Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 19 септември 2003 г.
Открито в 9,10 ч.

19/09/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи

  Секретари: Гергана Грънчарова и Веселин Черкезов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
  На основание чл. 40, ал. 5 от правилника предлагам на пленарния състав да приеме две точки от дневния ред днес, с които да започнем пленарното заседание.
  Първа точка да бъде проект за декларация на Тридесет и деветото Народно събрание по повод 100-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Съединените американски щати.
  Втора точка да бъде проект за решение за освобождаване и избор на член на Висшия съдебен съвет.
  Моля да гласувате тези точки от дневния ред.
  Гласували 178 народни представители: за 178, против и въздържали се няма.
  Тези точки от дневния ред са приети.  Започваме с точка първа от дневния ред:
  ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И САЩ.
  Декларацията е с вносители Гергана Грънчарова, Ралица Агайн, Христо Кирчев, Румен Овчаров, Джевдет Чакъров и Пламен Кенаров.
  Моля някой от вносителите да представи проекта за декларация.
  Заповядайте, госпожо Грънчарова.
  ГЕРГАНА ГРЪНЧАРОВА (НДСВ):

  “ДЕКЛАРАЦИЯ
  на Тридесет и деветото Народно събрание на Република България
  по повод
  100-годишнината от установяването на дипломатически
  отношения между България и САЩ

  Като отбелязахме, че отношенията между българския и американския народ се основават на споделени ценности;
  Като подчертаваме, че неведнъж през годините САЩ и видни представители на американския народ са оказвали подкрепа на българската кауза;
  Като отбелязваме със задоволство, че видни българи са допринасяли и допринасят за развитието на американската наука, култура и икономика;
  Като подчертаваме значението на приноса на Съединените щати за успешното развитие на България по пътя на демокрацията, пазарната икономика и интеграцията в евроатлантическите структури;
  Като потвърждаваме, че България е заедно със Съединените щати и демократичната общност в борбата срещу тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожаване,

  ДЕКЛАРИРАМЕ

  нашата решимост за разширяване и задълбочаване на стратегическото партньорство и сътрудничество със САЩ като един от основните приоритети на външната ни политика;
  нашата готовност за продължаване и завършване на реформите, необходими с оглед предстоящото пълноправно членство на България в НАТО;
  волята на България да продължи да генерира стабилност на Балканите и да допринася за усилията на международната общност за нормализиране и развитие в постконфликтните райони като Афганистан и Ирак, включително и чрез участието си в мироналагащи и мироопазващи операции във взаимодействие със САЩ;
  желанието си за обогатяване и ускорено задълбочаване на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес, включително за насърчаване на двустранната търговия и взаимните инвестиции.”
  Вносители са представители от всички парламентарно представени политически сили: Гергана Грънчарова, Ралица Агайн, Христо Кирчев, Румен Овчаров, Джевдет Чакъров и Пламен Кенаров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по проекта за декларация.
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Декларацията, която беше предложена, според мен е един уместен акт на Народното събрание да отбележи една годишнина със сериозно значение за България. И смятам, че както текстовете в преамбюла, така и в диспозитивната част достатъчно сериозно и от всички страни на двустранните отношения отразяват онова, което ние всички споделяме в Народното събрание независимо от това в коя част на пленарната зала седим.
  Госпожо председател, същевременно бих искал да помоля Вас и народните представители да обърнете внимание на третия абзац от декларацията, където се говори за мироопазващите и мироналагащи операции. Накратко, предложението ми е да добавим две думи: след думата “операции”, която е на четвъртия ред от този абзац, думите “в съответствие с международното право”. Не искам да навлизам надълго в същината на въпроса. Всички знаем, че през последните месеци, може би и година, сериозно се дискутират в международната общност основанията, причините за организиране и провеждане на такива операции. Вярвам, че добавянето на този текст достатъчно ясно ще фиксира онова, което според мен България застъпва, че такива операции трябва да се планират, предприемат и осъществяват в съответствие с международното право.
  Ето защо моля, госпожо председател, да подложите на гласуване това мое предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Пирински, ще го подложа на гласуване като редакционна корекция.
  Заповядайте, господин Илчев.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Вземам повод от тази декларация, за да споделя с вас някои мисли, посветени на същия повод. Най-напред искам да отбележа, че тази зала естествено е чувала безбройни и продължителни поздравителни речи, всевъзможни декларации по най-различни поводи, преценявани като достатъчно важни за специално отбелязвани през последните 100 години събития. Едва ли е възможно и нужно те да бъдат изброявани, дори ако се опитаме да ги обединим по някакъв общ признак. В т.ч. са били почитани или заклеймявани отношенията на България с различни страни с по-голяма или по-малка степен на конюнктурност, което добре познаваме от близкото минало.
  Искам веднага да кажа, че днешният повод по никакъв начин не може да бъде причислен нито към недостатъчно значителните, нито към конюнктурните, нито към досадните наши задължения, защото много хора също ще отбележат за себе си повода на днешното честване. Стогодишнината на такъв факт в една национална история е събитие, което не може да бъде подминато набързо, още по-малко когато е събирателна точка от историята на две нации и още по-малко, когато съотнасяме тези 100 години дипломатически отношения с една велика в много отношения нация и към 125-те години история на собствената ни държавност.
  Това са дипломатически отношения, сключени между България още преди тя да е постигнала окончателно своята независимост и държавата, която тогава още се превръща в символ на демократичност и защита на човешките свободи. При това една от малкото държави, която неотклонно е подкрепяла пълната независимост и равнопоставеност на нашата държава в световния ред. Ние в най-новата ни държавна история сме страдали и от интересите на велики сили, и от опеката на провъзгласени от самите нас по-големи братя, както и от инцидентно появявали се в различно време покровители, но отношенията ни със Съединените американски щати по-скоро са се отличавали по своя дух и съдържание и дори само заради това си струва специално да ги честваме, дори и без да има такъв отличителен повод.

  В словото си пред Българското дипломатическо дружество през февруари 2000 г. тогавашният посланик на САЩ в България Ричард Майлс каза: “Основните цели на политиката на САЩ в региона могат лесно да бъдат обобщени в две думи: мир и благоденствие. Не желаем за Югоизточна Европа нищо повече от това народите, живеещи тук, да живеят хармонично и да постигат в реален и значителен обем стабилност и благоденствие, които са се превърнали в норма за по-голямата част от Европа.”
  Ние бихме могли сигурно да приемем тези думи за парафраза, на основата върху която са се изграждали българо-американските отношения в продължение на столетие след връчването на акредитивните писма от Джон Джаксън на цар Фердинанд, едно взаимно зачитане на националните ценности и традиции, едно взаимно уважение и прагматизъм.
  Само мимоходом ще отбележа, че не си спомням толкова бивши висши дипломати на друга страна да са показвали уважението си към държавата, в която са били акредитирани, независимо от величината на повода.
  Политическите отношения между България и САЩ и тяхната дипломатическа функция са се развивали върху принципа на свободно изразената и осъществявана национална воля. Едно де факто съюзничество или една подкрепа в извоюване на националната свобода и обединение отлично илюстрират твърдението, че българо-американските дипломатически отношения са предпоставени като кауза, в която никоя от страните не се е стремяла непременно да извлича ползи само за себе си. И това е преди всичко отличаващото ги в годините на демократичните управления в България – изключването на блоково идеологическите натоварвания.
  Още по-важното е, че дори в годините, когато такива натоварвания са хвърляли сянка върху първоначално положения дух на дипломатическите отношения, този дух е имал прояви, в които се е съхранил. Дори и само желанието ни новините от империалистическия лагер някога да бъдат прочетени или чути, въпреки произтичащите от това невинно желание рискове.
  Накратко и с прости думи, колкото днес празнуваме 100-годишнината на дипломатическите ни отношения със САЩ , в още по-голяма степен трябва да отбележим повече от 100-годишнината на диалога между двете нации. И преди някой да се е подразнил от мисълта, че е свидетел на поредни дитирамби, рецидив на близкото минало, ще завърша с това, че логиката на днешното събитие е не в отбелязването на поредната светла годишнина, нито заменянето на един забележителен юбилей с друг, просто изразяваме радостта си от факта, че дипломатическите ни отношения със страната, която в голяма степен ни е помагала да защитим своето достойно място под слънцето на световния ред в течение на най-новата ни история, навършиха 100 години.
  Нека са ни честити и нека и занапред ги отбелязваме със същото настроение! Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Илчев.
  Господин Кирчев, заповядайте.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това е един много щастлив повод за нас в тази зала да честваме 100-годишнината от дипломатическите отношения между носителя на световната демокрация Съединените щати и Република България. За съжаление тези отношения във времето са имали и подем, и голямо падение. И съжаляваме, че тази държава на предприемчивите, на смелите, на свободните беше маскарена от Комунистическата партия и дълги традиции останаха в съзнанието на хората, че това е една ретроградна държава.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Кой й обяви война? Кажи!
  ХРИСТО КИРЧЕВ: За ОДС, за СДС ние оценяваме огромния принос на Съединените щати за промяната на световната геополитика в посока на демократичните процеси в света, на конкуренцията, на свободната пазарна търговия и независимо от подвикванията на бившата Комунистическа партия искам да ги запитам: уважаеми колеги депутати, господин Пирински преди малко зададе въпроса към Народното събрание не трябва ли като гласуваме тази декларация, да добавим, че ще съблюдаваме международното право при нашето участие в нашите взаимни военни действия със Съединените щати, аз искам да запитам: когато удариха на 11 септември Съединените щати, някой защити ли тази държава? И искам да обясня на уважаемите другари комунисти, защото виждам, че те не са се променили с подвикванията…
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): И ние сме с американците, но сме правова държава.
  ХРИСТО КИРЧЕВ: Аз знам, че сте с американците, госпожо Масларова, вие бяхте и с великия Съветски съюз, който по много жесток начин погази нашата държава, но никога Америка не е идвала и не е погазвала никого по света. Америка е отговаряла на ударите и ще отговаря, защото демокрацията не се брани само със закони, а когато се налага, се брани и с оръжие.
  Ние от ОДС подкрепяме тази декларация. Вярвам, че нашите избиратели ще ни подкрепят в идеята за изграждане на едно наистина свободно пазарно демократично общество и независимо от вашите подвиквания отляво, които ние много добре разбираме, че за вас Русия винаги ще остане дълбоко в сърцето ви…
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Няма нищо лошо в това.
  ХРИСТО КИРЧЕВ: … с нейното средновековно мислене. Но светът ще си върви напред и няма да ни върнете към тези първични отношения, които бяха преди двадесетина години. Затова нашето бъдеще принадлежи към демократичните държави. Ние ще го отстояваме и ще спазваме всички съглашения със Съединените щати, така както ние сме ги започнали, ОДС, всички тези правови отношения за присъединяване към европейската общност, за коопериране на нашите действия със САЩ. Колкото и да подвиквате, назад към Русия няма да има. (Оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване – господин Овчаров. Заповядайте.
  ХРИСТО КИРЧЕВ: Мен ще ме е срам да застана тук, ако съм от лявата страна.

  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Благодаря на господин Кирчев, че все пак завърши партизанското си изказване, защото имаше опасност от една дата, от една годишнина, която всички ние честваме с изключително голямо уважение, да направим един груб политически фарс.
  Сто години са нищо в мащабите на световната история. Сто години обаче са нещо много важно в мащабите на един човешки живот. Сто години са нещо изключително важно в мащабите на развитието на отношенията между две държави, особено когато тези държави започват своите отношения от очерците на Макгахан и от пътеписите на Алеко Константинов, преминават през признаването на една все още непризната за независима държава от американското правителство, преминават също така през падащите бомби от летящите крепости, преминават през замразяването на отношенията между двете държави и грубата им идеологизация през годините на студената война, за да стигнат до сегашния си разцвет.
  Много ми се иска да мисля, че този разцвет е истински, че той е разцвет на отношения между две равноправни държави, а не разцвет, който отново превръща едната държава в голям брат, а другата - в сервилно ближеща ръката на този голям брат. Много ми се иска да мисля, че днес, празнувайки 100-годишнината, ние наистина слагаме основите или по-скоро връщаме тези отношения там, където са били те преди сто години – на две равноправни държави, че търсим техния прагматичен израз на тези отношения, освободени от излишна партизация и идеологизация на тези отношения като равноправни държави, посветили се на свободното развитие, на развитието на правата на човека, на развитието на демокрацията. Аз си мисля, че това е нещото, което ние днес честваме и което отбелязваме. Затова много ви моля нека не партизираме и идеологизираме неща, които, според мен, са много по-важни от партизанските интереси на една или друга политическа сила.
  Датата и годишнината е много по-важна от вас самите днес. Затова ви моля с необходимото внимание да подкрепим декларацията, която е внесена от представители на всички парламентарни групи. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Овчаров.
  Госпожо Грънчарова, заповядайте за изказване.
  ГЕРГАНА ГРЪНЧАРОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз също се присъединявам към апела днешният ден и днешната годишнина да бъдат по възможност минимален повод за конфронтация и за поляризиране на мненията.
  Аз разбирам чувствителността на представителите от една или друга политическа сила, но все си мисля, че историята ни даде горчиви уроци и точно 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между две държави като България и Америка е повод да се замислим върху тях. Нека да кажа най-напред, че самият факт на националната ми принадлежност е достатъчен повод, за да се чувствам горда и приобщена към тази годишнина, независимо от формалното си качество. Нека да кажа, че през тази година ние допринесохме и прибавихме нов нюанс в държавническите и политическите отношения между нашите две държави със създаване на групата за приятелство между България и Съединените американски щати, която, уверявам ви, беше плод на една нелека работа, на една, в определени периоди по-силна, в други – по-слаба съпротива, но тя вече е факт. И точно затова днес тази инициатива е лансирана от представители, които имаха основен принос във формирането на тази група за приятелство.
  При всяко едно положение 100-годишнината е тържество на усилията и на връзките, установявани преди всичко между два народа – българския и американския. Както започва и самата декларация, отношенията между тези два народа са се основавали от самото начало до ден-днешен на споделените ценности. Преди едно столетие ние сме се борили за независимост и за обединение на нацията. Днес обаче ние се борим вече за членство в НАТО, за членство в Европейския съюз, за равностойно партньорство. През целия този период българският народ е чувствал подкрепата на американския. През целия този период българи са давали своя принос за развитието на американската култура, наука и технология.
  Може би днес е моментът и да споменем, че с последователната си външна политика, осъществявана от не едно правителство на страната ни, България вече не е само консуматор. България вече е гнездо на атлантически ценности, България вече е износител на тези ценности. Това е факт, който е достоен да ни накара да се чувстваме горди и да оставим настрана чисто вътрешните противоречия и дребните закачки и подмятания, които иначе подхождат на по-голяма част от другите поводи.
  Стъпка по стъпка България затвърди позицията си на съюзник на Съединените американски щати в усилията им за обединяване на световната общност около ценностите на демокрацията, на сигурността, на пазарната икономика. Най-непосредствено за обединени и омиротворени Балкани и обединена Европа, без при това да отдава по-приоритетно значение на отношенията си със Съединените американски щати или на отношенията си с обединена Европа, към която също се стреми. Напротив, и в това отношение България си даде сметка, че може да играе, разбира се, според възможностите си, ролята на мост, на свързващо звено като се сближава и с Америка, и с Европа, и като сближава Америка и Европа.
  Участвайки активно в дейността на организации като ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, България подготви почвата за успешно членство в НАТО и Европейския съюз.
  Уважаеми колеги, има достатъчно доказателства за успешния политически диалог между нашите две държави. Нека да спомена, че България се радва на оценката, изразена от Съединените американски щати на неин съюзник в борбата срещу тероризма. Нека да спомена, че САЩ дават много висока оценка на страната ни за приноса й в отстояването на ценностите, за чието глобално разпространение се борят още от времето на президента Уилсън. Нека да спомена, че Съединените американски щати последователно подкрепяха усилията на не едно правителство за осъществяване на най-болезнените реформи – на икономиката, на въоръжените сили, на правосъдието, на държавната администрация.
  Подкрепата на Съединените американски щати за осъществяване икономическите реформи докрай би увеличила потенциала на българското общество да стане един истински износител на атлантическите ценности и да бъде техен разпространител и за в бъдеще. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за изказване, госпожо Стоянова.
  МАРИЯ СТОЯНОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да изразя подкрепата си за декларацията и бях провокирана от изказването на господин Овчаров и на госпожа Грънчарова. Аз смятам, че думите сами по себе си в този текст са прекрасни, но ние не трябва да бъдем обладани от риторика. Ние трябва да бъдем искрени в своите действия.
  Мнозинството в тази зала във вторник подкрепи със своето гласуване назначаването на един човек от службите от най-мракобесническия период, който е съдействал да няма широта на разбиранията в обществото към Запада. И гласуването на НДСВ, на ДПС и на БСП беше един знак, че днешното съдържание на тази декларация няма нищо общо с действията в тази зала. Защото вчера ние слушахме в зала “Изток” представянето на едни посланици до 1989 г., които ние не познавахме. Ние не знаехме, че ги е имало в тази държава. Това е било до 1989 г. - пълна анонимност, пълна насоченост към Изтока, за който вие въжделеете. Защото аз съм била член на предишното Народно събрание и единственото мнозинство в тази зала, уважаеми дами и господа, събра Тридесет и осмото събрание само за да подкрепи декларацията за приятелство с Русия. Това беше единственото мнозинство в Тридесет и осмото Народно събрание. И днес Вие говорите за приятелство с Америка. Това е пълна демагогия, господин Овчаров. Пълна демагогия! Вие изобщо се срамувате от това приятелство.
  Тук господин Пирински дори се срамува от това, че е роден в Америка. Аз искам да ви кажа, това е почти черно петно в неговата биография. Колко би се радвал той да бе роден в Съветския съюз, но се е родил в Америка.
  Уважаеми дами и господа, нека да бъдем искрени! Аз се обръщам към мнозинството, което наистина работи в посока за установяване на взаимоотношения със Съединените американски щати: бъдете искрени! Този текст е празен от съдържание след гласуването във вторник. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване, господин Лютфи.
  ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Бих искал да се присъединя към онези колеги, които приветстват и ще подкрепят тази декларация по повод 100-годишнината от дипломатически отношения между България и Съединените американски щати.
  Сто години наистина не са дълъг отрязък от времето, но същевременно 100 години са достатъчно време, за да се види, че две суверенни държави – България и Съединените американски щати, са положили началото на своите взаимоотношения още в началото на двадесетото столетие. Нашите взаимоотношения – България и Съединените американски щати, наистина са минали през различни перипетии, но никога не е прекъсвало уважението на американския народ към българския народ и на българския народ към американския народ.
  Ние знаем много добре още от ученическата скамейка как за 220 години история американският народ съумя да създаде своя суверенна държава, да се развие на базата на свободата, демокрацията и на правата на човека и днес наистина да бъде лидер и защитник на световната демокрация и на мира.
  Ето защо Движението за права и свободи ще подкрепи декларацията, защото тя съдържа чувствата и въжделенията на цялото българско общество.
  Искам да изкажа нашите уверения, че именно възходящото развитие на дипломатически отношения между България и Съединените американски щати ще доведат до това България да бъде наистина един още по-активен член на свободното демократично световно семейство и да участва активно в защитата на правата на човека, в защитата на достиженията на световната цивилизация и в борбата срещу тероризма. Благодаря ви, колеги. (Ръкопляскания от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Лютфи.
  Други желаещи за изказвания има ли? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Пирински – в третия абзац от декларацията след думите “мироопазващи операции” да се добавят думите “в съответствие с международното право”.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Пирински.
  Гласували 207 народни представители: за 49, против 139, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване декларацията със съдържание, както беше представена от вносителите.
  Гласували 202 народни представители: за 201, против няма, въздържал се 1.
  Декларацията е приета.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  Постъпило е искане от 58 народни представители за предсрочно освобождаване на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
  Въз основа на това искане са подготвени два проекта за решение:
  Първият проект за решение е за предсрочно освобождаване на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание и
  Проект за решение за избиране на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
  Вносителите на този проект за решение желаят ли да го представят? Не.
  Господин Соколов, заповядайте за процедура.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 42, ал. 2, т. 5 да се отложи разглеждането на този въпрос.
  Ние отново сме изправени пред един опит да се наруши нашият правилник. Съгласно чл. 75, ал. 2 проектите за решения се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява народните представители по реда на чл. 64, ал. 3. Постоянните комисии обсъждат проектите и т.н.
  Този проект за решение ни се раздаде преди няколко минути. Не е минал през постоянна комисия. Има парламентарна практика по тези въпроси, създадена от предишните народни събрания. В предишното Народно събрание всичките предложения се правеха до Правната комисия и тя излизаше със становище.
  Може ли сега да ни се дава един проект за решение за освобождаване на един член на Висшия съдебен съвет, предложение за друг, без нито един народен представител да е подготвен да разглежда този въпрос и без да е изпълнена процедурата на нашия правилник? Ако това Народно събрание ще продължава работата си при пълно нарушаване на нашия правилник, поне да отменим правилника и всичко това да си върви както на някои им се иска да бъде. Може ли Народното събрание да не уважава собствените си нормативни документи?
  Затова правя това предложение, с което започнах моето изказване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Соколов.
  Противно процедурно предложение има ли? Няма.
  Моля да гласуваме процедурното предложение, направено от господин Соколов, на основание чл. 42, ал. 2, т. 5 от правилника да се отложи гласуването на тази точка от дневния ред.
  Гласували 209 народни представители: за 49, против 157, въздържали се 3.
  Процедурното предложение не се приема.
  Господин Пенчев, заповядайте да представите проектите за решение, които ще бъдат гласувани самостоятелно.

  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Ние, петдесет и осем народни представители, сме внесли на основание чл. 22 от Закона за съдебната власт проекторешение за освобождаване на господин Асен Манов. Какви са били нашите мотиви?
  От представеното удостоверение от Висшия съдебен съвет, раздадено на народните представители, е видно, че господин Асен Манов от 23 януари 2002 г. не е участвал в заседанията на Висшия съдебен съвет. Познавам господин Манов лично, дълбоко го уважавам като един много, много добър професионалист, върховен съдия, заседател от Върховния съд и т.н. и съм убеден, че неговото неучастие в работата на Висшия съдебен съвет се дължи на обективни причини. Но този Висш съдебен съвет трябва да работи. Това е един орган, който трябва да работи и то с всичките си членове! Съгласно Закона за съдебната власт – чл. 21, основание за предсрочно освобождаване на член на Висшия съдебен съвет преди изтичането на мандата е трайна фактическа невъзможност повече от шест месеца да упражнява своите задължения. В случая сме изправени пред година и половина, тоест, този срок е просрочен три пъти. Знаете, че предстоят важни решения на Висшия съдебен съвет, знаете, че е необходимо квалифицирано мнозинство по много въпроси и не е редно в този момент да оставим Висшия съдебен съвет с намален състав.
  Затова ви моля да подкрепите решението за освобождаване на господин Манов.
  Що се отнася до второто проекторешение – за госпожа Радка Петрова, виждате от нейното CV, че тя е дългогодишен юрист, практикуващ прокурор и смятам, че отговаря на законните условия да бъде член на Висшия съдебен съвет.
  Моля да подкрепите двете решения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Бихте ли прочели проекта за решение, господин Пенчев?

  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:

  "РЕШЕНИЕ
  за предсрочно освобождаване на член на
  Висшия съдебен съвет от квотата на
  Народното събрание

  Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт
  Р Е Ш И:

  Освобождава Асен Димитров Манов като член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля да гласуваме проекта за решение…
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС, от място): Чакайте, има изказвания!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване, господин Соколов, по първия проект за решение.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не мога да подкрепя първия проект за решение за освобождаване на господин Асен Димитров Манов като член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Вижте какъв опит се прави да се предлага и да се иска гласуване на едно решение въз основа на един документ, който за мен, да не кажа, че няма никаква, има съвсем съмнителна стойност. Едно писмо, което дори няма за адресат Народното събрание! Мога ли да се явя пред Народното събрание с писмо, писано от някой си до някого и да кажа: вземете решение!
  Това направо е гавра с институцията Народно събрание! Не знам дали сте прочели това писмо. Забележете: "До господин Антон Станков – министър на правосъдието – не дори в качеството му на председателстващ Висшия съдебен съвет.
  Уважаеми господин министър, във връзка с исканата от Вас информация чрез началника на кабинета Ви – значи дори Станков не е искал тази информация – уведомявам Ви, че господин Асен Манов, член на Висшия съдебен съвет от еди-кога си до еди-кога си не е присъствал. И.д. – Главен секретар." Няма ли там Висшият съдебен съвет главен секретар? И може ли изобщо Народното събрание да работи с такива документи и да изгражда свои актове на най-висш орган в страната въз основа на такива писма?! Нека Народното събрание, нека съответна комисия да изиска тези данни, да ги получи и тогава вече наистина бихме могли да вземем своето решение. Ако сега ви представя писмо от някой си, че е присъствал, какво ще стане? Не до Народното събрание, някой си писал на друг. Например член на Висшия съдебен съвет писал до заместник-министър или на някой извън състава на Народното събрание – не е вярно, той е присъствал. Тези ситуации са абсурдни!
  Наистина смятам, че Народното събрание, бих казал никое Народно събрание не трябва да позволява да го поставят в такова унизително положение, в каквото изпадаме днес. Има си процедура, има си надлежни органи. За мен наистина е абсурдно Народното събрание да взима един от най-висшите си актове, защото след закон в поредицата нормативни актове със задължителна сила следва актът "решение" въз основа на писмо, което никой от нас не е виждал и което изобщо няма за адресат Народното събрание. Че това дори е срещу тайната на кореспонденцията! Някой си намерил някъде едно писмо и го представя в Народното събрание за проект за решение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване, госпожо Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина това, което днес се прави, е доста абсурдно и доста странно. Надявам се парламентът все пак да прояви разум и да отложи разглеждането на този въпрос за следващото заседание. Защо?
  Проектът за решение и искането, което получихме преди малко, адресирани до председателя на Народното събрание, е внесено на 19 септември, тоест днес, в 8,40 ч. и ни се раздава веднага – за промяна на състава на Висшия съдебен съвет. Този факт е достатъчно ясен, че се прави нещо много бързо и почти криминално като действие. (Шум на неодобрение от блоковете на НДСВ и ДПС.)
  Какво имам предвид? Не мога да кажа дали това, което твърдите като основание за освобождаване на господин Манов, е вярно или не. Може би е вярно, че той е в трайна фактическа невъзможност да изпълнява своите задължения.
  Обаче аз не знам дали това е така! И ако е в такова състояние, коя е причината – защото не ходи на работа или има някаква друга причина, заради която не се явява на заседанията? Всъщност парламентът, за да вземе решението, трябва да събере тази информация и то трябва да я събере по съвсем нормален начин, така че да вземе решението по своята съвест и убеждение, а не защото някой е решил ей така, набързо, за половин-един час да променим състава на Висшия съдебен съвет.
  Освен това вие нямате никакъв проблем – имате мнозинството, за да го направите. Това ми е ясно. Дали ще го направите днес, утре или вдругиден няма никакво значение. Значение има дали се прави по начин, свързан с парламентаризма и с отстояване на институциите и правовия ред в държавата. Това, което днес се прави, въобще не е правов ред. Това е нарушаване на всички принципи. Явно тук сте се споразумели да махнете един човек и да изберете друг.
  Нормалната процедура обаче, парламентаризмът и въобще функционирането на институциите в правовата държава, за каквато всички ние претендираме, че работим, за каквато пише в нашата Конституция, изисква яснота и знаене на всички обстоятелства при вземане на едно решение, за да мога аз да съм сигурна, че това е решението, което трябва да се вземе.
  Аз не мога да гласувам в момента за такова решение, защото не зная и го казвам съвсем откровено, аз не зная господин Асен Манов посещава ли Висшия съдебен съвет. И ако не го посещава в рамките на година, защо не го посещава? Коя е причината? Не съм се интересувала от това. Ето, днес възниква този проблем и аз се интересувам, и искам достоверна информация. Искам информация от Висшия съдебен съвет и основанията, заради които трябва да освободим предсрочно един човек и то по искане за минути, буквално за минути е раздадено.
  Второ, вие искате да освободим един човек – член на Висшия съдебен съвет, след което да изберем друг, за който, слава Богу, отзад има една биография, за да знаем дали е юрист и дали има годините трудов стаж, за да заеме този пост. Но все пак има нужда и от допълнителна информация.
  И питам още нещо - по начина, по който се внася това проекторешение, не ни ли лишава то от правото ни на инициатива? Аз може да имам предложение за член на Висшия съдебен съвет.
  РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Хайде, дайте го!
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Вие можете да го отхвърлите, ваше право е да го отхвърлите, но не може да ме лишите от правото да го предложа. И подвиквания от залата: “Хайде, давай го!” е несериозно, колега! Защото не мога да дам кандидат за Висшия съдебен съвет, ако не съм сигурна, че той отговаря на качествата – професионални и морални, да бъде член на Висшия съдебен съвет. Това не е да берем сливи, ябълки или нещо от този сорт. Хей така – “Дайте някой”, не можем да изберем човек, който няма професионалния стаж, за да заеме този пост.
  Пак казвам, имате си мнозинството, ще го изберете. Въпросът е, че не се прави по този начин.
  И се обръщам към вас наистина за честта на парламента – да не правим такива безобразия. Защото това е безобразие! Следващите дни, дайте, ще го направим, ще проверим кой отговаря на условията да бъде освободен, кой отговаря на условията да бъде избран. Но днешният случай показва нещо изключително важно, което започна да се дебатира в българското общество – че ако искаме да пресечем политическата партизанщина на всяко едно управляващо мнозинство, трябва да променим Конституцията в определени части. И изборът на Висш съдебен съвет да става с квалифицирано мнозинство, така че наистина да не може да се пробутват тези неща в последния момент, защото всеки властимеещ се изкушава да злоупотреби. Утре друг ще се изкуши. Но днес това, което се предлага, наистина е връх на нарушенията на всички парламентарни процедури.
  На финала се обръщам към колегите си от всички парламентарни групи, които все пак държат да запазят достойнството си като народни представители и да защитават парламентаризма – дайте да отложим разглеждането на този въпрос. Нека да се спазят процедурите. Нищо фатално няма да се случи в рамките на няколко дни. Просто ще спазим нещата така, както изисква законът. Това е моят апел.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване има думата господин Благовест Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, действително ние имаме задачата да освободим господин Асен Манов от заеманото място във Висшия съдебен съвет. Асен Манов не е случаен човек в нашата йерархия. Той дълги години беше председател на Конституционния съд, заслужил…
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС, от място): На Върховния съд.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И на Върховния…
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: На Конституционния съд беше председател.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): На Конституционния съд беше, на Върховния съд е бил и т.н. Смятам, че е редно в решението да бъде изказана благодарност за досегашната му дългогодишна дейност.
  РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Разбира се.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Второ, смятам, че не подлежи на съмнение фактът, който е удостоверен с писмо, че той отсъства повече от година и половина от заседанията. А срокът за невземане на участие е шест месеца. Така че смятам, че не трябва да хвърляме някакво съмнение върху това, още повече за всички е ясно, че причина за това е неговата възраст.
  Смятам спокойно да се отнесем към този въпрос. Но предлагам по подходящ начин да се изрази благодарност за досегашната му дейност. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Сендов.
  Господин Жотев, заповядайте за реплика.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моите уважения, господин Сендов, но не мога да се съглася с Вашето предложение, защото то е в противоречие с всякаква логика. Тук ние твърдим, че нямаме достатъчно информация за това защо не е присъствал един член на съвета. Същевременно Вие предлагате да му се изкаже благодарност. За какво? Ако той наистина обективно е болен и по някакви други обективни причини не е могъл да присъства – добре, можем да си замълчим.
  Но ако е така, както се твърди тук от някакъв администратор, изпълняващ длъжността в някакво ведомство, дори не от името на целия съвет, тогава какво правим ние? Ако този администратор е прав и ако наистина човекът не го е имало година и половина, защо да му благодарим? За това, че не е ходил на работа? Що за логика е това нещо? Трупаме безобразие върху безобразие!
  Няма никаква логика в инициативата, която започна господин Пенчев и сие в момента, уплътнена с консолидираната позиция на БСП. Това става вече от цяла седмица. Що за безобразие започва да прави този парламент, господин Сендов? И Вие го ръководите все още, преди да заминете посланик?
  Предложението, направено от моите колеги, е много по-логично. Та нима нямате сила да катурнете всяко друго решение на опозицията, след като сте се обединили от НДСВ, БСП и ДПС?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Имаме си!
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Имате сила, но нямате кураж да направите всичко възможно, за да разтурите изобщо имиджа на този парламент.
  Затова аз ви призовавам – спазете процедурите, господин Сендов! Помогнете на Вашите колеги да се ориентират правилно в материята, да се върнем към този въпрос тогава, когато има достатъчно информация. И тогава статуквото в парламента ще покаже трябва ли да бъде освободен господин Манов или не. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания има ли?
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Започнахме тази седмица с три нарушения на законите на Република България. Аз имах смелостта да го кажа и то да го повторя три пъти, че Народното събрание си позволява да нарушава законите и Конституцията на Република България.

  Освен това предрекох, че в тази седмица ще бъдем свидетели на следващи нарушения на законите и Конституцията на Република България. Ето днес само в продължение на един час Народното събрание два пъти нарушава закона и Конституцията на Република България. Веднъж, защото внася за разглеждане проект за решение, без той да е извървял пътя, описан в чл. 75 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание; и втори път, защото нарушава Конституцията на Република България като отнема правото на народните представители да внасят свои предложения. Отнема правото на народните представители за инициатива и няма как вие да излезете от това положение. Няма как да кажете, че не нарушавате правилата. Няма как да убедите българските граждани, че Народното събрание е това, което като върховен орган трябва да спазва Конституцията и законите на Република България. Защото всеки народен представител е застанал в първия ден, полагайки клетва пред българския народ и пред Конституцията, че ще спазва законите и Конституцията на Република България.
  И аз мисля, че с това, което вие правите тази седмица, вие ни връщате към народните събрания от преди 10 ноември, когато беше нужно само да дойдат т.нар. народни представители в тази зала и за един ден, за два дена да гласуват всичко, което преди това е било решено на друго място. Това ли е парламентарната република, която ние искаме? Това ли е парламентарната република, в името на която се правят всички тези усилия и страдат, и понасят много затруднения българските граждани? Това ли е начинът, по който ние ще градим демократична България? Това ли е начинът, по който ще утвърждаваме правовия ред в Република България?
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, вярно е, че мнозинството взима своите решения. Никой не ви оспорва това право вие да вземате своите решения, независимо от това дали те съответстват на вашата съвест и на вашите разбирания или изпълнявате нечии нареждания. Но още по-вярно е това, че всеки един от нас, всеки един от вас ще трябва да отговаря на въпросите не на тези, които са писали решенията, а на тези, които са го изпратили тук.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания?
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както отлично знаете, аз не съм юрист, но в момента се обръщам към съвестта на всички онези, които се гордеят, че са завършили правни науки във висши училища, с които България се гордее. Аз си задавам един въпрос винаги когато видя такава процедура – нещо, което се внесе в 8,40 ч., в 9,40 ч. трябва да бъде факт. Задавам си го като обикновен инженер, който си задава въпроса: защо се бърза? Когато се изложиха мотивите, вносителите не казаха точно това нещо. Очевидно ние погазваме правилника, погазваме начина, по който работи Народното събрание. Само че го погазваме затова, че в следващия момент нещо трябва да се случи. Така че аз призовавам, тъй като нито съм в същността на въпросите на Висшия съдебен съвет, вносителите да разкрият тази тайна, която се скрива и в думите на господин Благовест Сендов. Господин Благовест Сендов каза: “Ние днес имаме задачата – подчертавам “задачата“ – да извършим тази промяна”. Възниква у мен вторият въпрос: кой постави тази задача на Народното събрание?
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Това е просто математически израз.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ: Има ли в България по-върховен орган от Народното събрание, което да му поставя задачи? И понеже господин Сендов ме репликира, ще прибавя и друг негов израз: “Дайте, господа и дами, да изкажем своята благодарност в писмен вид”. Господин Сендов, това много ми прилича на онази отминала епоха, когато, първо някой беше ликвидиран, след това му връчваха една купчина от ордени. Нека да не се връщаме към онова Народно събрание и онова време, когато всичко ставаше някъде на тъмно. Защото и у мен се ражда убеждението, както и у госпожа Тоткова, че само за една седмица ние започваме да работим под формата на нещо, което уж отдавна сме забравили.
  Уважаеми дами и господа, ако някой, който е трябвало да изпълни задачата, не си е свършил работата да я изпълни в съответното време, нека ние да не препускаме, защото той я е забравил. Нека този, който му я е поставил, съответно да му дръпне ушите, защото очевидно той е над органа на Република България, над върховния орган - Народното събрание. Нека да не се правим на хора, които нищо не виждат и нищо не знаят. Отлично знаете, че е възможно това да мине като едно малко дребно нарушение. Но всяко малко, дребно нарушение, съответно трупа следващото голямо нарушение. А то ще лежи на съвестта на всички нас. Защото така, както вървим, очаквам утре така внесените закони изобщо да не бъдат обсъждани в комисии, а да бъдат приети директно като основа на нашето законодателство.
  И в заключение. Уважаеми господа юристи от мнозинството, очевидно вие сте в курса на нещата и в този, който е поставил задачата. Кажете го, за да мога и аз да изразя своето мнение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Нихризов.
  За процедурно предложение - господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, ще използвам времето, за да направя две процедурни предложения.
  Първото предложение е да отложим парламентарния контрол до гласуване на двете проекторешения по тази точка от дневния ред.
  Второто процедурно предложение е за извънредно заседание във вторник от 14,00 ч. при следния дневен ред:
  1. Второ четене на Закона за далекосъобщенията.
  2. Първо четене на законопроекта за промени в Наказателния кодекс.
  3. Първо четене на Закона за виното.
  4. Второ четене на Закона за ордените и медалите.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Пенчев.
  Има направени две процедурни предложения.
  Първото предложение е парламентарният контрол да започне след като приключат разискванията по тези точки от дневния ред.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 173 народни представители: за 136, против 37, въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Второто процедурно предложение е да гласуваме за извънредно заседание във вторник, 23 септември, от 14,00 ч. с обявения дневен ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 164 народни представители: за 109, против 40, въздържали се 15.
  Процедурното предложение се приема.
  Има думата господин Ляков за изказване.

  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, аз няма да удължавам агонията на едно пропадащо мнозинство, защото тази стъпка, която предприемате днес е точно симптом на едно агонизиращо мнозинство. То си позволява да не спазва правилата и да нарушава парламентарната демокрация.
  Искам да направя едно все пак струва ми се последно отчаяно усилие и да ви призова, ако сте решили днес да освободите господин Асен Манов – направете го, но не лишавайте опозицията от правото й да даде предложение за член на Висшия съдебен съвет.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ, от място): А вие дадохте ли предложение?
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Моля Ви се! Как ще дадем, когато вие днес внасяте предложението. Как ще дадем? Защо на председателски съвет не обявихте, че имате намерение да го направите? Знаете, че това се решава на заседание на парламентарна група, която се събира, обсъжда кандидатури и излиза с предложение. Поне това направете.
  Освободете господин Асен Манов и нека следващата седмица опозицията, имам предвид ОДС, защото както разбирам тази кандидатура вече е на НДСВ, ДПС и БСП, тоест обща кандидатура на управляващите , която вие подкрепяте, но да лишите опозицията от право да даде свое предложение за Висшия съдебен съвет, според мен е парламентарна диктатура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За процедурно предложение имате думата, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Аз правя процедурното предложение да прекратим разискванията.
  Когато гласувахме днес включването на двете точки в днешния дневен ред нямаше нито един народен представител “против”, включително и колегите от Обединените демократични сили.
  Не мога да разбера кога са мислили – дали когато са гласували за включване на точката или сега, когато трябва да разискваме по тази точка. Така че, ако те нещо не са се справили със гласуването, проблемът е техен. Много ви моля! Включихме точката с пълно болшинство, без нито един глас “против” в дневния ред, а сега започваме да опонираме, така че правя процедурното предложение да прекратим изказванията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За противно процедурно предложение имате думата, госпожо Масева.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, сами се досещате, може би вече не е редно след две години и нещо да си припомняме, че правилника не включва това и не позволява подобни предложения – да се прекратяват разискванията по точка от дневния ред.
  Освен, че правя противно предложение, за да защитя тезата си, че това не е възможно съгласно правилника, искам да отбележа, че изказаното тук от госпожа Масларова не отговаряше на истината. При гласуването на двете точки материалът още не беше раздаден и никой от нас не разбра за какво става дума. Чухме само, че става дума за Висшия съдебен съвет. Едва десет минути по-късно, след като гласувахме, получихме проекта за решение.
  Аз ви умолявам още веднъж – смятам, че въпросът, който поставяме наистина е морален и чувствам, че много от колегите вече се срамуват. Наистина това е морален въпрос! Това не е въпрос на юристите, нито въпрос на правистите.
  Това е въпрос, който касае още нещо. Един допълнителен аргумент искам да изложа. Това е, че в момента Народното събрание освен, че се отказва категорично от авторитета си, народните представители се съгласяват в момента да участват във войната на институциите.
  Аз мисля, че Народното събрание няма да си позволи такава крачка и няма да позволи на господин Антон Станков да ни употреби за войната, която води за излъчване на председател на Върховния административен съд. Това не е тайна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За съжаление, аз не мога да поставя на гласуване процедурното предложение от госпожа Масларова, защото дйствително не можем с процедурно предложение да прекратим тези разисквания.
  Има ли други, които желаят да се изкажат? Заповядайте.
  ГЕОРГИ СТАНИЛОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ако вие подложите на гласуване, а по всяка вероятност ще проведете това гласуване след малко, аз няма да участвам в него, за да бъда чист пред съвестта си, тъй като нямам достатъчно информация и не мога да направя трезва преценка на това, което предстои да гласуваме.
  Въпросът беше поставен и от преждеговорившите. Явно е, че тази сутрин в 8,00 ч. е имало сбирка. До 8,40 ч. са събирани подписите.
  Аз се обръщам с молба и към Вас, защото Вие се намирате в същата ситуация, в която съм и аз. Преди малко гласувахме извънредно заседание във вторник и се питам какъв е проблемът този въпрос да бъде отнесен към това заседание във вторник? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  Моля да гласуваме предложението, което господин Сендов направи за допълване на първия проект за решение, представен от господин Пенчев след точката да се постави запетая и да се добави изречението “като изказва благодарност за досегашната му дейност”.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 161 народни представители: за 137, против 5, въздържали се 19.
  Предложението на господин Сендов се приема.
  Сега подлагам на гласуване проект за решение за предсрочно освобождаване на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Този проект беше представен от господин Пенчев с тази редакционна корекция, която се добави в диспозитива.
  Моля, гласувайте проекта за решение.
  Гласували 198 народни представители: за 160, против 38, въздържали се няма.
  Проектът за решение е приет.
  Господин Пенчев, моля да представите проекта за решение за избиране на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  “РЕШЕНИЕ
  за избиране на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за съдебната власт
  РЕШИ:
  Избира Радка Варадинова Петрова за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание”.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Пенчев.
  Моля да гласуваме проекта за решение.
  Гласували 191 народни представители: за 156, против 34, въздържал се 1.
  Проектът за решение е приет.
  Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Продължаваме с:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Новопостъпили питания в периода от 12 до 18 септември 2003 г.:
  Постъпило е питане от народния представител Кирил Милчев към Лидия Шулева – заместник министър-председател и министър на икономиката, относно завършили проверки по наличност на хлебна пшеница в Държавен резерв и военновременни запаси и Стоков фонд "Зърно", огласяване на нарушителите и наказанията спрямо тях. Следва да се отговори писмено до 25 септември т.г.
  Постъпило е питане от народния представител Кирил Милчев към Георги Петканов – министър на вътрешните работи, относно завършили проверки по наличност на хлебна пшеница в Държавен резерв и военновременни запаси и Стоков фонд "Зърно", огласяване на нарушителите и наказанията спрямо тях. Следва да се отговори писмено до 25 септември т.г.
  Постъпило е питане от народния представител Кирил Милчев към Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите, относно завършили проверки по наличност на хлебна пшеница в Държавен резерв и военновременни запаси и Стоков фонд "Зърно", огласяване на нарушителите и наказанията спрямо тях. Следва да се отговори писмено до 25 септември т.г.
  Постъпило е питане от народния представител Евгени Кирилов към Соломон Паси – министър на външните работи, относно официални изявления, свързани с кризата в Ирак. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 октомври.
  Постъпило е питане от народния представител Александър Маринов към Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите, относно незаконна сеч на дървесина в землището на с. Стакевци, община Белоградчик. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 октомври.
  Постъпило е питане от народния представител Александър Маринов към Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите, относно извършване на нарушения на Закона за опазване на земеделските земи в района на с. Боровица, община Белоградчик. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 октомври.
  Писмени отговори:
  Писмен отговор от министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски на актуален въпрос от народния представител Стойчо Кацаров.
  Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Петър Жотев.
  Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Христина Христова на актуален въпрос от народните представители Стойчо Кацаров и Росица Тоткова.
  Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова на актуален въпрос от народния представител Любомир Пантелеев. (Народните представители получават писмените отговори.)
  Уважаеми народни представители, министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски ще отговори на питане от народния представител Панайот Ляков относно отказано финансиране на проекти по програма ФАР в община Брацигово, област Пазарджик.
  Преди това – по процедурен въпрос, заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, втори път Вие ми връщате моя актуален въпрос към премиера господин Симеон Сакскобургготски във връзка с назначението на о.з. генерал Бриго Аспарухов за координатор на специалните служби. Мотивът във второто писмо е, че моят актуален въпрос съдържа лични нападки. Оставам с впечатление, че това е претекст, за да не допускате премиерът да отговаря на такъв актуален въпрос. Моят актуален въпрос не съдържа никакви лични нападки, така, както го бях преработил. За да не бъда голословен, ще си позволя да прочета само тази част от моя актуален въпрос, която засяга господин Бриго Аспарухов.
  "Генерал Бриго Аспарухов е служил в бившата Държавна сигурност." Това като лична нападка ли го считате? "Свързан е с бившата БКП" – също факт – "с днешната най-ретроградна нейна част – генералското движение". Вчера това го имаше и в медиите, освен ако Вие не считате, че генералското движение не е ретроградна част на БСП. "Член е на висшето ръководство на БСП." Това за обида ли го считате? "В качеството си на директор на Националната разузнавателна служба осуети издирването на създадените от Държавна сигурност задгранични дружества преди 1989 г. (шум в блока на КБ), "беше последствен за унищожаване на досието на банкера Атанас Тилев. Взе активно участие в свалянето на правителството на СДС през 1992 г. За него беше направено възражение от страна на наши стратегически партньори и съюзници да оглави Националната разузнавателна служба."
  Не виждам кое от тези обстоятелства, които са обективни факти, Вие считате, че съдържа лични нападки. Затова ще Ви моля да допуснете моя актуален въпрос. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Соколов, струва ми се, че това не беше процедурен въпрос, но Ви изслушах с внимание. Нямам процедурната възможност да Ви отговоря.
  Затова искам да помоля господин Панайот Ляков да развие своето питане в рамките на пет минути към министър Валентин Церовски. Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! От три години община Брацигово в Пазарджишка област има представени проекти за два високопланински пътя – от с. Равногор до местността "Атолука" и от с. Розово до местността "Розовски вриз". Общата стойност на тези два проекта е 557 хил. евро. Тези два проекта бяха одобрени от областна комисия, влязоха в областния план за икономическо развитие и бяха одобрени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Определени бяха и датите за първоначалните преводи на сумите за строителството на пътищата. Датата 1 април се промени на 1 май, после на месец юни, като проектите трябваше да бъдат финансирани и изпълнени по програмата ФАР от европейските предприсъединителни фондове.

  Тъй като моят въпрос е от м. юли, в края на юли секретарят на община Брацигово е бил уведомен от Вашето министерство, че пари за Брацигово и за двата проекта няма да бъдат преведени, с абсурдния мотив, че парите по ФАР са били изхарчени.
  Цялата брациговска общественост и Националното сдружение на общините в Република България бяха оглушени от изявления на членове на правителството, че кметовете били виновни и не предлагали проекти за оползотворяване на европейските фондове. Защо проектите на община Брацигово, които са одобрени и влезли в разпределението на парите по ФАР за 2002 и 2003 г., са отхвърлени и кое е истина – парите по предприсъединителните фондове са били неизползвани, а пък сега са свършили, или има някаква друга причина?
  Само искам тук да Ви напомня, че по отпуснатите средства по програмата ФАР за ремонт на общински пътища от туристически обекти България трябва да получи 10 млн. евро, – това е моята информация, че такъв обем финансиране е бил одобрен – а за развитие на екотуризъм 4 млн. евро.
  И така, два прекрасни високопланински екологични курорта – между другото, не знам дали знаете, но в с. Равногор и местността около него се смята за местност с най-чистия въздух в България и може би в Европа - в момента стоят откъснати от света, макар че има готовност, заявена пред кмета на община Брацигово д-р Костадин Стрезов, от израелски, италиански и български фирми за развитие на инфраструктурата в курортите, за строителство на туристически обекти и развитие на международния туризъм. Но всъщност тази готовност е блокирана от Вашето правителство, което само на думи ли ще стимулира туризма?
  Затова Ви питам, уважаеми господин министър: къде отидоха одобрените за община Брацигово суми и по чие нареждане се дадоха незнайно къде, вместо да бъдат вложени действително в едни обекти, които много скоро биха дали не само икономическо развитие на съответните общини и села, но биха създали много прекрасни условия за развитие и на екотуризма? А знаете, че това е едно от съвременните тенденции, което осигурява изключително сериозни постъпления във всяка икономика. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на питането на народния представител Панайот Ляков. Разполагате с 10 мин. пленарно време.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми народни представители, уважаеми господин Ляков! Проектът “Пътища за достъп до места с туристически интерес” е финансиран от финансов меморандум 2001 г. от национална програма ФАР “Икономическо и социално сближаване”. Общият бюджет на проекта възлиза на 15 млн. евро. Предложеният обем на работа значително надхвърля средствата, предвиждани в бюджета на проекта, с близо 4,3 млн. евро.
  След проведени тристранни срещи между представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите и делегацията на Европейската комисия и спазвайки условията на проектния фиш, одобрен от Европейската комисия в Брюксел, а именно, че обемът на работа не е точно определен, се взе консолидирано решение за намаляване обема на работа до размера на наличните и допълнително осигурени средства от Министерството на финансите в размер на 570 хил. евро. Всяка заявена отсечка получава оценка за туристическия си потенциал от компетентна комисия. На това основание комисията е предложила част от отсечките да отпаднат с цел вместване във финансовата рамка. И това е одобрено от делегацията на Европейската комисия.
  Би било непрофесионално и некомпетентно от гледна точка на европейската практика да се употребяват изрази, като: “неизползвани средства” или “свършили пари” от присъединителните фондове, както пише във Вашето питане. Тук е мястото да ви запозная принципно, че за проектите, включени във финансов меморандум 2000 г., крайният срок за сключване на договорите е м. декември 2003 г., а крайният срок за усвояване на средствата – м. декември 2005 г. Съответно за проектите по финансов меморандум 2001 г. крайният срок за договаряне е м. ноември 2003 г., а за усвояване на средствата – м. декември 2004 г. Равносметката за усвояване и респективно неусвояване на средства може да се прави едва след изтичане на тези срокове.
  В заключение бих искал отговорно да заявя, че дейностите по проекта “Пътища за достъп до места с туристически интерес” бяха извършени съобразно изискванията на Европейската комисия и в рамките на графика за изпълнение съобразно утвърдените фишове. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Имате възможност за уточняващи въпроси в рамките на 2 мин. Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Така и не разбрах от Вашия отговор дали тези два проекта са отпаднали или не са отпаднали. Аз Ви казах кога са били включени в ОВОС-ния план за икономическо развитие, че са били одобрени и че буквалният отговор, който е дало Вашето министерство на секретаря на община Брацигово, е, че не знам за коя година финансиране на тези два проекта няма.
  Първият ми въпрос е: значи ли, че тези два проекта са отпаднали или са отпаднали примерно за 2002 г., а за 2003 г. предстои допълнително договаряне във времевата рамка, която Вие дадохте? И Ви моля много конкретно да ми отговорите, за да знам аз утре, като отида в община Брацигово и се срещна там с кмета, с администрацията, с общинските съветници, с гражданите, какъв отговор да им дам.
  Вторият ми въпрос е: има ли тенденция във Вашето министерство да оценявате проектите в зависимост от това дали кметът на общината е от определена политическа сила? Тоест, дали защото д-р Костадин Стрезов е представител на СДС и поради тази причина двата проекта, които уж били одобрени, сега изведнъж, понеже сме в предизборна обстановка, се режат и тези два пътя за екологично чисти обекти не получават финансиране? Питам Ви неслучайно, защото скоро имаше пресен пример за обект – не от Вашето министерство, а от Министерството на екологията – където беше направена точно такава политическа преценка, което за мен е недопустимо. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на уточняващите въпроси от народния представител Панайот Ляков. Разполагате с 5 мин.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Явно господин Ляков не е слушал внимателно отговора ми. Аз ще се помъча да го обясня по друг начин.
  Става въпрос за финансов меморандум, подписан в 2001 г., много преди аз да стана министър, който финансов меморандум е подписан по такъв начин, че срещу финансовата рамка от 15 млн. евро, която той регламентира, са представени обекти, неотговарящи като стойност или надвишаващи тази финансова рамка с 4,3 млн. евро. И тук точно и ясно казахме, че компетентна комисия, съставена по всички правила и процедури, направи преценка кои от обектите, покриващи този финансов меморандум, остават и ще бъдат финансирани и кои отпадат. За нещастие, във Вашия случай точно и ясно заявявам, че тези два обекта са отпаднали.
  По втория въпрос. Категорично Ви гарантирам, че такива политически критерии по никакъв начин не са били и няма да бъдат прилагани. А те и не могат да бъдат прилагани, защото ние се мъчим да спазваме стриктно процедурите, утвърдени в Брюксел. Това фактически ни даде шанс да отприщим, ако мога образно да се изразя, усвояването на парите от еврофондовете.
  В случая обаче тези проекти не са издържали на комплексните оценки, които са правени, в смисъл, не че не са издържали, но са били класирани по-назад. Другото, което според мен е причина, наблюдавайки крайните резултати, защото аз естествено исках да видя кои проекти ще отпаднат, може би е повлияло и това, че за Пазарджишки окръг е имало 5-6 утвърдени проекта. Това е един от окръзите с най-много проекти. Това според мен е обективната истина. Не искам да правя интерпретации, защото знаете много добре, че нашето задължение като администриране на процеса е да се придържаме максимално близко до проектните фишове. В противен случай просто парите изчезват и аз не мисля, че мога да поема такава отговорност да губим пари заради процедури.
  Това е отговорът ми. По втората част – категорично няма такова нещо. Даже не знам и кметът от коя политическа сила е.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ, от място): НДСВ подкрепя този кмет.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Добре, аз не искам да влизам в тази полемика. Но искам да кажа на всички органи на местното самоуправление, включително и на кметовете, че в свободния пазар това е играта – веднъж печелиш, веднъж отпадаш. В никакъв случай те не трябва да се отказват. Моето лично мнение е, че проектите заслужават интерес и трябва да се продължават опитите да се търси финансиране, ако не по този начин, то по някакъв друг. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Церовски.
  Господин Ляков, имате възможност да изразите отношение към отговора на министър Церовски. Разполагате с две минути.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Приемам Вашето твърдение, че тези проекти по обективни причини са отпаднали от финансиране и се надявам, че това вероятно ще бъде задача и на новата общинска администрация, която ще поднови своето кандидатстване като се съобрази с направените препоръки. Вероятно комисията е дала такива препоръки. Напълно съм съгласен с Вас, че заради процедури не трябва да се губят пари и че всички трябва да отговарят на изискванията. Не трябва да се правят компромиси.
  Също така се надявам, че във вашето министерство поне няма да правите селекция по партиен признак. Защото в община Велинград беше отхвърлен един проект, започнат по време на нашето управление. Под груб политически диктат Висшият екологичен съвет отхвърли високопланинския обект Сютка само и само в настоящите избори за Велинград кандидатът за кмет на СДС, който стартира този проект, да не използва някакви дивиденти, без да се съобразя, че всъщност от блокирането на този проект ще загубят всички общини – и Велинград, и Ракитово.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ, от място): А природата без значение ли е?
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Понеже имам въпроси към госпожа Арсенова, там ще говорим за природата, но проектът беше отхвърлен по чисто политически причини, безобразно, с груба намеса на заместник министър-председателя госпожа Лидия Шулева.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Следва питане отново от господин Панайот Ляков към министър Валентин Церовски относно довършването на изграждането на водоснабдителен комплекс “Луда Яна”, гр. Панагюрище.
  Заповядайте, господин Ляков, да развиете Вашето питане в рамките на пет минути към министър Церовски.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Язовир “Луда Яна” е ефективен екологичен комплекс от хидротехнически съоръжения за питейно водоснабдяване, водни спортове и риболов, които образуват цялостна екосистема за осигуряване на равновесие на нарушената околна среда чрез възстановяване на водния баланс в поречието на р. Луда Яна на община Панагюрище. Проектът е стар, разработен е от “Водпроект” през 1984 г., с общ завирен обем 19 млн. куб. м, залята площ 1420 дка. Стойността на строителната дейност е 20 млн. лв. В язовира ще се вливат около 33 хил. куб. м вода на денонощие. От тях част ще се отвеждат за поддържане нивото на р. Луда Яна, други ще се използват като резерв за регулиране нивото в язовира, а оставащите 11 хил. куб. м ще се пречистват и продават. Ще има пречиствателна станция с капацитет 250-390 литра в секунда. Потреблението на питейна вода е основано на достоверни статистически данни и възлиза средно на 260 хил. куб. м месечно. Пазарът на питейна вода е утвърден, постоянен и е гарантиран от населението на общината и възможността да се продава питейна вода и в селища от съседните общини.
  Строителството е започнало през 1986 г. с инвеститор “Асарел – Медет” АД, гр. Панагюрище, като през 1992 г. инвеститор става общината, а средствата се осигуряват от нея и дружеството съгласно договор за съвместна дейност. През 1995 г. е регистрирано ООД “Водоснабдителен комплекс”, Панагюрище, с главна цел да завърши строителството на язовира и да въведе в експлоатация водоснабдителната система “Луда Яна”.
  Досега в обекта са инвестирани около 5,5 млн. лв. и са изградени около две трети от язовирната стена, инжекционната галерия, отбивният отдел, трафопост, водоземна кула и други спомагателни съоръжения. За оставащите строително-монтажни работи са необходими около 15 млн. лв.
  От различни информационни източници научих, че доизграждането на водоснабдителния комплекс е получило Вашето одобрение и ще бъде предложено за финансиране по програма ИСПА. Доколкото знам, проектът е бил разглеждан вероятно от подобна комисия, за която Вие говорихте. Имало е доста забележки и корекции. Затова искам да знам, както и панагюрската общественост, дали тази процедура по кандидатстване на проекта върви нормално. Пак повтарям и се присъединявам към Вашето становище, че предложените проекти действително трябва да отговарят на изискванията и не трябва да се правят компромиси.
  Затова, уважаеми господин министър, Ви питам: има ли гаранции, че този водоснабдителен комплекс “Луда Яна” ще бъде завършен със средства от програмата ИСПА; какво се иска от самата община, от това дружество, което е създадено; и в каква времева рамка това ще бъде направено? Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на питането на народния представител Панайот Ляков. Разполагате с 10 минути.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ляков, както добре развихте Вашия въпрос, водоснабдителният комплекс “Луда Яна” има 20-годишна история. Обектът включва изграждането на язовир “Луда Яна”, пречиствателна станция за питейни води с капацитет 390 л в секунда и водопроводи, свързващи съоръженията с гр. Панагюрище.
  През последните няколко години строителството на обекта е спряно поради липса на инвестиции. Язовирната стена и нейните съоръжения – водоземна кула, инжекционна галерия, отбивен тунел и други, имат различна степен на завършеност, като размерът на вложените инвестиции е около 5,5 млн. лв. до момента.
  През 2002 г. по предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството община Панагюрище е възложила изготвянето на прединвестиционни проучвания, които освен започнатите обекти обхващат и всички обекти, свързани с комплексното решаване на проблема с водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите в гр. Панагюрище. За първи път тук е приложен така нареченият интегрален подход с цел крайната цена да бъде оптимизирана, включващ обектите от целия воден цикъл за населеното място.

  Проучването обхваща доизграждане на язовир “Луда Яна”, изграждане на пречиствателна станция за питейни води, изграждане на водопроводи до град Панагюрище, реконструкция и разширяване на водопроводната мрежа в населеното място, реконструкция и разширяване на канализационната система и изграждане на пречиствателна станция за отпадните води. Идеята на проучването е този проект да бъде предложен за финансиране чрез програма ИСПА на Европейския съюз. През месец юли тази година разработката беше внесена за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На заседанието на експертния съвет е констатирано, че възприетият подход за комплексно решаване на проблемите с водоснабдяването и канализацията на град Панагюрище е правилен. Същевременно на експертно ниво са направени редица бележки относно предложените технически и технологични решения по отделните обекти, водещи до осъществяване и подобряване на проекта.
  Заключението на експертния съвет, отразено в протокол от 28 юли 2003 г., е, че прединвестиционните проучвания е необходимо да се допълнят и преработят и да се внесат за ново разглеждане в най-кратък срок. На тази база могат да се търсят аргументи пред Европейската комисия за осигуряване на необходимото финансиране по програмите ИСПА.
  Във връзка с изготвянето и представянето на стратегията по околната среда за целите на инструмента ИСПА, който е документ на Министерството на околната среда, Министерството на регионалното развитие и благоустройството предложи на Министерството на финансите през 2004 г. като приоритетен за страната да бъде включен проектът “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите на град Панагюрище”.
  Уважаеми господин Ляков, Министерството на регионалното развитие и благоустройството полага усилия за евентуално осигуряване финансиране на проекта по Програма ИСПА. Към настоящия момент обаче идеята е в проучвателен етап и не може да се каже дали е възможно изобщо да се наложи. Уверявам Ви, че доколкото това зависи от усилията на нашето ведомство, ще бъде направено всичко необходимо.
  Извън това, което е написано, към днешна дата мога да спомена, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Министерството на финансите и Европейската банка за възстановяване и развитие търси и други методи за съфинансиране с Програма ИСПА извън досега утвърдените. Имаме значителен напредък в преговорите. Лично за мен проектът за водоснабдяването на град Панагюрище е един от проектите, в който наистина е подходено интегрално, което е в съответствие с изискванията и с модерното виждане и в Брюксел, и в европейските финансови институции, които по един или друг начин пряко участват в инвестиционните процеси в този сектор. Аз искрено се надявам, че проектът ще бъде завършен и представен в такава форма, че да ми бъде по-лесно на мен като министър на регионалното развитие и благоустройството и на колегите от изпълнителните агенции към моето министерството, да го защитим и да го наложим. За мен проектът си струва и трябва да направим всичко възможно. Гаранциите са – ако си свършим работата добре, проектът ще мине. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Имате ли уточняващи въпроси, господин Ляков, или направо ще изразите отношение към отговора?
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Аз няма да задавам уточняващи въпроси, тъй като получих необходимата ми информация. Аз съм удовлетворен, че оценката на министерството и лично на министъра е положителна и че това, което зависи от тях, ще бъде направено, за да бъде осигурено финансиране на този проект. Аз ще продължавам да следя развитието му, като същевременно ще се помъча да си изясня как върви и това довършително проектиране вече в самата община, дали се спазват изискванията. Надявам се, че с общи усилия ще съумеем да го доведем до реализация и да подобрим качеството на живот на жителите в община Панагюрище. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова, относно осигуряване на средства за строителството на новоизграждащия се обект път Гоце Делчев – границата.
  Заповядайте, госпожо Тоткова, да зададете своя актуален въпрос към министър Церовски.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Започвам днес с много голямо вълнение, защото пътят за Драма – една далечна действителност, една доскорошна болка, днес е една мечта, която е на път да се осъществи. Защото след много усилия, положени от правителството на Иван Костов, които Вие, господин министър, продължихте, въпреки лъжите и неизпълнените обещания на вашия предшественик министър на регионалното развитие Костадин Паскалев, пътят за Драма днес е отново на картата. Мисля, че не е необходимо да уверявам когото и да било, даже и Вас за това, че всички български граждани и ние, жителите на Пиринска Македония високо ценим това, което е направено. Ние очакваме с огромно нетърпение момента, в който ще можем да пресечем границата с Република Гърция на Илинден. Една мечта, която много хора с много болка, с много надежди очакват да стане реалност най-късно до Олимпиадата в Гърция.
  Отчитайки тези промени в инфраструктурата, които са свързани с изграждането на този път до Илинден, през 1997 г. започна изграждане на път между Илинден и този път за границата. Път, който е само 2 километра и 700 метра, път, който за всяка година е бил изграждан малко по малко. Път, който днес 85% може да се каже, че вече е побит. Казвам “пробит” защото пътят е насечен и това е естествено за територията на Пиринска Македония, в който от 13 пътни съоръжения 12 вече са завършени.
  С най-голямо учудване обаче констатираме, че в тази година този път е изключен от финансирането, осигурявано от Министерството на регионалното развитие, въпреки решението на Общинския съвет в Хаджидимово, въпреки настояването на кмета на общината, въпреки включването му в стратегията за развитие на Благоевградска област.
  Позволих си да поставя този въпрос и тази тема днес, защото това не е само личното ми убеждение, а преди всичко по поръка на жителите на Илинден, Лъки, Тешово, Гайтаниново, Нова Ловча и Парил. Защото жителите на най-близкото село Илинден вместо тези 2 километра и 700 метра трябва да извървяват 20 километра, да се връщат в Гоце Делчев и после направо на юг да тръгват, за да стигнат до границата.
  Жителите на тези села заслужават този път, господин министър, и във връзка с това е моят актуален въпрос: ще осигурите ли средства за довършването на пътя Илинден – границата? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Заповядайте, господин министър, да отговорите на актуалния въпрос от Росица Тоткова.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Тоткова! Министерството на регионалното развитие и благоустройството смята, че изграждането на пътна връзка между с. Илинден и второкласния републикански път 19 Гоце Делчев – границата с Република Гърция, ще даде принос за устойчиво икономическо и социално развитие в региона и в рамките на своята компетентност подкрепя продължаването на строително-монтажните работи на четвъртокласния път 19-819 Илинден – Гоце Делчев – границата с Република Гърция. Пътят е част от общинската пътна мрежа на община Хаджидимово и като такъв неговото изграждане, ремонт и поддържане е в правомощията на общинската администрация. Съгласно Закона за пътищата необходимите средства за общински пътища се осигуряват от републиканския бюджет, от бюджетите на общините, както и с безвъзмездно предоставени средства и заеми.
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството в продължение на няколко години финансира изграждането на пътя, доколкото се простира ангажиментът и възможностите на държавния бюджет. Началото на строителството започва от 1998 г., когато съобразно действащото към тогавашния момент законодателство Главно управление на пътищата съфинансира обекта. С промените в Закона за пътищата през 2000 г. и съгласно чл. 75, ал. 1 от правилника за прилагането му Съветът за регионално развитие към Министерския съвет ежегодно одобрява национална годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа, като представата за нейното изпълнение се осигурява от Закона за държавния бюджет на Република България и със средства от таксите върху течните горива по чл. 46 от Закона за пътищата.
  През 2001 г. от националната годишна програма за обекта са осигурени средства в размер на 50 хил. лв., а през 2002 г. – 58 хил. лв. Финансирането на общински обекти става след мотивирани предложения на общините. За 2003 г. с Писмо изх. № 03-00-184 от 22 януари 2003 г. община Хаджидимово предлага за включване в националната годишна програма 9 бр. обекти. Обърнете внимание, под № 9 е включен и интересуващият ни четвъртокласен път. Предвид указаното изискване предложенията на общините да бъдат представени в приоритетен порядък, както и това, че в хода на съгласуване на проекта на програмата, проведен по чл. 75, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, не бяха представени бележки за община Хаджидимово, че този път трябва да бъде с първокласен приоритет.
  По сигнал на експерти от министерството и депутати от НДСВ с допълнително Писмо № 3-00-83 от 20 май 2003 г., община Хаджидимово предлага пътят да бъде допълнително включен в националната годишна програма. Предложението беше внесено за разглеждане на заседание на Съвета за регионалното развитие към Министерския съвет, проведено на 28 август 2003 г. Това е второто заседание, което се прави обикновено. Тогава бяха предоставени средства в размер на 100 хил. лв. за етапно поддържане и продължаване на строително-монтажните работи.
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството смята, че въпросният път следва да бъде оценяван като приоритетен за развитието на общинската пътна мрежа на община Хаджидимово, което очакваме да намери своето отражение в предложенията на общинската администрация за националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2004 г. Това с простички думи значи следното: кметът и съответно общинските съветници да говорят повече с хората и да отчетат, че наистина този път е много важен за тях. Защото само от тях зависи на кое място в приоритетния списък те ще поставят пътя и оттам с наличните средства ние ще направим всичко възможно да финансираме. Пътят е особено важен, Вие знаете моето лично отношение и към по-големия проект, знаете желанието на нашата държава и на правителството да съдействат по всякакъв начин инициативата на гръцкото правителство и ангажиментът, който гръцкото правителство пое, гранично-пропускателният пункт да се пусне в експлоатация преди олимпийските игри, смятам, че от наша страна ние правим всичко възможно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Госпожо Тоткова, имате възможност да направите реплика на министър Церовски. Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! Аз се радвам, че този път е приоритет за Вас, защото той е приоритет за управлението на община Хаджидимово, за кмета на общината, за общинския съвет и преди всичко е приоритет за гражданите. Както Вие сам казахте, той е от изключително значение за икономическото развитие на този район. Обаче не можах да разбера какво общо имат депутатите от НДСВ. Защото писмото, което Вие цитирахте, с № 03-00-83, е подписано от кмета на общината. Като орган, представляващ местното самоуправление, орган на местната изпълнителна власт той е направил всичко необходимо, което е трябвало да свърши един кмет, за да може да покаже на вашето министерство, че за органите на местно самоуправление този път наистина е приоритетен. Именно защото е приоритетен за гражданите на тези населени места – Илинден, Лъки, Тешово, Гайтаниново, Нова Ловча и Парил. Това са хора, които имат правото да искат. След като част от земите, които са попаднали на пътя за Драма, са техните собствени земи, те имат право да искат да извървят 2 км 700 м, вместо да обикалят по 20 км от най-близката точка, за да могат да стигнат до този път. Нали правим всичко това за хората!
  И още нещо. Аз мисля, че много скоро ние ще заговорим за така наречения южен път, който някога е свързал Смолян, Доспат с Петрич. Това е път, който и сега съществува с една малка отсечка от 11 км между Парил и Голешево, която отделяше България от свободния свят.
  Аз се радвам, че имаме разбиране с всички вас, аз не се съмнявам, че има някой, който казва, че този път не е приоритет, и се надявам в много скоро време той да стане факт. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Имате право на дуплика, министър Церовски. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Понеже разбирам допълнителния Ви въпрос като дружеска закачка, аз ще Ви отговоря: ами просто такива депутати внесоха това писмо при мен.
  Проблемът е, че при първото разглеждане този път е бил поставен под № 9 от обектите. Ние посъветвахме по определен начин местното самоуправление, че ако иска на този път наистина да му се отдаде нужното внимание, то просто трябва като местна управа да си постъпи по съответния ред и да премести пътя в списъка на по-предно място. Колегите направиха това, вследствие на което се появяват едни 100 хил. лв. допълнителни средства. Това е, простичко казано, отговорът ми.
  За сетен път се убеждавам, че политизирането на проблеми, когато на всички ни е ясно колко пари има в държавата и как изведнъж всички искат за 5 месеца да се решат проблемите, няма как да стане. Трябва да си подредим приоритетите. И аз мисля, че всички заедно трябва да го направим. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, министър Церовски.
  Георги Петканов, министър на вътрешните работи, ще отговори на питане на народния представител Васил Калинов и на народния представител Радослав Илиевски относно изпълнение решение на Народното събрание от м. април 2002 г.
  Заповядайте, господин Калинов, да развиете Вашето питане.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Мисля, че всички все още помним онзи трагичен и нещастен ден в Разлог, в който при гасенето на пожара загинаха хора и когато се случи една много голяма човешка трагедия, когато горя не само българска гора, но горяха и български души. В този смисъл безспорно въпросът за опазването на българската гора, за действието, поведението и работата на съответните ведомства, на които е поръчано да осъществяват и да осигуряват охраната на горския фонд, да извършват действията, които законът изисква, би следвало да бъде под надзора и под нашето око.
  В този смисъл ние не можем да подминаваме с лека ръка всичко, което става в горите, и извършената дейност от страна на ведомствата.
  Вие знаете, че през м. април, ако някой не си спомня, ще припомня, ние миналата година проведохме един доста задълбочен и сериозен дебат, който обхвана цялата система на стопанисването и проблемите, свързани със стопанисването на горския фонд, за създаването на онези държавни комплексни условия, за да бъде действително осигурена охрана и стопанисване на този горски фонд.
  В едно от решенията, които приехме тогава, т. 2 гласи следното: "Възлага на Министерството на земеделието и горите и Министерството на вътрешните работи да изградят единна система за ефективна охрана, в т.ч. и противопожарна, на земите и горите от горския фонд, като при необходимост предложат промяна на нормативната уредба.
  Ние знаем, че немалко се извърши. Най-малкото на обществеността стана известен фактът, че доста техника – джипове, съоръжения, пистолети и др., беше раздадена на горската охрана. На пръв поглед беше създадено всичко необходимо, за да бъде охраняван достатъчно ефективно горският фонд.
  Все още обаче пред обществото стоят редица въпроси и факти, които искат отговор. И това са: след като законовата уредба – по думите на доста държавни люде – не е добра, защо досега няма предложения за нейната промяна? Мисля, че и задълженията, които произтичат от решението на Народното събрание, предполагат такава активност.
  Многобройни са констатациите, че палежите са умишлени. Това го коментират и хора в избирателните райони и при нас идват писма от такъв характер. Разбира се, те нямат юридическа стойност, но показват, че обществеността разполага или най-малкото се досеща в кавички кой е подбудител и откъде тръгват тези палежи, и въобще кой има сметка да гори българската гора.
  Ако тръгнете само по околовръстното шосе на гр. София през 1-2 километра, не повече, ще наброите десетки складове за продажба на дървесина за огрев и обработена дървесина. Поставя се въпросът: как тази дървесина е с по-ниска цена от дървесината, която се добива в Родопите или дървесината, която е на корен, или която се намира във временните складове?
  И в този ред на мисли, за да не изброявам всичко, се поставя въпросът: работи ли се по веригата разкриване, пресичане, предотвратяване, по този целия цикъл операции провеждат ли се, какво прави въобще нашето Министерство на вътрешните работи? Колко лица или фирми са разследвани за незаконна сеч и търговия? В този смисъл каква информация се събира, разполагаме ли, действаме ли, имаме ли единодействие между различните органи – НУГ, местна власт, Министерство на вътрешните работи, съответно "Полиция"? Има ли постоянно установени мерки и действия между МВР и Министерството на отбраната и какви са те? На практика изглежда, че те възникват само по време на пожари и стихийни бедствия.
  Въобще не искам да продължавам този ред на мисли под формата на въпроси, господин министър, по-скоро ми се ще още веднъж да Ви помоля да чуем от трибуната на българския парламент какво действително сте предприели и какво предприемате в изпълнение на решението на Народното събрание от м. април 2002 г.? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Калинов.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на питането от народните представители Васил Калинов и Радослав Илиевски. Разполагате с десет минути пленарно време.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Калинов, уважаеми господин Илиевски! Във връзка с поставеното от Вас питане относно изпълнението на решението на Народното събрание от м. април 2002 г. предоставям на вниманието Ви следната информация и едновременно с това Ви благодаря за питането, защото моето дълбоко вътрешно убеждение е, че въпросът, който поставяте, е изключително сериозен.
  В изпълнение на решението на Народното събрание във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Моллов и Васил Калинов към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме бе разработена план-програма за взаимодействие на Министерството на земеделието и горите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на правосъдието и Прокуратурата на Република България при извършване на проверки по опазването, ползването, преработката и търговията с горски, дивечови и рибни ресурси, както и цялостната дейност на лицата, работещи в тази област. Програмата бе утвърдена от мен и министър Дикме и съгласувана с ръководствата на останалите ведомства още през м. юли 2002 г. Взаимодействието по охраната на горите, дивеча и рибата през 2002 г. даде положителни резултати. През м. януари 2003 г. бе подписана актуализирана план-програма за настоящата година. Тя има определени цели, изпълнение на задачите и отговорните лица, проверките, които трябва да бъдат извършени, прескачам детайлите. Само Ви уверявам, че ние се движим по утвърдената план-програма за взаимодействие.
  На второ място, ефективната охрана на земите и горите от горския фонд наложи да бъдат изготвени предложения за изменение в нормативната уредба, каквито без съмнение се налагаха.
  На първо място искам да посоча, че с решение на Министерския съвет от 10 септември бе приет проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с което се изменя разпоредбата на чл. 235 от същия за незаконното добиване и транспортиране на дървесина и дървени материали. Този проект е вече в парламента и в момента тече обсъждане в комисиите. Аз лично съм присъствал на три от тези комисии и съм доволен, че и трите комисии като цяло подкрепиха законопроекта и в частност изменението на чл. 235 от Наказателния кодекс.
  На второ място, експерти от нашето министерство участваха в подготовката на измененията и допълненията на Закона за горите в частта, касаеща пожарообезопасяването, които бяха приети от Народното събрание през м. февруари. В момента тече и подготовката на ново изменение на този закон и аз лично съм убеден, че трябва да се възстанови режимът, отнасящ се до горите, до 1997 г. Изготвена е и наредба за условията и реда за извършване на противопожарните мероприятия в горския фонд и опазването на горите от пожари.
  С две думи бих казал, че ние предприехме всички необходими мерки, за да бъде променена нормативната уредба и да се ограничи незаконната сеч, добив, преработка и износ на дървесина.
  На трето място, Министерството на вътрешните работи в рамките на своите законови компетенции предприе редица мерки за ефективното противодействие на престъпленията и закононарушенията, извършвани при използването на горския фонд. Тук имам една подробна статистика за извършени проверки, констатирани нарушения, съставени актове, протоколи, наказателни постановления, иззети триони, огнестрелни оръжия и т.н. Ако вие желаете, ще ви предоставя тази подробна статистика.
  На четвърто място, в Министерството на вътрешните работи през м. юли т. г. по утвърден план за дейността на министерството по предотвратяване на престъпленията и нарушенията е извършено следното.
  Първо, изградени са специализирани групи с участието на представители на МВР, Национално управление на горите, Държавния строителен надзор, Министерството на труда и социалната политика и т.н.
  Второ. Проведени са срещи с ръководителите на регионалните управления на горите и държавните лесничейства с оглед предприемането на мерки за предотвратяване на незаконната сеч, бракониерствата в горските масиви и нерегламентирания износ на дървен материал. Установяват се фирмите, получили разрешение за износ на дървесина, с цел недопускане извършването на неправомерен износ.
  На пето място, съвместно с митническите органи и органите на други ведомства, като Министерството на земеделието и горите, Министерството на правосъдието и прочие се извършват планови и внезапни тематични проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове.
  Затова в обобщен вид бих могъл да отговоря така: опазването на горските, дивечовите и рибните ресурси основателно се разглежда като основен фактор за съхраняване на горите като национално богатство. В това отношение органите на Министерството на вътрешните работи работят и ще продължат да работят активно в тази насока. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Калинов, Вие ли ще се възползвате от възможността за уточняващи въпроси? Заповядайте.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Благодаря.
  Господин министър, добре разбирам, че голяма част от проблемите са заложени в самия модел, който има днес нашето българско горско стопанство и въобще всички промени, които настъпиха след тази 1997 г. и съм съгласен с този извод, който правите, че може би разковничето на проблемите е свързано и се намира там.
  Но все пак ви питам: какви данни и информация съществуват в системата на МВР относно организирането на незаконна сеч на дървесина? Има ли сред данните, с които разполагате, например служители на МВР, хора, които са свързани с властта? Мога да кажа, че това явление много се разви през последните години, особено когато беше сменен този модел. Интересно ми е да знам дали има обвързани депутати от бивши и настоящи управляващи, с какви данни разполагаме по този въпрос?
  И не на последно място какво по-конкретно ще предприемете поне за тези складове, които са по околовръстното? Не считате ли, че те се набиват много сериозно в очите и влияят дразнещо? Не бихте ли предприели конкретни мерки поне да не е така нагло беззаконието, което се проявява в страната по отношение на търговията с дървесина?
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Калинов.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на уточняващите въпроси в рамките на пет минути.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Калинов! Бих ви посочил някои статистически данни. През първото полугодие на 2003 г. с участието на полицейските органи са извършени 703 проверки в дървопреработващи цехове и складове за дървени материали. Проверени са 5104 моторни превозни средства, 1394 ловци, 1774 риболовци, 523 физически лица, които пряко или косвено имат някакво отношение към извършването на дейности в различни области на горския фонд. В хода на проверките са регистрирани нарушения и са съставени 917 акта по Закона за горите, 60 по Закона за лова и опазването на дивеча, 125 по Закона за рибарството и 104 по други нормативни актове. Съставени са 371 констативни протокола, иззети са над 190 кубични метра неправомерно придобита дървесина.
  При разкритите нарушения в горите са задържани 121 МПС, 457 каруци и са иззети 93 моторни триони, 12 огнестрелни оръжия и риболовни принадлежности. Проведени са 31 гранично-полицейски операции.
  Второ, екипи на жандармерията и Националното управление по горите през осемте месеца на тази година са проверили 2211 МПС, 948 каруци и така нататък, да не изброявам всички данни. Задържани са 15 МПС и 94 каруци, иззети са 7 триона и над 276 кубични метра дървен материал. Подобна статистика бих могъл да посоча и за резултатите от съвместните проверки между Пожарна и аварийна безопасност и Национално управление на горите.
  Има образувани дознания в Разложко и това са дознания, свързани с умишлени пожари, които са извършени в този регион, има данни за подобни неща. Надявам се тези дознания да приключат своевременно и да дадат резултат.
  Както ви е известно, вероятно има и уволнени и напуснали служители от системата на горите и това не е случайно. Нямам данни депутати или други високопоставени държавни служители да са взели участие в незаконния добив на дървен материал, но не изключвам тази възможност, но стигането до тях, вероятно добре разбирате, че не е никак лесно.
  По отношение на складовете в София – да, такива проверки се извършват. Лично аз обаче считам, че трябва да се започне от началото, а не от края. Да се премахне режима, който беше установен през 1997 г. – това е най-важното за мен, защото без връщането на стария режим ефективно противодействие на тази престъпна дейност не може да има. Трябва да се преустанови възможността горски масиви да се дават на търг на определени фирми, а не добивът да бъде под ръководството и контрола на горските стопанства и държавните лесничейства.
  Като заключение бих могъл да кажа, че към настоящия момент, според мен, положението в голяма степен е овладяно и основно това се отнася до района на Благоевград и в частност на Разлог.
  Второто място, където това е особено показателно – в района на Велинград, Пещера, Ракитово. Ако продължим да прилагаме тези мерки и за в бъдеще и ако бъде променен Законът за горите в посоката, която посочих, мисля, че този въпрос окончателно може да бъде решен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви, господин министър.
  Заповядайте, господин Калинов, да изразите отношението си към отговора на министър Петканов.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин министър.
  Благодаря на Вас и на всички служители на министерството, които полагат усилия за да бъдат решени проблемите с опазването на българската гора.
  Ние знаем кой носи политическата отговорност за сегашното състояние на гората и Вие го казахте. Може някой в залата да не е съгласен с мен или да не му харесва, но за мен този, който разруши модела на стопанисване на българските гори от 1997 г. носи политическата отговорност за сегашното състояние на българската гора. Ще направим всичко възможно, уверявам Ви, господин министър, ще Ви подкрепим както за мерките, които ще предложите в законодателен план за промяна на НПК, така и за промяна на Закона за горите, и за приемането на закона, свързан с изграждането на така наречената “Национална горска компания”.
  На следващо място, искам да ви помоля, господин министър, системата, която управлявате и ръководите, да бъде много по-оперативна, дейна и инициативна, защото аз лично имам не един случай, пресичайки Петрохан, за да отида в моя избирателен район, в който се натъквам на действия от контролни органи на Министерството на вътрешните работи, които много повече се интересуват от превишението на скоростта и спазването на знаците, това е важно, разбира се, но според мен те трябва да обърнат много по-сериозно внимание на този засилен и непрестанен трафик на износ на дървесина, за законността на тази добита дървесина, вместо полицаите да охраняват незаконните действия на кмета на Монтана, който охранява незаконен строеж със сили на МВР по определение на съда в Монтана. По-добре е да се хвърлят силите върху действителните проблеми, които имат хората от региона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Калинов.
  Актуален въпрос от народните представители Иво Цанев и Теодора Константинова относно извършен арест в гр. Ветово, област Русенска.
  Заповядайте, господин Цанев, да развиете Вашия актуален въпрос към министър Петканов. Разполагате с 3 мин. пленарно време.
  ИВО ЦАНЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! На 5 септември т.г. по повод откриване на обновената сграда на Районното полицейско управление в гр. Ветово, област Русенска, се провежда тържество с присъствието на господин Железчев – Вашият заместник, присъствието на съветника на президента ген. Михов и кмета на града, на общината г-н Георгиев. По време на това тържество полицейски служители грубо и арогантно арестуват гражданин, издигнал плакат, на който са били изписани факти от действителността в региона. За да запозная и Вас, и аудиторията, искам да кажа, че на плаката е изписана дословно присъдата на господин Георгиев – кмет втори мандат, издигнат от БСП, присъда, потвърдена на втора инстанция от Русенския окръжен съд, по чл. 202 за длъжностно присвояване. Тази присъда е три години условно лишаване от свобода и лишаване от право да заема отговорна длъжност на господин Георгиев. Това са фактите, които е ясно, че не могат да бъдат оспорени.
  Какво се случва след това? След издигането на плаката пред 16 души свидетели, които са се разписали с писмо до министър-председателя, председателя на парламента и до Вас като министър, в присъствието на Вашия заместник полицейските служители много грубо са арестували гражданина и той е престоял в районното полицейско управление, в обновената сграда на полицейското управление, както се казва го е сефтосал, шест часа.
  На другия ден се случва същото събитие. Този път съответният гражданин господин Неделчо Дерменджиев, забележете – на 57 години, бива задържан под стража в РДВР, Русе, като особено опасен престъпник – 72 часа, естествено с прокурорско разрешение. Седемдесет и два часа задържане – ние виждаме в ежедневието на нашата държава колко малко са хората, задържани за по 72 часа. Той е бит в ареста, видно от съдебномедицинска експертиза, от която имам копие.
  В тази връзка е нашият въпрос с госпожа Константинова към Вас – имало ли е законно основание за извършените действия на полицейските служители по отношение на потърпевшия гражданин? И ако няма такова законно основание, какви мерки ще предприемете Вие към Вашите служители? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цанев. Благодаря Ви за стриктното спазване на времето.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос на господин Цанев и госпожа Константинова.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Константинова, уважаеми господин Цанев! Във връзка с поставения актуален въпрос разпоредих съответната проверка, която установи следната фактическа обстановка.
  На 4 септември в 18,30 ч. е обявено тържествено откриване на обновената сграда на Районното полицейско управление в гр. Ветово, на което са присъствали и много граждани. Около 18,25 ч. в двора на управлението е дошъл мъж с плакат, отнасящ се до настоящия кмет на Ветово. Мъжът е приканвал гражданите да прочетат написаното на плаката. Служителите от управлението са го предупредили да напусне двора и да прекрати действията си, оценявайки ги като нарушение на обществения ред и пречка да бъде проведено тържеството. След излизането от двора на управлението мъжът отново на висок глас е призовавал гражданите да прочетат написаното на плаката. Това е предизвикало възмущение у присъстващите граждани.
  При тази ситуация служителите от Районното полицейско управление са предприели действия за установяване самоличността на мъжа, но той е заявил, че не носи и няма документи за самоличност. След направената справка е установена самоличността на лицето и му е съставен акт по Закона за българските документи за самоличност.
  На 6 септември около 11,30 ч. въпросният мъж е бил на футболна среща във Ветово със същия плакат, като отново на висок глас е призовавал присъстващите да прочетат написаното. Служителите от Районното полицейско управление, Ветово, охраняващи мероприятието, са го приканили да преустанови действията си, тъй като те са предпоставка за нарушаване на обществения ред и за безредици. Мъжът е обиждал полицейските служители и с дървените летви на плаката е ударил в лицето един от тях. За прекратяване буйството на лицето полицейските служители са използвали белезници като помощно средство и без употребата на физическа сила мъжът е отведен в районното управление, където е образувано бързо производство…
  РЕПЛИКА ОТ ПСОДС: Той сам ли е отишъл?
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Ако ме изслушате, ще ви бъда особено благодарен. Аз не знам дали вие сте присъствали там.
  Образувано е бързо полицейско производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 от Наказателния кодекс. След свалянето на белезниците във фоайето на районното управление лицето започва да буйства и да удря главата си в стената, да протестира. Извиканият участъков лекар го е прегледал и му е дал успокоително лекарство.
  Забележете, оттук нататък, след справка е установено, уважаеми дами и господа, че за времето от 1970 до 2002 г. това лице е настанявано 17 пъти в заведения за отрезвяване при РДВР – Русе и това е правено не от днешната полиция и не от днешните управляващи. Заради предишни осъждания за кражби и хулигански прояви, по които лицето е реабилитирано, наблюдаващият прокурор е продължил задържането до 72 часа. При настаняване в следствения арест медицинско лице е освидетелствало мъжа и не е констатирало видими следи от физическо насилие. Такава е била констатацията и при освобождаването му от ареста.
  Изводът, който правя, е, че с оглед на нормативно установените задачи на полицейските органи, сред които основно място заема опазването на обществения ред, и предвид установената при проверката фактическа обстановка, считам, че органите на полицията са действали законосъобразно. Налице са били законовите основания те да процедират по този начин.
  Ето защо нямам намерения да предприемам никакви мерки срещу полицейските служители.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Цанев, имате право на реплика. Заповядайте.
  ИВО ЦАНЕВ (ПСОДС): Господин министър, аз разбирам, че е нормално да изчитате това, което са Ви дали от РДВР или от хората, които готвят отговорите на Вашите въпроси. Но искам да Ви информирам за следното:
  Първо, отпада обвинението по чл. 325. Няма такова обвинение при внасянето в съда на съответното лице. Говоря за господин Дерменджиев. Отпада, защото, дословно Ви цитирам постановлението на прокурора: "От така събраните доказателства намирам, че леката телесна повреда на лицето от състава на МВР по повод изпълнение на службата му, е била причинена по непредпазливост". Тоест, тук веднага се отхвърля Вашата теза за пръчката, с която едва ли не е бил полицай.
  На второ място, аз не зная какво е правил той през минали години, но тук става въпрос за състоянието на лицето в момента и за това, че се нарушават граждански права на лицата в нашата държава. Става въпрос за това, че дори и чл. 325, който буквално звучи: "Който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред", аз не знам кое е непристойното човекът да издига един плакат и на този плакат да пише даден факт. Това, че на кмета не му харесва, че е осъден на две инстанции, това не е проблем на МВР. Това не е проблем и на съответните граждани. Също така той не може да приканва гражданите да четат плаката, защото те просто го четат без да ги приканва. Не можеш да задължиш някой да чете плакат.
  И не на последно място, през 1987 и 1988 г. аз също съм участвал в демонстрации по повод на обгазяването в гр. Русе. Тогава МВР не се намеси на мирните демонстрации, а плакатите бяха доста по-груби от сегашните. Смятам, че не трябва в никакъв случай да допускате и Ви предлагам да направите сериозна проверка в местното РПУ по отношение на тези полицейски служители, защото не трябва да се допускат своеволия, особено в момента, когато предстоят местните избори.
  Аз не искам да коментирам действията на БСП защо подкрепят един престъпник за трети мандат, но искам да Ви призова: направете тази проверка, още повече, че вчера стана известно, че полицаи от същото РПУ са хванати с източване на бензин в центъра на Русе на пет коли. Полицаи от същото РПУ. Много сериозно Ви призовавам да направите тази проверка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате право на дуплика, министър Петканов.
  Заповядайте.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цанев! В моя отговор аз не засягам поведението на кмета и извършената от него дейност и евентуално неговото осъждане. Вероятно сте прав. Не съм запознат и това не е предмет на моя отговор. Едно обаче е безспорно, че ако някой иска да се позовава на присъди, да изразява несъгласие, има установен ред, по който може да го направи. Струва ми се, че е недопустимо тогава, когато има тържество във Ветово, когато има събрани немалко граждани, едно лице със своето поведение да пречи на това тържество и да създава безредици. Това е недопустимо. И това е свързано с обществения ред в населеното място и полицаите са длъжни да предприемат такива мерки. Вероятно сте убеден в това.
  Вярно е това, което казвате, че трябва да бъдат защитени гражданските права. Аз съм съгласен, но тяхната защита не трябва да става в нарушение на обществения ред и накърняване правата на присъстващите там граждани. Моля Ви да се съгласите с това.
  Що се касае до бензина, Вие сте абсолютно прав и аз Ви уверявам, че вече съм предприел такива мерки и последиците вероятно ще бъдат неговото дисциплинарно уволнение, ако се докаже, че подобно нещо има.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС, от място): Нали не е същият?
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Не е същият.
  Що се отнася до квалификацията на деянието и процедурата по НПК, аз изтъкнах пред вас, че има образувано бързо полицейско производство по чл. 325, ал. 2 от Наказателния кодекс. Как ще приключи това производство, ще стигне ли до съда и какво ще каже съдът – това вече е въпрос на бъдещето. Аз не бих могъл да коментирам.
  Направи ми обаче впечатление нещо, което Вие посочихте и сте абсолютно прав. Вие не отрекохте, че това лице е ударило полицаите, само че казахте, че формата на вината е по непредпазливост.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Петканов.
  Актуален въпрос към министъра на земеделието и горите господин Мехмед Дикме е отправил народният представител Венцислав Върбанов относно качеството на житната реколта.
  Имате думата, господин Върбанов.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз все пак Ви благодаря, че след три месеца намерихте време да отговорите на моя актуален въпрос, но бих Ви призовал за в бъдеще да спазвате правилника на Народното събрание, тъй като за тези три месеца изтече много вода и много неща се случиха. През тези три месеца реколтата беше прибрана, в медиите излезе доста противоречива информация по отношение на количеството и качеството на реколтата. Вие, разбира се, успокоихте българските граждани, че няма никакъв проблем, че всичко е наред, че има достатъчно зърно. И просто няма обяснение след като всичко е наред какво наложи забраната на износа, деблокирането на държавния резерв и вземането на решението от правителството за внос на 100 000 т зърно.
  Но все пак, нека да се върнем към въпроса, който Ви отправих преди три месеца. А то й е: каква част от добитото зърно е годно за производството на хляб и има ли проблеми с хлебния баланс в Република България?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за отговор, министър Дикме.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Върбанов! Не зная дали въпросът е от три месеца, но може би по-често в петък и Вие трябва да идвате на парламентарен контрол, за да имам възможност да Ви отговоря.
  Колкото до въпроса за качеството на зърното през тази година, въпросът за количеството и качеството на пшеницата всяка година е следен с необходимото внимание и загриженост. В периода на жътвената кампания се извърши предварително окачествяване на пшеницата в страната. Бяха взети 573 бр. проби от над 363 000 т пшеница от зърнопроизводителните райони, които формират и представителността на извадката. Окачествяването е направено по основните показатели на БДС и БДС-ИСО. Общо за сраната пшеницата реколта 2003 г. се градира по качество, както следва: I група – 8%, II група – 14%, II"б" група - 35%; и III група – 43%. Данните убедително показват, че това е най-качествената реколта от пшеница за последните шест години. Пшеницата от 2003 г. отбелязва по-добро качество в Южна България, където разпределението по групи е следното: I, II и II"б" група в районите на Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик достигат 80-90%, а в Северна България в тези групи процентът е около 40,8%.
  Общо взето количеството зърно, което е произведено в страната, е напълно достатъчно за задоволяване потребностите на страната за хлебния и фуражния баланс и е с необходимото качество за производство на хляб. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за реплика, господин Върбанов.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин министър, актуалния си въпрос съм поставил на 22 юни, така че наистина три месеца аз чаках отговор на този въпрос и съвсем не съм удовлетворен от Вашия отговор, защото аз самият нищо не можах да разбера от отговора Ви. Не знам как ще се ориентират в тези проценти обикновените граждани в нашата страна.
  Да, хубаво е, че ми ги давате по групи, но от тези проценти никой нищо не можа да разбере. Вие не казахте ясно ще има ли достатъчно качествено зърно за производство на хляб и ще има ли проблем с хлебния баланс. Защото проблеми с хлебния баланс има и аз просто в момента не мога да повярвам на данните, които Вие току-що изнесохте, защото те са, първо, давани по един доста опростен начин, не се казва никакво количество.
  Второ, ако се проследят Вашите изявления, включително изявленията, които Вие направихте пред Комисията по земеделието и горите, ще се види, че само преди няколко месеца Вие твърдяхте, че в България ще има производство над 2 млн. 600 хил. т; че в България няма да се стигне до забрана на износа и няма да се стигне до внос на зърно.
  На кое да вярваме, господин министър – на Вашите думи или на Вашите действия? Защото по Ваше предложение беше въведена забраната, по Ваше предложение беше деблокиран държавният резерв един месец след като беше прибрана реколтата и Вие виждате какъв е ефектът, между другото, от първите количества продадено зърно – 240 лв., и като се прибавят и транспортните разходи, отново цената ще стане 260 лв. на тон.
  При всички положения тези мерки, още веднъж Ви повтарям, няма да доведат до сваляне на цената на хляба.
  Значи, Вие в продължение на доста време се опитвате да манипулирате общественото мнение. Сега се опитвате да манипулирате и пазара.
  Давам Ви един съвет, защото наистина това, което правите, просто няма да доведе до никакъв ефект, а ми изглеждате доста притеснен. Имате основание да сте притеснен, но Ви съветвам – не се намесвайте на пазара, защото това ще Ви изиграе лоша шега. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате право на дуплика, господин министър. Заповядайте.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми господин Върбанов, аз не знам защо толкова се афектирате? Може би затова, защото мерките на правителството са правилни?
  Да, разбирам Вашите опасения за това, че когато конкретно говорим по въпроса, а Вие излязохте от контекста на зададения въпрос, отново плашите от тази трибуна с някаква зърнена криза и т.н.
  Господин Върбанов, зърнена криза няма да има в България!
  Господин Върбанов, има достатъчно произведено количество и с достатъчно качество зърно в страната!
  Да, държавата деблокира част от държавния резерв и забраната е, за да не се изнесе държавният резерв, както, примерно, някой се беше подготвил да го направи.
  Аз много добре разбирам Вашите опасения с оглед на това, че знам много добре в чии ръце е по-голямата част от мелниците в страната, зърнобазите, складовете и т.н.
  Държавата няма да определя цената на пазара. Ако държавата щеше да определя цената на пазара, то ние щяхме да продаваме директно на определена цена. В България има действаща пазарна икономика. На борсата според търсенето и предлагането, продавачът и купувачът ще определят цената така, както се получи в настоящия момент.
  Аз не знам защо толкова се притеснявате от това, че няма да скочи цената на хляба? Не знам защо толкова много се притеснявате!
  Ако си погледнете Вашите изявления, Вие миналата година, когато имаше по-голямо производство, казвахте, че по-голямото производство е по-опасно от недостига. Сега коментирате точно обратното. Тоест, изчислете за Вас кое от двете е по-правилното – да има по-малко или по-голяма производство.
  Едва ли някой, в това число и аз, може да поеме отговорността за това, че има замръзнали площи от ниски температури или има пролетно засушаване. По тази логика Вие би трябвало да ме обвинявате за лошата реколта и в Украйна, в Румъния, в цяла Европа, където положението е горе-долу идентично.
  Между другото, понеже много често заявявате, че засетите количества са най-ниски през последните 20, 30, на едно място казахте и за последните 100 години, проверете си данните за сеитбата 1998-1999 г. от есенници, и ще видите, че по време на Вашето управление вие сте засели като количество по-малко, отколкото ние сме засели тази година. Да, по-малко сте засели!
  Друг е въпросът, че една част от реколтата измръзна. И не знам защо трябва постоянно да сплашвате с Ваши изявления българската общественост, че цената на хляба ще стане 2 лв. Няма да се случи това нещо. И ако вие се опитвате да използвате хляба на българския гражданин за предизборни трикове, бъдете сигурни, че това ще се обърне срещу вас! Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Дикме.
  Питане към министър Дикме са отправили народните представители Васил Калинов и Радослав Илиевски относно изпълнение на решение на Народното събрание от м. април 2002 г.
  Заповядайте, господин Илиевски. Имате думата.
  РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги!
  В изпълнение на решението на Народното събрание от м. април 2002 г. при проведения дебат по проблемите на българската гора се приеха следните принципни позиции и решения.
  С конкретни срокове бяха определени конкретните задължения на Министерството на земеделието и горите и Министерския съвет, а именно препоръча се на Министерския съвет в срок до м. ноември 2002 г. да внесе за обсъждане и приемане от Народното събрание на Национална стратегия за дългосрочно развитие на горите и горското стопанство в Република България, да внесе в Народното събрание проекти за изменение и допъление на законите, засягащи опазването и екологосъобразното стопанисване на горския фонд и приватизацията, които да осигурят създаването на Националната горска компания – държавно предприятие, по смисъла на чл. 62 от Търговския закон; да създаде законоворегламентирани условия за осигуряване на система за финансиране чрез средствата от държавния бюджет и собствените приходи от горскостопанската дейност, на мероприятията по възстановяване и охраната на горите, независимо от вида на тяхната собственост.
  Възлага на Министерството на земеделието и горите в двумесечен срок да предприеме оперативни мерки за изготвяне на цялостната концепция за стопанисване на недържавните гори, включващи промени в законодателната уредба; изграждане на система за професионално консултиране и обучение на частните горовладелци; осигуряване на финансиране и подпомагане чрез програма САПАРД с цел създаване на условия на устойчиво, многофункционално развитие на недържавния горски сектор; израждане на система за осигуряване обучението на висококвалифицирани кадри със средно и висше образование; гарантирането на единството в подбора и назначаването на ръководния състав, структурите и териториалните звена на Националното управление по горите чрез прилагането на конкурсния принцип; изготвяне на специална концепция за подобряване качествената характеристика на горите и опазване на биоразнообразието в тях; промяна на митническия режим за износ и внос на дървесина с цел ограничаване на износа на технологична дървесина, свързан с осигуряването на българската дървопреработвателна промишленост и стимулирането на производството и износа на готова продукция.
  В решението са формулирани съвместни задължения на Министерството на земеделието и горите с други министерства и ведомства, но едва ли е нужно цитирането на цялото решение.
  Какво беше извършено в изпълнение на това решение на Народното събрание?
  Безспорно налице са успехи. Едва ли някой ще отрече усилията на Министерството на земеделието и горите, съвместните мероприятия на министър Петканов и Вашите, господин министър, насочени към опазването на горите.
  Всички видяхме и оборудването, и предоставянето на новите моторни превозни средства и късоцевно оръжие за системата на Националното управление на горите.
  Отчетени бяха повишените приходи за 2002 г. в отрасъла. Спрян беше износът на обгорялата дървесина, но това е едната страна на официалните отчети, статистика и реалност. Другата е - Република България попада в групата на малкото европейски държави, в които площта на горите намалява. Сега площта на горския фонд е 3 млн. 980 хил. ха, от които 85% са държавни, или целият горски фонд представлява около 36% от територията на държавата.
  Годишно незаконно се изсичат над 1 млн. куб. м дървесина при 4 млн. куб. м, добивани официално, независимо от това, че през 2002 г. са съставени някъде около 23 300 акта за нарушение.
  Нарасналите приходи, произтичащи от факта, че при търговете се заплаща авансово 50 на сто, неизвестно защо се премълчава, както и не се поставя въпросът какви приходи ще се отчетат в края на експлоатацията на дадения обект и още по-важното – ще има ли нови обекти за експлоатация.
  Продължава отречената от всички практика за продажба на дървесина на корен и то на цени, по-високи от тези на склад. Защо е така всеки може да си отговори. До 31 август 2003 г. над 11 хил. дка горски фонд е унищожен.
  Здравословното състояние на българската гора постоянно се влошава, дивечовите популации са на границата на критичния минимум.
  От сектор най-добре осигурен с професионално подготвени кадри, с приемственост и традиции, днес той е на път да се превърне в сектор с дефицит от професионално подготвени кадри.
  В обществото и медиите върви дискусия по един или друг проект за закон, наредба и т.н., в същото време без някой да ги е видял. Отделни представители на Министерството на земеделието и горите, на Министерството на вътрешните работи правят изявления, че ще бъде това или друго, но още няма нищо утвърдено. Това носи напрежение, създава негативизъм сред населението, горовладелците, фирмите и т.н.
  Независимо от сроковете, които Народното събрание постави, няма постъпил нито един проект от тези, които трябва да се внесат съгласно решението на Народното събрание. Това са част от реалните факти извън медиите.
  Господин министър, моят въпрос е докъде стигна изпълнението на това решение на парламента и какво ще се случва оттук нататък.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Илиевски.
  Министър Дикме, имате право на отговор в рамките на 10 мин.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Илиевски, в своето питане Вие засегнахте основните моменти от свършената работа в областта на горите. В изпълнение на решението на Народното събрание Министерството на земеделието и горите предприе разработване на пакет от проекти в рамките на проект “България – развитие на горския сектор”, подкрепен от Световната банка. В резултат на това с Решение № 651 от 15 септември т.г. Министерският съвет прие Национална горска политика и стратегия, определяща дългосрочната политика – 10-годишна рамка на бъдещото устойчиво развитие в Националния горски отрасъл. Този проект вече е внесен за разглеждане в комисията в парламента. Да се надяваме, че през следващата седмица българският парламент ще разгледа тази стратегия.
  Едновременно с това със Световната банка са изготвени и три варианта на модел за преструктуриране на управлението и стопанисването на българската гора, като един от тези варианти е изграждането на Национална горска компания. Ние сме готови – изготвили сме самия Закон за национална горска компания. До края на годината този закон ще бъде внесен за разглеждане в парламента.
  Ще допълня онова, което Вие не казахте. Освен че е забранен износът на обгорялата дървесина, виждаме, че предприетите мерки съвместно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите дадоха своите резултати. Над 50 пъти е намаляло опожаряването на гори в страната. Петдесет пъти, а не процента – за последните години.
  От друга страна залесените площи нараснаха от 30-40 хил. дка годишно през 2000-2001 г. на 100 хил. дка годишно. Само със съвместната програма с Министерството на труда и социалната политика в залесяването на горите се инвестират 45 млн. лв. По този начин ще обърнем тенденцията, която се очертава – България да бъде една от малкото страни в Европа с намаляващи гори – към увеличаване на площите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Дикме.
  Господин Илиевски, ще зададете ли уточняващи въпроси на министър Дикме? Заповядайте.
  РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, вярно е това, което казвате. То показва, че има динамика и положително развитие на процесите, но все пак ми се иска да задам два уточняващи въпроса, макар че преди това във въпросите към министъра на вътрешните работи имаше акцент върху тях – каква е позицията и какво прави министерството по тези криминални дървени борси, които виждаме около София, а и не само около София, защото това е съвместно действие на Вашето министерство с Министерството на вътрешните работи?
  От друга страна министерството излиза ли със законодателна инициатива за бързо променяне на износния режим на всякакъв вид дървесина от България, за да затворим и тези кранчета?
  Ще се изкуша малко като член на Комисията за борба с корупцията, да попитам: има ли взаимно свързани лица от управляващите или от народни представители, независимо от коя политическа сила са те в българския парламент, които да са в аналите на тази горска криминална престъпност, на тази незаконна сеч и на всичко, което се случва в търговията с дърво?
  Съжалявам, че госпожа Тоткова не е в залата. Може би този въпрос я интересува и нея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Илиевски.
  Министър Дикме, моля да отговорите на уточняващите въпроси в рамките на 5 мин.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Благодаря, госпожо председател.
  Господин Илиевски, благодаря Ви за допълнителните въпроси. Съмнения за свързаност винаги има, имайки предвид кой, как и чрез кого е приватизирал дърводобивните дружества. Съмнения винаги има, но за това са необходими доказателства, което не е работа на Министерството на земеделието и горите, а на други институции.
  Борбата е изключително жестока, защото икономическите интереси са много големи. Аз мога да поема отговорност и да кажа какво е станало в системата на горите за последната година. През последната година са наложени 629 дисциплинарни наказания и 182 служители, работещи в системата на горите, са уволнени. Голяма част от тях са предадени на прокуратурата. Всеки да си носи кръста и отговорността за действията, които е правил.
  По отношение на борсите в София. Не искам да цитирам колко незаконни цехове не само в София, а и в страната са закрити през последната година. Именно затова смятаме, че намаляха незаконните сечи. Не сме ги спрели, но в голяма степен намаляха и затова се увеличиха приходите. Съвместната ни работа с Министерството на вътрешните работи и с Министерството на финансите е изключително успешна.
  Друг е въпросът за инициативата за спиране на износа на дървесина. На този етап аз не смятам, че България трябва да забрани износа на дървесина. На опожарена – да, за да не се палят българските гори. Доходът и преработката на дървесина трябва да се контролират изцяло и да се стимулира износът, защото това е продукт, който има експортен потенциал.
  Мисля, че всички тези неща от следващата година ще бъдат елиминирани след създаването на Националната горска компания.
  Уважаеми господин Илиевски, искам да Ви кажа, че при приемането на този закон лично ще присъствам в залата и за мен ще бъде много интересно кои хора няма да го подкрепят, защото по този начин те ще демонстрират и ще покажат, че са свързани по един или друг начин с хората, които бракониерстват в българската гора. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Илиевски, моля да изразите отношението си към отговора на господин министъра.
  РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министре, аз съм доволен от отговорите, които Вие дадохте по поставените проблеми.
  Същевременно искам да Ви уверя, че Парламентарната група на Коалиция за България категорично застава зад тези промени, зад проекта за Националната горска компания и ще ви подкрепим в това начинание, както и във всички начинания, които водят до оздравяване на българската гора, до затваряне на криминалните кранчета за изсичане и източване на българската природа, и всичко онова, което е в позитивна посока. Благодаря Ви още веднъж, господин министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева ще отговори на актуален въпрос на народния представител Кръстъо Петков относно отказа на достъп на европейска консултантска група в “Кремиковци” АД.
  Господин Петков, заповядайте да развиете Вашия актуален въпрос. Разполагате с 3 минути.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаема госпожо министър, моят въпрос беше отправен към Вашия предшественик преди повече от три месеца. По обективни причини на него не беше отговорено, но въпреки че в известна степен самият въпрос остаря, темата за Кремиковци, за статута на това предприятие, за икономическите процеси в него, продължава да е актуална.
  Когато поехте новата длъжност, Вие вероятно сте се запознала, че в началото на м. юни е провалена проучвателна мисия на експерти на “Евростратеджи” в “Кремиковци” АД. Въпреки намесата на Вашия предшественик, консултантите на Евросъюза не са получили исканата информация и необходимия достъп до предприятието. Това е безпрецедентно решение на ръководството на металургичния комбинат и то застрашава изпълнението на една от програмите на ФАР, както и общите преговори с Европейския съюз.
  Моят актуален въпрос е: какво е направило Министерството на икономиката, за да тушира инцидента с консултантите на Европейската комисия? Надявам се, че вече са предприети стъпки. Иначе, доколкото ми е известно, може да се застрашат преговорите по Глава “Конкуренция”.
  Второ, как държавата и лично Вие като министър на икономиката, ще процедирате, за да заставите собствениците и мениджмънта на “Кремиковци” АД да не минират ангажиментите на България пред Европейския съюз, да спазват международните правила на взаимоотношения между институциите и бизнесорганизациите, да спазват между другото и законите на страната?
  Вероятно Ви е известно, че преди месец в “Кремиковци” АД незаконно бяха уволнени 17 синдикалисти след протест на работниците за неплатени заплати, а един от тях продължава и досега да бъде без работа. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Госпожо министър, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос от народния представител Кръстьо Петков в рамките на пет минути пленарно време.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, след направената проверка относно Вашия актуален въпрос считам, че към днешна дата не може да се говори за инцидент с консултантите на Европейската комисия във връзка с проучвателната мисия на “Евростратеджи” през юни т.г., тъй като ръководството на Металургичния комбинат вече е осигурило цялата информация, необходима на консултантския екип за разработване на плана за жизнеспособност на “Кремиковци” АД.
  При изготвяне на плана за жизнеспособност на “Кремиковци” българската държава поиска консултантска помощ от Европейската комисия. След проведен конкурс за избор на консултант е подписан договор между Европейската комисия и фирмата “Евростратеджи кънсълтънс”. Фирмата ще консултира и проекта на Национална програма за преструктуриране на стоманодобивната индустрия.
  Министерството на икономиката писмено уведоми ръководството на “Кремиковци” за проведената тръжна процедура за избора на консултанта и за посещението им в София. В писмото се настоява за пълно съдействие на експертите. При първото си посещение в София консултантският екип проведе срещи в Министерството на икономиката с ресорните заместник-министри и с работната група за разработването на Националната програма за преструктуриране на стоманодобивния отрасъл. Бяха проведени разговори в Министерството на финансите, Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на труда и социалната политика.
  Работното посещение на консултантите в “Кремиковци” започна на 3 юни със среща с председателя на Надзорния съвет господин Бонев. На срещата ръководителят на проекта - господин Патерсън, представи пред мениджърския екип целите и обхвата на бъдещия план и предвидения график за етапите на работа. Мениджърите на “Кремиковци” изразиха готовност за сътрудничество, но поставиха въпроса за изясняване на казуса получена държавна помощ от дружеството, тъй като опрощаването на задълженията е било част от сделката и в приватизационния договор не са включени клаузи за редукция на мощности и изпълнение на критерии за жизнеспособност.
  От своя страна Министерството на икономиката потвърди позицията на българското правителство, че отпуснатите средствата от държавния бюджет за погасяване на държавни и други вземания от “Кремиковци” АД в размер на 183 млн. лв. отговарят на критериите за идентифициране на помощите по силата на Европейското споразумение за асоцииране.
  След възникване на този спор Министерството на икономиката сезира Комисията за защита на конкуренцията за оценка на предоставената държавна помощ. Кратките срокове, поставени от консултантската фирма за набиране и предоставяне на голям обем информация, са станали предпоставка за допълнително напрежение. След редица срещи на експертно ниво са подписани Споразумение за сътрудничество, Споразумение за конфиденциалност на предоставените фирмени данни. В резултат на това дружеството е предало цялата необходима информация на консултантите за разработване на плана за жизнеспособност на “Кремиковци”.
  В началото на м. август “Евростратеджи кънсълтънс” представи първоначалния проект на плана пред Европейската комисия и българското дружество. На 8 август от “Кремиковци” АД изпратиха на консултантите бележките си по него.
  В края на миналия месец “Евростратеджи” представи на българската страна и на “Кремиковци” окончателния вариант на проекта на плана. Предстои изготвяне на официално становище на българската страна по него. На 24 т.м. в Брюксел ще се проведе заседание на Управителния комитет по Националната програма за преструктуриране на стоманодобивната индустрия, на която ще бъде обсъден проектът на плана за жизнеспособност на “Кремиковци”.
  Що се отнася до незаконните уволнения, за които Вие питате, контролът по спазване на трудовото законодателство не е в компетенцията на Министерството на икономиката, а на Главна инспекция по труда и на съда. При нас действително са получени сигнали за уволнение, в т.ч. и на синдикалистите. Предвиждаме извънредно заседание по този въпрос на създадения към министерството отраслов Съвет за тристранно сътрудничество “Металургия”. В случай че от представените факти възникнат съмнения за закононарушения, компетентните органи ще бъдат сезирани и от нас. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Господин Петков, имате право на реплика. Заповядайте.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Аз съм повече от доволен от отговора. За разлика от Вашия предшественик сте ясна в обясненията, но това засяга инцидента. Според информацията, която дадохте, той е приключил и като български депутат, аз съм доволен.
  Но в “Кремиковци” АД държавата има 23% собственост. “Кремиковци” АД беше подарено за 1 долар. Вие като бивш министър на труда и социалните грижи знаете, че в Международната организация на труда има един т.нар. черен списък на нарушителите на международните права и стандарти.
  Как бихте преценили, не като бивш министър на труда, а като настоящ министър на икономиката и вицепремиер следните факти.
  “Кремиковци” АД дължи над 70 млн. лв. на държавата за осигуровки и други неплащания и може би двойно повече на доставчици и клиенти. На него са му опростени веднъж 300 млн. лв, а сега разбираме, че 180 млн. лв. са му дадени като държавна помощ.
  Вчера чета във вестника, че един политик, бивш парламентарист, който е в Надзорния съвет на “Кремиковци”, иска още 200 млн. лв. обезщетение от държавата и заплаши, че ще съди държавата. “Кремиковци” прехвърля върху клоновите си дружества загубите, които трупа, и трови една немалка част от атмосферата в България. Повтарям, държавата продължава да има дял.
  Така че, като министър на икономиката, бих Ви попитал: не Ви ли се струва, че инцидентът с Еврокомисията от експерти е част от една цялостна позиция и линия, която провеждат новите собственици, които не са разбрали, че в България има пазарна икономика, а смятат, че има пазарна джунгла? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Заповядайте, госпожо Шулева, имате право на дуплика в рамките на две минути пленарно време.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, въпросът, който поставяте, е изключително сложен и много трудно би могло да се отговори на него в рамките на парламентарния контрол. Това, което аз бих искала да кажа, е, че се надявам по пътя на едни нормални преговори да постигнем съгласие по всички въпроси, които касаят плана за жизнеспособност на “Кремиковци”, включително по всички спорни теми, които биха се появили в хода на тези преговори.
  Знаете, че въпросите се решават по-добре, когато се водят преговори. Разбира се, винаги има начин нещата да се поставят и по друг начин за решаване, но лично аз не съм привърженик на такива методи. Смятам, че с аргументи, с добронамереност и с водене на преговори ние ще можем да решим всички въпроси, които касаят бъдещото развитие на дружеството.
  Що се касае до държавното участие, то е миноритарно и Вие добре разбирате, че не може да има водещо място при вземане на решение в едно преобладаващо частно дружество. Но така или иначе ние имаме достатъчно възможности да защитим държавния интерес и аз ви казвам, че ние ще се възползваме от всички възможности, които държавата ни дава, за да защитим държавния интерес, така както трябва да бъде защитен в хода на преговорите ни с Европейския съюз. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  С това приключи тази част от парламентарния контрол.
  А сега Игор Дамянов – министър на образованието и науката, ще отговори на актуален въпрос на народния представител Димитър Йорданов относно подготовката на децата в подготвителните групи към детските градини и подготвителни класове към училищата.
  Заповядайте да развиете Вашия актуален въпрос, господин Йорданов.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, преди да Ви задам по същество въпроса си, искам да Ви попитам следното: защо миналия петък, независимо че бяхте тук, в залата, и взехте участие в парламентарния контрол, не ми отговорихте на този въпрос, който е свързан с началото на учебната година, а поискахте отлагане? Отлагането му от Ваша страна според мен превърна – не само за мен, а и за всички родители и ученици – този актуален въпрос в неактуален. Навярно за Вас той си е бил такъв.
  И така, на въпроса по същество. В Закона за народната просвета в чл. 7, ал. 1 се казва: “Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително”. А в ал. 2 се казва: “Училищното обучение започва на 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие по преценка на родителите позволява това.” А съгласно чл. 20 и чл. 20а, влезли в сила за учебната 2003 – 2004 г., “подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителните класове към училищата, като родителите им или настойниците им се освобождават от такси”.
  Във връзка с изпълнението на тези разпоредби Ви отправям следния актуален въпрос: какви действия предприе ръководеното от Вас министерство за организиране на това задължително постъпване на децата в подготвителните групи и класове? Проведена ли е процедурата за избор и отпечатване на помагалата и каква беше тя? Как ще се организира тази задължителна подготовка за села, където има не повече от едно, две или три деца? Ако детето е в целодневна детска градина, също ли няма да се плаща такса? Кой ще заплати помагалата? Предвидени ли са средства в бюджета за изпълнението на всички тези разходи, произтичащи от тези разпоредби? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Господин Дамянов – министър на образованието и науката, ще отговори на актуалния въпрос. Имате думата.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин Йорданов! Смея да Ви уверя, че въпросът вече не е актуален. Той ще бъде актуален през цялата учебна година дотолкова, доколкото това е нещо ново – това е едно нововъведение в нашата образователна система – и то ще бъде наблюдавано много внимателно през цялата учебна година, за да се види какви са проблемите, които евентуално биха възникнали, и те да бъдат решени с оглед на още по-нормалното, бих казал, съвсем нормалното му протичане от следващата учебна година.
  И така, чл. 20 от Закона за народната просвета предвижда от учебната 2003 – 2004 г. да се въведе задължителна подготовка на децата за училище, която да се извършва в задължителни подготвителни групи към детските градини или в подготвителни класове към училище. За изпълнението на тази законова постановка Министерството на образованието осигури необходимата поднормативна база и направи разчетите за необходимите финансови средства. От централния бюджет са осигурени и допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 2 млн. лв. за учебните помагала по учебната програма за задължителната подготвителна група.
  В отговор на обществените образователни приоритети е разработен такъв модел на подготвителната група в детската градина или в училище, който да гарантира гъвкава организация и цялостен обхват на децата. Различните потребности на родителите и децата предпоставят двата вида организация на задължителната предучилищна подготовка – полудневна и целодневна. И в двата организационни модела се реализират пълноценно целите на учебната програма за задължителна подготвителна група и се прилага принципът за безплатност на обучението. Таксите, които родителите заплащат съобразно Закона за местните данъци и такси, включват само разходите за храна на децата от задължителната предучилищна група при целодневна организация и нямат отношение към учебните занятия.
  За цялостния обхват на децата от малките населени места се използват традиционни практики и се осигурява транспорт за малък брой деца от дадено селище до селище от територията на общината, в което са организирани подготвителни групи в детските градини или училищата.
  Отговорностите на общинската администрация са свързани и с определяне на мястото за провеждане на задължителната подготвителна група – детска градина или училище, съобразно с наличния сграден фонд и квалифициран педагогически персонал.
  Министерството на образованието и науката осигури своевременно необходимата учебна документация за задължителната подготвителна група. Съобразно с Наредба № 5 за учебниците и учебните помагала през месец юни 2003 г. е проведена процедура за одобряване на учебни помагала за задължителната предучилищна подготовка. Списъкът с одобрените учебни помагала е публикуван в бр. 36 от 2003 г. на в-к “Азбуки”. С писмо на Министерството на образованието и науката общините са уведомени за учебните помагала, които следва да закупуват с осигурените за целта средства от бюджета на министерството.
  Проблемите, свързани с въвеждането на задължителната подготвителна група в системата на народната просвета са многоаспектни. Министерството на образованието и науката съобразно с функционалните си задължения предприе конкретни действия за своевременното им изясняване и разрешаване. Организира разработването, обсъждането и публикуването на учебна програма за задължителната подготвителна група. Проведе процедура за одобряване на учебни помагала за задължителна предучилищна подготовка. Публикува списъка на одобрените учебни помагала и информира с писмо общините и регионалните инспекторати по образование. Внесе в Министерския съвет предложение за Постановление № 104, с което се гарантира осигуряването на безплатните учебни помагала за децата от предучилищната подготвителна група. Синхронизира поднормативните актове с изискването на чл. 20 от Закона за народната просвета за въвеждането на задължителна подготвителна група. С актуализираните текстове на Правилника за приложение на Закона за народната просвета и Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжност учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност е създадена необходимата поднормативна база за осигуряване на задължителната предучилищна подготовка на децата с учебна документация, училищна документация и квалифициран педагогически персонал.
  Организира среща с Националното сдружение на общините за комплексно решаване на проблемите и съобразно с конкретните отговорности на различните институции. Разработи ръководство за организиране на дейността в общообразователните и професионалните училища през учебната 2003 – 2004 г., в което се разглеждат и въпросите, свързани с въвеждането на задължителни подготвителни групи в детските градини и в училище.
  Проведе съвещание с началници и експерти от регионалните инспекторати по образование по организационни проблеми, на които бяха разяснени механизмите за обхвата на деца и функционирането на задължителните подготвителни групи и подготвителни класове. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Йорданов, имате думата да изразите Вашето отношение към получения отговор. Заповядайте.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Всъщност аз трябва да кажа дали съм доволен или не съм доволен от отговора. Смятам, че не е важно дали аз съм доволен, а дали са доволни родителите и децата и мисля, че едва ли са доволни от нещо, което не им е ясно дори на тях самите. Защото не е ясно защо се прави всичко това. Какво ще правят например родителите, които искат децата им да започнат на 6 години? Могат ли да прескочат тази задължителна предучилищна подготовка или не могат? Не е ясно дали могат. И какво ще правят например децата, които са в частни детски заведения, в тази възраст? Също не е ясно какво ще стане с тях.

  Ще кажа, че докато предишният министър се интересуваше предимно от количеството учебници, които ще се издадат, и от това дали да има матури или да няма, за което спорихме две години, лично аз се надявам, че Вие ще обърнете внимание на децата и родителите, защото всичко това трябва да се прави единствено и само заради тях. А този текст, който е предложен от Министерския съвет и гласуван от управляващото мнозинство в тази зала, смятам, че е направен без да се обмислят последствията и без да се проведе дебат за него в обществото. Решението е взето като са взети мненията само на заинтересовани страни, участници и институции, каквито са министерството, учителите и издателите. Дори общините не знам да са взимали отношение по този въпрос на предварителния етап. Няма ги главните участници в този дебат – родителите и децата. Този текст според мен е мъртвороден и неработещ, защото не може да е задължително нещо, за което няма санкции, ако не бъде изпълнено. Такива санкции няма предвидени нито в закон, нито в наредба. Според мен резултатът от този текст е излишни усилия и грешно харчене на пари. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Господин министър, имате право на дуплика, но не е задължително.
  Преминаваме към втория актуален въпрос. Той е зададен от народния представител Евгения Тодорова Живкова относно подготовката на учебната 2003-2004 г. и възможностите на българското образование в системата на Министерството на образованието и науката.
  Имате думата, госпожо Живкова, да развиете Вашия актуален въпрос. Заповядайте.
  ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважавам решимостта Ви да направите конкретни положителни изменения в областта на образованието, обаче остават въпроси, на които няма отговор и на които бих искала да отговорите на обществото.
  На пазара многообразието от учебници и учебни пособия е видимо. Правят отново впечатление високите цени за комплект учебници, които варират от 50 до 80 и повече лева. Това вероятно се дължи на качеството на учебниците, на художественото оформление, на скъпата хартия. Това вероятно е един от критериите за конкурсния избор, но съдържанието е това, което ще възприемат учениците и по-важно е те да имат реалната възможност да закупят тези учебници.
  Също така закъснява разпространението и на някои учебници, като например учебниците за втори клас. Не е ясно и след като по закон се одобряват три учебника, каква ще е съдбата на учебниците, одобрени от минали години. Моля да ни информирате какви са причините за тези закъснения, как ще бъдат решени тези проблеми, както и подсигурени ли са учебници за всички класове през тази учебна година.
  Началото на учебната година започна с голям процент неремонтирани училища – около 20 на сто. Ще бъдат ли ремонтирани тези училища и докога? Ще има ли отопление във всички училища в страната?
  Следващият ми въпрос е свързан с проблема, който преди малко беше поставен и от господин Йорданов, а това е въпросът за подготовката на предучилищните групи, които би трябвало да се финансират от държавата. През тази учебна година са отпуснати по 80 лв. за подпомагане на нуждаещите се семейства, но едва ли такова семейство би закупило комплект учебници, без да е нахранило детето си.
  И тук отново възниква въпросът за изхранването на нуждаещите се деца в училище. Според последната информация на заместник-министър Наков в Комисията по образованието и науката бяхме уведомени, че Министерството на образованието и науката е разработило стратегия за полудневно обхващане на деца от ромски произход и други нуждаещи се от предучилищната подготовка и че храна не се предвижда за тях. Тук бих искала да кажа, че когато обсъждахме предучилищните групи, освен безплатните учебни помагала ставаше въпрос тези деца да бъдат изхранвани в училище. Това решение децата да не се хранят в предучилищните групи е икономично, разбира се, за държавата, но всеки, който и най-малко познава проблемите на лишените от храна деца, много добре знае, че това не е решение. Как стои все пак въпросът и какви са възможностите да се помисли за изхранване на децата в предучилищните групи?
  Също така Вие не споменахте в предишния си отговор решен ли е въпросът с предучилищните групи в училищата и разкрити ли са такива групи вече в училищата, не в детските градини.
  Следващият ми въпрос е свързан с транспорта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Живкова.
  Господин министър, имате думата за отговор на поставения актуален въпрос от госпожа Живкова.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаема госпожо Живкова, мога да предоставя следната конкретна информация в отговор на Вашите въпроси, свързани с учебната 2003-2004 г. Първо, относно качеството, количество и цената на учебниците и учебните помагала. Министерството на образованието и науката публикува списък на учебниците, валидни за учебната 2003-2004 г. в бр. 28 на в. “Азбуки”, след като издателствата подадоха декларации, че ще ги издадат. Училищата са длъжни да поставят на видно място списъкът с учебниците, по които ще се учи в съответния клас. Тъй като учебниците от 2-ри до 12-и клас не се заплащат от бюджета, Министерството на образованието и науката не може да осъществява контрол върху цената им, за която определящи фактори са пазарът, тиражите и конкуренцията между издателствата. Количествата, в които се отпечатват учебниците, както и разпространението им в търговската мрежа, също зависят изцяло от издателствата.
  Що се отнася до качеството на учебниците, то се гарантира от комисиите в министерството, които определят съответствието им с държавните образователни изисквания, и от учителите, които осъществяват подбора и класирането на учебниците по съответния предмет в национален мащаб.
  По отношение на материално-техническата база. В инвестиционната програма на министерството за 2003 г. са включени 176 държавни училища, обслужващи звена и ученически лагери на обща стойност 5 млн. 71 хил. 860 лв. Обектите са главно за основен ремонт на покриви, отоплителни инсталации, санитарни възли, укрепване на сгради и предписания от ХЕИ. За газификация на отоплителните инсталации са включени 28 училища на територията на страната, за което са отделени над 1 млн. лв. За оборудване на компютърни кабинети в училищата са предвидени 1 млн. лв. Процедурата е обявена и компютрите ще бъдат доставени до края на годината.
  По информация на регионалните инспекторати на министерството сградният фонд на училищата и обслужващите звена е подготвен за началото на учебната година и няма опасност от нарушаване на учебния процес. В училищата с най-належащ авариен ремонт и с предписания от контролните органи, спешно бяха изпратени средства в размер на 100 хил. лв. за изпълнение на ремонтната дейност. За обектите с обща стойност на ремонта под 36 хил. лв. процедурите за избор на изпълнител се провеждат в съответното училище. До 15 септември са завършени над 90, бих казал дори 95 на сто от тези ремонти. В някои училища продължават частични ремонти, които не възпрепятстват учебния процес и приключването им е въпрос на дни. В тези училища са дадени указания с конкретни мерки за обезопасяване на учебния процес. За обектите на стойност над 36 хил. лв. с ДДС процедурите за определяне на изпълнител са съгласно Закона за обществените поръчки и се провеждат в Министерството на образованието и науката. Проведени са 25 открити процедури и са сключени договори с изпълнителите.
  Относно предучилищната подготовка на децата. Уважаема госпожо Живкова, по тази част от въпроса моля да вземете предвид и отговора, който дадох току-що на народния представител Димитър Йорданов, тъй като до голяма степен той се препокрива с Вашия. Създадена е необходимата нормативна база за осигуряване на задължителна предучилищна подготовка с учебна документация и с необходимия педагогически персонал. Разработена и публикувана е учебна програма за подготвителната група. Чрез нея са определени организацията и съдържанието на подготовката на деца за училище. Съобразно Наредба № 5 за учебниците и учебните помагала е проведена и процедура за одобряване на учебните помагала. Списъкът също е публикуван във в. “Азбуки”. Прието е и Постановление № 104 на Министерския съвет за отпускане на допълнителни средства от 2 млн. лв. за учебните помагала за задължителната подготвителна група.

  Разполагаме с квалифицирани педагогически кадри за новосъздадените задължителни подготвителни групи. Съгласно § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на актуализирания Правилник за прилагане на Закона за народната просвета са определени и изискванията за заемане длъжността учител в подготвителната група или учител в подготвителен клас, които да подпомагат работодателите до приемането на държавни образователни изисквания за учителска правоспособност и квалификация.
  Обхватът на децата в задължителната подготвителна група е задължение на общините, които в зависимост от спецификата на населеното място определят подходите и методите за привличане на подлежащите за задължителна предучилищна подготовка деца.
  Относно храненето, медицинското обслужване, зъболечението на учениците, транспорта на учениците от малките населени места и бюджетната субсидия за тази дейност. Храненето на учениците се провежда организирано в училището със собствен персонал или чрез отдаване под наем на ученически бюфети и столове. Ползва се поевтиняване на храната, която съгласно чл. 20, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 16 се определя в рамките на стандартите за издръжка на съответната държавна дейност, финансирана чрез държавния бюджет. Размерът на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря на ученическото столово хранене се определя с решение на общинския съвет за сметка на имуществените данъци и такси, неданъчни и други общински приходи, независимо от начина на организацията. При условие че бъдат осигурени на 100 процента стандартите за издръжка на един ученик, няма да има проблем да бъдат изплатени всички разходи за храна по бюджетите на общините.
  Съгласно § 37 от Закона за държавния бюджет за 2003 г. дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата на републиканско и общинско финансиране за 2003 г. се финансира от общинските бюджети. Обслужването на здравните кабинети в детските заведения и училищата е регламентирано и се извършва на основание на Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, издадена от министъра на здравеопазването.
  С предстоящото приемане на Закона за обществено хранене ще бъде уредено и медицинското обслужване на детските заведения и училищата. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета на учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма съответно училище, се осигурява безплатен транспорт и/или интернатно обучение в средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин министър.
  Госпожо Живкова, имате думата.
  ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА (КБ): Благодаря Ви, господин министър, за отговора, който дадохте, но все пак аз не съм изцяло удовлетворена от него. Ние не разбрахме имате ли информация колко деца са постъпили в предучилищните групи, става въпрос специално за училищата. По закон наистина всички тези неща, за които говорихме – лекарски кабинети, зъболекарски кабинети и транспорт – би трябвало да бъдат уредени и Министерството на образованието и науката също има ангажимент за това, но ние не получихме информация какво е свършено до този момент. Надявам се в следващото заседание в комисията да ми отговорите на тези въпроси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, госпожо Живкова.
  Преминаваме към актуален въпрос, зададен от народните представители Георги Пирински и Огнян Сапарев относно мерките на Министерството на образованието и науката за осигуряване на учебници и учебни помагала на учениците през учебната 2003/2004 г.
  Господин Пирински, имате думата да развиете Вашия актуален въпрос.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, господин председателю.
  Господин председател, господин министър! И ние с господин Сапарев, както и господин Йорданов, не разбрахме защо Вие отбягнахте отговора на нашия въпрос миналия път, когато бяхте в Народното събрание. Въпросът очевидно беше актуален във връзка с началото на учебната година, но все пак предпочетохте да направите това, което наистина по правилник имате право, но ми се струва, че бяхте длъжен да отговорите преди седмица.
  Нашият въпрос, както знаете, се свежда до следното. Настъпиха много тежки сривове в реда на провеждането на конкурсите и възлагането на поръчки за изготвянето на учебници, специално за втори клас и за други категории учебници в месеците юли и август. И многото оплаквания на фирмите, участвали в конкурса, са за едно съвършено безпринципно и необяснимо изменение, което беше въведено в Наредба № 5 в средата на месец август – на 15 август, след като са проведени конкурсите, след като много от фирмите, които считат, че имат законно основание да оспорят резултатите от тези конкурси именно от гледна точка на реда, по който са проведени те. Тъй като в някои случаи е имало по-малко от три оферти, които са преценени, че отговарят на държавните изисквания, допуснати са били други нарушения. И вместо те да могат да се възползват от правото си по съществуващия режим на Наредба № 5 да оспорят именно реда, по който са проведени конкурсите, Вие в средата на месец август правите промени в чл. 23 от наредбата, които премахват възможността да се оспорва именно редът и създавате едно впечатление, че манипулирате нормативната уредба по начин, който да лиши съвършено законно възразяващи фирми от правото да получат справедливо решение. И фаворизирате по всякакъв недопустим начин определени фирми, които са получили класиране през месец юли, да получават поръчки и да ги изпълняват. Когато отговаряте на госпожа Живкова, че пазарната икономика е такава и че такива са цените и т.н., не си ли задавате въпроса, че като елиминирате конкуренцията и като се създаде монопол на един доставчик, вие предопределяте монополно високи цени и с това лишавате десетки хиляди, а може би и повече деца от възможността да си купят учебници. Дължите много сериозно обяснение не от рода на тези дълги справки, които Ви готвят, защо е осъществена такава промяна в Наредба № 5, която лишава редица фирми от възможността да си търсят правата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин Пирински.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаеми господин Пирински, уважаеми господин Сапарев! Относно учебниците за първи клас. Съгласно Постановление № 104 на Министерския съвет учебниците за първи клас и за децата със специфични образователни потребности са безплатни. Министерството на образованието и науката проведе процедура по Закона за обществените поръчки за доставка при покупка на учебниците за деца с нарушено зрение и за учебниците за учениците от първи клас. Тези учебници са доставени от издателствата в регионалните инспекторати по образованието и се разпределят от тях по училища. В момента тече процедура за учебниците за учениците от помощните училища, която ще приключи до края на месеца.
  Относно учебниците за втори клас. Приемането на нормативната база за осигуряването на учебници и учебни помагала се извърши след приемането на изменението на Закона за народната просвета, обнародван на 30 март 2003 г. На 10 май 2003 г. се прие и Постановление № 104 на Министерския съвет и Наредба за учебниците и учебните помагала, с които се определят държавни образователни изисквания за учебниците и учебните помагала.
  На 15 май 2003 г. се прие Наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.
  На 2 юни започна процедурата по оценяване и одобряване на внесените проекти за учебници за втори клас. Тази процедура се проведе на три етапа – съответствие на учебниците с държавните образователни изисквания, училищно класиране и национално класиране.
  Тук вие споменахте за изменението от средата на август, което според мен беше крайно наложително, защото предвидените в Наредба № 5 процедури за обжалване текстове, които регламентират това удължаване, предвиждаха само обжалване на реда на провеждане на процедурата, а не обжалване по същество, обжалване на оценката на самия проект за учебника. И това изменение целеше да се създаде именно възможност за обжалване на оценката на самия учебник, а не по процедурата. По процедурата постъпиха жалби и те бяха разгледани много внимателно, те не са били отклонени, не са били оставени без внимание.
  Така че с въвеждането на този нов текст ние дадохме възможност да се извърши именно повторна оценка във връзка с жалби по повод качествата на самия учебник и в резултат на това кръгът на представените за класиране от учителите учебници беше разширен в интерес на истината и конкуренцията не пострада в никаква степен от това.
  След приключването на първия етап от внесените 80 проекта оценка, съответстваща на държавните образователни изисквания за учебници и учебни помагала, получиха 71 проекта. Тук можем да добавим и тези, които бяха оценени в резултат на повторната оценка по същество – 78. Те бяха допуснати в училищното класиране, което приключи на 25 август. В него участваха учителите, преподаващи в началния етап на основната степен на образование.
  За извършване на националното класиране, тоест на последния етап, беше сключен договор с Научноизследователския сектор на Техническия университет в София в резултат на подадени предварително оферти от фирмите. Научноизследователският сектор на Техническия университет извърши националното класиране, смея да твърдя изключително компетентно и квалифицирано, тъй като разполага и с необходимите специалисти и необходимата техника, и министерството обяви подреждането на учебниците на съответните издателства. Вследствие на това в министерството постъпиха жалби от издателства и в 7-дневен срок трябваше да проучи верността на твърденията в подадените жалби. След проучване на жалбите не се установиха нарушения в процедурите, предвидени по Наредба № 5.
  На 11 септември министърът на образованието и науката одобри учебниците за втори клас, заели първите три места в националното класиране.
  Относно учебниците за трети и дванадесети клас Министерството на образованието и науката публикува списъка на валидните учебници в бр. 28 на в. “Азбуки” и училищата поставят на видно място този списък, за да се съобразят родителите с него.
  Относно въпроса за нормализиране отношенията с издателствата. Съгласно Закона за народната просвета министърът на образованието и науката одобрява не повече от три учебника по учебен предмет. В процедурата за втори клас бяха внесени средно по девет проекта на учебник по предмет, а за английски език – шестнадесет проекта. Това означава, че около две трети от внесените проекти просто не могат да бъдат класирани, което естествено поражда недоволство у издателствата – вносители.
  Стремежът на Министерството на образованието и науката е да създава максимално прозрачна процедура по отношение на одобряването на учебници и учебни помагала, което е видно и от нормативната уредба по този въпрос и предстоящото й усъвършенстване с цел, разбира се, поддържането на добри партньорски отношения с издателствата на учебници.
  Искам да допълня само, че в резултат на преговорите с издателства за покупката на учебници за първи клас министерството успя да постигне намаление на цените с около 20-25%. Само с едно от издателствата сумата е от порядъка на 120 хил. лв. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Сапарев, имате думата като съвносител на актуалния въпрос.
  ОГНЯН САПАРЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Категорично искам да подчертая, че никой не обвинява лично Вас като министър отскоро за тази създадена каша или, както казва народът, за пачите яйца, на които други са Ви насадили. Но, от друга страна, Ваш дълг е все пак да се намесите в тази ситуация.
  Онзи ден имаше пресконференция на издателствата, на която аз отидох и говорих с хората. Действително по време на самия конкурс са променени условията, въведени са някои доста странни изисквания – за неколкодневен период да се вземе мнението на учителите от България за учебниците, при което еднакъв глас имат и софийско училище с 20 души учители по един предмет и училище от с. Горно нанадолнище с един учител примерно. Тоест, някои от протоколите имаха очевидно вид на фалшифицирани. Съмнението, а и резултатите от конкурсите показа, че има издателства, които специално са привилегировани. Предполагам, че не само от злоба, но издателите споменават името на една Ваша служителка като агент на едно от тези издателства. Издателството е “Народна просвета”. Всичко това щеше да бъде нормално, ако то беше държавно издателство. Само че по време на голямото синьо разграбване то беше приватизирано за жълти стотинки.
  В този смисъл има някакви моменти, които будят възражения. Вероятно би било добре да се огледат още веднъж конкурсите, да се видят онези случаи, когато предварително минали през, както се казва, легитимни комисии и оценъчни инстанции учебници са били отхвърлени по неясен начин при промяната на правилата и да се огледа още веднъж този протест на издателствата. Не искам да бъде агент и адвокат на издателствата, но имам своите икономически съображения и интереси. Но някои от техните съображения очевидно имат основания и заслужават Вашето внимание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, проф. Сапарев.
  Имате право на дуплика, господин министър, в рамките на две минути. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател!
  Уважаеми господин Сапарев, първо, не бих си позволил да давам оценка за качествата на един учител в София и на един учител в с. Горно нанадолнище. Учителят е учител независимо от това в кое населено място преподава. Най-малко аз бих си позволил да подлагам на съмнение неговата квалификация.
  Това е относно качеството на попълнените протоколи.
  Второ, относно валидността на протоколите. В националното класиране, тоест в таблиците, където се прави отчитането на гласуването, се включват само валидни протоколи. Няма фалшиви протоколи или фалшифицирани протоколи, които да участват със своите гласове в извършеното класиране. Резултатът от това класиране е, че валидни са повече от 60% от протоколите – нещо нормално при всяко едно гласуване, когато става дума за гласуване.
  Така че аз не бих подложил на съмнение нито качествата на протоколите, нито тяхната валидност – става дума за тези, които участват в реалното класиране на учебниците, извършено в техническия университет. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Актуалните въпроси към министъра на образованието и науката Игор Дамянов приключиха.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова относно намеренията на правителството за промени в размера на детските добавки. Въпросът е към госпожа Христина Христова – министър на труда и социалната политика.
  Госпожо Масларова, имате думата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, господа министри, уважаеми колеги! Само преди два дни ние чухме своего рода отчет на премиера на Република България за едни отминали вече 800 дни. От този отчет ние разбрахме, че целите вече не са човекът, а да управляваме, цитирам: “по коректен начин в крайна сметка за народа”.
  Значи човекът – този, който трябваше да бъде в рамките на тези 800 дни приведен в съответствие със стандарта на живот на изискванията като човек с главна буква, вече е устроен, а сега остава народът. От този отчет ние разбрахме, че управлението на държавата е както се управлява една нормална корпорация – първата година се ориентират новите директори, втората година те започват да взимат мерки и след това ще започнат да идват някакви резултати.
  Далеч съм от мисълта, че госпожа Христина Христова и нейният екип са хора, които трябва да се ориентират една година в обстановката, след това да взимат мерки. Аз се отнасям с респект към екипа на Министерството на труда и социалната политика, но така или иначе той изпълнява определена политика.
  И тъй като оттук насетне ще гледаме за народа, а децата на България са част от народа, аз много внимателно следя намеренията на правителството и заявените още в края на лятото намерения детските добавки да се повишат с 3 лв. Това би било добре, още повече, че трябва да се има предвид, че само за шестте месеца на тази година цените на хранителните продукти са нараснали със 104%, на водата, енергията и горивата – със 111,2%.
  От тази гледна точка за нас е изключително важно в крайна сметка тези над 1 млн. 300 хил. деца в България, които получават помощи от държавата, какво ще получат допълнително – дали това ще бъдат 3 лв. или фактически детските добавки ще станат 18 лв., или това ще бъде нещо повече, или по-малко.


  Това са все неща, които интересуват всяко българско семейство, защото дори и три лева може да не стигат за кило кремвирши “Сачи”, но все пак са нещо и може би ще помогнат на семействата.
  Поставих всички тези въпроси сега, в навечерието на обсъждане на Бюджет 2004 г., защото там има още едни параметри, които са свързани с разполагаемия доход на семейството, което придобива право да получава детски добавки. Мисля си, че сега е моментът да обсъждаме тези въпроси, защото току-що приключиха и въпросите на колегите, свързани с образованието. Статистиката сочи, че първият учебен ден е глътнал средно на всяко българско семейство по 130 лв. Ако сложим сегашните детски добавки, те вече са изядени от първия учебен ден.
  Така че, уважаема госпожо министър, моят въпрос към Вас е какво е намерението на Министерството на труда и социалната политика относно политиката за семействата с деца, в частност за детските добавки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Госпожо министър, имате думата за отговор на зададения актуален въпрос.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Масларова, уважаеми дами и господа народни представители! Относно намеренията на правителството за промените в размера на детските добавки - още с приетия на 1 април 2002 г. Закон за семейни помощи за деца се въведе нова методика при определяне правото на семейни месечни помощи за деца. Основен критерий стана средномесечният доход на член от семейството или т.нар. “доходен тест”. По този начин месечните помощи за деца се насочиха към семействата с ниски доходи. Същевременно законът даде възможност да се проявява гъвкавост при определяне границата за достъп до семейните помощи за деца, а също и при определяне на техния месечен размер. Вече ежегодно тези величини се определят със Закона за държавния бюджет на Република България, което позволява своевременно да се взимат предвид соцалноикономическото състояние на страната и промените в доходите на хората. С приемането на закона размерът на семейните помощи се увеличи от 8,50 лв. на 15,00 лв. През 2003 г. доходната граница се увеличи от 150 лв. на 200 лв. на член от семейството, т.е. възможността за достъп до системата за семейни помощи за деца нарасна с 33,5%, в резултат на което се увеличи обхватът на подпомаганите семейства и броят на децата, получаващи помощи.
  В изпълнение на поетия от правителството ангажимент е предвидено през 2004 г. да бъде увеличен размерът на месечните помощи за деца от 15 лв. на 18 лв. За децата с трайни увреждания увеличението ще бъде от 30 лв. на 36 лв., независимо от доходите на семейството. В рамките на утвърдените вече от Министерския съвет разходни тавани по Бюджет 2004 г. се предвижда да бъдат осигурени необходимите средства за увеличение размера на месечните помощи за дете до навършване на 18 години от 15 на 18 лв., като се запазва границата на доход, до която се получава право на достъп до системата. Надявам се народните представители да подкрепят това предложение.
  А през 2004 г. по предварителните разчети, които сме направили, по реда на Закона за семейни помощи за деца ще бъдат изплатени помощи на повече от 1 млн. 150 хил. деца.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Госпожо Масларова, имате думата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю, благодаря Ви, госпожо Христова.
  Това е добре и аз съм повече от сигурна, че Народното събрание на Република България винаги ще подкрепя една тенденция на увеличаване помощта на държавата към семействата с деца. Добре е, че не се вдига т.нар. “доходен тест”, защото си направихме труда, всеки прави своите разчети, и в момента по цени на м. август 2003 г. средната издръжка, нормалната издръжка, не говоря за минималната издръжка, защото съм убедена, че всеки в тази зала знае, че “минимална издръжка” за деца не е коректно, на човек от населението би трябвало да бъде 291 лв. Това е далеч по-високо от границата, която се слага от 200 лв. Сами разбирате, че все още не е разработен критерий, методика, на базата на които да се определят помощите за деца. Крайно време е с общи усилия да се направи тази методика и на базата на издръжката на децата в различни възрастови групи да се определя възможността на държавата да поеме част от тази издръжка. Тя може да е 10% от издръжката, 15%, а не така да се определя с 2 или 3 лв. Защото фактически това, което се предлага, е 10 стотинки на ден. Десет стотинки – сутринта чух, че толкова ще струва телефонът за спешно повикване, т.е. българските деца ще могат да повикат… Господ да им е на помощ в тази действително трудна ситуация.
  Много искам да вярвам, че политиката на Министерството на труда и социалната политика ще бъде такава, че ще ни накара да бъдем по-устойчиви при обсъждането на Бюджет 2004 г., да се съобразим с това, което казват всички международни представители – доходите в Република България са ниски.
  Тук има и още един момент, който е свързан със семейното подоходно облагане, което беше поставено във всички предизборни платформи. Искам да вярвам, че децата на България ще се чувстват малко по-добре през наближаващата 2004 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Заповядайте, господин министър, имате право на дуплика.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Масларова! Това, което казвате, е вярно – че наистина трябва да се търсят най-различни начини, за да бъде все по-целенасочена подкрепата на държавата за семействата с деца. Но искам да Ви кажа, че Министерството на труда и социалната политика прави своите допълнителни програми, които да са със специфична насоченост към най-затруднените групи, които имат деца и ученици. Ето, например тази година стартира една програма – “Помощ за децата, които ще бъдат в първи клас, за деца от семейства с най-ниски доходи, които са на социално подпомагане”; в тази програма са включени 10 хил. деца, от които всяко семейство ще получи, вече получиха, с малки изключения, срокът е до 8 октомври, по 80 лв. еднократна помощ.
  Също така изключително много се работи да се използват ефективно средства по Заемното споразумение от Световната банка по проекта “Реформа в повишаване благосъстоянието на децата”, където 7 хил. деца от ромски семейства са включени в Програма за предучилищна подготовка за набавяне на някои основни неща, необходими за постъпването в първи клас, разходи за помощник-учител, който да въведе тези деца в общността на училището, да изучават българския език, което е много важно, за да могат да се учат, а през зимата стартира Програма за изхранване на най-бедните деца. Работим съвместно с Министерството на отбраната. Голяма част от тези деца се оказаха от ромски произход. Работим по едни социални механизми за привличане на децата в училище и облекчаване на състоянието на семействата.
  Но аз мога да си позволя да ползвам само данните на националната статистика, а те са, че през м. май разходите на едно дете от домакинство е 136 лв. за м. май 2002 г., а за м. май 2003 г. тези разходи са 143 лв. Или разходът е нараснал с 4,9%, или 6,80 лв., докато доходите по тази национална статистика са нараснали с 18,1%, така че много от семействата вече самостоятелно започват да се справят с тези проблеми. Имаме ръст на спестяванията, също данни на националната статистика, с 12,7% за една година, имаме ръст на кредити от граждани с 43%, което значи, че тези кредити са обезпечени с платежоспособност на тези граждани. Това не означава, че няма да продължаваме да работим целенасочено за подкрепа на децата и семействата с деца. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Преминаваме към актуален въпрос, зададен от народния представител Борислав Китов относно финансовото състояние на общинските болници. Въпросът е зададен към господин Славчо Богоев – министър на здравеопазването.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Преди въпроса мога ли да ползвам време за процедура?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, заповядайте за процедура.
  БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, тъй като сте тук, а за оставащото време няма да можем да свършим, моето процедурно предложение е да удължим работното време, за да завършат въпросите само към министър Богоев, за да не се разкарва и той и за да се свърши това, което е зададено като въпрос от доста време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Трябва да го подложа на гласуване, но се опасявам, че няма да има необходимия кворум и дори сам Вие няма да можете да зададете Вашия въпрос. Аз ще го поставя на гласуване. Аз нямам право сам да удължа пленарното време.
  Трябва да поставя на гласуване Вашето процедурно предложение, господин Китов. Държите ли на него?
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Можете да спрете часовника.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Можете да спрете часовника.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не мога да го спра. Спира го пленарната зала.
  Държите ли да подложа на гласуване Вашето процедурно предложение за удължаване на работното време до изчерпване на актуалните въпроси и питанията до министъра на здравеопазването?
  БОРИСЛАВ КИТОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля квесторите да поканят народните представители да гласуват процедурното предложение за удължаване на работното време за парламентарен контрол.
  Гласували 72 народни представители: за 67, против 5, въздържали се няма.
  Нямаме необходимия кворум от 50 плюс 1, затова не можем да продължим нашата работа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 13,53 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Юнал Лютфи

  Секретари:
  Гергана Грънчарова

  Веселин Черкезов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания