Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 24 април 2002 г.
Открито в 9,05 ч.24/04/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
  Секретари: Силвия Нейчева и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, позволете ми в началото да поздравя народния представител Борислав Георгиев Спасов, който днес има рожден ден. Нека да бъде жив и здрав! (Ръкопляскания.)
  Искам да предложа на вашето внимание проектопрограмата за работата на Народното събрание за периода 24 - 26 април 2002 г.:
  1. Второ четене на законопроекта за защита на класифицираната информация - продължение.
  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж.
  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.
  4. Проект за решение за даване на разрешение за участие на военен контингент от Българската армия в съвместно учение с подразделение от Турските въоръжени сили на територията на Република Турция.
  5. Второ четене на законопроекта за измерванията.
  6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания.
  7. Второ четене на Законопроекта за туризма.
  8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.
  10. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение за заем в размер до 41,1 млн. евро между "Национална електрическа компания" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация и модернизация на електропреносната система - "Енергия 2".
  11. Първо четене на законопроекта за опазване на биологичното разнообразие и на законопроекта за биологичното разнообразие.
  12. Второ четене на законопроекта за сделките с компенсаторни инструменти.
  13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства.
  14. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 180 на Международната организация на труда относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи.
  15. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване.
  16. Парламентарен контрол.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте този проект за програма за работата на Народното събрание през седмицата, след което ще представя на вашето внимание и другите предложения за дневен ред.
  Гласували 147 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 10.
  Приема се.
  Представям на вашето внимание предложението, подписано от председателя на Парламентарния съюз на ОДС Надежда Михайлова: "На основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям предложение за включване в дневния ред на събранието през седмицата:
  1. Изслушване отчета за дейността на БТА за периода 2000 - 2001 г. на генералния директор на БТА.
  2. Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия по въпроса за проучване състоянието на "Булгартабак холдинг" АД, с оглед изясняване и предотвратяване на скандали, водещи до намаляване цената му по бъдещата приватизационна сделка."
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю. Парламентарният съюз на Обединените демократични сили прави това предложение за точка в програмата на текущата седмица във връзка, уважаеми колеги, уважаеми господин председателю, с т. 2, подточка "в" на статута на Българската телеграфна агенция. В действащият статут на Българската телеграфна агенция е записано, че "Народното събрание осъществява правомощията си по отношение на Българската телеграфна агенция пряко, като изслушва периодично отчет на генералния директор на БТА.". Това е подточка "в".
  В момента в Комисията по медиите тече процедура на предложения за номинации за генерален директор на Българската телеграфна агенция. Миналата седмица беше изслушан генералният директор на Българската телеграфна агенция в комисията, в противоречие, господин председателю, с това, което прочетох преди малко - със статута на Българската телеграфна агенция. Тоест, такова изслушване трябва да има в пленарната зала, както е регламентирано от т. 2, подточка "в". Още повече, че ако, както разбираме, волята на мнозинството е да минем към процедура на избор, абсолютно логично е преди да има такъв избор, да бъде изслушан отчетът за текущия период за две години - 2000 и 2001 г., за дейността на Българската телеграфна агенция.
  В комисията и в медийното пространство излязоха какви ли не съобщения за анкетни работни групи, които правят някакви проверки за финансови нарушения. Такива финансови нарушения не бяха констатирани. Независимо от това, после беше казано, че генералният директор на Българската телеграфна агенция по някакъв начин чрез дейността си и чрез Телеграфната агенция действал против интересите на страната вътре и извън страната. Абсолютно нормално е да бъде спазен статутът на Българската телеграфна агенция и да бъде изслушан господин Панайот Денев в пленарната зала във връзка с неговия отчет. Най-малкото, уважаеми дами и господа и уважаеми господин председателю, за да пресечем такива спекулации, които текат в пространството и, разбира се, преди да преминем към някакви други процедури за смяна на ръководството на Българската телеграфна агенция. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Василев.
  ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, колеги! Взимам думата отново по въпрос, свързан с комисията, която ние предлагаме за разглеждане работата и изнасяне на доклад пред парламента по случая "Булгартабак". Смятаме, че въпросът е изключително сериозен и че не е редно това да продължава да се отлага във времето.
  Никой от нас не може да отрече, че там има проблеми, че там има скандали, че там се сезира Върховна касационна прокуратура, че се намесват имената на директора на "Булгартабак", на вицепремиера на България, че различни лица и бизнесмени заявяват, че имат веществена и достоверна информация за искани подкупи. Всичко това в никакъв случай не работи за доброто име на "Булгартабак", особено в състоянието, в което той се намира в момента, тоест процедура за приватизация. За нас не е без значение каква ще бъде цената, как ще бъде продаден "Булгартабак" и поради тази причина аз смятам, че ние сме задължени да създадем тази комисия.
  Комисии в този парламент са създавани по различни въпроси и по искане и на мнозинството, и на опозицията. Комисии ще бъдат създавани. Нека наистина да разсеем едно съмнение, което започва да витае в българското общество и което постоянно стои по страниците на медиите.
  Поради тази причина аз моля наистина да подкрепим това предложение, защото нека не остава двусмислието в обществото, че някой има интерес да скрие зад парламентарното мнозинство неща, които са верни или неверни по една или друга причина. Затова аз умолявам от мое име и от името на парламентарния съюз наистина да създадем тази комисия и тя от името на парламента като най-висш форум да излезе пред обществото и да заяви, за да се разсеят всякакви съмнения, от които нито правителството, нито ние имаме интерес да се тиражират ежедневно в медиите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  За процедурен въпрос - господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател. Аз казах и на Председателския съвет - аз поначало подкрепям и двете точки, но правилникът си е правилник и той стои над всички нас - чл. 40, ал. 3, на който се позовават дава право на парламентарна група, респективно на народен представител, да предложи само една точка от дневния ред. Само една точка от дневния ред на седмичната програма! В конкретния случай се предлагат две точки. Това е извън правомощията на парламентарната група. Преценете коя точка да постави председателят на гласуване. Лично аз ще я подкрепя. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Корнезов.
  Това беше и моята молба, щото не ми е ясно коя от двете да бъде включена и подложена на гласуване. Вие защитавате и двете, което е очевидно, че не може да стане. И понеже не виждам желание да уточните, може би по реда на подреждане, защото втората точка би трябвало да се счита... (Шум и реплики в залата.) Добре, по реда на подреждането.
  Подлагам на гласуване: "Изслушване на отчета за дейността на БТА за периода 2000-2001 г. на генералния директор на БТА" да се включи в програмата за седмицата.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 178 народни представители: за 70, против 96, въздържали се 12.
  Не се приема.
  Има още едно предложение за включване в дневния ред за седмицата - на основание чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от Конституцията и чл. 18 и чл. 19, ал. 3 и чл. 40, ал. 3 от правилника, да се включи в дневния ред на Народното събрание за седмицата: "Промени в състава и числеността на постоянните комисии".
  Това предложение се прави от народните представители Елка Анастасова, Стела Банкова, Надка Пангарова, Сийка Димовска и Владимир Димитров.
  Госпожо Банкова, заповядайте, ако искате да мотивирате Вашето предложение.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тридесет и деветото Народно събрание изглежда ще остане с мрачната слава, че е дало зелена улица за нарушаване на Конституцията и правилника на Народното събрание.
  Обръщам се отново към уважаемия господин председател на Народното събрание - нека да покаже, че поста, който заема, означава спазване на Конституцията и правилника на Народното събрание.
  Обръщам се към уважаемите колеги. Обръщам се към тяхната съвест, към техния морал. Ако сложим на везните партийната дисциплина, размахването на пръста, размахването на синия, на зеления и на червения химикал, а, от друга страна, ако сложим наистина съвестта, кое би трябвало да натежи?
  Вие давате ли си сметка, че в Тридесет и деветото Народно събрание се лишават народни представители от конституционно гарантираното им право да участват в комисиите? Досега никой от сплотената група "против" - гласуващи не е излязла и не е мотивирала своя отрицателен вот. Това случайно ли е?
  Защо трябва Тридесет и деветото Народно събрание да има славата на събрание, в което група народни представители упражняват политическа репресия спрямо друга група народни представители, без прецедент в парламентарната ни история? Защо това Събрание трябва да остане в историята с факта, който ще последва - да се сезира Конституционният съд? Защото в Светя Светих на законността се гази законът! Какво ще кажат нашите избиратели? Как после ще ни вярват, ако имаме доблестта да ги погледнем в очите?
  Още веднъж умолявам - да направим всичко възможно, щото в това Народно събрание да не се погазва Конституцията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Банкова.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение от посочените народни представители за промени в състава и числеността на постоянните комисии.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 174 народни представители: за 88, против 76, въздържали се 10.
  Предложението е прието.
  Господин Дончев, заповядайте.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): От името на Парламентарната група на НДСВ правя искане за прегласуване. (Шум на неодобрение в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Така или иначе, има направено предложение.
  РЕПЛИКИ: Дайте гласуването по парламентарни групи!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Дали може гласуването да се даде по парламентарни групи? Можем ли да възстановим това? Така или иначе, ще има прегласуване, но ако е възможно гласуването да се види по парламентарни групи - така, както беше направено искането.
  Не е възможно, защото сме изпуснали възможността. Аз моля за извинение, не можах да реагирам своевременно. Така или иначе, ще има прегласуване.
  Уважаеми народни представители, подлагам на прегласуване направеното предложение за включване в дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): Прегласуването не е мотивирано, моля!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Гласували 187 народни представители: за 94, против 81, въздържали се 12. (Ръкопляскания.)
  Предложението е прието за включване в дневния ред.
  Постъпили законопроекти и проекторешения в периода от 17 април до 23 април т.г.:
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Вносител - Министерският съвет. Водеща комисия - Комисията по земеделието и горите. Подпомагащи комисии - Комисията по правни въпроси и Комисията по околната среда и водите;
  - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител - Министерският съвет. Водеща комисия - Комисията по правни въпроси. Подпомагащи са Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по европейска интеграция;
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси;
  - Законопроект за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по енергетика. Подпомагащи - Комисията по правни въпроси, Комисията по околната среда и водите и Комисията по европейска интеграция;
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за застраховането. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Подпомагащи - Комисията по правни въпроси и Комисията по европейска интеграция;
  - Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати във връзка с провеждането на учението "Крайъгълен камък 2002". Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност;
  - проект за решение за даване на разрешение за участие на военен контингент на Българската армия в съвместно учение с подразделение на Турските въоръжени сили на територията на Република Турция. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Уважаеми народни представители, съобразно приетата програма започваме с второ четене на законопроекта за защита на класифицираната информация, продължение.
  Искам да обърна внимание, че са приети на второ четене... (Шум и реплики в залата.)
  По процедурен въпрос, заповядайте, госпожо Анастасова.

  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви, господин председателю. Искам да благодаря и на всички колеги, които подкрепиха нашето предложение на влизане на точка в дневния ред за промяна в числеността на комисиите. Това показва, че в Тридесет и деветото Народно събрание наистина се запази духът на демократичност.
  РАСИМ МУСА (ДПС, от място): Стига морал!
  ЕЛКА АНАСТАСОВА: Уважаеми колеги, обратното означаваше нещо друго.
  Понеже бе пропусната възможността да уточним коя точка от дневния ред ще влезе, искам да ви предложа да влезе като т. 2 след законопроекта за класифицираната информация. Мисля, че гласуването на тази точка няма да отнеме много време на народното представителство. В предложението сме записали коя точка да бъде.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
  Има процедурно предложение приетата точка от дневния ред да бъде включена като т. 2. Има ли противно процедурно предложение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от госпожа Елка Анастасова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 166 народни представители: за 83, против 80, въздържали се 3.
  Това процедурно предложение не се приема.
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, бяха направени две предложения за включване в дневния ред на седмичната програма - от народния представител Благой Димитров и от народния представител Васил Василев.
  След направено изказване от народния представител Любен Корнезов, който се позова на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вие попитахте коя от двете точки се поддържа и подложихте на гласуване само едната. Всъщност изказването на колегата Корнезов, макар че се позова на правилника, е нещо различно от правилника. Така е, когато правилникът не се чете, а се оказа, че не се и знае. Страхувам се, че господин Корнезов подведе и Вас. Член 40, ал. 3 от нашия правилник казва: "Всеки народен представител може да предлага по една точка от дневния ред."
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Но не и в устна форма. Има само едно писмено предложение.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Но то не е от един народен представител. Вие заявихте, че парламентарна група може да прави по едно предложение. Моля да направите справка и да предложите и второто предложение на гласуване.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, отива към трибуната): Корнезов не може да греши! Предложението е направено от госпожа Надежда Михайлова в 14,41 ч.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Постъпило е писмено предложение. Устни предложения не се правят. Така пише в нашия правилник.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тя прави предложението в качеството си на председател на Парламентарния съюз от името на Парламентарния съюз. От името на парламентарна група може да предложи и 22 точки. Парламентарните групи нямат ограничение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е само един път в месеца, на всяко първо число, когато всяка парламентарна група или съюз по ротационен принцип може да направи такива предложения.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: За всяка седмица всяка парламентарна група може да прави предложение. Та ние сме правили по 15 предложения! Вашият проект за седмичната програма въз основа на какво е? Не е ли на основата на предложения на Парламентарната група на НДСВ?! И само една точка ли е там? Това е абсурдно!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов. Така или иначе ние вече го гласувахме. Съжалявам много.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма пречка пак да го гласуваме.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим, от място): Искам да направя процедурно уточнение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви.
  Извинявам се, че отново вземам думата. В предложението, което беше отправено писмено до Вас, е записано, че ние предлагаме като първа точка от дневния ред да влезе промяната на числеността на комисиите. Тъй като точката беше вече гласувана, мисля, че това означава, че е влязла като т. 1 от дневния ред на днешното заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Прощавайте, но това е вече злоупотреба с право. Така можете да предлагате всеки път да бъде първа, да бъде втора, да бъде трета, да бъде четвърта точка.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА: Извинявайте, но Вие бяхте некоректен, защото не прочетохте, че такова е предложението - да бъде първа точка от дневния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Първото предложение, което Вие направихте, точно това подложих на гласуване. Много моля!
  ЕЛКА АНАСТАСОВА: Да, и то беше точно така записано. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Започваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
  Заповядайте, господин Дончев.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Господин председателю, тъй като бяха направени много предложения в пленарно заседание миналата седмица - от мен, от народния представител Татяна Дончева и от народния представител Йордан Бакалов, моля да ми дадете възможност да изчета всичките предложения по текста на раздел II - Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната (от 162 до 165 страница от доклада), и да обобщя всички предложения, които са постъпили от мое име, доколкото трябва да се добие яснота кои от текстовете отпадат и кои се видоизменят:
  "Точка 1 и т. 2 са без промяна.
  3. Сведения за организацията, способите и средствата при изпълнение на специфични задачи, осъществявани чрез оперативно-издирвателната и оперативно-разузнавателната дейност от службите за сигурност и обществен ред, както и данни за специалните им съоръжения и получените в резултат на тези дейности информации и предмети, както и данни, позволяващи да се установят лица, оказали или оказващи им помощ за тези дейности.
  4. Подробна организационна и щатна структура на службите за сигурност и службите за обществен ред, както и обобщени данни за личния състав.
  Точка 5 е без промяна.
  6. Изразът "контролиране на покупки и тайно наблюдавани пратки" да отпадне.
  Точка 7 е без промяна.
  8. Данни, получени в резултат на използване на специални разузнавателни средства и данни относно контролирането на покупки и тайно наблюдавани пратки.
  Точка 9 да отпадне.
  Точка 10 е без промяна.
  11. Информация за отпускани и използвани бюджетни средства и държавно имущество за специални цели, свързани с националната сигурност.
  Точка 12, 13 и 14 са без промяна.
  Точка 15 да отпадне.
  Точките от 16 до 21 включително са без промяна.
  22. Информация за организацията, методите и средствата, служещи за опазване на класифицираната информация, представляваща държавна тайна.
  Точка 23 и 24 са без промяна.
  Точка 25 да отпадне.
  Точка 26 да отпадне.
  Точка 27 да отпадне.
  Точка 28 е без промяна.
  Точка 29 да отпадне.
  Точка 30 и 31 са без промяна.
  32. Материали на Министерския съвет, касаещи стратегическия потенциал на държавата, както и правителствени стратегически поръчки, свързани с националната сигурност и тяхната реализация.
  В т. 33 изразът "и местно самоуправление" да отпадне.
  34. Информация относно планове и задачи на външната политика, чието разгласяване би увредило важни интереси на държавата до времето на официалното им обявяване.
  35. Материали, документи, докладни записки от международни преговори и консултации, както и международни договори или части от тях, ако са класифицирана информация.
  Текстовете на точките от 36 до 39 включително са без промяна."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, искам да припомня, че дебатите се развиха в петък по всички тези точки. Бих искал само да попитам дали има предложения, които са направени извън това, което представи господин Дончев, за да бъдат подложени на гласуване отделно, а всичко останало ще бъде гласувано ан блок, както беше представено от господин Дончев.
  Заповядайте, господин Пейков.
  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю. Аз бях предложил писмено текста на т. 5 да стане така:
  "5. установъчни данни или данни, можещи да спомогнат за установяване на лица, които не са служители, но сътрудничат или са сътрудничели на службите на сигурност и на службите за обществен ред, с изключение на данните за лица, нарушили или нарушаващи законни интереси, права или свободи на български граждани."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Всъщност Вашето допълнение е: "с изключение на..."
  Моля, гласувайте направеното предложение от господин Пейков за допълнение на т. 5.
  Гласували 147 народни представители: за 54, против 85, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Има ли други предложения извън това, което беше представено от господин Дончев? Не виждам.
  Подлагам на гласуване раздел ll, както беше представен от председателя на комисията господин Владимир Дончев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 111, против 18, въздържали се 15.
  Раздел ll е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По раздел lll - "Информация, свързана с икономическата сигурност на страната", има предложение от народния представител Панайот Ляков т. 1 да отпадне.
  Има предложение да отпаднат също т. 2 и 3.
  И трите предложения не се приемат от комисията.
  По т. 4 има предложение от народния представител Тодор Бояджиев:
  "Текстът по т. 4 трябва да се отнася за всички контролно-сигнални устройства и алармени системи, имащи отношение към националната сигурност и държавната тайна, а не само в този ограничен случай."
  Това предложение по същество е прието.
  Комисията, като има предвид направените предложения, включително последното предложение на Панайот Ляков, предлага раздел lll - "Информация, свързана с икономическата сигурност на страната", да придобие следната редакция:
  "lll. Информация, свързана с икономическата сигурност на страната.
  1. Документи за преговори по сключване на финансови договори от общодържавно значение, чието разкриване би могло да окаже влияние върху по-нататъшния ход на преговорите.
  2. Изследователска работа с особено съществено значение за интересите на националната икономика, поръчана от държавни органи.
  3. Информация относно технически, технологични и организационни решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси на държавата.
  4. Информация за начина на действие на контролно-сигнални устройства, алармени системи и режима на охрана, имащи отношение към националната сигурност и опазването на класифицираната информация, представляваща държавна тайна.
  5. Политическа, икономическа или военна информация, засягаща чужди държави, получена при условие, че ще се защитава като класифицирана информация.
  6. Планове, прогнози и информация за развитието на оборота със специално оборудване, специални технологии и специални услуги с други държави.
  7. Информация за изобретения или полезни модели, определени като касаещи сигурността и отбраната на страната, съгласно Закона за патентите."
  Има предложение на господин Бояджиев, което е оттеглено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  Заповядайте, господин Бояджиев.
  ТОДОР БОЯДЖИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател. Искам да кажа само две думи защо оттеглих предложението си в този раздел да се инкорпорира списъка на категориите, представляващи държавна тайна, с раздела "Сведения, свързани с безопасността на въздухоплаването" от действащия сега списък за държавната тайна.
  На практика предложението ми показва, че този списък наистина е несъвършен, защото в списъка за държавна тайна е вкаран като раздел този за сведенията, свързани с безопасността на въздухоплаването, но на практика всички мерки, които се предвиждат в досега действащия списък, са мерки, за които ИКАО казва, че не могат да бъдат засекретявани. С други думи в един списък за държавна тайна се вкарва информация какво не е държавна тайна, което би подвеждало. По тази причина оттеглих предложението си, защото наистина то се третира в международни норми и е прието, че тази информация на може да бъде секретна. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бояджиев.
  Госпожо Дончева, заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Мисля, че текстът се нуждае от две редакционни поправки.
  Първо, в т. 1 - "Документи за преговори по сключване на финансови договори от общодържавно значение, чието разкриване би могло ..." - предлагам да отпаднат думите "да окаже влияние върху по-нататъшния ход на преговорите". Причината е, че една информация може да окаже и позитивно влияние върху по-нататъшния ход на преговорите. Тук смисълът за класифициране на информацията е да съхрани позициите на държавата, а не въобще да съхрани изтичането, каквото и да е.
  Предлагам да се замени фразата "да окаже влияние върху по-нататъшния ход на преговорите" с фразата "да увреди националната сигурност" - "чието разкриване би могло да увреди националната сигурност". Ако изтичането на информация може да окаже позитивно влияние върху преговорите, да подобри позицията на България, то очевидно не би могло да увреди националната сигурност.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Много е общо, нали бягаме от общите формулировки?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Напротив, това е най-чистата формулировка.
  Другото ми предложение е по т. 4 - "... имащи отношение към националната сигурност и опазването на класифицираната информация" - значи всякакви "имащи отношение" позволява всякакво тълкуване. Предлагам ви текстът да остане: "Информация за начина на действие на контролно-сигнални устройства, алармени системи и режима на охрана, чието узнаване би могло да увреди националната сигурност". Това са двете ми редакционни предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
  Други желаещи? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам първо на гласуване направеното предложение от народния представител Панайот Ляков точки 1, 2 и 3 от раздела да отпаднат. Това предложение не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков.
  Гласували 129 народни представители: за 27, против 98, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване направените предложения от народния представител Татяна Дончева, които имат преди всичко редакционен характер, по точки 1 и 4, както следва: финалът на т. 1 да бъде "увреди националната сигурност", в т. 4 след запетаята да бъде "чието узнаване би могло да увреди националната сигурност".
  Подлагам на гласуване тези поправки така, както са предложени от народния представител Татяна Дончева.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 124 народни представители: за 107, против 8, въздържали се 19.
  Предложенията се приемат.
  Подлагам на гласуване целия текст с инкорпорираните промени, които бяха гласувани току-що.
  Моля, гласувайте текста, подкрепен от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 115, против 5, въздържали се 10.
  Приема се. Благодаря.
  Господин Дончев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Господин председателю, комисията предлага Приложение № 2 към чл. 50 и 52 във вида, който е приложен към доклада. Това е графичен материал, който е предложен на народните представители, не може да се чете точка по точка. Той е преработен изцяло, обсъждан е в комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви. Това е въпросникът, който е Приложение № 2 - за нуждите на проучването на лицата за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна. Той е изцяло преработен от комисията.
  Имате думата. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте този въпросник така, както е предложен.
  Гласували 119 народни представители: за 106, против 3, въздържали се 10.
  Приема се.
  Господин Дончев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, въпреки някои противоречия по този закон, аз смятам, че той като цяло отговаря на натовските стандарти. В него бяха направени изключително много допълнения, които го подобриха между първо и второ четене. В тези подобрения, с изключение на спорния текст по § 38 и 39 бяха взети предвид становищата и на опозицията.
  Аз смятам, че ние гласувахме един важен за България закон и се радвам, че тази информация може навреме да бъде изпратена и в Брюксел, и в Америка, за да покаже, че ние сериозно изпълняваме своите задължения по линия на присъединяването ни към НАТО. Сигурен съм, че бъдещето ще покаже необходимостта и полезността на този закон. В неговите Заключителни разпоредби ние приехме и текстове, които изключително много съкращават сроковете за въвеждането му в действие, създаването на Държавната комисия по сигурността на информацията, приемането на наредбите и правилника за приложение.
  Благодаря на всички, които положиха усилия в къси срокове този закон да бъде приет. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
  С това приключихме тази точка от дневния ред.


  Преминаваме към втора точка:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ.
  Искам да поканя председателя на Комисията по правни въпроси госпожа Анелия Мингова да представи доклада на комисията.
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, представям ви Доклада на Комисията по правни въпроси относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж, внесен от народните представители Огнян Герджиков и Камелия Касабова.
  "Закон за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По заглавието едва ли би могло да има спор.
  Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
  Гласували 111 народни представители: за 110, против 1, въздържали се няма.
  Приема се.
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 1 е постъпило предложение на народния представител Йордан Соколов, което не се подкрепя от комисията. Предложението гласи:
  "§ 1. Член 47, ал. 1 се изменя така:
  "(1) Арбитражното решение може да бъде отменено от Върховния касационен съд по молба за отмяна, подадена от страна по арбитражното производство, ако е налице някое от следните основания:
  1. тя е била недееспособна при сключване на арбитражното споразумение;
  2. арбитражното споразумение не е било сключено или е недействително съобразно закона, избран от страните, а при липса на избор - съобразно този закон;
  3. предметът на спора не подлежи на арбитраж или арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България;
  4. тя не е била надлежно уведомена за назначаване на арбитър или за арбитражното производство или поради независещи от нея причини не е могла да вземе участие в производството;
  5. решението разрешава спор, непредвиден в арбитражното споразумение, или съдържа произнасяне по въпроси извън предмета на спора;
  6. образуването на арбитражния съд или на арбитражната процедура не е съобразено със споразумението на страните, освен ако то противоречи на повелителни разпоредби на този закон, а ако липсва споразумение - когато не са приложени разпоредбите на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителите по § 1 и предлага следната подобрена редакция:
  "§ 1. Член 47 се изменя така:
  "Чл. 47. Арбитражното решение може да бъде отменено от Върховния касационен съд, ако страната, която иска отмяната, докаже някое от следните основания:
  1. тя е била недееспособна при сключване на арбитражното споразумение;
  2. арбитражното споразумение не е било сключено или е недействително съобразно закона, избран от страните, а при липса на избор - съобразно този закон;
  3. предметът на спора не подлежи на арбитраж или арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България;
  4. тя не е била надлежно уведомена за назначаване на арбитър или за арбитражното производство или поради независещи от нея причини не е могла да вземе участие в производството;
  5. решението разрешава спор, непредвиден в арбитражното споразумение, или съдържа произнасяне по въпроси извън предмета на спора;
  6. образуването на арбитражния съд или на арбитражната процедура не е съобразено със споразумението на страните, освен ако то противоречи на повелителни разпоредби на този закон, а ако липсва споразумение - когато не са приложени разпоредбите на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Мингова.
  Уважаеми народни представители, имате думата.
  Не виждам желаещи, затова подлагам на гласуване първо предложението на народния представител Йордан Соколов по § 1.
  Моля, гласувайте предложението на господин Йордан Соколов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 114 народни представители: за 24, против 89, въздържали се 1.
  Не се приема.
  Моля, гласувайте подкрепения от комисията текст на § 1.
  Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
  Приема се. Благодаря ви.
  Госпожо Мингова, имате думата.

  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Постъпило е предложение от народния представител Нина Чилова за създаване на нов § 2, като останалите параграфи се преномерират.
  "§ 2. В чл. 48 ал. 2 се отменя."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Постъпило е предложение от народния представител Йордан Соколов за създаване на нов § 2, което е оттеглено.
  Комисията предлага § 2 със следната редакция:
  "§ 2. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Спиране на изпълнението на арбитражно решение като обезпечителна мярка по искове по чл. 47 се допуска само от Върховния касационен съд срещу представяне на обезпечение в размер на интереса от отмяна на арбитражното решение."
  2. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Размерът на държавната такса за разглеждане на искове по реда на чл. 47 от този закон се определя в съответствие с чл. 54 и чл. 55 от Гражданския процесуален кодекс."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Госпожо Чилова, дали ще оттеглите Вашето предложение, за да облекчите работата?
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ, от място): Да, оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  В такъв случай подлагам на гласуване подкрепеният от комисията § 2.
  Гласували 101 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 2 - на вносителите, комисията подкрепя текста на вносителите по принцип и съдържанието му е включено в предложения от комисията § 2, който току-що гласувахме, господин председател
  Следва предложение на народния представител Йордан Соколов по § 2, което е оттеглено.
  По § 3 - на вносителите, комисията подкрепя текста на вносителите по принцип, но неговото съдържание също бе включено в предложения и гласуван § 2.
  В същата връзка предложението на народния представител Нина Чилова за § 3, коeто също е подкрепено по принцип, и съдържанието му е включено в предложения и гласуван от нас преди малко § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Следва предложение на господин Соколов, което е оттеглено.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Но то също е свързано с приетото съдържание на § 2.
  Параграф 4 - на вносителите, се отнася до § 4 на Преходните и заключителните разпоредби.
  Комисията е подкрепила това предложение по принцип.
  За същия параграф има предложение от народния представител Нина Чилова, което също е подкрепено от комисията по принцип, и предложение на народния представител Йордан Соколов - също подкрепено по принцип.
  Тъй като по следващия § 5 - на вносителите, предложението е подкрепено от комисията по принцип, аз бих ви предложила нейната подобрена редакция, приета на заседанието на комисията, която обединява съдържанието на предложените от вносителите и от народните представители Чилова и Соколов предложения за съдържание на тези текстове.
  Уважаеми господин председател, позволявам си да направя в залата едно редакционно уточнение във връзка със систематичното място на следващия и последен § 3 на законопроекта, който обединява § 4 и 5 на вносителите, тъй като съгласно Закона за нормативните актове неговото систематично място не би следвало да бъде в Преходната разпоредба 4 от закона, приет 1993 г., а следва да бъде изведено като самостоятелна преходна разпоредба със същото съдържание, което е в доклада.
  Ако ми позволите да го докладвам по този начин?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Разбира се, това е коректното докладване.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви.
  Комисията предлага да се създаде § 3 със следната редакция:
  "Преходна разпоредба
  § 3.
  1. Създава се ал. 1:
  "(1) Членове 47 и 48 се прилагат и са заварените производства по отмяна на арбитражни решения. В тези случаи Софийският градски съд в двуседмичен срок от влизането в сила на този закон прекратява производствата пред него, отменя наложените обезпечителни мерки и изпраща делото за разглеждане от Върховния касационен съд."
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) Когато по заварените производства по чл. 47 има постановено съдебно решение от първоинстанционния или второинстанционния съд, производството продължава по досегашния ред."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, имате думата, като съобразите и това, което беше направено в залата. С оглед на систематична коректност, това се включва в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, който гласуваме в момента.
  Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване представения § 3 от председателя на комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  С това законът е приет на второ гласуване.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател, на колегите от комисията и на всички в залата, които бяха експедитивни и конструктивни при гласуването.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
  Още един закон беше приет.
  Преминаваме към трета точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
  Заповядайте, господин Мирчев, да докладвате на второ четене законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Заглавието на законопроекта е: "Закон за изменение и допълнение на железопътния транспорт". (Обн. ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 1.01.2002 г.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По заглавието не виждам бележки.
  Моля, гласувайте заглавието на закона.
  Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам да гласуваме в пленарна зала да влезе заместник-министърът на транспорта и съобщенията госпожа Красимира Мартинова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Има процедурно предложение да бъде поканен заместник-министърът.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  Поканете госпожа Мартинова в залата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде § 1 със следното съдържание:
  "§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  "2. определя с наредби съществените изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за осигуряване на необходимите параметри на "взаимодействие и оперативност" ("съвместимост") с трансевропейската железопътна система."
  2. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6."
  Това е необходимо само заради покриване на изискванията на европейските директиви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По това предложение не виждам желаещи да вземат думата.
  Моля, гласувайте предложението на комисията по § 1.
  Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Следващият параграф е: "В чл. 8, ал. 1, т. 2 думата "пет" се заменя с "две"."
  Комисията предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  "§ 2. В чл. 8, ал. 1, т. 2 думата "пет" се заменя с "едно"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 2 не виждам желаещи да вземат думата.
  Моля, гласувайте § 2.
  Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага следната подобрена редакция на § 2, който става § 3:
  "§ 3. В чл. 14, ал. 2 след думите "две трети от членовете" се поставя точка и текстът до края се заличава."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложения от комисията параграф.
  Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 3. В чл. 15, т. 3 след думите "заместник-генералния директор" се добавят думите "главния ревизор по безопасността"."
  Комисията подкрепя текста на § 3, който става § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 3, който става § 4.
  Гласували 97 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 4.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага § 4, който става § 5, да придобие следното съдържание:
  "§ 5. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите "95" се заменят с "99".
  2. В т. 4 думата "процент" се заменя с "10 на сто"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате ли други предложения? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 4, който става § 5.
  Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага следната подобрена редакция на § 5, който става § 6:
  "§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  "(2) В железопътните гари се извършват дейностите по приемане, изпращане, престой и преработка на влаковете, по осигуряването превоза на пътници и товари, както и други технологични операции, свързани с експлоатацията на железопътната инфраструктура и превозната работа.
  (3) Технологичните сгради в железопътните гари, свързани с дейността по управлението на движението на влаковете, с безопасността на движението и с други технологични операции, по експлоатацията на железопътната инфраструктура, са публична държавна собственост."
  2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  "(4) Управлението на движението на влаковете по железопътните линии и на дейностите в железопътните гари, свързани с влаковата работа се осъществяват от Национална компания "Железопътна инфраструктура"."
  3. Досегашната ал. 4 става съответно ал. 5."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф 5, който става § 6, има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложения от комисията параграф.
  Гласували 102 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 5.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага § 6, който става § 7, да придобие следното съдържание:
  "§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 3 със следното съдържание:
  "3. транзитните железопътни превози и превозите в комбинирано съобщение транзит през България и превозите в международно съобщение."
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) В условие на кризи и бедствия приоритетът в разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура се определя от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте § 6, който става § 7.
  Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, въпреки че комисията подкрепи § 7, когато го разглеждаше, миналата седмица в Брюксел се проведе заседание по глава девета "Транспортна политика" специално по разглеждане правната рамка и подзаконови актове. Европейският съюз е препоръчал да не се включват в ограничителните условия при лицензиране на превозвачите елементи, които се управляват от транспортния пазар, какъвто е и качеството на услугата. По тази причина ще предложа, въпреки доклада, на Народното събрание да не подкрепи § 7, тоест § 7 да отпадне, за да покрием и тези изисквания, които миналата седмица бяха дадени от Европейската комисия по време на преговорите по глава девета "Транспортна политика".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Всъщност правите предложение за отпадане на § 7.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да, предлагам § 7 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
  Имате думата, господин Иванов.

  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Новият § 7, който е допълнение към чл. 38, беше гласуван единодушно в комисията, защото текстът, който се съдържа в него, е действително абсолютно в съответствие с изискванията за повишаване поначало на качеството на железопътния транспорт. И тук се касае именно за предлагане на добро качество на железопътната услуга.
  Това, което съобщи председателят на комисията, считам, че най-малко трябва да бъде защитено от представители на министерството като вносители. Да обяснят ясно какви са аргументите, които се изтъкват и в Брюксел от Европейската комисия, за да не бъде записан такъв текст. Защото иначе би звучало много странно законодателният орган да се откаже от изискването за предлагане на добро качество на железопътната услуга.
  Считам, че може би един от аргументите, които ще бъдат изтъкнати, а именно, че пазарът ще регулира качеството на услугата, по никакъв начин не противоречи на заложеното с § 7 изискване за добро качество на железопътната услуга. Невинаги пазарът, особено когато той не е формиран, може да бъде единственият регулатор. В това отношение ние като законодателен орган чрез закона, който гласуваме, имаме една важна роля, която трябва да отстояваме. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин Пантелеев, заповядайте.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Прав е господин Иванов, че услугите, които трябва да се предлагат, следва да отговарят на определено качество. Само че нищо такова не личи като изискване в текста, който сме записали. Ако трябва да запишем, че железопътните услуги трябва да отговарят на определени изисквания, които да се регламентират по не знам си какъв начин - чрез наредба или в самия закон - това е нещо. В момента тази норма, както и много други, които сме приемали хей така, има чисто призивен и пожелателен характер, тъй като не съдържа никакви изисквания.
  Според мен в този си вид тя е абсолютно излишна. Или записваме, че железопътната услуга трябва да отговаря на определени изисквания, ако можем да посочим какви, добре, ако не можем, това да стане по някакъв начин - с наредба или по друг начин, тогава бих бил съгласен. В момента това е чист палиатив и не считам, че има място в този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
  Виждам, че заместник-министър Красимира Мартинова иска да вземе отношение. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИРА МАРТИНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Очевидно е за всички нас, че изискванията за качество са сред първостепенните изисквания. Причината, заради която считаме, че не следва да бъде записан критерият качество сред критериите, предназначени да проверят условието за лицензиране, е тази, че този фактор може да се яви като ограничителен критерий при лицензирането. Защото ние сме в хипотезата на либерализиран транспортен пазар, при който всеки един кандидат може да заяви желанието си и да документира готовността си за включване в пазара. Тази хипотетична готовност за един нов железопътен превозвач не може да включва един критерий за предоставяне качество на услугата, когато не е задвижена. Тоест, при липса на лиценз един бъдещ кандидат-превозвач не може да докаже наличието на качествена услуга, а може само да я декларира. Това деклариране при всички случаи ще бъде от рода на лозунг, от рода на предварително афиширане, но няма да има критерии, тъй като един бъдещ превозвач не може да докаже по друг начин, освен изпълнявайки самата услуга, дали я предоставя качествено или не.
  Ето защо, пак подчертавам, считайки, че изискването е от особена важност, но това изискване за качество е за осъществяване на транспортна услуга, която е част от пазара, ние трябва да го контролираме в процеса на осъществяване на транспортната услуга, но иначе няма параметри, по които да се провери качеството, когато хипотезата е за предоставяне на качество преди извършването на услугата. Единствената хипотеза, при която ние можем да използваме съществуващи критерии за качество, е влезлият вече в пазара по силата на традицията и по силата на съществуването си настоящ железопътен превозвач. Това обаче би поставило останалите и него в неравностойно положение.
  Ето защо считаме, така както беше подчертано и в Европейската комисия, че един такъв критерий за качество, разбирайки, че това е един много важен критерий, подчертавам, но той не може да бъде въведен на първо място преди лицензирането като основание за проверка и евентуално за даване на лицензия, а трябва да бъде един фактор, който да бъде предмет на проверяване, на контролиране от компетентните власти в страната, свързани с железопътния транспорт, в процеса на осъществяването на транспортната услуга. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Мутафчиев, заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм съгласен с тезата на госпожа заместник-министърката, че няма критерий, по който да се докаже по-добро качество още при самия конкурс. Но не мога да се съглася, че това трябва да бъде едно следствие, по което да се контролира качеството на услугата, след като вече превозвачът е бил допуснат чрез лиценз по железопътната инфраструктура.
  Тук става дума за още нещо, че трябва да има конкретен критерий, когато се лицензира подвижният състав. Изискванията към подвижния състав да гарантират това качество, ако искате, даже да гарантират този комфорт.
  Аз разбирам къде е проблемът. Проблемът е от състоянието на подвижния състав, тоест най-вече вагоните в Български държавни железници Но за съжаление те са в това състояние, защото държавата не обръщаше внимание на железопътния транспорт. За съжаление, независимо че приехме отчасти жизнено необходимите промени за железопътния ни транспорт, на превозвачите и на инфраструктурата, ние пак няма да решим техните проблеми, така че трудно ще гарантираме добро качество на клиентите на Български държавни железници като превозвачи. Това ще доведе включително и до по-лошо качество на евентуално допуснати частни превозвачи в пътническите превози, където аз съм по-склонен да приема, че може да има частни превозвачи в близките две-три години.
  Така че, госпожо заместник-министър, моят апел към вас е - нека критериите да не бъдат впоследствие контрол, а да бъдат изисквания съответно към лицензираните превозвачи, за състоянието, в което се намира подвижният състав и най-вече вагоните, които ще обслужват пътниците. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Има ли други желаещи по този текст? Не виждам.
  Тогава първо ще гласуваме предложението за отпадане на този параграф, а след това евентуално ще гласуваме параграфа.
  Моля, гласувайте предложението да отпадне § 7.
  Гласували 104 народни представители: за 94, против 9, въздържал се 1.
  Параграф 7 отпада.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 8 има предложение на народния представител Иван Иванов, което се отнася до това БДЖ да не се лицензира до 31.12.2002 г.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на § 8, като предлага да се премести на систематичното му място в "Преходни и заключителни разпоредби", като нов § 20.
  Ще го докладвам допълнително.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Понеже има предложение на народния представител Иван Иванов...
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Ще взема отношение, като го докладват.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 9. В чл. 121 думите "250 до 1000" се заменят с "100 до 500".
  Комисията подкрепя текста на § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи да вземат отношение по § 9? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 9 така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
  Приема се единодушно.
  Заповядайте, господин Мутафчиев, по процедурен въпрос.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председателю, знаете, че аз винаги съм държал на правилника и спазването му, но тъй като има абсолютен консенсус в комисията по процедурата по намаляването на глобите, касаещи работещите в Български държавни железници и нямаше никакви възражения, предлагам да се прочетат параграфите до § 15 и да се гласуват заедно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да, и аз бих предложил същото. Благодаря Ви. Така ще постъпим.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Аз също щях да направя това предложение. До § 17 включително няма никакви други предложения.
  "§ 10. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "250 до 1000 лв. се заменят с "150 до 500 лв.".
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 200 до 750 лв.".
  § 11. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "200 до 750" се заменят със "100 до 200".
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 200 до 400 лв.".
  § 12. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "150 до 1000" се заменят със "100 до 400".
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 200 до 800 лв.".
  § 13. В § 125, ал. 1 се изменя така:
  "(1) Наказва се с глоба от 150 до 250 лв. и с временна забрана за упражняване на дейността за срок от 6 месеца до една година лица от персонала на Национална компания "Железопътна инфраструктура" или на превозвача, което употреби по време на работа или работи с концентрация в кръвта на алкохол или друго силно упойващо вещество над 0,3 на хиляда."
  § 14. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "200 до 400" се заменят със "100 до 200".
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 200 до 400 лв.".
  § 15. В чл. 127 числото "200" се заменя със "100"."
  Комисията предлага да се създаде нов § 16 със следното съдържание:
  "§ 16. В чл. 130 числото "5" се заменя с "10"."
  И още един нов параграф да се създаде - § 17:
  "§ 17. В чл. 132, ал. 2, числото "5" се заменя с "10"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  От § 10 до § 17 включително има ли бележки?
  Заповядайте, господин Ралчев.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че изпадаме в едно противоречие между два нормативни акта, свързани с въздействието на алкохола върху водачите, независимо от каква категория са и какво обслужват. Не може да има по-високо изискване в която и да е сфера на транспорта, защото застрашаването безопасността на движението - дали е въздушно, дали е жп или е автомобилно, в еднаква степен касае обществените отношения и ги застрашава. Въпросът е на наука, както говорихме преди месец. И в никакъв случай не можем да допуснем едно противоречие между два нормативни акта, които касаят абсолютно един и същ проблем. И проблемът е по-малко правов и повече медицински. Не може да има противоречие между два нормативни акта. И аз моля в това отношение народните представители да оформят своето становище.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е по § 13.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Едно уточнение, господин председател. По § 13 комисията предлага само промяна в размера на глобата. "0,3 на хиляда" е прието от Тридесет и осмото Народно събрание през ноември 2000 г. Ние не го предлагаме за промяна. Предложението на комисията е само за размера на глобата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Всъщност няма предложение за промяна в текста. И понеже няма, това не подлежи на обсъждане. Единственото ново е размерът на глобата.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Разбрах.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли други желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване от § 10 до § 17 включително.
  Моля, гласувайте подкрепените от комисията параграфи.
  Гласували 118 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 3.

  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По следващия параграф има предложение на народния представител Иван Иванов - в § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 след думите "управлението на движението на влаковете по железопътните линии" се добавят "и в района на железопътните гари".
  Това предложение е прието.
  2. В т. 21 думите "технологичните сгради" се заменят с "сградите и съоръженията, ограничени от входно-изходните сигнали".
  Комисията не подкрепя предложението, тъй като в границите на една гара има обекти на железопътна инфраструктура и на превозвачи.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 16, който става § 18:
  "§ 18. В § 1 на Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 1, 7 и 21 се изменят така:
  "1. "Железопътна инфраструктура" са всички железни пътища и стационарни съоръжения, без тези по чл. 2, необходими за движението на железопътните возила и за сигурността на движението, включително железопътните линии и прилежащите и принадлежащите към тях терени и пожарозащитни пояси; изкуствените съоръжения - мостове, тунели, надлези, подлези и съоръжения за предпазване от лавини и падащи камъни; горното строене на железния път - релси, траверси, релсови скрепения, стрелки и баластова призма; железопътните прелези и техните съоръжения; коловозното развитие на посредните, участъковите, разпределителните, пътническите и товарните гари, пероните и товаро-разтоварните рампи към тях; осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и инсталациите и съоръженията за производство, преобразуване и пренос на електрическа енергия за тяхното захранване; осветителните съоръжения и инсталации за осигуряване на безопасно движение в района на гарите; съоръженията за трансформиране и пренасяне на електроенергия за тягови нужди, включително тяговите подстанции, захранващите линии и контактната мрежа, стълбовете и другите съоръжения на енергосистемата за тягови нужди; терените и сградите, служещи за осигуряване на контрола по поддържането на железопътната инфраструктура; железопътните фериботни комплекси; терените и сградите в железопътните гари, в които се осъществяват дейностите по управлението на движението на влаковете и другите технологични операции, свързани с експлоатацията на железопътната инфраструктура и безопасността на движението, терените, върху които са разположени техническите средства за осигуряване безопасността на движението.
  7. "Експлоатация на железопътната инфраструктура" включва всички дейности, свързани с достъпа на превозвачите до железопътната инфраструктура, управлението на движението на влаковете по железопътните линии и управлението на технологичните операции в железопътните гари, свързани с влаковата работа и безопасността движението.

  21. "Железопътна гара" е коловозното развитие и технологичните сгради, свързани с управлението на движението на влаковете, безопасността на движението и превоза на товари и пътници."
  Точка 2 - ние гласувахме § 7 да отпадне и дефиницията на понятието "добро качество на железопътната услуга" също трябва да отпадне.
  3. Досегашните т. 25, 26, 27 и 28...
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Точка 3 също трябва да отпадне.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да.
  Създава се нова т. 30 със следното съдържание - тя е също от Европейските директиви:
  "30. "Трансевропейска железопътна система" обхваща железопътната инфраструктура, включваща всички железни пътища и стационарни съоръжения по трансевропейската транспортна мрежа, изградени или преустроени за високоскоростен, конвенционален и комбиниран транспорт, както и подвижния състав, подходящ за използване на тази инфраструктура."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
  Уважаеми народни представители, имате думата. Господин Пантелеев, след това господин Иванов.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Аз имам само едно редакционно предложение - трудно човек може да се ориентира в тези безкрайни изречения. Така беше и по време на обсъжданията в комисията.
  В т. 7 предлагам от предпоследния ред да отпадне запетаята и изразът "свързани с влаковата работа" и текстът да придобие следния вид:
  "7. "Експлоатация на железопътната инфраструктура" включва всички дейности, свързани с достъпа на превозвачите до железопътната инфраструктура, управлението на движението на влаковете по железопътните линии, управлението на технологичните операции в железопътните гари и безопасността на движението." Без израза "свързани със", тъй като го казваме и горе, а освен това се съдържа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Реплика от господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, господин Пантелеев! В железопътните гари има управление на товаро-разтоварните операции, които са към превозвача. Затова дефиницията е много точна, тъй като от 1 януари ние разделихме реално експлоатацията и превозвача, като едното е национална компания, а другото е търговско дружество и има възможност частни превозвачи от тази година да се лицензират. Частният превозвач в гарата има операции по търговската експлоатация, по товаро-разтоварната дейност, по товаро-разтоварната механизация, която е на територията на гарата, но е към превозвача. Затова ние тук дефинираме гарата, свързана с управлението на движението на влаковете. Това е същността на понятието "експлоатация на железопътната инфраструктура".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Пантелеев, ако си оттеглите предложението, ще ме облекчите.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Имаш и превоз на багаж.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Това е превозвачът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз имам две предложения по § 16.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Едното е прието.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Точно така - виждам, че действително едното е прието и отразено в т. 7.
  Що се касае до моето предложение по т. 21, искам да се спра на самия текст и на моето предложение по текста. Текстът гласи, че железопътната гара е коловозното развитие и технологичните сгради, свързани с управлението на движението на влаковете, безопасността на движението и превоза на товари и пътници. Ако изброяването е в смисъла, че технологичните сгради, свързани с превоза на товара и пътници, аз поставям въпроса чакалнята, в някои случаи има и отделни стаи за бременни и малки деца, технологични сгради ли са или части от технологични сгради ли са като помещения?
  Именно за да се избегне това според мене не само двусмислие, но и непълнота, съм предложил технологичните сгради да се заменят със "сградите и съоръженията, ограничени от входно-изходните сигнали", като следва допълнението в изброяването "свързани с управлението на движението на влаковете, безопасността на движението и превоза на товари и пътници". За мене това би трябвало да бъде и точният смисъл.
  Друг е въпросът, ако думата "управлението" в дефиницията се отнася както за управление на движение на влаковете, така също и за управлението на превоза на товари и пътници. Но тогава аз отново поставям въпроса значи ли това, че чакалните изобщо вече няма да попаднат в дефиницията за железопътна гара?
  Това бяха моите съображения и за съжаление аз отсъствах от страната, когато се е разисквал този въпрос в комисията. Затова използвам случая да изложа моята позиция тук, в пленарната зала, като смятам, че е защитима. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин Мирчев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, господин Иванов! За да не приемем израза "сградите и съоръженията, ограничени от входно-изходните сигнали" имахме предвид, че това, което вие тук дефинирахте, е граница на гарата. В границите на гарата се намират и складовете за товаро-разтоварни операции, складовете за извършване на други търговски операции, които след разделянето на Национална компания "БДЖ" на две, останаха при превозвача. Затова ние сме дефинирали в понятието "железопътна гара" само сградите, свързани с управлението на движението на влаковете, тъй като всички останали сгради, които се намират от табела "Граница на гарата" до "Граница на гарата" отиват към превозвача.
  Що се отнася до сградата, която ще бъде към Национална компания "Железопътна инфраструктура", превозвачът ще ползва помещения, включително за билетобагажни касиери и търговски ръководители по договор с Национална компания "Железопътна инфраструктура" и ще плаща наем за тези помещения.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ((ПСОДС, от място): Оттеглям си второто предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин Пантелеев, Вие държите ли на Вашата редакция?
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): Оттеглям си предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, благодаря Ви.
  В такъв случай мога да пристъпя към гласуване на текста на параграфа така, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 122 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 17 комисията предлага следната подобрена редакция, като той става § 19:
  "§ 19. Създава се § 5а със следното съдържание:
  "§ 5а. (1) Едноличното акционерно дружество "Български държавни железници" ЕАД е правоприемник на Национална компания "БДЖ" по отношение на всички задължения на НК "БДЖ" - несъбрани държавни вземания, възникнали до 30 ноември 2001 г.
  (2) Капиталът на "БДЖ" ЕАД се увеличава с непарична вноска на държавата, съставляваща несъбраните държавни вземания от НК "БДЖ" по ал. 1, за задължения по данъка върху добавената стойност, задължения по чл. 35 и 36 от Закона за корпоративното подоходно облагане, лихви по просрочени задължения и временна финансова помощ в размер на 127,9 млн. лв.
  (3) Увеличаването на капитала се извършва" - тук има една редакционна поправка от Правната дирекция на Народното събрание - "не по-късно от 30 юни 2002 г. Министърът на финансите определя размера на отделните вземания, които се включват в общия размер по ал. 2.
  (4) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на 12 790 000 (дванадесет милиона седемстотин и деветдесет хиляди) нови акции с номинална стойност 10 лв. всяка, които се придобиват от държавата."
  Това е текстът, който е предложен от Министерския съвет в частта на измененията на закона и подкрепен от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Малко смущаващ текст.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, във връзка с текста на ал. 2, за първи път си мисля аз, господин председател, а Вие вероятно ще ме опровергаете или ще потвърдите като специалист по търговско право, чрез закон да се вдига капитал на дружество.
  Тук ал. 2 казва, че капиталът на еднолично акционерно дружество се увеличава с непарична вноска и прочие. Даже ал. 4 споменава: с нови акции, номинал и прочие.
  Вероятно с текста на § 19 би трябвало вече да имаме някакъв прецедент и да влезем в рекордите на Книгата на Гинес.
  Има си принципал. Има си заседание на Министерския съвет. Министърът на финансите се събира с министъра на транспорта и съобщенията и съответно свикват общо събрание. Това е само с една заповед на министъра. И тази същата процедура се прави с решение на двамата министри, с решение на Министерския съвет и прочие.
  Имам усещането, уважаеми колеги, че някой иска да сложи Народното събрание отпред като някаква бариера. Не коментирам целесъобразността на тази операция. Вероятно е целесъобразно, оздравително за железопътната компания. Аз нямам нищо против по принцип, но тук със закон да се вдига капитал на дружество, най-малкото, което е...
  На мен лично ще ми бъде любопитно как ще гласува председателят Герджиков по този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Веднага мога да Ви кажа, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Свършвам, господин председател.
  Така че, моето предложение е наистина да внимаваме като приемаме тези текстове и да оставаме принципалът, министърът да си свърши работата с вдигането на капитала на това дружество.
  Ние преди две седмици научихме, че за почти същата сума е направена сделка. Имам предвид закупуването на активите на Варненската корабостроителница от Български морски флот, от Параходството. Никой не беше сезиран. Няма Народно събрание. Даже аз не знам къде е взето това решение, вероятно в борда на директорите на параходството и сега тук изведнъж виждам - със закон вдигаме капитал на дружество. Значи, аз не мога да приема и да подкрепя, а вероятно и моите колеги, един такъв текст. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Понеже ме попитахте как ще гласувам, аз направо ще направя процедурно предложение този текст да не се гласува сега в залата, тъй като е много силно смущаващ, меко казано.
  Аз не мога да подкрепя един такъв текст, в който капиталът на едно акционерно дружество се вдига със законова норма и правя предложението. Съжалявам, че го правя от това място, не от долу, защото няма кой да застане тук, на моето място.
  Господин Мутафчиев, ако имате противното процедурно предложение, заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, ще направя противно процедурно предложение не затова, че оспорвам Вашите качества на юрист точно в тази сфера, но за да направя и съответно своето изявление по този въпрос.
  Ние като парламентарна група, като вносители на един от законите за Български държавни железници чрез закона предложихме да бъде опростен дългът като се прехвърли в акции. Това е една нормална мярка за опрощаване на дълга и често пъти държавите и правителствата си позволяват да извършат подобен акт. (Шумни реплики на народния представител Благой Димитров от място.)
  Благой, спокойно, ще дойда и до твоя казус!
  Ние го направихме това като опозиция, тъй като не можем да влияем на правителството. Няма друг начин, по който ние можем да предложим това освен чрез българския парламент, тоест чрез закон да наложим на правителството да опрости този дълг.
  Какви са мерките, които по принцип правителството възнамерява да направи? Разбира се, те не го направиха чрез решение, а предложиха на нас, на Народното събрание, да приемем едно такова решение, с което да опростим дълга на Български държавни железници.
  Аз ви предлагам да приемем предложението на правителството, имайки предвид това, че тази мярка е необходима. Дали ще се наруши до определена степен търговското право и правомощията на българското правителство, може би ще има някакво такова нарушение. Аз мисля, че ние трябва да бъдем отговорни към проблема на този отрасъл и, за да разчитаме, че тази реформа, която вие започнахте с приетия закон от Съюза на демократичните сили все пак ще доведе до някакъв положителен резултат, на Български държавни железници е необходимо да бъде опростен този дълг. Колкото повече се бавим, толкова повече ще бъдат и проблемите на Българските държавни железници. Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Има направено процедурно предложение, което аз ще го подложа на гласуване. Това процедурно предложение е направено от мен. Нека това процедурно предложение да се гласува, което го направих, а именно за отлагане на текста на § 19, за да може да се намери точната редакция, тъй като това, което аз чета не мога да се съглася категорично с него като юрист. Затова подлагам на гласуване § 19 да се отложи.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 101 народни представители: за 58, против 34, въздържали се 9.
  Отлагаме § 19.
  Господин Мирчев, заповядайте, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Преди да започна, една добавка, господин председател - това е практиката в цяла Европа, които реализираха Европейските директиви за разделяне на инфраструктурата от експлоатацията. Включително, последните страни са Полша и Румъния. Те решиха въпроса със задължението.

  Има предложение на народния представител Иван Иванов § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 18 да отпадне.
  Параграф 18 е със следното съдържание:
  "§ 5б. (1) Министерският съвет в срок до 1 януари 2002 г. образува Консорциум "Български държавни железници" ЕООД (К "БДЖ" ЕООД), НК "Железопътна инфраструктура" и "БДЖ" ЕАД със задачи:
  1. да ръководи, координира и контролира изпълнението на оздравителния проект за БДЖ;
  2. да координира и регулира взаимодействието на НК "Железопътна инфраструктура" и ж.п. превозвачите през преходния период.
  (2) Към Консорциум "БДЖ" ЕООД се създава Консултативен съвет от представители на заинтересованите ведомства, железопътните предприятия, експертната общност и синдикатите по въпросите, посочени в ал. 1."
  Комисията, повтарям, предлага § 18 да отпадне, но тук вносител на това предложение е господин Мутафчиев. Предполагам, че той ще вземе отношение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, имате думата.
  Господин Мутафчиев, заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Независимо, че комисията прие предложението на народния представител Иван Иванов, тоест да отпадне предложението в обобщения закон по § 18 аз искам категорично пред вас да заявя, че нашето предложение не цели да създава шапки или да връща системата назад.
  Нашето предложение за създаването на консорциум преди това, когато обсъждахме закона в Тридесет и осмото Народното събрание предлагахме да се създаде и друга структура - холдингова структура така, както е в немските железници. Целта е една - да има един нормален, постепенен преход на разделяне на Българските държавни железници, тъй като сами се уверихме през последните няколко месеца, че този процес не е завършил, включително и с последната промяна, която ние направихме по отношение на железопътната гара и какво е това инфраструктура, ще доведе до ново разделяне на Българските държавни железници, тази структура да поеме точно тези функции.
  Второ, структурата да поеме ангажимента по изпълнението на Оздравителната програма на досегашната Национална компания "Български държавни железници", вече разделена на две предприятия, тъй като никой след разделянето не поема този ангажимент. А Оздравителната програма е свързана и с финансирането от Световната банка. Така ли е, господин Мирчев?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Обърнете внимание, господин Мирчев се съгласи.
  Трето, касае пряко безопасността на движението. Това е сериозен въпрос, с който ние не бива в никакъв случай да се шегуваме. Уважаеми дами и господа, в този момент с изключение на това, което регламентирахме - че главният ревизор по безопасността се назначава от Управителния съвет на инфраструктурата, не сме регламентирали нито едно взаимоотношение между структурите, които ще отговарят за безопасността от инфраструктурата, превозвача и преките ангажименти на железопътната администрация, която все пак се явява като някаква шапка, която ще лицензира.
  Обръщам се към госпожа заместник-министъра. Това е сериозен въпрос. То е сериозен пропуск. Ако ние не създадем тази структура - консорциум, считайте, че ще имаме сериозни проблеми. Не го казвам като заплаха, а като сериозно притеснение на българската левица.
  Второ, обърнете внимание, че в нашето предложение ние предлагаме този консорциум (§ 19, даже мисля, че трябваше заедно да го разгледаме, защото касае една и съща материя) да съществува дотогава, докато самото правителство, докато принципалът - Министерството на транспорта и съобщенията, реши, че той е необходим, а след това да предприемат мерки. Ние със закона им даваме право да го закрият, да го прехвърлят към едно от предприятията. Това ще бъде въпрос и процедура, която те ще решат - дотогава, докато им е необходим. До този момент аз съм категоричен, че подобно свързващо звено е необходимо. Необходимо е за развитието на железопътния транспорт, за безопасността на пътниците. Не виждам нищо страшно в това. Трябва ясно да си дадем сметката, че има такива модели, които либерално разделиха БДЖ на две - на превозвач и инфраструктура, без да се опитват да се месят пряко в техните дейности, не само счетоводно, но и организационно, и резултатите не са добри.
  Нека да погледнем какви са сумите, които английското правителство трябва да отпусне за оздравяване на железопътния транспорт, след като няколко години бяха разделени на инфраструктура и превозвач. Това, което чух от медиите, е над 20 млрд. паунда. Надали България може да си позволи при една катастрофална реформа, която започваме, подобна сума, за да оздрави своите железници. Железниците означават и национална сигурност, и национален суверенитет.
  Затова апелирам: подкрепете нашето предложение. Ние даваме правото на Министерския съвет той да организира нещата, ако трябва, да променим някои от функциите или да им дадем право те да определят какви да са функциите на консорциума.
  Знам, че ще има възражения от хората, които се занимават с търговско право, че виждате ли, консорциум се създава единствено когато две фирми сключат помежду си договор. Да, ама ние говорим за две държавни предприятия все още. Едното е държавно предприятие, другото - акционерно дружество. Обърнете внимание, незнайно защо принципал на държавното предприятие е Министерството на транспорта и съобщенията, а на превозвача, на акционерното дружество принципал му стана изведнъж министър-председателят, тоест Министерският съвет. Това не мога да си го обясня.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Това го оправихме преди една седмица.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Оправихме ли го вече? Радвам се. Аплодисменти за управляващото мнозинство!
  Не е това причината. Важното е да има воля, да създадем една взаимовръзка между тези две предприятия, за да си решават проблемите в името на България, в името на железопътния ни транспорт. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Докато дойде господин Благой Димитров, ще кажа, че от юридическа гледна точка ал. 1 е неудържима. Предполагам, че подобно изказване ще направи и господин Благой Димитров.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Вие с него мислите еднакво.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин Мутафчиев, има търговска логика и стопанска логика. Затова се мисли еднакво по този въпрос. Няма никаква логика да разделяме "Българските държавни железници" на две еднолични акционерни дружества и след това със законова норма отново да ги съберем в консорциум. Няма логика. Пазарната логика е друга - да дадем възможност на други оператори да използват инфраструктурата, да се създаде конкуренция, на базата на тази конкуренция да започне да действа пазарен механизъм в този сектор. Другото е социализъм в действие.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Няма нищо лошо в този вид социализъм. Недейте да бъркате нещата.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Другото е социализъм в лошия смисъл на думата, тоест един път опрощаваме. Благодаря на господин Герджиков, че той реагира. Отложихме § 18, но трябва да се даде някаква форма, с която да облечем в съответния вид това решение.
  Господин Мутафчиев, няма никаква логика след разделянето на две дружества отново да ги съберем. Това е наливане от пусто в празно.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Какво значи да ги съберем?!
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Комисията не прие това Ваше предложение. Това е логиката. Виждам, че тук има представители на Министерството на транспорта и съобщенията. Това е логиката и на изпълнителната власт, това беше логиката и на комисията. Иначе цялата реформа в железниците се опорочава и компрометира с това, което предлагате.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Логиката Ви е да няма железници, да няма държава, да няма нищо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Стопански може да е целесъобразно, съгласен съм, но юридически просто не може да стане.
  Заповядайте, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Вероятно юридическите пречки са непреодолими, но аз мисля, че всички сме на едно мнение относно целесъобразността да има някакъв орган, който да координира и регулира този процес по някакъв начин. Затова ми се струва, че трябва да съхраним, преобразувайки я, ал. 2, която да гласи, че се създава консултативен съвет от представители на заинтересованите министерства, железопътните предприятия, експертната общност и синдикатите, който да координира и регулира за известен период взаимодействието между НКЖ и железопътните превозвачи. Тогава няма да влезем в противоречие, създавайки нова стопанска структура по такъв начин, че да играе ролята на шапка. Така бихме създали възможности за известна регулация на този процес, свързан с оздравителния проект и т.н.
  Ако бъде отхвърлено това, което предлагат народните представители от нашата парламентарна група, моето предложение е още веднъж да обмислим дали не е възможно да се създаде такъв консултативен съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Формулировката е: "Създава се консултативен съвет...", а не консорциум, защото такъв няма.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: "... с представители от заинтересованите министерства и т.н., който да координира и регулира взаимодействието между НКЖ и железопътните превозвачи."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
  Ще кажа за пояснение, че няма никаква пречка "Български държавни железници" ЕООД и "БДЖ" ЕАД да си направят консорциум, какъвто им душа иска.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Дали ще искат обаче?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това не мога да знам.
  Моето не е изказване, а пояснение.
  Искам да подложа на гласуване първо подкрепеното от комисията предложение за отпадане на § 18.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 103 народни представители: за 81, против 22, въздържали се няма.
  Параграф 18 отпада.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Имам процедурно предложение за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председателю, с моите най-големи уважения към Вас, като юрист може би имате право, но Вие с някои Ваши изказвания, честно да Ви кажа, подведохте залата. Ако не може да бъде "консорциум", тъй като това е доброволно сдружаване на две дружества, не може ли тогава да бъде холдинг и чрез закон да наложим холдинг, както наложихме двете предприятия?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не, не може!
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Въпреки това аз предлагам да прегласуваме това предложение, имайки предвид - и говоря най-сериозно, като се обръщам и към господин председателя, - трябва да се намери път. Това, че ние го предлагаме, го предлагаме като опозиция, за да може правителството да чуе големия проблем в момента на Българските държавни железници. Това, че Благой Димитров защитава другата теза, е напълно нормално, тъй като това е тяхната философия, те го наложиха, а вие го изпълнявате.
  Затова помислете: необходимо е да има такава структура. Няма невъзможни неща, които да не могат да станат. Можем да упълномощим, можем да задължим правителството като принципал да направи подобен договор между двете предприятия. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има предложение за прегласуване на този текст.
  Моля, отново гласувайте § 18 да отпадне.
  Гласували 128 народни представители: за 101, против 27, въздържали се няма.
  Параграф 18 отпада.
  И преди да ударя камбаната за почивка, едно съобщение: Комисията по културата кани всички колеги по време на почивката да присъстват на откриване на графична експозиция, представена от творчески кръг от Художествената академия. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  За процедурно предложение - господин Дончев.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Днес на Председателския съвет беше обсъдена възможността Народното събрание да работи с евентуално съкратена ваканция с оглед темповете, с които работим в момента. Аудиторията, пред която говоря в момента, показва, че вероятно подобно решение има своите основания.
  Така или иначе, от темпото, с което работи парламентът и приема своята законодателна програма, зависи и броят на почивните дни, които парламентът ще ползва. Поради което представителите на всички парламентарни групи на Председателския съвет решиха да се предложи един вариант, който аз развивам пред вас, да работим тази седмица при удължено работно време и трите пленарни дни - сряда, четвъртък и петък, като в петък с оглед на това, което сме постигнали, можем да решим дали да работим и следващата седмица или да ползваме пълната ваканция. Аз се надявам, че при една пълна мобилизация ние ще успеем да покрием нашата законодателна програма, която включва доста консенсусни закони, по които нямаме съществени спорове.
  Предложението, което правя, е да гласуваме още днес работа при удължено работно време за днес, като по принцип такова гласуване да включим и за следващите два дни в началото на пленарния ден. Предложение за извънредно заседание няма, има предложение само за удължаване на работното време с 2 часа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте процедурното предложение за удължаване на работния ден с 2 часа.
  Гласували 127 народни представители: за 122, против 4, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Господин Мирчев, продължаваме. Параграф 19.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо председател, има предложение на народния представител Иван Иванов § 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението §19 да отпадне, което следва логически от предния § 18, който преди почивката гласувахме да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 19?
  Моля, гласувайте отпадането на § 19.
  Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
  Параграф 19 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграф 20. Има предложение от народния представител Иван Иванов § 20 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 20 да отпадне.
  Има предложение на вносителите Петър Мутафчиев и група народни представители да се създаде § 5г със следното съдържание:
  "§ 5г. До 31 декември 2003 г. лицензии по чл. 37 се издават само на превозвачи с предмет на дейност транзитни и международни превози."
  Мотивите на комисията да се съгласи този текст да отпадне е, че в много голяма степен едно такова ограничение ще се отрази негативно на преговорите по глава девета "Транспортна политика", за да не се ограничава достъпът на частни превозвачи до железопътната инфраструктура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Мутафчиев - по § 20.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, особен подход на тълкуване на един обобщен закон от предложените три законопроекта на първо четене. Аз мисля, че след като сме го включили в обобщения закон, това означава, че добре сме го измислили, когато е предложено от страна на комисията.
  Какъв е мотивът ни? Това е налагането на мораториум до декември 2003 г. на лицензирането на товарни и пътнически превозвачи за вътрешни превози в страната, като запазваме единствено правото, уважаеми дами и господа, на лицензиране на превозвачи за международни и транзитни превози. Тоест ние не създаваме никакви пречки на частни превозвачи вече и от други страни да могат да участват в железопътния трафик, но тогава, когато се отнася не да преразпределят един ограничен пазар на товаропотоци.
  Какъв е проблемът? Проблемът е, че ако отделни дружества в този момент решат да създадат собствени дружества за превозвачи и се лицензират, ще отнемат до около 60 процента от товарите на Български държавни железници. В момента "БДЖ" ЕАД превозвачът чрез печелившите си товарни превози финансира или субсидира, ако искате, пътническите превози, които с отпускане на определени субсидии от страна на държавата са определени като социални превози. Там реалната цена на превоза не може да бъде заплатена от българските граждани, имайки предвид в какво тежко финансово състояние се намират всички. Може да се направи компромис и аз съм склонен да говорим по този въпрос - да допуснем пътнически превозвачи, като по този начин да се гарантира някакво по-високо ниво на качеството на превозването на пътниците, но категорично настоявам за две години наистина да наложим мораториум за превозвачите на товарни превози. Въпросът е сериозен, той касае пряко и оздравяването на Българските държавни железници.
  И още един мотив, свързан с това. Имайте предвид, че подобна практика има и в европейски страни, не само в България. В една от европейските страни, няма да цитирам името й, господин Мирчев много добре знае, мораториумът е бил 5 години. Пет години защита на държавния превозвач! Ако говорим за един бъдещ либерален модел на пазара на железопътния транспорт, защото в момента няма даже и пазар, честно казано, то това трябва да гарантира, че ние, когато разделим предприятието, трябва да пуснем на пазара работещ, стабилен и конкурентоспособен държавен превозвач. Ако това нещо не го направим, значи чрез този закон ние сме решили да ликвидираме българския железопътен транспорт. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Съображения по § 20?
  Заповядайте, господин Иванов.


  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз имам предложение по § 20, което е прието от комисията - за отпадане на направените предложения от господин Мутафчиев.
  Както и предишните две предложения, които са направени - по § 18 и § 19, така и предложението по § 20 по същество би обезсмислило философията на закона, защото лишава от възможност създаване на конкуренция в отрасъла. И на второ място - унищожава евентуална пазарна среда.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Къде е тая пазарна среда?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Аз разбирам това, което казва господин Мутафчиев, но по същество това наистина би означавало задържането на държавния монопол с още две години при това положение. Така ли е, господин Мутафчиев? И то държавният монопол в дейностите, в които би трябвало да се създаде възможност за лицензирания превозвач. Защото обръщането към чл. 37, независимо от това, което Вие казвате само за товарните превози, макар че и за това категорично бих възразил. Текстът на чл. 37 е следният: "Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и товари се издава от министъра на транспорта и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице".
  Реално отпадането на чл. 37 в този му вид - издаване на такива лицензи до 31 декември 2003 г., означава спирането на конкуренцията и създаване на пазарна среда в железопътния транспорт, а оттам и неотговаряне - мисля, че това го каза и председателят на комисията - на изисквания, които се поставят, разбира се, като препоръка от Европейската комисия.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Това, което казахте, е абсурдно.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Това е антипазарен текст и аз поддържам своето предложение, което беше одобрено и от комисията, за отпадането на § 20.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За реплика - господин Дъбов.
  ДИМИТЪР ДЪБОВ (КБ): Госпожо председател, колеги!
  Господин Иванов, аз мисля, че с това, което казвате, сме свидетели как един родител иска да унищожи своето дете. Ако Вие например бихте казали, че би било добре БДЖ да бъде приватизирана, бих Ви разбрал. Но след разделянето на държавната фирма БДЖ, “БДЖ” АД стана правоприемник и прие пасивите на БДЖ в размер на 120 млн. лв. Идеята на този закон железниците да останат отново държавни и вкарването на превозвачи, особено на товарните превози, означава че ние обричаме на икономическа смърт новосъздаденото “БДЖ” АД. Ако ние искаме то да бъде стабилизирано, приватизирано, да се развива по-нататък под каквато и да е форма, трябва да се даде шанс тези пасиви, които получава БДЖ, да бъдат преодолени в следващите две години, именно под формата на мораториум, на един гратисен период, за да може след това да имаме една фирма в добра кондиция, която може да бъде изтъргувана, продадена, приватизирана в значително по-изгодна степен за държавата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За втора реплика - господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин Иванов, СДС като дясна политическа сила има един сериозен проблем. Това е проблемът по отношението й към държавната собственост. Ако ние като социалисти имаме вече ясно отношение, вие нямате ясно отношение към държавната собственост. Надявам се, че сте разбрали, че няма никаква разлика между лошо управлявана частна собственост и лошо управлявана държавна собственост. И няма никаква разлика между добре управлявана държавна собственост и добре управлявана частна собственост. За това, че Вие говорите, че държавната собственост е най-зле управлявана и неефективна, Ви опровергаха вашите РМД-та. Те доказаха, че има и частни дружества, които управляват по-зле, отколкото, примерно, държавните менажери. Това са вашите РМД-та, които вие създадохте в последните няколко години.
  По въпроса. Абсурдна е тезата, че, виждате ли, ако ние приемем мораториум, това ще повлияе върху преговорите по глава "Транспорт". Извинявайте, четири години ние непрекъснато правим отстъпки, непрекъснато рушим държавата си, затова че, примерно предполагаме, че някой може да ни каже еди какво си, еди-що си. Така постъпихме с всичко. Така постъпихме със селското си стопанство, така постъпихме напоследък с енергетиката си, така постъпваме сега и с железниците и с транспорта. Така ще постъпим и по инфраструктурните ни проекти - става дума за летища, става дума за пристанища. Това ни предстои в скоро време, вероятно в тая пленарна зала.
  Аз ви предлагам да запазим малко достойнството си като българи и да защитим интереса както на народа си, така и на държавата, защото той е необходим. Иначе няма с какво да влезем в Европа, дори и с цървули няма да влезем в Европа, ако продължаваме така. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика - господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми колеги Дъбов и Мутафчиев, аз изслушах ярката политическа реч на господин Мутафчиев и искам все пак да отбележа няколко неща. Това, че Вие твърдите, че няма разлика между лошо управлявана държавна и частна собственост, всъщност работи срещу Вашето предложение. Вие искате да запазите държавната собственост, за да бъде управлявана добре.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Не е вярно.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Реално, Вие самият признавате, че по никакъв начин не можем да говорим, че непременно държавната собственост е тази, която се управлява добре.
  По отношение на РМД-та, за които вие говорите. Има РМД-та, които бяха много добре управлявани. Тия, които са били лошо управлявани, е за тяхна сметка - те фалират и понасят последиците.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): За сметка на държавата.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Какво обаче става, когато държавната собственост е лошо управлявана? Ето това, че именно БДЖ задлъжня с близо 127 млн. лв., които трябва да бъдат компенсирани от държавния бюджет. Нещо, което при РМД-та не може да стане. Те просто фалират.
  И накрая, цялата пледоария, която Вие отправихте, колкото и политическа да беше, по същество показа, че няма сериозни аргументи, които да изложите, за удължаване на държавния монопол с две години.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Аз ги изложих в началото, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Най-ярък пример за това е, че ние малко преди това разисквахме текст, при който държавата трябва да участва с апортна вноска и да увеличи своя дял със 127 млн. лв. По начина, по който Вие предлагате БДЖ да бъде управлявана още две години, ние вече задлъжняхме със 127 млн. лв.
  Поради което аз отново поддържам моето предложение и, повтарям, то беше прието и от комисията - да отпадне § 19 като параграф, който действително повелява запазването на монопола за още две години.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има думата госпожа Красимира Мартинова - заместник-министър на транспорта и съобщенията.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИРА МАРТИНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми да изразя някои аргументи в качеството ми на експерт с известни познания в областта на железопътния транспорт. Бих искала да разгледам хипотезата в контекста на пътнически и товарни превози.
  В контекста на пътническите превози тази хипотеза би означавала да разрешим от утре до 2003 г. да бъде лицензиран превозвач, който да изпълни международен превоз на пътници от София до Атина например, при условие, че вратите на вагоните са затворени за пътници на територията на България от София до Кулата.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Сега как е?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИРА МАРТИНОВА: За да бъде осъществен реално международен превоз на пътници, само при такава хипотеза означава, че този влак, ако се напълни с пътници от София е добре, но няма да спира на другите гари или поне няма да се отварят вратите, което е една абсурдна хипотеза, уважаеми дами и господа народни представители. Такава хипотеза не може да се реализира.
  Що се отнася до превозите на товари, хипотезата не може да се реализира по друга причина и тя е следната. Правилото е, че товарът е този, който определя превоза. Тоест, не може да възникне хипотеза на извършване на превоз от София до Виена например, превоз на товари, който да бъде осъществен при условията на един такъв запис от лицензиран български превозвач само за международни превози, затова защото това ще трябва да има отражение по цялото трасе. Тоест, един такъв запис не би имал реална практическа приложимост.
  Ето защо, от експертна гледна точка считам, че това не може да изиграе ефекта, който се придава от гледна точка на желание да бъдем толерантни към българския национален превозвач, който в момента е влязъл на пазара. Тоест, хипотезите, които се предлагат, нямат реализация в практиката. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване - господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, комисията отхвърли предложението за създаване на консорциум. Беше казано, че на практика това е дървено желязо. След разцепването на компанията на две еднолични акционерни дружества със сто на сто държавно участие, консорциумът означава някаква нова шапка, не коментирам, че трябва ново административно обслужване и пр., и пр. неща, които са свързани с пари.
  Сега се предлага мораториум по отношение на лицензирането и влизането на други оператори на пазара. Аз си мисля, че трябва да се предприемат други пазарни мерки за създаване на един наистина реален пазарен механизъм за операторите. Това няма как да заздрави и двете компании, затова защото на практика до инфраструктурата не се пуска друг оператор, освен операторът, който действа, държавният оператор, не коментирам лошо ли се управлява или добре. Това на практика е антипазарно. Интересно е каква е логиката на вносителите.
  Според мен трябва друго да се направи - да се огледат, вероятно чрез една единна транспортна схема на страната, какви са навлата на корабните оператори. Стоките идват в Бургас, Варна, Русе, Лом, сега ще има рехабилитация и пр. И да се види по тези релации, примерно стоките, които идват от изток на запад и обратно, какви такси и навла плащат. Това е начинът, по който трябва държавата да създаде условия за това трафициране, основно, разбира се, на транспортния трафик.
  Що се отнася до пътническия трафик, тук съм съгласен, има социален елемент. Например има малки населени места, които трябва да бъдат обслужвани от железниците. Например, след един порой във Варна беше закрита железницата Дъбравина - Варна, и хората се лишиха от възможността да пътуват. Но това пък е във връзка с тежкото финансово състояние на компанията.
  Дайте да помислим в комисията, аз мисля, че това е предложение на проф. Мирчев - председателя на комисията, с една национална транспортна схема, или как ще го наречем, да дадем възможност да се трафицира основно, пак казвам, товарният трафик и да се създадат условия за трафициране през страната. Разбира се, там са изключени транзитните товари, но това са нещата, които могат да решат въпроса. Иначе, някакъв мораториум за две, за три години, спиране на лицензиране на други оператори мисля, че е абсолютно антипазарно и няма да даде резултат, наред с консорциума, който предлагат колегите отляво. Това беше и логиката на комисията тогава, когато обсъждахме тези предложения. Това преди малко беше изразено и от Министерството на транспорта и съобщенията и нееднократно е било изразявано като становище на различни нива.
  Мисля, че трябва да продължи реформата, да не я връщаме, стигнали сме до създаване на две компании, а следващата стъпка е условие за влизане на други оператори на фиксираната инфраструктура и железопътна и оттам нататък, според мен, след тези първи две-три стъпки трябва да се върви напред. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания по този параграф има ли? Няма.
  Моля, гласувайте § 20 да отпадне.
  Гласували 129 народни представители: за 99, против 30, въздържали се няма.
  Параграфът отпада.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 20 със следното съдържание:
  "§ 20. Създава се § 5б:
  "§ 5б. Железопътният превозвач "БДЖ" ЕАД като правоприемник на Национална компания "БДЖ" извършва железопътни превози на пътници и товари и се освобождава от изискванията на разпоредбите на чл. 38 за периода от 1 януари 2002 г. до 31.12.2003 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този § 20 думата има господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, аз искам да кажа само няколко думи. Този параграф е необходим на закона, тъй като до този момент, госпожо Мартинова, Български държавни железници поради този сериозен пропуск в закона нямаха право да движат по железопътната инфраструктура като превозвач. Сега с това предложение ние им даваме право, без да бъдат лицензирани, до две години да използват железопътната инфраструктура.
  Надявам се, че всички ще подкрепите това предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Взимам думата, тай като новосъздаденият § 20, прочетен от председателя на комисията, всъщност се явява § 8 от предложенията, които бяха направени първоначално.
  По § 8 аз имах предложение, което казах, че ще коментирам, когато се представи на новото място, а именно §20. Моето предложение по същество, макар и частично, е отчетено в представения § 20, като срокът, който аз предлагам, беше до 31.12.2002 г. Аз приемам като един разумен компромис срокът да бъде удължен с две години.
  Едновременно с това аз не приемам становището на господин Мутафчиев, защото действително железопътният превозвач "БДЖ" ЕАД е правоприемник и може да се смята, че като приемник той притежава разрешението да продължи да изпълнява своята дейност. Още повече, че чл. 38, към който се отправя новият § 20, изисква четири неща за издаване на лицензия, за които е необходим един преходен период. Аз мисля, че Вие ще ме подкрепите, господин Мутафчиев, че и за БДЖ този преходен период от четири години е твърде разумен, за да отговори той на изискванията за издаване на лицензии, включително финансова възможност, професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация.
  По същество това е действително една възможност, която се дава на "БДЖ" преференциално по отношение на новосъздадените фирми и превозвачи, които ще бъдат лицензирани. Така че в тази редакция, макар че само частично е взето под внимание моето предложение, аз подкрепям този параграф.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте § 20 нов с редакционната поправка, направена в залата.
  Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 21 със следното съдържание:
  "§ 21. Създава се § 6а:
  "§ 6а. От набраните средства от такси върху течните горива за 2002 г. се отчисляват средства за финансиране на дейностите за железопътната инфраструктура в размер не повече от сумата на таксите за 2002 г., постъпили по бюджета на Изпълнителна агенция "Пътища" от течните горива, закупени от железопътните превозвачи."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 21 няма изказвания.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Ние какво променяме с това?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Променяме го от 2003 г., защото бюджетът за тази година е гласуван.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте § 21.
  Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 21. Създава се § 11а със следното съдържание:
  "§ 11а. Член 48, ал. 1, т. 3 на Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 26/29.03.2000 г., изм. и доп.; бр. 88/27.10.2000 г., изм., бр. 111/28.12.2001 г.), се изменя така:
  "3. 10 на сто - за финансиране дейностите по текущото поддържане и експлоатацията на железопътната инфраструктура."
  Комисията предлага текстът на този параграф да се оформи като Заключителна разпоредба на този закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 21 и структурното му отделяне в Заключителни разпоредби на закона има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте § 21.
  Гласували 113 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 4.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Госпожо председател, преди почивката ние отложихме разглеждането на § 19. Аз ще помоля Комисията по транспорт заедно с председателя на Народното събрание, който има бележки по този текст, да направим всичко възможно да извършим определено съгласуване. Да намерим необходимото време, евентуално утре или вдруги ден, да се върнем към този единствен останал параграф на закона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Мирчев.

  Следващата точка по дневния ред е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА.
  Преминаваме към доклада по законопроекта за измерванията.
  Моля председателят на Комисията по икономическата политика да докладва.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, имам процедурно предложение. Предлагам в залата да бъде допуснат господин Ивелин Буров - председател на Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте за това процедурно предложение.
  Гласували 89 народни представители: за 87, против 1, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Моля квесторите да поканят господин Буров в залата.
  Заповядайте, господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:

  "Д О К Л А Д
  по законопроект за измерванията № 102-01-34/12.12.2001 г., внесен от Министерския съвет

  На заседанието, проведено на 27 февруари 2002 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за измерванията, постъпилите писмени предложения на народни представители, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния Закон за измерванията".
  По заглавието на закона има предложение на народния представител Иван Николаев Иванов - заглавието да се измени така: "Закон за метрологията".
  Комисията не приема предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Иванов, заповядайте, по заглавието на законопроекта.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По този въпрос, свързан със заглавието на законопроекта, аз се изказах и при разискванията на първо четене на законопроекта за измерванията. Нещо повече, и в Тридесет и осмото Народно събрание, независимо че тогава ОДС бяха управляваща политическа формация, аз заех една ясна позиция, че според мен наименованието на закона трябва да бъде "Закон за метрологията". Дори и справката, която направих в съответните речници и енциклопедии показа, че макар първото значение на метрологията да е като научна област, то навсякъде следва и второто й значение, а именно, че метрологията е метрологична дейност, която всъщност е обект на закона, който в момента ни е представен за гласуване на второ четене.
  Защо считам, че Законът за измерванията не е точен? Първо, чрез наименованието "Закон за измерванията" до голяма степен в един момент, когато в доброволната област държавата се оттегля, самото членуване на "Закон за измерванията" означава, че всички измервания попадат под разпоредбите на закона. Всъщност, това не е така. И затова считам, че наименованието не отразява правилно областта на закона, нейното приложно поле, защото има битови измервания, измервания за технологични цели и редица други измервания, които по никакъв начин не попадат в полето на закона.
  Нещо повече, при разискването на първо четене на законопроекта дори и заместник-председателят на Народното събрание господин Благовест Сендов се изказа и заяви, че има измервания, които се правят включително в училище, където за единица се приема единица отсечка, измервания в геометрията и на други места, които не са обект на закона.
  Обратно, ако говорим за Закон за метрологията, това наименование поначало е един международен документ. Това е международният документ D-1 на Международната организация по законова метрология. Такъв е и законът, като наименование, в някои от страните на Европейския съюз и в съседната на нас Република Македония. Обратно, няма нито една страна от Европейския съюз, където законът да носи това наименование - Закон за измерванията, членувано. Дори в Русия - законодателство, с което ние бяхме тясно свързани до преди 10-ина години - законът е озаглавен "Закон за осигуряване единство на измерванията", което също за мен е приемливо наименование на закона.
  И накрая ще заявя, че при разискванията в Комисията по икономическата политика на второ четене дори вносителят господин Буров, като председател на агенцията, заяви, че той предоставя на комисията право да се произнесе по този въпрос, отчитайки аргументите, които изложих за наименованието на закона - Закон за метрологията.
  В крайна сметка аз пледирам пред вас, уважаеми колеги, законът да носи наименованието "Закон за метрологията". Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания по наименованието на законопроекта?
  Заповядайте, господин Буров.
  ИВЕЛИН БУРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, напълно съм съгласен с това, което казвате, но в допълнение бих искал да кажа, че наименованието "Закон за метрологията" е също толкова неточно, колкото и "Закон за измерванията", тъй като съществуват други области на метрологията - като фундаментална метрология, като промишлена метрология, които не са обхванати от закона. В европейските международни организации е прието понятието от английски език Legal metrology, което означава законово регламентирана метрология.
  Така че и едното, и другото е еднакво невярно. Поради тази причина предоставих правото на народните представители от Комисията по икономическата политика да изберат. Единственият мотив е, че от 1998 г. съществува Закон за измерванията и той е вече познат. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания по заглавието? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Иванов за ново наименование на законопроекта.
  Гласували 82 народни представители: за 30, против 50, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте заглавието на законопроекта, предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По глава I, наречена "Общи положения", Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По наименованието на главата? Няма изказвания.
  Моля, гласувайте наименованието на главата, подкрепено от комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Наименованието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 1 има предложение на народния представител Иван Иванов - в чл. 1 навсякъде в текста на закона думата "точност" да отпадне.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя:
  "Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Иванов, моля да представите Вашето предложение по чл. 1.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението, което съм направил за отпадане на "точност" като важен елемент на закона, в който точността е включена като характеристика на чл. 1 е обстоятелството, че по същество, макар че исторически погледнато, точността е една от важните характеристики на метрологичната дейност, постепенно тя отпада от обръщение дори и по простия факт, че е невъзможно познанието да не даде истинската стойност, на която и да е величина. Ето защо понастоящем, включително и в международните документи, все повече се отделя внимание на другите две основни характеристики, а това е проследимостта и достоверността, като достоверността до голяма степен обхваща в своята същност и т.нар. точност при измерванията.
  Но аз в случая ще оттегля своето предложение, защото в цялата логика на закона точността е заложена и очевидно, тъй като и в немалко други европейски страни все още точността продължава да участва, на един по-следващ етап това ще отпадне от закона. Това категорично ще стане. Но за момента като че ли, като законодатели, не сме стигнали до това убеждение. Оттеглям си предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля, гласувайте чл. 1, подкрепен от комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 2 има предложение на народния представител Борислав Великов за създаване на нов чл. 10а, който е подкрепен от комисията.
  Предложение на комисията за нов чл. 2:
  "Чл. 2. Законът има за цел, в съответствие с националните интереси, да защитава живота и здравето на хората и околната среда от вредни въздействия, както и имуществото на физическите и юридическите лица от неблагоприятни последици, които могат да настъпят вследствие на неверни резултати от измерванията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 2? Няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте чл. 2.
  Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.


  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 2 от текста на вносителя има предложение на народния представител Иван Николаев Иванов, което е оттеглено от него.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 2, който става чл. 3:
  "Чл. 3. В Република България се използват само единици, разрешени от този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 2 на вносителя има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме чл. 2, който става чл. 3.
  Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 3 от текста на вносителя има предложение на Комисията по икономическата политика за ново съдържание на чл. 3, който става чл. 4.
  "Чл. 4. За осигуряване на проследимост на измерванията в страната се създават национални еталони и национална система за сертифицирани сравнителни материали."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този текст няма желаещи за изказване.
  Гласуваме чл. 4 по предложението на комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 4 на вносителя няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 4 става чл. 5:
  "Чл. 5. За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, се извършва метрологичен контрол."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по чл. 4 няма.
  Моля, гласувайте чл. 4 на вносителя, който става чл. 5.
  Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 5 на вносителя има предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) Точка 2 се изменя така:
  "2. оценка на съответствието на средства за измерване;"
  б) Точка 4 да отпадне.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  "(2) Контролът на средствата за измерване се извършва за установяване на съответствието им с изискванията по настоящия закон, за пускане на пазара и използване по предназначение.
  (3) Оценяване на съответствието на средства за измерване се извършва за потвърждаване на съответствието на техническите и метрологичните им характеристики с изискванията по настоящия закон."
  3. В ал. 4 думите "метрологичните изисквания" се заменят с "изискванията".
  4. Алинея 5 става чл. 5а."
  Комисията по икономическата политика приема предложението по т. 1, буква "б" и т. 3, приема по принцип предложението по т. 4 и не приема предложението по т. 1, буква "а" и по т. 2.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 5, който става чл. 6:
  "Чл. 6. (1) Метрологичният контрол обхваща:
  1. контрол на средства за измерване;
  2. метрологична експертиза на средства за измерване;
  3. контрол на предварително опаковани продукти и на опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване.
  (2) Контролът на средствата за измерване се извършва за установяване на съответствието им с изискванията на глава четвърта и наредбата по чл. 28.
  (3) Метрологичната експертиза на средства за измерване се извършва при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба по искане на физически или юридически лица.
  (4) Контролът на предварително опакованите продукти и на опаковките, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване, се извършва за установяване на съответствието им с изискванията към техните количества или вместимости."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Гласуваме предложението на господин Иван Николаев Иванов по т. 1 буква "а" и по т. 2, което не е прието от комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 40, против 40, въздържали се няма.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Госпожо председател, моля Ви за прегласуване, тъй като в залата явно има неразбиране за кой текст става дума. В момента гласуваме текста, предложен от народния представител Иван Николаев Иванов, който не е подкрепен от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 20, против 67, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме чл. 5 в редакцията, предложена от комисията, който става чл. 6.
  Гласували 68 народни представители: за 62, против 1, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на нов чл. 7:
  "Чл. 7. За спазване на разпоредбите на този закон и наредбите по прилагането му се извършва метрологичен надзор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по чл. 7 няма.
  Гласуваме чл. 7.
  Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: "Глава втора - Орган на управление и Национален съвет по метрология".
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме наименованието на глава втора.
  Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 6 от текста на вносителя има предложение на народния представител Борислав Великов, което е прието по принцип от комисията.
  Има и предложение на народния представител Иван Иванов, който предлага: първо, в ал. 1 т. 3, т. 5 и т. 6 да отпаднат, но след това оттегля предложението си за отпадане на т. 6, и второ, предлага ал. 2 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението за отпадане на т. 3 и т. 5 в ал. 1 и не приема предложението за отпадане на ал. 2.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 6, който става чл. 8:
  "Чл. 8. (1) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) осъществява държавното управление в областта на измерванията, регламентирани в този закон, като:
  1. предлага на Министерския съвет утвърждаването на националните еталони;
  2. предлага на Министерския съвет за приемане дългосрочна програма за развитие на националните еталони и отговаря за нейното изпълнение;
  3. приема дългосрочна програма за развитие на националната система за сертифицирани сравнителни материали и координира нейното изпълнение;
  4. организира сертификацията на сравнителни материали;
  5. одобрява типа на средствата за измерване;
  6. определя периодичността на периодичните проверки по чл. 43, ал. 2;
  7. оправомощава лица за извършване на проверки на средства за измерване;
  8. осъществява метрологичен надзор;
  9. утвърждава правила за реда и начина за провеждане на обучението и за поддържане и повишаване на професионалната подготовка на служителите;
  10. представлява Република България пред международните органи и организации по метрология;
  11. изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации по метрология;
  12. дава указания и препоръки за прилагане на документите на международните органи и организации по метрология.
  (2) Професионалната подготовка на служителите от специализираната администрация се извършва в учебен център, като редът и начинът за провеждане на обучението и за поддържане и повишаване на професионалната подготовка се определят от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, т. 1 от моите предложения практически е приета, тъй като в нея едно от трите мои предложения аз съм оттеглил.
  Искам да се спра върху т. 2 от моето предложение - отпадането на ал. 2, за да стане ясен предметът, по който се дискутира. Ще прочета пак текста на ал. 2 съгласно предложението на комисията:
  "(2) Професионалната подготовка на служителите от специализираната администрация се извършва в учебен център, като редът и начинът за провеждане на обучението и за поддържане и повишаване на професионалната подготовка се определят от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор."
  Считам, че начинът, по който ще бъде организирана подготовката на служителите от една агенция, е вътрешноведомствен въпрос, поради което той би трябвало да намери своето отражение в Устройствения правилник на агенцията.
  От друга страна, от записа "служителите от специализираната администрация" не става ясно, че това са единствено служителите от администрацията на Държавната агенция, защото администрация има и в редица други ведомства.
  На трето място, не приемам едно обяснение, което беше дадено в комисията и което по същество може би също има своето значение, че записано в закона, това означава все пак отделяне на средства от бюджета за създаването и поддържането на такъв център.
  Според мен в чл. 8, където се разписват задълженията по отношение на държавното управление в областта на измерванията, да се запише текст, който е свързан с този учебен център - това считам, че до голяма степен не отговаря на логиката на закона, а и няма за мен достатъчно основание този текст да продължава да бъде в този член, поради което поддържам предложението си за отпадане на ал. 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Иванов за отпадане на ал. 2, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 99 народни представители: за 19, против 74, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме чл. 6 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 7 има предложение на народния представител Иван Иванов:
  "В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думата "ведомства" се добавя "и търговски дружества".
  2. Думите "като спазват дадените от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология методични указания" се заменят с "в съответствие със закона и наредбите към него"."
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 7, който става чл. 9:
  "Чл. 9. Министрите и ръководителите на ведомства организират дейностите по осигуряване на проследимостта, точността и достоверността на измерванията в ръководените от тях юридически лица."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз оттеглям предложението си по т. 1.
  Що се касае до т. 2, независимо че заключението е, че комисията не приема предложението, по принцип то всъщност е прието. Основното ми възражение, по което аз търсих подходящ текст за финала на чл. 7, е да се избегнат думите, че трябва да бъдат спазени дадените от председателя на Държавната агенция методични указания. Законът трябва да бъде съвсем ясен и смятам, че би било нарушение на закона, ако законовите разпоредби се допълват чрез методични указания от председателя на Държавната агенция. Тъй като в предложението на комисията това е отпаднало, при това положение аз приемам, че по същество моето предложение във втората си част е прието, а първото го оттеглям, така че предлагам направо да се мине към гласуване на предложението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Гласуваме предложението на комисията за редакция на чл. 7.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 78 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 8 от текста на вносителя има предложение на народния представител Иван Иванов:
  "В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя "и ръководители на други юридически лица".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Националният съвет по метрология се състои от 23 членове и включва 10 представители на държавната администрация - министерства и агенции, определени от министъра на държавната администрация, 5 представители на научната общност и висшите училища, определени по споразумение между председателя на Съвета на ректорите и председателя на Българската академия на науките, 4 представители на производители и търговци, определени по споразумение между стопанските и търговските сдружения, и 4 представители на сдруженията на потребителите и метролозите, определени по общо споразумение между тях."
  3. В ал. 5 думите "от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология" се заменят с думите "от председателя на съвета, избран на първото му заседание с обикновено мнозинство от членовете на съвета".
  4. В ал. 6 думите "които се утвърждават от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология" да отпаднат."
  Комисията по икономическата политика приема предложението по т. 4, приема по принцип предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1 и т. 3.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 8, който става чл. 10:
  "Чл. 10. (1) Националният съвет по метрология е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.
  (2) Националният съвет по метрология разглежда дългосрочната програма за развитие на националните еталони и националната система за сертифицирани сравнителни материали, проекти на нормативни актове, програми и концепции за развитие на метрологията и дава становища и предложения по други въпроси, поставени от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.
  (3) Националният съвет по метрология се състои от 24 членове и включва по един представител на Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация", определени от съответния министър или ръководител, 5 представители на научната общност и висшите училища, определени по споразумение между председателя на Съвета на ректорите и председателя на Българската академия на науките, по един представител от Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Съюза на работодателите в България и Съюза за стопанска инициатива на гражданите, 2-ма представители на сдруженията на потребителите, определени по общо споразумение между тях, и 2-ма представители на сдруженията на метролозите, определени по общо споразумение между тях.
  (4) Членовете на Националния съвет по метрология не получават възнаграждение за участието си в работата му.
  (5) Заседанията на Националния съвет по метрология се ръководят от председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор.
  (6) Националният съвет по метрология приема правила за работата си.
  (7) Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет по метрология се осигурява от Държавната агенция за метрология и технически надзор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моите предложения по точки 2 и 4 са приети, а по т. 1 и 3 аз съм длъжен като вносител да дам пояснение на своите предложения. Когато се казва, че Националният съвет по метрология е консултативен орган към председателя на агенцията, това все още не значи, че той се явява част от състава на агенцията, поради което в ал. 2 е записано, че всъщност това, което разглежда този консултативен орган, са въпроси изключително важни за цялостното развитие на метрологията в страната. Касае се за дългосрочна програма за развитието на национални еталони, проекти на нормативни актове, програми и концепции за развитие и се казва, че това са въпроси, които са поставени изключително от председателя на държавната агенция.
  Ето защо, предвид на обстоятелството, че тук се включват и въпроси, които могат да бъдат поставени и от други ръководители на ведомства, включително от министри, членове на Министерския съвет, моето предложение е да се добави "и ръководители на други юридически лица". Може би "юридически лица" е прекалено широко, но не приемам, че единствено председателят на агенцията трябва да определи въпросите, които ще се разискват.
  Що се касае до т. 3 - изискването заседанията да се ръководят от председателя на държавната агенция, аз също смятам, че ако Националният съвет по метрология е консултативен орган, няма никакви основания той да бъде ръководен от председателя на държавната агенция. Консултативният орган ще изработва становища, които ще представя на председателя на държавната агенция, а той ще се съобрази с тях или не в зависимост от неговото собствено виждане по съответния проблем. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания по този текст? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Иванов по точки 1 и 3, което не е прието от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 32, против 65, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 8.
  Гласували 87 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 7.
  Член 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По глава трета има предложение на народния представител Иван Иванов:
  "Заглавието на глава трета се изменя така: "Единици на величините".
  Комисията по икономическата политика не приема предложението.
  Предложението на комисията е заглавието на глава трета да стане: "Единици, еталони и проследимост на измерванията".
  Председател Камелия Касабова: заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз приемам предложението на комисията, тъй като това предложение отразява точно материята. Предложението на вносителя беше "Единици за измерване" - нещо, което е отпаднало от законодателната практика в страните от Европейския съюз. Приемам, че "Единици на величините" също е излишно уточнение, така че записването в заглавието само на "единици" отговаря според мен на практиката в Европейския съюз.
  И като се извинявам, че действително често вземам думата, все пак искам да кажа, че Законът за измерванията е един изключително важен закон за хармонизиране на нашето законодателство с европейското и по-специално в преговорите, които водим с Европейския съюз в раздел "Законова метрология и предварително пакетиране". Законът няма политическа окраска, но за сметка на това въпросите трябва да бъдат разисквани и приемани в изчистен вид. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме заглавието на глава трета, предложено от комисията.
  Гласували 101 народни представители: за 101 , против и въздържали се няма.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По раздел I -"Единици за измерване", има предложение на Комисията по икономическата политика заглавието да стане "Единици".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме предложението на комисията за заглавие на раздел I.
  Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
  Заглавието на раздел I е прието.

  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 9 от текста на вносителя има предложение на народния представител Иван Иванов - чл. 9 да се измени така:
  "Чл. 9. Разрешени за използване единици на величините са единиците от Международната система единици SI."
  Комисията по икономическа политика не приема предложението.
  Предложение на Комисията по икономическа политика, за чл. 9, който става чл. 11:
  "Чл. 11. (1) Разрешени за използване единици за измерване са единиците от Международната система единици (SI), единици, използвани с Международната система единици, и техните съставни единици.
  (2) Единиците по ал. 1 се използват за средствата за измерване и за резултатите от извършваните измервания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Иванов, по чл. 9.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Поначало в международните документи, когато се говори за Международната система единици, се отбелязва, че Международната система единици SI, включва единиците, които са директно единици на Международната система, второ, единици, които се използват с единиците на Международната система, трето, единиците, които са получени експериментално, и, четвърто, единици със специални имена. Така както ни е предложен текстът, по същество с подробното разписване са включени само първите две от тези четири единици, които са изброени в документите на Международната организация по законова метрология.
  Предложението, което аз съм направил, по същество обхваща и четирите категории на единици, които се използват в системата единици SI. В противен случай оставам с впечатление, че последните две единици, които са получени експериментално и единици със специални имена, няма да бъдат използвани съгласно българския закон. Ако е така, аз не възразявам, но при всички положения аз считам, че трябва да има яснота. Може би от страна на агенцията ще уточнят този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по чл. 9 няма.
  Гласуваме предложението на господин Иванов, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 92 народни представители: за 16, против 75, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 9 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 10.
  Господин Димитров, член 10.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 10 има предложение на Комисията по икономическа политика, като чл. 10 става чл. 12:
  "Чл. 12. При въздушния, морския и железопътния транспорт могат да се използват единици, приети с международни договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да представите и чл. 11, тъй като по него няма предложения.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Предложение на Комисията по икономическа политика за чл. 11, който става чл. 13:
  "Чл. 13. Министерският съвет приема наредба за наименованията, означенията и определенията на единиците по чл. 11, ал. 1 и за правилата за изразяване и обявяване на резултатите от измерването."
  Чета и заглавието на раздела:
  "Раздел втори - Еталони и проследимост на измерванията".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези текстове и по заглавието на раздел втори няма желаещи да вземат отношение.
  Гласуваме ан блок чл. 10, чл. 11 и наименованието на раздел втори.
  Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 12 има предложение на народния представител Иван Иванов - чл. 12 се изменя така:
  "Чл. 12. Еталоните са средства за измерване, които съхраняват, реализират и предават размерите на единиците на величините."
  Комисията не приема предложението.
  Комисията предлага съдържание на чл. 12, който става чл. 14:
  "Чл. 14. Еталоните определят, възпроизвеждат, реализират или съхраняват единиците."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Иванов, за Вашето предложение.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Така както е дефинирано предложението на комисията, е отбелязано за какво служат еталоните. Еталоните, повтарям, определят, възпроизвеждат, реализират или съхраняват единиците. Но еталонът като такъв по никакъв начин не е указано какво представлява. Действително в Допълнителната разпоредба, т. 7 на § 1 от Допълнителната разпоредба, е дадено определението за еталон. Аз няма да го чета, но по същество това, с което започва - какво е еталон, всичко това се обхваща от понятието средство за измерване. Защото както мярката е елементарното средство за измерване по отношение на измерваната величина, така по същия начин измервателният уред е средство за измерване, по същия начин и сравнителният материал, както и измервателната система, разглеждана като общ обект, е средство за измерване.
  Ето защо аз поддържам предложението си, че в чл. 12, където се отбелязва за какво служат еталоните, трябва да се започне с това какво е самият еталон - че той е средство за измерване, който служи... И нататък следва текстът, който предлага комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този текст няма желаещи за изказване.
  Гласуваме предложението на господин Иванов по чл. 12, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 20, против 68, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме чл. 12 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 11.
  Член 13.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 13 има предложение на народния представител Иван Иванов - в чл. 13, ал. 1 накрая се добавя "и осигуряване на проследимостта им към международните еталони".
  Комисията не приема предложението.
  Предложението на комисията за чл. 13, който става чл. 15:
  "Чл. 15. (1) Националните еталони се използват като основа за определяне стойностите на други еталони на съответната единица.
  (2) Министерският съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор приема дългосрочна програма за развитие на национални еталони."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Иванов, имате думата.

  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Считам, че в крайна сметка това, което е записано в чл. 13, ал. 1, е само една част от предназначението на националните еталони. Да, това е напълно вярно и аз подкрепям този текст - че националните еталони се използват като основа за определяне стойностите на други еталони на съответната единица за измерване. Но в същото време, следвайки йерархията на законовата метрология на средствата за измерване, разписани в нея, националните еталони трябва да бъдат съпоставени с международните еталони, поради което моето предложение е да се добави: "и да осигурят проследимостта към международните еталони".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този текст има ли други желаещи да вземат отношение? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов.
  Гласували 90 народни представители: за 33, против 55, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване чл. 13 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 82, против 5, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 14 комисията подкрепя текста на вносителя като чл. 14 става съответно чл. 16:
  "Чл. 16. Като национални еталони се утвърждават само еталони на единици за измерване съгласно раздел I, които притежават необходимата за страната точност и имат задоволителна степен на еквивалентност с международни еталони или с национални еталони на държави-членки на Конвенцията за метъра."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 14 няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване чл. 14, подкрепен от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 78, против 5, въздържали се 3.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 15 от текста на вносителя има предложение от Иван Иванов - в чл. 15, ал. 1 думите "чрез Главна дирекция "Национален център по метрология" да отпаднат, а думата "националните" се заменя с "национални".
  Комисията по икономическата политика приема предложението думата "националните" да се замени с "национални" и не приема първата част на предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 15, който става чл. 17:
  "Чл. 17. (1) Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция "Национален център по метрология" създава, съхранява и усъвършенства национални еталони.
  (2) Държавната агенция за метрология и технически надзор осъществява дейностите по ал. 1, като:
  1. организира или участва в международни сравнения за установяване степента на еквивалентност на националните еталони;
  2. осигурява проследимостта на националните еталони до международни еталони или еталони на държави-членки на Конвенцията за метъра;
  3. разпространява единиците от националните еталони към следващи по точност еталони в страната чрез калибриране;
  4. внедрява и поддържа система за управление на качеството;
  5. предприема мерки за поддържане проследимостта на измерванията при повреда или унищожаване на национален еталон;
  6. предприема мерки за осигуряване проследимостта на измерванията в случаите, когато в страната няма утвърден национален еталон.
  (3) Държавната агенция за метрология и технически надзор може да привлича експерти при създаването и усъвършенстването на националните еталони."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттегляме неприетата част.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Подлагам на гласуване чл. 15, предложение на Комисията по икономическата политика.
  Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 16 има предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 16 става чл. 18:
  "Чл. 18. Националните еталони се утвърждават с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване чл. 16, който става чл. 18.
  Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 17 от текста на вносителя има предложение от народния представител Иван Николаев Иванов - в чл. 17, ал. 2 думите "и да спазват указанията на председателя на ДАСМ или на определено от него длъжностно лице" да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 17, който става чл. 19:
  "Чл. 19. (1) Лица, притежаващи еталони, които отговарят на изискванията по чл. 16, могат да ги предлагат на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор за утвърждаване от Министерския съвет като национални.
  (2) Лицата, които притежават национални еталони, са длъжни да извършват дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 3, 4 и 5 и да спазват указанията на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор или на определено от него длъжностно лице, произтичащи от членството в международни организации по метрология.
  (3) Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция "Национален център по метрология" координира дейността на лицата, притежаващи национални еталони, и организира участието им в международни сравнения."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, всъщност предложението, което съм направил, е по текста на вносителя, което обаче в преработения и предложен от комисията текст е напълно изчистено. Докато в текста на вносителя се говори единствено, че лицата, които притежават национални еталони са длъжни да извършват дейностите по чл. 15, ал. 2, т. 3, 4 и 5 и да спазват указанията на председателя на агенцията или на определено от него длъжностно лице, нещо, което според мен не отговаря на закона, тъй като законът ясно повелява в чл. 15 какво трябва да извършват притежателите на национални еталони, то в текста на вносителя изрично е допълнено "указания, произтичащи от членството в международни организации по метрология".
  Ето защо аз считам, че текстът на комисията е напълно приемлив и оттеглям в този си вид предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията за чл. 17.
  Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  Господин Димитров, моля да представите текстовете до глава IV.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По текстовете на чл. 18 и 19 няма предложения, затова ще ги прочета заедно.
  По чл. 18 има предложение на Комисията по икономическата политика като той става чл. 20:
  "Чл. 20. Държавната агенция за метрология и технически надзор води регистър на националните еталони и публикува информация за тях в официалния си бюлетин."
  По чл. 19 Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, който става чл. 21:
  "Чл. 21. Министерският съвет определя с наредба реда за утвърждаване на националните еталони и за начина на използване и съхраняване на еталоните."

  Предложение на Комисията по икономическата политика за нов чл. 22:
  "Чл. 22. (1) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, в съответствие с документите на международните органи и организации по метрология, издава указания за изграждане на национална система за сертифицирани сравнителни материали, използвани при осигуряване на проследимост на измерванията.
  (2) Министрите и ръководителите на ведомства могат да дават предложения за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали.
  (3) Министрите, ръководителите на ведомства и физическите и юридическите лица могат да заявяват проекти за производство и сертификация на сравнителни материали за включване в дългосрочна програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали.
  (4) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор приема дългосрочна програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали по предложение на Националния съвет по метрология, съобразно предложенията по ал. 2 и 3.
  (5) Проектите от дългосрочната програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали се финансират от техните заявители.
  (6) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция "Национален център по метрология" координира изпълнението на дългосрочната програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали и организира и/или извършва сертификация на сравнителните материали.
  (7) Държавната агенция за метрология и технически надзор води регистър на сертифицираните сравнителни материали и публикува информация за тях в официалния си бюлетин."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Глава четвърта, господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Глава четвърта носи наименованието "Контрол на средствата за измерване", а раздел I - "Общи изисквания".
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези текстове желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 18, 19, нов чл. 22 и наименованието на глава четвърта, подкрепени от комисията, ан блок.
  Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 20 от текста на вносителя има предложение на народния представител Иван Иванов:
  "В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
  "(1) На контрол по реда на тази глава подлежат средствата за измерване, които се използват в случаите по ал. 4."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 20, който става чл. 23:
  "Чл. 23. (1) На контрол по реда на тази глава подлежат средствата за измерване, компонентите, спомагателното оборудване и допълнителните устройства към тях, наричани по-нататък "средствата за измерване", които се използват в случаите по чл. 5 и са определени в наредбата по чл. 28.
  (2) Средствата за измерване се пускат на пазара и/или в действие и се използват само, ако съответстват на изискванията на тази глава и на наредбата по чл. 28."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Иванов, за Вашето предложение.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз оттеглям предложението си, което имам към чл. 20, както и това към чл. 22. Неслучайно изпреварвам и казвам и чл. 22. Защото, ако се сравни текстът на вносителя и текстът, който се предлага от комисията, нещата вече от комисията са поставени на място. В чл. 20 се говори за средствата за измерване, които се използват в случаите по чл. 4 и са определени с наредба, а в предложението на комисията вече се говори за средства за измерване, които се използват в случаите по чл. 5.
  Това вече напълно, бих казал, поставя нещата на място. Смятам, че тук моето предложение може да бъде оттеглено, както и след това в чл. 22, когато думите "в случаите" аз съм поискал да се заменят с "извън случаите".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин Димитров, в такъв случай да Ви помоля да представите и чл. 21, и чл. 22 едновременно, за да ги гласуваме заедно, след като господин Иванов си оттегли предложението.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 21 комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 21 става съответно чл. 24:
  "Чл. 24. Лицата, които пускат на пазара и/или в действие и използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях."
  "Чл. 22. На контрол по реда на тази глава подлежат и средствата за измерване, предназначени за измервания в случаите по чл. 5, за които в други нормативни актове са определени технически и метрологични изисквания към тях."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте чл. 20, 21 и 22 ан блок.
  Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 23 от текста на вносителя има предложение от народния представител Иван Иванов ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 23, който става чл. 26:
  "Чл. 26. (1) Контролът на средствата за измерване се извършва чрез одобряване на типа, първоначална проверка и последваща проверка.
  (2) Когато се допуска от наредбата по чл. 28, средства за измерване могат да се пускат на пазара и/или в действие без одобряване на типа или без извършване на първоначална проверка.
  (3) Средствата за измерване, които имат маркировка за съответствие съгласно чл. 21 от Закона за техническите изисквания към продуктите, подлежат само на последващи проверки."
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението си.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Оттегляте си предложението, добре.
  По чл. 24 няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 24 става чл. 27:
  "Чл. 27. Когато контролът на средствата за измерване се извършва на мястото на производство, доставка, монтаж, използване или ремонт, лицето, извършващо контрола, може да поиска от заявителя да осигури еталони, оборудване, консумативи и помощен персонал."
  По чл. 25 има предложение на Комисията по икономическата политика, който става чл. 28:
  "Чл. 28. Министерският съвет определя с наредба изискванията към средствата за измерване и тяхното използване по предназначение, реда и методите за извършване на контрол и знаците, които удостоверяват резултатите от него, и реда за водене на регистър по чл. 34."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Имате думата по чл. 23 до 25, който става чл. 28. Не виждам желаещи.
  След като народният представител Иван Иванов си оттегли предложението по чл. 23, подлагам на гласуване членовете от 23 до 25 включително.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По раздел ll комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи: "Одобряване на типа на средства за измерване".
  По чл. 26 има предложение на народния представител Иван Иванов, което е прието по принцип.
  Предложение на комисията по чл. 26, който става чл. 29:
  "Чл. 29. (1) Одобряването на типа се извършва на етапа на производство или при внос на средства за измерване от неодобрен тип за допускане на средствата за измерване до проверка.
  (2) Допълнително се одобрява типът на средства за измерване при модификация или допълнение към одобрен тип, които влияят или биха могли да оказват влияние на резултатите от измерване или на условията за използване на средствата за измерване.
  (3) Когато при производството на средства за измерване са използвани нови технологии и за тези средства за измерване в наредбата по чл. 28 няма определени изисквания, може да се извърши ограничено одобряване на типа при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 28."
  По чл. 27 няма предложения.
  Има предложения на Комисията по икономическата политика за чл. 27, който става чл. 30:
  "Чл. 30. (1) Срокът на валидност на одобряването на типа на средствата за измерване е 10 години.
  (2) Срокът на валидност на одобряването на типа на средствата за измерване може да бъде продължаван за следващи периоди от 10 години.
  (3) Срокът на валидност на ограниченото одобряване на типа на средствата за измерване по чл. 29, ал. 3 е до две години и може да бъде продължен за следващ период не по-дълъг от три години.
  (4) За срока на валидност на одобряването на типа броят на средствата за измерване, които могат да бъдат произведени или внесени в съответствие с одобрения тип, е неограничен, с изключение на случаите по чл. 29, ал. 3.
  (5) Когато срокът на валидност на одобрения тип е изтекъл, намиращите се в употреба средства за измерване, които отговарят на одобрения тип, се считат от одобрен тип."
  По чл. 28 има предложение на Комисията по икономическата политика, като той става чл. 31:
  "Чл. 31. (1) Лицата, които произвеждат или внасят средства за измерване, са длъжни да ги заявят в Държавната агенция за метрология и технически надзор за одобряване на типа.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да заявят за одобряване на типа всяка модификация или допълнение на одобрен тип средство за измерване при спазване изискванията на този раздел."
  По чл. 29 има предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 29 става чл. 32:
  "Чл. 32. (1) Председателят на ДАМТН одобрява типа на средствата за измерване и издава удостоверение от одобрен тип, когато след изпитване и оценяване на типа е установено съответствие на типа на средствата за измерване с изискванията към тях.
  (2) Председателят на ДАМТН признава одобряването на типа на средствата за измерване и издава удостоверение за признаване на одобрения тип:
  1. когато е представен сертификат за одобрен тип на средство за измерване, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, удостоверяващ съответствието на типа с изискванията на Директива на Европейския съюз за тези средства за измерване;
  2. когато има подписано споразумение с друга държава за взаимно признаване на одобряването на типа.
  (3) Председателят на ДАМТН може да одобри типа на средството за измерване и да издаде удостоверение за признаване на одобрения тип при представяне на сертификат за съответствие по сертификационната система на Международната организация по законова метрология (OIML), ако характеристиките в сертификата отговарят на изискванията към средството за измерване.
  (4) Удостоверението за признаване на одобрения тип по ал. 2 и 3 е със срок на валидност до изтичане на валидността на представения сертификат, но не по-дълъг от десет години."
  По чл. 30 има предложение на комисията, като чл. 30 става чл. 33:
  "Чл. 33. Председателят на ДАМТН отказва одобряването на типа или признаването на одобрения тип на средствата за измерване, когато не са спазени изискванията на чл. 32, и уведомява заявителя за това."
  По чл. 31 има предложение на комисията, като той става чл. 34:
  "Чл. 34. (1) Държавната агенция за метрология и технически надзор вписва одобрените типове средства за измерване и допълненията към тях в регистър на одобрените за използване типове средства за измерване. Регистърът е публичен.
  (2) Информация за одобрените типове средства за измерване се публикува в официалния бюлетин на ДАМТН."
  По чл. 32 също има предложения на комисията, като той става чл. 35:
  "Чл. 35. (1) Производителите или вносителите нанасят знак за одобрен тип върху всяко средство за измерване, произведено в съответствие с одобрения тип, и по желание - върху съпровождащата го документация.
  (2) В случаите по чл. 26, ал. 2 производителите или вносителите на средства за измерване нанасят знак, удостоверяващ, че средствата за измерване не подлежат на одобряване на типа, или знак, че средствата за измерване не подлежат на първоначална проверка."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  По чл. от 26 до 32 по номерацията на вносителя имате думата.
  Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте заглавието на раздел ll и чл. от 26 до 32 включително по номерацията на вносителя.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Текстовете се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 33 има предложение на народния представител Иван Иванов - в чл. 33, ал. 3 думите "освен ако в заповедта за отменяне е предвидено друго" да отпаднат.
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на комисията за чл. 33, който става чл. 36:
  "Чл. 36. (1) Председателят на ДАМТН отменя със заповед одобряването на типа:
  1. когато се установи, че средствата за измерване от одобрен тип не съответстват на одобрения тип или на изискванията към тях или не потвърждават метрологичните си характеристики и е невъзможно тези средства за измерване да бъдат приведени в съответствие с тези изисквания;
  2. когато средствата за измерване, произведени в съответствие с одобрения тип, покажат при употреба недостатък от общ характер, който ги прави непригодни за използване по предназначение.
  (2) Производителят или вносителят няма право да пуска на пазара и/или в действие и е длъжен да изтегли от пазара средствата за измерване, на които е отменено одобряването по ал. 1.
  (3) В случаите по ал. 1 намиращите се в употреба средства за измерване се считат от неодобрен тип, освен ако в заповедта за отменяне е предвидено друго.
  (4) Председателят на ДАМТН в 7-дневен срок от издаването на заповедта за отменяне писмено уведомява производителя или вносителя за отмяната на одобряването на типа на средствата за измерване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Има думата господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което съм направил по ал. 3 за отпадането на думите "освен ако в заповедта за отменяне е предвидено друго" произтичат от обстоятелството, че въвеждането на такъв текст дава възможност председателят на Държавната агенция по метрология и технически надзор произволно, в определени случаи без конкретно лице, просто съгласно закона, произволно и субективно да отменя заповед или по-скоро да приема за използване отменен одобрен тип в случаите по ал. 1, което от своя страна може да доведе до оставяне в употреба действително на средства, които отдавна трябва да бъдат считани за средства от неодобрен тип - нещо, което с добавката "освен ако в заповедта за отменяне е предвидено друго" създава възможност за оставане в действие на редица средства за измерване, които би трябвало да бъдат извадени от употреба. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Други желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте първо предложението на народния представител Иван Иванов, така както той го защити.
  Гласували 106 народни представители: за 30, против 73, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на комисията по чл. 33, който става чл. 36.
  Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
  Членът се приема.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 34 от текста на вносителя има предложение на комисията, като чл. 34 става чл. 37:
  "Чл. 37. Отмяната на одобряването се вписва в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване и информация за това се публикува в официалния бюлетин на ДАМТН."
  По раздел III комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи: "Раздел III - Първоначална и последваща проверка на средства за измерване".
  По чл. 35 има предложение на Иван Николаев Иванов, което е прието от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 35, който става чл. 38.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Нека да не влизаме в друг раздел. Нека да гласуваме първо чл. 34, който става чл. 37.
  Има ли желаещи за изказване по чл. 34, който става 37? Няма.
  Подлагам на гласуване чл. 34, предложен от комисията, който става чл. 37.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Представихте заглавието на раздел III и чл. 35, който става чл. 38.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 35 има предложение на народния представител Иван Николаев Иванов, което е прието.
  Предложение на комисията за чл. 35, който става чл. 38:
  "Чл. 38. Първоначалните и последващите проверки на средства за измерване се извършват от ДАМТН чрез Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" или от оправомощени от председателя на ДАМТН лица."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По чл. 35 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване заглавието на раздел III и чл. 35, както е предложен от комисията и става чл. 38. Моля, гласувайте.
  Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 36 на вносителя има предложение от Иван Николаев Иванов:
  "В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "се извършва" се добавя "за установяване съответствието им на изискванията на техническите им спецификации", а думата "първоначална" да отпадне.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Първоначалната проверка на средствата за измерване има срок на валидност, определен при одобряването на типа."
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на комисията за чл. 36, който става чл. 39:
  "Чл. 39. (1) Първоначална проверка на средства за измерване от одобрен тип и на средства за измерване, които не подлежат на одобряване на типа, се извършва с цел пускането им на пазара и/или в действие и се удостоверява със знаци за първоначална проверка.
  (2) Първоначалната проверка на средства за измерване има срок на валидност до края на календарната година, следваща годината на проверката, освен ако в наредбата по чл. 28 е определен друг срок."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Иванов, искате ли думата?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По чл. 36, който става чл. 39, има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста на чл. 36, който става чл. 39, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 37 от текста на вносителя има предложение на Иван Николаев Иванов, което е прието от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 37, който става чл. 40:
  "Чл. 40. Лицата, които произвеждат или внасят средства за измерване, са длъжни да ги заявят и представят в ДАМТН или пред избрано от тях лице, оправомощено за извършване на проверка."
  По чл. 38 комисията подкрепя текста на вносителя, който става съответно чл. 41:
  "Чл. 41. Средствата за измерване, за които при първоначална проверка се установи, че не съответстват на одобрения тип или на изискванията към тях, не се пускат на пазара и/или в действие, докато производителят или вносителят не ги приведе в съответствие."
  По чл. 39 комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 39 става чл. 42:
  "Чл. 42. (1) Първоначалната проверка на средства за измерване, внесени от държава - членка на Европейския съюз, маркирани от компетентен орган със знак за съответствие с одобрения тип и/или с изискванията на директива на Европейския съюз за съответните средства за измерване, се извършва чрез проверка на извадка от партидата на тези средства за измерване.
  (2) Резултатите от първоначалната проверка на средства за измерване се признават, ако проверката е извършена от компетентен орган на друга държава, с която Република България има подписано споразумение за взаимно признаване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: От чл. 37 до чл. 39 по номерацията на вносителя има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване членове от 37 до 39 по номерацията на вносителя, както са подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Продължаваме, господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 40 на вносителя има предложение от народния представител Иван Николаев Иванов: в ал. 4 след думите "председателят на ДАСМ" да се добави "при одобряването на типа".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 40, който става чл. 43:
  "Чл. 43. (1) Последваща проверка се извършва на средствата за измерване в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка.
  (2) Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване.
  (3) Последващата проверка се извършва преди изтичането на срока на валидност на първоначалната или периодичната проверка в случай на унищожаване на знака или по желание на лицето, което използва средството за измерване.
  (4) Периодичността на проверките по ал. 2 се определя със заповед на председателя на ДАМТН и се обявява в официалния бюлетин на ДАМТН."
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Иванов оттегля предложението си.
  По чл. 40 има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на комисията по чл. 40, който става чл. 43.
  Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.

  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 41, по текста на вносителя има предложение на Иван Иванов:
  В чл. 1, т. 3 думите "пред оправомощено за последваща проверка лице" се заменят с "пред оправомощено за проверка лице".
  Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 41, който става чл. 44:
  "Чл. 44. Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:
  1. да осигуряват техническата им изправност и правилна употреба и да ги използват по предназначение;
  2. да не променят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
  3. да ги заявяват и представят за последваща проверка в ДАМНТ или пред избрано от тях лице, оправомощено за последваща проверка;
  4. да не използват средства за измерване без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Господин Иванов, очаквах Ви. Заповядайте.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз наистина не разбирам защо това мое предложение не е прието. Тогава, действително отсъствах от заседанието на комисията, поради отсъствие от страната, но това, което искам да подчертая, е, че малко преди това в чл. 307 на вносителя, когато говорим за оправомощено за първоначална проверка лице, там е прието предложението ми да отпадне "първоначална" и да остане "оправомощено за извършване на проверка".
  Тук отново вносителят в своя текст говори за "оправомощено за последваща проверка лице".
  Моето предложение е същото по характер - да отпадне "последваща" и да остане "оправомощено за проверка лице". И логиката е повече от ясна. Юридическите лица, които се оправомощават за извършване на проверка, се оправомощават за извършване както на първоначална, така и на последваща проверка.
  Второ, практиката в Европейския съюз е именно свързана с това да се признават лабораториите за извършване на проверки на средствата за измерване.
  И на трето място, аз считам, че въобще не може да се говори за разделяне на изискванията за оправомощаване - отделно за извършена първоначална проверка и за извършване на последващи проверки, когато се касае се за едно и също средство за измерване.
  И последното, което според мен е най-важното, е, че само преди три члена един подобен текст, предложен от мен, беше приет. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Има думата за реплика господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Колеги, мисля, че това предложение наистина е разумно и предлагам да го подкрепим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има предложение да се подкрепи предложението на народния представител Иван Иванов.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 82, против 19, въздържал се 1.
  Приема се това предложение.
  Сега подлагам на гласуване предложението на комисията с корекцията, която се налага от само себе си.
  Моля, гласувайте предложението на комисията по чл. 41.
  Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
  Уважаеми народни представители, искам да обявя 20 минути почивка, след което ще продължим нашата работа. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Моля, господин Димитров, по чл. 42.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 42 Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 42 става чл. 45:
  "Чл. 45. Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта да запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях и да ги заявят и представят за последваща проверка след ремонта.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме чл. 42.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 85 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 43 има предложение на народния представител Иван Иванов - в чл. 43, т. 3 се изменя така:
  "3. да разполагат с квалифициран персонал;".
  Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 43, който става чл. 46:
  "Чл. 46. Лицата, които извършват проверка на средства за измерване, трябва:
  1. да разполагат с еталони и сертифицирани сравнителни материали, спомагателно оборудване и помещения или подвижни лаборатории с осигурени условия в тях, които да позволяват прилагането на методите, определени в Наредбата по чл. 28;
  2. да използват еталони и средства за измерване с осигурена проследимост и сертифицирани сравнителни материали в срок на годност;
  3. да разполагат със специалисти с подходящо образование и квалификация;
  4. да имат функционираща система за управление на качеството.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 43 господин Иван Иванов оттегля предложението си.
  Гласуваме чл. 43 в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По раздел IV комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието - "Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване".
  По чл. 44 има предложение на комисията, като чл. 44 става чл. 47:
  "Чл. 47. (1) За извършване на проверка на средства за измерване се оправомощават лица, които:
  1. са регистрирани по Търговския закон или са създадени по силата на нормативен акт;
  2. са трета независима страна за проверките, за които кандидатстват;
  3. отговарят на изискванията на чл. 46.
  (2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася за производители на средства за измерване, които имат сертифицирана система за управление на качеството и кандидатстват за оправомощаване на първоначална проверка на произведени от тях средства за измерване.".
  По чл. 45 има предложение на народния представител Иван Иванов, което е прието от комисията, и предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 45, който става чл. 48:
  "Чл. 48. Лицата, които кандидатстват за оправомощаване, подават в ДАМТН заявление, в което посочват вида на проверките и средствата за измерване, за които желаят да бъдат оправомощени.".
  По чл. 46 има предложение на комисията, като той става чл. 49:
  "Чл. 49. (1) Председателят на ДАМТН се произнася по заявлението за оправомощаване в срок до два месеца от датата на подаването му, като уведомява заявителя.
  (2) При констатиране на несъответствие с изискванията по чл. 47 ДАМТН писмено уведомява заявителя и определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-малък от един месец.".
  По чл. 47 има предложение на народния представител Иван Иванов, което е прието от комисията, и предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 47, който става чл. 50:
  "Чл. 50. (1) Председателят на ДАМТН издава заповед за оправомощаване, в която се определят средствата за измерване и вида на проверките.
  (2) Оправомощаването е за срок пет години.
  (3) Оправомощеното лице може да подава заявление за изменение в обстоятелствата по ал. 1 по реда и при спазване изискванията на този раздел.
  (4) В случаите по ал. 3 оправомощаването е за срок до изтичането на срока по ал. 2.".
  По чл. 48 има предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 48 става чл. 51:
  "Чл. 51. Председателят на ДАМТН отказва оправомощаването с мотивиран отказ, когато заявителят не отговаря на изисквания по чл. 47 или не отстрани несъответствията в посочения срок.".
  В чл. 49 има предложение на народния представител Иван Иванов, което е прието от комисията, и предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 49, който става чл. 52:
  "Чл. 52. Оправомощените лица са длъжни:
  1. да извършват заявените проверки на средствата за измерване, за които са оправомощени;
  2. да отчитат пред ДАМТН извършените проверки и знаците за проверки;
  3. да изпълняват предписанията и указанията, дадени им от ДАМТН по чл. 77, т. 1;
  4. при промяна в обстоятелствата по чл. 47 в 14-дневен срок да уведомят ДАМТН.".
  По чл. 50 има предложение на Комисията по икономическата политика, като той става чл. 53:
  "Чл. 53. Председателят на ДАМТН със заповед отнема оправомощаването, когато оправомощеното лице:
  1. не изпълнява задълженията си по чл. 52;
  2. издава неверни заключения от проверка или поставя знак, който не съответства на резултата от проверката;
  3. не изпълни предписания на ДАМТН, дадени при метрологичен надзор по чл. 77, т. 1;
  4. престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 47.".
  По чл. 51 от текста на вносителя има предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 51 става чл. 54:
  "Чл. 54. Отказът за оправомощаване, както и заповедта по чл. 53 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването.".
  По чл. 52 от текста на вносителя има предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 52 става чл. 55:
  "Чл. 55. В официалния бюлетин на ДАМТН се публикува информация за оправомощените лица и списък на лицата, на които е отнето оправомощаването.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По тези текстове от чл. 44 до чл. 52 няма желаещи да се изкажат.
  Гласуваме ан блок наименованието на раздел IV и членове от 44 до 52 включително.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.


  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По чл. 53 има предложение на Иван Иванов за неговото отпадане.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 53, който става чл. 56:
  "Чл. 56. Министерският съвет определя с наредба средствата за измерване, чиято проверка се извършва от ДАМНТ, и средствата за измерване, чиято проверка се извършва от оправомощени лица, както и реда за оправомощаване на лица за извършване на проверка на средства за измерване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението, което съм направил по чл. 53 във вида, в който го депозирах в комисията, го оттеглям, но вместо това, в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя предложение за отпадане на част от предложения от комисията текст на чл. 53. А то е да отпаднат думите "и средствата за измерване, чиято проверка се извършва от оправомощени лица".
  Мотивите за това предложение са следните. По същество средствата за измерване представляват една голяма съвкупност. Аз напълно разбирам, че в крайна сметка поради изключителното значение за здравето на хората, за националната сигурност, за енергетиката Министерският съвет с наредба може да определи средства за измерване, чиято проверка се извършва от държавната агенция. Да, това го приемам и това е първата част на чл. 53.
  Но по същество останалите средства за измерване могат да бъдат проверявани от оправомощени лица по такъв начин, че държавната агенция ще внася в Министерския съвет предложения за списък на средства за измервания, които ще бъдат заложени в тази наредба, за които проверката ще се извършва единствено от държавната агенция. И това трябва да бъдат мотивирани предложения.
  Вторият списък, който ще бъде съставен за средства за измервания, чиято проверка се извършва от оправомощени лица, за мен е абсолютно излишен. Първо, защото няма мотиви, които да изискват съставянето на този втори списък, второ, къде попадат средствата за измерване, които се появяват непрекъснато и които по един или друг начин са публични в единия от двата списъка? Това означава, че ще трябва да се чака докато се влезе в списъка на наредбата било за извършване на проверката от държавната агенция, било за извършване на проверка от оправомощени лица. За мен този механизъм е силно рестриктивен по отношение на оправомощените лица и считам, че държавата има ясни ангажименти чрез списък към наредбата, в който да бъдат указани средства за измерване, чиято проверка се извършва единствено от държавната агенция. Това ми дава основание, госпожо председател, да предложа отпадането на текста, който вече прочетох. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по този текст? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Иванов от текста на комисията думите "и средствата за измерване, чиято проверка се извършва от оправомощени лица" да отпаднат.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 109 народни представители: за 35, против 74, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме чл. 53 в редакцията на комисията.
  Гласували 101 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: По глава пета комисията подкрепя текста на комисията и наименованието "Метрологична експертиза на средства за измерване".
  Предложение на комисията чл. 54 да стане чл. 57:
  "Чл. 57. Метрологичната експертиза на средствата за измерване се извършва от ДАМНТ."
  По чл. 55 има предложение на комисията, като този член става чл. 58:
  "Чл. 58. (1) Метрологичната експертиза се извършва чрез изследване и определяне състоянието на средството за измерване, включително неговите технически и метрологични характеристики, по заявление, подадено в териториалните звена "Мерки и измервателни уреди" на ДАМНТ.
  (2) Председателят на ДАМНТ определя служители и срок за извършване на метрологичната експертиза в 7-дневен срок от получаване на искането.
  (3) Държавната агенция за метрология и технически надзор може да привлича за участие в метрологичната експертиза оправомощени по реда на глава четвърта лица.
  (4) Служителите, извършили метрологичната експертиза, съставят:
  1. констативен протокол в два екземпляра, в който се вписват:
  2. датата на извършване на метрологичната експертиза;
  3. наименованието, типа, производителя, идентификационния номер и техническите и метрологичните характеристики на средството за измерване;
  4. използваните еталони, спомагателно оборудване и методи за изследване на средството за измерване и условията при извършване на експертизата;
  5. констатациите от външния оглед на средството за измерване преди експертизата;
  6. резултатите от извършеното при експертизата изследване на средството за измерване;
  7. името, фамилията и длъжностите на служителите, извършили експертизата.
  (5) Екземпляр от констативния протокол се изпраща на лицето, поискало експертизата, в 10-дневен срок от съставянето му."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по тези текстове?
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам една чисто редакционна бележка. Алинея 4 трябва да стане така:
  "(4) Служителите, извършили метрологичната експертиза, съставят констативен протокол в два екземпляра, в който вписват:"
  Всъщност т. 1 трябва да влезе в основния текст на алинеята. Следва преномерация на точките от 1 до 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други предложения?
  Заповядайте, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): В такъв случай, госпожо председател, последната точка на алинеята трябва да претърпи известна редакция и да стане така:
  "6. собствените си имена и длъжности."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте заглавието на глава пета и текстовете на чл. 54 и чл. 55 с направените редакционни корекции.
  Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Глава шеста - комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава шеста: "Контрол на предварително опакованите продукти и бутилките".
  По чл. 56 има предложение на комисията, като този член става чл. 59:
  "Чл. 59. (1) Изискванията на тази глава се отнасят за:
  1. предварително опакованите продукти с еднакви номинални количества и с маса от 5 g до 10 kg включително или с обем от 5 ml до 10 l включително;
  2. предварително опакованите продукти с различни количества, измервани по маса;
  3. опаковки, предназначени за използване като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, наричани по-нататък "бутилки", с номинална вместимост от 50 mll до 5 l включително.
  (2) Изискванията на тази глава не се отнасят за:
  1. изделия от благородни метали;
  2. лекарства.
  (3) Предварително опакованите продукти и бутилките се пускат на пазара и се предлагат за продажба, само ако отговарят на изискванията на тази глава и на наредбите по чл. 72 и чл. 73."
  По чл. 57 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 60:
  "Чл. 60. Лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки, осигуряват тяхното съответствие с изискванията към тях."
  По чл. 58 комисията подкрепя текста на вносителя с номерация чл. 61:
  "Чл. 61. Лицата, които продават предварително опаковани продукти, нямат право да променят осигуреното от производителя или вносителя съответствие с изискванията към тях."
  По чл. 59 има предложение на комисията, като номерацията се променя и става чл. 62:
  "Чл. 62. (1) Предварително опакованите продукти с еднакви количества, за които по реда на чл. 72 са въведени редове от задължителни номинални стойности на количествата, се произвеждат в количества, избрани от производителя от тези редове.
  (2) Предварително опакованите продукти с еднакви количества могат да бъдат опаковани в количества със стойности, различни от редовете по ал. 1, когато са предназначени за упражняване на професия или занаят."
  По чл. 60 има предложение на Иван Иванов, което е прието от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 60, който става чл. 63:
  "Чл. 63. (1) Предварително опакованите продукти и бутилките трябва да бъдат съответно в нетни количества и с действителни вместимости, които отговарят на определените в наредбите по чл. 72 и 73 изисквания към количествата или вместимостите и да носят означенията съгласно чл. 70 и чл. 71.
  (2) Предварително опакованите продукти и бутилките трябва да запазват съответствието си с изискванията към количествата или вместимостите до момента на продажба на потребителите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по тези текстове няма.
  Гласуваме наименованието на глава шеста и членове от 56 до 60 включително, ан блок.
  Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел II:
  "Раздел II
  Контрол на количествата на предварително опакованите
  продукти и на вместимостите на бутилките"
  По чл. 61 има предложение на народния представител Иван Иванов:
  1. В ал. 1 и навсякъде в текста след думите "лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки" се добавя "с обявено количество".
  2. В ал. 1 думите "метрологичните изисквания" се заменят с "изискванията".
  Комисията по икономическата политика приема предложението по т. 2 и не приема предложението по т. 1.
  Предложение на комисията за чл. 61, който става чл. 64:
  "Чл. 64. (1) Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти или бутилки, извършват контрол на нетните количества на продуктите и на действителните вместимости на бутилките за оценяване на съответствието им с изискванията към тях.
  (2) Контролът по ал. 1 се извършва по критерии, по методи и със средства за измерване, определени в наредбите по чл. 72 и 73."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение по т. 2 е прието, а що се касае до т. 1, искам да внеса едно пояснение. Поискал съм към текста "лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти", да се добави "с обявено количество". Причината е, че за мен ясно трябва да бъдат разграничени производителите на предварително опаковани продукти и бутилки, чието съдържание не се обявява във физически величини. Така например производители на телевизори, на радиоапарати, на дрехи - техните продукти са винаги предварително опаковани, но количеството не се дава във физични величини, поради което те не са лица по този закон.
  Ето защо аз поддържам предложението си, че трябва да се добави "с обявено количество". Когато количеството е обявено във физични величини, нещата наистина идват на мястото си и е ясно за кои производители се отнасят. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания по този текст няма.
  Гласуваме предложението на господин Иванов по т. 1, което не е прието от комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 14, против 79, въздържал се 1.
  Не се приема предложението.
  Гласуваме чл. 61 в редакцията на комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По чл. 62 има предложение на Иван Иванов, което е прието от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 62, който става чл. 65:
  "Чл. 65. (1) Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества или бутилки, поставят знак за съответствие с изискванията, когато:
  1. резултатите от проведения от тях контрол потвърдят съответствието на нетните количества на предварително опакованите продукти или на действителните вместимости на бутилките с изискванията към тях;
  2. предприемат подходящи коригиращи действия, ако при контрола се установи несъответствие на нетните количества на предварително опакованите продукти или на действителните вместимости на бутилките с изискванията към тях.
  (2) Лицата по ал. 1 съхраняват и предоставят при поискване от ДАМТН документите, съдържащи резултатите от контрола и предприетите коригиращи действия."
  По чл. 63 има предложение на комисията, като този текст става чл. 66:
  "Чл. 66. Лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки, са длъжни да ги изтеглят от пазара, когато при надзорна проверка по чл. 75, ал. 1 се установи, че те не съответстват на изискванията към тях и несъответствието не може да бъде отстранено чрез подходящи коригиращи действия."
  По раздел lll комисията подкрепя текста на вносителя, който има наименование: "Регистриране на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки".
  По чл. 64 има предложение на комисията, като текстът става чл. 67:
  "Чл. 67. (1) Държавната агенция за метрология и технически надзор регистрира лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни преди започване на съответната дейност да подадат писмено заявление за регистрация пред ДАМТН.
  (3) В заявлението се посочват:
  1. наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя и вида на дейността, която извършва - производство или внос;
  2. единния идентификационен код от регистър БУЛСТАТ;
  3. видовете предварително опаковани продукти или видовете течности, за които са предназначени бутилките, които заявителят произвежда или внася;
  4. местата на производство или съхраняване на предварително опакованите продукти или бутилките.
  (4) При подаване на заявлението по ал. 2 лицата, които произвеждат бутилки, предлагат за регистрация графично изображение на избран от тях идентификационен знак, а вносителите - графично изображение на поставения от производителя на бутилката идентификационен знак. Графичното изображение се представя на магнитен или оптичен носител.
  (5) Предложеният от производителя на бутилки идентификационен знак се регистрира, когато не дублира идентификационен знак на друг регистриран производител."
  По чл. 65 има предложение на комисията като този текст става чл. 68:
  "Чл. 68. (1) При промяна на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 или на графичното изображение на идентификационния знак по чл. 67, ал. 4 регистрираното лице уведомява ДАМТН в 14-дневен срок.
  (2) Регистрацията се заличава по искане на регистрираното лице при прекратяване на дейността му."
  По чл. 66 има предложение на комисията като този текст става чл. 69:
  "Чл. 69. (1) Регистърът на лицата, които произвеждат или внасят бутилки, е публичен.
  (2) Държавната агенция за метрология и технически надзор публикува в официалния си бюлетин информация за регистрираните производители на бутилки и за техните идентификационни знаци."
  По раздел lV комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието, което гласи: "Означение върху предварително опакованите продукти и бутилките".
  По чл. 67 има предложение на комисията като този текст става чл. 70:
  "Чл. 70. (1) Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти, обявяват върху опаковката номиналните им количества, изразени в килограми, грамове, литри, сантилитри или милилитри, следвани от означението на единицата и знака за съответствие с метрологичните изисквания за предварително опакованите продукти с еднакви количества.
  (2) Предварително опакованите продукти от внос трябва да носят означенията по ал. 1, като в случаите, когато обявените от производителя номинални количества не са изразени в определените единици, вносителите са длъжни допълнително да ги обявят.
  (3) Номиналното количество на съдържащата се в бутилката течност може да не се обявява, когато използваната бутилка е с поставен знак за съответствие по чл. 65, ал. 1, обявената върху нея номинална стойност е видима при нормални условия на представяне на продукта и разликата между тази номинална стойност и друга номинална стойност от реда от задължителни номинални стойности за този вид продукт е по-голяма от 50 ml."
  По чл. 68 има предложение на комисията като този текст става чл. 71:
  "Чл. 71. (1) Лицата, които произвеждат бутилки, обявяват върху тях номиналната им вместимост, изразена в литри, сантилитри или милилитри, и вместимостта до ръба на бутилката, изразена в сантилитри, или свободния обем на бутилката, изразен в милилитри, следвани от означенията на единицата, одобрения идентификационен знак по чл. 67, ал. 4 и знака по чл. 65, ал. 1 за съответствия с изискванията към тях.
  (2) Означенията върху бутилките от внос трябва да отговарят на изискванията по ал. 1."
  По чл. 69 има предложение от Иван Иванов, което е прието от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 69, който става чл. 72:
  "Чл. 72. Министерският съвет приема наредба за предварително опакованите количества продукти, с която се определят:
  1. видовете предварително опаковани продукти по чл. 59, ал. 1, т. 1, за които се прилагат;
  2. редовете от задължителни номинални стойности на количествата на предварително опаковани продукти с еднакви количества и видове продукти, за които те се отнасят;
  3. изискванията към нетните количества на предварително опакованите продукти;
  4. изискванията към методите и средствата за измерване, използвани за определяне на нетните количества на предварително опакованите продукти;
  5. критериите и методите за контрол на нетните количества на предварително опакованите продукти;
  6. правилата за поставяне на означенията върху предварително опакованите продукти;
  7. формата и графичното изображение на знака за съответствие на нетните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества с изискванията към тях."
  По чл. 70 има предложение от Иван Иванов, което е прието от комисията.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 70, който става чл. 73:
  "Чл. 73. Министерският съвет приема наредба за опаковките, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване, с която се определят:
  1. изискванията към вместимостите на бутилките;
  2. изискванията към методите и средствата за измерване, използвани за определяне на действителните вместимости на бутилките;
  3. критериите и методите за контрол на действителните вместимости на бутилките;
  4. правилата за поставяне на означенията върху бутилките;
  5. формата и графичното изображение на знака за съответствие на действителните вместимости на бутилките с изискванията към тях."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове?
  Заповядайте, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Тъй като комисията явно няма яснота по този въпрос, вносителят - представител на Министерския съвет, и той отсъства, не знам има ли някой друг, който би могъл да обясни какво значи това "производство на предварително опаковани продукти". Възможно ли е да се произведе предварително опакован продукт?
  В живия мир "предварително опаковани продукти" - няма. Когато става дума за внос на предварително опаковани продукти - да. Но тук пишем "производство на предварително опаковани продукти". Може би това е нещо, което с традицията е станало факт, но бих желал да се внесат някакви пояснения.
  Имам и много редакционни бележки, обаче при този начин на приемане на законопроекта.... Тук на някои места пише, че Министерският съвет трябва да определя формата и изображението на графичния знак. Той ако определя изображението, то е напълно достатъчно, защото то има форма. Или поне да определя само формата. Ще ви моля да кажете нещо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Буров, ще Ви помоля да кажете нещо по отношение на предварително опакованите продукти.
  ИВЕЛИН БУРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пантелеев, препоръчвам Ви да погледнете в Допълнителните разпоредби на § 1, т. 22 - определението за "предварително опакован продукт". Приема се презумпцията, че самото предварително опаковане е производство.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Удовлетворява ли Ви това обяснение, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): Аз се опасявам, че текстът е преведен зле от Европейската директива.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване чл. от 62 до 66, наименованието на раздел lV и от чл. 67 до 70 ан блок.
  Гласували 110 народни представители: за 89, против 7, въздържали се 14.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По глава седма комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието "Метрологичен надзор".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте наименованието на глава седма.
  Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
  Наименованието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Има предложение на народния представител Иван Иванов чл. 71 да се измени така:
  "Чл. 71. (1) Председателят на ДАМТН осъществява метрологичен надзор за спазване на разпоредбите на този закон и наредбите към него.
  (2) Метрологичният надзор се прилага към:
  1. използваните единици на величините;
  2. проследимостта на резултатите от измерването;
  3. методите на измерване;
  4. лицата, които използват или произвеждат, или внасят, или ремонтират, или проверяват средства за измерване;
  5. лицата, които произвеждат или внасят, или предлагат за продажба предварително опаковани продукти или бутилки с обявено количество."
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на комисията за чл. 71, който става чл. 74:
  "Чл. 74. Председателят на ДАМТН осъществява метрологичен надзор за спазване задълженията на лицата, които:
  1. използват единици за измерване;
  2. произвеждат или внасят средства за измерване;
  3. използват средства за измерване;
  4. ремонтират средства за измерване;
  5. са оправомощени да извършват проверка на средства за измерване;
  6. произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки;
  7. предлагат за продажба предварително опаковани продукти или бутилки."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Председателят може да делегира тези права, но той не може да осъществява метрологичен надзор над задължения. Надзорът над задълженията не може да е метрологичен.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Защо да не може?
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Не може. Какво ще мери той? Задълженията? Не задълженията на лицата и спазването на тези задължения може да мери председателят. (Реплики от залата.) Той може да контролира апаратурата, която те използват, делегирайки правата на някакъв свой заместник или на съответните отдели. Не може да осъществява метрологичен надзор над задължения, дали се спазват или не. Върви с теглилката и със сантиметъра и мери задълженията!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Понятието "метрологичен надзор" е техническо. Тук става дума за един административен контрол. В следващия чл. 72 става дума за наблюдение и надзорни проверки на място. Разберете, не става дума някой да ходи с метъра. (Реплики от КБ.) Това е един специален контрол, наречен "метрологичен надзор". Това, че се нарича "метрологичен", нали виждате: "за спазване задълженията по този закон на лицата, които..." и се изброяват. Този закон установява определени задължения на лицата, изброени в чл. 71, който сега става чл. 74. Този метрологичен надзор е именно доколко те спазват задълженията, установени в закона. Затова се извършват и проверки.
  Така че тук не става дума за непосредствена дейност по самото измерване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Иванов, заповядайте за Вашето предложение.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз имам предложение по чл. 71, но използвам случая да го оттегля, защото предложението беше направено по отношение на текстовете, внесени от вносителя, а впоследствие, след дискусията в комисията, беше предложен от комисията нов чл. 7, той е в началото на закона, който съвсем ясно разграничава метрологичния контрол, който се осъществява върху средствата за измерване, и метрологичният надзор, който се осъществява върху лицата, които са, така да се каже, обект на закона. Терминът "метрологичен надзор" се използва именно в този му смисъл.
  Поради това считам, че в съответствие с новоприетия чл. 7 днес от пленарната зала чл. 71, който става чл. 74, който се предлага на вниманието на залата, е наистина перфектен и аз ще го подкрепя.
  Използвам случая да коментирам съвсем накратко, за да не се остане с погрешни впечатления, производство на предварително опаковани продукти. По същество предварително опакованият продукт съществува в Допълнителната разпоредба, където е записано по смисъла на този закон, т. 22, какво представлява предварително опакован продукт. Той се използва на много места в закона и обикновено там се говори за партида от предварително опаковани продукти, контрол на предварително опаковани продукти. Единствено в словосъчетанието "производство на предварително опакован продукт" трябва да се има предвид, че се касае за производство на продукти, които имат смисъла по закона. Иначе, ако се тълкува, бих казал, директно този текст, естествено е, че не може да има продукт, който да се произведе вече предварително опакован. Словосъчетанието "производство на предварително опакован продукт" има смисъл само съгласно този закон. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 71, тъй като господин Иванов оттегли своето предложение.
  Гласували 122 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Има предложение на комисията за чл. 72, който става чл. 75:
  "Чл. 75. (1) Метрологичният надзор се извършва чрез наблюдение и надзорни проверки от длъжностни лица от Главна дирекция "Метрологичен надзор", определени от председателя на ДАМТН.
  (2) Метрологичният надзор може да се извършва съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи, съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи, органите за защита на потребителите по Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия и контролните органи по Закона за храните и със съдействието на органите на местното самоуправление."
  По чл. 73 има предложение на комисията, като този текст става чл. 76:
  "Чл. 76. (1) При извършване на метрологичен надзор длъжностните лица по чл. 75, ал. 1 имат право:
  1. на достъп до местата, където се произвеждат, съхраняват, продават, ремонтират, проверяват, монтират или използват средства за измерване, и до местата, където се произвеждат, съхраняват или продават предварително опакованите продукти или бутилките;
  2. да изискват и получават документи, свързани с контрола на средствата за измерване, употребата на средствата за измерване, прилагането на методите за измерване и обявяването на резултатите от измерване, и с произхода, размера на партидите и контрола на предварително опакованите продукти и бутилките.
  (2) Длъжностните лица по чл. 75, ал. 1 могат да използват получената документация и информация само за нуждите на метрологичния надзор."
  По чл. 74 има предложение на комисията, като този текст става чл. 77:
  "Чл. 77. При извършване на метрологичен надзор длъжностните лица по чл. 75, ал. 1:
  1. дават задължителни предписания за предприемане на коригиращи действия, когато е констатирано, че не са спазени изискванията на закона и наредбите по прилагането му;
  2. при необходимост подлагат средствата за измерване на контрол;
  3. предприемат действия за ограничаване пускането на пазара и/или в действие и използването на средства за измерване, които не съответстват на изискванията по глава четвърта;
  4. дават предложения на председателя на ДАМТН за отмяна на одобряването на типа на средства за измерване, когато са налице основанията по чл. 36, ал. 1;
  5. дават предложения на председателя на ДАМТН за отнемане на оправомощаването за извършване на проверка на средства за измерване, когато са налице основанията по чл. 53;
  6. подлагат на контрол предварително опакованите продукти или бутилките на местата на производство и при необходимост - на местата на съхраняване или продажба;
  7. предприемат действия за ограничаване пускането на пазара или продажбата на предварително опакованите продукти и бутилките, които не съответстват на изискванията по глава шеста."
  По чл. 75 има предложение на комисията, като този текст става чл. 78:
  "Чл. 78. Длъжностните лица по чл. 75, ал. 1 при надзорните проверки в местата на производство, съхраняване и продажба на предварително опакованите продукти могат да извършат контрол на нетните им количества чрез разрушаване целостта на опаковките."
  По чл. 76 има предложение на комисията, като този текст става чл. 79:
  "Чл. 79. Когато при надзорна проверка длъжностните лица по чл. 75, ал. 1 установят, че не са спазени изискванията на закона, те предприемат действия за информиране на потребителите, включително поставяне на подходящи означения на предварително опакованите продукти, които се предлагат за продажба."
  По чл. 77 има предложение на комисията, като този текст става чл. 80:
  "Чл. 80. Длъжностните лица по чл. 75, ал. 1 се застраховат за злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните им задължения за сметка на бюджета на ДАМТН."
  По чл. 78 комисията подкрепя текста на вносителя, като този текст става чл. 81:
  "Чл. 81. Министерският съвет приема наредба за реда и начина на извършване на метрологичен надзор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По тези текстове има ли желаещи да се изкажат? Няма.
  Гласуваме членове от 72 до 78 включително ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 107 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 8.
  Текстовете са приети.
  Глава осма, господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По глава осма комисията подкрепя текста на вносителя за наименование "Финансови разпоредби".
  По чл. 79 има предложение на комисията, като този текст става чл. 82:
  "Чл. 82. За контрол на средства за измерване, за метрологична експертиза на средства за измерване, за оправомощаване на лица за извършване на проверка за средства за измерване, за регистриране на лица, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки, за справки по регистрите по чл. 37, чл. 69, ал. 1 и за вписвания и справки по регистъра по чл. 20 се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет."
  По чл. 80 има предложение на комисията, като този текст става чл. 83:
  "Чл. 83. Разходите за контрола по чл. 77, ал. 1, т. 2 и 6 на средства за измерване, предварително опаковани продукти или бутилки са за сметка на бюджета на ДАМТН. В случаите, когато се установи несъответствие на средствата за измерване с техническите и метрологичните изисквания към тях или на предварително опакованите продукти или бутилките с изискванията на чл. 63, ал. 1, разходите са за сметка на виновните лица."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По чл. 79 и 80 има ли желаещи за изказване? Няма.
  Гласуваме ги ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 108 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 5.
  Текстовете са приети.
  Глава девета, господин Димитров!
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По глава девета комисията подкрепя текста на вносителя за наименование "Административнонаказателни разпоредби".
  По чл. 81 има предложение на комисията, като този текст става чл. 84:
  "Чл. 84. (1) Производител или вносител, който в случаите по чл. 5 пуска на пазара и/или в действие средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, се наказва с глоба от 1000 до 5 хил. лв., когато нарушението е извършено от физическо лице, или с имуществена санкция от 2 хил. до 10 хил. лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер."
  По чл. 82 има предложение на комисията, като този текст става чл. 85:
  "Чл. 85. (1) Физическо лице, което в случаите по чл. 5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл. 44, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.
  (2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 200 до 500 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер."
  По чл. 83 има предложение на комисията, като този текст става чл. 86:
  "Чл. 86. (1) Физическо лице, което не представи средства за измерване за последваща проверка след ремонт, се наказва с глоба от 200 до 600 лв.
  (2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв."
  По чл. 84 има предложение на комисията, като този текст става чл. 87:
  "Чл. 87. (1) Физическо лице, което поставя знаци за проверка на средства за измерване, без да е оправомощено за това, се наказва с глоба от 1000 до 3 хил. лв.
  (2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 2 хил. до 8 хил. лв."
  По чл. 85 има предложение на комисията, като този текст става чл. 88:
  "Чл. 88. (1) Производител или вносител, който пусне на пазара предварително опаковани продукти или бутилки, които не съответстват на изискванията по глава шеста и на наредбите по чл. 72 и чл. 73, се наказва с глоба от 500 до 5 хил. лв., когато нарушението е извършено от физическо лице, или с имуществена санкция от 1000 до 7 хил. лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер."
  По чл. 86 има предложение на комисията, като този текст става чл. 89:
  "Чл. 89. (1) Физическо лице, което предлага за продажба предварително опаковани продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 70, се наказва с глоба от 200 до 600 лв.
  (2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 400 до 1000 лв.
  (3) Глобата, съответно имуществената санкция по ал. 1 и ал. 2, се налага на лице, което предлага за продажба предварително опаковани продукти, пакетирани от него на местата за съхраняване или продажба, които не отговарят на изискванията по глава шеста и на наредбите по чл. 72."
  Тук обръщам внимание, че в доклада на комисията има един пропуск - в ал. 3 след "ал. 1" трябва да се добави "и ал. 2", тъй като това се отнася и за текста, съобразно който се санкционират юридически лица и търговци.
  По чл. 87 има предложение на комисията, като този текст става чл. 90.
  "Чл. 90. Производител или вносител, който не изпълни задължението си за регистрация по чл. 67, ал. 2, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато нарушението е извършено от физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице."

  По чл. 88 има предложение на Комисията по икономическата политика, като този член става чл. 91:
  "Чл. 91. Който унищожи, подправи или използва подправени знаци по чл. 35, чл. 39, ал. 1, чл. 43, ал. 1 и чл. 67, ал. 4, се наказва с глоба от 150 до 400 лева, ако деянието не съставлява престъпление."
  По чл. 89 има предложение на комисията, като този член става чл. 92:
  "Чл. 92. (1) За неизпълнение или нарушение на задължителни предписания на длъжностните лица по чл. 75, ал. 1, виновните физически лица се наказват с глоба от 300 до 2000 лева.
  (2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от еднолични търговци или юридически лица, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв."
  По чл. 90 има предложение на комисията. Текстът става чл. 93:
  "Чл. 93. Физическо лице, което възпрепятства изпълнението на служебните задължения на длъжностните лица по чл. 75, ал. 1, се наказва с глоба 50 лева."
  По чл. 91 има предложение на комисията, като текстът става чл. 94:
  "Чл. 94. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от председателя на ДАМТН длъжностни лица от Главна дирекция "Метрологичен надзор".
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАМТН или от определени от него длъжностни лица.
  (3) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба, съответно имуществена санкция, до 200 лева включително.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По този раздел има ли желаещи да се изкажат? Няма.
  Моля, гласувайте наименованието на глава IХ и членове от 81 до 91 включително, ан блок.
  Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  За Допълнителната разпоредба, заповядайте, господин Димитров.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По Допълнителната разпоредба на закона има предложение на народния представител Борислав Великов, което е прието от комисията.
  Има предложение и на народния представител Иван Иванов, което също е прието.
  Предложение на комисията:

  "Допълнителна разпоредба

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Величина" е свойство на явление, тяло или вещество, което може да бъде различено качествено и определено количествено.
  2. "Вместимост до ръба на бутилка" е обемът течност, определен при температура 200С, който бутилката съдържа, когато е напълнена до ръба.
  3. "Действителна вместимост на бутилка" е обемът течност, определен при температура 200С, който бутилката съдържа, когато е напълнена точно, при спазване на условията, които теоретично съответстват на тези за номиналната вместимост.
  4. "Допълнение на тип на средство за измерване" е добавяне на нови технически и/или метрологични характеристики към одобрен тип средства за измерване.
  5. "Единица за измерване" е конкретна величина, определена и приета със спогодба, с която се сравняват други величини от същия вид, за да се изразят техните големини по отношение на тази величина.
  6. "Единици за измерване, използвани с Международната система единици" са единици за измерване извън Международната система единици, допуснати за използване с Международната система единици от Международния комитет по мерки и теглилки (CIPМ).
  7. "Еталон" е мярка, измервателен уред, сравнителен материал или измервателна система, предназначени за определяне, възпроизвеждане, реализация или съхраняване на единица на една или повече стойности на величина, която служи като изходна.
  8. "Задоволителна степен на еквивалентност на еталон" е такава степен на съответствие между стойността на еталона и получената от сравнение изходна стойност и присъединената й неопределеност, която позволява признаването на метрологичните характеристики на еталона.
  9. "Извадка от партида средства за измерване" е брой средства за измерване от партидата, избрани по случаен признак за извършване на контрол.
  10. "Калибриране" е съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измервателен уред или измервателна система, или стойностите, представени от мярка или сравнителен материал, и съответните стойности, реализирани от еталоните.
  11. "Конвенция за метъра" е Международна конвенция за осигуряване на международното единство и усъвършенстване на метричната система, приета на заключителното заседание на Международната конференция по мерки и теглилки (CGPM), проведена на 20 май 1875 г.
  12. "Международен еталон" е еталон, признат с международна спогодба да служи за международна основа за определяне стойностите на други еталони на съответната единица за измерване.
  13. "Международната система единици (SI)" е кохерентна система единици, приета и препоръчана от Генералната конференция по мерки и теглилки (CGPM).
  14. "Модификация на тип на средство за измерване" е изменение на някои технически и/или метрологични характеристики на средствата за измерване от одобрения тип.
  15. "Недостатък от общ характер на средствата за измерване" е недостатък, който въпреки съответствието на средствата за измерване с техническите и метрологичните изисквания към тях не осигурява годността им да бъдат използвани по предназначение.
  16. "Необходима за страната точност на национален еталон" е точност, която позволява еталонът да изпълнява предназначението си като национален за осигуряване на проследимостта, точността и достоверността на измерванията в страната.
  17. "Номинална вместимост на бутилка" е обемът течност, определен при температура 200С, който се очаква да съдържа бутилката, когато е напълнена при условията за употреба, за които е предназначена.
  18. "Опаковка, предназначена да бъде използвана като съд за измерване" е опаковка, направена от стъкло или други материали, чиито твърдост и стабилност предполагат същите метрологични гаранции като стъклото, която има метрологични характеристики и може да служи за измерване на обема на затворената в нея течност.
  19. "Партида предварително опаковани продукти" е съвкупност от предварително опаковани продукти от един и същи вид, с еднакво обявено количество, в еднаква опаковка, опаковани за определено време на едно и също място.
  20. "Партида средства за измерване" е съвкупност от средства за измерване от един и същи тип, произведени за определено време на едно и също място.
  21. "Повторно" е нарушението, което е извършено в срок до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  22. "Предварително опакован продукт" е количество продукт, чиято стойност е предварително определена в отсъствие на клиента, включително на местата на съхраняване или продажба, със или без опаковка, като количеството не може да бъде променяно, без да се отвори опаковката или без да настъпят видими изменения на продукта и опаковката.
  23. "Проследимост" е свойство на резултат от измерване или стойност на еталон, които могат да бъдат свързани с установени еталони, обикновено международни или национални, които имат обявени неопределености с посочени доверителни вероятности, чрез непрекъсната верига от сравнения.
  24. "Резултат от измерване" е стойност на измервана величина, получена чрез измерване.
  25. "Свободен обем на бутилка" е обемът, равен на разликата между номиналната вместимост и вместимостта до ръба на бутилката.
  26. "Сертифициран сравнителен материал" е материал или вещество, придружено със сертификат, с достатъчна хомогенност на една или повече характеристики, чиито стойности са добре установени и сертифицирани по определена процедура, установяваща проследимостта към единицата, с която се изразяват стойностите на всяка характеристика, като всяка сертифицирана стойност се придружава от неопределеност с посочена доверителна вероятност.
  27. "Средство за измерване" е техническо средство, което има метрологични характеристики и е предназначено да се използва за измервания самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства.
  28. "Съставна единица" е комбинация от разрешени за използване единици за измерване, представена като тяхна функция.
  29. "Тип на средства за измерване" е съвкупност от средства за измерване с еднакво предназначение, основани на един и същи принцип, имащи еднаква конструкция и изработени от един и същи производител по една и съща техническа документация и технология.
  30. "Трета независима страна за проверките, за които кандидатства" е лице, което не е участвало в разработката и не произвежда, внася, монтира, ремонтира, притежава или не използва средствата за измерване, за проверката на които кандидатства, и може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  По § 1 няма желаещи за изказване.
  Гласуваме наименованието "Допълнителна разпоредба" и § 1 от законопроекта.
  Гласували 112 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 6.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: По Преходните и заключителните разпоредби комисията подкрепя текста на вносителя по § 2:
  "§ 2. Този закон отменя Закона за измерванията."
  По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя, като тук има една добавка от комисията, на която искам да обърна внимание:
  "§ 3. Законът влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, който влиза в сила от деня на обнародването."
  Смисълът на тази добавка е да може този параграф да влезе в сила незабавно и Министерският съвет да бъде овластен да приеме съответните наредби по прилагането на закона.
  По § 4 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  "§ 4. Министерският съвет приема наредбите по прилагането на закона в шестмесечен срок от обнародването му."
  По § 5 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  "§ 5. В срок до два месеца от влизането в сила на закона председателят на ДАМТН насрочва заседание на Националния съвет по метрология, на което се приема Правилник за работата на съвета."
  По § 6 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  "§ 6. Лицата, произвеждащи средства за измерване, които подлежат на контрол по този закон, са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията към тях, в срок до две години от влизането му в сила."
  По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  "§ 7. Средства за измерване в употреба, които подлежат на контрол по този закон, могат да се използват от лицата, които ги притежават, ако изпълняват предвиденото си предназначение и при последващите проверки се установи съответствие на метрологичните им характеристики с изискванията към тях."
  По § 8 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  "§ 8. Лицата, лицензирани за проверка на средствата за измерване по реда на отменения Закон за измерванията, могат да извършват дейността си до изтичането на срока на валидност на лицензията."
  По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  "§ 9. Лицата, за които е започнала процедура за лицензиране до обнародването на този закон, се лицензират по реда на отменения Закон за измерванията за срок не по-дълъг от две години."
  По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  "§ 10. Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти или бутилки, въвеждат контрола на нетните количества на предварително опакованите продукти или действителните вместимости на бутилките в срок до шест месеца от влизането в сила на закона."
  По § 11 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  "§ 11. Пуснатите на пазара предварително опаковани продукти и бутилки, които към момента на влизане в сила на този закон се намират в търговските обекти и в складовите помещения и които не отговарят на изискванията на глава шеста, се предлагат за продажба до изчерпване на наличните количества."
  По § 12, който е последен, има предложение на Комисията по икономическата политика:
  "§ 12. Изпълнението на закона се възлага на председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По параграфи от 2 до 12 няма желаещи за изказване.
  Гласуваме ги ан блок.
  Гласували 123 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 6.
  Текстовете са приети, а с това и целият закон.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.
  Моля господин Искров да представи доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания".
  Постъпило е предложение от народния представител Мирослав Севлиевски за нов § 1, което комисията подкрепя:
  "§ 1. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  "(4) При осъществяване на своите функции изпълнителният директор се подпомага от заместник-изпълнителен директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите. Със заповед изпълнителният директор делегира правомощия на своя заместник и определя неговите функции."
  2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
  Гласуваме заглавието на закона и § 1, подкрепен от комисията.
  Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
  Текстовете се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 1 на вносителя е постъпило предложение от Валери Цеков и Нина Радева, но то е оттеглено по време на заседанието на комисията.
  Чета окончателния текст на § 1, който става § 2:
  "§ 1. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се добавя изразът "освен в случаите, когато действията се извършват от данъчните, съответно от осигурителните органи по реда на Данъчния процесуален кодекс."
  б) в т. 4 думите "издава информационен бюлетин" се заличават;
  в) в т. 5 след думата "съхранява" се поставя запетая и се добавя "управлява";
  г) точка 6 се изменя така:
  "6. приема, съхранява, управлява и продава всички конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества."
  2. В ал. 3 накрая се добавя "от длъжностни лица от агенцията, определени от изпълнителния директор или от упълномощени от него лица" и се създава изречение трето:
  "При продажба чрез търг възлагателното постановление се издава от изпълнителния директор или от упълномощени от него длъжностни лица."
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  "(4) Имуществата по ал. 1, т. 5 и 6 могат да се предоставят на бюджетни организации за изпълнение на техните функции от Министерския съвет за недвижимите имоти и от министъра на финансите - за движимите вещи.
  (5) Негодните движими вещи по ал. 1, т. 5 и 6 могат да се бракуват и унищожават със съгласието на министъра на финансите въз основа на писмено заключение от специализираните държавни органи."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По § 1 на вносителя няма желаещи за изказване.
  Гласуваме текста, подкрепен от комисията.
  Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 2 от номерацията на вносителя е постъпило предложение от народните представители Муравей Радев и Светослав Лучников:
  В чл. 87:
  1. В ал. 1, т. 6 да отпадне.
  2. В новата ал. 6 думите "със съгласието на министъра на финансите" да се заменят със "с решение на Министерския съвет", а в края да се добави "но не за повече от 3 години".
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1.
  Чета окончателният текст на § 2, който става § 3:
  "§ 3. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Агенцията събира следните частни държавни вземания:
  1. по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.;
  2. по § 46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (ДВ, бр. 54 от 1999 г.);
  3. по гаранционни споразумения и временни финансови помощи;
  4. от задължение към закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие и Държавен "Енергийни ресурси";
  5. на Държавен фонд "Земеделие", за които има издаден изпълнителен лист по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
  6. други частни държавни вземания, чието събиране със закон е определено да се извършва от Агенцията за държавни вземания."
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Вземанията по ал. 1, с изключение на вземанията по т. 5, се установяват с акт за установяване на частно държавно вземане, което се издава от изпълнителния директор на агенцията. Въз основа на акта, ако задължението не е изплатено след писмена покана в 7-дневен срок, агенцията може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237, буква "и" от Гражданския процесуален кодекс."
  3. Досегашни ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6, като ал. 6 се изменя така:
  "(6) С разрешение на Министерския съвет вземанията по ал. 1, с изключение на тези по т. 2, могат да бъдат предоговаряни чрез удължаване на срока на изплащане на главницата и/или лихвите, съобразно финансовото състояние на длъжника, но за не повече от 15 години."
  4. Създават се ал. 7 и 8:
  "(7) Агенцията за държавни вземания може да отправи искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност на вземанията по ал. 1.
  (8) Оздравителният план или извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност не може да предвижда намаляване, отсрочване или разсрочване на вземанията по ал. 1 без предварително съгласие на министъра на финансите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по § 2 на вносителя?
  Заповядайте, господин Лучников. Имате предложение, което не е подкрепено в т. 1.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз съм благодарен на комисията, че отчасти е приела нашето предложение, но не мога да се съглася с това, че тя отхвърля нашето искане да отпадне т. 6, защото трябва да се направи ясно разлика между държавни или публични вземания и частни държавни вземания. В частните държавни вземания държавата, съгласно Конституцията, чл. 14, е равнопоставена на всички частни лица и привилегированото събиране на нейните вземания по реда на събирането на държавните вземания и от тези, които са от частен характер, представлява просто нарушение на Конституцията. Няма защо да откриваме тази възможност с един закон да се дава възможност частноправни вземания на държавата да се събират по реда на събиране на публичноправните вземания.
  По отношение на другото наше предложение - аз благодаря, че сте го приели по принцип, обаче ние предлагаме да се ограничи възможността за разсрочване на държавните вземания в срок до 3 години, а вие предлагате до 15 години. Разсрочване за 15 години е почти равно на опрощаване. Аз смятам, че такава разточителност спрямо длъжниците на държавата е неоправдана. Държа да остане това, което вие сте предложили, но да се ограничи възможността за разсрочване на плащанията до 3 години. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Лучников.
  Има ли други съображения по този текст?
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Във връзка с предложението, направено от господин Лучников и господин Радев искам само да информирам, че господин Радев лично присъства на това заседание и беше доста специализирана дискусията.
  По т. 1 - да отпаднат частните държавни вземания, тогава колегите от Министерството на финансите и от агенцията добре обосноваха, че не е противоконституционно, тъй като самият закон вече веднъж е минал през Конституционен съд и Конституционният съд е отменил - цитирам, господин Лучников, по памет - процедурата, по която са събирани тези вземания, но не начина на събиране, но не самото събиране на частните държавни вземания, така че поради този факт, който те цитираха, комисията подкрепи оставането на предложението на вносителя - Министерския съвет.
  По отношение на т. 2 действително, две компоненти има - едното е да не бъде сваляно нивото при финансовия министър, въпреки че това целеше уеднаквяване с Данъчно-процесуалния кодекс, и се подкрепи вашето искане за разрешение от Министерския съвет.
  Що се касае до 15-те години, спомням си, че при дискусията имаше различни казуси, които бяха разглеждани и искането беше да няма краен срок, но се сложи един компромис - да има такъв срок от 15 години, така че аз и по т. 2 призовавам народните представители да подкрепят комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за изказване, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Той, господин Лучников, не спомена за тази част от своето предложение - там за 3-годишния срок. Тук изведнъж комисията е сложила 15-годишен срок на разсрочване, който е прекалено дълъг. Едва ли има някакъв стопански смисъл срокът да бъде по-дълъг от 5 години, според мен. Хайде, да не са 3, но максимум 5. Петнадесет години - на практика това значи опрощаване на задълженията. (Реплики.)
  Така че даваме едно страхотно правомощие на Министерския съвет на практика да опрощава задължения с въвеждането на такива права - да отлага събиране на лихви и главници за 15 години.
  Какъв е смисълът тогава от дейността на Агенцията по държавни вземания, ако може Министерският съвет да разсрочва в такъв продължителен период събирането на държавните дългове? Според мен, не повече от 5 години. Това са едни неясни времена. Какво ли ще настъпи след 15 години? Просто е непрогнозируемо. Според мен е пълен абсурд, макар че, ако питате мен, има резон за някои от тези задължения действително да дава съгласие министъра на финансите, тъй като има дребни неща, които се виждат. Вижда се, че предприятието е живо. Така стоят нещата с някои земеделски кооперации. Те имат много малки задължения, които могат да бъдат разсрочени до жътва. Сега им разпродаваме имуществото, не могат да се занимават с пролетните си дейности, няма да могат да пожънат затова, че дължат 50 или 100 000 лв. Министерският съвет не може да вземе такова решение.

  Съвсем нормално би било министърът на финансите много по-гъвкаво и по-оперативно в по-дребни случаи да взема решения. Прехвърляйки всичко на главата на Министерския съвет и давайки му от друга страна огромни пълномощия, не виждам какво правим. Струва ми се, че т. 3 трябва да я обмислим още веднъж. Тъй като не виждам готовност и в комисията, правя формално предложение точно тази точка да я отложим.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: Госпожо председател, доколкото знам, Комисията по бюджет и финанси е все още уважавана комисия на Народното събрание и действа съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Тя е изразила своето становище чрез демократично гласуване и за това молбата ми е да не се приема предложението на господин Пантелеев, а да си гласуваме текста така, както е предложен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Все пак съм длъжна да поставя на гласуване предложението за отлагане на т. 3.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): Първо има текст на вносителя, който е друг. След това комисията е решила нещо друго. Нека да станат и други членове на комисията и да кажат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме процедурното предложение, направено от господин Пантелеев, за отлагане гласуването по т. 3 от § 3.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 126 народни представители: за 53, против 71, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Лучников и господин Муравей Радев в т. 1, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 113 народни представители: за 32, против 78, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 2 по редакцията, предложена от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 98 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 8.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 3. Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 3, който става § 4, като т. 3 от предложението - да отпадне.
  Чета окончателен текст на § 3 (номерация на вносителя):
  "§ 3. В чл. 90 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Издръжката на агенцията се осигурява от:
  1. пет на сто от събраните частни държавни и общински вземания, от събраните вземания на Държавен фонд "Земеделие", от продажната цена на имуществата по чл. 85, ал. 1, точки 5 и 6 след заплащане на дължимите публични държавни вземания и разходите по издирване, превозване, съхраняване, оценяване и извършване на продажбата им, както и от приходите от управлението им;
  2. държавния бюджет."
  2. Алинея 2 се отменя.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По § 3 на вносителя няма желаещи за изказване.
  Гласуваме § 3 на вносителя с измененията, направени в него от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ИВАН ИСКРОВ: По § 4 е постъпило предложение от народните представители Муравей Радев и Светослав Лучников - в новосъздадения чл. 12б се създава ново изречение второ:
  "Редукцията и пълното опрощаване на задълженията може да стане само след решение на Народното събрание."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Чета окончателния текст на § 4, който става § 5:
  "§ 5. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нов чл. 12б:
  "Чл. 12б. С разрешение на Министерския съвет задълженията по този закон на търговските дружества към държавата могат да бъдат предоговаряни чрез удължаване на срока на изплащане на главницата и/или лихвите, съобразно финансовото състояние на длъжника, но не за повече от 15 години."
  2. Досегашният чл. 12б става чл. 12в и се изменя така:
  "Чл. 12в. (1) Събирането и установяването на държавните вземания по този закон се осъществяват от Агенцията за държавни вземания.
  (2) Агенцията за държавни вземания може да отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност."
  5. В чл. 13 ал. 2 се отменя.".
  Ще ви прочета и текста на § 5:
  "§ 5. В чл. 27 ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители изречение второ се изменя така:
  "Вземанията се събират от Агенцията за държавни вземания."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Лучников, за Вашето предложение по § 4.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, аз държа да се приеме нашето допълнение, че не може да се редуцира държавен дълг или да се опрощава окончателно от Министерския съвет. Това е привилегия по Конституция на президента (чл. 98, т. 12 от Конституцията, че президентът има право да опрощава, и то несъбираеми държавни вземания). А тук дори без да ги признаем за несъбираеми, ние даваме възможност на Министерския съвет да ги редуцира, тоест да ги опрости частично или изцяло. Това е явно нарушение на Конституцията. Смятам, че тази привилегия може да се даде на Народното събрание, защото то е по-горепоставено от президента, но да се даде на Министерския съвет - това е явно конституционно нарушение.
  Затова настоявам нашата добавка да бъде приета. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Лучников.
  Гласуваме предложението на господин Лучников по § 4.
  Гласували 99 народни представители: за 21, против 75, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 5 в редакцията на комисията и § 6, ан блок.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 91 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 6.
  Текстовете са приети, а с това и целият закон.

  Следващото заседание на Народното събрание е утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 16,09 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председател:
  Камелия Касабова

  Секретари:
  Силвия Нейчева

  Несрин Узун


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания