Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 20 март 2002 г.
Открито в 9,05 ч.

20/03/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Ралица Агайн и Иво Цанев


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, искам да ви пожелая една успешна и ползотворна пленарна седмица.
  Позволете ми от самото начало да поздравя трима души от пленарната зала: госпожа Евдокия Манева (ръкопляскания), господин Валентин Церовски (ръкопляскания) и господин Арсо Манов (ръкопляскания), макар и с един ден закъснение. Да им пожелая всичко добро, да бъдат живи и здрави!
  Искам да обърна внимание, че днес само Коалиция за България не е излъчила рожденик, така че ще помоля това да не се повтаря! (Смях.)
  Позволете ми в началото да направя две съобщения.
  Народните представители Нина Чилова и Румяна Георгиева са отправили питане към заместник министър-председателя Николай Василев за икономическото и финансовото състояние на "Кремиковци" АД. В питането е било поискано да има разисквания, които са насрочени за 22 март т.г., но на 20 март господин Василев пътува на официално посещение в Република Австрия. Поради обективната му невъзможност да присъства в пленарна зала той моли да се отложи със 7 дни разискването в пленарна зала по питането, поискано от Румяна Георгиева и Нина Чилова.
  И едно следващо съобщение е писмото от народния представител Мирослав Севлиевски, който моли да се обяви в пленарна зала, че напуска по собствено желание постоянната Комисия по енергетиката от датата на писменото уведомление. То е от 12 март т.г.
  На вашето внимание е проектопрограмата за работата на Народното събрание за 20-22 март 2002 г. Проектът включва:
  1. Второ четене на законопроекта за семейни помощи за деца. (Приет на първо четене на 14 февруари 2002 г.)
  2. Стратегия за приватизация на "Българска телекомуникационна компания" АД - София.
  3. Проект за решение за създаване на Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси.
  4. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия, която да извърши проучване и комплексна проверка на дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията.
  5. Искане на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов и Становище на Временната комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов.
  6. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка.
  7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.
  8. Второ четене на законопроекта за измерванията.
  9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж.
  10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.
  11. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България.
  12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
  13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
  14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания.
  15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
  17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.
  18. Парламентарен контрол.
  Това е една амбициозна програма.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте проектопрограмата за работа на Народното събрание през седмицата.
  Гласували 138 народни представители: за 132, против 2, въздържали се 4.
  Програмата е приета. Благодаря ви.
  Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 13 до 19 март т.г.:
  - законопроект за изменение на Закона за банките;
  - проекторешение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия, която ще извърши проучване и комплексна проверка на дейността на ДП "РВД", който проект е в програмата за тази седмица;
  - проекторешение за Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси, който също е в програмата за тази седмица.
  Уважаеми народни представители, смятам, че можем да започнем с нашата работа.
  Заповядайте за процедура, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател! Моята процедура е малко неприятна в началото на седмицата, но съм длъжен да я направя. Тя се дължи на това, че министрите от кабинета се държат по един безобразен начин към своите отговорности по отношение на парламентарния контрол. Това е абсолютно безотговорен начин. Не за първи път от тази трибуна съм молил за Вашата намеса и предупреждение да си гледат работата и да знаят, че Народното събрание и народният представител е онзи, който има право да получи отговор на своя въпрос. Това е наше неотменимо конституционно право.
  До този момент съм задал над 20 въпроса, актуални въпроса и нито веднъж не са ми отговорили навреме. Нито един-единствен път! Ползва се 7-дневният срок. След това дори има един момент, когато министърът знае, че след 7-дневния срок отлагане няма да бъде в страната и независимо от това ползва това изключение, което се превърна в общо правило.
  Господин председателю, вчера трябваше да получа след едно отлагане от вицепремиера Николай Василев отговор на един изключително важен не само за нас, а за България въпрос. Това също не стана.
  Аз не зная какво е това спокойствие у тези хора, какво е това пренебрежение към Народното събрание и към тази институция, която Вие оглавявате, господин председател?!
  Моята процедура е този път не Вие да направите устна бележка оттук, от Народното събрание, а писмено да предупредите всички министри. И ако не знаят задълженията си, да ги научите! Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Искам да внеса яснота по въпроса, който повдигнахте, и да Ви представя справката за актуалния въпрос, който е внесен от Вас към Николай Василев - заместник министър-председател относно постигнати договорености за уреждане на вземания на България от Русия. Актуалният въпрос от народния представител Муравей Радев е изпратен на министър Николай Василев на 6 март т.г. Срокът за отговор е бил 12 март. Министър Николай Василев е поискал отлагане на отговора със 7 дни. Следователно новият срок е 19 март, вчера. До края на работното време отговор не е получен, така че сте съвършено прав в това.
  И аз поемам ангажимента така, както Вие повдигнахте въпроса, да обърна внимание на министър Василев и на кабинета за стриктно изпълнение на техните задължения по отношение на парламентарния контрол. Благодаря Ви, господин Радев.

  Преминаваме към първа точка от седмичната програма:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА.
  Бих искал да помоля господин Хасан Адемов - председател на Комисията по труда и социалната политика, да представи доклада относно второто четене на законопроекта за семейни помощи за деца, внесен от Министерския съвет.
  Заповядайте, господин Адемов.


  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Преди това искам да направя едно процедурно предложение във връзка с второто четене на законопроекта за семейни помощи за деца в залата да присъстват заместник-министърът на труда и социалната политика госпожа Христина Христова и госпожа Мария Томова - директор на дирекция към Министерство на труда и социалната политика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
  Моля, гласувайте по направеното процедурно предложение в залата да бъдат допуснати посочените лица.
  Гласували 144 народни представители: за 124, против 10, въздържали се 10.
  Предложението се приема.
  Поканете, ако обичате, лицата в залата.
  Господин Адемов, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Комисията по труда и социалната политика разгледа на проведени заседания законопроекта за семейни помощи и деца № 102¬¬ 01-42, внесен от Министерския съвет, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание за второ гласуване следния проект на Закон за семейни помощи за деца.
  По заглавието има направено предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Бих помолил да прочетете наименованието така, както се предлага от народните представители Тоткова, Масева и Константинова.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Наименованието на закона да се измени така: "Закон за семейни помощи за бременност, раждане и отглеждане на деца".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По заглавието на закона заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Както виждате, нашето предложение още в самото заглавие на закона, който е внесен от Министерския съвет и който единствен беше подкрепен от мнозинството в пленарната зала, е да има промени. Защо ние предлагаме промяна в наименованието на закона? Защото това, което предлага Министерският съвет, а и комисията със своето мнозинство на Националното движение Симеон Втори, всъщност ни предлага един закон, който може да бъде решен само с постановление на Министерския съвет. С това се изчерпва законът, който ние днес трябва да гласуваме в Народното събрание.
  Аз искам да кажа на всички вас още веднъж, че всъщност в това, което ни се предлага, няма политика по подпомагане отглеждането на деца в нашата страна. Няма я философията на този закон. Ние не виждаме в тези разпоредби, които са включени в закона, как нашата страна ще се грижи и ще подпомага отглеждането на децата. Не се извежда като приоритет политиката на майчинството, отглеждането, възпитанието на децата в България и аз смятам, че всъщност този закон представлява крачка назад в нашето законодателство. Защото този закон отнема много от правата, които и сега съществуват в законодателството на Република България. И аз няма да се изненадам, а и вие не трябва да се изненадвате, когато още след приемането на закона хората, за които той се отнася, ще започнат да протестират и ще започнат да ви задават въпроси защо вие с вашите гласове отнемате тази възможност, която и сега нормативната уредба в нашата страна дава на българските семейства - едни по-прилични, не бих казала толкова добри, но по-прилични възможности за отглеждане на децата в семейна среда.
  Затова аз смятам, че трябва да намерим онази политическа воля у себе си да подкрепим предложената промяна в закона, защото тази промяна означава именно даване на знаци както в самия закон, така и към обществото, че отглеждането и възпитанието на децата е приоритет за нашата страна. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова, макар че изказването Ви приличаше за първо четене на закона, но така или иначе Вие го направихте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Аз преценявам как да го направя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Разбира се, че преценявате. Ако не беше така, щях да Ви прекъсна.
  Имате думата по това предложение, което е направено от народните представители Тоткова, Масева и Константинова-Гайдова.
  Има ли други желаещи? Няма.
  Подлагам на гласуване направеното предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова-Гайдова.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 149 народни представители: за 64, против 80, въздържали се 5.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване подкрепения от комисията текст на вносителя за заглавието на закона - Закон за семейни помощи за деца.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 91, против 38, въздържали се 15.
  Предложението се приема.
  Заповядайте, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава първа - Общи положения".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на глава първа.
  "Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за придобиване право на семейни помощи за деца."
  По този член има направено предложение от народния представител Весела Драганова, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 1.
  "Чл. 1. Този закон урежда условията за придобиване правото на семейни помощи за деца и реда за тяхното предоставяне."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по чл. 1 и заглавието на глава първа? Не виждам.
  Подлагам на гласуване чл. 1, заедно със заглавието на глава първа така, както е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 128 народни представители: за 94, против 17, въздържали се 17.
  Приема се. Благодаря.
  Господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.
  По чл. 2 има направено предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова - в чл. 2 се правят следните изменения и допълнения.
  1. Създава се нова т. 2: "Месечни помощи при бременност".
  2. В т. 3 "една година" се заменя с "две години".
  3. Създава се нова т. 5 "целеви месечни помощи за деца-ученици".
  4. Точките в чл. 2 се преномерират.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков - чл. 2 да се допълни с нова т. 1:
  "1. еднократна помощ за бременност;".
  Останалите точки да променят номерацията си.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2:
  "Чл. 2. Семейните помощи за деца по този закон са:
  1. еднократна помощ при раждане на дете;
  2. месечни помощи за дете до навършване на 18 г.;
  3. месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи да вземат отношение по текста на чл. 2?
  Госпожо Тоткова, заповядайте.

  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Всъщност дойдохме точно на решаването на въпроса за това дали ние, народните представители от Тридесет и деветото Народно събрание, ще лишим бременните жени, които са неосигурени и не работещи от една подкрепа 45 дни преди раждането, която и досега им осигурява Указът за насърчаване на раждаемостта.
  По този въпрос проведохме много дълга дискусия в парламента, която постигна една цел, а тя беше да убеди представителите на Министерството на труда и социалната политика, че всъщност тези бременни жени не могат да бъдат регистрирани в бюрата по труда като безработни, защото тяхното състояние не позволява това и по същество сега съществуващата уредба в Закона за социалното подпомагане ги лишава от правото дори да получават социална помощ.
  Уважаеми колеги, много обещания бяха дадени от спечелилото изборите Национално движение Симеон Втори. Много обещания за незабавно и несимволично увеличение на доходите. Много обещания за грижа на държавата към точно такива хора, които нямат възможност да получават други доходи не защото не искат да работят, не защото са мързеливи, не защото не могат да си намерят работа, а просто защото тяхното състояние не им позволява да правят това. Ние всъщност се превърнахме в страна на обещанията и аз искам да ви кажа, че има една прекрасна холандска поговорка, че в страната на обещанията човек може да умре от глад. Аз не искам с нашите гласове, с гласовете на народните представители в Народното събрание ние да отнемаме една възможност, която и досега съществува за това бременните жени да получават подкрепа от държавата, която нито ще ощети бюджета, нито ще донесе някакви кой знае какви колосални разходи, напротив, ще бъде знак от нас, че ние се грижим за тези жени.
  Второто ни предложение е свързано с отглеждането на деца от неработещи и неосигурени майки. Досега този срок е две години. С предложението на Министерския съвет и с гласуването на комисията срокът се намалява на една година. Ние лишаваме от възможност една година майките, които не работят и не са осигурени, и не могат да работят, защото не могат да си намерят работа, да нямат доходи и по този начин да не могат да осигуряват прилични условия за своите деца. Нека да ви напомня, че безработицата е 18 на сто. Тя, вместо да намалява, напротив - расте, доходите в същото време намаляват и покупателната способност на доходите намаляват. Така че нашата задача е точно в тези случаи, за тези семейства, в които майките не работят и не са осигурени, ние да дадем една подкрепа, една недостатъчна възможност, но да им дадем една сигурност за доход през този период, през който те ще трябва да отглеждат своите деца. Тук се засягат съществуващи права за студенти, за учащи, за много жени в България. Ние искаме да повишаваме раждаемостта, ние искаме да стимулираме отглеждането на деца, а в същото време отнемаме тази възможност.
  Затова, уважаеми колеги, много настоявам най-вече пред мнозинството да помислим още веднъж, защото днешното гласуване всъщност ще обрече тези неработещи и неосигурени бъдещи майки, а и майките на децата от една до две години да нямат подкрепа от държавата. Тези майки, които сега получават такива помощи, още на следващия ден, след като бъде гласуван законът, ще загубят тези права. Нека това да не тежи на нашата съвест и да не носим ние отговорност за това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  За реплика - госпожа Весела Драганова.
  ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ): Госпожо Тоткова, обръщам се към Вас. Ние разговаряхме по този въпрос и в комисията. Но, извинете ме, Вие правите политическо популистко изказване. И ако трябва моята реплика да бъде в този дух, бих Ви попитала: защо, госпожо Тоткова, вашата парламентарна група, вашето мнозинство за тези 12 години не вкара такъв закон и не го направи възможен, както го прави сега мнозинството в тази парламентарна зала?
  Освен това, не е вярно това, което казахте. Четиридесет и пет дни се дават на работещата майка болнични преди раждане. Неработещата майка не може да бъде включена в този тип даване на болнични.
  Освен това ние разговаряхме, и има от министерството вече подготвено постановление на Министерския съвет към Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, където тези майки няма да трябва да бъдат активно търсещи работа и ще могат да отидат да поискат социална помощ от социалните служби.
  Така че аз не виждам за какво става тук въпрос. Никой не изземва никакви права. Даваме средствата точно на тези, които се нуждаят. И толерираме тези, които се осигуряват, разбира се. Защото навсякъде по света е така. Никой, който има нужда, няма да бъде ощетен. Това не е вярно, колеги, и аз ви призовавам да гласуваме за предложението на комисията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Драганова.
  За втора реплика - господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожо Тоткова. Понеже става въпрос за неосигурените бременни, които трябва по някакъв начин да се различават от осигурените бременни жени, нужно е да се отбележи фактът, че осигурените бременни жени ползват отпуск по майчинство, а не някакво обезщетение. След това по някакъв начин трябва да стимулираме тези, които внасят осигурителни вноски и които се осигуряват, защото в противен случай, ако допуснем хипотезата, че работодателят има възможност да не внася осигурителни вноски и ако това е ангажимент на държавата, няма да има нито една осигурена бременна жена в последните месеци на бременността.
  Важно е да се отбележи, че Конвенция № 183 на Международната организация на труда казва, че тези, които са неосигурени, които отговарят на условията за социално подпомагане, могат да бъдат включени в системите за социално подпомагане. И във връзка с това искам да ви припомня това, което беше поето като ангажимент от представителите на Министерството на труда и социалната политика - да се промени постановлението на Министерския съвет и да се улесни достъпът до системата на социално подпомагане на бременните жени 45 дни преди раждане, неосигурените бременни, като техният коефициент от 0,9 се е променил на 1,2, за майките, полагащи грижи за деца до три годишна възраст също се променя този коефициент, и за бременните жени след третия месец на бременността, не се изисква задължението да се регистрират в бюрата по труда като активно търсещи работа. Това са все улеснения, които трябва да подпомогнат неосигурените бременни.
  Вие добре знаете, че неосигурените бременни през тази година, през изтеклата 2001 г., са 2600. И ако на тези жени се даде възможност да бъдат подпомогнати по смисъла на Закона за семейните помощи за деца, ще трябва да се изразходва допълнителен финансов ресурс. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
  Госпожо Тоткова, заповядайте за дуплика.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съжалявам, че трябва и в пленарната зала да четем законите. Специално искам да прочета за госпожа Драганова, защото очевидно това, което сме чели и сме правили в комисията, не е било разбрано и не е било осъзнато. Чета ви чл. 3б от Указа за насърчаване на раждаемостта: "На жените, учащи се във висши, полувисши учебни заведения и в средните училища, на редовни аспиранти... се изплаща парична помощ за бременност, раждане и отглеждане на дете 45 дни преди раждането и до навършването на 2-годишна възраст на детето." Ето това пише в сега действащия указ. Така че това право го има. Мога да ви прочета и следващия чл. 3ж за майките, които са неосигурени и т.н.

  Така че, недейте да подвеждате народните представители, защото тези права ги има, хората ги ползват и в един ден, в който законът ще влезе в сила, тези права няма да ги има. Това, което вие предлагате, не може да замени помощта, която получават жените по Указа за насърчаване на раждаемостта.
  Междупрочем, този коефициент 1,2 от 0,9 беше сметнат за 5 минути по време на заседанието на комисията. Така ли е? Така е, защото ние всички бяхме там и много добре си спомняме този дебат. И ако трябва тези коефициенти да ги преведем на разбираем език за хората - по този начин част от жените, не всички бременни жени, просто ще могат да получават 12 лв. повече.
  По отношение на критиката, която вие отправяте към нас, за това, че не сме приели закона. Искам да ви кажа следното, че аз започвам да се радвам, че не сме приели такъв закон, какъвто вие днес ни предлагате на нас да го приемем, защото този закон всъщност не дава нищо в повече на хората. Този закон не стимулира раждаемостта, не подпомага отглеждането на децата в семействата.Този закон влошава състоянието!
  Това, което вие правите, не е нищо ново. Това е просто отнемане на права, така че недейте да смятате, че правите нещо добре. Ако вие все още се заблуждавате, просто го разберете, защото днес е последният ден, в който това трябва да го направите. Законът, който трябва да бъде приет в България, трябва да има, в себе си трябва да съдържа философия за подпомагане на майчинството и отглеждането на децата в семейната среда, а не просто да приемаме закон, с който отнемаме придобити права. Но, по отношение най-вече на бременните жени много ви моля, колеги, и към жените, и към мъжете се обръщам, проявете малко разбиране към този въпрос.
  Още повече - един аргумент за парите - минали са три месеца. По моите прости изчисления, само с аритметика, средствата, които са спестени на държавата, са 20 млн., така че средства има. Въпросът е ние да намерим сили у себе си да решим въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Госпожо Масларова, имате думата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър!
  Госпожа Тоткова постави част от въпросите, аз ще продължа, тъй като са еднотипни предложенията ни и, разбира се, възраженията срещу това, което се внася от правителството и се подкрепя от мнозинството.
  Преди малко беше четен Указа за насърчаване на раждаемостта, досегашният действащ закон в тази насока, аз ще прочета от Конституцията на Република България чл. 47, ал. 2, в която се казва, че жената-майка се ползва с особена закрила на държавата, която й осигурява, тоест държавата, й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи - подчертавам.
  Законът, който току-що приехте като заглавие, който е внесен, се казва: "Законопроект за семейни помощи за деца". Естествено, деца, без преди това жената да е била бременна, не могат да се появят на бял свят, дори и с активната намеса на нашия колега, председателят на Комисията по здравеопазването... (Оживление в залата.)
  Аз имам твърде много писма, които са пред мен. Предполагам, че и вие в пощенските си кутии сте намерили много писма.
  Този закон по този начин уреден, ограничава социални права, които са дадени от българската държава в онези страшни години, когато е било много лошо, много тежко, много трудно и едва сме живели. Хубаво, че все пак станаха промени в страната и вече живнахме. Може би, затова слагаме и някакви ограничения...
  Твърдо не мога да приема доводите, че видите ли, ние в комисията сме коментирали и че жените, които за 45 дни преди раждане ще получат по линия на социалното подпомагане чрез усъвършенстване на Закона за социално подпомагане, който по уверение на Министерския съвет ще бъде готов някъде към средата на м. юни, ще се гледа, предполагам, на есенната сесия, там може би ще се приложат тези неща, но аз съм убедена, че всички вие, срещайки се с избирателите в своите региони, а и не само в своите региони, имате представа в каква степен се изплащат социалните помощи и че всички тези социални тежнения, включително и по Указа за насърчаване на раждаемостта, досегашния, а сега по този закон не, а по следващия, който има презумпция, че ще бъде внесен и приет, ще трябва на неосигурените майки да се дават средства по линия на "Социални грижи". И средствата по Указа за насърчаване на раждаемостта не се изплащат до този момент, защото няма пари. И отново държавата по Конституция се разтоварва, която по Конституция е задължена, и прехвърля топката в общините и общинските бюджети. Това ще бъдат някакви 12 лв., доколкото можем да смятаме всички, по прости сметки, но аз искам да кажа и още нещо, уважаеми колеги!
  Сигурно всички следите издръжката на живот как се движи в страната ни. Сигурно всички сте наясно, че дадената издръжка на живот - около 280 лв. средно на човек, която беше към цени м. ноември, вече далеч не е тази. Искам най-отговорно да ви заявя, че по разчетите, които направи Коалиция за България, средната издръжка плюс необходимото за бременната, особено 45 дни преди раждане на детето, е близо с 38 до 42 лв. повече, отколкото е необходимо на средностатистическия българин.
  Мисля си и още нещо, което в никакъв случай не може да бъде довод, но все пак е някакъв аргумент, който да ви накара да помислите за какво става реч. Тенденция в България е вторите раждания, които са само 12,8 на сто от децата в семейството, децата да са с по-ниско тегло и това е, според направените анкети, защото майката не се дохранва, за да даде от малкото, което има на първото дете.
  И още нещо, 26 хил. бременни са били 2001 г., току-що каза д-р Адемов, неосигурени. Знаете ли колко са ражданията през 2001 г.? Те са 73 хил. Значи, повече от 40 на сто от бременните в България са жени, които не са осигурени, просто защото те нямат шанса да се осигурят, а не защото не желаят, не защото разчитат, че ние с вас ще им подхвърлим мизерните 15, 12 или 30 лв., защото нямат шанс да се класират, да се реализират, така че, уважаеми колеги, това са все неща, които не ги гледам в никакъв случай политически. Дайте да ги погледнем от гледна точка на българи и на нация българска!
  Защото, ако вземете и последните статистически справочници ще видите, че само 18,1 на сто са децата до 18 годишна възраст. Нашата пирамида е обърната обратно. Утре ще трябва да търсим пари за пенсионери, ще искаме да повишаваме заплати, ще искаме да създаваме работа и да имаме повече заети и по-малко безработни. Откъде?
  Категорично не мога да се съглася, че в този закон, който всъщност е за семействата с деца, който трябва да подпомогне семействата с децата, ние елиминираме неосигурените майки и орязваме цяла една година, която досега реално съществуваше в нашето законодателство в тази насока.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Думата има заместник-министър госпожа Христина Христова.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Законът, който в момента е предложен на вашето внимание, отменя Указа за насърчаване на раждаемостта, който е от 1968 г.
  Този закон съвсем коректно има заглавието - Закон за семейните помощи за деца. Даже и от тази гледна точка е хармонизирано заглавието с европейските закони за отглеждане на деца и ние сме прегледали повече от 15 закона, които имат подобно заглавие - за помощи за деца, за отглеждане на деца, но по въпроса, който повдигат госпожа Тоткова и госпожа Масларова - защо не са предвидени плащания за бременните жени 45 дни преди раждане?

  Тук трябва да направим сериозна разлика. Държавата подпомага неработещите и неосигурените жени. Четиридесет и пет дни преди раждане жените, които работят, имат осигурителен риск и под формата на болничен лист, който им се полага по Кодекса за задължителното обществено осигуряване, получават отпуск по Кодекса на труда, защото са в напреднала бременност и не могат да изпълняват трудовите си задължения.
  Другите жени, които не работят и не са осигурени, ако са бедни, попадат в системата за социално подпомагане. Ние веднага предприехме мерки (което обещахме в Комисията по труда и социалната политика) и Правилникът за прилагане на Закона за социалното подпомагане и неговите промени веднага ще влезе в Министерския съвет. Даже сме дали текста, който вече е съгласуван с Комисията по труда и социалната политика. На тези жени коефициентът за достъп до социална помощ се увеличава от 0,9 на 1,2. Така че ако гарантираният минимален доход (той не е променян отдавна) е 40 лв., с този повишен коефициент жената в 3-членното семейство със своя мъж с коефициент 0,9, със своето дете с коефициент 0,9 и тя с коефициент 1,2, има вече коефициент на достъп 3 и ще получи 120 лв.
  Не бива да не правим разлика между хората, които работят и се осигуряват и тези, които не работят. Трябва да се стимулира осигурителната култура. Ако жената няма нужда, има доходи, стои си в къщи и не желае да работи, няма проблем. Тя не се нуждае от нашата помощ за бременност. Това с нищо не затруднява нейния живот.
  По въпроса държавата да изплаща семейни помощи за отглеждане на дете до 2 г. Осигурените майки получават тази помощ. Знаете, че през ноември България със закон ратифицира и прие Конвенция 183 на Международната организация на труда, където се съгласихме, че плащанията при раждане и отглеждане на дете трябва да се осигуряват за работещите жени по осигурителните схеми. Те са в много по-малък размер във времето в Европа, но ние имаме такива традиции. Другите жени трябва да попаднат в системата за социално подпомагане, като се има предвид техният доход. Така че тази жена, на която до 1 г. се дават 100 лв. за отглеждане на дете, без да е работила и да се е осигурявала, ако след 1 г. наистина има ниски доходи, тя (нейното семейство) ще получи социална помощ.
  Направихме промяна за бременните жени и от 3-месечна бременност нататък те могат да получават социална помощ, без да се регистрират в бюрото по труда, без да ги категоризираме като активно търсещи работа. Другите са с по-висок коефициент на достъп и това решава въпроса по един наистина по-справедлив и по-солидарен начин, както каза госпожа Тоткова. Солидарността означава да се вземе от цялото общество и да се даде на тези, които имат нужда.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Христова.
  Заповядайте, господин Козовски.
  ИВАН КОЗОВСКИ (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами и господа, като акушер с 37-годишен стаж и като българин, подкрепям предложението на госпожа Тоткова за еднократна помощ на бременните жени в последните седмици на бременността. Не смятам, че в това изказване има популизъм, като изключим, естествено, афектите. Известно е (госпожо Масларова, Вашите данни не са много точни), че от години наред България е подложена на депопулация и отрицателен прираст от няколко точки. В България сега се раждат по-малко от 70 хил. деца. Миналата година бяха по-малко от 70 хил. При това положение смятам, че такива софистикирани и объркващи изказвания като това на госпожа Христова не трябва да се вземат сериозно.
  Апелирам към вас да подкрепим предложението на госпожа Тоткова. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Козовски.
  Заповядайте за процедурен въпрос, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, аз се обръщам към Вас да спазваме процедурата по чл. 71 на нашия правилник - как протича обсъждането и гласуването на законопроектите на второ четене. С цялото ми уважение към заместник-министърката, но аз не знам как тя се изказва по точките и членовете, по които народните представители, които са вносители, имат право на 5 мин., а по нашия правилник единствено и само министърът има право да взема отношение по всяко време. Ние сме на второ четене и само народните представители, които са внесли съответните предложения, стават и обосновават защо, аргументират и залата решава как да гласува.
  Пак повтарям, с цялото ми уважение към заместник-министър Христова, тя не знае нашия правилник, но Вие трябва да спазвате правилника.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Масларова. Смятам, че тези, които са поканени в залата, биха могли да поискат думата. Тя поиска думата. Не бих си позволил да не я дам, но не по всяко време, както министърът има право. Не става дума за това. Много ви моля.
  Продължаваме разискванията.
  Заповядайте, господин Димитров.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги, разискваме един от много важните въпроси в закона, който разглеждаме в момента. Това гласуване предопределя състоянието на повече от 40 на сто от раждащите майки годишно.
  Уважаемата госпожа заместник-министър ни говори дълго за европейското законодателство, но аз мога да задам въпроса защо по някои от елементите ние синхронизираме и се съобразяваме, а по други - не. Знаем, че и в момента има изисквания на Международната организация на труда, примерно, че пенсията трябва да бъде 45 на сто от базисния доход, но това не е така в България поради особените ситуации, демографски характеристики, броя на работещите и т.н. Дали в Европа има страна, в която над 40 на сто от раждащите жени са неосигурени и неработещи? В момента ние обсъждаме и гласуваме закон, който ще се прилага точно в такава конкретна обстановка. В момента обсъждаме закон, в който този момент трябва да влезе. Надълго и нашироко в комисията разисквахме този проблем и ни се обясняваше, че това ще бъде решено в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Първо, намеренията са (както чухте) да се дадат 12 лв. на месец. Доколко на една неосигурена, неработеща бременна жена в последните дни преди раждането 12 лв. на месец въобще могат да решат някакъв проблем?!
  Второ, което е много важно. Тук в тази зала и тук в този закон този проблем трябва да бъде решен. Ние трябва да преценим дали да са 45 дни, дали да са 12 лв. или повече, разбира се, те не трябва да стигат до средствата, които се предоставят на една осигурена и работеща жена, за да има стимул, за да има разлика. Не може този проблем ние да го оставяме да бъде решаван в правилник, който във всеки момент в една или друга посока може да бъде променян без тази зала, без законодателният орган да има отношение към този проблем.
  Така че аз ви приканвам с гласуването след малко проблемът за осигуряване на над 40 на сто от бременните и неработещите жени да бъде включен в този закон. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има ли други желаещи за изказване по чл. 2 от законопроекта?
  Давам думата на господин Пирински по процедурен въпрос.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председател, процедурното ми предложение е да отложим гласуването по този текст. Мисля, че и Вие сам отчитате, че има достатъчно основания да дадем още малко време на народните представители от различните парламентарни групи да обсъдят още веднъж текстовете, които ще бъдат предложени за гласуване в пленарната зала.
  Господин председател, обръщам се към Вас и към Вашата обективна преценка за това дали сме достатъчно готови и убедени, че предлаганият текст от правителството отговаря на един най-важен приоритет, който стои пред всеки народен представител, пред правителството, пред госпожа Шулева, - да осигури възможните най-благоприятни условия за бременните майки, за новородените.
  Господин Адемов спомена, че запазването на сега действащия режим в една или друга степен е свързано и с финансови последици. Бих предложил в този случай да не отдаваме решаващо значение на този критерий, защото характерът на въпроса е такъв, че една държава може за нищо друго да няма пари, но в този случай тя трябва да осигури необходимия минимум, за да може нацията да има възпроизводство.
  Реформата, която се осъществява - разделянето на осигуряването от социалното подпомагане, търсенето на по-голяма справедливост в схемите - е политика, която беше обосновавана от госпожа Шулева, от мнозинството. По нея може да се спори и, разбира се, мнозинството да отстоява своето право да подкрепи промените, които се предлагат. Но специално по този текст предлагам да не се отива на гласуване механично на мнозинство срещу опозиция, да отложите гласуването и да дадете възможност в хода, ако щете, и на днешния ден още веднъж да се прецени и със съдействието на госпожа Шулева възможността за намирането на един по-добър текст.
  Процедурното ми предложение е да отложим гласуването. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Има ли противно процедурно предложение?
  Ако няма, тогава подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Георги Пирински за отлагане гласуването на чл. 2.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 135 народни представители: за 64, против 68, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Госпожо Шулева, искахте думата. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата по дискусията, която се проведе преди малко, и съжалявам, че това, което госпожа Христова каза, явно не е разбрано.
  Мисля, че принципите, които са залегнали в този закон, са достатъчно ясно и точно обосновани. Действително, трябва да се прави разлика между хора, които имат нужда от социално подпомагане, и хора, които нямат нужда. Съвсем наскоро даваха един репортаж, в който на опашката за социални помощи слезнаха хора от "BMW" с мобифон.
  Ако смятате, че тази политика на социално подпомагане трябва да я продължаваме, аз лично не мисля, че това трябва да продължи по този начин. Има много майки, които живеят много добре - имат, слава Богу, мъже, които изкарват добри пари и те живеят добре и не са под доходите, от които имат нужда от социално подпомагане.
  Този закон, който отменя Указа за насърчаване на раждаемостта, в крайна сметка предвижда едно сериозно увеличение на средствата, които се отделяха досега за така нареченото "насърчаване" на раждаемостта.
  Абсолютно не съм съгласна със заглавието "насърчаване на раждаемостта", защото с указа нищо не се насърчава. С 8,50 лв. нищо не се насърчава. И затова заглавието е "за семейно подпомагане", за подпомагане на тези, които имат нужда. Това е философията на този закон. И напълно в унисон с философията на този закон е предложението помощи да получават бременни жени преди раждане, които имат наистина нужда.
  Госпожа Христова преди малко ви обясни, че не накрая на годината, както госпожа Масларова казва, а още другата седмица Правилникът за прилагане на Закона за семейно подпомагане ще влезе в Министерския съвет и този коефициент на достъп, за който стана дума, ще бъде факт. Тоест, тези майки и примерът, който ви даде, ще имат възможност да получават до 120 лв. за подпомагане във времето, когато са бременни и са преди раждане до 45 дни. Не знам за какви 12 лв. говорим в момента. Много ясно и точно беше даден примерът за тези, които наистина имат такава нужда, тези, които не получават доходи.
  Аз не мисля, че трябва да се сложат на една и съща равна основа жени, които имат доходи, които не искат да работят, които не искат да се осигуряват, които искат да си гледат децата - няма нищо лошо в това - и да бъдат в равно положение с тези, които нямат доходи, които наистина имат нужда от подпомагане. Ние се грижим и държавата има възможност за това - да подпомага тези, които са с ниски доходи. Това е философията на този закон. Той е за подпомагане. Той не е за даване поравно на всички, за съжаление. Нашата държава не може да си позволи това в момента, ако искаме да дадем наистина това увеличение, за което става въпрос.
  Искам да кажа и за спестените пари, за които стана дума. Приеха се доста от предложенията, които бяха направени, и те са свързани пак с хора, които имат изключително голяма необходимост от подпомагане. Това са наистина децата в неравностойно положение, именно децата с увреждания. Прие се предложението за допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лв. при раждане на дете в случай, че до навършване на 2-годишна възраст има трайни увреждания. Прие се до 18-годишна възраст да се изплащат в двоен размер помощите за деца с трайни увреждания, независимо от дохода на семейството. Това са все неща, които всъщност показват, че там, където има нужда, наистина държавата се намесва - там, където има деца с увреждания, които имат големи разходи, и там, където хората нямат необходимия доход.
  Също така се дава възможност помощите да се получават и от бащи-осиновители.
  Искам да кажа, че в крайна сметка доста от предложенията, които бяха направени в комисиите, са приети и е увеличен като цяло предварителният разчет, който беше направен по този закон, но той е увеличен в рамките на това, което бюджетът може да си позволи за 2002 г.
  В тази връзка апелирам към народните представители да подкрепят текста такъв, какъвто е, защото ние сме убедени, че той е справедлив и дава възможност на майките, които са бременни, които нямат доходи, 45 дни преди раждане, без да има тези изисквания, както госпожа Христова каза, да се регистрират - неща, които до момента им пречеха да получават тези помощи, защото те наистина не са активно търсещи работа и няма как да бъдат. Всички тези изисквания отпадат и те могат да се регистрират, ако наистина имат нужда от подпомагане, и да получат едно сериозно подпомагане преди раждането на своето дете.
  Така че аз наистина апелирам да подкрепите текста такъв, какъвто е предложен. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Господин Осман Октай - заповядайте.
  ОСМАН ОКТАЙ (независим): Господин председател, госпожо министър, колеги! Обсъждаме един изключително важен въпрос. Подкрепяйки госпожа Тоткова и госпожа Емилия Масларова, аз искам да взема отношение по законопроекта за семейни помощи за деца във връзка с възможността, както досега се случваше в категоризацията на социално-слабите хора, може да се окажат и онези семейства, както досега, примерно имали крава, имали някаква стара кола, която не е в движение, имали телевизор и в един момент десетки хиляди семейства може да се окаже, че са доста богати. Мисля, че моите колеги от Движението за права и свободи ще ме разберат правилно и може би ще подкрепят това направено предложение от господин Пирински, ако сега въпросът не може да се преосмисли, да се отложи. И съм убеден, че моите колеги няма да подкрепят едно такова предложение ад хок, само защото министерството или Министерският съвет го поставят и има някакви финансови проблеми за осигуряване примерно на балансите.
  Във всеки случай, апелирам да се търси възможност за изход от тази ситуация. Аз подкрепям предложението на госпожа Тоткова и на госпожа Емилия Масларова. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Октай.
  Господин Нихризов, имате думата, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Става въпрос за един текст, който предизвика доста различни мнения, но мисля, че имаше едно обединяване около това, че в България трябва да се подпомогнат бременните, тъй като дори от мнозинството се изказаха, че популацията на българите е застрашена.
  Освен това тук бяха направени изказвания, че ще има текстове в правилник за подпомагането. Тъй като този закон е също за подпомагане - и аз подкрепям предложението на госпожа Тоткова, направено съобразно чл. 2 - и за да не се получи така, че заедно с мръсната вода да изхвърлим и бебето, предлагам текстът да се гласува точка по точка, специално отношението към бременните да бъде гласувано отделно и оттам нататък да разберем дали действително става дума за 12 лв. или за 120 лв., както каза преди малко госпожа Шулева.
  Тези, които имат виждане по въпроса, че този закон е също за подпомагане, че този закон трябва да обърне внимание на бъдещето на българската нация, смятам, че трябва да подкрепят предложението по чл. 2, т. 1 за създаване на допълнителна т. 2 - месечни помощи за бременност. И въпросът не трябва да бъде прехвърлян в правилници или последващи текстове, а трябва да бъде решен тук, от вас, в тази зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Има ли други становища по разисквания текст, уважаеми народни представители?
  Искам да обърна внимание, че законопроектите на второ четене се приемат глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Не може един текст да бъде разчленяван на по-малки структурни единици, за да го подлагаме на гласуване.
  Ако няма други желаещи, бих искал да помоля господа квесторите да поканят, ако отвън има народни представители, които биха могли да гласуват, тъй като очевидно, че текстът е твърде деликатен.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Казано е: текст по текст, не член по член. Процедурното предложение е напълно коректно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз не знам дори да е имало такава практика в предишните народни събрания.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Имаше. Това са текстове, не са точки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване първо предложението на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова-Гайдова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 153 народни представители: за 70, против 82, въздържал се 1.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване следващото предложение - на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 143 народни представители: за 60, против 80, въздържали се 3.
  Не се приема направеното предложение.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, който е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 159 народни представители: за 94, против 61, въздържали се 4.
  Предложението се приема, чл. 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 3 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 3:
  "Чл. 3. Право на семейни помощи за деца имат:
  1. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
  2. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
  3. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  4. семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата. Има ли желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване окончателната редакция на текста, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 137 народни представители: за 104, против 18, въздържали се 15.
  Член 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 4 има направени две предложения. Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков - в чл. 4 след думите "по-нисък или равен на дохода" да се добави "за подпомагане на семейството".
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев - чл. 4 да се измени така:
  "Чл. 4. Право на семейни помощи по чл. 2, точки 2 и 3 имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, освен в случаите по чл. 7, ал. 2."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 4:
  "Чл. 4. Право на семейни помощи по чл. 2, т. 2 и 3 имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, освен в случаите по чл. 7, ал. 2."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По текста на чл. 4?
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Аз все пак искам да обясня на колегите за какво става реч и да намерим най-добрия вариант за окончателната редакция на текста. По принцип становището в началото, когато беше внесен законопроектът, беше семейни помощи да се получават при определен доход на семейството - тези, които са под този доход, да получават, а останалите, с по-високите доходи, просто да не получават семейни помощи за деца. С бюджет 2002 необлагаемият минимум е 150 лв. Знаете, че по принцип това е определеният размер на доход - необлагаемият минимум. И след това, ако внимателно следите текстовете на закона, ще видите, че на с. 20 в § 5, ал. 1 по този закон средномесечният доход за 2002 г. по чл. 4 е 150 лв. Тоест презумпцията на вносителя е, че всяка година е възможно този доход да се качва с оглед да се следи нарастването на доходите и съответно хората и семействата, които ще попадат в тази категория и ще получават тези средства. И тъй като записаният текст не отговаряше на следващите текстове, ние предложихме в Закона за държавния бюджет да се добави текст за подпомагане на семейството, тъй като все пак законът е за семейни помощи за деца. Но после се направи една друга редакция. Аз лично мисля, господин председателю, че би било по-целесъобразно, въпреки че ние сме направили предложение, текстът да не се свързва със Закона за държавния бюджет, а да се запише в Преходните и заключителните разпоредби ежегодно определяна сума, която да е съобразена с държавния бюджет. Така или иначе, това не представлява някакво затруднение и аз в никакъв случай не искам да опонирам точно на този текст, но искам да обясня на уважаемото народно представителство за какво става дума. Тоест презумпцията е, че всяка година оттук насетне тази сума, която сега е определена в § 5, подлежи на промяна, тоест до 150 лв., може да стане до 200 лв., може да стане до 300 лв., дай Боже, и повече. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова. Разбирам, че не държите Вашето предложение да бъде гласувано отделно. Благодаря Ви.
  Други желаещи по чл. 4?
  Заповядайте, господин Дурмишев.
  АСЕН ДУРМИШЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, драги колеги! Моето предложение е редакционно, но аз мисля, че то внася точност в израза и от какво се определя кой ще получава семейни помощи. По тази причина аз предлагам да гласувате това предложение, още повече, че то не противоречи нито на текста на вносителя, нито на предложението на колегите от Коалиция за България. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дурмишев.
  Други желаещи? Не виждам.
  Предложението на господин Дурмишев е възприето буквално, така че няма да го гласуваме отделно.
  Подлагам на гласуване окончателния текст на чл. 4 така, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 132 народни представители: за 108, против 12, въздържали се 12.
  Приема се. Благодаря.
  Заповядайте, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Чл. 5. Семейните помощи за деца по този закон се финансират със средства от републиканския бюджет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този член едва ли ще има възражения. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен и подкрепен от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 3.
  Благодаря ви. Член 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава втора - Семейни помощи при раждане и за отглеждане на деца"
  По заглавието на глава втора има предложение от народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова-Гайдова - заглавието на глава втора да се измени така: "Семейни помощи при бременност, раждане и за отглеждане на деца".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков - заглавието на глава втора да придобие вида: "Семейни помощи при бременност, раждане и за отглеждане на деца".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на глава втора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря. Тези две предложения са с едно и също съдържание и едва ли трябва да се подлагат на отделно разискване и гласуване, тъй като се покриват.
  Имате думата, уважаеми народни представители, по заглавието на глава втора.
  Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева, Теодора Константинова-Гайдова, Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков за ново заглавие, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 140 народни представители: за 52, против 87, въздържал се 1.
  Не се приема това предложение.
  Моля, гласувайте текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 85, против 22, въздържали се 14.
  Приема се. Благодаря.
  Заповядайте, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  По чл. 6 има направено предложение от народния представител Иван Козовски - глава втора, чл. 6, ал. 1 да се промени, както следва:
  "Чл. 6. (1) Майката има право на еднократна помощ за всяко живородено дете в размер на 200 лв., ако не се е отказала от него или не го е оставила временно за отглеждане в специализирано здравно заведение."
  Алинеи 2 и 3 да отпаднат.
  Предложение за нова ал. 2:
  "(2) Когато детето е живородено с тегло под 1000 г, майката получава съответната парична помощ само ако то остане живо до регистрацията му след навършване на 6 дни от раждането."
  Алинея 4 да отпадне.
  Алинея 5 да стане ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков - в чл. 6 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 да се измени така:
  "(2) Помощта по ал. 1 е в размер, както следва:
  1. за първо дете - 500 лв.;
  2. за второ дете - 300 лв.;
  3. за трето дете - 200 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете - 100 лв."
  2. В ал. 5 думата "получава" да стане "получи".
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 за ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 за ал. 5.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 6:
  "Чл. 6. (1) Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
  (2) Помощта по ал. 1 е в размер, както следва:
  1. за първо, за второ и за трето дете - по 200 лв.;
  2. за четвърто и за всяко следващо дете - по 100 лв.
  (3) При раждане на близнаци, един от които е трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете-близнак в размера за трето дете.
  (4) При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането.
  (5) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.
  (6) Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лв."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата по чл. 6, уважаеми народни представители.
  Господин Козовски, заповядайте.
  ИВАН КОЗОВСКИ (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами и господа! Позволявам си да аргументирам пред вас моето предложение за промяна на чл. 6, глава втора, защото смятам, че то е разумно и рационално и се надявам, макар и плахо, на вашата подкрепа. Но преди това ще си позволя да прочета още един път основния текст, защото там има една малка промяна.
  "Чл. 6. (1) Майката има право на еднократна помощ за всяко живородено дете в размер на 200 лв., ако не се е отказала от него или не го е оставила - без думичката "временно" - за отглеждане в специализирано здравно заведение".
  Ние, медиците, не използваме термина "специализирана институция", а терминът е "специализирано здравно заведение". Но това е най-малкото.
  Мотиви към чл. 6, т. 1: Намаляване на помощите за всяко родено четвърто и повече деца е дискриминационна мярка, предимно спрямо малцинственото население, противоречаща на Хартата за правата на човека, особено като се имат предвид последните заключения на съответните европейски институции. Известно е, че част от родилките не само оставят децата си за отглеждане в специализирани здравни заведения, но и въобще не проявяват интерес към тях. Напомням също така, че чл. 6, ал. 1 от Конституцията на Република България гласи: "Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права".
  От направената репрезентативна справка от мен върху един контингент от над 4 хил. раждания във Варненска област с 10 процента смесено население се оказа, че у нас при около 70 хил., а в последните години и под 70 хил. раждания, годишно само при 1600 жени се касае за четвърто или повече от четвърто родено дете. Тоест за допълнително около 160 хил. лв. от бюджета. А като се вземат предвид и предложените изменения в чл. 6, тази сума ще бъде по-малка.
  Аз съм убеден, че в един бюджет винаги могат да се намерят тези средства да се подпомогнат най-бедните семейства и най-рисковите деца в тези семейства в първите седмици след раждането.
  Към новата ал. 2 от чл. 6. По акушерска дефиниция, ако плодът е с тегло под 1000 г се касае за аборт, а не за раждане до регистрирането му след навършване на 6-дневна възраст. И ако това дете почине до 7-мия ден, то е аборт и родилката не получава нищо. А ако то бъде регистрирано в съответните журнали, независимо от това, че пак може да е под 1 кг, тя се ползва със съответните привилегии. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Козовски.
  Други желаещи да вземат отношение по разисквания текст на чл. 6?
  Госпожо Масларова, заповядайте. Очаквах Вашето излизане.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Твърде динамична и емоционална беше изявата на различните колеги в комисията, когато обсъждахме еднократните помощи при раждане на деца, просто защото всеки изхождаше от различни позиции, но всички в една или друга степен имаха желанието в чувствителна степен да подпомогнем с еднократна помощ семействата при раждане на децата. И то най-вече спорът е около това, ако може да се нарече спор, има ли концепция, виждане в нашата страна като държава, ние като представители на различни политически сили и разбира се Народното събрание и правителството, къде ще се насочат финансовите усилия и какъв модел на семейството ще се формира в Република България. Това е нещо, което е изключително важно.
  Аз ще си позволя пак отново и отново, за кой ли път да припомня справката, която е официална. Тя е взета от официална институция: с едно дете в България са 18,7 на сто от семействата, с две деца са 12,7 на сто, с три и повече деца са 1,5 на сто и без деца са 71,6 на сто от семействата в Република България или 1 млн. 923 хил. и т.н. Разбира се, тук са и възрастните семейства, които имат и са отгледали деца, но така или иначе това са семействата, които са с деца.
  Искам да посоча още нещо. От тези семейства без деца, които са 67 на сто, около 10,1 на сто - така сочат предварителните разчети за 2001 г. - са семейства до 35 години, които нямат деца. Тоест, изключвам семействата, които са в невъзможност да имат деца поради физиологични проблеми, а семейства, които поради професионално израстване, желание да се развиват или в много голяма степен напоследък и поради това, тъй като те са млади хора, нямат работа, нямат стабилни доходи и гаранции, не тръгват към възпроизводствените си функции. Това е едната страна на въпроса. Вие ще кажете: само много богатите и много бедните страни си позволяват да дават много пари за подпомагане в тази насока.
  Уважаеми колеги, ние считаме, че това, което предлагаме - разчетите, които сме направили за подпомагане на първото дете - естествено, че първото дете обикновено се създава по принцип от младите хора, които започват работа, или които са още студенти, или при които единият от родителите работи, естествено, че тогава те имат нужда и от жилище, и от други неща, и нашата презумпция е на първото дете да се даде по-голяма помощ, която е в рамките на по-малко от 1,5 средна заплата, за да може младото семейство да се подпомогне с основните неща, които все пак ще могат да ползват и при възпроизводството си и стъпката си към още един член, тоест второто дете в семейството.
  Финансовите разчети, които сме направили за този вид подпомагане. По предварителни разчети, не сме очаквали, че инфлацията толкова бързо ще се увеличава, сочат, че помощта, която предлагаме от 500 лв., за първото дете ще бъдат необходими 19 млн. 620 хил. лв. За второто дете - по 300 лв., ще бъдат необходими 5 млн. 913 хил. лв. и за останалите - за третото и по-следващото дете ще бъдат необходими около 700 хил. лв. или общо ще бъдат необходими 26 млн. 233 хил. лева.

  Преди малко госпожа Тоткова каза, че от това, че законът е предвиден да влезе в сила 2002 г., че са предвидени все пак средства в бюджета, въпреки че аз съм далеч от мисълта, че един закон се прави въз основа на бюджет само за една година, той се прави за много повече години, фактът, че по всяка вероятност няма да могат да се изплащат тези предвидени семейни помощи за деца по 15 лв. от 1 април, дано да започнат от 1 април, вече има спестени близо около 20 млн. лв. (Неразбираема реплика от заместник министър-председателя Лидия Шулева.)
  За инвалидите има увеличение и разчетите сме ги направили. Аз мога да кажа и за други пари, че има резерв и откъде, но не искам да влизам в подробности по тази тема.
  Така че ние определено смятаме, че е необходимо да се направи определена диференциация и в най-голяма степен да се подпомогне младото семейство при първата му крачка за създаване на нов член и за раждане на първото дете. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Други желаещи да вземат отношение по текста? Заповядайте, господин Сапарев.
  ОГНЯН САПАРЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се извинявам, че се намесвам в неща, които не са ми работа, но искам само да напомня един стар виц за онова райско птиче. Защо било райско? Защото, преди да глътне костилката, си я вадило и си я мерило отзад, за да знае дали може да излезе.
  Много се извинявам, но в наше време мисля, че само безотговорен човек не си контролира детеродния орган и прави деца в неограничено количество, без да знае дали ще може да ги гледа. Като изключим едно абсолютно малцинство от 2-3 на сто в България, което има реалната материална възможност да гледа по десетина деца, за някои групи от населението правенето на деца се е превърнало нещо като бизнес. Не смятам, че това трябва да се поощрява. Нормалният български гражданин не може да си позволи това в момента. Нека да си прави необходимия брой деца, но нека да не прекалява. Аз не виждам защо това трябва да се поощрява. Много се извинявам.
  Разбирам, че това може да се тълкува като израз на човеконенавистничество, могат да се кажат всякакви лоши думи, но има някакви реални условия, в които човек прави толкова деца, колкото може да гледа. Не ги прави, за да може да ги тръсне на обществото и да каже: хайде, гледайте ги сега, защото аз ги направих, тъй като не можах да внимавам, когато трябваше. Много се извинявам. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Сапарев.
  За реплика думата има госпожа Първанова.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми избиратели! Бих искала от името на народните представители да се извиня на всички избиратели в страната за това, което току-що чухме. Смятам, че подобен език и квалификации са недопустими за тази трибуна, за никоя трибуна са недопустими.
  Освен това смятам, че за проблеми, за които Световната здравна организация прави специални проекти, за да могат да бъдат облекчени, да могат да бъдат решени, това не е подходящият език и подход.
  Затова моля за извинение.
  Специално от името на НДСВ ще си позволя да поднеса това извинение за този неподходящ език.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Първанова.
  За втора реплика думата има господин Козовски.
  ИВАН КОЗОВСКИ (НДСВ): Уважаеми господин Сапарев, Вие много хубаво започнахте Вашето изказване, че не сте компетентен и не знаете дали трябва да вземете отношение. Много Ви моля другия път, когато не сте компетентен или се чувствате некомпетентен по някой въпрос, 10 пъти да кроите, 1 път да режете. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Козовски.
  За трета реплика думата има господин Филипов.
  АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина това, което чухме, аз бих го оприличил по-скоро като гьобелщина, като хитлеризъм. Знаем много добре какви програми са се правили за насърчаване на раждаемостта. В случая се чувствам обиден, защото това се отнася най-вече към една група български граждани, които аз представлявам тук, в този парламент, като техен съгражданин, не като техен политик.
  Това, което чухме, е една обида, едно оскърбление на българския гражданин, на българския избирател. Моля ви оттук нататък - и отляво, и отдясно, когато става дума за тези хора, да не бъдем толкова крайни, затова защото, когато идват избори, ние сме най-толерантни към тях. Става дума за БСП. Винаги най-добре, най-ласкателни са те към тази група хора и не мисля, че те сега са обект на низост и би трябвало да бъдат. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Филипов.
  Господин Сапарев, след тази трета реплика изпитвате ли потребност да вземете отношение или не? Това е само по Ваше желание.
  ОГНЯН САПАРЕВ (КБ, от място): Не искам да правя скандали.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, недейте от място. Имате възможност от трибуната да кажете.
  Моля да продължим по чл. 6.
  Заповядайте, господин Черкезов.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да изкажа също нашето възмущение от това, което преди малко чухме от проф. Сапарев.
  Господин Сапарев, Вие трябва да се извините на цялото българско гражданство за това, което казахте. Защото в един такъв много сериозен момент, когато ние обсъждаме такъв важен закон за българските деца, за българските майки, Вие направихте едно невероятно грубо сравнение и трябва да се извините на всички хора за това, което казахте от тази трибуна. Аз не вярвам, че нивото Ви е такова, за да може да принизявате един такъв сериозен закон, който днес ние обсъждаме, за да може да го сравнявате с такъв елементарен пример, и то грозен, от парламентарната трибуна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Черкезов, това беше реплика, на която нямахте право.
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС, от място): Да, реплика беше.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Минаха три реплики.
  Продължаваме по същество. Много ви моля да не се отклоняваме от темата по обсъждането на второ четене. В момента сме на чл. 6.
  Понеже не виждам други желаещи, аз ще си позволя да се обърна към господин Адемов, към комисията и към народните представители за една малка редакционна корекция.
  В ал. 1 на чл. 6 има съвършено излишен израз: "Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството."
  Абсолютно излишно е да се казва, защото то е независимо от още хиляда неща. Трябва ли да ги споменем?
  Така че само: "Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, когато детето не е оставено за отглеждане..." и т.н.
  Така че нека да не вкарваме излишни текстове и да затормозяваме законовия текст.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Не сте прав.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Кажете, може и да не съм прав, разбира се.
  Заповядайте, господин Димитров.

  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаеми господин председател! Целият принцип на този закон е изискуемост за достъп до системата в зависимост от доходите на семейството. Фактически точно тук единствено не се изисква необходим минимален доход на семейството във връзка с чл. 4. Затова тук изрично е посочено, че тази еднократна помощ не е във функция от необходимия доход на семейството. Целият закон е подчинен на една друга логика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Разбирам Ви. Аз като юрист никога няма да подложа на съмнение текста на чл. 6 и без "независимо от доходите на семейството". Но може би за по-голяма яснота, за да не възникнат известни съмнения, съм склонен да не настоявам за тази редакционна промяна.
  Така че нека да си остане така, както е предложено от комисията.
  Ако няма повече желаещи за изказвания, ще подложа на гласуване окончателния текст на чл. 6.
  Първо подлагам на гласуване предложението от народния представител Иван Козовски. Той го защити от трибуната. Комисията не подкрепя неговото предложение.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 141 народни представители: за 17, против 88, въздържали се 36.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване следващото предложение - на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков. То само частично е подкрепено, но аз го предлагам цялото така, както е предложено от тези народни представители.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 140 народни представители: за 68, против 68, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Формалното ми предложение по този важен въпрос, при паритет на гласовете "за" и "против", е да прегласуваме предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е едно разумно предложение за прегласуване от господин Божинов.
  Става дума за предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 153 народни представители: за 67, против 82, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване окончателния текст на чл. 6 така, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 137 народни представители: за 96, против 13, въздържали се 28.
  Член 6 се приема.
  Уважаеми народни представители, наближава 11,00 ч. Искам да ви направя едно съобщение.
  Българската секция на Парламентарната асамблея на франкофонията има удоволствието да покани дамите и господата народни представители на чаша шампанско сега през почивката в Огледалната зала по повод световния ден на франкофонията.
  Обявявам 30 мин. почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Господин Адемов, моля да докладвате чл. 6а.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова и Димитър Димитров - създава се нов чл. 6а:
  "Чл. 6а. (1) Ако до навършване на 3-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50%, на майката (осиновителя) се изплаща еднократна помощ в размер на три минимални работни заплати.
  (2) Ако до навършване на 3-годишна възраст на детето се установят тежки увреждания над 90%, на майката (осиновителя) се изплаща еднократна помощ в размер на пет минимални работни заплати."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков - да се добави нов чл. 6а, както следва:
  "Чл. 6а. (1) Неосигурените за всички осигурителни случаи бременни жени, които отговарят на изискванията на чл. 4, имат право на еднократна помощ за доизносване на бременността си за срок от 45 дни преди раждането.
  (2) Помощта по предходната алинея е в размер на 150 лв. и се изплаща от общинските служби за социално подпомагане по местоживеене срещу заверен документ от личния лекар."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова - създава се нов чл. 6а:
  "Чл. 6а. (1) Право на месечни помощи при бременност по този закон имат неработещите и неосигурени жени, включително учащите се, в семейства със средномесечен общ доход на член от семейството за предходните шест месеца, който е по-нисък или равен на дохода, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (2) Месечните помощи по ал. 1 започват да се изплащат 45 календарни дни преди раждането, след представяне на документ от женска консултация.
  (3) Размерът на помощите по ал. 1 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова - създава чл. 6а:
  "Чл. 6а. (1) Право на месечни помощи при бременност по този закон имат неработещите и неосигурени жени, включително учащите се, когато семействата им отговарят на условията за подпомагане по реда на Закона за социалното подпомагане.
  (2) Месечните помощи по ал. 1 започват да се изплащат 45 календарни дни преди раждането след представяне на документ от женска консултация.
  (3) Размерът на помощите по ал. 1 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Желаещи да подкрепят предложенията си по чл. 6а?
  Заповядайте, господин Димитров.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, по предложението за създаване на нов чл. 6а, който ние с колежката сме направили - проблем, който засяга трайните увреждания на деца, в комисията беше проведено достатъчно обстойна и задълбочена дискусия и за наша радост се стигна до едно разумно предложение, донякъде различно от това, но разумно предложение, което не в такъв благоприятен вариант, но все пак в един добър вариант решава проблемите на деца с трайни увреждания и завишената еднократна помощ.
  Току-що в чл. 6, ал. 6 ние гласувахме този проблем и той вече е факт. Така че аз считам, че може би не трябва въобще да гласуваме нашето предложение, тъй като то реално беше гласувано преди малко.
  По отношение на следващото предложение, направено от мен, колежката Емилия Масларова и Кръстьо Петков, обръщам внимание на уважаемите народни представители, че това е последната възможност с гласуване да решим проблема за подпомагането на неосигурените и неработещи жени в последните 45 дни преди раждането.
  Аз съжалявам, че госпожа Шулева я няма тук в момента, но преди почивката в словото си за моя изненада тя направи едно особено и погрешно внушение на залата - че с нашите предложения за помощ 45 дни преди раждането на бременните жени, които са неосигурени и неработещи, ние едва ли не създаваме условия и съпругите на банкери, на онези, които се возят в BMW-та, също да получават помощи, когато бюджетът е в толкова тежко състояние.
  Аз се изненадвам от подобни внушения, тъй като те не почиват на никаква реална база. Да, това е едно от малкото неща, по които всички ние имаме консенсус - че променените социално-икономически условия изискват достъп до системата да имат нуждаещите се, а не тези с най-големи доходи. И аз искам да прочета нашето предложение, за да оборя тезата на госпожа Шулева за едва ли не предложения от нас, които създават условия за подпомагане на семейства с достатъчно високи доходи.
  "Неосигурените за всички осигурителни случаи бременни жени, които отговарят на изискванията на чл. 4, имат право на еднократна помощ за доизносване на бременността си за срок от 45 дни преди раждането."
  "Които отговарят на изискванията на чл. 4"! А изискванията на чл. 4 точно фиксират максималния доход на член от семейството, за да има това семейство достъп въобще до тази система. Така че въобще не става дума за внушенията, които бяха направени от тази трибуна.
  Както казах, това гласуване е последната възможност да решим проблема. Аз се изненадвам, че залата отказва проблемът да бъде решен именно в този закон. Значи в този закон ние решаваме проблема за еднократната помощ при раждане на дете. В този закон ние решаваме проблема за първата година или две при отглеждането на детето. В този закон ние решаваме проблема за месечните помощи за деца до 16 или 18-годишна възраст, ако учат. Но залата отказва да реши проблема точно в този закон за последните 45 дни преди раждането.
  В този закон ние вече създадохме условия за подпомагане на семействата, в които има деца с трайни увреждания. Но залата отказва да реши проблема за условията или част от условията, които пораждат подобни проблеми - за изхранването на майките в последните 45 дни. И прехвърляме тази отговорност на друг орган, в правилници или други нормативни документи, които незнайно кога, незнайно как, без знанието на залата и без санкциите на народните представители ще решават този проблем. И днешната дискусия е достатъчен аргумент в тази насока.
  В дискусията в комисията на конкретния въпрос с колко и как ще бъде решен този проблем в правилника, както ни се обяснява тук, заместник-министърът отговори, че увеличавайки коефициента от 0,9 на 1,3 реално тези жени ще получат 12 лв. повече от полагаемото им се. Днес се говори за 120 лв. Аз не искам някой да ми обяснява, аз искам ние с наше гласуване да определим тази сума - дали тя да бъде 12 или 120 лв., дали тя да се решава с конкретно фиксирана цифра, както ние предлагаме, или да се решава в Закона за държавния бюджет, но пак със санкция на законодателния орган, както предлагат колегите.
  Призовавам залата към тази последна възможност тук и със закон да решим този изключително важен проблем. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Госпожо Тоткова, заповядайте да защитите своето предложение.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложенията всъщност са в две групи.
  Първото предложение е свързано с подпомагането на семействата, които имат деца с трайни увреждания. Логично беше най-напред да бъде подложено на гласуване нашето предложение и след това да се гласува ал. 6. Но така или иначе в чл. 6 ние гласувахме тази ал. 6 и аз съм съгласна с колегата Димитров, че трябва да оттеглим нашето предложение. Само искам да напомня на всички колеги, че след много настоятелни искания, и най-вече на опозицията, бяха приети всички тези подобрения, макар и малки, в Закона за семейните помощи.
  По отношение на подпомагането на бременните жени 45 дни преди раждането, искам да споделя с вас, че се радвам, че министърът на труда и социалната политика най-после призна, че всъщност това е Закон за подпомагане на семействата. Тоест, това е закон, който изпълнява съвсем различни функции от всички представи, които сме имали ние и които са свързани с децата на нашата страна, със създаването на условия за тяхното отглеждане.
  Но следвайки логиката на министъра, аз искам да ви помоля още веднъж да обърнете внимание на предложението, което аз направих. Ще си позволя да го прочета.
  "Чл. 6а. (1) Право на месечни помощи при бременност по този закон имат неработещите и неосигурените жени, включително учащите се, когато семействата им отговарят на условията за подпомагане по реда на Закона за социалното подпомагане.
  (2) Месечните помощи по ал. 1 започват да се изплащат 45 дни преди раждането след представяне на документ от женска консултация.
  (3) Размерът на помощите по ал. 1 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година."
  Ето начин за решаване на този въпрос именно в този закон, следвайки логиката, която ни предложи министърът на труда и социалната политика.
  Уважаеми колеги, не би трябвало да допускаме този изключително важен въпрос да бъде решаван в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Аз искам само да ви кажа, че един от съветниците на министър Шулева си позволи при дискусията в Комисията по труда и социалната политика да каже, че много често се налагало с правилниците да се дописват закони. Наша отговорност е да запишем тези права на хората, ако имаме такава воля, именно в закона и то точно в този закон, който днес разглеждаме. И след това администрацията просто трябва да го прилага, а не да дописва закона и да си позволява в който момент реши да променя правилата, да създава повече права или да намалява тези права. Няма гаранция, че с правилника тези права, за които вие говорите тук, ще се реализират. Няма такава гаранция, защото това е воля на друг орган. Аз искам да чуя волята на Народното събрание, а не волята на министъра, защото министърът може да не я реализира. Ако ние решим обаче в закона по този начин въпроса за семейните помощи за деца, тогава министърът е длъжен да изпълни тази воля.
  Чувам реплика на председателя на Комисията по труда и социалната политика, но искам да кажа, защото той ме предизвиква, аз съм чувала и други реплики от него, че това, което правим, не е достатъчно за българските семейства и българските майки. И че той просто е принуден да изпълнява друга политика, а не тази, която отговаря на неговата съвест. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други желаещи да вземат отношение по текстовете? Няма желаещи.
  Предложението на народните представители Росица Тоткова и Димитър Димитров по чл. 6а няма да се гласува, тъй като е включено при гласуването по чл. 6.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков за нов чл. 6а, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 39, против 92, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова за нов чл. 6а, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 51, против 81, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Госпожо Тоткова, да подлагам ли на гласуване Вашето последно предложение, тъй като то се включва в това, което гласувахме току-що? (Неразбираема реплика от място на народния представител Росица Тоткова.)
  Моля, гласувайте цялото предложение на народния представител Росица Тоткова, независимо че ал. 2 и 3 се припокриват с гласуваното току-що. Предложението не е подкрепено от комисията.
  Гласували 144 народни представители: за 50, против 93, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, господин Адемов, докладвайте чл. 7.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  По чл. 7 има предложение на народния представител Иван Козовски - да отпадне т. 2 от ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков, което беше оттеглено в хода на дискусията.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова:
  В чл. 7 се създават нови ал. 4 и 5:
  "(4) Размерът на месечните помощи за деца в семейства с един родител се увеличава с 20 на сто.
  (5) Размерът на месечните помощи за второ дете се увеличава с 50 на сто."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 7:
  "Чл. 7. (1) Месечните помощи за дете до навършване на 18 години се изплащат на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие че детето:
  1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
  2. от 7 години до навършване на 18 години редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  3. живее постоянно в страната.
  (2) При условията на ал. 1, т. 1 - 3 месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се изплаща независимо от дохода на семейството.
  (3) Размерът на помощите по ал. 1 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (4) При условията на ал. 1, т. 1 и 3, месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се изплаща независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта, определена по реда на ал. 3."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  По предложенията по чл. 7, заповядайте, господин Козовски.
  ИВАН КОЗОВСКИ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, дами и господа! Защо трябва да отпадне т. 2 от ал. 1? Най-малко по три съображения. Първо, аз не завиждам на лицето, което ще определя кой ученик е редовен или нередовен, за да изплаща или не изплаща дадена помощ.
  Второ, предполагам, че е очевидно за всички, че тази точка създава условия за корупция, макар и за миникорупция.
  И трето, но най-важно, отнемането на месечните помощи до навършване на 18-годишна възраст при нередовно училищно обучение е неправилна санкция, насочена също срещу най-бедното население в България, което в много случаи не само че не разполага със средства за училищно обучение на децата си, но и разчита на тези средства за тяхната прехрана. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Козовски.
  Други предложения?
  Заповядайте, госпожо Тоткова, да аргументирате своето предложение по чл. 7.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По чл. 7 ние сме направили две предложения, които се отнасят до размера на помощите за деца.
  Първото предложение е да се повишат помощите за деца с 20%, когато те се отглеждат в семейства с един родител.
  Европейската практика е, ако искате нея да чуете, че трябва да се извършва и реализира преференциална социална защита на деца в семейства с един родител. Безспорен факт е, че отглеждането на деца в семейства с един родител е много по-трудно. Децата са поставени при много по-тежки условия, защото доходът в това семейство безспорно е по-малък, отколкото е доходът в едно семейство, в което има двама родители и двамата родители носят доходи в това семейство. Гледам от гледна точка на закона само подоходната част, подоходния тест на семейството без да се впускаме в другите подробности, свързани с другите условия за отглеждане на деца в семейства с един родител.
  Още повече, че в нашата страна около 390 хил. деца се отглеждат в семейства с един родител. И аз си мисля, че когато говорим за солидарност в обществото, тук е мястото ние да намерим материалния израз именно на този принцип на солидарност в обществото, в рамките на тези средства, които има държавния бюджет, макар че не трябва да решаваме задачата като знаем отговора, но в рамките на тези средства, които има в държавния бюджет, ние да можем да намерим най-справедливия, най-солидарния механизъм за разпределение на средствата, които са отделени за тази цел.
  И аз ви приканвам, уважаеми колеги, да подкрепите това предложение!
  Второто предложение е свързано с месечните добавки за деца, за второ дете в семейството. Макар че този закон не си поставя такива цели, той, както разбрахме, има само функция на закон за подпомагане, но ние трябва да се стремим да утвърждаваме двудетния модел в нашата страна, защото бяха изнесени данни, които показват, че много малка част от българските семейства всъщност имат две деца. И това е именно този знак на политика на нашата страна, на държавата ни, към децата и към семействата, така че второто предложение е нещо, което смятам, че ще бъде възприето добре от хората и то също ще бъде израз за загрижеността за бъдещето на нашата нация. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Има ли други желаещи да вземат думата за предложения по чл. 7?
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз в много голяма степен подкрепям и предложението на господин Козовски като размисъл, и предложението, което направи госпожа Тоткова.
  Да, и в нашия законопроект, свързан с този, който беше отхвърлен - Законът за подпомагане на семейството при раждане, отглеждане и възпитание на децата, също сме предвидили - коментирам това, което господин Козовски каза, също сме записали, че все пак тези месечни добавки за деца ще се изплащат тогава, когато има аналогични грижи за здравето и образованието, което е свързано с възрастта на децата. Това, да. И ние всички сме съгласни, че не е нормално децата в Република България да не посещават училище тогава, когато това е в съответната възрастова група.
  В същото време обаче дискусията, която се проведе в Комисията по труда и социална политика относно това, че има населени места в страната, в които няма училища, училищата са закрити, трябва да се извършва транспортиране на тези деца. Транспортирането ще бъде за сметка, естествено не на държавата, а на общините. И, естествено, общините в една голяма степен при тези орязани бюджети, свити бюджети, нямат такива средства.
  Освен това, обикновено в тези населени места, където са закрити училищата, населението е над 90% безработно и родителите нямат възможност, тоест има твърде много обективни причини, които не са свързани с нежеланието на родителите децата да отидат на училище.
  И тук, с този текст ние поставяме под един знаменател всички деца в цялата страна, но не е все едно и също да си в град Варна и да искаш или да не искаш да ходиш на училище, и да си в населено място, което е отдалечено на 3 - 4 км., примерно, да си в с. Ягода, община Мъглиш и да трябва да се транспортираш и да отидеш до училището в Мъглиш.
  И още един въпрос - добре, в правилника ще има някакъв документ от страна на училището, че детето е ученик. Току-що коментирахме с моя колега Димитров - то ще получи на 15-ти, на 20-ти или 30-ти септември документ, че той е отишъл в четвърти клас на училището и след това, поради невъзможност, няма да ходи. Значи, ето, че има неща, които ние много прецизно трябва да обмислим в този вариант и тези целеви помощи, които трябва да се дадат тогава, когато има такива обективни затруднения, явно трябва да бъдат в този закон.
  И от тази гледна точка аз подкрепям вече и следващата, не, разбира се, защото само родителите в непълните семейства имат нужда от подпомагане, а и семействата, в които има такива обективни проблеми трябва да бъде предвидено или в този закон, или в Закона за социалното подпомагане. Аз знам, че най-лесно е да се каже, че това ще отиде в Закона за социалното подпомагане и няма да се реализира в голямата си степен, защото просто няма ресурс и ще кажете, че за тази година ресурс няма, но ние правим, пак казвам, закон, който не е само за седмица, за две или за месец, или е само за 2002 г.
  Аз лично на този етап при неуреден въпрос, пак казвам, независимо, че и ние сме поставили такова условие, съм склонна да подкрепя господин Козовски, защото не е възможно така да дискриминираме чест от децата в България, при които държавата, и разбира се, общините не са създали необходимите условия за нормален достъп до учебния процес. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масларова.
  Има ли други желаещи за изказване?
  Заповядайте, госпожо Атанасова.
  АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ): Госпожо председател, дами и господа! Внимателно участвах в комисията при изработването на законопроекта. Внимателно слушам всички дебати тук, в залата, и искам да обърна внимание върху един въпрос, за който много малко хора се сещат - колко хора в България получават помощи без да имат основание за това? Колко хора в България са поставени под контрол на службите, за да могат те да установят наистина трябва ли да ги вземат тези помощи или не трябва?
  Министър Шулева не без основание спомена и за BMW-та, и за много други случаи. Аз искам да се прецизира много внимателно за в бъдеще и наистина социалната служба да има тези правомощия, тя да бъде овластена достатъчно добре, за да може да следи. И тогава мисля, че пари ще има за много други социални помощи, но 12 години никой не обърна внимание именно на това - кой получава социални помощи и защо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване предложенията - първо, предложението на народния представител Иван Козовски, което не е подкрепено от комисията, т. 2 от ал. 1 да отпадне.
  Гласували 136 народни представители: за 36, против 74, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 141 народни представители: за 54, против 87, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме окончателния текст на чл. 7 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 87, против 20, въздържали се 26.
  Член 7 е приет.
  Моля, господин Адемов, докладвайте чл. 8.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 8 има предложение от народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова-Гайдова: изразът "дете до една година" се заменя с "дете до две години". Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Росица Тоткова да се създаде нова ал. 3. Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага за окончателен текст на чл. 8:
  "Чл. 8. (1) Месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер 100 лв. се изплащат на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие, че:
  1. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване;
  2. детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
  3. детето живее постоянно в страната.
  (2) При условията на ал. 1 месечна помощ за отглеждане на дете се изплаща и на самотния баща-осиновител.
  (3) При условията на ал. 1, т. 1-3 месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания в размер на 100 лв. се изплащат до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Госпожо Тоткова, заповядайте по чл. 8.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, смятам, че при 18% безработица и повишаваща се безработица в страната, при разширяваща се бедност в страната ние трябва да направим усилие и да запазим правото на неосигурените и неработещи жени, в т.ч. и учащите се, да могат да получават подкрепа от държавата при отглеждането на децата си до две години, а не до една година, каквото предложение се прави сега. Знам какви са възраженията най-вече на експертите - че по този начин ние ще стимулираме работодателите да не наемат майки и самите майки ще стимулираме да не започват работа, тъй като те ще имат някакъв доход и това време ще им се зачита за трудов стаж. Това е вторият проблем, който предизвиква едно такова решение на мнозинството.
  Искам да ви припомня, уважаеми колеги, за някои случаи и особено за един случай в Габрово. В една фирма от 34 наети - 32 жени бяха майки. Има много други такива фирми в страната, в които се наемат жени, за да могат да получават майчинство. Това не е чиста загриженост за тези жени, а с това се прави бизнес. За съжаление по този начин се източват средства от фондовете на Националния осигурителен институт. Ако нямат стаж, се отчита минималната работна заплата. Тази възможност все още стои в закона. Тук е мястото да намерим баланса между възможностите за източване на средства от осигурителните фондове и за подпомагане на тези жени при отглеждане на децата им.
  По второто предложение. С много усилия успяхме да убедим колегите в комисията, че приеха майките с деца с трайни увреждания да могат да ползват такава помощ от държавата независимо от доходите, докато детето навърши две години. Затова им благодаря и се надявам, че пленарната зала ще прояви поне една капка милосърдие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, аз също приветствам това, че в комисията се направи крачка напред и действително за семействата, които имат деца с увреждания, държавата прави сериозен жест и подпомага тези семейства. Пази Боже, в семейството да имаш дете с увреждания, което да е малко - между година и две, което се нуждае от много специализирани нужди и разходите са много.
  Присъединявам се към предложението на госпожа Тоткова и настоявам да помислим за обезщетенията, които ще се дават на майките, както и предложението да се дават до двегодишна възраст на детето. Колеги, забележете: до еднагодишна възраст ще се дават 100 лв., когато в семейството на член от семейството доходите са до 150 лв. Нека не се връщаме към проблемите за безработицата, а да поставим един друг въпрос доколко са развити заведенията за отглеждане на деца до тригодишна възраст. По-скоро бих казала, че са закрити и няма възможност да се гледат тези деца. Ако майката не е осигурена, значи не ходи на работа. Всички си даваме ясна сметка, че това семейство с този доход, като се приспаднат и тези 100 лв., които са получавали за отглеждане на детето между 1 и 2 години, ще попадне веднага в мрежите на "Социални грижи". Така или иначе тези хора автоматично ги пращаме на опашката на "Социални грижи". Там те отиват отново да искат. Знам, че със 100 лв. никой не може да си отгледа детето в България днес и сега, особено когато то е в най-крехка възраст, защото трябва да възпроизвеждаме не само деца, но те трябва да бъдат и здрави. За да се премахнат детските ясли, много дълго време се коментира, че децата най-добре се отглеждат до тригодишна възраст в семейна обстановка. Закрихме детските ясли в 90 на сто от случаите. Сега пък от двегодишна възраст на неосигурените майки намаляваме възможността до едногодишна възраст. В семейството всичко, което можем да направим срещу малката, дори бих казала, символична възможност майката, когато не е осигурена, да остане между една и две години да гледа детето си (колежката Тоткова достатъчно ясно обоснова за какво става реч), ние се циганим за някакви символични средства, което ще има много тежки последствия. Те ще се мултиплицират върху населението като цяло.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Става въпрос за 70 млн. лв.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Не са 70 млн. лв., господин Адемов. Но дори и така да е, едва ли бихме могли да кажем, че децата, които трябва да бъдат отглеждани, са нещо, за което трябва да се спори, при положение, че всички знаем за милионите и милиончетата, които се транслират в друга насока.
  Поддържам предложението на колежката Тоткова и ще гласувам за него.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масларова.
  Има ли други желаещи да се изкажат по чл. 8? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова-Гайдова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 62, против 81, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 8.
  Гласували 134 народни представители: за 99, против 3, въздържали се 32.
  Член 8 е приет.
  Господин Адемов, моля Ви да представите чл. 9 и 10 едновременно, тъй като по тях няма предложения.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  "Чл. 9. (1) Помощите по чл. 7 и 8 се изплащат през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката (осиновителя/осиновителката).
  (2) С изричното писмено съгласие на майката помощи могат да се получават от бащата.
  (3) При невъзможност на майката (осиновителя/ осиновителката) да получава помощите, те се изплащат на законния представител или попечител на детето.
  (4) Месечните помощи за деца с разведени родители се изплащат на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права.
  (5) Месечните помощи по чл. 7 за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се изплащат на лицата, при които е настанено детето."
  Предложение на комисията за окончателен текст за чл. 10:
  "Чл. 10. (1) Семейните помощи за деца се отпускат от общинската служба за социално подпомагане въз основа на молба-декларация по образец за всяка отделна помощ, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Образците се обнародват в "Държавен вестник".
  (2) След изтичане на 6 месеца от отпускането на месечните помощи по чл. 7 и 8 се подава нова молба-декларация.
  (3) Семейните помощи за деца се отпускат с решение на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане.
  (4) Отказът за отпускане на парична помощ за деца се мотивира.
  (5) Решението за отпускане или отказ на парична помощ за деца се съобщава писмено на лицето, подало молбата в 7-дневен срок от постановяването му.
  (6) Решението по ал. 5 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.
  (7) Редът за отпускане и изплащане на семейните помощи се урежда с правилника за прилагане на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  По тези текстове има ли желаещи да изразят отношение? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок. Текстовете са подкрепени от комисията.
  Гласували 135 народни представители: за 102, против 3, въздържали се 30.
  Член 9 и 10 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 11 има направено предложение на народния представител Емилия Масларова, което е подкрепено от комисията - след думата "лицата" да се добавят думите "в 14-дневен срок".
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 11:
  "Чл. 11. Органите на данъчната администрация, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и другите държавни органи са длъжни да представят при поискване информация на службите по чл. 10, ал. 1 за доходите на лицата в 14-дневен срок."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 11? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване чл. 11 в окончателната му редакция, предложена от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 6.
  Член 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение от народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова за създаване на нов чл. 11а:
  "Чл. 11а. (1) Целеви месечни помощи за деца ученици могат да се отпускат на семейства с деца, които подлежат на социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане.
  (2) Целевите месечни помощи по ал. 1 се отпускат след извършване на социална анкета от общинските служби за социално подпомагане по местоживеене.
  (3) Целевите месечни помощи за деца ученици са:
  1. еднократни целеви месечни помощи за деца ученици в държавни и общински училища за покриване на част от разходите в началото на всяка учебна година;
  2. целеви месечни помощи за деца, ползващи междуселищен транспорт за придвижване до учебното заведение, за покриване на част от транспортните разходи след удостоверяване от училищното ръководство.
  (4) Целеви месечни помощи за деца ученици не се изплащат, ако детето е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
  (5) Целевите месечни помощи за деца ученици могат да се отпускат в пари и/или в натура за всеки конкретен случай по преценка на общинската служба за социално подпомагане, след съгласуване с училищното ръководство."
  Комисията не подкрепя предложението за създаване на чл. 11а.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз пледирам пред вас да приемете този член, тъй като той подпомага и осигурява гарантираното от Конституцията право на всеки български гражданин на образование. В него всъщност се опитва да се подпомогнат онези семейства, чиито деца поради чисто финансови причини не могат да посещават училище.
  Мисля, че на всички в тази зала е ясно, че такава тенденция вече трайно се оформя и се увеличава броят на децата, които не посещават училище именно поради финансови причини.
  Другият аспект - това са децата, които не могат да посещават училище поради това, че някои училища се закриват и се налага използване на транспорт, за да могат да се придвижат до тях.
  Затова аз смятам, че този член е изключително важен. Той отговаря и на тенденциите на българското общество образованието да бъде част от ежедневието на българските деца, още повече, че ние в чл. 7 вече приехме аналогично решение.
  Аз се обръщам към вас още веднъж с молбата този член да бъде одобрен. Той няма да затрудни, а точно обратното - ще стимулира образованието в българското училище и още веднъж ще гарантира конституционното право на всяко българско дете да получава образование. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Андреева.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по това предложение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов чл. 11а, направено от Росица Тоткова и група народни представители. Не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 132 народни представители: за 45, против 66, въздържали се 21.
  Предложението не се приема.

  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 12 има направено предложение на народния представител Весела Драганова, което не е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12:
  "Чл. 12. Вземанията по този закон се погасяват в срок, както следва:
  1. три години - за еднократните помощи при раждане на дете, считано от края на месеца, през който е родено детето;
  2. три месеца - за месечните помощи за деца до 18-годишна възраст, считано от края на месеца, за който се отнасят;
  3. три месеца - за месечните помощи за отглеждане на дете до 1 година, считано от края на месеца, за който се отнасят."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Желаещи да вземат отношение по този текст? Няма.
  Подлагам на гласуване чл. 12 в редакцията му, предложена от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 96, против 6, въздържали се 20.
  Член 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение на народния представител Весела Драганова за създаване на нови членове 12а и 12б.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателни текстове на членове 12а и 12б:
  "Чл. 12а. Върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки, освен за:
  1. надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно-техническа грешка;
  2. недобросъвестно получени суми.
  Чл. 12б. Недължимо изплатените семейни помощи по този закон, когато са получени недобросъвестно, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на държавните вземания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте членове 12а и 12б.
  Гласували 125 народни представители: за 104, против 9, въздържали се 12.
  Членове 12а и 12б са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава трета - Контрол и административнонаказателни разпоредби".
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В заглавието на глава трета думите "административнонаказателни разпоредби" да бъдат заменени с думите "административнонаказателна отговорност".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за заглавие на глава трета:
  "Глава трета - Контрол и административнонаказателна отговорност".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение по наименованието глава трета? Няма.
  Моля, гласувайте наименованието на глава трета, предложено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 119, против 3, въздържал се 1.
  Наименованието на глава трета е прието.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Чл. 13. Контролът по прилагането на този закон се осъществява от Инспектората към Националната служба за социално подпомагане."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 13 няма желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте текста на чл. 13.
  Гласували 127 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 11.
  Член 13 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 14 има направено предложение от народния представител Димитър Димитров, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 14:
  "Чл. 14. (1) Длъжностните лица, нарушили разпоредбите на този закон, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
  (2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизането в сила на акта, с който нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията по алинеи 1 и 2 се съставят от длъжностни лица от Инспектората на Националната служба за социално подпомагане.
  (4) Наказателните постановления се издават от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.
  (5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Има ли съображения по чл. 14? Няма.
  Подлагам го на гласуване в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 9.
  Член 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение на народния представител Хасан Адемов чл. 15 да отпадне, тъй като този въпрос е решен от предния член.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията:
  Член 15 отпада.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме предложението на комисията чл. 15 да отпадне.
  Гласували 125 народни представители: за 119, против 3, въздържали се 3.
  Член 15 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Допълнителна разпоредба".
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Госпожо председател, по § 1, т. 1, няма направени предложения. Ако ми позволите, ще прочета и текста на § 1, т. 1.
  "§ 1. По смисъла на този закон:
  1. "Семейството" включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 1 на § 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Съображения по наименованието и съдържанието на т. 1 на § 1 няма. Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 1, т. 2, има направено предложение от народния представител Асен Дурмишев, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение от народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова - в § 1 от Допълнителна разпоредба се създава нова т. 2:
  "2. "Семейство с един родител" е лице с дете/деца, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак ги отглежда сам."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на т. 2 на § 1:
  "2. "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане доходите на физическите лица, както получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, стипендиите на учащите се до 18-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези текстове? Госпожа Тоткова оттегля предложението си. Няма други желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте § 1, т. 2 така, както е предложена от комисията.
  Гласували 132 народни представители: за 115, против 7, въздържали се 10.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение на комисията за окончателен текст на т. 3 на § 1:
  "3. "Осигурени" са лицата, които се осигуряват по реда на дял I от Кодекса за задължително обществено осигуряване."
  По т. 4 има направено предложение от народния представител Хасан Адемов, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на т. 4 на § 1:
  "4. "Специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка" са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса."
  Предложение на народния представител Хасан Адемов за създаване на нова т. 5 в § 1, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията - в § 1 се създава т. 5 със следното съдържание:
  "5. "Самотен баща-осиновител" е лице, което при осиновяване на детето не се намира в граждански брак."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По тези текстове становища? Няма.
  Подлагам на гласуване ан блок точки 3, 4 и 5 от § 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 131 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздела.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте наименованието на раздела "Преходни и заключителни разпоредби".
  Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 2 има направено предложение от народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова - в ал. 1 и ал. 2 изразът "до 1 януари 2004 г." се заменя с "до 1 януари 2003 г.".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров - подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 2:
  "§ 2. (1) До 1 януари 2004 г. еднократните помощи при раждане на дете се изплащат от:
  1. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - чрез осигурителя на осигурения родител; когато и двамата родители са осигурени, помощта се изплаща на майката;
  2. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - за пенсионерите и самоосигуряващите се лица; когато и двамата родители са пенсионери или самоосигуряващи се, помощта се изплаща на майката;
  3. общинската служба за социално подпомагане - когато и двамата родители не са осигурени.
  (2) До 1 януари 2004 г. месечните помощи за дете до навършване на 18 години се изплащат от:
  1. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - чрез осигурителя на осигурения родител; когато и двамата родители са осигурени, помощта се изплаща на майката;
  2. териториалните поделения на Националния осигурителен институт - за пенсионерите и самоосигуряващите се лица; когато и двамата родители са пенсионери или самоосигуряващи се, помощта се изплаща на майката;
  3. учебните заведения - на родителите, учащи се в средните и висшите училища и в колежите редовна форма на обучение; когато и двамата родители са учащи се, помощта се изплаща на майката;
  4. общинските служби за социално подпомагане - за деца, на които двамата родители не са осигурени, и за деца, настанени за отглеждане при роднини, близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1-3 помощите се изплащат след представяне на документите по чл. 10, ал. 1."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Госпожо Тоткова, заповядайте по § 2.

  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да прочета т. 10 от мотивите, под които се е подписал министър-председателят на Република България, когато от името на Министерския съвет е внесен Законът за семейните помощи за деца.
  "10. Променя се механизмът за изплащане на семейните помощи за деца. Съществуващите досега четири институции се консолидират в една институция - общинските служби за социално подпомагане. Тази промяна създава условия за отстраняване на дублиращи се плащания и възможности за по-действен и ефективен контрол."
  С изпълнението на този ангажимент, а именно да се промени механизмът и той да се съсредоточи в службите за социално подпомагане, това да стане от 1 януари 2004 г., всъщност нищо не се променя в продължение на 2 години. Смятам, че тези 9 месеца, които остават до края на годината, са достатъчни на администрацията да се подготви и да започне да изпълнява функциите, които са й възложени по този закон, от 1 януари 2003 г. Още повече, че ако ние сме се занимавали и сме се сблъсквали с проблемите на майките, които получават по досега действащия указ помощи чрез службите за социално подпомагане, трябва да знаем, че всъщност проблемът е именно в изпълнението на задълженията на тези служби към хората, които се обръщат към тях, за да получат подкрепа, и дори които те са задължени да издирват, за да могат да ги включат в тези социални мрежи.
  Смятам, че няма аргументи, с които да се отлага влизането на този единен механизъм от 1 януари 2004 г. Още повече, че дотогава социалните служби ще изпълняват ангажимента, който изпълняват и досега, за неосигурените родители. Тоест, ние не трябва да прехвърляме задълженията на социалните служби да извършват социални плащания от името на държавата върху работодателите и трябва да съкратим максимално този срок.
  Смятам, че тук няма нито политика, нито е нужно кой знае каква воля, за да може да се приеме това предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Госпожо Масларова, имате думата по § 2.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз на първото заседание направих забележка, че не може да се изказват присъстващите в залата освен министърът, но сега ще помоля госпожа Христина Христова като човек, който е в залата, и заместник-министър, отговарящ по тези въпроси, да ми отговори на два въпроса, за да го има записано в стенограмата и за да може все пак и мнозинството да знае какво гласува, тъй като съм убедена, че ще го подкрепите.
  В § 2 ал. 1 и ал. 2 има по една т. 3 - в първата, а в другата - т. 3 и 4. Оттук насетне общинските служби за социално подпомагане ще плащат еднократните помощи за раждане тогава, когато и двамата родители не са осигурени и отделно ще се плащат и помощи за учащите се - веднъж учебните заведения за тези родители, учащи се в средните или висшите учебни заведения и колежи, които са редовно обучение, когато не са осигурени, и общинските служби за социално подпомагане ще изплащат и помощите за деца тогава, когато родителите не са осигурени.
  Искам да знам ясно и точно колко милиона лева са предвидени в бюджетите на общините от 1 април 2002 г. до 31 декември 2002 г., за еднократни помощи при раждане, които ще се изплащат на неосигурените родители, както искам да знам примерно и във висшите учебни заведения и средните учебни заведения - едните, които са общински, а другите, които са държавни - колко пари са предвидени в бюджета. За мен това е много важно. Защото в община Гурково, аз съм убедена, че до края на годината ще се родят немалко дечица, но там безработицата расте драстично и в крайна сметка родителите на тези деца ще бъдат неосигурени.
  РЕПЛИКА: Откъде е кметът?
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Няма значение откъде е кметът. Кметът не е от нашата политическа сила. Това няма никакво значение. Аз знам, че там безработицата расте, но че там се раждат деца.
  Искам да знам - ясно и категорично, в общинските бюджети колко пари са заделени. Има ли ги тези пари в разчетите на Министерския съвет и на Министерството на труда и социалната политика? Осигурени ли са? Както, да речем, и на Тракийския университет в Стара Загора. Там има млади хора, редовно обучение. В Стара Загора се раждат достатъчно деца. Предвидени ли са тези пари и колко са? Питам, за да остане това в стенограмата и после, когато зададем въпроса: защо кметът Хикс или Игрек не е изплатил еднократните помощи при раждане, все пак да има кого да питаме и да знаем в крайна сметка доколко сме се съобразили с това, което гласуваме днес. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Госпожо Христова, ще вземете ли отношение по въпросите, повдигнати от госпожа Масларова?
  Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, бих искала да кажа няколко думи по периода на въвеждане на пълното действие на закона. В законопроекта е предвидено от 1 януари 2004 г. Действително и досега общинските служби за социално подпомагане изплащаха на неосигурените майки по Указа за насърчаване на раждаемостта, но обемът е 3-4 пъти по-малко. Триста хиляди бяха случаите досега. Сега става въпрос за над 1 млн. случаи. И става въпрос и за това да не се предизвика сътресение в системата. Необходимо е да се изгради административният капацитет, необходимо е да се набави технически капацитет на общинските служби за социално подпомагане. И да не се получи така, че поради тези проблеми да има сътресение в обезпечаване правата на тези хора, тъй като е необходимо технологично време и ресурс за това. Неслучайно в законопроекта е предвидено това.
  Що се отнася до това, предвидени ли са средства. Да, предвидени са средства и за неосигурените това са 87 млн. 700 хил. лв. по бюджета. Това е за 2002 г. по бюджета на общините, общинските служби за социално подпомагане.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): Въпросът не е до цифрата, а въпросът е за всички необходими средства.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Разчетите, които направиха нашите експерти заедно с Министерството на финансите, показаха, че това са необходимите средства. Защото за 2001 г. средствата са били значително по-малко - 63 млн. лв. Така че мисля, че тези средства ще стигнат съвсем спокойно за неосигурените майки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Христова.
  По § 2 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа Росица Тоткова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 8, против 97, въздържали се 32.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 2 в редакцията му, предложена от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 102, против 19, въздържали се 4.
  Параграф 2 е приет.
  Имате думата, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
  По § 3 има направено предложение от народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова, което не е подкрепено от комисията.
  Има предложение от народния представител Хасан Адемов, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 3:
  "§ 3. (1) До 1 януари 2004 контролът по прилагането на закона освен от контролните органи по чл. 13 се осъществява и от органите на Министерството на образованието и науката и Националния осигурителен институт, които установяват нарушенията.
  (2) Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния контролен орган или от упълномощени от него длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на съставителите на актовете.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Адемов.
  По този текст има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване § 3 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 112, против 20, въздържали се 4.
  Параграф 3 е приет.
  Господин Адемов, моля Ви докладвайте § 3а и 4 едновременно.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Има предложение на комисията за текст на § 3а:
  "§ 3а. Осигурителите ежегодно представят отчет за изплатените суми по чл. 2 на съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт.
  § 4. Този закон отменя Указа за насърчаване на раждаемостта (обн., ДВ, бр. 15 от 1968 г.; изм. и доп. бр. 21 от 1968 г., бр. 63 от 1973 г., бр. 17 от 1974 г., бр. 3 и 21 от 1975 г., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 и 93 от 1979 г., бр. 4 от 1981 г., бр. 73 от 1982 г., бр. 51 от 1984 г., бр. 36 и 87 от 1988 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 88 от 1993 г. и бр. 1 от 2002 г.)."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По параграфи 3а и 4 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Ще ги гласуваме ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 132 народни представители: за 115, против 16, въздържал се 1.
  Текстовете на параграфи 3а и 4 са приети.
  Господин Адемов, параграф 5.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "§ 5. (1) Средномесечният доход по чл. 4 за 2002 г. е 150 лв."
  (2) Размерът на месечните помощи за дете до навършване на 18 г. по чл. 7, ал. 1 за 2002 г. е 15 лв."
  По § 5 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков ал. 2 да се измени така:
  "(2) Размерът на месечните помощи за дете до навършване на 18 г. по чл. 7, ал. 1 за 2002 г. е, както следва:
  1. за дете до навършване на 7 г. - 20 лв.;
  2. за дете от 7 до 16 г. - 25 лв.;
  3. за дете от 16 до 18 г. - 30 лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 5 заповядайте, господин Димитров, да вземете отношение по предложението си.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Нашето предложение има два аспекта. Единият е размерът на тези помощи, а вторият е диференцирането на този размер съобразно възрастта на децата.
  Както и в едно от предишните ни предложения по отношение на еднократната помощ при раждане на дете, където ние също предлагахме диференциран подход в зависимост от това дали е първо или второ дете, тъй като това бяха помощи към семейството и те са различни в зависимост от това дали е първо или второ дете, така и тук ние предлагаме диференциран подход на тези помощи за деца в зависимост от тяхната възраст.
  Всички сме убедени, че разходите за дете до навършване на 7 г. са едни, за дете от 7 до 16 г. са други, за дете от 16 до 18 г. са трети. Естествено е, ако ние искаме поне част от тези разходи да бъдат компенсирани с тези семейни помощи, ние да търсим такава диференциация. Такова е и нашето предложение, което правим.
  Разбира се, размерът също не е без значение. Ние смятаме, че размерът трябва да бъде малко по-висок и затова предлагаме за дете до навършване на 7 г. размерът на тази помощ да е 20 лв., за дете от 7 до 16 г. - 25 лв. и за дете от 16 до 18 г. - 30 лв.
  Още при обсъждането на първо четене на този законопроект, при обсъждането тогава на първо четене и на законопроекта, които ние бяхме внесли, единият от основните аргументи беше вече приетият държавен бюджет за 2002 г. Действително този законопроект беше приет след приемането на бюджета за 2002 г. Но всички средства, които бяха предвидени в бюджета за 2002 г. за семейни помощи за деца, бяха на базата на 12 месеца. А ние виждаме, че този закон може да влезе в сила най-рано от 1 април, а аз се съмнявам дали и от 1 април ще влезе в сила, като се има предвид, че оттук нататък и правилник трябва да се подготви.
  Така че резерви в бюджета има и нищо не пречи тези размери, които ние предлагаме, да бъдат подкрепени. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  По § 5, госпожо Масларова, имате думата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми колеги! Аз ще допълня моя колега Димитър Димитров.
  Първо, бих поставила въпроса защо 15 лв. Какво е това 15? Да, НДСВ обеща двойно увеличаване на семейните добавки. Двойното увеличаване на семейните добавки е 17 лв. и стотинки, при това току-що господин Димитров каза, че за първото тримесечие предвидените в бюджета средства няма да се изплатят, защото законът не е готов. Значи спокойно може да се реализира това.
  На второ място, винаги сме смятали, че диференциацията на децата и плащанията за децата по възрастови групи е нещо положително, тъй като едва ли някой от присъстващите в залата няма да сподели това, че съвършено различни са разходите за децата в различни възрастови групи. Докато едно дете на 4 г. няма нужда от учебни помагала, от средства за транспорт, от компютър, от различни такси, които се плащат за обучение и т.н., примерно, и, разбира се, съобразно възрастта в пубертета - имат нужда от повече храна, повече мляко и други неща - но тук има лекари - специалисти по храненето, които могат много повече да говорят от мен - сами разбирате, като имам предвид и това, че децата след определена възраст не влизат в номенклатурата на деца, а за облекло и обувки влизат в други стандарти, всичко това налага действително при подхода за подпомагане на децата да има диференциация.
  И още нещо. Това, което ние ви предлагаме - тази диференциация - можем да обосновем защо на този етап предлагаме 20, 25 и 30 лв. Това е 10 процента от издръжката на децата по цени в края на 2001 г. за съответната възрастова група, тоест, това можем - 10 процента поема държавата. В противен случай ние винаги с вас ще казваме: ето, дадохме с 5 или с 10 лв. повече, но какво значи това и какви потребности задоволява? Защото, давайки тези проценти от издръжката в стойностно изражение, те всъщност отговарят и на съответните инфлационни процеси и са свързани, разбира се, с един определен подход, който е далеч по-надежден, отколкото определена сума, гласувана просто така, както и тези 150 лв., които ние много коментирахме в комисията.
  Какво означава нашето предложение? Това означава по 67 ст. на ден на дете до 7-годишна възраст, по 83 ст. на ден на деца до 16-годишна възраст. Сами разбирате, че - 67 ст. няма да ги коментирам, защото малките деца не ползват транспортни средства - тези 83 ст. на ден са две билетчета за градския транспорт - ориентировъчно.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Две кофички кисело мляко.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Е, за кофичките мляко зависи какво е млякото - дали е "Данон" и къде се купува - дали в центъра на града или някъде в покрайнините, но не искам да отивам в тази насока.
  Така че, уважаеми колеги, действително ние апелираме още веднъж да се премислят всички начини на гласуване и подходи при решаване на изплащането на семейните помощи за деца. Смятам, че подходът, който ние ви предлагаме, е по-целесъобразен, отколкото предлагания ни до този момент.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масларова.
  По този параграф няма други желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на Емилия Масларова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 141 народни представители: за 47, против 93, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 5 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 88, против 35, въздържали се 4.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение на народните представители Росица Тоткова, Елиана Масева и Теодора Константинова за създаване на нов § 5а:
  "§ 5а. В чл. 40 на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  "(4) Неосигурени родители (осиновители) на деца с трайни увреждания до 3-годишна възраст извън периода по чл. 8 от Закона за семейните помощи за деца, имат право на месечни помощи за отглеждане на дете в размер на 100 лв. Месечните помощи се изплащат за сметка на Фонд "Рехабилитация и социална интеграция".
  2. Алинея 4 става ал. 5."
  Комисията не подкрепя предложението.
  И едно ново предложение на народния представител Росица Тоткова: в Закона за социално подпомагане, обнародван в "Държавен вестник" брой 56 от 1998 г., в чл. 13, ал. 1, т. 5 след думата "заетост" се добавят думите "с изключение на неосигурените и неработещи бременни жени 45 дни преди раждане и неосигурените и неработещи майки (осиновителки) на деца до двегодишна възраст."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Госпожо Тоткова, имате думата по тези предложения.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да ви благодаря за това, че подкрепихте моето предложение в чл. 8 да се създаде нова ал. 3, с която запазихме правата на неосигурените майки на деца с трайни увреждания да получават помощ в продължение на две години. Това беше общо право, което имаха всички майки.
  Отчитайки именно това, че отглеждането на деца с тежки и трайни увреждания изисква много грижи от страна на родителите, а разбира се и от страна на държавата, аз ви предлагам в Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите да създадем нова ал. 4, в която неосигурените родители на деца с трайни увреждания до 3-годишна възраст да имат право на такава помощ, извън периода по чл. 8, ал. 3.
  Смятам, че това ще бъде наистина един изключителен жест от страна на Народното събрание след като не можахме да направим много за останалите родители, поне за родителите на децата с трайни увреждания, за да можем да дадем възможност както на семействата, така и на децата с увреждания да възприемат този факт в своето семейство и да подготвят децата си след това за посещаване на дневни центрове или други такива специализирани заведения за деца с увреждания, за да можем да направим всичко необходимо и те максимално да добият функции и умения, които ще бъдат от полза за тях, за техните семейства, а и за цялото общество.
  Второто ми предложение е свързано с промяна в Закона за социалното подпомагане. Както вече стана ясно, дори и тези 12 лв., които ще получават бременните жени 45 дни преди раждане, трябва да дадем законова гаранция за това, че те ще бъдат изплащани. Именно на базата на сега действащия Закон за социално подпомагане бременните жени и в този период трябваше да бъдат регистрирани в бюрата по труда. Това е изискване на закона, така че аз смятам, че този текст, който ви предлагам, само ще улесни Министерството на труда и социалната политика при упражняване на неговите правомощия и ще даде гаранция на тези майки, че ще могат да бъдат поне подпомагани с тези 12 лв., които Народното събрание днес реши много щедро да даде на бременните жени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Тоткова.
  По тези предложения на госпожа Тоткова няма желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване първото й предложение - за създаване на текст в Закона за защита, рехабилитация и социално подпомагане на инвалидите, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 59, против 86, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на госпожа Тоткова за замяна в текст на Закона за социалното подпомагане.
  Гласуваме второто предложение на госпожа Тоткова, което не е подкрепено от комисията - за промяна в Закона за социалното подпомагане.
  Гласували 147 народни представители: за 51, против 95, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Господин Адемов, моля да представите на залата от § 6 до края на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  По § 6 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 6:
  "§ 6. Произтичащите от този закон промени в размера на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. целеви субсидии за социални помощи на отделните общини се утвърждават от министъра на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет."
  По § 7 има направено предложение от народния представител Димитър Димитров, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 7.
  "§ 7. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, който приема правилник за прилагането му в срок до три месеца от влизането на закона в сила."
  По § 8 има направени предложения от народния представител Асен Дурмишев, което е подкрепено по принцип, и предложение на народния представител Росица Тоткова, което се подкрепя от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 8:
  "§ 8. Законът влиза в сила от 1 април 2002 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По тези текстове желаещи да изразят съображения?
  Госпожо Тоткова, заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз искрено съжалявам, че вие не се вслушахте в нашите предложения. Те бяха много добронамерени и бяха една загриженост за всички нас, за българските граждани, за българските семейства, за българските деца. Много е непонятно защо не подкрепихте поне онези от тях, които можеше да бъдат гласувани, без това да има някакво съществено отражение върху средствата, които са заделени и ще бъдат изразходвани за тази цел. Но, както се казва, най-лесно потъва лодката, на която носът й е високо.
  Искам да кажа от името на Парламентарната група на ОДС, уважаеми колеги, че ние имаме още една възможност. За да ви дадем шанс да помислите, ние ще се обърнем към президента на Република България да наложи вето над този закон, като по този начин ще му създадем възможност да реализира своите обещания да бъде социален президент на Република България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Други желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте ан блок параграфи 6, 7 и 8.
  Гласували 125 народни представители: за 112, против 3, въздържали се 10.
  Параграфите са приети, а с това е приет и целият Закон за семейни помощи за деца.
  Заповядайте, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо председател! Уважаеми колеги! Искам да благодаря на вносителите от Министерството на труда и социалната политика, на колегите от Консултативния съвет по законодателството, на всички народни представители, на народните представители от Комисията по труда и социалната политика и специално на госпожа Росица Тоткова, която беше изключително активна в предложенията по този законопроект.
  Влизайки в режим на предизвикателство обаче искам да ви кажа нещо, което според мен е много важно. В политиката, госпожо Тоткова, има едно качество, което се нарича "памет". И ако искаме да се аргументираме и да се позовем на това качество, трябва да си припомним, че в рамките на Тридесет и осмото Народно събрание управляващото тогава мнозинство внесе този законопроект. И той тогава беше приет на първо четене.
  На второ четене в Комисията по труда и социалната политика бяха приети, ако не се лъжа, около 14 члена. И тогава всички ние и специално Вие, ако бяхте достатъчно настоятелни, щяхме да приемем Закона за социалните помощи и нямаше да има нужда сега да приемаме този закон и да го гласуваме по този начин. Все пак, благодаря Ви за това, което направихте.
  Благодаря, че с приемането на този закон дадохте възможност на децата в България да се радват на 70 млн. лв. в повече в сравнение с 2001 г. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Адемов.

  Следващата точка от дневния ред е:
  СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД - СОФИЯ.
  На заседание от 15 март е започнало разискване по стратегията. От определеното време НДСВ е използвало 7 минути, ПСОДС - 11 минути и КБ - 12 минути.
  Имате думата по разискванията за стратегията.
  Заповядайте, господин Дончев за процедурно предложение.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, предлагам да гласуваме да бъде допуснат в залата заместник-министър Николов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте процедурното предложение, направено от господин Дончев.
  Гласували 126 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  Моля господин Николов да влезе в залата.
  Имате думата.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На нашето внимание е представена стратегията за приватизацията на БТК. И веднага ми се иска да изведа това, че целите на приватизацията трябва да бъдат дефинирани като стратегически цели. И във връзка с това, което е заложено в стратегията, трябва да се отбележи, че не могат да се приемат като стратегически цели попълването от продажбата на БТК, примерно, на тези 200 млн., заложени в Програмата на правителството за приватизация. Аз бих характеризирал, впрочем това е отбелязано в стратегията, като стратегически цели на приватизацията основно преструктурирането на компанията в административен порядък, нейното преструктуриране по отношение на тарифите, т.е. тарифното преструктуриране, и нейното технологично преструктуриране, свързано, от друга страна, със сериозни инвестиции, които трябва да влязат чрез стратегически инвеститор, което е отбелязано в стратегията за приватизация.
  Освен това изключително важно е, когато говорим за преструктуриране на БТК това, че трябва да се търси да влезе нов мениджмънт, който да търси мястото на компанията в международния глобализиращ се телекомуникационен пазар. Това е изключително важно. И вероятно в тази връзка трябва да се акцентира върху търсенето на стратегическия инвеститор.
  Всички тези неща, които дефинираме като стратегически цели на приватизацията, имат като крайна цел, разбира се, това беше казано и в петък, компанията чрез тези преструктурирания в отделните нейни аспекти да бъде по-конкурентоспособна. И тук на мен ми се иска да изведа пред големи скоби, че в стратегическите цели и по-точно резултати е увеличаването на нетната печалба на дружеството и, разбира се, увеличаване на данъчните постъпления за държавата. Мисля, че това е по-важно от заложените пари от продажбата на касовата част на тези 65%, за които стана дума и в петък.

  Не мога обаче да се съглася с някои тези, изложени в стратегията. Какво имам предвид?
  Първо, в стратегията се абсолютизира падането на монопола на Българската телекомуникационна компания след 2003 г. Защо не може да се абсолютизира падането на монопола и оттам разсъжденията, че цената на компанията би паднала или по-трудно би станала продажбата? Не е възможно да има такава хипотеза, при която да влезе друг инвеститор след падането на монопола, да инвестира огромни средства за изграждане на алтернативна инфраструктура, с което да се окаже, че той ще бъде някакъв реален конкурент на БТК. Значи това реално не е възможно. И аз не мога да се съглася с тази доминанта, която непрекъснато, включително и от господин министъра в медийното пространство, в общественото пространство, и от господин Николов - заместник-министъра, се лансира тази теза. Не е толкова драматично падането на монопола. Това нещо го твърдя изключително категорично и веднага ще ви дам пример с това какво стана с втория GSM-оператор. Ето, влязоха гръцки инвеститори и сега чуваме, че те искат да продават дялове от втория GSM-оператор. Тоест близо за една година на пазара те имат не повече от 150 хил. абоната на базата на милион и половина абонати на "Мобилтел". Значи не е лесно разбиването на един действащ монопол, независимо дали го има в лицензията на компанията или в Закона за далекосъобщенията. Това е нещо изключително важно, което трябва да се отбележи и не бива това нещо да се изтъква, включително на различни нива от изпълнителната власт и от администрацията, защото това на практика психологически сваля цената на компанията. А реално не е така.
  Абсолютизира се понижаването на цените на акциите на телекомите в Европа. Записано е в стратегията. Също теза, която е оборима, защото това понижаване, впрочем то е отбелязано в материала, се дължи на смяната на основните фондове. Дължи се на това, че се наливат пари за нови лицензи. И това е абсолютно закономерно. Мога да ви кажа, например, в автомобилния отрасъл тази синусоида се забелязва. И това, като теза, абсолютно противоречи на тезата, че сега трябва на всяка цена да се продаде Телеком.
  Ако наистина в момента има рецесия в телекомуникационния пазар, нека да изчакаме, примерно, догодина да започне един растеж. Защото точно по синусоида се движи този процес. Това е отбелязано в раздел I на стр. 6.
  Акцентира се лошото финансово състояние на БТК. Наистина на едно място се казва, че сравнително добри резултати има компанията, но аз все пак искам да отбележа 200 млн. лв. нетна печалба и 100 млн. инвестиционна програма е нещо изключително сериозно за такъв Телеком като Българска телекомуникационна компания.
  Непрекъснато се твърди: "Ниска степен на цифровизация", включително го има като лоши страни или слаби места на БТК. Спорна теза. Впрочем това сме го обсъждали в комисията с господин Николов. Искам все пак да подчертая това, че цифровизирани са, господин министър, големите телекомуникационни пазари. Пазарите са концентрирани - София, Пловдив, Варна, областни градове и прочие. Изградени са двата ринга по проекта Дон, наливат се непрекъснато пари и на практика реиновацията на компанията върви.
  Аз не мога да се съглася с тезата, че до такава степен драматично е ниската степен на цифровизация, което сваля цената на компанията. Беше казано и в комисията, едва ли не 35 - 40 на сто от тарифните постъпления идват от 6 - 7% от абонатите. Тоест, бизнесабонатите на практика работят с цифровизирана инфраструктура, оптична инфраструктура и прочие. Тоест, не бива, според мен, и тук да се акцентира на този спорен момент в стратегията за приватизация.
  Беше казано в петък защо 65%, от колко до 65. Това нещо, разбира се, господин Николов - заместник-министърът, го уточни, че става дума при всички положения за 51 до 65 на сто, така беше казано в комисията, но при всички положения повече от блокиращ пакет. Аз съм съгласен с това. Това не е прецизирано, но все пак трябва да се прецизират изискванията към инвеститорите... (Неразбираема реплика от народния представител Мирослав Севлиевски.) Имам достатъчно време, господин Севлиевски.
  На стр. 14 - не са прецизирани изискванията. Какво имам предвид? Абсолютно съм съгласен със схемата, която предлагате - стратегическия инвеститор, който да може да прави мениджмънт, който да познава маркетинга и разбира се един финансов инвеститор, който да влезе с финансов ресурс, за да се осъществи сделката. Това е добре. И така става. Всъщност за такива големи инфраструктурни сделки това е класическа схема. Но в какво процентно съотношение финансов инвеститор към стратегически инвеститор? Това нещо не е прецизирано. Защото има сериозна опасност, както в момента е и проблемът с "Глобъл", в който, примерно, финансовият инвеститор да има някакъв мажоритарен дял на този консорциум и да се окаже, че в даден момент, примерно, миноритарното участие в консорциума на стратегическия инвеститор става проблем. Ето, например, чисто финансовия инвеститор като "Зееви груп", видяхте какво стана със сделката "Балкан". Това, според мен, е една сериозна опасност, която трябва да се прецизира - какви са изисквания при тези инвеститори. Няма механизъм, който да регулира възможността за следващо продаване на пакет, купен от стратегическия инвеститор и от консорциума. Къде пишете или как може да стане, да спре, примерно, продажбата така, както в момента има намерение да се продава някакъв пакет от 34% от втория GSM-оператор? Къде е механизмът? Кое на нас ни гарантира, че този, който купи 51 или 65 на сто от участието, няма след две или след три години да тръгне да продава пакета?
  Не е ясен механизмът за продажба на тези 20%. Господин Николов заяви в комисията, че тези 20%, които отидат на българския фондов пазар, най-вероятно ще отидат срещу компенсаторни записи. Това е много опасно. Аз разбирам, че наистина има на пазара компенсаторни записи, все още големи пакети, но купуването на миноритарен дял, какъвто е 20%, още намалява този дял от 20%, аз говоря като пари, да не говорим, че един компенсаторен запис може да се купи в момента между 17 и 20 стотинки на лев. Това е опасност при тези 20 на сто от декапитализация на Телекома. И не е ясно всъщност с компенсаторен запис или какъв е механизмът, или някакви непарични финансови инструменти - това нещо не е ясно в стратегията. Значи ние дефинираме минимално възможната цена на акция за мажоритарния пакет. Примерно, питам, от каква най-ниска цена нататък спирате разговора с потенциалните купувачи? Това нещо не е казано в стратегията. (Реплики от мнозинството) Много е ясен въпросът, не се вълнувайте, става дума за стратегически интереси на страната. Освен това имам достатъчно време.
  Не са достатъчно прецизирани условията по отношение на военните обекти. Аз питам: да речем компания от ненатовска държава, купува БТК. Според вас ще има ли реакция от страна на НАТО? Да речем руска компания купува мажоритарния пакет на БТК. Какво става с тези военни обекти, които се продават, наред с всички активи на компанията? Там ясно е записано. Това впрочем го вписвам като проблем на националната сигурност и давам един друг ракурс - ракурсът НАТО. На нас през месец ноември ни предстоят важни преговори, чакаме покана.
  Златната акция. Аз веднага искам да свържа тези неща, които са разписани, като това, което държавата може със своя пакет да наложи като вето по отношение изменение устава на дружеството и връзвам проблема с тези военни обекти. Защо не е разписано като опция, примерно, и там по някакъв начин да има право на вето. Това е свързано с националната сигурност.
  И още нещо. Свързвам проблема с третия GSM-оператор, господин министър, с проблема, който не е съвсем във Вашата компетенция, но е в компетенцията на Вашето управление - с честотите, които в момента ползва "Мобилтел". Имаме информация в момента, че се раздава без пари ресурс на Майкъл Чорни. Имаме информация и то сериозна.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Каква е тази информация?
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Питане може да има. Наистина комисията, не ДКД, Комисията за регулиране на съобщенията. Но нещата са вързани. Значи даваме опция - трети GSM-оператор, и се оказва, че нямаме 1,8 гигахерца възможности за лицензия, или пък ресурсът е ограничен.
  И по-нататък, виждам, че колегите от управляващото мнозинство се вълнуват, обаче това е много важен въпрос, колеги!
  Господин Петров, искам към Вас един въпрос да задам и това нещо трябва и на народното представителство все пак да стане ясно - Вие наистина имате ли дялово участие в "Кейбъл - България". Мен това ме интересува, защото, ако наистина имате дялово участие в "Кейбъл - България" и говорим след падането на монопола какво може да се случи, на практика Вие, който защитавате стратегията на БТК тук, пред нас, се оказвате собственик на конкурентна фирма на Телекома. И аз ще ви кажа по какъв начин.
  След падането на монопола може чрез вашата кабелна инфраструктура, ако наистина имате участие, да се цифрофизира и по някакъв начин да влезете като алтернативна инфраструктура на БТК, което най-малкото не е коректно и не се вписва, даже, ако искате, в моралните измерения. И аз мисля, че Вие дължите този отговор на народното представителство.
  Всичките тези забележки, които в най-кратък план ги направих към стратегията, не ми дават възможност да подкрепя стратегията за приватизация. Искам да Ви уверя, че Парламентарната група на Обединените демократични сили няма да подкрепи тази стратегия. Разбира се, важно е какво отношение ще вземете по тези бележки и по какъв начин, най-малкото при самата сделка, тези неща ще бъдат отразени.
  Още повече, че мен ме притеснява изменението на Закона за приватизация. Значи, ние съгласно измененията и допълненията нямаме възможност след като приемем тази стратегия и дадем възможност на изпълнителната власт и на агенцията да продават Телекома отново да видим какъв е договорът по продажбата, за съжаление. Това е нещо, което нас лично ни притеснява и не ни дава възможност да подкрепим стратегията за приватизация на Българска телекомуникационна компания. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има ли други желаещи да се възползват от времето за участие в дискусията?
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Преди да кажа накратко това, което бих искал да кажа по стратегията, бих искал да се обърна към Вас, госпожо председател, с предложението да не се претупва тази дискусия и да не се прави опит в края на първия ден между другото да гласуваме и този въпрос.
  Правя го с най-доброто намерение, тъй като смятам, че това не е в интерес и на правителството, и на мнозинството. Това, че тук ще бъде гласуван с гласовете на мнозинството този документ, няма да снеме въпросите в обществото, които се задават по темата, няма да спре споровете, които се водят и вярвам, че всеки от нас се е убедил, включително и през последните дни, че е много по-добре да се проведе един разумен, спокоен, не политизиран, професионален разговор, дискусия, в която да се очертае едно общо приемливо становище. Не го правете отново. Не е във Ваш интерес!
  Ще се помъча да Ви убедя с пет въпроса, които ще назова, на които стратегията не дава състоятелен отговор: първият въпрос е - мотивите за продажбата; вторият въпрос е - какво всъщност се продава, обхвата на продаваното, какво означава 65 на сто от капитала на БТК; трето е - на кого се продава; четвърто - на каква цена и пето - как ще защитава държавния интерес, да речем, чрез тази "златна акция".
  На стр. 8 са изброени 4 основни цели, които се преследват с приватизацията - бюджетната цел, модернизацията чрез инвестиции, европеизацията и минимизиране на социалната цена или социалния аспект.
  Обърнете внимание, госпожо председател, първата цел е бюджетната цел. Да оставим това, че самата стратегия не е разпределена на Комисията по бюджет и финанси след като това е целта, а се твърди, че това е, което преследваме преди всичко, но ето ги числата за самите финансови резултати на БТК, които говорят, че бюджетният ефект, ако щете, взет отделно, който се твърди, че се преследва, страда от приватизацията.
  И на дебата в петък беше изтъкнато, че чистият доход било данъци и такси, било печалба за 2001 г., се очертава да бъде на сума близо 500 млн. лв. за една година!
  В програмата за приватизация, както дискутирахме преди няколко месеца, стана дума, че са записани приходи в бюджета от 200 млн. от продажбата на БТК. Приходи, след което се приватизира БТК. Знаем, че една частна компания има своите форми и начини да определя онази част от печалбата, която отчита, онази, която реинвестира или по друг начин оползотворява. Бюджетният ефект, според мен, изобщо не се получава.
  Вторият аргумент, че не могат да бъдат привлечени инвестиции, ако не се приватизира, също далеч не се потвърждава от реално извършващите инвестиции в момента в БТК и те не са само във възпроизводство на сегашните услуги, а са в решително модернизиране и въвеждане на нови услуги по линия на А Ес Ди Ен, по линия на много други най-съвременни форми на телекомуникационно обслужване.
  Третият въпрос - за европеизацията. Сигурен съм, че господин Петров е добре информиран и за заседанията на министрите на Европейския съюз преди Съвета в Барселона, за плана за действие до 2005 г., който е възприет от тези министри и който е потвърден на Европейския съвет в Барселона. Там са записани приоритетите на този план за действие такива като развитие на електронна търговия, осигуряването на технологичната конвергентност, както се изразяват, създаването на условия за електронно правителство, тоест административното функциониране на държавата по електронен път, осигуряването на взаимодействие, колаборация, както се употребява терминът в латинските езици, между публичния и частния сектор и функционирането на една телекомуникационна компания именно като такова свързващо звено. Да не говорим за аргумента за минимизиране на социалната цена, където знаете, че има едно доста подробно, разгърнато становище на синдиката в БТК, който заявява: ние не сме против приватизацията, но ние решително възразяваме против начина, по който тя се предлага.
  Знаем, че извън тази зала се подготвят и се имат предвид да бъдат проведени социални протести и много сериозни протести пред всички компетентни органи по начина, по който се процедира.
  Това е, госпожо председател, само по първата точка, само по мотивите.
  Да вземем въпрос № 2 - какво всъщност продаваме, какво означава БТК? Да, БТК са телефоните - в преобладаващата си част аналогови, наистина, в по-малка част - дигитални, но както е изтъкнал господин Папаризов в петък, тази аналогова част е сериозно разпръсната в малки населени места, в райони, които, както се каза, са трудни за покриване, така че въобще не се знае колко бързо може да се дигитализира и да се стигне до 80-те процента, но освен телефонията имате цялата предавателна част, така наречената ефирна част на предавателни и препредавателни станции за радиото и телевизията, имате цялата част "Отбрана", за която спомена господин Благой Димитров, която не може да минете с един ред - да се договорим с купувача, че той ще я съхранява. Това е просто несериозен запис, който прави стратегията - само този един ред - много уязвим от гледна точка на същия този параметър - национална сигурност.

  Да не говорим за частта "материална" на съпътстващите дейности, почивните и други станции, където без да е казано колко, също е казано, че една част ще бъде обособена в едно дружество, което ще бъде регистрирано отделно и ще остане на министерството.
  Нека да си дадем сметка, че говорим за една сложна система, в много отношения без пряк аналог в другите страни, за която изведнъж казваме, че най-малкото половината (51%) непременно ще приватизираме, и, разбира се, до 65%, след като никой друг не е го е правил в Източна Европа по този начин, а се е ограничавал до 1/3 с ангажименти за управление, за постигане на целите, които всички споделяме: дигитализацията, повишаването на конкурентната способност за периода след отпадането на монопола и т.н. По тези аспекти никой не спори.
  Пълна е неяснотата по това каква цена ще се преследва и как ще се преследва, защото описаните процедури са твърде неясни и противоречиви.
  Четвъртият въпрос е на кого ще я продадем. Казва се: може на стратегически, може на финансов инвеститор, може и на консорциум. Тоест нищо не казваме. Ще видим, който дойде.
  И накрая - за участието на държавата, за държавния интерес. Струва ми се, че в раздел VII са изброени онези пунктове, по които "златната акция" ще дава правото на държавата да се намесва и да взима решения, че не е съгласна с предлаганите промени. Това са чисто формални за мен права, колкото да се запази предметът на дейност, да се запази седалището и наименованието, да не се разрешава ликвидацията на БТК без съгласието на държавата, да има представител в органите на управление, без да може да влияе реално върху текущото развитие на стратегията, да не се разпорежда със значителни активи и да не се правят промени в устава без съгласието на държавата.
  Не може държавата да си вдигне ръцете от това как функционира националната телекомуникационна компания, оставяйки на един частен оператор да определя телекомуникационната политика и стратегия по същество на този отрасъл. Трябва да има едно много по-равнопоставено и сериозно участие на държавата в това как точно се упражнява, осъществява и предлага телекомуникационната услуга.
  Госпожо председател, с подписа на председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации ни е предложено решение по тази точка от дневния ред от един ред и половина. С дата 14 март господин Мирчев предлага следното относно стратегията: "Народното събрание на основание еди-кой си член от Конституцията реши: одобрява Стратегията за приватизация на Българската телекомуникационна компания ЕАД - София."
  Можем ли да изчерпим въпроса с това изреченийце? Не е ли ясно, че Народното събрание от всякаква гледна точка - и на услугата телекомуникации, и на цялата дейност по отношение на електронизацията на стопанската и управленската сфера, и от гледна точка на националната сигурност (не на последно място), не може да свали от себе си всякаква отговорност за това какво ще стане оттук нататък с това решение. Просто нямаме право да го направим и по Конституция, ако щете. Спомнете си по другите въпроси, по които спорехме, какво все пак вие самите предложихте да бъде записано. Примерно по въпроса за митниците: "Народното събрание да бъде информирано за това какво става, как се развива даденият процес, какви резултати се постигат...". Вие го предложихте. Сега излизате с това съвършено негодно за нищо проекторешение.
  Завършвам, госпожо председател, и правя предложението си, повярвайте ми, с най-добри намерения към мнозинството и с искреното желание да не се злепостави управлението с този въпрос. Не бързайте днес да гласувате това решение. Потърсете възможност за консултации, най-малко с парламентарните групи. Нека поне изработим един проект за решение, който да дава възможност Народното събрание да бъде в течение и правителството да бъде наясно, че е под наблюдението на парламента. Нека да имаме един проект, който поне да бъде в някаква степен на равнището на отговорностите на един парламент, какъвто е Народното събрание на България.
  Отново настоятелно ви приканвам, вземете го процедурно, ако щете, да не се пристъпва към гласуване по тази точка от дневния ред на това заседание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Пирински. Благодаря за призива, който се съдържаше във Вашето изказване.
  Съобщение на Комисията по медиите: заседанието за 20 март от 16,00 ч. се отлага.
  Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание на 20 март от 14,30 ч. в зала "Изток".
  Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание в сряда, 20 март, от 16,00 ч. в зала 238.
  Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 21 март в зала 356 от 14,30 ч.
  Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 20 март, сряда, от 16,30 ч. в зала 130.
  Комисията по енергетика ще проведе заседание на 20 март от 15,00 ч. в зала 238.
  Комисията по жалбите и петициите на гражданите ще проведе заседание на 20 март от 15,00 ч. в зала 356.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе заседание на 20 март от 15,00 ч. в зала 134.
  Комисията по икономическата политика ще проведе заседание на 20 март от 14,30 ч. в зала "Запад".
  Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,08 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:
  Камелия Касабова

  Секретари:
  Ралица Агайн

  Иво Цанев


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания