Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 18 декември 2001 г.
Открито в 14,04 ч.


18/12/2001  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Гергана Грънчарова и Несрин Узун


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Според предварително приетият дневен ред на извънредното пленарно заседание на 18 декември предстои гледане на второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съобщенията - продължение, законопроект за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови и далекосъобщения ИНТЕЛСАТ, законопроект за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България, приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 г., законопроект за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии, първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация и второ четене на Закона за защита на личните данни.
  Уважаеми госпожи и господа, преминаваме към първа точка от така обявения и приет дневен ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА.
  Искам да припомня, че на второ четене са приети параграфи от 7 до 11 включително по номерацията на вносителя.
  Искам да поканя председателя на Комисията по транспорт и далекосъобщения господин Мирчев. Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Стигнахме до § 12.
  "§ 12. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) Точка 1 се изменя така:
  "1. издадените индивидуални лицензии;"
  б) Създава се нова т. 2:
  "2. издадени удостоверения за регистрация по обща лицензия;"
  в) Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
  "3. Разрешителните, издадени по реда на чл. 28, т. 5, букви "а" и "б"."
  2. Създава се ал. 3:
  "(3) Лицензиите на обществените далекосъобщителни оператори са публични, с изключение на текстовете и приложенията към лицензиите, съдържащи:
  1. данни, свързани с Националната сигурност и отбраната на страната;
  2. индивидуални технически данни и параметри на мрежите;
  3. финансова информация, която е търговска тайна."
  По § 12 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Михаил Миков, Димитър Дъбов, Ангел Найденов и Любомир Пантелеев:
  В § 12, чл. 32, ал. 3, т. 3 да отпадне думата "финансова".
  Вносителите оттеглиха предложението си.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 12, който става § 10:
  "§ 10. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) Точка 1 се изменя така:
  "1. издадените индивидуални лицензии;"
  б) Създава се нова т. 2:
  "2. издадените удостоверения за регистрация по обща лицензия;"
  в) Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
  "3. разрешителните, издадени по реда на чл. 28, т. 5, букви "а" и "б"."
  г) Досегашната т. 3 се отменя.
  2. Създава се ал. 3:
  "(3) Лицензиите на обществените далекосъобщителни оператори са публични, с изключение на текстовете и приложенията към лицензиите, съдържащи:
  1. данни, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. индивидуални технически данни и параметри на мрежата;
  3. финансова информация, която е търговска тайна."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  По § 12 по номерацията на вносителя има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Няма и предложения, които да се поддържат.
  Подлагам на гласуване § 12, който ще бъде с нова номерация - § 10, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 12.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Има предложение на народния представител Иван Иванов за създаване на нов § 12а със следното съдържание:
  "§ 12а. Член 36, ал. 1 се изменя така:
  (1) Комисията ежегодно подготвя и представя пред Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и пред Съвета за електронни медии, доклад за своята работа, която задължително съдържа:"
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага създаването на нов § 11 със следната подобрена редакция:
  "§ 11. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Комисията за регулиране на съобщенията ежегодно подготвя и предоставя на Народното събрание, президента, Министерския съвет и Съвета за електронни медии, доклад за своята работа, който задължително съдържа:"
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  По новия § 11а съображения има ли?
  Бих искал да попитам господин Иван Иванов - вносителя на предложението - дали Ви удовлетворява новата редакция, защото Вашето предложение е прието по принцип?
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мотивът да направя предложението за създаване на нов § 12а е измененият начин, по който се формира новата Комисия по регулиране на съобщенията - на квотен принцип от Народното събрание, президента и Министерския съвет, представен чрез министър-председателя. Поради това аз предложих текст, чрез който комисията да се отчита пред тези органи. И освен това, тъй като работи в тясно взаимодействие със Съвета по електронни медии, да представя такъв отчет и на Съвета по електронни медии.
  Смятам, че редакцията, която беше представена от комисията, е по-добра и аз напълно съм удовлетворен от текста, който ни предложи председателят на комисията проф. Мирчев. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Има ли други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване новия § 12а с нова номерация - § 11, подобрената редакция, защитена от господин Иван Иванов.
  Гласували 150 народни представители: за 149, против няма, въздържал се 1.
  Приема се § 11.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  "§ 13. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Приходите по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията се набират от:
  1. 5 на сто от първоначалните и допълнителните еднократни лицензионни такси, предвидени в лицензиите на далекосъобщителните оператори;
  2. 25 на сто от годишните такси за радиочестотен спектър, предвидени в лицензиите;
  3. 30 на сто от годишните такси за ограничен ресурс - номерационен капацитет;
  4. 5 на сто от годишните такси за ограничен ресурс - позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;
  5. лицензионни такси за контролиране изпълнението на лицензиите;
  6. регистрационни такси;
  7. 20 на сто от глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон;
  8. лихви;
  9. дарения;
  10. други приходи от дейности, извършвани от комисията."
  Предложение на народния представител Иван Иванов:
  В § 13, в предложения текст на чл. 37, ал. 1, т. 1 думите "5 на сто" се заменят с "10 на сто".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 13, който става § 12 с една добавка: въвежда се нова т. 7:
  "7. такси за изменения на лицензиите;"
  Това е подкрепено от комисията в работен порядък и по-нататък т. 7 става т. 8, т. 8 става т. 9, т. 9 става т. 10 и т. 10 става т. 11.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  Господин Иванов, заповядайте. Вие имате предложение, което този път не е подкрепено от комисията.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което съм направил по § 13, касае приходите по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията. Моето предложение е свързано с увеличаване от 5 на 10 на сто отчисленията, които се правят за комисията от първоначалните и допълнителните еднократни лицензионни такси.
  Причината за това предложение е обстоятелството, че докато в Съвета за електронни медии основната дейност е свързана с вземане на решение по документи, то Комисията за регулиране на съобщенията има една изключително важна и непрекъснато разширяваща се техническа част, която може да функционира, само ако е много добре оборудвана.
  За пример ще ви кажа, че специалните подвижни лаборатории, които се използват за контрол върху дейността на различните оператори, една такава подвижна лаборатория струва 1 млн. 800 хил. лв. Няма никакво съмнение, че с разширяването на дейността на комисията, поради непрекъснатото нарастване на далекосъобщителния пазар, възникват все повече потребности от такива технически средства, чието екипиране е изключително скъпо.
  На второ място, един въпрос, който стои пред комисията, е да се създаде чрез специални софтуерни програмни продукти карта на България с всичките подробности по отношение на точки на излъчване, линии, технически характеристики, мощност, чистота и т.н. Всеки един от тези проекти също струва неколкостотин хиляди лева.
  И на трето място, един проблем, който засяга както сигурността на излъчвателите и съвместяването на различните оператори, така също и здравето на всеки един българин. Това са въпросите на електромагнитната съвместимост, по които за оборудването на съвременна лаборатория по електромагнитна съвместимост Държавната комисия по далекосъобщения или новата Комисия за регулиране на съобщенията е необходимо да вложи изключително големи средства.
  Това са трите основни момента, които считам, че изискват много големи инвестиции и които ще гарантират действително един контрол от страна на Държавната комисия по съобщения върху телекомуникационния пазар на страната. И ще се избегнат до голяма степен оплакванията, които и в момента валят в Държавната комисия по далекосъобщения, и на които не може бързо да бъде реагирано поради липса на такива технически средства.
  Допълнително искам да заявя, че докато за бившата Изпълнителна агенция "Национални съобщителни системи", която прераства вече в агенция, и наименованието, разбира се, е по-широко, то е свързано вече с Агенцията за развитие на съобщенията и информационните технологии, се отделят вместо 5%, както беше досега, 25% от тези такси, за Агенцията за регулиране на съобщенията се отделят само 5%.
  Смятам определено, че ако се отчете предложението, което правя, това ще бъде в интерес на действително модерното техническо въоръжаване на Агенцията за регулиране на съобщенията, което ще позволи нейното безупречно функциониране.
  Заедно с това искам да подкрепя предложението, което преди малко изложи председателят на комисията проф. Мирчев. В пълно съгласие, с единодушие се прие да се предложи на пленарната зала създаването на една нова т. 7. Това са такси, които се събират при изменение на лицензията.
  Зная, господин председателю, че съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на второ четене може да има само редакционни поправки или отпадане на текстове, но ви предлагам да се възползваме, ако има консенсус в залата, и това предложение да бъде прието. Комисията го прие с консенсус.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Имате думата, уважаеми госпожи и господа народни представители.
  Вярно е, че има едно малко техническо затруднение с допълнителното вкарване на нова т. 7, но се радвам, че комисията е била единодушна в подкрепата на това предложение, което, надявам се, да бъде подкрепено и в пленарна зала.
  Ако няма други становища, първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов за т. 1 от ал. 1 - вместо 5 на сто - 10 на сто. Става дума за първоначалната и допълнителна лицензионна такса.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Иванов.
  Гласували 136 народни представители: за 21, против 108, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Сега искам да подложа на гласуване т. 7, по която комисията е постигнала консенсус и е допълнителна:
  "7. такси за изменение на лицензиите."
  Моля, гласувайте т. 7.
  Гласували 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
  Благодаря ви.
  И последно гласуваме целия текст, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 131 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  "§ 14. Член 38 се изменя така:
  "Чл. 38. Лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с който се разрешава осъществяване на:
  1. далекосъобщителни дейности;
  2. далекосъобщителни дейности, при които се използва радиочестотен спектър или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.
  3. радио- и телевизионни дейности."
  Предложение на народния представител Йордан Мирчев: в § 14, чл. 38, т. 2 след думите "радиочестотен спектър" се добавят думите "или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международно споразумение".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Павлов: в § 14, т. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Благой Димитров: § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Иван Иванов: § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 14, който става § 13:
  "§ 13. В чл. 38, т. 2 след думите "радиочестотен спектър" се добавят думите "или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Имате думата.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми колеги! В момента на Вашето внимание е един текст във връзка с чл. 38 към § 14, който променихме със Закона за радиото и телевизията може би преди по-малко от месец. Аз съм изключително любопитен да чуя госпожа Милотинова какво отношение ще вземе по този изменителен текст, тъй като още веднъж казвам, преди не повече от три седмици приехме изменението на чл. 38 чрез изменението в Закона за радиото и телевизията. Сега в момента на Народното събрание се предлага чрез проектозакона за далекосъобщенията нова поправка на вече приетия изменителен текст в Закона за радиото и телевизията. Аз, меко казано, съм объркан. Още нещо, забележете какво предлага господин Мирчев. Той предлага след думата "радиочестотен спектър" да се добавят думите "или позицията на геостационарна орбита" и пр.
  Господин Мирчев, Вашето предложение го има в текста на вносителя. Вие правите излишно предложение, защото ако гласуваме това, което предлагате, два пъти трябва да вкараме думите "или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения".
  Господин Иван Павлов прави предложение във връзка с един разговор с мен, в който аз му споменах, че ако отпадне "радио- и телевизионни дейности", на практика се променя идеята на Закона за радиото и телевизията.
  Много ми е интересно каква е позицията на Комисията по медиите. Аз ненапразно исках чрез писмо, подкрепено от други колеги, свикване на Комисията по медиите, за да излезе със становище какво правим в момента? От пустото - в празно. Губим на данъкоплатците парите, като изменяме непрекъснато текстове, които сме приели буквално преди седмици. Да не говорим, че в момента предложенията, които правите, господин Мирчев, извинявайте, са безсмислени. Вижте, моля, съсредоточете се върху това, което правите като предложения. И аз ще Ви помоля този текст да отпадне. Да преминем по-нататък. И всички текстове, които са променени чрез Закона за радиото и телевизията, трябва да има становище по тях от Комисията по медиите. Това, от една страна.
  От друга страна, чрез този проектозакон по-нататък ще видите, че се изменят текстове на Закона за радио и телевизия. Но това ще кажа, когато му дойде времето.
  Просто губим времето на пленарна зала. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Госпожо Милотинова, заповядайте.
  МИЛЕНА МИЛОТИНОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател! От името на Комисията по медиите аз подкрепям предложението на народния представител Иван Павлов, което наистина беше направено след разговори и сондаж, без да се свиква самата комисия, за да не се губи излишно време за това.
  Става въпрос за следното: в § 14, т. 3 от чл. 38 да отпадне, тоест: "Лицензия" по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с който се разрешава осъществяване на радио- и телевизионна дейност" да отпадне, тъй като това вече е уредено в новите поправки на Закона за радиото и телевизията, които ние направихме съвсем наскоро. Именно в този смисъл е предложението на народния представител Иван Павлов. То е подкрепено от Комисията по транспорт и далекосъобщения, така че аз не виждам никакъв проблем т. 3 да отпадне. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Милотинова.
  Други желаещи да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Промяната, която се предлага от вносителя - Министерски съвет, в чл. 38 освен по т. 3, която аз няма да застъпя, понеже по нея се изказа народният представител Благой Димитров, съдържа и едно друго абсолютно логическо противоречие, според мен. В досегашния текст е казано така: "Лицензия" по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с който се разрешава използването на радиочестотния спектър, осъществяването на далекосъобщителни дейности" - добре, но последното "за радио- и телевизионни дейности" ще отпадне след направеното предложение. Това, което ни се предлага в замяна, е направено така:
  "1. далекосъобщителни дейности;
  2. далекосъобщителни дейности, при които се използва радиочестотният спектър".
  След като се каза "далекосъобщителни дейности", тук се включват и дейностите с използване на радиочестотния спектър или позициите на геостационарната орбита,определени за Република България с международни споразумения. Аз действително недоумявам по какъв начин едните далекосъобщителни дейности са отделени от други, когато е много по-логично да се каже: "за осъществяване на далекосъобщителни дейности, включително с използване на радиочестотен спектър или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения". Иначе, извинете, но мисля, че текстът е много, много далеч от това да бъде перфектен. Мерси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  За процедурен въпрос заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, господин председателю! Преди малко аз споменах, че текстът на чл. 38 в действащия закон е променен от Закона за далекосъобщенията. Сега имаме нов изменителен текст. Моето процедурно предложение е да се отмени гласуването по § 14, свързано с чл. 38, във връзка с мотивите, които изложих.
  Наистина това, което каза преди малко господин Иванов - не може един път "далекосъобщителни", а след това "далекосъобщителни с радиочестотен спектър" - това е абсолютно безсмислие, за да може да имаме официално становище от Комисията по медиите по текстовете, които са отменени.
  Моето процедурно предложение е да се отложи гласуването на § 14. Аз се надявам, че госпожа Милотинова ще свика утре комисията на базата на нашето искане с подписка тези неща да бъдат изяснени. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има процедурно предложение за отлагане гласуването на § 14. Има ли противно процедурно предложение или да го подлагам на гласуване?
  Господин Мирчев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми господин председател! Аз правя противно предложение - да продължат разискванията по § 14 и след това ще моля да дадете думата от името на вносителя на госпожа Зина Трифонова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: В смисъл, че Вие сте против това - да се отложи гласуването на § 14, да продължи работата?
  Налице е процедурно предложение на господин Благой Димитров за отлагане гласуването на § 14.
  Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Благой Димитров.
  Гласували 135 народни представители: за 27, против 96, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Продължаваме разискванията по § 14 по същество, ако има желаещи да вземат отношение. Не виждам желаещи.
  От името на вносителя има думата госпожа Зина Трифонова - директор в Министерство на транспорта и съобщенията. Заповядайте, госпожо Трифонова!

  ЗИНА ТРИФОНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Бих искала да обясня каква е причината, за да се получи такова недоразумение между изменителния Закон за радиото и телевизията и съответно изменителния Закон за далекосъобщенията.
  В края на м. октомври в Народното събрание постъпи от Министерския съвет внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията. В началото на ноември беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, с чийто § 54 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя съответно Законът за далекосъобщенията. Поради тази причина внесеният от Министерския съвет законопроект има съдържанието, предложено на вашето внимание в § 14. Междувременно, както казах, беше обнародван и влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, който в § 54, т. 4, б. "в" изменя чл. 38 от Закона за далекосъобщенията.
  Двата текста се припокриват между това на вносителя и това, което е предложено и действащо в момента в Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Единствената разлика е това, което е предложено от проф. Мирчев в момента, а именно след думите "радиочестотен спектър" да се добавят думите "или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения". Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Трифонова.
  За процедурен въпрос - господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Господин председателю, абсолютно не съм удовлетворен от това, което беше казано от представителя - експерт на Министерството на транспорта. Явно тук няма разбиране. Още повече - още веднъж повтарям, че предложението на господин Мирчев е в текста на вносителя.
  Правя процедурното предложение на второто четене да присъства министърът на транспорта господин Петров. Да бъде поканен и да присъства, защото стават неща, които или на ниво министър, или на ниво заместник-министър трябва да се знаят и хората да са в течение. Наистина хората, които са отговорни политически за това, което се внася, и това, което гласуваме. Усещам, че отговорността тук не е на необходимото ниво, даже на ниво председатели на комисии. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Има предложение да бъде поканен министърът на транспорта господин Пламен Петров, който да присъства, за да може да се приеме законът в негово присъствие.
  Моля, гласувайте направеното предложение да бъде поканен господи Пламен Петров - министър на транспорта и съобщенията.
  Гласували 139 народни представители: за 72, против 64, въздържали се 3, което означава, че предложението на господин Благой Димитров се приема.
  При това положение трябва да поканим министъра на транспорта Пламен Петров да присъства в залата, за да продължим. Моля да бъде поканен министърът на транспорта, след което ще можем да продължим нашата работа по законопроекта.
  Заповядайте, господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Имам чувството, че залата не разбра какво точно се гласува.
  Процедурното предложение на господин Благой Димитров беше да прекъснем сега разискванията по законопроекта и тогава, когато министърът на транспорта е възможно да дойде в тази зала и да защитава проекта, тогава ние да си продължим дейността.
  Аз смятам, че това предложение изобщо не е разумно тогава, когато ние гласуваме извънредни заседания и когато времето е толкова малко в края на годината. И понеже смятам, че залата не разбра какво гласува, правя процедурното предложение за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има предложение за прегласуване.
  Длъжен съм отново да подложа на гласуване процедурното предложение да бъде поканен министър Пламен Петров, за да можем да продължим нашата работа.
  Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Благой Димитров.
  Гласували 158 народни представители: за 58, против 99, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Уважаеми госпожи и господа, продължаваме работата си по § 14. Има ли още изказвания по същество? Няма.
  Искам да подложа на гласуване предложенията. Съвпадат двете предложения - на господин Благой Димитров и на господин Иван Иванов, а именно § 14 да отпадне.
  Моля, гласувайте предложенията на народните представители Благой Димитров и Иван Иванов за отпадането на § 14.
  Гласували 141 народни представители: за 28, против 112, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към финалната редакция на комисията за § 14, който става § 13.
  Моля, гласувайте редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 138 народни представители: за 110, против 11, въздържали се 17.
  Параграф 14, който става § 13, се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 15. В чл. 39, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя "или позиции на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения".
  2. Създава се т. 5:
  "5. се осъществяват далекосъобщения чрез радиослужбите въздушна неподвижна, радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационно обслужване за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство;"
  Предложение на народния представител Благой Димитров:
  В § 15, в чл. 39 се правят следните изменения:
  1. Отпада текстът на т. 1.
  2. Алинея 2 на чл. 39 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Мирчев:
  "§ 15 се изменя така:
  "§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) В т. 1 накрая се добавя "или позиции на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения".
  б) Създава се т. 5:
  "5. се осъществяват далекосъобщения чрез радиослужбите въздушна неподвижна, радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационно обслужване за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство;"
  2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
  "1. се осъществяват далекосъобщения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване, в съответствие с Националния план за разпределение на радиочестотния спектър".
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане окончателна редакция на § 15, който става § 14.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, преди да ви дам думата по този параграф, ви моля за извинение. Моят пропуск е - имаше още едно предложение по предходния параграф от народния представител Иван Павлов - § 14, т. 3 се отменя. Това предложение аз пропуснах да го подложа на гласуване. То е подкрепено от комисията, така че много ви моля, връщаме се на § 14, т. 3 - подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте! (Шум и реплики в залата.)
  След гласуването ще ви дам възможност за да направите процедурно предложение, господин Мутафчиев.
  Гласували 122 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 14.
  Приема се. Благодаря ви.
  Господин Мутафчиев, имахте процедурно предложение. Кажете си болката, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Надявам се да ми олекне, господи председател, като си кажа болката. Става дума за това, че когато определени предложения от народни представители са приети, то има окончателен текст, в който са включени тези предложения, така че с гласуване на окончателния текст и тези предложения де факто се приемат, но за съжаление, в този доклад наистина не е включена промяната, която фактически трябва да се направи по предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз Ви подведох. Това е причината аз да не го подложа на гласуване...
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Не, целта на моята реплика бе да обясня, че е невъзможна подобна процедура. След като веднъж сме гласували окончателния текст, минавайки на друг член, отново да се връщаме и да прегласуваме. Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Уважаеми госпожи и господа, насочвам вашето внимание към § 15 по номерацията на вносителя, по който параграф има предложение от господин Благой Димитров и предложение от господин Йордан Мирчев.
  Имате думата.
  Не виждам желаещи за изказвания, включително и господин Благой Димитров като че ли изгуби желание...
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Ами, няма го министърът, затова!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Поддържате ли своето предложение? Ще го подложа на гласуване. Добре, благодаря Ви.
  Понеже не виждам желаещи за изказвания, то подлагам на гласуване първо предложението на народния представител Благой Димитров така, както беше представено от господин Мирчев. Комисията не подкрепя това предложение.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Благой Димитров.
  Гласували 134 народни представители: за 37, против 92, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Мирчев, което е подкрепено от комисията и се предлага да стане окончателната редакция на параграфа.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 129 народни представители: за 112, против 5, въздържали се 12.
  Приема се. Благодаря.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  "§ 16. Раздел II от глава пета (чл. 42-49) се отменя".
  Предложение на народния представител Иван Павлов:
  "§ 16 се отменя (уредено е в Закона за радиото и телевизията)."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Иван Иванов:
  Параграф 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Мирчев:
  Параграф 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 16 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Може и по-накратко, защото всичко това е подкрепено и то е все за отпадането на § 16.
  По предложението § 16 да отпадне има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията § 16 да отпадне.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 124 народни представители: за 123, против няма въздържал се 1.
  Приема се, благодаря ви.
  Господин Мирчев, заповядайте, за да докладвате.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател. Прочетох всички предложения, тъй като юристите от Дирекция "Правна и законодателна дейност" на Народното събрание ме помолиха за протокола да чета всичко.
  Предложение на народния представител Йордан Мирчев за създаване на нов § 16а:
  "§ 16а. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2, ал. 3 и ал. 4:
  "(2) Индивидуална лицензия по ал. 1 не се издава на лице, което:
  1. е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  2. е осъдено за банкрут;
  3. се намира в ликвидация;
  4. е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
  5. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължение към осигурителни фондове;
  6. е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако е реабилитиран.
  (3) Изискването по ал. 2, т. 6 се отнася за управителите или за членовете на органите на управление.
  (4) Обстоятелствата по ал. 2, точки 1, 2, 3 и 5 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по ал. 2, т. 4 и 6 - с декларация".
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 15.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 16а има ли желаещи за изказване?
  По § 16а има една излишна т. 2 на ал. 2: "е осъдено за банкрут". Това е съвършено излишен текст, тъй като той имплицитно се съдържа в предходния. Едно лице, ако е обявено в несъстоятелност, поглъща в себе си това, защото банкрутът е свързан с несъстоятелността. (Шум и реплики в залата.)
  Заповядайте, господин Мутафчиев, нека все пак да се разберем за какво си говорим.
  Господин Мутафчиев, Вие имайте предвид, че господин Миков е добър специалист по материята на банкрута.
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Проблемът идва оттам, че един наказателен състав е споменат общо като банкрут, както е главата в Наказателния кодекс, иначе би трябвало да бъде: "осъден за престъпление по член" от еди-кой си до еди-кой, защото има различни изпълнителни деяния на банкрут. Не бихме могли под общото понятие...
  Народният представител Мутафчиев постави въпроса така, че може търговското дружество, което да е обявено в несъстоятелност или производство за обявяване - това, което кандидатства или едноличният търговец, да речем, навлязохме в големи дебри, а иначе това лице да е носело като наказателна отговорност за банкрут като управител, да речем, на друго търговско дружество.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тоест, да няма идентичност в субектите.
  МИХАИЛ МИКОВ: Да, да, да. Може би да си остане в този вид. Нека да си остане в този вид, макар че по-прецизно би било да се изброят текстовете от Наказателния кодекс. Защото "банкрут" е много общо. Но е ясно какво се има предвид.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре.
  В такъв случай Ви благодаря, господин Мутафчиев. Вероятно действително видяхте нещо, което може би заслужава да се поддържа. Затова аз оттеглям моето предложение.
  По § 16а има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте подкрепения от комисията § 16а.
  Гласували 123 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 3.
  Предложението се приема.
  Давам думата на господин Местан да направи изявление от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Имам приятното задължение от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да поздравя всички мюсюлмани със светлия празник Рамазан-Байрам. Разбира се, и всички вас да поздравя с този празник.
  Да си пожелаем мир и добруване!
  И още едно приятно задължение вече от името на председателя на парламентарната група господин Ахмед Доган и от името на всички мои колеги да ви поканя в Клуба на народния представител и както повеляват стародавните традиции, да се почерпим със сладко, за да е мирен и сладък съвместният ни живот.
  В тази връзка, уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи Ви моля да обявите 30-минутна почивка. Благодаря ви. (Ръкопляскания в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
  Позволете ми сърдечно да ви приветствам и да ви честитя големия свещен празник.
  С голямо удоволствие обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Моля председателят на Комисията по транспорт и телекомуникации господин Мирчев да продължи доклада с § 16а.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, благодаря.
  Уважаеми дами и господа народни представители, предложение на народния представител Иван Павлов:
  Създава се нов § 16а със следното съдържание:
  "§ 16а. В чл. 52, ал. 1 думите "ако в закон е предвидено друго" се заменят с думите "случаите, предвидени в чл. 53"."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Мирчев:
  Създава се нов § 16б:
  "§ 16б. В чл. 52, ал. 3 думите "използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови" се заменят с думите "изграждане, поддържане и използване на"."
  Комисията подкрепя предложението.
  Искам да направя едно пояснение. Когато разглеждахме § 7, гласувахме този текст да отпадне и фактически той отпадна в § 7, който стана нов § 5.
  При това положение, госпожо председател, комисията предлага създаването на нов § 16 със следната подобрена редакция:
  "§ 16. В чл. 52 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "ако в закон е предвидено друго" се заменят с думите "в случаите, предвидени в чл. 53"."
  Аз предлагам да гласуваме първо предложението, направено от Йордан Мирчев, тъй като този текст реално ние го изключихме, а той се повтаря многократно по-нататък, и тогава да гласуваме подобрената редакция на § 16.
  РЕПЛИКИ ОТ КБ: Нищо не можахме да разберем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Извинявам се, но и аз не можах да разбера. Каква е редакцията? Стана ясно, че § 16б няма смисъл да бъде гласуван, въпреки че се поддържа от комисията, тъй като се намира в противоречие с гласуван вече текст, който е отпаднал.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Ние един път гласувахме да отпадне § 16б, въпреки че беше подкрепен от комисията, във връзка със синхронизацията на този закон със Закона за радио и телевизия. Ако Вие считате за необходимо, нека тук отново да гласуваме отпадането на този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, прочетете новата редакция на комисията за § 16.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Тъй като един път е гласувано този текст да отпадне в § 7, който стана нов § 5, комисията предлага създаването на нов § 16 със следната подобрена редакция:
  "§ 16. В чл. 52 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "ако в закон е предвидено друго" се заменят с думите "в случаите, предвидени в чл. 53"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: А т. 2 отпада, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Точка 2 отпада, тъй като един път е гласувана.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 16а и § 16б има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  В такъв случай, няма да подлагам на гласуване предложението на господин Иван Павлов, тъй като то е включено в редакцията на комисията.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Мирчев § 16б да отпадне, тъй като е гласувано преди това отпадането на текст с подобно съдържание.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 88, против 5, въздържали се 34.
  Параграф 16б отпада.
  Подлагам на гласуване § 16 в редакцията, прочетена от господин Мирчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 122 народни представители: за 90, против 8, въздържали се 24.
  Параграф 16 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 17. Чл. 53 се изменя така:
  "Чл. 53. (1) Индивидуални лицензии се издават без конкурс или търг, когато ресурсът е ограничен, в следните случаи:
  1. броят на кандидатите е по-малък или равен на свободния ограничен ресурс;
  2. на обществени далекосъобщителни оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, който не се използва пряко за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги;
  3. за изграждане, поддържане и използване на обособени мрежи, като лицензията се издава на първия, заявил писмено искането си;
  4. за изграждане, поддържане и използване на обособени мрежи за собствени нужди, посочени в чл. 81, ал. 1, когато е необходим радиочестотен спектър, като лицензията се издава на първия, заявил писмено искането си, в съответствие с принципите на чл. 28, т. 1, буква "б";
  5. за нуждите на държавни органи
  6. когато това е предвидено в закон.
  (2) Допълнителен радиочестотен спектър се предоставя без конкурс или търг на обществен далекосъобщителен оператор, лицензиран за далекосъобщителна дейност, при която се използва радиочестотен спектър, чрез изменение и допълнение на лицензията, когато:
  1. общественият далекосъобщителен оператор има реална необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на лицензираната далекосъобщителна мрежа, и
  2. поискалият обществен далекосъобщителен оператор е използвал ефективно вече предоставения му ограничен ресурс, и
  3. предоставяната чрез лицензираната далекосъобщителна мрежа обществена далекосъобщителна услуга допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие на лицензираната далекосъобщителна мрежа."
  Предложение на народния представител Йордан Мирчев:
  В § 17, в чл. 53, ал. 1 да се създадат нови точки 7 и 8:
  "7. след решението на Съвета за електронни медии въз основа на проведен конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията;

  8. за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи по чл. 39, ал. 3, т. 4 и т. 5, когато радиочестотният спектър е предназначен за тези мрежи в националния план за разпределение на радиочестотния спектър."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Иван Павлов:
  "В § 17, чл. 53, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова т. 5 със следното съдържание:
  "5. при взето от СЕМ решение за издаване на лицензии по Закона за радио и телевизия."
  2. Точки 5 и 6 стават съответно точки 6 и 7.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Михаил Миков, Димитър Дъбов, Ангел Найденов и Любомир Пантелеев:
  "В § 17, чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 2 думите "е използвал" се заменят с думите "използва".
  2. Създават се алинеи 3 и 4 със следното съдържание:
  "(3) Реална необходимост е налице, когато общественият далекосъобщителен оператор не разполага с достатъчно радиочестотен ресурс да полага задължимата грижа при изпълнението на своите настоящи и бъдещи задължения.
  (4) Радиочестотният спектър е използван ефективно, ако общественият оператор при използването му е положил дължимата грижа така, че да задоволи максимално потребностите с възможно най-малко ограничен ресурс."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Благой Димитров:
  "В § 17 отпада ал. 2 на чл. 53."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 17:
  "§ 17. Чл. 53 се изменя така:
  "Чл. 53. (1) Индивидуални лицензии се издават без конкурс или търг, когато ресурсът е ограничен, в следните случаи:
  1. броят на кандидатите е по-малък или равен на свободния ограничен ресурс;
  2. на обществени далекосъобщителни оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, който не се използва пряко за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги;
  3. за изграждане, поддържане и използване на обособени мрежи, като лицензията се издава на първия, заявил писмено искането си;
  4. за изграждане, поддържане и използване на обособени мрежи за собствени нужди, посочени в чл. 81, ал. 1, когато е необходим радиочестотен спектър, като лицензията се издава на първия, заявил писмено искането си, в съответствие с принципите на чл. 28, т. 1, буква "б";
  5. за нуждите на държавни органи;
  6. когато това е предвидено в закон;
  7. след решение на Съвета за електронни медии въз основа на проведен конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията;
  8. за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи по чл. 39, ал. 3, т. 4 и 5, когато радиочестотният спектър е предназначен за тези мрежи в националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
  (2) Допълнителен радиочестотен спектър се предоставя без конкурс или търг на обществен далекосъобщителен оператор, лицензиран за далекосъобщителна дейност, при която се използва радиочестотен спектър, чрез изменение и допълнение на лицензията, когато:
  1. общественият далекосъобщителен оператор има реална необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на лицензираната далекосъобщителна мрежа и
  2. поискалият обществен далекосъобщителен оператор е използвал ефективно вече предоставения му ограничен ресурс, и
  3. предоставяната чрез лицензираната далекосъобщителна мрежа обществена далекосъобщителна услуга допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие на лицензираната далекосъобщителна мрежа."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мирчев.
  Има ли желаещи да вземат отношение по § 17?
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! В окончателния текст, предложен от комисията, а и от вносителя, има явно противоречие. В ал. 1 се казва, че на обществени далекосъобщителни оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, се издава без конкурс или търг, който не се използва пряко за предоставяне на далекосъобщителни услуги. Тук е регламентирано условието, при което се дава без конкурс или търг ресурс и става дума само за случаите, когато пряко не става дума за обществени далекосъобщителни услуги.
  В същото време в ал. 2 се казва, че: "предоставяната чрез лицензираната далекосъобщителна мрежа обществена далекосъобщителна услуга допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие на лицензираната далекосъобщителна мрежа". Има явно противоречие в изискванията на ал. 1 и ал. 2.
  И още нещо. Предложените от господин Иван Павлов изменения пък казват, че при взето от СЕМ решение за издаване на лицензии по Закона за радиото и телевизията. Аз питам, ако двама оператори, които имат лицензия от регулаторния орган СЕМ за осъществяване на радио- и телевизионна дейност, кандидатстват за честотен ресурс, какво става? В новата т. 5 е заложено явно противоречие.
  Затова аз предлагам ал. 2 на § 17 да отпадне, защото на практика тя противоречи на изискванията на т. 2, ал. 1. И не виждам логика. Или, ако има някаква логика, ще ви моля да ми бъде обяснена, за да мога да приема окончателния текст на комисията. Иначе аз не мога да подкрепя текстове, които взаимно си противоречат. Още повече, когато директно става дума за далекосъобщителни услуги и за далекосъобщителни дейности. Всъщност дейността по дефиниция включва в себе си далекосъобщителната услуга. Това е мотивът ми за предложението по отношение на отпадане на ал. 2. Всъщност няма да има някакви съществени промени в окончателния текст на така наречената подобрена редакция на § 17.
  Даже аз съм склонен да подкрепя предложението на господата Мутафчиев, Миков, Дъбов, Найденов и Пантелеев. В техните предложения има повече логика или поне така, както те са редактирали изискванията, отколкото това противоречие в ал. 1 и ал. 2 на текста на комисията. Един път казваме, че не може за услуга, а в ал. 2 казваме - може за услуга, но по не знам си какъв начин. Има явно противоречие, уважаеми дами и господа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Преди няколко дни, когато слушах доклада на второ четене на бюджета на Република България, и сега, слушайки и този доклад, оставам с впечатлението, че единствено председателите на комисиите могат да направят предложения, които да бъдат приети от комисиите. Тогава по бюджета 13 от предложенията на народните представители бяха приети само и това бяха 13 предложения на уважавания от мен господин Искров. Сега, както е тръгнало, само предложенията на господин Мирчев май ще бъдат приети.
  Затова, тръгвайки към темата, искам да апелирам към вас: помислете наистина за това, което ви предлагаме, а то е рационално и политически вярно. Казвам политически, защото често се говори за философията на закона.
  Конкретно по предложението. Нашето предложение е в ал. 2, т. 2 да се заменят думите "е използвал" с "използва". Защо? Защото той може да е използвал честотния спектър, а сега да не го използва рационално. Това означава ли, че трябва да ползва някаква преференция? Вие си спомняте много добре, че с един от мобилните ни оператори имаше подобен проблем - че в началото ефективността на използването беше много голяма, след това не беше и въпреки това искаше да разшири своята дейност.
  Така че нека да не говорим в минало време, а задължението да бъде постоянно, тоест той да използва радиочестотния спектър.
  С предложените нови ал. 3 и 4 нашата цел е ясно да определим какво значи това реална необходимост. Това е една от преференциите, която е записана в т. 1 на ал. 2 - "Общественият далекосъобщителен оператор има реална необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на лицензираната далекосъобщителна мрежа". Кой ще определи какво е това реална необходимост? Самата комисия? Добре, ще го определи. Но по какъв начин ще се оспорва дали тя е преценила правилно, че има реална необходимост и дали е необходимо в закона да го кажем? Ние ви предлагаме един може би не толкова ясен, но много точен текст и се надявам, че ще го подкрепите.
  Какво значи радиочестотният спектър е използван ефективно? Кой ще определи този критерий? Затова ви предлагаме и ал. 4, където точно и ясно се казва, че е положил дължимата грижа, така че да задоволи максимално потребностите си за възможно най-малък ограничен ресурс. Да има задължение да ползва ресурса си, това е важното.
  Имам и една забележка в т. 1 на ал. 1. Не толкова че не е точно, но ми се струва, че звучи малко смешно: "броят на кандидатите е по-малък или равен на свободния ограничен ресурс". В бройки ли се мери свободният ограничен ресурс? Текстът може да се напише малко по-коректно, за да стане ясно точно за какво говорим в този момент.
  Разчитам наистина на сериозното отношение и държавническо мислене на народното представителство, че ще подкрепите тези предложения. Ако това не стане, имайте предвид, че ще дадем такива права на комисията, които ще създадат немалко неприятности в бъдеще и Народното събрание ще трябва да прави промени в закона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Други желаещи по § 17? Няма.
  Преминавам към гласуване на предложението на господин Мутафчиев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията и което току-що господин Мутафчиев мотивира в пленарната зала.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 141 народни представители: за 46, против 87, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  За процедурно предложение има думата господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, моето процедурно предложение е да се прегласува този текст. Струва ми се, че поради липсата на активност от страна и на председателя на комисията, и на представителите от Министерството на транспорта и съобщенията народните представители се опасяват да не допуснат някаква грешка. Затова апелирам, госпожо председател, някой от комисията или вносителите да обяснят защо не са съгласни с този текст. Какви са причините, за да се отхвърли от комисията? Съжалявам, че ние тогава не можахме да присъстваме, защото по време на парламентарна група беше направено извънредно заседание. Нека да се обясни какви са пречките да бъде приет този текст. Нека да се каже защо трябва да дадем тази свобода на тълкувание на комисията. Какво целим с това? Нека това да разберем. Какво целят управляващите, ако няма яснота по тези два термина, за които говорим? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мутафчиев.
  Госпожо Трифонова, ще вземете ли отношение по текста?
  ЗИНА ТРИФОНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Мутафчиев! От името на вносителя Министерски съвет предложението е уместно, но не е редактирано прецизно. В случай, че това предложение бъде прието, то трябва да бъде много точно и ясно формулирано, за да може в случай на обжалване пред съответната съдебна инстанция съдебната инстанция да приложи този текст. Същевременно с това, ако той е непрецизно формулиран, това повече ще доведе до затруднение както съда, така и комисията, която ще прилага закона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Мутафчиев и група народни представители.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 146 народни представители: за 51, против 85, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров, което не е подкрепено от комисията.

  Гласували 126 народни представители: за 29, против 92, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата господин Благой Димитров.

  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, естествено аз ще искам прегласуване на моето предложение. Аз съм изненадан, че мнозинството не поиска министър или заместник-министър да присъства на дебата и да обясни противоречието между т. 2 на ал. 1 и т. 3 на ал. 2.
  Искам да обърна внимание на уважаемите колеги, че на обществените далекосъобщителни оператори не се предоставя без конкурс или търг ресурс, ако става дума пряко за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги. Забележете, в ал. 2, т. 3 пък става дума, че се предоставя такъв ресурс. Много ще ми бъде интересно да чуя каква е логиката на вносителите. Аз не мога да разбера логиката на вносителите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи процедурното Ви предложение е да се прегласува Вашето предложение.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Да, но все пак да стане ясно на народното представителство какво гласува. Има противоречие между т. 2 на ал. 1 и т. 3 на ал. 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Думата има госпожа Трифонова - директор на Дирекция "Правна" в Министерството на транспорта и съобщенията.
  ЗИНА ТРИФОНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Би могло да се каже, че единствено на пръв поглед има противоречие между ал. 1 и ал. 2. Когато става дума в ал. 1, т. 2 за обществени далекосъобщителни оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, който не се използва пряко за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги, се има предвид радиочестотният спектър, който се предоставя за изграждане на далекосъобщителната инфраструктура. Тоест, предоставя се радиочестотен спектър, който е необходим за така наречените радиорелейни линии. В съответствие с Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е определена точно регламентирана част, която се предоставя именно за радиорелейни линии.
  Когато става дума за ал. 2 обществените далекосъобщителни оператори, които предоставят далекосъобщителни услуги чрез радиочестотен спектър, който се използва пряко за предоставяне на далекосъобщителна услуга, в случая се имат предвид мобилните оператори, които за да предоставят услуги използват част от спектъра. Например, 450 мегахерца за NMT-мрежата и 900 мегахерца за GSM-мрежата. За този спектър става дума и в този случай общественият оператор, когато отговаря на тези три условия, както са определени в ал. 2, когато докаже, че има реална необходимост, тогава той ще получи допълнителен радиочестотен спектър, за да предоставя пряко услугата на съответните потребители.
  Така че противоречие според нас няма. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Трифонова.
  Моля, гласувайте предложението на господин Благой Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 34, против 83, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Мирчев, за процедурно предложение.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам да отложим гласуването на § 17 и в тази връзка да разгледаме предложението на народните представители Мутафчиев, Миков, Дъбов, Найденов и Пантелеев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте процедурното предложение окончателното гласуване на § 17 да бъде отложено.
  Гласували 132 народни представители: за 118, против 13, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Има предложение на народния представител Благой Димитров § 18 да отпадне.

  Има предложение от народния представител Йордан Мирчев в ал. 4 думите "използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови" се заменят с думите "изграждане, поддържане и използване на".
  Ние вече два пъти гласувахме този текст да отпадне.
  Аз ще ви предложа да гласуваме отделно предложението на господин Благой Димитров, а този текст, който се появява за трети път, да гласуваме също да отпадне и тогава ще гласуваме основния текст на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Бихте ли прочели текста на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 18. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Индивидуалните лицензии, издадени без конкурс или търг на обществени далекосъобщителни оператори, могат да се прехвърлят на трети лица само със съгласието на Комисията за регулиране на съобщенията след изтичане на една година от издаването им. Те могат да се прехвърлят преди изтичането на този срок със съгласието на Комисията за регулиране на съобщенията от лицензиран далекосъобщителен оператор само на лице, чийто капитал е изцяло притежаван от лицензирания далекосъобщителен оператор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Всъщност текстът на вносителя по ал. 2 и Вашето предложение се покриват изцяло като редакция и съдържание.
  По § 18 желаещи да вземат отношение има ли? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Благой Димитров § 18 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 23, против 95, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Мирчев по т. 2 - да отпадне.
  Моля, гласувайте отпадането на т. 2, тъй като текстът е несъвместим с гласувани досега текстове.
  Гласували 126 народни представители: за 121, против 2, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 18 в цялостната му редакция, подкрепена от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 119, против 5, въздържали се няма.
  Параграф 18 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 19 има предложение на народния представител Йордан Мирчев - § 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение от народния представител Иван Павлов:
  Параграф 19 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 19 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за становище по § 19? Няма.
  Гласуваме предложенията на Иван Павлов и Йордан Мирчев, които са аналогични и са подкрепени от комисията - § 19 да отпадне.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 124, против 1, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Параграф 19 отпада.
  Продължаваме с § 19а.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Има предложение на народния представител Йордан Мирчев:
  Да се създаде нов § 19а.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Иван Иванов:
  Създава се нов § 19а.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага създаването на нов § 19 със следната редакция:
  "§ 19. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 думата "размер" се заменя с думите "начин на определяне".
  2. В ал. 3, т. 3 се създава изречение второ: "Българската национална телевизия е длъжна да предоставя за разпространение националната програма"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 19 има ли желаещи за изказване?
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми господин Мирчев! Аз ще Ви помоля да обясните на залата как може в лицензията на кабелен оператор - забележете, Вие говорите за условия за издаване на лицензия на кабелни оператори - да задължавате Националната телевизия да предоставя своята програма? Тоест, не да я задължите в лицензията на Националната телевизия, а вие задължавате Националната телевизия да предоставя своята програма чрез лицензия на друг субект.
  Аз ще Ви помоля да обясните като вносител какво точно имате предвид и как може да стане това.
  Второ, кой на кого ще плаща? Националната телевизия ли ще плаща на кабелните оператори - аз държа за протокола това да се запише, защото това е много сериозен текст - или обратното - кабелните оператори да плащат на Националната телевизия?
  Имам и трети подвъпрос така, както вие сте направили предложението си. Ако технически е невъзможно малък кабелен оператор да разпространява програмата на Националната телевизия, за чия сметка ще стане това - за сметка на Националната телевизия ли ще стане разпространението на тази програма или обратно - ще стане за сметка на кабелния оператор? Вие императивно залагате текста.
  Имам и четвърти подвъпрос. Коя от двете програми на Националната телевизия имате предвид? Сателитната програма или Канал 1?
  Аз ще ви моля да отговорите на тези въпроси, защото мисля, че Вашето предложение или на този, който го е написал на експертно равнище, не е обмислено. Продължаваме просто да приемаме текстове, по които е добре да има някакво становище от Комисията по медиите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Трифонова.
  ЗИНА ТРИФОНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Димитров! За да може изчерпателно да се отговори на поставените от Вас въпроси, е необходимо да се изясни какво е систематичното място на този текст.
  Предвижда се изменение съответно на чл. 57, ал. 3, което предвижда какво съдържа индивидуалната лицензия, чрез която се разпространяват радио- и телевизионни програми по кабелен способ.
  В Закона за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия е предвидена т. 3, в която се казва: "задължение за разпространение на националната програма на Българската национална телевизия".
  Тоест кабелните оператори имат задължение за разпространение на националната програма на Българската национална телевизия. Но за нея няма реципрочно задължение да предоставя за разпространение на кабелните оператори своята национална програма.
  Следователно, за да могат двете страни да се договорят в проекта, който разглеждате, изобщо не се определя дали става дума за безвъзмезден или възмезден договор. Сключва се договор между двамата оператори и съответно Българска национална телевизия е задължена да предостави своята национална програма, а кабелният оператор е задължен по силата на закона да я разпространява. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Трифонова.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Госпожо председател, благодаря Ви за предоставената ми възможност, тъй като не мога да правя реплика на експерт, но искам да прочета текста на господин Мирчев. Там пише:
  "Българската национална телевизия е длъжна да предоставя за разпространение националната програма."
  Колеги, забележете, този текст е записан в лицензията на кабелния оператор. Аз нямам коментар. На друг субект! Значи в лицензията на друг субект пише, че Българската национална телевизия е длъжна да предостави своята програма на кабелния оператор?!
  Или нещо от експертното ниво не се разбира, или трябва да си оправите текстовете. Мисля, че е достатъчно ясно. Просто ще бъде много, не знам как да кажа, смешно, ако приемем такъв текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Други желаещи?
  Заповядайте за реплика, господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Само една малка реплика.
  Първо, имаме свободни пазарни отношения.
  Второ, когато въпросният оператор пожелае програма, става въпрос, че Българската национална телевизия няма право да му откаже, тъй като е длъжна да му я предостави.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС, от място): Запишете го в лицензията на Националната телевизия! Защо го пишете тук?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Няма други желаещи да се изкажат по § 19.
  Подлагам на гласуване § 19 в редакцията, предложена от комисията, която обобщава двете предложения - на Йордан Мирчев и Иван Иванов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 98, против 15, въздържали се 14.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 20 има предложение от народния представител Йордан Мирчев, което комисията подкрепя.
  Предложение на народния представител Иван Павлов, което комисията не подкрепя.
  Предложение на народния представител Иван Иванов: § 20 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 20:
  "§ 20. В чл. 60, ал. 4 се изменя така:
  "(4) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 20? Няма желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, което не е подкрепено от комисията.
  С аналогично съдържание е и предложението на Иван Павлов, така че няма да го подлагам на самостоятелно гласуване.
  Гласували 131 народни представители: за 10, против 101, въздържали се 20.
  Предложенията не се приемат.
  Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 20, предложена и подкрепена от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 20.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Предложение на народния представител Иван Иванов за създаване на нов § 20а.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Йордан Мирчев - също за създаване на нов § 20а.
  Тук възниква същият въпрос, тъй като в т. 2 текстът "използване на налични и/или..." вече на три места отпадна. Ще предложа и тук този текст да отпадне.
  Създава се и нова ал. 8:
  "(8) Действието на индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност се прекратява с решение на Съвета за електронни медии в случаите, когато с решение на Комисията за регулиране на съобщенията се прекратява далекосъобщителната лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3."
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 21, като предварително подложите на гласуване именно този текст, дефиницията да отпадане и от този параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Милушев.

  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Към § 20а, чл. 61, ал. 8 предлагам просто една по-прецизна редакция на текста. Логиката е очевидна. Сега ще ви прочета текста, така че моля да бъдете любезни да подкрепите новата редакция, това, което е предложено от комисията.
  "Когато с решение на Комисията за регулиране на съобщенията се прекратява далекосъобщителната лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в ал. 1, т. 1, 2 и 3, индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност, издадена на основание на Закона за радио и телевизия, се прекратява от Съвета за електронни медии след влизане в сила на решението на Комисията за регулиране на съобщенията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Милушев.
  Други желаещи по § 20а няма.
  Моля, гласувайте първо предложението на народния представител Йордан Мирчев т. 2 да отпадне от § 20а, дефиницията.
  Гласували 125 народни представители: за 115, против 3, въздържали се 7.
  Предложението се приема, в смисъл, че т. 2 отпада от § 20а.
  Моля, гласувайте целия § 20а с онази редакция на ал. 8, която беше прочетена от господин Явор Милушев в зала и подкрепена от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 108, против 5, въздържали се 16.
  Параграф 20а с новата номерация 21 е приет.
  Преминаваме към § 21 на вносителя. Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграф 21. По него има предложение на народния представител Иван Павлов - § 21 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 21 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 21 няма желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте отпадането на § 21, което е предложение на народния представител Иван Павлов и е подкрепено от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 107, против 2, въздържали се 12.
  Параграф 21 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Следващото предложение е за нов § 21, в който така, както гласувахме, за пореден път т. 1 - дефиницията, трябва да бъде гласувано да отпадне. Алинея 6 се изменя така:
  "Решенията по ал. 1 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд."
  Създава се една нова ал. 8 с подобрена редакция.
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 21 със съдържание: "Алинея 6 се изменя така:
  "Решенията по ал. 1 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд."
  Създава се нова ал. 8 с подобрена редакция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Милушев, заповядайте да изчетете подобрената редакция на ал. 8.
  ДОКЛАДЧИК ЯВОР МИЛУШЕВ: Уважаема госпожо председател, новата редакция на чл. 62, ал. 8 има следното съдържание:
  "(8) Когато с решение на Комисията за регулиране на съобщенията се отнема далекосъобщителна лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в ал. 1, индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност, издадена на основание на Закона за радио и телевизия, се отнема от Съвета за електронни медии след влизане в сила на решението на Комисията за регулиране на съобщенията."
  Логиката също е очевидна на тази редакция. Тук става въпрос вече за отнемане на лицензия от Съвета за електронни медии. Моля залата да подкрепи тази редакция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател. Преди време в Закона за автомобилните превози имаше предложение да се отнема свидетелството за правоуправление заради това, че водачът возел незаконно пътници или товари или такъв беше смисълът. Тоест - във връзка с едно нарушение на закона се налага санкция във връзка с друг закон.
  Сега господин Мирчев предлага в момента да се отнема лицензията за радио- и телевизионна дейност, ако лицето е нарушило изискванията във връзка с далекосъобщителната си дейност. Аз мога да ви уверя, че логиката е абсолютно същата. А ако се отнеме лицензията за далекосъобщителна дейност какъв е проблемът лицето да продължава да произвежда радио- и телевизионни програми и да ги разпространява чрез други далекосъобщителни оператори? Добре е да вникнете в това, което казвам. Затова ще ви помоля, защото тук са сериозни нещата.

  Значи Вие във връзка с това, че субектът е нарушил някакви норми във връзка с далекосъобщителната си дейност, му отнемате лицензия за производство на радио- и телевизионни програми!? Ще Ви моля да ми кажете каква е логиката. Разбирам обвързано лицензиране и идеята ми е ясна. Това нещо беше подкрепено в Закона за радиото и телевизията.
  Сега искам вносителят да ми обясни каква е логиката за нарушение във връзка с далекосъобщителна дейност, защото тук наистина в чл. 62 има доста тежки текстове, но субектът може да се жали пред Върховния административен съд. Автоматично Вие му отнемате лицензията за производство на радио- и телевизионни програми - няма комутативно действие. А по Б е равно на Б по А, но невинаги, господин Мирчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Господин Мирчев, заповядайте за реплика.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, господин Димитров! Ние обсъждахме този текст в комисията много задълбочено и след като приехме един предварителен текст, решихме експерти от комисията заедно с експерти от ДКД да формулират този текст за нова ал. 8 по предния и по този текст. Мисля, че този текст е съгласуван в комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За втора реплика, заповядайте господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Господин Димитров, малка реплика и в то в духа на Вашия пример, който дадохте за шофьора. Ако бъде противното, това означава на въпросния шофьор вместо да му се отнеме книжката, ние да му поръчваме още веднъж да превозва забранени стоки. Това би била логиката на това, което Вие говорите. Наистина логиката на текста, който предлагам, е очевидна и аз наистина моля залата да го подкрепи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за дуплика, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин Милушев, уважаеми господин Мирчев! Ако лицето е нарушило Закона за далекосъобщенията, се налага санкция във връзка с това. Ако не е нарушило Закона за радиото и телевизията във връзка с мониторинга на СЕМ, няма никаква логика да му се отнема възможността да произвежда радио- и телевизионни програми. Никаква логика няма, т.е. няма логика да се отнема книжката на шофьора заради това, че вози незаконно. Има логика да му се отнеме книжката, ако е употребил алкохол или при други нарушения, свързани със Закона за движението по пътищата. Това е христоматиен случай.
  Аз не знам на какво експертно равнище сте гледали, но в момента вие налагате санкция за нарушение на един закон във връзка с друг закон. На това искам да ви обърна внимание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Трифонова, да обясните мотивите на вносителя.
  ЗИНА ТРИФОНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Това, което Вие казвате, че за нарушение по единия закон се налага санкция, по другия закон - ако съм Ви разбрала правилно, в случая е допустимо, тъй като в Закона за радиото и телевизията е предвидено - цитирам чл. 123а - при отнемане на лицензия за радио- и телевизионна дейност, Съветът за електронни медии уведомява Държавната комисия по далекосъобщенията, която в 10-дневен срок отнема индивидуалната лицензия за далекосъобщителна дейност.
  Следователно, двата органа действат при условията на обвързана компетентност. В случая лицензия за радио- и телевизионна дейност за наземно радиоразпръскване не би могла да съществува без съответната далекосъобщителна лицензия. И обратното: далекосъобщителна лицензия за наземно радиоразпръскване е невъзможна без наличието на лицензия за радио- и телевизионна дейност. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Трифонова.
  Други желаещи да се изкажат по § 21 има ли? Няма.
  Най-напред подлагам на гласуване предложението на господин Мирчев в § 21 т. 1 да отпадне, тъй като текстове с аналогично съдържание досега гласувахме да отпаднат от закона.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 123 народни представители: за 116, против 5, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  За процедурно предложение - господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, умолявам Ви чрез квесторите да призовете народното представителство да влезе в залата, защото изпадаме в неудобно положение. Виждам хора от мнозинството, които оперират със 7-8 карти, така че отново утре или в четвъртък в броя на вестник "168 часа" вероятно пак ще пише за новия модел, за новото време. Призовавам Ви, защото иначе ще искаме проверка на кворума.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Аз неофициално пред микрофоните направих няколко пъти вече това призоваване чрез квесторите. Благодаря Ви, господин Димитров.
  Преминаваме към гласуване на § 21 с новата редакция на ал. 8, която беше прочетена в залата.
  Подлагам на гласуване предложението по § 21, направено от народния представител Йордан Мирчев с новата редакция на ал. 8, която беше прочетена в залата - т. 1 отпадна от нея с предишно гласуване.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 133 народни представители: за 119, против 7, въздържали се 7.
  Параграф 21 е приет.
  Обявявам 15 минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с § 22.
  Има думата господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 22 има предложение от народния представител Иван Павлов.
  В чл. 63 се правят изменения и допълнения.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Михаил Миков, Димитър Дъбов, Ангел Найденов и Любомир Пантелеев.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага подобрена редакция на § 22.
  "§ 22. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Процедура за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа и/или предоставяне на обществена далекосъобщителна услуга чрез конкурс или търг се открива по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията или по искания на заинтересовани лица, когато за осъществяване на далекосъобщителната дейност е необходим ограничен ресурс."
  2. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) В случаите по чл. 53, ал. 1, т. 1 открива процедура за провеждане на конкурс или търг с оглед установяване броя на кандидатите."
  3. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
  "(5) В случаите по чл. 53, ал. 1, точки от 2 до 7 не се открива процедура за провеждане на конкурс или търг."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат думата по § 22?
  Заповядайте, господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Предлагам в § 22, чл. 62, алинеи 4 и 5 да отпаднат, като се създаде ал. 3 със следния текст:
  "(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 Комисията за регулиране на съобщенията публикува съобщение най-малко в два централни ежедневника, с което обявява техническите параметри на свободния ограничен ресурс и намерението си да издаде индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност и в което определя срок, в който всички кандидати могат да подадат исканията си".
  И нова редакция на ал. 4:
  "(4) Когато след установяване броя на кандидатите съгласно ал. 3 и в случай, че техният брой е по-малък или равен на свободния ограничен ресурс, Комисията за регулиране на съобщенията издава индивидуални лицензии на основание чл. 52, т. 1, а когато техният брой е по-голям, открива процедура за провеждане на търг или конкурс."
  Уважаема госпожо председател, мотивите ми за тази редакция са повече от ясни. Така се дава по-широк достъп до информацията. А с тази редакция има по-голяма прозрачност на самата процедура. А ако щете, тази редакция ограничава възможностите за проява на корупционни процеси и намерения.
  Ето защо моля залата масово да подкрепи тази редакция. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Милушев.
  Има ли други желаещи да вземат думата по § 22?
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Стигнахме и до известния от Джоузеф Хелър параграф.
  Уважаеми господин Милушев, аз сигурно бих се съгласил да обсъждаме тези предложения, но, първо, те променят по същество доста текста. Не са внесени нито на първо четене, нито са внесени по реда за предложенията за второ четене.

  Иначе, въпросът е важен именно в тази насока, в която вие споменахте - премахване на възможностите за такова тълкуване на закона, което позволява субективизъм и оттам естествено, корупция. Интересите, които се сблъскват по отношение на тези лизензии, за тях много е писано в печата през последните години, независимо дали е имало Съвет за електронни медии, или ДКД, СЕМ или както ще го нарече следващата легислатура.
  Именно в тази насока ние сме предложили един, във висока степен реципиран от Германия, текст, който да дава една по-голяма яснота какво става в тези случаи.
  Тук само ще отворя една скоба и ще ви обърна внимание на порочния запис, съществуващ и досега в закона, който казва, че броят на кандидатите е по-малък или равен на свободния ограничен ресурс. Всеки разумен човек като се замисли разбира, че броя на кандидатите е 1, 2, 3, 4, 5, 8, а ресурсът е нещо друго. Най-малкото тук би трябвало да има някаква корекция във формулировката. Може би от вида: броя на кандидатите е такъв, че свободният ресурс би удовлетворил техните претенции или нещо такова, но това е стар текст, досега съществуващ в закона. (Шум и реплики в залата.)
  Не, не, мисълта ми е, че не може да има текст - брой на кандидати, отговарящи на ресурс. Това е все едно ябълки с атомни частици да ги сравняваш по някакъв начин сега. Това е и досега действащ текст. Тук може би ще трябва комисията да положи известни усилия за постигането на една по-голяма яснота.
  По отношение на нашето предложение - ние сме се опитали да дефинираме, пак ви казвам, на база на немската практика и немското законодателство, ясно кога и какво се установява с тръжната процедура, кой или кои от доставчиците са най-подходящи ефикасно да я използват. Това ще се разбере в зависимост от техните възможности и предложения. В конкурса трябва да се определи кой или кои кандидати, според документите, със способностите и качествата си е най-подходящ, тоест опитваме се да дефинираме така търга и конкурса, че да се избегне максимално възможността за субективизъм.
  И пак ви казвам, ако искате потърсете справка с немското законодателство. Те са доста големи перфекционисти и няма и съмнение, че са съобразили по-отдавна тяхното право с европейското, така че в тази насока аз мисля, че един такъв запис сериозно ще допринесе за това, което и вие желаете - премахване на възможностите за субективизъм, оттам и за корупция или за съмнения в корупция, защото не винаги има корупция. Може да има субективизъм, но след това пак има съмнения за корупция. Един такъв запис ще даде значителна яснота и ще подобри текстът. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа! Имам процедурно предложение - § 22 да го отложим, както отложихме § 27, за доработка и предлагам да приключим с § 23 до § 27, по-които няма съществени различия. Те ще минат в рамките на десетина минути. По тях няма предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Правим процедурно предложение да се отложи разглеждането на § 22. Когато преминем към неговото гледане, ще го обсъждаме отново, тъй като този параграф се нуждае от нова редакция.
  Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Мирчев.
  Гласували 153 народни представители: за 149, против 3, въздържал се 1.
  Параграф 22 се отлага.
  Преминаваме към § 23.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 23 има предложение на народния представител Йордан Мирчев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение от народния представител Благой Димитров.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Иван Иванов.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 23:
  "§ 23. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: "В комисията задължително се включва правоспособен юрист".
  2. Създават се нови алинеи 3 , 4 и 5:
  "(3) Задължението по чл. 24, ал. 5 се отнася за всеки член на комисията и/или членове на семейството му и се осъществява по реда, предвиден в чл. 24, ал. 7.
  (4) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги, когато лицата по ал. 3 или членове на техните семейства, както и лица, с които всяко от тях е икономически свързано:
  а) получават лицензия по този закон;
  б) бъдат назначени в органи на управление на далекосъобщителните оператори.
  (5) Член на комисията, който има непосредствен делови интерес при вземането на дадено решение е длъжен да го заяви и да не участва в провеждането на конкурсната или тръжната процедура".
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
  "(6) Комисията по регулиране на съобщенията с решение определя броя на членовете на комисията, реда за провеждане на заседанията, начина на вземане на решенията, изготвянето на протоколи, възнагражденията за участие в комисията и др.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 23 някой желае ли да вземе отношение? Няма.
  Подлагам го на гласуване така, както вече е предложен от комисията. Предложенията, които са направени по него, са включени в новата редакция.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 155 народни представители: за 132, против 3, въздържали се 20.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам § 24, 25 и 26 да ги гласуваме заедно, тъй като по тях няма предложения, които да не са приети.
  По § 24 комисията подкрепя текста на вносителя:
  "Член 65 се изменя така:
  "Чл. 65. (1) Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс или търг за издаване на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с използване на ограничен ресурс с решение.
  (2) Решението по ал. 1 съдържа:
  1. предмет и вид на конкурса или търга;
  2. изисквания към лицата, които могат да участват, ако има такива;
  3. място, срок и ред за закупуване на конкурсни или тръжни книжа;
  4. срок и място за подаване на заявление за участие;
  5. размер и начин на плащане на депозит за участие;
  6. начална тръжна цена при обявяване на търг;
  7. дата, място и час на провеждане на конкурса или търга;
  8. други конкретни изисквания, свързани с процедурата на конкурса или търга.
  (3) Конкурсните и тръжните документи по ал. 2, т. 3 се разработват и утвърждават от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (4) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник". Съобщение за обнародваното решение се публикува в централен и местен ежедневник в 3-дневен срок от обнародването"."
  По § 25 комисията подкрепя текста на вносителя:
  "§ 25. Член 66 се изменя така:
  "Чл. 66. Конкурсните или тръжните книжа съдържат:
  1. изисквания за осъществяване на дейността - предмет на конкурса или търга (темпове на развитие и/или на обслужване, качество на услугите, вид на използвана технология, задължения, свързани с отбраната и сигурността на страната и др.);
  2. критериите за оценка, тяхната относителна тежест и механизма за оценяване;
  3. правилата за работа на комисията, определени с решение на чл. 64, ал. 3"."
  По § 26 има предложение на народния представител Иван Павлов.
  Комисията подкрепя предложението.
  "§ 26. В чл. 67 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) Точка 1 се изменя така:
  "1. всички съдебни решения по партидата на кандидата и удостоверение за актуалното му състояние;";
  б) Точки 5, 6 и 7 се изменят така:
  "5. удостоверения, издадени от съответните компетентни органи относно липсата на следните обстоятелства: кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по обявяване в несъстоятелност, не е осъден за банкрут, не се намира в ликвидация, няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължение към осигурителни фондове;
  6. декларация от кандидата, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, освен ако не е реабилитиран;
  7. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжна документация, документ, с който се доказва, че са платени конкурсната или тръжната документация и други документи, свързани с предмета на конкурса или търга".
  2. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) При липса на документи по ал. 1 на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняването им. В случай че пропускът не бъде отстранен в посочения срок, заявителят не се допуска до участие."
  Комисията подкрепя текста като предлага в т. 2 думите "при липса на документи" да се заменят с думите "при липсващи и/или нередовни документи".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мирчев.
  По параграфи 24, 25, 26 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 135 народни представители: за 128, против 4, въздържали се 3.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 27 има предложение на народния представител Благой Димитров.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27 със следното съдържание:
  "§ 27. Създава се чл. 67а:
  "Чл. 67а. (1) Не се допуска до участие в конкурса или търга заявител, който:
  1. е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  2. е осъден за банкрут;
  3. се намира в ликвидация;
  4. е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
  5. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
  6. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако е реабилитиран.
  (2) Изискването по ал. 1, т. 6 се отнася за управителите или за членовете на органите на управление на заявителите.
  (3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по ал. 1, т. 4 и 6 - с декларация."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мирчев.
  По § 27 - заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Аз се изненадвам защо комисията е отхвърлила моето предложение. Има две възможности: едната възможност е даване на лицензия чрез конкурс или търг, другата възможност е да се издаде лицензия без конкурс или търг.
  И при двата случая би трябвало лицата, които се явяват, да отговарят на изискванията по точки от 1 до 5. И, разбира се, там има и ал. 2 и ал. 3.
  Каква е логиката да се дава лицензия без конкурс на субект, който е обявен в несъстоятелност или е осъден за банкрут, или се намира в ликвидация, или е лишен от правото да упражнява търговска дейност? Излиза, ако моят текст не се приеме, уважаема госпожо председател и уважаеми колеги, че е възможно субект, който влиза в хипотезите на точки от 1 до 5, да получи лицензия без търг или конкурс. Аз така разбирам това, че комисията е отхвърлила моето предложение. И съм изключително любопитен да чуя какви са мотивите на комисията или на тези, които са отхвърлили предложението ми. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Заповядайте, госпожо Трифонова, да обясните мотивите на вносителя.
  ЗИНА ТРИФОНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Димитров, бих искала да напомня на уважаемите народни представители, че днес по-рано беше гласуван § 15, в който се предвижда изменение на чл. 51.
  В сегашния текст на чл. 51 от Закона за далекосъобщенията няма алинея, а единственият текст предвижда, че индивидуални лицензии за далекосъобщителни дейности се издават без конкурс или търг в случаите, когато не се използва ограничен ресурс.
  По-рано днес гласувахте текст - нови ал. 2, 3 и 4 към чл. 51, в които е предвидено, че индивидуална лицензия по ал. 1, т.е. когато става дума за издаване на лицензия без конкурс или търг, не се издава на лице, което... И са изброени изчерпателно всички основания, които са изброени и в сега разглеждания от вас параграф. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Благой Димитров, за изменение на § 27.
  Гласували 151 народни представители: за 33, против 114, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 27 с текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 137 народни представители: за 119, против 8, въздържали се 10.
  Параграфът е приет.
  Процедурно предложение - господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа, във връзка с необходимостта § 17 и § 22 да бъдат подготвени за разглеждане утре в пленарната зала, моля да прекратим по-нататъшното разглеждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение да прекратим разглеждането на този закон и да преминем към следващите точки от дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 141 народни представители: за 128, против 8, въздържали се 5.
  Процедурното предложение е прието.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ИНТЕЛСАТ.
  Законопроектът е разпределен на Комисията по транспорт и телекомуникации и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Заповядайте, господин Мирчев, да запознаете пленарната зала със становището на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

  "Д О К Л А Д
  на Комисията по транспорт и телекомуникации
  относно законопроект № 102-02-32 за
  ратифициране на измененията на Споразумението
  за създаване на Международна организация за
  спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ,
  внесено от Министерския съвет на 26 ноември 2001 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 29 ноември 2001 г., Комисията по транспорт и телекомуникации разгледа законопроект № 102-02-32 за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ, внесен от Министерския съвет на 26 ноември 2001 г.
  В заседанието на комисията взеха участие господин Пламен Петров - министър на транспорта и съобщенията, господин Любомил Иванов и госпожа Златолина Мукова - заместник-министри на транспорта и съобщенията.
  Законопроектът съдържа един член - ратифицира измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ, приети на 25-ата сесия на Асамблеята на страните по споразумението, състояла се от 13 до 17 ноември 2000 г. във Вашингтон. Измененията предвиждат ИНТЕЛСАТ да се преобразува в търговско дружество. ИНТЕЛСАТ е международно дружество за спътникови комуникации, в което България участва с представител БТК с 0,5 на сто участие, което се равнява приблизително на 1 млн. долара. Използва съоръженията, които това дружество експлоатира за обмен на данни чрез спътници.
  С промяната Българската телекомуникационна компания остава нашият представител с неговия дял, като имаме възможност в бъдеще този дял да се увеличи на 1 на сто, защото всъщност БТК в момента ползва повече услуги, отколкото съответстват на дела й. За в бъдеще трябва да се направи това предложение, но засега делът остава същият. Ратифицирането на Споразумението не носи никакви допълнителни финансови тежести, нито допълнителни бюджетни разходи, тъй като издръжката на международната организация е предвидена за 12 г. напред и не е необходимо държавите-членки да плащат допълнително членски внос.
  Членовете на комисията, взели участие в дискусията, изразиха становище за подкрепа на предложения законопроект. Те заявиха, че ще подкрепят представения законопроект, още повече, че няма да се увеличи бюджетната тежест. Изразени бяха мнения в подкрепа на проекта, като беше отбелязано, че промените са в съзвучие с промяната на Конституцията и Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения - нещо, което ние ратифицирахме преди повече от месец.
  Приемайки мотивите на вносителя, Комисията по транспорт и телекомуникации единодушно реши:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект № 102-02-32, внесен от Министерския съвет на 26 ноември 2001 г. за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ.
  Комисията също единодушно взе решение да предложи на Народното събрание законопроект № 102-02-32, внесен от Министерския съвет на 26 ноември 2001 г., за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ да бъде гласуван в същото заседание и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля представител на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност да прочете доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР КЮРКЧИЕВ:

  "Д О К Л А Д
  относно законопроект № 102-02-32 за
  ратифициране на измененията на Споразумението
  за създаване на Международна организация за
  спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ,
  внесено от Министерския съвет на 26 ноември 2001 г.

  На редовно заседание, проведено на 29 ноември 2001 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроекта за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ и прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ и измененията на Експлоатационното споразумение, приети на 25-ата сесия на Асамблеята на страните по споразумението, състояла се от 13 до 17 ноември 2000 г. във Вашингтон.
  Становището беше прието с консенсус."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кюркчиев.
  Преминаваме към дискусия по законопроекта на първо четене.
  Няма желаещи да вземат думата.
  Моля, гласувайте законопроекта на първо четене.
  Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  За процедурно предложение има думата господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Предлагам на основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме законопроекта и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение законопроектът да бъде приет в едно пленарно заседание на първо и второ гласуване.
  Гласували 134 народни представители: за 133, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля, господин Мирчев, да прочетете съдържанието на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ:

  "З А К О Н
  за ратифициране на измененията на Споразумението
  за създаване на Международна организация за
  спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ

  Член единствен. Ратифицира измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ, приети от 25-ата сесия на Асамблеята на страните по споразумението, състояла се от 13 до 17 ноември 2000 г. във Вашингтон.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение по текста на закона? Няма.
  Подлагам на второ гласуване законопроекта.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 139 народни представители: за 138, против няма, въздържал се 1.
  Законът е приет на второ гласуване.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА СПИСЪКА НА ТАРИФНИТЕ ОТСТЪПКИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО МИТАТА И ТЪРГОВИЯТА ГАТТ 94.
  Моля по този законопроект в залата да бъде допусната Руслана Стоянова, началник отдел в Дирекция "Многостранна търговска и икономическа политика и регионално сътрудничество" в Министерството на икономиката.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 122, против 1, въздържали се 4.
  Предложението е прието.
  Моля квесторите да поканят госпожа Стоянова в залата.
  Преминаваме към доклада на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Заповядайте, господин Кюркчиев.  ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН КЮРКЧИЕВ:

  "ДОКЛАД
  относно законопроект № 102-02-33

  На редовно заседание, проведено на 29 ноември 2001 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за Закон за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България -приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 г., и прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 г., сертифицирани от генералния директор на Световната търговска организация на 26 февруари 2001 г.
  Становището беше прието с консенсус."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кюркчиев.
  Господин Димитров, заповядайте за доклада на Комисията по икономическата политика.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, на заседанието си, проведено на 5 декември 2001 г. с участие на представители на вносителя Комисията по икономическа политика разгледа законопроекта за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 г.
  Списъкът на тарифните отстъпки и задължения на Република България като приложение към протокола за присъединяване на България към Световната търговска организация (СТО) е ратифициран от Тридесет и седмото Народно събрание на 24 октомври 1996 г. и обнародван в "Държавен вестник" бр. 93 от 1996 г. Този списък подлежи на периодични изменения, внасяни от Световната митническа организация, която администрира т.нар. хармонизирана система за описание и кодиране на стоките, въведена от 1 януари 1998 г. по силата на Международната конвенция по хармонизирането на системата.
  Списъкът съдържа ангажиментите на Република България за обвързване нивото на митата на всички стоки от митническата тарифа. Той определя максимално допустимите нива на митническите ставки при режим на най-облагодетелствана нация, въвеждане на тарифни квоти по вноса на някои селскостопански продукти, 74 категории, и допустимия размер на експортните субсидии и вътрешни защитни мерки. Изменения в хармонизираната система са внасяни през 1992 г. и през 1996 г., като всяка страна-членка внася измененията в списъка на тарифните отстъпки по специална процедура. Измененията в списъците се сертифицират, ако в срок от 90 дни след представяне на документацията не постъпят възражения или резерви от заинтересовани страни-членки на Световната търговска организация.
  С решение на Министерския съвет от 2000 г. беше одобрен проект за изменение на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България. В него са отразени измененията в хармонизираната система от 1996 г., както и изменения във връзка с приемането на комбинираната номенклатура на Европейския съюз по силата на чл. 94 от Европейското споразумение за асоцииране, а също и ангажиментите на България в Световната търговска организация по споразумението за търговия с въздухоплавателни средства.
  Промените се отнасят до първата част на списъка, включваща обвързаните мита по вноса, както и тарифни квоти за селскостопанските продукти. Промените не засягат по същество обхвата и размера на предоставените тарифни концесии, а главно изменението в номенклатурата на стоките, например разделяне на един тарифен номер на няколко тарифни номера или обединяване на няколко тарифни номера в един тарифен номер.
  След изтичане на 90-дневния срок по процедурата, в който не са постъпили възражения и резерви от други страни-членки на Световната търговска организация по предоставената от Република България документация за изменението на списъка на тарифните стъпки и задължения на 26 февруари 2001 г. генералният директор на Световната търговска организация е сертифицирал измененията, с което се счита, че те са одобрени от страните-членки.
  Ратификацията от Народното събрание ще замени първата част от списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 г., приет при присъединяването на България към Световната търговска организация през 1996 г.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  По законопроекта на първо четене има ли желаещи да вземат отношение или няма?
  Подлагам законопроекта на първо гласуване.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 123 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 3.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  Заповядайте, господин Димитров, за процедурно предложение.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение законопроектът по изключение да бъде гласуван на второ четене сега в пленарната зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 125 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 2.
  Предложението е прието.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА СПИСЪКА НА ТАРИФНИТЕ ОТСТЪПКИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО МИТАТА И ТЪРГОВИЯТА ГАТТ 1994 ГОДИНА.
  Моля, господин Димитров да докладвате съдържанието му.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:

  "ЗАКОН
  за ратифициране на измененията на Списъка на
  тарифните отстъпки и задължения на Република България -
  приложение към Общото споразумение по митата и
  търговията ГАТТ 1994 г.

  Член единствен. Ратифицира измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 г., сертифицирани от генералния директор на Световната търговска организация на 26 февруари 2001 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По съдържанието на законопроекта желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам го на второ гласуване.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
  Законът е приет на второ четене.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯТА С ПРОДУКТИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ТЪРГОВИЯТА С ПРОДУКТИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.
  Законопроектът е разпределен на Комисията по икономическата политика и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Моля, господин Димитров, за становището на Комисията по икономическата политика.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: На заседанието, проведено на 5 декември 2001 г. с участието на представители на вносителя Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии.
  Декларацията е приета през декември 1996 г. на Първата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация и влиза в сила от 1 юни 1997 г. Понастоящем членове на декларацията са 56 страни, които осъществяват около 93% от световната търговия с информационни технологии (страните-членки на Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония, Турция, Чехия, Словакия, Полша, Румъния и други).
  Декларацията предвижда либерализация на търговията по шест основни групи продукти: компютърна техника, телекомуникационно оборудване, полупроводници, носители на програмни продукти, инструменти за научни цели и други продукти, без електронни стоки за потребление. Декларацията предвижда всяка страна-членка да намалява постепенно митата за внос до пълното им премахване до 1 януари 2000 г.


  Република България не беше поканена за участие в преговорите по декларацията, поради факта, че нашата страна се присъедини към Световната търговска организация на 1 декември 1996 г. Членството ни в декларацията е залегнало в Националната програма за приемане правото на Европейския съюз, тъй като за пълноправното ни членство в Съюза е необходима хармонизация на тарифната политика на България и в областта на търговията с продукти на информационните технологии. Макар и да не е присъединена към декларацията, Република България прилага от 1998 г. на автономна основа намалени или нулеви мита, а от 2001 г. са въведени нулеви мита за тези продукти, с изключение на един продукт (автоматично регистриращи касови апарати), който се облага с мито 10 на сто.
  Българската оферта за присъединяване към декларацията е представена в Световната търговска организация през 2001 г. на основание решение на Министерския съвет. На 28 февруари 2001 г. българската оферта е одобрена от Комитета на участниците в разширяването на търговията с продукти на информационните технологии.
  Списъкът на задълженията на Република България по декларацията се състои от две части:
  1. Списък на тарифните отстъпки и
  2. Списък на тарифните номера на продуктите, описани във вид или за Приложение Б към анекса на декларацията.
  Списъците са по номенклатурата на Митническата тарифа на Република България за 2000 г. По първата част на списъка България поема ангажимент да прилага нулеви митнически ставки с едно изключение за автоматичните регистриращи касови апарати. За тази стока митото от 10 на сто ще се намалява по 3-годишен график, като от началото на 2004 г. ще се въведе нулево мито. По втората част на списъка се посочват тарифните номера на продуктите и България поема задължение да обвързва на нулево ниво митата от датата на присъединяване, независимо от това къде са класирани тези продукти.
  Горните задължения за България произтичат и от изменението на "Списъка на отстъпките и задълженията по търговия със стоки", приложен към Протокола за присъединяване на Република България към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация. Този протокол е ратифициран със закон от Тридесет и седмото Народно събрание.
  На 2 юни 2001 г. изтече 3-месечният срок на специалната процедура на Световната търговска организация за проверка и сертифициране на промените, през който период не са постъпили възражения от страните-членки по декларацията. Това дава основание, след ратификация от Народното събрание, Република България да стане страна-членка по декларацията.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Господин Кюркчиев, заповядайте да докладвате становището на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН КЮРКЧИЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател!

  "Д О К Л А Д
  относно законопроект № 102-02-34

  На редовно заседание, проведено на 29 ноември 2001 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за Закон за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии и прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии, приета на първата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация на 13 декември 1996 г., в сила от 1 юли 1997 г. и Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии, приложен към декларацията, приет на 28 февруари 2001 г. от Комитета на участниците в разширяването на търговията с продукти на информационните технологии.
  Становището беше прието с консенсус."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Преминаваме към дискусия на законопроекта на първо четене. Има ли желаещи? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте законопроекта на първо четене.
  Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  За процедура думата има господин Димитров.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение законопроектът да бъде приет и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте процедурното предложение.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля, господин Димитров, прочетете съдържанието на законопроекта.

  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:

  "З А К О Н
  за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти
  на информационните технологии и приложения към нея
  Списък на задълженията на Република България по
  търговията с продукти на информационните технологии

  Чл. 1. Ратифицира Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии, приета на първата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация на 13 декември 1996 г., в сила от 1 юли 1997 г.
  Чл. 2. Ратифицира Списъка на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии, приложен към Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии, приет на 28 февруари 2001 г. от Комитета на участниците в разширяването на търговията с продукти на информационните технологии."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По законопроекта има ли желаещи да вземат отношение? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте законопроекта на второ четене.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Законът е приет.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ.
  Законопроектът е разпределен на Комисията по икономическата политика, която е представила доклад.
  Моля, господин Димитров, да ни запознаете с доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение в залата да бъде допусната госпожа Ирина Георгиева от Министерството на икономиката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте процедурното предложение.
  Гласували 124 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 7.
  Предложението е прието.
  Моля квесторите да поканят госпожа Георгиева в залата.
  Господин Димитров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  "На заседанието, проведено на 5 декември 2001 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация.
  Законопроектът цели усъвършенстване на нормативната уредба на стандартизацията и по-пълното й хармонизиране с европейското законодателство, като създава условия за пълноправно членство на националния орган по стандартизация в европейските организации в тази област.
  Законопроектът разделя дейностите по стандартизацията от дейностите по сертификация и надзор на пазара, с което Република България изпълнява препоръка на Европейската комисия, включена в редовния годишен доклад за България за 2000 г.
  В съответствие с възприетия от повечето европейски страни модел се учредява нов специализиран орган - Българският институт по стандартизация. Съветът по стандартизация се запазва като помощен орган на председателя на Българския институт по стандартизация.
  Друго достойнство на законопроекта е, че в изпълнение на изискванията на правото на Европейския съюз е уредено изключително право на националния орган по стандартизация да издава, възпроизвежда, разпространява и продава стандарти и да получава приходи от дейността си. Създаването на български институт по стандартизация е междинна стъпка към създаването на обществена организация по стандартизация.
  След дискусията, в хода на която бяха обсъдени и новите моменти в материята по стандартизацията, и в резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата политика единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация, внесен от Министерския съвет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Определям по 30 минути на парламентарна група за изказвания по законопроекта на първо четене.
  Имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Госпожо Георгиева, ако Вие смятате, че може да представите законопроекта, можете да вземете думата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, госпожо Георгиева.
  ЕЛИНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не бих искала да правя прекалено пространно изложение, тъй като това, което ви беше докладвано по предложения законопроект, в своята същност и в сърцевината си поставя действително проблемите, които би трябвало и които се предлагат за решение със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация.
  Бих искала единствено да обърна внимание на това, че една от важните стъпки за пълноправно членство на Република България в Европейския съюз изисква националният орган по стандартизация да отговаря на определени изисквания, които са поставени пред всички национални органи по стандартизация, членове на европейските организации по стандартизация - СЕМ и СЕНЕЛЕК.
  Именно тези изисквания поставиха пред Република България необходимостта да приведе в съответствие своя орган по национална стандартизация с тези изисквания.
  Поради тази причина едни от основните изменения в предложения законопроект засягат органа по национална стандартизация, който, както вече беше споменато, по своята структура е приведен в съответствие с наложилата се практика в почти всички европейски държави, членки на Европейския съюз.
  Втората голяма група изисквания, които се поставят в областта на националната стандартизация и които са намерили отражение в предложения законопроект, се отнасят до изисквания по отношение на работата на органа по национална стандартизация, тоест, представителството в него на всички заинтересовани страни от създаването на стандарти да бъде приведено в съответствие с правилата на европейските организации по стандартизация и продукта от работата по националната стандартизация, а именно националните стандарти и съответно европейските стандарти, които Република България е длъжна да въведе, да могат да се разпространяват единствено и само от националния орган по стандартизация.
  Така че точно в тези две основни направления са групирани и измененията в текстовете на Закона за националната стандартизация. Тези изменения не са многобройни, но са съществени и смятаме, че с тяхното приемане законът ще направи следващата необходима стъпка за привеждането си в съответствие с достиженията на правото на Европейския съюз.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Има ли желаещи да вземат отношение по законопроекта? Няма.
  Подлагам на първо гласуване законопроекта.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  За процедурно предложение има думата господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми колеги, на основание чл. 70, ал. 1 от правилника правя предложение срокът за предложения между първо и второ гласуване да бъде минималният - 3 дни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за минимален срок за даване на предложения.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 128 народни представители: за 117, против 8, въздържали се 3.
  Процедурното предложение е прието.
  Съобщения:
  Комисията по въпросите на гражданското общество ще има заседание на 20 декември, четвъртък, 17,00 ч., в зала 456.
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще има извънредно заседание на 19 декември, сряда, от 16,15 ч. в зала "Изток".
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе редовно заседание на 20 декември от 16,30 ч. в зала 142.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе редовно заседание на 19 декември, сряда, от 16,30 ч. в зала 134.
  Комисията по икономическата политика ще заседава на 19 декември, сряда, от 16,30 ч. в зала "Запад".
  Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 19 декември, сряда, от 16,30 ч.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание на 19 декември, сряда, от 16,30 ч. в зала 232.
  Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 18,28 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:
  Камелия Касабова


  Секретари:
  Гергана Грънчарова

  Несрин Узун


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания