Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 20 юни 2003 г.
Открито в 9,03 ч.

20/06/2003
  Председателствал: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Асен Агов

  Секретари: Величко Клингов и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.

  Продължаваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.
  Господин Адемов, моля да докладвате § 89 от законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: “§ 89. Глава деветнадесета се отменя.”
  Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
  “В Глава деветнадесета, Административно-наказателна отговорност, Раздел І в чл. 204 се създават ал. 4 и 5 със следния текст:
  “(4) Ръководител на териториално поделение, който не изпълни разпоредбите на чл. 9, ал. 11, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
  (5) Лице, което при наличието на условие по чл. 68а, ал. 1, т. 2 получи и не възстанови в едномесечен срок неправомерно получените суми, освен полагащите се лихви, се наказва с глоба в размер равен на двукратния размер на неправомерно получената сума.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
  “В чл. 204:
  1. Алинея 4 (нова) Управляващ предприятие, правоприемник на работодател, отказал да издаде документи, удостоверяващи трудов и осигурителен стаж, се наказва от Националния осигурителен институт с глоба в размер на 1000 лв.
  2. Алинея 5 (нова) Служебно лице, отказало да приеме и заведе молба или документ, отправен до Националния осигурителен институт, се наказва с глоба в размер не по-малък от брутната месечна заплата към датата на действието или бездействието.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст за § 89:
  “Глава деветнадесета с чл. 204 – 208 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по този параграф. Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Масларова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 114 народни представители: за 40, против 70, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме следващото предложение на госпожа Емилия Масларова и група народни представители за нови алинеи 4 и 5, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 28, против 66, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на комисията за окончателна редакция на § 89.
  Гласували 96 народни представители: за 82, против 6, въздържали се 8.
  Параграфът се приема.
  Моля да представите следващите параграфи.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо председател, следва § 90, в който има 51 члена. В членове до 228 няма неприети предложения. Ако ми позволите, ще ги прочета ан блок.
  По § 90 има предложение на народните представители Весела Драганова и Марина Василева.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст за § 90, тоест за заглавието на параграфа:
  “§ 90. В част втора се създава Дял трети с наименование “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване” и Глава двадесета с наименование “Общи положения”.”

  “Дял трети
  Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  Глава двадесета
  Общи положения

  Принципи.
  Чл. 208. (1) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на принципите на:
  1. доброволност на участието;
  2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
  4. разрешителен режим и държавно регулиране;
  5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
  6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества.
  (2) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява на капиталовопокривен принцип на базата на предварително определени в договора с пенсионноосигурителното дружество осигурителни вноски.
  (3) Средствата на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 208, който става чл. 209. Следващите членове да се преномерират.
  По чл. 209 има предложение на народния представител Росица Тоткова.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за окончателен текст на § 90 за чл. 209:
  “Чл. 209. (1) Всяко физическо лице, навършило 16 години може доброволно да се осигурява или да бъде осигурявано във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване въз основа на договор с пенсионноосигурително дружество при условията и по реда на този дял.
  (2) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е персонално. Всеки осигурен във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване има индивидуален осигурителен номер и индивидуална партида.”
  По чл. 210 комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 210:
  “Участие във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 210. Участието във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване започва от момента на сключването на осигурителния договор.”

  По чл. 211 няма направени предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 211:

  “Права при осигуряване във фонд за допълнително
  доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 211. Осигуряването във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване дава право на:
  1. лична пенсия – за старост или за инвалидност;
  2. наследствена пенсия – при смърт на осигуреното лице или на лице, което получава пенсия по този дял;
  3. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида;
  4. еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.”
  По чл. 212 – комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 212:

  “Резерви на пенсионноосигурителното дружество
  Чл. 212. (1) Пенсионноосигурителното дружество задължително създава общи резерви по реда на Търговския закон и пенсионни резерви.
  (2) Пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и изплаща пожизнени пенсии, задължително създава пенсионен резерв по ред, определен от комисията.
  (3) С пенсионния резерв по ал. 2 се покрива изплащането на пенсиите на лицата, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.
  (4) Пенсионноосигурителните дружества не могат да разпределят дивиденти на своите акционери преди формирането на резервите.”
  “Глава двадесет и първа – Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава двадесет и първа.
  Следващият член е чл. 213:
  “Определение
  Чл. 213. (1) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.
  (2) Фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се учредява с решение на общото събрание на пенсионноосигурителното дружество, което приема и правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  (3) Едно пенсионноосигурително дружество може да учредява и да управлява само един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  (4) Фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се управлява и представлява от управителните органи на пенсионноосигурителното дружество.
  (5) Пенсионноосигурителното дружество и фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване са отделни юридически лица.
  (6) Фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се създават за неопределен срок.
  (7) Седалището и адресът на управление на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване задължително съвпадат със седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 213.
  По чл. 214 – комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст на чл. 214:
  “Отговорност на пенсионноосигурителното дружество
  Чл. 214. (1) Пенсионноосигурителното дружество отговаря имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение на управлението и представляването на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  (2) Пенсионноосигурителното дружество гарантира с активите си изпълнението на задълженията си към осигурените лица и пенсионерите.
  (3) Фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не носи отговорност за задълженията и за загубите на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява и представлява.”
  Следващият член е чл. 215:
  “Наименование
  Чл. 215. (1) Наименованието на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване задължително съдържа в комбинация наименованието на пенсионноосигурителното дружество и думите “пенсионен”, “доброволен” и “фонд” или техни производни.
  (2) Само фонд, регистриран в съответствие с този кодекс, може да използва в своето наименование в комбинация думите по ал. 1 или техни равнозначни на български или на чужд език.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 215.

  “Забрана за придобиване по давност
  Чл. 216. Активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не могат да се придобиват по давност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 216.
  По следващия чл. 217 има направено предложение от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова - комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип и не подкрепя предложението по т. 2.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за чл. 217:
  “Разрешение за управление на фонд за допълнително
  доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 217. (1) Разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се издава от заместник-председателя на комисията. За получаване на разрешение лицензираното пенсионносигурително дружество подава до комисията писмено искане, към което прилага:
  1. решението на общото събрание на лицензираното пенсионноосигурително дружество за учредяване на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  2. правилника за организацията и дейността на фонда;
  3. актюерски разчети за предлаганите пенсионни схеми и имената и личните данни на актюера;
  4. образци на осигурителни и пенсионни договори;
  5. предварителен договор с банка-попечител и инвестиционен посредник;
  6. финансов отчет на дружеството към последното число на предходния месец;
  7. справка за програмна и техническа обезпеченост на информационната система на дружеството;
  8. справка за организационната структура на дружеството и неговата кадрова обезпеченост;
  9. удостоверение за актуално съдебно състояние на пенсионноосигурителното дружество.
  (2) Освен документите по ал. 1, заместник-председателят на комисията може да изисква и други данни и допълнителна информация във връзка с документите по т. 1-9 и да определя срок за предоставянето им.”
  Следващият член е чл. 218.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 218:
  “Срок за разглеждане на искането за разрешение за
  управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно
  осигуряване
  Чл. 218. (1) Заместник-председателят на комисията се произнася с решение в едномесечен срок от подаване на искането по чл. 217, а когато са поискани допълнителни сведения и документи – в едномесечен срок от представянето им.
  (2) При прието искане за издаване на разрешение с липсващи или нередовни документи, заместник-председателят на комисията уведомява в 14-дневен срок пенсионноосигурителното дружество за неизправностите и определя срок за отстраняването им.
  (3) Заместник-председателят на комисията уведомява писмено заявителя за решението по ал. 1 в 7-дневен срок от вземането му.”
  По чл. 219 няма направени предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 219:

  “Отказ за даване на разрешение за управление
  на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 219. (1) Заместник-председателят на комисията отказва да даде разрешение, когато:
  1. след изтичането на определения срок по чл. 218, ал. 1 и 2 не са представени допълнителните документи или сведения, или не са отстранени неизправностите;
  2. не са изпълнени изискванията на този кодекс;
  3. липсва необходимата финансова, кадрова или информационна обезпеченост на пенсионноосигурителното дружество.
  (2) В случай на отказ пенсионноосигурителното дружество може да направи ново искане за получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не по-рано от 6 месеца от датата на отказа.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 с окончателен текст за чл. 220:
  "Вписване в съда
  Чл. 220. (1) Окръжният съд по седалището на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване вписва в регистъра си фонда, ако пенсионноосигурителното дружество е подало заявление за вписване в 6-месечен срок от получаване на разрешението от заместник-председателя на комисията.
  (2) Заявлението за вписване в съда съдържа: 1. наименованието, седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество;
  2. наименованието на пенсионния фонд;
  3. трите имена и единния граждански номер на лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителното дружество;
  (3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
  1. заверен препис на лицензията на пенсионноосигурителното дружество за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
  2. уставът на пенсионноосигурителното дружество;
  3. удостоверение за актуално съдебно състояние на пенсионноосигурителното дружество;
  4. решението на общото събрание на пенсионноосигурителното дружество за учредяване на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  5. правилникът за организацията и дейността на фонда за допълнително пенсионно осигуряване;
  6. разрешението на заместник-председателя на комисията за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  (4) В регистъра на окръжния съд се вписват наименованието на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване; наименованието, седалището и адресът на управление на пенсионноосигурителното дружество, учредило фонда; начинът на представляване на пенсионноосигурителното дружество.
  (5) Фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване възниква като юридическо лице от деня на вписването в регистъра на съда."
  По чл. 221 няма направени предложения, комисията подкрепя текста на вносителя:
  "Срок за произнасяне на съда
  "Чл. 221. Съдът разглежда заявлението за вписване на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в 14-дневен срок от датата на подаването му."
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 222:
  "Представяне на препис от съдебното решение
  Чл. 222. Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да представи на комисията заверен препис от съдебното решение за вписване на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в 7-дневен срок от получаването му."
  По чл. 223 комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90:
  "Отговорност за разходите по вписването
  Чл. 223. Всички разходи за учредяване, за получаване на разрешение за управление и за вписване на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване са за сметка на пенсионноосигурителното дружество."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 с окончателен текст за чл. 224:
  "Отнемане на разрешението за управление на фонд
  Чл. 224. Заместник-председателят на комисията отнема разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при:
  1. констатиране, че документите, послужили като основание за издаването на разрешението, съдържат неверни данни;
  2. неподаване на заявлението за вписване в съда в 6-месечен срок от получаване на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  3. преобразуване на пенсионноосигурително дружество, когато управлението на фонда преминава към друго пенсионноосигурително дружество;
  4. прекратяване на фонда поради вливане в или сливане с друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  5. наличие на реална и непосредствена заплаха за интересите на осигурените лица;
  6. отнемане на пенсионната лицензия на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда."
  По чл. 225 няма предложения:
  "Задължения на пенсионноосигурителното дружество след отнемане на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 225. (1) След отнемане на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване пенсионноосигурителното дружество не може да сключва нови договори и да предлага нови условия за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както и да изменя условията, включително срока и размера на вноските по сключени осигурителни договори.
  (2) Отнемането на разрешението не освобождава пенсионноосигурителното дружество от задълженията му по сключените договори."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 225.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 226:
  "Задължение на заместник-председателя на комисията
  след отнемане на разрешение за управление на фонд
  за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 226. Заместник-председателят на комисията изпраща съобщение за отнемането на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване до съда, извършил вписването, обнародва съобщението в "Държавен вестник" и го публикува най-малко в два централни всекидневника."
  По чл. 227 има предложение на народния представител Росица Тоткова, което комисията подкрепя.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за чл. 227:
  "Правилник за организацията и дейността
  на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 227. (1) Правилникът за организацията и дейността на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се приема от общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество.
  (2) Правилникът за организацията и дейността на пенсионния фонд трябва да съдържа:
  1. наименованието на фонда;
  2. наименованието, седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява;
  3. условията за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  4. условията и реда за сключване на осигурителни или пенсионни договори, реда за измененията и допълненията в тях и условията за прекратяването им;
  5. видовете пенсионни схеми и тяхното описание;
  6. реда за набиране на осигурителни вноски;
  7. лицата, които имат право на наследствена пенсия;
  8. условията и реда за водене на индивидуални партиди и за предоставяне на осигуреното лице на извлечения от тях;
  9. периода и начина за разпределяне на доходите от инвестиции и основните цели и ограничения на инвестиционната политика на фонда;
  10. размера на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителното дружество;
  11. условията, реда и сроковете за изплащане на пенсиите и на еднократните или разсрочените плащания;
  12. условията, реда и сроковете за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида;
  13. условията и реда за извършване на изменения и допълнения в правилника;
  14. изрично упоменаване на начина и реда за обяви и съобщения, свързани с дейността на пенсионния фонд;
  15. методите и периодичността на оценка на активите на фонда;
  16. правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на осигуреното лице, на работодателите и другите осигурители."
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за чл. 228:
  "Чл. 228. (1) Измененията и допълненията на правилника по чл. 227, ал. 2 се одобряват от заместник-председателя на комисията. Заместник-председателят на комисията се произнася в срок един месец от получаването на заявлението. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.
  (2) Пенсионноосигурителното дружество уведомява осигурените лица за конкретните изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на пенсионния фонд лично или чрез публикация в два централни всекидневника в срок една седмица от получаване на разрешението на заместник-председателя на комисията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Адемов.
  Имате думата за изказвания по текстовете на § 90 до чл. 228. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме тези текстове ан блок, както бяха представени от председателя на комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.

  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 229 има предложение на народния представител Росица Тоткова – в чл. 229, ал. 5, след думата “осигурителите” да се добавят думите “и/или друг осигурител”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 229:
  “Глава двадесет и втора
  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ИНДИВИДУАЛНА
  ПАРТИДА”
  Комисията подкрепя наименованието на Глава двадесет и втора.
  “Осигурителни вноски
  Чл. 229. (1) За осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се правят осигурителни вноски.
  (2) Вноските по ал. 1 са парични и могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни.
  (3) Вноски по ал. 1 могат да правят:
  1. физически лица – за своя сметка;
  2. работодатели – които са осигурители за своите работници и служители;
  3. органи – които са осигурители за:
  а) държавните служители;
  б) съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители;
  в) кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители – офицерите, сержантите и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, и държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията;
  г) възложители – които са осигурители за лицата, с които е сключен договор за възлагане на управление или контрол;
  4. други осигурители – физически или юридически лица, в полза на трети лица.
  (4) Вноските от осигурителите се внасят по индивидуалната партида на осигуреното лице и се водят отделно от личните вноски и от вноските на другия осигурител за това лице.
  (5) Внасянето на осигурителни вноски от осигурителите не задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Имате думата за изказвания по този текст.
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В чл. 229 всъщност се уреждат начинът и задължението за внасяне на осигурителни вноски в допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Моето предложение в ал. 5 да се добави “и/или друг осигурител” има предвид това, че освен работодателите и органите, които са осигурители за държавните служители – съдиите, военните и така нататък, могат да правят вноски за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Тъй като ал. 5 изключва възможността ако едно лице е осигурявано от работодател или орган, който е осигурител, или от друг осигурител да задължава осигуреното лице да прави осигурителни вноски, аз смятах, че е най-добре да се добави “и/или друг осигурител”. Но тъй като в хода на дискусията стана ясно, че разбирането е еднакво, всъщност не става въпрос само за работодателите, става въпрос за всички осигурители, в това число и други осигурители, които не са работодатели на съответните лица или съответното лице. Разбирането ни е еднакво по въпроса, че в “осигурители” се включват всички, поради което аз оттеглям предложението си. То следва и в още един текст, където също ще направя такава процедура. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Други изказвания по този текст няма.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 229, който е подкрепен от комисията.

  Гласували 83 народни представители, за 81, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ:
  “Забрана за дискриминация
  Чл. 230. Осигурителят не може да откаже допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работници и служители на основание на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически или други убеждения, религия или вяра, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически увреждания.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 230.
  “Колективно трудово договаряне
  Чл. 231. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, извършвано от работодателя, може да бъде предмет на колективното трудово договаряне.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 231.
  “Задължение за превеждане на осигурителна вноска
  Чл. 232. Осигурителите са длъжни по желание на осигуреното лице да удържат от възнаграждението му за съответния месец осигурителната вноска, която е за негова сметка, и да я превеждат на съответния фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 232.
  По чл. 233 има направено предложение от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Румяна Георгиева – също подкрепено от комисията по принцип.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова – подкрепено по принцип.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за окончателен текст по § 90 за чл. 233:

  “Индивидуална партида
  Чл. 233. (1) Вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, се записват и натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на постъпването им по сметката на фонда.
  (2) Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените суми и удръжките.
  (3) Индивидуалната партида се води в лева и в дялове. Вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд, се отчитат в дялове и в части от дялове.
  (4) Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди отчитането им в дялове по ал. 3.
  (5) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Дяловете в един фонд са равни помежду си по стойност, определена и обявена съгласно ал. 9.
  (6) Стойността на всички дялове и части от дялове във фонда е равна на стойността на нетните активи на фонда.
  (7) Доходът от инвестиране средствата на фонда се включва при определянето на стойността на един дял съгласно ал. 5.
  (8) Не се допуска преразпределение на средства между индивидуалните партиди.
  (9) Редът и начинът за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, както и изискванията към воденето на индивидуалната партида се определят с наредба на комисията.
  (10) В деня на постъпване на първата вноска във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или в деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партиди в дялове стойността на един дял е равна на 1 лв.
  (11) Натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица не подлежат на запор и принудително изпълнение.
  (12) По време на натрупването на средства в индивидуалните партиди на осигурените лица не могат да се правят други отчисления освен посочените в този кодекс.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Адемов.
  Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Гласуваме членове от 230 до 233 ан блок, подкрепени от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ:
  “Глава двадесет и трета
  ДОГОВОРИ”
  Комисията подкрепя наименованието на Глава двадесет и трета.
  По чл. 234 има предложение на народния представител Росица Тоткова, което комисията не подкрепя и което госпожа Тоткова оттегли преди малко.
  “Сключване на осигурителен договор
  Чл. 234. (1) Договорът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване урежда отношенията по доброволното пенсионно осигуряване и се сключва между пенсионноосигурителното дружество, от една страна, и осигуреното лице или осигурителя, от друга страна.
  (2) Когато осигурителният договор е сключен между осигурител и пенсионноосигурително дружество, то е в полза на осигурените лица.
  (3) В случаите на ал. 2 при сключването на договора се изисква предварително писмено съгласие от лицето, в чиято полза се сключва договорът.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 234.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 с окончателен текст за чл. 235:
  “Ограничения на правата на осигурените лица
  Чл. 235. (1) В осигурителния договор може да се ограничи правото на осигуреното лице:
  1. да изтегли или да прехвърли внесените в негова полза за сметка на друг осигурител средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  2. да прехвърли внесените в негова полза за сметка на работодател или лица по чл. 229, ал. 3, т. 3 средства за доброволно пенсионно осигуряване.
  (2) Ограниченията по ал. 1, т. 2 не се прилагат, когато:
  1. осигурителният договор е прекратен;
  2. трудовото, служебното правоотношение или договорът за управление или контрол са прекратени.

  Съдържание на осигурителния договор
  Чл. 236. Осигурителният договор задължително съдържа:
  1. имената и адресите на страните по договора, съдебната регистрация и БУЛСТАТ на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, пенсионната лицензия и съдебната регистрация на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, данъчния номер и БУЛСТАТ;
  2. предмета и обхвата на осигуряването;
  3. размера на осигурителната вноска;
  4. условията, реда и начина за плащане на осигурителната вноска и на допълнителната пенсия от фонда;
  5. датата на сключването и влизането в сила на осигурителния договор;
  6. условията за прекратяване на договора;
  7. размера на таксите и удръжките.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 236.
  “Срок
  Чл. 237. Осигурителният договор е безсрочен и се съставя и подписва в толкова екземпляра, колкото са страните по него.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 237.

  “Задължение за предоставяне на правилника на фонда
  Чл. 238. При сключване на договор за доброволно пенсионно осигуряване осигуреното лице, осигурителят или друг осигурител получават при поискване заверено копие от правилника на фонда, действащ към датата на сключване на договора.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 238.

  “Прекратяване на осигурителния договор
  Чл. 239. (1) Осигурителният договор не може да бъде прекратен едностранно от пенсионноосигурителното дружество освен в случаите, предвидени в този кодекс.
  (2) Осигурителният договор се прекратява задължително в следните случаи:
  1. при смърт на осигурения;
  2. когато осигуреният по собствена воля премине в друго пенсионноосигурително дружество;
  3. при еднократно изтегляне на цялата набрана сума по индивидуалната партида.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 239.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Госпожа Тоткова оттегли предложението си по текста на чл. 234.
  Подлагам на гласуване ан блок от чл. 234 до чл. 239, които са подкрепени от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  Моля господин Костов да направи едно процедурно предложение, което сме пропуснали да гласуваме вчера по време на пленарното заседание.
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, във връзка с приетия вчера на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеритарномедицинската дейност правя предложение срокът за представяне на предложения между двете четения да бъде продължен с две седмици.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Това съгласувано ли е с председателя?
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Разговаряхме с колегите – с господин Муса и господин Кушлев, и предполагам, че няма да има никакви възражения. По-скоро това е въпрос, за да може действително законопроектът, който беше приет единодушно, с някои корекции, които трябва да се направят и с участието на Националната ветеринарномедицинска служба, да могат да се предвидят в законопроекта, така както протекоха и разискванията в залата.
  Предлагам общо срокът да бъде три седмици. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване това процедурно предложение.
  Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.
  Заповядайте за следващите текстове, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  “Пенсионен договор – чл. 240.”
  По този член има направено предложение от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров – заглавието “Пенсионен договор” и чл. 240 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова – чл. 240 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 240:  “Пенсионен договор
  Чл. 240. (1) При придобиване право на пенсия по условията на този дял се сключва пенсионен договор с пенсионноосигурителното дружество.
  (2) Пенсионният договор задължително съдържа реквизитите по чл. 169а, ал. 2.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказване, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! С чл. 240 се въвежда ново понятие в допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, а това е “пенсионен договор”, който се сключва между осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество, когато осигуреното лице придобие правото на пенсия, разбира се, по условията на този дял.
  Почти всичко, за да не кажа всичко, което трябва да съдържа пенсионният договор, се включва в другите документи, които съществуват като взаимоотношения между осигурителя и пенсионноосигурителното дружество, осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество. Ние разписахме това, че трябва да има правилник на пенсионноосигурителните дружества, правилник за работата на съответния пенсионен фонд, където има такива разпоредби.
  Освен това, преди малко ние приехме чл. 234, а това е именно сключване на осигурителен договор, в който е записано, че договорът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване урежда отношенията по доброволното пенсионно осигуряване и се сключва между дружеството, от една страна, и осигуреното лице или осигурителят, от друга страна. Това, че урежда отношенията по доброволно пенсионно осигуряване не трябва да се схваща и аз мисля категорично, че е така, че не може да се схваща като уреждане на взаимоотношенията само до настъпване на условията за придобиване на право на пенсия. Отношенията по доброволното пенсионно осигуряване включват както самото осигуряване, така и ползване на правата, защото ние не можем изкуствено да разделяме задълженията при осигуряването от правата, които се черпят след това осигуряване.
  Освен това в самото съдържание на осигурителния договор е записано – в чл. 236, т. 2, който вече беше гласуван, е записано, че осигурителният договор задължително съдържа предмета и обхвата на осигуряването. Тоест, каква е целта на това осигуряване и за какви осигурителни рискове, за какви случаи се извършва осигуряването. На всичко отгоре в т. 4 е записано, че осигурителният договор задължително отново съдържа условията, реда и начина за изплащане на осигурителната вноска и на допълнителната пенсия от фонда.
  Повтарям отново: “Условията, реда и начина за изплащане както на осигурителната вноска, т.е. на изпълнение на задължението, така условията, реда и начина за изплащане на допълнителната пенсия”. Тоест, условията, при които ще трябва да се черпят тези права.
  Затова мисля, че появяването на един нов документ с едно такова съдържание трябва да улесни работата. Имам притеснение от това, че може да създаде проблеми в практиката, защото има условия, при които лицата са влезли в осигурителната система, осигурявали са се от друг осигурител или сами, няма никакво значение, осигурявали са се определен период от време, сключили са всичките тези задължителни документи и накрая, когато придобият това право, трябва отново да сключат нов договор, което може да породи неразбиране от двете страни. Това може да създаде много сериозен проблем. Мисля че всичко, което е записано дотук, гарантира правата на осигурените лица и появяването на един нов договор, който трябва да се сключи, след като вече е изтекло времето на самото осигуряване, т.е. на задължението, и започва времето на придобиване на правата, може да създаде проблем. Затова моето предложение е да отпадне този член именно в интерес на осигурените лица, който е гарантиран с всичко, което дотук сме гласували. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Заповядайте за реплика, госпожо Хачикян.
  ГАДАР ХАЧИКЯН (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаема госпожо Тоткова, просто бих искала да направя една разлика. Чисто и просто осигурителният договор се сключва докато лицата са все още в трудово-правни отношения, а пенсионният договор е този, който лицето ще сключи, когато придобие правото на пенсия. Тоест това са две различни понятия. Пенсионният договор намира място и считам, че не бива да отпада от така внесения текст на Министерския съвет. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за дуплика, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Хачикян! Това, което казахте, е точно така и никой не възразява срещу него.
  Аз имам обаче само едно възражение – да не ограничаваме допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и нашето разбиране за него като осигуряване, което е възможно единствено и само за лицата, които са в трудово-правни отношения. Тоест, това е една възможност, която се дава на всички граждани на нашата страна, независимо от това дали са в трудови правоотношения, дали са само наети, даже дали изобщо полагат някакъв труд. Още повече, че предвидихме да могат да се осигуряват и лица, които са над 16 години. Така че това разбиране трябва да е ясно за всички. Затова го казвам, защото трябва да имаме еднакво разбиране. Както виждате, преди малко изтеглих предложението точно защото имаме еднакво разбиране. За мен това е изключително важно – да знаем точно какво гласуваме и как разбираме текстовете.
  Моето възражение е следното: би трябвало в осигурителните договори да се уреждат само задълженията и правата във времето на осигуряване. Защото сме задължили осигурителните дружества и осигуряващите, и осигурителите да сключват осигурителни договори, в които има клаузи, засягащи права, след като приключи осигуряването. Това е безспорен факт, защото сме го гласували както в чл. 234, така и в чл. 236. Сега си представете, ако има сключени договори, които са валидни и изведнъж отново задължаваме тези два субекта след придобиване на правото на пенсия, тъй като този осигурителен договор продължава да си тече, защото в него има клаузи, които надхвърлят времето на прекъсването на осигуряването, да не могат да се споразумеят отново. Мисля, че не става въпрос за това дали са гарантирани правата на хората. Те трябва да бъдат гарантирани. Според мен правата на осигурените лица са гарантирани с всичко това, което сме гласували дотук. Така че появата на един такъв пенсионен договор според мен може да доведе до проблеми в практиката. И тези проблеми ще се отразят именно на осигурените лица, а не на пенсионноосигурителните дружества.
  Не знам защо се смеете, продължавайте да се смеете, обаче истината е, че трябва повече да мислим и по-малко да се смеем!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Няма да бъда толкова многословен, колкото моята многоуважаваема колежка Тоткова, защото впечатлението ми е, че многословието невинаги дава възможност човек да бъде добре разбран и да стане ясно какво точно мисли.
  Тук става въпрос, уважаеми колеги, за две прости неща. Когато човек внася осигурителна вноска той я сключва и внася при условията на сключен осигурителен договор. Когато човек придобие право на пенсия, той сключва пенсионен договор. Каква е разликата? В единия договор строго се фиксират и се описват условията, реда, начина, размера на осигурителните вноски докато лицето ги плаща, независимо дали е по трудово правоотношение, дали се самоосигурява или по някаква друга причина прави тези осигурителни вноски. Когато обаче в условията на осигурителния договор лицето придобие правото да получава пенсия, то следва да сключи пенсионен договор. В него влизат правила, които вече сме приели в чл. 169а, ал. 2.
  Позволете ми да прочета съвсем накратко няколко от тези правила, в които се казва: “Пенсионният договор задължително съдържа: срока на получаване на пенсията, вида и размера на пенсията, правата на наследниците на пенсионера” и т.н., общо девет точки в ал. 2 на чл. 169а. Това са неща, които не могат да бъдат записани в осигурителния договор. На всичкото отгоре осигурителният договор се подписва тогава, когато човек започне да се осигурява, но към момента, когато придобие права за пенсия голяма част от условията, общественото състояние и от положението на самия осигурен се променят и възможността той да подпише пенсионен договор му дава възможност точно да определи как желае да получава и по какъв ред пенсията си, каква ще бъде тя, кой ще го наследява и т.н. Така че това са две категорично различни неща. По този въпрос сме се споразумели в предната част на Кодекса, която касае допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Няма никаква причина да искаме друг регламент при допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
  Така че категорично, според мен, чл. 240 трябва да бъде приет така, както е предложен от вносителя. Според мен аргументите на госпожа Тоткова са съвършено несъстоятелни. На всичкото отгоре тук се прави опит да се направи някаква аналогия между осигурителен и пенсионен договор, което категорично е невъзможно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Заповядайте за реплика, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цеков! Искам само да кажа, че е едно е да искаш, друго е да знаеш, трето и четвърто е да го направиш, става въпрос за многословието.
  Наистина смятам, убедена съм, че съм взимала такива решения за това осигуреното лице да може да реализира правата си и никой да не може да посегне върху тях. Целият Кодекс и тогава, когато беше правен, и сега, когато се правят промени в него, е белязан от стремежа на всички, което аз уважавам, да запазим интересите на осигурените лица независимо от това, дали се осигуряват в първия, втория или третия стълб.


  Моето възражение срещу това е, че същите тези неща, които Вие изчетохте в чл. 169, господин Цеков, ги вменяваме в задължение на осигурителите и осигуреният, от една страна, и пенсионноосигурителното дружество, от друга страна, в чл. 236. Ние сме следвали логиката на вносителя. Логиката на вносителя е, че в осигурителния договор в чл. 236, т. 4 трябва да бъдат уредени условията, редът и начинът. Точно това, което вие четохте в чл. 169.
  И затова се притеснявам. Защото има един сключен договор, който си е валиден по Закона за задълженията и договорите. Нека тогава да отпадне това задължение, но аз мисля, че ако тук отпадне това задължение, ще бъде много по-голяма беда. И аз смятам, че когато човек се осигурява, той трябва да бъде наясно какви права ще може да получава и по какъв начин ще може да ги получава, още тогава. Защото ако оставим това да бъде уредено само в пенсионния договор, тогава наистина може да има заплаха за интересите на осигурените лица.
  Мисля, че именно в осигурителния договор трябва да има тези условия. И затова настоявам те да останат в осигурителния договор, за да може наистина по този начин да гарантираме правата на осигурените лица.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Втора реплика на господин Цеков от госпожа Хачикян.
  ГАДАР ХАЧИКЯН (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Бих искала да направя реплика на господин Цеков. Той, според мен, пропусна да обясни нещо твърде важно. Точка 4 на чл. 236 наистина регламентира условията, реда и начина за плащането на осигурителната вноска и на допълнителната пенсия от фонда. Но това не може да бъде направено с един допълнително сключен нов пенсионен договор. По този начин ние не бихме искали да закрепостяваме правата на осигурените лица с един осигурителен договор.
  Пенсионният договор с нищо не противоречи на философията на този Кодекс за социално осигуряване. Той е в полза на осигурените лица, а не да ги закрепостим. В крайна сметка ние държим на това те да имат свободен избор, да сключват каквито искат договори, каквито им дава възможност Кодексът, с когото искат. Така ще се гарантират по-правилно правата им. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания има ли? Няма.
  Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Масларова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 22, против 59, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на госпожа Тоткова, което е доста сходно и не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 29, против 64, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на вносителя за § 90, чл. 240, подкрепен от комисията.
  Гласували 75 народни представители: за 70, против 5, въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  Моля Ви, господин Адемов, да докладвате членове от 241 до 243.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  По чл. 241 има предложение на народния представител Марина Василева.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 241:
  “Консултативен съвет
  Чл. 241. (1) Интересите на осигурените лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се представляват от Консултативен съвет.
  (2) Изискванията към състава, правата и задълженията на Консултативния съвет се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на комисията.”
  “Глава двадесет и четвърта – Права на осигурените лица”.
  Комисията подкрепя наименованието на Глава двадесет и четвърта.
  По чл. 242 има предложение на народния представител Весела Драганова.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за чл. 242:

  “Лична пенсия за старост
  Чл. 242. (1) Правото на лична пенсия за старост възниква при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа.
  (2) По желание на осигуреното лице фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване може да изплаща лична пенсия за старост до пет години преди навършването на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3.
  (3) Личната пенсия за старост може да бъде пожизнена или срочна по избор на осигуреното лице.

  Лична пенсия за инвалидност
  Чл. 243. (1) Правото на лична пенсия за инвалидност възниква от датата на инвалидизирането, посочена в решението на териториалната експертна лекарска комисия или на Националната експертна лекарска комисия.
  (2) Личната пенсия за инвалидност може да бъде пожизнена или срочна в зависимост от решението на органите по ал. 1.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 243.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Гласуваме текстовете от чл. 241 до 243, подкрепени от комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 6.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо председател, има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров след чл. 243 да се включат заглавие и чл. 243а със следното съдържание:
  “Сметки на фонда за изплащане на пенсии
  Чл. 243а. (1) В съответствие с предлаганите пенсионни схеми във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да се водят отделни сметки за изплащане на различните видове пенсии – лични пенсии за старост на осигурените лица, лични инвалидни пенсии на осигурени лица и/или на наследствени пенсии на наследници от починало осигурено лице.
  (2) Условията, начинът и редът за създаване и за водене на сметки по ал. 1, както и за формирането и разходването на средства в тях се определят в Правилника за организацията и дейността на фонда.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Румяна Георгиева: да се създаде нов чл. 243а, както следва:
  “Чл. 243а. (1) Във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да се водят отделни сметки за изплащане на различните видове пенсии – лични пенсии за старост; лични инвалидни пенсии и наследствени пенсии на наследници на осигурени лица.
  (2) Начинът и редът за водене на сметки по ал. 1 се определят в Правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Създава се нов чл. 243а със следното съдържание:
  “Сметки на фонда за изплащане на пенсии
  Чл. 243а. (1) В съответствие с предлаганите пенсионни схеми във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да се водят отделни сметки за изплащане на различните видове пенсии – лични пенсии за старост на осигурените лица, лични инвалидни пенсии на осигурените лица и/или на наследствени пенсии на наследници на починало осигурено лице.
  (2) Условията, начинът и редът за създаване и за водене на сметки по ал. 1, както и за формирането и разходването на средства в тях се определят в правилника за организацията и дейността на фонда.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за изказвания по тези предложения за създаване на чл. 243а.
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам само да обърна внимание, че нашето предложение е за създаване на чл. 243а. Всъщност то е направено с цел да се запази съществуващата практика на водене на отделни сметки за изплащане на различни видове допълнителни пенсии от доброволните пенсионни фондове, а именно – лични пенсии за старост на осигурените лица, лични инвалидни пенсии на осигурените лица или наследствени пенсии на наследниците на починалото осигурено лице, като редът и начинът за създаване и за водене на тези отделни сметки да бъде регламентиран съгласно ал. 2 в правилника за организацията и дейността на фонда.
  Мисля, че това е напълно в съответствие с практиката на допълнителното осигуряване на капиталов принцип. И не виждам причини защо не могат да се създадат такива отделни сметки. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Други изказвания по тези предложения има ли? Няма други желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Масларова и група народни представители за създаване на нов чл. 243а, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 31, против 63, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Румяна Георгиева, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 33, против 50, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Тоткова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 23, против 61, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Господин Адемов, моля да представите текстовете на членове от 244 до 247.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  По чл. 244 “Права на наследниците” има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Румяна Георгиева, също подкрепено по принцип.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова.
  Комисията също подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за чл. 244:
  “Права на наследниците
  Чл. 244. (1) Лицата, които имат право на наследствена пенсия по този цял, се определят в правилника на фонда и се посочват в осигурителния договор.
  (2) При смърт на осигуреното лице и когато няма лица по ал. 1, натрупаните средства по индивидуалната партида се дължат на наследниците по закон.
  (3) Когато няма лица по ал. 1 и няма наследници по закон, натрупаните средства по индивидуалната партида остават в резерва за изплащане на пожизнени пенсии.
  (4) При смърт на пенсионер и когато няма лица по ал. 1, на неговите наследници по закон се изплаща остатъкът от средствата в индивидуалната му партида.
  (5) Когато няма лица по ал. 1 и наследници на починал пенсионер, дължимите средства остават в пенсионния резерв.”
  Следващият член е 245. По него комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 245:
  “Размер на пенсията
  Чл. 245. (1) Размерът на пожизнената пенсия по този дял се определя на базата на:
  1. натрупаните средства по индивидуалната партида;
  2. биометричните таблици, одобрени от заместник-председателя на комисията;
  3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на комисията.
  (2) Размерът на срочната пенсия по този дял се определя на базата на:
  1. натрупаната сума по индивидуалната партида;
  2. срока на получаване;
  3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на комисията.”
  По чл. 246 има предложение на народния представител Росица Тоткова.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Гадар Хачикян.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 90 за чл. 246.

  “Право на прехвърляне
  Чл. 246. (1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в рамките на една календарна година.
  (2) Извън случаите по ал. 1 осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на фонда, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 228, ал. 2 подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба.
  (3) Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една календарна година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски или част от тях по индивидуална партида в същия или в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на съпруг или съпруга или на роднини по права линия до втора степен.
  (4) Редът и начинът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се определят с наредбата по чл. 171.”
  По следващия чл. 247 има предложения на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за чл. 247:
  “Право на изтегляне и изплащане на
  натрупаните средства
  Чл. 247. (1) Осигуреното лице има право да изтегли по всяко време натрупаните по индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски.
  (2) Средствата, натрупани от вноски на осигурителя, могат да се изплащат на осигуреното лице само при придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.
  (3) При придобиване право на лична пенсия за старост или инвалидност, осигуреният има право на избор между съответния вид пенсия при условията на този дял или на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната му партида.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте чл. 244 до чл. 247, подкрепени от комисията.
  Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 248 има предложение от народния представител Гайдар Хачикян – в § 90 да се заличи чл. 248.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика – в § 90 чл. 248 отпада.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по това предложение? Няма.
  Гласуваме отпадането на чл. 248 на вносителя по предложение на комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Член 248 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: “Глава двадесет и пета – “Инвестиции”.
  Комисията подкрепя наименованието на глава двадесет и пета.

  “Ред за инвестиране
  Чл. 249. За инвестициите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се прилагат разпоредбите на глава четиринадесета, доколкото в тази глава не е предвидено друго.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 249.

  “Инвестиране на средствата
  Чл. 250. При инвестиране на средствата на фонд за допълнително пенсионно осигуряване не се прилагат изискванията за минимална доходност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 250.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тези два текста? Няма желаещи.
  Гласуваме наименованието на глава двадесет и пета и чл. 249 и чл. 250, подкрепени от комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 251 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров – в чл. 251 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 да отпаднат.
  2. Алинея 4 да стане ал. 1.
  3. Да се добавят нови ал. 3 и 4 със следното съдържание:
  “(3) Не повече от 20 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в други инвестиционни инструменти, извън определените в тази част на кодекса.
  (4) Не повече от 25 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ипотечни облигации, като инвестициите в ипотечни облигации, издадени от една банка, не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова – в чл. 251 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 да отпаднат.
  2. Алинея 4 да стане ал. 1.
  3. Създават се нови ал. 3 и 4 със следното съдържание:
  “(3) Не повече от 10 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в други финансови инструменти, извън определените в тази част на кодекса.”
  (4) Не повече от 25 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ипотечни облигации. Инвестициите в ипотечни облигации, издавани от една банка, не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.”
  4. Алинея 3 да стане ал. 5.
  Предложението по т. 1 и 2 и по т. 3 в частта за ал. 4 е оттеглено.
  Комисията не подкрепя текста по т. 3 в частта за ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 90 за чл. 251:

  “Инвестиционни ограничения
  Чл. 251. (1) Не по-малко от 30 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване трябва да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата.
  (2) Не повече от 10 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти в страната, като не се допуска инвестиране в сгради за собствени нужди на дружествата и за нуждите на свързаните с тях лица.
  (3) Не повече от 2,5 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в деривати на ценни книжа - пут опции на индекси и облигации, търгувани на регулираните пазари на ценни книжа, ако се използват за намаляване на инвестиционните рискове.
  (4) Не повече от 20 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в чуждестранни ценни книжа.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Адемов.
  Имате думата за изказвания по тези текстове.
  Господин Цеков, заповядайте.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, вземам думата, за да направя едно предложение, което е аналогично на вчерашното ми предложение по отношение на чл. 176, ал. 3, който също, както и в чл. 251, ал. 2, касае инвестиране на активите на фонда в инвестиционни имоти. Аналогично на това, което приехме за фондовете за задължително доброволно пенсионно осигуряване, бих искал да предложа и тук да направим същата редакция, при която ал. 2 на чл. 251 да добие следната редакция: “Не повече от 10 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти в страната, като не се допуска тяхното ползване за нуждите на пенсионноосигурителните дружества и на свързаните с тях лица.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Аналогично на кой вчерашен текст е?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: На чл. 176, ал. 3. Текстът е същият. Става дума за същия казус – инвестиране активите на фонда за доброволно пенсионно осигуряване в инвестиционни имоти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания? Няма желаещи за изказване.
  Гласуваме предложението на госпожа Масларова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 6, против 80, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на госпожа Тоткова в частта му, която не е приета от комисията в частта му по т. 3 за ал. 3.
  Гласували 94 народни представители: за 12, против 76, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението за редакция на ал. 2 на чл. 251, предложен от господин Цеков в синхрон с гласувания от нас текст на чл. 176, ал. 3.
  Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Гласуваме чл. 251 в редакция на комисията с току-що гласуваната редакционна корекция на ал. 2 от него.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  Обявявам 30 минути почивка, след което продължаваме с парламентарен контрол. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Господин Абаджиев, заповядайте.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволете ми от името на Парламентарния съюз на обединените демократични сили да направя кратко изявление.
  Вече две седмици правителството и Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори демонстрират безсилие и невъзможност да осигурят чрез широка парламентарна подкрепа избора на управител на Българската народна банка. Още преди две години, когато дойде на власт, тази политическа формация знаеше, че предстои избор след изтичане на мандата на сегашния управител. Вместо предварително да започнат консултации, управляващите в последния ден изненадаха дори и своите депутати.
  Нека да напомним, че през 1997 г. управителят на Българската народна банка беше избран след консултации с подкрепата на 90 на сто от народните представители.
  Всичко това несъмнено уронва престижа на Българската народна банка, която символизира финансовата стабилност в страната, накърнява се безспорно и авторитетът ни пред международните финансови институции. Изборът на управител на Българската народна банка се превърна в част от безпардонни партизански пазарлъци – нещо, което не се е случвало досега.
  Призоваваме Национално движение Симеон Втори незабавно да прекрати подигравката с централната банкова институция и да внесе за разглеждане пред народните представители проектите за решение за избор на управител.
  За да бъде иронията пълна през тези дни, вместо да изпълнят това си задължение, както и другите си задължения, свързани с управлението на страната, управляващите подават сигнали до прокуратурата срещу журналисти на фона на оправдаването в същото време на банкери, обвинени за банковата разруха през 1996 г. Тези белези на продължаващ хаос и управленски парадокси отслабват със сигурност силно възможностите на страната ни да върви по-бързо по пътя към изпълнение на националните ни цели. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  Госпожо Масларова, заповядайте от името на Коалиция за България.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! Упълномощена съм от името на парламентарната група на Коалиция за България да направя следната декларация:
  Навършиха се две години от 17 юни, от онзи 17 юни, в който еуфория заля държавата. Два милиона избиратели гласуваха за дошлото от дълбоката политическа сянка Нацонално движение Симеон Втори. Гласуваха изтощени от мизерия, омерзени от егоизма на управляващите, от политическата партизанщина. И очакването за някакво чудо владееше и опияняваше общественото съзнание.
  Българите не очакваха чудодейни решения. Те не вярваха, че пепеляшките ще станат принцеси и че тиквите ще се превърнат в каляски. Очакванията на обществото бяха съвсем ясни и конкретни, защото им бяха обещани. Очакваха незабавно и несимволично увеличение на доходите, намаляване на безработицата, въвеждане на правила в държавата, реална битка с престъпността и корупцията, България да стане истински дом за своите граждани и главно проблемите на държавата и на нейните граждани да станат проблеми на управляващите. Поне такива бяха публичните заявки на НДСВ и на неговия патрон.
  Какво се случи? Правителството и управляващото мнозинство решиха, че не е необходимо да се отчитат за дейността си и обещанията си нито на стоте дни, нито на първата годишнина, нито на втората годишнина от своето управление. Защо? Защото се случи точно обратното. Властта и нейните проблеми се превърнаха в проблем на държавата, на обществото и на всеки гражданин.
  Незабавно и несимволично се случиха няколко неща: българите обедняха още повече; България е първа в Европа по детска смъртност; Здравната каса богатее, а здравеопазването е лукс, който произвежда неизброимо количество човешки драми и трагедии; средното образование целенасочено произвежда полуграмотни хора, за да могат да бъдат по-лесно управлявани; университетите произвеждат бъдещи безработни или бъдещи икономически имигранти; младежката безработица стигна 30 на сто; науката, изкуството, културата и изобщо хората на духа стигнаха до кофите за боклук.
  Корупцията се сдоби с такива яки зъби, че може да прегризе и Айфеловата кула, а престъпността придоби такива размери, че ако в този момент – сега е 11,08 ч., никъде никой не е нито взривен, нито разстрелян, това ще бъде постижение за нашата държава.
  На този мрачен фон виждаме една дивна картина. Разбрахме, че незабавно и несимволично се увеличиха доходите на един човек и обкръжаващите го негови подчинени. Министрите се отдадоха на взаимно подслушване и на шпионлук. Въртят се неимоверни скандали относно това кой на коя яхта е бил и с кого се е снимал. Вътре в коалицията се ритат по кокалчетата относно това кой ще се разпорежда с парите на предприсъединителните фондове, тоест кой с повече ръце се бръкне в меда. Основният проблем на правителството е как по-неизгодно за държавата да продаде стратегически предприятия и мисля, че тук сделките с БТК и “Булгартабак” могат да бъдат христоматийни. Основна грижа на властта е как да не изпълнява решенията на Народното събрание, които са задължителни за всички. Тук можем като най-ярък пример да поставим въпроса за АЕЦ “Козлодуй” и решението за трети и четвърти блок, което е грубо нарушение и може да се каже, че е национално предателство.
  Държавата възнаграждава с индулгенции бандити, мафиоти, накротрафиканти и единственият враг на правителството като че ли остана народът и онези “дръзки и нахални” журналисти, които смеят да си помислят или да питат за нещо, свързано с управляващото мнозинство.

  Премиерът ще ни каже, че трябва да гледаме положително, понеже в очите на света България стояла твърде добре. Не зная с кои очи гледа премиерът на стоенето на България твърде добре, но според последните изследвания след 67 години българите ще достигнем доходите на Европа, към която се стремим. След 67 години, но ако европейците стоят зад някой ъгъл и 67 години ни чакат ние да наваксваме. В очите на света България не е нищо повече от дребен васал, еволюирал до ястреб на мира. В очите на света България не е нищо повече от територия, в която няма нито държавност, нито държавници. Това е така, защото вече втора година не е ясно по каква програма работи правителството, понеже и 800-те дни се оказаха мит. Не е ясно дали изобщо има програма, нито кой е нейният автор. Може би не е ясно и това дали самите управляващи знаят как изглежда тяхната програма. Вече втора година не е ясно кой точно взема решения в България. Не е ясно дали точно решенията се вземат в България или от някой родственик извън нея. Не е ясно кой е политическият субект на управлението – дали господин Сакскобургготски, дали “чуждестранният легион” (така обществеността нарича част от министрите в българското правителство), дали някои притежатели на подземни прякори, дали някое бившо величие или може шофьор на бившо величие. Вече втора година стои един въпрос: кой е поставеното лице в управлението - Симеон Сакскобургготски или всемогъщият български гущер. Ясно е, че това правителство управлява зад гърба на българския парламент, извън контрола на българския парламент и за сметка на българския народ. Защото две години тези, които се клеха в републиканската Конституция на Република България и влязоха в парламента на Републиката, се държат като васали и поданици на патрона си и забравят, че точно той им рече, че най-ценното богатство и капитал са хората.
  Ясно е, че няма приоритет, че не знаем кое ще се реши първо в България – дали ще погледнем с добро око на децата, дали ще се обърнем към образованието и просветителството, към здравето или към икономиката. Ясно е, че всеки, който задава неудобни въпроси на правителството или се изказва не уше- и лицеприятно по негов адрес е хулиган, смутител на обществения ред и престъпник. И, разбира се, подлежи на съдебно дирене.
  Две години по-късно е ясно, че политическият живот на това управление е приключил. Дано и българският народ е разбрал всичко това. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от блока на КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.

  Уважаеми народни представители, преминаваме към:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Новопостъпили питания в периода 13 – 19 юни 2003 г.:
  Постъпило е питане от народния представител Надка Пангарова към Николай Василев - заместник министър-председател и министър на икономиката, относно изпълнение на Решение № 23-7/2002 г. на Министерството на околната среда и водите от “Еко-Елшица” ЕООД. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 юни 2003 г.
  Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Антон Станков - министър на правосъдието, относно необходимостта от проверка на процеса на осиновяване в случаите, когато приемните родители са от други държави. Следва да се отговори писмено до 3 юли 2003 г.
  Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Божидар Финков – министър на здравеопазването, относно позицията на Министерството на здравеопазването по доклада “Трафик на органи в Европа” – документ от 3 юни 2003 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Следва да се отговори писмено до 30 юни 2003 г.
  Постъпило е питане от народния представител Мария Стоянова към Валентин Церовски - министър на регионалното развитие и благоустройството, относно аварии във водопроводната мрежа и липсата на питейна вода през летните месеци в Кокаляне, община Панчарево – София. Следва да се отговори писмено до 1 юли 2003 г.
  Постъпило е питане от народните представители Димитър Стефанов, Надка Пангарова, Стела Банкова и Пламен Кенаров към Пламен Петров - министър на транспорта и съобщенията, относно бездействието на министъра на транспорта и съобщенията по упражняване на изключителните права на собственост на държавата върху пристанище за обществен транспорт “Петрол” – Варна. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 юни 2003 г.
  Писмени отговори: от министъра на отбраната Николай Свинаров на актуален въпрос от народния представител Мария Стоянова; и писмен отговор от министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров на актуален въпрос от народния представител Димитър Йорданов.
  Заповядайте, уважаеми народни представители, вашите писмени отговори. (Връчва писмените отговори.)
  Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите, ще отговори на питане от народния представител Росица Тоткова относно неизкупени големи количества тютюн.
  Госпожо Тоткова, заповядайте да развиете Вашето питане към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Уважаеми господин министър, през м. февруари т.г. Ви попитах за Вашата оценка за изкупната кампания на тютюн реколта 2002 г. С приповдигнат тон и много голям оптимизъм Вие ми отговорихте: “Нямам притеснение за изкупната кампания на тютюна”.
  Уважаеми господин министър, в последните 10 дни на м. юни се мисли за жътвата. Пролетниците са напреднали в своето развитие, а тютюнът е засаден. Селските стопани са насочили всичките си усилия в отглеждането на земеделските култури през 2003 г. За някои от тях обаче старата година не е приключила. Това са хора, които цялата 2002 г. са полагали робски труд заедно с цялото си семейство и днес, на 20 юни 2003 г. все още не са предали тютюн – нито грам. За други една малка част е приета, а по-голямата част стои по къщите, по стаите, по таваните на хората с надежда, че той ще бъде изкупен.
  Тази мъка не е от вчера. С нея започват хората новата година, за да стигнат до протест на 3 юни 2003 г. на главен път Е-79, за да могат да обърнат внимание на тези, които имат правата и отговорностите да вземат решения.
  Ето какво казват хората от с. Игралище: “Откакто се помним, отглеждаме тютюн. Имаме три деца. До тази година със средства от тютюна се прехранвахме. Сега нямаме пари за хляб. Вземаме на вересия брашно и си месим сами хляба. Тютюна сме наредили в стаите на къщите си, за да се съхрани. За нас тютюнът е първокласен. Отчаяни сме, но по нощи не мигваме. Това, което преживяваме тази година, никога не е било.”
  Или от с. Горна крушица – община Струмяни: “На 57 години съм, но такова чудо не съм видял. Само който е работил тютюн знае какъв робски труд е това. Вижте на какво приличаме – изкривени сме, състарени, здравето ни взе този тютюн, а тази година сигурно и живота ще ни вземе. Тази година няма да садим. Защо да садим? Той не трябва на никой.”
  Това е само една малка част от мъката на хората в община Струмяни, и не само от нея. Предавам я такава, каквато я виждам и каквато я виждам описана в медиите. Надявам се да не определите това като хулиганство. Ако го определите така, знаете пътя.
  Какви са обаче фактите? За община Струмяни – Справка-декларация обр. № 1, № 277 от 9 май 2003 г.:
  Тютюн ориенталски “Мелник 812” – договорено количество 94 т., изкупено количество – 45 т. Документът е подписан от изпълнителния директор на “Сандански БТ”.
  Ако слезем от общото ниво за общината и стигнем до отделните граждани, искам да ви кажа, че в данни, с които и Вие разполагате от справка, изпратена във Фонд “Тютюн” на 11 април 2003 г., можете да откриете следните данни:

  От произведен и договориран 320 кг тютюн – изкупен 12 кг; от произведен и договориран 480 кг тютюн – изкупени 35 кг; от договориран и произведен 640 кг тютюн – изкупен 44 кг. И още много такива примери мога да Ви дам.
  Едва ли някой може да си представи, че има и по-тежки случаи от тези. Има, за съжаление, и това са хора, на които не е изкупен дори 1 кг от тютюна. Например, от с. Игралище от 23 тютюнопроизводители на 12 не е изкупен нито килограм. И тези хора се питат какво да правят, накъде да тръгнат, какво да правят през следващата година, през тази година, изобщо какво да правят със себе си.
  Два пъти сте бил информиран, уважаеми господин министър, за проблемите на тютюнопроизводителите – веднъж с писмо от 13 януари 2003 г. и втори път с писмо от 11 април 2003 г. Искам специално да отбележа, че второто писмо е изпратено по искане на фонд “Тютюн”. Лошото е, че не сте реагирали, не сте разбрали проблемите на хората, не сте проявили ангажираност към тях.
  Във връзка с това моето питане към Вас е: какви мерки ще предприемете като министър на земеделието и горите, за да гарантирате изкупуването на тютюна в Благоевградска област? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на питането на народния представител Росица Тоткова. Разполагате с 10 мин.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Тоткова, за разлика от Вас, аз съм работил тютюн и знам много добре какъв робски труд е и не е необходимо да ми го напомняте. Бъдете сигурна, че го знам десетки пъти по-добре от Вас.
  Съгласно чл. 11 от Закона за тютюна и тютюневите изделия производството и изкупуването на тютюн се осъществява чрез писмени договори между купувачите и тютюнопроизводителите, които се сключват в началото на всяка производствена година, но не по-късно от 31 март на съответната година. Страните по договора задължително договарят: първо, изкупуването на произведените по договор количества тютюн и до 20 на сто от произведените в повече от същите площи; второ, сроковете за изплащането на изкупените количества тютюн, но не по-късно от 30 дни от датата на изкупуване на количеството.
  Отговорности за изпълнение на договореностите носят не фонд “Тютюн”, не Министерството на земеделието и горите, а фирмите, които изкупуват тютюн, а именно: в Благоевградска област – дъщерните дружества на “Булгартабак холдинг” в гр. Благоевград, гр. Гоце Делчев и гр. Сандански, “Сокотаб – България”, “Даймонд – България”, “Лайф табако”, “Механика” и кооперация “Златен лист”, както и тютюнопроизводителите, които са сключили съответните договори с тях.
  На въпроса Ви какви мерки ще предприема конкретно аз и фонд “Тютюн”. С приетия, забележете, госпожо Тоткова, от Тридесет и осмото Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, обн., ДВ, бр. 33 от 2000 г., фонд “Тютюн” не изкупува произведените по договор, но неизкупени количества тютюн от реколта 1999 г. Ако не се лъжа, Вие бяхте народен представител и може би на хората, чийто тютюн не е изкупен в съответния район, трябва да обясните, когато упреквате фонд “Тютюн” и Министерството на земеделието и горите, защо Вие самата сте подкрепила тогава фонд “Тютюн” да не изкупува тютюн, а сега искате да Ви отговоря аз на Вас за решенията, които Вие сте взели за това фонд “Тютюн” да не изкупува тютюн.
  Разбира се, неблагоприятните климатични условия през миналата година, както и прилагането за първи път на новите минимални качествени изисквания при окачествяването на тютюна създадоха известно социално напрежение в началото на изкупуването на тютюна от миналогодишната реколта и затова стартът се забави. Но въвеждането на новите качествени изисквания отново не е от това правителство, а от вашето правителство, което управляваше. Въпреки всичко аз съм склонен да приема и приемам тезата, че това трябва да бъде механизмът за окачествяване на тютюна, защото, когато държавата прави подпомагане на тютюнопроизводството, трябва да има ясни критерии и качества на съответния продукт, по който той трябва да бъде отгледан.
  Въпреки всичко, за нормализиране на обстановката допринесоха извършените от Министерския съвет промени в чл. 13, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за тютюна, свързани с окачествяването на тютюна в производителските опаковки – това, което беше прието в края на миналата година през м. декември от Министерския съвет, за да се улесни изкупуването на тютюна, както и, разбира се, усилията на купувачите и тютюнопроизводителите за изпълнението на тези качествени изисквания.
  С цел изкупуване на цялото количество произведен по договор тютюн от реколта 2002 г., във връзка със сигнали за закъснения в стартирането на кампанията по изкупуването на някои дружества от “Булгартабак холдинг”, със заповеди с номера РД 09-10 и РД 09-167 от тази година се удължи срокът за изкупуване на тютюн за цялата страна първо до 21 март – тоест това, което аз можах да направя до 21 март, а впоследствие конкретно за Благоевградския регион до 31 март 2003 г. Това създаде възможности лицата, притежаващи разрешение от министъра на финансите за промишлена обработка на тютюн, да изкупят от тютюнопроизводителите произведения по договор, но неизкупен тютюн, независимо от това с кого даденият тютюнопроизводител е сключил съответния договор. По този начин беше изкупен около 1500 т тютюн допълнително от сортовете “Неврокоп” в Крумовград, Северна България, Харманли, Свиленград, Дупница и т.н.
  По отношение на политиката. В резултат на извършената работа през 2002 г. от тютюнопроизводителите и купувачите на тютюн и специалистите от тютюневия сектор са налице изключително положителни промени и тенденции. Госпожо Тоткова, само за миналата година производството на тютюн в България се увеличи от 41 хил. т спрямо 2001 г. на 58 хил. т. Износът за миналата година само на тютюни е в рамките на около 68 млн. щ. долара, което надвишава общо годишното производство на тютюни в България в периода 1959-2000 г.
  Броят на регистрираните тютюнопроизводители достигна близо 52 хил. души. Или увеличен е с почти 4000 души спрямо заетите при отглеждането на тютюн от реколта 2001 г.
  Повишиха се доходите на тютюнопроизводителите чрез мерки за увеличаване на средните добиви, повишаване на качеството на отглеждания тютюн и премиране на тютюнопроизводители, като средните приходи на един тютюнопроизводител достигнаха 3753 лв., при 3177 лв. за предишната реколта. Или общото увеличение на тютюнопроизводителите е с над 18 процента.
  По информация на кметовете на тютюнопроизводителните общини в страната има малки, произведени по договори, но неизкупени количества тютюн. Това са преди всичко количества нискокачествени тютюни и производителски опаковки, неотговарящи на изискванията на чл. 13, ал. 7 от Правилника за приложение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Общо неизкупените количества в цялата страна – те не са само в Благоевградския регион и не са само в Струмяница, както Вие казахте, а общо за цялата страна - са в размер на около 600 т, което е по-малко от 1 процент от общото произведено количество в страната.
  Конкретно на Вашия въпрос. В Благоевградска област от реколта 2002 г. са изкупени общо 9310 т ориенталски тютюн, при определен от Министерството на земеделието и горите и разпределен със заповед на кметовете на общини около 9600 т. По информация от кметовете на 14 тютюнопроизводителни общини неизкупени количества тютюн има в 4 общини от произход “Мелник”. Това са Петрич, Сандански, Струмяна и Кресна. Това се дължи основно на недостатъчно коректни взаимоотношения на страните по договорите за производство и изкупуване на тютюн. Купувачите на тютюн “БТ” в Сандански и кооперация “Златен лист” закъсняха със започване на изкупната кампания, но, както ви казах, срокът беше удължен и те имаха възможност да изкупят всяко предложено количество тютюн за изкупуване от тютюнопроизводителите. Оказа се обаче, че в периода 10-20 януари имаше определени намеси, включително и на политически лидери, непарламентарно представени лидери, които аз лично съм виждал в стаята на Обединените демократични сили – ако Вие не сте ги виждали, значи сте отсъствали от парламента, но аз съм ги виждал в стаята – които бяха там с оглед да подтикнат населението да не продава тютюна, като им обещаваха, че целият тютюн ще им бъде изкупен на средна цена от 5,00 лв. за килограм.
  Едва ли някой, в това число и аз, би могъл да поеме такъв ангажимент за изкупуване на цялото количество без значение дали то отговаря на качествените изисквания и на една сравнително висока цена. За да бъде достигната цена от 5 лв. на килограм средно за произхода "Мелник", общото произведено и предадено количество тютюн трябва да бъде с 90% първа класа тютюн, като анализите сочат, че за последните пет години средното съотношение на тютюните от първа класа е между 8 и 10%.
  По отношение на сложната обстановка в община Струмяни. И в настоящия момент тази обстановка не е преодоляна. Разбира се, в тази връзка ние получихме писмо от кмета на общината с № 08-00-23 от 13 януари 2003 г., в което той ни информира, цитирам: "В писмото се декларира и това, че тютюнопроизводителите имат готовност да предприемат ефективно протестни действия, в това число затваряне на главен път Е 79, като се поставят ултимативни условия за изкупуване на цялото количество тютюн при средна изкупна цена от 5 лв. за килограм". Медиите могат да ви напомнят изявленията на един лидер, който казваше: "Недейте предава тютюна, ние ще го изкупим на цена 5 лв.". За голямо съжаление определена част от хората бяха повлияни именно от тези думи.
  И в заключение мога да кажа само следното. Уважаема госпожо Тоткова, Министерството на земеделието и горите и правителството приеха Стратегия за развитие на тютюнопроизводството до 2007 г. Политиката на министерството ще продължава и занапред да бъде абсолютно същата. Целта на правителството е България да достигне отглеждането на 70 хил. т тютюн до влизането й в Европейския съюз. По отношение на премирането, до 2007 г. политиката на правителството ще бъде запазена. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Дикме.
  Госпожо Тоткова, имате ли уточняващи въпроси към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме?
  Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин министър, аз знам, че Вие сте израснали в тютюн, но виждам, че Вие сте забравили тези, които сега растат в тютюна, които прекарват детството си в тютюн. А това дали аз имам отношение към тютюна, няма да го преценявате Вие. Всички, които ме познават, знаят, че аз също съм израснала с тютюн.
  От Вашия отговор разбирам, че и на магистрала "Тракия" да отидат тези хора, Вие няма да се трогнете. А Вие сте задължен да вземете отношение, защото "Булгартабак" – Сандански, е изкупил едва половината от тютюна, от договорирания и произведен тютюн.
  Уважаеми господин министър, аз не мога да приема, че от един тон тютюн нито един килограм не е годен за изкупуване и точно за това става дума. Преди няколко седмици вицепремиерът на Република България и министър на икономиката каза: "Ако вие ми донесете поне един килограм годен тютюн, който някой отказва да изкупи несправедливо, ние сме готови да преразгледаме този въпрос". Уважаеми господин Дикме, Вие готов ли сте да поемете този ангажимент?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Господин министър, имате един уточняващ въпрос от народния представител Росица Тоткова, имате възможност в рамките на пет минути да дадете Вашия отговор.
  Заповядайте.
  МИНИСТЪР МЕХМЕД ДИКМЕ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаема госпожо Тоткова, радвам се, че и Вие сте израснали с тютюна. И ако някой смята да ме засегне по този начин, мога да ви кажа, че аз не се притеснявам, напротив, гордея се, че съм израснал в семейството на хора, които се занимават с тютюнопроизводство, които са изкарали своите средства с честен труд и пот на челото.
  По отношение на въпроса, който Вие допълнително зададохте за поемането на допълнителна отговорност. В случай, че законът ми дава съответни правомощия, аз съм готов да предприема необходимите действия за изкупуване на тютюна, госпожо Тоткова. Този закон е променен през 2000 г., както Ви го цитирах, Вие сте участвали и сте гласували за промяната на този закон, за това да не може фонд "Тютюн" да изкупува неизкупен тютюн. Тоест, Министерството на земеделието и горите в момента няма необходимите законови правомощия, за да се намеси и да изкупи тютюна. Ние имаме правомощия в случай, че фирмата, която изкупува тютюн, фалира, изпадне в неплатежоспособност, и в някои други случаи, описани в закона, да се намесим. Но в този случай ние нямаме такива правомощия. Фонд "Тютюн" разполага с достатъчно свободен паричен ресурс, с който в случай, че законът му дава тези правомощия, може да изкупи 600 т тютюн, който отговаря на качествените изисквания. Но ние нямаме тези правомощия. Разберете, че единственото правомощие на Министерството на земеделието и горите, респективно на фонд "Тютюн", е да определя квоти за съответните райони на базата на заявките на купувачите на тютюн и на кметовете на общини, да прави предложение до Министерския съвет за определяне на минималните изкупни цени, също така да правим предложение за определяне на премиите и целевата парична подкрепа. Това са нещата, които по закон министерството може да направи. Но Министерството на земеделието и горите няма правомощие да изкупува тютюн. Такива правомощия фонд "Тютюн" имаше до 1999 г. и фонд "Тютюн" беше изкупил около 3 хил. тона тютюн от реколта 1997 и 1998 г., които бяха негова собственост. Тоест, аз мога да поема ангажимент изцяло, за да помогнем на хората, чийто тютюн стои неизкупен, да бъде изкупен, ако законът ми дава възможност.
  Между другото, аз ще ви върна в първата година на моя мандат и това, което ще ви кажа, много добре се знае от тютюнопроизводителите. От реколта 1999 г. и реколта 2000 г. в България имаше повече количества неизкупен тютюн, който стоеше в складовете на тютюнопроизводителите почти две години, отколкото има в настоящия момент. Ние създадохме необходимите условия "Булгартабак" да изкупи този тютюн и в кампанията 2001-2002 г. целият тютюн от реколта 1999 и 2000 г., който беше неизкупен, беше изкупен.
  Надявам се, че Министерството на икономиката ще направи необходимото да разгледа въпроса с "Булгартабак холдинг", за да се предприемат мерки за изкупуването на неизкупените количества тютюн.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Госпожо Тоткова, имате възможност да изразите отношението си към отговора на министър Мехмед Дикме.
  Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин министър на земеделието и горите, Вие сте длъжен да предприемете всички мерки. Ако законът не Ви позволява, направете необходимото, за да го промените, защото имате мнозинство. Задължава Ви, защото едно дружество от Благоевград се е обърнало към Вас с молба да му бъде разрешено да изкупи остатъците от неизкупени договорирани произведени количества от всички типове и произходи български тютюни от 26 март 2003 г., на което от фонд "Тютюн" са отговорили, че ако това стане, ще им се отнеме лицензът за новата година. Оставям коментара на Вас и на всички хора, които слушат днес.

  Уважаеми господин министър, с моя въпрос аз ви дадох шанс Вие да изкупите вината си пред българските граждани. Да изкупите вината си, защото им създадохте прекалено много огорчения. Защото им отнехте възможността да изкарват почтено оскъдните си доходи, защото им отнехте алтернативата. Вие не им давате възможност те да работят и да си изкарват прехраната. Това, което единствено им предлагате, е вероятно програмата на Лидия Шулева и едни ще садят тютюн, други ще го ску/ят, трети пак ще го садят и по този начин ще демонстрираме някаква псевдозаетост.
  Очевидно Мохамед не иска да отиде при планината, макар че има BMW за 300 хил. долара, макар че си е купил даже и последен модел джип. Кажете, че не е вярно! Имате всички необходими средства, уважаеми господин министър, да отидете при хората. Но след като Вие не искате да отидете при хората, планината ще дойде при Вас. Аз искам да Ви дам една снимка, която е направена от в. “Труд”. Ето я снимката (показва), вгледайте се в лицето на тази жена и си помислете трябва ли да направите нещо или не трябва да направите нещо. Погледнете го добре и се замислете за мястото, откъдето сте произлезли.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  С това приключи процедурата по питането на народния представител Росица Тоткова към министър Дикме.
  Преминаваме към питане от народния представител Димитър Йорданов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев относно състоянието на Завода за стоманобетонни елементи – Свищов, след приватизацията му.
  Заповядайте, господин Йорданов, да развиете Вашето питане в рамките на пет минути.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! На 13 декември 2002 г. заедно с моя колега Васил Василев отправихме към Вас питане относно приватизацията на Завода за стоманобетонни елементи в град Свищов. В него ние изразихме нашите опасения за тази приватизационна сделка и предупредихме, че продажбата на това единствено по рода си с господстващо положение на вътрешния пазар на траверси и упражняващо фактически монопол предприятие, на една фирма без дейност в последните години, обявявана в ликвидация и извадена от скрина на съда няколко месеца преди приватизацията, занимаваща се с търговия на козметика и обувки, може да доведе до срив в дейността на завода и дори до спиране на производството на траверси в България. Тогава Вие ни отговорихте, цитирам: "Това е една от най-добрите сделки на Агенцията за приватизация – не е ясно за кого обаче – и няма никакви закононарушения.” Това са Ваши думи.
  Моето питане към Вас е има ли влошаване на финансово-икономическите показатели на това предприятие след приватизацията? Намалени ли са производството и реализацията на продукция? Има ли намаление на броя на работещите и неизплатени заплати и осигуровки? И ако това е очертаващата се тенденция седем месеца след сделката, какви действия ще предприемете Вие лично и подопечната Ви Агенция за следприватизационен контрол?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Заповядайте, господин вицепремиер, да отговорите на питането на господин Йорданов.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател на Народното събрание.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов! Ще си призная, че не разбирам напълно съдържанието на Вашия въпрос и не съм напълно сигурен, първо, защо точно аз и, второ, какво точно да Ви отговоря.
  Ще Ви напомня, че става дума за едно дружество, което никога не е било собственост на Министерството на икономиката, което по новия Закон за приватизация и следприватизационен контрол през миналата година е продадено на търг с явно наддаване и е закупено от една българска фирма на цена 5,9 млн. лв. за 97% от капитала, което можем да го закръглим на около 6 млн. лв. оценка за цялата компания. Ще ви напомня, че това е ефективно, тъй като покупната цена е платена в брой. Това е приблизително шест пъти повече от цената, която беше постигната при предишната, но незавършена приватизационна процедура.
  Вие ме цитирате, че аз съм казал, че няма закононарушения по сделката и може би по този начин искате да внушите на нашите телевизионни зрители и радиослушатели, че има закононарушения. Тъй като аз твърдя, че няма, искам да Ви попитам има ли и ако има, кои са те?
  Ще ви напомня данни, които Вие добре знаете, между другото, готов съм да Ви ги предоставя и писмено, по приватизационната сделка. Купувачът е дружество “Молимен консулт” АД, българско дружество. Основният предмет на дейност на самото приватизирано дружество, както вие знаете, е производство, съхранение и търговска реализация на стоманобетонни изделия и конструкции в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки, суровини и материали, всякаква друга производствено-търговска дейност и услуги, незабранени със закон.
  Какви са поетите задължения с договора за приватизационна продажба? Най-напред купувачът “Молимен консулт” АД от град София е изплатил цялата покупна цена в брой през третото тримесечие на 2002 г. в размер на 5 млн. 900 хил. лв. по банков път.
  Първото му допълнително задължение е да не намалява участието си в капитала на дружеството под 97% в срок от три години и ние нямаме информация той да е намалил своя дял. Второ, да не прехвърля дяловете предмет на договора за срок от три години, освен с предварително писмено съгласие на оправомощен за това държавен орган, например Агенцията за следприватизационен контрол. Ние нямаме информация за подобно прехвърляне на дяловете. Трето, да не допуска вземане на решение за ликвидация на дружеството по Търговския закон за срок от три години. Той не е вземал такова решение. Четвърто, да запази основния предмет на дейност за срок от три години. Ние нямаме информация да е променян предметът на дейност. Пето, да не се разпорежда с дълготрайните материални активи, надвишаващи 25% от балансовата стойност. Ще Ви уведомя, че първият отчетен период свършва на 31 октомври 2003 г. и ще бъде отчетен няколко месеца по-късно, предполагам, в първите месеци на 2004 г. До момента Агенцията за следприватизационен контрол не се е налагало да иска или да получава необходими документи, доказващи изпълнението на задълженията.
  Ще ви припомня, че продажбата чрез търг с явно наддаване не включва никакви други следприватизационни ангажименти от рода на подобряване на финансово-икономическото състояние, увеличаване на работни места и така нататък. Това, разбира се, не означава, че проблеми няма и ние не се притесняваме по този въпрос. Напротив, и аз като Вас получих информация преди няколко дни, че има известно напрежение в региона и това нас също ни безпокои. По данни от управителя на дружеството – все пак ще Ви напомня, че това дружество не е било собственост на моето министерство и ние нямаме цялата пълна историческа информация за него – сега в дружеството работят 215 души, а протестират 110. Според думите на самия управител те са напуснали доброволно, като управителят се е ангажирал да им изплати обезщетения. Те, разбира се, са били забавени, и това е причината за протеста. Но днес ние получихме уверения, че в скоро време тези обезщетения ще бъдат получени.
  След като получих информация за социално напрежение, аз уведомих с писмо Министерството на транспорта и съобщенията, което е бившият принципал на 100% от капитала, както и се свързах с Агенцията за следприватизационен контрол, които изпратиха проверка. Смятаме, че един от основните проблеми се очертава заради намалените поръчки от БДЖ вследствие на промени в тяхната инвестиционна програма. Тоест, това дружество все пак е доста тясно свързано със структурата на Българските държавни железници и колкото по-малко поръчки му дава БДЖ, толкова по- трудна ще бъде ситуацията в това дружество. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.
  Господин Йорданов, имате възможност да зададете уточняващи въпроси към вицепремиера Николай Василев.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин вицепремиер, аз пък ще ви напомня, че предния път, когато питахме министър Петров писмено, той каза, че е бил само уведомен, че ще бъде продадено това предприятие. И Вие като вицепремиер, отговарящ за приватизацията, не може да бягате и да казвате, че това предприятие не е било в Министерството на икономиката и едва ли не Вие изобщо не отговаряте за тази приватизация. Напротив!
  Сега ще Ви кажа какво е състоянието в момента в Свищов. Преди около месец започна протестът на повече от 100 работници от завода, напуснали завода заради неизплатени заплати, осигуровки и социални добавки. Те не са напуснали доброволно, а защото никой нищо не им плаща. Протестът започна с мирно събрание пред общината и среща с кмета. След няколко дни имаше митинг-шествие и дори блокиране за кратко на пътя Плевен – Свищов.
  И въпреки че при разговора с мен – аз отидох в Свищов, срещнах се и с хората, срещнахме се и с кмета, и с представители на собствениците, той обеща до края на май да бъдат изплатени всички суми, това не стана. В момента положението е изключително тревожно. В центъра на Свищов има палатков лагер и около 40 души четвърти ден са обявили ефективна гладна стачка и са под медицински надзор. Около 3000 граждани са се подписали в подкрепа на протестиращите. Общинският съвет на Свищов също прие декларация в тая посока, която Вие имате и знам, че я имате.
  Моят допълнителен въпрос е много кратък: ще се срещнете ли с тези хора, които протестират и гладуват, кога ще го направите и какво ще им кажете?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Заповядайте, господин вицепремиер, да дадете отговор на уточняващите въпроси в рамките на 5 минути.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Йорданов, аз разбирам, че това, което Вие правите е, че констатирате наличието на един проблем. Това може да го направи всеки от нас, всеки мой служител също може да ме уведоми за същия проблем. В България има няколко хиляди различни индустриални дружества – производители на различни продукти. Нито Министерството на икономиката, нито държавата няма никакво отношение по въпроса кое търговско дружество колко поръчки получава, колко работници работят в него и как то се разплаща със своите кредитори. В България има нормално законодателство, като например Търговския закон, социално законодателство и аз също имам един въпрос към Вас: имате ли някакви препоръки? Всъщност какво препоръчвате – Министерството на икономиката да купи траверси от Свищов или какво друго? Ако Вие имате някакви препоръки, аз ще ги изслушам с най-голямо внимание.
  А това, което в момента мога да Ви уверя, е, че ние ще продължаваме да наблюдаваме това дружество и всички други дружества в подобно състояние и каквото е в рамките на нашите възможности ще се опитаме да им помогнем. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.
  Господин Йорданов, заповядайте да изразите отношението си към отговора на вицепремиера Николай Василев. Разполагате с 2 минути.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Първо, ще напомня на господин вицепремиера, че тук народните представители задават въпросите, а министрите отговарят. И аз, като народен представител от този регион, не Ви констатирам само проблема, а Ви казвам много неща по него, които Вие се правите, че не знаете. След всичко чуто, което казахте, още веднъж потвърждавате предишно Ваше изявление в предното ми питане – цитирам Ви пак: “Единственият критерий, който е важен, това е цената. За нас няма никакво значение дали купувачът е българско или чуждо, голямо или малко дружество, дали се занимава с обувки или с нещо друго”.
  Вие, господин вицепремиер, правите приватизация, при която купувачът след това може да прави каквото си иска. Вие не включвате вече в договорите на Агенцията за приватизация ангажименти относно инвестиции и относно запазване на работни места и затова сте виновен за това положение, в което в момента е завода. Цената обаче, която за Вас е най-важна и която сте на път да постигнете, е следната: повече от 300 души в Свищов ще преминат към програмите на госпожа Шулева. Ликвидирате производството на траверси в България. Превръщате България от износител на траверси във вносител. Това, ако е икономическа политика, здраве му кажи.
  Доскоро си мислех, че проблемът на вашето управление е, че не можете и че не правите приватизация. Сега вече си мисля, че е по-добре наистина да не правите такава. Пази Боже от вашата приватизация! Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова относно състоянието на “Бейпар–Шугър” – Девня, и резултатите от проверката на Агенцията за следприватизационен контрол.
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Господин Василев, преди 9 месеца Ви зададох въпрос, касаещ приватизацията на тогавашното “Марцианопол” ЕАД – Девня, сега “Бейпар–Шугър”. Тогава ние с Вас стигнахме до 200-процентно съгласие относно грубото нарушение и неспазване на приватизационния договор относно това, че, независимо от всички задължения и неизпълненията по договора си, независимо от това, че над 600 хил. лв. са били дължими и над 1 млн. 700 хил. долара, които са констатирани от заместник-министър на икономиката, само за едно преспиване на тогавашния министър на икономиката във Варна – господин Жотев, тези задължения са опростени. Констатирахме с Вас, че след това всички клаузи в социалната част на приватизационния договор са грубо нарушени и не са изпълнени.
  Само преди 10-15 дни аз зададох въпрос и на Вашия колега, финансовия министър, относно факти, касаещи данъчни задължения на “Бейпар–Шугър” относно митнически неразбории и задължения на същата тази фирма. Оставам с впечатлението, че в България няма институция, която да защити държавния интерес, да защити българските производители и в крайна сметка да има възмездие върху тези, които нарушават или заобикалят законите в Република България.
  Вие тогава поехте ангажимента, че ще направите необходимото и затова аз Ви моля да информирате народното представителство извършено ли е нещо в тази насока – някаква проверка и каква е тя, ако е извършена; какви са резултатите от Агенцията за следприватизационен контрол, тъй като това е много важно. Важно е затова, защото производителите на захар в България искаха да го обсъдят в Народното събрание в началото на тази година. Важно е затова, защото има една груба, нелоялна конкуренция, която убива българските производители – това са български работни места. Важно е за съхраняване на националните ни интереси.
  Моля Ви да ни информирате за резултатите от тези проверки. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Господин вицепремиер, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос от народния представител Емилия Масларова в рамките на 5 минути.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Преди малко с Вас изслушахме от думите на господин Йорданов как едва ли не предишната приватизация е вървяла прекрасно и всички дружества след това са в идеално финансово състояние, а всъщност ето едно дружество, където изобщо не е така. Докато в нашата приватизация засега аз не съм чул за закононарушения нито в Свищов, нито в друга сделка, то аз съм Ви благодарен, че за втори път обръщате внимание на българската общественост за едно дружество, където има поредица от големи проблеми.
  Преди няколко месеца ние с Вас обсъдихме от трибуната на Народното събрание как дружеството “Бейпар–Шугър” – град Девня, е един от десетките и по-скоро стотици случаи, където съвсем удобно месеци или години след сключване на приватизационния договор към него се сключват странни, най-малко казано, анекси, с които държавата се отказва или освобождава купувача от поредица следприватизационни ангажименти както за изпълнение на трудовата заетост, така и много по-често по отношение на инвестиционната програма.
  Аз ще напомня на уважаемите народни представители каква е ситуацията в бившата “Марцианопол” ЕАД – град Девня. По следприватизационните ангажименти относно трудовата заетост например през 1999 г. задължението по договора е било за 387 работни места, на практика са изпълнени само 216, тоест, едва малко повече от половината и неизпълнението е за 171 работници, вследствие на което ние сме начислили неустойка от 631 хил. 144 лв. След това е сключено допълнително споразумение с този споразумителен протокол от 24 юли 2000 г. - изключително странен и освен това много спешно подписан протокол, вследствие на което за 2000 г. от 407, по новото споразумение, работниците са намалели на 150 – почти тройно, а за 2001 г. от 427 – на 201. Тоест, по-малко от половината, вследствие на което дружеството е избегнало изплащането на огромни неустойки за тези 2 години.
  Ситуацията по инвестиционната програма е също така изключително неприятна. За 1998 г. от 3,2 млн. щатски долара са изпълнени едва 223 хил. долара. Тоест, примерно, 7% от цялата сума. Неизпълнението е за близо 3 млн. долара и начислената неустойка е за 258 хил. долара.
  Още по-лоша е ситуацията за 1999 г., където има задължения за 3 млн. 100 хил. щатски долара, изпълнението е нула. Тоест, няма инвестиционна програма, вследствие на което е начислена неустойка от близо 300 хил. щатски долара. Сигурно ще ме попитате дали е изплатена тази неустойка и Вие знаете предварително отговора – разбира се, че не е изплатена.

  Какво се случва след това? Вследствие на новия протокол има допълнителни инвестиции през 2001 г. в размер на 1 млн. щатски долара, разбира се, удобно намаление от 2 млн. щатски долара. Изпълнението, според нас, също така е нула, тоест отново няма инвестиции и отново има начислена и несъбираема неустойка.
  Какво е направила Агенцията за следприватизационен контрол? Бих искал да ви уверя, че все повече и повече време се налага да отделям на проблемите на Агенцията за следприватизационен контрол. И днес, и вчера, и онзи ден разговарях с изпълнителния директор госпожа Аксиния Славчева. Тя често е на работни срещи в Министерството на икономиката, защото дружествата, които тя и нейната агенция трябва да контролират, са хиляди и има по стотици неразрешени проблеми. Това, което Агенцията за следприватизационен контрол и Министерството на икономиката са направили, е следното. Образувано е дело по наша молба по описа на Софийски градски съд през 2002 г. Засега не ми е известно то да е било разгледано. Освен това сме провели срещи с представителите на НСБОП, с прокуратурата, с митническата и данъчната администрация, като е обменена информация и са обсъдени мерки за координиране и осъществяване на контрол, както и санкциониране на констатираните нарушения. Във връзка с извършена предварителна проверка от НСБОП в рамките на МВР по прокурорската преписка на Силистренска окръжна прокуратура от 2002 г. с писмо от м. юни 2002 г. на Агенцията за следприватизационен контрол и от м. юли са представени информация и документи във връзка с договора за продажба на акции на "Марцианопол" ЕАД. Агенцията за следприватизационен контрол през 2003 г. е сезирала Върховната касационна прокуратура с цел извършване на предварителна проверка за законосъобразност на действията, довели до подписване на Споразумителния протокол, за който ми напомнихте още миналия път, от 24 юли 2000 г.
  Уважаема госпожо Масларова, считам, че на този етап Агенцията за следприватизационен контрол върши своята работа и е предприела необходимите действия. Друг е въпросът, че вероятността и при това дружество, както и при много други дружества, поне част от неустойките да бъдат събрани с дати пет години назад, е изключително ниска. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.
  Заповядайте, госпожо Масларова, имате право на реплика.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви.
  Господин председател, господа министри, уважаеми колеги! Чухме това, което изнесе господин вицепремиерът и аз съм се опитала да си направя една простичка сметка. Този господин Бедри Шафик, който шест години върти сладък бизнес в прекия и косвения смисъл на думата, до този момент е ощетил държавата ни с пари, с които бихме задоволили всички нужди на хората с увреждания. Понеже видях госпожа Шулева, се сетих колко пари се дават за фонд "Рехабилитация и социална интеграция на инвалидите". Това са пари, равни на парите на бюджетите на няколко големи общини. В същото време подобни "инвеститори" на България злепоставят големите ни сделки с представители на турската страна. Много съм обнадеждена, че поставените въпроси, образуваното дело, Върховната касационна прокуратура, НСБОП, митническа администрация, данъчна администрация, Агенцията за следприватизационен контрол – всичко това се е впрегнало да се види все пак какво би могло да се направи. Може би следващият ми въпрос ще бъде към министъра на правосъдието, за да видя докъде са се придвижили тези неща. Но много повече бих искала да направим всичко необходимо, за да защитим нашите интереси, интересите на българските граждани. Защото не е нормално да се прави поредица от груби нарушения, казах откога са те, разбира се, вие сте тези, които поемате щафетата, но тя не е никак приятна, тя е парлива. Но трябва да се мобилизират всички усилия, за да се свършат тези неща, защото това са десетки милиони лева, с които е ограбен българският народ, българският данъкоплатец и министрите решават проблемите на българските граждани. Така че следващият ми въпрос ще бъде към министъра на правосъдието, за да проследим докъде са стигнали тези, меко казано, безобразия в тази сделка и управляващия фирмата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Масларова.
  Заповядайте, господин вицепремиер, имате право на дуплика.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Съгласен съм с Вашите констатации. Вие споменахте десетки милиони загуби и ако добавим в една обща сума всички преки или косвени загуби за държавата от неизплатените ни суми по приватизационни договори, от неизпълнени следприватизационни ангажименти по трудовата заетост по инвестиционната програма, по неизплатени, макар и начислени неустойки, общото изчисление е, че загубата на държавата за последните повече от пет години са над 1 млрд. лв. и вече наближават 1 млрд. 100 млн. лв.
  Вие споменахте един друг въпрос – че тази година е европейската година, посветена на проблемите на хората с увреждания. Разбира се, няма да навлизам в територията на вицепремиер Шулева, но бих искал да кажа, че споделям в тази област както Вашата загриженост, така и усилията на Социалното министерство за възможно решаване на проблемите на нашите съграждани с увреждания. Благодаря за вашето внимание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.
  Лидия Шулева – заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, ще отговори на питане от народния представител Лъчезар Тошев относно Постановление № 91 от 2003 г. на Министерския съвет и последиците от неговото приложение.
  Заповядайте, господин Тошев, да развиете Вашето питане в рамките на пет минути.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви.
  Уважаеми господин председателю, уважаема госпожо заместник министър-председател! На 29 април 2003 г. в "Държавен вестник" е обнародвано Постановление на Министерския съвет с № 91, прието на 21 април 2003 г.
  Моето питане към Вас е от 29 май т. г. – един месец по-късно. В това постановление се определя размерът на таксите за социалните услуги, които се привеждат в полза на централния бюджет. В това число се включват и такси, събирани от сираци, които са настанени в домове за временно настаняване. При срещата ни със сираците от Дома за временно настаняване в район "Илинден", София, те се оплакаха, че посочената такса им е поискана смятано от 1 януари 2003 г., тоест, със задна дата, което според мен не е редно. Тъй като това постановление влиза в сила със задна дата от 1 януари 2003 г., може би е имало основание да се иска това, но не смятам това за правилно.
  Моето питане към Вас е: редно ли е изобщо да се събират такси от сираци и болни хора с физически и психически увреждания? Вярно ли е, че такси по постановление на Министерския съвет № 91 се събират със задна дата и редно ли е да се вменяват финансови задължения със задна дата? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Тошев.
  Госпожо Шулева, заповядайте да отговорите на питането на народния представител Лъчезар Тошев. Разполагате с десет минути.

  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! Вашият въпрос засяга една извънредно деликатна и за съжаление подценявана в нашето общество тема. Време е наистина да се обърне сериозно внимание на децата, лишени от родителски грижи, които навършват пълнолетие, вече не са деца и напускат учебните заведения и домове, в които държавата се е грижела за тях 18 години.
  Години наред проблемът с тяхната бъдеща реализация и развитие стои пред органите на властта и със съжаление трябва да призная, че досега не е намерено решение за него. Колкото и грубо да звучи, за тези деца се сещаме може би веднъж годишно, когато стават абитуриенти и им се организират благотворителни балове. Време е да изоставим показността.
  Вашето питане, господин Тошев, за дома за временно настаняване в район “Илинден” – София, съдържа два конкретни въпроса. Съгласна съм с Вас, че не е редно каквито и да било нови задължения към държавата да се събират със задна дата, въпреки че те произтичат от закон, който е влязъл в сила от 1 януари 2003 г.
  Ето защо Министерският съвет прие промяна на Постановление № 91 от 21 април 2003 г., с което се отменя задължението таксата от 30 процента върху дохода на лицата от домовете за временно настаняване да се плаща със задна дата.
  Що се отнася до въпроса Ви дали е редно да се събират такси от сираци и болни хора с физически и психически увреждания, бих искала да подчертая, че и след промените социалните услуги остават напълно безплатни за деца под 16 години и за хора без никакви доходи. В останалите случаи таксите покриват една минимална част от разходите на държавата – между 10 и 15 на сто от реалната издръжка на лицата в домовете.
  Всъщност това е дългогодишна практика и Вие като депутат в предишни народни събрания сигурно сте били запознати с нея. Може би не сте обърнали внимание, че преди 1 януари т.г. таксите за социалните услуги бяха заложени в Закона за местните данъци и такси, а след тази дата – в новия закон за социално подпомагане. На практика размерът на таксите, които се плащат от 1 януари 2003 г., беше съобразен със заплащаните такси от 1998 г. до 31 декември 2002 г., определени по действащия до този момент Закон за местните данъци и такси.
  Наистина с новата тарифа се въведе заплащането на минимална такса в размер на 30 на сто от дохода, когато те го получават, на лицата, ползващи услугите в домовете за временно настаняване. В същото време обаче се предвиди двукратно намаляване на размера на заплащаните такси в дневните домове за стари хора, а таксите в дневните домове за деца с умствена изостаналост са намалени с 10 на сто.
  Бих искала да внеса едно уточнение. Когато говорим за домове за временно настаняване, трябва да се има предвид, че допустимият престой на лицата в тях е за срок до три месеца, така че да им се помогне в един най-труден момент да намерят изход от ситуацията. Обикновено този срок се нарушава – по някой път с месеци, друг път - дори с години, и временно приетите лица стават постоянни обитатели на социалното заведение, което естествено лишава от тази услуга други нуждаещи се.
  Все пак децата, лишени от родителски грижи, са специфична социална група. Като министър на труда и социалната политика си давам сметка, че рано или късно тази група трябва да бъде интегрирана в обществото и грижата на държавата за нея не може да трае неограничен период от време. Това не би било полезно и за самата личност.
  В същото време като майка на две деца разбирам, че едно дете на 18 г. все още не е изградена личност и трудно може да се оправи напълно само в живота. Ето защо решихме да предприемем още една промяна, като оставим безплатна тази социална услуга за сираците за по-дълъг период, а именно до 21-годишна възраст. Смятам, че това е справедливо.
  Що се отнася до посочения във Вашето питане Дом за временно настаняване “Св. София” в район “Илинден”, който е създаден и функционира от 2000 г., в него са настанени 105 лица на възраст между 19 и 30 години. От тях 68 работят по трудов договор в различни фирми, някои от които “Нестле”, “Арома”, “Балканстрой”, “Овъргаз” и т.н.
  До 31 декември 2002 г. такси от тях не са били събирани поради липса на нормативна уредба. Липсата на декларирани доходи след този период те са обяснили като фирмена тайна. В същия дом има четирима учащи се, четири лица с трайни увреждания, 29 безработни, които не плащат нищо за престоя и ползваните консумативи. На почти всички лица без работа е предлагана неколкократно работа от дирекция “Бюро по труда”. За съжаление в много случаи тази работа е била отказвана с мотиви за ниско заплащане, нежелание за спазване на трудовата дисциплина, недоволоство от работодатели и пр. Трябва да ви призная, че по данни на социалните работници в три от случаите става въпрос за хора, които са отказвали по 8, дори 10 предложения за работа.
  С това не искам да ги упрекна. Техният живот очевидно не е лек. По-скоро искам да обърна внимание, че те се нуждаят от специална грижа в посока реинтеграция в обществото. И не съм сигурна, че постоянните компромиси са най-доброто в това отношение.
  Въпреки изискването за престой до три месеца в дома, за който се отнася Вашето питане, само 20 лица са за срок по-малък от една година. Двадесет и девет от останалите живеят над 2 години. Постепенно това за тях се превръща в поредното социално заведение, извън което те не могат да намерят път. В това отношение се опитваме да направим всичко възможно да подпомогнем професионалната реализация на тези лица веднага след излизането им от специализираните институции.
  Тази година вече е установен контакт между бюрата по труда и всички абитуриенти сираци. Те са около 400 на брой. От тях 136 са изявили желание да продължат образованието си в българо-германските центрове за професионална квалификация в Плевен, Стара Загора и Пазарджик. На всички останали ще предложим работа или курсове за квалификация, по време на които се полага и стипендия. Ще предложим на работодателите да ги наемат за срок от 30 месеца, като държавата ще поеме плащането на минимална заплата и осигуровка за първите 15 месеца от договора.
  Това обаче не е достатъчно. Необходимо е да се намерят повече алтернативи за временното настаняване на тези деца, докато стъпят на краката си. Смятам, че в това отношение могат да помогнат кметовете на общините, на територията на които се намират съответните учебни и социални заведения, като, разбира се, и държавата ще поеме съответен ангажимент в тази посока. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Заповядайте, господин Тошев. Дали имате уточняващи въпроси или направо ще изразите отношение към отговора?
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Нямам уточняващи въпроси. В голяма степен съм удовлетворен от това, което чух от вицепремиера госпожа Шулева, особено от това, че е променено постановлението на Министерския съвет, което показва, че парламентарният контрол има своята ефикасност и значение.
  Разбирам, че всички проблеми не могат да бъдат решени веднага, но, разбира се, ако след три месеца тези хора – дали са деца или вече са навършили пълнолетие, излязат на улицата, те остават дори без адресна регистрация. Трябва да се помисли как окончателно да се намери формула, която да им помага да бъдат интегрирани в обществото, и това, което казвате, не удовлетворява. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Тошев.
  Преминаваме към питане от народния представител Йордан Бакалов към заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева относно възстановяване на добросъвестно получените суми по осигурителни вноски и пенсии.
  Заповядайте, господин Бакалов.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер! Моят въпрос е продиктуван от притесненията на доста хора, които се оказва, че трябва да възстановяват суми, получени под формата на пенсии.
  Съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване суми, получени добросъвестно по осигурителни плащания, не подлежат на връщане съгласно чл. 114, ал. 2. Принципът, съществуващ в осигурителното право, е добросъвестно получените суми за осигурителните плащания да не подлежат на възстановяване от осигурените лица. Този принцип е залегнал както в разпоредбите на чл. 23, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите, който е отменен, така също и в действащата разпоредба на чл. 114 от Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  Моят въпрос към Вас е: на какво основание се издават разпореждания за възстановяване на добросъвестно получени по-високи размери на пенсии в Пловдивска област? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Заповядайте, госпожо вицепремиер, да дадете отговор на питането от народния представител Йордан Бакалов. Имате 10 мин.

  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакалов! Има два случая, при които пенсиите са определени в по-висок от реалния размер. При първия вид техните получатели нямат вина. Те правилно са попълнили своите документи, добросъвестно са изпълнили всички законови изисквания, но поради една или друга причина пенсията им не е била правилно изчислена и за известен период от време те са взимали повече от полагащите им се пари. Именно за тези случаи законодателят се е погрижил и в чл. 114, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване се е разпоредил: “Когато грешката бъде установена, а пенсията преизчислена в действителния й размер, надвзетите суми не подлежат на връщане”.
  Във връзка с Вашето питане бе извършена проверка в Териториалното поделение на НОИ – Пловдив и бе установено, че пенсионните органи стриктно спазват току-що цитираното от мен законово предписание, а именно в случаите, когато се констатира, че пенсиите са определени в по-висок от реалния размер, за което осигурените лица нямат вина, в разпореждането за отпускането или изменение на пенсията задължително се изписва текст, според който получените в по-висок размер пенсии не подлежат на връщане.
  Въпросът за добросъвестността на лицата обаче се преценява за всеки отделен случай.
  Защото във втория случай – за определените пенсии в по-висок размер от реалния вина имат осигурените лица. Тяхната недобросъвестност е станала причина пенсията им да е неправилно изчислена. И тогава законът е категоричен, че недобросъвестно надвзетите суми се възстановяват от лицата, които са ги получили, заедно със законната лихва. Смятам, че това е справедливо не само от законова, но и от чисто човешка гледна точка. При все още ниските пенсии в страната, при хроничния дефицит на фонд “Пенсии” как бихме могли да толерираме точно недобросъвестните лица да не връщат надвзетите суми?
  Проверката установи, че за периода 1997-2002 г. в Териториално поделение на НОИ, Пловдив са отпуснати 42 289 пенсии за трудова дейност. От тях са установени 10 527 пенсии с констатирани различия.
  В Пловдивска област повече от 50 на сто от разпорежданията за възстановяване на получените в по-висок размер пенсии поради недобросъвестност се дължат на укриване на осигурителния доход, който лицата имат след 1 януари 1997 г. Според разпоредбата на чл. 70 от Кодекса за задължително обществено осигуряване при начисляване размера на пенсията се взима предвид доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. В много случаи лицата изобщо не представят документи за осигурителния си стаж и доход след 1 януари 1997 г., като по този начин целят да им бъде определен по-висок индивидуален коефициент. Те дори декларират в заявлението си за пенсиониране, че не са работили, че не са се осигурявали за времето след тази дата, независимо че във всяка декларация има текст, който предупреждава, че се носи наказателна отговорност за истинността на декларацията.
  Вследствие на проверки в персоналния регистър на осигурените лица в НОИ и проверки, извършени на място в осигурителите от страна на контролните органи се установява, че същите са работили след 1 януари 1997 г., за което не са представили изискващите се документи за пенсиониране и са декларирали неверни данни в заявлението за пенсиониране. Отпуснати са 511 пенсии на такива недобросъвестни лица, като надвзетата сума е 379 хил. 385 лв., от които главницата е 289 хил. 834 лв., а лихвата е 89 хил. 550 лв. Във всички тези случаи лицата се уведомяват да представят документи за осигурителния стаж и осигурителен доход, отнасящи се за непосочения от тях период. Когато те окажат съдействие, контролните органи на НОИ задължават техните осигурители да изготвят и предоставят в Териториалното поделение на НОИ документите за осигурителния стаж и доход на лицата, необходими за определяне реалния размер на пенсиите им. Именно в такива случаи, когато пенсията е определена в по-висок размер от действителния поради факта, че лицето не е представило документи за доход след 1997 г., се приема, че същото лице е недобросъвестно и то се задължава да върне недобросъвестно получените суми заедно със законната лихва.
  Други случаи на проява на недобросъвестност, вследствие на която се определят по-високи пенсии или се придобива право на пенсия, е представянето от осигурените лица на документи с невярно съдържание за осигурителен стаж и доход. Най-чести са следните случаи: представяне на документи за осигурителен стаж и доход от несъществуващи осигурители; изготвяне на документи за осигурителен стаж от бивши служители на ликвидирани предприятия, които разполагат с печата на предприятието. В повечето случаи след проверка от страна на контролните органи на НОИ се установява, че предприятието има правоприемник, който съхранява първичната счетоводна документация, от която е видно, че лицето изобщо не е работило при този работодател. Задължение за издаване на документи за осигурителен стаж и доход има правоприемникът на ликвидираното предприятие или институцията, на която е възложено да съхранява счетоводната документация на ликвидираното предприятие без правоприемник.
  Във връзка с изброените случаи са подавани многократни сигнали до прокуратурата в Пловдив за установяване на вината и на съответните лица, издавали неистинни документи за осигурителен стаж и осигурителен доход. В практиката съществуват и други отделни случаи на недобросъвестност от страна на осигурени лица, например в случаите, когато пенсионерите не са съобщили своевременно за настъпили изменения, отразяващи се върху основанието за получаване на пенсията или върху размера й. Обаче основните две групи, които имат по-многоброен характер, се дължат именно на укрития осигурителен стаж и доход след 1997 г. и на издаваните неверни документи за осигурителен стаж и доход. Това до известна степен улеснява контролните органи, като ги насочва особено стриктно да следят за осигурителните документи след тази дата. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Господин Бакалов, имате ли уточняващи въпроси или направо ще изразите отношение по отговора на заместник министър-председателя Лидия Шулева? Заповядайте.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Шулева! Аз лично съм запознат с чл. 114, ал. 1 и 2 – 1 – за недобросъвестни; ал. 2 – за добросъвестни. И сигурно Вие не си мислите, че аз ще задам въпрос за някои, които действително са недобросъвестни и са укривали стажа си, това е първото. И второ, които декларират, че се осигуряват в несъществуващи фондове. Така че въпросът ми е продиктуван от посещението ми в приемната като народен представител, първо, и второ, хората, които са ми задали този въпрос, за да го задам на Вас, според мен така, както Ви описвам случая и така, както те са го описали, са абсолютно добросъвестни.
  И тъй като аз съм си направил труда преди да Ви питам да направя сверка по определени членове от Кодекса за задължително обществено осигуряване, аз лично ще Ви цитирам едно тълкуване точно на чл. 114 от Албена Шойлева – главен експерт на НОИ, в което тя казва, че: “Според измененията в осигурителното законодателство след 8 август 2000 г. получените в по-голям размер суми поради техническа грешка не се събират от лицата. Ако установяването на надвзетите суми и издаването на съответното разпореждане за връщане е станало евентуално преди посочената дата, те следва да се възстановят.”
  Аз питам точно за такива случаи, които са добросъвестни и не би трябвало да възстановяват тези суми, първо.
  Второ, аз се порових, има доста решения на Върховния административен съд, които тълкуват точно чл. 114, ал. 2. И абсолютно всички тези решения на Върховния административен съд са в полза на жалващите се, които трябва да възстановяват сумите.
  Затова бях принуден да задам този въпрос.
  Пак казвам, хората знаят, че действително тогава, когато има недобросъвестност, те трябва да възстановяват сумите. Но става въпрос за добросъвестни хора.
  И какво Вие ще направите като вицепремиер, за да проверите отново тези случаи и евентуално да не се връщат тези суми? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Госпожо Шулева, в изказването се съдържаше уточняващ въпрос. Ще Ви моля да отговорите в рамките на 5 минути.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакалов! Аз с удоволствие бих извършила проверка за нарушения, които Вие цитирате, ако ми дадете конкретните случаи. За съжаление, такива конкретни случаи на задължение за връщане на надвзети суми на добросъвестно подали документи за пенсия не съм получила до момента. За сметка на това аз разполагам с цял списък на случаи, в които недобросъвестни лица са получили по-високи пенсии, послужвайки си с измама. И ако проявявате интерес, мога да Ви запозная с тях, но не мисля, че трябва да отегчаваме аудиторията. Така че, ако имате конкретни случаи, в които се твърди, че те са добросъвестни лица, а им е поискано връщане на надвзетата сума, с удоволствие ще разпоредя проверка. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Господин Бакалов, ще се възползвате ли от правото си да изразите отношение към отговора на заместник министър-председателя госпожа Лидия Шулева?
  Заповядайте.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер! Вие казахте дали имам конкретен случай? Естествено, че имам конкретен случай, вече Ви казах, че това е случай от моята приемна като народен представител. Ще Ви го предоставя. Но аз искам да задам един, на пръв поглед, не чак толкова сложен въпрос може би за Вас, но за хората, които трябва да възстановяват сумите, не е толкова елементарен. В конкретния случай става въпрос за Никола Димитров Найденов, който трябва да върне 1837,10 лв. Пенсията му, доколкото разбрах, е около 104 лв. Всички тук в залата могат да си направят една елементарна и много проста сметка как този човек с пенсия от 104 лв. може да възстанови 1837 лв. и за колко време. И как този човек оттук нататък ще живее, ако действително трябва да върне тези пари. За това точно става въпрос.
  Но има и още нещо, което аз искам да кажа. И това е, че след 1997 г. има и нещо друго във връзка с тези промени. Невинаги хората са запознати точно с тези промени. И трябва точно от тази гледна точка да се разсъждава, защото те не могат да бъдат запознати какво точно трябва да направят. И вашите служители са длъжни да ги запознават точно с тези промени, за да не влизат в тези ситуации. Вие казахте – около десет хиляди случая. Така че за мен определено още един път трябва да се провери, ако трябва да се преразгледат тези случаи, защото действително става въпрос за доста сериозни суми, които тези пенсионери не могат да ги възстановят поради тези ниски пенсии. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Стела Банкова относно търг за доставка на компютърна техника по проекта за защита на децата към Министерството на труда и социалната политика.
  Заповядайте, госпожо Банкова, да развиете своя актуален въпрос към министър Шулева.
  СТЕЛА БАНКОВА (НИЕ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! През 2001 г. Министерството на труда и социалната политика получава от Световната банка заем по проекта за реформа на грижите за децата. Вашето министерство и териториалните служби за закрила на децата и Агенцията за закрила на децата в София и двадесет региона трябва да бъдат оборудвани с компютърна техника, включваща сървъри за база данни, работни станции, преносими компютри, мрежови и локални лазерни принтери, комуникационно оборудване и консумативи. През м. март т. г. вашето министерство обявява публичен търг за доставка на посоченото по-горе оборудване. Анализът на тръжната документация показва, че спецификациите на основната част от сървърите са подготвени специално за точно определен производител, а именно японската фирма "NЕС" и фирмата-доставчик "Контракс" с президент Йордан Йорданов, която представлява тези продукти за България.
  На 29 април т. г. десет български и чуждестранни фирми подават офертите си предложения. Със Заповед № 155 от 29 май т. г. на министъра на труда и социалната политика е назначена комисия, която да оцени предложенията, съгласно процедурите на Световната банка.
  Съгласно т. 30 от Раздел II (Инструкции към участниците) в тръжните документи ясно е казано, че успешният участник е този, чието предложение отговаря изцяло на техническите изисквания на възложителя и има най-ниската предложена цена. Оказа се обаче, че фирмата фаворит "Контракс" може да бъде класирана едва на пето място, защото нейната оферта е – забележете! – с над 300 хил. евро по-скъпа. На Комисията по оценките е дадена неофициално инструкция от най-високо ниво да се намери начин за дисквалифициране на първите четири фирми и да се преподреди списъкът. Задачата се оказва трудно решима, тъй като не могат да се намерят формални причини за отстраняване на "пречещите" фирми, които имат значително по-ниски цени от тези на любимата фирма "Контракс". Следва нова инструкция търгът да бъде прекратен, като за това се търсят процедурни трикове, с които да се обоснове прекратяването на тръжната процедура и нейното обявяване отново след време.
  Междувременно получихме информация, че фирмата, производител на оборудването, на което е базирана най-добрата оферта – американската фирма "Стратус", вече е сезирала както съответните органи на Световната банка, така и посолството на САЩ у нас за това, че има основателни съмнения за манипулиране на резултатите от търга по чисто корупционни причини. Изкуственото забавяне на решението на комисията за избор на изпълнител и опитите да се заобиколят правилата на Световната банка за провеждане на търгове ще доведе до срив на доверието на банката в българските институции, които са кредитополучатели по проектите и засилване на съмнението от страна на фирмите-производители и доставчици в прозрачността на провеждане на тръжните процедури.
  Ситуацията, в която правителството на НДСВ е стигнало до критичния си минимум, следва случаи като описания по-горе да бъдат внимателно анализирани, тъй като те упорито потвърждават съмненията за корупция на най-високо управленско ниво в България.
  И така, въпросът ми към Вас е: как ще обосновете избора на фирмата, за която лобирате, след като цената на нейното предложение е с 310 хил. евро по-висока в сравнение с най-ниската предложена цена? Считате ли, че тази сума трябва да бъде похарчена по този начин, след като това е заем, който тежи на гърба на данъкоплатеца и всички ние трябва да го връщаме след време? Защо се бави и задържа решението на комисията по търга и какви са мотивите за пренареждане на фирмите и евентуалното прекратяване на тръжната процедура и нейното повторно обявяване? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля Ви, госпожо Банкова, твърде много просрочихте времето.
  СТЕЛА БАНКОВА: Случва се, когато проблемите са значими.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, госпожо министър.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова! Всички вие, уважаеми народни представители, чухте въпроса на госпожа Банкова. Това твърдение под формата на актуален въпрос е прецедент. И доколкото съм запозната, е в нарушение на правилника на Народното събрание. Член 78, ал. 1 от него изключва категорично възможността актуалните въпроси да съдържат лични нападки. Смятам, че в случая това правило е нарушено. С цялото ми уважение към Народното събрание като институция, аз ще отговоря на така зададения въпрос. Но, ако ние, членовете на правителството, и вие, депутатите в парламента, започнем да нарушаваме собствените си правилници, питам се какъв пример даваме на гражданите на България?
  За мен, госпожо Банкова, Вашето изказване не е актуален въпрос, а директен опит за натиск и лобиране. Бих използвала и по-силна дума – това е опит за компромат с цел предопределяне на изхода на един официален конкурс. В момента сме в процедура на конкурс за доставка на компютърна техника за отделите по закрила на детето в цялата страна. Комисия от седем членове още не е обявила резултата. В същото време Вие назовавате името на печеливш, според Вас, кандидат. Искам да попитам откъде имате тази информация и къде е документът, определил победителя в конкурса? Нека уважаемите народни представители сами преценят какво се цели, когато се обявява за приключен един конкурс, който все още не е приключил. Това не е ли директен натиск върху процедурата и комисията, а може би и върху Световната банка, която финално одобрява победителя? Вашето изказване засяга не само мен като вицепремиер и министър, то засяга интересите и шансовете на десетте кандидати в този конкурс.
  А сега ще Ви отговоря чинно на поставените в края на изказването Ви въпроси. На тях може да се отговори много кратко, тъй като те почиват на едно невярно твърдение.
  Няма избран победител в търга за доставка на компютърна техника по проекта "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Работата на комисията не е приключила. Следователно, не може да бъде отговорено на въпрос: как ще обосновете избора на еди-коя си фирма? Очевидно въпросът цели тъкмо да се попречи на обективния избор на комисията, след като си позволявате да отправяте толкова сериозни обвинения от тази висока трибуна без наличието на каквото и да било решение.
  Не по-малко учудващи са съмненията ви, че едва ли това е начинът за ефективно изразходване на средства. Уважаема госпожо Банкова, този заем е ратифициран със закон от Народното събрание на 10 април 2001 г. Разбира се, Вие сте в правото си да се съмнявате в необходимостта отделите за закрила на детето в цялата страна да бъдат снабдени с компютри и компютърни програми. Сигурно си представяте, че служителите в тези отдели могат да пишат и на ученически тетрадки вместо на клавиатури. Ето сега имате власт, направете предложението си пред народните представители и те може би ще се съгласят с Вас.
  Не мога да отмина и последното Ви съмнение с неясен произход, а именно, че решението на Комисията по търговете се прави и се задържа изкуствено с цел прекратяване на тръжната процедура. Крайният срок за решението на комисията според процедурите на Световната банка е 29 юли 2003 г. или 90 дни от датата на отваряне на предложенията. За какво закъснение говорите? Или може би искате по-бързо решение на комисията в желана от някой друг посока?
  А сега, след като в съответствие с един очевидно корпоративен интерес повдигате въпроса за този търг, бих искала да изясня едно принципно положение, свързано с процедурата на Световната банка. Всяко задание и всяко решение на Комисията по търговете, за които банката отпуска пари, се одобрява от Вашингтон, т.е. последната дума е винаги на кредитодателя. Така е и с тръжната документация в конкретния случай. Така ще бъде и с окончателното решение на комисията. И слава Богу, че е така.
  В деня на публичното отваряне на тръжните предложения бяха изчетени на глас цените и моделите на оборудването, които бяха записани в протокол, подписан и от представителите на фирмите-участнички. Обръщам внимание върху факта, че участниците в търга са 10 на брой, а не един, както би било, ако заданието е направено за конкретната фирма. Протоколът беше изпратен на Световната банка по факс същия ден. До момента не е направено никакво класиране на кандидатите, защото процедурата не изисква това. Задачата на комисията е да провери дали участниците в процедурата отговарят на формалните критерии в тръжната документация, както и дали предложеното от тях оборудване съответства са техническите спецификации. Комисията трябва да предложи за одобрение от Световната банка кандидата, който най-пълно отговаря на техническите изисквания и е предложил съответно най-ниска цена. Надявам се комисията да има възможност да избере най-подходящия кандидат, въпреки натиска, който се опитва някой да окаже върху членовете й по различни начини и пътища. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
  Госпожо Банкова, имате право на реплика.
  СТЕЛА БАНКОВА (НИЕ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Шулева! Разбира се, никой не е против осигуряването на компютри за благородната цел, която споменахте, но аз искам да спомена, че не би било редно да премълчим факта, че фирмата, която споменах, предлага оферта с 310 хил. евро повече. Бих искала да обърна внимание, че точно тази фирма, за която ние говорим, през 2000 г. е спечелила търг за изграждане на информационна система на Националната здравноосигурителна каса и нейната оферта е била с 1 млн. евро по-висока. Така че това не са случайни неща, но все пак аз не възразявам срещу тази благородна цел институциите да се снабдят с компютри, стига това да стане по законен ред. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Банкова.
  Заповядайте, госпожо Шулева, за дуплика.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова! Радвам се, че успяхте за кратко време да промените становището си, защото в актуалния въпрос Вие зададохте въпроса дали това е целесъобразно харчене на парите на данъкоплатеца 5 мин. преди това. Сега се радвам, че считате, че това е една благородна цел, за което благодаря.
  Не смятам, че Народното събрание е мястото, където се дискутират техническите параметри и цени на едни тръжни оферти. Това е моето лично мнение и не виждам с какво парламентарният контрол помага на комисията да бъде безпристрастна и да оценява предложените оферти по начина, по който изискват процедурите на Световната банка. Ако смятате, че тук е място да се прави оценка на офертите, то Ви моля да направите предложение до Световната банка, за да променят процедурите. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Шулева.
  С това приключи процедурата по актуалния въпрос на народния представител Стела Банкова.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова към министъра на вътрешните работи Георги Петканов относно извършено тежко престъпление – убийство на младеж през май 2003 г. в Твърдица и последващата санкция за убиеца.
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Господин председател, уважаеми господин министър на вътрешните работи, уважаеми колеги! Моят актуален въпрос е свързан с едно тежко престъпление. Тежко престъпление, случило се на 18 май т.г. в Твърдица, когато е отнет човешки живот – животът на 23-годишния младеж Велин Дончев. Извършителят на това престъпление е известен. Той е бил с над 3 промила алкохол в кръвта. По сведение на очевидци е бил и дрогиран. Това убийство е извършено по изключително жесток, страшен начин.
  Сами разбирате, че не само родителите на Велин са покрусени. Цялата общественост в община Гурково е покрусена и потресена. За първи път тази година на 24 май в Твърдица няма манифестация по повод Деня на славянската писменост. За първи път тази година децата не плетат венци за училищата, а носят венци на гроб – на гроба на едно момче, което е уважавано, което е обичано и което е било действително коректен, учтив и почтен млад човек. Обществеността на Гурково е потресена и от това, че извършителят на това тежко престъпление е на свобода.
  Моят въпрос към Вас, господин министър, е какви мерки се взимат, за да се съхранят тези обществени места и най-вече дискотеките от такива страшни и ужасни престъпления? Вие лично искате ли информация като се извърши такова престъпление, след това каква санкция се налага от съответните органи?
  Бих Ви попитала и още нещо: бихте ли поставили на вниманието на прокуратурата и следствените органи да преразгледат своето решение и да приложат императивните законови мерки за неотклонение “задържане под стража” за обвиняемия? Може би въпроса си не би следвало да задавам само към Вас, а и към министър Станков, но аз ще чуя Вашия отговор и след това ще реша как да подходя. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Емилия Масларова.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! В отговор на отправения актуален въпрос относно тежкото престъпление, извършено в Твърдица на 18 май т.г., ви предоставям следната информация:
  Първо, на 18 май около 2,15 ч. в нощен бар “Ерос” в Твърдица – Сливенска област, възниква спречкване между две групи посетители на заведението, при което Странимир Драганов от Твърдица нанася удари на Велин Дончев от Гурково, който губи равновесие и пада. Оказана му е медицинска помощ от лекар, посетител на заведението. При транспортирането на Дончев до Многопрофилната болница за активно лечение в Сливен, той е починал. Извършителят Станимир Драганов е напуснал местопроизшествието.
  Информацията за инцидента постъпва в оперативната дежурна част на Регионалната дирекция на вътрешните работи – Сливен, около 3,45 ч., т.е. час и половина след произшествието. Вследствие на предприетите мерки за издирване, Станимир Драганов е задържан в дома му, при което е оказал и съпротива. Взета е кръвна проба за изследване за алкохол и наркотични вещества. Отчетени са 3,33 промила алкохол в кръвта на Драганов. Той е задържан на основание чл. 70 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  По случая в Окръжната следствена служба – Сливен, е образувано предварително производство № 252 от 18 май 2003 г., за престъпление по чл. 124 от Наказателния кодекс. На извършителя е наложена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 500 лв. Работата по предварителното производство се наблюдава лично от окръжния прокурор на Сливен. В този смисъл Вие сте абсолютно права, че виновното лице или убиецът, както Вие го наричате, е на свобода.

  МВР обаче няма отношение по този въпрос. Неговите органи са свършили своята работа – разкрили са извършителя на убийството, заловили са го и той е предаден на прокурорските и следствените органи. Съдът е този, който определя мерките за неотклонение. Затова струва ми се, Вашият въпрос по-скоро трябва да има друг адресат и трябва да бъде отправен към органа, който му е наложил тази мярка.
  Второ, конкретно на въпроса относно мерките, които предприемат органите на МВР за недопускане и предотвратяване на инциденти в увеселителни заведения. В общия комплекс от мерки, които МВР провежда по обезпечаване на сигурността и обществения ред в страната, проверките в тези заведения по отношение организирането и осъществяването на охраната им са приоритетна задача в работата на регионалните дирекции на вътрешните работи. Органите на полицията съвместно със звената на Пожарна и аварийна безопасност извършват периодични пълни охранителни и противопожарни обследвания в обществените заведения за осигуряване на подходящ хранителен и противопожарен режим. Извършват се текущи и извънредни полицейски проверки в увеселителните заведения, както по време на ежедневната патрулна, постова и охранителна дейност, така също и по време на ежеседмичните специализирани и комплексни операции.
  Трето, по въпроса относно възможността МВР да инициира преразглеждане или да оспорва пред горна инстанция действия и актове на органите на независимата съдебна власт по определянето и налагането на мерки за неотклонение в рамките на предварителното производство по НПК, бих искал да Ви уверя, че полицейските органи нямат никакви правомощия в тази връзка.
  Споделям Вашата загриженост и приемам Вашите въпроси за напълно основателни. Искам да Ви уверя, уважаема госпожо Масларова, че същите въпроси аз си ги задавам за съжаление ежедневно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Госпожо Масларова, имате право на реплика. Заповядайте.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Аз нямам никакво намерение да правя реплика на господин министъра, защото не се съмнявам в усилията, които полагат Министерството на вътрешните работи и служителите на това министерство. Фактът, че само един час и половина след това е разкрит убиецът говори за експедитивна и бързо свършена дейност.
  Ще задам въпроса и към министъра на правосъдието, господин Петканов.
  От тази трибуна искам да изразя не само възмущението си, а и учудването си – 500 лв. ли струва един човешки живот?! За 500 лв. убиецът е на свобода! Представете ли си родителите на убитото момче как срещат ежедневно убиеца на своя син?! Какво могат да кажат те на своето по-малко дете – че в държавата ни има ред, сигурност, спокойствие и че най-вече има справедливост?!
  Не се съмнявам в това, което Вие сте свършили. Аз ще предам и протеста на гражданите на Гурково на министъра на правосъдието.
  Още веднъж искам от тази трибуна ние самите като народни представители да поставим въпроса и да помислим какво още е нужно да се промени в законодателството с оглед действително хората да бъдат спокойни за здравето, живота и сигурността на своите деца. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, госпожо Масларова.
  Господин министър, имате възможност за дуплика. Отказвате се.
  С това приключиха въпросите и питанията към министъра на вътрешните работи. Благодаря Ви, господин министре.
  Питания към министъра на образованието и науката господин Владимир Атанасов.
  Първо питане – от народния представител Димитър Йорданов, относно проведената Втора национална кампания “България - да”.
  Заповядайте, господин Йорданов.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! От 12 до 18 май 2003 г. се проведе Втората национална кампания “България - да”, посветена на децата. Всеобщо е мнението, че провеждането на инициативите по тази кампания трябваше да покаже, че когато става дума за благото на децата, всички институции трябва да обединят своите усилия и да бъдат пример за добро сътрудничество.
  Моето питане към Вас е: каква е Вашата обща оценка за проведената кампания, постигнати ли бяха нейните цели, каква е общата сума на бюджетните средства, изразходвани за нея и имаше ли външно финансиране на някои от инициативите? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Заповядайте, господин министър. Разполагате с 10 мин. за своя отговор.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов! Ще трябва да започна с няколко корекции.
  Не е коректно използването на термина “кампания”. Това е инициатива с траен и продължителен характер. Тя се организира за втори път и ще продължи да се провежда и в бъдеще. Министерството на образованието и науката е само една от институциите, които участват в кампанията, заедно с Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите и Министерството на младежта и спорта.
  Ние най-активно подготвихме и проведохме инициативата на правителството “България – да, това е моята природа!” под патронажа на министър-председателя на Република България.
  Позволете ми да коригирам още една неточност. Посочвате датите от 12 до 18-и. Всъщност те са от 11 до 24 май. На практика на много места в страната по желание на институциите – училищата и местните власти, мероприятията продължиха и се провеждаха дори след тази дата.
  Инициативата на българското правителство “България – да, това е моята природа, 2003” премина успешно и при подчертан интерес от страна на всички ученици, както и с изключителната активност на регионалните инспекторати по образование в страната, на училищните ръководства и на местните власти. Беше дадена пълна свобода на училищата да доразвият онова, което бяха започнали през миналогодишната кампания “България – да”, а именно да добавят викторини, състезания, празници, походи и други извънкласни прояви.
  Тази година инициативата на българското правителство не беше фокусирана просто върху децата с оглед на това, че 2003 г. е обявена за международна година на хората с увреждания, както и за международна година на водата. В този смисъл много от проявите бяха с участието на ученици в помощни училища. Акцент бе поставен върху децата със специфични образователни потребности и децата в неравностойно социално положение. Навсякъде, където по-малки и по-големи ученици допринесоха за широтата на тазгодишната инициатива “България – да”, стремежът на министерството беше да се даде простор на детската инициатива и въображение, да бъдат поканени да присъстват представители на областната администрация и местната власт. Децата в цялата страна се включиха с желание в училищните извънкласни дейности, като учителите насърчаваха своите възпитаници да не се ограничават в провеждането на традиционните неща, а да реализират свои идеи, да се състезават със свои връстници, да се състезават дори с деца в неравностойно положение, като демонстрират своите качества.
  Провеждането на “България – да, това е моята природа” съответства напълно на политиката на Министерството на образованието и науката да направи всичко възможно за добрата интеграция на децата със специфични образователни потребности, както и на децата в неравностойно положение. Участието в инициативите и възможността да общуват с връстници в спортни прояви, да обменят знания по химия, биология, околна среда, география, рисуване, музика, танци е конкретна стъпка в процеса на тяхната социализация и е в пълно съзвучие със съвременните европейски стандарти.
  Министерството на образованието и науката не е изразходвало средства от бюджета си за реализиране на инициативата “България – да, това е моята природа” и не е получавало външно финансиране за нея. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Господин Йорданов, разполагате с 2 мин., за да развиете своите допълнителни въпроси.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Всъщност аз зададох този въпрос за Вашата оценка и за похарчените средства, провокиран от един писмен документ, излязъл от Вашето министерство. На 7 април 2003 г. отдел “Връзки с обществеността” на Вашето министерство изпраща на регионалните инспекторати по образование писмо, където освен полезните съвети и идеи за инициативи по места, присъства и указание. Между другото, на тази бланка програмата е означена от 12 до 18 май, затова така съм задал въпроса, а не защото аз съм си го измислил.

  Та указанието, което присъства към края на указанията, е следното: "Ще се работи съвместно с областните управители, а не с кметовете, които ще искат да се възползват от инициативата с оглед на предизборната кампания".
  С тези Ваши указания поставихте в конфузно положение дори собствените си инспекторати и областни управители. Давам Ви веднага пример за това. За една от инициативите – концерт на открито във Велико Търново на 11 май – се налагаше спиране на движението на централната улица. Питам се: как се е чувствал областният управител, когато в нарушение на Вашите указания е написал искането до кмета за разрешение за това спиране на движението и как пък се е чувствал, когато е получил самото разрешение от кмета на Велико Търново д-р Румен Рашев с уточнението, че той, кметът, не счита упражняването на закона за предизборна кампания?
  И моят допълнителен въпрос е следният: каква е Вашата оценка за взаимодействието с местните власти, с отделите "Образование" на общините, с общинските съвети и кметовете по тази инициатива? Срещнахте ли някъде отказ или някакви проблеми от тяхна страна и изобщо забелязахте ли някаква ожесточена предизборна борба по време на инициативите?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
  Господин министър, заповядайте. Имате пет минути.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Господин Йорданов, ще трябва да отговоря на Вашия въпрос, че в известен смисъл го намирам за неоснователен. Писмото, което цитирахте, не е излязло от моето министерство. Аз разполагам с, както казват в Китай, "риъл копи", с един факс, който ми е препратен от общината в Разград. Това е същата дата – на 7 април. Не бих искал да навлизаме в детайли, които по някакъв начин могат да се интерпретират негативно. Мога само да кажа, че не съм срещал никакво затруднение при комуникацията си с местната власт на нито едно място. А смея да кажа, че до момента съм посетил населени места в 27 региона от страната. Такова указание не съм давал и не бих могъл да дам, особено когато става дума за децата на България – въпрос, на който струва ми се, че всички ние, независимо от нашата политическа ориентация, трябва да бъдем причастни на първо място.
  Такова указание не би могло да бъде дадено и по една друга причина - най-малкото, защото част от кметовете в страната всъщност са кметове на нашия коалиционен партньор. Обратното, в писма до районните инспекторати съм посочвал необходимостта от съвместна работа – става дума за същата инициатива "България – да..." –и взаимодействие не само с областните администрации, а преди всичко и с органите на местната власт, както и с Националното сдружение на общините, за което Вие знаете много добре, че правителството има официално споразумение от първите месеци на своето управление.
  Мисля, че подобна патриотична инициатива като "България – да, това е моята природа" обединява усилията на институциите по места и те доказват своята обща грижа и отговорност за децата, за условията и средата, в която те учат, общуват и творят. Доказателство е значително големият брой на областите, на общините и малките селища, които се включиха в инициативата тази година.
  Целите на инициативата определено не биха могли да бъдат постигнати без активната помощ и съдействие на всички държавни, местни и обществени органи и институции. Ето защо това не са само политически цели. Ако, разбира се, има кметове, които са готови да поставят подписа си под твърдението, че една официална държавна институция не е пожелала да работи с тях, аз съм готов да чуя техните имена и да Ви отговоря. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Господин Йорданов, имате две минути за реплика.
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, аз не съм криминалист, няма да правя някакво разследване как това, което е пред мен от вашата дирекция "Връзки с обществеността", е получено в Инспектората във Велико Търново. Най-вероятно не е получено във всички инспекторати, както Вие казахте, има и коалиционни общини, но съм сигурен, че тази наистина хубава и полезна инициатива беше опорочена от това писмо от вашето министерство, от ръководената от Вас дирекция "Връзки с обществеността", защото Вие отговаряте за всички, които са в министерството, никой друг не отговаря. И не кметовете, а Вие по груб и недопустим начин използвахте кампанията за предизборни цели с това писмо. Вие злоупотребихте с властта, която Ви е дадена, като я употребихте за чисто партийни цели. Жертвахте идеята за единство на всички институции, когато става дума за децата на България, за сметка на предизборната кампания на НДСВ. Аз това разбирам от това писмо.
  И последно само ще кажа, че децата на България са си деца на България. Те не могат да бъдат нито на НДСВ, нито на СДС, нито на която и да е друга партия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Йорданов.
  Следва актуален въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно неправомерни действия на Регионалния инспекторат по образованието в София при организиране на летни училища.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, интегрирането в обществото на деца от социално слаби и високо рискови семейства е една от важните задачи както пред държавните институции, така и пред неправителствените организации в страната. Поради тази причина всеки проект, който преследва подобна цел, се ползва с широка обществена подкрепа.
  Такъв е случаят и с проекта "Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България". Този проект е впечатляващ не само със своето финансиране, което е близо 22 млн. евро, което е 40 млн. лв., осигурени от Световната банка, от Европейския съюз, от английското правителство, от Японския фонд за социално подпомагане, и съфинансиране от Република България, но преди всичко проектът е впечатляващ с широкото разнообразие на дейностите и разкриването на дейности в десет пилотни общини, сред които на първо място е столицата София.
  Проектът има продължителност три години – от м.май 2001 г. до м. юни 2004 г. В рамките на проекта за 2003 г. има предвиден и подпроект "Лятно училище" от 1 юли до 30 септември.
  Както от целия проект, така и от подпроектите българското общество очаква те да бъдат реализирани като процедури при спазване на няколко основни изисквания: пълна прозрачност, равнопоставеност на кандидатите и участниците в проектите и, на трето място, диалогичност с неправителствените организации и институциите.
  И точно тук, господин министър, започват моите притеснения и тревоги. Именно те ме накараха да поставя този актуален въпрос пред Вас. Независимо че конкурсът за възлагане на подпроекта още не е завършил – решението ще бъде произнесено през седмицата, която предстои – на 10 юни 2003 г. началникът на Регионалния инспекторат по образованието в София госпожа Звездова свиква на съвещание около десет директори на софийски училища и изисква от тях да подпишат договор за сътрудничество с един-единствен кандидат за реализация на подпроекта – фондацията "Роман и Бах". С това си действие началникът на Регионалния инспекторат по образование, първо, превишава служебните си права, на второ място, създава неравнопоставеност между кандидатите – участници, и на трето място, показва липса на желание за диалог с директорите, с образователните институции, от които зависи и реализацията на проекта.
  По тази причина, господин министър, аз отправям към Вас следния актуален въпрос: по Ваше нареждане ли началникът на Регионалния инспекторат по образование в София е превишил служебните си права с цел да създаде привилегировано положение за един от кандидатите по проекта? Ако не е така, какви мерки ще предприемете срещу подобна злоупотреба със служебното положение с оглед недопускането на такива действия в бъдеще? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Заповядайте, господин министър, за своя отговор.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, въпросът Ви съдържа няколко некоректни твърдения, въз основа на които трябва да бъдат формулирани коректни изводи. Вие сте запознат с логиката и знаете, че това трудно би могло да стане. Но за да има яснота и прозрачност и за да може хората да разберат, че всички процедури, които се осъществяват особено във връзка с интеграцията на ромските деца, не подлежат на никаква диктовка от страна на никакви институции и равнища на властта, позволете ми да отговоря на Вашето питане.
  Само предварително бих искал да уточня, че в кабинета на госпожа Звездова не е провеждана никаква среща. В този кабинет не са били викани директори на училища, за да им бъде оказвано давление. Срещата е проведена съвършено официално в заседателната зала на регионалния инспекторат по образование, град София, съвместно между директорите и представители на партниращите ромски организации. Но тъй като по всяка вероятност това не е достатъчно, позволете ми да разширя своя отговор.
  Ръководството на Министерството на образованието и науката не е нареждало на никой началник на регионален инспекторат по образованието, включително на госпожа Звездова, подобно превишаване на правата, за което говорите Вие.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Аз питам, не казвам, че сте го направили.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Току-що подчертах, че всъщност срещата е била между директори и представители на ромската общност. Това означава, че всички организации са имали възможност да договарят условията по този проект. Министерството на образованието и науката полага всички усилия за привличане и задържане в училище на децата от ромски произход. В тази насока са изисванията на указания за интегриране на децата и учениците от малцинствата от месец септември миналата година. В процеса на реална интеграция на ромските деца министерството сътрудничи с други министерства, както и с много неправителствени организации, включително и с общините.
  Правилникът за дейността и устройството на инспекторатите по образование задължава техните началници да координират взаимодействието между институциите в системата на народната просвета. Това изрично се отнася и до неправителствените организации. Регионалният инспекторат по образование, град София, следвайки насоките, дадени от министерството за интегриране на малцинствата, развива активна дейност в това отношение.
  Проектът “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България”, трети компонент от който се нарича “Превенция срещу изоставяне на децата в общности с неравностойно положение” се реализира тъкмо върху този принцип. Проектът се осъществява от Министерството на труда и социалната политика и има за цел да подпомогне чрез предучилищна подготовка социалната адаптация на тези деца, изучаването на български език и възможност за успешна социализация и обучение в първи клас. С практическото осъществяване на тази програма са се ангажирали няколко ромски неправителствени организации от столицата. Аз разполагам с техните подписи под споразумението.
  За изпълнение на програмната схема тези организации са сключили споразумение със Столичната община за сътрудничество помежду си. Проектът не може да се осъществи без включване в него на общинските училища и детски градини, които единствено са в състояние да осигурят както базата за летните занятия, така и специалисти по начална педагогика.
  След отправената молба за съдействие и в изпълнение на задълженията си цитираната по-горе госпожа Звездова, началник на Регионалния инспекторат в София, организира работна среща между директори на софийски училища и представители на неправителствените ромски организации, заявили желание за съвместна работа с деца от квартал “Факултета”. От страна на ромските организации на директорите са предложени оферти за съвместна работа. Наличието на сключени споразумения е императивно условие за допускането на неправителствените организации до участие в посочения компонент. Това изрично се подчертава и в наръчника за кандидатстване за дейности, насочени към развитие и социална интеграция на деца от общности в неравностойно социално положение на Министерството на труда и социалната политика. Нито един директор от присъстващите на срещата не е сигнализирал с жалба или по друг начин, че върху него е упражняван натиск от страна на началника на Регионалния инспекторат в София, както и от други служители в инспектората.
  Искам да обърна внимание върху обстоятелството, че някои от директорите, присъствали на срещата, например на 28-мо средно училище, на 76-то основно училище, на 136-то общообразователно училище не са сключили договор с фондация “Роман и Бах”, а някои училища са сключили договори с други ромски организации, например с Ромския обществен съвет “Купате”, с фондация “Щастливи очи” и така нататък.
  Уважаеми господин Иванов, въз основа на посочените факти смятам, че началникът на Реционалния инспекторат не е злоупотребил със служебното си положение и нямам основание да му търся на този етап дисциплинарна отговорност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Иванов, имате възможност за реплика.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, изслушах внимателно Вашия отговор. Не мога да се съглася с всичко онова, което Вие заявихте тук, по следната причина. Първо, защото когато заявявате, че някои от директорите не са подписали договор със съответната фондация, пред мен е писмо, което е подписано от Станка Звездова, началник на Регионалния инспекторат по образование, именно заявявайки на такава директорка, че е отказала да съдейства за работа по проекта. А проектът всъщност може да бъде реализиран от различни ромски организации. Същата началничка на Регионалния инспекторат е раздала бланки за договор за сътрудничество с фондацията “Роман и Бах”, който договор е едностранно подписан. Тоест, независимо от условията, фондацията е готова, единствено очаквайки подписа на съответните директори.
  Три дни по-късно в нарочно писмо до комисията за класиране на кандидатите по този подпроект ръководството на район “Красна поляна” чрез кмета си, секретаря и началника на отдел “Просвета и култура” официално заявява, че изявява несъгласието си с подписването на тези предварителни договори за сътрудничество, което създава възможност на децата от района да се окажат свързани с губеща фондация, с което се доказва, че всъщност са били насочени именно към подписване на договор с такава фондация. Още повече, че представители на “Роман и Бах” дори на заседание на Комисията по образование към Столичната община са декларирали, че те са победили в конкурса, без конкурсът още да е завършил. Това е изключително важно. Той ще бъде завършен следващата седмица.
  За мен, господин министър, единственото решение в случая е Министерството на образованието и науката, поемайки своята отговорност заедно с още три други министерства, които са съизпълнители по проекта, да гарантира, че условията, за които казах – прозрачност, равнопоставеност и диалогичност с тези директори, ще бъдат изпълнени. Само това би било за мен гаранция, че този проект ще постигне целите си, които накрая искам да заявя, че са изключително благородни и изискват усилията на цялото ни общество.
  Очаквам, господин министър, че действително ще бъдат предприети мерки, за да се гарантират условия на прозрачност и равнопоставеност по проекта. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин министър, имате правото на дуплика.
  МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Аз Ви благодаря, господин Иванов, и категорично искам да поема пред пленарната зала и пред Вас лично ангажимента да се осигури пълна прозрачност на процедурите, каквато в момента съществува и тя с нищо не е нарушавана.
  Пред мен са договорите за сътрудничество. Това е един договор на фондация “Роман и Бах”, това е един договор на фондация “Щастливи очи”. Мога да посоча и всички онези ромски организации, които участват в инициативата. Пред мене е един документ, който удостоверява с подписите им и печатите, че те са напълно запознати с тази инициатива и биха могли да се включат в нея, както и да подпишат, разбира се, договори за сътрудничество. Това са от страна на Столичната община сдружение “Купате”, фондация “Роман и Бах”, сдружение “Столичен педагогически клуб”, фондация “Ромска инициатива”, фондация “Етнокултурен диалог”, фондация “Етнопалитра”, “Трубадури” и така нататък.
  Още веднъж подчертавам, че ако съществуват нарушения, ще Ви бъда благодарен да ми предоставите сигналите, с които сте запознати. Аз нямам никакво намерение да толерирам или още по-малко пък да давам нареждания да се нарушава прозрачността на една процедура, която е в името на всички деца. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  С това се изчерпаха въпросите и питанията към министъра на образованието и науката.
  Преминаваме към въпросите към министъра на транспорта и съобщенията господин Пламен Петров. Първият е на народния представител Тома Томов.
  Заповядайте, господин Томов.
  ТОМА ТОМОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Към Вас имам следния актуален въпрос. На 26 май т.г. със Заповед № 141 от 26 май 2003 г. изпълнителният директор на БДЖ ЕАД господин Георги Нешев освобождава от длъжност на основание чл. 328, ал. 2 във връзка с чл. 326 от Кодекса на труда директора на БЖПТ – град Мездра, господин Любомир Николов Драганов.
  В заповедта не са посочени основанията за освобождаване, поради което Ви моля да ми отговорите на следния актуален въпрос: кои са истинските причини за освобождаването на господин Драганов и не считате ли, че уволнението на голям брой в едно и също време на служители в повереното Ви ведомство звучи повече като политическа чистка и не води до подобряване на работата на българските железници?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Заповядайте, господин министър, да отговорите на този актуален въпрос.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Томов! Разбира се, аз винаги се старая да не се меся в работата на дружествата и случаят тук е точно такъв. Още повече, че БДЖ е организация с 34 хил. служители понастоящем и съм сигурен, Вие сте свидетел на това, че от 1989 г. насам този брой спада с течение на времето от около 80 хил. човека. Така че през този период винаги е имало значителни съкращения в компанията. Тук обаче не се касае за това. След поставения от Вас въпрос направих запитване към ръководството на компанията и ми беше отговорено, че са констатирани следните нарушения. Това са, първо, по финансовата дисциплина, второ, сключване на неизгодни договори, трето, заобикаляне на Закона за обществените поръчки и, четвърто, липси на гориво.
  Констатациите за нарушенията се съдържат в четири доклада на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, които мога да Ви предоставя. Поради това смятам, че изобщо не става въпрос за политически мотиви при прекратяването на този трудов договор. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Заповядайте, господин Томов, за реплика.
  ТОМА ТОМОВ (КБ): Уважаеми господин министър, в България има правни норми, които би следвало да се спазват включително и от вашето министерство. Тези проверки, които Вие ми споменавате, не означават, че ние с Вас трябва да уволняваме наред служителите, които заемат отговорни постове в дадено министерство. По всички тези проверки, които Вие цитирате, няма издадени крайни актове на прокуратурата или на някой проверяващ орган. В България всички тези актове би следвало да бъдат проверени от прокурора и той може да каже дали има извършено престъпление или нарушение, въз основа на което Вие да изразите своето мнение за уволнението на даден служител.
  Аз нямаше да задам този въпрос, ако не се бяхме натъкнали на десетки такива случаи в един и същи период от време. В продължение на може би месец бяха извършени повече от 10-15 такива уволнения на формално основание. Така че моето убеждение е доста сериозно обосновано и то е, че Вие вършите политическа чистка във Вашето ведомство в последните месеци.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Томов.
  Имате думата, господин министре, да направите своята дуплика.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, аз ще отговоря съвсем коректно на поставения от Вас въпрос, че всички норми и закони се спазват стриктно от Министерството на транспорта и съобщенията. Разбира се, в някои от констатациите може би има основание за намеса на прокуратурата. Ние изрично ще сторим това, макар че прокуратурата разполага с тези документи и в случая на господин Любомир Драганов, директор на ПЖПТ – Мездра, това е одитен доклад на АДВФК – Враца, на основание заповеди № 499 от 20 ноември 2002 г. и № 504 от 22 ноември 2002 г., също така № 3 от февруари 2003 г. и № 15 от 16 януари 2003 г. Съответните документи по Ваше настояване изрично ще предоставя на прокуратурата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Следва актуален въпрос от народния представител Стела Димитрова Ангелова-Банкова. Заповядайте, госпожо Банкова.
  СТЕЛА БАНКОВА (НИЕ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! След успешното приключване на преговорите и затварянето на Глава “Транспорт” с Европейския съюз актуално е да направим анализ и е необходимо да дадете конкретна информация на народните представители на какъв етап е реализацията на проекта “ФАР БГ 0012-01”. За да се разсеят някои слухове и задкулисни коментари, че при реализацията на този проект има заложени няколко мини, молим да ни дадете няколко конкретни отговора по няколко пункта. Те ще позволят евентуално да се опровергаят негативните констатации от страна на инвеститори, че в системата на транспорта и съобщенията редица проекти и сделки се осъществяват без необходимата прозрачност и се обслужват лични и групови интереси, което навежда на мисълта за корупционни практики. Пренебрегнато е решението по Протокол № 9 от 5 юли 1999 г. на Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и МГ към Министерския съвет да се преустанови безсмисленото, продължаващо с години изразходване на крупни суми от различните ведомства, опериращи на нашата морска граница. В решението ясно е записано, че международните ангажименти на страната от Амстердам и Копенхаген ни задължават да се проектира и изгради единна национална система, отговаряща на съвременните изисквания и стандартите на Европейския съюз.
  Считате ли, че проектът “Емона” на БМФ от 1967 г. с параметри, приети от ИМКО в Лондон през 1946 и само чрез смяната на името и абревиатурата на проекта ще покрие стандартите за такава система?
  Полезно за народните представители е да ни разясните има ли разлика между тръжната документация, представена в Брюксел, и тази, която бе представена на участниците в търга. Има опасност да се похарчат 10 млн. евро от бюджета за архаични разработки.
  Интересно е да ни поясните спечелилата търга руска фирма “Транзас” къде и кога е изграждала и интегрирала такава система самостоятелно?
  Моля да ни отговорите сигурен ли сте, че не са предоставяни документация и карти, които попадат под възбрана съгласно Закона за класифицираната информация?
  Изясняването на поставените въпроси, които са само част от дългата поредица, които можем да Ви зададем, е необходимо условие, за да разберем дали чрез реализацията на този проект се защитават националните интереси, сигурността на морската ни граница, границата на Европейския съюз за борба с международния тероризъм, контрабандата и наркотрафика, както и опазването на околната среда. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, госпожо Банкова.
  Заповядайте, господин министре.

  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова, най-напред благодаря сърдечно за поздравленията, които ни отправихте по повод затваряне на Глава девета “Транспорт” – едни изключително тежки и продължителни преговори с общо 12% от цялото acquis на Евросъюза, които бяха все тежки теми. Ползвам възможността да благодаря на целия екип на Министерството на транспорта и съобщенията, както на евроминистърът, както и на народните представители, които ни подкрепиха.
  По отношение на отправения от Вас въпрос, т. нар. VTMIS- система или Система за управление и информационно обслужване на корабоплаването осигурява комуникации с плавателните съдове, както и автоматичната им идентификация – въпроси, изключително важни за безопасността, както и за множество институции, свързани с това.
  Експлоатацията на една такава система ще доведе до ефективно морско търсене и спасяване, ще създаде предпоставки за максимално ефективен морски бизнес, ще опази морето и териториалните води от замърсявания и ще спомогне за събиране и предоставяне на необходима информация за корабоплаването на всички служби, които се нуждаят от нея.
  Предвидено е програмата да се реализира на три фази с помощта на международната програма ФАР. Системата за управление използва идеята на проекта “Емона” на Параходство “Български морски флот”. Тоя проект стартира през 1996 г., а не както твърдите, в далечната 1967 г. Проектът е базиран на Международна конвенция за опазване на човешкия живот на море и тя е приета през 1960 г., влязла е в сила през 1965 г. Системата “Емона” е замислена като комуникационна система, покриваща българското крайбрежие. Проектът е изцяло преразгледан и допълнен 2001 г., така че е осъвременен.
  Тръжната документация е подготвена и на 22 юли 2002 г. започна открита Международна тръжна процедура по изискванията на ФАР. Тази процедура се ръководи от дирекция “Централно бюро за финансиране и договаряне” към Министерството на финасите. На 3 октомври офертите са отворени публично. Спечелила е фирма “Транзас – Марина”.
  Къде е изграждала подобни системи тая фирма? Тя е изградила над десет подобни системи, това включва големи пристанища като Новорусийск, Санк Петербург, Приморск и т.н. Съгласно изискванията на Еврокомисията и Програма ФАР, това са едни прозрачни процедури и в никакъв случай не обслужват нито лични, нито групови интереси. Няма разлика между публикуваната тръжна документация и тая, която е представена в Брюксел.
  За проекта вече Ви отговорих, че не е архаичен, а е съвсем съвременен.
  Българското съфинансиране е в размер само на 2,5 млн. евро, а цялото финансиране е 10, тоест всичко останало идва от международните институции.
  Мога да Ви уверя също, че не е предоставяна документация и карти, представляващи класифицирана информация, по Закона за класифицираната информация. Това е в общи линии. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министре.
  Госпожо Банкова, имате възможност да репликирате министъра на транспорта и съобщенията. Правилникът ви дава две минути за това.
  СТЕЛА БАНКОВА (НИЕ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, не мога да бъда изцяло доволна от отговора, защото не получих отговор на най-важните въпроси. Ще бъда благодарна, ако отговорите на уточняващите ми въпроси.
  Вярно ли е, че в документацията са определени конкретни подизпълнители по отделни доставки и, ако има такива, кои са те и на какво основание? Случайно ли е, че фирмата “Електронпрогрес” на която Бойко Ноев е консултант, е посочена като подизпълнител, при това без търг? Друг основен доставчик, определен в тръжната документация без търг, е работническо-мениджърско дружество, чийто партньор – стратегически инвеститор се представлява в България от адвокат Тодор Батков?
  Вторият ми въпрос: считате ли, че е реалистично да се изгради информационна система за десет месеца – до декември 2003 г., щом още не са извършени необходимите строително-монтажни работи, поради липса на строителни книжа в съответствие със Закона за устройство на територията? Вярно ли е, че от търга е изключен инсталационният и интеграционният софтуер на системата? Ако това е вярно, ще трябва да си спомним за сделката на Министерството на отбраната с фирма “Маркони”, където потънаха милиони долара и поради която бившият министър на отбраната Бойко Ноев е клиент на Военна прокуратура. Разтревожени сме от факта, че от търга са изключени най-важните елементи: информационните сензори и морските радари, които са гръбнакът, ключовият елемент от комуникационно-информационната система за наблюдение на трафика на морски съдове в Черноморската зона.
  Моля за Вашия отговор. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Заповядайте, господин министре.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова! Вие поставихте тук един куп други въпроси, които не присъстват във Вашия въпрос – съвсем конкретни, които аз не бих могъл и да знам. Тук споменахте: подизпълнители; “Електронпрогрес”; Бойко Ноев; Тодор Батков; “Маркони” – все имена, някои звучат доста италиански, но аз не бих могъл да Ви дам информация за всички тия имена. Ако желаете, поставете си конкретно въпроса във форма, която подобава. Не бих могъл да отговарям наизуст по този начин.
  Ще използвам тая възможност да Ви кажа нещо друго. Мога да споделя с Вас, че дотук всички тези, които са правили по някакъв начин опити да спрат проекта или да докажат колко той е неефективен, неатрактивен, погрешен и какво ли не, са всъщност тия, които биха могли да бъдат потърпевши от изграждането на една такава система. Това са наркотрафиканти, контрабандисти и т.н., тъй като тая система дава една подробна информация и е една огромна пречка за всички тия дейности. Въвеждането на тая система би ощетило тия хора. Приятелски съвет: няма смисъл да се включвате към тая група хора, които пречат на проекта. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Петър Мутафчиев е със следващия актуален въпрос към министъра на транспорта и съобщенията.
  Имате три минути, господин Мутафчиев, да развиете Вашия въпрос.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Аз няма да говоря за италиански имена, аз ще говоря за имената на български специалисти в “Български държавни железници”, които за кратко време станаха ненужни за Министерството на транспорта и “БДЖ” ЕАД.
  За какво по-точно става дума? По принцип всяко едно ново българско правителство като дойде започва реформите с кадровите промени – май да сложи повече верни хора, уж да реализират политиката, която е обещана на нашите избиратели. Обаче се забелязва, че в “Български държавни железници” явно и реформите почват с две години закъснение, тъй като масовите уволнения започнаха две години след като Вие станахте министър на транспорта.
  За какво става дума? След назначаването на новия изпълнителен директор на “БДЖ” ЕАД господин Нешев, господин министре, бяха извършени бързи и кардинални промени. Кои са уволнени? Целият ръководен екип в Централното управление. И ако, примерно, има някакви основания, виждате ли, заместниците или директорите на направления трябва да бъдат хора, които да работят в екип, аз се учудвам в чий интерес е уволнен главният счетоводител – една фигура, която винаги трябва да работи за интереса на фирмата и не трябва да се влияе от това кой ще бъде генералният директор. Явно в интерес, вероятно на министерството или на новия ръководител на “БДЖ” ЕАД!? Уволнени са и пет от шестте ръководители на предприятията за превозна дейност – в Горна Оряховица, във Варна, в Бургас, в Мездра, в София. Уволнени са и трима от директорите на жп-тракции в Горна Оряховица, в Мездра и в “Надежда”. Във Вагонното депо в “Надежда”, господин министър, е уволнено цялото ръководство. Вероятно има някакви сериозни нарушения и то всички подред. Не знам дали сте оставили само главния счетоводител? Единствено на господин Христо Иванов от Пловдив, като специалист, е предложено да стане директор “Пътнически превози”. Голяма част от тези хора са хора със сериозен трудов стаж в Българските държавни железници. Хора, които познават проблемите на Българските държавни железници и са отдали целия си трудов стаж за тях.
  Как така, господин министър, точно тези хора, всички ръководни кадри на възлови места в “БДЖ”, изведнъж станаха ненужни на Вас, на Вашето управление?
  Моят актуален въпрос към Вас е: уважаеми господин министър, какви са мотивите за извършените уволнения в “БДЖ” ЕАД? Надявам се, че поне аз ще бъда доволен от отговора, който давате днес. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Заповядайте господин министре.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Казвате, че за кратко време, откакто съм министър, са станали неудобни тези хора. Отговорът е: не, не е така, може би трябваше много отдавна да стане. Ако преди 2 години се бяха случили уволнения от подобен характер, щяхте да кажете, че има жълта метла. Явно е, че нямаше. Няма политика в това нещо. Има съвсем конкретни документи, които ще цитирам за Вас.
  Искам да спомена още нещо преди това. Ако Ви прави впечатление уволненията, които се извършват, са в администрацията. Не както в предишни години – обикновените хора, които реално работят и които цял ден вършат работа за тази компания, а тези, които предават и препредават един на друг едно и също документче без никаква полза. Мога да Ви уверя, че съкращенията, които се налага да се извършат в БДЖ, се извършват на принципна основа и се извършват целенасочено към хора, които действително не вършат работа. Тук обаче случаят отново е малко по-различен.
  Питате ме за господин Иван Каменов. При него има сключени неизгодни договори за строително-монтажни работи. При господин Стефчо Събчев – директор на ППД – Горна Оряховица, пак има такива сключени неизгодни договори за наем, обаче той също така е нарушил ЗОП; липсва му контрол върху разпределяне на бюджетните средства и изразходил значителни суми за представителни цели. Господин Събчев е изразходил 32 хил. лв. за представителни нужди. Аз имам сигурно 300 лв. Все пак трябва да има някаква йерархия – не може в БДЖ да има 32 хил. лв. за представителни нужди шеф на ППД – Горна Оряховица.
  Господин Атанас Атанасов от Бургас също е заобиколил Закона за обществените поръчки и неоснователно раздул щата.
  Господин Тихомир Стаменов от Мездра направил груби нарушения във финансовата дисциплина и е имало безстопанственост.
  Има образувани над 10 преписки в Транспортна полиция за престъпления по служба, безстопанственост и документни престъпления. Считам, че трябва да облекчим Транспортна полиция, поне да гледа накуп тези неща, а не да им създаваме нови проблеми.
  Господин Тошо Граматиков от Варна е имал системни злоупотреби с финансови средства. Тук вече е много забавно – той е закупил две яхти.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА КБ: За това ли му завидяхте?
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Не е от завист, недейте така! Неправомерно е ползвал и служебния автомобил.
  За да не продължаваме с тези въпроси, да Ви кажа и съответните… Ако имам време, разбира се.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Имате още 1 минута.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Ако ме питате, ще Ви кажа конкретните документи с конкретните заповеди от АДВФК. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Мутафчиев, Вашата реплика трябва да продължи 2 минути, казва правилникът.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър! Като мотив звучеше сериозно – “злоупотреби”. Но искам да Ви питам: тези хора 2 години работиха с Вас. Вие бяхте министър и оказвахте контрол. Спахте ли 2 години, господин министър, ако те са толкова виновни?
  И още нещо искам да Ви питам, господин министър: ако има конкретни нарушения и те са установени преди, защо тези хора са уволнени по чл. 328, а не по това, което им се полага? След това искам да Ви попитам още нещо, защото искахте въпрос. Може ли да уволните ръководството на БДЖ, като ги съберете на оперативка в залата и генералният директор извика секретарката, за да им раздаде документите и напусне навън? Извинявайте, подобна практика в най-тежките времена за БДЖ по времето на управлението на СДС не е имало! Но при вашето управление го има.
  Искам да Ви питам още нещо, господин министър. Вие говорите за ревизионни актове. Вероятно те не са стигнали до прокуратурата, няма следствие. Но ако има, кажете ми срещу кого е повдигнато, след като има ревизионни актове, защото Вие не говорите за професионализъм, казвате, че някой похарчил 32 хил. лв. Ако е неправомерно, той трябва да си понесе съдебните последствия.
  Но аз искам да Ви попитам, преди да назначите господин Нешев, прегледахте ли ревизионния акт от времето, в което той е работил в БДЖ? Днес в един вестник излезе информация, че един от директорите, който назначавате в екипа на господин Нешев, е дължал на Български държавни железници по време на назначаването му 470 хил. лв. Вярно ли е това, господин министър?
  Искам да Ви попитам: в края на краищата в чий интерес се правят тези смени? Убеден съм, че това не е политическа смяна и това ме притеснява. Убеден съм, че това е смяна, която цели отново едно сериозно източване на БДЖ. Ако успеете да ме опровергаете с политическите си действия като министър, че това не е така, ще Ви повярвам. Добре погледнете предишните актове, господин министър, помислете си защо хиляди тонове гориво е отивало и в “Хан Крум”. Ще Ви насоча към 1999 г., мисля, че тази информация излезе също по вестниците, от тогавашното МТС. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Господин министър, имате 2 минути за дуплика.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Много Ви моля да не взимате лично тези неща. Може би тези хора са били с определени симпатии към Вашата партия, като гледам как са подредени. Но се радвам, че вече не спорим за това, дали са уволнени рационално на база на конкретни нарушения, за които мога да Ви изброя съответните констативни актове. Радвам се, че вече не спорим за това, а само за начина, по който господин Нешев им връчва заповедите за уволнение. Ще му направя бележка да бъде по-вежлив, когато прави това. Също така ще му задам и въпроса дали има някакви други констативни актове, които аз трябва да изчета? Само по поставените Ваши въпроси има към 50-60 акта и стотици страници нарушения. Ако настоявате, ще чета още актове, но считам, че не това е основната ми работа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Следващият актуален въпрос е на народния представител Бойко Великов относно уволненията на директорите на поделение за превозна дейност Стефчо Иванов Събчев и на поделение ЖП “Тракция” – Горна Оряховица и назначаване на съответните длъжности.
  Заповядайте, господин Великов.
  БОЙКО ВЕЛИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Със Заповед № 137 от 26 май и Заповед № 142, също от 26 май, изпълнителният директор на “БДЖ” ЕАД – господин Георги Нешев, прекратява договорите на Стефчо Иванов Събчев, директор на Поделение за превозна дейност – Горна Оряховица, и Тодор Янков Дончев – директор на поделение ЖП “Тракция” – Горна Оряховица.
  Формалното прекратяване на договорите е на основание чл. 328, т. 2 във връзка с чл. 326, също т. 2 от Кодекса на труда. Според тези два члена това става при закриване на част от предприятията или закриване на щата и след връчване на предизвестие в едномесечен срок. Оказа, че в случая нито има закриване на част от предприятието, нито е закрит щатът. Дори не е връчено предизвестие, преди малко стана въпрос по какъв начин е станало самото уволнение. Явно БДЖ имате изобилие от професионалисти от такъв ранг.
  Кого всъщност уволнява господин Нешев? Господин Събчев постъпва в БДЖ през 1980 г. Започва като ръководител движение, по-късно е диспечер по вагонно разпределение в ж.п. управлението, влаков диспечер, главен специалист, заместник-началник на отдел “Пътнически превози”, заместник-началник на поделение “Товарни превози”, началник на поделение до директор на поделение “Товарни превози”.
  Господин Тодор Дончев е от 1969 г. във Вашата система. Започва от електромеханичен цех, през началник на ремонтна работилница, заместник-началник на ремонта, главен инженер, началник Локомотивно депо, заместник-директор на Вагонен завод, началник на Вагонен завод до директор на ЖП “Тракция”.
  И двамата директори са извървели целия професионален път – от най-ниското стъпало до директори на съответните звена в БДЖ.
  Още един, според мен, много силен аргумент в тяхна полза е, че резултатите от товарни превози за 2002 г. са с 10 процента по-високи от 2001 г., което според мен е най-добрият атестат за работата на господин Стефан Събчев.
  Аз лично се надявах, господин министър, че Вие няма да се позовете на скалъпените обвинения срещу господин Събчев, които не са проверени, а представляват една сериозна спекулация. Такава спекулация Вие преди малко направихте и тук, от трибуната, във връзка с въпросните представителни разходи.
  По отношение на представителните разходи случайно имам справка в мен, тъй като се позовахте на тях. Вие бихте могли да направите една справка и да установите, че на базата на финансова ревизия, през 2001 г. е установено, че не са отразени никакви нарушения относно представителните разходи, така както Вие преди малко заявихте, относно начина, по който са изразходвани тези средства не лично от господин Събчев.
  Интересно обаче е и нещо друго: кого всъщност назначава господин Георги Нешев в случая? Той назначава господин Тошко Атанасов Панчалиев като изпълняващ длъжността директор, назначава и господин Пенко Рачков за заместник-директор “Финанси”. И двамата, обръщам ви внимание, са освободени от генералния директор на Националната компания господин Дунчев – бившия генерален директор, след доказани далавери с петролни деривати с участието на самия господин Георги Нешев. Мога да ви представя и съответните документи за това, ако вие не сте запознати с тях.
  Моят актуален въпрос, господин министър, е: всъщност защо и какви са реалните мотиви за уволнението на двамата директори от Горна Оряховица, а не тези формални, които са заявени в заповедта на господин Нешев?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви. Прескочихте с една минута времето, господин Великов и затова Вие, господин министър, имате една минута повече.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Великов! Най-напред сърдечно благодаря за това, че отбелязахте големия успех на БДЖ да увеличи за първи път от 1989 г. насам обема на товарните превози, и то с 10 процента. Забележителен успех! Аз също поздравявам цялото ръководство на БДЖ, но не непременно всички негови членове.
  По този въпрос Вие всъщност отговаряте и на народния представител Мутафчиев в следващото питане, което той има.
  Но ако трябва да се върна на конкретно поставените теми, за директора на предприятие “Превозна дейност” в Горна Оряховица, конкретните причини са сключване на неизгодни договори за наем, заобикаляне на Закона за обществените поръчки, липса на контрол върху разпределяне на бюджетни средства, изразходване на значителни суми за представителни цели. Човекът, когото защитавате, е похарчил 32 хил. лв. за представителни цели. Това за мен не е приемливо.
  По отношение на директора на поделение ЖП “Тракция” - Горна Оряховица, въпреки изрична забрана в колективния трудов договор за сключване на трудови договори с пенсионери, е назначил за служители 30 души в пенсионна възраст. Занижена е финансовата дисциплина и липсва каквато и да е отчетност.
  Констатациите за нарушенията са в доклад на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. Това не е случайна институция и ние сме на мнение, че трябва да се съобразим със съответните нейни констатации. Така че, ако желаете, бих могъл да Ви предоставя и съответните документи, и съответните заповеди, за да имате реална представа. Може би Ви подвеждат за хората, които защитавате. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Великов, имате своите две минути за реплика и моля да бъдете в рамките на времето, както и министърът.
  БОЙКО ВЕЛИКОВ (КБ): Аз заявих в своето изложение, господин министър, че се надявах Вие да не се позовете на тези спекулации и на така наречената Ваша вътрешноведомствена, доколкото разбрах, ревизия. Защото има финансови ревизии, които са направени, има извънреден финансов одит, който е направен, има и резултати от тях.
  Тук не става въпрос за подвеждане. Аз имам ревизионния акт от 2001 г., имам и резултатите от финансовия одит, така че там няма никакви основания. Напротив, бих Ви посочил, че има актове за самия господин Панчалиев, когото са назначили след уволнението на господин Събчев и на господин Дончев. Така че в случая не знам кой е подведеният, защото, ако направите една проверка по всички данни, които изнесохте, ще се убедите колко спекулативна е информацията, която са Ви поднесли.
  Интересно е, че не ми отговорихте на другия въпрос – за спекулативните далавери, които са направени по отношение на петролните деривати, за които Ви споменах. Аз съм готов да Ви предоставя, господин министър, всички документи, с които разполагам. Надявам се Вие да се възползвате от тези документи, защото действително става въпрос за установени далавери, на базата на които са последвали уволненията на господин Нешев и на назначените след това от Вас.
  Затова според мен истинските мотиви всъщност не са политически, аз не ги отдавам на политическа основа. Става въпрос за един реваншизъм, господин министър. Уволненият през 2000 г. господин Георги Нешев сега си разчиства терена, вероятно за нова схема в новото време. Нова схема, която тогава е реализирана с въпросните подопечни, които сега Вие назначавате. За да стане схемата са необходими и съответните играчи, и Вие ги осъществявате на практика на всички нива.
  За мен обаче възниква още един въпрос: защо Вие позволявате тези уволнения? Отговорите ми са два: или са Ви подвели с причините за уволнение, или Вие сте наясно какво всъщност е ставало и какво всъщност предстои да стане. Надявам се, че отговорът е първият, а не е вторият.
  Ако отговорът е първият, надявам се също да възстановите най-после справедливостта. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ и възгласи: “Браво!”)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Великов.
  Господин министър, заповядайте за Вашата дуплика.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Великов! Разбира се, с интерес бих се запознал с всички документи, които имате. Имайте предвид, че преди назначаване всички директори на големи дружества преминават една подробна процедура по проверка на това какво са правили и как са правили.
  А сега, за да отговоря простично на всички тези хора, да не хабим времето и на зрителите, и на народните представители, хората просто си имат един куп нарушения и тези нарушения са установени с одити на държавен финансов контрол. Нека не си кривим душата, може да Ви е неприятно, но хората си имат тези нарушения и те са били уволнени съвсем правомерно.
  Сега, ако имате други документи, с които искате да се запозная, аз с удоволствие ще сторя това. Няма никой с политически чадър или какъвто и да е. Съвсем обективно ще сторя това, можете да разчитате. Мисля, че и Вие, и някои Ваши колеги вече са се убедили, че “новото време” съвсем обективно подхожда към всички тези въпроси. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Мутафчиев, следва Вашият въпрос, но часът е 13,57. Аз трябва да направя съобщения и очевидно Вашият диалог с министъра ще трябва да продължи в следващия парламентарен контрол.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Аз съжалявам, че прекъснахме диалога с министъра, но Ваша воля, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Не е моя воля, волята е на правилника. Парламентарният контрол трае от 11,00 до 14,00 ч.
  Така че очевидно, господин министър, ще Ви занимават още веднъж с всичките тези въпроси.
  Благодаря на министрите.
  И сега ще направя няколко съобщения:
  На 24 юни 2003 г., вторник, от 13,30 ч. в сградата на пл. “Народно събрание” № 2 в зала “Запад” ще има заседание на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България.
  Комисията по земеделието и горите ще има заседание на 25 юни 2003 г., сряда от 16,30 ч. в зала 142 на пл. “Батенберг”.
  Комисията по културата ще заседава на 24 юни 2003 г., вторник, от 14,00 ч. в зала 130 на пл. “Батенберг”.
  С това съобщенията приключват.
  Следващото заседание ще бъде в сряда от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)


  (Закрито в 13,59 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Асен Агов


  Секретари:

  Величко Клингов

  Несрин Узун  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания