търсене и/или проучване по чл. 49, ал. 2 или издава решение за търсене и/или проучване на подземни богатства в случаите по чл. 5, т. 2;
  2. приема решение за предоставяне на концесия на избрания за спечелил конкурса или търга кандидат в случаите по чл. 5, т. 3 и упълномощава министъра на околната среда и водите да сключи договор."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 40.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45, който става § 41 и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 41. В Част втора, Глава втора в наименованието на Раздел трети, след думата "проучване" се добавя съюзът "и"."
  "§ 46. В чл. 51 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "съответния орган по чл. 7" се заменят с "министъра на околната среда и водите".
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 запетаята след думата "работещите" се заличава, а думите "историческите и културните обекти" се заменят с "и паметниците на културата";
  б) точка 2 се изменя така:
  "2. препоръки от банкови и други финансови институции, както и от бизнес партньори".
  3. В ал. 4 думите "7-дневен срок" се заменят с "14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 39, ал. 1, т. 2"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 42. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте параграфите от 43 до 46 включително. Текстовете са подкрепени от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "§ 47. В чл. 52 думите " 30-дневен срок" се заменят с "14-дневен срок"."
  Предложение на народния представител Димитър Пейчев:
  По § 47:
  Предложените срокове са кратки и предлагаме да се възприеме редакцията на чл. 13 от Закона за административното производство.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 43.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказвания по този параграф? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Димитър Пейчев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 6, против 77, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на комисията за § 47.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "§ 48. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "органът, до когото е подадено заявлението", се заменят с "министърът на околната среда и водите".
  2. В ал. 3 думите "органът по ал. 1" се заменят с "министърът на околната среда и водите".
  3. В ал. 4 думите "органът по ал. 1" се заменят с "министърът на околната среда и водите".
  4. Създава се ал. 5:
  "(5) При несключване на договор в срока по ал. 4 по вина на титуляри или при непостигане на съгласие разрешението се отменя от министъра на околната среда и водите."
  Предложение на народния представител Димитър Пейчев:
  По § 48:
  Предложените срокове са кратки и предлагаме да се възприеме редакцията на чл. 13 от Закона за административното производство.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 44.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказвания по този параграф? Няма.
  Моля да гласуваме предложението на господин Димитър Пейчев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 6, против 74, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на комисията за § 48.
  Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  Обявявам 30-минутна почивка, след което ще продължим с парламентарния контрол. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Новопостъпилите питания за периода 8-14 април са следните:
  - от народния представител Йордан Бакалов към Георги Петканов – министър на вътрешните работи, относно вноса и продажбата на цигари без бандерол. Следва да се отговори писмено до 27 април;
  - от народните представители Стойчо Кацаров и Иван Николаев Иванов към Димитър Ковачев – министър на държавната администрация, относно политиката на правителството за осигуряване на софтуер, необходим за работата на държавната администрация. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 април;
  - от народния представител Евгени Чачев към Валентин Церовски – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на българското правителство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за концесиониране на автомагистралите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 април.
  Има за връчване писмени отговори:
  - от министър-председателя Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народния представител Благой Димитров;
  - от министъра на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос от народния представител Кръстьо Петков.
  - от министъра на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос от народния представител Стела Банкова;
  - от министъра на правосъдието Антон Станков – на актуален въпрос от народния представител Теодора Константинова;
  - от министъра на труда и социалната политика Христина Христова – на актуален въпрос на народните представители Росица Тоткова и Васил Паница;
  - от министъра на земеделието и горите Нихат Кабил – на актуален въпрос от народните представители Васил Маринчев и Мария Стоянова;
  - от министъра на здравеопазването Славчо Богоев – на актуален въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
  - от министъра на държавната администрация Димитър Калчев – на актуален въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов;
  - втори отговор от министъра на държавната администрация Димитър Калчев на народния представител Иван Николаев Иванов;
  - от министъра на труда и социалната политика Христина Христова – на актуален въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов;
  - от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова – на питане от народния представител Панайот Ляков;
  - от министър Филиз Хюсменова - на народния представител Стефан Мазнев;
  - от министъра на образованието и науката Игор Дамянов – на актуален въпрос от народния представител Димитър Йорданов;
  - от министъра на държавната администрация Димитър Калчев – на актуален въпрос от народния представител Димитър Йорданов;
  - от министъра на държавната администрация Димитър Калчев – на актуален въпрос на народния представител Йордан Бакалов;
  - от министъра на здравеопазването Славчо Богоев – на актуален въпрос на народния представител Йордан Бакалов;
  - от министъра на образованието и науката Игор Дамянов – на питане от народния представител Александър Маринов.
  Продължаваме с парламентарния контрол днес, ако няма изказвания от групи.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За какво искате думата, госпожо Банкова?
  СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): За процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Няма каква процедура да правите по време на парламентарен контрол.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): Нямате право да ми откажете процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вие винаги използвате парламентарния контрол под формата на процедура. Това е една Ваша перманентна практика, с която нарушавате правилника, за да правите свои изказвания.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): Не можете да ми откажете процедура! Не можете!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Процедура в момента можете да направите единствено във връзка с воденето на заседанието и нищо друго.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): Точно така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Към мен ще отправите подобно възражение. Заповядайте, да Ви чуя какво ще ми кажете.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Милен Велчев пак ще го сложите последен.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря, госпожо председател.
  Моят въпрос наистина е във връзка с парламентарния контрол и във връзка с голямата ми тревога и загриженост заради очертаващата се вероятност много, една значителна част, над 50% от нашите зададени въпроси да не получат отговор.
  Моята тревога се състои най-вече в това, че аз съм отправила към финансовия министър питане преди седем месеца за външния дълг на България и бих искала да отбележа, че когато господин Велчев пое държавата, външният дълг беше 10 млрд. 800 млн. Сега външният дълг е 16 млрд. 453 млн. Не може един народен представител, респективно парламентът…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Каква е процедурата, госпожо Банкова?
  СТЕЛА БАНКОВА: … да чака седем месеца, за да получи отговор защо управлението на “Кабинета Кобургготски” увеличи външния дълг с над 6 млрд. долара. Това наистина е много тревожен въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Процедурата, госпожо Банкова.
  СТЕЛА БАНКОВА: Моята процедура, както и миналия път, се състои в молбата ми така да се организира парламентарният контрол, ако трябва да има извънредни заседания, но българските граждани чрез народните представители да могат да получат отговор по въпросите, които са поставени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Няма процедура тук! Тук няма никаква процедура!
  СТЕЛА БАНКОВА: Има процедура. Вие сте длъжни така да организирате контрола, че да може да се получи отговор на всички зададени въпроси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Контролът се организира, както следва от правилника. Друга процедура.
  СТЕЛА БАНКОВА: Втората процедура се състои в петмесечното ми чакане да получа отговор от министъра на здравеопазването защо шест месеца раковоболните български граждани нямат лекарства.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това също не е процедура.
  СТЕЛА БАНКОВА: Процедура е!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не, не е процедура!
  СТЕЛА БАНКОВА: Кой ще понесе отговорността, че това правителство обрича на смърт 200 хил. българи, болни от рак?
  Това са много тревожни въпроси. Тук трябва да дойде съответният министър и да отговори. Ние сме длъжни така да се направи парламентарният контрол, че в рамките на този парламент да получим отговор на всички въпроси. Защото в противен случай ще се окаже, че вие отказвате отговор на вашите избиратели.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Налагам Ви забележка заради това, че нарушихте правилника, използвайки неправомерно правото си на процедурно предложение или изказване.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Не може Велчев половин година да не отговори!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има актуален въпрос към министър Петканов, отправен от народния представител Йордан Соколов, относно нарушение на законността при погребението на застреляния Дмитрий Минев с прякор Димата Руснака.
  Господин Соколов, заповядайте, имате думата.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Моят актуален въпрос съм го задал на 12 ноември 2004 г. С днешния отговор ще станат почти шест месеца, през който период Вие не сте отговаряли на актуални въпроси в това Народно събрание.
  Въпреки изминалия период, аз смятам, че моят въпрос не е загубил своята актуалност, защото той касае един от многото безобразни случаи на нарушаване на правата на гражданите и на обществения ред при погребения на хора, застреляни чрез поръчкови или показни убийства, хора, свързани с организираната престъпност.
  И така, както почти всеки ден ние сме свидетели на продължаващи такива поръчкови убийства, е естествено, че ще има и погребения на такива хора. И опасността да се повтарят едни и същи явления, при които организираната престъпност манифестира своята мощ, а органите на МВР - своето бездействие, е съвсем реална.
  Наистина погребението на простреляния на бул. “Витоша” Дмитрий Минев с прякор Димата Руснака се превърна в поредната нагла манифестация на незачитането на действащите закони и правовия ред в страната. И в медиите. беше изнесено, че по време на това погребение за първи път Централните софийски гробища са били затворени от представители на някаква охранителна фирма, която е пускала само с издадени от незнайно кого пропуски и е отказвала достъп на обикновени граждани, дошли по свой почин и повод да засвидетелстват своята почит на други свои близки и посетят техните гробове.
  Присъствали са само четирима полицаи и когато тези граждани са се отнесли за съдействие до тях да им бъде осигурен достъп до гробовете на техните близки, им е било отказано. Аз се свързах с директора на Централните софийски гробища. Той заяви, че от него никой не е искал разрешение да установява такъв пропускателен режим.
  Затова моят въпрос, който съм изложил писмено, е: защо не са взети мерки да присъстват достатъчен брой полицаи, които да осигурят законността и реда? Кои лица и от коя охранителна фирма са възпрепятствали незаконно гражданите да влизат в Централните софийски гробища? И ще потърсите ли отговорност от виновните длъжностни лица от системата на МВР за бездействието на техните служители, както вероятно и от охранителната фирма, позволила си да действа в нарушение на закона? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Имате думата за отговор, министър Петканов.
  Междувременно, преди да започне отговора си министър Петканов, искам да ви уведомя, че преди малко ми беше представен болничен лист на господин Игор Дамянов – министър на образованието и науката, което означава, че за днес той няма да отговаря на поставените към него актуални въпроси и питания, а ще продължим с въпросите към министър Христова.
  Заповядайте, господин Петканов.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Соколов! Най-напред ще си позволя да отбележа, че настоящият Ви актуален въпрос спазва установената от Вас традиция да съдържа твърдения и квалификации, некореспондиращи с истината. Блокиране на Централните софийски гробища по време на траурната церемония по погребението на Дмитрий Минев, проведено на 28 октомври миналата година, в смисъла, в който Вие внушавате, категорично не е имало. Както не е вярно и твърдението Ви, че присъстващите полицаи по Вашите думи безучастно са наблюдавали това.
  Недоумение буди и изводът Ви, че на мероприятието не са присъствали достатъчен брой полицаи. Напротив, аз смятам, че взетите мерки в това отношение са напълно адекватни. Изпратени са както автопатрули, така и служители от сектор “Криминална полиция” и младши районни инспектори. При условие, че, от една страна, самото мероприятие се охранява от частна охранителна фирма, а от друга страна, че гробищният парк по принцип се охранява от Общинската охранителна фирма “Егида” смятам, че преценката какъв да бъде броят на изпратените тогава полицаи е била точна и не подлежи на критика.
  По време на изпълнение на служебните си задължения полицейските служители не са констатирали инциденти и нарушения на обществения ред. От тях не е потърсено никакво съдействие от граждани или представители на медии за нарушаване на техните законови права.
  Освен това до момента, до днешна дата, в Дирекция “Национална служба “Полиция” и в Софийската дирекция на вътрешните работи не са постъпвали сигнали и жалби в тази връзка.
  Поради това считам, че най-малкото е неуместно да се говори за бездействие от страна на полицаите.
  Сега конкретно на въпроса Ви относно охранителите. Охраната на траурната церемония е осъществена от охранителна фирма “Ви ти ей” ООД чрез петима униформени служители с два автомобила с обозначителни знаци за времето от 11,00 до 15,00 ч. на 28 октомври миналата година. По повод на публикации в ежедневния печат за грубо отношение на охранителите към граждани и представители на медиите е извършена проверка от страна на МВР.
  РЕПЛИКА ОТ ПСДСБ: Такава няма!
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Ще чуете дали има.
  Най-общо констатациите от нея показват, че служителите на тази фирма са осъществили действия по смисъла на чл. 8 от Закона за частната охранителна дейност, а именно дейност по охрана на мероприятие, без дружеството да притежава лиценз за извършване на този конкретен вид частна охранителна дейност. И това е нарушението, извършено от тяхна страна.
  На това основание със заповед на директора на Национална служба “Полиция” на охранителната фирма “Ви ти ей” ООД е отнет съществуващият лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта за отнемане на лиценза е обжалвана пред Софийския градски съд, делото е висящо, поради което и изпълнението на заповедта за отнемането на лиценза към момента е спряно.
  Що се отнася до последния Ви въпрос, уважаеми господин Соколов, Вие добре знаете, че за да предприема действия по търсене на някаква отговорност от страна на служителите на МВР, трябва да имам законово основание за това. Фактите сочат, че подобно основание няма. Полицейските служители са изпълнявали задълженията си съгласно закона и дадените им указания. В нарушение на закона е действала единствено охранителната фирма и тя вече е понесла своята санкция за това. Полицейските служители не са извършили нарушение, поради което нямам намерение да търся от тях каквато и да било отговорност. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Петканов.
  Господин Соколов, имате право на реплика. Заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, Вие също останахте верен на традицията да давате неверни отговори, както и да се оправдавате, че нямате законово основание да действате, когато просто не се изпълняват действащите закони.
  Първо, по данни от медиите, хора, които са присъствали там, аз не съм присъствал на това погребение, Вие също предполагам, че не сте присъствали, заявихте пред медиите, че не сте информирани какво е станало и, че ще потърсите последваща информация, макар че предварително се знае какво става на такъв род погребения и по-добре е служители на МВР, и вие, и главният секретар да действате преди, а не след събитията. Присъствали са четирима полицаи с една "Лада" и представители на медиите твърдят, че са поискали съдействие от тях. Граждани, за които свидетелстват същите представители на медиите, са поискали да им се осигури достъп да влязат в Централните софийски гробища, полицаите са им отказали. Защо полицаите тогава не са проверили тази фирма има ли лиценз или не, а е трябвало да се допусне нарушението на закона, за да се проверява след това и да се налага санкция? Лично аз съм удовлетворен от тази наложена санкция. Но МВР трябва да престане с тази своя практика да бъде регистратор на престъпните събития и на престъпленията. Там, когато е възможно, такъв е този случай, да ги предотвратява. Тогава нямаше да се стигне до това нарушение.
  Ето защо аз не мога да бъда удовлетворен от Вашия отговор, защото той отново сочи, че ще сме свидетели и занапред на това, което вече е ставало неведнъж в миналото. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ, от място): Процедура, госпожо председател!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Иванов, заповядайте за процедурно предложение, вероятно по отлагането на отговора на министър Дамянов.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не мога да скрия неприятната си изненада, с която посрещнах Вашето обявление, че министър Игор Дамянов няма да участва днес в парламентарния контрол. От една страна и на първо място, защото той трябваше да отговори на седем актуални въпроси и питания, три от които са мои или заедно с мои колеги, по изключително важни теми, свързани със Стратегията за въвеждане на информационните технологии, образованието по информатика и обучението по Интернет на учениците, а също така и с подготовката за въвеждане на националните зрелостни изпити през 2006 г.
  Второто ми разочарование се дължи на факта, че първото от тези питания е с дата 1 ноември 2004 г., тоест преди близо шест месеца. Губи се актуалността на тематиката, която трябва да се разисква тук пред народното представителство.
  Третото, и то е твърде знаменателно, че, госпожо председател, вчера до 17,30 ч. след обяд ние бяхме в извънредно заседание на Комисията по образованието и науката, с участието на министър Игор Дамянов. Въпреки че неговите отговори на въпросите на народните представители с оглед закриването на Националния институт по образование бяха твърде слаби, но поне физически той беше в едно съвсем нормално здраве, включително отговаряше на въпроси на журналисти.
  По тази причина, госпожо председател, и за да разсеете моите, а и на мои колеги съмнения, че всъщност министър Игор Дамянов се старае да не дойде, да не отговори на актуалните въпроси и питания, Ви моля да ни кажете за какъв срок от време ще отсъства министър Дамянов, защото сигурно Вие на базата на болничен лист правите това съобщение, и от каква болест е заболял така внезапно. Защото иначе не само ще засилите нашите съмнения, че той не иска да дойде, но, госпожо председател, считам, че ще дължите на нас, на народните представители едно обяснение защо това не се прави.
  Много Ви моля да ни кажете в крайна сметка каква е тази форсмажорна причина, поради която министър Дамянов няма да дойде.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Действително има постъпил болничен лист, въз основа на което аз направих това съобщение. (Реплики на народния представител Иван Иванов встрани от микрофоните.) Вероятно е хванал остро инфекциозно заболяване след участието си в комисията и е заболял непосредствено след това. Болничният лист е издаден на 15 април и е за един ден.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Остро инфекциозно заболяване за един ден и това е денят на парламентарния контрол! Това наистина е скандално!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Следващото питане към министър Петканов е отправено от народните представители Йордан Соколов и Кина Андреева относно двойните стандарти в политиката на Министерството на вътрешните работи и правителството при опазване на българските културно-исторически ценности.
  Госпожо Андреева, Вие ли ще отправите питането? Заповядайте.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър! Функциите на МВР за опазване на българското културно-историческо наследство са особено важни. В много случаи МВР се справя успешно с тази задача, не мога да не призная. Има редица случаи на осуетен износ на такива ценности, заловени са много иманяри по време на незаконната им дейност. Същевременно обаче се наблюдава един двоен стандарт от страна на МВР при осъществяване на политиката за опазване на нашето културно-историческо наследство.
  В медиите беше отразен случай, при който органите на МВР иззеха от нумизматици в гр. Пловдив намерените от тях златни монети. Беше иззето от лицето, в което беше намерен и километричен камък, датиращ от времето на българския цар Самуил. В същото време в страната има няколко големи колекционери на предмети, представляващи културно-историческа ценност, които очевидно са извадени от земята и не са семейни реликви. Ще припомня, че по закон те са собственост на държавата. Тези колекционери не само безпрепятствено поддържат своите колекции, а и ги уголемяват, дори ги излагат като своя собственост на публични места, включително и в Националния исторически музей. Има случаи и на подарени такива ценности, макар че всички те по силата на закона, отново подчертавам, са държавна собственост.
  Прави впечатление пълното бездействие от страна на МВР спрямо тези колекционери, макар че е публично известно, че често именно те дават поръчки на иманярите и ги снабдяват с техника. Ако се върнем малко назад в годините на комунистическия режим, ще си припомним, че тогава правоимащите комунистически функционери се възползваха от своя монопол и прилагаха същите двойни стандарти. От една страна, те приемаха постановления относно мерките, които трябва да се вземат за запазване на паметниците на културата, от друга страна обаче, даваха такива формулировки на основни понятия, като примерно понятието паметник на културата, което им позволяваше безнаказано да трупат уникални колекции. Спецслужбите изцяло контролираха наложения тогава контрол и в момента около 90 процента от циркулиращите ценности се намират в ръцете на бившата комунистическа номенклатура и на бившите служители на Държавна сигурност.
  Този въпрос е изключително сериозен. Ето защо, господин министър, с моя колега господин Соколов отправяме към Вас следното питане:
  На какво се дължи двойният стандарт в политиката на МВР и правителството при опазването на българските културно-исторически ценности?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Андреева.
  Имате думата за отговор, министър Петканов.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Андреева, уважаеми господин Соколов! Въпросът, който повдигате, действително е от особена важност и аз казвам това искрено, но буди недоумение фактът, че го отправяте към министъра на вътрешните работи.
  Вярно е, че функциите на Министерството на вътрешните работи по отношение на опазването на българското културно-историческо наследство са важни, но смея да твърдя, че те в никакъв случай не са определящи, водещи.
  В общи линии те се свеждат основно до провеждане на полицейски производства по няколко текста от Наказателния кодекс – чл. 278 и следващите.
  Тук отварям скоба и искам дебело да подчертая, че в нито един от тях не е инкриминирано колекционирането на културно-исторически ценности, нито пък тяхното купуване. В тази връзка ще посоча, че златните монети в Пловдив както и километричния камък от времето на Цар Самуил са иззети от МВР на съвсем различно основание от това, което Вие се опитвате да внушавате.
  И в двата случая става дума за опит тези предмети да бъдат продадени, което вече е наказуемо деяние, а не за това, че са били предмет на нечия колекционерска страст.
  По линия на разследването по споменатите текстове, както вие признавате, МВР се справя успешно със своите задачи. За илюстрация ще посоча няколко примера и то само за изминалата година.
  През м. май е извършена кражба от регионалния музей в Ловеч на ценни копия и оригинали от различни тракийски съкровища. За кратко време са задържани извършителите, срещу които в момента се провежда предварително производство.
  През м. април от православния храм в гр. Асеновград са откраднати икони, общо 28 на брой. Извършителите са задържани и срещу тях е образувано предварително производство. По същия начин стоят нещата и в други региони на страната – Кърджали, Хасково, Пловдив и пр.
  Друга част от успешните акции на МВР по отношение опазването на българското културно-историческо наследство бяха широко отразявани в медиите, поради което не считам за нужно да ги споменавам сега.
  Що се отнася до твърдението Ви, че определени колекционери давали поръчки на иманяри и ги снабдявали с техника и на тази основа твърдението за двойния стандарт в работата на МВР аз изразявам своята готовност след края на този парламентарен контрол да прегледам доказателствата, на които базирате обвиненията си, и да предприема всички законови действия по изясняване на случаите. Вие обаче не посочихте никакви конкретни данни, още по-малко пък доказателства.
  Нужно ми е да посочите такива данни, с които да разполагам и да мога да извърша проверката по отношение на т. нар. от Вас “големи колекционери”. Ако Вие не разполагате с подобни материали не ми остава нищо друго освен да квалифицирам твърденията Ви като опит да употребите МВР за някакви субективни колекционерски желания.
  Считам, че използването на инструментите на парламентарната демокрация и по-конкретно на парламентарния контрол с подобни намерения най-малкото е неудачно.
  Моля ви, посочете за кого става дума и аз ще направя съответна проверка и ще Ви уведомя как седят нещата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Петканов.
  Господин Соколов, можете да зададете до два уточняващи въпроса към министъра. Заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Вашият отговор – няма да ми се сърдите – но ми прозвуча смехотворно. Не е инкриминирано в закона колекционирането и закупуването на предмети от нашето културно-историческо наследство, но е инкриминирана продажбата. Ами, в един договор за продажба единият е продавачът, а другият е купувач. Значи, единият може да върши тази дейност, а другият не може да я върши?
  На кого са щели да бъдат продадени тези монети, които бяха иззети, и дори има следствена преписка на едно събиране на членове на нумизматичното дружество в Пловдив? На кого е щял да бъде продаден километричният камък, който се оказа при проверката от органите на НСБОП – служба, която Ви е подчинена, че селянинът дори не е подозирал какво е това и върху него си е държал котлона! Това са смехотворни твърдения!
  Затова моите конкретни въпроси са: на какво правно основание – Вие освен министър на вътрешните работи сте и юрист – са извършени тези полицейски действия? Посочете ми текста в закона и не само в процесуалния, а и в материалния, по отношение на членовете на нумизматичното дружество и по отношение на този селянин. Защо същите тези действия не се извършват срещу бившия началник на Шести отдел на Шесто управление на Държавна сигурност Димитър Иванов и срещу видния колекционер Васил Божков? Казвам Ви го, защото искате конкретни имена. Те притежават по над 1500 такива предмети и спорят помежду си дали притежаваното от тях било на стойност повече или по-малко от 100 млн. лв. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Имате думата за отговор на уточняващите въпроси, министър Петканов.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин Соколов, уважаема госпожо Андреева! Няма да навлизаме в разпоредбите на материалния наказателен закон. Аз посочих кои са текстовете – чл. 278, чл. 278а, чл. 278б и т.н. Там са инкриминирани и деянията, свързани с културно-историческите ценности.
  На какво основание – искате да Ви посоча текста от Наказателния кодекс – на тези, които Ви изброих, защото т. нар. от Вас “колекционери от Пловдив” са искали да продават такива културно-исторически ценности, които не са били придобити по съответния ред. Става дума за продажба. Това – първо.
  Второто нещо – сега вече конкретизирахте въпроса си. Става дума за двама колекционери – за Иванов и Божков. Ако това е бил подтекстът на Вашия въпрос, с огромно удоволствие ще извърша проверка и на някое от следващите заседания ще Ви отговоря. Нужно е по съответния ред да ми зададете въпрос, защото той е вече различен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Соколов, можете да изразите своето отношение към отговора на министър Петканов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Не можем да сме удовлетворени от Вашия отговор и дори смятам, че всички трябва да се разтревожат, когато министър на вътрешните работи дава такъв отговор.
  Тези текстове, които тук ги цитирате, които са важели за пловдивските нумизматици и за един неграмотен селянин, изглежда не важат за другите колекционери, включително за Димитър Иванов и Васил Божков.
  Аз не мога да приема, че Вие не знаете като министър на вътрешните работа, като културен човек с какви предмети разполагат тези двама души, как те ги дават по разни експозиции и изложби, как единият от тях беше “благоволил” да предостави притежаван от него златен тракийски венец, какъвто към него момент нямаше даже Националният исторически музей, за да го видят хората и Вие приемате това за нещо нормално и едва ли не сега чрез подтекста на нашия въпрос разбирате, че има двама такива души, че те са натрупали експозиция от над хиляда предмета наистина на една астрономическа стойност за джоба на българина. Те купували ли са ги, продавали ли са, какво са ги правили? И сега Вие ще направите проверка, на която отговорът сигурно ще бъде след края на този парламент, когато едва ли ще бъдете министър на вътрешните работи.

  Аз бих Ви посочил текста на чл. 91 от Закона за собствеността, който очевидно Вие пропускате, и по силата на който всяко нещо – съкровище, намерено в земята, е собственост на държавата. И това е текстът, защото който намери такъв предмет и не го предаде на държавата, извършва престъпление. А не тези текстове, заради които вие се скривате и които наистина излиза, че важат за едни хора, а не важат за други. Благодаря ви. (Ръкопляскания в ПСДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Соколов.
  Актуален въпрос към министър Петканов е отправил народният представител Александър Маринов относно основанието за издаване на задграничен паспорт и валидността на същия на лицето Васил Кирилов Михайлов.
  Господин Маринов, заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В отговор на моя актуален въпрос на 19 ноември 2004 г. по време на парламентарен контрол относно закононарушения, извършени от вече бившия директор на Бюрото по труда в град Белоградчик Васил Кирилов Михайлов, получих отговор от министър Христина Христова, че в един и същи ден – 9 август 2004 г., същото лице е подало заявление до Окръжен съд – Видин за прекратяване на дейността на ЕТ “Визаж – Васил Михайлов” – Видин, от името на Васил Кирилов Михайлов с ЕГН – не го цитирам във връзка със Закона за защита на личните данни, записал съм го, Вие го имате, с вх. № 1382 от 9 август 2004 г. и със заявление с вх. № 1378 на същата дата от името на Васил Кирилов Виденов с ЕГН, вече променено, е подадено заявление за регистрация на ЕТ “Васил Виденов”.
  От отговора на министър Христова стана ясно, че се касае за едно и също лице. Тъй като останах озадачен от разликите във фамилните имена и единните граждански номера, се заинтересувах дали става въпрос за едно и също лице. Получих информация, че лицето Васил Кирилов Михайлов е преименуван с решение на Белоградчишкия районен съд през 2003 г. във Васил Кирилов Виденов. По съдебен ред е променена и рождената дата от 10 февруари 1944 г. на 8 февруари 1944 г. Имам информация, че промяната е извършена, тъй като на името на Васил Кирилов Михайлов е бил издаден задграничен паспорт, върху който е поставен щемпел за нарушения, извършени в Съединените американски щати.
  Господин министър, моля да ми отговорите действително ли на това лице е издаден нов задграничен паспорт с новите данни, с което се прикрива закононарушението, извършено в САЩ, и същият отново придобива правото за безпрепятствено влизане в същата страна? Ако това е вярно, какви мерки ще вземете? Ще анулирате ли новия паспорт и какви санкции ще наложите на виновните длъжностни лица, допуснали издаването?
  Допълнително Ви информирам, че Васил Кирилов Виденов е следствен за невярна клетвена декларация и е уволнен от длъжността директор на Бюрото по труда – град Белоградчик заради закононарушения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Маринов.
  Министър Петканов, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Маринов! Споделям напълно тревогата Ви, изразена в актуалния въпрос. В случая действително има основание за притеснение и нужда от ответна реакция. Само че тя не трябва да се очаква да дойде от страна на МВР или единствено от страна на МВР. Вие, надявам се, много добре разбирате къде се корени този проблем. Най-общо той се свежда до това, че някои съдии си позволяват без никакви основателни причини да променят имената и рождените дати на криминално проявени лица. По този начин те получават възможност да се укрият от правосъдието.
  По аналогичен начин стои въпросът и с тези лица, които са получили по една или друга причина т.нар. “черен печат” в задграничния си паспорт, какъвто е и обсъжданият случай. Направената справка в автоматизираната информационна система “Български документи за самоличност” показа, че на Васил Кирилов Виденов е издаден нов паспорт от Регионалната дирекция на вътрешните работи – град Видин на 27 ноември 2002 г. Основанието за това е подадено заявление за издаване на документи за самоличност от Виденов. Към него са приложени следните документи: решение на съда за промяна на фамилното име и рождената дата; удостоверение за раждане с новото фамилно име и новата рождена дата; и трето, декларация, подадена на 26 ноември 2002 г., в която Виденов твърди, че старият му паспорт е откраднат заедно с други служебни и лични документи.
  В този случай, съгласно закона, съответният орган на МВР има задължението, длъжен е, да издаде нов документ за самоличност и то, забележете, на две самостоятелни основания. Едното е: твърдението за кражба на стария паспорт и второто – промяна на името и единния граждански номер на лицето. Компетентният орган на МВР няма право на преценка дали да издаде или не новия документ за самоличност. Напротив, законът е императивен, той е длъжен да го издаде, дори при наличие само на едно от посочените по-горе две основания. Иначе, казано на юридически език, органът на МВР в случая действа при условията на обвързана компетентност.
  Всичко това, уважаеми господин Маринов, показва еднозначно, че при издаването на новия паспорт на Васил Кирилов Виденов е спазена стриктно законовата процедура и няма извършено никакво нарушение. Но искам да подчертая – няма извършено нарушение само от компетентните органи на МВР, от други - може би има. Нещо повече, и към настоящия момент не съществува основание паспортът на Виденов да бъде отнет. Тук ще отворя една скоба и ще поясня, че под основание, имам предвид условие, изрично уредено в законов текст, тъй като МВР е длъжно да изпълнява и прилага закона, а не нечии препоръки или екзотични тълкувания.
  Накрая искам да припомня, че в последните години аз неколкократно съм алармирал в публичното пространство за съществуването на обсъждания проблем и съм настоявал за решаването му. Още през есента на 2001 г. посочих за няколко фрапиращи, имам предвид стотици фрапиращи случаи от практиката на Районния съд в Пещера. След това сигнализирах за подобни случаи в град Котел и изпратих и доказателства в тази насока на Висшия съдебен съвет. Последният път беше преди няколко седмици, когато призовах съдиите да бъдат особено внимателни, когато вземат решение за промяна на имена. Настоях за законодателни промени в тази материя, както и за санкциониране на тези от съдиите, които извършват нарушения.

  Лично сезирах и Висшия съдебен съвет за подобни случаи и изпратих подробни случаи с 482 имена.
  Проблемът, който Вие поставяте, уважаеми господин Маринов, все още съществува и аз Ви благодаря, че поставихте този въпрос. Това е сериозен проблем.
  Използвам случая да заявя още веднъж от трибуната на Народното събрание, че този проблем никак не е маловажен и е необходимо в най-кратки срокове да бъде преодолян. Декларирам пред Вас моята готовност да участвам активно при неговото решаване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Петканов.
  Господин Маринов, имате право на реплика. Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (СДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, когато преди повече от четири месеца отправих към Вас този актуален въпрос, аз го отправих по конкретен случай, за който имам данни. Бях дълбоко убеден в себе си, че това не е изолиран, единичен случай. Той е строго принципен и това пролича и от Вашето изказване. Не знам дали чрез моя въпрос към Вас Ви провокирах през изтеклите четири месеца да разпоредите извършването на съответните проверки за констатирането на други такива случаи, или просто техният брой спонтанно и лавинообразно достигна до степен, която принуди преди две седмици главният секретар ген. Бойко Борисов публично чрез националните медии да направи изявление, че са констатирани над 830 случая на променена самоличност на хора от криминалния контингент, което вече наистина звучи изключително тревожно.
  Ще бъда доволен от Вашия отговор, за което предварително ще Ви благодаря, ако получа убедително от Вас твърдение, че ще вземете необходимите превантивни мерки поне този контингент, който е разкрит, и други неразкрити случаи на промяна на самоличността на хора от криминалния контингент, които констатирате, да бъдат взети под особен контрол от съответните звена в ръководеното от Вас министерство, за да не бъде дадена възможност за ескалиране на престъпна дейност. Тук се касае и до възможност за организирана престъпност, за международен тероризъм, което вече е особено опасно.
  Не искам да се меся в работата на независимата съдебна власт, но Вие сте достатъчно компетентен и уважаван юрист и като член на политическия кабинет на управляващото мнозинство ще Ви моля да направите всичко възможно и да обсъдите с Министерския съвет мерките, които можете да вземете …
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Маринов, това не е изказване, а реплика, която е лимитирана във времето.
  АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ: За да може да се ограничи в максимална степен промяната на самоличността.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за дуплика, господин министър.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми господин Маринов, още веднъж казвам, че напълно споделям тревогата по повод на конкретния случай, който изнесохте. Нещо повече, това не е изолиран случай. Даже във Видинския регион той е рядко срещан. Има други региони в страната – Сливенско, Пазарджишко, където бих казал, че това е масова практика. Проблемът е действително сериозен. Надявам се, че Вие добре осъзнавате обстоятелството, че неговото решаване в голяма степен излиза извън правомощията на МВР. Проблемът е в съда. Трябва ясно и открито да се каже, че с лека ръка, понякога умишлено съдиите сменят една цифра в ЕГН-то или едно от имената. И това не се прави случайно! Споменах пред Вас, че още през 2001 г. реагирах по този въпрос. През 2004 г. – също, и то го направих по официален път, като сезирах Висшия съдебен съвет. Сега преди около месец-два изпратих списък с 482 имена. Така че не Вашият актуален въпрос е провокирал изказванията ми в публичното пространство и реакцията, но той потвърждава, че проблемът е сериозен и че го има навсякъде. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Петканов.
  Народният представител Васил Богданов Василев е отправил актуален въпрос към министър Петканов относно възможности на Министерството на вътрешните работи да увеличи полицейския щаб в с. Мечка и евентуално откриване на полицейски участък, който да обслужва селата Мечка, Коиловци и Бръшляница.
  Заповядайте, господин Василев. Имате думата.
  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги! Господин министре, въпросът Ви беше зададен през м. декември. Няколко месеца нямахте възможност да отговорите. Сигурно имате ангажименти. Но така или иначе това е въпрос, който е актуален и днес. При мен е подписка от над 200 жители на с. Мечка и официално писмо на кмета на населеното място, което ще Ви дам. Става въпрос за проблем, който съществува не само в с. Мечка – община Плевен, а и в много български села. Това са засилените взломни кражби сред възрастните хора, в домовете им през цялата календарна година – проблем, с който трудно се справят и местната власт, и органите на реда, а всички тези хора в цялата страна страдат от тези кражби и от тази нагла дейност, вече организирана, на различни банди в населените места.
  В разговорите, които съм провеждал като депутат в приемните ми дни с местната власт и жителите на населените места, въпросът винаги е бил един: има ли представа Министерството на вътрешните работи за всичко това и как реагира то в тази посока? Всички твърдят, че са достатъчно малко на брой полицаите по населените места. Всички искат контролът да бъде засилен. Всички искат по най-бързия начин органите на реда да се справят с тези престъпни банди, да не отидем и по-далеко и да кажем, че на много места хората твърдят, че местните полицаи знаят кои са хората, които правят обирите и нападенията, но не се справят с тях.
  Имахме случай в с. Мечка, където се случи и убийство. Има населени места, където има концентриран малцинствен елемент и където наистина на такъв терор са подложени жителите на селата. Те дори не смеят да отидат на полето и да си свършат работата, защото знаят, че домовете им ще бъдат бастисани в пълния смисъл на думата. През нощта се случва обратното – по същия начин не смеят да излезат от домовете си, защото някой може да ги нападне по време на грабежа. Затова кметът на с. Мечка и жителите настояват: да се увеличи щатът на полицаите в селото. С кмета на общината е договорена сграда, която да бъде предоставена за полицейски участък. Тук грижата не е само за това село, а и за съседните села – Коиловци и Бръшляница, където безспорно тези вандалски действия продължават, където върлуват тези банди.
  Но аз казах, че проблемът не е само в с. Мечка. В цялата страна този проблем е много сериозен. Смятам, че през тези четири години Вие трябваше да положите усилия и в тази посока, защото наистина това е сериозен проблем.
  Затова и моят въпрос към Вас е: ще се увеличи ли щатът на МВР и ще бъде ли открит полицейски участък в с. Мечка с оглед да се намали напрежението там, защото точно там имаше инциденти, и да се намалят кражбите? Благодаря. Ето Ви преписката. (Връчва му я.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Василев.
  Министър Петканов, имате думата за отговор. Заповядайте.

  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! Понеже в писмения въпрос, който ми беше предоставен, се сочат и някакви цифри, най-напред ще си позволя да внеса една съществена корекция в данните, които цитирате. За 2003 г. са регистрирани не 120, а 79 престъпления против собствеността и личността на гражданите, извършени на територията на с. Мечка. Сам виждате, че разликата между 120 и 79 е доста драстична .
  Ще си спестя обаче коментара относно това, тъй като много по-важно е според мен да се посочи каква е разкриваемостта за същия период от време – 2003 г. – от тези 79 престъпления. Тя възлиза на 48,64 на сто, почти толкова, колкото е общата разкриваемост за цялата страна. Този факт според мен недвусмислено показва, че работата на полицейските служители в региона е на необходимото ниво. Не казвам, че няма какво повече да се желае, не казвам това. Напротив, нашият стремеж е да повишаваме непрекъснато ефективността на нашата работа и то не само там, в с. Мечка, но и в Плевенския район, и в страната като цяло.
  Ще си позволя да посоча и някои от по-важните мерки, които сме предприели в тази насока през изминалата година. На територията на с. Мечка са проведени 35 специализирани полицейски операции с участието освен на полицейски служители от РПУ – Пордим, но и на структурни звена от РДВР – Плевен, и жандармерията. В някои от проведените охранителни мероприятия са привличани и граждани от населеното място и аз искам да им благодаря, че те се включват в тези операции твърде активно.
  В тази връзка бих искал да отбележа, че взаимодействието ни с местната власт там е на добро ниво.
  Уважаеми господин Василев, анализът на оперативната обстановка на територията на с. Мечка, съществуващите условия от материално-техническо естество и всички данни, свързани с необходимостта и условията за създаване на нови структурни звена в системата на МВР, показва, че към настоящия момент не е възможно откриването на полицейски участък в този район, тоест в с. Мечка. Иначе аз споделям Вашето виждане за полицията близо до обществото и приближаването й в селата и малките градчета. И само за илюстрация ще Ви посоча, че съм открил в последните два-три месеца полицейски участъци в с. Габаре – Врачанско, Лесово – Ямболско, и Якимово – Монтана. Тоест тази практика ние я утвърждаваме, но не е възможно наведнъж навсякъде да бъдат открити такива. Търсят се обаче резерви и възможности за пренасочване на полицейски сили и други форми, за да има по-голямо полицейско присъствие в селата, в това число в с. Мечка и околните села. И като доказателство за това ще посоча, че на 9 март, преди един месец на РДВР – Плевен, беше отпуснат допълнителен щат от десет сержантски места за охранителна полиция, две бройки от които са за РПУ – Пордим, където е и с. Мечка. И аз се надявам, че макар и малко, това ще подпомогне работата на колегите от полицейското управление в насоката, в която Вие пледирате. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Петканов.
  Заповядайте за реплика, господин Василев.
  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги, господин министър! Това, което Вие изнасяте като информация за престъпленията, е от хартиеният носител, който сте получил. Аз Ви давам информацията от срещите с хората и с кмета на селото. Много от хората изобщо не отиват да си регистрират престъпленията, които са преживели, и това, което се е случило с тях, поради простата причина, че смятат, че нищо няма да бъде разкрито. Да не говорим, че в тези села и в другите хората знаят поименно бандитите. И това е вярно. Това, че Вие ми казвате, че щатът се е увеличил с двама сержанти в Пордим, е хубаво, тъй като все пак на 16 декември Ви изпратихме питането и актуалния въпрос и искането за това нещо, слава Богу, има ефект, сигурно и това сте взели под внимание, като сте увеличили щата. Въпросът е да се положат усилия тези сержанти наистина да покрият най-трудните региони в рамките на РПУ – Пордим. А Мечка е едно от тях. В противен случай ще си говорим за стъкмени цифри, за разлики в това, което аз казвам, и това, което Вие имате като информация. А хората си знаят истината като цяло, виждат я. Те изобщо не се интересуват Вие какви цифри ще им дадете, а дали ще има реални действия и дали ще бъдат хванати бандитите, дали ще оцелеят имотите и стоките. Всичко останало е отчитане на една статистика. Статистика е и избитите 30-40 босове на мафията в София през последните четири години, статистика са и кадровите промени в МВР и силното навлизане на кадри на БСП в МВР, статистика са и ред други неща. И каква файда от това? Хората искат реални действия, полицаите искат да имат ресурс да работят на терена и хората да се чувстват спокойни. Това е нужно на хората. Всичко останало просто няма да даде никакъв ефект. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Питане към министър Петканов е отправил народният представител Стойчо Кацаров относно политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност.
  Господин Кацаров, имате думата.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моето питане към Вас е свързано с политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност. Много често говорим и е обект на медийно внимание политиката и борбата с организираната престъпност. Тя е атрактивна, тя е любопитна и някак си в сянката на тези приказки и коментари остава един проблем, който всъщност е много по-тежък и тормозещ цялото българско население, а именно политиката и борбата с битовата престъпност.
  Поводът да отправя това питане към Вас са зачестилите посещения и жалби в моята приемна, включително и подписка на граждани от моя избирателен район, с която протестират срещу разрастващата се по тяхно мнение битова криминална престъпност, на която стават обект все повече хора. Направих си труда да видя официалния отчет на Национална служба “Полиция”, за да направя съпоставка доколко това е субективно мнение и доколко почива на обективни факти. Този отчет сочи нарастване през последната година на тежките престъпления, на убийствата и въоръжените грабежи. Но и общият брой на престъпленията в моя избирателен район е нараснал през последните години. Говоря за моя избирателен район, Кюстендилския избирателен район. Това ми дава основание да считам, че тези оплаквания не са просто някакво субективно усещане, а в основата им стоят и обективни факти. Има няколко насоки, които бих желал да чуя във Вашия отговор, като мерки, които могат да бъдат предприети и които желая специално да отбележа. Краде се всичко. Абсолютно всичко се краде, краде се като за световно, както се казва. Една от посоките беше спомената във въпроса, поставен преди мен от колегата, а именно кражбите от така наречените вилни зони, застроени места в близост до градовете. Масово се разграбват такива сгради и къщи и никакво противодействие не се оказва на подобен вид престъпност, струва ми се не само в моя избирателен район, включително се изсичат и плодни дървета, засадени в такива райони.

  Особено тежък е случаят със самотни възрастни хора. Самотни възрастни хора са ограбвани от върлуващи банди, даже колективно, а не поединично, включително и тогава, когато са по домовете си тези хора и по никакъв начин няма да противодействат на това.
  Един трети аспект на такава битова престъпност е битовата престъпност от ромските банди. Буквално се опустошава всичко, до което се докоснат. Буквално се опустошава всичко, до което се докоснат!? Тук има две неща, които според мен, заслужават особено внимание. Едното място е продължаващото съществуване на изкупвателни пунктове за старо желязо – пред очите на полицията, всички знаят, че тези пунктове са незаконни, но те продължават да съществуват и да се изкупува желязото, което е от всякакъв характер, като тръгнете от откраднати бойлери, свалени огради, врати и какво ли не, и какво ли не. Всичко, което е метал се взима, изнася, отива и се предава.
  Вторият въпрос, който искам да поставя и една друга насока именно с ромската престъпност, е наличието на лихварство в ромските махали. Вчера беше обявен по телевизията такъв случай. В Кюстендил лихвари дават кредити с лихви, събират социалните помощи и по този начин правят цели ромски махали зависими от няколко души. Те се превръщат в тяхна армия. Такъв беше случаят в Дупница с разграбването на онова поделение. В неговата основа стои също лихварството. Там също до момента не е оказано никакво противодействие от органите на полицията. Разпердушинва се държавно имущество на бившите военни поделения.
  Изреждам всички тези неща, за да се опитам да дам насоката на отговора, който бих желал да получа от Вас, по отношение на битовата престъпност.
  Искам последно нещо накрая да кажа – по отношение на регистрацията на тези престъпления. Значи, много от потърпевшите смятат, че просто полицията не желае да се занимава с тези престъпления. Те не са сигурни, че тези престъпления се регистрират от съответните районни инспектори, дори понякога са съобщавали имената на познати хора, които са видяни, че са извършили престъпление и никакви действия не са предприети от органите на полицията. Впечатлението е, че просто полицията не желае да се занимава с такъв род престъпления. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за отговор, министър Петканов.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кацаров! Най-напред искам да обърна внимание, че понятието “битова престъпност”, което Вие употребявате не е легално понятие, поради което то не се използва като критерий в полицейската, и не само в полицейската статистика, а в която и да е друга статистика. Затова според мен се налага изводът, че твърдението Ви за нарастване на битовата престъпност не почива на никакви обективни факти и представителни данни. Това означава, че е напълно произволно или меко казано съвсем невярно.
  Вие излезнахте от така наречената битова престъпност и казахте, че нарастват и убийствата. Вероятно това го правите, доколкото с колегата Бакалов сте обменили данни. Преди известно време той каза, че за 2004 г. в България има 16 хиляди убийства, а те са 225. Така че със статистиката внимателно трябва да се борави, в това число и битовата. Вероятно под битова престъпност Вие имате предвид престъпленията против собствеността на гражданите. Ако това е така, отново категорично заявявам, този път обаче на основание официалните статистически данни, че твърдението Ви за нарастване на този вид посегателство не отговаря на истината.
  В момента не мога да кажа точно в Дупница или в Кюстендил, но говоря за страната като цяло и областта като цяло, тази статистика е следната. През 2004 г. се установи трайната тенденция за намаляване броя на извършените кражби, което е най-често извършваното престъпление против собствеността. По окончателни данни, регистрираните престъпления против собствеността за 2004 г. са с 3,9 по-малко от през 2003 г. Така че според мен е неточно да се говори за такова нарастване. Иначе това, което Вие говорихте за вилните зони, за желязото, за лихварството, за регистрацията, по принцип съществува като явление и аз съм съгласен с Вашата тревога. И въпреки че този вид престъпност съществува и аз съм съгласен с Вас, че тя може би в определени случаи е по-значима, отколкото организираната престъпност, тъй като засяга по-широк кръг от български граждани, ще си позволя да посоча по-важните мерки, предприети от министерството в тази насока.
  Първо, постигането на целите, заложени в актуализираната Национална стратегия за противодействие на престъпността е обезпечено с приложен към нея подходящ пакет от мерки за гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите. Въпреки че акцентът в стратегията е поставен върху противодействието на организираната престъпност, съществено място в пакета заемат и мерките по защита на собствеността на гражданите. В процес на изпълнение вече трета година е Стратегията за работа на полицията в близост до обществото. На нейна основа и съгласно програмата за действие “Полиция 2005” се разработват нови организационно -щатни мерки и разписания и единен структурно-организационен модел на Национална служба “Полиция”. Искам да отбележа, че винаги в едни или други документи, срещи, отчети, конференции, непрекъснато се акцентира върху престъпленията против собствеността, и най-вече кражбите. Защото от 130 хиляди престъпления през миналата година, 72 хил. от тях са именно кражбите.
  Един от основните акценти в дейността на полицията е поставен върху превенцията – да не се допуска, да се предотвратява извършването на престъпления, а не да се върви след тях и да се разкриват. В тази връзка за реализиране на по-ефективна превантивна дейност и ограничаване престъпността се осъществява активно сътрудничество с органите на местното самоуправление, неправителствените организации и училищата. Към настоящия момент в страната са изградени 20 регионални и 266 общински комисии за обществен ред и сигурност.
  Бих искал да споделя с Вас, че във Вашия избирателен район органите на МВР и местните органи за самоуправление работят добре и грижите, които полагаме, мисля, че се виждат осезаемо. Надявам се, господин Кацаров, сте имали възможност да видите най-модерния пункт на КАТ, който беше открит в Дупница, във Вашия избирателен район.
  Струва ми се, че всичко това, което посочих, показва недвусмислено, че посоката на развитие и реформите в МВР през последните няколко години води към модела, който са избрали съвременните демократични общества. Иска ми се да вярвам, че всъщност това е нашата обща цел и ако Вие наричате неотклонното и енергично следване на тази посока “липса на адекватна реакция” от страна на МВР, според мен означава само едно, че Вие изпитвате необяснима за един демократ носталгия към тоталитарния репресивен модел, по който работеше МВР преди 1989 г. В тази връзка отговорно заявявам, че този отречен модел няма шанс да възкръсне. МВР ще придобива все по-европейски, по-демократичен, и смея да твърдя, по-благороден облик. За съжаление не всичко може да бъде постигнато в кратки срокове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Кацаров, заповядайте за уточняващи въпроси.

  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, аз се радвам да чуя от устата на един бивш партиен секретар, че е против тоталитарната структура на МВР, но оттам нататък не се радвам на това, което чух, защото чух статистика, неадекватна на проблемите, които поставих. Поставих проблеми и попитах за политика, Вие ме заливате с цифри, с които аз разполагам и едва ли някой се интересува от тези цифри, доколкото всички те могат да бъдат поставени под съмнение.
  Хубаво е, че открихте един пункт на КАТ, това е много хубаво, само че не виждам какво общо има това с въпроса, който поставих. Очевидно няма нищо общо. Но има общо това, което казахте, че добре работите с представителите на местното самоуправление. Ето отпреди три дни изявление на кмета на Дупница: “Знаем, че всички пунктове, с изключение на един, са незаконни”. Така казва кметът. Всички го знаят, разбирате ли, не само кметът, и то не само в Дупница. Аз цитирам, защото съм от тоя избирателен район, но въпроса го поставям за всички български граждани и се абстрахирайте от това, че аз съм от Кюстендилски избирателен район, за да ми приказвате за пунктове на КАТ, а погледнете сериозно на нещата.
  Моят уточняващ въпрос към Вас е следният: Вие допускате ли, че е възможно престъпленията, особено тези криминални престъпления, престъпления срещу собствеността, които не са с голяма обществена значимост и на които по принцип не се обръща внимание, допускате ли, че може да има проблем с регистрацията им при инспекторите на полицията? В смисъл, заявява се престъпление, то се записва на един картон, но не се записва в регистрационната книга. Записва се в регистрационната книга само и единствено, ако има някакво разкритие на това престъпление. В противен случай остава на картона при инспектора от полицията. Защото какво следва от един такъв подход? От един такъв подход следва, че цялата статистика, за която говорите тук, свързана с този род престъпления, е абсолютно невярна. Тя е един чист вид стъкмистика.
  Възможно ли е според Вас, като министър, да се случи подобно нещо? Моля да ми отговорите на тоя въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, д-р Кацаров.
  Господин министър, имате възможност да отговорите.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кацаров, проблемът с изкупвателните пунктове съществува. Аз не го отричам. Въпросът е Вие лично защо не поемете инициативата като народен представител да внесете един законопроект, с който да бъдат закрити тези пунктове? Аз Ви препоръчвам да направите това и това да остане като Закона “Кацаров”.
  Що се касае до регистрацията. Въпросът Ви е основателен. Този въпрос ме безпокои и мен. Става дума за нерегистрирана престъпност, скрита или латентна, както се казва. Да, този проблем съществува. Скрита, латентна престъпност има навсякъде, във всички страни, само че процентът е различен. Обикновено скритата, нерегстрираната престъпност се свързва с дребните престъпления, защото един взрив и едно убийство няма как да бъдат скрити. Там няма латентна престъпност. Но за кражбите, за които Вие говорите, да, има такова нещо. Има, аз не го отричам. Особено във вилните зони, за които споменахте, когато през годината, през зимния период, тези вили са заключени и там хората не пребивават, обикновено разкриват кражбите напролет като отиват. И оттук нататък не всички потърпевши заявяват тези дребни кражби по различни причини. Не разполагам с време да отговоря защо.
  Имате основание и по отношение на това, че макар и в редки случаи, повтарям, макар и в редки случаи има такива, когато заявени престъпления не се регистрират. Чака се те да бъдат разкрити и чак тогава да се регистрират. И това аз го казвам не за първи път. Доколкото си спомням, и господин Соколов ми е напомнял, че съм го казвал. Да, аз го казвам, нямам намерение да го крия. Нещо повече, по тази причина освободих един регионален директор и няколко други на по-ниско ниво. Но мисля, че не това е определящото, защото става дума за редки случаи и то за дребни престъпления.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Заповядайте, д-р Кацаров, за да изразите отношение към отговора.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, първото нещо, което казахте, да внеса законопроект, е малко отговор в стил Бойко Борисов. Сега парламентът Ви е виновен. Нали Вие определяте политиката на правителството? Вие, като министър, и правителството определяте политиката за противодействие на престъпността. Вие трябва да имате инициативата, а не по тоя така, според мен, елементарен начин да се опитате да прехвърлите на някой друг.
  Къде е проблемът? Ще цитирам само една цифра, защото в нашия разговор стана дума и за статистика. За 9-те месеца на 2004 г. 120 хил. 174 престъпления и 53 хил. 168 преписки без движение – половината. Това е проблем.
  Другият проблем, който аз виждам съвсем открито и който според мен е най-тежкият проблем на борбата с престъпността. Дали ще я наречем битова, дали ще я наречем криминална или ще я наречем тежка престъпност, но за мен най-тежкият проблем на борбата с престъпността е недоверието на гражданина към органите на МВР. Недоверието на гражданина към отделния полицай. Това недоверие има дълбоки корени. Докато това недоверие не бъде преодоляно няма да има ефективна борба с престъпността каквито и статистики да ми вадите тук, от трибуната на Народното събрание, каквито и преразпределения на щатове, каквито и пунктове на КАТ да разкривате в страната. Ефективна борба с престъпността няма да има, ако тя не е подкрепена от населението и ако тя не стъпи върху доверието на населението към органите на МВР. Това недоверие съществува, защото много от полицаите, по-голямата част от полицаите работят едновременно в услуга и на организираната престъпност и това е нещо, което знаят всички, и всички, от които зависи, се отказват да го признаят официално. Това е най-тежкият проблем, уважаеми господин министър. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, д-р Кацаров.
  Уважаеми колеги, с малко закъснение пристигна заявлението и на народния представител Гиньо Ганев във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България да му бъдат прекратени пълномощията като народен представител, тъй като беше избран за Омбудсман.
  Предлагам проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител:

  “Проект

  Р Е Ш Е Н И Е:

  Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:

  Прекратява пълномощията на Гиньо Гочев Ганев - народен представител от 17. Многомандатен избирателен район Пловдивски.”
  Моля, гласувайте този проект за решение.
  Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се няма.
  Решението е прието.

  Продължаваме с парламентарния контрол.
  Осведомен съм, че засега се отлага отговорът на актуалния въпрос, зададен от народния представител Мария Стоянова.
  Преминаваме към актуален въпрос, зададен от народния представител Васил Калинов относно резултатите от извършените проверки от специализираните служби на МВР в Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, установените злоупотреби с ресурсите и мерките, предприети за преодоляване на корупционната среда.
  Заповядайте, господин Калинов, да развиете своя въпрос към министър Георги Петканов.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Господин председател, господин министър! Моят актуален въпрос е зададен през м. януари, но много държах да чуя отговора, независимо от малкото закъснение от няколко месеца между задаването на въпроса и отговора, но предполагам, че той ще вълнува доста хора, тъй като става дума за състоянието на държавния резерв и военновременните запаси.
  Моят актуален въпрос, господин министър, макар и зададен преди три месеца, бе продиктуван от тиражираните изказвания на главния секретар на МВР, в които се съобщава, че специализираните служби на МВР са извършили проверка в Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, които са констатирали редица драстични нарушения по отношение на горива и други съхранявани номенклатури в складовете на държавния резерв. Същевременно в средствата за масова информация, даже при мен са някои от изрезките, свързани точно с тази тема, се коментира за източване на 45 млн. лв. от резерва, колеги депутати се позовават на информация на специализираните служби на МВР и е съвсем нормално в такава ситуация да отправяме към Вас въпроса: какви са резултатите от извършената проверка от специализираните служби на МВР в агенцията, има ли установени злоупотреби с ресурсите, какви са те, и, естествено, мерките, които се предприемат за това? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Калинов.
  Давам думата на министър Петканов за отговор.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Калинов! Преди да отговоря по същество на въпроса, както и предишните народни представители, така и Вие акцентирахте върху това, че въпросът е зададен твърде отдавна – Вашият през м. януари, а другите въпроси, на които досега отговарях, са от м. октомври, ноември, декември, сега ми дойде редът. Много петъци наред бях нащрек и чаках да отговарям и никак не се чувствах комфортно да съм постоянно в бойна готовност. Слава Богу, че все пак редът ми дойде.
  Освен това трябва да кажа, че една част от тези въпроси съм ги преработвал и актуализирал през този период от време, което не ми е било особено приятно, но бях длъжен да го направя.
  Така или иначе обаче въпросът, който поставяте, мисля, че и днес е актуален, и не само този, а и предходните въпроси, които господата зададоха. Лично аз считам, че те винаги ще бъдат актуални.
  На конкретния въпрос. На 14 юли 2004 г. в дирекция Национална служба “Борба с организираната престъпност” е получен сигнал, съдържащ данни за злоупотреби с материални активи на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”. Въз основа на този сигнал е извършена проверка, която установи следното… тук правя малко отклонение, да отворя една скоба и да уточня, че Наказателно-процесуалният кодекс ми забранява да разгласявам материали по предварителното производство без санкцията на прокуратурата, поради което ще изложа пред вас констатираните факти по най-общ начин.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Те се знаят!
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Да, ако не от всички, най-малкото се знаят от господин Божинов.
  Установи се, че няколко търговски дружества чрез борсови посредници от различни търговски борси в страната са сключили с агенцията през 2003 г. договори за закупуване на горива, предимно дизелово гориво от резерва със задължението да възстановят същите количества в определен срок. Задълженията по сключените договори са обезпечени в размер на 130% от стойността на горивата с банкови гаранции. В цифри това означава следното: 45 млн. лв. от стойността на горивата, а банковите гаранции възлизат на 60 млн. лв. В рамките на определените в договорите срокове и до момента на извършване на проверките от страна на НСБОП горивата не са възстановени в държавния резерв. Освен това чрез насрещни проверки в съответните банки е установено, че банковите гаранции, обезпечаващи задълженията по възстановяване на горивата в резерва, са неистински. Материалите от извършените проверки са изпратени на главния прокурор на Република България. Проведени са работни съвещания с участието на представители на Върховната касационна прокуратура, Софийска градска прокуратура и дирекция Национална служба “Борба с организираната престъпност”. В резултат на всичко това през м. ноември 2004 г., тоест, преди задаването на Вашия актуален въпрос, е образувано следствено дело по описа на Столичната следствена служба. Разследването се провежда от следователи от Столичната следствена служба, дознатели от НСБОП и прокурори от Софийска градска прокуратура под ръководството на прокурори от Върховната касационна прокуратура. Това продължава и към момента.
  Уважаеми господин Калинов, ще се въздържа от всякакъв коментар на тези данни с оглед на съображенията, които изтъкнах в началото на своя отговор, но тъй като ме питате за мерките, които ще предприемем, ще споделя с Вас следното. От наша страна, струва ми се, всички мерки са предприети и извършени. Направена е проверка, събрани са данни, по наша преценка доказателства и те са предоставени на прокуратурата.
  Тук искам да допълня, че практиката през последните няколко години показа, че съвместната работа между МВР, следствие и прокуратура дава добри резултати. Винаги, когато ние – правоохранителните органи като цяло, работим в екип, както беше и в този конкретен случай, преследвайки обща цел, поставена ни не от самите нас, а от закона, престъпността в страната понася неизбежно поредния си тежък удар. Надявам се и в случая това да бъде така. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Калинов, давам Ви думата за реплика.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Господин председател, господин министър! Мисля, че не съм Ви причинил такова неудобство, свързано със забавянето на въпроса, по-скоро мисля, че в хода на актуализирането сте установили допълнителни промени, които може би министерството и Вие лично сте предприели, за да може да се изчисти, пък и даже превенция да се направи, да не се стига до такива драстични нарушения като в случая.
  Но тук вече въпросът опира до следното: има фирми, които се повтарят с тези, които ние цитирахме преди време в така наречения доклад на временната анкетна комисия, която проверяваше състоянието на резерва относно съхраняването на зърно. Няколко от фирмите се дублират. Веднага остава съмнението, че тези фирми очевидно и в други номенклатури и стоки имат доста силни позиции, за да могат да осъществяват по една и съща схема операции, свързани с източването на резерва.
  И второ, не станаха ли твърде драстични нарушенията, констатациите, които правим за функционирането на резерва? Предлагам Ви Вие да използвате законодателната си инициатива, господин министър, още повече, че материята е много специфична, необходимо е много солидно съгласуване и познаване на други министерства, за да може да се избегне практиката да се преобразува този резерв, да се премахнат причините, които очевидно водят до такива сериозни драстични нарушения. Петнадесета година този проблем с резерва стои и не се вземат кардинални, сериозни мерки. Още повече, че в този вид, според мен, даже и резервът не обслужва интересите, за които е създаден. Може би трябва да търсим и друга формула, по която да функционира, да се съчетае националният интерес, елементите на сигурността, но и да не се използва за източване или пък за такива корупционни схеми. Благодаря Ви за отговора и всичко добро. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Калинов.
  Желаете ли да вземете отношение, господин министър? Не, благодаря.
  Колеги, с това приключихме процедурата по този актуален въпрос.
  Преминаваме към питането на народния представител Панайот Ляков относно "скритата престъпност" и отношението на полицията към жертвите на престъпленията.
  Господин Ляков, заповядайте да развиете Вашето питане.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Наскоро беше публикуван докладът "Тенденции на престъпността в България" на Центъра за изследване на демокрацията. Надявам се, че господин Петканов е запознат с този доклад. Всички данни и изводи, които ще цитирам, са от този доклад.
  От него е видно, че нивото на латентност – престъпленията, за които гражданите не съобщават в полицията или така наречената "скрита престъпност", за което преди малко Вие говорихте, се е увеличило. Около 53% от престъпленията в България не се заявяват в полицията от жертвите на тези престъпления. Този относителен дял варира в зависимост от вида и сериозността на престъплението. Например, само около 33% от жертвите на грабежите търсят помощта на полицията.
  Има голямо разминаване в данните на полицейската статистика и данните, които са установени при това изследване. Разликите са в пъти.
  След това ще говоря за това колко са общият вид престъпления и отделно по видовете престъпления: кражби в домовете, кражби от автомобили, кражби на автомобили, грабежи и т.н. Изводът на изследването е, че полицията не регистрира значителна част от престъпленията, които гражданите заявяват. Системата на оценка на работата в полицията създава стимули на различни нива да се търсят подходи и механизми за укриване или манипулиране на реалните данни за престъпността. Това важи най-вече за заявените по-леки престъпления като кражби от автомобили, но също и за грабежите.
  След това във втория ми актуален въпрос ще развия по-детайлно темата за грабежите и каква е разликата между данните, които дава вашата статистика, и данните, публикувани в това изследване.
  И третият, много важен извод накрая на изследването, който следва от нивото на латентност, скритата престъпност, разминаването в статистиката, е за доверието в полицията. Изследването констатира, че повечето окрадени и ограбени граждани предпочитат да не търсят помощта на полицията. Те отговарят буквално следното: "полицията не може да направи буквално нищо", или "полицията няма да направи нищо".
  При изследванията жертвите на престъпленията са попитани директно и как оценяват реакцията на полицията след съответния инцидент. В отговор преобладава недоволството – между 46 и 57% от действията на полицията, като за различните видове престъпления този процент е различен. При грабежите е 54,7%, при домовите кражби – 56,8%, при кражби от автомобил – 45,7%.
  Всички тези данни и изводи според мен са доста тревожни, уважаеми господин Петканов. Те в никакъв случай не отговарят на тази реклама, която непрекъснато се прави по медиите, главно от Вашия главен секретар, и не отговарят на данните, които Вие непрекъснато изнасяте, колко голямо е доверието на българските граждани в полицията.
  Затова Ви питам: приемате ли изводите от този доклад? Смятате ли, че те са достоверни? Те са правени въз основа на обективна информация. И как ще преодолеете увеличаването на скритата престъпност?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Петканов, заповядайте за отговор на питането.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Поставяте един много важен въпрос, дори си позволявам да го нарека научен въпрос, защото има една много, много сериозна наука, която аз безкрайно харесвам – криминологията. И една трета от криминологията е посветена на латентната престъпност. Затова откровено Ви казвам: поставяте повече от сериозен въпрос. Аз мисля, че тогава, когато проблемите на престъпността трябва да бъдат решавани, трябва да се тръгне от причините и условията, които водят до тази престъпност, а не толкова от нейното разкриване и наказване.
  Питате дали съм запознат с този доклад. Не само, че съм запознат, аз първи го прочетох. И не само, че първи го прочетох, но ние сме давали данни на Центъра за изследване на демокрацията, защото трябва да Ви кажа, че работим с тях съвместно и добре работим, нищо, че в крайна сметка понякога стигаме до различни изводи.
  От начина, по който ми задавате въпроса, мислех, че не сте чели доклада, но сега видях, че и Вие разполагате с него, тоест, чели сте го. Но от това, което чух от Вас, ми се струва, че твърде избирателно, не смея да твърдя – тенденциозно, твърде избирателно сочите определени цифри, а не всичко в доклада.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Това е предизборно!
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Затова, ако ми позволите, най-напред да цитирам някои от основните изводи в този доклад.
  Първият и най-важен извод, цитирам: "През периода 2001-2004 г. престъпността в България намалява, което е отразено и от официалната статистика на МВР. Относителният дял на хората, станали жертва на престъпления за същия период, е спаднал от 17 на сто на 14 на сто." Това е първият и най-важен, генерален извод.
  Вторият извод, относно равнището. "Нивото на престъпност в България е сравнимо с това на страните в Западна Европа и Съединените американски щати и в повечето случаи рискът някой да стане жертва на престъпление е по-нисък от средния за развитите страни. България се нарежда на 14-о място от 16 изследвани развити страни." Мисля, че това е много важен извод.
  Да, господин Ляков, аз приемам тези изводи, не само поради това, че те потвърждават заключението от официалната статистика на МВР, но и поради нашето отговорно, професионално отношение към подобен род инициативи. Ние смятаме, че те са полезни и ще бъдат от полза по повод изграждането на ефективна система за противодействие на престъпността.
  Ето защо ще посоча и другия основен извод в доклада и ще кажа, че приемам и него, а той е, че престъпленията в България са повече на брой от тези, които регистрира полицията. Това вече е неблагоприятно за нас или е за така наречената "латентна престъпност".
  Съгласен съм и с причините, посочени за това в доклада, основно поради нежелание на жертвите на някои престъпления да ги заявят в полицията и, второ, поради това, че полицията не регистрира част от престъпленията, които са заявени. И преди малко казах, че такива случаи има.
  Искам обаче да обърна внимание на няколко важни момента, които според мен са задължителни опорни точки на обективния и професионален анализ на разисквания въпрос.
  Първо, докладът “Тенденции на престъпността в България” представлява изследване на жертвите на престъпление и цели да представи един по-различен поглед на състоянието на престъпността в страната, да даде една допълнителна информация. Тук предмет на изследване са само жертвите на престъпление, а не целокупният български народ. Самите автори подчертават, че то не претендира за изчерпателност и максимална обективност основно поради няколко причини, нямам време да ги соча.
  Вероятно, уважаеми господин Ляков, Вие добре разбирате, че един ще бъде отговорът, тогава когато се изследва част от българския народ, макар и не целия, и тогава когато изследването е концентрирано само върху жертвите от тези престъпления. Те, да не кажа 100 процента, в болшинството си естествено че ще имат отрицателно отношение.
  Що се отнася до латентната престъпност, необходимо е да се посочат следните факти: данните от доклада показват, че средното равнище на латентност в България е на нивото на 17-те страни, които са участници в международното изследване на престъпността. Има силна зависимост между размера на откраднатото и търсенето на помощ от полицията. Осемдесет и пет на сто от жертвите, които смятат, че престъплението е сериозно, са се обърнали към полицията за съдействие.
  На следващо място, длъжен съм да изразя своето категорично несъгласие с изнесените в доклада данни по отношение на грабежите. Тук няма да се спирам подробно на този проблем, тъй като Вие сте отправили специален въпрос към мен и тогава ще отговоря. Безспорно отношението на жертвите на престъпления към полицията е важен индикатор за нейната работа. Няма никакво съмнение в това. В никакъв случай обаче той не е единствен, още по-малко това е най-значимият индикатор. Някои от останалите показатели са споменати в самия доклад и те сочат нещо по-различно – нараснал е броят на задържаните лица, четири пъти се е увеличил броят на осъдените през този период от 2001 до 2004 г. и т.н.
  Няма да цитирам, уважаеми господин Ляков, данни от официалната статистика на МВР, защото може би няма много, много да ми вярвате, но ще завърша с това – за доверието в полицията, което споменавате, това което и господин Кацаров преди Вас говори.
  Ще Ви посоча една статистика, която не е полицейска, това е статистиката на базата на провежданите у нас социологически проучвания. През 2001 г., пролетта, първата половина на 2001 г., доверието в полицията беше 27 на сто. Днес това доверие варира между 51 и 56 на сто. Последното изследване сочи 53% доверие в полицията и тя се нарежда на трето място след Българската национална телевизия и Българското национално радио. Пак повтарям, това не е полицейска статистика, това е статистика на неправителствени организации и както вие вярвате на този доклад на Центъра за изследване на демокрацията, на същото основание трябва да вярвате и на социологическите проучвания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, проф. Петканов.
  Господин Ляков, имате възможност да зададете до два уточняващи въпроса. Заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Има една българска поговорка “Не питай старо, а патило”, така че аз вярвам много повече на жертвите на престъпления, отколкото на социологическите проучвания. Според мен този индикатор може би от научна гледна точка да не е най-важният, но според мен е определящ за отношението и за работата на полицията, защото тези хора реално са се сблъскали с това как работи полицията, когато те са били жертва на престъпление.
  Аз не оспорвам изводите в доклада, аз го приемам изцяло. Аз Ви питах за конкретни изводи, свързани със скритата престъпност и полицейската статистика. Ако Вие бяхте достатъчно обективен, трябваше все пак да споменете, че сред основните причини за спада на равнището на престъпност най-важните, както са изброени в доклада, са намаляване броя на младежите в рискова възраст, с което полицията няма нищо общо, поради ниската раждаемост в тези години е това намаление; намалялата безработица, с която също нямате нищо общо; както и емиграцията на част от криминалния контингент в Западна Европа след отпадане на визовите ограничения през 2001 г., с която също нямате нищо общо. Действително в доклада се казва “и по-активното противодействие на полицията и съдебната власт”. Така че да бъдем коректни в първата част на доклада.
  За разликата в статистиката, тъй като Вие нищо не ми казахте как ще преодолеете този проблем, защото това е проблем:
  Според доклада – брой на престъпления 2003 г. – 700 хил. според жертвите, 440 хил. – според изследването, 130 хил. 161 – според Вашата статистика, пъти разлика. До ноември 2004 г. – 325 хил. – според изследването, 118 хил. 601 – според Вашата статистика, над 2,5 пъти разлика. Извинявайте, но да беше в проценти – 40-60-80, но над 2,5 пъти разлика в престъпленията – това идва твърде много.
  Приемате ли тези данни, първият ми въпрос, колко са регистрираните от вас престъпления за 2004 г.? Пак повтарям, нищо не ми казахте, ще преодолеете ли този проблем с разминаването между това, което сочи едно такова представително изследване, заключенията на жертви на престъпления и полицейската статистика? Защото оттам също може да се направи извод и за доверието, и за намалялата престъпност и т.н. Това са ми въпросите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Господин министър, имате възможност да отговорите. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Аз казах, че споделям този доклад, аз казах, че той е полезен, аз споделих, че с Центъра за изследване на демокрацията работим съвместно, имаме един много добър диалог, провеждали сме много съвместни мероприятия на тема организирана престъпност, корупция и т.н. По принцип споделям констатациите и изводите, които те правят.
  Не бива обаче безрезервно тези изводи да се приемат по няколко съображения според мен.
  Първо, изследвани са жертвите от престъпления. Естествено че те ще дадат един отговор, а ако бъде изследван целокупният български народ, отговорът ще бъде друг. Моля ви това да не се забравя.
  Второто нещо, има ли латентна престъпност у нас? Да, има, никой не отрича това. Въпросът е каква е, какъв е нейният процент. Аз не споделям цифрата, която се сочи в този доклад – 53% скрита престъпност, категорично не го приемам по простата причина: първо, тежките престъпления не могат да останат скрити. Взривове, изнасилвания, убийства и т.н. няма как да се скрият. Взривът се чува.
  Следователно, скритата престъпност се свежда основно до кражбите, дребните грабежи, евентуално хулиганства, тоест да я нарека условно по-леката престъпност. А статистиката сочи, че за 2004 г. у нас има 129 хил. регистрирани престъпления. Дали са сто или двеста отгоре, точната цифра не си спомням. Ако 53% е скритата, както се сочи, значи има още 59-60 хил. отгоре. А Вие споменахте някаква астрономическа цифра в стил Бакалов -–700 хиляди! Седемстотин хиляди престъпления е абсурдно да има! В България никога не е имало толкова, даже през 1997-1998 г., когато престъпността е била най-висока, няма такова нещо. Нашата статистика сочи – 245 хиляди.
  Господин Ляков, освен това – може ли жертвите на престъпление да бъдат анкетирани и те да знаят колко престъпления са извършени в страната? Според Вас може ли? Абсурдно е!
  Ако Вие живеете в кв. “Младост” и Ви питат колко престъпления са извършени в “Младост”, Вие как да знаете, откъде да знаете? Вие може да кажете, че има престъпления и че онзи ден сте чули, че е тежко дереджето, че няма полицаи, не знам какво друго, но цифра Вие не бихте могли да посочите. Така че на тези конкретно данни аз не мога да повярвам.
  Като признавам, че има такава престъпност, считам, че тези цифри са много завишени и това се дължи именно на факта кои са анкетираните лица. Все пак има установени правила в статистиката. Такава статистика има и в прокуратура, и в съд, и на други места. Може да има малко разминаване, може да има, но такова разминаване не е възможно!
  И в крайна сметка, завършвам, въпросът, който поставяте, е много сериозен. Преди малко по повод на другия въпрос отговорих, че съм уволнил няколко служители за това, че допускат такива слабости и докато съм министър ще процедирам по този начин.
  Апелирам пред хората, пред обществеността, макар и да се касае за дребни престъпления, нека да ги заявяват. Нека да ги заявяват и ако тук или там откриват слабости на полицейските служители, че те не правят такава регистрация, по съответния ред да бъдем информирани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Ляков, имате думата за отношение към отговора, ако желаете.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви.
  Господин министър, мисля, че трябваше да бъдем добронамерени. Вие ме обиждате като ми казвате: “Кой е измислил това?”. Това е написано в доклад, не съм го измислил аз.
  Казах Ви, че всички данни, които цитирам, са от доклада. Това е стр. 12, графика четвърта: “Брой на престъпленията според жертвите и според полицейските регистрации”. Те са 700 хиляди според жертвите и 440 хиляди според изследването, а 130 хиляди или 160 хиляди според вашата статистика. Това е написано в доклада.
  Благодаря Ви, че ми съобщихте данните за 2004 г. за вашите регистрирани престъпления. За 2003 г. те са били 130 хиляди или 160 хиляди, но сега там са намалели с хиляда и нещо.
  Тези данни те са ги получили като правят статистически изследвания и питат определен брой жертви, екстраполират, получават резултат по същия начин, както социологическите агенции са получили процента на доверие в полицията. Те не са изследвали 60% от българския народ или 50% от него, за да кажат колко от тях подкрепят полицията.
  Трябваше да ми кажете ще промените ли нещо в методиката при регистрацията, защото изводът, който са направили, е, че системата за оценка на работата в полицията създава стимули на различни нива да се търсят подходи и механизми за укриване или манипулиране на реалните данни за престъпността. Това трябваше да ми кажете. Това нещо ще го промените ли, защото то създава предпоставки освен другите – че има корумпирани служители, че не си вършат работата, че се занимават с друго. Уволнете, ако трябва още, за да се разбере, че ръководството има непримиримост към тези служители, но явно има и друг проблем. Има административен проблем при регистрацията на тези престъпления и помислете това нещо да промените, защото, ако това продължи – това драстично разминаване в пъти, аз Ви казвам, че всякакви Ваши рапорти за успехи просто губят всякаква реална сила и стойност! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Всъщност, оставаме на Ваша територия пак във връзка с доклада.
  Имате актуален въпрос към министър Петканов относно увеличаването на грабежите в страната. Заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Според това изследване, уважаеми господин министър, което е цитирано в доклада, най-значителната разлика освен общия брой на престъпленията, най-значителната разлика между полицейската статистика и изследването на жертвите на престъпления е изследването на жертвите на грабежи. Но най-тревожното заключение в доклада е, че броят на тези тежки престъпления се е увеличил и според полицейската статистика. Това не знам дали Вие ще го опровергаете.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Не, ще го потвърдя!
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Според доклада през 2001 г. е имало 4072 грабежа, през 2003 г. – 4939, а ако имате данни, можете да ги кажете и за 2004 г.
  Вие знаете, че грабежите са тежко престъпление, свързано с насилие, свързано с посегателство върху личното достойнство на човека и ако прибавим и това разминаване, че част от тези грабежи се регистрират като друг вид престъпление или не се регистрират, значи този факт е изключително тревожен.
  Затова въпроса го формулирам така: не смятате ли, че данните за грабежите опровергават до известна степен, че вашето противодействие на престъпността е много ефективно, защото, за да се увеличават такъв тип престъпления – тежки престъпления, това означава, че няма ефективно противодействие от страна на полицията? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Министър Петканов, заповядайте за отговор на този актуален въпрос.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Настоящият отговор е продължение на отговора на предишното Ви питане. Поради това няма да цитирам отново основните изводи на изследването. Ще се концентрирам върху анализа на данните от полицейската статистика и върху аргумента в полза на тезата, че данните от доклада на Центъра за изследване на демокрацията относно грабежите частично отразява действителното положение.
  Веднага искам да подчертая, че по този начин не искам да омаловажавам достойнствата на доклада, както изтъкнах и преди малко. Той е полезен. Ние от него си правим изводите и аз декларирах пред Вас, че като цяло споделям това, което се съдържа в него.
  Вие сте избрали едно от престъпленията за определена година. Престъпленията са десетки на брой като видове престъпления.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ, от място): Това е тежко престъпление!
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Тук не става въпрос за тежки престъпления. Ще Ви кажа. Има два вида престъпления грабежи – леки и тежки, по чл. 198 и по чл. 199 от Наказателния кодекс.
  Вие сте избрали един вид престъпление и ще Ви кажа защо сте избрали него, защото общо престъпността намалява. В това няма никакво съмнение. Това е една трайна тенденция. Това и Центърът за изследване на демокрацията го признава. И това е в последните четири години!

  Има обаче два вида престъпления, от многото, от десетките на брой, това са престъпленията, свързани с наркотиците и дребните грабежи, забележете, дребните грабежи, когато в този период от време или има устойчивост, или има малък ръст на нарастване – две от десетките престъпления. И едно от тези престъпления са малките, леките грабежи – става въпрос за грабеж на GSM-и най-често от млади хора; за различни бижута – синджирчета, обеци и тем подобни; за чанти. За такъв вид грабежи става дума. Това е пак грабеж, защото се употребява сила, но те се причисляват като дребни грабежи.
  Тази констатация, която е направена в доклада, е вярна, че за 2003 г. този вид грабежи – леките грабежи, бележат увеличение спрямо 2001 г. Да, това е вярно. Не може обаче да се говори за такава тенденция, защото аз веднага ще ви посоча статистиката 2004 г. спрямо 2003 г. Там пък има намаление. И сега може да си отбележите – 4933 са грабежите за 2003 г.; 4131 са за 2004 г. Значи със 750 са по-малко. Не бива, когато се правят такива генерални изводи, да се вземат само две, три цифри да се сравняват. Първо, трябва трайно в един период от време; второ, за да бъде картината пълна, според мен, трябва да се правят такива сравнения за всички видове престъпления или поне за сходните.
  Иначе на въпроса 2003 г. спрямо 2001 г. за дребните грабежи – да, има такова повишение. Това е частният случай, това е преодоляно – 2004 г. са 750 по-малко.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин Ляков, ако желаете, можете да изразите отношение под формата на реплика. Заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Въпросът, с който са изследвали жертвите на грабежи, е такъв: "През последните пет години случвало ли се е да Ви отнемат нещо с употреба на сила или чрез заплаха? Имало ли е такива опити?" Според жертвите на престъпления между 45-65 хиляди души стават жертва на грабежи. Четиридесет и пет и шестдесет и пет хиляди, слушайте ме внимателно! Но според полицейската статистика през периода 1998-2004 г. са регистрирани средногодишно едва между 4000-5000 грабежа.
  Вие казахте: "Ето 4939, това е за 2003 г. През 2004 г. намаляват на 4000." Но разликата е просто колосална. Обяснението на малкия брой регистрации, висока латентност, знаете защо, нали, да не повтарям пак?! И друго заключение – тук не се прави разлика между дребни, аз също не бих направил такава разлика, че отнемането на чанта, на вещ – не се знае дали е само на чанта и вещ и т.н. и до какви последици може да доведе. Защото в един GSM, примерно, може да има информация за хиляди левове. В чантата може да има една пачка с десет хиляди долара и т.н. Така че такова лековато обяснение, хайде да го оставим за други аудитории.
  Защо избягват полицейските служители регистрация на грабежите? Защото това престъпление, казах – при него се използват заплахи и насилие, определя се като тежко и изисква специално внимание. Затова стратегиите за филтриране какви са? Отклоняване на жертвата от подаване на сигнал; имитиране на регистрация, без да се въвеждат част от материалите и се регистрират като по-леки престъпления – джебчийска кражба и т.н. Значи, според мен, в този случай по отношение на грабежите също има сериозен проблем. И аз мисля, че трябва да му обърнете внимание, като му дадете приоритет в сравнение с всички останали други видове престъпления, които са засегнати в това изследване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Господин министър, желаете ли под формата на дуплика да завършим процедурата по този актуален въпрос? Заповядайте.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Приемам препоръката, с която завършихте. И това го правим. Според мен тази Ваша препоръка за приоритетно извеждане на грабежите е абсолютно вярна и аз това го правя на всички отчети, където присъствам, и на указанията, които давам. И то е лесно обяснимо, защото, казах, между десетките престъпления – наркотиците и дребните грабежи, бележат в отделни години ръст на нарастване. Този факт сам по себе си налага противодействието с грабежите да бъде изведено като приоритет.
  Посочихте някои цифри. Те произхождаха от общата цифра, която посочихте – 700 000. Тук посочихте за грабежи 45-50 000. Не, не отговаря на истината това! Значи регистрираните грабежи през тези години варират между 4000 и 5000. Толкова са регистрираните престъпления. Кражбите имат такива цифри, каквито Вие сочите – 60-70 000 души.
  Въпросът не е за подценяване. Не го подценяваме, извели сме го като приоритет и Ви благодаря, че поставихте този въпрос. Отдавна съм осъзнал неговото значение и аз от своя страна го поставям като приоритет пред моите подчинени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Петканов.
  Последният въпрос към Вас е от народния представител Йордан Соколов относно действията на органите на МВР за разкриване производството на порнографски филми.
  Господин Соколов, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! За да си спестим взаимни упреци, предварително искам да кажа, че актуалният въпрос, който Ви задавам, е изграден върху данни, излезли в медиите, а публична тайна е, че доста информация, понякога и такава, каквато не трябва, напоследък изтича от системата на МВР към определени медии, както и от изявления на главния секретар на МВР генерал Бойко Борисов.
  В медиите беше оповестен случаят с американския гражданин Уедър, който в продължение на две години бил заснел за участие във филми с порнографско съдържание повече от хиляда души, предимно български жени. Пак по данни от медиите, разкриването на неговата престъпна дейност става в Съединените американски щати по публикувани в редица сайтове, заснети от него, порнографски филми.
  При започналите действия от страна на МВР беше установено, че този гражданин е бил убит и трима души – участници в заснимани от него порнографски филми, бяха задържани като заподозрени лица за извършване на това убийство.
  В едно свое изявление ген. Борисов заяви, че убитият американски гражданин Уедър е бил шест месеца под наблюдение и не били предприети никакви действия, защото целта е била той да бъде заловен в момент на заснемане на порнографски филм, за да може вече срещу него да бъде отправено обвинение. Интересно за мен е какво са наблюдавали органите на МВР тези шест месеца, тогава когато всъщност се оказва, че много порнографски филми са били заснети?!
  Ако е вярно това, че участници в тези порнографски филми са хиляда души в продължение на две години, това е била върволица от хора в офиса или в дома на един чужд гражданин, което е останало извън полезрението на МВР.
  Затова моят въпрос е: вярно ли е казаното от генерал Бойко Борисов, че шест месеца е бил под наблюдение, че в тези шест месеца не е имало установен случай на заснемане на филми или просто това е едно действие, което е доста характерно за генерал Бойко Борисов – когато се разкрие някое престъпление, той да твърди, че МВР предварително е знаело и всичко му е било известно? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Соколов.
  Господин министър, заповядайте за отговор на този актуален въпрос.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Соколов! Въпросът Ви има пикантен характер, отговорът няма да бъде такъв. Ще се опитам сериозно да подходя към въпроса. Категорично мога да заявя, че действията на МВР по разследване убийството на американския гражданин за мен са успешни. Основание за подобно твърдение ми дава фактът, че работата по разкриване на престъплението, установяването и задържането на извършителите е осъществена за съвсем кратко време, в рамките на осем дни. И тъй като голяма част от подробностите по случая бяха широко огласени в публичното пространство, считам, че не е необходимо отново да ги повтарям.
  Що се отнася до дейността на Егър преди убийството му и разследването и на тази дейност от страна на МВР, ще си позволя да не бъда толкова категоричен в оценката поради няколко съображения.
  Разследването на подобен род престъпна дейност е изключително трудно. От една страна, тя е свързана с осъществяването на няколко вида престъпления. От друга страна, тя има трансграничен характер. Често срещана практика е материалите с порнографско съдържание да се създават на територията на една държава, Интернет-сайтът, на който те се публикуват, да се намира на сървър в друга, а управлението му да се осъществява от трета държава. Това налага разследването на подобни престъпни мрежи да се извършва, от една страна, от екипи, включващи различни специалисти, а, от друга страна – чрез сътрудничество и координирани действия на службите на няколко държави. Важно е да се подчертае, че успешният завършек на тези разследвания се определя в голяма степен от едновременната реализация на няколко операции на различни територии при разбиването на цялата схема. Поради това дейността по разследването често пъти трае по-дълго от обичайното.
  В конкретния случай убийството на Егър предизвика нарушаването на конспиративността и разкриване на подробности около неговата дейност в публичното пространство. Една значителна част от установените от МВР факти вече са обществено известни. И тук се съгласявам с Вас, че понякога от системата на МВР изтича такава информация.
  Към настоящия момент не бих се ангажирал със становище доколко това ще ускори разследването и разбиването на цялата престъпна мрежа, в която е участвал Егър, или обратното – ще го забави, и до каква степен резултатите от дейността на българските разследващи органи ще се окаже решаваща.
  Бих завършил с това, че така както ми е поставен въпросът какво са наблюдавали и следили органите на МВР, във всеки случай бих казал, да лицето е било в полезрението на органите на МВР. Вероятно на полицейски език знаете добре какво означава този термин наблюдение, но в никакъв случай органите не са били свидетели на престъпната дейност, която лицето е осъществявало, и не са наблюдавали такава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, проф. Петканов.
  Господин Соколов, заповядайте за реплика.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Дейността на МВР по разкриване на извършеното убийство несъмнено е успешна. Аз това го отбелязвам и в моя въпрос. Тревожното за мен е друго, че всъщност тази престъпна дейност, изразяваща се в производство, в заснемане на порнографски филми, е преустановена с това убийство. А тук става дума за една изключително активна дейност. Не става дума за няколко отделни случая на заснемане на граждани в порнографски филми. Всеки може да си представи какво означава за две години да бъдат заснети хиляда души. Вие не опровергахте, аз също смятам да се доверим на тези данни, които излязоха в медиите. Излиза, че ако той не е бил убит, не се знае кога щеше да бъде преустановена с надлежни действия от страна на органите на МВР другата престъпна дейност, а именно производството на порнографски филми. Това е, което е тревожното в случая за мен. Защото, съгласете се, не бих искал да поставям под съмнение изявленията на генерал Борисов, но някой, който заснема хиляда души в продължение на две години, е наблюдаван шест месеца и МВР не е успяло да го залови в момент на заснемане на един порнографски филм. Това за мен звучи несериозно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Господин министър, с това приключваме въпросите към Вас за днес. Благодаря Ви за участието. Благодаря и на колегите, които имаха въпроси.
  Преминаваме към питания и актуални въпроси, зададени към министъра на труда и социалната политика Христина Христова. Тук бих искал най-напред да благодаря на колегите Емилия Масларова, Георги Пирински, Румен Петков и Атанаска Тенева, които са трансформирали своите въпроси, така че да им бъде отговорено писмено, поради което дават възможност за повече отговори.
  Сега има думата Панайот Ляков за питане относно Фонд “Условия на труд”. Заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! За финансиране на дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд е създаден Фонд “Условия на труд”. Средствата от фонда се изразходват съгласно чл. 46 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Затова, уважаема госпожо министър, Ви питам какви проекти и програми с браншова значимост и в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост са финансирани през 2004 г. и достатъчни ли са отделените средства от фонда за постигане на висок социален ефект? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Госпожо министър, заповядайте за отговор на това питане.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Относно питането на господин Панайот Ляков за финансирането и дейностите, които е извършил Фонд “Условия на труд” през 2004 г. и дали са достатъчни средствата искам само с няколко изречения да кажа, че Фонд “Условия на труд” е създаден по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. През 2004 г. проектите и програмите, които приоритетно се финансират, са за подобряване условията на труд с браншова значимост и финансиране до 20% от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост и висок социален ефект. Продължава също така и една интензивна работа по хармонизиране на подзаконовите нормативни актове с европейските директиви в областта на условията на труд, което е съпроводено с експертна, консултантска дейност и изследване на проблемите в България, тъй като имаме кратко време да се приведем в съответствие с европейските изисквания.

  Какво е финансирал през изминалата година фонд “Условия на труд”?
  Първо, за подобряване на условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите това са: програма за практическа подкрепа на работодателите за изпълнение на условията и методика за оптимизиране разходите по условията на труд в машиностроителни предприятия; програма за мониторинг и оценка на рисковете в подземния въгледобив; модел за компютърна обработка на данни в предприятията от подземен добив на полезни изкопаеми; методика за оценка на прилагането на националното законодателство в областта на безопасните и здравословни условия на труд - нетната оценка на финансовото въздействие, така да се каже, на прилагането на европейските изисквания в националното законодателство, в производствените предприятия и икономиката.
  На следващо място, проект за усъвършенстване националната практика по сигнализиране, проучване, потвърждаване и регистриране на професионалните болести.
  С цел създаване на нормативни актове за хармонизиране на законодателството е подпомогнато с финансиране от фонд “Условия на труд” създаването на правилник за безопасност при работа при електрообзавеждане, повишаване превенцията на рисковете в железопътния транспорт; наредба за здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт, а са отпечатани и тиражирани и редица ръководства, които са изключително полезни за бизнеса и за синдикатите. Това са ръководства по прахови, професионални и белодробни болести, здраве и безопасност в строителството; помагало за работодатели от хлебаро-сладкарския бранш; сборник от материали, свързани с определянето на категориите на труд; наръчник относно областта на трудовите злополуки.
  Хармонизирани и въведени са за 2004 г. 121 стандарта и продължаваме – необходими са още толкова да хармонизираме: по директивата 89/686 “Лични предпазни средства”, директивата за машини, директивата “Медицински устройства”, директивата “Работа в експлозивна атмосфера”, директивата “Крайни и далекосъобщителни устройства” и стандарти, свързани с изпитване въздуха на работното място, с ергономията на топлинната заобикаляща среда, както и за защита на работещите от рискове, свързани с влиянието на вибрации и шум.
  Със средства от фонд “Условия на труд” са финансирани проекти и прорами на работодателски и синдикални организации, които са изключително важни партньори и фактори в привеждането в съответствие на здравословните безопасни условия на труд в българската икономика и хармонизиране на законодателството и практиката. Общата сума на проектите, свързани с обучение на структурите, представителите на браншови организации на работодателите и членове на комитети и групи по условията на труд в предприятията е 1 млн. 508 хил. 103 лв. за 2004 г.
  Проектите за подобряване условията на труд в отделни предприятия. Те са при условие, че се подпомагат работодателите чрез съфинансиране до 20% от стойността на проекти за подобряване на условията на труд. Цитирам дословно предприятията: “Чугунолеене” АД за обезпрашаване на цех за средни и дребни отливки в леярското производство; “Леярмаш” АД за реконструкция, модернизация и обезопасяване на крановото стопанство; “КЦМ-Пловдив” с два проекта – внедряване на съоръжения за механизирано снемане на медни шликери и вторият – изграждане на санитарно-техническа вентилация в цехове с опасно производство, с производство на цинк и кадмий; предприятието “Нонвотекс” АД – изграждане на отоплителна система в цех “Регенерат”; “Електроника” АД с реконструкция и модернизация на цех “Ел.монтаж, на платки, възли”; “Албена” АД – изграждане на вентилационна уредба за подаване на обработен въздух в пералното стопанство; “MD-Пловдив” – изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в шивашко предприятие; многопрофилната болница в Шумен – реконструкция, рехабилитация на хирургически блок за оптимизиране условията на труд; ЗММ “Стомана” – Силистра за подобряване условията на труд при производствени процеси - заваряване, шмиргеловане и боядисване.
  Общата сума на проектите е на стойност 538 хил. 337 лв. По посочените проекти са подобрени условията на труд за 1 363 работни места.
  През изминалата година, предвид приоритетно поставените в програмата на фонда цели за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд в отделни предприятия, усилията бяха насочени изключително много и към информиране и разясняване на нормативните изисквания за условията на труд, както и изискванията да се получат средства от фонд “Условия на труд” за работодателите. Мисля, че това даде резултат, тъй като през 2003 г. интересът беше много по-малък от браншовете и предприятията.
  На този етап фондът разполага с достатъчно средства за финансиране и смятам, че с натрупания опит вече през 2005 г. ще се отчетат и по-добри резултати.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо министър.
  Господин Ляков, с това изчерпваме процедурата по Вашето питане. Благодаря Ви.
  Следващото питане е на народните представители ген. Тодор Бояджиев и проф. Андрей Пантев.
  Виждам, че ген. Бояджиев вече е готов – заповядайте, за да развиете Вашето питане към министър Христина Христова.
  ТОДОР БОЯДЖИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожо министър, от тази трибуна и във Великото Народно събрание и в Тридесет и деветия парламент съм изказвал своето уважение към любимата си министърка Емилия Масларова, към Вашата предшественичка Лидия Шулева, правя го сега и към Вас.
  Уважавал съм Ви затова, че поемайки отговорностите да ръководите едно от най-сложните министерства, Вие доказахте, че сте не само хубав представител на нежния пол, но сте и пример за това как нежният пол понякога е по-силен може би от силния пол. Затова съжалявам, че трябва да Ви задам един въпрос, който не ми се щеше да Ви задавам. За какво става дума?
  На 26 март 2004 г., подчертавам, миналата година на 26 март, хиляди българи, събрани на честванията на Деветдесет и първата годишнина на Одринската епопея и Денят на Тракия, се обърнаха със специален призив-обръщение на тракийци и други българи-патриоти към президента, председателя на Народното събрание и министър-председателя на Република България за обявяване на 28 март за официален празник като Ден на обединението.
  Денят на епохалната българска военна победа при Одрин през Балканската война винаги е символизирал идеята за целокупното Отечество и от двадесетте години на миналия век се отбелязва като Ден на Тракия. Не знам дали сте били наскоро в Одрин, госпожо министър, но ако отидете и ако се качите на хълма, където е била Одринската крепост, ще видите един грандиозен паметник на Шукри паша, който не е с наведена глава в момента, в който връчва сабята си на българските генерали, а е с гордо вдигната глава и със самочувствието на човек, който е изпълнил своя дълг към своето Отечество като до последно се е опитвал да спаси непревземаемата крепост от българските войни. Траншеите, окопите, погребите са превърнати в музеи на загиналите, в героизма на турските войни, и за съжаление, има и опит да се илюстрират “зверствата” на българските войници при атаката на Одрин. Там звучат непрекъснато маршове, речи - нон стоп.
  Ако отидете на старата гара на Одрин, която днес е ректорат на Турския тракийски университет, в който се учат над 20 хиляди студенти, ще видите един паметник – три колони, които се извисяват на повече от 20 метра, и символизират Тракия, Анадола и Караагач. Паметникът е в квартала на Одрин – Караагач. Защо Караагач? Защото Караагач през 1923 г. по силата на позорния Лозански договор е “върнат” на Турция и е отнет от България. Разбира се, суверенно право на всяка държава, на всеки народ, е да решава как да уважава своите чеда и хората, които са се борили за защита на националните им идеали.
  Призивът-обръщение, който беше приет миналата година, е стигнал до своите адресати и съответните служители на Министерския съвет са го изпратили за становище от Вашето министерство.
  Според отговора на госпожа Цветелина Узунова – директор на Дирекция “Правителствена информационна служба”, цитирам: “компетентното становище на експертите на Министерството на труда и социалната политика е, че липсват необходимите основания за удовлетворяване на желанието”. Не коментирам последното словосъчетание, защото то буди, поне в част от слушащите, съвсем други асоциации – “удовлетворяване на желанието”. Това не е желание, госпожо министър, и Вашите експерти просто са проявили лош вкус, подбирайки думите, с които да изразят своето мнение.
  Нашето питане, госпожо министър, е: считате ли, че такъв въпрос наистина е бил от компетенциите на Вашето министерство и не е ли трябвало най-малкото да предложите и други институции да се произнесат по неговата важност?
  Какви са били мотивите на “експертите”, позволявам си да сложа кавички, да се произнесат толкова “меродавно”, че въпросът въобще да бъде свален от дневен ред?
  Не считате ли, че по един въпрос, засягащ националната история и националното достойнство на българския народ и българската държава, е подходено подчертано чиновнически, нихилистично и безотговорно?
  Последно, дали Вие видяхте този отговор, изготвен от Вашите експерти, преди да го върнете в канцеларията на премиер-министъра? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Бояджиев.
  Госпожо министър, имате думата за отговор на питането на двамата народни представители.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми ген. Бояджиев, уважаеми проф. Пантев, уважаеми дами и господа народни представители! За съжаление, аз ще трябва да отговоря твърде административно, като администратор на този въпрос, което не е много подходящо и не е най-подходящият начин за дебат по този наистина толкова важен въпрос от културен и исторически характер.
  На 18 април 2004 г. от Правителствената информационна служба на Министерския съвет е изпратено обръщение от старозагорци до министър-председателя на Република България и обръщение от участниците, присъствали на честванията по повод Деня на Тракия и Одринската епопея, състояли се на 25 март м. г. в Стара Загора, както и декларация относно обявяването на 26 март – Ден на единението на България, за официален празник.
  С писмо от 17 декември м. г., подписано от един служител, изпълняващ длъжността директор на Дирекция “Планиране, анализи и прогнози” на Министерството на труда и социалната политика, което не е санкционирано с моя подпис, е изразено становището, че няма необходимите основания за обявяване за официален празник на 26 март – Денят на Тракия и Одринската епопея.
  Именно от това становище произлиза недоразумението, уважаеми господин Пантев и господин Бояджиев, защото аз съм убедена, че става въпрос за недоразумение, че експертите на Министерството на труда и социалната политика едва ли не омаловажават историческото значение на самата дата. Естествено, че експертите в Министерството на труда и социалната политика поначало не могат да се произнасят по културното и историческото значение на датата и не могат да изразяват становище относно нейната историческа значимост, защото те не са експерти в тази област. Дълбоко съм убедена, че както експертите в министерството, така и аз оценяваме възможността на тази историческа дата, без обаче да можем да се произнесем по нейната историческа стойност компетентно.
  Поради това считам, че предложението е трябвало да бъде предоставено на други институции, които са компетентни да се произнесат по въпроса, отнасящ се до националната история и значимостта на историческите събития, който според мен дава основание датата 26 март да бъде обявена за официален празник, но това не е било в прерогативите на Министерството на труда и социалната политика.
  Една от функциите и задачите на Министерството на труда и социалната политика е да организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на труда, доходите и жизненото равнище. Тези въпроси са неразривно свързани със запазването на обществения фонд “Работно време”. Намаляването на този фонд чрез увеличаването на официалните празници, които са неработни, се отразява понякога неблагоприятно както върху организацията на работния процес, така и върху доходите на работещите. Сега в България официални празници са 13, от които 12 неприсъствени дни за всички работници и служители. За сравнение ще дам пример, че в Полша са 10, в Румъния – 7, но даже и това не е от особена важност. Въпросът е, че наистина Министерството на труда и социалната политика може да се произнесе по тези въпроси – дали няма да се засегне производственият процес, работното време, общата маса на доходите на хората.
  В тази връзка представителите на работодателите съвсем наскоро, включително и миналата седмица, поставят с особена острота въпроса с обявяването и разместването на почивни и празнични дни, което пречи на икономиката и бизнеса от тяхна гледна точка и на контактите на бизнеса с чуждестранните партньори, намалява активността на работещите и води до ниска ефективност на труда. Именно в тази насока специалистите на министерството е следвало да изразят становище единствено и само по това, че при решаване на въпроса за обявяване на 26 март – Денят на единението на България, за официален празник, трябва да се отчете фактът, че това ще доведе до увеличаване броя на неприсъствените дни и намаляване броя на работните дни в годината. За съжаление, тези съображения не са посочени в становището и ние сме взели мерки от вътрешноадминистративен характер относно съответствието на дейността и поведението на чиновниците с правилата за вътрешноадминистративна кореспонденция.
  С промените на Кодекса на труда след 1990 г. някои от обявените дотогава официални празници бяха отменени, като същевременно бяха обявени нови седем официални празника. Разбира се, в това няма нищо лошо, но искам да отбележа, че предложенията за изменение на Кодекса на труда за обявяване на нови празници са правени изключително и предимно от народни представители и са били обсъждани и приемани от Народното събрание. Струва ми се, че и в случая така е трябвало да се постъпи и във връзка с това предложение, относно обявяването на 26 март – Ден на единението на България, за официален празник. И ако имахме официално питане от Народното събрание относно такова предложение за промени в Кодекса на труда, разбира се, че щяхме да дадем подобаващ отговор.
  Съжалявам за недоразумението, аз мисля, че има време да се реагира и по законодателна инициатива.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо министър.
  За уточняващи въпроси има думата ген. Бояджиев. Заповядайте.

  ТОДОР БОЯДЖИЕВ (КБ): Госпожо министър, виждам, че мнението ни за дадения отговор съвпада. Вие не сте го видели, въпреки че министърът, видял-не видял, носи отговорност за дейността на министерството. Приемам това обяснение, но, първо, няколко кратки бележки.
  Тракийците не са поставяли въпроса за неприсъствен ден, те просто искат подобаващо отбелязване на този ден, държавата ни, българският народ да има възможността да се изправи и да каже: да, това е един от трите свещени дни за българския народ – Денят на освобождението, Денят на съединението, Денят на обединението. Това е свещената троица и съвсем нормално е 26 март да намери мястото си между 3 март и Деня на съединението.
  Но да формулирам въпросите си. При това, което ми отговорихте…
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСДСБ, от място): Македония не я забравяй!
  ТОДОР БОЯДЖИЕВ: Не Ви чувам, след това ще ми го кажете в коридора.
  На базата на отговора, който ми дадохте, останах с впечатлението, че Вие разбирате наистина изключителната важност на този въпрос и че той не е от компетенция на чиновници и на експерти, и че този въпрос се решава от правителство, от президент и от Народно събрание. Затова сме изпратили декларация до трите институции, но Канцеларията на министър-председателя е намерила за необходимо да го препрати на Вас. Ние не сме Ви го изпращали и не сме очаквали Вие да вземете отношение, а Канцеларията го изпраща на Вас и ни връща като меродавен отговор отговора на Вашите така наречени “експерти”.
  Двата ми допълнителни въпроса са: ще предложите ли на колегите си в Министерския съвет в малкото оставащи заседания на Министерския съвет до изтичане на мандата на това правителство, да включат въпроса в дневния ред на правителството?
  И второ, тъй като това очевидно е политически въпрос, това е много сериозен въпрос и ще бъде трудно да се реши в малкото останало време, то ще предложите ли да се чуе мнението на историците, на БАН, на гражданските организации, на
  българите-патриоти по тази идея, за да може или вашето правителство на финала, или следващото правителство наистина да намери верния отговор? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на двата уточняващи въпроса.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Бояджиев и господин Пантев! Струва ми се, че пак остана недоразумение. Това, което всъщност трябва да знаем, е, че единственият орган, който решава този въпрос с гласуването на законите, е Народното събрание. Тези официални празници са отразени единствено и само в Кодекса на труда. Законодателната инициатива на Министерския съвет и на народните представители е напълно равнопоставена и равностойна.
  Това, което исках да кажа, е, че не е имало пречка, няма и в момента пречка да се предприеме законодателна инициатива с кратко предложение за промени в Кодекса на труда по посока на добавянето на 26 март за официален празник и да бъде гласувано в комисиите и пленарната зала на Народното събрание, ако Народното събрание счете за необходимо да гласува това предложение.
  Иначе аз нямам и не бих могла да имам абсолютно никакви аспирации относно историческата стойност на тази дата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  За отношение към отговора има думата господин Пантев в рамките на две минути.
  АНДРЕЙ ПАНТЕВ (КБ): Господин председателю, госпожо министър! Вие видяхте колко деликатно и почитателно се отнесохме към Вас и Вашият отговор беше цивилизован, беше отговорен, но ключовата дума в него беше “недоразумение”. Не става дума само за недоразумение, става дума за отношение към такива символични дати.
  Друг е въпросът с тъжната ирония, че празнуваме Освобождение, Съединение и Обединение, без да имаме нито в един от случаите пълния вариант на нашите програми, да не говорим за нашите мечти, но Ви прави чест, че отговаряте по този начин.
  Съвсем друг е въпросът, че не може с канцеларска методика, с чиновнически термини да се определя съдбата на една или друга дата, на едно или друго явление. Тракийското население в България, независимо откъде идва то, се оказа най-изстрадалото, най-търпеливото и най-благородното, най-чуждото на политическите драми и страсти на миналия и съвременния ден. Тракийците с много благородно търпение не създаваха проблеми на предишното и на настоящото правителство с оглед на деликатни двустранни отношения и това най-сетне трябва да бъде отчетено не само като отношение към самите тях, а към идеята, която те носят. В това отношение съм доволен от Вашия отговор като конкретика и недоволен от отношението като че ли към папка с документи към тези дати. Още повече, че в съвременния свят има тенденция да се маркират други дати с далеч по-незначително, конюнктурно и мобилно съдържание. Надявам се, че се досещате за какво става дума.
  Тези дати, които ще празнуваме в бъдеще, пет пари няма да струват, ако не усещаме онова чувство за себезначимост, без което нашето самочувствие ще бъде равно на тази пуста зала, пред която стоим. Благодаря Ви, госпожо министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантев.
  Заповядайте за процедура, господин Чачев.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, използвам, че сте водещ на това заседание. Преди около два месеца, когато поехте поста, поехте обещанието към мен, че ще доведете в парламентарния контрол министъра на финансите Милен Велчев. Към него имам зададени отпреди два сезона четири питания. Едното е за деградацията на жилищния фонд в страната, другият въпрос е за външния дълг, третият въпрос е за финансовата обосновка на автомагистрала “Тракия”. Всички сме свидетели вчера на изявлението на заместник-министъра на транспорта госпожа София Касидова, която заяви, че с подписването на договора за автомагистрала “Тракия” българското правителство е поставило на карта подписването на договора за присъединяването ни в Европейския съюз.
  В тази връзка, господин председател, умолително се обръщам към Вас на следващия контрол финансовият министър да бъде пръв. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Чачев.
  Той е в чужбина в момента, но по принцип сте прав.
  Заповядайте, госпожо Константинова. Вашият актуален въпрос е последен, понеже хронологически е зададен последен към министър Христова, във връзка с един важен проблем.
  Заповядайте.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаема госпожо министър! При мен се получиха сигнали, че определени дирекции “Социално подпомагане” отказват отпускане на помощни средства на лица с увреждания. Най-често мотивът за тези откази е, че в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания – т. 14а от Приложение № 7 към чл. 40, е указано, че антидекубитален дюшек и възглавница се отпускат след протокол, издаден единствено от специализирана ЛКК по профила на заболяването към ДКЦ на многопрофилни болници за активно лечение, университетски болници за активно лечение и специализирани болници за активно лечение.
  От различни дирекции на “Социално подпомагане” изискват на медицинските протоколи да има печат на ДКЦ към съответната болница. Това показва непознаване на Закона за лечебните заведения и Наредба № 29 на Министерството на здравеопазването за устройството на лечебните заведения. ДКЦ е структура на лечебното заведение и не може да има собствен печат. По този начин се създават трудности пред хората с увреждания вместо да бъде облекчено състоянието им. Например ако лице с увреждане се нуждае от инвалидна количка и антидекубитален дюшек, то за едното средство се издава протокол от една комисия при ДКЦ, а за другото от друга ДКЦ към болниците за активно лечение. Неразбираема е логиката единият вид помощни средства да се изписват от ДКЦ при лечебните заведения, а другите от ДКЦ “Медицински центрове” със собственик на капитала съответната болница. На практика често лекарите, които работят към лечебните заведения за болнична помощ работят и на втори трудов договор към съответното ДКЦ. Генерира се изключително голямо социално напрежение, тъй като след отказ пациентите обвиняват специалистите от лечебните заведения за това, а се създават и предпоставки за нерегламентирани плащания.
  Освен това от месец на инвалидите устно се отказват помощни средства с мотива, че се очаква промяна в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и им е разпоредено да прекратят отпускането им. Това е недопустимо, тъй като до отмяната на един нормативен акт е в сила старият.

  Самият факт, че това става с устно разпореждане говори, че Агенцията за социално подпомагане съзнава неправомерността на действията си. Докато чакат решенията на съответните дирекции, някои пациенти умират в мъки без да са получили съответните помощни средства. Такъв е случаят например с господин Иван Иванов Минчев от гр. София, който е починал, докато е чакал решение на Дирекция “Социално подпомагане” – “Красно село”.
  Има още няколко такива инцидента, които мога да ви предоставя. Известни са ми инвалиди, които от м. януари т.г. чакат решение.
  Във връзка с това моят въпрос към Вас е: какви действия ще предприемете за отстраняване на противоречивите разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, д-р Константинова.
  Госпожо министър, заповядайте за отговор на този актуален въпрос.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Константинова, уважаеми дами и господа народни представители! С правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания са определени условията и редът за отпускане на целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения, посочени са от какви медицински органи могат да се получават.
  До момента в министерството не са постъпвали оплаквания на граждани, че дирекциите “Социално подпомагане” са изисквали медицинските протоколи да имат печат. Но ако имате конкретни такива, моля да ни ги дадете.
  В процеса на съгласуване на проекта на правилника лечебните заведения, които издават протоколи за такива помощни средства и съоръжения, са определени от Министерство на здравеопазването – единственият компетентен орган по този въпрос. От някои дирекции “Социално подпомагане” постъпиха сигнали, че в структурата на отделни лечебни заведения няма изградени диагностично-консултативни блокове, което създава проблеми при издаването на медицински протокол за някои помощни средства. Възникналите проблеми по този въпрос се решават в оперативен порядък. Възможно е някъде да се е създало напрежение, ще се предприемат действия за отстраняване на проблемите, ако имаме своевременни сигнали за това.
  По поставения от Вас въпрос за предстоящи промени в правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания бих искала да Ви уведомя, че промени не се предвиждат, за да се казва, че се чакат някакви промени. Не са давани нито устни, нито писмени разпореждания да се спре издаването на разрешения за помощни средства от дирекциите “Социално подпомагане”. Ако ни се предостави такава конкретна информация за служители, които са заявявали такова нещо, те ще бъдат санкционирани в най-висока степен.
  По отношение на възникнал проблем с издаването на заповед за отпускане на целева помощ за антидекубитален дюшек на Иван Иванов Минчев, за което питате във Вашия въпрос, изискахме справка от Дирекция “Социално подпомагане” – “Красно село”. За съжаление, установи се, че от началото на 2005 г. няма депозирана молба-декларация от човек с такова име.
  Също така бих искала да Ви кажа, като се имаше предвид, че някои диагностични центрове нямаха комисии, този въпрос вече се решава на много места с издаването на протоколи, защото в правомощията на регионалните центрове за здравеопазване е да създават, те могат да създават такива лекарски комисии към диагностично-консултативните блокове на болниците, на основание на Закона за здравето. Такъв е случаят например вече с решен въпрос на Районен център по здравеопазване - Варна, където не е имало такава комисия към Многопрофилната болница “Св. Марина” и със заповед от м. март на директора на центъра е създадена и лекарска консултативна комисия, но засега нормално се раздават помощните средства и се обезпечават правата на хората.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Доктор Константинова, заповядайте за реплика в рамките на 2 минути.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСДСБ): Уважаема госпожо Христова, сега ще Ви предам един списък на лица, които са засегнати от противоречивите разпоредби на правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, с техните имена, адреси и точно посочени желания и молби, отнесени към съответната инстанция, които до този момент не са удовлетворени. Също така ще се погрижа да Ви предоставя информация относно отказите на базата на някакви устни разпореждания да удовлетворят желанията на пациентите във връзка с очаквани промени в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания.
  Искрено се надявам, че може би ще имате възможност да предприемете действия, за да разберете наистина в кои съответни служби за социално подпомагане е възможно да са спекулирали с такива твърдения – че се очакват някакви промени, защото в противен случай грижите, които се говори, че правителството полага за хората с увреждания, в неравностойно положение, биха се оказали кухи фрази, които единствено заблуждават обществеността.
  Искрено се надявам, че може би ще имате възможност да разпоредите една по-сериозна проверка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, д-р Константинова.
  Госпожо министър, желаете ли дуплика? Не желаете. Благодаря Ви много.
  Уважаеми колеги, с това парламентарният контрол приключва за днес.
  Едно съобщение: Комисията по култура ще заседава на 19 април 2005 г., вторник, от 10,00 ч. в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Ал. Батенберг” № 1, в зала 130, при следния дневен ред:
  1. Информация от министър Чилова за утвърдените структурни промени в Министерство на културата и туризма.
  2. Обсъждане предложение до Комисията по култура за отпускане на персонална пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на художника Борис Димовски.
  Следващото пленарно заседание ще бъде на 19 април, вторник, извънредно, както бе прието, от 14,00 часа.
  Закривам днешното заседание. (Звъни.)

  (Закрито в 14,06 ч.)

  Председател:
  Борислав Великов

  Заместник-председател:
  Камелия Касабова

  Секретари:
  Светослав Спасов

  Веселин Черкезов

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания