Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 23 март 2005 г.
Открито в 9,04 ч.
23/03/2005
  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи
  Секретари: Светослав Спасов и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Най-напред програмата за работата на Народното събрание за периода 23-25 март 2005 г.
  1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; Валентин Василев и група народни представители; Даниел Вълчев и група народни представители.
  2. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г., и върнат с Указ № 376 на президента на републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители: Пламен Моллов и група народни представители; Тодор Бояджиев и група народни представители; Петър Жотев и група народни представители.
  4. Второ четене на Законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи – продължение.
  5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците.
  6. Първо четене на Законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност. Вносител е Министерският съвет.
  7. Второ четене на Законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия – продължение.
  8. Проект за Решение за приемане на Концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница. Вносител е Министерският съвет.
  9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Вносители: Стела Банкова; Министерският съвет.
  10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносители: Любен Корнезов; Асен Дурмишев и група народни представители.
  11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Япония. Вносител е Министерският съвет.
  12. Законопроект за ратифициране на Протокола за привилегиите и имунитетите на Парламентарната асамблея на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС). Вносител е Министерският съвет.
  13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за социално осигуряване. Вносител е Министерският съвет.
  14. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Вносител е Министерският съвет.
  15. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9, ал. 4 на Протокол 2 към Европейското споразумение с измененията в него. Вносител е Министерският съвет.
  16. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита (нов ревизиран текст от 1997 г.). Вносител е Министерският съвет.
  17. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване. Вносител е Съветът за електронни медии.
  18. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29 септември 2004 г., и върнат с Указ № 314 на президента на републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  19. Парламентарен контрол.
  Колеги, моля да гласуваме проекта за Програма за работата на Народното събрание за периода 23-25 март.
  Гласували 154 народни представители: за 134, против 2, въздържали се 18.
  Програмата за работата на Народното събрание е приета.
  Във връзка със становище на Председателския съвет от тази сутрин моля Комисията по въпросите на гражданското общество, която е водеща, да се събере през почивката на извънредно заседание във връзка с повторното гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, за да дадат редакция на § 4, така както трябва да бъде гласуван в залата.
  Има и други предложения за включване на допълнителни точки в програмата на Народното събрание за тази седмица.
  Има предложение от Валентин Василев – заместник-председател на Парламентарната група на СДС, който предлага да се включи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни с вх. № 454-01-109. Вносители са Надежда Михайлова и група народни представители.
  Моля да гласуваме предложението за включване на допълнителна точка в дневния ред, направено от народния представител Валентин Василев по ал. 3 на чл. 40.
  Гласували 132 народни представители: за 33, против 90, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение също е от народния представител Валентин Василев – заместник-председател на Парламентарната група на СДС, за включване на точка в дневния ред на проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка в дейността на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.
  Заповядайте, господин Василев.
  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Трета седмица вече Съюзът на демократичните сили предлага в дневния ред на Народното събрание да бъде включена като точка създаването на Временна анкетна комисия, която да разследва злоупотребите в държавния резерв с течни горива. Всичко това е на базата на проверката, която направи НСБОП по сигнал на Националната разузнавателна служба в края на лятото и началото на есента на 2004 г., където повече от видно е, че има закононарушения и злоупотреби с течни горива, фирми-фантоми, фирми, които не са получили банкови гаранции съгласно изискванията и закона. Предполага се, че около 60 млн. лв. са злоупотребите в държавния резерв.
  Затова ние настояваме да се създаде тази комисия и да направи проверка в държавния резерв относно злоупотребите с течни горива.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Василев.
  Има ли други съображения? Няма.
  Моля да гласуваме включването на тази точка в дневния ред, както беше обоснована от господин Василев.
  Гласували 180 народни представители: за 77, против 91, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Постъпило е предложение от народния представител Валентин Василев за включване на две точки в дневния ред :
  Проект за решение за промяна в състава на Временната анкетна комисия, която да изясни целесъобразността на Решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16 декември, съгласно Протокол 48 за предоставяне на концесия за републикански път Калотина – Софийски околовръстен път – Северна дъга – Оризово – Стара Загора – Нова Загора – Ямбол – Карнобат – Бургас – изключителна държавна собственост.
  Проект за решение, с което Народното събрание препоръчва на Министерския съвет да не подписва Договора за предоставяне на концесия за републикански път Калотина – Бургас до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията и приключване работата на Временната анкетна комисия.
  Заповядайте, господин Василев.

  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Нашето предложение е продиктувано от всичко това, което се случва около тази предстояща сделка – подписването на този Договор между българското правителство и Португало-българския консорциум. Безспорно е, че има неща, които очакват отговор и които вълнуват не само народните представители, но и българското общество, относно подписването на този Договор относно концесионирането на магистрала “Тракия”.
  Първо изниква въпросът защо не се стигна до търг или до конкурс, след това защо два пъти Министерският съвет удължава срока, след това защо комисията в своята дейност работи така, щото да протака времето, за да се стигне до подписване на договора. Поради тази причина предлагаме този проект за решение с две точки. Едната е да бъдат направени промени в ръководството на комисията, за да може тя да си свърши работата и, второ, разбира се, подписването на договора да бъде направено, ние нямаме нищо против това, стига то да бъде изгодно за България, да се запознае комисията на едно закрито заседание с параметрите на договора, с ангажиментите, които България ще поеме и съответно концесионерите. Затова предлагаме да се изчака докато се произнесе комисията с доклад в пленарната зала, а след това да бъде подписан договорът за концесиониране. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
  Проектът за решение по т. 2, с което Народното събрание препоръчва на Министерския съвет да не подписва договора, е отхвърлен в пленарната зала на 10 март и няма да го подложа на гласуване.
  По първото Ви предложение – Проект за решение за промяна в състава на Временната анкетна комисия, има още едно предложение на народния представител Иван Николаев Иванов. Ако той желае, нека го изложи, защото смятам да подложа двете идентични предложения на едно гласуване.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Само след пет дни изтича двумесечният срок за работа на Временната анкетна комисия, която беше създадена, за да проучи целесъобразността на правителственото Решение за отдаване на концесия на магистрала “Тракия”. През тези близо два месеца нито веднъж Временната анкетна комисия не можа да проведе заседание по същество и основна вина за това, да не кажа изцяло, носи председателят на комисията господин Йордан Мирчев.
  На първо място, господин Мирчев не изпълни разпореждане на председателя на Народното събрание за разглеждане в комисията на проекта за решение, с което се препоръчваше на Министерския съвет да не подписва договора, докато не се произнесе Комисията за защита на конкуренцията, както и не излезе със заключение самата Временна анкетна комисия.
  На второ място, той превиши правата си, като отказваше на мнозинството от членовете на Временната комисия да постави на гласуване включването на точка в дневния ред – недопустимо поведение за един председател.
  На трето място, не осигури раздаването на секретните материали за служебно ползване по време на заседание на комисията, независимо, че имаше решение на комисията.
  На четвърто място, не изпълни решение на Временната анкетна комисия още от първото й заседание да изиска и да осигури всички материали от заседанията на Министерския съвет, в които са били разглеждани и гласувани решения или просто само са разглеждани въпроси, свързани с отдаването на магистрала “Тракия” на концесия.
  По такъв начин, уважаеми колеги, господин Мирчев застана буквално на амбразурата и прави абсолютно всичко във Временната комисия, нарушавайки правилника, не изпълнявайки разпореждания, превишавайки правомощията си с една единствена цел – до подписването на договора да няма нормално заседание на Временната анкетна комисия за магистрала “Тракия”.
  Моля, подкрепете предложението за промяна в състава на Временната анкетна комисия, като бъде освободен Йордан Мирчев от поста председател на комисията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване двете идентични предложения на народния представител Валентин Василев и народния представител Иван Николаев Иванов за включване като точка на проект за решение за промяна в състава на Временната анкетна комисия, както беше обосновано.
  Гласували 171 народни представители: за 89, против 81, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Калканова.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Правя процедурно предложение за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на повторно гласуване двете идентични предложения на народния представител Валентин Василев и народния представител Иван Николаев Иванов.
  Гласували 219 народни представители: за 107, против 110, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на председателя на Парламентарната група на ОДС, подписът е на госпожа Масева, за включване в седмичната програма на Проект на Закон за електронно гласуване с вх. № 454-01-65.
  Заповядайте, господин Агов.
  АСЕН АГОВ (ОДС): Господин председателю, уважаеми народни представители! Нашето предложение е свързано неделимо с избирателните закони. Предлагаме един съвременен метод за гласуване, който е използван в много страни в света. Използван е успешно и дава много по-широка активност в изборите, по-висока ангажираност на гражданите и по този начин укрепване на демокрацията.
  Аз съм на мнение, че не можем да разглеждаме Избирателния закон или проектите за избирателни закони, без да вземем отношение в тази зала към един такъв метод, който, впрочем, успешно беше използван от млади ентусиасти, за да го лансират сред обществото миналата неделя.
  Именно по тази причина на фона на това събитие смятаме, че е добре Народното събрание да изрази отношението си към съвременните комуникации, съвременни технологии и активизацията на гражданите за изборите. Нашето предложение е този законопроект да бъде включен заедно с другите законопроекти в т. 1 на дневния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Агов.
  Желае ли още някой да вземе отношение по този въпрос? Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на Парламентарната група на ОДС да се включи в програмата ни Проект за Закон за електронно гласуване.
  Гласували 194 народни представители: за 55, против 123, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Опасявам се, че по-голямата част от вас не разбраха, че всъщност разглеждането и гласуването на този законопроект е необходима предпоставка, за да може да бъдат гласувани и промените в Закона за избор на народни представители. Не друг, а управляващото мнозинство е заложило в своя законопроект специално изменение, с което на българските граждани извън страната се дава възможност за електронно гласуване по ред и условия, уредени в закон.
  Питам: как може да бъде приложена тази разпоредба на колегите от НДСВ, вносители на тези изменения, ако нямаме Закона за електронно гласуване, който дори с ваши предложения може действително да бъде гласуван в пленарната зала преди гласуването на второ четене на промените в Закона за избор на народни представители.

  По тази причина считам, че негласуването в подкрепа на неразглеждането на този законопроект означава бламиране на предложението, направено от Парламентарната група на НДСВ. Моля ви, прочетете си законопроекта и не влизайте в противоречие със самите вас!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Не виждам противно процедурно предложение.
  Моля, гласувайте повторно за включването като точка в дневния ред на Законопроекта за електронно гласуване.
  Гласували 194 народни представители: за 56, против 119, въздържали се 19.
  Това предложение не се приема.
  Преминаваме към следващото предложение за включване като точка в дневния ред, то е на Йордан Нихризов - заместник-председател на Парламентарната група на Обединените демократични сили – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет с вх. № 454-01-87.
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Парламентарната група на Демократи за силна България – Българска социалдемократическа партия за пореден път внася в дневния ред на Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет. Въпросът стои на дневен ред пред обществото вече повече от шест месеца.
  Натрупаният излишък миналата година в бюджета вече беше в една част изразходван и то без решението на Народното събрание. В момента се очертава нов излишък в бюджета, който очевидно някои считат, че предизборно може да бъде разпределен, а оттам нататък – да става каквото ще, защото България винаги е свършвала с края на тяхното властване.
  Така или иначе, ние сме Народно събрание, което трябва да решава проблемите на тази страна не от днес за утре, а за бъдещето и за бъдещите поколения. Имайте предвид, че невключването на тази точка в дневния ред ще покаже, че Народното събрание не желае да изпълнява собствените си решения и да отговори на актуалните въпроси в страната. Още повече, че Международният валутен фонд, неговите представители в България изрично заявиха, че са “за” приемането на такъв законопроект. Още повече, че подобни законопроекти вече има внесени от няколко парламентарни групи, които при предишните гласувания за включване на въпроса в дневния ред тактично си замълчаха.
  Така че, уважаеми дами и господа народни представители, мисля, че дойде времето да решим въпроса за начина на определяне на бюджетния излишък и начина на неговото изразходване, като Народното събрание стане основният орган, който да извършва това.
  Затова ви моля да включите тази точка в дневния ред. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Не виждам други желаещи.
  Моля, гласувайте това предложение за включване на точка в дневния ред, както беше обосновано от господин Нихризов.
  Гласували 163 народни представители: за 70, против 88, въздържали се 5.
  Заповядайте за прегласуване, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми дами и господа народни представители, аз се обръщам не толкова към мнозинството, колкото към онези парламентарни групи, които считат себе си за опозиционни, и за пореден път – към Коалиция за България.
  Уважаеми дами и господа от Коалиция за България, не мислете, че след като ще ставате според някои социологически проучвания управляващи, не трябва да приемате принципите, тъй като дадохте всичко на всичко 15 гласа, а вашата парламентарна група в момента се състои от повече депутати, намиращи се в залата.
  Уважаеми колеги от Новото време, вие също имате вкаран законопроект и нека не оставаме единствено и само на медийни изяви.
  Моля също и колегите от Парламентарната група на СДС да се сетят за принципите, които са казали, че трябва да се отстояват, че основният орган в тази страна, който трябва да ръководи делата в България, е Народното събрание. И считам, че той трябва да си каже думата и при разпределяне на бюджетния излишък. Затова ви моля за прегласуване. (Шум и реплики от парламентарните групи на Коалиция за България и Новото време.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте повторно предложението на народния представител Йордан Нихризов.
  Гласували 188 народни представители: за 82, против 99, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народните представители Стойчо Кацаров и Иван Николаев Иванов – за включване като точка в дневния ред на Законопроект за използване на свободния софтуер в държавната администрация с вх. № 354-01-17.
  Заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, това, което предлагаме с господин Иван Иванов, е важно. Две седмици парламентът дискутира изоставането на България в развитието на информационните и комуникационни технологии. Получихме упреци, че просто сме били против компютрите, компютризацията и т.н. Ето, това е нещо, което показва истинската ни загриженост за развитието на тези технологии.
  Този законопроект ще бъде силен тласък за развитието на тези технологии в България, без да изисква разходването на държавни средства. Точно обратното, ще спестява държавни средства, защото алтернативата на това предложение е закупуването на готов частен софтуер.
  Този законопроект е внесен преди две години. Никой не се противопостави на него в Комисията по транспорт и телекомуникации. Но този законопроект не е добре да продължава да бъде отлаган, защото през тази година и тази пролет изтича срокът на софтуерните лицензии, закупени чрез скандалния договор, сключен от министър Калчев за 14 млн. щ.д. Тригодишният срок изтича сега, тази пролет.
  Алтернативата пред нас е следната. Или трябва отново да бъдат извадени 14 млн. държавни пари и платени за нов наем за софтуерни лицензи, или чрез закон да бъде наложено на държавната администрация да използва свободен софтуер, което ще бъде не само по-добре и по-евтино за нея, но и ще повторя още веднъж – това е силен тласък за развитието на софтуерната индустрия в България. Това означава да сме загрижени за развитието на информационните и комуникационните технологии. Останалото, обратното означава да сме загрижени как да харчим държавните пари или как да правим PR с тези неща. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Кацаров.
  Подлагам на гласуване включването като точка в дневния ред на Законопроекта за използване на свободен софтуер в администрацията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 159 народни представители: за 53, против 93, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народните представители Стойчо Кацаров и Петър Жотев за включване в седмичната програма на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. То е включено като точка трета в нашата програма, която вече приехме.
  Следващото предложение е на госпожа Елиана Масева – заместник-председател на Парламентарната група на ОДС, за включване като точка в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация с вх. № 454-01-112.
  Подлагам на гласуване това предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 143 народни представители: за 43, против 86, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народната представителка от Парламентарната група на ОДС Росица Тоткова за включване като точка в дневния ред на Законопроект за Инспекцията по труда с вх. № 454-01-8.
  Подлагам на гласуване това предложение.
  Гласували 160 народни представители: за 64, против 93, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Любен Корнезов за включване в дневния ред на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на народните представители. Законопроектите са включени като първа точка в седмичната програма.
  Следва предложението на народния представител Петър Агов за включване като точка в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове № 454-01-121.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 145 народни представители: за 49, против 90, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Има предложение на народния представител Петър Мутафчиев за включване като точка в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията. Тъй като не е изтекъл двумесечният срок по чл. 65, ал. 2 от нашия правилник, няма да го подлагам на гласуване.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Минал е през комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има си правилник, господин Мутафчиев. И аз го спазвам.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Двумесечният срок е ако не е минал през комисии. Случаят не е такъв.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Не е изтекъл двумесечният срок. Това е положението към момента.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Заповядайте за процедура.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председателю, с подобен довод можете да спрете едно предложение на народен представител тогава, когато не е минало през заседание на комисия. Миналата седмица законът беше разгледан в комисия и беше отхвърлен от комисията. Тоест комисията реши, че България трябва да бъде втората държава в Европа или в света, в която няма да има услугата доставка и разпространение на телеграми в страната. Така че аз смятам, че работа на парламента е той да вземе това решение дали да лиши българските граждани от тази услуга или само гласовете на мнозинството в една от комисиите, тоест в Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Така че, моля Ви, спазете правилника и подложете на гласуване моето предложение за включване в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев. Ако съм бил заблуден от Правна дирекция и Вие сте прав, че има становище на водещата комисия, естествено ще потърся отговорност. Но моето сведение е, че не е представено такова становище.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Ако председателят на комисията не е направил доклад и не го е внесъл, трябва да потърсите на него отговорност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Няма доклад към момента. За мен няма становище. Може да има някакви причини, които в момента са извън нас, господин Мутафчиев. Моля, проявете разбиране.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 16 до 22 март 2005 г.:
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител – Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по земеделието и горите.
  Законопроект за Решение за промени в състава и ръководството на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения. Вносител – господин Илчев.
  Законопроект за ратифициране на конвенцията за информационно и правно сътрудничество по отношение на услугите на информационно общество на Съвета на Европа. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. За становище е раздаден на Комисията по транспорт и телекомуникации, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и Комисията по европейска интеграция.
  Постъпил е проект за Решение относно изпълнението на Решение № 22-09 от 11 март 2005 г. на Върховния административен съд, с което се отменя Решение на Държавната комисия за енергийно регулиране за повишаване цените на електроенергията, използвана за битови нужди от 1 юли 2003 г. Вносител – Екатерина Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по енергетика.
  Законопроект за юрисконсултите. Вносител – Снежина Чипева и група народни представители. Водеща е Комисията по правните въпроси.
  Проект за Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка. Вносител - Българска народна банка.
  Проект за Решение за избор на нов председател на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити. Вносител – Екатерина Михайлова.
  Проект за Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители – Асен Агов и група народни представители. Разпределен е Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за ратифициране на Протокол № 2 към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа относно интертериториалното сътрудничество от 5 май 1998 г. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по правните въпроси. За становище е раздаден и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и Комисията по европейска интеграция.
  И последният постъпил законопроект е за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. За становище е раздаден и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и Комисията по европейска интеграция.
  Има и едно съобщение, свързано с оттегляне на внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 454-01-49 от народните представители Кръстьо Петков, Надка Пангарова и Стела Банкова. Те оттеглят внесения законопроект.
  Заповядайте за процедура, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, правя предложение по отношение на програмата за седмицата, която приехме. Предлагам на 25 март т.г., петък, целият ден, господин председател, да бъде посветен на парламентарния контрол.
  Още веднъж напомням на колегите, че парламентарният контрол в момента по отношение на негледаните актуални въпроси и питания е в такъв обем, че няма да може да приключи до края на мандата.
  Господин председател, миналия петък обърнах внимание на водещата заседанието госпожа Касабова по време на парламентарния контрол, че господин Церовски е записан на последно място и той няма да може да отговори на актуален въпрос, свързан със сериозния проблем за Варна, за свлачищните процеси, които могат да компрометират туристическия сезон 2005 г. Надявам се да обърнете внимание министър Церовски да бъде поставен на такова място в списъка, че да може да отговори, но в същото време това няма как да се случи, ако целия петък и вероятно всички петъци до края на мандата, а защо не и съботи, да работим, за да може българските граждани да чуят отговорите на министрите. Нека да чуят какви отговори ще дадат министрите на въпросите, които ние поставяме практически от името на гражданите, от името на хората. Ние не си измисляме въпросите. Проблемите седят и се поставят в приемните, които имаме. Получаваме и жалби до нас. Такива са нещата.
  В този смисъл, завършвайки, аз призовавам мнозинството да подкрепи това предложение и да не крие министрите, защото проблемите са сериозни! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли противно процедурно предложение? Няма.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Благой Димитров целия петък – от 9,00 ч. до 14,00 ч. с малка почивка около 11,00 ч. да бъде посветен на парламентарния контрол.
  Гласували 175 народни представители: за 83, против 91, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Димитров, за процедурно предложение.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги от НДСВ, Новото време и ДПС! Уважаеми госпожи и господа либерали! Не крийте министрите си! Нека министрите да идват. Проявете в момента либерален подход към това, което предлага опозицията.
  Има сериозна опасност например така както е разписан контролът въобще да не чуем министър Кадил какво мисли по въпросите или госпожа Чилова.
  Не крийте министрите! Подкрепете това предложение. Нека целия ден петък да имаме контрол. Вероятно в петък ще предложим в събота да има парламентарен контрол, за да може нещата по отношение на контрола – актуални въпроси и питания, да привършат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Това беше предложение за прегласуване и аз подлагам на повторно гласуване предложението целият петък да бъде за парламентарен контрол – от 9,00 ч. до 14,00 ч.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 211 народни представители: за 102, против 108, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.

  Ако сме изчерпили процедурните и някои други въпроси, преминаваме към точка първа от приетата програма, а именно:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  Моля проф. Мингова да представи доклада на Комисията по правни въпроси.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, представям ви доклада на Комисията по правни въпроси относно три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители – на Даниел Вълчев и група народни представители, на Сергей Станишев и група народни представители и на Валентин Василев и група народни представители.
  Няма да ви представя тази част от доклада, която се отнася до внесения законопроект от Кръстьо Петков и група народни представители, тъй като той беше оттеглен след заседанието на комисията.
  Заседанието беше проведено на 15 март 2005 г. Присъстваха вносителите на законопроектите, които ги представиха.
  Господин Даниел Вълчев изложи основните мотиви на предложения от него законопроект. Той посочи, че законопроектът има за цел да усъвършенства нормативната уредба на изборния процес за конституиране на Народно събрание и да предложи решение на някои от основните проблеми, констатирани през последните години при произвеждането на избори – ниска избирателна активност, особено сред младите хора и българските граждани, живеещи в чужбина, голям брой на участващите политически партии, някои от които с изключително ниско обществено доверие, което води до неоползотворяване на гласовете на избирателите.
  От името на вносителите по законопроекта, внесен от Сергей Станишев и група народни представители, народният представител Младен Червеняков посочи, че с предложения проект се цели усъвършенстване на правната уредба за провеждане на изборния процес и съобразяването й с настъпилите промени в законодателството, като се отчитат и констатираните слабости, проявили се на предходни избори.
  От името на вносителите по законопроекта, внесен от Валентин Василев и група народни представители, народният представител Валентин Василев подчерта, че предложените изменения целят увеличаване на избирателната активност, постигане на максимална представителност на определените резултати и запазване на възможността на избирателите от отделните избирателни райони да определят своите народни представители.
  В последвалите разисквания по законопроектите взеха участие народните представители Михаил Миков, Четин Казак, Татяна Дончева, Йордан Соколов, Стоян Кушлев, Младен Червеняков и Даниел Вълчев.
  Като цяло народните представители подкрепиха трите внесени законопроекта.
  Ще пропусна частта от доклада, която се отнася по законопроекта на господин Кръстьо Петков, затова се забавям в изчитането на становището.
  Народният представител Червеняков посочи, че промяната в изборното законодателство в навечерието на изборите би следвало да отговаря на следните принципи: предлаганите промени да бъдат конституционносъобразни; да бъдат продукт на максимален консенсус между политическите сили; промените не трябва да създават технологични и фактически проблеми на избирателния процес; не трябва да променят вече утвърдени избирателни и правни практики; с тях следва да се решават законодателно само действително съществени проблеми в избирателния процес.
  След проведените разисквания и гласуване, Комисията по правни въпроси реши – с 12 гласа “за” и 1 “въздържал се”, да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, внесен от Даниел Вълчев и група народни представители.
  С единодушие Комисията по правни въпроси предлага на народните представители да приемат на първо гласуване другите два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, внесени съответно от Сергей Станишев и група народни представители и от Валентин Василев и група народни представители. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Мингова.
  Има и доклад на Комисията по медиите. Не виждам председателката на комисията. Ето един шанс да чуем гласа на госпожа Трифонова, която наскоро беше избрана за член на тази комисия. Заповядайте за дебют на парламентарната сцена. Заповядайте. (Оживление.)

  ПАВЛИНКА ИВАНОВА (НДСВ):

  “ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и група народни представители на 16.12.2004 г.;

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 16.12.2004 г.;

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група народни представители на 01.02.2005 г.;
  На свое редовно заседание, проведено на 16.03.2005 г. Комисията по медиите разгледа законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители № 454-01-147, № 454-01-145 и № 554-01-10 като съпътстваща комисия.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 454-01-145, бе представен от името на вносителите от народния представител господин Иво Атанасов.
  При обсъждането на законопроектите бе акцентирано върху предложените изменения и допълнения на Глава шеста от Закона за избиране на народни представители – “Предизборна кампания”, регламентираща предизборните програми на електронните медии.
  Със законопроектите се внася промяна по отношение на предизборната кампания в Българското национално радио и Българската национална телевизия. В два от внесените законопроекти се предвижда да отпадат встъпителните и заключителните обръщения. Според вносителите те не представляват интерес за избирателите и не изпълняват своето предназначение. Предлага се националните обществени оператори да отразяват предизборната кампания под формата на клипове, диспути и хроники.
  Народните представители обсъдиха и предложенията за разпределение на времето, определено за отразяване на предизборната кампания, както и механизма за определяне на цените на предизборните предавания.
  В процеса на разглеждане бяха направени редица бележки и препоръки, свързани с отразяването на предизборната кампания както от Българското национално радио и Българската национална телевизия, така и от частните електронни медии.
  Народните представители констатираха, че различията между разглежданите законопроекти биха могли да бъдат преодолени между първо и второ четене.
  След проведената дискусия и гласуване бяха приети следните решения:
  С 8 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се” комисията подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и група народни представители;

  С 8 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се” комисията подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група народни представители;

  С 9 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се” комисията подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група народни представители и
  Предлага на народните представители да приемат на първо гласуване тези законопроекти.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Иванова.
  Мисля, че е добре сега да дадем думата на вносителите. Най-напред законопроекта, внесен от Сергей Станишев и група народни представители.
  Господин Червеняков, заповядайте.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, и настоящото Народно събрание не прави изключение от предходните - в последните месеци от своето съществуване да прави промени в избирателните закони с оглед подобряването на уредбата в предстоящите парламентарни избори. Разбира се, не е хубаво тези може би най-важни политически закони след Конституцията да се правят под натиска на времето, оставащо до произвеждането на изборите. Но така или иначе, по-добре е късно, отколкото по-късно да направим необходимите промени, така че да имаме една по-годна нормативна уредба за провеждането на изборите през м. юни.
  Каква е целта на нашия законопроект? Струва ми се, че еднотипността на промените е една и съща. Не се предлагат радикални реформи в избирателното законодателство, нито промяна на системата. Целта е главно да се направи усъвършенстване с оглед предотвратяване на някои слабости, които са се проявили в предходни парламентарни избори, и да се съобрази нормативната уредба с настъпилите законодателни изменения. Тази еднотипност може би личи и в еднотипността на червените папки, които държим с господин Вълчев. Това е може би еднотипност в подхода към избирателния закон.
  Освен това нашата цел в законопроекта е да се активизират българските граждани за произвеждането на изборите през м. юни. Предлагаме промени в седем основни насоки.
  Първата е свързана с въвеждането за пръв път в нашето законодателство възможност на лицата с увреждания да гласуват. Предвижда се обособяването на специални помещения в избирателните секции на партерните етажи, така че да могат тези избиратели, ползващи инвалидни колички, да упражнят правото си на глас. Тези секции трябва да бъдат обявени от районните избирателни комисии 7 дни преди изборния ден.
  Второ, прецизират се правомощията и редът за работа на избирателните комисии, като се дава по-голяма възможност за контрол върху тяхната дейност чрез непосредствено обжалване на актовете на секционните избирателни комисии през районните избирателни комисии и въвеждането на по-кратки срокове за произнасянето по тях.
  На трето място е предвидено едно по-целесъобразно провеждане на изборната кампания. На мястото на омръзналите на избирателите предизборни обръщения, които като че ли вече никой не слуша, се предлага да се въведе една по-съвременна форма под формата на клипове. Що се отнася до хрониките, които се излъчват ежедневно в предизборните прояви, те би следвало да се разделят на блокове – от една страна, за парламентарно представените партии и коалиции, от друга страна, за извънпарламентарните партии и коалиции. Броят на диспутите очевидно трябва да се увеличи, защото сегашната уредба не дава възможност отделните политически партии да изразят свободно своите виждания. Ние предлагаме тези диспути да се увеличат от два на осем за цялостната предизборна кампания, като се дава по-голяма свобода на националните и на регионалните медии в тяхното провеждане.
  На четвърто място се предвижда нова уредба за участие в предизборната кампания на народните представители, които са се регистрирали като кандидати в изборите. Предвижда се режим, аналогичен на режима на министрите – те да могат да излязат в отпуска по време на провеждането на предизборната кампания. По този начин ще се реши и въпросът с мандата и датата на провеждането на изборите.
  Пето, прецизират се нормите, които уреждат легитимацията на българските избиратели, съгласно със специалните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност и Закона за гражданската регистрация.
  На шесто място се предлагат норми, гарантиращи упражняването правото на глас чрез усъвършенстване процеса на контрола за законосъобразност върху действията на секционните избирателни комисии, като техните решения могат да се обжалват направо пред районните избирателни комисии.
  И не на последно място с предлаганите промени се облекчава участието в изборите на българските граждани както у нас, така и в чужбина.
  Тъй като съм на трибуната, бих желал да взема становище съвсем накратко и по отношение на подхода, който би следвало да изберем в обсъждането на законопроектите. Госпожа Мингова вече има възможност да изложи някои от основните принципи, изтъкнати пред Правната комисия. Аз бих посочил на първо място, че законопроектите в сегашната обстановка не бива да пораждат съмнения за противоречие с българската Конституция. Значително сме облекчени, че законопроектът на проф. Кръстьо Петков, беше оттеглен, но и останалите законопроекти поставят редица въпроси.  Така например интегралната бюлетина с изписването на името само на водача на листа поставя въпроса за прякото участие на българските избиратели в изборите, а въпросите за нови бариери чрез въвеждането на финансови прагове и подкрепата на дадени партии или коалиции с определен брой подписи поставят въпроса дали всеобщото право не се ограничава.
  На второ място, би трябвало да има максимален консенсус между политическите сили и затова може би трите законопроекта трябва да бъдат приети на първо четене, а между първо и второ четене да се направи опит за максимално изглаждане на противоречията там, където съществуват в настоящия момент.
  На трето място, промените не бива да създават значителни технологични затруднения. В тази насока изискването интегралната бюлетина да бъде подписвана от трима членове на избирателните комисии може да породи сериозни проблеми при провеждането на изборите. Такова е изискването за пет хиляди подписа, защото кой ще проверява редовността на тези подписи?! Очевидно е, че това е Централната избирателна комисия, но тази комисия, предоставяйки на нейната субективна преценка, може с мнозинство на една или друга политическа сила да отстрани някой от участниците в процеса поради допуснати технически грешки.
  На четвърто място, за мен е много важен принципът да не се променят утвърдени практики. Такава е практиката досега - винаги централните комисии за провеждане на парламентарните избори да бъдат назначавани след консултации на политическите партии и коалиции в парламента и с указ на българския президент. Имаме няколко случая, в които централните комисии за провеждане на парламентарните избори са били преназначавани за централни комисии за местните избори, но нямаме случаи за обратното. Мисля, че в тази насока не би следвало автоматично да се търси преназначаване на централната комисия за местните избори за комисия за провеждане на парламентарните избори.
  На последно място, промените трябва да решават само съществени проблеми. Всички онези малозначителни, дребни детайли, които се предлагат в множеството законопроекти, очевидно трудно биха могли да намерят място в обобщения законопроект. Разбира се, те ще усъвършенстват действащото законодателство, но няма да помогнат в произвеждането на изборите.
  В заключение искам да кажа, че всякакви по-радикални мерки често пъти водят до лоша шега на вносителите. Всички си спомняме случаи в съседни държави като Румъния, когато десницата преди парламентарните избори промени избирателния закон с въвеждането на висока изборна бариера, която самата тя не можа да прескочи на парламентарните избори. Същият е и случаят в съседна Гърция, където въвеждането на гъвкавата парламентарна листа доведе до там, че дълго време партията, която я предложи – "Нова демокрация", стоя в опозиция. Така че внимателно с промените. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Червеняков.
  Може би ще вземе думата някой от вносителите начело с народния представител Валентин Василев. Виждам, че самият той ще представи законопроекта. Заповядайте.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, сега действащият Закон за избор на народни представители има много дефекти, които ние всички знаем. Първо има текстове, които затрудняват гласуването, особено на ученици, студенти, инвалиди и други категории хора и правят избирателната активност по-слаба.
  Сега действащият закон позволява в изборите да участват десетки партии-фантоми, които не получават и по 50 гласа на избори, а държавата плаща техните бюлетини и разноските по изборите.
  Този закон също така не гарантира справедливо разпределение на гласовете по избирателни райони, които идват от чужбина, и по някога влияят изключително много на вота в един или два избирателни региона. На всичкото отгоре провеждането на избори по този закон е доста скъпо и понякога на много места позволява манипулации и поражда съмнение за честността на изборите.
  Ето защо ние предлагаме няколко изменения в този закон.
  Най-напред искам да кажа, че и в трите законопроекта съществуват много добри идеи и ние ще подкрепим на първо четене и трите законопроекта. Лошото е, че предлаганите промени в тези три законопроекта са толкова много, а някои от тях са съществени, така че едва ли ще има технологично време и възможности да се организират тези неща до изборите. Най-напред ние предлагаме студентите и учениците да гласуват там, където учат, срещу представяне на надлежно заверени документи за това, подписване на декларация и носене на отговорност, ако се попълнят неверни данни или се извърши манипулация с това гласуване. Смятаме, че по този начин ще се увеличи избирателната активност на младите хора, която на предишни избори е била много ниска. Това са хора, на които България разчита и те трябва да дадат своя глас за бъдещето на България.
  Освен това ние предлагаме от закона да отпаднат задължителните встъпителни и заключителни обръщения на тези десетки партии, които не само отегчават българските зрители и българските радиослушатели, но и струват много скъпо. Партиите да бъдат така добри да си плащат допълнителни изявления, ако желаят, във всички частни медии.
  Предлагаме по-друг начин на разпределение на гласовете от чужбина. Имахме дебат по този въпрос. Считаме, че текстът може да бъде подобрен, преработен и да се получи по-справедливо разрешаване на този проблем.
  Освен това ние ще подкрепим едно разширяване на Централната избирателна комисия, така че да има представителство, подобаващо на политическите сили, с което да се гарантира честно провеждане на изборите, бързо реагиране на сигнали за нарушения в изборния ден. Ние желаем Централната избирателна комисия да бъде така съставена, че да няма никакви съмнения след това по отношение на изборите.
  Що се отнася до интегралната бюлетина, това е предложение в законопроекта, внесен от НДСВ. Ние ще подкрепим такъв текст, стига това да бъде договорено между НДСВ и останалите парламентарни групи, защото виждам, че няма особено съгласие в това. Заявявам, че интегралната бюлетина има редица предимства. Много държави я използват при изборите, и то държави, които ние считаме, че са по-назад в своето развитие. При една добра разяснителна работа тази бюлетина може да намали манипулациите и да направи изборите значително по-евтини.
  Безпокои ме от първия дебат в комисията фактът, че по някои основни въпроси има много сериозни различия. Аз разбирам защо Българската социалистическа партия не иска да бъдат ограничавани малките партии-фантоми – защото тя разчита, че ще вземе най-много гласове и ще преразпредели по ДОНТ повече гласове към своите. Безпокои ме също така, че Българската социалистическа партия не подкрепя въодушевено младите хора да гласуват с по-голяма активност и да гласуват там, където учат, защото всички изследвания показват, че много малък процент от младите хора гласуват за Българската социалистическа партия.
  Аз разбирам вашите теснопартийни интереси, но нека да погледнем на нещата по друг начин. Нека осигурим такъв закон, с който да улесним българските граждани да гласуват, не само инвалидите. Ние ще подкрепим това нещо за инвалидите, но нека младите хора да изберат партии и техните гласове да не отиват там, където те никога не са желали да отиват. Имаме възможност при промяната на закона в крайния му вид да направим така, че българските граждани да бъдат стимулирани да гласуват и техните гласове да отиват за партии и коалиции, за които те искат да гласуват. А това означава, че трябва да преградим най-сетне пътя на партиите-фантоми, които играят на тези избори по различни причини.
  Пак повтарям, в заключение на първо четене ние ще подкрепим и трите законопроекта, тъй като във всички тези законопроекти има добри идеи. Дано времето ни стигне. Дори можем да помислим за един разумен, по-кратък срок за правене на предложения, тъй като практиката показва, че два месеца са крайно недостатъчни за подготовка на всичко това, което трябва да направим.
  Ако трябват нови бюлетини, да се измислят интегрални бюлетини да се одобряват, нов състав на ЦИК, специални условия за гласуване на студентите, специални условия за гласуване на инвалиди и много други работи – за всичко това се изисква време, това е нещото, което ни липсва най-много до изборите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Василев.
  Давам думата на господин Даниел Вълчев да представи третия законопроект.
  ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми дами и господа народни представители, разрешете ми и аз да кажа няколко думи за законопроекта, който, заедно с няколко колеги от НДСВ, сме внесли.
  Бих искал и аз да започна с принципите, от които сме се ръководили при изработването на този законопроект, тъй като конкретните нормативни решения, които сме предложили, биха могли, разбира се, да бъдат поставени под съмнение и от гледна точка на тяхната целесъобразност, но ако ние имаме съгласие или поне общо виждане по принципните въпроси, тоест какво преследваме с една или друга промяна в избирателното законодателство, то мисля, че и на второ четене много по-лесно ще успеем да се обединим.
  От наша гледна точка има три цели, които следва да бъдат преследвани с промените в Избирателния закон.
  На първо място, допълнително стимулиране на избирателната активност. Не е тайна, че избирателната активност в България сама по себе си не е ниска. Тя не е ниска и в сравнение с други европейски държави, но все пак има една тенденция към нейното занижаване с политическото успокоение и донякъде с факта, че едни или други социални слоеве намират малко по-близко до първоначалните си представи реализиране в обществото и интересът към изборите постепенно намалява. От наша гледна точка би трябвало да се намерят такива механизми, главно по отношение на младите хора, но, разбира се, и по отношение на други социални групи, които проявяват склонност към въздържане от участие в избори, така че те да могат да участват пълноценно.
  Във връзка с това е и нашето предложение, което съвпада до голяма степен с предложението на СДС за облекчаване на процедурата при гласуването на студенти и ученици.
  На второ място, ние смятаме, че съществува един проблем в българския избирателен процес, който не бива да се омаловажава и който като че ли на пръв поглед никой не омаловажава, но след малко ще кажа за какво. Това е въпросът за гласовете, които са валидно подадени за партии или коалиции, но не пораждат правен ефект по простата причина, че съответната партия и коалиция не е достигнала 4-процентната бариера.
  За колегите, които не са се интересували специално от този въпрос, искам да припомня и няколко цифри. На парламентарните избори през 1994 г. например този процент е бил 15,6 от всички подадени гласове – над 800 000 гласа са били преразпределени по този начин, а на последните избори през 2001 г. този процент е бил 14,5 и преразпределените гласове по този начин са над 660 000.
  Разбира се, онези, които смятат, че ще се представят най-добре на изборите, ако вярват наистина в това, нямат интерес от намаляване на участниците в изборите, тъй като макар и получили малко количество гласове сумарно, както се вижда, тяхното значение е доста по-голямо. А е известно, че гласовете под 4-процентната бариера се преразпределят между другите политически сили – разбира се, по резултата, който те съответно са получили в изборите.
  Според нас трябва да се намерят такива механизми, които, на първо място, да намалят количеството на тези гласове, тъй като те изкривяват политическата картина в страната и, на второ място, да предпазим нашите сънародници от едни несериозни представяния, включително в медиите, които създават представата, че изборите са някакво място за хора с недостатъчно изградена личност да забавляват своите роднини.
  Ако имаме съгласие по този въпрос, то ние ще намерим механизмите. Такива механизми може да има най-различни, като се започне, разбира се, от събиране на някакви подписи, което, ако е толкова спорно, ние сме склонни да преразгледаме преди второто четене, мине се през изискванията за подаване на декларации пред Сметната палата – нещо, което е много сериозно и се стигне, разбира се, до депозита.
  Сега искам да кажа няколко думи по този въпрос, защото тук се прокрадна преди малко разбирането, че едва ли не такова предложение е на ръба на конституционнонесъобразността.
  Искам, уважаеми колеги, да припомня, че ако въвеждането на депозит за участие в парламентарните избори бъде поставено под съмнение от гледна точка на неговата конституционносъобразност, със същото, да не кажа с по-голямо основание, би могъл да бъде поставен под съмнение и законопроектът за избиране на президент и вицепрезидент, по който, искам да припомня, е избран настоящият, действащият в България президент. Така че не ми се вижда много основателно ние да поставяме под съмнение правомощията на господин президента просто за да се създаде впечатлението, че нещо не е наред в предложението, което сме направили.
  Няколко думи, с което приключвам, по отношение на така наречената интегрална бюлетина, въпреки че нашите предложения са повече на брой и по-разнообразни. Интегралната бюлетина не е някакво откритие или поне това, което се нарича интегрална бюлетина, тъй като тя не навсякъде се нарича така, но единичната бюлетина не е някакво българско откритие, напротив – България е една от малкото държави, която не прилага този модел на парламентарни избори. Обикновено се сочат няколко аргумента в подкрепа на разбирането, че тя не е подходяща за нашите условия. Разбира се, основният аргумент е, че тя създава опасност от голямо количество недействителни гласове. Това, разбира се, формално като че ли изглежда да е така, но искам да дам няколко примера и те са много показателни. Например знаете може би, че на първите избори в Босна и Херцеговина се гласува с интегрална бюлетина, която, между другото, беше доста по-голяма, защото се гласуваше едновременно, да припомня – за местен парламент, за национален парламент и за местен президент и за национален президент и няма впечатление, поне в наблюдателите, включително между тях имаше и българи, че чак толкова много хора са се объркали.
  Разбира се, опитът от 1999 г. може да бъде посочен като неблагоприятен за възприемането на такова решение, но внимателно трябва да се обсъдят причините за това да има едно по–голямо количество недействителни гласове.

  Така или иначе ние се отнасяме сериозно към възраженията на всички колеги срещу този начин на гласуване и сме готови много внимателно и задълбочено да ги обсъдим между първо и второ четене, така че никоя политическа сила да не се счита по някакъв начин застрашена или некомфортно от възприемането на едно или друго разрешение в Избирателния закон.
  На последно място бих искал да кажа, че ние продължаваме да отстояваме разбирането, което, за моя радост, беше споделено и от колегите, които говориха преди мен, а именно, че Избирателният закон не е някакъв акт на Народното събрание, който непременно трябва да се приеме с мнозинство против някого или по някакъв друг силов начин. Напротив, ние считаме, че Избирателния закон би трябвало да се приеме с максималното възможно съгласие. А от разговорите, които ние имахме с всички парламентарно представени политически сили и с големите извънпарламентарни политически формации, останахме с впечатление, че не е много дълъг пътят до постигането ако не на пълно съгласие, то поне на съгласие по голямата част от разрешенията.
  Аз също бих искал да призова да мислим, разбира се, и за своите политически сили. Никой не може да отрече правото да се търси и този интерес, но все пак да се концентрираме върху това как тези промени ще повлияят върху развитието на българския политически процес. Мисля, че с общи усилия бихме могли да направим много в тази посока. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Вълчев.
  Колеги, откривам разискванията.
  Има думата господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, обсъждаме законопроекти за избиране на народни представители, но още в началото трябва да направим уточнението, че този закон не се прави за народните представители нито за партиите, а се прави за избирателите. От тази гледна точка водещ трябва да бъде интересът на суверена, който ни изпраща в тази зала. Затова Движението за права и свободи ще подкрепи само тези изменения в законопроектите, които не противоречат на интереса на избирателя. А ако трябва да дефинираме интереса на избирателите, то ние няма как да не стигнем до основното конституционно право – правото да избираме и нищо в този Закон за избиране на народни представители не следва да дискредитира, да затруднява свободното упражняване на това конституционно право.
  В този смисъл ключов се превръща въпросът с вида на бюлетината, с който българските граждани ще изберат своите представители – дали това ще бъдат отделни цветни бюлетини, отделни бели бюлетини с номер или обща интегрална бюлетина.
  Въпросът за вида на бюлетината в редица страни с развита демокрация и с постигнати високи стандарти за грамотност е единствено и само технически въпрос. Това наистина е технически въпрос в много страни, защото, независимо с каква бюлетина ще гласуват избирателите там, крайният резултат ще бъде един и същ при една и съща воля.
  Така ли стоят нещата обаче в България и в някои други страни, които макар и с малко, все още са далеч от европейските стандарти за грамотност? Категорично не. България има реален риск при една и съща воля на избирателя, но в зависимост от това кой с каква бюлетина си упражнява вота, да се получи различен резултат. Тоест при една и съща воля, в зависимост от вида на бюлетината, да има различен изборен резултат. Това определено не бива да се допуска, защото означава няколко много простички, но важни неща.
  Първо, изкривена воля на избирателите, което означава недостатъчна представителност на следващо Народно събрание, оттам и на излъчените от следващото Народното събрание органи на изпълнителната власт и други органи на държавата. Ерго, това не е предпоставка за стабилност и на парламента, и на избраните от него органи.
  Уважаеми госпожи и господа, не е голословно твърдението ни, че в България е рано за гласуване с интегрална бюлетина. Ние ще кажем, че е време да оставим в миналото цветните бюлетини като цветна семиотика на отминалия български преход. (Реплики от ОДС.)
  Съжалявам, малко сте чели. (Реплики от ОДС.)
  Господин председател, успокойте екстремните гласове отдясно, моля Ви! Имам думата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, моля за спокойствие! Дайте възможност на господин Местан да се доизкаже.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС, от място): Не бъркай семантика със семиотика.
  ЛЮТВИ МЕСТАН: Ще говорим после за това. Това не са далекосъобщения все пак.
  По същество. Местни избори 1999 г., които, господин Вълчев, бяха само местни избори и въобще не се гласуваше и за президент, и за Народно събрание едновременно, тоест би трябвало да бъдат възможно най-лесните за организиране, показаха един огромен ръст на недействителните бюлетини в национален мащаб. От среден процент недействителни бюлетини за всички други избори, проведени с друга бюлетина, около 4% - между 3,5 и 4%, регистрирахме над 8% недействителни бюлетини. Това не е разлика от 4%, а разлика два пъти увеличаване броя на недействителните бюлетини.
  Различна обаче е географията на този въпрос. Относителният дял на пет-шест региона в страната, за да се стигне до 8,6% недействителни бюлетини, е много по-висок. Има региони, в които процентът недействителни бюлетини е около 20, а има населени места и избирателни секции, в които този процент е над 30. Това вече обезсмисля провеждането на самите избори, защото означава огромно изкривяване на вота на избирателите. Това не са измислени аргументи, това е българска действителност и българска практика само отпреди пет-шест години.

  Уважаеми госпожи и господа, тук даже няма да засягам въпроса за нереформираната ни политическа система и теоретичната възможност в избори да се регистрират защо не всички регистрирани партии или най-малкото практиката сочи, че за участие в избори се регистрират над 60 политически партии и коалиции. Аз не си представям тяхното изреждане в една обща интегрална бюлетина и не си представям как един недостатъчно грамотен избирател би могъл да се ориентира в тази обстановка. Точно затова имаме усещането, че интегралната бюлетина би означавала, макар и косвено, въвеждане на образователен ценз, който въобще не кореспондира с никоя норма, не само норма, разбира се, а с духа и философията на българската Конституция.
  Затова с уточнението, че между първо и второ четене Парламентарната група на Движението за права и свободи ще настоява за такова решение на въпроса с вида на бюлетината, което няма да засяга конституционни права на българските граждани, и ще държи за гласуване с отделна бяла бюлетина с номер.
  Аз разбирам реакциите отдясно, не ги чувам от СДС, чувам ги от малко по-десния спектър (смях и реплики от ОДС), защото тяхната логика е много проста. Тяхната логика е – отчита профила на тези избиратели, които биха били засегнати от въвеждането на интегралната бюлетина. И затова тук нещата понамирисват на лека дискриминация на принципа: ако няма да гласуват за нас, по-добре е въобще да не гласуват. Да, ама – не!
  Уважаеми дами и господа, смятам, че рано или късно в България ще се гласува с интегрална бюлетина, защото това е бъдещето. Модернизирането на България ще означава и модернизиране на начините на гласуване. Просто не са налични няколко условия, които правят възможно това да се случи за парламентарни избори 2005 г. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За първа реплика думата има Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин Местан, не може политическа сила, каквато е вашата, от 15 години преход да е 7 години на власт и в момента да развивате тезата, че има неграмотни хора. Вие бяхте 3 години мандатоносител на правителството на Любен Беров, сега в момента при 20 мандата в парламента имате 2 министри в кабинета Сакскобургготски. Оказва се, че министър-председателят практически е маша в ръцете на вашия лидер.
  Не е морално, господин Местан, да твърдите, че в момента има неграмотни и във връзка с това можело да има изкривяване на вота на хората. Ами сега имаме изкривена воля на суверена. Защото при 20 мандата не е възможно и не е редно, има и изкривен вот на волята на българските гласоподаватели, основна роля в управляващото мнозинство да има Ахмед Доган. Това е изкривяване на вота на хората. Тоест правите две фактологични грешки – и по отношение на изкривяването на вота, и по отношение на неграмотността. И не бъркайте семантиката със симеотиката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Господин Соколов има думата за втора реплика.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин Местан, аз не знам дали си давате сметка, че с Вашето изказване обиждате вашите избиратели, обявявайки ги за неграмотни. Аз не мога да приема, че след като вие две години и половина управлявахте по времето на правителството на проф. Беров и четири години сега сте в управлението, ако наистина между вашите избиратели има неграмотни, не положихте никакви усилия да ги ограмотите. Защо? За да ги държите в подчинение. И ако някъде се получиха недействителни бюлетини, това беше протестен вот от вашите избиратели, които ги задължавахте да гласуват и как да гласуват.
  Няма логика в това, че един човек по-трудно ще се ориентира в 50-60 бели бюлетини с номер, поставени на една маса, или същите тези бюлетини, ако са в една интегрална бюлетина пак със същия номер и то пореден номер. Няма логика в това. Истината е друга – че гласуването с интегрална бюлетина предполага гласуване без плик. Тоест няма да може да проработи тази схема на ДПС, при която някой не си пуска бюлетината, за да я изнесе навън и следващите да получават предварително отбелязана бюлетина, защото всеки ще трябва да си пусне бюлетината.
  Ако това се предвиди в закона, няма да има никакво изкривяване на волята на избирателите. Напротив, за пръв път, включително на вашите избиратели, волята ще бъде зачетена, а не манипулирана така, както ставаше досега на всички предишни избори. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Соколов.
  За трета реплика думата има д-р Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин Местан, нямаше да Ви правя реплика, защото аргументите, които изтъквате тук, са много несъстоятелни, даже са смешни. С колегите даже от НДСВ се смяхме, като Ви слушахме какви ги приказвате – че щели да се объркат с интегралната бюлетина, а няма да се объркат на 60 купчета; че какво щяло да стане, ако 60 партии се кандидатирали и в една бюлетина имало 60 партии една под друга. Ами какво ще стане, ако има 60 купчета? Къде ще ги наредите тези 60 купчинки?
  Всъщност Вие много добре знаете разликата, но пропуснахте да я кажете. Разликата между интегралната бюлетина и отделните бюлетини е, че тези отделни купчета можеш да си ги сложиш в джоба, да ги сложиш в джоба на избирателите. Но не затова станах да Ви правя реплика. Станах да Ви направя реплика за нещо друго, което ми направи впечатление, с което не мога да се съглася по никакъв начин и то е следното.
  Вие казахте, че с интегралната бюлетина ще бъдат нарушени конституционни права на гражданите. Единствената партия, която нарушава Конституцията в нашата страна, е партията на Ахмед Демир Доган. Това е истината. Етническата партия е тази, която нарушава Конституцията и точно на това нещо трябва да се сложи край, а не на други важни и второстепенни въпроси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За дуплика думата има господин Лютви Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, истинско нарушение на Конституцията е да не уважиш тълкувателно решение на Конституционния съд, който отдавна се произнесе коя партия е етническа и коя не е, но няма да се занимавам повече с подобни немотивирани обвинения, които, естествено, очаквах.
  Взех думата за дуплика, воден от идеята да поограмотя малко господин Димитров, който явно не може да прави разлика между семантика, което означава “значение” и “семиотика”, което означава символа и когато говорим за цветове, явно е, че става въпрос по-скоро за символ, за знак, а не толкова за значение, което е по-подходящо, ако имаме предвид не бюлетини, а лексеми например, господин Димитров. Това е много добре да го знаете, има речници.
  Аз междупрочем Ви обещавам да Ви подаря последното издание на “Тълковен речник на българския книжовен език”, а може би тези две думички да Ви затрудняват именно защото са заемки и затова нивото Ви на грамотност не Ви позволява да се ориентирате в тяхното значение! (Шум и смях в ОДС.)
  Това е моята дуплика.
  Всичко останало, господин Соколов, е несериозно, защото държавата не може да държи отговорни за несвършена от нея работа своите граждани. Факт е, че има неграмотност и факт е, че това е отговорност на цялата българска държава. Ние имаме предвид и български избиратели на възраст над 70-80 години, които по стечение на обстоятелствата и не по тяхна вина не са успели да се ограмотят и не могат да бъдат лишени от участие в изборите. Ако това не сте го проумели, вие сте се отдалечили от принципите на демокрацията, затова сте в изолация и ще си останете в изолация. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
  Давам думата на народния представител Михаил Миков за изказване.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, от семиотиката и семантиката да преминем към смисъла на днешното заседание, а той е приемане на първо четене на поправки в избирателния закон.
  На първо четене, както е известно, се приемат законите според тяхната философия. Днес имаме поне няколко законопроекта – два от управляващото мнозинство, единият от 2002 г., другият от 2005 г., които са коренно изключващи се като смисъл и съдържание. Днес сме изправени пред ситуация, в която изборите са поставени под угроза като нормално провеждане, в случай че бъдат направени кой знае какви промени, които трябва да бъдат приложени после на практика до последната секционна избирателна комисия.
  Най-важното е, че днес трябва с тъга да констатираме един основен неизпълнен ангажимент на управляващото мнозинство, което, когато влизаше в Народното събрание, наляво и надясно се кле, че няма да допусне това, което е станало с други народни събрания – да се приемат поправките и избирателните закони точно преди изборите. Мисля, че времето, в което приемаме поправките, показва, че това управляващо мнозинство, независимо дали е Либерален алианс или Ново време плюс ДПС, не изпълни този ангажимент и срокът, в който ни остава да приемем тези поправки, срокът, който има президентът да обсъди дали да наложи вето, срокът, който е за публикуване и после за формиране на Централна избирателна комисия – подготовка на изборни книжа, обнародване на книжата, запознаване и подготовка на изборния процес, е твърде кратък.
  Другото, което с тъга трябва да констатирам, е, че сякаш днес българският кабинет въобще не го интересува как ще се проведат изборите в Република България, хич! Тук правителствените столове са празни.
  Предлагам Ви, господин председател, да звъннете в Министерския съвет. Съмнявам се, че премиерът може да дойде, не знам дали и вицепремиерите не са в поредната пропагандна акция в страната, но поне някой министър, който има връзка за изборите, мога да Ви изброя поне няколко, да дойде тук и да си каже мнението – министър Калчев, министър Церовски. Редица от проблемите по изборите, уважаеми дами и господа, възникват именно във връзка с функционирането на държавната администрация по организацията и провеждането на избори. Разбирам, че Либералният алианс е млада политическа сила и досега не е правила парламентарни избори. Но това не сваля по никой начин отговорността и на мнозинството, и на правителството - 15 години след 10 ноември все пак да се опитаме да проведем едни нормални избори в България. Защото опасността от сериозни нарушения, опасността от проблеми по провеждането на изборите никак не е хипотетична с оглед на сбитите срокове, на стегнатото време, в което трябва да функционират на всички равнища органите на държавната администрация, съответно кметовете. Смятам, че подценяването на тази опасност излага на сериозни рискове реализацията на едни демократични избори в България.
  Разбира се, високомерието на днешното мнозинство сме го виждали и при други мнозинства, не е някакво изключение.
  Уважаеми дами и господа, за пореден път ще се приложи трикът от три, а не знам какво ще стане с четвъртия законопроект, противоречащи си като философия законопроекти, да се приемат и трите и после между първо и второ четене да се внесат още промени, да се направят още корекции и накрая да извадим някакъв Франкенщайн, който да дадем на комисиите да го прилагат.
  Има поне няколко принципни въпроса, които трябва да получат своите отговори преди да се търси т.нар. “консенсус”. Много му харесва на управляващото мнозинство да казва “консенсус”, само че не може да водиш някакви консултации, които да не дадат някакъв резултат. Проведоха се тук 2-3 седмици консултации под формата на пиене на кафе сигурно, но като резултат няма нищо! Сега разбирам, че май НДСВ е готово да отстъпи от широко прокламираната, включително с трикольора, господин Вълчев, интегрална бюлетина. Не знам защо вяхте толкова байряка по пресконференции, като сега виждаме, че няма да има интегрална бюлетина и това е ясно като че ли поне за хората, които са в тази зала.
  Има противоречиви тези. От една страна се говори, че се цели младите хора да гласуват, от друга страна плачете за възрастните и неграмотните. Има някакво противоречие.
  Искам съвсем спокойно да Ви кажа, господин Василев, когато се грижите за студентите, че и сега студентите имат право да гласуват, има ред в България, по който на всички избори са гласували.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): А защо не гласуват?
  МИХАИЛ МИКОВ: Защото не ви харесват, и нас не харесват, не харесват политическия живот, бе, господин Дончев, за четири години не го ли разбрахте? Затова не гласуват. И защото никой няма да даде 20-30 лв. да се връща да гласува. Ако мислите, че със закон ще ги накарате да гласуват – няма да ги накарате!
  По отношение на т.нар. “проблем за малките партии”. Учуден съм, че господин Василев специално се е загрижил по този въпрос, защото актуалното развитие на СДС показва, че то все повече се приближава към ситуацията на малките партии. Неговото съществуване в политическия живот, може би в рамките на следващия парламент, ще постави и пред него проблемите на партиите, които се борят да прескочат 4-процентната бариера. В същото време в този законопроект се търсят някакви бонуси за служебна победа.
  Много интересно е и друго. Досега са проведени толкова избори и никой не се е притеснявал от функционирането на системата Д`Ондт. Да, господин Василев, да, господин Вълчев, тя съществува в Европа и там наистина от порядъка на 10-15% се преразпределят, но смисълът на това нещо на Вас много добре Ви е ясен – консолидация на парламентарното мнозинство, консолидация, която да води до едно стабилно управление, а не парламент, състоящ се от 10-15-20 фракции, които единствено в рамките на пазарлъците, водени от техните политически ръководства, реализират политика, а не в рамките на интересите и платформите, с които са влезли в Народното събрание. Всъщност днешното управляващо мнозинство е типичният пример за такъв тип дисперсия на политическото представителство, която води до едно постоянно нестабилно мнозинство, което не може да излъчи стабилно правителство.
  Моля Ви, господин председател, вземете мерки, поканете някого от Министерския съвет да присъства на тази дискусия, защото утре Министерският съвет ще каже: “Ние нямаме нищо общо с избирателните закони.” Те прилагат, те трябва да осигурят финансирането, защото всички тези въпроси са свързани с финансиране, свързани са с организация. Нека да дойде тук някой, който да чуе поне какво се говори, ако няма възможност да вземе отношение.
  Уважаеми дами и господа, още нещо по въпроса за малките партии. В чл. 11 на Конституцията – едно от водещите й начала, е казано, че “Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм”. И ако в стара Англия също има над 200-300 партии, това не създава никакъв проблем за формирането на управляващи мнозинства.
  Дали гражданите са разочаровани повече от малките партии или са разочаровани от тези, които консумират властта, мисля, че това е въпрос, на който всеки в тази зала би трябвало да намери верния отговор. И постоянното прехвърляне на проблемите за политическото представителство от това, което вършат политическите партии, представени в събранието, върху такива хумористични фигури като Кире либерало, няма да заблуди българските граждани.
  Така че въпросът за всичките тези цензове е принципен въпрос. Той не е от количествен порядък – дали подписите да бъдат 5, 3 или 2, дали парите да бъдат 5, 10, 20 или 30 хил. лв. Той е от качествен характер. Той показва, че 15 години след прехода тези, които днес са в Народното събрание, приемат вече като съвсем нормално въвеждането на цензове и ограничения на политическия плурализъм в чл. 11. Това ли искате, уважаеми дами и господа от Тридесет и деветото Народно събрание? Това ли търсите?
  Иначе никой не е против тези партии, които не са си платили някакви вноски, тези дни четох в печата, че такива са десетки, да бъдат санкционирани, да се търсят други варианти. Но кой е този съдник, който извън принципа на чл. 11 ще постанови 10, 20, 50 или 100 хил. лв.? Пет, десет, двадесет или петдесет хиляди подписа? В крайна сметка историята показва, че някои идеи в началото са били достъпни, изработени от много малко хора, които не биха могли да съберат и изпълнят тези условия на нашия закон, но после тези идеи са се превръщали в господстващи обществени идеи. И това е пример не само от България, но и от цял свят. Но това са все въпроси, по които аз също смятам, че кабинетът трябва да има някаква позиция по тях. Имаме ли кабинет, който да вземе отношение по тях, или нямаме?
  Какво ще се получи от всички тези законопроекти. Между първо и второ четене в условията на времева преса, недостиг на време, в което ще се вършат много грешки, и на компромиси, които ще бъдат не явни за обществото, не след дискусия, а компромиси в рамките на комисия, в рамките на контактни групи, в рамките на ръководства, ще се изработи някакъв закон. Ще се изработи някакъв закон, но аз лично не виждам как може да бъде приет малко по-навреме, така че да се изпълни онази дата, анонсирана от президента на Републиката и приета от премиера на Републиката – 25 юни.
  Да не говорим, уважаеми дами и господа, че възникват поне още няколко въпроса, които като че ли никой не иска да коментира. Как така ще се провеждат избори при условия на действащо Народно събрание? Този номер с платената и неплатената отпуска… Просто в случая ние не сме чиновници на някого. Ние имаме своите права и задължения като народни представители, независимо дали се събираме в тази пленарна зала.
  Какво ще стане с това Народно събрание, тогава когато някои от нас или от вас не си видят имената в листите? И може ли в така наречената почивка или отпуска Народното събрание да събере мнозинство за извънредно събрание и да вземе някакви решения? Това са все въпроси, които като че ли никой не иска да дискутира. Заровили сме си главата в пясъка, обсъждаме цвета, размера и формата на бюлетината, борим се дали ЦИК да бъде старата или новата. Апропо, по този въпрос за първи път управляващото мнозинство чрез внесения законопроект се опитва да отнеме право на президента след консултации с политическите сили да назначи Централната избирателна комисия. И това също не е толкова страшно. Ние сме били свидетели на много управляващи мнозинства, които са променяли законите, за да изтеглят някакви бонуси за изборите. Но се оказва, че не се е получавало. По-страшното е, че се създава прецедент по логиката “може и така”.
  Кое налага това? Аз мисля, че всеки президент винаги се е съобразявал с политическите сили при формирането на Централната избирателна комисия. Сега сте измислили формулата старата ЦИК и към нея да се добавят още няколко души. Тя е смешна тази работа! Кажете какво ви пречи?! Кажете, ако ви пречи, да му търсим колая. (Шум и реплики.) Същите тези хора, ако искате да останат, просто в рамките на консултациите вие можете да ги предложите и да се формира една нормална Централна избирателна комисия с всичките й права и отговорности по цялата процедура, която поне досега не е показала някакви проблеми при всичките тези 15 години, независимо кой е управлявал страната.
  Уважаеми дами и господа, има още много въпроси. Но аз лично ще се въздържа по внесените от управляващото мнозинство и Съюза на демократичните сили законопроекти. Ще се въздържа, защото в тях няма ясно очертана философия.
  Иначе с две думи мисля, че народният представител Червеняков ви запозна с нашия законопроект. Минимум технически изменения единствено с цел оптимизиране на изборния процес. Времето ви изтече за по-големи решения, трансформации и постигане на други цели в рамките на това, че този закон трябва да се появи в “Държавен вестник” някъде около 10-15 април, за да не бъде провалена онази анонсирана дата. Силно се съмнявам, че това е възможно! Силно се съмнявам обаче, че правителството и управляващото мнозинство са сериозно загрижени по този проблем – как ще се проведат изборите, доколко те ще бъдат честни, демократични, доколко те ще дадат възможност за политическо представителство, от което да има стабилно управление за България при подписан вече договор за Европейския съюз. Това е въпрос не на технически изменения в закона, това е въпрос на политическа отговорност и на политическо разбиране за демокрацията, за изборите като част от демократичния процес. Другото са приказки и подмяна на основните въпроси, които трябва да си задават народните представители, с технологични решения, които много често се оказват, както практиката показва, и по-лоши от досега съществуващите.
  Благодаря ви за вниманието. Дано малко народното представителство да изпита тревога от това, което му казвам, въпреки че имам сериозни съмнения по това. Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Ако няма някакво силно желание за реплика на господин Миков, каквото не виждам, обявявам половин час почивка.
  Не забравяйте, че имаме две извънредни заседания – на Председателския съвет и на комисията с председател господин Кошлуков. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с дискусията по Закона за избиране на народни представители.
  Имате думата за изказвания. Използваното време от Коалиция за България е 18 мин., от ОДС – 5 мин., от ДПС – 10 мин.
  Други желаещи за изказвания?
  Заповядайте, госпожо Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, въпросът, който днес дебатираме, а именно промяната в Избирателния закон, свързан с провеждането на парламентарни избори 2005 г., е въпрос, който ние от страна на Демократи за силна България поставяме много остро от средата на миналата година. Поставяме го оттогава, защото смятахме и смятаме и в момента, че промените в избирателните закони трябваше да бъдат направени много по-рано, за да има яснота по какъв ред ще се проведат изборите. Днес, 23 март 2005 г., ние разглеждаме три законопроекта, които, както чухме от водещата комисия, са приети от нея и се предлагат на Народното събрание да бъдат приети на първо четене.
  Искам да изразя позицията на Демократи за силна България към тези три законопроекта, а и към дискусията, която протече до този момент, която дискусия още повече озадачава нас, депутатите от Демократи за силна България, точно какво предстои да се случи с изборното законодателство.
  Защо казвам това? Защото от изложенията на вносителите, а и от изявления на депутати от групите, които са внесли законопроекти, ние не получихме яснота какво поддържат тези законопроекти.
  Ние като опозиция сме обезпокоени от това, че три месеца преди провеждането на изборите, управляващото мнозинство няма яснота какви промени трябва да се направят. Защото вижте какво се случва днес в пленарна зала. Вносителят на законопроекта на НДСВ Даниел Вълчев, предлагайки ни го, казва, че не е много сигурен дали ще поддържат част от идеите, които са заложени в този законопроект. Колегите от СДС също така, излагайки като вносители, прескочиха част от идеите, които бяха предложили в този законопроект. Ние от Демократи за силна България на консултацията и днес казваме, че има нужда от промяна на изборното законодателство, така че на изборите да участват реални политически партии, да участват партии, които могат да печелят доверие и които реално съществуват в политическия живот и гражданите ги припознават. За целта смятаме, че наистина са необходими промени. И промените се съдържат, или поне част от тях се съдържат в тези законопроекти.
  Разбира се, ако гледахме това законодателство по-рано, тогава можеше и много по-сериозни неща да бъдат поставени. Можеше да бъде приет Избирателният кодекс и да бъдат приети елементите на мажоритарни избори, по които да се направят изборите за народни представители за следващия четиридесети парламент. По вина на управляващите такова изменение няма да стане. Сега от дебата, който слушаме, разбираме, че едно от най-добрите предложения в законопроекта на НДСВ, а именно интегралната бюлетина, може би няма да бъде прието в крайна сметка, защото наново се прилага рекет от страна на Ахмед Доган и Движението за права и свободи.
  Позицията на Демократи за силна България е за интегрална бюлетина. И всички аргументи, които се вадят, че има хора, които са неграмотни и можело да се объркат, са несъстоятелни. Защото по какъвто и начин да се проведат избори, на бюлетините ще има написани имена на партии, ще има имена на кандидати, ще има цифри, които ще обознавачават номера, под който се е регистрирала съответната партия. Тоест проблемът не е в това дали хората са грамотни или не. Възраженията от страна на ДПС не са нищо друго, освен наново да се правят избори по начин, който сме виждали, а именно да се изнасят бюлетини от изборните секции и да се раздават на гласоподаватели. Защото интегралната бюлетина е пътят да бъде пресечено това много лошо и вредно явление за провеждане на избори. Защо може да бъде пресечено? Защото интегралната бюлетина се предлага от хората от секционната комисия на гласоподаватели и той трябва да нанесе на нея предпочитаната партия, след което да гласува. Тоест изнасянето на бюлетини е нещо много по-трудно в случаите, когато имаме гласуване с интегрална бюлетина.
  И аз се обръщам към народните представители от всички парламентарни групи да подкрепят тази идея, защото крайно време е в България да се обърнем към българските граждани с уважение и да им предложим възможност наистина смислено да осъществят своя вот. Вярно е, че тези закони се правят, за да са в интерес на избирателя. В интерес на избирателя е той да може свободно да упражни правото си на вот, а не партия и партийни активисти да му дават бюлетините извън изборната секция, да го заплашват, да го изнудват и да прилагат страх и практически да отнемат истинската воля на избирателя. Затова, уважаеми колеги народни представители, подкрепете този законопроект, в който има предложение за интегрална бюлетина и не се поддавайте наново на политическите сметки, които прави Движението за права и свободи и които довеждат до абсурдната ситуация в момента управляващото мнозинство да не знае каква е политическата му воля.
  Какво друго ние бихме подкрепили и ще подкрепяме в тези законопроекти? Смятаме, че наистина е хубаво пред Централната избирателна комисия всяка от партиите да докаже своята тежест, а именно да представи достатъчен брой подписи на свои членове, в случая е предложено 5 хил. Това е брой членове, които наистина може да покажат, че една партия има реална членска маса. Смятаме, че това е едно добро предложение, което трябва да бъде подкрепено. Остава, разбира се, технически да бъде осигурено нещо, което е важно, за да имаме честен избирателен процес, а именно гаранции за срокове, в които Централната избирателна комисия да се произнесе по представените документи, така че да не злоупотреби да отложи произнасянето в незнайно време и да може по този начин да лиши една партия от правото си на участие в изборния процес. Ще направим своите предложения конкретно между първо и второ четене.
  Подкрепяме също така и идеята да има депозит, който да се внася от политическите партии за участие в изборите. Тук обаче правим своята бележка за това ако остане в този си вид предложението на закон, внесен от НДСВ, че ще бъде близо до нарушението на Конституцията в смисъл, че за партиите ни се предлага 40 хил. лв. депозит, за коалициите – 50 хил. Проста сметка – пет партии в една коалиция няма да внесат 5 по 40 хил., а ще внесат, примерно, по 10 хил. всяка една от партиите.
  Ако това се случи като закон, това би означавало, че се посяга на принципа на равнопоставеност при участие в изборите. Питам: защо една партия ще плати 40 хил., за да участва в изборите, а друга партия ще плати 5, 10 или може би нищо? Ако ще се прилага принцип, който ще действа, за да се отчита тежестта на всяка една от партиите, то този принцип трябва да е равнопоставеност на участието, а не криене зад коалиции и по този начин практически ефектът, който се цели с този депозит, да бъде унищожен.
  Още нещо искам да кажа: много колеги говориха и в залата, а и пред медиите как със законите, които са внесли, дават възможност на младите хора, на студентите да упражнят своето право на глас. Разбирам, че го правят с политически цели, защото преди избори всеки се опитва да ухажва една или друга група от българските гласоподаватели. Но искам да напомня на народните представители, че и в сега действащия Закон за избиране на народни представители, в чл. 36 е дадена възможност на всеки един български гражданин, не само студент, а и всеки, който пожелае да гласува не по постоянен адрес, а по настоящ, да го направи, като заяви това. Има осигурени механизми в действащия закон, които да предпазят възможността от двойно гласуване. Казвам го, защото и в проекта на НДСВ, и в проекта на СДС има предложения, които са само за студентите и които по начина, по който са формулирани, откриват възможности за двойно гласуване. Това е нещо, което би било недопустимо и аз се обръщам към колегите си: ако толкова желаят, нека да запишем, че нормата на чл. 36 важи и за студентите, но да не отваряме врати, които създават рискове за честността на изборите.
  Искам да се спра и на още някои много важни неща. Разбира се, има въпроси, които са технически и на тях няма да се спирам подробно, защото ще ги направим между двете гласувания. Искам да се обърна към народните представители от управляващото мнозинство: най-важното нещо, което трябва да направим, уважаеми колеги, вие като хора, излъчили правителството, е да се осигури честност и нормално провеждане на изборите, които предстоят. Нормално беше искането от страна на колегата Миков по време на дебата по този закон да присъстват представители на правителството. Правителството е това, което гарантира честността на изборите. Правителството е това, което ще организира тези избори.
  Ние видяхме това правителство как организира местните избори. В новите демократични условия в България след местните избори преди година и половина, проведени от правителството Сакскобургготски, не е имало толкова много санкционирани избори.
  Отправям днес предупреждението към вас, колеги народни представители, дано стигне и до членовете на правителството, че тяхна е отговорността, не само наша, по какъв закон ще се проведат тези избори и да подсигурят техническото обезпечаване на провеждането на тези избори, за да не се стигне до ситуация, в която правим избори при хаос и при невъзможност да се гарантира тяхната честност, което може да доведе до касиране на един или друг избор. Това не са маловажни неща, това са неща, свързани с функционирането на демокрацията. Не може България, която е член на НАТО, на която й предстои да стане член на Европейския съюз, ще бъде подписан скоро Договорът за присъединяване, да влиза в избори неподготвена. Това ще доведе до сериозни последици за политическите критерии, на които България трябва да отговаря като страна.
  Моите опасения са свързани със следното: три различни законопроекта с различни концепции трябва да бъдат обединени в едно. Доколко те ще могат да преследват една философия и доколко Централна избирателна комисия, която и да е тя – дали ще е нова, дали ще е старата, ще може да обезпечи прилагането на тези закони. Това са сериозни въпроси, защото днес сме 23 март 2005 г. Изборите, както знаем, ще са на 25 юни 2005 г. Ако това ви изглежда странно като напомняне, бих се обърнала към всички вас – да прочетете много внимателно Закона за избиране на народни представители. Той е свързан с много срокове, които трябва да бъдат спазени, срокове, които ще почнат да текат буквално след около месец, за да може да се гарантира честността на изборите.
  Питам управляващите и очаквам още днес да получим ясен отговор на кои принципи стъпват от тези законопроекти, за да имаме яснота какво предстои да се случва. Иначе можем, разбира се, да подкрепим и трите законопроекта. Те ще минат на първо четене. Въпросът е ще станат ли закони и какви закони ще станат.
  Ще стане ли закон, който да може да работи или ще бъде нещо, което ще доведе до хаос и безотговорност при провеждането на избори през м. юни? Това е може би най-големият въпрос, на който трябва да отговорим, защото иначе ако дебатът се сведе само до това интегрална ли ще е бюлетината, бели ли ще са бюлетините или може би цветни, ако може още по-първосигнално да се обърнем към българския гласоподавател, дебатът днес е излишен, излишна е и промяна в закона, излишни бяха всички големи приказки от страна на управляващи депутати, че ще направят изборно законодателство, което да накара българските граждани да проявят интерес към политическия живот, които да накарат българските граждани да се интересуват от програмите, които ще им бъдат предложени; че ще накараме българските граждани със законодателство, което да им предложим, да имат възможност за реален избор, а не нещо, което да прилича на бутафория и на кавга между партиите коя кой интерес има.
  Защото лесно и по законопроектите, и от дебатите могат да се разберат интересите. ДПС не иска интегрална бюлетина, защото му е удобно да изнася бюлетините; СДС иска синя бюлетина, разчитайки че това може да ги спаси, макар че те бяха внесли тук и един текст в своя законопроект, който, както разбирам сега, макар че ги е срам да го кажат гласно, отстрани казват, че го оттеглят – именно за това как да изглеждат коалициите.
  Прекалено партийни цели има в тези закони. Отстъпете от тях и дайте да направим нещо, което е смислено, което е насочено към българския гражданин, който реално да даде гласа си, а не да дава глас по силата на диктат на една или друга политическа сила или функционер. Или от страх политическите сили ще направят нещо недопустимо.
  Управляващи, недейте да се страхувате, дайте реална възможност на българските граждани да гласуват. Не се страхувайте, колеги от НДСВ, да подкрепите Законопроекта за интегралната бюлетина – има подкрепа от всички парламентарни групи извън ДПС. Дайте това право на българските граждани, недейте се поддава наново на шантажите, които идват от една-едничка политическа сила, преследвайки свои политически интереси. Благодаря. (Ръкопляскания от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
  Има ли реплика на госпожа Михайлова? Няма.
  Господин Осман, заповядайте за изказване.

  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз ще започна с това, което преди малко каза госпожа Екатерина Михайлова, във връзка с промените в чл. 36. Парламентарната група на Движението за права и свободи споделя нейните опасения, че така както ни е предложено изменението в чл. 36, вероятността от двойно гласуване на учащи се е много голяма. Това е истината и никой не може да я контролира. А че ще направят някаква декларация пред комисията, както казват хората, не хваща никакъв дикиш.
  Всеки, който желае да гласува на определено място, има възможност предварително да подаде заявление и да гласува там, където учи. Тази възможност може да се направи ако има желаещи от страна на учащите се или който и да е български гражданин. Останалото, уважаеми колеги, е игра: виждате ли, ние подкрепяме студентите, а вие не подкрепяте студентите. Това е грешен подход за всички колеги, които подкрепят идеята, че така ще спечелят студентите или учащите се. Бих искал да кажа, че не е държавническо поведение, опорочават се изборите и вероятността от двойното гласуване ще бъде масова. Надявам се, че между първо и второ четене едно такова изменение ще отпадне от проекта и ще остане възможността всеки, който желае, да подаде предварително заявление до съответната община по настоящ адрес, както преди малко казах, ако няма настоящ адрес, и студентите да бъдат включени в района, където е университетът, или учениците – където учат.
  Що се отнася до промените, които са предложени от господин Вълчев, за нов чл. 49 – партиите и коалициите да внасят депозити, че, виждате ли, по такъв начин ние ще стимулираме само реални партии да участват в изборите, аз не мога да разбера какво означава само реални партии да участват в изборите?! Само тези, които имат пари!? Тоест ние трябва да стимулираме обществото да свикне да избере от многото партии, плурализмът изисква да има много партии, а не да ограничаваме една нова партия, която е стартирала, но не може да осигури тези пари.
  За мен лично, като човек, който скромно се занимава с политика, това е неприемливо. Това е един начин да бъдат ограничавани българските граждани да се сдружават, което е конституционно право. Никой няма правото да ограничава българските граждани да се организират и да участват в изборите. Тук не става въпрос за 40 или 50 хил. лв., ако примерно определени политически сили могат да си позволят, но има политически сили, които по принцип не биха могли да дадат тези пари, защото се нуждаят от други разходи. И мисля, че не е много правилно да има подобно изискване, както изискването 5 хил. членове на съответната партия да се подпишат за регистрация пред Централната избирателна комисия. Какъв е смисълът, аз не мога да разбера, но в Централната избирателна комисия може да възникне един много голям проблем – да се оспорват определени подписи член ли е на партията, не е ли член и т.н. Изборите ще са минали. След това ще кажат, че съответната политическа сила е имала право да се яви на изборите. Това означава ли, колеги, че ще бъдат касирани изборите за следващо Народно събрание? Приказката, как беше: “Битият бит и т.н. …”. Не, ние сме политици и не бива да допускаме, колеги, подобно изменение и мисля, че трябва да стимулираме сдружаването на гражданите в определени политически партии да свикнат с мисълта от многото партии да изберат партии, които ще предложат най-добрата програма, а не партии, които могат да си позволят с пари да участват в изборите.
  От една страна, говорим, че трябва да се пресекат всякакви пътища за корупция в политическите среди, а от друга страна, иска – не иска една партия, която не може да осигури тези пари, за някои може да са малко, тя ще бъде принудена да се свърже с хора, които биха дали тези пари.
  Стигаме до един от важните моменти в законопроекта – чл. 74, уважаеми колеги, за обща бюлетина. Преди малко госпожа Екатерина Михайлова каза няколко неща и завърши, че ние трябва да направим нещо сериозно за българските граждани. Тоест интегралната бюлетина била в интерес на българските граждани. Това абсолютно не отговаря на истината. Точно обратното, тези, които се застъпват, ще бъда за първи път откровен в Народното събрание от 15 години насам, единствената цел е по някакъв начин да ударят малцинствата. Това е истината.
  И ще ви кажа следното: Обединените демократичните сили си направиха една сметка през 1999 г. Вижте само за някои избирателни секции в Кърджали: 1999 г. – в секция Х – 06, броят на недействителните бюлетини от 393 гласа е 42%, уважаеми колеги. В следващата секция – 36%; 24% в следващата; в по-следващата – 33%. А в същите секции, уважаеми колеги, през 1995 г. недействителните бюлетини са: 3,7%; 1,7%; 0,5%; 1,6%; 3,4%.
  Какво целим с общата бюлетина? Да се промени вотът на избирателя. Избирателят даже няма представа, че неговият глас е обявен за недействителен, защото кръстчето е минало над чертичката, виждате ли, волята не може да се разбере точно и комисията обявява тези гласове за недействителни. Той даже няма представа, че тези гласове, които са подадени от негова страна или от неговия кръг, са обявени за недействителни. Това трябва да се каже на българските граждани. И основно – така се целят хора, които не владеят четмо и писмо. Това е истината – че днес, в средите на малцинствата по-възрастното население не владее четмо и писмо. За това те не са виновни, госпожо Екатерина Михайлова. Ние, когато правим закон, точно както Вие казахте, заради гражданите трябва да направим закона, а не заради интереса на определени политически сили. Ако го правим заради гражданите, те трябва да бъдат максимално улеснени. Всяко останало изменение не е в интерес на гражданите, а е начин да бъде променен вотът на избирателя.
  Колеги, вижте за общински съветници, пак казвам, в секция 06 недействителните бюлетини са 31%. Представяте ли си 31% недействителни бюлетини? Аз разбирам да има 1, 2, 3, 4, 5% недействителни бюлетини. Какво се цели с това? Цели се по някакъв начин да бъдат ударени хора, които трудно биха се оправили.
  Казват, че интегралната бюлетина щяла по някакъв начин да пресече изнасянето на бюлетини. Да, така е. Но когато има отделни бюлетини, когато тази бяла бюлетина, ако бъде прието да е с номер, както беше на местните избори, тези, които, примерно ОДС, сега Демократи за силна България, които най-много раздаваха бюлетини на избирателите, но избирателят като влезе в кабината има бюлетини. Ако ще и 50 бюлетини да му раздадете, той пред себе си на масата има бюлетини, от които ще си вземе. А вашата идея е друга: определени среди искате празна бюлетина – интегралната бюлетина. Вие може да си го позволите, защото сте богати и му давате предварително отбелязаната бюлетина, жертвали сте вече една бюлетина и се върти (реплики в залата) срещу определена сума. Това, което вие правихте и преди. Имахте един областен управител в Кърджали, но избирателят ви наказа на последните парламентарни избори и тотално загубихте изборите тогава в този регион. (Шум и реплики в залата.)
  Уважаеми колеги, аз не виждам никакво основание, не виждам коя е причината да не бъдат стимулирани гражданите да участват в изборите. Защо е този стремеж, колеги, които държите за общата бюлетина, защо е този стремеж по някакъв начин да затрудним избирателя да гласува? Преди малко господин Кацаров каза: “Виждали ли сте определена партия дали е изнасяла бюлетини". Аз Ви дадох пример, господин Кацаров, в Кърджали вашият представител какво правеше. Но вашата цел е друга. В определени квартали, примерно като “Столипиново”, във “Факултета”, по някакъв начин да ударите представителите на малцинствата да не могат да се оправят в един метър, в един “чаршаф”, по 5 мм или 1 см да намерят кръстчето, да го направят и ако чертичката е минала нагоре, бюлетината се обявява за недействителна с решение на комисията. Аз ви казах: къде се е видяло 32% недействителни бюлетини, 36% недействителни бюлетини? Това е масово. И се обявяват с решение на комисията. А когато бюлетината е отделна, единственият начин, за да бъде обявена за недействителна, трябва да е скъсана, трябва да има няколко бюлетини в плика. Тоест тогава наистина избирателят си е направил преценката, че не иска да гласува, а иска по някакъв начин да попречи.

  Ако ние наистина сме държавници, не бива да пречим на хора, които не владеят четмо и писмо, да гласуват. Напротив, ние трябва да ги стимулираме. Не бива да пречим на определени политически сили, ако нямат депозит или 5 хиляди подписа, и да им създаваме проблеми за участие в изборите. Точно обратното – избирателят да прецени. Ние не трябва да помагаме на изнудването на избирателите. Защото с интегралната бюлетина се изнудват – срещу празна бюлетина, срещу пари. Когато бюлетината е отделна, вие не можете да контролирате, защото в кабината ще има и други бюлетини, когато човек влезе зад пердето. Но с интегралната бюлетина тези хора се контролират. Със заплахи тези хора ви дават празни бюлетини. (Реплики от ОДС.)
  Аз мисля, че между първо и второ четене трябва да намерим смелост и ясно и точно да кажем какво цели избирателният закон – да има около 30-40% недействителни бюлетини в определени райони на страната ли?! Ако всяка политическа сила ясно каже, че се стреми да свали броя на недействителните бюлетини в определени региони на страната или в определени квартали на големите градове, то ясно трябва да се каже, че единственият начин са отделните бюлетини с номера. Ако примерно Демократи за силна България или колегите от НДСВ кажат, че държат да има висок брой на недействителните бюлетини, то трябва да го кажете от тук и с поведението си всеки да вземе своето решение.
  Защото, ако отидете във "Факултета", уважаеми колеги, ще видите, че в определени секции има над 50% недействителни бюлетини. Това не са избори в една страна, преди да се присъедини към Европейския съюз. Не може в залата да има изнудване и да ограничаваме част от българското население свободно да изразява своя вот. Уважаеми колеги, вие ще видите, че гражданите ще реагират, защото в анализите на Централната избирателна комисия, както моят колега Лютви Местан преди малко каза – общият брой на недействителните бюлетини е обявен за страната и за една община, но един град или четири-пет населени места могат да променят облика на цялата община. Не може в 50 села броят на недействителните бюлетини да е над 40%, а в определени региони е 3%, после да кажем "Виждате ли, общият брой на недействителните бюлетини е бил нисък". Да, може, господин Соколов – това, което вие опитахте през 1999 г. за местните избори. Аз знам, че това е политика на Демократи за силна България, знам, че е политика на някои представители, но вие ще попречите на демократичните промени, които са към своя край в нашата страна. Вие така целите голяма част от българските граждани да не могат да изразяват своя вот. Това е истината! Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  За реплика има думата госпожа Масева.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ОДС): Уважаеми господин Осман, интегралната бюлетина не е само политика на Демократи за силна България. Вие много добре знаете, че това е европейска политика, европейски стандарт и европейска практика. И понеже изнесохте няколко неверни факта, искам да оспоря изложеното от Вас мнение за интегралната бюлетина.
  Изводите, които се направиха през 1999 г., имаха съвсем различно тълкуване и съвсем различен прочит. Част от недействителните бюлетини бяха обяснени с протест на избирателите. Друга част от пуснатите недействителни бюлетини обаче намериха и друго обяснение – затова, че политически сили като Движението за права и свободи въведоха един нов български почин – почина за гласуване “индианска нишка”; затова, че беше закодирана грешка в първите бюлетини, които вие изнесохте от избирателните секции; затова 80% от недействителните бюлетини повтарят една и съща грешка.
  Така че Вашият апел не е апел избирателите свободно да участват на тези избори, не е апел да подпомогнем неграмотното население, а е апел към това да робуваме на стари практики, да не отчитаме модерността и да си живеем в миналия век.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масева.
  За втора реплика – заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми господин Осман, Вашата загриженост е лицемерна – каквато е цялата политика на етническата партия ДПС.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС, от място): Стига, бе! Недей говори за това!
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Тя е лицемерна, защото няма никаква разлика от гледна точка на избирателя и неговата грамотност – дали чете името на партията на отделни листчета или чете името на партията на един лист, написано едно под друго. Няма отговор на този въпрос. Нито Вие, нито Вашият колега Местан можахте да го дадете. Ако вие бяхте загрижени за правата на избирателите, щяхте да подкрепите нашата инициатива за въвеждане на мажоритарни избори. Това означава загриженост за избирателите! Да, само че тогава никой от вас няма да влезе в парламента. Това е истината! Всичко, за което сте загрижени, не е за правата на избирателите, а за вашите облаги, за благинките на тази каста, наричаща себе си Движение за права и свободи и предвождана от проклятието за България – стария политически рекетьор Ахмед Демир Доган. (Смях в блока на ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За трета реплика има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги! Уважаеми господин Осман, първо, предложението за интегрална бюлетина е от вашия коалиционен партньор, от Националното движение Симеон Втори.
  Второ, говорим за електронно гласуване. Двадесет и първи век сме! Говорим за електронно бланкиране. Преди няколко дни вицепремиерът Василев говореше за Стратегия за компютризация на училищата. Оставете настрана далаверите, които станаха ясни. Не може в един електронен век, във века на глобализацията да ни връщате към гласуване, което е ставало през 20-те, 30-те години. Тогава предложете да се гласува с палец, тъй като има неграмотни. Разбирате ли в каква абсурдна ситуация изпадаме?! По този начин обиждате хората!
  По отношение на интегралната бюлетина и твърдението Ви, че можело по-лесно да става “индийска нишка”. Ами, не е така. В предложението е “интегрална бюлетина с подпис и печат на председателя на секционната избирателна комисия”. Влиза лицето, което ще гласува – гласоподавателят, взима си бюлетината, вече узаконена от секционната избирателна комисия, и гласува.
  И когато говорим за Движението за права и свободи, господин Осман, знаете ли, има една дума – “олигархия”. Буквалният превод на олигархията означава “власт на малцинството”. В момента това наблюдаваме в България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За дуплика има думата господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо Масева, казахте, че това било европейска практика. А има ли в европейската практика 15% от населението да не владеят официалния език? Такава практика няма! За разлика от тези държави в България около 15% не владеят официалния език като четмо и писмо. И не са виновни тези хора. Те са български граждани, които плащат своите данъци. Така че изобщо не бива да се говори за това. Българските граждани трябва да бъдат подпомагани, а не по някакъв начин затруднени. (Силен шум и реплики в блока на ОДС.)
  Господин Кацаров, казвате, че виждате ли, нашата загриженост била лицемерна. Нашата загриженост е за всички български граждани. Аз знам, че Вие не можете да се появите във Факултета, но аз мога да се появя и там недействителните бюлетини са над 30%, а в определени секции – над 40%. Какво Ви притеснява? Аз не мога да Ви разбера! Масово хората видяха, че през 1999 г. на изборите броят на недействителните бюлетини е в пъти по-висок. През 1995 г. броят на недействителните бюлетини е бил 3,8%, станал е 19%. В друга секция през 1995 г. броят им е бил 1,7%, а през 1999 г. – 42%. В трета секция: от 0,5% недействителни бюлетини през 1995 г. – през 1999 г. – 36% недействителни бюлетини. Това е масово за цялата страна.

  Господин Кацаров се усмихва, но тъй като него не го интересува квартал "Факултета" - за него те не са български граждани, идеята на Демократи за силна България ние я знаем, така че, уважаеми колеги, не сте прави, защото когато чертичките минат нагоре, комисията взима решение.
  Господин Кацаров, когато си задраскал, даже твоят вот може да бъде обявен за недействителен от комисията. Ако твоята чертичка е минала малко нагоре, комисията се произнася дали тази бюлетина е действителна или недействителна. За съжаление комисията се произнася. А когато бюлетината е отделна, комисията не може да направи нищо – само ще отчете гласа. Аз ще кажа процентите какви са.
  Господин Благой Димитров, Вие знаете ли, че в България има все още села без пътища и без телефон? Знаете ли това? И по време на вашето правителство в десет села в Кърджалийско проекти, които бяха започнати преди осем години, по нареждане на правителството бяха спрени и благодарение на това правителство, български граждани в ХХІ век днес получават своя път. Само за това, че не са гласували за СДС, вие спряхте проектите. Казахте на тези хора в Кърджалийско: "Нямате право да живеете там, напускайте тези региони!" (Реплика на народния представител Стойчо Кацаров.)
  Не, преди малко ти го каза – за електронния век. По време на този електронен век, аз ви говоря за квартал във Варна, погледнете в един от кварталите на Варна, процентът – изкарайте от компактдиска, който ви се раздава от Централната избирателна комисия, да видите, че 30-40% от гласовете са недействителни. Това ли са изборите? (Реплики от ОДС.)
  Това е дискриминация, не са избори. Това е начин да се попречи, господин Благой Димитров, определена част от населението да изразява своя вот. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Осман.
  Господин Цеков, заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, ние винаги сме настоявали, настояваме и ще настояваме за реформа на избирателната система, реформа на изборното законодателство, което да създаде условия и предпоставки за повишаване на избирателната активност, за повишаване на доверието в самата политическа система. Това може, разбира се, да стане, на първо място, чрез въвеждане на мажоритарно начало, чрез въвеждане на модерни форми на гласуване, даващи възможност на младите хора, на хората в активна възраст да гласуват – става дума за електронното гласуване, с въвеждане на далеч по-модерни форми на гласуване за гражданите в неравностойно положение и т.н.
  За съжаление такава реформа на избирателната система не среща подкрепа нито в рамките на мнозинството, нито, разбира се, в рамките на опозицията – говоря за систематична, ясна, еднозначна политическа воля и подкрепа за промяна в избирателната система.
  И днес сме изправени пред обсъждане на три законопроекта, изцяло технически по своя характер с дребни изключения, разбира се – законопроекти, които не променят нищо съществено в начина, по който функционира българската изборна администрация и което е най-важното, начинът, по който българските граждани ще гласуват и ще избират своите депутати, отново ще се гласува за спуснати от партиите партийни листи, отново личностното начало ще бъде на заден план и т.н.
  Тези три законопроекта със своя, пак казвам, като цяло технически характер, показват повече грижа за държавната машинария, отколкото грижа към избирателя и към мотивирането му да гласува, да взема участие в политическия процес, да подкрепя личности и партии, които са спечелили неговото доверие. Казвам това не за да обезценя усилията на колегите, които са вносители на тези законопроекти, а като израз на едно разочарование, че и Тридесет и деветото Народно събрание не намери в себе си политическа воля нито в рамките на мнозинството, нито в по-широк парламентарен план, да реформира решително и модернизира българската избирателна система.
  Ще се спра на няколко пункта, които Парламентарната група на Новото време ще защитава и ще внесе предложение между двете четения на тези три законопроекта. Ние ще ги подкрепим и трите на първо четене, без да коментираме тяхното качество – имаме и забележки, ако щете от правно-техническо естество по някои въпроси, но нека да уважим труда на колегите и да потърсим възможности за по-широко парламентарно съгласие поне по основните промени, които ще се внесат в действащото изборно законодателство.
  Ние категорично сме за премахване на цветните бюлетини. Аргументи са изказвани не един и два пъти, няма да ги повтарям, но този анахронизъм, тази безсмислена цветова ориентация на избирателя губи все повече значението си и мисля, че в България има достатъчно разпознаваеми, ясни като програми, като визия, като идентичност политически субекти, които не се нуждаят от подобни първосигнални, да ги наречем, аргументи за ориентиране на избирателя.
  Що се отнася до въпроса за интегралната бюлетина – да, в проекта за Избирателен кодекс ние сме защитили тази позиция. Внесли сме я. Разбира се, това не може да стане без наличието на едно широко парламентарно съгласие и на първо място е логично, че такова съгласие трябва да има в рамките на самото мнозинство. Има много аргументи за и против – и двете категории аргументи са достатъчно основателни за и против интегралната бюлетина, но ако ние не постигнем съгласие за интегралната бюлетина, то задължително трябва да премахнем поне цветните бюлетини и да отидем на избори с бели бюлетини - отделни, с номера, ако трябва, и с партийни знаци и лого – въпрос на дискусии и парламентарно съгласие. Но – не на цветните бюлетини! Категорично!
  Що се отнася до онези пунктове, които касаят например гласуването на гражданите в неравностойно положение. Има подобни разпоредби в проекта на господин Станишев и група депутати. За съжаление те са твърде половинчати. Избирателният кодекс съдържа една много разгърната уредба именно за хората в неравностойно положение, за хората с увреждания, конкретно – подвижни секции, които отиват при хората, не се изискват никакви допълнителни бюрократични спънки и т.н. Не казвам, че това, което предлагат колегите, не е стъпка напред, но е половинчата стъпка. Ние ще настояваме за въвеждането на подвижните секции за хората с увреждания с цялата процедура и гаранции за това, че няма да има нарушения и изборният процес за хората с увреждания ще бъде максимално улеснен за тях.
  Що се отнася до гласуването по настоящ адрес за студентите и учащите се – да, категорично го подкрепяме. Има някои детайли в различни текстове, които трябва да бъдат доизчистени и ние ще внесем съответните предложения в тази посока.
  Категорично подкрепяме и идеята да се въведе един депозит като условие за регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия. Даже, без да звучи пресилено, може би, заслужава поне да се обмисли дали да не премахнем тази своеобразна неравнопоставеност на тези предложения по отношение на партиите и коалициите. Ако примерно, както е в текста на вносителя – законопроекта на колегата Даниел Вълчев и група депутати, за партиите е 40 хиляди, а коалициите – 50 хиляди, защо за коалицията коалиционният депозит да не е сборът от депозитите на всяка една от отделните партии? Примерно. Или пък да е доста по-завишен. Това е нещо, което трябва да се обмисли и ние ще внесем предложения в тази посока – коалиционният депозит да бъде максимално близък, ако не равен, на сбора от депозитите на всяка една от представляващите коалицията партии.

  Вярно, това може би няма да се хареса на партии, които са свикнали да си пришиват, то не са и брошки, но несъществуващи в реалния политически живот партийни наименования, за да демонстрират широка коалиционност и съгласие – даже едно време имаше така пришита една “Ера-3”. Но, струва ми се, че трябва да има далеч една по-голяма коректност и равнопоставеност между партиите и коалициите, когато става дума за депозит. Извинявайте, то излиза, че е по-изгодно да се групират в една коалиция, за да си спестят депозита, ако ние го възприемем като принцип.
  Що се отнася до другото изискване – за демонстриране на някакво реално политическо присъствие и подкрепа във вид на членска маса. Ние ще настояваме като условие за регистрация в Централната избирателна комисия да бъде и представянето на списък с имената и адресите, защо не и с копие от молбите за членство в съответната партия, от 5000 или от колкото преценим души, за да е ясно, че в изборите участват реални, а не кухи партийни субекти.
  Вероятно ще бъдат повдигнати съображения за съмнения, че това не съответства в пълна степен на конституционни разпоредби и т.н. Такива възражения също заслужава да се обмислят внимателно. Има вече решение на Конституционния съд, макар и в по-друг нюанс относно кандидатите за президент и вицепрезидент, но смятаме, че има и достатъчно аргументи ние, като Народно събрание, да направим тези стъпки за реформиране на партийната система, за изчистването й от кухи, фантомни и всякакви други несъществуващи в реалния политически живот субекти, и една от стъпките й е именно тази – да се въведат определени изисквания за демонстриране на реално присъствие и за сериозен ангажимент към политиката, а не да регистрираме партия, за да отворим пет кафенета или да се правят сделки и да се спестяват данъци и т.н., каквито за съжаление примери има. А защо не и да се помисли едно от условията за регистрация в ЦИК да бъде и удостоверението за внесени отчети в Сметната палата? Ето и последния отчет на Сметната палата, който казва, че в България от всичките 340 и кусур партии 139 не са внасяли отчети. Е, как законът няма да важи за партиите и няма да има финансова отчетност, обаче те ще кандидатстват за участие в избори, претендирайки да управляват държавата, чийто собствени закони нарушават? Това също заслужава да се обмисли.
  Що се отнася до електронното гласуване. Новото време категорично е “за”. Това е модерна стъпка, даваща възможност, и тук не става дума само за младежи. Става дума за хората в активна възраст. Ще повиши избирателната активност, ще мотивира хората, ще повиши, ако щете, любопитството, хайде, ако говорим конкретно за младежите. Друг е въпросът обаче, че, както и с мажоритарното начало, днес, на 23 март, сме твърде, твърде закъснели в техническата, технологичната, софтуерната подготовка на един такъв продукт, който да гарантира законосъобразен избор, невъзможност за манипулиране на резултата, невъзможност за кражба на гласове по този начин и т.н.
  Известно е, има внесен законопроект. За съжаление, и в него тези технически гаранции не са налице, но си заслужава да положим едно усилие. Аз не съм оптимист, че това ще се случи за тези избори, но нека не се отказваме от идеята и за тези избори да потърсим едно добро решение.
  С тези съображения ние ще подкрепим трите законопроекта и се надяваме, че между двете четения ще се постигне максимално широко съгласие по основните въпроси, така че наистина поправките да не са технически, а все пак да има и стъпка напред към модернизацията на нашето изборно законодателство и избирателната система като цяло. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Цеков.
  За изказване има думата господин Кръстьо Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, този парламент беше на път да направи нещо, което нито един парламент преди него през последните 15 години не направи – да реформира избирателната система и да я приближи плътно до европейските и модерни варианти. Но ние направихме нещо, което малцина очакваха – след такова внушително гласуване в подкрепа на Избирателния кодекс се отказахме от законопроекта. Виждам, че сега се отказват и неговите основни вносители, въпреки че подписалите бяха над 50 души, и отиваме към това, което обикновено правят българските парламенти: да се договарят в последния момент, ползвайки гилотината на цайтнота и подчинявайки се на волята на партиите на статуквото. Защото какво по-парадоксално има от това да ни предлагат три, често взаимно изключващи се закона, да ги приемем на първо четене, а между първо и второ четене да търсим обединителни точки? Тук има принципни различия между тях.
  Аз съм един от вносителите на закон, който беше отхвърлен главно с въздържали се, но аз няма да подкрепя нито един от трите закона.
  Заедно с госпожа Пангарова, госпожа Банкова и бившия депутат господин Николов ние внесохме един закон с доста радикални предложения преди повече от година с презумпцията, че избирателната система ще се реформира, дори и ще се модернизира Конституцията в частта за правата на гражданите да гласуват на по-млада възраст. Това не стана и това е формалното обяснение защо изтеглихме нашия законопроект. Но има няколко други причини, поради които не бих подкрепил нито един от трите законопроекта.
  На първо място, аз присъствах на заседанието в парламентарната комисия и бях с впечатлението, че като че ли с едно изключение всички ще подкрепят предложението на НДСВ за интегрална бюлетина. Сега разбирам тук, че, хъката-мъката, и други партии казват: ами може и да не бъде интегрална бюлетината. Причината е ясна, тя се каза от колегите от Демократи за силна България. И понеже господин Ремзи Осман разви цяла теза, искам да му кажа, че интегралната бюлетина, изобщо промените нямат за цел да нарушат правата на гражданите. Правата на гражданите не се нарушават като сваляш критериите и стандартите към онези, които, без да имат персонална вина, са останали в сферата на изключението.
  Проблемът е, първо, социален, защото това са неграмотни хора. Щом се грижите за тях, дайте една четвърт от бюджетния излишък да отиде за ограмотяване на тези хора, за премахване на първичната и вторична неграмотност, а не като им даваме цветни бюлетини и ги караме да гласуват с натискане на палеца.
  Второ, това са потърпевши хора. Понеже беше споменат “Факултето” и понеже наблюдавам от половин година какво става в махалите и кварталите, където живеят малцинствата – недейте да ги притеснявате. Тези хора са дали недействителни бюлетини и поради страх. Когато се явят 10 мутри с 10 лъскави джипа и извадят приспособленията, какви нормални варианти на гласуване могат да се приложат? Дайте да направим така, че чрез закона да се изключи купуването на гласове и печеленето на гласове чрез бой и заплахи. Това е проблемът, а не е в техниката, нито в нарушаване правата на гражданите.
  Не се приема и вариантът за електронното гласуване, защото нямало време. Иначе всеки казва: аз съм “за”. Дайте да го приложим поне за емигрантите. Става дума за около 500 хил. души, които са с право да гласуват, при това повечето от тях задължително грамотни в компютърно отношение, за да са там. Това може да стане и няма да ни струва кой знае колко.
  Дайте да приложим ограничен вариант на мажоритарно гласуване, както бяхме предложили – поне по един човек в район, щом не се приема фифти-фифти. И това не щете.
  Дайте ЦИК да не бъде функция на политическите партии, а да има квота на президента, която да играе балансираща роля. И още няколко разумни неща, които можеше да не бъдат цялостна реформа на изборното законодателство, но щяха да бъдат крачка напред. Това не се прави. Очевидно между заседанието на Комисията по правни въпроси и днешното обсъждане зад гърба ни е станало безпринципно договаряне и съгласуване на неща. Аз съм категорично против това да се приеме който и да е от тези закони в този му вид и след това да се търси обединение на еклектиката. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Петков.
  Господин Кошлуков, заповядайте за изказване.
  ЕМИЛ КОШЛУКОВ (НВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, знам, че тази дискусия стана прекалено тежка и затова ще бъда максимално кратък. Безсилието на тази дискусия се дължи на невъзможността тази зала да оправдае факта, че отхвърлихме Избирателния кодекс. Няма време – има време. Преди три години го внесохме. Няма решение за бюлетини. Има всичко, беше обсъдено.
  Истинската причина днес да участвам в една безсмислена дискусия, в която се напада ДПС и ОДС, в която БСП си изтъкват някакви точки, е че никой оттук не пожела да промени избирателната система и сега се опитваме да лъжем, че в последния миг ще направим половинчати промени. Те са такива – половинчати. Какво можем да направим за един месец? Какво друго можем да направим?
  Целият дебат около интегралната бюлетина, който цели да покаже ДПС като рекетьор и всички останали като обединени, всъщност не дава никакъв избор. В интегралната бюлетина ще могат ли нашите съграждани да си изберат депутата? Не, пак ще им го спуснат от партийните централи. И в отделните, и в интегралните листите ги пише София, партийните босове и партийните сиви кардинали ги редят. Не го знаем това ли?
  Така че цялата тази дискусия, която слушаме тук, изяде целия парламентарен ден. Може в очите на някой да изглежда като предизборна пропаганда, но тя е ярък пример на политическо безсилие, на стремежа на това статукво да си запази местата. Колко от седящите тук са готови да отидат на мажоритарни избори? Е, как ще ги подкрепят. Дори и сега в тези бюлетини на мен ми се струва, че имаме още мъничко възможност да направим нещо добро и то е да дадем някаква преференция на нашите съграждани. Петнадесет години редим парламенти, петнадесет години възпроизвеждаме един нелегитимен политически елит, несвързан с обществото. Колко от нас смеят да се явят и да кажат, че те са народните представители, които трябва да бъдат по Конституция?
  Новото време ще предложи три неща: първо, преференция, в квадратчетата на бюлетините, стига да получим съгласие на коалиционните ни партньори, избирателят да може да пренареди листата – не първият, спуснат от партийния шеф, да е първи, а последният, ако го харесат, да стане първи. Поне в рамките на тази листа да има някакъв избор.
  Съобщавам само за сведение на народните представители, че има три възможни вида: едното е пренареждане; второто е негативната преференция – зачертаване, поне да задраскаш тези от листата, които смяташ, че са недостойни, защото ще влязат очевидни крадци и бандити и в следващия парламент, както влизат във всеки – следствени с дела, коментирани в цялата страна като автори на корупцията, с РМД-та – пак ще бъдат вътре. Зачертаване – поне да махнеш най-тежките, най-ужасните. И третото, възможно в световната практика, е допълване, да впишеш, ти да допишеш.
  Не казвам, че ги защитаваме в този вид. Казвам какво е възможно в рамките на фиксираната листа – да я преобърнеш, да я пренаредиш, малко да я разместиш. Това ще бъде нашето предложение към колегите от НДСВ и ДПС. Останалият дебат е напълно безпредметен. Той е чисто технически и нито интегралната бюлетина, нито гласуването по места решават кой знае какви въпроси.
  Ако в тези закони успеем, както каза колегата Вълчев, да насърчим повече избиратели да гласуват, това ще е най-голямата победа. В деня на изборите българските ни съграждани отново няма да имат избор и тази истина трябва да се каже от тази трибуна, за съжаление. За съжаление – три години, защото всяка сряда Новото време вкарваше кодекса и всяка сряда всички борци за демокрация тук натискаха червеното копче. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кошлуков.
  Господин Янаки Стоилов има думата за изказване. Заповядайте.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Макар че обсъждаме важна тема, интересът към нея в пленарната зала не е от най-големите, а сред слушателите, убеден съм, той е още по-малък. Причината за това е, че днес сме принудени да обсъждаме само промени в детайли, наистина важни, на Избирателния закон, след като вече е невъзможно да се обсъжда темата за избирателната система.
  Първото, което трябва да констатираме, за мен донякъде със съжаление, че тези избори ще се проведат по същата система, утвърдена в последните години. Да, това улеснява хората, но и твърде закостеняла, за да може да постигне целите, които тук някои декларираха за значително повишаване на интереса към изборите, за повече възможности хората да избират, освен предпочитаните партии, и предпочитаните от тях кандидати.
  Вярно е, че Новото време и други народни представители проявиха значителна активност в това да се реформира, в по-голяма степен да се персонализира избирателната система. Това е може би единственият въпрос, по който представителите от Новото време не намериха сигурно време или възможности да предадат или продадат достатъчно изгодно тези свои идеи, отстъпвайки и заменяйки ги с компромисни варианти, които сега чуваме за пренареждане на имената в предлаганите кандидатски листи. Това е един въпрос, който вероятно трудно ще реши и следващият парламент, ако предварително по него не се формират ясни позиции, които да ориентират хората в техния избор.
  Аз ще засегна само няколко от въпросите, които в краткото оставащо време Народното събрание може да промени. По дълго дискутираната тема за вида на бюлетините. Всеки един от предлаганите варианти за общата бюлетина и за отделните бюлетини има свои недостатъци и предимства. Ние сме изправени пред дилемата дали да намалим злоупотребите в изборния процес, въвеждайки общата бюлетина, или пък да се примирим с неизбежно по-големия брой недействителни гласове от употребата на тази обща бюлетина.
  Така че тук всеки един от крайните привърженици на една от двете тези трябва да е наясно, че всеки от вариантите съдържа различни предимства и недостатъци. Наистина изглежда твърде голям преходът и твърде бърз от замяната на цветните бюлетини с една обща бюлетина. Аз нямаше да имам резерви към общата бюлетина, ако в България реално участващите в изборите партии и техните кандидати не надвишаваха 15-20 на брой. Защото в тази численост всеки един може да съсредоточи своето внимание върху написаните имена на партиите, върху техните кандидати. Но в предлаганата обща бюлетина при такава многочисленост отсега е ясно, че в най-добрия случай, освен името на партията, може да фигурира само името на водача на листата. Наистина то обикновено буди по-голям интерес, но не е от значение за хората какъв е цялостният състав и кои са имената в предлаганите кандидатски листи.
  При разделните бюлетини въпросът за ориентацията изглежда малко по-добре поставен, но също не напълно безпроблемно. Аз си спомням последните местни избори в София, когато в изборното помещение, в тайната стаичка бяха наредени десетки бюлетини, бели бюлетини, което за хората беше трудно, или поне губеха време, дори и грамотните, за да намерят предпочитаните бюлетини. Може би затова някой се беше изхитрил или пък беше случайно съвпадение, че имената за кандидат-кметове на основните партии бяха в друг нюанс на бялото, който веднага можеше да бъде отличен и това важеше за голяма част от изборните секции.

  Не смятам, че сега трябва да се правят подобни трикове или да се разчита на подобен тип допълваща ориентация. Затова предлагам на вашето внимание в бюлетините, било то отделните или обща бюлетина, освен името на партията, нейният пореден номер в регистрацията, в тези идентифициращи елементи да се включи и лого-емблема на партията и те да бъдат цветни. Това е не само улеснение за гражданите с по-малка степен на грамотност, но е и една допълнителна, по-бърза ориентация за хората наистина да маркират предпочитания от тях избор. Разбира се, такава емблема ще посочат партиите, които желаят, но този факултативен признак мисля, че трябва да бъде включен, той с нищо няма да промени конфигурацията на изписването и може да облекчи гражданите в техния вот, за да бъде той максимално точен и да се намали броят на недействителните гласове.
  Другата тема е за това какво да се прави с гласовете от чужбина. Най-добре, според мен, би било тези гласове да се изчисляват на национално ниво и да не участват в повторното регионално изчисление, тъй като всяка партия въз основа на общия брой получени гласове ще получи полагащия й се брой мандати, т.е. няма да бъде ощетена. Но проблемите възникват с изчисляването на тези гласове по региони. Единствената ми резерва към този вариант е, че няма как да формираме виртуални райони, тъй като в България не се гласува за национална листа, а за регионални листи и тогава трябва да се ориентираме какви да бъдат тези листи, които се предлагат на избирателите в чужбина.
  Единият вариант е това да бъдат листите от най-големите региони, защото те в тях почти нищо няма и да повлияят, а и там концентрацията на избирателя е такава, че това няма да засегне възможността гражданите да бъдат представени.
  Другият вариант е да бъдат пропорционално разпределяни във всички избирателни райони, но искам да подчертая, че справедливост би се постигнала ако дори гласовете от една държава се разпределят в няколко района, а не в един или в ограничен брой, както досега, като се вземе за основа приблизителният брой на подаваните гласове от различните региони в света и се направи такова равномерно разпределение. Важното е хората да почувстват, че така, както са гласували в своите региони, така ще получат разпределението на полагащите се мандати.
  Освен това и гласуването в чужбина трябва да бъде допуснато само в българските дипломатически консулски представителства, за да има контролируемост на процеса, за да е ясно какъв е съставът на изборните комисии и задължително изискване допитването да бъде с валидни български паспорти, както те са валидни у нас, било то лични карти или задгранични паспорти или там, където все още е запазено действието на старите паспорти.
  По обсъжданата тема за електронното гласуване – смятам, че в момента няма готовност да се въведе този съвременен метод, а и не е редно да се въвежда само като възможност за българите в чужбина. Този подход е неясен, защото смисълът на електронното гласуване е всички граждани да могат да се възползват от него. Тук разстоянията нямат значение, но това електронно гласуване ако не е съпроводено с изискването за електронен подпис, може да се превърне в едно гротескно и с много по-тежки повторения повторение на споровете около конкурса за българските песни на Евровизия. Затова не трябва да допускаме никакво съмнение, че валидно подадените български гласове ще определят и резултатите от българските национални избори.
  По отношение на другите предложения – не виждам някаква особена опасност от изискването партиите да представят определен брой свои привърженици, което би могло поне в малка степен да намали броя на участващите в изборите и предварително да изключи тези от тях, за които е сигурно, че няма да съберат гласове дори за един парламентарен мандат.
  По отношение на финансовия депозит имам резерви. Съзнавам какви са мотивите, но поначало съм бил срещу въвеждането на всякакви цензове, а тези средства за да имат възпиращ ефект едва ли могат да бъдат в рамките на 20-30 хил., те трябва да бъдат по-високи, но тогава се поставя въпросът дали това няма да изключи от участие партии, които могат да разчитат на обществена подкрепа, но не и на значителна финансова подкрепа.
  Последният въпрос е за начина, по който се формират комисиите, за начина, по който се вземат решенията. Трябва да направим така, че да не е възможно да бъдат пренебрегнати част от членовете на комисията, когато са констатирали нарушение и в същото време да не допуснем едно малко малцинство да успява да осуетява нормалния ход на изборния процес. Мисля, че ако се замислим по тези въпроси, има възможност да се постигне по-добро решение и да си пожелаем, че резултатите от изборите ще бъдат определени преди всичко от българските граждани, от това как те ще оценят кандидатите и предлагащите ги партии, а Избирателният закон е само едно средство, което трябва да благоприятства този техен избор. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Заповядайте за изказване, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ОДС): Благодаря Ви.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Демократи за силна България ще подкрепим и трите законопроекта, защото смятаме, че и в трите има положения, които правят изборния процес по-открит, отнемат възможността за манипулация и са от естество да създадат по-голям интерес сред избирателите. Ние сме наясно, че времето е малко, че трябва да приемем такива промени, които наистина ще улеснят, а няма да затруднят провеждането на изборите. Ако допуснем второто, неминуемо утре ще бъдем упреквани за това. Наслушахме се непрекъснато как представители на другите власти и на изпълнителната власт, и на съдебната, особено прокуратурата и следствието, непрекъснато отправят упреци към Народното събрание – законите били лоши, а не това, че всъщност в много случаи изпълнителната власт и прокуратурата не спазват действащите закони. Свидетели сме на едно явление, което не се наблюдава често в нашето Народно събрание. Вносители на законопроекти или заявяват, че няма да ги поддържат, или част от тях, или вече изразяват съмнение в това, което самите те предлагат. Но зад това очевидно се крият чисто партийни интереси. Не виждам логика да се заявява, че трябва да се премахнат цветните бюлетини и да отидем към бели бюлетини, защото това щяло да улесни избирателите, става дума особено за избирателите, които или са с по-ниска степен на грамотност, или са неграмотни. Не виждам логика да се твърди, че един избирател с ниска степен на грамотност по-лесно ще се ориентира, ако на масата са сложени 50-100, цифрата може да е до 290 и няколко, колкото са партиите в България, отколкото една интегрална бюлетина, в която всяка партия ще има номер и той ще се ориентира по него. Или дори както сега се предлага от господин Янаки Стоилов – да има и логото, ако партията има такова. Не мога да се съглася с него, че ако я няма цялата листа, избирателят трудно ще се ориентира. Не мога да приема, че избирателят като влезе в тъмната стаичка, започва да чете състава на цялата листа и това го мотивира за коя партия да гласува.
  Кое е предимството на интегралната бюлетина? Първо, много малък брой бюлетини – ще бъдат отпечатвани 6 млн. и 300-400 хил. бюлетини, колкото са избирателите в България. Другото знаем какво е – за всяка партия, която се регистрира, се отпечатват 6 млн. и 300 или 400 хил. бюлетини.

  Второ, наистина възможността за манипулация е отнета. Аз разбирам защо се притесняват колегите от ДПС. Но тук искам да им кажа, че ние не трябва да се съобразяваме с това притеснение, защото това е едно нечисто притеснение. Не е вярно, че избирателите на ДПС не могат да се ориентират.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Не на ДПС, на всички.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Всички да са, но вие поддържате, че това са вашите избиратели.
  РЕМЗИ ОСМАН, ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Не само нашите избиратели.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Преди малко, когато правих реплика, аз заявих, че при нашето управление въведохме изучаване на турски език в училищата, въведохме новини на турски език. Вие какво направихте като управляващи, господа от ДПС, да ограмотите, ако имате ваши неграмотни избиратели? Нищо! За да ги държите в подчинение, за да можете да ги манипулирате, да им се подава бюлетина, която те само да пуснат.
  И действително големият брой недействителни бюлетини в някои от вашите райони със смесено население бяха протестният вот срещу тази практика. Защото те се страхуваха да не пуснат бюлетина, но можеха да я пуснат по начин така, че тя да не бъде зачетена.
  Кое е предимството? В европейските страни, където тя е въведена, това са повечето от страните с интегрална бюлетина, се гласува без плик. Тоест не може избирателят да не пусне бюлетина. И ако предвидим една санкция в самия избирателен закон, че никой няма право да изнася бюлетина, веднага ще се види кой е този избирател, който минава през масата, където е избирателната комисия, получава подписана и подпечатана интегрална бюлетина и като излиза, не я пуска. Той веднага ще попадне под ударите на закона. Това е, от което вие се страхувате. И трябва да си го кажете съвсем ясно, защото господин Ремзи Осман, когато говори преди малко, каза, че за пръв път ще бъде искрен. Аз смятам, че дори и този път не бяхте искрен!
  Ние ще подкрепим и възможността студенти и учащи се да гласуват, така че да бъдат улеснени, но не можем да се съгласим с фикцията, че те ще подадат декларация, че няма да гласуват повече от един път и да разчитаме на това.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Тук съм съгласен.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: И в момента има наказателна отговорност в Наказателния кодекс, ако някой гласува повторно, това го забранява избирателният закон, но ние трябва да предвидим реална гаранция един студент или учащ се да не гласува два пъти, три пъти, защото така, както е проектът, излиза, че един учащ се може да гласува в едно населено място, където е учебното му заведение, независимо колко избирателни секции има. В София има над 1000 избирателни секции и един такъв студент може да обиколи “ен” броя и навсякъде да дава декларация, че гласува за пръв път.
  Наистина трябва да се помисли за ограничаване броя на партиите. И затова ние ще подкрепим това предложение за депозита и евентуално за подписи, които да се представят, или брой на симпатизанти.
  Практиката от миналото показва, че имаше десетки партии, участващи в изборите. За тях се отпечатваха бюлетини, но има партии, които не получиха нито един глас. Дори самото ръководство на тези участвали в изборите партии не гласуваше за собствената си партия. И затова на места хората се отвратиха от такова участие на такива политически субекти в изборите.
  Трябва да се помисли наистина за едно добро решение на гласовете от чужбина. Има идеи, които могат да бъдат подкрепени, особено между първо и второ четене. Аз апелирам, когато гласуваме, да забравим партийните интереси. Да не се получава така, че СДС внася законопроект, който по един разумен начин ограничаваше възможността една политическа сила да открадне наименование на друга политическа партия или коалиция, и в момента, когато решиха да се явяват като коалиция ОДС само две партии, някои от които са от коалицията ОДС, да заявяват, че няма да си подкрепят законопроекта.
  Да не става така, че НДСВ, което внесе законопроект, само затова защото е подпряно от ДПС, започва да се колебае. (Реплика от НДСВ.) Защото наистина се получава така, че при този ход назад на НДСВ, да не забравя, че зад него се намира не някой друг, а ДПС. Благодаря. (Шум и оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Соколов.
  За реплика има думата господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Соколов, Вие сте един от опитните юристи, които уважавам като такива.
  Господин Соколов, когато има обща бюлетина, когато чертичката мине в горния ред, комисията субективно се произнася, че бюлетината е недействителна и броят на недействителните бюлетини в Дупница е по-висок от Кърджали. В Дупница е по-висок от Кърджали! Тоест това, което Вие казахте, не се отнася само за Кърджали – до 30-40%. Отнася се за цялата страна.
  Така че бъдете откровен като юрист, защото когато чертичката е минала, комисията се произнася, че е недействителна. Когато бюлетините са отделени в кабината, комисията не може да влияе.
  И за другото, господин Соколов, Вие казвате, че с това ще се избегне възможността да се изнасят бюлетини, което е желание на всички. А тези, които най-много изнасяте, най-много говорите. Ако ще и с пликове, ако ще и без пликове, сложиш си в джоба някаква хартийка, вместо бюлетината я слагаш в прозрачната кутия.
  Колеги, нека бъдем откровени. Ако ние искаме да избегнем този проблем, единственият начин е със самостоятелни бюлетини и то бели, с номер, господин Соколов. Защото когато бюлетината е бяла и е с номер, ако ще и 50 бюлетини да са на масата, няма никакъв проблем да откриеш тези 50. Тук заради това, че ще имаш номер едно или две, но четричката е минала нагоре или надолу, тя може да бъде обявена за недействителна. Дори може и Вашият глас да е обявен за недействителен. Аз съм убеден, че примерно политически активните хора, бързайки, ако чертичката е миналата 2 мм нагоре, това може да им се случи. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Юсеин, заповядайте за втора реплика.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, господин Соколов! Много ми е неудобно да отвърна с реплика на това, което казахте – ДПС отзад, отпред, както падне. (Оживление.)
  Но по време на местните избори много добре помня 1999 г., когато министърът на вътрешните работи ген. Бонев, не знам по чие усмотрение, беше пратен в Кърджали, даже арестува законен кмет, който не беше кандидат, без да има право на тази пропаганда. За този натиск, за който ни говорите, леко ни обиждате.
  И ако този закон от 1999 г., за който казвате, че е бил блестящ, защо не предложихте тази интегрална бюлетина през 2001 г.? Нали бяхте силата, властта, всичко, мощта я имахте? Защо не я използвахте през 2001 г.? (Реплики от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Няма друга реплика.
  Ще се възползвате ли от правото си на дуплика, господин Соколов? Заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Осман! Не е сериозно това да занимавате Народното събрание с чертичките.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Как да не е? Аз ще ви го дам.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Какво ще ми дадете? Един избирател не може да постави едно кръгче и ще решим да е кръстче или кръгче като мине. Ето, ще бъде кръгче и няма как да мине. Ще завъртят кръгчето. Това не са сериозни неща. Ние имаме и примера на Ирак, където едва ли населението е по-грамотно от нашето, с интегрална бюлетина, с висок процент гласували и с добре проведени избори.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Защо? Дупница по-високо ли е от Кърджали?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оставете Дупница по-високо ли е по-ниско ли е. Ако някъде има хора, които не са искали да гласуват редовно, това също е тяхно право. Ние не трябва да приемаме априорно, че този, който е пуснал недействителна бюлетина, я е пуснал, защото е неграмотен. Аз мога да отида да гласувам, да не искам за никого да гласувам и съзнателно да пусна недействителна бюлетина.
  Не виждам какво общо имаше с моето изказване изказването на господин Ахмед Юсеин – че Бонев бил в Кърджали, че арестувал кмет. Нямам спомен. Помня, че Роко беше арестуван там. Беше заловен някакъв мафиот, ако си спомняте, с фалшива валута, …
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Един кмет беше арестуван.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: … за която даже се твърдеше, че може би е 200 хил. дойче марки, с които той щял да си прави тапети вкъщи, та затова нямало умисъл да разпространява фалшива валута.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Много избирателна памет!
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: На всеки човек паметта е избирателна, господин Казак. Защото ако Вие нямате избирателна памет при тази информация, с която разполагаме, нищо няма да помните. Благодаря.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): За чертичките не си прав.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Соколов.
  Господин Нихризов, имате две минути за изказване.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Трудно е да се прави анализ на три противоречащи си законопроекта за две минути. Аз ще кажа това, което мисля, от името на БСДП. Всички те казват, че работели в интерес на хората. Всеки работи за партийната централа и партийните интереси, които трябва да реализира.
  Второ, огромният страх на партиите-фантоми. Защо в Англия не се страхуват от Партията на плюшените мечета или на високите руси мъже? Защото в момента тези, които пускат законопроектите, искат да останат сами, та да могат да гласуват за тях.
  Следващата теза, която се развива в законопроектите, е комерсиализацията. Не се страхувате, уважаеми дами и господа, че това е противоречието ви на Търновската конституция, където има заложена липса на всякакви преференции по отношение на имотно и образователно състояние? Въпросът в България се поставя по друг начин и при нас се поставя ценз, който ценз евентуално може и да не бъде прескочен от тези, които имат идеи. Но ще бъде достатъчно реализиран от тези, които имат паричната подкрепа. Това е свързано и с представянето на политическите партии пред медии, и с всички други нововъведения. Така наречената интегрална бюлетина може да се реализира, защото ние се загрижихме и за неграмотните, и за българите, които не знаели български, само че интересът на определени кръгове не е за това да се реализира такава новост, както е електронното гласуване.
  И на финала, тъй като ми остават 30 секунди, по пътя, по който върви Народното събрание в PR-акциите по изменение на новите закони, гледайте да не обявите парламента на търг с явно наддаване, за да могат да влязат само тези депутати, които имат да си платят. Така може да изтъкнете, че ще решите въпроса с корупцията, защото всеки ще си е платил. Тук и корупционните сделки, и въпросът за корупцията ще отпадне от дневния ред на обществото. Не вървете по този път, защото ще затънете. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Заповядайте за изказване, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Чуха се много тези, чуха се много излишни приказки. Аз мисля, че едно от основните, истински неща, които трябваше да бъдат казани от тази трибуна по внесените законопроекти, е, че за съжаление времето оттук нататък до изборите е твърде кратко, за да си правим тепърва експерименти с изборния процес. Отговорността, която имаме пред българския народ и пред избирателите за отстояване на демократичните достижения на България през последните 15 години, трябва да ни накара да се ограничим само и единствено до приемането на онези промени, които са възможни и които са подходящи с оглед на днешния ден, а не да правим откровено популистки предложения, които, съзнавайки много добре, че, първо, на този етап са неосъществими, и второ, не целят нищо друго, освен да ни изчистят позацапания имидж пред избирателите.
  Ние не бива да подлагаме на риск гладкото и демократично протичане на изборите с предложение за въвеждане на подобни революционни способи – електронно гласуване оттук нататък, нов вид бюлетина и т.н., тъй като първото нещо, наред с останалите аргументи, което също трябва да си зададем като въпрос, е дали държавата, дали администрацията е готова оттук нататък да приложи тези наши умосътворения в рамките на оставащото време. Аз съм убеден, че ако си направим труда да направим подобна консултация, ще получим доста категоричен отговор в негативен аспект.
  Аз няма да коментирам предложенията. Във всеки един от законопроектите се съдържат и положителни, и недотам положителни моменти. Искам да се спра само на основните моменти, които бяха засегнати.
  Първо, за въвеждането на определени изисквания за увеличаване броя на партиите. Достатъчно се изказаха. Колегата Борислав Цеков спомена, че има съмнение за противоконституционност на въвеждането на каквито и да било ограничения – било то като имуществен и паричен ценз, било изисквания за подписи. Освен това имаме решението на Конституционния съд по отношение на решението, което беше прокарано в миналия парламент – партиите сами да си плащат бюлетините. Като Конституционният съд беше категоричен, че това нарушава конституционното право на политическите партии на политическа изява.
  Що се отнася до подписите, нека да си дадем сметка, че въвеждането на подобно изискване – изискването за списъци и т.н., рискува да заведе много от политическите партии, дори тук присъстващите, не другаде, а пред Темида, за да оспорват едно или друго възможно решение на Централната избирателна комисия, ако, не дай си Боже, се открият повтарящи се имена, несъответстващи ЕГН и т.н., да не говорим за защита на личните данни. Така че и двете предложения, според мен са неподходящи на този етап.
  За електронното гласуване стана ясно, че на този етап и с липсата на всякакви гаранции относно сигурността, техническата осъществимост на този вид гласуване, с липсата на гаранции за автентичността на вота по този начин, с необосноваността на предложението само гражданите, живеещи в чужбина, да гласуват по електронен път, а не всички български граждани, тъй като има много млади хора и в страната, които никога не биха искали да отидат да гласуват, да се редят на опашки пред урните, а също биха предпочели, например, да гласуват вкъщи от компютъра – как ще обосновем тогава, че за тях ние няма да позволим електронно гласуване, а ще позволим само за тези в чужбина. Така че и това предложение на този етап при тези обстоятелства и с оглед на малкото време, което остава, е неосъществимо.

  Основният проблем, който беше засегнат тук, от тази трибуна, тоест за вида бюлетина. Първо, с това предложение се цели целенасочено и умишлено да се лиши една част от българските граждани от конституционното им право на глас, съзнавайки чудесно, че се затруднява тяхното право на избор чрез въвеждането на подобно техническо изискване. Лишават се гражданите, не само които имат затруднения при четенето, които имат по-ниска степен на грамотност или са неграмотни, а и възрастните хора, които имат затруднения при четене поради други причини, не поради неграмотност.
  Тук бяха изказани доста аргументи, бяха показани цифри и беше защитена убедително тезата, че ние, ако искаме да бъдем отговорни пред българските граждани, трябва всячески да улесним тяхното конституционно право на вот, поне един път на четири години да имат всичките възможности да употребят своето право на глас, а не чрез всякакви ограничения и технически изисквания да ги лишаваме от това тяхно право.
  Второ, има технически проблеми въобще за въвеждането на интегралната бюлетина. Например ако се запази броят на партиите, знаем, че във всеки избор, независимо от ограниченията, които биха се поставили, поне 30-40 партии имат възможност да се регистрират за тези избори.
  Как ще изглежда, уважаеми колеги, една интегрална бюлетина, когато има 30-40 партии, когато трябва да се изпишат, ако не всички, поне по 3 или по 5 имена от всяка листа? (Реплики от ОДС.) Ако вие претендирате да има само едно име срещу всяка партия, вие нарушавате личния избор на гражданите, вие нарушавате основния принцип, че народните представители се избират поименно, първо. Второ, върху една бюлетина как ще поберете 30-40 листи? Ако бюлетината не може да бъде побрана на една страница, трябва да бъде на повече страници, тоест тя трябва да има ето този вид. Как ще гласувате, уважаеми колеги, как ще гласуват българските избиратели с такъв формат на бюлетина, каква ще бъде големината на урната, уважаеми колеги, за да побере 500 такива бюлетини най-малко, ако не и повече? Трябва да бъде поне колкото тази трибуна. Да оставим настрана другите технически проблеми – липсата на плик, която предлагате, прозрачната урна, която още повече пък нарушава тайната на вота, създава предпоставки за тайната на вота...
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ОДС, от място): Излагаш се!
  ЧЕТИН КАЗАК: Ако пуснете такава бюлетина, сгъната само така, без плик, в прозрачна урна, веднага като падне, се разтваря. (Смях от ОДС.) Това е по законите на физиката. Благодаря.
  Изискванията за подписи – подписи да се налагат от определени членове на комисията върху бюлетината. Най-лесното нещо – при преброяването на резултатите виждаме, че бюлетините не са в наша полза, оттегляме подписа и членът на комисията, който се е подписал, казва: това не е моят подпис. Тогава какво правим? Изпадаме в цайтнот. Това са само част от аргументите, които категорично опровергават въобще подобно предложение.
  Накрая искам да се обърна към колегите от Демократи за силна България. Много добре ни е ясно, че вашите PR-консултанти, уважаеми колеги, са ви посъветвали винаги, при всяка възможност, излизайки на трибуната като зомбирани да повтаряте само ДПС, Доган, етническата партия и така нататък. Много добре знаем, че това е част от вашата PR-акция, с която целите да изградите някакъв свой облик, уникален. Само че искам да ви кажа едно: ако Демократи за силна България са изпаднали до такава степен, че единственият начин, с който могат да се обозначат оттук нататък в политическото пространство, е като антитеза на ДПС, значи при вас падението е окончателно и необратимо, уважаеми колеги. Демократи за силна България вървят по една наклонена надолу плоскост, по която се хлъзнаха много политически партии в 15-годишния преход.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ОДС, от място): Комплексар! (Реплики от ОДС.)
  ЧЕТИН КАЗАК: Всяка партия, която изграждаше своя политически облик само и единствено като антитеза на ДПС и на етническия модел, беше изритвана от историята. Не ви пожелавам подобна съдба, уважаеми колеги.
  Накрая искам да ви кажа само едно: не мислете за електората на ДПС, електоратът на ДПС не е неграмотен. (Реплики от ОДС.) Мислете за друг един електорат, на който разчитате, канейки във вашите листи... (Реплики от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Благой Димитров, моля Ви!
  ЧЕТИН КАЗАК: ... създавайки партии като например Демократи-роми за силна България, сдружавайки се с подобен род партии.
  Искам да ви задам въпроса: попитахте ли проф. Кючуков или господин Парушев дали е съгласен с интегралната бюлетина? Ако отговорът е положителен, съм готов да си оттегля думите.
  Искам да знам дали всички присъстващи партии, които в момента се обединяват с разни ромски организации, са попитали лидерите на тези организации дали са съгласни с интегралната бюлетина. Убеден съм, че не.
  Мислете за тези избиратели – дали наистина искрено разчитате на техните гласове или само лицемерно ги вкарвате в листите, или се съюзявате с тях, само и само да отбиете номера и да покажете за пореден път някаква съпричастност към проблемите на малцинствата. (Реплики от ОДС.) Това е, благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Казак.
  Госпожа Елка Анастасова. Заповядайте за изказване в рамките на пет минути.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, много от нещата по внесените законопроекти вече бяха изложени тук – в тази зала. Аз също изразявам своето съжаление, като се солидаризирам с представители на Новото време, че този парламент не успя да разреши мажоритарен вот за Народно събрание, но така или иначе от това, което се предлага тук, аз също ще подкрепя само онези текстове, които приемам като резонни и няма да подкрепя тези, които считам за недемократични и противоконституционни.
  Моите уважения към иначе благозвучните и добри намерения за съкращаване на партийната палитра, но пътищата, които предл агате, уважаеми колеги, освен че крият противоконституционни текстове, крият и недемократични капани. Самото ограничение за участие в изборите, което се налага с няколко текста, доказва, че не е дотам демократичен характерът на предложените промени. Не само не се намаляват освен това възможностите за манипулации, както се каза тук, а според мен се разкриват нови механизми за манипулационни хватки.
  Един от тези механизми е темата за депозитите. Тук вече беше споменато как тези депозити като ограничения могат да елиминират част от партиите. Според мен те могат да се разглеждат и от друг ъгъл – като откупване на конституционното право на участие в изборите. Ако твърдите, уважаеми дами и господа, че партиите са форми на гражданското общество, значи вие се опитвате да ограничите формите на гражданското общество.
  От друга страна, количественият критерий в образа на членската маса на една партия, който според вас определя обществената тежест. Аз мисля, че количественият критерий не определя обществената тежест и не решава качеството. Това е доказано нееднократно в изборите. Дори към управляващото мнозинство бих отправила един въпрос: каква е членската маса на НДСВ сега и с каква обществена подкрепа обаче то влезе в парламента? Нали това не е едно и също? Така че темата за тежестта не се демонстрира и не се декларира също така пред ЦИК, тя се решава в самия изборен ден от избирателя. Когато ние се опитваме да го лишим от правото му да гласува за всички, които съществуват в политическото пространство, граждански организации под формата на партии, значи ние не сме му позволили напълно да осъществи това свое избирателно право, което, макар и формално, ние сме длъжни да осигурим.
  На трето място бих искала да спомена петте хиляди подписа, които се иска да бъдат внесени в ЦИК. Мисля, че това е предпоставка за манипулиране и недопускане отново до участие в изборите, тъй като регистрацията на партиите все пак се осъществява в съда и тъй като изборът не е за независим кандидат, за да се декларират подписи на инициативни комитети в ЦИК, защо ние ще вменяваме на ЦИК права, които всъщност има съдът?
  Ако той е регистрирал партията, защо тя трябва да декларира, че има такава членска маса в ЦИК? За да не се яви на избори ли?
  И относно това, че интересът към програмите и идеите на партиите би трябвало да се засилва благодарение на предложените промени – това твърдение ми се струва доста несериозно, тъй като не със закон може да се събуди интерес към програми и идеи. Това е работа на самите партии за спечелване на доверието. Мисля, че едно е да има санкции към онези, които не спазват закона, а съвсем друго е едни партии да дискриминират други на базата на това, че в момента участват във властта и могат да си го позволят, на база на количествен, финансов, имуществен или какъвто и да било признак.
  Аз мисля, че трябва да направим закон, който да допусне по-реална политическа картина и представителност в следващия парламент, защото както вече беше споменато, не онези малки партии, които така или иначе не функционират разочароват хората, а тези, които участват във властта и не бива да допускаме ние тук в този парламент, който имаше съвсем други цели и трябваше да даде ход на демокрацията, сега с такива промени да създаваме възможности за нови манипулации и да осъществяваме един, бих казала, дори удар срещу демокрацията и демократичните принципи.
  Една от основните цели на тези промени, които биха могли също да бъдат прозрени, е да не се допуска и една новосформирана политическа сила евентуално, тъй като как ще се докаже, че тя е с обществена тежест, ако не участва в изборите, в изборното състезание, което, пак казвам, е състезание преди всичко на платформи, а не на партийни имена.
  Мисля, че не бива изкуствено да редуцираме партиите с някои от тези предложени мерки с второстепенни, бих ги нарекла, защото редуцирането може да се осъществи наистина и със законодателни мерки, но не от този тип, които се превръщат в дискриминационни и не бива да допускаме също така какъвто и да било опит за бетониране на съществуващото статукво, защото ако за останалите политически сили този опит би бил обясним, то за НДСВ, което промени съществуващото статукво преди три години, не бива подобен подход да съществува, освен ако то вече не е заболяло от болестите на своите предшественици.
  И тъй като времето ми изтече за съжаление и няма да мога да довърша мисълта си, бих искала да спомена що се отнася до интегралните бюлетини – наистина бюлетини преди се внасяха не само от ДПС обаче, всички политически сили използваха подобни хватки. (Реплики от ПГ на ДПС.)
  Така твърдят от тази трибуна. И ако искаме да избегнем този момент, аз не съм сигурна, че интегралната бюлетина е тази възможност. Не съм сигурна наистина, че имаме и готовност за интегрална бюлетина, но аз ще предложа да има защитен знак, може би воден знак, подобно на банкнотите, с който да се гарантира, че действително няма внесени бюлетини или някакъв друг вариант, който бихме могли да измислим. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Анастасова.
  Най-напред да попитам има ли някой реплика? Няма.
  Господин Китов желае да се изкаже. Заповядайте, д-р Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Парламентарната група на Народен съюз счита, че и в трите законопроекта има рационално зърно и той ще ги подкрепи.
  Ние не споделяме казаното от тази трибуна, както от прежедеговорившата, така и от други, че видите ли, това били дискриминационни текстове. Изобщо няма дискриминационни текстове. Напротив, от малкия прочит на 15-те години български политически живот показва, че има много политически сили, които се регистрират в ЦИК, правят и си издават бюлетини, разнасят се, а впоследствие те не се регистрират дори в РИК и имат нула гласове. И това не са единични случаи.
  Всичко това е определен разход както на държавата, така и създава затруднения за избирателя, който вместо от 20 или 30 бюлетини, да кажем, е необходимо да се ориентира между 60-70. Сериозните намерения на една политическа сила, мисля, че спокойно могат да бъдат декларирани и с един депозит, който, ако бъдат сбъднати, ще бъдат възстановени, така че тук в никакъв случай не считам, че това е някакъв дискриминационен текст.
  Категорично подкрепяме възможността да се улесни гласуването на младите хора, имам предвид учащите се, които наистина много трудно се придвижват по време на сесия, пък и заради това, че са материално неосигурени, така че възможността да гласуват е един реверанс към тях. Това е нещо, което ние им дължим, за да могат наистина и те да си кажат думата за бъдещето на страната.
  Въпросът с интегрална или не бюлетина аз също мисля, че се драматизира малко изкуствено, защото нито неграмотните хора в България са толкова много, нито пък това ще затрудни която и да било партия. И аз веднага мога да ви кажа, че така както българският народ е избирателен, той е и доста изобретателен. Достатъчно е само един човек да не гласува, за да може всеки следващ да влезе с тази бюлетина, дори и тя да бъде с воден знак.
  Проблемът, който обаче стои при нея и погледнат от малко по-друг ъгъл е, че ние всички тук декларирахме преди време, че държим повече на мажоритарния елемент. В една интегрална бюлетина мажоритарният елемент се намалява, защото така или иначе няма да могат да бъдат изписани всички, но аз се присъединявам към тези, които считат, че това е бъдещото на страната. Това е бъдещото на България и дори да не се приеме на този етап трябва ясно да кажем, че това е една идея, която има и ще има почва в страната.
  Аз бих искал да приветствам тези, които внесоха възможността да се гласува по електронен път. Това също е едно бъдеще. Аз съм напълно съгласен с това, но не си правя илюзии че на тези избори това ще бъде възможно. Мисля обаче, че така както е дадено в текста на Законопроекта за избиране на народни представители, гласуването по електронен път да бъде уредено в един закон мисля, че е една добра идея, която ще даде възможност и ще задължи следващото Народно събрание да приеме този закон, така че за следващите избори това да стане възможно. И за да не губя времето, уважаеми колеги, ще кажа, че ние ще подкрепим и трите законопроекта. Разбира се, запазваме си правото върху сглобения накрая законопроект да внесем някои наши предложения, но мисля, че с един такъв конструктивен тон, с който да работим, ние наистина бихме могли да се придвижим напред, затова приканвам всички да подкрепят и трите законопроекта. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Китов.
  За реплика има думата господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги, господин Китов! Да, донякъде проблемът с интегралната бюлетина не е свързан само с неграмотността. Аз преди малко Ви казах, че ние с Вас много пъти сме разговаряли за това, което господин Соколов подмина в изказването си, въпреки че го знае като опитен юрист – ако отбелязването с черта, с кръст или кръг мине извън квадрата нагоре, комисията се произнася субективно. В това е големият проблем и основно броят на недействителните бюлетини е поради това. Примери имаме в Дупница, където техният брой е по-висок дори от Кърджали даже. И в кварталите на Варна, София или Враца големият проблем е, че когато е една бюлетина, комисията се произнася много субективно дали тази бюлетина е действителна или не, докато при самостоятелната бюлетина такъв проблем не съществува.
  Вие знаете, когато обсъждахме закона през 1999 г., че аз от трибуната коментирах какво ще стане, ако трите имена съвпаднат. Тогава в залата всички ми се изсмяха.
  Господин Соколов, Вие тогава бяхте председател на парламента. Случи се така, че наистина имаше съвпадение на имена. А тогава даже нямаше и номерация. Сега, вярно, ако се сложи номерация, нещата ще са други, но чертичката като мине квадратчето, бюлетината пак ще бъде обявена за недействителна. Това ще бъде проблем не само на неграмотните. Може би и част от тези, които сме тук, в залата, и сме дали своя глас, няма да знаем комисията, дори ако е минал 2 мм извън квадратчето, дали се е произнесла, че тази бюлетина е действителна или не. Това е нашето притеснение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Осман.
  Желае ли някой друг думата за реплика? Заповядайте, д-р Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин Осман, ние приемаме Вашите съображения категорично, защото това е така. Нещо повече даже считаме, че има възможност за слагане не от съответния човек, а от други, на повече от едно кръстче. Но това вече са технически подробности. И ако приемем по принцип нещата, ние напълно споделяме да се търсят онези възможности, които да избегнат притесненията, които и ние, и вие имаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Китов.
  Има ли други желаещи?
  Господин Арабаджиев, заповядайте. Вашата парламентарна група има още 6 минути.
  АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин председател, уважаеми колеги! Аз ще се вместя в тези шест минути, даже ще бъда доста по-кратък, защото много от нещата се казаха, а аз не искам да ги повтарям. Няма да се отклоня от заявеното вече становище на Парламентарната група на Коалиция за България в смисъл, че и трите законопроекта, които обсъждаме днес, ще бъдат подкрепени. Нито мисля да се спирам подробно на въпроса, който центрира дебата днес – за характера, за вида на бюлетината. Въпреки че не приемам становището на колегите, които се противопоставят на интегралната бюлетина, в смисъл, че това е вид – не бюлетината, а становището, което дават на част от неопределена група, която определят като собствен електорат, е вид свидетелство за бедност, свидетелство за неграмотност.
  За съжаление европейските стандарти за грамотност или за образованост, които чакаме да постигнем, за да вървим към една по-модерна форма на избирателния процес у нас, по-скоро се свързват в бъдеще време с високите технологии и информационните технологии. А що се отнася до грамотността, високите стандарти са по-скоро в миналото. Но на мен не ми се говори за тези категории, още повече, че принадлежа към политическа култура, която не приема изключването на която и да е социална група по какъвто и да е социален признак. А дотолкова доколкото според мен има отделни случаи на хора, чието участие в избирателния процес е затруднено, те трябва да бъдат третирани като индивидуални случаи.
  Друг е въпросът, че като че ли видът на бюлетината в крайна сметка вече по-малко от месец или почти месец, от момента, в който започнат да текат предвидените в този закон срокове, като че ли ще бъде определен не чрез дискусията в тази зала, а чрез съгласието, което политическите сили ще постигнат в периода между двете четения.
  Искам да акцентирам върху един момент в проекта, внесен от народни представители от Коалиция за България, който засяга начина на вземане на решения и въобще начина на композиране и състава на Централната избирателна комисия. И трите законопроекта могат да бъдат разгледани през гледната точка на един паневропейски кодекс, така да се изразя в кавички, на електоралните норми. И от тази гледна точка – на паневропейското електорално наследство, като практики и като правни норми, може да се каже, че няма предрешени нито избирателни системи, нито избирателни техники. И ако нещо характеризира все пак и трите законопроекта, това е едно изискване към изборното законодателство, което се изразява в необходимостта то да бъде стабилно.
  От гледна точка на органа, който наблюдава и на практика произвежда по израза на закона изборите, според мен ние трябва да засилваме онези моменти, които характеризират, които определят неговата независимост и безпристрастност, включително и чрез адекватно представителство на политическите сили, включително и чрез вземането на решенията или чрез квалифицирано мнозинство, или чрез консенсус.
  Едно друго нещо като че ли липсва в закона, пак от гледна точка на това законът предварително да урежда правилата на играта. На мен ми се струва, че това, което липсва, е начинът на определяне на изборния резултат. Ние все пак отново предоставяме този въпрос на съответната методика или на самата Централна избирателна комисия. Защото въпросът за това как се разпределят гласовете от чужбина е също въпрос, който засяга един от принципите на електоралните процедури. Това е въпросът за електоралната тежест на отделните гласове. Така че въпросът не е само за това дали ще ги сложим в Добрич или в Кърджали, а дали в крайна сметка произвеждаме резултат, който е адекватен на картината, която гласоподавателите очертават. И в този смисъл на мен ми се струва, че и въпросът за разпределението и изчисляването на изборните резултати, и въпросите за това как се композира, как се назначава и как взима решения Централната избирателна комисия, трябва да залегнат, трябва да бъдат разрешени и да бъдат развити при второто четене на законопроекта. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Арабаджиев.
  Господин Цеков, заповядайте за процедура.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, днес цял ден слушахме становищата на редица колеги по това как, въпреки забележките им, тези три законопроекта, които днес обсъждаме, трябва да бъдат приети на първо четене. Въпреки това обаче ние се приближаваме към края на работното време, а гласуване май скоро няма да има. Затова процедурното ми предложение е да удължим работното време до приемане и на втора точка от нашата програма, всъщност § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за политическите партии, но не повече от два часа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Цеков.
  Противно процедурно предложение – Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, аз приемам предложението само в първата му част. Ако е необходимо, това удължаване да бъде докато се приемат законите за промени в Избирателния закон, без другия въпрос. Ако колегите са настоятелни, може в утрешното редовно заседание да продължим с него.
  Така че моето алтернативно предложение е да се гласува удължаване само в частта за Избирателния закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Стоилов.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Валери Цеков за удължаване на нашата работа с не повече от два часа или до приемането на оспорените текстове от Закона за политическите партии, тоест днес да минем точка първа и втора.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 217 народни представители: за 122, против 94, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Уважаеми колеги, има ли други желаещи да вземат отношение по трите законопроекта, свързани с изменение и допълнение на Закона за избиране на народните представители? Не виждам.
  Уважаеми колеги, подлагам на гласуване най-напред Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група народни представители.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 219 народни представители: за 215, против 1, въздържали се 3.
  Законопроектът е приет на първо четене.

  Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и група народни представители.
  Моля да гласуваме този законопроект.
  Гласували 208 народни представители: за 176, против 4, въздържали се 28.
  И този законопроект също е приет.
  Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група народни представители.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 209 народни представители: за 165, против няма, въздържали се 44.
  И този законопроект се приема на първо четене.
  Благодаря на всички колеги, които взеха участие в работата по тази точка.

  Преминаваме към следващата точка:
  ПОВТОРНО ГЛАСУВАНЕ НА ОСПОРЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 18.12.2004 Г. И ВЪРНАТ С УКАЗ № 376 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  Искам да благодаря на господин Кошлуков, който свика комисията.
  Преди да му дам думата, давам думата за процедура на господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Аз разбирам, че вие от мнозинството гоните някакви срокове във времето. Разбирам, че удължихте днес заседанието, за да се приеме и този закон, но доколкото знам, преди да започнем обсъждането, е имало заседание в почивката. Мисля, че има правилник. Вие сте председател на това Народно събрание и трябва да го уважавате. Преди малко не се вслушахте в аргументите да го направим утре сутринта. Вие няма, няма… и като ви удари някакво настроение на глас, започвате всичко на юруш. Има правилник! Или спазваме правилника, или не го спазваме. Нека да се изясни този въпрос – имало ли е заседание на комисията днес, какъв срок е изтекъл. (Силен шум и реплики в блока на НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин Миков, по молба на Председателския съвет бе извършена редакция в почивката от 11,00 ч. в Комисията по въпросите на гражданското общество – една редакция на ал. 3. Нищо повече не е направено, но за да има яснота на колегите, казвам, че това беше направено. Аз благодаря на комисията.
  Преди да дам думата на господин Кошлуков да изнесе доклада, давам думата за процедура на госпожа Анелия Мингова.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Колеги, тъй като току-що беше раздаден изготвеният обобщен проект от трите приети от нас днес законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители и от изразената днес от тази трибуна, от всички, които се изказаха – необходимост от приемането и на второ четене на този законопроект да стане в максимално кратки срокове, аз правя предложение: срокът за предложения за второ гласуване да бъде пет дни. (Реплика от народния представител Панайот Ляков.)
  Раздаден е току-що, господин Ляков, така че срокът да изтече в понеделник в 18,00 ч., комисията да може да заседава извънредно в сряда и в четвъртък другата седмица. Благодаря. (Силен шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: За противно процедурно предложение има думата господин Михаил Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин председателю, обръщам се пак към Вас. Преди три минути сме приели три законопроекта. Изведнъж се появява обобщен законопроект. Кой го обобщи?
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ, от място): Председателят на комисията.
  МИХАИЛ МИКОВ: Не сме имали заседание на комисията. Как бе обобщен? В изказването си за първо четене аз казах, че философиите им са противни. Не е имало заседание на Комисията по правни въпроси. Госпожо председател, не може така! Можеше поне днес следобед да има заседание и утре да се внесе.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ, от място): Комисията няма такава практика.
  МИХАИЛ МИКОВ: Вие, мнозинството, го подкарахте хептен през лука! Аз съм против въобще да тече срок от нещо, без да сме имали заседание на Комисията по правни въпроси. Преди три минути приехме законите. Поне формално да минат през комисията, там имате мнозинство. Иначе защо не го публикувате направо в “Държавен вестник”, та да не се мъчим тук?!
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): И това ще стане!
  МИХАИЛ МИКОВ: Както го карате, ще надминете най-добрите тоталитарни образци! Категорично съм против скъсяване на срокове по нещо, което не е минало през Комисията по правни въпроси. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: И така, подлагам на гласуване процедурното предложение: предложенията между първо и второ четене по обобщения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители да бъде пет дни.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 172 народни представители: за 108, против 61, въздържали се 3.
  Предложението се приема.
  Заповядайте, господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, въпросът е съвсем принципен. Да не изглежда като някаква дребнавост. Аз се изненадвам, че Вие подложихте на гласуване това предложение на госпожа Мингова, защото дори и да е изготвен експертно този законопроект, той трябва да бъде санкциониран от комисията днес или утре и да влезе като законопроекта, с който някои се ангажират.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ, от място): Това не е вярно.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Кой е авторът на този обобщен законопроект?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Председателят на комисията го е подписал.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Председателят на комисията може да подпише едно свое мнение. Той не може да подпише от името на комисията законопроект, който комисията не е гледала. Това госпожа Мингова много добре го знае.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Четете правилника! Няма такова изискване!
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Според мен изготвянето на обобщен законопроект трябва да мине през комисията, тя да го разпространи и тогава може да се приеме срокът, който се предлага. Затова аз възразявам въобще срещу гласуването, но тъй като вие сте го допуснали и няма как да излезем от тази ситуация, единствено мога да предложа прегласуване на направеното предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на повторно гласуване предложението: срокът за даване на предложение между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители да бъде пет дни.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 184 народни представители: за 101, против 83, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Заповядайте за процедура, господин Нихризов.

  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин председател, възразявам срещу начина, по който провеждате заседанията, тъй като съобразно нашия правилник, чл. 68, ал. 2 обобщеният законопроект се прави от водещата комисия. Де факто се вижда, че водещата комисията не се е събирала, а в този обобщен законопроект, който набързо прегледахме, има текстове, които вече са предопределени, като например интегрална или бяла бюлетина. Тук имаше достатъчно спорове, които са предопределени в проекта, и Вие, господин председател в момента нарушавате два пъти правилника, за което си отиде Вашият предшественик, беше му гласуван вот на недоверие. Защото по този начин, по който продължавате, господин Герджиков издаде “Държавен вестник” в момента, в който излезе един закон. Аз няма да се учудя в 15,15 ч. този закон да се появи вече в “Държавен вестник”. Имаме практика в “Държавен вестник”, уважаеми господин председателю, да се публикуват негласувани текстове. Това стана известно на пресата.
  Моля, господин председателю, да не продължавате по този път, да се съобразите с чл. 68, ал. 2 от правилника, да се събере Правната комисия и ако одобри този законопроект, той да се счита от утрешната дата като внесен обобщен законопроект. Ако бъдат направени някакви изменения в този законопроект, да ни бъде раздаден такъв законопроект. В противен случай ние вървим по утвърждаване на едно погазване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който е закон. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Нихризов. Приемам за сведение Вашето мнение, макар че не виждам някакво противоречие с ал. 2 на чл. 68 и никакво предопределяне не виждам на текстове по този обобщен проект. Гласуването вече мина, уважаеми колеги, вие изразихте своето право на волеизявление, благодаря ви.
  Нека да преминем към следващата точка.
  За нова процедура – Кина Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На доклада от името на Комисията по правни въпроси, която не се е събирала, но който носи това заглавие, пише, че той е внесен в 13,36 часа. Гласуването на трите законопроекта стана по-късно, то стана някъде в 14,50 часа. Е, как е възможно да има готов обобщен законопроект преди да са гласувани трите законопроекта и преди Народното събрание да е решило кой от тях ще подкрепи и кой би отхвърлило. Това е пълен абсурд! И аз Ви призовавам още веднъж, недейте да нарушавате по такъв безпрецедентен начин Правилника за организацията и дейността на Народното събрание!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Ще направя проверка да не би да има грешка в отбелязването на часа, а сега нека да привършим с тези процедури и да преминем към нашата работа.
  Господин Кошлуков, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Благодаря, господин председател.
  Внасяме доклада за второ четене от върнатия с Указ № 376 на президента на Република България за ново обсъждане Закона за политическите партии, постъпил на 27.12.2004 г., приет от Народното събрание на 18.12.2004 г., и мотивите към указа и гласуването в Народното събрание на 19 януари 2005 г.
  “ДОКЛАД
  относно Указ № 376 на президента на републиката
  Проект за второ четене.
  § 4. (1) Политическите партии, регистрирани до влизането в сила на закона, представят в тримесечен срок документите по чл. 15, ал. 3, точки 7 и 9, както и нотариално заверена декларация от ръководството на политическата партия за тяхната автентичност. Не подлежат на пререгистрация регистрираните политически партии, които са участвали самостоятелно и в коалиция в парламентарните избори на 17 юни 2001 г. и имат народен представител в Тридесет и деветото обикновено Народното събрание, както и политическите партии, които имат достатъчен брой народни представители за образуване на парламентарна група. Политическите партии, с изключение на тези по ал. 2, които са регистрирани чрез повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, регистрирана преди тях, както и чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци, подлежат на пререгистрация в тримесечен срок от влизането на закона в сила. Започнатите производства по регистрация на политически партии към влизането в сила на закона се прекратяват. При неподаване документи за пререгистрация в съда сроковете по ал. 1 и ал. 3 политическата партия се прекратява от съда по искане на прокурор, а при влязъл в сила отказ за пререгистрация се заличава служебно от съда. Областните управители и кметовете на общини прекратяват договорите за наем на помещение – държавна и общинска собственост, сключени с политически партии и прекратени по ал. 5 в едномесечен срок от прекратяването.”
  По този текст, който беше върнат, има предложение от Йордан Нихризов - § 4 да отпадне.
  Комисията не го е подкрепила.
  Има предложение в § 4 да се направят следните изменения: в ал. 1 думите “три месеца” да станат “шест месеца”; ал.- 3 и 4 да отпаднат; в ал. 5 думите “и 3” да се заличат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на Елка Анастасова, което е подкрепено по принцип.
  Има предложение от Любен Корнезов – в § 4 се правят следните изменения и допълнения: създава се нова ал. 2: “Споровете между партиите относно уникалност на името по чл. 15, ал. 3, т. 9 във връзка с чл. 14, ал. 2, се решават от съда по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.”
  В ал. 5 числото “3” да отпадне.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Имаме предложение от Борислав Цеков и Румяна Георгиева, подкрепено по принцип.
  Имаме предложение от Борислав Цеков, подкрепено по принцип.
  Комисията след своето заседание в почивката днес предлага следния вариант в допълнения доклад:
  “§ 4. (1) Заварените към датата на влизане в сила на този закон политически партии запазват статута си на юридически лица. В срок до 31 декември 2005 г. те привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон.
  (2) Започнатите производства по регистрация на политически партии преди влизането на закона в сила се довършват при условията и по реда на този закон.
  (3) Политическите партии, които са регистрирани чрез повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, регистрирана преди тях, както и чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци, се пререгистрират с друго наименование при условията и по реда на този закон в срока по ал. 1.
  (4) В случаите по ал. 3 при неподаване в срок на документи за пререгистрация политическата партия се прекратява от съда по искане на прокурор, а при влязъл в сила отказ за пререгистрация – се заличава служебно от съда.
  (5) Областните управители и кметовете на общини прекратяват договорите за наем на помещения – държавна или общинска собственост, сключени с политическите партии и прекратени по ал. 4 в едномесечен срок от прекратяването.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Кошлуков.
  Колеги, имате думата.
  За процедура – Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! Аз предлагам да се гласува отлагане на разглеждането на тази точка заради крайно неудобната, абсурдна ситуация, в която ни поставихте по предишния въпрос. Мисля, че първо той трябва да бъде изяснен с участието на ръководството на Народното събрание, ръководството на правната комисия и представителите на парламентарните групи. Не можем спокойно да преминаваме към следващ въпрос, пренебрегвайки това нарушение, в което мнозинството си позволи да мисли не само че може да диктува дневния ред на парламента, но сметна, че може да връща и астрономическото време назад – да ни предлага от името на Правната комисия обобщен доклад, който не само не е изготвен от комисията, но който е подписан и внесен преди да са гласувани законопроектите на първо четене.
  Моля ви да престанете с тези фалшификации! Това са основанията ми да поискам отлагането на точката, която започна да се разглежда. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има предложение за отлагане на разискванията и на работата по т. 2.
  Моля да гласуваме това предложение на народния представител Янаки Стоилов.
  Гласували 198 народни представители: за 73, против 100, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Господин Миков, заповядайте за процедурно предложение.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Искам от името на парламентарна група почивка. И ако Вие имате добрата воля да свикате парламентарните групи и да се разберем какво правим в това Народно събрание, ни свикайте. Ако Вие не ни свикате, ние да имаме време да проведем консултации с другите парламентарни групи извън управляващото мнозинство, за да видим как да реагираме в цялата тази ситуация. Има ли смисъл от такъв парламент? Има ли смисъл от такъв парламент, това е въпросът. Вие решете дали почивката, поискана от нас, ще я оползотворим за една консултация при Вас или ние ще си проведем консултации и без Вас! Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Обявявам 15 минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Продължаваме нашата работа.
  Давам думата на народния представител Янаки Стоилов за процедурно предложение.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! В резултат на проведените през почивката консултации и на постигнатото съгласие между представителите на парламентарните групи предлагам да се подложи на гласуване отмяната на приетото вече решение за срока за предложенията за второ четене, поради това че проектът за обобщен законопроект ще бъде внесен в Комисията по правни въпроси на утрешното редовно заседание. След нейното произнасяне законопроектът да бъде представен на народните представители и тогава вече да бъде гласуван срокът за предложенията за второ четене. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което беше уточнено на кратко заседание в кабинета на председателя.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 153 народни представители: за 152, против 1, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Ако нямаме други процедурни предложения продължаваме нашата работа по точка втора.
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! По върнатия от президента параграф аз направих същото предложение, което съществуваше в законопроекта, който тогава беше на второ четене – това е § 4 да отпадне.
  Погледнато по същество, фактически моята идея е възприета, само че със съответните обяснителни текстове. Но тъй като съобразно правилника е разгледан само § 4, аз ще използвам петте минути не само за да защитя моето предложение, но и да посоча някои моменти в закона, които сега стават доста интересни и дори комични.
  Между връщането на законопроекта от президента и неговото разглеждане вече минаха три месеца. Формално комисията се произнася съобразно правилника по върнатия текст, но какво става на практика? Бях направил предложения по други текстове, звучащи доста интересно, като например текста за одита, където може да се извърши одит, но не може да се заплати с парични средства. Очевидно в закона е взето някакво друго алтернативно решение за заплащане. Сега, този смешен текст не може по никакъв начин да бъде ремонтиран и ще си остане в закона.
  Освен всичко друго в закона ще остане и цялата глава, отнасяща се за финансовия контрол, само че там е записано, че начинът на водене на финансите се определя в началото на съответната календарна година и ако примерно една политическа партия възприела едностранно счетоводство по средата на годината или след първото тримесечие не може да възприеме друг начин на водене на счетоводството, защото това е текущо счетоводство. Ще останат всички онези елементи, за които тук се водеха огромни спорове, ще останат дори анонимните дарения, тъй като първите три месеца те са били разрешени, а в следващите девет месеца, ще бъдат забранени.
  Просто демонстрирам, че даденият законопроект, отлежавайки между връщането в парламента и сегашното му разглеждане, вече натрупва достатъчно количество мухъл, така че текстовете остаряват преди да са влезли в сила.
  Аз няма да се занимавам с онези елементи, които са свързани вътре с изпуснати негласувани текстове в първоначалния проект преди да отиде при президента. Ще се занимая по същество с това, което е предложено днес на обяд за § 4. Там се казва, че съответните политически партии, които имат прибавени към абревиатурата си цифри и букви е нужно до края на годината да се преименуват. Какво обаче ще стане, ако се произведат изборите и такава политическа партия влезе в парламента, но не се преименува? Ами, включва се следващата алинея – тя изведнъж се закрива. И какво правим тогава? Има партия, която е в парламента, която е със съответното име – говоря за Четиридесетия парламент, която не е извършила преетикетирането си в закона и в следващия момент тя изчезва. Ами, ако тя се окаже управляваща партия? Не чувствате ли, че текстовете в този законопроект започват да миришат на някакво спасяване от ситуацията, в която сами се вкарахме като в капан – от бързането от това, че трябва в предизборния период част от политическите субекти да бъдат шкартирани, до това, че тези политически субекти със сегашното решение могат да попаднат в следващия парламент, но законът да ги забрани впоследствие.
  Затова, уважаеми дами и господа, аз държа на предложението си за отпадане на § 4, което е генералното решение на въпроса, но държа и за нещо друго, което не може да влезе в рамките на правилника, т.е. финансовата глава в този законопроект да бъде отложена от 1 януари 2006 г., за да може нормално да влезе в действие така, както е съобразно изискванията на цитирания Закон за счетоводството – чл. 26 в самата нея. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Нихризов.
  Реплика – господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нихризов! Аз не мога да приема Вашите доводи, с които Вие оспорвате новоприетия от водещата комисия текст на § 4 с аргумента “видите ли, ако една партия не изпълни закона ще има проблем”. Ами, има един стар принцип в правото, който гласи: “Никой не може да се възползва от собственото си незаконосъборазно поведение” и Вие защитавате точно подобен вид поведение! Значи, ако една партия не изпълни закона, съзнавайки много добре, че тя попада под ударите му и бъде заличена или бъде закрита, дайте сега, въобще да не приемаме такъв текст! Ако това наистина се случи, тази партия ще бъде закрита и нейните народни представители ще останат в Народното събрание и ако иска да съществува тя ще трябва да се учреди наново вече спазвайки закона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Други реплики – не виждам.
  За дуплика, ако желаете, господин Нихризов, заповядайте.


  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Казак, винаги съм се усмихвал, когато видя трилентов път, прав и на него знак 40 км/ч., защото знам, че зад знака чакат полицаите, за да си получат необходимото. Тъй като на този път едва ли би станала катастрофа, там хората не биха издържали да си мъчат колата с 40 км/ч., но така или иначе някой е решил, че движението трябва да бъде ограничено. Нещо подобно правите Вие в момента с този законопроект, тъй като искате да излезете от задънената дупка, тъй като сами се вкарахте в нея. Вашата първоначална цел беше да елиминирате субектите посредством Закона за политическите партии за участие в изборите. Сега разбирате, че тази ваша идея ще лъсне в предизборния период. Прехвърлихте си идеите в Закона за изборите, който преди малко ни раздадохте обобщен, преди още даже да са били гласувани проектите, и сега решавате, че трябва да излезете по някакъв начин от задънената ситуация, като пишете това изреченийце.
  Представете си колко интересно ще бъде за бъдещето на европейска България управляващата например партия в един определен момент, която е излязла пред избирателите със собственото си име, казвам чисто хипотетично, или пък една партия в българския парламент, която е водеща да речем в опозицията, да е необходимо да си сменя името, след като се е представила с него на изборите, реши да не изпълни това нещо и в следващия момент партията ще изчезне.
  Как си представяте, че ще стане това нещо в българското общество? Ако тя е управляваща, просто ще ви поправи текстовете на закона.
  Възниква въпросът за какво ги пишете тези текстове в момента - за да излезете от задънената улица или за да създадете някаква фалшива норма, с която след това да въздействате на един или друг политически субект в България?
  Винаги измислените правила, господин Казак, са били нарушавани от хората и рано или късно знакът е потъвал в небитието, защото никой няма да възприеме измислена норма, а ще възприеме това, което съществува в реалния живот. А в реалния живот съществуват политическите субекти. Вие не можахте да ги ликвидирате, просто не ви стигна смелост или не ви стигна време. Сега се опитвате да замажете нещата.
  Затова аз ви предлагам този текст простичко да отпадне, а най-лесното и генерално решение е ако отпадне целият параграф и тогава нещата си идват на мястото.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Нихризов.
  За изказване има думата господин Бойко Радоев.
  БОЙКО РАДОЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Когато обсъждахме ветото на президента, казах от тази трибуна, че този закон в този вид трудно ще заработи и все повече ние ще се убеждаваме в безмислието на отделни негови членове.
  Аз подкрепям господин Нихризов за това, че променената днес на заседание на комисията ал. 3 от § 4 е дълбоко безмислена. А тя е безмислена, защото се съдържа в ал. 1 на същия параграф, при положение че ние в текста на закона в чл. 14, ал. 6, имаме това изискване за абревиатурите, за тяхното неповтаряне и наименованието на партиите. Просто днес трябваше да се скалъпи една нова алинея, за да се излезе от положението, за което ние говорихме на комисията при редовното й заседание след ветото, че не може да има двумесечна пререгистрация на партия с повтарящи се абревиатури по ред причини.
  Аз имам своето обяснение за това защо се пришпорва този закон, който по отношение на изборите няма никакво значение.
  Но след ветото на президента имаше и формални, и груби нарушения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и по-специално чл. 73, ал. 6 от правилника, където е казано, че могат да се обсъждат след ветото на президента само текстовете, които са оспорени от него, тоест ал. 2 и ал. 3 от цитирания параграф. На практика комисията промени и ал. 1, и ал. 4, която сега става ал. 2, което нямаме право да правим.
  Има и още една промяна по същество. Аз твърдя и няма да престана да повтарям, че на практика с тези алинеи на този параграф отново се въвежда двоен стандарт към партиите по отношение на предстоящите избори. Всички сега съществуващи партии отиват на избори в сегашното си състояние без пререгистрация, а партии, които се готвят за изборите и са в процес на регистрация или примерно сега решат да се регистрират за тези избори, ги караме да се регистрират по новия закон. Това не е равностойно положение.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС, от място): Когато влезе в сила.
  БОЙКО РАДОЕВ: Като влезе в сила. Да, и тук е казано.
  Ние, в Коалиция за България, няма да подкрепим естествено тези текстове и поради формалното нарушение на правилника, и поради това, че не виждаме смисъл в този вид законът да влиза в сила.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Радоев.
  Има ли желаещи за реплики? Няма.
  Заповядайте за изказване, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Аз се оглеждам да видя председателя на комисията господин Кошлуков. Къде изчезна тоя човек? Исках да поставя въпрос, а не че ми трябва за нещо друго. Исках да поставя един въпрос относно текста на ал. 1 в така предложения законопроект, който, доколкото разбирам, даже, доколкото разбрах от изказването на колегата Радоев, е в нарушение на правилника.
  Но мен ме смущава още нещо в тази ал. 1 и в текста специално на първото изречение. Ще помоля авторите на този текст да се опитат да ми дадат някакво смислено обяснение от трибуната. Какво означава “Заварените към датата на влизане в сила на този закон политически партии запазват статута си на юридически лица”? Това би трябвало да се отнася за всички партии, които са в момента в парламента. Те са заварени при влизането в сила на този закон. “Запазват статута си на юридически лица” – това означава ли, че губят някакъв друг статут? Тоест, какъв е смисълът на това изречение. А губят ли статута си на политически партии след като запазват статута си на юридически лица? Могат ли да запазят статута си на юридическо лице, без да са политически партии и що за юридическо лице ще бъдат тогава – търговско дружество с нестопанска цел? Какъв е смисълът на това първо изречение?
  Аз наистина съвсем сериозно моля някой от тези, които са готвили този текст, да бъде така добър да обясни на Народното събрание какво означава това, че заварените към датата на влизане в сила на този закон политически партии – това са всичките партии, които в момента са в парламента и не само в парламента – запазват статута си на юридически лица.
  Има ли проблем с този статут? Защо трябва да бъде записано изрично, че го запазват с влизането в сила на този закон? Означава ли този текст, че те губят някакъв друг статут, който имат по силата на сега действащото законодателство?
  Струва ми се, че това е много важен въпрос в приеманата днес поправка. Затова още веднъж моля вносителите на този текст и специално се обръщам към Вас, господин председател, за съдействие някои от хората, които са писали този текст и са го внесли, да бъде така добър да обясни какво означава това нещо. Трябва да сме наясно какво означава, защото по начина, по който е написано, може да се каже, че такъв текст е излишен. Защо трябва да бъде записвано подобно нещо? Ако господин Цеков е готов да го обясни, аз ще бъда благодарен, ако направи това от трибуната на Народното събрание. Защото по начина, по който беше приет този закон, то наистина нищо не остана в крайна сметка от него. Не остана нищо и от големите високопарни приказки на Новото време. С последните поправки, които внесохте, от високопарните ви приказки нищо не остана. Всичко остана за 31 декември 2005 г. Нали така? Като минат изборите, ще видим какво ще стане. После ще дойде друго Народно събрание и тези текстове ще ги отмени преди да са влезли в сила.
  Въпросът, който поставям, е важен и наистина ще бъда благодарен, ако някои от тези, които са го внесли като текстове, бъдат така добри да го обяснят, ако, разбира се, имат смислено обяснение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  За изказване думата има Борислав Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес сме свидетели на едно очевадно обстоятелство как една добра идея се трансформира, за да отиде в небитието, да сътвори текстове, които са определено дискриминационни и то благодарение на активните действия именно на Движението за права и свободи. (Реплики от ДПС.) Точно, точно.
  Приехме ветото на президента, че в крайна сметка се цели да се създадат общи правила, да се направи една ясна постановка оттук насетне как ще се регистрират и какво ще бъдат политическите партии, да има една равнопоставеност за всички, наистина да има едно равноправие, да няма определени приоритети. Какво се получава? Най-удачно беше, разбира се, никой да не си създава трудности. Затова няма да има нито 5000 подписа, нито друго, няма да се внасят тези неща, но изведнъж именно със закон ние правим възродителен процес в политическия живот на страната. Със закон със задна дата вие искате някой да си сменя името. Аз не мога да разбера как е възможно това да става именно благодарение на Движението за права и свободи. (Реплики от ДПС.) Защото със закон правите възродителен процес в българския политически живот. Оттук насетне една норма трябва да действа и ние сме съгласни, но защо я връщате с тази дата? Да не би ние да сме се регистрирали не по българските закони? Какви са основанията да искате пререгистрация на тези, които се дублират?
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Защо се обръщаш към нас?
  БОРИСЛАВ КИТОВ: Към Вас се обръщам, господин Осман, защото вие настоявахте за тази работа.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Говориш глупости.
  БОРИСЛАВ КИТОВ: Кой го внесе това?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля Ви, по-спокойно!
  БОРИСЛАВ КИТОВ: Така че вие станете и отговорете на какво основание правите възродителен процес в българския политически живот.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Китов, обръщайте се към залата, ако обичате.
  БОРИСЛАВ КИТОВ: Така че, уважаеми господин председател, уважаеми господин Кошлуков, една добра идея не можа да се осъществи и Вие сам знаете, че това е така. Друг е въпросът, че за запазването на едно мнозинство до края на парламента се налага да се правят дискриминационни текстове към други политически сили. Ако аз не съм прав, кажете ми го.
  Аз не мога да разбера – Вие, който винаги се изказвате за правата, как може със стара дата да се връща нещо? Разбирам да се приемат текстове, които оттук насетне да действат. Всичките Ви опити и усилия да се сложи ред в нещата отидоха на кино. Съжалявам, и моля да бъда извинен за емоционалността, но не мога да не го приема като една остра атака точно срещу Българския земеделски народен съюз – Народен съюз.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  За изказване има думата народният представител Моньо Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Благодаря, господин председател.
  Ще повторя част от изказването си, което направих миналата година, свързано с този закон, а именно редът за образуване на политическите партии. Това, че този закон, въпреки желанието на голяма част от Народното събрание да въведе едни нормални критерии, които да бъдат критерии за конкурентност, критерии за състезателност и критерии, които дават представа доколко са представени политическите сили, се връщаме с текстове, които нарушават българската Конституция. Нарушават правото на избора на българските граждани да решават по какъв начин да именуват една политическа организация, която са решили да направят. Те лишават от права тези 500 или 5000 души, дори от знаци, дори от йероглифи, дори от букви, дори от числа, впрочем написали сте числа и цифри, щях да кажа, че не сте написали арабски или римски, и мисля - това ли е основата, върху която трябва да се говори за една политическа сила? Тоест една политическа сила, сложила отзад примерно името на своя водач, на известен политик в България, на държавник в България. Защо ограничавате това право?
  По тази логика, която излага тук ДПС, аз ще внеса другата седмица законопроект, в който ще поискам забраната на футболните клубове “Левски”, “Ботев” и други, които носят имената на други политически дейци, които се дублират в групите “А”, “Б”, “В” и “Г”. Това е същото. Същото е и с неправителствените организации, имената на които се дублират с имената на фондации и т.н. Ставате смешни от ДПС. Вие вече не сте етническа партия, вие вече сте религиозна партия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Христов, много Ви моля!
  МОНЬО ХРИСТОВ: Защото към ДПС вече трябва да прибавим “Мюфтийски съвет”. Това трябва да се прибави към вашата абревиатура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Христов, придържайте се към правилника. Много Ви моля!
  МОНЬО ХРИСТОВ: Аз се обръщам към колегите от другите парламентарни групи да не се подвеждат по безотговорното и противоконституционно поведение на Движението за права и свободи.

  Известни са стилът и методът на тази партия в продължение на 15 години, която винаги работи само в своя изгода – на определен кръг лица.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Нека да говорим по темата, господин Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ: И избира да нанася определени удари в удобни моменти на своите противници, уж като много загрижени за политическия и обществения живот в България.
  Уважаеми колеги от НДСВ, този закон удря и вас! Преди вас се регистрираха две партии, които се наричат с вашето име. Така че след шест месеца, колеги от НДСВ, трябва да си сменяте името. Може би имате това желание, може би искате да се отървете от това име? Това е друг въпрос. Сигурно искате да се отървете от него и по този начин да си решите проблема. Ако е така, може би ще подкрепите този законопроект. Ако не искате да се отървете, тогава ще гласувате против него. Просто нещата стават ясни и за вас.
  Обръщам се към всички колеги ал. 3 на § 4 да не бъде приета, тъй като тя, още веднъж повтарям, нанася определени щети и оттук нататък ще има и други последствия и за неполитически, и за спортни, и за други организации. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за реплики? Няма.
  Преди да дам думата на народния представител Панайот Ляков, искам да информирам народното представителство, че докладът за второто четене на този закон е подготвен от комисията с председател Емил Кошлуков. Докладът не е подготвен от Движението за права и свободи, колеги! Това е доклад, който е преминал през Комисията по гражданско общество.
  Това искам да ви напомня.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС, от място): Вие сте там като председател на парламента, а не като член на ДПС!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Точно в качеството си на такъв искам да ориентирам народното представителство – законът е подготвен на второ четене от комисията!
  РОСИЦА ТАТКОВА (ОДС, от място): Не ни пояснявай, ние знаем!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Тогава да се говори по закона, когато се говори от трибуната!
  Заповядайте, господин Ляков!
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, много закъсня приемането на този закон. Наистина с последните промени той до голяма степен загуби смисъла си, особено по отношение на приближаващите парламентарни избори. Най-важното условие, което трябваше да изпълнят политическите партии – да се пререгистрират според изискванията на новия закон, да докажат, че са реално съществуващи политически организации със съответната членска маса и, разбира се, други изисквания по отношение на уставите им, които са доста по-високи като критерии спрямо това, което съществува сега в закона, няма да влязат, те се отлагат за следващите избори. Затова ми се струва, че по този начин законът получава един много съществен недостатък – голямата му сила и голямото му предимство беше той да влезе в действие преди парламентарните избори, да отсее голяма част от плявата в политическия живот, да противопостави силни политически субекти, които имат ясни програми, които имат изградени организации, които могат в политическия сблъсък да покажат на избирателите, че става дума наистина за политическо съревнование, а не става дума за някакви други игри, в които се включват много, както аз ги наричам "бизнес организации", които много отдавна са превърнали политиката в бизнес.
  Споделям мнението, което беше изказано от господин Радоев, че действително промените, които са направени и за които аз не гласувах в комисията по принципни съображения, надхвърлят рамката, която беше посочена с ветото на президента. Президентът оспорва само два текста от закона. Правилникът е ясен и само тези два текста трябваше да бъдат разгледани, съответно променени или приети отново, но не трябваше да се разпростира върху целия § 4. Може би и затова се получава това безсмислие, за което говори д-р Кацаров. Според мен няма абсолютно никакъв правен смисъл в изречение първо на § 4, ал. 1. Затова ви предлагам друга редакция на ал. 1 и тя да бъде в едно изречение: "Регистрираните до датата на влизането в сила на този закон политически партии в срок до 31 декември 2005 г. привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон". Кратко и ясно и няма нужда да се говори за това, че запазвали статут на юридически лица, защото този статут не можете нито да им го придадете, нито да им го отнемете, като го запишете в текста на чл. 1, ал. 1, § 4.
  Така че тази редакция освен това е близо и до първоначалната редакция на § 4, ал. 1, където бяха изброени и текстовете от закона, по които партиите трябва да подадат документи. Но изречението, че привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон, според мен покрива значението на предишната ал. 1.
  Искам да приключа с това, че въпреки този голям недостатък, за който казвам, че ролята на закона е за това на тези парламентарни избори действително да се представят истински политически партии, а не техни имитации, няма да бъде изпълнена, но въпреки това текстовете в закона, които в голяма степен повишават по принцип изискванията към политическата дейност на тези организации, са високи и се надявам, че законът, разбира се, след 31 декември 2005 г., ще влезе в пълна сила, за да може поне за следващите местни избори всички ние, които участваме в политическия живот, да подпомогнем този процес на прочистване на политическото пространство, на едно изясняване на политическите позиции и да предоставим тези изисквания…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Времето Ви изтече, господин Ляков, ако обичате, да приключите мисълта си.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Да, приключвам.
  Тези изисквания просто да бъдат ясни, категорични и всички политически партии да се съобразяват с тях.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Ляков, ние сме на второ четене…
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ОДС, от място): Това е редакционна поправка на …
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: На първо изречение в ал. 1, § 4.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ОДС, от място): Става общо едно изречение с тази поправка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля Ви да ми я дадете в писмен вид, защото все пак трябва да бъдем прецизни.
  Заповядайте, господин Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря.
  Уважаеми господин председателю, имам редакционно предложение по ал. 2 и то е да се върне текстът в редакцията в нейния първоначален вид, така както не беше така или иначе оспорвана от президента. Касае се за висящите производства.
  Предлагам ал. 2 да придобие следния вид: "Висящите производства по регистрация на политическите партии преди влизането на закона в сила се прекратяват."
  Това е по-коректният текст, не че упреквам комисията.
  Моля редакционната поправка да бъде подложена на гласуване. (Реплика от народния представител Росица Тоткова.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Може ли още веднъж…
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: "Висящите производства…"
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: "Започнатите производства по регистрация на политически партии преди влизането на закона в сила се прекратяват." (Силен шум и реплики от ОДС.)
  Останалото отпада, така ли, господин Цеков – "се прекратяват."?
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте за реплика, господин Жотев.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цеков! Претендирате, че предлагате редакционна поправка, но това, което предлагате, е промяна на смисъла на текста, това е промяна по същество. Опитвате се да хитрувате, господин Цеков, като променяте думата “започнатите” с “висящите”. Първо, думата “висяща” е по-неточна, по-некоректна от “започнатите”. Но Вие всъщност правите нещо по-важно. Хайде, ако това е редакционна поправка, тук ще решим дали е по-добра думата Ви. Но Вие хитрувате, господин Цеков. Вие казвате “прекратяват се”, а тук пише друго.
  След като толкова време сте в кухнята на този законопроект, прощавайте много, но това няма как да мине!
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ, от място): Мислиш ли?
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Е, разбира се, ако сте толкова единни и коалицията от трите парламентарни групи отстоява каквото ви падне, да.
  Моля Ви все пак да не ме репликирате. Аз Ви правя реплика, после Вие ще дойдете тук, ще обясните колко сте прав, макар че аз смятам, че това, което предлагате, е некоректно.
  Под формата на реплика призовавам колегите си да не се хващат на такива евтини трикове. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  За втора реплика има думата господин Йордан Нихризов. Заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цеков! Вие направихте предложение по същество и сам осъзнавате това, защото, ако се прекрати едно производство, то фактически спира регистрацията на политическата партия.
  Щях да приема по-лесно, ако бяхте казали да се довършват по настоящия закон, защото такива са Преходните норми, макар че и това е предложение по същество. По настоящия, съществуващия закон или по новия закон.
  Но Вие в момента въвеждате една норма, която означава, че ако е проведена цялата процедура по регистрацията на партията, до момента, в който документите са подадени в съда, ако влезе след три дни законът в сила, всичко, свършено до момента, се заличава. Това не само че е поправка по същество, а това ликвидира възможността на подобни политически партии, които са започнали процедура по регистрация по настоящия закон, друг нямаше, да участват на парламентарните избори тази пролет.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НВ, от място): Колко са те? Няма нито една такава партия.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ: А Вие с тази поправка ни довеждате до една процедура, като погледнете закона, от шест месеца. И те ще могат да се регистрират най-рано, започвайки от ден-днешен, към края на м. септември-октомври.
  Ако искате да кажете, че оттук нататък няма да участват политически партии в изборите, които до момента не са регистрирани в съда, запишете го, но го запишете в друг закон, но не се опитвайте под редакционни поправки да правите промени в този закон.
  Затова, господин председателю, аз считам, че това предложение на господин Цеков изобщо не може да бъде подложено на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли друга реплика? Няма.
  Господин Цеков, желаете ли думата за дуплика? Много Ви моля, променя ли се по същество смисълът на ал. 2?
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, господин председателю.
  Съвсем кратка дуплика. Щях да са се съглася напълно, че има някаква промяна по същество, ако това, което казвам, не е редакцията, която ние вече сме приели и която не е оспорена от президента.
  Ще прочета, тъй като не зная дали всички имат текста на закона, така, както е приет и с наложеното вето върху него.
  “(4) Започнатите производства по регистрация на политически партии към влизането в сила на закона се прекратяват.”
  Този текст президентът не е оспорил. Няма кой знае каква логика систематично да се свързва с предишните две алинеи и затова нека си остане старата редакция така, както е.
  Моля да гласуваме това предложение. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, това е съществен аргумент. (Шум и викове от ОДС.)
  Колеги, този текст съществува в приетия вече закон, който е в сила, и по който президентът няма бележки, не го връща за доразглеждане.
  Господин Жотев, Вие изказване ли искате? Заповядайте, имате думата. (Шумни реплики от ОДС.)
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал да направя изказване и по ал. 1, и по ал. 2 на § 4.
  Първо, много странно би било, ако парламентът приеме като логика, която определя нашите решения, какво е мисли президентът и защо той е върнал едни текстове, а други е оставил. Ако ние приемем такава процедура, това би означавало, че оттук нататък би следвало да следим логиката на президента, а не това, което е утвърдено като парламентарна практика, и това, което ни налага нашият здрав разум.
  Господин Цеков каза, че след като президентът приел едни текстове, сега по същата логика ние можем да кажем, че президентът, неговата логика става и наша логика. В това, което се говори, няма логика. То не би могло да бъде логично. Може президентът в едни случаи…
  Нас не ни интересува какво е мислил президентът.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Но ние сме го приели.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Това е друга власт. Ние тук трябва да преценим и аз твърдя, че това е предложение по същество. Естествено, че Народното събрание ще прецени това с гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Естествено, прието е от парламента.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: По § 1, уважаеми дами и господа народни представители, аз правя предложение да отпадне ал. 1 на § 4.
  Питам господин Кошлуков и другите хора…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие предлагате ал. 1 на § 4 да отпадне?
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Вие толкова време работихте по този законопроект. Той изостана във времето, за голямо съжаление.
  Бих подкрепил такава идея, ако тя по същество води, че преди парламентарните избори всяка парламентарна група изминава този път с проблеми или без проблеми – без проблеми – за едни, с проблеми – за други.
  Но сега, уважаеми колеги, какъв е смисълът да записваме нещо, което ще се случи в края на 2005 г.? Защо? Има определени законопроекти, когато това се налага от нуждата, примерно на една администрация да се приспособи. Какво, защо е необходимо да записваме този текст?
  Аз моля, такъв апел имаше и от колегата Кацаров, нека вносителите, които работиха толкова време, и които познават своите идеи, сега вероятно не могат да ги познаят! Господин Кошлуков, нима сега ще отречете? Предполагам, че вашата идея е била точно това – прозрачно да се явят всички партии на изборите и да извървят този път, уважаеми колеги. Сега според мен го правим като някакъв компромис, като нещо, което не се вижда защо е направено, като нещо, което се е случило под масата, в кулоарите.
  Това е моята обосновка цялата ал. 1 на § 4 да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  За процедура заповядайте, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Вероятно това ще стане законът, по който има употребено най-много парламентарно време за приемане на неговите текстове. И това може би не е толкова лошо.
  Но към настоящия момент на практика становищата, които се излагат, вече са чути многократно от всички нас. Няма нови тези, нови идеи, всичко това, което говорим, вече е казвано много пъти.
  Направените текстове, които предлага сега комисията, според мен бихме могли да се ориентираме към тяхното гласуване, тъй като по тях, с изключение на редакционните, други предложения няма.
  Затова моето процедурно предложение е да прекратим дебатите по § 4 от закона и да преминем към гласуване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За противно процедурно предложение има думата господин Анастасов. Заповядайте.


  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Миналата година на 18 декември именно във връзка с този параграф ви призовах да не прибързвате, да го обсъдим и да вземем най-правилното решение. Тогава не ни послушахте. След това настъпи събитието - ветото на президента, което в момента обсъждаме. Аз не разбирам това прибързване от страна на НДСВ или на който и да било друг, който би подкрепил това предложение на Борислав Цеков, защото именно тук трябва да се убедите, а не да си четете вестници, в правотата на всички доводи, които ние защитаваме за този закон. Защото този закон тръгна с една хубава идея и завършва с една порочност.
  Правя обратно процедурно предложение – да продължат разискванията.
  Освен това аз имах заявка при Вас за изказване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, имате. Георги Анастасов – не сте записан, но аз ще Ви запиша. Това не е проблем.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение за прекратяване на дискусията по Закона за политическите партии.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 221 народни представители: за 118, против 103, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Заповядайте за процедура, госпожо Андреева. Предложение за прегласуване.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз правя предложение за прегласуване, защото съм се записала за изказване и мисля, че въпросите, които в момента обсъждаме, са изключително важни и те ще решат възможността или невъзможността на политически партии да участват в парламентарните избори.
  Затова настоявам да не се прекратява дискусията по този въпрос, а да изслушаме всеки един от народните представители, който иска да вземе отношение по въпроса. Предлагам прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Гласуваме отново направеното процедурно предложение от Валери Цеков за прекратяване на дискусиите по Закона за политическите партии, върнат от президента.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 224 народни представители: за 122, против 102, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към гласуване.
  Започваме от предложението на народния представител Йордан Нихризов – вариант първи на § 4 да отпадне. (Реплика на народния представител Йордан Нихризов.)
  В доклада е записано вариант първи: § 4 да отпадне. Това е най-радикалното предложение.
  Моля да гласуваме предложението на народния представител Йордан Нихризов за отпадане на § 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Гласували 224 народни представители: за 100, против 117, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Имате думата по процедура за прегласуване.
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Видях, че са гласували 224 души и се обръщам към останалите 16, които могат да обърнат резултата, тъй като залата в момента се пука по шевовете.
  Правя предложение за прегласуване с по-сериозни мотиви, че действително това е най-радикалният начин за излизане от ситуацията, в която някои вкараха този законопроект. Всякакви видове редакционни поправки, доплънки, подплънки и т.н. ще доведат само до едно-единствено нещо: реализиране на първоначалния замисъл някои политически сили, ама не фантоми, а реално съществуващи, да бъдат ограничени за участието си в политическия живот, независимо дали преди или след парламентарните избори.
  Уважаеми дами и господа, поне гласувайте със собственото си съзнание. Затова се обърнах към онези случайно отсъстващи 16 души да влязат в залата, за да си попълним кворума и тогава, надявам се, че предложението ми ще бъде прието и всичко ще бъде наред.
  Смятам, че е нужно в тази зала все пак да победи разумът. Предложението, което правя, по никакъв начин не утежнява закона, а изкарва всички онези, които се надявахте с него да постигнете едни или други лични амбиции от задънената улица. Затова – подкрепете го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Поставям на гласуване отново предложението на народния представител Йордан Нихризов § 4 да отпадне.
  Моля, гласувайте съгласно вашата съвест, уважаеми народни представители.
  Гласували 223 народни представители: за 100, против 120, въздържали се 3.
  Предложението за отпадане на § 4 не се приема.
  Преминаваме към следващите предложения. Ще ги поставя не по хронологичен принцип, а по следния начин:
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Моньо Христов за отпадане на ал. 3 от § 4.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 211 народни представители: за 87, против 118, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Жотев ал. 1 на § 4 цялата да отпадне. Така ли е, господин Жотев? Така е.
  Моля да гласуваме това предложение.
  Гласували 204 народни представители: за 57, против 113, въздържали се 34.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Панайот Ляков, който предлага нова редакция на ал. 1, § 4. Аз не съм убеден, че тя е само редакционна, господин Ляков.
  РЕПЛИКИ ОТ ОДС: Това е редакционно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Аз ще я подложа на гласуване. Моля, гласувайте новата редакция, която беше предложена от трибуната на парламента от народния представител Панайот Ляков.
  Гласували 208 народни представители: за 150, против 19, въздържали се 39.
  Новата редакция, предложена от народния представител Панайот Ляков, новият текст на ал. 1 се приема. (Шум и реплики отдясно.)
  Процедура? Сега сме в режим на гласуване! В режим на гласуване сме, госпожо Андреева. Вие сте опитен народен представител и знаете това. След това ще Ви дам думата. (Шум и реплики в залата.) Само за прегласуване мога да дам думата.
  Вървим нататък – Борислав Цеков предлага … (Реплики отдясно.)
  Един момент! Не мога да Ви дам думата! В момента сме в режим на гласуване.
  Има предложение на народния представител Борислав Цеков ал. 2 да придобие следната редакция: “Започнатите производства по регистрация на политически партии преди влизането на закона в сила се прекратяват.” (Шум и реплики в залата.)
  Моля, гласувайте.
  Много ви моля, току-що гласувахме текста на Панайот Ляков.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 198 народни представители: за 161, против 37, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  За предложение за прегласуване заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател, Вие допуснахте да се наруши отново Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Гласуваната преди малко поправка беше редакционна, защото тя не променя по същество смисъла на предложението на комисията. Просто бяха обединени два текста от ал. 1 и ал. 2.
  Това, което ние гласувахме преди малко, не фигурира никъде в текстовете, които са предложени от комисията между първо и второ четене. Той променя по същество смисъла на предложените …
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това е редакционна поправка!
  КИНА АНДРЕЕВА: Не е редакционна поправка! Сега го няма в гласуваните от комисията текстове. И вие по този начин нарушавате закона. Вие по този начин лишавате политически партии от участие в следващите избори.
  Вие допускате това в интерес на търговското дружество, което сформирахте тук преди няколко месеца – на НДСВ, ДПС и Новото време или какво правите?
  Аз Ви призовавам, уважаеми колеги народни представители, не подкрепяйте тази поправка, защото тя по същество променя смисъла на предложения и гласуван от комисията единодушно текст! (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Поставям на повторно гласуване предложението на народния представител Борислав Цеков за редакционната поправка, която само преди няколко минути ви прочетох.
  Моля, гласувайте. (Шум и реплики в залата.)
  Гласували 202 народни представители: за 155, против 45, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Други предложения няма, уважаеми народни представители.
  Моля, господин Кошлуков, да прочетете целия текст – допълнен и изменен, с предложенията, които бяха направени сега и гласувани от мнозинството в парламента.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Дълбоко благодаря на почитаемия председател.
  Текстът е следният, с поправките, които току-що бяха приети:
  “§ 4. (1) Регистрирани към датата на влизане в сила на този закон политически партии в срок до 31 декември 2005 г. привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон.
  (2) Започналите производства по регистрация на политическите партии преди влизането на закона в сила се прекратяват.
  (3) Политическите партии, които са регистрирани чрез повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, регистрирана преди тях, както и чрез прибавянето към тях думи, букви, цифри, числа или други знаци, се пререгистрират с друго наименование при условията и по реда на този закон в срока по ал. 1.
  (4) В случаите по ал. 3 при неподаване в срок на документи за пререгистрация политическата партия се прекратява от съда по искане на прокурор, а при влязъл в сила отказ за пререгистрация се заличава служебно от съда.
  (5) Областните управители и кметовете на общините прекратяват договорите за наем на помещения, държавна или общинска собственост, сключени с политически партии прекратени по ал. 4 в едномесечен срок от прекратяването.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, върнатият с Указ № 376 на президента на Република България указ за ново обсъждане на Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18 декември 2004 г., и мотивите към указа и гласуването в Народното събрание на 19 януари 2005 г. е приет. (Шум и реплики в залата.)
  Моля, моля! Режим на гласуване! Извинявайте.
  Гласуваме целия текст – изменен и допълнен.
  Гласували 214 народни представители: за 121, против 67, въздържали се 26.
  Изменен и допълнен § 4 е приет.
  Следващото пленарно заседание е утре от 9,00 часа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 15,45 ч.)

  Председател:
  Борислав Великов

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Юнал Лютфи

  Секретари:
  Светослав Спасов

  Несрин Узун

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания