Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ОСМО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, събота, 21 декември 2002 г.
Открито в 9,00 ч.

21/12/2002
  Председателствали: заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи
  Секретари: Величко Клингов и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Откривам заседанието.

  Продължаваме нашата работа с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
  За процедура думата има господин Димитър Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като вчера на процедурно основание не се подложи на гласуване внесения от нас проект за решение за създаване на временна комисия по темата, която вчера беше предмет на обсъждане, а именно - има или няма подслушване на политици, и процедурното основание беше, че предложението не е направено в началото на заседанието, аз Ви моля сега, тъй като сме в началото на днешното заседание, да подложите на гласуване процедурното ми предложение в дневния ред да се включи тази точка.
  Наистина, обръщам се към всички колеги, тази тема не е свързана само с някои от нас. Темата е много по-сериозна, отколкото всички ние може би си мислим и засяга абсолютно всички, цялото общество.
  Наистина трябва да се даде отговор на въпроса има или няма, тъй като сигналите са абсолютно противоречиви и за първи път има документи, които са внесени.
  Моля Ви, поставете на гласуване моето процедурно предложение да се включи в дневния ред разглеждането на тази точка. Оттук нататък, естествено, Народното събрание ще вземе своето решение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Абаджиев, мисля, че вчера председателстващата госпожа Камелия Касабова съвсем ясно Ви обясни, че съгласно т. 5 на чл. 40 от правилника, ако не се лъжа, понеже в момента го нямам пред себе си, това не може да стане.
  ЙОРДАН СОКСОЛОВ (ПСОДС, от място): Може в началото на заседанието!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Соколов, Вие сте били председател и знаете, че дневният ред за работата, т.е. седмичната програма, е приета предварително. Той не може да се измени. Може да се измени само при извънредни положения по волята на председателя, господин Соколов. Така ли е? Така е!
  Оттук нататък, господин Абаджиев, аз считам, че няма извънредни ситуации и обстоятелства, които да наложат това.
  Господин Абаджиев, въпреки моите уважения към Вас, не мога, нямам основание да подложа на гласуване това.
  Аз предлагам това Ваше предложение да постъпи по надлежния ред, да влезе в седмичната програма през следващата седмица, сиреч след празниците.
  Продължаваме нашата работа.
  За процедура има думата господин Владимир Дончев.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Днес се навършва една година от трагичната гибел на децата от “Индиго”.
  Моля с едноминутно мълчание да почетем тяхната памет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля ви, едноминутно мълчание! (Всички стават прави. Едноминутно мълчание.)
  Благодаря ви.
  За процедура има думата господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние не се позоваваме на чл. 40, ал. 5, която дава право на председателя на Народното събрание в началото на заседанието да предложи друга точка извън приетия дневен ред.
  Вчера ние гласувахме три дни да има извънредни заседания на Народното събрание с определен дневен ред.
  Направихме предложение в този дневен ред да бъде включена точка, за което ние надлежно сме подали в Деловодството на Народното събрание проект за решение.
  Вчера председателстващата госпожа Камелия Касабова каза: Вашето предложение не мога да го подложа на гласуване, то трябва да се направи в началото на заседанието.
  Ами, самото предложение за извънредно заседание не беше направено в началото на заседанието и никъде не пише в правилника, че такова предложение трябва да се прави в началото на заседанието. Направи се по време на вчерашното заседание така, както беше направено и нашето предложение. Така че от гледна точка на процедурата и на нашия правилник няма никаква пречка, но това трябваше да стане още вчера. Грешката трябва днес да бъде поправена и да се постави на гласуване нашето предложение в извънредното заседание освен тези точки, които вчера бяха предложени и гласувани, предложената и от нас друга точка.
  Аз не виждам никакво основание да не се постави на гласуване едно такова предложение, а не че ние се обръщаме към Вас, Вие да упражните правото, което само Вие имате по чл. 40, ал. 5 – в началото на едно пленарно заседание да предлагате нови точки в дневния ред, който вече е приет. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Разбрах Ви.
  Господин Соколов, още едно обстоятелство искам да кажа, което не ми позволява всъщност да подложа на гласуване Вашето предложение, а това е следното – днес и утре ние ще имаме извънредни заседания. Парламентът, Вие знаете, съгласно нашия правилник, по време на извънредните заседания работи точно, конкретно по програма, гласувана ясно и точно, както и времето, и те не могат да бъдат променяни.
  Съжалявам много. Ние сме именно в този казус. Днес имаме извънредно заседание с определен и гласуван предварително дневен ред. Съжалявам много.
  Продължаваме по-нататък, като стриктно спазвам правилника!
  Доктор Адемов, заповядайте, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Позволете ми да направя едно процедурно предложение – да поканим в залата във връзка с обсъждането на законопроекта госпожа Христина Христова – заместник-министър на труда и социалната политика и госпожа Мария Томова – директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – заместник-министърът госпожа Христина Христова и другият висш сътрудник от министерството да заповядат в пленарната зала, за да участват в заседанието по време на дебата по този законопроект.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 147 народни представители: за 139, против 4, въздържали се 4.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля поканените да влязат в пленарната зала и да заемат местата си.
  Господин Адемов, извинявайте, но преди да започнем нашата работа, с най-голямо удоволствие искам да поздравя народния представител Анелия Мингова с нейния рожден ден и да й пожелаем много, много здраве, много лично щастие и успехи в работата! (Ръкопляскания.)
  Госпожа Мингова ни кани в 11,00 ч. в Клуба на народния представител по този случай.
  Господин Адемов, заповядайте. Имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Стигнахме до § 2.
  По § 2 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за § 2:
  “§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Българските граждани, чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в Република България и чужденци, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, са длъжни да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности.”
  2. В ал. 3 след думата “сами” се добавя “чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) От правото по ал. 3 се ползват и чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в Република България и чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.”
  4. Алинея 6 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Няма предложения.
  Няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване текста на § 2 в редакцията, която беше прочетена от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 163 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 3 има направено предложение от народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 3:
  “§ 3. В чл. 3 думите “дискриминация, привилегии или ограничения, основани на раса, народност, политическа или етническа принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения и обществено положение” се заменят с “пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етническа принадлежност, гражданство, политически или други убеждения, религия или вяра, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или произход, членуване в синдикални и други обществени организации и движения”.”
  По § 4 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за § 4:
  “§ 4. Наименованието на глава втора се изменя така: “Органи по социалното подпомагане”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: По § 3 и § 4 няма предложения.
  Подлагам на гласуване текстовете на § 3 и § 4, както бяха докладвани от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 150 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 5.
  Параграфи 3 и 4 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 5 има предложение на народната представителка Росица Тоткова:
  “В § 5 се правят следните изменения:
  1. В чл. 4 се създава нова ал. 5:
  “(5) За осъществяване на сътрудничеството по ал. 3 с потребителите на социални услуги във всяко заведение за предоставяне на социални услуги се създава Съвет на гражданите, ползващи социалните услуги на съответното заведение.”
  2. Алинея 5 става ал. 6.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5:
  “§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  “(1) Министерският съвет определя държавната политика в областта на социалното подпомагане.
  (2) Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане.
  (3) Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществява в сътрудничество с областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област.”
  2. В ал. 4, изречение първо думата “Министерството” се заменя с “министъра”, а в изречение второ думите “нестопански организации с благотворителна и друга хуманна цел, работещи в сферата на социалното подпомагане” се заменят с “юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на социалното подпомагане”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи да се изкажат по § 5?
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители, смятам, че в социалните заведения, където се предоставят социалните услуги, е много важно да дадем възможност на хората – потребители на тези услуги, да се организират формално и по този начин да имат възможност, обсъждайки взаимоотношенията си с тези, които им предоставят услугите, които по този закон няма да бъдат само държавни органи, а могат да бъдат юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон, да могат да изразяват своята позиция, която, убедена съм, ще бъде насочена изцяло и единствено в посока на подобряване на тези социални услуги и отстраняване на дефекти, ако такива се проявяват.
  За да бъде моето предложение коректно, предлагам в предложението си по ал. 5 да отпадне “по ал. 3” и ал. 5 да звучи така:
  “(5) За осъществяване на сътрудничеството с потребителите на социални услуги във всяко заведение за предоставяне на социални услуги се създава Съвет на гражданите, ползващи социалните услуги на съответното заведение.”
  Знам, че ще бъде възразено, че има такива социални услуги и такива домове, където това не би било възможно, например, социални домове за деца с умствени увреждания, но това не означава, че във всички останали това няма да бъде възможно. Затова мисля, че трябва да дадем тази възможност на гражданите.
  Освен това в комисията беше споделено, че тези въпроси могат да бъдат уредени в правилник, могат да бъдат уредени в правилниците на самите социални домове. Аз мисля, че не можем да разчитаме единствено и само на добрата воля на тези органи, които управляват социалните домове. Затова аз смятам, че трябва да дадем тази възможност на гражданите да се организират, да дават своите становища и мнения, за да осъществим прозрачност при предоставянето на социалните услуги. Сфера, каквато е социалната дейност, изисква изключително много диалогичност, изключително много взаимодействие между хората и органите, които са поели тази отговорност.
  Моля да се отнесете с разбиране към моето предложение. То с нищо няма да затрудни работата, нито ще промени записаното в закона, а само ще доведе до по-добро взаимодействие между потребителите и предоставящите социалните услуги. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Други желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова за промяна в § 5, ал. 5.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 171 народни представители: за 43, против 106, въздържали се 2.
  Предложението на Росица Тоткова не се приема.
  Подлагам на гласуване новата редакция на § 5, както беше докладвана от председателя на комисията д-р Адемов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 151 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 20.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 6 има предложение на народния представител Росица Тоткова - § 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  “В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 се създава ново изречение със следното съдържание:
  “Дирекции “Служба за социално подпомагане” работят въз основа на специален статут, като специализиран орган за провеждане на политиката за социално подпомагане на местно ниво, утвърден с наредба на Министерството на труда и социалната политика.”
  2. В ал. 6 към текста се прибавя: “съгласуван с Националния съвет за социално подпомагане (който включва организации от третия сектор)”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Марина Василева, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 6:
  “§ 6. Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. (1) За изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане се създава Агенция за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика.
  (2) Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, и е юридическо лице със седалище София.
  (3) Агенцията за социално подпомагане се представлява и ръководи от изпълнителен директор.
  (4) Към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане се създава инспекторат.
  (5) Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане” на територията на всяка община.
  (6) В дирекциите за социално подпомагане се създават отдели “Закрила на детето”.
  (7) Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията за социално подпомагане се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова § 6 да отпадне.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 155 народни представители: за 34, против 95, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Стилиян Гроздев за изменения в чл. 5 на § 6. Предложението не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 145 народни представители: за 5, против 102, въздържали се 38.
  Предложението на народния представител Стилиян Гроздев не се приема.
  Подлагам на гласуване подобрената редакция на § 6 така, както беше докладвана от председателя на комисията д-р Адемов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 148 народни представители: за 129, против 12, въздържали се 7.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 7 има направено предложение от народния представител Панайот Ляков:
  “§ 7. В чл. 6 се създава нова т. 8:
  “8. провежда конкурси за получаване на средства от фонд “Социално подпомагане” и от донори на програми, когато министерството или агенцията са посредници при реализирането им в България.”
  Досегашната т. 8 става т. 9.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текта на вносителя за § 7.
  “§ 7. Член 6 се изменя така:
  “Чл. 6. Агенцията за социално подпомагане:
  1. осъществява изпълнението на държавната политика по социално подпомагане;
  2. осъществява дейност по отпускане на социални помощи и по предоставяне на социални услуги;
  3. контролира спазването на утвърдени критери и стандарти за извършване на социални услуги;
  4. разрешава откриването и закриването на специализирани институции за социални услуги;
  5. регистрира физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, извършващи социални услуги;
  6. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната, които представя на министъра на труда и социалната политика;
  7. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове по социално подпомагане;
  8. извършва и други дейности, определени със закон или с акт на Министерския съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков за изменение в чл. 6.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 150 народни представители: за 25, против 124, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 137 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: “§ 8. Членове 7–10 се отменят.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Гласуваме текста на вносителя за § 8, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 133 народни представители: за 130, против 3, въздържали се 30.
  Параграф 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 9 има предложение на народния представител Панайот Ляков:
  “§ 9. В чл. 11 досегашният текст става ал. 1 без промени.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова, също подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 9:
  “§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “от държавния или общинския бюджет, както и от фонд “Социално подпомагане” се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и помощ от задължените по закон да ги издържат лица.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков за промени в чл. 11 в § 9.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 134 народни представители: за 34, против 100, въздържали се няма.
  Предложението на народния представител Панайот Ляков не се приема.
  Другите предложения се подкрепят от комисията.
  Подлагам на гласуване новата редакция на § 9, както беше докладвано от председателя на комисията д-р Адемов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 136 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 11.
  Параграф 9 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 10 има предложение на народния представител Емилия Масларова, което комисията подкрепя.
  Предложение на комисията за § 10:
  “§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и ал. 3:
  “(2) Социални помощи се отпускат след преценка на:
  1. доходите на лицето или семейството;
  2. имущественото състояние;
  3. семейното положение;
  4. здравословното състояние;
  5. трудовата заетост;
  6. възрастта;
  7. други констатирани обстоятелства.
  (3) Министерският съвет определя месечен размер на гарантирания минимален доход, който служи като база за определяне на социалните помощи по ал. 1.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думата “закон” се добавя “с изключение на целевите помощи за отопление, които се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Само искам да обясня на колегите, тъй като се задаваха въпроси за допълнението – “и други констатирани обстоятелства”, освен изброените в нашето предложение.
  Колеги, много често в практиката на социалното подпомагане колегите, работещи в системата, се натъкват на случаи, когато примерно се подпомагат семейства за отглеждане на деца, а фактически децата не се отглеждат в семейството. Или пък има хора, които получават помощи, а реално имат доходи, или други хора се грижат за тях. Така че това дава възможност законът да бъде по-прецизен и по-коректен към тези, които реално имат нужда от социални помощи.
  Добавката за това, че ще се определят помощите за отопление всяка година, разбирате, че това се налага съобразно икономическите възможности на страната и вариантите за разширяване или намаляване на обхвата на хората, които всяка година биха могли да получават съответно този вид подпомагане. Защото аз много се надявам, че в скоро време ще бъдем толкова добре, че няма да се налага такъв вид подпомагане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, проф. Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Не искам да правя възражение срещу предложението на госпожа Масларова, което в крайна сметка е предложение и на комисията, но искам да си дадем ясно сметка, че в това отношение превръщаме компетентността на органите, на социалните служби, от обвързана компетентност в административна дискреция. С включването и на “други констатирани обстоятелства” се сменя философията на тяхната компетентност. И аз ви казвам, че от обвързана компетентност тя се превръща в административна дискреция, която не може да бъде следена по друг начин. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други изказвания?
  Заповядайте, госпожо Тоткова, имате думата.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Това, което каза госпожа Емилия Масларова за това, че доходите на други членове на семейството, които се грижат, могат да бъдат достатъчни, за да подпомагат лицето, което се е явило в социалната служба или е заявило желание да бъде подпомагано, всъщност е уредено в т. 1 и даже в т. 2. Защото е записано, че социални помощи се отпускат след преценка на личните доходи на лицето и семейството и, второ, на имущественото му състояние. Така че това “и други”, което Вие включихте, всъщност е уредено.
  Големият въпрос е какво ще влиза в “и други” и ще дадем ли възможност на социалните работници наистина да отварят хладилниците на хората и да видят дали там има нещо или няма нищо. Аз мисля, че когато ние даваме права на тези органи, които се наричат социални органи, трябва много ясно да съзнаваме, че е възможно и тези социални органи да изкривяват приложението на закона. Защо винаги трябва да смятаме, че хората, които са потребители на социалните услуги, са нарушители, че ще излъжат държавата? Има и такива, но по-голямата част – и аз съм убедена, че това е така – не са лъжци. Защото иначе ние трябва да кажем на българските граждани: ние ви смятаме всички за лъжци. Аз не смятам, че е така. Аз смятам, че преобладаващата част от българските граждани са хора коректни, лоялни към държавата. И за сметка на тези, които нарушават правилата или злоупотребяват с възможностите, ние трябва да наказваме всички останали. Просто социалните служби трябва да си изпълняват добре и докрай това, което казва законът. Те трябва не да бъдат чиновници в социалните служби, а трябва да бъдат наистина социални работници. Те трябва да познават хората, да имат контакт с тях, да имат тази възможност, която им дава законът, и да се отнасят съвсем стриктно към своите задължения.
  Аз не смятам, че ние трябва да превръщаме закона в един закон, който да има административно действие върху хората. С много от предложенията, които бяха приети в комисията, ние всъщност дадохме един по-човешки вид на закона, обърнат към потребностите на хората, обърнат към потребностите на тези социално слаби хора или бедни хора, ако трябва да бъдем съвсем точни, които не могат сами да се справят и се обръщат към държавата за помощ. Защото това, което ни беше предложено, беше един административен закон за административен натиск и терор над хората и нищо повече. С всичко, което ние направихме в комисията, за което аз поздравявам колегите, след много дискусии, смятам, че успяхме да направим така, че да избегнем редица противоречия и нарушения на правата на гражданите с това, което гласувахме преди малко. Достатъчно е да се върнем на § 9 в ал. 2, където е записано, че социални помощи се получават от лица и семейства, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и помощ от задължените лица.
  И аз смятам, че не можем да си позволим да запишем в закона “и други констатирани обстоятелства”.
  Ако трябва да бъде записано още нещо, то трябва да бъде отчетено точно и ясно. А това, което каза госпожа Масларова, вече е записано.
  И аз предлагам, господин председателю, т. 7 на ал. 2 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, д-р Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател. Това беше една от точките, по която дълго коментирахме в Комисията по труда и социалната политика при приемането на предложенията за второ четене. “Други констатирани обстоятелства” е в два смисъла. Единият смисъл е този, за който преди малко говори Росица Тоткова, но другият смисъл е това, че винаги могат да се намерят обстоятелства, които не са изброени в тези шест точки и които да бъдат основание за отпускане на социална помощ. И точно за тази категория обстоятелства става въпрос. Затова си позволихме да включим този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За втора реплика има думата госпожа Масларова.

  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не бих се съгласила с част от доводите, които се изнесоха тук. Да, права е госпожа Тоткова, че не всички, които получават социални помощи, са хора, които искат да излъжат държавата, но и в никакъв случай аз не искам да приема, че служителите в “Социални грижи” са хора администратори. Аз мога да приведа примери от много близкото минало с едни много по-страшни администратори в Министерството на труда и социалната политика и тогава точно дясната страна защитаваше тази позиция. Социалните работници са хора, които се стараят в максимална степен да помогнат. Но ние всички сме свидетели, че на опашките на “Социални грижи” понякога отиват хора, които никога нямат нужда от социални помощи и отнемат твърде много средства, които трябва да отидат при хора, които имат нужда да получат помощ. Защо смятате, че тези добре обучени хора, тези квалифицирани социални специалисти не могат да преценят и защо им отнемате това право, когато се налага да се отпусне помощ, да отпуснат, а когато се налага те да санкционират и да не отпускат помощ, да не го направят. Естествено, че ние в закона не можем да изброим всичко. Ако юристите застанат тук, те може би ще ни разказват до Нова година или може би до Ивановден, ще извадят най-различни неща от правото. Но много ви моля, разберете, твърде дълго коментирахме ние в комисията този въпрос и смятаме, че този текст трябва да даде възможност при определени обстоятелства, те може да са много малко, но те да имат шанса да ги разрешат така, както повелява законът. И не забравяйте, че има специален морален правилник на социалния работник, както има при здравните работници.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Да чуем становището на правителството.
  Има думата заместник-министър Христова.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Благодаря, господин председател.
  Бих искала да кажа, че най-накрая в промените в Закона за социално подпомагане трябва да имаме този текст. Първо, за да избегнем точно това, за което говори народният представител Росица Тоткова - администрирането само по документи – бележка за доход, нотариален акт, дали има фирма и т.н. Нека да се отиде в дома на човека и социалният работник като професионалист и длъжностно лице да види за какво става дума. Не става въпрос за презумпция, че хората лъжат. Ако хората са коректни към държавата, чудесно, нека да се провери.
  Аз искам да ви представя само две цифри от една социална оценка, която беше възложена от Министерството на труда и социалната политика, която пристигна вчера официално в министерството. Това е социална оценка на въздействието на промените в Закона за социално подпомагане. Тридесет процента от хората са недоволни от това, че помощите са ниски като размер. Осемдесет процента от хората в нашата страна са недоволни от това, че те не се адресират правилно, че хора, които не следва да получават помощи, ги получават. Това е постъпило официално от агенцията, която е направила изследването. Така че нека да издигнем и ролята на социалния работник. Ето, имаме едно семейство, да речем, което получава социална помощ за три деца. Отива социалният работник и установява, че тези деца са сами на улицата на други градове, по гарите, а семейството получава парите и ги използва за други цели. Следва ли да продължава да получава семейството по този начин парична помощ и не следва ли ние да помогнем на децата?
  Така че, нека да има други констатирани обстоятелства, това е социалната оценка. Като всички длъжностни лица в България и социалните работници заслужават доверие. А ако има нарушители, естествено те ще си понесат санкциите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Има думата за изказване госпожа Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Знаете ли, от това, което каза заместник-министър Христова, всъщност се разбира точно, че в тези “други” може да се включва всичко, което на някого му дойде наум, за да може по този начин, злоупотребявайки със закона, ние да наказваме един или друг. Аз не искам да противопоставям бедните хора, тези, които имат нужда, на социалните работници. Но не искам когато разглеждаме въпроса, винаги да изхождаме от позицията, че потребителите на социалните услуги и получаващите социални помощи са тези, които лъжат държавата. Аз просто смятам, че такъв подход е некоректен, много меко казано, към българските граждани. За да имаме доверие в себе си, трябва да имаме доверие на хората. Как ще вярваме на себе си, как ще вярваме на държавните органи, като не вярваме на хората? Че тези хора откъде са?
  РЕПЛИКИ ОТ НДСВ: Стига сте викала!
  РОСИЦА ТОТКОВА: Ако вие не искате да слушате, идете да си пиете кафето, както го правите непрекъснато. Вас не ви интересува дали имате доверие или нямате доверие. Ние говорим за един изключително важен въпрос и аз досега не чух какво значи “други”. Господин Адемов, кажете ми какви са тези “други обстоятелства”? Ако един родител не си гледа детето, ние няма да го решим с т. 7. Тази точка няма да ни помогне. Тя не ни дава права да вземем от родителя детето и да го отглежда държавата. За това говорим. Аз искам да има ясно изразени параметри, по които могат да се получават и тези параметри не са по документи. Това е оценка на доходното и имущественото състояние. Оценка. Не пише да се представят бележки, а пише, че се оценява имущественото и доходното състояние на лицето и на семейството. Как иначе може да се получи това нещо?
  Затова просто ви моля, без излишно напрежение, ако на някого му пречи като обсъждаме този текст да си чете вестника, аз разбирам, но в края на краищата текстът е важен. Важен е за социалните работници, защото трябва да им дадем гаранция, че те няма да бъдат подложени на натиск от хората за това, че те са обективно оценени. Това е гаранция и за потребителите, че няма да има субективна оценка. Тези две групи са свързани в един процес, ние не можем да ги отделим – нито хората, които се подпомагат, нито социалните работници. Те са взаимно свързани и просто така са се стекли обстоятелствата, че са зависими един от друг. И ние трябва да им дадем възможност те обективно да имат добри взаимоотношения и да вярват и едните, и другите, че са обективни.
  Това е, което искам да кажа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  За изказване има думата господин Кръстьо Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Аз предлагам следната редакция на т. 7: “други обстоятелства, свързани с материалното състояние на лицето и семейството”.
  Мисля, че по този начин ще излезем от малко конфузното положение, защото госпожа Тоткова по принцип е права за общия характер на сегашната редакция, която може да включи всичко.
  ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ, от място): Други констатирани обстоятелства.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: Обстоятелствата винаги са констатирани. Разрешете ми аз да дам моята редакция, пък вие може да дадете вашата.
  И още едно съображение. Животът винаги е по-разнообразен от закона, който приемаме. Има маса случаи, в които действително точно под егидата на т. 7 се извършват нарушения. Аз лично се надявам, че в Правилника за приложение на закона министерството ще направи така, че да няма своеволия и извращения – нещо, от което се безпокои госпожа Тоткова. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  За изказване има думата господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз също не бих подкрепил предложението така, както е предложено от госпожа Емилия Масларова, "и други констатирани обстоятелства", тъй като това е много широко и остава прекалено голямо поле, бих го нарекъл, за творческа изява на социалния работник – той да преценява дали да дава или не.
  Аз съм бил и заместник-кмет, и кмет на община и при мен са постъпвали много оплаквания за това, че на еди кой си са му дадени помощи, а на друг – не, а това не е истина. А тук именно социалният работник ще преценява сам, и аз съм сигурен, че ако запишем такъв текст, другите шест точки по-рядко ще се използват, отколкото т. 7. Това е мое убеждение.
  По-добър е текстът, предложен от проф. Петков, но той отново отваря вратичката с това "други". "Други" е много разтегливо понятие и ако не се ограничи тази възможност на социалния работник, всичко остава само в негови ръце.
  Може би, ако госпожа Христова ни убеди, че за в бъдеще с една наредба биха доуточнили какво може да се разбира под "други", бих подкрепил текста на проф. Петков. Но така само "други констатирани обстоятелства", според мен, съвсем не върви. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Маринчев.
  Мисля, че нещата се оформиха – избягва се субективният фактор.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова за отпадане на т. 7 от ал. 2 на § 10.
  Гласували 164 народни представители: за 38, против 125, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване новата редакция на т. 7, предложена от народния представител Кръстьо Петков, която гласи: след думите "други обстоятелства", където думата "констатирани" отпада, да се добави "свързани с материалното състояние на лицето или семейството".
  Какво мисли комисията по този въпрос?
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, има направено предложение от проф. Петков и това гласуваме в момента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Разбрах.
  Моля, гласувайте предложението на проф. Петков за алтернативен текст на т. 7:
  "7. други обстоятелства, свързани с материалното състояние на лицето или семейството."
  Гласували 153 народни представители: за 57, против 96, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, както беше докладван от председателя на комисията д-р Адемов.
  Гласували 136 народни представители: за 124, против 12, въздържали се няма.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 11 е постъпило предложение от народния представител Емилия Масларова, което е подкрепено от комисията.
  Предложение от народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение от народния представител Стилиян Гроздев:
  "В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "отговарящи на условията на подпомагане с месечни помощи" да се добавят думите "могат да".
  2. В ал. 3 текстът да придобие следната редакция:
  "(3) Лицата по ал. 1, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от 6 месеца."
  3. В ал. 4 се прибавя второ изречение:
  "Ежегодно между Агенцията за насърчаване на заетостта и Агенцията за социално подпомагане да се разработват съвместно проекти на национално и местно ниво в рамките на утвърдените програми от Министерския съвет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Росица Тоткова и Васил Маринчев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  "§ 11. В чл. 12а се създава нова ал. 5:
  "(5) За реализирането на програмите по ал. 1 се осигуряват допълнителни средства в годишните общински бюджети, необходими за работно облекло, инструменти, сечива, посадъчен материал и други."
  Алинея 5 става ал. 6."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за § 11:
  "§ 11. Създават се чл. 12а и 12б:
  "Чл. 12а. Социалната интеграция на подпомаганите лица може да се реализира въз основа на индивидуален проект, изготвен от Дирекция "Социално подпомагане".
  Чл. 12б. (1) Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, се включват в програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика.
  (2) Лицата по ал. 1, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година.
  (3) Реализирането на програмите по ал. 1 се осъществява съвместно от общинските администрации, държавните, общинските и частните предприятия и други юридически лица, териториалните поделения на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане.
  (4) Включването в програми за заетост по ал. 1 не е задължително за:
  1. полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст:
  а) майки (осиновителки, осиновители);
  б) родители, които отглеждат сами децата си;
  в) настойници.
  2. бременни жени след третия месец на бременността им;
  3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност;
  4. лицата, полагащи грижи за болен член на семейството или за роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен;
  5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които имат увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
  6. лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
  Заповядайте за изказване, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Всъщност тук е мястото, за което говорим от много дълго време, в което се дава възможност на лицата, които са на социално подпомагане, да бъдат включвани в програми за заетост, която е наречена "Програма за трудова заетост", която някои наричат "трудова повинност", но това няма никакво значение. Въпросът е, че ние даваме своята подкрепа за такава възможност за интеграция на хората и мисля, че редакцията, която постигнахме, показва точно това човешко отношение към проблемите на хората. Струва ми се обаче, че в тази програма са концентрирани много големи очаквания както от Министерството на труда и социалната политика, такива очаквания се концентрират в тази програма и от хората, които са на социално подпомагане, от тези, които наистина имат нужда от реинтеграция, а не от тези, които злоупотребяват със своите възможности и които, пак повтарям, са все пак една много по-малка част от коректните български граждани.
  В тази програма са концентрирани много очаквания и на самото общество, защото това, което Вие казахте преди малко за оценката, която все пак е субективна на това кой има и кой няма право - на всеки му се струва, че паницата на другия е по-пълна от неговата. Но, така или иначе, има очаквания от тази програма тя да може да спомогне за това хората, полагайки труд, да заслужат някакво трудово възнаграждение.
  За да оправдаят тези очаквания, тези, които ще предоставят или ще наемат хората за извършване на трудова дейност от социално слабите граждани, да имат възможността да организират техния труд. Защото, ако те нямат възможност да организират труда им, да им създадат условия да работят, тогава ще се получи още по-лошо, тогава хората ще стоят със скръстени ръце, още повече ще предизвикват съпротивата на обществото. Важното е тези хора да ги реинтегрираме с труд и то смислен труд. Затова аз мисля, че предложението на господин Ляков е изключително важно, за да можем точно, давайки тази възможност на хората, които ще организират изпълнението на определен вид дейности, да могат да отговорят на обществените очаквания, да може програмата да отговори на обществените очаквания. Защото след 12 месеца тези хора ще се върнат в социалната мрежа и вие много добре знаете това и то в огромната си част, за съжаление бих казала.
  Така че, нека да направим това, което ние трябва да направим, да дадем тази възможност. В противен случай няма да имаме реализация на програмата и няма следващата година, когато говорим за такива различни проекти, които ще дадат шанс на хората за реинтеграция, индивидуални проекти да се правят и т.н., те няма да имат това доверие, което се изисква, за да може една мярка да бъде проведена успешно.
  С бюджета на Република България общинските дейности са осигурени 50 на сто от необходимите средства. Не може да искаме от един кмет да вземе от образованието, да остави децата на студено, за да може да метат улицата подпомаганите лица, които са включени в тази програма. Затова мисля, че ние от социална гледна точка, от гледна точка на това, че трябва да се борим за доверието на хората в това, което им се предлага, че то е нещо добро както за тях, така и за обществото, мисля, че трябва да подкрепим предложението на моя колега господин Панайот Ляков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата народният представител Емилия Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително програмата за социално подпомагане е изключително важна и необходима в този период, когато и на полето на заетостта има малко място, а полето на безработицата е твърде широко.
  Аз определено считам, че ние не можем в Закона за социално подпомагане да решаваме кой ще финансира такава програма. Ние тук уреждаме правилата и тук става реч, според мен, за хората, на които им е предложено, има средства за реализиране в тази програма, тоест общината е преценила, че в една малка община се отпускат по тази програма 34 места, те са обезпечени с ресурси, канят лицето Х, то приема, отива; канят лицето У, но то отказва. И след като това лице У, на което му е осигурено да участва в тази програма, откаже да участва в тази програма, то губи правото да участва в социалното подпомагане за една година. А тези, които не са поканени изобщо да участват в тази програма, те не отпадат от този списък.
  Така че тук нещата са по-различни. Не можем да ангажираме Закона за социално подпомагане да изисква чрез този закон да се решават неща, които се решават в държавния бюджет, в частта му за местните данъци и такси, които формират част от държавния бюджет. Там аз съм изцяло съгласна, че на общините и на хората, които ще осигуряват такива програми, трябва да им се дадат средства, но това е друга материя. Тук говорим за този, който не иска да участва в такава програма, но има възможност и не е участвал. Текстът на вносителя беше доста по-твърд, по-суров -–който откаже да участва в такава програма, да бъде лишаван не само той, но и семейството му. В комисията се обединихме около становището, че това трябва да касае само и единствено този, който лично е отказал, а не членовете на неговото семейство, защото може да има съпруга/съпруг и други хора, които да се включат в такава програма, и те не би трябвало да бъдат лишавани нито от програмата, нито от средствата за социалното подпомагане. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
  За реплика Росица Тоткова има думата.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Масларова! Да, така е – текстът на вносителя беше точно такъв, какъвто го казахте – репресивен към хора, които нямат никаква вина и никаква отговорност за това, че някой член от семейството не се е подчинил на изискването на Министерството на труда и социалната политика. Това не дава основание всички членове на семейството да бъдат санкционирани, защото някой от тях е нарушил правилата. Аз дори си позволих да дам един пример: ако глава на семейство открадне 1000 лв. и тези 1000 лв. ги изконсумира цялото семейство, не отиват всичките членове в затвора, нали, а отива само този, който е откраднал парите. Така че в това отношение аз разбирам.
  Искам да ви кажа тази Програма “От социални помощи към заетост” да не действа само тази година, а тя да действа и следващата и по-следващата година. Това означава, че ако ние сега приемем този текст и тъй като има разпоредба в Закона за бюджета и не може да се промени за тази година, но смятам, че следващата година, когато се гледа бюджетът, този текст ще ни задължи, ако се реализира тази програма или когато се реализира тази програма в някакъв обем, който ще се мисли в края на идващата година, тогава да бъдат заделени тези средства. Защото аз съм убедена, че ще възникват такива проблеми, ще има такива дефекти в прилагането на програмата, ще видите, че ще констатираме всичко това. Но поне да дадем шанс в следващия бюджет това нещо да се реализира.
  Не мога да приема, че правителството е взело решение, Народното събрание е гласувало, дава парите за заплати, дава парите за част от осигуряването, не за пълното осигуряване, и оттам нататък отговорността я носят други. Не, уважаеми колеги. Ние носим отговорност за това, което сме приели тук, а правителството ще носи цялата отговорност за изпълнението на цялата програма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Чухме позициите.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Стилиян Гроздев, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 1, против 125, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 25, против 102, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 11 в новата редакция, както беше докладван от председателя на комисията д-р Адемов.
  Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 12 има предложение на народния представител Емилия Масларова, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 12:
  “§ 12. Член 13 се изменя така:
  “Чл. 13. (1) Социални помощи се отпускат въз основа на молба-декларация, подадена от нуждаещия се или от упълномощено от него лице.
  (2) Помощите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане” или от упълномощено от него длъжностно лице, след преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани със социална анкета.
  (3) Отказът за отпускане на социални помощи задължително се мотивира.
  (4) Заповедта за отпускане или за отказ на социални помощи се съобщава писмено на лицето, подало молба, в 7-дневен срок от нейното издаване.
  (5) Заповедта по ал. 2 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Закона за административното производство.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи за изказване? Не виждам такива.
  Подлагам на гласуване подобрената редакция на § 12, както беше представена от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
  § 12 е приет.
  Продължаваме с § 13.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 13 има предложение на народния представител Емилия Масларова, което е подкрепено от комисията.
  Предложението на народния представител Росица Тоткова също е подкрепено.
  Има предложение на народния представител Панайот Ляков, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  “В чл. 14 се създава нова ал. 6:
  “(6) Събирането на неправомерно получените помощи да се осъществява съгласно наредба, уточняваща процедурата за събираемост на неправомерно получените помощи, приета от Министерството на труда и социалната политика."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за § 13:
  “§ 13. В чл. 14 се създават алинеи 5, 6 и 7:
  “(5) Лицата, недобросъвестно получили социални помощи, се лишават от тези помощи за срок от една година.
  (6) Лицата, неизползвали по предназначение целевите помощи, се лишават от тези помощи за срок от една година.
  (7) Вземанията на лицата по този закон се погасяват в тримесечен срок, смятано от края на месеца, за който се отнасят.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи за изказвания?
  Заповядайте, госпожо Тоткова, за изказване.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Подкрепям текста на § 13, обаче мен ме притеснява това, че в закона няма никакъв регламент как ще се доказва недобросъвестността на получилите социални помощи и как ще се доказва, че хората не са използвали по предназначение целевите помощи? Искам да получа уверение от Министерството на труда и социалната политика, че този регламент ще бъде включен в правилника на закона. Тук отново става въпрос за доверието между хората, които получават, и социалните работници, които трябва да взимат изключително важни решения. Тези социални работници са част от населението в съответната община в съответното населено място. Едно такова решение винаги ще предизвика съпротива най-малко у тези, които са санкционирани. Затова трябва да им дадем тази гаранция, защото в изпълнение на служебните си задължения са констатирали едно или друго обстоятелство, но това трябва да бъде много добре регламентирано в подзаконовите нормативни актове, за да можем, давайки им тази отговорност, да им дадем и защитата при изпълнение на техните задължения, а по същия начин да дадем и защитата на хората. Не смятам, че в едната група са повече добросъвестните, а в другата обратното. Смятам, че навсякъде има и хора, които биха злоупотребили от едната и от другата страна. Но така или иначе, колкото и да сме убедени, че те са малко, ние трябва да дадем този регламент.
  Искам да чуя дали министерството ще има предвид един такъв регламент в подзаконовите актове, за да можем след това да се запознаем с тях и по този начин да се изпълни волята на Народното събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата д-р Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Преди да помоля госпожа Христина Христова да даде разяснения за това какво искат да влезе като текстове в наредбата, за която става въпрос, ми се ще да заявя, че социалната сфера е изключително деликатна. Мисля, госпожо Тоткова, че и Вие ще се съгласите, че положихме максимални усилия да потърсим и да намерим този крехък баланс между компонентите на системата – от една страна социалните работници, от друга страна субектът на социалното подпомагане. В тази връзка – разбира се, че е изключително важно, какво ще бъде написано в тази наредба или правилник.
  Госпожо Христова, ако обичате да дадете допълнителни разяснения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата заместник-министър Христова.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, тези текстове са много необходими. Разбира се, че ще бъдат конкретизирани в правилника, ще бъде уточнено лицата, които недобросъвестно са получили социални помощи, какво са направили, за да е недобросъвестно. Обикновено са попълнили документи с невярно съдържание или не са информирали службите навреме за настъпили промени в обстоятелствата около материалното и социално положение на семейството. А за помощи, използвани не по предназначение – това се отнася главно за целевите помощи за отопление. Напоследък се направиха доста проверки във връзка с подпомагането за отопление и се установи, че много семейства не използват парите от държавата по предназначение или препродават това, което са получили.
  Така че в правилника гарантираме, госпожо Тоткова, че всичко ще бъде направено много точно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имаме уверението.
  Преминаваме към гласуване.
  Поставям на гласуване предложението, направено от народния представител Стилиян Гроздев, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 131 народни представители: за 4, против 121, въздържали се 6.
  Подлагам на гласуване подобрената редакция на § 13, така както беше представена от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте за § 13.
  Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 13 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 14 няма направени предложения.
  Предложение на комисията за § 14:
  “§ 14. В чл. 15 думите “общинската служба за социално подпомагане” се заменят със “съответната дирекция “Социално подпомагане”, а думите “чл. 13, ал. 2” се заменят с “чл. 12, ал. 2, т. 1-7”.”
  По § 16 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 15:
  “§ 15. Член 16 се изменя така:
  “Чл. 16. (1) Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за:
  1. осъществяване на ежедневните дейности;
  2. социално включване.
  (2) Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не виждам желаещи за изказвания.
  Подлагам на гласуване § 14 и 15 заедно.
  Моля, гласувайте.
  Гласуваме текстовете, представени от председателя на комисията, за § 14 и 15.
  Гласували 131 народни представители: за 129, против 2, въздържали се няма.
  Параграфи 14 и 15 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 16 има направено предложение от народния представител Панайот Ляков: в чл. 17, ал. 4 изразът “по договаряне” се заменя със “след проведен конкурс”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
  “§ 16. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17. (1) Социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси или по договаряне от лицата, които ги ползват.
  (2) Таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет.
  (3) Таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по Закона за местните данъци и такси.
  (4) Заплащането на социални услуги, предоставени от физически лица, регистрирани по Търговския закон, и от юридически лица, се извършва по договаряне.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Чухте текста на комисията за § 16. Има предложение, направено от народния представител Панайот Ляков, което не се подкрепя от комисията.
  Подлагам на гласуване това предложение. Моля, гласувайте. Гласуваме предложението на Панайот Ляков.
  Гласували 122 народни представители: за 9, против 13, въздържали се няма.
  Предложението на Панайот Ляков не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 16 в редакцията, предложена от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 119 народни представители: за 118, против 1, въздържали се няма.
  Параграф 16 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 17 има предложение на народния представител Панайот Ляков.
  “§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след предлога “в” текстът се променя така: “регистри към Агенцията за социално подпомагане и регионалните дирекции за социално подпомагане”.
  2. В ал. 5 след израза “юридически лица” се добавя текстът “като договорът се сключва само въз основа на резултатите от проведен конкурс”.
  3. В ал. 6 след числото “3” се добавя “само въз основа на резултатите от проведен конкурс”.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Лицата по ал. 2 и 3 могат да получават средства от фонд “Социално подпомагане” само въз основа на резултатите от проведен конкурс.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Весела Драганова и Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  И предложение на комисията за § 17:
  “§ 17. Член 18 се изменя така:
  “Чл. 18. (1) Социални услуги се извършват от държавата, от общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон, и от юридически лица.
  (2) Физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане.
  (3) Физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица могат да предоставят социални услуги за деца до 18 години след издаване на лицензия и вписване в регистъра по ал. 2.
  (4) Условията и редът за регистрация се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (5) Социални услуги могат да се предоставят при съвместно участие въз основа на договор между държавата, общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.
  (6) Кметът на общината може да възложи управлението на специализираните институции и на социалните услуги, предоставени в общността, на лицата по ал. 2 и 3.
  (7) Лицата по ал. 2 и 3 могат да кандидатстват за средства от фонд “Социално подпомагане” след защита на проект.
  (8) Всички дейности в областта на социалните услуги се предоставят чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат при спазване на критерии и стандарти, определени с правилника за прилагане на закона и Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета от Министерския съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: По § 17 има предложение, направено от народния представител Панайот Ляков за промени в текста на § 17.
  Подлагам на гласуване направеното от народния представител Панайот Ляков предложение. Предложението не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 130 народни представители: за 10, против 120, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 17, така както беше представена от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте § 17.
  Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 17 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: “§ 18. В чл. 19 думите “наредба на министъра на труда и социалната политика” се заменят с “правилника за прилагане на закона”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
  По § 19 има предложение на народния представител Росица Тоткова, подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 19 и 19а:
  “§ 19. Член 20 се изменя така:
  “Чл. 20. Изискванията за професионалните и личностните качества на социалните работници при назначаването им се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.
  § 19а. Глава шеста с наименование “Организации с нестопанска цел” с чл. 21-23 се отменя.”
  По § 20 има направено предложение на народния представител Росица Тоткова, подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 20:
  “§ 20. Член 24 се изменя така:
  “Чл. 24. (1) Финансирането на социалното подпомагане се осъществява със средства от:
  1. републиканския бюджет;
  2. общинските бюджети;
  3. национални и международни програми;
  4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  5. средства от фонд “Социално подпомагане”;
  6. други източници.
  (2) Агенцията за социално подпомагане е администратор на следните собствени приходи:
  1. приходи от глоби за нарушения по този закон;
  2. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
  3. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  4. приходи от други източници.”
  По § 21, господин председател, има предложение на народния представител Адриана Брънчева, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 21:
  “§ 21. Създава се чл. 24а:
  “Чл. 24а. Лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 могат да кандидатстват за получаване на финансови средства за извършване на социални услуги от републиканския бюджет и от общинските бюджети при спазване на утвърдените критерии и стандарти, определени с Правилника за прилагане на закона и наредба за критериите и стандартите за социални услуги и за деца.”
  По § 22, господин председател, също няма направени предложения. Неговото съдържание е следното:
  “§ 22. Член 25 се изменя така:
  “Чл. 25. Към министъра на труда и социалната политика се създава фонд “Социално подпомагане” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
  По § 23 има предложение на народния представител Асен Дурмишев, което комисията подкрепя.
  Има предложение на народния представител Росица Тоткова, което е оттеглено.
  Предложение на комисията за § 23:
  “§ 23. Член 26 се изменя така:
  “Чл. 26. Средствата по фонд “Социално подпомагане” се набират от:
  1. целева субсидия от републиканския бюджет в размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България;
  2. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
  3. тридесет на сто от размера на таксите, заплащани от лицата, ползващи социални услуги, финансирани от републиканския бюджет;
  4. приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на държавната парично-предметна лотария и на Българския спортен тотализатор;
  5. възстановени неправомерно и недобросъвестно получени средства по фонда и лихвите по тях;
  6. такси от издадени лицензии;
  7. приходи от други източници”
  По § 24 има предложение на народния представител Весела Драганова, подкрепено от комисията.
  Има предложение на народните представители Росица Тоткова и Васил Маринчев, също подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова, което е оттеглено в хода на дискусията.
  Предложение на комисията за § 24:
  “§ 24. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. Средствата по фонд “Социално подпомагане” се разходват за:
  1. социални помощи;
  2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното подпомагане;
  3. социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра на чл. 18, ал. 2 и 3;
  4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;
  5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;
  6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;
  7. издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства.”
  По следващия § 25 има предложение на народния представител Адриана Брънчева, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 25:
  “§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “Министерството на труда и социалната политика” се заменят с “министърът на труда и социалната политика”.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменя така:
  “(2) Специализираният контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане и в специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, както и по спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги, се осъществява от Инспектората по чл. 5, ал. 4.
  (3) Контролът по спазване на стандартите за качество за социалните услуги за деца, определени в наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, се осъществява от Държавната агенция за закрила на детето.”
  По § 26 има предложение на народния представител Панайот Ляков - § 26 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията:
  “§ 26 отпада.”
  По § 27 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 27:
  “§ 27. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите “Инспекторатът и неговите органи могат да” се заменят с думата “инспекторите”.
  2. В т. 2 думите “на органите за социално подпомагане” се заличават.
  3. Точка 3 се изменя така:
  “3. вписват данни за извършени нарушения в регистъра по чл. 18, ал. 2 и предлагат заличаване на вписването.”
  По § 28 няма предложения.
  “§ 28. В чл. 36, ал. 2 думите “250 лева” и “500 лева” се заменят съответно с “500 лева” и “1000 лева”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
  “§ 29. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “министъра на труда и социалната политика” се заменят с “изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане “.
  2. Алинея 4 се отменя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
  “§ 30. Член 38 се отменя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
  По § 31 има предложение на народния представител Росица Тоткова – в § 31 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков, което е същото по същество.
  Комисията подкрепя предложението.
  2. Точка 3 се изменя така:
  “3. “Социално включване” е създаването на условия и възможности в най-висока степен за участие в обществения живот.”
  Предложение на народния представител Атанас Василев:
  Точка 3 да се изменя така:
  “3. “Социално включване” е създаването на условия и възможности в най-висока степен за участие на подпомаганите лица в обществения живот.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Атанас Василев за нова т. 5а.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Росица Тоткова текстът на т. 8 да се измени.
  Комисията приема предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Весела Драганова за промени в т. 8.
  Комисията също подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Атанас Василев, което също е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 31:
  “§ 31. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 3 и 4 се изменят така:
  “3. “Социално включване” е създаването на условия и възможности в най-висока степен за участие на подпомаганите лица в обществения живот.
  4. “Лица с трайни увреждания” са лица с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.”
  2. Създават се т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
  5. “Специализирани институции” са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда.
  6. “Социални услуги” са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.
  7. “Социални услуги, предоставени в общността” са услуги, предоставени в семейна среда или в близка до семейната среда.
  8. “Социална работа” е професионална дейност за подобряване взаимната адаптация на подпомаганите лица, семействата, групите и средата, в която те живеят. Тя е комплекс от подпомагащи дейности, насочени към постигане на по-добро качество на живот, достойнство и отговорност у хората на основата на индивидуалните им способности, междуличностните отношения и ресурсите на общността.
  9. “Гарантиран минимален доход” е нормативно определен размер средства, който се използва като база за определяне на социалната помощ, с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности за лицата, съобразно тяхната възраст, семейно положение, здравословно и имуществено състояние.
  10. “Социална анкета” е дейност по установяване наличието на условията за упражняване на правото на социално подпомагане, извършена от социални работници в Дирекция “Социално подпомагане”, която се изразява в проверки на място, в проучване на документация и събиране на информация”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, моля ви за внимание.
  Чухте текстовете на параграфи от 18 до § 31 включително. Сега започваме гласуването.
  Моля, гласувайте първо предложението на народния представител Панайот Ляков, подкрепено от комисията, за отпадане на § 26.
  Гласували 142 народни представители: за 138, против 3, въздържал се 1.
  Предложението е прието.


  Поставям на гласуване текстовете от § 18 до § 31 така, както бяха представени от председателя на комисията д-р Адемов.
  Моля да гласувате.
  Гласували 144 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете от § 18 до 31 включително са приети на второ четене.
  Д-р Адемов, продължаваме с Преходни и заключителни разпоредби.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  “Преходни и заключителни разпоредби
  § 32. Създадената с този закон Агенция за социално подпомагане е правоприемник на Националната служба за социално подпомагане и на общинските служби за социално подпомагане и поема активите и пасивите им.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Гласуваме § 32. Това е текстът на вносителя, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 140 народни представители: за – 139, против няма, въздържал се 1.
  Текстът на § 32 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение на народния представител Росица Тоткова – да се създаде нов § 32а:
  “§ 32а. Персоналът на Агенцията за социално подпомагане е в рамките на числеността на Националната служба за социално подпомагане.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата народният представител Росица Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз бях направила предложение дори да не се създава такава изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната политика, защото смятам, че съществуването на Националната служба за социално подпомагане, заедно с общинските служби за социално подпомагане в този вид е достатъчна гаранция за това, че те могат да изпълняват закона, ако се придържат стриктно към неговите норми. Но това мое предложение е свързано с един ангажимент, отново ще го напомня – на председателя на Бюджетната комисия в Народното събрание, да не се увеличава броят на административния персонал в България. И затова аз, вярвайки на неговите думи, си позволих не само в Закона за бюджета, а и тук да направя такова предложение. Смятам, че служителите и броят на хората, с които разполага Националната служба за социално подпомагане и общинските служби за социално подпомагане са достатъчни, за да могат да се изпълняват задълженията, които им се възлагат по този закон. И затова предлагам да се създаде нов § 32а, че “персоналът на Агенцията за социално подпомагане и в рамките на числеността на Националната служба за социално подпомагане”, тук няма точка, защото аз в комисията направих допълнение, което не е отразено в доклада на комисията и трябва да се добави: “и общинските служби за социално подпомагане”. Това ще бъде гаранция, че тази промяна в административното организиране на работата на службите за социално подпомагане, няма да се използва за повишаване на персонала.
  Тъй като оттук нататък всички решения на комисията са взети с единодушие, с общо съгласие, аз искам да кажа, че при този закон, както и в Кодекса на труда, в комисията се води изключително сериозен, тежък дебат, на места дори ожесточен, но благодарение на усилията на всички колеги и най-вече на председателя на нашата комисия, ние успяхме да постигнем изключителен напредък, за което аз специално искам да му благодаря и да кажа, че тогава, когато ние търсим, макар понякога по-нервно и по-припряно, отколкото позволяват правилата, когато търсим добрите решения с търпение, можем да ги намерим. Благодаря. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Много добре, госпожа Тоткова, консенсусът е необходим в полето на социалната политика. Това е вярно.
  Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Росица Тоткова за създаване на нов § 32а, като тя от трибуната на парламента добави още нещо към текста.
  Моля да гласувате.
  Гласували 130 народни представители: за 24, против 96, въздържали се 10.
  Предложението на народния представител Росица Тоткова не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: “§ 33. Трудовите правоотношения със служителите на Националната служба за социално подпомагане и на общинските служби за социално подпомагане и от заведенията за социални услуги се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
  Предложение на народния представител Мустафа Зинал за създаване на нов § 33а.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за създаване на нов § 33а:
  “§ 33а. Имуществото, ползвано от общинската служба за социално подпомагане към датата на влизане на закона в сила, се предоставя за безвъзмездно ползване на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция “Социално подпомагане”.
  “§ 34. Областните управители и кметовете на общините създават условия и съдействат на Агенцията за социално подпомагане, като й предоставят за ползване сгради, помещения и други материални условия, необходими за осъществяването на дейността й.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
  “§ 35. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане, които са настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наем.
  § 36. Съществуващите заведения за социални услуги, които са на общинска и/или държавна бюджетна издръжка към момента на влизането в сила на закона, преминават в управление на кмета на съответната община, който е и работодател на персонала в тях.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
  “§ 37. Лицата, лицензирани за извършване на социални услуги, са длъжни да се впишат в регистъра по чл. 18, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.
  По § 38 има предложение на комисията за нова редакция:
  “§ 38. В Закона за закрила на детето (обн. ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм. бр. 75 от 2002 г.) навсякъде думите “общински/общинските служби за социално подпомагане” се заменят с “дирекция/дирекциите “Социално подпомагане”, думите “общинската служба за социално подпомагане” се заменят с “дирекция “Социално подпомагане”, а думите “ръководителя/ръководителят на общинската служба за социално подпомагане” се заменят с “директора/директорът на дирекция “Социално подпомагане”.”
  Параграф 39 се подкрепя по принцип от комисията.
  Предложение на комисията за § 39:
  “§ 39. В чл. 39, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. бр. 54 от 2002 г.) думите “със службите за социално подпомагане” се заменят с “с дирекциите “Социално подпомагане”.”
  Предложение на комисията за § 40:
  "§ 40. В Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (обнародването в "Държавен вестник" да се вземе от приложения към стенографския протокол доклад на Комисията по труда и социалната политика към този законопроект) се правят следните изменения:
  1. В чл. 25, ал. 1 думите "Националната служба за социално подпомагане и общинските служби за социално подпомагане могат да разкриват" се заменят с "Агенцията за социално подпомагане може да разкрива".
  2. В чл. 45:
  а) в ал. 1 думите "Министерството на труда и социалната политика и Националната служба за социално подпомагане разкриват" се заменят с "Агенцията за социално подпомагане разкрива";
  б) в ал. 2 думите "наредба на министъра на труда и социалната политика" се заменят с "Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане"."
  Предложение на комисията за § 41:
  "§ 41. В чл. 37, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване думите "Правилника за социално подпомагане" се заменят с "правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане"."
  Предложение на комисията за § 42:
  "§ 42. В Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 32 от 2002 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10 се правят следните изменения:
  а) в ал. 1 думите "общинската служба за социално подпомагане" се заменят с "дирекция "Социално подпомагане";
  б) В ал. 3 думите "решение на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане" се заменят с "заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане";
  в) в ал. 5 и ал. 6 думата "Решението" се заменя със "Заповедта".
  2. В чл. 11 думите "службите по чл. 10, ал. 1" се заменят с "дирекциите "Социално подпомагане".
  3. В чл. 15 думите "Национална служба за социално подпомагане" се заменят с "изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане".
  4. В чл. 16, ал. 3 думите "Националната служба за социално подпомагане" се заменят с "изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане".
  5. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  а) в ал. 1, т. 3 думите "общинската служба за социално подпомагане" се заменят с "Дирекция "Социално подпомагане";
  б) в ал. 2, т. 4 думите "общинските служби за социално подпомагане" се заменят с "дирекциите "Социално подпомагане"."
  И последният параграф - § 43:
  "§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Чухме текстовете на параграфите от 33 до 43 включително.
  Предлагам да ги подложим на гласуване.
  Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 33 до 43 включително така, както бяха докладвани от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 155 народни представители: за 152, против 3, въздържали се няма.
  Законът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане е приет на второ четене.
  Честито, господин Адемов! (Ръкопляскания.)
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми господин председател, позволете ми да благодаря на вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, да благодаря на всички съветници, консултанти към комисията, на всички народни представители, членове на Комисията по труда и социалната политика, на тези, които внесоха предложения, на тези, които помогнаха законът да бъде приет в този му вид, и, разбира се, на всички народни представители.
  От името на Министерството на труда и социалната политика отправям покана към всички народни представители в Клуба на народния представител за чаша шампанско. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Ще се отзовем тогава в Клуба на народния представител по два повода.
  Вторият повод е рождения ден на госпожа Анелия Мингова, която кани също най-любезно всички народни представители, както и служителите.
  Обявявам почивка от половин час. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието със:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
  Господин Искров, заповядайте да представите доклада на Комисията по бюджет и финанси.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, госпожо председател.
  "Д О К Л А Д
  по законопроект № 202-02-54 от 26 ноември 2002 г.
  за ратифициране на Спогодбата между правителството на
  Република България и правителството на
  Федерална република Германия за
  финансово сътрудничество от 2001 г.,
  вносител Министерски съвет

  На заседание, проведено на 12 декември 2002 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество от 2001 г., подписана на 4 септември 2002 г. в София.
  Съгласно спогодбата правителството на Федерална република Германия предоставя на правителството на Република България възможност да получи безвъзмездно 7 670 хил. евро от "Кредитния институт за възстановяване".
  Средствата се отпускат за финансирането на следните проекти: Кредитна програма за малки и средни предприятия; Мост над р. Дунав Видин – Калафат; Програма "Локална инфраструктура".
  Спогодбата подлежи на ратификация, тъй като съдържа клауза за освобождаване от данъци и други държавни налози, които се събират в Република България.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: "за" – 11 народни представители, без "против" и "въздържали се".
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество, подписана на 4 септември 2002 г. в София."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Искров.
  Господин Илчев, имате думата да представите доклада на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ:
  "На 11 декември 2002 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.).
  Съгласно спогодбата правителството на Федерална република Германия предоставя на правителството на Република България или на други, избрани съвместно от двете правителства ползватели, възможността да получат безвъзмездно средства в общ размер на 7 669 387 евро за следните проекти: Кредитна програма за малки и средни предприятия; Мост на р. Дунав Видин – Калафат; Програма "Локална инфраструктура".
  В спогодбата е указан редът за използването и предоставянето на посочените суми, както и на възлагането на поръчките.
  Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.) подлежи на ратификация от Народното събрание във връзка с чл. 3 на спогодбата.
  Като отчита, че с ратифицирането на спогодбата ще бъде подпомогната икономическата реформа в страната, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното

  С Т А Н О В И Щ Е:

  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.), подписана на 4 септември 2002 г. в София."
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Имате думата за изказвания по законопроекта.
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Госпожо председател, и двете комисии са предложили единодушно, както чухме от докладите, тази спогодба да бъде ратифицирана от Народното събрание с предлагания закон.
  Съжалявам, че не успях да взема участие в заседанието на Комисията по бюджет и финанси, но за мен, госпожо председател, възникват някои по мое мнение съществени въпроси във връзка с това предложение на двете комисии.
  Ако обърнете внимание, основанието да се предложи ратифициране на спогодбата е предложението за освобождаване от всички данъци и други държавни налози, които се събират в България, на Кредитния институт за възстановяване. Тази норма, този текст, тази клауза се съдържа в чл. 3 на предлаганата спогодба. Ако погледнете основанията на правителството, на вносителя, от гледна точка на действието на Конституцията, то правителството се позовава на т. 4 и 7 от ал. 1 на чл. 85, член, който предвижда какво ратифицира парламентът. Точка 4 казва, че ратифицира спогодби, в които се съдържат финансови задължения за държавата. В този случай едва ли говорим за финансово задължение на държавата. Става дума за финансово облекчение.
  По-близо до истината е т. 7 – спогодби, които се отнасят до действието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното изпълнение. Ясно е, че сме някъде тук в изискването на законодателни мерки, тоест на такава ратификация, която да извади дейността на Кредитния институт от общия режим, който произтича от чл. 60 на Конституцията, който текст предвижда, че всички трябва да плащат дължимите данъци.
  Дотук може да се направи защита на необходимостта от ратификация, но аз бих насочил Вашето и на колегите внимание към същината на предложението.
  Госпожо председател, чл. 1 предвижда две неща.
  Първата точка от него съдържа тези три области, които са предмет на това финансиране, тъй като става въпрос за безвъзмездно предоставяне на 15 млн. дойче марки. Това са Кредитната програма за малки и средни предприятия, която и така върви по линията на Кредитния институт и по чието изпълнение, ако си спомняте, неотдавна беше прието друго решение на Народното събрание – за промени в анексите по договорите за функционирането на Кредитния институт и на тази програма, имайки предвид, че компетентностите на БНБ минаха към Насърчителна банка и отпаднаха функциите на консултанта, който беше досега звено в изпълнението на тези проекти.
  Освен малките и средни предприятия, става дума за моста на р. Дунав, става дума и за програма за локална инфраструктура – забележете, господин председател – построяване и реконструкция на съоръжения за водоснабдяване и канализация.
  В ал. 2 на същия текст е казано, че тези проекти, посочени в ал. 1, могат да бъдат заменяни с други проекти. Така че всъщност тук няма някаква определена дефинитивност точно кои проекти ще бъдат предмет на това финансиране.
  В ал. 3 е казано, че ако има замяна на проектите, се прилага пак тази спогодба.
  Възникват редица въпроси с текста на чл. 2, който говори за начина на използване на посочените средства, условията за тяхното предоставяне, както и - госпожо председател, и тук насочвам Вашето внимание – редът за възлагането на поръчките, т.е. сключването на договорите, които трябва да се сключат между кредитния институт и получателите на средствата за финансиране и за които се прилагат, забележете, действащите във Федерална република Германия правни разпоредби. Тоест, предвижда се договорите, които ще се сключват за изпълнение на проектите, тези три или други, за усвояване на сумите, които са предвидени за това финансиране, да бъдат подчинени на правото на Федералната република.
  Възниква въпросът и за приложението, да речем, на законодателството за конкурси, за търгове, за обществени поръчки, ако щете в най-общия случай, за лоялна конкуренция. Очевидно тук се създава един привилегирован режим на разходването на тези средства, сключването на договорите и правната рамка, в която те са разположени.
  Моите въпроси се свеждат до следните два или три, госпожо председател:
  Първо, тази спогодба е сключена сравнително скоро – в началото на септември, в резултат на консултации през май. В решението на правителството, с което е одобрен текстът на Спогодбата и е предложен за ратификация от Народното събрание от 22 ноември, за отговарящ по изпълнението на Спогодбата е определен заместник министър-председателят и министър на икономиката господин Василев.
  И оттук възникват въпросите. Първо, би било редно в случая господин Василев да е в залата и да обоснове пред Народното събрание този законопроект, тъй като той пряко е фиксиран като отговарящ за изпълнението на самата спогодба, тъй като става дума за възможно най-сериозни приоритетни проекти, било за кредитиране на малки и средни предприятия, било за такъв проект като моста на р. Дунав при Видин – Калафат, било за тази цяла инфраструктурна програма за водоснабдяване и канализация. Според мен министърът би трябвало да е готов да обоснове и режима, който е предвиден в Спогодбата, който очевидно до известна степен е извънреден режим, тъй като, госпожо председател, аз си позволявам да предполагам, че причините за записването на такива текстове е смущението на германската страна по отношение на начина, по който по общия ред се разходват средства, предоставени от кредитния институт под една или друга форма. Имам предвид нарушенията на нормални търгове, нецелесъобразното, незаконосъобразното, ако щете, насочване и усвояване на такива средства – въпроси, които би било редно министърът да бъде готов да изясни, дори и те да не са докрай обосновани или въобще да не са обосновани.
  Освен това мен ме смущава, откровено казано, част от българския език, който се използва в тази спогодба. Обърнете внимание какво пише, да речем, в т. 1 на стр. 3, втория абзац: “Предвидено е средствата за първото им използване да бъдат препратени за тригодишен срок пряко на банката “Прокредитбанк”.
  Сигурен съм, че и господин Искров като банкер професионалист не е съвсем убеден, че средства се препращат. Още повече и Вие като юрист какво бихте си отговорили на понятието “предвидено е”? Средствата или се препращат, или не се препращат. Какво значи “предвидено е”? Къде е предвидено и от кого? И така нататък.
  Обърнете внимание и на чл. 4, да речем, който също сам по себе си създава един особен режим на използване на транспортни средства, свързани с изпълнението на проекти по Спогодбата. Бих помолил и господин Искров, и госпожа Чилова, и господин Димитров да погледнат тези два реда. Казва се така, господин Искров: “Във връзка с произтичащите от предоставянето на средствата за финансиране транспорти…”. Произтичат “транспорти”!
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Това е достатъчно смешно, за да се губят 15 минути вече.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: То може да е смешно, но е и показателно, господин Искров. Защото тази работа е работа джаста-праста. И което е далеч по-трагично, подобна практика на преводи съществува в далеч по-сериозни договори, като този например за “Балкан” и неговата приватизация, от които съвсем не смешни последици, а последици за десетки милиони долари следват за българската държава.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Сериозно!
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Съвсем.
  Говорим за авиокомпания “Балкан”. Преводът е същото качество, същата работа е. Оставили са си ръцете.
  Аз, разбира се, не искам в предколедните часове да отнемам повече от времето на Народното събрание, госпожо председател. Настроени сме на струнка шампанско и т.н.
  Разбира се, аз няма да гласувам за този законопроект. Същевременно не бих гласувал и “против”. Смятам, че трябва да се въздържим, защото, когато дават пари, все пак е глупаво да се дърпаме. Но трябва да си правим сметка защо ни ги дават. Защото очевидно не можем да си ги заработим, както трябва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Желаещи за изказване? Няма други желаещи.
  Подлагам на първо гласуване законопроект № 202-02-54 от 26 ноември 2002 г. за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество 2001 г. с вносител Министерският съвет.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 148 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 25.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  Процедурно предложение - господин Искров.

  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Госпожо председател, аз много се радвам, че Социалистическата партия, прощавайте, Коалиция за България се въздържа да даде подкрепа за малките и средни предприятия, които се финансират безвъзмездно, както и за Видин – Калафат, но правя процедурно предложение законопроектът за ратификация на тази спогодба да бъде гласуван и на второ четене в днешното пленарно заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За противно процедурно предложение има думата господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Формално аз наистина ще направя обратното предложение – да не гласуваме на второ четене спогодбата, преди да чуем какво мисли министърът по това, което казах. Съзнавам, че предложението ми няма да бъде прието, но използвам тази процедура, госпожо председател, за да Ви помоля и Вас, когато се взема думата за процедурно предложение, да не се правят реплики към изказване. Реплика може да се направи по съответния ред.
  А по същество бих казал на господин Искров, че Социалистическата партия и Коалиция за България винаги са гласували, господин Искров, и за програмите за малки и средни предприятия…
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): За Съветския съюз!
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Аз от тази трибуна съм призовавал да се гласува за спогодбата за моста на Дунав при Видин – Калафат и то с достатъчно подробна аргументация, но винаги съм се въздържал да подкрепям полудействия, сбъркани мерки, които на практика осуетяват тези проекти, за които вие сега се застъпвате.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Гласуваме първото процедурно предложение – законопроектът да бъде гласуван и на второ четене в това пленарно заседание.
  Гласували 135 народни представители: за 101, против 31, въздържали се 3.
  Процедурното предложение е прието.
  Господин Искров, моля да представите съдържанието на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  “Законопроект за
  ратифициране Спогодбата между правителството на
  Република България и правителството на
  Федерална република Германия за финансово сътрудничество
  (2001 г.)
  Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.), подписана на 4 септември 2002 г. в София.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата по съдържанието на законопроекта.
  Не виждам желаещи.
  Подлагам законопроекта на второ гласуване.
  Гласували 140 народни представители: за 115, против 2, въздържали се 23.
  Законът е приет и на второ гласуване.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, позволете ми да благодаря на всички колеги от Движението за права и свободи, НДСВ и СДС, които осигуриха току-що 15 млн. лв. безвъзмездна помощ за Дунав-мост 2 при Видин – Калафат и за малките и средни предприятия. Ако бяхме просрочили след Нова година, бихме загубили тези средства. Така че благодаря, че не подкрепихте предложението на господин Пирински. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА АКТ ОТ КОНВЕНЦИЯ № 184 ОТ 2001 Г. ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРИЕТА НА 89-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА.
  По този проект за решение има три становища.
  За становището на Комисията по труда и социалната политика има думата господин Хасан Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  “СТАНОВИЩЕ
  по проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184
  от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство,
  приета на 89-ата сесия на Международната конференция на
  труда, № 202-03-31/01.07.2002 г., внесен от
  Министерския съвет

  Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 11.07.2002 г., обсъди проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда, внесен от Министерския съвет. От страна на вносителя проектът за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 бе представен от госпожа Станимира Парапунова от Министерството на труда и социалната политика.
  Конвенция № 184 определя обхвата на термина “селско стопанство”, като не включва стопанствата за задоволяване нуждите на производителите, промишлените процеси, използващи селскостопански продукти като необработен материал, свързаните с това услуги, както и промишлената експлоатация на горите.
  Определя се задължението на страната-членка да определи компетентен орган, отговорен за изпълнение политиката и прилагане на законите и правилата. След консултации със заинтересованите представителни организации на работодателите и на работниците трябва да се формулира, осъществява и периодично да се преразглежда последователно националната политика по безопасност и здраве в селското стопанство. Определено е като задължение осигуряването на адекватна и подходяща система на инспекция за контрол на различни нива по спазването на нормите по безопасност и здраве при работа в селското стопанство.
  Националните закони и правила трябва да определят поредицата от задължения за работодателите по оценка на риска и предприемане на превантивни защитни мерки. Целта е полагането на труд в селскостопанските дейности да бъде безопасно и да съответства на предписаните норми. Това е определено и като задължение на работниците в селското стопанство и техните представители. Регламентирано е взаимно съдействие между работодатели и работници по спазване на мерките за безопасност и здраве в селското стопанство. Безопасността на машините, оборудването, работата на селскостопанските инсталации и обработването и транспортирането на материали трябва да отговарят на изискванията, определени на основаната на оценката на риска, техническите и медицински норми и правила.
  Особено внимание е обърнато и на разработването и спазването на норми за надеждно манипулиране с химически вещества, като се сведат до минимум рисковете за безопасността, за здравето и околната среда. Такава надеждност трябва да се осигури и по отношение на работата с животни и за защита на биологични рискове. Според разпоредбата на конвенцията националното право трябва да определи минимална възраст не по-ниска от 18 години за назначаване на работа в селското стопанство, при която може да се застраши безопасността и здравето на младите хора. Дава се възможност след консултации с представителните организации на работодателите и на работниците тази възраст да бъде над 16 години при условие, че е проведено предварително обучение и младите работници са напълно защитени. Временните или сезонни работници трябва да получават същата защита като работещите на постоянен трудов договор. Изисква се предвиждане на мерки за опазване на селскостопанските работнички при бременност и раждане. Социално-битовите и жилищни условия трябва да намерят място в националните закони и правила според конвенцията след консултации с представителните заинтересовани организации на работодатели и работници. Организацията на работното време, нощният труд и почивките на работниците в селското стопанство трябва да съответстват на националните закони и правила или колективни трудови договори. В проведените разисквания бе подчертано, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд, приет от Народното събрание през 1997 г., изцяло е съобразен с Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно мерките за стимулиране подобряването на безопасността и здравето на работниците.
  Обхванати са всички отрасли, предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, в това число селското стопанство. Интегрираният контрол по спазване на законодателството и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и дейности, независимо от формата на собствеността, се осъществява от Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика.
  На основание на направените предложения на 89-та сесия на Генералната конфедерация на Международната организация на труда по прилагането на Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство е приета Препоръка № 192 от 2001 г.
  Министерският съвет с Решение № 442 от 28 юни 2002 г. е одобрил тези два документа на Международната конференция на труда и предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да вземе с решение акт от тях. Това, както и приемането на решение от Народното събрание за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г., е от изключителна важност и отговаря на разпоредбите на чл. 19, ал. 5, буква “б” от Устава на Международната организация на труда. Той има за цел да информира и ангажира обществото като цяло и министерствата, ведомствата и заинтересуваните представителни организации на работодатели и работници в селското стопанство за усъвършенстване на Националното законодателство и за последващо ратифициране на Конвенция № 184 от 2001 г.
  След приключване на разискванията и проведено гласуване с резултати “за” 14 гласа, без “против” и “въздържали се” Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да приеме решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-та сесия на Международната конференция на труда.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Господин Илчев, заповядайте да представите становището на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: “На 4 юли 2002 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-та сесия на Международната конференция на труда и прие следното становище:
  Счита за основателни мотивите на правителството и предлага на народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 5, буква “б” от Устава на Международната организация на труда да приеме решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-та сесия на Международната конференция на труда, юни 2001 г.
  Становището на комисията по външна политика, отбрана и сигурност беше прието на 4 юли 2002 г. с консенсус.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Илчев.
  Моля господин Кушлев да прочете становището на Комисията по земеделието и горите.
  ДОКЛАДЧИК СТОЯН КУШЛЕВ:
  “СТАНОВИЩЕ
  на Комисията по земеделието и горите относно проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-та сесия на Международната конференция на труда, № 202-03-31, внесен от Министерския съвет на 1 юли 2002 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 24 юли 2002 г., на което обсъди проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-та сесия на Международната конференция на труда. В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието и горите господин Нихат Кабил и експерти.
  Конвенция № 184 установява, че държавите-членки осигуряват адекватна и подходяща система на инспекция на работните места в селското стопанство. Работниците в селското стопанство имат право да бъдат информирани и консултирани по въпросите за безопасност, здраве и рисковете от новите технологии. Предвидени са разпоредби за обработване и транспортиране на материали, обработка на животни и защита от биологични рискове.
  Според конвенцията е предвидено осигуряване на адекватни социално-битови условия без разноски за работника.
  Във връзка с трудовите злополуки и професионалните заболявания е предвидено работниците в селското стопанство да бъдат обхванати от социално-осигурителни схеми срещу трудови злополуки и професионални заболявания.
  Народните представители Моньо Христов и Венцислав Върбанов зададоха въпроси относно това дали Министерството на земеделието съвместно с министерствата на труда и на здравеопазването разработват някакви схеми за гарантиране практическото прилагане на поетите от България ангажименти по Конвенцията относно безопасност и здраве в селското стопанство.
  В отговор на запитването представителите на Министерството на земеделието и горите съобщиха, че съгласно българските специални наредби в земеделието изискванията са дори по-високи от тези, за които се предлага да се вземе акт от Конвенцията.
  След станалите разисквания на основание чл. 75, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието и горите прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-та сесия на Международната конференция на труда, № 202-03-31, внесено от Министерския съвет на 1 юли 2002 г.
  Това становище е гласувано с 13 гласа “за”, без “против” и “въздържали се”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по проекта за решение. Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване проекта за решение.
  Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
  Решението е прието.
  Следващият проект за решение е с идентично съдържание, само номерът на препоръката е различен:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА АКТ ОТ ПРЕПОРЪКА № 192 ОТ 2001 Г. ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРИЕТА НА 89-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА.
  Господин Моллов, моля да докладвате становището на Комисията по земеделието и горите.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря, госпожо председател.
  “СТАНОВИЩЕ
  на Комисията по земеделието и горите относно проект за
  решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г.
  относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета
  на 89-ата сесия на Международната конференция на труда,
  № 202-03-32, внесен от Министерския съвет на 1 юли 2002 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 24 юли 2002 г., на което обсъди проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда. В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието и горите господин Нихат Кабил и експерти.
  Основните положения в Препоръка № 192 са следните. Мултинационалните предприятия трябва да осигуряват адекватна защита, свързана с безопасността и здравето на работниците в селското стопанство, без дискриминация. Компетентният орган, определен да изпълнява националната политика по отношение на безопасност и здраве в селското стопанство, трябва да установи процедури за регистриране и деклариране на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Изгражда се Национална система за надзор върху здравето на работниците и върху работната среда.
  На основание чл. 75, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието и горите прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда, № 202-03-32, внесен от Министерския съвет на 1 юли 2002 г.
  Това становище е гласувано с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Господин Адемов, заповядайте да докладвате становището на Комисията по социалната политика.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо председател.
  “СТАНОВИЩЕ
  по проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192
  от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство,
  приета на 89-ата сесия на Международната конференция на
  труда, № 202-03-32 от 1 юли 2002 г., внесен от
  Министерския съвет

  Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 11 юли 2002 г., обсъди проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192 относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда, № 202-03-32 от 1 юли 2002 г., внесен от Министерския съвет.
  Приемането на решение от Народното събрание за вземане на акт от конвенции, протоколи и препоръки на Международната организация на труда, има за цел да информира обществото и да доведе до приемане на ефективни мерки за тяхното ратифициране и прилагане.
  Препоръка № 192 е приета на основа на направените предложения по прилагането на Конвенция № 184 от 2001 г. относно
  безопасност и здраве в селското стопанство. За практическото прилагане на чл. 5 от Конвенцията се предвижда мерките по инспектирането на труда в селското стопанство да бъдат предприети според принципите на Конвенцията относно инспектирането на труда (селско стопанство) и Препоръката от 1969 г. Конкретизират се мерките, които трябва да бъдат прилагани от мултинационалните предприятия в съответствие с националните законодателства и практики и с Тристранната декларация за принципите относно мултинационалните предприятия и социалната политика. Определени са изискванията по отношение компетентния орган, който изпълнява националната политика по чл. 4 от Конвенцията.
  За приложението на чл. 7 от Конвенция № 184 Препоръката определя, че компетентният орган трябва да изгради национална система за надзор по безопасност и здраве при работа, по отношение здравето на работниците, работната среда и мерки по безопасност и здраве на ниво предприятие.
  В проведените разисквания беше подчертана изключителната актуалност и важност на вземането на акт от Препоръка № 192 от 2001 г., като основа за усъвършенстване на националното законодателство в областта на безопасност и здраве в селското стопанство.
  След приключване на разискванията и проведеното гласуване с резултати “за” – 14 гласа, “против” и “въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да приеме решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Адемов.
  Заповядайте, господин Илчев.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: На 10 декември 2002 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда и прие следното становище:
  “Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 6, буква “б” от Устава на Международната организация на труда да приеме следното
  РЕШЕНИЕ:
  Взема акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда от юни 2001 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Имате думата за изказвания по този проект за решение.
  Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване проект за Решение № 202-03-32.
  Гласували 143 народни представители: за 143, против и въздържали се няма.
  Решението е прието.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ВРЕМЕНЕН ВНОС, с вносител Министерският съвет.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, госпожо председател.
  “ДОКЛАД
  по законопроект № 202-02-55 от 26 ноември 2002 г.
  за ратифициране на Конвенцията за временен внос,
  с вносител Министерският съвет

  На заседание, проведено на 10 декември 2002 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Конвенцията за временен внос, приета на 26 юни 1990 г. в Истанбул.
  Законопроектът беше представен от Асен Асенов – директор на Агенция “Митници”.
  Основната цел на Конвенцията е приемането на единен международен документ с цел да се опростят и уеднаквят процедурите, свързани с митническия режим на временен внос, чрез заместване и отменяне на всички разпоредби в тази област, съдържащи се в различни международни актове, администрирани от Световната митническа организация и Икономическата комисия на ООН за Европа.
  Приложенията към Конвенцията за временен внос възпроизвеждат разпоредбите на отделни конвенции, регламентиращи временния внос на професионално оборудване, на стоки за панаири и изложби, опаковки, научно оборудване, педагогически материали, транспортни средства и други, като целта е временният внос на всички категории стоки да бъде обединен в един международен акт.
  В изпълнение на поетите ангажименти за хармонизиране на българското законодателство с правото на европейските общности и в рамките на Националната програма за приемане достиженията на правото на Европейските общности, Република България следва в срок до 31 декември 2002 г. да се присъедини към Конвенцията за временен внос. В настоящия момент в Закона за митниците на Република България и в Правилника за неговото прилагане, които са в сила от 1 януари 1999 г., са възприети голяма част от принципите и разпоредбите на конвенцията. Като се отчита потенциално високият риск от нарушаване на условията на режим на временен внос в някои случаи, в Националните разпоредби са предвидени известни ограничения, като например извършване на формалности по поставяне под режим и изискване на обезпечение, което налага необходимостта от формулиране на резерви. Предложението за резерви е съобразено с изискванията на Конвенцията относно тяхната допустимост.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “за” – 8 народни представители, “въздържал се” – 1 народен представител, без “против”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Конвенцията за временен внос.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Илчев, да представите доклада на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2002 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Конвенцията за временен внос и прие следното становище:
  “Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за временен внос, приета на 26 юни 1990 г., с предложените от вносителя резерви.”
  Становището беше прието с консенсус.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Илчев.
  Имате думата за изказвания по законопроекта на първо четене.
  Не виждам желаещи.
  Подлагам на първо гласуване законопроект № 202-02-55 за ратифициране на Конвенцията за временен внос.
  Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Искров.


  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, моля да бъде гласувано процедурното ми предложение законопроектът за ратифициране на Конвенция за временен внос да бъде гласуван и на второ четене в днешното заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля да представите съдържанието на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:
  "З А К О Н
  за ратифициране на
  Конвенцията за временен внос

  Член единствен. Ратифицира Конвенцията за временен внос, приета на 26 юни 1990 г. в Истанбул, със следните резерви:
  1. Резерва по чл. 18, ал. 1 от Приложение А относно документите за временен внос (карнет АТА, карнет СРD):
  " Република България заявява, че няма да приема карнет АТА за пощенски трафик."
  2. Резерва по чл. 5, ал. 1 от Приложение В.3 относно контейнери, палети, опаковки, мостри и други стоки, внасяни във връзка с търговска операция:
  "Република България заявява, че при определени обстоятелства изисква представяне на митнически документ и гаранция за контейнери, палети и опаковки."
  3. Резерва по чл. 4 от Приложение В.5 относно стоки, внасяни за образователни, научни или културни цели:
  "Република България поставя условие научно оборудване и педагогически материали да са предмет на нормалната процедура за поставяне под режим временен внос."
  4. Резерва по чл. 6 от Приложение С относно транспортните средства:
  "Република България поставя условие за представянето на митнически документ и/или гаранция в определени случаи или при необходимост в случаите на временен внос на шосейни моторни превозни средства за търговско ползване и транспортни средства за частно ползване."
  5. Резерва по чл. 2 от Приложение Е относно стоки, внасяни с частично освобождаване от митни сборове и данъци по вноса:
  "Република България заявява, че не прилага частично освобождаване от данъци по вноса."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по съдържанието на законопроекта има ли? Няма.
  Моля, гласувайте на второ четене законопроекта.
  Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
  Законът е приет.

  Преминаваме към следващата точка:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО.
  Господин Искров, моля да представите доклада на Комисията по бюджет и финанси.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

  "Д О К Л А Д
  по законопроект № 202-02-59 от 2 декември 2002 г. за ратифициране на Спогодбата между правителството на
  Република България и правителството на
  Държавата Кувейт за избягване на двойното
  данъчно облагане и предотвратяване отклонението от
  облагане с данъци върху доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет

  На заседание, проведено на 10 декември 2002 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото, подписана на 29 октомври 2002 г. в Кувейт.
  Спогодбата беше представена от госпожа Искра Славчева – началник-отдел към Министерството на финансите, която изтъкна основните моменти, а именно, че
  Спогодбата:
  1. се основава на принципите на международното право за създаване условия за развитието на равноправни и взаимноизгодни стопански и културни взаимоотношения;
  2. се прилага спрямо лицата, които са местни лица на едната или на двете договарящи държави;
  3. се прилага за съществуващи данъци върху доходите и имуществото, налагани от страна на всяка договаряща държава или на нейни органи на местна власт;
  4. ще се прилага и за всички подобни по естеството си данъци, които са въведени след датата на подписване на спогодбата, като допълнение или вместо съществуващите данъци.
  Приемането на спогодбата ще допринесе за:
  - стимулиране на търговския обмен и заинтересоваността на стопанските субекти на двете страни от задълбочаване и разширяване на бизнес контактите;
  - увеличаване притока на инвестициите в Република България;
  - разрешаване на проблемите, свързани с отстраняването на нежеланите последици на двойното данъчно облагане.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: "за" – 8 народни представители, без "против" и "въздържали се".
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото, подписана на 29 октомври 2002 г. в Кувейт."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Илчев, заповядайте да докладвате становището на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: "На редовно заседание, проведено на 12 декември 2002 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото и прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото, подписана на 29 октомври 2002 г. в Кувейт.
  Становището беше прието с консенсус."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по законопроекта за ратификация. Няма желаещи.
  Подлагам на първо гласуване законопроект № 202-02-59 за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2002 г.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  Заповядайте, господин Искров.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Моля, госпожо председател, да гласуваме законопроекта и на второ четене в днешното заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение за разглеждане на законопроекта в едно пленарно заседание на първо и второ четене.
  Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ:

  “З А К О Н
  за ратифициране Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото

  Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото, подписана на 29 октомври 2002 г. в Кувейт.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказване по законопроекта. Няма желаещи.
  Подлагам го на второ гласуване.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
  Законът е приет на второ четене.

  Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
  Господин Щерев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Миналия път спряхме до § 22б във връзка с изменението на чл. 68 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  Комисията предлага да бъдат направени промени в чл. 68 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ПСОДС: Това не е § 22б!
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “Чл. 68. (1) Право да получи разрешение за откриване на аптека има само магистър-фармацевтът, едноличен търговец, като притежател на разрешението за аптека може да бъде магистър-фармацевт.”
  Предложението беше оттеглено от вносителите в хода на дискусията.
  Предложение на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков:
  “В Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина да се създаде нов § 22б относно промяна в чл. 68:
  “§ 22б. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Право да получи разрешение за откриването на аптека има физическо лице - едноличен търговец или юридическо лице – търговско дружество, регистрирани по Търговския закон при условие, че дейностите по чл. 65, ал. 1 се извършват под ръководството и контрола на магистър-фармацевт.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Магистър-фармацевт по ал. 1 е ръководител на аптеката и носи лична отговорност за дейностите по съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации и отпускане на лекарства по лекарско и без лекарско предписание.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите “болнична помощ” се добавя и “диспансерите”.
  4. Сегашната ал. 3 става съответно ал. 4.
  5. Сегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Ръководителят на аптеката не може да работи на друго място като магистър-фармацевт.”
  6. Сегашната ал. 5 става ал. 6 и след думите “лечебни заведения” се поставя запетая и се добавя “диспансери”.
  7. Сегашната ал. 6 става ал. 7 и изречение първо в нея се изменя така:
  “(7) Магистър-фармацевтите по ал. 1, както и ръководителите на аптеки на лечебни заведения, диспансери или на общини трябва:”.
  8. Сегашната ал. 7 става ал. 8.
  9. Алинея 8 става ал. 9 и се изменя така:
  “(9) Магистър-фармацевтът, ръководител на аптеката задължително работи в нея.”
  Комисията приема по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Борислав Цеков:
  “В Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина да се създаде нов § 22г, който въвежда промяна в сега действащия чл. 68:
  “§ 22г. В чл. 68 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Производителите на лекарства и търговците на едро с лекарства не могат да откриват собствени аптеки, да участват в дружества, които притежават аптеки, както и да сключват с магистър-фармацевта или дружеството, в което участва всякакъв друг вид договори, които биха довели до поставяне в зависимост и подчинение на една от двете страни или несамостоятелно взимане на решение на която и да е от страните.”
  Комисията не приема предложението.
  “2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Най-малко 60 на сто от стоковите наличности в аптеката следва да бъдат снабдени със собствен капитал на магистър-фармацевта.”
  Следващите алинеи се изменят като номерация.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията предлага да бъде създаден § 22а за изменение и допълнение на чл. 68 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина със следното съдържание:
  “§ 22а. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Право да получи разрешение за откриване на аптека има физическо лице - едноличен търговец или юридическо лице – търговско дружество, регистрирани по Търговския закон при условие, че дейностите по чл. 65, ал. 1 се извършват под ръководството и контрола на магистър-фармацевт.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Магистър-фармацевтът по ал. 1 е ръководител на аптеката и носи лична отговорност за дейностите по съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации и отпускане на лекарства по лекарско и без лекарско предписание.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Лечебните заведения по чл. 9 и чл. 10 от Закона за лечебните заведения могат да откриват аптеки за задоволяване на собствените си нужди.”
  4. Сегашната ал. 3 става съответно ал. 4.
  5. Сегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Ръководителят на аптеката не може да работи на друго място като магистър-фармацевт.”
  6. Сегашната ал. 5 става ал. 6 и след думите “лечебни заведения” се поставя запетая и се добавя “диспансери”.
  7. Сегашната ал. 6 става ал. 7 и изречение първо в нея се изменя така:
  “Магистър-фармацевтите по ал. 1, както и ръководителите на аптеки на лечебни заведения, диспансери или на общини трябва:”
  8. Сегашната ал. 7 става ал. 8.
  9. Алинея 8 става ал. 9 и се изменя така:
  “(9) Магистър-фармацевтът, ръководител на аптеката, задължително работи в нея.”
  Комисията предлага да бъде създаден § 22б във връзка с изменението на чл. 68 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина:
  “§ 22б. В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “открие аптека или да” се заличават.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Помощник-фармацевт, ръководител на аптека, не може да работи на друго място като помощник-фармацевт.”
  2а. В ал. 6 след думите “лечебни заведения” се поставя запетая и се добавя “диспансери”.
  3. Алинея 9 се изменя така:
  “(9) Помощник-фармацевтът, ръководител на аптеката, задължително работи в нея.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Кацаров, заповядайте.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз не зная дали председателят на комисията се направи на луд или се опитва да направи всички присъстващи на луди.
  Уважаема госпожо председател, аз се радвам, че Вие водите заседанието, защото Вие водехте заседанието и когато прекъснахме разглеждането на законопроекта на второ четене. Направих си труда да извадя и стенограмата от последното разглеждане на законопроекта за лекарствата, където Народното събрание гласува да не разглежда чл. 68, включително беше и прегласувано. И аз ще Ви припомня и Вашите думи, които сте казали по време на това заседание, след като с гласуване Народното събрание отхвърли чл. 68.
  Вие сте казали така: “Член 68 вече няма да се гласува. Това го приехме”.
  Това са Вашите думи. Затова аз моля да сложите ред в разглеждането на законопроекта и той да продължи от следващия текст, а не от чл. 68. Член 68 вече е гласуван от Народното събрание и с гласуването е отхвърлен от Народното събрание като текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Противно процедурно предложение – господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Госпожо председател, аз не съм съгласен с твърденията на господин Кацаров. Действително тогава на Народното събрание беше предложено да не се гледа чл. 68, но в правилника на Народното събрание – чл. 70, ал. 2, т. 2 е казано, че “в 14-дневен срок водещата комисия внася в Народното събрание мотивиран доклад, който съдържа:
  1. …….
  2. Предложенията на комисията по обсъждания законопроект, когато тя приеме такива по повод на предложение на някой от нейните членове, направено по време на заседание”, какъвто е този случай, с чл. 68.
  А чл. 71, ал. 2 гласи:
  “(2) При второ гласуване се обсъждат само предложенията на народните представители, постъпили по реда на чл. 70”, който цитирах преди малко, “както и предложенията на водещата комисия, включени в доклада й.”
  Според мен чл. 68 е в доклада на комисията и той трябва да бъде гласуван. (Силен шум и възражения в блока на ПСОДС и КБ.)
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Той е гласуван.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Той не е гласуван.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ, от място): Два пъти е отхвърлен! (Силен шум и реплики в блока на ПСОДС, възражения на Стойчо Кацаров.)
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Извадете стенограмата, д-р Кацаров, и прочетете какво пише в нея. (Неразбираеми реплики на Стойчо Кацаров от място.)
  Там пише, че беше направено предложение от госпожа Емилия Масларова: да не се гледа чл. 68, и той не беше гледан. Но това е в противоречие с правилника на Народното събрание, където е казано, че текстовете, които са включени в доклада на водещата комисия, трябва да бъдат гласувани на второ четене.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС, от място): Това няма нищо общо.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Точно такъв е смисълът на това, което направихте тогава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля ви, господин Кацаров и господин Цеков, седнете на банките и уточнете вашите позиции.
  Има думата господин Щерев.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тук се възобновява един спор, който започна още от комисията, спор, който продължи с възражения, проф. Петков, до ръководството на Народното събрание, спор, който продължи и в пленарна зала при разглеждането на този законопроект през м. септември.
  Аз като председател на комисията искам да изразя пред всички вас каква е била последователността от действия и каква е била волята на комисията. (Възражения в блока на ПСОДС.) А оттам нататък какво вие ще решите, това е отделен въпрос.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС, от място): Това процедурно предложение ли е?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Процедурно предложение ще формира накрая вероятно, да.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Тогава, когато бяха предлагани съответните промени, народните представители Антония Първанова и Валери Цеков направиха съответни предложения и комисията ги прие. Беше направено възражение от проф. Петков, че това не било включено в доклада, че е имало възражения. Ние направихме справка с Дирекция “Правна и законодателна дейност” и съответно оттам отговориха, че докладите се пишат по един стандарт и не е необходимо това нещо да се отразява. В пренията в пленарна зала ще стане ясно кой е “за” и кой е “против” това.
  Но в крайна сметка комисията предлага определено нещо и аз предлагам да се гледа нейното предложение, текстовете на тези параграфи и това да се гласува в пленарна зала. Да се разглежда този въпрос, защото имаме предложение на комисията, вече не на отделни народни предстаители, а на комисията, и не е възможно по този начин да се отхвърля, когато е гласувано и прието веднъж.
  В този смисъл правя обратното процедурно предложение на това, което предложи господин Кацаров, като изразявам тук, от трибуната, с това мое процедурно предложение волята на комисията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Обратно процедурно предложение.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Мисля, че можехме да решим въпроса още след първото процедурно предложение и възраженията, но тъй като дадохте думата на господин Щерев, използвам случая да разясня как стои въпросът.
  Когато беше прекъснато гласуването на законопроекта на второ четене, наистина чл. 68 по същество не е гласуван. Но той не беше гласуван по същество, защото тогава имаше гласуване в резултат на спора дали предложенията по чл. 68 са в съответствие с правилника, и тогава Народното събрание с две гласувания реши, че тези предложения, които са направени – независимо дали от народни представители или от комисията, са в нарушение на изискването на чл. 71, ал. 2, изречение трето и аз ще го цитирам:
  “Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват.”


  И точно върху това беше проведено гласуване, но мнозинството от народните представители смятат, че тези предложения са извън принципите и обхвата на приетия на първо четене законопроект. И след като има такова решение, би трябвало обсъждането и гласуването на законопроекта да продължи от следващия параграф.
  Така че Вие можете спокойно, използвайки това решение на парламента, да не подлагате повече на обсъждане и гласуване предложенията по чл. 68, а направо да се премине към следващия параграф. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Цеков има думата за процедурно предложение.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател! Аз не мога да се съглася с твърдението на господин Стоилов. (Неразбираема реплика от място на господин Янаки Стоилов.)
  Какви факти стоят? Моля Ви, нека да Ви прочета какво се е случило. (Шум и реплики от залата. Неразбираема реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Нека да прочета какво се е случило, какво сме гласували. Гласували сме да не се обсъжда чл. 68. Такава процедура не съществува.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Как да не съществува?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Има текст по закона, който е в доклада на комисията. По него Народното събрание трябва да се произнесе приема ли го или не го приема. Народното събрание не се е произнасяло в тази зала по това дали този текст съответства на правилника на Народното събрание или не.
  Аз твърдя, че процедурата, по която е гласуван чл. 68 в комисията, и присъствието му в доклада на комисията изисква този член да бъде гласуван в залата на Народното събрание, за да е ясно приема ли Народното събрание този член или не. Така че тук няма никакъв спор.
  Госпожо председател, моята процедура е да гласуваме чл. 68 така, както е предложен и прочетен от господин председателя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Игнатов има думата за процедура.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колежки и колеги народни представители! Моята процедура е, първо, да бъде поканен министърът на здравеопазването, защото той ще стане съответният, може би външен съдник на нашите прения днес.
  Аз не съм виждал подобно нахалство, подобно нахалство не съм виждал! Председателят на комисията да направи цял театър! Пет минути си търси тук текстовете! Той много добре знае, че този текст не може да бъде гледан в Народното събрание и че единствената процедура е Първанова досега да внесе нов законопроект, като искате поправки. Три месеца и половина те стоят и се мотат. Този законопроект не влизаше. И сега изведнъж, последния работен ден ни казвате: “Дайте да го гласуваме, тъй като ние желаем.”, тъй като има интереси!
  Госпожо Първанова, обръщам се официално към Вас и Ви казвам: “Вие имате икономически интереси!” и тези икономически интереси и задължения, които сте поели, не Ви позволяват днес да гледате нещата и истината в очите.
  Госпожо председател, Вие тогава се разболяхте от нерви при онова гласуване през м. септември. Аз не Ви го пожелавам сега, обаче…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Натам отиват работите, да. Когато се обсъждат такива закони, аз влизам в болница най-редовно.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Моля Ви, влезте в ролята на…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: И от болница идвам в момента.
  Има думата господин Китов за процедура.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вие чухте стенограмата, чухте и думите, които госпожа Касабова тогава въз основа на гласуването произнася. Ако тогава заседанието не е прекъснато, безспорно то щеше да продължи с гледането на следващия член, госпожо председател.
  Три месеца, уважаеми колеги, наистина едно желание на определени кръгове в НДСВ можеше спокойно да бъде узаконено според правилника на Народното събрание, ако те си бяха внесли този член за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина по надлежния ред. Оттук насетне, каквото и да говорим, ми се струва, че просто ставаме смешни в собствените си очи. Ставаме смешни, защото всички членове на комисията, включително и д-р Цеков, си спомнят как до чл. 68 всички предложения, които не бяха в духа и обхвата на предишния законопроект, не бяха гледани. И имаше подобно решение на комисията.
  Впоследствие ние преминахме и чл. 68. И когато бяхме вече накрая, изведнъж се върнахме на чл. 68 в абсолютно нарушение и тогава на правилника.
  Нещо повече, в миналото изказване на уважавания от всички нас д-р Адемов, той много ясно каза, че разглеждането в този законопроект на чл. 68 е в пряко нарушение на българската Конституция, която повелява всеки един законопроект да се гледа на две четения. Това е първо.
  И второ, защото, за да фиксира това в българската Конституция, законодателят е имал ясно предвид, че всеки един законопроект трябва да бъде обсъждан и гласуван на две четения.
  В случая чл. 68 ние го гледаме само и единствено на второ четене. Ето защо, уважаеми колеги, аз мисля, че ако всеки един от нас иска да съхрани парламентаризма в тази зала, би следвало ние да не си нарушаваме собствените решения.
  Затова, уважаема госпожо председател, аз мисля, че съвестта и отговорността Ви като председателстващ днес това заседание изисква да преминем към § 23.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата господин Кръстьо Петков. Това са процедурни предложения по ситуацията в момента.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да пазите тишина в залата. Който се вълнува много от закона, аз въобще не се вълнувам от него, но моля, запазете спокойствие.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този законопроект можеше да бъде факт, правен факт още преди три месеца. Ние имахме само два часа работа по него, за да приключим. И нека да направим така, че сега на извънредното заседание, преди коледните празници да си приключим работата, като си дадем сметка кой и защо се опитва с процедурни и други тактики да не ни позволи да приключим гледането на този законопроект.
  Уважаема госпожо Първанова, Вие заради един член спряхте цял закон за три месеца. И погазихте волята на Народното събрание, което два пъти гласува, че няма да се променя чл. 68. И въпреки това продължавате с Вашите колеги тук да ни разигравате. Научете се да губите достойно! Вие имате блестящ следващ ход. Направете закон, нов закон. Ще го гледаме и любимият Ви чл. 68 може да бъде променен. Но сега не ни правете на хора, които не разбират за какво става дума.
  Имаме само два часа работа. Госпожо председател, апелирам да дадете думата на доц. Щерев да чете текстовете след чл. 68. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата господин Черкезов. Вие процедурно предложение ли имате?
  ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този текст не беше отложен, уважаеми колеги, а беше отхвърлен. И аз ще ви прочета мотивите за това. Дословно ще цитирам и след това ще ви кажа на кого са тези думи.
  “Благодаря Ви, госпожо председател. Искам да внеса малко яснота. В Комисията по здравеопазването по време на цялото обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на закона тези предложения по чл. 68 не бяха разглеждани. Тези предложения започнаха да се разглеждат в края, когато бяхме вече приключили законопроекта. В тази връзка, освен че се нарушава чл. 71, ал. 2 на нашия правилник, аз твърдя, че ако приемем да обсъждаме чл. 68, ще нарушим и Конституцията, защото в чл. 88 е казано, че законите в България се приемат на двете четения, а не само на едно. Член 68 не е гледан на първо четене, така че ако ние го гледаме само на второ четене, това означава нарушение на Конституцията. В тази връзка аз в Комисията по здравеопазването не участвах в обсъждането и разглеждането на този текст.”

  Това не са мои думи, господа. Това са думи на господин Хасан Адемов. И това са думите, с които той категорично е защитил позицията, че този текст не трябва да се гледа. След това беше гласувано и текстът беше отхвърлен, а не отложен!
  Вие отричате ли се от тези думи, господин Адемов?
  Затова моето процедурно предложение е да се премине към следващия член. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има още едно процедурно предложение, след което ще ги гласуваме по реда на постъпването.
  АЛЕКО КЮРКЧИЕВ (НДСВ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Ако приемем процедурното предложение на господин Черкезов и преминем към следващия член, той е чл. 69. И е абсолютно аналогичен по смисъл и съдържание на чл. 68, предложен от същите вносители, както те твърдят, в разрез със закона.
  Наистина, преди 3 месеца беше гласувано чл. 68 да не се гледа, но успоредно с него по аналогия вървят чл. 69, 71, 72, 74, 76 и 77. (Шум и реплики.)
  Затова правя процедурно предложение Народното събрание да гласува всичките тези членове заедно – чл. 68, чл. 69, чл. 71, чл. 72, чл. 74, чл. 76 и чл. 77 – дали да бъдат гледани в залата или не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По-скоро дали да бъдат обсъждани в залата или не всички тези текстове. Това предложение е коректно. Тъй като са логично свързани, дали попадат в обхвата на закона или не всичките тези текстове. (Шум и реплики.)
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС, от място): Като не се гледа чл. 68, те стават абсурдни! (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Те са логично свързани.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение пленарната зала да реши дали тези текстове да се гледат или не.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Какво гласуваме?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дали попадат в обхвата на законопроекта или не, да се гледат и обсъждат в пленарната зала или не?
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: И който гласува “за” какво става?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Който гласува “за” означава, че тези текстове трябва да се обсъждат и гледат в пленарната зала, който гласува “против”, значи тези текстове не влизат в обхвата на закона и няма да се гледат в пленарната зала.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС, от място): Моля преди това да се изкажа. Имам противно процедурно предложение. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате право да го направите.
  Моля, анулирайте гласуването. (Шум и реплики.)
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, има правилник, няма какво да чакам. Има правилник, четете си правилника! Той е по-висок от всеки един от нас, включително и от председателстващия заседанието. Правилникът е по-висок. Нека да сме наясно.
  Уважаема госпожо председател, имам не само противно процедурно предложение. Искам като процедура много остро да възразя срещу начина, по който в момента водите заседанието.
  Вие нямате право да подлагате отново на гласуване текст, който е отхвърлен от Народното събрание. Погледнете чл. 58, който казва, че след прегласуване решението е окончателно. Окончателно! Решението да не се разглежда чл. 68 на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина е окончателно и то не може да бъде подложено на гласуване отново в Народното събрание.
  Вие днес може да поставите на гласуване чл. 69, 70, 72, 75, но чл. 68 нямате никакво право. Ще нарушите и правилника, и Конституцията. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение, направено от господин Кюркчиев да се гласуват или не тези текстове, да се обсъждат или не тези текстове в пленарната зала.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 193 народни представители: за 61, против 130, въздържали се 2. (Ръкопляскания от опозицията.)
  Залата реши.
  Има искане за прегласуване? (Силен шум и реплики.)
  Заповядайте.
  АЛЕКО КЮРКЧИЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам прегласуване и ясно и точно да бъде формулирано процедурното предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Аз формулирах процедурното предложение много добре.
  А още веднъж го формулирайте, щом не са го разбрали в залата.
  АЛЕКО КЮРКЧИЕВ: В момента гласуваме за обсъждане на чл. 68, 69, 71, 72, 74, 76 и 77. Или гласуваме всичките вкупом да не бъдат обсъждани в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ето това е предложението.
  Моля, гласувайте го още веднъж спокойно.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (НДСВ, от място): И който гласува “за”?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: И това ли пак да обясним? Който гласува “за” означава, че тези текстове ще се обсъждат и гласуват в пленарната зала. Който гласува “против”, означава, че няма да се обсъждат и прекратяваме с този законопроект веднъж завинаги!
  Гласували 182 народни представители: за 54, против 127, въздържал се 1. (Ръкопляскания от опозицията.)
  Залата реши.
  Прекратихме ли с този закон? Има ли още текстове, господин Щерев?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Има, остават още текстове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Щом има, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  “§ 23. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) На територията на здравни заведения, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения не могат да се откриват аптеки за продажба на лекарства на граждани.”
  Предложение на народния представител Борислав Цеков:
  В § 23 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина относно промяната в чл. 70:
  1. Създава се нова т. 3:
  “3. Създава се ал. 3:
  “(3) Когато на територията на лечебното заведение за болнична помощ няма аптека за задоволяване на собствени нужди, то се снабдява с лекарствени продукти от най-близката аптека, открита от магистър-фармацевт в населеното място. Ако такава аптека няма, лечебното заведение се снабдява с лекарствени продукти за собствени нужди от търговец на едро.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията не приема текста на вносителя за § 23.
  Комисията предлага да бъдат създадени § 23а и § 23б във връзка с изменението на чл. 68 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  На практика, след отпадането на чл. 68, продължавам да чета:
  “§ 23а. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “за болнична помощ” се заменят с “по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Чакайте, господин Щерев, нищо не разбирам.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Комисията предлага да бъдат създадени § 23а и § 23б във връзка с изменението на чл. 68.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Параграф 23а и § 23б?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Това е, след като се прие, че чл. 68 няма да се гледа, в такъв случай няма смисъл и от тези предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Тогава защо ги четете? Идете там,… Ние до 70 и кой параграф отхвърлихме на практика?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Ние имаме § 23, аз го прочетох вече, за измененията в чл. 70.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Кои членове отпаднаха?
  До кой параграф гласувахме да отпаднат в момента текстовете?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: До § 22б. И сега сме на § 23. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Как до § 23? До чл. 71 включително ли гласувахме отпадането?
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: До чл. 77.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това означава, че трябва да представите § 23б, за чл. 72, така ли? (Шум и реплики.)
  Не, момент, моля стенографката да ми каже. В залата гласувахме отпадането на кои параграфи? Имаше процедурно предложение, което направи господин Кюркчиев.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Извинете, госпожо председател, аз Ви предлагам да вървим по следния ред. Комисията има доклад, който е по съответните членове. (Силен шум и реплики от ПСОДС с искане за процедура.)
  Като искате процедура, вие ще си направите процедурата, без, разбира се, просташките подвиквания от д-р Игнатов. Правите си съответно процедурата и съответно казвате за кои от членовете сте против, гласувате против…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Но как, когато вече са отпаднали, господин Щерев? Какво означава това?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Но ние сме на § 23, той не е отпаднал.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Параграф 23 отпадна ли? (Неразбираема реплика от място на народния представител Янаки Стоилов.)
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Но това е за чл. 70.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС, от място): Може ли за процедура, госпожо председател?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Обявявам 15 минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Продължаваме нашата работа.
  Моля по § 25.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  “§ 25. В чл. 81г, ал. 2, т. 4…”.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС, от място): Прескачате членове!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Прескачаме членове ли?
  Заповядайте, господин Китов, за да внесете яснота.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, по § 23 има предложение на вносителите, което комисията не приема. Би следвало само то да бъде обсъдено и гласувано.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА НДСВ: Нали това го гласувахме преди малко? (Силен шум в блока на НДСВ и ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Колеги, моля ви за спокойствие!
  Моля да чуем и председателя на комисията. Заповядайте, господин Щерев.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Китов предлага да гледаме § 23, което е предложението на вносителя – чл. 70.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Бихте ли го прочели?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 23. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) На територията на здравни заведения, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения не могат да се откриват аптеки за продажба на лекарства на граждани.”
  Има предложение на народния представител Борислав Цеков:
  “В § 23 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина относно промяната в чл. 70:
  1. Създава се нова т. 3.
  “Създава се ал. 3:
  “(3) Когато на територията на лечебното заведение за болнична помощ няма аптека за задоволяване на собствени нужди, то се снабдява с лекарствени продукти от най-близката аптека, открита от магистър-фармацевт в населеното място. Ако такава аптека няма, лечебното заведение се снабдява с лекарствени продукти за собствени нужди от търговец на едро.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията не приема текста на вносителя за § 23.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Ами какво приема комисията?! Нито приемате поправката, нито текста на вносителя!
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Защото след това има други предложения, които бяха отхвърлени да се разглеждат. Затова!
  Сега залата ще реши какво да приеме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Щерев, във Вашия доклад казвате: “Комисията не приема предложението на д-р Цеков. Комисията не приема и текста на вносителя.” Какво приема? Дайте текст!
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Точно така.
  Комисията предлага други текстове, които обаче са свързани с чл. 68, а току-що Народното събрание реши тези текстове да не се разглеждат.
  В този случай трябва да се приеме процедурата на господин Китов – да се разглежда текстът на вносителя със съответните други предложения, независимо че комисията не ги приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Точно така. (Неразбираема реплика от Борислав Китов.)
  Аз ще го подложа на гласуване, господин Китов. Затова става дума.
  Едва сега разбрах за какво става дума, господин Щерев.
  Моля докладът да бъде написан по-ясно, защото има противоречия.
  Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя, който не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте § 23 на вносителя, който се отхвърля от комисията.
  Гласували 167 народни представители: за 59, против 83, въздържали се 25.
  Текстът на вносителя не се приема.
  Давам думата на господин Кацаров за прегласуване.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Всъщност комисията отхвърли текста на вносителя във връзка с приемането на новите чл. 68, 69 и т.н. При положение обаче, че Народното събрание отказа да приеме чл. 68 и чл. 69, предложението на комисията няма никакъв смисъл.
  Затова най-доброто, което можем да направим, е да подкрепим текста на вносителя такъв, какъвто е внесен, защото той по никакъв начин не е свързан с вече отхвърлените чл. 68 и чл. 69.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Точно така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това е Ваше предложение, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Затова предлагам да се прегласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това не значи, че останалите народни представители, които мислят другояче, няма да изразят своята воля.
  Подлагам на прегласуване текста на вносителя на § 23.
  Колеги, има много случаи, когато текстове не се подкрепят от комисията, но залата ги подкрепя.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 165 народни представители: за 86, против 68, въздържали се 11.
  Текстът на вносителя остава. Текстът на вносителя е приет.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Цеков за промяна в § 23.
  Моля, гласувайте поправката на народния представител Борислав Цеков.
  Гласували 166 народни представители: за 2, против 163, въздържал се 1.
  Предложението на народния представител Борислав Цеков за промяна в § 23 не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 24. В чл. 74, ал. 1, т. 5 думите “Закона за териториално и селищно устройство” се заменят с “Закона за устройство на територията”.”
  Предложението на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков е оттеглено.
  Има предложение на народния представител Борислав Цеков:
  “В § 24 от ЗИДЗЛАХМ относно промяната в чл. 74:
  1. Настоящото предложение става т. 1.
  2. Създава се т. 2:
  “2. Алинея 1, т. “б” се изменя така:
  “б) становище от регионалното представителство на която и да е от националните съсловни организации на търговците на дребно с лекарствени продукти, издадено не по-късно от един месец от поискването;”
  3. Създава се нова т. 3:
  “3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) В аптека, в която ще се отпускат лекарства, съдържащи наркотични вещества, следва да се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”
  Комисията не приема предложението.
  Останалите предложения са във връзка с чл. 68 и затова си позволявам да не ги чета.
  Господин председател, моля да подложите на гласуване § 24 така, както е предложен от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Борислав Цеков за промени в § 24.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 150 народни представители: за 2, против 140, въздържали се 8.
  Предложението на народния представител Борислав Цеков не се приема.
  Подлагам на гласуване редакцията на § 24, чл. 74, както беше докладван от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 135 народни представители: за 134, против 1, въздържали се няма.
  Параграф 24 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 25. В чл. 81г, ал. 2, т. 4 думите “Закона за териториално и селищно устройство” се заменят с “Закона за устройство на територията”.”
  Комисията приема текста на вносителя за § 25.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Гласуваме текста на вносителя за § 25, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
  Параграф 25 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 26. В чл. 85 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Държавата регулира цените на лекарствата, които се отпускат по лекарско предписание, и регистрира цените на тези, които се отпускат без лекарско предписание.”
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “Чл. 85. (1) Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването и Висшия съвет на фармацевтите, определя с наредба правила и нормативи за образуване и регистриране на фиксирани цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при отпускането им на дребно.”
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков:
  “В § 26 от ЗИДЗЛАХМ, относно чл. 85, ал. 1:
  “§ 26. В чл. 85 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Цените на производител на лекарствата, които се отпускат по лекарско предписание, се регистрират от държавата. Цените на производител на лекарствата, които се отпускат без лекарско предписание, могат да бъдат регистрирани по желание на производителя.”
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Борислав Цеков:
  “По § 26 от ЗИДЗЛАХМ, относно изменението на чл. 85:
  1. Настоящото предложение да се оформи като т. 1.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Цената на лекарствата, които се отпускат по лекарско предписание на производител, както и размерът на надценките за търговец на едро и търговец на дребно, са фиксирани и задължителни за всички и могат да се променят през период не по-малък от шест месеца.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 26.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д-р Щерев.
  Подлагам на гласуване първо предложението на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова за изменения и допълнения в § 26.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 154 народни представители: за 26, против 128, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков – също за изменения и допълнения в § 26.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 154 народни представители: за 10, против 139, въздържали се 5.
  Предложението на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков не се приема.
  Последното предложение за изменения и допълнения в § 26 е на народния представител Борислав Цеков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 146 народни представители: за 4, против 138, въздържали се 4.
  Предложението на народния представител Валери Цеков не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 26, който се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 119, против 2, въздържали се 3.
  Текстът на вносителя за § 26 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 27. В чл. 85а, ал. 1 думите “правила и нормативи за образуване и регистриране на пределни цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно” се заменят с “правила за образуване на пределните цени на отпусканите по лекарско предписание лекарствени продукти при продажбата им на дребно и реда за регистриране на цените на тези, които се отпускат без лекарско предписание”.
  Предложение на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков:
  “В § 27 относно чл. 85а, ал. 1:
  “§ 27. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “лекарствени продукти” се добавя изразът “отпускани по лекарско предписание”.
  Комисията не приема предложението.
  “2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Пределната цена е максимално допустимата цена при продажбата на дребно на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, и е сбор от цена на производител плюс надценки за търговец на едро и търговец на дребно.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.”
  Комисията не приема предложението.
  Има предложение, което е оттеглено в хода на дискусията.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  “§ 27. След израза “се заменят с” следва следният текст: “правила за образуване на крайни фиксирани цени на отпусканите по лекарско предписание лекарствени продукти при продажбата им на дребно и реда за регистриране на цените на тези, които се отпускат без лекарско предписание”.
  В чл. 85а, ал. 2 думата “пределните” се заменя с “крайни фиксирани”.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 27.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За процедура има думата госпожа Снежана Гроздилова.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Уважаеми колеги, нека да положим усилия да приключим днес.
  Предлагам от името на Парламентарната група на НДСВ да удължим работното време с 2 часа, а след това ще мислим, ако се наложи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работното време с 2 часа.
  Гласували 150 народни представители: за 141, против 6, въздържали се 3.
  Предложението е прието.
  Работим с 2 часа удължено работно време.
  Започваме гласуване, уважаеми колеги.
  Гласуваме първото предложение на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков за изменение и допълнение в § 27.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 146 народни представители: за 2, против 138, въздържали се 6.
  Предложението не е прието.
  Моля, гласувайте второто предложение на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков.
  Гласували 148 народни представители: за 2, против 140, въздържали се 6.
  И второто предложение не се приема.
  Гласуваме предложението за изменение и допълнение на § 27, направено от народния представител Панайот Ляков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 154 народни представители: за 23, против 130, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 27, който се подкрепя от комисията.
  Гласували 156 народни представители: за 145, против 7, въздържали се 4.
  Текстът на § 27 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 28. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 33 се изменя така:
  “33. “Търговия на едро” са лекарства за всички дейности, състоящи се от придобиване, доставяне, съхраняване, снабдяване или износ на лекарства, с изключение на случаите, когато търговията се извършва по реда на глава VII от този закон.”
  2.Създават се т. 47, 48, 49 и 50:
  “47. “Известни лекарствени вещества” са вещества, които са употребявани поне 10 години в Европейския съюз, прилагани са в достатъчно количество, употребата им е отразена в научната литература и съществува добра последователност в научната оценка.
  48. “Научна литература” са публикациите на резултати от научни изследвания в специализирани международни научни издания.
  49. “Приемливо ниво на безопасност” е налице, когато представените данни се приемат при определено ниво на доказателственост на безопасността според клинични изпитвания, проведени в съответствие с добрата клинична практика.
  50. “Редки заболявания” са заболяванията, които се характеризират с честота на разпространение не по-висока от 5 на 10 000 души от населението.”
  Предложение на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков:
  “§ 28. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 33 се изменя така:
  “33. “Търговия на едро” с лекарства са всички дейности, състоящи се от придобиване, внос, доставяне, съхранение, снабдяване или износ на лекарства, с изключение на случаите, когато търговията се извършва по реда на глава VII от този закон.”
  Комисията приема предложението.
  “2. Точка 38 се изменя така:
  “38. “Оригинален лекарствен продукт” е лекарствен продукт, за който е издадено разрешение за употреба въз основа на досие, съдържащо всички необходими административни, химико-фармацевтични, фармакологично-токсикологични и клинични данни и към датата на издаването на разрешението за употребата му няма издадено разрешение за употреба на фармацевтично еквивалентен на него лекарствен продукт в Европейския съюз или в Република България.”
  Комисията не приема предложението.
  “3. Създават се т. 47, 48, 49 и 50:
  “47. “Известни лекарствени вещества” са вещества, които са употребявани поне 10 години в Европейския съюз, прилагани са в достатъчно количество, употребата им е отразена в научната литература и съществува добра последователност в научната оценка.
  48. “Научна литература” се публикациите на резултати от научни изследвания в специализирани международни научни издания.
  49. “Приемливо ниво на безопасност” е налице, когато представените данни се приемат при определено ниво на доказателственост на безопасността според клинични изпитвания, проведени в съответствие с “добрата клинична практика”.
  50. “Редки заболявания” са тези, които се характеризират с честота на разпространение не по-високо от 5 на 10 000 души от населението.”
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 28, в т. 1 в променената т. 33 след думата “снабдяване” се поставя запетая, добавя се думата “внос” и текстът продължава.
  Комисията приема предложението.
  В т. 2 в новосъздадената т. 48 след думата “издания” се добавя “и/или докладвани на международни конференции”.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 28:
  “§ 28. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 33 се изменя така:
  “33. “Търговия на едро” с лекарства са всички дейности, състоящи се от придобиване, внос, доставяне, съхраняване, снабдяване или износ на лекарства, с изключение на случаите, когато търговията се извършва по реда на глава седма от този закон”.
  2. Създават се т. 47, 48, 49, 50 и 51:
  “47. “Известни лекарствени вещества” са вещества, които са употребявани поне десет години в Европейския съюз, прилагани са в достатъчно количество, употребата им е отразена в научната литература и съществува добра последователност в научната оценка.
  48. “Научна литература” са публикациите на резултати от научни изследвания в специализирани международни научни издания.
  49. “Приемливо ниво на безопасност” е налице, когато представените данни се приемат при статистически достоверна безопасност, според клинични изпитвания, проведени в съответствие с добрата клинична практика.
  50. “Редки заболявания” са заболяванията, които се характеризират с честота на разпространение не по-висока от 5 на 10 000 души от населението.
  51. “Съществено подобен” – лекарственият продукт е съществено подобен на оригинален лекарствен продукт, когато има същия качествен и количествен състав, има същата лекарствена форма и е бил еквивалентен на оригиналния лекарствен продукт, освен ако не се представят достоверни данни, че неговата безопасност и ефикасност се различават значимо от тези на оригиналния лекарствен продукт”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре, чухме доклада и окончателната редакция на § 28.
  Започваме гласуване на направените предложения по § 28.
  По § 28, съгласно доклада на председателя на комисията, има направени предложения от Антония Първанова и Валери Цеков.
  Първото предложение е прието от комисията.
  Второто предложение на Антония Първанова и Валери Цеков не е прието.
  Подлагам второто предложение на двамата народни представители Антония Първанова и Валери Цеков на гласуване.
  Предложението не се подкрепя от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 1, против 128, въздържали се 4.
  Не се приема. Това е второто предложение на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков.
  Сега гласуваме третото предложение, а именно:
  "3. Създават се т. 47, 48, 49 и 50."
  Това предложение също не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 133 народни представители: за 1, против 129, въздържали се 4.
  Това предложение на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков не се приема.
  Поставям на гласуване направеното предложение на народния представител Панайот Ляков за изменение на т. 1 в § 28, предложението се приема. Първото предложение се приема, но има предложение от Панайот Ляков за т. 2.
  Подлагам на гласуване второто предложение на народния представител Панайот Ляков.
  Второто предложение не се подкрепя от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 16, против 109, въздържали се 3.
  Второто предложение на народния представител Панайот Ляков не се приема.
  Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 28, така както беше докладван от председателя на комисията д-р Щерев.
  Гласуваме окончателната редакция на § 28.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Параграф 28 в новата му редакция е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “Преходни и заключителни разпоредби”.
  Комисията приема текста на вносителя за заглавието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване наименованието “Преходни и заключителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя това заглавие.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
  “Преходни и заключителни разпоредби” като заглавие е прието.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ:
  “§ 29. Заявления за издаване на частични решения за търговия на едро с лекарства, подадени до влизането в сила на този закон се разрешават при условията и по реда, предвидени в него”.
  Комисията приема текста на вносителя.
  “§ 30. Заварените към влизането в сила на този закон частични разрешения за търговия на едро с лекарства са валидни за срока, за който са издадени”.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Гласуваме § 29 и 30 така, както бяха докладвани от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте § 29 и 30.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Параграфи 29 и 30 са приети.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 31. Заварените към влизането в сила на този закон аптеки, не отговарящи на изискванията му се привеждат в съответствие в срок от 6 месеца от влизането в сила на закона.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 31 – добавя се изречение второ: “След този срок аптеките, които продължават да не отговарят на изискванията, се закриват”.
  Комисията не приема предложението.
  Уважаеми господин председател, позволете ми пак да предложа една процедура.
  Оттук нататък следва текст.
  Комисията не приема текста на вносителя и се предлагат нови параграфи, обаче те са във връзка с чл. 68 и аз Ви предлагам да не чета тези текстове нататък и предлагам на уважаемите господа народни представители да приемат текста на вносителя за § 31 като преди това предложите или, ако не го оттегли Панайот Ляков, неговото предложение само за гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми господин председател на комисията. При мене има други текстове.
  Вие какво предлагате? Тук никъде не се споменава чл. 68.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Той е: “Подадените до влизането в сила на този закон заявления за разкриване на аптеки се решават при условията и реда, предвидени в него.
  Разрешенията за разкриване на аптеки от магистър-фармацевт, който не е регистриран по Търговския закон в срок от една година.
  Извън случаите аптеките-разкрити…”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Доцент Щерев, аз предлагам да работим съгласно правилника. А той диктува следното: имаме текста на вносителя, имаме предложение за изменение и допълнение или нямаме предложение. Какво гласуваме в случая?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Предлагам да гласуваме текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Започваме да гласуваме § 31.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 9, против 119, въздържали се няма.
  Предложението на народния представител Панайот Ляков не се приема.
  Поставям на гласуване текста на вносителя за § 31, който се подкрепя от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Параграф 31 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, съгласно решението на пленарната зала, няма да чета § 31а и 31б.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Точно така. Преминаваме към § 32.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 32. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 34 се изменя така:
  “Чл. 34. Лицензиите по чл. 32 и 33 се издават на магистър-фармацевт, на едноличен търговец или на юридическо лице, при условие че дейностите с наркотични вещества от приложения 2 и 3 и техните препарати се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.”
  2. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  “(2) Отказва се издаването на лицензия, когато срещу магистър-фармацевтът по чл. 34 са налице условията по ал. 1.”
  Предложение на народните представители Теодора Константинова, Борислав Китов, Стойчо Кацаров и Васил Паница – в § 32 се правят следните изменения и допълнения:
  “Член 34 се изменя така:
  “Лицензиите по чл. 33 се издават на едноличен търговец с висше фармацевтично образование. Лицензиите за производство, преработване, съхраняване, търговията на едро в страната, вносът, износът, транзитът и превозването на наркотични вещества, както и лицензиите за аптеките на лечебните заведения за болнична помощ се издават на юридическо лице, при условие че дейностите с наркотични вещества от приложения 2 и 3 и техните препарати се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.”
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков - § 32 се отменя.
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Соколов - § 32, т. 1 отпада.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 32.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Уважаеми колеги, имате думата по § 32.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз искам да предложа на уважаемото Народно събрание две неща. Текстът, който предлага вносителят, не е безспорен. От друга гледна точка това е предложение за промяна не в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, а е предложение за промяна в Закона за контрол върху наркотичните вещества. Така че аз използам излизането си, за да защитя нашето предложение и да направя едно процедурно предложение този текст да отпадне от този закон и да бъде включен в Закона за наркотичните вещества, който е следващата точка от дневния ред. Още повече, систематичното му място е в Закона за контрол върху наркотичните вещества.
  Правя процедурно предложение § 32 като цяло да отпадне, тъй като той касае Закона за контрол върху наркотичните вещества – да мине в другия закон, който е следващата точка от дневния ни ред.
  Сега няколко думи по съществото на предложението. Действително има проблем с издаването на лицензии за наркотични вещества и този проблем е свързан с болниците. Досега действащият текст на закона не беше уредил въпроса за издаването на лицензиите за търговия с наркотични вещества на болнични аптеки. От тази гледна точка аз смятам, че текстът, който ние предлагаме за § 32, в случай, че не се приеме предложението този параграф да отпадне, е по-прецизен. Той съвсем ясно прави разграничението на това кога и на кого се издава лиценция за търговия с наркотични вещества, когато става въпрос за аптека, от една страна, и от друга страна – когато става въпрос за производител, за търговец на едро или за болнично лечебно заведение. Откъде идва разликата? Разликата идва оттам, че както е действащият закон, чл. 68, лицензията се издава на магистър-фармацевта и той е собственик на аптеката. Обаче при болничните аптеки това не е така, там магистър-фармацевтът ръководи аптеката, но той не е собственик, собственик е болницата. Затова трябва да има текст, който да прави разлика между тези две неща. И ние сме предложили точно такъв текст.
  Накратко, предлагам, от една страна, параграфът да отпадне и да си отиде в Закона за контрол върху наркотичните вещества, където му е мястото, а ако това не се приеме, считам, че текстът, който ние предлагаме за § 32, е по-прецизен от текста на вносителя и затова призовавам народните представители да подкрепят него. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата господин Кюркчиев.
  АЛЕКО КЮРКЧИЕВ (НДСВ): Господин председателю, аз мисля, че трябва да подкрепим внесения от министъра на здравеопазването параграф, тъй като той има смисъл и мястото му е в този закон. Ако нямаше място, министърът на здравеопазването нямаше да го предложи на вашето внимание, респективно комисията нямаше да го подкрепи. Затова правя процедурно предложение за оставането на § 32.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Има думата за изказване д-р Китов.

  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Истината е, че доц. Финков заяви, че поради забавянето на подготовката на Закона за наркотичните вещества се налага тази промяна, за да се уредят някои трудности преди всичко във връзка с болничните аптеки, които по стария закон не можеха да оперират нормално с наркотични вещества. Да, и наистина преди три месеца, ако бяхме приели закона, това щеше да има своето значение, своето място. Обаче виждате ли днес какъв е парадоксът – само след 5–10 минути ние започваме да гледаме промени в Закона за наркотичните вещества.
  Аз също считам, че има неща, които трябва да бъдат пипнати в този член. Дали ще се приеме едното предложение или нашето – това е друг въпрос. Но само в тази връзка, просто така да се каже, за честта на Народното събрание аз мисля, че не е редно с един закон да променяме друг. В крайна сметка Народното събрание ще каже своето мнение. Да, в този закон трябва да има известна промяна, но ми се струва, че щеше да бъде по-чисто, ако го направим в следващия закон, който след малко ще започнем да гледаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д-р Китов.
  Преминаваме към гласуване.
  Първо, ще подложа на гласуване направеното процедурно предложение от д-р Стойчо Кацаров за отпадане на § 32.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 155 народни представители: за 64, против 90, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване алтернативния текст, предложен от народния представител Теодора Константинова и група народни представители за нова редакция на § 32, различна от тази на вносителя. Това е и второто процедурно предложение на народния представител Стойчо Кацаров.
  Гласували 149 народни представители: за 65, против 83, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков, което вече е гласувано и също гласи: “Параграф 32 да отпадне”.
  Гласуваме отново предложение за отпадане на § 32, предложен от вносителя, този път от друг народен представител.
  Гласували 154 народни представители, за 58, против 91, въздържали се 5.
  Предложението на народния представител Панайот Ляков за отпадане на § 32 не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Соколов от § 32 да отпадне т. 1.
  Гласували 141 народни представители: за 37, против 94, въздържали се 10.
  Предложението на народния представител Йордан Соколов не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 32, който се подкрепя от комисията.
  Гласували 138 народни представители: за 84, против 43, въздържали се 11.
  Параграф 32 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, останаха § 33, 34, 35 и 36.
  Независимо от предложенията, които се правят, смисълът на предложението на народните представители Антония Първанова и Валери Цеков се приема.
  Правният отдел на Народното събрание ни препоръчва и аз предлагам на колегите в залата, ако позволите, следните текстове за § 35 и 36, които стават § 33 и 34.
  Параграф 35, който става § 33:
  “§ 33. Министърът на здравеопазването издава наредбите по чл. 17, ал. 3 и 4 и по чл. 55, т. 4 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон.”
  Комисията приема този текст.
  Следващият § 36, който става § 34:
  “§ 34. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 1, 5, 6, т. 2 и § 18, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2004 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за изказване проф. Кръстьо Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Може би не схванах точно аргумента, но какво значи, че Правният отдел ни е препоръчал да се промени?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Аз казвам, че ние го приемаме и ви го предлагаме.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: Аз мисля, че тук беше постигнато съгласие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: Същото ли е?
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Абсолютно същото.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: Тогава задавам въпроса: § 34 – сегашен, който гласи: “Параграф 7 влиза в сила от 1 януари 2003 г.” остава ли в сила като текст?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Щерев, за да отговорите.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми проф. Петков. Вие сте в правото да зададете този въпрос. Ние смятаме, че § 7 би могъл да влезе в сила от 1 януари 2003 г., а може, ако законът не е публикуван в “Държавен вестник”, и да не може да влезе в сила. Затова ние правим следната редакция, която по същество не променя нещата: “Параграф 7 влиза в сила от публикуването на закона в “Държавен вестник”.
  Ако законът се публикува преди Нова година ще влезе преди Нова година, а ако се публикува след Нова година ще влезе в сила от датата на публикуването. Тоест духът на това предложение “от 1 януари 2003 г.” се запазва. Но тъй като много късно приемаме този закон на второ четене, се страхуваме да не изпаднем в ситуацията, когато законът още не е публикуван в “Държавен вестник”, а има текст, който регламентира влизането му в сила от 1 януари. Затова предлагаме този текст, че “Параграф 7 влиза в сила от деня на публикуването в “Държавен вестник”, което предполагаме, че ще бъде около Нова година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, д-р Китов, имате думата за изказване.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми колеги, аз мисля, че предложението, направено от доц. Щерев, е коректно по простата причина, че наистина има реална възможност до края на годината да не може да се публикува в “Държавен вестник”. При това положение ще стане една колизия в закона, а това дали на 6-и ще излезе “Държавен вестник”, няма да промени нещата, а по-скоро би могло да стане предпоставка за нарушение на закона.
  Аз мисля, обръщам се към проф. Петков, че е съвсем коректно това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подкрепяте текста на новия чл. 34.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване новите параграфи 33 и 34, както бяха докладвани от председателя на комисията д-р Щерев.
  Гласували 148 народни представители: за 148, против и въздържали се няма.
  Законът за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина е приет. (Ръкопляскания.)
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Благодаря ви за извършената работа както в комисията, така и тук, в залата.
  Искам да се извиня за това, че се създадоха предпоставки за бурни дебати тук, но това беше решението на комисията: след като пленарната зала реши друго нещо, то, разбира се, беше съответно прието и смятам, че в края на краищата остава резултатът, че този закон е приет преди да настъпи 2003 г. Благодаря ви още веднъж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д-р Щерев.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, внесен от Министерския съвет.
  Думата има д-р Щерев да докладва становището на Комисията по здравеопазването.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми да ви предложа доклада на Комисията по здравеопазването относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет.
  “На свое редовно заседание, проведено на 23.10.2002 г., Комисията по здравеопазване разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет.
  В обсъждането взеха участие доц. Божидар Финков - министър на здравеопазването, представители на Националния съвет по наркотични вещества, Агенция “Митници”, Министерство на правосъдието.
  На вниманието на народните представители бяха предоставени становища на Комисията по икономическата политика, Комисията по европейска интеграция и Националния съвет по наркотични вещества.
  Законопроектът беше представен от неговия вносител. Предложените промени се правят с оглед необходимостта от привеждането на закона в съответствие с правото на Европейския съюз, предвид ангажимента на България за пълно хармонизиране на законодателството, отнасящо се до контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите към момента на присъединяването. Редица промени целят прецизиране на някои от сега действащите текстове.
  В съответствие с европейските изисквания и стандарти в законопроекта се предвижда разделяне на прекурсорите от Приложение № 4 на закона на три категории в зависимост от прилаганите мерки за контрол върху тях. Съгласно предлаганите промени дейностите с химикали от III-та категория, аналогично на европейското законодателство, ще се извършват без лицензиране, след регистриране пред отговорните органи на мощностите за производство и съхраняване от икономическите оператори. Във II-ра категория са включени вещества, които често участват в нелегалния трафик в и през Република България. По тази причина дейностите с тези вещества трябва да подлежат на лицензиране до срока на ангажимента ни за пълно хармонизиране или до прехвърлянето им в I-ва категория.
  Подкрепа получиха текстовете, които в съответствие с европейските стандарти отменят твърде ограничителното изискване за висше химическо или фармацевтично образование за издаване на лицензия за дейности с наркотични вещества. В духа на либерализирането на режима за работа с наркотични вещества е и освобождаването на спедитори и превозвачи, действащи само в това си качество, от задължение за лицензиране или регистрация. Прецизират се и процедурите по отчетността на дейностите с наркотични вещества и прекурсори, а именно се скъсяват отчетните периоди, което улеснява проследяването на движението и наличностите от тях във всеки момент.
  Предлагат се текстове, с които се цели да се вменят контролни функции на областните администрации относно дейностите с прекурсори, а на органите за борба със злоупотреба с наркотичните вещества – да събират и анализират информация с оглед по-добра координация и оценка на осъществяваната дейност в тази насока.
  С предложените промени в законопроекта се цели прецизирането на текстове и уреждането на празноти в сега действащия закон, касаещи: основанията за отказ за издаването на лицензия за работа с наркотични вещества и прекурсори и за прекратяването на издадена такава; действията по отношение на оставащи складови наличности от наркотични вещества или прекурсори при преустановяване дейността на носителя на лицензията; механизма за унищожаване на остатъците от наркотични вещества, уточняване режимите на внос и износ на тези вещества, включително и влизащите в състава на лекарствени продукти.
  Дискусия предизвикаха текстовете, предложени с оглед съгласуването на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори със Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, включително и с разглеждания на второ четене в пленарна зала законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  След проведената дискусия и последващо гласуване с 10 гласа “за”, 2 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се”, Комисията по здравеопазване взе следното решение:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет на 23.07.2002 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Проф. Димитров, заповядайте да представите становището на и Комисията по икономическата политика.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
  “СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 202-01-41 от 23 юли 2002 г.
  за изменение и допълнение на Закона за контрол върху
  наркотичните вещества и прекурсорите,
  внесен от Министерския съвет

  На заседанието, проведено на 25 септември 2002 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
  Предлаганите промени произтичат от необходимостта да се приведе Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в съответствие с правото на Европейския съюз в тази област.
  Предвижда се разделяне на прекурсорите по Приложение № 4 на три категории в зависимост от прилаганите мерки за контрол върху тях и се регламентира лицензирането на дейности с вещества и от трите категории. Законодателството на Европейския съюз дава възможност на икономическите оператори да извършват дейности с вещества от II-ра и III-та категория без лицензия, като обаче ги задължава да регистрират пред компетентните органи мощностите си за производство и съхраняване. С предлаганите промени ще се осигури възможност дейностите с химикали от III-та категория да се извършват след регистрация на тези мощности. По този начин за тях отпада изискването за лицензиране на дейностите с прекурсори.
  Тъй като във втора категория фигурират вещества, които доста често участват в нелегалния трафик в и през Република България, дейностите с тях ще подлежат на лицензиране до срока в ангажимента ни за пълно хармонизиране или до прехвърлянето им в I-ва категория.


  Предлаганите промени целят и постигането на по-голяма яснота в кръга от икономически оператори, чиято дейност подлежи на лицензиране или регистрация. Предвижда се и отпадане на изискването за висше химическо или фармацевтично образование за едноличен търговец и за участие в управителните органи на юридически лица на химик или фармацевт като критерий за издаване на лицензия. Подобно изискване в тази област не съществува в европейското законодателство. Променят се и сроковете на лицензиите. Въвеждат се излишни основания, при наличието на които издадената лицензия се прекратява.
  Уточняват се режимите по внос и износ на наркотичните вещества, техните препарати и на прекурсорите. Оптимизира се отчетността относно дейността с наркотични вещества и прекурсори, осъществявани от производителите и търговците на едро и дребно. Въвеждат се ограничения, отнасящи се до кръга от субекти и места, в които може да се осъществява лечение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества.
  Въвежда се задължение за органите, осъществяващи националната политика за борба срещу злоупотребата с наркотичните вещества и незаконния трафик, да събират и анализират информация, необходима за координирането и оценяването на осъществяваната дейност в тази област. Конкретизира се задължението за осъществяване на контролни функции от страна на областните администрации по дейностите с прекурсори.
  В хода на обсъждането народните представители поставиха въпроси, отнасящи се до предвидените в законопроекта промени, насочени към либерализирането на режимите, при условия на които се извършват дейности с наркотични вещества и прекурсори.
  В резултат на проведеното гласуване (8 “за” и 2 “въздържали се”) Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, с вносител Министерският съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има становище на Комисията по евроинтеграция.
  Заповядайте, господин Четин Казак.
  ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК:
  “СТАНОВИЩЕ
  относно проект на Закон за изменение и допълнение на
  Закона за контрол върху наркотичните вещества и
  Прекурсорите № 202-01-41, внесен от Министерския съвет на
  23.07.2002 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2002 г. Комисията по европейска интеграция разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието на комисията законопроектът бе представен от господин Николай Нанков, юрист в Дирекция “Правно-нормативно обслужване” в Министерство на вътрешните работи.
  I. Приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е ангажимент на България по Глава първа “Свободно движение на стоки”, която е затворена на 10 юни 2002 г. Предложените промени кореспондират с ангажиментите на България по Глава двадесет и четвърта “Правосъдие и вътрешни работи” (отворена на 27 юни 2001 г.) и по Глава двадесет и пета “Митнически съюз” (затворена на 29 юли 2002 г.).
  България има ангажимент за пълно хармонизиране на законодателството, отнасящо се до контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите към момента на присъединяването.
  В проектозакона се правят предложения за изменения и допълнения, които имат за цел да приведат вътрешното законодателство в съответствие с изискванията на:
  1. Регламент № 3677/90 ЕЕС, изменен с регламент № 2959/93 ЕЕС, относно мерките, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване влагането на определени субстанции в незаконно производство на наркотични вещества и психотропни субстанции.
  2. Директива 92/109/ЕЕС относно производството и разпространението на пазара на някои вещества, използвани за незаконното производство на наркотици и психотропни вещества, изменена с Директива 9346/ЕЕС и с Директива 2001/8/ЕС.
  С предложените изменения на чл. 3, чл. 35 и чл. 36 и на Приложение № 4 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се въвеждат изискванията, предвидени в чл. 4 и в Приложение 1 от Директивата, както следва:
  1. Възприема се разделянето на прекурсорите на три категории, което е отразено в предложението за изменение на Приложение № 4 (§ 58 от проектозакона).
  2. В съответствие с изискванията на Директивата се запазва лицензионният режим за дейностите, извършвани с веществата и смесите, посочени в първа категория от Приложение № 4 (§ 20, чл. 35, ал. 1 от проектозакона).
  3. Съобразно изискванията на Директивата се въвежда регистрационен режим за дейностите, извършвани с веществата и смесите, както и за износа на смеси от вещества, които са изброени в трета категория на Приложение № 4 (§ 20, чл. 35, ал. 2 от проектозакона) и се отменя действащият за тях лицензионен режим.
  4. В проектозакона не се въвежда регистрационен режим за дейностите, мощностите и условията за съхранение на веществата и смесите, изброени във втора категория на Приложение № 4 (§ 20, чл. 35, ал. 1 от проектозакона), така както това е предвидено в чл. 4 от Директивата. За тези вещества се запазва действащият лицензионен режим. Промяната в режима на веществата от втора категория е отложена от вносителя за един по-късен момент, поради наличието на данни за извършване на нелегален трафик с тези химикали.
  (5) В хармонизация с изискванията на чл. 2а, т. 1 и т. 2 от Регламент № 3677/90 ЕЕС, в новата ал. 4 на чл. 34 се въвежда освобождаване от режим на лицензирано или регистрация на дейността, извършвана от спедиторите и превозвачите на прекурсори на наркотични вещества (§ 20 от проектозакона).
  6. В съответствие с трайно установената европейска практика в новата редакция на чл. 36 (§ 21 от проектозакона), е предвидено отпадане на изискването за притежаване на висше химическо или фармацевтично образование от член на управителните органи на юридическите лица и от едноличните търговци, когато извършват дейности, свързани с наркотични вещества и прекурсори.
  II. Комисията по европейска интеграция с единодушие от парламентарните групи се обедини около становището, че предложеният Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите въвежда частично разпоредбите на европейското законодателство относно наркотичните вещества и психотропните субстанции и представлява етап от продължаващата хармонизация на вътрешното законодателство с изискванията на европейското право в тази област.
  С оглед на гореизложеното Комисията по европейска интеграция предлага на Народното събрание да приеме на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите № 202-01-41.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Казак.
  Откривам дискусията на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет.
  Имате думата за изказване, доц. Борислав Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Предложеният законопроект доразвива Закона за наркотичните вещества и прекурсорите, и наистина, както беше изтъкнато и в становището, хармонизира нашето законодателство в зависимост от директивите и европейското законодателство. Погледнато внимателно, има и някои забележки, които биха могли да бъдат направени, но ние считаме, че те не са пречка да бъде подкрепен законът на първо четене. Надяваме се, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, между първо и второ четене, ако не настъпят нарушения, на които бяхме свидетели преди малко, така спокойно, както днес ще се приеме този законопроект, защото наистина е една крачка напред във връзка с хармонизирането на нашето законодателство, да се приеме и на второ четене.
  Мисля, че само може да се съжалява, че законопроектът не бе гледан по-рано, за да можем тази година да се поздравим и с неговото завършване на второ четене. Обръщам се към председателя на комисията доц. Щерев да се има предвид известно време след започване на работата на Народното събрание да се направят предложенията на второ четене. В тази връзка аз и моите колеги считаме, че ще подкрепим закона на първо четене. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, доц. Китов.
  Има ли други народни представители, които искат думата? Дискусията е открита. Не виждам желаещи.
  Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет на 23 юли 2002 г.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е приет на първо четене.
  Имате думата за процедура, господин Щерев.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моля да гласувате моето процедурно предложение предложенията за изменения на законопроекта между първо и второ четене да бъдат внесени една седмица след 15 януари. За да може след ваканцията да има време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, имате основание.
  Подлагам направеното процедурно предложение на гласуване. Наистина парламентът ще започне да работи на 13 януари.
  Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
  Направеното процедурно предложение е прието.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМАТА НА ОБЩНОСТТА "РАМКОВА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ" (2001-2005 Г.)
  Бих искал да дам думата на представител на ръководството на Комисията по правата на човека и вероизповеданията, ако го няма председателя, или на член на тази комисия да представи доклада на водещата комисия.
  Има думата господин Кирил Милчев – заместник-председател на комисията.
  ДОКЛАДЧИК КИРИЛ МИЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.

  "Д О К Л А Д
  на Комисията по правата на човека и вероизповеданията
  относно законопроект за ратифициране на Меморандума
  за разбирателство между Европейската общност и
  Република България за участие на Република България
  в програмата на Общността "Рамкова стратегия на
  Общността по въпросите за равенство между половете
  (2001-2005), № 202-02-48, внесен от Министерския съвет
  на 4 ноември 2002 г.

  На свое редовно заседание от 14 ноември 2002 г. Комисията по правата на човека и вероизповеданията разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете (2001-2005).
  На заседанието присъстваха господин Асен Иванов – началник отдел "Европейска интеграция" в Министерството на труда и социалната политика, и госпожа Лили Абаджиева – главен експерт в сектор "Координация и защита на трудовия пазар".
  От името на Министерския съвет законопроектът беше представен от господин Асен Иванов.
  Проведено беше гласувано, като "за" законопроекта гласуваха 11 народни представители и 1 беше "против".
  На основание на гласуването и приемайки аргументите на вносителя Комисията по правата на човека и вероизповеданията предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете (2001-2005)."
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Милчев.
  Има думата председателят на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност да представи доклада на комисията.
  Господин Илчев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: "На 7 ноември 2002 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001-2005) и прие следното

  С Т А Н О В И Щ Е:

  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001-2005), подписан на 20 септември 2002 г. в София."
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Чухме докладите на водещата комисия - Комисията по правата на човека и вероизповеданията, и становището на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Имате думата, уважаеми колеги, да се изкажете.
  Има думата господин Четин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз няма да се изказвам по същество. Мисля, че по същество няма проблеми и този меморандум, и последният, който е в дневния ред, смятам, че единодушно ще ги подкрепим.
  Искам да поставя един друг въпрос. Този и следващият меморандум са част от един пакет от три законопроекта за ратифициране на меморандуми между Република България и Европейската общност, по силата на които България може да участва в програмите на Европейската общност и да получава финансова подкрепа за реализиране на определени проекти.
  Аз просто се учудвам защо третият меморандум от този пакет не е включен в дневния ред. Редно щеше да бъде да го гласуваме и него заедно с другите два, защото иначе България ще се лиши от възможността да участва в Програмата на Европейската общност за борба срещу дискриминацията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За кой меморандум става дума?
  ЧЕТИН КАЗАК: Става въпрос за Меморандума за участие на Република България в Програмата на Общността за борба срещу дискриминацията. Този меморандум, незнайно защо, не беше включен в дневния ред. Ако има някаква процедурна възможност да бъде включен и разгледан заедно с другите, от това само ще спечелим. Ако не, аз нямам нищо против този меморандум. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Казак.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване на първо четене законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001-2005).
  "Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете (2001-2005), подписан на 20 септември 2002 г. в София.
  Моля, гласувайте законопроекта на първо четене.
  Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.

  Законопроектът е приет на първо четене.
  Процедурен въпрос.
  Заповядайте, господин Милчев.

  КИРИЛ МИЛЧЕВ (НДСВ): Господин председател, правя процедурно предложение законопроектът да бъде приет и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Тъй като няма предложения, няма дискусия. Благодаря ви.
  Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение законопроектът да бъде приет на това пленарно заседание на второ четене. Моля да гласувате за процедурното предложение.
  Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
  Чета законопроекта, който предстои да бъде гласуван на второ четене:
  “ЗАКОН
  за ратифициране на Меморандума за разбирателство между
  Европейската общност и Република България за участие на
  Република България в Програмата на общността “Рамкова
  стратегия на общността по въпросите за равенство между
  половете” (2001-2005 г.)

  Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата на общността “Рамкова стратегия на общността по въпросите за равенство между половете” (2001-2005 г.), подписан на 20 септември 2002 г. в София.”
  Моля да гласувате законопроекта на второ четене.
  Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
  Законът за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата на общността “Рамкова стратегия на общността по въпросите за равенство между половете” (2001-2005 г.) е приет на второ четене.


  Преминаваме към последната точка от нашия дневен ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМАТА НА ОБЩНОСТТА “ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩНОСТТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА СЕ БОРЯТ СЪС СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ” (2002-2006 г.).
  Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
  Д-р Адемов, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  “ДОКЛАД
  по законопроект за ратифициране на Меморандума
  за разбирателство между Европейската общност и Република
  България за участие на република България в Програмата на
  общността “Действия на общността за насърчаване на
  сътрудничеството между страните-членки да се борят със
  социалната изолация” (2002-2006 г.), № 202-02-46 от
  4 ноември 2002 г., внесен от Министерския съвет

  Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 14 ноември 2002 г. разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на република България в Програмата на общността “Действия на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните-членки да се борят със социалната изолация”, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът бе представен от госпожа Христина Христова - заместник-министър на труда и социалната политика.
  Меморандумът за разбирателство между Европейската общност и Република България дава възможност за участие на Република България в Програмата на общността “Действия на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните-членки да се борят със социалната изолация”. В процеса на присъединяване към Европейския съюз Република България ще бъде задължена да подпише непосредствено преди нейното приемане Заключителен меморандум с Европейския съюз. С представения Меморандум за разбирателство страната се включва в създадения от страните-членки на Европейския съюз открит метод за координация по проблемите на социалната изолация. Чрез ратифициране на настоящия Меморандум със закон България ще може да ползва добрите практики на страните-членки на Европейския съюз по проблемите на социалното включване, да участва в обсъждането на широк кръг въпроси, по които нашето общество трябва да се подготви. Това са проблемите на бедността и изолацията, проблемите, свързани с увреждания, свързани с хората, представители на етнически общности, хората, които са от бъдещото поколение и от третата възраст, хора, които имат други затруднения във връзка със социалното интегриране в обществото и др.
  Меморандумът за разбирателство дава възможност на страната да се включи в програмите и фондовете на Европейския съюз и да се ползва вече готовото ноу-хау и европейските фондове по поставените въпроси.
  След проведени разисквания и проведено гласуване с резултати: “за” – 18, “против” и “въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене
  законопроект № 202-02-46 от 4 ноември 2002 г., внесен от Министерския съвет, за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на република България в Програмата на общността “Действия на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните-членки да се борят със социалната изолация” (2002-2006 г.).”
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря на д-р Адемов.
  Доклада на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност ще представи председателят на комисията господин Станимир Илчев.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: “На 7 ноември 2002 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на република България в Програмата на общността “Действия на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните-членки да се борят със социалната изолация” (2002-2006 г.) и прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на република България в Програмата на общността “Действия на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните-членки да се борят със социалната изолация”, подписан на 20 септември 2002 г. в София.”
  Благодаря Ви, господин председател.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Уважаеми колеги, откривам дискусията на първо четене по законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата на общността “Действие на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните – членки да се борят със социалната изолация” (2002 - 2006 г.), внесен от Министерския съвет на 04.11.2002 г.
  Желае ли някой думата ? Не виждам.
  Поставям на гласуване на първо четене законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата на общността “Действия на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните – членки да се борят със социалната изолация” (2002 – 2006 г.), внесен от Министерския съвет на 04.11.2002 г.
  Моля да гласувате.
  Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Имате думата за процедурно предложение.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, правя процедурно предложение законопроектът да бъде гласуван и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение законопроектът да бъде приет и на второ четене на настоящото пленарно заседание.
  Моля да гласувате.
  Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
  Д-р Адемов, бихте ли прочели представения законопроект за второ четене?
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  “ЗАКОН
  за ратифициране на Меморандума за разбирателство между
  Европейската общност и Република България за участие на
  Република България в Програмата на общността “Действия на
  общността за насърчаване на сътрудничеството между
  страните-членки да се борят със социалната изолация”
  (2002 – 2006 г.)

  Член единствен. Ратифицира Меморандумът за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата на общността “Действия на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните – членки да се борят със социалната изолация” (2002 – 2006 г.), подписан на 20 септември 2002 г. в София.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Поставям на гласуване на второ четене току-що докладвания законопроект.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
  Законът е приет на второ четене.
  Благодаря ви за сътрудничество, уважаеми народни представители и за вашата съвестна работа. (Ръкопляскания.)
  Позволете ми от името на ръководството на Народното събрание да ви пожелая весело посрещане на коледните и новогодишни празници, да ви пожелая да си починете по време на нашата зимна ваканция и да се върнете бодри, да заработим отново с пресни сили. Благодаря ви много. До скоро виждане! (Ръкопляскания.)
  Следващото заседание ще бъде на 15 януари 2003 г., сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 15,08 ч.)


  Заместник-председатели:

  Камелия Касабова

  Юнал Лютфи


  Секретари:

  Величко Клингов

  Наим Наим

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания