Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 25 март 2005 г.
Открито в 9,01 ч.25/03/2005


  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателите Камелия Касабова, Любен Корнезов и Юнал Лютфи

  Секретари: Силвия Нейчева и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Уважаеми народни представители, откривам днешното заседание – 25 март 2005 г.
  Най-напред бих искал да ви помоля за съгласие по чл. 40, ал. 5 от нашия правилник за включване на една точка в дневния ред днес, с която да започнем: проект за решение по доклада на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 147 народни представители: за 147, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Преди да преминем към тази точка, ще направя няколко съобщения:
  Постъпил е и се раздава обобщен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители на основание чл. 68, ал. 2 от нашия правилник. Моля да имате предвид това, да се има предвид срокът за писмени предложения.
  Постъпил е също така обобщен Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, изготвен също на основание чл. 68, ал. 2 от нашия правилник. Моля да се има предвид.
  На основание чл. 13, ал. 3 от нашия правилник бих искал да направя съобщение за регистрирането на Парламентарна група Демократи за силна България на мястото на Парламентарната група на Обединените демократични сили. Промяната в името е регистрирана в деловодството.
  Въз основа на чл. 15, ал. 3 следващото съобщение е, че Йордан Нихризов напуска Парламентарната група на ОДС. Това също е отразено в специалния регистър на Народното събрание. И въз основа на чл. 12, ал. 3 от правилника е регистриран също така вчера Парламентарен съюз между Парламентарната група на Демократи за силна България и независимия народен представител Йордан Ангелов Нихризов с наименование Парламентарен съюз на Демократи за силна България. (Ръкопляскания от ПСДСБ.)
  Ръководството на парламентарния съюз се състои от: Екатерина Михайлова – председател, Иван Костов – заместник-председател, Димитър Абаджиев – заместник-председател, Елиана Масева – заместник-председател, Теодора Константинова – заместник-председател, Васил Паница – заместник-председател и Йордан Нихризов – заместник-председател. Всичко това беше току-що обявено, както се следва, и промяната е отразена в специалния регистър на Народното събрание. (Шум и реплики.)

  Продължаваме с:
  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ДАННИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАГИЧНАТА КАТАСТРОФА В Р. ЛИМ.
  Има думата председателят на Временната комисия народният представител Мариана Костадинова.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми да ви представя:

  “ДОКЛАД
  на Временната анкетна комисия за проучване на
  данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим

  1. Статут на комисията.
  Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим – Република Сърбия и Черна гора, е създадена с Решение на Народното събрание на Република България на 2 юни 2004 г. на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията е създадена с мандат:
  1. Да проучи данните и обстоятелствата, свързани с провеждането на екскурзията, довела до трагичната катастрофа, причинила смъртта на дванадесет деца в р. Лим – Черна гора.
  2. Да предложи необходимите промени в законовата уредба и подзаконовите нормативни актове и да ги предложи на Народното събрание и съответните държавни органи.
  В изпълнение на така зададения мандат Временната комисия проведе 17 заседания, на които бяха обсъдени обстоятелствата, довели до катастрофата, като за целта бяха изслушани представители на всички институции, ведомства и организации, имащи отношение към случая, родители и близки на починалите деца.
  Бе изискана, събрана и анализирана допълнителна информация, както следва:
  - Доклад на Министерството на образованието и науката (изх. № 0101-211/03.06.2004 г.);
  - Запитване от Тодор Братов, Христо Маринов, Георги Манзаров, Николай Николаев и Мариана Николаева до Временната комисия;
  - Доклад от министър Филиз Хюсменова относно предприетите действия за изваждането на автобуса от р. Лим;
  - Становище на господин Дамян Лазаров - председател на КТЗП;
  - Становище на Министерство на транспорта и съобщенията;
  - Становище на Министерство на икономиката;
  - Писмо на Агенция “Митници” до Временната анкетна комисия относно статута и функциите на органите за граничен паспортно-визов контрол в Република България, имащи отношение по случая;
  - Писмо на министъра на вътрешните работи до председателя на Временната анкетна комисия;
  - Справка на Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация” относно използваните автобуси от “Дилиджанс експрес” и “Пампорово” АД за периода от 01.01.2004 г. до 29.06.2004 г.;
  - Допълнителна информация от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;
  - Писмо от Министерство на финансите – Главна данъчна дирекция;
  - Писмо на господин Николай Сашев Илиев, изпълнителен член на Управителния съвет и представляващ “Пампорово” АД, съдържащо информация относно изминати километри на катастрофиралия автобус “Йонкерс” с рег. № СМ 00-72 АК;
  - Писмо на Министерство на образованието и науката;
  - Заповед на председателя на държавна агенция “Гражданска защита” относно създаване на организация за провеждане на операцията по изваждане на катастрофиралия български автобус от р. Лим и списък на техниката, оборудването и имуществото, използвани в операцията по изваждането му;
  - Писмо до Временната анкетна комисия от господин Николай Сашев Илиев – изпълнителен член на Управителния съвет на “Пампорово” АД , съдържащо информация относно техническото състояние на автобус “Йонкер”, модел 5110 и професионална характеристика на водачите на автобуса;
  - Доклад от инж. д-р Никола Стоянов Николов, председател на държавна агенция “Гражданска защита”;
  - Отчет за работата на екипа за оказване на психологическа помощ и подкрепа на децата, възрастните и техните семейства след преживяната катастрофа на 04.04.2004 г. в р. Лим;
  - Доклад от госпожа Мукадес Налбант – директор на Дирекция “Координация и контрол на средното образование” в Министерството на образованието и науката до министъра на образованието и науката;
  - Договор за организирано групово туристическо пътуване с обща цена от 11.11.2003 г., сключен между туристическа агенция “Дилижанс експрес” ЕООД и госпожа Ценка Георгиева Попова;
  - Туристическа програма на “Дилижанс експрес” – Дубровник и Черна гора;
  - Общи условия на “Бохемия” и “Дилижанс експрес”;
  - Доклад от госпожа Даниела Крушева – началник на РИО – Велико Търново, относно извършена проверка на документи в СОУ “Н. Катранов” – град Свищов, касаещи организиране и провеждане на екскурзия в чужбина;
  - Констативен протокол и приложения към него – 50 листа;
  - Великотърновски окръжен съд - обвинителен акт и петорна експертиза;
  - Становище на Министерство на образованието и науката;
  - Становище на Министерство на външните работи;
  - Обвинително постановление по сл.дело № 101/2004г. по описа на Национална следствена служба;
  2. В резултат на така събраната и анализирана информация Временната комисия констатира следното:
  2.1. В СОУ “Николай Катранов” – град Свищов е организирана през учебно време и проведена през пролетната ваканция екскурзия до град Дубровник, манастир “Св. Стефан”, Република Хърватска, град Будва и град Котор, Република Черна гора. Същата е проведена в неучебно време в периода 01.04.2004 г. – 05.04.2004 г. Екскурзията е била с туристическа, а не с учебна цел.
  По отношение на организацията и провеждането на екскурзиите с учебна цел се прилагат нормативните разпоредби на Закона за туризма и Наредба № 2/1997 г. Съгласно тези изисквания, когато се организира ученическа екскурзия с учебна цел:
  - Родителите и учениците задължително се уведомяват за предстоящата проява достатъчно време преди провеждането й. За провеждане на екскурзия с учебна цел се изисква съгласието на родителите, което се документира в писмен вид. При липса на съгласие от страна на родителите учениците не участват в прояви, които не са свързани с учебния процес и задължителното учебно съдържание.
  - Дейностите се предвиждат в плана на класния ръководител и на училището за съответната учебна година, като се приемат от педагогическия съвет и се утвърждават от директора.
  - Екскурзиите се организират и провеждат в учебни и неучебни дни или по време на ваканции след проучване желанията на учениците и съгласуване с родителите им. За провеждане на дейностите в учебни дни директорът на училището писмено иска разрешение от началника на РИО. След съгласуване с началника на РИО директорът организира, осигурява и контролира преструктурирането на учебното съдържание.
  - Изборът на лицензиран туроператор се съгласува писмено с Регионалния център за отдих, възстановяване и спорт.
  - Във връзка с организирането и провеждането на екскурзии директорът като орган за управление на училището осигурява необходимите документи, като заповед за провеждане на екскурзията относно време, маршрут, ръководител на екскурзията, ръководители на групите, задължения на участниците; копие от текста за проведен инструктаж за безопасност; списък на учениците и ръководителите, заверен с подписа на директора и печата на училището със следните данни: ЕГН, клас, подпис на всяко лице, удостоверяващ проведен с него инструктаж, както и всички други необходими задължителни документи, които се изискват по отношение организиране и провеждане на учебна екскурзия, съгласно разпоредбите на чл. 28, чл. 30 и чл. 42 от Закона за туризма и Наредба № 2/2004 г.
  2.2. Тъй като екскурзията, организирана и проведена в периода 01.04.2004 г. – 05.04.2004 г., е била с туристическа цел, нейната организация и провеждане не попадат и не са били в съответствие с така посочените нормативни изисквания. Тоест тя не е била заложена в Годишния план на СОУ “Н.Катранов” – град Свищов, приет на заседание на Педагогическия съвет от 25.09.2003 г., и не е искано и получавано съгласието на Началника на РИО – гр.В.Търново. Поради същата причина изборът на лицензиран туроператор от страна на организаторите на екскурзията не е съгласуван с Регионалния център за ученически отдих и туризъм.
  За провеждане на екскурзията е извършена следната организация:
  - проведени са родителски срещи на 14.10.2003 г. за V – VIII клас и на 21.10.2003 г. за IX – XII клас;
  - Събрани са оферти от туроператорски фирми “Географски свят”, “Компас”, “Йека 91”, “Дилижанс експрес” и други, като организаторите на екскурзията са избрали за изпълнител, по неясно какви критерии, фирма “Дилижанс експрес” с лиценз № 00328. В офертата на туроператора е предложен маршрут Будва – Св. Стефан – Дубровник – Котор, за пет дни с две нощувки;
  - На 11.11.2003 г. е сключен договор за организирано групово туристическо пътуване между фирма “Дилижанс експрес” и госпожа Ценка Георгиева Попова (учител по история в СОУ “Н.Катранов” – град Свищов), в неясното правно качество ръководител на туристическата група. От правната експертиза, с която разполага Временната комисия, става видно, че страни по договора са “Дилижанс експрес” ЕООД и физическото лице госпожа Ценка Георгиева Попова. Предмет на договора е изпълнение на туристическо пътуване за 43 туристи в Дубровник – Черна гора от 01.04.2004 г. – до 05.04.2004 г. срещу заплащане на основна цена в размер на 199 лева. Съгласно т.1, 2 и 3 на Раздел II от договора конкретните условия на екскурзията са уредени в програма, състояща се от приложена листовка и каталог за ученически екскурзии и абитуриентски балове 2003/2004 г. Съществена особеност е участието на преобладаващ брой ученици в туристическото пътуване. Договорът попада в приложното поле на Закона за туризма, по-специално чл. 30, ал. 1 от Закона за туризма. Налице е сделка, имаща за предмет предоставяне срещу заплащане на туристическа услуга, като въобще не са отчетени спецификите на ползвателите на услугата, тоест, че преобладаващата част от тях са лица под 18 години. По-конкретно договорът не съдържа някои задължителни реквизити:
  - липсват отличителните знаци на автобуса, с който е щял да се извърши превозът;
  - няма информация за дата и час на тръгване и връщане от началния и крайния пункт;
  - в т. 2 III от договора адресът на застрахователя не е посочен, а фирмата му е непълно изписана;
  - твърде кратък е срокът, в рамките на който потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение – само два работни дни;
  - съществува неяснота относно посещенията, екскурзиите, трансферите и други услуги, включени в общата цена;
  - в нарушение на Наредба № 2 от 24.07.1997 г. липсва точна и ясна регламентация, относно ръководителите на екскурзията. Посочено е само лицето Ценка Попова, която едновременно с това е визирана като представляваща СОУ “Николай Катранов”, в каквото качество тя не е страна по договора;
  - отсъстват клаузи относно правата и задълженията на ръководителите на екскурзията, но същевременно в офертата на туроператора е визирано, че ръководителите не заплащат посочената в договора цена;
  - договорът не съдържа т.нар. специални изисквания съгласно чл. 30, ал. 3, т. 8 от Закона за туризма;
  - отсъства информация за изпълнение от страна на туроператора на задължението по чл. 29, ал. 1 от Закона за туризма, относно предоставяне в писмена форма на потребителя на всички условия на договора преди неговото сключване;
  - съществува пълна неяснота относно представителната власт на лицето Байко Бонев Байков, който е подписал договора от името на изпълнителя. Налице са оправдани резерви относно правния статут и идентификация на туроператора;
  - за комисията остава неясна представителната власт на госпожа Ценка Попова по отношение на потребителите на туристическата услуга;
  Съгласно Раздел V от договора родителите/настойниците на туристите под 18 години се подписват на програмата за екскурзията в уверение на това, че са запознати и са съгласни с условията на пътуването и упълномощават ръководителя на групата да сключи договор от тяхно име и за тяхна сметка;
  - От родителите на учениците, ненавършили 18 години към датата на пътуването, са били представени и нотариално заверени декларации – образец, по т. 6 от Раздел V на договора, като единият екземпляр е предаден на митницата, а другият е придружавал екскурзиантите;

  - Непосредствено преди екскурзията са проведени в СОУ “Н.Катранов” две родителски срещи с родителите на децата, включени в екскурзията – за V, VII, VIII клас – на 23.03.2004 г. и за IX, X клас – на 24.03.2004 г., на които са били пояснявани основно битови и организационни въпроси, свързани с пътуването. Това обстоятелство е създало впечатление у родителите, че екскурзията е организирана от училището и се провежда с учебна цел.
  - Съгласно сключения договор броят на пътуващите туристи е 43, а съгласно предоставения списък – 47. Разликата се получава, тъй като в списъка са включени всички пътуващи, а в договора – тези, които заплащат цената на екскурзията от 199 лева. Четирима от списъка са пътували т.нар. ”служебно”, съгласно писмената оферта на туроператора. Това са учителките Ценка Попова, Боряна Кожухарова, Вера Блажева и директорката Виолета Костова – Хабиб, всички от СОУ “Н. Катранов” – град Свищов. Учителките са били в платен отпуск в периода 01.04.2004 г. – 09.04.2004 г., а директорката – в периода 01.04.2004 г. – 06.04.2004 г., като за свой заместник е определила госпожа Елена Георгиева, съгласно Заповед № 481/22.02.2004 г.
  - Съгласно приложения списък на пътуващите 34 са ученици. Двадесет и седем от тях са от СОУ “Н.Катранов” – град Свищов. Четири са от Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” – град Свищов. Двама са от СОУ “Димитър Благоев” – град Свищов. Има една ученичка от училище от гр.Севлиево. Учениците от СОУ “Н.Катранов” – град Свищов са от класовете V “а” – трима; V “б”- един; VII “в” – осем; VIII “в” – трима; IX “а” – трима; X “а” – седем; X “б” – един. Останалите, пътуващи по списъка, без трите учителки и директорката са били външни възрастни лица – общо девет души.
  - Съгласно договора и офертата на туроператорската фирма, в тях не е предвидено изискване за осигуряване на медицинско лице, с което е нарушена разпоредбата на чл. 15 от Наредба № 2 за осигуряване и провеждане на детския и ученически отдих и туризъм.
  - Туроператорската фирма ЕТ “Дилижанс експрес – Стоянка Казълова”, която се явява съконтрахент по договора за организирано групово туристическо пътуване, притежава лиценз за туроператорска дейност № 00328 от 26.02.1999 г. и лиценз за туристическа агентска дейност № 00329 от 26.02.1999 г. Туроператорът притежава сертификат за сключена задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” - № 0000007890 от 20.01.2004 г. със ЗД “Евроинс” АД, която е валидна до 31.12.2004 г. За туристите е сключена застраховка “Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина” със ЗД “Евроинс” АД – сертификат № 11-0000115780 от 17.03.2004 г. Въпреки множеството обяснения, както и официални удостоверения, за анкетната комисия не става ясно на какво основание като страна по договора за организирано групово туристическо пътуване е посочена несъществуващата фирма “Дилижанс експрес” ЕООД. Уверенията, че става въпрос за допусната техническа грешка не издържат критика и в случая комисията намира, че е налице опит за въвеждане в заблуждение, относно фирмата на търговеца.
  - Туроператорската фирма има сключен договор от 24.03.2004 г. с лицензирания превозвач “Пампорово” АД за превоз по маршрута на пътуването. Същият предоставя автобус марка “JONCKHEERE “ с дата на първа регистрация през 1992 г. За тази година в европейските страни са се прилагали националните изисквания към конструкциите на автобусните каросерии, част от които са и аварийните люкове. Европейските разпоредби по този проблем са включени в Директива на ЕС 2001/85/ЕС от 2001 г. Тези изисквания са аналогични с Правило № 36 на Икономическата комисия за Европа към ООН (ИКЕ-ООН).
  Автобусът е модел 5110, с 50 + 1 места, рама WMA 470 01 864 С 000394. Произведен е в завода “Йонкер”, Белгия и е закупен на 25.08.1992 г. В експлоатация е въведен на 21.10.1992 г. Използван е от “Пампорово” АД за извършване на превози на чуждестранни туристи от летищата в Пловдив, София, Варна и Бургас, както и за превози в Европа. Съгласно документацията, с която разполага комисията, автобусът е преминал всички законово изискуеми технически прегледи и е бил технически годен да извърши пътуването по определения туристически маршрут. Моторното превозно средство е включено в Лицензия № 0014 за извършване на международни превози, издадена на 24.02.2002 г. и валидна до 23.03.2007 г. Автобусът е бил включен в Списък към Лицензия № 0014 за извършване на международен превоз на пътници от 11.05.1998 г.
  Водачите на автобуса господин Димитър Трендафилов Керкелов и господин Илия Димитров Измирлиев, според предоставената на комисията справка, са със значителен опит и професионален стаж.
  2.3. Въпреки, че конкретното, детайлно и точно разследване на обстоятелствата, при които е станала трагичната катастрофа, довела до смъртта на 12 деца е предмет на специализирано наказателноправно разследване, провеждано от Националната следствена служба, комисията съгласно данните, с които разполага на този етап, установи, че на 04.04. 2004 год. около 20,20 ч. в Република Сърбия на пътя от гр. Биело полйе по посока на гр. Приполйе на около 600 метра преди с. Гостун автобус “Йонкер” с рег. № СМ 0072 АК, собственост на “Пампорово” АД град Смолян, управляван от Илия Димитров Измирлиев, в условията на лоша видимост (силен дъжд) внезапно е напуснал очертанията на пътното платно, насочил се е към придошлата р. Лим, пада в нея и впоследствие потъва. В резултат от катастрофата умират 12 деца – 10 поради невъзможност да напуснат автобуса, защото техните тела са били открити в автобуса, а две падат в реката от покрива на автобуса и впоследствие са били открити месец по-късно.
  2.4. В спасяването през нощта на трагичния инцидент вземат дейно участие хора от Черна гора, част от учителите и децата, които въпреки ужаса и страха, преодоляват собствения си инстинкт за оцеляване и помагат да бъдат спасени 22 деца и 13 възрастни, участвали в екскурзията.
  Непосредствено след катастрофата, децата са издирвани по течението на реката, а не в автобуса, където са останали десет от тях.
  Хората от Черна гора, взели участие в спасителната акция и пострадали при инцидента деца, бяха наградени.
  На свое заседание комисията изслуша участниците в екскурзията и констатира, че с изключение на госпожа Боряна Кожухарова всички останали учители не са взели необходимите правилни решения при създалата се извънредна ситуация по спасяването на всички деца от студените води на р. Лим.
  По молба на родителите на пострадалите деца, за помощ от комисията бяха взети мерки за навременна координация между Министерски съвет, Министерство на външните работи, Държавна агенция “Гражданска защита” и Национална следствена служба по повод по-скорошното и навременно изваждане на автобуса.
  Комисията на свое заседание взе решение, господин Георги Станилов да присъства на изваждането на автобуса, за което след приключване на акцията, той информира комисията за хода на цялата операция.
  2.5. Комисията констатира, че е липсвала ефективна координация в нощта на катастрофата между действията на дипломатическия състав на посолството ни в Белград и Министерството на външните работи. Промяната на телефонните номера на дежурните в Министерството на външните работи е затруднило получаването на информация от близките на пострадалите. Неприемливо късно са уведомени родителите на спасените деца - едва следобед на деня след катастрофата. Министерство на външните работи нямало система за сигнализиране на случаи, когато български граждани в чужбина изпадат в извънредни ситуации. Няма създаден ред, по който да се уведомяват незабавно близките на пострадалите и случаят с катастрофата в р. Лим е типичен пример за това. Комисията смята за необходимо да бъде създаден правилник как трябва да се действа при такива ситуации, които изискват незабавни реакции на съответните министерства и организации.
  Комисията приветства действията на дипломата ни в Посолството в Белград – господин Ангел Ангелов, който без да чака инструкции от Министерството на външните работи, заедно с консула господин Георги Вадев е заминал незабавно на мястото на катастрофата.

  2.6. Срещу водача на автобуса Илия Измирлиев прокуратурата е повдигнала обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост по чл. 343, ал. 3, § 2, алтернатива 2-ра, буква ”б”, § 2, във връзка с чл. 343, ал. 1, буква ”в”, във връзка с чл. 342, ал. 1, § 3 от НК.
  Комисията намира, че са налице множество обстоятелства от фактически и правен характер, които са допринесли в различна степен за този трагичен изход.
  Комисията намира, че:
  - липсва информация към договора, както и в документите, с които разполага, дали туроператорът е изпълнил задължението си по чл. 32, ал. 1 от Закона за туризма да предостави на потребителя преди началото на пътуването информация за приемащата страна - телефон, факс, представител и т.н.;
  - към приложените материали липсват документи по
  раздел 8 на договора, относно дата и час на тръгване и връщане; неясно е какво е включено в цената и какво ще се плаща на място. Явно потребителите, чрез ръководителя, не са информирани ясно и точно за правата и задълженията им, както това се изисква от Закона за туризма;
  - при разглеждания случай е налице едновременно изискване за прилагане на Закона за туризма относно туроператорската дейност и организираните туристически пътувания, от една страна, от друга страна, приложението на разпоредбите на Наредба № 2 от 1997 г. на Министерството на образованието и науката за детски и ученически отдих и туризъм и, от трета страна - Наредба № 11 на Министерство на транспорта и съобщенията. Прилагането на трите документа поражда проблеми, като вероятно основен е този за страните по договора, а именно:
  - не съществува ясна правна регламентация за правата и задълженията на ръководителя на групата, включително и в договора, който да бъде упълномощена страна по договора за организирано туристическо пътуване за сметка на потребителите (ученици и т.н.). Оттук възникват проблеми като непрофесионално или недостатъчно отговорно отношение на ръководителя на групата, недостатъчна информация или непознаване относно какво е закупено, за колко, от кого, какво ще стане, ако възникнат проблеми при изпълнение на програмата и т.н. Считаме, че учителят не е най-подходящото лице за ръководител;
  - туроператорската фирма носи отговорност за цялостното изпълнение на предложената програма, както за нейното качество, така и за перфектното й изпълнение;
  - налице е грубо и недопустимо смесване на функции на учителски и директорски състав, свързани с организиране и провеждане на екскурзията;
  - комисията смята, че съществуват сериозни основания да се постави под съмнение самата необходимост от провеждането на екскурзията, поне в този й вид, състав, правна форма и организация;
  - комисията намира, че лица от преподавателския и директорски състав на училището са изпълнявали несвойствени за тях функции като посредници на частни турооператорски фирми, предоставящи туристически услуги;
  - комисията намира, че предложената на потребителите туристическа програма и маршрут не са отчели спецификата на участниците в екскурзията, т.е. че става дума за деца, които имат нужда от специфични условия за пътуване, почивка, хранене, охрана и избор на маршрут;
  - комисията смята, че с оглед на спецификата на участниците в такъв вид дейности, т.е. учащи се и лица под 18-годишна възраст, в Закона за туризма следва да се въведат като императивни разпоредби към сключваните туристически договори ограничителни изисквания за вида и качеството на превозните средства, с които се реализират туристически пътувания; ограничаване на максималните разстояния, които следва да се преминават от участниците в такъв вид туристически пътувания в рамките на едно денонощие; забрана в тъмната част на денонощието; въвеждане на изискване за наличието на поне трима водачи, които да са в състояние да се заместват равностойно, задължително присъствие на медицинско лице;
  - комисията преценява, че този трагичен инцидент е следствие от цялостна и системна деградация на условия и изисквания в системата на образованието, възпитанието, взаимоотношенията в семейството, училището и бизнеса, която следва решително да бъде спряна. Защото става въпрос за нашите деца.;
  - тъй като туроператорът носи пълна отговорност за безопасността и качеството на организираното от него туристическо пътуване, като отговаря, в качеството си на изпълнител, не само за своите действия и бездействия, но и за тези на подизпълнителите си, същият трябва да преценява точно правата, които ще предоставя на страните по договора, и задълженията, които им вменява, а именно:
  - училищното ръководство да е добре запознато с офертата на туристическата фирма, която да отговаря изцяло на всички изисквания на Наредба № 2 на МОН;
  а) транспортната фирма следва да предлага безопасен маршрут, обсъден съвместно и окончателно одобрен от туроператора;
  б) автобусите, които извършват превози за екскурзии на деца по Наредба № 2 да са на не повече от 5 години и с определен пробег километри;
  в) почивките на шофьора, превозващ групата, да бъдат изцяло съобразени с Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
  - превозването на участниците (деца и ученици) по време на организирания отдих да се извършва в светлата част на денонощието по безопасен маршрут, предвиден в проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Министерството на образованието и науката;
  - комисията смята, че докладът на госпожа Мукадес Налбант до министър Игор Дамянов е крайно незадоволителен;
  - туристическите програми да се изготвят професионално, без компромис с цената за сметка на качеството, особено когато касаят деца и учащи се.
  2.7. Комисията изразява задоволството си, че междувременно и вследствие на дискусиите, които се проведоха и по нейна препоръка, Министерството на външните работи създаде Ситуационен център и постоянно действащ Кризисен щаб за действия при бедствия. Той ще осъществява липсващата до момента координация между министерството, посолствата на Република България и близките на пострадалите при извънредни ситуации.
  2.8. Препоръчва приемането на нова наредба за организиране и провеждане на детски и ученически туристически екскурзии, която да отмени съществуващата Наредба № 2 от 1997 г., която би следвало да съдържа нормативни ограничения относно:
  - условия, организация и ред за провеждане на детски и ученически отдих и туризъм;
  - забрана за пътуване в тъмните часове на денонощието при провеждане на детски и ученически екскурзии;
  - създаване в Министерството на образованието и науката на регистър на туроператорските и превозвачески фирми и организации със съответните сертификати, които да отговарят на специфичните нормативни, организационни и технически изисквания за провеждане на детски и ученически отдих и туризъм;
  - въвеждане на разрешителен режим от страна на Инспектората при Министерството на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм;
  - създаване на регистрационен режим (препоръчително в Закона за туризма) относно сключените договори между учебни заведения/училища и специализирани туроператорски фирми към Министерството на образованието и науката. В регистъра трябва да се съдържа досие на проведени детски и ученически екскурзии, включващо договор и всички останали нормативно изисквани документи;
  - забрана за провеждане на ученически отдих и туризъм с участието на деца от различни възрастови групи;
  - в Закона за автомобилните превози да се направят промени в Глава шеста “Време за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка”, които да предвиждат специални разпоредби относно продължителността и времето на организирани пътувания за деца и ученици и за ползването на почивка от водачите на автомобилите.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Представете и проекта за решение.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: "Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 75, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим

  РЕШИ:

  1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим.
  2. Министерски съвет да внесе проектозакони в Народното събрание за изменения и допълнения в Закона за народната просвета и Закона за туризма, които да регламентират провеждането на ученически отдих и туризъм в страната и чужбина в съответствие с направените констатации, изводи и препоръки в доклада на Временната анкетна комисия.
  3. Министерството на образованието и науката да приеме нова наредба за организирането и провеждането на детски и ученически екскурзии, която да отмени съществуващата Наредба № 2 от 1997 г.
  4. Новата наредба да съдържа:
  - условията, организацията и реда за провеждане на детски и ученически отдих и туризъм;
  - забрана за придвижването в тъмната част на денонощието при провеждане на детски и ученически екскурзии;
  - въвеждане на разрешителен режим от страна на Инспектората при Министерството на образованието и науката за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм;
  - създаване на единен автоматизиран регистър на туроператорски и превозвачески фирми и организации със съответни сертификати, които да отговарят на специфични нормативни организационни и технически изисквания за провеждане на детски и ученически отдих и туризъм;
  - създаване на регистрационен режим при сключване на договори между учебни заведения/училища и специализирани туроператорски фирми към Министерството на образованието и науката. Регистърът трябва да съдържа досие на проведени детски и ученически екскурзии, включващо договор и всички останали нормативно изисквани документи;
  - забрана за провеждане на детски и ученически отдих и туризъм с участието на деца от различни възрастови групи."
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Костадинова.
  Колеги, откривам разискванията по доклада и проекта за решение на Временната анкетна комисия. Имате думата.
  Заповядайте, господин Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, трагедията, която се разигра миналата година и темата, която ние днес разискваме, няма да приключат с доклада, който предложи нашата комисия.
  Аз подписах проекта за решение с особено мнение и се чувствам задължен да представя пред вас мотивите си, но преди да стигна до тях, разрешете ми да кажа няколко думи от принципен характер, както и да се опитам да видя защо невинаги, в това число и в нашия случай, анкетните комисии на парламента вършат работа.
  Най-напред искам да изразя задоволството си от коректния тон и добросъвестното отношение към тази сложна и деликатна задача, който проявиха членовете на комисията практически без изключение, както и председателят на комисията – госпожа Костадинова. В продължение на повече от половин година бяха търсени, събирани, анализирани факти, които доведоха до този доклад и до проекта за решение.
  Мисля, че трябва да отдадем заслуженото и на предишния председател на Народното събрание проф. Огнян Герджиков, който независимо от особения характер на случая, все пак даде съгласие и помогна да се създаде тази комисия и тя да работи, да продължи работата си след първоначално установения срок.
  Комисията обаче не работеше гладко и равномерно и без да проявявам субективизъм, бих искал да кажа, че основните причини бяха извън нея.
  Ние се натъкваме, господин председател, на поредния случай, когато по важни, болезнени въпроси за обществото, институции в държавата – държавни и частни, не сътрудничат на Народното събрание, възпрепятстват работата на комисиите, които се създават, протакат работата на Народното събрание и по този начин губят ценно време и в крайна сметка снижават ефективността от нашата работа. Какво имам предвид?
  На два пъти, ако не ме лъже паметта, Националната следствена служба или не откликна на искането на комисията да даде информация, или я даде с голямо закъснение, или, което според мен е недопустимо, дори скандално, ни препрати да четем информацията, която искаме, от обвинителния акт в съда.
  Трябваше ребром да се постави въпросът и със съдействието на ръководството на Народното събрание да се изиска тази информация. А тя беше много важна, тъй като засягаше няколко ключови момента в трагедията и в изясняване на причините за нея. Например, ако се върнем още в началото – защо е било наредено да не се прави аутопсия на децата? Това обичайна практика ли е? Как така изведнъж, при такава тежка трагедия, потресла цялата страна, се налага да се вземе решение да не се прави аутопсия на телата на загиналите деца?
  Изваждането на автобуса – хиляди приказки се изприказваха. Бавихме се пет-шест месеца. Позовавахме се на това, че метеорологичните условия и придошлата река не позволяват, че нямало пари. Накрая се намериха пари. Автобусът беше изваден, обаче с пет или шест месеца закъснение.
  Допусна се вещите на децата да се извадят без присъствие на следствието.
  И накрая идва мнението на Националната следствена служба, което ние не получихме нито през м. септември, нито през м. октомври. Наложи се да чакаме, ако не ме лъже паметта, повече от два месеца, за да благоволят господата да дойдат. Бяха до такава степен арогантни, че ни препратиха да ходим на пресконференции и да изслушаме тяхното становище. И това става в една правова държава, в една парламентарна република!
  Тези факти би трябвало да бъдат известни на народните представители, преди да одобрим и доклада, и проекта за решение.
  А сега – защо специално проекта за решение аз не мога да подпиша при 100-процентова подкрепа и сложих особено мнение?
  Докладът е добър, доста добър, почти пълен, но част от констатациите не намират място в проекта за решение и според мен този проект за решение няма да изиграе ролята на превантивен, ефективен механизъм в бъдеще да не се случват такива неща.
  На първо място задължаваме Министерския съвет да извърши действия спрямо Министерството на образованието и науката, но има още едно министерство, което е съпричастно към злополуката. Това е Министерството на транспорта и съобщенията и системата, по която се проверява, лицензира и разрешава ползването на автобус. Тя също трябва да бъде променена.
  По-нататък, отбелязваме, че в резултат на работата на комисията е създаден кризисен център в Министерството на външните работи. Но проблемът не беше само в Министерството на външните работи. В нашата държава липсва координация и бърза реакция, когато се случват трагедии от подобен характер – като почнем от събитията и убийствата в Ирак и се стигне до ето този случай, който потресе цялата страна.
  Почти 12 часа минаха, преди да се задейства държавният механизъм. Депутати и ръководството на Народното събрание бяха на мястото. Няколко ведомства, които са отговорни за цялата тази работа, в това число Министерството на здравеопазването, не реагираха по съответния начин. И се получи спонтанно гражданско начинание под натиска на родителите и медиите, за да се търси вариант за изход от трагедията. Ние имаме нужда не от нещо, което се създава към Министерството на външните работи, а от нещо, което се създава в държавата.
  Допустимо ли е в държава като България, която вече има милиарди излишъци в своя бюджет, да не може да намери пари за техническа операция по изваждането на автобуса или да направи други неща – да поддържа специален екип от водолази, каквито трябваше да бъдат търсени седмици наред, и т.н.?! Ето тези неща ги няма в проекта за решение – задължението на Министерския съвет да създаде такава система, която да реагира не със забавяне от шест, осем, десет, дванадесет часа, а да се включи веднага.
  По-нататък, аз не съм специалист, тук има достатъчно добре подготвени колеги в областта на международното право, на международните отношения, но може ли ние да имаме проблем от липсата на механизъм за сътрудничество, процедура, между няколко държави, когато става дума за спасяването на български граждани?! Защо трябва президентът, председателят на Народното събрание да ползват личните си връзки, за да уредят отиване на наши специалисти? И защо няма непрекъсната комуникация между нашите ведомства и ведомствата в една или две съседни държави? Очевидно в бъдеще ще има нови такива случаи.
  И накрая стигам до нещо, което окончателно ме накара да не подкрепя като член на комисията този проект на решение. Докато приключвахме с доклада и докато писахме проекта на решение, в Търновския окръжен съд неслучайни експерти заявиха, че това, което се твърдеше пред нас от тройна, петорна и десеторна експертиза, не е вярно – че първопричината за катастрофата е неизправността на автобуса и след това се е случило останалото. Ако това е така, ние трябва да се върнем към доклада и решенията и да се запитаме: само туроператорът ли е виновен и той ли трябва да следи подизпълнителите? Фирмата се казва “Пампорово” АД, тя е собственост на СИБанк и някой трябва да го напише това тук, и да приложи процедура за търсене на отговорност и в тази посока, а не само в посока на туроператорите и на образователната система.
  Затова предлагам или проектът за решение да бъде върнат, за да се допълнят тези празноти, или ако колегите не приемат това, да ги допълним сега, защото в този си вид проектът за решение е осакатен, недостатъчно пълен, неефикасен и вещае нови проблеми при подобни ситуации. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, проф. Петков. Ако имате конкретни предложения, моля да ги представите писмено.
  Бойко Великов има думата за изказване. Заповядайте.
  БОЙКО ВЕЛИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Нашата анкетна комисия беше изправена пред едно тежко, бих казал, предизвикателство след този трагичен инцидент, който разтърси гр. Свищов и цялата страна. Имаше немалко скептици относно необходимостта от формирането на такава комисия, но резултатът от нейната работа и отговорността на народните представители показва, че имаше смисъл от формирането на тази анкетна комисия. В хода на своята работа комисията се сблъска с няколко проблема. Единият проблем беше от чисто психологически характер, защото ние работихме с хора, които пряко са участвали в този инцидент, пряко са свързани с него, както, разбира се, и институциите, които в една или друга степен носят отговорност по отношение на този инцидент.
  Другата трудност, с която се сблъскахме и която считам, че се отнася до цялото Народно събрание е по отношение на ангажираността на различни институции, на отделни фирми за участие в работата на анкетни комисии на Народното събрание. Можем да посочим не един пример, в който представители на отделни институции умишлено не се явяваха на заседанията на комисията, за да дадат информация, да посочат конкретни данни, които са свързани с подготовката, организацията и провеждането на самата екскурзия.
  Мисля, че трябва да бъде намерен начин да бъде променено отношението към парламентарните анкетни комисии и действително там да се явяват винаги тези, които са повикани с решение на самата комисия. Народното събрание не можеше да отхвърли такава комисия, според мен, защото твърде противоречиви бяха данните, които се публикуваха, и данните, които достигаха до обществото, свързани с катастрофата. Явно проличаха нарушения както в законодателната уредба, така и в подзаконовите нормативни актове. Явно се виждаше необходимостта от промени, които трябва да бъдат направени в законите и в тези поднормативни актове.
  Не на последно място комисията трябваше да помогне в този случай както на родителите на загиналите деца, така и на обществеността в гр. Свищов. Тук специално бих искал да отбележа отношението на родителите, които участваха в по-голяма част от заседанията на Народното събрание, въпреки трудностите, които те изпитваха в тази ситуация.
  Ще спра вниманието ви на някои от въпросите, защото те са твърде много по отношение на тази катастрофа, но считам, че някои от тях заслужават по-специално внимание. Единият от въпросите, който възникна по време на комисията: каква е била екскурзията – туристическа или ученическа, или екскурзия с учебна цел? Наглед този въпрос изглежда твърде формален, но по същество не е така, защото изискванията и отговорностите, които се носят тогава, когато екскурзията е ученическа или с учебна цел, са далеч по-високи от изискванията при организацията на туристическите екскурзии според Закона за туризма, който ние сме приели. Тук ще посоча някои конкретни примери: ученическата екскурзия се планира в плановете на училището, на класния ръководител. Директорът на училището иска разрешение от районния инспекторат. Туроператорът се съгласува също с районния център за отдих. Директорът, като орган, осигурява необходимите документи за това – заповед, маршрут, ръководител, задължение и отговорности на ръководителите. Ето всички или една част от изискванията, които са необходими при организиране на екскурзията като ученическа.
  Оказа се обаче след информацията, която получихме от Министерството на образованието и науката, че екскурзията е туристическа, но е организирана като ученическа – с родителски срещи с участието на учителите и на директорката.
  Ето какво се казва в писмото на Министерството на образованието и науката, цитирам: “Има смесване между организирането на екскурзията от страна на учителите и директорката на училището и провеждането й, осъществено въз основа на упълномощаване от страна на родителите на госпожа Ценка Попова, която не представлява училището.” Аз след малко ще се спра на договора и абсурдите в този договор и ще видим ясно, че в този договор е казано, че точно госпожа Ценка Попова представлява училището. Възниква въпросът: защо е това разминаване между реалните факти и онова, което се констатира като характер на самата екскурзия?

  Тук обаче стои един много по-голям според мен въпрос. Този въпрос стои жестоко от гледна точка на моралните проблеми, свързани с организаторите на тази екскурзия. Това е въпрос на изконните ценности, свързани с доверието в българския учител и българското училище. Това е доверието, което е дало основание на родителите да пуснат децата си на такава екскурзия, без дори да съзнават каква всъщност е екскурзията. Те никога не са правили такава разлика между туристическа екскурзия и ученическа екскурзия. За тях единствено важно е било доверието в учителя, което ги е накарало да пуснат своите деца на тази екскурзия. Учителите в този случай са се възползвали от доверието в ролята си не на учители, а на туристически агенти, каквито всъщност са се явявали в отношенията си със съответната фирма. Това в голяма степен говори за деградация на ценности и според мен е една от големите причини за трагичния инцидент. Тази деградация е свързана с наглед дребни печалби и благинки, но с тежки и необратими последствия.
  Могат да се посочат серия от други примери. Някои от тях съвсем кратко ще фиксирам. Пример – изборът на туристическата агенция или туристическата фирма, която е определена между четири фирми без ясни критерии за това. Искам да ви посоча каква е оценката на специалистите за самата екскурзия. Имам предвид експертната оценка на БАТА – Българската асоциация на туристическите агенции: “Програмата не е изготвена професионално и не е предвидена за деца, не е спазен балансът между цена и качество на екскурзията, не е проверен предварително този труден, дори и за възрастни маршрут”.
  На следващо място възниква въпросът с цената на екскурзията – 199 лв., цена, която е постигната по един твърде странен според специалистите начин.
  Бих поставил тук и още един въпрос – въпросът за отговорността на учителите, който е пряко свързан с договора. Явно липсва регламентация за това какви са тези отговорности в тази туристическа екскурзия. Явно учителите също са били туристи в тази екскурзия. Аз добре разбирам, че ние не можем да бъдем съдници в този случай, но мисля, че чувството за вина и отговорност ще тежи преди всичко на подготовката и организацията на тази екскурзия и на учителите, които са участвали в нея.
  Тук би трябвало да споменем, разбира се, и медицинското осигуряване при положение, че е имало лекар в автобуса. Никак не е маловажна Хипократовата клетва, която и този лекар е дал, въпреки действията, които наблюдаваме в самия инцидент.
  Другият въпрос, на който специално искам да спра вашето внимание, това е сключеният договор между туроператорската фирма и учителката Ценка Попова, която е визирана като представляваща СОУ “Катранов” – Свищов. Кого всъщност представлява Ценка Попова – училището или самата себе си в случая? Въпреки че, пак повтарям, училището е фиксирано в договора?! Същото важи и за Байко Байков, подписал договора от името на изпълнителя. Има един парадокс в този договор, който ние многократно разглеждахме в дискусиите на комисията. Обръщам ви внимание, този парадокс е по отношение на фирмата. В договора е записана фирмата “Дилижанс експрес” ЕООД. Оказа се, че такава фирма въобще не съществува. Оказа се, че реалната фирма е “Дилижанс експрес – Стоянка Казълова” ЕТ. С наименованието на несъществуващо ЕООД са и рекламните материали, по които е подготвена и организирана екскурзията. Кого всъщност заблуждават с тези неверни данни в договора? Смислен отговор ние не получихме. Оказа се, че това е просто една техническа грешка. Интересно е обаче, че съответните финансови институции приемат тази техническа грешка едва ли не за нормална, без правни последствия. Само някои от констатациите, които те са направили: “Липсва информация съгласно разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от Закона за туризма, а именно – местоположение, вид на туристическите обекти, тяхната категория и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка, вид и категорията на заведенията за хранене и развлечение и т.н.”. Да не изброявам още няколко констатации на финансовите институции.
  По повод на констатациите на ЕТ “Дилижанс експрес – Стоянка Казълова” е съставен акт за нарушение на чл. 30, ал. 3, т. 4, 5, 6 и 7 от Закона за туризма и с това приключват тези констатации.
  Сами разбирате, че колкото и дребни на глед да изглеждат тези нарушения, те се натрупват и стават повече, отколкото дори сме предполагали, когато започвахме работата си в анкетната комисия.
  Последният въпрос, на който искам да спра вашето внимание, е свързан с техническата годност на автобуса. Не толкова да навлизам в дебрите на експертизата, колкото по отношение на документацията, която се оказа напълно изрядна. Колко случаи трябва да има в страната след катастрофи, когато се оказва, че по документация моторните превозни средства са напълно годни, а след експертизата се установява, че те не са чак толкова годни и част от причините за голяма част от тези катастрофи са точно в годността на съответните моторни превозни средства. Ето виждате много сериозната дискусия, свързана със счупения шарнирен болт, с това доколко той би могъл да издържи в тази ситуация. Отделно стоят въпросите дали счупването на болта е станало преди или след катастрофата. Но така или иначе съмнение, свързано с катастрофата, има по отношение на годността на самия автомобил.
  Комисията в хода на своята работа констатира наглед дребни, наглед незначителни, все по ръба на закона нарушения, без правни последици от тези, които са ги извършили, но житейските последици се оказаха много по-тежки, отколкото отговорностите, които ние бяхме констатирали в своята работа.
  Ако разгърнем Директивата на Съвета на Европа от 1990 г. по отношение на организацията на такива екскурзии, ще се убедим, че голяма част от тези проблеми не само са заложени, но имат и конкретните свои решения. Считам, че като законодатели ние сме длъжни по-голямата част от посочените проблеми и други, на които аз не спирам вашето внимание, да намерят своите решения в законови промени и в промени в подзаконовите нормативни актове, голяма част от които ние сме предложили в решението на комисията. В това е и големият смисъл на работата на нашата комисия.
  Аз ще подкрепя решенията. Готов съм да подкрепя и решенията, които господин Петков предложи по повдигнатите от него проблеми, защото действително считам, че решението би могло да бъде допълнено. Ние не можем да бъдем съдници. Опитали сме се да не бъдем съд в тази комисия. Напротив, максимално работихме, за да съберем необходимите данни именно с оглед на промяна на законодателство, именно със стремежа си колкото е възможно да не допуснем нови случаи с такива трагични последици, какъвто беше този случай в р. Лим. Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря на народния представител Бойко Великов.
  Други желаещи колеги да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Тошев.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми народни представители, господин Великов беше много изчерпателен в своето изказване и засегна много от аспектите на този трагичен инцидент и причините, които са го породили. За мен специално това е също доста тежко да го коментирам, тъй като самият аз съм от Свищов, познавам част от родителите на загиналите деца и на спасените деца, завършил съм от първи до осми клас това училище “Николай Катранов”. Самият патрон на училището е от същия род, от който съм и аз. Така че за мен това е един изключително подтискащ дебат, в който ние трябва да намерим правилния начин, за да предотвратим такива събития да се случват в бъдеще.
  Кой е виновен за конкретния инцидент ще реши съдът – дали това е грешка на шофьора или техническа неизправност на автобуса. Това предстои да се установи от съда. Аз научих за този инцидент около 1 ч. след полунощ на деня, в който е станал инцидентът, това беше на Връбница, 4 април, от една журналистка, която ми съобщи това. Опитах да се свържа с Министерството на външните работи, тъй като това е начинът да се реагира в тази ситуация, но се оказа, че телефоните на дежурните са били сменени и никой от нас, народните представители, не е знаел новите номера. От МВР също не са знаели новите номера. От община Свищов, както потвърди кметът господин Благов, са звънили многократно в Министерството на външните работи, но старите номера не са отговаряли, давали са свободно, никой не ги е вдигал, а новите са били неизвестни. Това според мен е абсолютно скандално и не може да бъде прието с никакви обяснения.
  Обадих се на нашия колега Тошо Пейков, съжалявам, че го няма тук, защото знаех, че той е някъде в Средна Азия с министъра на външните работи Соломон Паси и така министърът на външните работи научи за този инцидент, а не чрез Министерството на външните работи. И дипломатите от външното министерство не са посмели да събудят премиера, за да му съобщят за този инцидент – това също според мен е абсолютно недопустимо.
  Бих искал да кажа няколко думи за самата спасителна акция. Допусната е една грешка, може би надеждата ми в момента е илюзорна, но смятам, че ако спасителната акция беше проведена с цел да се намерят още деца в автобуса, можеше още някой да бъде спасен. Не знам дали съм прав в това, но спасителната акция беше отпратена в погрешна посока да търсят децата по течението на реката, а се оказа, че с изключение на две деца, останалите, които са загинали, са били в самия автобус. След няколко минути те вече не са били живи, но смятам, че това е една от големите грешки на тази спасителна акция и че тя не е била насочена в правилната посока.
  Екскурзиите с деца биха могли да се провеждат само с учебна цел и всякакви други туристически екскурзии, при които участват главно деца, трябва да бъдат извършвани, когато тези деца се придружават от техните родители или от пълнолетни членове на техните семейства или близки. Тази екскурзия е била туристическа, като в документа, както господин Великов изтъкна, има една подвеждаща информация, че има представител на училището. А този представител не е бил упълномощен да представлява училището в тази екскурзия, така че тя не е била ученическа, а туристическа. Но когато говорим за този трагичен инцидент в р. Лим, трябва да си дадем сметка, че такива екскурзии се организират масово в България и това е един случай, който по трагичен начин алармира за това обстоятелство. Нямаме гаранции, че ако нещата продължават така, това няма да се случи отново.
  Ето защо смятам, че този бизнес между част от учителите и туроператорските фирми не може да се извършва по начин, който излага на риск живота на деца. Това според мен е най-главното нещо, което трябва да решим в този дебат и в проекторешението да подчертаем, че ученически екскурзии могат да се извършват само с учебна цел и по никакъв друг начин, особено екскурзии в чужбина, за да не бъдат подвеждани родителите да поставят децата си в ситуация, в която те да бъдат безпомощни.
  Създаването на центъра към Министерството на външните работи вследствие на дейността на нашата комисия е нещо, което приветствам. Това трябва да се подчертае, той е създаден след тази трагедия, но все пак се надявам оттук нататък той да функционира правилно. Представете си трагедията на родителите на тези деца, които са били спасени. Досега говорихме за загиналите деца, но част от децата са били спасени, а техните родители не са знаели това много часове. Чак около 16,00 ч. на следващия ден, на 5 април, са научили кои деца са били спасени. В доклада на комисията изрично се посочва това обстоятелство, защото това е един неприемлив начин, по който Министерството на външните работи е процедирало, като се е забавило да информира родителите на спасените деца, че тези деца са спасени. А имената на тези деца са били известни още от сутринта, тъй като те са били настанени в две хижи в района на катастрофата.
  Бих искал да подчертая, че един от дипломатите, Ангел Ангелов, който е бил на работа в посолството на Белград тогава, заедно с консула господин Вадев са заминали за мястото на катастрофата, без да чакат инструкции от София от Министерството на външните работи. Това трябва да бъде окуражавано и занапред – когато има такива инциденти и обстоятелства, които са форсмажорни, не би трябвало да се чакат инструкции, а посолството да реагира незабавно.
  И все пак накрая да кажа, че посолството не е научило за този инцидент от полицията, а от медиите в 22,00 ч., около час и половина след катастрофата. Това е нещо, на което също трябва да се обърне внимание, тъй като сътрудничеството между полицията в съответната страна и българските посолства при такива случаи би трябвало да се регламентира по някакъв начин. Обръщаме внимание на Министерството на външните работи за това обстоятелство и се надяваме, че по-нататък в уреждането на нашите взаимоотношения с другите страни в договорите ще залегне такава клауза, за да може незабавно да се получава информация и незабавно да се реагира. В такива случаи бързината на реакцията е много важна, за да бъдат спасени тези, които са пострадали. За съжаление за много от децата, участвали в тази екскурзия, това не беше така. Покланям се пред тяхната памет и съчувствам на родителите им! Всички ние в Свищов страдаме много заради това, че те загинаха. Надявам се в резултат от работата на тази комисия в Народното събрание да направим така, че да няма повече подобни случки и да не загиват повече деца при такива трагични обстоятелства. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Тошев.
  Има думата народният представител Димитър Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, като член на комисията, която представи този доклад, първо искам да кажа, че създаването на тази комисия беше необходимо. Нейната работа показа, че тази необходимост е съществувала. Според мен бяха положени максимални усилия, включително и лично от председателя на комисията госпожа Костадинова, за това да се разкрият всички обстоятелства, свързани с тази голяма трагедия с децата от Свищов. Аз съм убеден, че тези обстоятелства подпомогнаха другите институции, които са пряко ангажирани с разследването на случая. Дори бих казал, че работата на комисията даде импулс на тези институции да ускорят разследването, включително и по събирането на доказателства, по изваждането на автобуса. Активността на комисията според мен ускори този процес, ускори и предварителното разследване и това само по себе си е една полза, с която можем всички народни представители да се поздравим.
  От друга страна, според мен смисълът от работата на тази комисия трябваше да се насочи и той до известна степен беше насочен към това да се потърси онази отговорност и да се извлекат онези поуки, които няма как да бъдат извлечени в едно наказателно производство, което се води в момента, тъй като в наказателното производство се търси конкретната вина на конкретното лице, което е извършило престъплението.

  Добре е, че в комисията се водиха дискусии относно това какви поуки да се извлекат от българските институции. За мен лично обаче в доклада трябваше да се сложи по-голям акцент относно онази вина, онази отговорност, която няма как да бъде констатирана в наказателното производство и в това отношение аз ще кажа две неща.
  На първо място, комисията констатира една много порочна практика в България да се организират ученически екскурзии по същество под формата на туристически. Категорично се доказа, че договорът, който е сключен между туроператорската фирма и училището по същество е договор за ученическа екскурзия, защото в него като страна по договора е записано училището, независимо, че като лице, сключващо договора е записана само една от учителките. По този начин се подменя същността на самия договор, за да се избегнат изискванията, свързани с организирането на ученическа екскурзия.
  В това отношение туроператорската фирма носи пряка отговорност, защото тя всъщност изготвя един договор с невярно съдържание, тя фалшифицира един договор по същество. И ако трябва да се върнем към това откъде започва вината, откъде започват предпоставките, които заблуждават родителите да пуснат децата си на тази екскурзия - те започват от действията на туроператорската фирма. Аз разбирам, че има една деликатност от гледна точка на това, че туроператорската фирма е собственост на “Пампорово” АД с председател на Надзорния съвет Цветелина Бориславова, която е съпруга на главния секретар на МВР Бойко Борисов, но тази отговорност не можем да я подминем. И тя липсва конкретно експлицирана в самия доклад, защото родителите в комисията изрично заявиха, че ако не са били тези реклами, ако не са били заблуждаващите обяснения, че екскурзията ще включва повече градове, повече престои в тези градове, че екскурзията не е ученическа, много от тях може би нямаше да пуснат децата си на тази екскурзия. Оттук вече започва вината, защото договорът наистина е с невярно съдържание. Там изрично е записано, че е сключен с училището, но не са спазени изискванията, свързани с една ученическа екскурзия за броя на възрастните, за отговорниците на децата – нищо от това не е спазено, защото те смятат, че екскурзията е туристическа.
  Оттук нататък идва и вината на учителите, която също не можем да премълчим. Първо, защото се установи порочната практика за това как учителите действат като агенти на туроператорските фирми, защото те получават безплатно право да участват на тези екскурзии и оттам вече големият брой възрастни, които участват в екскурзията. Учителите са стимулирани за това да рекламират пред родителите тези екскурзии, прикривайки всички рискове и недостатъци на една такава екскурзия. Те не им обясняват, че екскурзията не е ученическа. Те не им обясняват точно какъв ще бъде престоят – участват в тази заблуда, да не говорим, колкото и да е тъжно, за това, че по време на работата на комисията се установи и това, че при самата спасителна операция за съжаление именно наличието на голям брой възрастни не само не е помогнало, а е затруднило спасителната операция. Колкото и да е тъжно, установи се категорично, че учителите са били тези, които първи са се наредили да излязат през съответните люкове.
  Тези неща, за съжаление трябва да си ги кажем, защото двата извода, че туроператорските фирми участват в сътрудничество с учителите да организират ученически по същество екскурзии зад паравана на туристическите екскурзии е практика, която ако не се прекрати след този доклад, тогава няма да можем да кажем, че са направени някакви поуки, от които да има някакъв смисъл.
  Затова ние, от Парламентарния съюз на Демократи за силна България, ще се въздържим при гласуването на този доклад, защото според нас тази отговорност на туроператорската фирма “Пампорово” АД и отговорността – общата, на тази фирма и учителите, не е изведена на преден план в този доклад, защото смисълът от него щеше да се засили в много по-голяма степен. Защото в един обвинителен акт, в едно наказателно производство, не може да се говори за тази вина. За съжаление, тя не е свързана с наказателна отговорност, но ние тук можехме да я изведем в много по-голяма степен.
  Иначе, отново повтарям, за мен ползата, усилията, положени в комисията, бяха изключително големи и надявам се поуките ще бъдат извлечени от всички отговорни институции. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Абаджиев.
  Първа реплика – госпожо Атанасова, заповядайте.
  АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Господин Абаджиев, аз съм напълно съгласна с всичко онова, което казахте и наистина си е Ваше политическо решение, а и може би въпрос на собствена съвест, дали да подкрепите този доклад или не, но ние нямаме окончателното решение на съда по този въпрос и съдът не се е произнесъл. Но към всичко, което казахте, искам да добавя още нещо, тъй като изключително съм се занимавала с детски делегации, които съм водила в чужбина по чисто обществен път. Дори самата аз станах свидетел на катастрофа миналата година, която при скъсан шарнирен болт на връщане с 25 души журналисти от Одрин - същият тип катастрофа, само че на друго място при по-бавен ход на автобуса. Мисълта ми е, че от българските автопаркове трябва да бъде изхвърлена тази техника, която се явява съдбоносна за хората – не само за децата, а за хората. Аз съм връщала автобуси и съм държала децата цял ден, докато ми дадат наистина нов клас автобуси, с климатици, с всичко, което е необходимо за пътуването, особено, когато водиш някъде деца.
  Така че, ако трябва ние да вземаме някакви решения, точно това е – да се изхвърлят старите класове автобуси от автопарка на фирмите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
  Има ли друга реплика? Желае ли някой да направи някакво възражение?
  Господин Абаджиев, ако желаете да се възползвате от правото на дуплика, заповядайте.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо Атанасова, аз Ви благодаря за това, че ме подкрепихте, защото всъщност казах точно това – че в доклада трябваше да се изведе в много по-голяма степен отговорността на туроператорската фирма, която е собственост на “Пампорово” АД с председател на Надзорния съвет Цветелина Бориславова, на която са собственост тези превозни средства и съм абсолютно съгласен – първо, техническата изправност на средствата; второ, участието в заблуда със сключването на такъв договор.
  За да констатираме това, ние нямахме нужда от това да приключи наказателното производство. Това е отговорност, която е отговорност не наказателна – тя може и да е наказателна, но ние можехме да я констатираме в Народното събрание, че фирмата, собственост на “Пампорово” АД, туристическата фирма – фирмата, чиято собственост е автобуса; фирмата, която е сключила договора, носи изключително голяма отговорност за този инцидент. Ние можехме да направим това и за това не ни е необходимо да приключи наказателното производство. Така че в този смисъл Ви благодаря, че ме подкрепихте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: За процедура – господин Жотев, заповядайте.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Обръщам се към Вас, господин Великов, с молба, като водите заседанието, да препоръчате на нашите колеги в такъв трагичен момент, когато се чете доклада на комисията по инцидента в съседна на нас страна, и най-вероятно хората, които са най-засегнати – семействата на пострадалите, с внимание ще се вслушат или ще прочетат какво става, моята препоръка към Вас е да насърчите изказванията да бъдат само по темата, без да се изтъкват лични заслуги за участие на един или друг народен представител в инцидент.
  Моите уважения, господин Тошев, но не мога да приема тези думи, с които Вие подчертавате, че сте се обаждали на външния министър. Ако това беше толкова важно, би трябвало председателят на комисията и Вие като член, ако сте член, да го напишете в доклада, ако това има отношение към темата.
  Госпожа Атанасова също не ми прави добро впечатление като ни подчертава, че някъде спирала някакви автобуси.
  Тук се занимаваме с важен въпрос и аз смятам, че ако нещо е премълчано в доклада, ако думите на господин Кръстьо Петков са верни, питам се защо това не е отразено в доклада? Защо една парламентарна група от Демократи за силна България ще бъдем принудени да се въздържим при гласуването? Не е ли по-добре, господин председател, това да бъде отразено в доклада, за да имаме едно общо решение, взето с консенсус? Всичките тези забележки, които са могли да бъдат внесени като текст - докладът не е обвинителен акт, ние обаче сме длъжни да отразим своето отношение. Господин Абаджиев има забележки по отношение действията на учителите.
  Госпожо Костадинова, не е ли добре това да влезе в доклада и да имаме един документ, зад който ние единодушно заставаме? Това е моя призив, господин председател. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Тази процедура беше по-скоро като кратко изказване. (Реплика от народния представител Петър Жотев.) Добре, така ще го възприема.
  Има ли други желаещи народни представители, които желаят да се изкажат?
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам отношение по доклада преди всичко в памет на онези невинно загинали деца и ако ние нещо можем да направим в тяхна памет, е да предотвратим да се случват такива трагедии.
  Аз не съм член на комисията, но внимателно слушах доклада и изказванията след това. В доклада имаше доста предложения, а в изказванията бяха посочени моменти, в които държавни органи не съдействат на работата на комисията. Това беше в изказването на господин Великов и в изказването на господин Кръстьо Петков. Това може би е поредният доклад, който доказва, че органите на изпълнителната власт се смятат над парламентарните комисии. Вярно е, че една парламентарна комисия не е следствен орган, вярно е, че тя не е съд и в дадения случай не може да направи нищо повече, освен да докаже своето виждане за истината и да даде предложения за изменения в законодателството. Това е, което могат да направят народните представители.
  В настоящия случай имаме такива предложения в проекта за решение. Тук точно е моята забележка – действително ли комисията е работила съзнателно или и ние се присъединяваме към онези държавни органи, гледали своята дейност формално, приемайки техния "челен" опит?
  Госпожа Мариана Костадинова направи може би четири предложения за изменение на Закона за туризма. Само че госпожа Костадинова, като член на Комисията по икономическата политика, отлично знае, че Законът за туризма мина през комисията за второ четене и в тази пленарна зала той ще влезе следващата седмица. Само преди две седмици от тази трибуна ние зададохме въпроса: това ли са единствените предложения за изменение на Закона за туризма, което се предлага от нашите двама колеги? Само преетикирането на Министерството на културата с Министерство на културата и туризма ли са единствените предложения, които могат да бъдат направени? Мнозинството в тази зала казваше: да, това е достатъчно. В същото време съществува доклад на комисията, в който се правят предложения за изменения в този закон.
  Кога ще станат, госпожо Костадинова? Следващия парламент, при добро желание, от друго мнозинство и от други депутати и то, ако прочетат този доклад. Смятате ли, че комисията не си е свършила формално работата? Защо, когато преди година се случи трагедията и когато нейната работа е завършила преди два месеца, ние не вкарваме оперативно в пленарната зала предложения за изменение на Закона за туризма, а чакаме след дъжд качулка да кажем, че, виждате ли, там ние можем да направим някакви предложения. Това ли бяха измененията, това ли е отношението към паметта на тези, които са загинали, и дали така ще помогнем действително да се предотвратяват бъдещи трагедии?
  Когато вие прехвърлихте сектора на туризма в Министерството на културата, смятахте, че това е някакъв грандиозен акт, който може да бъде просто прокламиран в обществото и то да изръкопляска. Ето, сега се сблъсквате с тези неща, които не сте доправили, не сте догледали или изобщо не сте ги имали предвид.
  Ако искате, госпожо Костадинова, да смятате, че тази комисия си е свършила работата, то как ще ми гарантирате, че утре ще имаме предложенията на комисията, вкарани в Закона за туризма? Просто имаме поредния изпуснат влак.
  Това са причините нашата парламентарна група да се въздържи. Пак повтарям, формализмът, който се е срещал в много държавни институции и с който депутатите са се сблъскали, изглежда е бил заразен и тази зараза се е прехвърлила и на самата комисия. Ако искаме да бъдем честни пред себе си, това, което ние предлагаме, трябва да го изпълним и то без никаква доза формализъм. Докажете ми и аз винаги ще Ви подкрепя, госпожо Костадинова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За реплика думата има госпожа Костадинова.
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин Нихризов, аз също се приобщавам към Вашия призив да отдадем необходимата почит на тези деца и най-вече на техните родители, но се питам точно тази трагедия ли Вие трябваше да използвате чисто политически и да ми обяснявате как правителството е подходило недобре, като е обединило Министерството на културата и Министерството на туризма? Вие направихте много паметни речи в този Тридесет и девети парламент, ние Ви запомнихме точно с Вашите гръмки слова, но не приемам Вие да ми говорите и да извличате политически дивиденти от една трагедия.
  Що се отнася до това дали всички наши предложения от работата на тази комисия във вид на решение ще влязат в законите като промени, аз ви гарантирам, че това ще стане. Това, че вие не вярвате в някои неща, си остава ваш проблем. Така не вярват и избирателите във вас и това е обяснимо. Но тези решения, че ще бъдат предложени за промени в законите, аз ви гарантирам, че това ще стане.
  Що се отнася до вашите политически решения и до това, че вие отново използвате една трагедия за чисто политически цели, това остава като решение на вашата парламентарна група. Аз не знам Вие сега и в коя парламентарна група сте, междупрочем. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  За втора реплика думата има господин Тошев.
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Уважаеми господин Нихризов, Ваше право е, ако желаете, да се въздържите, да гласувате против, както желаете. Но, според мен, правилната позиция е, ако имате някакви предложения, да ги предложите в проекта за решение. Вашата парламентарна група имаше представители в комисията, имаше възможност да се внесат текстове и в доклада, и в проекта за решение, и ако беше направено, щеше да бъде една конструктивна позиция. В момента Вашата позиция за мен е неразбираема.
  Използвам случая да подчертая, че когато споменах, че министърът на външните работи не е получил информация от Министерството на външните работи, а от народни представители, го направих с цел да подчертая, че именно Министерството на външните работи не е функционирало в този ден така, както трябва, а не с цел да изтъквам някакви специални заслуги, това е моята реплика към господин Жотев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Това беше интересна форма, която едва ли е съвсем коректна.
  Господин Нихризов, имате право на дуплика.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Костадинова, която направихте действителната реплика към мен, господин Тошев очевидно използва формата на реплика.
  Радостен съм от това, че съм забелязан от Вас в това Народно събрание, защото по-лошото е: да бъдеш незабележим, както когато влизаш, така и когато излизаш. В случая не става дума за политическа агитация и за използване на една трагедия. Въпросът, който Ви поставих, е защо до момента не са направени тези предложения в Закона за туризма. Лично Вас Ви питах, когато двама депутати от вашата парламентарна група представиха предложения за изменение и допълнение в този закон – само това ли е, дайте да направим други предложения, ако е само това, считам, че е недостатъчно. Вие като председател на комисията знаехте всички онези неща, които комисията е предложила по Закона за туризма и тогава ме репликирахте, че не съм разбирал огромния смисъл, който правителството влага в тази промяна. Само че не извършихте по-същественото действие – да предложите това, което комисията е счела за необходимо като промени, за да не се случват в бъдеще такива трагедии или да може техният брой да се ограничи. Това не е политическа игра, това е въпрос на съвест за извършена дейност.
  А що се отнася до правителството, излъчено от вас, то нямаше смелостта да предложи такива промени и се скри зад гърба на двама депутати.
  Въпросът, който поставих, е: дали действително имаме съвестта да си спомним задълженията или си гледаме формално работата? Както и защото да го въртите, резултатът е налице. Това, че днес обявяваме, че правим нещо за в бъдеще, а парламентът изтича само след месец, е начин на формално отхвърляне на работата. Най-лесно ще бъде оправданието, което е съществувало винаги в България: имахме желание, обаче не успяхме да го постигнем.
  Що се отнася до това, което господин Тошев направи към мен като реплика, но тя беше отпратена към мои колеги, ще Ви кажа, господин Тошев, едно нещо: от тази трибуна, изглежда, когато дойдат трагични моменти, много по-често излиза личното обстоятелство на героизъм, отколкото конструктивизмът в името на хората. Може би затова е направена забележката от моя колега Жотев. Политизация няма и мисля, че Вие също ще се съгласите с мен, че когато комисията е взела решения, те трябва да бъдат изпълнени в срок в името на обществото, а не формално да бъдат изхвърлени в някакъв период, за който сегашният министър-председател казва: когато му дойде времето.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Станилов.
  ГЕОРГИ СТАНИЛОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като член на тази комисия искам да споделя с вас, че членовете на комисията работиха много отговорно, много съвестно и много организирано. Друг е въпросът, че информацията, която се подаваше в комисията, невинаги идваше навреме и не беше коректно подавана, но това е една тема, която вече се коментира.
  Мисля, че не е редно от тази трагедия да се прави политика в пленарната зала. Комисията беше натоварена с огромното очакване, че ще посочи кой е виновникът за тази катастрофа. В крайна сметка целта на работата на тази комисия беше да предотврати бъдещи такива трагедии с конкретни мерки, които тя предлага към законови и други нормативни уредби. Тази комисия не е съд, за да каже кой е виновникът и българският съд смятам, че ще се произнесе по най-справедливия начин кой е виновникът.
  Моето лично мнение по този въпрос е, че вината е разпределена между няколко от участниците в тази трагедия и на първо място искам да поставя туроператорската фирма. Там има едно подвеждане, една огромна манипулация. Колегите поставиха вече въпроса, че много трудно се добрахме до отговор на въпроса тази екскурзия ученическа ли е или туристическа. И тук е огромната манипулация. Формално тази екскурзия се води туристическа, а организацията и начинът, по който се е стигнало до нейното организиране, е изцяло ученически, ако мога така да се изразя. Тези родители са пуснали децата си да отидат на тази екскурзия, защото тя е организирана от техните учители, защото са проведени родителски срещи в сградата на училището. Това дава едно спокойствие на родителите. На многобройните срещи, които проведохме с родителите, те изрично казаха, че ако тази екскурзия не се е била провела по този начин, ако тези срещи не са били направени в класните стаи, ако не са знаели, че децата ще пътуват с техните учители и съученици, не биха ги пуснали. Учителите са в отпуска, заплатено им е за времето за екскурзията с командировъчни пари и са наети от фирмата за ръководители на екскурзията. Питаме се: имат ли тази компетенция в определена ситуация да отреагират като организатори на тази екскурзия? За нещастие случило се е най-лошото и когато проследяваме действията на тези хора, за съжаление констатираме, че всички учители и възрастни в автобуса са се спасили. Питам се, къде е моралът? Може ли да бъдеш учител само през учебно време, а в другото време, когато си в отпуска, да не бъдеш учител, да бъдеш някакъв друг човек?
  Поставям и още един въпрос: възможно ли е да пътуваш, да бъдеш на екскурзия 5 дни за 199 лв? Няма такова чудо, колеги! Всички ние ходим в командировка и знаете, че само една нощувка е 100-120 евро. За 199 лв. тези деца са били пет дни на екскурзия в чужбина и тук е другата огромна манипулация от страна на фирмата, за да предложи максимално ниска цена, за да подведе тези хора с ниската цена. Какво има в замяна? Два нощни прехода, няма ги двете нощувки, това е стойността на ниската цена. Няма ги обядите, има включени само закуска и вечеря. Съгласни ли сте едно дете в първи – втори клас пет дни да не обядва? Това е една огромна манипулация, която злоупотребява с желанието на родителите, на българина неговото дете да излезе също в чужбина. Ако трябва да говорим след това за собственика на автобуса, на транспортната фирма, за това нормално ли е автобусите да бъдат 10-15-годишни, направих едно предложение в комисията, че не е от значение само годините, на които е автобусът, но трябва да се има предвид и пробегът, защото при една максимална натовареност и динамика той може да бъде 5-годишен, а в същото време да е на 4 милиона километра, което на практика го прави амортизиран и негоден. Радвам се, че моето предложение е попаднало в доклада.
  Но аз искам да кажа, че тези деца станаха жертва на сиромашията, на бедността!
  Що се отнася до създаването на регистър на туроператорски и превозвачески фирми и организации със съответните сертификати смятам, че ако това бъде изпълнено, може би до голяма степен от техническа гледна точка проблемите в бъдеще време с такива екскурзии ще бъдат намалени до минимум или избегнати напълно. Каква е идеята тук? Да има един регистър на всички автобуси в България, които отговарят по години, километри и технически пробег на условията за превоз на ученици. И когато се организират такива екскурзии, да могат да се използват само тези автобуси.
  Не е тайна, че в момента масово се внасят автобуси от Западна Европа, автобуси втора употреба, които се рециклират, подмладяват се и се пускат тук да се провеждат такива групови пътувания, които до голяма степен са заплаха за хората, които ползват такава услуга.
  Аз подкрепих и подписах доклада в този му вид и групата на Народен съюз и депутатите от БЗНС – Народен съюз ще гласуваме за този доклад. Надяваме се, че мерките, които сме предприели, и това, което препоръчваме, ще спомогне до голяма степен в бъдеще време да няма такива трагедии. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря много, господин Станилов.
  Колеги, има ли други желаещи?
  Има думата господин Иван Николаев Иванов. Надявам се това да е последното изказване. Поне така беше заявено.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, заедно с господин Абаджиев ние сме представители от Парламентарния съюз на Демократи за силна България в тази комисия и аз се чувствам длъжен да взема отношение, след като съм присъствал на всички заседания на комисията.
  Трудно е да се говори за една човешка трагедия, защото комисията беше съставена, именно за да изясни данните, свързани с катастрофата в река Лим. Още по-трудно е, когато тази човешка трагедия е свързана с отнемането на живота на 12 ученици, практически всички в училищна възраст и почти всички ненавършили 18 години.
  Безспорно комисията не може да се произнесе, подобно на един съд, относно виновните за катастрофата.
  Преди мен господин Станилов каза, че децата са станали жертва на сиромашията. Аз не съм съгласен. Децата са станали жертва на безотговорност, безотговорност, която може да бъде търсена в няколко посоки.
  На първо място, ще отбележа, че най-голяма вина за мен носят фирмата, която е организирала екскурзията, това е туроператорската фирма “Дилижанс експрес” – Стоянка Казълова, с всичко, което е описано за нея в доклада твърде подробно и твърде обективно. По същество тази фирма е заблудила родителите и семействата на децата. Тя е подходила по маниер, създавайки впечатлението, че екскурзията се организира като екскурзия с учебна цел, тъй като срещите с родителите на децата, вероятно и със самите пътуващи деца, са били организирани в класните стаи, тъй като са били командировани четири учителки, едната от които е директорката на училището, и всичко това са хора, които не са се постарали да видят как и по какъв начин по документи е организирана екскурзията, създават впечатлението, че зад екскурзията на децата стои ръководството на училището “Николай Катранов”.
  Особено потискащо за мен като член на комисията е, че поведението на въпросната госпожа Казълова и хората, които бяха с нея, беше учудващо нахално в комисията. Те считаха, че не носят никаква вина и че това просто се е случило и че това са нещата от живота, те стават така. Това е възпитано у тези хора – липса на чувство за отговорност, неспособност да се носи отговорност и да се изпълняват перфектно задълженията, които им се вменяват по закона и нормативните актове.
  Втората голяма вина за мен носи транспортната фирма “Пампорово” АД. Аз лично храня много силни съмнения към заключенията, които бяха дадени от петчленната експертиза, дори по простата причина, че като член на комисията получих от лица – високи професионалисти в тази област, преподаватели в Техническия университет в София, абсолютно противоположни становища, също така твърде добре мотивирани. Междупрочем, след това и във вестниците се появи противоположно становище от експерт, което доказва точно обратното – че болтът е бил счупен на пътя и след това това е предизвикало и падането на рейса в дерето.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Нека съдът да си свърши работата.
  ИВАН ИВАНОВ: Разбира се, никой няма да попречи на съда да си свърши работата, но след като комисията получи тези материали, всеки член от комисията е в правото си да каже своето мнение. Ние не влияем на съда, господин Ралчев, и Вие много добре разбирате това.
  На трето място, трябва да се отбележи слаборазвитата нормативна база. Два са основните закона, които трябва да третират материята, свързана с училищния отдих, отдиха на ученици и деца. Това са Законът за народната просвета и Законът за туризма. Истина е това, което беше казано и от господин Нихризов, че уви, пропуснат беше шансът Законът за туризма да бъде променен до голяма степен в насоките, които тук са дадени като промяна в изискванията към туроператорските фирми.
  Министерство на образованието и науката също в хода на разискванията, проведени в комисията, промени своето становище. Отначало до голяма степен считаше, че не се носи вина и че нормативната база е добре уредена. Но в края на заседанията на комисията, притиснати от обстоятелствата и от поставените въпроси, в крайна сметка самият министър Дамянов прие, че трябва да се пренапише, да се създаде нова Наредба за организацията на ученическия отдих.
  Надяваме се, че това ще стане бързо, защото такова нещастие може да се случи, както се казва, и в следващите дни и месеци, ако не се предприемат такива радикални мерки, които действително да осигурят максимален контрол при организирането на такива екскурзии.
  Най-накрая искам да се спра и на една друга отговорност. Тя беше спомената и засегната от моите колеги. Това е моралната отговорност на възрастните хора, които са пътували. Защото истина е, че в рейса са пътували 34 ученици, 22-ма от тях са се спасили, 12 са жертвите на катастрофата, но е имало и 13 възрастни лица, сред тях четирима учители с отговорност и служебно командировани, със сигурност един учител, който е съпруг на една от учителките. Но тук се поставя въпросът те не са ли чувствали отговорност първо да бъдат спасени децата от рейса? Защото вие знаете известната теза, която моряците винаги се стараят да спазват, че капитанът напуска последен потъващия кораб. Тук възрастните практически са напуснали първи потъващия автобус. И в това отношение тяхната отговорност, дори само моралната отговорност е изключително голяма, защото те рушат имиджа на българския учител.

  Отговорност имат и възрастните хора, които без да са учители също са решили първо да спасят себе си, а от децата - които успеят. И в това отношение разговорите, които бяха проведени в комисията с тяхно участие, също така създадоха неприятно впечатление. Защото тази отговорност те не я чувстваха.
  Като цяло смятам, че има няколко пункта, по които можем да кажем, че катастрофата е именно в резултат на безотговорност. Постарах се да ги изброя. Те характеризират по същество едно болно общество. Ако едно общество не може да създаде нормативна база, не може да чувства отговорност за спазването на тази нормативна база, няма контрол върху нейното спазване и всеки човек не чувства отговорност за съхраняване живота на децата на тази страна, обществото наистина е болно.
  Смятам в крайна сметка, че дори да се изпълнят решенията, които се предлагат от Временната комисия, ако няма контрол върху организирането на ученически и детски отдих и туризъм, нещата трудно ще се променят. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Иванов.
  Има ли други желаещи за изказване?
  Заповядайте за процедура, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, тъй като в момента е 11,02 ч., Вие заявихте, че в 10,30 ч. по общо съгласие ще спрем часовника за този половин час и ще бъде увеличено времето за парламентарен контрол, за да не се губи, аз искам от Вас заявление в този смисъл, че в 14,00 ч. часовникът също ще бъде формално спрян за половин час, за да може да се осъществи парламентарният контрол, без да подлагаме това на гласуване. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Имаше идея за процедурно предложение за удължаване на парламентарния контрол с половин час, но и това, което Вие казвате, е възможно. Възприемам го.
  Колеги, подлагам на гласуване проекта за решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим.
  Моля да гласуваме проекта за решение.
  Гласували 165 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 37.
  Решението е прието.
  Заповядайте за процедурно предложение, проф. Мингова.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, колеги! Тази сутрин беше раздаден общият законопроект на Правната комисия за Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, поради което предлагам срокът за предложения между първо и второ четене да бъде четири дни, тоест да изтече във вторник в 18,00 ч., за да може комисията в сряда и четвъртък да започне второто четене по законопроекта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на председателката на Правната комисия.
  Моля да гласувате.
  Гласували 133 народни представители: за 131, против 2, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Заповядайте за процедура, господин Ралчев.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, спорът е дали да поискам удължаване на времето за парламентарен контрол с 34 или 35 минути. Аз смятам, че 35 минути е разумното предложение – толкова време, с колкото лишихме парламентарния контрол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Ралчев.
  Колеги, моля да гласуваме удължаване на парламентарния контрол днес с 35 минути.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Благодаря на всички колеги.
  Обявявам половин час почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Новопостъпилите питания за периода 18-24 март 2005 г. са следните:
  Постъпило е питане от народния представител Димитър Дойчинов към Милен Велчев, министър на финансите, относно съдбата на “Информационно обслужване” АД. Следва да се отговори писмено до 5 април.
  Постъпило е питане от народния представител Димитър Дойчинов към Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно перспективите за развитие на Пернишка област. Следва да се отговори писмено до 5 април.
  Постъпило е питане от народния представител Александър Маринов към Игор Дамянов, министър на образованието и науката, относно заповед за закриване на Националния институт по образование. Следва да се отговори писмено до 5 април.
  Постъпило е питане от народния представител Христо Марков към Игор Дамянов, министър на образованието и науката, относно предоставяне на отнет в полза на държавата автобус за ползване на спортно училище в гр. Русе. Следва да се отговори писмено до 5 април.
  Постъпило е питане от народните представители Мария Стоянова и Кина Андреева към Нихат Кабил, министър на земеделието и горите, относно политиката на Министерството на земеделието и горите по обезщетяване на бежанците от Беломорска Тракия. Следва да се отговори в пленарно заседание на 1 април.
  Постъпило е питане от народните представители Благой Димитров и Стойчо Кацаров към Нихат Кабил, министър на земеделието и горите, относно кадровата политика в Министерството на земеделието и горите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април.
  Има за връчване писмени отговори от:
  - министър-председателя Сакскобургготски на актуален въпрос от народния представител Елиана Масева;
  - министъра на енергетиката и енергийните ресурси Мирослав Севлиевски на актуален въпрос от народния представител Елиана Масева;
  - заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков;
  - министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народните представители Теодора Константинова и Димитър Абаджиев;
  - министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Теодора Константинова;
  - министъра на земеделието и горите Нихат Кабил на актуален въпрос от народния представител Евгени Чачев;
  - министъра на енергетиката и енергийните ресурси Мирослав Севлиевски на питане от народния представител Лъчезар Тошев;
  - министъра на земеделието и горите Нихат Кабил на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
  - министъра на образованието и науката Игор Дамянов на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
  - министъра на икономиката Милко Ковачев на актуален въпрос от народните представители Ангел Найденов и Мима Ненкова;
  - министъра на културата и туризма Нина Чилова на актуален въпрос от народния представител Димитър Дойчинов;
  - министъра на държавната администрация Димитър Калчев на актуален въпрос от народния представител Петър Мутафчиев;
  - министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Стела Банкова;
  - министъра на образованието и науката Игор Дамянов на актуален въпрос от народния представител Елка Анастасова.
  Господин Димитров, заповядайте за процедурно предложение.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги! Продължава, госпожо председател, да не се появява името на министър Церовски в парламентарния контрол. Миналия петък Ви отправих молба на Председателския съвет, аз не знам по какъв начин по-ясно да кажа, да се нареди така контролът, щото министър Церовски да дойде да отговори на важен актуален въпрос – свлачището във Варна. Хората са разтревожени. Този път най-настоятелно още веднъж Ви моля, поемете ангажимент министър Церовски да се появи на следващия парламентарен контрол.
  Тъй като, уважаеми колеги, един поглед върху парламентарния контрол показва, че по никакъв начин не може да минат актуалните въпроси и питанията, аз правя процедурно предложение от името на Демократи за силна България във вторник да има извънредно заседание, госпожо председател, от 14,00 ч. с точка единствена – Парламентарен контрол. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Парламентарният контрол действително е нареден съгласно изискванията на правилника, министър Церовски обаче е доста назад в отговорите на министрите.
  Господин Благой Димитров прави процедурно предложение от името на Демократи за силна България да има парламентарен контрол във вторник от 14,00 ч.
  Моля да гласуваме това процедурно предложение.
  Гласували 99 народни представители: за 58, против 29, въздържали се 12.
  Процедурното предложение се приема.
  Процедура за прегласуване – заповядайте, господин Казак. (Шум и реплики от ПСДСБ.)
  РЕПЛИКА ОТ ПСДСБ: Кабил ли го криете?
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване.
  Мисля, че парламентът има достатъчно малко време и достатъчно много закони, за да правим всичко възможно още повече да осуетяваме възможността парламентът да приеме онези важни закони, които са необходими, … (Шум и реплики от ПСДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля ви за тишина в залата!
  Господин Казак има право да иска прегласуване.
  ЧЕТИН КАЗАК: … за да приключи подготовката – знаете, че започна мониторингът на България от страна на Европейския съюз. Знаем всички каква опасност съществува, ако не сме готови с оглед и на клаузите в присъединителния договор, и клаузата за отлагане с една година на членството в Европейския съюз.
  Така че не е много отговорно малкото време, което остава на този парламент, да бъде пропилявано с такива евтини хватки, възползвайки се от състоянието на залата в момента. (Реплики от ПСДСБ.)
  Така че, уважаеми колеги, проявете повече отговорност и не позволявайте България да получи негативна оценка.
  Правя процедурно предложение за прегласуване на това предложение. Благодаря.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Още веднъж гласуваме процедурното предложение на господин Благой Димитров за вторник от 14,00 ч. да има извънредно пленарно заседание с парламентарен контрол.
  Моля гласувайте. (Шум и реплики в залата.)
  Гласували 152 народни представители: за 73, против 64, въздържали се 15.
  Процедурното предложение не се приема.
  За друга процедура имате думата, господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Госпожо председател, остро възразявам за това, което става в залата. Това става под Вашия безмълвен поглед. Колко човека има в момента в залата от мнозинството, госпожо председател? Какво пише на електронното табло?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Мога да Ви кажа колко има и от опозицията. От Коалиция за България са …
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Може ли в момента Вие безмълвно да наблюдавате какво става в пленарна зала при решение на Конституционния съд за гласуването с чужди карти? Какво е това безобразие, госпожо председател!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Безобразие е от страна на тези, които гласуват с чужди карти, а не от моя страна. Аз гласувам със собствената си карта.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Госпожо председател, въдворете ред в залата! Практически това, което беше гласувано преди малко, е невалидно!
  Аз разбирам, че тук ДПС искат да крият министър Кабил, за да не отговаря на тежки въпроси, но това не е мотив. Това не е мотив! Въдворете ред в залата!
  Аз Ви моля, госпожо председател, обявете за невалидно това гласуване, тъй като просто се вижда, че няма толкова хора от мнозинството в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За друго процедурно предложение има думата госпожа Константинова.
  Заповядайте.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Моето процедурно предложение е във връзка с парламентарния контрол. Преди повече от четири месеца с господин Абаджиев зададохме три актуални въпроса към трима министри в зависимост от техните компетенции. Те засягат един проблем, който е актуален и досега и се отнася до една грандиозна измама, до кражбите на инвестиционни бонове. Този въпрос засяга около 200 хиляди души и се отнася за около 500 милиона инвестиционни лева.
  Ние много добре разбираме, че това е тема, която не е удобна за правителството, защото точно това правителство, със своя наредба през м. септември 2002 г. създаде възможността да се извърши тази огромна кражба. Ние нямаме отговор и досега.
  Това ни принуди на двама от министрите да зададем писмено своите въпроси. Получихме отговори, но господин Милен Велчев очакваме повече от четири месеца да ни отговори, а това не се случва.
  В Русе беше създадена дори Асоциация на засегнатите от тази кражба. Хората очакват отговор, внимание и отговорност от страна на това правителство. Не го получават! Отправени са писма до различни министерства, до премиера. Презрително мълчание! Без отговор!
  Много Ви моля да направите така, че на другия парламентарен контрол пръв да отговаря господин Милен Велчев и пръв от въпросите, на които да отговаря, да бъде нашият, тъй като това е един проблем, който засяга много хора и трябва да отговорим с необходимото внимание, тъй като не е достатъчно да се раздават подаяния, за да могат хората да повярват във вашето управляващо мнозинство и институциите в страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Междувременно искам да Ви запозная, господин Димитров, с факта, че от ДСБ са гласували 27 човека по предходното процедурно предложение, а в залата има 16 народни представители от ДСБ. (Шум и реплики.)
  Аналогична е ситуацията във всички парламентарни групи.
  Госпожо Банкова, заповядайте за процедурно предложение. (Силен шум в залата.)
  Моля ви за тишина в залата! Не крещете от място!
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаеми колеги, изразявам остър протест срещу обстоятелството, че официално от трибуната на парламента се обезличава парламентарният контрол.
  Аз искам да напомня, че очаквам седми месец отговор от министър Милен Велчев за външния дълг на страната. Междупрочем, докато чакам, външният дълг се повиши с над 1 млрд. долара и това е само докато един народен представител чака да му бъде отговорено.
  Искам да попитам докога ще чакам да ми отговори министър Славчо Богоев за случаите на отказана медицинска, спешна, животоспасяваща медицинска помощ на български граждани и за десетките случаи, в които български граждани умират, защото им е отказана медицинска помощ поради обстоятелството, че, бидейки социално слаби и трайно безработни, нямат социални осигуровки.
  Третият въпрос, чийто отговор чакам вече месеци наред – междупрочем, това е въпрос, който не се допуска до парламентарен контрол, е въпросът, поставен до външния министър Соломон Паси, според твърденията на който Русия трябва да се разпадне и да се съставят на нейно място няколко етнорелигиозни държави. Според нашия външен министър този процес на разпадането на Русия ще бъде от полза и печалба за всеки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожо Банкова, каква Ви е процедурата? Това е изказване!
  СТЕЛА БАНКОВА: Аз питам защо ръководството на Народното събрание отказва близо десет пъти да пусне този мой въпрос в парламентарен контрол?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Каква е процедурата?
  СТЕЛА БАНКОВА: Българските граждани трябва да знаят защо външният министър на Република България настоява да се разпадне Русия!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това не е процедурно предложение! Това не е процедурно предложение – правя Ви забележка за нарушение на правилника!
  Има ли други процедурни предложения?
  Господин Евгени Чачев, заповядайте.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Аз съм може би най-тежкият случай от колегите в залата – имам четири питания, отлежали една година!
  Преди един месец председателят на Народното събрание обеща министър Милко Ковачев да отговори на питане, поставено към премиера Симеон Сакскобургготски и по-късно пренасочено към Лидия Шулева за нефтената концесия в Либия, която междувременно изтече. Непрекъснато се крие господин Ковачев.
  Същото е и положението с Милен Велчев. Към Милен Велчев имам сходно питане с госпожа Банкова за външния дълг, на което не се отговаря месеци наред, а външният дълг се увеличи с 1 млрд. 200 млн. долара.
  Имам питане към господин Милен Велчев за кредитирането на жилищното строителство по германския модел, който е от миналото лято. Също не се отговаря на това питане.
  Докога ключови министри в кабинета ще се крият от парламентарния контрол и няма да се явяват тук, в тази зала, за да отговарят на жизненоважни проблеми за българското население? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Каква е процедурата, господин Чачев?
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ: Процедурата ми е в понеделник от 14,00 ч. да има извънредно заседание с точка единствена – парламентарен контрол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Искам да Ви уведомя, господин Чачев, че господин Ковачев и господин Велчев са в чужбина и това е основание да са поискали отлагане на отговорите си за днес. (Шум и реплики в залата.)
  Това е основанието, а знаете, че отговорите се подреждат не от председателя на Народното събрание, а от условията, които са заложени в правилника.
  Не във вторник – такова процедурно предложение вече гласувахме и не може да бъде поставено на гласуване.
  Има процедурно предложение от господин Чачев в понеделник да има извънредно заседание от 14,00 ч. с парламентарен контрол.
  Моля, всеки да гласува със собствената си карта.
  Гласували 115 народни представители: за 42, против 61, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Госпожо Михайлова, имате думата за процедура.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, искам прегласуване, тъй като съвсем видимо депутати от управляващото мнозинство от НДСВ гласуват с чужди карти. В момента те са не повече от 25 човека в залата, а бяха натиснати над 70 карти. Някои, като колежката с червеното сако, гласува на няколко реда. И Ви моля, следващия път, сега, когато започне гласуването, наистина да гледате и към вашите съпартийци да гласуват само със своите карти. Аз мога да гарантирам, че депутатите от Парламентарния съюз на Демократи за силна България ще гласуват само със своите карти.
  Това, което се прави обаче от управляващите, е нещо абсолютно недопустимо, нещо, което нарушава Конституцията, защото има решение и на Конституционния съд. И още нещо искам да кажа – това да има парламентарен контрол няма да забави или по някакъв начин да се опорочи членството ни в Европейския съюз, както беше говорено преди малко. Напротив, членството в Европейския съюз изисква да отговаряме и на политическите критерии за членове на Европейския съюз, което означава да има ефективен парламентарен контрол върху правителството и министрите в него, а не те да се крият, да ходят на яхти и къде ли не с бандитите на България, а вместо това да изпълняват своите конституционни задължения.
  Ето защо искам прегласуване и Ви моля да изпълнявате и вашите конституционни задължения, а именно да не допускате разходки на депутати по редовете и натискане на чужди карти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение за прегласуване на предложението на господин Чачев в понеделник да има парламентарен контрол.
  Моля, народните представители да гласуват със собствените си карти.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 56, против 81, въздържали се 7.
  Процедурното предложение не се приема.

  Въпросите към заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев започват с питането от народния представител Христо Кирчев, относно вложени средства от Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” за развитие на българските пристанища.
  Господин Кирчев, имате думата да развиете своето питане към министъра. Заповядайте.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер! И двамата, когато сме във Варна, обичаме да се срещаме с варненския бизнес, с морските среди. Може би при вашите срещи те много повече поставят изисквания, отколкото питания, може би се притесняват. Когато аз правя срещи с тях, те по-скоро се интересуват от жизнено важни за тях въпроси и инвестиции. Става дума за вложените средства от Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” за развитие на българските пристанища, нещо, от което изключително много се интересуват бизнесмените, членуващи в Морската камара и най-вече в Асоциацията БАКБА, което е Българската агенция за корабни брокери и агенти от град Варна. Техният въпрос е: след като се създава Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” на 15 ноември 2000 г., тя започва да събира, както ви е известно, корабните такси, линейните кейови такси, светлинните такси и т.н. По този начин пристанищните управи са загубили около 40% от приходите си и са престанали да поддържат материалните си активи поради липса на средства. Така или иначе било е отчетено в публичното пространство, че 85% за развитие, за изграждане на пътна и транспортна инфраструктура от събраните средства от тази изпълнителна агенция изобщо не достигат до пристанищата.
  Задълженията обаче на Агенция “Пристанищна администрация”, които са публикувани в бр. 39 от 2000 г., определят функциите, че директорът като юридическо лице на Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” е длъжен да осигури поддръжката и развитието на пристанищната дейност с приходите от таксите.
  Уважаеми господин вицепремиер, моля да бъда информиран за вложените средства от Изпълнителната агенция: какво е било вложено в подобряване на инфраструктурата, обслужването и още веднъж повтарям, че това живо интересува корабните брокери и агенти по българското крайбрежие. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Кирчев.
  Министър Василев, заповядайте за отговор.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кирчев! Напълно споделям Вашата грижа за бъдещето на българските пристанища, включително и за варненското пристанище. В този смисъл обаче считам, че не е най-правилното, както сте написал в писмено зададения си въпрос, че сте се срещнал с някакви хора и те са Ви казали, че за шест години двете изпълнителни агенции не са извършили нищо, цитирам “за подобряване условията за работа в българските пристанища.” Това не може да бъде вярно!
  Само ще Ви припомня няколко факта: най-напред пристанище Варна отбеляза своята рекордна година през 2004 г., като най-голям товарооборот в цялата своя история, откакто пристанището е създадено.
  На второ място, Параходство “Български морски флот” имаше рекордна година като финансови резултати в своята нова история.
  Трето, това беше годината, в която започна отново да работи Варненската корабостроителница.
  И четвърто, очаквам в скоро време до края на мандата да бъдат извършени нови инвестиции в района на пристанище Варна.
  През 1999 г. беше създадена Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” като второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на транспорта и съобщенията. Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България тази изпълнителна агенция беше задължена да обезпечава сигурността и безопасността на пристанищата, да осигурява равнището на обявените категории пристанища, да поддържа съществуващите и да изгражда нови подходни канали, пристанищни екватории, защитни и други съоръжения.

  Изпълнителната агенция “Пристанищна администрация” или ИАПА беше упълномощена да събира четири вида държавни такси, определени по размер в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията. Това по същество са приходи на бюджета и изпълнителният директор на ИАПА не може да се разпорежда с тях като разходи. Това са две съвсем различни пера.
  Министерството на транспорта и съобщенията ежегодно утвърждава план за приходи и разходи по бюджетите или бюджетните сметки на второстепенния си разпоредител ИАПА. За периода 2001-2003 г. ИАПА е изразходвала над 72% от утвърдените й разходи за финансиране на дейностите по закона, основно за:
  1. Осигуряване равнището на обявените категории на част от пристанищата за обществен транспорт.
  2. Постигане на проектните параметри на подходните канали и акватории на пристанищата.
  3. Рехабилитация и подобрение на съществуващата техническа инфраструктура като подкранови пътища, железопътни коловози, автоподходи, настилки, електрозахранване, водопроводни мрежи и др.
  4. Поддържане на съществуващите и изграждане на нови депа за депониране на драгажни маси.
  Най-добро усвояване на средствата има през 2004 г., достигащо до 80%, което не е лошо за тази изпълнителна агенция. Приходите от събираните от ИАПА такси по Тарифа № 5 за таксите са чувствително по-големи от утвърждаваните от Министерството на транспорта и съобщенията. В същото време бюджетните кредити са били усвоени почти изцяло за финансиране на дейности, свързани с рехабилитация, поддържане и развитие на пристанищната инфраструктура. Твърдението на корабните агенти и брокерите не отговаря на истината, че за шест години ИАПА не е извършила нищо за подобряване условията на работата в българските пристанища, защото само за пристанище Варна в последните четири години, тоест по време на мандата на настоящия кабинет, са били инвестирани 19 млн. 819 хил. 607 лв. или почти 20 млн. лв. Ще ви прочета само най-големите от тях по пера:
  През 2004 г. рехабилитации, свързани с възстановяване на проектните параметри на канал № 2 – 5,8 млн. лв. Също до 2004 г. – рехабилитации, свързани с възстановяване на проектните параметри на акваториите на пристанищата Балчик, “Леспорт”, Варна-запад и Варна-изток – 7,5 млн. лв. Има много други допълнителни пера. Ще ви прочета последното: рехабилитация на електрическо захранване на пристанище Балчик, Варна-запад и Варна-изток, отбивни съоръжения на пристанище Варна-запад, дъждовна канализация на пристанище Балчик, железопътна електронна везна на пристанище “Леспорт” и други – 1,5 млн. лв. или общо за периода, както казах – близо 20 млн. лв.
  Ако все пак зададете въпроса “Достатъчно ли е това?”, като министър на транспорта и съобщенията съм убеден, че това не е достатъчно. Затова миналата година по предложение на Министерския съвет Народното събрание прие внесения от нас законопроект – Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, който приключи съществуването на ИАПА и създаде на нейно място Национална компания “Пристанища”, която да събира всички пристанищни такси и да ги реинвестира обратно в подобряване на пристанищната инфраструктура. Този механизъм на финансиране ще осигури по-големи инвестиции през следващите години. Отделно от това успешно започнаха процедурите по концесиониране на първите пристанища в България, които ще доведат и до много по-големи инвестиции от частния сектор. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Василев.
  Заповядайте, господин Кирчев, да отправите своите уточняващи въпроси към министъра.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (СДС): Уважаеми господин вицепремиер, аз разбирам, че отговорът е подготвен по начин, който да е благоприятен общо взето за дейността в морската сфера, но български корабни агенти се интересуват преди всичко от отдаването на концесия и в какво състояние ще бъдат отдадени на концесия българските пристанища.
  Известно е, че бе създадена Националната компания “Пристанища”. Вие сте човек, който е завършил “Брендиз” – един много добър университет в Щатите, човек сте с поглед към нещата. Интересно защо в България се върви към концентрация, а не към деконцентрация?! В момента това не зависи от Вас. Може би ако тази дейност беше оставена по отделните пристанища, да има конкуренция между тях, а не отново с една шапка…
  Вие знаете, че пристанищата в Щатите са към общините. Едва ли има такъв стриктен държавен контрол над тях. Но ние сме си България и ще си караме още по времето на зрелия социализъм, както са ни учили – всичко да управлява държавата.
  Та мисълта ми е, че хората се интересуват какви са техните възможности – когато поемат на концесия тези пристанища, да имат една по-съвременна инфраструктура. Аз видях тяхната болка в това и те даже споменаха, че не могат да си намерят 10-12 млн. евро за подмяна на крановете, тъй като Вие знаете, че тези “гентритайп”, които обслужват контейнерите, са изключително важни, но те липсват на нашите пристанища. В тази насока ще се направи ли нещо? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кирчев.
  Имате думата за отговор, министър Василев. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кирчев, най-напред бих искал да се съглася с една от Вашите основни констатации, а именно, че в българските пристанища, както и в голяма част от транспортната инфраструктура се наблюдава хронична липса на инвестиции в последните 20-25, може би 30 години. По-голямата част от техниката, с която са оборудвани пристанищата, е доставена в най-добрия случай през 80-те години, а обикновено през 70-те години. Българските пристанища, освен че са с остарели технологии, но са и относително малки в международен мащаб. От гледна точка на цялата българска национална транспортна система считам, че основната конкуренция не е между пристанищата – дори Варна срещу Бургас или в още по-малка степен примерно Ахтопол срещу Сомовит или нещо подобно. Става дума за национален интерес за нашата страна – да се повиши като цяло товарооборотът през пристанищата и да се повиши качеството на транспортната инфраструктура чрез нови инвестиции. В този смисъл считам, че България по-скоро се конкурира със съседни на нас държави, на първо място с пристанището в Констанца, а също така и с някои средиземноморски пристанища или пристанища в Черно море.
  Един от пътищата за модернизацията на пристанищата е тяхното концесиониране. Затова не мога да бъда недоволен от факта, че преди няколко дни, когато получихме заявките за интерес за концесиониране на първите две малки пристанища в България – “Леспорт” близо до Варна и Сомовит на р. Дунав, получихме по 10 оферти за всяко от тях. Това надмина нашите първоначални очаквания. Надявам се концесионните процедури на всички български пристанища, а те са почти 23 пристанища и пристанищни терминали, да бъдат успешни и чрез тези концесионни процедури инвестициите за следващите 5-10 години в българските пристанища да бъдат измервани със стотици милиони левове общо, което ще изведе пристанищата на едно съвсем ново технологично ниво и ще увеличи регионалното значение на България в Югоизточна Европа и товарооборота на българските пристанища. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Следващият въпрос към министър Николай Василев е отправен от народния представител Стойчо Кацаров относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
  Заповядайте, господин Кацаров.

  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСДСБ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми господин вицепремиер, моите въпроси – не само този, а и следващият – са във връзка със започналото закупуване на компютри от Вашето министерство. Искам да попитам, уважаеми господин министър, кой изработи методиката за определяне на победители в проведения търг за компютри и какви са принципите, на които е определена методиката? Това е въпросът, който съм отправил към Вас и писмено.
  Въпросът има следното основание. Каква е тази методика, според която най-ниските ценови оферти по правило не печелят? Каква е тази методика? Нали провеждаме търговете, за да спестим държавни пари, това е смисълът на търга. Затова се прави търг, затова има Закон за обществените поръчки – да постигнем по-добра цена, защото изхождаме от презумпцията, че когато държавата купува нещо, държавният служител, чиновникът харчи и чужди пари, той е склонен да не ги пести, както би ги пестил, ако бяха негови лични. Това е смисълът на обществената поръчка и на търга. Вашето министерство тръгва да закупува компютри по това време, без да има нито стратегия, нито идея за стратегия и за някаква политика, просто с идеята да бъдат похарчени някакви пари. Каква е тази методика, дето води дотам, че по правило най-евтините ценови оферти на фирмите не печелят търговете? Провели сте девет такива търга, в почти всички най-ниските ценови оферти не печелят търга.
  Моля да ми отговорите на този въпрос: кой е написал тази методика, на какви принципи се основава тази методика и защо тази методика дава такива резултати във Вашето министерство, които са точно обратни на логиката на Закона за обществените поръчки? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на първия въпрос на господин Кацаров.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кацаров! Наистина, ако прибавим и двата въпроса, реално същите въпроси, на които отговорих миналата седмица, общо Вашата парламентарна група ми е задала шест парламентарни въпроса с едно и също съдържание. В това, разбира се, няма нищо лошо, това още веднъж ще ми даде възможност да обърна внимание на уважаемите народни представители и на българската общественост върху успешното реализиране на Програмата за компютризация на българските училища.
  Днес Вие ми зададохте въпроса по-коректно, отколкото предния път, тъй като предния път попитахте защо винаги офертите с най-висока цена са печелили и аз ви казах много ясно с цифри, че това изобщо не е вярно. Според методиката, за която ще Ви обясня след малко, във всички случаи печелят или най-ниските ценови оферти, или оферти с цени, които са много, много близки до най-ниските, но само когато става дума за много по-качествени компютри на много малко по-високи цени. Много прост е отговорът на въпроса защо може да се получи така, че не винаги най-евтиният компютър да е най-добрата оферта. Защото например някоя фирма може да предложи компютри “Правец 82”, произведени през 1985 г., които стават единствено за български музей на компютърните технологии, и може да ги предложи на цена 1 лев. Според мен обаче не само че не е полезно, а е вредно да даваме на българските училища компютри, които са с остарели технологии. Затова имахме изключително високи изисквания. Отново няма да Ви попитам кога посетихте български училища, където сме предоставили компютри, но съм имал възможност да посетя лично много такива училища и да открия компютърните кабинети и Ви уверявам, че става дума за компютри от изключително висок клас. Ако познавате тези технологии и тези параметри, става дума за компютри със скорост 2,8-3 гигахерца, което е последна дума на техниката.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ, от място): Това не е скорост, това е честота.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Зная много добре за какво е мярка херцът, уважаеми господин Димитров, но става дума за компютри, произведени буквално през последните няколко месеца с процесор “Пентиум 4”
  Отговарям на Вашия въпрос, методиката е определена от нашите специалисти в Изпълнителната агенция за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии. Методиката е принципно правилна, тъй като от вече над 10 хил. компютри и друга периферна техника, които сме купили с няколко десетки поръчки, няма нито един случай, подчертавам, няма нито един случай, когато тази методика да е допуснала на по-висока цена да се закупят по-лоши компютри от възможните. Това е абсолютно изключено.
  На въпроса Ви спестени ли са държавни пари и спазен ли е Законът за обществените поръчки отговорът е: категорично е спазен Законът за обществените поръчки! Това са най-големите поръчки за компютърна техника в историята на Република България за последните 20 години и това са най-ниските, най-изгодни цени, постигани изобщо някога при такива поръчки.
  За Ваша информация, през този месец стартират новите процедури за още над 20 хил. компютри, които ще се закупят с парите, отпуснати от правителството след приемането на стратегията от Народното събрание през миналия месец. Там сме заложили дори очаквана максимална цена на компютърните конфигурации от 930 лв. Става дума за най-модерни компютри, произведени през 2005 г. Ако това стане, ще бъде най-добрата и най-изгодна цена в историята на българската компютризация. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Василев.
  Имате право на реплика, господин Кацаров. Заповядайте.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин министър, наистина объркването е голямо. Аз Ви попитах за методиката, а не за спецификациите, спецификациите са следващият ми въпрос. Вие отговаряте на втория ми въпрос. Тактовата честота на процесора е едно, а пък скоростта е съвсем друга история. Тук стана голямо объркване и аз предлагам да не навлизаме в такива детайли.
  Поставям въпроса политически, не технически: защо методиката е изградена по този начин, че не най-евтините ценови оферти да печелят? Отговорът Ви, че, видите ли, някой можело да предложи компютри “Правец”, е отговор за наивници като тези, които се усмихват пред мен. Тези неща на мен не ги казвайте! Не ги казвайте на мен, защото подготвяйки спецификацията, вие подготвяте какви компютри искате да закупите, а не просто компютри. Другото означава да обявите търг просто: купувам автомобили или купувам превозно средство на четири колела. Ако вие това сте направили, въпросът ми за това кой определя методиката е още по-състоятелен и още по-настоятелно го задавам оттук: как така е определена методиката за оценяване на офертите, че да води най-евтините оферти да не печелят?
  И абсолютно не сте прав за процесорите, но аз ще Ви развия тази теза след малко, като задам втория си въпрос. Защото там е разковничето на далаверата. Вие наистина купувате най-новите процесори и там е разковничето на далаверата. Ще го обясня след малко, като задам втория въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате право на дуплика. Заповядайте, министър Василев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кацаров! Абсолютно убеден съм, че след като сте се запознал с всички материали по тези оферти, а те са много на брой, ако имаше поне един случай, поне един компютър в тези над 10 хил. компютъра, при една от тези десетки поръчки, по нашата методика някой да е закупил по-лоши компютри, примерно по-стар модел с по-ниски показатели, с по-лоши спецификации, на по-висока цена, отколкото някоя от другите оферти, Вие със сигурност щяхте да представите този пример от трибуната на Народното събрание. Факт е, че Вие реално задавате риторични въпроси и единственият Ви въпрос е кой е определил методиката. Аз Ви казах кой я е определил – това са нашите изключително добри специалисти от изпълнителната агенция.
  И уважаема госпожо председател, не приемам думата “далавера” да бъде в едно изречение с Програмата за компютризация. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Следващият въпрос към министър Василев е от господин Кацаров, формулиран по същия начин.
  Заповядайте, господин Кацаров, да формулирате втория си въпрос.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСДСБ): Въпросът е формулиран по друг начин. Въпросът е за спецификацията, по която са закупувани компютрите. И тук е въпросът, за който спомена преди малко в отговора си и господин Василев, който се обърка в това на кой точно въпрос отговаря.
  Уважаеми господин министър вицепремиер Василев, всъщност там е проблемът и там е далаверата – това, което казах преди малко. Настоявам на това и ще го повторя. Защото там наистина има далавера.

  Първо, процесори “Пентиум-4” има от пет години, а не от тази година.
  Второ, процесори “Пентиум” обаче 3 гигахерца, които вие сте закупували – ето това е нещото, което излезе есента на тази година и сега обяснявам много просто и ясно и на тези, които се усмихват там наивно, обяснявам къде е проблемът. Проблемът е там - компютърната техника, в това число процесорите “Рампа Метб”, твърдите дискове се обезценяват много бързо. Те имат висока цена три месеца, дори и по-кратко. Те имат много висока цена в момента на закупуването, в момента на излизането на пазара. След три месеца тази цена обикновено е на половината и се задържа и продължава да пада, но вече с много по-малки темпове.
  Така например, ако един харддиск преди няколко месеца, когато излязоха за първи път 40 гигабайтови харддискове, струваше 200 долара, само 3-4 месеца по-късно той струва 100 долара. След това струва 80 долара, 75 долара - цената му пада, но много по-бавно.
  Къде е проблемът? Министерството на транспорта и съобщенията обявява конкурс, наистина залага най-високото - това, което в момента излиза на пазара, последния писък на модата на “Интел” купува. Друг е въпросът дали на учениците в училището им трябва такъв вид компютър. Аз тук изобщо не говоря, защото съм категоричен, че не трябва и с тези пари могат да се купят два пъти повече компютри, които щяха да вършат същата работа в училище, но къде е проблемът? Те обявяват търг м. ноември. Обявяват м. ноември търг и започват този търг по стария Закон за обществените поръчки и го завършват по новия Закон за обществените поръчки. Договарят тези спесификации и цената през м. ноември миналата година, плащат авансово в края на миналата година, а компютрите се доставят – февруари-март т.г., когато вероятно са асамблирани от победителите и когато реално победителят в конкурса ги е платил, тоест когато цената на тези най-нови процесори и харддискове вече е спаднала на една трета или на половината. Затова аз твърдя, че има далавера, господин министър!
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ, от място): Голяма далавера.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Ако Вие това не го разбирате, хората, които са готвили спесификацията и методиката за провеждането на конкурса го разбират прекрасно и затова неслучайно аз ви питам трети, четвърти път кой е готвил тази методика и спесификация? Вие одобрихте ли я и защо я одобрихте, след като тя води до такова нещо? Води до загуба на парични средства на държавата.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ, от място): То е ясно кой – който е спечелил конкурса!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за отговор, министър Василев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кацаров! Ако желаете, бихме могли на друго място и по друго време (реплики от ПСДСБ) да си проверим и сравним знанията по спесификациите на компютрите, но отново ви казвам – не приемам думата “далавера” да бъде включена в едно изречение с програмата за компютризация на българските училища. По никакъв начин не става ясно от Вашия въпрос или от Вашето изявление по-скоро, къде точно има далавера и какъв точно е проблемът? (Реплика от народния представител Васил Маринчев.)
  Тоест, Вие реално задавате няколко отделни въпроса. Единият въпрос е: трябва ли българските училища да получават най-добрите компютри? Ами, аз оставям на българските ученици, на техните учители и родители сами да преценят дали е по-добре да получат нови компютри или стари компютри.
  Абсолютно сте прав в своето твърдение, че компютърната техника вероятно е най-бързо остаряващата техника като технология и спесификация в целия свят. Те, компютрите остаряват морално и физически по-бързо дори от автомобилите. Така че тук сте прав, ако купим най-модерните компютри, произведени през 2005 г., Вие ще попитате “Защо ги купувате, след като 2006 г. ще станат стари?”. Ако купим компютри, произведени през 2000 г., Вие, абсолютно съм сигурен, ще зададете същия въпрос “Защо купувате боклуци за българските ученици? Това ли заслужават те?” Истината обаче, господин Кацаров, е друга?! - че за съжаление, по начина, по който аз не мога да си го обясня, като член на това правителство, за предходните 13 години българската държава не беше купила нито един компютър чрез централизирана държавна поръчка за българското образование. Защо? - може да попитате предишните пет правителства.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСДСБ, от място): Ние питаме Вас, а не Вие нас!
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Нашето правителство купува наистина модерни компютри за българските ученици, защото те са талантливи, умни, любознателни и заслужават да влязат в Европейския съюз (ръкопляскания, шум и реплики) със същия шанс, със същите възможности да получат модерно образование, както техните западноевропейски връстници.
  Абсолютно несъстоятелна е Вашата теза, че след като спазвайки категорично разпоредбите на Закона за обществените поръчки, ние обявяваме търга през м. ноември, минават съответните срокове, както са по закон, офертите се класират, евентуално през м. януари и компютрите се доставят през м. февруари. Това е един изключително съкратен срок и ние се гордеем с този срок.
  Но най-добрият ми отговор на това – дали цената, която е постигната за спесификациите е добра и полезна и е целесъобразна, е силната конкуренция, която се получи. За всички тези поръчки имаме средно по 7-8 оферти на поръчка. Вие сам разбирате, че при толкова конкурентен бизнес, при толкова сходни оферти на отделните фирми, конкуренцията е тази, която дава най-добрите резултати.
  Както ви казах при тези най-големи поръчки в историята на компютризацията на България са постигнати средни цени около 1000 лв. на компютър, произведен през 2005 г. с процесор “Пентиум-4”. За следващите партиди ние очакваме, поради по-голямото количество и поради още по-силната конкуренция, цени, дори по-ниски от предишните. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Василев.
  Заповядайте за реплика, господин Кацаров.
  СТОЙЦО КАЦАРОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин министър, аз не съм доволен от отговорите на моите въпроси. Зададох конкретни въпроси, а в отговор чух политически декларации и заклинания! Вие сте един от виновниците (реплики от НДСВ) да не бъдат поставени компютри в училищата още преди четири години, защото по Ваше настояване беше спрян този процес, при това беше проведена тръжна процедура. Така че нека да не го забравяме, когато правим политически декларации от трибуната за това кой какво е правил в миналото. (Реплика от народния представител Анелия Атанасова).
  И къде сте бил Вие през тези 15 години и как сте се грижили Вие, защото Вие сте били в чужбина и сте си гледали кефа и сега идвате тук да ми казвате (реплики в НДСВ и единични ръкопляскания в ПСДСБ) и да ми държите сметка какво сме правили ние, които сме били в България! Така ли е, господин министър Василев?! (Шум и реплики.) Забравихме го това нещо, нали? (Реплики.) И четири години, след като сте във властта, ще отговаряте на въпроси, а няма да задавате?! Вашата роля тук е да отговаряте на въпроси! (Реплика от народния представител Борислав Ралчев.) И нещата са съвсем ясни и не се нуждаят от кой-знае какви доказателства. Ако добавим към всичко, казано дотук, че този конкурс – Вашият прословут конкурс е обжалван от фирмите-изпълнители (реплики от НДСВ), ако добавим към това и протестите на Българската асоциация за информационни технологии - благодарение на техния натиск и благодарение на нашите въпроси ви принудихме да подпишете меморандум преди провеждането на втория конкурс. Това е истината за всичко, което правите! (Реплика от народния представител Анелия Атанасова.)
  Защото с тези пари, с които купихте тези компютри, можехте да купите два пъти повече.
  РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Така е.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Защото не може да ми кажете, че 25 или 30 ученика в един клас ще се обучават на 10 компютъра! Хайде, вие във вашето министерство, сложете по трима или четирима души да работят на един компютър и да видя как ще си вършите административната работа!? Така че, нека имаме уважението, към всички, които ни слушат. Нека да имаме уважението към всички, които ни слушат – никой не е против нашите училища да бъдат оборудвани с компютри, никой не е против нашите деца да бъдат обучавани за работа с компютри и информационни технологии, но всички трябва да бъдем против това да се използва за далавера и обогатяване на отделни хора в администрацията и в правителството.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Къде са далаверите?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дуплика – господин Василев, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кацаров! Всъщност Вашите думи и начинът, по който Вие задавате въпросите и правите изказване от трибуната показва Вашето безсилие. Ако имахте някакви аргументи да аргументирате думите като “корупция и обогатяване” на хората от държавната администрация, убеден съм, досега щяхте да ги представите. Вие нямате никакви подобни аргументи.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ, от място): Това са само думи.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: По никакъв начин не може да промените факта, че Вашето правителство, което беше едно правителство с големи претенции се опитва да модернизира България и в много области успя да модернизира България, но по никакъв начин не може да отречете факта, че за 13 години всички правителства, включително и Вашето, не закупиха нито един компютър с централизирана държавна поръчка за българското образование, с процедури, които изцяло отговарят на Закона за обществените поръчки и които, както виждате, се приемат много положително от българската общественост и точно това вие не може да простите на нас и на себе си – това правителство за година и половина ще закупи над 35 хил. компютъра. Пожелавам на следващото правителство да направи повече, уважаеми господин Кацаров. (Ръкопляскания от НДСВ и реплики от ПСДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Василев.
  Този актуалният въпрос към министъра приключи.
  Процедурно предложение – господин Казак, заповядайте.

  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за извънредно заседание на Народното събрание във вторник от 15 ч. със следния дневен ред:
  1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Вносители: Министерският съвет; Стела Банкова.
  2. Проект за решение за приемане на Концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница. Вносител е Министерският съвет.
  3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Япония.
  4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма. Вносители са Валери Димитров и Юнал Тасим.
  5. Проект за решение за приемане на Стратегия за националната сигурност на Република България. Вносител е Министерският съвет.
  6. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за съхранение и търговия със зърно. Вносител е Министерският съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Обратно процедурно предложение има ли?
  Заповядайте, господин Атанасов. (Реплики от народния представител Благой Димитров.)
  Не викайте от място. Втори път Ви правя бележка, господин Димитров. (Реплики от народния представител Благой Димитров.)
  Още една и ще Ви отстраня от залата.
  Заповядайте, господин Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Искам да напомня, че може би преди около един час по предложение на господин Благой Димитров пленарната зала отхвърли възможността да имаме заседание във вторник. След това по предложение на господин Чачев пленарната зала отхвърли възможността да имаме заседание в понеделник. Остават ви събота и неделя. Ако искате и ако сте наистина големи фенове на българския национален отбор по футбол, поне така чета по вестниците, запазете съботата за футболния мач и насрочете пленарно заседание за неделя. За понеделник и за вторник вече нямате тази възможност според нашия правилник.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Има, има.
  ИВО АТАНАСОВ: Друг е въпросът, ако сте решили да го газите наново, така както го газите четири години. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение от господин Казак да има извънредно заседание във вторник със законодателна програма, която беше изчетена. (Шум и реплики в залата.)
  Беше гласувано да няма парламентарен контрол, а не и да има пленарно заседание със законодателна програма.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Не е вярно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Нямате право да го подложите на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Различни диспозитиви на решението. Не викайте от място, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Няма различни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Глсуваме процедурното предложение за извънредно заседание със законодателна програма във вторник от 15 ч.
  Гласували 180 народни представители: за 113, против 67, въздържали е няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Господин Нихризов, заповядайте за процедура.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз правя предложение за прегласуване, като отлично знам, че сте преподавател по право, но нямате право да си играете с правилника. Защото, ако някой беше предложил заседанието във вторник да бъде от 15 ч. или от 16 ч. във Вашите разбирания за диспозитивите, Вие трябваше да го подложите на гласуване, понеже е сменен часът. Ако беше станало с минути и секунди, може би до момента ние щяхме да си играем да гласуваме.
  Уважаема госпожо председател, въпреки че сте председател на Народното събрание в момента Вие сте първа сред равни и имате задължението да спазвате правилника. Много Ви моля да не се позовавате на неща, които са извън правилника, тъй като ние вече гласувахме във вторник да няма заседание. Ако искате по някакъв начин да има заседание, направете го в събота, в неделя и то може да бъде подложено на гласуване. Иначе, госпожо председател, както много често Ви се случва, Вие нарушавате правилника, изпълнявайки определена политическа поръчка. Само че това нещо в българския парламент може да продължава само дотогава, докато сте на власт. Помислете си оттам нататък дали българският народ ще Ви търпи да управлявате по този начин, както управлявате парламента.
  Уважаема госпожо председател, още веднъж Ви казвам, правя предложение за прегласуване като единствена възможност в правилника. Подчертавам обаче, че Вие нямахте право да подложите на гласуване това предложение, освен ако господин Казак не си смени предложението заседанието да бъде в събота или в неделя. Много Ви моля, уважавайте законите в България и не си въртете термините, макар да ги преподавате на студентите, защото те се учат на лошо. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Именно защото се съобразявам с правилника, ще подложа на гласуване още веднъж предложението за извънредно заседание във вторник от 15 ч. със законодателен дневен ред, както беше представен от господин Казак.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 197 народни представители: за 123, против 74, въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Господин Жотев, заповядайте за процедурно предложение. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Жотев има думата.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Господин председател, искам да направя процедурно предложение във връзка с начина, по който колежката Ви Касабова досега водеше заседанието. Аз имам това право да направя процедурното си предложение, макар че тя не ме чува в момента.
  Вижте каква логика се получава, колеги. Ако е вярно това, което днес направихме, с гласуване едно предложение за един дневен ред да не бъде прието, а с друг дневен ред да бъде прието, тогава аз Ви обещавам, че може да блокираме работата на парламента с безкрайни предложения за извънредни заседания с различен дневен ред. Ако управляващото мнозинство реши, че във вторник не трябва да има парламентарен контрол, всеки един народен представител от опозицията може да излезе и да каже, че иска друг дневен ред за същия ден, за същия час. Как ще реагира Народното събрание? Що за логика има този парламент и неговият председател? Кажете ми, колеги? Ето някой да застане сега на трибуната и да каже.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това не може да стане.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Каква Ви е процедурата, господин Жотев.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Процедурата ми е по начина на водене на заседанието, разбира се. Аз смятам, че госпожа Касабова наруши правилника и затова предлагам да бъде анулирано предишното гласуване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това не мога да го подложа на гласуване.
  За процедура думата има господин Иво Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря.
  Уважаеми господин председателю, смятам, че това, което каза господин Жотев, е много уместно и ако парламентът тръгне по тази линия на разсъждения, на предложения и на гласувания, наистина можем да си гласуваме процедури до края на работното време.
  Във връзка с това и след като вече е създаден прецедент и не само този петък, предлагам да гласуваме за извънредно заседание на Народното събрание във вторник от 15,05 ч. с дневен ред приемане на Стратегията за радио- и телевизионната дейност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има приет дневен ред за същия час! (Шум в ПСДСБ и КБ.)
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Нихризов.
  Наистина мисля, че тук сме разумни народни представители. Нека да не си играем на процедурни игри!
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председателю, не ние сме нарушили правилника, а Вашата колежка, която си направи нещо като измъкване от залата, самонаказание за това, че наруши правилника. Изпълнявайки нейните диспозитиви, тъй като тя е перфектен юрист, правя процедурно предложение във вторник от 13,05 ч. да има заседание с тема парламентарен контрол.
  Уважаеми господин председател, съобразно критериите на госпожа Касабова, Вие сте задължен да подложите на гласуване това мое процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има едни критерии и те са в правилника, господин Нихризов! Тук са критериите. Не знам какво е станало преди мен (шум в залата), не мога да подложа… (Шум в залата.)
  Присъствах, когато се прие решение на парламента да има извънредно заседание от 15,00 ч. с определен дневен ред. По този въпрос повече няма да дам думата на никого.
  Заповядайте за процедура, господин Мутафчиев, само по воденето, друго – не. (Шум и реплики от ПСДСБ и КБ.)
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председателю, когато с правилника в ръка се опитвате да пледирате да го спазваме, моля Ви, първо Вие го спазвайте! Не може да налагате ограничения на народните представители какви процедури да правят!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не, не ви налагам това, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Затова правя следната процедура, господин председателю: първа точка на извънредното заседание да стане Стратегията за радио- и телевизионната дейност, тази стратегия, която преди малко господин Иво Атанасов ви предложи.
  Моля да подложите на гласуване в дневния ред на извънредното заседание стратегията да бъде първа точка от дневния ред. Благодаря.
  ВЕЛИЧКО КЛИНГОВ (НВ, от място): Няма я в дневния ред!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Мутафчиев, понеже Вие сте дългогодишен депутат, вече трети-четвърти мандат, знаете много добре, с най-голямото ми уважение, при приет дневен ред за извънредно заседание не може да има предложения да се допълва или изменя този дневен ред.
  Съжалявам, не мога да го поставя на гласуване.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): По воденето, господин председателю, затова, че не подлагате на гласуване…
  Със същата логика, каквато имате в момента, председателстващата Касабова нямаше право да подложи за вторник ново гласуване за ново извънредно заседание!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Тази логика не е моя, тя е на правилника! (Шум в залата.)
  Няма нищо смешно, за съжаление.
  Заповядайте, госпожо Андреева, имате думата за процедура.
  Сигурно знаете, че това заседание се предава пряко, нали?
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, добре, че се сетихте, че се предава пряко това, защото всички български избиратели видяха как за n-ти, за хиляден път се гаврите и с правилата, и със законността, и с парламентаризма!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Кой се гаври?
  КИНА АНДРЕЕВА: Вие.
  Искам да направя от името на Демократи за силна България процедурно предложение Народното събрание да заседава извънредно в неделя от 9,00 ч. с единствена точка в дневния ред парламентарен контрол. (Единични ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли противно процедурно предложение?
  Моля гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 195 народни представители: за 85, против 97, въздържали се 12.
  Обявявам 97, изписано е 98, защото неволно натиснах картата на председателя Борислав Великов (силен шум в ПСДСБ и викове: "О-о-о!")
  Няма “О-о-о”, коректно ви заявявам, че е станала неволна грешка.
  Не се приема.
  Заповядайте за предложение за прегласуване, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Първо, уважаеми господин председателю, искам да Ви благодаря за Вашата честност…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Коректност!
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ: … че, увличайки се по мнозинството в залата, и Вие започнахте да гласувате с по две-три карти. Жалко, че ги има само пултовете на заместник-председателите.
  И тъй като признат грях е половин грях, това Ваше извинение се приема, но не може да се приеме на другите колеги от мнозинството, затова предлагам да прегласуваме решението в 9,00 ч. сутринта в неделя да имаме извънредно заседание на Народното събрание с единствена точка парламентарен контрол. Благодаря ви. (Шум и реплики от НДСВ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Поставям на прегласуване направеното предложение в неделя от 9,00 ч. сутринта да има извънредно заседание с една-единствена точка, предложена от господин Нихризов.
  Моля гласувайте, всеки със своята карта, ако обичате.
  Гласували 195 народни представители: за 88, против 99, въздържали се 8.
  За съжаление това предложение не се приема.
  СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): Петнадесет души са от ДПС, 18 души са от Новото време, общо бяха 11 души!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Стоянова.
  МАРИЯ СТОЯНОВА (ПСДСБ): Господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за извънредна работа на българския парламент в неделя от 9,00 ч. с дневен ред разглеждане на Закона за класифицираната информация – нещо, обещано от премиера Сакскобугготски…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това вече е гласувано.
  МАРИЯ СТОЯНОВА: Не, не е гласувано!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това вече е гласувано!
  МАРИЯ СТОЯНОВА: Не е гласувано, господин председател! Подложете на гласуване моето предложение!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване, въпреки че за същия час вече гласувахме, Вие предлагате нова точка за дневен ред, направеното процедурно предложение от 9,00 ч. сутринта в неделя да имаме извънредно заседание с дневен ред законопроекта за изменение и допълнение на Закона за класифицираната информация.
  Моля гласувайте.
  Гласували 183 народни представители: за 73, против 101, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Продължаваме по-нататък с парламентарния контрол.
  Има актуален въпрос от народния представител Евгени Стефанов Чачев към Николай Василев – заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията. Господин Чачев задава актуален въпрос относно провеждането на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
  Заповядайте, господин Чачев.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми вицепремиер! Само преди малко повече от 15 минути Вие заблудихте българското общество, че сте провели най-големия централизиран търг за закупуване на компютри в българските училища. И във връзка с това е и моят актуален въпрос: защо обществената поръчка за закупуване на компютрите в българските училища е разделена на девет части, или на практика са проведени девет търга? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин министър, имате думата за отговор.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чачев, да Ви призная не можах да разбера как съм заблудил българското общество с това, което съм казал. Вие питате защо обществената поръчка е разделена на отделни процедури. Бих искал да поясня, че става дума за девет отделни процедури, едната от които разделена на четири лота, съответно за лазерни и мастилено-струйни принтери, за непрекъсваеми токозахранващи устройства и за скенери.
  Процедурите пък само за компютри са осем. Едната от тях включва помощни системи, които ще изпълняват ролята на сървъри за съответните училища, останалите са различни типове компютърни конфигурации. Тези компютри се различават по някои елементи с оглед различните специфични функции, за които те ще бъдат използвани в съответствие с бъдещите учебни планове за обучение на учениците в областта на информационните технологии. Във връзка с това са обособени конфигурации за дистанционно обучение, което ще спомогне за въвеждане на учениците в новите технологии и методи на обучение, задължителен елемент от последващата им образователна поръчка. В тази насока е и формулирането на компютърни конфигурации за създаване на електронно съдържание, което също е елемент от новите модерни методи за обучение. Обърнато е и внимание на възможностите за осъществяване на свързване с Интернет-среда, и формиране на целеви информационни масиви, обслужващи нуждите на обучението.
  Друга разновидност на компютърната конфигурация е тази с мултимедийно предназначение. В този случай са засилени възможностите с аудио-визуални ефекти като елемент от подготовката на младите хора за разработване и внасяне на презентации на различна тематика. Освен това, благодарение на тези разлики даваме възможност на различните производители да предоставят най-добрите си технологични решения като предполагаме, че поръчките ще се спечелят от няколко различни фирми. Смятаме, че това е правилният подход, защото прекаленото стесняване на обхвата на поръчката би навело на мисълта, че се защитава определен производител или фирма, а случаят определено не е такъв.
  Освен това предвид количествата техники и краткото време, което имаме за изпълнение, е почти сигурно, че ако се заложи само на една конфигурация и една фирма спечели почти всички поръчки, просто няма да може да се справи в срок. Казано с прости думи, уважаеми господин Чачев, не сме искали да рискуваме да сложим всичките си яйца в една кошница. Макар и в първоначалните конфигурации компютрите да са различно комплектовани по отношение на оперативна памет, диск, тактова честота на процесори и други параметри, всички те са базирани на едно и също модерно технологично решение с новия чипсет “Intel 915”, както и с нов цокъл за процесора тип “LGА 775” и ще бъдат актуални през следващите няколко години. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Чачев, заповядайте, имате думата две минути да направите реплика на отговора на министъра.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми вицепремиер! За съжаление като сте местили яйцата е станал миш-маш. Щях да повярвам на отговора Ви, ако и в деветте търга играчите не бяха едни и същи. И аз ще Ви ги прочета. В първия са “Стемо”, “Контракс” и “Системи и технологии”. Във втория са “Прософт”, “Стемо” и “Контракс”. В третия са “Контракс”, “Стемо” и “Рискинженеринг”. В четвъртия са: “Контракс”, “Прософт” и “Стемо”. В петия: “Системи и технологии”, “Контракс” и “Прософт”. В шестия ... да ги чета ли по-нататък? И така сте ги разиграли в миш-маша, че те се редуват – единият търг се печели от “Контракс”, другият – от “Стемо”, третият – от “Рискинженеринг” и така нататък. Кого заблуждавате, господин вицепремиер? Целият български народ. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин министър, желаете ли думата?
  Думата за дуплика има уважаемият господин вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чачев! Честно казано не можах да разбера нито какво представлява Вашият въпрос, нито какъв е Вашият коментар. (Реплики от ПСДСБ.) Ако беше спечелила само една фирма всички поръчки, щяхте да попитате защо е спечелила една фирма. Сега като виждате, че са спечелили повече от пет фирми, питате защо са спечелили пет фирми. Ако бяха кандидатствали 400 производители на компютри, колкото няма в България, а може би и в света, щяхте да попитате защо са 400. Сега, като са около 15, питате защо са 15. (Реплики от ПСДСБ.) Прочетете Закона за обществените поръчки. То затова се нарича обществена поръчка, защото реално всички световни производители, които отговарят на съответните критерии, могат да участват в тези процедури. Важно е, че от наша гледна точка във всяка една от тези процедури е спечелил най-добрият кандидат, който предлага най-качествената техника на най-ниски цени. Това вече е петият въпрос, уважаеми господин Чачев, който Вие ми задавате, горе-долу същият въпрос и както виждат уважаемите народни представители, както виждат нашите телевизионни зрители и радиослушатели, нямате нито един аргумент какво не Ви харесва в тази обществена поръчка.
  Разбира се, нещото, което на Вас най-много не Ви харесва, е че миналото правителство, в което Вие бяхте уважаван министър, не можа да закупи нито един компютър, а зад нашите компютри в момента, цитирам думите на един уважаван български общественик, зад нашите компютри в момента ние виждаме щастливите лица на бъдещите управленци на Република България. (Реплики от ПСДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Продължаваме нататък.
  Следва актуален въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
  Имате думата, господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, господин министър! Въпросът ми, както е зададен, дали са спазвани изискванията на закона при провеждане на търга за закупуване на компютри за нуждите на средното образование, всъщност не фиксира дали се касае за търга, при който бяха закупени 7700 компютри, или този, който в момента се подготвя за купуване на нови 20 000 компютри. И аз Ви предлагам, за да не повтарям това, което казаха моите колеги и да излезем извън тази рамка, нека постъпим така, както е в английския парламент – задавам Ви въпрос, на който Вие ще ми отговорите дори без да четете предварително подготвения отговор, защото той няма да е в този аспект. И искам да Ви предизвикам именно към размисъл извън рамките на този отговор.
  Първият търг, за който стана оживен дебат и в миналия контрол, и днес, е проведен, както Вие казахте, по съвкупност от показатели с различни оценки за различните части на компютърната конфигурация. За да защитите тази Ваша теза, Вие дори казахте: “Защо винаги не е избрана най-ниската оферта? Защото – отговаряте Вие – ако предложите “Трабант” за 5000 лв. или “Мерцедес” за 6000, може би не “Трабант” е най-доброто решение в някои случаи”. В това има логика. Но сега веднага аз Ви оправям към търга, който ще се проведе за 20 000 компютри.
  Във вестника изтече информация, че този търг ще бъде проведен при условията на най-ниска цена на офертата. И какво означава това оттук, господин министър? Това означава по вашите собствени думи да не се избере най-качествената оферта. И питам коя е причината да се смени философията на класиране на офертите? Защо в единия случай се работи по един начин – чрез оценка на показателите, а във втория случай се работи по най-ниската цена? Аз имам обяснение и ще Ви го кажа в рамките на репликата.
  Истина е и това, което каза още миналата седмица Стойчо Кацаров, а то е, че компютрите са само един елемент. Останалите елементи, господин министър, дори не са до голяма степен отговорност на Министерството на транспорта и съобщенията. Те са отговорност и на Министерството на образованието и науката. Не толкоз даже преподаватели по общообразователните дисциплини, които трябва действително по определен начин да използват комуникационните информационни технологии в обучението, но в България няма достатъчно преподаватели по компютърна техника, по информатика. И питам в тези училища какво ще е решението? Защото, за да бъдат обучени такива учители, са необходими четири години. Те трябва да завършат бакалавърска степен, за да бъдат учители. Иначе те нямат право, съгласно Закона за народната просвета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Може ли да привършвате Вашата мисъл?
  ИВАН ИВАНОВ: Разбирам, господин председател, времето ми изтече.
  Затова, господин министър, Ви моля да отговорите на тези въпроси и ще взема отношение по Вашия отговор след това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Уважаеми господин вицепремиер, заповядайте, имате думата.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, Вие ми зададохте няколко въпроса.
  По първия въпрос – в новата процедура, която в момента тече, ние наистина залагаме на най-ниската цена и този път поради размера, по самата поръчка, която приблизително е около три пъти по-голяма от предишната поръчка. Очакваме да се постигнат и още по-добри цени, нашето очакване е да бъде постигната максимална цена от 930 лв. на конфигурация, т.е. възможни са цени дори и под 900 лв., ако такива бъдат офертите на конкурентните фирми. Даваме много ясни минимални изисквания като спецификация. Ще Ви кажа само някои от тях:
  Процесорът трябва да бъде поне “Селерон” с 2,6 гигахерца, има изисквания за памет и също така конфигурацията е такава, че дава възможност за последващи подобрения. Примерно след две години, ако е необходимо, да бъде увеличена паметта или скоростта на процесора.
  Прав сте напълно в другата си констатация, че компютризацията на училищата е само един от петте елемента, които са включени в нашата стратегия, одобрена от народните представители преди няколко седмици. Стратегията включва пет основни елемента.
  Първият елемент са промени в нормативната база, много от които вече са извършени. Един от тези елементи беше приемането на самата стратегия.
  Вторият компонент е предоставянето на компютърна техника на всички български училища до края на тази учебна година, което означава, че през лятото и за новата учебна година всеки български ученик би трябвало да може да използва новата компютърна техника.
  Третият компонент – това е предоставянето на Интернет-връзка на всяко българско училище и то говорим не за каква да е Интернет-връзка, а за високоскоростен, т.нар. широколентов достъп до Интернет, което ще повиши средно скоростта на Интернет в училищата, където и сега има такъв, около 10 пъти. В някои случаи и повече.
  Ако се изпълнява стратегията и от следващия кабинет, през 2006 г. България ще бъде една от първите страни в цяла Европа, тук не говоря само за Източна и Централна Европа, а за цяла Европа, където всеки български ученик ще трябва да има широколентов достъп до Интернет.
  Четвъртият елемент, който Вие сам споменахте, това е квалификацията на учителите и по-точно тяхната способност да ползват компютърна техника и информационни технологии. Още през този месец Министерството на образованието и науката, с което, подчертавам, работим изключително добре по реализацията на тази програма и тази стратегия, започна обучението на няколко хиляди свои учители. По-конкретно – приблизително по един учител по информатика за всяко от над 3 хилядите училища в страната. Тази сутрин по Националното радио чух информация, че до края на учебната година техният брой ще нарасне до 40 хил., а по принцип идеята е по-голямата част от българските учители в най-кратки срокове да преминат през такива квалификационни курсове, което ще бъде много полезно за цялото образование и особено за учениците.
  Петият елемент – това е създаването на електронно съдържание, което включва изграждането на специални образователни портали, сайтове, уроци, учебници, програми, тестове и други софтуерни продукти на български език и на кирилица, разбира се, които да могат да бъдат използвани от всяко българско дете във всяко българско училище още през 2005-2006-2007 г. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Иванов, имате думата за реплика към отговора на министъра.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Господин министър, в отговора, който ми дадохте, Вие фактически казахте, че сега при втория търг ще се закупят компютри, които са с 500 лв. по-евтини от компютрите, които са закупени само преди три месеца. Как да бъде убедена българската общественост, че тогава нещата са прозрачни? Ако това е така, това наистина внушава, че има нередности при начина, по който се процедира: или в първия случай, когато е заложено на качество и на цена, или във втория случай, когато е заложено само на ниската цена. Само преди седмица Вие казахте, че Вие лично предпочитате да имате с 8% по-висока цена от най-ниската, но със значително по-добри технически параметри. Вие фактически сам се лишавате от това с отговора, който давате. Когато казахте, че това е заради големия брой компютри, не е вярно.
  Господин министър, отсега мога да Ви кажа: Вашата акция е предвидено да завърши на 24 май, когато в първия ден на предизборната кампания и министри, и заместник-министри трябва да открият навсякъде компютърните класове. Тази кампанийност показва, че това е една PR-акция – откъдето и да се погледне, това е така. Ние не сме против това да се закупят компютри за българските училища, но това е един компонент, който можеше да бъде полезен, ако останалите бяха изпълнени. Българските учители по информатика са абсолютно недостатъчни и в част от тези училища компютрите ще останат неизползвани.
  Още нещо, спомена го и Благой Димитров миналата седмица, в софийски училища, аз познавам конкретни случаи – 144-то училище, има плакати, на които сте Вие с едно детенце и един компютър пред Вас. Когато училищата са деполитизирани, такива плакати, които сигурно са произведени било от Министерство на образованието и науката, било от Регионалния инспекторат, е абсолютно недопустимо като действие! Вие явно се стремите да направите внушението, което е известно на българските граждани. Това внушение е: “Обичай децата, за да те обичат родителите!”, а при Вас – “Обичай децата, за да гласуват за Вас родителите!”.
  Господин министър, постарайте се тези плакати да бъдат снети от българските училища. Това е излагащо за българското правителство. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин министър, имате думата за дуплика.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Най-напред бих искал категорично да Ви уверя, че плакати с мен не съм виждал изобщо за последните 35 години. (Викове: “А-а-а!” от ПСДСБ.) Няма нито един плакат в българските училища, където който и да е министър да е свързан с Програмата за компютризация. Има плакати, на които има едно дете пред един компютър и само това, уважаеми господин Иванов. Няма имена на партии, няма имена на министри, няма имена на правителства.
  Ще Ви отговоря все пак и на другия въпрос – защо считаме, че цената ще бъде по-ниска. По две причини, уважаеми господин Иванов.
  Първо, защото бройката е по-висока, а това е нормално правило. Колкото е по-голяма поръчката, може да се очаква по-ниска цена, но, разбира се, пазарната ситуация ще покаже.
  Второ, има една друга причина, че при първата вълна през м. март компютризирахме предимно по-голямата част от гимназиите, това са средните училища в България. За тези средни училища бяхме предвидили компютри с процесор “Пентиум 4” с характеристики 2,8 до 3 гигахерца, а сега за началните училища предвиждаме по-скоро процесор “Селерон” – 2,6 гигахерца, затова предполагаме, че цената може да бъде малко по-ниска, но в никакъв случай с 500 лв., уважаеми господин Иванов. (Реплики от ПСДСБ.) Казах с около 10% - това не са 500 лв., може би са между 100 и 200 лв., но в никакъв случай 500. (Шум и реплики от ПСДСБ.) Дай Боже, между другото и безплатно да дадат фирмите компютри, но това, разбира се, е малко научна фантастика. Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Преминаваме към питането на народния представител Панайот Ляков относно Стратегията за конкурентоспособност на България на световните пазари на информационни и комуникационни технологии.
  Вие вече сте тук – господин Ляков, заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, за да спестя време на колегите, направо ще формулирам въпроса: как се изпълнява Планът за действие от Стратегията за конкурентоспособност за информационни и комуникационни технологии и защо се бави създаването на високотехнологични паркове и центрове в България? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин министър. Имате думата за отговор.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! С встъпването ми в длъжност като министър на транспорта и съобщенията, по-скоро акцентирам върху сектора на съобщенията тук, инициирах създаването на комплексна програма, която включва законодателни инициативи, разработка и изпълнение на стратегии и конкретни проекти за постигане на бързи и осезаеми резултати в две направления – първото е ускорено развитие на информационното общество, а второто е повишаване конкурентоспособността на българския сектор за информационни и комуникационни технологии, включително и чрез подпомагане на иновационната дейност.
  Ключов елемент за второто направление е създаването и стартирането на реализацията на Стратегия и План за действие за конкурентоспособност на България на световните пазари на информационни и комуникационни технологии. Това стана възможно със съвместните усилия на бизнес асоциациите, браншовите организации в ИКТ-сектора и отговорните държавни институции.
  Стратегията и плана за действие бяха приети с решение на Министерския съвет от 23 декември 2004 г.
  Основната цел на стратегията е развитие на конкурентоспособността на индустрията на информационните и комуникационни технологии в страната. Разработена е пътна карта за реализация на инициативите от плана за действие, групирани в шест основни направления, например:
  Първо, формиране на публично-частни партньорства за подобряване на държавните ИКТ-политики и практики;
  Второ, подобряване на пазарната среда и бизнес потенциала за информационните и комуникационни технологии;
  Трето, подобряване на инфраструктурата и ефективно използване на информационните ресурси;
  Четвърто, усъвършенстване на образованието, обучението и развитието на човешките ресурси;
  Пето, мобилизиране на необходимите участници и ресурси за реализацията на стратегията;
  Шесто, брандинг-позициониране и популяризация на българската ИКТ-индустрия.
  Шестте направления са развити в 55 конкретни проекта, за които бих могъл дълго да говоря, но може би няма да ни стигне времето.
  Сред по-големите постижения на министерството бих посочил всички проекти по Националната програма “i-България”, които изпълняват различни елементи на стратегията. Например, такива проекти са проектът “i-център” за създаване на информационни телецентрове на територията на цялата страна и предоставяне на евтин достъп и ИКТ-обучение, както и електронни услуги на гражданите.
  Първо, бих искал да ви информирам, че до момента са открити близо 30 такива центъра и само след няколко седмици предстои откриването на още няколко десетки, а по-късно през тази година те ще станат 160.
  Второ, проектът “i-университет” е за откриване на високотехнологични лаборатории във всички български университети и водещи научни институти, създаване на курсове за дистанционно обучение във всички водещи специалности и изграждане на Национален информационен портал за висше образование или т.нар. Български виртуален университет.
  Бих искал да Ви информирам, уважаеми господин Ляков, че до миналата година бяха предоставени над 1500 компютъра и друга периферна техника на всички български държавни висши училища без изключение и на научните институти на БАН.
  Трето, проектът “i-клас” за оборудване на средните училища с компютри и Интернет, за който дълго говорихме днес.
  Четвърто, проектът “i-нет” за свързване на всички университети и научни институти в страната с единна високоскоростна Интернет-мрежа и установяване на връзка с паневропейските и световни инициативи като “Джиантили интернет 2”.
  Пето, проектът “Европейски софтуерен институт – е си център”, с който страната ни се превръща в шестата световна дестинация извън Съединените американски щати след Испания, Бразилия, Китай, Австралия и Мексико и единствен в Централна и Източна Европа център за трансфер на върхови софтуерни технологии и сертифициране на софтуерни специалисти и компании по световнопризнати стандарти.
  В изпълнение на стратегията беше създаден и съвместен управляващ орган на държавата с бизнеса, т.нар. Координационен съвет за информационното общество.
  Също така бих искал да Ви уведомя, уважаеми господин Ляков, че в момента в Министерския съвет е в съгласувателна процедура новия Закон за насърчаване на високите технологии, който се надявам да бъде приет от Министерския съвет в най-скоро време. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Ляков, заповядайте, имате думата да зададете до два доуточняващи въпроса.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин министър.
  От Вашия отговор разбрах, че Вие сте направили всъщност само подготовката на тази стратегия и много малко са всъщност реално направените действия щом като сте приели стратегията в края на годината.
  Първият ми въпрос е свързан с този Закон за високотехнологичните паркове или центрове, както Вие сте го видоизменили, за насърчаване на високотехнологичната дейност. Надявам се, че в него се включва и създаването на такива паркове и центрове. Смятам, че би трябвало да бъде така, но за мен е необяснимо и затова първият ми въпрос е: защо все още законът не е приет и не е готов? В рамките на този парламент той няма да бъде приет.
  Вие четири години обявявате, че високите технологии са Ваш приоритет и четири години не можете да приемете един закон и реално да дадете старт за създаването на такива паркове и центрове, които според мен само тогава могат да гарантират промяна на пазарната среда и създаване действително на благоприятен климат за иновационна дейност.
  Ако Ви дам един пример с Германия, където знаете, че във всяка провинция има такива високотехнологични паркове и която е високотехнологичен лидер не само в Европа, а може би и в света, веднага ще разберете, че такава промяна без такива центрове е невъзможна.
  И вторият ми въпрос е свързан със създаването на Национална изследователска и образователна мрежа, тоест свързването на висши учебни заведения, научни институти, училища, за да може качествено да се развие образователния процес и освен това тази мрежа да позволи в рамките на новите европейски приоритети България да бъде свързана с паневропейската изследователска мрежа, защото знаете, че високотехнологичните продукти първо се създават във висшите учебни заведения и изследователските центрове. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин министър, имате думата за отговор на двата доуточняващи въпроса.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Бих искал да припомня, че през последните четири години сектора на телекомуникации, на информационни и комуникационни технологии, който беше определен в нашата предизборна и управленска програми като най-важният приоритетен сектор е сектора в България, който се развива най-бързо. Като размер на продажбите, като ръст на продажбите на софтуер и хардуер през всяка от последните години те са обикновено 20-30 до 40% годишно и с оглед на големите поръчки, за които говорихме преди малко, считам, че 2005 г. ще бъде една от най-добрите, ако не и най-добрата в историята на този бранш в България.
  По отношение на националната изследователска и образователна мрежа бих искал отново да повторя някои от изреченията ми, които казах преди малко. Един от проектите на Националната програма “i-България” е т.нар. Проект “i-нет”, който свързва всички университети и научни институти в страната в единна високоскоростна Интернет-мрежа и се установяват връзки с паневропейските и световни инициативи, например “Джиантили Интернет 2”.
  Всяка година като ресорен министър одобрявам бюджета на нашата Изпълнителна агенция за развитие на съобщенията, информационните и комуникационни технологии и ви уверявам, че едно от важните пера в бюджета на тази агенция е именно поддържането на тази високоскоростна интернет-мрежа. Реално с участието на държавата в пъти е повишена скоростта, пропускателната възможност на университетската интернет-мрежа и значително е намалена сумата, която всички университети трябва да плащат за предоставянето на тази Интернет-връзка.
  Отново бих искал да ви напомня, че със Стратегията, която вие, уважаемите народни представители, приехте преди няколко седмици тук, до 2006 г. не само университетите, а всички български училища дори и в най-малките населени места на цялата страна ще имат широколентов достъп до Интернет, а това е скорост, това е вид Интернет, който вероятно никой от нас или почти никой от нас в тази зала в момента и сега не използва, а всички български училища само след една година ще имат такъв достъп. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Ляков, имате думата да изкажете Вашето становище по получените отговори.

  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Аз разбирам защо не ми отговорихте за високотехнологичните паркове и центрове, просто не сте изпълнили едно задължение и не сте защитили един приоритет. Не казахте нито дума и за това какво всъщност предвижда Законът за високотехнологичната дейност. Във всичко това, което чух от Вас, преобладават отправките към бъдещо време: "ще направим", "ще оползотворим" и т.н. Има проекти, но става дума за дейност, която, знаете, че се променя и създава нови продукти не с дни, а с часове. Изоставането там е фатално.
  Тоест, много неща трябваше да направи вашето правителство, а то всъщност създаде само документи, които тепърва някой ще изпълнява, защото следващото правителство де факто ще изпълни всички тези проекти.
  Затова аз оценявам, въпреки благородните Ви намерения, приоритетът високотехнологична дейност, високи технологии, защото аз тук не разбирам само тази дейност в комуникациите и информацията, високотехнологична дейност има във всички отрасли, включително и в отрасли, които Вие също сте обявили за приоритет. Достатъчно е да Ви спомена биотехнологиите в селското стопанство, които по никакъв начин не са защитени, след като няма създадени такива центрове, където идеите могат да бъдат превърнати в съответни продукти и веднага да бъдат оползотворени и българските фирми да печелят на международните пазари.
  Затова, според мен, оценката ми е, че вашето правителство страда от управленска импотентност щом не можа да защити най-важния приоритет в своята управленска програма. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  С това приключихме с питането на народния представител Панайот Ляков.
  Преминаваме към актуалния въпрос на народните представители Йордан Соколов и Росица Тоткова относно използването на учебно-възстановителните центрове за рехабилитация на работещите в РВД.
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСДСБ): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В началото на година в медиите беше огласен един скандален факт за използването на учебно-възстановителния център на Ръководство "Въздушно движение" в Банско от лица, които нямат право на това. Става дума за висши държавни служители: Димитър Цонев – говорител на правителството, заместник-министъра – госпожа София Касидова, заместник-министъра на финансите Илия Лингорски, станал известен със срещите си с хората от ИРА, председателя на Комисията по транспорт и телекомуникации към Народното събрание Йордан Мирчев, Владимир Каролев – собственик на частна фирма. Общото между тях е единствено, че всички те са висши функционери в партията Национално движение Симеон Втори. И си позволяват не само да ползват тези центрове, които са предназначени за рехабилитация на работещите в РВД и за тяхното обучение, но да правят това безплатно.
  Госпожа Касидова заявява: "Аз ползвах две стаи – в едната бях аз, в другата бяха мои близки." От всичките тези лица журналистите бяха взели интервюта. Нито един от тях не може да даде обяснение как е станало това, трябвало други да питат защо им били дадени безплатните карти, не били наясно имат ли или нямат право. Най-възмутителното е, че главният директор на РВД Цветан Дилов също не дава отговор. По-късно щял да посочи правното основание и досега не го е посочил, защото просто такова правно основание не съществува.
  На фона на голямото ограбване на сегашното правителство със сделката за БТК, с концесията за магистрала "Тракия", с опита за строежа на детската педиатрична болница, с тези военни доставки, тук става дума наистина за суми, които са нищожни. Но те говорят за вашия морал и за вашето управление.
  Затова моят актуален въпрос е: взели ли сте мерки, санкционирали ли сте виновните лица, които са допуснали това безобразие?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народните представители Йордан Соколов и Росица Тоткова.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Соколов, уважаема госпожо Тоткова! Бих искал да ви отговоря няколко неща, като най-напред не съм съгласен с вашата квалификация за сделката на БТК, но това, разбира се, не е предметът на вашия въпрос.
  Базите на държавно предприятие РВД се използват в голямото си мнозинство за нуждите и потребностите на служителите на РВД. Тук бих могъл много дълго да говоря по този въпрос, но предполагам, че вие не това искате да чуете. Освен това по изключение ще ви цитирам и още няколко случая: базите на РВД се използват за провеждане на детски лагери за осигуряване на почивките на деца, лишени от родителски грижи. Например ежегодно базите на РВД в Банско и на р. Камчия се ползват от всички деца и юноши от Дома за сираци в гр. Дупница. Също така еднократно през 2004 г. в базата в гр. Банско за една седмица бяха настанени 15 сръбски деца от бежанския лагер "Алексинац".
  Конкретно по този случай бих искал да ви кажа следното. Например през тази зима, когато съм бил в Банско, никога не съм бил в базата на РВД, винаги съм ходил в частни хотели и съм си плащал съответно сметките. От медиите научих за случаите, за които вие попитахте, след което съм разпоредил да бъде извършена проверка и да бъдат взети съответните мерки, за да бъдат спазвани твърдо правилата за ползване на базите на РВД в бъдеще. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Росица Тоткова с право на реплика.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Василев, госпожи и господа народни представители! Вие за компютрите бяхте много словоохотлив и непрекъснато ни обяснявахте как е по-добре да се плати 1400 лв. за един компютър, отколкото 900 лв., защото така повече компютри ще отидат при децата. А сега, когато Ви представяме факти, които са безспорни за злоупотреба с власт, Вие се измъквате с някакви обяснения, които са достойни за децата в забавачката, за това, че сте проверявали нещо. Какво проверявате Вие? Вие трябваше през това време да дойдете тук и да кажете: "Ние се срамуваме от това, което сме направили! Аз се срамувам!". Вие да го кажете! "Аз се срамувам заради моите колеги! Срамувам се заради Йордан Мирчев", който е наречен в пресата "най-лакомия"! "Срамувам се заради говорителя", този надут говорител на Симеон Сакскобургготски, за който се казва, че е абониран за РВД! Да кажете: "Срамувам се заради Милена Милотинова!". Да кажете: "Срамувам се заради Каролев!". Да кажете: "Срамувам се заради Касидова!". Да кажете: "Срамувам се заради Лингорски!". Защото те наистина са злоупотребили с власт.

  И докато Вие имитирате някакви проверки, Милен Велчев – с три апартамента! Отново лакомо, от 18 до 25 февруари т.г. отново е бил в същата тази база. Много ви харесва Банско! Да, Банско е хубав курорт! Да, Банско постигна напредък, въпреки Вас. И Вие сега се възползвате от това, окупирате всичко и не давате възможност да се използва за целите, за които е построен този Център за рехабилитация на хората, които носят огромна отговорност за безопасността в небето. Вие пращате там цялата си кохорта от жълти висши чиновници.
  Вие на този въпрос трябва да отговорите! Защото ако казвате, че там ходят деца, излиза, че вие правите програма за социално подпомагане и за рехабилитация на висшите чиновници, и то без пари, на гърба на хората.
  Впрочем вашето управление е много добре определено от вашия говорител. Какво значи плащам нещо или не плащам нищо?! Това е въпрос на организация. Да, Вие така организирате – четири години грабите хората! (Ръкопляскания от блока на ПСДСБ.)
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ, от място): Кажете нещо бе, господин министре!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, ако желаете, имате право на дуплика.
  Уважаеми колеги, министърът има право на дуплика, но това е право, а не задължение. Ако желае, ще се възползва. Вие разбирате, че аз не мога да принудя министъра да упражни своето право.
  АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ, от място): И ти да отидеш, Роси, няма да те върнат. Аз ходя в железничарската база.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към питането към министър Николай Василев, зададен от народния представител Стефан Мазнев.
  Господин Мазнев, заповядайте. Разполагате с 5 минути.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин заместник министър-председател, вероятно бившият председател на Народното събрание е бил воден от добри намерения, когато в началото на мандата раздаде на всички “Приказка за стълбата” на Смирненски. Проблемът обаче е, че почти всички от това мнозинство не пожелаха да чуят нейното послание, сякаш това се отнася за някой друг, а не за тях. Сега за много от министрите на това правителство воплите и болките на хората са само силно дразнещ шум, нарушаващ божественото им спокойствие. За какво става въпрос?
  Повод на моето питане към Вас са стотиците писма, които получавам от цялата страна от граждани – бивши потребители на битова топлоенергия, които са потресени от престъпния начин, по който насилствено са принуждавани да плащат т.нар. такса мощност, както и наказателни сметки за парно, което си е чист държавен рекет, по-точно царски рекет, защото те са се отказали де факто от този вид отопление.
  АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ, от място): Хей, все този царски рекет, бе!
  СТЕФАН МАЗНЕВ: Така например госпожа Иванка Борисова от гр. Русе, ул. “Доростол” № 73, се оплаква, че в апартамента й няма монтирани никакви радиатори. Дори има протокол от “Топлофикация” – Русе, че не ползва отопление с пара и въпреки това й начисляват месечни суми за такса мощност.
  Госпожа Красимира Драгомирова от София ми пише, че в апартамента й в Плевен от 8 години няма жива душа и си ходи само за помен на родителите си, всички стени са външни, а съседът от долния етаж се отоплява с климатици, но за разлика от “Топлофикация” не й иска пари за разходите по тях. “Освен това – пише тя – не мога да демонтирам апартамента и да го преместя от вече топлофицирана сграда. Просто нищо не мога да сторя освен да плащам абсурдни сметки, неясно за какво” – казва тя.
  Господин Пенчо Стоилов от Перник твърди, че от 8 години е демонтирал всички отоплителни тела, но откакто дойде на власт това управление, го карат да плаща.
  Господин Христо Христов от София – жк “Св.Тройца”, собственик – забележете – на незавършен апартамент, който дори няма изградена сградна инсталация за отопление, няма радиатори, но също е принуждаван да плаща.
  В писмото си господин Димитър Якимов Димитров от Враца е потресен – как е възможно след като апартаментът му е необитаем, стойностите на водомера и електромера му от 7 години са едни и същи, а той живее на село и се отоплява през зимата с твърдо гориво, да плаща принудително по 200 лв. годишно, както той казва – за такса убиец.
  Друго писмо получавам от госпожа Анета Методиева от Перник. Тя твърди, че за свалени радиатори начисляват такса от 50 лв. на месец, тоест колкото на тези, които ползват два радиатора. А тя е безработна от 12 години и преживява с пенсията на баща си, който е втора група инвалид. Сега обаче нея я заплашват с лихви и съд и тя пита: “Ще се промени ли нещо в България, ако още един сирак остане без дом?”
  Господин Атанас Димитров от Шумен се чуди как е възможно хората от града да бъдат принуждавани за плащат за топлоенергия и през лятото, след като – забележете – за периода май-октомври ТЕЦ Шумен въобще не работи. И не е ли това чист рекет върху гражданите на Шумен?!
  Особено покъртително е писмото на госпожа Велика Златева от София – кв. “Надежда”. В него тя ми споделя: “На 29 януари 2002 г. почина съпругът ми. Взех на заем пари за погребението. След това правиха ремонт на тавана на блока и пак взех пари на заем, които вече успях да върна. До април 2002 г. си платих парното и топлата вода, след което по всички правила тогава свалих всичките си радиатори и не ползвам и топла вода. С това реших, че добросъвестно съм си свършила работата.” Какво е нейното учудване обаче, след като отново я принуждават да плаща, този път за тръбите, които минават през имота й. А тя живее с една пенсия, плаща за лекарства над 46 лв. на месец. Цитирам: “Нямам пари и не мога да плащам за нещо, което не ползвам” – жалва се жената.
  В този дух са и писмата на госпожа Лиляна Такова от Враца, господин Димитър Аргиров и Борис Ролев от София, на Стефан Георгиев от Шумен и на още стотици онеправдани граждани.
  АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ, от място): Цялата си кореспонденция ще прочетеш!
  СТЕФАН МАЗНЕВ: Ето защо Ви питам, господин министър: в края на краищата предвижда ли се Министерският съвет да направи някакъв по-човешки начин за отчитане на потребената топлоенергия за битови нужди? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на питането на народния представител Стефан Мазнев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Мазнев, да Ви призная, леко съм учуден, че този въпрос е зададен конкретно към мен, а не например към министъра на енергетиката. Зная какво ще ми отговорите и защо ми задавете на мен този въпрос. Бих могъл да Ви кажа много неща. Получил съм много информация от Държавната комисия за енергийно регулиране, която между другото се преименува на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.
  Считам, че тази тема е широко обсъждана в българската общественост за последните три години и много пъти, предполагам, че и от парламентарната трибуна е бил обсъждан този въпрос. Вие много добре знаете какъв е бил проблемът в миналото и защо се е наложило след 2001 г. да се въведе т.нар. такса мощност.
  Проблемът, уважаеми господин Мазнев – това го знае не само министърът на енергетиката и енергийните ресурси, а всеки български гражданин, който поне малко има касателство към парно отопление - е, че навремето голям процент от българските граждани, които живеят в сгради, където има централно парно отопление, са изключвали своите радиатори, но реално цялата сграда се е отоплявала, включително чрез тръбите или чрез леко завъртане на крана, така че хората, които живеят в такива сгради, са получавали реално отопление, само че не са плащали нито един лев. (Реплики от блока на ПСДСБ.)
  Тогава останалите хора, който най-добросъвестно са си включвали парното, са плащали и за тези, които са си изключвали парното, но са потребявали част от тази енергия. Вие това много добре го знаете. Бих могъл да ви прочета няколко страници цитати от закона, от наредбите и т.н. и обяснение какво е “цена мощност”, но съм убеден, че Вие прекрасно знаете това, щом сте задал този въпрос.
  Бих пристъпил направо към извода на своя отговор. Попитах председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране дали има намерение да променя подзаконовата нормативна уредба в обратна посока, тоест връщането на старата много по-несправедлива система. И отговорът е, че като цяло не се налага промяна в подзаконовата нормативна уредба. Това, което вие забравяте да кажете, е, че реално в цяла Европа има такса мощност под една или друга форма и тя се отнася както за парното отопление, така и за водата, за газта, за електричеството или за домашния телефон, както между другото и за мобилните телефони.
  Въпреки всичко има още един отговор, който на Вас се надявам да Ви хареса – че ДКЕВР в момента обсъжда възможността да се въведе като опция и т.нар. еднокомпонентно образуване, което не включва такса мощност, което по избор дружествата, които предоставят топлинна енергия за своите абонати, да могат да използват такова еднокомпонентно ценообразуване, ако пожелаят. Може да се предположи, че в бъдеще някои дружества ще изберат двукомпонентната система, някои дружества ще въведат еднокомпонентното ценообразуване. Моето лично мнение е, че сегашната система е стъпка напред и е добра. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Мазнев, имате възможност в рамките на 2 мин. да зададете до два уточняващи въпроса.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСДСБ): Никой не оспорва факта, господин заместник министър-председател, че е имало хора, които са си спирали неправомерно парното, но означава ли това, че трябва да бъдат наказвани бедни, болни хора за това, че всъщност “Топлофикация” не може да направи сериозен контрол над системата и особено с частните фирми сега. Забележете, частен монополист “Топлофикация”, частни обслужващи фирми, също монополисти – кажете ми по-добра корупционна схема от това.
  Но това, от което искам да ви предпазя, тъй като когато имах въпрос към предишния министър на енергетиката по отношение на цените на тока, тогава предупредихме, че те са незаконни и ето Върховният административен съд ги отмени, сега ви уверявам, че над 800 човека водят дела в Страсбург заради тази такса и Ви уверявам, без да се пиша голям пророк, че делото също ще бъде спечелено. Защото е ясно, че тази наредба, която Вие цитирате, всъщност това, което е казано от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, не съответства на Закона за енергетиката. Вярно, в проектозакона имаше такъв текст за узаконяване на такса мощност, но по предложение на депутатите от Демократи за силна България това предложение отпадна. Сега наредбата не е в съответствие със закона и това ще бъде причината всъщност тази такса да отпадне.
  Няма да се спирам на това, че стана практика вече и министерството, и Министерският съвет да не изпълняват решения на съда, както стана с 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Решението беше отменено, дойдоха експерти, доказаха, че централата е годна, но с някакво упорито желание те решиха да затварят блокове. Сега незаконно се вдигат двойно цените на тока, замразяват се доходи и правителството въобще не реагира. Затова искам да ви задам два допълнителни въпроса.
  Първият въпрос е, искам конкретно да ми отговорите, тъй като Вие сте заместник министър-председател и контролирате работата на Държавната комисия по енергийно регулиране, аз в това качество съм Ви задал въпросите, ще се приведе ли Наредбата за топлоснабдяването в съответствие със Закона за енергетиката? И тъй като хората са притеснени от това, че сега им готвите и такса електромер, кажете ми Вие склонен ли сте да подкрепите това предложение на Държавната комисия? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на уточняващите въпроси на господин Мазнев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Мазнев, аз успях да идентифицирам само един въпрос във Вашите думи – дали ще се приведе наредбата в съответствие със закона. Според мен няма наредба, която да не съответства на Закона за енергетиката и енергийните ресурси. Ако би имало такава наредба, тя трябва да се приведе в съответствие със закона. Но становището на Държавната комисия за енергийно регулиране е, че в момента наредбите съответстват на закона и няма нужда да бъдат променяни, защото философията на тези наредби е правилна.
  Освен това Ви отговорих, че въпреки това Държавната комисия за енергийно регулиране възнамерява да даде опция на фирмите, които предоставят топлоенергия, да използват и т.нар. еднокомпонентно ценообразуване.
  РЕПЛИКИ ОТ ДСБ: А за електромерите?
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: За електромерите считам, че въпросът е изцяло в компетенциите на министъра на енергетиката и предлагам да му го зададете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Мазнев, имате възможност да изразите Вашето отношение към отговорите на министъра.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин заместник министър-председател, аз задавам въпроса за Вашето лично мнение – дали ще подкрепите Вие такова предложение, тъй като проектонаредбата ще влезе в Министерския съвет.
  Защо поставям този въпрос? Пак казвам, вярно е, че има някои, които нарушават, но всъщност проблемът, който аз поставих пред Вас, е проблем, който засяга беззащитни хора. Това са болни, стари хора, инвалиди, сираци. За тях става въпрос и точно върху тях вие прехвърляте вината на тези, които крадат топлоенергия. И важното е, че тези хора са се отказали от парно не от каприз, а защото са бедни. И Вие всъщност ги натоварвате повече. Ще Ви покажа, в пресата излезе случай вече и на самоубийство: “Бащата на шофьора на Герджиков се хвърли от мост за неправомерна сметка за парно”. Ето докъде доведохте хората с Вашето управление и големия морал.
  Говорите, че имало такси при телефоните. Добре, мислите ли, че хлебарите са толкова глупави и не въвеждат такса фурна или пък млекарите – такса мандра примерно? Защото там има пазар. А тук монополистите просто използват своето монополно положение и слагат всякакви такси, защото хората няма къде да отидат, няма на кого да се жалват.
  Това, което искам да кажа, е, че това е симптоматичен пример как този кабинет не спазва собствените си закони. Пак казвам, в Закона за енергетиката няма такъв текст, той отпадна при второ четене. Или може би това означава вашият девиз, че хората са богатството на България – да им дерете по две и по три кожи. Интересно как искате да няма престъпност в държавата, след като най-големият рекетьор спрямо собствения си народ се явява самото българско правителство. Например вие обещахте по-големи доходи, по-голям комфорт, а в битово отношение, по отношение на отопляването хората масово се отказват от такива удобни начини на отопление като електрическа енергия и други и минават вече към твърдо гориво. Върнахте хората с 20 години назад! Не знам дали целта ви е, ако има още едно увеличение на тока, да принудите хората да си светят с газени лампи, както е било всъщност когато царят е напуснал държавата. Затова ние от Демократи за силна България никога няма да се уморим да поставяме въпроса за защита интересите на потребителите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следващото питане е на народния представител Михаил Миков, но той е поискал писмен отговор. Следователно преминаваме към актуалния въпрос, зададен от народния представител Иван Николаев Иванов.
  Господин Иванов, моля задайте Вашия актуален въпрос към заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията господин Николай Василев.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, господин министър! Моят актуален въпрос е по едно събитие, което е отминало, но проблемът продължава да бъде актуален, защото той всъщност разглежда управленското поведение на ръководството на “България еър”. Може би това че събитието е отминало е накарало господин Миков да не използва възможността да разисква с Вас този въпрос, но аз го считам за достатъчно важен и е необходимо тук да отговорите.
  Кое е събитието? На 7 март, само преди 20 дни, 15 пилоти от авиокомпания “България еър” получиха заповеди за незабавно освобождаване от работа с един-единствен мотив – съкращаване на щата. Искам да припомня, господин министър, че “България еър” разполага с 58 пилота. Това означава, че 15 пилота са над 25% от целия състав на пилотите. Това е по отношение на броя.
  Второто, което буди недоумение, е мотивът “съкращаване на щата”. Ако пилотите бъдат съкратени с 25%, това нормално би означавало, че полетите на “България еър” се съкращават с 25%. Защото няма начин да има заместващ щат на щата пилот.
  Трето, самата процедура – заявено е “незабавно”. Какво означава това? Бомба ли е паднала над “България еър” , че изведнъж се налага 25% от пилотите да бъдат съкратени?
  И от всичко това, ако се погледнат тези три компонента, личи, че поведението на ръководството на “България еър” е безцеремонно. Директорският борд се държи така, сякаш “България еър” е приватизирано и те са неговите собственици. Всъщност не е така, вие сте принципал на “България еър” дотогава, докато не бъде приватизирано и именно затова отправям към Вас и моя въпрос. Вие не може да не знаете, че веднага след тези 15 заповеди за уволнение останалите пилоти, 55 на брой, са изразили желание да напуснат солидарно със своите колеги. Само трима са подписали договори. И разбира се, веднага в медиите, добре режисирано, вината беше прехвърлена върху пилотите, като се дискутираха техните заплати, но не се споменаваше какви са приходите на ръководството, което извършва тези действия. Това беше също интересно.
  Поради тази причина беше заявено, че проблемът ще бъде решен чрез търсене на резервни екипажи и няма да има пропаднали полети. (Председателят Любен Корнезов дава сигнал за изтичане на времето.) Завършвам, господин председателю. Ден след това проблемът беше решен и изведнъж се оказа, че не е имало нужда от съкращаване на щата. По този повод отправям към Вас следният актуален въпрос: кое налагаше да бъдат съкратени близо 25% от летците на “България еър” на фона на разрастването на дейността на компанията и отчитайки лично от Вас, господин министър, много добри финансови показатели? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Иван Иванов.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Всъщност, както започвам с Вашите думи, не съм учуден, че господин Миков е решил да си оттегли въпроса и да го направи писмен, защото той самият на специално свикана пресконференция отправи остри обвинения срещу Министерството на транспорта и съобщенията, че с действията си съзнателно и умишлено се опитва да съсипе авиокомпанията, което, разбира се, времето показа, че е абсолютно несъстоятелно.
  Вие всъщност много добре знаете хронологията на събитията и съм убеден, че виждате, че действията са били правилни, целесъобразни и са довели до положителен резултат.
  За какво всъщност става дума? Всички български граждани много добре си спомнят как бившият национален превозвач авиокомпания “Балкан” за последните 10 години от своето съществуване след 1990 г. реализира обща загуба - всъщност авиокомпанията беше губеща през всяка една от годините на своето съществуване след 1990 г., като общата загуба надхвърли 100 млн. евро, ако използваме съответните валутни курсове с днешното евро.
  Само за 1995 и 1996 г. загубата на авиокомпания “Балкан” беше над 50 млн. евро и Вие правилно казахте - на този фон добрите печалби, които реализира днешният национален превозвач авиокомпания “България еър” са изключително впечатляващи, особено като си припомним, че целият капитал на “България еър” е едва около 10 млн. лв., което е по-малко от стойността на един нов самолет, както всички добре знаем.
  Спомняме си събитията в “България еър”, като през последните няколко месеца пилотите колективно отказваха да подпишат своя групов, колективен договор или индивидуалните си трудови договори. Тук, всички български граждани разбраха чрез медиите, че след данъчно облагане, тоест съвсем чисти пари пилотите получаваха преди предложеното от нас увеличение приблизително 3700 лв. след данъци. Всеки от нас може да прецени дали е много или малко, но това е около 12 пъти по-високо от средната за страната работна заплата, и то преди облагането с данъци, тоест бруто доходи. Техните искания бяха за постепенно увеличаване на заплатите – най-напред на 6000 лв. след данъците, след това – 8000 лв. и накрая 10 000 лв. след данъците. Това увеличение, заедно с всички други социални разходи, свързани със заплатите годишно, се оказа, че е много по-голямо за 58 пилота, отколкото цялата печалба на “България еър” и тук няма разумно ръководство на нито една авиокомпания - била тя държавна или частна, която може да приеме подобно увеличение.
  Всъщност, уважаеми господин Иванов, Вие също сте разбрали, че тази авиокомпания е само на две години – и от началото на нейното съществуване, само за две години - и пилотите, и стюардесите, и другият персонал са получили неколкократно, тоест няколко пъти увеличение на своите заплати. На този фон увеличението от 12%, което е много по-високо от ръста на брутния вътрешен продукт или от ръста на инфлацията за съответната година и което предложи ръководството изглежда доста добро, защото малко са отраслите в националната икономика, където толкова високозаплатени служители, разбира се, висококвалифицирани и високо подготвени служители могат да получат 12-процентно увеличение. Един пример за по-голямо увеличение е в нашето параходство “Български морски флот”, където за година и половина увеличението е над 51%, което е, разбира се, още по-добро, отколкото 12%.
  Отговаряйки на Вашия въпрос: какво наложи позицията на ръководството на “България еър”, отговорът е напълно ясен. Има два начина, по които можеше да бъде съсипан успехът на националния авиопревознач. Единият начин е да не бъде прието увеличението на пилотите, като рискуваме те да откажат да летят, което не се случи, а вторият начин беше да се приемат екстравагантните предложения за увеличението на заплатите в посока 10 000 лв. след данъци, след което компанията със сигурност щеше да фалира. Ясно е, че не можеше да се случи нито едно от двете. Затова ръководството прие единствено възможната стъпка – да предупреди, че с поведението си малка група служители, която е около една десета или малко повече от една десета от всички служители в авиокомпанията би могла да постави на карта съществуването на цялата авиокомпания и по този начин -съществуването на българската авиация. Вследствие на добре предприетите мерки и доброто изпълнение, здравият разум и от двете страни надделя – в момента в авиокомпанията няма никакво напрежение, продължават усилията на Съвета на директорите да увеличи броят на самолетите до 9 и по този начин ще се постигне ръст на превозените пътници, ще бъдат открити нови дестинации от няколко български летища, ще бъде изпълнена чартърната програма и ще бъде осигурен туристическият сезон за 2005 г.
  Всъщност, уважаеми господин Иванов, в заключение – много ми е лесно да отговоря на въпроса: защо е предложено само 12-процентно увеличение на заплатите. Много по-трудно е било на мои предшественици да отговарят на въпроса: защо в продължение на десет години бившият национален авиопревозвач е загубил 100 млн. евро. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, заповядайте за реплика.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Преди да взема отношение към това, което казахте, искам да започна с това, с което завършихте. Радвам се, че тук, от трибуната Вие съобщихте, че “Балкан” е бил със 100 млн. евро загуби – това, което се мълчи около момента на приватизацията на “Балкан”. Това трябва да се чуе от българските граждани - което е много добре, че прозвуча от Вашата уста. Сто милиона евро загуби са били натрупани в авиокомпания “Балкан” в момента, когато правителството на Иван Костов пое управлението на страната през 1997 г. и Вие дори цитирахте, че 1995-1996 г. е това натрупване.
  Сега, по отношение на въпроса, който ви поставих. Преди всичко аз категорично искам да кажа, че действието на ръководството на “България еър”, е действие на работодател, който оказа един недопустим натиск и за мен този натиск е непозволен. Първо, защото преговорите не са били прекратени. Второ, защото пилотите категорично заявиха и това беше изнесено в пресата, че те няма да минат към стачки и продължават преговорите с ръководството. Реално действието, което извърши ръководството на “Балкан” е един чист вид на шантажиране на работещите.
  Вие казвате, че това е една десета от персонала на “Балкан”. Не може по този начин да говорите, защото това е една манипулация – това е 25% от пилотите! Не може да се сравнява стюардесата с пилота в една авиокомпания и трябва да бъдем действително коректни и когато Ви задавам този въпрос искам все пак да Ви кажа - Вие отговаряте, че сега Ви е лесно да кажете така. Да, но “Балкан” беше изправен пред една ситуация, когато буквално полетите можеха да спрат и това беше реална ситуация. Тя беше решена почти на ръба на бръснача - в последния момент. А това нанася удар върху приватизацията на “България еър”, когато евентуалните кандидат-купувачи проявяват интерес (председателят Любен Корнезов дава сигнал за изтичане на времето) и следят ежедневно състоянието на компанията.
  Ето защо, господин министър, би трябвало от ръководството на “България еър” да се изисква категорично да не постъпва по метода на шантажиране на хората, които са наети на работа в компанията. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, бих искал да се съглася с Вашите думи, че пилотите са едни от най-висококвалифицираните служители на която и да е компания в България. И България, и аз, като ресорен министър на транспорта, винаги съм бил горд с постиженията, с професионализма на българските пилоти, но също така и с труда и професионализма на българските стюардеси и на другия персонал в националната компания. Винаги в подобни случаи не съм пестил добрите си думи и благодарността си към тези служители, защото стотици хиляди български и чуждестранни граждани, които са били на борда на самолетите на националния превозвач, са останали доволни от доброто ниво на обслужване, от доброто техническо състояние на самолетите, от начина, по който се извършват полетите, и като цяло за една млада, двегодишна компания, постиженията й са по-скоро впечатляващи.
  Наистина, малко са държавите в Европа, където една национална авиокомпания, както и държавните железници или Компанията за морски транспорт показват финансови резултати, каквито показват българските компании в момента. Едно от доказателствата за това, че министерството като принципал винаги е било съпричастно към труда, благодарност за професионализма на тези служители е фактът например, че вследствие на добрите финансови резултати за 2004 г. всички служители бяха изненадани с премии в края на годината в размер на над 400 хил. лв. Надявам се те да са го оценили не само чрез този жест, а и чрез цялото отношение, чрез всички наши действия доброто отношение на държавата към този толкова важен за страната отрасъл.
  За мен, както и за Вас, това личи от Вашите думи, националната авиокомпания е един от символите на българската държавност и е символ на национална гордост. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Отново народният представител Иван Иванов с актуален въпрос към министър Николай Василев, от въздухоплаването този път на ж.п. линията Крумово - Първомай.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Господин министър, миналата седмица моите актуални въпроси и питания започнаха с един случай на очевидни далавери – това беше в Параходство “Български морски флот”. Аз бях много остър и се надявам, че Вие помните моите ясни и категорични заключения и изразени становища. Днес ще завърша с въпроса си с един случай, който също така разкрива корупционна практика – касае се за най-големия инфраструктурен проект от тези, които бяха обявени като приоритети. Това е модернизацията и електрификацията на линията Пловдив – Свиленград.
  Вие знаете, че за нея са отпуснати от Европейския съюз 340 млн. евро. Реконструкцията е разделена на две части и първата от тях това е реконструкцията на ж.п. линията Крумово - Първомай. Тя има дължина 37 км.
  На 18 януари 2005 г. – искам ясно да кажа, след четиригодишно абсолютно занемаряване на този проект и тотално закъснение, но в крайна сметка на 18 януари 2005 г. Тръжната комисия към министерството очевидно е избрала гръцката компания “Терна” за изпълнител на тази част от проекта. Официално изборът не е обявен. Има твърдение, че докладът за резултата от търга е изпратен за одобрение на Европейската комисия, но се надявам Вие да дадете пояснение и да хвърлите светлина върху този въпрос.
  Какви са моите големи притеснения? Ще кажа съвсем определено, не са само мои, но включително и на обществеността, която следи този въпрос. Имало е девет оферти за участъка от Крумово до Първомай. В тези девет оферти, по-голямата част от които подадени от водещи строителни фирми в областта на железопътния транспорт, фирмата “Терна” е класирана на трето място на базата показател най-ниско предложена цена за реконструкцията и модернизацията. Пред нея е фирмата “Пор техно бау”/”Ва тех” – Австрия, и втората е “Тисен”, “Хайткамп”, “Кирхнер” и “Вайс” – Германия. Това, което буди наистина недоумение, е, че от деветте фирми осемте са отстранени поради непълноти в документацията.
  Господин министър, провежда се търг с девет участници и се отстраняват осем от участниците, което директно показва, че се избира деветият. Това наистина е извън всякаква нормална логика. Но когато няма нормална логика, явно има някаква друга логика.
  По този повод аз отправям към Вас следния актуален въпрос: компания “Терна” отговаря ли на изискванията на ФИДИК за изпълнител на подобни проекти? Какъв е опитът на “Терна” в сферата на ж.п. проекти и има ли становище на Европейската комисия по проведения търг? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Иван Иванов. Всъщност, това бяха три въпроса, но в една насока.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, ще започна с думите от Вашето изказване. Най-напред, не приемам квалификацията за т.нар. от Вас очевидни далавери в БМФ за годината, когато БМФ реализира печалба от над 30 млн. долара, при положение че за предишните 14 години общо реализира загуба от 3 млн. долара. Тоест очевидно може би Вашата квалификация не е точно за тази година. Също така не приемам и думите “корупционна практика” да се отнасят до дейността на министерството по отношение на линията Пловдив – Свиленград.
  Преди поставянето на конкретни въпроси, всъщност Вие накратко дадохте информация за актуалното състояние на процедурата по избор на изпълнител за реконструкция на ж.п. линията Крумово - Първомай. Вярното е, че докладът на Тръжната комисия е изпратен за одобрение в делегацията на Европейската комисия. Останалата част от информацията Ви не е достоверна. Тоест, Вие изказвате хипотези, но нямате точна информация.
  Бих искал да подчертая, че изпълнител на проекта все още не е избран и тръжната процедура не е приключила. Също така по проведения търг все още не е получено становище от Европейската комисия. Тъй като цялата тръжна процедура – от отварянето на офертите до подписването на договора от двете страни, с която фирма се окаже победител, е строго конфиденциална, могат да се дават само принципни пояснения относно правилата за избор на изпълнител на проекта.
  Тръжните процедури за проекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз, се провеждат по т.нар. правила ПРАГ или практическо ръководство за процедурите при договаряне на средства от общия бюджет на Европейската общност в контекста на външни действия. Съгласно тези правила Тръжната комисия може да направи само препоръка за възлагане на договор на участник в търга. Европейската комисия взема крайното решение дали да приеме препоръката или да я отхвърли. Европейската комисия също така може да препоръча допълнителни преговори, разяснения и условия, при които възложителят да сключи договор въз основа на проведената тръжна процедура.
  Считам, че въпросът Ви дали компания “Терна” отговаря на изискванията на ФИДИК, не е много точно зададен въпрос, тъй като ФИДИК означава Международен съюз на инженерите-консултанти, съдържа единствено договорни условия за проектиране и строителство, а не изисквания за изпълнител на проект или правила за провеждане на тръжните процедури. Изискванията към участниците в търга са заложени в тръжното досие, одобрено от Европейската комисия. Крайното решение дали “Терна” или който и да е от другите участници отговаря на изискванията е единствено и само от компетентността на Европейската комисия.
  Уважаеми господин Иванов, бих желал да завърша своя отговор и с едно друго уверение към Вас, че от няколкогодишния ми опит досега в работа с различни изпълнители на големи инфраструктурни проекти, който и да победи в тази процедура, който и да бъде избран за изпълнител, ще се обърна публично към него и ще му кажа, че се надявам той да изпълни договора си точно, когато такъв бъде сключен. Да не желае отново удължаване на срокове, промяна на анекси към договора, промяна на сумата по договора и да търси оправдание в международното положение или в климатичните условия за неизпълнението на своите договори. Така че който и да е бъдещият победител, няма да му е много лесно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика има думата народният представител Иван Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин министър, Вие казахте, че Европейската комисия ще вземе крайното решение и аз ще добавя: “Слава Богу”. Слава Богу, защото когато изказах своите опасения, те не бяха безпочвени. Първото безспорно, ФИДИК е наистина Международната организация на инженерите-консултанти, но ФИДИК поставя категорично изискване обектите да бъдат предоставени на компании, които имат самостоятелно завършени проекти. Компанията “Терна” няма самостоятелно завършен проект в областта на ж.п. строителството. Вярно, че те са модернизирали и електрифицирали линията Атина – Пирея, но съвместно със “Сименс” и “Сименс” е била именно водещата фирма, и то само преди година и половина – през 2003 г.
  На второ място, господин министър, когато се елиминират по показатели, свързани с документация, останалите участници и Вие по този въпрос нищо не ми отговорихте, това създава много силно впечатление, че търгът се насочва в определена посока за определена фирма. За мен най-правилното Ваше решение, като министър, е да пренасрочите търга или да се върнат документите на някои от участниците, за да бъдат приведени с изискванията на тръжната комисия.
  На трето място, ако в крайна сметка нещата останат непроменени, не искам да бъда лош пророк, но има голям риск: първо, ремонтът да бъде некачествен и второ, да се иска продължаване на сроковете. Вие неслучайно споменахте какви изисквания ще поставите, защото имате предвид случаи с "Щрабак" на софийското летище, но "Щрабак" до голяма степен успя да компенсира. "Терна" няма да успее, тя няма и една десета от опита и постиженията на "Щрабак".
  Затова, господин министър, наистина се надявам, че Европейската комисия ще анулира резултатите от търга. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще преминем към питането, зададено от народните представители Евгени Чачев и Благой Димитров, към заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ, от място): Моля за процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за процедура.
  Ще помоля колегите, доколкото могат, да се самоограничават във времето, за да можем да минем повече въпроси.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Предвид на това, че останаха четири въпроса към заместник министър-председателя, предлагам удължаване на работното време на Народното събрание до изчерпване на въпросите към него.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ако има общо съгласие, тъй като виждам, че министърът е съгласен.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Да, съгласни сме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Защото разбирате, че е доста деликатно да поставя на гласуване тази процедура.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Да, доста е деликатно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С общо съгласие на залата и на министър Николай Василев ще работим до изчерпване на въпросите към него.
  Моля народните представители и министъра за стегната работа.
  Има думата народният представител Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Извън темата, господин министър, преди малко може би с господин Кацаров и господин Чачев говорихте, но аз ще Ви предоставя една рекламна дипляна на "Технополис": забележете, марков лаптоп с данък добавена стойност е 1299 лв. на цени на дребно. Сещате се, че стационарен компютър – 40-50 хиляди бройки ще бъдат много по-малко от това.
  И сега към питането, уважаеми господин министър. Веднага във връзка с управлението на радиочестотния спектър и въобще по отношение на целия контрол на радиочестотите искам да ви кажа, че има пълен хаос в последните четири години. Ще ви дам няколко примера, с които вероятно ще се съгласи всеки български гражданин.
  Господин министър, в София в момента БТК води война с кабелните оператори за инфраструктурата, която ползват. Аз се безпокоя, че пасивно наблюдавате това и може да се стигне до ексцесии – хора от БТК режат кабели на кабелни оператори.
  Минавам нататък. Не знам кога сте пътували до Пловдив по магистрала "Тракия", но, господин министър, ако стигнете до Пловдив, няма българска радиостанция. Аз имам усещането, че като съм по магистрала "Тракия" съм в Република Турция. В честотния диапазон на радиоприемниците излизат турска до турска радиостанция и това нещо държавата пасивно го наблюдава. Държавата пасивно наблюдава, господин министър, това, че честотният суверенитет, съгласно чл. 18 от Конституцията, се нарушава от нашите съседи. В Дунавската равнина около Бяла не се чува програма "Хоризонт", на БНР, БНТ. Не може държавата, в лицето на Комисията за регулиране на съобщенията, пасивно да наблюдава тези процеси. Като говоря за хаоса, може би ще разясните какво става, различни сигнали излизат към операторите, с конкурса по 3G, мобилните комуникации, UNTS. Различни неща излизат. Операторите, играчите на телекомуникационния пазар не могат да се ориентират.
  Вчера в комисията гледахме, че са спрени телеграмите от Българската телекомуникационна компания. Пак държавата пасивно наблюдава. Българските граждани в момента имат проблем, тъй като няма оператор, който да оперира телеграмите им. В момента не е ясно кой поема ангажимента. Хората са ощетени.
  Всички тези проблеми, които споменах и пасивно се наблюдават от държавата, според мен са въз основа на това, че самото Народно събрание и самият Министерски съвет не спазват законите.
  Преди малко беше господин Илчев, съжалявам, че напусна, като спикер на най-голямата парламентарна група, питам, господин министър, не знам на политическо ниво обсъждано ли е, защо още в Народното събрание не влиза въпросът за гласуването на изтеклите мандати на Комисията за регулиране на съобщенията и редица други неща, просто не искам да излизам от темата. Не може самият парламент да не изпълнява законите, които е гласувал. Не може управляващото мнозинство пасивно да наблюдава как изтичат мандати, минават месеци. Не знам, ако така пасивно наблюдаваме, другият парламент дали ще вземе мерки. Е, да, като дойдохте вие, политически махнахте ДКД, политически махнахте НСРТ, имаше политически чистки, гилотината вървеше, но от това практически се породи един хаос. Политически чистки имаше.
  Тъй като тези неща, които аз изредих, са в тази сфера – по отношение на управлението на радиочестотния спектър, по отношение на инфраструктурата, моят въпрос, господин министър, е: каква е политиката на правителството, тъй като в Закона за далекосъобщенията има ясна разпоредба – чл. 6, чл. 7 регламентират правомощия на Министерския съвет и директно на Вас като министър на транспорта и съобщенията? Каква е политиката на правителството относно отдаването на ограничен честотен ресурс, тук допълвам, все пак суверенитетът на България в това отношение, и наемането на комуникационна инфраструктура? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на питането на народните представители Евгени Чачев и Благой Димитров.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин Димитров, трябва да Ви кажа, че малко съм объркан от кой въпрос да започна, тъй като Вие обсъдихте доста различни теми във Вашето изказване. Има твърдения, с които съм съгласен. Наистина съм забелязал и то не само през последната година, че в много части на страната и то понякога далеч във вътрешността на страната, далеч от държавната граница се слушат много по-лесно множество чужди радиостанции и понякога не се чува нито една българска. Бих могъл с много примери да илюстрирам това, което казвате. Това е така. Между другото, през последните 20 години съм слушал радиостанции и винаги е било така, за съжаление.
  Не съм съгласен, че държавата съвсем пасивно наблюдава. Мога да ви дам примери за някои действия. Например във всички двустранни срещи от ниво министър-председател или съответни министри със съседните страни тази тема безспорно фигурира в българския дневен ред на тези срещи и ние постоянно я поставяме. Да ви призная, в областта на международното право е трудно да бъде регулиран този процес.
  Между другото между повечето държави по света има сходен проблем. Това не означава, че България не може да направи нищо. Давам ви един пример: през последните години по цялото северно Черноморие ако човек тръгне с автомобил на север от гр. Варна, не може да хване нито една българска радиостанция, включително програма “Хоризонт”. Сега даваме нова честота на Българското национално радио и от тази пролет натам цяла Североизточна България ще има един мощен предавател и ще се лови поне Българското национално радио в един огромен периметър от повече от една област на българска територия. Усилията в тази област ще продължат.
  Вие зададохте и много други общи въпроси, които биха предположили много дълъг отговор. Ще се опитам да Ви дам по-кратък отговор. Съгласно Закона за далекосъобщенията Министерският съвет определя държавната политика в далекосъобщенията и приема: секторна политика, държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях. В Раздел “Управление” на ограничените ресурси в електронните съобщения” на актуализираната секторна политика в далекосъобщенията, обнародвана в “Държавен вестник” през 2004 г., е предвидено: до средата на 2005 г. да се изготви държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър; второ, регулаторна политика за управлението, разпределението и контрола за използване на радиочестотния спектър за граждански нужди. Също така до 1 януари 2007 г. предстои да се изгради интегрирана автоматизирана система за управление на целия радиочестотен спектър, която да се използва съвместно от заинтересованите институции по предварително съгласувани между тях условия и ред; национална система за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър. В момента се разработва държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния сектор, която ще бъде приета от Министерския съвет до края на м. юни 2005 г.
  Съгласно закона в процес на изготвяне е регулаторната политика за управление и разпределението на използването на радиочестотния спектър за граждански нужди от Комисията за регулиране на съобщенията. Националният план за разпределение на радиочестотния спектър периодично се актуализира и се публикува в “Държавен вестник”.
  Наемането на телекомуникационна инфраструктура – това е втората тема от Вашия въпрос, включва: предоставяне на линии под наем, съвместно ползване на помещения и съоръжения, необвързан достъп до абонатната линия – така нареченото “използване на последната миля”.
  Всеки може да наема комуникационна инфраструктура от лицензирани или регистрирани далекосъобщителни оператори по търговски начин на базата на договор, като далекосъобщителните оператори обявяват условията, при които се извършва наемането.
  С постановление на Министерския съвет от началото на 2004 г. е приета наредбата за условията и реда за предоставяне на услугата “линии под наем”. Наредбата урежда условията, при които лицензиран обществен далекосъобщителен оператор предоставя правото на ползване на далекосъобщителни съоръжения на друго лице, включващи преносни съоръжения и преносната среда.
  Комисията за регулиране на съобщенията е одобрила, съгласно изискванията на Закона за далекосъобщенията, така нареченото типово предложение на БТК, за сключване на договор за предоставяне на услугата “линии под наем”, което съдържа описание на услугата, условията и сроковете за нейното предоставяне, изискванията за качество, условия за съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали и др.
  Комисията за регулиране на съобщенията е одобрила и типовото предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия, в което е определен начинът за предоставяне на такъв достъп. Цените за необвързан достъп до абонатната линия са разходоориентирани, което, разбира се, съответства на европейските директиви. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Чачев, да зададете до два уточняващи въпроса.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Вие определено не отговорихте на нашето питане, но от това, което заявихте от тази трибуна, за сетен път стана ясно, че липсва политическа воля, липсва и кураж в преговорите с държавниците от съседните нам страни. Неслучайно загубихме България като енергиен център на Балканите, да не изброявам другите неща. Вашето правителство просто не защитава българските национални интереси.
  Моите доуточняващи въпроси към Вас са следните: защо Вие като министър на транспорта и съобщенията позволихте двойно дъно в концесията за автомагистрала “Тракия” – втора концесия? Защо на концесионера на автомагистрала “Тракия” се дава правото да положи или да сключи договори с трети лица за инсталиране на фиброоптичния кабел в автомагистрала “Тракия” и да получава приходите, реализирани от него? Не е ли това в разрез както с българското законодателство, така и с европейските директиви, които са действащи в момента? Вие лично как сте гласувал на заседанието на правителството при даване на концесия на автомагистрала “Тракия”? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на уточняващите въпроси, зададени от народния представител Евгени Чачев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чачев! Тук не бих искал да коментирам България дали е загубена като енергиен център на Балканите, считам, че не е, тъй като през мандата на настоящото правителство е започната реализацията на няколко големи енергийни проекта в размер на милиарди левове.
  Също така, тъй като споменахте, че съм министър на транспорта, ще Ви припомня, че през последния месец имахме възможността Министерството на транспорта да представи проект на Национална стратегия за развитие на Националната транспортна система за следващите десет години – до 2015 г. Ако тя бъде изпълнена в голямата си част, тогава България освен енергиен център на Балканите ще се очертае като сериозен транспортен лидер на Балканите. Всичките въпроси, които са свързани с автомагистрала “Тракия”, сам съзнавате, че не са към мен, тъй като още от Ваше време насам Агенция “Пътища” не е към Министерството на транспорта, което е съвсем друга тема.
  Все пак Вие зададохте един телекомуникационен въпрос, който очаквах, че ще зададете. Доколкото съм запознат, макар че не съм се занимавал с този въпрос, имам уверенията, че ако в съответния договор има прокарване и използване на т.нар. “фиброоптичен кабел”, това ще стане единствено по реда на действащото законодателство и след разрешение на концедента концесионерът може да използва фиброоптичния кабел, изграден за нуждите на концесията и за предоставяне на услуги, включително обществени далекосъобщителни услуги. Повече по този въпрос не бих могъл да кажа, но също така не приемам Вашата обща квалификация, която не е подкрепена с конкретни тези, че българското правителство не защитава българските национални интереси. Според мен българското правителство със своята политика за последните четири години защитава в голяма степен българските национални интереси. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Благой Димитров, за да изрази своето и на господин Чачев отношение към отговорите.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Не мога да бъда доволен, господин министър Василев, от този отговор! България е разграден двор в момента! Влезте от другата страна да видите някъде слуша ли се в Турция българска реч – не! Казвам Ви веднага, че не се слуша! Ако пътувате по магистралата след Одрин, след граничния пункт, такова нещо няма.
  Още веднъж казвам: правителството пасивно гледа, надявам се, не защото ДПС е ваш коалиционен партньор, искрено се надявам да не е така, как суверенитета по отношение на честотния ресурс не се покрива съгласно Конституцията – суверенно държавно право, чл. 18 от Конституцията, суверенно държавно право!
  И никой не поставя на Република Турция на междудържавно ниво директно въпроса защо нерегламентирано се излъчва с по-високи мощности. Много сериозно Ви поставям този въпрос. Трябва да получите отговор, но за това се иска кураж, иска се воля, а не безхаберност. Тук аз не отправям обвинение конкретно само към Вас, защото преди всичко министър-председателят е човекът с най-голям авторитет, а той за много неща, включително за това няма хабер. Не може българските граждани спокойно да гледат как суверенитетът ни в това отношение се нарушава.
  И това, за което преди малко попита и господин Чачев. Така, както е разписана клаузата в концесионния проектодоговор, ако не дай си Боже, се подпише, това означава, че концесионерът без търг или конкурс – като при третия лиценз на БТК, без търг или конкурс, ние се опасяваме, че това може да стане, защото имаме примера на БТК, той може да оперира с трети лица. Не съм доволен. От името на господин Чачев ще кажа, не сме доволни от отговора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Останаха три актуални въпроса. Моля народните представители, както и министъра за точни, стегнати въпроси и, разбира се, отговори.
  Актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов относно приватизацията на ТЕЦ “Бобов дол”.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
  Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин заместник министър-председателю на Министерския съвет! На 1 декември миналата година Агенцията за приватизация взе решение за продажба чрез публично оповестен конкурс на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД. Това решение обаче поставя няколко много важни въпроса, на които настоявам да отговорите, уважаеми господин Василев.
  Съзнавам, че решението е взето тогава, когато този въпрос беше от ресора на госпожа Шулева, но сега Вие отговаряте за приватизацията и затова го задавам към Вас.
  Защо се пристъпва към приватизацията на ТЕЦ “Бобов дол” без ясна стратегия, която да е обсъдена със социалните партньори и да е утвърдена по реда на чл. 3, ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол?
  Какво е наложило да бъдат поставени такива изисквания към бъдещите купувачи, че фактически да не може да се яви български кандидат на конкурса?
  Защо не е заложено изискване да не се променя горивната база на теца от бъдещия купувач? Газопроводът минава само на около 300 метра от топлоцентралата и опасенията на хората, които живеят в Югозапада са, че бъдещият купувач може да смени горивната база и по този начин да останат без работа не само онези, които се трудят в мини “Бобов дол” ЕАД, но и миньорите от 16 въгледобивни мини в Югозапада. Това са някъде около 11 000 заети във въгледобивния отрасъл.
  Решението на Агенцията за приватизация срещна едно много сериозно и обосновано противопоставяне в Югозапада както от страна на синдикатите, така и от редица общински съвети от трите области, а и няколкото народни представители от Югозапада се обявихме срещу този начин на приватизиране на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД.
  Очаквам от Вас освен отговор на въпросите, които току-що поставих, да кажете и как правителството ще гарантира развитието на въгледобива в Бобов дол и изобщо в Югозападна България след този начин на приватизация на ТЕЦ “Бобов дол”. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Иво Атанасов.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Бих искал да Ви успокоя, че положението с процедурата по приватизация на ТЕЦ “Бобов дол” не е драматично.
  Не трябва да се смята, че тази приватизация поставя под заплаха работните места на 11 000 миньори от региона, както Вие казвате в своя въпрос. Хората, които работят във въгледобива в Югозападна България, ще имат защитени интереси.
  Запазването на горивната база на теца и бъдещето изкупуване на въглищата са заложени, не са пропуснати в проекта за приватизационен договор с бъдещия купувач. И всички кандидат-купувачи, а те са много, добре знаят този факт.
  Но нека да отговоря на Вашите въпроси.
  Ясна стратегия за приватизация на ТЕЦ “Бобов дол” има. Вие сте прав, че тя не е вкарвана в Народното събрание, защото няма смисъл това да бъде правено. Вие знаете, че само за един определен списък от предприятия, включени в Приложение № 2 към Закона за приватизация и следприватизационен контрол, само за тези дружества стратегиите трябва да бъдат вкарвани в Народното събрание.
  Отчитайки сложността и спецификата на приватизацията на тецовете в България, Агенцията за приватизация проведе конкурс за избор на консултант по продажбата на ТЕЦ “Бобов дол”, ТЕЦ “Варна” и “Топлофикация – Русе”. В този конкурс участваха световно признати консултанти с доказан опит. В крайна сметка е избран “Креди Сюис Фърст Бостън” – една голяма инвестиционна банка, в консорциум с “Линклейтърс”, “Ърнст енд Янг” – това са съответно голяма адвокатска кантора и голяма консултантска и одиторска компания, и адвокатска кантора “Джингов, Гугински, Кючюков и Величков”. Едно от задълженията на консултанта е да се изготви приватизационна стратегия за всяко от дружествата, като се отчитат спецификата на дейността им и съществуващите проблеми, включително социалните проблеми. Бяха проведени тристранни браншови съвети с представители на синдикатите на енергетиците, за уточняване на социалните клаузи на стратегиите.
  Колкото до критериите за допускане на кандидатите за участие в приватизационната процедура за ТЕЦ “Бобовдол”, те са съгласувани с Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. Критериите отразяват желанието на правителството до приватизация на енергийните дружества да бъдат допуснати само компании с доказан опит в производството на енергия от топлоелектрически централи. Тези компании трябва да могат да направят инвестициите, нужни за нормалното функциониране на тецовете, както и да осигурят работата им в напълно либерализиран български и източноевропейски пазар на енергия. До участие в конкурса са допуснати 11 кандидата, което означава сериозна конкуренция, които са сред водещите световни компании. И в медиите са посочени, цитирани са някои имена, например “Енел” от Италия, “ЕОН” от Германия, “И Ви Ен” от Австрия, РАО “ЕЕС” от Русия и т.н. Най-голямата гаранция за хората, които работят в тецовете, е чрез влизане на стратегически инвеститори централите да повишат натовареността на мощностите си, да станат по-конкурентни и успешно да се включат в свободния пазар на електроенергия.
  Ще се защити и социалният интерес на миньорите от въгледобива в региона. На всички, включително и на потенциалните участници в конкурса за приватизация на ТЕЦ-а, е известно, че централата е проектирана да работи с местни въглища. Те се добиват в няколко мини, например “Бобовдол”, “Перник”, “Чукурово”, “Бели брег”, “Станянци” и др.
  Въпросите с бъдещото изкупуване на въглища и със запазване на горивната база на ТЕЦ “Бобовдол” са решени с изискванията към купувача на дружеството. Тези изисквания са заложени в проектодоговора за приватизация и по-специално в Раздел ІV, т. 5 “Задължения относно използването на местни въглища”, както и в договора за закупуване на електрическа енергия.
  Договорът за закупуване на електрическа енергия ще бъде сключен между ТЕЦ “Бобовдол” и Националната електропреносна компания преди подписване на приватизационния договор. По клаузите в него в момента работят екипите на консултанта, на Министерството на енергетиката и на Държавната комисия за енергийно регулиране. Договорът за купуване на ток ще бъде дългосрочен и ще гарантира изкупуването от НЕК на електроенергия, произведена в ТЕЦ от местни въглища.
  В проекта на договора за приватизация купувачът се задължава да продължи да използва въглищата като основно гориво за срока на договора за закупуване на електрическа енергия и въз основа на сключените с въгледобивните дружества договори за доставка на въглища. В следващия член от проектодоговора за приватизация купувачът се задължава да сключи бъдещи договори за доставка на въглища с въгледобивните дружества за срока на действие на договорите за купуване на електричество.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на реплика има народния представител Иво Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа, уважаеми господин вицепремиер, напротив, тази информация няма как да успокои работещите във въгледобива, защото Агенцията за приватизация не е заложила в условията, обявени чрез конкурса, запазване на горивната база. Да, Вие сега казвате, че това ще бъде заложено в приватизационния договор, но онзи, който утре ще спечели конкурса, би могъл даже да Ви осъди за това, че му налагате условие, което не съществува при предварителното обявяване на конкурса. Така че дали ще се подпише приватизационният договор така, както Вие казвате, или така, както е била обявена процедурата по приватизацията, може да се спори и изобщо няма гаранция, че ще бъде запазена горивната база.
  Интересно е да се знае на какво основание е подбрана адвокатската кантора, за която говорихте и колко хиляди лева са изплатени за този правен анализ. По мои данни около 500 хил. лв. Ако не съм прав, може да ме опровергаете. Но един такъв анализ струва около 20 хил. лева.
  Освен това искам да кажа, че когато БСП излезе от властта, остави Мини “Бобов дол” с 9600 работещи. В момента там са заети 2700. Нашето 8-годишно отсъствие от властта се отрази фатално на много сектори, в случая на въгледобива в Югозападна България. И ако Вие наистина утре допуснете да бъде купена топлоцентралата от някой кандидат, който ще смени горивната база, аз не зная жълтото правителство колко чешмички, беседки, алеи и къщички на Баба Яга трябва да построи, за да компенсира простия факт, че с един замах около 11 хил. миньори от 16 мини в България могат да бъдат оставени без работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Вие знаете, че никой от нас не е специалист по топлотехника, но смятам, че няма нужда човек да е следвал енергетика, за да знае, че не е толкова елементарно да се сменят старите турбини и генератори, които работят с местни въглища, на газ. В България няма нито една електроцентрала, когато някога е работила на газ, така че едва ли точно ТЕЦ “Бобов дол” ще заработи на газ. Мисля, че това е също толкова невероятно, колкото автомобилният генератор да работи с въглища.
  Разбира се, това е технически въпрос, но по-точно е това, което ви казах преди това, че в приватизационния договор и в цялата приватизационна процедура Агенцията за приватизация не е забравила да постави условието за използване на местните въглища. Казах Ви точно обратното, че са предприети множество стъпки да бъде задължен купувачът на ТЕЦ “Бобов дол” да използва точно местни въглища от съответните мини. Това е залегнало в приватизационния договор, това е изключителен критерий, това е задължителна клауза при избора на купувач. Така че наистина смятам, че бъдещето за ТЕЦ “Бобов дол” ще бъде по-добро след приватизацията и ако тя произвежда повече електроенергия и бъде по-конкурентоспособна на балканския енергиен пазар, тогава ще потребява и повече местни въглища.
  Вие казахте, че когато Вашата партия била на власт, имало повече работници. Предлагам да проверите какви са били загубите на ТЕЦ “Бобов дол”, защото, ако ги проверите, ще видите, че вероятно ситуацията е била такава, както с Авиокомпания “Балкан”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към актуалния въпрос, зададен от народния представител Младен Червеняков към министър Николай Василев.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, господин вицепремиер, ще продължа темата на господин Атанасов за начина, по който се върши приватизация и следприватизационния контрол в България. И за да не ми задавате след това въпроса защо именно към Вас се задава този въпрос, искам да кажа, че той беше зададен, когато за тази дейност отговаряше министър Шулева. И предвид нейните близки приятелски отношения с т.нар. приватизатор Цветков, въпросите звучаха в съвсем друг контекст. Разбирам затрудненията, разбирам, че и Вашите чиновници са Ви написали един готов отговор, но аз съм длъжен да задам този въпрос, защото това е един от типичните примери как едно от най-печелившите предприятия в България – “Пластхим”, Ботевград беше докарано до състояние, в което въобще да се чудим какво да правим с него.
  И така, какъв е конкретният ми въпрос? За да не се връщаме назад към миналото и да питаме кой носи отговорност за падането на българската държава под робство, само за периода 2000-2004 г. купувачът “Пластхим 99” АД на Индустриална кооперация “Зелин” АД, Холдинг – Ботевград не е изпълнила задължението си по приватизационния договор по отношение на инвестиционната си програма и Програмата за трудова заетост, с която са й начислени неустойки в размер на 11 хил. 765 щ.д. и 224 хил. лв. за 2001 г., а за 2002 г. – за 264 хил. 280 лв. От м. август 2003 г. предприятието е обявено в престой, а от 23 януари 2004 г. е установено, че дружеството не извършва никаква производствена дейност.
  Работодателят не изплаща работни заплати на своите работници и служители, но това, което е най-лошото е, че то и не изплаща необходимите задължения към Здравната каса, нито към Националния осигурителен институт, в резултат на което да оставим настрана, че работниците не получават никакви заплати, но те не могат да се регистрират и в Бюрото за безработни, не могат по никакъв начин да получават и качествени здравни услуги, просто защото вноските към тези две институции не са плащани. Размерът на задълженията на Индустриална кооперация “Зелин” АД, Холдинг към края на миналата година са следните: към държавно обществено осигуряване – 2 млн. 703 хил. лв., към допълнително задължителното пенсионно осигуряване към Професионалния пенсионен фонд – 6 хил. 674 лв., към допълнително задължителното пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд – 11 хил. лв., към Националната здравноосигурителна каса – 332 хил. 159 лв. Същевременно съществуват множество данни за разпродажба на дълготрайните материални активи на дружеството.
  Предвид на това искам да задам моя въпрос. Като собственик на 25% от акциите в това предприятие какво мисли да направи българската държава и как подчинената Ви Агенция за следприватизационен контрол упражнява задълженията си по приватизационния договор? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията господин Николай Василев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Червеняков! И аз се запознах с материалите по този случай и трябва да призная, че фактите, които Вие излагате, са верни. Това е една приватизационна сделка от 2000 г. (Реплика от народния представител Младен Червеняков.) Според мен е от 16 ноември 2000 г., когато страни по приватизационния договор са тогавашният министър на икономиката господин Жотев и купувачът е Акционерното дружество “Пластхим 99” от София, понастоящем Индустриална кооперация “Зелин” АД, Холдинг, град София. Приватизираното дружество също е преименувано на няколко пъти – от “Пластхим” ЕАД, град Ботевград, постепенно е регистрирано като “Зелин” АД, със седалище и адрес на управление град Сливен. Тук можем подробно да минем по хронологията на това как постепенно предприятието не е изпълнявало своите ангажименти. Имам една подробна таблица, която показва изпълнението или неизпълнението на инвестиционната програма по години. За 2001 г. има неизпълнение от 23 хил. 530 лв. - това е разликата, това е неизпълнението, след което има начислена неустойка от 50% в размер на над 11 хил. лв. За 2002 г. има преизпълнение на Инвестиционната програма, но отново през 2003 г. има голямо неизпълнение. Разликата е над 71 хил. лв., което означава и неустойка над 35 хил. лв.
  Сключен е такъв приватизационен договор, който не ограничава купувача да извършва разпоредителни сделки или с други думи да разпродава имуществото. Вследствие на това през всички тези години постепенно купувачът е продавал, например на “Биовед”, Пещера няколко от отделните производства, като например ензими или фармацевтични продукти, включително инфраструктурата и прилежащите активи.

  Предвидени са съответните неустойки. Агенцията за следприватизационен контрол, изпълнявайки закона, е предявила по съдебен път начислените неустойки, заедно с дължимите лихви за забава. Образувано е дело към Софийски градски съд за неустойките за 2001 и 2002 г. Производството по делото е на етап събиране на доказателства. Като обезпечителна мярка съдът е допуснал налагането на запор върху 356 хил. лв. и освен това 887 акции от капитала на "Зелин" АД, собственост на ответника. За предприемане на компетентните действия по налагане на запор е уведомена съответната съдебно-изпълнителна служба.
  Във връзка с неизпълнението на приватизационния договор и постъпилите в Агенцията за следприватизационен контрол сигнали за нарушения са извършени три проверки. Една от тях е на 23 януари 2004 г. и тази проверка е потвърдила това, което казвате, че от август 2003 г. е обявен престой и частично е преустановено производството в дружеството. В момента работят само цех "Тапети", цехът за производство на пластмасови елементи за осветителни тела и цехът за подови настилки.
  Според представените в Агенцията за следприватизационен контрол счетоводни документи приходите от продажби за последната година са намалени над пет пъти спрямо предходната година. Тук ви информирах, че в приватизационния договор, за съжаление, няма клауза, която да забранява разпоредителни сделки с активи и не се изисква съгласието на държавата за такива действия. Тук мога подробно да ви информирам точно колко, с каква балансова стойност са продадени машини и съоръжения – на каква цена, но прави впечатление тяхната голяма първоначална стойност в баланса и тяхната много ниска продажна стойност след това, което едва ли е изненада за вас. Сами разбирате, че Агенцията за следприватизационен контрол не може да направи произволно много неща. При констатиране неизпълнение на инвестиционната програма може да наложи неустойки, което е направила. През всичките тези години може да ги търси по съдебен ред, което също е направила. Сезирана е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", тя е извършила проверка на място и са наложени съответните санкции съгласно Кодекса на труда.
  Държавата през 2004 г. е продала почти целия си дял в дружеството и в момента притежава 0,62%, тоест по-малко от 1% от капитала на дружеството.
  Считам, че Агенцията за приватизация е направила максималното – просто това е една неуспешна сделка, където купувачът не е изпълнил своите ангажименти. Както си спомняте от много мои отговори на въпроси в бившето ми качество на министър на икономиката, такива сделки са били десетки или по-скоро стотици от предходни години. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на реплика – народният представител Младен Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря.
  Уважаеми господин вицепремиер, не мога да бъда доволен от Вашия отговор, защото Вие практически не отговорихте какво следва оттук натам и какви са шансовете. Примерно съгласно чл. 10.7. от договора Агенцията за следприватизационен контрол или българската държава в нейно лице има право не само да извършва проверки, а съгласно чл. 11, т. 2, ако купувачът не встъпи в задълженията на предприятието, то има право да се развали този договор. Аз не разбрах дали това от страна на българската държава ще бъде направено, а именно постъпки за развалянето на този договор по силата на чл. 11, т. 2 от договора или пък какво мисли да направи Агенцията за следприватизационен контрол или българската държава по отношение на самото предприятие с оглед обявяването в неговата несъстоятелност, което според мен е единственият възможен изход от сегашното положение. За да може да бъдат осребрени всичките активи, да бъде платено и поне тези работници, които в момента висят и нито могат да се регистрират като безработни, нито да получават някакви здравни услуги, да бъдат по някакъв начин възмездени.
  Не ми е ясно дали българската държава е наясно с въпроса, че съгласно информацията, която имам от предприятието, в резултат на тези "изключително удачни сделки", както и Вие посочвате, на изключително ниски цени, самият собственик на предприятието е придобил луксозен апартамент и обзавеждане на ул. "Джеймс Баучер" № 116, луксозни имоти в курортните комплекси "Сън палас" и "Ривиера", луксозен автомобилен парк, кредитни карти от ОББ със сериозни обороти, ежедневни сериозни разходи, за които съществуват необходимите документи. Дали българската държава, и в това число Агенцията за следприватизационен контрол, има намерение по някакъв начин да потърси отговорност за тези безобразия? Очевидно е, че ако не се изпълнят задълженията по договора или пък по силата на действащата нормативна уредба, то бъдещето на това предприятие хич не е добро. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика. Отказвате се от това Ваше право.
  Преминаваме към последния за днес актуален въпрос, зададен от народния представител Кина Андреева – "София-филм".
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, останали в залата! Господин вицепремиер, преди шест месеца задавах този въпрос на госпожа Шулева и отговорът, който тя тогава даде, беше изключително незадоволителен, защото тя констатира, че е извършена измама и се задоволи само с това. Нека да припомня, че става въпрос за приватизацията на осем киносалона в центъра на София – това са "Сердика", "Модерен театър", "Урвич", "Мир", "Изток", "Европа палас", "Глобус" и "Славейков". Киносалони, които бяха продадени в нарушение на договора за приватизация – един договор, за който се говори, че може би съдържа най-много предпазни клаузи в себе си и най-много пунктове за възможни неустойки.
  По тази сделка беше продадена близо 20 хил. кв. м площ, такава е общата площ на киносалоните. Ако се направи една оценка, тя би струвала около 30 млн. евро. Неустойките, които купувачът е платил съгласно исканията на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, са 5 млн. лв. Естествено, че всеки би бил щастлив да придобие такива активи за такава смешна сума. Съгласно същия този договор за приватизация, освен че има изрична клауза, че купувачът няма право да сменя предмета на дейност на фирмата "София филм", че няма право да променя функционалното значение на киносалоните и още много, много други условия, съществува и в т. 9.4., че той няма право да допуска вземане на решение за ликвидация на "София филм" и за това се дължат определени неустойки от 2,5 милиона.
  За голямо учудване, в края на м. февруари в медиите се появи информация, че акционерите на "София филм" прекратяват дейността на дружеството чрез ликвидация.
  Затова и моят въпрос към Вас, господин вицепремиер, е: какви конкретни действия ще предприемете, за да бъдат изпълнени изискванията на Закона за приватизация и да бъде развалена тази сделка, която не просто ощетява държавата, която ощетява изключително силно гражданите на гр. София, защото в София, в центъра на София практически няма нито един киносалон вече.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Кина Андреева.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Да не казвам колко бяха по наше време, но не обичате такива сравнения.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Андреева! Най-напред не бих се спирал на това дали цифрите, които Вие цитирате като цена на тези недвижими имоти, са реалистични. Все пак говорим за 2001 г.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСДСБ, от място): Сделката сега е извършена. Говорим за сега.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Сделката е извършена не сега, а приватизационната сделка е извършена след средата на 2001 г., когато цените на недвижимите имоти вероятно не са били 1500 евро на квадратен метър. Според мен те и сега може да не са толкова. Принципно това не променя същината на нашия разговор.
  Вие сте добре запозната с историята на тази приватизационна сделка. Продадени са 75% от капитала на "София филм" на цена близо 5 млн. лв. Цената е платена в брой, не е с разсрочено плащане. Също така е сключен договор за специална депозитна сметка между Агенцията за приватизация, купувача и "Бългериън технолоджис" ЕОД, гр. София и Търговска банка на Гърция – клона в България АД. Купувачът е извършил банков превод по специалната депозитна сметка на сума в размер на малко повече от 1 млн. лв., които са приблизително 23% от покупната цена.
  След това са влезли в сила съдебни решения през 2002 г., а също и решения на Висшия касационен съд от 2004 г. за принудително отнемане на няколко недвижими имота каквито например са кино “Витоша” и кино “Москва”. Оказва се, че към тези салони е имало реституционни претенции. (Реплики.)
  Сега ми е трудно да кажа как така навремето Агенцията по приватизация е продала тези кина след като към тях е имало реституционни претенции, но както Вие сама казвате, е върната на купувача пропорционално сумата за тези киносалони.
  По отношение на следприватизационния контрол – трябва да ви призная, че съм съгласен като цяло с Вашите констатации. И аз като Вас съм разочарован от това, което научих, подготвяйки се за този отговор за това какво се е случило с тези киносалони. Общо взето купувачът не е изпълнил своите следприватизационни задължения. Тук много неща са направени – продадени са недвижими имоти на новоучредени български дружества, тоест с Вас разбираме какво точно е станало. Повечето киносалони са продадени през втората половина на миналата година – 2004 г.
  Предвид обстоятелствата, че приватизираното дружество “София филм” освен всичко друго е и публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Агенцията за следприватизационен контрол е изпратила писма и е сезирала Комисията за финансов надзор. Изпратила е по компетентност наличната документация за извършените разпоредителни сделки за предприемане на действия и търсене на отговорност, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  Комисията за финансов надзор продължава своите проверки. Освен това Агенцията за следприватизационен контрол е начислила много на брой неустойки и санкции. Тук малко съм учуден, защото дори само изброяването на отделните неустойки и санкции е в размер на две страници. Толкова голям брой неустойки и санкции досега в моя опит не бях виждал към един купувач на едно приватизирано дружество. Например, ще ви прочета само някои от тях. Наистина изброяването само е в размер на две страници.
  За отчетната 2003 г. за неизпълнение на инвестиционната програма е начислена неустойка от 160 хил. лв., а за 2004 г. – още 450 хил. лв. За неизпълнената трудова заетост за 2003 г. – 10 хил. лв. за 2004 г. – 372 хил. лв.
  След това – на три пъти неустойки от 2 млн. 356 хил. лв. за три различни прегрешения, нека да ги нарека така – едното е за ненамаляване на общия брой на местата в отделните киносалони, тоест за нарушаване на това задължение, за неизпълнение задължението за запазване броя на киноекраните за период от пет години и за неизпълнение на задълженията за гарантиране на достъп на национална и европейска кинопродукция, предвиждаща съответните минимуми и т.н. Всъщност, толкова много са неустойките, че те са в пъти по-големи от цялата приватизационна цена.
  От опит с Вас знаем…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: А дали са платени тези суми? Извинявайте, че аз задавам въпроса.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Точно това ми беше следващото изречение, уважаеми господин председател.
  От опита можем да предположим дали дори и част от тези неустойки ще бъдат платени. За съжаление, Агенцията за следприватизационен контрол си спазва закона и си търси по съдебен ред неустойките, но обикновено става дума за източени дружества от самите собственици и обикновено дори и да бъде обявена процедура по несъстоятелност, няма какво много да бъде събрано, тоест споделям Вашите виждания по този въпрос.
  Друг е въпросът, че в София вече има доста нови модерни киносалони, някои от тях с множество екрани. Това е съвсем отделна тема колко от тези киносалони би трябвало да се намират в отделни части на София. Това ще го покажат бъдещите години, но така или иначе, за мен е разочароващ резултата от тази приватизационна сделка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика думата има народният представител Кина Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСДСБ): Уважаеми господин вицепремиер, много е разочароващо, когато вицепремиерът застава и казва, че тази сделка за него е разочароваща и с това нещата приключват. Ами, Вие имате и по-нататъшни правомощия. Вие можете да предприемете стъпки за разваляне на тази продажба, защото тя очевидно е извършена в нарушение на договора за приватизация.
  Въпросът не е да се търсят тези неустойки. Те даже биха могли да ги платят и няма да им мигне окото сигурно да платят 7-8 млн. лв. неустойки срещу 20 хил. кв. м площ в центъра на София. Въпросът е, че Вие нямате желание и нямате воля да предприемете тази стъпка.
  Аз Ви казах, че и Вашата предшественичка оттук констатира: “Извършена е измама”. Ами, като е извършена измама, има Наказателен кодекс, има членове от този Наказателен кодекс, които третират състава извършване на измама.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, това е чл. 209 и следващите от Наказателния кодекс.
  КИНА АНДРЕЕВА: Да, това е чл. 209 и Вие сте този, който е задължен да предприеме действия.
  Аз съм изключително обезпокоена и от друг един факт и мисля, че в това се крие причината за това защо Вие си затваряте очите, защото купувачът на тези киносалони е “И куест”, а в обществото все по-на висок глас се говори, че зад този купувач стои принц Кирил. И затова аз искам много ясно от парламентарната трибуна да поемете ангажимент затова какво точно Вие ще предприемете? Кои възможности, от които членове на Наказателния кодекс ще се възползвате, за да бъде анулирана тази сделка, която, признаваме всички единодушно и Вие се съгласявате, е поредната измама, извършена от вашето управление.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Андреева, какво знаете, ние сме република и благородни титли в България няма.
  Господин министър, имате право на дуплика, ако желаете, разбира се. Отказвате се от правото си на дуплика. (Шум и реплики в залата.)
  Позволете ми от ваше име да благодаря на министър Николай Василев за днешното му участие в парламентарния контрол и на малкото народни представители, които останаха до края. Благодаря ви и приятна почивка.
  Следващото заседание е вторник от 15,00 часа.
  Закривам днешното заседание. (Звъни.)

  (Закрито в 15,12 ч.)

  Председател:
  Борислав Великов

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Любен Корнезов

  Юнал Лютфи

  Секретари:
  Силвия Нейчева

  Георги Анастасов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания