Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 21 март 2002 г.
Открито в 9,03 ч.

21/03/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Светослав Спасов и Георги Анастасов


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, позволете ми в началото на днешното заседание да поздравя двама рожденици.
  Единият е народният представител Борислав Борисов от Парламентарната група на Коалиция за България. (Ръкопляскания.) Нека да е жив и здрав!
  Другият е господин Константин Пенчев. (Ръкопляскания.) Нека и той да бъде жив и здрав!

  Съгласно приетата програма за работа на Народното събрание, трябва да продължим със:
  СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД - СОФИЯ.
  Искам да припомня времето, което е изразходвано до този момент: от Национално движение Симеон Втори - 7 минути; Обединени демократични сили - 28 минути; Коалиция за България - 24 минути; Движение за права и свободи до момента не е използвало парламентарно време.
  Продължават разискванията по стратегията.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  Кой ще дебютира в днешния пленарен ден? Ако няма желаещи, следва да преминем към гласуването на проекторешението.
  Господин Румен Овчаров, заповядайте.
  Дали ще се вместите в рамките на 6-те минути или ще искате удължение с една трета?
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Смятам, че ще искаме удължение. Аз ще се вместя, но ще има и други, които ще се изкажат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, благодаря Ви.
  Заповядайте.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Вземам думата по въпроса за Стратегията за приватизация на Българската телекомуникационна компания по няколко причини. Първата от тях е, че по време на дебата в Комисията по икономическа политика на Народното събрание господин министър Пламен Петров каза няколко думи, които изключително много впечатлиха: "Ние сме едни отговорни млади хора". И тези отговорни млади хора предлагат на българския парламент да ратифицира или по-скоро да утвърди една стратегия, която според мен обаче е доста силно разминаваща се с това твърдение за отговорността, а не за младостта. Какво имам предвид?
  В документа, който трябва да стане основата, върху която ние да изграждаме политиката си и да реализираме приватизацията на Българската телекомуникационна компания е написано следното изречение: "Показателите на Българската телекомуникационна компания са по-ниски в сравнение с тези на всяка друга подобна телекомуникационна компания в Европа". Какво казваме с този текст? С този текст ние на практика казваме, че тази Българска телекомуникационна компания е толкова лоша, че няма друга, с която да я сравним в Европа. И понеже е толкова лоша, просто елате и я вземете на каквато искате цена. А всъщност дали е вярно това твърдение? Доказателства в материала, който е представен на народните представители, няма. Там има дадена една справка само за един показател, по който показател се оказва, че даже и по него, макар и той да е подбран специално от съставителите, Българската телекомуникационна компания не е на последно място в Европа. Става дума за брой линии на работник. Друг е въпросът, че самият начин, по който е подбрано това сравнение, не е достатъчно коректен. Но даже и по този показател словашкият Телеком е с по-лоши показатели от Българската телекомуникационна компания.
  Позволихме си да попитаме господин министъра в заседанието на комисията дали е чувал, че Румънската телекомуникационна компания, след като беше приватизирана от гръцкия оператор "ОТЕ", след печалба от 18 млн. през последната, 2000 г., за която имаме данни, реализира загуба от 38 млн. германски марки? При положение че Българската телекомуникационна компания реализира печалба от 168 млн. лв. за 2000 г. и на 200 млн. лв. за 2001 г. Дали това означава, че и тези показатели са по-лоши от показателите на Румънската телекомуникационна компания? И коя е логиката, която е накарала съставителите на документа да напишат това изречение в раздел II? И тъй като не получихме отговор, а по-скоро ни беше казано, че Румънската телекомуникационна компания не е имана предвид, ние започваме да си задаваме въпроса все пак кои са показателите, които са имани предвид, кои са страните, които са сравнявани и защо е написано това?
  В крайна сметка аз бих искал да попитам господин министъра и много ми се ще той да отговори дали има компания в Европа, която да има показател, по-добър от показателя на Българската телекомуникационна компания за възвръщаемост на единица собственост. Тоест, компания, която да има по-добър икономически резултат от този, който има Българската телекомуникационна компания за 2000 г. - 35,4 процента, което е най-доброто в Европа. И ние за тази компания пишем, че тя има най-слаби показатели. И още нещо пишем в нея, в същия този раздел II: "Интересът към БТК ще намалее със спадането на монопола през 2003 г.".
  Господин министър, наистина ли мислите, че този, който ще купи БТК, ще я купи за тези 5-6 месеца, които ще останат до края на 2002 г. с този монопол? Наистина ли мислите, че България трябва да гради стратегията си върху тези 5 или 6 месеца? Вие нали знаете по-добре от мен, че има ред показатели, и ред нови услуги, които гарантират успеваемостта на Българската телекомуникационна компания в не само най-близко, но и в по-далечно бъдеще?
  И в крайна сметка не ви ли минава през ума, че този повик: приватизация на всичко и то веднага, не е като че ли най-добрия в този момент за Българската телекомуникационна компания? Не ви ли минава през ума, че приватизацията на БТК след, примерно, един положителен отговор от страна на НАТО, че България става член на Евроатлантическия съюз, би могъл да донесе до едно значително повишаване на интереса към Българската телекомуникационна компания, а една твърда времева карта за присъединяването на България към Европейския съюз би могла също да доведе до едно значително повишаване на интереса към Българската телекомуникационна компания? Ако това е така, закъде и защо, кои са причините за това бързане? И при това бързане с неща, които са написани в тази стратегия и които най-малкото допринасят за добрия имидж на компанията.
  Как можем да искаме да продадем компанията и в същото време да твърдим, че единственото нещо, заради което тя е привлекателна, е монополът, който изтича след половин година, и да твърдим в стратегията си, че това е най-лошата компания в Европа?
  Има една-единствена логика, за да правите това. Логиката е една и тя е много елементарна - опитвате се да продадете компанията на всяка цена. На всяка цена! И това, което сте написали тук, така да се каже, е предварителната индулгенция за това, че, примерно, след няколко месеца ние ще трябва да преглътнем една цена от около 200 или 300 милиона.
  Защото, когато ви попитахме в комисията, вие така и не ни отговорихте на това - кои са параметрите, границите на параметрите, в които ние продаваме компанията.
  За нас е неприемлива такава позиция. Компанията в момента се продава без стратегия, компанията в момента се продава по начин или по скоро ще започне да се продава по начин и с една основа, която не позволява тя да бъде продадена и за нея да бъде получена най-добрата цена. С този начин на продаване ние няма да привлечем стратегически инвеститор. Времето, в което тя се продава, не е подходящото за това и стратегията ви практически не е никаква стратегия. Тя е просто едно епистоларно съчинение, което няма нищо общо с това, което трябва да съдържа която и да било стратегия.
  Именно поради тази причина ние не можем да я подкрепим. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от Коалиция за България.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Овчаров.
  Имате думата, господин министър.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Много съм доволен, че нямаше някакви теми, които да считам, че сме пропуснали, недогледали или недобре подготвили в стратегията за БТК.
  Ще започна конкретно по въпросите, които бяха повдигнати и може би отзад напред.
  Господин Овчаров, питате по какви показатели БТК е лоша компания. Определено по брой линии на служител БТК е, ако не най-слабата, то от най-слабите компании в Европа, дори в Източна Европа. Това са фактите и макар че не ни харесват, така е.
  По отношение на цифровизацията - имаше няколко човека, които повдигнаха тази тема - цифровизацията на БТК е 14 процента. Има инсталиран цифров капацитет - 17 процента. Това, дами и господа, е смешно за 2002 г. Така че са необходими значителни инвестиции и то веднага, за да може компанията да предложи разнообразие и качествени, надеждни услуги. Това е едно абсолютно необходимо, за съжаление обаче и недостатъчно условие, за да се привлекат големи фирми, високотехнологични, които имат съответните високи изисквания за нива на обезпеченост на качество на услугата, което на този етап БТК не може да предостави.
  Българската телекомуникационна компания в това си състояние е една пречка за инвестициите в България. Българската телекомуникационна компания трябва да се модернизира на всяка цена. Това не означава, че трябва на продадем БТК на всяка цена.
  Защо няма минимална цена в приватизацията на БТК? Ами, това е нормална практика. Не е необходимо преди един инвеститор да е направил анализ, да му се казва, че той трябва да плати най-малко еди-колко си, с което той би бил отблъснат.
  Искам да кажа и може би ще се наложи няколко пъти да го повторя, че ние имаме Дойче банк като съветник. Ако считате, че стратегията е съчинение, ще ви предложа да пратите Дойче банк на училище, а не нас. Все пак това е един екип от 7 човека, който работи в чудесно сътрудничество с една от най-големите банки и е един от най-добрите съветници особено в тази индустрия.
  Имаше редица въпроси, поставени от господин Пирински: мотиви за продажба, какво се продава, на кого се продава, на каква цена се продава. Това е конкурс. И всъщност една стратегия се различава от инвестиционен меморандум. Въпросите, на които търсите отговор, биха били застъпени по-широко, макар и не всичките, в един инвестиционен меморандум. Там бихте могли да намерите повече подробности и за компанията, и за пълен детайл на различните аспекти на нейното управление. Не е мястото на тези детайли да се показват в една стратегия. Стратегията дава един най-общ план за това каква ще бъде процедурата, общ план за това, което се предлага да се продаде. Ние казваме - до 65 процента. Има много добри причини да кажем: "до 65 процента". И отново това е направено със, ако не сте доволни от нашите умения, то знаете, че ползваме Дойче банк, така че ще ви предложа и на вас с тях да комуникирате.
  Имаше въпроси по отношение на монопола. Да, 5 месеца монопол не са кой знае какъв актив, но колкото тези 5 месеца преминават, колкото те се стопяват, макар и не веднага, на 1 януари 2003 г., по някое време конкуренция ще има, тоест ние по дефиниция се приближаваме към конкурентна среда, в която БТК ще има по-ограничени възможности да печели. Така че има ли стойност в монопола? Да, определено има. Това е един комфорт за компанията и един марш, който иначе компанията трудно би постигнала.
  По отношение на защитата на държавни интереси на отбранителните функции в БТК. Работната група не се състои от мен. Тя се състои от 7 човека, които включват различни ведомства, включително и такива, които са пряко заинтересовани от тази тема. По тази причина аз бих казал в допълнение на всичко останало, че членове на работната група, които са били членове на работната група и предишния път все още не знаеха каква е точно стойността на съоръжения за мониторинг или на подобрения, които да се направят, инвестиции, които да се направят в отбранителния аспект на компанията, както и какво точно струва поддръжката, така че да се каже, че предния път е било намерено решение на този въпрос, а сега той не се засяга и не е решен, е смешно, тъй като дори себестойността на това оборудване се наложи сега да я намерим.

  Тъй че работната група във всичките си аспекти беше добре оформена, добре си свърши работата и мисля, че няма причини за претенции по тази точка.
  По отношение на 20 процента за борсата. Казва се: "до 20 процента". Може целият ресурс от 20 процента да се ползва за предоставяне срещу компенсаторни записи. Може и част от тия 20 процента да се представят за компенсаторни записи. Това, което те ще свършат обаче най-вече, е създаването на възможности за развитие на капиталов пазар в България, какъвто все още липсва и никое правителство досега не е успяло да го създаде.
  За да се появят значителни по размер институционални инвеститори, които да осигурят значително търсене на една борса, е необходимо те да похарчат доста пари, за да се организират с различните видове услуги по пазене на акциите, за да прекарат през техните различни департаменти процедурите, които съществуват на една борса, за да си осигурят анализ на този пазар със собствени анализатори, както и покрития от брокерски фирми.
  Без значителни институционални инвеститори нашата борса никога няма да тръгне. За един институционален инвеститор обаче, който често пъти има минимален обем на инвестицията, която еднократно може да извърши, е неоправдано да направи всички тия разходи при положение, че може да търгува няколко хиляди долара на някоя си борса.
  Тъй че стигаме до извода, че трябва да има значителни по размер фирми със значителен процент от акциите си, които да се търгуват на нашата борса, или така, както е по другите развити борси в Централна Европа. Борсата е най-евтиният източник на капитал за фирмите. Тъй че ние сме длъжни да направим това.
  По отношение на защита на интересите - да, необходимо е да има защита на миноритарния акционер, какъвто ще бъде България, държавата в лицето на Министерството на транспорта и съобщенията. Тъй че ще има такава златна акция или поне тя ще се нарича кодово "златна акция", а тия права ще бъдат обезпечени посредством минимални прагове на процентно участие за взимане на определени решения.
  Разпореждането с отбранителни активи или активи, свързани с отбраната на страната в БТК, е разпореждане със значителни материални средства, което би било покрито с права на държавата да се защити при недобросъвестност на контролния акционер.
  Искам да спомена по отношение на дела, който се продава, че в понеделник имах среща и с представители на "Дойче Телеком" и те са изключително удовлетворени от гъвкавостта, която нашата стратегия предоставя.
  Показахме ви няколко пъти вече графики на водещите телекомуникационни компании в Западна Европа, които биха били естествен купувач за БТК. Положението им изобщо не е розово. Дори разговаряхме за цената на акцията на "Дойче Телеком", която е от около 120, в момента се търгува на 17-18. Тъй че един драматичен спад, който е свързан най-вече със задълженията, които телекомите са натрупали. За "Дойче Телеком" това е повече от 60 млрд.
  В една такава ситуация всички, които желаят да приватизират телекома си, би трябвало да осигурят една гъвкавост, която позволява на тия телекоми не в момента и веднага да ползват единствено техни средства. В тая връзка ние сме написали, че стимулираме формирането на консорциуми. В допълнение на това отбелязах в разговора ни, че IFC и IBRD са готови по метода, който приложиха и в "Матаф", където "Дойче Телеком" е контролен акционер с 60 процента, по същия метод да предоставят средства, които да се ползват от стратегическия инвеститор. Това, дами и господа народни представители, помага много на днешно време, тъй като има криза на ликвидност в телекомуникационните пазари.
  Тъй че стратегията предоставя една чудесна гъвкавост и е направена по един професионален начин. И пак ще кажа: ако не вярвате на нас, вярвайте на "Дойче банк" и имайте малко уважение към тях.
  Имаше и въпрос по отношение на IFC и IBRD - акционерно участие и какво им даваме, и как им даваме. Не разбирам какво е обвинението. Това са първокласни инвеститори, които никой не може да си позволи да пренебрегне. Те са един чудесен партньор също за стратегически инвеститори, каквито ние се опитваме да привлечем.
  Има и редица други авторитети, които по темата дали или не да приватизираме БТК вече са се произнесли на висок глас. Ако ние имаме действително желание да се присъединим към Европейския съюз и НАТО, трябва да се съобразим с препоръките, които получаваме от тия големи международни институции.
  Може би трябва да споменем, че Международният валутен фонд и Световната банка, и Евросъюза, и IFC, и IBRD - всички напълно одобряват, приветстват стратегията такава, каквато е, и подкрепят напълно усилията на правителството да приватизира БТК, още повече, след като са минали 5 години на провал в тази сделка. Ако компанията по някое време е струвала 4 млрд. или 2 млрд., сега тя струва по-малко. Не е рационално обаче да говорим за цена като продавач, а е по-рационално да се подготвим за едни тежки преговори, каквито съм сигурен, че успешно ще проведат в Агенцията за приватизация. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Уважаеми народни представители, имате думата. Има ли други желаещи да вземат отношение по стратегията?
  Господин Мутафчиев, заповядайте. Разполагате с 9 минути.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин министър, аз внимателно слушах Вашето изложение и отговора на въпросите, които бяха поставени в тази разкъсана дискусия по този толкова важен въпрос и, честно да Ви кажа, съм уплашен. Не знам дали да вярвам на добрите намерения, които сте посочили в стратегията, или на подхода Ви като продавач на БТК, т.е., излизайки на пазара да продаваме своята стока, непрекъснато да казваме колко лоша е тя. Не знам дали има добър търговец, който по този начин да продава стоката си. Явно, единствено сегашното българско правителство.
  Това, че консултантът по продажбата на БТК е дал някои данни, негативни за Българската телекомуникационна компания, не значи, уважаеми господа, че това нещо трябва да бъде написано в стратегия - стратегия, която ще стане достояние на бъдещите купувачи, стратегия, която чрез тези факти може да намали цената.
  Вие изразихте опасение, че, виждате ли, ако наложим минимална цена, можем да уплашим стратегическите купувачи. А не създаваме ли по този начин възможност да намалим изцяло цената, не да ги уплашим, а да ги накараме да мислят, че на безценица могат да купят Българската телекомуникационна компания? Май има такава сериозна опасност, господин министър.
  Сега в момента ние разглеждаме тази стратегия и искаме от българския парламент с едно предложение за решение на българския парламент да одобрим тази стратегия. Но първо трябва да кажем тази стратегия дава ли ясен отговор и ясни цели за приватизацията на БТК. Категорично не. Според мен тя не може да бъде оценена и като стратегия за приватизацията, още повече, че този документ се отнася до продажбата на един отрасъл в държавната икономика, на едно от най-крупните държавни дружества.  В този документ изобщо липсва стратегия. Не е ясно на какъв купувач ние искаме да продадем компанията. Тоест, на стратегически - в началото казахме, че ще търсим стратегически, - на финансов или на консорциум, който сочите също като един от вариантите. Не е ясно колко ще продадем от БТК - казва се до 65 процента, - 1-2-35. Не е ясно какъв пакет от акции ще предложим - мажоритарен или миноритарен. Не е ясно при миноритарен пакет от акции дали ще сме съгласни да предложим, както стана с румънския телеком, управлението на компанията. Не е ясно колко ще искаме да продажбата. Тогава за каква стратегия говорим?
  Този документ може да бъде оценен като някои съображения по приватизацията на БТК. И ако това е позволено на консултанта Дойче банк, то на българското правителство не може да бъде позволено. Българското правителство ясно, точно и категорично трябва да каже какви цели гони в момента. Тук е записана една цел, но тя, господин министър, не е най-важната, че трябвало да осигурим постъпления в бюджета.
  Аз искам обаче да се спра на социалната страна на тази стратегия, независимо че част от синдикатите казват, че все пак е залегнало нещо, какви социални придобивки ще се запазят. Но в тази стратегия не е заложено работещите в БТК да получат своя дял от акции, тези, които изнесоха тежката реформа в БТК на гърба си. Тоест, нито един от тях няма да има правото да получи акции. Ще получи този, който ще приватизира част от компанията, ще получат и тези, които са изкупили компесаторни записи и съответно 20 процента от акциите ще им бъдат предложени на фондовата борса. Но за работещите никой не мисли.
  Говори се, че държавата ще поеме социалните ангажименти към тези, които ще бъдат съкратени. Но в стратегията не е ясно каква част от работната сила ние ще запазим. Не е ясно - и синдикатите са поставили този въпрос пред вас - ще бъде ли довършена програмата по алтернативна заетост на човешките ресурси в съобщенията за етапа 2002-2005 г. Не е ясно има ли добра воля от работодателя за ускорено подписване на колективен трудов договор, което да обезпечи с изплащане на достатъчни обезщетения на съкратените от системата на БТК. Ако това нещо не бъде подписано, аз питам по какъв начин вие ще гарантирате социалните обезщетения на тези, които ще бъдат изхвърлени на улицата. Това го няма в стратегията. За каква стратегия говорим тогава?
  И още един въпрос, който може да звучи технически, но е социален. Кажете ми какъв ще бъде ангажиментът на купувача да запази централите, които са в малките населени места? Държавата ще иска ли гаранция от него? И не създаваме ли опасност да изчезне една социална придобивка, тоест телефонната услуга от отдалечените планински райони? Какво ще предложите вие? С какво ще накарате купувача да гарантира тази услуга? Вие поставяте като най-голям недостатък на компанията, че цифровизацията в тези райони я няма. Ами няма я, защото тази инвестиция, която ще се направи, господин министър, примерно в едно родопско село със 100 жители, никога няма да може да се изплати. И вие мислите ли, че точно приватизаторът ще реши този въпрос? Това е също социален въпрос, който не бива да се отминава с лека ръка.
  В заключение, тъй като времето свършва, искам да кажа само две неща. Ние не можем да подкрепим тази стратегия. Не можем да гласуваме за предложеното ни проекторешение на българския парламент, защото правителството в момента иска отговорността да поеме българският парламент, като му даде пълни правомощия да приватизира както си иска БТК. Ние като върховна власт в парламентарна република трябва да знаем поне какви цели си поставя правителството. Това не е ясно. Днес народните представители с гласуването на това решение ще ви дадат на вас правомощия да правите каквото си искате. Тази стратегия предлага точно един такъв вариант на продажба. Аз мисля, че най-малкото коректността към управляващото мнозинство от страна на правителството изискваше да има ясни параметри, господин министър.
  Нашата парламентарна група няма да подкрепи и да одобри стратегията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Искам да обърна внимание, че по този начин за Коалиция за България остава по-малко от минута. ОДС разполага с 2 мин. редовно време и възможни 10 мин. допълнителни. Другите парламентарни групи имат повече време.
  Има ли желаещи да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Жотев.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПС ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! В сравнение със стратегията за приватизация на "Булгартабак" считам, че тази стратегия е по-слабо разработена, за голямо съжаление. Независимо че се чувства помощта на консултанта и на някои от местата той добре си е свършил работата, което аз ще подчертая, все пак стратегията е по-слаба от тази за "Булгартабак", просто защото не е хванала спецификата на телекомуникационната компания в достатъчна степен за разлика от стратегията за приватизация на "Булгартабак", където наистина е бил положен много труд, за да се направи поне опит за защита на спецификата на тютюневия отрасъл и на дейността на тютюнопроизводителите. За голямо съжаление трябва да кажа, че стратегията не изпълнява целите си и само отваря възможността за правителството да продаде при каквито и да било параметри Българската телекомуникационна компания.
  Не мога да подкрепя тази стратегия поради няколко причини.
  Първо, защото се извежда като приоритет номер едно необходимостта БТК да бъде продадена непременно сега. Така е записано, това е и заглавието на раздел lll. Защо приватизация сега? Какво ще стане, ако има само един потенциален купувач? Пак ли ще има приватизация сега непременно? Защо е необходимо правителството да получи от парламента картбланш, приемайки тази стратегия и сваляйки отговорността от правителството, БТК да бъде продадена при всякакви параметри? Правителството трябва да има резервен ход, възможно е да има един потенциален купувач. Тогава просто не би трябвало дори да се пристъпва към преговори, каквито междупрочем бяха препоръките на същия консултант, който при предишния опит за приватизация на БТК веднага, когато е видял, че има само един потенциален купувач, е препоръчал да се прекратят преговорите.
  Не са верни твърденията на много места, което беше подчертано, че БТК е в лошо положение. Какво като има прекалено много работници и показателят линии на един брой зает е лош? Какво пречи на държавата да подобрява този показател? Или държавата си въобразява, че когато се появи нов, частен стратегически инвеститор, той по-лесно ще може да съкращава?
  Опитът от 10 години досега в България показа, че няма никаква разлика дали държавата е мажоритарен собственик или мажоритарен собственик е частник. Защото когато се заредят пред парламента и правителството стачниците в едно частно дружество, пак държавата в крайна сметка прави всички опити да потуши социалните недоволства. Какво пречи БТК и сега да продължи да редуцира персонала? Какво пречи и сега БТК да използва инвестициите, за да цифровизира там, където е икономически ефективно, и там, където бизнеспланът го изисква? Не може да се постави като приоритет № 1 приватизация сега, незабавна и на всяка цена! Ако се приватизира БТК - отлично! При условие, че се приватизира при параметри, които са приемливи и за двете страни. Не може да се говори за минимална цена. Аз се радвам, че е направен напредък, тук никъде не се говори за минимална цена. Това е достойнство на тази стратегия. Въпреки това аз предлагам в стратегията някъде в разделите да се допише историята по раздържавяването на БТК, да се каже какви параметри са достигнати, да се подчертае, че в хода на предишните преговори са постигнати почти 600 млн. долара цена. Това трябва да го знаят потенциалните инвеститори. Никой не ги задължава да се ориентират около тази цена, но те обезателно ще видят, че в бюджета са предвидени някакви си смешни 200 млн. лв. минимални постъпления от БТК. Това е за тях ориентир. Но нека да бъде ориентир и другото - че България не продава на всяка цена и не разпродава една от най-ценните си компании.
  Не е вярно, че държавата не може да се бори в условията на либерализация, ако примерно няма достатъчно интерес. Може, разбира се! Господин министърът знае много добре, че всяка година от изминалите три-четири голяма част от печалбата отива за инвестиции. Може би частният инвеститор би го направил по-добре, но и държавата, и ръководството на БТК са си вършели работата. Ако има нужда от подобряване в тази посока - ново ръководство, нов министър, да заповядат, да подобрят работата.
  По отношение на раздел I - общо представяне на телекомуникационния сектор, смятам, че стратегията е добре разработена. Очевидно това е работа на консултанта. Тук обаче той трябваше да вплете състоянието на самата БТК - къде се намира тя сред подобните телекомуникационни компании. Ако това беше направено, в никакъв случай нямаше да има твърдения, че БТК е една от най-лошите, ако не най-лошата в Европа. Тъй като това просто не е вярно. По отношение на показател рентабилност, господин министър, извинявайте много, но БТК е едно от най-добре работещите предприятия изобщо в икономиката.
  Вече казах, че съм против това ударение върху скоростта на приватизация и че непременно БТК трябва да се приватизира сега. Затова смятам, че трябва да се преработи раздел II - кое налага приватизацията на БТК, като се добавят и потенциалните плюсове в бъдеще от това, че БТК вече ще бъде в държава, която най-вероятно ще бъде член на НАТО.
  По отношение раздел IV - цели на приватизацията на БТК. И тук, както в предишната стратегия - за "Булгартабак", няма ясно аранжиране на целите. След много дебати в парламента в предишната дискусия за "Булгартабак" целите бяха аранжирани по начин, който беше приемлив поне за мнозинството. Тук обаче такава аранжировка няма. Според мен трябва да се даде ясен превес на стратегически инвеститор, а не да се казва, че може и стратегически инвеститор да купува, може и консорциум да купува, а може би и частни лица и избягали от България чужденци също могат да купуват. Трябва да се каже: ние търсим компания, която е сходна на тази на БТК, тоест един голям оператор.
  По въпроса за златната акция. Независимо че тази компания е толкова ценна за българската икономика, аз съм противник на въвеждането на златна акция, така както изразих своето мнение и за "Булгартабак". Има и плюсове, и минуси от използването на такъв инструмент, според мен негативите са повече.
  Следприватизационният контрол. И тук, както в предишната стратегия, се слага прекалено силно ударение върху следприватизационния контрол. Стратегията трябва да се преработи и да имаме добра стратегия, не е необходимо след това да разчитаме на следприватизационен контрол да оправя нещо, което вече е заложено в стратегията. От тази гледна точка аз считам, че за да може стратегията да се преработи в дух, който да ни убеди, че наистина тя защитава националните интереси, аз, господин министър, си позволявам отново да се обърна към Вас, както направи вчера един мой колега, и да Ви попитам имате ли участие в "Кейбъл България"? Ако имате такова участие, би имало конфликт на интереси. Много Ви моля да отговорите ясно и категорично. Кажете: нямам участие. За да мога с увереност да кажа, че ако Вие приемете бележките и преработите стратегията, ще застана зад тази стратегия. Но на този етап, в този вид поднесена и с проекторешенията, които са подготвени да гласуваме, аз съм против и не мога да подкрепя стратегията. Ще гласувам против. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Жотев.
  Други желаещи има ли? Не виждам други желаещи.
  Господин министър, имате ли желание да вземете отношение финално? Заповядайте, господин министър.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще започна с въпросите на господин Мутафчиев. Каква е била целта? Целта е да поправим един 5-годишен провал. Най-простичко това е целта. Казваме колко е лоша компанията и негативни данни се споменават и дали това е добра практика или не. Това е нормална практика. Инвеститорите не са расли по дървета, те ги виждат тези неща сами. Нормална практика е да се покаже както хубавото, така и лошото за компанията и на пазарен метод с конкуренция да се уточни каква да е цената.
  По отношение на социалната функция на колективния трудов договор. Мисля, че това е тема твърде дълбоко в БТК, която се дискутира в момента между мениджъри и представители на синдикатите. Не мисля, че темата няма разрешение, тъй че нека оставим дребните въпроси, които и без това се вижда, че имат решение, настрана.
  По отношение на осигуряване на услугата в малки населени места. Там действително при съществуващите технологии не е атрактивно за един оператор да осигурява телефонни услуги. Съществува обаче изискване спрямо регулациите на Евросъюза, директивите на Евросъюза, които ние сме приели посредством нашия закон и предстои да включим в новия закон, който се подготвя поради идването на дерегулацията. Тъй че това ще намери място там и то се казва задължение за универсална услуга. Тъй че който купи БТК, купува и задължението да осигурява тази услуга на такива абонати, които не са атрактивни икономически, да бъдат обслужвани. Тъй че това е застъпено.
  По отношение на въпросите на господин Жотев. Защо сега и ако е само един купувач, какво ще стане? Мога със задоволство да кажа, че благодарение на качеството на стратегията, на екипа на работната група и на консултанта, ние в едни много тежки условия имаме вече интерес от 13 компании. Продължаваме да работим старателно да генерираме интерес дори там, където мълчаливо ни е отказано или пък директно ни е отказано. Стараем се достойно да оправим една 5-годишна грешка.
  По отношение на това дали държавата може да коригира тази изостаналост на БТК. Ами 13 години отговорът е, че не може. Съвсем еднозначен е отговорът, че не може. БТК беше компанията с най-голямо проникване и най-модерната компания, единствена в източния блок, която имаше западно оборудване. Днес БТК е на опашката. "Промтелеком" има 40 на сто цифровизация, ние имаме 14. Седемнадесет инсталирана, 14 се употребява. Това е смешно. Просто е смешно.

  Аз си мисля, че ако през 1989 г. бяхме подарили всичките си големи фирми по един-единствен признак, най-големия в съответната индустрия в световен мащаб, днес България щеше да изглежда по коренно различен начин - много по-добър. И нямаше да има поляризацията в обществото, която съществува сега и която се дължи именно на не съвсем прозрачни сделки на тесен кръг хора, които можеха да правят сделките. Това води до липса на средна класа, което е катастрофално. Това е стълбът на демокрацията. В това се заключава проблемът.
  И дали може държавата - аз твърдо считам, че не може.
  По отношение на цената предния път. Договорена 600, но несключена сделка. Една цена е цена, ако някой плати. Когато не я е платил, значи не е цена. С един куп закачки и ощипвания в договорите, това не е постигната цена. Ако дори ще сметнем, че е постигната цена, то от нея трябва да извадим имплицитната стойност на GSM-лиценза, която е 135 млн. долара. Ако започнем да разсъждаваме по тая логика и погледнем къде са отишли и пазарите, става много неприятно. Тъй че ние се стараем да представим това, което имаме, по възможно най-добрия начин.
  Имаше и въпрос по отношение на "Кейбъл България". Няма конфликт на интересите. Проверете си източниците и това е най-лесният начин с малко напрежение да разберете.
  Отказвам да дискутирам компанията, която е една частна компания и има своите частни интереси. Тъй че нека да имаме уважение и към акционерите в тая компания. (Неразбираема реплика от народния представител Благой Димитров.)
  Мисля, че отговорих изчерпателно.
  В заключение искам да кажа, че това е една стратегия, която е направена професионално и отговаря на съвременните изисквания дори и по най-високи критерии, направена с помощта на един от най-професионалните съветници и една от най-големите банки в света. Стратегията напълно отговаря на очакванията на телеком-операторите, които биха били инвеститори в нашата компания, и тя предоставя една гъвкавост, благодарение на която ние днес имаме 13 заинтересовани компании като купувачи. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Заяви желание да вземе отношение ресорният заместник-министър господин Никола Николов.
  Господин Николов, ще Ви помоля да бъдете кратък.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛА НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, аз нямах намерение да говоря днес въобще, тъй като доста дискутирахме в самите комисии, но за мен има един доста тревожен феномен. В момента и отляво, и отдясно са против стратегията. Това е нормално, те са опозиция. Но причините за това противопоставяне на стратегията за мен са малко странни. От една страна, в лявата част на залата се наблюдава феноменът: ние не искаме да продаваме, ние сме против приватизацията.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Няма такова нещо.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛА НИКОЛОВ: Трябва да ви кажа, че до голяма степен аз разбрах това нещо. Аргументите, които са свързани със социалната цена, отговарят действително на профила на вашата компания. И в това отношение аз трябва да кажа, че в стратегията е залегнало едно много сериозно внимание към социалния елемент в приватизацията. Но аз държа да подчертая, че в България трябва да бъде ясно, че държавата не е добър собственик и че държавата трябва да се опитва по рационален, бърз, ефективен и прозрачен начин да се разделя със собствеността си в големите компании. Не може държавата в края на 2002 г. да продължи да бъде доминантен собственик. Това е просто абсурд. Ние изоставаме не само от Европа, но изоставаме и от всички държави, с които сме тръгнали заедно по пътя към Европа.
  Що се отнася до господата от ОДС. Аз виждам в тях една известна доза завист, според мен, защото те знаят, че тази стратегия ще продаде БТК. Много съжалявам, че господин Жотев го няма тук, защото това, което той каза за цената, която е постигната, въобще не е вярно. Той много добре знае каква цена е постигната за акциите на БТК. Той много добре знае защо не е подписал договора за приватизация и аз ще му задам въпроса, въпреки че него го няма в момента: когато не беше подписан този договор, дали това не беше свързано с неприемливи условия от страна на купувача? И ако това е така, тази цена може ли да бъде приета като меродавна? Цена, която отговаря за неприемливи условия за държавата.
  Имам и други въпроси към господата от ОДС. Защо БТК все още няма мобилен лиценз? Защо? Това е една от малкото компании в цяла Европа, която не притежава GSM-лицензия. Защо тя не беше допусната да участва в търга за втори GSM-лиценз? Защо ние в момента продаваме компания, която по всякакви показатели действително е в много неизгодно положение? Компания, която няма възможност да работи на един от най-разширяващите, най-бързо развиващите се пазари - пазара на мобилни услуги. И, когато отчитаме причините за бързината на приватизацията, нека да погледнем каква е историята и да видим в каква ситуация сме поставени.
  С тези няколко думи бих искал да ви благодаря за участието в тази дискусия и да си пожелаем късмет. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
  Тъй като предстои гласуване, искам да помоля квесторите да поканят депутатите... (Народният представител Михаил Миков иска думата.)
  Господин Миков, имате по-малко от 1 мин. - някъде около 35 сек. Нека да бъде и 1 мин.
  Заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Ние няма да подкрепим тази стратегия, защото не става въпрос за рационална, бърза и прозрачна приватизация. Може да е бърза, уважаеми господин заместник-министре, може някой много да бърза, но тя в никакъв случай няма да бъде рационална и прозрачна. И самият факт, че министърът спомена за 13 компании, които се интересуват, и фактът, че от тая стратегия не е ясно кога и колко акции ще бъдат пуснати на борсата, показва колко прозрачна ще бъде приватизацията. Тя няма да убеди никого в своята състоятелност. Тя няма да убеди и тия, които работят в БТК, за тая промяна в закона, която отне правата им за ония до 20 процента преференциални акции. Те просто няма да ви повярват.
  И в крайна сметка, от тая приватизация ще се получи нещо като златната акция на "Нефтохим". Съжалявам, че господин Жотев го няма. Да, господин Жотев има един лош опит. За съжаление, за него плати България. Лошото е, че сега лошият опит с приватизацията на БТК също ще бъде платен от гражданите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  За реплика има думата господин Жотев.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин Миков, репликата ми към Вас е по повод на опита за приватизация на БТК през предишните години. Когато има един потенциален купувач и срещу него един, желаещ да продаде имуществото си продавач, почти никога по света не става успешна сделка. Защо да е виновно правителството на ОДС, че не е успяло да продаде БТК? И защо да не се възползва новото правителство от опита да се продаде? Как? Като в стратегията се запише, не че е постигната цена, господин Миков, пък се сещайте, господин министре, а да се запишат ония параметри, които биха могли да бъдат повторени и в тази сделка.
  Господин министър, няма нищо лошо и нищо скандално в опита за приватизация на БТК. Нямаше сериозен инвеститорски интерес и нямаше сделка. Но някои от параметрите са добри и те могат да бъдат използвани. Не искаме да подчертаваме, че е постигнат успех или неуспех. Искаме да помогнем със съветите си на правителството да направи добра сделка. Тази сделка няма да се напише наистина на гърба на това правителство. Тя ще се пише на гърба на българския избирател, на българския народ. Но едно е да запишеш в бюджет 200 млн. лв., като очаквани минимални постъпления от приватизация, и друго е да кажеш, че сделката не стана преди една година при постигната договорка за цената от 590 млн. щатски долара. Във всеки случай това не вреди, а настройва инвеститорите на определена октава.
  Отново твърдя, че не бива да се прибързва, господин Миков и господин министър и заместник-министър. Не бива да се прибързва! Ако има голям интерес - Вие, господин министър, пак не ми отговорихте на въпроса: какво ще направите, ако има само един купувач? Казахте, че сте работили и сте стигнали до 13 потенциални купувачи. Те винаги са много. Съберете ги на една сбирка - ще дойдат, защо да не дойдат, като ги поканите. Въпросът е какво ще стане най-накрая и какъв е Вашият резервен вариант. Той трябва да личи в стратегията. Тоест, парламентът трябва да ви даде план "Б". Ако няма достатъчен интерес - не приватизирате, а не да използвате стратегията, да я приватизирате на всяка цена, да вземете кой колко може и да си отидете. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Жотев.
  Има ли следваща реплика? Не виждам.
  Господин Миков, ще се възползвате ли или не от правото си на дуплика? Няма да се възползвате, добре.
  В такъв случай искам да помоля председателя на комисията господин Мирчев да представи проекторешението.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! На 14 март беше раздаден проекта за решение. До този момент писмени предложения за допълнения на проекта за решение не са постъпили.
  Позволявам си да прочета проекта за решение относно Стратегията за приватизация на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД - София:
  "Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

  Р Е Ш И:

  Одобрява Стратегия за приватизация на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД - София."
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Думата има господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю! Във връзка с решението, което беше прочетено от председателя на комисията, но преди това искам да се обърна към министъра на транспорта и съобщенията.
  Господин Петров, Вие продължавате да не уведомявате Народното събрание имате ли дялово участие в "Кейбъл България"? Аз твърдя, че има конфликт на интереси и само това ни дава основание да искаме Вашата оставка. Има сериозен конфликт на интереси във връзка с това дали Вие имате участие в "Кейбъл България", тъй като тя е конкурент на "Българската телекомуникационна компания" в сферата на един пазар. Само това ни дава основание да се иска Вашата оставка като министър.
  Вчера Ви попитах и Вие отминахте мълчешком въпроса, днес господин Жотев Ви попита и продължавате да не давате конкретен отговор. В парламентарния контрол ще има питане към Вас и ясно трябва да отговорите какво дялово участие имате. Има конфликт на интереси и българската общественост трябва да знае министърът на телекомуникациите има ли участие в конкурентна фирма на БТК.
  Във връзка с това, което господин Мирчев предлага, аз предлагам, уважаеми дами и господа и господин председателю, пред думата "одобрява" да се добави "не" и да стане "Не одобрява Стратегията за приватизация на "Българската телекомуникационна компания" ЕАД." Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, предстои гласуване на проекторешението относно Стратегията за приватизация на БТК.
  Моля, гласувайте проекта за решение относно Стратегията за приватизация на "Българската телекомуникационна компания" ЕАД - София.
  Гласували 189 народни представители: за 103, против 85, въздържал се 1.
  Решението е прието.
  За процедура думата има господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председателю, настоявам да се прегласува проекторешението, имайки предвид и това, че господин Благой Димитров предложи някои редакционни поправки. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Без последното би било по-силно Вашето предложение, тъй като последното е просто несъстоятелно. Господин Мутафчиев, Вие чудесно го знаете. Неудобно ми е да го казвам от трибуната. Но, така или иначе, има искане за прегласуване.
  Моля отново да гласувате проекторешението относно Стратегията за приватизация на "Българската телекомуникационна компания".
  Гласували 193 народни представители: за 103, против 89, въздържал се 1.
  Решението е прието.
  Уважаеми народни представители, според приетата програма, трябва да се занимаваме с проект за решение за създаване на Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси. Но тъй като от Движението за права и свободи помолиха отлагане на въпроса за утре, тъй като нямат готовност за своята квота, аз смятам, че можем да уважим тяхното съображение.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗВЪРШИ ПРОУЧВАНЕ И КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА.
  Искам да помоля вносителите на това проекторешение господата Тодор Костурски, Пламен Кенаров и Димитър Ламбовски да представят проекторешението. Кой от тях ще го представи?
  Заповядайте, господин Костурски.
  ДОКЛАДЧИК ТОДОР КОСТУРСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам на вашето внимание проекта за решение:

  "Р Е Ш Е Н И Е

  Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за създаване временна анкетна комисия


  Р Е Ш И:

  Удължава до 22 май 2002 г. срока на действие на Временната анкетна комисия, която да извърши проучване и комплексна проверка на дейността на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията."

  Като мотиви за удължаване на срока за действието на тази комисия предлагам на вашето внимание следната трактовка.
  Временната комисия беше определена за кратък срок за извършване на голям обем от работа, тоест, 22 март. Поради огромния фактологически материал и разрешаване на неотложните проблеми, свързани с дейността на държавните организации и фирми, както и свързаните с тях физически и юридически лица, беше необходимо да се разгледат много документи. За тази цел е необходимо удължаване срока на дейността на временната комисия с два месеца. Това ще гарантира обективност, изчерпателност, както и реална достоверност на доклада, свързан с дейността на Ръководство "Въздушно движение", което от своя страна ще спомогне за вземане на обективно решение на Народното събрание.
  Във връзка с гореизложените мотиви за обективност и достоверност на доклада моля да подкрепите и приемете предложението за удължаване срока на Временната анкетна комисия от 22 март 2002 г. до 22 май 2002 г. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костурски.
  Това е проекторешението с мотивите.
  Думата иска господин Петър Мутафчиев. Заповядайте, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател! Дами и господа народни представители! Аз по принцип подкрепям мотивите, с които се предлага удължаване срока за дейността на временната комисия, която трябва да разследва някои нарушения в РВД. Но в никакъв случай не мога да се съглася, че този срок трябва да бъде два месеца. До 22 май е един дълъг срок, който като принцип, като стил на работа на временна комисия я злепоставя.
  Аз мисля, че независимо от това, че имаме да изслушаме доста хора в тази временна комисия, че доста от нарушенията трябва да бъдат добре оценени, за да излезем с един обективен доклад пред залата в Тридесет и деветото Народно събрание, предлагам този срок да бъде до 22 април, тоест, да удължим времето за работа на временната комисия само с 1 месец. Аз смятам, че това е напълно достатъчно време при малко по-интензивна работа на самата комисия да си свърши своите задължения.
  До тук това, което ние сме направили, е, че са определени списъците на хората, които трябва да бъдат изслушани. Първата част от трима човека са изслушани. Надявам се, че тази и следващата седмица ще можем да приключим с изслушването, за да може през по-следващата да подготвим доклада за представяне на всички народни представители.
  Предлагам решението да се промени в частта му за срока - той да стане 22 април, а не 22 май, господин председателю. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Господин Благой Димитров иска да вземе отношение.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Аз категорично възразявам срещу предложението на господин Костурски или на комисията - удължаването на срока с два месеца. Защо?
  Стана ясно - аз не съм член на комисията, но внимателно следя дейността на комисията - от служител на Държавен финансов контрол, че преписката, която е в комисията, в момента е в Софийска градска прокуратура. Има ревизионен акт от ДФК съгласно Закона за Държавен финансов контрол. Нещата са в Софийска градска прокуратура.
  Ако в момента с удължаването се решава някаква политическа задача или има някакви други цели, това нещо трябва да се каже ясно - тоест, още един месец да се шуми. Аз връзвам нещата около театъра, който се разиграва с господин Върбанов. Нещата са едно към едно.
  Но искам да обърна внимание, господин председателю, на един друг факт.
  Съставът на ръководството на комисията е следният: господин Никола Богданов Николов, Ремзи Дормуш Осман и Александър Стоянов Арабаджиев. Господин Никола Богданов Николов е председател на комисията. Той е собственик на дружество “Никроуд” - еднолично дружество с ограничена отговорност. Тоест, този човек, председателят на комисията, нашият колега господин Никола Николов, е собственик на дружество “Никроуд” ЕООД със седалище в София.
  Същото дружество сключва договор с Главно управление "Строителни войски", поделение 64450, съгласно който договор господин Николов се явява инвеститор на обекти за жилищно строителство "Свети Никола", "Цар Борис III" и обект "Тангра" - секция А и Б. В същото време Главно управление "Строителни войски" по времето на господин Пешлеевски - поделение 64450 - е в договорни отношения с държавното предприятие "РВД" за изпълнение на горепосочените обекти. Обаче за закъснение по изпълнението на тези обекти държавното предприятие "РВД" подписва едно допълнително споразумение № 177 от 14 юли 1999 г., съгласно което дружеството на депутата Николов, председател на тази анкетна комисия, се задължава да изпълни вертикална планировка на тези обекти, които споменах - външен водопровод с дялово участие на "РВД" на стойност 10 157 лв., включително с ДДС.
  Нататък обаче е важно и интересно.
  Тъй като фирмата на господин Никола Николов не изпълнява договорните си отношения с "РВД", "РВД" завежда дело за неустойка - гражданско дело № 414 от 2001 г. на Софийски градски съд, Търговска колегия, VI отделение, II състав - ответник, споменах, “Никроуд” за неустойка за забава в размер на 28 хил. лв.
  Аз питам, първо - съжалявам, че господин Николов го няма в залата - защо той съгласно чл. 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не е уведомил пленарната зала, своята парламентарна група, че има конфликт на интереси? В момента той е страна в един конфликт с държавната фирма "РВД". Той влиза директно в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Още нещо. Открит остава въпросът собственик ли е и управител ли е на фирмата все още господин Николов? Аз не знам, но този въпрос е открит. Ако е така, влизаме в нарушение с чл. 102, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Народните представители не могат да бъдат в ръководствата на търговски дружества. Оставям моралната страна на въпроса.
  Не може в комисията, да не говоря за председател на тази комисия, на чиято дейност в момента се иска удължаване на срока с два месеца, да бъде народен представител, който представлява страна в един конфликт с "РВД", със старото ръководство на фирмата. Не можем да допуснем, уважаеми дами и господа, да има конфликт на интереси, в който е забъркан народен представител.
  Аз поставям въпроса, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, за състава на комисията, за участието на господин Никола Богданов Николов като член на комисията, като неин председател и съм категорично против - аз съм сигурен, че моите колеги ще ме подкрепят - против предложението за удължаване срока на тази комисия. Имайте предвид - разиграва се една комедия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Други желаещи да вземат отношение по дневния ред има ли? Не виждам.
  В такъв случай, независимо от направените сериозни възражения от господин Благой Димитров, аз нямам друг процедурен ход освен да подложа на гласуване проекта за решение така, както е представен.
  За процедурен въпрос има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Правя процедурно предложение, противно на това, което беше направено от господин Костурски наистина в ролята му на член на комисията. Тоест аз ще Ви моля, подложете на гласуване предложението ми да не се удължава срокът и да се види съставът на комисията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това не би могло да бъде процедурно предложение, тъй като има едно-единствено проекторешение, което е депозирано в Деловодството на 19 март в 17,40 ч.
  Друго проекторешение няма. Просто това е единственото проекторешение, с което аз разполагам.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Аз предлагам промяна на проекторешението - срокът да бъде 22 април, тоест един месец, а не два месеца.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Мутафчиев, много би ми се искало да мога да го направя така. Ако би имало такова проекторешение, аз бих го подложил на гласуване. Хайде, помогнете ми, да видим как да го направим по най-добрия начин.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председателю, тъй като обсъждаме в момента решение на Народното събрание, аз ви предлагам промяна на това решение, като думите "22 май" се заменят с думите "22 април".
  Така става ли по процедурата? Става, струва ми се. Това означава, че намаляваме с един месец срока. Вместо удължаване с два месеца, ние го удължаваме с един месец, което според нас е нормалният срок, за да изпълним ангажиментите си като временна комисия. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми господин Мутафчиев, ще уважа Вашето искане.
  Господин Дончев, заповядайте.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искането за удължаване на срока няма отношение към състава на комисията и това всеки грамотен депутат може да го каже и да го разбере.
  Така че в този смисъл моля да си гласуваме искането за удължаването на срока, а по отношение на съвместимостта или не на някои от членовете на комисията, ще се произнесем по съответния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това иначе не е предмет на решение - за състава на комисията. Ако постъпи по съответния ред някакъв проект, е втори въпрос.
  Затова, уважаеми народни представители, първо, подлагам на гласуване решението за удължаване на срока, така както е направено от народния представител Петър Мутафчиев, с един месец.
  Моля, гласувайте направеното от народния представител Петър Мутафчиев предложение.
  Гласували 153 народни представители: за 44, против 102, въздържали се 7.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване проекта за решение, така както е предложен от вносителите.
  Моля, гласувайте проекта за решение за удължаване на срока с два месеца.
  Гласували 149 народни представители: за 85, против 59, въздържали се 5.
  Решението е прието, с което приключваме с тази точка от дневния ред.
  Уважаеми народни представители, според нашата програма следва да пристъпим към искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов и становище на Временната комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов.
  Тъй като тази точка от дневния ред предизвиква интерес и очевидно е, че обсъждането по нея ще продължи по-дълго време, а до почивката в 11,00 ч. остават 35 мин., аз ще си позволя процедурното предложение, ако бъде подкрепено от залата, да разгледаме сега, до почивката, законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - Проект Дунав мост), за да стигнем до почивката и след това спокойно и без прекъсване да проведем разискването по точка пета.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за разместване в дневния ред.
  Гласували 131 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.

  И сега преминаваме към тази точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ ДУНАВ МОСТ).
  Искам да поканя председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Иван Искров да представи доклада на комисията по този законопроект.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, това наистина е един много важен проект за икономиката и за цял един регион на страната.
  "ДОКЛАД
  по законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - Проект Дунав мост), № 202-02-6/19.02.2002 г., внесен от Министерския съвет

  На заседания, проведени на 21 февруари и 7 март, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - Проект Дунав мост).
  На заседанията присъстваха заместник-министърът на финансите Гати Ал Джебури, Николай Попов - главен данъчен директор, специалисти от Министерството на финансите и от Министерството на транспорта и съобщенията.
  Финансовият договор е на стойност 50 млн. евро, със срок на изплащане 25 години, гратисен период 8 години и лихвен процент, фиксиран за всеки изплатен от банката транш на заема и определян на датата на издаване на известието за плащане на транша (средно около 4 на сто на годишна база).
  При обсъждането спор предизвика проектът на допълнителна разпоредба, която предвижда възстановяването на платения данък върху добавената стойност по повод придобиването на стоки и услуги във връзка с доставката по този заем, до размера, в който това се признава за кофинансиране на проекта от българска страна.
  Във Финансовия договор няма клауза, според която да е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект, така както е предвидено в чл. 92 от Закона за данък върху добавената стойност. Договорът определя само условията и начина за отпускане на средствата, както и това, че средствата трябва да бъдат използвани за проекта и този проект ще бъде завършен до датата, посочена в Техническото описание. Единственото освобождаване от данъци, което е предвидено в споразумението, се отнася за лихвите и всички други плащания, дължими на банката, както и средствата и приходите на банката, произтичащи от споразумението.


  Комисията по бюджет и финанси изиска допълнително официални становища (става въпрос за много пари) по повдигнатите проблеми от Министерството на финансите и от Министерството на транспорта и съобщенията. Такива бяха предоставени на вниманието на членовете на комисията.
  След представените аргументи членовете на Комисията по бюджет и финанси се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта като допълнителната разпоредба и съдържащият се в нея § 1 да отпаднат.
  При проведеното гласуване се получиха следните резултати: "за" 12 гласа, без "против" и "въздържали се".
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо четене Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост), подписан на 8 декември 2000 г. в София."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Искам да поканя председателя на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност господин Илчев да представи доклада на комисията по този законопроект.
  Заповядайте, господин Илчев.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители!
  "ДОКЛАД
  на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност
  относно законопроект № 202-02-6 за ратифициране на
  Финансовия договор между Република България и
  Европейската инвестиционна банка (България -
  проект Дунав мост), внесен от Министерския съвет
  на 19 февруари 2002 г.

  На 14 март 2002 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост).
  На заседанието присъстваха Димитър Зоев, директор на Дирекция "Транспортна политика, инфраструктура и строителство" и Симеон Евтимов, ръководител на звеното по изпълнение на проекта Дунав мост от Министерството на транспорта и съобщенията.
  След проведеното обсъждане Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост), подписан на 8 декември 2000 г. в София, заедно с допълнителната разпоредба и заключителната разпоредба.
  Становището беше прието с консенсус."
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Това бяха докладите на комисиите.
  Имате думата, уважаеми народни представители, по този законопроект.
  Има народни представители от този избирателен район. Господин Миков, госпожо Чилова, ще вземете ли отношение по този проект Дунав мост?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Провокиран от Вас, разбира се, и по собствена подбуда смятам, че ще изразя общото настроение на народните представители от региона да подкрепим приемането на внесения законопроект за ратификация, защото проектът за Дунав мост-2 е изключително важен не само за този регион, а и за България. И всяка стъпка към неговото окончателно финализиране, независимо дали е свързана с актове и действия на Народното събрание или Министерския съвет, или на някой друг орган в България, трябва да се подкрепя. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Други желаещи да се изкажат има ли?
  Заповядайте, госпожо Мозер.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! От името на Парламентарния съюз, който представлявам, бих искала да подкрепя тази ратификация, защото това е един въпрос, по който аз лично и Обединените демократични сили са работили доста време. Аз се радвам, че се стигна до някакво разрешение, както го обсъдихме и в Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Надявам се, че графикът за изпълнение на този проект няма да бъде като много от останалите, които се точат във времето и за които се намират всякакви обяснения и пречки, за да бъдат реализирани. Това е нещо с голямо значение за България. Аз се радвам, че ние му даваме зелена светлина. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мозер!
  Има ли други желаещи да се изкажат по този законопроект? Не виждам.
  В такъв случай считам дебата за приключен.
  Моля, гласувайте законопроекта на първо четене.
  Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо гласуване. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  Госпожо Чилова, заповядайте.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да благодаря на всички политически сили, че подкрепиха безусловно този законопроект. Наистина, той е ключов не само за моя регион, от който аз съм народен представител, но и за България.
  Затова, ако ми позволите, господин председател, искам да направя процедурно предложение. На основание чл. 67 да гласуваме законопроекта на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Чилова.
  Всички предпоставки за това процедурно предложение са налице.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за преминаване към второ четене.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Процедурата е приета.
  Преминаваме към второ четене на законопроекта.
  Има думата господин Искров да представи законопроекта за второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да обърна внимание, че както беше споменато и в становището на комисията, законопроектът, който е пред вас, няма да съвпадне с това, което ще чуете, поради отпадането на § 1 за ДДС.
  Чета окончателния текст на закона:

  "ЗАКОН
  за ратифициране на Финансовия договор между Република
  България и Европейската инвестиционна банка (България -
  проект Дунав мост)

  Член единствен. Ратифицира Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост), подписан на 8 декември 2000 г. в София.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  По второто четене на законопроекта, така както беше представен от председателя на Комисията по бюджет и финанси, има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Не виждам пречка законопроектът да бъде гласуван изцяло в неговия член единствен и параграф единствен от заключителната разпоредба.
  Моля, гласувайте проекта на закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост).
  Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
  Законът е приет единодушно на второ гласуване. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  Уважаеми народни представители, до 11,00 ч. остават още 20 минути.
  Позволявам си да дам почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Възобновявам заседанието.

  Започваме с точка пета от дневния ред:
  ИСКАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ И СТАНОВИЩЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ИСКАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ.
  От името на парламентарна група има думата госпожа Надежда Михайлова.
  НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът на днешния дебат не е просто въпрос за имунитета на народния представител Венцислав Върбанов. Защото Обединените демократични сили винаги са защитавали последователна позиция срещу политическите чадъри и имунитети в България. Въпросът на днешния ден е за политическото решение, с което се предлага да бъде свален имунитетът на един народен представител. Искам да кажа на колегите, че това не е формален акт. Днес с гласуването всеки един от нас поединично и като представители на политически сили ще поемем своята политическа отговорност. В същия ден обаче става ясно, че също с политическо решение на 25 октомври правителството на премиера Симеон Сакскобуррготски е свалило своя морален имунитет. И аз искам преди да дебатираме въпроса с имунитета на депутата Венцислав Върбанов, да поканим министър-председателя да отговори пред Народното събрание отговаря ли на истината изнесеното за скандалната стенограма на Министерския съвет от 25 октомври?
  Ние искаме изслушване на министър-председателя и членове на правителството, за да чуем истината и да я чуем от неговите уста, а не от страниците на медиите в България. Ако това е истината, ние очакваме правителството само да подаде оставка. Защото това поставя няколко въпроса, които аз искам да заявя пред вас. Първо, как с политическо решение се заобикаля един по замисъла си антикорупционен закон, създаден, за да контролира харченето на пари и дали това е новият морал? Не доказва ли този факт истинските причини за засекретяването на договора - нещо, което ние твърдим от самото начало? Причини, които пряко засягат българските национални интереси. Убедителна ли е загрижеността на Българската социалистическа партия за договора, след като един от ключовите министри Костадин Паскалев предлага как да се заобиколи закона: "Да го свържем с националната сигурност".
  Кога са искрени в мнозинството НДСВ, ДПС и БСП - когато настояват за социални ангажименти или когато министрите дават съгласие от бюджета да бъдат извадени 30 млн. лв. пари, които се вземат от пенсиите и от заплатите? (Неразбираема реплика на народния представител Иван Искров.)
  С решение на Висшия партиен съвет на БСП неотдавна вие заявявате, че не възразявате ваши представители да участват в правителството. Днес възразявате ли срещу това, че ваши представители са участвали в едно закононарушение?
  Днес, уважаеми колеги от НДСВ, ДПС и БСП, вие ще гласувате още едно политическо решение. Но преди да натиснете бутона, аз ви моля да не забравяте, че точно с политически решения се отваря най-лесно вратата на реваншизма - врата, която междупрочем вече е открехната. А през тази врата утре може да влезе всеки. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  От името на парламентарна група заповядайте, господин Овчаров.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми от името на Парламентарната група на Коалиция за България да направя следното изявление.
  Свидетели сме на грубо, фрапиращо нарушение на законите на Република България. Свидетели сме на акт, в който министрите на страната целенасочено и последователно търсят начини за заобикаляне на законодателството на Република България.
  Искам да ви припомня решението, което беше предложено от Коалиция за България и което не беше гласувано в пленарна зала поради процедурни фокуси на господин председателя. Ставаше дума, че Коалиция за България настояваше за прекратяване на договора с агенция "Краун ейджънтс". Коалиция за България настояваше за неизпълнение на тези клаузи, които нарушават националните интереси на страната. Вие отхвърлихте това предложение. Днес страната е изправена пред една изключително тежка ситуация. Бих искал да напомня на господа опозиционерите отдясно, които размахват сега и истеризират ситуацията, че вашето правителство, уважаеми господа от Съюза на демократичните сили, точно по същия начин през 1999 г. заобиколи същия този Закон за обществените поръчки. Забравихте ли тогава как беше избрана фирмата "Джейлан" за главен изпълнител по проекта "Горна Арда"? Забравихте ли го? Тогава внесохте в този парламент ратификацията на едно международно споразумение. Затова сега не сте вие хората, които могат да надигат глас и да дестабилизират страната. (Реплики от ПСОДС.)
  Първо, помислете за това какво правим ние и каква е нашата отговорност като парламент. Помислете за това кой печели от истеризирането на ситуацията в страната, от нагнетяването на напрежението. Печелите вие и тези, които вие защитавате. Да, господин Костов, не се усмихвайте, защото точно така се усмихвахте и преди 3 години, точно през месец март беше.
  Затова Коалиция за България предлага следното, уважаеми господин председател, още днес тук, в пленарна зала, да бъде изслушан този, който отговаря за правителството на Република България в този момент. Аз не знам кой е той. Да дойде тук и да ни обясни за какво точно става дума в това правителство. (Реплики от ПСОДС.) Дали то се занимава със защита на националните интереси или с това как да заобикаля законите в Република България.
  И второто, което предлагам - предлагам го преди всичко на вас (обръща се към ПСОДС) - преди да истеризирате ситуацията, преди да нагнетявате напрежението, помислете си като националноотговорни политици какво и как трябва да бъде направено. Ние като отговорна политическа сила ще ви предложим решение на ситуацията. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Овчаров.
  За процедурно предложение заповядайте, господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, съгласувано с председателя на Комисията по образование и наука господин Асен Дурмишев, правя процедурно предложение срокът за предложения между първо и второ четене по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование да бъде удължен с една седмица, а именно крайният срок да бъде 28 март 2002 г. Благодаря ви. (Ръкопляскания, смях от ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на Закона за висшето образование с една седмица.
  Има ли противоположно процедурно предложение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Лютви Местан за удължаване срока за предложения по този законопроект с една седмица.
  Гласували 151 народни представители: за 139, против 2, въздържали се 10.
  Процедурното предложение се приема.
  Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Процедурното ми предложение е свързано и с изявлението от името на група, което беше направено от госпожа Надежда Михайлова.
  Ние внесохме искане, адресирано до Вас и заведено в Народното събрание, с предложение за изслушване на основание чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде изслушан министър-председателя и членовете на Министерски съвет във връзка с изнесени данни от заседание на Министерски съвет от 25 октомври 2001 г. във връзка със сключването на така известния и скандален договор.
  Процедурното ми предложение е следното - веднага да се подложи на гласуване и наистина да минем към процедура на изслушване на министър-председателя или заместник министър-председатели, или членове на правителството, които да дадат отговор на въпроса: вярно ли е това, което е изнесено днес във в. "Труд" от заседанието от 25 октомври?
  Не може да се занимаваме, господин председател, с нищо друго в момента, след като виждаме една скандална, позорна ситуация, която се е развила в България и то от Министерския съвет.
  Като народни представители, представители на българските граждани, имащи право да задават въпроси и да знаят истината, ние настояваме това да е точката в дневния ред точно сега, защото по-важно нещо няма от това да знаем истината и да знаем какво ще се случи след това с управлението на България. Ако е истина изнесеното днес, единственият достоен начин не е дори да искаме вот на недоверие, защото ще е доста позорно за вас - от мнозинството, да се занимавате с този въпрос. Единственият достоен начин е, ако всичко това е истина, цялото правителство моментално да си даде оставката пред българския парламент, но преди да поставим този въпрос искаме от тях тук, в залата на българското Народно събрание, да знаем истината. Отговорността се носи пред нас, защото пък ние носим отговорността на българските граждани.
  Това е процедурата ми и ви моля да предприемете действия в тази посока. (Ръкопляскания от Парламентарната група на ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  Противно процедурно предложение има господин Владимир Дончев. Заповядайте.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми колеги!
  Изразявам учудване от името на нашата парламентарна група защо това предложение не се направи сутринта, вероятно някои сега са се събудили. Информацията във вестниците, защото става дума за вестникарска информация, която предизвика тази истерия и вълнения в дясно, беше излезнала още снощи. Логично би било да се запитаме защо точно сега се прави това предложение. Нашето предположение е, че то се прави именно заради това, че ни предстои разглеждане на точката за имунитета на Венци Върбанов.
  Разбираме, уважаеми господа, че в този момент - действително важен и тежък момент за вас, е по-добре да изместите точката на дневния ред, да изместите общественото внимание към един друг въпрос, черпейки естествено вестникарска информация, неясно откъде дошла.
  Искам все пак обаче да ви кажа, че в тази страна все още има закони и специалната информация подлежи на специален ред. В този смисъл всяко позоваване на подобен род информация е абсолютно неуместно и това могат да ви го кажат юристите във вашата група. Знаете, че има специален ред на достъп до тази информация. Има действащ закон, така че бих ви препоръчал вие да се обърнете към този специален закон, който и вие сте гласували.
  Но искам да ви напомня, че тогава, когато вашето правителство купи два "Фалкон"-а, знаете ли за колко пари, без да пита народа и обществото; когато господин Муравей Радев даде 30 млн. за данъчната информационна система, която и в момента я няма, вие не попитахте българския народ, така че аз предлагам в моето контрапредложение ние в момента да си гледаме точката от дневния ред, която подлежи на разглеждане и която ние сме гласували. Нека да внимаваме с това, което е на дневен ред в момента, а не това, което на вас ви се иска. (Ръкопляскания от парламентарните групи на НДСВ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Уважаеми народни представители ... (Силен шум в залата.)
  Господин Абаджиев, с това вдигане на ръка какво искате да кажете? (Реплики.)
  Има процедурно предложение противно. Аз не мога да направя нещо различно в момента, много ви моля! Не ме затруднявайте в ръководството на Народното събрание!
  Има постъпило предложение за изслушване на основание чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в което се казва: "На основание чл. 94 от правилника молим да бъде проведено изслушване на министър-председателя на Република България и членовете на Министерския съвет във връзка с изнесени данни от заседание на Министерски съвет на 25 октомври 2001 г. във връзка със сключване на договор за българските митници с британската консултантска компания "Краун ейджънтс"." Това предложение е подписано от 10 народни представители и то е заведено в деловодството на Народното събрание днес, 21 март, в 11,12 ч., т.е. преди по-малко от 20 минути.
  Уважаеми народни представители, аз това предложение съм длъжен да го подложа на гласуване през утрешния пленарен ден, за да имат възможност всички народни представители да имат това предложение, да се запознаят с него, за да имат позиция, тъй като това се гласува в пленарна зала, а за да се гласува в пленарна зала трябва да има взето отношение от всяка парламентарна група. (Шум и реплики в залата.)
  Ако нещо, господин Радев, не Ви е ясно, след това ще Ви го обясня. (Шум в залата.)
  Уважаеми народни представители...
  За процедурно предложение думата има господин Любен Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Мисля, че трябва като народни представители много трезво, хладнокръвно, бих казал, без истерия и отговорно да подходим към този случай.
  Нашата парламентарна група, от името на която говоря, се позовава на чл. 83, ал. 2 от Конституцията, а както ви е известно, Конституцията има пряко действие.
  Цитирам: "Народното събрание може да задължи министрите да се явят на техните заседания и да отговарят по поставените въпроси". На основание чл. 83, ал. 2, господин председател, моля да подложите на гласуване предложение заместник министър-председателят госпожа Шулева, която сега замества премиера, тъй като той е в чужбина, да се яви тук, в залата, и да отговори на въпросите относно публикацията на един стенографски протокол, който в края на краищата е секретен, дали е верен или неверен.
  Затова нека хладнокръвно и отговорно да подходим. Въпросът е изключително важен и сложен и нека да не го отлагаме във времето, защото това не е от полза нито на правителството, нито на парламента. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми господин Корнезов, аз бях обвинен преди два дни за това, че с 6 часа не съм изчакал времето от 24 часа, а тук, при положение, че преди 20 минути е постъпило това предложение и не е размножено, ме карате, ме провокирате да нарушавам правилника. Просто не ми се струва за възможно да го направя. (Шум и реплики на неодобрение от Коалиция за България.)
  Убеден съм, че сте правили много неща, но това, което аз искам да направя е максимално да спазвам правилника на Народното събрание.
  За процедурно предложение има думата господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, процедурното ми предложение е във връзка с направеното процедурно предложение от господин Корнезов. Така или иначе Вие сте длъжен да го поставите на гласуване, тъй като съгласно чл. 83, ал. 2 от Конституцията по всяко време такова предложение може да се прави, но аз, за да Ви улесня, Ви предлагам да направите прекъсване и спешно да свикате Председателски съвет.
  Обръщам се към всички колеги от управляващото мнозинство - и от Национално движение Симеон Втори, и от Движението за права и свободи, а и от Коалиция за България, които имат министри в правителството - наистина, самите вие имате интерес да се чуе истината за това, което беше изнесено в днешния брой на в. "Труд". Вие самите, защото от тази истина имат интерес и всички граждани, и вие, за да знаете как да подходите по отношение на отговорността на Министерски съвет.
  Затова Ви предлагам да прекъснете заседанието, да свикате Председателски съвет, даже преди да подложите на гласуване процедурното предложение на господин Корнезов, за да се запознаете допълнително с нашите мотиви. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  Искам да се възползвам от Вашето предложение и наистина мога да дам почивка, без да го подлагам на гласуване.
  Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Уважаеми народни представители! В почивката беше размножено направеното предложение за изслушване на основание чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в момента се раздава в пленарната зала, така че всеки народен представител да го има. Тази почивка даде точно тази възможност, за да не се подлага на гласуване нещо, с което никой народен представител не е запознат, с изключение на председателя.
  След като считам, че вече всеки от народните представители разполага с направеното предложение, искам да подложа на гласуване това предложение - на основание чл. 94 да бъде проведено изслушване на министър-председателя на Република България и членове на Министерския съвет във връзка с изнесени данни от заседание на Министерския съвет на 25 октомври 2001 г., във връзка със сключване на договор за българските митници с британската консултантска компания "Краун ейджънтс".
  Моля уважаемите народни представители да гласуват направеното предложение за изслушване.
  Гласували 193 народни представители: за 90, против 101, въздържали се 2.
  Направеното предложение не се приема.
  Заповядайте, господин Праматарски.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние изразяваме нашето съжаление, че явно мнозинството от депутатите в пленарна зала не оцениха с необходимата сериозност това, което се случва, и това, което постави на много сериозна загриженост нашата парламентарна група.
  Тук имаше изявление, направено от господин Дончев от името на Националното движение, в което едва ли не имаше и някаква спекулация, че, видите ли, специално ОДС, макар че не виждам какъв беше интересът в случая на Коалиция за България, да отложи въпроса с имунитета на господин Върбанов - един също безспорно сериозен въпрос.
  Затова нашето процедурно предложение е искането, което беше направено, да бъде точка веднага, след като бъде решен въпросът с имунитета на господин Върбанов. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Прощавайте, обаче вече има решение по въпроса. Току-що Народното събрание отхвърли това предложение.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Ако ми позволите, господин председател, нека да уточня. Нашето предложение беше да преустановим работата по точките от дневния ред и да преминем незабавно към изслушване на министър-председателя. Вие отхвърлихте това предложение и тук беше направено изявление в посока, че едва ли не контекстът на нашето предложение е не сериозността на ситуацията, в която цялото българско правителство, нарушавайки закона, мислейки как да го заобиколи, само се поставя, а проблемът с имунитета на господин Върбанов.
  Затова ние правим ново предложение - този въпрос да бъде включен като точка в дневния ред и да бъде проведено изслушването, след като приключи въпросът с разискването за свалянето на имунитета на господин Върбанов. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми господин Праматарски, няма да дам думата за противно предложение, защото просто не е възможно такова нещо да бъде предмет на ново гласуване, след като предложението е писмено. То е в моите ръце и в ръцете на всички народни представители и там никъде не е казано за някаква поредност, а просто има предложение за изслушване на основание чл. 94 и това предложение беше отхвърлено с вота на народните представители.
  Така че аз не подлагам на гласуване такова искане.
  Процедурно предложение - госпожа Елиана Масева.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на Обединените демократични сили отправям призив към вашата съвест; отправям призив към вашата доблест.
  Като подчертавам, господин председател, че дори и Коалиция за България имаше доблестта, въпреки че един министър - водач на партийна листа, е участвал във вземането на това решение, като подчертавам и доблестта на Движението за права и свободи в лицето на министър Неджет Моллов да изкаже своето открито становище и да защити закона на едно заседание на Министерския съвет, моля Ви за Вашия кураж, господин председател, да поставите това решение на прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Искате прегласуване на решението. След като по това решение беше проведено гласуване, може да се иска веднага прегласуване, а веднага не беше поискано. (Шумна реакция в блока на ОДС.) Много ви моля, не злоупотребявайте с това!

  Преминаваме към:
  ИСКАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ И СТАНОВИЩЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ИСКАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ.
  Искам да помоля председателя на временната комисия господин Борислав Ралчев да представи становището на комисията.
  Преди това има процедурно предложение от господин Владимир Дончев.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на НДСВ предлагам дебатът по имунитета на Венци Върбанов да се предава пряко по Българската национална телевизия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има направено процедурно предложение за пряко предаване на дебата.
  Има ли противно процедурно предложение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение за пряко предаване по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 186 народни представители: за 186, против и въздържали се няма.
  Приема се единодушно.
  Моля, господин Ралчев, заповядайте да представите становището на временната комисия по искането на главния прокурор.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители!
  "С Т А Н О В И Щ Е
  на временната комисия по искането на
  главния прокурор за даване на разрешение за
  възбуждане на наказателно преследване срещу
  народния представител Венцислав Върбанов

  Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на 7 февруари 2002 г. създаде временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление от народния представител Венцислав Василев Върбанов във връзка с искането на главния прокурор.
  Комисията, състояща се от 12 народни представители, проведе три заседания, на които всеки от народните представители самостоятелно се запозна с предоставените материали към искането на главния прокурор.
  Искането на главния прокурор е за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Василев Върбанов по повод на наличие на достатъчно данни за извършени от него тежки престъпления в качеството му на министър на земеделието, горите и аграрната реформа (респективно като министър на земеделието и горите) и председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" през периода 1 март 1998 г. - 27 юли 2001 г.
  Престъпленията са квалифицирани по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наказателния кодекс, чл. 282, ал. 3, чл. 283а, във връзка с чл. 282, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс.
  За всички тези престъпления е предвидено наказание над 5 години лишаване от свобода, което по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс представлява тежко престъпление.
  Искането на главния прокурор съдържа 9 пункта:
  1. За извършване на престъпление безстопанственост по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 3 от НК през периода 1.03.1998 г. - 27.7.2001 г. като министър на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" не е положил достатъчно грижи за ръководството, управлението и стопанисването на имуществото на Държавния фонд "Земеделие" и за възложената му работа в нарушение на чл. 19, ал. 1 и чл. 4, ал. 1, чл. 6, т. 8 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите и от това са последвали щети за фонда от несъбрани дължими вземания по краткосрочни кредити в особено тежки случаи.
  Извършеното престъпление е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, тъй като за него е предвидено наказание от една до десет години лишаване от свобода.
  2. За извършване на престъпление по служба по чл. 282, ал. 3 във връзка с ал. 2 от НК в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, министърът на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" Върбанов на 9.06.1999 г. е нарушил служебните си задължения по чл. 7, чл. 12, чл. 19, ал. 1; чл. 4, чл. 26 и чл. 28 от Правилника за устройството и дейността на Държавен фонд "Земеделие" и Вътрешните правила за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране на земеделските производители с цел да набави облага за компенсационен фонд "Зърно" и от това са настъпили значителни вредни последици за ДФЗ в размер на 5 млн. лв., като случаят е особено тежък.
  Извършеното престъпление е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, тъй като за него е предвидено наказание от три до десет години лишаване от свобода.
  3. За извършване на престъпление по служба по чл. 282, ал. 3 във връзка с ал. 2 от НК - в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - министърът на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на ДФЗ Върбанов на 15.03.2001 г. е нарушил служебните си задължения по чл. 12, ал. 1 и чл. 19, ал. 1, чл. 35 и чл. 36, ал. 4 от Вътрешните правила за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране на земеделските производители и чл. 28 от Правилника за устройството и дейността на ДФЗ с цел да набави облага за другиго и от това са настъпили значителни вредни последици за ДФЗ в размер на 1 млн. 847 хил. 200 лв., което деяние представлява особено тежък случай.
  Извършеното престъпление е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, тъй като предвиденото наказание е от три до десет години лишаване от свобода.
  4. За извършване на престъпление по служба по чл. 282, ал. 3 във връзка с ал. 2 от НК - в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - министърът на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на ДФЗ Върбанов на 27.03.2001 г. е нарушил служебните си задължения по чл. 7, ал. 2 и чл. 12, ал. 2, чл. 4 от Правилника за устройството и дейността на ДФЗ и Вътрешните правила за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране на земеделските производители с цел да набави облага за "Агротехника" АД, Карлово, и от това са настъпили вредни последици за ДФЗ в размер на 1 млн. 107 хил. 723 лв., което деяние представлява особено тежък случай.
  Извършеното престъпление е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, тъй като предвиденото наказание е от три до десет години лишаване от свобода.
  5. За извършване на престъпление по служба по чл. 282, ал. 3 във връзка с ал. 2 от НК - в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - министърът на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на ДФЗ Върбанов през периода 1.01.2000 г. - 27.07.2001 г. е нарушил служебните си задължения по чл. 12, ал. 1 и чл. 19, ал. 1, чл. 16, ал. 1 и следващите от Вътрешните правила за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране на земеделските производители, като е разрешил 33 кредита по финансова линия пряко кредитиране за създаване на трайни насаждения с цел да набави облага за кредитополучателите и от това са настъпили значителни вредни последици общо в размер на 33 млн. 757 хил. 782 лв., като случаят е особено тежък.
  Всяко от извършените престъпления е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, с оглед предвиденото наказание от три до десет години лишаване от свобода.
  6. За извършване на престъпление по служба във връзка с приватизацията по чл. 283а, т. 1 във връзка с чл. 282, ал. 3, във връзка с ал. 2 от НК - на 7.09.2001 г. като министър на земеделието и горите и нарушил служебните си задължения по чл. 25, ал. 3, т. 5 от Закона за приватизацията при продажбата на 80 процента от акциите на "Добруджанска гора" ЕАД с цел да набави облага за купувача "Добруджанска гора 2000" АД, Добрич, и от това са настъпили значителни вредни последици за бюджета в размер на 315 хил. лв., като случаят е особено тежък.
  Престъплението е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, с оглед на предвиденото наказание от три до десет години лишаване от свобода.
  7. За извършено престъпление по служба във връзка с приватизацията по чл. 283а, т. 1 във връзка с чл. 282, ал. 3, във връзка с ал. 2 от НК - като министър на 10.11.1999 г. в нарушение разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 5 от Закона за приватизацията е сключил договор за продажба на 80 на сто от акциите на "Геоводинженеринг" ЕАД, София, с цел да набави облага за купувача "Геоводинженеринг - 2000" АД и от това са настъпили значителни вредни последици за бюджета на държавата в размер на 657 хил. 490 лв., като случаят е особено тежък.
  Престъплението е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, тъй като е предвидено наказание от три до десет години лишаване от свобода.
  8. За извършено престъпление по служба във връзка с приватизацията по чл. 283а, т. 1 - на 30.04.1999 г. като министър е нарушил разпоредбите на чл. 16 и следващите от Закона за приватизация във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, като е отдал под наем 10 хил. 316 дка земеделски земи с цел да набави облага за ЕТ "Хелиос - инж. Йосиф Маринов" и ЕООД "Диа", гр. Добрич, и от това са настъпили значителни вредни последици за държавата в размер на 332 хил. 481 лв., като случаят е особено тежък.
  9. За извършено престъпление по служба във връзка с приватизацията по чл. 283, т. 1 във връзка с чл. 282, ал. 3, във връзка с ал. 2 от НК - като министър на 15.04.1998 г. е нарушил задълженията си по чл. 31, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Закона за приватизацията при извършване на продажбата на "Мелница - Плевен", обособена част от "Зърнени храни" ЕАД, София, с цел да набави облага за купувача "Зърнени храни - 97" АД, Плевен, в резултат на което са настъпили значителни вредни последици за бюджета в размер на 5 млн. 687 хил. 810 лв., като случаят е особено тежък.
  Престъплението е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, с оглед на предвиденото наказание от три до десет години лишаване от свобода.
  Комисията, след като разгледа представените искания и приложените към тях данни и след станалите разисквания, подложи на гласуване искането на главния прокурор, като с 10 гласа "за" и 2 "против" прие, че са налице достатъчно данни по смисъла на чл. 107, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за това, че народният представител Венцислав Василев Върбанов е извършил тежко престъпление, поради което предлага на Народното събрание да вземе решение, с което да разреши възбуждането на наказателно преследване срещу него."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ралчев.
  Уважаеми народни представители, определям време за дебат в рамките на диспозитивната норма на чл. 45 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като искам да отбележа, че коректността и правните принципи повеляват щото господин Венцислав Върбанов да може да вземе отношение извън времето на Парламентарния съюз на ОДС, стига, разбира се, да иска да направи това.
  Господин Върбанов, имате думата. Заповядайте.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Заставам пред вас с открито лице и с ясното съзнание, че не съм нарушил закона. Нямам притеснение да ви гледам в очите, вас, народните представители, както и моите избиратели. Защото в четирите години като министър на земеделието и горите съм работил за България и за хората на България. Това, което става в момента обаче, е лишено от аргументи, доказателства за вина, противоречи на българските закони и принципите на парламентаризма. То е предварително подготвен сценарий, за който ме предупредиха още преди осем месеца, когато започнаха атаките срещу мен и дейността ми като министър на земеделието и горите. Въпреки това аз продължавах да смятам, че управляващите ще проявят по-голяма политическа зрялост и чувство за обективност. Затова призовах парламентарните групи на НДСВ, ДПС и БСП да се запознаят с документите и да гласуват по съвест. Самият факт, че по такъв принципен въпрос - отнемане на имунитет - се взима политическо решение, е показателен. Защото от август миналата година, откакто започнаха атаките срещу мен, нито един представител на мнозинството не пожела да чуе моите аргументи или да се запознае с представените документи, в които липсват всякакви доказателства за извършено престъпление по служба или нарушение на закона.
  Първата анкетна комисия, която беше създадена уж да разследва дейността на Държавен фонд "Земеделие", отказа да ме чуе. Вместо да прочетат документите, членовете й предпочетоха да заливат обществото с политически заклинания и откровени лъжи за наследството, което съм оставил в министерството.
  Втората комисия, която трябваше да установи дали има достатъчно доказателства за възбуждане на наказателно преследване срещу мен, ме изслуша формално, като ме посъветва да не навлизам в детайли. Забележете, да не навлизам в детайли, при положение че се отправят обвинения срещу народен представител, квалифицирани като особено тежки престъпления, за които наказателната отговорност е лишаване от свобода от 3 до 10 години. Това ме изумява. Защото ако един народен представител не е в състояние да изложи своите аргументи в парламента, питам ви, уважаеми дами и господа, какво да правят българските граждани, пред коя инстанция да отстояват своята правда, след като парламентът - този върховен орган в Република България, не зачита собствените си правила и закони, духа на демокрацията и парламентаризма.
  Аз още веднъж заявявам, че съм категорично невинен, защото не съм нарушил нито закона, нито моралните норми на своята съвест, че съм отговорен за всичките си действия като министър на земеделието и горите и нямам никакво намерение да се отричам от тях, че всичко това ще го докажа в съда, ако се наложи, защото вярвам в обективността и безпристрастността на българската правораздавателна система. Защото обвиненията, които ми се приписват, са пълна измислица и лъжа, които обслужват само политически интереси. Те са нелепи. Защото се отнасят за известни обстоятелства и сделки, които вече са били обект на признание на международни институции или на проверка от българската прокуратура. Те са несъстоятелни. Защото визират най-успешната част от реформата в българското земеделие, която всеки следващ на мое място би усвоил и доразвил. И, накрая, те са тенденциозни. Защото подменят същността на закона с желанието да се намери изкупителна жертва. Защото ако един български министър е извършил толкова тежки престъпления, за които сегашните управляващи го обвиняват, нямаше да има нито програма САПАРД, нито 100 на сто изпълнение на договореностите с Международния валутен фонд, нито две подписани споразумения със Световната банка за преструктуриране на земеделието АСАЛ. Нямаше да падне ембаргото върху износа на български стоки за европейските пазари, нямаше да има безвъзмездна помощ на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони. Преди осем месеца ние имахме работещи структури, фонд "Земеделие" бе акредитиран като разплащателна агенция по програма САПАРД, имахме работеща администрация, бяхме завършили преговорите с Европейския съюз по главата "Рибарство", министерството беше с готова позиция за започване на преговорите с Европейския съюз по най-чувствителната глава - "Земеделие".
  Така че ключовият въпрос с моя имунитет е на кого пречи Върбанов. Независимо от отговора на този въпрос, към мен се отправят обвинения в девет пункта, които аз последователно ще оборя.
  Първото е за безстопанственост, тъй като уж не съм бил упражнил контрол върху дейността на Държавен фонд "Земеделие". Заявявам, че дейността ми в министерството е била винаги публична и прозрачна, особено що се касае за провежданата политика към неизрядните длъжници на фонда. От протоколите на Управителния съвет, а и от прегледа на средствата за масова информация през последните четири години личи, че въпросът за събирането на вземанията на фонда е разглеждан многократно. Ефективността на взетите мерки за събиране на вземанията в обвиненията обаче се отричат напълно. Не са взети предвид нито обстоятелствата, че голяма част от несъбираемите средства съм получил в наследство още от 1996 г., нито фактът, че завареното от мен ръководство на фонда тогава е отпускало краткосрочни кредити само с обезпечение бъдеща реколта. Пренебрегнати са последователните решения на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" за обезпечаване на половината от получения кредит с други активи, което води до повишаване събираемостта на раздадените средства.
  Пренебрегнато е и друго важно решение на Управителния съвет - да не се раздават кредити на производители, които не са се издължили, както и предоговарянето на старите задължения да става след незабавно издължаване на значителна част от получените средства преди. Не са отчетени хилядите заведени и спечелени дела срещу неизрядните длъжници на фонд "Земеделие".
  Резултатът от тези мерки е особено категоричен през последната 2001 г., когато средствата за засяване на есенни и пролетни култури са възстановени почти на 100%. Междупрочем, тази информация е потвърдена и от сегашния министър на земеделието и горите, който по времето на парламентарен контрол заяви, че фонд "Земеделие" разполага с 32 млн. преходен остатък при план 28, който се формира от върнатите кредити и натрупаните лихви по тях. Откъде се появиха тези пари, след като от месец юни миналата година новото ръководство на министерството ни убеждаваше, че фонд "Земеделие" е източен?
  Това, което искам обаче дебело да подчертая, е, че събираемостта на кредитите не се е повишила благодарение на взетите мерки от новото ръководство, а заради условието в подписаните договори производителите да получат върнатите средства за засяване на пшеница до 15 октомври, а за пролетни култури - до 31 декември 2001 г. Никой не връща кредити през лятото, ако срокът на издължаването е краят на календарната година. От осем месеца се опитвам да обясня този прост и логичен факт. Мнозинството за съжаление не искаше да ме чуе и всичко остана без резултат. Дано поне върнатите кредити сега ви отворят очите.
  Второто обвинение е за Компенсационен фонд "Зърно", тъй като е създаден с 5 млн. лв. от Държавен фонд "Земеделие". Ще припомня само, че Компенсационен фонд "Зърно" е създаден със закон с цел да гарантира процеса и утвърждаването на системата за публични складове, кредитите срещу складови записи и безналичната търговия със зърно. Неговата дейност е под прякото наблюдение на Световната банка и е част от международните ангажименти в областта на аграрната политика на страната. А Европейската банка за възстановяване и развитие предостави на България 50 млн. лв. за кредити срещу складови записи с едно-единствено условие - да бъде създаден такъв компенсационен фонд, който да гарантира стойността на вложеното зърно на производителите в лицензираните публични складове. Защото години наред бяхме свидетели на продадено, но неплатено зърно от страна на мошеници-търговци.
  Верността на горното се потвърждава и от изпратеното до мен писмо от 7 юли 1999 г. от Ханс Кристиян Якобсен - директор на Групата по селскостопански бизнес към Европейската банка за възстановяване и развитие. В него той ме уведомява, че Бордът на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие е одобрил отпускането на български банки на 50 млн. германски марки, които да се използват за финансиране на селскостопански предприятия, използващи складови записи за залог, и че ще се радва на 19 юли да подпишем както кредитната линия с "Експрес банк", така и меморандум за разбирателство с Министерството на земеделието и горите, като на същата церемония бъде създаден и Компенсационният фонд "Зърно" с начален капитал от Държавен фонд "Земеделие".
  Освен това благодарение на Закона за търговия и съхранение на зърното и успешния старт на търговията със складови записи България сключи първото Споразумение със Световната банка по заема АСАЛ-1 за 50 млн. долара в подкрепа на платежния баланс.
  Изпълнението на първоначалните договорености доведе до сключването на второ споразумение по заема АСАЛ за още 50 млн. долара, които ще се изразходват от сегашното правителство. Така че не разбирам какви вреди съм нанесъл, след като съм привлякъл в подкрепа на платежния баланс 100 млн. долара по заеми със Световната банка и 50 млн. германски марки от Европейската банка за възстановяване и развитие. За всичко това ме обвиняват, че съм набавил облага за Компенсационен фонд "Зърно" и от това са настъпили значителни вредни последици за Държавен фонд "Земеделие".
  Аз не знам как точно да тълкувам думата "облагане". Но в случая е абсурдно да се твърди, че този гаранционен фонд е бил облажен по някакъв начин. Още по-абсурдно е и твърдението, че от тази облага са настъпили значителни и вредни последици за Държавен фонд "Земеделие" от 5 млн. лв. при положение, че от тези пари не е похарчена нито една стотинка. Повтарям, не е похарчена нито една стотинка. А в момента сумата се е увеличила с още 900 хил. лв. Тези пари са били винаги и продължават да бъдат под пълен контрол на Държавен фонд "Земеделие", тъй като негови представители са членове на Управителния съвет на Гаранционен фонд "Зърно".
  Третото обвинение - че съм набавил облага на 18 472 земеделски производители като им е отпусната субсидия от 100 лв. на човек. Честно казано, ако можех, щях да субсидирам целия сектор, защото чл. 12 от Закона за подпомагане на земеделските производители дори и ме задължава да го правя. Истината е, че заради наложените ограничения на валутния борд за стимулиране в земеделието започнахме да говорим едва преди 2 години. Дотогава държавата нямаше възможност да отделя финансови средства и да подпомага аграрния сектор директно. Това стана възможно едва след финансовата стабилизация на страната и изпълнението на споразумението с Международния валутен фонд и започването на преговорите с Европейския съюз за членство. Отпускането на субсидия е законно задължение на фонд "Земеделие". Освен това облагата не е направена по произволен принцип, а само на регистрираните земеделски производители, което е другото изискване на закона. Така те не само излизат на светло, но и престават да се водят като безработни, защото получават доходи от своята дейност.
  Значи изпълнението на закона вие тълкувате като престъпление? Ако за извършеното от мен деяние да раздам 1 млн. 847 хил. 200 лв., или по 100 лв. субсидия на човек, се предвижда наказание от 3 до 10 години, сметнете колко години трябва да лежи моят наследник, който по време на парламентарния контрол от 1 март тази година заявява, че за субсидиране Фонд "Земеделие" отпуска 19 млн. 500 хил. лв.
  Четвъртото обвинение - за набавяне на облага на "Агротехника" - Карлово. Каква точно е облагата за Тракторния завод аз не мога да разбера. Може би облагата се състои в това, че бяха запазени 800 работни места? Може би, че бе запазен от фалит единственият български завод, произвеждащ трактори, или може би облагата е за земеделските производители, които получиха възможност да получат трактор на изплащане за 5 години, който служи за обезпечение по сделката, и има двегодишна гаранция от производителя.
  С това ли аз съм нарушил закона, уважаеми колеги?
  Много наивно е пресметната и щетата за Държавен фонд "Земеделие" в случая. През месец април и юни, на два транша, Държавен фонд "Земеделие" превежда на карловския завод 2 млн. лв. за авансово производство на 100 трактора. За авансово производство на 100 трактора! За периода май-юни са одобрени проекти от Държавен фонд "Земеделие" за 36 трактора, които са получени от земеделските производители. Незнайно защо юли месец новото ръководство на министерството спира приемането и разглеждането на документи на земеделските производители, въпреки че има много голям интерес и че има много кандидати. Това действие е мотивирано с липса на средства.
  Аз лично не мога да си обясня що за мотив е това и толкова ли е било сложно новото ръководство на министерството да разбере, че тракторите са предплатени. Нещо повече, на 1 октомври 2001 г. директорът на Тракторния завод получава писмо от Държавен фонд "Земеделие", с което се иска да им бъдат възстановени преведените суми. Никой не обръща внимание на писмата, с които ръководството на завода мотивира желанието си да продължи работата по проекта и фактът, че е невъзможно средствата на фонда да бъдат върнати, защото са вложени вече в производство.
  И тук веднага възниква въпросът: защо е направено всичко това? Отговорът е много лесен: за да бъде обвинен бившият министър Венцислав Върбанов. И обвинението е скалъпено, уважаеми колеги, още по-лесно - преведени са на завода 2 млн. лв.; продадени са трактори до юни месец за 900 хил. лв. Щетата, която е нанесена, е разликата от 1 млн. 100 хил. лв. Не ви ли звучи доста елементарно? Къде останаха големите обещания за подкрепа на дребните и средните производители и за подкрепа на българската индустрия? Извинявайте, това не е ли отказ от държавна политика в сектора?
  Друг фрапиращ пример в търсенето на измислена вина срещу мен е обвинението във финансовата линия за създаване на трайни насаждения, пак с цел да се набавят облаги за кредитополучателите. Изобщо цялостната кредитна политика на Фонд "Земеделие" се разглежда като облага, което ме изумява. Защото никой не отрича факта, че в условията на валутен борд Фонд "Земеделие" действа не като публична, а като кредитна институция целият риск, на който е подложено финансовото подпомагане на аграрния сектор. И ако така ще се разсъждава, по-добре е Фонд "Земеделие" да бъде закрит или бързо и сегашното ръководство да бъде привлечено под наказателна отговорност, защото и при него кредитирането е основната му дейност.
  В обвинението се казва, че Управителният съвет е отпуснал 33 кредита за създаване на трайни насаждения, с което уж съм нанесъл вреда на фонда. Независимо от всички измислени аргументи, че кредити са раздадени, а трайни насаждения не съществуват, което не отговаря на истината, аз продължавам да твърдя, че развитието на инвестициите в трайните насаждения са стратегическа задача в аграрната политика на страната, защото българското вино е изключително експортен продукт и при преговорите с Европейския съюз трябва да защитаваме определени квоти: обем на производство и масиви, каквито ще ни се признаят към момента на присъединяването.
  Поради това, а и защото Законът за виното и спиртните напитки вменява на Държавния фонд "Земеделие" и на държавата да инвестира в лозарството, Управителният съвет на фонда прие програма за кредитиране на стратегически проекти в областта на трайните насаждения. Сроковете и условията по нея са съобразени със специфичното развитие на видовете насаждения, както и с пазарната конюнктура в този подотрасъл. Те не лишават фонда от средства поради факта, че ежегодно бюджетът е задължен да осигурява необходимия трансфер за нови средства за функционирането на инвестиционните програми, а кредитополучателите си плащат редовно лихвите по получените кредити. Фактът, че тази кредитна линия съществува и в програмата на новото ръководство, напълно опровергава всички обвинения.
  Шестото и седмо обвинения са свързани с приватизационните сделки на "Добруджанска гора 2000" АД и "Геовод инженеринг" ЕАД. В Закона за приватизация е казано, че не може да се ползва привилегията на разсроченото плащане, когато някой сам или чрез така наречените свързани лица притежава повече от една трета от капитала на РМД. Очевидно, за да се вмести в това определение, прокуратурата както и Временната анкетна комисия го тълкуват по свой начин - като вземат трима души и казват, че те общо притежават над една трета от капитала на приватизираното дружество. Търговският закон обаче е дал дефиниция на понятието "свързани лица", според която всички участващи в едно работническо-мениджърско дружество са свързани лица. Да не говорим, че по тези сделки - "Добруджанска гора 2000" и "Геовод инженеринг" ЕАД, прокуратурата вече е разследвала процедурите за продажба и ги е прекратила със заключението, че няма доказателства за престъпление, т.е. за нарушаване на закона.
  Що се отнася до случая с Плевенската мелница - той стана исторически след 1998 г. Истината за продажбата на мелницата в Плевен като обособена част от "Зърнени храни" е тази, че това е най-скъпо продаденото предприятие в министерството. Освен това твърденията, че купувачът не е изплатил договорената сума и не е върнал кредита на Държавна спестовна каса са абсолютно лъжливи, защото платежните нареждания са налице и те бяха предоставени от мен на комисията. Междупрочем договорът и погасителният план между Плевенската мелница, Министерството на финансите и Банка ДСКаса са подписани от сегашния изпълнителен директор на фонд "Земеделие" Асен Друмев, в качеството му на изпълнителен директор на Банка ДСКаса. Факт, който прави твърде фриволни и несъстоятелни твърденията за облагодетелстване на купувача.
  Последният пункт от обвиненията срещу мен е за отдаване на държавна земя под наем. През цялото време на моето управление имаше остри критики за това, че голяма част от земята не се обработва. Сега съм обвинен за това, че съм отдавал под наем земи от Държавния поземлен фонд и съм правил всичко възможно те да не пустеят и да носят приходи на държавния бюджет.
  Още в изписването на обвинението обаче има груби грешки и несъстоятелни формулировки. В първото изречение се говори за нарушения, свързани с приватизацията по чл. 283. Обърнете внимание и погледнете - чл. 283, свързан с приватизацията, а в следващото изречение се разбира, че става въпрос за отдаване на земя под наем. Не ми се иска да вярвам, колега Ралчев, че Вие изобщо не сте прочели този документ преди да го подпишете. Но самият факт, че това нещо Вие прочетохте и в залата, е показателен. Ако по такъв принципен въпрос се действа толкова повърхностно и ако отношението към съдбата на един бивш министър и настоящ народен представител е толкова безотговорно, то Бог да пази България!
  Уважаеми колеги, не забравяйте, че утре всеки един от вас може да бъде поставен тук, на моето място.
  В заключение искам да кажа, че по всичките девет пункта имам пълен набор от документи, които доказват несъстоятелността на предявените обвинения срещу мен. Ако някой има желание да ги прочете, аз съм готов да му ги предоставя веднага, за да излезе истината за моето управление на бял свят. Убеден съм, че съдът ще я припознае. Но каква ще е ползата, ако тази истина е за сметка на съвестта на парламента?
  Уважаеми дами и господа народни представители, в началото на своето изказване аз зададох въпроса: на кого пречи Върбанов? След всичко казано дотук, ще се опитам да дам отговор. Аз преча на онези, които не искат да бъдат подпомагани земеделските производители. Аз преча на онези, които не искат да има приватизация и частно земеделие. Аз преча на онези, които не искат да се обработва земята и хората да печелят от нея. С други думи, не преча аз, а пречи политиката, която провеждах в продължение на четири години. Това е политиката на БЗНС "Народен съюз" и на Обединените демократични сили. Тази политика не трябва да бъде осъждана, а насърчавана.
  Уважаеми колеги, давам си сметка за неловката ситуация, пред която сте изправени - дали да се подчините на политическите решения или да се вслушате в собствената си съвест. Независимо от вашето решение, аз ще продължа да се отнасям с уважение към вас, както съм го правил и досега. Благодаря. (Ръкопляскания от ПС ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Върбанов.
  Господин Ралчев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители, очевидно има два подхода към настоящия дебат: единият е дали да се съобразим в крайна сметка с това какво представлява една временна комисия, кои са нейните правила, по които трябва да действа, или другият подход, който току-що беше представен пред вас от уважаемия господин Върбанов, да се даде чиста политическа интерпретация от неговата лична гледна точка.
  Решително възразявам против последния подход. Господин Върбанов не пречи на нито един от тук присъстващите в залата, най-малко на хората от комисията. Помъчихме се, още тогава, когато го изслушвахме в комисията, това, което той нарече формално отношение към него, да обясним правилата, по които в крайна сметка трябва да бъдат направени всички останали преценки. След днешното изложение правя извода, че за съжаление, той не само не е разбрал това, за което сме говорили, а напротив, иска да придаде съвсем различен привкус на целия този дебат.
  Нещо повече. Господин Върбанов си позволи да употребява чисто правни категории, които е понятно той да не владее, но би трябвало да бъде достатъчно добросъвестен, след като веднъж му бе обърнато внимание за тези правни категории, че не са място за разискване в комисията, най-малкото да ги употребява сега. Много време трябва да отделя, за да обясня на господин Върбанов какво представляват правните понятия "вредни последици", "облага", каква е разликата между "деяние" и "престъпление". И в крайна сметка нещо, което е школски пример, може ли една процедура, извършена от прокуратурата против лицето А, да има значение за лицето Б? Струва ми се, че това е под достойнството на цялото депутатство.
  В случая става въпрос точно за това - на комисията бяха представени постановления за прекратяване, от страна на прокуратурата, по отношение на лица, спрямо които са извършени следствени действия, които не се идентифицират и никъде не е участвал господин Върбанов. Елементарно е да приложим този принцип. Те са школски правила.
  В крайна сметка бих апелирал към всички депутати да ограничат рамката, в която ние трябва да направим нашата преценка, и тази рамка е чисто законова. Тя в развърнат вид се съдържа в правилото на чл. 107 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, която се базира в крайна сметка на чл. 70 от Конституцията.
  Така че, господин Върбанов, Вие на никого не пречите, но правилата, по които е работила комисията, са строго съобразени със закона и те нямат място за един евтин политически популизъм. (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ралчев.
  За реплика думата има господин Върбанов, но това ще се брои като време на ОДС.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС): Уважаеми господин председател!
  Уважаеми колега Ралчев, аз смятам, че няма нищо по-достойно от това, когато на един човек му се вменяват престъпни деяния, той да се защити с факти и документи.
  Ето документите от Държавна спестовна каса, в които се казва, че "Мелница Плевен" е изплатила кредита до последната стотинка, който във Вашия доклад Вие пишете, че не е платен. Бях приложил и платежните документи. Те са в тази папка.
  Искам да прочета нещо във връзка с прекратените производства:
  "При извършването на самата процедура при приватизацията на 80 на сто от капитала на "Добруджанска гора" ЕАД не са допуснати нарушения. Ето защо, предвид горното, намирам, че не са налице доказателства за повдигане обвинение за престъпление по чл. 283а от Наказателния кодекс срещу длъжностни лица от комисията при Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и наказателното производство, водено срещу тях, следва да бъде прекратено."
  Ето го и постановлението. Тук става въпрос за комисията, която извършва приватизационните сделки и поднася на министъра да подпише. Значи, след като тази комисия не е допуснала закононарушение, тогава министърът е допуснал. Явно, че аз съм мишената, която трябва да бъде уцелена, но поне го направете по-професионално. Извинявайте, че аз трябва да влизам в правна материя, която не е най-силната ми страна, но не може в този доклад вие да ми говорите и да цитирате членове от Закона за приватизация, а в същото време става въпрос за отдаване на земи от Държавния поземлен фонд под наем. И това прочетохте преди 5 мин. от тази трибуна. (Ръкопляскания от ПС ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За втора реплика думата има господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПС ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Ралчев! Аз, като народен представител, съм участвал два пъти в подобни процедури за вземане решение за сваляне на депутатски имунитет. Затова се обръщам към всички колеги: отговорността ни днес е много голяма, отговорността на тази комисия, която се създаде, е още по-голяма, защото тя предпоставя едно мнение, което трябва да вземат народните представители. Нека всички да вникнем в смисъла на тази процедура, която цитира господин Ралчев.
  Народното събрание, тоест всеки един от вас днес трябва да прецени и да е абсолютно сигурен, че са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление, тоест, преценката трябва да се направи от нас. Ние не сме прехвърлящ орган, не сме регистрационен орган, през който минава една процедура на предварително производство. Ние също трябва да осъзнаем и да вземем своето решение и да понесем своята голяма отговорност.
  Именно поради това, спомняйки си за случая с господин Кръстю Трендафилов, тогава в тази комисия аз бях "против" вземането на такова решение. Комисията предложи да се вземе положително решение за уважаване искането на главния прокурор. Тогава народните представители, след като изслушаха всички аргументи - и на Кръстю Трендафилов, и след като не се убедиха достатъчно, че има достатъчно данни, взеха отрицателно решение. Затова тук трябва да бъдем много отговорни, когато говорим за наказателна отговорност, кога се носи тази наказателна отговорност, кога има колективни органи. Нека всичко днес да преценим.
  Защото, колеги, ако политическата омраза, ако политическите аргументи надделеят над личната отговорност, тогава тази политическа омраза може да се върне със страшна сила върху всеки един от нас и тя да се превърне в падение. Затова слушайте много внимателно и всеки, не да се съобразява със становището на комисията, а така както стана в началото на Тридесет и осмото Народно събрание, да преценява дали са налице достатъчно данни и да не превърне своята отговорност в падение оттук нататък. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПС ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  За трета реплика думата има госпожа Румяна Георгиева.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Абаджиев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не към Абаджиев, прощавайте. Към господин Ралчев трябва да е репликата.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА: Към господин Ралчев, да. Извинете.
  Искам тук отново да не се въвежда в заблуждение и досега изказванията да ги свържа с едни изказвания от Тридесет и осмото Народно събрание, в които беше казано. (Шум и реплики в залата.)
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПС ОДС, от място): Към кого е тази реплика?
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА: Към господин Ралчев.
  Наистина пред нас е поставен за разглеждане въпрос, който е от изключително принципно значение за Народното събрание, въпрос, който е свързан с възможността срещу високопоставени длъжностни лица, каквито са и народните представители, да се води наказателно преследване. Този въпрос е бил разглеждан веднъж от това Народно събрание и аз мисля, че същото Народно събрание е показало воля и възможност да подходи към този въпрос наистина принципно, непартийно.
  Затова наистина само прокуратурата е тази, която може да се произнесе. Тук няма и ние не влагаме никакви политически пристрастия. По този начин ние наистина ще покажем, че по отношение на въпроса за престъпността, по отношение на всички тези въпроси, свързани с тази дейност, не се проявява политическа пристрастност. (Неразбираема реплика от госпожа Анастасия Мозер.)
  Това е реплика, госпожо Мозер, и точно реплика за това, че е подходено и че ще се подхожда непартийно, а има органи на съда и прокуратурата, които ще решават този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Господин Ралчев, заповядайте.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател, за предоставената ми възможност за дуплика. Господин Върбанов, многократно се помъчихме да обясним рамката, която ни вменява законът. Много Ви моля, не употребявайте думата "престъпление". Думата "престъпление" ще бъде употребена в много по-късна фаза от надлежните органи на съдебната власт. Мисля, че по този въпрос е крайно време да бъдем наясно.
  Уважаеми господин Абаджиев, категорично смятам, че Народното събрание трябва да се произнесе само по представени данни, които са събрани и които са дали основание за образуване на съответната процедура. Категорично повтарям, че трябва да се произнесем по данните, които са дали основание на главния прокурор да направи искане и нищо извън тях.
  Господин Абаджиев, само пропуснах да Ви отбележа, че това не е моя мисъл. Това е цитат от Вашето изказване, заснето в протокола по процедурите на Цветелин Кънчев. В този смисъл Ви моля критериите, които използвате в различните случаи, нека поне да държат сметка за еднаквост на принципите, които Вие изповядвате, и в крайна сметка, за разлика от господин Върбанов, Вие сте юрист и много по-лесно бихте ме разбрали. (Ръкопляскания от блока на НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ралчев.
  Господин Соколов, заповядайте. Имате думата.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПС ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина днес на нашето внимание е поставен за решаване, и то по един отговорен начин, един важен въпрос - за снемане имунитета на един народен представител.
  Въпросът, разбира се, има и политическа страна. Няма защо да си затваряме очите пред това. Представител на мнозинството, също народен представител, заяви, че решението, което днес трябва да се вземе, трябвало да бъде политическо. Ако обаче ние искаме това Народно събрание, към което всички се числим, да бъде на висотата на своето положение, решението, което трябва да вземем, трябва да е в унисон с Конституцията и с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Защото там наистина е казано, че може да се иска снемане на имунитет на народен представител, само ако има достатъчно данни за извършено тежко престъпление.
  Как подходи временната анкетна комисия по този въпрос? От доклада за съжаление ясно личи, че решението, което беше взето с мнозинство от тази комисия, беше политическо. Защото нашият правилник в чл. 65 изисква докладът на комисията да бъде мотивиран. Член 24 - също от нашия правилник - изрично казва, че в доклада на комисията, изготвен от председателя, трябва да се отразят различните становища, изказани по време на обсъждането.
  Този доклад не отговаря на нито едно от тези изисквания. Преповтарят се откъм правната им квалификация 9-те случая в искането на главния прокурор и изведнъж се казва: "Комисията, след като разгледа представените искания и приложените към тях данни, подложи на гласуване искането и прие, че са налице достатъчно данни..." Кои са тези данни? Комисията не казва. Какви становища бяха изказани? Комисията не казва. Всеки един от вас може да се запознае - поне този протокол не е секретен - със заседанията на комисията и да се убеди, че по време на разискванията за наша изненада - говоря в множествено число, защото имам предвид госпожа Елиана Масева - не беше изказан нито един аргумент в подкрепа на искането на главния прокурор. И когато ние казахме: ако вие поддържате това искане, мотивирайте се, аргументирайте се, може би за всички, а може би за отделни случаи ще ни убедите и нас, беше ни отговорено, че един народен представител не е задължен да се аргументира и да мотивира. Така, както в пленарна зала ние сме гласували с натискане на едно копче, без никой да може да изисква от един народен представител да се мотивира защо натиска зелено, червено или сиво копче, по същия начин трябвало да действа и комисията.
  Затова аз смятам, че Народното събрание не трябва да се съобразява с този доклад, с неговия краен извод, именно защото той не е мотивиран и не може да убеди никого, че са налице достатъчно данни. Напротив. Едно запознаване с искането на главния прокурор и с многобройните данни и доказателства към това искане, ни убеждава в противното.
  Аз искам да спра вашето внимание на няколко основни въпроси, чисто правни, като се помъча да ги изложа така, че да бъдат разбрани и не от юристите.
  В искането на главния прокурор има три групи обвинения. Първото обвинение е за безстопанственост, за това, че господин Венцислав Върбанов като министър на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" не е положил достатъчно грижи за ръководството, управлението и стопанисването на имуществото на Държавен фонд "Земеделие" и в нарушение на чл. 19, ал. 1 от Закона за подпомагане земеделските производители и чл. 4 и чл. 6 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите е нанесъл щети.
  Може ли да се извлича наказателна отговорност от това, че един министър не е изпълнил свои правомощия по съответния устройствен правилник?

  Повечето министерства имат свои устройствени правилници. Такъв устройствен правилник има и Министерството на земеделието и горите и аз искам да ви цитирам текстовете, на които се позовава главният прокурор, за да претендира наказателна отговорност:
  "Чл. 4. Министърът ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на земеделието, горското, ловното и рибното стопанство."
  И чл. 6: "Той определя и прилага инвестиционната политика в областта на земеделието и горското стопанство."
  Става дума за политически правомощия. За тези политически правомощия никой министър не може да носи наказателна отговорност. Тук отговорността именно що се касае за политика е политическа. И абсурдно е от тези текстове да се търси наказателна отговорност.
  Другата категория случаи са вече определени действия, извършвани по кредитиране на различни случаи със средства на Държавен фонд "Земеделие". Тези случаи са описани и в становището на комисията, и от господин Венцислав Върбанов. Не може да се носи наказателна отговорност от господин Венцислав Върбанов по нито един от тези случаи.
  Аз не искам да разглеждам дали тези случаи изобщо съставляват престъпление. Смятам, че те, независимо за кого става дума, не представляват престъпление. И това е становището на Главна прокуратура в тези прекратени производства. Защото в постановленията за прекратяване е казано, че няма налице извършено престъпление, а не, че не е извършено от лицата - членове на комисията, а е извършено от друго лице.
  Защо? Защото в самото искане на главния прокурор навсякъде се казва: "с решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие".
  Този фонд е създаден със закон и в чл. 18 на този закон се казва: "Органи на фонда са Управителният съвет и изпълнителният директор."
  Изпълнителният директор раздава кредитите. Това е и в правилника за дейността на фонда. Той може да носи индивидуална, персонална отговорност. Управителният съвет е колективен орган. Никой член на управителен съвет, независимо дали е обикновен член или е председател, не може да носи наказателна отговорност за решенията на един колективен орган. Достатъчно е да си представим хипотезата, че при дадено решение този член или дори председател може да е бил на обратното становище.
  Така че всички тези няколко случая, които за мен от обективна страна не съставляват престъпление, не водят до наказателна отговорност на един член на колективния орган, който по силата на закона е взимал решения. И ние имаме многобройни случаи в тази насока.
  Аз не искам тук да засягам въпроса, че това Народно събрание отмени чл. 220, ал. 3 от Наказателния кодекс, с който отпадна отговорността за дадени необезпечени кредити. Но по всичките случаи, дори когато има извършено престъпление, отговорността се носи от съответните изпълнителни директори, които отговарят еднолично за своите решения. Никъде не е предмет на наказателно преследване, да кажем, Надзорният съвет или неговият председател. Ако беше така, подсъдим по случая с "Агробизнесбанк" - Пловдив, нямаше да е изпълнителният директор, а може би щеше да бъде уважаваният народен представител господин Валери Димитров, който по време на раздаване на тези кредити, които са инкриминирани, е бил председател на Надзорния съвет.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ, от място): Това не е вярно, господин Соколов! Вие лъжете! Защо ги говорите тези работи? Говорите глупости! (Силен шум и реплики в залата.)
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Третата категория инкриминирани деяния, които вече носят индивидуалния подпис на министър Венцислав Върбанов, са няколко приватизационни сделки и една сделка за отдаване под наем. Тук, според мен, прокуратурата направо се е объркала. (Глас от НДСВ: "Добре.".)
  По простата причина, че обвинението е, че с тези приватизационни договори е разрешено разсрочено плащане, а то е забранено от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия - позоваването на чл. 25, ал. 3, т. 5, ако има свързани лица.
  Само че тълкуването, което се дава в искането на главния прокурор, абсолютно противоречи на ясния текст на закона. Защото изискването на този закон, цитирам, е: "Никой не може сам или чрез свързани лица", но пак някой друг извън тях, "да притежава повече от 1/3 от капитала на юридическото лице".
  Всичките тези три случая не попадат под този текст. Защото прокуратурата е счела, че тъй като в едно РМД имало свързани лица, а аз бих казал, че цялото РМД по смисъла на това понятие, определено в Търговския закон, се състои от свързани лица, притежавало повече от 1/3. Не това е забраната на закона. Изобщо прокуратурата не твърди, че някой сам или чрез свързани лица, какъвто е текстът на закона, притежава повече от 1/3.
  И последният случай - за отдаваната под наем земя, за което бяха представени доказателства, че в момента в Добруджа има 92 хил. дка пустеещи земи, защо тя не била отдадена след търг.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА (НДСВ, от място): Нали е много успешна реформата?!
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Което от фактическа страна е вярно. Проблемът е едно нарушение на това изискване може ли да доведе до наказателна отговорност? По силата на нашето право, когато законът има известно изискване и някоя сделка се сключи в нарушение на това изискване, сделката е нищожна. Тя не произвежда правни последици. Тя нито може да причини някому вреда, нито може да облагодетелства който и да било. Тя просто в този смисъл е едно правно нищо.
  И ако ние тръгнем по този ред - ами, днешният случай, защо правителството е направило такива усилия на това закрито заседание, за да заобиколи Закона за общинските поръчки?
  Аз смятам, че във всичките тези девет случая прокуратурата не е представила данни за извършено престъпление, за никое от тези деяния бившият министър на земеделието и горите Венцислав Върбанов не може да отговаря. И затова не са налице изискванията и на Конституцията в чл. 70, и на нашия правилник в чл. 107, да гласуваме решение, с което да отнемем имунитета на господин Върбанов. Благодаря ви. (Ръкопляскания в ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз искам реплика.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Уважаеми господин Соколов! Изключително много Ви уважавам като юрист и затова с твърде голямо неудобство искам да направя реплика на Вашето изказване по два чисто юридически въпроса. Дано не съм разбрал грешно, но ако съм разбрал грешно, Вие ще ме поправите.
  Стори ми се, че Вие искате да привържете института на РМД с Допълнителните разпоредби в Търговския закон за свързаните лица.
  Бих искал да припомня, че Допълнителните разпоредби дават всъщност понятия, използвани в същия закон. Следователно не можете да се позовавате на Търговския закон, когато говорите за РМД.

  И вторият пункт от моята реплика засяга нищожните сделки, които не произвеждали никакви последици и оттам не могли да предизвикат никакви вредни последици. Това е съвършено неточно, ако правилно съм разбрал, с тази уговорка - точно нищожната сделка не произвежда желаните гражданско-правни последици. Но тя може да осъществява състава на едно престъпление. Иначе ще кажете, че мога да си купя хероин и да го препродам и че това не е никакво престъпление, защото като сделка е нищожно, а всъщност си е едно престъпление! Това е моята реплика към вас. Дано не се дължи на неразбиране. Благодаря ви. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика, господин Димитров, заповядайте.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ): Искам само да направя една кратка реплика, тъй като името ми беше замесено, макар и странично, по повод изказването на господин Соколов. Искам да обърна внимание, че аз не съм бил член на Надзорния съвет на "Агробизнес банк", когато са раздавани кредитите от изпълнителния орган с участието на Христо Александров и цялата компания. Ние отидохме там, когато всичко беше приключило. Изпрати ни Централната банка, образно казано, като квестори, за да видим какви са ги свършили. Просто това е една инсинуация. Това не е вярно! Ние отидохме, когато тези хора бяха вече отстранени от ръководството на банката. Ние отидохме като представители, служители на БНБ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Заповядайте за дуплика, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също изключително много уважавам господин Герджиков - председателя на Тридесет и деветото Народно събрание. И също с неудобство вземам думата за дуплика, за да му кажа, че не е прав. (Смях от блока на ПСОДС.)
  И понеже съм свикнал да се позовавам на законите, ще ви прочета текста на закона.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): По Търговския закон. Той каза, че другото е по Закона за приватизацията.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожо Дончева, не подсказвайте! (Смях от блока на НДСВ и ПСОДС.) Законът за приватизацията, аз го цитирах, казва: "Никой не може сам или чрез свързани лица да притежава повече от една трета". Кои са "свързани лица" по смисъла на Закона за приватизацията, защото в искането на главния прокурор се визира този закон, е казано в Закона за приватизацията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Вие казахте по Търговския закон.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: И дали има връзка с Търговския закон, господин Герджиков, сега ще видим. В Допълнителните разпоредби на Закона за приватизацията, § 3б, е казано, цитирам: "Свързани лица" по смисъла на този закон, са лицата по § 1, ал. 1, точки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон." (Ръкопляскания от ПСОДС.) Тоест Законът за приватизацията не си служи със свое понятие за свързани лица, а взима това понятие от Търговския закон.
  И ако аз ви прочета какво се разбира в Търговския закон под "свързани лица", ще видите, че аз съм прав. Дори в една от точките е казано, че това са "всички лица, които имат един общ началник", а това е типичен случай на РМД-та, чиито служители и работници са в едно предприятие, което се приватизира, и които имат един общ началник. Дори по няколко от тези точки на Търговския закон те попадат в тази категория.
  Не съм съгласен и с другото. Когато се сключва eдин търговски договор, една гражданско-правна сделка, си важат общите правила на Закона за задълженията и договорите. Член 26 казва, че "договор, който е сключен в нарушение на закона, е нищожен", тук не може да се търси наказателна отговорност, защото това означава да няма човек в България, който да не бъде подгонен от Прокуратурата. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Винаги се е търсила.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други желаещи?
  Господин Моллов, имате думата.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предстоящото гласуване по искането на главния прокурор за свалянето имунитета на господин Върбанов представлява един много сериозен тест за съвестта и морала на всички нас, които сме в тази зала, за репутацията на това Народно събрание сред обществото, което очаква от нас да постъпим мъдро и справедливо. От тази гледна точка и оценявайки суверенното право на всеки депутат сам да прецени как да бъде почтен, аз не бих си позволил да ви ангажирам със собствените си разсъждения по темата, както и да повтарям вече многократно обсъждани и станали обществено достояние аргументи за наличие на достатъчно данни за извършени престъпления от бившия земеделски министър. Но в последните дни бяхме свидетели на една масирана, една грандиозна манипулация от страна на господин Върбанов, чиято агресивна позиция в медиите, включително и днес, като че ли издава единствено гузна съвест.
  Уважаеми колеги, в опита си да погледна фактите обективно и непринудено, аз започнах да се обърквам. Днес чухме доста произволна интерпретация на някои факти. Обърквам се, когато научавам колко много пари бил вкарал в родното селско стопанство господин Върбанов по време на своя мандат. Обърквам се и когато чета в един партиен вестник как рухнали твърденията за източването на Държавен фонд "Земеделие". Спомням си и думите на господин Върбанов, изречени в тази зала по време на предишния дебат, когато той каза, че дори трябва да бъде похвален за раздадените пари. Дали пък бившият министър не е заслужил някакъв орден, вместо да става клиент на господин Филчев?
  В това свое раздвоение, уважаеми колеги, аз, естествено, стигнах и до основния въпрос днес, а именно - налице ли е злоупотреба с власт? Защото, ако това е вярно, то искането на главния прокурор и посочените от него мотиви са напълно основателни. И не е нужно да се упражняваме в юридическа гимнастика, както направи уважаемият господин Соколов преди малко, за да преценим проявата на безстопанственост и други нарушения.
  За себе си аз имам отговор и то утвърдителен. Иначе как бих могъл да си обясня, че само за три години са натрупани несъбрани дължими вземания за повече от 37 млн. лв. в резултат на трайно неупражняван контрол? Как да коментираме този факт на фона на увеличената събираемост днес от новото ръководство на Министерството на земеделието и горите и в частност от ръководството на фонда?
  Защо, след като Сметната палата с официален свой акт е препоръчала ексземеделският министър да предприеме действия за подобряване на контрола, той е покрил този документ за 4 месеца и повече от колегите си в Управителния съвет на фонда? И случайно ли точно в този момент са извършени промени в условията за раздаване на дългосрочни инвестиционни кредити, които са дали възможност по-късно, в изборните дни, само за няколко дни да бъдат раздадени почти 34 млн.? Те са раздадени на приближен кръг до властимащите без съответното обезпечение, на юнашко доверие, с дълъг срок на погасяване, за сметка на преходния остатък, в противоречие със Споразумението със Световната банка, при наличие на специална линия, която вече е действала по линия на Програма САПАРД за същото нещо.


  Кое е накарало бившето ръководство на фонда и Министерство на земеделието и горите да бързат толкова? И каква е била ролята на бившия министър? Или решенията са вземани на друго място - в една партийна централа? Аз не бих искал да отговарям на този въпрос, смятам, че не е и моя работа. Няма да влизам в тази полемика, защото смятам, че темата днес е друга.
  "Всичко, което съм правил, е законно" - твърди господин Върбанов. И още: "Аз имам най-голям интерес да се направи разследване и да се докаже моята невинност". Това е цитат от пресата. Вярно ли е, господин Върбанов? Да, господин Върбанов, може би сте невинен, но ако това е така, Вие сам би трябвало да Ви бъде свален имунитетът, за да може да се оправдаете. Направете го, уважаеми господин Върбанов. Това е въпрос на Вашата чест и достойнство. Защото паническото Ви поведение спрямо потенциалната възможност да направите това пред компетентните органи, ни подсказва нещо съвсем различно.
  Всъщност, уважаеми колеги, ние днес единствено можем да предоставим тази възможност на господин Върбанов. Ние не можем да се превръщаме в негови съдници. Ето защо аз ви приканвам не под влиянието на някаква емоция, а въз основа на неоспорими факти ние да останем справедливи и почтени, когато вземаме нашето решение. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Реплика? Заповядайте, господин Върбанов, имате право на реплика.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Моллов, кажете тук, пред всички наши колеги, пред всички зрители и слушатели на днешното заседание колко пъти Вие като председател на Комисията по земеделието и горите ме поканихте мен, като заместник-председател на тази комисия и като бивш министър, за да ме попитате за всички тези нередности, в които ме обвинявате. Нито веднъж! Нито веднъж Вие не ми позволихте аз да Ви дам някакви аргументи. Нито веднъж Вие не погледнахте в документите.
  Нещо повече, за гузната съвест. Господин Моллов, аз не съм с гузна съвест. Вие ще бъдете с гузна съвест, защото Вие бяхте острието на атаката през всички тези осем месеца. Вие самият пред медиите бяхте казали, че не сте компетентен и отказахте няколко срещи в ефир. А сега, в момента започвате да ми обяснявате за събираемост и изваждате стария си доклад. Нека да извадим стенографския протокол, за да видим, че в доклада Ви само заключителната част е сменена. Това е същият доклад, който Вие ни прочетохте тук само преди няколко месеца, когато отново подведохте колегите и изпратихте в прокуратурата доклада за Държавен фонд "Земеделие".
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Какво се промени оттогава?
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: И още нещо. Защо постоянно се говори, че бил укрит един доклад на Сметната палата? Защо не погледнете, аз ги цитирах, не искам отново да се връщам, какви мерки са взети именно в резултат на доклада на Сметната палата? А това, че този доклад беше връчен точно през времето на ваканцията с нищо не може да докаже някаква виновност и, че той е бил наистина укриван. Защо изопачавате неща, които са елементарни и могат да се разберат от всеки един човек. И защо смятате, че аз в момента се чувствам в защитна позиция? Аз откликвам на интереса на медиите и показвам документите, които наистина ме оневиняват. Как можете да твърдите, че новото ръководство е създало организация и затова през 1991 г. има 99 на сто събираемост при положение, че, още веднъж повтарям, може би за стотен път, че договорите бяха сключени и крайните дати за връщане на кредитите бяха 15 октомври и 31 декември. Хората бяха коректни и си върнаха задълженията, защото имаше 20 процентна субсидия в тези кредитни линии. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Върбанов.
  Заповядайте за дуплика, господин Моллов.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател. Моята реплика ще бъде много кратка, само един въпрос. Ако Министерството на земеделието е почивало четири месеца между получаването на доклада и предоставянето на този доклад на фонда, това говори много добре за работата в това министерство. Аз не бих искал да коментирам.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПС ОДС, от място):
  Отговори на това, което те пита!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Моллов.
  За изказване - господин Стоян Кушлев. Заповядайте.
  СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Всяко човешко дело или деяние има начало, но има и край. Закономерно и логично е към края на една дейност, независимо дали е на обикновен човек или на един министър, е да бъде подведена под общите принципи на добро и зло, на справедливостта и отговаряне на интересите на хората, на които ние сме длъжни да служим. И тогава, когато тази дейност е съобразена с тези високи принципи, древните римляни са казали: "Финис коронат опус" - "Краят увенчава делото". За съжаление, ние не сме изправени пред такъв случай. Ние сме изправени пред друг случай, където краят е тъжен и печален. Защото днес ние финализираме една конституционна процедура.
  И аз тук искам да отхвърля решително и твърдо онези обвинения, че се извършва някакъв политически акт на възмездие. Нищо подобно! Конституцията и Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, който има силата на закон, бих казал повече от закон, защото той предвижда процедурата за изработване на законите, са създали процедура, че онзи народен представител, който е извършил тежко престъпление, следва да понесе съответната отговорност и да получи онова възмездие, което законът е предопределил. (Единични ръкопляскания от НДСВ.) Никой не може да се скрие със своя имунитет, да му послужи този имунитет за политически чадър срещу онзи, който е извършил деянието, независимо от коя парламентарна група е. Това искам да чуе господин Върбанов. Именно от това чувство за справедливост се ръководим ние, когато обсъждаме неговите действия като министър, дали той е верен на клетвата, която е положил тук, в този парламент, пред тази институция тогава, когато е бил избран за министър - с всичките си действия да се ръководи от интересите на народа.
  Аз бих казал още няколко думи за самия имунитет. Имунитетът не е привилегия на народния представител. Имунитетът е една гаранция, че той ще посвети своите усилия именно на тази клетва, за да не му се създават излишни пречки, да бъде шантажиран по време на неговата работа като народен представител. И неслучайно имунитетът на народния представител е в основата на всички имунитети, предвидени в Конституцията.
  В чл. 70 от Конституцията се определя неговото съдържание. Вижте останалите текстове от Конституцията, където се урежда имунитетът в съдебната система. Казано е: "Имат имунитет като на народните представители". Вижте на конституционните съдии, които имат право да предизвикват импийчмънт на президента. И там е казано: "Имат имунитет на народни представители". Имунитетът е необходима съставка от статута на народния представител, но не да го брани и не да го защитава тогава, когато е извършил нарушение, когато е злоупотребил с власт, а да осигури простор на действие, за да изпълни своята мисия.
  Аз бих искал да отговоря още на един въпрос, на проблема, който постави господин Соколов. Той твърди, че докладът на временната комисия, на която Народното събрание възложи да направи предложение, е немотивиран, непълен. Аз бих казал, че този факт, колкото и да е значим, от една страна, обаче е ирелевантен в случая. Абсолютно ирелевантен! Въпреки че моето убеждение е, че комисията достойно си е свършила работата. Но, както Конституцията, така и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не изискват назначаването на такава временна комисия. Достатъчно е да има доклад на главния прокурор, с който да сезира Народното събрание, че съществуват достатъчно данни, както е предвидено в правилника. Беше въпрос на добра воля и на парламентарна практика на самото Народното събрание, на самото народно представителство тук да назначи и временна анкетна комисия, която още един път да провери фактите. Народното събрание можеше и без временна анкетна комисия да се произнесе по доклада на главния прокурор, по неговото искане. И, както виждате, докладът на комисията напълно съвпада с извода, който главният прокурор е направил в своето предложение, че съществуват достатъчно данни, за да бъде възбудено наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов.

  От конкретните факти аз ще се спра само на един - това за приватизацията на "Добруджанска гора".
  Първо, аз не мога да приема довода на господин Соколов, че прокуратурата е разследвала този случай и той е приключен.
  Първо, тя е разследвала случая по отношение на определени лица, не на самия господин Върбанов, на комисията, която е извършила приватизацията. Това - едно.
  Имайте предвид и друго, уважаеми колеги, че тогава, когато е извършено разследването, господин Върбанов беше управляващ министър и то всесилен министър в кабинета на господин Костов. Толкова всесилен, че нито уверенията на вицепремиера Тодор Кавалджиев в корупция, нито обвиненията на други земеделски дейци като Яни Янев, не можаха да застрашат стола му и той остана до края на своя мандат. Това също трябва да се има предвид. Аз не знам случай в българската история, когато управляващ министър да е бил съден по време на неговото управление. Ето това също много моля народните представители да имат предвид тогава, когато ще вземат решение за снемане на имунитета на народния представител Венцислав Върбанов.
  Аз бих искал да ви кажа още няколко думи - какво е продадено в тези четири бивши държавни горски стопанства в Добрич, Тервел, Генерал Тошево и Балчик.
  Уважаеми колеги, вие знаете, че се занимавам с ловно дело повече от 35 години. Това беше цветът на държавните ловни стопанства в България! Там, именно в тези стопанства, е гордостта на България. Там е отстрелян световният рекорд - в Тервел, на благороден елен. В Балчик беше отстрелян най-тежкият трофей, който изчезна, който е продаден някъде, най-тежкият трофей в света. И цялата тази ловна гордост - само в Тервел има три ловни резиденции, в едната от които Тодор Живков посрещаше своите гости и ги водеше на лов из тези полета. Всичко това беше оценено за 1 млн. 750 хил. лв.
  Но, още нещо, имало е две оферти. Самата прокуратура е принудена да признае, че от икономическа гледна точка офертата на "Добруджанска гора 2000" е по-неизгодна, защото другата оферта, която е предложена и която е пренебрегната от комисията, назначена от господин Върбанов, затова само няколко факта ще ви кажа. В другата оферта се предлагат 30% заплащане веднага на цената, а тази, която е удовлетворена - 10%. Другата оферта предлага след 14 дни пълно заплащане на цената. Тази, която е приета предлага една година срок, през който нищо да не се плаща и след това за шест години изплащане на цялата цена. Е, коя е по-изгодната оферта? Коя е по-изгодната оферта - тази, която е отхвърлена!
  Аз още нещо искам да кажа и много ви моля да го имате предвид. Аз не искам господин Върбанов да се обижда, защото от мен беше поискано мнение тогава, когато се извършваше тази продажба като ловен специалист какво се продава. Аз даже се ужасих и, така да се каже, учудих как се продава това, което е най-доброто в България на такава ниска цена. Това беше първото.
  Разбрах, че зад другата оферта, която е по-изгодна, стоят определен брой депутати, включително и съпартийци на господин Върбанов. Но господин Върбанов не уважи тяхната. И тук ще направя един друг извод - не уважи тяхното ходатайство и не удовлетвори тази оферта, която беше по-добра в случая.
  Спечелиха тези, които са в "Добруджанска гора". Защо? Защото не само, че те са свързани лица, но те са привързани към господин Върбанов! А това много ви моля да го имате предвид.
  Аз и сега бих го попитал: господин Върбанов, Илко Манолов след свалянето на Икономов от поста началник на Националното управление на горите, Вие не му ли предложихте да стане началник на Националното управление и да прескочи 6 - 7 степени в йерархията - от обикновен директор на едно държавно лесничейство, да стане шеф на горите в страната? Не можете да отречете, че е имало такъв факт. Не можете да го отречете!
  Уважаеми колеги! Аз смятам, че както в предложението на господин главния прокурор се съдържат достатъчно данни, същото е и мнението на комисията и ние с пълно основание можем да гласуваме решението за снемане имунитета на господин Върбанов, защото ще му кажа - Бог забавя, но не забравя! Ако някога от онзи прокурор, който е прекратил делото не е постигнато справедливото решение и възмездие, то днес и тук се слага началото на търсене на това възмездие. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кушлев.
  За процедурно предложение думата има господин Дончев.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на НДСВ правя предложение за удължаване на пленарното заседание до приключване на дебата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на тази точка. Има ли противно процедурно предложение? Не виждам.
  Моля, поставям на гласуване това процедурно предложение - за удължаване на времето.
  Гласували 152 народни представители: за 147, против 4, въздържал се 1.
  Приема се, благодаря ви.
  Желаещи за реплика не виждам, затова давам думата на господин Ремзи Осман, който е заявил изказване.
  Заповядайте, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Още в началото искам да уверя господин Върбанов и колегите от СДС и от БЗНС, че някакви политически интереси във връзка с предстоящото гласуване в нашата парламентарна група няма. Единствената база си послужи и е послужила досега, за да си оформим няколко мнения, включително и в анкетната комисия, беше искането на главния прокурор.
  Колеги, тези, които са били членове на Народното събрание в предишни парламенти много добре знаят, че е имало случаи, когато е имало искане на главен прокурор и Народното събрание е отхвърлило. Но е имало случаи, когато заедно с господин Абаджиев, заедно с вас, сме гласували за снемане на имунитети на народни представители. (Шум и реплики в залата.)
  Имало е случаи, когато някой народен представител ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Сложете хубаво картата, за да отчита времето!
  РЕМЗИ ОСМАН: Имало е случаи, когато някой народен представител е бил оправдан и на бял кон се е върнал в Народното събрание, но е имало и случаи след снемане на имунитета народен представител да отиде в затвора, така че, дами и господа от СДС и от БЗНС, единствената база служи искането на прокурора.
  Какво показва детайлния, обективен и безпристрастен анализ на документите, приложени към искането на главния прокурор за разрешение възбуждане на наказателно производство срещу народния представител Венцислав Върбанов?
  Без съмнение предоставените доказателствени материали сочат наличие на достатъчно данни за извършени от него тежки престъпления в качеството му на министър на земеделието, горите и аграрната реформа, както и на председател на Управителния съвет на Държавния фонд "Земеделие". Допуснатите правонарушения могат да бъдат квалифицирани като престъпления по три текста от Наказателния кодекс, както беше посочено и от господин Ралчев като председател на Анкетната комисия - по чл. 219, чл. 282 и чл. 283, като колегите и от СДС, и от БЗНС знаят, че нарушаването на посочените норми води до налагане на наказание над 5 години лишаване от свобода.
  На първо място, съществуват достатъчно данни за извършване на престъплението "Безстопанственост" по смисъла на чл. 219 от Наказателния кодекс от господин Върбанов. През периода 1 март 1998 г. до 27 юли 2001 г., в качеството си на министър на земеделието и горите и на председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие", не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на имуществото на Държавен фонд "Земеделие" и за възложената му работа. От това са последвали щети за Фонда и за държавата от несъбрани дължими вземания по краткосрочни кредити в особено големи размери - над 37 млн. лв.
  Съществуват достатъчно данни, че господин Върбанов не е изпълнявал задълженията си по чл. 19 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и по чл. 4 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите.
  Поради недостатъчно ефективна и компетентна дейност по ръководството и контрола върху дейността на Държавен фонд "Земеделие", са отпуснати кредити, които не са надлежно обезпечени. За получаването на кредитите са предоставени неверни или нередовни документи. Не е искана и не е събирана редовно информация за размера на непогасяемите кредити, както и не са предприемани ефикасни действия за събиране на дължимите суми.
  Освен това, системно не е изпълнявана утвърдената план-сметка на Фонда както в частта за приходите, така и разходната част.
  Системно е допускан преразход на планирани средства, както и не е осъществяван контрол за тяхното целево разходване. Така например през 2000 г. е допуснато разходване не по предназначение на средствата от Фонда в размер на 7 419 000 лв., а през първото полугодие на 2001 г., при 26 процента отчетени приходи от планираните, са извършени разходи в размер на 98 процента от планираното. Дано посоченият феномен не е предизвикан от проведените през същата година и приблизително по същото време парламентарни избори. Най-искрено се надявам, дано да не е така.
  В качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, министърът на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" господин Върбанов на 9 юни 1999 г. е нарушил служебните си задължения по чл. 7, чл. 12 и чл. 19 от Закона за подпомагане на земеделските производители. А какво гласи чл. 7? "По реда на този закон държавата подпомага само регистрираните земеделски производители." Надявам се, че господин Върбанов няма да възрази. Както и чл. 4 от Правилника за устройство и дейността на Държавен фонд "Земеделие", а също така и вътрешните правила за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране на земеделски производители. На тази дата Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие", председателстван от господин Върбанов, е взел решение за отпускане на безлихвен кредит в размер на 5 млн. лв. в полза на Фонд "Зърно". Кредитът е предоставен в грубо нарушение на Закона за подпомагане на земеделските производители, както и на вътрешните правила за кредитиране. Този кредит е необезпечен. Няма и никаква обосновка относно целесъобразността на отпускането му.
  Настъпват вредни последици и за Държавен фонд "Земеделие" в размер на 5 млн. лв.
  Господин Върбанов, в качеството си на министър на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие", на 15 март 2001 г. е нарушил служебните си задължения по Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно вътрешните правила за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране на земеделски производители и чл. 28 от Правилника за устройство и дейността на Държавен фонд "Земеделие".
  На тази дата Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие", председателстван от господин Върбанов, е одобрил програма за субсидиране на земеделски производители - тук вече е прав, те са регистрирани към 15 март 2001 г. - с по 100 лв. Предоставени са субсидии в размер на 1 847 200 лв. - по 100 лв. на 18 472 производители. Анализът показва, че тази субсидия е отпусната в нарушение на чл. 35 и следващите вътрешни правила за кредитиране. Подобна субсидия не може да бъде отпусната, тъй като не попада в кръга на дейности по чл. 12 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  Субсидията не е отпусната на договорна основа, както повелява чл. 36, ал. 4 от вътрешните правила за кредитиране, като от субсидираните лица не са изисквани документи, доказващи наличие или отсъствие на условията за получаване на субсидия, визирани в чл. 28 от Правилника за устройство и дейността на Държавен фонд "Земеделие".
  Отново в качеството си на длъжностно лице министърът на земеделието и горите и председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" господин Венцислав Върбанов на 27 март 2001 г. е нарушил служебните си задължения по Закона за подпомагане на земеделските производители, Правилника за устройство и дейността на Държавен фонд "Земеделие" и вътрешните правила за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране на земеделски производители. Тогава Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" е взел решение за превеждане на авансови кредити на "Агротехника" - Карлово, за покупка на трактори и фрези. По такъв начин е кредитирано дружество, което няма право на кредит от Държавен фонд "Земеделие", понеже не е земеделски производител. Нарушен е и чл. 4 от Правилника за устройство и дейността на Държавен фонд "Земеделие", защото кредитът е необезпечен и е с недоказани ефективност и целесъобразност.
  Каквото и да говорят колегите, които подкрепят във връзка с този проблем за отпуснатия кредит на "Агротехника" - Карлово, вие не може да убедите, уважаеми колеги, че "Агротехника" - Карлово, се занимава със земеделско производство. По тази логика, господин Върбанов, по всяка вероятност при Вас са кандидатствали и други заводи, тези, които правят ремонт на селскостопанска техника. Не е само заводът в Карлово, който произвежда машини за селското стопанство. Не е вярно това.
  На второ място, можем да отбележим редица съществени нарушения на законодателството в областта на приватизацията, извършени от господин Върбанов в качеството му на министър на земеделието. Така например на 7 септември 2000 г. господин Върбанов е нарушил служебните си задължения по Закона за приватизацията при продажба на 80 процента от акциите на "Добруджанска гора", при условията на чл. 25 от същия закон. В конкретния случай не са били налице предвидените от закона условия за допускане на разсрочено плащане, тъй като така наречените "свързани лица" по смисъла на този закон са притежавали повече от една трета от капитала на РМД - купувача по приватизационната сделка.
  Аналогично на посоченото по-горе, нарушение господин Върбанов е допуснал на 10 ноември 1999 г., сключвайки договор за продажба на 80 процента от акциите на "Геовод инженеринг" ЕАД - София. Тук, освен допускане за разсрочено плащане при наличие на свързани лица, е допуснато и нарушение на чл. 25 от приватизационния закон. В случая не е договорено увеличаване на стойността на неизплатената част с 50 процента от основния лихвен процент след изтичане на гратисния период. Така е набавена облага за купувача "Геовод инженеринг 2000" АД и от това са настъпили значителни вредни последици за бюджета на държавата в размер на 648 хил. лв.
  Уважаеми дами и господа! На трето място бих искал да посоча, че господин Върбанов като министър на земеделието и горите е допуснал извършване на сделка с имот - държавна собственост, в нарушение на съответното вещно право на законодателство. Нарушавайки разпоредбите на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и на самия закон, господин Върбанов е отдал под наем, без задължително да е проведен предварителен конкурс или търг, 10 хил. дка земеделски земи от Държавния земеделски фонд на едноличен търговец "Хелиос" - инж. Йосиф Маринов, и ЕООД "Дия" - гр. Добрич. Наемателите дори са били освободени от наем за стопанската 1998 - 1999 г. В документите, свързани с наемния договор, не е било отбелязано обстоятелството, че част от земите вече са били засети от предишния наемател, който впоследствие завежда дело срещу Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа за стойността на реколтата за около 250 хил. лв., която е прибрана вече от новите наематели. Посочените нарушения са довели до настъпването на значителни вредни последици за държавата в размер на 332 хил. лв.
  Ако е вярно това, което господин Соколов преди малко каза, че този договор е бил нищожен, в края на краищата точно тук е мястото министър Върбанов да влезе в своята роля, основавайки се на чл. 4, ал. 1 от Устройствения правилник. Преди малко господин Соколов прочете, че министърът на земеделието и горите е едноличен орган на власт, който ръководи, координира и, забележете, контролира.
  Ако министърът на земеделието и горите няма да контролира, на някого му е хрумнало да бъдат наети и засети 10 хил. дка земя, кой ще го контролира? Отделно от това има един подписан договор, ако е бил този договор нищожен.
  Уважаеми колеги, вижте какво пише главният прокурор в своето искане, ако е бил толкова нищожен този договор, ако министерството наистина е било заблудено, е имало възможност да се поправи. "На 3 май 1999 г. регионална служба "Поземлена реформа" в град Добрич въвежда във владение новите наематели на отдадените под наем земеделски земи. В протокола не е отбелязано състоянието им, както и обстоятелството, че 2000 дка са били подготвени за пролетно засяване". Ако не е министърът, който трябва да контролира и поземлената реформа на тази служба в Добрич, кой ще я контролира, уважаеми колеги?
  Дами и господа, народни представители, Парламентарната група на ДПС, без да се притеснява, на базата на искането на главния прокурор ще гласува предложението за искане да бъде свален имунитетът на народния представител Венцислав Върбанов, като, уважаеми колеги, това не означава, че Върбанов може да е бил виновен или невинен. Ние не сме съд. На базата на тези искания ние оформихме нашето становище като парламентарна група.
  Господин Върбанов, аз ако съм на Ваше място, сам бил призовал Народното събрание да гласува, сам бих призовал, за да може Вашето име да бъде изчистено в съда и да се върнете наистина на бял кон, и всички ние да Ви стиснем ръката. При тези искания на главния прокурор ние не можем, уважаеми колеги, да гласуваме по друг начин, освен "за" искането. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Заповядайте за реплика, господин Върбанов.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Осман, в края на миналото Народно събрание ние бяхме народните представители, които предложиха да отпадне от Конституцията точно този раздел, който регламентира депутатския имунитет. Само че това не се възприе. Така че аз разбирам Вашата загриженост, но нека да погледнем реално нещата. Защото доста некомпетентно се изказахте, макар че в момента вие управлявате това министерство и на всички ни е ясно, че целият този спектакъл в момента ви обслужва вас.
  Може ли да ми дадете пример за отпуснат кредит на нерегистриран земеделски производител? Ако можете, дайте ми го. Можете ли да ми обясните в България има ли друг Тракторен завод освен завода в Карлово, който да произвежда трактори? И защо, след като са преведени на завода 2 млн. лв. - подчертавам, авансово са предплатени 100 трактора от единствения Тракторен завод в България, който ги продава на изгодни цени, защо след като са преведени 2 млн. лв., вие тук пишете, че има щета на бюджета за 1 млн. 100 хил. лв.? Защото, идвайки в министерството, вашият ръководен екип спира програмата. Аз не искам да ви отегчавам и да ви чета писмата на директора на Тракторния завод, в които се казва, че има над 100 молби, но никой не разглежда тези молби. И аз мисля, че го казах много ясно в своето експозе.
  След това, въпросът за отдадената земя под наем. Да, наистина земята е отдадена под наем без търг, защото в момента точно в този район над 92 000 дка земя пустее, по данни на министерството. И защото няма мераклии да обработват тази земя. Защото предният наемател я е ползвал повече от 2 години, без да си плати наема. Новият наемател авансово плаща вноските в министерството и в министерството идват постъпления, уважаеми господин Осман.
  И да Ви попитам нещо друго: направихте ли си труда да видите вашият министър в момента как сключва договорите за отдаване на земя под наем? Защото това е "порочно" и вие ми го вменявате като най-тежкото престъпление, че съм отдал земята под наем, тя да бъде обработвана и в бюджета да влизат пари. Тогава защо вашият министър продължава да работи по тази система? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Върбанов.
  Не виждам желаещи за втора реплика.
  Заповядайте, господин Осман, имате право на дуплика.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин Върбанов, проблемът за имунитета, вярно, беше повдигнат преди изборите от ваша страна, от Парламентарната група на ОДС. Това е мое лично виждане. Аз, ако бях на Ваше място, за да изчистя петното от своето име, сам щях да призова Народното събрание. Сам щях да го призова, да отида, да изчистя в съда и да се върна обратно в Народното събрание. Това е въпрос на лично решение. (Ръкопляскания от ДПС.) Надявам се, че не предизвиквам реакциите на някои наши колеги.
  Що се отнася до въпроса дали има единствен случай да сте кредитирали някого, без да е бил земеделски производител, господин Върбанов, моите уважения към Вас, Вие знаете, че и в предишния парламент не съм имал някои мои лични интереси да отида в министерството, да искам нещо. Даже е възможно да нямам някаква критика от тази трибуна, докато бяхте министър. Имаше хора, които следяха този сектор от нашата парламентарна група. Но кажете ми, заводът в Карлово земеделски производител ли е? И прочетете закона, който е приет, Законът за подпомагане на земеделските производители. Може ли да се кредитира един завод? Тогава има и завод в Нова Загора - за ремонт на селскостопанска техника. Не си въобразявайте, че земеделието се върши само с трактори. На земеделието му трябва и друга селскостопанска техника. Значи и те имат право да кандидатстват във фонда. Но Вие сте преценили само самия завод. Така че заводът все още не е земеделски производител. Уверете ме, че е земеделски производител.
  Що се отнася, че нямало мераклии, които да искат под наем част от държавната земя, това не е вярно. Ето, Вие сте вземали част от наетата земя, около 2000 дка. И човекът сега съди Министерството на земеделието, съди държавата. И ще вземе тези пари.
  Как постъпвал в момента министърът? Ако утре или вдругиден главният прокурор направи подобно искане, уверявам Ви, няма значение от коя парламентарна група е бил излъчен един министър, аз ще гласувам по същия начин.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС, от място): Той няма имунитет!
  РЕМЗИ ОСМАН: Ще има имунитет, ако бъде избран за народен представител, господин Абаджиев. Не ме учете! Ако сте два мандата, за имунитета знам най-малкото от пет мандата в Народното събрание. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Има думата за изказване господин Калинов.
  ВАСИЛ КАЛИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Ралчев, във Ваше лице аз искам да благодаря на колегите, които ни предложиха така добре и коректно свършена, и полезна за народното представителство работа.
  За да се връщаме към проблемите, които дебатираме днес, проблемът не е в това, господин Върбанов, че има политически сценарий. Това е, защото законът, животът, дългът ни към избирателите го изисква. За какъв политически сценарий можем да говорим, когато днес сме свидетели на нещо, което досега не беше се случвало в историята на българския парламент поне през последните 12 години?
  Ние поставихме питане пред министър Дикме. Решихме и проведохме парламентарен дебат. Изградихме анкетна комисия, която според мен и според по-голямата част от тук присъстващите си свърши работата. След нейния доклад и представените материали главният прокурор внесе в Народното събрание искане за сваляне имунитета на бившия министър на земеделието и горите господин Върбанов. Можем ли да говорим в такъв случай за политически сценарий, когато през последните четири години на управлението на ОДС многократно заявявахме, че водената политика е пагубна не само за българското земеделие, но и за страната ни, че е насочено към собствено забогатяване и пълнене на партийни каси на управляващите? Моделът на управление, който вие имахте, господа, може да бъде и е белязан и определен само с една дума от българския избирател и от българския народ - това е корупция. Не мога да скрия, че правехте това умело. И вие си спомняте, когато говорехме за парцелирането на страната на икономически сфери на влияние между вас, между отделните министри, между върхушката на вашата партия.
  Ще ви дам още няколко примера, без да цитирам закона, за да бъдем по-достъпни и по-ясни и пред нашите избиратели. По какъв закон или морал може да бъде обяснен фактът, че главният счетоводител на фонд "Земеделие" във Видин господин Траян Янкулов е и главен счетоводител на "Агровидахим" ООД - Видин, с изпълнителен директор господин Киров - председател на областното ръководство на вашата партия? И схемата заработва: главният счетоводител издава фактура от "Агрохим", същият я осребрява вече от Държавен фонд "Земеделие" и след това пък я анулира отново от "Агровидахим". И така парите са взети от държавата, препаратите за растителна защита ги няма, доказателство са анулираните фактури.
  С много шум и днес в тази зала вие поставяте въпроса за кредитите на "Агротехника" - Карлово. Но и там въпросът не е само до кредитите. Уважавам благородното ви желание да подпомогнете селскостопанското ни машиностроене. Спомняте ли си, господин Върбанов, че на специално тържество малко преди изборите в Долни Дъбник връчихте ключовете за четири трактора?
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС, от място): Това не е вярно!
  ВАСИЛ КАЛИНОВ: Е, нищо, може да са били пет. Същото правите малко по-късно на "Агрия", на "Акрепия" за пет трактора. Общо за 12 трактора без решение на Управителния съвет и без сключени договори.
  При "Добруджанска гора", за която стана дума преди малко може би във всички изказвания досега, говорите за процедура, говорите за морал. Защо тогава многократно променяте срока за подаване на оферти, отменяте и насрочвате нови конкурси? Ще Ви кажа. Докато се появи нужното РМД и докато оформите златното парче от тортата. Защото до последно Вие прехвърляте дълготрайни материални активи в това дружество.
  Случаят във Варна с фирма "Сарос и Ко" ООД. Може да го обявите и за челен опит. Може и да го патентовате, ако искате. Защото без материални активи, без опит, но целево за преференциален инвестиционен кредит за проект от 750 дка. лозови насаждения получават кредит над 1 млн. 300 хил. лв., усвоени, забележете, по скоростен предизборен метод на два транша - първият на 29 юли 2001 г. за 1 млн. и само четири дни по-късно, на 2 юли 2001 г. за още 320 - 330 хил. лв. Кажете къде го има това и как се получава така, че до ден-днешен върху заявените терени в землището на село Попович, Варненско, няма никакви агротехнически мероприятия?
  Ако продължим по бреговата линия, ще стигнем до Несебър, където има поне 5 - 6 фрапиращи случая, където заменяте земи, примерно в село Маслово, Костинбродско, за земя в Несебър. Много интересни замени правите.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС, от място): Какво общо има това с процедурата?
  ВАСИЛ КАЛИНОВ: Няма нищо общо, но Вие говорите за морал. А Вие наистина нямате нищо общо с морала очевидно.
  Тук ми се иска да задам и още един въпрос. Вие отчитате, че 90% имате възстановяване собствеността на земята. Но днес, ако направите една справка в Министерството на земеделието, където само за три месеца има над 3000 жалби по начина на връщането на земята, ако направите една справка и разберете, че 60% са недоволните от това по какъв начин и в какъв размер е възстановена земята и най-важното къде е отишла най-хубавата земя, можете да направите тази справка и цялото ваше ръководство да види вашите местни ръководства и структури в списъците, където са дадени най-добрите терени.
  Уважаеми колеги, Ямбол е известен не само с лозовите насаждения на "Шато Рукон". Приватизацията на горска фирма "Колхида" също е не по-малко сериозно дело, което сте извършили, господин Върбанов. В началото на 1999 г. със заповед на министър Върбанов материалните активи за милиони парични средства от баланса на Лесничейството в Ямбол и Елхово са прехвърлени към "Колхида" ООД, която вече е в приватизация. Това са административни сгради, офис оборудване, ловна хижа, дървопреработващо предприятие, ремонтни работилници, техника, автомобили и прочие. И следва успешна приватизация, реализира я екипът Върбанов - Стоян Христов, впоследствие проявил се като най-успешният тандем в ръководството на Държавен фонд "Земеделие". Няма да говорим за нарушенията в горите в Пловдивско, Пазарджишко и въобще в цялата страна. И ако има някакъв сценарий, аз няма да изброявам абсолютно всички примери, господин Върбанов, това е сценарият, който Вие сам си написахте с Вашите действия, с действията на вашата партия и на покровителите си. И днес не е нужно да търсите оправдание и параван в решенията на Управителния съвет на Консултативния съвет. Вие като министър, като председател на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие", като принципал носите отговорността пред закона, носите моралната и политическа отговорност за грубите нарушения, за нецелесъобразните решения, за нанасяните от Вас изменения в нормативната уредба за лична изгода и потреба. Под Ваше ръководство Министерството на земеделието и горите и Държавен фонд "Земеделие" бяха употребени за партийни и лични интереси. Аз вярвам, че правоимащите органи ще установят откъде и как идваха постъпленията в партийните ви каси, как стана тази огромна промяна в имотното състояние на група лица, участващи в дейността на Държавен фонд "Земеделие", в управлението на българската гора и в ръководството на вашата партия.
  Не по политически сценарий, а воден от желанието истината да излезе наяве и стигне до хората, да имате възможността открито да се защитите, аз ще гласувам за свалянето на имунитета на господин Венцислав Върбанов като израз и на желанието ми той да има шанс като народен представител да докаже своята невинност.
  В заключение ще си позволя обаче да кажа още нещо, защото виждам, че в залата присъства и господин Костов. Ще прочета извадка от стенограмата от 21 декември 1999 г. от един много сериозен дебат по действията на тогавашното успешно за България правителство:
  "МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Във връзка с корупцията днес единственото нещо, което чух и което съм убеден, е, че господин Георги Първанов се гласи да бъде клиент на господин Венцислав Върбанов. И ще стане.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: В съда.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: В съда, разбира се. Ще стане клиент в съда."
  Господа, вие с вашето управление, с вашите действия и поведение днес показвате едно: че действително дадохте на България една вредна политика и не се осъзнавате за мащабите и деянията, които сте извършили спрямо българския народ, спрямо българския избирател, спрямо българското земеделие и развитието на селското стопанство въобще. Благодаря. (Ръкопляскания в Коалиция за България и в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Калинов.
  Заповядайте, госпожо Нина Радева.
  НИНА РАДЕВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, искането за снемане на депутатския имунитет е проблем, който повдига не само юридически, но и много нравствени проблеми пред българските парламентаристи. Кой, ако не ние, действащите депутати, в най-голяма степен трябва да пазим и градим авторитета на българския парламент? Авторитет, който гарантира държавната сигурност и стабилност на гражданското общество. Така че сам по себе си фактът на искане буди тревога и в някаква степен подкопава авторитета на всеки един от нас. Затова намирам за напълно неуместно поведението на господин Върбанов в позата с гордо вдигнато чело пред българския парламент, както и въпросите, които си позволява да отправя, след като многократно тази фактология беше изяснявана както в залата, така и на всички възможни места, където се обсъждаха фактите и обстоятелствата.
  В същото време за никого в тази зала не е изненада искането за снемане на депутатския имунитет. Това в голяма степен е едно предизвестено обстоятелство и то произтича в рамките на ситуация, в която дори не е от значение толкова въпроса дали господин Върбанов ще получи или не осъдителна присъда.
  Какво е характерно за тази ситуация? Това са печално известните факти и обстоятелства, свързани с ограбването на парите във Фонд "Земеделие". Факти и обстоятелства, които станаха публично достояние чрез доклада на прокуратурата, на Временната парламентарна анкетна комисия. Всички те са събрани въз основа на ревизионни документи на Сметната палата и на Агенцията за държавен и финансов контрол. Ревизираният период е достатъчно дълъг и това изключва случайност и избирателност в подбора на фактите. Нещо повече, след ревизионните препоръки практиката на ръководството на Фонд "Земеделие" не само не се променя, което показва пренебрежение и незачитане на законодателната уредба и дори на правилата, които самото ръководство на Държавен фонд "Земеделие" си разработва.
  Пренебрегването на контролните функции води до тежки нарушения, които не само не са санкционирани, но и като отрицателна тенденция се запазват. В резултат на този стил на управление имаме неиздължени 37 млн. лв. или 30 процента от предоставения финансов ресурс на Държавен фонд "Земеделие". Една трета от парите, които българският данъкоплатец отдели, за да бъде насърчено селското стопанство, потънаха във финансови схеми. Секторът, който в най-голяма степен се нуждае от подпомагане, поради своята изостаналост стана обект на едно съзнателно ограбване.
  През 2001 г. - до 30 юни, т.е. времето, в което господин Върбанов напуска Министерството на земеделието, са изразходвани 98 процента от средствата, като плюс това е поискана и допълнителна субсидия от 17 млн. лв. Този стил на управление се пренася и при управлението на областните земеделски служби, с което практиката на безстопанственост се утвърждава в още по-широки мащаби.
  Поведението на господин Върбанов в периода на обсъждане на проблемите на Фонд "Земеделие" претърпя много сериозни промени. В началото се отричаше всичко, но сега, когато фактите станаха обществено достояние, започват да се анализират обстоятелствата дали те са достатъчни или не, за да бъде образувана или да бъде издадена осъдителна присъда. Но присъдата за работата по ръководството на Държавен фонд "Земеделие" и на Министерството на земеделието вече е дадена, господин Върбанов. И тази присъда я дадоха българските избиратели, които със своя вот категорично Ви отстраниха от политическата сцена. За съжаление, само по себе си това не е достатъчно. То не може да компенсира загубите, които понася българското общество все още в резултат на лошата и безстопанствена политика, която Вие водихте в този сектор.
  За това и за поука на всички управляващи и на всеки един от нас отговорността трябва да се персонализира и да се носи от всички, дори и от всеки един народен представител. Благодаря ви за вниманието. (Единични ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Заповядайте за изказване, господин Лучников.
  За изказване ОДС има 6 минути от редовно определеното време, без удължаването. Коалиция за България е използвала 11 минути и половина, ДПС - 15 минути.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, малко ме е срам да застана на тази трибуна, защото проблемът за даване съгласие за снемане имунитета на един народен представител е преди всичко един чисто юридически въпрос. Всички патоси от политически характер, с които е обграден като обертонове, нямат юридическо значение.
  Ние тук чухме блестящата юридическа аргументация на колегата Соколов. Срещу тази блестяща юридическа аргументация аз не чух нито един юридически аргумент. Чух политически лозунги, чух политическо пристрастие. Дори се стигна дотам, че господин Моллов обвини господин Соколов, че бил правел юридически извъртания. Тоест, неговите дълбоко обосновани юридически аргументи се обърнаха към юридически извъртания. Това не може да става в тази зала, господа.
  Освен това същият господин Моллов си позволи да обвини господин Върбанов, че той се защитавал срещу отправените му обвинения. Това ми напомня на една стара френска поговорка, която гласи: "Това животно е много лошо. Когато го нападаш, то се защитава." Всеки един човек има право да се защитава, когато срещу него бъдат отправени необосновани обвинения. Патосът, с който се защитаваше искането на прокуратурата за снемане на неговия имунитет, в никакъв случай не е в полза на тия, които го прилагат.
  Аз много се изненадах, че дори господин Ралчев - председателят на комисията, си позволи да вложи недопустим патос в защита на своята кауза. Тук трябваше да бъдат в действие само чисто обосновани юридически аргументи. Това ние не го видяхме, това ние не го чухме. Така че ние трябва да си помислим какво правим.
  Политическият характер на обвиненията срещу господин Върбанов започнаха още тогава, когато се създаде Парламентарна извънредна комисия за обследване дейността на Министерството на земеделието по времето, когато той беше министър. Тази комисия още тогава, с предубеден състав състави един предубеден доклад, който всъщност инициира и акцията на Главната прокуратура. И сега вижте какво препращане става: парламентарната комисия към прокуратурата, прокуратурата - към парламента. Всичко, подчертавам, с политически характер. Защото, пак ви казвам, от юридическа страна въпросът беше изяснен прекрасно от господин Соколов и никой не възрази на неговите юридически аргументи. Така че Народното събрание допусна едно грубо нарушение на своя правилник и на своите прецеденти.
  Ние сме имали и други случаи на искане свалянето имунитета на народни представители. Как се постъпваше тогава и как трябва да се постъпи съгласно нашия правилник, защото нашият правилник не разписва специална процедура за разглеждане искането на прокурора за сваляне имунитета на народен представител. Нашият правилник препраща към процедурата за вземане на решение.

  Каква е процедурата за вземане на решение? Процедурата е да се прати искът от прокурора на съответна комисия, тази комисия да го разгледа по своя редовен път и да го представи на пленарната зала. Досега в практиката на Народното събрание винаги комисията, която е била компетентна да разгледа искането на главния прокурор, е била Комисията по правни въпроси и това е съвършено естествено, защото именно тази комисия е компетентна да разгледа и вземе становище по отношение искането на прокурора. В нашия случай тази комисия се пренебрегна. На нея не се даде възможност да се изкаже по искането на прокурора, а се създаде отново ад хок една комисия, чиято задача беше, разбира се, да върне услугата на главния прокурор и да даде разрешение за снемане имунитета на народния представител. Това е един акт, който не прави чест на нашето Народно събрание.
  Аз знам, че вие ще изпълните вашата партийна повеля. Аз знам, че вие ще гласувате за снемане имунитета на колегата Върбанов. Но помислите каква морална отговорност поемате преди всичко. Защото не е важно това, което се каза, че, видите ли, Фонд "Земеделие" е бил разходван. Ами защо се създава този Фонд "Земеделие"? Нали, за да бъде разходван, нали, за да бъде подпомаган с него земеделският производител.
  РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Законно да бъде.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Ама, видите ли, какво станало, ужас, престъпление - бил даден аванс на единствения завод, който произвежда трактори в страната, да произведе трактори, предназначени за това земеделско стопанство. Ами нали досега непрекъснато се приказваше, че нашето земеделско стопанство страда от техника. И когато министърът иска да подкрепи снабдяването на земеделското стопанство с техника, ние го обвиняваме, едва ли не, в престъпление.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Ние не го обвиняваме. Друг ще го обвинява.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Вие го обвинявате, разбира се. Вие искате да снемете неговия имунитет и дори имате, какво да ви кажа, тупето да кажете, че той сам трябва да поиска да се снеме имунитета, за да предостави въпроса за решаване от съда.
  Господа, ние сме правова държава. Ние имаме Конституция, която Конституция забранява да се правят самопризнания, и дори направени самопризнания не ги приемат като доказателство по делото. Всеки гражданин на тази страна има право да защищава своята чест и своите права. Вие не можете да откажете това на колегата Върбанов.
  С всичкото съзнание за безнадеждност на моя апел, аз ви призовавам да отхвърлите искането на главния прокурор за снемане на неговия имунитет. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПС ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Лучников.
  За реплика, господин Ралчев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм съгласен с уважаемия господин Лучников, че проблемът има и една основна характеристика и тя е юридическата. Ще се помъча да дам отговор на всички въпроси, които бяха поставени от господин Соколов, защото очевидно е, че на тях се позова, като аргументация, и господин Лучников, а те са няколко.
  Може ли да се говори в тази комисия за престъпление, така както господин Соколов говори? Не, господин Лучников, защото във Ваш доклад по комисията "Трендафилов" Вие сам заявявате: "Комисията счете, че в нейна компетентност е само да констатира дали е извършено деянието, инкриминирано от Главна прокуратура, а не да преценява неговата правна квалификация. Това е въпрос на съд и пр."
  Напълно съм съгласен с това становище, което сте изложили преди известно време. Вие много добре знаете, че в 5-те случая, когато е искан имунитет, имаме комисии, имаме и Комисия по правни въпроси с доклад и становище, имаме и временни комисии, каквато е настоящата. Така че няма никакво различие по този въпрос.
  По отношение на становището на господин Соколов, че в доклада на комисията нямало никаква аргументация, нямало мотиви.
  Господин Соколов, коментирахме и в комисията този въпрос. Ние се позовавахме на чл. 23 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който говори не само за законопроекти, така както Вие правите алюзията, а за предложения и становища по тях. Това е изпълнено в пълна мяра от нашия доклад.
  Не мога обаче да разбера какво означава становището на един юрист и депутат, какъвто е господин Соколов, който се позовава упорито на максимата, че една политическа фигура, каквато бил министърът, не можела да носи наказателна отговорност по принцип. (Реплики от ПС ОДС.) Точно като политически аргумент и това е тезата на господин Соколов, който не за пръв път я изразява, че отговорността на господин министъра можела да бъде политическа и аргумент за това, че не може да се стигне до наказателна отговорност. Ами в края на краищата вие искате да дерогирате чл. 6 от Конституцията. Точно това ви е аргументът. В никакъв случай въобще не може да бъде слушана една такава интерпретация.
  Още по-малко по аргумента от становището на господин Лучников, че деянието е това, което трябва да бъде осъждано в аспект достатъчно данни, и вашият аргумент, свързан с това, дали има място за наказателна отговорност при колективно взети решения. Очевидно вие влизате в преценката за чистите квалификации, свързани с Наказателния кодекс. Очевидно е, че ако ние влезем в прерогативите на Наказателния съд или на прокуратурата, ще трябва да обсъждаме и юриспруденцията. На вас много добре ви е известно, че материята на престъпление по служба е от 1980 г. с Постановление № 2 на Върховния съд ясно и категорично е определено.
  Моля ви да вземете предвид и още едно разграничение. То се състои в това, че в крайна сметка Конституционният съд ясно и точно в две решения - № 13 от 1992 г. и № 12 от 2001 г., е направил ясно разграничение между наказателната неприкосновеност, каквото представлява приложението на чл. 70, от наказателната неотговорност, която е функция на чл. 69 от Конституцията.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПС ОДС, от място): Това изказване или е реплика?
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Това е реплика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Реплика, но времето Ви изтече.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: В заключение, вашите интерпретации, свързани с достатъчното доказателства, също не държат сметка за Конституционно решение № 3 от 1995 г. Моля ви, щом говорим за юриспруденция, да бъдем коректни към същата, да се справим с досега съществуващата практика в парламента, да се справим с това, което представлява наше задължение, изходящо от решенията на Конституционния съд, и в този смисъл аз отхвърлям всички обвинения в тази връзка, отправени към комисията. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Ралчев. Приемам това, което направихте, за изказване.
  Заповядайте, господин Осман, за реплика на господин Лучников.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Господин Лучников, Вие сте един от най-уважаваните юристи не само в парламента, но и в България, и сам заявявате, че България е правова държава. Аз имам един въпрос към Вас: Вие с Вашия опит в една правова държава виждате ли място законите да не се спазват? Как виждате правовата държава, а пък законите да не се спазват?
  Защото Законът за подпомагане на земеделските производители изрично казва, че могат да бъдат подпомагани земеделски производители, а заводът в Карлово не е земеделски производител. Има други заводи, които правят ремонт на селскостопанска техника. По същата логика защо не предоставят възможност на тези заводи, които правят ремонт на селскостопанска техника? Защо не беше променен законът, за да може фондът да подпомага и завода в Карлово? Но първо трябваше да има промяна на закона. Тоест, в една правова държава виждате ли някаква възможност да не бъдат спазвани законите? Текстът е категоричен. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Лучников има думата за дуплика.

  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Първо, искам да дуплицирам репликата на господин Ралчев. Господин Соколов в никакъв случай не е казвал, че един министър не може да бъде съден. Такова нещо просто той не е казал. Въпросът е дали има достатъчно основание да се снеме имунитетът на един депутат, който всъщност тук се призовава да отговаря за деянията си като бивш министър. Това са две съвършено различни неща, които нямат нищо общо помежду си.
  Господин Осман, по отношение на временното кредитиране на завода в Карлово за производство на трактори. Това не е субсидия, която дава Фонд "Земеделие", защото той не дава безвъзмездно парите на този фонд. Той ги дава временно, като те веднага след това ще бъдат изплатени и то от самите тези, на които се дават тези кредити. Това е толкова проста работа, че повече не може да бъде и не може да се разисква. Така че, когато репликирате, помислете малко за последиците от вашите реплики.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Прочетете закона, господин Лучников! Законът забранява!
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Казвам ви какво е положението. Заводът не е получил субсидия. Така че тук няма смисъл въобще да се дискутира този въпрос.
  Аз пак ви казвам. Това, което сега се случва, даже с тези реплики, подчертава дебело политическия характер на акцията срещу бившия министър Върбанов. Наистина е прав господин Соколов, че един човек може да бъде осъден, може да бъде лишен от доверие, дори приемете, че, добре, той е лишен от доверие заедно с правителството, бившето правителство на изборите до 17 юни. Може и това да стане. Но това съвсем не значи, че той е извършил престъпление. Защото въпросът за целесъобразността на неговите действия е наистина политически въпрос. А целесъобразността може да бъде една, може да бъде и друга. Знаете, че действителността, гледана от една камбанария, е една, гледана от едно минаре, е друга. Така че правото на отделно мнение на политика е негово право, което наистина е подсъдно от общественото мнение, от цялото общество и то изразява своята присъда с избори. Но това няма нищо общо с наказателната отговорност на конкретното лице.
  Тук ни се обясни изрично, че основните положения, за които се обвинява господин Върбанов, са всъщност взети от колективни органи, в които той е участвал. Той не може да отговаря за решенията на колективния орган, щом са взети законосъобразно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказване, госпожо Мозер. Заповядайте.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС): Уважаема госпожо председател! Аз много съжалявам, че председателят не е тук, защото ми се струва, че вялото отношение към този въпрос и отсъствието от залата показват, че ние нямаме нито чувство на колегиалност, нито пък сме европейски парламент. Защото тук става въпрос за нещо много важно. Аз ще повторя това, което каза господин Лучников, че и мен ме е срам точно от това отношение в Народното събрание.
  Аз искам в началото тук да напомня това, което господин Ралчев каза онзи ден. Аз не съм юрист, но тези неща са много важни за българските граждани, да ги чуят. Той каза онзи ден по телевизията, че няма данни за лично облагодетелстване от страна на господин Венцислав Върбанов. Аз искам това нашите слушатели отново да го чуят, да го чуят и онези от тях, които не са го чули преди това.
  Има обаче едно политическо решение, както заяви господин Кошлуков. Господин Дончев, който е тук - съжалявам, че и господин Герджиков не е тук - те знаеха и самите те двамата признаха, че съставът на комисията тогава, когато се правеше, нейният състав, беше едно политическо решение и аз ще ви цитирам точно вас. Така че, като започваме с политическите доводи, те започнаха още оттогава с липсата на баланс в тази комисия.
  Уважаеми колеги, ще продължа оттам нататък. До днешния ден аз се стараех да не взимам пряко отношение по обвиненията, повдигнати срещу бившия министър на земеделието и горите в правителството на Обединените демократични сили и народен представител от БЗНС - Народен съюз господин Венцислав Върбанов. Правех това не защото имах съмнение в невинността на господин Върбанов, а за да избегна излишното политизиране на тази тема. Надявах се през тези няколко месеца да заработи законността, съвестта и отговорността на членовете на парламентарното мнозинство. Надявах се също, че членовете на съставената комисия ще проучат добре документите. Но, уви! Оказа се в края на краищата, че става дума за опит за режисиран лов на вещици и политическа разправа с опоненти. А чуваемост нямаше през цялото време на тези дебати. Доживяхме народни представители от мнозинството да заявят, че решението на този въпрос е политическо и че то е взето на най-високо ниво. Такова безочливо отношение към демократичните институции и процедури в България познаваме само от ранните години на комунистическото управление, когато подобни решения се вземаха не в парламента, не в съда, а в кабинетите на партийни секретари.
  Такъв един паралел е неизбежен и за съжаление той не говори нищо добро за пътя, по който е поела нашата крехка демокрация. Защото днес вие не гласувате, господин Върбанов да бъде съден за това, че е убил или наранил някого, за това, че е ограбил нещо или че е облагодетелствал себе си. Вие искате Венцислав Върбанов да бъде съден за това, че е водел определена политика в земеделието, политиката на Обединените демократични сили и на БЗНС - Народен съюз за съживяване на българското село, за инвестиции и развитие на земеделието в съответствие и с изискванията за членство в Европейския съюз. Успехите на тази политика са налице според комисаря Фишлер и акредитацията, получена за САПАРД, пък и, ако щете, с факта, че предстои отваряне на главата "Земеделие". Значи нещо е направено в тази насока, а то не става за два дни.
  Зад изсмуканото от пръстите обвинение за облагодетелстване на този и онзи се крие една истина - тази, че за един успешен цял мандат в Министерството на земеделието и горите нашият министър Венцислав Върбанов е облагодетелствал онези, които се занимават с реално земеделие. Облагодетелствани са десетки хиляди земеделски производители, за които след шока от реформите, бе нужна и глътка въздух, протегнатата ръка на държавата, за да изправят отново на крака и да заработят отново - този път най-после за себе си.
  Аз знам, че огромната промяна, която се случи през последните години в българското село, решаването на въпроса със собствеността на земята и приватизацията на средствата за производство, насърчаването на качеството, предприемчивостта и трудолюбието на хората никога няма да бъдат простени. Няма да ни бъде простено, че политиката, която води ОДС чрез БЗНС - Народен съюз за възраждане на частното фермерство, основано на семейни ферми, печеливши, модерни кооперации, разчупи комунистическите стереотипи, които сковаваха развитието на селата, но гарантираха на някого твърд електорат.
  Да, уважаеми колеги, въпросът е политически. Става дума за политиката, която ние водехме в продължение на четири години, която бе оценена по достойнство както от международните институции, така и у нас. Става дума за политиката за насърчаване развитието на земеделието, за увеличаване на обработваемата земя и за насърчаване заетостта в селата. Всичко това беше обезпечено както с ресурса на българската държава, така и със средства от европейските структурни фондове.
  Не твърдя, че беше направено всичко, но за тези четири години беше направено много. Това е политиката, която вие наследихте и която днес се опитвате да осъдите, вместо енергично да я продължавате. Как иначе можем да си обясним продължаващото вече осем месеца бездействие и безхаберие на Министерството на земеделието и горите? Сякаш присъдата над хилядите облагодетелствани от господин Върбанов земеделски производители вече е произнесена и те са обречени да загинат, докато началниците в министерството са заети да ровят в прашните папки и да извършват проверка след проверка с едничката цел да намерят онова, което го няма.
  Причините могат да са само две: те или не разбират, че субсидии на хиляди земеделски производители не са отпускани за облагодетелстване, а за подпомагане в трудните условия, в които те се развиват.
  Другата възможност е съвсем по Ленински - те да залагат повече на проверката, отколкото на реалната работа и по този начин да си мислят, че помагат на земеделието.
  Иначе за онези от вас, които не си спомнят, държа да припомня, че политически присъди у нас е имало и те не са донесли нищо добро на страната - нито за вас, нито за нас. Надявам се това да си спомнят поне някои от седящите в редиците на НДСВ и БСП, чиито бащи и дядовци само преди половин век съдеха и убиваха земеделци и демократи заради водената от тях европейска политика. (Възгласи: "Е-е-е!", шум и реплики в залата.)
  Парламентарният съюз БЗНС - Народен съюз застава твърдо зад политиката и действията на господин Върбанов. Знам, че не ви харесва, но то си е ваша работа. (Шум и реплики.)
  Първият министър на земеделието, който ще бъде съден, защото е давал на земеделските производители, тъй като това е нашата политика.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): На определени земеделски производители.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР: Ние призоваваме онези от вас, които имат историческа памет, политически морал и човешка съвест, да гласуват против този позорен акт. Призоваваме и десетките хиляди "облагодетелствани лица", използвам терминологията на повдигнатите обвинения, да подкрепят нашата политика и да потърсят правата си от дремещите местни властници, защото аз неведнъж съм казвала, че когато правата на един човек са нарушени, правата на всички са застрашени.
  Призовавам всички отново да си помислят сериозно и да направят това, което трябва, да не погребат отново демокрацията, т.е. законността в нашата държава по партийна поръчка.
  А на госпожата, която говори преди мен - госпожа Радева, ще кажа, че ако ние сме правова държава, тя трябва да знае, че един човек е невинен, докато не бъде доказано обратното. Тук вече няколко пъти се чу, че всичко е вече решено. Преди това един ваш колега каза, че краят щял да бъде печален и т.н. Това не е нито европейско мислене, нито демократично.
  Но борбата за демокрация в България продължава и ние ще я водим и ще я спечелим! Благодаря ви за вниманието. (Силен шум и възгласи: "Е-е-е!" в блока на мнозинството, ръкопляскания в ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мозер, за това, че се вместихте перфектно във времето.
  С това времето на Парламентарния съюз на ОДС приключи.
  Реплика - господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо Мозер, аз се учудвам, че Вие казвате, че днес имало политическа разправа с един наш колега.
  Вие споделяхте ли, надявам се, че сте го споделяли, когато в предишния парламент гласувахме за снемането на имунитета на Цветелин Кънчев? Днес той е в затвора.
  Според Вас грешка ли беше свалянето на имунитета на колегата тогава Кънчев? Бих искал да чуя отговор от Вас. Това, първо.
  Ако господин Кънчев не беше получил тази присъда, всички заедно щяхме да го поздравим, че е бил невинен.
  Какво Ви притеснява в случая? Ако господин Върбанов е невинен, съмнявате ли се в българския съд? Аз не се съмнявам. Всички ние ще поздравим колегата. В момента не казваме, че господин Върбанов ще влезе в затвора, има си органи, които ще решат този въпрос. Но ние не можем тук да решим един друг въпрос заедно с Вас. Преди малко господин Лучников каза: "Вие политизирате въпроса", а в същия момент Вие направихте едно политическо изказване.
  Имам един втори въпрос към Вас: защо не променихте Закона за подпомагане на земеделските производители? Много кратък закон. Кажете ми този компенсационен фонд земеделски производител ли е или не е? Поне Вие сте от земеделските среди и сте председател на земеделска организация. Заводът в Карлово земеделски производител ли е или не е? Според мен не са. Аз искам да чуя Вашия отговор: дали са земеделски производители и защо не сте променили закона, щом искахте да подпомагате? Пак казвам, защо не подпомогнахте заводите, които правят ремонт на селскостопанска техника, които се нуждаят?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Има ли втора реплика?
  Заповядайте, господин Ганчев. Господин Ганчев, имайте предвид, че НДСВ има само 3 минути време, а репликата влиза във времето. Така че много Ви моля.
  ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Аз ще говоря само една минута.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте.
  ПЕТКО ГАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Когато обсъждаме днес този въпрос, трябва да държим сметка за три категории: политика, право, морал. Когато се спазва правото, се спазва буквата на законите. Но когато се спазват целесъобразните решения по дадени закони, се нарушава моралът. Когато се нарушават тези принципи на фундаменталните отношения между хората в едно общество, в каквото се намираме ние, нека да не се забравя, че тук демокрацията беше използвана от тази политическа сила за собствено облагодетелстване. (Ръкопляскания.) Нека не се забравя, че тази политическа сила превърна държавата в инструмент за обогатяване.
  И когато днес стои въпросът за нов морал, то е да възстановим принципите на почтеността, на честността. (Силен шум и реплики в залата.)
  И ще ви кажа още само две думи: идете в Плевенска област, идете в Долни Дъбник и ще видите кой се е облагодетелствал, кои са богатите земеделци в тези земи днес - роднините на Венцислав Върбанов. Благодаря ви. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ганчев. Това беше втора реплика.
  Има ли трета реплика? Не виждам.
  Имате право на дуплика, госпожо Мозер. Ще се възползвате ли? Заповядайте.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС): Уважаеми господин Осман, на Вас ще кажа същото, което заявих и на господин Доган: че не виждам толкова голяма прилика между Венцислав Върбанов и неговата дейност и тази на господин Цветелин Кънчев.
  Така че нека не сравняваме ябълки и круши, а пък това дори е много толерантно от моя страна, защото и тогава си имаше надлежното разискване на тези въпроси. И вие го защитавахте, защото той беше ваш коалиционен партньор. Нека да не стигаме дотам и да бъдем малко по-обективни по този въпрос.
  И аз даже се учудвам на Вашите толкова категорични твърдения, защото, както казва Венцислав Върбанов, неговите роднини там, за което Вие говорите, са над 800 хил. души земеделски производители, на които той е помогнал. Е, това са доста роднини, и ако той има толкова роднини и им е помогнал, още по-добре за него. Защото на някой трябва да се помогне в тази държава, а не само да се взима от хората.
  Освен това на другия колега искам да кажа, че едно управление, което сключи тази сделка за "Краун ейджънтс" - тайна, непрозрачна, за която излязоха днес тези данни за заобикаляне на законите и вървене по един много пагубен път, малко трудно за мен би могло да се крие зад думите "морал", "нов морал", "стар морал". Аз винаги съм казвала, че няма нов морал и стар морал. Или има морал, или го няма. Но тези, които най-много говорят за него, както е казал Ришельо, "хората зад думите си обикновено се опитват само да се скрият".

  Затова аз мисля, че направеното от Венцислав Върбанов е много. И тук аз няма да опровергая, че моето изявление беше политическо. Да, защото действително въпросът, който се решава тук, е политически. Той се прави по политическа поръчка. И аз пак казвам. Вие сами от управляващото мнозинство го признавате. Вие дори не се срамувате от това. И затова аз ви припомням някои неща от миналото, които някои не искат да чуят. То си е тяхна работа, но тези, които забравят миналото, рискуват да го повторят. Но аз се надявам, че с общи усилия, с работата, със становищата на демократичната общност ние няма да позволим това да стане.
  Искам тук да добавя след като тук някои имаха доста дуплики, които отнеха доста дълго време, искам да кажа на господин Калинов, че ако те не бяха взели преди това земята, сега ние нямаше да имаме този въпрос и да я връщаме.
  А пък свидетелството на господин Моллов аз бих поставила и в присъствието на господин Герджиков сериозно под въпрос, защото той преди известно време пусна в обществото една крилата лъжа, за която след това се извини. Но на мен той лично не се е извинил, макар че този човек се предполагаше, че е направил с моята лична помощ нещо, за което аз нито съм знаела, нито съм помогнала, защото той вместо в Америка, беше тук. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мозер.
  Давам думата на госпожа Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Заседанията, в които се иска сваляне на имунитет, никога не са приятни. Но искам категорично да възразя на всички упреци, че някой е подходил пристрастно. БСП даде идеята за създаване на анкетна комисия. И тя беше предложена формално от депутатите от СДС, така че се изумявам днес от думите на господин Лучников, че това било приумица, която била пренебрегнала Комисията по правни въпроси. Първоначално председателят на парламента разпредели на Комисията по правни въпроси този проблем.
  Защо за БСП този проблем е особено важен? Защото смятаме, че въпросът за имунитета на всеки народен представител е твърде важен и защото той е една от големите гаранции за ефективност на законодателната власт. Никога БСП не си е позволила да заиграва с този въпрос. Най-много депутати от БСП са със свалян имунитет. И нито един от тях не е бил осъден.
  Господин Кръстьо Трендафилов в миналия парламент имаше три пъти следствено заключение за прекратяване на делото и пълноценно разследване с неговото привличане в качеството му на обвиняем и със събирането на всички доказателства. Така че недейте да слагате знак за равенство между двата случая.
  БСП счита, че парламентът трябва да изработи на базата на добрата парламентарна практика вече една по-твърда процедура за сваляне на имунитет, която да дава достатъчно гаранции, че няма да бъде удовлетворено всяко искане на базата на политически подход и критерий. И аз мисля, че този път това беше в значителна степен спазено.
  Вторият въпрос, не може СДС да има повече представители в комисията, отколкото е процентното му участие в парламента. Но това се отнася и до Комисията по правни въпроси.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПС ОДС, от място): Ставаше въпрос за ДПС, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Следващият проблем, докъде парламентът може да влезе в проверка на фактите? Комисията се обедини с много голямо мнозинство и аз подкрепих това, че може да проверява не само фактите, които дава главният прокурор в своите папки и приложения, а може да проверява и възражения. Но вярвам, че ще се съгласите, колеги от крайната десница, че парламентът не може да подменя съда и не може да влиза в детайли. Не може да възлага нови анкети и проучвания, проверка на всякакви факти, защото това просто не е по силите на парламента. Парламентът трябва да прецени две неща. Има ли достатъчно данни, които да сочат за извършване на тежко престъпление? И има ли искане на главния прокурор? Мисля, че тези неща ние сме ги спазили.
  Голямата част от колегите се занимаваха сериозно с всякакви подробности. Разбира се, право на колегата Върбанов е да противопоставя онова, което счита, че е в негова защита. Това никой не може да му отнеме. И той от БСП не е чул нито в комисията, нито в залата, оспорване на правото му да извади всички факти, които смята, че го оневиняват.
  Но аз съм изумена от една на пръв поглед дребна подробност. СДС не просто четири години говори, че пречка за осъществяване на правосъдието е депутатският имунитет. То преди три седмици говори по този въпрос, ходи по този въпрос при президента и то след като беше внесено искането за имунитета на господин Върбанов.
  Нямам нищо против, господа от СДС, но оспорвам правото ви да бъдете конюнктурни и да имате по такъв важен конституционен институт конюнктурна позиция. (Ръкопляскания от НДСВ, КБ и ДПС.)
  Политически ли е въпросът или е чисто юридически? Въпросът е политически, дами и господа. Аз съм съгласна с този въпрос. Политически е, защото трябва да даде знак у нас и в чужбина за няколко неща. На първо място, за отношението на българския парламент към корупцията. Не може в момент, в който цялото общество счита въпроса за корупцията за неизчистен и заради което сегашното мнозинство даде в много голяма степен аргументи със своята пасивност, и след като непрекъснато сме обвинявани в чужбина, че това е основната язва на българското общество, ние да използваме важния конституционен институт на имунитета като чадър. Но тук според мен позицията на всеки един народен представител, обвинен в корупция, е сам да поиска свалянето на имунитет. Това е важният въпрос. Тук не става въпрос за политическо обвинение, за обвинение в политическо престъпление. Тук става дума пар екселанс за криминално обвинение за стопанско престъпление, за престъпление в корупция. Как така вие вече имате друго отношение към този въпрос? Не може парламентът да игнорира проблема, с който се занимава.
  Защо, на второ място, той е политически? Защото, дами и господа, СДС водеше политика на корупция и защото издигна корупцията в ранг на държавна политика. (Ръкопляскания от НДСВ, КБ и ДПС.) Давам ви пример с един от случаите, които са изложени в искането. "Добруджанска гора" - едно челно лесо- и горско стопанство. Със заповед на министър Върбанов се назначава близък нему човек за директор. Със заповед на министър Върбанов се увеличава драстично капиталът на дружеството с огромно имущество на околни лесничейства. Защо? Отговорът е прост - за да не правите пет пъти приватизация, защото не можете да си сложите пет пъти активистите в бордовете и да им продадете пет предприятия като контролни собственици. Със заповед от 7.04.2000 г., подписана от господин Върбанов, онова лесничейство "Добруджанска гора" е увеличено с: ловен дом "Дъбовете" - с 4000 кв. м застроена площ; хижа "Дъбовете" - с 4000 кв. м площ; горски кантон "Кубаклъка" - 2000 кв. м; стопански двор "Дъбовете" - 9000 кв. м; ловен дом "Житница" - 3500 кв. м; работническо жилище "Житница" - 500 кв. м; конюшна "Златия" - 2 хил. кв. м; хижа "Батово" - 2000 кв. м; бригаден стан "Батово" - 2095 кв. м; ловен стан "Църква" - 2000 кв. м; гараж в Балчик - 4540 кв. м; склад за зърнени храни "Соколово" - 2 383 кв. м; почивна база "Кранево" - 11 000 кв. м; Горски дом "Тузлата" - 800 кв. м; административна сграда в Генерал Тошево - 9750 кв. м; хижа "Талъшмана" - 2000 кв. м и ремонтна работилница в Тервел - 8000 кв. м. Сметнете само недвижимите площи, дами и господа. И вижте как само с една заповед в едно юридическо лице каква огромна собственост се събира! Злите езици казват, че имало 10 джипа. Вероятно прокуратурата ще провери, защото тях ги няма по оценка.
  Кой се назначава в борда на това имущество? Освен лицето, изпълнителен директор, самият шеф на НУГ Тони Венков. Самият шеф на НУГ заема място в този борд. Бихте ли ми казали, дами и господа, можете ли да си направите тази операция без министър и без шеф на НУГ? В чия полза приватизират, ми кажете? Другият член на борда била една служителка от фонд "Земеделие". Всеки в България ще иска да стане една служителка във фонд "Земеделие", която да получи 15 - 20% от цялото това имущество. Защото аз ви прочетох само увеличението, дами и господа, не и основното имущество.
  Е, добре, процедурата е спазена. Ами, защо да не е спазена, дами и господа? Къде е проблемът? Какъв е крайният резултат? Че по един привидно законен начин, осъществявайки държавната политика в областта на земеделието и горите така, както Венци Върбанов, БЗНС - Мозер или ОДС я разбират. Тя доведе до следния резултат - те прибраха 90% от държавата за жълти стотинки! (Бурни ръкопляскания от БСП, НДСВ и ДПС.) Подлежи ли това на наказателно преследване? Според мен поне на сериозна проверка от страна на правосъдието подлежи. И нека, ако има здрави гащи българското правосъдие да каже: не, всичко това е законно и кристално.
  Да, има постановление за прекратяване по този случай. Прави впечатление, че в края на юни, непосредствено след парламентарните избори, един и същи прокурор в един и същи ден, наречен Владимир Йорданов от Софийската градска прокуратура е написал, като под индиго, само със смяна на номерата на делата и имената постановление за прекратяване, в които е отсъдил едно-единствено обстоятелство: няма нарушение на процедурата.
  РЕПЛИКА ОТ ПС ОДС: А какво да отсъди?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Дами и господа, защо след това главният прокурор иска имунитет? Поставям този въпрос абсолютно сериозно. Първо, защото всички юристи знаят, че делото подлежи на възобновяване и че то е разследвано година и половина по метода на лисицата, която замела с опашката и замазано с голямата баданарка. Но аз искам да ви питам кой пречи на господин главния прокурор - бивш член на политическия кабинет на Министерството на правосъдието на СДС, година и половина да разследва и разпитва един действащ министър? Кой му пречи и какво иска сега той от парламента? И какви индулгенции се надява да получи от НДСВ? Защото за мен това е възлов въпрос. Защото, ако някой иска да снабди бившето управление с индулгенция за чистота, ние също трябва да вземем мерки. Иначе в цял свят ще продължат да ни обясняват, включително възлови посланици в София на конференция, проведена тия дни, че във всяка друга държава корупцията би се търсила, разследвала и наказвала по друг начин, но не и тук.
  За следващото важно нещо, което ми се струва, че трябва да дадем категоричен сигнал - ще допуснем ли Златка Русева, бившата заместник-министърка, активист на БЗНС - Демократическа партия, която вие, с установените си позиции в съдебната власт, направихте касационен съдия без нито ден съдийски стаж, да го съди? Защото проблемът не завършва с днешното заседание и гласуване, той започва с днешното заседание и гласуване. Въпросът е изключително сериозен. Защото предстои да гледаме и други закони. И аз се надявам, че никой магистрат няма да намери чадър в нито една политическа сила, а ще гледаме на нещата принципно.
  Съюзът на демократичните сили установи политически чадър в правосъдието не отсега, а от 12 години. Той беше възпроизвеждан многократно. И, уважаеми дами и господа от мнозинството, вие искате същото това правосъдие да вади кирливи ризи! Колкото ги извади, докато бяха на власт СДС и бяха силните на деня, толкова ще ги извади и сега. Така че вземете мерки.
  Имаше, разбира се, по част от останалите пунктове различни оспорвания, на които ще се спра съвсем малко и съвсем по принцип. Даже не е толкова сериозен проблемът защо Венцислав Върбанов дал 2000 лв. на Тракторния завод, макар че Тракторният завод не е земеделски производител. Проблемът е, че е дал 2000 лв., а пък са произведени трактори за 900.
  РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Два милиона!
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Да, 2 млн., а са произведени за 900 хил.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС, от място): Това не е вярно.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Така пише главния прокурор и е предоставил доказателства за това. И е хубаво при едно разследване да се сложат нещата на масата и да се провери. И това не може да го направи парламентът. Също както парламентът не може да се зарови в приватизационния анализ на мелницата в Плевен, където обаче е ясно, че в първата оценителна комисия има становище на един от хората, че не са оценени всички активи, ама след това тя е приватизирана без да се прави нова оценка, без да се прибави нито лев и даже са сконтирани към 230 хил. лв. без да има никакво законно основание и право за това.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС, от място): Това не е вярно.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Съжалявам, господин Върбанов, но нека това да го проверят финансовите ревизори и следователи.
  И когато това е направено, и когато се оказва, че мелницата е продадена със зърното, а пък зърното не е калкулирано в цената...
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС, от място): Това не е вярно.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: ... и когато Вие вадите документи, бордера за платения кредит, но прокуратурата твърди, че тези бордера са за част от кредита, а другата част е платил ДФРР, е редно всичко това да бъде проверено от една съдебно-счетоводна експертиза, каквато не може да бъде назначавана от парламента и никой в парламента не може да търси този факт. Но е ясно, че има няколко нарушения по тази сделка, дори извън свързаните лица, да не говорим за земята, дадена без търг и конкурс. Ами, ако не може да се търси никаква отговорност за сключването на всяка нищожна сделка, защо тогава търсим Милен Велчев, който сключил нищожен договор с "Краун ейджънтс"? Защото просто са платени много пари от държавата. И ако те са платени неправомерно, работата отива към наказателна отговорност.
  В случая вие давате под наем една земя не по предвидения в закона ред, човекът я ползва две години, не ви плаща две години наем. Ами, има ли щети за държавата? Как може да се позовавате на нищожност на договора? Първо, договорът не е нищожен, той просто не е в предвидения ред, по който се сключва. Но това е съвсем различен въпрос.
  За въпросните 100 лв. на 18 хил. души знаете разговора в комисията. Попитахме Ви: "Вие, господин Върбанов, като сте член на Управителния съвет на фонд "Земеделие", знаете ли какъв набор документи трябва да Ви попълват лицата, които получават пари от Вас? Попълнили ли са тези 18 хил. души, примерно, декларация, че не са осъждани?".
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС, от място): Попълнили са.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Господин Върбанов, Вие на нас ни казахте: "Не знам." Кажете на прокурора са ли. Кажете на прокурора са ли, защото Вие на нас ни казахте, че не знаете набора книжа.
  ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПС ОДС, от място): Това не е моя работа.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Може да не е Ваша работа, но като твърдите факта, трябва да го докажете в един момент. Обвинението ще Ви доказва обвинението, но фактите, които Вие твърдите, трябва Вие да ги доказвате.
  Става ли дума за политика? Става! И за политика на парламента, който да отрази виждането на голямата част от парламентаристите по един изключително остър за нацията проблем. И на всяка от политическите сили, която с възгледите, които днес защитава, ще даде повод да се твърди тя променена ли е или не, тя корумпирана ли е или не, тя принципна ли е или не. Така са нещата и няма защо да се срамувате от това, че парламентът гледал имунитет. Трябва да се срамувате от други неща.
  Защо говорите за решение в кабинети на бивши партийни секретари? Тук 12 години само СДС сваля имунитети. Ако споделяте вашия опит и го преписвате на други политически сили, това е друг въпрос. Това, че вие слагате знак на равенство между Венцислав Върбанов и Никола Петков, аз мисля, че правите голяма услуга на останалите политически сили.
  Вие проведохте Национална конференция, обяснихте, че новото ръководство няма нищо общо с корупцията, че корумпираните били Бисеров, Цонев, Бакърджиев и така нататък. И че вие нямате нищо общо. Ама, цял ден вие ни давате, и на българските граждани, които гледат предаването, доказателства за точно обратното.
  Вие считате, че вашата политика е политика в съответствие с изискванията на Евросъюза, но Евросъюзът ни бие най-много по отношение на корупцията, дами и господа! Защо поне веднъж не улесните българската държава като дава знаци, че нещо ще направи поне в разследване на корупцията, да го направите. Аз не виждам сериозни причини.
  Щом заставате зад Венцислав Върбанов и политиката на корупция и на тази пладнешка приватизация, с която се разграби 85-90 процента от държавната собственост и заявявате това от трибуната на Народното събрание в едно открито телевизионно предаване, ние нищо друго не можем да ви кажем, освен следното: вие сте политическа сила, която няма да се откаже от корупцията, защото тя е нейно верую, неин фундамент и защото вие без това нямате никаква спойка! Вие не можете да се откажете да бъдете конюнктурни, когато ви изнася да искате имунитетът да падне от Конституцията, когато ви изнася - да съществува, когато ви изнася нещо трето, да съществува третото! Затова аз смятам, че вие нищо ново не сте научили и нищо старо не сте забравили! Нямате основание нито да говорите за морал, нито да говорите за ново управление! (Ръкопляскания от мнозинството.)
  И в заключение, за да покажа на господин Върбанов, че аз чета неговите книжа, ще ви кажа още един допълнителен факт. Вярно е, че вие сте приложили едно определение № 10366 от 28 декември 2001 г. на Върховния административен съд, в което загубилият сделката за "Добруджанска гора 2000", "Анел 98" ЕООД, представляван от адвокат Хорозов, е оттеглил жалбата си срещу "Добруджанска гора 2000" АД. Това е във Вашата папка.
  Сега аз Ви предоставям един нотариален акт за продажба на недвижим имот от 12 февруари 2002 г., в който същият адвокат Хорозов от името на "Добруджанска гора 2000" е продал на въпросния "Анел 98" ЕООД, оттеглил жалбата си, част от същата "Добруджанска гора 2000", представлявайки и двете страни по сделката! (Ръкопляскания от мнозинството.)
  Господин Върбанов, когато мотивирате един жалбоподател по Ваша приватизационна сделка, за която е направил национален проблем да оттегли жалбата си бъдете сигурен, че някъде в пространството и времето остават следи. Няма нужда да се позовавате на факт на оттегляне на жалба, когато това оттегляне е станало така. Категорично е необходимо да започне разследване и аз, ако съм на мястото на главния прокурор, ще започна от приватизационните сделки и ще питам оня прокурор дето пак сигурно искаше да направи политическа кариера на базата на услуги на силните на деня, какво се разследва, как се разследва и какво излиза! (Ръкопляскания от НДСВ, КБ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
  Госпожа Антония Първанова има думата.
  Госпожо Първанова, разполагате с 2 минути парламентарно време.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като човек, който е избран точно от Добрички избирателен район не мога да се сдържа да не взема думата. След като чухме тук в началото на изказването си Върбанов да ни говори, че не бил нарушил моралните норми на своята съвест - може би, господин Върбанов, но измеренията на Вашата съвест за морал се различават от измеренията на целия български народ! (Ръкопляскания от мнозинството.) И точно заради това, не знам къде сте получили тези морални норми, но очевидно не е било в това общество!
  Искам да дам и друг пример, който също подкрепя думите, казани преди малко. Това е за приватизационната сделка за "Сортоизпитване - Добрич" ЕООД.
  На 13 април 1999 г. приватизирате 80 процента срещу 95 хил. лв. по сегашен курс със задължение на купувача за периода от 5 години - до 2003 г., да инвестира половин милион лева, да не прехвърля собствеността върху дружествените дялове за срок от 5 години и в същото време да допуска от страна на продавача упълномощени негови представители за извършване на следприватизационен контрол.
  Два месеца по-късно за 24 000 лв. продавате останалите 20 процента, с които съответно държавата губи своята собственост върху това дружество. И още 2 месеца по-късно това дружество, на което сте го продали - "Корифи" ЕООД от село Ботево, Монтана, го продава - забележете - вместо за 119 хил., за които го е купило от Вас, за 30 хил. на "Елси" ООД, Добрич.
  Отгоре на всичкото съществува спогодба между двете фирми, при която последната фирма, закупила го - "Елси", Добрич дава на заем 180 хил. лв. на "Корифи", може би, за да го купи от Вас, за да може след това да си получи 30 процента върху сделката. И на това, ако не му казвате "пране на пари", и ако на това не му казвате "традиционен механизъм на източване на дружествата", много ми е интересно, посочете ми един пример за приватизационна сделка, която да е чиста, защото тези, които са корумпирани и тези сделки, които са непочтени станаха правило, а не изключение! Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Първанова.
  За реплика заповядайте, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, дами и господа, уважаема госпожо Първанова! Аз искам да отправя към Вас следната реплика.
  Това, което Вие казахте, сигурно е така и аз не мога да не се съглася, тъй като това е само една малка част от нещата, които са се вършили по това време.
  Има хиляди, хиляди примери за така изпипани механизми за източване и за ограбване на собствеността, която се управляваше от Министерството на земеделието и горите и най-вече в сферата на горите. Аз мога да Ви посоча цяла схема, изработена за източване на бившите горски стопанства чрез разделянето им на две - лесничейство и еди-какво си "Лес" и цялото имущество минава към едното, то задлъжнява към другото и след това на търг се разграбва всичко от определените хора, които трябва да ги купят за жълти стотинки.
  Просто репликата ми беше - нека да се придържаме към това, което е в обвинението, което е в доклада на комисията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
  Не виждам желаещи за втора реплика.
  Заповядайте, госпожо Първанова. Разполагате с 3 минути парламентарно време.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА (НДСВ): Вярно е, че дадох пример, който не съществува в доклада, но се надявам, че нашата юридическа система няма да остане сляпа и ще види, ще разгледа всички останали сделки, които са се извършили по време на управлението на господин Върбанов, защото той нарече своето управление най-успешната част от аграрната реформа. Искам аз да го попитам кое е най-успешната част от реформата - това, което докара до фалит кооперациите в Добричкия район; това, което докара 92 000 дка пустеещи земи ли; това, което накара хората в моя избирателен район, който е житницата на България вместо да ядат хляб, да ядат варена царевица ли? Това ли Вие наричате най-успешната реформа?
  Аз просто бих искала да изразя възмущението на всички избиратели от Вашето управление, защото е недопустимо това! И, когато Вие казвате, че Бог да пазел държавата ни от такива като нас, аз пък искам да Ви кажа, че ако се изчерпаха всичките Ви аргументи, та допряхте до Бога, то нека Бог да пази България от такива като Вас! (Шумно одобрение от мнозинството, ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  За изказване има думата народният представител Расим Муса.
  РАСИМ МУСА (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, като че ли не остана факт от доклада на главния прокурор до Народното събрание, който да не е споменат, но все пак се чувствам длъжен да споделя своето мнение по този действително неприятен въпрос, който не бива толкова често или въобще не бива да се обсъжда в Народното събрание. Животът е такъв, че когато е допуснато нарушение от министър, непременно трябва да се вземе отношение с голямо чувство за отговорност.
  Искам преди всичко да благодаря на председателя на временната комисия господин Борислав Ралчев, който изключително прецизно и точно даде възможност да разберем, че ние не сме съд. От друга страна, много внимателно, обсъждайки доклада, трябва да преценим имаме ли достатъчно данни за възбуждане на наказателно преследване към Венцислав Върбанов. Документацията беше на разположение и всеки имаше възможност да оцени по съвест. Благодарение на това комисията успя да съсредоточи вниманието си върху основното и без да се превръщаме нито в следствие, нито в съд, нито в защита или обвинител, да разберем, че народният представител Венцислав Върбанов и в актовете на Сметната палата, и в актовете на Държавен финансов контрол изключително целенасочено е допускал нарушения.
  Уважаеми народни представители, съгласно чл. 4, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите, министърът е едноличен орган на власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на земеделието, горското, ловното и рибното стопанство. Освен това министърът на земеделието и горите определя и прилага инвестиционната политика в областта на земеделието и горското стопанство, финансирано от специалните фондове и от държавния бюджет. Според господин Соколов, а смятам, че и господин Върбанов мисли, че тези текстове оневиняват министъра, защото той отговарял за политиката и бил член на колективен орган. Странна логика. Искрено си признавам, че сериозно се замислих върху тяхната теза и се опитах да си представя което и да е министерство без министър: освен анархия, безстопанственост, разграбен и мизерстващ ресор едва ли би се получил някакъв друг резултат. Това е, което виждаме в последните четири години в това министерство.
  Според мен точно обратното се очаква от министър-председател, всеки министър, бих допълнил областен управител, кмет на община - с всяка своя заповед, разпоредба, договор, подпис, планове и т.н. - да защитават държавните, общинските интереси, да решават проблемите в посока на обществения интерес и благоденствие. Противното винаги е нарушение както на клетвата, която е дал, така и на законите.
  За огромно съжаление тези документи, за които споменах преди малко - на Сметната палата и на Държавен финансов контрол, показват, че от 1 март 1998 г. до 27 юли 2001 г. от министър Върбанов в качеството му на председател на Управителния съвет на фонда не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество и за възложената му работа, в резултат на което са последвали значителни щети за Държавен фонд "Земеделие" и за държавата.
  Не бих искал подробно да ги споменавам. Само ще кажа, че сумата 37 млн. 132 хил. 330 лв. несъбрани кредити поради липса и недостатъчност на обезпечението смятам за достатъчно сериозна вина, за да може всеки народен представител с чиста съвест да подкрепи искането на главния прокурор, та да излезе наяве истината. В момента ние не можем да кажем до каква степен е виновен и носи ли действително отговорност.
  За приходно-разходната част на утвърдената план-сметка на фонда практика е преразход на планираните средства. Най-впечатляващото е, че не се осъщсетвява контрол за целевото изразходване. Много е показателен примерът за 1999 г.: отчетен преразход 323 процента от средствата за временна финансова помощ, еднолично са извършени плащания по поети гаранции и поръчителства за 23 млн. 790 хил. лв., без да са планирани такива за годината.
  Интересно как господин Муравей Радев, който уж следеше за единия лев по общините, не е забелязал отклоняването на такива огромни суми и как така, когато през цялата бюджетна година не допускаше никаква актуализация на бюджетите на общините, и когато те бяха подложени на унижения, лишения и големи дефицити, то на 5 юни 2001 г., един ден след като е утвърдена бюджетната сметка на фонда, господин Муравей Радев веднага дава съгласие.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): И той е за затвора.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС, от място): Кажи за мерцедеса.
  РАСИМ МУСА: Мерцедеса го кара кметът, който вие подкрепихте. А трябваше да го продаде, за да купи линейка. (Смях и приятно оживление в блока на НДСВ.)
  Господин Радев, за мерцедеса аз дадох достатъчно обяснения пред съответните органи и се оказа, че абсолютно няма никаква вина. А тук Вие трябва да отговорите как стават тия работи: за единия има, за другия няма. (Ръкопляскания от блока на НДСВ и блока на КБ.)
  Уважаеми дами и господа народни представители, ярък пример за самозабравянето на екипа на господин Костов и разпореждането с властта като бащиния е одобрената Програма за стимулиране на земеделските производители с по 100 лв. за пролетната кампания на 2001 г. Общата сума е 4 млн. 500 хил. лв. Не ви е стигнало времето, само на 18 хил. човека сте дали по 100 лв. в нарушение на абсолютно всички норми за кредитиране и най-вече в противоречие на целите и начина за този вид финансово подпомагане. Ти си всичко - решаваш и даваш - господин министър Радев. (Неясна протестна реплика на господин Муравей Радев от място.)
  Да, господин Радев, грозно и цинично - държавни пари за партийни цели!
  Има много сигнали за нарушение на закона и в приватизационния процес в Министерството на земеделието и горите. Според мен, наложителна е сериозна ревизия на приватизационните договори чрез следприватизационния контрол. Красноречив пример е приватизацията на "Водно стопанство" и "Дунав" ЕАД (бившето горско стопанство) от "Дунав" ЕООД, регистрирано в Плевенския окръжен съд под № 921 от 2000 г. Упорито се твърди, че господин Върбанов има личен интерес и затова е съдействал тази фирма да купи за 540 хил. лв., като само 10 процента от сумата е платена с пари, а останалата част - с компенсаторни записи. Купили са следното имущество от "Водно стопанство": половината от 10-етажна сграда в центъра на Плевен с около 150 кв. м офисна площ на всеки етаж, халета за производство на панели, дърводелска работилница, арматурен цех, ремонтна работилница, бензиностанция, вила в парка "Кайлъка", трактори "Волво" и други, даже и парцели. Малко след това министър Върбанов обявява продажбата на 80 процента от капитала на "Дунав" ЕАД чрез конкурс. Първоначалната цена е 300 хил. лв. Печели - познайте кой! Пак същото "Дунав" ЕООД за същата сума, обаче допълнително се придобива етаж от сградата на бившето горско стопанство - Плевен, две луксозни вили в местността "Дрян" и в с. Байкал (само те на стойност 1-1,5 млн. лв.), 2 разсадника със сграден фонд, цех за дървопреработване в Никопол, леки и товарни автомобили, трактори и още два товарни кораба на р. Дунав. (Оживление в блока на НДСВ и блока на КБ.)
  А какво ще каже господин бившият министър за "Зърнени храни" - Плевен, подарени на кума му Васил Денчев. Длъжен съм да кажа тези неща, защото съм ги получавал като сигнали в Комисията по земеделие като заместник-председател. А за братовата фирма "Камелия и сие", кръстена на съпругата на министъра, със седалище гр. Долни Дъбник, с няколко модерни комбайни, трактори и т.н.?!
  А какво ще кажете, господин Върбанов, за приватизирането на всяка цена, въпреки решенията на тройния и петорния състав на Върховния административен съд, на семепроизводственото стопанство в с. Вардим?
  А за това, че веднага след приватизацията на мелницата в Балчик има информация, че от Швейцария са приведени около стотина милиона лева по сметката на прословутата фондация "21 век България"?
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС, от място): Аз ще потърся сметка! Колко милиона бяха?
  РАСИМ МУСА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, колкото и да е неприятно да се говори за допуснати закононарушения с користни цели, е необходимо твърдо да се отчете това зло. Длъжни сме по съвест да оценим това, което е ставало и когато сме убедени в наличността на достатъчно данни, без притеснение да подкрепим искането на главния прокурор. Защото една от основните причини българският народ да е в тази незавидна ситуация - с голяма безработица, тежка бедност и мизерия - е ангажираността на властимащите само със свои проблеми, загърбване на държавността и общите тежнения и тяхното решаване. Предстои да вземем тежко, но необходимо решение, за да знае всеки, който е във властта, че рано или късно има възмездие, ако с умисъл се злоупотребява с нея.
  Нека да дадем възможност на господин Върбанов да изчисти името си пред съдебната система. Благодаря. (Ръкопляскания от блока на НДСВ и блока на КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Муса.
  Реплика? Господин Дончев, прощавайте, нямате право на реплика.
  На реплика нямат право нито НДСВ, нито ОДС. Единствено пленарно време остана още за Движението за права и свободи и Коалиция за България. Така че се обръщам към вас: ако имате още изказвания, сега е моментът.
  От Коалиция за България? Няма.
  От ДПС? Също не виждам.
  Следователно, ще пристъпим към финала на тази точка.
  Позволете ми да представя проекта за решение.

  "Проект!

  РЕШЕНИЕ
  по искането на главния прокурор на Република България
  за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов

  Народното събрание на основание чл. 70 от Конституцията на Република България и чл. 107, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като приема, че са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление

  Р Е Ш И:

  Дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Василев Върбанов по искането на главния прокурор на Република България № 227-00-3, внесено на 31 януари 2002 г."
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване проекта за решение по искането на главния прокурор.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 200 народни представители: за 156, против 44, въздържали се няма.
  Решението е прието.
  Отрицателен вот - заповядайте, господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз гласувах отрицателно, защото не желая да участвам в една политическа разправа, в един политически фарс, организиран от талибаните на новото време и то в ден, в който техните министри - министрите на НДСВ, ДПС и БСП, стана ясно, че на заседание на Министерския съвет си заседават как да заобиколят закона. Но едно да не забравяте, колеги: "На зла круша - зъл прът". (Ръкопляскания в блока на ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря. Това беше отрицателен вот.
  Втори отрицателен вот - господин Моньо Христов. Заповядайте, господин Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз гласувах против това решение, което беше предложено, воден от личните си мотиви и съвестта си на народен представител както пред народа, така и пред децата си.
  За съжаление, голяма част от вас оставате отговорни с това решение. И тъй като вие днес повдигнахте въпроса за отговорността, повдигнахте въпроса за корупцията, аз ще цитирам едно изказване на главния прокурор на България господин Филчев тук, в тази зала: че в периода между 1992 г. - правителството на Беров, 1997 г. - правителството на Жан Виденов, са източени и откраднати 9 млрд. български лева. Господин Филчев го заяви тук, от тази трибуна. И сега аз се обръщам към него: след като имаме този прецедент за водене на умишлена политика, на политически процес срещу един кабинет и срещу един министър, той, ако има почтеност, смелост и отговорност като главен прокурор, трябва да подведе под отговорност кабинета "Беров" заедно с ДПС, които бяха основен фактор за това управление, кабинета "Жан Виденов" - за нанесените щети на българската държава и на българския народ, защото господин Филчев ги е казал тези думи тук, в Народното събрание.
  Аз чакам отговора на господин Филчев пред българската общественост и пред българския парламент. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
  Трети, последен възможен отрицателен вот - госпожа Евдокия Манева. Госпожо Манева, заповядайте, имате право.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми госпожи и господа, гласувах "против", защото днес бяхме свидетели на една демонстрация, че народните представители нямат никакъв респект към числата и към фактите.
  Аз ще ви припомня, че от тази трибуна зададох въпрос на министър Дикме по отношение състоянието на Фонд "Земеделие". Неговият отговор беше едно отхвърляне на всички манипулации, които днес бяха демонстрирани по отношение състоянието на Фонд "Земеделие". И аз съм уверена, че господин Върбанов ще докаже, а всички вие имахте тези доказателства на база на финансови данни и финансови отчети за състоянието на Фонда, че всички твърдения са неверни.
  За съжаление, ние се убедихме, че народните представители не са мислещи същества, съзнавайки целия риск на това, което твърдя. Вие се превърнахте - представители на управляващото мнозинство заедно с БСП - в една машина за политическа разправа, в една машина за гласуване. Това е един изключително печален случай и аз смятам, че нито един от вас - нито БСП, нито управляващото мнозинство имаха право да размахват моралната карта. И времето ще покаже това. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания в блока на ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  С това се изчерпа процедурата по тази точка.
  Следват няколко съобщения. Първото ще направи господин Пламен Моллов.
  Заповядайте, господин Моллов. След това и аз ще направя няколко съобщения.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Днес не само е първият пролетен ден, днес е първият ден от пролетта за българското село и не за това, за което някои тук подхвърлят, а за това, че преди около два часа, изключително ми е приятно да го съобщя, беше открита последната глава от преговорите с Европейския съюз - глава седма "Земеделие". Това заслужава адмирации. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Съобщения:
  Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, която е насрочила заседание за 15,00 ч. днес, 21 март, ще го проведе след приключване на удълженото пленарно заседание в зала № 238 на пл. "Александър Батенберг".
  Комисията по културата ще проведе заседание на 26 март, вторник, от 14,00 ч. в зала "Св. София" и след това в зала 130 на пл. "Александър Батенберг".
  Парламентарен контрол на 22 март, петък:
  Министърът на вътрешните работи Георги Петканов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Стойчо Кацаров, Панайот Ляков, Петър Мутафчиев и Васил Калинов, и Лютви Местан.
  Заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева ще отговори на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова.
  Министърът на външните работи Соломон Паси ще отговори на актуален въпрос от народния представител Йордан Соколов.
  Министърът на образованието и науката Владимир Атанасов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Георги Божинов.
  Министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров ще отговори на питане от народния представител Иван Николаев Иванов.
  Министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
  На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание министърът на отбраната Николай Свинаров е поискал отлагане със 7 дни на отговора на актуален въпрос от народните представители Тодор Бояджиев и Стойко Танков.
  На основание чл. 78, ал. 4 от правилника, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
  - заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Тома Томов;
  - министъра на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос от народния представител Димитър Абаджиев.
  Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски, заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев и министърът на финансите Милен Велчев.
  Следващото заседание е утре, петък, от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 15,52 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:
  Камелия Касабова

  Секретари:
  Светослав Спасов

  Георги Анастасов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания