Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 17 септември 2003 г.
Открито в 9,04 ч.

17/09/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков, заместник-председателите Камелия Касабова, Асен Агов, Благовест Сендов и Юнал Лютфи

  Секретари: Светослав Спасов и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
  Предлагам на пленарния състав програма за работата на Народното събрание за периода 17 – 19 септември 2003 г.:
  1. Прекратяване пълномощията на народен представител.
  2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия. Вносител – Министерският съвет.
  3. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект “България – Транзитни пътища ІV” – първа фаза. Вносител – Министерският съвет.
  4. Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет. Вносител – Министерският съвет.
  5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера. Вносител – Министерският съвет.
  6. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците.
  7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
  8. Второ четене на законопроекта за далекосъобщенията.
  9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Димитър Пейчев, Мирослав Севлиевски и група народни представители, Пламен Панайотов и Пламен Моллов, Министерският съвет, Борислав Ралчев, Димитър Димитров и група народни представители, Йордан Памуков, Нонка Матова.
  10. Парламентарен контрол.
  Уважаеми дами и господа, моля да гласуваме тази програма, след което ще гласуваме постъпилите предложения на основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Моля, гласувайте дневния ред.
  Гласували 144 народни представители: за 135, против 7, въздържали се 2.
  Проектът за програма за работата на Народното събрание е приет.
  На основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение за включване в дневния ред на проект за Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя с вносители Росица Тоткова и Йордан Нихризов.
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За пореден път внасяме в дневния ред предложение за включване и за разглеждане в Народното събрание на Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Внасяме го, защото този въпрос е много болезнен, защото този въпрос, ако не бъде решен днес, създава проблем за хората днес. Внасяме го, защото отлагането му с месеци, с години вече, изправя голяма част от българските граждани пред невъзможността да си получат заработените от тях работни заплати. Внасяме го, защото вие обещавате и не изпълнявате, а ние като народни представители, избрани от българските граждани, искаме да ви въздействаме, за да можем най-накрая да намерим начин да решим голяма част от техните въпроси. Внасяме го, защото вашите министри през лятото на 2002 г. в Твърдица и през есента на 2002 г. писмено са обещали и поели ангажименти към българските граждани, че този въпрос ще бъде решен. Цитирам писмо от 22 октомври 2002 г. на министъра на енергетиката: “Вашите въпроси ще бъдат решени от Министерството на труда и социалната политика, където се подготвя нормативен документ за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при обявяване на дружеството в несъстоятелност”.
  Уважаеми госпожи и господа, за толкова време вие не можахте да намерите ресурс да подготвите законопроект. Ние го направихме. За вас остава единствено да се присъедините и да гласувате за включването на този закон в дневния ред. Така поне с едно действие ще бъдете полезни на българските граждани.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Хей, как се изказа!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: При тази аргументация моля да гласуваме предложението на госпожа Тоткова и на господин Нихризов за включване в дневния ред на законопроекта за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 158 народни представители: за 83, против 64, въздържали се 11.
  Това предложение се приема и влиза в дневния ред. (Ръкопляскания от блока на ПСОДС.)
  Постъпилите законопроекти и проекторешения за периода от 10 до 16 септември 2003 г. са следните:
  Отчет за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2002 г. Вносител – Националният осигурителен институт. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда и социалната политика.
  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по транспорт и телекомуникации, Комисията по европейска интеграция и на Комисията по енергетика.
  Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет. Вносител – Министерският съвет.
  Проект на Национална горска политика и стратегия. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по земеделието и горите и на Комисията по околната среда и водите.
  Проект за решение за приемане на Политическата програма на Стратегическия преглед на отбраната. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Централноевропейското споразумение за свободна търговия. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Социалистическа Етиопия. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 14 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 13 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.

  Първа точка от дневния ред днес е:
  ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
  Народният представител Бриго Аспарухов е депозирал пред председателя на Народното събрание на 16 септември т.г. в 17,26 ч. молба да бъдат прекратени пълномощията му като народен представител от 14.Многомандатен избирателен район – Перник, поради преминаване на работа в Министерския съвет. Въз основа на това на пленарния състав в изпълнение на изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България е представен проект за решение:
  “Проект!

  РЕШЕНИЕ:

  Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:

  Прекратява пълномощията на Бриго Христофоров Аспарухов - народен представител от 14. многомандатен избирателен район Пернишки.”
  Имате думата за изказвания.
  Процедура? Господин Ганев, заповядайте.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Казвам “процедура” и защо е процедура ще обясня сега.
  Всеки въпрос по хода на заседанието е процедура. Това решение във връзка с прекратяване пълномощията на един народен представител по подаване на оставка трябва да се вземе на базата на чл. 72, ал. 2 от Конституцията. Въпросът е друг. Това са от т.нар. категория решения, които се вземат без дебати (шумна реакция в блока на ПСОДС), защото става дума за автономна воля, която единствено не подлежи на контрол, нито подлежи на приемане на друга някаква санкция.
  Може ли някой да бъде спрян? Аз знам, че има обратни примери. Бях председател на Великото Народно събрание. Иска да напусне един писател – Йордан Радичков, или пък някой друг. Не му давали! Чакай да видим защо е дошъл тук, защо иска да си отиде… Ами, това е личен акт! И който иска или има намерение да разисква по този въпрос, да дискутира автономната воля на един човек, който е народен представител или пък министър, или пък заема някакъв друг пост – това е просто смехотворно.
  Това решение има чисто констативен характер, за да се уредят административните отношения между Народното събрание и неговите народни представители. Нищо друго. Но аз се изказвам сега не за да браня идеята Бриго Аспарухов или обратно, но защото ние тук в последните два месеца станахме свидетели на комедийни ситуации. Един министър си подава оставката и казва: чакайте, не са ми я приели. Ами това е твоя воля! Ти искаш да се разведеш, искаш да се разделиш с жена си. Ще напуснеш. Каква е тази история? Че българската политическа история, госпожо председател, познава невероятно много други случаи на оставки на мъже и жени политици! Някой чакал ли е, като удари вратата на Министерския съвет, министър-председателят да приеме тази негова воля или оставка, или пък царят да каже “да” или “не”? Никога това не е било! Четете историята и мислете за днешния ден.
  Предлагам Вие, като председател на днешното заседание, ясно да заявите: “Преминаваме към гласуване.” Благодаря ви. (Единични ръкопляскания в блока на КБ. Шумна реакция в блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Противно процедурно предложение, ако има такова?
  Заповядайте.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз ще изразя противно становище. Пламенното говорене на господин Ганев се опира на Конституцията, която лично той защитава и лично той винаги е бранил и, както той самият казва, е участвал в ръководството на това Народно събрание, което я е приело. Но именно тази Конституция, господин Ганев, неслучайно е предвидила специална процедура при подаването на оставка, т.е. при изразяването на личното волеизявление от страна на един народен представител. И тя е свързана и предполага гласуване от Народното събрание, т.е. приемане на тази оставка. Това е един от моментите в Конституцията, който наистина е интересен. Вие ще коментирате дали той е правилен или не, но това е Конституцията, която съществува в момента.
  Самият текст, който предполага приемане, означава, че Народното събрание има възможност да обсъжда този акт, тъй като той се случва по определен повод, на определено основание и с определени мотиви. Точно тази възможност предполага тази процедура, която ние трябва да изпълним на основание чл. 72, ал. 2 от Конституцията. Абсолютно недопустимо е да няма дебат по точката, свързана с оставката на един народен представител,. Благодаря ви.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ, от място): Това е автономна воля и не подлежи на контрол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля ви! Моля ви, тишина в залата!
  Действително, това е автономна воля, проявена от господин Аспарухов. Народното събрание не може да реши да не го освободи, тъй като решението на Народното събрание в случая има констативен характер. Но не мога аз, като водеща в момента заседанието на Народното събрание, да кажа, че директно се преминава към гласуване.
  Има предложение от господин Ганев, който прави това процедурно предложение, и противно процедурно предложение, което е от господин Абаджиев. И ще подложа на гласуване, залата да реши, тъй като аз не мога да внасям подобна еднолична практика и решение в конкретния случай.
  Има процедурно предложение от господин Ганев, който така тълкува този текст от Конституцията – че Народното събрание трябва директно да премине към гласуване, без да има дебат по този проект за решение.
  Моля да гласуваме това процедурно предложение, направено от господин Ганев.
  Гласували 167 народни представители: за 114, против 50, въздържали се 3.
  Процедурното предложение на господин Ганев е прието.
  Предложение за прегласуване. Господин Агов, заповядайте.
  АСЕН АГОВ (ПСОДС): Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз разбирам неудобната ситуация, в която Вие бяхте поставена, - да правите един труден избор. Аз бих Ви подкрепил в желанието Ви да се освободите от този избор и да го предоставите на това Народно събрание, но този избор влиза категорично в нарушение както на Конституцията, така и на правилника. И тези 114 души, които в момента гласуваха по този начин, нарушиха българската Конституция за пореден път, а също и правилника на Народното събрание.
  Аз се обръщам към съвестта на тези народни представители, които заради едно бивше ченге са готови да направят всичко в България. (Ръкопляскания в блока на ПСОДС.) Това бивше ченге днес ще управлява националната сигурност от името на БСП. Аз се обръщам не към БСП, а към народните представители от НДСВ, от ДПС, които разбирам, че са доволни от това назначение. Едва ли от това решение са доволни репресираните от Държавна сигурност турци в България. Аз затова поставям въпроса на чисто морална основа:
  Искам прегласуване, защото не може да се нарушава Конституцията на демократична България заради един представител на комунистическата Държавна сигурност. Благодаря ви. (Ръкопляскания в блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Нямате право за изказване. Това е предложение за прегласуване, което в момента господин Агов направи.
  Така че с мотивите, които той изтъкна току-що пред народните представители, моля да прегласуваме процедурното предложение, което беше направено от господин Ганев и беше прието при първоначалното гласуване.
  Гласували 173 народни представители: за 116, против 52, въздържали се 5.
  Процедурното предложение е прието. (Единични ръкопляскания в блока на КБ. Възклицания в блока на ПСОДС: “Е-е-е!.)

  “Проект!
  РЕШЕНИЕ
  За прекратяване пълномощията на народен представител

  Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

  Р Е Ш И:

  Прекратява пълномощията на Бриго Христофоров Аспарухов, народен представител от 14.многомандатен избирателен район – Пернишки.”
  Моля да гласуваме този проект за решение, както беше представен.
  Гласували 162 народни представители: за 114, против 48, няма въздържали се.
  Проектът за решение е приет.
  Обяснение на отрицателен вот от госпожа Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах “против” освобождаването на ген. Бригадир Аспарухов като депутат от Българската социалистическа, но вече комунистическа и генералска партия, първо, защото нямаше дебат (ръкопляскания от групата на ПСОДС), нарушена беше Конституцията. Второ, днес това мнозинство, което освободи господин ген. Бригадир Аспарухов, направи новото обединение на база на ченгеджийничеството, на тайни служби и икономически интереси (ръкопляскания от групата на ПСОДС).
  Днес вие, колеги от НДСВ, обръщам се към вас, няма нужда да се обръщам към БСП, участвахте в един от най-странните актове, които са се случвали в българския парламент. Виждам гузните ви погледи и съжалявам наистина, че не събрахте сила да прекрачите прага и да направите една морална постъпка. Вие ще носите отговорност за това, което направихте. И тя е морална и политическа.
  Гласувах “против”, защото бившите ченгета от Държавна сигурност заемат ключови позиции за националната сигурност на България, а това е вредно за България! (Ръкопляскания от групата на ПСОДС.) Казвам го ясно: вредно е бившите ченгета да бъдат начело на държавата и да контролират службите на България. Националната ни сигурност вече е под угроза! (Бурни ръкопляскания от групата на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Агов има думата за обяснение на втори отрицателен вот.
  АСЕН АГОВ (ПСОДС): Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес по един странен начин 114, по-късно 116, души станаха съучастници в тази парламентарна зала във възстановяване на пълномощията на Държавна сигурност в държавната власт. По един ясен, категоричен и много прозрачен начин. Днес обаче се случи най-безсрамното нещо за българската демокрация. Безсрамието е на всички онези, които гласуваха за тази оставка.
  Аз гласувах “против” оставката, тъй като избирах между две злини – ченгето да стои тук на открито в парламента или да се скрие под крилото на министър-председателя (бурни ръкопляскания от групата на ПСОДС) и безконтролно да се занимава с българската национална сигурност. Сега си обяснявам защо бяха закрити досиетата. И това пак тежи на съвестта на същото това мнозинство. Така си обяснявам защо не бяха приети промените в Закона за достъп до класифицирана информация, защо отпадна онзи срок от 10 години, защо беше променен Законът за военната служба, който разреши с тази промяна подобни генерали да станат това, което стават днес.
  В крайна сметка България се връща назад, връща се в годините на Държавна сигурност. И онези, които я връщат, са тези тук, в тази зала. И пак казвам, не ме изненадват от БСП, те защитават своя интерес. Те искат да бъдат в управлението по скрит начин, както винаги са го правили при трите смътни правителства – на Попов, на Беров и на Сакса. Това е. Именно по тази причина смятам, че днес България стремглаво тръгва надолу, назад към онова минало, към което никой от нас не иска да се връща. (Бурни ръкопляскания от групата на ПСОДС).
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Абаджиев – за трите отрицателен вот.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Не е вярно, че Народното събрание не може да гласува против подаване на оставката на един народен представител, особено когато тя е с конкретен мотив, а мотивът е неговото назначаване за координатор на специалните служби – функция, която в никакъв случай не е съветническа, а е управленска, натоварена с власт. Народното събрание с този си акт, трябва да осъзнаем, колеги народни представители, стана съучастник в извършването на това действие. О.з. ген. Бригадир Аспарухов, който е символ на бившите тайни служби на комунистическата власт, поема тези функции. Няма значение, че самият министър-председател бламира собствения си министър на вътрешните работи, силовите си министри и главния секретар на МВР. Има значение какво прави Народното събрание и дали то подпомага тази дейност, а именно дейността на връщането на бившите ченгета в държавата, в това те да управляват процесите в обществото.
  И най-важното, което се случи днес, е, че Народното събрание се превърна в съучастник на това България да се превърне в руския троянски кон на НАТО. Това е срам и позор за Народното събрание на Република България! (Продължителни ръкопляскания от групата на ПСОДС.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Преминаваме към втора точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГА НА СТОПАНСКА БАНКА И МИНЕРАЛБАНК КЪМ САЧЕ, ИТАЛИЯ, ПОСРЕДСТВОМ КОНВЕРТИРАНЕТО МУ В УЧАСТИЕ НА ИНВЕСТИТОРИ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
  Вносител – Министерският съвет.
  Има доклад на Комисията по бюджет и финанси.
  Моля, господин Искров, да представите доклада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат господин Любомир Дацов, заместник-министър на финансите, и госпожа Рая Узунова, главен експерт в министерството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме процедурното предложение господин Дацов и госпожа Узунова да бъдат допуснати в пленарната зала.
  Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля, започнете представянето на доклада, господин Искров.


  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:
  “ДОКЛАД
  по Законопроект № 30202-60 за ратифициране на
  Споразумението за удължаване срока на действие на
  Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен
  механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и
  Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством
  конвертирането му в участие на инвеститори в
  приватизацията на български държавни предприятия,
  внесен от Министерския съвет на 11 септември 2003 г.

  Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия, подписано на 19 ноември 1999 г.
  Чрез прилагането на компенсаторен механизъм – предмет на споразумението, част от дълга на Република България се изплаща посредством участието на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия. Към момента размерът на дълга възлиза на около 56 млн. евро, тъй като известна част от него бе погасена в резултат на финализирана сделка в контекста на механизма в края на 2002 г.
  Предвид реалния интерес от страна на инвеститори да се възползват от механизма при участието си в българската приватизационна програма чрез размяна на писма е постигнато съгласие за удължаване на валидността му до началото на 2005 г. В случай на неизпълнение на процедурата по влизане в сила на удължаването на срока на споразумението остатъкът от задълженията към италианската държава в размер на около 56 млн. евро ще се трансформира в пряк държавен дълг при изключително неблагоприятни условия.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на писма на 10 юли 2003 г. и на 2 септември 2003 г. за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия, подписано на 19 ноември 1999 г. в София, ратифицирано със закон (ДВ, бр. 114 от 1999 г.).”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Искров.
  Имате думата за изказвания по законопроекта за ратифициране на споразумението на първо четене. Няма желаещи за изказване.
  Подлагам на първо гласуване законопроекта за ратифициране на споразумението.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  За процедурно предложение – господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Правя процедурно предложение да гласуваме Закона за ратифициране на споразумението и на второ четене в настоящото заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме процедурното предложение законопроектът да бъде приет в едно пленарно заседание на първо и второ гласуване.
  Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля да представите съдържанието на законопроекта.


  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:
  “ЗАКОН
  за ратифициране на Споразумението за удължаване срока
  на действие на Рамковото споразумение за прилагане на
  компенсационен механизъм за изплащане на дълга на
  Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия,
  посредством конвертирането му в участие на инвеститори
  в приватизацията на български държавни предприятия

  Член единствен. Ратифицира споразумението, сключено чрез размяна на писма на 10 юли 2003 г. и на 2 септември 2003 г. за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия, подписано на 19 ноември 1999 г. в София, ратифицирано със закон (ДВ, бр. 114 от 1999 г.).”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по съдържанието на законопроекта? Няма желаещи.
  Поставям на второ гласуване законопроекта за ратифициране на споразумението.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
  Законопроектът е приет на второ гласуване.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ “БЪЛГАРИЯ – ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА ІV” – ПЪРВА ФАЗА. Вносител – Министерският съвет.
  Моля, господин Искров, да представите доклада на Комисията по бюджет и финанси.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Правя аналогично процедурно предложение – в залата да бъде допуснат и господин Румен Митов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, да гласуваме това процедурно предложение.
  Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля да представите доклада, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:
  “ДОКЛАД
  по Законопроект № 302-02-50 за ратифициране на
  Финансовия договор между Република България и
  Европейската инвестиционна банка за финансиране на
  Проекта “България – Транзитни пътища ІV” – първа фаза,
  Внесен от Министерския съвет на 12 август 2003 г.

  На заседание, проведено на 11 септември 2003 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект “България – Транзитни пътища ІV” – първа фаза, подписан на 25 април 2003 г.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Румен Митов. Проектът предвижда рехабилитация на 427 километра пътни участъци с местоположение по основните транспортни коридори и първокласните пътища на Република България. С реализацията на проекта ще завърши цялостната хегемонизация на основната пътна мрежа в страната, като всички главни направления ще са минали през рехабилитация през последните 10 години и ще отговарят на изискванията на Европейския съюз по Глава девета “Транспорт”.  Общата стойност на проекта без данък добавена стойност възлиза на 81 млн. евро, разпределени, както следва: заем от Европейската инвестиционна банка – 60 млн. евро; собствени средства – 21 млн. евро. Финансовите условия по договора са: срок на заема – 20 години с погасяване на равни полугодишни вноски в продължение на 15 години, гратисен период от 5 години, лихва – дефинира се при отпускане на всеки транш, като са предвидени две опции за определянето им – фиксиращ или плаващ лихвен процент. Досега българската страна успешно се справя с реализацията и разходите по финансирането на проекти: "Транзитни пътища I, II и III. Изпълнителната агенция "Пътища" успява да осигури собствени средства за изплащане на лихвите и вноските по главницата на взетите заеми, както и средствата за строителство, представляващи задължение на българската страна.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване при следните резултати: "за" – 9 народни представители, без "против" и "въздържали се".
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България – Транзитни пътища IV" – първа фаза, внесен от Министерския съвет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Искров.
  Имате думата за изказвания по този законопроект. Няма желаещи.
  Подлагам на първо гласуване законопроекта за ратификация на финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка.
  Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  За процедурно предложение – господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Процедурата, госпожо председател, е законопроектът да бъде гласуван и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме процедурното предложение в днешното пленарно заседание законопроектът да бъде гласуван на две гласувания.
  Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля да представите съдържанието на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:

  "ЗАКОН
  за ратифициране на финансовия договор между
  Република България и Европейската инвестиционна банка
  за финансиране на проект "България -
  Транзитни пътища IV" – първа фаза

  Член единствен. Ратифицира финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България – Транзитни пътища IV" – първа фаза, подписан на 25 април 2003 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по съдържанието на законопроекта. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме на второ гласуване законопроекта за ратифициране на финансовия договор.
  Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на второ гласуване.
  За процедурно предложение има думата господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, по следващата точка от дневния ред – проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет, моля да гласуваме в залата да влезе заместник-министърът на труда и социалната политика господин Валери Апостолов, за да докладва проекта за решение от страна на Министерския съвет. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля да гласуваме процедурното предложение господин Валери Апостолов да бъде допуснат в пленарната зала.
  Гласували 101 народни представители: за 93, против 8, въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ.
  За процедурно предложение – госпожа Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Смятам, че когато ние приемаме правила, трябва да си ги спазваме. В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в чл. 75, ал. 2 пише: "Проектите за решения, декларации и обръщения се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в 3-дневен срок от постъпването им, за което той уведомява народните представители."
  Алинея 3 : "Постоянните комисии обсъждат проектите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределянето им.” И ал. 4: “Народното събрание обсъжда и гласува проектите за решения, декларации и обръщения не по-късно от 7 дни от постъпването на становищата на постоянните комисии."
  Госпожо председател, аз питам: ние спазваме ли Правилника за организацията и дейността на Народното събрание? Няма никакви пречки този проект да бъде разпределен в комисията, която прецени председателят на Народното събрание, да си извърви пътя, който ние сме приели, и тогава да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание. Това, което днес се случи в началото на заседанието с освобождаването на ген. Бригадир Аспарухов, при което Народното събрание прие процедура и отне възможността на народните представители да изкажат своето мнение точно в нарушение на Конституцията, ние продължаваме днешния ден по същия път – нарушаваме правилата, които сме приели, и по този начин даваме пример на българските граждани за това как те трябва да се отнасят с правилата. Нима доверието в парламента не трябва да се гради единствено и само на това, че нашата държава трябва да бъде правова държава? Правова държава за мен, неюриста, означава всички ние да бъдем равни пред закона. Ето, пред нас е Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Ние равни ли сме с всички граждани, за които казваме, че те нарушават закона? Не бих искала ние, народните представители, да даваме такъв пример.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): И какво е предложението?
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Как какво? Да се отложи точката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да се отложи тази точка от дневния ред.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Защо не го казахте, когато гласувахме дневния ред?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За противоположно процедурно предложение – господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз правя обратно процедурно предложение – да не отлагаме тази точка от дневния ред.
  Първо, както правилно се отбеляза в залата, ние приехме днес дневния ред и нямаше никакви възражения срещу тази точка. Второ, има десетки случаи, когато Народното събрание приема и решения, и декларации, без да са минали задължително през комисия. И аз питам коя е тази комисия, която е компетентна да разгледа и да прецени волята на Министерския съвет, чиято воля е обусловена от закона, да избере председател на този социален съвет и то след консултации с партньорите?
  При това положение аз не виждам никаква причина да отпадне точката. Ако имате някакви възражения срещу личността, имате възможност да се изкажете пред Народното събрание от трибуната и да гласувате "против".
  Затова правя противоположно процедурно предложение да не отлагаме тази точка от дневния ред. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Тоткова - да се отложи тази точка от дневния ред.
  Гласували 131 народни представители: за 24, против 106, въздържал се 1.
  Процедурното предложение не се приема.
  Господин Апостолов, моля да представите проекта за решение и съображенията на вносителя.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Със Закона за Икономическия и социален съвет се предвижда да се създаде Икономически и социален съвет като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие.
  Съветът има за цел:
  - да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономическия живот;
  - да служи като постоянна институционална форма на социален диалог и консултации по икономическата и социалната политика между правителството и структурите на гражданското общество;
  - да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи и на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по актове на законодателната и изпълнителната власт, засягащи техните интереси.
  Предвид това, че дейността на съвета е свързана с разработване на становища по нормативни актове и анализи по въпроси, свързани със стратегическите проблеми на икономическата и социалната политика, е необходимо председателят на съвета да притежава солидна професионална подготовка и да е утвърден експерт в областта на индустриалните отношения.
  От представената подробна автобиография на господин Лалко Дулевски е видно, че той има висше икономическо образование и научна степен “доктор по икономика”; натрупан както административен, така и управленски опит като ръководител на Надзорния съвет на Националната служба по заетостта и заместник-председател на ДСК (Банка “ДСК”); познава принципите на индустриалните отношения и има редица разработки в областта на заетостта и пазара на труда и на осигурителните отношения; има богата преподавателска практика в тези области като асистент, а по-късно и като доцент към Университета за национално и световно стопанство – София; владее много добре писмено и говоримо английски и руски език.
  Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет Народното събрание трябва да избере председателя на съвета по предложение на Министерския съвет.
  Параграф 15, т. 1 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет изисква при първоначалното определяне на състава на Икономическия и социален съвет кандидатурата за председател на съвета да се съгласува само с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
  След направените консултации Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере господин Лалко Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Апостолов.
  Желаещи за изказвания?
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Много ми е трудно, за да не кажа някаква друга дума за това, че …
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Не се мъчи.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Господин Овчаров, Народното събрание си позволява да нарушава законите в България.
  Аз просто не мога да намеря отговор на този въпрос. И още по-обидно е, когато един юрист, който е бил натоварен с функции да раздава правосъдие и да печели доверие в името на правовата държава, си позволява да казва, че парламентът може единствено и само да потвърди волята на министър-председателя.
  Господин Пенчев, Законът за Икономическия и социален съвет задължава Министерския съвет да предложи на Народното събрание, а Народното събрание е този орган, който трябва да вземе решение по този въпрос, а решенията по този въпрос, уважаеми юристи, се вземат в съответствие с правилата, които ние сме приели в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И когато вие искате да защитавате една позиция, пазете си достойнството. Поне го направете с мълчание и недейте да излизате тук с разни безсмислени аргументи и да се злепоставяте, защото освен тази зала има още 8 млн. българи, извън тази зала има един реален живот, в който хората много добре виждат и оценяват какво прави Народното събрание и какво прави мнозинството.
  Още повече, уважаеми колеги, че Законът за Икономическия и социален съвет беше приет в края на Тридесет и осмото Народно събрание, като израз на една воля в дискусиите по отношение на икономическата и социална политика, на законите, които се приемат в Народното събрание и които се отнасят за всички български граждани, да се включат представители на гражданското общество, на работодателите, на синдикатите, на другите неправителствени организации, учени от областта на икономическата или социалната сфера.
  Вие не можахте да намерите сили да изпълните този закон. Търсихте много оправдания и се оправдахте с несъвършенството на закона. За да изправите това несъвършенство, според вас, внесохте законопроект за промяна на Закона за Икономическия и социален съвет и това стана есента на 2002 г. След това беше нужно да изтече половин година, за да може този закон с вашата воля, защото няма как да стане това без нея, да бъде завършен и да стане слаб, за да може да се изпълнява и по този начин да се изпълнява волята на парламента. В дискусиите, които засягат живота на българските граждани, да бъдат включени много повече представители, да има възможност за представяне на алтернативни гледни точки.
  Законът е публикуван в “Държавен вестник”, бр. 20 от 4 март 2003 г. В този закон е записано по ваше предложение: “Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон съгласува кандидатурата за председател на съвета само с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище и я предлага на Народното събрание”.
  Днес сме 17 септември. Един месец от м. март не е равен на един месец. И аз искам всички да знаят, че Министерският съвет не намери воля да изпълни Закона за Икономическия и социален съвет, отказа да изпълни Закона за Икономическия и социален съвет, защото точно по силата на закона това нещо трябваше да бъде направено в едномесечен срок. И в този случай вие вече няма с какво да се оправдавате, няма откъде да търсите аргументи, че някой друг ви е виновен. В този случай вие носите цялата отговорност за това, че не изпълнихте Закона за Икономическия и социален съвет.
  На 1 септември 2003 г. направих питане към министъра на труда и социалната политика относно прилагането на Закона за икономическия и социален съвет. В това питане към госпожа Христина Христова попитах защо от Министерския съвет не изпълняват Закона за икономическия и социален съвет и кога смята да предприеме такива действия? Очевидно това е подтикнало правителството бързо да реагира на този въпрос, за да избегне неудобните отговори. Но неудобните отговори, независимо от решението, което ще вземете днес, трябва да ги давате! И ще трябва да ги давате всеки ден, защото днес вече констатираме трети случай само в днешния работен ден, когато вие нарушавате законите в България. Само в един работен ден на парламента нарушихте закона три пъти, нарушихте Конституцията на Република България! И не знам до края на деня с още колко такива случаи ще се сблъскаме. И докога ще си позволявате да нарушавате законите на Република България!
  Няма да подкрепя тази кандидатура не защото господин Лалко Дулевски няма качества, които да му дават основание да бъде претендент за този пост, няма да подкрепя тази кандидатура, защото смятам, че начинът, по който подхождате в случая, не е в интерес и в полза на това, което е записано в Закона за икономическия и социален съвет, а именно – да се включи гражданското общество в България в тези дискусии. Защото преди всичко трябва да има доверие, а то се гради тогава, когато спазваме правилата, когато сме равни пред закона. С внасянето по този незаконен, криминален начин на това решение в Народното събрание нарушавате именно това доверие на хората! И ако някой иска да каже нещо по отношение на моите разсъждения, които споделям с вас, може да стане и да го каже! Може да стане и да каже: да, ние нарушаваме законите; може да стане и да каже: да, ние нарушаваме Конституцията, станете и го кажете!
  Мисля, че то се вижда, но ако искате, вие можете сами да станете и да го кажете, защото това е факт, уважаеми колеги! За трети път в днешния ден е факт! Това е достатъчно основание да предложа на моите колеги от Парламентарната група на ОДС да не подкрепят тази кандидатура именно като протест към начина, по който вие налагате решенията в Народното събрание, неспазвайки законите, неспазвайки Конституцията на Република България, неспазвайки обещанията, които поемате, неуважавайки по този начин българската държава и българските граждани!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи за изказване?
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, вярно е, че по Конституцията народните представители се ползват с пълен имунитет за становищата и изказванията си, които правят от трибуната на Народното събрание и не само там. Но аз мисля, че представлява злоупотреба с власт и правомощия, ако един народен представител си позволява в продължение на шест, седем или повече минути от тази трибуна да прави изказвания, които нямат нищо общо с предмета, който се обсъжда по съответната точка от дневния ред. Уважавам изказаните от госпожа Тоткова мисли, но те нямат никакво отношение към въпроса, който обсъждаме.
  Освен това мисля, че освен конституционните права да се изказваме от тази трибуна би трябвало, поне според нашия правилник, да има някаква санкция, тогава, когато се отправят обидни квалификации за поведението на останалите народни представители, от Вас, госпожо председател.
  Сега по същество.
  Тъй като едно от обвиненията беше, че няма правни аргументи за това, дали даденият въпрос е разпределен в проекта за решение на Министерския съвет на постоянни комисии, бих си позволила да направя едно тълкуване на разпоредбата на правилника, която дава такова правомощие или задължава Председателството на Народното събрание да разпределя съответните актове на постоянните комисии. Смисъл от такова разпределение в постоянните комисии на Народното събрание има и това важи от основните актове – законопроектите, тогава, когато постоянните комисии трябва да подготвят дадения акт, за да влезе той за обсъждане в пленарна зала. Това означава, че постоянната комисия, в чийто предмет и обхват на дейност попада кръгът от обществени отношения, които се регулират в дадения акт, който се обсъжда, има съдържателна част, която по сама по себе си подлежи на обсъждане. Тогава, когато даден акт – в случая решението на Министерския съвет, се отнася до персонален избор на едно лице съобразно негови качества и съобразно закона, постоянната комисия няма предметен обхват да се произнася, който да е различен от този, който може да направи цялата пленарна зала. В този смисъл разпределянето на подобен акт в постоянната комисия само би дублирало това, което всеки народен представител тук може да направи, обсъждайки съответното решение.
  Ето защо смятам, че неразпределянето на този проект за решение е напълно законосъобразно, тълкувайки духа на разпоредбата в правилника, която предвижда подобно разпределяне. Да не говорим, че това е една от добрите практики, както е модерно да говорим напоследък, на Народното събрание и не само на него.
  Ето защо, госпожо председател, изказвайки се по същество по поставения въпрос, бих могла да изразя персоналната си подкрепа за направеното предложение. Това, което чух от мотивите и съображенията, изказани от заместник-министъра на труда и социалната политика господин Апостолов лично мен ме убеждава в необходимите качества, а аргументът, че няма да се гласува за тази кандидатура по други съображения, различни от тези, които ни представя личността, която се предлага, просто означава, че това е несериозно, да не кажа по-друга дума, защото уважавам народните представители и тази трибуна. Благодаря. (Ръкопляскания от блоковете на НДСВ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
  Въз основа на Вашето изказване и на основание чл. 112 и 113, ал. 2 налагам на госпожа Тоткова дисциплинарното наказание “Забележка” за това, че се отклони от предмета на разискванията и използва оскърбителни думи към народните представители, по-конкретно, че това решение е вкарано в пленарната зала по някакъв криминален начин. Думата “криминален” няма място в подобна констатация.
  Заповядайте за изказване, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  В никакъв случай няма да си позволя от тази трибуна реч, подобна на тази на моята колежка госпожа Тоткова, защото в крайна сметка, разбира се, всеки има право да изрази свое становище, но елементарното възпитание, уважаеми колеги, би трябвало да ни поставя някакви рамки тогава, когато вземаме думата от тази трибуна. Явно, това не важи за всички нас. Няма нужда и не смятам за необходимо да коментирам думите на колежката.

  Искам да дам няколко щрихи по съдбата на този закон, който беше обсъден от нея. Става дума за следното. Законът за Икономическия и социален съвет е приет в началото на 2001 г. Това е един чудесен закон, който трябва да конструира едно съвещателно тяло То да изиграе ролята на място, където да се осъществява социалният диалог между представителите на неправителствените организации в страната. Един чудесен закон с един сериозен недостатък – той просто не можеше да бъде конструиран, защото ако не се появят всички излъчени от нестопанските организации представители, законът забраняваше този съвет да се сформира. И в продължение на две години ние бяхме свидетели как действително това не можеше да се случи.
  Аз смятам, че заслугата на сегашното мнозинство е голяма, защото то внесе корекции в закона именно в тази посока – да бъде дадена възможност на неправителствените организации, да излъчат свои консенсусни представители, да се сформира Икономическият и социален съвет, да се даде възможност да бъде избран председател на този съвет, който да продължи да консултира неправителствените организации в страната така, че да се постигне консенсус, да се излъчат техни консенсусни представители и този съвет да започне най-после да функционира, защото действително нашето общество има нужда от такава структура и от място за такъв дебат.
  В никакъв случай аз не мога да приема обвиненията на моята колежка, че, видите ли, Министерският съвет не бил изпълнил срока. Да, защото той е бил принуден да направи консултации с всички нестопански организации в страната. Това, уважаеми дами и господа, е една сложна процедура, която, както виждате, изисква продължително време. И все пак именно благодарение усилията на Министерския съвет е постигната една консенсусна номинация, която днес е предложена на нашето внимание.
  Аз няма да се спирам на достойнствата, качествата и заслугите на господин Дулевски. Това вече беше направено и е описано в решението на Министерския съвет. Искам само да подчертая, че днес ние сме на прага да направим една важна стъпка напред във формирането на гражданското общество в България, а именно да дадем възможност на този орган да започне работа, да дадем възможност да продължат консултациите по излъчването на другите представители на нестопанските организации, които все още не са излъчени. Смятам, че господин Дулевски има уменията, знанията и вещината да постигне това.
  Аз нямам никакви притеснения относно това, че видите ли, тази номинация не била разгледана от някои от комисиите на Народното събрание. Както вече стана ясно, както вече чухме от уважаемата госпожа Мингова един чудесен юридически анализ, това въобще не е необходимо в конкретния случай.
  Така че аз призовавам уважаемите колеги да подкрепят номинацията, излъчена от Министерския съвет. Смятам, че е крайно време Икономическият и социален съвет да започне своята работа, защото действително обществото има нужда от това, не ние, не правителството, а обществото. Това не е един орган на Министерския съвет. Това е един независим орган, където да протичат консултациите по въпроси, касаещи цялото общество, въпроси, които имат нужда от допълнителни съвещания, от арбитраж и от общи консенсусни решения в полза на обществото. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  За реплика има думата госпожа Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цеков! Вие не харесахте закона, който прие Тридесет и осмото Народно събрание.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Защото не работеше.
  РОСИЦА ТОТКОВА: На 4 септември 2002 г. в становището на Комисията по труда и социалната политика е записано, че един от мотивите за внасянето на Закона за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет е отстраняване на съществуващите пречки за конституирането и работата на съвета. Това беше основният аргумент. И преобладаващата част от промените бяха насочени именно в тази посока.
  Вие приехте Закона за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет. Министерският съвет предложи и вие подкрепихте той в едномесечен срок от влизането на закона в сила да съгласува кандидатурата за председател на Съвета с представителните организации на работниците и служителите.
  И аз питам сега – тогава ли не мислехте, че един месец е малък или сега просто си търсите обяснение защо не изпълнявате закона?
  Можете, госпожо председател, да ме накажете още веднъж, но аз искам още веднъж да кажа, че Министерският съвет не изпълни Закона за Икономическия и социален съвет. Той не изпълни този закон, който вашето мнозинство подготви и който вашето мнозинство прие. И в този случай вие нямате аргументи да търсите вината в някой друг. Тя си е ваша - вие определихте срока, Министерският съвет не изпълни този закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика има думата господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Известно време се чудех дали да отговарям на тази реплика, но все пак искам да кажа две думи. Твърде елементарно, госпожо Тоткова, и твърде нелогично е това, което казвате тук. Видите ли, Министерският съвет се забавил. Но нека забавим още, този път - Народното събрание. Дайте да не гласуваме. Защо? Вие ще консултирате някой друг? Ще измислите друга процедура? Или Народното събрание трябва да направи допълнителни консултации, а те очевидно са сложни и продължителни – това е ясно – след като шест месеца не се стигна до консенсус?! Защото именно това е търсеното – консенсусът, а той е сложно нещо. Ако не се постигне в рамките на един месец какво да направим? Да назначим някой въпреки желанието на социалните партньори? Това ли искате? Ако това искате, кажете го. Но и да го кажете, няма кой да ви чуе.
  Така че престанете с политическата демагогия. Просто тук тя не е необходима. Говорим за едно консенсусно решение и за един избор, който вече е направен и който ние трябва да подкрепим за доброто на цялото общество, независимо от желанието на вашата политическа сила. (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Цеков.
  За изказване има думата госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Радвам се, че днес започнахме да коментираме неща, които може би трябваше да коментираме по-рано. Първо, за поведението на народните представители тогава, когато те взимат отношение и в правото, и в качеството си на личности те трябва да се съобразяват в рамките на благоприличието, възпитанието и начина, по който въздействаме на аудиторията, когато тя ни слуша. Защото само преди няколко дни бяхме свидетели на друг начин на поведение в пленарната зала, но това е друга работа.
  Радвам се също, че се поставят въпроси относно правата ни, за спазване на процедурите и т.н. Но ми се струва, че твърде бързо забравяме, че зад гърба ми преди известно време имаше друг председател на Народното събрание, който ултимативно удряше камбаната и казваше: “Така решавам аз!” и тогава Конституцията не беше онзи акт или онази свещена книга, която всички трябва да спазваме.
  Днес действително всички трябва да направим един избор, един необходим избор. Вярно е, съгласна съм с госпожа Тоткова, че повече от шест месеца се забави прилагането на съответния член и параграф от закона. Но е вярно, че за това имаме вина и ние. Защото ако тогава бяхме постави актуален въпрос към министъра на труда и социалната политика, може би щяхме да интензифицираме процесите. Дори и това да е поводът толкова бързо да се реши въпросът, той е позитивен.
  Уважаеми колеги, но ние се отплеснахме да коментираме закона, а не да коментираме предложената ни кандидатура за ръководител на този Икономически и социален съвет. От тази гледна точка аз искам да споделя, че не виждам какъв по-голям граждански контрол или гражданско обсъждане или дебат трябва да направим, след като имаме писмени становища, след като това е съгласувано с хората, които са основните стълбове в този Икономически и социален съвет. Аз се позаинтересувах. Както работодателите, така и синдикатите са казали своето “да” за кандидатурата на господин Лалко Дулевски.
  Аз ще кажа само няколко думи за тази кандидатура, тъй като познавам господин Дулевски може би повече от 15-20 години. За мен това е една професионално представена кандидатура на личност с доста широк опит в областта, както на икономическите и социалните проблеми, така и в областта на тристранното сътрудничество, така че не виждам никакъв смисъл да казвам, че заради това, че Министерският съвет се е забавил толкова време, аз няма да подкрепя тази кандидатура.
  Аз ще подкрепя кандидатурата на господин Дулевски. Мисля си, че и моята парламентарна група ще подкрепи тази кандидатура, защото разсъждаваме не политически, а професионално, прагматично и желаем час по-скоро тази институция да започне да действа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масларова.
  Има ли други изказвания по този проект за решение? Няма.
  Представям на пленарната зала проекта за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет:
  “Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за икономическия и социален съвет
  Р Е Ш И:
  Избира Лалко Стойчев Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет с мандат четири години”.
  Моля да гласуваме този проект за решение.
  Гласували 154 народни представители: за 119, против 29, въздържали се 6.
  Проектът за решение е приет. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  Да пожелаем на господин Дулевски “На добър час!” в новото му поприще.

  Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЕЗЕРА, вносител Министерски съвет.
  Господин Чакъров, моля да представите доклада на Комисията по околната среда и водите, която е водеща комисия по този законопроект.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, поставям на вниманието ви доклада на Комисията по околната среда и водите относно законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, № 302-02-49, внесен от Министерския съвет на 28 юли 2003 г.
  “На свое редовно заседание, проведено на 4 септември 2003 г., Комисията по околната среда и водите разгледа внесения от Министерския съвет законопроект за ратифицране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера.
  На заседанието присъстваха господин Николай Куюмджиев – заместник-министър на околната среда и водите и господин Владимир Дончев – началник на отдел “Опазване на водните обекти” към Министерството на околната среда и водите.
  От името на вносителя господин Дончев изложи мотивите за ратифицирането на конвенцията. Освен, че ратифицирането на тази конвенция е поето като ангажимент във връзка с преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз, този акт ще даде възможност за привличането на допълнителни средства от международни финансови източници за изпълнението на националните и регионални мерки по опазването на водите на р. Дунав и Черно море, за разработването на програми за тяхното наблюдение, и както и на конкретни изследователски програми, насочени към предотвратяване, ограничаване и намаляване на трансграничното въздействие.
  Ратифицирането на конвенцията няма да окаже почти никаква финансова тежест върху бюджета на страната по отношение на създаването на необходимите условия за нейното изпълнение, тъй като това вече е направено във връзка с прилагането на европейското законодателство в тази сфера. Единствените необходими разходи са свързани с администрирането на съответния орган и участието в срещите на страните по конвенцията.
  След проведените разисквания комисията подкрепи единодушно законопроекта с 15 гласа “за” и изрази следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Приема за основателни мотивите на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, № 302-02-49, внесен от Министерския съвет на 28 юли 2003 г.”. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Чакъров.
  Госпожо Грънчарова, заповядайте, за да представите доклада на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  ДОКЛАДЧИК ГЕРГАНА ГРЪНЧАРОВА:
  “ДОКЛАД
  относно законопроект № 302-02-49 за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, внесен от Министерски съвет на 28 юли 2003 г.

  На 30 юли 2003 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера и прие следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, подписана на 18 март 1992 г. в Хелзинки”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по законопроекта на първо четене. Има ли желаещи?
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Както вече беше посочено, с ратифицирането на Конвенцията освен, че страната ни изпълнява поети ангажименти във връзка с преговорния процес за присъединяването на страната ни към Европейския съюз, се постигат и други цели една от които е много значима и съществена, а именно регламентирането на международните отношения и уреждането на казусите, които възникват със съседните страни, на първо време по басейна на р. Дунав, басейна на р. Места.
  Следващият пункт, който е много съществен и се постигат цели, които са поставени, както от сегашното, така и от предишни правителства, са привличането на допълнителни средства, които да бъдат инвестирани в тази сфера.
  По време на заседанието, когато беше разглеждането на ратификацията в Комисията по околната среда и водите, членовете на комисията единодушно изразиха позиция, че трябва да бъде подкрепен този законопроект с оглед на това, че трябва да се инвестират средства целево и в Черно море и то в туристическите обекти с оглед на това, че туризмът е приоритет за нашето управление и по този начин да се създадат много по-добри стандарти, екологосъобразни условия за туризъм и най-вече за чистотата на водата в този регион.
  Аз апелирам всички колеги да подкрепим ратифицирането на този законопроект. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Има ли други желаещи за изказвания по този законопроект? Няма.
  Подлагам на първо гласуване законопроект № 302-02-49 за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера.
  Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  За процедурно предложение имате думата, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение законопроектът да бъде предложен и за второ гласуване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение на днешното пленарно заседание да гласуваме законопроекта и на второ гласуване.
  Моля да гласуваме това процедурно предложение.
  Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  Господин Чакъров, моля да представите съдържанието на законопроекта на второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Представям проекта на
  “ЗАКОН
  за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на
  трансграничните водни течения и международните езера

  Член единствен. Ратифицира Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, подписана на 18 март 1992 г. в Хелзинки.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Чакъров.
  Има ли желаещи за изказване по законопроекта? Няма желаещи.
  Поставям го на второ гласуване.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 103 народни представители: за 99, против 3, въздържал се 1.
  Законът е приет на второ гласуване.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.
  Господин Чакъров, заповядайте да започнете с представянето на доклада на Комисията по околната среда и водите, подготвен за второто четене на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на заместник-министъра на околната среда и водите Мануела Георгиева, на госпожа Цветанка Костадинова – директор на Дирекция “Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите, и на господин Валери Накев от Министерство на икономиката – началник на отдел “Лицензиране на търговията с отпадъците”. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане в пленарната зала на изброените дами и господа.
  Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Господин Чакъров, моля да представите Глава първа от законопроекта и нейното наименование.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, представям на вниманието ви
  “ДОКЛАД
  на Комисията по околната среда и водите за второ гласуване
  относно законопроект за управление на отпадъците
  № 202-01-38, внесен от Министерския съвет на 11.07.2002 г.

  ЗАКОН
  за управление на отпадъците”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона и Глава първа – “Общи положения”.
  Комисията също подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
  По чл. 1 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по принцип в първия пункт, а във втория пункт предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 1 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 1. (1) Този закон урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности.
  (2) С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци.
  (3) Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
  Чл. 2. (1) Този закон се прилага за:
  1. битовите отпадъци;
  2. производствените отпадъци;
  3. строителните отпадъци;
  4. опасните отпадъци.
  (2) Този закон не се прилага за:
  1. радиоактивните отпадъци;
  2. отпадъците, получени в резултат на проучването, добива, преработката и съхраняването на минерални суровини и при експлоатацията на кариери;
  3. труповете на животни;
  4. животински фекалии и др. неопасни вещества, използвани в селското стопанство;
  5. отпадъчните газове, емитирани в атмосферата;
  6. отпадъчните води, с изключение на отпадъците в течна форма, включени в класификацията по чл. 3;
  7. излезлите от употреба експлозиви.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
  По чл. 3 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 3 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 3. Класификацията на отпадъците по видове и свойства се определя с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Има ли изказвания по Глава първа от законопроекта? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на законопроекта, наименованието на Глава първа и членове от 1 до 3 в редакцията на комисията.
  Гласували 81 народни представители: за 75, против 6, въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  Моля да представите Глава втора – членове от 4 до 6.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Глава втора – Задължения на лицата, извършващи дейности по отпадъците”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на Глава втора и предлага следната окончателна редакция: “Глава втора - Задължения на лицата, извършващи дейности, свързани с отпадъци”.
  По чл. 4 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева.
  Комисията подкрепя предложението в първия пункт. По втория пункт предложението е оттеглено.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 4 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 4. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, предприемат мерки в следната последователност за:
  1. предотвратяване или намаляване на количеството и опасните свойства на образуваните отпадъци чрез:
  а) разработване и прилагане на съвременни екологосъобразни технологии, които пестят използването на първични природни ресурси;
  б) техническо разработване и пускане на пазара на продукти, проектирани така, че тяхното производство, употреба и обезвреждане да не увеличават количествата или опасните свойства на отпадъците и рисковете от замърсяване с тях или това въздействие да бъде максимално ограничено;
  в) разработване на подходящи методи за крайно обезвреждане на опасните вещества, съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване.
  2 рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците, чието образуване не може да се предотврати;
  3. обезвреждане на отпадъците при невъзможност за тяхното предотвратяване, намаляване и/или оползотворяване.
  (2) При възникване на замърсяване, лицата по ал. 1 предприемат незабавно действие за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.”
  По чл. 5 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева.
  Комисията подкрепя предложението по първи и втори пункт. По трети пункт предложението е оттеглено. По четвърти пункт предложението е подкрепено от комисията. По пети пункт предложението отново е оттеглено.
  Има предложение и от народния представител Георги Божинов.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 5 и предлага следната окончателна редакция:
  "Чл. 5. (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.
  (2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор.
  (3) Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:
  1. да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;
  2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци;
  3. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;
  4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;
  5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация за безопасното им управление;
  6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до технологичните линии, от които се получават отпадъци, до съоръженията за третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;
  8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци;
  9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или съоръжението за обезвреждане на отпадъци;
  10. да предвидят необходимите финансови средства за:
  а) осигуряване изпълнението на програмите за управление на отпадъците;
  б) плана за мониторинг;
  в) закриване на инсталацията или на съоръжението за обезвреждане на отпадъци;
  г) следоперативен мониторинг и контрол;
  11. да изготвят план за действие при възникване на аварии при осъществяване на дейности с отпадъци;
  12. да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства."
  По чл. 6 има постъпило предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 6 и предлага следната окончателна редакция:
  "Чл. 6. (1) Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с този закон.
  (2) Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Чакъров.
  Имате думата за изказвания по тези текстове от законопроекта. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Глава втора и текстовете на членове от 4 до 6 включително в редакцията на комисията.
  Гласували 79 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 7 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева – чл. 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 7 и предлага следната окончателна редакция:
  "Чл. 7. (1) Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, ал. 1 от Закона за устройство на територията представят и информация в общината и в съответната регионалната инспекция по околната среда и водите за количеството и вида на производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на инвестиционния проект.
  (2) Информацията по ал. 1 е основание за изискване от държавната приемателна комисия на разрешение по реда на чл. 12.
  (3) Забранява се разрешаването на ползване на строежи по реда на Закона за устройство на територията, без наличие на разрешение за дейности с отпадъци, когато такова се изисква по реда на чл. 12."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания.
  Заповядайте, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението ми по чл. 7 е продиктувано от две основни съображения: първото – да спазваме принципа за обслужване на едно гише; второто – да не въвеждаме изискване на информация извън обективно необходимата.
  Какво се предлага в случая? Даже не коментирам първоначалния текст на чл. 7, а редакцията, която ни се предлага да гласуваме в момента. Предлага се да се изисква от заявителите на разрешение за строеж да представят допълнителна информация за отпадъците, когато те са производствени или опасни. Казвам "допълнителна", защото тази информация се съдържа в документацията, когато се издава разрешение по ОВОС. Ако е необходимо тази информация по някаква причина да се актуализира, а казвам, че на практика винаги може да се проверява, то тази информация трябва да бъде представена едновременно с всичките документи и то пред органа, който издава разрешението. Той е задължен на база на принципа за обслужване на едно гише да направи кореспонденция с районната инспекция по околната среда и водите и ако има отклонение, това да бъде отразено при издаване на разрешението.
  Затова правя редакционно предложение в редакцията, която ни се предлага: текстът "в общината и в съответната регионална инспекция по околната среда и водите" да отпадне. Тоест остава текстът, че такава допълнителна информация се предоставя, но пред органа, който е визиран в чл. 44 на Закона за устройство на територията. Абсолютно не е нужно и в противоречие с принципа за обслужване на едно гише е да караме заявителя да представя такава информация – както в общината, така и в районната инспекция по околната среда и водите. Няма никакви пречки кореспонденцията между общината и районната инспекция да се осъществява и всякаква информация да бъде разменяна между тях. Благодаря
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Манева. Само моля за едно уточнение. Освен предложението за отпадане на чл. 7, правите и предложение по редакцията на текста на комисията…
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Всъщност предложението за отпадане остава безпредметно, защото, ако обърнете внимание, първоначалният текст е съвсем променен. Това, което съм имала предвид при отпадането на чл. 7, практически изложих като съображение и предлагам да отпадне конкретизацията на администрацията, пред която се представя тази информация, защото тя е визирана в чл. 144 и не е необходимо да създаваме допълнителни паралелни потоци на информация.
  Фактически тук само записваме, че заедно с документите, които са необходими за разрешение за строеж, се представя и информация за количеството и вида на производствените и опасни отпадъци. Когато тази информация е в общата документация, съгласно принципа за обслужване на едно гише администрациите, които издават това разрешение, разменят информация с Министерството на околната среда. Затова няма никакви пречки и това е принципът, който сме приели в други закони.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Други изказвания по чл. 7? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на госпожа Манева за редакция на чл. 7, ал. 1 в текста на комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 60, против 26, въздържали се 6.
  Предложението на госпожа Манева в ал. 1 се приема.
  Моля да гласуваме редакцията на чл. 7, предложена от комисията, с току-що гласуваното в залата изменение на ал. 1 на чл. 7.
  Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
  Член 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Чл. 8. Анализите на състава и свойствата на отпадъците с цел установяване на декларираните данни и класификацията на отпадъците по чл. 3 се извършват от акредитирани лаборатории.”
  Има предложение на народния представител Евдокия Манева чл. 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Оттегляте предложението си, госпожо Манева. Благодаря.
  Бихте ли представили и следващите текстове на чл. 9, тъй като няма неподкрепени, за да гласуваме преди почивката? Госпожа Манева си оттегли предложението по чл. 8.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги! По чл. 9 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева. Предложението е оттеглено.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 9 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 9. (1) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.
  (2) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
  (3) Ако причинителят не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите лица при поискване получават помощ от общината за отстраняване на отпадъците по ред, определен в наредбата по чл. 19, а при замърсяване с опасни отпадъци – по ред, определен в Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 3 от 2003 г.).”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по чл. 8 и 9? Няма желаещи.
  Моля да ги гласуваме в редакцията на комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Продължаваме нашата работа с второто четене на законопроекта за управление на отпадъците.
  Господин Чакъров, заповядайте, имате думата да докладвате Глава трета.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
  “Глава трета – Третиране и транспортиране на отпадъците”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
  “Чл. 10. Отпадъците, в зависимост от техните свойства, състав и други характеристики, се третират и транспортират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо рационално оползотворяване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
  По чл. 11 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, също така има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 11 и направеното по него предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, като предлага той да намери своето систематично място в Глава четвърта, Раздел II - “Програми и финансиране”.
  Комисията също така подкрепя предложението на Димитър Пейчев и група народни представители за нов текст на чл. 11 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 11. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 24, ал. 2, отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване.
  (2) Производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното събиране на отпадъците, получени при употребата на тези стоки, както и за постигане на следните цели за рециклиране и оползотворяване:
  1. не по-малко от 50% и не повече от 65% от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворени;
  2. в рамките на целта по т. 1 не по-малко от 25% и не повече от 45% от теглото на общото количество опаковъчни материали, съдържащи се в отпадъците от опаковки, трябва да бъдат рециклирани, включително не по-малко от 15% от теглото на всеки отделен опаковъчен материал.
  (3) Целите по ал. 2 се постигат поетапно, съгласно сроковете по § 9 на Преходните и заключителните разпоредби.
  (4) Лицата по ал. 1 и ал. 2 изпълняват задълженията си:
  1. индивидуално или
  2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
  (5) В случай, че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 1 и ал. 2, както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители и производителя, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата или на друго подходящо място отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.
  (6) Лицата по ал. 1 и ал. 2 могат да изпълняват задълженията си чрез колективни системи след издаване на разрешение по реда на Глава пета, Раздел IV.”
  За чл. 12 има постъпило предложение от народните представители Борислав Великов и Джевдет Чакъров, като комисията подкрепя предложението по принцип.
  Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което комисията също така подкрепя по принцип.
  Има предложение и на Георги Божинов, също така подкрепено от комисията по принцип.
  Има и предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което комисията също подкрепя по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 12 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 12. (1) За извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци се изисква:
  1. разрешение, издадено по реда на чл. 37, или
  2. комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда.
  (2) Разрешения не се изискват, когато отпадъците нямат опасни свойства за:
  1. дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване;
  2. търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
  (3) За извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства, се издава лиценз по реда на Глава пета, Раздел III.
  (4) За дейностите по ал. 2, т. 1 директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите, издава регистрационен документ по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите по реда на Глава пета, Раздел II.
  (5) В случаите, когато се извършват едновременно дейности по ал. 1 и ал. 2, т. 1, лицата могат да подадат заявление за издаване на разрешение по чл. 37 за всички дейности, което отменя изискването за издаването на регистрационен документ.”
  По чл. 13 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което комисията подкрепя по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 13 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 13. Изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци, се определят с наредба на министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването.”
  За чл. 14 има постъпило предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 14 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 14. (1) При прекратяване на дейността по третиране на отпадъците на дадена площадка преди изтичането на срока на съответното разрешение органът, който го е издал, определя изискванията за безопасното й ликвидиране и рекултивация на терена.
  (2) Изискванията по ал. 1 са задължителни за лицата, упражнявали тази дейност.”
  По чл. 15 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което комисията подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 15 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 15. (1) Съоръженията и инсталациите за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци се изграждат и експлоатират по начин, който не застрашава околната среда от замърсяване или увреждане.
  (2) Условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите по ал. 1 се определят с наредби на министъра на околната среда и водите, съгласувани с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването.”
  По чл. 16 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева.
  Комисията подкрепя предложението в първи пункт, по втори и трети пункт то е оттеглено. По втора точка от нейното предложение комисията подкрепя предложението на народния представител Евдокия Манева.

  Има предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено от комисията по пункт първи, а предложението им по втори и трети пункт е подкрепено по принцип.
  Предложение от Димитър Пейчев и група народни представители, което е подкрепено по принцип по първи пункта, а по втори пункт предложението се подкрепя изцяло.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 16 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 16. (1) Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон и Наредбата по чл. 19.
  (2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки.
  (3) Кметът на общината отговаря за:
  1. осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.;
  2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
  3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
  4. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци;
  5. разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;
  6. организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
  7. организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;
  8. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;
  9. определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;
  10. определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.”
  По чл. 17 има предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 17 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 17. (1) Лицата, осъществяващи дейностите по обезвреждане на битови и/или строителни отпадъци, уведомяват кмета на общината, на чиято територията се осъществява дейността, най-малко две години преди изчерпването на обема на депото или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията.
  (2) При уведомяването по ал. 1 кметът на общината предприема действия за определяне на нова площадка и за изграждане на ново съоръжение и/или инсталация за обезвреждане на отпадъците или организира съвместно с други общини обезвреждането на отпадъците на регионален принцип.”
  По чл. 18 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева, което комисията подкрепя по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 18 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл.18. (1) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор.
  (2) Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/съоръжението за третирането им.”
  По чл. 19 е постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева, което е оттеглено.
  Има предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители, което комисията е подкрепила по принцип в първия пункт, а във втория пункт комисията го подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 19 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 19. Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 20 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 20. (1) Битовите отпадъци от влизащите в страната въздушни, водни и сухоземни транспортни средства се третират непосредствено след влизането им в страната и при наличие на техническа възможност се обезвреждат на граничните контролно-пропускателни пунктове.
  (2) Дейностите по ал. 1 се извършват от лица, притежаващи разрешение по чл. 37.
  (3) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  По чл. 21 има постъпило предложение от Димитър Пейчев и група народни представители, което се подкрепя от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 21 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 21. Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства, се третират от:
  1. причинителя – в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 5, ал. 3;
  2. лицата, на които е издадено разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 или лиценз по чл. 54, ал. 1;
  3. оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.”
  По чл. 22 има постъпило предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители, което е оттеглено в първия пункт, а предложението им по втори пункт се подкрепя от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 22 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 22. (1) Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
  (2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършва разделно в специализирани съдове на територията, върху която притежателят упражнява вещно право.
  (3) Опасните отпадъци се опаковат, пакетират и транспортират в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.”
  По чл. 23 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 23 и направеното по него предложение от народния представител Евдокия Манева, чието съдържание беше отразено в чл. 7, и предлага следния нов текст за чл. 23:
  “Чл. 23. В случаи на сериозна опасност за човешкото здраве и околната среда, възникнала в резултат от образуването или дейностите с опасни отпадъци, Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, определя с решение необходимите мерки за премахване на опасността, включително и при отсъствие на условията по чл. 12.”
  По чл. 24 има постъпило предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители, което е оттеглено в първи пункт, а по втори пункт е подкрепено от комисията.
  Предложение от Димитър Пейчев и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 24. (1) Изискванията за третиране и транспортиране на опасни производствени отпадъци се определят с наредби на Министерския съвет.
  (2) Изискванията към продуктите, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, редът и начините за тяхното разделно събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, включително и целите за рециклирането или оползотворяването им се определят с наредби на Министерския съвет.”
  Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване на заглавието на Глава трета: “Третиране и транспортиране на отпадъците”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 100 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 9.
  Заглавието на Глава трета е прието.
  Тъй като няма предложения, направени от народните представители за второ четене на законопроекта, всички предложения по принцип са включени в членовете от 10 до 24 или има предложения, които са оттеглени, предлагам, уважаеми народни представители, да гласуваме като цяло членовете от 10 до 24 в новите им редакции.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
  В Глава трета членовете от 10 до 24 включително са приети на второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  “Глава четвърта – Управление на дейностите по отпадъците”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
  “Раздел І – Информация”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І на Глава четвърта.
  По чл. 25 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение на народния представител Георги Божинов, също подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 25 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 25. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 или регистрационен документ по чл. 12 и извършващи дейности по третиране на битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да водят отчетни книги, заверени от Регионалната инспекция по околната среда и водите.
  (2) При преустановяване на дейността на отделни инсталации или съоръжения лицата по ал. 1 съхраняват отчетните книги в срок 5 години, а за опасни отпадъци – 30 години.
  (3) При закриване изцяло на дейностите на всички инсталации и съоръжения на определена площадка лицата по ал. 1 предават отчетните книги в общинските администрации, които ги съхраняват в сроковете по ал. 2.
  (4) Лицата по ал. 1 и тези, притежаващи лиценз по чл. 54, ал. 1, изготвят и представят в Регионалната инспекция по околната среда и водите годишни отчети по отпадъците съгласно изискванията на този закон и наредбата по чл. 27, ал. 1.
  (5) Лицата по ал. 4 предоставят на компетентните органи при поискване документите относно отчета и информацията за дейността си.
  (6) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, предоставят информация и водят отчетност съгласно наредбата по чл. 24, ал. 2.”
  Има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители за създаване на нов член.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, чийто текст беше отразен в чл. 25 като алинея 6.
  За чл. 26 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 26 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 26. (1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените разрешения по чл. 37 на регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 и на закритите обекти и дейности.
  (2) Министърът на икономиката води публичен регистър на издадените лицензи по реда на Глава пета, раздел ІІІ.”
  За чл. 27 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 27 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 27. (1) Министърът на околната среда и водите, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на здравеопазването определя с наредба реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър по чл. 26, ал. 1.
  (2) Редът за воденето на публичния регистър по чл. 26, ал. 2 се определя с наредбата по чл. 61.
  (3) Информацията за дейностите по отпадъците задължително обхваща: количество, свойства и произход на отпадъците, както и други данни, определени с наредбата по ал. 1.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване на заглавието на Глава четвърта “Управление на дейностите по отпадъците”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 86 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 9.
  Заглавието на Глава четвърта “Управление на дейностите по отпадъците” е прието.
  Подлагам на гласуване текстовете с новите редакции на чл. 25, 26 и 27 включително.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 96 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 10.
  Членове 25, 26 и 27 включително са приети в новата редакция.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Раздел ІІ – Програми”.
  Има предложение на народния представител Евдокия Манева наименованието на раздел ІІ на Глава четвърта да стане “Програми и финансиране”.
  Комисията подкрепя предложената промяна в наименованието на раздел ІІ на Глава четвърта, чиято окончателна редакция става: “Раздел ІІ – Програми и финансиране”.
  За чл. 28 има постъпило предложение на народния представител Димитър Пейчев и група народни представители, което комисията подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 28 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 28. (1) Министерството на околната среда и водите разработва и внася в Министерския съвет Национална програма за управление на дейностите по отпадъците.
  (2) За програмата по ал. 1 се извършва екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
  (3) Министърът на околната среда и водите внася ежегодно отчет пред Министерския съвет едновременно с отчета за изпълнението на плана за действие към Националната стратегия за околната среда. При необходимост програмата се актуализира.”


  За чл. 29 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което е оттеглено.
  Има предложения на народния представител Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението в първия пункт, а във втория пункт тяхното предложение е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 29 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 29. (1) Програми за управление на дейностите по отпадъците се разработват и изпълняват от:
  1. кмета на общината за територията на съответната община;
  2. лицата, извършващи дейности с отпадъци, за които се изисква издаване на разрешение по чл. 37;
  3. лицата, при чиято дейност се образуват:
  а) производствени отпадъци, които не притежават опасни свойства и по общо количество надвишават 1 кубичен метър или 1000 килограма в денонощие;
  б) опасни отпадъци;
  в) строителни отпадъци, които по общо количество надвишават 10 кубични метра в денонощие.
  4. лицата по чл. 11, ал. 4 в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 24, ал. 2.
  (2) Програмите по ал. 1, т. 1 са неразделна част от общинските програми за околна среда и се разработват, приемат и отчитат по реда на Глава пета от Закона за опазване на околната среда.
  (3) Програмите по ал. 1:
  1. се разработват и приемат за продължителен период, който се определя в зависимост от очакваното развитие на производствените и други дейности, но не по-кратък от три години;
  2. се актуализират при промяна във фактическите и/или нормативните условия.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване заглавието на Раздел ІІ, което е допълнено с предложение на народната представителка Евдокия Манева, а именно Раздел ІІ да се казва: “Програми и финансиране”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
  Заглавието на Раздел ІІ е прието.
  Моля, гласувайте членове 28 и 29 в новите им редакции.
  Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
  Членове 28 и 29 са приети.
  Продължаваме с чл. 30.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 30 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева – в чл. 30, ал. 4 да отпаднат думите “и издава окончателно становище”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има постъпило предложение на народния представител Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  По втори пункт тяхното предложение е подкрепено по принцип.
  По трети пункт предложението им е подкрепено изцяло.
  В четвърти пункт предложението им е подкрепено по принцип.
  Има предложение на народния представител Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като предлага срокът да бъде посочен с нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 30 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 30. (1) Лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 представят в регионалната инспекция по околната среда и водите проекта на програмата.
  (2) В едномесечен срок от получаването им директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите утвърждава представените проекти или ги връща със задължителни предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  (3) Програмите, изготвени от лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и т. 3, извършващи дейности на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите, се утвърждават от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е съдебната регистрация на лицата по Търговския закон.
  (4) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е съдебната регистрация по Търговския закон на лицата, утвърждава проекта на програмата след получаване на становищата за съгласуването им от регионалните инспекции по околната среда и водите, на чиито територии се извършват дейностите.
  (5) Екземпляр от програмите се предоставя на регионалната инспекция по околната среда и водите в едномесечен срок след приемането им.
  (6) Програмите, изготвени от лицата по чл. 29, ал. 1, т. 3, се представят в общините, на чиято територия се извършва дейността, с цел включването им в програмите по чл. 29, ал. 1, т. 1.
  (7) Органът, утвърдил програмата за управление на отпадъците, и регионалните инспекции по околната среда и водите, издали становище за съгласуването й по реда на ал. 4, извършват периодични проверки за изпълнението й.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Има няколко направени предложения по чл. 30. Всички са приети, с изключение на предложението на народния представител Евдокия Манева, в чл. 30, ал. 4 да отпаднат думите “и издава окончателно становище”.
  Имате думата, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, искам само да отбележа, че практически моето предложение е прието. Възраженията ми бяха, че в един член имаме становище на инспекциите, на чиято територия има предприятия, и след това някакво окончателно становище. Такъв термин няма. Фактически в редакцията на ал. 4 това недоразумение е отстранено. Там има утвърждаването на крайния документ на база на становището. Така че смятам, че предложението ми е прието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, то е включено по принцип.
  При това положение, уважаеми народни представители, има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
  Моля, гласувайте новата подобрена редакция на чл. 30.
  Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
  Член 30 в новата му редакция е приет.
  Заповядайте, д-р Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги! По чл. 31 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което гласи:
  “В чл. 31, ал. 2, т. 6 и т. 8 да отпаднат”.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 8.
  Комисията не подкрепя отпадането на т. 6.
  Има предложение на народния представител Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Димчо Димчев и група народни представители, което е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 31 и предлага следната окончателна редакция:
  "Чл. 31. (1) Програмите за управление на дейности по отпадъците предвиждат мерки за постигане на следните цели:
  1. намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната опасност;
  2. рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване;
  3. екологосъобразно обезвреждане;
  4. почистване на старите замърсявания с отпадъци.
  (2) Програмите по ал. 1 включват:
  1. анализ на състоянието и прогноза за вида, произхода, свойствата и количествата на отпадъците, образувани и подлежащи на третиране;
  2. целите, етапите и сроковете за тяхното постигане;
  3. начините и съоръженията за третиране или безопасно съхраняване;
  4. описание на специализираните инсталации за третиране, както и на терените, подходящи за третиране на отпадъци;
  5. схема за движението на отпадъците към инсталациите за третиране;
  6. специфични за съответната територия или предприятие решения за управление на дейностите по отпадъците;
  7. финансовите средства за осъществяване на програмата;
  8. мерки за изграждане на съоръжения и инсталации и за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците на места, намиращи се възможно най-близо до източника на образуването им и чрез използването на най-подходящи методи и технологии;
  9. план за привеждане на действащи инсталации и съоръжения за обезвреждане на отпадъците, включващ конкретни мерки, средства и срокове за тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  10. мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с цел поетапно намаляване на количествата им и недопускане на тяхното депониране;
  11. координация с други програми, имащи връзка с дейността;
  12. система за отчет и контрол на изпълнението;
  13. система за оценка на резултатите и за актуализация на програмата;
  14. информация за връзка с упълномощените лица, отговорни за управлението на отпадъците.
  (3) При разработването на програмите за управление на дейностите по отпадъците в общините се привличат и представители на обществени екологични движения и организации. Кметът на общината осигурява обществен достъп до общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.
  (4) В плановете за устройство на териториите се отразяват обектите със съоръжения и инсталации и терените по ал. 2, т. 3 и 4.
  (5) Националната програма по чл. 28, ал. 1 включва и мерки за създаване на мрежа от съоръжения и инсталации, която осигурява обезвреждането на отпадъците:
  1. чрез най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи;
  2. в най-близките съоръжения/инсталации, намиращи се до източника на образуването им, като се използват най-подходящи методи и технологии, осигуряващи висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Чухме чл. 31. Има предложения, които са приети.
  Има и едно предложение на госпожа Евдокия Манева.
  Заповядайте, госпожо Манева. Имате думата по чл. 31.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз поддържам предложението си и за отпадане и на т. 6, която гласи: "специфични за съответната територия или предприятие решение" по следните съображения. Всяка програма за съответната територия или съответната община по своя характер е специфична, защото тя отразява характерните за този регион или за това предприятие проблеми. Както виждате, във всяка програма ние имаме целите, етапите и сроковете. Има описани специализираните инсталации за третиране. Имаме описани всички мерки и действия, които ще бъдат предприети. Така че с това описание на "специфични" излиза, че от общия списък и общата координация на програмата ние трябва да изваждаме в един специализиран раздел част от тези мерки и да ги кръщаваме "специфични" по неизвестна причина. Всъщност философията на програмата за съответната територия или предприятие е тя да съдържа всичко, което е характерно за този район. А да наричаме част от тези мероприятия специфични е абсолютно безпредметно за целите, които си поставяме. По тази причина смятам, че е излишно обособяването на една такава специална точка, следвайки логиката на съдържанието и целите на програмата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Доктор Чакъров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожо Манева. При цялото ми уважение ще си позволя да изтъкна съображенията на комисията, на базата на които предложението не се приема. То е в съответствие с приетия чл. 29: програмите следва да съдържат информация, която е конкретна за всяко лице, което по смисъла на Закона за управление на отпадъците е задължено да разработва и приема такава програма. От тази гледна точка, т. 6 е от изключително значение за постигане на целите, които се поставят с разработването на програмите, тъй като създава задължение за включване на специфични мерки в управлението на дейностите с отпадъците. Програмата трябва да указва начините, по които ще се извършват дейностите с отпадъците на конкретната площадка, а не само да съдържа обща информация за дейността на фирмата на цялата територия на страната. Това са били съображенията на комисията като цяло за отпадането на т. 6. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте за реплика, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Аз съм абсолютно съгласна, че в програмата всичко е конкретно и в нея не се съдържат само общи описания на определена дейност. В нея се съдържат съвсем конкретни мероприятия със срокове, с оборудване, с крайни цели за постигане. Така че цялата програма сама по себе си по същество е изградена от специфични и конкретно адресирани мероприятия. Затова абсолютно ненужно е да се обособява в един такъв раздел нещо, което ние неизвестно защо кръщаваме специфично, тъй като във всяка програма всичко е конкретно и насочено към определени цели.
  Аз мисля, че практиката ще покаже, че няма да бъде възможно да се обособяват и няма да бъде нужно да се обособяват такива специфични мероприятия, защото цялата програма е конкретна и точно адресирана. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по чл. 31? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева за отпадане на точки 6 и 8 от ал. 2 на чл. 31.
  Моля да гласувате.
  Гласували 93 народни представители: за 23, против 67, въздържали се3.
  Предложението на госпожа Манева за отпадане на т. 6 от ал. 2 на чл. 31 не се приема.
  Подлагам на гласуване новата редакция на чл. 31.
  Моля да гласувате.
  Гласували 93 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 11.
  Член 31 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър на околната среда и водите!
  По чл. 32 има постъпило предложение на народния представител Димчо Димчев и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 32 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 32. Годишният отчет за изпълнението на програмите по чл. 29, ал. 1 се представя пред органа, приел програмите, и се изпраща на съответната регионална инспекция по околната среда и водите до 31 март следващата година.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата? Няма.
  Преминаваме към гласуване на новата редакция на чл. 32.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 90 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 8.
  Член 32 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Раздел ІІІ – Финансиране”.
  Има предложение на народния представител Евдокия Манева.
  Комисията подкрепя предложението и предлага наименованието “Раздел ІІІ – Финансиране” да отпадне.
  За чл. 33 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на чл. 33 във варианта, предложен от вносителя.
  Има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип предложението за нов текст на чл. 33 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 33. Разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на:
  1. притежателите на отпадъци, които са обслужвани от лице, получило разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12, ал. 2 или лицензи по чл. 54, ал. 1;
  2. лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци по реда на чл. 36.”
  За чл. 34 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя за чл. 34 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 34. (1) Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България по предложение на министъра на околната среда и водите се определят целеви средства за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, както и за почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци.
  (2) Финансират се само програми и проекти за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, които отговарят на последователността на мерките, въведени в чл. 4, и които са одобрени от министъра на околната среда и водите.
  (3) Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, които са изградени или се изграждат със средства, осигурени със Закона за държавния бюджет на Република България или друго национално или международно финансиране се използват съгласно мерките, предвидени в плана за действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1.
  (4) Когато съоръженията и инсталациите не се използват съгласно изискванията на ал. 3, общините възстановяват средствата от държавния бюджет или международните програми на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.”
  За чл. 35 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Има предложение, което е постъпило от Джевдет Чакъров и група народни представители. В първия пункт тяхното предложение е подкрепено от комисията, а във втория пункт то е оттеглено от тяхна страна.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 35 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 35. (1) В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда постъпват сумите от:
  1. таксите по чл. 36;
  2. глобите и имуществените санкции по Глава шеста, когато наказателните постановления са издадени от министъра на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица.
  (2) По бюджета на съответната община постъпват сумите от глобите и имуществените санкции по Глава шеста, когато наказателните постановления са издадени от кмета на общината.
  (3) Средствата по ал. 1 и 2 се разходват за проекти и обекти за третиране на отпадъци.”
  За чл. 36 има постъпило предложение на народните представители Борислав Великов и Джевдет Чакъров, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което гласи:
  “В чл. 36 се създава нова ал. 4 със следния текст:
  “(4) Министерският съвет може да освобождава временно от плащане на такси по ал. 1 лицата, пускащи на пазара продукти, при употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки, при което се образуват отпадъци от опаковки, ако те сами или чрез специално създадени за целта от тях юридически лица организират разделното събиране и оползотворяване на отпадъците в съответствие с параметрите от § 7 от Преходните и заключителните разпоредби.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители, което е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 36 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 36. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, заплащат продуктова такса в размер и по ред, определен с акт на Министерския съвет.
  (2) Продуктови такси не се заплащат в случаите, когато лицата по ал. 1 докажат пред министъра на околната среда и водите, че изпълняват задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците по наредбите по чл. 24, ал. 2 и по този закон.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д-р Чакъров.
  Имате думата по Раздел ІІІ – чл. 33 до чл. 36, включително.
  Има ли народни представители, които желаят да вземат думата?
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението си по чл. 36.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Доктор Чакъров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Госпожа Манева си оттегли предложението, но по принцип нейната идея е отразена в закона. Това бих искал да кажа, но това беше акт на комисията с гласуването, но впоследствие то е транспонирано и внедрено в текста на закона и конкретно в идеята и целите, които постига този закон.

  Взимам думата по-конкретно по отношение на чл. 36. Членовете на Комисията по околната среда и водите постигнахме консенсус и отстояхме позиция, която беше крайно наложителна. Ние лично считаме, че тя е навременна относно въвеждането на продуктови такси относно масово разпространените отпадъци от опаковки. Таксите, които ще се събират и ще се формира доста сериозен фонд, ще позволят достигане на целите в управление на отпадъците конкретно в тази сфера, а именно ще се натрупа фонд по предварителни изчисления от 130 до 160 млн. лв. С оглед събираемостта в приходната част – това ще бъде видяно. Това ще влезе в сила от 1 януари 2004 г. и ще позволи на Министерството на околната среда и водите и на страната ни да достигне по-бързо директивите, спуснати от Европейския съюз пред нашата страна с оглед постигане на целите за разделното събиране и оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки.
  Бих искал да благодаря на всички членове на Комисията по околната среда и водите и на експертите, които участваха много активно и градивно в заседанията на комисията. Считам, че това е съществен принос на всички, взели активно участие за отстояването на тази позиция. Благодаря им. Призовавам всички колеги да подкрепим тази позиция. Тя е много добра за страната и съществен принос в реализирането на политиката и целите в тази сфера. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д-р Чакъров. Преминаваме към гласуване за отпадане на наименованието на Раздел III – “Финансиране”. Предложението е на Евдокия Манева, което се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
  Предложението се приема.
  Преминаваме към гласуване на членове 33, 34, 35 и 36 включително.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3.
  Членове от 33 до 36 включително са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ:
  “Глава Пета – “Разрешаване и контрол на дейностите по отпадъците”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
  “Раздел I – “Разрешения”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на Раздел I на Глава пета и предлага следната окончателна редакция:
  “Раздел I - Разрешения за дейности с отпадъци”.
  По чл. 37 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което се подкрепя по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител Георги Божинов.
  Има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители. По първия пункт предложението е оттеглено, по втория пункт е подкрепено по принцип.
  Също така е подкрепено по принцип и предложението на Димчо Димчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 37 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 37. Разрешения за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, извън случаите по чл. 12, ал. 2, се издават:
  1. от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва дейността с:
  а) опасни отпадъци – за всички дейности, като в случаите на транспортиране на отпадъци, събрани от територията на цялата страна, транспортирането се ограничава само до площадки, разположени на територията на една регионална инспекция по околната среда и водите, както и за транспортиране на отпадъци, събрани от площадки, разположени на територията на една регионална инспекция по околната среда и водите, до обекти, разположени на територията на цялата страна;
  б) битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства – за дейностите по обезвреждане и/или оползотворяване;
  2. от министъра на околната среда и водите, когато дейностите се упражняват на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите с:
  а) опасни отпадъци – за всички дейности;
  б) битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства – за дейностите по обезвреждане и/или оползотворяване.”
  По чл. 38 има постъпило предложение от народните представители Борислав Великов и Джевдет Чакъров.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Има предложение на Димчо Димчев и група народни представители.
  Комисията предлага чл. 38, респективно направените по него предложения да отпаднат, а останалите членове да се преномерират съответно.
  По чл. 39 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става чл. 38, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 38. (1) За издаване на разрешение по чл. 37 юридическите или физическите лица, регистрирани по Търговския закон, подават заявление, в което се посочват:
  1. срокът, за който се кандидатства;
  2. местонахождението на площадките за извършване на дейността с отпадъците;
  3. видът, съставът, свойствата, количеството и произходът на отпадъците, които ще се третират;
  4. дейностите, за които се кандидатства, и кодът им;
  5. методите и технологиите, които ще се прилагат;
  6. съоръженията и инсталациите, които ще се ползват, както и техният капацитет;
  7. мерките за сигурност, които ще се предприемат;
  8. лицето, отговорно за управлението, адрес, телефон и факс за връзка;
  9. списъкът на необходимия управленски персонал по длъжности, задължения, квалификация и брой;
  10. условията, при които ще се извършват дейностите от заявителя.
  (2) Заявлението заедно със съпътстващата го документация се подава до компетентния орган по чл. 37. Заявлението се представя на хартиен и магнитен носител (дискета).
  (3) Заявлението по ал. 1, както и заявленията по чл. 43, ал. 3, т. 3, чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 3 се подават по образци, утвърдени от министъра на околната среда и водите.”
  По чл. 40 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Също така е подкрепено по принцип предложението на Димчо Димчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 40, който става чл. 39, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 39. Към заявлението по чл. 38 се прилагат:
  1. документ за платена такса;
  2. утвърдена програма за управление на дейностите по отпадъците – за лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и т. 3;
  3. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителя, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;
  4. проект на технологията за обезвреждане или оползотворяване на отпадъци;

  5. проект за крайна рекултивация и грижи за площадката след закриването на дейността;
  6. авариен план;
  7. решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на което е издадена виза за проектиране, или решение на съответния компетентен орган по околна среда с преценка, че не е необходимо да бъде извършвана ОВОС;
  8. санитарно удостоверение от компетентния орган на Министерството на здравеопазването – за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци;
  9. документ, удостоверяващ техническата пригодност на транспортното средство, когато разрешението обхваща дейности по:
  а) транспортиране на опасни отпадъци – за съответствието на транспортното средство с изискванията на международните договори по транспортиране на опасни товари;
  б) събиране на опасни отпадъци от транспортни средства във водни обекти – за пригодността на ползваните плаващи съоръжения и оборудване към тях, както и за аварийния план по т. 6;
  10. нотариално заверена от заявителя декларация, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа.”
  За чл. 41 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 41, който става чл. 40, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 40. (1) Органът по чл. 37 може еднократно да изисква от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението, когато това е необходимо за изясняване на фактите и обстоятелствата по чл. 38 и чл. 39 и/или с цел отстраняване на нередовностите.
  (2) В случаите по ал. 1 органът по чл. 37 уведомява заявителя в срок до 15 дни от постъпване на заявлението.
  (3) В срок до един месец от уведомяването по ал. 2, заявителят отстранява нередовностите или предоставя допълнителната информация.”
  За чл. 42 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 42, който става чл. 41, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 41. (1) Органът по чл. 37 преценява съответствието на заявлението за издаване на разрешение с изискванията на този закон.
  (2) За издаване на разрешения за дейности по отпадъци компетентният орган или упълномощено от него лице извършва проверка на площадката.”
  За чл. 43 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Също така е подкрепено по принцип предложението на Джевдет Чакъров и група народни представители в първия пункт на тяхното предложение и е подкрепено изцяло във втория пункт.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 43, който става чл. 42, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 42. (1) Органът, до който е подадено заявлението, се произнася с решение в срок до два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация, като издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.
  (2) В решението по ал. 1 компетентният орган определя условия за извършване на дейностите по отпадъците с цел съобразяването им с този закон.
  (3) Компетентният орган отказва издаване на разрешение, когато:
  1. заявлението и/или приложените към него документи по чл. 39 не отговарят на нормативните изисквания;
  2. заявлението е подадено до една година след изтичане срока на действие на предишното разрешение, в рамките на което заявителят е извършил административни нарушения, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на Глава шеста, Раздел II;
  3. се установи, че заявителят си е послужил с неверни данни.”
  За чл. 44 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Също така е подкрепено по принцип предложението на Димчо Димчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 44, който става чл. 43, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 43. (1) Разрешението се издава за срока, посочен в заявлението, но не по-дълъг от пет години.
  (2) Компетентният орган или упълномощено от него лице най-малко веднъж годишно проверява лицата, притежаващи разрешение по чл. 37, за установяване съответствието на условията по управление на отпадъците с тези в издаденото разрешение.
  (3) Издаденото разрешение за дейности с отпадъци прекратява своето действие с:
  1. изтичането на неговия срок;
  2. отнемането му в срока на неговото действие;
  3. издаването на решение на компетентния орган по заявление от притежателя на разрешението, с което се иска прекратяване на дейността преди изтичането на неговия срок.
  (4) След прекратяване действието на разрешението органът, който го е издал, контролира изпълнението на условията, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването (рекултивацията) на терена.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 45, който става чл. 44, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 44. (1) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на разрешението лицето подава заявление за продължаване на срока му.
  (2) Към заявлението по ал. 1 лицето прилага декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено.
  (3) Компетентният орган в едномесечен срок се произнася с решение по заявлението за продължаване срока на разрешението.
  (4) При неподаване на необходимите документи по ал. 2 в установения срок лицето кандидатства за издаване на разрешение по реда на чл. 37.”
  За чл. 46 има постъпило предложение на Димчо Димчев и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 46, който става чл. 45, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 45. (1) Издаденото разрешение се изменя и/или допълва от компетентния орган при:
  1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението;
  2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците;
  3. очаквани промени в състава и свойствата на опасните отпадъци, постъпващи за третиране в дадена инсталация, или на технологичните процеси за третиране;
  4. промени в обстоятелствата по чл. 38, ал. 1, т. 8;
  5. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите.
  (2) В едномесечен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено разрешението, лицето уведомява компетентния орган.
  (3) В случаите по ал. 1, точки 2 и 3 лицата подават заявление за изменение и/или допълване на разрешението не по-късно от два месеца преди настъпването на промяната.
  (4) Компетентният орган в едномесечен срок се произнася с решение по заявлението за изменение и/или допълване на разрешението.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 47, който става чл. 46, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 46. (1) На едно юридическо или физическо лице регистрирано по Търговския закон, се издава едно разрешение за всички извършвани дейности независимо на колко площадки се осъществяват разрешените дейности по отпадъци и за колко видове отпадъци се отнася разрешението.
  (2) За една площадка се издават толкова разрешения, колкото са лицата, извършващи дейности по третиране на отпадъци върху нейната територия.
  (3) Правата по издадените разрешения и по откритата процедура за издаването им не подлежат на прехвърляне или преотстъпване на други лица.”

  За чл. 48 има постъпило предложение на народните представители Борислав Великов и Джевдет Чакъров, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 48, който става чл. 47, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 47. (1) Компетентният орган отнема издаденото разрешение, когато:
  1. са представени неверни сведения, които са послужили като основание за неговото издаване;
  2. в резултат на грубо или системно нарушаване на този закон, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му или на условията, определени в разрешението, се застрашава човешкото здраве и се уврежда или замърсява околната среда над допустимите норми.
  (2) При отнемане на разрешението по ал. 1 нарушителят няма право да кандидатства за издаване на ново разрешение за срок 1 година от датата на отнемането му.”
  За чл. 49 има постъпило предложение на Димчо Димчев и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 49, който става чл. 48, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 48. (1) Решенията на компетентния орган се съобщават писмено на заявителите в 7-дневен срок от издаването им.
  (2) Органът, издал разрешението за дейности по отпадъци, информира по подходящ начин обществеността за всяко издадено разрешение, както и за направените изменения и/или допълнения на издадените разрешения в срок до 10 дни от датата на издаването им.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 50, който става чл. 49, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 49. Издаденото разрешение и решението за изменение и/или допълване на издаденото разрешение или за отказ да се издаде, измени и/или допълни разрешението се обжалват по реда на:
  1. Закона за административното производство – в случаите, когато е издадено от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите;
  2. Закона за Върховния административен съд – в случаите, когато е издадено от министъра на околната среда и водите.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, имате думата по членове от 37 до 50 по номерацията на вносителя. Мисля, че няма проблеми. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте тези текстове заедно със заглавието на раздела, както бяха представени от господин Чакъров в редакция на комисията.
  Гласували 78 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 12.
  Приети са тези текстове.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Има предложение на комисията в Глава пета да се създаде нов раздел ІІ – “Регистрационни документи за дейности с отпадъци” с чл. 50 до 53.
  “Раздел ІІ
  Регистрационни документи за дейности с отпадъци

  Чл. 50. За издаването на регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 физическите и/или юридическите лица, регистрирани по Търговския закон, подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, в което се посочват:
  1. местонахождението на площадките за извършване на дейностите с отпадъците;
  2. видът, количеството и произходът на отпадъците, с които ще се извършват дейностите;
  3. дейностите, за които се кандидатства;
  4. лицето, отговорно за управлението, адрес, телефон и факс за връзка.
  Чл. 51. (1) Към заявлението по чл. 50 се прилагат:
  1. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителя, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;
  2. нотариално заверено копие на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ;
  3. нотариално заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение от териториалното данъчно управление за липса на данъчни задължения на лицето;
  4. документ за платена такса.
  (2) Заявлението заедно със съпътстващата го документация се подават до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите.
  Чл. 52. (1) Регистрационният документ или мотивираният отказ се издава от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите, в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
  (2) Органът по ал. 1 отказва издаването на регистрационния документ при неспазване на поне едно от изискванията по чл. 50 и 51.
  (3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство в 14-дневен срок от съобщаването му.
  Чл. 53. (1) При прекратяване на дейността лицето по чл. 50 уведомява компетентния орган в срок до един месец.
  (2) В случаите по ал. 1 компетентният орган със заповед заличава лицето по чл. 50 от регистъра по чл. 26, ал. 1.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този раздел има ли желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване раздел ІІ със заглавие “Регистрационни документи за дейности с отпадъци” с чл. 50, 51, 52 и 53, както бяха представени от комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
  Приемат се тези текстове.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Раздел ІІ – Издаване на лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ на Глава пета, който става раздел ІІІ, и предлага следната окончателна редакция:
  “Раздел ІІІ
  Лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали”
  За чл. 51 има постъпило предложение на народния представител Георги Божинов, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 51, който става чл. 54, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 54. (1) Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни свойства, се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката или от упълномощен от него заместник-министър, по реда на този раздел.
  (2) Не се изисква лиценз при:
  1. търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, когато купувачът е лицензиран по реда на ал. 1;
  2. продажба на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица, когато купувачът е лицензиран по реда на ал. 1.
  (3) за издаването на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали търговците по ал. 1 подават заявление по образец, съгласно наредбата по чл. 61 до министъра на икономиката.
  (4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
  1. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на търговеца, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;
  2. оригинал или нотариално заверено копие на договор за наем или нотариален акт, придружени със скица или друг удостоверителен документ за имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, парцела, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
  3. удостоверение, издадено от директора на регионалната инспекция по околната среда и водата по местонахождение на площадката;
  4. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение от териториалното данъчно управление за липса на данъчни задължения на лицето;
  5. нотариално заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
  6. нотариално заверена декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, на който е отнет лиценза или му е отказано издаването на лиценз, в сроковете по чл. 59, ал. 1, т. 1, букви “б” и “в”;
  7. документ за платена такса.
  (5) При нередовности в документите и/или необходимост от предоставяне на допълнителна информация заявителят се уведомява в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението. Заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация в 14-дневен срок от датата на уведомяването.
  (6) При неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на допълнителната информация в срока по ал. 5 документите не се разглеждат.
  (7) В случаите по ал. 5 документите се считат за подадени от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.”

  За чл. 52 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип от комисията. Подкрепено по принцип е и предложението на народния представител Георги Божинов.
  Комисията подкрепя по принцип текста на чл. 52, който е отразен в чл. 54 и чл. 56, и предлага следния заместващ текст за чл. 52, който става чл. 55.
  “Чл. 55. (1) Удостоверението по чл. 54, ал. 4, т. 3 съдържа данни за заявителя, местонахождението на площадката и за съответствието й с изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и данни за вида на отпадъците, с които ще се извършва дейността и за лицето, отговорно за управлението им.
  (2) За издаване на удостоверението лицето подава заявление до директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, в което декларира данните по ал. 1.
  (3) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите или упълномощено от него лице извършва проверка на място и при установяване на съответствие на площадката с изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане издава удостоверението по ал. 1 в срок до 14 дни от подаване на заявлението.
  (4) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите отказва издаването на удостоверение, когато установи, че площадката не съответства на нормативните изисквания. Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.”
  Има предложение на комисията за създаване на нов чл. 56. Остналите членове се преномерират съответно.
  “Чл. 56. (1) Заявлението и документите по чл. 54, ал. 3 и ал. 4 се разглеждат в Министерството на икономиката от Междуведомствена комисия в срок до два месеца от датата на подаването им.
  (2) В Междуведомствената комисия се включват равен брой представители на Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи, предложени от съответния министър. Министърът на икономиката определя със заповед председател, секретар и членове на комисията.
  (3) Представители на браншовите организации на търговците с черни и цветни метали имат право да участват в заседанията на комисията по ал. 1.
  (4) Комисията по ал. 1 разглежда подадените документи за издаване на лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали по реда на наредбата по чл. 61 и съобразно утвърдени от министъра на икономиката правила за работата й.
  (5) След разглеждане на заявленията комисията изготвя мотивирано предложение до министъра на икономиката за издаване на лиценз или за отказ за издаване на лиценз.
  (6) В едномесечен срок от предложението по ал. 5 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър издава лиценз или отказва издаването на лиценз с мотивирана заповед.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 53, който става чл. 57, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 57. (1) Лицензът за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката.
  (2) Лицензът съдържа: номер и дата на издаване; наименование на търговеца; седалище и адрес на управление; номер на фирменото дело; номер на тома и партидата; идентификационен код по регистър БУЛСТАТ; списък с описание на площадките, на които се осъществява търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
  (3) Лицензът за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали е безсрочен.
  (4) Правата по лиценза не могат да се прехвърлят и/или преотстъпват.
  (5) Не се допуска извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали чрез упълномощаване, освен в случаите, когато търговецът се представлява от упълномощен негов служител, назначен с трудов договор.”
  Предложение на комисията да се създаде нов чл. 58:
  “Чл. 58. (1) За изменение и/или допълване на лиценза се подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната, които се разглеждат по реда и в сроковете по чл. 56 и наредбата по чл. 61. При настъпване на промяна в обстоятелствата лицето е длъжно в срок до един месец да заяви промените за вписване в лиценза.
  (2) При подаване на документите и при получаване на лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, за допълване и/или изменение на издаден лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се заплащат такси, определени в Тарифата за таксите, които се събират в Министерството на икономиката по закона за държавните такси.
  (3) В публичния регистър по чл. 26, ал. 2 се вписват и заповедите за отказ за издаване на лиценз и заповедите за отнемане или прекратяване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали след влизането им в сила.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, имате ли бележки? Аз имам една чисто граматична бележка, която само споделям, без да настоявам. Наблюдава се изключително голямо влечение по израза “и/или”, което е абсолютно ненужно и погрешно. Като се каже “или” очевидно е, че не е необходимо да се казва “и”. Всяко поотделно като е забранено, няма защо комулативно да се казва, че е забранено. Това е едно увлечение, неизвестно откъде дошло, но е абсолютно погрешно. На всеки юрист му е ясно, че като има поотделно забрана за две неща, заедно очевидно че тези две неща са още по-забранени.
  Ако нямате бележки, уважаеми народни представители, предлагам ви да гласуваме ан блок Раздел ІІ, който става Раздел ІІІ, със заглавието, така както е в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
  Приема се единодушно.
  За процедурно предложение има думата господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз силно се надявам, че ще свършим днес този закон, но все пак правя процедурно предложение да удължим работното време до приключването му, но не повече от два часа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не виждам противно процедурно предложение.
  Моля ви, гласувайте това разумно процедурно предложение.
  Гласували 108 народни представители: за 92, против 12, въздържали се 4.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 54 има постъпило предложение на народния представител Димитър Пейчев и група народни представители – в чл. 54, ал. 1, т. 2 да се измени така:
  “2д. е налице нарушение на условията и реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, установено с констативен протокол от компетентните органи.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 54, който става чл. 59, и предлага следната окончателна редакция.
  “Чл. 59. (1) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър със заповед:
  1. отказва издаването на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, когато:
  а) е налице мотивирано предложение за отказ от Междуведомствената комисия за разглеждане на документите за издаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
  б) заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на една година от заповедта за отказ за издаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, освен ако заповедта за отказ е била отменена от съда като незаконосъобразна;
  в) заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на 2 години от заповедта за отнемане на лиценза по реда на т. 2, освен ако заповедта за отнемане е била отменена от съда като незаконосъобразна;
  г) заявлението за издаване на лиценз е подадено от свързано лице с лицата по букви “б” и “в”, ако не са изтекли предвидените срокове.
  2. отнема лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, когато:
  а) липсва регистър на покупките и вноса и/или регистър на продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали;
  б) се представят неверни данни, които са послужили за издаването, изменението или допълването на лиценза;
  в) се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на площадка, която не е вписана в лиценза, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 2, т. 1;
  г) има мотивирано предложение от министъра на околната среда и водите;
  д) системно се нарушават условията и реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
  е) се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали чрез упълномощаване;
  3. прекратява лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали при:
  а) писмена молба от лицензирания търговец;
  б) заличаване на търговеца от търговския регистър;
  в) неполучен от търговеца лиценз в срок от един месец след писменото уведомяване за издаването му.
  (2) Заповедите по ал. 1, т. 1 и 2, както и заповедите за отказ за допълване и/или изменение на лиценза се обжалват по реда на Закона за Върховния административен съд.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказване по този текст?
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ (НДСВ, от място): Господин председател, аз оттеглям моето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, тъй като тук не личеше, че е оттеглено.
  Има ли други желаещи за изказване по този текст? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя в редакцията на комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 5.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, има предложение на комисията за създаване на нов чл. 60, който гласи:
  “Чл. 60. (1) Лицензираният търговец държи на разположение на всяка площадка, вписана в лиценза, регистър на покупките и вноса и регистър на продажбите и износа, както и нотариално заверено копие от лиценза. Лицензираният търговец е длъжен да вписва в съответния регистър точно и вярно всички обстоятелства в деня на получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали.
  (2) Регистрите по ал. 1 се прошнуроват и подпечатват от кмета на общината по местонахождението на площадката, който отбелязва датата на подпечатването в нарочна книга. Регистрите се водят по ред и образец, утвърден в наредбата по чл. 61.
  (3) Търговска дейност с отпадъци от медни и алуминиеви кабели и проводници от всякакъв вид и количества, се извършва при наличие на:
  1. издаден сертификат за произход от лицата по чл. 54, ал. 2, т. 1;
  2. декларация за произход, попълнена от лицата по чл. 54, ал. 2, т. 2.
  (4) При извършване на търговска дейност с отпадъци по ал. 3 продавачът задължително предава на купувача издадено от него удостоверение за произход с приложени копие от сертификата за произход и копие от полученото от него удостоверение за произход.
  (5) Документите по ал. 3 и ал. 4 се издават и попълват по образци, утвърдени в наредбата по чл. 61.
  (6) Отпадъците по ал. 3 се съхраняват и обработват отделно от останалите.”
  По чл. 55 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става чл. 61, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 61. Редът за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, се определя с наредба на Министерския съвет.”
  Има предложение от Петко Ганчев и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип. Текстовете по този раздел са отразени в окончателната редакция на комисията.
  Предложение от Димитър Пейчев и група народни представители за създаване на нов Раздел III в Глава пета.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на Димитър Пейчев и група народни представители за създаване на нов раздел, който става Раздел IV, с членове от 62 до 71 и предлага следната окончателна редакция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Предлагам да спрем дотук, за да гласуваме и след това да преминем към новия Раздел IV, за да не влизаме от раздел в раздел.
  Има ли желаещи за изказване по тези текстове? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текстовете в редакцията на комисията.
  Гласували 99 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 2.
  Текстовете се приемат.
  Заповядайте, господин Чакъров, да докладвате новия Раздел IV.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ:

  “Раздел IV
  Разрешение на организации по оползотворяване

  Чл. 62. (1) Разрешение на организация по оползотворяване за изпълнение на задълженията по чл. 11 и наредбите по чл. 24, ал. 2 се издава от министъра на околната среда и водите.
  (2) За издаване на разрешение по чл. 11, ал. 6, организацията по оползотворяване подава заявление по образец до компетентния орган по ал. 1.
  (3) Образецът на заявлението по ал. 2 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.
  (4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат следните документи:
  1. оригинал или нотариално заверено копие за удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителя, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;
  2. нотариално заверено копие на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ;
  3. нотариално заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение от териториалното данъчно управление за липса на данъчни задължения на лицето;
  4. нотариално заверено копие от митническата регистрация;
  5. сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12, за дейностите събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци или с общини, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията по този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;
  6. сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение за оползотворяване на отпадъците, образувани в резултат на дейността на членовете на организацията по оползотворяване;
  7. програма по чл. 29, ал. 1, т. 4;
  8. документ за платена такса.
  (5) Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя нотариално заверено удостоверение за регистрация на търговска марка.
  (6) Учредителният акт на организацията по оползотворяване съдържа и условия, осигуряващи изпълнението на следните изисквания:
  1. спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на лицата по чл. 11, желаещи да изпълнят задълженията си по този закон и по съответната наредба по чл. 24, ал. 2 чрез колективната система по смисъла на чл. 11, ал. 4, т. 2;
  2. учредителите на организацията по оползотворяване нямат право да си запазват преимущества с учредителния акт;
  3. да не се съдържат ограничителни разпоредби, препятстващи свободното участие на лицата по чл. 11, освен ограничението за участие само в една организация по оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци.
  (7) Заявлението се подава на хартиен и електронен носител.

  Чл. 63. (1) Органът по чл. 62, ал. 1 преценява дали заявлението за издаване на разрешение отговаря на изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  (2) Компетентният орган може еднократно да изисква от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението, когато това е необходимо за изясняване на фактите по чл. 62.
  (3) В случаите по ал. 2 компетентният орган уведомява заявителя в срок до един месец от постъпване на заявлението.
  (4) В срок до един месец от уведомлението по ал. 3 заявителят отстранява нередовности или представя допълнителната информация.
  Чл. 64. (1) В срок до два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовности или представяне на допълнителната информация органът по чл. 62, ал. 1 издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.
  (2) Компетентният орган отказва издаване на разрешение, когато:
  1. заявлението не отговаря на нормативните изисквания;
  2. заявлението е било отнето по реда на чл. 68.
  Чл. 65. (1) Разрешението се издава за срока, посочен в заявлението, но не по-дълъг от 5 години.
  (2) Издаденото разрешение прекратява своето действие:
  1. с изтичане на неговия срок;
  2. с отнемането му в срока на неговото действие;
  3. по искане на организацията по оползотворяване.
  Чл. 66. (1) Не по-късно от три месеца преди изтичане срока на разрешението организацията по оползотворяване подава заявление за продължаване срока на действие на разрешението.
  (2) Към заявлението по ал. 1 организацията по оползотворяване прилага декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено.
  (3) Компетентният орган в едномесечен срок се произнася с решение по заявлението за продължаване срока на разрешението.
  (4) При неподаване на необходимите документи по ал. 1 в установения срок организацията по оползотворяване подава заявление за издаване на разрешение по реда на чл. 62.
  Чл. 67. (1) Издаденото разрешение се изменя и/или допълва от компетентния орган при промяна:
  1. на свързаните с него нормативни изисквания;
  2. свързана с актуалното съдебно състояние на организацията по оползотворяване;
  3. в програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4.
  (2) В случаите по ал. 1 организацията по оползотворяване подава заявление за изменение на разрешението до компетентния орган в едномесечен срок от настъпване на промяната.
  (3) Компетентният орган в едномесечен срок се произнася с решение по заявлението за изменение на разрешението.
  (4) В случай на мотивиран отказ за изменение на разрешението организацията по оползотворяване кандидатства за издаване на ново разрешение по реда на този закон.
  Чл. 68. Компетентният орган отнема издаденото разрешение, когато:
  1. са представени неверни сведения, които са послужили като основание за неговото издаване;
  2. действия или бездействия от страна на организацията по оползотворяване са довели до съществено неизпълнение на целите по този закон или наредбите по чл. 24, ал. 2;
  3. е налице грубо или системно нарушаване на този закон, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му или на условията, определени в разрешението.
  Чл. 69. (1) Решенията на компетентния орган се съобщават писмено на заявителя в 7-дневен срок от издаването им.
  (2) Компетентният орган и организацията по оползотворяване информират обществеността за издаването на разрешение по подходящ начин.
  Чл. 70. Издаденото разрешение, решението за неговото изменение и/или допълване или за отказ да се издаде, измени или допълни разрешение се обжалват по реда на Закона за Върховния административен съд.
  Чл. 71. Компетентният орган или упълномощено от него лице проверява най-малко веднъж годишно организациите по оползотворяване, притежаващи разрешение по чл. 62 относно изпълнението на задълженията, произтичащи от този закон, от наредбите по чл. 24, ал. 2 и от разрешението.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Уважаеми народни представители, по този последен раздел от първата част на доклада имате ли бележки? Не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте текстовете в редакцията на комисията, както бяха представени.
  Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Раздел ІІІ – Въвеждане, изнасяне и транзит на отпадъци”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ на Глава пета, който става раздел V със следната окончателна редакция:
  “Раздел V – Внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи да се изкажат по заглавието на този раздел? Не виждам.
  Моля, гласувайте заглавието на раздел V в редакцията на комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 94, против 1, въздържали се няма.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 56 има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Има и предложение на народния представител Димитър Пейчев, също подкрепено по принцип от комисията.
  Има и предложение на Димитър Пейчев и група народни представители, което в първата и втората си част е подкрепено по принцип. В третата част - в чл. 56, ал. 7 да се създаде нова т. 6: при искане на внос на отпадъци за преработка, когато от същите има големи количества в страната – комисията не подкрепя предложението.
  Има и предложение на Димчо Димчев и група народни представители:
  В чл. 56 думата “въвеждане” да се замени с “внасяне”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Във втория и третия пункт предложението на Димчо Димчев и група народни представители е подкрепено по принцип. В четвърти и пети пункт също е подкрепено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 56 и предлага той да бъде обособен в 7 члена с нова номерация от чл. 72 до чл. 78 включително, с редакция на комисията, в която са отразени и приетите по принцип предложения на народните представители:
  “Чл. 72. (1) Внасянето, изнасянето и транзитът на отпадъци през територията на Република България се допускат:
  1. при наличие на разрешение или регистрационен документ, издадени от министъра на околната среда и водите по реда на този раздел и лиценз, издаден по реда на Глава пета, раздел ІІІ;
  2. при спазване на изискванията за безопасност;
  3. ако не противоречат на законовите изисквания.
  (2) Редът и начинът за внасянето, изнасянето и транзитът на отпадъците, както и случаите, в които се изисква учредяване на банкова гаранция или застраховка, се определят с наредба на Министерския съвет.
  (3) Министърът на околната среда и водите води регистър на разрешенията за внасяне, изнасяне и транзит и на регистрационните документи, издадени по реда на този раздел.

  Чл. 73. Забранява се внасянето в страната на отпадъци:
  1. с неустановен химичен състав, както и на такива, за които липсват методики за анализ, приложими в Република България;
  2. с цел складиране, депониране или каквато и да е друга форма на обезвреждане;
  3. в случай, че лицето – оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, не разполага със съответното разрешение по чл. 37 или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда;
  4. състоящи се от материалите, за които не са постигнати целите за предходната година, регламентирани в § 9 от Преходните и заключителните разпоредби и подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон и на употребявани пневматични гуми, в случаите, когато през предходната календарна година операторът по т. 3 е оползотворил по-малко количество отпадъци от български произход в сравнение с количеството внасяни отпадъци за оползотворяване в същата инсталация;
  5. за които е въведена забрана за депониране, ако през предходната календарна година операторът по т. 3 е оползотворил по-малко количество отпадъци от български произход в сравнение с количеството внасяни отпадъци за оползотворяване в същата инсталация."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, спрете дотук, защото има две неподкрепени предложения.
  ДИМЧО ДИМЧЕВ (НДСВ): Оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Димчев оттегля своето предложение.
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ (НДСВ, от място): И аз оттеглям своето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И господин Димитър Пейчев оттегля също своето предложение. Това ме облекчава.
  Позволете ми и аз да направя едно редакционно предложение. В чл. 72, ал. 2 се говори за учредяване на банкова гаранция или застраховка. Думата "учредяване" трябва да отпадне, защото банкова гаранция не се учредява, още по-малко застраховката се учредява. Когато отпадне думата "учредяване" смисълът става точен. Такова е моето предложение.
  Ще помоля господин Благовест Сендов да продължи и подложи на гласуване тези текстове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, гласувайте съдържанието на членове 72 и 73 с направеното от председателя на Народното събрание предложение за редакционна поправка.
  Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
  Членове 72 и 73 са приети.
  Заповядайте да докладвате чл. 74 и нататък.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги!
  "Чл. 74. (1) За издаване на разрешение по чл. 72, ал. 1 българските и чуждестранните юридически или физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство, подават заявление по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и документите, доказващи условията, при които се издава разрешението.
  (2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 1 може еднократно да изиска от заявителя отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителна информация към заявлението.
  (3) В случаите по ал. 2 компетентният орган уведомява заявителя в срок до 15 дни от постъпването на заявлението.
  (4) В срок до 15 дни от уведомяването по ал. 3 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация по ал. 2.
  Чл. 75. (1) Разрешението за внасяне, изнасяне или транзит на отпадъци се издава в 30-дневен срок от датата на:
  1. подаване на документите – в случаите на внасяне транзит;
  2. получаване на уведомителните известия от компетентните органи на други държави – в случаите на изнасяне.
  (2) Срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация по чл. 74, ал. 2.
  Чл. 76. Разрешението по чл. 72, ал. 1 има срок на действие:
  1. 6 месеца от датата на издаването му – за еднократно внасяне, изнасяне или транзит на отпадъци;
  2. 12 месеца от датата на издаването му – за многократно внасяне, изнасяне или транзит на отпадъци.
  Чл. 77. (1) Издаването на разрешение по чл. 72, ал. 1 се отказва с мотивирано решение:
  1. в случаите на внасяне на отпадъци, когато лицето – оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, не е представило годишен отчет в сроковете и по реда на Глава четвърта, Раздел I;
  2. в случаите на изнасяне на отпадъци, когато в страната съществуват технически възможности, капацитет и подходящи инсталации и съоръжения за оползотворяване на отпадъците и същите не са необходими на държавата-вносител като суровина за предприятията и за рециклиране и оползотворяване;
  3. при предишни нарушения по този режим на заявителя или на друго лице, което ще участва, организира и осъществи трансграничния превоз;
  4. при отказ от страна на компетентните органи на държавите, през чиято територия се осъществява трансграничният превоз, включително от държавата-вносител;
  5. когато заявлението или приложените към него документи не отговарят на нормативните изисквания;
  6. при неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на допълнителната информация по чл. 74, ал. 2 в 15-дневен срок от датата на уведомяване на заявителя.
  (2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 1 уведомява писмено заявителя за решението си по ал. 1 в 7-дневен срок от издаването му.
  (3) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  Чл. 78. (1) Министърът на околната среда и водите отнема със заповед издаденото разрешение, когато:
  1. са представени неверни сведения, които са послужили като основание за неговото издаване;
  2. не се изпълняват условията, определени в разрешението.
  (2) Заповедта по ал. 1 се довежда до знанието на митническите органи.
  (3) В срок до 3 дни след получаване на уведомлението за отнемане на издаденото разрешение заявителят връща оригинала на разрешението на компетентния орган.
  (4) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на заповедта по ал. 1."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По тези членове – от 74 до 78 включително, има ли бележки? Не виждам.
  Моля, гласувайте тези членове.
  Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
  Членове от 74 до 78 включително са приети.

  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 57 има постъпило предложение на народния представител Димитър Пейчев, подкрепено по принцип от комисията.
  Има предложение на Димчо Димчев и група народни представители – в чл. 57 думата “въвеждане” да се замени с “внасяне”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  По втори и трети пункт тяхното предложение е подкрепено по принцип от комисията.
  Има подкрепено по принцип и предложение на Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 57 и предлага той да се обособи в два члена с нова номерация – чл. 79 и чл. 80 с окончателна редакция на комисията, в която са отразени приетите по принцип предложения на народни представители:
  “Чл. 79. Внасянето на отпадъци на територията на Република България се допуска, когато:
  1. те се използват само за оползотворяване и при наличие на писмен договор с лице - оператор на инсталация, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, в който са описани технологията и получаваните продукти;
  2. е налице съгласие на приемане на отпадъците за оползотворяване на територията на общината, където се намира инсталацията по т. 1, прието с решение на съответния общински съвет;
  3. лицата, които ще оползотворяват отпадъците, притежават разрешение за съответната дейност по чл. 37 и решение по оценка на въздействието върху околната среда, в случаите, когато такова се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда;
  4. отпадъците са с точно определен физико-химичен състав и са придружени със съответните документи, в това число спецификация, сертификат и фактура;
  5. използването на отпадъците в съответното производство предизвиква образуването на по-малки количества отпадък, отколкото използването на традиционните суровини или се заменят ценни или ограничени природни ресурси. За случаите на пневматични гуми, те следва да бъдат предварително обработени до степен за използването им като гориво, притежаващо по-добри показатели от конвенционално използваното;
  6. отпадъците се съхраняват и оползотворяват в срок не по-дълъг от шест месеца от датата на внасянето им и по начин, изключващ риск за човешкото здраве и околната среда;
  7. не противоречи на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и на програмите по чл. 29, ал. 1, т. 1.
  Чл. 80. За издаване на разрешение за внасяне на отпадъци в случаите, определени в наредбата по чл. 72, ал. 2, заявителят представя на компетентния орган следните документи:
  1. удостоверение за актуално състояние на заявителя, а за чуждестранните лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство;
  2. разрешението или регистрационният документ на заявителя за дейности с отпадъци – за лицата, за които такива се изискват в съответствие с чл. 12.
  3. удостоверение за актуално състояние на заявителя, а за чуждестранните лица – документ, удостоверяващ правния статус на превозвача, издаден в съответствие с националното му законодателство, ако той е лице, различно от посоченото в т. 1, и нотариално заверено копие от разрешението или регистрационният документ, ако те са различни от посочените в т. 2;
  4. документ за платена такса;
  5. писмен договор с лицето – оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването по образец, утвърден с наредбата по чл. 72, ал. 2;
  6. писмено потвърждение от кмета на общината, на чиято територия се намира инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, в което се посочва:
  а) името на заявителя, видът и количеството на отпадъците, периодът за извършване на внасянето, наименованието на лицето-оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването;
  б) че внасянето на отпадъците е съобразено с общинската програма за управление на дейностите по отпъдиците;
  в) че въведените отпадъци ще бъдат приети на територията на съответната община в съответствие с решението по чл. 79, т. 2;
  7. нотариално заверени копия на сертификати, спецификации и други, удостоверяващи физико-химичния състав на отпадъците, издадени от акредитирана лаборатория;
  8. нотариално заверено копие от разрешението по чл. 37 за лицата, извършващи оползотворяването на отпадъците;
  9. нотариално заверена декларация в свободен текст, съставена от лицето-оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, удостоверяваща изпълнението по условията на чл. 79, т. 6;
  10. решение по оценка на въздействието върху околната среда на инсталацията, където ще се оползотворяват отпадъците, в случаите, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда;
  11. становище на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира инсталацията относно възможностите на съответната инсталация да оползотвори предвидените за внасяне отпадъци в сроковете по заявлението и без риск за човешкото здраве и околната среда;
  12. писмено известие от компетентния орган на държавата-износител, съдържащо елементи на Приложение VА от Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане и потвърждение, че не съществуват технически възможности или капацитет, или подходящи обекти за оползотворяване на отпадъците по екологосъобразен и ефикасен начин на нейната територия;
  13. нотариално заверена декларация от лицето-оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, че са изпълнени условията по чл. 73, т. 4 и/или т. 5;
  14. удостоверение, издадено от Националната ветеринарно-медицинска служба, че не е наложена забрана за внос на обекти по чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, когато попадат в обхвата на § 1, т. 1, буква “н” от Допълнителните разпоредби;
  15. план за мерките, които заявителят ще предприеме в случай, че внасянето на отпадъците не може да бъде извършено в съответствие с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  16. банкова гаранция или застраховка за покриване на щетите при транспортирането или на разноските по оползотворяването им при условията на т. 12.”
  Има предложение на комисията за създаване на нов член, който става чл. 81:
  “Чл. 81. Най-малко три работни дни преди извършване на действителното внасяне на отпадъците, заявителят представя пред компетентния орган по чл. 72, ал. 1 уведомление относно точната дата на изнасяне на отпадъците от държавата-износител.”
  По чл. 58 на вносителя има постъпило предложение от Димчо Димчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип предложението им.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 58 и предлага той да бъде обособен в два члена с нова номерация – чл. 82 и чл. 83 с редакция на комисията, която отразява и приетото по принцип предложение на Димчо Димчев и група народни представители:
  “Чл. 82. (1) Не се допуска изнасяне на отпадъци без писмено съгласие на компетентните органи на държавата-вносител и на държавите, през които ще се извърши превозът, ако това се изисква по международен договор, по който Република България е страна.
  (2) Ако изнасяните отпадъци не бъдат приети в държавата-вносител или в държавите, през които ще се извърши превозът, износителят на отпадъците е длъжен за своя сметка да осигури тяхното безопасно обезвреждане или оползотворяване.
  Чл. 83. (1) Разрешение за изнасяне на отпадъци, когато такова се изисква в съответствие с наредбата по чл. 72, ал. 2 се издава, когато е налице:
  1. писмено съгласие от компетентните органи на държавата-вносител, включително:
  а) декларация, че отпадъците, чието изпращане предстои, са необходими за преработване или рециклиране, или за други дейности, свързани с отпадъците;
  б) потвърждение за наличието на писмен договор между заявителя или лице, от чието име кандидатът уговаря трансграничния превоз на отпадъците, и лицето, което третира отпадъците в държавата-вносител;
  в) писмено потвърждение от компетентните органи на държавите, през чиято територия ще се извърши транзитът, че са съгласни с превоза през територията им.
  (2) Процедурата по доказване на условията по ал. 1 се извършва от министъра на околната среда и водите.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има само едно предложение, което не е прието. Това е редакционно предложение на господин Димчев.
  ДИМЧО ДИМЧЕВ (НДСВ, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттегляте го, добре.
  Заповядайте, господин Пейчев.
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз бих искал да помоля колегите в залата да обърнат внимание на чл. 79, т. 6, където е казано, че “Отпадъците се съхраняват и оползотворяват в срок не по-дълъг от шест месеца от датата на внасянето им и по начин, изключващ риск за човешкото здраве и околната среда”. Бих искал да ви обърна внимание на това, че за употребяваните автомобилни гуми и тяхната преработка във вече приетия член, ние, първо, трябва да получим отпадъците в страната ни. Технически имаме проблем във времето. Обикновено те се движат с кораб. След което да бъдат разтоварени на пристанище. След което от това пристанище да бъдат претоварени до базата, в която ще бъде обработен товарът. След което оттам, където е обработен товарът, трябва да бъде изпратен на депо до съоръженията, където ще бъде оползотворен. Ако има някаква възможност, да дадем поне още три месеца или шест месеца възможност – не зная дали това е възможно и дали вие ще го приемете…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: За кой член се отнася?
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ: Отнася се за чл. 79, т. 6. Просто времето е много кратко, а от практическа гледна точка операциите, които трябва да се извършат, може би с тези шест месеца ние залагаме тук малко по-кратък срок, отколкото технически би им бил необходим. Нека да помислим дали да не направим срока девет или дванадесет месеца.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Значи, Вашето предложение е “6” да се замени с “9”?
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ: Да, да заменим “6” с “9”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Девет месеца е един срок, който има и физиологически смисъл.
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ: Имам предвид, че има и зимни сезони, когато трудно ще може да се извършва това транспортиране и обработка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Председателят на комисията възразява ли да се извърши тази промяна в т. 6 на чл. 79 и “6 месеца” да се замени с “9 месеца”? Не възразява.
  Заповядайте, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пейчев! Мисля, че е абсолютно рисковано да удължаваме срока. Това означава, че заради гумите, които в разговорите, които имахме в комисията се разбра, че ще се внасят в такова състояние, че те ще бъдат възможно най-бързо и безпрепятствено оползотворявани, следователно периодът на технологична обработка ще бъде минимален и те ще са във вид, щадящ околната среда, ако заради тях ние увеличим срока създаваме огромен риск всичките отпадъци, които се внасят в страната с цел те да се преработват, могат да се съхраняват почти цяла година.
  При положение, че в страната имаме изключително сериозни проблеми с депата за отпадъци, изобщо ние практически разрешаваме да създадем нови депа за отпадъци за вносните отпадъци, а и без това този текст е малко спорен, затова аз предлагам по-скоро да се насочи вниманието към подобряване на технологията и скоростта на преработка на гумите, отколкото да създаваме такъв риск за околната среда.
  Моля Ви да оттеглите предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Госпожо Манева, щом като Вие възразявате срещу удължаването на този срок, той не може да се приеме като редакционно изменение, затова няма да го подложа на гласуване. Ще остане 6-месечният срок, тъй като това не е редакционна поправка. Ако всички бяха съгласни и нямаше възражения, тогава можеше да се приеме поправката за редакционна. Щом има възражения, не е внесено предварително, няма как да стане гласуването.
  Заповядайте, господин Димчев.
  ДИМЧО ДИМЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз също бих помолил колегата Пейчев да оттегли своето предложение за увеличаване на срока.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: То е оттеглено вече.
  ДИМЧО ДИМЧЕВ (НДСВ): Ние поддържаме срокът да е шест месеца. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Манева, за изказване.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Този закон наистина беше доста тежък, когато го обсъждахме и вероятно ненавсякъде сме били прецизни в редакцията на текстовете.
  В чл. 80 и чл. 81 ми прави впечатление, че имаме доста тромави изрази и едно много щедро използване на термина “извършване”.
  Вижте чл. 81: “Най-малко три работни дни преди извършване на действителното внасяне на отпадъците”. Значи, самото внасяне само по себе си означава определено действие и мисля, че извършване на внасяне е нещо абсолютно излишно като словосъчетание.
  Освен това действителното внасяне предполага недействително внасяне. Ние тази теза изобщо не сме я развивали, така че аз предлагам в чл. 81 редакцията да бъде: “Най-малко три работни дни преди внасянето“ или ако непременно искаме да кажем, че може да има някакво виртуално внасяне: ”преди фактическото внасяне на отпадъците”.
  В чл. 80 също имаме на няколко места “период на извършване на внасянето”. Например в т. 6, буква “а”: “Името на заявителя, видът и количеството на отпадъците, периодът за извършване на внасянето” – може да се каже “периодът на внасянето”. Мисля, че това е достатъчно ясно.
  По-нататък: “където се предвижда да се оползотворяват отпадъците”, а не “където се предвижда да бъде извършено оползотворяването”.
  По същия начин трябва да стане т. 9, където имаме “където се предвижда да бъде извършено оползотворяването” – “където се предвижда да се оползотворяват отпадъците”.
  Мисля, че просто от недоглеждане сме допуснали тези неща или така вече сме свикнали с текстовете, че някои излишни думи сме ги оставили, което ги прави тежки.
  Това е моето предложение и то е редакционно.
  Предлагам да отпадне в чл. 81 “извършване на действителното” и да остане “преди внасянето”; в чл. 80, т. 6, буква “а” да отпадне “за извършването” – “периодът на внасянето” да остане. И в същата буква; “където се предвижда да се оползотворяват отпадъците”; да отпадне “да бъде извършено оползотворяването”. В т. 9: “където се предвижда да бъде извършено оползотворяването” да стане “където се предвижда да се оползотворяват отпадъците”.
  Това е. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тези предложения се приемат като редакционни, тъй като текстовете стават по-категорични – вместо “да се извърши оползотворяването” – “да се оползотворяват”.
  Има ли възражения? Няма.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уточнение, господин председател.
  Другите предложения ги приемам, но се надявам, че госпожа Манева за чл. 81 ще приеме уточнението “фактическото”, и това да бъде фиксирано, защото в обсъжданията, които имахме в комисията, това се каза. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По тези забележки има ли възражения? Не.
  Моля да гласувате текстовете, които бяха прочетени – до чл. 81, включително.
  Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 58 по вносител има постъпило предложение на Димчо Димчев и група народни представители, което е подкрепено по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 58 и предлага той да бъде обособен в два члена с нова номерация – чл. 82 и чл. 83 с редакция на комисията, която отразява и приетото по принцип предложение на Димчо Димчев и група народни представители:
  “Чл. 82. (1) Не се допуска изнасяне на отпадъци без писмено съгласие на компетентните органи на държавата-вносител и на държавите, през които ще се извърши превозът, ако това се изисква по международен договор, по който Република България е страна.
  (2) Ако изнасяните отпадъци не бъдат приети в държавата-вносител или в държавите, през които ще се извърши превозът, износителят на отпадъците е длъжен за своя сметка да осигури тяхното безопасно обезвреждане или оползотворяване.”
  “Чл. 83. (1) Разрешение за изнасяне на отпадъците, когато такова се изисква в съответствие с наредбата по чл. 72, ал. 2 се издава, когато е налице:
  1. писмено съгласие от компетентните органи на държавата-вносител, включително:
  а) декларация, че отпадъците, чието изпращане предстои, са необходими за преработване или рециклиране, или за други дейности, свързани с отпадъците;
  б) потвърждение за наличието на писмен договор между заявителя или лице, от чието име кандидатът уговаря трансграничния превоз на отпадъците и лицето, което третира отпадъците в държавата-вносител;
  2. писмено потвърждение от компетентните органи на държавите, през чиято територия ще се извърши транзитът, че са съгласни с превоза през територията им.
  (2) Процедурата по доказване на условията по ал. 1 се извършва от министъра на околната среда и водите.”
  Има предложение на комисията за създаване на нов член, който става чл. 84:
  “Чл. 84. За издаване на разрешение за изнасяне на отпадъци, в случаите, определени с наредбата по чл. 72, ал. 2, заявителят представя пред компетентния орган следните документи:
  1. удостоверение за актуално състояние на заявителя, а за чуждестранните лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство;
  2. нотариално заверено копие на разрешението или регистрационния документ на заявителя за дейности с отпадъци – за лицата, за които такива се изискват в съответствие с чл. 12;
  3. удостоверение за актуално състояние на заявителя, а за чуждестранните лица – документ, удостоверяващ правния статус на превозвача, издаден в съответствие с националното му законодателство, ако той е лице, различно от посоченото в т. 1, и нотариално заверено копие от разрешението или регистрационния документ, ако те са различни от посочените в т. 2;
  4. документ за платена такса;
  5. нотариално заверени копия на сертификати, спецификации и други документи, удостоверяващи физико-химичния състав на отпадъците, издадени от акредитирани лаборатории;
  6. попълнено от заявителя известие в два екземпляра по образец, утвърден с наредбата по чл. 72, ал. 2;
  7. писмени договори за транспорт, сключени от заявителя или за заявителя и от негово име, за всички етапи от придвижването на отпадъците на територията на Република България;
  8. нотариално заверени копия на необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, удостоверяващи, че всички други лица, които ще участват в трансграничния превоз, притежават правоспособност за тези дейности в съответствие със законите на мястото, където ще бъдат извършени;
  9. нотариално заверена декларация от заявителя, че в случай на недопускане на отпадъците от държавата-вносител или някоя от държавите, през чиято територия ще бъде осъществяван транзитът, те ще бъдат върнати обратно в държавата-износител от него и за негова сметка в същия вид и количество, в който са декларирани, в срок до 90 дни от момента, в който държавата-вносител е уведомила компетентния орган по чл. 72, ал. 1;
  10. план за мерките, които заявителят ще предприеме в случай, че трансграничният превоз не може да бъде извършен в съответствие със закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  11. банкова гаранция или застраховка за покриване на щетите при транспортирането им или на разноските по обезвреждането им в случаите, предвидени в наредбата по чл. 72, ал. 2;
  12. документ за превоза по образец, утвърден с наредбата по чл. 72, ал. 2.”
  По чл. 59 има постъпило предложение на Димчо Димчев и група народни представители, подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 59 и предлага той да бъде обособен с два члена с нова номерация – чл. 85 и чл. 86, с редакция на комисията, която отразява и приетото по принцип предложение на Димчо Димчев и група народни представители:
  “Чл. 85. (1) Не се допуска транзит на товари с отпадъци без писмено съгласие на компетентните органи на държавата-вносител, държавата-износител и на държавите, през които ще се извърши транзитът.
  (2) Съгласието на държавата-износител и на държавите, през които ще се извърши транзитният превоз, включва и задължение за обратно преминаване и приемане на товара в случай, че той не бъде допуснат в някоя от държавите.
  Чл. 86. (1) Разрешение за транзит на отпадъците, определени в наредбата по чл. 72, ал. 2, се издава, когато е налице:
  1. писмено известие на компетентните органи на държавата-износител;
  2. писмено съгласие от компетентните органи на държавите, през които ще се извърши превозът след преминаване на отпадъците през територията на Република България, включително от държавата-вносител;
  3. декларация от компетентния орган на държавата, през която ще бъдат превозени отпадъците преди българската граница, че потвърждава задължението за обратно преминаване и приемане на товара в случай, че той не бъде допуснат в Република България или в някоя от следващите държави;
  4. банкова гаранция или застраховка за покриване на щети, които биха възникнали в резултат на превоза, в т.ч. когато трансграничният превоз се счита за незаконен.
  (2) За издаване на разрешение за транзит на отпадъци заявителят представя пред компетентния орган по чл. 72, ал. 1 документите, удостоверяващи изпълнението на условията по ал. 1.
  (3) Най-малко три работни дни преди извършване на транзита на отпадъците заявителят представя пред компетентния орган по чл. 72, ал. 1 уведомление за точната дата на изнасяне от държавата-износител.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по тези текстове? Не виждам.
  Моля да ги гласувате.
  Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Има предложение на комисията да се създадат три нови члена, които стават чл. 87, 88 и 89:
  “Чл. 87. (1) За внасянето на отпадъци, предназначени за оползотворяване, за които не се изисква издаване на разрешение в съответствие с наредбите по чл. 72, ал. 2, се издава регистрационен документ.
  (2) В случаите по ал. 1 българските и чуждестранните юридически или физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство, подават до компетентния орган по чл. 72, ал. 1 заявление по образец, утвърден с наредбата по чл. 72, ал. 2, в което се посочват:
  1. наименование и седалище на заявителя;
  2. БУЛСТАТ на заявителя, когато той е местно лице;
  3. код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 72, ал. 2;
  4. количеството на отпадъците;
  5. името и адреса на лицето – оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването на отпадъците;
  6. номер, дата и компетентен орган, издал разрешението по чл. 37 на лицето по т. 5;
  7. операцията по оползотворяване;
  8. предполагаема дата на транспортиране.
  (3) За внасянето на отпадъци от черни и цветни метали от лица, притежаващи лиценз, издаден по реда на Глава пета, Раздел III, не се изисква регистрационен документ по ал. 1.
  (4) Лицата по ал. 3 подават до министъра на околната среда и водите годишна справка по образец, утвърден с наредбата по чл. 72, ал. 2, съдържаща информацията по ал. 2, точки 1-7.
  (5) Регистрационният документ се издава от министъра на околната среда и водите в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.
  (6) Образецът на регистрационния документ се определя с наредбата по чл. 72, ал. 2.
  (7) Министърът на околната среда и водите отказва с мотивирано решение издаването на регистрационен документ в случаите, когато методът, посочен като операция по оползотворяване, не отговаря на изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  Чл. 88. Лицата, извършващи изнасяне на отпадъци, за които не се изисква издаване на разрешение по реда на този раздел, подават до министъра на околната среда и водите годишна справка-декларация по образец, утвърден с наредбата по чл. 72, ал. 2, съдържаща информацията по чл. 87, ал. 2, точки 1-4.
  Чл. 89. При преминаване през границата лицата, които извършват внасяне, изнасяне или транзит на отпадъци, са длъжни да представят на митническите органи документ за превоза съгласно чл. 4, ал. 7, буква (с) от Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане или лиценза, или регистрационния документ по чл. 72, ал. 1.”
  По чл. 60. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 60, който да намери своето систематично място в Раздел VI на Глава пета “Контрол по управлението на отпадъците” и предлага следния заместващ текст за чл. 60, който става чл. 90:

  “Чл. 90. Внасянето, изнасянето и транзитът на отпадъци се осъществява през гранични контролно-пропускателни пунктове, определени с Наредбата по чл. 72, ал. 2.”
  За чл. 61 по номерацията на вносителя има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 61, който става чл. 91, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 91. (1) За издаваните разрешения и регистрационни документи по Глава пета се събират такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Разходването на средствата по ал. 1 се извършва по реда на чл. 64 от Закона за опазване на околната среда.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По тези текстове на членове от 87 до 91 включително има ли бележки? Не виждам.
  Моля да ги гласувате.
  Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Раздел IV – Контрол по управлението на отпадъците”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV на Глава пета, който става Раздел VI: “Раздел VI – Контрол по управлението на отпадъците”.
  За чл. 62 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 62, който става чл. 92, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 92. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице контролира:
  1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
  2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите за тяхното управление;
  3. спазването на други изисквания, определени с Наредбата по чл. 19.
  (2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата, намиращи се на територията на съответната община.”
  За чл. 63 по номерацията на вносителя има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 93, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 93. (1) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице упражнява контрол за спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията по разрешението, съответно по регистрационния документ, за:
  1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци на тяхната територия;
  2. съоръженията и инсталациите за съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци.
  (2) Органът по ал. 1 упражнява контрол по изпълнението на програмите по чл. 29, ал. 1.
  (3) Органът по ал. 1 контролира отчетността и предоставянето на информация по Глава четвърта, Раздел I.
  (4) Въз основа на констатирани нарушения при извършена проверка директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице дава задължителни предписания по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и определя срокове за изпълнението им.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 64, който става чл. 94, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 94. Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице упражнява контрол за спазване условията на разрешенията и регистрационните документи по Глава пета и за дейности по третиране на отпадъци в случаите, когато тези дейности се извършват на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите, както и на програмите за тяхното управление.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 65, който става чл. 95, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 95. Директорът на Хигиенно-епидемиологичната инспекция или упълномощено от него длъжностно лице упражнява санитарен контрол на дейностите по третиране на опасни отпадъци.”
  Има предложение на комисията за създаване на нов член, който става чл. 96:
  “Чл. 96. (1) Министърът на икономиката, министърът на околната среда и водите, министърът на вътрешните работи, кметът на общината по местонахождение на площадката или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват контрол за спазване на условията и реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, съобразно своите правомощия.
  (2) Проверките по документи се извършват всяко шестмесечие, като лицензираният търговец представя справка за наличностите, покупките и продажбите на отпадъци от черни и цветни метали по митнически тарифи и позиции съгласно комбинираната номенклатура на Република България, по образец, утвърден в наредбата по чл. 61. Справката се представя в Министерството на икономиката до 15 дни след изтичането на шестмесечието.
  (3) За констатираните нарушения при проверките по ал. 2 и по чл. 97 контролният орган по ал. 1 уведомява в 14-дневен срок комисията по чл. 56, ал. 1, като изпраща всички документи.
  (4) В случаите по чл. 59, ал. 1, т. 2 комисията по чл. 56, ал. 1 прави предложение до министъра на икономиката за отнемане на лиценза.”
  Има предложение на комисията за създаване на нов член, който става чл. 97:
  “Чл. 97. (1) Контролните органи по чл. 92, 93, 94, 95 и 96 извършват проверки по документи и/или проверки на място, съобразно своята компетентност.
  (2) Контролните органи по чл. 92, 93, 94 и 95 поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци.
  (3) Проверката на място е независима от проверката по ал. 2 и се осъществява поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с участието на поне един свидетел.
  (4) Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право:
  1. на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;
  2. да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания следва да се намират в мястото на проверката;
  3. да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;
  4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания.
  (5) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя 7-дневен срок за представянето им.
  (6) При извършване на проверките, контролните органи по ал. 1 съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 66, който става чл. 98, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 98. (1) Митническите органи предприемат действията по чл. 65, ал. 3 от Закона за митниците при внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци в случаите на:
  1. съмнение за съответствието на товара с придружаващите го документи;
  2. деклариран отпадък, който не е придружен от разрешение, лиценз или регистрационен документ по чл. 72, ал. 1;
  3. предварително уведомление от органа по чл. 72, ал. 1.
  (2) Митническите органи заверяват документ за превоз по чл. 4, ал. 7, буква (с) от Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане:
  1. при внасяне – във входното митническо учреждение;
  2. при изнасяне – в изходното митническо учреждение;
  3. при транзит – във входното и изходното митническо учреждение;
  (3) При заверяването на документа за превоза по чл. 4, ал. 7, буква (с) от Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, митническите органи задържат и съхраняват копие от него.
  (4) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположен граничният контролно-пропускателен пункт, оказва съдействие на митническите органи за изясняване на случаите по ал. 1 и вземането на решение по тях.”
  Има предложение на комисията за създаване на нов член, който става чл. 99:
  “Чл. 99. Контролът за съответствието на продуктите, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, с изискванията на наредбите по чл. 24, ал. 2, се упражнява от:
  1. председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор или упълномощено от него длъжностно лице във връзка с надзора на пазара върху продуктите, за които са определени съществени изисквания по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
  2. председателя на Комисията за търговия и защита на потребителите или упълномощено от него длъжностно лице във връзка с контрола върху продуктите, които попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
  3. министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице във връзка с контрола върху продуктите, определени със закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители! Има ли желаещи да вземат думата по раздел “Контрол по управлението на отпадъците”? Не виждам.
  Моля ви, гласувайте заглавието на раздела заедно с текстовете в редакция на комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Приемат се единодушно. Благодаря.
  ДОКЛАД ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Глава шеста – Административно-наказателни разпоредби”.
  Има постъпило предложение на Димчо Димчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на глава шеста и предлага следната окончателна редакция:
  “Глава шеста
  Принудителни административни мерки и административно-наказателни разпоредби
  Раздел І
  Принудителни административни мерки”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І на глава шеста.
  За чл. 67 – комисията подкрепя предложението, постъпило от Димчо Димчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 67, който става чл. 100, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 100. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, компетентният орган или упълномощено от него длъжностно лице налага принудителни административни мерки.”
  За чл. 68 – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 68, който става 101, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 101. (1) Министърът на околната среда и водите спира:
  1. дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци;
  2. експлоатацията на инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци.
  (2) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите:
  1. издава предписания за отстраняване на отпадъците за сметка на нарушителя и за възстановяване качествата на околната среда;
  2. спира дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците;
  3. спира експлоатацията на инсталации за третиране на отпадъци.”
  За чл. 69 има постъпило предложение на Димчо Димчев и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 69, който става чл. 102, и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 102. (1) Прилагането на принудителна административна мярка се извършва с мотивирана заповед на органа по чл. 101.
  (2) В заповедта по ал. 1 се определя видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.
  (3) Заповедта по ал. 1 се връчва на заинтересованото лице по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство, съответно – по реда на Закона за Върховния административен съд.”
  Предложение на комисията за създаване на нов член, който става чл. 103:
  “Чл. 103. При установяване на неизпълнение на задълженията по този закон или по наредбите по чл. 24, ал. 2 компетентният орган по чл. 99 предприема мерки по ред и начин, определени със съответния закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По раздел І на глава шеста? Не виждам желаещи.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте заглавието на глава шеста, заглавието на раздел І и текстовете така, както бяха представени в редакцията на комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
  Тези текстове се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Раздел ІІ – Административни нарушения и наказания”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ на глава шеста.
  За чл. 70 има постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Също така по принцип са подкрепени и предложенията на Джевдет Чакъров и група народни представители и на Димчо Димчев и група народни представители.
  По принцип е подкрепено предложението и на Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 70, който става чл. 104, и предлага следната окончателна редакция.
  “Чл. 104. (1) Наказва се с глоба от 150 до 500 лв. физическо лице, което:
  1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;
  2. нарушава разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в определените за това депа;
  3. нарушава разпоредбите на чл. 5, ал. 3;
  4. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване или не го съхранява на имот, негова собственост;
  5. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, съгласно наредбите по чл. 24, ал. 2 в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти, публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 300 до 1000 лв.
  (3) За явно маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на околната среда, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място на виновните лица срещу квитанция глоба от 10 до 50 лв.
  (4) Наказва се с глоба от 700 до 2000 лв. физическо лице, което:
  1. откаже да попълни декларацията по чл. 60, ал. 3, т. 2;
  2. продава отпадъци от черни и цветни метали с битов характер на лице без лиценз;
  3. извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз, ако деянието не представлява престъпление;
  (5) При повторно нарушение по ал. 4 глобата е от 1400 до 4000 лв.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По първите текстове на раздел ІІ – “Административни нарушения и наказания” – има ли някакви смущения? Желаещи? Не виждам.
  Много ви моля да гласувате представения текст по чл. 70 по номерацията на вносителя, иначе чл. 104, така както беше представен, заедно със заглавието на раздела.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 71 по вносител има постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева:
  1. Всички подробни текстове от подточките към ал. 1 на чл. 71 се заменят с общ текст, препращащ към ограничителни разпоредби, предвидени в наредби към закона, стандарти, технически изисквания и други подзаконови актове, свързани с отпадъците.
  Комисията не подкрепя предложението.
  2. Алинея 2 да се редактира:
  “(2) Имуществената санкция по ал. 1 е в размер от 1000 до 10 000 лв., като конкретните нарушения и съответните размери на санкцията се уточняват с наредба на Министерския съвет.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  В третия пункт предложението на народния представител Манева е подкрепено по принцип.
  Предложението ал. 5 и ал. 6 да се заличат не се подкрепя от комисията.
  Има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
  Също така се подкрепя по принцип предложението на Димчо Димчев и група народни представители, както и предложението на Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 71, който се обособява в 11 члена с нова номерация – от чл. 105 до чл. 115 включително, с редакция на комисията, в която са отразени приетите по принцип предложения на народните представители.
  “Чл. 105. Наказва се с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за депониране на битови или строителни отпадъци;
  2. нарушава условията и реда за предаване, събиране, включително разделното, превозване и претоварване на битови и строителни отпадъци съгласно изискванията на наредбата по чл. 19;
  3. нарушава чл. 11, ал. 5.
  Чл. 106. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. нарушава чл. 5, ал. 2 или чл. 6, ал. 1;
  2. не води отчетност на отпадъците или не предоставя документи относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  3. не изпълнява задължението си по чл. 29, ал. 1 и/или ал. 3.
  (2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. нарушава разпоредбите относно събирането, включително разделното, временното съхраняване, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на битови и строителни отпадъци;
  2. нарушава изискванията за разделно събиране, транспортиране и третиране на отпадъци според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка;
  3. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци;
  4. неизпълнява условията, определени в разрешението на компетентния орган.
  (3) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. нарушава чл. 4 и/или чл. 5, ал. 3, т. 2, т. 7 и т. 8;
  2. третира или транспортира отпадъци без разрешение или регистрационен документ, когато такива се изискват;
  3. нарушава изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци;
  4. нарушава изискванията за внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци.
  (4) При повторно нарушение по:
  1. ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.;
  2. ал. 2 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.;
  3. ал. 3 се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв.
  (5) В случаите по ал. 4 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  (6) На юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер на 30 на сто от пазарната цена на общото количество внесени и/или произведени и пуснати на пазара продукти, когато:
  1. произвежда и/или внася и пуска на пазара батериите и акумулаторите, определени в съответната наредба по чл. 24, ал. 2, в които съдържанието на живак е над 0,0005 тегловни процента и/или такива, които не са маркирани с обозначенията за разделно събиране и съдържание на метали.
  2. Произвежда и/или внася и пуска на пазара части и компоненти на моторни превозни средства, които:
  а) съдържат олово, живак, шествалентен хром и кадмий над допустимите норми, съгласно изискванията на този закон и съответната наредба по чл. 24, ал. 2;
  2. не са обозначени с оглед годността им за повторна употреба и възстановяване, както и за възможността да бъдат разглобени преди последващо третиране;
  3. пуска и разпространява на пазара опаковки, които не са маркирани с обозначения за идентичност на материалите, от които са произведени или които съдържат тежки метали – олово, кадмий, живак и шествалентен хром – над максимално допустимото съдържание и/или не отговарят на другите изисквания, определени със съответната наредба по чл. 24, ал. 2;
  4. произвежда и/или внася и пуска на пазара други продукти, които не отговарят на изискванията, определени с този закон и/или с наредбите по чл. 24, ал. 2.
  (7) При повторно нарушение по ал. 6 на юридическото лице или на едноличния търговец се налага имуществена санкция в размер на 60 на сто от пазарната цена на общото количество внесени и/или произведени и пуснати на пазара продукти.
  (8) В случаите по ал. 7 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  (9) Лицето по ал. 6 се задължава да заплати и разходите за оползотворяването и/или обезвреждането на отпадъците от продуктите.
  Чл. 107. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. изгражда и/или експлоатира инсталация за изгаряне на отпадъци, която:
  а) нарушава техническите изисквания при изграждането на инсталациите относно масата на органичните съединения в дънната пепел и шлака, температурата в горивната камера, времето на престоя на хомогенната газова смес и кислородното й съдържание при изгаряне на течни отпадъци;
  б) не осигурява необходимите измервания на емисиите на вредни вещества и експлоатационните параметри;
  2. приема отпадъци на площадка или съоръжение за временно съхраняване на опасни отпадъци, без да осигури разделното им съхраняване от други спомагателни материали и допусне неконтролираното им изтичане;
  3. допуска депонирането на отпадъци, които не съответстват на класа на депото и/или не отговарят на критериите за депониране;
  4. допуска депониране на забранени за депониране отпадъци, в това число:
  а) течни, корозивно действащи или окисляващи;
  б) експлозивни, силно запалими или запалими в условията на депото;
  в) инфекциозни болнични и други клинични отпадъци от здравни заведения и ветеринарни служби;
  г) излезли от употреба гуми – цели, без тези, които са използвани като материал за строителство на депа и/или нарязани, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм;
  5. допуска неправилна експлоатация на депото и запалване на отпадъците в него;
  6. допуска разреждането или смесването на производствени и опасни отпадъци с други отпадъци или вещества, с цел постигане на критериите за приемане на отпадъци за съответното депо;
  7. не извършва контрол на:
  а) постъпващите отпадъци в съоръженията и инсталациите за обезвреждане;
  б) технологията за обезвреждане;
  в) замърсяването на компонентите на околната среда при експлоатацията и след закриването на дейността по обезвреждане на отпадъци;
  г) дейността по закриване на съоръженията и инсталациите за обезвреждане на отпадъци;
  8. не изпълнява Програмата за контрол и мониторинг на депа или съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците и за закриване и рекултивация на съоръжението за обезвреждане на отпадъци и за следоперативен мониторинг и контрол;
  9. не представя за утвърждаване от компетентния орган плана за привеждане на депото в съответствие с изисванията на съответната наредба по чл. 15, ал. 2 и/или не изпълнява в срок мерките по прилагането му;
  10. не предприема мерки за осъществяване на разделно събиране на отпадъците, генерирани от лечебните заведения, както и необходимите действия за правилното им съхранение, транспортиране и обезвреждане;
  11. изхвърля опасните отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места;
  12. съхранява опасните отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемия.
  (2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв.
  (3) В случаите по ал. 2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  (4) На юридическо лице или едноличен търговец, което при експлоатацията на инсталация за изгаряне на отпадъци превишава установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, определени със съответната наредба по чл. 15, ал. 2, се налага имуществена санкция по ред и начин, определени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  Чл. 108. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава нормативните актове за пакетиране и етикетиране на опасни отпадъци.
  (2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. се освобождава от опасни или производствени отпадъци на неразрешени за тази цел места;
  2. нарушава изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;
  3. предава производствените и/или опасните отпадъци на лица, които не притежават разрешение по чл. 37 или регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 за дейности със съответните отпадъци или не ги обезврежда или оползотворява в сроковете по § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби;
  4. събира и съхранява опасни отпадъци в съдове, които не отговарят на изискванията за плътно затваряне, обозначение на отпадъците в тях или са изготвени от материали, които взаимодействат с отпадъците;
  5. приема опасни или производствени отпадъци, без да са придружени с описание на свойствата, състава, пригодността им за третиране, опасните им свойства и мерките за безопасност при боравене с тях или не извърши необходимите проверки, проби и анализи при приемането.
  (3) При повторно нарушение по:
  1. ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.;
  2. ал. 2 се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв.
  (4) В случаите по ал. 3 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  Чл. 109. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което извършва продажба на акумулатори, без да прилага към гаранционната карта списък на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37, за събиране на негодни за употреба акумулатори.
  (2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори;
  2. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци;
  3. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях;
  4. събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо 5 на сто от общото количество събрани акумулатори;
  5. не осигурява оползотворяването или предаването за оползотворяване на събраните от него акумулатори.
  (3) При повторно нарушение по:
  1. ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.;
  2. ал. 2 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.
  (4) В случаите по ал. 3 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  Чл. 110. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. не определи място за съхраняване на притежаваните от него излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, оборудвано със съдове за събирането им и/или ги поставя в съдове за битови отпадъци;
  2. умишлено нарушава целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, освен ако притежава разрешение по чл. 37 за тази дейност;
  3. поставя на открито съдовете за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.
  (3) В случаите по ал. 2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  Чл. 111. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. използва утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието, когато:
  а) концентрацията на един или повече тежки метали в почвата или утайката надвишава максимално допустимата концентрация;
  б) утайките представляват опасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби;
  в) не осигурява предварителното третиране на утайки от септични ями и от други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
  г) няма съгласието на собственика на земята;
  2. употребява или предоставя за употреба утайки върху:
  а) пасища или фуражни култури, ако пасищата ще се използват за паша, а фуражите ще се прибират в срок по-кратък от 45 дни след употребата на утайките;
  б) почви, върху които се отглеждат плодови и зеленчукови култури, с изключение на овощни дървета;
  в) почви, предназначени за култивиране на овощни и зеленчукови култури, които са в директен контакт с почвата и се консумират в сурово състояние – за период 10 месеца преди и по време на събирането на реколтата;
  3. употребява утайки без да осигури изпитване на почвата от акредитирани лаборатории, преди първоначалната употреба на утайките и след това на всеки 5 години до окончателното прекратяване на употребата им.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.
  (3) В случаите по ал. 2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  Чл. 112. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. предава или изхвърля излезли от употреба моторни превозни средства на места, които не са предназначени за тази цел;
  2. извършва дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба моторни превозни средства, компоненти и материали от тях без да притежават съответното разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12 или лиценз, издаден по реда на Глава пета, Раздел III;
  3. разкомплектова излезли от употреба моторни превозни средства за площадки за временно съхраняване или добива части и компоненти от тях, или събира други видове отпадъци, които не произхождат от излезли от употреба моторни превозни средства, техни компоненти и материали.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.
  (3) В случаите по ал. 2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  Чл. 113. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно съхранение, които не отговарят на изискванията по този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  2. смесва моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
  3. извършва смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на изискванията;
  4. смесва масла, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили с други отработени масла.
  5. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове.
  (2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което не предостави информация за притежаваното от него оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили и терфенили.
  (3) При повторно нарушение по:
  1. ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.;
  2. ал. 2 се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв.
  (4) В случаите по ал. 3 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  (5) На юридическо лице или едноличен търговец, което изхвърля отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води, във водите от крайбрежните зони и в канализационните системи, се налага имуществена санкция по ред и начин, определени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  Чл. 114. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което не представи в срок на компетентните органи отчет за изпълнението на задължението си за оползотворяване или рециклиране на отпадъци и/или на другите задължения, предвидени в този закон и в съответната наредба по чл. 24, ал. 2.
  (2) Юридическо лице или едноличен търговец, което не заплати продуктовата такса по чл. 36, ал. 1, в случаите, когато такава се изисква, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на незаплатената продуктова такса.
  (3) За повторно нарушение по:
  1. алинея 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.;
  2. алинея 2 налага имуществена санкция в четирикратния размер на незаплатената имуществена санкция.
  (4) В случаите по ал. 3 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на нарушението.
  Чл. 115. (1) Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо лице, което:
  1. извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз;
  2. извършва продажба на отпадъци от черни и цветни метали, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без лиценз;
  3. извършва търговска дейност с отпадъци от медни и алуминиеви кабели и проводници от всякакъв вид и количества без наличие на сертификат за произход или без декларация за произход и без удостоверение за произход;
  4. в срок до един месец от настъпване на промяна в обстоятелствата не заяви промяната за вписване в лиценза;
  5. в деня на получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали не вписва в съответния регистър всички обстоятелства съгласно изискванията на наредбата по чл. 61;
  6. вписва неверни данни в регистрите за покупките и вноса и за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали;
  7. не представи в Министерството на икономиката справки за наличностите, покупките и продажбите на отпадъци от черни и цветни метали в изискуемия срок;
  8. не представи в указания от контролните органи срок регистрите за покупките и вноса и продажбите, и износа на отпадъци от черни и цветни метали и/или оригинал или нотариално заверено копие на лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
  9. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си и не представи изисквани от тях документи, които съгласно закона е длъжен да води.
  (2) За нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се налагат имуществени санкции в размер от 15 000 до 50 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 – от 1000 до 3000 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се налага имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 от 2000 до 6000 лв.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Заповядайте да защитите своите предложения, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да ви обърна внимание, че този раздел за административни нарушения и наказания е разработен изключително подробно. Беше обект на много сериозна дискусия в комисията и ако обърнете внимание, между първоначалните текстове на вносителите и това, което комисията е приела, има съществени разлики не само в размерите, а и във философията на наказателната политика, както и на конструкцията на самия раздел.
  По тази причина искам да обърна внимание на една допусната неточност. Имам четири предложения. Твърдя, че и предложението по ал. 5 и 6 е прието по принцип, тъй като това предложение касае възражението ми по отношение първоначалната идея за санкциониране на неизпълнението на задълженията по рециклиране, което значително се промени от първоначалния замисъл и сега имаме друга философия. Ножицата от 5000 до 500 000 като глоба, която не беше диференцирана и не беше обвързана със задълженията на предприятията за рециклиране, се промени. Промени се и структурата на наказателната политика по отношение на нарушенията за търговия с черни и цветни метали. Това всъщност беше моето възражение по ал. 5 и 6 така, както бяха предложени, и желанието те да отпаднат. Така че се присъединявам към текстовете, които са останали в окончателната редакция и желая да бъде отразено в доклада това, че и второто ми предложение по принцип е прието. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Да разбирам ли, че оттегляте предложенията си, след като подкрепяте окончателния текст на редакцията?
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Не ги оттеглям, а се съгласявам с това, че първите две не са приети. Оттеглям първите две, но за вторите две – трето и четвърто, държа да се отбележи, че са приети по принцип. Едното е отразено коректно в доклада, а второто – не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Тоест, останалото е само едно?
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Две са.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Едното е подкрепено от комисията.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Второто е.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Алинеи 5 и 6 се заличават – това не е подкрепено и Вие го поддържате?
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА: По същество е подкрепено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Значи то се оттегля, а в чл. 71, т. 1 всички подробни текстове…
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Оттеглям първото и второто предложение, които не са подкрепени, а другите остават, като смятам, че са отразени в окончателния текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: След като са отразени, настоявате ли да ги гласуваме или не?
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Не, просто да се коригира.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Значи да не се гласуват, след като са инкорпорирани в окончателния текст.
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, наистина има доста голяма разлика относно принудителни административни мерки, които бяха внесени от вносителя, и тези, които се приеха в комисията. Наистина се заложи на една друга философия и то в контекста на ограничаване на корупционни условия с оглед на това да не се дава възможност, когато има предвидена санкция от 50 до 500 лв. В този случай действително ножицата е много отворена и може да има нарушения, които са в максималния размер, а се налагат по-малки санкции. С оглед на това комисията с пълен консенсус прие подхода, който беше препоръчан и от икономическата, и от финансовата комисия, а именно разликата от максимума към минимума да бъде в пропорция едно към три. Това е предвидено във всичките разпоредби в този раздел, този нов пункт е внедрен и считам, че това е един добър подход. Когато стигнем до чл. 117, ще направим едни корекции там именно в духа на това, което беше възприето от комисията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Нещата се изясниха.
  Няма да подлагам на гласуване, тъй като госпожа Манева е оттеглила или признава за инкорпорирани в окончателната редакция нейните предложения.
  В такъв случай ще подложа на гласуване членовете от 105 до 115 включително.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
  Моля четете до допълнителните разпоредби, господин Чакъров, тъй като виждам, че няма неприети предложения.

  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, за чл. 72 по вносител има постъпило предложение от народния представител Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 72, който става чл. 116 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 116. (1) Наказва се с глоба от 700 до 2 хил. лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
  1. не изпълни задълженията си по организиране изпълнението на мерките по чл. 31, ал. 1 в програмите за управление на отпадъците;
  2. не представи в съответната регионална инспекция по околна среда и води програма за управление на дейностите по отпадъците и не извършва актуализацията й съобразно този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  3. не извърши необходимите действия в случаите, когато причинителите на отпадъците са неизвестни;
  4. не извърши контрол по управление на отпадъците съгласно чл. 92.
  (2) Наказва се с глоба от 1500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
  1. не осигури организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, както и на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки;
  2. не изпълнява задълженията си за организиране на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;
  3. не предприеме действията по чл. 17, ал. 2 в срок шест месеца след уведомяването му по чл. 17, ал. 1;
  4. не организира експлоатацията на обект за третиране на отпадъци в срок шест месеца от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа;
  5. допусне изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;
  6. не определи местата за смяна на отработени моторни масла и не информира обществеността за това;
  7. не определи местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии или когато не осигури най-малко едно място на хиляда жители.
  (3) Наказва се с глоба от 3500 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице което:
  1. разреши въвеждането в експлоатация на обекти, образуващи отпадъци, без да са налице изискванията за приемането на обекта;
  2. издаде разрешение за събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в нарушение на изискванията на този закон;
  3. определи площадка за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, без да извърши необходимото проучване или когато резултатите от него показват, че изграждането на площадката ще застраши човешкото здраве и околната среда и/или нарушават изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  4. не изпълни задълженията си по определяне на изискванията за безопасно ликвидиране на дейности и възстановяване на терена при прекратяване на дейността по третиране на отпадъците;
  5. разреши въвеждането в експлоатация на инсталации и съоръжения за оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци, когато не са спазени изискванията на този закон;
  6. освободи от митнически контрол в нарушение на действащото законодателство транспортираните през държавната граница отпадъци.
  (4) За повторно нарушение по:
  1. ал. 1 се налага глоба в размер от 1400 до 4000 лв.;
  2. ал. 2 се налага глоба в размер от 3000 до 10 000 лв.;
  3. ал. 3 се налага глоба в размер от 7000 до 20 000 лв.”
  За чл. 73 по вносител има постъпили предложения от народния представител Евдокия Манева.
  Нейното предложение е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 73, който става чл. 117 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 117. При установяване на нарушителите по чл. 9, ал. 1 – на физическите лица се налагат глоби от 500 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществени санкции от 5000 до 10 000 лв.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Аз бих продължил до Допълнителните разпоредби, тъй като не виждам никакви спорове по членовете нататък.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Добре, благодаря, продължавам нататък.
  За чл. 74 по вносителя е постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева.
  Комисията предлага чл. 74 на вносителя да отпадне, респективно направеното по него предложение от народния представител Евдокия Манева.
  За чл. 75 по вносител има постъпило предложение на народния представител Димитър Пейчев и група народни представители.
  Предложението е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 75 и предлага той да се обособи в два члена с нова номерация чл. 118 и чл. 119 със следната окончателна редакция:
  “Чл. 118. (1) Нарушенията по чл. 104 до чл. 114, с изключение на тези, посочени в чл. 119, се установяват с акт на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите или определено от него длъжностно лице, както и от длъжностно лице, определено от кмета на съответната община.
  (2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават съответно от министъра на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице, както и от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Нарушенията по чл. 115 се установяват с акт на съответния компетентен орган по чл. 96, ал. 1, а наказателните постановления се издават от министъра на икономиката или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  Чл. 119. За налагане на наказанието за нарушение по чл. 106, ал. 6-9 и по чл. 109, ал. 1 компетентният орган по чл. 99 предприема действия по ред и начин, определени със съответния закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания.
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, както и преди малко посочих, по чл. 117 според приетата от нас философия и подход за размера на санкциите, предвидени в административно-наказателната част, имам конкретно предложение по този член – цифрата 500 да бъде заменена с 1500, а за едноличните търговци може да остане 5000 лева. Но ако се позовем на това, което сме приели като философия и подход, би следвало и там да бъде 3000 лв. – “от 3000 до 10 000 лева”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря.
  В такъв случай аз ще подложа на гласуване първо предложението на народния представител Джевдет Чакъров – в окончателната редакция на чл. 117 числата да се променят така: във втори ред – от 1500 до 5000 лв., а в трети ред – от 3000 до 10 000 лв.
  Моля, гласувайте това предложение на народния представител Джевдет Чакъров, което отговаря на философията на предишните санкции, предвидени в този законопроект.
  Гласували 108 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 4.
  Предложението се приема.
  Моля, сега гласувайте окончателните текстове с окончателната номерация на членове 116 до 119 включително.
  Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
  Членовете се приемат.
  Господин Чакъров, заповядайте да докладвате Допълнителните разпоредби.


  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, “Допълнителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя това наименование.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Моля, гласувайте подкрепеното от комисията наименование на тази част от закона “Допълнителни разпоредби”.
  Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
  Наименованието се приема.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми колеги, по § 1 има предложение от народния представител Евдокия Манева, което гласи:
  В § 1 от Допълнителните разпоредби:
  1. Точка 7 да стане:
  “7. “Третиране” са операциите по обезвреждането на отпадъци с кодове D1 – D15 и операциите по оползотворяване на отпадъци с кодове R1 - R13.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Във втория пункт нейното предложение е подкрепено по принцип от комисията.
  Има предложение от народния представител Георги Божинов – в § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби, определението на понятието “третиране” да се замени със следното:
  “Третиране” са операциите по обезвреждане на отпадъци с кодове D1 – D15 и операциите по оползотворяване на отпадъци с кодове R1 – R13.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  По принцип е подкрепено и предложението на Димитър Пейчев и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 1. По смисъла на този закон:
  1. “Отпадък“ е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от следните категории:
  а) остатъци, получени в процеса на производството или след консумацията на продукти, които не са изброени по-долу – код Q1;
  б) продукти, неотговарящи на съответните стандарти – код Q2;
  в) продукти с изтекъл срок на годност или на максимална ефективност – код Q3;
  г) материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били разлети, разпилени, изгубени или по друг начин са им причинени щети, увреждащи непоправимо първоначалните им качества, включително материали и оборудване, замърсени при злополука – код Q4;
  д) материали, замърсени в следствие на планирани действия (остатъци след операции по почистване, опаковки, съдове и други подобни) – код Q5;
  е) неизползваеми части (употребени батерии, изхабени катализатори и други подобни) - код Q6;
  ж) вещества, които повече не притежават необходимите качества и свойства и не могат да се използват по предназначение (замърсени киселини, замърсени разтворители, отработени охлаждащи соли и други подобни) – код Q7;
  з) остатъци от промишлени дейности (шлаки, утайки от дестилация и други подобни) – код Q8;
  и) остатъци от пречиствателни дейности (утайки от скрубери, прах от ръкавни филтри, отработени филтри и други подобни) – код Q9;
  к) остатъци от режещи и полиращи машини (стружки, нагари и други подобни) – код Q10;
  л) остатъци от добива и обогатяването на суровини (остатъци от минната промишленост, отпадъчни нефтопродукти и други подобни) – код Q11;
  м) примесени с вредни вещества материали (масла, замърсени с полихлорирани бифенили и други подобни) – код Q12;
  н) всички материали, вещества или продукти, чието използване е забранено по закон – код Q13;
  о) продукти, за които притежателят не намира по-нататъшна употреба (ненужни вещи от селското стопанство, бита, търговията, канцелариите, магазините и други подобни) – код Q14;
  п) замърсени материали, вещества или други продукти, получени в резултат на дейности по възстановяване на земната повърхност – код Q15;
  р) други материали, вещества или продукти, които не са включени в категориите по букви “а” – “п”, от които притежателят им се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи – код Q16.
  2. “Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
  3. “Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.
  4. “Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
  5. “Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.
  6. “Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци – първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна в свойствата или състава на отпадъка.
  7. “Третиране на отпадъците” е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.
  8. “Обезвреждане на отпадъците” е всяка от следните операции, обозначена със съответния код:
  а) депониране (наземно или подземно) – код D1;
  б) обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви) – код D2;
  в) дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани) – код D3;
  г) повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения) – код D4;
  д) специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда) – код D5;
  е) изхвърляне на отпадъци във водни обекти с изключение на морета/океани – код D6;
  ж) изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в това число инжектиране под морското дъно – код D7;
  з) биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се обезвреждат по някоя от операциите по букви “а” – “м” – код D8;
  и) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарения, сушене, калциниране и прочие, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите по букви “а” – “м” – код D9;
  к) наземно изгаряне (инсинерация) – код D10;
  л) изгаряне в море – код D11;
  м) постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) – код D12;
  н) смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви “а” – “м” – код D13;
  о) препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите по букви “а” – “н” – код D14;
  п) съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане по букви “а” – “о”, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им – код D15.
  9. “Рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства.
  10. “Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
  11. “Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок по-дълъг от три години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.
  12. “Масово разпространени отпадъци” са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
  13. “Отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци.
  14. “Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
  15. “Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  16. “Повторно използване” е използването на отпадъците като продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма за същата цел.
  17. “Оползотворяване на отпадъците” е всяка от следните операции, обозначена със съответния код:
  а) използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия – код R1;
  б) пречистване или регенериране на разтворители – код R2;
  в) рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане - код R3;
  г) рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения - код R4;
  д) рециклиране или възстановяване на други неорганични материали - код R5;
  е) регенериране на киселини и основи - код R6;
  ж) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването - код R7;
  з) възстановяване на компоненти от катализатори - код R8;
  и) повторно рафиниране на масла и друга повторна употреба на масла - код R9;
  к) обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качеството на околната среда - код R10;
  л) използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви “а” – “к” – код R11;
  м) размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви “а – “л” - код R12;
  н) съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви “а” – “м”, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - код R13;
  18. “Събиране” е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране – код С.
  19. “Транспортиране” е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност - код Т.
  20. “Управление на отпадъците” са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.
  21. “Временно съхраняване” е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:
  а) три години при последващо предаване за оползотворяване;
  б) една година при последващо предаване за обезвреждане.
  22. “Грубо нарушение” са такива действия или бездействия на заявителя, които са довели до въздействия над допустимите норми за въздействие върху компоненти на околната среда или човешкото здраве, установени и документирани по съответния ред от компетентните органи.
  23.”Системно нарушение” е извършване на 3 или повече нарушения от един и същи вид в продължение на тригодишен период, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
  24. “Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” е осъществяване на разпоредителните сделки с отпадъци от черни и цветни метали, както и свързаните с тях дейности (събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране, механична обработка и др.).
  25. “Свързани лица” са:
  1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;
  2. работодател и работник;
  3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
  4. съдружниците;
  5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
  7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
  8. лицата, едното от които е търговски представител на другото.
  26. “Организация по оползотворяване” е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и което управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
  27. “Пазарна цена” е цената по смисъла на чл. 20, т. 5 от Закона за данъка върху добавена стойност.”
  По § 2 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 2. Министърът на околната среда и водите е национален компетентен орган и координатор по всички международни спогодби, свързани с предмета на този закон, по които Република България е страна.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Има две предложения – на народните представители Евдокия Манева и Георги Божинов, които не са подкрепени от комисията.
  Двете предложения на практика виждам, че са с абсолютно идентичен текст.
  Госпожо Манева, ще защитите ли това предложение? Заповядайте.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, при написването на Закона за управление на отпадъците с направените изменения и допълнения, имам предвид на действащия, беше мотивирана необходимостта от най-стриктно отразяване на европейските директиви. Докато в редица от текстовете наистина това усъвършенстване е постигнато, то по отношение на един от базовите термини, които се използват в закона, а именно “третиране на отпадъците” сме много далеч от прецизността на този термин.
  Първо, искам да отбележа, че в европейските директиви такъв термин няма.
  Предложението, което съм направила, и предложението, което е направил господин Божинов – те са идентични, максимално се доближават до термините, които се използват в европейските директиви.
  На нас ни се предлага едно определение, което е пълно с повторения и противоречие. Прочетете текста и проследете текстовете след т. 7, която казва, че третиране на отпадъците е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички машинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци. Но, рециклиране и възстановяване са включени в термина “оползотворяване”, а пък “съхраняване” е включено в термина “обезвреждане”. Там тези операции изрично са споменати.
  Интересно защо, след като споменаваме обобщаващите понятия “оползотворяване” и “обезвреждане”, след това по неизвестни причини частично изваждаме една част от операциите, които се включват в оползотворяване и обезвреждане, и ги цитираме изрично в определението?
  В същото време, например, никъде не споменаваме, че депонирането или преработването на отпадъци е вид третиране на отпадъците, но неизвестно защо използването на отпадъците като начин за получаване на енергия, което е елемент – това е операция R1 от оползотворяване на отпадъците – е включено в определението. Тоест, моята теза е, че определението е абсолютно неточно така, както е представено, защото се използват две обобщаващи понятия, разшифровани изрично в закона, и от разшифровката избирателно се вземат два-три термина и се включват в общото определение. В същото време два термина, които са съществени, не са отразени в определението.

  Аз съм убедена, че ако оставим това определение във вида, в който е в момента, тъй като това е основополагащо определение, с което са свързани много дейности, свързани с оценката на различните видове оператори, участващи в дейностите по управление на отпадъците, в бъдеще ще имаме редица спорни въпроси, особено когато става дума за съдебни процедури, които ще са усложнени поради този нелеп термин.
  Затова смятам, че значително по-прецизно е да се ограничим в термин, максимално близък до използваната терминология в Европейския съюз и запишем, че третирането на отпадъците са операциите по обезвреждане на отпадъците с кодове D1 – D15, разписани по-нататък в закона, операциите по оползотворяване на отпадъците с кодове R1 – R13, операциите по депониране и преработване на отпадъците. Така изчерпваме четирите основни направления в третирането на отпадъци, с които изчерпваме съхранение, отделно споменатите рециклиране и възстановяване, повторно използване, енергия и какво ли не още, включително и редица други уточнения, които са направени при разшифровката на обобщаващите термини, които не е възможно да упоменем при подробното разписване на третиране на отпадъците.
  Затова поддържам предложението, което съм направила – с двете допълнения, които току-що направих към тази точка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Някой друг с мнение по тези предложения?
  Заповядайте, господин Калъчев.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще си позволя да ви предложа едно редакционно доуточняване. Предлагам в т. 8 буква “и” след думата “калциране” да сложим запетая и да добавим “микровълново третиране”. Практиката показва, че в момента по отношение третирането на опасни отпадъци микровълновото обезвреждане вече се прилага като методика. Не че има някакво особено важно значение дали ще го има или не изрично упоменато в закона, но по-добре е да присъства като изричен термин.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Значи добавката е “микровълнова обработка”.
  Заповядайте, господин Димчев.
  ДИМЧО ДИМЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз не искам да приема становището или изложението, което направи госпожа Манева по отношение на т. 7 и най-вече по отношение на термина “третиране”. Затова ще си позволя да ви запозная с решението на комисията, тъй като ние изключително сериозно и задълбочено обсъдихме този проблем. Тогава всички се обединихме, че няма да приемем предложението, което беше направено от народния представител госпожа Манева по следните причини.
  Понятието “третиране” представлява събирателно понятие, което се отнася до всички дейности с отпадъците с изключение на транспортирането. Целта на въвеждането на това понятие се свързва и с постигането на правна икономия, т.е. избягва се непрекъснато повтаряне на понятията “съхраняване”, “събиране”, “оползотворяване”, “обезвреждане” в отделните текстове на закона, като те се заместват само с тази думичка “третиране”.
  От друга страна понятието “третиране” не трябва да се смесва с операциите по оползотворяване и обезвреждане. Определението на понятията на дейностите по оползотворяване, обезвреждане и др. изцяло са съобразени с дефинициите на законодателството на Европейския съюз.
  При разглеждането на проекта на Закона за управление на отпадъците на редовното заседание на Комисията по европейска интеграция от 4 септември 4002 г. беше изказано становището, че въвеждането на термина “третиране на отпадъците” не противоречи на разпоредбите на Рамковата директива. С оглед прецизиране на понятията, използвани в законопроекта, и тяхното приложно поле, би могло да се обмисли необходимостта от неговото въвеждане.
  Именно поради тези причини ние се обединихме и приехме да използваме това понятие в закона.
  Затова поддържам решението на вносителя, съответно решението на комисията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Давам думата за реплика на госпожа Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Господин Димчев, Вие вероятно не сте ме разбрали. Аз споменах, че в директивите няма такъв термин, но не възразих срещу използването на този термин. Само споменах, че той е абсолютно неточно и невярно определен. Тъй като в определението са използвани две събирателни понятия, които са обяснени и в Допълнителните разпоредби, а това е “обезвреждане и оползотворяване”, след това избирателно, от разшифровките на “обезвреждане и оползотворяване” са извадени отделни операции, каквито са рециклиране, възстановяване, производство на енергия, а например са пренебрегнати такива операции, които са по-фундаментални – като депониране и преработване, които са достатъчно общи и са на равнището на обезвреждане и оползотворяване.
  Затова моето предложение беше определението на понятието “третиране на отпадъците” да се прецизира, като се каже, че това са дейности по депониране, обезвреждане, оползотворяване и преработване на отпадъци, т.е. тези четири основни стълба, които практически дефинират цялата верига от възможни схеми на въздействие върху отпадъците. Не споменавам събирането, защото според мен то не е третиране на отпадъците с въздействие, а само механично събиране на едно място с цел последваща операция. Това е моето предложение, а не възражение срещу самия термин.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Ще ползвате ли правото си на дуплика, господин Димчев? Разбирам, че Вашият жест означава изчакване на дискусията по този въпрос.
  В такъв случай ще подложа на гласуване предложението на народните представители Манева и Божинов едновременно, тъй като те са идентични.
  Моля, гласувайте по предложенията на народните представители Манева и Божинов.
  Гласували 83 народни представители: за 22, против 59, въздържали се 2.
  Предложенията не се приемат.

  Има предложение за добавка към т. 8, буква “и” – на втория ред, след “калциниране” да се добави запетая и да се напише “микровълнова обработка” и пр., и останалият текст остава така.
  Моля, гласувайте предложението на господин Калъчев за добавка на думите “микровълнова обработка”, което може да се приеме като редакционна поправка.
  Гласували 89 народни представители: за 48, против 41, въздържали се няма.
  Предложението се приема. В т. 8, буква “и”, на втория ред след думата “калциниране” поставяме запетая, “микровълнова обработка” и останалият текст – както е.
  Господин Чакъров, имам въпрос. Защо в чл. 25, където са описани свързаните лица, подномерацията е с числа, а не е с букви, както е във всички останали точки? Има някакви специални съображения или е просто пропуск при изписването на закона?
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Това е техническа грешка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Техническа грешка, която трябва да изправим.
  В такъв случай моля да се промени в протокола:
  “25. “Свързани лица” са:
  а) съпрузите…;
  б) работодател и работник;
  в) лицата…;
  г) съдружниците;
  д) дружество…;
  е) лицата…;
  ж) лицата…;
  з) лицата…”
  Тоест, числата от 1 до 8 се заменят с буквите от “а” до “з”.
  Моля, гласувайте § 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби така, както са предложени в окончателния вариант от комисията, с направените поправки в т. 8, буква “и” и номерацията в т. 25.
  Гласували 87 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 2.
  Допълнителните разпоредби, § 1 и § 2 се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Преходни и заключителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя това наименование.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията предлага § 3 на вносителя да отпадне, респективно направеното по него предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители за създаване на нов § 4.
  Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов параграф, който става § 3 със следната окончателна редакция:
  “§ 3. Разрешенията за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на чл. 37 от отменения Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, запазват действието си до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на този закон.”
  Има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители по § 4.
  Комисията предлага § 4 на вносителя да отпадне, респективно направеното по него предложение на Димитър Пейчев и група народни представители.
  Има предложение на народния представител Евдокия Манева за създаване на нов параграф.
  Предложенията са идентични.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Има и предложение на народния представител Георги Божинов.
  Комисията подкрепя по принцип трите предложения – на Евдокия Манева, Джевдет Чакъров и Георги Божинов – за създаване на нов параграф, който става § 4 със следната окончателна редакция:
  “§ 4. Лицензиите за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издадени по реда на Наредбата за търговската дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им (отменена с ПМС № 113 от 09.05.2002 г., обн. ДВ, бр. 47 от 18.05.2001 г., в сила в 01.06.2001 г.) и Наредбата за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали (приета с ПМС № 113 от 09.05.2001 г., обн., ДВ, бр. 47 от 18.05.2001 г., в сила от 02.06.2001 г.), запазват действието си до изтичането на срока им.”
  Има постъпило предложение на Димитър Пейчев и група народни представители по § 5.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 5. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се издават в срок до една година от влизането му в сила.
  (2) Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание на отменения Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, се прилагат до издаването на актовете по ал. 1, доколкото не противоречат на този закон.”
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 6 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 6. Приетите програми по чл. 28, ал. 1 от отменения Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда запазват своето действие до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на този закон.”
  Има предложение на комисията за създаване на нов параграф, който става § 7:
  “§ 7. Програмите по чл. 29, ал. 1 се разработват и приемат в срок до една година от влизането в сила на този закон.”
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6.
  Комисията подкрепя предложението на Джевдет Чакъров и група народни представители за заместващ текст на § 6, който става § 8 със следната окончателна редакция:
  “§ 8. Този закон отменя Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (обн. ДВ, бр. 86 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 56 от 1999 г., бр. 27 и 28 от 2000 г., бр. 91 от 2002 г.).”
  Има предложение на народния представител Георги Божинов, което гласи:
  “1. Да се създаде нов § 7 със следното съдържание:
  “§ 7. В Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, в § 1, т. 17 в определението за “инвестиционно предложение” изразът “ново строителство, дейност или технология, както и съществено изменение в дадена дейност” да придобие следното съдържание: “ново строителство или технология, както и съществено изменение на съществуващи такива, изискващо вземане на решение по ОВОС по Глава шеста, Раздел III.”
  2. Досегашният § 7 да стане § 8.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители за създаване на нов § 7.
  Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов параграф, който става § 9 със следната окончателна редакция:
  “§ 9. (1) Чл. 11, ал. 3 се прилага, както следва:
  1. От 01.01.2004 до 31.12.2004 г. – най-малко 20% от отпадъците от опаковки се оползотворяват.
  2. От 01.01.2005 до 31.12.2005 г. – най-малко 25% от отпадъците от опаковки се оползотворяват.
  3. От 01.01.2006 до 31.12.2006 г. – най-малко 32% от отпадъците от опаковки се оползотворяват.
  4. От 01.01.2007 до 31.12.2007 г. – най-малко 39% от отпадъците от опаковки се оползотворяват, от които най-малко 25% се рециклират, като от теглото на всеки отделен опаковъчен материал се рециклират не по-малко от 15%, а за отпадъци от пластмасови опаковки – 12%.
  5. От 01.01.2008 до 31.12.2008 г. – най-малко 42% от отпадъците от опаковки се оползотворяват, от които най-малко 30% се рециклират, като от теглото на всеки отделен опаковъчен материал се рециклират не по-малко от 15%, а за отпадъци от пластмасови опаковки – 14%.
  6. От 01.01.2009 до 31.12.2009 г. – най-малко 45% от отпадъците от опаковки се оползотворяват, от които най-малко 35% се рециклират, включително не по-малко от 15% от теглото на всеки отделен опаковъчен материал.

  7. от 01.01.2010 до 31.12.2010 г. най-малко 48% от отпадъците от опаковки се оползотворяват, от които най-малко 40% се рециклират, включително не по-малко от 15% от теглото на всеки отделен опаковъчен материал.
  (2) Целите по чл. 11, ал. 2 се изпълняват от 1 януари 2011 г."
  Има предложение на комисията за създаване на нови параграфи с номера от § 10 до § 17 включително:
  "§ 10. Разпоредбата на чл. 36, ал. 1 по отношение на отпадъците от опаковки се прилага от 1 януари 2004 г.
  § 11. (1) Разпоредбата на чл. 73, т. 4 се прилага до влизането в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.
  (2) Разпоредбата на чл. 73, т. 5 се прилага до 31.12.2014 г.
  § 12. (1) Разпоредбата на чл. 107, ал. 1, т. 4, буква "а" за съоръженията, посочени в приложението към този закон, се прилага от 1 януари 2015 г.
  (2) Разпоредбата на чл. 107, ал. 1, т. 4, буква "г" се прилага, както следва:
  1. за излезлите от употреба цели гуми – от влизането в сила на съответната наредба по чл. 15, ал. 2;
  2. за излезлите от употреба нарязани гуми – от 16.07.2006 г.
  § 13. В Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр. бр. 98 от 18.10.2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде в текста думите "Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда" се заменят с "Закона за управление на отпадъците".
  2. Параграф 12 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Бихте ли спрели обаче, господин Чакъров, тъй като е 15,57 ч. За жалост имаме още няколко параграфа, но времето в никакъв случай няма да стигне, за да направя и съобщенията. Плюс това трябва и да гласуваме прочетените текстове.
  Първо има предложение на народния представител Георги Божинов за създаването на нов § 7.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Божинов.
  Гласували 95 народни представители: за 21, против 71, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте параграфи от 3 до 13 включително, както са предложени в окончателна номерация и редакция на комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Ще спрем часовника за пет минути, за да приключим с този закон.
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  "§ 14. В чл. 37, ал. 2 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г., изм. бр. 28 от 04.04.2000 г., бр. 108 от 14.12.2001 г., изм. и доп. бр. 47 от 10.05.2002 г.) думите "на чл. 10, ал. 2, чл. 13, 14 и 37 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда" се заменят с "по Закона за управление на отпадъците".
  § 15. В чл. 20, т. 16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и продукти думите "Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда" се заменят със "Закона за управление на отпадъците".
  § 16. В § 2 от Преходните разпоредби на Закона за държавните такси думите "Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда" се заменят със "Закона за управление на отпадъците".
  § 17. В чл. 20, т. 20 от Закона за данък върху добавената стойност думите "Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда" се заменят със "Закона за управление на отпадъците".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 18 и предлага следната окончателна редакция:
  "§ 18. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката."
  Има предложение на Димитър Пейчев и група народни представители, което е оттеглено.
  Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено в приетите вече текстове.
  Има предложение на комисията за създаване на приложение към § 12, ал. 1 със съдържание в табличен вид, което е представено в доклада, който е раздаден на уважаемите народни представители, ще бъде приложен и към стенографския протокол.
  С това приключвам представянето на законопроекта. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Имате думата за изказвания по прочетените параграфи. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване параграфи от 14 до 18 включително, както са предложени в окончателен вариант и номерация от комисията.
  Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
  Параграфи от 14 до 18 включително и предложението за създаване на приложение към § 12, ал. 1 в табличен вид са приети, а с това е приет и окончателно Законът за управление на отпадъците. (Ръкопляскания.)
  Съобщения:
  Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство ще има заседание днес в 16,30 ч. в зала 248 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по труда и социалната политика ще има заседание на 18 септември, четвъртък, от 16,15 ч. в зала 134 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по околната среда и водите ще има свое редовно заседание на 18 септември, четвъртък, от 16,00 ч. в зала 142 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по икономическата политика ще заседава на 17 септември, сряда, от 14,30 ч. в зала "Запад".
  Комисията по земеделието и горите ще има заседание на 17 септември 2003 г., сряда, от 16,30 ч. в зала 456 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе заседание на 17 септември, сряда, от 16,15 ч. в зала 134 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 18 септември, четвъртък, от 16,15 ч. в зала 134 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 17 септември, сряда, в зала 356 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще има извънредно заседание на 17 септември, сряда, от 16,15 ч. в зала 126 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще има редовно заседание на 18 септември, четвъртък, от 16,15 ч. в зала 130 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред ще заседава днес от 16,30 ч. в зала 232 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по икономическата политика ще заседава днес от 14,30 ч. в зала "Запад".
  Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание на 17 септември, сряда, от 16,00 ч. в зала 142 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Комисията по здравеопазването ще заседава днес от 16,00 ч. в зала 130 на пл. "Ал. Батенберг" 1.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 16,06 ч.)

  Председател:

  Огнян Герджиков


  Заместник-председатели:

  Камелия Касабова

  Асен Агов

  Благовест Сендов

  Юнал Лютфи


  Секретари:
  Светослав Спасов

  Наим Наим

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания