Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 20 декември 2001 г.
Открито в 9,05 ч.


20/12/2001
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Благовест Сендов
  Секретари: Силвия Нейчева и Весела Лечева


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители! Да се надяваме, че днес ще бъде предпоследният работен ден за 2001 г., но това зависи предимно от нас, зависи от изпълнението на програмата за работата на Народното събрание.

  От вчера остана да се довърши:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ.
  Искам да поканя председателя на комисията господин Йордан Мирчев да докладва.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, стигнахме до § 31. По него има предложение от народния представител Йордан Мирчев, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 31:
  "§ 31. В чл. 61 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "заповед на министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "решение на Комисията за регулиране на съобщенията".
  2. В ал. 2 думата "заповедта" се заменя с "решението", а думите "може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд" се заменят с "подлежи на обжалване пред Върховния административен съд"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 31 има ли предложения, възражения, становища? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на § 31, одобрен от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 31 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 32. В чл. 63 думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "Комисията за регулиране на съобщенията".
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този текст предполагам, че едва ли ще има възражения, защото той се отнася за новото наименование на органа.
  Моля, гласувайте за § 32.
  Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 32 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, ако разрешите да гласуваме заедно § 33 до § 38 включително, тъй като по тях няма предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е едно процедурно предложение - да се представят параграфите и да се гласуват ан блок.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение - да се разгледат и гласуват параграфите от 33 до 38 включително ан блок.
  Гласували 124 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 3.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 33. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Лицензионните такси и таксите за регистриране се разпределят, както следва:
  1. Първоначалната лицензионна такса:
  а) 45 на сто по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията;
  б) 35 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 20 на сто в приход на държавния бюджет.
  2. Годишната лицензионна такса:
  а) 45 на сто по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 50 на сто в приход на държавния бюджет.
  3. Еднократната такса за регистрация:
  а) 45 на сто по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията;
  б) 35 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 20 на сто в приход на държавния бюджет."
  § 34. В чл. 65 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата "им" се заличава.
  2. В ал. 2 думите "министърът на транспорта и съобщенията" се заменят с "Комисията за регулиране на съобщенията".
  § 35. В чл. 66 думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "Комисията за регулиране на съобщенията".
  § 36. В чл. 67 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "Комисията за регулиране на съобщенията".
  2. В ал. 2 думите "министърът на транспорта и съобщенията" се заменят с "Комисията за регулиране на съобщенията".
  § 37. В чл. 77, ал. 3 думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "Комисията за регулиране на съобщенията".
  § 38. В чл. 80 ал. 2 се изменя така:
  "(2) Пощенската администрация на Република България включва министъра на транспорта и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, техните администрации и търговското дружество "Български пощи" като основен пощенски оператор."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по тези параграфи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  По предложените текстове, които са текстове на вносителя, подкрепени от комисията, имате ли становища, възражения? Не виждам.
  Моля, гласувайте параграфи от 33 до 38 включително.
  Гласували 139 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 3.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 39 със следното съдържание:
  "§ 39. В чл. 90, ал. 2 думите "Във вътрешните пощенски пратки" се заменят с "В пощенските пратки".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По това предложение на комисията за нов § 39 има ли желаещи да вземат отношение? Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като предложението на комисията за създаване на нов § 39 е свързано с едно мое предложение по § 40, правя формално предложение председателят на комисията господин Мирчев да прочете текстовете, свързани с § 40, след което ще взема отношение по двата параграфа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да, прав е господин Иванов.
  Има предложение на народния представител Иван Иванов - § 40 да се измени така:
  "§ 40. В чл. 91, ал. 1 се заличават думите "включително тези с обявена стойност" и след думите "чл. 90" се поставя запетая и се добавя "ал. 1"."
  Комисията подкрепя предложението на господин Иван Иванов по принцип и предлага следната подобрена редакция на § 40:
  "§ 40. В чл. 91, ал. 1 след думите "чл. 90" се поставя запетая и се добавя "ал. 1"."
  Бихме могли да гласуваме заедно § 39 и § 40.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Заповядайте, господин Иванов, да вземете отношение по тези текстове.

  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Това е един от малкото текстове, по които в комисията имаше разисквания и аз съм доволен, че е намерено едно напълно задоволително решение. По същество чл. 90 в сега действащия закон, е в две алинеи, като ал. 1 касае категорична забрана във вътрешни и международни пощенски пратки да бъдат поставяни някои вещества и предмети, сред които наркотици, упойващи, психотропни вещества, оръжия, неприлични, противоречащи на нравствените норми предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето, както и религиозни материали, забранени поради това, че се разпространяват от определени секти.
  Алинея 2 разглежда всички предмети, които са забранени за изпращане в пощенски пратки, с изключение на пощенските пратки с обявена стойност. Това разделяне всъщност е необходимо с оглед на следващия чл. 91, където е уточнено, че в международните пратки, освен тези, които подлежат на категорична забрана за изпращане, могат да се включват и се включват и такива, при които забраната е установена с международни договори или чието разпространение е забранено в страната на местоназначението. Такива забрани могат да се отнасят както за тези пратки, които са без обявена стойност, обикновените пощенски пратки, така и за пощенските пратки с обявена стойност. Редакциите, които са предложени чрез създаването на нов § 39 и редактирането на § 40 мисля, че намират най-добро структурно отражение на всички тези ограничения, които се налагат с оглед на това нашият Закон за пощенските услуги да бъде хармонизиран и с актовете на Всемирния пощенски съюз и негови наредби. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Аз ви предлагам да обсъждаме едновременно двата параграфа, защото са свързани и поотделно не се разбират.
  Имате ли становища? Няма.
  Предлагам на вашето внимание едно гласуване ан блок на двата параграфа - 39 и 40, и след това ще гласуваме по същество.
  Моля, гласувайте предложението да се гласуват двата параграфа ан блок.
  Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
  Благодаря ви.
  Моля да гласувате представените параграфи 39 и 40, както са представени и одобрени от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
  Приемат се.
  Господин Мирчев, преди да Ви дам думата за § 41, позволете ми да използвам това, че само преди няколко минути влезе народният представител Венко Александров, за да го поздравя сърдечно от трибуната на Народното събрание с неговия рожден ден. Днес той има рожден ден. Бъдете жив, бъдете здрав, господин Александров! (Ръкопляскания.) Желаем Ви всичко най-добро.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам параграфи от 41 до 45 също да ги гласуваме заедно, тъй като няма различия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение параграфи 41 до 45 включително да се представят и обсъждат едновременно.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: За § 41 комисията предлага следната подобрена редакция:
  "§ 41. В чл. 94 думите "специализирано звено в" се заличават, а думите "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с "Комисията за регулиране на съобщенията".
  § 42. В чл. 95 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията оправомощава със заповед служители от администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията, които съставят актове за констатираните нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  § 43. В чл. 96, ал. 1 думите "министърът на транспорта и съобщенията" се заменят с "председателят на Комисията за регулиране на съобщенията".
  § 44. В чл. 105 думите "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с "Комисията за регулиране на съобщенията".
  § 45. В § 1, т. 20 от Допълнителната разпоредба числата "125/255" се заменят със "120/235"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По текстовете на параграфи 41 до 45 има ли становища, възражения? Не виждам.
  Подлагам на гласуване параграфи от 41 до 45 така, както бяха представени и подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 139 народни представители: за 138, против няма, въздържал се 1.
  Параграфите са приети.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ:

  "ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 46. (1) Издадените от министъра на транспорта и съобщенията до влизането в сила на този закон индивидуални лицензи за предоставяне на универсална пощенска услуга и удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги запазват своето действие.
  (2) Подадени заявления до влизането в сила на този закон от лица, на които не са издадени индивидуални лицензии за предоставяне на универсална пощенска услуга и удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги, се разглеждат от Комисията за регулиране на съобщенията при условията и по реда на Закона за пощенските услуги."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли становище по § 46? Изказвания, възражения? Не виждам.
  Подлагам на гласуване подкрепения от комисията текст на § 46. Моля, гласувайте.
  Гласували 136 народни представители: за 135, против няма, въздържал се 1.
  Благодаря ви.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Предложение от народния представител Иван Иванов за създаване на нов § 47.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде този нов параграф със следната подобрена редакция:
  "§ 47. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на транспорта и съобщенията внася за разглеждане в Министерския съвет актуализирана Секторна пощенска политика на Република България в съответствие със Закона за пощенските услуги."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Иванов, тази редакция дали Ви удовлетворява?
  Заповядайте.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мен ме удовлетворява предложената редакция, но вземам думата, за да отбележа, че макар че Секторната политика е обнародвана в "Държавен вестник", бр. 3/2001 г. и всъщност представлява политиката на страната в тази област, моето предложение за промяна в Секторната политика произтича от това, че едни от най-важните функции - регулаторните и контролни функции, излизат от министерството и се прехвърлят на пощенските услуги. Разбира се, излизат от министерството и се прехвърлят към Комисията за регулиране на съобщенията. Искам да подчертая, че срокът, който аз първоначално бях предложил в комисията, беше едномесечен. След това, след консултациите, приех 3-месечен срок. Държа да отбележа, че включително комисията в Народното събрание трябва да проконтролира спазването на този срок, защото Секторната политика е всъщност дейността, която трябва да бъде реализирана в областта на пощенските услуги в следващите години.
  Подкрепям предложението и правя това изказване, за да настоя, че срокът е изключително важен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  По § 47 има ли други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 47 с подобрената редакция на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 143 народни представители: за 142, против няма, въздържал се 1.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Предложение на народния представител Иван Иванов за създаване на нов § 48 на Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
  "§ 48. Този закон влиза в сила три дни след публикуването му в "Държавен вестник"."
  Комисията не подкрепя предложението. Мотивите са, че този закон трябва да влезе в сила заедно със Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Заповядайте, господин Иванов. Очаквах да вземете отношение. Първо, текстът е излишен, защото Конституцията урежда три дни, ако не е предвидено друго.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ОДС): Точно така, господин председател. Действително, Конституцията урежда този срок от три дни, ако не е изрично указан друг срок. Но всъщност аз тук съм съгласен с мотивите, които бяха изложени от вносителите, а те са включително и в залата, които изискват влизането едновременно в действие на двата закона - Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията и Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, поради това, че съгласно двата закона се създава единен регулаторен и контролен орган - това е именно Комисията за регулиране на съобщенията, която има функции и по двата закона, както и по още един - Закона за електронни документи и електронния подпис. И тъй като в Закона за далекосъобщенията, който третира и създаването на новия орган на мястото на сега действащата Държавна комисия по далекосъобщенията, този срок е 37 дни, приемам, че действително това трябва да бъде и срокът, който трябва да се заложи за влизане в действие и на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Поради което аз оттеглям своето предложение и ще подкрепя предложението на комисията по следващия § 48, където въпросът е уреден. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Предложението е оттеглено, затова няма да го гласуваме.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Комисията предлага да се създаде нов § 48 и нов § 49 със следното съдържание:
  "§ 48. Служебните и трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Министерството на транспорта и съобщенията, които са подпомагали министъра на транспорта и съобщенията при упражняване на правомощията му във връзка с регулиране и контрола на пощенските услуги, преминават към Комисията за регулиране на съобщенията.
  § 49. Този закон влиза в сила 37 дни след обнародването му в "Държавен вестник"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Първо, по § 48, още повече, че има една редакционна добавка, представена от председателя на комисията.
  Имате ли някакви възражения, особено с тази добавка, която беше направена? Тя е редакционна и не променя по същество текста.
  Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване § 48.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  И последният параграф - за влизане в сила 37 дни след обнародването му в "Държавен вестник" - една позиция, която беше защитена и от господин Иван Иванов.
  Имате ли някакви други съображения по този последен текст? Не виждам.
  Подлагам на гласуване последния параграф - за влизането в сила на закона.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 145 народни представители: за 145, против и въздържали се няма.
  Приема се единодушно.
  С това, струва ми се, че приемаме целия закон.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, ако разрешите, още един път да благодаря на всички в пленарна зала, на членовете на Комисията по транспорт и телекомуникации. С приемането на двата закона в пакет - на Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията и на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, ние приехме и хармонизирахме напълно българското законодателство в областта на телекомуникациите с европейското.
  Предстоят ни още седем закона в областта на хармонизиране на транспортното законодателство. Ние имаме готовност още утре за второ гласуване на Закона за автомобилните превози и т.н. и се надявам, че до два месеца и транспортното законодателство ще бъде приведено в пълно съответствие с европейското законодателство. Това е нашият принос по пътя за интегрирането на България в Европейския съюз. Благодаря на всички. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви и аз, господин Мирчев.
  Още един закон приехме.  Сега можем да преминем към следващата точка от нашата програма за работата през седмицата:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
  Приет е на първо четене на 13 ноември.
  Искам да помоля председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да заеме мястото си на трибуната, за да започне работата по второто четене на този законопроект.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председател! Преди да пристъпя към законопроекта, искам да кажа, че между първо и второ гласуване имаше усилена работа по този законопроект в комисията. Комисията се съобрази с препоръките на работната група и на Съвета по законодателството, поради което, както ще видите в този доклад, има значителни промени в местоположението на съответните текстове. Промените не са съществени с оглед съдържанието на законопроекта, но с оглед по-добрата подредба на закона местоположението на много от текстовете беше променено.
  По заглавието на закона. Становището на комисията е да се възприеме заглавието, предложено от вносителя, - "Закон за защита на личните данни".
  По глава първа. Комисията предлага заглавието на глава първа да придобие редакцията "Общи положения", вместо заглавието "Глава първа - Лични данни".
  И съответно "Раздел l - Общи положения". Предложението на комисията е заглавието "Раздел l - Общи положения" да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Нека все пак да започнем едно по едно.
  Първо, по заглавието на закона - "Закон за защита на личните данни", има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте заглавието на закона - "Закон за защита на личните данни".
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  По глава първа има предложение за ново заглавие на главата, вместо "Лични данни" - "Общи положения".
  По това предложение на комисията - заглавието да бъде "Общи положения" има ли някой, който да желае да изкаже съображения? Няма.
  Подлагам на гласуване заглавието на глава първа да бъде "Общи положения".
  Моля, гласувайте!
  Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема единодушно.
  Продължете с раздел I, където има становище да отпадне не само, както разбирам, заглавието "Общи положения", но да отпадне изобщо "Раздел I - Общи положения". Нали така?
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, точно така, господин председател.
  Фактически в случая имаме само глава и наименование на главата и това наименование е "Общи положения". Ние току-що го гласувахме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Комисията предлага заглавието и раздела да отпаднат.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
  Приема се, благодаря.
  Продължаваме с чл. 1.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По чл. 1 има две предложения, внесени от народния представител Благовест Сендов:
  В чл. 1, ал. 1 думите "свързани с обработването и защитата на лични данни, както и достъпа до тях" да се заменят с думите "при достъпа, обработката и защитата на лични данни".
  Позволете ми да представя предложението на господин Благовест Сендов във връзка с ал. 2, тъй като преработката, която е настъпила в този текст, е свързана и с оглед на втората алинея.
  Второто предложение на Благовест Сендов е в чл. 1, ал. 2 думата "лицата" да се замени с думите "физическите лица".
  Комисията приема предложението, тоест първото предложение на Благовест Сендов не се приема, а второто предложение на Благовест Сендов се приема.
  В този му вид текстът на чл. 1 във всичките му четири алинеи придобива следния вид - това е текстът, който комисията предлага в следната редакция, а именно:
  "Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на физическите лица при обработването на лични данни, както и достъпа до тези данни.
  (2) Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни.
  (3) Този закон не се прилага за обработването на лични данни от физическо лице, което не е администратор на лични данни във връзка с лични интереси и за лично ползване.
  (4) В специални закони може да се уреди обработването и достъпът до лични данни за целите на отбраната, националната сигурност и обществения ред, както и за функционирането на органите на изпълнителната и съдебната власт при прилагането на наказателното право."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Заповядайте, господин Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): Уважаеми господин председател, аз съм направил няколко предложения по този законопроект от чисто професионална гледна точка, тъй като текстовете се отнасят до обработка на данни.
  Искам да ви обърна внимание върху моето предложение, което не се приема, и да изразя моето недоумение от това. Предлага се в чл. 1 следният текст: "свързани с обработването и защитата на лични данни, както и достъпа до тях". Моето предложение е тези думи да се заменят с: "при достъпа, обработката и защитата на лични данни".
  Когато имате данни първото действие е достъпът до тях. Не можете да обработвате данни, ако нямате достъп до тях, а навсякъде в законопроекта се казва: "обработването на данни, както и достъпа до тях". Така че, ако не се разбере същността на тези неща аз смятам, че е излишно да ги защитавам.
  За мен е първично, пък не само за мен, първично нещо е да имате достъп до данните и след това можете да ги обработвате, можете да ги използвате, можете да ги разпространявате и т.н., затова предлагам вместо да се каже: "свързани с обработването и защитата на личните данни, както и достъпа до тях", да се замени с израза: "при достъпа, обработката и защитата", което и граматически, и звуково е много по приемливо и по-съдържателно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Сендов.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Мотивите на комисията текстът на ал. 1 да придобие тази редакция е именно, че именно ал. 2 предвижда именно текст в тази насока, че именно целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни. Тоест, в ал. 2 на този текст фактически се има предвид тази защита. Това е фактически мотивът на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Аз лично си позволявам просто да вметна, че редакцията на господин Сендов е по-издържана и логически. Всъщност, не се променя смисълът на текста, а просто логически и стилово е по-издържано. Това е моето виждане, което си позволявам да изразя.
  Заповядайте, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!
  Аз предлагам текстът, предложен от комисията, да остане, защото, първо, става въпрос за защита срещу неправомерно обработване на лични данни и след това се урежда достъпът до тези данни от страна на физическите лица, които са засегнати. Значи, когато говорим за достъп тук, става въпрос не за достъп на тези органи и организации, които обработват данни, а става въпрос за достъпа на други лица до данните, обработвани от съответните органи и институции. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това означава, че искате да отпадне целият текст или възприемате текста? Добре, възприемате текста на комисията.
  За реплика има думата господин Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): Аз смятам, че не може да се тълкува един текст без да се има предвид какво се разбира под този текст. Никъде не е казано, че става въпрос за достъп от тези, които са оторизирани да обработват. Защото, щом има достъп до едни данни, всеки може да ги обработва. Какво значи да се обработват от тези, които нямат достъп?
  Аз смятам, че спорът е много, как да кажа, може би несъществен, но за един професионалист такъв начин на израз просто дразни. Така че аз не виждам... Няма да обърнем България, ако текстът остане така, както е даден от комисията, но логиката на нещата не върви. Тук много пъти е ставало въпрос за разликата между цифра и число. Някои казват цифрата 1 млн. и т.н. и върви, но хубаво е, когато говорим, езикът ни да бъде достатъчно чист. Още повече, че става въпрос за юридически въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Сендов.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Сендов, текстът на чл. 1, ал. 1 всъщност е мотивиран от наименованието и заглавието на Директива № 9546 на Европейския съюз и директно възпроизвежда заглавието на тази директива. То е съгласувано с Комисията по евроинтеграция и Съвета по законодателство, поради което аз предлагам той да остане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли други становище. Не виждам.
  Първо подлагам на гласуване предложения от господин Благовест Сендов текст на ал. 1 с промяната, която той предлага.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 142 народни представители: за 57, против 70, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване текста на чл. 1, както е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 126 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 11.
  Член 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По чл. 2 има предложение от народния представител Благовест Сендов:
  "В чл. 2 ал. 1 да отиде като т. 1 в § 1 на Допълнителните разпоредби със следното съдържание:
  "§ 1. 1. "Лични данни" са информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или обществена идентичност".
  Комисията приема предложението.
  Предложение на комисията за крайна редакция на чл. 2 е следната:
  "Чл. 2. (1) "Лични данни" са информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
  (2) Разпоредбите на този закон се прилагат и по отношение на личните данни за физическите лица, свързани с участието им в граждански дружества или в органите за управление, контрол и надзор на юридическите лица, както и при изпълняването на функции на държавни органи."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): Най-напред искам да благодаря на комисията, че приема тази моя формулировка, която е по-добра от формулировката на Европейския съюз. Вярвам, че сте се убедили в това нещо. Затова, когато разглеждаме текстове по информатика в Европейския съюз, България е една от водещите страни в света по информатика и няма нужда да се стесняваме от нови формулировки.
  Но моето предложение имаше и втора част. Съгласно Закона за нормативните актове определението за "лични данни" е хубаво да отиде в Допълнителните разпоредби, а не да бъде на това място. Когато дойдем до Допълнителните разпоредби ще видите, че там моето предложение не се приема, а то е именно това предложение, което е записано тук. Така че, ако се приеме то да отиде в Допълнителните разпоредби, добре. Ако не отиде, тогава аз оттеглям това си предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Сендов.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Искам в тази връзка да направя едно допълнение. Вероятно оттук нататък по този закон ще възникват още подобни проблеми във връзка със систематичното място на конкретни текстове.
  В този случай предложението на народния представител Благовест Сендов всъщност е включено в закона и то се намира на едно по-достойно място - в чл. 2, ал. 1, като смятам, че това определение е необходимо и трябва да бъде изведено в началото на закона. Всъщност такова е и предложението на Съвета по законодателство. Това е свързано с общата систематика на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз изразявам същата резерва по текста на чл. 2. Това за мен е точно за допълнителна разпоредба, тъй като съдържа дефиниция на едно използвано понятие в закона.
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението на господин Сендов е логично. Наистина, след като има Допълнителни разпоредби, които поясняват употребените понятия в този закон, като че ли систематичното място на тази разпоредба е там. Но ние и при други закони сме се сблъсквали с този проблем и може би трябва да се насочим към едно по-прагматично решение, каквото се предлага от комисията. Защото целият законопроект като основно понятие борави именно с тези "лични данни" и може би е по-полезно за яснота, какъв е предметът на този законопроект, веднага в чл. 2 да се каже кои са личните данни. А не да говорим само за лични данни и човек да трябва да прелисти целия закон, за да види накрая какво са това лични данни.
  С оглед на това аз смятам, че предложението на комисията е по-добро и аз лично бих го подкрепил.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Има ли други становища по чл. 2? Не виждам.
  Подлагам на гласуване чл. 2, както е предложен от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
  Член 2 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията предлага ал. 1 на чл. 3 със следната редакция:
  "Чл. 3. (1) Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и държавен орган, което определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита при спазване изискванията на този закон."
  Комисията приема текста на вносителя за ал. 2 и ал. 3:
  "(2) Администраторът на лични данни обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните.
  (3) Държавните органи обработват лични данни в случаите, определени със закон."
  Няма постъпили предложения от народни представители. Преработката на текста е по предложение на Съвета по законодателство и направена от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  По чл. 3 - заповядайте, господин Казак.  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз искам да получа някакво пояснение защо се е наложила размяната на изброяването на това, че администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и държавен орган, което определя вида на обработваните данни. Фактически няма съгласуване, затова, ако няма някаква съществена разлика, да си остане така, както е предложено от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председателю, действително дължа едно обяснение в тази насока. Преработката на текста е съобразена с предложението, което е направено от Комисията по европейска интеграция и е съгласувано с определението на чл. 2, букви "д", "е" и "f" от директивата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Действително има граматическо несъответствие според мен, което дразни.
  Господин Казак, бихте ли формулирали предложението си?
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам следната формулировка:
  "Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни...".
  Това се съгласува както с понятието "администратор", така и с "държавен орган", който идва на последно място.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Възприемам тази корекция за чистота.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Аз също възприемам тази чисто граматическа корекция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Други становища? Не виждам.
  Подлагам на гласуване чл. 3 в неговите три алинеи с тази корекция, която беше направена.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: "Чл. 4. (1) Личните данни се поддържат в регистри за лични данни.
  (2) Личните данни, обработвани от държавните органи, са служебна информация."
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По чл. 4? Не виждам желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте чл. 4, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: "Чл. 5. Акт на държавен орган или на орган на местното самоуправление, който има правни последици и съдържа оценка на човешко поведение, не може да се основава единствено на автоматизирана обработка на личните данни."
  Предложение на народния представител Благовест Сендов - в чл. 5 думата "автоматизирана" да отпадне.
  Комисията не приема предложението на господин Сендов и предлага чл. 5 със следната редакция:
  "Чл. 5. Акт на държавен орган или на орган на местното самоуправление, който има правни последици за определено лице и съдържа оценка на неговото поведение, не може да се основава единствено на автоматизирана обработка на лични данни."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Сендов, заповядайте.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): Уважаеми господин председател! Тук пак се срещаме с едно фетишизиране на автоматичната обработка. Забележете следния прост факт: една автоматична обработка на данни може да се направи и не автоматично, стига тази обработка да не е от милиони или милиарди операции. Кажете като юристи как ще отсъдите, ако ви представят един и същи резултат - единият е направен автоматично, намерил е корен квадратен от 2 на елка, а другият го е сметнал на ръка. Едното го приемате, другото не го приемате? Не може да се фетишизира нещо, което въобще няма смисъл. Каква е разликата между това едно нещо да бъде автоматично обработено и друго да не е автоматично обработено? Спомням си навремето, че една моя съседка много се оплакваше, защото се е изгорила с вода, която е загрята на електрическа печка. И следователно щом е загрята на електрическа печка, тя е много по-топла от тази, която е на обикновена печка.
  Разликата между автоматична обработка и неавтоматична обработка по отношение на резултата няма никакво значение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Сендов. Съвсем логичен и убедителен сте.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Действително мотивите на господин Сендов са напълно логични. В това отношение вносителят не е представил убедителни мотиви и аз смятам, че предложението на господин Сендов е разумно и напълно оправдано, поради което също го подкрепям.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Казак също иска да вземе отношение по текста.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Този текст, ако не се лъжа, аз не съм член на комисията, но понеже съм се занимавал с този закон, този текст е изцяло заимстван от текста както на Директивата, така и на специалната Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита от автоматизирана обработка на лични данни. Това е Конвенция за защита на индивидите по отношение автоматичната обработка на лични данни - това е текстът на Конвенция № 108 на Съвета на Европа. Това е изричен текст, който не позволява и забранява. Забележете самия текст: акт на държавен орган или орган на местното самоуправление, който има правни последици за определено лице и съдържа оценка на неговото поведение, не може да се основава единствено на автоматизирана обработка на личните данни. Когато става въпрос за оценка на поведение и т.н., не може тази оценка да се основава единствено на автоматизирана обработка - с елка, с компютър и т.н. Тук става дума за поведение и човешкият фактор е съществен.
  Затова аз предлагам текстът да си остане така, както е предложен от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Казак.
  Реплика от господин Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): Аз предупредих отначало, че това, което четем в инструкциите, не трябва да се взема като дошло от небето. И то е правено от хора, и то е правено от определен брой хора, и то е правено от хора, които фетишизират някои неща, защото още не са се запознали достатъчно със същността на тези неща. Хайде да не казвам откъде идваме и къде отиваме. Не може да има разлика между това дали автоматично са обработени данните или неавтоматично са обработени данните. Ако искате да отидем по-нататък, аз бих го казал по следния начин - че не могат да се основават единствено на обработване по фиксиран алгоритъм лични данни. По фиксиран предварително алгоритъм. Но аз смятам, че няма нужда да отиваме в такива подробности.
  Става въпрос за обработване на лични данни и нищо друго. Дали личните данни ще бъдат обработени автоматично или неавтоматично, това е само въпрос на скорост. Добре, от секретните служби, които на някакви комисии обработват, автоматично изкарват, че някой е доносник, аз мога да го изкарам и неавтоматично. Разлика има ли? Няма разлика. И само доводът, че това е писано в някаква инструкция на Европейския съюз, когато става дума за технически въпрос, на които съвсем не е ясно под шапката за какво става въпрос, ами пък и Европейският съюз някога ще вземе и от нас нещо. Не може една глупост, защото е казана от някого, ние да я следваме. Аз просто се чувствам обиден като човек, на който това е професията. Имайте предвид, че аз съм почетен председател на Световната асоциация за обработка на информация. Почетен президент съм. Какво ще кажете? Значи някакви европейци там казват, а аз съм на Световната организация по обработка на информацията. (Смях и ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Сендов.
  Господин Дончев има думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Не бих възприел точно по този начин изказването на акад. Сендов, защото трябва да се съобразяваме с директивите, които са ни дали тези европейци. Но точно в специалния случай трябва да се съобразяваме и с фактическата ситуация в нашата страна и че обработката на лични данни в случая в България до голяма степен не е автоматизирана в този смисъл, който влага именно законът. Именно в този смисъл аз намирам, че предложението на акад. Сендов е разумно и следва да бъде подкрепено. Действително не следва да се хващаме директно за директивата и за заглавието на тази конвенция.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Има изричен текст в тази конвенция.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Разумът е съвсем различен според мен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Има ли други становища?
  Заповядайте, господин Кушлев.
  СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаемо народно представителство! Аз съм склонен да подкрепя тезата на господин Сендов, като отчитам следните обстоятелства.
  Първо, не бива да ни смущава това, че ние не следваме дословно, повтарям думата "дословно", директивата на Европейския съюз. Нека имаме предвид техническото състояние на обработката на данни у нас и в Европа. В Европа неавтоматизирани системи, тоест неавтоматизирана обработка на личните данни не съществува. Затова в тяхната директива е казано именно "автоматизирана обработка". Ние сме твърде далеч все още от това техническо равнище при обработката на личните данни.
  Смисълът на текста е да защити личността на човека от една механична оценка само от роботи или компютри на неговото поведение. Основното е човешкият фактор, който е незаменим в случая, когато се дават оценки, когато оценъчният фактор се добавя, тогава човешкият ум е незаменим.
  Именно в този смисъл ние трябва да защитим човека, бих казал, от машините. Аз така разбирам текста. В този смисъл съм готов да подкрепя предложението на господин Сендов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кушлев.
  Други желаещи има ли?
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): Не искам да стана пречка за приемането ни в Европа. Съгласен съм да гласувам един глупав текст, но да нямаме тук разправии за глупости. Оттеглям предложението си, като не можете да решите сами с главите си нещо съвсем елементарно. Оттеглям предложението си и няма право да се предлага повече.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Сендов. Аз бях застанал зад Вашето предложение, но щом го оттегляте....
  Моля, гласувайте чл. 5 така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 120, против 2, въздържали се 18.
  Текстът на чл. 5 се приема.
  Заповядайте, господин Казак, за процедурен въпрос.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Господин председател, с цел да се избегнат за в бъдеще подобни проблеми, предлагам да се покани представител на вносителя в пленарна зала, когато обсъждаме този законопроект, защото наистина мисля, че имаме нужда от по-детайлно пояснение на някои разпоредби на този закон и тяхната необходимост. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
  Както разбрах от председателя на комисията всеки момент ще пристигнат представители на вносителя, така че това ще бъде изпълнено. Въпрос е може би на минути. Нека се опитаме да продължим нашата работа в очакване на представителите на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Представителите на Министерския съвет бяха поканени, но тъй като нямахме ясна представа как ще продължим с предишния закон, може би ще закъснеят с петнадесетина минути.
  Искам да внеса едно пояснение. Уважавам акад. Сендов и неговите предложения са винаги разумни, но просто исках да се даде възможност на вносителя евентуално да защитава своите предложения, което е редно в тази зала.
  "Чл. 6. Контролът за спазването на този закон и специалните закони, регламентиращи обработването на лични данни, се осъществява от Комисията за защита на личните данни."
  Становището на комисията е този текст да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По чл. 6 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 6 да отпадне.
  Гласували 132 народни представители: за 127, против 3, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председател! Правя процедурно предложение и искане представителят на Министерския съвет Малина Новкиришка да бъде допусната в залата, за да поддържа законопроекта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви.
  Има процедурно предложение госпожа Малина Новкиришка, представител на вносителя, да бъде допусната в залата.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Благодаря ви. Поканете госпожа Новкиришка в залата.
  Заповядайте, госпожо Новкиришка.
  Господин Дончев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията счита, че систематичното място на глава четвърта от законопроекта е след чл. 5 и затова предлага да се създаде нова глава втора със заглавие "Комисия за защита на личните данни".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, имате думата по това предложение за нова глава втора със заглавие "Комисия за защита наличните данни".
  Има ли съображения по предложението? Не виждам.
  Подлагам на гласуване глава втора със заглавие "Комисия за защита на личните данни".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 138 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 7.
  Предложението е прието.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Комисията предлага чл. 32 от законопроекта да стане чл. 6 със следната редакция:
  "Чл. 6. (1) Комисията за защита на личните данни, наричана по-нататък "комисията", е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.
  (2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По чл. 6 има ли желание за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване чл. 6, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 137 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 13.
  Член 6 се приема.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията предлага чл. 33 от законопроекта да стане чл. 7 със следната редакция:
  "Чл. 7. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и 4 членове.
  (2) Членовете на комисията и председателят й се определят с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок от 5 г. и могат да бъдат преизбирани за още един мандат. В решението се определя и размерът на тяхното възнаграждение.
  (3) Председателят и членовете на комисията осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.
  (4) Комисията до 31 януари всяка година представя годишен отчет за своята дейност пред Народното събрание и пред Министерския съвет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Имате думата по представения текст.
  Заповядайте, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! Имам редакционно предложение по ал. 2. Текстът да гласи:
  "Членовете на комисията и председателят й се избират от Народното събрание..." нататък текстът остава същият, тъй като "определят" е един неясен юридически термин. Ясно е, че Народното събрание приема решения, с които осъществява избора. Така че предложението е направено от Министерския съвет.
  Това е една по-добра редакция. Ще я повторя:
  "Членовете на комисията и председателят й се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет..."
  Тук използвам да кажа и още няколко свои виждания във връзка с обсъжданата глава втора, тъй като вероятно няма да взимам по-нататък думата.
  Ние си даваме сметка, че самото централизирано събиране на лични данни вече създава значителни предпоставки за преход към полицейска държава и затова в страните се създават закони за защита на личните данни. Тези закони не компенсират изцяло недостатъците от този процес, но това е някакъв компромис между потребността на държавите да следят един голям обем информация и защитата на правата на личността. Затова се предлага и създаването на един, както се нарича, независим орган в лицето на Комисия за защита на личните данни, въпреки че тази независимост е повече номинална. Защото ние виждаме, че комисията се предлага от Министерския съвет и се избира от парламента.
  Аз тук използвам да кажа и това, че има една развихряща се тенденция през последните години с приемането на почти всеки закон да се създава по някакъв нов държавен орган. Оказва се така, че в икономическата област, в областта на социалните услуги положението на гражданите не се подобрява, но постоянно изобретяваме по някаква нова администрация. Действително това неудобство е трудно преодолимо, въпреки че аз бих възприел председател на тази комисия да бъде министърът на държавната администрация, да се определят още двама души, те да бъдат избрани от Народното събрание и да бъдат обслужвани от съответната администрация, като един стремеж за административна икономия.
  Но тук веднага ще се каже: така е в Директивата на Европейския съюз, че това трябва да е независим орган. Аз това го знам, въпреки че може би в Комисията по европейска интеграция е добре да се проведе дискусия за разликите между регламент, директива, решение. Знам, че в самия Европейски съюз тези различни юридически актове се използват доста свободно и непрецизно. Но когато тук се спореше за отделни думи, искам да обърна внимание, че поначало разликата между регламентите и директивите е, че регламентите предвиждат задължителни правила, докато директивите поставят някакви цели, които трябва да бъдат осигурени чрез законодателството. Следователно националните парламенти имат много по-голяма свобода да избират средствата, с които могат да постигнат тези цели.
  По този начин смятам, че нашите национални органи могат наистина да правят законодателство, което едновременно да държи сметка за традициите и стройността на правния ред, и същевременно да се доближават до целите, които са поставени в Европейския съюз.
  Но това са разсъждения върху неща, които вече няма как да бъдат коригирани. Аз ги казвам, тъй като те ще имат отношение и към нашата по-нататъшна законодателна дейност.
  Тук оставам с предложението за редакционна промяна и с резервите, които изразих и които надхвърлят даже конкретно обсъждания законопроект. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Тази редакционна поправка е съвършено коректна и юридически е по-издържана. Просто няма никакво съмнение в това.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Аз също бих я подкрепил, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Има ли други становища по предложения чл. 7, подкрепен от комисията? Не виждам.
  Тогава ще си позволя да предложа на гласуване текста с тази корекция, която беше представена от господин Янаки Стоилов, в ал. 2.
  Моля, гласувайте чл. 7.
  Гласували 133 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 2.
  Приема се чл. 7.
  Преминаваме към следващия текст от законопроекта.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията предлага чл. 34 от законопроекта за стане чл. 8 с една определена редакция, която сега ще изчета и ще ви кажа, че по този текст има предложение на акад. Благовест Сендов във връзка с образованието. Моля за внимание по този текст, тъй като е важен и вероятно по него ще стане дебат. Това е във връзка с изискването за образование.
  "Чл. 8. (1) За членове на комисията могат да бъдат избирани български граждани, които:
  1. имат висше образование - правоспособни юристи или магистри по информационни технологии;"
  Тук веднага ще вмъкна предложението на акад. Сендов, за да стане ясно за какво става дума, а то е именно след думата "образование" да се добавят думите "по информатика", а не "по информационни технологии".
  Чета останалата част от текста:
  "2. има трудов стаж по специалността си не по-малко от 10 години;
  3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;
  (2) Членове на комисията не могат:
  1. да бъдат лица, които са еднолични търговци, управители, прокуристи или членове на управителни или на контролни органи на търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел;
  2. да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност;
  (3) За председател на комисията се избира правоспособен юрист, който отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.
  (4) Мандатът на председателя или член на комисията се прекратява предсрочно:
  1. при смърт или поставяне под запрещение;
  2. по решение на Народното събрание, когато:
  а) е подал молба за освобождаване;
  б) е извършил грубо нарушение на този закон;
  в) е извършил умишлено престъпление от общ характер, за което има влязла в сила присъда;
  г) е налице невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от шест месеца.
  (5) В случаите по ал. 3 Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере нов член за срок до края на първоначалния мандат на комисията.
  (6) Времето, през което лицето е работило като председател или член на комисията, се признава и за служебен стаж по Закона за държавния служител."
  Това е целият текст.
  Още веднъж ще повторя предложението на акад. Сендов: в ал. 1, т. 1 след думата "образование" се добавят думите "по информатика".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): Уважаеми господин председател, всъщност става дума за предложение на комисията за чл. 34 и чл. 35. Двата члена се обединяват в чл. 8. Аз имам предложение и по двата и то се различава от предишните предложения, които бяха професионални. Това е от съвсем друг характер. Непрофесионално, но защитаващо професията на информатика.
  Казва се, че за членове на комисията могат да бъдат избрани български граждани, които:
  "1. имат висше образование, правоспособни юристи или магистри по информационни технологии."
  Аз смятам, че текстът тук не е съобразен с номенклатурата на специалностите в България, тъй като в България информационни технологии се изучават в техническите висши учебни заведения. И когато се каже "информационни технологии" се разбира електроника и компютърни науки в техническите училища. Докато началото на информационните технологии в България тръгва от математическите факултети, което е много по-фундаментално. Основните специалисти в България по програмиране са информатици. В номенклатурата на специалностите в България има информатика, която я няма във всички европейски страни. В България специалност "Информатика" има много отдавна и знаете, че вчера българските младежи спечелиха първо място в света по информатика. (Единични ръкопляскания в залата.) И вие тук с този закон не им давате право да бъдат членове на тази комисия. Ами, България е първа по информатика в света, не в Европа.
  Моето предложение е текстът да стане така: "имат висше образование по информатика, правоспособни юристи или магистри по информационни технологии", защото информационни технологии са и телекомуникации, и други работи, и прочие. Но информатиката е основното. Това е кухнята на преработката. А според вас специалист по информатика не може да стане член на тази комисия. В дипломата пише "Информатика".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Сендов, за да сме наясно: "по информатика, правоспособни юристи ...". Да, ясно.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз не съм наясно защо трябва да бъде "правоспособен юрист". Не е ли ...
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Няма "правоспособен юрист". Или е юрист, или не е. Няма неправоспособни юристи.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Висше образование по информатика, правни науки или как го казвате там и така нататък. И защо другите да бъдат магистри по информационни технологии? Специалисти по информационни технологии. Но както и да е, за това не се заяждам.
  Непременно обаче трябва да бъде специалист с висше образование по информатика.
  Второ, това, което е в чл. 35, сега пак включено в чл. 8:
  "За председател на комисията се избира правоспособен юрист".
  Аз смятам, че не може, когато в една комисия влизат специалисти по информатика, юристи и магистри, само на един да давате право да става председател.
  Моето предложение е: "Лице, удовлетворяващо изискванията по т. 1".
  Може пък най-добър като председател да бъде някой информатик или някой със специалност "Информационни технологии". А не специално юрист. Вярно е, че всички тук, в управлението, сте юристи, но недейте да смятате, че другите не разбират от това как се управлява една комисия. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Сендов.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Сендов! Може би за отговор на тези Ваши думи трябва да поканя господин Кирил Милчев, който е философ, за да не се смята, че аз съм лично заинтересован в случая. Но всъщност вероятно може би представител на вносителя ще трябва да вземе отношение по този въпрос.
  До голяма степен работата на комисията е именно правна, а не чисто работа в сферата на информатиката. Именно заради това този текст е разписан така. Но аз моля все пак да поканим представител на вносителя да вземе отношение именно по тези две предложения: първото, което Вие сте дали в писмена форма, и това, което направихте сега, което вероятно правите под формата на редакционна бележка.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Понеже технически няма да имам право да направя дуплика на госпожата, нека да изкажа дубликата си към Вас. Вашето беше реплика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да, заповядайте, господин Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (КБ): По отношение на т. 1, ал. 1, където искам да се добави "по информатика" имайте предвид, че в много европейски страни, когато се казва "information technology" се разбира всички средства за преработка на информация, включително и математическите методи за обработка. Когато в България кажете "информационни технологии", се разбира техническата част и повече хардуера, а малко по-малко софтуера. Но информатика не се разбира под информационни технологии, както сте написали тук.
  Затова нищо не пречи да се напише "по информатика". Аз не искам да се напише и "по математика". Не искам математика, въпреки че един математик достатъчно добре познава информационните технологии по отношение на програмирането и е длъжен да ги познава.
  А по отношение на второто, естествено вие ще гласувате, защото юристите управляват, но смятам, че не е редно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Сендов.
  Госпожо Новкиришка, заповядайте да внесете яснота в обсъждания текст.
  МАЛИНА НОВКИРИШКА: Благодаря, господин председател! Благодаря за възможността да представя позицията на Министерския съвет. Всъщност, тази позиция е почерпена от европейската практика. На първо място искам да изтъкна аргумента, че комисията в повечето страни, бих могла да кажа, в 90 на сто от случаите, е една особена юрисдикция. И това обуславя мястото на председателя с квалификация юрист. Според нашата Конституция обаче особена юрисдикция не би могла да бъде създадена. И по повод на това комисията има един малко по-особен статут. Така или иначе Министерският съвет е запазил идеята, че все пак, понеже правната работа, свързана със защитата правата на личността, е много повече, отколкото другата, затова е много по-уместно председателят й да бъде правоспособен юрист.
  Що се отнася до образованието по информационни технологии, Министерският съвет също се е водил от европейската практика по тези въпроси. Искам да кажа само едно обстоятелство, че комисията е 5-членна, но тя ще бъде подпомагана от администрация. И това е предвидено и по бюджета за 2002 г. Няма никаква пречка като ръководители на отделните административни звена да бъдат назначени информатици и съответно те да приложат своите знания.
  Освен това искам да отбележа и нещо друго. Всъщност, информационната работа в комисията се свежда до контрол върху информационните масиви, съдържащи лични данни, от една страна, и от друга страна, водене на регистър доколко са спазени изискванията на Закона за събирането и обработването на личните данни. И от тази гледна точка една твърде специфична математическа дейност по мнение и на колегите от Министерството на образованието и науката, и на експертите, които са консултирали закона, от Европейската комисия, в общи линии не е чак толкова фатално, ако не присъства като изискване за член на комисията.
  Отново отбелязвам, членовете на комисията са различни от администрацията, която ще осъществява непосредствената работа по контрола за събирането и обработването на личните данни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Новкиришка.
  Други становища по текста?
  Аз бих си позволил с разрешението на господин Сендов да дам редакция на неговото предложение по т. 1. То би звучало така, според мен: "За членове на комисията могат да бъдат избирани български граждани, които:
  1. имат висше образование по информатика, по право или са магистри по информационни технологии;".
  А другият текст е така, както е предложен от комисията.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Другото го оттеглям, защото знам, че няма да се приеме.
  А за първото така, както каза председателят, съм съгласен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми госпожи и господа, подлагам на гласуване предложението на акад. Сендов с тази редакция, която аз си позволих да направя по т. 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 139 народни представители: за 129, против 8, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Второто предложение на акад. Сендов е оттеглено. Затова моля, гласувайте целия текст на чл. 8, подкрепен от комисията.
  Гласували 150 народни представители: за 150, против и въздържали се няма.
  Член 8 се приема единодушно. Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията предлага чл. 36 от законопроекта да стане чл. 9 със следната редакция:
  "Чл. 9. (1) Комисията е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрацията.
  (2) Комисията урежда в правилник своята дейност и дейността на администрацията си и го обнародва в "Държавен вестник".
  (3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от общия брой на членовете й.
  (4) Заседанията на комисията са открити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По този текст на чл. 9 по новата номерация няма постъпили предложения. Становища в залата не виждам.
  Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма.
  Член 9 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Комисията предлага чл. 38 от законопроекта да стане чл. 10 със следната редакция:
  "Чл. 10. (1) Комисията:
  1. анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни;
  2. води регистър на администраторите на лични данни;
  3. извършва проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността си по т. 1;
  4. изразява становища и дава разрешения в предвидените в този закон случаи;
  5. издава задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни;
  6. след предварително уведомяване налага временна забрана за обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за защита на личните данни;
  7. разглежда жалби срещу администраторите във връзка с отказан достъп на физически лица до техните лични данни, както и жалби на други администратори или на трети лица във връзка с правата им по този закон;
  8. участва в подготовката на нормативни актове, свързани със защитата на личните данни.
  (2) Редът за водене на регистъра по чл. 14, за уведомяване на комисията за даване на разрешения и изразяване на становища, за разглеждане на жалбите, както и за издаване на задължителните предписания и налагането на временни забрани за обработване на лични данни, се определя в правилника по чл. 9, ал. 2.
  (3) Комисията издава бюлетин, в който публикува информация за своята дейност и за взетите решения."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  По чл. 10 няма постъпили предложения. Има ли от залата становища? Не виждам.
  Моля, гласувайте чл. 10 така, както е предложен и подкрепен от комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
  Член 10 се приема единодушно.
  Искам да обърна внимание на господин Дончев, че това, което следва сега, вече е оттеглено.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, предложението е оттеглено от акад. Сендов. То е във връзка с правоспособния юрист.
  Комисията не приема предложението на господин Сендов по чл. 35. Такова беше първоначалното становище, но и предложението беше оттеглено.
  Предложението на комисията по чл. 35 от законопроекта е той да стане чл. 11 със следната редакция:
  "Чл. 11. Председателят на комисията:
  1. организира и ръководи дейността на комисията съобразно закона и решенията на комисията и отговаря за цялостното изпълнение на задълженията й;
  2. представлява комисията пред трети лица;
  3. назначава и освобождава държавните служители и сключва и прекратява трудовите договори на служителите по трудови правоотношения от администрацията на комисията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  По чл. 11? Заповядайте, господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Не съм член на комисията и нямаше да се намеся, ако не бях видял тук чисто логически неправилно построено изречение на ал. 1: "Председателят организира и ръководи дейността на комисията, съобразно закона..." - естествено, той няма други права - "... и решенията на комисията и отговаря за цялостното изпълнение". Какво значи да отговаря за цялостното изпълнение? Той частично може ли да отговаря?
  Предлагам този текст да стане: "Организира и ръководи дейността на комисията, съобразно закона, отговаря за изпълнението на нейните задължения и за изпълнение на решенията на комисията".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Нека чуем още един път текста, за да стане ясен.
  ЯВОР МИЛУШЕВ: "Председателят на комисията:
  1. организира и ръководи дейността на комисията, съобразно закона, отговаря за изпълнение на задълженията на комисията и за изпълнение на нейните решения".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има нещо, което не е съвсем точно. Защото той ръководи не само съобразно закона, но и съобразно решенията на комисията - това, което не следва от Вашата редакция.
  ЯВОР МИЛУШЕВ: Тогава нека да остане първо "на решенията", но той да отговаря за изпълнението на нейните задължения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да, така съм по-съгласен.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Без "цялостно".
  ЯВОР МИЛУШЕВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Всъщност това една редакционна поправка, която е съвършено коректна: "отговаря за изпълнение на задълженията й" и толкова. Това "цялостно" е излишна дума, паразит. Абсолютно правилно. Благодаря Ви, господин Милушев.
  Има ли други бележки по чл. 11? Няма.
  Предлагам да гласуваме чл. 11 с тази редакционна корекция, която беше направена и която е съвършено основателна - излишната дума "цялостната" да отпадне.
  Моля, гласувайте чл. 11.
  Гласували 135 народни представители: за 134, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Комисията предлага чл. 39 от законопроекта да стане чл. 12 със следната редакция:
  "Чл. 12. (1) Председателят и членовете на комисията или упълномощени от нея лица от администрацията й, извършват проверки по изпълнението на този закон.
  (2) Администраторът на лични данни е длъжен да осигури достъп на лицата по ал. 1 до водените от него регистри и да не препятства контрола върху процеса по обработване на лични данни.
  (3) Комисията извършва проверките по молба на заинтересувани лица, както и по своя инициатива, въз основа на приет от нея месечен план за контролната дейност.
  (4) Когато в резултат на проверката се установи нарушение, комисията издава задължително предписание за отстраняването му в определен от нея срок.
  (5) При неизпълнение на предписанието по ал. 4 се съставя акт за нарушение.
  (6) В случаите, когато са нарушени права по този закон на физическо лице, комисията сезира съответния съд по чл. 39, ал. 3."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви.
  По чл. 12?
  Заповядайте, господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Дончев, чисто редакционна е поправката.
  Към ал. 2 казваме, че администраторът на лични данни е длъжен да осигури достъп, а после казваме "да не препятства" - твърде пожелателно е. Според мен на мястото "да не препятства" трябва да сложим думите "няма право да препятства" контрола върху процеса. Защото, ако кажем "да не препятства" той може да препятства, без за това да носи отговорност.
  В ал. 4 има текст: "когато в резултат на проверката" се установи нарушение, мисля, че трябва да остане само "проверка", да не бъде уточнено за конкретна проверка. По принцип той прави проверки, за които може да се установи нарушение. Така че предлагам в ал. 3 и в ал. 4 да не бъде "проверките", а "проверка".
  А в ал. 6 "в случаите, когато са нарушени права по този Закон на физическо лице", правата се нарушават на физическо лице по този закон. Мисля, че е редно думите "на физическо лице" да са преди "по този закон". Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Милушев, абсолютно споделям бележките Ви по ал. 3 и 4 да отпадне членуването на "проверките" и "проверката". Съвършено коректно е да не е членувано. По същия начин приветствам и словореда, който трябва да се размени по ал. 6.
  Имам резерва единствено по ал. 2, тъй като "администраторът на лични данни е длъжен да не препятства контрола". Така че не е нещо, което е нетърпимо, според мен.
  ЯВОР МИЛУШЕВ: Вече е поел задължението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Струва ми се, че можете да оттеглите предложението си по ал. 2.
  ЯВОР МИЛУШЕВ: Уважаеми господин председател, оттеглям предложението си по ал. 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. По този начин се облекчава работата.
  Има ли други бележки по чл. 12? Няма.
  Понеже става дума за чисто редакционни корекции, няма да ги подлагам отделно на гласуване, а целия чл. 12 с тези корекции, които бяха направени.
  Моля, гласувайте чл. 12.
  Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Комисията предлага чл. 40 от законопроекта да стане чл. 13 със следната редакция:
  "Чл. 13. (1) Председателят и членовете на комисията са длъжни да не разгласят информацията, представляваща служебна тайна за администраторите на лични данни, която им е станала известна при осъществяване на тяхната дейност до три години след изтичането от мандата.
  (2) Задължението по ал. 1 се отнася и за служителите от администрацията на комисията в срок от три години след прекратяването на трудовото или служебното правоотношение.
  (3) При постъпване на работа членовете на комисията и служителите от нейната администрация подават декларация за задълженията по ал. 1 и 2."
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По чл. 13? Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване чл. 13 така, както е предложен и подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
  Член 13 е приет.
  Уважаеми госпожи и господа, много моля, останете в залата още няколко минути с оглед гласуването в почивката на някои от групите за приятелство. Това е молбата на госпожа Маргарита Кънева, която е председател на Интерпарламентарната група.
  Почивка до 11,30 ч. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Заседанието продължава.
  Заповядайте, господин Адемов, за процедурно предложение.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Правя процедурно предложение да продължим с точка седма от дневния ред като прекъснем гледането на второ четене на законопроекта за защита на личните данни, тъй като по законопроекта за насърчаване на заетостта и промените в Кодекса за задължителното обществено осигуряване трябва технологично време за обнародването им в "Държавен вестник", тъй като тези два закона влизат в сила от 1 януари 2002 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Има процедурно предложение да преминем към точка седем от дневния ред, след това да се върнем на шеста точка от приетия за седмицата дневен ред.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 124 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 5.
  Процедурното предложение е прието.

  Преминаваме към точка седем от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА.
  Моля господин Адемов да заеме своето място на трибуната и да започне представянето на доклада на Комисията по труда и социалната политика.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  На свое заседание Комисията по труда и социалната политика разгледа законопроекта за насърчаване на заетостта, № 102-01-20 от 7 ноември 2001 г., внесен от Министерски съвет, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание за второ гласуване следния проект на "Закон за насърчаване на заетостта".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По наименованието на законопроекта няма желаещи за изказване. Подлагам го на гласуване.
  Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
  Заглавието на законопроекта е прието.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава първа - Общи положения".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава първа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ако може и чл. 1 да докладвате.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  "Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения при:
  1. насърчаването и подпомагането на заетостта;
  2. професионалното информиране и консултиране, обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и на заети лица;
  3. посредничеството по информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По заглавието на главата и по чл. 1 няма желаещи за изказване. Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
  Наименованието на глава първа и чл. 1 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 2 е направено предложение от народния представител Асен Дурмишев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 2:
  "Чл. 2. При осъществяване на правата и задълженията по този закон не се допускат пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически увреждания".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Бихте могли да представите и чл. 3 по същия начин, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  По чл. 3 има предложение на народния представител Емилия Масларова, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 3:
  "Чл. 3. Държавата осъществява политиката по заетостта в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите и с представители и на други юридически лица с нестопанска цел".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 2 и 3 няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване ан блок двата текста, които са подкрепени от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
  Членове 2 и 3 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава втора - Органи по заетостта".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава втора.
  "Раздел I - Централни органи по заетостта".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел I.
  По чл. 4 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 4:
  Член 4 се изменя така:
  "Чл. 4. (1) Министерският съвет определя държавната политика по заетостта.
  (2) По предложение на министъра на труда и социалната политика, Министерският съвет приема ежегодно Национален план за действие по заетостта".
  По чл. 5 и по чл. 6 няма предложения на народни представители.
  "Чл. 5. (1) Органите на изпълнителната власт създават условия за насърчаване на заетостта на гражданите, които искат и могат да работят и активно търсят работа като използват предоставените им от този закон права.
  (2) Органите на изпълнителната власт провеждат политиката по насърчаване на заетостта и по обучение за придобиване на професионална квалификация на лицата извън системата на народната просвета и висшето образование".
  Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 5.
  По чл. 6 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 6:
  "Чл. 6. (1) Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика за насърчаване на заетостта на безработните и по обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица и осигурява защита на националния пазар на труда.
  (2) Министерството на труда и социалната политика съвместно с другите министерства и социалните партньори разработва ежегодно Национален план за действие по заетостта".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По глава втора, раздел I, членове 4, 5 и 6 няма желаещи да вземат отношение. Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ:
  "Чл. 7. (1) За изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално информиране и консултиране, професионално и мотивационно обучение на безработни и заети лица, както и за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, се създава Агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика.
  (2) Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и е юридическо лице със седалище в София.
  (3) Агенцията по заетостта се представлява и ръководи от изпълнителен директор.
  (4) В своята дейност изпълнителният директор на Агенцията по заетостта се подпомага от съвет, който се състои от представители на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
  (5) Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията по заетостта, броят и териториалният обхват на нейните поделения се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика".
  По чл. 7 има направено предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 7 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 34, против 81, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване текста на вносителя по чл. 7, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 111, против 11, въздържали се 2.
  Член 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Раздел II - Национален съвет за насърчаване на заетостта".
  Предложение на комисията:
  Да отпадне обособяването и наименованието на раздел II.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване отпадането на раздел II.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
  Раздел II отпада.

  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Чл. 8. (1) Създава се Национален съвет за насърчаване на заетостта към министъра на труда и социалната политика като постоянно действащ орган за сътрудничество и консултации при разработване на политиката по заетостта на национално равнище.
  (2) Националният съвет за насърчаване на заетостта се състои от равен брой представители, определени от Министерския съвет, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
  (3) По решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта за участие в заседанията му могат да се канят представители и на други юридически лица с нестопанска цел.
  (4) Председател на Националния съвет за насърчаване на заетостта е министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.
  (5) Националният съвет за насърчаване на заетостта приема правилник за устройството и дейността си.
  (6) Националният съвет за насърчаване на заетостта:
  1. обсъжда и дава становища по разработването и провеждането на политиката по заетостта и на Националния план за действие по заетостта;
  2. периодично се информира за данните за състоянието на пазара на труда и за ефективността от прилаганите мерки и програми за насърчаване на заетостта;
  3. предлага на Министерството на труда и социалната политика разработването на проекти на нормативни актове, мерки и програми за насърчаване на заетостта;
  4. обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с пазара на труда;
  5. обсъжда проекти и дава становища по споразумения на Министерството на труда и социалната политика с други министерства, държавни институции и неправителствени организации за общи действия по въпросите на заетостта.
  (7) Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта се осигурява от Министерството на труда и социалната политика."
  Има предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за ал. 1 на чл. 8:
  "Чл. 8. (1) Създава се Национален съвет за насърчаване на заетостта към министъра на труда и социалната политика като постоянно действащ орган за сътрудничество и консултации при разработване на политиката по заетост."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8 с новата редакция на ал. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 8 желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 25, против 90, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване чл. 8 с новата редакция на ал. 1, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 123 народни представители: за 115, против 3, въздържали се 5.
  Член 8 се приема.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ:

  "Раздел III
  Регионални органи по заетостта"

  Предложение на комисията - раздел III да се преномерира на раздел II.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел II.
  По чл. 9 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 9:
  "Чл. 9. (1) Държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация по региони се осъществява от областните администрации, органите на местно самоуправление съвместно с териториалните поделения на Агенцията по заетостта, териториалните поделения на министерства, организации и социалните партньори.
  (2) По решение на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и с решение на областните съвети за регионално развитие се създават постоянни или временни комисии по заетостта.
  (3) Председател на Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие е областният управител или упълномощен от него представител на областната администрация.
  (4) Правилникът за устройството и дейността на Комисията по заетостта се приема от областните съвети за регионално развитие.
  (5) В Комисията по заетост при областния съвет за регионално развитие се включват представители на:
  1. областната администрация и на общините на територията на областта;
  2. териториалните поделения на Агенцията по заетостта;
  3. министерствата и други държавни институции;
  4. областните структури на представителните организации на работодателите и представителните организации на работниците и служителите;
  5. отраслови и браншови организации;
  6. юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация;
  7. други териториални структури."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Адемов, моля да продължите с чл. 10 и 11.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо председател.
  "Чл. 10. При осъществяване на дейността си Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие се съобразява с приоритетите на:
  1. Националния план за икономическо развитие;
  2. Националния план за регионално развитие;
  3. Националния план за действие по заетостта;
  4. областния план за развитие;
  5. общинските стратегии и планове за развитие."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
  "Чл. 11. (1) Организационно-техническото обслужване на Комисията по заетостта към областния съвет се извършва при условията и по реда на Правилника за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие.
  (2) Членовете на комисията по чл. 9 не получават възнаграждение за участието си в заседанията."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По прочетените текстове желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване преномерацията на раздел III в раздел II и на членовете от 9 до 11 включително, ан блок.
  Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо председател, преди да преминем към чл. 12 правя процедурно предложение във връзка с обсъждане на Закона за насърчаване на заетостта в залата да присъства заместник-министърът на труда и социалната политика Радослав Бозаджиев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте процедурното предложение господин Бозаджиев да бъде допуснат в пленарната зала.
  Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Моля, поканете господин Бозаджиев в пленарната зала.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 12 има предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Има предложение на народния представител Весела Драганова, което е подкрепено.
  Комисията предлага окончателен текст на чл. 12:
  "Чл. 12. (1) Към поделенията на Агенцията по заетостта се създава Съвет за сътрудничество, който осъществява пряко наблюдение и контрол върху провежданата политика по заетостта.
  (2) Съветът за сътрудничество се състои от 9 членове - по един представител на поделението на Агенцията по заетостта, на териториалната структура на Министерството на образованието и науката и на общината и по 3-ма представители на организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни.
  (3) По решение на Съвета за сътрудничество за участие в заседанията му могат да се канят и представители на други юридически лица с нестопанска цел.
  (4) Съветът за сътрудничество избира председател от своя състав на принципа на ротация за срок една година.
  (5) Съветът за сътрудничество приема правилник за устройството и дейността си."
  По чл. 13 също няма предложения.
  "Чл. 13. Областният управител осигурява координация между националните и местните интереси по въпросите на заетостта при разработването и изпълнението на областни планове за регионално развитие и намаляване на безработицата и осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Желаещи да вземат отношение по чл. 12 няма.
  Подлагам на гласуване предложението по чл. 12 на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 24, против 94, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване ан блок чл. 12 в редакцията, предложена от комисията, и чл. 13 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 6.
  Текстовете са приети.
  Заповядайте, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо председател.
  "Глава трета
  ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА
  ПО ЗАЕТОСТТА"
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава трета.
  "Чл. 14. (1) Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се осигуряват средства за финансиране на мерки и програми по активната политика по заетостта, приети от Министерския съвет.
  (2) Финансиране на активната политика по заетостта се осъществява на основание на одобрени заявки от Министерството на труда и социалната политика при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По наименованието на главата и чл. 14 няма желаещи да вземат отношение.
  Поставям ги на гласуване ан блок.
  Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Чл. 15. Агенцията по заетостта е администратор на следните приходи:
  1. такси за разрешения за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа;
  2. такси за разрешения за извършване на дейност на свободна практика;
  3. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност."
  Предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров - чл. 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 15 няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията - чл. 15 да отпадне.
  Гласували 131 народни представители: за 25, против 106, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване чл. 15 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 122 народни представители: за 105, против 2, въздържали се 15.
  Член 15 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Чл. 16. Средствата за активна политика се изразходват за:
  1. програми и мерки за професионално и мотивационно обучение на безработни и заети;
  2. програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
  3. програми и мерки за насърчаване на безработните към самостоятелна заетост;
  4. защита на вътрешния пазар на труда и за изпълнение на междуправителствените спогодби по вноса и износа на работна сила;
  5. разработването на национални, браншови и регионални програми за заетост и обучение за придобиване на професионална квалификация;
  6. реализация на проекти за социална интеграция на рискови групи на пазара на труда;
  7. рекламно-информационната и издателската дейност, свързани със заетостта, безработицата и обучение за придобиване на професионална квалификация;
  8. изследванията на пазара на труда, както и за набирането, обработката и разпространението на информация за пазара на труда и оценка на ефекта от прилагането на мерките и програмите на активната политика;
  9. финансиране дейността на центрове за професионално обучение, създадени по силата на междуправителствени споразумения с акт на Министерския съвет;
  10. разходи за транспорт, квартира и стипендии по време на обучението на безработни лица;
  11. други разходи за увеличаване на заетостта, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет."
  Предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Асен Дурмишев - в чл. 16, т. 4 да се редактира в следния вид:
  "4. защита на вътрешния пазар на труда и за изпълнение на международни договори за обмен на работна сила, по които страна е Република България."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16 с приетото предложение в т. 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 16 има думата госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По същество редакцията на колегата е по-прецизна, така че аз оттеглям нашето предложение и предлагам да се гласува направо коректната редакция. По същество те уреждат един и същи въпрос, който защитава българските работници, които са в други страни. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масларова.
  Подлагам на гласуване чл. 14 в окончателната редакция, предложена от комисията в т. 4.
  Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
  Член 16 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава четвърта - Регистрация, права и задължения на лицата, които активно търсят работа. Права и задължения на работодателите".
  Предложение на комисията:
  Заглавието на глава четвърта се изменя така: "Глава четвърта - Права и задължения на лицата, които търсят работа, и на работодателите".
  "Раздел l - Общи положения".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел l.
  По чл. 17 има направено предложение от народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което се подкрепя по принцип от комисията, и предложение на народния представител Весела Драганова, което също е подкрепено.
  Окончателен текст на комисията за чл. 17:
  "Чл. 17. (1) Лицата, които активно търсят работа, могат да ползват по този закон:
  1. информация за обявени свободни работни места;
  2. информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
  3. посредничество по информиране и наемане на работа;
  4. професионално информиране, консултиране и ориентиране;
  5. професионално и мотивационно обучение;
  6. включване в програми и мерки за заетост;
  7. стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация.
  (2) Работодателите могат да ползват по този закон:
  1. информация за лицата, които активно търсят работа;
  2. информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
  3. посредничество за наемане на работна сила;
  4. включване в програми и мерки за заетост;
  5. преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта;
  6. премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване.
  (3) Условията и редът за предоставяне на услугите по ал. 1 и 2 се определят с правилника за прилагане на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези текстове има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване ан блок пренаименованието на глава четвърта със съдържанието, предложено от комисията, наименованието на раздел l и чл. 17 в окончателната му редакция.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Раздел ll - Регистрация, права и задължения на лицата, които активно търсят работа".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел ll.
  По чл. 18 има две предложения - на народните представители Весела Драганова и Атанас Василев, които са подкрепени от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 18:
  "Чл. 18. (1) Всеки български гражданин, който активно търси работа, може да се регистрира в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.
  (2) Активно търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи:
  1. безработни;
  2. заети, които желаят да сменят работата си;
  3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учение време;
  4. пенсионери.
  (3) Правата по тази глава могат да упражняват и:
  1. чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
  2. лицата, на които е предоставено право на убежище;
  3. лицата, на които е предоставен статус на бежанец с право на работа в Република България;
  4. лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
  (4) Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес. Условията и редът за регистрация се уреждат с правилника за прилагане на този закон.
  (5) При регистрацията лицето декларира статуса си по ал. 2. В тридневен срок от промяната в декларираните обстоятелства лицето уведомява поделението на Агенцията по заетостта.
  (6) Регистрацията на лицата по ал. 2 и 3 се удостоверява по ред, установен в правилника за прилагане на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 18 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване наименованието на раздел ll и чл. 18 ан блок.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 19 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 19:
  "Чл. 19. (1) За всяко регистрирано лице се подготвя план за действие и график за посещения.
  (2) Лицата, които активно търсят работа, могат да ползват правата по чл. 17, ал. 1, както следва:
  1. безработните - по т. 1-7;
  2. заетите, които желаят да сменят работата си, и учащите се, които желаят да работят през свободното си от учение време - по т. 1, 3 и 4;
  3. пенсионерите - по т. 1 и 3."
  По чл. 20 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 20:
  "Чл. 20. (1) Лицето, което е регистрирано като активно търсещо работа, е длъжно да изпълнява препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения.
  (2) При писмена покана от поделението на Агенцията по заетостта лицето, което активно търси работа, е задължено да се яви на посочените дата и час.
  (3) Регистрацията се прекратява, когато търсещите работа лица:
  1. не изпълняват препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения, включени в плана за действие;
  2. не се явят на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта или в срок от три работни дни след тази дата;
  3. не спазват определения им график за посещение в поделението на Агенцията по заетостта;
  4. сменят постоянния си адрес, без да уведомят за това поделението на Агенцията по заетостта;
  5. подадат молба по свое желание;
  6. починат.
  (4) Регистрацията се прекратява и в случаите, когато:
  1. започнат работа и са осигурени или подлежат на осигуряване по реда на чл. 4 от Кодекса за задължително обществено осигуряване;
  2. придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  3. не изпълнят изискванията на чл. 18, ал. 5, изречение второ.
  (5) Лицето има право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 12 месеца след прекратяване на предходната.
  (6) При представяне на доказателства за наличието на уважителни причини, прекратената на основание ал. 3, т. 1, 2 и 3 или ал. 4, т. 3 регистрация се възстановява."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези текстове има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване чл. 18 и 20 в окончателната редакция, предложена от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Чл. 21. (1) Регистрацията се прекратява и възстановява с решение на ръководителя на поделението на Агенцията по заетостта.
  (2) Решенията по ал. 1 се обжалват в съда по реда на Закона за административното производство.
  (3) Агенцията по заетостта предоставя информация на Националния осигурителен институт за издадените решения по ал. 1."
  Има предложение на народния представител Росица Тоткова, което не е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 21 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Тоткова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 27, против 100, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване чл. 21, подкрепен от комисията. Текстът е на вносителя.
  Гласували 123 народни представители: за 114, против 8, въздържал се 1.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Раздел III - Права и задължения на работодателите."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел III.
  По чл. 22 има предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Предложение на народните представители Атанас Василев, Хасан Адемов, Атанас Василев и Валери Цеков, които са подкрепени от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 22:
  "Чл. 22. (1) Право на посреднически услуги от Агенцията по заетостта има всеки български работодател.
  (2) Работодателите могат да обявяват в поделенията на Агенцията по заетостта:
  1. свободните работни места;
  2. потребностите от обучение за професионална квалификация на наетите лица и собствените възможности за неговото организиране.
  (3) Работодателите са длъжни в срок от 3 работни дни да информират поделенията на Агенцията по заетостта за:
  1. заетите и закритите работни места, които са били обявени като свободни;
  2. безработните лица, отказали да приемат предлаганата подходяща работа;
  3. отказа си да наемат търсещи работа лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта.
  (4) Работодателите подават заявки за обучение за придобиване на професионална квалификация на наетия персонал, както и за потребностите от работна сила по видове специалности при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на този закон.
  (5) Работодателите могат сами да правят подбор на препоръчаните им от поделението на Агенцията по заетостта търсещи работа лица или да изискат от Агенцията по заетостта да направи подбора по предварително подадена заявка.
  (6) Чуждестранни работодатели могат да ползват посреднически услуги от Агенцията по заетостта по ред, определен от Министерския съвет."
  По чл. 23 няма предложения.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 23:
  "Чл. 23. При обявяване на работните места работодателите нямат право да определят условия по признак пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние. Изключения се допускат само по отношение на пол, възраст и намалена работоспособност, когато вследствие на естеството на работата полът, съответно възрастта или здравословното състояние представляват съществен елемент от нея."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не виждам желаещи да се изкажат по тези текстове.
  Подлагам на гласуване наименованието на раздел III и членове 22 и 23.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
  Заглавието на раздел III и чл. 22 и 23 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава пета - Процедура по информиране при масови уволнения."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава пета.
  "Чл. 24. (1) Работодателят уведомява поделението на Агенцията по заетостта относно предвижданите масови уволнения в писмена форма не по-късно от 30 дни преди датата на уволнението.
  (2) Копие от писмото се изпраща на:
  1. общинската администрация;
  2. представителите на работниците и служителите в предприятието;
  3. териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
  (3) Уведомлението по ал. 1 трябва да съдържа цялата необходима информация относно предвижданите масови уволнения, в това число: причините за планираното уволнение; броя и категорията на работниците и на служителите, които ще бъдат уволнени; периода, през който трябва да се извършат уволненията; предвидените критерии за подбора на работниците и на служителите, които ще бъдат уволнени, както и относно проведените предварителни консултации с представителите на работниците и служителите."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.
  "Чл. 25. (1) След получаване на уведомлението по чл. 24 се сформират екипи, състоящи се от представител на работодателя, представители на организациите на работниците и служителите в предприятието, представител на поделението на Агенцията по заетостта и представител на общинската администрация.
  (2) Екипите по ал. 1 изготвят проекти за необходимите мерки, насочени към:
  1. посредничество за заетост;
  2. обучение за придобиване на професионална квалификация;
  3. започване на самостоятелна стопанска дейност;
  4. алтернативни програми за заетост.
  (3) Проектите по ал. 2 се представят за одобряване от регионалната комисия по заетостта, като въз основа на тях се кандидатства за финансиране при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По тези текстове няма желаещи да вземат думата.
  Подлагам на гласуване наименованието на глава пета и членове 24 и 25 на вносителя, подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
  Заглавието на глава пета и чл. 24 и 25 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава шеста - Насърчаване на заетостта."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава шеста.
  "Раздел I - Посреднически услуги."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел I.
  "Чл. 26. Посредническите услуги по заетостта включват:
  1. информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
  2. психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
  3. насочване към подходящи програми и мерки за заетост;
  4. насочване към професионално и/или мотивационно обучение;
  5. насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави;
  6. услуги за започване на самостоятелна стопанска дейност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не виждам желаещи да вземат думата.
  Подлагам на гласуване наименованието на глава шеста, наименованието на раздел I и чл. 26 на вносителя, подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
  Заглавието на глава шеста, раздел I и чл. 26 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 27 има предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Има предложение от народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 27:
  "Чл. 27. (1) Право на посреднически услуги във връзка със заетостта имат работодателите и лицата, които търсят работа.
  (2) Посредническите услуги по заетостта се организират и предоставят от Агенцията по заетостта и от физически и юридически лица, регистрирани по българското законодателство и получили разрешение за осъществяване на посредническа дейност.
  (3) Агенцията по заетостта предоставя посреднически услуги:
  1. безплатно - по наемането на българските граждани и лицата по чл. 18, ал. 3;
  2. безплатно - по наемането на българските граждани в чужбина, както и на чужденци в страната, в изпълнение на международен договор, по който Република България е страна;
  3. по договор с чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции, които заплащат разходите по извършеното посредничество, и със сродни чуждестранни институции за наемане на български граждани в други държави."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 27 има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 23, против 95, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 27 в окончателната редакция, подкрепена от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
  Член 27 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 28 има предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28:
  "Чл. 28. (1) Посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в Република България и в други държави може да се извършва и от физически и юридически лица с повече от 50 на сто българско участие.
  (2) Посредническа дейност по наемане на работа по ал. 1 включва предоставяне на посреднически услуги по чл. 26, точки 1, 3, 4 и 5 в съвкупност или поотделно.
  (3) Посредническа дейност по ал. 1 се осъществява въз основа на разрешение, издадено от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (4) При получаване на разрешението за осъществяване на посредническа дейност юридическите и физическите лица внасят такса в размер, определен от Министерския съвет. Посредническите услуги по наемане на работа, оказвани от физически и юридически лица, могат да се извършват и срещу заплащане.
  (5) Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, издаването, отказването, прекратяването и отнемането на разрешението за посредническа дейност, правата и задълженията на посредниците се определят с наредба на Министерския съвет.
  (6) Посредникът може да прекрати дейността си след уведомяване на Министерството на труда и социалната политика."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 28 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Масларова и Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 15, против 110, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 28 в окончателната редакция, подкрепена от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 7.
  Член 28 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 29 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 29:
  "Чл. 29. (1) Физически и юридически лица, извършващи посредническа дейност без разрешение, могат да кандидатстват за разрешение след три години от влизането в сила на наказателно постановление за нарушение от този вид.
  (2) Физически и юридически лица, на които е отнето разрешението за извършване на посредническа дейност, могат да кандидатстват за разрешение след три години от датата на обнародването на акта за отнемане в "Държавен вестник"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел II - "Планиране на програми и мерки за насърчаване на заетостта".
  По чл. 30 има предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30:
  "Чл. 30. (1) Програми и мерки за насърчаване на заетостта по този закон се реализират след одобряването им от Националния съвет за насърчаване на заетостта и от регионалните комисии за заетост и след финансовото им осигуряване с бюджета за съответната година.
  (2) За реализация на програмите и мерките за заетост Министерството на труда и социалната политика ежегодно представя разчети за финансовото им осигуряване със Закона за държавния бюджет на Република България на Министерството на финансите.
  (3) Агенцията по заетостта ежегодно в съответствие с процедурите за разработване на проекта за бюджет за съответната година представя на Министерството на труда и социалната политика предложение с програмите и мерките за заетост, които да се реализират през плановата година.
  (4) Министърът на труда и социалната политика ежегодно утвърждава плана на Агенцията по заетостта и го осигурява финансово.
  (5) Условията и редът за ползване на преференциите за реализация на програми и мерки, както и техният размер, се определят с правилника за прилагане на този закон.
  (6) Ползването на преференции по този закон се урежда с писмен договор между поделенията на Агенцията по заетостта и работодателите в съответствие с определените годишни квоти и финансови ресурси, съгласно ал. 4 и 5.
  (7) За реализация на програми и мерки за заетост от физически и юридически лица, получили разрешение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, ежегодно се сключват договори с Министерството на труда и социалната политика.
  (8) Членовете на комисиите по заетостта и на съветите за сътрудничество към поделенията на Агенцията по заетостта контролират и наблюдават процесите при реализацията на програмите и мерките."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По тези текстове има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Масларова и господин Димитров по чл. 30, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 146 народни представители: за 25, против 117, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване ан блок чл. 29, наименованието на раздел ll и чл. 30 със съдържанието на вносителя, подкрепени от комисията.
  Гласували 132 народни представители: за 126, против 2, въздържали се 4.
  Приемат се чл. 29, заглавието на раздел ll и чл. 30.
  Имате думата, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  "Чл. 31. (1) Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на Националния план за икономическо развитие, Националния план за регионално развитие и Националния план за действие по заетостта.
  (2) Отговорни институции за разработването и реализирането на програмите за заетост са:
  1. за националните програми - Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта;
  2. за браншовите програми - съответните отраслови министерства (структури) съвместно с отраслови синдикални организации, браншови камари, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта;
  3. за регионалните програми - комисиите по заетостта към областните съвети.
  (3) Програмите по ал. 1, финансирани от Министерството на труда и социалната политика, се утвърждават от министъра на труда и социалната политика при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31.
  "Чл. 32. (1) Комисиите по заетостта към областните съвети за регионално развитие организират реализирането на краткосрочни или средносрочни програми за развитие на заетостта.
  (2) Комисиите по заетостта предлагат на Министерството на труда и социалната политика Регионалната програма за заетост, включваща реализация на мерки и проекти за заетост."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.
  "Чл. 33. (1) Регионалните програми за заетост конкретизират целите, приоритетите и инструментите за провеждане на държавната политика по заетостта. Те съдържат мерки и проекти, съобразени с приоритетите на Националния план за икономическо развитие, Националния план за регионално развитие и Националния план за действие по заетостта.
  (2) Регионалните програми за заетост включват всички проекти за увеличаване на заетостта по държавни приоритети, действащи на територията на областта, както и общински проекти и проекти на други юридически лица, одобрени от Комисията по заетостта.
  (3) Регионалните програми за заетост се разработват ежегодно и се предлагат за съгласуване при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
  "Раздел lll - Програми и мерки за заетост на младежи."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел lll.
  "Чл. 34. (1) Агенцията по заетостта съвместно с общинските администрации, с държавни, общински и частни предприятия и организации изпълняват програми за професионално ориентиране, обучение за придобиване на професионална квалификация и устройване на работа на безработни до 29-годишна възраст без трудов стаж.
  (2) За всяко наето по ал. 1 безработно лице, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се превеждат на работодателя сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за срока на трудовия договор, но за не повече от 12 месеца, както и разходите за обучение за придобиване на професионална квалификация.
  (3) Договорът по ал. 2 може да бъде сключван със срок за изпитване по реда на Кодекса на труда."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
  "Чл. 35. (1) Агенцията по заетостта съвместно със специализирани и други институции и организации изпълнява програми за обучение за придобиване на професионална квалификация и устройване на работа на младежи без трудов стаж до 29-годишна възраст с намалена работоспособност и на младежи от социални заведения, завършили образованието си.
  (2) За всяко наето безработно лице, насочено от поделението на Агенцията по заетостта въз основа на договора по чл. 30, ал. 6, се превеждат на работодателя сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за срока на трудовия договор, но за не повече от 18 месеца, както и разходите за обучение за придобиване на професионална квалификация.
  (3) Договорът по ал. 2 може да бъде сключван със срок за изпитване по реда на Кодекса на труда."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
  "Чл. 36. (1) На работодател, който наема на работа за срок не по-малък от 12 месеца при пълно работно време безработни до 29-годишна възраст, насочени от поделението на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се превеждат сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 12 месеца.
  (2) На работодател, който наема на работа за срок не по-малък от 24 месеца безработни лица с намалена работоспособност и младежи от социални заведения, завършили образованието си, насочени от поделението на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се превеждат сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 24 месеца.
  (3) Договорите по ал. 1 и 2 могат да бъдат сключвани със срок за изпитване по реда на Кодекса на труда."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези текстове има ли желаещи да вземат отношение? Няма желаещи.
  Поставям ги на гласуване ан блок от чл. 31 до чл. 36 включително с наименованието на раздел lll.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 144, против и въздържали се няма.
  Текстовете на чл. от 31 до 36, включително наименованието на раздел lll са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 37 има направено предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 37:
  "Чл. 37. На работодател, който наема на работа по трудов договор със срок за изпитване по реда на Кодекса на труда безработни с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочени от поделението на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се превеждат сумите за трудово възнаграждение и дължимите върху тях вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко наето лице за срока на изпитване.
  Чл. 38. (1) Агенцията по заетостта съвместно с общинските администрации, Министерството на образованието и науката, представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и други юридически лица с нестопанска цел разработват програми за ограмотяване, квалификация и заетост.
  (2) Програмите по ал. 1 се утвърждават от Министерството на труда и социалната политика.
  (3) Програмите по ал. 1 се осъществяват в три модула:
  1. "Ограмотяване" - чрез курсове за ограмотяване с продължителност до 5 месеца, като всеки участник в курса има право на парична помощ в размер 40 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за времето на участието;
  2. "Професионална квалификация" - чрез обучение за придобиване на професионална квалификация;
  3. "Трудова заетост" - чрез включване във форми на субсидирана заетост по този закон или по други проекти.
  (4) Условията и редът за реализация на програмите се определят с правилника за прилагане на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 37 и 38 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 39 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  "Чл. 39. (1) Агенцията по заетостта съвместно със службите за социално подпомагане, общинските администрации, представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и други юридически лица с нестопанска цел реализира програма "От социални грижи към заетост".
  (2) Право на участие в програмата по ал. 1 имат:
  1. продължително безработни лица без право на обезщетение за безработица, които получават социални помощи;
  2. безработни лица до 29-годишна възраст включително без право на обезщетение за безработица, които са в риск да преминат на социално подпомагане;
  3. самотни майки (осиновителки), които получават социални помощи;
  4. продължително безработни лица без право на обезщетение за безработица, които са в риск да преминат на социално подпомагане.
  (3) Лицата по ал. 2 имат право на предоставяне на услуги за:
  1. професионално информиране и консултиране;
  2. мотивационно обучение;
  3. обучение за придобиване на професионална квалификация;
  4. разработване на план за търсене на работа;
  5. осигуряване на трудова заетост.
  (4) Условията и редът за реализация на програмите се определят с правилника за прилагане на този закон."
  Предложение на народния представител Атанас Василев - чл. 39, ал. 2, т. 3 да се измени така:
  "3. самотни майки, както и самотни осиновителки (съответно осиновители), които получават социални помощи;"
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 39, с приетото предложение по ал. 2, т. 3.
  "Чл. 40. (1) Агенцията по заетостта съвместно с дружества, създадени с цел осигуряване на заетост на безработни лица в общини с високо равнище на безработица, разработват и реализират програми за заетост за оздравяване, преструктуриране и подготовка на обекти за приватизация и за осъществяване на общополезни дейности.
  (2) Дружествата за заетост и структурно развитие се регистрират по действащото законодателство в съответствие с целите на програмите по ал. 1.
  (3) За всяко наето по трудов договор безработно лице, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се превеждат на дружество по ал. 1 сумите за трудово възнаграждение за действително отработеното време, допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото прилагане, и дължимите върху тях вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за срока на трудовия договор, но за не повече от 24 месеца, както и разходите за обучение за придобиване на професионална квалификация на наетите в дружеството безработни лица.
  (4) Дейностите, които осъществява дружеството по ал. 1, са включени в каталог от задачи, който се утвърждава от министъра на труда и социалната политика."
  Предложение на народния представител Атанас Василев - ал. 4 се изменя така:
  "(4) Дейностите, които осъществяват дружествата по ал. 1, се определят в каталог, който се утвърждава от министъра на труда и социалната политика."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40 с новата редакция на ал. 4.
  "Чл. 41. На работодател, който приема за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване безработни младежи до 29-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят средства за всяко прието лице за срока на обучението или стажуването."
  Предложение на народния представител Атанас Василев: в чл. 41 да отпадне думата "младежи".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41 с приетото предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По текстовете от 39 до 41 има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок в окончателната им редакция, предложена от комисията, в която са включени и предложенията на народния представител Атанас Василев по тях.
  Гласували 154 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  Господин Адемов, предлагам Ви да прочетете раздел четвърти, раздел пети и раздел шести наведнъж.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  "Раздел IV - Програми и мерки за преход от пасивни към активни мерки."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел четвърти.
  "Чл. 42. (1) На безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта и наети на работа за срок не по-малък от 6 месеца извън границите на населеното място по постоянното им местоживеене, се изплащат еднократно суми, определени по договор между безработното лице и поделението на Агенцията по заетостта.
  (2) На безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта към определен работодател за наемане на работа извън границите на населеното място, могат да бъдат изплащани месечно суми, определени по договор между безработното лице и поделението на Агенцията по заетостта."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.
  "Чл. 43. (1) На работодател, който наема по трудово правоотношение на непълно работно време (4 часа) безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят суми в размер на минималната работна заплата, установена за страната, и дължимите върху нея вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа.
  (2) Лицата по ал. 1 са регистрирани безработни, които са получавали парично обезщетение за безработица не повече от 5 месеца.
  (3) Работодателят може да наема на трудов договор за срок не по-малък от 8 месеца двама души, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на едно работно място, при условие, че се увеличава средносписъчната численост на персонала.
  (4) На работодатели, които продължат трудовите правоотношения с лицата по ал. 1 след изтичането на 8-месечния срок за не по-малко от 6 месеца, се възстановяват 6-месечните вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.
  (5) Работодателят има право да проведе обучение за придобиване на професионална квалификация в рамките на непълното работно време, като посочи обучаваща организация или сам извърши обучението в рамките на максимално определения размер на средствата за обучение на едно лице."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43 със следната нова редакция на ал. 1:
  "Чл. 43. (1) На работодател, който наема по трудово правоотношение за не по-малко от половината законно установено работно време безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят суми в размер на минималната работна заплата, установена за страната и дължимите върху нея вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа."

  "Раздел V - Програми и мерки за обучение през целия живот."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел пети.
  "Чл. 44. Работодател, който осигурява поддържане и повишаване на квалификацията на наетите работници и служители, може да кандидатства за предоставяне на суми въз основа на договора по чл. 30, ал. 6, но не повече от половината от максимално определения размер на средствата за обучение на едно лице."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.
  "Чл. 45. (1) Работодател може да наема безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за обучение и работа на работното място за времето, през което заетото лице е на обучение.
  (2) На работодател, който наема на работа безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за обучение и работа на работно място по ал. 1, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 6 месеца."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.
  "Чл. 46. На работодател, който разкрива специални работни места за придобиване на квалификация чрез стажуване и/или чиракуване, включително на младежи, отпаднали от системата на средното образование, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят суми за всяко прието лице за срока на стажа и/или чиракуването."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
  "Раздел VI
  Насърчаване на предприемачеството
  Чл. 47. (1) На лице или лица, които са безработни с право на парично обезщетение или парична помощ за безработица и желаят самостоятелно или заедно да започнат стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги, се предоставят за сметка на Фонд "Безработица" еднократни парични суми след одобряване на бизнеспроект от поделението на Агенцията по заетостта и молба от лицето до поделението на Агенцията по заетостта, с която се заявява, че желае да получи еднократна парична сума вместо парично обезщетение или помощи за безработица при условията и по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  (2) Право на еднократна парична сума по ал. 1 имат лицата, които отговарят на изискванията за отпускане на парично обезщетение или помощи за безработица при условията и по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  (3) Еднократна парична сума по ал. 1 се изплаща от поделението на Агенцията по заетостта по постоянен адрес на лицето/лицата.
  (4) На лицата, които са получили еднократна парична сума по ал. 1 и които осигуряват заетост по одобрения проект на друг безработен член от семейството без право на парично обезщетение за безработица или парична помощ, въз основа на плана по чл. 30, алинеи 4 и 5 се предоставят допълнителни средства."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздела и за чл. 47.
  "Чл. 48. На лицата, които са получили еднократна парична сума по чл. 47, ал. 1, въз основа на плана по чл. 30, алинеи 4 и 5 може да се предоставят допълнително средства под формата на кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения проект по чл. 47, ал. 1."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
  "Чл. 49. На лицата по чл. 47 въз основа на плана по чл. 30, ал. 4 и при условията и по реда на чл. 30, ал. 5 могат да се възстановят разходите за ползвани външни консултантски услуги."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.
  "Раздел VII - Програми и мерки за откриване на нови работни места."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел VII.
  "Чл. 50. На работодатели - микропредприятия, регистрирани по действащото законодателство, се възстановяват 12 месечни вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване за първите 5 наети безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, по трудов договор на пълно работно време, при условия, че запазят техните работни места за срок 24 месеца."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
  "Чл. 51. На работодател, който наема на непълно работно време за не по-малко от три месеца безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 9 месеца."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Адемов.
  По текстовете от чл. 42 до 51 няма желаещи за дискусия.
  Моля, гласувайте наименованието на разделите от IV до VII включително, както и съдържанието на текстовете от чл. 42 до чл. 51 включително, подкрепени от комисията, ан блок.
  Гласували 160 народни представители: за 159, против няма, въздържал се 1.
  Наименованията на разделите и текстовете на членовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Раздел VIII - Програми и мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на рискови групи в пазара на труда".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел VIII.
  "Чл. 52. (1) На работодател с 50 и по-малко работници и служители, който наема на работа за срок не по-малък от 12 месеца безработни лица с трайно намалена работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6, се предоставят сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 12 месеца.
  (2) На работодател с 50 и повече работници и служители, който наема на работа над определения норматив по чл. 315 от Кодекса на труда за срок не по-малък от 12 месеца безработни лица с трайно намалена работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 12 месеца.
  (3) На работодател, който наема за временна, сезонна или почасова работа безработни с трайно намалена работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 6 месеца.
  (4) Договорите по ал. 1 и 2 могат да бъдат сключвани със срок за изпитване по реда на Кодекса на труда."
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В чл. 52, ал. 2 думите "На работодател с 50 и повече работници и служители..." се заменят с "На работодател с повече от 50 работници и служители...".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52 с приетото предложение по ал. 2.
  "Чл. 53. На работодател, който наема на работа по трудов договор за срок 12 месеца регистрирани безработни жени - самотни майки (осиновителки) и/или майки с деца до 3-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко наето лице за срока на договора."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
  "Чл. 54. (1) Агенцията по заетостта съвместно с комисиите по заетостта към областните съвети, общинските администрации, държавни, общински и частни предприятия и юридически лица с нестопанска цел реализира програми за заетост в общополезни дейности на безработни лица.
  (2) Програмите по ал. 1 се реализират с предимство в райони с равнище на безработица над средното за страната.
  (3) В програмите по ал. 1 се включват с приоритет безработни младежи до 29-годишна възраст, продължително безработни лица с основно и по-ниско образование.
  (4) За всяко наето по трудов договор безработно лице, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят сумите за трудово възнаграждение за действително отработеното време, допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото приложение, и дължимите върху тях вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за срока на трудовия договор, но за не повече от 5 месеца."
  Предложение на народния представител Адриана Брънчева - в чл. 54, ал. 3 да отпадне думата "младежи".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54 с приетото предложение по ал. 3.
  По чл. 55 има предложение на народния представител Атанас Василев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 55:
  "Чл. 55. (1) На работодател, който наеме на работа на пълно работно време за срок не по-малък от 12 месеца безработен, изтърпял наказание "лишаване от свобода" и насочен от поделение на Агенцията по заетостта, в срок до 12 месеца от освобождаването от мястото за изтърпяване на наказанието, въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се предоставят средствата за трудово възнаграждение и дължимите върху тях вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 6 месеца.
  (2) Работодателят има право при необходимост да проведе обучение за придобиване на професионална квалификация като посочи обучаваща организация или сам извърши обучението в рамките до максимално определения размер на средствата за обучение на едно лице.
  (3) Договорът по ал. 1 може да бъде сключван със срок за изпитване по реда на Кодекса на труда."

  Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат отношение по членове от 52 до 55? Няма.
  Подлагам на гласуване ан блок членове от 52 до 55, заедно с наименованието на раздел VIII.
  Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Раздел IХ - "Защита и запазване на заетостта".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел IХ.
  "Чл. 56. (1) На работодател, ползващ права по чл. 34, 35, 50, 52, 53 и 55, се предоставят сумите, предвидени в тях, само за лицата, наети над базисната численост на персонала за времето, през което ползват преференцията по насърчителните мерки.
  (2) На работодател, който запазва заетостта на лицата в продължение на 9 месеца след периода на наемане по чл. 34, 35, 50, 52, 53 и 55, могат да се изплатят допълнителни суми, определени с договора по чл. 30, ал. 6.
  (3) Работодател, който не е запазил работните места по чл. 34, 35, 36 и чл. 52, ал. 1 и 2 след изтичане на договора, съгласно преференцията, губи правото на ползване на същата преференция през следващите 12 месеца."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56.
  "Чл. 57. (1) Работодател, който в случаите, когато се намалява обемът на работата или спира работата за повече от 15 работни дни, запазва заетостта на лица, може да кандидатства за предоставяне на суми въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 и дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 2 месеца.
  (2) На работодател, който запазва заетостта на лицата по ал. 1 и ги включва в обучение за придобиване на професионална квалификация въз основа на договора по чл. 30, ал. 6 се изплащат разходите за обучение за всяко лице за времето, през което е било обучавано.
  (3) Финансирането на пълния размер на разходите за обучение по ал. 2 се осигурява, ако работодателят запазва заетостта на лицата по ал. 1 за не по-малко от 12 месеца."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.
  Глава седма - "Обучение за придобиване на професионална квалификация".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава седма.
  Раздел I - "Обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел I.
  "Чл. 58. Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Министерство на образованието и науката:
  1. разработва и координира политиката и стратегиите по обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни - безработни и заети лица на национално равнище;
  2. организира и ръководи Националната система за обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица;
  3. проучва, анализира и прогнозира състоянието, развитието и потребностите от обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
  "Чл. 59. (1) Към министъра на труда и социалната политика се създава Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила, който включва представители на министерства, агенции, комисии, представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и други юридически лица с нестопанска цел.
  (2) Председател на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила е заместник-министър на труда и социалната политика, а заместник-председател е заместник-министър на образованието и науката.
  (3) Националният консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила:
  1. съгласува разработването на националната политика и стратегия за обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица;
  2. координира и контролира взаимодействието между представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище във връзка с ученето през целия живот;
  3. съгласува потребностите от обучение за придобиване на професионална квалификация."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
  По чл. 60 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 60:
  "Чл. 60. Дейностите, свързани с обучението за придобиване на професионална квалификация на възрастни, се осъществяват освен от институциите по чл. 58 и от:
  1. Агенцията по заетостта;
  2. Националната агенция за професионално образование и обучение;
  3. центровете за професионално обучение;
  4. други институции, посочени в закон или в акт на Министерския съвет."
  "Чл. 61. За съхраняване и развитие на заетостта се разработват и изпълняват национални, регионални и специализирани програми за обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни - безработни и заети лица."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
  "Чл. 62. (1) Обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни - безработни и заети лица, се извършва в съответствие с утвърдения годишен план по чл. 30, ал. 4.
  (2) Обучение за придобиване на професионална квалификация и мотивационно обучение на възрастни се осъществява от центровете за професионално обучение, лицензирани в съответствие с действащата нормативна уредба, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Има ли желаещи да вземат отношение по текстовете от чл. 56 до чл. 62?
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да направя едно предложение за редакционна поправка в чл. 57, ал. 1, тъй като смятам, че стимулът за работодателя да му бъдат предоставени дължимите вноски, които са за сметка на работодателя, за фондовете на Държавно обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса са в тези случаи, когато се запазва заетостта на всички лица, които са работили в неговото дружество, без той да е предприел действията, които са предвидени в чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда. Така, както е записан текстът, това се отнася не за всички лица, работещи в предприятието, а за някакъв брой, който дори не е и уточнен. Затова аз предлагам чл. 57, ал. 1 да гласи така: "Работодател, който в случаите, когато се намалява обемът на работа или спира работа за повече от 15 работни дни, запазва заетостта на лицата" и т.н. Текстът продължава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Само "лица" става "лицата". Благодаря Ви, госпожо Тоткова. Коректна е забележката. Няма да я гласуваме, приемаме я като редакционна бележка в ал. 1 на чл. 57.
  Заповядайте, господин Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Правилно е, членуването изчерпва кръга на лицата, които са в престой или са попаднали под режима на намален обем на работата. Няма пречка да бъде приета тази чисто редакционна поправка, тъй като уточнява текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Благодаря на госпожа Тоткова за редакционната поправка.
  Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
  Подлагам на гласуване членове от 56 до 62, заедно с редакционната бележка, направена в залата в чл. 57, ал. 1 и наименованията на раздел IХ, глава осма и раздел I от нея.
  Гласували 142 народни представители: за 142, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Раздел II - Обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта."
  Предложение на комисията:
  Заглавието на раздел II да се измени така:

  "Раздел II
  Обучение за придобиване на професионална
  квалификация на възрастни, организирано от
  Агенцията по заетостта".

  "Чл. 63. (1) Агенцията по заетостта организира обучение за придобиване на професионална квалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда, изискванията на работодателите и утвърдения план по чл. 30, ал. 4, както следва за:
  1. безработни;
  2. лицата по чл. 48;
  3. работници и служители в малки и средни предприятия, които през последните 12 месеца са били на трудов договор при последния работодател;
  4. работници и служители, за които се изменят изискванията към професионалната им квалификация поради конкретни промени в производството;
  5. лицата по чл. 57, ал. 2.
  (2) Агенцията по заетостта организира и мотивационно обучение на безработните за активно търсене на работа и адаптиране в пазарните условия."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
  "Чл. 64. Агенцията по заетостта организира обучение за:
  1. начална професионална квалификация за лица, които нямат такава квалификация;
  2. допълнителна квалификация;
  3. преквалификация."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
  "Чл. 65. (1) Включването на работниците и служителите и на безработните в обучение за начална професионална квалификация или за преквалификация, организирано от Агенцията по заетостта, задължително се предхожда от професионално ориентиране, информиране и консултиране.
  (2) Условията и редът за организиране на професионално ориентиране, информиране и консултиране се определят в Правилника за прилагане на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.
  "Чл. 66. (1) Обучението за придобиване на професионална квалификация на лицата по реда на чл. 63, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и мотивационното обучение по реда на чл. 63, ал. 2, организирани от Агенцията по заетостта, се финансират при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
  (2) Обучението за придобиване на професионална квалификация на работниците и служителите по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 и 4, организирано съвместно от Агенцията по заетостта и работодателите, се финансира при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
  (3) На безработните по чл. 63, ал. 1, т. 1, участващи в обучение за придобиване на професионална квалификация, се изплаща стипендия при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.

  "Глава осма
  РАБОТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ
  ДЪРЖАВИ И НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ
  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава осма.
  "Чл. 67. По силата на този закон българските граждани могат да работят в друга държава съобразно националното й законодателство и/или при условията и по реда, регламентирани с международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна като:
  1. сключат договор с работодател от съответната държава чрез посредник по смисъла на чл. 27, ал. 3 и чл. 28, ал. 1;
  2. бъдат изпратени на работа от български работодател."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.
  "Чл. 68. Агенцията по заетостта осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави, които отговарят за наблюдението на условията за наемане на работа като обменят информация относно:
  1. националното трудово законодателство и законодателството за наемане на работа на чужденци;
  2. наетите български граждани на територията на съответната държава и наетите граждани на съответната държава на територията на Република България;
  3. установените нарушения на условията и реда за наемане на работа;
  4. установените случаи на незаконно извършване на трудова дейност на българи на територията на съответната държава и на граждани на съответната държава на територията на Република България."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По текстове от чл. 63 до чл. 68 няма желаещи за изказване.
  Подлагам ги на гласуване ан блок - от чл. 63 до чл. 68, включително с наименованието на раздел II и глава осма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети до чл. 69.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 69 има предложение на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Предложение на вносителя, което е подкрепено от комисията:
  "Чл. 69. (1) Българските работодатели и посредници по чл. 67 не могат да уговарят за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава, съобразно националното й законодателство.
  (2) Взаимоотношенията между българските граждани и физическите и юридическите лица - посредници по чл. 28, ал. 1, чрез които се осигурява работа в друга държава, се уреждат с договор за посредничество."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 69 няма желаещи за изказвания.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е прието от комисията.
  Гласували 143 народни представители: за 23, против 116, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме чл. 69 в редакцията, предложена от вносителя и подкрепена от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 4.
  Член 69 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Чл. 70. (1) Чужденец може да работи по трудово правоотношение или като командирован в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България след получаване на разрешение за работа в съответствие с изискванията, определени с акт на Министерския съвет или в международен договор, по който Република България е страна.
  (2) Разрешението по ал. 1 се издава от Агенцията по заетостта по искане на местен работодател.
  (3) Не се изисква разрешение за работа на чужденци с постоянно пребиваване в Република България или с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежище или признат статут на бежанец, както и в случаите, предвидени в международен договор, по който Република България е страна.
  (4) Условията и редът за допускане на командировани чужденци в Република България в рамките на предоставяне на услуги се уреждат с наредба на Министерския съвет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
  "Чл. 71. Разрешение за работа на чужденци се издава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство:
  1. съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на националния пазар на труда;
  2. при условия, че общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани и чужденци с предоставено право на убежище или с признат статут на бежанец в предходните 12 месеца;
  3. когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
  4. когато трудовото възнаграждение осигурява необходимите средства за издръжка в страната съобразно размера, установен с акт на Министерския съвет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.
  "Чл. 72. (1) Разрешението за работа се издава за срок до една година.
  (2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължаван, ако не са отпаднали условията за първоначално издаване.
  (3) За издаване и продължаване на разрешение за работа местният работодател внася такса в размер на 600 лв.
  (4) За сезонна работа до 6 месеца за една календарна година и за работа като преподавател в средно или висше училище таксата е 300 лв.
  (5) За преиздаване на разрешение за работа поради загубване или унищожаване на документи се заплаща такса в размер на 200 лв."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.

  "Чл. 73. Трудовите и осигурителните отношения на чужденци, наемани на територията на Република България от местни работодатели, се уреждат по условията на българското трудово и осигурително законодателство."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73.
  "Чл. 74. (1) Условията и редът за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа, както и за освобождаване от разрешения за работа на чужденци; видовете разрешения за работа; допустимата обща продължителност на заетостта, както и изключенията по чл. 70, ал. 1 и чл. 71, т. 1 и 2, се определят с наредба на Министерския съвет.
  (2) Министърът на труда и социалната политика дава указания по прилагането на международни договори в областта на заетостта, по които Република България е страна, ако в тях не е предвидено друго."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По текстовете на чл. 70 до 74 няма желаещи да вземат отношение.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 128 народни представители: за 127, против 1, въздържали се няма.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Глава девета - Контрол и административнонаказателна отговорност".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава девета.
  "Раздел l - Контрол".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел l.
  По чл. 75 има направено предложение от народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията, и предложение от народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 75:
  "Чл. 75. (1) Министърът на труда и социалната политика упражнява цялостен контрол по спазването на този закон, както и на другите нормативни актове в областта на заетостта и безработицата.
  (2) Специализираната контролна дейност се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По чл. 75 е постъпило предложение от госпожа Масларова и господин Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Подлагам го на гласуване.
  Гласували 136 народни представители: за 42, против 86, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване чл. 75 в редакцията, подкрепена от комисията, наименованието на глава девета и на раздел l от нея.
  Гласували 125 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 3.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Чл. 76. (1) Контролните органи имат право:
  1. да посещават по всяко време местата, където се извършва работа или се упражнява професия;
  2. да изискват от проверяваните лица обяснения и представяне на всички необходими документи, справки и сведения;
  3. да получават пряко от работниците, служителите и безработните лица необходимата им информация.
  (2) Работодателите, длъжностните лица, работниците, служителите и безработните лица са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на функциите им.
  (3) Контролните органи са длъжни:
  1. да проверяват своевременно получените сигнали за нарушения;
  2. да не разгласяват сведенията, съставляващи държавна, служебна или търговска тайна, които са им станали известни във връзка с упражняването на контрола;
  3. да не използват получената информация за свое или на други лица облагодетелстване;
  4. да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
  И по чл. 77 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 77:
  "Чл. 77. Работодателите, работниците и служителите, организациите на работодателите и на работниците и служителите, както и лицата, които търсят работа, имат право да сигнализират Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" за извършени нарушения на този закон и на международните договори в областта на заетостта, които са в сила за Република България."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 76 и 77 няма желаещи да вземат отношение.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 78 има две предложения: едното е на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията, и предложение на народния представител Хасан Адемов, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 78:
  "Чл. 78. (1) Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" може да прилага следните принудителни административни мерки:
  1. да дава задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за преустановяване на нарушенията по този закон;
  2. да спира изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодател или дъжностно лице в областта на заетостта по този закон.
  (2) Принудителните административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този текст има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Масларова и господин Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 36, против 93, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 78, който е подкрепен от комисията. В него е включено и предложението на господин Адемов.
  Гласували 130 народни представители: за 117, против 4, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Раздел II - Административнонаказателна отговорност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел II.
  По чл. 79 има направено предложение от народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст за чл. 79.
  "Чл. 79. (1) На физически и юридически лица, които не изпълнят задължително предписание по чл. 78, ал. 1, т. 1 на контролните органи, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер до 1000 лв., а при повторно нарушение - до 2000 лв.
  (2) На работодател, длъжностно лице, безработно лице или физическо лице, което противозаконно пречи на контролните органи да изпълнят служебните си задължения, се налага глоба, съответно имуществена санкция до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание."
  "Чл. 80. На работодател, отказал без уважителни причини да наеме на работа насочен от поделението на Агенцията по заетостта безработен с трайно намалена работоспособност, в рамките на определения норматив в чл. 315 от Кодекса на труда се налага глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв. (за всеки отделен случай). Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80."
  По чл. 81 има направено предложение от народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 81:
  "Чл. 81. (1) На физически и юридически лица, извършващи посредническа дейност и услуги без разрешение, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер до 5000 лв., а при повторно нарушение - до 10 000 лв.
  (2) На физически и юридически лица, извършващи посредническа дейност и услуги в нарушение на изискванията за осъществяване на дейността, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер до 2500 лв., а при повторно нарушение - до 5000 лв.
  Чл. 82. На работодател, наел по трудов договор чуждестранен гражданин без разрешение за работа, както и на чуждестранен гражданин, извършващ трудова дейност без разрешение за работа, се налага глоба или имуществена санкция в размер, определен по чл. 48 от Закона за чужденците в Република България."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82.
  "Чл. 83. На работодател, извършил масово уволнение без предварително уведомление, се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв. за всеки уволнен."
  Предложение на народния представител Атанас Василев:
  След думата "уведомление" се добавят думите "по чл. 24, ал. 3"
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83 с приетото предложение.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 84:
  "Чл. 84. Работодатели и безработни, които използват предоставените им по глави шеста и седма целеви средства не по предназначение, се наказват с глоба или имуществена санкция в двоен размер на неправомерния разход."
  "Чл. 85. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от държавните контролни органи.
  (2) Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния контролен орган или от упълномощени от него длъжностни лица, съобразно ведомствената принадлежност на съставителите на актове.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (4) Събраните суми от наложени глоби и имуществени санкции се администрират от Министерството на труда и социалната политика."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.
  "Чл. 86. При установяване на нарушения, които съдържат данни за извършено престъпление, контролните органи уведомяват незабавно органите на прокуратурата."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ: Става въпрос за една съвсем незначителна поправка. Не знам дали не е и печатна грешка. В чл. 80 накрая думите "за всеки отделен случай" са сложени в скоби. Мисля, че от тези скоби няма никакъв смисъл.
  И второ, искам да направя едно процедурно предложение. Тъй като има още доста текстове от законопроекта, а програмата е напрегната, бих предложил да се гласува удължаване на работното време с още два часа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване първо процедурното предложение за удължаване на работния ден с два часа.
  Гласували 128 народни представители: за 119, против 9, няма въздържали се.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля гласувайте заглавието на раздел II и членове от 79 до 86 включително, с редакционната поправка, направена от господин Василев в чл. 80 - да отпаднат скобите.
  Гласували 133 народни представители: за 29, против няма, въздържали се 4.
  Заглавието на раздел II и членове от 79 до 86 включително са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Допълнителна разпоредба" - комисията подкрепя текста на вносителя.
  "§ 1. По смисъла на този закон:
  1. "Безработен" е всеки, който не работи, който активно търси работа и който има готовност да започне работа в двуседмичен срок от уведомяването му от поделението на Агенцията по заетостта."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 1.
  По т. 2 има предложение от народния представител Атанас Василев, което е подкрепена от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на т. 2:
  "2. "Продължително безработни" са безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация в поделение на Агенцията по заетостта не по-малко от 12 месеца."
  "3. "Лице, което активно търси работа" е всяко лице, което не е отказвало срещи с работодатели, организирани от поделения на Агенцията по заетостта, и самостоятелно е посещавало работодатели за постъпване на работа."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 3.
  По т. 4 има предложение на комисията за окончателен текст:
  "4. "Подходяща работа" е тази, която съответства на образованието и квалификацията на лицето, както и на здравословното му състояние, възрастта и пола, ако те са условие за изпълнението на работата и ако тя се намира в същото населено място или до 30 км. извън него, при условие, че има подходящ обществен транспорт."
  "5. "Работни места в общополезни дейности" са работните места, които се разкриват в присъщите на общината дейности, като: комунално-битово обслужване; благоустройство на населеното място и производствени зони; поддържане и опазване на общинската собственост; опазване на околната среда, поддържане и опазване на исторически паметници и обекти и други подобни."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 5.
  "6. "Лицата извън системата на народната просвета и висшето образование" са всички лица в трудоспособна възраст, които не учат в системата на народната просвета (професионални училища и професионални гимназии) и във висши училища."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 6.
  "7. "Обучение за начална професионална квалификация" е това обучение, при което се придобива начална квалификация по професия."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 7.
  "8. "Непрекъснато професионално обучение" е обучение за усъвършенстване (актуализиране, повишаване или разширяване) на придобитата професионална квалификация след началното професионално обучение, както и за преквалификация."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 8.
  "9. "Масови уволнения" са уволнения, извършени от работодателя поради една или повече причини, които не са свързани с личността на съответните работници, когато броят на уволненията е за период от 30 дни:
  а) най-малко 10 в предприятия, където обикновено работят повече от 20 и по-малко от 100 работници;
  б) най-малко 10 на сто от броя на работниците в предприятия, където обикновено работят най-малко 100, но не повече от 300 работници;
  в) най-малко 30 в предприятия, където обикновено работят най-малко 300 или повече работници."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 9.
  "10. "Повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 10.
  "11. "Външни консултантски услуги" са консултантска помощ по мениджмънт и/или за извършване на проучвания, която се предоставя от физически или юридически лица, регистрирани по българското законодателство, срещу заплащане или безплатно."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 11.
  "12. "Социални партньори" са представители на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и други юридически лица с нестопанска цел, които участват в социалното сътрудничество във връзка и по повод изпълнението на закона."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 12.
  "13. "Премия за работодатели" са сумите, предоставени на работодатели, които сключват договори за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта по този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 13.
  "14. "Местни работодатели" са работодателите, регистрирани по българското законодателство."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 14.
  "15. "Съпътстващи услуги" са административноправни и финансовоекспертни услуги, информационни услуги, консултантски и обучителни услуги, подпомагащи самостоятелната стопанска дейност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 15.
  "16. "Рискови групи" са част от безработните лица, живеещи или застрашени от изпадане в състояние на социална изолация или бедност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 16.
  "17. "Сираци" са ненавършили пълнолетие деца, на които единият или двамата родители са починали."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 17.
  "18. "Възрастен" е всяко лице в и над трудоспособна възраст."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 18.
  "19. "Пряка дискриминация" е дискриминацията, при която едни работници и служители се третират, са били третирани или биха били третирани в сравнима ситуация по-благоприятно от други във връзка с който и да е от критериите по чл. 2, ал. 1."
  Комисията подкрепа текста на вносителя за т. 19.
  "20. "Непряка дискриминация" е дискриминацията, при която се използват привидно допустими от закона разрешения при осъществяване на трудовите права и задължения, но се прилагат с оглед на критериите по чл. 2 по начин, който реално и фактически поставя едни работници и служители в по-неблагоприятно или привилегировано положение спрямо другите. Не представляват дискриминация различията или предпочитанията, които се основават на квалификационните изисквания за извършване на определена работа, както и специалната закрила на някои работници и служители (непълнолетни, бременни и майки на малки деца, инвалиди, трудоустроени и други подобни)."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 20.
  Има предложение на комисията т. 21 на § 1 да отпадне.
  Следващите точки се преномерират.
  "22. "Самотни майки (осиновителки)" са:
  а) майки, които при раждането на детето не се намират в законен брак; вдовици, когато раждането на детето е станало по-късно от 10-я месец след смъртта на съпруга; разведени, когато раждането на детето е станало по-късно от 10-я месец след влизането в сила на решението на съда, с което е допуснат разводът между съпрузите;
  б) осиновителки, които при осиновяването на детето не се намират в законен брак;
  в) не се считат за самотни майки (осиновителки) онези, които получават присъдени суми за издръжката на детето или живеят в едно домакинство с бащата на детето, както и когато се намират в законен брак с друго лице."
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като т. 22 става т. 21.
  "23. Стажуване" е работа на конкретно работно място за придобиване или повишаване на квалификацията чрез развитие на уменията и увеличаване на опита."
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като т. 23 става т. 22.
  "24. "Чиракуване" е обучение на конкретно работно място с редуване на обучение в образователната система."
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като т. 24 става т. 23.
  "25. "Мотивационно обучение" е обучение за стимулиране и насочване на индивидите към обучение за придобиване на професионална квалификация и/или заетост чрез придобиване на знания и умения за ориентиране в пазара на труда, търсенето и избор на обучение или заетост."
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като т. 25 става т. 24.
  "26. "Ограмотяване" е процес на обучение за придобиване на знания и умения за четене, писане, аритметика, елементарни знания в областта на хуманитарните и точните науки."
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като т. 26 става т. 25.
  "27. "Уважителни причини" са: задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка, заболяване и др., удостоверени с официален документ, за които ръководителят на поделението на Агенцията по заетостта е уведомен своевременно."
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като т. 27 става т. 26.
  "28. "Уважителни причини за отказ за приемане на работа на насочен от поделението на Агенцията по заетостта безработен с трайно намалена трудоспособност" са налице, когато насочването е над определения по чл. 315 от Кодекса на труда норматив."
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като т. 28 става т. 27.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Адемов.
  По Допълнителната разпоредба, концентрирана в § 1 на законопроекта, има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 1, както и наименованието на тази част от закона "Допълнителна разпоредба", със съответната преномерация и отпадането на т. 21.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
  Има предложение на народния представител Росица Тоткова да се даде определение на "специализирана контролна дейност".
  Комисията не подкрепя предложението.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложението се оттегля.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение от народния представител Росица Тоткова в § 2 ал. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 2:
  "§ 2. (1) Създадената с този закон Агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика е правоприемник на Националната служба по заетостта и поема активите и пасивите на Националната служба по заетостта.
  (2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите от Националната служба по заетостта се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Тоткова, по § 2.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Отново искам да поставя въпроса, свързан с активите и пасивите на Националната служба по заетостта.
  Агенцията по заетостта, която се създава със Закона за насърчаване на заетостта, е държавен орган с държавно имущество, а Националната служба по заетостта е служба, която е създадена и издържана с обществени средства. Средствата във Фонд "Професионална квалификация и безработица" се набират от работодателите и от осигуряващите се лица.
  Това, което заяви министърът на труда и социалната политика госпожа Шулева в пленарната зала, че материалните активи на Националната служба по заетостта са предоставени от държавата и закупени със средства от държавата, искам да кажа, че не е вярно. Тя беше подведена. Напротив, всички материални активи на Националната служба по заетостта са закупени, в това число и сгради, със средства от Фонд "Професионална квалификация и безработица".
  Аз мисля, че наистина е недопустимо обществени средства, които са събирани от работодателите и от осигуряващите се лица с точно определена цел, както е и в сега съществуващия закон, не можем и нямаме право да ги национализираме. Затова, колеги, моля ви още веднъж да помислим по този въпрос, който е изключително важен и засяга много важна част от обществените отношения в нашата страна и нашето отношение към тези проблеми. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  За реплика думата има господин Василев.

  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): На пръв поглед тази Ваша теза изглежда много примамлива, но имам много сериозни доводи срещу нея.
  Първо, как трябва да се постъпи с тези натрупани активи? Да се върнат на работодателите и на работниците, които са ги внесли ли? Как ще стане това?
  Освен това има един предварителен въпрос. На пусто място ли се създадоха тези активи? Кой ги създаде? Това е държавен орган. Оставете тази работа. Държавен орган е. Значи всички държавни органи трябва един ден да си връщат парите на данъкоплатците? Защото и Народното събрание събира средствата за издръжката си от данъкоплатците. Като се разпусне събранието, трябва да връщаме парите на данъкоплатците ли? Как да стане?
  Никак не ми се струва резонно това нещо. Да се говори за национализация е пресилено. Не говорим за национализация, а за елементарно правоприемство на един държавен орган, който поема активите и пасивите на едно имущество, което е издържано от друга служба, която то вече замества и я закрива.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Василев.
  За дуплика заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Василев. Вие забравяте, че след този закон започваме разглеждането на Кодекса за задължителното обществено осигуряване. С това искам просто да ви подскажа, че дейността, която се финансираше от фонд "Професионална квалификация и безработица", сега се разделя на две. Активните мерки отиват като задължение на държавата, пасивните мерки отново ще се финансират от фонд "Професионална квалификация и безработица", който ще продължава да бъде самостоятелен фонд към Националния осигурителен институт. Така че тук изобщо не можем да си задаваме въпроса къде ще отидат тези активи. Те ще отидат там, където е фонд "Професионална квалификация и безработица". Това са средства, които са собственост и са създадени от фонд "Професионална квалификация и безработица" и досега са били собственост на Националната служба по заетостта, а сега трябва да бъдат собственост на Националния осигурителен институт.
  Така че тук нямаме ликвидиране на дейността, а имаме преструктуриране и тя минава на друго място. Отива в Националния осигурителен институт.
  Аз бих приела, ако ние нямахме такава дейност изобщо и тя се ликвидираше. Така че ние не можем да унищожаваме тези активи. Но по каква логика средствата, които са събирани в Националния осигурителен институт досега с вноските от фонд "Пенсии", фонд "Временна неработоспособност и трудова злополука", за майчинство и т.н., тези средства ние ще ги използваме за създаване на материална база за един нов осигурителен риск? Има ли логика в това? Това е осигурителен риск, който трябва да отиде заедно с цялата система в Националния осигурителен институт. А държавата, като иска да прави държавна политика с държавни средства в областта на заетостта, ще си създаде и материалната база.
  Аз мисля, че тук не е въпросът просто да спорим, а аз искам вие да вникнете в това. Мисля, че вие сте подведени също от специалисти от Министерството на труда и социалната политика, че тези активи са придобивани със средства на държавата.
  Искам да ви кажа, че това не е така и то може да бъде проверено в Националната служба по заетостта и сами да се уверите. Вярно е, че държавата има принос, защото държавата като работодател също е внасяла вноски във фонд "Професионална квалификация и безработица", но това не й дава право тя да претендира за тези активи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  За изказване има думата господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз искам да направя две уточнения във връзка с този казус.
  На първо място, това, което подчерта госпожа Росица Тоткова - държавата е най-големият работодател и той през всичките тези години е внасял във фонд "Професионална квалификация и безработица" вноски.
  На второ място, през всичките години на съществуване на Националната служба по заетостта парите за активни мероприятия от държавата са били недостатъчни и Националната служба по заетостта е харчела за активни мерки от парите, които са били предвидени за пасивни мерки. Така че с тези пари какво трябва да правим тогава?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата за изказване господин Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Именно с оглед на Кодекса за задължителното обществено осигуряване, чието изменение и допълнение, надявам се, днес предстои да обсъдим, искам да обърна внимание на обстоятелството, че в § 82 на този законопроект е предвидено, че до 31 декември 2003 г. включително паричните обезщетения за безработица ще се изплащат от Агенцията по заетостта. С какво ще ги изплаща тя, ако нищо от досегашния фонд "Професионална квалификация и безработица" не премине върху тях? Даже аз бих казал, че до този период надали нещо от натрупаното към този момент ще остане. Няма да остане нищо и за никакви национализации тук не можем да говорим. На това обърнете внимание. Агенцията запазва функциите си във връзка с обезщетенията за безработица по натрупаните средства от фонда до края на 2003 г. Това са още две години, разбира се, доколкото това ще се приеме. Но във всеки случай идеята за това преминаване, за тази правоприемственост е точно поради това обстоятелство - че агенцията продължава да изпълнява функциите на закритата служба по заетостта. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Преминаваме към гласуване предложението на госпожа Тоткова в § 2 ал. 1 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 142 народни представители: за 30, против 104, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 2 в редакцията, подкрепена от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 104, против 21, въздържали се няма.
  Параграф 2 е приет.
  Моля, господин Адемов, по § 3 и до края на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "§ 3. Финансов контрол върху дейността на Агенцията по заетостта се осъществява от Сметната палата и от органите на Държавния вътрешен финансов контрол."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  "§ 4. Националният статистически институт извършва наблюдения на домакинствата за заетостта и безработицата на работната сила по методика, утвърдена съвместно с министъра на труда и социалната политика."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  "§ 5. Този закон отменя чл. 1-24, чл. 48-115, Допълнителните разпоредби и Преходните и заключителните разпоредби на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн. "Държавен вестник", бр. 120/1997 г., изм. и доп., бр. 123/1997 г., бр. 155/1998 г., бр. 26, 50, 65, 67, 68, 84 и 110/1999 г., бр. 1/2000 г. и бр. 25/2001 г.)."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  "§ 6. (1) Издадените удостоверения за извършване на посредническата дейност по информиране и наемане на работа на основание на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, приета с Постановление № 103 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 55/1998 г.; изм. бр. 5/1999 г.), запазват срока на действието си.
  (2) След изтичането на срока на валидност на удостоверенията по ал. 1 физическите и юридическите лица подават заявления по реда на този закон.
  (3) Физическите и юридическите лица, получили разрешение за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа на основание на Наредбата за условията и реда за извършване на потребническа дейност по информиране и наемане на работа, приета с Постановление № 103 на Министерския съвет от 1998 г., са длъжни да приведат дейността си в съответствие с този закон в срок до три месеца от влизането му в сила."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  "§ 7. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153/1998 г.; изм. и доп.; бр. 70 от 1999 г. и бр. 42 от 2001 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 24, ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  "1. желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерство на труда и социалната политика;"
  б) т. 15 се изменя така:
  "15. желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а;"
  в) създава се т. 16:
  "16. желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерство на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи."
  2. Член 24а се изменя така:
  "Чл. 24а. (1) Чужденец, който желае да пребивава продължително на територията на Република България с цел извършване на дейност на свободна практика, може да получи виза или разрешение за продължително пребиваване, ако отговаря на законоустановените изисквания за влизане и пребиваване в страната и представи пред дипломатическите и консулските представителства, съответно пред службите за административен контрол на чужденците, следните документи:
  1. молба по образец;
  2. разрешение за извършване на дейност на свободна практика.
  (2) Разрешенията за извършване на дейност на свободна практика се издават от органите на Министерство на труда и социалната политика.
  (3) Условията и редът за издаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци се определят с наредба, издадена от министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
  (4) Не се издава виза за продължително пребиваване с цел извършване на дейност на свободна практика на чужденец в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1-13 и 16.
  (5) Чужденците, които отговарят на законоустановените изисквания за извършване на съответната дейност на свободна практика, се освобождават от издаването на разрешение, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна."
  3. В чл. 48а, ал. 1 след думите "не изпълни задълженията си по" се добавя "чл. 24а или по".
  4. В чл. 53, ал. 1 след думите "а в случаите по" се добавя "чл. 24а и по".
  5. В § 1 т. 9 от Допълнителните разпоредби се изменя така:
  "9. "Дейност на свободна практика" е всяка стопанска дейност, с изключение на дейностите по чл. 24, ал. 1, т. 2 и 11, осъществявана в лично качество без ангажимент към работодател."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
  По § 8 има предложение на народния представител Хасан Адемов, което е прието от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 8:
  "§ 8. (1) Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона в шестмесечен срок от влизането му в сила.
  (2) Нормативните актове по прилагането на отменените с § 5 разпоредби на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.
  § 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  От § 3 до § 9 желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Гласували 144 народни представители: за 144, против и въздържали се няма.
  Параграфите са приети, а с това и целият закон. (Ръкопляскания.)
  Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Продължава заседанието на Народното събрание.

  Така, както беше обявено преди почивката, продължаваме с точка шеста от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.
  Господин Адемов, заповядайте да докладвате.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги народни представители!
  "На свои заседания Комисията по труда и социалната политика разгледа законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване № 102-01-19/07.11.2001 г., внесен от Министерския съвет, постъпилите писмени предложения на народни представители и направените предложения по време на заседанията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание за второ гласуване следния проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на Конституционния съд на Република България от 29 юни 2000 г. - бр. 55 от 2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм. бр. 1, 35 и 41 от 2001 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по прочетеното заглавие? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
  Заглавието е прието.
  Продължаваме.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.
  Преди да пристъпим към параграфи 1, 2 и т.н. имам процедурно предложение при обсъждането на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване в залата да присъстват господин Йордан Христосков - управител на Националния осигурителен институт, господин Емил Мирославов - директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика, и господин Радослав Бозаджиев, който всъщност продължава присъствието си в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възражения? Не виждам.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
  Моля да поканите господата в залата.
  Продължаваме.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "§ 1. В чл. 1 след думата "майчинство" се добавя "безработица"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  "§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  "5. безработица;"
  2. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  Параграф 3. По него има предложение на народния представител Атанас Василев, което е прието от комисията.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следния окончателен текст на § 3:
  "§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 1 т. 4 се изменя така:
  "4. членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията. Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперациите, не се осигуряват за безработица."
  2. Ал. 2 се изменя така:
  "(2) Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от пет работни дни (четиридесет часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест."
  3. В ал. 4 след думите "професионална болест" се добавя "и безработица."
  4. Създава се ал. 7:
  "(7) Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, и на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска организация, се уреждат от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт."
  В § 4 има две оттеглени предложения на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  "§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите "фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават.
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  "(7) При ликвидация, сливане, вливане, отделяне, разделяне или преобразуване осигурителите са длъжни да уведомят териториалното поделение на Националния осигурителен институт, където са регистрирани, преди внасянето на искането в съда. Доказателството за уведомяване е условие за разглеждане на искането от съда.
  (8) При откриване на банкова сметка осигурителят декларира това обстоятелство в 7-дневен срок пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт, където е регистриран."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По тези текстове на параграфи от 1 до 4 включително има ли бележки? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 142 народни представители: за 142, против и въздържали се няма.
  Параграфи от 1 до 4 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 5 има две предложения - на народните представители Владимир Дончев и Борислав Ралчев и на народния представител Димитър Димитров, които не са подкрепени от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5:
  "(5) Чл. 6 се изменя така:

  "Осигурителни вноски и осигурителен доход

  Чл. 6. (1) Размерът на осигурителните вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване се определя за всеки от фондовете със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване съобразно обхванатите осигурени социални рискове.
  (2) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване се определят:
  1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
  2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица.
  (3) Осигурителните вноски за работниците и служителите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи трудови възнаграждения като членове на кооперации, се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и се разпределят между осигурителите и осигурените, както следва:
  1. за 2000 г. и 2001 г. - 80:20;
  2. за 2002 г. - 75:25;
  3. за 2003 г. - 70:30;
  4. за 2004 г. - 65:35;
  5. за 2005 г. - 60:40;
  6. за 2006 г. - 55:45;
  7. за 2007 г. и след това - 50:50.
  (4) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 5 се дължат върху получените месечни възнаграждения след намаляването им с нормативно признатите разходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, и се разпределят между осигурителя и осигурения в съотношението по ал. 3.
  (5) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения по тези правоотношения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и са за сметка на държавния бюджет.
  (6) Осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са за сметка на осигурителите.
  (7) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово:
  1. за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 - върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година;
  2. за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 - върху месечен осигурителен доход между 50 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
  (8) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд "Пенсии".

  (9) Земеделските производители, регистрирани на основание на нормативен акт, които извършват единствено земеделска дейност, не определят окончателния размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат от фондове за подпомагане на земеделските производители по ред, определен от Министерския съвет.
  (10) За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по следния ред:
  1. доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;
  2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и земеделски производители;
  3. доходи за работа без трудово правоотношение.
  (11) Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии", определени съответно по реда алинеи 3, 4 е 5.
  (12) Осигурителните вноски за сметка на осигурителите не могат да се удържат от възнаграждението на осигурените. То не може да се намалява с размера им.
  (13) Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Трябва да прочетете предложенията на народните представители, които не са приети, за да ги гласуваме.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.
  Предложение на народните представители Владимир Дончев и Борислав Ралчев - в § 5 се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2, изречение първо след думите "трудова дейност" се поставя запетая и се добавят думите "намалени с разходите за дейността в случаите, предвидени в Закона за облагане доходите на физическите лица".
  2. В чл. 6, ал. 8 и ал. 9 се отменят.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров - в чл. 6, ал. 3, след думите "както следва", текстът да се измени така:
  "1. за 2000 г., 2001 г. и 2002 г. съотношение 80 на 20;
  2. 2003 г. - 75 на 25;
  3. 2004 г. - 70 на 30;
  4. 2005 г. - 65 на 35;
  5. 2006 г. - 60 на 40.
  6. 2007 г. - 55 на 45;
  7. 2008 г. - 50 на 50."

  2. Да се създаде нова ал. 12 със следното съдържание:
  "(12) Осигурителните вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане се внасят в размера, дължим от работодателя за фонд "Пенсии" и се внасят от него."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По направените предложения от народните представители Дончев и Ралчев има ли желаещи да се защитят или не? Не виждам.
  По предложението на Димитър Димитров?
  Заповядайте, господин Димитров.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги, предложението, което е направено, се отнася за чл. 6, ал. 3, за разпределението на разпределителните вноски в годините между осигурителите и осигурените лица.
  До влизане в сила на Кодекса за задължителното обществено осигуряване от 1 януари 2000 г. реално осигурителните вноски 100 процента бяха за сметка на работодателите. С влизането на закона от 1 януари 2000 г. започна постепенно редуциране на осигурителните вноски между осигурители и осигурени, като в закона е предвидено, че в 2007 г. това съотношение трябва да е 50 на 50. Още при обсъждането на законопроекта в края на 1999 г. беше изказано съмнение относно компенсациите от страна на работодателите по отношение запазване на реалния размер на трудовото възнаграждение на осигурените лица, тъй като една част от осигурителната тежест вече се поема от тях. За съжаление, това не беше направено. Още повече, че с предвидените изменения в данъчните закони за 2002 г. се увеличава данъчната тежест точно на една голяма част от осигурените лица.
  Аз смятам, че е необходимо да се разтегне малко този преходен период с редуциране на разпределението на осигурителната тежест между осигурители и осигурени лица, като се запази и за 2002 г. съотношението 80 на 20. Ако не бъде прието това, фактически от 2002 г. с 5 на сто ще бъде завишена осигурителната тежест на наетите работници, на осигурените лица.
  Една голяма част от предложенията, които се правят в Кодекса за задължителното обществено осигуряване, се отхвърлят с аргумента, че те биха довели до дестабилизиране на финансовото състояние на Националния осигурителен институт. Точно това предложение няма никакво отношение към финансовата стабилност. То фактически запазва общия размер на осигурителните вноски. Както казах, разтеглям малко преходния период с цел запазване на реалните доходи на осигурените лица за 2002 г. Надявам се, че това предложение ще бъде подкрепено. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи?
  Заповядайте, господин Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, за да репликирам господин Димитров, чиито предложения, втори път ще използвам тази дума, и аз платонически подкрепям. Само че не са верни от гледна точка от държавния бюджет, господин Димитров.
  Първото твърдение, че се увеличава данъчното бреме с промените в данъчните закони не е вярно, тъй като данъчното бреме пада с 2,4 на сто. А, отчитайки новата пропорция 75 към 25, общото данъчно бреме пада с 0,3 или 0,4 на сто.
  Второто твърдение, че съотношението 80 на 20 работодатели - служители и работници, не влияело върху бюджета. Да, така е, но върху бюджета на НОИ, но влияе върху бюджета на държавата пряко, незабавно, непосредствено с около 28 до 30 млн. лв., което е една доста значителна сума. Вие си спомняте, че тук се карахме и спорехме за субдисии на общините в рамките на хиляди лева. Става въпрос за тридесетина милиона лева и моментално ние трябва да актуализираме държавния бюджет, тъй като държавният бюджет е платец на такива вноски за около 525 хил. 550 хил. държавни служители, цитирам по памет.
  Така че идеята по принцип е хубава и би трябвало да се подкрепя, но, за жалост, от гледна точка на държавния бюджет аз, колеги, пледирам да не се подкрепя предложението на господин Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Имате думата за дуплика, господин Димитров.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря на господин Искров, че подкрепя разумността на това предложение. Не съм съгласен, че се запазват реалните доходи и през 2002 г. С увеличените размери на данъци сгради, такси, електроенергия, редица други разходи, може би терминът данъчна тежест не е бил точен, реално се ограничава ръстът на реалния размер на заплатата на една голяма част от наетите работници. Така че това е един вариант този реален размер да бъде запазен.
  Аз мисля, че законите ги правим в интерес на голямата част от хората, а не в интерес на само на фискални намерения.
  Така че благодаря за принципната подкрепа, надявам се, че тя ще бъде отразена и с гласуване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.
  Аз искам да върнем дискусията малко назад. През 1999 г. беше прието джентълменско споразумение, ако мога така да се изразя, между работодатели и синдикати в рамките на Комисията по труда и социалната политика. Там, ако си спомняте, господин Димитров, Вие знаете, че първоначалното съотношение беше 60 на 40. Идеята за възприемане на това постепенно увеличаване, постепенна промяна всяка година в скалата беше, намалявайки осигурителната тежест на работодателите, да се увеличи възнаграждението и работната заплата на осигурените. И по този начин свободният финансов ресурс, който остава в работодателите, освен за увеличение на работните заплати, да се използва, понеже се има предвид, че те са икономически активни субекти, и за разкриване на нови работни места. И това беше философията, която беше подкрепена.
  Иначе по принцип това, което Вие казвате, е разумно предложение, но, за съжаление, ние не трябва да изневеряваме на тези принципи, които са заложени в този кодекс, за които ще стане въпрос по-нататък и в следващи текстове. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГООВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други бележки по този параграф има ли? Не виждам.
  Подлагам на гласуване най-напред предложението на народните представители Владимир Дончев и Борислав Ралчев, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 137 народни представители: за 7, против 111, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Димитров, което беше обосновано от господин Димитров, но не е подкрепено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 22, против 101, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате текста на § 5, както беше прочетен от господин Адемов.
  Гласували 124 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 4.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  "Ред за внасяне на осигурителните вноски".
  2. В ал. 1 думата "трудовото" се заменя с "дължимото".
  3. В ал. 2 думите "трудовото или друго" се заменят с "дължимото".
  4. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат."
  5. Създават се ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
  "(5) Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
  (6) Осигурителните вноски се внасят в банките или в пощенските клонове и станции по ред, определен от Националния осигурителен институт, по съответните сметки на Държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
  (7) Осигурителите внасят осигурителните вноски с платежни нареждания за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на Държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване при изплащане на трудовите възнаграждения, включително за авансови плащания. При теглене на суми за плащания, при прекратяване на осигуряването или при отпуски извън редовното плащане на заплати или аванс не се издава отделно платежно нареждане - тези суми се включват в платежното нареждане за първото следващо внасяне на осигурителни вноски.
  (8) Банките отпускат суми за изплащане на трудови възнаграждения, включително за авансовото им изплащане, както и за парични обезщетения, и на други плащания от Държавното обществено осигуряване само след представяне на платежно нареждане за прехвърляне на осигурителните вноски и декларация от осигурителя, че са внесени дължимите осигурителни вноски върху тези суми за Държавното общественото осигуряване, за здравното осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
  (9) Осигурителите, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой в банките и в пощенските клонове и станции по съответната сметка на Държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
  (10) Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  "§ 7. В чл. 8, ал. 2, т. 1 думите "за фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
  "§ 8. Член 9 се изменя така:

  "Осигурителен стаж
  Чл. 9. (1) За осигурителен стаж се зачита времето, за което са били дължими или внесени осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5, а за самоосигуряващите се лица - времето, за което са внесени осигурителни вноски. Не се зачита за осигурителен стаж времето, през което лицата са били осигурени само за трудова злополука и професионална болест.
  (2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
  1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете;
  2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
  3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
  4. през което лицето е получавало обезщетение за безработица.
  (3) За осигурителен стаж се зачита и времето:
  1. през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;
  2. през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;
  3. през което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан, наказателното производство е било прекратено или наложеното наказание лишаване от свобода е признато по съответния ред за неоснователно наложено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на републиканския бюджет върху последното брутно възнаграждение;
  4. през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от осигурителя съобразно предписанието на здравните органи; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху полагащото се обезщетение;
  5. през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение; за работниците и служителите осигурителните вноски са в съотношението по чл. 6, ал. 3.
  (4) Осигурителният стаж в случаите по ал. 3, т. 1-4 се зачита от категорията труд, по която лицето е работело преди незаконното недопускане или отстраняване от работа, уволнението, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода и времето, през което трудоустроеният не работи, ако това е по-благоприятно за лицето.
  (5) Осигурителните вноски по ал. 3 са в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  (6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия. При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.
  (7) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст. За тези периоди се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" за сметка на републиканския бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.
  (8) Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:
  1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
  2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
  3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.
  (9) Осигурителен стаж по ал. 8 се зачита на държавните служители, когато са упражнявали някои от дейностите по същата алинея, при спазване разпоредбите на Закона за държавния служител.
  (10) Осигурителният стаж по ал. 8 и 9 се зачита само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68".
  Комисията подкрепа текста на вносителя за § 8.
  "§ 9. Член 10 се изменя така:
  "Чл. 10. Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По параграфи от 6 до 9, включително има ли бележки? Няма.
  Моля да гласувате текстовете на тези четири параграфа.
  Гласували 153 народни представители: за 153, против и въздържали се няма.
  Параграфи от 6 до 9 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 10 има две предложения - на народния представител Емилия Масларова и на народния представител Димитър Димитров, които са идентични - в § 10 да отпадне т. 3.
  Комисията не подкрепя и двете предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10 със следната окончателна редакция:
  "§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  "3. Обезщетения за безработица";
  б) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 2 думата "размер" се заменя с "общ размер".
  3. Създава се ал. 3:
  "(3) Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице е в размер на 60-дневното обезщетение за временна неработоспособност, определено съгласно чл. 41".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По предложението на народния представител Димитър Димитров - имате думата господин Димитров. То съвпада с предложението на народния представител Емилия Масларова.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги, предложението е по-скоро редакционно. Имали сме предвид, че в сегашната ал. 2 на чл. 12 е записано достатъчно ясно, че става дума за право на еднократна помощ, а не еднократни помощи, в размер на две минимални работни заплати. Въпреки това, ако се счита, че новото предложение за общ размер още по-добре изяснява този текст, аз не възразявам ние да оттеглим нашето предложение, за да не ставам отново. Значи, освен § 10 с подобни аргументи е предложението и в § 11 и § 12. И по тях ние оттегляме предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  При това положение подлагам на гласуване окончателния текст на § 10, както беше прочетен от господин Адемов.
  Гласували 149 народни представители: за 147, против 2, въздържали се няма.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В заглавието и в ал. 1 думата "само" се заличава.
  2. В ал. 2 думата "размер" се заменя с "общ размер"."
  Предложенията на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров току-що бяха оттеглени.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
  "§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В заглавието и в ал. 1 думата "само" се заличава.
  2. В ал. 2 думата "размер" се заменя с "общ размер"."
  И, същите предложения на народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров, бяха оттеглени, защото става въпрос за един и същи текст.
  "§ 13. В чл. 14 се създава ал. 4:
  "(4) Контролът върху експертизата на работоспособността се осъществява от Министерството на здравеопазването и от Националния осигурителен институт".
  Има две предложения на народния представител Емилия Масларова и на Димитър Димитров, които искат § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли някакви бележки по текстовете?
  Предложенията на народните представители Масларова и Димитров са оттеглени, затова подлагам на гласуване съдържанието на параграфи 11, 12 и 13.
  Гласували 144 народни представители: за 144, против и въздържали се няма.
  Параграфи 11, 12 и 13 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 14 има предложения от народния представител Емилия Масларова и народния представител Димитър Димитров - в § 14 да отпадне т. 3.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 14:
  "§ 14. В чл. 16, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Думите "работодателите, Националния осигурителен институт и други" се заменят с "осигурителите, Националния осигурителен институт и органите на медицинската експертиза на работоспособността".
  2. Точки 1 и 2 се изменят така:
  "1. срещу решенията на лекуващия лекар - пред Лекарската консултативна комисия;
  2. срещу решенията на Лекарската консултативна комисия - в 14-дневен срок от получаването им пред Териториалната експертна лекарска комисия;".
  3. В т. 4 думите "окръжните съдилища" се заменят с "Софийския градски съд"."
  И текста на § 15:
  "§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се нова т. 2:
  "2. фонд "Пенсии", несвързани с трудова дейност;"
  2. Досегашните точки 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
  3. Създава се т. 5:
  "5. фонд "Безработица"."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 15.
  "§ 16. В чл. 19, ал. 1 след думата "включва" се добавя "консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване"."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 16.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по тези параграфи?
  Аз, доколкото разбрах, господин Димитров оттегли и това свое предложение. Или това е друго? (Реплики.) Добре, друго е, значи трябва да го гласуваме, а то е да отпадне т. 3, тоест да се замени "окръжните съдилища" с "Софийския градски съд". Това предложение не е подкрепено от комисията.
  Моля да гласувате.
  Гласували 143 народни представители: за 41, против 93, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате текстовете на тези параграфи така, както бяха прочетени.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 17 няма направени предложения.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 17 със следната окончателна редакция:
  "§ 17. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавят думите "Безработица" и "Пенсии, несвързани с трудова дейност".
  2. Точка 3 се отменя."
  От § 18 до § 20 всъщност няма направени предложения.
  "§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите "чл. 6, ал. 7" се заменят с "чл. 9, ал. 6".
  2. Точка 4 се изменя така:
  "4. суми от републиканския бюджет за:
  а) осигурителни вноски в случаите, предвидени в този кодекс;
  б) субсидии, предвидени в Закона за държавния бюджет за текущата финансова година;
  в) здравноосигурителни вноски за пенсионери."
  3. В т. 6 след думата "глоби" се поставя запетая и се добавя "имуществени санкции".
  4. Точка 10 се отменя."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18.
  "§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, наследствени пенсии и добавките към тях;".
  2. В т. 2 след думата "пенсиите" се добавя "по т. 1".
  3. Създава се т. 4:
  "4. здравноосигурителни вноски за пенсионери"."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 19.
  "§ 20. Създава се чл. 22а:
  "Приходи по Фонд "Пенсии, несвързани с
  трудова дейност"
  Чл. 22а. Приходите по Фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" се набират от:
  1. суми от републиканския бюджет за:
  а) изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски, и за индексациите, компенсациите и добавките към тях;
  б) добавки към пенсиите на ветераните от войните;
  в) добавки по чл. 84, определени от пенсиите по буква "а";
  2. възстановяване на направени осигурителни разходи в предвидените в нормативните актове случаи;
  3. такси, определени с тарифа на Министерския съвет;
  4. лихви и дивиденти;
  5. дарения и завещания."
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20.
  По § 21 има направено предложение от народния представител Атанас Василев.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следния окончателен текст за § 21:
  "§ 21. Създава се чл. 22б:
  "Разходи по Фонд "Пенсии, несвързани с
  трудова дейност"
  Чл. 22б. (1) Средствата по Фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" се разходват за изплащане на пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги, персонални пенсии, за индексациите, компенсациите и добавките към тях, както и за добавките към пенсиите на ветераните от войните и за добавки по чл. 84, определени от пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски.
  (2) Средствата по Фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" се разходват и за изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски, по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях.
  § 22. В чл. 23, т. 5 след думата "глоби" се поставя запетая и се добавя "имуществени санкции"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23 със следната окончателна редакция:
  "§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  "4. суми от републиканския бюджет за изплащане на:
  а) месечни добавки за деца;
  б) еднократни помощи за раждане;
  в) месечни добавки за деца-инвалиди."
  2. Досегашната т. 4 става т. 5.
  3. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея след думата "глоби" се добавя "имуществени санкции".
  4. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.
  § 24. В чл. 26 се създават т. 6, 7 и 8:
  "6. изплащане на месечни добавки за деца;
  7. изплащане на еднократни помощи за раждане;
  8. изплащане на месечни добавки за деца-инвалиди."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
  "§ 25. Създава се чл. 26а:
  "Приходи за Фонд "Безработица"
  Чл. 26а. Приходите за Фонд "Безработица" се набират от:
  1. осигурителни вноски;
  2. глоби, имуществени санкции и наказателни лихви;
  3. целеви суми от държавния бюджет за обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България;
  4. лихви и дивиденти;
  5. дарения и завещания;
  6. други източници."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
  "§ 26. Създава се чл. 26б:
  "Разходи за Фонд "Безработица"
  Чл. 26б. Средствата от Фонд "Безработица" се разходват за изплащане на обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и здравноосигурителни вноски за безработните."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
  "§ 27. Член 28 се изменя така:
  "Чл. 28. Временно свободните средства по фондовете на Държавното обществено осигуряване могат да се влагат по депозитни сметки в Българската народна банка или за придобиване на първичния пазар или чрез Министерството на финансите на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
  "§ 28. Член 29 се изменя така:
  "Чл. 29. (1) Банките, обслужващи сметките на Националния осигурителен институт, се определят от Министерството на финансите и Българската народна банка. От определените от Българската народна банка и Министерството на финансите банки Надзорният съвет на Националния осигурителен институт избира банките, които имат право да обслужват сметките на Националния осигурителен институт.
  (2) Редът и начинът на обслужване на сметките на Националния осигурителен институт се определят от Министерството на финансите и Българската народна банка."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
  "§ 29. В чл. 33, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 буква "б" се отменя.
  2. В т. 6 след думата "пенсиите" се добавя "и обезщетенията за безработица".
  3. Създава се т. 9:
  "9. издава информационен бюлетин."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Имате ли бележки по параграфи от 21 до 29 включително? Не виждам.
  Моля да ги гласувате.
  Гласували 149 народни представители: за 149, против и въздържали се няма.
  Текстовете на тези параграфи са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 30 има предложение на народния представител Валери Цеков, което е прието от комисията.
  Има предложение на вносителя, което е оттеглено.
  Окончателният текст на комисията за § 30 е предложението на народния представител Валери Цеков:
  "§ 30. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3 и 4:
  "(3) Когато представителните организации на работниците и служителите или на работодателите са различен брой, квотата на организациите с по-малък брой се допълва до квотата на организациите с по-голям брой по споразумение между заинтересованите организации.
  (4) При липса на споразумение по ал. 3 допълване на квотата на националнопредставителните организации с по-малък брой не се осъществява и съставът на Надзорния съвет количествено се определя единствено по реда на ал. 1."
  2. Досегашните алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10."
  Комисията подкрепя предложението за окончателен текст на § 30.

  "§ 31. В чл. 36, т. 6 след думите "три години" се добавя "по реда на чл. 116".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
  "§ 32. В чл. 37, ал. 5, т. 6 след думите "три години" се добавя "по реда на чл. 116".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
  "§ 33. В чл. 40, ал. 3 след думите "осигурителите" се добавя "в сроковете за изплащане на трудовите възнаграждения".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
  "§ 34. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:
  "(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
  1. не е било осигурено за всички осигурени социални рискове;
  2. не е било осигурено за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
  3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
  4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
  "§ 35. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата "служител" запетаята се заменя със съюза "и" и думите "Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи" се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за кадрова военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 75 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
  По § 36 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията. Предложение на комисията за окончателен текст на § 36:
  "§ 36. В чл. 50, ал. 1 се създава изречение второ:
  "Такова право се предоставя и на майката, която не е осигурена за трудова злополука, професионална болест и безработица."
  "§ 37. В чл. 53, ал. 1 и 2 думите "на минималната месечна работна заплата, установена за страната" се заменят с "определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По параграфи от 30 до 37 включително има ли бележки? Не виждам.
  Моля да ги гласувате.
  Гласували 148 народни представители: за 146, против 2, въздържали се няма.
  Съдържанието на § от 30 до 37 включително е прието.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 38 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на § 38:
  "§ 38. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "минималната месечна работна заплата, установена за страната" се заменят с "обезщетението по чл. 53", а след думите "професионална болест" се добавя и "безработица".
  2. В ал. 2, изречение второ, след думите "социални рискове" се поставя запетая и се добавя "както и когато не е осигурено за трудова злополука, професионална болест и безработица"."
  "§ 39. Създава се глава четвърта "а": "Глава четвърта "а" - Парични обезщетения за безработица".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава четвърта "а".
  "Право на парично обезщетение за безработица
  Чл. 54а. (1) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които са подлежали на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове най-малко девет месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  1. имат регистрация като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  3. не упражняват дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4.
  (2) Паричното обезщетение за безработица се отпуска след подаване на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
  (3) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението по ал. 2 е подадено в тримесечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след този срок по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща за периода по чл. 54в, намален със закъснението.
  (4) Лицата, имащи право на парично обезщетение за безработица, са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 1 ежемесечно пред териториалните поделения на Националния осигурителен институт.
  (5) Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица се уреждат от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54а със следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  "3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4."
  2. В ал. 2 думите "след подаване" се заменят с "въз основа"."

  "Размер на паричното обезщетение за безработица

  Чл. 54б. (1) Размерът на паричното обезщетение за безработица на безработните лица е 60 на сто от получения средномесечен осигурителен доход за последните девет месеца, през които са подлежали на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове, и не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния размер на обезщетението за безработица.
  (2) Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
  (3) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107 от Закона за държавния служител, чл. 128, т. 1, 7 и 8, чл. 128а и чл. 128в, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и чл. 253, ал. 1, т. 4, 7 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок четири месеца.
  (4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок четири месеца.
  (5) Размерът на паричното обезщетение на безработните лица, работили на непълно работно време, се определя пропорционално на уговореното време. В този случай размерът на обезщетението може да бъде по-малък от определения минимален размер на обезщетението за безработица.
  (6) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането по чл. 54в, ал. 1."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54б.

  "Срокове за изплащане на паричните обезщетения
  за безработица

  Чл. 54в. (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва: (има таблица, която ще бъде приложена към протокола).
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Искам да помоля народните представители да не прекъсваме работа в средата на един параграф. Ще спрем часовника. Има две страници и половина, за да свърши този параграф.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: "(2) В периода по ал. 1 не се включва срокът на обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование, като тези обезщетения не могат да се получават едновременно с паричното обезщетение за безработица.
  (3) Средствата за парични обезщетения за безработица, неполучени по неуважителни причини 3 месеца след последната, определена за получаването им дата, остават по сметката на фонд "Безработица"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54в.
  "Спиране изплащането на паричните обезщетения за безработица
  Чл. 54г. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност.
  (2) Безработните лица декларират настъпването и прекратяването на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 54а, ал. 4.
  (3) Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия период."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54г със следната нова редакция на ал. 2:
  "(2) Безработният е длъжен да декларира настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 54а, ал. 4."
  "Прекратяване изплащането на паричните обезщетения
  за безработица
  Чл. 54д. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява, когато лицето:
  1. започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4;
  2. регистрацията му като безработен бъде прекратена от Агенцията по заетостта;
  3. придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  4. не изпълни задължението по чл. 54а, ал. 4;
  5. почине.
  (2) Агенцията по заетостта е длъжна да уведоми незабавно Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 2.
  (3) Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 в срок 7 дни след настъпването им.
  (4) При представяне на доказателства за наличието на уважителни причини за неспазване на задължението по чл. 54а, ал. 4 изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период.
  (5) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период."
  Тук има предложение на народния представител Валери Цеков, което трябва да прочета, защото става въпрос за нова редакция на ал. 1 и ал. 3:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
  1. започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4;
  2. прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта;
  3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  4. неизпълнение на задължението по чл. 54а, ал. 4;
  5. смърт на безработния."
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 в срок от 7 дни."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54д с новите редакции на ал. 1 и ал. 3, които току-що прочетох по предложението на народния представител Валери Цеков.

  "Възстановяване на добросъвестно получено парично
  обезщетение за безработица
  Чл. 54е. (1) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е признато за незаконно от съда, за срока на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 134, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и чл. 263 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (2) В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията по ал. 1 осигурителят е длъжен да представи копие от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
  (3) За възстановяване на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-процесуалния кодекс.
  (4) Лицата по ал. 1 нямат право на парично обезщетение за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54е, като в ал. 1 думите "признато за незаконно от съда, за срока" се заменят с "отменено като незаконно, за периода".

  "Ред за отпускане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица

  Чл. 54ж. (1) Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, или на упълномощени от него лица.
  (2) Длъжностното лице по ал. 1 издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица. Дължимите суми по разпорежданията могат да се прихващат от полагащите се обезщетения и помощи за безработица и подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчно-процесуалния кодекс."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54ж, като предлага в ал. 1 текстът след думата "институт" да се заличи.

  "Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Агенцията по заетостта

  Чл. 54з. (1) Агенцията по заетостта предоставя на Националния осигурителен институт ежемесечно информацията, необходима за отпускане, изплащане, спиране, прекратяване или изменяне на обезщетенията за безработица.
  (2) Националният осигурителен институт предоставя ежемесечно информация на Агенцията по заетостта за изплащането, спирането и прекратяването на обезщетенията за безработица."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54з, като заглавието се изменя така: "Задължения за предоставяне на информация".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за целия § 39 с приетите промени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
  Има ли бележки по § 38 и § 39? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 148 народни представители: за 148, против и въздържали се няма.
  Текстът на двата параграфа е приет.
  Съобщение:
  Комисията по медиите ще има заседание днес от 16,15 ч. в зала 130 на пл. "Княз Александър Батенберг" № 1.
  Съобщения за парламентарния контрол на 21 декември 2001 г., петък:
  1. Министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски ще отговори на актуален въпрос от народния представител Румен Овчаров.
  2. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Муравей Радев и на питане от народния представител Петър Димитров.
  3. Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иво Атанасов и Димитър Абаджиев.
  4. Заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Росица Тоткова и Хасан Адемов.
  5. Министърът на отбраната Николай Свинаров ще отговори на актуален въпрос от народния представител Любен Петров и на питане от народния представител Ахмед Юсеин.
  6. Министърът на финансите Милен Велчев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков и Муравей Радев.
  7. Министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме ще отговори на три актуални въпроса - от народните представители Георги Станилов, Анастасия Мозер, Борислав Китов, Венцислав Върбанов и Моньо Христов; Коста Костов; и Георги Божинов.
  8. Министърът на културата Божидар Абрашев ще отговори на актуален въпрос от народните представители Иво Атанасов и Коста Цонев.
  В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на вътрешните работи Соломон Паси поради отсъствие от страната.
  На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствието на народни представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
  - заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народните представители Петър Мутафчиев и Тодор Бояджиев и на питане от народния представител Йордан Димов.
  Министърът на отбраната Николай Свинаров ще отговори на актуален въпрос от народния представител Радослав Илиевски и на питане от народния представител Димитър Дъбов.
  Следващото заседание е утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)


  (Закрито в 16,12 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова


  Благовест Сендов

  Секретари:
  Весела Лечева


  Силвия Нейчева  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания