Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 18 октомври 2002 г.
Открито в 9,04 ч.


18/10/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Асен Агов и Юнал Лютфи
  Секретари: Силвия Нейчева и Наим Наим


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам днешното пленарно заседание.
  Приятно ми е да обявя, че днес рожден ден има проф. Петко Ганчев – депутат от НДСВ. Нека да е жив и здрав! (Ръкопляскания.) За съжаление той отсъства. Вероятно проф. Венко Александров ще предаде поздравите към господин Ганчев.
  Новопостъпили питания в периода от 11 октомври до 17 октомври т.г.:
  Постъпило е питане от народните представители Надежда Михайлова и Димитър Абаджиев към Симеон Сакскобургготски – министър-председател на Република България, относно съобразяване на правителствената позиция за блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй” с решение на Народното събрание от 2 октомври 2002 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 25 октомври.
  Постъпило е питане от народния представител Николай Бучков към Николай Василев – заместник министър-председател и министър на икономиката, относно изтекъл мандат на членовете на Държавната комисия по стокови борси и тържища и предприемане на мерки за назначаване на нови членове. Следва да се отговори писмено до 24 октомври.
  Постъпило е питане от народния представител Георги Юруков към Костадин Паскалев – заместник министър-председател и
  министър на регионалното развитие и благоустройството, относно изпълнение на Споразумение между Република България и Република Гърция от 1995 г. за откриване на три пътни връзки и гранични контролно-пропускателни пунктове между двете страни. Следва да се отговори в пленарното заседание на 25 октомври 2002 г.
  Постъпило е питане от народния представител Тошо Пейков към Владимир Атанасов – министър на образованието и науката, относно възникнал конфликт по време на държавния изпит по история на 10 юни 2002 г. в Държавната търговско-банкова гимназия и какво е отношението на Министерството на образованието и науката към страните, въвлечени в конфликта. Следва да се отговори писмено до 30 октомври 2002 г.
  Постъпили са писмени отговори:
  Първо, от министъра на финансите Милен Велчев на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров. Заповядайте, господин Димитров. (Връчва му писмения отговор.)
  Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев на питане от народния представител Николай Бучков. Господин Бучков, можете да си получите отговора на Вашия въпрос от министър Николай Василев. Заповядайте, господин Бучков. (Връчва му писмения отговор.)
  Писмен отговор от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на актуален въпрос от народния представител Георги Юруков. Господин Юруков, заповядайте писмения отговор. (Връчва му писмения отговор.)
  Уважаеми народни представители, преди да започнем по същество парламентарния контрол, думата иска заместник министър-председателят и министър на икономиката господин Николай Василев. Заповядайте, господин Василев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, днес бих искал да представя пред вас пакет от мерки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на икономиката до средата на 2003 г.
  Уважаеми дами и господа народни представители, преди близо година и три месеца правителството на Симеон Сакскобургготски пое управлението на България с огромното желание да ускори реформите, да завърши прехода и да направи живота на хората в България по-добър. Само преди седмица Европейската комисия обяви, че в България има функционираща пазарна икономика. Това е причината днес да споделя с вас две много важни неща.
  Първото е, че ние приемаме тази оценка на Европейската комисия като едно признание и като един израз на доверие. Сега трябва да намерим най-вярната формула България да заработи още по-добре. Убедени сме, че в България икономическият климат е по-добър отпреди една година, че днес бизнесът диша по-леко, неговите действия са по-прозрачни, по-етични и по-сигурни.
  В същото време като човек, който добре познава икономиката на България отвътре, съм убеден, че още много неща трябва да се променят и колкото по-рано стане това, толкова по-добре и по-лесно ще се прави бизнес в България.
  Второто важно нещо, което бих искал да споделя с вас, е, че ние в правителството много добре осъзнаваме стандарта на живот на мнозинството от хората в България и всичките ни усилия са насочени той да бъде подобрен колкото може по-бързо. Ето защо сега имаме само един полезен ход – да подпомогнем цялата икономика, но с особено внимание към развитието на дребния и средния бизнес, към привличането на инвестиции в България – български и чуждестранни, и към агресивно стимулиране на българския износ. Убедени сме, че само успешната бизнес среда в България може да осигури растежа, работните места, социалната сигурност и в крайна сметка – по-високия жизнен стандарт на хората.
  Уважаеми дами и господа народни представители, това, което ви предлагам днес, е пакет от мерки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на икономиката до средата на 2003 г. С тези девет мерки ще направим изключително важни промени в начина, по който нашата икономика действа сега и ви уверявам в същото време, че те са само част от нашата цялостна икономическа програма, чиято цел е хората в България да живеят и работят по-добре.
  Първата мярка е създаване на инвестиционен фонд, първоначално с държавно участие, с първоначален основен капитал от 100 млн. лв. Средствата за това ще бъдат осигурени от фискалния резерв, а не от държавния бюджет. По този начин няма да се увеличи бюджетният дефицит. (Силен смях на Муравей Радев от място.) Ще бъде обявен конкурс за професионален мениджмънт на фонда. Във фонда ще се привлекат допълнителни инвестиции от частния сектор в България и чужбина. Средствата ще се инвестират в дялове на развиващи се български компании. Създаването на такъв инвестиционен фонд ще даде алтернатива на банковото кредитиране, което сега е почти единствен източник на финансиране на българския бизнес и ще спомогне също така за развитието на модерна финансова индустрия.
  Второ, създаване на индустриални зони. Изготвен е законопроект, който в момента се съгласува между отделните министерства. Целта е да се стимулират значителни инвестиции на зелено от над 5 млн. евро всяка чрез предоставяне на някои стимули: безплатно или почти безплатно право на строеж и право на ползване на земя за срок до 50 години; добра инфраструктура и добро административно обслужване; нулева данъчна ставка върху печалбата само тогава, когато индустриалните зони са създадени в общини с висока безраотица.
  Трето, реформа на Търговския закон в частта му за несъстоятелност и ликвидация. Целта е коренна реформа на Търговския закон, за да имаме най-бързите и ефективни процедури по несъстоятелност в Европа. Бързата несъстоятелност, уважаеми дами и господа, е най-приемлива както за длъжниците и кредиторите, така и за работещите в предприятията. Предлагаме драстично съкратени процедури и срокове за тяхното изпълнение, повишена защита на интересите на добросъвестните кредитори.
  Уважаеми дами и господа, моля ви за сериозна политическа подкрепа за този законопроект.
  Четвърто, решаване на проблема с взаимната задлъжнялост на фирмите. Създадена е работна група и концепция за реформа в областта на междуфирмената задлъжнялост.


  Пето, развитие на капиталовите пазари.
  Компенсаторните инструменти вече се търгуват на Българската фондова борса – София, от 2 септември 2002 г. насам. Избрани са международни консултанти, които да листват на Българска фондова борса – София няколко големи дружества, например Българска телекомуникационна компания, "Булгартабак" холдинг, ДЗИ, БМФ и "Проучване и добив на нефт и газ" – Плевен.
  Индексът на Българска фондова борса – София SOFIX се е покачил с над 100 процента от юни 2001 г. насам и това е в година, когато световните борси спадат.
  Реформата на капиталовите пазари ще бъде доведена докрай и ще приключи веднъж завинаги процесът на реституция и на масова приватизация в България.
  Шесто, създаване на индекс на пазара на недвижими имоти в България.
  Индексът REMI беше създаден в края на м. август. България е една от малкото страни в Централна и Източна Европа с подобен национален индекс на пазара на недвижимите имоти. Индексът измерва на месечна база промените в цените на жилищните имоти, на офис-сградите и на селскостопанската земя. Данните показват плавно увеличение на цените на недвижимите имоти от лятото на 2001 г. насам.
  Европейската комисия е впечатлена от този индекс и това беше още един аргумент защо сме функционираща пазарна икономика.
  Седмо, премахване и опростяване на лицензионните, разрешителни и регистрационни режими.
  Министерският съвет вече е приел решение и план за премахване на над 70 от общо 360-те режима и за облекчаване на още 120.
  Изготвен е проект на Закон за регулиране на стопанската дейност, който е изпратен за съгласуване. В него се предвижда въвеждането на принципа на "мълчаливото съгласие", вместо сегашната бюрократична практика на "мълчаливия отказ".
  Осмо, засилване ролята на Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ).
  Предвижда се увеличение на нейния капитал. Предвижда се въвеждане на презастраховането с цел многократното "превъртане" на нейния капитал. В резултат на тези две мерки ще се увеличи значително обемът на бизнеса, който БАЕЗ ще може да записва. Това ще бъде силен допълнителен стимул за българския износ.
  Девето, данъчни и социални мерки.
  Уважаеми дами и господа народни представители, моля за вашата политическа подкрепа при гласуването на данъчните и на бюджетните закони в парламента, за залегналите в тях по инициатива на Министерството на икономиката данъчни и социални мерки. Те включват: въвеждане на нулева ставка за данък печалба за фирмите в регионите с висока безработица; намаляване на минималните прагове за доброволна и задължителна регистрация по ДДС, съответно до 25 и до 50 хил. лв., запазване на 7-процентната ефективна ставка на ДДС в туризма.
  Подкрепям вицепремиера и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева за реформирането на пазара на труда и създаването на работни места за над 100 хил. трайно безработни граждани на България.
  Уважаеми дами и господа народни представители, откакто съм член на правителството, имам възможност да се срещам ежедневно с всякакви хора. Това са бизнесмени, работници, безработни, пенсионери, студенти и ученици. В страната има висока безработица, висока бедност и ниски доходи. Тези проблеми няма да се решат, ако не осъществим новата вълна от реформи.
  Уважаеми дами и господа, очаквам от вас като националноотговорни политици да подкрепите правителството в стремежа му да изгради една нова България!
  Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Министърът на здравеопазването Божидар Финков ще отговори на питане от народния представител Кръстьо Петков относно тълкуването и прилагането на споразумението с "Остеотек".
  Господин Петков, заповядайте, за да развиете Вашето питане пред министър Финков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! С въпроса минаваме към прозата.
  Още през пролетта зададох актуален въпрос на министър Финков относно подписаното споразумение с фирмата "Остеотек" за износ на биоматериали. Получих информацията.
  Държа да информирам парламента, че министърът, макар и със закъснение, спази обещанието си и ние с господин Янаки Стоилов в неговия кабинет видяхме и четохме договора в неговия оригинален и преводен вариант.
  След това четене възникнаха няколко въпроса, които бих искал да задам, за да приключи сагата "Остеотек" или да не прераства тя в драма във връзка с предстоящото гледане на закона на второ четене.
  Първо, предвижда ли се, господин министър, абсолютно точно и прецизно безвъзмездно предоставяне на биоматериали за нуждите на българските пациенти? Ако се предвижда, гарантирано ли е, че по количество, надявам се качеството, като имам предвид тяхното равнище, това ще се спазва и българските пациенти няма да бъдат поставяни в зависимост от решенията и интересите на една чуждестранна фирма?
  Второ, има ли въведен монопол върху тази дейност с подписаното споразумение? Ако има, върху каква част от материята той се простира?
  Трето, има ли конфиденциални текстове и анекси между двете страни и как те се вписват в практиката на международните договорни отношения, които България трябва да спазва?
  И накрая, има ли поети конкретни ангажименти от български болнични заведения, има ли направена подготовка кога де факто във времето това може да стартира и какъв ще бъде статутът на специалистите, свързани с този процес, плюсовете и минусите за тях и за българските пациенти?
  Каква по-специално е ролята на Столичната фондация, ръководена от господин Асен Дюлгеров, в посредническия механизъм, който сте избрали за износа на биоматериали? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Господин министър, заповядайте, за да дадете отговор на питането на народния представител Кръстьо Петков. Разполагате с 10 мин. пленарно време.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петков.
  Преди всичко искам да изразя благодарността си към Вас за повдигнатите въпроси. Те отразяват интереса и вниманието, който се отделя на проблемите на донорството и трансплантацията в нашето общество. Ако мога да перифразирам мотото на тазгодишната съвместна френско-германска инициатива в подкрепа на донорството и трансплантациите в Европа, те казват, че за донорство и трансплантация не трябва да се мълчи, а трябва да се говори и то да се говори открито, честно и с уважение към чувствата и мнението на всеки!
  Екипът на Министерството на здравеопазването също така отделя много сериозно внимание на този проблем. Само като пример мога да дам подготвения от нас и внесен от правителството законопроект за трансплантацията на органи, тъкани и клетки, който предстои да бъде разгледан на второ четене в пленарната зала.
  Този законопроект беше представен и на Експертния комитет по трансплантация на Съвета на Европа, откъдето получи най-високи оценки.
  Освен това усилията на Министерството на здравеопазването да въведе модерни европейски правила в такава деликатна сфера, като донорството и трансплантациите, бяха оценени и от редица европейски и международни институции и организации.
  Пример за подобна оценка е и сключеното през м. февруари т.г. Рамково споразумение между Националния център за управление на трансплантациите “Бултрансплант” и “Ост дивелъпмънт” – Франция, дъщерно дружество на една от най-големите и авторитетни организации в света, развиващи биотехнологии в областта на трансплантациите, “Остеотек” – САЩ. Стремежите на екипа на Министерството на здравеопазването напълно съвпадат с желанието на проф. Петков за максимална защита на българските интереси, респективно интересите на българските граждани.
  Какво в рамковото споразумение гарантира такава защита ще се опитам да изложа в шест точки:
  Първо. Преди всичко цялостната дейност по разработване, създаване и функциониране на съвместната програма за осигуряване на трансплантацията, предмет на разглежданото споразумение, ще се извършва при стриктно спазване на действащото българско законодателство и нормативна уредба, както и изцяло под контрола на оторизираните за това български институции - Министерството на здравеопазването и Националния център за управление на трансплантациите “Бултрансплант”. Дейността си в България нашите партньори от Франция ще извършват изключително чрез тяхното дъщерно дружество “Ост би джи”, регистрирано в България според българските закони. Едновременно с това споразумението предвижда дейността на тази съвместна програма да отговаря на най-високите европейски и международни стандарти за етика, качество и безопасност на продуктите.
  Тук искам да подчертая, че програмата ще включва международен обмен на биоматериали, дарени от български донори, само при наличие на пълен набор от следните три условия:
  1. информирано съгласие от страна на близките или законните наследници на починалия, включително относно възможността дарените клетки да бъдат имплантирани на пациенти в други страни на Европейския съюз, информирано съгласие, независимо от това как ще бъде записано в Закона за трансплантациите – информирано или неинформирано. В програмата изрично е записано “информирано”;
  2. липса на неудовлетворени местни заявки за съответния вид биоматериали и тъкани, постъпили от български болници в съществуващата предвид стартирането до ден днешен на програмата Тъканна банка в “Пирогов”. Нашето разбиране е, че при наличието на такава неудовлетворена заявка Тъканна банка – “Пирогов”, ще задържа необходимите биоматериали до елиминиране на недостига и едва след това би подновила участието си в една програма на еврообмен;
  3. доброволно участие на болничните бази при евентуални бъдещи взаимоотношения между тях на базата на договори.
  Второ. Споразумението предвижда изрично задължение на партньорите за предоставяне на част от крайните алографт продукти, получени след процесинг в тази високотехнологична обработка на осигурените биоматериали, по този начин обратно в България за нуждите на българските пациенти. Тези високотехнологични алографт продукти ще бъдат безплатни не само за българския пациент, който е краен потребител, но те ще бъдат безплатни изобщо за системата на българското здравеопазване. Разходите по тяхното осигуряване ще се покриват от американо-българска фондация за развитие на медицината и биотехнологиите, която е трета страна във визираното споразумение.
  Трето. Споразумението и съществуващата нормативна база предвиждат множество механизми за контрол и дават гаранции, че нуждите на българските лечебни заведения, а оттам и на българските пациенти, ще бъдат задоволени. Преди всичко предвидената в споразумението програма не нарушава съществуващата досега дейност по осигуряване на тъкани за трансплантация в страната. Целта е да се осигури ново, качествено по-високо ниво и по-широк достъп на български пациенти до тези модерни технологии.
  Споразумението само по себе си не дава възможност за изнасяне от страната на биоматериали. За всеки конкретен случай ще е необходимо разрешение от страна на директора на “Бултрансплант” или по новия закон на министъра, който е длъжен със заповед в рамките на всяко тримесечие да представя отчет за издадените разрешения. Разрешенията ще бъдат издавани само и единствено при условие, че нуждите на българските пациенти са задоволени.
  Механизмът, който гарантира достатъчни количества високотехнологични алографт продукти за българските пациенти, е съвсем изчистен и прозрачен. Висококвалифицираните хирурзи в болниците, оторизирани да извършват такава трансплантация, предават заявките за нуждаещите се конкретни пациенти в Националния център “Бултрансплант”, в регистъра, а той от своя страна изисква необходимите алографти от “Ост дивелъпмънт”, който според клауза в споразумението е длъжен да ги транспортира в разумни срокове до болниците-заявители в България.
  Четвърто. Споразумението не предвижда монополни позиции в нито една организация. Ние сме готови да развиваме всяка програма, която е от полза на пациентите. Същото е записано и в текст от страна на “Остеотек”, при спазване на българските закони и строгите етични норми на трансплантационното дело.
  Относно правата върху биоматериалите, експлантирани в България, споразумението се тълкува в смисъл, че България запазва всички права върху биоматериалите, експлантирани по сега действащата система на Тъканна банка – “Пирогов”. “Ост” ще има изключителни права само върху биоматериали, които, от една страна, са експлантирани по програмата, разработена по техни технологични и финансови инвестиции, и, от друга страна, попадат в графата “Неусвоени” до този момент. Тоест, отговарят на следните критерии: информирано съгласие, липса на неудовлетворени местни заявки и доброволно участие на отделните болници. За предоставените на “Ост” биоматериали българските болници ще бъдат реинбурсирани по световни стандарти.
  Пето. Американо-българският фонд за развитие на медицината и биотехнологиите е неправителствена организация, представляваща българско юридическо лице с нестопанска цел. Неговата задача е да се осигури прозрачност и справедливост при усвояването на средствата по този проект. За целта той се ръководи от управителен съвет, включващ икономисти, юристи, както и български лекари. Действията на този управителен съвет се контролират от научно-обществен съвет, в чийто състав влизат видни български специалисти в областта на трансплантацията, някои от ръководителите на медицински университети, юристи, видни общественици и представители на религиозните общности. Управителният съвет се състои от 7 души, а научно-общественият съвет – от 21. Управлението на този фонд е открито, публично и прозрачно за българското общество. Така отново ще бъдат защитени и гарантирани българските интереси.
  Шесто. Редица от големите болници, например “Царица Йонна”, “Пирогов”, “Александровска”, са проявили интерес и с тях се водят предварителни разговори. Тъй като до момента няма включен конкретен договор с нито едно българско лечебно заведение, сега не мога да ви представя изчерпателен списък на такива договори. Започва обаче обучение по програмата на наши специалисти във връзка с този проект в “Царица Йонна” в София. Конкретната реализация на проекта би могла да започне в началото на 2003 г.
  В заключение искам да подчертая, че споразумението дава на българските пациенти достъп до качествено нови висококачествени продукти, които ще позволят на много българи да възстановят 100 процента своето здраве и начин на живот, при това напълно безплатно както за тях, така и за българската държава и за българското здравеопазване. Едновременно с това работата по световни стандарти и технологии ще допринесе изключително много за повишаването на качеството на здравеопазването на самите специалисти и развитието на специалности, които не са в пряка връзка с трансплантациите. В този смисъл смятам, че споразумението защитава добре българските интереси.
  Още веднъж благодаря на проф. Петков, че повдига въпроси, свързани с трансплантацията - част от медицината, която не може да се развива без пълна прозрачност и публична подкрепа особено в настоящия момент, преди гласуването на Закона за трансплантация на тъкани, органи и клетки. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Петков, имате възможност за уточняващи въпроси. Заповядайте.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Приемам благодарностите. Но един такъв разговор разчиства пътя за по-спокойно и сериозно обсъждане на закона.
  Господин министър, аз виждам някакво противоречие, нещо не излизат сметките според мен. “Остеотек” в своя сайт обяви, че влиза в нов пазар. Ако не се лъжа, пазарът й заради договорите в България ще скочи с над 30 на сто. Значи става дума за оборот след години, който ще се мери със стотици милиони долара. А от съобщенията разбираме, че на фондацията се превеждат 150 – 200 хил. долара, не знам колко ще стигне във вид на оборудване, колко струват и самите технологии. Това не е ясно и на специалистите, и на обществеността. Специално искам да ви попитам: ако на лицето Иван Иванов от Велико Търново трябва да му бъде извършена трансплантация, преди това той или хора от неговото семейство са влезли в списъка на донорите, той ще плати ли или няма да плати, ако е влязъл в програмата? За него персонално трансплантацията ще бъде ли безвъзмездна? Ясно е, че никой в света не върши дарителска работа.
  Второ, Вие с Вашия екип сте стъпили на подготвена почва. Преговорите с “Остеотек” са започнали преди Вас. Има и подготвени варианти. Вие сте продължили това дело по-нататък и се стига и до закон. Защо се размениха местата в логическия ред – първо да се приеме законът, после да се подпише споразумението и накрая да се отиде до конкретните договори? Сега имаме алогична процедура: подписано е споразумение, без да има закон.
  Третият ми въпрос е: как ще реагира американската страна – разбира се похвално е това, че приемат принципа на информираното съгласие, - ако нещо се промени в закона, което не се вписва в подписания договор и когато разберат резултатите от проучванията на прокуратурата? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Господин министър, имате думата, за да дадете отговор на уточняващите въпроси на народния представител Кръстьо Петков в рамките на пет минути.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми проф. Петков! В сайта на “Остеотек” – нов пазар – аз това не съм виждал. Всъщност сега ние коментираме споразумението, където няма, както добре видяхте, никакви пазарни взаимоотношения. То е рамково. Пазарни взаимоотношения или договорни взаимоотношения биха възникнали ако бъдещата Агенция по трансплантация сключи договор с конкретно лечебно заведение. Тогава вече в клаузите на този договор могат да бъдат заложени някакви пазарни взаимоотношения, които обаче няма да могат да излизат извън рамките на закона, който, дай Боже, да приемем, или към сегашното действащо законодателство.
  По отношение на Х-лице в някой град, което се нуждае от алограф продукт, самият алограф продукт ще бъде напълно безплатен. Стойността на самата операция, стойността на консумативите, свързани с нея, както и всички други елементи на издръжката на сградата, разбира се, струват пари и те се плащат от Касата, от бюджета или от общината. Но самият алограф продукт ще бъде безплатен. Това изрично е записано в програмата, ако, разбира се, този продукт е внесен по програмата.
  По отношение на това защо има известно логично разминаване между закон, споразумение и договори – прав сте, - действително върху този закон са работили мои колеги, поне екипи в две министерства преди мен, но законът не е получил ход. Не бих могъл да коментирам защо. Много се радвам че моят екип успя да подготви този законопроект и да го внесе. Той е внесен в Министерския съвет в края на октомври миналата година. Споразумението е сключено през февруари с “Остеотек”, а договори, разбира се, биха могли да бъдат сключени след гласуването на закона. Това е логично.
  Споразумението във вида си, в който е днес, не противоречи нито на сегашния Закон за народното здраве, където има четири текста, регулиращи трансплантацията, нито противоречи на клаузите на Законопроекта за трансплантация на тъкани, органи и клетки. В този смисъл разминаването във времето бих казал, че е по-скоро въпрос на разминаване в придвижването на закона, забавянето му в известен смисъл – Законът за трансплантацията на тъкани, органи и клетки.
  Разбира се, и други фирми, други компании и организации са проявявали интерес към сключване на споразумение с България. С “Редженерейшън технолоджи” такова нещо беше даже подписано, но фирмата не изпълни клаузите по договора и след шестмесечен срок, както беше записано, договорът беше автоматично прекратен. Паралелно с това се яви “Остеотек”, паралелно с това се яви и “Сайтонет”. Както знаете, с тях също имаме споразумение. “Сайтонет” са базирани в момента в ИСУЛ. От друга страна, има споразумение между “Сайтонет” и OSBV за съвместна дейност. Очаква се в най-скоро да приключат преговорите с “Евротрансплант” за включване на още организации, занимаващи се с трансплантации, в рамките на закона за разширяване на възможностите. Всички, които идват в България, си поставят като първа и основна задача развитие на донорството, защото това е залогът и за получаване на алограф продукти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър. С това приключихме тази процедура.
  Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката, ще отговори на питане от народния представител Николай Бучков относно нарушенията на изпълнителния директор на “Техноимпортекспорт” ЕАД госпожа Грета Дончева.
  Заповядайте, господин Бучков, да развиете Вашето питане. Разполагате с пет минути.
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин вицепремиер, за периода 12 септември 2001 – 19 юли 2002 г. със седем броя писма до Вас съм Ви уведомил за нарушенията на изпълнителния директор на “Техноимпортекспорт” госпожа Грета Дончева, като съм искал обратна информация за предприети от Вас мерки в качеството Ви на принципал на дружеството, но до момента не съм получил отговор на този въпрос.
  Процесът на декапитализиране на едно от най-големите външнотърговски дружества е започнал още през 1995 г. при предишния изпълнителен директор Георги Шуманов, но при госпожа Грета Дончева този процес е образец за източване на държавно предприятие. Направих си труда да разгледам счетоводните отчети на дружеството за периода 1997 – 2001 г. и фактите нямат нужда от коментар. За този петгодишен период предприятието работи непрекъснато на загуба от основната си дейност, в това число: 1997 г. – 222 хил. лв., 1998 г. – 149 хил. лв., 1999 г. – 150 хил. лв., 2000 г. – 1 млн. 466 хил. лв. и 2001 г. – 458 хил. лв., а през 2002 г. дори липсват средства за изплащане на работна заплата.
  За Ваше сведение през месец ноември 1999 г. е извършена от министерството вътрешна проверка на дейността на “Техноимпортекспорт”, при която е установено драстично намаляване на наличните средства на дружеството от 8,5 млн. лв. за 1997 г., когато Дончева става изпълнителен директор, на 4,7 млн. лв. към 30 септември 1999 г. чрез трансформиране на тези държавни средства в резултат на извършени от нея неизгодни търговски сделки в несъбрани вземания от частни структури в размер на 1 млн. 708 хил. лв. Във връзка с тази проверка е изготвена от директор на Дирекция “Приватизация, държавно участие и следприватизационен контрол” на 31.01.2000 г. докладна записка до тогавашния министър на икономиката господин Петър Жотев. В нея са посочени основни нарушения на госпожа Грета Дончева и нанесени вреди на дружеството, в това число: загуба от сделката за внос на соев шрот – 200 хил. щатски долара и 77 948 хил. щатски долара задължения към Търговска банка “Юнионбанк” АД за открита банкова гаранция, платени от Министерството на финансите, необезпечен договор за внос на месо от Франция, в резултат на който са нанесени вреди за 810 хил. 613 лв. и други. Тези сделки са отразени подробно в журналистически разследвания на вестниците “Капитал”, “Банкер”, “Монитор” и “Дума”. Разбираемо е защо тези факти не са разтревожили Вашите предшественици и мои настоящи колеги, но това е недопустимо за новото ръководство на Министерството на икономиката, за избирането на което и аз като народен представител съм гласувал.
  Господин Василев, предвид горното се обръщам към Вас с конкретно питане, Вие в качеството на принципал на държавното предприятие какви мерки сте предприели във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството, с резултатите от вътрешната проверка, с констатациите в Ревизионен акт № Р7010/2000 г. относно реализирани губещи за предприятието сделки за внос на месо и соев шрот, многократно завишени разходи за строително-ремонтни работи и рекламна дейност, послужили за образуване на следствено дело № 556/2000 г. срещу госпожа Дончева?
  Какви са мотивите за Вашето кадрово решение след изброените нарушения в ревизионен акт, следствено дело и публикации в пресата госпожа Грета Дончева да продължава да представлява държавното предприятие до неговата приватизация, давайки на оценителската фирма по свое осмотрение документи за активите и пасивите на дружеството?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бучков.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на питането на народния представител Николай Бучков в рамките на 10 минути.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бучков, благодаря за Вашите въпроси. Днес по време на изнесеното в питането Ви относно нарушенията на изпълнителния директор на “Техноимпортекспорт” ЕАД г-жа Грета Дончева, бих искал да Ви уведомя, че се подготвя и писмен отговор до Вас. Поради множеството поставени в него въпроси, касаещи и други търговски дружества, събирането на данни за тях и от тях е забавило до известна степен процеса на изготвяне на отговора до Вас. Но Вие ще го получите, разбира се.
  Както е известно, “Техноимпортекспорт” ЕАД гр. София е с предмет на дейност външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки, сервиз, пласментно-снабдителска и инжерингова дейност в областта на металургичното, енергетичното, химическото, строително-пътното машиностроене, също така рудодобива, въгледобива, строителството, сондажното оборудване за леката керамична, стъкларската и полиграфическата промишленост, търговско представителство и агентиране на чужди и български търговци, лицензии, патенти, ноу-хау, както и производство и търговия със стоки и услуги, незабранени от българските закони.
  Към момента в това дружество работят 53 български специалисти. От 30 юни 1997 г. изпълнителен директор на дружеството е госпожа Грета Дончева. Освен нея членове на Съвета на директорите са двама представители на Министерството на икономиката – г-жа Лилия Григорова и г-жа Валентина Георгиева.
  От момента на създаване на Министерството на икономиката вследствие на сливане на две предишни министерства дружеството и по-специално дейността на неговата изпълнителна директорка са обект на проверки от органите на Държавния вътрешен финансов контрол, на работна група от Министерството на икономиката, на органите на МВР, прокуратурата и следствието.
  През периода 2000-2002 г. след извършване на финансовата ревизия, която е по искане на Министерството на икономиката и която е изследвала цитираните във Вашето питане и многократно поставяни от Вас и описани в медиите въпроси относно следните теми: сделката за внос на соев шпрот за 200 хил. щатски долара, задължения от 78 хил. щатски долара към Търговска банка “Юнионбанк” за открита банкова гаранция, необезпечен договор за внос на месо от Франция, в резултат на който са нанесени вреди за 810 хил. лв., многократно завишени разходи за строително-ремонтни работи и рекламни дейности, които са отразени в публикации в няколко български вестника и които са послужили, както Вие казвате, за образуване на следствено дело № 556 от 2000 г. Прокуратурата се е произнесла оттогава досега в три свои постановления. Документите са на разположение в Министерството на икономиката и, разбира се, Вие сте добре дошъл винаги да се запознаете в подробности с тяхното съдържание.
  Хронологията на тези постановления е следната. С адресирано до Министерството на финансите Главно управление “Държавен вътрешен финансов контрол” от 5 февруари 2001 г. прокурор Иванов от Софийска градска прокуратура е разгледал преписката по ревизионен акт за извършена финансова ревизия на “Техноимпортекспорт”. Той мотивира своето постановление със следния текст: “От гореизложеното предвид събраните данни и приложените материали на предварителната проверка не са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. От материалите по преписката е видно, че освен по съставите на чл. 203 и 219 от Наказателния кодекс липсват и достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 212, ал. 4, и по чл. 220 и 282 от него.”
  На основание на това прокурорът е постановил: “Отказвам да образувам предварително производство и прекратявам преписка 326 от 2000 г.”
  След това, на 3 юли 2002 г. под № 5395 от 2001 г. е издадено друго постановление на прокурор Цеко Йорданов от Върховна касационна прокуратура. Той, след като се е запознал с обстоятелствата по следствено дело 556 и по преписка 326, както и с публикации в пресата, се произнася както следва: “Поради това че обвиненията са повдигнати при изцяло неизяснена фактическа обстановка по следствено дело 556, Върховната касационна прокуратура постановява да се отмени постановлението за повдигане на обвинение, както и наложената мярка за неотклонение парична гаранция. Към следствено дело 556 да се присъедини преписка 326 от 2000 г. и да се върне на Столична следствена служба за продължаване на разследването по делото.”
  Уважаеми господин Бучков, продължавайки хронологията на постъпилите в министерството документи по случая, бих искал да Ви информирам, че последният акт на прокуратурата е постановление за прекратяване на наказателно производство под № 229768 от 29 май т.г. на прокурора от Софийска районна прокуратура Кирилов. В него се казва, че след като се е запознал с материалите по следствено дело 556, съдържащо сигнална публикация в българския печат и ревизионен акт за извършена финансова ревизия, в който е анализирана една от сделките, предмет на наказателно производство, е установил следното: липса на данни и за осъществени състави на престъпление по три члена от Наказателния кодекс. Поради което постановява: “Прекратява наказателното производство по дело 556 по описа на Столична следствена служба и на Софийска районна прокуратура, образувано и водено срещу Грета Дончева за престъпление по Наказателния кодекс.”
  Тези постъпили в министерството заключения на органите на прокуратурата, презумпцията за невиновност до доказване на противното, която се потвърждава, и правото на принципала да прецени целесъобразността на освобождаването на госпожа Дончева от длъжност са причините, поради които засега тя е изпълнителен директор на дружеството.
  Що се отнася до тежкото финансово състояние на “Техноимпортекспорт” за периода 1998-2002 г., в тази зала преди няколко месеца по друг повод съм посочил причините за това. Те са много. От 1997 г . дружеството е наследило изключително големи изискуеми парични задължения, включително и съдебно признати, по които са запознати производства за принудително изпълнение. Така през 1993 г. дружеството е осъдено чрез Парижкия арбитражен съд от гръцка фирма за над 700 хил. лв., а през 1996 г. пак чрез Парижкия арбитражен съд – за 10 млн. лв. главница вследствие на заведена екзакватура през м. август 2000 г. от страна на кувейтско дружество. По това дело са наложени запори върху всички банкови сметки на “Техноимпортекспорт”. Запорът е на стойност 10 млн. лв. Това е лишило дружеството от възможността да оперира със собствени оборотни средства и да ползва банкови кредити и е основна причина за влошаване на финансовото му състояние.
  Втората съществена причина е икономическата рамка или условията, в които дружеството работи и се развива. Те са свързани с финансовото състояние на контрагентите на дружеството в страната.
  Друг съществен фактор е състоянието на външноикономическите връзки на страната, тъй като поради своята специфика то се влияе съществено от тяхното състояние.
  В началото на 90-те години дружеството губи голяма част от пазарите си, което се дължи и на наложеното икономическо ембарго на държави като Ирак и Либия, както и на инвазията на Ирак в Кувейт.
  Обстоятелството, че дружеството е в процедура на приватизация от 1997 г. насам също е повлияло негативно върху неговото състояние, което е като че ли нормално за много български дружества. Независимо от тези обстоятелства ръководството на дружеството е предприело действия за участие в редица търгове в Сирия, Ирак и други страни. Подробности не бих желал в момента да съобщавам поради твърде напредналата процедура на приватизация на дружеството. Вече има четири подадени оферти, в т.ч. и от чуждестранни инвеститори. Заедно с това ви уведомявам, че въпреки тежкото финансово състояние в момента работните заплати на персонала се изплащат своевременно.
  Още веднъж подчертавам, че най-добрият изход от сегашната тежка ситуация е бързата приватизация, тъй като всяко нейно допълнително забавяне ще доведе до процедура по несъстоятелност на дружеството и ще лиши държавата от значителни парични постъпления при евентуалното й успешно осъществяване. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Бучков, уточняващ въпрос имате ли или направо ще изразите отношение към отговора?
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин председателю, тъй като следва един въпрос, свързан със същата тема, само ще кажа, че приемам правото на господин министъра сам да преценява кой да ръководи това предприятие в този случай като негов принципал. Въздържам се от коментари от гледна точка на това какви решения е взела прокуратурата, тъй като не смятам, че тук е мястото на този въпрос. Но смятам, че в следващия ми въпрос ще има известно изясняване какво отношение имам аз лично към този проблем. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бучков.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Николай Камов относно приватизацията на БТК.
  Заповядайте, господин Камов, да развиете Вашия актуален въпрос.

  НИКОЛАЙ КАМОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър!
  Моят въпрос, господин министър, е свързан с продажбата на БТК, както стана дума. Като гледаме офертите, които бяха представени, можем да направим два извода, за които можеше да се досетим и предварително. Първо, интересът на инвеститорите е минимален. Направени бяха само две оферти като само една от тях е от фирма с опит в телекомуникациите, която можем да наречем “стратегически инвеститор”. И, второ, предложените цени са изненадващо ниски, дори на фона на кризата, в която се намира телекомуникационният пазар в момента. Цената от 200 млн. за 65% от Телекома е значително по-ниска от предлаганата преди две години сума от 600 млн. долара и далеч под оценката от преди няколко години за около 1 млрд. долара за цялото предприятие.
  Аз съзнавам, че причините за този скромен резултат са предимно външни и се дължат на фактори извън контрола на правителството, но реших да отправя този въпрос към Вас, уважаеми господин министър, тъй като правителството по всички данни – и днес има информация и в пресата за вчерашно заседание по този въпрос – настоява да се продаде и то бързо телекомът. Не мога да разбера защо е тази настойчивост, тъй като през последните десетилетия не е имало по-благоприятен момент от този за продажба на нашата телекомуникационна компания. Не се съмнявам, че Вие знаете причините за това. Бих ги групирал в три основни групи:
  На първо място, ние сме свидетели на най-голямата криза в корпоративното управление през 50-те години и тя е най-силно проявена именно в сектора на телекомуникациите. Огромни до скоро компании като “Уърлдком”, “Куест”, Левел 3” са или във фалит или на прага на тази процедура, като повличат след себе си голям брой свързани компании. Европейските телекомуникационни компании също са принудени да ограничават разходите. Дълговете на “Дойче телеком” са 70 млрд. евро, на “Франс телеком” – 60 млрд. евро, на “Бритиш телеком” – 14 млрд. лири. Не в по-добро положение са малките европейски телекоми. Поради това всички те анулираха плановете си за експанзия и инвестиции в други страни.
  На второ място, инвестициите в сектора далеч надвишиха търсенето на пазара и именно те доведоха до огромната задлъжнялост в сектора. Само за лицензии за трето поколение мобилни комуникации в Европа бяха платени 100 млрд. евро без никакви изгледи за скорошно възвръщане на тези средства. При това положение кой и доколко е готов да инвестира допълнително в БТК?
  На трето място, тези, които предоставят финанси, са свръхекспонирани към сектора. В световен мащаб банковите кредити за телекомуникационните компании възлизат на 1 трилион долара. Разбираемо, те надали горят от желание за ново финансиране. Това неизбежно се отразява на цените на телекомите. И в тази неблагоприятна среда българското правителство настоява да се продаде БТК. Защо, е моят въпрос към Вас?
  Можете ли да поемете този риск, след като прогнозите са, че след 3-4 години телекомите ще повишат своите цени, особено тези, които се подкрепят от правителствата, или сега Вие искате да осъществите тази продажба само поради касови проблеми на бюджета?
  Надявам се Вие да отговорите на този въпрос с аргументи, може би от вчерашното заседание на правителството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Камов.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Николай Камов. Разполагате с пет минути пленарно време за отговор на този актуален въпрос.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Камов, да Ви призная, аз в началото не бях сигурен защо този въпрос е към мен, тъй като не аз съм принципал на това дружество, но предполагам, че е защото все пак Агенцията за приватизация е към мен. Може би това е причината?
  НИКОЛАЙ КАМОВ (КБ, от място): Да.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Вие задавате в много подходящо време Вашия въпрос. Аз бих искал да Ви напомня някои факти от недалечното минало. Най-напред, през една по-тежка година за страната - 1996 г., доколкото си спомням, Световната банка беше готова да предостави 1 млрд. долара мостов заем на българското правителство, ако то се ангажира с продажба на 25% от БТК. Тогава наистина е възможно БТК да е струвала повече от 1 млрд. долара. През 1996 г., т.е. преди почти шест години и половина, започна конкурс за избор на инвестиционна банка, която да консултира българските правителства за приватизацията на БТК. Едва 1-2 години по-късно беше избран такъв консултант – Международна инвестиционна банка, която около пет години се опитва да помогне на поредица от български правителства да извършат тази приватизация. А пет години, уважаеми господин Камов, е цяла епоха както в самите инвестиционни банки – това обикновено е по-дълго от средната кариера на един служител там – и особено с оглед на последните пет години на бурните развития в този сектор нагоре и надолу, изглежда цяла вечност.
  Ще Ви напомня годината 1999 г., когато България наистина получи една оферта, тогава единствена, за 600 млн. долара за мажоритарен дял. Обаче все пак трябва да уточня, че тази сума включваше и втори GSM-лиценз при една доста по-различна пазарна обстановка. Няколко месеца по-късно този лиценз беше пазарно оценен на търг на 135 млн. долара, което означава, че останалото в мажоритарния пакет на БТК е бил оценен на 465 млн. долара. Крайният срок за приемане на офертите беше 31 март 1999 г. И на 31 юли 2000 г., т.е. след 16 месеца, господин Камов, офертата на ОТЕ и на Кей Пи Ем беше отхвърлена. Това в моите очи означава 16 месеца бездействие и безотговорност. Четири години, уважаеми дами и господа, не стигнаха на предното правителство, за да намери начина и смелостта да приватизира Българската телекомуникационна компания.
  Моят съвсем сериозен въпрос към Вас е: има ли в последната, в най-новата история на България по-голяма икономическа грешка от непродаването на БТК за последните 10 години? Колко милиарда сме загубили оттогава? А имаше добри години. През 1997 г., 1998 г., 1999 г. и 2000 г. телекомуникационният пазар се развиваше с уникални темпове, невиждани в историята. Някои телекомуникационни компании по света струваха стотици милиарди долара. Това не е така в момента. Индексът Насдак беше достигнал над 5000, а сега е горе-долу 1000.
  Много често сравняват Българската телекомуникационна компания с други подобни компании в региона, само че ако преди 10 години сравнението е било уместно, то сега говорим просто за различни епохи и едва ли не за различни континенти. Например Чешки телеком, който сега опитват да приватизират за малко по-голяма сума отколкото за БТК, е инвестирал за последните години 10 млрд. долара. Знаете ли колко е инвестирала БТК за последните 10 години? – По-малко от половин милиард долара, т.е. над 20 пъти по-малко. Изобщо не можем да говорим за сравнение, господин Камов.
  Дигитализацията на БТК – аз ще Ви напомня само, че преди 12 години по брой линии на глава от населението България беше най-добре в цяла Източна Европа. В момента дигитализацията е едва между 14 и 17%, а в Унгария и Чехия - между 80 и 90%.
  Новото правителство, уважаеми господин Камов, е твърдо решено да поправи със закъснение, не по своя вина, тези грешки. И въпреки факта, че сега телекомуникационният отрасъл е в много по-тежка криза, отколкото когато и да е било, въпреки събитията от 11 септември 2001 г., които значително забавиха и намалиха инвестиционния поток в света, въпреки задлъжнялостта и фалитите на фирмите в сектора и липсата на инвестиционен интерес към такива компании, ние успяхме на първия тур да привлечем три оферти, а на втория кръг – две. Това, сравнено със златната година 1999, когато имахме една оферта, е прекрасно постижение.

  Ще трябва леко да Ви коригирам. Цената не е 200 млн. за 65 процента, а е 250 млн. евро за 65 процента, тъй като те са 200 плюс 50, след което купувачът ще придобие 65 процента. Така че оценката е 250 за 65 процента.
  Освен това се предвиждат инвестиции, говорим за една от офертите, в размер на 400 млн. евро допълнително. Другата оферта е много близка, така че може да ги разглеждаме в пакет. Тя е 235 плюс 400. Наистина това са 650 или 635 млн. евро. Те не се различават от приватизационната оценка, изготвена от нашия консултант. Имаше моменти, в които ние очаквахме по-ниска цена.
  Ще напомня, че вече в България има два лицензирани GSM-оператора, които работят активно, а тази цена не включва никакъв допълнителен GSM-лиценз. Секторът се нуждае от огромни инвестиции от порядъка на 400 до 450 млн. евро за следващите години. Двамата купувачи са добри, това не са случайни купувачи, а напротив, добре известни консорциуми са в световната общност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Василев, съобразете се с времето. Още 15-20 сек. разбирам, но да не е повече.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Последният ми коментар, господин Камов, е, че Вие изказвате хипотеза, че след няколко години би могло да се постигне и по-висока цена. Но искам само да Ви напомня, че в същата тази зала същото нещо се говореше през 1999 г. и реалността днес е съвсем различна. Така че това, което казвате, е само хипотеза и в никакъв случай не можем да бъдем сигурни. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Камов, имате право на реплика.
  НИКОЛАЙ КАМОВ (КБ): Уважаеми господин министър, тази хипотеза не е моя. Както е известно, аз не съм специалист по този въпрос. Тази хипотеза е публикувана в сп. "Икономист" в един от неговите августовски броеве, съпроводен с много сериозен анализ, предполагам, че Вие следите течението на "Икономист", който посочва именно тази тенденция, че сега е най-неблагоприятният момент, най-ниската точка на кризата вероятно. И този авторитетен анализ посочва като перспектива следващите 3-4 години, в които телекомите, особено българският телеком, ще повишат своята цена.
  Между другото, всичко това, което Вие казахте, аз много Ви благодаря, подкрепя смисъла на моя въпрос към Вас: тази епоха в последните 4-5 години, както Вие я нарекохте "епоха", е свързана с продажби. Например в Сърбия Вашите колеги продадоха 49 на сто от телекома при оценка 1 млрд. 430 млн. долара; в Румъния инвеститорите оцениха телекома на 1 млрд. 928 млн.; в Хърватска – 2 млрд. 800 млн.; в Македония - 676 млн. Вие привлякохте инвеститори, които оцениха БТК за 300 млн. долара. Да, упрекът не е към Вас за непродажбата, която Вие я нарекохте грешка, но иска ли вашето правителство да стане част от тази грешка, като продаде телекома в най-неблагоприятния момент? Това е моят въпрос към Вас.
  Впрочем, тази упоритост да се продаде БТК в най-неподходящия пазарен момент и за ниска цена правят правителството много подходящ обект за изследване от получилите тази година Нобелова награда за икономика Върнан Смит и Дейниъл Канеман. Тази награда те получиха за изследванията си на алогичното икономическо поведение. Освен че ощетявате обществен интерес, вие поставяте в риск една от най-големите български компании и 26-те хил. души, които работят по нея.
  Това е моето становище, уважаеми господин министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Камов.
  Господин министър, имате право на дуплика. Ще Ви моля да се вместите във времето, а то е само 2 мин.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа!
  Уважаеми господин Камов, Вие изказвате няколко твърдения и ги считате за факти, но аз не ги приемам. Вие използвате постоянни думи като "грешка", "най-неподходящ момент", "ниска цена", "ощетяване на обществен интерес". Аз не съм съгласен принципно с Вас. Това е само хипотеза. Не съм сигурен, че можете да я докажете с някакви сериозни анализи, с някакви фактологии. Но все пак аз предлагам с Вас сега да оставим тук тази дискусия, между другото, тя е много полезна за нас, тъй като не можем да изпреварим събитията. Ще Ви напомня, че срокът за получаване на окончателните оферти е 24 септември, той изтече неотдавна, получихме две оферти. Имаше отговори на допълнително разясняваща информация до 7 октомври, което беше съвсем неотдавна. Оттогава досега Агенцията за приватизация официално не е обявила своето становище и не е представила нещо като класиране на кандидатите.
  Така че аз предлагам времето да покаже, като ние с Вас със сигурност ще имаме повече дискусии в бъдеще. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Преминаваме към питане от народните представители Никола Николов, Иван Иванов и Васил Василев относно приватизационната оценка на "Булгартабак".
  Заповядайте, господин Василев, да развиете питането. Разполагате с 5 мин. пленарно време.
  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (ПСОДС): Господин председател, господин вицепремиер, колеги!
  Уважаеми господин вицепремиер и министър на икономиката, нашето питане е относно и отново свързано с някои неясноти и неточности с приватизацията на "Булгартабак - холдинг", каквито всъщност съпътстват приватизационната сделка още от самото й начало. Безспорно основна вина за лошото управление на "Булгартабак", скандалите, както и провалът на приватизационната сделка, носите Вие, господин вицепремиер, и приятелят Ви Георги Попов, станал печално известен с искания от него подкуп от 500 хил. долара и с това, че струваше 1000 лв. на ден на страната през времето, когато беше изпълнителен директор на "Булгартабак".
  Вие, господин Василев, с Вашите изявления, грешки и предпочитания станахте причина "Булгартабак" да се разтресе от скандали и да напуснат надпреварата за приватизация сериозни и доказани инвеститори в тютюневия бранш, както и сделката "Булгартабак" да влезе в съда.
  Да спаднат чувствително продажбите на тютюневи изделия, цитирам днешния брой на вестник "24 часа", където се казва, че през последните два месеца – август и септември, три пъти е намалял износът на цигари, като се посочват точни цифри – по 100 тона на месец, с предходните месеци това са били по 300 тона цигари износ. Същевременно имаме чувствителен спад на продажбите на вътрешния пазар. Само "Булгартабак" в Благоевград има 20 на сто спад.
  Днес в същия този вестник четем, че лидерът на ДПС Ахмед Доган е припомнил на срещата с Вас, че движението отстъпва при избора на купувач за "Булгартабак", което прави Вашата отговорност още по-голяма и показва, че сте имали пълна свобода при избора на купувач.
  Вие предложихте една нефокусирана стратегия, която не направи "Булгартабак" интересен и привлекателен за стратегическите инвеститори. Оттам и цената на сделката се оказа ниска. Всичко това само доказва, че Вие не можете да реализирате полезна за българската икономика и България приватизация – или не знаете, или не искате, както и не можете да създадете усещането в обществото за прозрачна, безпристрастна и коректна приватизация. Прокрадна се съмнение, че Вашите приятели осребриха приятелството си с Вас, в случая господин Георги Попов. Въпреки всички гафове, той остана в Борда на "Булгартабак".
  Нещо повече, разрешавате си понякога да казвате неистини в парламента. Аз неслучайно заявих, че Вие имате всички шансове да се превърнете в най-скандалния министър в кабинета Сакскобургготски и, разбира се, един от тези, които могат да го провалят. Но смятам, че министър-председателят е разбрал своята грешка и при първа възможност ще я поправи.
  И така, поредната неяснота и притеснения около приватизацията на "Булгартабак" ни кара да Ви зададем следното питане: има ли одобрение оценката на сделката "Булгартабак" от министъра на финансите Милен Велчев и включени ли са в оценката задграничните активи на "Булгартабак"? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
  Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на питането от народните представители Никола Николов, Иван Иванов и Васил Василев в рамките на 10 мин.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов, господин Иванов и господин Василев! Готов съм, разбира се, да отговоря на вашия въпрос, макар че честно казано като чета заглавието и това, което Вие казахте, не знам дали има нещо общо. Напротив, Вие поддържате една теза, която много пъти с Вас сме обсъждали, включително от парламентарната трибуна, която май че е само Ваше лично мнение и освен че представяте поредица от ключови думи като скандал, провал и т.н., нищо друго оригинално не чух от Вас днес. И не можах да разбера всъщност, какъв е Вашият въпрос и каква е Вашата теза.
  Твърдите, че управлението е лошо. За какво става дума, господин Василев? Кое е Вашето доказателство за лошото управление? Вие явно се информирате само от днешните вестници и нямате други източници на информация. С каква печалба и с какви продажби вашето правителство завари “Булгартабак холдинг”? Тъй като Вие не знаете, аз ще Ви отговоря. По време на предходното на вашето правителство печалбата на “Булгартабак холдинг” беше 50 млн. долара на година, а вие го оставихте с печалба около нулата! Ще ви напомня, че вие проявихте безотговорност, говоря за вашето предишно правителство, което в продължение на четири години не събра смелост и професионализъм, особено наблягам на думата “професионализъм”, да подготви международни счетоводни стандарти за “Булгартабак холдинг”. Когато ние ги подготвихме, какво се оказа? Оказа се, че по време на върховата година на вашето управление, господин Радев, оперативната загуба на “Булгартабак холдинг” беше 250 млн. лв., а нетната загуба 150 млн. лв. А знаете ли колко е печалбата на “Булгартабак холдинг” през тази година? За първите шест месеца е около 30 млн. лв. Така че, когато говорите за лошо управление, господин Василев, по-добре е да излезете с някои факти.
  Говорите за скандали. Трябва да Ви кажа, че едно от нещата, които съм научил за кратката си политическа кариера, е, че думата “скандал” е толкова девалвирала в българската политика, че на практика няма никаква стойност. Вие всичко можете да наречете скандал. Разбира се, нищо не Ви пречи и мен да ме наречете най-скандалният министър, само че нямате какво да ми покажете. Например в моето министерство имам няколкостотин държавни дружества, а “Булгартабак” е само едно от тях. За първите шест месеца на миналата година аз ги наследих с кумулативна загуба от 25 млн. лв. За вторите шест месеца на миналата година ги обърнах на печалба от 35 млн. лв. Това е една разлика от 60 млн. лв. за шест месеца и това е само едно министерство, господин Василев!
  Цялата тема за евентуалния подкуп на господин Георги Попов знаете, че сме я обсъждали тук, знаете, че аз нямам нищо общо и че случаят се разглежда от други институции в страната. Вие казвате: “нефокусирана стратегия”. Не зная какво имате предвид. Покажете ми стратегията на вашето правителство за четирите години – вие каква стратегия изпълнихте и как приватизирахте “Булгартабак холдинг”?
  Може да попитате друго нещо: какво става с партийните каси за предните четири години? Кажете ми какви неистини съм казал в парламента? Знаете ли, всички хора, които ме познават, знаят, че аз съм един изключително прозрачен и предвидим човек и най-малко в парламента бих си позволил да казвам някакви неистини.
  Вие, в крайна сметка, все пак ми зададохте, след доста произволни коментари на темата “Булгартабак”, един конкретен въпрос. Отговорът ми на него, господин Василев, е: да, има такова одобрение от министъра на финансите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господата Николов, Иванов и Василев имат право на уточняващи въпроси.
  Заповядайте, господин Николов.
  НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин вицепремиер! Вашият отговор на истински поставения въпрос в писмена форма е: да, има такова одобрение от министъра на финансите. Допълнителните въпроси са: оценени ли са смесените дружества на “Булгартабак холдинг” в Русия и Украйна или не са? Включени ли са те в оценката или не са? И най-важният въпрос – дали и кога, и в каква форма е дадено одобрението от министър Велчев, така както изисква чл. 26, ал. 3 – одобрение на оценката на дружество, когато има възникнали или с местно изпълнение права извън страната? И Вие знаете, че “Булгартабак” има такива права. Кога и с какъв документ е дадено това одобрение? Това са нашите два уточняващи допълнителни въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
  Господин министър, имате думата.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов! Отговарям на Вашите допълнителни въпроси. Най-напред за това, дали са включени задграничните активи в оценката на “Булгартабак холдинг”. Разбира се, че са включени, господин Николов, и аз ще уточня. Става дума за това, че през различните години са били създавани 8 дружества в Русия, Украйна, Румъния и Югославия. Трябва да Ви кажа, че както и да са включени в оценката тези дружества, благодарение на мъдрото управление на предишното правителство тяхната стойност не само че не е по-висока от нулата, но тя е сериозен воденичен камък, който намалява общата стойност на “Булгартабак холдинг”, тъй като всички тези дружества с изключение на едно са на колосална загуба. Те са глътнали огромни средства, потънали от българските дружества към чужбина и са били превърнати в една машина за неефективно управление и за източването на тези дружества.
  Господин Николов, Вие, разбира се, сте много добре информиран, тъй като сте бил председател на Комисията по икономическата политика на парламента в предишното Народно събрание и много добре знаете, че точно за това бяха създадени тези задгранични дружества, за да бъдат източени колосални суми пари през тях.
  Много ще се учудя, ако Вие след като завършите с третото си изказване, а аз нямам възможност след това да коментирам този въпрос, дали ще се съгласите или не с това твърдение. Ако искате, готов съм с Вас да го обсъдим извън парламентарната зала.
  Така че, да, отговорът е: оценени са смесените дружества, само че и да са оценени, те нямат положителна стойност, тъй като имат силно отрицателна такава.
  По отношение на другия Ви въпрос бих искал да Ви информирам за следното: Агенцията за приватизация открива процедура за приватизация на “Булгартабак холдинг” с Решение № 686 на 7 април 1998 г. Да Ви напомня, че това е 4 години, 6 месеца, 10 дни и няколко часа преди днешния ден. В съответствие с тогава действащата законова уредба, тогава действащият Закон за приватизацията и преобразуване на държавните общински предприятия, който вече е отменен, разбира се, и подзаконовата нормативна уредба, например наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, която е отменена, е изготвена приватизационна оценка от тогавашните консултанти на правителството Дрезнър Клайморд Бенсън и Кредит Анщайлд Инвестмънт Банк въз основа на договор за приватизационен агент от м. септември от 1998 г. Отново преди четири години! Приватизационната оценка в крайна сметка е изготвена към м. юни 1999 г. по реда на наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация. Тя вече е отменена. Въпреки неуспешно проведената процедура за приватизация на дружеството през 1999 г. чрез метод “преговори с потенциални купувачи” (ако от тази трибуна трябва да спомена думата “скандал”, мисля, че това е изречението, в което тя трябва да присъства) по реда на отменения Закон за приватизация, решението на Агенцията за приватизация от 1998 г. за откриване на процедура за приватизация не е отменено и въз основа на него на 2 ноември 2001 г., тоест малко след началото на мандата на новото правителство и назначаването на новото ръководство на Агенцията за приватизация, е сключен договор за приватизационен агент с Кредит Анщайлд Инвестмънт Банк. Както забелязахте, другата банка вече я няма. Няма и да я има, след като 4 години България не може да проведе една нормална приватизационна сделка. Няма да стоят банките да ни чакат 4 години. Една от възложените с договора задачи е приватизационният агент да изготвя актуализация на направената от същия приватизационен агент приватизационна оценка на “Бултартабак холдинг” АД. Актуализацията е изготвена към януари 2002 г. Следва да се има предвид, че към момента на изготвяне на оценката, както и на нейната актуализация, Законът за приватизация и следприватизационен контрол не е бил в сила. Важно е да се има предвид, че приватизационната оценка има пряко отношение към целите, заложени със стратегията за приватизация на холдинга, и възможността да се направи реална преценка доколко те са изпълнени. Един от водещите акценти е сключването на икономически ефективна сделка и постигането в тази връзка на максимални приходи в бюджета от продажбата на “Булгартабак”. Критерий за това каква е актуалната пазарна стойност на дружеството е именно изготвената от международно признат и доказан в тази област приватизационен консултант оценка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Времето Ви изтича.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Още малко остава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Темата е голяма, но и Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание е голяма тема, господин Василев, трябва да го спазваме. Петте минути изтекоха. Моля Ви да съкратите експозето и да приключите отговора си, господин министър.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Агенцията за приватизация не е изготвила друга приватизационна оценка преди обявяването на метода “Публично оповестен конкурс”, тъй като липсва такова нормативно определено изискване. Независимо обаче от горепосочения факт с оглед важността на сделката и огромния обществен интерес Агенцията за приватизация е възложила на същия приватизационен агент изготвянето на актуализация на приватизационната оценка от м. юли 1999 г., за да бъде направена максимално точна преценка доколко продажната цена е икономически изгодна.
  Тук ще съкратя голяма част от своя отговор. Готов съм да Ви го предоставя писмен.
  Още преди стартирането на приватизационната процедура с оглед на нейната важност Министерският съвет назначи работна група с представители на всички министерства и ведомства, включително и заместник-министърът на финансите господин Красимир Катев. Министерството на финансите е запознато с крайните стойности на актуализацията на приватизационната оценка, като същите са сведени до знанието му още по време на заседанията на работната група както преди подаването на окончателните оферти от участниците в конкурса, така и при обсъждането на предложените от същите параметри на офертите. В този смисъл действията на Агенцията за приватизация при осъществяването на цялата приватизационна процедура са съгласувани с Министерството на финансите по отношение на приватизационната оценка на “Булгартабак”.
  Необходимо е да се има предвид какви са изискванията на закона по отношение на случаите, в които изготвените оценки подлежат на одобрение от министъра на финансите. И аз съм запознат с чл. 26, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който визира случаите на одобряване на приватизационната оценка от министъра на финансите при процедури, стартирали след влизането на новия закон в сила.
  Както е видно от посочените по-горе факти, приватизационната процедура на “Булгартабак” не попада в приложното поле на тази разпоредба на закона, защото откриването на процедура за приватизация, изготвянето на приватизационна оценка, както и актуализацията са изготвени преди влизането на закона в сила.
  Но, господин Николов, господин Василев и уважаеми господин Иванов, въпреки това Агенцията за приватизация във връзка с § 17, ал. 7 от Преходните и заключителните разпоредби на закона е изпратила актуализацията на оценката за одобрение от министъра на финансите. Такова одобрение е получено.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС, от място): Кога?
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: И в заключение искам да Ви уведомя…
  Вчера. (Смях и ръкопляскания от ПСОДС.)
  В заключение искам да Ви уведомя, че по отношение както на цялата приватизационна процедура, така и в частност на приватизационната оценка на “Булгартабак” са спазени всички законови изисквания.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Да не би да е получена днес?!
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Налице е изготвена оценка, приета от Агенцията за приватизация, и одобрена от министъра на финансите.
  Бих искал да Ви напомня, защото Вие вероятно не знаете, че засега сделка с “Булгартабак” няма. Процедурата все още не е приключила. Всичко е наред, уважаеми дами и господа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин министре, просрочихте с 3 минути времето, което е предвидено по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ще помоля по-нататък Вашите помощници, които готвят отговорите, да се съобразяват с това и да не пишат толкова дълги отговори. Ще Ви кажа защо. Защото няма смисъл на галоп да се четат текстове, които в крайна сметка не остават в съзнанието на никого. Има смисъл да се търсят по-ефикасни форми на изказ, за да има и по-ефективен парламентарен контрол.
  Господин Николов, имате 2 минути, за да реагирате на отговорите на уточняващите въпроси на министър Василев.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин министър, може би очаквате да кажа, че съм недоволен от Вашия отговор. Обратното, аз съм изключително доволен, защото с нашия въпрос ние Ви провокирахме да извършите нещо, което е изключително важно, за да не се окаже тази сделка върната от съда. Макар че аз не мога да се поставя на мястото на съда как той ще реши, че сте изпълнили закона, след като един ден, преди да ни отговорите, сте получили одобрение на оценката след избор на купувача преди приключване на самата сделка и преди сключване на договора, след като и чл. 26, ал. 3, и § 17 Ви задължават преди въобще да започнете каквито и да било действия по приватизацията на “Булгартабак”, Вие да имате одобрението на министъра на финансите. И това не е случайно, че той Ви е отказвал до този момент, а Вие сте го притиснали с нашия актуален въпрос. Оказа се, че в проекта на Министерския съвет за промяна на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е вкаран текст, който отменя именно чл. 26, ал. 3 и § 17. Защо е направено това? Защото министърът на финансите не иска да се ангажира с онова, което правите Вие. Това според мен е очевидно. Той не иска да се ангажира с това, че Вие нарушавате закона в тази процедура, за което носите пълна отговорност.
  Аз считам, че такова вероятно ще бъде и решението на съда, тъй като Вие сте нарушили и чл. 26, ал. 3, защото не мога да си представя, че продавате “Булгартабак” толкова прозрачно, че ползвате стара оценка от 1999 г., както разбрах, правите и някаква актуализация от 2 ноември 2001 г., въобще какъв е този документ, каква е тази оценка, актуализация на оценката на “Булгартабак”? Няма такова нещо! То не съществува такова нещо. И върху актуализацията вземате одобрението на министъра на финансите!?
  Лично аз считам, че с Вашите действия Вие сте застрашили сключването на една от най-големите сделки в България.
  Според мен, ако съдът върне тази процедура за приватизация на “Булгартабак”, Вие трябва да имате мъжкото поведение да си подадете оставката. И аз Ви призовавам наистина да направите това, защото е смешно да ми казвате: “Да, има одобрение от министъра на финансите” и изведнъж да ми казвате, че това одобрение е с вчерашна дата.
  Е, това е подигравка въобще с разбиранията за законност в страната. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
  Преминаваме към питането на народния представител Николай Бучков относно пропуски при изготвянето на приватизационната оценка на “Техноимпортекспорт” ЕАД.
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин председател, колеги, уважаеми господин Василев! Обръщам се към Вас с питане в качеството Ви на вицепремиер, отговорящ за дейността на Агенцията за приватизация.
  В “Държавен вестник”, бр. 80 от 2002 г. Агенцията за приватизация е обявила конкурс за продажба на 95 на сто от капитала на “Техноимпортекспорт” ЕАД, като изпълнителният директор госпожа Грета Дончева след изброените нарушения, ревизионен акт, следствено дело и публикации в пресата, за които стана въпрос в друго мое питане до Вас, е оставена да представлява държавното предприятие пред оценителската фирма. Резонен е въпросът доколко коректни данни са предоставени на оценителите от госпожа Грета Дончева, предвид нейното огромно желание да стане собственик на дружеството, преди чрез РМД, оглавявано от нея, а сега може би и чрез други приватизационни техники.
  След като се запознах с меморандума, изготвен от оценителската фирма, считам, че е некоректно в него да са отразени активите на държавното предприятие, а именно:
  Първо, оценката не е изготвена на база консолидиран баланс на “Техноимпортекспорт” към 31.12.2001 г. с включени в него активи на дружествата, в които имат контролно участие: “Рационалинженеринг” ООД и “Техноимпортекспорт” Ханделс” ГмбХ, Берлин. Задграничното дружество е закрито в края на 2001 г., но е било с капитал 100 хил. дойче марки и активи за още 110 хил. дойче марки. Липсва ликвидационен баланс и данни за разрешение от органа по чл. 3 от Закона за приватизацията за закриването на това задгранично дружество. Сериозен пропуск е липсата на информация за разчетните взаимоотношения между “Техноимпортекспорт” ЕАД и двете дружества “Рационалинженеринг” ООД и “Техноимпортекспорт Ханделс ГмбХ”, Берлин, през които са превеждани в чужбина средства от държавното предприятие под формата на банкови гаранции и заплащане на разходи, свързани със строителната дейност в Германия и през които респективно са минавали плащанията към “Техноимпортекспорт” от клиентите. Интерес в тази посока може да представлява за вас и журналистическото разследване във в. “Дума” от 11 май 2002 г., в което се твърди, че изпълнителният директор Грета Дончева отклонява средства на “Техноимпортекспорт” в Берлин и съществува сметка в Германия, която счетоводно не се води в държавното предприятие.
  Второ, в меморандума липсва информация и по въпроса с банковата гаранция, на стойност около 3 млн. дойче марки, открита през 1988 г. от държавното предприятие “Техноимпортекспорт” в австрийска банка в полза на Кремиковци.
  Не са включени в оценката вземания за понесени щети и пропуснати ползи от обект “Грубо строителство на сграда” – Берлин, на стойност 678 хил. 424 дойче марки и вземания от иракската организация “СКОП” в размер на 888 хил. и 70 дойче марки за извършена строителна дейност в Ирак през 1990 г.

  В меморандума e приложена справка за открити банкови гаранции със срок от пет години след приключването на строителството като депозит за добро изпълнение. За четири от тези запорирани банкови гаранции на стойност 186 139 дойче марки е изтекъл гаранционният срок, но няма никаква информация защо не са изплатени. Най-малкото от страна на немските клиенти ще има предявени претенции в писмен вид за причините за задържане на тези гаранции. В този случай може и да се предположи, че са изплатени и стоят по сметки в чужбина до приключване на приватизацията, което налага проверка от страна на продавача.
  И последно, не е ясно включена ли е в оценката фирмената марка на “Техноимпортекспорт” и стойността на пазарния дял на дружеството в строителния бизнес в Германия.
  Господин вицепремиер, предвид горното моето конкретно питане към Вас е: какви мерки ще предприемете във връзка с изнесените от мен факти относно оценката на “Техноимпортекспорт” ЕАД и ще разпоредите ли на Агенцията за приватизация временно да преустанови процедурата за приватизация до изясняване реалните активи на дружеството с оглед завишаване на неговата приватизационна оценка?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Бучков.
  Заповядайте, господин министър.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бучков! Това е вторият въпрос за днес по отношение на дружеството “Техноимпортекспорт”. И тъй като основната негова тема отново е наличието на приватизационна оценка и особеностите около нея, аз ще си позволя да вметна, че явно в своя коментар господин Николов нищо не е чул от това, което аз му казах за “Булгартабак” и той изкоментира това, което си беше наумил преди тази сутрин. Така че явно не разбира, че нищо не е нарушено в процедурата там.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Придържайте се към отговора на въпроса който Ви беше поставен, господин министър.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Не е задължително. Има право да говори пет минути.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Приватизацията на “Техноимпортекспорт” е забавена дълго време. И, уважаеми господин Бучков, аз смятам, че тя не следва да бъде прекратявана или спирана. Противното би донесло само допълнителни негативи на самото дружество след забавянето в продължение на години. Още повече, че заключенията и предложенията, съдържащи се в оценителския доклад, имат само препоръчителен характер, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 15 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители. При осъществяването на продажбите Агенцията за приватизация не е обвързана с тях.
  Във връзка с твърдяното от Вас бих искал да отбележа няколко обстоятелства. Едното е, че съм леко учуден как питането се позовава на информационни меморандуми на приватизационната оценка на “Техноимпортекспорт”. До първия документ достъп би следвало да има само Агенцията за приватизация, за чиито нужди тя се изготвя. А що се касае до информационния меморандум, то всички лица, на които той се предоставя, подписват декларация за неразгласяване на информациите, съдържащи се в него, съгласно наредбата за задължителната информация, предоставена на лицата, които са заявили интерес за участие в приватизацията и за документите и сведенията, които представляват служебна тайна. В този смисъл не е съвсем ясен начинът, по който Ви е предоставена подобна информация за тези документи е доколко някои от лицата, които са Ви я предоставили, са нарушили закона и разпоредбите.
  По конкретното Ви питане аз съм изискал от Агенцията за приватизация и от служителите на Министерството на икономиката да проверят твърдяното от Вас и разбира се ще Ви уведомя за тези резултати. Още веднъж обаче бих искал да посоча, че резултатите няма да доведат и не би трябвало да доведат до спиране на приватизационната процедура.
  Относно начина, по който са предоставени данните на лицата, изготвили приватизационната оценка, информационният меморандум на “Техноимпортекспорт”, е необходимо да се посочат разпоредбите на чл. 11 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, и чл. 10 от Наредбата за задължителната информация, която се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията и за документите и сведенията, които представляват служебна тайна. Съгласно тези разпоредби органите на управление на това дружество подписват декларация за верността и пълнотата на предоставените данни и носят предвидената в закона отговорност.
  Смятам, че фактът, че това или онова лице трябва да предостави информация, не би трябвало да е съществен. Отново ще се върна на въпроса, че приватизационната оценка има единствено препоръчителен характер и разбира се всички купувачи, а те в момента са четири кандидат-купувачи, имат възможността да извършат значителни собствени проверки и да съберат собствена информация. Това е така нареченият процес на “дю дилиджънс”, в който да се уверят колко всъщност струват активите и пасивите на това дружество.
  Да се надяваме, уважаеми господин Бучков, че ще доживеем успешна приватизация на това дружество. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Бучков, имате думата за уточняващи въпроси.
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин председател, мога ли да не задам уточняващ въпрос, а да направя едно кратко изявление?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Можете да го направите след като получите отговора на уточняващите въпроси, господин Бучков. Съжалявам, правилникът е много ясен.
  Ако имате уточняващи въпроси, задайте ги. Ако нямате, да приключим с това.
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин министър, писмено ще Ви задам един въпрос следващия път.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Бучков. Така съкратихме процедурата по това питане.
  Следва питане от господин Бучков относно предприетите мерки от Министерство на икономиката във връзка с Ревизионен акт № 7020 от 1996 г., изготвен след извършена финансова ревизия на “Винимпекс” ЕАД и негови задгранични дружества.
  Заповядайте, господин Бучков, да развиете своето питане.
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин председател, колеги! Уважаеми господин вицепремиер, неколкократно с писма до Министерството на икономиката съм поставял въпроса за предприети от Вас мерки, в качеството Ви на принципал, за търсене на имуществена отговорност от виновни длъжностни лица, визирани в ревизионни актове, изготвени след финансови ревизии на дружества, ресорно подчинени на управляваното от Вас министерство, но без отговор до момента. Моето конкретно питане е за предприетите от Вас мерки във връзка с Ревизионен акт № 7020 от 1996 г., изготвен след извършена финансова проверка на “Винимпекс” ЕАД. Търсенето на наказателна отговорност от виновните длъжностни лица от страна на прокуратурата не изключва задължението на принципала да търси по съдебен ред имуществена отговорност от същите лица, съгласно разпоредбите на Търговския закон.
  Във връзка с това с писмо до Вас с входящ № ТО2-00-33 от 13 декември 2001 г., настоях временно да бъде преустановена приватизационната процедура на “Винимпекс” ЕАД до произнасяне на компетентните органи (следствие и прокуратура) по констатираните нарушения от финансово-контролните органи, а именно: превози в чужбина без документално основание в размер на 2 млн. 620 хил. дойче марки и 120 хил. щатски долара, нанесени вреди от загуби по сделки в размер над 80 хил. щатски долара, неизяснени финансови взаимоотношения между “Винимпекс” ЕАД и неговите задгранични дружества, неизяснени въпроси около структурата на капитала и акционерното участие в задграничното дружество “Би Ви Си” Лондон, безлихвено кредитиране и други. Търсенето на отговорност от виновните длъжностни лица става още по-наложително поради факта, че техните имена съвпадат с имената на виновниците за унищожаването на пазарната ниша на държавното предприятие за продажба на български вина в Англия, Белгия, Германия и Полша. А тази маркетингова дейност и разработването на тези пазари струваше милиони долари на българската държава до 1989 г.
  Разполагам с информация, че отново се актуализира правният анализ и оценката на “Винимпекс” ЕАД с оглед приватизация на дружеството без Министерството на икономиката да е предприело мерки за търсене на имуществена отговорност от визираните в ревизионния акт лица. Считам за недопустимо преди изясняване на въпросите с неговото ограбване и търсене отговорност от закононарушителите да бъде продавано предприятието, което на практика представлява саниране на кражбите и то от страна на Министерството на икономиката. Защото бъдещият собственик няма причини да търси отговорност за ограбените активи на предприятието, тъй като те не са влезли в приватизационната оценка и това следваше да е политиката на държавата за всички приватизационни сделки до момента. Също така смятам за недопустимо продажбата да се извърши без оценка на запазените марки вина, собственост на “Винимпекс” ЕАД, както и на самата фирмена марка на дружеството, позната от десетилетия на три континента. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Бучков.
  Заповядайте, господин министър, да представите своя отговор.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бучков! Най-напред, разбира се, Вие винаги сте добре дошъл в Министерството на икономиката и ще продължаваме, както и досега, най-добросъвестно да Ви предоставяме допълнителна информация и всякакви отговори.
  В конкретния случай търговско дружество "Винимпекс" ЕАД в момента е изцяло държавно. Регистрирано е с основен капитал 51 хил. лв. и с предмет на дейност износ и внос на вина, високоалкохолни напитки, виноматериали, машини и съоражения и други стоки и материали, особено за този бранш. Мога да Ви дам информация в момента за състава на Съвета на директорите.
  Дружеството има участие в няколко задгранични дружества. Това са "Ориент експорт – импорт" – Германия, в което дяловото участие на "Винимпекс" е 100 на сто и в момента се намира в несъстоятелност; "Bulgarian Vintners Company, Ltd. – Би Би Си – Великобритания, с дялово участие на "Винимпекс" – 50 на сто. В момента е наложено административно управление от съда. "Винимпекс – Поланд" в Полша с дялово участие 52 на сто в ръцете на "Винимпекс" – в момента в ликвидация. Следователно, Вие сте абсолютно прав: всички външнотърговски участия на "Винимпекс" са неуспешни.
  Финансовата ревизия, за която е съставен ревизионният акт с № 7020 на дружеството, е приключила през декември 1996 г., тоест преди шест години. Извършена е от експерти на Главно управление "Държавен финансов контрол" към Министерството на финансите и обхваща периода от 1 юни 1989 г. до 30 декември 1995 г. През този период в органите за управление на дружеството са участвали над десет души. В момента на прочитане на ревизионния акт изпълнителен директор е бил Николай Игнатов.
  Без да се впускам в подробен анализ и описание на констатациите на ревизорите, бих искал да отбележа, че по-съществените от тях са:
  - неизпълнение на изискванията за сключен договор за съакциониране на задграничното дружество в Лондон, в резултат на което дяловото участие на "Винимпекс" намалява на 50 на сто от капитала, а 50 на сто остават владение на частни фирми;
  - получен и ползван заем от задграничното дружество в Лондон – Би Би Си, от бившата Първа частна банка в размер на 2 млн. щатски долара, който е бил гарантиран с активите на "Винимпекс" без съгласието на принципала – държавата;
  - извършени неправилно преводи на валутни средства по сметка на Търговско-икономическата служба в гр. Бон, Германия, без необходимото осчетоводяване и законово основание;
  - представяне средства на "Индустриалимпорт" в размер на 100 хил. щатски долара по търговска сделка без предварително сключено споразумение за реда и начина на възстановяване на сумата;
  - неправилно извършени други преводи на крупни суми, за част от които няма съставени счетоводни операции;
  - незаконосъобразно извършени компенсации на вземания със задължения в размер на 175 хил. британски лири стерлинги;
  - отчитане на недокументиран разход на валутни средства с разходни и касови ордери общо в размер на над половин милион германски марки и други.
  Финансовата ревизия извежда като виновни и отговорни за допуснатите нарушения на финансовата и счетоводната дисциплина следните бивши директори и членове на органите за управление: Цонка Николова Кехаджийска, Иван Петров Иванов, Николай Малинов Бешков, Маргарит Славов Тодоров, както и изпълнителният директор в момента на ревизията Николай Игнатов. Констатирани са нарушения на финансовата и счетоводната дисциплина, допуснати от тогавашния главен счетоводител на дружеството Кичка Цончева и Йордан Вацков – директор на задграничното дружество.
  Съгласно действащата тогава нормативна уредба за вътрешния финансов контрол, ревизионният акт се е съставил в 4 екземпляра, единият от които се изпраща на принципала и един, разбира се, на органите на прокуратурата. Редно е било след получаването на този акт тогавашният принципал – Министерството на търговията и туризма, да разпореди на дружеството да заведе дело по общия исков ред за търсене на имуществена отговорност за причинените вреди от виновните длъжностни лица.
  След обстойни проверки в архива на Министерството на икономиката не се откриха заповеди или разпореждания, издадени от тогавашните министри, c които да е задължено ръководството на дружеството да предприеме действия по завеждане на съдебен иск. За това, разбира се, Вие сте уведомени писмено.
  Във връзка с поставен по-рано от Вас въпрос по този повод бяха изисквани справки и се води кореспонденция с ограните на прокуратурата, следствието и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. От нея се установи, че по всички констатации на акта е образувано следствено дело, което се води от Специализираната следствена служба.
  Това е предисторията на проблема, уважаеми го сподин Бучков.
  Съгласно сега действащото законодателство Министерството на икономиката не може да предяви пряко съдебен иск срещу виновните длъжностни лица. Това може да стане само след приключване на следственото дело при привличането им под съдебна отговорност, а в този случай дружеството може да се конституира в съда като граждански ищец.
  Още веднъж бих искал да подчертая, че в момента не мога да нося отговорност за бездействието на бивши служители и ръководството на Министерството на търговията и туризма. Поради заведеното дело не считам, че евентуалната приватизационна сделка може да прикрие или санира кражбите, както бихме могли да се опасяваме.
  Що се отнася до бележките Ви относно включване при актуализиране на правния анализ и изготвянето на приватизационната оценка на запазените марки вина – собственост на "Винимпекс", и самата фирмена марка "Винимпекс", която вероятно е ценна, те, разбира се, ще бъдат взети под внимание. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Господин Бучков, имате възможност да зададете своите уточняващи въпроси.
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин председател, господин министър! Явно тази тема е много всеобхватна и затова ще си позволя само два допълнителни въпроса, без да влизам в коментари. Аз също притежавам всички писма от Специализираната следствена служба. Откровено казано, вътре има аномалии, но както и да е.
  Моят първи допълнителен въпрос към Вас е за приложението на Търговския закон, който е използван само в частта му, даваща право на определени хора да се разпореждат с активите на държавни предприятия в своя изгода в качеството им на членове на ръководни контролни органи на тези предприятия. Аз разбирам, че преди Вас е имало други принципали на това дружество, но е факт, че повече от десет години не си използвате правата, които дава същият закон – за търсене на имуществена отговорност от тези лица, когато в резултат на своето управление нанасят вреди на предприятието, както е в целия бял свят.
  Вторият ми въпрос към Вас, който е по-конкретен, е следният: знаете ли, господин Василев, че сключеният договор между "Винимпекс" ЕАД и две частни структури за прехвърляне на 50 на сто от капитала на Заграничното дружество Би Би Си – Лондон, не е бил съобразен с изискванията на чл. 23, буква "б" от Закона за валутните ценности и за валутния контрол, тъй като едната частна фирма не е получила необходимото разрешение от Министерството на финансите за извършване на валутни инвестиции зад граница. В резултат на допуснатите нарушения, финансовата ревизия определя сключения договор като противоправен и учреденото по този начин дружество - за незаконосъобразно.
  На задграничното дружество не е извършена пазарна оценка за имуществото преди увеличаването на капитала, тоест ревизията е установила, че е допусната скрита приватизация чрез увеличение на капитала за сметка на включването на частни структури – основни конкуренти на "Винимпекс" ЕАД на английския пазар. Освен българското законодателство, с това прехвърляне сме успели да нарушим и английското законодателство и по-конкретно антитръстовия закон в Англия. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Бучков.
  Заповядайте, господин министре.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бучков! Аз, разбира се, изслушах с внимание това, което Вие казахте и цялата тази информация ще бъде взета под внимание, както в бъдещата евентуална приватизация – да се надяваме - на това дружество, в изготвянето на неговата приватизационна оценка, така и съм убеден, че ще бъде взета под внимание и от други институции в страната като следствието и евентуално прокуратурата.
  За съжаление, това далеч не е единственият пример в страната на подобни действия. Самото състояние на българската индустрия в момента показва, че голяма част от бившата държавна собственост е била разграбена, прахосана или лошо управлявана. Вероятно това е поредният случай и, за съжаление, може би няма да бъде последният. Благодаря Ви много.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Имате възможност да реагирате, господин Бучков.
  НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин вицепремиер, ще си позволя да Ви благодаря за това, че след една година имаме министър, който се съгласи, че държавата е била разграбвана поголовно. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Бучков.
  Преминаваме към актуалния въпрос на народния представител Георги Пирински относно ликвидацията на "Балканкар холдинг".
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Извинявам се, господин председател, за това, че не бях в залата, когато бях призован първия път, но ми се струва, че онова, с което завърши господин Бучков, по един много драстичен начин се потвърждава от примера с “Балканкар”.
  Въпросът, който зададох преди две седмици на господин Василев, уважаеми господин министър, беше във връзка с появилите се съобщения, че от 3 октомври са освободени служителите в дружеството-майка в “Балканкар холдинг”, но, разбира се, това е само по видимия израз на една драма, на една дълбока криза в системата на “Балканкар”, която тече действително 10-12 години вече и чийто финален и драматичен етап на развръзка тече през тази година.
  Някак си обществото ни не си дава сметка какво означава решението на съда от 23 септември 2002 г. за производство за обявяване в ликвидация на дружеството-майка “Балканкар холдинг”.
  Става дума за това всъщност ще има ли каростроене оттук нататък в България или този стратегически отрасъл за икономиката ни ще отиде в миналото?
  Както и господин Василев в други отговори в тази зала е изтъквал, навремето “Балканкар” е произвеждал общо 100 хил. кара годишно, сега едвам стига 1000, както той изтъкна тук през лятото. Намалението е 100 пъти!
  Днес отделните дружества – 14 дъщерни дружества на майката, си представят оцеляването чрез едни или други нагаждания с РМД-та, с някакви мерки за индивидуално спасяване. И си задават въпроса защо ни е въобще този холдинг, защото тази структура отгоре никаква работа не ни върши. Дотам е стигнало мисленето ни, че ние не признаваме, че ако искаме да имаме национален машиностроителен отрасъл “Каростроене”, това означава един комплекс.
  За да илюстрирам мисълта си, бих споделил само следното – в Съединените американски щати има една максима, която гласи така: “Онова, което е добро за “Дженерал Мотърс”, е добро за Америка!”. И не смятам, че е особено пресилено като съждение, защото една система като автомобилната или каростроенето създава заетост и във финалните отрасли, и във всички ешелони на икономиката – от металургия, химия до текстил, каучукова промишленост, хидравлика и т.н.
  Четиринадесетте дружества са ситуирани в цялата страна – Бяла Слатина, Мездра, Лом, Павликени. Разбира се, и в София има крупни мощности.
  Правителството цяла година се мъчи с две поредни постановления да постигне увеличаване на своя дял в 14-те дружества. Кредиторите два пъти осуетяват тези усилия.
  На 13 ноември предстои общо събрание, което окончателно ще оформи драмата на този процес.
  Господин министър, имам два въпроса – как ще защитите държавния интерес и ще има ли каростроене в България?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин министър, заповядайте за своя отговор. Разполагате с 5 минути, както чудесно знаете.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински!
  Аз ще Ви призная, че не съм несъгласен с нищо от това, което казахте, т.е. Вие сте абсолютно прав!
  Знаем с Вас, че навремето бяхме третата световна сила в областта на каростроенето с един огромен и добре работещ “Балканкар холдинг” и в момента произвеждаме 100 пъти по-малко! От това по-тъжно трудно би могло да има! (Реплики.)
  Точно така, няма никой от СДС, за да чуе това в залата!
  Бих искал да Ви уверя, че както и Вие сам казахте, през последната една година направихме максималното, за да защитим “Балканкар холдинг”. Опитвахме се да го спасим от процедура на несъстоятелност на няколко пъти и продължаваме да се опитваме.
  Това е единственото българско дружество, на което отделихме специално внимание с неколкократните ни опити да увеличим държавното участие, държавния дял в около 14 дъщерни дружества и за целта отделихме над 4 млн. лв. Няколко от тях успяхме да спасим, няколко други поради независещи от нас обстоятелства засега не сме успели. Ще видим какво ще стане в бъдеще.
  По Вашите коментари – с решение от 23 септември 2002 г. Софийският градски съд открива производство по несъстоятелност на “Балканкар холдинг”, обявява в несъстоятелност търговското дружеството и прекратява неговата дейност. Със същото решение са прекратени и правомощията на органите за управление и е назначен временен синдик.
  Постановяването на решение, с което се прекратява дейността на дружеството беше до известна степен изненада за нас.
  В рамките на производството по несъстоятелност от съда по несъстоятелността не бяха взети предвид и не бяха оценени вземания на това дружество. Не са оценени акционерното и дяловото участие на “Балканкар холдинг” в акционерни дружества и в дружества с ограничена отговорност както в България, така и в чужбина, а това са активи на дружеството, които притежават качеството на бърза ликвидност. Акциите могат да се продадат изключително бързо на нови купувачи.
  Изрично следва да се отбележи и фактът, че голям размер от вземанията на кредиторите, включително и на тези, които искаха откриване на производство по несъстоятелност, не можем да бъдем сигурни, че те са безспорни. Напротив, за нас те са спорни.
  Донякъде буди недоумение фактът, че от обявяване на делото по несъстоятелността за решаване до постановяване на съдебното решение бяха изминали само 5 дни, което не е нормална практика в България, т.е. в рамките на тези 5 дни уважаемият от нас съд е успял да анализира голям обем от факти и доказателства, както и да отдели спорното от безспорното.
  Срещу постановеното от Софийския градски съд съдебно решение е подадена жалба до Софийския апелативен съд, за която, разбира се, съм убеден, че ще бъде разгледана безпристрастно.
  Изложените по-горе обстоятелства са довели до прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите от временния синдик. От момента на обявяване в несъстоятелност единствено в правомощията на синдика е да прекрати всеки договор, включително и с работниците и служителите.
  Тежкото финансово състояние, в което се намира дружеството е в резултат на недоброто управление през изминалото десетилетие, през което са натрупани основните и най-големи по размер задължения на дружеството и знаем, че често са били сменяни органите за управление.
  Имаше опит за приватизация след 1997 г. и за изработване на стратегия за приватизация, но не беше успешна.
  Тук аз имам доста допълнителна информация, но с поглед към часовника ще премина само към крайните изводи.
  Наистина, аз се присъединявам към Вас в оценката Ви, че това е една от поредните драми на българската индустрия, особено на българското машиностроене. Каквото и да се случи отсега нататък, уважаеми господин Пирински, дали чрез несъстоятелност или чрез приватизация, ликвидация или по друг начин, за нас е най-важното да има някой ден по-добър собственик, дано този ден да е по-скоро, собственик на тези активи, за да може в България да се строят кари.
  Ние ще направим всичко възможно да защитим държавния интерес и в същото време да защитим машиностроенето и да стимулираме износа на машиностроителна продукция.
  Между другото, по мои сведения, през последната една година за пръв път се усеща вече осезаем ръст на продажбите и на износа на машиностроителна и електронна продукция. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Пирински, имате 2 минути, в които да изложите своята реплика.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, благодаря Ви за отговора.
  Трите ми допълнителни въпроса са следните.
  Първият – какво стана с Вашето обещание, с ангажимента, да потърсите, включително и съдебна отговорност от предишния генерален директор, който, както и Вие заявихте, получаваше огромни месечни възнаграждения и същевременно по данните, които предполагам, че и от вътрешния финансов одит, който сте обявили, че се провежда, сте се убедили, че той е довършил дружеството? Има ли такава прокурорска проверка?
  По втория въпрос – радвам се, че и господин Велчев е в залата. Считате ли, че новите намерения, които огласи правителството за по-директно ангажиране със стимулиране на инвестиции – рискови и други, създаване на зони, в които се създава благоприятен инвестиционен климат, могат да бъдат приложени по един пример като “Балканкар”. Господин министър, съгласете се, че добрите намерения, които звучат от вашето правителство, включително за временната заетост и т.н., са намерения за бъдещето. А Вие имате един подотрасъл, който би трябвало да бъде обект на една комплексна индустриална стратегия.
  Третият въпрос е: имате ли стратегия специално за руския пазар? Както знаем, там са продадени през годините буквално милиони кари и би могло да се започне с една много активна дейност – на първи етап, да речем, за тяхното ремонтиране, сервизиране и поддържане, което неминуемо на втория етап би породило въпрос у потребителя “Защо не ни продадете нов кар?”. Имате ли такава стратегия? Имате ли такъв конкретен подход, тъй като добрите намерения, които обявявате, вече сериозно ерозират и девалвират, защото засега са в бъдеще. Ако Вие се ангажирате с един такъв конкретен пример – да проведете тези намерения на практика, според мен ще се почувства един много осезаем и реален ефект в икономиката, в обществото, ще се даде една перспектива.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Заповядайте, господин министре.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин Пирински, на първия Ви допълнителен въпрос – наистина аз информирах уважаемите народни представители преди около месец-два за действията на предишния изпълнителен директор, който, разбира се, вече не е изпълнителен директор на това дружество. До колкото знам, цялата информация за случая е предадена на прокуратурата. Позволете ми като неюрист след това да Ви предоставя информация точно какви са нашите сведения, на какъв етап е тази проверка.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Трябва да проверите дали това е така, както казвате.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Ще проверя, господин Пирински.
  По втория въпрос – дали новият пакет от мерки, който представих, би могъл да се отнася за компании като “Балканкар”. Отговорът е “да”. Надяваме се да се отнася по няколко причини.
  Първо, по време на всички наши последни посещения, посрещания на делегации от чужбина в България и т.н., правим максимални опити да привличаме инвестиции във всички отрасли, но с особено внимание към отраслите “Машиностроене” (автомобилостроене или производство на автомобилни части, електроника, високи технологии, както и отбранителната промишленост).
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): А каростроенето?
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Каростроенето за мен е много важна част от българското машиностроене. Така че дотолкова, доколкото ще има интерес към този отрасъл от български или чужди инвеститори, той би могъл да бъде посъживен. В тези икономически зони очакваме голям процент от бъдещите инвестиции да бъдат точно в машиностроенето поради естествените предимства на България в тази област – добрите традиции, изключително добрите специалисти, както и ниските разходи за производство в България.
  Специално за руския пазар съм абсолютно съгласен с Вас. Взели сме сериозни мерки. Аз предлагам при следващото Ви посещение в Москва да посетите нашия Център на промишлеността на Република България, където ще видите, че около половината от изложбената площ е предадена за ползване на няколко български каростроителни фирми, които наистина показват една впечатляваща модерна продукция, една от които фирми е “Балканкар”, а другите са частни български компании в тази област. Ние се отнасяме със специално внимание към този подотрасъл. Ще Ви информирам, че преди няколко седмици имах поредната си среща с представители на българското машиностроене, електроника и електротехника, където им казахме, че те са изключително приоритетни за нас. Уверявам ви, че през последната една година има известно съживяване и увеличаване на продажбите и на работните места в този отрасъл.
  Ще Ви дам само един пример, тъй като неотдавна отговарях на два въпроса за гр. Лом. Там две машиностроителни предприятия работят изключително добре и са създадени между 100-150 работни места само за последните няколко месеца.
  Благодаря Ви, господин Пирински.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Тридесет минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Продължаваме парламентарния контрол.
  От името на парламентарна група – заповядайте, господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ):
  “ДЕКЛАРАЦИЯ
  на Парламентарната група на “Коалиция за България”

  Вече 77 години в междудържавните българо-турски отношения тегне трайна несправедливост, заложена от така наречения Ангорски договор. На днешния ден, 18 октомври 1925 г., правителството на Република Турция и Царство България подписват този договор. За съжаление, той е един от най-жестоките в новата българска история, защото оставя на чужди власти частни имоти на прогонените тракийци от Източна Тракия. Съгласно документацията, обобщила декларациите на бежанците още през 1926 г., допълнителните изчисления на специално създадената Главна дирекция за настаняване на бежанците, отразени в справка, публикувана през 1932 г. в Сборника, цитирам, “Селскостопанско настаняване на бежанците”, количествените и стойностните оценки на Министерството на външните работи от 1987 г., както и от последните проучвания по наличната документация от създадената през 1992 г. междуведомствена комисия към същата институция, по безспорен начин се вижда, че става дума за отнета частна собственост за около 5 млрд. долара. Това са къщи, мелници и воденици, мандри, ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади, гори и т.н.
  Дори и в този несправедлив договор турската държава признава правото на собственост на част от заграбените имоти и насилствено изгонените от Източна Тракия и Мала Азия българи. До днес обаче на нито един българин не е възстановена незаконно отнетата собственост, нито един собственик не е получавал признатите по договора приходи и наеми от стопанисване на имоти от други лица и пропуснати ползи. Никой с нищо не е обезщетен за загубената собственост.
  За съжаление, вече 77 години българските правителства не са направили необходимото за решаването на този проблем. С ратифицирането на Международната харта за правата на човека и със съдействието на тракийците и тяхната организация Съюз на тракийските дружества в България проблемът за тракийските имоти се превърна в национален и държавен въпрос. Турция прие предложението на президента и министър-председателя на България да води преговори и на 6 май 1992 г. двете страни подписаха Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност. В неговия чл. 2 се предвижда да се водят преговори, забележете, по имуществените, социалните и хуманитарните проблеми и то именно в този ред и в тази последователност.
  Изминаха 10 години от подписването на този договор. Българските институции решиха повечето от социалните претенции на изселилите се от България в Турция български граждани – осигуровки, пенсии, двойно гражданство, признаване на частичен трудов стаж и т.н., и това намираме, че е хуманно и достойно. Но продължават да демонстрират осъдително пренебрежение към правата на 800 000 свои граждани. При липсата на активност от страна на българските власти и готовност да решават проблемите на другата страна, без да ги обвързват с проблемите на своите граждани, обяснима е позицията на турското правителство. Остава необяснима обаче политиката на българските правителства и особено на сегашното правителство по този въпрос.
  От трибуната на Тридесет и деветото Народно събрание на 1 май 2002 г. министър-председателят господин Симеон Сакскобургготски заяви, че, цитирам: “Българското правителство няма да се откаже да работи за защита на имуществените права на тракийските българи и за окончателното уреждане на откритите въпроси в тази област". В същото това изказване той обяви, че още от 1999 г. има изготвен от Министерството на външните работи и междуведомствено съгласуван проект за междуправителствена спогодба по този въпрос и предстои в най-скоро време, цитирам, “разглеждането на този проект от Министерския съвет с оглед продължаване на преговорите между двете страни”.
  За съжаление, отново се сблъскваме с пълно разминаване между думи и дела. И до ден-днешен проектът от 1999 г. не е разгледан от Министерския съвет. Налага се изводът, че застоят в преговорите с Република Турция от 1999 г. е и по вина на българската страна.
  Уважаеми господа народни представители, уважаеми господа министри! Крайно време е да си припомним и никога повече да не забравяме, че ние сме избрани по волята на българските избиратели, за да се борим и защитаваме правата на всички български граждани. Тракийските българи и тези от тях, за чиито права в момента става дума, са малко повече от 10% от българския народ. Никой повече не може да си позволява да пренебрегва техните права и техния справедлив глас. Историческата справедливост, националното достойнство и хуманизмът изискват от българските държавници и парламентаристи практически стъпки и конкретни резултати.
  Коалиция за България – Парламентарна група”
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  От името на парламентарна група – госпожа Масева.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  “ДЕКЛАРАЦИЯ
  на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили

  Уважаеми госпожи и господа народни представители! За да имаме достойнството и силата да решаваме националните проблеми, ние би трябвало да имаме тази сила и тази доблест да показваме пред обществото, че спазваме и стриктно се придържаме към постулатите на демокрацията, спазваме законите и защитаваме правовата държава.
  През изминалата седмица управляващото мнозинство и неговите коалиционни партньори от ДПС и БСП за пореден път безпардонно демонстрираха, че не зачитат законите на Република България. На 10 октомври Сметната палата на Република България публикува бюлетина по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Според него 27 народни представители от НДСВ, 9 от БСП и 2 от ДПС не са декларирали своите доходи. Не са подали декларации за доходи заместник-министри, главни секретари, председатели и заместник-председатели на агенции и комисии при Министерския съвет, областни и заместник-областни управители, назначени от управляващото мнозинство.
  Как, госпожи и господа народни представители от управляващото мнозинство, ще убедите обществото, че искрено желаете да се борите с корупцията, когато двама от членовете на новосъздадената Постоянна комисия за борба с корупцията господата Никола Богданов Николов и Никола Бориславов Спасов също са нарушили закона и не са подали своите декларации? Подобна разсеяност, в кавички, разбра се, не е допустима, когато си част от една политическа сила, спечелила доверието на българските граждани с лозунга “За нов морал и почтеност!”, сила, която пое ангажимента за прозрачност във всичко.
  Нима управляващите смятат, че стоят над законите и те трябва да се спазват само от обикновените граждани? Дали скоро няма да станем свидетели на поредната поправка в българското законодателство с цел основно и отново да бъдат обслужвани лични интереси? От какво можете да се страхувате? Че ще ви се наложи да декларирате доходи, които няма как да докажете? Че ще излязат наяве връзките ви с фирми, които са в сивата икономика? Че българските граждани ще разберат как защитавате свои лични интереси, които противоречат на клетвата, която всички ние положихме тук пред избирателите си?
  От какво се бои председателят на Българската социалистическа партия господин Сергей Станишев, който непрекъснато се мъчи да представя партията си като опозиционна, а така охотно всъщност следва светлия пример на новото време с неговия нов морал? Очевидно да се отклоняваш от изпълнението на основни задължения е заразно, защото и други народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България следваха своя лидер. Може би се надявате, че българските граждани, борещи се за своето оцеляване в момента, няма да забележат този ваш “незначителен” пропуск или разчитате за пореден път да наложите информационно затъмнение върху тази тема?
  Отговорността пред българските избиратели ни задължава да подчиним личните си интереси на обществените, да спазваме законите и да изпълнявате предизборните си обещания. Защото обратното, госпожи и господа народни представители от управляващата коалиция, е грубо погазване на закона и разрушаване, подкопаване основите на демократичната правова държава.
  Парламентарният съюз на Обединените демократични сили ще внесе поправки в този антикорупционен закон, предвиждащи следните санкции за неподаване на декларации.
  За заемащите неизборни длъжности – отстраняване от длъжност.
  За заемащите изборна длъжност – внасяне за проверка в Постоянната комисия за борба с корупцията.
  За всички неподали декларации – годишна глоба от 12 000 лв.
  Ако мнозинството отхвърли предложенията ни, народните представители от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили няма да подават следващите декларации по закона, докато и последният представител на новия морал не подаде своята декларация.
  Парламентарен съюз на Обединените демократични сили.” (Ръкопляскания от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Масева.
  Господин Атанасов, заповядайте за процедура.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, аз съм подал своята декларация и винаги съм правил това. И какво от това?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Атанасов, това не е процедура.
  ИВО АТАНАСОВ: Аз мотивирам процедурата си. Тази декларация позволява, уважаеми дами и господа…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Атанасов, моля Ви, ще Ви отнема думата, това не е процедура!
  ИВО АТАНАСОВ: … цялото имущество да прехвърляте на децата си над 18 години… (Силен шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Атанасов, ще Ви отнема думата! Много Ви моля!
  ИВО АТАНАСОВ: Това е моята процедура, господин председателю. Нека всички председатели да декларираме всичко, което сме придобили след влизането си в политиката…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Атанасов, бъдете любезен да прекъснете! Много Ви моля!
  ИВО АТАНАСОВ: Нелепо е тези, които окрадоха България, да демагогстват… (Председателят изключва микрофоните.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, започваме с въпроси и питания към министъра на земеделието и горите господин Мехмед Дикме.
  Актуален въпрос от народния представител Александър Паунов относно възстановяване на собствеността върху гори на община Чавдар, Софийска област.
  Господин Паунов, имате думата да развиете Вашия актуален въпрос.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! С решение на Пирдопския съд от 29 септември 2000 г. по административно дело № 66 от 2000 г. на община Чавдар, Софийска област, са възстановени 55 000 дка общинска гора на основание чл. 13 от съответния закон. Въз основа на съдебното решение на 31 октомври 2000 г. Поземлената комисия при община Чавдар е признала правото на собственост с протоколно решение, което е било представено на фирма по поддръжката ЕТ “Татяна Ненова Проже”, град София.
  Вече близо 2 години общината не е въведена във владение, тъй като няма договор между държавата и Министерството на земеделието и горите за съвместяване на двата цифрови модела и смяната на собствеността на имотите от горския фонд. Неколкократно общината е уведомявала органите на Министерството на земеделието и горите писмено и лично, но до този момент реални резултати няма, което затруднява работата на общината.
  Господин министър, изложеното по-горе ми дава основание да Ви задам следния актуален въпрос: колко време е необходимо още на съответните отдели в повереното Ви Министерство на земеделието и горите, за да бъде възстановена собствеността на 55 000 дка гори на община Чавдар? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Паунов.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Паунов! Съгласно чл. 17, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд на свое заседание през 2000 г., месец февруари, поземлената комисия излиза с протокол, а не с решение, с който отказва на общината да възстанови собствеността й върху 45 000 дка гори. В същото време поземлената комисия признава на общината 600 дка като училищна гора в местността “Дракан”, но без да са представени необходимите документи, че тя е правоприемник на собствеността на училището, което има документи. Този протокол е връчен на общината на 18 февруари 2000 г.
  Кметът на общината подава жалба чрез поземлената комисия до Районния съд в Пирдоп, с която обжалва протокола на поземлената комисия. Първо, протоколът няма статут на решение и той не подлежи на обжалване. Въпреки всичко съдът взема решение за възстановяване на собствеността на горите и земите от горския фонд, което може да се обжалва в срока по реда на ал. 6 от същия член.
  Въпреки гореизложеното, Районният съд в Пирдоп дава ход на делото и възстановява собствеността на община Чавдар върху 55 000 дка гори и земи от горския фонд. Поземлената комисия е бездействала, като не е уведомила министерството за постановеното решение, нито го е обжалвала с касационна жалба пред Софийския окръжен съд.
  На основание на съдебното решение поземлената комисия в Чавдар се произнася отново с протоколно решение от 31 октомври 2000 г. вече на основание чл. 17, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, с което нарушава разпоредбите на закона.
  Уважаеми господин Паунов, от изложеното дотук стигаме до извода, че органите, на които законодателят е възложил възстановяването на правото на собственост, не са изпълнили и спазили процедурата съгласно изискването на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и Правилника за неговото прилагане.
  В заключение искам да Ви уверя, че ще предприема всички действия съгласно предоставените ми правомощия за установяване на действително правното положение относно държавната собственост върху горите и връщането им към Държавния горски фонд. От виновните длъжностни лица ще бъде потърсена съответната административна и дисциплинарна отговорност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Паунов, заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Документите, с които разполагам като народен представител от София-област, показват, че е влязло съдебно решение от 31 октомври, че поземлената комисия признава това право и в момента проблемът вече е в Министерството на земеделието и горите, за да се извърши необходимото стиковане на цифровите програми, за да може тези гори да преминат във владение на общината и за да може тя да ги използва.
  Аз съм доволен от Вашия отговор, че ще бъдат наказани съответните лица, които не са изпълнили разпоредбите, и считам, че в най-близко време ще има реален резултат от този актуален въпрос и община Чавдар ще влезе във владение на своите гори. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин министър.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Господин Паунов, още веднъж ще Ви подчертая, че съдът се произнася не на базата на решение на поземлената комисия, а на базата на протокол. Този протокол няма статут на решение и законодателно не е обвързан. Това – първо.
  Второ, статутът на земята на гората на общината, онзи, който е доказан с документи като собственост, ще бъде възстановен на общината. Но в България не само в тази община, в почти всички общини имаме проблеми с онази гора, която в началото на 1900 г. е била дадена на общините за безвъзмездно ползване и стопанисване, така наречените балталъци. Този проблем съществува като цяло в цялата страна, във всички общини. Ние водихме разговори с ръководството на Националното сдружение на общините в България и търсим неговото решение. Но това не може да даде правно основание на нито една община да докаже собственост, защото тук става въпрос в случая само за право на ползване и стопанисване, без придобиване право на собственост. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Продължаваме с питане от народния представител Петър Жотев относно частична преработка на одобрената карта на възстановимите стари реални граници на землището на гр. Ахтопол.
  Заповядайте, господин Жотев, да развиете Вашето питане към министър Мехмед Дикме.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! През последните месеци в Бургаска област има няколко случая, при които Вие, господин министър, нареждате на поземлени комисии да пристъпят към частична обработка на земя, която отдавна вече е върната. С Ваша заповед от 19 септември т.г. Вие сте наредили да бъде частично преработена одобрената карта на възстановимите стари реални граници на землището на гр. Ахтопол. С тази заповед са засегнати интересите на собствениците на 417 дка земя в землището на гр. Ахтопол. Тази земя е възстановена на собствениците още през 1995 г. Някои от тези парцели вече са продадени въз основа на законно публикувано решение в “Държавен вестник”. Вие сте използвали като мотив за Вашата заповед за частична преработка на тези 417 дка земя протокол на комисия към Дирекция “Дейности по възстановяване на земеделските земи, горите и земите от горския фонд”, като в този протокол е посочено, че на картата на възстановената собственост не е отразено наличието на ваканционно селище. Това селище представлява бунгала, ползвани предимно от фирми от Кърджалийския регион.
  Какъв е проблемът? Това така наречено ваканционно селище е изградено в съответствие с кадастрален план от 1984 г. Ще си позволя, господин министър, да цитирам какво е записано в този протокол. В протокола се казва: “През 1984 г. за описаната по-горе застроена територия има изработен кадастрален план. Този кадастрален план до момента не е одобрен.” Става въпрос за кадастрален план от 1984 г. Вашите служители казват, че до момента този план не е одобрен. Сякаш утре или вдруги ден, господин министър, някой ще одобри този кадастрален план от 1984 г. Тук е грешката на вашите служители. Може би те са Ви подвели, макар че ясно са разписали в протокола, че този кадастрален план не е утвърждаван. На тази база, на базата на този кадастрален план след това е пристъпено към незаконно строителство. Да, има бунгала, но те са незаконни. Това е дало основание на поземлената комисия навремето да пристъпи към изпълнение на своите задължения. Затова тази земя е върната.
  Наскоро в пресата се появи отговор на друг депутат, който Вие, господин министър давате, и се позовавате отново на неверни факти. Именно затова собствениците на тези 417 дка вече са завели дело срещу Вас във Върховния административен съд. В момента Вас Ви съдят, господин Дикме! Когато някой сезира Върховния административен съд, Вие не чувствате ли, че Ви съдят, а се смеете?
  По същество, с тази заповед, господин Дикме, Вие нареждате да се пристъпи към национализация на част от земята около гр. Ахтопол. Засегнати са интереси на частни собственици, които притежават и се разпореждат напълно в съответствие със закона с тази земя.
  Питам Ви възнамерявате ли да отмените Вашата заповед и да накажете служителите, които са Ви подвели? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Жотев.
  Министър Дикме, имате думата да отговорите на питането на народния представител господин Жотев.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Жотев! Това, че са обжалвали моя заповед, не значи, че ме съдят. Може би Вие имате по-добра практика от съдебните дела, които са заведени срещу Вас, особено като бивш вицепремиер и министър на икономиката.
  Ще бъда абсолютно кратък. Разбирам, че използвате един политически мотив за задаването на този въпрос. В моя кабинет вече имах среща и то много преди Вие да зададете въпроса си, с групата народни представители от НДСВ и кмета на общината, в която разисквахме този казус. Твърдението Ви, че ваканционното селище представлява бунгала, ползвани предимно от Кърджалийски регион, категорично не отговаря на истината и това е една голяма клевета, изречена от Вас от парламентарната трибуна. От 105 предприятия, притежаващи почивни бази в местността “Коросията” в землището на Ахтопол, само една база е на Министерството на здравеопазването и по-специално на Окръжната болница в Кърджали. Аз Ви благодаря, че ми правите реклама за това, че аз се грижа за окръжна болница, без значение дали е в Кърджали или е някъде другаде. Всички останали са на предприятия извън територията на област Кърджали, господин Жотев.
  Наистина през 1984 г. за описаната по-горе застроена територия има изработен кадастрален план, както Вие казахте, който до момента не е одобрен. Въз основа на него през 1994 г. са издадени от ТСУ – община Царево, удостоверяващи скици. Без да се съобрази с факта, че въпросната територия е застроена, поземлената комисия възстановява през 1995 г. собствеността върху земеделски земи в нарушение на разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона.
  Общата площ, господин Жотев, на масив 107 е в размер на 417 дка и частична преработка ще се извърши съгласно одобрен протокол от 21 август т.г., съгласно който тези части от имотите, върху които няма проведени мероприятия и не са застроени, следва да се възстановят на собствениците на земеделска земя. За останалата част от имотите, които са застроени или върху тях има проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността, собствениците имат право на обезщетение по тяхно искане с равностойни земи от общинския поземлен фонд или с поименни компенсационни бонове.
  Предприетите действия са изцяло продиктувани и съобразени със залегналите в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи разпоредби и по-конкретно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 10б и чл. 17, ал. 8. Наистина с писмо изх. № 11-523 от 15 октомври т.г. е изпратена до Върховния административен съд постъпилата в министерството жалба от община Царево против заповедта, която аз съм издал за частична преработка на масив 107 от одобрената карта на възстановимите стари реални граници на землището на гр. Ахтопол. Очакваме произнасянето на съда по жалбата.
  Искам да уверя Вас и стотиците собственици на имоти в този масив да нямат никакви притеснения. Всеки имот, който не е застроен, ще бъде възстановен на своите реални собственици. (Неразбираема реплика от народния представител Петър Жотев.)
  Да, господин Жотев, но някои имат основания да се притесняват, ако на някои е възстановен имот без да са били собственици или в размери по-големи от тези, за които имат документи. В крайна сметка държавата не може да предприеме мерки за разрушаване на вече изградени постройки и земята, върху която те са изградени, трябва да се уреди по някакъв начин. В този смисъл е била и моята заповед и в този смисъл са предприети мерките и решенията от Министерството на земеделието и горите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Жотев, имате думата да зададете два допълнителни уточняващи въпроса в рамките на 5 минути.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин министър, преди малко Вие изрекохте една клевета от тази трибуна. Искам да Ви попитам кои са тези дела, които се водят срещу мен, господин министър? И защо аз имам по-голям опит в това, че съм обект на преследване от съда? Къде са фактите, с които Вие разполагате, за да твърдите такава лъжа. Вие сте лъжец, господин Дикме, до доказване на противното.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля Ви, правя Ви бележка, господин Жотев. Нека да запазим на високо ниво парламентаризма и да не употребяваме такива думи. Ако обичате, по същество.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Господин председател, аз съм длъжен да отговоря на една клевета и една обида, изречена от трибуната на парламента в предаване на телевизията, което се отразява не само от Бургаска област, но и от цяла България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Много Ви моля да запазите добрия тон!
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Вие изрекохте една лъжа, господин Дикме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Ако обичате, по същество.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Не отговорихте задоволително на питането ми, господин Дикме, и няма как, както Вие казвате: “нека да са спокойни собствениците на земята”. Няма как да са спокойни. Срещнете се с тях, вижте какви протести готвят и съвсем основателно. Как ще бъдат спокойни? Вие посягате на собственост, частна, законно върната в съответствие с документи от 1936 г. В тези документи поименно са посочени собствениците. Сега тази земя е в законно разпореждане на техните наследници.
  Имам два уточняващи въпроса, господин министър. Некоректно се позовахте на констатацията на комисията, която е изготвила протокола, защото няма как въз основа на този протокол тепърва да се пристъпва към одобряване на кадастралния план. Всичко след 1984 г., независимо кой е взимал решение, е незаконно построено върху тези земи. Вие цитирате решението на комисията: “До момента не бил одобрен този кадастрален план”. Той никога няма да бъде одобрен, освен ако Вие с едно последващо действие не санирате всичко дотук и не започнете да национализирате, а след това да го раздадете на групировки.
  Бихте ли ми казали, господин Дикме, има ли други заповеди за други градове и селища в Бургаска област, където текат подобни процедури, инициирани по Ваша заповед? Вярно ли е, господин Дикме, че в Несебър тече същият процес? Вярно ли е, господин Дикме, че от частичното преработване на плана на Приморско ще се възползва групировка, която току-що е купила голям приватизационен обект? Имате ли връзка със собствениците на това ваканционно селище?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Въпросите станаха повече от два, господин Жотев.
  Господин министър, имате думата да отговорите на двата допълнителни въпроса.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин Жотев, в качеството си на министър е обжалвана моя заповед и оттук Вие ми казвате, че мен ме съдят. В качеството си на министър и вицепремиер на страната много Ваши заповеди, включително и договори за приватизация, в момента се намират също в съда. Така че едно е качеството на министър – длъжността, която изпълнявате, друго е частно лице.
  По отношение на втория Ви въпрос – дали имам някаква връзка с някаква групировка. Не знам, може би съдите по действия – не мога да коментирам – отпреди на някои хора. Аз нямам връзки с нито една групировка в страната и не ме интересуват изобщо никакви връзки. Във всичките си действия, така както тук, от трибуната на този парламент, аз съм се заклел да служа единствено на интересите на българския народ и аз го правя. Защитаването на държавните интереси за това, че земя или гора не да се възстанови на някое частно лице, а на държавата, не значи, че се защитават интереси на някои групировки или т.н.
  Да, аз съм заявявал нееднократно, че не само разглеждаме, но и сме дали в прокуратурата направени заменки за имоти в близост около Несебър. Така че една част от преписките не само че са минали през министерството, но те се намират и в прокуратурата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Жотев, да изразите Вашето становище от отговора на министъра.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин министър, не съм доволен от отговора. Моята оценка е, че Вие използвате възможността, която заемате в момента като министър, да разчиствате територия за връщането на земя на групировки. Не зная дали имате лична връзка с тези групировки, които са закупили ваканционни селища на територията на Бургаския регион, но Вие обслужвате тези интереси пряко или косвено, с воля или следвайки нечие указание.
  Ще предам това Ваше становище. Ще предам на жителите на засегнатите общини, че Вие не пожелахте да отговорите дали е вярно, че сте нареждали на поземлени комисии да изпълняват Ваша заповед, дали е вярно, че след като тези поземлени комисии са отказали да изпълняват Ваша заповед, Вие сте разформировали поземлена комисия и сте я пратили в община Царево. Може би там имате просто подходящото съотношение на силите, за да могат да се изпълнят Вашите престъпни намерения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Благодаря и на господин Дикме за участието му в парламентарния контрол.
  Продължаваме с питане към министъра на вътрешните работи господин Георги Петканов.
  Има думата да развие своето питане господин Александър Паунов относно работата на фирма “Проинвекс”.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! С Решение № 1 от 17 май 1990 г. на Софийски градски съд по фирмено дело № 1845 от 1990 г. е регистрирана държавна фирма “Проинвекс”, която става правоприемник на строително поделение и проектантски институт на МВР. Предметът на дейност на новата фирма е инвестиране, проектиране, строителство, специализирани строителни услуги. В устройствения правилник на фирмата в чл. 327, между многото функции на управителния съвет на фирмата, е посочено под № 11, че взема решение за продажба на основни средства на физически и юридически лица. В чл. 34 на същия правилник е дадено право на ръководителя на фирмата да сключва договори за изграждане на готов строителен продукт, както и да сключва договори с местни и чуждестранни физически и юридически лица за осъществяване на сделки, свързани с дейността на фирмата. Принципал на държавната фирма е министърът на вътрешните работи и целият ръководен състав се състои от офицери на МВР. На базата на посочените по-горе дейности и функции на ръководството на фирмата през 1990 г. се подготвят типови договори за изграждане и продажба на готов строителен продукт, по силата на които “Проинвекс” се задължава да изгради за определен срок жилищни и търговски обекти, на определена дата да снабди купувачи с писмен договор, имащ сила на нотариален акт. Купувачите по тези договори са длъжни да платят в срок цената, посочена в тях.

  През същата и следващите няколко години фирмата “Проинвекс” сключва над 450 такива договори с различни физически и юридически лица, като по тях купувачите са платили посочените и договорени суми като цени на имотите. По тези договори изпълнението на държавната фирма е в различна степен – от пълно неизпълнение до цялостно изграждане на обектите, но при всички случаи купувачите не са получили договорения документ за собственост и сроковете за това са изтекли. Водени са множество разговори с ръководството на държавната фирма, с ръководството на стопанската дейност на МВР, с други отговорни служители и ръководители на МВР, писани са писма и жалби до почти всички министри на вътрешните работи, но резултатът е нулев.
  Уважаеми господин министър, изложеното по-горе ми дава основание да Ви задам следните въпроси:
  1. Вярно ли е, че сключените договори за готов строителен продукт с различни лица са неколкостотин и ако е така, има ли между тях точно изпълнение от подопечната Ви фирма “Проинвекс” с предадени имоти с документ за собственост?
  2. Ако има точно изпълнени договори, защо не са изпълнени останалите, по които обектите са изградени, приети с протокол образец 16 и предадени във владение на купувачите без документ за собственост?
  3. Защо обектите, които са изградени и приети с Акт 16, не са предадени на купувачите и не им е осигурен документ за собственост?
  4. Защо десетки недвижими имоти, построени по цитираните по-горе договори с чужди средства, са включени в капитала на “Проинвекс” по Заповед № 843 от 23.11.1999 г. на тогавашния министър на вътрешните работи и Решение № 7 от 30 ноември 1999 г. по фирмено дело на държавната фирма и тя вече е собственик на чужди имоти и се разпорежда с някои от тях, но не съобразно предписаните преди изграждането им договори?
  Можем ли да приемем, че по този начин държавната фирма със съдействието на ръководството на МВР се облагодетелства по незаконен начин с чуждо имущество, което е запазило или дори увеличило стойността си?
  5. Как ще бъдат обезщетени купувачите по договорите, по които няма изпълнение или изпълнението е на ниска степен, непозволяваща прехвърлянето на обекта и по тях не се работи или по които няма да се работи?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Паунов.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на питането на народния представител Александър Паунов. Разполагате с 10 минути пленарно време.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин Паунов, във връзка с поставеното от Вас питане относно работата на “Проинвекс” ЕООД, град София, Ви предоставям следната информация.
  От м. ноември 1999 г. досега “Проинвекс” ЕООД, град София, е изпълнило 39 договора и е прехвърлило собствеността върху обектите на купувачите по тях. Тоест, тук има пълно изпълнение и въпросът считам, че с тези 39 апартамента е приключил.
  Към настоящия момент “Проинвекс” е страна по още 314 договора, по силата на които дружеството се е задължило да изгради и предаде в завършен вид жилища и търговски площи, находящи се в 8 жилищни сгради в град София. Как стои въпросът по тези 314 договора?
  Първо, по 47 от посочените 314 договора вече е постигнато споразумение с купувачите, подготвена е документацията и предстои да им бъде прехвърлена собствеността върху имотите, определени в тях.
  Второ, има други обекти, включени в тези 314 договора, които са изградени, приети с Акт обр. 16 и са предадени във владение на купувачите, но без документ за собственост.
  Трето, има и обекти, които са изградени и приети с Акт обр. 16, но не са предадени на купувачите и не им е осигурен документ за собственост.
  По отношение на тези три категории обекти бих искал да отбележа следното. Собствеността върху тях не е прехвърляна на купувачите, сключили с дружеството предварителен договор за покупко-продажба, тъй като съгласно клауза от тези договори окончателната цена на имотите се формира след тяхното изграждане и приемане, като първоначално договорената цена се увеличава с лихви по ползвани банкови кредити, данък върху добавената стойност и други разходи, определени с нормативни актове, влезли в сила по време на строителството. Бих казал, че всъщност това е и най-големият проблем.
  В момента се водят преговори с купувачите по 267 договора да заплатят дължимия данък добавена стойност на база на определената от компетентните органи данъчна оценка. Засега очакваме да се постигне споразумение и да бъде прехвърлена собствеността на общо 86 недвижими имота от тези 267 договора. За останалите обекти, които са предадени, без да е прехвърлена собствеността върху тях, купувачите не са съгласни да заплатят окончателно определената цена, както и начисления данък добавена стойност. На тази база са възникнали спорове, които са предявени за разглеждане пред компетентните съдилища – Софийския районен съд и Софийския градски съд. Със съдебните решения ще се сложи край на този спор. Ние ще процедираме съгласно съдебните решения.
  Във връзка с включването в капитала на “Проинвекс” ЕООД на недвижими имоти по заповед на министъра на вътрешните работи от 1999 г. и разпореждане с тях, както Вие отбелязахте във Вашето питане, бих искал да отбележа, че с посочената заповед в капитала на “Проинвекс” действително са апортирани недвижими имоти. Към момента на издаване на заповедта тези имоти са били частна държавна собственост, предоставена за управление на Министерството на вътрешните работи. Мотивът за включването на недвижимите имоти в капитала на дружеството е бил да се стабилизира финансовото му състояние чрез увеличение на този капитал. Това означава, че чрез продажба на обектите в “Проинвекс” ЕООД ще постъпват средства, които да се инвестират за довършване на строителството на жилищните блокове. Като първоначален инвеститор на жилищното строителство МВР има задължение към граждани за построяване на жилища, определени като обезщетение за отчуждени техни недвижими имоти.
  С извършения апорт дружеството е подпомогнато за извършване на строителството и на тези апартаменти. Процедурата по прехвърлянето е в интерес на “Проинвекс” ЕООД, на Министерството на вътрешните работи, както и на гражданите, сключили договори за изграждане на готов строителен продукт или притежаващи право да бъдат обезщетени с жилища в строящите се блокове. Преди подписването на заповедта за увеличаването на капитала на дружеството е поискано становище от министъра на регионалното развитие и благоустройството относно законосъобразността на извършеното прехвърляне на недвижимите имоти.

  Писмено той е отговорил, че, цитирам: “Няма правни пречки със заповед на министъра на вътрешните работи по реда на Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията да бъдат апортирани имоти частна държавна собственост, управлявани от Министерството на вътрешните работи в капитала на търговското дружество, спрямо което министърът на вътрешните работи упражнява правата на държавата като собственик на капитала на дружеството.” Край на цитата. Заповедта е съобразена с това становище на министъра на регионалното развитие и благоустройство, с изискванията на посочения правилник и на Търговския закон. Оттук следва, че твърдението, че дружеството се е облагодетелствало по незаконен начин е некоректно, защото просто е невярно. След апорта дружеството не се е обогатило за чужда сметка. Проведени са два търга с тайно наддаване за продажба на търговски площи собственост на “Проинвекс” ЕООД, и по тях не се е стигнало до продажба на недвижими имоти, които са били обект на някои от посочените 314 договора. Всички спорни имоти продължават да са в капитала на дружеството. Всички получени средства по предварителните договори са инвестирани от “Проинвекс” ЕООД в изпълнението на задълженията по тези договори. Дружеството е вложило повече средства за изпълнението им, отколкото е получило от гражданите. Това едва ли може да се нарече обогатяване за чужда сметка.
  Как да бъдат обезщетени купувачите по предварителните договори за покупко-продажба, по които няма изпълнение или то е стигнало до степен, която не позволява да се прехвърли обектът, е един труден за отговор въпрос. Но бих казал, че са възможни няколко варианта, които Министерството на вътрешните работи обсъжда и се старае да реши.
  Първо. В случаите, в които споровете вече са отнесени за решаване пред компетентния съд, въпросът ще получи разрешение с окончателния акт на съда.
  Второ. Ако се постигне договореност с останалите купувачи, сделката ще бъде изповядана пред нотариус и ще им бъде прехвърлена собствеността върху съответните обекти.
  Трето. Когато не се постигне договореност за съответния купувач, респективно за дружеството, съществува възможност също да предявят претенциите си пред компетентния съд. Тогава решението ще бъде както в посочения първи случай.
  Вариантите, които посочих, са законово определените, тъй като във всички свои действия дружеството, както и Министерството на вътрешните работи се ръководят единствено от закона. Едновременно с това искам да Ви уверя, че сегашното ръководство на Министерството на вътрешните работи полага всички усилия и прави всичко необходимо за решаването на този проблем. Моля Ви обаче да имате предвид, че това е наследен от нас проблем, който съществува от около 10 години и при това е много, много труден за решаване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Паунов, имате ли уточняващи въпроси или направо ще изразите отношение? По двата уточняващи въпроса разполагате с 2 минути. Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Уважаеми господин Петканов, знам, че проблемът е доста сериозен и е от 10 години, но в момента е във Ваши ръце да бъде решен. И именно затова се обръщам към Вас.
  Трябва да Ви кажа, че тази фирма “Проинвекс” е добре известна. Тя е взела около 7 млн. долара от вложителите, това са служители на МВР, от 1990 г. насам. По този начин през тези 10 години е създадена една пирамида, която е измамила и оставила без жилища над 1600 семейства и това са служители на МВР! Най-скандалният случай е с обект на “Проинвекс” и е известен като “Витоша” 1а – 12-етажен блок в ж.к. “Младост-4”. Петдесет служители на МВР сключват договор, повтарям служители на МВР, с “Проинвекс” за покупко-продажба на избрани от тях жилища. Първият правен абсурд или уловка е, че според т. 6 от този договор не фактическият собственик на жилищата МВР ще ги продава, а самият строител. Оттук следва, че въпросните договори са нищожни, защото не са сключени с действителния владелец на собствеността – това е МВР. С т. 7 измамата продължава, защото потенциалните купувачи се задължават да внесат в едноседмичен срок 80 процента от стойността на избраните апартаменти. По този начин изпълнителят се финансира не от фактическия инвеститор и възложител, както е редно, а от клиентите, които срещу това в момента имат в ръцете си една гола бумага. Налице е същинска пирамида – клиентите стават кредитори на уж официалния кредитор, който получава собственост с чужди пари. Така при наличието на множество договори за различни обекти, клиентите от всеки следващ финансират тези от предишните, като последните задължително остават излъгани.
  Въпросите ми са за социалната политика на МВР и за компетентността на неговите юристи, и второ, има ли политическа воля сегашното ръководство на МВР да пресече тази пирамидална дейност на фирма “Проинвекс” и да бъдат задължени ръководителите да изпълнят докрай сключените договори с физическите и юридическите лица. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Паунов.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на уточняващите въпроси на народния представител Александър Паунов. Ще Ви моля това да го направите в рамките на 5 минути.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Паунов!
  Въпросът за решаване е изключително труден. С това, което казахте под формата на допълнителни въпроси, не бих могъл изцяло да се съглася, защото Вие говорите за пирамиди, за измами. Моето мнение е, че такива факти не са констатирани. Преди малко аз Ви дадох подробния си отговор, но с две думи, ако ми позволите, да ви кажа каква е схемата, а тя е от ясна по-ясна. Хората са дали пари, това не само служители на МВР, има и външни лица, и срещу тях искат жилища. Само че те са дали по 10, 15, 20 хил. лв. и по тогавашните стойности е трябвало да получат двустайни и тристайни апартаменти по 120 и 130 кв. м и т.н. Междувременно нещата се променят в няколко насоки. Цените вече са други, валутният курс е друг, въведено е ДДС, тоест към настоящия момент Ви е известно, че за 15 хил. лв. не може да се купи 130 кв. м жилище. Това е елементарната схема и тя е ясна за всеки.
  Това е търговско дружество към МВР, но забележете, то е самостоятелен правен субект, различен от МВР и той би трябвало да изпълни задълженията си със средствата, с които разполага. А те са средствата, които са събрани от тези бъдещи купувачи. А тези пари не достигат да бъде довършено това, което е било първоначално запланувано. Струва ми се, че за измама и финансова пирамида не би могло да се говори. Просто променените обстоятелства в този 10-12-годишен период от време доведоха до тази ситуация. Тя не е никак лесна, защото ако беше лесна, всички 7-8 министри досега щяха да решат проблема. Смея да твърдя, тук отговарям и на един от доуточняващите Ви въпроси, че сегашното ръководство полагаме усилия нещата да бъдат решени поне частично в некратки срокове, но в рамките на 1-2 години това да го направим.
  Заявителите, бъдещите купувачи, искат МВР да прехвърли средства от бюджета, за да бъдат довършени тези апартаменти. Вие разбирате добре, че това не можем да го направим. Затова търсим поетапно по някакъв начин да решаваме нещата. Както Ви посочих, вече 39 апартамента са предадени с документи, на прага сме да предадем в близките 1-2 месеца 86 на лица, които се съгласиха да си заплатят ДДС-то, тоест с 20 процента да се оскъпи апартаментът. Хората разбират каква е ситуацията и са съгласни. С тях нещата ще бъдат придвижени в рамките на 1-2 месеца.

  Полагаме усилия да убедим останалите в тази насока, да намерим средства в резултат на продадените апартаменти и поетапно да довършваме останалите.
  Не съм особено голям оптимист. Въпросът опира до това – ще може ли тези лица да се съгласят по някакъв начин, отчитайки обективните обстоятелства, да доплатят тази разлика? Имам предвид разликата, която се получава от ДДС-то и от поскъпването на цените през този период от време.
  Аз не съм сключвал този договор. Вероятно в него има недостатъци, както Вие изтъкнахте. Но такава е обективната реалност. Договорът, това е съгласие между две страни. Тези купувачи тогава, през 90-те години, са се съгласили на тези условия. И именно защото те са се съгласили, и именно защото се касае до договор, предявените от тях искове пред съда, с които те искат да осъдят "Проинвекс" се отхвърлят като неоснователни.
  Като завършек бих казал, че ще продължим да полагаме усилия, доколкото можем, както можем, да решаваме този въпрос. Но, пак повтарям, не съм особено голям оптимист. Този проблем е една от големите ми грижи като министър на вътрешните работи. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Паунов, имате възможност да изразите отношение към отговора на министър Петканов в рамките на 2 минути.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Уважаеми господин министър, знам, че проблемът е сложен. И именно върху Вас се падна да го решавате. Много служители на МВР, когато са сключвали тези договори, знаете, че не всеки от тях има правно образование, но те са вярвали на юристите на Министерството на вътрешните работи, защото смятат, че това е тяхното министерство. И за тези две уловки, които има вътре, ако са уловки, а не просто правни грешки, в самия съдебен състав се отхвърлят договорите.
  Затова това, което Вие предложихте, че има три решения на въпроса, според мен най-добрият вариант е вторият – да се извърши договореност с хората, които са сключили тези договори. Предполагам, че от тях има достатъчно, които желаят да продължат тези договорености, за да излязат…
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Те са 86.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Да, за да излязат с решение, защото знаете, че освен жилища там има и офиси, и магазини, има и фирми, които са засегнати, защото са дали милиони долари. И предполагам, че те също имат интерес чрез договаряне с ръководството на "Проинвекс" и под егидата на МВР да се намери вариант да се изпълнят договорите, ако трябва със заплащане, ако трябва с някакви компенсации – отказано едно за сметка на друго. Но това считам, че е най-добрият вариант да се излезе от тази тежка ситуация, в която е попаднало министерството не по вина на сегашния министър. Но според мен трябва да се намери на всяка цена това решение и да бъдат удовлетворени и двете страни. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Паунов.
  С това приключи процедурата по питането към министъра на вътрешните работи господин Георги Петканов.
  А сега министърът на финансите господин Милен Велчев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков относно бъдещето на проекта ДИСНИ и заплащането на служителите, които работят по него в общинските центрове.
  Заповядайте, господин Ляков, да развиете Вашия актуален въпрос.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Проектът ДИСНИ всъщност е Данъчна информационна система за недвижими имоти, който е прераснал в национална програма през 2001 г. и стартира през март 2000 г. за територията на община Пазарджик, а през март 2001 г. и за другите общински центрове на Пазарджишка област.
  Основен обект на тази система е да отчита и да следи изменението на собствеността по така наречения кадастрален идентификатор. През м. юни 2001 г. започват да работят фронт-офис към община Пазарджик и технологичен център. Същото се отнася и за други технологични центрове на територията на страната, в които работят около 2000 човека. Въпросът се отнася за Пазарджик, но той обхваща всъщност бъдещето на проекта в цялата страна и заплащането на служителите в други общински центрове.
  До края на 2001 г. няма проблем с изплащането на трудовите им възнаграждения, но от началото на 2002 г. до настоящия момент те не са получили заплатите си. В много от общинските центрове на територията на областта служителите сами са преустановили работата по проекта поради липса на заплащане и неяснота относно бъдещото им развитие. На практика Технологичният център в Пазарджик също е преустановил работа в края на м. май, като работодателят е спрял поръчките, а фронт-офисът към общината продължава и досега, изпълнявайки партньорски задължения.
  В началото на м. юли е предизвикана проверка от Областната инспекция по труда заради вида на договора, с който служителите са наети на работа. От фирма "Информационно обслужване" са се оправдали, че след Нова година на практика те не са имали трудови взаимоотношения, но е факт, че през целия този период служителите съвестно са изпълнявали поставените им от "Информационно обслужване" задачи, а регионалният координатор е идвал два пъти месечно да следи процеса на работа. Това може да бъде официално потвърдено от представители на община Пазарджик, които следят директно ежедневната им дейност.
  Затова Ви питам, господин министър, ще бъдат ли изплатени трудовите им възнаграждения от началото на годината досега?
  И какво е бъдещето на проекта ДИСНИ в община Пазарджик, в областта и в цялата страна? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на актуалния въпрос на народния представител Панайот Ляков в рамките на 5 мин.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Ляков! Развитието и актуалното състояние на проекта "Проектиране и изграждане на Национален поимотен регистър", по-популярен като проект ДИСНИ, е красноречив пример за това как една добра идея, надлежно финансирана от Министерството на финансите, се опорочава поради липса на регламентиращите дейността документи, слаба и хаотична организация и недостатъчен маркетинг. Всичко това е довело до липса на съгласувани действия между заинтересованите страни - Министерството на финансите, областната и общинската администрации, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и не на последно място, особено заинтересованата по първоначален замисъл данъчна администрация.
  Възложеният проект има своето важно място в процеса на повишаване на събираемостта на местните данъци и такси и стриктното управление на недвижимите имоти, които са държавна и общинска собственост.
  Проектът е възложен за изпълнение от Министерството на финансите на "Информационно обслужване" АД чрез първозадание от 3 ноември 1999 г. за идентифициране на недвижими имоти и създаване на Национален поимотен регистър, актуализиране на Националния поимотен регистър и второ допълнително задание от 9 януари 2001 г. за идентифициране на недвижими имоти и актуализиране на регистъра.
  Изразходените финансови средства по проекта са за идентифициране на недвижими имоти, създаване и актуализиране на Национален поимотен регистър и пилотно внедряване на фронт-офиси в размер на 2 млн. 494 хил. лв. Второ, в размер на 1 млн. 900 хил. лв. са изразходени средства за доставка на програмно-технически средства, като доставеното оборудване е собственост на Министерството на финансите.
  Съгласно цитираните документи, изпълнението на проекта е приключило на 31 декември 2001 г., за което има надлежно подписан приемно-предавателен протокол между Министерството на финансите и "Информационно обслужване".
  За 2002 г. по проекта от страна на Министерството на финансите няма възлагане за изпълнение на дейности и приети регламентиращи документи. Министерството на финансите не е заплащало до този момент за изпълнение на дейности, извършвани през 2002 г., в това число и за изпълнители от област Разград.
  Бих искал да ви информирам, че заплатените от "Информационно обслужване" АД суми на изпълнители от област Разград се основават на споразумение между дружеството и областната администрация за съвместен проект, целящ оптимизиране на досега извършените дейности, въвеждане на технология за електронно подписване на документи и преминаване на работа чрез самофинансиране на дейността на фронт-офисите чрез изграждане на система за цялостно обслужване на населението.
  Отчитайки създалата се ситуация, съм разпоредил да се предоставят констативни и общ приемателен протокол за извършените в периода 1 януари – 30 юни 2002 г. дейности на територията на цялата страна и въз основа на констатираните слабости са предприети следните действия и мерки:
  Първо, закупените по заявка на Министерството на финансите технически средства да бъдат заведени по баланса на министерството, докато бъдат осчетоводени на базата на тяхната отчетна стойност на припокриване.
  Второ, предоставените за нуждите на проекта технически средства – частна държавна собственост, закупени от Министерството на финансите извън заявените по проекта доставки, да бъдат върнати и предадени на упълномощено материалноотговорно лице от министерството.

  Трето, сформирана е междуведомствена експертна работна група от специалисти на МРРБ, Министерството на финансите и други заинтересовани лица по приготвяне на наредба по чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, която да регламентира Националния поимотен регистър като специализиран регистър на Министерството на финансите.
  Четвърто, проверка от страна на АДВФК на възложеното задание на министъра на финансите към “Информационно обслужване” АД – проектиране и изграждане на Национален поимотен регистър.
  Пето, с цел оптимизиране разходването на държавни средства и реализиране на икономии осигурените по проекта “Национален поимотен регистър” плановете се предоставят от Министерството на финансите на Агенцията по кадастъра.
  Шесто, клоновата мрежа на “Информационно обслужване” АД да стопанисва техниката, собственост на Министерството на финансите, инсталирана в областните и общинските центрове по този проект.
  Седмо, директорите на клоновете на “Информационно обслужване” да проведат срещи с кметове и областни управители по места за преценка на целесъобразността на инсталираните фронт-офиси и преценка на възможността местната власт да финансира дейността на работещите в тях служители.
  С настоящото искам да Ви уверя, че Министерството на финансите няма за цел да спре развитието на започнатата дейност, а единствено и само надлежното й регламентиране чрез създаване на стройна организация, стриктна отчетност и правила за работа. Продължаването на проекта е въпрос на взаимна преценка и договореност между общинските и областни администрации по места, Министерството на финансите и другите заинтересовани институции и организации, работещи по посока развитие на електронното управление в национален мащаб. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Ляков, имате право на реплика. Заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): От двата въпроса, които Ви зададох в моето изказване, разбрах, че тези служители, които са работили, няма да получат това заплащане поради това, че договорът е изтекъл на 31 декември 2001 г., въпреки че те са изпълнявали задълженията си. И второ, че проектът “ДИСНИ” няма да бъде спрян, което ме радва. Мисля, че правилно съм Ви разбрал.
  Аз приемам Вашата оценка, че в неговото продължаване трябва да бъдат включени общински и областни администрации. Мисля, че те също са заинтересовани. Според мен развитието на проекта доказа, че той надхвърли първоначалните си намерения и всъщност там, където беше приложен успешно, и се ползва с подкрепа на общинската власт, а такъв е случаят в Пазарджик, тези изградени общински информационни системи всъщност прераснаха в действителни фронт-офиси и обслужване на населението на едно гише – това, към което се стреми всяка администрация, което е едно от европейските изисквания.
  Аз се надявам обаче, че когато сте създали тази група, няма да позволите по-нататъшното развитие на този проект да бъде стопирано и заменено с частни фирми, които искат да продават свой информационен продукт. И след време, когато го построят, аз ще Ви кажа кой стои зад това намерение и защо иска да спре проекта “ДИСНИ”, като категорично знам, че министърът на държавната администрация продължава да подкрепя проекта. Това е една опасност, която не бива да се случва, защото държавата е инвестирала в този проект, създала е вече някаква практика, която е полезна за всички, включително и за Министерството на финансите. Тази практика ще бъде много глупаво или неразумно да бъде пожертвана за частни интереси. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, искате ли да вземете отношение? Не. Благодаря Ви.
  С това приключихме тази процедура.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Кръстьо Петков относно обмитяването на китайски и турски вносни стоки.
  Заповядайте, господин Петков, да развиете своя актуален въпрос пред министъра на финансите.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! От известно време Агенция “Митници” въведе нови правила за обмитяване на вносните стоки, имам предвид главно в областта на текстила и свързания с него пазар. Това предизвика противоречиви реакции сред вносителите, българските производители и синдикатите. Тези дни станаха и протести на 4-5 места. Има и упреци към митническите власти, че не ползват единна скала за обмитяване на внесените стоки. Естествено е, че тази политика има пряко отражение върху пазара, индустриалното производство и заетостта в България.
  Моят актуален въпрос е:
  1. Как практически се прилагат новите правила за обмитяване на вносните стоки и специално на тези, произведени в Китай и Турция? До каква степен е изключен субективизмът при оценката на внесените стоки? Какъв е финансовият ефект от нововъведенията, въведени преди време?
  Да имат ли основание българските производители и синдикати да се опасяват от нелоялна конкуренция, загуба на пазари и работни места вследствие на сега действащите митнически правила? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Петков.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на актуалния въпрос на господин Петков в рамките на 5 минути.
  МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви уведомявам за следното.
  Агенция “Митници” полага усилия за подобряване на митническия контрол и прилагане на нормативната уредба. Предприемат се различни мерки за постигане на по-ефективна дейност, при която да се гарантират постъпленията в бюджета и да се осигури защита на местното производство и пазар от нелоялна конкуренция. Действията на Агенция “Митници” се базират на Закона за митниците и Правилника за неговото прилагане. Нови правила за обмитяване не са въвеждани, но предполагам, че актуалният въпрос касае засилените мерки по контрол върху вноса на някои стоки и по-конкретно акцентът, който се поставя върху митническата стойност. Във връзка с това бих желал да дам някои пояснения.
  По отношение на митническата стойност. При поставянето на стоките с произход от Китай и Турция под режим и внос, се процедира така, както и при всички останали стоки. Определянето на митническата стойност на внасяни в страната стоки се извършва съгласно разпоредбите на глава шеста от Закона за митниците и дял IV, глава осма от Правилника за прилагане на Закона за митниците, които са в съответствие със Споразумението за прилагане на чл. 7 на ГАТТ от 1994 г. и със законодателството на Европейския съюз. В практиката приоритетно се прилага методът на договорената стойност, когато са изпълнени условията за това. Когато митническата стойност не може да бъде определена по реда на този член, тя следва да се определи чрез последователно прилагане разпоредбите на следните методи, докато условията на първата по ред разпоредба позволят нейното прилагане:
  1. Методът на идентични стоки, където митническата стока се определя на база на митническата стойност, определена за идентични стоки, продадени за износ в Република България.
  2. На сходни стоки, където митническата стойност се определя на базата на стойността, определена за сходни стоки.
  3. Методът на отчисленията, където митническата стойност се определя на базата на следпродажната цена в България на внасяните или сходни внесени стоки.
  4. Методът на изчислената стойност, където митническата стойност се определя на базата на калкулираните разходи за производство и други такива до входен граничен пункт.
  5. Така наречения метод на последната възможност, където е дадена възможност за директно използване на способите, съответстващи на принципите и общите разпоредби на Споразумението за прилагане на чл. 7 на ГАТТ и разпоредбите на глава шеста от Закона за митниците.
  Изложената току-що национална законова рамка и поетите международни ангажименти в тази област не дават възможност за прилагане на незаконосъобразни методи. Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 2, т. 6 и 7 от Закона за митниците, митническата стойност не може да се основава на минимални митнически стойности и на субективно определени и рефлективни стойности.
  Във връзка с горното, с писмо № 44-00-0113 от 6 август 2002 г. на директора на Агенция “Митници” са издадени указанията на директорите на регионалните митнически дирекции на началниците на митници за засилването на митническия контрол при въвеждането и митническо оформяне на стоки с висока степен на риск от извършване на митнически нарушения. Указанието насочва контрола към достоверността на декларираната митническа стойност и сравнението й със стойността при внос на идентични и сходни стоки към съответствието на декларираната и налична стока и към спазването на изискванията по отношение на представените доказателства за преференциален произход.
  Посочените по-горе мерки имат за цел предотвратяване на контрабандния внос и защита на българското производство чрез засилване на митнически контрол върху високорискови стоки, включително и такива, които са внос от Турция и Китай. Тези мерки са предприети в отговор на редица сигнали и предложения от българските производители и в резултат на съвместните усилия на митническата администрация и местните браншови организации за осигуряване и гарантиране на условия за равнопоставено присъствие на местните стоки на българския пазар.
  Непосредственият резултат от действията на митническата администрация е предотвратяването и пресичането на митническите нарушения, а крайният ефект от тази дейност ще се изрази в подобряването на икономическия климат за развитие и нормално пазарно функциониране на българското производство. От тази гледна точка действията на Агенция “Митници” по засилване на митническия контрол върху определени стоки не само не застрашават българските производители, а напротив – насочени са изключително към защита на местните производители от прояви на нелоялна конкуренция и загуба на пазари и работни места. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Петков? Отказвате се от правото на реплика, с което всъщност приключи процедурата на актуални въпроси към министъра на финансите.
  А сега министърът на правосъдието Антон Станков ще отговори първо на актуален въпрос от народния представител Румяна Георгиева относно дейността на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията.
  Заповядайте, госпожо Георгиева, да развиете Вашия актуален въпрос към министър Станков.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Съгласно Програмата на Национално движение Симеон Втори беше разработена стратегия на правителството за борба с корупцията. Във връзка с тази стратегия се изгради и беше приета от правителството Програма за работа срещу корупцията и едновременно с това беше създадена и Комисия за координация на работата по борба с корупцията. Моят актуален въпрос към Вас е свързан с това, че Вие сте председател на Комисията за борба с корупцията към правителството.
  Съгласно приетите правила за работата на комисията, тя осъществява координационни, аналитично-информационни и контролни функции при изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията и Програмата за нейното изпълнение, приети от Министерския съвет. В същото време това, което е заложено в програмата, е именно създаване на една адекватна нормативна база, в която ние трябва превантивно да се борим с условията на корупция. Но обществото чака да види и резултати от действието на тази комисия.
  Актуалният ми въпрос е свързан с това може ли да докажете Вие, че действията на комисията не представляват параван или преграда за действията на членове на кабинета и съответно държавни служители? Какви са резултатите от досегашната дейност на комисията и как осъществява контрола върху работата на отделните министерства, защото досега информацията, която ние получаваме от отделни членове на тази комисия, е много разнопосочна.
  Колко сигнали са изпратени към прокуратурата, колко са разгледани в комисията? Именно заради това искам господин председател на комисията и господин министър да получа отговор колко са получените, разгледани и проверени сигнали по административен ред от комисията? Има ли разработена концепция за получени сигнали от граждани и медии за действия на министри и заместник-министри? По какъв начин Вие създавате откритост и прозрачност, за да може Вашите действия да стигнат до обществото? Колко предложения до Министерския съвет за предприемане на мерки за актуализиране и допълване на Програмата на правителството за изпълнение на Националната стратегия съответно са предложени от комисията? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Господин министър, заповядайте, за да дадете отговор на актуалния въпрос от народния представител Румяна Георгиева.
  МИНИСТЪР АНТОН СТАНКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Георгиева! Комисията за координация на работата по борба с корупцията е създадена с Решение № 77 на Министерския съвет от 11 февруари 2002 г. в изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията. Основните задачи на комисията са в следните насоки: да анализира и обобщава информацията относно предприетите мерки и действия срещу корупцията, както и за резултатите и ефективността от борбата с корупцията; да координира и упражнява контрол върху работата по изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията и програмата за нейното изпълнение; да разработва и предлага мерки за повишаване на ефикасността и активизиране на борбата с корпуцията.
  С решение на комисията са одобрени правила за функциите, задачите и организацията на работата й. Основната функция на комисията е да анализира и обобщава информацията относно предприетите от държавните органи мерки и действия срещу корупцията, както и за резултатите и ефективността от борбата с корупцията. Във връзка с това комисията дава становище и оказва организационно и методическо съдействие при координацията на проектите, свързани с Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията. Също така комисията може да изисква от съответните министри или ръководители на ведомства информация относно предприетите от тях мерки и действия в тази насока.
  Комисията изпраща по компетентност сигнали и жалби за проява на корупция с особена обществена значимост и анализира конкретните действия и резултати, постигнати от компетентните органи в изпълнение на законовите им задължения. Членове на комисията са министърът на правосъдието, който е неин председател, министърът на държавната администрация, който е заместник-председател, член на Сметната палата, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, директорът на Агенцията за държавен външен финансов контрол, директорът на Агенция “Бюро за финансово разузнаване”, заместник-директорът на Агенция “Митници” и началникът на Инспектората на Главна данъчна дирекция. За подпомагане на дейността на комисията е създаден Секретариат, който работи под прякото ръководство на председателя.
  С помощта на експерти от Световната банка са набелязани и се осъществяват конкретни мерки за организационното укрепване на комисията и нейния секретариат и превръщането им в действен фактор за организация и координация на усилията на всички структури на изпълнителната власт под непосредственото наблюдение и контрол от страна на медиите и обществеността.
  Основна задача през изминалите шест месеца бе да се създаде организация за изпълнение на националната програма. В тази насока комисията оказваше помощ на министерствата и на областните управи за разработване на техните планове и изграждането на антикорупционни комисии. В държавните ведомства и областните управи се създадоха отделни специализирани структури, които се занимават с комплекса от проблеми, свързани с противодействие на корупцията. Разработени са планове и програми за изпълнение на задачите от националните документи. В министерствата, агенциите и в администрациите на областните управи са разработени и приети планове, програми и други организационни документи, свързани с противодействието срещу корупцията. Започнала е системна работа по изпълнение на набелязаното. Комисията продължава да изгражда организационните си връзки с всички структури на властта и най-вече с контролните органи, Главна данъчна дирекция към Министерството на финансите, Агенцията за вътрешен финансов контрол и финансовото разузнаване.
  Макар и още в процес на развитие, предприетите мерки вече дават резултат. Има видими признаци на промяна в обществените нагласи по посока на нетърпимост към проявите на корупция. През месеците април и май тази година в новосъздадените структури на централно и местно равнище вече е налице регулярност на постъпващите сигнали, съдържащи данни за корупционно поведение. Разкрити са престъпни канали с участието на държавни служители, които са задържани. Разкрити са, макар и единични, случаи за корупция в здравеопазването и в съдебната система. По линия на дисциплинарното производство се проверяват над 180 сигнала. По оценка на специалисти през настоящата година ще бъде надхвърлена значително средногодишната статистика за последните години, според която се разкриваха средно по около 2000 престъпления по служба, много често свързани с проява на корупция и около 60 случая на подкупи, свързани с корупционни действия. Само за първите шест месеца на 2002 г. в системата на МВР са разкрити над 1300 случая на престъпления по служба.
  В същото време получените отчети позволяват да се откроят и редица съществени слабости в работата. Според тях като най-важни се открояват организационната и функционална недостатъчност на специализираните структури за борба с корупцията, очевидната липса на нормативна база, позволяваща активна работа по проверка и изясняване на сигнали за корупция, проверка на факторите и условията, генериращи корупционен потенциал и което е по-важно – за разработване и прилагане на антикорупционни мерки и практики. Въпреки че създадената централизирана структура…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Времето Ви изтича, господин министър. Пет минути е това време, така че ще Ви моля да вървите към привършване на отговора на Вашия въпрос.
  МИНИСТЪР АНТОН СТАНКОВ: Ще Ви връча отговора си в писмен вид.
  Положителното е, че вече има натрупан опит по разработването на етични кодекси, като например в системата на митническата администрация, финансовия и данъчния контрол. Следва обаче да се създаде организация по единен централизиран подход към изграждането на една цялостна национална система, която да стане основа за работата на администрацията в борбата с корупцията.
  В заключение бих искал да кажа, че работата на комисията бележи своето развитие. Ние укрепваме административния капацитет на тази комисия и най-вероятно ще предложим законопроекти в най-скоро време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Госпожо Георгиева, имате право на реплика.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Аз имам някои доуточняващи въпроси, тъй като времето на министъра не стигна на база на това, което те организационно са направили. В крайна сметка аз искам да чуя, и хората искат да чуят, конкретни резултати от действията на тази комисия. И затова моите уточняващи въпроси са – има ли получени сигнали срещу управляващите от политическите кабинети, които са постъпили в комисията и по какъв начин Вие ще докажете, че не е поставен политически чадър?
  И вторият ми уточняващ въпрос е – считате ли, че тази комисия се ползва с доверието на обществото и как гарантирате, че служителите, които подават сигнали, няма да бъдат остранявани от работа? Как създавате обстановка на доверие? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Георгиева.
  Господин министър, заповядайте. Разполагате този път с две минути.
  МИНИСТЪР АНТОН СТАНКОВ: Уважаема госпожо Георгиева, постъпили сигнали срещу министри за корупционни действия няма. Има постъпили сигнали най-вече в сферата на обществените поръчки на ниво заместник-министри. Всички тези сигнали са предадени на компетентните държавни органи. Имам предвид органите, които имат право да проверяват извършването на обществени поръчки и Ви уверявам, че и в Държавния вътрешен финансов контрол, и в Сметната палата вече има резултати от тези проверки. Ако желаете, ще имате и конкретните резултати. Нито една от тези проверки не е констатирала нарушения на закона, т.е. констатиране на корупционни действия.
  Що се отнася до атмосферата на доверие, аз не мога да говоря от името на общественото мнение. Аз съм от другата страна, но самият факт, че антикорупционният индекс на България беше значително подобрен тази година говори за едно – има доверие в цялата работа на правителството и на парламента в борбата срещу корупцията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Преминаваме към последния актуален въпрос. Той е от народния представител Васил Василев относно финансиране от бюджета на съдебната система на съда в град Гулянци и привеждане в изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет.
  Заповядайте, господин Василев.
  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Колеги, господин министър! На 5 юли 2000 г. Висшият съдебен съвет взема решение за създаване на районен съд в град Гулянци. Това е видно от Протокол № 25 на Висшия съдебен съвет.
  Това е едно решение, което се очакваше и се прие с удовлетворение от хората в общината, тъй като те бяха и са обслужвани и до днес от съда в град Никопол. Справката показва, че близо 60% от делата, гледани в Районен съд – Никопол, са на граждани от град Гулянци и община Гулянци.
  Липсата на районен съд в Гулянци създава безспорно затруднение за гражданите при решаването на съдебни спорове, особено през последните няколко години, когато се увеличиха делата, свързани с връщането на земеделски земи, определяне на границите им, а също така и реституционни претенции.
  Разстоянието от град Гулянци до град Никопол е също едно допълнително затруднение за гражданите на общината. Превозвачите безспорно не се съобразяват с техните потребности, а определени населени места от общината отстоят на 60 км от град Никопол.
  Безспорно тези и други причини са взети под внимание от Висшия съдебен съвет при вземането на решението на 5 юли 2000 г.
  Тук не мога да не спомена, че що се отнася до сградния фонд, такъв има и той е много добър. Оглед на сградата за районен съд беше направен от Министерството на правосъдието и от представители на Областния строителен надзор. Направен е и ремонт на сградата, определена за районен съд от община Гулянци, но въпреки решението на Висшия съдебен съвет и наличието на готова сграда вече две години не се осигурява бюджет и бюджетни средства, за да започне да функционира районният съд в град Гулянци.
  Моят въпрос е ще осигури ли Министерството на правосъдието средства от Бюджет 2003 г. за разкриване и функциониране на районен съд в град Гулянци? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
  Господин министър, заповядайте. Разполагате с пет минути пленарно време, за да дадете отговор на актуалния въпрос.
  МИНИСТЪР АНТОН СТАНКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! Преди да отговоря на поставения ми от Вас въпрос бих искал да насоча вниманието ви към някои процедурни въпроси.
  Разкриването на нов районен съд става въз основа на решение на Висшия съдебен съвет по предложение на министъра на правосъдието, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт.
  На предложението на господин Теодоси Симеонов Висшият съдебен съвет отговаря с, цитирам: “Принципно решение да създаде районен съд в град Гулянци, считано от 1 януари 2001 г. В случай, че не се осигури целево финансиране от изпълнителната власт и законодателната власт, това решение няма да бъде приведено в изпълнение". Цитирам Протокол № 25 от 5 юли 2000 г.
  Това означава, че става дума за решение под условие. Ако условието не е налице, решението не подлежи на изпълнение. Явно още в момента на вземането на решението Висшият съдебен съвет е съзнавал сложността на задачата да бъдат осигурени средства за разкриването на този съд.
  На заседанието си на 12 декември 2000 г. Бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет след справка в Министерството на финансите констатира, че не са осигурени в бюджета за 2001 г. целеви средства за разкриването на съд в град Гулянци. Така въпросът остава висящ две години, както и Вие казахте.
  Съгласно чл. 117, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 196 от Закона за съдебната власт, бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Той се изготвя от Висшия съдебен съвет, представя се за становище в Министерския съвет и се гласува от Народното събрание. Министърът на правосъдието не осигурява средства за бюджета на съдебната власт.
  В качеството си на председателстващ Висшия съдебен съвет поемам пред Вас ангажимент при обсъждане на бюджета да повдигна въпроса за създаване на районен съд в Гулянци и да дам възможност на Съвета да излезе с актуално становище по този въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Василев, заповядайте, имате право на реплика.
  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Аз съм удовлетворен от това, което казва министърът на правосъдието, че ще поеме ангажимент като председателстващ Висшия съдебен съвет да положи усилия да се отделят средства евентуално да започне да функционира районният съд в община Гулянци.
  Аз имах среща с администрацията на общината и предполагам, че кметът на общината в скоро време ще се срещне с Вас. Общината поема определени ангажименти дори да окаже съдействие с финанси, ако е необходимо, за да може да се формира наистина този бюджет и да започне да функционира съдът. Тоест, общината съвместно с Вас, с помощта, разбира се, на закона, да се намери формула, по която те да Ви окажат съдействие, защото съгласно разчетите, които са, разбира се, груби на общинската администрация и в разговорите, които имах с тях се разбра, че се касае въпроса за около 100-120 хил. лева. С колко ще може общината да Ви помогне и как, след като аз имам уверението на кмета, и Вие смятам, че в един разговор това можете да си изясните. И наистина хората ще Ви бъдат благодарни, ако това стане.
  Аз Ви благодаря още веднъж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
  Господин министър, имате ли потребност да вземете отношение? Не.
  С това приключи днешният парламентарен контрол, уважаеми народни представители.
  Това ми дава основание да ви направя съобщението, че следващото пленарно заседание ще бъде в сряда, 9,00 ч., а аз закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

  (Закрито в 13,25 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:

  Юнал Лютфи

  Асен Агов

  Секретари:
  Силвия Нейчева

  Наим Наим
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания