Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 20 ноември 2002 г.
Открито в 9,02 ч.

20/11/2002
  Председателствал: заместник-председателят Камелия Касабова

  Секретари: Ралица Агайн и Весела Лечева

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
  Предлагам на пленарния състав програмата за работа на Народното събрание за 20 – 22 ноември 2002 г.
  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване – продължение.
  2. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
  3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  4. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
  5. Първо четене на законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г.
  6. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.
  7. Първо четене на законопроекта за управление на отпадъците – продължение.
  8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението “Крайъгълен камък 2002”, провеждано като инженерно учение на местността.
  9. Законопроект за ратифициране измененията на чл. 1 от Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателно действие.
  10. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление в София и на Допълнителна договореност № 1 към спогодбата.
  11. Законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата на Общността “Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете”.
  12. Проект за решение за преобразуване на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост – Пловдив, в Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив.
  13. Второ четене на законопроекта за Комисията по финансов надзор.
  14. Второ четене на законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси.
  15. Второ четене на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
  16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
  17. Парламентарен контрол.
  От името на парламентарна група има думата господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили изразявам становище за това, че според нас не трябва в програмата на Народното събрание за тази седмица да се включва законопроекта за държавния бюджет на Република България на няколко основания.
  Първо, не е възможно и досега не е имало такъв прецедент в най-новата история на България да се разглежда този най-важен законопроект, най-важен политически акт без присъствието на министър-председателя. Всички знаем, че той отсъства от страната, днес е на рожден ден на свой братовчед в Австрия, а утре е в Прага. Също така отсъства една голяма част от министрите. Отсъства и председателят на Народното събрание. Днес отсъства и министърът на финансите, който е ангажиран с мисията на Международния валутен фонд. Не е възможно и не е нормално да се гледа този законопроект в тяхно отсъствие.
  Второто основание е свързано именно с мисията на Международния валутен фонд. Няма никаква логика и е абсолютно недопустимо преди да знаем становището на мисията, затова дали тя стои зад този бюджет, да разглеждаме законопроекта. Защото, като имаме предвид противоречивите сигнали до този момент, ако мисията не стои зад този проект, това означава край на програмата с Фонда, поставяне на риск на Споразумението с Фонда, а оттам оттегляне на Световната банка и на нейните пари, а оттук и инвеститорите. А други няма да дойдат. Това ще ни върне незабавно, неотложно и несимволично към 1996 г., когато се провали това споразумение и когато правителството на Жан Виденов опропасти България именно поради провала на споразумението с Фонда.
  Третият аргумент е свързан с нарушение на процедурата. В Закона за съдебната власт, който управляващото мнозинство прие, за първи път се преповтори тълкуването на Конституционния съд от 1993 г., че Министерският съвет не може да участва в процедурата по съставяне и изработване на бюджета на съдебната власт, а само е длъжен да го включи в общата рамка. Тази процедура категорично е нарушена. Пак повтарям – разпоредба, приета от управляващото мнозинство. Според мен трябва да се даде даже възможност бюджетът да се върне и Министерският съвет да изработи отново общи рамки, в които да включи и тази процедура.
  Отново повтарям: не е възможно държавният бюджет да се разглежда в отсъствието на министър-председателя и на министрите. Нека те тук, разглеждайки бюджета, да гледат в очите народните представители, да гледат в очите цялото общество, защото по този начин те изразяват политическата воля, естествено, ако не ги е срам от този бюджет.
  В тази връзка аз правя и процедурно предложение, което моля да подложите на гласуване, от дневния ред да отпадне точката законопроект за държавния бюджет на Република България за 2003 г. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Абаджиев. Това е изказване от името на парламентарна група, което помага на народните представители да формират своето убеждение да гласуват програмата за седмицата или не. Знаете, че такова процедурно предложение за отпадане на точка от дневния ред не мога да подложа на гласуване, защото предложения относно програмата за работа на Народното събрание се правят само по писмен ред.
  Затова подлагам на гласуване програмата за работа на Народното събрание за 20 – 22 ноември, както беше прочетена.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 182 народни представители: за 99, против 81, въздържали се 2.
  Програмата се приема.
  За процедура има думата господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Ползвам рамките на процедурата предложение за прегласуване с мотивите за това, че ние сме внесли писмено предложение и няма никаква процедурна пречка да гледаме нашето предложение за решение за спиране на сделката по Българската телекомуникационна компания и поемане от Народното събрание на определени ангажименти, които да направят сделката по-изгодна за България. Защото определено смятаме, че процедурата, по която се движи, параметрите на сделката не са в интерес на България, не са в интерес на българските граждани. Миналата седмица предложението беше отхвърлено с мотива, че не е разгледано в комисиите. Вече такава процедурна пречка не съществува.
  Поради тази причина, поради опасността от скорошно сключване на една крайно неизгодна за България сделка, която е срещу интересите и на Републиката, и на българските граждани искаме и в писменото си предложение да бъде включено като точка в дневния ред.
  Сега ви предлагам да отпадне второто четене на законопроекта за Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и като т. 2 в програмата да бъде разгледано решението за спиране на процедурата на БТК и определяне на едни по-добри параметри по тази сделка. Изчистване на параметрите и определяне на по-добри условия за България при продажбата на Българската телекомуникационна компания. Това са мотивите да предложим прегласуване на приетата седмична програма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Миков, Вие много избързахте. Аз щях да подложа на гласуване Вашето писмено предложение, по което вече има становища на комисиите. Просто избързахте с процедурата си. Ще го подложа на гласуване и ако бъде прието то автоматично влиза в дневния ред.
  Приемаме, че в момента господин Миков прави процедурно предложение да прегласуваме гласуваната програма.
  Подлагам на прегласуване гласуваната програма.
  Гласували 185 народни представители: за 98, против 86, въздържал се 1.
  Програмата е прегласувана и отново приета.
  Подлагам на гласуване предложението, направено в съответствие с правилника от господин Миков – да бъде включен като точка в дневния ред проект за решение относно процедурата за приватизация на БТК.
  Гласували 181 народни представители: за 87, против 86, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  За процедурно предложение има думата господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Госпожо председател, моля Ви отново да поставите на гласуване процедурното ми предложение за отпадане от дневния ред на точката “Законопроект за държавния бюджет”. Предложенията за отпадане не е задължително да бъдат правени писмено. Това е предложение за отпадане на точка от дневния ред. Повтарям, не е възможно да се разглежда държавния бюджет в отсъствието на министър-председателя, на министрите, без да е приключила мисията и при нарушена процедура по отношение на съдебната власт.
  Моля Ви, това е и във Ваш интерес, да поставите предложението ми на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата за противно процедурно предложение господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Госпожо председател, извинявайте, обаче няма нищо вярно от казаното от господин Абаджиев, затова аз искам да направя противно процедурно предложение. Никъде в Закона за устройството на държавния бюджет или в други закони няма такива изрични изисквания да са приключили мисии или министър-председателят да присъства. Изпълняващият длъжността министър-председател е поканен от вас – мисля, че това е госпожа Шулева, и тя ще бъде тук, заедно с целия Министерски съвет.
  А що се касае до проблема с проекта на бюджет за съдебната власт, тук също изнесеното не отговаря на истината. Министерският съвет, така както е чл. 196 от Закона за съдебната власт, както е изискването на Конституцията, е включил, мисля на страница 2 или 3 като член № 2, без да пипа нито една от цифрите в проекта на Закона за съдебната власт, такъв какъвто е даден от Висшия съдебен съвет. И след това, като втори вариант на този чл. 2 е дал неговото виждане.
  Моля да не бъде подкрепяно предложението на господин Абаджиев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Аз все повече считам, че гласуване за отпадане на точка от дневния ред правилникът не предвижда. (Възгласи от ПСОДС: “Е, е, е!”.)
  Къде? Има “отпадане на текст от законопроект”, но няма "отпадане на точка от дневния ред". Цитирайте ми текста от правилника, който ме задължава да подложа подобна точка на гласуване. Моля, цитирайте точка от правилника, която ме задължава да направя това.
  Днес на Председателския съвет се обединихме около идеята да прекратим разискванията по дневния ред дотам, докъдето стигнем до почивката в 11,00 ч., и от 11,30 ч. да започнем с гледането на Закона за държавния бюджет.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  РЕПЛИКИ ОТ ПСОДС: По коя точка от правилника?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 42, ал. 2, т. 4.
  Гласували 192 народни представители: за 103, против 87, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Следващото процедурно предложение е да допуснем в пленарната зала шест деца от детския парламент, които искат да отправят призив и да поздравят народните представители в 10,55 ч. по повод годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 161 народни представители: за 155, против 3, въздържали се 3.
  Процедурното предложение е прието.

  Постъпили законопроекти и проекторешения от 13 до 19 ноември 2002 г.:
  Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване. Вносител е Съветът за електронни медии. Разпределен е на Комисията по медиите.
  Законопроект за ратифициране на анекси към Договора за заем, финансиране и проекти и Договора за изпълнение между Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, Република България и “Насърчителна банка” АД. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия по дейността на Междуведомствения съвет по военнопромишления комплекс към Министерския съвет и Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжие за масово унищожение. Вносители са Надежда Михайлова и група народни представители.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносители са Росица Тоткова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
  Законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.
  Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народнодемократична република. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Многогодишната програма на Европейската общност за развитие на предприятията и предприемачеството и по-специално на малки и средни предприятия за периода 2001-2005 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика и на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.
  За процедура думата има господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, в рамките на процедурата възразявам по отношение на това, което казахте, че на Председателския съвет сме се обединили по въпроси, свързани със законопроекта за държавния бюджет. Там аз от името на Парламентарния съюз категорично направих това възражение, което направих и тук.
  Що се отнася до процедурата за отпадане от дневния ред. Вие бяхте длъжна да я поставите на гласуване още преди гледането на дневния ред в рамките на общата процедура по чл. 40, ал. 1, в която се казва, че Народното събрание приема дневния ред, което означава, че народните представители и парламентарните групи имат право да искат отпадане от дневния ред на определени точки. Точно заради това Вие трябваше да подложите на гласуване това предложение.
  Още едно основание Ви давам. Докладът на Комисията по бюджет и финанси е раздаден днес и не е спазен срокът, който изисква правилникът преди обсъждането на съответните законопроекти.
  Затова отново Ви моля да поставите на гласуване моето процедурно предложение, което Вие не поставихте тогава, когато му беше времето. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Абаджиев. Не мога да приложа такова разширително тълкуване на чл. 40, ал. 1 и да гласувам отпадане на нещо, което не е прието.

  Продължаваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА НА КОДЕКСА ЗА ТЪРГОВСКОТО МОРЕПЛАВАНЕ – параграфи 148 и 151.
  Господин Мирчев, моля Ви да предложите двата текста, гласуването на които беше отложено. Има допълнителен доклад на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  На свое редовно заседание, проведено на 14.11.2002 г., Комисията по транспорт и телекомуникации разгледа и обсъди отложените в пленарна зала текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване, отнасящи се до § 148 и § 151.
  Комисията предлага § 148 и § 151 да придобият следното съдържание. Те са взаимосвързани и ще ги прочета заедно.
  “§ 148. Член 302 се изменя така:
  “Диспашори. Доброволен арбитраж
  Чл. 302. (1) Установяването на обща авария, на разходите, пожертвованията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се извършва с диспаш по искане на заинтересованите страни.
  (2) Правоспособност “диспашор” се придобива по ред и условия, определени с наредбата по чл. 310.
  (3) Видът на аварията се установява с постановление на диспашора, което може да се оспори чрез доброволен арбитраж, когато такъв е уговорен между страните в коносамента. Ако страните са уговорили доброволен арбитраж, те могат да оспорят постановлението на диспашора в 30-дневен срок от обявяването му в “Държавен вестник”. Предявяването на иска спира производството по диспаша. Арбитражното решение е окончателно и слага край на спора. То може да бъде отменено по реда на Закона за международния търговски арбитраж”.
  И § 151:
  “§ 151. Член 306 се изменя така:
  “Оспорване на диспаша
  Чл. 306. (1) Заинтересованите лица могат по исков ред да оспорят диспаша пред Софийски градски съд в едномесечен срок от обявлението в “Държавен вестник” за окончателното съставяне на диспаша, когато общата авария е станала в каботажно плаване и в 6-месечен срок, когато това е станало в задгранично плаване.
  (2) Когато страните са уговорили в коносамента арбитраж, оспорването на диспаша се извършва пред арбитражен съд в сроковете по ал. 1. Арбитражното решение е окончателно и слага край на спора. То може да бъде отменено по реда на Закона за международния търговски арбитраж”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мирчев.
  Изказвания по редакцията на тези два параграфа има ли? Няма.
  Моля, гласувайте § 148 и § 151 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 9.
  Текстовете са приети.

  Преминаваме към втора точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ.
  Господин Осман, заповядайте да представите доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона: “Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Съображения по наименованието на закона? Няма.
  Моля, гласувайте наименованието на законопроекта.
  Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
  Заглавието е прието.

  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Глава първа “Общи положения”.
  Комисията приема текста на вносителя за наименованието на глава първа.
  “Чл. 1. Този закон урежда устройството, организацията и дейността на професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, условията за упражняване на професията, отговорността за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика, както и условията и реда за признаване на пълна проектантска правоспособност.”
  Има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова – в чл. 1 думата “пълна” да се замени със “специална”.
  Комисията не подкрепя предложението, подкрепя предложението на вносителя за чл. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказване по чл. 1? Вносителите на предложението Владимиров и Цветкова поддържат ли предложението, което не е прието от комисията?
  Подлагам на гласуване заглавието на глава първа “Общи положения”.
  Гласували 84 народни представители: за 80, против 3, въздържал се 1.
  Заглавието е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова за редакцията на чл. 1, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 12, против 65, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме чл. 1 в редакцията, предложена от вносителя.
  Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
  Текстът се приема.
  Продължаваме с чл. 2.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: “Чл. 2. Професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са съответно Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.”
  Има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова - в чл. 2 изразът “Камарата на архитектите в България” да се замени с израза “Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране”.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага следната редакция на чл. 2:
  “Чл. 2. Професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са съответно Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказвания по чл. 2? Няма такива.
  Гласуваме предложението на Борислав Владимиров и Ваня Цветкова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 18, против 62, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме чл. 2 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  Продължаваме с чл. 3.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: “Чл. 3. Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране са юридически лица със седалище в София.”
  Комисията предлага редакция на чл. 3:
  “(3) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране са юридически лица със седалище в София.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване по чл. 3? Няма такива.
  Гласуваме чл. 3 в редакцията на комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
  Текстът е приет.
  Продължаваме с чл. 4.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: “Чл. 4. (1) Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране осъществяват дейността си на територията на страната посредством областни и/или регионални структури – колегии.
  (2) В Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се формират секции по специалности, съгласно устава на камарата.”
  Има предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов:
  “В чл. 4, ал. 2 след текста да се добави “и широкото участие на други неправителствени и професионални организации на свободно практикуващи инженери и архитекти на база утвърдената в страната Национална класификация на професиите”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова:
  “В чл. 4, ал. 1 изразът “Камарата на архитектите в България” да се замени с израза “Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране”, а думите “и/или регионални” да отпаднат.”
  Вносителите оттеглиха предложението си само в частта “Камарата на архитектите в България” да се замени с “Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция на чл. 4:
  “Чл. 4. (1) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране осъществяват дейността си на територията на страната посредством областни структури – колегии.
  (2) В Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се формират секции по специалности, съгласно устава на камарата.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказване по чл. 4? Няма такива.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Кирчев и Иванов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 10, против 66, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, госпожо Андреева.

  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Между първо и второ четене предложенията, които бяха направени от народните представители Владимиров и Цветкова, промениха философията на този закон, чийто вносител, междупрочем, е Министерският съвет.
  В медиите се появиха публикации за множество частни фирми на господин Борислав Владимиров и госпожа Ваня Цветкова и аз моля на основание чл. 103 от Правилника на Народното събрание те да декларират при защита на своите предложения оттук нататък, че нямат финансови интереси. Тъй като фирмите, които са тяхна собственост или собственост на майка, сестра, брат и т.н., са свързани и работят директно в областта, чийто предмет в момента се опитваме да решим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не, тя прави процедурно предложение. Вие противно процедурно предложение? Заповядайте.
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, не разбирам това, което госпожа Кина Андреева каза в каква връзка е със закона. Нали никой от вас не очаква след като не си професионалист в една област да имаш предложения и да си мотивиран в тази област?
  Аз лично ще отговоря, за да стане ясно на всички. Подал съм декларация в Сметната палата, наистина имам проектантска фирма, която е ЕТ. Това съм работил преди да стана народен представител. Мисля, че няма нищо лошо в това.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Няма нищо лошо в това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Той заяви какво има, повече от това не мога да искам да декларира.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС, от място): Тук има конфликт на интереси. Той каза, че има проектантска фирма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Аз мога ли да преценя дали това поражда конфликт на интереси? Той декларира какво е правил и какво има.
  Заповядайте, господин Осман.
  ДОКЛАЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Уважаема госпожо председател, по тази логика, когато обсъждаме Закона за адвокатурата нито един адвокат не бива да взима отношение от трибуната. По тази логика, когато обсъждаме Закона за образованието, нито един член на парламента, тези, които са преподаватели, не бива да взимат отношение. (Неразбираеми реплики от залата.) Много ви моля, господин Борислав Владимиров и Ваня Цветкова са членове на комисията и е съвсем нормално членове на Комисията по регионална политика да бъдат активни. Изобщо не бива да се подлага на гласуване.
  Друг е въпросът, че има текстове, които те предлагат и една част аз или колегите не подкрепяме, но народното представителство ще прецени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме чл. 4 в редакцията, предложена от комисията.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС, от място): Вие не подложихте на гласуване моето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вашето предложение не подлежи на гласуване. Как да гласувам такова предложение? Той стана и каза какви интереси има и с какво се занимава. Вашето предложение не подлежи на гласуване. (Възражение на Кина Андреева.)
  Гласуваме чл. 4 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 10.
  Член 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: “Глава втора - Цели, функции и задачи на камарите”.
  Предложение на народния представител Кина Андреева: заглавието на Глава втора да придобие следната редакция: “Цели и задачи на камарите”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя. Благодаря.
  Изказвания по заглавието на Глава втора?
  Заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Аз съм предложила да отпадне думата “функции”, тъй като двете камари не са изпълнителен орган и целите и задачите на тези две камари трябва да бъдат регламентирани със съответния закон.
  Но аз отново настоявам, госпожо председател, господин Владимиров от трибуната да заяви, че няма финансови интереси, свързани с този закон. Той преди малко призна, че има частна проектантска фирма и аз твърдя, че тук има конфликт на интереси. Затова настоявам за такова изявление.
  РАСИМ МУСА ((ДПС, от място): Как може такова нещо?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Аз не мога да подложа на гласуване това нещо като предложение, но наистина на основание чл. 103, господин Владимиров, както се казва, Вие сте длъжен да разкриете интереса, ако имате такъв, при внасяне на законопроект, в случая при внасяне на предложение по законопроект.
  Моля, заповядайте на микрофона, повторете каквото намерите за добре. Мисля, че Вие го декларирахте преди малко, но наистина сте …
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (НДСВ): Госпожо председател, всички юристи тук, които участват в разискванията по отношение на юридическите закони, а и не само на тях, и на останалите, декларирали ли са, че не консултират фирми, когато извършват тези услуги?
  Наистина казах, че имам проектантска фирма, тя е ЕТ, съществува много отдавна. Какъв е проблемът? Аз нямаше да направя предложение, ако не знам материята.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Владимиров.
  Господин Осман, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо Андреева, доколкото знам, Вие сте преподавател, ако не се лъжа във ВИАС. По същата логика Вие също имате интерес в тази област. По тази логика Вие също трябва да заявите пред народното представителство дали нямате някакъв личен интерес. И наистина е желателно като народен представител да застанете на тази трибуна и да кажете имате ли някакъв личен интерес. И всеки архитект, инженер или икономист трябва да направи това по същия начин.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, госпожо Андреева, на основание чл. 103 да заявите от трибуната имате ли финансов интерес в този законопроект.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Аз наистина съм преподавател във ВИАС, но преподавам английски език. Не съм архитект или инженер, нямам фирми и не работя в тази област, така че просто… (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по наименованието на глава втора? Няма.
  Гласуваме предложението на госпожа Андреева за наименование на глава втора, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 6, против 75, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на вносителя за наименование на глава втора.
  Гласували 95 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 9.
  Заглавието се приема.

  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 5 комисията предлага следната редакция:
  “Чл. 5. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
  1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;
  2. изготвят Кодекс по професионална етика на архитектите, съответно на инженерите, и упражняват контрол по спазването му;
  3. не допускат монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;
  4. създават условия за свободен избор на архитекти и инженери от страна на клиента (инвеститора);
  5. оказват съдействие за защита на авторските права на архитекта и инженера върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
  6. изготвят и представят становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
  7. поддържат конкурсното начало в проектирането;
  8. осъществяват сътрудничество със сродни камари (професионални организации) на европейско и международно равнище;
  9. осъществяват сътрудничество с висшите училища за подготовка на архитекти, съответно на инженери, и съвместно организират квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски правила и стандарти;
  10. утвърждават правила за работа и съдействат за провеждането на стажа на проектантите с ограничена правоспособност;
  11. извършват други дейности, предвидени в уставите на двете камари.”
  Има предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов.
  Комисията подкрепя предложението.
  Другото предложение по чл. 5 е оттеглено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по чл. 5? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 5 в редакцията на комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 4.
  Член 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 6 комисията предлага следната редакция:
  “Чл. 6. За изпълнение на основните цели по чл. 5 Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
  1. водят регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, които се обнародват ежегодно в “Държавен вестник”;
  2. поддържат и актуализират регистрите по чл. 8;
  3. поддържат и актуализират списъци на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;
  4. издават удостоверения за пълна проектантска правоспособност;
  5. следят за изпълнението на професионалните задължения на своите членове;
  6. спомагат за разрешаване на спорове между техни членове и между членовете им и трети лица;
  7. определят и актуализират минималните цени за заплащане труда на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, и следят за спазването им.”
  Има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова.
  Една част от предложението по чл. 6, т. 1, както и предложението за нова редакция по т. 1 и т. 3 вносителите оттеглят. Останалото предложение се приема от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по чл. 6? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 6 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: “Глава трета – Проектантска правоспособност. Видове, условия и ред за признаване. Членство”.
  Предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова – заглавието на глава трета да придобие следната редакция: “Видове проектантска правоспособност. Проектантски стаж. Членство в КАИП и КИИП”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция за наименованието на глава трета:
  “Глава трета – Видове проектантска правоспособност. Проектантски стаж. Членство в Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по наименованието на главата? Няма.
  Моля, гласувайте редакцията на комисията за наименование на глава трета.
  Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 7 има предложение на народния представител Йордан Соколов – в чл. 7 ал. 2 и ал. 5 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов.
  Предложението по ал. 1 е оттеглено.
  “2. Чл. 7. В ал. 2 се правят следните изменения:
  а) В края на първото изречение да се добави изразът “като напълно им се запазват авторските права”.
  б) От второто изречение да отпаднат думата “договарят”.
  3. В ал. 4, в края да се добавят думите “съдържащ регистрационния им номер”.
  4. В ал. 5 цифрата “6” да се замени с цифрата “3”.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, 3 и 4.
  Предложение на народния представител Кина Андреева – в чл. 7, ал. 5 думите “на част” да се заличат.
  След думите “с изключение” да се добавят думите “на част “Архитектурна”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова – чл. 7 да придобие следната редакция:
  “Чл. 7. (1) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация “архитект”, “строителен инженер” или “инженер” с образователно-квалификационна степен “магистър” притежават техническа правоспособност и могат да извършват дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране като проектанти.
  (2) За строежите по чл. 166, ал. 5 от Закона за устройство на територията лицата по ал. 1 могат да изработват и подписват съответните части от проектната документация като проектанти само в съавторство (в колектив) с проектант, притежаващ специална проектантска правоспособност.
  (3) Лицата по ал. 1, които имат стаж по специалността най-малко една година, могат да придобият специална проектантска правоспособност при условията на чл. 13.
  (4) Лицата, които притежават специална проектантска правоспособност, могат да създават самостоятелно и/или да ръководят изработването на съответните части от проектната документация за всички видове строежи, като при подписването й използват собствен печат.
  (5) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация “архитект”, “строителен инженер” или “инженер” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” (с изключение на специалностите по част “Конструктивна” и част “Консервация, реставрация и експониране на паметници на културата”) и имат стаж по специалността най-малко 4 (четири) години, могат да придобият техническа правоспособност за самостоятелно изработване на проекти по съответните специалности за следните видове строежи:
  1. жилищни сгради с височина до 10 м;
  2. строежи с обществено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м;
  3. строежи с производствено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м;
  4. инсталации за строежите по точки 1-3 и отклонения от общите мрежи и съоръжения в урбанизираните територии”.
  Предложението по ал. 6 е оттеглено.
  Комисията подкрепя останалите предложения по принцип.
  Предложение на народния представител Ремзи Осман:
  В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “3 години” да се заменят с думите “18 месеца”.
  2. В ал. 5 цифрата “6” да се замени с цифрата “3”.
  3. Да се създаде нова ал. 6 със следното съдържание:
  “(6) Лице с ограничена правоспособност, което в срок от 6 месеца от датата на получаване на дипломата по ал. 1 не може да започне стаж при лице с пълна проектантска правоспособност, поради отказ да бъде прието, подава искане за разпределяне на стаж до съответната областна или регионална колегия по чл. 28. Колегията разпределя на стаж лицето, подало искането, в проектантско бюро или при лице с пълна проектантска правоспособност. Решението на колегията за разпределяне се взема по ред и условия, посочени в уставите на организациите по чл. 2”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2 и т. 3.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 7:
  “Чл. 7. (1) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация “архитект”, “строителен инженер” или “инженер” с образователно-квалификационна степен “магистър” притежават ограничена правоспособност и могат да извършват дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране като проектанти.
  (2) За строежите по чл. 166, ал. 5 от Закона за устройство на територията лицата по ал. 1 могат да изработват и подписват съответните части от проектната документация като проектанти само в съавторство (в колектив) с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност, като напълно им се запазват авторските права.
  (3) Лицата, които имат стаж по специалността най-малко 18 месеца при условията на ал. 2 или 3 години като самостоятелен проектант по ал. 1, могат да придобият пълна проектантска правоспособност при условията на чл. 13.
  (4) Лицата, които притежават пълна проектантска правоспособност, могат да създават самостоятелно и/или да ръководят изработването на съответните части от проектната документация за всички видове строежи, като при подписването й използват собствен печат, съдържащ регистрационния им номер.
  (5) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация “архитект”, “строителен инженер” или “инженер” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” (с изключение на специалностите по части “Архитектурна”, “Конструктивна” и “Консервация, реставрация и експониране на паметници на културата”) и имат стаж по специалността най-малко 4 (четири) години, могат да придобият ограничена правоспособност за самостоятелно изработване на проекти по съответните специалности за следните видове строежи:
  1. жилищни сгради с височина до 10 м;
  2. строежи с обществено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м;
  3. строежи с производствено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв.м;
  4. инсталации за строежите по т. 1, 2 и 3 и отклонения от общите мрежи и съоръжения в урбанизираните територии”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по този текст.
  Заповядайте, господин Владимиров.
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (НДСВ): Госпожо председател, колеги! Имам само едно редакционно предложение, което не съм догледал, когато съм внасял предложенията. Тъй като в ал. 2 на чл. 7 предложението, което сме направили, е прието от комисията, предлагам думите “в съавторство” да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: В кой текст точно?
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ: В чл. 7, ал. 2 да остане само написаното в скоби – “в колектив”, а “в съавторство” да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания по този текст? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Осман…
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме предложението на господин Владимиров в чл. 7, ал. 2 думите “в съавторство” да отпаднат. Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 80, против 8, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Гласуваме чл. 7 в редакцията, предложена от комисията. Моля, гласувайте.
  Гласували 84 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 4.
  Член 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 8 предложението на народния представител Кина Андреева е прието от комисията.
  Има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова – също е прието от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 8:
  “Чл. 8. (1) Проектантските бюра назначават проектанти с ограничена правоспособност и издават документи за преминал стаж по специалността. Назначените проектанти се вписват в публични регистри, които се поддържат съответно в Камарата на архитектите и в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
  (2) При отказ от страна на проектанта – физическо или юридическо лице, да издаде документ по ал. 1, същият се заменя с препис-извлечение от съответния публичен регистър”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този текст? Няма.
  Гласуваме чл. 8 в редакция на комисията.
  Гласували 82 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 2.
  Член 8 е приет.

  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 9 има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Прочетете само предложението по ал. 5. (Шум и реплики в залата.)
  Господин Владимиров оттегля предложението си.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Има предложение от народния представител Ремзи Осман, което също е оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 9:
  “Чл. 9. (1) Всички архитекти и инженери, които упражняват професията проектант, членуват в Камарата на архитектите, съответно в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
  (2) Членството на архитекти и инженери, които не упражняват професията проектант, е доброволно.
  (3) Проектантските бюра могат да извършват проектантска дейност, ако в състава им са включени като физически лица правоспособни проектанти.
  (4) Не подлежат на съгласуване и одобряване от компетентните органи инвестиционни проекти, които не са подписани и подпечатани от лица с пълна проектантска правоспособност за част “Конструктивна”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този чл. 9? Няма.
  Гласуваме чл. 9 в редакцията на комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 10 има предложение на народния представител Йордан Соколов:
  В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, буква “а” до буква “л” да отпаднат.
  2. Алинея 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 10:
  “Чл. 10. (1) Пълна проектантска правоспособност се признава на чуждестранно лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, при договорените условия и предпоставки.
  (2) Извън случаите по ал. 1, пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, при условията на взаимност и при наличие на:
  1. образование и практическо обучение, завършващо с получаването на дипломи, сертификати и други доказателства за квалификация, които му дават достъп и право на упражняване под професионалното звание “архитект” на дейности в областта на архитектурата чрез обучение на университетско равнище, в което основен елемент е архитектурата; процесът на обучение трябва да създава теоретични и практически умения по архитектура и да осигурява придобиването на:
  а) способност да се създават архитектурни проекти, които отговарят едновременно на естетическите и техническите изисквания;
  б) достатъчни знания по история и теория на архитектурата, както и на свързаните с тях изкуства, технологии и хуманитарни науки;
  в) познаване на изобразителното изкуство като фактор, който е в състояние да влияе върху качеството на архитектурните проекти;
  г) достатъчни знания по устройствено планиране и проектиране и умения, прилагани в процеса на планиране;
  д) разбиране на зависимостта между човека и архитектурните творения, от една страна, и архитектурните творения и заобикалящата ги среда – от друга, и на необходимостта сградите и пространствата между тях да се свържат съобразно човешките потребности и мащаб;
  е) разбиране на професията “архитект” и нейната роля в обществото, в частност чрез подготовка на задания, които отчитат социалните фактори;
  ж) разбиране на методите за проучване и подготовка на задание за архитектурен проект;
  з) разбиране на конструктивното проектиране на строителните и инженерните проблеми, свързани с проектирането на сградите;
  и) достатъчно познаване на физическите проблеми и технологии и на функцията на сградите с оглед осигуряване условия на вътрешен комфорт и защита от климатични въздействия;
  к) необходимите проектантски умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите на сградите при спазване на финансовите ограничения и нормативната уредба в областта на строителството;
  л) достатъчно познаване на производствата, организациите, правилата и процедурите относно изпълнението на проектите в сгради и включването им в общите планове;
  2. образованието и практическото обучение да приключват с успешно положен изпит на университетско равнище.
  (3) Извън случаите по алинеи 1 и 2, пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по чл. 10? Няма.
  Гласуваме предложението на народния представител Йордан Соколов по този текст, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 38, против 64, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме чл. 10 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 6.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 11 няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя:
  “Чл. 11. Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на образованието и науката приема наредба за условията и реда за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства, удостоверяващи професионалната квалификация “архитект”, съответно “инженер”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Изказвания по чл. 11 няма.
  Гласуваме текста на вносителя, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 12 всички предложения са за отпадане на самия член и те са приети, но има едно предложение от народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов.
  Комисията не подкрепя предложението: в чл. 12 т. 1 да придобие следната редакция:
  “1. лице, което има действащ трудов договор с държавно предприятие или работи в държавната и/или общинска администрация. Изключение се прави само за преподавателите от висшите училища и за научните работници, на които официално е разрешено от работодателя им свободно да упражняват професията си в извънработно време”.
  Останалите предложения са за отпадане на чл. 12 и са приети от комисията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по чл. 12? Няма.
  Гласуваме предложението на народните представители Кирчев и Иванов, което не е подкрепено от комисията.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттегляме го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Анулираме гласуването.
  Гласуваме отпадането на чл. 12 по предложение на комисията и по направените предложения от народни представители.
  Гласували 92 народни представители: за 86, против 4, въздържали се 2.
  Член 12 отпада.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По чл. 13 има предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов – в чл. 13, ал. 5 след думите “управителния съвет” да се добавят думите “или друг упълномощен от него орган”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Кина Андреева:
  “В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 да придобие следната редакция:
  “(1) За признаване на пълна проектантска правоспособност членът на съответната камара трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да има завършено висше образование със съответната специалност;
  2. да има документ за стаж по специалността като проектант с ограничена проектантска правоспособност най-малко три години за образователно-квалификационната степен “магистър” и най-малко шест години за образователно-квалификационната степен “бакалавър”;
  3. да не работи в държавна или общинска администрация на основен трудов договор;
  4. да не е собственик или служител във фирма с предмет на дейност “строителство”, “строително предприемачество” или “търговия с недвижими имоти”;
  5. да не е осъден като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер за срока на наказанието, освен ако не е реабилитиран.”
  2. Алинея 4 да придобие следното съдържание:
  “(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
  1. копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес и копие от диплома за завършено висше образование;
  2. доказателства за стаж по специалността;
  3. свидетелство за съдимост;
  4. декларация, че лицето не попада под ограниченията на ал. 1, т. 3 и 4 от този член;
  5. други доказателства за професионални качества и опит на кандидата.”
  3. Алинея 5 да стане ал. 1 на чл. 14. Текстът на вносителя за чл. 14 да стане ал. 2.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 13 да стане чл. 12 със следната редакция:
  “Чл. 12. (1) За вписване в регистрите на съответната камара, лицата подават заявление до съответната областна колегия.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат свидетелство за съдимост, копие от документ за самоличност и копие от диплома за завършено висше образование.
  (3) За вписване в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност членовете на съответната камара подават заявление до съответната областна колегия, към което прилагат доказателства за стаж по специалността, които могат да бъдат:
  1. удостоверение за преминат стаж по специалността;
  2. заверени копия от трудови договори;
  3. граждански договори;
  4. декларация с доказателства за професионалните качества и опит на кандидата, в това число биографична справка, списък на проектираните обекти, препоръки, атестации и др.
  (4) Решението за вписване в съответния регистър на лицата с пълна проектантска правоспособност се взема от управителния съвет на съответната камара в двумесечен срок от подаване на заявлението.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по този текст?
  Заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля да вникнете внимателно в предложенията, които съм направила. Става въпрос за изискванията към инженерите и проектантите, които имат право да получат пълна проектантска правоспособност. Освен задължителните квалификации, които те трябва да притежават, аз предлагам да има още две изключително важни условия, които гарантират премахването на корупцията и конфликта на интереси в тези изключително важни и чувствителни за обществото дейности.
  Едното предложение е лицата да не работят в държавна или общинска администрация на основен трудов договор. Знаете какво наблюдаваме в момента – главни архитекти проектират в общината, в която те са главни архитекти. Лица, които се намират в общинската или държавна администрация на основен трудов договор, в същото време изпълняват проекти за същата територия. И ако това не е конфликт на интереси, не знам какво друго бихме могли да посочим в подкрепа на едно подобно твърдение.
  Второто изключително важно изискване, за да получи инженерът или архитектът пълна правоспособност, е да не е собственик или служител във фирма с предмет на дейност строителство, строително предприемачество или търговия с недвижими имоти. Отново целта е да се защити общественият интерес, като се премахнат възможните конфликти на интереси от хора, които са собственици на подобни фирми. Не е сериозно да искаме като доказателство за професионален стаж копия от трудови договори или граждански договори. Това дори е нарушение на Закона за защита на личните данни, защото никой не може да изисква такива данни, за да му бъде предоставена пълна проектантска правоспособност.
  Обръщам се към представителите на мнозинството. Вие нееднократно сте декларирали, че искате да водите борба с корупцията. Подкрепата на тези два текста, които предлагам, ще направят вашите думи доказателство. Обратното е пълно разминаване между думите и делата.
  Понеже господин Владимиров направи едно изявление, аз искам да посоча, че в бр. 8 на “Държавен вестник” от 22 януари 2002 г. се регистрира фирма “Техноойл” ООД със съдружници Борислав Георгиев Владимиров, Даниела Георгиева Владимирова и Янка Борисова Владимирова, като една от дейностите на това дружеството е инженеринг, което включва целия инженерен процес, включително и проектирането.
  Уважаеми господа, аз ви призовавам този път да не плащате дан на партийността, а наистина да гласувате по съвест и да подкрепите направеното от мен предложение. Между другото това е предложение на Съюза на архитектите, на Камарата на архитектите и на съществуващите неправителствени инженерни организации.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Които нямат личен интерес.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Андреева.
  Има ли други изказвания по чл. 13?
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз започвам своето изказване доста притеснен от следното обстоятелство. Според мен не само в това Народно събрание, по-объркан законопроект едва ли е приеман някога. И опитите, които между първо и второ четене бяха направени за някакво подобрение на този законопроект, аз сега констатирам, че не са дали никакъв резултат.
  По отношение на предишни текстове – аз имах направени предложения за отпадане на някои текстове, за промяна в други, но сега основният текст е чл. 13. Вижте пред какъв, бих казал, правен парадокс сме изправени. Приема се един законопроект за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, който урежда цялата тази материя на проектиране от страна на архитекти и инженери.
  В чл. 7 се казва кое лице може да придобие ограничена проектантска правоспособност, вместо съответната глава, съобразно изискванията и на Закона за нормативните актове, и законодателната техника, да се започне с пълната проектантска правоспособност.
  В следващите текстове виждаме текст, който заявява кое чуждестранно лице има пълна проектантска правоспособност.
  Стигаме до чл. 13 на вносителя, който регламентираше кое лице, местно лице да го нарека, български гражданин, вече има пълна проектантска правоспособност. В резултат на направени предложения от народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова комисията почти дословно ги е възприела и предлага чл. 13 да стане чл. 12 със следната редакция, която председателят на водещата комисия прочете.
  Даваме ли си сметка, че този закон няма да има определение на това какво означава “пълна проектантска правоспособност” и кое лице притежава пълна проектантска правоспособност? Защото текстът на вносителя е променен. Във вида, в който ни се представя, казва, че за вписване в регистрите на съответната камара лицата подават заявление до съответната областна комисия какво трябва да приложат към това заявление. Ама, приложенията към едно заявление - това са документи, които доказват едно или друго нещо. Но какво трябва да доказват тези документи, ако законът не съдържа изискванията кое лице притежава и може да придобие пълна проектантска правоспособност? Какво значи аз да подам молба да бъда вписан в съответната камара, да представям доказателства, без законът да казва какво трябва да доказват и да установяват тези доказателства? Това за мен е просто правен абсурд.
  А що се касае до предложението на народния представител Кина Андреева, аз също смятам, че ние трябва да дадем ясен отговор кой може да членува в тези камари. Защото това не е едно обикновено членство в една професионална организация, а членство, което му дава определени права вече да упражнява проектантска дейност. И наистина трябва да си дадем отговор на това, за което госпожа Кина Андреева вече говори тук.
  Може ли всичките чиновници в служба “Архитектура и благоустройство” паралелно с държавната си дейност да развиват частна дейност? Може ли главният архитект, който одобрява всичките архитектурни проекти на територията, на която е главен архитект, в същото време да бъде частен проектант и той да си одобрява собствените проекти? Защото с неприемането на предложението на госпожа Андреева специално в тези две точки, в ал. 1, т. 3, дотам ще се стигне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Соколов.
  За изказване – господин Димитров, заповядайте.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата като член на Комисията за борба срещу корупцията. Много се радвам, че нейният председател господин Костов е тук.
  На редовните заседания ние дефинирахме като основна задача на Комисията за борба срещу корупцията приемането на антикорупционни текстове. Аз сега съм изненадан от доклада, който чета, от отхвърлянето на предложението на народния представител госпожа Кина Андреева. Виждам, че господин Костов – председателят на Комисията за борба срещу корупцията – не ме чува. Аз ще го помоля да се концентрира по отношение на т. 3 и т. 4 на ал. 1. Смея да твърдя, че ако т. 3 и т. 4 от предложенията на госпожа Кина Андреева не се приемат, няма нужда да правим… Това са общо взето антикорупционни текстове. Защо, по дяволите, правим Комисия за борба срещу корупцията и вътре си говорим, че трябва в различни законопроекти да предлагаме антикорупционни текстове, като мнозинството в момента и в частност комисията не приема точно такива текстове? Нещо повече, аз не чух колегата Борислав Владимиров - преди малко, разбира се, госпожа Кина Андреева каза – примерно да спомене, че той има дружество с ограничена отговорност със същия предмет на дейност. Разбирам, че народният представител – съвносител, Ваня Цветкова в момента я няма. Разбрах, че колежката била в Страсбург. Обаче в същото време госпожа Ваня Цветкова е собственик и управител на лицензирана фирма за строителен контрол “Супервайзер” ЕТ. Значи, оказва се, че и двамата колеги пораждат конфликт на интереси. Нещо повече, не само че пораждат конфликт на интереси, те директно внасят текстове в този законопрект.
  Значи, трябва да се приеме предложението по отношение на т. 3 и т. 4 на госпожа Кина Андреева, а не мнозинството да го отхвърля, ако искаме наистина да има антикорупционни текстове. Ето, виждам тук хора от мнозинството клатят утвърдително глава, но са много малко. За какъв нов морал говорим, за какво ново време, за каква борба срещу корупцията, когато тук отхвърляте с лека ръка текстове, които не допускат корупция?
  Аз ще Ви помоля, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа от мнозинството, от Движението за права и свободи, от Национално движение Симеон Втори, да подкрепите текста на госпожа Кина Андреева. Ако трябва, аз ще внеса, макар че допускам, че ще отхвърлите на второ четене този текст, за разглеждане в Комисията за борба срещу корупцията точно тези текстове, за да видим там точно за какво става дума, ако наистина трябва да вършим някаква работа. Иначе – от пустото в празното. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Господин Владимиров – за изказване.
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (НДСВ): Госпожо председател, уважаеми колеги! С недоумение отчитам факта, че разсъждаваме по една тема, която изобщо не е предмет на тази зала в момента. Ако някой не е разбрал, в момента гледаме браншовия закон на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а не гледаме лицето Борислав Владимиров. След като, обаче, започнахте тази тема, ще ви кажа: надявам се, след като проверите всичко и видите, че няма конфликт на интереси, да се извините публично от тази трибуна, където направихте тези изказвания.
  Не бих се съгласил, госпожо Андреева, с Вашите предложения, защото, както казахте, Вие не сте професионалист в тази област. Вие изобщо нямате представа как протича инвестиционният процес в страната и какви трудности има.
  Държа да отбележа, че Национално движение Симеон Втори, коалицията от която участвам тук и имам право да говоря, има висок морал и този морал е свързан точно с това, че ние сме професионалисти и знаем какво правим с цел да облекчим цялата процедура в този процес в страната.
  Не приемам Вашата теза, защото Вие сте написали хиляди условия, при които един проектант би бил достоен да стане пълноправен проектант, ако погледнем нещата от морална гледна точка. Не приемам, защото това противоречи дори на европейските норми. Както вече сте запозната, предполагам, но аз ще Ви припомня, ако случайно не сте го виждала, анекс 18 "Взаимно признаване на професионална квалификация", приложение към Бялата книга на Комисията по европейската общност относно подготовка на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за интеграция във вътрешния пазар на Европейския съюз, Брюксел, 3 май 1995 г. Сега ще ви прочета текста: "За предоставяне на услуги специалните директиви за признаване на дипломи (например на архитектите) предвиждат освобождаване от задължението за регистрация към професионалните организации или поне опростена процедура за регистрация или обикновена декларация".
  При това положение аз не бих се съгласил да слагаме повече условия от дипломата и минимален стаж, който да гарантира професионализъм и защита на обществото.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика има думата госпожа Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин Владимиров, Вие очевидно не сте наясно с правилата на парламентаризма, защото задължение на всеки народен представител е да взима отношение по законите, които се гледат тук.
  А що се отнася до вашия професионализъм, целият български народ го изпитва на гърба си, така че мисля, че вече всички пищят от този така наречен професионализъм.
  Нещата, за които говорите, са вече уредени в чл. 10 и не е редно да подвеждате залата по този начин. Искам да Ви кажа, че е абсолютно задължително тези две условия да влязат в изискванията. Това не е утежняване на процедурата, това просто защитава обществения интерес, за да може един гражданин, когато си поръча на някой да му извърши проектантска услуга, да е сигурен, че този човек има всичките права, отговаря на определени поставени от закона изисквания. По никакъв начин това не влиза в конфликт нито с европейските директиви, нито с хармонизирането на българското законодателство с европейското. Така че, моля Ви, не подвеждайте залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За втора реплика има думата господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изненадан съм от това, което чувам – само диплома за завършено образование и оттам човекът може да тръгне да проектира. Аз съм чувал хора от гилдията. Изключително важно е, че в България има опасни сеизмични зони. Спомняте си какво стана преди години в Свищов – загинаха хора. Даже аз си мисля, че трябва да има условия, при които, за да се проектира една сграда, съответният проектант трябва да има определен стаж, определена специална квалификация. Да бъде така, както е в медицината – тясна специализация, за да може някакъв специалист да започне да работи в някаква тясна специалност. Тук трябва да се процедира абсолютно по същия начин. В края на краищата в тези проектирани сгради хората, влизайки, поверяват живота си включително на проектанта и на изпълнителя.
  И аз ще призова господин Костов, председател на Комисията за борба срещу корупцията, да стане и да каже какви са мотивите антикорупционни текстове да бъдат отхвърлени. Уважаеми господин Костов, станете като председател на тази комисия. Ние се срещаме само с главния прокурор, само говорим за корупция, за изменения в Наказателния кодекс и в Наказателнопроцесуалния кодекс, а аз питам, когато влизат такива текстове, какво от това, че изменяме НПК или НК.
  На практика в момента вие залагате корупционни текстове или пък предложения от народните представители за антикорупционни текстове ги отхвърляте. Това е открито лобиране от хора, които са пряко ангажирани с тази дейност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За трета реплика има думата господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Владимиров, вярно е, че ние разглеждаме един законопроект, внесен от Министерския съвет, но по-голямата част от предложенията са Ваши. Така че съвсем не е вярно това, което казвате, че не разглеждаме законопроект на Борислав Владимиров. Когато Вие правите предложения, особено когато те са приети от комисията, всъщност ние вече разглеждаме тези предложения.
  Аз отново Ви обръщам внимание: къде са изискванията, в кой текст кое лице и какви са условията, за да получи пълна правоспособност? Вижте каква объркана система – в чл. 7 в пет алинеи с много подточки се регламентира ограничената правоспособност. Единствено ал. 3 казва: "Лицата, които имат стаж по специалността най-малко от 18 месеца при условията на ал. 2 или три години като самостоятелен проектант по нея, могат да придобият пълна проектантска правоспособност при условията на чл. 13". Но чл. 13 не съдържа условията, той не съдържа какви условия трябва да са налице, за да има право едно лице да придобие пълна проектантска правоспособност. Това не са условия в правен смисъл, че трябва да се подаде заявление, към което да се приложат определени документи.
  Кои са условията? Кой е този текст, който казва това, както се казва по отношение на чуждестранните лица? Вижте това, на което се позовава господин Владимиров, тази препоръка на Европейския съюз. В чл. 10 – "Пълна проектантска правоспособност се признава на чуждестранно лице…" и това са изисквания повече от една страница. А по отношение на българските граждани изобщо няма изисквания. Кой е този текст, който казва, че пълна проектантска правоспособност се придобива при завършено образование, при такъв и такъв стаж, при тези и тези условия? Преди малко вие гласувахте да отпадне чл. 12 на вносителя, който казва пък кой не може да бъде член – лице, което работи в държавна администрация. Вие изобщо нямате изискванията на основната фигура в проектирането – пълната проектантска правоспособност. И ще се приеме просто един осакатен закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Владимиров, заповядайте за дуплика.
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, колеги! Отново повтарям, че с недоумение искам да констатирам това, че се говорят неща, които не са верни и просто не са написани в текста. Много е добре да говориш нещо, но то трябва да е написано в текста.
  За българските проектанти – инженери и архитекти, което е свободна професия, условията са две. Едното условие е диплом. За да получиш диплом в Университета за архитектура, учиш шест години. Има си норми, има си стандарти. За чуждестранните проектанти условията са повече, тъй като образованието там е друго и не се знае от коя страна идват. Много е ясно, всички проектанти имат право, включително и младите, за които много съм държал да имат право да проектират, но в ограничен диапазон, за да защитим обществото от евентуална некомпетентност на проектантите. И освен това, когато искаш да проектираш всичко на територията на цялата страна, освен дипломата ще преминеш един стаж и това е достатъчно. Просто няма презумпция, че младият проектант е некадърен, а старият е много кадърен. Има много обратни случаи. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За изказване има думата господин Димитров.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, действително ние сме изправени пред един прецедент, когато един законопроект между първо и второ четене има съществена промяна на философията и начина на реализация. За мое учудване всичко това става без никакво реално участие на вносителя. Нито в комисията, нито днес в залата вносителят на основния текст, а той не е отделен народен представител, а Министерският съвет, няма никакво отношение към дискусията, няма никакво отношение към съществените промени, които се правят в неговите текстове.
  Затова правя процедурно предложение, първо, да отложим обсъждането и гласуването и тук да присъства вносителят и той да вземе отношение по тези същностни проблеми.
  Второ, по точката, която разглеждаме днес и членът, който разглеждаме в момента, смятам, че изказаните досега аргументи от господин Соколов и други колеги са верни. Ако внимателно погледнем чл. 7, действително той ни отправя към чл. 13 за изисквания, а в чл. 13 няма такива изисквания за придобиване на пълна проектантска правоспособност. Член 13 има изисквания в текста на вносителя, обаче те отпадат. Къде фигурира изискването, където го има в текст на вносителя, че за придобиване на пълна проектантска правоспособност трябва да имаш диплома за висше образование със завършена съответна специалност? В предложенията за второ четене, които обсъждаме, има само изискване за висше образование. И тогава аз питам: може ли строителен инженер със специалност “Земеустройство” да прави конструкции? Той има диплома за висше образование, има някакъв проектантски стаж и редица други проблеми.
  Моето процедурно предложение е да отложим обсъждането. По-нататък, ако трябва комисията да прецизира тези текстове и да продължим. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Осман.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Госпожо председател, уважаеми колеги, аз имам противно виждане и ще помоля колегите да помислят още един път. Представителите на министерството присъстваха на заседанието на комисията, вносителите присъстваха на заседанието на комисията, колега. Ако имате някакво предложение в залата, това не е мой проблем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Димитров разискванията по законопроекта да бъдат отложени.
  Гласували 113 народни представители: за 52, против 58, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  За изказване има думата господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (НДСВ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че е достатъчно година и половина за един магистър да стажува, за да придобие пълна проектантска правоспособност. Ако някой от вас си въобразява, че трябва да има 10 години стаж, за да бъде с проектантска правоспособност, това е несериозно. Година и половина да стажува е достатъчно за тези, които са бакалаври. Този срок, който е посочен в чл. 7, вместо “6 години” ние го свалихме на “4 години”, ако не се лъжа, и мисля, че също е достатъчен.
  Що се отнася до предложението на госпожа Кина Андреева да не работи в общинска администрация на основен трудов договор. Аз задавам един въпрос, колеги. Осемдесет процента от българските общини са в планински региони и под 30 хил. жители – говоря за общини, а не за градове. В тези общини няма архитекти. Тези архитекти идват от големите градове. Обърнете се към Националното сдружение на общините и ще видите, че в 80% от общините архитектите им идват от големите градове. В тези общини няма да има архитекти, ако ние не позволим те да имат възможност да работят извън своята община.
  Съгласен съм с опасенията на господин Соколов и на госпожа Кина Андреева, но намерете и подхода. Заявете от трибуната тия 80% от 263 общини трябва ли да имат архитекти или не. Застанете на трибуната и обяснете, защото България не е само София, колеги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман.
  Засега отлагаме разискванията в 10,55 ч., както гласувахме в началото, тъй като днес на посещение в Народното събрание е делегация на Българския детски и младежки парламент. На своя есенна сесия, проведена на 16 и 17 ноември т.г. в София под надслов “Позитивно гражданство” Българският детски и младежки парламент е приел призив за участието на деца и младежи в изработването на Национална програма за действие.
  Сега те ще влязат в пленарната зала и ще прочетат от трибуната на Народното събрание своя призив. (В залата влизат представители на Българския детски и младежки парламент, посрещнати с ръкопляскания от народните представители.)
  ТАСЯ ТАСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми политици и управници, майки и бащи! В днешния ден по цял свят се отбелязва годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Ние, представителите на Българския детски и младежки парламент, заедно с другите млади хора, отново заявяваме, че се вълнуваме от ставащото около нас. Ние желаем да изразяваме своите тревоги за настоящето, очаквания за бъдещето и мечти за по-добър, по-разумен свят, а вие, възрастните - да ни чувате.
  ОГНЯН ТЕПАВИЧАРОВ: Специалната сесия на Генералната асамблея на ООН, състояла се през май т.г. в Ню Йорк, беше посветена на децата. Ръководителите на делегации и представители на правителствата приеха заключителния документ “Свят, подходящ за децата” и глобален план за действие. Приоритетите за следващите 10 години са: насърчаване на здравословен начин на живот; предоставяне на качествено образование; закрила от малтретиране, експлоатация и насилие; борба с вирусите на HIV-СПИН.
  МАЛИНА БАЛАБАНОВА: За постигането на глобалните цели всяко правителство пое ангажимент да изготви до края на 2003 г. Национален план за действие. Призоваваме ви да ни дадете възможност и ние да участваме в неговото изготвяне и реализиране.
  ГЕОРГИ ТРАЙКОВ: Призоваваме ви да чувате нашия глас, да се отнасяте към нас като към равноправни участници, да ни позволявате да имаме своето място и роля в обсъжданията, в съграждането, при вземането на решения по важни за нас и обществото ни въпроси.
  МАРИЯ БОЗОВА: Призоваваме ви да ни приемете като партньори в общото ни настояще и при решаване за бъдещето ни. Призоваваме ви да създавате условия за реализиране на такова партньорство, защото в нашия век толерантността между поколенията трябва да прерасне в партньорство.
  ГЕОРГИ СТОИЛЧЕВ: Ние, младите хора, сме готови да поемем нашата отговорност за всички промени наравно с вас. Учете ни как и ни давайте възможност да го правим. Позволете ни да бъдем граждани на нашата България и на света.
  Благодарим ви за вниманието. (Бурни ръкопляскания.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Уважаеми народни представители, скъпи млади приятели! Позволете ми от мое име и от името на Народното събрание да приветствам с "Добре дошли!" представителите на Българския детски и младежки парламент! Призивът, който току-що чухме, е най-убедителното доказателство, че младите българи днес имат ясна визия за своето бъдеще, искат да участват активно в неговото изграждане.
  Ние, народните представители, сме убедени, че смелите идеи и творческият потенциал на младите хора са богатството на нашата нация. Народното събрание е отворено за посещение от младите хора по различни поводи. Хубавото е, че те идват тук не само, за да научат за неговата работа, но и за да изкажат своето мнение. И ние неведнъж сме имали възможност да се уверим, че трябва да се вслушваме в гласа на младите. Затова един от приоритетите в работата на Народното събрание е активният диалог с младото поколение българи, което би трябвало пълноценно да участва в обществения и политически живот на страната. В този замисъл преди повече от половин година стартирахме програмата "Гражданско образование и парламентаризъм". Тя има за цел не само да повиши познанията на младежите за историята и дейността на българския парламент, но и да мотивира тяхната гражданска позиция.
  В отговор на желанието на младите хора за по-ефективен диалог с парламента, Народното събрание откри младежки парламентарен форум в своя интернет-сайт, на който очакваме вашите мнения, предложения и въпроси за работата на Народното събрание.
  В заключение ви уверявам, скъпи приятели, че Народното събрание е открито за вашите проблеми. Вашите идеи и проекти ще срещнат пълната ни подкрепа. Пожелавам ви много успехи и "На добър час!". (Ръкопляскания. Георги Стоилов връчва призива на Българския детски и младежки парламент на госпожа Касабова.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Половин час почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Започвам поименна проверка на присъстващите. (Списъкът от поименната проверка се прилага към протокола.)
  Уважаеми дами и господа народни представители, днес управляващото мнозинство беше включило като т. 1 от дневния ред началото на обсъждане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. Приемането на този закон е от изключително значение както за функционирането на държавата, така и за живота на всеки отделен гражданин. Тук е министърът на финансите, тук е по-голямата част от целия Министерски съвет, всъщност всички отговорни политически сили. За съжаление, няма да можем да открием началото на заседанието, тъй като една част от парламентарно представените политически сили с процедурни действия,…
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Силите на ХХ век.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: … с отказ от присъствие в пленарната зала на практика саботират този важен момент за България. (Силен шум и викове от блока на НДСВ.) Хубаво е да се види в момента кой иска да функционират институциите в Република България и кой уважава тези институции.
  За пореден път станахме свидетели на едно безотговорно, тяснопартийно политическо поведение. За съжаление, то отново е на гърба на българския народ, защото с тези си действия те забавят разглеждането в парламента на един бюджет, който е насочен към решаване на проблемите именно на тези хора.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 12,25 ч.)


  Заместник-председател:
  Камелия Касабова


  Секретари:
  Ралица Агайн

  Весела Лечева

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания