Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 19 март 2004 г.
Открито в 9,04 ч.


19/03/2004
  Председателствали: заместник-председателите Камелия Касабова, Асен Агов и Юнал Лютфи

  Секретари: Светослав Спасов и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам днешното пленарно заседание.
  Преди да започнем с програмата от днешния дневен ред, искам да ви съобщя, че е постъпило заявление от народния представител Константин Пенчев, който на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моли да му бъдат предсрочно прекратени пълномощията като народен представител поради назначаването му за председател на Върховния административен съд.
  В резултат на тази молба е постъпил и проект за решение за прекратяване на пълномощията на народен представител.
  "Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

  Р Е Ш И:

  Прекратява пълномощията на Константин Любенов Пенчев, народен представител от 26.многомандатен избирателен район Софийски."
  Имате думата за изказвания по този проект за решение. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте проекта за решение.
  Гласували 126 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 2.
  Проектът за решение е приет.

  Започваме работа с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – продължение.
  Господин Димитров, предстои докладването на Глава четвърта от законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Комисията подкрепя наименованието на Глава четвърта – "Общи правила за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка" и на Раздел I - "Изисквания към кандидатите".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44, който става чл. 46:
  "Чл. 46. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия."
  По чл. 45 има предложение на народен представител, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 45, който става чл. 47:
  "Чл. 47. (1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат, който е:
  1. осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;
  2. обявен в несъстоятелност;
  3. в производство по ликвидация;
  4. лишен от правото да осъществява търговска дейност.
  (2) Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат, който:
  1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  2. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
  (3) Изискванията по ал. 1, точки 1 и 4 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.
  (4) Ограниченията по ал. 1, точки 2 и 3 не се отнасят за случаите по чл. 104, ал. 1, т. 11.
  (5) При подаване на офертата или заявлението за участие кандидатът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по ал. 1 и 2 с декларация.
  (6) При подписване на договора за обществена поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по ал. 1, точки 1-3 и ал. 2."
  Предложение на комисията за чл. 46, който става чл. 48:
  "Чл. 48. (1) Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то трябва да отговаря на изискванията по чл. 47 в държавата, в която е установен.
  (2) При подписване на договора за обществена поръчка кандидатът по ал. 1, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, точки 1 до 3 и ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен."
  Предложение на комисията за чл. 47, който става чл. 49:
  "Чл. 49. (1) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, наличието на които води до отстраняване на кандидата.
  (2) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва също да отговарят на изискванията по ал. 1 и на ограниченията по чл. 47, ал. 1, за което представят съответните доказателства."
  По чл. 48 има предложение на народен представител, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 48, който става чл. 50:
  "Чл. 50. (1) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
  1. удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;
  2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която кандидатът е установен;
  3. информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните три години;
  (2) Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
  (3) Изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите, които възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка."
  Предложение на комисията за чл. 49, който става чл. 51:
  "Чл. 51. (1) За доказване на техническите възможности и/или квалификация на кандидатите възложителят може в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
  1. декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, а за договорите за строителство – и строителните обекти, въведени в експлоатация през последните пет години;
  2. описание на техническото оборудване, възможностите за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;
  3. списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
  4. образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това;
  5. сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по Глава трета на Закона за техническите изисквания към продуктите;
  6. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;
  7. данни за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години;
  8. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството."
  Предложение на комисията за чл. 50, който става чл. 52:
  "Чл. 52. Когато обектът на обществена поръчка е сложен или със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите възможности на кандидата и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя."
  Предложение на комисията за чл. 51, който става чл. 53:
  "Чл. 53. (1) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, издадени от независими лица, които удостоверяват съответствието на кандидата със стандарти за системи за управление на качеството, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
  (2) Независимите лица по ал. 1 трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation - ЕА);
  (3) Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството от кандидати, които нямат достъп до такива сертификати или нямат възможност да ги получат в съответните срокове."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте наименованието на Глава четвърта, на Раздел I и текстовете от чл. 44 до чл. 51 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 104 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По Раздел II комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II “Оферта”.
  По чл. 52 комисията подкрепя текста на вносителя, който става съответно чл. 54:
  “Чл. 54. (1) При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
  (2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.”
  По чл. 53 комисията подкрепя текста на вносителя, който става съответно чл. 55:
  “Чл. 55. (1) Всеки кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
  (2) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти, кандидатът може да предложи няколко варианта в офертата си.
  (3) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.”
  По чл. 54 има предложение на народен представител, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за този текст, който става чл. 56 в нова редакция:
  “Чл. 56. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:
  1. документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице – документ за самоличност;
  2. документ за гаранция за участие;
  3. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
  4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
  5. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1;
  6. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
  7. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
  8. срок за изпълнение на поръчката;
  9. предлагана цена;
  10. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;
  11. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;
  12. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
  (2) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, точки 1, 3, 4, 5, 6 и 10 се представят за всеки от тях.
  (3) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, точки 1, 3, 4, 5, 6 и 10 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
  (4) Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в легализиран превод, а документите по ал. 1, точки 3, 4, 5, 6 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.”
  По чл. 55 има предложение на народен представител, което е подкрепено от комисията. Текстът става съответно чл. 57 в нова редакция:
  “Чл. 57. (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се отнася.
  (2) Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.
  (3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
  (4) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.”
  По чл. 56 предложението на комисията е за неговото отпадане.
  Предложението на комисията за чл. 57 е този текст да стане чл. 58 в следната редакция:
  “Чл. 58 (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.
  (2) Възложителят определя срока по ал. 1 в календарни дни.
  (3) Възложителят може да изиска от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по тези текстове на Раздел II от законопроекта. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Раздел II, отпадането на чл. 56 и текстовете на членове от 52 до 57 в редакцията на комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието “Раздел III. Гаранции”.
  По чл. 58 има предложение на народния представител Борислав Великов – в чл. 58, ал. 3, думите “10 на сто” се заменят с “5 на сто”.
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Предложение на комисията за чл. 58, който става чл. 59:
  “Чл. 59. (1) Кандидатът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.
  (2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.
  (3) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 10 на сто.
  (4) Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон.
  (5) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е предприятие или кооперация на лица с увреждане, гаранцията за изпълнение на договора не може да бъде повече от 1 на сто от стойността на поръчката.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Великов, заповядайте.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Съображението ми за това предложение е, че става дума за стойността на банковата гаранция. Идеята ми е била да може и по-малките и средните фирми да могат да получават обществени поръчки и да ги изпълняват, без да се блокира голяма част от техните и без това неголеми оборотни средства. В много случаи, особено ако има няколко обществени поръчки, в които те биха могли да участват, това означава блокиране на една голяма част от техните средства. В този смисъл, с оглед на това, което и друг път прокламираме – равнопоставеност и конкурентоспособност на стопанските субекти, смятам, че трябва да намалим малко процентите. Защото ако се каже “до 10%”, обикновено възложителят определя гаранция винаги 10% или много често 10%, което и от личния ми опит означава, че в много случаи по-малките и средните фирми са възпрепятствани да участват реално в тези обществени поръчки.
  Бих помолил залата да подкрепи намаляването на процента за банковата гаранция. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Великов.
  Други изказвания? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Великов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 38, против 40, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Великов, за процедурно предложение.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за прегласуване, тъй като действително с това само създаваме една по-благоприятна бизнессреда, без да се уреждат някакви конкретни лични или бизнесинтереси. Така че бих помолил колегите в залата за разбиране.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да прегласуваме предложението на господин Великов.
  Гласували 122 народни представители: за 81, против 14, въздържали се 27.
  Предложението се приема.
  Моля да гласуваме наименованието на Раздел V и чл. 58 с току-що приетата корекция в ал. 5 по предложение на господин Великов.
  Гласували 91 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Комисията предлага чл. 59, който става съответно чл. 60, да придобие следната редакция:
  “Чл. 60. (1) Гаранциите се представят в една от следните форми:
  1. парична сума;
  2. банкова гаранция.
  (2) Кандидатът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.”
  По чл. 60 има предложение на народен представител, което е прието.
  Предложение на комисията за този текст, който става чл. 61:
  “Чл. 61. (1) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедура на възлагане на обществена поръчка:
  1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
  2. оспори решението на възложителя – до решаване на спора;
  3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в срока по чл. 41, ал. 3.
  (2) В случаите по ал. 1, когато кандидатът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.”
  Комисията предлага чл. 61, който става чл. 62, със следната редакция:
  “Чл. 62. (1) Гаранциите за участие на отстранените кандидати се освобождават от възложителя в срок три работни дни след изтичането на срока за оспорване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.
  (2) Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок три работни дни след сключване на договор за обществената поръчка.
  (3) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок три работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението за прекратяване.
  (4) Възложителят освобождава гаранциите по алинеи 1, 2 и 3, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.”
  Предложение на комисията за създаване на нов чл. 63:
  “Чл. 63. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.”
  По Глава пета комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета и на Раздел I.

  “Глава пета
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Раздел I
  Подготовка на откритата процедура”

  По чл. 62 на вносителя комисията предлага нова редакция, като текстът става съответно чл. 64:
  “Чл. 64. (1) При провеждане на открита процедура възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до “Държавен вестник” за обнародване и до Агенцията за вписване в регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за представяне на офертите.
  (2) Срокът по ал. 1 може да се намали до 22 дни, когато предварителното обявление е изпратено за обнародване не по-малко от 52 дни и не повече от 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията по чл. 25, ал. 2, налична към датата на изпращането му.”
  По чл. 63. Комисията предлага този текст да стане чл. 65 в следната редакция:
  “Чл. 65. (1) При определяне на срока за представяне на офертите възложителят трябва да се съобрази с обема на документацията за участие в процедурата и с необходимостта от посещение на мястото на изпълнение.
  (2) Когато в срока, определен за представяне на офертите не постъпи оферта, възложителят може да го удължи най-много с 30 дни.
  (3) Всяка промяна в срока за подаване на офертите трябва да бъде обнародвана и вписана в регистъра по реда на чл. 64, ал. 1. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в “Държавен вестник”.”

  По чл. 64 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 66:
  “Чл. 66. (1) Подготовката и провеждането на откритата процедура се извършват от възложителя.
  (2) Възложителят отговаря за приемането и съхраняването на офертите.
  (3) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка най-малко три години след приключване изпълнението на договора.”
  Комисията предлага чл. 65 да стане чл. 67 със следната редакция:
  “Чл. 67. (1) Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид.
  (2) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Заповядайте за изказване, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз предлагам да отпадне предложения от Икономическата комисия текст за нов чл. 64, който гласи: “Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.”
  Нали именно затова приемаме закон, че тези условия да се уредят в закона. По същество това е едно заобикаляне на закона. Вече намалихме гаранцията по предложение на господин Великов и има проекти с такава важност, за които 5% е много малка гаранция. Ние преди няколко минути вече гласувахме голяма преференция за всички потенциални възложители и намалихме качеството и отговорността на тези, които подават оферти. Сега, като включим и този текст, допълнително в договора да могат да се уреждат и други изключения от закона, аз не виждам за какво приемаме този нов закон и какъв беше смисълът въобще от цялото това упражнение, като отново стигаме до същата ситуация на възможност за заобикаляне на закона. Просто като че ли тук си губим парламентарно време, според мен, ако започнем да приемаме такива текстове, които се появяват в комисията, въпреки волята на вносителя.
  Затова аз предлагам този текст да отпадне. Не знам защо възложителят приема подобен текст и не стане да се възмути от това, че отново търсим вратичка в закона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Папаризов.
  Заповядайте за реплика, господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз мисля, че наистина господин Папаризов има основание за това. Предлагам да подкрепим предложението му за отпадането на чл. 63, за да не се тълкува като начин и средство за заобикаляне на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Има ли други желаещи за изказвания?
  Заповядайте, господин Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (ПГСДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз, като подкрепям мотивацията, която направи господин Папаризов, все пак се притеснявам, че ако отпадне чл. 63, сега вече гаранцията за изпълнение на обществената поръчка никъде не е регламентирана като срокове. По закон това е гаранция за участие и става още по-опасно.
  Затова предлагам да отложим гледането на този текст, докато се напишат коректни текстове, или просто да обясните на залата къде ще бъдат точно сроковете, които иначе, по предложение на комисията, трябваше да бъдат записани в договора. Към този момент ние нямаме никаква регламентация на гаранцията, която е за изпълнение на договора, а не за участие. За участие ние регламентирахме много точно по дни - 52, 22 дни, някакви съвсем конкретни неща, а изведнъж за основната гаранция, която касае качеството на изпълнение, нямаме нищо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Приемам, че правите процедурно предложение за отлагане на този текст.
  Други желаещи за изказвания по тези текстове?
  Заповядайте, господин Великов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, колеги, аз също си мисля, че така автоматичното отпадане на чл. 63 означава, ако го приемем, колега Папаризов, ние да разпишем някакви други текстове в закона, с които да уредим по какъв начин ще се задържат и освобождават гаранциите за изпълнение. Така че или трябва да оставим този текст, или да извършим една допълнителна работа в комисията, за да уточним именно тези основни срокове.
  Аз по-скоро правя противното процедурно предложение – да не се отлага.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вероятно като реплика на господин Великов, господин Папаризов?
  Заповядайте.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  То по-скоро трябваше да бъде във връзка с изказването на господин Николов. То има резон, но все пак трябва да има нещо да каже вносителят, защото така, както е уреден този текст, се дава възможност за заобикаляне на закона. Защо тогава вносителят не е предложил текстове по този въпрос? Ето, вносителят е тук, нека ни каже.
  Аз приемам това да отложим текста, защото в момента няма друга процедурна възможност освен да отпадне вече на този етап. Но ако решим да го отложим, както предлага господин Николов, ние можем в почивката да обсъдим и този въпрос, както ще обсъдим и въпроса за арбитража. Но нека все пак вносителят да вземе отношение по повдигнатия въпрос, тъй като е доста важен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля представител на вносителя да вземе отношение по проблема.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВГЕНИЯ КОЛДАНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително, в предложения текст от вносителя не са регламентирани условията за освобождаване на гаранциите за изпълнение. В тази посока бих обърнала вашето внимание, че би трябвало да се направи диференциация между условията и сроковете за задържане и освобождаване между различните видове обществени поръчки за услуги, за доставки и за строителство. Нашата презумпция е била, че действително договорите уреждат тези условия и срокове. Но ако би трябвало да бъдем прецизни, според нас, трябва да има условия за доставки и услуги, може би около месец след изпълнението на договора, а за строителство – поне една година след изпълнението, каквато е и практиката в момента.
  Както решите. Бихме подкрепили едно прередактиране и преразглеждане на текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи за изказвания?
  Заповядайте, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПГОДС): Благодаря, госпожо председател! Аз също смятам, че има логика този текст да бъде отложен и да бъде доразгледан в комисията. Струва ми се, че не е съвсем коректно единствено в договора между възложителя и изпълнителя да се записват условията, при които ще се възстанови гаранцията. Това най-малко предпоставя, че с един изпълнител в един случай може да се пишат едни гаранции, а в другия случай да се пишат други гаранции. Аз смятам, че по-нормално е това да се запише още в самия закон като условие, че тези текстове биха влезли в самите договори.
  Що се отнася до предложението на заместник-министър Колданова да се диференцират видовете договори, четирите вида договори, според това, което беше прието, също има много логика, но не смятам, че трябва да бъдат твърди срокове за отделните видове договори. Може би трябва да се обвърже, ако има гаранционен срок, след изтичане на гаранционния срок, независимо той какъв е, да не е точно една година. Гаранционният срок може да е половин година и изпълнителят да си е изпълнил задълженията и да му се освободи гаранцията в 5-дневен, 10-дневен срок.
  Така че аз апелирам също да се отложи този текст и комисията да поработи в тази насока. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по този текст има ли? Няма.
  Има две процедурни предложения – едното за отпадане, а другото – за отлагане.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ, от място): Аз оттеглям предложението си за отпадане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Папаризов оттегля предложението си за отпадане на текста.
  Моля да гласуваме предложението за отлагане гласуването на чл. 63.
  Гласували 102 народни представители: за 101, против 1, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Моля, гласувайте текстовете от 59 до 67, както и наименованието на Глава пета и Раздел I в редакцията на комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 7.
  Текстовете се приемат.
  Моля да представите Раздел II, господин Димитров, след което ще направя поименна проверка.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Раздел II "Разглеждане, оценка и класиране на офертите".
  По чл. 66 има предложение на народен представител, което е подкрепено.
  Комисията по икономическата политика предлага нова редакция на чл. 66, който става чл. 68:
  "Чл. 68. (1) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените оферти.
  (2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите кандидатите се уведомяват писмено.
  (3) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12.
  (4) Кандидатите, участващи в процедурата, или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по ал. 3.
  (5) Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
  (6) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
  (7) При отваряне на предложенията най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта, а когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, се подписват и всички приложения на кандидата, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии."
  Комисията предлага чл. 67 да стане чл. 69:
  "Чл. 69. (1) Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който:
  1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56;
  2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1;
  3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
  4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2.
  (2) Комисията отстранява от участие в процедурата кандидатите, за които е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 2, посочено от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
  (3) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 в 7-дневен срок от настъпването им."
  По чл. 68 има оттеглено предложение на народен представител.
  Комисията предлага чл. 68 да стане чл. 70:
  "Чл. 70. (1) Ако някой кандидат предложи цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за предложената цена. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането за това.
  (2) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани с:
  1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
  2. предложеното техническо решение;
  3. наличието на изключително благоприятни условия за кандидата;
  4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка.
  (3) Когато кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията отстранява кандидата от участие в процедурата."
  Комисията предлага чл. 69 да стане чл. 71 със следната редакция:
  "Чл. 71. (1) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.
  (2) Когато възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.
  (3) Комисията класира кандидатите по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия."
  По чл. 70 има предложения на народни представители, които по принцип са подкрепени.
  Предложение на комисията за чл. 70, който става чл. 72:
  "Чл. 72. (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:
  1. състав на комисията и списък на консултантите;
  2. списък на кандидатите и офертите, отстранени от процедурата и мотивите за отстраняването им;
  3. становищата на консултантите;
  4. резултатите от разглеждането и оценяването на офертите, включително кратко описание на предложенията на кандидатите и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
  5. класирането на кандидатите, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
  6. дата на съставяне на протокола.
  (2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
  (3) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
  Моля народните представители да влязат в залата, за да гласуват.
  Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІ от чл. 66 до чл. 70 включително, в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 4.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Има предложение на комисията за чл. 71, който става чл. 73:
  “Чл. 73. (1) Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и кандидата, определен за изпълнител, не по-късно от пет работни дни след приключване работата на комисията.
  (2) В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата кандидати и оферти и мотивите за отстраняването им.
  (3) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на кандидатите в 3-дневен срок от издаването му.
  (4) При писмено искане от страна на кандидат възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 72, ал. 1. Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато представянето им противоречи на нормативен акт.”
  Комисията предлага чл. 72 да стане чл. 74:
  “Чл. 74. (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
  (2) При отказ на кандидата, определен за изпълнител да сключи договор, възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма.
  Моля да гласуваме наименованието на Раздел ІІІ и чл. 71 и 72 в редакцията на комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По Глава шеста комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието “Ограничена процедура”.
  Комисията предлага наименованието “Раздел І. Подготовка на ограничена процедура” да отпадне.
  По чл. 73 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 75:
  “Чл. 75. В обявлението за обществена поръчка, възлагана чрез ограничена процедура, възложителят може да посочи и броя на кандидатите, които възнамерява да покани да представят оферти. Този брой не може да бъде по-малко от 5 и повече от 20 кандидати.”
  Комисията предлага чл. 74 да стане чл. 76:
  “Чл. 76. (1) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до “Държавен вестник” за обнародване и до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор на кандидати.
  (2) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, които възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителят може да определи срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението.
  (3) В случаите по ал. 2 възложителят е длъжен да посочи в обявлението за обществена поръчка конкретните обстоятелства от изключителна спешност.
  (4) В случаите по ал. 2 обявлението за обществена поръчка се изпраща задължително и по факс и в електронен вид и се обнародва в “Държавен вестник” до пет дни след изпращането му.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по тези текстове?
  Заповядайте, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПГОДС): Благодаря.
  Новият чл. 76: “Възложителят изпраща обявленията за обществена поръчка в “Държавен вестник”… най-малко 37 дни…”. Как са определени точно 37 дни, не е толкова важно, не разбирам, но както и да е, има някакъв срок, който трябва да се спази.
  “При възникване на обстоятелства от изключителна спешност… възложителят може да определи срок за получаване на заявленията за участие… в срок не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението.”
  Добре, аз добросъвестно определям срок 15 дни от днес, когато съм изпратил обявленията в “Държавен вестник”, но като изключим вчерашния случай, в който “Държавен вестник” излезе секунди след подписването на указа, не виждам дали ще се спази този срок от 15 дни само за публикуването на обявлението в “Държавен вестник”. Така че отпада хипотезата, когато ще има обявление и ще излиза след като е определен срокът за подаване на заявлението. Как ще разбера, че има такъв конкурс, за да участвам в него? Може би трябва да го обърнем да бъде от датата на обявяването в “Държавен вестник” да се даде някакъв срок?
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ, от място): В ал. 4 пише “5 дни”!
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Има ли гаранция, че държавата ще го обяви в пет дни?
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ, от място): Трябва да има санкция за “Държавен вестник”.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Мисля, че трябва още да се помисли. Ако предвидим санкции за “Държавен вестник” може би…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Санкцията няма да ни свърши работа в конкретния случай.
  Господин Маринчев, какво предложение правите, или просто изказвате някакви съображения?
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПГОДС, от място): Да ми обяснят от комисията каква е логиката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Димитров, ще вземете ли отношение?
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Текстовете са ясни. Мисля, че ал. 4 ясно посочва определена гаранция, че обнародването в “Държавен вестник” ще бъде бързо. Освен това тук има вписване в регистъра на обществените поръчки, така че не мисля, че можем да измислим някакви допълнителни гаранции. Мисля, че трябва да гласуваме текста във вида, в който е предложен от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Все пак това е първият текст, който аз срещам в закон, където сроковете започват да текат не от обнародването в “Държавен вестник”, а от изпращането на това обявление. Защо се изисква това може би трябва да обясни вносителят! Очевидно това е практика, която може би съществува в Европейския съюз. Ако няма такава задължителна практика и вносителят не настоява на това, предлагам да отложим този текст, за да могат сроковете да текат от момента на публикуването в “Държавен вестник”. Нормално така се определят сроковете в нашето законодателство. Ако не е имало някакви специални съображения за това, моля вносителят да каже защо са такива формулировките.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля вносителят да вземе отношение по редакцията на чл. 74, който става чл. 76.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВГЕНИЯ КОЛДАНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Текстовете са в тази редакция в съответствие с европейските директиви. И логиката за този начин на обявление – от датата на изпращане – е по линия на европейските директиви, които ние хармонизираме в случая. (Неразбираема реплика от място на народния представител Атанас Папаризов.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Сроковете били съобразени с европейските директиви.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Маринчев за отлагане гласуването на чл. 74, за да се уточнят сроковете.
  Гласували 99 народни представители: за 24, против 61, въздържали се 14.
  Това предложение не се приема.
  Господин Нихризов, имате думата за предложение за прегласуване.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам да се прегласува предложението на господин Маринчев по следните съображения: досега от вносителя само чувахме, че това или е съобразено с европейските директиви, или че те възприемат текста, който комисията е предложила.
  Аз искам да припомня, че още в чл. 4 една преводачка беше сбъркала текста и той се обърна на обратната страна. Така че подробните обяснения, които получихме от вносителя, мен лично не ме задоволяват. След като комисията ще се събира само след половин час да гледа отложени текстове, спокойно този текст също може да бъде отложен, защото, в края на краищата, има обстоятелства, при които “Държавен вестник” може да публикува обявлението, след като сроковете вече са изтекли.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има предложение за прегласуване.
  Моля да гласуваме повторно отлагането на разглеждането на чл. 74.
  Гласували 112 народни представители: за 49, против 59, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте наименованието на Глава шеста, Раздел I и членове 73 и 74 в редакцията на комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 16.
  Текстовете се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По Раздел II предложението на комисията е наименованието “Раздел II - Предварителен подбор на кандидатите” да отпадне.
  Има предложение на комисията за чл. 75, който става чл. 77, със следната редакция:
  “Чл. 77. (1) Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка.
  (2) Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор.
  (3) Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:
  1. документ за регистрация на кандидата, когато е юридическо лице, или документ за самоличност, когато е физическо лице;
  2. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1;
  3. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
  4. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
  5. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
  6. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпънители;
  7. документ за гаранция за участие.
  (4) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 3, точки 1-5 се представят за всеки от тях.
  (5) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3, точки 1-6 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.”
  По чл. 76 предложението на комисията е този текст да стане чл. 78:
  “Чл. 78. (1) Заявлението се представя по реда на чл. 57, алинеи 1,3 и 4.
  (2) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.”
  По чл. 77 има подкрепено предложение на народния представител Валери Димитров.
  Предложението на комисията за този текст, който съответно става чл. 79, е следното:
  “Чл. 79. (1) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на Глава III, Раздел V.
  (2) Комисията разглежда постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.
  (3) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, който съдържа:
  1. състав на комисията и списък на консултантите;
  2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и причините за това;
  3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията по ал. 2 и ще бъдат поканени да представят оферти, а когато броят на кандидатите надвишава посочения в обявлението брой на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, класиране въз основа на комплексна оценка на обстоятелствата по ал. 2;
  4. датата на съставяне на протокола.
  (4) В 7-дневен срок от датата на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени да представят оферти. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и причините за това.
  (5) Възложителят е длъжен да покани да представят оферти всички кандидати, когато техният брой не надвишава предварително посочения в обявлението брой на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти.
  (6) Възложителят изпраща едновременно на всички определени кандидати писмена покана за подаване на оферти и изпраща решението си по ал. 4 до агенцията и до некласираните кандидати.”
  По чл. 78 комисията предлага този текст да стане съответно чл. 81:
  “Чл. 81. (1) В поканата по чл. 80 възложителят определя срок за представяне на офертите, който не може да бъде по-кратък от 40 дни от датата на изпращането й.
  (2) Срокът по ал. 1 може да бъде намален до 26 дни, когато предварителното обявление по чл. 24 е изпратено за публикуване не по-малко от 52 дни и не повече от 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по чл. 76, ал. 1 и съдържа информацията по чл. 25, ал. 2, налична към датата на изпращането му.


  (3) В случаите по чл. 76, ал. 2 възложителят може да определи срок за представяне на офертите не по-кратък от 10 дни от датата на изпращането на поканата по чл. 80.
  (4) В случаите по чл. 76, ал. 2 до седем дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането и да уведоми другите кандидати по реда на чл. 29, ал. 2.
  (5) При определяне на срока за представяне на офертите възложителят трябва да се съобрази с обема на документацията за участие в процедурата и с необходимостта от посещение на мястото на изпълнение.”
  Комисията предлага чл. 79 да стане чл. 80:
  “Чл. 80. Поканата за подаване на оферти за участие в ограничената процедура трябва да съдържа:
  1. срок и място за представяне на офертите;
  2. датата на обнародване на обявлението по чл. 76.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Нека да гласуваме наименованието на Раздел II и текстовете от чл. 75 до чл. 79 включително в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Предложението на комисията за наименованието на Раздел III е “Представяне, разглеждане, оценка и класиране на офертите” да отпадне.
  Предложение на комисията за чл. 80, който става чл. 82:
  “Чл. 82. (1) Всяка оферта трябва да отговаря на изискванията на чл. 56.
  (2) Кандидатът може да не представя повторно документите, които е представил в заявлението за участие в предварителния подбор.”
  По чл. 81 комисията подкрепя текста на вносителя, който става съответно чл. 83:
  “Чл. 83. Разглеждането, оценката и класирането на офертите и определянето на изпълнител на обществената поръчка се извършват по реда на Глава V, раздели II и III.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по Раздел III? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Раздел III, чл. 80 и чл. 81 в редакцията на комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 10.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По Глава VII предложението на комисията е наименованието да се измени така: “Процедури на договаряне”.
  Предложението на комисията е наименованието на Раздел I да се измени така: “Процедура на договаряне с обявление”.
  По чл. 82 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 84:
  “Чл. 84. Възложителите могат да възлагат обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление само, когато:
  1. откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 2 или т. 3 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
  2. по изключение естеството на услугата или строителството или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;
  3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точни техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата или неограничената процедура;
  4. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2;
  5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел с печалба или възстановяване на разходите за тази дейност.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по Раздел I, Глава VII? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Глава VII, Раздел I и чл. 82.
  Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
  Текстовете са приети.
  Заповядайте за процедура, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Съжалявам, госпожо председател, че не направих по-рано процедурното си предложение, но ми се струва, че беше добре да запазим наименованията на разделите, както ги е предложил вносителят. Все пак има някаква логика – първите два раздела са кога се избира съответната процедура на договаряне, с обявление или без обявление, а трети и четвърти раздел са за това как се провежда самата процедура. Сега ние предлагаме първият раздел да бъде процедура с обявление, вторият без обявление, а другите два раздела да нямат наименование. Не знам дали това е най-логичното.
  Още веднъж бих помолил и председателя на комисията, и колегите да видим как ще озаглавяваме разделите. Според мен първоначалното предложение на вносителя в този случай е по-удачно, защото фактически ние частично запазваме названията на разделите, частично въобще ги премахваме. Съжалявам, че не поставих този въпрос малко по-рано.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Папаризов, но вече гласувахме наименованието на първия раздел.
  Господин Димитров, имате ли предложения?
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По Раздел II предложението на комисията е:
  След чл. 89 се създава наименованието на Раздел II – “Процедура на договаряне без обявление”.
  По чл. 83 има предложение на народни представители, които са подкрепени.
  И предложение на комисията за чл. 83, който става чл. 90:
  “Чл. 90. Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, само когато:
  1. в случаите по чл. 84, т. 1 поканят за участие в процедурата всички кандидати, които са представили оферта в откритата или ограничената процедура и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и на изискванията по чл. 47, ал. 2, посочени в обявлението за обществена поръчка;
  2. откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
  3. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
  4. поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура за договаряне с обявление;
  5. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;
  6. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането. Срокът на основния договор, както и на договора за допълнителна доставка не може да бъде по-дълъг от три години;
  7. услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на един или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
  8. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
  а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
  б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
  9. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:
  а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
  б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
  в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
  10. производството на стоките и извършването на услугите е определено с акт на Министерския съвет за възлагане на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания и поканата е изпратена само до такива предприятия и кооперации;
  11. обект на поръчката е доставката на стоки, определени в правилника за прилагане на закона, търгувани на лицензирана стокова борса при спазване на Закона за стоковите борси и тържищата, принципите на този закон и съответния борсов правилник.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Процедурно предложение – господин Цеков.
  След това – господин Николов за изказване.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  От името на Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и на основание чл. 35, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник, 23 март, от 14,00 до 19,00 ч. със следния дневен ред:
  1. Второ четене на законопроекта за обществените поръчки. Вносител - Министерски съвет.
  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Вносител - Министерски съвет.
  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма. Вносител - Министерски съвет.
  Благодаря. (Реплики от блока на КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Първо трябва да гласуваме, след това разместването на точките.
  Хайде, като противно предложение го направете, да видим как ще съчетаем двете предложения. Искате да разместим точките вътре в дневния ред.
  Заповядайте, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, все пак ми се струва, че трябва, ако може, да гласуваме това предложение на два етапа, защото има определена логика да се размести дневният ред. Сега обсъждаме законопроекта за обществените поръчки, доста неща отложихме.
  Предлагам него да го сложим на трето място, ще има време и комисията да дообмисли някои неща. Може би да се обърна към вносителя – да предложи едно пренареждане в дневния ред или да гласуваме на два пъти съответното предложение. Както се вижда, по последния текст ще има много изказвания, ето господин Николов иска да се изкаже, аз искам да се изкажа.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Това може и във вторник да го направим.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Добре, както прецените.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Нека да гласуваме извънредното заседание сега и предложения от господин Цеков дневен ред за вторник, а вече преподредбата на дневния ред според това комисията каква работа е свършила днес, ще го направим във вторник.
  Гласували 111 народни представители: за 78, против 18, въздържали се 15.
  Процедурното предложение е прието.
  Господин Николов, има доста изказвания. Разбирам, и Вие, господин Папаризов, искате думата. Тъй като наближават почивката и парламентарният контрол, да оставим изказванията за следващото заседание.
  Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с:

  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  За процедурно предложение – заповядайте, господин Петков.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, вече шести петък министър Свинаров бяга от парламентарния контрол. И бяга по обясними причини. Неслучайно и работещите в "Терем", и народните представители от Коалиция за България искат неговата оставка. Това е въпрос на неговата управленска несъстоятелност. Но той бяга от отговора на въпроса за състоянието на Военновъздушните сили, на договорните процеси, свързани с ремонта и модернизацията на хеликоптерите и задълбочава впечатлението, че в Министерството на отбраната се правят нечисти операции, които пряко засягат националната сигурност и присъединителния процес на България в НАТО.
  С вчерашното си решение Народното събрание направи своята историческа крачка, но министърът на отбраната със своята безотговорност поставя под съмнение и националната сигурност, и в частност състоянието на Военновъздушните сили на страната.
  Затова Ви моля да бъде направено пренареждане в отговорите на министрите и министър Свинаров най-после да се яви в Народното събрание, за да отговори на актуален въпрос, който, както вече казах, шести петък с процедурни хватки не бива допускан до пленарната зала. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Петков, не знам как бяга министър Свинаров, просто програмата за парламентарния контрол е наредена съобразно правилника. Няма писмо за отлагане. Вие правите предложение за пренареждане. На кое място?
  РУМЕН ПЕТКОВ: Да отговаря първи. За тези шест петъка той обикновено е седми, осми или девети и всички знаем, че до него няма да се стигне, с изключение на историческото му посещение в Йордания. За всички е ясно, че става дума за процедурна хватка, с която министър Свинаров не е допуснат до парламентарен контрол. И Вие добре разбирате за какво става въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Аз добре Ви разбирам, но тук няма никаква процедурна хватка. Програмата е наредена в съответствие с правилника. Имате право да направите предложение за пренареждане да бъде първи. Ще подложа това Ваше предложение на гласуване.
  Моля да гласуваме пренареждане на дневния ред за парламентарен контрол, като министър Свинаров от девето място, както е в програмата, се яви в пленарната зала да отговаря първи на зададените към него въпроси.
  Гласували 118 народни представители: за 79, против 26, въздържали се 13.
  Процедурното предложение е прието.
  Ще поканим министър Свинаров да дойде, но тъй като все пак има техническо време, в което трябва да дойде, ще следваме дневния ред.
  Господин Мазнев, заповядайте за процедурно предложение.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПГОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, както виждате, списъкът за парламентарния контрол е много дълъг, има над петдесет въпроса и питания само за този петък. Аз смятам, че е редно във вторник или в следващата седмица да има наистина и един цял ден за парламентарен контрол, тъй като всеки актуален въпрос и всяко питане губи актуалност, след като се закъснява повече от месец, два, три и т.н.
  В тази връзка искам да Ви кажа, че ние с госпожа Манева сме отправили питане към господин Ковачев относно дейността на Националната електрическа компания по отношение на възлагането на дейностите за строежа на АЕЦ "Белене". Чакаме вече втори месец. Дори въз основа на статията, която написа госпожа Манева във вестник "168 часа", прокуратурата се е самосезирала. Доколкото знам, всички документи са предадени в прокуратурата. Така че Ви моля, тъй като разбрах, че Милко Ковачев отсъства от страната, в следващия парламентарен контрол той да бъде на едно от първите места. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Но специално сега не мога да подложа на гласуване предложението Ви във вторник да има извънредно заседание, посветено на парламентарен контрол, тъй като преди почивката гласувахме дневния ред на извънредното заседание в следващия вторник.
  Господин Божинов, заповядайте за процедурно предложение.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, констатирам поразително единомислие с преждеговорившия колега народен представител. Въпросът, по който аз искам да взема отношение, е същият. Мотивите са малко по-различни. Поради процедурни похвати народните представители са лишени от конституционното си право да задават актуални въпроси. Актуалният въпрос е въпрос, който не търпи отлагане, който трябва в същата седмица, в която е зададен, да получи отговор. Има актуални въпроси, които са загубили своята актуалност, не е намерено търсеното необходимо решение поради това, че процедурата не е позволила на народните представители да се срещнат с министрите тук на тази трибуна в срока, в който може да се търси решението на въпроса.


  Затова аз предлагам ръководството на Народното събрание да обсъди в сряда и да предложи в седмичната програма едно извънредно цяло заседание, което да продължи при спиране на часовника до изчерпването на всички залежали въпроси, за да можем в другата седмица да водим нормален парламентарен живот. Това е честното и справедливото. Който подменя политиката с процедурата, губи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Божинов. Ще обсъдим това Ваше предложение в сряда -евентуално следващия петък целият ден да бъде парламентарен контрол.
  Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Масева.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПГОДС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на Парламентарната група на Обединените демократични сили правя предложение извънредното заседание във вторник да бъде посветено на парламентарния контрол. Моля да подложите това предложение на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За съжаление, госпожо Масева, не мога точно това да предложа, защото преди почивката, преди половин час гласувахме за заседанието и за дневния ред. Тогава можехте да направите противно процедурно предложение и евентуално да направите предложението вместо вторник да имаме законодателна програма, да бъде парламентарен контрол. Можете да направите това предложение евентуално за друг ден, но не за вторник. Или можем да го направим другата седмица. На Председателски съвет ще обсъждаме възможността за цял ден парламентарен контрол.
  ЕЛИАНА МАСЕВА: Разбирам, госпожо председател. Мисля, че няма пречки Народното събрание да прегласува дневния ред за вторник, но тъй като гласовете потвърждават желанието за петък, аз правя процедурно предложение следващия петък парламентарният ден да бъде посветен на парламентарен контрол.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ, от място): Може и преди петък цял един ден да бъде посветен на парламентарен контрол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи предлагате целият петък да бъде парламентарен контрол, докато свършим в 16,00 ч. и със спиране на часовника, както каза господин Божинов.
  Има процедурно предложение на госпожа Масева следващия петък целият ден от 9,00 до 16,00 ч. да бъде посветен на парламентарен контрол.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 139 народни представители: за 94, против 18, въздържали се 27.
  Процедурното предложение се приема.
  А сега можем да преминем към парламентарния контрол.
  Има новопостъпили питания за периода от 12 до 18 март 2004 г.:
  Постъпило е питане от народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов към Лидия Шулева относно разпорежданията с пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г., и фонд “Задгранични дружества” към тогавашното Министерство на външната търговия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Йордан Соколов към Георги Петканов – министър на вътрешните работи, относно политиката на правителството и на Министерството на вътрешните работи при привеждане в изпълнение на наложените от съда наказания лишаване от свобода. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Иван Иванов към Игор Дамянов – министър на образованието и науката, относно нередности при приемане на чуждестранни студенти в български висши училища. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Иван Иванов към Игор Дамянов – министър на образованието и науката, относно доклад на Сметната палата за резултатите от одит на Министерството на образованието и науката. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2004 г.
  Постъпило е питане от народните представители Теодора Константинова и Росица Тоткова към Игор Дамянов относно инцидента с 14-годишния Венцислав Христов – сирак от Дом за превъзпитание “Г. С. Раковски” в с. Пелатиково. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Йордан Бакалов към Георги Петканов – министър на вътрешните работи, относно здравното и пенсионно осигуряване на определена категория държавни служители в Министерството на вътрешните работи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 април 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Николай Бучков към Лидия Шулева относно продажбата на акционерните участия на “Консолидкомерс” ЕАД, “Машиноекспорт” и “Електроимпекс”. Следва да се отговори писмено до 1 април 2004 г.
  Писмен отговор от министър Шулева на актуален въпрос от народния представител Александър Маринов.
  Писмен отговор от министър Николай Василев на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков.
  Писмен отговор от министър Шулева на актуален въпрос от народния представител Елиана Масева.
  Писмен отговор от министъра на финансите Милен Велчев на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
  Писмен отговор от министър Милен Велчев на актуален въпрос от народния представител Иван Иванов.
  Писмен отговор от министър Игор Дамянов на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров.
  Писмен отговор от министър Долорес Арсенова на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева.
  Писмен отговор от министър Христина Христова на актуален въпрос от народния представител Елка Анастасова.
  Писмен отговор от министър Христина Христова на актуален въпрос от народния представител Любомир Пантелеев.
  Писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос от народния представител Теодора Константинова.
  Първото питане е към министъра на образованието и науката господин Дамянов от народния представител Евгени Чачев относно масови уволнения на ръководители на инспекторатите на Министерството на образованието и науката.
  Господин Чачев, имате думата да отправите своето питане към министър Дамянов.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! През последните две и половина години сме свидетели на масови уволнения на ръководителите на инспекторатите на Министерството на образованието и науката в почти всички областни центрове. Това от своя страна предизвика и вълна от уволнения на директори на гимназии, доказали се със своята дългогодишна работа и ползващи се с изключителен авторитет в българското общество.
  Особено фрапиращо е последното уволнение в гр. Хасково. С решение на Върховния административен съд № 648 от 28 януари т.г. е отменена заповедта на Вашия предшественик министър Атанасов и е възстановена на работа госпожа Мариела Златева като ръководител на Вашия инспекторат в Хасково. Седмица след решението на съда – на 5 февруари т.г., Вие отново уволнявате госпожа Златева. От тази трибуна само преди малко повече от месец Вие заявихте в отговор на питане на народен представител, че сте против политическите назначения и уволнения и в работата си ще се съобразявате с решенията на Върховния административен съд.
  В тази връзка е и моето питане към Вас: какво налага уволненията на тези доказали се в обществото кадри, назначени след проведени конкурси за заеманите от тях длъжности? И по-конкретно – защо уволнихте госпожа Мариела Златева като ръководител на инспектората в Хасково? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Чачев.
  Министър Дамянов, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чачев! Аз не бих говорил за такива фрапиращи неща, както формулирате Вие Вашето питане – фрапиращи уволнения и т.н. Когато става дума за политика – да, аз заявих това от трибуната. Но в същото време аз съм длъжен да спазвам и законовите изисквания в България и затова се е наложило да действам по такъв начин.
  В края на 2001 г. бяха извършени цялостни проверки на ръководната и контролна дейност на инспекторатите по образование на министерството – понастоящем регионални инспекторати по образованието. В резултат на тези проверки бяха констатирани нарушения, пропуски в работата на инспекторатите, в това число и на самите началници на тези инспекторати.
  Всичко това доведе до издаването на заповеди от министъра на образованието и науката за налагане на дисциплинарни наказания – уволнения – и съответното прекратяване на служебните правоотношения с някои от началниците на инспекторатите.
  С изменението и допълнението на Закона за администрацията се въведе императивно изискване за органите по назначаването да преобразуват с акт правоотношенията на лицата, които заемат като държавни служителите длъжности на еднолични органи по чл. 19, ал. 4, между които попада и длъжността началник на инспекторат по образованието, като посочените лица имат всички права по трудово правоотношение.
  В резултат на тези законодателни промени през 2002 г. министърът на образованието и науката е преобразувал служебните правоотношения с началниците на регионалните инспекторати на министерството, като впоследствие с някои от тях са прекратени и правоотношенията на основание на чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията. Това е въпрос на преценка по целесъобразност, чието упражняване зависи изцяло от волята на административния орган. Законосъобразността на уволненията по чл. 19, ал. 2 беше потвърдена от съда по надлежния ред.
  Ще отговоря конкретно на Вашия въпрос, на казуса, за който Вие най-много държите да бъде изяснен – за началника на Регионалния инспекторат в Хасково госпожа Мариела Златева.
  Тази заповед за възстановяване, която е издадена от Върховния административен съд, гласи:
  “В изпълнение на влязло Решение № 648 на Върховния съд, петчленен състав постановява по административно дело…” – няма да го цитирам – с което остава в сила Решение № 7988 по административно дело… министърът на образованието, тоест аз, съм възстановил госпожа Златева на предишната държавна служба в Регионалния инспекторат. Тази заповед е издадена въз основа и на постъпила молба от нейна страна, с която е заявила, че ще се яви на работа на 5 февруари 2002 г., което тя е направила на 5 февруари.
  Началникът, както вече казах, е ръководител на държавна институция, създадена със закон, която има функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт и поради това е орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията. В тази връзка е издадено и писмо на Министерския съвет, в което началниците на регионални инспекторати са посочени като органи на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.
  Съгласно разпоредбата на § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията, правоотношенията с лицата, които заемат като държавни служители длъжности на еднолични органи по чл. 19, се преобразуват с акт от органа по назначаването. В този смисъл и в изпълнение на тази законова разпоредба аз съм издал и заповед за преобразуване на служебните правоотношения с госпожа Мариела Златева. Издадена е и заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с нея в съответствие с разпоредбата на чл. 19а от Закона за администрацията – прекратяване без предизвестие по преценка на органа, който назначава.
  Запазвам си правото на преценка, а не на политическо решение, за каквото в случая въобще и дума не може да става. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Дамянов.
  Имате право на два уточняващи въпроса, господин Чачев. Заповядайте.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми господин министър! Ако си бяхте направили труда, същото питане зададох преди една и половина години към Вашия предшественик. Той ми отговори по същия начин, по който ми отговаряте и Вие.
  Аз ще повторя питането си и ще Ви задам приблизително същите доуточняващи въпроси, които зададох и на господин Атанасов.
  Предполагам, че Ви е известно, че против уволнението на госпожа Златева застанаха всички директори на училища в Хасково, Димитровград, Свиленград, Маджарово, Любимец, няма да ги изброявам. Вие ги знаете по-добре от мен. Но, забележете, против това уволнение застанаха абсолютно всички кметове в област Хасково, независимо от техния цвят и политическа принадлежност. На нейна страна застанаха и неправителствените организации и граждански сдружения.
  На едно от последните заседания на Общинския съвет в Хасково Общинският съвет подкрепи госпожа Златева.
  Затова аз искам да Ви попитам следното. Първият ми въпрос е: държите ли на думата си, господин министър, за политическите назначения и политическите уволнения? Вторият ми въпрос е: вярно ли е, че новоназначената като шеф на инспектората на вашето министерство в Хосково госпожа Весела Недкова, без конкурс и без нужния ценз, е областен лидер на НДСВ в град Хасково.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за отговор, министър Дамянов.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чачев! Аз държа на думата относно невлагането на политически елементи в тези назначения.
  Колкото до цитираната от Вас всенародна подкрепа за госпожа Златева и на всички административни и т.н. нива, при мен няма такава информация. Просто не съм я получил.
  Освен това относно компетенциите на новия началник на инспектората, аз смятам, че след като е поднесена нейната кандидатура за назначаване, временно, до провеждане на конкурс междудругото, защото предстои в близките няколко дни да бъдат обявени конкурсите за началниците на инспекторати, аз не мога да изразявам никакви съмнения в нейните професионални качества.
  След малко ще отговарям и на въпрос, свързан с конкурсите за началници на регионални инспекторати. Така че ще получите и тази информация.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Дамянов.
  Господин Чачев, можете да изразите своето отношение към отговора на министър Дамянов.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми господин министър, аз Ви казах, че ако си бяхте направили труда да прочетете отговора на Вашия предшественик, щяхте да видите, че на втория въпрос той отговаря положително. Назначената от Вас е областният координатор на НДСВ в град Хасково.
  Искам да Ви припомня едно изречение от 6 май 2001 г.:
  “Гласувайте за мен. Винаги съм държал и ще държа на оценяването на хората по тяхната компетентност, а не на раздаването на постове по роднински връзки и партийна принадлежност. Симеон Сакскобургготски.”
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Сега имаме две възможности за поведение. Едната е да продължим до изчерпване на въпросите, отправени към министър Дамянов, а другата е да прекратим с въпросите към него и да започнем с въпросите, отправени към министър Свинаров. Предпочитате да завършим с министър Дамянов, добре. Към него има още два отправени въпроса.
  Госпожо Живкова, заповядайте да отправите своето питане към министър Дамянов относно нормативните документи за подготвителна група за училище и подготвителен клас.
  Имате думата.
  ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, във връзка с поправката в Закона за народната просвета за задължително предучилищно възпитание със заповед от 15 ноември 2002 г. министър Владимир Атанасов е възложил на група експерти по предучилищно възпитание да разработят държавни образователни изисквания за подготовка на детето за училище в условията на подготвителна група и подготвителен клас. Проектът е представен в окончателен вид през м. януари 2003 г. и въз основа на него е разработена програма за подготвителна група и клас. Държавните образователни изисквания са обсъдени на равнище районни инспекторати по образование към министерството и за тях има положителни становища от директори и училища.
  Програмата е одобрена от министерството през м. май 2003 г. и публикувана в педагогическия печат – вестник "Аз-Буки" и сайта на министерството. От м. септември 2003 г. образователните институции работят по одобрената програма, но реално не могат да отчетат резултатите от педагогическата си дейност поради отсъствието на държавни образователни изисквания.
  Също така в съответствие с програмата на министерството са одобрени програмна система, книга на учителя и книжки за деца. Тоест, това са учебните помагала за задължителната предучилищна подготовка.
  Моето питане към Вас е: смятате ли, че съществуващите отпреди пет години държавни образователни изисквания за предучилищна група и предучилищна подготовка в детската градина съответстват на одобрената през 2003 г. програма и не смятате ли, че е налице необходимост от разработване на нови държавни образователни изисквания?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Живкова.
  Имате думата за отговор, министър Дамянов. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Живкова! В Закона за народната просвета, Глава втора "Държавни образователни изисквания" е визирано, че държавните образователни изисквания се отнасят за предучилищно възпитание и подготовка. В изпълнение на това законово изискване е разработена и Наредба № 4 от 18 септември 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка. Съгласно чл. 14 на Закона за степента на образование, общообразоветелен минимум и учебен план, съдържанието на общообразователния минимум, определен по реда на чл. 14, може да се актуализира на всеки четири години. Този срок на Наредба № 4 изтича през м. септември 2004 г. Дотогава предстои да бъде извършен и съответният анализ и оценка както на досега действащите програми, така и на стартиралата от тази учебна година програма за подготвителна група в детската градина.
  Законът за народната просвета не предполага изготвянето на държавни образователни изисквания само за подготвителна група в детската градина. Сега действащата Наредба № 4 включва равнищата за предучилищно възпитание и подготовка и за възрастта 5 до 7 години по шест културнообразователни направления – български език, математика, ориентиране в социалния свят, ориентиране в природата, изкуства и физическа култура. Цитираната от Вас заповед възлага на работната група да измени и допълни държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, а не да бъдат изработени нови само за подготвителната група в детската градина, както са наречени в представения проект.
  За да не бъде нарушено изискването на чл. 16, т. 1 от Закона за народната просвета и Закона за степента на образование, общообразователен минимум и учебен план, неговият чл. 14, поради все още неизтеклия срок от четири години представеният проект все още не ми е предложен за одобрение. Учителите, които през учебната 2003/2004 г. ще изведат подготвителна група за училище, имат възможност да определят готовността на децата за училище, като използват действащата Наредба № 4 за възрастта на децата от възрастовата група 5-7 години. Програмата за подготвителна група съответства на посочените в цитираната наредба културнообразователни направления.
  Що се отнася до това дали се работи и дали ще бъдат изработени нови държавнообразователни изисквания, да, разбира се, след като приключи срокът на сега действащата наредба. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Госпожо Живкова, заповядайте за уточняващи въпроси.
  ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА (КБ): Благодаря Ви за отговора, но аз смятам, че въпреки разпоредбите в Закона за народната просвета при положение, че ние миналата година гласувахме да бъдат въведени тези предучилищни подготвителни групи, беше редно да бъдат изработени и държавни образователни изисквания, които да съответстват на сегашните реалности и които да отговарят в съдържателен и формален план на тази одобрена програма през м. юни 2003 г. Сега действащите държавни образователни изисквания така или иначе не отговарят на образователната ситуация у нас. В тях отсъства модул "деца непосещаващи детските градини", както и "деца билингви".
  Един от мотивите за задължителната предучилищна подготовка бе именно обхватът на големия процент деца, непосещаващи детската градина. Това са около 80 хиляди деца. Това са деца в риск. Освен това 48 на сто от децата, които посещават образователните институции, са от друг етнически произход. Голям процес от тях са билингви.
  Също така налице е заповедта на министър Атанасов, която латентно е спряна и реално не е отменена. Вече една учебна година се работи без определена програма и се отчитат резултати на детето по критерии от стари държавни образователни изисквания, които не съответстват на използваните учебни помагала. Затова аз смятам, че вие вече сте закъснели с държавните образователни изисквания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Живкова.
  Заповядайте, господин Дамянов.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаема госпожо Живкова, това, за което говорихте току-що – за децата, които не са обхванати в тези предучилищни групи и особено за билингвалните, децата от малцинствата, да, това са проблеми, по които обаче се работи по други програми. Решаването на тези проблеми не може да бъде изчерпано само и единствено с нови държавни образователни изисквания. Както заявих в края на отговора си, ние работим по новите държавни образователни изисквания, където са предвидени и подобни мерки в съгласуван порядък с всички останали програми и мерки в тази посока. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ще изразите ли своето отношение към отговора на министъра, госпожо Живкова? Заповядайте.
  ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА (КБ): Господин министър, аз разбирам, че вие работите, но когато ние гласувахме миналата година въпросните поправки, целта беше именно да бъдат обхванати децата в риск и особено тези деца от малцинствата, които имат проблеми и затруднения с българския език. Именно поради тази причина трябваше да бъдат изработени и нови държавни образователни изисквания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Людмил Симеонов, Маргарита Кънева и Таня Калканова са отправили питане към министър Дамянов относно провеждане на конкурси за началници на регионалните инспекторати по образованието в изпълнение на изискванията на Закона за народната просвета.
  Госпожо Кънева, заповядайте да отправите своето питане към министъра.
  МАРГАРИТА КЪНЕВА (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! През м. септември 2002 г. беше направена промяна в Закона за народната просвета. По силата на тази промяна на началниците на регионалните инспекторати по образование се дава статут на държавни служители. Тази промяна получи силна подкрепа от народни представители от всички парламентарни групи, защото статутът на държавния служител е гаранция, че кадри с безспорни професионални качества ще упражняват управлението и контрола на системата на средното образование. Провеждането на конкурси за началници на регионалните инспекторати по образование беше отложено с повече от шест месеца до приемане на промените в Закона за държавния служител и свързаните с тях подзаконови нормативни документи.
  Като имаме предвид, че промените в Закона за държавния служител бяха одобрени от Народното събрание през октомври 2003 г., а синхронизираните с тях подзаконови нормативни документи бяха одобрени от Министерския съвет през януари и февруари 2004 г., бихме искали да Ви попитаме: кога ще бъдат проведени конкурсите за началници на регионалните инспекторати по образование в изпълнение на изискванията на чл. 35, ал. 4 от Закона за народната просвета?
  Благодаря Ви, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Кънева.
  Имате думата за отговор, министър Дамянов.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Кънева, госпожо Калканова, господин Симеонов, дами и господа народни представители! Със Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета бяха направени съществени изменения в статута на началниците на регионалните инспекторати по образование, като същите бяха обявени за държавни служители по реда на Закона за държавния служител. До настоящия момент конкурси за заемане на длъжностите началник на регионален инспекторат по образованието не бяха обявени поради очакваните промени в законодателството – Закона за държавния служител и Закона за администрацията.
  Друга причина, поради която конкурсите все още не са обявени, беше необходимостта да се изчака приемането и влизането в сила на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Класификаторът определя минималните изисквания за заемане на съответната длъжност, а това са задължителната минимална степен на завършено образование и професионалният опит, които задължително се посочват в обявленията за конкурси, в това число и за началниците на регионални инспекторати.
  Съгласно чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурс се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в един централен или местен ежедневник и се поставя на общодостъпно място. Във връзка с вписванията на обявленията за конкурсите за държавни служители в регистъра през февруари и началото на март в Министерския съвет беше проведено обучение на служители от министерството и от регионалните инспекторати.
  Регионалните инспекторати по образованието фигурират като отделни самостоятелни структури в регистъра, а вписванията се извършват от оторизирани техни служители. На всички служители, преминали посоченото обучение, е предоставено потребителско име и парола за достъп.
  През тази седмица се наложи да бъдат преодолени възникнали технически проблеми, свързани с програмния продукт, които не позволяваха обявленията за конкурсите да бъдат вписани в регистъра.
  В момента в Министерството на образованието и науката се извършва интензивна и значителна по обем техническа работа по подготовката и организацията на конкурсната процедура в съответствие с изискванията на наредбата за провеждане на процедурите на конкурсите за държавни служители, която е в сила от януари т.г. В частност се обсъжда и изборът на конкретния начин за провеждане на конкурсите и се подготвят необходимите материали и въпроси за включените в тях начини на практически изпити и тестове от този порядък.
  Министерството на образованието и науката има готовност да обяви конкурсите за длъжността началник на регионален инспекторат по образованието до края на м. март. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Госпожо Калканова, заповядайте да отправите своите уточняващи въпроси.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Господин министър, от мое и от името на моите колеги искам да изразя удовлетворение от това, че не се предвижда и изобщо не се дискутира идеята за промяна на статута на началниците на регионални инспекторати, тоест те остават със статут държавни служители и Вие се ангажирате със съвсем конкретен срок – края на м. март, за стартиране на конкурсните процедури.
  Но бих искала да задам следния уточняващ въпрос. Всички знаем, че цари напрежение в системата на народната просвета и по отношение на конкурсите за директори на училища. В момента има много училища, където има временно изпълняващи длъжността директори. За това, каква е връзката между двете процедури? Какво предвижда Министерството на образованието и по отношение на конкурсната процедура за директори на училищата?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Калканова.
  Заповядайте, министър Дамянов, да отговорите на допълнителния въпрос.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаема госпожо Калканова, дами и господа народни представители! Виждането в министерството по този въпрос е, че най-напред трябва да бъде приключена процедурата по провеждане на конкурси и избиране и назначаване вече на началниците на регионални инспекторати, а едва след това да стартират процедурите по обявяване на конкурси за директори на училища. Това е необходимо и от чисто организационна гледна точка, тъй като началниците на регионалните инспекторати ще понесат, така да се каже, основната организационна тежест по провеждането на конкурси за директори на училище и те трябва да са си на мястото.
  Освен това в училищата все още не е приключила учебната година. Според нас, не би било нормално да се провеждат конкурси за директори сега, когато учебната година не е приключила. Ние работим за създаване на необходимите за това условия и след приключване на учебната година ще сме в състояние да ги проведем и там. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Дамянов.
  Господин Симеонов, заповядайте да изразите своето отношение към отговора на министър Дамянов.
  ЛЮДМИЛ СИМЕОНОВ (НДСВ): Благодаря ви, госпожо председател.
  Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! Би било редно да кажа, че съм доволен от отговора, защото сроковете, с които се ангажирахте пред нас, са доста кратки, което е добре. Разбирате, че максимално бързото провеждане на конкурсите за регионални инспекторати е от полза на регионалните структури по места, от полза и на министерството. А за това ще Ви помоля тези срокове, които обявихте сега пред нас и се ангажирахте, да бъдат спазени и това ще бъде добре.
  На мен ще ми бъде безкрайно приятно след две седмици да не задавам въпроси от рода на: защо не спазихте това, което обещахте на актуално питане на 19 март?
  Предварително Ви благодаря с този ангажимент, който поемате, и се надявам, че работата ще бъде свършена бързо. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Симеонов.
  Преминаваме към въпросите, зададени към министър Свинаров.
  Първият актуален въпрос към него е отправен от народния представител Димитър Абаджиев относно изпълнение на План 2004 за реформа на Българската армия.
  Имате думата, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моят актуален въпрос към министър Свинаров е относно изпълнението на План 2004 за реформа на Българската армия.
  Уважаеми господин министър, твърди се от военното и политическо ръководство на армията, че План 2004 е практически изпълнен. Въпросът ми е зададен преди няколко месеца, а всъщност до броени дни България ще бъде пълноправен член на НАТО. От резултатите на изпълнението на стратегическия преглед на отбраната и предвиждането на конкретни ресурси за продължаваща модернизация на армията зависи до голяма степен това дали България ще бъде активен и достоен член на Алианса.
  В тази връзка Ви задавам следния актуален въпрос: кога можем да очакваме резултатите от стратегическия преглед на отбраната и какъв ще е времевият хоризонт на плана, който ще замести План 2004? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Абаджиев.
  Имате думата за отговор, министър Свинаров.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Абаджиев, действително не по моя вина отговорът на Вашия въпрос закъсня в една значителна степен, но продължава да бъде актуален, с оглед бъдещото развитие на Въоръжените сили на Република България.
  Най-напред искам да направя едно важно уточнение, че План 2004 беше един изключително важен документ, който направи възможно постигането на приоритета на нашата държава във външнополитически план – пълноправното членство в Северноатлантическия договор, в НАТО. Особено след неговата актуализация той предначерта параметри, които бяха в основата на реформата в Българската армия.
  Провеждането на стратегическия преглед на отбраната се налага поради необходимостта от комплексна преоценка на състоянието на отбраната и Въоръжените сили и очертаване на насоките за тяхното дългосрочно развитие в съответствие с новата среда за сигурност и наличните отбранителни ресурси.
  Процесът, както ви е известно, бе иницииран с решение на Съвета по отбрана към министъра на отбраната, а с решение на Министерския съвет от 22 април 2003 г. бяха конституирани съответните междуведомствени органи за ръководството и провеждането му. За подпомагане и популяризиране процеса на провеждане на прегледа в него са привлечени експерти от администрацията на президента, парламента, Министерския съвет, представители на академичната общност и гражданското общество. В рамките на Министерството на отбраната беше изготвена концепция и създадена необходимата организация за работа, включително бяха създадени 21 работни групи, които интегрират цивилната и военната експертиза от различни функционални области на Министерството на отбраната и Генералния щаб на Българската армия.
  Стратегическият преглед се провежда в три основни етапа. Първият беше подготовката на политическата рамка и нейното приемане от Министерския съвет, съответно и от българския парламент. В политическата рамка са дефинирани параметрите, формиращи основанията за изготвяне на насоките за планиране на отбраната в контекста на днешните и бъдещи потребности и необходимите способности за тяхното удовлетворяване. Политическата рамка вече е приета.
  Към настоящия момент приключваме работата по втория етап на стратегическия преглед. Извършен е необходимият анализ и оценка на състоянието, проблемите и алтернативите във функционалните и организационни области на работните групи, приети са насоките за планиране на отбраната, които детайлизират мисиите на отбраната в конкретните задачи, трансформират политическата рамка в указания за дейността на работните групи и определят необходимите оперативни способности.
  В процес на изготвяне е и междинният доклад, който трябва да бъде приет до края на този месец от Съвета по отбрана.
  Третият етап трябва да приключи през следващия м. април с изготвянето на окончателен резултат от стратегическия преглед на отбраната. Очакваме този преглед да изгради траен обществен и политически консенсус по въпросите на отбраната, да допринесе за формиране на широко подкрепена визия за бъдещите отбранителни потребности и задачите на Въоръжените сили на страната, да приведе стратегиите, доктрините и структурите на силите в съответствие с предизвикателствата на ХХI век и изискванията за членство в НАТО, да допринесе за постигане на целите на външната политика в областта на международния мир и сигурност, както и да обоснове ресурсно ефективна и ефикасна отбрана.
  За нас е от изключително значение правилното провеждане на стратегическия преглед за отбрана. По досегашните документи, които ние съгласуваме с много консултанти от държави-членки на Алианса, имаме положителни оценки и резултати. Изключително сме благодарни на тези наши консултанти, изключително сме благодарни и на много широката активност на привикания и използван научен потенциал на държавата и неправителствените организации. С приемането на стратегическия преглед на отбраната Българската армия ще бъде във възможностите си да отговори с необходимите сили и средства на всички рискови заплахи, очертани в приетата политическа рамка на стратегическия преглед. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Абаджиев, да отправите реплика към министър Свинаров.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, госпожо председател!
  Аз благодаря на министър Свинаров, но мисля, че трябва малко по-ясен да бъде отговорът относно времевия хоризонт на този план, който ще замести План’2004, защото по мое убеждение той трябва да бъде съчетан с една преработена концепция за национална сигурност, която да отчита всъщност новите обстоятелства, свързани с нашето членство в НАТО, новите рискове, новите отговорности на България. Защото, ако България наистина иска да бъде активен и достоен член на Алианса, трябва на първо място да повиши своя авторитет като фактор, генериращ сигурност в региона, защото на това ще разчитат нашите съюзници в този регион. Естествено в много по-бързи темпове да преодолее досегашния конфликт между политическото и военното ръководство и да покаже, че може да изгради една много по-боеспособна армия с много по-малко техника, но по-модерна техника, с по-малък личен състав, но много по-подготвен и с много по-засилен политически контрол. Мисля, че е необходима малко повече конкретизация относно времевия хоризонт и относно това дали ще бъдат отчетени тези нови обстоятелства. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, имате право на дуплика, министър Свинаров.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Господин Абаджиев, с приетата от Комисията по външна политика, отбрана и сигурност политическа рамка времевият хоризонт е ясно отразен. Става дума за стратегически преглед на отбраната в период до 2015 г. Затова не споменах цифрата в моя отговор.
  Изключително сте прав. Действително този стратегически преглед е нещото, което ще доведе до промяна на структурни и нормативни документи, в т.ч. Закона за отбраната и Въоръжените сили, Концепцията за национална сигурност, Военната доктрина. Надяваме се на базата на стратегическия преглед да изготвим една нова концепция за национална сигурност, която да отговаря на новите реалности. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Свинаров.
  Актуален въпрос към министър Свинаров от народния представител Панайот Ляков относно предоставяне на помещението на бившия гарнизонен стол на община Пазараджик.
  Имате думата, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Пак се връщам към въпроса, който съм задал преди една година.
  Уважаеми господин министър, Вие имате вид на сериозен човек, който би трябвало да държи на обещанията си. По време на парламентарния контрол на 21 март 2003 г. Ви питах за предоставянето на помещението на бившия гарнизонен стол в град Пазараджик на общината, която има намерение да организира стол със социална насоченост, в който, както и преди, да продължат да се хранят офицери и сержанти от запаса, ветерани от войните, нуждаещи се пенсионери и други социално слаби граждани. Общината предвижда тя да поеме издръжката на стола. Това помещение се намира на ул. “Ведрина” № 10 и продължава да стои празно пред очите на всички граждани на Пазарджик.
  В отговор на моето питане тогава Вие ми казахте, че подготвяте списъци на обекти, които Вашето министерство ще предостави за ползване от общините, и че този бивш гарнизонен стол ще бъде включен в тези списъци и въпросът ще бъде уреден през м. април 2003 г. За съжаление трябва да констатирам, че до момента това не е станало.
  Затова Ви питам, като Ви моля да ми спестите предисторията, която ми е напълно ясна, конкретно да ми отговорите: този имот деактуван ли е и ще бъде ли предоставен на община Пазарджик, за да продължи да изпълнява една важна социална функция? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин Ляков.
  Господин министър, имате думата за отговор на актуалния въпрос.

  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Ще си спестя предисловията наистина.
  Безвъзмездното предоставяне на имоти – частна държавна собственост на общини и ведомства съгласно Закона за държавната собственост става с решение на Министерския съвет, а не със заповед на ръководителя на ведомството, управляващо имота. В този смисъл имотът не е деактуван, тъй като отписването му от актовите книги за държавна собственост следва по време безвъзмездното му предоставяне на ведомството.
  Що се отнася до възможността за безвъзмездно предоставяне на имота, това е законово допустимо в случай, че искането от кмета на общината е придружено с необходимите документи, а именно: финансова обосновка, решение на общинския съвет и становище на областния управител. Фактическият състав на процедурата, за която обещах преди една година, не е завършен не по вина на Министерството на отбраната, за което с писма е сезиран кметът на общината и областният управител.
  За гарнизонния стол са отправени искания от Съюза на пенсионерите в България – Регионален съвет “Пазарджик”, няма да цитирам номерата на писмата. Това юридическо лице не представлява военнопатриотичен съюз или организация по смисъла на чл. 252 от Закона за отбраната и Въоръжените сили, поради което този ред за безвъзмездно предоставяне не може да се отнесе по закон към това искане. С писма от 2002 г. и 2003 г. до Министерството на отбраната областният управител на област Пазарджик е отправил искане за предоставяне в управление на няколко недвижими имота с отпаднала необходимост за Българската армия, в т.ч. и гарнизонния стол, но фактическият състав и посочените три документи още не са окомплектовани от преписката.
  Във връзка с това съм изключил имота от имотите за продажба и чакам попълване, документално, на нещата от общината, решение на общинския съвет и всички документи с финансовата обосновка, както споделих. Неизпълнението на моето обещание не се дължи на неизпълнение на структурите на Министерството на отбраната. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Ляков, заповядайте, имате думата за реплика.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин министър.
  Ще предоставя стенограмата с Вашия отговор на кмета на общината и на областния управител и ще поискам писмено от тях в определен срок да Ви предоставят необходимите документи.
  И Ви питам тук, пред всички: ако те направят това, Вие в какъв срок ще извършите процедурата докрай и този гарнизонен стол ще бъде предоставен на община Пазарджик за целта, за която споменах преди малко?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин министър.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  При запълването на фактическия състав моята дейност е еднодневна, а за да приключи процедурата по Устройствения правилник на Министерския съвет и външното съгласуване, процедурата отнема около три седмици. Това са сроковете. Това беше точно конкретното, макар и неокомплектовано искане, да изключи имота от възмездно разпореждане. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Преминаваме към актуалния въпрос на народния представител Димитър Абаджиев относно закупуване на самолети “Пилатус”.
  Заповядайте, господин Абаджиев, да развиете Вашия актуален въпрос.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! За съжаление отговорът на този въпрос също се забави, но мисля, че продължава да бъде актуален.
  Уважаеми господин министър, в края на миналата година Министерството на отбраната закупи транспортен самолет “Пилатус” и шест учебни самолета на обща стойност над 60 млн. лв., поне такива бяха данните. В същото време е известно, че имаше недостиг на средства за обезпечаването на мисията ни в Ирак и обезпечаване на други важни дейности на армията. Нейната модернизация е ключов приоритет във връзка с това България да бъде активен член на НАТО – нещо, за което стана въпрос преди малко. В същото време е важно този въпрос да се осъществява на основата на цялостна концепция.
  В тази връзка, уважаеми господин министър, въпросът ми е следният: какви други оферти са разгледани преди избора на фирмата “Пилатус”? Предвидени ли са тези самолети в системата за планиране, програмиране и бюджетиране за 2004 г., както и в Плана за модернизация – също тема, за която стана въпрос преди малко? Какво е било становището на командващия ВВС и началника на Генералния щаб като генерал от Военновъздушните сили? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Абаджиев! В изпълнение на постановление на Министерския съвет на Република България от 21 декември 2001 г. относно изменение на план за организационно изграждане на Въоръжените сили на Република България – т.нар. “План’2004”, приложение № 28 – ведомост за разпределение на основните видове въоръжения и бойна техника в частта му за Военновъздушните сили – към 31 декември 2004 г. във ВВС трябва да постъпят на въоръжение 6 броя витлово-учебни самолети. В съответствие с приетите План за организационно изграждане на Военновъздушните сили до 2004 г., Планът за модернизация на Въоръжените сили – 2002-2015 г., основните проекти за модернизация, разработената визия за развитие на Военновъздушните сили, организационната структура, общият брой на планирани за постъпване учебно-витлови самолети за периода е 11 броя.
  След 2000 г. курсантите в нашето тогава Военновъздушно училище, а сега филиал на Националния военен университет, са налетели средно по 20 часа, които са само мотивационни и не дават достатъчна летателна подготовка. Това налага летците с пет и по-малко години летателен стаж да продължават да летят на самолети Л-39 в авиобазите, като целта е за няколко години да достигнат 200-250 часа и придобият необходимите летателни навици и ниво на подготовка, за да бъдат готови за приучване на бойни самолети. Това е твърде скъп метод за обучение на летателния състав, защото след снемането от експлоатация през 2000 г. на морално остарелите учебно-тренировъчни самолети Л-29 на въоръжение останаха само самолети Л-39, чийто летателен час струва 2547 американски долара. Като прибавим и значителните финансови средства, необходими за удължаване ресурса на тези самолети, който е до края на 2005 г., и за модернизация на авиониката им по стандартите на НАТО става ясно, че възможностите на страната не позволяват поддържането на Военновъздушните сили на нужното количество изправни учебно-тренировъчни бойни самолети.
  В Главния щаб на Военновъздушните сили от 1992 г. се проучват възможностите за решаване на проблема с авиационната техника, необходима за обучение на летателния състав. Опитът на военноучебните авиационни центрове на редица страни-членки на НАТО показва, че обучението на младите летци на съвременни витлови учебно-тренировъчни самолети има редица преимущества. Съвременните витлови учебно-тренировъчни самолети притежават модерни стратегии, системи и програми за тяхническо обслужване, което в значителна степен увеличава ефективността на тяхната експлоатация. По тази причина те се експлоатират в учебно-авиационните центрове на 30 държави. Само в авиацията на Военновъздушните сили и Военноморските сили на САЩ се използват няколкостотин броя витлови самолети тип Т-6А, които са лицензно производство на “Пилатус” в САЩ.
  Със становище на Военновъздушните сили до министъра на отбраната от 1999 г. се обосновава необходимостта от закупуване на витлово-учебни тренировъчни самолети. Изборът на учебен турбовитлов самолет за нуждите на Военновъздушните сили протече по следната процедура. Както споменах, от 1992 г. до момента авиационни специалисти са проучили в рамките на наличната във ВВС информация над 10 типа витлови учебно-тренировъчни самолети, няма да ги изброявам всичките. Обобщеното мнение на специалистите, формирано в резултат на извършеното предварително проучване и изложено в становище на министъра на отбраната чрез началника на ГЩ, сочи, че самолетите PS9М на швейцарската фирма “Pilatus Aircraft” Ltd в най-пълна степен удовлетворяват предварително поставените в изходното задание на Военновъздушните сили изискване.
  В Главния щаб на Военновъздушните сили е разработено и утвърдено на 30 юли 2001 г. изходно задание за избор на витлов учебно-тренировъчен самолет за нуждите на Военновъздушните сили. Въз основа на него на 5 ноември 2003 г. във Военновъздушните сили са изготвени и утвърдени изходни изисквания и технически изисквания за придобиване на витлов учебно-тренировъчен самолет за нуждите на Военновъздушните сили.

  В тях е определена необходимостта от разработката, поставена е целта и са фиксирани стойностите на основните тактико-технически изисквания към избирания тип летателен апарат. Избраният турбо-витлов самолет “Пилатос” със своите възможности се явява многоцелеви учебно-тренировъчен самолет за българските Военновъздушни сили, който ще даде възможност за обучение на курсантите – летци и младия летателен състав от бойните части по техника на пилотиране и изпълнение на бойни задачи. Той е значително по-евтин за експлоатация, преди малко споменах една цифра за самолет “L-39”, числото за “Пилатос” за час е 415 долара, повече от пет пъти по-ниско от цената при “L-39”, което би позволило да се увеличат неколкократно обемът, сложността и качеството на летателната подготовка, съхранявайки при това ресурса на скъпа бойна авиационна техника, икономисвайки голямо количество гориво, финансови и материални средства.
  Закупен е и лек транспортен самолет “Пилатос”, който със своите възможности осигурява изпълнението на следните по-важни мисии и задачи: транспортиране на личен състав и материални средства на средно големи разстояния при възможно най-ниски цени; осигуряване на спешна медицинска помощ и евакуация; водене на фото- и радиоразузнаване; извършване на ядрено, химическо разузнаване; наблюдение на държавните граници. Същият самолет отново се купува по искане на Главния щаб на Военновъздушните сили.
  Становището на началника на Главния щаб на Военновъздушните сили по избора на учебно-витловия самолет неизменно от 1999 г. до момента на сключване на договора е за преимуществата, които предлага фирмата “Пилатос” с посочените образци самолети.
  Относно финансирането и закупуването на самолетите, за реализирането на този проект са заделени целеви финансови средства от бюджета на Министерство на отбраната. От договорените 60 млн. лева са изплатени 30%. Това са средства от планирани, но нереализирани през 2003 г. проекти за доставка и ремонт на бойна техника. Останалите средства са предвидени в бюджетите за 2004 и 2005 г. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Абаджиев, имате думата за реплика.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър! За съжаление, аз не мога да бъда удовлетворен от отговора на въпроса и ще помоля за малко повече конкретика, а именно по зададените от мен въпроси. Освен какви други оферти са били разгледани – въпрос, на който Вие отговорихте, наистина предвидени ли са тези самолети в системата за планиране, програмиране и бюджетиране, както и в плана за модернизация? Какво е било становището на командващия на Военновъздушните сили и на началника на Генералния щаб?
  Абсолютно безспорно е това, което Вие казахте, че е единна концепцията в страните-членки на НАТО за обучение на пилотите на два или три етапа, като в първите етапи се използват витлови самолети с бутални двигатели. Но справката показва, че все пак има някаква единна концепция. И в нито една от страните-членки на НАТО не се използва именно този тип самолети “Пилатос”. Аз също имам справката за отделните модели самолети.
  Освен това през 1997 г. канадското правителство стартира една програма, която се приема за Единна програма в рамките на НАТО за обучение на пилоти, от която също могат да се направят изводи, че този тип самолети не се използват в рамките на НАТО. Затова аз задавам този въпрос, за да стане ясно дали е имало някаква обща концепция, какви са причините да има такава разлика.
  Точно в тази връзка моля да отговорите какво е било становището и на началника на Военновъздушните сили. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  Господин министър, имате думата за дуплика.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин Абаджиев, с риск да повторя част от изложеното, ще кажа, че закупуването на самолети от този тип, както споменах, стои в План – 2004 за организационно изграждане на българската армия в раздела за Военновъздушните сили, стои в плана за модернизация, приет в Министерство на отбраната. И категорично е защитен и от становище на началника на Генералния щаб на Българската армия и от началника на Главния щаб на Военновъздушните сили.
  Само за информация, от 19-те държави-членки на Алианса, 14 държави летят на самолети “Пилатос”. Аз споменах, че американските самолети на въоръжение като учебно-тренировъчни в американската армия са лицензии на “Пилатос”.
  Категорично ще споделя, че по никакъв начин не нарушаваме общия режим на подготовка на нашите пилоти, приет в армиите на държавите-членки на Алианса. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин министър, преминаваме към питането на народния представител Лъчезар Тошев относно съдбата на българските военни гробища на територията на Република Македония.
  Заповядайте, господин Тошев да развиете Вашето питане в рамките на пет минути.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ПГСДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! По време на балканските войни, Първата и Втората световни войни на територията на днешната Република Македония се водят редица сражения, в резултат на които днес там се намират гробовете на много български войни, дали живота си за националната кауза. Ние трябва да си спомняме за тези герои с уважение и да уважаваме техния подвиг, което означава да уважаваме и нас самите, тъй като ние сме техните потомци.
  При Криволак, на завоя на Черна при Дойран, при Страцин и Сражин се намират гробовете на много български войни, дали живота си за националната кауза. Те могат да бъдат групирани в няколко групи. Има гробове, които се намират в дворовете на църквите, има такива, които се намират в тила на фронтовата линия, има гробове, които се намират на самата фронтова линия в изоставени окопи като братски могили и други подобни. Всички останали воюващи държави поддържат своите военно гробища там и на други територии, където са се водили битки. Но за разлика от тях гробовете на българските войни в момента са изоставени, занемарени и смятам, че този въпрос не може да остане извън вниманието на Народното събрание.
  Наскоро посланикът на Република Македония господин Любиша Георгиевски заяви, че няма пречка от страна на Република Македония, ако българската държава реши да поддържа тези военни гробища, които се намират на територията на Република Македония, но за това следва да бъдат отделени съответни средства. Затова се обръщам към Вас, господин министър, с питането: разглеждан ли е от Вас въпросът за българските военни гробища на територията на Република Македония? И намерено ли е решение за възстановяването и поддържането им? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин Тошев.
  Господин министър, имате думата за отговор на питането.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! Въпросът за българските военни паметници и гробища в Македония носи исторически, морален и емоционален заряд. Същевременно той е деликатен поради редица негативни натрупвания в политически план през последните десетилетия.
  Действително, през ХХ век България води четири войни за национално освобождение. Загинали са над 150 хиляди български войни и голяма част от тях – на територията на днешна Република Македония. Поради международната обстановка не винаги българската държава е имала възможност да се грижи за военните гробища и паметници. Единствено през годините между 1941-1944 г. по заповед на Министерството на войната са възстановени и оградени голяма част от гробищата, а в някои големи градове са издигнати и нови паметници. Днес почти всички български военни паметници и гробища от Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война са унищожени, като голяма част от тях са унищожени безвъзвратно.
  През 60-те години на ХХ век по решение на югославските власти всички кости на загинали български войници през Втората световна война са изкопани и пренесени в обща костница в гр. Ниш, Сърбия. В цяла Македония са оцелели само седем офицерски паметника в двора на църквата “Свети Георги” в с. Цапари, Битолско и осем в градското гробище на Струмица от Първата световна война. Следи от български военни гробища се намират предимно в малки, затънтени села, в извънградски, пусти местности, в отдалечени краища.
  Всичко това е на фона на добре подредените и поддържани гробища и паметници на френски, английски, гръцки и сръбски войници. След признаването на Република Македония като независима държава през 90-те години пред българското общество отново излиза на дневен ред въпросът за възстановяване на българските военни светини зад граница. Напоследък съдбата на българските военни паметници и гробища в Македония често попада във фокуса на общественото мнение. Въпросът активно се дискутира както в медиите, така и на различни форуми, инициативи на граждански организации и сдружения. Създават се комитети. Министерство на отбраната участва в дискусията по тези въпроси и винаги подпомага благородните инициативи според своите възможности.
  През 2002 г. в Министерство на отбраната е създадена програма "Войнишки паметници", която се изпълнява от дирекция "Международно сътрудничество". Програмата е финансово осигурена от бюджета на Министерство на отбраната. Един от разделите на тази програма е за българските военни паметници и гробове в чужбина. Освен тези в Македония, нека да напомним, че в програмата са включени паметници, намиращи се на територията на Румъния, Сърбия, Унгария и други страни. Активно се работи за издирването, проучването и възстановяването на войнишките паметници.
  През последните десет години въпросът за нашите военни паметници е поставян многократно пред македонските институции на всички нива. На местно ниво някои кметове са готови да сътрудничат на България и Министерство на отбраната за възстановяване и поддържане на намиращите се на тяхна територия наши военни гробища и паметници, но за тази цел изискват писмено разрешение от оторизираните централни органи. В тази връзка през последните две години Министерство на отбраната, с помощта на Министерство на външните работи и посолството ни в Скопие, полага извънредни усилия, за да бъде получено това официално разрешение от македонските власти за възстановяване на поне едно българско военно гробище.
  От експерти на министерството е изготвен проект за възстановяване на войнишкото гробище и ремонтиране на офицерските паметници в двора на църквата "Св. Георги" в с. Цапаре – Битолско. Той е съобразен с изискванията на приетия през 1996 г. Закон за отбелязване, нареждане и поддържане на гробищата и гробовете на борците, погребани на територията на Република Македония и в чужбина, както и на членовете на чуждестранните армии в предишните войни на територията на Република Македония. Реализирането на този проект е обезпечено финансово от бюджета на Министерство на отбраната. Проектът е депозиран през м. октомври 2003 г. с вербална нота и е връчен лично от посланик Александър Йорданов на министъра на труда и социалната политика Йован Манасиевски, който по закона отговаря за чуждестранните военни гробища. През м. декември 2003 г. по време на мое посещение в Македония лично поставих въпроса на министъра на отбраната Владо Бучковски, който обеща съдействие пред Министерство на труда и социалната политика.
  Очакваме скоро получаване на официалното писмено разрешение от македонските власти, като ви уверявам, че Министерство на отбраната не само има готовност веднага да започне строително-ремонтните работи, осигурило е процеса ресурсно и лично нашето военно аташе в Скопие е получило задача за осъществяване на проекта.
  На фона на развиващите се двустранни отношения между Република България и Република Македония по пътя на евроатлантическата интеграция ние продължаваме да очакваме бързо, положително разрешаване на въпроса за възстановяването и поддържането на нашите военни паметници и гробища на македонска територия. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Тошев, имате думата да зададете два доуточняващи въпроса.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ПГСДС): Благодаря, господин председателю.
  Нямам уточняващи въпроси, тъй като господин министърът беше доста изчерпателен. Очаквам, след като има положително развитие по този въпрос, да уведомите цялата българска общественост за напредъка на работите по възстановяване на българските военни гробища на територията на Република Македония. Смятам, че отношението към мъртвите, особено към мъртвите герои е белег за степента на цивилизованост на едно общество. Ето защо очаквам да се намери благоприятно решение на този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Тошев.
  Всъщност следващото питане пак е от Вас, господин Тошев, относно възстановяване на мемориала на загиналите във войните. Въпросът отново е отправен към министъра на отбраната.
  Заповядайте, господин Тошев, имате думата да развиете Вашето питане.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ПГСДС): Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! По време на строежа на парка пред Националния дворец на културата в София бе разрушен мемориал на загиналите във войните воини от първи и шести полк, но той се възприемаше и като един общ мемориал на всички загинали във войните в България. В момента все повече гласове от различни обществени организации се обявяват за възстановяване на този мемориал. Желателно е според мен той да бъде възстановен в първоначалния си вид и наистина да бъде един мемориал на всички български воини, загинали във войните, тъй като обществото ни дължи уважение и почит на героите, които са воювали за защита на българската държава, за нашето национално обединение през всичките войни, които са се случили в нашата история. Един такъв мемориал би бил един подходящ израз на това.
  Моят въпрос към Вас, господин министър, е: какви са намеренията на Министерство на отбраната по този въпрос и смятате ли да внесете съответното предложение в Министерския съвет? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Тошев.
  Господин министър, имате думата за отговор на това питане.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! След Първата световна война, особено през 20-те и 30-те години на миналия век, признателните българи от села и градове започват да строят паметници за прослава на героите. Софиянци също изграждат своя военен паметник. Това е мемориалът Паметни плочи на първи и шести пехотен полк от Първа софийска желязна дивизия. Металните плочи с имената на загиналите войници и офицери са били монтирани на три калканни стени на казармите на първи и шести пехотен полк в центъра на града, където днес е Националният дворец на културата. Възникнал първоначално като вътрешноказармен паметник, в следващите години мемориалът се превръща в място за всеобщо поклонение. До 9 септември 1944 г. там се организират военни ритуали, поднасят се венци и цветя на бележити дати. Паметните плочи стават един от символите на София.
  По време на бомбардировките над столицата на 10 януари 1944 г. едната стена на паметника е разрушена до основи. Останалите две съществуват до началото на 1980 г., когато са разрушени във връзка с построяването на Националния дворец на културата.
  Комисия от Министерство на народната отбрана, Комитета по култура, Националния институт за паметниците на културата, много други български институции, неправителствени организации изготвят организацията за възстановяване на този паметник.
  Още в края на 80-те години, на базата на работата на тази междуведомствена комисия, арх. Агура изготвя проект за възстановяване на мемориала, който проект завършва през 1989 г. Проектът е одобрен от тристранна комисия от Министерство на отбраната, Министерство на културата и Столична голяма община.
  Решението за възстановяване на мемориала е възобновено през 1994 г., но реализацията му остава на етап проектна готовност. През 2000 г., по инициатива на Сдружението за възстановяване на войнишките паметници и Съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, Школата за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство, е възобновена инициативата за възстановяване на мемориала.
  Министерство на отбраната поема работата по възстановяване на проекта на арх. Агура. След цялостното окомплектоване на проектната документация, от бюджета на Министерство на отбраната е изплатен и проектантски хонорар в размер на 35 хил. лв. на фирма "Артпроект". Целият проект е на стойност около 2 млн. 100 хил. лв. и е одобрен от Градската архитектурно-градоустройствена комисия при управление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.
  Мястото на изграждане на мемориала е в Южния парк, втора част. То е одобрено от кмета на София. Направена е и първата копка за възстановяване на мемориала. След съгласуване на проекта е издадено и разрешение за строеж от кмета на Столична община. В началото на 2001 г. Столичният общински съвет взима решение, с което дава съгласие за изграждане от Министерство на отбраната на мемориал на загиналите във войните чинове от първа и шеста на Негово Величество полкове от Желязната първа софийска пехотна дивизия върху терен, публична общинска собственост, находящ се в Южен парк - втора част, съгласно градоустройствено решение.
  Министерството на отбраната определя като главен изпълнител на обекта “Главболгарстрой” АД, а “Армстройинвест” ЕООД извършва безвъзмездно строителен надзор по всички части на проекта.
  Поради липса на необходимата сума от 2 млн. лева министерството провежда кампания за набиране на средства. След организираните две срещи с фирми, изразили готовност да подпомогнат реализацията на проекта, се събират около половината от необходимите средства за изграждането му. През м. септември 2001 г. и м. юли 2002 г. кметът на столичния район “Триадица”, председателят на Съюза на възпитаници на военните на Негово величество училища, Школата за запасни офицери, миролюбивото войнство и гражданство и председателят на Сдружението за възстановяване на войнишките паметници отново повдигат въпроса пред Министерство на отбраната. Министерството на отбраната винаги е било готово да подкрепи проекта и да го доведе до неговото реализиране.
  По повод и на Вашия въпрос, на 12 февруари 2004 г. по изрично настояване на господин Рухчев, в Министерство на отбраната бе проведена среща с участието на столичния кмет Стефан Софиянски, министъра на културата, министъра на финансите и министъра на отбраната. На срещата набелязахме конкретните мерки за спешно реализиране на проекта. Работната група докладва, че до м. октомври проектът може да бъде завършен. Осигурени са и необходимите финансови средства. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Тошев, имате думата.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ПГСДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Последното, което господин министърът каза, е нещо, което ме удовлетворява. Събрани са необходимите средства. Да се надяваме, че през м. октомври паметникът ще бъде открит. Единственото, което не ми харесва е, че толкова встрани – в Южния парк, ще бъде изграден. Трябваше може би да се помисли дали не може в центъра на София да се изгради такъв мемориал.
  Но все пак това е една положителна стъпка. Доволен съм от този отговор. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Тошев.
  Преминаваме към актуалния въпрос на Анели Чобанова относно промяна в предназначението на терена на летище Щръклево, Русенска област по договореността между Министерство на отбраната, Министерство на транспорта и съобщенията и Министерството на финансите.
  Заповядайте, госпожа Чобанова, да развиете Вашия актуален въпрос.
  АНЕЛИ ЧОБАНОВА (НДСВ): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! На 19 ноември 2003 г. в Огледална зала на Народното събрание по моя инициатива бе проведена работна среща, на която поставих въпроса за перспективите на летището на Русе, намиращо се до с. Щръклево, Русенска област. На срещата бе дискутирано и предложението на Съвета на директорите на “Свободна зона Русе” ЕАД, за прехвърляне на част от собствеността на летището в патримониума на Министерството на финансите за стопанисването й от “Свободна зона Русе” ЕАД.
  С оглед на констатираната от страна на Министерство на отбраната невъзможност летището в настоящия му вид и състояние да бъде привлекателно за инвеститори, а оттам и за поддръжка от страна на Министерството на отбраната, чийто собственик е понастоящем, то това ведомство изрази готовност да прехвърли определени части от собствеността си върху терена и сградите на летището, от една страна, към Министерство на транспорта и съобщенията, а от друга – към Министерство на финансите, респективно към “Свободна зона Русе” ЕАД.
  На срещата пред мен се договориха определени срокове, в които представители на Министерство на транспорта и съобщенията и Министерството на отбраната следваше да уточнят и оформят документално обособените части, които подлежат на прехвърляне от едното ведомство към другото. Това трябваше да бъде сторено с оглед по-нататъшно внасяне в Министерския съвет за вземане на решение за промяна на титуляра на обекта. Следва да отбележа, че договореният пред мен срок със срещата на представителите на двете министерства беше 20-дневен, а оттогава изминаха вече четири месеца и при всичките ми запитвания за резултата от договорената промяна ми се отговаря само с вдигане на рамене и многозначително мълчание.
  И тъй като крайният срок на всички тези действия около прехвърлянето на собствеността на летището от Министерството на отбраната към Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на финансите по договорената на 19 ноември 2003 г. схема следва да бъде краят на м. май т.г., за да може да има технологично време всяко едно от тези ведомства, придобили новата собственост, да й даде съответно изражение в проекта за Закон за държавния бюджет 2005 г., аз се обръщам към Вас с въпроса: извършени ли са и какви точно действия са извършени от страна на експертите на повереното Ви ведомство по прехвърляне на собствеността на терена и сградите на летище Щръклево, Русенска област. Надявам се на своевременен и точен отговор, тъй като този въпрос е чувствителен и изключително много за русенци и те се надяват това правителство да направи необходимото, за да може тяхното летище да бъде не само съхранено като такова, но и да се даде възможност на заявилите инвестиционен интерес към него лица да нямат пречка от нормален характер занапред за успешно осъществяване на инвестиционните им намерения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Чобанова! Вашият въпрос ми предоставя възможност да запозная народното представителство и българската общественост с един важен проблем относно промяната на предназначението територията на летище Щръклево, Русенска област.
  Действително, както сама споменахте, от Ваша страна в Министерството а отбраната беше получено писмо-покана за участие в работна среща относно бъдещо ползване на имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, представляващ военен летищен комплекс. На тази среща по информация от участващите в нея не са поемани конкретни ангажименти. Самите участници не бяха и оторизирани за това, така че за договореност не може и да става дума. Все пак аз Ви благодаря за инициативата, защото това дава възможност да вземем конкретни и спешни мерки и към още седем обекта, към които е проявен интерес от различни институции.
  В резултат на протичащите процеси по преструктуриране в българската армия, нашата визия относно бъдещето на военния летищен комплекс “Щръклево” съвпада с обсъжданото съображение, изразено на работната среща, а именно да се запази обектът като гражданско летище за обществено ползване. За нас е изключително важно инфраструктурата да бъде съхранена и поддържана в експлоатационна готовност и в случай на необходимост да може да бъде използвана от българската армия.
  Що се отнася до останалата част от територията на обекта с отпаднала необходимост, предложението е да се предостави на Министерството на финансите. Поради тези обстоятелства беше необходимо да се извършат предварителни анализи и да се предложат решения, свързани с бъдещото ползване, управление и разпореждане с обекта, което изискваше технологично време. До този момент са извършени необходимите предварителни анализи и с моя заповед е определен съставът на експертна група, която има за задача да ми предложи конкретното решение. В завършителен етап сме на процедурата, свързана с документалното отразяване на обособените части, както и с подготвяне на необходимото проекторешение на Министерския съвет. Очаквам, че срокът м. май ще бъде спазен в процедурата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Заповядайте, госпожа Чобанова, имате думата за реплика.
  АНЕЛИ ЧОБАНОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин министър, за отговора. В него няколко неща ме изненадаха. Първото, което ме изненада е, че въпреки отправеното от мен писмо и писмена покана, което беше адресирано до Вас персонално, все пак тази среща не е проведена без Ваше знание, хората, които са присъствали на тази среща, не са били оторизирани. Така че моят уточняващ въпрос по този повод към Вас – и той възниква впследствие на този наш разговор тук – е какви са гаранциите по-нататък, че това, което Вие тук ни заявявате в пленарна залата, така и пред русенската общественост, че Вашите намерения ще бъдат точно и правилно спазени от Вашите подчинени в повереното Ви ведомство? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър, имате думата за дуплика.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря Ви, госпожо Чобанова. Очевидно Вие сама отговорихте на този въпрос. В нашето ведомство се спазва това, което казва министърът, а не това, което казват експертите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Преминаваме към питане от народните представители Румен Петков и Ангел Найденов относно възстановяване и модернизация на вертолетите МИ-17 и МИ-24.
  Заповядайте, господин Найденов, да развиете Вашето питане.
  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми господин министър, в поредица от публикации и интервюта от 2003 г. се коментира темата за възлагане от Министерството на отбраната на поръчка за ремонт и модернизация на хеликоптерите Ми-17 и Ми-24. Очевиден е фактът, че в информациите има разнопосочни сигнали за процедурата по Закона за обществените поръчки и Наредбата за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната - за етапа, до който тя е достигнала, за условията за реализация на проекта, за изпълнителя или изпълнителите, като не е за подценяване и фактът, че почти не се появява информация за обвързване на този проект с възможностите на българските военноремонтни заводи, който според мен създава допълнително напрежение сред работниците и служителите в “Терем”, по-специално в заводите “Бенковски” и “Летец”.
  Още по-объркана става картината в резултат на изявленията на представители на Министерството на отбраната и на Министерския съвет, последвали нашата пресконференция на 17 февруари. Започна опровергаване на факти, които ние никога не сме твърдели, че ги има – например за това, че е имало сключен договор с вече определената фирма-изпълнител, нещо, което – повтарям, ние никога не сме твърдели.
  Широко известни са, господин министър, проблемите, свързани с ремонта и модернизацията на самолетите МиГ-29, което у нас с господин Петков създава допълнително безпокойство за отбранителните способности на страната.
  Заявявайки всичко това, трябва да подчертая, че дълбоко смущаващи са няколко факта в цялата тази информация и поредица от интервюта, които се засилиха след публикации за Ваше решение за откриване на процедурата съгласно закона и наредбата и доклад на комисията за определяне на възможните изпълнители. Аргументите за това са следните:
  Първо, Вие откривате с Ваше решение процедура за определяне на възможните изпълнители и решението е подписано на 3 декември.
  Второ, назначавате съгласно решението комисия за проучване на възможните изпълнители, невключваща представители на Военновъздушните сили.
  Трето, определеният срок за представяне на доклада е точно един ден и комисията добросъвестно вършейки своето задължение и работа, представя доклада именно в този един ден – също на 3 декември. В този доклад е определен за стратегически изпълнител британската фирма “BAE-systems”, като предложението на назначената от Вас комисия е да започнат разговори за сключване на договор.
  На следващо място искам да подчертая, че съгласно Закона за обществените поръчки и наредбата следва да бъдат предложени изпълнители, което означава повече от един, а комисията е предложила само един.
  На следващо място ще подчертая, че съгласно тези публикации решението за провеждането на преговорите с посочения за изпълнител е 20 работни дни от датата на първото решение, като няма никаква последвала информация дали тази процедура е завършила.
  Какви са нашите опасения, господин министър? Пак според информациите и публикациите се оказва, че британската фирма е с най-висока цена, дори и ориентировъчно предложена от седемте фирми – участвали в презентациите и представили документи за определяне на възможен изпълнител. Опасенията са, че се предлага рамков договор с ориентировъчна цена, като след това по отделните технологични процедури или ангажименти, свързани с реализацията на технико-икономическото задание, ще се предлагат конкретни цени по отделни договори, което допълнително може да оскъпи този проект.
  Всичко това, господин министър, ни накара с господин Петков да зададем следния въпрос: в какви срокове, от коя фирма-изпълнител и при какви условия ще бъде изпълнена Програмата за възстановяване и модернизация на хеликоптерите Ми-17 и Ми-24?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Найденов.
  Заповядайте, господин министър. Имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, аз за разлика от Вас нямам възможност да се обърквам от публикациите, защото при мен информацията е достоверна. Впрочем публикациите не подлежат на пряка информация от Министерството на отбраната. Мисля си, че до объркването се стигна и благодарение на инициативата, която прояви Българската социалистическа партия да се занимава с този въпрос, без да е питала предварително за информацията, изхождайки от публикуваното в медиите. После обаче се замислих и си дадох сметка, че това, което направи Българската социалистическа партия, беше много полезно за етапите и ходовете на модернизацията в Министерството на отбраната и за цялостната преоценка трябва ли, колко и кога да възстановяваме и модернизираме техника или трябва да се ориентираме към закупуване на нова техника.
  Много кратко мога да отговоря на Вашия въпрос, но ще трябва да дам и допълнителни обяснения от уважението, което изпитвам към Вас.
  Краткият отговор е, че такава процедура в Министерството на отбраната няма, не е имало и в момента тя е пред стартиране. Известно е, че от края на миналата година има решение на Министерския съвет, което ми възлага осъществяването на такава процедура. Всичко това, за което Вие говорихте дотук, беше въпрос на един маркетинг, продължил година и половина, а не само след срока на решението на Министерския съвет.
  Аз обаче като министър по маркетингови предложения не се произнасям. Ето защо с моя заповед е назначена комисия и макар и след значително забавяне, в нея вече има представители на Военновъздушните сили. Тази комисия е оторизирана да ми представи възможностите на фирмите за сключване на договор, и то не една, а да ми посочи поне три фирми, с които Министерството на отбраната може да се договаря за сключване на този договор.
  Искам ясно да формулирам какъв е проблемът и поради каква причина не е възможно да е имало договор. Фактът до днешния момент е, че от Военновъздушните сили не е представена задачата както по брой на възстановяване на самолети Ми-17 и Ми-24, така и по обема на модернизацията. Без това възлагане аз не мога да направя никаква процедура, защото процедура се прави по ясни показатели, а не по варианти, каквато беше системата до този момент. Така че процедурата тепърва предстои, поради което не мога да Ви отговоря кой ще бъде изпълнителят и какви ще бъдат сроковете. Това е въпрос на договореност.
  Във всеки случай искам да Ви уверя, че специалистите от Военновъздушните сили и цивилните експерти от Министерството на отбраната все повече се ориентират към механизъм, който искам да оповестя публично. Той се изразява в следното: възстановяване на летателната годност на всички бройки вертолети, които са на въоръжение в Българската армия от системите Ми-7 и Ми-24 и модернизация на ограничена бройка от тях, и то модернизация в намален обем, а не в пълния обем, за който става дума. Очакванията ми са до края на м. април да имаме заключение на комисията, назначена с моя заповед, след което ще започне и конкретната процедура по договаряне и избиране на изпълнител. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Петков, Вие ли ще вземете думата. Заповядайте. Можете да зададете два доуточняващи въпроса.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, аз не мисля, че най-правилната посока е да вините медиите за информацията, която се появи. Напротив. Според нас в случая те дадоха възможност на Министерството на отбраната да търси изход от ситуацията, в която се вкара само. Става дума за една процедура, която ще струва на държавата стотици милиони. Не мисля, че Вие сте коректен и към държавата, и към Народното събрание, давайки такива, бих казал – лековати отговори.
  Първият ми уточняващ въпрос е: нормално ли е според Вас – това, което формира и господин Найденов – за един ден Вие да подпишете решение, защото, най-меко казано, лъжете, че няма открита процедура, Вие да подпишете решение на министъра на отбраната, с което в т. 1 казвате: “Откривам процедура за възлагане на специална обществена поръчка за възстановяване и модернизация на вертолетите Ми-17 и Ми-24.” И този документ е с подпис и печат. Нормално ли е същия ден пред Вас да бъде представен доклад на тази комисия, в който е определен стратегическият партньор при реализацията на проекта за възстановяване и модернизация на вертолетите Ми-17 и Ми-24 от фирмата “BAE-systems”, същия ден Вие резолирахте с “да” този доклад, тоест, Вие резолирате кой е стратегическият партньор за един ден.
  Първият ми въпрос е нормално ли е такъв отговорен въпрос – и пак казвам, струващ стотици милиони на българския данъкоплатец – да бъде решен със замах, без търг, без каквато и да било сериозна дискусия, без представител на Военновъздушните сили, с ръководител на комисията сигурно отговорен човек – началник на отдел в Дирекция “Политика по въоръженията и технологиите”.
  И второ, считате ли, че с този подход се гарантира възможността да бъде направено най-доброто за нашите хеликоптери и за нашите Военновъздушни сили като цяло, тоест да бъдат гарантирани взаимоотношенията на този, който ще извърши модернизацията с този, който трябва да даде окончателната сертификация на ремонта и модернизацията, тоест, конструкторите и производителите на хеликоптерите на руската фирма “МиЛ”.
  На тези два въпроса очаквам Вашия отговор. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петков, не съм се опитвал да виня нито медиите, нито Българската социалистическа партия, която се занимава с този въпрос. Аз виня неверните информатори от Военновъздушните сили, от Министерството на отбраната. Но това няма да го правя пред парламента, защото като министър имам как да реагирам адекватно. Впрочем информацията, която Вие току-що представихте в пленарната зала, е невярна.
  Не става дума за избиране на изпълнител. Аз ви споменах и понеже имате добри източници на информация, проверете верността на моето твърдение, че още няма възлагане и не може да се говори за договор.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Петков, имате думата да изразите Вашето отношение по получените отговори в рамките на две минути.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин министър, аз на Ваше място не бих тръгнал да атакувам Военновъздушните сили най-малко по причина, че не те са източник на тази информация. Вие вече уволнихте хора от Министерството на отбраната, които се опитаха да защитят националния интерес. Но това е Ваш проблем.
  Още веднъж искам да кажа, че ние никога не сме говорили за наличен договор. И още веднъж искам да кажа на прост български език, че Вие лъжете, защото тук пише: “Откривам процедура за възлагане на специална обществена поръчка за възстановяване и модернизация на вертолети Ми-17 и Ми-24.” Накрая на това решение от 3 декември има подпис и печат – министър на отбраната на Република България. В този доклад, в който е определен стратегическият изпълнител, тази резолюция е Ваша. Тази резолюция не е сложена от деятел от “Плод и зеленчук”, а от министъра на отбраната на Република България.
  В крайна сметка от този несъстоятелен отговор, който Вие давате, смятам, че се налагат няколко извода и стъпки, които трябва да се предприемат. Това е поредното доказателство за необходимостта от внасяне и приемане от Народното събрание на цялостна програма за модернизация и превъоръжаване на Българските въоръжени сили с ясно посочени цели, срокове и финансови ресурси. Защото при този, най-меко казано, скромен бюджет на Министерството на отбраната и тези доста респектиращи суми, които витаят чрез медиите в общественото пространство за ремонта и модернизацията на хеликоптерите и самолетите, поне народното представителство трябва да е наясно какъв е финасовият източник.
  Второ, Вие като министър на отбраната и нашите народни представители от Коалиция за България, които са членове на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, трябва да внесете – те ще изискват от Вас цялостната информация, свързана с реализацията на проекта на ремонта и модернизацията на хеликоптерите.
  Настояваме за анулиране на тази досегашна процедура, която очевидно е опорочена.
  А дотолкова, доколкото става дума за национаните интереси, аз Ви уверявам, че с господин Ангел Найденов ще се обърнем и към прокуратурата, за да бъдат защитени те така, както заслужава и Българската армия и Българската авиация. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви много, господин Петков.
  Преминаваме към питане, отправено от народния представител Йордан Бакалов относно проверка по дейността на Изпълнителна агенция “Отдих и възстановяване”.
  Заповядайте, господин Бакалов, имате думата.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Според Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Отдих и възстановяване” основната й задача е да осигурява възстановяването и отдиха на личния състав на Министерството на отбраната и на Българската армия. Изпълнителната агенция трябва да осъществява административното обслужване и свързаните с това функции по управление на почивните бази, спортните имоти и хотели, да извършва туристическа дейност, семинари и симпозиуми и да взима участие в осъществяването на физическата подготовка и спортната дейност на Министерството на отбраната и Българската армия.
  С Ваша заповед комисия от Инспектората на Министерството на отбраната извършва проверка в Управлението на Изпълнителната агенция “Отдих и възстановяване” и на подчинените й териториални дирекции.
  Моето питане към Вас е какви са резултатите от проверката на Изпълнителна агенция “Отдих и възстановяване”? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакалов!
  Във връзка с Вашето питане съм длъжен да отговоря следното. Действително с моя заповед от 16 септември 2003 г. за времето от 30 септември до 3 октомври 2003 г. е назначена планова специализирана проверка от Инспектората на Министерството на отбраната на Изпълнителна агенция “Отдих и възстановяване” към Министерството на отбраната. Резултатите от проверката са отразени в докладна записка на главния инспектор на Министерството на отбраната. За посочените слабости от проверката агенцията е направила план за отстраняване, вследствие на което могат да се направят следните изводи.
  Изпълнителна агенция “Отдих и възстановяване” към Министерството на отбраната изпълнява основната си задача за осигуряване отдиха и възстановяването на личния състав на Министерството на отбраната и Българската армия. Като цяло ръководството на агенцията и ръководството на териториалните й структури познават и спазват нормативните документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност, както по поддържането и експлоатацията на съоръженията с повишена опасност и осигуряването на технически надзор.
  С въвеждането на социалната програма за осигуряване отдиха на военнослужещите и гражданските лица от Българската армия е създаден нов механизъм за разпределение на картите за почивка, който изключва проявата на субетивизъм и неравнопоставеност на структурите на Министерството на отбраната и Българската армия. По договорите за доставка, сключени от главния директор на Главна дирекция “Управление на почивната и спортна база” стоките са доставени и разпределени по почивните бази. Изготвени са съответните приемо-предавателни и счетоводни документи. След проведената годишна инвентаризация се установява, че всички телевизори, доставени по тези договори, са 21 инча и техните показатели съответстват на цената, по която са закупени.
  В сключените договори за съвместна дейност за ползване на недвижими имоти, предоставени от агенцията, има изрични клаузи, в които са предвидени редът и начинът на разпределението в процентно отношение на печалбата между страните. Характерът и размерът на инвестициите са конкретизирани в отделни инвестиционни програми, които представляват неразделна част от договорите.
  В момента се разработва резервационна система бази данни за всички обекти на агенцията и за мен ще бъде удоволствие след приключването да ви запозная с резултатите от дейността й.
  Благодаря за вниманието.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Свинаров.
  Господин Бакалов, имате думата за два уточняващи въпроса.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Нали разбирате, че аз Ви питам, защото притежавам и доклада? В този доклад констатациите, направени при вътрешната ви проверка, изобщо не отговарят на това, което Вие казвате в момента. Аз мога да подкрепя това с части от този доклад, въпреки че надали ще ми стигне времето. Но тъй като казахте конкретно за телевизорите, че били само 21-инчови, аз Ви казвам, че в доклада се твърди изрично, че телевизорите не са 21, а са 14-инчови, 44 бр. телевизори “ДЕУ”. Става въпрос за Варненската ви станция. Посочена е цена от 400 лв., без да бъде посочена марка и размер на екрана. От всички справки, които и те са си направили труда да направят, а и аз, се оказва, че в “Метро” и “Техномаркет” цените на тези телевизори варират от 135 до 165 лв., а за 21-инчовите “Панасоник”, каквито на Вас са Ви казали, че са, цените варират от 258 до 280 лв. Вашето министерство е изплатило в същото време по 400 лв. Тоест щетата, както е посочено и в доклада, е над 10 000 лева и то само от една станция. И всичко това е на базата на оскъдния бюджет на министерството, въпреки че Министерството на отбраната има един от най-големите бюджети.
  Моят въпрос към Вас е: тъй като в доклада е казано изрично, че материалите по този доклад са предадени на служба “Сигурност - ВП и ВКР”, извършена ли е вече проверка от тези служби и какви са резултатите?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Господин министър, имате думата за отговор на допълнителния въпрос.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Господин Бакалов, да, докладът е представен на служба “Сигурност – ВП и ВКР”. В сряда се получи отчетният доклад и в него са посочени виновни лица и по това, за което Вие говорите. Докладът е изпратен на прокуратурата преди една седмица. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Бакалов, имате две минути да изразите отношението си към отговора на допълнителния Ви въпрос.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, господин министър! Пред мен също е един от договорите, в който Вие, господин министър, сте страна в договора, Вие сте го подписал. Там става въпрос за първия етаж на хотел “Шипка”: “Чл. 1. Страните по настоящия договор заявяват, че обединяват усилията си за извършване на съвместна дейност с цел създаване на необходимите условия за преустройство, модернизация и експлоатация на ресторант, дневен бар и бизнес-център, находящи се на първия етаж на хотел “Шипка”. Но по-интересното в този договор е в чл. 5, ал. 3: “Независимо от финансовите резултати втората страна се задължава да привежда на първата страна като гарантиран минимум по съвместната дейност, както следва: за първите пет години от срока на договора – сумата в размер на 1000 евро месечно, за вторите пет години от срока на договора – сумата в размер на 1250 евро месечно”. Като добавим и 200 000 за ремонт, който трябва да се извърши, простата сметка показва, че тази фирма в продължение на десет години ще стопанисва цял един етаж на хотела за скромната сума на месец от 3800-4000 лв. максимум в зависимост от курса на еврото.
  В същото време в този доклад изрично е казано, че нямате проектно-сметна документация за цените на храните: “В Указание № 1 от 24 февруари 2003 г. изпълнителният директор на “Отдих и възстановяване” е посочил, че цените на нощувките се гласуват от министъра на отбраната, докато подобно съгласуване на продажната цена на храните за различните почивни бази, както и процентът на надценката не са съгласувани с министъра на отбраната”. Тоест, Вие не сте упражнили изобщо никакъв контрол.
  Какво се случва в резултат на това? Случва се, че храните и нощувките във вашите бази са се увеличили от 70 до 120% за различните бази. Е, питам аз, това Министерство на отбраната и тази агенция, след като имат функции за физическо и психическо възстановяване на военнослужещите, дотам ли опряха, за да печелят преди всичко от военнослужещите и да им вдигне цените, а в същото време да дава цял един етаж от хотела срещу скромната сума от 3800-4000 лева на месец? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Следва питане от народните представители Атанас Папаризов, Атанаска Тенева и Бойко Великов относно неяснотата на бъдещето на военно-ремонтните заводи и тежкото положение на работещите в “Терем”.
  Заповядайте, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Не за първи път поставяме въпроса за “Терем” ЕАД и за неговите клонове. В последната година поне три пъти министър Свинаров отговаря за това дали ще бъдат изпълнени поетите от “Терем” ЕАД задължения към работещите за постепенно изплащане на заплатите. И днес този въпрос не е решен. В повечето предприятия работещите не са получавали не само заплати от миналата година, но и традиционните вече през последните 15 месеца 110 лв. минимална заплата. Ето затова ние подкрепяме справедливите искания на работещите в “Терем” и по-специално на тези на клона в Пловдив, който сега се намира в стачни действия, защото отлагането на проблемите на “Терем” не води до добри резултати.
  В нашето питане освен въпроса за заплатите ние поставяме и въпроса за бъдещето на “Терем”. Ние питаме дали най-накрая това акционерно дружество ще бъде преструктурирано по начин да се спре уравниловката в предприятието – едни предприятия работят, парите се централизират, използват се за заплати на централното дружество и на всички предприятия, което още повече намалява стимула на работещите в действително ефективните предприятия. Ние настояваме да знаем какви планове има Министерството на отбраната, нееднократно настояваме за това те да използват тези предприятия и техния огромен индустриален потенциал в бъдещото превъоръжаване на българската армия и за доставки за партньорите от НАТО. Вчера ратифицирахме Договора за НАТО, разбирам, че Вие водите преговори в тази област, и искаме да знаем как ще бъде използван този огромен потенциал.
  На трето място, нашият въпрос е свързан с тези бизнеспрограми, които подготвят всички клонове и предприятието като цяло, на какъв етап са - одобрени ли са, ресурсно осигурени ли са? Защото действително в последните дни в предприятията бяха получени известна част от средствата за ремонти, които Вие сте предвидили, но цялостните бизнеспрограми все още не са утвърдени и очевидно следва да бъдат утвърдени, за да може да се изпълни този план, за който ние чуваме от вестниците, за който Вие говорите пред средствата за масова информация, и за кой то се надяваме, че сега ще можем да научим в подробности. Защото преструктурирането на “Терем” ЕАД е крайно закъсняло, но е редно все пак то да бъде направено по начин, по който да се запази основната функция на предприятията да ремонтират военна техника за Министерството на отбраната, а необходимите съкращения да бъдат проведени по начини, по които да се гарантира заетостта на останалите, а на съкратените да се гарантират достойни условия за намирането на друга работа и за тяхното преквалифициране.
  Ето този кръг от въпроси поставяме с колегите Атанаска Тенева и Бойко Великов и се надяваме, че в рамките на питането ще получим отговор на тях. Защото непрекъснатото отлагане на проблемите на “Терем”, решаването им на парче чрез преразпределяне на средства, заработени от един от клоновете за всички предприятия, чрез тромавата система за съгласуване вътре в предприятието, всичко това забавя усилията на отделните заводи и по отношение на това да сключват граждански договори и намалява тяхната заинтересованост да бъдат активни в допълване на задачите, които Вие давате като министерство, принципал, с гражданска продукция.
  Бихме искали да разберем наистина този триетапен план или програма, която Вие предвиждате, как и в какви срокове ще бъде реализирана и финансово обезпечена ли е тя, особено по отношение на предвидените съкращения. Достатъчно ли ще бъде продажбата на една от почивните станции – предишният въпрос като че ли беше свързан с тези станции – за да могат да се осигурят средства поне за заплати, защото разбирам, че на този етап това е единственият източник на средства, който Вие предвиждате. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Папаризов.
  Заповядайте, господин министре.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо Тенева, господин Великов, господин Папаризов! В качеството ми на упражняващ едноличната собственост на капитала на “Терем” ЕАД и чрез Съвета на директорите му съм запознат с всички проблеми на дружеството. От доста дълго време активно действаме по решаването на проблемите.
  Натрупването на задължения от страна на дружеството е резултат на много фактори и дълъг период от време. Можем да посочим като причини неосигуряването на договори, които да ангажират производствените мощности; несвоевременно изпълнение на сключени договори; недостатъчно активни действия и инициативност от страна на ръководството на “Терем” ЕАД за търсене на пазарни ниши; лоша маркетингова работа; поддържане на персонал, за който не може да се осигури работа. Достигнахме до извода, че дружеството не може да се издържа само от обществени поръчки, които се възлагат от Министерството на отбраната.
  За ваша информация, през 2003 г. Министерството на отбраната, с оглед потребностите на Българската армия и финансовата обезпеченост от бюджета, е сключило 16 броя договори с “Терем” на обща стойност 13 млн. 997 хил. лв. По материалния план на министерството за 2004 г. са предвидени договори в обем на 11,5 млн. лв. За решаване на проблемите на “Терем” в периода ноември 2002 г. – февруари 2004 г. са направени неколкократно персонални промени в състава на Съвета на директорите, изпълнителния директор, ръководствата на клоновете от дружеството.
  Необходимо е да се отбележи, че търговското дружество е самостоятелно юридическо лице, а правата на едноличния собственик на капитала са изчерпателно изброени в Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала. Редно е тук ясно да отбележим, че проблемите ми като министър на отбраната, упражняващ собствеността, се отнасят до това, че военно-ремонтните заводи са част от гаранта за националната сигурност на държавата.
  Ето защо през последния месец новият Съвет на директорите на “Терем” ЕАД изготви, предложи и министърът на отбраната утвърди Програма за преструктуриране на дружеството.
  Съвсем накратко, малко по схемата на преструктурирането:
  - ресурсно са обезпечени възможностите до края на м. май 2004 г. да бъдат регистрирани 8 клона на дружеството като еднолични търговски дружества (ЕОД) с нулева задлъжнялост на всяко едно от така регистрираните дружества;
  - за същия период до края на м. май ще бъдат изплатени всички неизплатени трудови възнаграждения;
  - работа на новото ръководство на конкретните самостоятелни търговски дружества в рамките на ЕАД “Терем”, ще бъде да направят преструктуриране и съкращение на излишните работници в отделните клонове;
  - с представителите на КНСБ и КТ “Подкрепа” договорихме компенсаторни механизми за освободените при преструктурирането работници в системата на “Терем”;
  - приехме принципно да се приложи принципът за еднократна финансова компенсация, а не принципи, които да доведат до преквалификация, защото тук говорим за висококвалифицирани хора по правило и би било смешно да се опитваме да ги квалифицираме в други области.
  Целта на това преструктуриране е към м. юни 2004 г. да имаме едно задлъжняло ЕАД - грубо, спорът се води дали да са 20 или 30 млн., но да речем с 20 млн. лв. - и абсолютно чисти откъм задължения клонове, които да могат да извършат преструктуриране. Компенсаторните суми при съкращенията се поемат от Министерството на отбраната и от ЕАД-то, така че самото преструктуриране няма да доведе до нови финансови задължения на съответните търговски дружества.
  Понеже Вие казахте за триединна програма. Към тази програма има и четвърта част и това е необходимостта и възможността от раздържавяване на част от клоновете при определени условия. Въпрос на допълнителна оценка е къде българската държава трябва да запази 50% и къде е достатъчно да запази 34% от собствеността, за да може да реализира приоритетите на националната сигурност във връзка с необходимостта от военни ремонтни дейности.
  Считаме, че така предложената програма ще даде възможност наистина за нови възможности в пазарната среда пред незадлъжнелите клонове на “Терем” ЕАД. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Госпожо Тенева, заповядайте.
  АТАНАСКА ТЕНЕВА (КБ): Господин председателю, уважаеми господин министре! Към този въпрос аз и моите колеги пристъпихме в резултат на посещение в нашата приемна като народни представители от работещите в “Терем” в клоновете в Търговище, Велико Търново и Пловдив.
  Споделям Вашата преценка, че това са изключително висококвалифицирани специалисти и работници, които изпитват неудовлетворение от това, че не могат да упражняват работата, за която те са наети от българската държава.
  Искам да кажа още, че народните представители от Коалиция за България от Пловдив и Пловдивска област – 16. и 17. Многомандатен избирателен район, се обърнахме към Вас с покана да се срещнем със заинтересованите лица на територията на Пловдивска област за развитието на военно-ремонтните дейности, интендантското обслужване и Вазовските заводи. За съжаление, до този момент ние не получихме никакъв отговор по повод тази наша покана.
  Вие преди малко казахте, че пред Министерството на отбраната въпросът е: трябва ли да се възстановява и модернизира военната техника или да се закупува нова? Затова моят първи уточняващ въпрос е: какви са перспективите пред военно-ремонтните дейности, защото това е свързано със същностната дейност на “Терем” ЕАД?
  Вторият ми въпрос е: кога ще бъде прекратен престоят, в който са работещите в Авиоремонтния завод в Пловдив? Въпреки приетата оздравителна програма те продължават да бъдат в престой. Те са изпълнили държавни и граждански поръчки от 1997 г. до днес. Кога ще бъдат погасени ангажиментите на държавата за тези изпълнени поръчки? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, госпожо Тенева.
  Господин министре, заповядайте.

  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря Ви, госпожо Тенева. Нека да се опитаме да направим няколко уточнения.
  Първо, държавата не е наемала тези работници. Това, че предприятието е държавно, не означава, че те са държавни служители. Те са работници в търговско предприятие по трудови договори. Никога държавата, в частност Министерството на отбраната не е поело и не би било сериозно да поема ангажимента да осъществява такава програма с възлагане на ремонтни дейности, за да гарантира статута на тези предприятия и техния пазарен просперитет. Напротив, от тази трибуна съм имал и друг път възможност да отговарям, че във все по-голяма степен всички клонове, това не се отнася само за завода "Георги Бенковски", всички клонове на "Терем" трябва да търсят собствената си пазарна ниша, поради което и ние преминаваме към механизма на самостоятелност, за да носят сами отговорността и да нямат това безкрайно некоректно и неправилно преразпределение от централата.
  Що се отнася до конкретния въпрос, Министерството на отбраната няма преки задължения към "Георги Бенковски". Нека да направя едно уточнение. Има неплатени суми на "Георги Бенковски" по договора за възстановяване и модернизация на самолетите "Миг-29". По силата на договора Министерството на отбраната трябва да изплати сумата на "Ерсекамик" и "Ерсекамик" да преведе сумата на Търговище. Давате ми възможност публично да заявя, че при липсата на отговор на нашето предложение за прекратяване на договора почти един месец Министерството на отбраната ще прихване тази сума и ще я преведе директно на завода "Георги Бенковски" в Пловдив. Надяваме се, че това няма да усложни ситуацията ни в нашите взаимоотношения по прекратяване на договора с фирмата "Ерсекамик".
  Надяваме се това преструктуриране да даде възможност и да се опитаме още веднъж, за пореден път да дадем възможност на всяко търговско дружество чрез самостоятелното му реализиране в пазарна среда да има такъв мениджмънт, който да му позволи собственика, или представляващия собствеността да не отговаря за мениджмънта и несполуките в него. Аз най-много се стремя към това като министър на отбраната. Впрочем, беше един конкретен повод да чуем нещо ново в световната история – как се иска оставка на собственик. Аз не го бях чувал досега. Вероятно хората трябва да изкажат на високо място своето възмущение, за да получат решение на проблемите си. Аз добре ги разбирам в това отношение. Самостоятелността на клоновете ще им даде възможност за това. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Заповядайте да изразите отношението си, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Ние чухме, включително и чрез допълнителните въпроси, отговор само на част от нашето питане – тази част, в която се съдържаше обещание да се намери възможност да се изплатят задълженията към работещите някъде през май, ако правилно разбирам вашата програма. Но това, че ще бъдат създадени самостоятелни дружества, разбира се, ще намали бюрокрацията, ще намали преразпределението, ще повиши ролята на менаджърите, но това не е достатъчно. Защото това са заводи, които могат да съществуват не само като си прехвърлят задължението към едно централно дружество, но като се потвърдят и задълженията на министерството за осигуряване на ремонтен фонд и на бъдеща бизнес програма. Те са именно за това създавани и сумите, които Вие назовахте – 13,5 милиона за миналата година, 11 милиона за тази година за общ ремонтен фонд, са крайно недостатъчни. Например за Търговище това е един фонд от 4 милиона в рамките на тези 11 милиона. От тях милион и двеста са изплатени, въпреки че работа е свършена за много по-голяма сума, извършени са и дейности по граждански договори, които не са платени на предприятието. Това създава един допълнителен проблем.
  Самото предприятие е предложило план за преструктуриране, нов числен състав на работещите, но за да се осъществи това вие трябва да подкрепите тези планове и да осигурите в частта на Министерството на отбраната необходимите средства те да продължават да осъществяват ремонтна дейност и да определите тази перспектива, която в бъдеще ще имат тези предприятия в рамките на развитието на въоръженията в НАТО. Иначе, дори те да останат самостоятелни предприятия, без ясна представа за това какво те ще правят оттук нататък в областта на военната индустрия, тези предприятия не могат да просъществуват. Надявам се, че тази четвърта част, аз нарочно не я споменах, защото тя е толкова неясна – как ще бъдат приватизирани предприятията, че тази част ще се решава тогава, когато е ясно какво тези предприятия ще правят, каква част от тях ще останат част от Министерството на отбраната. Очевидно е, че предприятия като това, за което стана дума в Пловдив, като това, което е в Търговище, като флотския арсенал, са предприятия, които не могат да съществуват без да осъществяват и дейност за Министерството на отбраната. Предполагам това трябва да бъде и ще бъде казано ясно от Вас в каквито и да е бъдещи преструктурирания на предприятията.
  Надявам се тази цялостна програма да може да бъде представена пред обществото и преди всичко пред работещите в най-скоро време, още повече, че всички клонове вече са представили своите виждания за преструктуриране и дано, както Вие заявихте, да могат тези предложения да бъдат подкрепени и финансово обезпечени до края на м. май т.г. Благодаря, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Папаризов.
  Следва актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков относно предоставянето на имот "Обединен военнотехнически клуб" в остров "Свобода" – гр. Пазарджик на община Пазарджик.
  Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Ще си спестя описанието на имота, за да не губя парламентарно време. Случаят е почти аналогичен с въпроса за гарнизонния стол. Тази база, която е собственост на вашето дружество "Войнтех" ООД, е изоставена от собственика, ограбена е напълно и в момента се руши. Скоро бях там да я видя отблизо – покривът е пропаднал, мазилката също пада, изобщо представлява една грозна гледка. Тази грозна гледка непрекъснато е пред погледа на хиляди пазарджиклии, които питат защо не изпълнихте обещанието си този имот да бъде изваден от капитала на това дружество, след като има разрешение на Агенцията за приватизация и да бъде прехвърлено на общината. Аз не знам дали процедурата тук е същата, мисля, че е различна, както в случая с гарнизонния стол, но все едно тази процедура не е извършена. Всъщност там има една собственост, която може да се каже, че е ничия. Това продължава много дълго време.
  Аз Ви моля да обясните дали препятствията пак са в община и областен управител или във вашето министерство? Да поемете ангажимент, аз да упражня съответно влияние, натиск върху местните власти, но да има възможност най-вече тази база да бъде предоставена на един много известен клуб в Пазарджик, който е дал световни шампиони, който в момента няма къде да работи. Непрекъснато тези хора ме срещат, питат ме: кога това ще стане, какво съм направил, защо не повдигам въпроса.
  Ето сега аз го повдигам отново и дано този път най-после намерим общо решение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Заповядайте, господин министре.
  МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков. Въпросът не е съвсем същият.
  Действително към настоящия момент Обединеният военнотехнически клуб, който се намира на остров Свобода в град Пазарджик, е включен в капитала на еднолично търговско дружество с държавно участие “Воинтех” ЕООД. Известно Ви е, че търговското дружество “Воинтех” ЕООД не е в забранителния списък за приватизация, тоест, то е на пазара и е обявено за приватизация. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол държавното участие подлежи на раздържавяване.
  На основание чл. 28, ал. 1 от закона и протоколно решение на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация от 23 юли 2002 г. Агенцията за приватизация разрешава на “Воинтех” ЕООД да извърши продажба на имота “Обединен военнотехнически клуб”, а не разрешава изваждането му от капитала. Процедурата не се движи от министъра на отбраната. Разрешението на Агенцията за приватизация е за продажба, а не за безвъзмездно предоставяне чрез изваждане от капитала на търговското дружество. Във връзка с изложеното и предвид на тежкото финансово състояние на “Воинтех” ЕООД аз като министър не възразявам и бих дал съгласието си във всеки един момент този имот да бъде закупен, в това число от община Пазарджик, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Нямам възможност за други управленски действия като министър на отбраната. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Заповядайте, господин Ляков, за реакция.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин министър.
  Вероятно това е ново решение на Агенцията за приватизацията, защото разполагам с предишното, което беше с друго съдържание, но все едно, щом има такова решение, вие сте длъжни да се съобразявате с него. Обаче ще възникне съдебен спор. Защо?
  Исторически е установена и то с документи собствеността на целия остров на община Пазарджик. Не може част от острова да бъде собственост на някой друг. Освен това тази база е строена и със средства на общината. Не знам в каква пропорция е помагала държавата, в каква пропорция е дала средства общината. Но все едно, не може да има претенции от други институции, че тя е собственост на този имот. Мислех, че процедурата ще възстанови една историческа справедливост. Но при това положение това дружество, което казвате, че е в тежко финансово състояние, едва ли тази база ще му оправи състоянието като я продаде. При това положение ще посъветвам общинската управа в Пазарджик незабавно да започне съдебни действия, защото няма друго решение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Господин министре, няма да ползвате правото си на дуплика. С това се изчерпват въпросите и питанията към министъра на отбраната.
  Сега се връщаме към началото на предварителната програма с питанията и въпросите към министъра на здравеопазването господин Славчо Богоев.
  Първото питане е на народния представител Росица Тоткова относно контрола върху дейността на службите за трудова медицина.
  Заповядайте, госпожо Тоткова, да развиете своето питане. Разполагате с пет минути.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПГОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Моето питане към Вас е свързано с работата на службите за трудова медицина и контролът, който се осъществява върху тяхната дейност.
  Най-напред ще се спра на законодателната уредба. Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд службите за трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, групите и комитетите по условия на труд в планирането, организацията и изпълнението на задълженията им основно по две направления: осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършената от тях работа. Както виждаме, законът е възложил много сериозни функции върху службите за трудова медицина. Законът е възложил и задължения на министъра на здравеопазването да ръководи и координира дейността по опазване и укрепване на здравето при работа, който осъществява това чрез своите органи. Това е накратко законовата уредба. Казано просто, службите за трудова медицина трябва да следят какво е здравословното състояние на работещите и как работата влияе върху тяхното здраве.
  Тяхно задължение е да правят оценка на риска, като извършват различни замервания, да разработват мерки за намаляване на риска и т.н. И така още преди началото на тази година много хора, които са част от службите за трудова медицина – на брой 486 в България, тръгнаха из страната да посещават фирми, работодатели и да им предлагат договори за обслужване. Смята се, че около 30% от фирмите в България имат сключени такива договори. Под заплахата от глоби, налагани от Главната инспекция по труда, някои от работодателите сключват такива договори, други се опитват да не се подчинят на закона и да не ги сключват. Но тези други ги чакат глобите на Главната инспекция по труда. Това е законът. Но какво се случва на практика и какво се прави в нашата държава? Ще си служа с примери от пресата.
  В завод “Свилоза” в Свищов резултатът от работата на Службата по трудова медицина завършва със следното заключение: “Началник цехът да прецени какви мерки да вземе за подобряване условията на труд”. Тогава защо има нужда от Службата за трудова медицина и защо работодателят трябва да заплаща на тези така наречени “служби”, за да му дадат такова предписание, което той може сам да си даде? Или в един фризьорски салон, цитирам: “Дойдоха, сключихме договор – 10 лв. на човек. Повече не сме му видели очите. Но дойдат ли контрольорите, всичко е о’кей – ето ви договор, грешка няма. И ние доволни, и Медицинската служба, и инспекторите”.
  Кой от нас не е получавал такава информация? Към мен са се обръщали много работодатели да се интересуват какво всъщност изискваме ние като законодатели и изпълнителната власт от тях. Неведнъж и не два пъти е поставен въпросът и по други различни поводи. Всеки работодател, ако може – плаща, ако не може – глоба и отново плаща, в края на краищата няма никакъв избор. И кой печели от този формализъм? Работодателят – той плаща, без да получава нищо, работниците – също не печелят, единственото, което могат да получат в случая е намаление на заплатата, за да може работодателят да си заплати тези разходи, които отиват за службата за трудова медицина.
  Господин министър, ако не сте чували за такива проблеми, това е лошо, защото означава, че не познавате действителността. Ако сте чували, това също е лошо, защото в такъв случай би трябвало да сте имали отношение. На мен не ми е известно да сте имали отношение по този въпрос. Именно във връзка с тези тревожни констатации се обръщам към Вас със следното питане: как осъществявате определеното Ви от Закона за здравословни и безопасни условия на труд правомощия за контрол върху дейността на службите за трудова медицина? Каква е Вашата оценка за работата на тези служби? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин министре.
  МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Тоткова! Едва ли и Вие бихте отрекли необходимостта от подобни служби, както и задълженията на работодателите да изпълняват разпоредбите на закона, които ги задължават да осигуряват обслужване на своите работници. Източникът на това задължение е установен със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, приет през 1997 г. Въпросът Ви е изключително актуален и интересен, тъй като както се посочва в моето изложение, действително съществува проблем най-вече с правната уредба и да взимат мерки по отношение на нейното усъвършенстване.
  С Наредба № 14, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на труда и социалната политика, бяха определени функциите и задачите на службите по трудова медицина, изискванията към квалификацията на персонала в тях, както и редът за тяхната регистрация в Министерството на здравеопазването. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд бе регламентиран цялостен и специализиран контрол по спазване на неговите изисквания. Този контрол се извършва от Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Не бе предвиден обаче редът за осъществяване на контрол върху дейността на службите по трудова медицина. Това, разбира се, като извод означава, че през тази далечна 1997 г. има пропуск в законодателството.
  Това наложи през 2003 г. да бъде прието изменение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С промяната контролът върху дейността на службите по трудова медицина бе възложен на министъра на здравеопазването. Този контрол се извършва от органите на Държавния санитарен контрол – хигиенно-епидемиологичните инспекции. Не бяха регламентирани правомощията на тези органи, за съжаление, да налагат административно-наказателни мерки, както и случаите, при които следва да бъдат предприети такива мерки.
  Във връзка с приетата промяна в закона, за да се избегне конфликтът на интереси и нелоялна конкуренция, бяха закрити съществуващите служби към самите хигиенно-епидемиологични инспекции, които към този момент имаха задължения към предприятията по сключен договор с работодателя.
  През 2003 г. в ХЕИ се обособиха сектори “Трудова медицина”. Именно на тях бе възложено да извършат контрол върху дейността на службите по трудова медицина, които останаха извън системата на ХЕИ. През 2004 г. на хигиенно-епидемиологичните инспекции бяха дадени конкретни писмени указания за дейността на секторите “Трудова медицина”. В началото на тази година органите на Държавния санитарен контрол организираха и проведоха редица срещи с ръководителите на всички регистрирани служби по трудова медицина на територията на техните области. До момента са проверени 70 служби по трудова медицина. Най-често констатираните нарушения са свързани с извършени промени в състава на службите, без да са предприети мерки за пререгистрацията на службите по трудова медицина в Министерството на здравеопазването и неизпълнение на задълженията на службите по трудова медицина – да представят в ХЕИ обобщени анализи за здравното състояние на работещите. Контролните действия са сериозно затруднени от липсата на законово регламентирани възможности за санкциониране при установяване на нарушения. Проблем е и неуредените в Закона за здравословните и безопасни условия на труд възможност и процедура за заличаване на регистрацията на службите по трудова медицина, след като се регистрират системни нарушения на тяхната дейност.
  Във връзка с посочените затруднения по осъществяването на контролните функции спрямо службите по трудова медицина Министерството на здравеопазването разработи проект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В него ние предлагаме регистрационният режим на службите по трудова медицина да се разпише в закона, като се спазват изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, да се разпише ред за заличаване на регистрацията на службите по трудова медицина при системно неизпълнение на техните задължения, да се въведат по-високи изисквания към квалификацията на ръководителя на службата, както и да се включат текстове, които уреждат ясни правомощия на органите на Държавния санитарен контрол по контрола на тяхната дейност.
  В изпълнение на законодателната програма на Министерския съвет със заповед на министъра на труда и социалната политика е формирана междуведомствена работна група, която има за задача да разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и този законопроект ще бъде разгледан от правителството през м. май 2004 г. В същата работна група има представител на Министерството на здравеопазването, който ще предостави разработения от нашето министерство проект.
  Считам, че при предстоящите законодателни промени контролът върху дейността на службите по трудова медицина ще бъде реално осъществен и ще стане по-ефективен. Новият регламент ще допринесе за подобряване дейността на самите служби и ще повиши ролята им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря и аз, господин министре.
  Госпожо Тоткова, имате думата за своите уточняващи въпроси.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПГОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! Съгласно чл. 25, ал. 5 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд функциите и задачите на службите за трудова медицина, изискванията за състава и квалификацията на персонала, за добрата практика и за качеството на дейността, условията и редът за регистрация и заличаване на регистрацията се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Мисля, че първото нещо, към което трябва да пристъпите, преди да стане факт промяната в Закона за Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е именно промяна в Наредба № 14, което може да стане много по-бързо и много по-лесно, още повече, че Вие самият сте констатирал, че има доста неуредени неща в законодателството и подзаконовата нормативна уредба на този изключително, повтарям, изключително важен въпрос.
  Аз обаче не чух от Вас каква е Вашата оценка за работата на службите по трудова медицина. Вие казахте, че са проверени 70 такива служби, които представляват една много малка част от съществуващите 486 регистрирани служби по трудова медицина, поне по информацията, която аз имам. Освен това не казахте каква е Вашата оценка. Казахте някои от констатациите, свързани с подмяна на персонала и някои други такива въпроси.
  Според мен е важно Вие да кажете тези служби за трудова дисциплина имат ли принос в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд или това отново е един въпрос, който ще стои пред всички нас – за това, че ние сме взели решението, за това, че вие не изпълнявате решението, кой е сбъркал – парламентът или изпълнителната власт? Аз бих искал да чуя от Вас именно това – каква е Вашата оценка за работата на тези служби за трудова медицина.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Господин министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Уважаема госпожо Тоткова! В допълнение на гореизложеното и в отговор на Вашия допълнителен въпрос бих искал да коментирам част от Вашите аргументи. Те се основават на публикации в редица издания. Аз съм сигурен, че както във всяка една дейност, така и тук могат да се намерят примери в подкрепа и на едната, и на другата теза.
  Но това, с което започнах своето изложение беше, че Вие не бихте оспорили необходимостта от подобни служби, за да се осигури от страна на работодателите, дори бих казал, от страна на работодателите, които не биха го направили самостоятелно, не биха го направили от високо съзнание, да се осигурят необходимите условия за безопасни и здравословни условия на труд за работещите при тях.
  Моята оценка на службите по трудова медицина, разбира се, с уговорката, че това са едни нови структури, които ще претърпят развитие в бъдеще, е, че това са необходими структури, това е една система, която ще се развива, това са необходими служби. Разбира се, с уговорката, че има известни недостатъци.
  По отношение на Вашата забележка, касаеща Наредба № 14, както Вие знаете, много от нещата, които са уредени в закона и в наредбата, все пак не могат да бъдат решени с наредба вън от текста на закона. Това са въпроси, свързани със санкциите, свързани със заличаването регистрацията на службите, както и с някои изисквания – обект на закона. Така че, първо, смятам, че трябва да се усъвършенства законът, след което да се усъвършенства и Наредба № 14 в съответствие с това, за да осигурим едно качество на работата на тези служби. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Госпожо Тоткова, имате две минути, за да изразите отношението си към този отговор.

  РОСИЦА ТОТКОВА (ПГОДС): Уважаеми господин министър, аз не оспорвам необходимостта от службите по трудова медицина. Аз оспорвам това да се прави формално. Аз оспорвам това работодателят да плаща, без да получава необходимата услуга, което е в ущърб както на него, но то е в ущърб и на работещите, то е в ущърб и на нашата държава. Защото казваме, че това са европейски норми, които ние прилагаме. И кой има полза от тези европейски норми, след като те не се прилагат, след като работодателите само плащат? Аз ще Ви кажа, ако Вие не знаете, че минималната тарифа за една фирма е 500 лв., ако тя е малка. Тоест, ако има пет работника, тя е толкова. Средно на човек се изисква да се плаща по 40-50 лв. за големите фирми. И това е публична тайна. И за какво плащат хората тези пари? Затова, че ние сме приели този закон, затова, че Вие не контролирате спазването на този закон. Какво плащат работодателите по този начин? Да се насажда евроскептицизъм.
  Аз не искам ние да бъдем част от тази порочна процедура. Превръщаме се в едни формалисти, които просто приемат някакви правила, няма кой да ги прилага, няма кой да ги спазва и в края на краищата една част от хората, които са се организирали в тези служба, всъщност печелят без да полагат труд. И никой няма полза от това. Ето това оспорвам аз. И ако е нужно нещо да се прави, то трябва да се прави бързо, защото оценката на хора от Главната инспекция по труда е: "Често службите изпълняват работата си проформа и дават оценките без да са стъпили в предприятието". За какво говорим тогава?
  И аз, когато поставям този въпрос, искам не Вие да казвате колко законът е лош. Аз знам, че е написан в 1997 г. Но аз знам, че това задължение влезе в сила от 1 януари, а вие управлявате от 2001 г. Така че трябва да си изпълнявате задълженията. И аз настоявам за това. Защото никой в България няма полза да бъде управлението формалист в изпълнение на своите задължения. Никой! Когато един човек плаща, той трябва да получи услуга, а не просто да прахосва средства. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Следващото питане е на народния представител Йордан Бакалов.
  Господин Бакалов, имаме следния избор – да прекратя с няколко минути по-рано заседанието или да използваме оставащото време.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Нека да отправи питането си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Добре, заповядайте, господин Бакалов. Ще спрем часовника в 14,00 ч. и ще приключим с това питане.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На пряко подчинение на Министерството на здравеопазването са около 60 от най-големите здравни заведения, които поглъщат и най-голямата част от бюджета на Министерството на здравеопазването. На част от тях като национални центрове и университетските болници сте Вие самият сте принципал 100 процента. На друга част от областните болници сте 51 процента мажоритарен принципал, а останалите 49 процента са на общините от областта в различен процент според населението. Здравните заведения се управляват от борд на директорите, председател, изпълнителен директор и членове. Изпълнителният директор има един или няколко заместника според мащаба на заведението. Това са хора, които управляват оскъдните средства за здравеопазване.
  Според Закона за лечебните заведения е подчертано, че длъжността управител, респ. изпълнителен директор, се заема след конкурс за срок от три години.
  Уважаеми господин министър, моето питане към Вас е: колко души заемат длъжността управител на болница без явяване на конкурс? Колко от тях са заместени с прокурист и ако е така, защо не се спазва и не се е спазвал досега Законът за лечебните заведения? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Заповядайте, господин министър.
  МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакалов! Благодаря за краткия въпрос, ще се опитам да се включа във времето, което е предвидено за парламентарен контрол.
  Не е голям броят на тези на управители на търговски дружества и лечебни заведения, които са без конкурс. Вие знаете, че в системата на Министерството на здравеопазването има над 70 болници, част от които са национални центрове, университетски болници, районни болници. Така че, като се има предвид обикновеното текучество в системата, винаги във всеки един момент би могло да има конкурс, който да е в процедура, да има управител на болницата, който да е напуснал и т.н.
  Общо за системата на здравеопазването за болниците с принципал Министерството на здравеопазването, това са 10 лечебни заведения. През 2000 г., съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, съществуващите публични здравни заведения за болнична помощ, диспансерите и болничните диагностично-лечебни структури във висшите медицински училища бяха преобразувани в лечебни заведения, еднолични търговски дружества със 100 процента държавно участие, както и в акционерни дружества с местно общинско и държавно участие. Правата на държавата в едноличните търговски дружества се упражнява от министъра на здравеопазването. Със заповедта за преобразуване той определя съответно управителя при едноличните дружества с ограничена отговорност, където имаме 100 процента държавно участие или състава на съвета на директорите при едноличните акционерни дружества, където има смесена форма на собственост – държавна и общинска.
  От своя страна на първото си заседание съветът на директорите на акционерните дружества избира изпълнителен директор на лечебното заведение. Министърът на здравеопазването упражнява правото на държавата върху 51 на сто от капитала при преобразуваните лечебни заведения акционерни дружества с държавно и общинско участие. Общините от съответната област се разпределят помежду си като акционери 49 процента от гласовете.
  Правноорганизационната форма на тези лечебни заведения е посочена в Закона за лечебните заведения – акционерно дружество с едностепенна система за управление. Първият съвет на директорите се определя със заповедта за преобразуване. Аналогично в едноличните акционерни дружества, по-нататък изборът на съвета на директорите се извършва от общото събрание.
  В закона са разписани условията, на които трябва да отговаря управителя, съответно изпълнителният директор. Тази длъжност може да се заема само от лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, съответно стоматология и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен магистър по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, или по икономика на здравеопазването. Всичко това е написано в закона и е регламентирано ясно. Съгласно закона също така управителите и изпълнителните директори на държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ, които са еднолични търговски дружества, се определят от собственика след конкурс. Условията и редът за провеждането му се регламентират с Наредба № 9 – наредба на Министерството на здравеопазването.
  Провеждането на конкурсите за възлагането на управлението на лечебните заведения, съгласно реда на Наредба № 9, се определят от общо събрание, както и от съвета на директорите.
  Към момента министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата в 42 лечебни заведения – еднолични дружества със 100% държавно участие и 26 лечебни заведения, акционерни дружества с държавно и общинско участие. Искам отново да обърна внимание, че в Закона за лечебните заведения е предвидено чрез конкурс да се определят управителите и изпълнителните директори само на лечебните заведения – еднолични търговски дружества. От това следва, че изпълнителните директори на 26-те лечебни заведения, които са акционерни дружества с държавно и общинско участие, не се избират чрез конкурс. Те се избират от общо събрание на акционерите и трябва да отговарят на условията на закона.
  За останалите 42 лечебни заведения, които са еднолични дружества със 100% държавно участие. Настоящите управители и изпълнителни директори на 32 лечебни заведения са избрани чрез конкурс. За 10 лечебни заведения управителите или директорите са назначени до провеждане на конкурс, а такъв не е проведен или е бил неуспешен. Като пример за неуспешни досега конкурси мога да посоча конкурсите в специализираните болници за рехабилитация в Китен и Котел. В тези две лечебни заведения конкурсната процедура е провеждана по няколко пъти, без да се яви кандидат или без да бъде избран кандидат от явилите се, който да отговаря на условията на наредбите. Управителите на други три лечебни заведения са освободени по собствено желание или по други причини неотдавна – в началото на 2004 г. На тяхно място са назначени нови управители до провеждане на нов конкурс. Такъв в момента се обявява, тъй като все пак има известна процедура.
  Само за пет лечебни заведения - това са Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация в София, Многопрофилната болница за активно лечение в Плевен, Специализираната болница за активно лечение на сърдечно-съдовите заболявания в София, Многопрофилната болница за активно лечение “Св. Марина” в град Варна и Специализираната болница за рехабилитация Марикостино - изпълнителнителните директори или управители са назначени до провеждането на конкурс, а такъв не е проведен в един по-продължителен период за около или малко повече от една година. Причината за закъснението на конкурсните процедури в тези лечебни заведения са от различен характер. За тях също ще бъде обявен конкурс в близко време.
  Що се отнася до частта на Вашето питане за наличие на прокурист в някои лечебни заведения, бих желал да обясня, че тази възможност е предвидена в Търговския закон, тя се използва по изключение и като временно решение само когато оперативното лечение в лечебното заведение е затруднено или възпрепятствано. В лечебните заведения с държавно участие от системата на Министерството на здравеопазването има само двама прокуристи. В единия случай след няколко проведени неуспешни конкурса няма избран кандидат, а в другия случай избраният чрез конкурс изпълнителен директор е станал народен представител.
  С оглед на всичко изложено, считам, че при провеждането на конкурси за изпълнителните директори и управители не е нарушен Законът за лечебните заведения. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Заповядайте, господин Бакалов, за уточняващи въпроси.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! За да задам въпроса, все пак, независимо че не съм лекар, както и Вие не сте лекар, съм се запознал със закона - членове 62, 63, 64, 65, та и 69, който касае точно частта на моето питане. Така че не беше нужно Вие да ми обяснявате как по закон се назначават конкурсите и се провеждат.
  Моето питане така или иначе има един много сериозен подтекст и подтекстът е, че тези управители, изпълнителни директори, членове на бордовете са много важни фигури, които разходват средствата за бюджета. Тук вече голямата слабост, респективно и на министерството, респективно Вие като принципал на тези болници. Дали са 60 или са общо 71, това не е толкова важно. За 100-процентово участие или за по-малко участие. По-важното е, че точно тези бордове според мене не са хората, които са сторонниците на изразходването на бюджетните средства за нашето здравеопазване. Факт е, че болните отиват в болниците с храната, с чаршафите. Факт е в същото време, че болниците всеки месец обаче си плащат по 17 хил. лв., аз знам такъв случай, за пране на чаршафи. Нали се сещате, че при една цена от 60 – 70 стотинки за изпирането на един комплект, говоря комплект, какво значи тази грандиозна сума на месец - 17 хил. лв. за изпирането на бельо, при положение, че всеки отива с бельото си там?
  В тази връзка моите допълнителни въпроси донякъде са следните:
  Единият от тях е: съблюдавате ли Вие назначаването на бордовете на тези болници? Не Ви ли прави впечатление, че прекалено много управленско участие има в тях? Тоест, симпатизанти и привърженици на Новото време.
  Другият въпрос, който искам да Ви задам, също е много важен, особено в частта за тези болници, които имат и общинско участие. С общото събрание, така както е структурирано, не се ли ощетяват преди всичко общините, защото така или иначе те също са акционери, но те не получават отчет от общото събрание, защото всичкото това става формално? Благодаря ви.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Вие го направихте така, Данчо, защо питаш? Защо пропускаш този факт?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Господин министре, заповядайте.
  МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Уважаеми господин Бакалов, нямам впечатление, че сред директорите преобладават хора от Новото време или хора от НДСВ, или хора от БСП, или хора от СДС. Имайте предвид, че в по-големия брой случаи това са директори с дългогодишен стаж, така че техните избори с конкурс или тяхното назначаване отпреди няколко години в никакъв случай не се е съобразявало по този начин. Ако правилно разбирам Вашия въпрос, е дали има някакъв политически подтекст в изборите при конкурс или в назначенията без конкурс, тогава когато се налагат. Няма такъв, Наредба 9 дава критериите, в самия конкурс се залагат различни изисквания, но такова изискване няма.
  По отношение на управлението на акционерните дружества със смесено държавно и общинско участие – изключително труден е въпросът. Въпреки че това са съвместни предприятия по своята същност, общи търговски дружества между държавата и общините, в преобладаващия брой случаи става дума за болници, които се финансират само и единствено от държавата, тоест, въпреки че общините упражняват своите права като собственици и участват в управлението на болницата, те не я финансират. Така че на практика държавата, въпреки че има само 51%, в повечето случаи, повтарям, финансира 100% от дейността на болниците. Самата система е сравнително тромава. Това означава, че всички общини, които разпределят тези 49%, трябва да се съберат, когато има общо събрание. Обикновено те не присъстват, някои от тях не показват заинтересованост, много често има спорове между общините, които водят до блокиране на решение на общото събрание, което се взима с част от общините и с държавата. Обжалвайки в съда, това допълнително забавя управлението на болниците. Така че действително това е една малко по-тромава система, но в изпълнение на изискванията на закона – Закона за лечебните заведения и Търговския закон, разбира се, те се управляват и работят.
  Що се касае до разходите на болниците и доколко директорите са подготвени, аз съм сигурен и вие ще се съгласите – от много от директорите има какво да се желае допълнително. Не винаги и не навсякъде се разходват правилно средствата. Мога да дам обаче и обратните примери – болници, които действително се управляват много коректно и където има ред, дисциплина, бюджетна дисциплина, дисциплина в колектива и хигиена. Така че, разбира се, и тук палитрата е пъстра. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Имате възможност да изразите отношението си в рамките на две минути, господин Бакалов. Отдавна ми е спрял часовникът.

  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър!
  В частта за общото събрание на мен лично ми е известно, че действително там е доста тромава структурата и аз не напразно Ви зададох този въпрос, като очаквах да чуя от Вас какви законодателни промени ще предложите, за да се ускори тази процедура и за да няма такова блокиране на общото събрание.
  Обаче и в другата част, специално за финансирането, според мен, Вашето назначаване като министър на здравеопазването не беше случайно. То беше знаково. То беше знаково, защото Вие сте икономист и в същото време Вие сте човекът, който трябва да въведете, според мен, може би Вие ще ме опровергаете, ако не е така, да въведете една стройна финансова система за контрол на разходването на средствата за болниците.
  И аз вече в конкретния пример да Ви кажа, донякъде Ви провокирах като казах, че има такива случаи за тези средства, но Вие като министър, според мен, най-малкото, което трябваше да кажете от тази трибуна е да се заинтересовате от това къде се случва това. Така че аз определено не мога да бъда доволен от отговора в двете му части.
  От гледна точка на това, което Вие предвиждате – да се проведе финансовият контрол, защото Вие сте човекът, който трябва да въведе финансовия контрол, а от другата част – за законодателните промени, които трябва да се приемат от това Народно събрание, за да не се блокира оттук нататък общото събрание и по този начин общините да бъдат ощетени. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря и аз на господин Бакалов.

  Приключваме дотук парламентарния контрол.
  Следващото заседание извънредно и е във вторник от 14,00 ч. (Звъни.)


  (Закрито в 14,14 ч.)  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Асен Агов

  Юнал Лютфи  Секретари: Светослав Спасов

  Наим Наим


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания