Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, неделя, 21 декември 2003 г.
Открито в 9,01 ч.

21/12/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Любен Корнезов

  Секретари: Величко Клингов и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.

  Дневният ред за днес е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, надявам се, че днес ще работим добре, качествено и в срок.
  Господин Мирчев, заповядайте да представите доклада за второ гласуване на този законопроект.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател. Благодаря и за внушителното присъствие.
  Предлагам в пленарната зала да бъдат допуснати господин Румен Митов – заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, Калин Рогачев, Иво Стефанов и Владимир Чакъров – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и Красимира Стоянова – от Министерството на транспорта и съобщенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, моля гласувайте процедурното предложение за допускане в пленарната зала на посочените лица от господин Мирчев.
  Гласували 154 народни представители: за 147, против 4, въздържали се 3.
  Приема се. Поканете господата.
  Господин Мирчев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ:

  "ДОКЛАД
  относно Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за пътищата
  (обн., ДВ, бр. 26/2000 г., изм. и доп. бр. 88/2000 г.,
  бр. 111/2001 г., бр. 47 и 118/2002 г. и бр. 9/2003 г.),
  внесен под № 302-01-70 от Министерския съвет

  § 1. В чл. 5 ал. 6 и 7 се изменят така:
  "(6) Широчината на обхвата на първостепенните улици, които са част от републиканските пътища, в границите на урбанизираните територии се определя с подробен устройствен план.
  (7) Пътните съоръжения и пътните принадлежности се разполагат в обхвата на пътя, с изключение на базите за поддържане на републиканските пътища, енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени и снегозащитните съоръжения, които могат да се разполагат извън него."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, имате думата. Възражения по този текст? Не виждам.
  Моля, гласувайте заглавието и § 1, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 153 народни представители: за 148, против няма, въздържали се 5.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 2 има предложение на народния представител Иван Иванов, неподкрепено от комисията:
  "В § 2, чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6, в края на текста думите "и 3" се заменят с "3 и 4".
  2. В ал. 8 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 3 и ал. 4".
  3. Създава се нова ал. 9 със следното съдържание:
  "(9) Пътищата, пътните участъци и пътните съоръжения по ал. 3 и ал. 4 са такива, които са проектирани, построени и пуснати в експлоатация след влизане в сила на този закон."
  Има предложение на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов, неподкрепено от комисията:
  "В § 2, в чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думата "отделни" отпада. След израза "подобни на автомагистралите" се поставя запетая и се добавя изразът "изградени след 1 януари 2004 г."
  2. В ал. 4 след израза "планински проход" се добавя изразът "построени след 1 януари 2004 г."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2:
  "§ 2. В чл. 10, ал. 2-8 се изменят така:
  "(2) За преминаване на пътни превозни средства с българска или с чуждестранна регистрация, посочени в този закон, по републиканските пътища, изброени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в "Държавен вестник", се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса. Заплащането на винетна такса дава право на едно пътно превозно средство да използва за определен срок републиканските пътища.
  (3) За преминаване на пътни превозни средства с българска или с чуждестранна регистрация, посочени в този закон, по отделни републикански пътища или пътни участъци – автомагистрали или други многолентови пътища с характеристики, подобни на автомагистралите, изброени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в "Държавен вестник", може да се събира такса за изминато разстояние. Такса за изминато разстояние е заплащане на определена сума за едно пътно превозно средство, изминаващо разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. Таксите за изминато разстояние се диференцират в зависимост от характеристиките на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние и от категорията на пътното превозно средство и се определят за всеки отделен път или пътен участък.
  (4) За ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища – мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в "Държавен вестник", може да се въвежда такса за ползване на съответното съоръжение.
  (5) За ползване на пътни принадлежности и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях се събират отделни такси. Таксата за ползване на пътни принадлежности се събира за пътни превозни средства с чуждестранна регистрация, които не заплащат винетна такса.
  (6) Един и същ пътен участък не може да се включва едновременно в списъка по ал. 2 и в списъка по ал. 3. За един и същ пътен участък не могат да се събират едновременно такси по ал. 2 и 3.
  (7) Размерът на таксите по ал. 1, 2, 3, 4 и 5 се определя от Министерския съвет с тарифа, а условията и редът за тяхното събиране – с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (8) В случаите по ал. 3 собственикът на пътя задължително осигурява и сигнализира дублиращ път."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф има думата господин Благой Димитров.

  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председателю! Уважаеми колеги, вчера на комисия останах изключително изненадан, когато чух разсъжденията на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството. И останах с впечатление, че заместник-министърът не е наясно, че обекти, публична държавна собственост, не могат да влизат като апортно участие в смесени дружества. Съжалявам, че го няма господин Аталай, но в комисията вчера той разви тезата, че едва ли не на нас не ни е ясно какво означава публична държавна собственост. В чл. 18 на Конституцията категорично е записано, че такива обекти публична държавна собственост могат да бъдат отдавани на концесия и по никакъв начин, на никакви нива в изпълнителната власт не може да се разсъждава, че едва ли не държавата влиза като апортно участие наред с концесионерите.
  Още нещо. За лотовете, които бяха изградени преди няколко години по време на правителството на Обединените демократични сили, все още се изплащат кредити, теглени за изграждането на тази инфраструктура. Какво означава това? Вие отхвърляте текстове, които дават възможност на Министерския съвет да концесионира инфраструктурни обекти, включително веднага след приемането на този закон да се слагат бариери и от българските граждани да започнат да се събират такси от концесионера. На практика това предлага Министерският съвет, разбира се, с отхвърлянето на предложението на господин Иванов и на господата Мутафчиев и Дъбов. Това предлага в момента Министерският съвет.
  Още нещо. Българските данъкоплатци са участвали във финансирането досега на тази пътна инфраструктура и сега вносителят едва ли не казва, че това няма значение и че може едва ли не веднага след 1 януари 2004 г. да бъде въведена тол системата за магистрали, за мостове, тунели и пр. Това се предлага в момента. С тази система, която се предлага в момента от Министерския съвет, неколкократно се удря по българския данъкоплатец.
  И още нещо. Този законопроект влиза във връзка с нашите ангажименти за въвеждане на винетна система. Това е основната идея във връзка с ангажиментите ни, съответно във връзка с преговорния процес. Вие обаче, господа от Министерството на регионалното развитие, отивате нататък и предлагате тол система, предлагате някаква комбинирана система, която никъде я няма. Преди няколко дни свършихме Закона за бюджета. Там пък стана ясно, че в този фонд за рехабилитация на пътната инфраструктура няма отчисления от акцизите по течните горива. Вие удряте по българските данъкоплатци може би четирикратно и петкратно. И аз оставам изключително изненадан от разсъжденията на господин заместник-министъра.
  Съжалявам, че министърът на регионалното развитие и благоустройството не е в залата – господин председателю, може би трябва да поканите господин Церовски, - за да може от него да получим някакви смислени отговори. Не може в комисията на ниво експерти да ни се дават някакви нескопосани отговори, а министърът да го няма и само да дава интервюта. Министърът трябва да дойде тук и да каже, за да може българската общественост да получи отговор, защо министърът на регионалното развитие иска наред с въвеждането на винетната система да бъде въведена тол системата и вероятно – аз не знам какъв е замисълът – в много скоро време да се сложат бариери по магистралите и по пътните инфраструктурни обекти, забележете, преди те да бъдат изградени. Защото аз мога да ви кажа, уважаеми колеги, че това може да доведе не само до негативни резултати за българските данъкоплатци, а и до корупционна практика.
  Не мога да подкрепя такъв текст на вносителя и предлагам да се направи един компилативен текст между предложенията на господата Дъбов, Иванов и Мутафчиев в Преходните и заключителни разпоредби.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Господин Дъбов, заповядайте.
  ДИМИТЪР ДЪБОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги! Наистина, тръгвайки да решаваме ускорено проблемите на въвеждането на винетната такса, изведнъж законопроектът, който ни се предлага, стана законопроект с изключително широк обхват, предлагайки и другата система освен винетната, а именно платеното преминаване, което се въвежда по автомагистрали и неясно записаните многолентовите пътища, за които не е известно кой кога и как ще определя и по какъв начин ще бъде решавано какъв да бъде размерът на таксата за преминаване.
  Стана ясно, че няма да има и еднакъв подход при тези такси. Например, говори се, че в Северна България таксата ще бъде с около 50% по-висока, отколкото за магистралите в Южна България. Предвижда се първо да се даде изградено, а след това да започне да се прави ново строителство, въобще има доста смущаващи неща.
  Аз мисля, че ние бихме облекчили значително нашата задача днес, ако се ограничим в рамките на това, което бяхме решили преди около месец, а именно да въведем ускорено от 1 януари винетната такса и по-нататък могат да се направят допълнителни корекции, когато има необходимата подготовка, за да се говори за платено преминаване, за концесиониране и т.н. Считам, че излизаме от обхвата на закона или на предварителния замисъл и започваме да се занимаваме с неща, което не е необходимо да правим сега ударно в края на годината.
  В този смисъл е направено и нашето предложение с народния представител Петър Мутафчиев да се извадят тези текстове от закона и да се ограничим с въвеждането на винетната такса. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дъбов.
  Господин Мутафчиев, заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз апелирам да приемете това наше предложение с два мотива. Първият и сериозен мотив е, че с тези промени, които днес ние правим в Закона за пътищата, ние поставяме някои ясни принципи за задълженията на българските граждани, собственици на автомобили, занимаващи се с транспортен бизнес към българската държава и конкретно към нашата пътна мрежа.
  Второ, ние ясно трябва да очертаем какъв ще бъде ангажиментът на българската държава.
  И трето, ясно трябва да се каже, когато се определя винетната такса, какъв ще бъде принципът, кои ще бъдат пътищата, които ще бъдат включени в тази разходно определена такса…
  Господин председателю, виждам, че една част от народните представители въобще не се интересуват какво се говори в момента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Те вероятно не разбират какво говорите.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Съжалявам, може би вината е у мен.
  … пътищата, които трябва да се отделят и които ще бъдат с въвеждането на двойната система – тол и винетна система, така че да знаем ясно какъв ще бъде разходът за винетната система и как ще бъдат определени тези такси за леките автомобили, включително на народните представители. Ако ние днес ясно не сложим разделителната линия и да кажем: за автомагистралите, новопостроените или и тези, които са построени до този момент ще има тол система, при която задължително при преминаването през тях трябва да има определена такса, то нека да го кажем ясно и категорично.
  Затова ние сме предложили Народното събрание категорично да заяви, че тол системата, тоест бариерите и таксите ще важат само за пътища, магистрали и съоръжения, които са построени след 1 януари 2004 г., а всички останали ще влязат във финансирането по поддръжка, ремонт във венетната система.
  Ако вие днес отхвърлите това наше предложение, то тогава приемете ясно решение, че включително и старите пътища и магистрали, и то да се каже ясно и категорично кои тунели и кои проходи ще бъдат изключени от винетната система и ще бъдат прикрепени към тол системата. Защо казвам това? Казвам го, за да знае народното представителство какво гласува. За да може ясно да си даде сметка верни ли са разчетите, които ни се предоставят в този момент от вносителите. За да знаем какъв ще бъде обемът от средства, които ще се искат от тази винетна система и на база на нея каква ще бъде тежестта върху българските граждани.
  Така че, § 2 е много важен и не бива да го приемаме с лека ръка, така както направихме между първо и второ четене. Аз не мога да приема факта, че за два дни един такъв сложен закон, с толкова много противоречия вчера в комисията и с толкова много неясноти, уважаеми дами и господа, може да бъде разгледан за това кратко време, включително днес в този малък състав да се опитваме да наложим един много важен закон за българските граждани. Даваме ли си сметка в края на краищата и за още един важен въпрос – ще има ли средства българската държава, след като бюджетът изцяло изчезна като ангажимент за ремонт на пътищата и на съоръженията, ще имаме ли средства през 2004 г., включително с промените, които правим в Закона за местните данъци и такси, да поддържаме пътищата си? В какво състояние ще оставим Агенция “Пътища”, пък и ангажимента на Министерството на регионалното развитие?
  Много ви моля, нека добре да обмислим това. И ако правителството има намерение да включи старите магистрали, нека го каже днес тук в пленарната зала, за да знаем в края на краищата какво приемаме ние. Благодаря Ви за търпението, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Мутафчиев.
  Господин Янаки Стоилов има думата. Заповядайте, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! Аз имам едно допълнително предложение, което не знам дали е било разисквано в комисията. То е включено в ал. 3 на § 2 и моето предложение е за отпадане на част от текст.
  За какво става дума? В тази алинея се предвижда преминаващите пътни превозни средства да заплащат такса за използване на автомагистралите, която, стана ясно, е различна от винетната система, от това, което трябва да се плаща за ползване на цялата пътна мрежа. Заедно с това обаче се предвижда такава допълнителна такса да се плаща и за други многолентови пътища с характеристики, подобни на магистралите, изброени в списък, приет с решение на Министерския съвет. Моето предложение е да отпадне именно възможността за тези други пътища извън магистралите да се събира допълнителна такса. Защото по този начин не е ясно докъде ще се разраства и разширява тази система на двойното заплащане. И мисля, че дискусията, която се води за кои от пътищата да се прилага тази разпоредба вече във времето, в зависимост от това кой е извършил инвестициите, също трябва да се обмисли.
  Моето предложение е да отпаднат думите “или други многолентови пътища с характеристики, подобни на магистралите”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: На автомагистралите, изброени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в “Държавен вестник”?
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Мисля, че списъкът може да остане, защото дава възможност на Министерския съвет да реши евентуално част от магистралите да не ги включи в таксата, защото те са изградени с държавни средства. И няма защо държавата да подарява на някого друг, който да събира таксите за инфраструктурата, която тя е изградила. Една социално отговорна държава може да реши, че част от участъците в магистралите няма да бъдат включени в тази система и ще публикува този списък в “Държавен вестник”. Затова аз предлагам да отпаднат само думите “или други многолентови пътища с характеристики, подобни на магистралите”. Да не се дава възможност този списък да включва други обекти, извън тези пътища, които са признати и отговарят по своите характеристики на магистралите. А кои от магистралите и в какви техни участъци ще бъдат подлагани на заплащането по такива такси, нека тази възможност да остане за Министерския съвет и той да обнародва такъв списък, ако е решил да не включи всички магистрали или път, който се намира в участъците от една пътна магистрала.
  Според мен ние трябва да въведем тези ограничения, защото иначе се отива към една ескалираща система на облагане и се оказва, че хората плащат данъци върху колите, пътен данък, винетна система и такси върху магистралите, а сега се оказва и такси върху други пътища, които наподобяват магистрали, без да са такива.
  Искам да завърша с това, което надхвърля обхвата на самата разпоредба, а дори и темата на обсъждания закон. Преди години, в предишната система хората казваха, че те работят, а не им се заплаща изцяло трудът за това, което изкарват. Сега колко им се плаща, няма да коментирам, но се оказва, че толкова много им се събира за услугите, които ползват – за вода, за отопление, сега за пътища и ред други неща, които обсъждахме в предишните дни, та се оказва, че човек, ако си плаща всички такси за ползваните услуги, които не са в някакво свръхколичество, неговият доход отива само за тези такси, без да говорим за покриване на другите му разходи. Нека да направим така, че да отчетем всички тези фактори.
  Затова предлагам на народните представители да подкрепят това предложение, което не променя по принцип идеята на вносителя, но значително ограничава възможността да се злоупотребява от прилагащите закона с въвеждането на тези няколко различни режима за заплащане на пътната мрежа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Стоилов.
  Има ли други желаещи?
  Господин Иванов, заповядайте. (Шум и реплики в мнозинството.)
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз съм изненадан от ропота, който се чува в залата, поради факта че има толкова много изказващи се. Ако не се искаше да се стигне до ситуация днес, в последния ден от сесията, да се разглежда този закон, имаше начин именно управляващото мнозинство да разгледа закона по-рано. Аз многократно казвах, че трябваше преди Закона за акцизите и другите данъчни закони този закон да бъде разгледан, а не да бъдем подпирани, че тъй като е гласувано, че от 1 януари трябва да влезе винетната система, ние сме длъжни днес набързо, така да се каже, в некомфортна обстановка на хора, които бързат да си ходят, да разглеждаме закона.
  Първото нещо, което искам да заявя и то трябва да бъде ясно на всички колеги, че макар да се афишира широко, че законът е закон за въвеждане на винетната система, законът е закон за въвеждане на три вида пътни такси. Винетната система се въвежда за републиканските пътища. За всички магистрали и пътища с характеристики на магистрали, многолентови пътища, се дава ясна възможност, която няма съмнение, че, дадена по закон, ще бъде използвана, за втори вид такса. И докато първата е такса за ползване пътищата по време, втората е за ползване по разстояние, това е тол таксата. Но има и трета такса, това е такса за пътни съоръжения – за мостове, тунели, проходи. И тъй като тук е записано “посочени в списък”, могат да се добавят и други съоръжения.
  Предложенията, които правя по § 2, имат за цел, макар и вече в такава рамка, поне някои въпроси да бъдат изчистени. В ал. 6, където е записано, че един и същи пътен участък може да се включи едновременно в списъка по ал. 2 и 3 и за един и същи пътен участък не могат да се събират такси по ал. 2 и 3, аз искам да се добави и ал. 4. Тоест независимо за какъв път, пътен участък или пътно съоръжение се касае, не могат да се събират две такси. Текстът на закона дава възможност за всички тунели, мостове и проходи по републиканските пътища да се събират две такси – едната е винетната такса, която се плаща като обща, и една свръхтакса, която се заплаща за съответните съоръжения. За мен изчистената процедура е третата такса също да бъде такава, която да не може да се събира заедно с една от първите две. И това може да се направи, защото след като винетката трябва да бъде разходоориентирана, естествено мостовете, пътищата, проходите и други подобни съоръжения трябва да бъдат извадени от стойността за поддържане, ремонт и рехабилитация на всички тези съоръжения. Вместо това, така както е записан текстът, всеки български гражданин, който ползва тези съоръжения, ще плаща едновременно за тях две такси. Част от винетната такса ще бъде за тях и след това ще се плаща и свръхтакса.

  На второ място, необходимо е в ал. 8, след като за определени пътни съоръжения се събира допълнителна такса, задължително е собственикът на пътя да укаже и сигнализира дублиращ път. Нямаме право да задължаваме българските граждани непременно да минат през съоръжение, за минаването през което непременно трябва да се заплати допълнителна свръхтакса. Трябва задължително да бъде указан дублиращ път, при който такава такса да не бъде плащана.
  На трето място, предложението, което правя за създаване на нова ал. 9, по смисъл съвпада с друго предложение – на колегите Мутафчиев и Дъбов, което е дефинирано по друг начин. Не може сега, в 2004 г., ние да въведем заплащането на пътна такса за магистрали, които са построени преди 20 години, за тунели, построени преди 15 години. Това просто е една форма, буквално на рекет спрямо българските граждани, които отдавна са изплатили изграждането на тези съоръжения и магистрали.
  Ето защо последната ал. 9, която предлагам, е пътищата, пътните участъци и пътните съоръжения по ал. 3 и 4, това е за тол системата и за пътните съоръжения, а не за републиканските пътища, са такива, които са проектирани, построени и пуснати в експлоатация след въвеждането в сила на този закон.
  Уважаеми колеги, тъй като този въпрос е изключително важен за всички български граждани, които ползват пътната мрежа на страната, моля да подкрепите тези предложения, в чиято полезност съм абсолютно убеден. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Не виждам желаещи за реплика.
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, не съм в тази комисия, не зная как са протекли дискусиите и не зная кой какво е защитавал, но определено считам, че още в § 2 се защитават интересите не на Министерството на регионалното развитие, не на гилдията, която се занимава с тези въпроси, не на българските граждани, а единствено и само интересите на Министерството на финансите. Всичко каквото може да се събере и да се концентрира в ръцете на една институция.
  Аз съм изцяло съгласна и подкрепям предложението на Янаки Стоилов, но и сега господин Иванов посочи колко вида данъци и такси се събират и какво още и още се слага в това, което ще изцедим от нашего брата, българския данъкоплатец, искам да погледнете чл. 5 – “за ползване на пътни принадлежности се събират отделни такси”.
  Сега отгърнете на § 13, на страница 16, т. 4, която пише какво е “пътни принадлежности”. Ако не сте го прочели или нямате закона, аз да ви кажа какво е “пътна принадлежност”, защото за него ще се плаща отделно. Това са: “базите за поддържане на републиканските пътища; пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки – забележете!; крайпътните чешми и площадките за краткотраен отдих; снегозащитните съоръжения; защитните огради…” и т.н.
  Вие имате авария и спирате на аварийна площадка и плащате допълнителна такса, уважаеми народни представители. Спирате на чешмичка, на която трябва да пиете вода или да починете малко и оттам ви казват: “Не, ще спреш да пиеш вода само, ако платиш допълнителна такса”. Виждате какво е сътворено в този параграф.
  Не, не се хващайте за главата, колега, не искам да ми обяснявате и да ми вадите от девет кладенчета вода.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Прочетете докрая. Вие разказвате и не четете. Там пише за какво се събират. Прочетете го докрая!
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Вие в чл. 5 ми пишете – “за ползване на пътни принадлежности и за специално ползване на републиканските пътища се ползват таксите за ползване на пътни принадлежности, за пътни превозни средства с чуждестранна регистрация, която не защитава винетните…
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Но накрая разбрахте за какво става въпрос.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Да, най-накрая разбрах.
  Но независимо от това, погледнете колко нюанси и какво събиране има в този закон. Колко неща?
  Не, не се смейте, защото утре ние трябва да обясняваме какво сме гласували днес, колко натоварваме хората, които ще си платят и пътния данък, защото ако видите Закона за местните данъци и такси, сега ще извадим и него, за да видите какво сте направили.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Глупости говорите.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Дали говоря или не говоря, моля Ви, аз не Ви коментирам и не квалифицирам като такива изказванията Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Стана ясно, че за крайпътните храсти няма да има такса.
  Заповядайте за реплика, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател! Госпожо Масларова, моля Ви, прочетете закона! Първо, средствата не постъпват в Министерството на финансите, а във фонд, който по-нататък е описан – за поддържане и рехабилитация на пътната инфраструктура. Второ, няма едновременно пътен данък и пътна такса. Няма едновременно пътен данък и пътна такса, сто пъти ще ви го кажа, за да го запомните.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте за втора реплика, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Масларова, аз имам към Вас една молба. Аз съм от Етрополе и имам общо взето два алтернативни пътя, за да стигна до Етрополе. Единият е по магистрала “Хемус”, където трябва да платя за преминаването поне през три тунела, и другият, който не ми е толкова изгоден и не толкова удобен – да мина през Златица и прохода “Кашана”, за който ще трябва да плащам отново.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Който е затворен.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Да, затворен е.
  И сега се чудя кой път да избера, за да спазя закона.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Затворения.

  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Кой ще бъде най-удобният? Сетих се, че има още един, трети път, така нареченият “Арабаконак”.
  Така че, ако можете, помогнете ми.
  А що се отнася до репликата на господин Мирчев, ние разбрахме, че няма да има пътен данък, но това не решава проблема с тези хиляди и хиляди плащания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Маринчев.
  Не виждам други желаещи за реплика.
  Госпожо Масларова, ще се възползвате ли от правото си на дуплика?
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Ще моля председателят на комисията да не ни дава напътствия дали да четем или да не четем. Кой колко чете законите се знае по-добре.
  Уважаеми колега Маринчев, аз освен да Ви посъветвам да си купите хеликоптер… (Весело оживление.) Или пък евентуално защо не направите така, че да се опитате да заобиколите тунела и да не платите такса за тунел, ако може по някакъв начин, защото няма друг начин. Купете си хеликоптер. Българският данъкоплатец има възможност да си купи и хеликоптер, предполагам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не всички.
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също имам възражение срещу този параграф. Един законодателен текст, когато го приемаме, може да преследва различни цели. Тук е повече от очевидна целта, която се преследва – да се съберат колкото се може повече пари от хората. Дали ще отидат в Министерството на финансите, дали в друг орган на изпълнителната власт, за този, който плаща, едва ли е много съществено. Но трябва да има разум в текстовете, които приемаме. Не може, наистина, от една овца да се съдерат две кожи, а пък и българските граждани не трябва да ги имаме за овце.
  Аз правя предложение цялата ал. 4 да отпадне, защото ми се струва, че това е един текст, който здравият разум не може да го приеме. След като е казано, че таксата, особено за магистрали или подобни на магистрали, се определя в зависимост от инвестициите, тези съоръжения са част от пътя. Дали е магистрала, дали е многолентов път, близък до магистрала, дали е друг – първа, втора или еди-коя си категория.

  Може ли да приемем такъв текст, особено като се съпостави с ал. 8 – да се осигурява едва ли не друг път? Добре, този пример, който се даде – движим се по една магистрала с три тунела. Обстоятелството, че има тунели, т.е., че тази магистрала има и такива съоръжения, трябва да влезе в таксата. Аз мога ли пред всеки тунел да излизам от магистралата, да заобикалям тунела и отново да стъпвам на магистралата? Това са абсурди! Това е неприложимо. Ако е могло да се мине не през тунела, кой е този луд, който ще строи тунел? Магистралата просто ще заобиколи и няма да мине през планината. Има виадукти, има мостове по магистрала “Тракия”, може ли при всеки мост аз да излизам от магистралата, ако не искам да платя за моста? Как сега – през ливадата ли, през какво ще мина, за да стъпя отново на магистралата, като заобиколя моста.
  Аз смятам, че този текст, независимо от желанието да се вземат повече пари, това може да стане, ако наистина имаме една стройна система и контрол, когато се преценяват таксите. Може би една магистрала, която е с много мостове, които се повреждат повече, да има друга такса. Една магистрала, която минава през тунели, които изискват повече средства за тяхната поддръжка, може да има друга такса за една магистрала или един участък на магистрала, който е без тези съоръжения. Но ние законодателно да предвиждаме, че се плаща друга такса, т.е., че някой, който се движи по път, на който има мостове, тунели или проходи, че може да заобикаля тези съоръжения, това е абсурдно. Това значи да приемем един текст, който противоречи не само на здравия разум, а противоречи на едно нормално човешко мислене. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  За реплика думата има господин Чачев.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, уважаеми господин Соколов! За съжаление този закон трябва да узакони беззаконието. За Ваше сведение искам да Ви кажа, че от няколко месеца на съществуващия Дунав мост, построен през 1952 г., се събират 80 долара на лек автомобил. Аз имам въпрос към господата от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: с чия заповед е определена тази такса и къде е посочена в републиканския бюджет?
  И не само този текст, всички текстове, свързани с концесионирането, са насочени към така наречената вчера в един столичен ежеседмичник “баничарница “Автомагистрали” ЕАД. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Чачев, аз не възприех това като реплика към господин Соколов.
  За реплика думата има господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин Соколов, Вие сте напълно прав да имате подобни съмнения. Защото наистина има автомагистрали, пътни съоръжения, които са доста скъпи, и ако сега, когато те са планирани, българският гражданин, т.е. при тяхното строителство ще трябва да плаща за в бъдеще за тяхната поддръжка.
  Има един текст, който може да успокои опозицията специално, това е, че за магистрала и за пътни съоръжения отделно не могат да се налагат едни и същи такси, но това много ясно и категорично трябва да бъде казано. За съжаление вносителят не го е казал ясно. Ако все пак този текст бъде променен, аз смятам, че ще можем да кажем наистина на българските граждани: поне успяхме да ви отървем от дублирането на такси – и за магистралите, и за отделни съоръжения, като тунели и някои други.
  Вчера в комисията беше ясно и категорично казано, че пътуването по автомагистрала “Хемус” ще бъде много по-скъпо, отколкото по автомагистрала “Тракия” или “Марица”, затова защото има много съоръжения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Господин Соколов, имате възможност за дуплика.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин Мутафчиев, аз не съм съгласен с Вас, че трябва да се каже изрично, че не се плащат двете такси, едва ли не, че в закона е казано или трябва да се разбира имплицитно. Нищо подобно. Казано е точно обратното. В ал. 4: “За ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища – мостове, тунели или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в “Държавен вестник”, може да се въвежда такса за ползване на съответното съоръжения.”
  Тоест, изрично е предвидена отделна такса за съоръжението и ал. 4 в следващите алинеи не фигурира изобщо.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Извинете, грешката е моя.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така че, не само че не е казано изрично, а е казано, че изрично ще се заплаща. Затова аз поставям въпроса, че изобщо не трябва да се заплаща отделна такса за едно съоръжение, което е неразделна част от пътя. Може ли да си представим един път без съоръженията по него?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Правилно.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Три тунела, пет моста, два прохода и какво – плащаш за пътя извън тези съоръжения? Това е абсурдно нещо.
  Отново казвам, че за мен здравият разум, а аз с един нормален човешки разум не мога да приема това. Или да задължим тогава при всяко такова съоръжение да има обиколен път.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Как ще стане?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Как ще стане? Не може да стане, разбира се. Аз също казвам: как ще стане? Това са абсурдни неща.
  Ние не сме се събрали в последния работен ден да приемем един закон, на който, ако не се посочат недостатъците, рискуваме да приемем нещо, на което не само хората ще се смеят, ами наистина удря много съществено по джоба на всеки един данъкоплатец. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Господин Костурски има думата, след това господин Петър Димитров, а след това ще помоля вносителят да даде разяснение по тези сериозни въпроси, които се повдигат.
  Заповядайте, господин Костурски.
  ТОДОР КОСТУРСКИ (НДСВ): Уважаеми господин председател, народни представители! Аз съм малко изненадан от това, което се дискутира в залата.
  Първо, защото никой от изказалите се дотук не прочете до края § 2, където ясно са разписани абсолютно всички тези съмнения на колегите.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС, от място): Прочети ги.
  ТОДОР КОСТУРСКИ: Това, което искам да кажа и трябва да се знае, е, че в § 2, ал. 6 ясно е казано, че за един и същи пътен участък не може да се плащат две такси. (Реплики от залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРЖДИКОВ: Много ви моля!
  ТОДОР КОСТУРСКИ: Защото става въпрос за това, което досега искате да оборите, че за всички пътни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация, говоря за ал. 3 и ал. 2, се дава право да се заплаща винетна такса.
  Искам да ви обърна внимание, че когато се спори за различните участъци, където е предвидено да се плаща допълнително тол такса, в § 2, ал. 8 ясно е записано, че в случаите по ал. 3 собственикът на пътя задължително осигурява и сигнализира дублиращ код. И това, колеги, че не се дава никаква възможност на ползващите пътните участъци от републиканската пътна мрежа за използване на дублиращ път или за преминаване по друг пътен участък, съвсем не е в унисон със закона. Като имам предвид всички тези теми, които досега се обсъждаха в комисията, искам да ви кажа, че трябва повече да се вниква във всеки един от членовете, във всяка една от алинеите, защото законът наистина е с много нови насоки и ако не се направи всичко възможно да се вникне в тези текстове, наистина ще се получат разминаванията, които сега чухме.
  Смятам, че предложенията, които се направиха тук, не бяха направени в комисията или голяма част от тях не бяха направени в писмен вид. Сега, когато ги обсъждаме тук, става ясно, че не се задълбочаваме върху основния параграф, който всички ние искаме да прогласуваме - § 2, а се използват всички моменти и случаи да се анализира ситуацията от позицията… Досега никъде в закона не се твърдеше каква е цената на винетката, за колко винетни такси става въпрос. Това ясно е разписано в следващите текстове. Колеги, нека да преминем към гласуване на този параграф! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте за реплика, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Костурски! След като изслушах Вашето изказване и прочетох внимателно текста с разясненията, направих едно историческо откритие, обаче го няма проф. Пантев да му го съобщя, затова го съобщавам на Вас.
  Разбрах защо Крум е отрязал главата на Никифор – защото на Никифор му свършили парите да си плати пътната такса през Върбишкия проход два пъти. (Весело оживление в залата.)
  Това, което предлагате, е същата система, въведена през 813 г., две хиляди години по-късно. Продължавайте по пътя, може и да съберете достатъчно пари.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Така чуждите нашественици няма да идват в България.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми господин Костурски, още веднъж трябва ясно да се каже: смисълът на този изменителен закон е въвеждането на винетна система. Изведнъж на нас ни се поднася текст, в който наред с винетната система се въвежда и тол система. Винетната система, разберете, трябва да бъде на базата на разходно ориентиран модел.
  Един кратък пример: пътувате за Пазарджик, плащате за четири или три тунела, плащате за магистрала и оттам нататък, чрез винетка плащате от разклона на магистралата за Пазарджик. Мога да ви дам такива стотици примери. Не е разумно в момента да се приемат текстове, които на практика са недомислени. Не знам защо този закон ни се поднася в последните часове и преди Коледните празници?! Не може недомислени закони, стана ясно и в комисията, в последните часове да ги гледаме без да има консенсус в комисията, на експертно равнище, без дори да ни се дадат финансови разчети! Нямаме финансови разчети! Многократно казахме на експертите – никой не дава финансови разчети. Какъв разходно ориентиран модел…
  Един път чувам, че винетната такса е 35 евро, други числа, един експерт ми каза, че, едва ли не, българските граждани няма да плащат, което е смехотворно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте за трета реплика, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Костурски! Оказва се, че Вие не сте прочел закона. Безсмислено е да правите изказвания, упреквайки другите за нещо, за което трябва да упрекнете себе си. В ал. 6 се говори само за списъците по ал. 2 и 3. Алинея 4 изобщо не фигурира, но дори да се прибави, въпросът не се решава! Не може по една магистрала да се събира такса за всяко пътно съоръжение! Това е абсурдно! Какво означава това? Дори да приемем, че мога да заобиколя едно пътно съоръжение, за всяко пътно съоръжение, движейки се по магистрала “Хемус” на 60 км, за да стигна до Ботевград, където има три тунела и два виадукта, трябва пет пъти да спра, за да ми съберат таксата. Да кажем, че имам пари и ще платя. И какво – накъсвам си пътя, вместо да се движа със 120 км/ч… Стъпил съм на тази магистрала, за да стигна по-бързо, не през 10 минути да губя по една или две минути, за да плащам пътна такса.
  Това, за което става дума, спокойно може да се реши и, горе-долу, според мен е решено в ал. 7 – когато се определя размерът за пътната такса на една магистрала, да се съобрази има ли съоръжения, колко са на брой, какви са, колко средства са необходими за тяхната поддръжка. Другото е наистина смехотворно. Пътувал съм и в чужбина, подобно нещо не съм видял – където има мост, да те спрат втори път на магистрала, или пък където има проход или тунел. Разберете, че това са несериозни неща!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Соколов.
  Заповядайте за дуплика, господин Костурски.
  ТОДОР КОСТУРСКИ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, колеги! Господин Нихризов, естествено е, че когато има възможности този, който желае, да се включи в решаването на проблемите на българската инфраструктура трябва да става по този начин.
  Господин Соколов, уважавам много Вашето мнение, но мисля, че този път наистина започвате да преигравате и то много нескопосано с това, което виждате. Никъде в ал. 4 не е записано и няма разписано “магистрали”! Забележете това! И това трябва да стане ясно! Всички магистрали включват пътни участъци… Записано е за кое ще се заплаща друга такса – ясно и категорично – мостове, тунели или планински проходи! Но когато тези съоръжения са в състава на една магистрала, естествено е, че ще се заплаща само една такса!
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): Не е ясно!
  ТОДОР КОСТУРСКИ: То е ясно и категорично! Щом го няма разписано в ал. 4… Как можахме да разпишем, че в ал. 3 е записано “автомагистрали”, а тук нямаме абсолютно никакъв разпис за тези автомагистрали! Това трябва да се разбере и трябва да се знае от всички – че за всяка една автомагистрала, защото това сега е проблемът, ще се заплаща само и единствено една такса!
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Ами напишете го, бе!
  ТОДОР КОСТУРСКИ: То е разписано, но някой трябва да чете целия § 2.
  Така че, колеги, не се подвеждайте по това, което някой тук иска да ни внуши. Това, което е записано в § 2, е ясно, че са такси по отделни направления на пътната инфраструктура на страната. И никъде в тази пътна инфраструктура няма да има заплащане на две такси за един и същи участък. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Процедурно предложение – господин Божинов. След това за изказване – господин Петър Димитров и госпожа Михайлова.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! В началото на деня мислех, че народните представители не са имали време да прочетат целия текст и от това възникват някои недоразумения.
  В хода на дискусията обаче се убедих, че много от въпросите, които се поставят, са основателни. Но проблемът не е, че текстът не е прочетен от народните представители, проблемът е, че във внесения законопроект няма отговор на въпросите и, което е още по-важно, всички, които излязоха на тази трибуна и се опитаха да обяснят, не са в състояние да дадат отговор на въпросите, които са уместни.
  При тази ситуация възниква въпросът: дали да продължим и как да продължим? Тук един народен представител много уместно посочи, че този законопроект беше разглеждан на първо четене с идеята да реши един въпрос. Може ли, и това е моето питане към вносителите, да концентрираме сега усилията си върху решаването на този проблем с винетните такси, а след това много по-сериозно да се опитаме да дадем добър отговор на всички останали въпроси? Защото държавата се е оттеглила, а няма стройна система, която да осигури финансирането на пътищата в България. Това е проблемът. Не можем да го решим днес с тази степен на подготовка на текста и на участниците в дискусията.
  Затова предлагам да насочим своите усилия към решаването на неотложния въпрос, а другото, с ръка на сърце да признаем, че ще решаваме по-късно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Божинов, моля Ви, не можах да разбера.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Само тези текстове, които са за винетната такса и са неотложни за 31 декември. Само тези текстове да гледаме и приемем. Другото е невъзможно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: А другото да отпадне ли? Трябва да гласуваме процедура. (Уточнения между председателя на заседанието и председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации.)
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Нека да дадем думата на вносителя да отговори. За мен това е по-разумното.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Добре, приемам.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Вие предложете, а вносителят да отговори на въпросите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Божинов, тъй като имаше процедурно предложение да се отложат, или да се отхвърлят по-скоро, текстовете, които в законопроекта са извън винетната система…
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Аз предлагам, тъй като не съм най-големият специалист, нека вносителят да каже дали днес е възможно да се ограничим до текста, който ще ни позволи да въведем винетната система. (Неразбираема реплика.) Питам и това е процедура – да се отложи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи процедура да се отложи, но преди това господин Божинов помоли вносителите да вземат отношение по проблема.
  Заповядайте. (Реплики от ПСОДС.)
  Аз чудесно знам, че веднага трябва да се гласува процедурата, но господин Божинов смекчи процедурното си предложение и каза, че иска да се гласува след като изслуша вносителите. Това каза господин Божинов.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ, от място): То не е какво той е казал, а какво иска правилникът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Божинов, ще оттеглите ли процедурата или да гласуваме процедурата и след това да се изкаже вносителят? Защото това е редът, безспорно е така.
  Разбирам, че търсите консенсуса, но не цялата зала търси консенсус. Така че аз трябва да предприема нещо извън консенсуса в момента и то е да гласуваме процедурата, следвайки правилника.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Аз имам обратно процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за обратно процедурно предложение.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Господин Божинов, аз не разбрах какво е Вашето процедурно предложение. Кое да отложим? Моля да го формулирате точно.
  Какво предлагате да отложим? Алинея 2 или въобще? Моля, формулирайте го по-точно, ние не знаем какво да гласуваме. (Неразбираема реплика от народния представител Четин Казак.) Не може, в процедура сме! Моля Ви, да изчистим процедурата и след това.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Нека да изясним по-точно нещата. Искам точно да изясним процедурата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не може да изясните, господин Казак! Има процедурно предложение и обратно процедурно предложение.
  Единствената възможност е господин Божинов да уточни процедурното си предложение. Да, точно това ще направим.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Може би изходът е в това да гласуваме днес само по § 2, ал. 2. Всичко друго, което предизвиква толкова спорове и неясноти, не може да бъде гледано днес и да даде нужното решение. Това е формалното ми предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи, да се отложи гласуването по всички текстове от законопроекта с изключение на § 2, ал. 2. Това е процедурното предложение.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Това означава да не се гледа законът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това означава да не се гледа законът, естествено.
  Моля да гласуваме процедурното предложение за отлагане разглеждането на тези текстове от законопроекта с изключение на § 2, ал. 2. Това е процедурното предложение.
  Гласували 206 народни представители: за 102, против 93, въздържали се 11.
  Процедурното предложение не се приема.
  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Процедура за прегласуване!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Найденов – процедура за прегласуване.
  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Предлагам прегласуване на процедурното предложение на господин Божинов и смятам, че това е още една възможност народните представители да преосмислят отношението си към това предложение и съответно отношението си като начин на гласуване.
  В целия законопроект след тези текстове се говори само и единствено за винетната система, за набирането на средствата, постъпили от винетната система във фонда и никъде по-нататък няма връзка с двете такси, които се въвеждат с ал. 3 и 4.
  Има пълно основание да се гласува това процедурно предложение, да се обмислят предложенията на вносителите и след това да стъпим на една солидна основа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложение за прегласуване отлагането на разглеждането на законопроекта с изключение на § 2, ал. 2.
  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Не на законопроекта. Нека да внеса още веднъж яснота. Предложението на господин Божинов не е да се отложи разглеждането на целия законопроект. Предложението му е да се отложат текстовете извън въвеждането на винетната такса.
  Всички останали текстове, които предвиждат други такси по ал. 3 и 4, да бъдат отложени след сериозно обмисляне и внасяне на нови предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, така беше формулирано действително предложението на господин Божинов – за отлагане на всички останали текстове, несвързани с въвеждането на винетната такса.
  Моля, прегласувайте процедурното предложение за отлагане на тези текстове.
  Гласували 217 народни представители: за 109, против 96, въздържали се 12. (Ръкопляскания.)
  Процедурното предложение се приема. (Шум, ръкопляскания и възгласи: “Браво!” от КБ.)
  Оттук насетне какво ще правим, господин Мирчев?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Не знам какво да правим. Някой друг да стане и да каже. Законът е обвързан. Може би да се насрочи извънредно заседание за вторник.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Обявявам половин час почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Господин Мирчев, моля да направите процедурно предложение и да обясните каква беше работата на комисията през почивката.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! През почивката Комисията по транспорт и телекомуникации заедно с експерти и с вносителя проведе извънредно заседание. На него бяха направени някои изменения по текстовете, които предизвикваха съмнения за събиране на двойна или тройна такса, които изменения ще ви ги съобщя след това. След дискусията и уточняването на текстовете комисията предлага да продължи разглеждането на законопроекта така, както е внесен, с необходимите корекции и поправки, които аз последователно ще представя по § 2, 3 и т.н.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мирчев.
  За процедура има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Мирчев! На базата на консултациите, разбирам, че в момента може да вземем решение, разбира се, ако в залата има единомислие, и да подкрепим текстовете, които са предложени от различни народни представители, като текстове на комисията.
  Оттам нататък обаче, тъй като законът е доста обемист, аз не виждам възможност този закон да бъде приет до 14,00 ч. Трябва да бъдем реалисти. (Шум и реплики.)
  Не се обаждайте, господин Ралчев. Нищо, че сте заместник-председател на парламентарната група на мнозинството. Искайте думата, да Ви бъде дадена, за да си кажете съображенията. Господин Ралчев, не познавате закона, и аз не виждам реалистично ли е да твърдим, че до 14,00 ч. ще бъде приет законът.
  Не може трескаво три дни преди Бъдни вечер тук да работим и по някакъв начин да се мъчите да прокарате законопроекта.
  Тоест, господин Мирчев, питам Ви, считате ли за реалистично този законопроект да бъде приет до 14,00 ч.? Ако по всички точки нататък има единомислие, да тръгнем да работим. Иначе можем да си изгубим времето. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има две процедури. Моля да не усложняваме повече. Това е уточнение на процедурата на господин Мирчев.
  Моля, господин Мирчев, отговорете.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Димитров, ако бяхте присъствали на извънредното заседание на комисията, щяхте да разберете, че това е реалистично и всички текстове до края на законопроекта са изчистени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте предложението, направено от председателя на комисията, да продължим разискванията по законопроекта по отложените текстове, по които трябваше да се постигне съгласие в комисията.
  Гласували 157 народни представители: за 141, против 14, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.
  Продължаваме с докладването на отложените текстове, но вече в редакцията, по която комисията се е споразумяла.
  Моля да представите тези промени, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 2, който започнахме да обсъждаме преди почивката, комисията предлага ал. 4 да бъде изменена, както следва. Първата част на ал. 4 остава така, както е предложена:
  “(4) За ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища – мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в “Държавен вестник”, може да се въвежда такса за ползване на съответното съоръжение.”
  Комисията предлага съгласувано една добавка като второ изречение на ал. 4:
  “Тази такса не се въвежда за автомагистралите или други многолентови пътища с характеристики, подобни на автомагистрали, обекти на ал. 3.”
  Тази поправка е подкрепена единодушно.
  Комисията предлага да се създаде нова ал. 9 със следното съдържание:
  “(9) Пътни съоръжения по ал. 4 са такива, които са проектирани, построени и пуснати в експлоатация след 1 януари 2004 г.”
  С тези поправки господин Иванов оттегля своето предложение за добавка на ал. 4 към ал. 8. Неговото предложение за нова ал. 9 се приема.
  По принцип се приема предложението на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов за включване, за посочване на съоръженията, които ще бъдат въведени след 1 януари 2004 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това влиза всъщност в новата ал. 9. Така се инкорпорират предложенията на господин Иванов, господин Мутафчиев и господин Дъбов. Благодаря.
  Имате думата за други изказвания по § 2.
  Господин Соколов, Вие имахте предложение за отпадане на ал. 4 в стария й вариант преди изменението, което господин Мирчев сега предложи.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, аз отново смятам, че трябва текстът да стане още по-ясен. Сега текстът на ал. 4, който остава, господин Мирчев, е “За ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища”. Добавя се, че това не важи за автомагистрали и многолентови пътища.
  Алинея 9, която предлагате, е хубава.
  Но какво е положението с другите републикански пътища – първа, втора и трета категория? Ако на тях има същите такива съоръжения, ще се плаща ли или не?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Не.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така, както е текстът, може да се плаща и за тях.
  Аз не виждам смисъл да освободим от плащане магистралите, а пък за по-лошите пътища да се плаща?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, господин Мирчев, под формата на реплика обяснете поставения въпрос, а не от място.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря.
  Господин Соколов, точно този въпрос предизвика доста дебати преди почивката. Той беше обсъден в комисията.
  С няколко думи искам да обясня, че републиканската пътна мрежа е една хомогенна структура, която се състои от мостове, тунели, други съоръжения, платна и т.н. Въпросът е ясен. Няма да има дублираща, с изключение на Дунав мост – Русе – Гюргево и ние ще отразим това по-нататък в Преходните и заключителни разпоредби, че ал. 4 не се отнася за моста Русе – Гюргево.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Мутафчиев има думата за втора реплика.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Само за да препотвърдя, господин Соколов.
  Става дума за това, че от старите съоръжения в Заключителните разпоредби ще кажем, че такса единствено ще се плаща на Дунав мост, защото в момента там е въведена и това го казаха народните представители в залата. За това се споразумяхме в комисията. Това ще бъде гаранцията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли трета реплика? Няма.
  За дуплика има думата господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, не само че текстът не става по-ясен, но става по-неясен. И юристите трябва да седнат и да направят този текст.
  Можем ли ние сега да приемем закон, че за цялата републиканска мрежа приемаме текст и накрая, в Преходните разпоредби ще кажем, че този текст се прилага само за Дунав мост. Тогава тази алинея да отпадне. И да сложим една алинея било тук, било в Преходните разпоредби, че за Дунав мост може да се събира еди-каква си такса и точка.
  Остане ли този текст, той винаги дава другите възможности. Ако ние не целим това, защо той ще остане? Тоест пак правим юридически нещо безсмислено. Залагаме един общ текст и накрая казваме, че той не се прилага никъде, освен за един случай. Дайте този случай. Ако са два случаите, нека да кажем и двата случая. Но остане ли така, че се прилага за всички републикански пътища, с изключение на магистралите и многолентовите, които имат характер на магистрали, става още по-безсмислено, защото излиза, че текстът се прилага за първа, втора, трета, че дори и за четвърта категория – за черните пътища?! Това е безсмислено. Трябва наистина така, както комисията по същество го е решила, юристите да седнат и да го напишат. Иначе просто само си губим времето.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания?
  Господин Тагарински има думата.
  МАРИО ТАГАРИНСКИ (ПСОДС): Уважаеми колеги, аз разбирам, че има зор да приемем този законопроект, за да влезе от 1 януари в сила и затова нарушаваме божиите закони и работим в неделя.
  Попитах тук колеги, които са по-компетентни в тази материя от мен, тъй като аз съм лаик. Току-що говорих с колегата Ралчев, който също каза, че е лаик и не е вътре в материята.
  Някой ще отговори ли събират ли се в момента такси за магистрали на Калотина и на Свиленград, в какъв размер, каква събираемост има?
  Лично аз не можах да разбера защо законът трябва да влезе в сила от 1 януари? И кой ще гарантира, че без концесионерите да са инвестирали някакви пари в подобряването на пътните съоръжения, те ще започнат да събират такси? Или както и да ги наричаме.
  Има ли някой компетентен в тази зала да отговори на този въпрос? Ако трябва, да дойде министърът на финансите или съответният заместник-министър, директор на дирекция и т.н. Как можем да приемаме нещо, когато не знаем за какво става дума?!
  Ще помоля уважаемия господин Мирчев да отговори на този въпрос: събират ли се такси, в какъв размер, каква е събираемостта? Иначе това, което правим в момента, е напълно безсмислено и просто си губим времето.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля заместник-министър Румен Митов да отговори от името на вносителите на поставените от господин Тагарински въпроси.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Понеже този въпрос – за съоръжения, за отделни съоръжения, за които могат да бъдат събирани такси, предизвиква доста спорове, искам да кажа, че в Директива 1999 е записано, че: “Страни-членки могат да налагат такси за изминат участък по мрежи, за които се налагат такси за ползване на мостове, тунели и планински проходи”.
  Искам да поясня, като дам един пример, за да стане по-ясно. Знаете, че в Швейцария има винетна система. Когато пътувате в тунела “Сан Бернар”, плащате отделна такса. (Шум и реплики.)
  Мога да ви дам тогава пример с Австрия, ако ви е по-удобно. Там е абсолютно същото – в Австрия също за отделни съоръжения се събират такси.
  Искам да кажа какво сме имали предвид, когато сме включили този текст. Имали сме предвид следното нещо. Ако има даден обект, за който може да се намери частно финансиране, говоря за бъдеще време, ще дам пример тунела под Шипка, тунела под Петрохан, намира се някакво частно финансиране за изграждане на тези съоръжения – например конкретното съоръжения тунелът под Шипка. Там можеш да минеш, но ако искаш, можеш и да не минеш. Но ако се намери някой да финансира, нали по някакъв начин тези пари трябва да бъдат възстановени? Какъв е начинът? Единственият начин е да се въведе система на заплащане при преминаването през тунела. Това е практика по света, която мисля, че е добре известна на всички.

  Именно, за да не стане двусмислие, затова се записа “съоръжения, изградени след 1 януари 2004 г.”. И мисля, че с това този текст абсолютно се изчерпа. И това беше точно по Вашето изказване, господин Соколов, защото Вие одеве казахте: аз минавам по магистралата и на всеки тунел започвам да плащам.
  Ако отидем на въпроса за автомагистралите, още 1979 г. България е ратифицирала международна спогодба, в която е изяснено какво е автомагистрала. Това нещо е публикувано в “Държавен вестник”. Автомагистрала е съоръжение хомогенно и вътре в него по никакъв начин не може да се третират отделни съоръжения. Това са неща, които човек, ако има желание, ги научава. Аз сега се опитвам да ги обясня. Но, когато плащаме винетна система и, пак Ви казвам, построяват се нови съоръжения, които по някакъв начин могат да облекчат пътуването, за тези съоръжения така или иначе трябва да се плаща. И пак казвам – така е по цял свят.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Нали има винетна система?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Значи не ме слушате внимателно. Аз говоря един път за магистрали, един път за винетните системи, които се отнасят за първи, втори и трети клас пътища.
  По въпроса на господин Тагарински – сега чужденците, влизайки в България по тарифа 14, плащат съответните такси.
  МАРИО ТАГАРИНСКИ (ПСОДС, от място): За какво?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Плащат за такса за извънгабарит, за наднормено тегло, плащат такса за влизането в страната.
  МАРИО ТАГАРИНСКИ (ПСОДС, от място): За автомагистрали?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Плащат за влизането и ползването на пътищата, включително и на автомагистралите.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС, от място): На какво основание?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Не трябва да абсолютизираме много автомагистралите, защото на 19 хил. км републиканска пътна мрежа имаме 380 км автомагистрала в момента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Митов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Ако позволите, господин председател, госпожа Масларова одеве говореше за чешмичките. Там става въпрос, примерно, за паната, които се полагат по автомагистралите. Плаща се такса и това е естествено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Процедурно предложение, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Госпожо председател, няколко пъти попитахме господин Митов за това колко са парите. Разбирам Тарифа № 14, която той спомена преди малко. Искам да уточним колко са парите на денонощие и на базата на тази тарифа къде влизат – в бюджета ли, обяснете, господин Митов?
  И още нещо – аз се питам защо, след като е приета някаква тарифа, без да има закон, сега какво гледаме? Въз основа на какъв нормативен акт е въведена тази тарифа?
  Много пари са, господин Митов, ще Ви помоля да дадете отговор на народното представителство.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Митов, имате думата. Господин Димитров отправи допълнителен въпрос.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Аз мисля, че той знае, но ще му припомня. Това е на базата на сега действащия Закон за пътищата – чл. 10.
  Понеже Ви интересува сумата, тя е около 20 млн. долара годишно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания по § 2? Няма желаещи.
  Преминаваме към гласуване.
  Господин Стоилов, Вие поддържате предложението си за отпадане на тези думи в ал. 3?
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Стоилов в залата от § 2, ал. 3 думите “или други многолентови пътища с характеристики, подобни на автомагистралите” да отпаднат.
  Моля да гласуваме предложението на господин Стоилов.
  Гласували 185 народни представители: за 62, против 115, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на господин Соколов за отпадане на ал. 4 от § 2.
  Гласували 188 народни представители: за 51, против 104, въздържали се 33.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме ал. 4 в онази променена редакция, която господин Мирчев направи в залата с добавяне на второ изречение към ал. 4.
  Гласували 195 народни представители: за 190, против няма, въздържали се 5.
  Алинея 4 в това й съдържание се приема.
  Моля да гласуваме редакцията на новата ал. 9, която господин Мирчев представи.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС, от място): Искам думата по ал. 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: В момента гласуваме, господин Благой Димитров. Можете да направите само процедурно предложение за прегласуване.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС, от място): Това трябва да влезе в Преходните и заключителните разпоредби.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Нали така сме се разбрали в комисията и така се представи в залата.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС, от място): Искам думата по ал. 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не мога да Ви дам сега думата. Защо не поискахте думата, когато господин Мирчев докладва текста и когато Ви давах думата за изказвания.
  Гласуваме създаването на ал. 9 в съдържанието, което господин Мирчев представи в залата.
  Гласували 194 народни представители: за 192, против няма, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  Имате думата за процедура единствено за прегласуване.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Текстът на алинеята така, както е записана, едно към едно, трябва да подкрепен, но трябва да влезе, госпожо председател, в Преходните и заключителните разпоредби, а не да стане ал. 9 от тялото на закона. Според мен това е най-разумното, което можем да направим. Става дума за срок.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да го приемем ли като предложение за прегласуване?
  Текстът е приет. Това е едно процедурно предложение, което можем да приемем чисто правно-технически, направено от господин Благой Димитров – ал. 9 в това съдържание да намери систематичното си място в законопроекта в нов параграф в Преходните и заключителните разпоредби.
  Моля да гласуваме това процедурно предложение, което е чисто правно-техническо. Съдържанието остава същото.
  Гласували 112 народни представители: за 105, против 4, въздържали се 3.
  Процедурното предложение се приема. Алинея 9 намира систематичното си място в Преходните и заключителните разпоредби.
  Предложенията на господин Иванов и на господин Мутафчиев и Дъбов са оттеглени, тъй като са приети и подкрепени и няма да ги гласуваме.
  Моля да гласувате § 2 с онези промени, които се приеха преди малко в него.
  Гласували 185 народни представители: за 151, против 5, въздържали се 29.
  Параграф 2 се приема.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграф 3.
  На извънредното си заседание комисията подкрепи предложенията на народния представител Иван Иванов.
  Комисията не подкрепя предложението на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов.
  То е със следното съдържание:
  "В § 3, чл. 10а се правят следните промени:
  1. В ал. 1 думата "изграждане" се заличава.
  2. Създава се нова ал. 9 със следното съдържание:
  "(9) Размерът на винетната такса за пътни превозни средства по ал. 7, т. 3 за периода до 2006 г. включително не може да надвишава 2/3 от минималната такса за този тип пътни превозни средства в Европейския съюз."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, коригиран на днешното извънредно заседание.
  "Създава се чл. 10а:
  "Чл. 10а. (1) Таксите по чл. 10, ал. 2, 3 и 4 се определят според направените разходи за изграждане, експлоатация и поддържане на съответните републикански пътища, пътни участъци и пътни съоръжения, както и разходите за отстраняване на вредите, причинени от различните категории пътни превозни средства."
  Тоест, ние сме включили текста на господин Иван Иванов. Днес алинеята е приета на извънредно заседание.
  "(2) Винетните такси се диференцират в зависимост от вида на пътното превозно средство, за което са предназначени, и от срока, за който е платена винетната такса."
  Текстът на вносителя за ал. 3 е изменен, по-скоро добавен на базата на предложението на народния представител Иван Иванов.
  "(3) В зависимост от срока винетните такси биват годишна, месечна, седмична и дневна."
  В Заключителните разпоредби ще запишем, че дневната ще се въведе от 1 януари 2005 г.
  "(4) Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство.
  (5) При заплащане на винетната такса се издава документ, който удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, наречен "винетка". Винетката се състои от две части, като частта от винетката – "винетен стикер", който удостоверява плащането на винетната такса, се залепва в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство, а другата част се съхранява от водача на пътното превозно средство и е доказателство за платената винетна такса за използване на републиканските пътища при увреждане или унищожаване на винетния стикер.
  (6) Винетната такса се заплаща за следните пътни превозни средства:
  1. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници, моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела, както и такива моторни превозни средства с повишена проходимост;
  2. моторните превозни средства с най-малко два моста, конструктивно предназначени за теглене, бутане, носене или задвижване на определени инструменти, прикачен инвентар, машини или ремаркета; към тях се отнасят колесните трактори, които могат да бъдат съоръжени за превоз на товари (самоходни шасита) и придружаващ персонал, и ремаркетата, включително полуремаркетата;
  3. специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите;
  4. колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата;
  5. специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен хо д, при условие, че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението.
  (7) Пътните превозни средства по ал. 6 се разделят на следните категории:
  1. пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 (две) оси, състав от пътни превозни средства, както и пътните превозни средства по ал. 6, т. 3, 4 и 5 с над 2 (две) оси;
  2. пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без това на водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, както и пътните превозни средства по ал. 6, т. 3, 4 и 5 с 2 (две) оси;
  3. пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане.
  (8) Винетната такса се определя за всяко конкретно пътно превозно средство. Винетката, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Господин Мутафчиев, предполагам, че ще обосновете Вашето предложение и след това ще трябва да преминем към гласуване.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В обсъждането на комисията ние оттеглихме т. 1 от нашето предложение не за друго, а защото наистина в методиката, която определя стойността на винетката, трябва да бъде вкарано изграждането на магистралите -такава е световната практика. Затова аз не настоявам т. 1 да бъде приета. Оттегляме т. 1.
  Искам да ви обърна внимание за т. 2 от нашето предложение. За какво става дума? Тук ние определяме едно плавно нарастване на винетките единствено за леките автомобили, законът за тях ще започне да действа от 1 януари 2005 г. Какъв е мотивът? Ако си спомняте, преди година – на 31 януари ние приехме промени в Закона за пътищата. Тогава се зарекохме, за да затворим Глава "Транспорт", че ще въведем винетната система. Тогава българското правителство категорично каза, че ще има плавно и постепенно увеличаване на винетните такси. И регулирано включително. Не за друго, а защото винетната такса по принцип трябва да бъде разходоориентирана. Тоест, тя трябва да покрие на 100 процента разхода по ремонта, рехабилитацията и поддръжката на пътищата. Масовите автомобили в страната и, ако погледнем добре икономическата обосновка сега на вносителя, това са леките автомобили, таксите за които по мнение на вносителя ще бъдат около 32 евро в 2006 г. С нашето предложение се опитваме да наложим една граница преди влизането ни в Европейския съюз и тази граница да бъде 2/3 от минималните такси, които се плащат в Европейския съюз. Сега разбрахме от институтите, че те са различни и е много трудно да се получат официални данни коя е най-ниската такса. Тук можем да направим сравнение с данък пътища, включително за някои товарни автомобили, данъкът е 31 евро. Дай Боже, през 2007 г. да станем членове на Европейския съюз, тогава да изравним с тази минимална такса, за която става дума, и минимален данък, който е изискване по Директива 9962, да бъде 31 или 32. Според нас, трябва да има едно такова ограничение. Това е единият ни мотив, не за друго, а за да бъде плавно нарастването. В противен случай Министерският съвет може да направи промяна в зависимост от това обещаната такса, която ще плащат българските граждани за леките автомобили, може ли да покрие разходите, които предстоят за 2004–2005 г.
  Какъв е вторият мотив? Вторият мотив е до влизането ни в Европейския съюз българската държава, т.е. републиканският бюджет, да поеме част от тази тежест и да не я изхвърля изцяло на гърба на данъкоплатеца като допълнителна такса. За какво става дума? Ние не облекчихме данъкоплатеца в акциза – там, където той плащаше за пътищата, в зависимост от това, че е изгорил примерно 1 л бензин или нафта. Таксата горива, която отиваше директно в Агенция "Пътища" и трябва да влезе в този фонд, сега я няма. Тя отива в бюджета. Всичко остава на винетната система.

  Нашето предложение е след като има такова ограничение, за 2005 г. българското правителство да приеме в бюджета съответната клауза, която гарантира държавния ангажимент към недостига на средства. Аз съм убеден, че такъв недостиг на средства ще има още сега, в 2004 г.
  Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, това е едно разумно предложение, което ще помогне не само на вас, а изцяло на България. В противен случай ще изпаднем в ситуацията в пленарната зала да си напомняме след време кой какво е говорил и с приемането на определени текстове докъде сме я докарали. Нека с помощта на държавата да гарантираме едни нормални ремонтирани и рехабилитирани пътища на нашите избиратели – българските граждани. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата за реплика господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙРОДАН МИРЧЕВ: В комисията всички се обединихме да намерим решение на този въпрос. По предложението “да не надвишава 2/3 от минималната такса за тези пътни превозни средства в Европейския съюз” ще кажа, че няма такава норма, няма минимална такса, приета в Европейския съюз. Лично аз тогава предложих да стъпим на базата на пътния данък. Тук също възникнаха определени проблеми. Аз изразявам становището, че волята е на вносителя – на министъра на регионалното развитие и благоустройството – когато внесе в Министерския съвет размера на тези такси по години, все пак ще отчете и въпроса за социалната поносимост от 2005 до 2007 г. Мисля, че можем да се доверим на министъра на регионалното развитие и благоустройството да реши този въпрос. Иначе няма база, няма върху какво да стъпим. Няма такива норми. Различно е във всяка европейска страна и не можахме да намерим конкретен текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Друга реплика? Не виждам.
  Господин Мутафчиев, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Няма.
  Има ли други желаещи? Заповядайте, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Моля с господин Мирчев и с вносителите да направим едно уточнение. В т. 2 и т. 3 на ал. 7 има термин “с повече или по-малко от 8 места за сядане”. Според мен така записано, текстът се разбира двояко. Има ли се предвид мястото на водача? Може би трябва да се прередактира и да се уточни – “с мястото на водача”, “без мястото на водача”. Така всеки може да го разбира различно.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Това го има по-нататък.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Ако го има по-нататък, възможно е. Уточнете го, за да е ясно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Маринчев.
  Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов за § 3. Точка 1 е оттеглена. Поставям на гласуване само т. 2 от тяхното предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 153 народни представители: за 44, против 101, въздържали се 8.
  Предложението на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов не се приема.
  Поставям на гласуване § 3 така, както беше докладван тук, в залата, от председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации, който текст бил съгласуван от името на комисията, както чухме.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 162 народни представители: за 133, против 2, въздържали се 27.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 4, 5 и 6 няма постъпили предложения.
  “§ 4. Създава се чл. 10б:
  “Чл. 10б. За движение по републиканските пътища на пътни превозни средства на Националната полиция, Противопожарната охрана и Неотложната медицинска помощ, които имат трайно монтирано устройство за подаване на светлинен сигнал с проблясваща синя или червена светлина и специален звуков сигнал, и на пътните превозни средства на Гражданската защита и на Въоръжените сили не се заплащат такси по чл. 10.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  “§ 5. Създава се чл. 10в:
  “Чл. 10в. Лице – инвалид от I до III група инвалидност, инвалидизирано по съответния ред, се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил с обем на двигателя до 1800 куб.см и мощност до 100 конски сили. За тези автомобили въз основа на заявка на Агенцията за социално подпомагане до Изпълнителна агенция “Пътища” се издава безплатно една едногодишна винетка по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на труда и социалната политика.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  “§ 6. Създава се чл. 10г:
  “Чл. 10г. За пътни превозни средства с чуждестранна регистрация не се събира винетна такса, ако това е предвидено в международен договор или конвенция, по които Република България е страна.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми дами и господа, имате думата по тези три параграфа. (Неразбираема реплика в блока на ДПС.)
  Явно е, че можем да търсим по-прецизна редакция на текстовете.
  Има ли желаещи? Няма.
  Поставям на гласуване тези три параграфа, както бяха докладвани от председателя на комисията.
  Гласували 166 народни представители: за 161, против 1, въздържали се 4.
  Тези три параграфа са приети.
  Давам думата по процедура на господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, в така гласувания § 5 е записано “обем на двигателя до 1800 куб. см и мощност до 100 конски сили”. Конските сили не са част от международната система “СИ”, по която България е страна и има задължението във всички закони и републикански нормативни документи да използва единиците, свързани с тази система.
  По тази причина и под формата на прегласуване ви моля да запишем: “и мощност до…”, където впоследствие вносителите ще преизчислят в легитимната единица за мощност – ват или киловати (това ще бъде в киловати), а в скоби може да се запише “100 конски сили”. Това ще направи закона съответстващ на ангажиментите, които България е приела за своето законодателство.
  Затова ви моля да прегласуваме с тази добавка, която ще бъде отразена от вносителите, още преди законът да стигне до Правния отдел.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, разбирам, че това не е в правилника, но е разумно и, ако няма възражения от залата, да го подкрепим.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Колеги, гласуваме текста: “с обем на двигателя до 1800 куб. см и мощност до … киловата (100 конски сили)”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Объркахме всички правила на гласуване. Не можем да гласуваме текст с точки точки.
  Подлагам на прегласуване текстовете на § 4, 5 и 6.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 154 народни представители: за 149, против 1, въздържали се 4.
  Параграфи 4, 5 и 6 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграф 7 беше разгледан на извънредното заседание на комисията и комисията по принцип приема предложенията на Евгени Чачев, на Иван Иванов, на Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов и предлага следната редакция:
  “§ 7. В чл. 14 се създава ал. 3:
  “(3) Концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или на избран вариант на трасето.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председателю. Не може да се приеме такъв текст “след или”. Според мен предложената окончателна редакция на комисията е много разумна, но текстът трябва да стане така:
  “(3) Когато обект на концесия е автомагистрала, концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план.”
  Трябва да бъде “влязъл в сила”, иначе се получава двусмислие. Аз мисля, че господин Чачев подкрепя това, което казвам. Трябва да бъде императивно записано “влязъл в сила подробен устройствен план”. Иначе може да се изтълкува, че може да влязат и други територии към концесията на автомагистралата, публична държавна собственост.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми колеги, нека да приемаме текстовете на закона така, както повелява нашият правилник. В момента ни се прочете един текст, който въобще не фигурира в доклада и който вие го нямате. Правят се предложения не по текста на комисията. Сега аз се чудя какво ще чуем и от господин Чачев.
  Заповядайте, господин Чачев.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За съжаление влизаме в колизия със Закона за устройството на територията. Ще ви кажа какъв е проблемът. Концесионерът извършва и проектирането на магистралата. Преди проектирането просто не може да има влязъл в сила подробен устройствен план. Това е проблемът и юристите трябва да го решат. Но окончателната концесионна територия може да бъде определена само при влязъл в сила подробен устройствен план.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Господин Димитров, оттегляте ли Вашето предложение след обяснението, което даде господин Чачев? Оттегляте го, добре.
  Господин Мирчев, ще прочетете ли това, което трябва да гласуваме?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да, ще го прочета още веднъж:
  “§ 7. В чл. 14 се създава ал. 3:
  “(3) Концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или на избран вариант на трасето.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, гласувайте този текст. Отменете гласуването.
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук пак юристите трябва да се намесят. Че концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен план, това е добре. Това е нещо окончателно и вече въз основа на един влязъл в сила подробен устройствен план се дава концесията.
  Но какво значи, дори и в текста на вносителя, “предварителен проект за избран вариант на трасето”, т.е. нещо неокончателно, което утре може да не бъде прието? Или, както сега господин Мирчев предлага “или избран вариант на трасето”. Кой избира този вариант, каква стойност има, когато се избере вариант на трасето? Като се избере вариант на трасето, това трябва да бъде основанието да се изготви подробен устройствен план, да влезе в сила и тогава се дава концесията. Иначе ние отиваме на две хипотези, които са абсолютно несъпоставими. От една страна, искаме влязъл в сила устройствен план – нещо, което е окончателно, ясно, а, от друга страна, някакъв вариант на трасето. Ако утре този вариант на трасето не се одобри, какво става с концесията? Щом като има вариант, най-малко формалната логика предполага, че може да има и друг вариант. Кой ще избере някой от многото варианти и с какъв акт? А актът е влязъл в сила подробен устройствен план. Изготвя се проект за вариант, този проект се одобрява, одобреният остава по силата вече на Закона за устройството на територията с влязъл в сила подробен устройствен план.
  Аз предлагам в новата ал. 3 след думите “влязъл в сила подробен устройствен план” да се сложи точка и да отпаднат другите думи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Така не се правят закони!
  Заповядайте, господин Иванов.

  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз изцяло подкрепям Вашето последно изказване, господин председателю, че така не се правят закони. Междупрочем, на заседанието на комисията, което се проведе в “Огледалната зала” аз участвах много активно по § 2 и 3, където, слава Богу, намерихме решение. През това време са се водили разговори върху текстовете, свързани с концесиите, но специално това, което се прави тук, аз не мога да го приема.
  И смятам, че единственият текст, който е напълно точен и който не дава възможност нито за тълкувание, нито за заобикаляне по пътища, които водят до защита на лобистки интереси, е да се приеме предложението на моя колега Евгени Чачев – “концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план”. Ако се иска да се запише “или проект за избран вариант на трасе”, какво значи това? Самата дума вариант показва, че има вероятно и друг вариант, който ще оспорва легитимността на първия.
  Затова, колеги, апелирам към вас: единственият текст, който ще бъде приет като ясен и точен, е приемането на предложението на господин Чачев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Чачев, поддържате ли да гласуваме Вашето предложение?
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСОДС): Аз предлагам нещо компромисно – “окончателната концесионна територия”. Предлагам да сложим думата “окончателната” пред “концесионна територия”. Това решава нещата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Правим редакция на текстове в залата!
  Заповядайте за процедура, госпожо Георгиева.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Беше направено предложение да дойде министърът на регионалното развитие и благоустройството и да каже каква му е идеята, а не тук да се гънем и да се чудим какви текстове да гласуваме и кой какво е мислил. Много моля министърът на регионалното развитие и благоустройството да бъде веднага поканен в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, поканете министъра на регионалното развитие и благоустройството да дойде в залата. (Шум и реплики.) Аз мисля, че и без да гласуваме, той ще дойде. Но щом искате, ще го поставя на гласуване.
  Добре, моля, гласувайте министърът да дойде в залата.
  Гласували 133 народни представители: за 110, против 15, въздържали се 8.
  Съобщете на министъра, че е длъжен по волята на парламента да се яви в залата.
  Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по § 7?
  Заповядайте, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. Това последно предложение на колегата Чачев с въвеждането на термина “окончателна концесионна територия” според мен не е удачно. За мен е по-удачен текстът, първоначално внесен от господин Чачев, че концесионната територия се базира само на влязъл в сила подробен устройствен план. Ако има окончателна концесионна територия, това ще означава, че има и някаква предварителна концесионна територия, а такова нещо никъде в закона няма.
  Така че аз настоявам да подложите на гласуване предложението на господин Чачев в първоначалния му вид. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители желаещи да вземат отношение? Няма.
  Господин заместник-министър, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, по отношение на предложението на госпожа Георгиева министър Церовски да дойде в залата – говорих с него по телефона, той е на четири часа път от София. (Силен шум и реплики.)
  А защо е записано “по утвърден вариант”. Записано е така, защото това е единствената възможност да бъде предоставен проектът на концесия и концесионерът да изготви проектирането, утвърждаването на устройствения план и да започне строителството. Може да се запише, че окончателният обхват на концесията ще бъде определен на базата на утвърдения устройствен план, но ако ние изчакаме да се утвърди устройственият план, това означава, че цялата процедура на проучване и проектиране трябва да мине без концесионера. Тогава на практика блокираме отдаването на концесия. За това става дума. Затова сме го записали така.
  Накрая може да се вмъкне това, което каза господин Чачев, че окончателният обхват на концесията ще бъде определен на базата на утвърдения устройствен план, но да се даде възможност обектът да бъде отдаден на концесия на базата на утвърден вариант.
  А понеже ставаше дума защо вариант, значи има и други варианти – има и други варианти, затова пише “утвърден вариант”, който се утвърждава от Националния експертен съвет. Мисля, че така е достатъчно ясно и няма никакъв риск в това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз ще подложа на гласуване текстовете, така както изисква правилникът.
  Уважаеми дами и господа, моля да си съсредоточим вниманието върху гласуванията, защото всеки текст тук е изключително важен.
  Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Евгени Чачев за ал. 3, така както е докладвана тук, тъй като той се поддържа и от народни представители.
  Чета текста: “Концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план.”
  РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Не е правилно!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз не казвам дали е правилно или не е правилно. Има предложение на народен представител, длъжен съм да го поставя на гласуване.
  Гласували 173 народни представители: за 72, против 87, въздържали се 14.
  Това предложение не се приема.
  Няма да поставя предложението на народния представител Евгени Чачев в същия текст да се добави думата “окончателно”, тъй като то не е редакционно.
  За процедура – имате думата, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване. Защото, отново повтарям, текстът, който е предложил колегата Чачев, е такъв, че няма да позволи законът да бъде заобиколен. Това, което се говори и заместник-министър Митов разясни, всъщност само засилва подозренията, че този текст с думата “окончателно” би трябвало да се приеме. Той каза така: дава се една концесионна територия, концесионерът строи, след това окончателната концесионна територия ще бъде определена въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план. Какво ще стане, ако концесионерът на базата на предварителна договореност или предварителен вариант е излязъл извън тази територия? Той ще плати за незаконно строителство. И реално ние с това узаконяваме незаконно строителство на концесионера върху територията. Това не трябва да се допуска.
  По тази причина, господин председателю и уважаеми колеги, отново настойчиво ви моля да гласуваме текста, който е съвсем ясен и колегата Чачев го е формулирал точно: “Концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план.” Въпросът е от изключителна важност и не би трябвало да се отстъпва от нас като законодатели. Благодаря ви.
  РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Процедура! Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не мога да дам думата за процедура на никой народен представител, както и на заместник-министъра. Има процедурно предложение за прегласуване.
  Моля, гласувайте отново предложението на народния представител Евгени Чачев за създаване на ал. 3.
  Гласували 191 народни представители: за 87, против 90, въздържали се 14.
  Предложението на народния представител Евгени Чачев не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Соколов в текста на вносителя да отпаднат думите “или на предварителен проект за избран вариант на трасето”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 197 народни представители: за 82, против 102, въздържали се 13.
  Предложението на народния представител Йордан Соколов не се приема.
  Ще подложа на гласуване предложението за текста на ал. 3 на комисията. Моля председателят на комисията да прочете точно текста.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: “§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  Създава се ал. 3:
  “(3) Концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или на избран вариант на трасето.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, гласувайте!
  Гласували 181 народни представители: за 113, против 60, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  За процедура – господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Господин председателю, това, което в момента става, е в пълно нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Подлага се на гласуване текст, който нито го има в доклада на комисията, нито го има в допълнителните текстове, които тази сутрин комисията е разгледала на заседанието си в Огледалната зала. Аз питам означава ли това, че оттук нататък по този закон всеки може да внася някакви текстове и те се гласуват веднага, на прима виста в Народното събрание. При това се касае за изключително важни текстове, свързани с концесия на българските магистрали.
  Извинявайте, аз мисля, че Вие трябва да влезете в ролята си на председател на българското Народно събрание. Ние, ако сме парламентаристи, господин председателю, то е за да спазваме Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който за нас е акт, равен на закон.
  По тази причина аз правя предложение за прегласуване, но считам, че правилното е Вие изобщо да не допуснете гласуването на този текст. Този текст не съществува в пленарната зала – нито се чете от депутатите, нито е раздаден в доклада, нито в допълнителния лист с предложенията от комисията. И аз се учудвам, че председателят Мирчев докладва текстове, които неизвестно как и с кого е съгласувал.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Процедура! Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма да дам думата на никого. Ще подложа текста на прегласуване, но преди това председателят на комисията тук пред всички нас заяви, че текстът, който той докладва, е съгласуван и е текст на комисията. (Реплики от ПСОДС: “Не е съгласуван!”)
  Второ, това, което председателят на комисията докладва, е на стр. 6 от доклада и е текст на вносителя с една единствена промяна – думите “или на предварителен проект за” не фигурират в текста. Само това е. Иначе текстът на ал. 3 не е нов.
  Длъжен съм да поставя на гласуване направеното предложение от господин Иван Иванов за прегласуване на ал. 3.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 201 народни представители: за 84, против 109, въздържали се 8.
  Алинея 3 не се приема.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Хората не разбраха какво се гласува, не е прочетен текстът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Ганев.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Господин председателю, продължавам Вашето изречение, но не към хората, а към народните представители. Така не може да се законодателства, Вие сте прав. Кой кара да се надминаваме с времето и защо? (Шум и реплики.) Да отидем един ден по-рано в отпуска ли? Добре. Ако се отложи за вторник, нали по същия начин ще дойдат тези хора, с тези предложения, защото междувременно няма да са правили нищо друго.
  Тук, в Народното събрание се въведе, не знам откъде дошла, една процедура за спиране на часовника. Глупости! Парламентарни тенекеджии се правят на часовникари. (Весело оживление.) Нямаме право да правим това.
  Предлагам заседанието да бъде прекратено и след коректната, разумната ваканция, предвидена по правилника, този сложен закон да се гледа спокойно, ако искате да уважаваме себе си. Това е предложението.
  Оттук нататък някой казва: нямало много трудности. Е, като няма трудности, как може едно извънредно заседание да се посвещава на една ясна, сложна и необходима материя?
  Времето не може да има стойност за истинския парламентаризъм. Това да не е изпълнителна власт или да сте някои директори на фабрики и да чакате отнякъде да дойде материал и да го решавате? Уважавайте законодателството!
  Господин председателю, предложението ми е да се прекрати заседанието и да се поднови тогава, когато дойде неговото време, т.е. след тази прочута ваканция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е първото процедурно предложение, квалифицирано по чл. 42, ал. 2 – прекратяване на заседанието.
  Има ли обратно процедурно предложение?
  Господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ганев, аз не мисля, че има големи трудности да продължим работата оттук нататък, за да прекратим и да продължим във вторник. Мисля, че се нуждаем от малко време, за да изчистим и тази алинея. Затова моето предложение е обратно.
  А иначе, господин Ганев, спирането на часовника, на времето го въведохте Вие в Народното събрание. И тогава времето се спря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не давам вече думата.
  Има направено процедурно предложение по чл. 42, ал. 2, т. 1 за прекратяване на заседанието.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 216 народни представители: за 102, против 111, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте за процедура, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване. Още в началото аз попитах господин Мирчев изключително сериозно ще имаме ли технологично време да свършим закона. Отговорът е: не, не може да се свърши. Законът е неподготвен.
  Още нещо. В момента в залата има некоректно поведение на базата, наистина на едно събиране и консултации по уточнени текстове. Господин Мирчев ни чете неща, които не са били уточнени на тези консултации. Заместник-министърът, господин председателю, непрекъснато снове из залата и заблуждава народните представители.
  Аз ще ви моля наистина, уважаеми госпожи и господа от мнозинството, прекратете този цирк! Три дни преди Бъдни вечер тук от мнозинството ни предлагат да гласуваме неща, които удрят върху българските данъкоплатци. Прекратете този театър!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на прегласуване предложението за прекратяване на заседанието.
  Моля народните представители да гласуват само със своите карти.
  Гласували 218 народни представители: за 100, против 116, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте за процедура, госпожо Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина в залата в последния ден за работата на Народното събрание на извънредно заседание стават недопустими неща. Преди малко видях на таблото, че в залата има 218 народни представители, според това, което се изписа с електронното гласуване. Всички виждаме, че няма толкова хора, а се приемат изключително важни текстове, свързани с национални интереси и с много пари, които ще се вземат от парите на българския данъкоплатец.
  Не е редно по този начин да се приема закон, затова моята процедура е да се направи поименна проверка на кворума в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважавам искането за поименна проверка. (Започва поименна проверка.)
  АДРИАНА ГЕОРГИЕВА БРЪНЧЕВА - тук
  АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ - отсъства
  АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ - тук
  АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ - тук
  АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ - отсъства
  АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ - отсъства
  АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ФИЛИПОВ - тук
  АЛЕКСИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ - отсъства
  АЛИОСМАН ИБРАИМОВ ИМАМОВ - отсъства
  АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА
  ДИМИТРОВА-МОЗЕР - отсъства
  АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ - отсъства
  АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ - отсъства
  АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ - тук
  АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА - тук
  АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА - отсъства
  АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА - тук
  АНТОНИНА БОНЧЕВА БОНЕВА - тук
  АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА - тук
  АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ - тук
  (Народният представител Ангел Найденов идва на председателската банка.)
  Твърди се, че Ангел Найденов е тук.
  АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ - отсъства
  АСЕН ЛЮБЕНОВ ДУРМИШЕВ - отсъства
  АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ - отсъства
  АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ - тук
  АТАНАС КРУМОВ ДОДОВ - отсъства
  АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ - отсъства
  АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА-ГАНЕВА - тук
  АХМЕД ДЕМИР ДОГАН - отсъства
  АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН - отсъства
  БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ - тук
  БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ - отсъства
  БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ - отсъства
  БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ - отсъства
  БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ - отсъства
  БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ - тук
  БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - отсъства
  БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ - отсъства
  БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ - отсъства
  БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ - отсъства
  БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ - тук
  БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ БОРИСОВ - тук
  БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ - отсъства
  ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ - отсъства
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ - отсъства
  ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ - тук
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ - тук
  ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА - тук
  ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ - отсъства
  ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА - отсъства
  ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ - отсъства
  ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ - тук
  ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ - отсъства
  ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ - тук
  ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ - отсъства
  ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА - отсъства
  ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА - отсъства
  ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ - отсъства
  ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ - отсъства
  ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ - отсъства
  ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ - тук
  ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ - отсъства
  ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ - отсъства
  Владислав Костов винаги е тук, този път отсъства.
  ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН - отсъства
  ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ - отсъства
  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ - тук
  ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ - отсъства
  ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХУБЕНОВ - тук
  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ - тук
  ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ - тук
  ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ - отсъства
  ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА - отсъства
  ГИНЬО ГОЧЕВ ГАНЕВ - тук
  ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ - тук
  ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ - отсъства
  ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА - тук
  ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - тук
  ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ - отсъства
  ДИЛЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА - отсъства
  ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ - отсъства
  ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ - отсъства
  ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ - отсъства
  ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ - отсъства
  ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ - тук
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ - тук
  ДИМИТЪР МИЛКОВ ЛАМБОВСКИ - отсъства
  ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ - отсъства
  ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ - тук
  ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ - отсъства
  ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ - отсъства
  ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ - тук
  ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ - тук
  ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ - тук
  ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ - отсъства
  ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА - отсъства
  ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА - отсъства
  ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА - тук
  ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА - тук
  ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА - тук
  ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА - отсъства
  ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ - отсъства
  ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА - отсъства
  ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ - отсъства
  ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА - тук
  ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ - отсъства
  ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ - тук
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ - тук
  ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ - тук
  ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ - отсъства
  ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ - тук
  ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ - отсъства
  ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУГАНОВ - отсъства
  ИРЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА-ВАРАДИНОВА - отсъства
  ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА - тук
  ИСМЕТ ЯШАРОВ САРАЛИЙСКИ - тук
  ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ - тук
  ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ - тук
  ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ - отсъства
  ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ - тук
  ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ - тук
  ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ - отсъства
  КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА - тук
  КАМЕН СТОЯНОВ ВЛАХОВ - отсъства
  КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ - тук
  КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ - тук
  КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА - тук
  КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ - тук
  КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА - тук
  КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ - тук
  КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ - отсъства
  КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ - тук
  КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН - отсъства
  КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ - отсъства
  ЛИЛЯНА КАЛИНОВА КРЪСТЕВА - тук
  ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ - отсъства
  ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ - тук
  ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - отсъства
  ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ - отсъства
  ЛЮДМИЛ СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ - отсъства
  ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН - отсъства
  ЛЮЦКАН ИЛИЕВ ДАЛАКЧИЕВ - тук
  МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА - тук
  МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА - отсъства
  МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА - отсъства
  МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА - тук
  МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА - отсъства
  МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ - тук
  МАРИУС ЦАКОВ ЦАКОВ - отсъства
  (Народният представител Борислав Великов се отбелязва в списъка.)
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Какви правите там в списъка? Какво прави този човек там?
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Отбелязва себе си. Елате да видите. (Шум и реплики от ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ:
  МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА - отсъства
  МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА - отсъства
  МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА - тук
  МИЛЕНА ИВАНОВА МИЛОТИНОВА-КОЛЕВА - отсъства
  МИЛЕНА КОСТОВА ПАУНОВА - тук
  МИМА ПЕТРОВА НЕНОВА-ЗАПРЯНОВА - тук
  МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ - отсъства
  МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ - отсъства
  МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ - отсъства
  МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ - отсъства
  МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ - отсъства
  (Народният представител Моньо Христов влиза в пленарната зала.)
  Моньо Христов е тук.
  МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - отсъства
  МУСТАФА ЗИНАЛ ХАСАН - отсъства
  НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА - отсъства
  НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА - отсъства
  НАИМ ИЛЯЗ НАИМ - тук
  НАСКО ХРИСТОВ РАФАЙЛОВ - тук
  НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ - тук
  НЕСРИН МУСТАФА УЗУН - тук
  НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ - отсъства
  НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ - отсъства
  НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ - отсъства
  НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ - отсъства
  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ - тук
  НИКОЛАЙ СИМОЕНОВ НИКОЛОВ - тук
  НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЧУКАНОВ - тук
  НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА - отсъства
  НИНА ХРИСТОВА РАДЕВА - тук
  НОНКА ДЕЧЕВА МАТОВА - тук
  ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ - тук
  ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ - тук
  ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ - отсъства
  ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ - отсъства
  ПЕНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА - тук
  ПЕТКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ - тук
  ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ - тук
  ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ - тук
  ПЕТЪР ИВАНОВ АГОВ - тук
  ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ - отсъства
  Нина Чилова вече е тук.
  ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА - тук
  ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ - отсъства
  ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ - тук
  РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ - отсъства
  РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ - отсъства
  РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН - тук
  РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ - отсъства
  РАСИМ МУСА СЕИДАХМЕТ - отсъства
  РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН - тук
  РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА - тук
  РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ - отсъства
  РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ - отсъства
  РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА - тук
  РУМЯНА ЦАНКОВА СТАНОЕВА - тук
  РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН - тук
  СВЕТЛИН ИЛИЕВ БЕЛЧИЛОВ - тук
  СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ - отсъства
  СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ - отсъства
  СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА - отсъства
  СИЛВИЯ ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА - тук
  СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА - тук
  СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА - тук
  СТАМЕН ХРИСТОВ СТАМЕНОВ - отсъства
  СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ - тук
  СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА - отсъства
  СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ - отсъства
  СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ - тук
  СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ - тук
  СТИЛИЯН ИВАНОВ ГРОЗДЕВ - тук
  СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ - отсъства
  СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ - тук
  СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ - отсъства
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА - отсъства
  ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА - тук
  ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА - тук
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА - отсъства
  ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА - отсъства
  ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ - тук
  ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ - тук
  ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ - отсъства
  ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ - тук
  ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ - тук
  ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА - тук
  ХРИСТО АТАНАСОВ МЕХАНДОВ - тук
  ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ - отсъства
  ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ - тук
  ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ - отсъства
  ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ - тук
  ЦОНКО КИРОВ КИРОВ - тук
  ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК - тук
  ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА - тук
  ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ - тук
  ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ - отсъства
  ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ - тук
  ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ - тук
  (Народният представител Расим Муса казва, че е в пленарната зала.)
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, встрани от микрофоните): Господин председател, моля да ме запишете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: В пленарната зала, без балконите, има 123 народни представители. (Викове от ПСОДС: “Е-е-е!”.)
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Елате да проверите, ако се съмнявате. (Списъкът от поименната проверка се прилага към протокола.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля ви, тези гласове са абсолютно некоректни, уважаеми дами и господа!
  РЕПЛИКИ ОТ ПСОДС: Защо?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Защото това означава недоверие към Председателството на Парламента. (Шум и реплики.)
  Така че, много ви моля, когато оттук се съобщава една цифра, да няма такива възгласи. Такова недоверие аз не приемам. (Шум и реплики. Народния представител Йордан Соколов иска думата за процедура.)
  Ще дам процедурата след малко.
  Ако обичате, седнете по местата и всеки следващ опит да се бламира председателството с подобни възгласи аз не приемам.
  Заповядайте, господин Соколов.

  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, Вие може да не приемате опити за бламиране на председателството, но ние не приемаме опити за излъгване на Народното събрание. Трима души водихме бележки – 118 души са в залата. Вие въведохте съзнателно една практика, която не е била практика на никое от предходните народни събрания - когато се прави поименна проверка, стенографите да не отбелязват в протокола кои присъстват и кои отсъстват, за да не може да се прави проверка по протокола…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не съм въвеждал такава практика, господин Соколов, изобщо. Такава практика не съм въвеждал. Кой Ви каза, че съм въвеждал такава практика?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли в протокола отбелязано кой е тук и кой отсъства?
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има, разбира се.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не списъка.
  Вие водите ли протокол? (Обръща се към стенографката.) Ето, не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз не съм въвеждал тази практика.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие я въведохте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз изобщо не съм казвал да не се отбелязва.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз имах изказване и навремето Ви обърнах внимание, че това е недопустимо. В едно Народно събрание в стенографския протокол трябва всичко да бъде отбелязвано. Не може сега Вие по един Ваш списък да ни казвате колко души са тук, а това да го няма в протокола. Защото, ако се води протокол, ще се види, че това, което Вие казвате, може погрешно да сте го сумирали, не е вярно. Сто и осемнадесет души се обадиха, когато направихте поименната проверка. И не Вие трябва да се обиждате, а всички народни представители трябва да се обиждаме от това, което става. Защото това не е първият случай.
  Ако Вие сте искрен и сте почтен, наистина от днес нататък при всяка поименна проверка Вие трябва да нареждате на протокола да отбелязва кой е тук и кой отсъства, а не стенографките да ни казват: казано ни е, че се прилага списъкът. Списъкът не е стенографски протокол. Благодаря. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Много ви моля!
  От сега нататък всяка поименна проверка моля стенографите да отбелязват стриктно. Искам да обърна внимание, че вие, колкото и внимателно да следите, не можете да следите всички, защото непрекъснато идват закъснели, които се отбелязват в протокола, а вие едва ли ги водите, защото те тук се обаждат, а не при вас.
  Господин Тагарински, какво е Вашето желание? Процедурен въпрос ли, господин Тагарински?
  Заповядайте, господин Тагарински.
  МАРИО ТАГАРИНСКИ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, за да си имаме доверие, аз предлагам една прагматична процедура, която да реши днешния въпрос, а и не само днешния.
  Вие декларирахте Вашата воля за борба с това явление гласуване с чужди карти. Аз Ви предлагам една простичка процедура, която да приложим днес, за да имаме доверие помежду си и особено в навечерието на най-светлия християнски празник да си тръгнем удовлетворени от добре свършена работа.
  Аз Ви предлагам всеки народен представител да дойде със своята карта при Вас и да бъде отбелязан. Останалите карти да бъдат прибрани при Вас и този, който пристигне, да си вземе картата и да гласува с нея. (Ръкопляскания от ОДС.)
  РЕПЛИКИ ОТ НДСВ: Не става.
  МАРИО ТАГАРИНСКИ: Става, разбира се. Гарантирам ви, че става. Това е една проста процедура и този, който казва, че не става, значи има някакви други мисли. (Шум и реплики в залата.)
  Пак Ви повтарям, господин председателю, процедурата е изключително проста. Всеки народен представител идва и със своята карта се регистрира в списъка, че присъства в залата. Останалите карти остават при вас – председателството, и който закъснял дойде, ще си вземе лично от вас картата и ще бъде отбелязан в списъка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Тагарински.
  Признавам си, че много ми харесва Вашето процедурно предложение. Има една-единствена пречка, че в правилника не е предвидена такава система. Ако можете да ми намерите опора в правилника, с две ръце гласувам за това. Повярвайте ми, аз съм човекът, който най-много иска всеки да гласува със своята лична карта, така както аз го правя от това място, защото аз не гласувам с чужди карти. С чужди карти гласуват абсолютно всички парламентарни групи до една.
  Моля, уважаеми народни представители, продължаваме по същество.
  Процедурен въпрос – господин Георги Панев.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Господин председателю, лично към Вас се обръщам, защото Вие преди няколко минути постъпихте достойно и с пълно основание, като наредихте на стенографките да се води пълен стенографски запис на това, което се случва в залата. Вярно е, че тази практика беше прекратена отдавна и когато човек искаше да направи справка за това дали е бил или не е бил в залата, защото стават грешки, такава проверка просто беше невъзможна – един гол списък, на който нищо друго няма.
  Но аз се връщам на Вашата достойна постъпка. За да разпоредите да се води пълен стенографски запис, Вие всъщност имате предвид това, че единствено той удостоверява верността на това, което се случва в тази зала. Ако това е така, господин председателю, по пътя на чистата логика и от изискванията на морала най-редното и най-правилното е Вие да проведете втора поименна проверка със стенографски запис, за което аз моля и правя процедурно предложение. (Реплики от залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Панев, рискувам след това някой да поиска трета, да се назначи експертиза. (Шум и реплики от залата.)
  Много ви моля! Това вече идва в повече. (Неразбираема реплика от народния представител Саралийски.)
  Господин Саралийски, много Ви моля да си седнете на мястото!
  Уважаеми госпожи и господа, има една напрегната обстановка, която сме длъжни всички да успокоим.
  Много моля, господин Мирчев, има ли възможност нещата да продължат по същество?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да.
  Господин Мутафчиев има думата.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Наистина обстановката, господин председателю, е напрегната и аз се надявам, че ако всичко върви точно по процедурите, наложени в Народното събрание, няма да има такива проблеми. Волята за това, че се седна в Огледалната зала комисията отново да разгледа някои членове беше, за да се постигне консенсус и да не се стига до подобни парадокси, като този в момента в пленарната зала. Но мисля, че всички, които гласуваха, защото аз не подкрепих това бързо приемане на този сложен и противоречив закон, носят вина за това, че днес ние не можем да намерим общ език и да приемем закона. Трябваше да го отложим във времето толкова, колкото е необходимо, колкото се изисква, за да се направи един нормален закон.
  Какво ни остава сега по § 7?
  Така както тръгнаха нещата, отхвърли се предложението, което първоначално е прието в комисията, т.е., предложението на Евгени Чачев за ал. 3. Отхвърли се едно предложение, направено от председателя на комисията в залата с твърдение, че това е прието на консенсус, където се предлага ал. 3 на вносителя без думите "предварителен проект", което лично мен ме учуди и аз реагирах по същия начин като колегите от Съюза на демократичните сили.
  Единственият вариант, който остава, е да гласуваме текста на ал. 3 на вносителя, обаче с думите "или на предварителен проект за избран вариант на трасето".


  Какви са притесненията? Моето и на Димитър Дъбов предложение беше да отпадне ал. 2 от този параграф. Там става дума за едно – че към концесията на автомагистралата може да има територия, която да бъде друга, с изключение на сервитута на пътя, т.е., територии за бензиностанции, за мотели. Това беше притеснението, затова предложихме да отпадне и комисията е приела отпадането на ал. 2.
  С ал. 3 на вносителя се дава възможност за малко по-широки правомощия. Притеснението на Министерския съвет е, че, виждате ли – имали само устройствен план, това означава, че българската държава трябва да го направи и тогава да се явява на концесионен договор.
  Предлагам ви, тъй като и нямаме друга възможност в момента, да гласуваме ал. 3 в пълния текст, който е предложен от вносителя. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Заповядайте за процедурен въпрос, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги! При последното гласуване на електронното табло имаше отбелязани 218 гласа. Сега разбирам от председателя, че в залата има 123 народни представители.
  Господин председателю, за да не стават такива големи разлики, ще Ви помоля да разпоредите на квесторите…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да стават по-малки разлики…
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: … да съберат картите от плотовете, където няма народни представители, ако наистина ще продължаваме с работата.
  Има решение на Конституционния съд по този повод! Не си играйте с това, колеги от мнозинството,! Това е много сериозно! Приемаме сериозни закони с фантомни гласове.
  Умолявам Ви, господин председател, като процедура, разпоредете – всички си сядаме по местата, може да продължим дебата, но да се приберат излишните карти по плотовете. Това може да стане много лесно, без да се нарушава работата на Народното събрание. Да не оставяме в обществото мисълта, защото то е много чувствително по отношение на това, че тук се гласува с повече от една карта. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има процедурно предложение всичките карти от плотовете, срещу които не стоят народни представители, да бъдат прибрани от квесторите.
  Има ли противно процедурно предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за прибиране на картите на депутатите.
  Гласували 161 народни представители: за 64, против 78, въздържали се 19. (Шум на неодобрение в блока на ПСОДС.)
  Това предложение не се приема.
  Много ви моля, уважаеми народни представители!
  Заповядайте за предложение за прегласуване, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване. Наистина да спрем веднъж за винаги с тези циркове в настоящото Народно събрание. Абсурдно е преди 2 минути да завърши поименна проверка със 123 присъстващи и веднага след това на електронното табло да се изписва 168. Четиридесет души влязоха?! Мога да ви кажа, че повече излязоха, отколкото да са влезли!
  Понеже процедурата е за прегласуване, друга процедура не бих могъл да направя в момента, за да не взимам втори път думата, обръщам ви внимание за начина, по който ръководите събранието. Абсолютно е недопустимо такъв въпрос – кой с каква карта да гласува, да го поставяте на гласуване в пленарна зала, за да се гласува отново с чужди карти! Във Вашите правомощия е да наредите квесторите да минат по редовете и там, където не седи народен представител, съответната карта да си я приберат.
  Моля Ви след това прегласуване да постъпите така, защото това е правилният начин на ръководене на заседанието. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Уважаеми народни представители, моля, използвайки само собствените си карти, да гласувате отново процедурното предложение за събиране на картите.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 151 народни представители: за 54, против 80, въздържали се 17.
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, колеги! Обръщам се към Вас, господин председателю, във връзка с Вашия апел за помощ по правилника. Бих помолил и Вас, и народните представители да вникнете, да си припомните чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1.
  В първия текст е записано следното: “Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Народното събрание по предложение на председателя или на парламентарна група”.
  Вторият текст предвижда: “При шум или безредие, с което се пречи на работата на народните представители, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време”.
  В тези два текста се съдържа една опция за Вас да подложите на гласуване определено решение и едно Ваше правомощие, без да го упражните и без да го подлагате на гласуване, т.е., или да предложите на Народното събрание да реши заседанието да бъде прекратено или отложено или пък Вие сам да решите председателят да прекъсне заседанието за определено време.
  Предлагам, господин председателю, Вие, на базата на Ваша преценка да направите едно от двете. Това, което се случва, и особено това гласуване, което възразява срещу отделянето на карти, зад които няма субект със своя воля, много силно накърнява достоверността на това, което се върши тук. То пряко афронтира и, ако щете, чувството за съвест на всеки от нас и изричното решение на Конституционния съд.
  Освен това, господин председателю, ако говорим по същество за текстовете, явно е, че комисията има още какво да съгласува. Ето защо Ви моля да направите своята преценка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Обръщате се към мен да упражня едно мое право, което аз решавам дали да упражня.
  Заповядайте, госпожо Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Взимам думата, за да помогна на Народното събрание, след като Вие не можете да контролирате гласуването в зала, и за това дали всеки депутат гласува със собствената си карта, ще Ви помогна, господин председател.
  Държа картите на всички отсъстващи народни представители от Парламентарния съюз на ОДС и Ви ги предавам. (Ръкопляскания в ПСОДС.)
  Обръщам се към ръководствата на всички останали парламентарни групи да направят същото! Ако държим на достойнството си и на спазването на закона, трябва първо ние да го правим и да покажем, че можем да спазваме закона! Ние, от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили, го правим.
  Колеги от другите групи, които сте от ръководствата – вие имате право да се разпоредите и да го направите! Оставям на вашия морал дали ще го направите и дали в последния ден на работата на Народното събрание за тази година ще покажем морал, не нов морал, а обикновен морал – такъв, какъвто е важен за всички български граждани, а за депутатите още повече, защото сме пред очите на всички! Тъй че, колеги – последвайте примера ни! (Ръкопляскания в ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  Би било чудесно, ако това, което сега казвате, преди две години го бяхте направили. Щеше да бъде великолепно, за да не ме поставяте в изключително неудобното положение да питам защо го правите сега, а не преди две години?
  От името на парламентарна група за изказване има думата господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ДПС предлагаме днес да удължим работното време с два часа и молим за половин час почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители, обявявам 20 минути почивка. (Звъни.)


  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа! В навечерието на Коледа искам да благодаря на всички вас, които сте в пленарната зала, и които сте били редовни по време на пленарните заседания, защото на вас се крепеше кворума в Народното събрание, за да може все пак Народното събрание да изпълнява своята мисия – да кове законите на страната.
  Очевидно е, че в днешния ден и вие не сте достатъчни за това.
  Искам да ви пожелая весели празници! И догодина нека да работим по-добре! (Звъни.)
  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Любен Корнезов

  Секретари:
  Величко Клингов

  Несрин Узун  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на член на Централната избирателна комисия

  Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

   Последни заседания