Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 23 април 2002 г.
Открито в 14,04 ч.

23/04/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Благовест Сендов
  Секретари: Ралица Агайн и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, особено ми е приятно днес, 23 април, да поздравя трима народни представители, и тримата от Обединените демократични сили - Димитър Камбуров, Димитър Йорданов и Никола Богданов Николов (ръкопляскания), които днес имат рожден ден. Сърдечно ги поздравявам - да бъдат живи и здрави!

  Съгласно приетото процедурно предложение, направено в петък, днес от 14,00 ч. има извънредно заседание с единствена точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
  Искам да ви припомня, че са приети заглавието и параграфи от 1 до 18 включително.
  Искам да поканя председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Иван Искров да представи законопроекта на второ четене от § 19 нататък.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, господин председател.
  Предходната седмица бяхме стигнали до § 19.
  Правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Стоян Марков - директор на "Данъчна политика" в Министерството на финансите и Николай Попов - главен данъчен директор.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има процедурно предложение за допускане в залата на посочените господа.
  Има ли противоположно предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение в залата да бъдат допуснати посочените лица.
  Гласували 119 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 2.
  Приема се.
  Нека господата бъдат поканени в залата.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 19 са постъпили две предложения.
  Предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева.
  Комисията подкрепя предложението.
  И предложение от народния представител Георги Пирински - в чл. 61, ал. 3 да се измени така:
  "(3) Пропуснати данни и обстоятелства в подадената декларация не се считат за укрити, ако до три месеца от подаването на данъчната декларация се уведоми данъчната служба и през този период не е започнала данъчната ревизия."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага окончателен текст на § 19:
  "§ 19. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 с отменя.
  2. В ал. 4 думата "поправки" се заменя с "промени"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 19?
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Аз вземам думата, господин председателю, само за да кажа, че това предложение, както и някои други, съм ги оттеглил писмено до председателя на комисията. Така че, за да пестим време, молбата ми е даже да не ги четете тези, които съм оттеглил, за да върви работата по-експедитивно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински, за конструктивната позиция.
  Има ли други желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста, който е предложен като окончателен текст на § 19.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 112 народни представители: за 95, против 7, въздържали се 10.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ако позволите, господин председател, да прочета параграфи 20 и 21, тъй като предложението на народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева е подкрепено.
  По § 20 комисията подкрепя текста на вносителя:
  "§ 20. В чл. 62, ал. 2 се отменя."
  Окончателен текст на § 21:
  "§ 21. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя "без да е необходимо изрично писмено възлагане".
  2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
  "При извършване на проверки по ал. 5 мерките и действията по чл. 77 могат да се извършват от данъчни органи, оправомощени със заповед на главния данъчен директор, на които органи се издава служебна карта, удостоверяваща оправомощаването."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 20 е 21?
  Господин Пирински, заповядайте. Имате думата.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, става дума за § 21, т. 1. Очевидно тези бележки, които съм предал, не е имало възможност да бъдат отчетени, поради заетостта. В края на новия текст на ал. 5 на чл. 67 от ДПК, който е предмет на § 21, се предлага да се запише, че данъчните органи могат да извършват едни или други проверки за спазване на данъчното законодателство, без да е необходимо изрично писмено възлагане.
  Позволявам си да повдигна въпроса, тъй като даже и в пресата днес става дума за нарушение на всякакви закони от лица, които нямат нищо общо с данъчната администрация, а са направо престъпници. И принципният въпрос тук, господин председателю, е, че когато става дума за проверка, а не за данъчна ревизия, поне на мен ми се струва, че е необходимо да има разбирането, че трябва да има едно писмено възлагане за такава проверка. Ето защо моето предложение е да не се приема т. 1 на § 21. Тоест, да не се записва, без да е необходимо "изрично писмено възлагане".
  Що се отнася до т. 2, ал. 6, която предвижда, че при извършване на проверки на ал. 5, мерките и действията по чл. 77 могат да се извършват от данъчните органи, на които се издава служебна карта, удостоверяваща..., става със заповед, това изцяло го подкрепям. И това е режимът, който би трябвало да съществува. И когато стигнем до чл. 77, ще видим колко сериозни са действията, които той предвижда.
  Бих предложил в ал. 5 накрая да не записваме "без да е необходимо изрично писмено възлагане".
  И моля да се гласуват поотделно § 20 и § 21.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да, разбира се. И за отпадането на т. 1.
  Благодаря Ви, господин Пирински. Това е Вашето предложение.
  Заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Аз, уважаеми господин председател, се опасявам, че предложението на господин Пирински процедурно не е допустимо, тъй като това е предложение по същество, изпратено до мен, но след като е изтекъл срокът - 7-дневен или 14-дневен.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Това е вярно, но аз го правя като редакционна поправка в пленарна зала.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Това не е редакционна поправка, господин Пирински. Това е по същество. Аз лично не мога да си представя, особено оперативния контрол, който се извършва в хиляди обекти, за всяко нещо хората на господин Панов трябва да искат специална заповед. Просто се блокира дейността им.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Както прецените.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Типичен пример - влиза данъчен да си купи цигари и вижда, че на тях няма бандерол. Какво прави в случая?
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Изпушва ги.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Изпушва ги и иска пак да си купува, само че пак без бандерол. Процедурно е недопустимо.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Понеже става дума за отпадане на текст, аз съм склонен да уважа направеното предложение на господин Пирински. Ще го подложа на гласуване.
  Дали има други желаещи да вземат отношение? Няма.
  В такъв случай подлагам на гласуване първо направеното предложение за отпадане на т. 1 на § 21. След това ще гласуваме заедно параграфи 20 и 21 изцяло.
  Затова първо подлагам на гласуване за отпадане на т. 1 от § 21 - предложение, направено от народния представител Георги Пирински.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 122 народни представители: за 35, против 65, въздържали се 22.
  Не се приема.
  И сега подлагам на гласуване изцяло текстовете на параграфи 20 и 21 така, както са подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте тези параграфи.
  Гласували 107 народни представители: за 98, против 3, въздържали се 6.
  Приема се предложението, благодаря ви.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 22 са постъпили три предложения на народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Постъпило е предложение от народния представител Пирински в три точки - т. 1 я е оттеглил.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 3, затова чета т. 3:
  "3. Създава се нова ал. 7:
  "(7) Независимо от продължителността на данъчната ревизия, лихвите по дължимите данъци и такси не могат да бъдат начислявани за по-голям период от датата на започване на първата ревизия"."
  Постъпило е предложение от народния представител Муравей Радев.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по точки 2 и 3. Това всъщност са сроковете за извършване на данъчни ревизии. Господин Радев предлага:
  "2. В новопредложената ал. 6 думите "3 месеца" се заменят с "1 месец".
  3. Създава се ал. 7:
  (7) Ако при изключителни случаи срокът по ал. 6 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен само от министъра на финансите, след мотивирано предложение на главния данъчен директор"."
  Комисията подкрепя само предложенията по т. 1.
  Окончателен текст на § 22:
  "§ 22. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата "възлагане" се добавя "и срок за извършване".
  2. В ал. 1, точки 1 и 2, след думата "регистрирани" се добавя "или подлежащи на регистрация".
  3. В ал. 3 се създават точки 6 и 7:
  "6. ревизирания данъчен период;
  7. вида на ревизираните данъчни задължения".
  4. В ал. 4 накрая се добавя "с нов акт за възлагане. Изменението се счита за извършено от датата на издаване на новия акт за възлагане, който се връчва по общия ред".
  5. Създават се алинеи 5, 6, 7 и 8:
  "(5) До три месеца от датата на издаване на първоначалния акт за възлагане по ал. 3, данъчната ревизия трябва да бъде завършена.
  (6) Ако срокът по ал. 5 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до три месеца с нов акт за възлагане след мотивирано разрешение от териториалния данъчен директор.
  (7) В случаите, когато по повод на данъчна ревизия се изискват сведения от чуждестранна данъчна администрация, срокът на ревизията се спира до получаване на исканите сведения.
  (8) Данъчната ревизия завършва с издаване на данъчен ревизионен акт в срока по чл. 108, ал. 1. След изтичане на този срок не могат да се извършват действия, водещи до промяна на установените в него данъчни задължения, освен в случаите, когато този кодекс предвижда друго".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  По текста на § 22 някой иска ли думата?
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председател, смисълът на направеното от мен предложение за нова ал. 7 - при сега действащия режим в целия срок на извършване на данъчната ревизия се начисляват лихви по дължимите данъци и такси, независимо от продължителността на този период.
  Вие виждате, че и в сега предлаганите нови текстове - текста на новата ал. 7, например - се предвижда това, че когато се изискват сведения от чуждестранна данъчна администрация, срокът на ревизията се спира до получаване на исканите сведения.
  В самия текст на Данъчния процесуален кодекс, в сега действащия чл. 77, има няколко хипотези на спиране на ревизия извън тази по новата ал. 7. Това, което беше смисълът на направеното от мен предложение, е да се даде известно ограничение на този период, тъй като данъчният субект в края на краищата не може да бъде винен и санкциониран с лихви за причини за продължаване на срока, които са извън неговата отговорност, така да се каже.
  Бих предложил, господин председател, да се подложи на гласуване текст със следната редакция, която мога да предам и на господин Искров написана, който гласи следното: "Независимостта от продължителността на данъчните ревизия, лихвите по дължимите данъци и такси се начисляват за период с начало датата на възникване на недекларираното данъчно задължение, установено по време на данъчната ревизия и край - датата на изтичане на 3-месечния период по ал. 5", който срок току-що се предлага да бъде включен в новата редакция на сега разглеждания член, като ограничение от 3 месеца, в който срок по правило трябва да приключи ревизията. Струва ми се, че един такъв срок на санкциониране на данъчния субект е справедлив, налага му съответната санкция и същевременно избягва едно неправомерно натоварване с лихви за периоди, които са извън неговия контрол.
  И само като систематика, господин председател, и тук се обръщаме към господин Искров - струва ми се, уважаеми колеги, че новата ал. 7, което говори за необходимост от спиране на ревизията, систематично би трябвало да отиде в следващия член - чл. 70, който именно и така е озаглавен: "Спиране на ревизията" и би могла да бъде нова ал. 5.
  Що се отнася до новите алинеи 5 и 6, които третират сроковете 3 плюс 3 месеца и нова ал. 8, която казва, че завършването на ревизията се фиксира с издаване на данъчен ревизионен акт може би, господин Искров, е редно да обособим в отделно подзаглавие завършване на ревизията, тъй като сега ние сме записали: възлагане и срок. Ние разширихме заглавието на тази част от главата, която разглеждаме, но дали да смесваме възлагането със срока на изтичането и начина на приключването? Така че, молбата ми е, господин председател, първо, ако прецените, господин Искров още веднъж да прочете предлаганата от мен редакция и да я подложите на гласуване отделно, като отделна алинея. И ако се прецени, да се направят систематичните промени, които предложих. Те да бъдат гласувани като систематични предложения, които да бъдат оформени при окончателното редактиране на текста. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Признавам си, че малко ме затруднявате, тъй като този текст не фигурира в доклада. Това е една доста по-различна редакция. (Реплики на Георги Пирински встрани от микрофоните.)
  Ще го приема по този начин да бъде.


  Има ли други желаещи да вземат отношение по текста на § 22? Няма.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване първо предложението, направено от народния представител Георги Пирински в новата редакция за ал. 7, както той я представи.
  Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Георги Пирински.
  Гласували 128 народни представители: за 31, против 78, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Искам да взема отношение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз вече пристъпих към гласуване, господин Радев, но заповядайте, за да не Ви отнема тази възможност.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. Съжалявам за недоразумението, но аз очаквах господин Пирински да направи своето предложение и да го мотивира. Аз имам мое предложение, което се различава от неговото и от това на комисията.
  Става дума за нещо много важно в процедурата по работата на данъчната администрация - срокът, в който се провежда една данъчна ревизия. Мисля, че има по-разумно предложение от това, което е направила комисията (по-точно работната група). Представете си един данъчен субект и една данъчна администрация, която го проверява. Първо срокът беше шест месеца, в досегашния текст стана три месеца. Аз съм доволен, че комисията отстъпи първата част от тази ревизия да бъде три месеца. Ако в три месеца данъчният орган обаче не свърши работата си, се дава възможност за удължаване на срока с още три месеца, с решение на регионалния данъчен директор и срокът става шест месеца. Убеден съм, че почти няма да има случаи, когато регионалният данъчен директор да не удължи срока на ревизията до нейното приключване, поискано от неговите подведомствени ревизори, осъзнавайки добре, че данъчната служба има нужда спокойно, добросъвестно и в достатъчно време да провери онова, което я интересува. Убеден съм, че законодателят ще иска по подобен начин да реши законово този въпрос, но това е едната страна - интересът на държавната администрация.
  Има и друга страна - интересът на данъкоплатеца и на стопанския субект, който е проверяван.
  Ние като народни представители сме длъжни да намерим оптималното съчетание между тези два интереса. В случая смятам, че се дава приоритет на единия интерес - на първия. Защо казвам това? Шест месеца данъчна ревизия сигурно е малък срок за някои много сложни ревизии, за някои по-големи предприятия, за които, ако трябва, ревизията може да продължи и една година. Но колко са тези предприятия в България? Две, три, десет, тридесет? Едва ли са повече. Трябва да се има предвид, че малките и средните предприятия в България са повече от 95 процента от броя на всички предприятия. Почти цялата ни икономика - стопански структурирана, се състои от малки и средни предприятия, на които им даваме шест месеца проверка.
  Затова предлагам първият срок да бъде три месеца, а вторият да бъде удължаван на ниво регионален данъчен директор, но не повече от един месец.
  Има още една възможна хипотеза на моето предложение. Четири месеца няма да са достътъчни за тези двадесет или тридесет случая в една година от общо няколкостотин хиляди случаи. Тогава, ако има наистина сериозно основание, то трябва добре да се мотивира от данъчния орган и ревизията да бъде удължена колкото искаме, но със санкцията на финансовия министър. Това да бъде следващият орган - на най-високо ниво, който може да оцени, че точно тази ревизия има особености, поради което ревизията трябва да бъде удължена, за да бъдат осъществени проверките по най-добрия начин. За да направи това, той ще провери всичко и ще се убеди в обективната необходимост от това удължаване на срока. Искам дебело да подчертая: убеждава се в обективната необходимост. Защо? Защото колкото и да говорим за етика, колкото и да говорим за морал, не трябва да забравяме, че има и субективен фактор. Къде е в случая наличието на субективния фактор? Един недобросъвестен ревизор, една група недобросъвестни хора биха могли при тези условия да подложат на своеобразен рекет данъчните субекти. Защо твърдя това?
  Вижте какво предлага работната група в ал. 7. Тук вече е хипотезата когато се удължава или се прекратява да тече срокът на данъчната ревизия, докато нещо се случи.
  "В случаите, когато по повод на данъчна ревизия се изискват сведения от чуждестранна данъчна ревизия, срокът на ревизията се спира до получаване на исканите сведения." Това звучи много добре, но какво става на практика? Ще ви кажа един случай с мен самия. Имаше два кораба със захар, с фалшиви фактури. В продължение на две години искахме от страната да изпрати оригиналните фактури. Две години ревизията стои, хората стоят, блокира се цялата работа. Утре това ще бъде ежедневие. Представете си, че един недобросъвестен данъчен чиновник реши да спекулира с търпението на една фирма и каже следното: "Ти си внесъл един чорапогащник от Турция. Сега ще изпратя едно писмо и докато не ми се отговори, срокът се продължава". Затова казвам, че е необходима обективната оценка на министъра на финансите, който да каже: "Да, това предприятие и този случай имат основание данъчната ревизия да бъде удължена и аз ще я удължа."
  Точно в това се състоят моите предложения. Смятам, че те много по-добре охраняват както интересите на данъчния орган, така и интересите на данъкоплатеца. Призовавам ви като отговорни народни представители да приемете тези предложения. Те с нищо не нарушават интересите и възможностите на данъчната администрация да си свърши работата от една страна, а от друга страна по подходящ начин охраняват от субективни възможни вреди данъчните субекти. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Искров, ще вземете ли отношение или да подлагам на гласуване текста?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми господин председател, в случая мога да кажа моето мнение, тъй като не мога да говоря от името на комисията. Предложението на господин Радев ми се вижда много разумно и лично аз като народен представител ще го подкрепя. Още повече, че то наистина не създава възможности от една страна за данъчен рекет или следене без ограничен срок на данъчната администрация в съответните фирми, а от друга страна ако наистина има проблеми с такива чуждестранни лица, за които се иска насрещна информация, нека да бъдат така добри да се обосноват пред финансовия министър. Това ще бъдат 10, 15, 50 такива случаи, но не повече. Така че лично аз бих подкрепил предложението на господин Муравей Радев в следния вид:
  "В ал. 6 срокът "три месеца" се заменя с "един месец".
  "(7) Ако при изключителни случаи срокът по ал. 6 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен само от министъра на финансите след мотивирано предложение на главния данъчен директор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Други желаещи за изказване? Няма.
  При това положение подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Муравей Радев по § 22. То включва и точката, по която не взехме отношение.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Всъщност тя е подкрепена от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: В такъв случай подлагам на гласуване предложението на народния представител Муравей Радев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 130 народни представители: за 102, против 19, въздържали се 9.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване окончателния текст на § 22, подкрепен от комисията, с налагащата се корекция, която гласувахме.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 118 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 22 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 23 са постъпили две предложения.
  Предложение на народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева § 23 да се отмени.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Георги Пирински:
  "В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  "Неразделна част от акта за възлагане е опис на исканите за представяне документи и справки."
  2. В ал. 2 думите "по общия ред" да се конкретизират по реда на кой закон.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Господин Пирински, имате думата.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, първото ми предложение е изцяло в контекста и в логиката на онова, което обоснова господин Муравей Радев по предходния текст, а именно този баланс между права, интереси и ангажименти, от една страна, на данъчните субекти да бъдат коректни, а от друга страна, на данъчната администрация - също да улеснява протичането на данъчния процес и да е конструктивна и коректна към проверяваните субекти.
  Какво предлагам да бъде включено в ал. 1? Че неразделна част от акта за възлагане на данъчната ревизия е опис на исканите за представяне документи и справки. Текстът, който бих предложил сега, господин председателю, в пленарната зала е следният:
  "Неразделна част от акта за възлагане е опис на исканите за представяне от данъчно задълженото лице документи и справки, утвърдени от главния данъчен директор."
  Смисълът е, когато се поиска провеждане на ревизия, ревизираният данъчен субект да бъде подготвен, да има възможност да комплектова онези документи и други справки, които се изискват, и ревизията да протече по-успешно във вече ограничения срок, който ние приехме. И да има известен ангажимент от страна на данъчните органи, че ще искат именно този набор от сведения, доказателства, като някакъв ангажимент по отношение на данъчния субект.
  Ето защо молбата ми е този текст да бъде подкрепен като текст, който създава един по-нормален, по-спокоен, ако щете по-бърз данъчен процес при ревизията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Други желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Подлагам на гласуване първо предложението на народния представител Георги Пирински с тази корекция във формулировката, която той направи по т. 1, ал. 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 99 народни представители: за 28, против 62, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението за отмяна на § 23, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 91, против 8, въздържали се 6.
  Предложението се приема, § 23 се отменя.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Параграф 23 току-що отпадна. Аз предлагам да не правим преномерация надолу, а да вървим по номерацията на вносителя.
  По § 24 е постъпило предложение от народния представител Пирински:
  "В чл. 70, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  "2. В случай на заболяване на данъчния инспектор за повече от 14 дни процедурата се възлага на негов колега. В случай на заболяване на представляващия данъчно задълженото лице, същият упълномощава свой представител да го представлява пред данъчната администрация."
  2. Точка 3 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя:
  "§ 24. В чл. 70, ал. 4 изречение второ се заличава."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Искров.
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, надявам се, че този път поне господин Искров ще даде едно рамо. Става дума за следното.Дискутираме случаите на спиране на ревизия. В действащия сега текст на чл. 70, ал. 1, т. 2 се предвижда, че ревизията може да се спре в случай на внезапно заболяване на лице и т.н.
  Текстът, който господин Искров прочете, предвижда и една процедура за замяна на едно с друго лице и т.н. Аз оттеглям този текст. Предлагам в сега действащия текст на т. 2, който започва така: "в случай на внезапно заболяване" да запишем "за срок до 14 дни в случай на внезапно заболяване". Тоест, прекъсва се автоматично за 14 дни, но за не повече от 14 дни, в който срок е необходимо да се предприемат действията, които да позволят ревизията да продължи. Защото и Вие много добре знаете, господин председателю, как може да се злоупотребява със заболяването на едно или друго лице, как може да се осигуряват освидетелствания, които не съвсем точно отразяват здравословното състояние на едно или друго лице.
  Ето защо бих предложил да се запише: "В срок до 14 дни в случай на внезапно заболяване и т.н.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по § 24? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Пирински, което той току-що обоснова.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 113 народни представители: за 26, против 67, въздържали се 20.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя, което е подкрепен от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 76, против 8, въздържали се 7.
  Параграф 24 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 25 е постъпило предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска, Радева.
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Пирински. По т. 1 и 2 господин Пирински оттегли предложенията си. По т. 3 комисията не подкрепя предложението на господин Пирински, а то гласи "Алинея 3 да отпадне".
  По т. 4 комисията подкрепя по принцип предложението на господин Пирински.
  Чета, уважаеми колеги, окончателния текст на § 25:
  "§ 25. Член 77 се изменя така:
  "Чл. 77. (1) При извършване на данъчна ревизия и проверка данъчният орган може да предприеме мерки за обезпечаване на доказателства чрез извършване на опис на паричните и материалните активи и ценности или чрез изземване с опис на документи и други носители на информация. В случаите, когато няма други възможности за обезпечаване, той може да запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини и други обекти, свързани с дейността, до 24 часа, а с писмено разрешение на Териториалния данъчен директор - до 72 часа.
  (2) За запечатването по ал. 1 се съставя протокол, в който се посочват датата и часът на извършване на действията, конкретните действия по запечатването, фактическите и правните основания за прилагането на тази мярка, срокът на прилагането й, както и пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва. Препис от протокола се предоставя на данъчния субект и на органа, възложил ревизията, а при проверка - на Териториалния данъчен директор по местонахождението на обекта.
  (3) Мерките могат да се обжалват в 3-дневен срок пред органа, възложил данъчната ревизия, а при проверка - пред Териториалния данъчен директор, които се произнасят с решения най-късно в деня, следващ деня на постъпването на жалбата. С решението органът може да потвърди, измени или отмени мерките и сроковете, за което данъчният субект се уведомява в същия ден.
  (4) Решението може да се обжалва в 7-дневен срок пред окръжния съд по местонахождението на органа по ал. 3. Съдът се произнася в 7-дневен срок с определение, което не подлежи на обжалване.
  (5) Жалбата не спира изпълнението на действията по обезпечаване на доказателствата, освен ако съдът постанови спиране."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, имам едно-единствено предложение - в новия текст на чл. 77, § 25 съгласно вносителя, в края на първия ред да отпаднат думите "и проверка". Стана дума за проверките, когато преди малко гледахме текста на чл. 67, новата ал. 6, където аз предложих и при проверка да има задължението за издаване на заповед. Пленарната зала прецени, че проверките ще се правят, без да има издадена писмена заповед, господин председателю. Но преценете сам, че в контекста на чл. 77, ал. 1 не можем да поставим на един режим по принцип и данъчната ревизия, възложена по съответния начин, аргументирана, която вече дава възможността да се предприемат тези действия за затваряне, за описване, за изземване, с проверката, която, както беше обосновано и от господин Искров, трябва да е на доста по-свободен режим, да може на място да се проверяват нарушения, които се счита, че са допуснати.
  В чл. 67, ал. 5 или 6, записахме, че когато при проверка данъчният инспектор иска да приложи чл. 77, той трябва да си осигури съответна заповед. И нека си остане така, това е нормалното. Но тук да оставим на един режим, на един ред ревизия и проверка, според мен е крайно необосновано. Защото може много желаещи да злоупотребят с тези много широки правомощия да кажат: ето моята карта, правя ви данъчна проверка, затварям ви магазина, изземвам ви документацията, без да може данъчният субект в момента да знае, че зад тези действия съгласно друг текст от ДПК е необходимо да има писмена заповед. Пък и кой знае колко тази карта е валидна. Злоупотребяващият вади чл. 77, ал. 1 и казва: трябва да ми се подчиниш.
  Ето защо приканвам пленарната зала този път да се абстрахира от това кой прави предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Пирински.
  Не разбрах държите ли на т. 3 от предложението си?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин главен данъчен инспектор, да внесете яснота.
  НИКОЛАЙ ПОПОВ: Господин председател, уважаеми дами и господа! В § 25 става дума за обезпечаване на доказателства по време на извършване на данъчни ревизии и проверки. Ще дам един конкретен пример, когато данъчен орган при извършване на проверка в търговски обект се натъкне на акцизни стоки, които не са облепени с необходимите по Закона за акцизи бандероли. В случая данъчният орган следва да запечата търговския обект, за да обезпечи доказателствата за извършването на това нарушение. В този смисъл аз подкрепям текста на работната група по § 25, т.е. чл. 77, ал. 1 да остане в сегашната редакция. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Други желаещи? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Пирински от ал. 1 на чл. 77 да отпаднат думите "и проверки".
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Пирински.
  Гласували 91 народни представители: за 10, против 69, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте окончателния текст на § 25, предложен от комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
  Приема се.
  Господин Искров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По параграфи от 26 до 30 са постъпили предложения от Искров, Чилова, Дренска и Радева, които са подкрепени от комисията. Затова предлагам да изчета текстовете на параграфи от 26 до 30 включително и да ги гласуваме ан блок.
  Доколкото знам, господин Пирински има виждане за допълнителна разпоредба, касаеща § 30, но то не пречи да се предложи след това.
  "§ 26. В чл. 78 накрая се добавя "или проверка".
  § 27. В чл. 85, ал. 1 се изменя така:
  "(1) Заверени от данъчен орган разпечатки на данни, подадени въз основа на закон от данъчен субект на магнитни носители или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, имат доказателствена сила"."
  Окончателен текст на § 28.
  "§ 28. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Протоколът се подписва от лицето, извършило действията, и от засегнатото лице, от негов представител или служител, освен ако не са намерени при съставяне на протокола."
  2. В ал. 3 след думата "протокола" се добавя "или не са открити на данъчния им адрес", а след думата "свидетел" се добавя "който не е данъчен служител."
  § 29. В чл. 108, ал. 2 думите "с акта по ал. 1" се заменят с "едновременно с връчването на данъчния ревизионен акт"."
  Окончателен текст на § 30:
  "§ 30. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 14:
  "14. обичайният размер на разходите за живот, издръжка, обучение и лечение, както и на транспортните, дневните и квартирните разходи при пътувания в страната и в чужбина;"
  б) създава се нова т. 15:
  "15. получени и извършени доставки и упражнено право на данъчен кредит;"
  в) досегашната т. 14 става т. 16.
  2. В ал. 4 думите "данъчната година, за която" се заменят с "данъчния период, за който", а думите "освен ако органът, възложил ревизията, не определи друг период" се заличават.
  3. В ал. 5 думите "задължително прави оценка и" се заменят с "след анализ по ал. 2".
  4. В ал. 9 се създава изречение второ:
  "Наложените обезпечителни мерки могат да се обжалват по реда за обжалване на данъчните ревизионни актове."
  5. В ал. 10 думите "възложил ревизията" се заменят с "постановил обезпечението"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Уважаеми народни представители, има ли желаещи да вземат отношение по параграфи от 26 до 30?
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, става дума за § 30, т. 1 - новата подточка "а", която касае ал. 2. В смисъл, в подточка "а" се предлага нова т. 14, която започва с "обичайният размер на разходите за живот, издръжка, обучение и лечение,...".
  Съгласете се, че "обичайният размер" е безкрайно разтегливо понятие. Кой е обичайният размер, особено в наше време? Той може да е едно, може и да е сто. В Допълнителните разпоредби би трябвало да има някакви параметри, на които да се гради дефиницията за обичайни размери. Моето предложение беше Министерството на финансите или по друг начин да се предложи текст, в който да се каже обичайния размер в смисъл на определена издръжка за живот, в съответни доходни категории и т.н. Сам разбирате, че просто "обичайният размер" е безкрайно разтегливо понятие.
  Моето предложение е докато върви второто четене в Допълнителните разпоредби да се запише текст, който да дава някаква ориентация как да се разбира това понятие. В други закони, употребяващи примерно понятието "обичайна печалба" - в Закона за корпоративното и подоходно облагане, в Допълнителните разпоредби се съдържа такъв текст, който се стреми да обясни какво се има предвид под "обичайна печалба".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  На вниманието на господин Искров, докато се стигне до Допълнителните разпоредби, може би няма да е лошо да се направи опит за дефиниране на "обичайният размер", но това не влияе на текста на § 30.
  Ако няма други желаещи да вземат думата, подлагам на гласуване от § 26 до § 30 включително, така както са подкрепени от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 77, против 14, въздържали се 6.
  Параграфи от 26 до 30 включително са приети.
  Господин Искров, пред Вас е § 31.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, господин председател.
  По § 31 е постъпило предложение от народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева - § 31 да се отмени.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 31.
  Същото предложение е постъпило от народните представители Черкезов и Димитър Йорданов.
  Комисията подкрепя предложението.
  От господин Муравей Радев е постъпило също предложение за отпадане на § 31.
  Постъпило е предложение от народния представител Георги Пирински - чл. 109а да се измени така..., но предполагам, че...
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре.
  По § 31 има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на много представители - да не ги изброявам - за отпадането на § 31, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "§ 32. В чл. 112 ал. 7 се отменя."
  Има предложение на народните представители Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска и Нина Радева § 32 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 32.
  Има предложение от същите депутати § 33 да се отмени.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 33, а той е:
  "§ 33. В чл. 114, ал. 3 думите "3-невен" да се заменят със "7-дневен"."
  По § 34 има предложение на народните представители Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска и Нива Радева, което комисията подкрепя.
  Окончателен текст на § 34:
  "§ 34. В чл. 115 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Данъчно задължение, определено с влязъл в сила данъчен акт, може да бъде изменено по инициатива на лицата по чл. 38, ал. 1 при наличие на основанията по ал. 2."
  "§ 35. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "уведоми" се поставя запетая и се добавя "като обоснове наличието на основание", а думата "възлага" се заменя със "след преценка на твърдяното наличие на основание за изменение може да възложи".
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  "(2) Данъчният субект може да подаде писмено искане до регионалния данъчен директор, към коeто се прилагат съответните доказателства. Регионалният данъчен директор след преценка възлага или отказва с мотивирано решение възлагането на нова данъчна ревизия. Решението за отказ подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд с частна жалба. По частната жалба съдът се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.
  (3) Когато се установи, че данъчното задължение е било определено в по-висок или по-нисък размер, за разликата се издава данъчен ревизионен акт."
  Предложението, което е подкрепено от комисията, е в § 35, ал. 2, т. 2, в изречение трето думите "с частна жалба" да се заличат и в изречение четвърто думите "частната жалба" се заменят с "жалбата".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36 със следната редакция:
  "§ 36. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата "дирекция" се добавя "или данъчно подразделение", а думите "в която" се заменят с "където".
  2. В ал. 6:
  а) след думата "съобщението" се поставя точка и текстът до края се заличава;
  б) създават изречения второ и трето:
  "Когато жалбата е просрочена или недостатъците не са отстранени в срок, тя се връща на жалбоподателя, а производството се прекратява с решение на регионалния данъчен директор, което може да се обжалва чрез регионалния данъчен директор до съответния окръжен съд. Съдът се произнася по жалбата с определение, което не подлежи на обжалване."
  Окончателен текст на § 37:
  "§ 37. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Изпълнението на данъчния ревизионен акт се спира по искане на данъчния субект, ако предостави обезпечение в размер на главницата и лихвите."
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Искане за спиране на изпълнението се прави само, ако данъчният ревизионен акт е обжалван. Искането се подава до органа, компетентен да се произнесе в съответната фаза на обжалване, като към него задължително се прилагат доказателства за направеното обезпечение. Отказът да се спре изпълнението не може да се обжалва отделно от решението на съответния административен или съдебен орган и влиза в сила заедно със съответния акт."
  "§ 38. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
  "Ако жалбата е допустима, регионалният данъчен директор я разглежда по същество и се произнася с мотивирано решение в 30-дневен срок от получаването й или от отстраняване на недостатъците й."
  2. В ал. 3 накрая се добавя "и определя срок за издаването му".
  3. Създава се нова ал. 4:
  "(4) Новият данъчен ревизионен акт, издаден при условията на ал. 3, не подлежи на връщане за нова ревизия."
  4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  5. Създава се ал. 7:
  "(7) Регионалният данъчен директор може по своя инициатива или по молба на данъчния субект да поправи допусната в решението явна фактическа грешка. Решението за поправката е неразделна част от първоначалното решение."
  Окончателен текст на § 39:
  "§ 39. В чл. 121, ал. 3 думите "или частично" се заличават."
  Окончателен текст на § 40:
  "§ 40. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  2. В ал. 5 след думите "той може да измени" се добавя "или отмени изцяло или частично", а думите "срока по ал. 1" се заменят с "14-дневен срок".
  3. Алинея 6 се заличава."
  Окончателен текст на § 41:
  "§ 41. В чл. 126, ал. 3 думата "заседанието" се заменя с "уведомлението". "
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, от § 32 до § 41 включително, някой желае ли да вземе думата? Не виждам. Общо взето безпроблемни текстове изглеждат.
  Моля, гласувайте подкрепените от комисията параграфи от 32 до 41 включително.
  Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: От § 41 до § 46 няма неприети предложения.
  Има едно предложение на Искров, Чилова, Дренска и Радева за отпадане на § 44, което не е прието, но ние го оттегляме.
  Така че, ако позволите, да изчета всичките заедно с два нови.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Всъщност от § 41а.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Да, новите параграфи, които са подкрепени.
  Създава се § 41а, който подлежи на преномерация:
  "§ 41а. В чл. 128 се създава ал. 4:
  "(4) Ако и двете страни в процеса са поискали, всяка от тях посочва експерт, а съдът определя третото вещо лице."
  "§ 42. В чл. 132 ал. 3 се отменя."

  Чета окончателния текст на § 43:
  "§ 43. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Наказателните постановления, издадени от данъчни органи, се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея думите "Гражданския процесуален кодекс" се заменят със "Закона за административното производство"."
  Има предложение на комисията за нов параграф - § 43а:
  "§ 43а. В чл. 134 накрая се добавя "във връзка с чл. 115 от този кодекс"."
  Параграф 44 се отменя.
  На две места вносителите на предложения Искров, Чилова, Дренска и Радева си оттеглят предложенията по § 44 и за нов § 41б.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми господин Искров, аз имам само една чисто редакционна бележка. В новия § 41а, който засяга ал. 4 на чл. 128, където е казано "ако и двете страни в процеса са поискали, всяка от тях посочва експерт, а съдът определя третото вещо лице." - Това звучи доста разнобойно. Става дума все за вещи лица. Нека всяка от тях да посочи вещо лице, а съдът да определи третото вещо лице, а не един път да говорим за експерт, а след това за вещо лице.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Тук виждам господин Марков, ще го помоля, ако иска, да вземе отношение. Но мисля, господин председател, по памет от това, което си спомням като дискусия в комисията, че идеята беше да не се натоварват съдилищата при такива спорове с допълнителни разходи, тъй като наистина имат проблеми с плащанията и при възможност самите страни сами да определят експерт. Неслучайно се използва думата "експерт", а не "вещо лице", а съдът да определи само едно вещо лице. Защото...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Експертът всъщност е вещо лице. Няма смислова разлика между експерт и вещо лице.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Не по смисъла на процесуалните или не знам какви си закони, които имат предвид юристите. Господин Марков, дали си спомняте точно дискусията?
  СТОЯН МАРКОВ: Не, не си спомням.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Да не би да се разбира, че това са вещи лица, на които се плаща от бюджета на съда?
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС, от място): Няма експерти, има вещи лица. Това са те вещите лица.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз лично не настоявам толкова, но чисто редакционно изглежда по-чисто така.
  Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване от § 41а до § 43 включително.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 6.
  Параграфите се приемат.
  Очакваме § 44, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ако позволите, господин председател, тъй като оттегляме предложението по § 44, да продължа с § 44 и § 45.
  Само една кратка консултация за Вас, господин председател, и колегите, у които е останало макар и малко съмнение по § 41а. Искам да кажа, че наистина съдът определя вещи лица от определен списък - казват нашите съветници - а в случая става въпрос за лица - експерти. За да не се бърка, затова така сме ги нарекли.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Досетих, че това е мисълта Ви, макар че вещото лице е вещо лице, независимо дали го има в този списък или не.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ще прочета окончателните текстове на § 44 и § 45.
  "§ 44. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 5, 6 и 7:
  "5. когато актът, с който е определено задължението, се обжалва;
  6. с налагането на обезпечителни мерки;
  7. с предприемането на действия по принудително събиране."
  2. В ал. 2 т. 2 и 3 се заличават.
  § 45. В чл. 144, ал. 2, т. 3 думите "начисляването им" се заменят с "изтичането на срока за внасянето им съгласно българското законодателство"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 44 и 45 има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 44 и 45 така, както са подкрепени от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, гласувайте.
  Гласували 108 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 5.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  По § 46 има предложение.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ако господин Пирински оттегля предложението си, господин председател, по § 46, има постъпили няколко предложения от представителите Искров, Чилова, Дренска, Радева, които са подкрепени от комисията, и едно предложение за § 49а от Анелия Мингова, Димитър Стефанов и Михаил Миков, което комисията подкрепя. В доклада е изписано "не подкрепя", но беше подложено на прегласуване на следващото заседание и всъщност комисията подкрепя това предложение.
  Така че предлагам до § 65 включително да ги прочета и да гласуваме наведнъж.
  Чета окончателния текст на § 46:
  "§ 46. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Наказателните постановления, санкциите по които следва да постъпят в републиканския бюджет, се изпращат от съответния административнонаказващ орган на данъчното подразделение по постоянния адрес на нарушителя в 3-дневен срок от влизането им в сила, като в тези случаи ал. 7 не се прилага."
  2. Досегашната ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4, като в ал. 4 думите "платежно нареждане за данъчно плащане" се заменят с "платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета".
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8, като в ал. 8 т. 2 след думата "размери" се добавя "и не е представено надлежно обезпечение".
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите "по ал. 6" се заменят с "по ал. 7".
  6. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите "по ал. 7" се заменят с "по ал. 8".
  7. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите "по ал. 8" се заменят с "по ал. 9".
  § 47. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думата "длъжника" се поставя запетая и се добавя "включително".
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) При постъпващи плащания от страна на длъжника данъчните, съответно осигурителните, органи могат и след изтичането на срока по ал. 1 да продължат действията си до погасяване на задължението при условията и по реда на чл. 191."
  3. Създава се нова ал. 5:
  "(5) При условията и по реда на ал. 1-4 данъчните органи събират принудително и неплатените в срока за доброволно изпълнение публични държавни вземания, които следва да постъпят в републиканския бюджет. Влезлите в сила актове за установяването им се изпращат на данъчния орган по постоянен адрес или седалище на длъжника в 7-дневен срок от изтичането на срока за доброволно изпълнение."
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  "(6) Постановленията за налагане на обезпечителни мерки, издадени от данъчните органи, се обжалват по реда за обжалване на данъчни актове, а постановленията, издадени от осигурителните органи - по реда за обжалване, предвиден в Кодекса за задължително обществено осигуряване."
  § 48. В чл. 147, ал. 4, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на задълженията по влязъл в сила данъчен акт".
  § 49. В чл. 156, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение второ:
  "Изискуеми данъчни задължения и санкции се прихващат от недължимо платени данъчни вземания, такси, както и от суми, подлежащи на възстановяване на друго основание от данъчния орган и след образуване на производство по принудително изпълнение."
  2. Досегашното изречение второ става изречение трето."
  Колеги, обръщам внимание, че предложението на народните представители Анелия Мингова, Димитър Стефанов и Михаил Миков за нов § 49 е подкрепено от комисията.
  Чета § 49а:
  "§ 49а. В чл. 157 ал. 5 се отменя.
  § 50. В чл. 159, ал. 1 думите "съответно от другите органи на Агенцията за държавните вземания" се заличават.
  § 51. В чл. 161, ал. 8 думите "публичния изпълнител, освен в случаите на чл. 108 и 109" се заменят с "органа по принудително изпълнение".
  § 52. В чл. 163 ал. 5 се изменя така:
  "(5) Предварителните обезпечителни мерки по чл. 108 и 109 могат да се обжалват по реда и в сроковете за обжалване на данъчните актове."
  § 53. В чл. 175, ал. 1 след думите "публичния изпълнител" се добавя "при изпълнение на правомощията им по този кодекс", а след думата "разполагат" се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 54. В чл. 182 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата "длъжникът" се заменя с "ипотекарният длъжник, съответно залогодателя", думата "нотариуса" се заменя със "съдията по вписванията" и думите "Централен регистър на особените залози" се заменят със "съответния орган, извършващ вписването".
  2. В ал. 2 думата "длъжника" се заменя с "ипотекарния длъжник или залогодателя".
  § 55. В чл. 192, ал. 3 думите "запорното съобщение" се заменят с "нареждането за изпълнение"."
  Параграф 56 се отменя.
  Чета окончателния текст на § 57:
  "§ 57. В чл. 208 ал. 3 се отменя."
  Чета окончателния текст на § 58:
  "§ 58. В чл. 226 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "вещни права" се добавя "с изключение на учредяването на ипотека по реда на чл. 182".
  2. В ал. 2 думата "вземания" се заменя със "задължения".
  § 59. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "като при изземване на вещи в полза на държавата ги съхранява до влизането в сила на наказателните постановления за отнемането им";
  б) т. 6 се изменя така:
  "6. събира доброволните данъчни плащания и извършва действията, предвидени в този кодекс, по обезпечаването и събирането на публични държавни вземания;"
  в) в т. 7 думата "разпространението" се заменя с "безплатното разпространение".
  2. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Данъчната администрация не събира държавни такси за издаване и заверка на документи, удостоверения, дубликати и други услуги."
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4."
  Нов § 59а, предложен от комисията:
  "§ 59а. В чл. 236, ал. 1 след думите "финансите" текстът се заличава.
  § 60. В чл. 239, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 9 се отменят.
  § 61. В чл. 240, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думата "ръководи" се добавя "в съответната териториална данъчна дирекция".
  2. В т. 6 след думата "глобите" текстът до края се заличава.
  3. Точка 7 се изменя така:
  "7. предоставянето на отчетна информация на Главната данъчна дирекция."
  Нов § 61а, предложен от комисията:
  "§ 61а. В чл. 240, ал. 3 след думата "ал. 1" се добавя "и ал. 2"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По § 47 до § 61а има ли бележки? Няма.
  Моля, гласувайте тези параграфи.
  Гласували 101 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 5.
  Параграфите са приети.
  По § 62, заповядайте, господин Искров.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 62, уважаеми господин председател, е постъпило предложение от народния представител Огнян Герджиков. В чл. 241, ал. 1, т. 8 - предлага господин Герджиков - след думите "ценни книги" се добавя "както и да проверява основанието за притежаване на компютърните програми, тяхното придобиване и използване".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, а той е:
  "§ 62. В чл. 241, ал. 1 т. 10 думите "по реда на този кодекс" се заменят с "и да извършва действия по събирането им в случаите и по реда, предвидени в този кодекс".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата председателят Герджиков.
  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Трябва да си призная, че съм изненадан от позицията на комисията, която не подкрепи моето предложение. Става въпрос за това дали можем да си позволим да възложим на данъчните органи да правят проверка върху използвания хардуер и софтуер. И мога да ви кажа, че данните, които се постарах да намеря, показват, че през 2000 г. използваният в България нелегален софтуер е към 78 на сто. Не зная колко е сега, нека да приемем, че е по-малко, но така или иначе цифрата очевидно е твърде сериозна, защото Международната асоциация по интелектуална собственост е предложила България да влезе в черния списък. А едно влизане в черния списък като пирати на интелектуална собственост ще доведе до твърде неблагоприятни последици за България. Това ще отнеме възможността за безмитен внос на български стоки от Съединените американски щати, ще бъдат един твърде лош знак към Европейския съюз и към НАТО, към които се стремим.
  Използването на интелектулен нелегален продукт, най-вече нелегален софтуер води до намаляване на приходите в хазната, неплатени данъци, създаването на предпоставки за разрастване на сивата икономика, насърчаване на емиграцията на висококвалифицирани специалисти в тази област. Мисля, че всичко това би трябвало да се разбере от народните представители.
  Искам само с няколко думи да очертая защо смятам, че данъчните органи са в състояние да извършват такава проверка и това би било твърде целесъобразно. Защото нелегалното копиране на софтуер означава, че не се документира сделка по лицензиране на софтуера. Оттам, върху тази недокументирана сделка не може да се начислява ДДС, не може да се начислява данък печалба. Това води до ощетяване на бюджета. По данни, които съм събрал, само от тази дейност нереализираните данъци за страната са към 110 млн. лв. А като се констатира, че едно лице ползва нелицензиран софтуер ще се установи, че са реализирани сделки, необложени с данък.
  Защо тази промяна би била ефективна? Защото данъчните органи по принцип имат достъп до първичната документация, до счетоводните и търговски документи. Те правят проверки по тези сделки и не би било нередно да направят проверка дали има и лицензиран софтуер, който се използва от компютрите.
  Каква е уредбата понастоящем? Според мен тази уредба е твърде неефикасна. Неефикасна е, защото може по възлагане на министъра на културата органи да правят такава проверка. Това е чл. 98 от Закона за авторското право и сродните му права. Тази възможност обаче не се използва рационално. Министърът на културата всъщност не упражнява ефективно тези правомощия и затова продължава да вирее този нелегален софтуер, този пиратски начин за използване на интелектуална собственост. И, за да не звучи голословно, искам да обърна внимание, че такова законодателно разрешение е познато на много страни. На първо място, така е решен въпросът в Съединените американски щати. Ще кажете: далеч са Щатите. Така е решен въпросът в Гърция - нашата южна съседка. Така е решен въпросът в много от тези страни, към които ние се стремим. И затова аз много се надявам, че българският парламент няма да покаже, че защитава нечии интереси, които са свързани с нелегалния бизнес, със сивата икономика, с нелицензираното използване на софтуер, с тази пиратска икономика, срещу която ние се борим.
  Не зная дали такова обяснение, донякъде разбираемо, някакво недолюбване на данъчните органи ще ни накара да не приемем тази възможност именно данъчните органи да могат да извършват тези проверки, за да можем да дадем добър знак, че България е срещу нелегалното използване на интелектуалната собственост. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин председател.
  Има ли други желаещи след тази обосновка?
  Демонстрирате демократичността на парламента с това, че не приемате предложението на председателя си. (Весело оживление.)
  Заповядайте, господин Попов - главен данъчен директор.
  НИКОЛАЙ ПОПОВ: Уважаеми господин председател, ще ми позволите да противопоставя моето мнение на Вашето. Този кодекс урежда едни специални правомощия и задължения на данъчните органи, а това са регистрацията на данъчните субекти, установяването, обезпечаването, събирането на данъчните и другите общински и публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, както и структурата и правомощията на данъчната администрация. Данъчната администрация не е компетентна да извършва този вид проверки по легалността на софтуерните продукти в България. Още повече, че има създаден орган към Министерството на културата във връзка с прилагането на Закона за авторското право и сродните му права, който би следвало да извършва тези проверки, съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи.
  Отделно от това в сегашния бюджет на данъчната администрация не са предвидени средства най-малкото за обучение на данъчните органи по това що е софтуер, кой софтуер е законен, как да разбираме кога е законен, както и нямаме бюджет да извършваме проверки. Имайте предвид, че нелегалният софтуер, освен че се ползва от данъчни субекти, било то еднолични търговци и дружества, подобен софтуер се ползва и от милиони еднолични потребители в България, т.е. обикновени физически лица. И тук трябва да се регламентира една доста сложна процедура по достъп и до собствени жилища, и други имоти на гражданите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други бележки?
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, струва ми се, че дадените обяснения от господин Попов не издържат критична преценка, тъй като ние сега сме по текста на глава двадесет и трета "Права и задължения на органите на данъчната администрация". Алинея 1 например третира правата на данъчната администрация. В т. 5 е казано, че "данъчният орган има право да изисква и изземва оригинални документи, копия, данни, сведения, справки и други носители на информация във връзка с приходи, доходи и имущества". Тоест, тук става дума за режима на имуществото, на регулярността на имуществото - дали е законно притежавано или не - предмет на данъчното облагане.
  В т. 8 се казва: "Данъчният орган има право да установява притежаваните парични средства и материални ценности, вземания и ценни книги". Тоест, аз по никакъв начин не виждам как господин Попов може да защити логиката, че данъчният орган няма възможност, няма право, няма компетентност и т.н. в дадения случай това, което предлага господин Герджиков, да провери основанието за притежаване на компютърните програми, тяхното придобиване и използване.
  Обяснението, което чухме, е съвършено несъстоятелно и при това положение остава единствено, за съжаление, хипотезата, че данъчната администрация бяга от този въпрос. И вече, пък ако се запитаме защо бяга и си отговорим по начина, по който предположи господин Герджиков, става съвсем лошо, тъй като има някакви други интереси, които я отклоняват от този въпрос, а въпросът не е тривиален. Въпросът е за изключително сериозни нарушения, които водят до още по-изключително сериозни последици за страната въобще.
  Не знам дали обърнахте внимание на това какво съобщи господин Герджиков, че има опасност въобще България да попадне в списък на страни, да попадне в режим, който е обект на отнемане на търговски привилегии и търговски правомощия - нещо повече, обект на специално наблюдение и евентуално санкциониране, така че, господин председател, аз настоятелно Ви приканвам в най-добрия или в най-лошия случай да отложите гласуването по този текст, но по никой начин така просто, преминавайки към гласуване, да го изгласуваме.
  Процедурното ми предложение е, ако не се намери, така да се каже, готовност от мнозинството да се изрази съгласие с приемането на този текст, той да бъде отложен, да бъде отново обсъден от работната група, най-малко от комисията, и тогава да бъде гласуван.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Пирински.
  Само че аз нямам техническа възможност да проверя дали мнозинството е съгласно да го гласува... (Шум и реплики в залата.)
  Господин Искров може ли да гарантира?...
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Господин председател, аз съм в много деликатна ситуация, щото, вярно, че господин проф. Герджиков е пръв между равни, но си е пръв, да ви кажа!
  Наистина, господин Пирински, учудвам се на мнението Ви. Той и в Комисията по бюджет и финанси имаше възможност да се изкаже, да гласува и той гласува за неподкрепа на този текст или мисля, "въздържал се". Не си спомням точно как беше, но в никакъв случай не беше за този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Дискусиите са след изложението на народния представител Огнян Герджиков, така че... (Шум и реплики в залата.)
  Господин Жотев, заповядайте.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не ми се иска да се създава дискусия по въпрос, който е организационно решен, не е в обхвата на темата, която сега обсъждаме. По никакъв начин не може да се вмени на данъчната администрация да се занимава и с проблема за проверка на софтуерните програми.
  Мотивът на господин Герджиков, че в Министерството на културата нямат административен капацитет по никакъв начин не може да накара законодателния орган с промени в законодателството да оправи немощта на администрацията. Въпросът е широк. България направи доста голям прогрес. Много фирми платиха. "Майкрософт" писмено изрази виждането си, че България е направила голям прогрес и вече не е в този черен списък, за който се говори тук.
  Нека НДСВ да направи препоръка към министъра на културата и министерството, за да усилят капацитета на тази група, която се занимава с проверка на софтуерните продукти, защото въпросът не е само до тези, които данъчната администрация проверява, а до всички в България, които все още може би ползват такива нелегални продукти.
  Аз не бих подкрепил предложението на господин Герджиков, независимо че разбирам колко е важен този въпрос. Той по никакъв начин не бива да бъде решаван с промени в този закон. Просто, Министерството на културата трябва да си върши по-добре работата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Калъчев, заповядайте.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В комисията при обсъждането на този текст аз гласувах за приемането на предложението. За съжаление, може би уважаемите колеги не можаха докрай да възприемат смисъла на предложената промяна.
  Обърнете внимание на това, че ако данъчните служби се заемат с функциите на сегашната Асоциация за авторски права, това ще доведе до коренна промяна на този бизнес в страната. Значи, в момента службата, която проверява за нелегален софтуер и правят показните акции с "баретите", тя в повечето случаи може да обслужи много малък на брой обекти, които да бъдат проверени. Ако обаче данъчните по един редовен и регулярен начин - значи, тук не става дума за интересите само и единствено на "Майкрософт" или на "Сън", или на не знам кой си от големите софтуерни гиганти, тук става дума за цяла една разрастваща се индустрия в нашата страна, която обаче е на принципа: "Ние ще крадем програми". Може да позволим, както тя е тръгнала да се заражда, така и да си отмине.
  Разберете, множество млади хора в момента имат следното предложение - отиваш в Германия и срещу 5 хил. марки брутна заплата те вземат на работа в средно малка германска софтуерна фирма. Значи, ако ние не дадем малко глътка въздух и не принудим българския предприемач най-накрая да плати за тоя интелектуален труд - казвам ви, оставете операционните системи настрана, не говорим за "Майкрософот" или за някаква друга операционна система, говорим за приложен софтуер. Той е също непрекъснат обект на кражби.
  Ако ние не дадем възможност с някакъв такъв текст, аз не знам дали е много коректно да му е точно тук мястото. Надявам се, че господин Герджиков е преценил това и му е тук мястото от чисто правна страна тук да стои, такъв текст трябва да има, защото данъчните са хиляди, маса народ. Те са безчет! Даваме им добри права, включително и със сегашните промени в Данъчно-процесуалния кодекс. Ами, нека да свършат и някаква работа за обществото. Разберете, добре е да подкрепим този текст. Казвам ви, нека оставим "Майкрософт" на мира. Бил Гейтс ще мине и без нашите плащания в общите случаи. Примерно, казвам, да го оставим на мира. Въпросът е и за нашата, родната индустрия, която а-ха, а-ха и да се излюпи! Би могла да стане, обаче могат и да заминат към Германия, разберете! Така че, призовавам ви да гласуваме "за"!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки? Не виждам.
  Имате думата, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Само една дума.
  Действително, за да няма спор по този въпрос, господин председател, в комисията от 13 човека - 2 гласуваха "за", а 11 бяха против този текст. Господин Калъчев и господин Чауш гласуваха "за". Нямаше спор в комисията за мотивите, които и господин председателят - проф. Герджиков, тук изложи. Всеки разбира тези мотиви, но единственото съображение, поради което никой не го подкрепи тогава, е именно, че това не е работа на данъчната администрация и че данъчната администрация не е компетентна да извърши тези проверки.
  Ами, те половината сигурно пишат още на пишещи машини или едвам си пишат докладите на компютър, камо ли да започнат да проверяват вече самите програми, с които се работи, операционни системи и други, така че, образно казано, платонически и тези 11 човека бяха "за", но са "против", поради изложените от господин Попов съображения.
  И понеже господин Корнезов ме попита тук, примерно, как бих гласувал, аз, уважаеми колеги, в случая от уважение към господин Герджиков, бих гласувал "въздържал се".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Поставям на гласуване предложението на господин Герджиков.
  Моля да гласувате.
  Гласували 115 народни представители: за 77, против 16, въздържали се 22.
  Предложението се приема.
  Преминаваме към гласуване на § 62 изцяло.
  Моля да гласувате. Гласуваме § 62...
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Ще имаме изменение и в т. 10, което е на вносителя, и в т. 8 - с добавката, направена от господин Герджиков и току-що подкрепена.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Гласували 102 народни представители: за 97 , против няма, въздържали се 5.
  Приема се.
  И последните текстове, които ще разгледаме преди почивката.

  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Предлагам окончателен текст на § 63, 64 и 65, тъй като си оттегляме предложението по § 65, направено от Искров, Чилова, Дренска и Радева, ако нямате нищо против, господин председател:
  "§ 63. В чл. 242, ал. 1, т. 3 думите "сведения след писмено искане от органите на съдебната власт или на други органи на данъчната администрация, когато това е предвидено в данъчен закон" се заменят с "информация при условията и по реда на чл. 12, ал. 2".
  § 64. В чл. 248, ал. 1 думите "се дава ежегодно униформено облекло" се заменят с "ежегодно се изплащат суми за облекло"."
  По § 65 - окончателен текст, подкрепен от комисията:
  "§ 65. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думата "администрация" се добавя "и за облекло по чл. 248", а числото "65" се заменя с "60";
  б) в т. 2 след думата "размер" се добавя "не по-малко от";
  в) създава се т. 3:
  "3. добавки към основната заплата на служителите на Министерството на финансите в размер до 5 на сто от средствата по ал. 1, по критерии, определени от министъра на финансите с наредбата по ал. 2."
  Колеги, в текста на т. 3 при вас е изписано "на 5 на сто", да се чете "до 5 на сто".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  По тези текстове на параграфи от 63 до 65 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте параграфи от 63 до 65 така, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
  Приемат се.
  С това първата част от закона е приета. Заслужихме си половин час почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Моля, господин Искров, да докладвате втората част от законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, предлагам да прочета текстовете от § 66 до § 75 включително - Преходни и заключителни разпоредби, по които са постъпили предложения от народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева, подкрепени от комисията, и да чета окончателните текстове.
  Окончателен текст на § 66:
  "§ 66. В чл. 250 думите "от 5000 до 20 000 лв. и" се заменят с "от 3000 до 20 000 лв.", а думите "се лишават от право да заемат длъжност в данъчната администрация" се заменя със "се лишават от правото да заемат съответната длъжност за срок от 1 до 3 години".
  Нов § 66а:
  "§ 66а. В чл. 251 се създава изречение второ: "При повторно извършване на нарушението длъжностното лице се наказва с глоба до 100 лв.".
  Окончателен текст на § 67:
  "§ 67. В чл. 252 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Данъчен субект, който по реда на този кодекс е задължен да се регистрира данъчно и не стори това в законоустановените срокове, се наказва с глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 20 до 1000 лв. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 40 до 2000 лв."
  2. В ал. 2 думата "заявление" се заменя с "декларация"."
  Окончателен текст на § 68:
  "§ 68. В чл. 253 ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите "в случаите, когато това е предвидено в закон" се заличават.
  2. Създава се изречение второ: "При повторно извършване на нарушението данъчният орган се наказва с глоба до 500 лв."
  Комисията предлага нови § 68а, 68б и 68в:
  "§ 68а. В чл. 254 в края се поставя запетая и добавя: "а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба от 100 до 10 000 лв."
  § 68б. В чл. 255, ал. 1 в края се поставя запетая и се добавя: "а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба до 500 лв."
  § 68в. В чл. 256 се създава изречение второ: "При повторно извършване на нарушението данъчният орган се наказва с глоба до 500 лв."
  Окончателен текст на § 69:
  "§ 69. В чл. 257 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  "(1) Данъчен субект, който не изпълни задължителни указания на данъчен орган за оказване на съдействие при извършване на данъчна ревизия или пречи за извършването й, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридически лица - с имуществена санкция в същия размер. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 500 до 1000 лв."
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) Санкциите по ал. 1 се налагат и на данъчен субект, който не окаже съдействие на данъчен орган при условията на чл. 24."
  Предложение на комисията за нови § 69а и 69б:
  "§ 69а. В чл. 258 в края се поставя запетая и се добавя: "а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба от 500 до 1000 лв."
  § 69б. В чл. 259 се създава изречение второ: "При повторно извършване на нарушението вещите лица се наказват с глоба до 500 лв., но не повече от двойния размер на определеното им възнаграждение за извършване на експертизата."
  Окончателен текст на § 70:
  "§ 70. Член 260 се изменя така:
  "Чл. 260. Данъчен субект, който не спази изискванията по чл. 109, ал. 8 от този кодекс, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 5000 лв. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 1000 до 10 000 лв."
  Предложение на комисията за нови § 70а, 70б, 70в и 70г:
  "§ 70а. В чл. 261, ал. 1 в края се поставя запетая и се добавя: "а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба от 500 до 1000 лв."
  § 70б. В чл. 262 в края се поставя запетая и се добавя: "а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба от 500 до 1000 лв."
  § 70в. В чл. 263 в края се поставя запетая и се добавя: "а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба до 100 лв."
  § 70г. В чл. 264 в края се поставя запетая и се добавя: "а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба до 500 лв."
  Окончателен текст на § 71:
  "§ 71. Член 265 се изменя така:
  "Чл. 265. Извън случаите по предходните разпоредби данъчен субект, който не изпълни в установените срокове задълженията си по този закон, се наказва с глоба - за физически лица, или с имуществена санкция - за юридически лица и еднолични търговци от 50 до 250 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 100 до 500 лв., ако данъчният субект не подлежи на по-тежко наказание."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип за § 72. Предложението по чл. 265а е отразено в окончателния текст на § 72, а предложението по чл. 265б е отразено в § 66а до § 72.
  Постъпило е предложение и от народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева.
  Комисията е подкрепила предложението, като това е отразено в § 79 и § 85а.


  Чета окончателния текст на § 72:
  "§ 72. Създава се чл. 265а:
  "Чл. 265а. Лице, което при образувано изпълнително производство по реда на този кодекс не изпълни в установените срокове задължението си за предоставяне на информация на данъчен орган или на публичен изпълнител, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 50 до 250 лева. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и еднолични търговци в размер от 100 до 500 лева."
  Окончателен текст на § 73:
  "§ 73. В чл. 266 ал. 2 се изменя така:
  "(2) Актовете за съответните констатирани нарушения се съставят от данъчните органи, съответно от публичните изпълнители, а наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или от упълномощено от него длъжностно лице, съответно от изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, и се връчват на нарушителите по реда на закона за административните нарушения и наказания."
  По § 74 има предложение на народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева.
  Окончателен текст на § 74:
  "§ 74. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) буква "а" се изменя така:
  "а) данните, вписани в данъчния регистър по чл. 28, ал. 1, т. 6, 7, 9, 10 и 11;"
  б) в буква "в" накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на съобщаването на размера на данъчното задължение по Закона за местните данъци и такси".
  2. В т. 2 думите "такси и глоби" се заменят с "такси, глоби и имуществени санкции".
  3. В т. 7 числото "3000" се заменя с "5000".
  4. В т. 12, буква "а" думата "взаимни" се заличава, след думата "сделки" се добавя "между свързани лица".
  5. Създава се т. 15:
  "15. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение."
  "§ 75. В § 20, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби думите "и териториалният обхват" се заменят с "териториалният обхват и структурата", а след думите "данъчните дирекции" се добавя "и данъчните подразделения"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 66 до § 75 включително желаещи за изказване? Не виждам желаещи.
  Гласуваме ан блок § 66 до § 75 включително.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 123 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 12.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, предлагам да прочета и да гласуваме наведнъж параграфи 76, 77 и 78, след което да се съсредоточим върху ключовия § 79.
  "Преходни и заключителни разпоредби".
  Комисията предлага § 76 да отпадне.
  Дължа на уважаемите народни представители едно уточнение. Бях ви изпратил като допълнително мнение на комисията § 76 да се включи като допълнение към предстоящия за гледане на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания.
  "§ 77. В чл. 75, т. 5 от Закона за българските документи за самоличност" (обн. ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп. бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г.; бр. 108 от 2000 г. и бр. 42 от 2001 г.) след думите "по съдебен ред" се добавя "включително когато са членове на контролните или управителните органи на юридически лица, които имат ликвидни и изискуеми задължения към държавата в големи размери".
  § 78. В чл. 43, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп. бр. 70 от 1999 г. и бр. 42 и 112 от 2001 г.) т. 3 се изменя така:
  "3. има ликвидни и изискуеми задължения към държавата в размер над 5000 лева или е член на контролните или управителните органи на юридически лица, които имат ликвидни и изискуеми задължения към държавата в размер над 5000 лева, в случай че не е представено надлежно обезпечение."
  Комисията подкрепя и двата текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. По тези текстове? Няма желаещи.
  Гласуваме ан блок отпадането на § 76 и § 77 и 78 на вносителя.
  Гласували 121 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 9.
  Параграфите се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 79 са постъпили три предложения на народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева.
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народните представители Черкезов и Димитър Йорданов - в § 79 т. 3, 4 и 5 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 3 и 5 и не подкрепя предложението за отпадане на т. 4.
  Предложение на народния представител Муравей Радев - комисията подкрепя предложението.

  Окончателен текст на § 79:
  "§ 79. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г. и бр. 109 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14, ал. 1 се създава нова т. 9:
  "9. Прехвърлянето на права върху филми, когато мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната."
  2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В т. 17 думата "доброволна" се заличава, а след думата "особена" се добавя "задължителна за откриване, но доброволна за ползване".
  б) Точка 18 се изменя така:
  "18. "щателно и документирано издирване" означава издирването от органите на данъчната администрация да е извършено чрез проверки и посещения на данъчния субект, събиране на данни от общините и органите на МВР за неговото местопребиваване, при посочване на конкретните данни и места за издирване, резултатите от които се прилагат към данъчния акт."
  в) Създава се т. 19:
  "19. "предходна доставка" е доставката, чийто предмет изцяло или частично, в същия или в променен вид е използван или се използва за осъществяването на друга доставка.
  Предходни по отношение на отделна доставка са и всички доставки, които образуват поредица, всяка една от които е предходна по отношение на следващата."
  3. В чл. 30, ал. 2 се изменя така:
  "(2) При прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство данъчната основа е по-високата между данъчната основа, определена по чл. 29 от този закон, и застрахователната стойност на превозното средство."
  4. В чл. 41 се създава нова т. 5:
  "5. човешки органи, кръв, кръвни съставки и кърма."
  5. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Правото на приспадане на данъчен кредит за получателя на доставката е налице и когато регистрирано лице (негов доставчик) не е изпълнило задължението си по ал. 1, т. 2, в случаите, когато данъкът, по съответния данъчен документ е платен по “ДДС-сметка” на доставчика изцяло най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит."
  б) Създават се ал. 3 и 4:
  "(3) Суми, преведени по “ДДС-сметка” на основание, различно от плащане за данък върху добавената стойност или без основание, се освобождават в полза на титуляра на сметката след проверка или ревизия за данъчни задължения на платеца. Ако такива са налице, данъчните задължения се събират от "ДДС-сметката" до размера на внесеното.
  (4) Обезпечение и принудително изпълнение по Гражданския процесуален кодекс срещу “ДДС-сметка” се допуска след данъчна ревизия на титуляра и събиране на дължимите от него данъчни задължения."
  6. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинеи 4, 5, 6, 7 и 8 се изменят така:
  "(4) Данъчният орган отказва правото на приспадане на данъчен кредит на ревизиран данъчен субект по всяка доставка в размера по ал. 5, когато установи, че за нея или по предходна доставка е налице едно от следните обстоятелства:
  1. доставчик е данъчен субект, който не съществува или осъществява търговска дейност без данъчна регистрация;
  2. доставчикът не е начислил данък в предвидените в този закон срокове;
  3. доставчикът е начислил данък, без да са налице основания за това;
  4. доставчикът не е представил доказателства от значение за определянето на данъчните му задължения в указания му от данъчен орган срок, включително доказателства за извършване на доставката, за счетоводната отчетност във връзка с доставката, за определяне на предходните доставки, по които лицето е получател по отношение на доставката, когато за това е бил уведомен по реда на Данъчно-процесуалния кодекс.
  (5) Правото на приспадане на данъчен кредит се отказва в размер, отговарящ на размера на данъка, който е начислен или е следвало да бъде начислен за доставката, по отношение на която е налице обстоятелство по ал. 4.
  (6) При констатиране на обстоятелство по ал. 4, данъчният орган е длъжен да открие производство по издаване на данъчен ревизионен акт спрямо доставчика на доставката, по отношение на която е налице обстоятелство по ал. 4. Препис от издадения данъчен ревизионен акт се изпраща на съответната окръжна прокуратура в 7-дневен срок от издаването му.
  (7) В случай, че основанията за отказ на данъчен кредит по чл. 65, ал. 4, т. 4 отпаднат в тримесечен срок от връчването на данъчния ревизионен акт, правото на данъчен кредит се възстановява.
  (8) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага по отношение на данъчния кредит, възникнал в резултат на доставка, ако данъкът по съответния данъчен документ е платен по “ДДС-сметка” на доставчика, изцяло най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит."
  б) Алинея 9 се отменя.
  7. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1, т. 4 се изменя така:
  "4. ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, данъчният орган прихваща този остатък за погасяване на други установени и неизплатени данъчни задължения или го възстановява в 45-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;"
  б) Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Регистрирано лице, което за последните 12 месеца преди текущия месец е извършило износ по смисъла на чл. 14 и доставки по чл. 92 на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него доставки за същия период и няма установени и неизплатени данъчни задължения, има право разликата по ал. 1 да му бъде възстановена в 45-дневен срок от подаването на справката-декларация. В същия срок се възстановява данъкът, когато лицето е платило не по-малко от 80 на сто от начисления му за периода данък чрез “ДДС-сметка”, включително по внос. В случай, че са налице установени и неизпълнени данъчни задължения, в същия срок се извършват прихващане и възстановяване на остатъка, ако има такъв."
  8. В чл. 91д се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1 думата "разликата" се заменя с "разликата, намалена с размера на дължимия данък", а т. 1 и 2 се изменят така:
  "1. общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и еднократните разходи като комисионни и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
  2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се е възползвал пряко, включително данъкът по този закон, но без тази част от него, която е с право на данъчен кредит на основание чл. 91е, ал. 2.
  б) Създава се ал. 2:
  "(2) Данъчната основа на доставката на общата туристическа услуга е 35 на сто от разликата по ал. 1, намалена с размера на дължимия данък при продажбата в чужбина от лицензиран туроператор или туристически агент на туристически пакет по смисъла на Закона за туризма, който ще се ползва в страната от чуждестранно лице, което няма седалище или обект на територията на страната и не е регистрирано по този закон и за който е получено плащане на територията на страната."
  в) Алинея 2 става ал. 3.
  9. В чл. 91е, ал. 3 се отменя.

  10. Създават се членове 91к и 91л:
  "Право на избор
  Чл. 91к. (1) Туроператорът или туристическият агент има право да не прилага специалния ред на облагане на доставките с туристически услуги, регламентиран в чл. 91г - чл. 91и.
  (2) Правото по ал. 1 се упражнява за всяка отделна доставка, като се посочи това в издадения данъчен документ или бъде издадена данъчна фактура, съответно данъчно дебитно или данъчно кредитно известие.
  (3) Правото по ал. 1 може да се упражни и като туроператорът или туристическият агент декларират предварително писмено пред съответната териториална данъчна дирекция, че ще се ползват от правото по ал. 1 по отношение на всички свои доставки.
  (4) Когато туроператорът или туристическият агент се е възползвал от правото си по ал. 1, данъчната основа при продажбата в чужбина от лицензиран туроператор или туристически агент на туристически пакет по смисъла на Закона за туризма, който ще се ползва в страната от чуждестранно лице, което няма седалище или обект на територията на страната и не е регистрирано по този закон и за който е получено плащане на територията на страната, е 35 на сто от данъчната основа, определена по реда на глава шеста.

  Доказване на продажба в чужбина
  Чл. 91л. Документите, удостоверяващи продажбата в чужбина от лицензиран туроператор или туристически агент на туристически пакет по смисъла на тази глава се регламентират в Правилника за прилагане на този закон."
  11. В чл. 108, ал. 1 се създава изречение второ: "В 14-дневен срок от връчване на удостоверението за регистрация лицето е длъжно да открие "ДДС-сметка".
  12. В чл. 110, ал. 1 се създава изречение второ: "В 14-дневен срок от връчване на удостоверението за регистрация лицето е длъжно да открие "ДДС-сметка".
  13. В чл. 116, ал. 2, т. 2 се създава буква "г":
  "г) регистрираният данъчен субект системно не изпълнява задълженията по този закон или има невнесени данъчни задължения по този закон, общата сума на които надхвърля стойността на активите му, намалени с неговите задължения."
  14. В чл. 131, ал. 1 след думите "обжалването им" се поставя запетая и се добавя: "както и обжалването на постановленията по чл. 137а, ал. 5".
  15. В чл. 132 се създава ал. 3:
  "(3) Регистрирано по този закон лице, което не открие "ДДС-сметка" в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществени санкции - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 250 до 2500 лв. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица или еднолични търговци, в размер от 2500 до 5000 лв."
  16. Създават се членове 137а, 137б и 137в:
  "Чл. 137а.(1) Административно наказание лишаване от право да се упражнява определена дейност или дейности се налага за срок от един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции на данъчен субект, който:
  1. не спази реда или начина за:
  а) издаване на съответен документ за продажба (фискален бон; касова бележка от кочан, заверен от данъчните органи, или удостоверителен знак за продажба, отпечатан и издаден по установения ред);
  б) въвеждане в експлоатация или регистрация на фискалните устройства;
  в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително;
  2. използва преправено или изменено фискално устройство.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 преправеното или изменено фискално устройство се отнема от данъчните органи в полза на държавата и се унищожава. Разноските са за сметка на данъчния субект.
  (3) Когато в срок от 24 месеца от влизане в сила на наказателното постановление по ал. 1 бъде извършено нарушение от същия вид, нарушителят се лишава от правото да упражнява определена дейност или дейности за срок от 2 до 6 месеца.
  (4) Наказанието по алинеи 1 и 3 се налага за обекта или обектите, където са констатирани нарушенията.
  (5) Изпълнението на административното наказание по алинеи 1 и 3 се прекратява от органа, който го е наложил с постановление по молба на данъчния субект и след като бъде доказано от него, че наложената имуществена санкция или глоба е заплатена изцяло.
  Чл. 137б. (1) В случаите на налагане на административно наказание по чл. 137а се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите на данъчния субект и забрана на достъпа до тях, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от данъчния субект или от оправомощено от него лице. Мярката се налага за обекта или обектите, където са констатирани нарушенията.
  (2) В случай, когато отстраняването е свързано със значителни затруднения за данъчните органи и/или значителни разходи за данъчния субект, постановилият запечатването орган може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговорно пазене от данъчния субект. Разпореждането не се отнася за стоките -предмет на нарушението по чл. 137а, ал. 1, т. 2.
  (3) В случаите по ал. 1, когато отстраняването на стоките не се осъществи в указания срок, данъчният орган ги отстранява, като ги разполага пред обекта, без задължение да ги пази, за сметка на данъчния субект и не носи отговорност за тяхното повреждане, похабяване или загуба.
  (4) В случаите на чл. 137а, ал. 5 едновременно с прекратяване изпълнението на административното наказание данъчният орган постановява и отпечатване, което се извършва при задължение за съдействие от страна на данъчния субект.
  Чл. 137в. Наказателните постановления по чл. 137а, както и принудителната мярка по чл. 137б, подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът не разпореди друго."
  17. В "Преходните и заключителни разпоредби" се правят следните допълнения:
  а) Създава се § 13б:
  "§ 13б. Разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, т. 6 не се прилага за премиите, предоставяни пряко на производителите на тютюни по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, след 1 януари 1999 г."
  б) Създава се § 13в:
  "§ 13в. (1) Разпоредбите на чл. 91г-91л се прилагат по отношение на всички доставки, чието фактическо изпълнение е започнало след 1 януари 2002 г.
  (2) Регистрираните по този закон лица привеждат дейността си в съответствие с ал. 1 по ред, определен с Правилника за прилагане на този закон."
  Колеги, тук има малко изменение. Чета окончателния текст:
  в) Създава се § 13г:
  "§ 13г. Регистрираните по този закон лица са длъжни да открият "ДДС-сметка" по чл. 20, т. 17 в срок до 1 август 2002 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 79 има ли желаещи да се изкажат?
  Има предложение на господин Черкезов и господин Димитър Йорданов, което не е прието.
  Има думата господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Вярно е, че бързаме, но аз лично, а ще апелирам и към колегите, да не гласуваме по тези текстове, защото начинът, по който ги приемаме, въобще не ни дава възможност да разберем за какво става въпрос. Четат се по 2-3 страници пред полупразна зала. Нека поне да ги минем текст по текст. Цитират се други закони, цифри се споменават. Ще стане така, както стана есента - залата гласува, а после, като се публикува законът, вай, каква стана? Сега пак го променяме със задна дата, нещо, срещу което ние пък абсолютно възразяваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вашето предложение, господин Миков, какво е? Да се отложи гласуването?
  За реплика има думата господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, какво ненормално има да четем параграф по параграф? Аз прочетох § 79, изменящ Закона за данък върху добавената стойност. Господин Миков беше поканен за член на работната група на управляващото мнозинство, да бъдете там и да си кажете думата. Вие дойдохте 2 пъти и повече не се появихте.
  Затова пледирам да не подкрепяме това предложение или по-скоро господин Миков да си го изтегли, защото стана Нова година. Кога да ги приемаме тези изменения? Точно пък този параграф - § 79, беше гледан 2 месеца и в работната група, и в комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Тъй като господин Миков направи процедурно предложение, господин Пирински, трябва да гласуваме първото процедурното предложение и след това ще Ви дам думата за изказване.
  Процедурното предложение на господин Миков е да се отложи гласуването на § 79.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 122 народни представители: за 31, против 88, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Пирински, за изказване.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател! Аз не се съмнявам, че и настроението на залата е да се гласува, без да се дискутира, и каквито и да са доводи, които биха били изложени, няма да повлияят на това намерение. Аз също не смятам, че при това положение си заслужава особено много да продължаваме прекалено тази дискусия и да губим време.
  Ето защо аз лично оттук до края на закона няма да участвам в гласуването, бих предложил и на колегите си да не го правят. Ще се постарая да обясня съвсем накратко защо с примера на § 79.
  Първо, госпожо председател, Вие, а и господин Искров прекрасно съзнава, че текстовете от § 76 нататък нямат нищо общо с мотивите, които бяха представени при първото четене на законопроекта. В тези мотиви въобще не се аргументират тези промени, които се предлагат и в Закона за ДДС, и в други закони. Фактически ние имаме пред себе си един значително подменен режим на Закона за данък върху добавената стойност, който се вкарва в Преходните разпоредби на Закона за изменение на ДПК, една практика, която е абсолютно ненормална, откъдето и да я погледнете.
  Два пъти по-лоши стават нещата обаче, когато погледнем и § 86а в самия край на този законопроект...
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Него ще го изменим.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Искров сега ми подсказва, че ще бъде изменен. Но съгласете се, че това пък вече е пълен абсурд, тъй като § 86а казва, че разпоредбите на § 79, т. 6, а § 79, т. 6 е най-съществената тук, тъй като регламентира случаите, когато се отказва възстановяването на данъчен кредит, се прилагат и за всички заварени - забележете - заварени данъчни събития и неприключили производства. Това е текстът, който взриви фактически и бизнеса, а и онези, които наблюдават все пак какво става в тази пленарна зала. Защото ние пребиваваме тук в един полусънен уют и си натискаме копчетата, но хората гледат какво правим не за друго, а защото им се стоварва на главата нашето законотворчество.
  Ето защо всичко това, което тук е записано и предвидено и което е работено в работната група на управляващото мнозинство, както се изрази господин Искров - и той упреква, че представители на опозицията не били желали да участват в тая работа - е една съвършено ненормална законодателна процедура, която не може да доведе до друго, освен до значителни спорове какво е прието и как да се прилага.
  Аз, разбира се, няма да минавам по всички текстове, но все пак бих обърнал внимание, госпожо председател, на такива текстове, като, да речем, т. 4 на чл. 41, създадената нова т. 5, която включва в понятието "лекарствени средства по смисъла на този закон" човешки органи, кръв, кръвни състави и кърма. Не знам дали така между другото можем да причислим и тях към лекарствените средства, защото хипотезата е, че те ще влязат в търговския оборот. Струва ми се, че малко напред забягваме с този текст.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Освобождаваме ги.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Така де, но ги вкарваш в режима, за да ги освободиш. Тоест, те попадат в понятието "лекарствени средства", досега не са били такива, макар че ги освобождаваш. Тук има един голям въпрос.
  В т. 6 на чл. 65 има такива формулировки, като например в ал. 8, където се казва, че "разпоредбата на ал. 4 не се прилага по отношение на данъчния кредит, възникнал в резултат на доставка, ако данъкът по съответния данъчен кредит е платен по ДДС сметка на доставчика - и тук възниква въпросът - изцяло най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит".
  Това ограничително условие също не е ясно по какъв начин ще бъде прилагано, защото това понятие - "периода, когато е упражнен данъчният кредит" - е доста разтегливо понятие за установяване.
  Също така възниква въпросът с изменението в ал. 2 на чл. 77, където в края на този текст е вкарано условието, че "в същия срок се възстановява данъкът, когато лицето е платило не по-малко от 80 на сто от начисления му за периода данък чрез ДДС сметка, включително по внос".
  Това също е едно ново условие, което никой не може да каже по какъв начин ще рефлектира върху вече възникнали производства и как ще се прилага този текст и т.н.
  Аз пак казвам, всичко е възможно с натискане на копче. Какви са последиците обаче никой тук според мен не може точно да каже, защото една работна група, колкото и да е компетентна, колкото и да се стреми да прецени различните казуси, това не може да замени едно пълноценно обсъждане на един законопроект на първо и на второ четене, какъвто би трябвало да е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за ДДС. Това, което се прави като данъчна практика, е съвършено несъответстващо на изискванията на Закона за нормативните актове и указа и има всички основания да се прецени дали и доколко така приети текстове са допустими от конституционна и от законова гледна точка.
  Така че аз оттук нататък не виждам начин да участвам в това гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Пирински.
  За изказвания по § 79? За реплика, заповядайте, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Това не е реплика, госпожо председател. Аз пледирам да си продължим работата, тъй като на господин Пирински му е все тази дали ще се приеме § 79 или не. Той си седи в опозиция, седи и си натиска копчето, както казва. И си чака да му дойде редът след три години. Само че през това време ние носим отговорност.
  Господин Пирински, не е вярно, че някой седи тук в полусънна дрямка и натиска копчетата. Работим много усилено през последните три месеца и половина. Три месеца и половина се обсъжда Данъчният процесуален кодекс. И Вие бяхте така добър да направите 20 или 25 предложения. Господин Миков също беше поканен да участва като добър юрист - представител на Коалиция за България, но повече като добър юрист.
  И не е вярно, че така, между другото предлагаме какви да е текстове.
  След § 76 имаше молба и на Министерство на финансите, и от установени неща по времето на работа на работната група са сложени текстове за изменение и допълнение на други закони, които имат нужда от пипане.
  Ако искате да влизаме тук отново в мотивация, аз съм готов. Готов съм да говоря по всеки един от текстовете, но не е тук моментът. Моментът беше по време на заседанията на Комисията по бюджет и финанси.
  Член 14, ал. 1 - Прехвърляне на права върху филми. Знаете проблемите с "Бояна филм" и други продуценти на такива продукции, че са пропуснати.
  Човешки органи, кръв, кръвни съставки и кърма - Закона за лекарствени средства. Всеки член на Комисията по бюджет и финанси е чул много добре с двете си уши от представителите на данъчната администрация защо се налага да се включи това нещо, кои са лекарствените вещества, цитирам по памет.
  Член 64 и чл. 65 - начинът на приспадане на данъчния кредит. Притесненията на данъчната администрация са, че чл. 65, така както го приехме, създава възможност за по-бързо възстановяване при случай на данъчни вериги за източване на ДДС. Аз не съм виновен, че в тази страна след 12 години преход и промени в съдебната система няма нито един осъден за източване на ДДС. Един човек няма осъден! И днес питах лично проф. Петканов - министъра на вътрешните работи: "Какво правите с разработките?" Казва: "Пращаме ги на следствието." Имат 160 случая, ето, давам ви информация, които са приключили в НСБОП и другите, отиват в следствието и умират! Край! Текстът -добър или лош, дали се харесва или не на субектите, затова сме се заели с ДДС-сметката. Тогава, когато има съмнения за източване на кредит, да се бави по чл. 65. Когато няма съмнение, да отидат да си открият сметка, да превеждат по нея и да могат по този начин в 45-дневен срок, дори по-рано от обещания от нас срок от три месеца, по-рано да могат да си възстановят ДДС-то.
  По-нататък - чл. 77, една много хубава разпоредба, предложена от колегата Черкезов навремето. Тогава не я изпипахме като текст. Ако искате да го чуете от мен, добре. Всеки греши. В текстовете се подразбираше, че може да се прихване не за три месеца, а за три плюс три месеца. За да няма тълкувания, данъчната администрация предложи корекция на този текст.
  Член 91д и въобще всички членове, които се отнасят за хотелиери. Оказа се, че само 10 на сто, с така изписаните текстове се възползват само туроператорите и туристическите агенти, които се броят като обем на пръстите на едната ръка. А всъщност хотелиерите, които са лицензирани по Закона за туризма, не могат да се възползват от това намаление на ДДС, което беше прието на 20 на сто от предишното Народно събрание, а сега го намалихме на 7 на сто посредством данъчен кредит. Оказа се, че не могат да се възползват и трябва да плащат 20 на сто.
  Да карам ли по-нататък?
  Ако влизаме в тези излишни според мен дискусии, ще стане 19,00 ч. и пак няма да приключим този текст.
  Какво друго ви притеснява тук?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Аз искам да направя една реплика.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Можем да си правим реплики още 12 години. Заповядайте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика, заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Излизам, защото името ми взе често да се спряга.
  Аз не мога да приема един такъв текст...
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважава се...
  МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря за уважението, господин Искров! Но разпоредбите на чл. 91г и 91л се прилагат по отношение на всички доставки, чието фактическо изпълнение е започнало след 1 януари 2002 г. Как можем да запишем този текст? И как се установява фактическо изпълнение на доставка? Едно е да се документира, едно е да има някаква документална следа. Как ще разберем дали на 30 декември или на 2 януари е започнало фактическо изпълнение на доставката? Бога ми, това не мога да си го обясня като юрист - как ще стане, след като го записваме? И трябва да ви кажа, че проблемът с ДДС-то не е толкова в законите. Има един кораб във Видин, който пет пъти го хващат как през нощта източва нафта. И нещата стигат най-много до МВР или до прокуратурата и работата се прекратява.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Аз ли да оправям работата?
  МИХАИЛ МИКОВ: Не, аз само казвам, че ако мислите, че с това ще спрете, че има бездействие на полиция, на прокуратура, на следствие - нищо. Само объркваме нещата.
  Забележете следващия текст пак в този параграф: "Регистрираните по този закон лица привеждат дейността си в съответствие с ал. 1 по ред, определен с правилника за прилагане на този закон." Правилникът излязъл ли е, за да се съобразят? Значи, редът се приема със закон. За тези лица ще има един период поне от 10-15 дни, в който те ще бъдат между земята и небето. Толкова ли не може да се каже по кой ред, ясно, в закона да се каже. Защото пак даваме делегация на изпълнителната власт и тя като се замотае две-три седмици, докато се публикува в "Държавен вестник", пак ще има спорове дали е в съответствие или не е в съответствие.
  Ето, това са неща, които ни карат да вземем отношение, господин Искров, не поради недобронамереност или заради бавене на време. Видяхте, че търпеливо слушахме тук дълго време. Но тук се натрупват толкова много неща, които утре ще се натрупат като проблеми. Ние не искаме да имаме общо с тези работи. Това е, разберете ни правилно, не защото сме в опозиция, но защото сме отговорни народни представители. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По притесненията на господин Миков. Господин Миков, тук няма поне един депутат, който да не иска да го върне от 1 януари този режим по простата причина - отговарям с едно изречение - защото касае зимните хотелиери. Ако оправим сега текста, на тях сезонът им вече завършва. За това става въпрос. Сигурно има някъде някаква закачка по Закона за нормативните актове или не знам си какво.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Тогава веднага ще ни обвинят, че са ни платили, за да ги облекчим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За изказване, заповядайте, господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Аз също бих потвърдил думите на господин Искров, че много работа се положи по този тежък, обхватен, много важен законопроект, цял кодекс. Вярно е, твърдя, че имаше много спорове на експертно ниво и едва ли някой би си позволил да мисли в тази зала, че споровете имат някакъв политически оттенък специално по тези въпроси.
  Специално се връщам пак към това, което казах. Ние като народни представители сме длъжни да осигурим почтен баланс на интересите. И точно заради това, господин Искров, ако трябва не тази вечер, а утре вечер или вдругиден вечер, тогава ще приемем Данъчния процесуален кодекс, когато народните представители имат чистата съвест, че са положили онези усилия, които законът им повелява, и съвестта ги задължава да бъдат достатъчно обективни по тези въпроси. Тук няма политика. Тук има държава. Тук има интереси на държавата, а интересите на държавата са интересите и на данъчната администрация, и на данъкоплатеца. Това най-после трябва да се разбере!
  Това, по което искам да говоря, са едни предложения, които бяха направени своевременно и които аз лично не мога да разбера. Смисълът, който е вложен в тях, така е представен, че става малко неясен. Може би на мен не ми е ясен. Аз преди малко се консултирах с главния данъчен директор. И все още за себе си не мога да разбера защо се налага тази промяна.
  Най-напред си спомняте, че и в чл. 64, и в чл. 65, говорихме още на първо четене на законопроекта, че се прави един доста несръчен опит да се отнемат редица облекчения, които миналата година същото това Народно събрание даде на цялата тази процедура по времето на приемането на данъчните закони.
  Сега се прави един опит част от тях да бъдат орязани. Нямам нищо против, стига да сме убедени, че това е по-доброто. Става дума за въвеждането на ново понятие - ДДС-сметка. Става дума за едно облекчение и на данъкоплатеца, и на държавната администрация. Става дума за нещо, което решава въпроса, който назря в последните няколко години с източването на огромни суми от данък добавена стойност, дължими на държавата, в тъмни черни потоци и пътеки. Става дума за една верига, през която минава една услуга или една стока и когато някъде в средата на тази верига има фантом, в крайна сметка всички след нея се оказват в една тежка ситуация да не могат да си получат според тях законния данъчен кредит. Те са прави за себе си. Но държавата не може да върне нещо, в което в крайна сметка не е взела. Така че държавата е абсолютно права. И данъкоплатецът е прав, понеже той няма вина, че 5 доставчика преди него имало някъде фирма фантом. И решението за ДДС-сметка, според мен, е много сполучливо.
  Защо обаче когато въведохме този механизъм миналата година, сега променяме и дори замъгляваме смисъла на това право на данъкоплатеца да си тегли данъчен кредит, ако неговият доставчик своевременно е внесъл данък добавена стойност в тази ДДС-сметка? Защо? И това, което аз предложих беше в чл. 64 да отпадне премахването на старата ал. 2. Старата ал. 2 беше много ясна. Тя казваше така: "Правото на приспадане на данъчен кредит за получателя на доставката, значи за клиента, е налице, когато регистрираното лице", т.е. неговият доставчик "не е изпълнило някое от тези задължения, които са повод да му бъде отказан данъчен кредит, но за сметка на това е платило своето данъчно задължение по ДДС-сметка. Ето го условието "е платило вече". Какво по-ясно от това?
  Какъв е новият запис? И аз искам да видя къде е разликата. Сега в чл. 64, ал. 2 се казва така: правото на приспадане на данъчен кредит за получателя е налице... и най-отдолу "в случаите, когато данъкът по съответния данъчен документ е платен по ДДС-сметка на доставчика изцяло най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит". Буквалният запис е "през който е упражнено правото на данъчния кредит". Е, не ми е ясно! Наложи се аз да отида при главния данъчен директор и да ми обясни за какво става дума. Логиката е толкова проста - ти можеш да изтеглиш данъчен кредит само ако онзи преди теб е внесъл данъка по ДДС-сметка. Какво по-ясно от това? Напишете го така.
  Тук има едно цяло писмо от Българска стопанска камара. И тя го разбира така, че едва ли не тази удобна възможност и за двете страни се премахва, което според мен не е вярно. Тя не се е премахнала, но така се казва, че някой да го тълкува. Кажете го така: "Данъчен кредит може да се изтегли само ако доставчикът й вече е внесъл по ДДС-сметка дължимия данък". И въпросът е приключва. Никой повече няма да пита. И това е честната позиция. Защото ти не можеш да изтеглиш данъчен кредит, ако този преди теб не си е внесъл парите в ДДС-сметката. Това е елементарната логика. Затова питам по тези два текста - 94 и 95 - кое наложи по-усложнен запис, което според мен внася неяснота, а не яснота и създава условия за неразбиране на нещо, което е повече от ясно.
  Дано аз да се заблуждавам по някакъв начин, но такава е елементарната логика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, благодаря на господин Радев, че върна дискусията по § 79 в нормалното русло.
  Моля господин Попов да даде някакви пояснения, защото текстът е много специфичен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Попов.
  НИКОЛА ПОПОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Цитираната от господин Радев ал. 8 на чл. 65 предвижда правото на данъчния субект да ползва данъчен кредит, въпреки наличието на обстоятелствата по ал. 4, ако ДДС по съответната сделка е платено по сметката на доставчика. Тоест данъчната администрация се абстрахира от наличието на тези четири рестриктивни текста в ал. 4, че доставчикът е данъчен субект, който не съществува или осъществява дейност без регистрация, че не е начислил данъка в предвидения срок, че е начислил без основание такъв данък или, че не е представил доказателства. Тоест, ако в случая сме в хипотезата на т. 4, въпреки непредставянето на доказателства, той е открил ДДС-сметка и аз, като получател по сделката съм платил ДДС по тази сметка, аз няма защо да се притеснявам, че правото да ползвам данъчен кредит ще ми бъде отнето във връзка с прилагането на ал. 4, т. 4. И обикновено това право за ползване на данъчен кредит става в периода, в който е възникнала и сделката. Не може да става в по-късен или в друг период. Както знаете, отчетността на данък добавена стойност е чрез месечни справки- декларации. Ако го направим извън този период, рискуваме да попаднем в една съвсем нова ситуация, удачно ли е да имаме месечни справки-декларации по закона или да ги правим някакви други. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Попов.
  Имате думата за процедурно предложение.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, тъй като се започна дискусия по този текст, той е много специфичен, правя процедурно предложение, ако нямате против, да бъде допуснат в залата и господин Ангел Савов - съветник към комисията. Ако ще има юридически въпроси по същество. Той е един от авторите на ДПК от 2000 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли противоположно предложение? Няма.
  Моля, гласувайте процедурното предложение господин Савов да бъде допуснат в залата.
  Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
  Предложението е прието.
  Моля, поканете господин Савов в залата.
  За пояснение - господин Радев.


  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Втори път излизам по един и същи повод просто, за да поясня. Изглежда, че не съм бил достатъчно ясен.
  Аз казах, че в старите, действащи до този момент нормативни актове, това правило, този канон, че не можеш да изтеглиш данъчен кредит преди този пред теб да е внесъл по ДДС- сметка данъка, е достатъчно добре охранено. Сега онези текстове се заменят с други, които са по-неясни и които разбирам, че имат същата цел, но според мен стават по-неясни и затова питам какво наложи промяната.
  Ето го, вижте го в стария закон - този чл. 65 как охранява същата тази процедура. Значи, не е налице данъчно предимство, тоест нещо, поради което да се облагодетелства някой, когато размерът на дължимия данък е платен по ДДС-сметка. Кратко, ясно, няма никакви спорове. Размерът е платен по ДДС-сметка, той си тегли данъчния кредит, въпросът приключва. Едното събитие може да бъде единствено и само след другото, не обратното. Обърнем ли го обратно, няма никакъв смисъл от тези ДДС-сметки и от каквото и да било друго. Но и преди беше така, и сега е по-трудно обяснимо отпреди.
  Но, не съм съгласен с тази логика, че понеже всеки месец се прави една справка, в която има внесен данък ДДС и изтеглен данъчен кредит и това е месечно и ако това като период се обърка, става нещо страшно. Не съм съгласен по простата причина, че... Ето, един пример ще ви дам.
  Една фирма трябва да внесе данък добавена стойност. Тя е доставчик. По някакви причини, допуснете някакви обективни причини, в данъчния период, в този месец, в който трябва да направи тази справка, нито е внесъл, нито е попълнил тази сума в тази своя данъчна декларация. Внася я два дни по-късно, на следващия период, но го е внесъл. Преди това никой не е изтеглил данъчен кредит. Той е внесъл данък добавена стойност, не е направил нарушение и този след него да е изтеглил данъчен кредит неправомерно. Означава ли това, че правомерният платец, след като онзи пред него си е внесъл два дни след деня на подаване на справката, няма право на данъчен кредит?
  Ако това е смисълът и целта на тази промяна, аз категорично ще възразя, защото, когато са правомерни и двете страни на базата на един, някакъв, то не е и едномесечен срокът, защото ако приемем, че на 14-то число се приема тази декларация за платен данък и теглен данъчен кредит, ти можеш да си направил сделката няколко дни по-рано и заради това, че имаш няколко дни до това 14-то число, тази сакрална дата, да не можеш да осъществиш другите действия, примерно. Съвсем произволен пример давам.
  Така че, когато едната страна е изрядна, платила си е каквото трябва на държавата, другата след него си е теглила също така правомерно данъчен кредит, не трябва да ограничаваме по никой начин двете страни на този процес. Това само искам да предложа и мисля, че това ще бъде един по-добър закон, ако го направим така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Савов - за обяснение. Заповядайте за обяснение на проблема, повдигнат от господин Радев.
  АНГЕЛ САВОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми народни представители, мисля, че в случая господин Радев не е прав дотолкова, доколкото текстът в този вид, който е предложен, означава едно-единствено нещо - ДДС- сметката наистина е предназначена за облекчение на данъчните субекти и всеки, който заплати по ДДС-сметка на своя продавач, да говорим с нормалните термини, там е казано "доставчик". Аз, който платя на моя доставчик по неговата ДДС-сметка, имам безусловното право принципно да получа моя кредит. Не той дали го е внесъл, не той дали го е начислил.
  Текстът, който е казал: изцяло да е заплатил, изцяло и най-късно в края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит, означава следното - при сега гласуваните текстове на Закона за данък добавена стойност, срокът от четири на три месеца беше намален за право на предявяване на претенция за възстановяване на данъчен кредит и данъчния период, през който се упражнява правото на данъчен кредит е три месеца. Тоест, има една процедура, която би трябвало да я знаете. Всяко лице, което има право на данъчен кредит, подава данъчна декларация до 14-то число, следващия месец. В тази декларация той прави своето искане за получаване на данъчен кредит. Той това може да го направи на 100-тния ден - три месеца плюс 14 дни.
  Ако в този период той не е заплатил по ДДС-сметката на своя продавач размера на данък добавена стойност, естествено е, че той не може да претендира възстановяване на данъчен кредит за нещо, което не го е платил. А, ако той го плати в следващия тримесечен период, той ще получи правото на данъчен кредит.
  Съгласен съм, редакцията не е чиста. Съгласен съм. Ние всички го знаем, но тази редакция означава едно-единствено нещо и то означава следното - след като ти изтече срокът, а сега е три месеца, за получаване на право на данъчен кредит и ти през този срок не си си платил задължението на своя продавач по ДДС- сметката, естествено е, че няма да получиш и правото за този период на данъчен кредит. Благодаря ви.
  Мисля, че сега е вече по-ясно. (Весело оживление в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този текст има ли още желаещи да вземат отношение? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Черкезов и господин Йорданов по този параграф, което не е прието от комисията. Не е прието отпадането на т. 4 от § 79. Останалите предложени я са приети.
  Гласували 110 народни представители: за 24, против 84, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 79 в окончателния му вариант, представен от председателя на комисията.
  Гласували 104 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 8.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 80 и § 81 няма постъпили предложения, които да не са приети. Само едно предложение има от народните представители Искров, Чилова, Дренска и Радева, която се подкрепя, така че предлагам наведнъж да ги изчета.
  "§ 80. В Закона за облагане доходите на физическите лица (обнародванията в "Държавен вестник" се изброяват в екземпляра от законопроекта, приложен към стенографския протокол), се правят следните изменения:
  1. В чл. 21, ал. 1 думите: "точки 11, 19 и 20 и чл. 23, ал. 3, т. 8" се заменят с: "точки 12, 20 и 22 и чл. 23, ал. 3, т. 9 и 13".
  2. В чл. 34, ал. 2 се изменя така:
  "(2) Лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, водят счетоводство при спазване изискванията на Закона за счетоводството".
  3. В чл. 41, ал. 1, изречение второ се изменя така:
  "Физическите лица, формиращи облагаем доход по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен финансов отчет без приложението"."
  Окончателен текст на § 81:
  "§ 81. В Закона за корпоративното подоходно облагане се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 38, ал. 1 думите: "сумите по чл. 23, ал. 2, точки 3, 15, 17, 18 и 22" се заменят с: "всички временни разлики по чл. 23, ал. 2".
  2. Създава се чл. 61г:
  "Чл. 61г. (1) На кооперациите и образуваните от тях предприятия, членуващи в национални кооперативни съюзи, данъкът върху печалбата се преотстъпва за срок до 31 декември 2005 г.
  (2) Кооперациите и образуваните от тях предприятия превеждат 50 на сто от преотстъпения данък върху печалбата в инвестиционните фондове на националните кооперативни съюзи в сроковете за внасянето му в бюджета.
  (3) Преотстъпеният данък върху печалбата се отчита като резерв. Преотстъпването е валидно, ако отчетените като резерви преотстъпени средства се инвестират в дълготрайни активи. Условието за инвестиции се счита за изпълнено, ако те са направени до подаването на годишната данъчна декларация.
  (4) Националните кооперативни съюзи ежегодно отчитат пред Министерството на финансите целевото разходване на преотстъпения данък върху печалбата".
  3. В § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби думите "по чл. 23, ал. 3, точки 1, 6, 14 и 15" се заменят с: "по чл. 23, ал. 3, т. 1, 6, 12, 14 и 15".
  4. Параграф 35 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се отменя"."
  Параграф 35 уреждаше режима на кооперациите.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по § 80 и § 81? Няма.
  Преминаваме към гласуването им ан блок.
  Моля, гласувайте § 80 и § 81.
  Гласували 113 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 11.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 82 е постъпило предложение на народните представители Иван Искров и Хасан Адемов - това е текст на Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика, който сме внесли.
  Комисията подкрепя предложението, като на чл. 117а, ал. 2, изречение второ да отпадне.
  Колеги, чета окончателния текст на § 82:
  "§ 82. В Кодекса за задължително обществено осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 6а:
  "Чл. 6а. (1) Данъчните органи предоставят на Националния осигурителен институт информация за декларирания или установения с акт на данъчните органи доход на данъчно задължените лица по Закона за облагане доходите на физическите лица.
  (2) Националният осигурителен институт предоставя на данъчната администрация информация за дохода по чл. 6, ал. 2."
  2. В чл. 108:
  а) създава се нова ал. 2:
  "(2) Контролните органи на Националния осигурителен институт могат да извършват контролно-ревизионна дейност съвместно с данъчните органи по план, предварително съгласуван между управителя на Националния осигурителен институт и главния данъчен директор.";
  б) досегашните ал. 2, 3 и 4 станат съответно ал. 3, 4 и 5.
  3. В чл. 110:
  а) в ал. 5 т. 3 се изменя така:
  "3. изпълнение върху суми, възстановени от данъчен орган по запорирана сметка на длъжника".
  4. В чл. 117 ал. 6 се отменя.
  5. Създава се чл. 117а с наименование "Спиране на изпълнението":
  "Чл. 117а. (1) Обжалването на разпорежданията по чл. 117, т. 2 не спира изпълнението им.
  (2) Изпълнението на разпорежданията по чл. 117, ал. 1, т. 2, буква "в" се спира по искане на задълженото лице, ако предостави обезпечение в размер на главницата и лихвите.
  (3) Искането за спиране на изпълнението се прави едновременно с жалбата, като се прилагат доказателства за направеното обезпечение.
  (4) За срока на спирането се дължи законната лихва върху главницата."
  6. Създава се чл. 118а с наименование "Спиране на изпълнението от съда":
  "Чл. 118а. (1) Обжалването пред съда на решенията на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издадени за разпорежданията по чл. 117, т. 2 не спира изпълнението им.
  (2) Изпълнението може да бъде спряно от Окръжния съд при условията по чл. 117а, ал. 2 и 4 за решенията, издадени за разпорежданията по чл. 117, ал. 2, т. 2, буква "в". Искането за спиране на изпълнението се прави едновременно с подаване на жалбата и съдът се произнася в 7-дневен срок.
  (3) Отказът на съда да се спре изпълнението не подлежи на обжалване."
  7. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 10а:
  "§ 10а. Чл. 117а и чл. 118а се прилагат и по висящи спорове пред ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт и пред съдилищата. Искането за спиране на изпълнението от задължените лица може да се направи в 14-дневен срок от влизане в сила на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по § 82? Няма.
  Гласуваме параграфа в окончателната редакция на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 10.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 83 е постъпило предложение от народния представител Иван Искров. Оттегля се.
  Комисията предлага окончателен текст на § 83:
  "§ 83. В Закона за местните данъци и такси се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 1:
  "(1) Местните данъци се заплащат в брой в касите на данъчната администрация или чрез безкасово плащане по съответната сметка."
  б) досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.
  2. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) точка 4 се изменя така:
  "4. превозните средства - по застрахователна стойност."
  б) точка 4а се отменя.
  3. Член 55 се изменя така:
  "Чл. 55. (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
  1. до 50 к.с. (37 кW) вкл. - по 0,25 лв. за к.с.
  2. над 50 до 75 к.с. (55 кW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.
  3. над 75 до 100 к.с. (74 кW) вкл. - по 0,40 лв. за к.с.
  4. над 100 до 150 к.с. (110 кW) вкл. - по 0,80 лв. за к.с.
  5. над 150 к.с. (над 110 кW) - по 0,90 лв. за к.с.
  В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:


  Година на производство: Коефициент:
  До 31.12.1988 г. включително 1
  От 01.01.1989 г. до 31.12.1994 г. включително 1,5
  От 01.01.1995 г. 2,8

  (2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:
  1. товарно ремарке - 5 лева
  2. къмпинг ремарке - 10 лева.
  (3) За мотопеди се заплаща данък 10 лева, а за мотоциклети, както следва:
  1. до 125 куб.см включително - 12 лева
  2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лева
  3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лева
  4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лева
  5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лева
  6. над 750 куб.см - 100 лева
  (4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:
  1. до 400 кг включително - 4 лева
  2. над 400 кг - 6 лева
  (5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
  1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лева
  2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лева

  (6) За товарен автомобил се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
  (7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
  (8) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.
  (9) За влекач - седлови, се заплаща данък 100 лв.
  (10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други) автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.
  (11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.
  (12) За трактори се заплаща следният данък:
  1. от 15 до 25 конски сили включително - 5 лв.
  2. над 25 до 50 конски сили включително - 7 лв.
  3. над 50 конски сили - 10 лв.
  (13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.
  (14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.
  4. В чл. 58 се създава ал. 4:
  (4) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон."
  5. В чл. 59 се правят следните изменения:
  1. в ал. 2 думите "и 8" се заменят с "и 9";
  2. в ал. 3 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 5";
  6. В чл. 60 се създават алинеи 7 и 8:
  "(7) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.
  (8) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2 от пускането им в движение."
  7. Приложение № 3 към чл. 55, ал. 1 се отменя.
  8. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 13 се отменя.
  9. В § 52 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси думите "от 1 май до 31 юли" се заменят с "от 1 юни до 31 август"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 83 няма желаещи за изказване.
  Гласуваме § 83 в окончателна редакция, предложена от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Комисията предлага създаване на нов § 83а:
  "§ 83а. В Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 3, т. 3 думите "съгласно Приложение № 1 от Закона за местните данъци и такси" се заменят с "по реда на § 3а".
  2. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 3а:
  "§ 3а. За висящите по този закон производства действителната пазарна цена по чл. 4, ал. 3, т. 3 се определя съгласно отмененото Приложение № 1 към Закона за местните данъци и такси, считано от 1 януари 2002 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 83а няма изказвания.
  Гласуваме § 83а в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 5.
  Параграф 83а е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 84 не са постъпили предложения.
  Комисията предлага текстът на вносителя да отпадне, тъй като междувременно беше приет Законът за движението по пътищата, където тези текстове се съдържат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте отпадането на § 84 по предложение на комисията.
  Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 84 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 85 е постъпило предложение от народния представител Йордан Мирчев, председател на Комисията по транспорт и съобщенията.
  Комисията подкрепя предложението за § 85 по принцип със следната редакция:
  "§ 85. (1) Наложените глоби по чл. 186 от Закона за движението по пътищата се събират по реда на Данъчния процесуален кодекс.
  (2) Незаплатени глоби по издадени до влизането в сила на този закон фишове по реда на чл. 186 от Закона за движението по пътищата се заплащат в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон в данъчното подразделение по местоживеене, без да се изпраща покана за доброволно изпълнение. След изтичането на 6-месечния срок издаденият фиш се счита за влязло в сила наказателно постановление и наложената глоба се събира по реда на Данъчния процесуален кодекс."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Гласуваме § 85 в редакция на комисията.
  Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 85 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Постъпили са предложения за нов § 85а, касаещ Закона за акцизите, както и § 85б - Закона за уреждане на задълженията на "Булгаргаз".
  Комисията подкрепя предложенията.
  "§ 85а. В Закона за акцизите се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  а) ал. 8 се отменя;
  б) в ал. 9 думите "и тютюневи изделия" се заличават;
  в) създава се ал. 10:

  "(10) Тютюневите изделия, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка надпис: "FOR DUTY FREE ONLY".

  2. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 7 се отменя;
  б) в ал. 8 думите "акцизни стоки" се заменят с "бутилирани спиртни напитки и тютюневи изделия", а след думите "DUTY FREE" се добавя "съответно с надпис "FOR DUTY FREE ONLY";
  в) в ал. 9 думите "или с бандерол за износ" се заличават и думите "бандерол "DUTY FREE" се заменят с надпис "FOR DUTY FREE ONLI".
  3. Създават се чл. 17к, чл. 17л и чл. 17м:
  "Чл. 17к. (1) Административно наказание "лишаване от право да се упражнява определена дейност или дейности" се налага за срок от един месец независимо от предвидените глоби или имуществени санкции на данъчен субект, който:
  1. държи на склад, в търговско помещение или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато той е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол, или бандерол с изтекъл срок на валидност;
  2. е производител или вносител, който облепва акцизни стоки с неистински с неистински или подправени бандероли, или с бандероли с изтекъл срок на валидност;
  3. продава или съхранява в търговско помещение, различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, акцизни стоки, предназначени за безмитна търговия;
  4. държи на склад или в търговско помещение, или продава акцизни стоки без документ, отговарящ на изискванията на чл. 10, ал. 2 или 3, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.
  (2) В случаите на ал. 1, т. 1, 2 и 3 данъчните органи изземват и унищожават акцизните стоки без бандерол, когато той е задължителен, и облепените с неистински или подправен бандерол. Разноските са за сметка на данъчния субект.
  (3) Когато в срок от 24 месеца от влизане в сила на наказателното постановление по ал. 1 бъде извършено нарушение от същия вид, нарушителят се лишава от правото да упражнява определената дейност или дейности за срок от 2 до 6 месеца.
  (4) Наказанието по ал. 1 и 3 се налага за обекта или обектите, където са констатирани нарушенията.
  (5) Изпълнението на административното наказание по ал. 1 и 3 се прекратява от органа, който го е наложил, по молба на данъчния субект и след като бъде доказано от него, че наложената имуществена санкция или глоба е заплатена изцяло.
  Чл. 17л. (1) В случаите на налагане на административно наказание по чл. 17к се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите на данъчния субект и забрана на достъпа до тях, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от данъчния субект или от оправомощено от него лице. Мярката се налага за обекта или обектите, където са констатирани нарушенията.
  (2) В случаи, когато отстраняването е свързано със значителни затруднения за данъчните органи и/или със значителни разходи за данъчния субект, постановилият запечатването орган може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговорно пазене от данъчния субект. Разпореждането не се отнася за стоките - предмет на нарушението по чл. 17к, ал. 1, т. 1-3.
  (3) В случаите на ал. 1, когато отстраняването на стоките не се осъществи в указания срок, данъчният орган ги отстранява, като ги разполага пред обекта, без задължение да ги пази, за сметка на данъчния субект и не носи отговорност за тяхното повреждане, похабяване или загуба.
  (4) В случаите на чл. 17к, ал. 5 едновременно с прекратяване изпълнението на административното наказание данъчният орган постановява и отпечатване, което се извършва при задължение за съдействие от страна на данъчния субект.
  Чл. 17м. Наказателните постановления по чл. 17к, както и принудителната мярка по чл. 17л подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът не разпореди друго."
  4. В чл. 18, ал. 1 след думите "обжалването им" се поставя запетая и се добавя "както и обжалването на постановленията по чл. 17к, ал. 5".
  5. В "Преходните и заключителни разпоредби" се създава нов § 9а:
  "§ 9а. Количествата бутилирани спиртни напитки и тютюневи изделия, намиращи се на склад и в търговските обекти, предназначени за безмитна търговия и заявени от официалните дистрибутори, потвърдени писмено от доставчиците, могат да се реализират в обектите, лицензирани за безмитна търговия без бандерол по чл. 11, ал. 9, съответно надпис по чл. 11, ал. 10 в срок до 1 юли 2002 г. В едноседмичен срок от влизане на закона в сила данъчната администрация прави инвентаризация на обектите за безмитна търговия.
  § 85б. В Закона за уреждане на задължения на "Булгаргаз" - ЕАД към държавата (обн., ДВ, бр. 85 от 1999 г.) в чл. 2, изречение първо думите "в срок до 30 юни 2002 г." се заменят с "в срок до 31 декември 2002 г.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този параграф изказвания?
  Гласуваме § 85а в редакцията на комисията и § 85б.
  Гласували 109 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 5.
  Параграфите са приети.
  Параграф 86, господин Искров.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаеми колеги, пред вас са § 86, 86а и 87 относно влизане на различните разпоредби в сила.
  Параграф 86а, за който господин Пирински говореше, че е малко мародерски, предлагаме да отпадне. Позволявам си да кажа тези думи, прав е господин Пирински, защото може да има много лошо тълкувание от страна на данъчната администрация.
  Обединили сме сроковете по двата параграфа - 86 и 87, а 86а отпада.
  Чета окончателния текст на § 86, съгласуван с Дирекция "Правна" на Народното събрание:
  "§ 86. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
  1. § 59, т. 1, буква "в", § 79, т. 1, 4 и 6, относно промените в Закона за данъка върху добавената стойност, § 80 относно промените в Закона за облагане на доходите на физическите лица, § 81 относно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, § 83 относно промените в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2002 г.
  2. § 46, т. 2 и § 79, т. 2, буква "а" и т. 17, буква "в" относно промените в Закона за данък върху добавената стойност, които влизат в сила от 1 юли 2002 г.
  3. § 13, т. 2, изречение второ, което влиза в сила от 1 януари 2003 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  По така предложената нова редакция на § 86? Няма желаещи.
  Гласуваме § 86 по начина, по който беше представен в залата.
  Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет, а с това и целият закон.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Благодаря ви, колеги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Съобщения:
  Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание на 25 април от 15,00 ч. в зала 238.
  Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 25 април в зала 356 от 14,30 ч.
  Комисията по икономическата политика ще проведе заседание на 24 април от 14,30 ч. в зала "Запад".
  Комисията по жалбите и петициите на гражданите ще проведе заседание на 24 април от 15,00 ч. в зала 356.
  Комисията по европейска интеграция ще проведе заседание на 24 април от 15,00 ч. в зала 134.
  Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 24 април от 15,00 ч. в зала 142.
  Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)


  (Закрито в 18,31 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Благовест Сендов

  Секретари:
  Ралица Агайн

  Георги Анастасов

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания