Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 15 ноември 2002 г.
Открито в 9,05 ч.

15/11/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Благовест Сендов
  Секретари: Силвия Нейчева и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
  На основание чл. 40, ал. 5 от правилника правя предложение да започнем днес с първо четене на законопроекта за управление на отпадъците и след като го приключим, да приемем двата отложени текста в Кодекса за търговското мореплаване, след което ще следваме програмата така, както сме я гласували.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 142 народни представители: за 119, против 6, въздържали се 17.
  Предложението е прието.

  Започваме с:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.
  Има доклади от Комисията по околната среда и водите, от Комисията по икономическата политика и от Комисията по европейска интеграция.
  Господин Чакъров, моля да представите доклада на Комисията по околната среда и водите, която е водеща комисия.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам на вниманието ви Доклад на Комисията по околната среда и водите относно законопроект за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет на 11 юли 2002 г.
  "На свое редовно заседание, проведено на 3 октомври 2002 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене внесения от Министерския съвет законопроект за управление на отпадъците.
  На заседанието присъстваха: госпожа Фатме Илияз – заместник-министър на околната среда и водите, експерти от Министерството на околната среда и водите, представители на браншови и неправителствени организации.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министър Фатме Илияз и госпожа Цветанка Костадинова – началник-отдел “Управление на отпадъците” към Министерството на околната среда и водите, които мотивираха необходимостта от неговото приемане.
  Без да бъдат отхвърлени достойнствата на действащия в момента Закон за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, в него се налагат редица важни промени както във връзка с въвеждането в българското законодателство на някои основни принципи и дефиниции, залегнали в Рамковата директива за отпадъците, така и промени, целящи усъвършенстване управлението на отпадъците от гледна точка на разрешителните и лицензионни режими, прецизиране правомощията на компетентните органи, въвеждането на допълнителни административни наказания и т.н. Отразяването на тези промени е свързано с изменение на почти всички текстове на действащия закон, както и с въвеждането на редица нови текстове. Ето защо, за да не се стигне до нарушаване строежа на нормативния акт (в резултат на многобройните промени, които се налагат), в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, вносителят предлага да бъде приет нов Закон за управление на отпадъците, вместо Закон за изменение и допълнение на действащия.
  С предложения проект на нов Закон за управление на отпадъците се прецизира обхватът по отношение на отпадъците, попадащи в неговото приложно поле – изключване на отпадъците, свързани с добива на минерални суровини и експлоатацията на кариери, и включването в неговия обхват на отпадъци от ТЕЦ, както и на някои селскостопански отпадъци.
  За пръв път, в съответствие с Директива 75/442/ЕЕС се регламентира йерархия на управлението на отпадъците чрез въвеждане на приоритет на предотвратяването и оползотворяването на отпадъците пред обезвреждането им. Посочената йерархия има задължителен характер и си кореспондира с административнонаказателните разпоредби.
  Като регламентира разходите по обезвреждането на отпадъците да се поемат от притежателите или от производителя на продукта, от който се образуват отпадъци, законопроектът отразява и друг основен принцип, залегнал в европейското законодателство, а именно “замърсителят плаща”.
  Подробно са разписани отговорностите на кметовете, на които е възложено да организират управлението на дейностите по отпадъците, образувани на територията на тяхната община. По-важните от тях са: осигуряване на условия за разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното транспортиране до депата за обезвреждане; избор на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на дебата за битови и строителни отпадъци и на други инсталации за обезвреждане на битови и строителни отпадъци; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване. Кметовете на общини се задължават също така да осигурят организирано сметосъбиране за всички притежатели на битови отпадъци или да създадат възможност за предаването им на лицензирано съоръжение за оползотворяване и обезвреждане.
  Съществена промяна, свързана с дейностите по оползотворяването и обезвреждането на битовите и строителни отпадъци се предвижда по отношение на издаването на разрешения. Правомощията за издаване на разрешения за извършването на тези дейности се прехвърлят от кметовете върху регионалните инспекции по околната среда и водите и Министерството на околната среда и водите. С това по същество се премахва ситуацията, при която определянето на условията за оперирането на едно депо и контрола върху изпълнението на тези условия досега се е осъществявал от един и същи орган – кметовете на общини, което е недопустимо от гледна точка на изискванията за ефективен контрол.
  Във връзка с разрешителния режим общо за дейностите по отпадъците са въведени хипотези относно отказване издаването на разрешения, прекратяване на действието и отнемането му от компетентните органи. В главата “Разрешаване и контрол на дейностите по отпадъците” е включен един изцяло нов раздел, с който се урежда търговията с отпадъци от черни и цветни метали. Извършването на тази дейност става само въз основа на издадена от министъра на икономиката лицензия при спазването на съответната съгласувателна процедура с Министерството на околната среда и водите.
  От съществено значение са новите моменти, свързани с вноса на отпадъци. Забранява се внасянето на отпадъци с цел складиране, изгаряне за оползотворяване на енергията, депониране или каквато и да е друга форма на обезвреждане. Към внасяните в страната отпадъци се поставя изискването те да се използват само за преработване чрез извличане на суровини или получаване на крайни продукти.
  С проекта на Закон за управление на отпадъците се въвеждат също така допълнителни административни наказания за неспазване разпоредбите на закона, както и за неспазване задълженията на длъжностните лица, възникващи от новоприетите наредби.
  С цел по-пълно и цялостно транспониране на европейското законодателство са въведени нови или са променени дефинициите за “отпадък”, “опасни отпадъци”, “причинител”, “обезвреждане”, “оползотворяване”, “събиране”, “управление” и “временно съхраняване”.
  В хода на проведената дискусия по-голямата част от членовете на комисията се изказаха в подкрепа на законопроекта. Същевременно беше изразено опасение, че въвеждането на задължителната йерархия за управление на отпадъците може да се отрази неблагоприятно на икономиката на страната, която все още няма готовност за прилагането на този подход. Опасението беше разсеяно с факта, че за конкретните мерки, свързани с реализирането на тази йерархия, са предвидени значителни преходни периоди, които ще позволят на предприятията постепенно да приведат своята дейност в съответствие с поставените изисквания. Това са изискванията на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол над замърсяванията, отразени в новоприетия Закон за опазване на околната среда.
  Специално внимание беше обърнато на икономическата обосновка на закона и по-специално на дейностите, които допълнително се възлагат на общините, както и финансовото натоварване на крайния потребител. При обсъждането на този въпрос стана ясно, че не се очаква значително финансово натоварване на общините във връзка с изпълнението на техните задължения, предвидени в законопроекта, тъй като:
  - една голяма част от ангажиментите на общините са свързани с определяне на места, например за разполагане на контейнери, за депа за отпадъци и т.н., за което не се изисква някакъв съществен финансов ресурс;
  - други се отнасят за определяне на длъжностни лица, които да установяват нарушения;
  - за някои дейности, като излезлите от употреба моторни превозни средства, става въпрос дори за реализиране на печалба;
  - друга голяма част от дейностите общините са длъжни да реализират и по сега действащия закон, тоест не се налага допълнително финансиране.
  Що се отнася до системата на разделното събиране на битовите отпадъци, също не се очаква някакво значително увеличаване на разходите, които общините в момента правят и намират различни финансови източници, включително и Националния фонд за опазване на околната среда, който се запазва под формата на Предприятие за управление на дейностите по околната среда и ще продължи да финансира подобни дейности за в бъдеще. Разделното събиране може да се осъществява в същия тип контейнери, които се използват и в момента и върху които единствено трябва да бъдат поставени опознавателни знаци. Не се очаква и увеличение на транспортните разходи, тъй като няма увеличение на общия обем отпадъци, който ще се транспортира.
  По отношение натоварването на крайния потребител с разходите по третирането на отпадъците посредством включването в цената на закупуваните стоки на съответна такса беше споделено от представителите на Министерството на околната среда и водите, че за вече въведени подобни такси практиката показва съвсем незначително увеличаване на цената, което не се е отразило на покупателната способност. Относно въвеждането на такса за отпадъците от опаковки, които представляват най-големия проблем в момента, са правени разчети на базата на опита в Германия, които показват, че очакваното увеличение в цените на стоките е от порядъка на няколко стотинки.
  Законопроектът за управление на отпадъците беше подкрепен като цяло и от представителите на бизнеса и неправителствените организации, присъствали на заседанието, които изказаха някои идеи и конкретни препоръки за неговото подобряване.

  От страна на комисията и на Министерството на околната среда и водите беше изразена готовност тези препоръки да бъдат обсъдени отново и да бъдат взети предвид по време на второто четене на законопроекта в комисията.
  След проведените разисквания законопроектът беше подкрепен с 11 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”. В резултат на това Комисията по околната среда и водите изразява следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за управление на отпадъците, внесен от Министерският съвет на 11.07.2002 г.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Господин Димитров, моля да представите становището на Комисията по икономическата политика.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  “СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 202-01-28/11.07.2002 г. за
  управление на отпадъците, внесен от
  Министерския съвет
  На заседанията, проведени на 25 септември, 2 октомври и 7 ноември 2002 г., с участието на представители на вносителя Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за управление на отпадъците. Приемането на нов Закон за управлението на отпадъците се обуславя от многобройните и важни промени, които следва да бъдат извършени в действащия закон, както и от въвеждането на изискванията на Директива 75/442/ЕС.
  Законопроектът въвежда по-строги правила за осигуряване защитата на околната среда и човешкото здраве от вредното въздействие, причинено от събирането, транспортирането, третирането, съхраняването и неконтролираното изхвърляне на отпадъците. Регламентира се йерархията на управлението на отпадъците, която дава предимство на предотвратяването, минимализирането, рециклирането и оползотворяването пред обезвреждането с цел използването на отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник. Усъвършенства се системата на издаване на разрешения за дейности с отпадъци. Въвеждат се правила, чрез които разходите за обезвреждане на отпадъците се поемат от притежателите им или от производителя на продукта, от който се образуват отпадъците. Определя се кръгът от дейности по управление на отпадъците, отговорност за която носят кметовете на общините. Въвеждат се допълнителни административни наказания за физически и юридически лица за неспазване разпоредбите на закона и подзаконовите актове по прилагането му.
  В хода на обсъждането народните представители поставиха въпроси за цената за разделното събиране на отпадъците, за готовността на бизнеса да поеме оползотворяването на отпадъците, за предвиденото в законопроекта задължение на кметовете да въведат разделното събиране на отпадъците, за степента, в която последното е финансово обезпечено, както и за предложените три схеми за извършване на тази дейност. Изказани бяха мнения, че предвидените в законопроекта промени биха могли да доведат до увеличение на размера на таксата за битови отпадъци. Направено беше предложение за поетапно въвеждане разделното събиране на отпадъците, което да стартира най-напред в големите градове на страната, както и за извършване на широка разяснителна работа в тази насока.
  В резултат на проведеното гласуване – 7 “за” и 1 “въздържал се”, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроекта за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте за процедура, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да бъде подложено на гласуване допускането в пленарната зала на заместник-министъра на околната среда и водите Мануела Георгиева, както и на експертите Цветанка Костадинова, Щерю Ножаров и Михаил Асенов. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.
  Гласували 105 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 9.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля господин Еюп, като заместник председател на Комисията по европейска интеграция, да представи становището на комисията.
  ДОКЛАДЧИК КЕМАЛ ЕЮП:
  “СТАНОВИЩЕ
  на Комисията по европейска интеграция
  относно законопроекта за управление на отпадъците,
  № 202-01-38, внесен от Министерския съвет на 11.07.2002 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 4 септември 2002 г., Комисията по европейска интеграция разгледа законопроекта за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет. Законопроектът предстои да бъде разгледан на първо четене от Народното събрание.
  Законопроектът бе представен от госпожа Зинаида Велева, директор на Дирекция “Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции” в Министерския съвет и от госпожа Цветанка Костадинова, началник-отдел “Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите. На заседанието присъстваха още представители на Българската асоциация на търговците на метали и на Българската стопанска камара.
  І. Предлаганият законопроект за управление на отпадъците се отнася към откритата преговорна глава № 22 “Околна среда”. С него се цели да бъдат напълно въведени в българското законодателство изискванията на Рамкова директива на съвета 75/442/ЕС за отпадъците, изменена с Директива 91/156/ЕС и Решение 96/350 на Европейската комисия. Съгласно Националната програма за приемане на достиженията на правото на Европейската общност това следва да бъде направено чрез Закон за изменение и допълнение на действащия Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, който е предвидено да бъде приет от Народното събрание до 31 декември 2002 г. Същият срок за пълното въвеждане на изискванията на Рамковата директива за отпадъците е заложен и в преговорната позиция на Република България по Глава 22. Необходимостта от допълнителните усилия по отношение транспониране на законодателството относно управление на отпадъците е посочена и в последния редовен доклад на Европейската комисия.
  Законопроектът дава дефиниции на понятието “отпадък”, “причинител на отпадъци”, “обезвреждане”, “оползотворяване”, “събиране” и “управление на отпадъците”, които напълно съответстват на дадените в директивата определения. В съответствие с обхвата на Рамковата директива е определен и обхватът на законопроекта, като са определени видовете отпадъци, към които той се прилага, и тези, които са изключени от приложното му поле. Въвежда се така наречената йерархия на управление на отпадъците, която съгласно изискването на директивата дава предимство на предотвратяването, намаляването и оползотворяването на отпадъците пред тяхното обезвреждане с цел опазването на първичните природни ресурси.
  Въведен е посоченият в директивата принцип “замърсителят плаща”, според който разходите за обезвреждане на отпадъците са за сметка на притежателите, които са обслужвани от лице, притежаващо разрешение за събиране или обезвреждане на отпадъци, а също и на производителя на продукта, от чиято дейност се образуват отпадъци.
  Законопроектът забранява всяко неконтролирано обезвреждане на отпадъци. За извършването на дейности по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци се изисква съответно разрешение, издадено по надлежния ред от съответния компетентен орган. В съответствие с изискванията на директивата е предвидено изготвянето на програми за управление на дейностите по отпадъците, както и на Национална програма за управление на дейностите по отпадъците.
  II. С оглед постигане на по-висока степен на съответствие на разпоредбите на законопроекта за управление на отпадъци с разпоредбите на Рамковата директива 75/442 ЕЕС за отпадъците, Комисията по европейска интеграция прави следните препоръки:
  1. В законопроекта е въведен терминът "третиране на отпадъците" като събирателно понятие, което включва събирането, съхранението, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците. Термин със същото съдържание не е предвиден в Рамковата директива 77/442 ЕЕС за отпадъците. В директивата се употребява "метод на третиране", който има различен смисъл от понятието, предвидено в предложения законопроект. Въвеждането на термина "третиране" не противоречи на разпоредбите на Рамковата директива, но с оглед прецизиране на понятията, използвани в законопроекта, и тяхното приложно поле би могло да се обмисли необходимостта от неговото въвеждане.
  2. Член 12 от Директива 91/156 ЕЕС предвижда възможност спрямо предприятията, които извършват събиране и транспортиране на неопасни отпадъци да бъде приложен режим на регистрация вместо разрешителен режим, но това е само една възможност, а не задължение. Правото на преценка принадлежи на законодателя.
  3. Според чл. 12, ал. 2, т. 2 от законопроекта разрешение не се изисква, когато отпадъците нямат опасни свойства и количествата за денонощие не надвишават 100 кг или 0,100 куб. м. за дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане. Такова изключение не е предвидено в директивата. Според чл. 9 и чл. 10 от Директива 75/442 предприятията, които извършват дейностите по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, трябва да притежават разрешение, издадено от компетентен орган. Поставя се въпросът доколко това изключение се вмества в директивата. Отговорът може да бъде изведен от чл. 4 на същата, който поставя акцента върху недопускането на опасно въздействие върху здравето на хората и околната среда, включително липсата на опасни свойства, като регламентира принципно, че държавата трябва да вземе мерки да гарантира, че оползотворяването и обезвреждането на отпадъците се извършва без такава опасност.
  4. Член 25 от законопроекта въвежда задължение за водене на счетоводни книги, отнасящи се до по-широк кръг лица, отколкото е предвидено в Директива 75/442 ЕЕС. Съгласно чл. 14 от Директива 75/442 ЕЕС задължението да водят отчетни книги се отнася само до лицата, които извършват дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
  III. Комисията по европейска интеграция с единодушие от парламентарните групи се обедини около становището, че предложеният законопроект за управление на отпадъците е съобразен с изискванията на Рамковата директива 75/442 ЕЕС за отпадъците, изменена с Директива 91/156 на ЕЕС и Решение 96/350 на Европейската комисия . С оглед постигане на пълно съответствие с разпоредбите на посочената директива е необходимо да бъдат взети под внимание направените препоръки.
  С оглед на гореизложеното Комисията по европейска интеграция предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за управление на отпадъците № 202-01-38."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Еюп.
  От името на вносителите ще представи ли някой законопроекта?
  Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАНОЕЛА ГЕОРГИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала още в началото да ви припомня чл. 15 на Конституцията на Република България - Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природното богатство и ресурсите на страната. Важно е отговорната държавна политика да бъде насочена към удовлетворяването на основните конституционни потребности на гражданите. Действащият в момента Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда е от 1997 г. и идентифицира потребността от прилагане на нови подходи при управлението на отпадъците.
  Приемането на нов Закон за управление на отпадъците се обуславя от необходимостта от многобройни и важни промени в действащата нормативна уредба. Законопроектът, който стои на вашето внимание, е повече приложим. Той отразява пропуските, констатирани през последните пет години, и тенденциите в областта. Неговото основно предимство е яснота и прецизност както по отношение на строежа на нормативния акт, така и по отношение целите и съвкупността и приложното поле.
  За първи път е регламентирана йерархията на управлението на отпадъците със задължителен характер. По този начин се осигурява високо ниво на защита на околната среда. Ясно са регламентирани задълженията на органите за местно самоуправление по управление на отпадъците. Някои от комисиите се притесняваха дали със Закона за бюджета ще има нови задължения за общините. Искам да насоча вашето внимание, че няма да има. Органите на местното самоуправление трябва да определят новата площадка за изграждане на нови съоръжения за депо за обезвреждане на отпадъци, да предложат площадките за разполагане на инсталация, както и да определят маршрута за транспортиране на отпадъците.
  Законопроектът предвижда разходите за обезвреждане на отпадъците да се поемат от притежателите им или от производителя на продукта, от който се образуват отпадъците, съгласно принципа "замърсителят плаща".
  Икономическите оператори по съществуващата нормативна уредба осъществяват задълженията си по събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци чрез заплащане на продуктови такси, които постъпват в Националния фонд за опазване на околната среда.
  С новите предложения се създава нов подход за изпълнение на тези задължения – индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване. Той е изцяло нов за страната ни и отдавна приложен в някои от западноевропейските страни. Чрез него ще се даде възможност на бизнеса да участва активно при прилагането на различни програми, водещи до екологосъобразно управление на отпадъците, и да оптимизира разходите за изпълнение на задълженията си, произтичащи от принципа "замърсителят плаща". Този подход е разработен през последната една година съвместно с Българската асоциация по опаковане и околна среда, обединяваща представители на бизнеса, и предстои да бъде приложен за отпадъците от опаковки.
  За първи път със закон се урежда търговията с отпадъци на черни и цветни метали. Издаването на лицензия ще става от междуведомствена комисия с равен брой представители от Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи за срок от пет години, като са предвидени възможности за осъществяване на контрол.
  Нов важен момент в законопроекта е забраната за въвеждане на отпадъци в страната с цел складиране, изгаряне, оползотворяване на енергията, депониране или каквато и да е друга форма на обезвреждане. Чрез тези текстове се създава основа за събиране и преработване на отпадъците, образувани на територията на страната, и за елиминиране на замърсяванията с някои масово разпространени отпадъци, като гуми и пластмаси.
  В глава шеста – "Административно-наказателни разпоредби" – са въведени 77 допълнителни норми, което ще направи ефективен контрола по прилагане на закона. За явно маловажни случаи, например хвърляне на фас или хартия, овластените органи налагат на място срещу квитанция необжалваема глоба от 8 до 10 лв. с цел да се окаже възпиращо въздействие върху тези най-често срещани нарушения.
  Акцентът на моето изказване не попада върху транспонирането на европейското законодателство, което е очевидно, а върху необходимостта от ефективна нормативна уредба, която да отразява динамиката в развитието на тези обществени отношения. Искам да ви уверя, че е направен разчет на финансовите задължения, които произтичат от внесения законопроект за общините, и това позволява да се прецизират техните отговорности адекватно спрямо нарастващите потребности за опазване на околната среда и наличните финансови ресурси. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказване по законопроекта.
  Заповядайте, господин Ганчев.
  ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Госпожо председател, уважаеми колеги, може би трябваше да отстъпя реда на госпожа Манева, тъй като все пак е дама и е от опозицията. Трябва да чуем и тяхната позиция. Но аз ще се изкажа съвсем накратко по този законопроект за управление на отпадъците.
  Според мен той е абсолютно необходим да попълни онази система от екологични закони, които бяха приети тази година, и да преодолее ограничеността и недостатъците на предишния Закон за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, който не можеше да обхване целия онзи процес, свързан с тази дейност по събиране, образуване, третиране, оползотворяване и т.н. на отпадъците.
  В този закон има една ясна логика и тя е свързана както с описването на дейностите по управление на отпадъците, така и с различните видове отпадъци, които могат да бъдат обект на тази дейност. Също така ясно са изписани правата на различните субекти, които могат да издават различен тип разрешения за управление на отпадъците. Важното в него е, че отново, както в цялото екологично законодателство, е прокаран един европейски принцип на европейското екологично право – да се поемат разходите по управление на отпадъците от онези, които ги причиняват. Това е: причинителят или вредителят плаща както за събиране, за обезвреждане, за рециклиране и т.н. на отпадъците.
  Мисля, че добре са разписани правата както на министъра, така на директора на районната инспекция по околната среда и водите, така също и на кметовете по събиране, депониране и управление изобщо на отпадъците.
  Естествено, в един закон, когато се осъществява определена управленска дейност, има определени норми, които трябва да бъдат спазвани от лицата, които се занимават с тази дейност или които най-малкото имат отношение към тази дейност, да има и един раздел за санкции – това са административни нарушения и санкции. Мисля, че те също са разписани логически и обосновано. На мен ми се иска само да се спра на три момента, при второто четене за които по някакъв начин трябва да бъдат намерени формули, да бъдат намерени такива предложения, които да ги акцентират, да ги изведат напред.
  Първо, ние имаме едно разминаване между този крайно либерален търговски режим, който се налага от Световната търговска организация. Известно е, че въпреки усилията да се контролира дейността по внасяне и транзит на отпадъци, такава дейност се извършва в огромни мащаби и голямата част от тези продукти, които не могат да бъдат усвоявани и не могат да бъдат оползотворявани засега, са свързани именно с такива стоки от външен снабдител. Има едно налагане на употреба на определени стоки и достъп до определени стоки, заедно с това невъзможност на съответната индустрия, на съответните средства за оползотворяване на тези отпадъци да ги поемат.
  Преди време имахме предупреждение от Германския Бундестаг, че сега ние сме затрупани, но когато влезем в Европейския съюз, наред с големите благини ще потекат и големите потоци от боклуци, които ще ни заринат и няма да можем да се оправим, защото принципът засега на всички действащи търговски системи е да изнасят тези отпадъци навън – извън своята територия. Значи ние трябва да намерим такива решения, които да ни предпазят от тази вълна на такива продукти. Това е първият момент.
  Вторият момент. На мен ми се струва, че колкото и внимателно да гледах и да се запознавах с отделните членове и точки на раздела за търговска дейност с отпадъци, черни и цветни метали, не видях никъде такива регламентиращи и регулиращи дейности, които са свързани с вкарване като отпадъци на определени продукти, да кажем, от електропроводници или капаци на шахти, или всякакви други такива метални и други изделия, които са съвсем нормални, съвсем годни за употреба в перспектива. Въпреки всичко те стават обект на различни кражби, на различни нарушения и отиват като отпадъци без да се търси отговорност от самите търговци за такава дейност, която отново вкарва в преработка тези продукти.
  Третият момент, който ми се иска по някакъв начин да намери място в този законопроект, това е за възпитанието. За създаване на такава обществена атмосфера в страната, която не само да се сведе до някакви временни кампании за разделно събиране на отпадъци или до дейности по създаване на предприятия по оползотворяване на определени отпадъци, да кажем, луминисцентни лампи или акумулатори, или отпадъци от моторни возила и т.н., а да се възпита цялото население в необходимостта от определена дейност по събиране, оползотворяване, рециклиране и т.н., и т.н. на отпадъците, защото развитите европейски държави осъществяват една значителна част от своите продукти именно на базата на тези използвани суровини, на тези отпадъци.
  Мисля, че с едно оглеждане и прецизно допълване на тези принципи, които са заложени в законопроекта, той ще стане силно действащ и ефективен и ще осъществява тази управленска дейност в тази област. Благодаря ви.
  Аз ще подкрепя законопроекта и призовавам и колегите да направят същото по този законопроект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ганчев.
  Заповядайте, госпожо Манева, имате думата.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес ние обсъждаме законовата уредба на една от най-важните сфери в управлението на околната среда, най-проблематична и изключително капиталоемка. Затова аз искам да ви напомня, че в тази сфера от 1997 г. съществува закон, който е признат за хармонизиран с европейското законодателство. Закон, който успешно урежда обществените отношения в тази сфера, регламентира задълженията на общините, на бизнеса, на всеки от нас. Закон, който отчита всички директиви, които тук спомена господин Адил, като че ли сега за пръв път ние се запознаваме с действието на тези директиви. Те са отчетени в действащия закон. Аргументацията за необходимостта от новия закон изцяло почива на действащите в момента норми.
  Затова аз ще подчертая, че когато разглеждаме един нов закон в ситуация, която имаме, - съществуващ закон, признат за хармонизиран, ние трябва да си зададем ясно въпроса и да намерим ясен отговор за това каква е необходимостта от този нов закон, кои са новите моменти, които уреждат този нов закон.
  Аз признавам, че и след пет години приложение на закона могат да възникнат проблеми, могат да възникнат потребности от прецизиране на определени норми, но в никакъв случай не е необходимо непрекъснато да преписваме, да пренаписваме законите и да допълваме тази и без това сложна ситуация, която съществува в законовата уредба във всички сфери на обществения живот в България.
  Аз затова питам: кои са новите моменти, на какво се основават претенциите, че е необходим нов закон?
  Първата претенция се основава на необходимостта от хармонизация с Директива 75/442, в резултат на която се въвежда понятието "оползотворяване". Това е новият терминологичен момент в закона.
  Какво означава обаче този закон? Когато говорим за нови неща, добре е да видим как фактически този термин е въведен. На стр. 43 ще видите, че в действащия в момента закон използваният термин е "рециклиране на отпадъци", което е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства. В новия закон, освен рециклиране, се въвежда и понятието "обезвреждане". Това всъщност е най-новият момент, който според вносителите налага да се прави нов закон. И какво е "оползотворяване на отпадъците"? Това е всяка една от следните операции, които са изброени: "рециклиране и оползотворяване на органични вещества, рециклиране и възстановяване на метали, рециклиране и възстановяване" и т. н. – N-букви, базиращи се на понятието "рециклиране", тоест на термин, който съществува и в сегашното законодателство.
  Кой е вторият момент, с който се аргументира необходимостта от нов закон? Това е ясното приоритизиране на дейностите в областта на отпадъците. Какво ново има в този списък? Нищо ново, но има една категорична норма – на първо място е изведено, забележете, задължение за лицата, при чиято дейност се образуват или третират отпадъци, задължени са да предприемат мерки в следната последователност: "първо, предотвратяване или намаляване на количеството и опасните свойства на отпадъците чрез разработване и прилагане на съвременни и екологосъобразни технологии, които пестят използването на първичния природен ресурс".
  Така записана, нормата означава, че тя е съвсем голо пожелание или ние възнамеряваме да създадем изключителни затруднения на бизнеса. Неразделното събиране е проблемът. Проблемът е категоричното извеждане на първо място на задължението за въвеждането на нови технологии, намаляващи отпадъците. Този приоритет, това направление съществува и в сегашния закон, но управляващите, хората, които взимат решения, могат да проявят гъвкавост при решаване на подходите в отделните случаи. Заковавайки на първо място този приоритет и непрекъснато подчертавайки неговата значимост, ние практически въвеждаме едно изключително икономическо затруднение за бизнеса, ако, разбира се, предварително не знаем, че това е само една поза без желание тази норма да се осъществява.
  На трето място, нещо много тревожно в новия закон. Вместо заявеното желание да се опростяват разрешителните режими, практически се задълбочава централизацията на разрешителните режими и процедурата става изключително тромава. Въвеждат се нови задължения на кметовете на общините и неслучайно те възразяват срещу постановките в новия закон. Категорични възражения има и от всички браншови камари. Това не е случайно и добре е, преди да се пристъпи към дообработката на закона, внимателно да се прочетат всички становища на браншовите камари, защото те имат сериозни основания за безпокойство. Аз мисля, че задължително те трябва да бъдат отчетени.
  Какво в крайна сметка трябва да се направи в момента? Аз подчертавам още веднъж, че наистина има неща, особено в наказателната дейност, които трябва да бъдат прецизирани, които трябва да бъдат по-точно регламентирани, които трябва да съдържат по-ясни аргументи за ефективно въздействие върху нарушителите. Това обаче не означава написване на нов закон. Това означава подготовка за изменение и допълнение на закона, така че проблемите, които в 5-годишното приложение на действащия закон са установени от Министерството на околната среда и водите, да бъдат решени по-ефективно. В момента ние наблюдаваме едно самоцелно пренаписване на закона. Ако вие проследите, ще видите, че 80 на сто от нормите са такива, каквито са в действащия закон. Демонстрираме една нормотворческа еуфория и превръщаме Народното събрание във всеяден орган, който непрекъснато приема нови и нови закони, без съществено нещо да се променя в правната уредба.
  Затова аз призовавам Народното събрание да отхвърлим закона в този му вид и да поискаме Министерството на околната среда и водите и Министерският съвет да предложат закон за изменение и допълнение на действащия закон с ефективни и ясни норми в това отношение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Манева.
  Други изказвания има ли?
  Заповядайте, господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Разглеждаме един изключително важен за националната икономика и за условията на живот закон, според мен, или по-скоро закон, който урежда обществените отношения в тези две сфери. Интересът е наистина много голям и, както тук спомена госпожа Манева, десетки са становищата и предложенията, които са изпратени до Народното събрание относно разглеждания днес законопроект. Не останаха безучастни българските предприятия в областта на цветните метали, черните метали, Асоциацията на търговците на метали, Браншовата камара на металурзите, Българската асоциация по опаковки и околна среда, Търговско-промишлената палата и редица други браншови, отраслови и граждански организации и специалисти.
  Този закон е с изключително икономическо значение. Спорът, който тук се започна, е стар спор, воден дълго време в комисията – дали да се приеме нов закон или да бъдат направени промени в досегашния закон, има един изход според мен. Изходът е, след това обсъждане в Народното събрание, България да има един работещ закон, който не само да регламентира и урежда обществените отношения в тази област, но да бъде прилаган и да имаме налице желаните и очаквани резултати.
  Аз ще взема за пример един от дискусионните въпроси. Преди малко се консултирах с експертите, защото нямам подръка сега действащия закон. Има ли нещо ново в нормата за това, че трябва да се заплаща продуктова такса? Няма и текстът наистина е един и същ, както каза и госпожа Манева.
  Но засега тази норма се прилага само за някои изделия, които като прекратят дейността си стават опасни отпадъци, за пример ще ви дам батериите, поради компонентите, които съдържат. И въпреки тази норма законът не се прилага, няма разпоредба и няма практика за оползотворяването на опаковките, които са една голяма част от битовите отпадъци. Някой ще каже, че се занимаваме с дребни въпроси. Ще илюстрирам, че в Германия само за миналата година са преработени 15 млн. т опаковки и са се превърнали в суровина за мощната германска икономика. Една част от така преработените опаковки се внасят в България и са суровина и за българската индустрия, а в България няма практика за разделното събиране, оползотворяване и постигане на икономически резултат от това, което запълва нашите сметища. Две трети от скъпоструващите сметища за битови отпадъци в България в момента се запълват от опаковките, които са перфектна суровина за нашата индустрия. Значи, както казва народът, ние в България вода газим, жадни ходим. Трябва такава промяна на закона, аз не казвам нов или стар, но такава норма, която императивно да разпореди, че в България стартира тази система. Аз съм убеден, че тя ни е нужна.
  Има ли съпротива? Ще има съпротива. Ето например едно от тези становища, пред мен е много голям набор, например становището на Българската асоциация по опаковки и околна среда. Това е българска асоциация, но тя обединява някои фирми, които са известни във всички страни в света, като Кока-Кола, Данон и редица други световноизвестни и действащи на територията на почти всички страни в света фирми.
  Какво ни казват в тяхното становище? Те казват, че “налагането на продуктова такса по чл. 46 директно засяга развитието на бизнеса в страната. Индустриалните оператори се задължават да правят разходи, продуктови такси, без да имат възможност за контрол и оптимизация на управлението на тези средства. Събирането на продуктова такса в държавен фонд не предполага достатъчна прозрачност на управлението на вече събраните средства. Това директно ще рефлектира върху цената на потребителските стоки, като увеличени финансовите тежести върху българските потребители, и ще допринася за намаляването на потреблението.
  Не съществуват - посочва тази асоциация – ясни гаранции за събирането на продуктова такса от всички икономически оператори на пазара. Това би създало условия за недобросъвестни търговци да установят практика на нелоялна конкуренция и загуба на добросъвестни платци.”
  Така ли е? В разговорите и срещите, които имахме в Германския парламент и в изключително авторитетната организация в Германия, която реализира тази идея, т.нар. дуална система, ние имахме възможност да се запознаем с поведението на тези големи оператори в световен мащаб във всяка една отделна страна и народните представители трябва да го знаят. Поради икономическите интереси на тези големи оператори за отделните страни те прилагат тази тактика навсякъде: първо се съпротивляват за това да стартира законодателството в тази област. Целта е колкото могат по-дълго да отложат финансовите разходи за своите фирми и имат много точна и ясна договореност помежду си докъде може да се стигне, на какво да се съгласят, когато законодателството влезе в действие. Това аз го чух с моите колеги - народни представители от всички парламентарни групи, и затова смятам, че ние, които участвахме в тези разговори, сме наясно, че в България тази практика трябва да се въведе час по-скоро, че операторите са готови на диалог и те знаят доколко могат да отстъпят, каква може да бъде цената на преработването на опаковките на техните изделия за страна с население като нашата.
  Така че всяко едно отстъпление, което бихме направили във времето, ще бъде загуба за страната. Нещо повече, има специален комисар, който води и наблюдава страните в предприсъединителния период не само как са адаптирали своето законодателство, но и какви практики има. Ние сме ги поканили тук, в България, те ще ни гостуват през следващия месец – водещите фигури в европейската практика, ще обменим опит и след приемането на тези норми ще засвидетелстваме волята на България да работи в това направление.
  Така че аз смятам, че няма нищо страшно в това, че държавата се намесва, че може да се сбъднат опасенията на големите оператори. Текстът е напълно задоволителен, права е госпожа Манева, че няма нищо ново от стария текст, но уверението на вносителя, че ще има допълнение между първо и второ четене, което императивно ще посочи времето, в което стартира това законодателство и ще се прилага безприкословно, ще бъде също принос в нашето законодателство и дали в допълнение към закона или в изцяло новия закон, аз не искам да влизам в този спор, но това е необходимо и ще стане.
  Само за някои от другите предложения.
  Пред мен е таблицата, ако говорим с терминологията на акад. Сендов, матрицата, в която стълбовете са определенията по Директива 75/422 от 28.05.1996 г.
  Другият стълб са дефинициите по Базелската конвенция от 22.03.1989 г.
  И в третия стълб на тази таблица или матрица са определенията и дефинициите на понятията в законопроекта за управление на отпадъците в този вариант, който е пред вас.
  Редовете са: управление на отпадък, причинител, притежател, управление, събиране, обезвреждане и дискутираното от госпожа Манева като единствено различие, понятие “оползотворяване” в точния вид, в който тя го дава.
  В българския законопроект, в сегашния му вариант, има неща, които предизвикват възражения от заинтересованите страни. Така например много солидно е аргументирала своята теза Българската асоциация на търговците на метали, които предлагат понятието “третиране”, използвано в българския законопроект и отсъстващо в първите две директиви, които посочих, да отпадне или да бъде заменено с понятието “методи на третиране”.
  Присъствахме на дебат, в който вносителят отстоя своите основания. Вносителите на предложението за отпадане и промяна също имат много сериозни аргументи и смятам, че на второ четене можем да се върнем към този въпрос. Склонен съм да приема предложението на Асоциацията на търговците на метали, защото намирам едно почти пълно припокриване на понятието “третиране на отпадъците” с вече въведеното понятие “управление на отпадъците”.
  Също така намирам за уместно тяхното предложение дейностите по събирането и транспортирането на неопасни отпадъци, извършени по занятие, да отпадне от приложното поле на разрешителния режим, като изрично се предвиди режим за регистрация. За познавачите на тази материя само ще отбележа, че вносителите отговарят на това предложение, че са направили много по-либерален режима на количествата, които са праг за преминаване на такъв разрешителен режим, но страната, която иска отпадане, има предвид само чл. 12, ал. 2, че разрешение не се изисква, когато отпадъците нямат опасни свойства и количеството за денонощие не надминава, първо, за дейности по събиране, съхраняване и транспортиране – 1000 кг или 1 куб. м, а за дейностите по оползотворяване или обезвреждане – 0,1 куб. м или 100 кг.
  С това предложение, което те правят, и аз се обръщам към вносителя, това да бъдат дейности по събиране и транспортиране на такива отпадъци, които са от собственото занятие, по предмет на дейност на субекта, ние можем да намерим една мярка, която да удовлетвори една или друга от страните и да не бъде препятствие.
  По-големият въпрос, който постави госпожа Манева.
  Не искаме да бъдем арбитър, вярно, че са положени много усилия, вярно е, че в голямата си част, в основата си този законопроект има не лошия досега действащ закон, но щом са направени тези усилия, аз предлагам да поработим, за да довършим този закон и да го приемем в един подобрен вариант, а не да се връщаме назад и да започнем да правим подобренията върху стария текст. Ето, това ще ръководи нашето поведение при гласуването. Ние ще го подкрепим на първо четене, с тази условност, която направих, и с предложението много внимателно да вникнем в многобройните и сериозни становища, които отбелязах, за да направим крачка напред, а не да стоим на едно място. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Божинов.
  Реплика – госпожа Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин Божинов, по въпроса за опаковките аз съм съгласна, че това е изключително важен проблем. Но твърдя, че в действащия закон съществуват категорични възможности за решаване на този проблем.
  Въпросът е в механизмите на решаването на този въпрос. И ако трябва да се създаде по-голям комфорт на изпълнителната власт, нека да се направи някаква редакционна поправка. Но когато ние с бюджета от събраните 140 млн. средства за околна среда изземваме 100 млн., никога няма да имаме механизмите да решим този капиталоемък проблем.
  Що се отнася до това, че Вие доста примиренчески се отнасяте към тази страст да се редактират съществуващи закони, аз категорично не съм съгласна. Аз мисля, че е много по-важно да съсредоточим усилията си в прилагане на тези закони, отколкото непрекъснато да се занимаваме с редактиране на действащи закони, още повече, че се вижда, че няма нищо или изключително ограничени са тези нови моменти, които имат някакво отношение към практиката, което е най-важното в момента. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Има ли друга реплика? Няма.
  Господин Божинов, заповядайте за дуплика.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Ние нямаме особени различия. Мисля, че Вие добре го разбирате. Но ние сме принудени от тази ситуация “или – или” да преминем към другото, което животът налага, да бъдем диалектици и да бъде “и – и”, да вземем едното и другото, и да продължим напред.
  Това, за което говорите Вие, е чл. 36. И в досегашния законопроект е записано в ал. 3, че “Министерският съвет регулира условията за оползотворяването на определени видове отпадъци с цел стимулиране на тяхното разделно събиране, повторна употреба и рециклиране”.
  В Германия аз попитах: “Добре, платено е от производителите. Събрали сте ги разделно. Преработили сте ги. Трябва ли производителят на готово изделие да включи в своята технология използването на тези вторични суровини, както ние ги наричахме доскоро, или първични суровини? Кой може да се намеси?” Отговорът беше: “В такива случаи държавата се намесва императивно, щом това е част от нейната политика.”
  Така ли беше, господин Чакъров? Така беше! И аз приветствам това, защото либерализмът е много добро нещо, но има един момент, в който някой трябва да разпореди дори и в сферата на чисто икономическите интереси и предмет на дейност.
  Но Вие сте права, че това трябва да бъде добре направено, че това трябва да бъде реализирано и финансово обезпечено. А за основанието за Вашата бележка аз съм съгласен. Ние вчера го дискутирахме много нашироко в комисията относно бюджета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Божинов.
  Други изказвания по законопроекта?
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, първоначално нямах намерение да се изказвам по този законопроект, поради това, че моите виждания изцяло се покриват с доклада, който изнесе комисията. Аз смятам, че по един много ясен, точен и категоричен начин беше изложена позицията и аргументите относно необходимостта от създаването на нов Закон за управление на отпадъците.
  Аз благодаря на господин Божинов за реалистичната оценка, която се направи за достойнствата на новия законопроект. В същото време нашата позиция е, че ние не оспорваме достойнствата на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. Но с оглед на потребността от въвеждане на нови принципи и дефиниции в българското законодателство, залегнали в Рамковата директива за отпадъците, както и промените, с които ние целим усъвършенстване управлението на отпадъците от гледна точка на разрешителните и лицензионни режими, също така бихме искали да прецизираме правомощията на компетентните органи с въвеждането и на допълнителни административни наказания.
  Отразяването на тези промени е свързано наистина с промени в почти всички текстове на действащия закон, както и с въвеждането на редица нови текстове. Ето защо, за да не се стигне до нарушаване строежа на нормативния акт в резултат на многобройните промени, които биха се направили, ние в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове предлагаме да бъде подкрепен законопроектът за управление на отпадъците.
  Няма да се впускам в подробности. Бих искал само да посоча, че въобще не споделям и не сме съгласни с позицията на госпожа Манева, че се създава противоречие относно разрешителни и лицензионни режими и има централизация на издаването на разрешителните относно управлението на отпадъците на ниво община. Досега имаше ситуация, при която едновременно кметът на общината издава разрешение за управление на отпадъците и разрешение за депата, управлението на дейността по транспортирането и регулирането на отпадъците. Съвсем резонна е промяната, която се предлага, разрешителният режим да бъде от регионалната инспекция, респективно да бъде субординирано от Министерството на околната среда и водите. И по този начин ще може да се осъществява, да се реализира един много по-ефективен контрол.
  Но аз бих искал същевременно да посоча едно от най-големите достойнства на този законопроект, а именно, че с него ние предвиждаме един много строг режим, за да не се допуска внос на отпадъци – тенденция, която вече е налице и е факт в други страни от бившия Източен блок. С този закон се регламентира по един много дефинитивен начин, че не се допуска внос за депониране и за изгаряне на отпадъци в нашата страна. Разписано е по един много перфектен начин само в кои случаи се допуска внасянето на отпадъци, а именно само за суровини или да бъдат използвани за получаване на крайни продукти. Аз считам, че този законопроект има много достойнства и ще постави началото също така чрез пилотни проекти за реализиране на дейността за разделното сметосъбиране.
  Господин Божинов правилно посочи, че една голяма част, над половината от отпадъците, които се получават в Германия, се рециклират. Крайно време е ние също да започнем такава дейност. При условие, че не допускаме вносни отпадъци в нашата страна, смятаме, че законодателно се урежда едно много по-добро управление на отпадъците и една голяма част от тях да бъдат рециклирани. По този начин крайният обем на отпадъците да бъде намален.
  Смятам, че този законопроект има много достойнства. Ние се отнасяме с голямо уважение, както винаги е работила комисията. Стилът на работа в комисията е, че винаги сме приемали конструктивните предложения. Такива има много, както посочи и господин Божинов. И по време на второ четене на законопроекта те ще бъдат взети под внимание и ще бъдат включени в текстовете на законопроекта.
  Ние ще подкрепим законопроекта, за което призовавам и всички колеги. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Има ли други изказвания?
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Искам само да уведомя пленарната зала, че всъщност този закон в Комисията по икономическата политика – това е прецедент в парламентарната практика – първия път, когато беше разгледан, гласовете бяха равни и той не получи положително становище. Вярно е, че това няма някакво особено значение за разглеждането му в пленарната зала, важно е какво смята водещата комисия. Нямаше смисъл втори път да се прекарва през Комисията по икономическата политика, за да събере необходимите гласове. Аз смятам, че такива прецеденти в бъдеще не бива да допускаме.
  По-важното е обаче защо той не получи необходимата подкрепа, въпреки че разделното събиране на отпадъците звучи много добре и всички сме за това. Само че, когато то се възлага като задължение, без да се държи реална сметка за състоянието на различни места в страната, всяка хубава идея може да бъде опорочена. Тази работа е същата като децентрализацията. Всички са за децентрализация, много е хубава децентрализацията, но когато недостигът в някои общини надминава 200 процента за осъществяване на определени дейности, които се възлагат по децентрализацията, там автоматически ще се създаде лоша представа въобще за процеса на децентрализация.
  Сдружението на общините в България е посочило съвсем аргументирано какви са неговите възражения по този законопроект. Тоест трябва да има разделно събиране на отпадъци, но това не трябва да става чрез задължаване на всички кметове на всички общини да го въвеждат. То трябва да върви по начин, който да ангажира икономическите субекти да извършват тази дейност, а не всички. Защото предишния път представителите на Министерството на околната среда и водите казаха, че годишно за тази работа ще вървят около 20 млн. Обяснението, че това няма да товари бюджета, на пръв поглед изглежда добре. Тези 20 млн. ще се събират по линия на местните такси смет. Въвеждането на такова разделно събиране в над половината от българските общини на този етап е невъзможно. Защо за пореден път ние приемаме задължения в закона, скрепяни включително и със санкции, които няма да бъдат реализирани на практика? И въпреки опитите и многократните подавания на ръка към министерството да преразгледа своята позиция, да приеме тази позиция – нека да се въвежда поетапно в София, в големите градове, има пилотни проекти, които функционират добре, не, те са упорити, че трябва да се въведе това задължение върху всички общини и са също така упорити, че няма значение колко ще струва това на българския данъкоплатец, който живее в тези общини.
  ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС, от място): Не е така. Точно това говорихме, че поетапно ще се въвежда.
  МИХАИЛ МИКОВ: Това, уважаеми господин Чакъров, по никакъв начин не се сподели от Министерството на околната среда и водите. И нямаше никакво разбиране за отмяната на тази задължителност, въпреки че сто пъти го гледахме в Комисията по икономическата политика. Ако се приеме, че това ще бъде поетапно и то наистина се приеме в закона, че няма да има задължителност на тези текстове, то тогава си струва законът да бъде подкрепен. Но всичките ми опити на всички тези заседания с различни представители на министерството, те са упорити в това, че то трябва да бъде задължение. Такова едно решение не държи сметка и за финансовото състояние, и за реалните възможности. Защото разберете, че има населени места, в които няма селско сметище. И там да въвежда задължение за разделно събиране, там никоя от преработващите фирми никога няма да има интерес, защото се пият по 5 бутилки кока-кола в месеца или амбалажът стъкло не е боклук, не е отпадък, а е ценна вещ, с която хората си затварят туршиите, примерно. Тоест, тази логика трябва да се разбере. По един начин изглеждат нещата в Европа и по съвсем друг - в България. Неотчитането на тези национални особености рискува пак да ни постави в деликатната ситуация нас, като Народно събрание, да не сме се съобразили с действителността.
  Така че аз няма да подкрепя този законопроект, защото смятам, че упоритостта на Министерството на околната среда и водите е свързана по-скоро с някакви бизнес интереси около този закон. Ако няма такива, приемете то да не бъде задължително. Защото в края на годината вие ще трябва да налагате глоби на тези кметове, които не са предприели действията по този закон. Дайте възможност, където има икономически и стопански интерес, където има възможност да се реализира такава схема на разделно събиране, да тръгнат тези пилотни проекти, а не да го въвеждаме като едно задължение и да правим всъщност оборот на един доста сериозен бизнес чрез въвеждане на законови задължения.
  Това исках да ви кажа и да мотивирам неподкрепата си на първо четене за този закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика – господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Очевидно нашата парламентарна група е много демократична, тъй като всеки въз основа на своите аргументи излага и защитава своето становище. Аз искам не да възразя, а само да поясня на уважавания от мен колега Миков. Вярно е, че в България има много населени места, в които няма сметища. Но няма населено място, в което, например, да не се пие кока-кола и след като вятърът духа в това населено място, бутилките, които не могат по никакъв начин да се саморазложат и саморазрушат, се търкалят с години по блоковете, по линията и по улиците на тези населени места. Имаме села, които нямат сметища, но нямаме села, които да не консумират стоки, чиито опаковки… Ние трябва да започнем да решаваме отнякъде проблема.
  Как се прилага законът? Възлага се това регулиране на условията за оползотворяване на определени видове отпадъци с цел стимулиране на тяхното разделно събиране, повторна употреба и рециклиране да се върши от Министерския съвет. Значи тази система аз си представям, че ще започне да се регулира, като се стартира начинът за акумулиране на средства по пътя на въвеждане и определяне на таксите и оттам стимулиране с тези средства на разделното събиране, и оттам известна цена на отпадъците като суровина за производството. Заради това, че ще има трудности, не бива да отлагаме или да омаловажаваме тази необходима система, която трябва да стартира в България. И аз смятам, че господин Миков ще се замисли върху това, което казах. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За втора реплика – господин Ганчев.
  ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин Миков, аз искам само да ви напомня, че въвеждането на една норма трябва да има общозадължителен характер, а не с условности – ако и т.н., и т.н.
  Освен това, когато ние отчитаме нашата действителност, нашите реалности, ние трябва да си дадем сметка, че не можем да стоим вечно в тези реалности, а трябва да се движим, трябва да се променяме. Едно от условията за това е именно да създадем такива нормативни изисквания, както и господин Божинов ви напомни, че става дума за стимулиране на тази дейност по разделно събиране, така че след като бъде създадена системата, ще се отчетат и реалностите, но заедно с това трябва да върви процесът на издигане на това равнище и променяне. Ако говорим за модернизация, ние действително трябва да се модернизираме, а не да стоим вечно в блатото като биволи, които се чувстват много удобно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За дуплика – господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Всичко това е чудесно. Аз ви казвам, че още 20 милиона годишно, събирани по линия на местните такси от гражданите, е един лош подход в тази година за стартиране на нещо, което иначе е добро и което ние трябва да направим. Няма откъде. Това ще доведе до увеличение на местните такси. Ако има европейски програми, ако има средства от друго място, ако има бизнесинтерес, който да инвестира в тази работа – да, но не може това да бъде задължение към местната власт, а местната власт да превъзложи това задължение и тия средства да ги събере от гражданите. Двадесет милиона годишно! Затова става въпрос, когато са свити до крайна степен, бюджетът е пренапрегнат. Вие разбирате бюджетната процедура. Това ще предизвика нови настроения по отношение на данъчното облагане и на местните такси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване – господин Чакъров.
  ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин Миков, аз от Вас научавам за една такава позиция. Никой никъде и никога не е коментирал допълнително натоварване с местни такси и събираемост на 20 млн. лв. Считам, че в условията на пазарна икономика и свободен пазар има достатъчно голям интерес. Това беше разисквано по време на заседанието на Икономическата комисия и действително ние нямаме финансовия ресурс да започнем едновременно да прилагаме този механизъм, за който тук се дискутира – във всички общини едновременно да започнем, да стартираме разделното сметосъбиране. Това си е позволила Германия с нейния мощен финансов потенциал и ресурс, но в повечето страни в Европа се прилага така наречения френски модел, който предполага именно поетапността. Това беше изказано по време на заседанието на Икономическата комисия и аз смятам, че това е позиция, която е съвсем разбираема и практически приложима в нашата страна. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Заседанието продължава.
  Новопостъпили питания в периода от 8 до 14 ноември 2002 г.:
  Постъпило е питане от народния представител Йордан Бакалов към Васил Иванов – министър на младежта и спорта, относно начина на разпределение на средствата от Българския спортен тотализатор и тяхното разходване съгласно чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 ноември 2002 г.
  Постъпило е питане от народния представител Николай Бучков към Николай Василев – заместник министър-председател и министър на икономиката, относно нарушения на договор за продажба на 80 процента от дяловете на “НИПВМИИ” ЕООД, гр. София. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 ноември 2002 г.
  Постъпило е питане от народния представител Николай Бучков към Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите, относно нарушения на договор за продажба на 80 процента от дяловете на “НИПВМИИ” ЕООД, гр. София. Следва да се отговори писмено до 28 ноември 2002 г.
  Писмени отговори за връчване:
  Писмен отговор от министъра на финансите Милен Велчев на питане от народния представител Иво Атанасов.
  Писмен отговор от министъра на финансите Милен Велчев на питане от народния представител Николай Бучков.
  Писмен отговор от министъра на външните работи Соломон Паси на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов.
  Допълнителна информация към отговор на министъра на здравеопазването Божидар Финков на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов.
  Писмен отговор от министъра на външните работи Соломон Паси на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов.
  Писмен отговор от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на актуален въпрос от народния представител Бойко Радоев.
  Писмен отговор от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на актуален въпрос от народния представител Ангел Найденов.
  Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов.
  Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров.
  Писмен отговор от министъра на държавната администрация Димитър Калчев на питане от народния представител Иво Атанасов.
  Заповядайте, госпожо Михайлова.
  Изявление от името на парламентарна група – заместник-председателят госпожа Екатерина Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, вземам думата от името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили, за да изразя нашата позиция за случващото се в последните няколко дни.
  На 13 ноември, сряда, народни представители от Обединените демократични сили внесоха искане за изслушване на вицепремиера Николай Василев относно скандала със случая “Терем”. Отказано ни беше от мнозинството такова изслушване и ни беше препоръчано от господин Станимир Илчев – председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, да се информираме много подробно от това, което излъчват средствата за масова информация. Заявено ни беше, че това е достатъчно, за да знаем какво става в България, как се развиват процесите в нея и шансовете ни за получаване на покана за членството ни в НАТО.
  Следвайки съвета на господин Илчев и на мнозинството, което отказа изслушване на вицепремиера, ние много внимателно започнахме да гледаме новините от централните емисии на телевизиите, също така да слушаме радио и да четем вестници.
  Какво установихме обаче? Снощи в централните новини на всички телевизии се излъчи следното: външният министър Соломон Паси каза във връзка със скандала “Терем”, че България е в беда.
  В прав текст той каза: в беда сме! Положението за България не е розово за получаването на покана за членство в НАТО. Лично се интересува за случая, който е станал в България със скандала с “Терем” и американският президент, и всички заинтересовани страни, които следят процеса на присъединяване на България към НАТО.
  В същите тези новини видяхме и чухме и нещо друго. Видяхме, че министър-председателят, заминавайки за Франция, за да слуша лекция за Виктор Юго, ни каза да не се държим негавистично, а да гледаме позитивно. Каза ни, че трябва да сме оптимисти за това, което предстои за България. Същото чухме и от президента на Република България господин Първанов.
  Казвам всичко това, защото ни беше препоръчано да гледаме новини по телевизията и да слушаме радио, а не да се държим като народни представители, но след този хаос и абсолютно безотговорно поведение от страна на управляващите, които не дават яснота за това какво се случва в България, единственият начин да реагираме ние като народни представители е да поставим въпросите оттук, от трибуната на Народното събрание. Именно затова ние внесохме и искане за създаване на временна анкетна комисия, в която Народното събрание да разгледа случая с “Терем” и по най-бързия начин да даде адекватен отговор, след като правителството не може да даде такъв отговор.
  Аз се обръщам към всички депутати от всички парламентарни групи – моля ви, нека да не формализираме нещата и на базата на процедури да се измъкваме от създаването на тази временна анкетна комисия, а още в сряда тя да бъде създадена и да започне своята работа. Това е единственият начин, по който институциите могат да реагират адекватно, а България все още е парламентарна република и е редно Народното събрание да разбере истината и да получи отговор.
  В същото време искам да изразя и нашия много остър протест за още нещо, което се случва и в днешния ден.
  Днес няма да отговарят седем министри от правителството. Няма да отговаря същият този вицепремиер Николай Василев, към който отправихме актуален въпрос относно случая с “Терем”, защото той е на 8-дневно посещение в Германия и пак слушайки новини научихме, че ще се среща с български студенти в Германия. Разбира се, че е важна, много е важна международната дейност, но много по-важно е да се върши работата тук, в страната така, че да се защитават националните интереси на България и то в момент, в който наистина е решаващо какво ще е бъдещето на България!
  Обаче освен Николай Василев, днес няма да бъде и министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев.
  Няма да бъде и министърът на образованието и науката Владимир Атанасов, който е в Нигерия, а в същото време вече седмици наред залежава отговорът за това какво ще се случи, каква ще е съдбата на децата от Егрек и Бук, Кърджалийско. Ще има ли училища там или няма да има?
  Няма да бъде в страната на днешния ден, за да ни отговори и министърът по европейските въпроси госпожа Меглена Кунева.
  Няма да бъде и министърът на транспорта и съобщенията господин Пламен Петров.
  Естествено, няма да бъде и вицепремиерът Костадин Паскалев, който подаде оставка и излезе в отпуск.
  Естествено, няма да бъде днес тук и министър-председателят Симеон Сакскобургготски, за който най-естественото нещо беше днес да ни информира в беда ли сме или не сме в беда.
  От името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили изразявам остър протест за неадекватното и безотговорно поведение на правителството, на практиката, която се създаде в петък да не идват и да не отговарят на въпросите, които задаваме. Обичайно стана в четвъртък да се вземат самолетите от София и да изнасят в петък извън страната министрите на това правителство.
  Освен острият протест, тъй като има представители на мнозинството, аз се обръщам към вас, колеги от мнозинството: много ви моля, упражнете вашите правомощия като парламентарно мнозинство към правителството на Република България в рамките на оставащата седмица до следващия петък правителството да изпълнява стриктно и отговорно своите задължения. Решителна седмица предстои на България! Безотговорно е правителството да се държи като че ли не е правителство, като че ли хаосът е нещо нормално и никой не трябва да го забелязва и да реагира.
  Упражнете своите права, за да не проиграем своите шансове, защото шансът, който идва към България е шанс не за една или друга политическа сила! Това е шанс за страната ни да стане част от цивилизационния свят, да станем част от истинските, нормални и демократични държави и вашата отговорност през тази седмица, която предстои, е огромна! Не да ни разигравате с разнопосочни послания, а тук, в Народното събрание, да дойде цялото правителство и да ни каже цялата истина, за да знаем как да реагираме и какво можем да направим за доброто на своята страна.
  Благодаря ви. (Ръкопляскания от опозицията.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  Има думата господин Дончев от името на Парламентарната група на НДСВ.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, действително има постъпило такова предложение от страна на ОДС, но аз бих поправил моята уважаема колежка – госпожа Михайлова, защото действително в това предложение се иска създаване на временна комисия за проучване дейността на Междуведомствения съвет по военнопромишления комплекс, а не на проучване на въпроса “Терем”.
  В тази връзка това, което не чухте и което вероятно няма да видят и зрителите, е онова, което направиха всички компетентни органи във връзка с този случай. За разлика от много подобни случаи нищо не остана покрито. Знаете, че бързите и адекватни действия на изпълнителната власт се изразиха в оставки на бордове, в подаване на своевременна информация до съдебните органи и в задържани лица, тоест в момента няма никакви факти, госпожо Михайлова, които Вие твърдите, че трябва да бъдат изнесени тук, пред тази аудитория. (Неодобрителен шум в блока на ПСОДС.)
  Ако имаше дори един подобен факт, скрит от българската общественост, беше редно Вие да го съобщите. Независимо от това Вие знаете, че тези бързи, адекватни, безкомпромисни и решителни действия на правителството бяха огласени незабавно пред цялата общественост, а не в закрити заседания, които Вие искахте, закрити заседания, които да създават впечатление, че има нещо скришно, че правителството се опитва да покрие нещо. Нищо подобно! (Неодобрителен шум в блока на ПСОДС.) Всичко това, което беше направено, беше изнесено пред обществото и пред народа, защото в крайна сметка народът е повече от 240 народни представители.
  По отношение на Вашето предложение. Госпожо Михайлова, практиката, която е създадена в предишните парламенти и сега, е такова важно предложение в крайна сметка да бъде съгласувано с всички парламентарни групи. Ние сме учудени, че действително такова изключително важно предложение беше внесено на бърза ръка, подписано действително от някои от вашите народни представители, но бихте ли ми отговорили дали всички ваши народни представители от вашата парламентарна група знаеха за него?
  РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА ПСОДС: Има решение на парламентарната група за това, има решение…
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Предполагам, че е така. Затова вместо да ни правите подобни изявления, редно е да направим действително съответните консултации, за да вземем действително едно адекватно общо решение от целия парламент по този изключително важен въпрос. В тази връзка ние очакваме тези контакти от вас. Надяваме се, че вие ще се отнесете действително адекватно и сериозно по този въпрос, както ние се отнасяме към него. Благодаря ви. (Неодобрителен шум в блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Господин Румен Овчаров има думата за изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми от името на Парламентарната група на Коалиция за България да изкажа и нашите становища по въпроса, който вече беше поставен.
  Да, това, което каза господин Дончев, може би щеше да бъде вярно допреди няколко дни. Сега обаче да се опитваме с лека ръка да скрием съществуващите проблеми и да ги загърбим, да се правим като че ли няма такива проблеми, че правителството с бързите си и адекватни действия е решило проблемите, е просто несериозно, господин Дончев. Какви са тези бързи и адекватни действия, след като министърът на отбраната знае повече от месец за тази сделка?!
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): А нима не ги знаете?!
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Какви са тези бързи и адекватни действия, след като правителството повече от три месеца е закъсняло да направи правилника, по който трябва да работи комисията в съответствие с приетия от вас закон?! Какви са тези бързи и адекватни действия, след като до момента не е лицензиран нито един от посредниците по подобни сделки, което е задължение по приетия от вас закон?! Докога ще се опитваме да бягаме от проблемите? Нека наистина се опитваме да действаме като разумни и хладнокръвни държавници. Що за драми, що за истерии, що за емоции е поведението на вашите министри?! Нека да се опитаме да оставим настрана емоциите и да видим какъв е потенциалът на този скандал, да видим коя е основата за възможностите да възникват такива скандали в България. Е ли това инцидент, предизвикан от криминални типове – заговорници, или е грешка в системата, чрез която се регулират подобни сделки? Има ли такива проблеми? Кога ще бъдат решени тези проблеми? И ако има виновни, кои са тези виновници? Дали това са дребни търговци или дребни мошеници? Или това са най-високи кръгове в правителствената администрация?
  От тази гледна точка ми се струва, че трябва да разсъждаваме днес.
  И най-важното – какви мерки взема правителството, за да ограничи потенциала на скандала, за да ограничи ефекта от този скандал, да направи невъзможно неговото разрастване и компрометирането на една от най-важните стратегически цели на България? Дайте да разсъждаваме по тези въпроси. А не можем да разсъждаваме по тях, без да знаем истината за скандала.
  От името на Парламентарната група на Коалиция за България мисля, че наистина парламентът не може да стои и да научава информация от медиите.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): От вестниците!
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Говорителят на правителството прочете информация.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Ние ще подкрепим създаването на подобна анкетна комисия, която да се занимава не с комисията по сделките, а с реалното състояние на правителствената администрация, която трябва да контролира този процес, с реалните действия на правителствената администрация, която не е контролирала този процес и в крайна сметка да изясним политическата отговорност на членовете на Министерския съвет, които не са изпълнили задълженията си в съответствие с приетия от вас закон. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Овчаров.

  Уважаеми народни представители, преминаваме към:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Божидар Финков – министър на здравеопазването, ще отговори на питане от народния представител Йордан Бакалов относно стратегия за развитие на балнеолечението в с. Нареченски бани, област Пловдивска.
  Искам да поканя господин Бакалов да развие своето питане в рамките на 5 мин.
  Заповядайте, господин Бакалов.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър!
  Курортът в с. Нареченски бани е балнеолечебен център с национално значение. В него се лекуват захарен диабет, функционални сърдечно-съдови заболявания, в частност хипертония, невроза и др. Курортът в с. Нареченски бани от 1891 г. до 1932 г. съществува като курорт от местно, общинско значение. До 1956 г. е държавен, а след това той е вече национален с тенденция за международен курорт. Нареченската минерална вода с лечебните си качества е на първо място на Балканите, на трето – в Европа, и на пето – в света. Подчертавам – с лечебните си качества.
  В двата санаториума на Министерството на здравеопазването са се лекували над 70 процента от всички пациенти, посещаващи курорта. Поради намалението от години на пациенти, единият санаториум е преминал на сезонен режим на работа. Централната балнеолечебница с поликлиника, намиращи се в Централен парк, е изоставена и се руши. В същото време лекуващите се в целия курорт (обществен и частен сектор) се обслужват и лекуват в база № 1 на Министерството на здравеопазването. Между условията на балнеолечебницата с поликлиниката и тази на база № 1 не може и да става сравнение.
  Искам да дам само един пример. Всички летовници се къпят в един басейн от 10-12 кв. м, мъже и жени заедно.
  Със затварянето на централната балнеолечебница с поликлиника започна емиграцията на млади хора, от което произтича опасност от обезлюдяването на с. Нареченски бани. А това е един от много сериозните проблеми за самото населено място – с. Нареченски бани.
  Господин министър, моето питане към Вас е: има ли Министерството на здравеопазването стратегия за развитието на балнеолечението в България и по-конкретно за развитието на курорта в с. Нареченски бани, Пловдивска област?
  За да не бъда голословен, аз ще Ви предоставя лично на Вас, преди да ми отговорите, снимков материал, за да видите, защото съм убеден, че не сте били там, в какво окаяно състояние в момента се намира базата, която в момента се стопанисва от Министерството на здравеопазването. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на питането от народния представител. Разполагате с пленарно време до 10 минути.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакалов! Минералната вода в Нареченски бани, както и всички минерални води, в зависимост от състава си, имат специфични показания за лечение на определени заболявания. Специално в Нареченски бани водите са радонови. В последните десетилетия лечението с радонови води обаче се дискутира. Някои автори даже напълно го отхвърлят в доста обширна литература по въпроса. След много дискусии обаче се приема с някакъв консенсус сред специалистите, че радоновите минерални води имат специфично ефективно лечебно действие, което може да бъде безопасно, само ако се провежда дозирано и индивидуално.
  Лечението с такива води се провежда у нас в Наречен, Момин проход, Хисар, Велинград, Чепино, Павел баня, Стрелча и други. Така нареченото "Солено изворче" в Наречен е пето в света поради активност – 120 нано кюри. Такива подобни извори има регистрирани в Германия, Япония, Италия и Австрия.
  Самият курорт е утвърден като балнеологичен център за рехабилитация, лечение и профилактика на заболявания, свързани с обмяната на веществата, функционални разстройства на нервната система, както и при определени условия на болни с хипертонична болест. Природните дадености на курорта, съчетани с усилията на висококвалифициран медицински персонал и богата диагностична и терапевтична апаратура, позволяват реализацията на комплексна рехабилитационна програма. Има четири такива програми. Прилага се традиционно балнеолечение – в смисъл басейн, перлени вани, тангентор, заедно с различни форми на кинезитерапия и лечебен масаж и пълен комплект физиотерапевтични процедури. В комплекса се използват също така и съвременни методи за лечение, като иглотерапия, лазертерапия, психотерапия. Оборудвана е и зала за рехабилитация на слединсултни и слединфарктни състояния. С уникална апаратура се определя степента на риска при затлъстяване и се изготвя индивидуална диета и програма за отслабване. Това е новоразвита дейност през последните 3-4 години. Диагностично и рационално хранене се провежда под контрола на специалисти-диетолози.
  На територията обаче на Нареченски бани се намират осем групи подобни заведения: първа група – база № 1 и база № 2, които са собственост на специализирани болници за рехабилитация, Национален комплекс ЕОД (база 1 и 2 представляват част от 11-те подобни заведения, включени в състава на въпросния Национален комплекс); втора група – многопрофилна болница “Св. Богородица” със 120 легла, собственост на Министерството на отбраната; трета група – почивен дом на “Електроснабдяване” с 25 легла и подобна възможност за процедури; четвърта група – почивен дом “ПРО” ЕАД с 60 легла, който работи сезонно, частният хотел “Любина” със 7 апартамента, работи целогодишно, хотел “Зареница” – частен, работи целогодишно, вила на Министерския съвет с 25 легла, не работи от една година и половина, и почивен дом на “Горубсо”, Горско стопанство и “Кремиковци”, неработещи в момента.
  През последните 12 години се отчита постоянен спад на лекуващите се в курорта Нареченски бани във всичките тези споменати осем групи лечебни заведения. Вследствие на това не работят вече повечето и от почивните станции. Станциите на “Енергоснабдяване” работят с нищожна заетост дори и през активния сезон. База № 2 на Националния комплекс от 5 години работи само сезонно. Многопрофилната болница “Св. Богородица” два зимни сезона вече не работи. Тя е собственост на общината. Частните квартири в последните години имат много ниска посещаемост.
  Всичко това наложи и налага едно разумно използване на наличните лечебни ресурси. База № 1 от Националния комплекс стана основно лечебно звено на Нареченски бани с възможности да извърши дори в пиково натоварване качествено лечение, което да отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания. Лечебният минерален басейн в база № 1 беше разширен от 12 на 35 кв. м. Подмени се и се разшири апаратурата във физиотерапевтичното отделение.
  Съветът на директорите е представил в Министерството на здравеопазването работна програма за оптимизация и управление на имотите на специализирани болници за рехабилитация на Националния комплекс през лятото. От същото това е видно, че обект на Централната балнеолечебница с поликлиника е частна държавна собственост и принадлежи на Националния комплекс, филиал Наречен, и влиза в капитала на това дружество. Обектът е определен за осъществяване на основната дейност на болницата.
  Централната балнеолечебница с курортната поликлиника, поради посочените по-горе причини, не работи от 8 години. Сградата е в прилично състояние, без течове, с естествена, но доста тежка амортизация на ВиК и отоплителната инсталация, за подмяната на които е необходим основен ремонт. На този етап, въпреки възможностите за изпълнението на този ремонт, считаме, че не е оправдано неговото извършване, тъй като наличната медицинска и балнеологична база, т.е. база № 1, покрива изцяло моментните и пиковите нужди на курорта. В момента, в който се прецени, че има нужда от разкриване на тази база, дружеството ще е в състояние да извърши необходимия ремонт с оглед поемане на дейностите и в нея.
  Несериозно е да се твърди, че затварянето на балнеолечебницата е основна причина за миграцията на младите хора и обезлюдяване на населеното място. Икономическото състояние на населението е факторът, който е първопричината за това дали ще има или не посещаемост на балнеологичните курорти в България въобще.
  По наша статистика всички балнеолечебници в курортите на цяла България са в подобно състояние. Сигурни сме, че с подобряване на материално-техническата база и повишаване възможностите на населението, както и привличане на външни туристи и пациенти, биха могли да спомогнат за създаване условия за пълноценно и ефективно използване и управление на курортите и балнеологичните ресурси в страната въобще.
  Благодаря ви. За повече подробности – ако попитате.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Бакалов, имате възможност за два уточняващи въпроса в рамките на две минути. Заповядайте.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, малко е да кажа, че не съм доволен от отговора. Вие изобщо не сте вникнали в моя основен въпрос – има ли министерството стратегия за развитието на балнеолечението в България. А Вие ми казвате, че в момента има спор между учените колко водата в с. Нареченски бани е полезна и лекуваща, при положение, че, доколкото аз знам, не съм лекар, тази вода е с доказани качества. Това – едно.
  Второто. Икономическото състояние на населението в с. Нареченски бани е пряко зависимо от развитието на самия курорт. Така че тогава, когато една база се руши – и аз ненапразно Ви дадох снимките – Вие ще видите, че никой няма да отиде в този курорт, а оттам респективно и самото население да има някакъв поминък. Защото поминъкът в с. Нареченски бани е точно свързан с минералната вода. Ако Вашето министерство не е осъзнало това, аз не знам какво трябва да кажа, при положение, че аз не съм лекар.
  Така че не съм доволен от Вашия отговор, защото Вие не ми отговорихте на основните въпроси – за стратегията за развитието.
  Моите въпроси са: след като не може министерството да стопанисва, има ли министерството стратегия за приватизацията на тази база? Този въпрос е продиктуван от изложението на Инициативния комитет – ето го тук – който аз получих като народен представител. Инициативният комитет, който е изграден от жители на с. Нареченски бани, едно от техните питания е точно това – има ли министерството стратегия да се приватизира тази база и оттам респективно да се развива, да се привлекат чужди инвеститори. Това е единият от въпросите.

  Така че аз не мога да бъда доволен. Трябва да стане ясно едно – базата се руши, държавата не може да стопанисва тази база, следователно трябва да предприеме стъпки точно в тази посока. Това са моите въпроси. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Господин министър, имате възможност в рамките до 5 мин. да дадете отговор на конкретните въпроси от народния представител Йордан Бакалов.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бакалов, много правилно съм Ви разбрал. Ако бяхте задали въпроса: има ли стратегия за приватизация, щях да Ви отговоря, 10 мин. стигаха. Има ли стратегия въобще? Има. Каня Ви най-учтиво и любезно, заповядайте в министерството, ще Ви предоставя предоставената ми от ръководството на националния комплекс стратегия за развитието на всички 11 санаториуми и ще разгледаме детайлно и този в Нареченските минерални бани. Това не може да стане в рамките на едно парламентарно питане.
  А що се отнася до това, което казахте на втория етап на Вашия въпрос, стратегия за приватизация в лечебните заведения беше предоставена в края на миналата година чрез Закона за приватизацията. Беше наложен мораториум върху приватизацията на лечебните заведения, а националният комплекс е именно лечебно заведение. В този смисъл в стратегията, която е изготвена, приватизацията не е включена като елемент, тъй като в момента сме под мораториум.
  Може би Вие не разбрахте нещо, което аз исках да подчертая по-ясно, че в Нареченските минерални бани има редица частни заведения, които конкурират държавното. В момента за съжаление и там използваемостта на леглата е много ниска. Така че База 1 покрива достатъчно като ресурс обема на пациентите, които преминават оттам. База 2 в момента е неефективно да бъде реконструирана и вкарана в експлоатация, като се има предвид, че всички тези конкуриращи се осем групи балнеолечебници или хотели с подобни услуги имат използваемост под 50 процента. Това мога да Ви кажа.
  Заповядайте в министерството за повече информация. Вашият актуален въпрос ми дава възможност най-учтиво да Ви поканя да разгледаме въпроса на място.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Бакалов, имате възможност да изразите окончателното си отношение към отговора на министър Финков.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, явно, въпреки че въпросът ми беше много ясен и категоричен, Вие не сте разбрали основната мисъл при задаването на моя въпрос. И едва сега, след уточняващите въпроси, Вие се спряхте на по-конкретното. Защото в процеса на Вашия отговор Вие просто ми разказахте какво има в Нареченските бани. А аз съм депутат от този край и много добре знам какво има там и какво няма.
  Аз мога да направя предложение, което евентуално да се има предвид от Министерството на здравеопазването. И тъй като ненапразно започнах моето питане с изброяване на болестите, които се лекуват в курорта Нареченски бани, а оттам респективно и по-голяма посещаемост в с. Нареченски бани, а оттам респективно и по-голяма заетост на населението в с. Нареченски бани, мога да ви предложа вие да имате предвид, след като има болести, които се плащат от пакета на Здравната каса, и това лечение да бъде включено в пакета на Здравната каса. Това ще даде възможност на хората от с. Нареченски бани да имат по-голяма посещаемост, оттам респективно и по-големи доходи.
  А от гледна точка на поканата искам да Ви кажа, че аз ще предоставя тази информация на жителите на с. Нареченски бани да я разгледат, защото Ви казах, че там има създаден инициативен комитет за възраждане на курорта в с. Нареченски бани. Така че предполагам, че те също ще се интересуват как министерството възнамерява оттук нататък да развива балнеолечението въобще, а и конкретно за с. Нареченски бани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Бакалов.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов относно осигуряването на тест-ленти за диабетици.
  Заповядайте, господин Стоилов, да развиете Вашия актуален въпрос.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин министър, знаете, че в Народното събрание вече започна обсъждането на проектобюджета за следващата година и в областта на здравеопазването един от най-сериозните проблеми в този проект е значителният недостиг на средства за издръжка на общинските болници. Ако тези средства не бъдат увеличени, се поставя под съмнение самото съществуване на много от тези болници в течение на следващата и по-следващите години.
  Но има въпроси в областта на здравеопазването, които не са толкова въпрос на финансиране, колкото на организация. Такъв е случаят с осигуряването на тест-ленти за диабетиците, защото тези средства са предвидени, но въпреки това много от нуждаещите се от тях не могат редовно да ги получават. Знаете, че диабетиците, които се лекуват с инсулин, имат право да получават глюкомери и тест-ленти за измерване на кръвната захар. Предвиденият ред за ползване на това право включва редица изисквания, като се започне първо от получаване на служебна бележка от социалните служби, на следващо място, преглед и протокол от лекар ендокринолог, след това изискване този протокол да бъде заверен в районната здравноосигурителна каса, като в много случаи за болните това е в населено място, различно от това, в което те живеят. На четвърто място, отново среща с лекаря специалист, за да се издаде рецептата. И най-накрая, след като тази продължителна процедура е осъществена, болните могат да получат от аптеките споменатите тест-ленти.
  Аз получих сигнали от гр. Троян, но тези случаи се отнасят и за други населени места, че понякога болните трябва да чакат с дни и седмици. Моят въпрос е зададен точно преди три седмици и днес, само ден след деня, посветен на лечението на диабетноболните, се оказва, че проблемът продължава да съществува. Аз смятам, че самото задаване на нашите въпроси трябва да води до реакция от ръководителите на отделните министерство, за да се преодолеят проблемите не само по повод на отговорите.
  Моят въпрос, господин министър, е: кога ще гарантирате постоянната, а не епизодичната доставка на тест-ленти? Освен това, ще облекчите ли през следващата година реда за тяхното получаване от болните от диабет лица? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на актуалния въпрос от народния представител Янаки Стоилов в рамките на 5 мин.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов! Диабетиците, които се лекуват с инсулин, имат право да получат глюкомери и тест-ленти за измерване на кръвна захар. До 1 юли 2002 г. получаването им се осъществяваше по ред, указан от Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. Съгласно Постановление № 290 на Министерския съвет бяха приети изменения в цитирания правилник, като глюкомерите и тест-лентите за тях отпаднаха от Приложение № 1 към чл. 42, ал. 1 от този правилник.
  Съгласно Постановление № 7 на Министерския съвет от 14 януари 2002 г. и Постановление № 70 на Министерския съвет от 29 март 2002 г. фонд “Рехабилитация и социална интеграция” продължи изплащането им до 30 юни 2002 г., след което то бе поето от Националната здравноосигурителна каса. За да се извърши заплащането на глюкомерите и тест-лентите от Касата, беше необходимо те да се регистрират по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Работата по предписването, доставката, отпускането, отчитането и заплащането им бе нов елемент в задълженията на лекарите специалисти, аптекарите, Касата, както и за производителите и доставчиците на тест-лентите. Необходимо бе да се разпише редът, по който това ще се извърши. Съгласно указание за предписване, отпускане и получаване на глюкомери и тест-ленти за самоконтрол, които Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща, от 12 юни 2002 г. – това е документ на Касата – пациентът следва да представи еднократно служебна бележка от Службата за социално подпомагане. Това е необходимо, тъй като до 1 юли 2002 г. регистрите на получаващите тези продукти диабетноболни се водеха от съответните общински служби. Веднъж вписани в регистъра на районната здравноосигурителна каса, задължително здравноосигуреното лице няма да представя повече такъв документ.
  Протоколът, издаден от лекар-ендокринолог, удостоверява, че пациентът има нужда от съответните продукти. Получаването им не затруднява задължително здравноосигуреното лице, тъй като по силата на Наредба № 9 от 11 април 1996 г. и Наредба № 12 от 11 юни 1996 г. на Министерството на здравеопазването, на всеки 3 месеца болният трябва да минава на контролен преглед при ендокринолог. Това го изисква и здравното му състояние.
  Протоколът за получаване на глюкомер се издава веднъж на 5 години, а за тест-ленти – веднъж годишно. Заверката на протокола от районната каса е необходима с цел изграждане на регистър на диабетноболните, на които се разрешава получаването на глюкомери и тест-ленти. Тези регистри се създават с цел контрол и планиране на необходимите финансови средства. Такива регистри съществуват за всички пациенти, които получават медикаменти по протоколи – било от Касата, било от министерството.
  Смятаме, че така описаната процедура не би трябвало да затрудни пациента, тъй като глюкомер се получава веднъж на 5 години, а тест-ленти – веднъж годишно. Издаването на рецепта, срещу която да се получат от аптека, сключила договора с Касата и определена за извършване на дейността, е необходимо поради факта, че рецептурната бланка, надлежно попълнена от предписващия лекар и отпускащата аптека, се явява основен документ, на базата на който Касата заплаща тест-лентата или глюкомера, както и всеки медикамент. Пациентът, диагностициран с инсулинозависима захарна болест, посещава личния си лекар ежемесечно с цел получаване рецепта за инсулин. При това месечно посещение той получава и рецептата си за глюкомер или тест-лента – един път годишно за лентите, един път на 5 години за глюкомера. Следователно, не се налага да се правят допълнителни разходи или да се отделя допълнително време за осигуряване на необходимите медицински изделия – тест-ленти и глюкомери. С преминаването на глюкомерите и тест-лентите като продукти, подлежащи на разрешаване по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, техните доставчици също следваше да се регистрират по този закон. Беше необходимо време търговците на едро да организират своята дейност съгласно закона, което се яви в един период причина за първоначално нарушение на ритмичността на доставките и не е изключено още да има места, където този въпрос да не е уреден.
  Някои доставчици все още не успяват да изпълнят навреме всички заявки, постъпили в аптеките. Като основна причина те посочват неиздължените за периода 1 януари – 30 юни 2002 г. от фонд “Рехабилитация и социална интеграция” суми за доставените им продукти.
  С уреждането на въпроса за изплащане на дължимите суми от Министерството на труда и социалната политика до фирмите-доставчици за минали периоди се надяваме, че всички пречки за регулярното снабдяване на аптеките и на диабетиците ще отпаднат. Чрез сключените рамкови споразумения с производители и доставчици на глюкомери и тест-ленти и регулярно заплащане на всички получени от Касата и отчетени в аптеките количества ще бъде гарантирано получаването им от диабетиците.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Стоилов, имате възможност за реплика.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин министър, Вашият отговор беше конкретен. Той отразява действителното състояние и точно затова искам да подчертая в заключение действията, които смятам, че трябва да предприемете допълнително.
  Оказва се, че неиздължените средства от фонд “Рехабилитация и социална интеграция”, респективно от Министерството на труда и социалната политика дават основание на някои от фирмите-доставчици да упражняват натиск и да изчакат да им бъдат издължени средствата за първото полугодие преди да изпълнят доставките за сегашните месеци. И затова моето настояване – дали Вие лично или заедно с ръководството на Министерството на труда и социалната политика – е да вземете мерки този проблем да се преодолее. Този въпрос говори също така за бюрократичните процедури и за несъгласуваните действия между министерствата. След като се осигуриха такива средства в началото на годината, те трябваше направо да бъдат изразходвани по начина, който описахте, че е въведен за второто полугодие. И е добре, че поне през следващата година ще действа този ред.
  Така че нека на министър Шулева да бъде оставен проблемът със снабдяването с дърва за отопление, тъй като се очертава до пролетта много от социално слабите да не могат да се ползват и от това свое право, а Министерството на здравеопазването, респективно Здравната каса – Националната и районните – да решават своевременно тези проблеми.
  Имам още една препоръка. След като се създаде Националната здравноосигурителна каса и нейните районни подразделения, според мен е добре в общинските центрове да действат нейни служители, ако не постоянно, то поне в определени дни от месеца, от седмицата и да обслужват населението с някои от административните дейности, за които те трябва да посещават областните центрове. Това не се отнася само за диабетноболните.
  Това са моите препоръки и се надявам да вземете мерки наистина поне този проблем, който, както споменахте, има решение, да бъде преодолян бързо. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Господин министър, имате думата да вземете отношение.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов! По т. 1 от поясненията, които дадохте, бяха признати 2,5 млн. разходи на фонд “Рехабилитация и социална интеграция” за глюкомерите и аз мисля, че те вече са покрити от Министерството на финансите или до края на годината ще бъдат покрити. Проблемът възникна, според мен, мога да го кажа, без да се опасявам, че ще засегна някого, от това, че много от доставчиците не се регистрираха по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, тъй като глюкомерът и тест-лентата, в смисъла, в който трябва да бъдат заплатени, вече са медицинско изделие, и трябва да се регистрират.
  Надявам се, че въпросът тръгва към изчистване и че ще има регулярно снабдяване, както и с инсулина. Просто те следват инсулина. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  С това приключи процедурата.
  Министърът на околната среда и водите госпожа Долорес Арсенова ще отговори на питане от народния представител Мария Стоянова относно зарибяване на река Дунав с есетрови риби.
  Заповядайте, госпожо Стоянова, да развиете своето питане към министър Арсенова.
  МАРИЯ СТОЯНОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, ще започна с едно важно напомняне, а именно, че през 1992 г. България ратифицира Конвенцията за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, известна като “Сайтес конвенция”. Ще напомня също така, че в резултат на активна работа и прозрачни процедури в страната ни има извоювани позиции и уважение сред представителите на международната общност като страна, спазваща стриктно изискванията на конвенцията и особено в областта на опазването на есетровите риби – вид, застрашен от изчезване.
  Министерството успя да осигури балансиране на интересите на хората, които се препитават от улов на риби и износ на хайвер и също защитниците на природата. До 2001 г. квотите се разпределяха ежегодно, но най-късно до две седмици след получаване на лимита за износ на хайвер от Секретариата на “Сайтес” и този лимит се установяваше само след публично зарибяване на р. Дунав с есетрови риби. В резултат на тези мерки през 2000 и 2001 г. успяхме да запазим квотата на България, въпреки позицията на Секретариата на Конвенцията за рязкото им намаляване за всички страни.
  Какво се случва през настоящата 2002 г.? Квотата е получена през март 2002 г. Разпределението й се осъществява в края на м. юли, тоест с повече от четири месеца закъснение. Възникват поредица от въпроси: защо отменяте първата си заповед за провеждане на конкурс? Защо се съобразявате с фалшивото обжалване на втората Ви заповед от фирма, която не отговаря на условията на конкурса и жалбата й е недопустима? Защо не обжалвате спирането на заповедта и вашите сътрудници не се явяват в съда? Защо разпоредихте на своите сътрудници – главен секретар и началник на кабинета, да принудят фирмите, отговарящи на изискванията и получили право на квота, да сключат спогодба с фирма “Белуга” за преотстъпване на квота? Вие добре познавахте условията и недопустимостта на спогодбата, защото имате екземпляр от нея. Защо и до ден-днешен не сте уведомили писмено фирмите, участващи в конкурса, не сте дали публичност на резултатите от него?
  На всички тези въпроси, вярвам, някой ден ще се наложи да дадете отговор.
  Какво произтича днес от тези Ваши действия?
  Фирма “Белуга” Ви известява с писмо за зарибяване на р. Дунав с есетрови риби само два дни преди обявената дата 26 септември, въпреки изискванията за най-малко 15 дни толеранс. Странна инициатива поради факта, че фирмата няма квота. Необичайно бързо за реакцията на ръководения от Вас екип, Вие определяте двама експерти от министерството за участие в комисията по зарибяването. От 12,00 ч. на обяд до вечерта комисията пребивава в офиса на фирмата поради уверенията на нейния представител, че пътят до язовира, в който се намират хипотетичните есетрови риби, е разкалян и е труднодостъпен. Неочаквано, почти в полунощ, тези препятствия изведнъж отпадат. Вие обаче разпореждате на експертите да не участват в зарибяването, тъй като очевидно в полунощния час едва ли някой може да определи вида на рибите и въобще има ли риби за зарибяване. Арогантното поведение на фирмата продължава, а Вие изобщо не реагирате. Нещо повече, Вие приемате протокола за фалшивото зарибяване. И не само това, Вие отговаряте писмено, че е извършено зарибяване с 430 кг есетрови риби от рибарника на с. Расово, Монтанско, където никога не е имало есетрови риби и няма условия за тяхното отглеждане.
  Вашата позиция в тази криминална история е твърде необяснима и затова аз Ви питам: каква е причината специалисти от Министерството на околната среда и водите да бъдат командировани за участие на 26 септември 2002 г. във фалшивото зарибяване на р. Дунав с есетрови риби, обявено от фирма “Белуга” АД, Видин.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, госпожа Стоянова.
  Госпожо министър, имате думата да отговорите на питането.
  МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Стоянова! По силата на чл. 71, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, Министерството на околната среда и водите е ръководното министерство по прилагане изискванията на Конвенцията за търговията със застрашени видове от дивата флора и фауна “Сайтес” и разпоредбите на глава трета от този закон регламентират опазването на растителните и животински видове, включително и тези, описани в приложенията на конвенцията. Есетровите видове риби също са обект на специална защита от конвенцията, целяща регулиране на търговията с тях, за да се избегне опасността от използване, което е несъвместимо с оцеляването им.
  От есетровите риби в България се срещат преди всичко моруна и руска есетра. Като основна норма в регулационния процес, в случая размера на квотата за износ на хайвер от разглежданите видове риби, определяна годишно от Секретариата на Конвенцията “Сайтес”, въз основа на състоянието на есетровите популации в съответната страна. Редът и условията на конкурса за разпределението на квотата за износ на хайвер от есетрови риби се определят от издавана ежегодно заповед на министъра на околната среда и водите. Съгласно Заповед № РД 588 от 2 юли 2002 г. на министъра на околната среда и водите, до участие в конкурса се допускат фирми, които представят документи за актуална съдебна и данъчна регистрация, за наличие на собствен цех за преработка на хайвер, одобрена от Националната ветеринарномедицинска служба и регистрирана от Секретариата на Конвенцията “Сайтес”, респективно Договор за преработка на хайвер с такъв цех, когато заявителят не притежава цех, отговарящ на посочените изисквания. Размерът на квотата, която отделните фирми получават, е пропорционален на броя на есетровите рибки, с които фирмите поемат задължение да зарибят р. Дунав. В България съществува съгласие между държавните институции, неправителствените организации и частните фирми – производители и търговци на хайвер, по отношение на обстоятелството, че зарибяването с есетрови рибки е реален критерий, по който може да се извърши класиране на кандидатите за получаване на квота за износ на черен хайвер. Чрез зарибяването се компенсира в известна степен отнемането от природата на част от застрашените ресурси на есетровите популации.
  На проведената в края на 2001 г. в гр. София международна среща на представители на черноморските страни и Секретариата на Конвенцията “Сайтес” успехите на България по зарибяването на р. Дунав бяха високо оценени и препоръчани на всички страни в региона. Практически зарибяването се осъществява в присъствието на представители на регионалната инспекция по околната среда и водите, представители на общината, на чиято територия се извършва зарибяването, представители на Българска академия на науките и представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, както и на фирмата, която изнася хайвера.
  Видно от протокол от 26 септември 2002 г. комисията, присъствала на зарибяването, извършена от фирма “Белуга” АД на същата дата, включва участието на Иван Ванков – главен експерт в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана; Данчо Николов – директор на “Обща администрация” – община Димово; д-р Милен Василев – от Института по зоология към Българска академия на науките; доц. д-р Галерида Райкова от Биологическия факултет на Софийския университет; господин Стоимен Йочев – старши инспектор в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури; и Борислав Бишков – изпълнителен директор на фирма “Белуга” АД. Присъствието на представители на тези институции е задължително, съгласно горецитираната заповед на министъра на околната среда и водите.
  Според съдържанието на представения в Министерството на околната среда и водите протокол в района на с. Арчар р. Дунав заради пуснати 36 хил. рибки от руска есетра с общо тегло 430 кг, произведени от Рибовъдно стопанство “Липена” – ЕТ “ДГ - Дако Дачев” – с. Расово, област Монтана. Заедно с протокола, в съответствие с изискванията на цитираната по-горе заповед, Министерството на околната среда и водите са представени ветеринарномедицинско свидетелство № 1341827 на Регионалната ветеринарномедицинска служба в гр. Монтана, удостоверяващо, че рибките са клинично здрави, както и протокол за вида на зарибителния материал – руска есетра, подписан от Галерида Райкова, Милен Василев, Стоимен Йочев, Димитър Попов – експерт в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, както и от Борислав Вишков и Симо Симеонов от фирма “Белуга” АД.
  Министерството на околната среда и водите осъществява своите функции по прилагане изискванията на Конвенцията “Сайтес” и по Закона за биологичното разнообразие преди всичко чрез служителите на Дирекция “Национална служба за защита на природата”. С цел упражняване на контрол върху начина на съставяне на документите по зарибяването, използване на глава четвърта от Конвенцията “Сайтес”, минимум риск от увреждане на екземплярите, със заповед на министъра на околната среда и водите № 11-101 от 25.09.2002 г. и § 11-102 от 25.09.2002 г., на мястото на зарибяване бяха командировани двама експерти от Дирекция “Национална служба за защита на природата”.

  Уважаема госпожо Стоянова, присъствието на служители от Министерството на околната среда и водите на зарибяванията на река Дунав е традиционно. Освен представители на Дирекция “Национална служба за защита на природата” на предишните зарибявания са присъствали и членове на ръководството на министерството, народни представители, други официални лица и граждани, представители на правителствени и неправителствени организации от Румъния. Така например на зарибяването, проведено на 30 септември 1999 г., освен задължителните специалисти, според издадената тогава заповед, са присъствали и румънски представители. На зарибяването, проведено на 20 март 2001 г., е присъствала госпожа Мариана Лукова – заместник-министър на околната среда и водите по това време.
  На зарибяването на река Дунав, проведено на 19 април тази година, е присъствала госпожа Мануела Георгиева – заместник-министър на околната среда и водите.
  В заключение, имайки предвид представените в Министерството на околната среда и водите документи: протокол на комисия от представители на ведомствата, определени с горецитираната заповед; ветеринарномедицинско свидетелство № 13-41-827 на Регионална ветеринарномедицинска служба – град Монтана, както и протокол за вида на зарибителния материал, нямаме основание да считаме, че удостовереното зарибяване е било недействително.
  Използвам случая, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми дами и господа народни представители, да ви поканя най-учтиво да присъствате на зарибяването на река Дунав, за което имаме предложение да се състои на 27 ноември 2002 г. в района на град Свищов. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо министър.
  Имате думата, госпожо Стоянова, да зададете до два допълнителни въпроса.
  МАРИЯ СТОЯНОВА (ПСОДС): Госпожо Арсенова, всичко, което изложихте във Вашия отговор, е само една претенция, че отговаряте на моя конкретен въпрос. Искам да Ви напомня, че през миналите години зарибяванията са извършвани през деня при строг контрол от страна на вашето министерство и присъствието освен на представители на комисията, на много журналисти, на населението от региона. В случая изключителен интерес за всички нас представлява докладната записка на експертите, изпратени за участие в зарибяването. Ще обърна внимание, че вашите действия са пряк удар срещу международния авторитет на нашата страна в областта на опазването на есетровите риби. Огромни са последиците за средния бизнес, почтените представители на който все още имат илюзията, че живеят в правова държава и очакват от вашите действия да има съответствие с дадените щедри обещания за нов морал в обществото. И тъй като случващото се не дава основание за подобни очаквания, аз все пак искам ясно да ми отговорите ще поемете ли отговорността за щетите, които нанесохте на регламентираните и спазващите изискванията на нормативната уредба търговци заради Вашето толериране на фирма, която с всичките свои действия оправдава общественото мнение за присъствието си в сенчестия бизнес, както и за голямата вероятност квотата за тази година да не се усвои своевременно с всички непосредствени и бъдещи икономически последици за страната?
  Второ. Защо не сезирахте органите на МВР за разследване на странните обстоятелства около зарибяването на река Дунав?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Госпожо Арсенова, имате думата да отговорите на допълнителните въпроси.
  МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаема госпожо Стоянова, Вие, в своето относително кратко експозе, което представихте на вниманието на всички ни, зададохте не малко въпроси. Ако беше друг народен представител, който да ме пита, той би казал, че са риторични, защото и Вие добре знаете, че отговор на тези въпроси вече е даван. Уважаемият народен представител господин Миков представи чрез своето питане до мен своите вътрешни терзания и въпроси относно това как е проведен конкурсът за разпределяне квотата на есетрови риби за 2002 г., където аз много подробно обясних какви стъпки са направени и защо са направени така.
  Сега, не знам защо, Вие пак питате същото. Интересно защо Вие отново говорите за това, че става въпрос за фалшиво обжалване, пораждайки фалшиво решение на Върховния административен съд, което до известна степен ме притеснява, защото в нашата страна има три независими власти. И ако Вие искате да ми кажете, че аз, като представител на изпълнителната власт, мога да си позволя да влияя и да оказвам вмешателство на съдебната власт, то аз го считам до известна степен за несериозно и дано това да не е така. Но понеже веднъж ми беше поставен въпросът точно по този начин, аз ще Ви кажа, че част от Вашия уточняващ въпрос към мен съдържа в голямата си цялост точно това – защо аз съм се съобразила с решение на Върховния административен съд? Аз съм убедена, че Вие много добре знаете защо това е станало.
  От друга страна, ще си позволя да ви кажа, че това не се е случвало през годините 1999, 2000 и 2001, когато по същата процедура и на същата заповед е имало обжалвания от представители на различни фирми, упражнявайки дейността си в усвояване и износ на квотите за хайвер на есетрови риби по Конвенцията "Сайтес". И тогава, въпреки всичко този, който е издавал заповедите, си е позволил в нарушение на българското законодателство да ги разпределя, да дава възможност да се прави зарибяване без да се изчаква решението на Върховния административен съд.
  Ще си позволя да обърна вниманието Ви върху това, че тази година за първи път на 2 август 2002 г. беше разпределена квотата за хайвер за износ на есетрови рибки. Ако се върнем назад ще видим, че квотата за 2001 г. беше окончателно разпределена чрез постановяване на решение на Върховния административен съд чак през месец март 2002 г. И това, че в нарушение на законодателството вече рибките са в река Дунав и че квотата е усвоена, на мен лично не ми прави изключително добро впечатление и не говори изключително позитивно за поведението на управляващите по това време и съобразяването им с третата власт, наречена съдебна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Ако ми позволите, господин председател, да дам възможност на госпожа Стоянова да получи отговор от моя страна и на втория уточняващ въпрос?
  Госпожо Стоянова, няма да се спирам на това, което питахте и като казахте, че това е една претенция. Претенция е и тя е основателна. Дали е пряк удар? Било е пряк удар, сега не е. Показваме, че спазваме стриктно законодателството. И когато става дума за нов морал, той е наличен.
  Кой ще поеме щетите? Няма нанесени щети. Когато има такива, ще Ви дам конкретен отговор.
  Относно своевременното усвояване на квотата. Преди малко бях любезна да дам подробни данни.
  Вторият Ви уточняващ въпрос беше: защо не сезирахте органите на МВР? Точно това направих. Сезирани са, работят по случая. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Арсенова.
  Госпожо Стоянова, имате възможност да изразите отношението си към отговора.

  МАРИЯ СТОЯНОВА (ПСОДС): Госпожо министър, не за първи път тази трибуна се използва от мнозинството, от Вашите колеги за заблуждаване и манипулиране.
  Държа да Ви отговоря, че Вие изобщо се отговорихте на моите въпроси. Освен това, Вие активно съдействате и допускате нарушения на нормативните документи, като регламентирате присъствието на непочтения бизнес в една изключително важна сфера – търговията със застрашени видове и тяхното опазване, което безусловно ще има международен резонанс. Очевидно става дума за пряк интерес към този бизнес от страна на представител на Вашия екип или от депутати от НДСВ от Видинския регион, които многократно са показвали пристрастие към такъв род бизнес и което за съжаление обществото отхвърля, но Вие не забелязвате.
  Припомням Ви, че Вие обещахте да се борите с тези явления и за съжаление в този случай се налага само едно категорично определение и то е корупция на високо ниво.
  Затова, като народен представител, се чувствам задължена да предоставя цялата информация по този случай на Комисията за борба с корупцията, включително многобройните молби и сигнали, адресирани към Вас, по въпроса и останали без отговор. Комисията, въпреки доминирането на представители от мнозинството, се надявам, че ще вземе принципно решение по този въпрос и ще преустанови всякакви опити да се разруши един бизнес, засягащ поне 1000 души в региона, а така също престижа на страната ни в областта на спазването на Конвенцията за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.
  В заключение ще кажа, че в отговора си, който сте дала на 2 септември на питане на Михаил Миков, Вие сте излъгала. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
  Преминаваме към актуален въпрос, зададен от народния представител Йордан Бакалов, относно изпълнение на Закона за водите.
  Заповядайте, господин Бакалов.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, госпожо министър! Курортът в с. Нареченски бани е балнеолечебен център с национално значение. В него се лекуват захарен диабет, хипертония, неврози и други. С приемането на Закона за водите и приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 под № 49 са Нареченски минерални бани, област Пловдив, община Асеновград, с. Нареченски бани. Моето питане ще бъде много кратко, но аз бих желал да получа много ясен и категоричен отговор.
  Какви мерки ще предприемете, за да ускорите предоставянето на концесии за минерални води, включени в приложение № 2 към чл. 14, ал. 2, и по-конкретно за минералните води в с. Нареченски бани? Смятате ли да изпълнявате Закона за водите в частта му за стопанисване на съоръженията и санитарно-охранителните зони към тях? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Бакалов.
  Госпожо министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакалов! По първата част на Вашето питане. Съгласно чл. 47 от Закона за водите, концесия за ползване на минералните води, изключителна държавна собственост, се предоставя само когато водоползването е с търговска цел и е предназначено за бутилиране на минерална вода или алтернативно газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода за извличане на ценни вещества и за добив на хидрогеотермална енергия. В тези случаи се прилага процедурата, регламентирана в Закона за концесиите и Правилника за неговото прилагане. Във всички останали случаи, когато например водата се ползва за питейно водоснабдяване, за балнеолечение, за профилактика, за отдих, спорт и други цели, се издава разрешително за водоползване по реда на Закона за водите.
  Подготвянето на документацията за предоставяне на концесии за минерални води е възложено на Министерството на околната среда и водите с изменението на Правилника за прилагането на Закона за концесиите, който е в сила от 7 април 1998 г. През периода от 1998 г. до момента от министерството са подготвени 44 мотивирани предложения за предоставяне на концесии за ползване на минерални води, както и 32 други проекта на решения на Министерския съвет, в т.ч. решения за избор на коцесионер и решения по реда на чл. 23 от Закона за концесиите, свързани с изменения на концесионни договори, прекратяване на концесионни договори и даване на съгласие за продължаване на концесионни такива с правоприемник. В същото време, след влизане в сила на Закона за водите от 28 януари 2000 г., са издадени 169 разрешителни за водоползване на минерални води по Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 от закона. С тях е регламентирано ползването на минерални води в балнеосанаториумите и профилакториумите към специализираните болници за рехабилитация, профилактика, рехабилитация и отдих към Националния осигурителен институт, разположени в големите национални курорти, като Банкя, Хисаря, Велинград, Вършец, Павел баня, Сандански, Бургаски минерални бани и още много други, и в други обекти, в които се ползва минерална вода за отдих, спорт, хигиенни и други цели, в т.ч. в курортите “Св. Константин и Елена”, “Златни пясъци” и селищата, на чиято територия са разположени находища на минерални води.
  Фактите показват, че предоставените права за ползване на минерални води, изключителна държавна собственост, независимо дали чрез предоставяне на концесия или чрез издаване на разрешително за водоползване през последните две години значително са се увеличили. През 2000 г. са предоставени 23 права за ползване на минерална вода; през 2001 г. – 84; а до края на м. октомври 2002 г. – 82 такива за ползване на минерална вода.
  За ускоряване работата на Министерството на околната среда и водите от м. март 2002 г. в отдел “Ползване на водите”, който подготвя документацията за предоставяне на концесии, е назначен още един юрист. С оглед на Вашия въпрос считам, че не по-малко маловажно е да се осигури контрол както по условията върху концесионните договори, така и по условията на издадените разрешителни. В тази връзка съм издала Заповед № РД-576 от 28 юни 2002 г. за създаване на Междуведомствена комисия за контрол по предоставените концесии за минерални води, които са изключителна държавна собственост. От началото на 2003 г. в четирите новосъздадени басейнови дирекции ще бъдат назначени и реални експерти, които също така реално ще осигуряват провеждането на ефективен контрол както върху изпълнението на условията в издадените разрешителни, така и за предотвратяване на незаконното ползване на минерални води, изключителна държавна собственост.
  Уважаеми господин Бакалов, относно конкретното Ви питане за ускоряване предоставянето на концесии за минералните извори в с. Нареченски бани ще си позволя да Ви информирам за следното.
  Минералната вода от находище Нареченски минерални бани поради своя специфичен състав – висока радиоактивност, може да има единствено приложение в балнеолечението, осъществявано по лекарско предписание в здравни заведения под строг медицински контрол. Безконтролното й ползване за цели, различни от лечебните, ако въобще би могло да се съвмести и в лечебни, крие рискове за човешкото здраве. Съгласно Закона за водите за тази цел не е необходимо предоставянето на концесия, а се изисква разрешително за водоползване. До момента са издадени две разрешителни за ползване на минерална вода от находище Нареченски минерални бани - на Специализирана болница за рехабилитация Национален комплекс акционерно дружество към Наречен и на Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация към Министерството на отбраната. Общо предоставеното количество минерална вода за двете болници е в размер на 1,3 литра в секунда.
  Многоуважаеми господин Бакалов, по втората част от Вашето питане относно изпълнението на Закона за водите в частта му за стопанисване на съоръженията и санитарно-охранителните зони към тях съм длъжна да отбележа, че действащият Закон за водите не регламентира ясно собствеността на водовземните съоръжения за минерални води, които се явяват изключителна държавна собственост според същия.
  По правилата на чл. 97 от Закона за собствеността тези съоръжения са несамостоятелна вещ, присъединена към друга главна вещ. В случая тази главна вещ следва да се счита минералната вода в земните недра, а водовземните съоръжения служат целево – тя да бъде извлечена от земните недра и доведена до повърхността.
  Следователно, съгласно основните разпоредби на Закона за собствеността, водовземните съоръжения, включени в актовете за изключителна държавна собственост на находищата на минерални води по Приложение 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, като принадлежност следват собствеността на минералната вода и те могат да бъдат определени като публична държавна собственост. В тази връзка в Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, който в момента се разглежда от Народното събрание, е предложено законовото регламентиране на публичната собственост върху тези съоръжения.

  При приемането на тази регламентация, съгласно чл. 155, т. 11 от Закона за водите, функциите по стопанисването им и относно стопанисването на санитарно-охранителните зони около тях, ще бъдат поети от басейновите дирекции.
  Министърът на околната среда и водите, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, има задължението да провежда държавната политика, свързана с дейностите по изграждане, експлоатация, реконструкция и модернизация на водовземните съоръжения за минерални води, публична държавна собственост. Това задължение се осъществява чрез издаването на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 1, буква “в” от Закона за водите за изграждане на водовземни съоръжения, както и чрез предоставянето на концесии за минерални води и издаването на разрешителни за водоползване. До момента министерството чрез Дирекция “Води” и чрез регионалните инспекции по околната среда и водите изпълнява и функциите на басейновите дирекции по отношение стопанисването на минералните води, изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия. За голяма част от минералните води по приложение 2 към горецитирания член от Закона за водите се определят експлоатационните ресурси, проектират се санитарно-охранителните зони, съгласно новата нормативна уредба, провеждат се процедурите по учредяването на тези зони, контролира се водоползването и спазването на изискванията за използването на минералната вода съобразно, подчертавам, нейните качества и други още.
  Съвместно с Министерството на здравеопазването провеждаме процедурите по сертифициране на минералните води и подготвянето на комплексната им балнеологична оценка, свързани с определянето на направленията, в които всяка една минерална вода би могла да бъде използвана.
  Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакалов. Искрено се надявам, че с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, със започване на ефективната дейност на басейновите дирекции от началото на 2003 г., и не на последно място с бюджета на Министерството на околната среда и водите за следващата година, в който за първи път са предвидени необходимите средства за осъществяването на дейностите по стопанисване на минералните води, на съоръженията, чрез които те се добиват, и на санитарно-охранителните зони около тях ще се създадат реални нормативни и финансови предпоставки за ефективно управление и стопанисване на минералните води. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Господин Бакалов, имате възможност да зададете до два допълнителни въпроса.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! На Вас може да Ви се стори малко рязко моето изказване, но все пак нали не си мислите, че аз задавам въпроса без да познавам Закона за водите? Преди да Ви задам въпроса, аз лично съм се запознал със Закона за водите, без да съм специалист по това. Това е мое задължение. И след като е мое задължение, аз се запознах и тогава Ви зададох въпроса. И затова въпросът ми беше много ясен и конкретен – за концесията на минерални извори с. Нареченски бани и за стопанисването й. И тъй като аз лично не получих конкретен отговор за този минерален извор, и тъй като населението на с. Нареченски бани ги интересува точно това, искам да Ви попитам отново: подготвена ли е концесия за с. Нареченски бани? Това е едно.
  Водата, да, тя действително е радонова, но аз твърдя, защото съм го проучил, че тази вода може да се ползва и като трапезна. А концесионирането на тази вода вече може да създаде доста работни места в с. Нареченски бани. Хората точно това искат. Така че аз не мога да се съглася с Вас, защото явно министерството все още не изпълнява този закон.
  За поддържането. Тъй като това е задължение вече на Министерството на околната среда и водите, аз ще Ви предоставя една снимка на водоизточника – трагично състояние. И хората там отиват, лекуват се и не знаят откъде извира водата. При положение, че това е вменено на министерството. Да се опазва този водоизточник, точно на вас е вменено – на вашето министерство.
  Другото. Искам да попитам: остойностени ли са сумите за концесиите и, ако има такива, колко са те? Защото това също е много важен въпрос. Предстои ни гледането на бюджета, респективно на бюджета на Министерството на околната среда и водите. Мен ме интересува има ли в перото “Концесии и отдаване на концесии”, там основно се отдават водите, заложена такава сума? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Госпожо Арсенова, имате възможност да отговорите в рамките на пет минути.
  МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин народен представител Бакалов, аз много съжалявам, ако съм създала у Вас впечатление, че и за миг съм си помислила, че не познавате Закона за водите и свързаните с него други. Но въпреки това, понеже доста просторно в своето, макар и кратко, експозе изложих законовите регламентации на това кои води биха могли да се дават на концесия и с какво предназначение и кои са на разрешителен режим, заради това, пак с голямо извинение към Вас, ще кажа, че от изследването на водата и от съставките, които тя съдържа, се оказва, че тя е подходяща към настоящия момент единствено за балнеоложки нужди. Във връзка с това си позволих да Ви кажа, че след като е така, тя не подлежи на концесионен, а на разрешителен режим. И въпреки това, пак в тая посока, си позволих да кажа, че сме дали две разрешителни във връзка с това.
  А във връзка със съоръженията, също така без да имам конкретни претенции към Вас, си позволих да Ви кажа, че Законът за изменение и допълнение на Закона за водите, който в момента е в Народното събрание, съдържа като предложения едни текстове за законово регламентиране на получената върху тези съоръжения собственост. И като приемем тази регламентация, съгласно упоменатия вече от мен чл. 155, т. 11 от Закона за водите, функциите по стопанисването им и стопанисването на санитарно-охранителните зони около тях ще бъдат поети от нашите басейнови дирекции. Казах какво е заложено в Закона за бюджета за 2003 г. сектор “Околна среда”, където наистина имаме реални основания да …
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Колко пари има в този сектор?
  МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Да, ще кажа, ако позволите.
  … където най-после ни се дават реални шансове да осъществим дейности по стопанисване на минералните води и на съоръженията, чрез които те се добиват, както и на санитарно-охранителните зони около тях.
  И по третия уточняващ въпрос, който ми зададохте, нищо, че е трети, аз ще отговоря, за концесиите. Като цяло колко са дадени, колко са били дадени досега? Прави впечатление, че от 1998 г. досега е даден значителен брой концесии, голяма част от които са подготвени от Министерството на околната среда и водите. Също така и разрешителни за водоползване, подготвени от нас. Така че от 1998 г. досега не сме стояли със скръстени ръце. Подготвени са чрез подаване на молба до нас, разбира се, за да имаме основание, на което да подготвим тази документация.
  Прави ми впечатление, че от 1998 г. насам значително расте броят, от 4 на 24, на 14, на 15, на 19 през 2002 г., която още не е приключила, със съответни разрешителни. Какво е правено със стопанисването на водоземните съоръжения и откъде идва проблемът, добре го знаете. И снимки сте направили сигурно от там, от това място.
  Така че политиката на управляващото мнозинство, а ми прави впечатление, че и политиката на управляващото мнозинство преди нашия мандат е била към концесионен режим във възможно най-голям обем. Това, което е предвидено към настоящия момент в Закона за държавния бюджет 2003 г., и ако подкрепите законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, Вие ще дадете реални шансове, като отидете в избирателния район, където сте избран, да кажете: "Да, аз, като подкрепих Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, дадох реални шансове това, което вие искате, да се случи във вашия район и да стане една реалност." Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Господин Бакалов, желаете ли да изразите отношението си към отговора?
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Аз не мога да бъда доволен от Вашия отговор на моя въпрос, защото Вие абсолютно нищо не отговорихте на моите допълнителни въпроси. Абсолютно нищо! И аз съм сигурен, че в момента жителите на с. Нареченски бани чакаха някакъв конкретен отговор от Вас. Видяхте на снимката в какво състояние се намира водоизточникът. И Вие абсолютно нищо не отговорихте, дали поне ще вземете мерки, за да подобрите инфраструктурата, за което имате задължение по закон точно на Вашето министерство.
  А по въпроса за концесиите, аз ненапразно Ви го зададох и ще Ви кажа защо. Защото в парламента беше внесен един пилотен проект от Вашето министерство. И там, забележете, защото аз се подготвям за моите въпроси, в приходи от концесии, § 41, т. 0.0, сумата от концесиите е 0. Сумата от концесиите е нула! А Вие много добре знаете, че това е един много сериозен приходоизточник. Оттам могат да дойдат пари за здравеопазване, за сигурност, за пенсии. Къде е скрита тази сума във вашия бюджет на Министерството на околната среда и водите? Това беше моят въпрос.
  Мен лично ме интересуваше Вие като министър да отговорите какви са приходите от тези концесии. След като Вие казвате, че има подготвени 44 разрешителни и 82-83 вече дадени концесии, къде са тези пари от концесиите?
  Тук мога даже да се обърна към министър Милен Велчев, нека да си огледа още един път бюджета на отделните министерства точно в тази част. Защото се оказва, че в случая приходите от доста сериозни пера се крият от самите министри, които са колеги на министъра на финансите, а той се чуди откъде да намери парите. Това е моето отношение към самия въпрос. Крайно недоволен съм.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Борислав Борисов относно замърсяване на кв. "Баба Тонка" в Асеновград.
  Имате думата, господин Борисов.
  БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! В жилищен квартал "Баба Тонка" на Асеновград се намира бившият месокомбинат "Родопа", който сега е частна фирма. От м. юли т. г. трите комина на месокомбината ежедневно от 6 ч. сутринта до 23 ч. вечерта бълват черен дим, който обгазява целия квартал и силнозадушлива миризма на изгорени отпадъци. Навсякъде се наслояват сажди, а по дрехите остават мазни петна. Сред населението се говори, че в месокомбината се горят животински отпадъци и бракувани животински кожи, понеже екарисажът в гр. Пловдив не работи.
  След многобройни устни оплаквания в община Асеновград група живеещи в този квартал през м. август т. г. правят писмена жалба до кмета на общината д-р Светозар Шуманов с молба за проверка от компетентните органи и спиране на обгазяването на квартала. Досега на тази жалба няма отговор, както и няма информация дали са извършвани проверки. Факт е обаче, че обгазяването продължава.
  Уважаема госпожо министър, във връзка с посоченото по-горе Ви моля да ми отговорите: какви мерки предприема Министерството на околната среда и водите и неговата регионална служба за изясняване на случая и прекратяване на замърсяването на кв. "Баба Тонка" в Асеновград, причинявано от бившия месокомбинат "Родопа"? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Борисов.
  Заповядайте, госпожо Арсенова, да отговорите на актуалния въпрос.
  МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Борисов! Министерството на околната среда и водите осъществява управлението, опазването и контрола на всички компоненти на околната среда и факторите, въздействащи върху тях на национално равнище, а на регионално такова контролът се осъществява от регионалните инспекции по околната среда и водите. Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Пловдив, извършва превантивен, текущ и последващ контрол на всички предприятия, намиращи се на територията на Пловдивска област.
  Месокомбинат "Асеновград" ООД, за който е и Вашето конкретно питане, е в списъка на потенциалноопасните предприятия и по тази причина е под контрола както на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, гр. Пловдив, така и на Постоянната областна комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи в Пловдивска област. На основание на заповед № 1089 от 5 ноември 2001 г. на председателя на Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Пловдивска област на 15 ноември 2001 г. е извършена комплексна проверка на месокомбинат "Асеновград" ООД. В нея са участвали представители на областната "Гражданска защита" на община Асеновград, Областната инспекция по труда, Хигиенно-епидемиологичната инспекция, гр. Пловдив, експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Пловдив. За резултатите от проверката е изготвен общ констативен протокол, като в него е записано, че не са констатирани замърсявания на атмосферния въздух и не се извършва изгаряне на отпадъчни продукти в парокотелната централа на предприятието. Но, тъй като на територията на месокомбината се съхраняват производствени и опасни отпадъци като луминисцентни и живачни лампи, минерално-хидравлични масла и други такива, експертите от РИОСВ, Пловдив, са дали предписание за откриване процедура за издаване разрешение за дейности с отпадъци в съответствие с чл. 12, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.
  Съгласно утвърдения годишен план за текущ контрол и по искане на община Асеновград на 21 август 2002 г. е извършена нова проверка на обекта от експерти от РИОСВ, Пловдив, съвместно с представители на общината. Констатирано е, че поради ниска консумация на топлоенергия за производствени цели се експлоатира само един котел с натоварване до 50 на сто. Видимите пропушвания от коминното тяло на паровата централа се наблюдават при разпалване и при влизане в режим на котела и са с времетраене около 15 мин. Отново не е констатирано изгаряне на кланични и месни отпадъци в котела. Същите се извозват във фирма "Екарисаж Пловдив" АД, съгласно сключения на 4 февруари 2002 г. договор между двете фирми.
  Във връзка с неизпълнено предписание за откриване на процедура за издаване на разрешение за дейности с отпадъци от експерти на РИОСВ, Пловдив, е съставен акт № 67 от 4 септември 2002 г. по Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. В момента сме в процедура на издаване на наказателното постановление.
  Съгласно Наредба № 2 от 1998 г. за норми на допустими емисии, концентрации на отпадъчни газове и вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, издадени от Министерството на околната среда и водите, Министерството на промишлеността, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването, няма изисквания за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от топлоенергийни съоръжения с топлинна мощност под 0,5 мегавата на час.
  Независимо че топлинната мощност на коментирания от нас котел е около 0,2 мгвт на час, на 24 септември 2002 г. са извършени емисионни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комина на паровата централа. Измерените концентрации са следните: прах – 23 мг на нормален метър кубичен при норма на емисии 150 мг на нормален метър кубичен; серен диоксид – 219 мг на нормален метър кубичен при норма на емисии 1700 мг на нормален метър кубичен; азотен диоксид – 40 мг на нормален метър кубичен при норма за емисии 450 мг на нормален метър кубичен; сажди – 18 мг на нормален метър кубичен при норма за емисии 50 мг на нормален метър кубичен.
  На 7 ноември 2002 г. отново е извършена съвместна проверка от експерти на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Пловдив и представители на общинската администрация. Констатирано е, че работи само един котел, като другите два са технически амортизирани и не се експлоатират. Не е констатирано наличие на кланични и месни отпадъци.
  Уважаеми господин Борисов, експертите на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Пловдив ще продължават да осъществяват контрол върху дейността на обекта. При констатиране на нарушения на законодателството в областта на опазване на околната среда, ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки. Понастоящем е започната процедура по газификация на обекта от фирма “Овъргаз” – АД, издадено е Разрешение № 14 от 23 септември 2002 г., за присъединяване на Месокомбинат – Асеновград ООД като консуматор към газопроводното трасе и от общинската администрация е издадена скица-виза за разпределителен газопровод по избраното трасе. До края на 2002 г. паровата централа на Месокомбинат - Асеновград ООД ще премине на работа с природен газ, с което считаме, че значително ще намалеят емисиите на серен диоксид, прах и сажди в атмосферния въздух. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, госпожа Арсенова.
  Господин Борисов, имате възможност да изразите отношението си към отговора.
  БОРИСЛАВ БОРИСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, госпожо министър, аз благодаря за това, че така сте се постарали подробно да бъде събрана информация за този обект, за да стане ясно и на Асеновградската общественост какви са причините за това замърсяване. Наистина малко странно звучи, че при всички проверки всичко е в нормата, а на практика и като факт обгазяването продължава и практическите условия за живот там са непоносими.
  Надявам се, че газифицирането ще помогне за преодоляването на този проблем, но искам да Ви уверя, че Месокомбинатът ще бъде обект на нашето специално внимание. Във вторник аз бях там и продължава същата ситуация, не се е променила. В събота и неделя беше чисто и спокойно, а във вторник наново продължи. При подновяване на аналогични случаи ще Ви информираме за съдействие по възможно най-бързия начин. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Благодаря Ви, госпожо Арсенова.
  Преминаваме към серия от питания от народния представител Панайот Борисов Ляков.
  Първото питане е към министъра на държавната администрация господин Димитър Калчев относно бездействието на областния управител на област Пазарджик относно заграбването на земи държавна собственост от кмета на община Батак.
  Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Според чл. 31, ал. 1 от Закона за администрацията областният управител – това е т. 3: отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. Точка 4 е: осигурява спазването на законността на територията на областта. Точка 5 е: упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на местното самоуправление и местната администрация. Според мен нито едно от тези законови задължения не е изпълнил областният управител на Пазарджик Иван Димитров в случая с община Батак.
  В района на язовира от дълго време се продават незаконно земи, които са в Държавния горски фонд и са държавна собственост. Това става със заповеди на кмета на община Батак, с които се одобряват очертанията на терените на основание, че са възникнали нови общински нужди за това. Следва съставянето на актовете за частна общинска собственост върху терените и продажба на парцелите на желаещите лица заедно с гората върху тях.
  Ето някои от договорите за продажба: № 2 от 4.02.2002 г. за 5540 кв. м за 47 хил. лв. между кмета и “Млечна промишленост” АД – Пазарджик; № 14 от 30.05.2002 г. за продажба на 650 кв. м от Държавния горски фонд за 10 080 лв.; № 27 от 19.08.2002 г., с който на Благой Хаджиев се продават 1302 кв. м земя на Държавна дивечовъдна станция – Ракитово, за 17 хил. лв. и т.н.
  Досега по тази “процедура” кметът на община Батак е извършил над 40 незаконни продажби на държавна земя от Държавния горски фонд, а в община Батак са съставени над 150 акта за частна общинска собственост и незаконната продажба продължава.
  Направете съпоставка между двете числа – 40 и 150. Тези 110 парцела, които уж са общинска собственост, предстои да бъдат продадени. Когато казвам това, нека да се смята за сезиране на областния управител, за да следи какви заповеди издава кметът на община Батак.
  Затова аз питам: докога ще продължава тази незаконна продажба? Защо бездейства областният управител на Пазарджик и не изпълнява законовите си задължения? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин Калчев, имате думата да отговорите на питането.
  МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ляков, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с Вашето питане поисках информация от областния управител на област Пазарджик господин Иван Димитров по изложеното във връзка с разпореждането на кмета на община Батак със земи в района на язовир “Батак”. В отговора си областният управител изяснява обстоятелствата, при които са извършени сделки от кмета, както и на конкретни действия, предприети от областната администрация в случаи, при които са констатирани закононарушения при разпореждане с имоти.
  Необходимо е само да припомня, че през 1996 г. с Постановление № 235 на Министерския съвет бяха приети Правилникът за прилагане на Закона за държавната собственост и Правилникът за прилагане на Закона за общинската собственост. Съгласно § 1 от това постановление, е дадено правото на граждани, придобили право на строеж върху държавна или общинска земя до 13 юли 1991 г. за построяване на вилна сграда, за задоволяване на жилищни и здравни нужди, да могат да подадат молба за придобиване на правото на собственост върху земята до областния управител, съответно кмета на общината по местонахождение на имота. През 2000 г. подобна възможност е дадена за лица и за друг вид обекти – извън тези за жилища и вилни сгради, за задоволяване на жилищни и здравни нужди, както и на правоприемниците на юридически лица, на които е прехвърлено правото на строеж.
  Възползвайки се от тази възможност, Общинският съвет в Батак с Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с имуществото, която е приета с Решение № 231 по Протокол № 30 от 6 декември 2001 г., е дал право на кмета на общината да продава без търг или конкурс недвижими имоти. Това е решение на общинския съвет.
  Първоначално за основа на действията си кметът на община Батак е имал предходно решение на общинския съвет, с което общинският съвет е решил да продаде необходимата прилежаща площ за обслужване на сгради на собственици, доказали собствеността си върху тях, като е възложил на кмета да извърши процедурите по продажбата и да сключи договора с купувачите. Това е Решение № 107 от 2000 г.
  Всички тези сделки няма как да се контролират от областния управител с оглед на техния характер. Съгласно чл. 32, ал. 2, изречение второ от Закона за администрацията, областният управител може да отмени незаконосъобразните актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането. В случая липсва информация за подобно сезиране с оглед предприемане на действия.
  Проблемът и спорът за собствеността на терените в района на Батак и Цигов чарк, за съжаление, има дълга предистория. Налице е спор между община Батак и община Ракитово по отношение на землищната им граница. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация споровете за землищните граници между населените места се решават от окръжния съд. Едва след произнасянето на съда могат да се предприемат и последващи действия по Закона за кадастъра и по имотния регистър. В този случай до решаването на спора кметовете не следва да се разпореждат с имоти, попадащи в спорната зона.
  От друга страна, управлението на Държавния горски фонд и контролът върху всички гори и земи от горския фонд се осъществява от Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите чрез неговите регионални структури. По данни на областната администрация от страна на Районното управление на горите – Пазарджик, е потърсено съдействие за изясняване на случаите за разпореждане с имоти от страна на кмета на община Батак за получаване на копие от актовете за общинска собственост, съставени от общинската администрация, за имотите в тази зона с оглед защита интересите на държавата. В тази връзка още през м. май 2001 г. е правена съвместна проверка с представители на областната администрация, районното управление на горите – Пазарджик, и Агенцията по кадастъра. Липсата на доброволно уреждане на спора за собственост в този случай дава право на държавата да защити правата си над тези земи по специален административен ред, предвиден в чл. 79 и чл. 80 от Закона за държавната собственост или по общия исков ред на Гражданския процесуален кодекс. В този случай основните действия следва да се предприемат от Националното управление на горите с оглед на това, че пълната информация относно спорните имоти се намира при тях и въпросът за предприетите действия е нужно да бъде пренасочен към министъра на земеделието и горите, което аз поемам като ангажимент.
  Не мога да приема твърдението, че областният управител на област Пазарджик не изпълнява законовите си задължения. Това не е просто защита. Искам да ви приведа факти. В периода март 2001 г. – 10 ноември 2002 г. със свои заповеди № 157 от м. март 2001 г., № 499 от м. септември 2001 г., № 20 от м. януари 2002 г. и № 463 от 7 ноември 2002 г. са спрени решения на Общинския съвет – Батак, и са отнесени за произнасяне от Пазарджишкия окръжен съд. За периода от началото на 2002 г. до м. ноември от областните управители на област Пазарджик (тъй като периодът застъпва два мандата) са спрени 45 решения за разпореждане с имоти от страна на общините в Пазарджишка област. За времето, в което господин Димитров е областен управител, броят на спрените решения за разпореждане е 34.
  В този смисъл искам да ви убедя, че ние ще държим на контрол развитието на съдопроизводството в Пазарджишкия окръжен съд и при изменение на ситуацията с тези дела в положителен или отрицателен смисъл ние ще ви информираме.
  Благодарим Ви за питането. Благодарим Ви за въпроса. Това ще ни накара да бъдем още по-конкретни, по-контактни и по-настоятелни при търсене на резултат от решението на Пазарджишкия окръжен съд. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Калчев.
  Господин Ляков, имате възможност да зададете до два допълнителни въпроса.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Казусът няма нищо общо със землищните граници между община Батак и Ракитово. Аз съм много добре запознат. Там действително има много тежък спор, който вероятно ще се реши от съда, макар че там трябва да има и намеса от Министерския съвет. За това ще задам въпрос на министър-председателя.
  Искам да кажа само, че след като областният управител веднъж е бил уведомен, че тече незаконна разпродажба, че безспорно става дума за земи, които са държавна собственост, то никой не си е помислил, че тези земи са на някой друг – на частни лица или на общината. Това са земи на държавата – Държавен горски фонд, които по една непрозрачна, незаконна процедура се продават от кмета на община Батак.
  И аз ви питам: защо областният управител не е спрял решението на общинския съвет, с което се дава възможност на кмета на общината, с което се засекретява всякаква информация, свързана с тези земи около язовира, и след като е получавал сигнали от граждани и от други организации, не е изпълнил своите задължения по чл. 31, ал. 2? Той има право да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините. Той е можел да изиска тези заповеди. Последният договор, прочетох, е от м. август. Преди това е имал сигнал. Защото не е отменил последната заповед на кмета на община Батак за продаването на земя от Държавния горски фонд на човек от София? Защо не я е отменил?! Вероятно има и други заповеди, защото моята информация е до м. август. Сигурно има продажби през септември и октомври, защото трябва да се продадат още 110 парцела. Всички тези заповеди областният управител трябва да ги отмени, за да каже тогава, че си изпълнява законовите задължения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Господин Калчев, имате възможност да отговорите на допълнителните въпроси.
  МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ляков, разбирам Вашата тревога и Ви обещавам, че ще се заема много сериозно с този въпрос, но искам да Ви обясня някои неща.
  Не знам защо не е спряна последната заповед. Общо 34 заповеди са спрени от областния управител господин Димитров. Искам да Ви кажа, че спирането на изпълнението на една заповед не означава край на одисеята. След спирането на заповедта нормално е тя да се обжалва от кмета на общината (в случая кмета на община Батак) и след това решението има Пазарджишкият окръжен съд. Нищо друго на този етап при съществуващото законодателство не може да се направи.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС, от място): Да, така е.
  МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Аз Ви уверявам, че ще направя необходимото, за да продължа контрола по дейността на кмета на община Батак специално по тези имоти. Същевременно ще помоля министъра на правосъдието за съдействие пред Пазарджишкия окръжен съд, за да можем по този въпрос по-бързо да се придвижи съдопроизводството. В противен случай, без да се явявам адвокат на господин Димитров, той не може да направи нищо друго, освен да изчака решението на съда. Не споря за последната заповед, но другите заповеди той ги е отменил, по-точно спрял е тяхното изпълнение. Оттам нататък вече решение има съдопроизводството. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Калчев.
  Господин Ляков, имате възможност да изразите отношението си към отговора.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Господин министър, надявам се, че казаните от Вас думи няма да останат тук, в залата, и действително ще установите по-строг контрол върху случая, защото той е ужасно скандален. Пред очите на цялата общественост – на цялата област, на гражданството и политическите партии, един човек се подиграва със законите в държавата и никой нищо не може да му направи. Смятам, че тези заповеди, след като бъдат отменени и влезат в съда, няма никакви аргументи, с които тази процедура да бъде защитена в съда, както и това право на собственост за земи, които са безспорна държавна собственост, а на всичко отгоре са и в Държавния горски фонд, където, знаете, процедурите за преотменяне са толкова сложни и толкова стриктно се спазват от Министерството на земеделието и горите. Хубаво е в този контрол да участват представители на Министерството на земеделието и горите, които са поискали нещо с едно писмо и понеже има заповед на кмета, не могат да направят нищо, не им се дава никаква информация и не могат да предприемат съответните действия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Калчев.
  Преминаваме към питания, отправени към заместник министър-председателя госпожа Лидия Шулева.
  Давам думата пак на народния представител Панайот Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаема госпожо министър, проектът “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България” има за цел да подкрепи българското правителство в провеждането на реформата в тази система за закрила на децата. Това ще бъде постигнато чрез развитието на закрилата на децата на общинско ниво чрез по-високо качество на грижите, предоставяне на децата в социалните домове, развитие на системите за алтернативни грижи и за младежите от институциите с оглед на тяхната подготовка за самостоятелен живот и интеграция в обществото като пълноценни граждани.
  Проектът е насочен също така към безпризорните деца и ромите, които са високорискови групи, изложени на обедняване и социални лишения.
  Проектът има четири компонента: изграждане на капацитета, деинституционализация, превенция на изоставането на деца и защита на правата на децата и услуги по закрила на безпризорни деца. Общата му стойност е 19 млн. 54 хил. долара.
  Финансирането е смесено – от правителството, заем от Световната банка, средства от Европейския съюз, от Японския фонд за социално развитие, от Република Австрия и др.
  Във всички компоненти се предвиждат партньорски участия на неправителствени организации. Например във втори компонент такова участие е предвидено при преструктурирането и обновяването на съществуващите социални заведения и предоставянето на услуги в звената “Майка и дете” и центровете за обществена подкрепа, за обучение на персонал и т.н.
  Получих информация от неправителствени организации, че няма пълна прозрачност при изпълнението на проекта и участието на неправителствените организации не е на конкурсен принцип.
  Тук искам да направя една забележка, че в новия Закон за социално подпомагане, в промените, които предлагате, също не се предвижда конкурсното начало при предоставянето на социални услуги. Когато обсъждахме законопроекта, аз казах, че ще държа това да бъде записано като текст. Направил съм съответното предложение и ми е много интересно дали ще бъде подкрепено от мнозинството, защото е недопустимо при предоставянето на социални услуги да има договаряне, а да не се провежда конкурс и действително да се избере организацията, която ще предложи най-добри условия, ще има прозрачна процедура, няма да има привилегировани организации, няма да има съмнение в корупция и т.н.
  Тук става дума освен това за значителни средства, според мен е важен обществен проблем и за да се разсеят съмненията, аз Ви моля да отговорите: има ли прозрачност в процедурите; провеждат ли се конкурси и как се изразходват средствата по проекта “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата”? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Заповядайте, госпожа Шулева, да отговорите на питането.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Опре ли въпросът до повишаване на благосъстоянието, повечето социални категории от населението са склонни с основание или не да изтъкват себе си като най-нуждаещи се, а в отделни случаи и да оспорват претенциите на другите. Едва ли ще се намери обаче някой, който да оспори необходимостта от социални грижи, които и държавата, и обществото като цяло трябва да полагат за тази тъй крехка част от всяко общество, каквато са децата. В този смисъл промяната във философията на социалното подпомагане, а именно прилагането на диференциран подход към отделни групи нуждаещи се, е твърде важна и за децата. Защото, за разлика от другите социални групи, подпомагането на децата в неравностойно положение може да се разглежда и като инвестиция в бъдещето. Защото всяка една нова програма, всяка една нова мярка, която се прилага, за да се подобри положението на децата в България, е обект на особено внимание от страна на нашето министерство.
  Така е и с проекта “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. Той се осъществява от Министерството на труда и социалната политика в резултат на подписаното на 8 март 2001 г. Заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението е ратифицирано от Народното събрание на 10 април 2001 г.
  Размерът на отпуснатия от Международната банка за възстановяване и развитие заем е 8 млн. и 800 хил. евро. Допълнително е предоставено дарение от Японския фонд за социално развитие в размер на 1 млн. 50 хил. щатски долара. 3 млн. 500 хил. евро са предоставени като дарение от Европейския съюз. Британското правителство предостави 2 млн. 185 хил. евро за техническа и консултантска помощ. Българското правителство финансира проекта с 5 млн. 950 хил. евро. Общата стойност на проекта за целия период е 21 млн. 590 хил. евро.
  Проектът започна през м. май 2001 г. и ще приключи през м. юни 2004 г. Основната му цел е да подкрепи правителството в провеждането на реформа в системата за закрила на децата в България. Реформата предвижда да бъдат въведени и развити алтернативни на сегашните грижи за децата. Това е един от начините, по които ще се постигне намаляване на броя на децата, настанявани и отглеждани в специализираните институции, и ще се подкрепи процесът на деинституционализация.
  Проектът се осъществява в 10 пилотни общини: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Шумен, Сливен, Търговище и Пазарджик. Той се състои от четири компонента.
  По компонент първи – развитие на капацитета. Основната му цел е да подкрепи институциите на държавно и местно ниво - Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за защита на децата, Националната служба за социално подпомагане и отделите за защита на деца към общинските служби за социално подпомагане, за осъществяване на държавната политика за закрила на децата. Това ще бъде постигнато както чрез създаване на интегрирана информационна система за социално подпомагане и закрила на децата, така и чрез обучение по социална работа и управление на социални услуги и чрез провеждане на мащабна кампания за повишаване на обществената информираност за потребността от реформа в системата на закрила на децата и нейната същност. По този компонент до момента са проведени следните процедури:
  1. Наемане на одиторска фирма. Изборът на фирмата-одитор “Делойт и Туш” беше направен от Световната банка.
  2. Наемане на агенция за провеждане на изследване на общественото мнение за реформата в системата за закрила на децата в България. Изборът на агенция беше направен въз основа на изготвения от Световната банка списък от социологически агенции. Комисия от Министерството на труда и социалната политика избра агенция ЕмБиЕмДи. Изборът беше одобрен от Световната банка.
  3. Наемане на фирма за разработване на софтуер за интегрирана информационна система по социално подпомагане и закрила на децата. На 6 юли 2001 г. беше публикувана покана за заявяване на интерес в “Ю ен дивелъпмънт бизнес" и в български вестници. Следвайки процедурите и изискванията на Световната банка, комисия от Министерството на труда и социалната политика избра фирма “Бул сиз”. Изборът на фирмата беше одобрен от Световната банка.
  4. Наемане на агенция за провеждане и оценка на ползвателите. На 1 септември 2001 г. беше публикувана покана за заявяване на интерес. Съгласно процедурите и изискванията на Световната банка, комисия от Министерството на труда и социалната политика избра агенция “Инфло арт”. Изборът на агенцията също беше одобрен от Световната банка.
  В момента, съгласно изискванията на Световната банка, по компонент 1 се провеждат следните процедури:
  1. за наемане на агенция за провеждане на кампания за повишаване обществената информираност за реформата в системата за закрила на децата в България. На 3 юли 2002 г. беше публикувана покана за заявяване на интерес в “Ю ен дивелъпмънт бизнес” и в български вестници. Съгласно изискванията и процедурите на Световната банка, комисия от министерството изготви кратък списък от кандидатствалите български и чуждестранни фирми. Списъкът е предложен за одобрение от Световната банка и е одобрен. Предстои финализиране на процедурата;
  2. избор на организация за провеждане на обучение по управление на социални услуги за деца и семейства. На 6 септември 2002 г. беше публикувана покана за заявяване на интерес. Съгласно процедурите, комисията направи оценка на подадените заявления за интерес по установени критерии. Предстои документите да бъдат изпратени за одобрение от Световната банка и финализиране на процедурата;
  3. избор на организация за провеждане на втора оценка на ползвателите. На 16 септември беше публикувана покана за заявяване на интерес. Съгласно изискванията, предстои създаване на комисия от Министерството на труда и социалната политика, която ще оцени постъпилите заявления за интерес.
  По компонент втори – деинституционализация. Този компонент предвижда създаването и развитието на алтернативни на сегашните грижи за деца, както и на услуги, подкрепящи родителите им. Очаква се тези грижи да доведат до намаляване броя на децата, постъпващи в специализираните институции от интернатен тип, както и да се увеличи броят на децата, живеещи в семейна среда. До края на проекта по този компонент се предвижда да бъдат изградени и да започнат да работят центрове за обществена подкрепа и звена “Майка и бебе” в девет пилотни общини. Най-същественото тук е, че услугите в тези центрове ще бъдат предлагани от неправителствени организации, избрани по места на конкурсен принцип.
  По компонент 4 – услуги за деца на улицата. Основната му цел е да се намали броят на децата на улицата чрез приобщаването им към родните им семейства, както и чрез осигуряване на безопасен подслон и достъп до здравна помощ и образование.

  По този компонент в пилотните общини ще бъдат създадени дневни центрове и денонощни приюти за деца на улицата. Тук отново основната роля в предлагането на тези услуги по места ще играят неправителствените организации, които също ще бъдат избрани на конкурсен принцип.
  В момента, съгласно изискванията на Световната банка по компонент 2 и компонент 4 се провеждат процедури за подбор на проектантски организации за проектиране на центрове за обществена подкрепа, звена "Майка и бебе" и центрове за деца на улицата в пилотните общини в Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Търговище и Шумен.
  Съгласно изискванията на Световната банка покани за заявяване на интерес бяха публикувани на 6 септември 2002 г. във в. “Старозагорски новини", на 9 септември във в."Пари", на 13 септември във в. "Сливенски новини", на 13 септември във в. “Марица” – Пловдив, на 20 септември във в. “Шуменска заря”, на 4 ноември във в. “Бряг” – Русе, и на 4 ноември във в. “Знаме” – Търговище.
  Съгласно процедурите на Световна банка предстои комисия на министерството да направи оценка на постъпилите заявления за интерес.
  По компонент 3: “Превенция на изоставянето и защита на правата на децата”.
  Работата по този компонент е насочена към децата от високорисковите общности и има за цел да подпомогне социалната им адаптация, там където е нужно да им осигури езикова подготовка по български език. Предучилищната подготовка, което е в основата на този компонент, цели да бъде намален броят на децата, отпадащи от училище, и по този начин да ги предпази от превръщането им в деца на улицата.
  Главните изпълнители по места на дейностите по този компонент са неправителствени организации, чиито избор се прави на конкурсен принцип, съгласно изискванията, предварително подготвени и одобрени от Световна банка и описани в специално издаден за целта Наръчник за дейностите.
  По този компонент в частта му “Превенция на изоставането” са проведени процедури за избор на неправителствени организации – изпълнители на подпроекти в пилотните общини – Варна, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Русе и Шумен.
  Съгласно изискванията на Световна банка и на Японския фонд за социално развитие, комисия на министерството, Държавната агенция за закрила на детето, Националната служба за социално подпомагане, Националният съвет по етнически и демографски въпроси и пилотните общини, споменати по-горе, разгледа предоставените от местни неправителствени организации подпроекти и одобри 19 от тях. Подборът им беше направен съгласно критериите, включени в одобрения от Световна банка наръчник.
  Подпроектите бяха одобрени от Световна банка и бяха успешно осъществени в периода юни – октомври 2002 г. и обхванаха предучилищната подготовка на 1335 деца от рискови общности в споменатите шест пилотни общини.
  Децата, обхванати в подпроектите, бяха от социално слаби, маргинализирани семейства. Те преминаха подготовка по усвояване на официалния български език и социализация, бяха подпомогнати с учебни помагала и дрехи за постъпване в първи клас. Всички деца, които бяха включени в предучилищната подготовка по места започнаха успешно учебната година като ученици в първи клас.
  Общата стойност на осъществените подпроекти е в размер на 594 277 лева. Средствата са от дарението на Японския фонд за социално развитие.
  В община Шумен бяха осъществени четири подпроекта на неправителствени организации, които обхванаха в предучилищна подготовка 123 деца. В обучението бяха включени 8 помощник-учители от общностите.
  В община Варна бяха осъществени четири подпроекта за 159 деца. Бяха включени 9 помощник-учители от общностите.
  В Русе – три подпроекта, 146 деца, също 9 помощник-учители.
  В Пловдив – два подпроекта, 470 деца и 21 помощник-учители.
  В Стара Загора – три подпроекта, 138 деца, а в обучението бяха включени 10 помощник-учители.
  В община Сливен са осъществени три подпроекта за 299 деца и 18 помощник-учители.
  В момента, съгласно изискванията на Световната банка по компонент 3 се провеждат следните процедури: избор на неправителствени организации – изпълнители на подпроекти в пилотните общини Бургас, Варна, Пазарджик, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Търговище и Шумен.
  Съгласно изискванията на Световната банка и на Японския фонд покани са публикувани от 2 до 8 август в три последователни броя на вестниците “Марица” – Пловдив, “Старозагорски новини”, “Сливенско дело”, “Виделина” – Пазарджик, “Знаме” – Търговище, “Бряг” – Русе, “Черноморски фар” – Бургас, “Шуменска заря” – Шумен, “Черно море” – Варна.
  Комисия от споменатите по-горе институции на 8 поредни заседания разгледа 51 предложения за подпроекти на неправителствени организации. Предстои обявяване на резултатите, съгласно критериите, включени в одобрения от Световна банка наръчник.
  Контролът по прилагане на проекта се осъществява от Управляващия съвет на проекта чрез прегледи на процедурите от надзорни мисии на Световната банка и чрез независим одит.
  От всичко изложено дотук мисля, че става ясно, че процедурите по изразходването на средства по проекта “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата” са напълно прозрачни и се извършват в съответствие със законите в страната.
  И все пак, уважаеми господин Ляков, ако разполагате с конкретна информация за нарушения при осъществяване на проекта, моля да ни я предоставите, за да бъде извършена проверка. Благодаря за вниманието.
  Извинявам се, че просрочих времето.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Шулева.
  Прощавайте за сигнала, който Ви дадох, но съгласно чл. 85 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, много стриктно спазваме регламента за народните представители и би трябвало от уважение и министрите също да се съобразяват с това, за да можем да провеждаме парламентарния контрол по-ефективно.
  Имате думата, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Прав сте, господин председател, но мисля, че информацията беше изключително важна, много полезна. Аз благодаря на министър Шулева, че я предостави на народните представители, а чрез Народното събрание и на всички неправителствени организации.
  Доколкото разбирам, на първия етап от осъществяването на проекта вие извършвате процедури, по които има правила, утвърдени от Световната банка, спазвате ги и т.н., но рано или късно слизате вече на следващото равнище – общинско, и се радвам, че вие защитавате конкурсния принцип. Така разбрах, че навсякъде в изпълнението на втори, трети и четвърти компонент изборът на неправителствените организации ще стане чрез конкурс.
  Първи въпрос: тази информация, която Вие ми предоставихте, чрез мен на народните представители и на цялата общественост, има ли я в Интернет-страницата на Вашето министерство, т.е. може ли всеки да я получи по всяко време?
  И, втори въпрос – дали Вие подкрепяте конкурсния принцип, който трябва да бъде въведен, според мен, задължително със Закона за социалното подпомагане, защото в противен случай ще се получи парадокс – Вие го защитавате и ще го спазвате при тези процедури и по този проект, а при всички останали случаи, защото има и други проекти, по които работи Вашето министерство, понеже го няма в закона, конкурсният принцип няма да бъде въведен и няма да се спазва. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Шулева, за да отговорите на допълнителните въпроси.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков!
  В Интернет-страницата на министерството е публикуван проектът “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата”. Ние подаваме актуална информация. Ще проверя в какво състояние в момента е страницата и ако е необходимо, ще я актуализираме.
  По отношение обаче на информацията, както вече Ви уведомих, ще бъде определена PR-агенция, която ще има за цел да популяризира всички мерки и програми по този компонент, за да може обществото и неправителствените организации да имат навременна и още по-пълна информация за развитието на този проект. Това, предполагам, че до месец ще бъде ясно и ще започне работа по информационната кампания.
  Що се касае до това дали има конкурсно начало аз мисля, че има някакво недоразумение, защото ние никога не сме били против конкурсното начало за избор на неправителствени организации за управление на заведения за социални услуги. Мисля, че недоразумението е от гледна точка на това, че се предвижда подзаконов нормативен документ, в който ще бъдат формирани всички правила, но аз лично не възразявам това да бъде записано в закон. Още повече, че това е нашето твърдо намерение и задължително, тъй като в крайна сметка ще се предоставят средства за осъществяване на тази дейност, ще трябва да бъдат спазвани стандартите, които ще трябва да бъдат приети, така че нищо по-хубаво от това да бъдат въведени конкурсните принципи за избор на неправителствени организации. Лично аз го подкрепям. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Шулева.
  Господин Ляков, нямате желание да продължаваме дискусията.
  Преминаваме към следващото питане на народния представител Панайот Ляков относно кадрови промени в общинската и областната служба за социално подпомагане – Пазарджик.
  Заповядайте, господин Ляков.


  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! През м. октомври последователно бяха уволнени ръководителят на Общинската служба за социално подпомагане госпожа Джинка Анова и ръководителят на Областната служба господин Крум Георгиев. В първия случай заповедта е за дисциплинарно уволнение по 15 обвинения за нарушаване на трудовата дисциплина, във втория случай трудовите правоотношения се прекратяват без мотиви. Според двамата уволнени обаче, те са освободени по политически причини. Госпожа Анова е заместник-председател на общинското ръководство на СДС в Пазарджик и кандидат за народен представител от листата на ОДС в последните парламентарни избори. Тя е написала обяснение по всички точки от обвинението, което ръководителят на Националната служба за социално подпомагане не си е направил труда да прочете и да разбере, че няма нито едно законово основание за дисциплинарно уволнение. Тук ще направя едно отклонение. В обвиненията не фигурира случаят с Дома за стари хора, защото тя своевременно е пуснала докладна записка до висшестоящата институция, а такова е изискването, тоест тя не може да прескача нива и да се обърне директно към министерството. Освен това става дума за авариен ремонт, а не за планов ремонт, за да бъдат предвидени средствата при планирането на бюджета за 2002 г.
  Обвиненията не са прочетени и според мен са несериозни, даже документално необосновани, ще ви цитирам само едно: "Защо от 1 май 2002 г. Общинската служба за социално подпомагане в Пазарджик няма утвърдено поименно щатно разписание". Ами как ще има, след като то е представено за утвърждаване от националната служба и е получено обратно на 17 юни 2002 г. И така нататък.
  Аналогичен е случаят с инж. Крум Георгиев, който в интервю във в. "Знаме" твърди, че уволнението му е партийно, че няма забележки и наказания и шефовете му винаги са изразявали задоволство от дейността му в областната служба. И защото не е приемал предложенията за смяна на ръководители на общински служби за социално подпомагане с доказан професионализъм, за избирателни отношения с кметовете е влязъл в конфликт с партийното ръководство на НДСВ и с водача на листата в Пазарджик госпожа Милена Милотинова. Затова е бил сменен. Всичко това е написано от господин Георгиев. Всичко това, което цитирам, са негови думи.
  Изглежда кадровата политика във вашите структури не се води от Министерството на труда и социалната политика, а от други, неоторизирани лица и органи. Затова Ви питам: какви са истинските мотиви за кадровите промени в Общинската и в Областната служба за социално подпомагане в Пазарджик? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Заповядайте, госпожо заместник министър-председател, да отговорите на питането.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ляков, всеки път, когато бива уволнен служител, който е член например на СДС, веднага се посипват обвинения, че той именно заради това е уволнен. Защо? Нима заради членството си в СДС е бил назначен? Или може би аз живея с илюзията, че времената в България са се променили и съдбата на отделния човек вече не се предопределя от неговата политическа принадлежност и това време е безвъзвратно отминало? Може би аз и моите колеги от Министерството на труда и социалната политика се заблуждаваме, когато оценяваме служителите по тяхната професионална пригодност и в числото на техните качества или недостатъци не включваме политическата им принадлежност.
  Аз ще изложа истинските мотиви за кадровите промени в Областната и в Общинската служба за социално подпомагане, гр. Пазарджик, и правните основания за това. Ако те Ви звучат несериозно, както сте посочили в питането си, господин Ляков, то следователно Ви звучи несериозно нарушаването на Кодекса на труда и законите и смятате, че по-важна от кодекса и законите е политическата принадлежност на служителите.
  Трудовото правоотношение с госпожа Джинка Костадинова Анова, заемала длъжността ръководител на Общинската служба за социално подпомагане в Пазарджик, е прекратено на 9 октомври 2002 г. със заповед на ръководителя на Националната служба за социално подпомагане за налагане на дисциплинарно наказание уволнение на основание чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда. В посочената заповед изчерпателно са посочени мотивите, поради които госпожа Анова е била освободена от длъжността ръководител на ОССП – Пазарджик. Основно се касае за липса на контрол върху цялостната дейност в общинската служба на Пазарджик. Мотивите са описани, както казахте, в 15 точки в заповедта, като всяка от тях е за конкретни нарушения. Ще посоча част от тях: първо, не е налице утвърдено поименно разписание на щатния персонал. Тъй като Вие засягате този въпрос в питането си, бих искала да отбележа, че поименното щатно разписание се утвърждава от ръководителя на Общинската служба за социално подпомагане на базата на изпратено и утвърдено щатно разписание от ръководителя на националната служба, а не обратното. Второ, налице е несъответствие между утвърдените длъжности и бройки в щатното разписание на общинската служба и действително назначените работници и служители. Трето, разрешени са отпуски на служители на общинската служба без издаване на съответната заповед за това. Четвърто, разрешаване на допълнителен платен годишен отпуск на служителки без основание. Пето, не се води единен входящ дневник на документите, съгласно изискванията на Единната държавна система за деловодство. Шесто, липса на задължителна документация в преписките на подпомаганите лица и семейства съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а именно липсват служебни бележки за доходи от трудова дейност, бележки за редовна регистрация в бюрото по труда, бележки от поземлената комисия на лица, на които се отпускат социални помощи. Социалните анкети са формални и недостатъчно мотивирани. Правоимащите лица не са били уведомявани и не са им връчвани срещу подпис издадените решения. Девето, не са спазвани законоустановените срокове за издаване на решения и т.н.
  От посочените нарушения, подробно подписани в заповедта за налагането на дисциплинарно наказание, става ясно, че като ръководител на ОССП госпожа Анова е допускала груби нарушения в нормативната уредба в областта на социалното подпомагане и трудовото законодателство, системно са нарушавани Законът за социалното подпомагане, Законът за семейните помощи за деца и Кодексът на труда. Посочените в заповедта 15 конкретни нарушения са констатирани при комплексна проверка, извършена от инспекторите на Дирекция "Инспекторат" към националната служба. Извършените проверки са в резултат на практиката за засилване контрола от националната служба за спазване на трудовото и социалното законодателство в структурите за социално подпомагане и в заведенията за социални услуги.
  Дисциплинарното наказание уволнение е наложено при стриктно спазване на разпоредбите на Кодекса на труда, а именно: извършена е надлежна констатация на нарушенията на трудовата дисциплина и нормативната уредба, поискани са и са приети писмените обяснения, които са прочетени и обсъдени от работодателя. При внимателно запознаване с документите безспорно се установяват грубите нарушения на трудовото и социално законодателство. Не може и дума да става, че прекратяването на трудовото правоотношение е по политически причини.
  Аз вече имах възможност по повод на Ваш актуален въпрос от 10 октомври, на който е отговорено в пленарното заседание от 18 октомври, да Ви информирам за небрежното и безотговорно отношение към служебните ангажименти и недостатъчната грижа към нуждаещите се от помощ хора от страна на ръководителя на ОССП, Пазарджик. Нямаше да има нужда Вие да повдигате въпроса за проблемите с отоплението в Дома за възрастни хора, ако ръководителят си беше на мястото. Наложи се от Вас да научим за тези проблеми и, ако си спомняте, да ги решим. Директорът на Дома за стари хора и ръководителката на социалната служба не бяха уведомили Националната служба за социално подпомагане за проблема и не бяха потърсили съдействие.
  По отношение прекратяването на служебните правоотношения с ръководителя на областната служба. Крум Василев Георгиев е назначен на длъжността ръководител на 24 април 2002 г. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за държавния служител, когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в 6-месечен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаване може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие. Служебното правоотношение на Крум Георгиев е прекратено на 21 октомври със заповед на ръководителя на НССП, тоест в 6-месечния срок по чл. 12. При прекратяване на служебното правоотношение нито органът по назначаване, нито държавният служител дължат обяснение за мотивите си.
  Господин Ляков, не е вярно твърдението, че Крум Георгиев е освободен от заеманата длъжност, защото не приемал предложения за смяна на ръководителите на общински служби за социално подпомагане с доказан професионализъм. Съгласно чл. 9 от Закона за социалното подпомагане ръководителят на общинската служба се назначава от ръководителя на националната служба, тоест господин Крум Георгиев не е в състояние да прекратява или да сключва трудови правоотношения с нито един ръководител на общинска служба, тъй като това не попада в неговите правомощия и той не е работодател на същите.
  Позволете ми пак да се позова на Вашия актуален въпрос от 10 октомври за промените в един от домовете за стари хора в Пазарджик. Ако ръководителите на социалните структури в областта изпълняват добросъвестно своите задължения и имат активно отношение към решаване на проблемите на хората, няма да се налага да ги решаваме тук в Народното събрание чрез парламентарния контрол. Аз не мога да разбера едно нещо, господин Ляков, прекалено абсурдно е да отправяте питане към мен, в което да твърдите, че Крум Георгиев е уволнен по политически причини, а същевременно на пресконференция в Пазарджик да заявявате, и това е отразено в местната преса, че Крум Георгиев се бил омотал като пате в калчища в работата си и не знаел какво да прави. Как да разбирам подобно крещящо противоречие? Ние отново стигаме дотам, откъдето започнах моя отговор – явно за Вас по-важно от професионалните качества е политическото пристрастие на отделната личност.
  В заключение, изразявам своята убеденост, че прекратяването на трудовото правоотношение на госпожа Гинка Анова като ръководител на Общинската служба за социално подпомагане – Пазарджик, и на господин Крум Георгиев като ръководител на Областната служба за социално подпомагане е извършено съобразно действащото законодателство и е в интерес на държавата и гражданите, нуждаещи се от социална подкрепа и закрила. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря на госпожа Шулева.
  Господин Ляков, имате възможност да зададете до два допълнителни въпроса.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаема госпожо министър, този спор е много дълъг и в крайна сметка доказателствата за моята или Вашата теза ще получим първо от съда, след това от избирателите, а и от някои други събития, които предстои да се случат в България. Затова аз ще направя съвсем кратък коментар и за едното, и за другото уволнение.
  Първо, говорите за дневници. Господин Ангелов не си е направил труда да прочете, че тъй като община Пазарджик е осма по големина в страната, тя е разделена на райони и там има няколко дневника, колкото са районите в общината, че дневниците са прошнуровани, прономеровани и подписани, че се отчитат всеки месец с подпис и т.н. Какво ми казахте за моята забележка за това? Да, тя го утвърждава, след като мине през Националната служба. Не можете да искате да е 19 май, след като е върнат през месец юни, това е просто абсурдно – с месец разлика!
  За тези четири възрастни жени, които са получили своята деменция, след като вече са били настанени в дома и които няма къде да отидат. Тя се е обърнала към съответния дом в селото и оттам са изпратили отговор, че не могат да ги приемат, близките също не са пожелали да ги приемат. Какво искате? Да изхвърли четири болни жени на улицата, за да кажете, че си е изпълнила задълженията?
  За този прословут ремонт също е пусната докладна записка, тя не може да прескача нива до областната служба. И след това, след като не е имало реакция, се е обърнала към кмета на общината.
  Така че тезите са много спорни, но ще видим съдът как ще се произнесе. Като начало.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Госпожо Шулева, желаете ли да направите реплика и да отговорите на допълнителните въпроси?
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Аз обърнах внимание в отговора си, че проверката е направена от оторизираните органи за целта, а именно Инспектората. Те са проверили надлежно всичко, каквото е трябвало да проверяват, и са направили своите заключения. Не искам да споря по точките на заключенията, тъй като това е работа на съда. Но аз искам да кажа две думи – че ако ние искахме да уволним по политически причини въпросната госпожа, можехме да го направим още преди година и половина. Мисля, че такова желание не сме имали и сме съблюдавали всички закони в нашата страна, респективно проверки, анализи и констатации, които са надлежно направени по съответния ред и когато има констатации за нарушения, съответно се пристъпва към дисциплинарно уволнение.
  Използвам случая, за да обърна внимание за един друг професионалист, за който стана дума миналия път, а именно директора на Дома за стари хора в Пазарджик. Знаете случая, който решавахме тук в парламента благодарение на добрата работа на служителите в областната служба, но представете си какво намирам в пресата! Госпожа Анелия Тошкова дава интервю: “От медиите имам информация, че общината ни отпуска 12 хил. лв.” Така за първи път разбрах колко е далеч Домът за стари хора от общината, че се налага на госпожата от медиите да научи, че са й отпуснати пари за ремонт и от парламентарния контрол – че са й отпуснати пари от министерството. При една такава демонстрирана загриженост и “висок професионализъм” оставям на вас да прецените за какво става дума. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Шулева.
  Господин Ляков, желаете ли да направите реплика?
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Не е почтено да се говори за нещо, което не е тема на питането, и да се нападат хора, които нямат нищо общо с питането. Няма да влизам в този спор, макар че и сигналът за ремонта е изпратен навреме, просто вашите структури не са реагирали навреме от област нагоре. Това е истинската причина. Има достатъчно документи, които потвърждават тази теза. И благодарение на усилията на госпожа Тошкова и кмета на Община Пазарджик д-р Колчаков, които са колеги от миналия парламент, въпросът беше решен. Така че не нападайте безпричинно!
  Защо уволнението е политическо? Защото знаете ли кой е назначен на мястото на Джинка Анова, госпожо министър? Активистка на НДСВ, която е работила в предизборния щаб, която няма нито ден работа в социална служба, която хабер си няма какво значи социално подпомагане! Просто за да намерите работа на една безработна ваша активистка, уволнявате един човек, който професионално е подготвен. Джинка Анова не е там защото е член на СДС и на такива позиции, защото тя заема тази служба много преди да бъде член на Общинското ръководство на СДС и кандидат за народен представител, заради личните си качества. И нека да видим какъв човек ще назначите и на областната служба сега – послушен, угоден, който ще се командва от областния управител и от Милена Милотинова, а не от вашето министерство. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Ляков, благодаря. Не е необходимо едно политическо назначение да бъде последвано от едно политическо уволнение, те могат да бъдат различни. Така че няма логика в това.
  Приключихме с питанията към заместник министър-председателя госпожа Шулева. Благодаря, госпожа Шулева.
  Преминаваме към питане към министъра на вътрешните работи господин Георги Петканов.
  Давам думата на господин Васил Димитров Паница. Той има питане заедно с Борислав Китов относно акции на Министерството на вътрешните работи и Дирекция “Национална служба полиция” срещу членовете на Нумизматично дружество “Филипопол” – Пловдив, на 15 септември 2002 г.
  Заповядайте, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, на 15 септември 2002 г. в 10,30 ч. около 30 униформени полицаи нахлуват в кафенето на ул. “Съборна” 29, Пловдив, където се провеждат ежеседмичните сбирки на Нумизматично дружество “Филипопол”. Никой от вашите служители не се представя, след което започва претърсване на по-голяма част от присъстващите около 200 човека. Арестувани и отведени в следствието са 58 човека. От част от тях са иззети монети, антикварни и други предмети, обект на размяна между собствениците им. Претърсването се извършва в двора на кафенето, в самото кафене и, забележете, на улицата пред него по най-унизителен за претърсваните начин. Собствениците на иззетите предмети са заплашвани, а други принуждавани да даряват иззетите вещи на държавата. Описите са направени изключително непрофесионално.
  Нумизматично дружество “Филипопол”, Пловдив, е регистрирано към Съюза на нумизматичните дружества в България, град Велико Търново. Съюзът е регистриран в Окръжния съд съобразно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ние смятаме, за разлика от някои други, че тези хора не са престъпници. Нашето питане към Вас е: считате ли, че при акцията са спазени законите на страната и какви са основанията за извършването на акцията по този начин?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  За процедурно предложение има думата господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, като се позовавам не толкова на правилника, а на практиката, която има парламентът, предлагам днес заседанието да завърши с отговорите на министър Петканов, за да не го разкарваме следващата седмица, а и да удовлетворим очакванията на зрителите, които чакат отговорите на въпросите към него.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ако въпросите и отговорите са достатъчно кратки, че да не преминем повече от 10-ина минути, с удоволствие. Иначе ще трябва да прекратим.
  Заповядайте, господин Петканов.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Паница, уважаеми господин Китов! В отговор на поставения от вас въпрос относно акцията на органите на МВР срещу членове на нумизматично дружество “Филипопол” – Пловдив, проведена на 15 септември 2002 г., предоставям на вниманието ви следната информация.
  В Регионалната дирекция на вътрешните работи – Пловдив, е получена оперативна информация, касаеща лица, занимаващи се с иманярска дейност и незаконна търговия с антични предмети и вещи в кафене “Антично” на ул. “Съборна”. Изготвено е предложение за провеждане на специализирана полицейска операция по линия на незаконно притежание и търговия с културно-исторически ценности. Предложението е утвърдено на 13 септември от началника на Регионално звено “Полиция” към РДВР – град Пловдив. Операцията е проведена, забележете, в присъствието на дежурния прокурор от Районна прокуратура – Пловдив.
  На 15 септември в 11,15 ч. цивилни и униформени служители от дирекция на Национална служба “Полиция” и Регионална дирекция на вътрешните работи – Пловдив, са влезли в кафене “Антично”. - Тук си позволявам да коригирам Вашата терминология и вместо думата “нахлули” да употребя думата “влезли”. – Те са се легитимирали на присъстващите лица със служебни карти и полицейски значки и са ги поканили да поставят в пликове намиращите се по масите антични предмети и монети. Не отговаря на истината твърдението ви, че те не са се представили, но както Вие сам твърдите, в това кафене са пребивавали около 200 човека, и при влизането в кафенето полицаите публично са се представили веднъж на всички. Не е необходимо да отиват да се представят персонално на всеки един от присъстващите.
  По част от монетите и предметите е имало пръст, което свидетелства, че те са обект на разкопки. В кафенето са присъствали известни на полицията лица, в чиито коли при други проверки са намирани метаталотърсачи, лопати и различни предмети за извършване на иманярска дейност. Срещу един от тях има образувано следствено дело в Регионална следствена служба – Пазарджик.
  На 14 лица, от присъстващите около 200, е разяснена необходимостта от първичен оглед на античните монети и предмети в сградата на полицията, където е бил повикан за експертна консултация директорът на Археологичния музей в град Пловдив. На всяко лице е съставен протокол за доброволно предаване в присъствие на дежурния прокурор. Част от протоколите не са написани на готови бланки, но съдържат необходимите реквизити на бланковия протокол. Не са извършвани обиски по лица в кафенето, извън него или в сградата на Регионално звено “Полиция”. Събраните материали по случая са изпратени на Районна прокуратура – Пловдив, на 17 септември. Образуваната по случая прокурорска преписка е върната в Регионално звено “Полиция” с указание за извършване на експертна оценка на предметите с цел да се установи дали монетите и предметите представляват паметници на културата. На предадените по време на специализираната полицейска операция 804 монети и 205 предмета – пръстени, печати, халки, обици, кръстове, статуетки и други, е извършена експертна оценка от служители на Археологическия музей в Пловдив. Тя заключава, че предметите са движими паметници на културата от античността, Средновековието и Възраждането. Установено е също, че 25 от предадените монети са копия на антични монети, а изработването на копия на паметници на културата и разпространяването на техни изображения е в нарушение на законовия ред.
  И тук става дума за изземване на тези материали, за да бъде направена експертиза, а не както вие неоснователно твърдите, че техните владетели са били принуждавани да бъдат дарявани. Те са описани, иззети, направена е експертиза и онова, което трябва, ще бъде върнато на собствениците им.
  Иманярството в региона на град Пловдив придобива заплашителни размери, с което безвъзвратно се увреждат и унищожават паметници на културата, селищни и надгробни могили и се нанасят щети на нашето културно-историческо наследство.
  Искам да ви кажа, че преди 20 дни бях на посещение в РПУ – Хисаря, и се оказа, че от началото на годината, за 10 месеца, в РПУ – Хисаря, няма откраднат нито един автомобил, но денонощно се правят разкопки в региона. Вие знаете кои са тези места. По този повод преди 10 дни уволних трима полицаи от Пловдив – двама сержанти и един офицер, за извършването именно на иманярска дейност, защото заедно с тях нощем и те копаели и ги охранявали.
  Органите на Министерството на вътрешните работи работят съгласно законовите си компетенции по установяване на лица, занимаващи се с иманярска дейност и незаконна търговия с антични предмети и вещи. Основен принцип в дейността е спазването на Конституцията и законите на страната ни.
  При провеждането на специализираната полицейска операция в Пловдив не са допуснати незаконосъобразни действия от страна на полицейските органи. Операцията е била насочена към лица, извършващи противозаконна дейност и незаконна продажба и размяна на предмети от културно-историческата ценност.
  Ако има нещо вярно във вашето твърдение, то е едно единствено – че покрай тези лица, обект на проверка са били вероятно и добросъвестни граждани, които са действително нумизматици и които не се занимават с иманярска и престъпна дейност. Но за да може органите на МВР да установят кой какъв е, е необходимо тази проверка да бъде извършена. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Паница, имате възможност да зададете до два допълнителни въпроса.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Уважаеми господин министър, установявам, че Вие не напълно сте разбрали смисъла на нашето питане. Ние също сме против иманярството, против незаконния трафик на паметници на културата, но искаме да се действа законосъобразно, когато има сигнали за такива действия. В случая Вашите служители са действали незаконосъобразно.
  Защо? Защото акция от няколко десетки полицаи с бронежилетки, със заградителни мероприятия, в която реално са извършвани претърсвания на няколко лица, трябва да има санкцията на правораздавателните органи в България. Грубо са погазени чл. 135, ал. 1 и 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Дежурният прокурор е доведен, когато акцията в кафенето е приключила. В сградата на полицията вече - цитирам: “са отведени част от задържаните лица”. Забележете, “с оглед оскъдните данни дежурният прокурор е преценил, че не следва да се образува досъдебно производство и прокурорът си тръгва”. Така че, повтарям, няма санкция на правораздавателен орган преди или 24 часа след като е извършена акцията.

  Твърдите, че не е имало претърсване или обиск, а доброволно предаване. Пази Боже от такова доброволно предаване, след заградителни мероприятия, акция с бронежилетки, когато те изправят, наредят ти да си обърнеш джобовете, да си свалиш обувките и да си свалиш якето – това за мен е претърсване, а не е доброволно предаване. Доброволното предаване е било след това и се надявам, че тези действия не са обичайна практика, предхождаща всяко доброволно предаване. При реално извършено претърсване при планирана акция се съставят протоколи за доброволно предаване, забележете, на хвърчащи листове, а не на официална бланка за доброволно предаване, каквато всеки патрулен полицай притежава.
  Протоколите са съставени изключително непрофесионално. Цитирам този протокол (показва протокола): “Петдесет монети от сив метал”. Ето аз веднага ви вадя две монети от сив метал от моя джоб. Всяка монета има точна и ясна изчерпателна характеристика – номинал, и тя трябва да се отрази в протокола. За никой български съд тези монети не са паметници на културата. Петдесет монети от сив цвят!
  В тази връзка са моите два въпроса: имали ли сте предварителни данни, че там се извършва престъпление? Във връзка с това акцията е планирана. Защо не поискахте разрешение от съда или прокуратурата?
  И вторият въпрос е: нарушени ли са правата на гражданите? Ако производството, досъдебно и съдебно, завърши без резултат, кой ще плати обезщетение на тези лица, ако обявят претенции по Закона за отговорността на държавата и държавните служители?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Паница.
  Господин министър, имате думата да отговорите на допълнителните въпроси.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: На въпросите отговарям отзад напред: ще плати виновният, ако подобно нещо се установи. Ако съдът се произнесе в този смисъл, че органите на МВР са действали незаконосъобразно и са причинили вреди на тези граждани, МВР ще заплати тези вреди. Това – първо.
  Второ, акцията е планирана предварително да бъде извършена два дни преди това, но ние не сме разполагали с данни кои лица точно ще присъстват на тази сбирка, кои от тях са наистина нумизматици и отиват да вършат такава дейност и кои от тях са иманяри и вършат незаконна дейност.
  Заградителни операции действително трябва да бъдат направени, иначе не е възможно. Вие добре разбирате, че вътре са 150 – 200 човека и трябва да бъдат извършени такива заградителни мероприятия. Аз смея да твърдя, че тези заградителни мероприятия, целящи да ограничат възможността иманярите да избягат, да се отклонят, ни най-малко в никаква степен не накърняват ничии права и интереси.
  Защо не е образувано веднага предварително производство? Не би могло веднага да бъде образувано предварително производство, защото, първо, трябва да бъдат иззети тези монети, предмети и експерт трябва да даде заключение дали се касае за паметник на културата или не и едва, ако вещото лице се произнесе в този смисъл, чак тогава се образува предварително производство.
  Вярно е това, което казвате, че не всички от протоколите, не знам точно каква част, може би 1:1, са направени на съответните бланки. Това е вярно. Но искам да подчертая, че от юридическа гледна точка има значение формата на протокола. Тази форма е писмена и тази форма е спазена, образецът няма значение. Така че от тази гледна точка процесуални нарушения според мен не са извършени.
  Завършвам с това, което казах и в експозето си, има хора, които не са иманяри, които не са вършили престъпна дейност, а също са били обект на тази операция, но другояче не би могло да бъде.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Китов, заповядайте да изразите отношението си към отговора.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Тя хубава работа стана. Нощно време двама офицери и един сержант, а не двама сержанти и един офицер, копаят край Хисаря, а вие отговаряте с показни акции в кафене, в което посред бял ден става размяна на монети. Забележете по-нататък: “Монети от сив метал!” Каква е гаранцията, че не сте подменили монетите след това? Сив метал! Каква експертиза ще става на тази работа? Да не говорим, че на Вас Ви е много добре известно, че това е една показна акция, която освен да вдигне рейтинга на МВР във вестниците, друго не може да направи. Защото абсолютно сте наясно, че има хора, които са колекционери и които, забележете, знаят “законни” колекции за милиони долари, но те не се проверяват. Имало пръст по монетите от сив метал! Ами, тази работа не е ли смешна?
  На всичкото отгоре, уважаеми господин министър, при обиска грубо е нарушен чл. 72, ал. 2. Това не го казваме ние, а това го казва тъжбата на хората, които са я направили, и Вие би следвало да сте запознат с нея. Там се твърди, че са били карани доброволно да правят дарение. Не го твърдим ние. Ако нямате тази тъжба, може да се запознаете с нея. Но дори само чл. 72, ал. 2 към някой от гражданите да е нарушен, това говори, че са нарушени права на български граждани и аз моля да се потърси отговорност. Но фактът, че в полицията има хора, които се занимават с иманярство и са хванати да копаят, ясно насочва мисълта, че това просто е едно отклоняване на вниманието от истинските виновници.
  Затова аз не съм доволен от Вашия отговор, уважаеми господин министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Китов, за емоционалното изказване.
  С това приключваме.


  Съобщения:
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе редовно заседание на 21 ноември 2002 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала 142.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание на 20 ноември 2002 г., сряда, от 14,30 ч. в зала 232.
  Следващото заседание на Народното събрание е на 20 ноември, сряда, от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)


  (Закрито в 14,03 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Благовест Сендов

  Секретари:
  Силвия Нейчева

  Георги Анастасов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания