Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 25 юни 2003 г.
Открито в 9,02 ч.


25/06/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Асен Агов
  Секретари: Гергана Грънчарова и Иво Цанев


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители! На вашето внимание е проектът за програма за работата на Народното събрание за периода 25-27 юни 2003 г. Ще си позволя да ви запозная с проектоточките:
  1. Законопроект за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002”.
  2. Законопроект за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002”.
  3. Законопроект за ратифициране на Договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия.
  4. Законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Европейската общност “Фискалис 2003-2007”.
  5. Проект за решение за разрешаване изпращането на представителен взвод от Българската армия в Румъния за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата “Югоизточна Европа”.
  6. Проект за решение за разрешаване изпращането на военен кораб от Българската армия в Република Турция за участие в учението в духа на партньорство за мир “Черноморско сътрудничество 2003”.
  7. Отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. и за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2002 г.
  8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване – продължение.
  9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните избори.
  10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
  12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
  13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
  14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
  15. Първо четене на законопроекта за предотвратяване на дискриминацията и на законопроекта за защита срещу дискриминацията.
  16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.
  17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
  18. Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България.
  19. Парламентарен контрол.
  Уважаеми народни представители! Моля ви, гласувайте предложения проект за работата през седмицата.
  Гласували 127 народни представители: за 110, против 2, въздържали се 15.
  Програмата е приета в този вид.
  Освен тези вече приети предложения има още няколко. Първото от тях е с вносители Тошо Пейков и Весела Драганова. На основание на правилника те внасят предложение в дневния ред за работата на Народното събрание да влезе като т. 1 “Приемането на предложеното от нас – казват те – решение за избиране за управител на Българската народна банка на господин Светослав Велиславов Гаврийски”.
  Уважаеми народни представители! Подлагам на гласуване предложението на народните представители Тошо Пейков и Весела Драганова за тази точка от дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 149 народни представители: за 48, против 71, въздържали се 30.
  Тази точка не се приема по този начин.
  Следващото предложение е от народния представител Любен Корнезов:
  “На основание чл. 40, ал. 3 от правилника предлагам в програмата на Народното събрание за седмицата да бъде включен като точка от дневния ред законопроектът за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти с вносители Любен Корнезов и Михаил Миков.”
  Уважаеми народни представители! Моля ви, гласувайте това предложение за точка в дневния ред.
  Гласували 151 народни представители: за 52, против 85, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване едно следващо предложение – от народния представител Ангел Найденов. На основание чл. 40, ал. 3 от нашия правилник той предлага в програмата на Народното събрание за седмицата да бъде включен като точка от дневния ред законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства с вносители Михаил Миков, Татяна Дончева и Ангел Найденов.
  Господин Найденов, имате ли потребност да мотивирате Вашето предложение или да го подлагам на гласуване? Да го подлагам на гласуване.
  Уважаеми народни представители! Подлагам на гласуване направеното предложение за включване като точка в дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 145 народни представители: за 45, против 79, въздържали се 21.
  Това предложение не се приема.
  И още едно, последно предложение. На основание чл. 40, ал. 3 от нашия правилник се внася предложение от народния представител Росица Тоткова за включване като точка в дневния ред за седмицата на проект за Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  Госпожо Тоткова, заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! В продължение вече на няколко седмици ние предлагаме в дневния ред на Народното събрание да бъде включено разглеждането на законопроекта за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Това е въпрос, който е изключително важен и засяга много граждани в Република България, които са ощетени от своите работодатели поради това, че те не могат да им изплатят законно и добросъвестно изработените трудови възнаграждения.
  Аз искам да представя пред вас и още един аргумент за необходимостта от приемането на такъв или подобен закон, а това е ратифицираната Европейска социална харта от българската държава. В чл. 25 е записано, че договарящите страни имат право и задължение да ревизират правото на работниците на защита на техните вземания в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели. Договарящите се страни се задължават да осигурят тези механизми. Искам да припомня, че тази харта е ратифицирана преди повече от 2 години и предстои доклад на България за изпълнение на ангажиментите, които българската държава е поела с ратифицирането на определени части от Европейската социална харта. Това е въпрос, който трябва да бъде разрешен. И ако управляващите нямат възможност да предложат такъв механизъм, ние сме го предложили и аз ви моля да поемете този ангажимент като народни представители в българския парламент. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Росица Тоткова, за включване в дневния ред на законопроект за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 149 народни представители: за 77, против 65, въздържали се 7.
  Предложението се приема.
  Заповядайте, господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение за прегласуване. Искам да обясня. Действително тази материя е много важна, но в момента същият закон се работи в Министерския съвет и до броени дни ще бъде внесен в Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Уважаеми народни представители, подлагам на прегласуване предложеният законопроект да влезе като точка в дневния ред.
  Гласували 175 народни представители: за 84, против 86, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 18 до 24 юни 2003 г.:
  - Законопроект за допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносител – Ремзи Осман. Водеща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България с вносител Анастасия Мозер и група народни представители. Водеща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация с вносител Анастасия Мозер и група народни представители. Водеща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
  - Законопроект за защита на земеделското производство с вносител Анастасия Мозер и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Подпомагаща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните избори с вносител Анастасия Мозер и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Подпомагащи са Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и Комисията по въпросите на гражданското общество.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози с вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт и телекомуникации. Подпомагащи са Комисията по правни въпроси и Комисията по европейска интеграция.
  - Проект за решение относно изработването на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България с вносител Стефан Данаилов и Явор Милушев. Водеща е Комисията по културата.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация с вносител Владимир Дончев и група народни представители. Водеща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България с вносител Владимир Дончев и група народни представители. Водеща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните избори с вносител Владимир Дончев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Подпомагащи са Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и Комисията по въпросите на гражданското общество.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители с вносител Владимир Дончев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Подпомагаща е Комисията по въпросите на гражданското общество.
  - Проект за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка в Кралство Холандия и във Федерална република Германия и транспортирането му до зоната на операцията на стабилизиращите сили в Босна и Херцеговина под командването на НАТО с вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  - Законопроект за денонсиране на Спогодбата между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за социално обезпечаване с вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Подпомагаща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  - Законопроект за ратифициране на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния и въздушен превоз с вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт и телекомуникации. Подпомагаща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с вносител Димитър Пейчев и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите.

  Уважаеми народни представители, съгласно приетия от нас дневен ред започваме със:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ “ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ 2002”.
  Искам да поканя председателя на Комисията по бюджет и финанси да докладва становището на комисията. Понеже не го виждам, искам да помоля заместник-председател или член на тази комисия да го представи.
  Заповядайте, господин Манов.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря, господин председател.

  “ДОКЛАД
  по Законопроект № 302-02-33 за ратифициране на
  Финансовия меморандум между правителството на Република
  България и Европейската комисия “Програма за
  трансгранично сътрудничество между България и Гърция
  2002”, внесен от Министерския съвет на 3 юни 2003 г.


  На заседание, проведено на 12 юни 2003 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002”.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Любомир Дацов.
  Финансовият меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002” е подписан на 15 април 2003 г. и е финансиран от страна на Европейската общност.
  Главната цел на програмата е развитие на региона като ядро и звено за мир, развитие и разширяване на Европейската икономическа територия във вътрешността на Балканите, Черноморския регион и Източното Средиземноморие. Оперативната цел на програмата е да подпомага социалното и икономическо сближаване и конкурентоспособността на трансграничния регион. Специфичните цели са отразени в следните приоритетни области.
  Улесняване движението на стоки и хора чрез рехабилитация на входните пътища и инфраструктурата до граничните пунктове и чрез отстраняване на тесните места на магистралите по пътната ос от София до Солун.
  Насочване към местните екологични проблеми, които засягат двете страни на границата, но не само управление на изхвърлянето на течни отпадъци и интегрирано управление на водите на общите речни басейни (Места), което ще подобри качеството на живота и безопасността на местното население и ще запази природната среда.
  Улесняване трансграничното сътрудничество на регионалните власти и ведомства в областта на гражданското общество, културата, образованието, бизнеса, особено туризма и околната среда чрез продължаване дейността на фонда за малки проекти.
  Осигуряване на техническа помощ за изготвяне на проекти.
  За постигане на целите и изпълнението на програмата усилията ще се насочат върху следното: действия, осигуряващи на региона сравнително предимство; взаимно допълване на действията на програмата както в рамките на самата програма, така и с други текущи програми (регионални оперативни програми, национални оперативни програми, програми по инициатива на Общността); помощ за човешки ресурси; опазване и използване на природните ресурси; хармонизиране със законодателството на Общността и др.
  Финансовият меморандум е на стойност 20 млн. евро, предоставени като безвъзмездна помощ на Република България от Европейската общност.
  Националното съфинансиране е в размер на 6,065 млн. евро и следва да се осигури и усвои в периода 2003-2006 г. Анекс Б от общите условия на меморандума предвижда арбитраж при разрешаване на спорове.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване при следните резултати: “за” – 11 народни представители, без “против” и “въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002”, внесен от Министерския съвет.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Манов.
  Има доклад и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. Моля председателят й да го представи на народните представители.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: На редовно заседание, проведено на 19 юни 2003 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002” и прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002”, подписан на 15 април 2003 г. в София.
  Становището беше прието с консенсус.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин Манов, имате думата за процедурно предложение.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Уважаеми господин председател, предлагам във връзка с разглеждането на тази точка и следващите три, които засягат работата на Комисията по бюджет и финанси, в залата да бъдат допуснати господин Любомир Дацов, госпожа Рая Узунова, госпожа Йорданка Конева и госпожа Гергана Манева.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Манов.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Манов за допускане на изброените от него лица в пленарната зала.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 78 народни представители: за 73, против 2, въздържали се 3.
  Моля квесторите да поканят изброените лица в залата.
  Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители.
  Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване на първо четене законопроекта за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
  Законопроектът се приема на първо четене.
  Господин Манов, тъй като очевидно има широко съгласие, моля да направите предложение за разглеждане на второ четене на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря, господин председател.
  Предлагам обсъжданият законопроект да бъде подложен на второ обсъждане и гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Манов.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Арсо Манов за приемане на второ четене на законопроекта по т. 1.
  Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Господин Манов, заповядайте да докладвате законопроекта на второ четене.

  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: "Закон за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002".

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта.
  Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
  Заглавието се приема.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: "Чл. 1. Ратифицира Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002", подписан на 15 април 2003 г. в София.
  Чл. 2. Дава съгласие Финансовият меморандум по чл. 1 да не се обнародва в "Държавен вестник"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване чл. 1 и чл. 2, които са и единствените в този законопроект.
  Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
  Законът за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002" е приет.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ "ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 2002".
  Има доклад на Комисията по бюджет и финанси.
  Заповядайте, господин Манов.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  "ДОКЛАД
  по Законопроект № 302-02-34 за ратифициране на
  Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002",
  внесен от Министерския съвет на 3 юни 2003 г.

  На заседание, проведено на 12 юни 2003 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002", подписан на 15 април 2003 г.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Любомир Дацов.
  Приоритетите, които ще бъдат финансирани по Програмата ФАР - "Трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002", се придържат изцяло към Регламент 1266/1999 на Европейската общност за координацията на предприсъединителната помощ. Те са следните:
  - подобряване на местните транснационални инфраструктури – 68,75 на сто;
  - опазване на околната среда – 21,25 на сто;
  - преодоляване на административните и институционални пречки – 0,00 на сто;
  - икономическо развитие – 6,25 на сто;
  - техническа помощ за дейности по подготовка на проекти – 3,75 на сто.
  Всички договори трябва да се сключат до 30 ноември 2004 г., а разплащанията следва да се извършат до 30 ноември 2005 г., с изключение на плащанията по проекти:
  - 2002/000-623-01 Граничен контролно-пропускателен пункт и ферибот при Турну Мъгуреле – Румъния, и Никопол - България;
  - 2002/000-623-02 Подновяване и частична реконструкция на участъка Мизия – Оряхово от път II-15 (границата между България и Румъния).
  Приоритетите, които се финансират по този Финансов меморандум, са залегнали и в общите цели на Програмата ФАР – "Трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002", а именно:
  - да поощрява добросъседските взаимоотношения и стабилността в граничните райони на страните от Централна и Източна Европа (в частност на България и Румъния) чрез финансиране на проекти, които ще допринесат за развитието на районите и общините от двете страни на границата;
  - да насърчава сътрудничеството между граничните райони на двете страни, като им помага да преодолеят специфичните проблеми, които могат да възникнат поради мястото им, в рамките на националните им икономики, в интерес на местните общини и по този начин, който се съобразява с опазването на околната среда;
  - да поощрява създаването и по-нататъшното развитие на системи за сътрудничество от двете страни на границата и да установява връзки между тези системи и по-мащабните мрежи за сътрудничество на Общността;
  - да подпомага икономическото и социално сближаване на граничните райони.
  Финансовият меморандум е на стойност 8 млн. евро, предоставени като безвъзмездна помощ на Република България от Европейската общност.
  Националното съфинансиране е в размер на 2,634 млн. евро и следва да се осигури и усвои в периода 2003-2006 г. Анекс Б от Общите условия на Финансовия меморандум предвижда арбитраж при решаване на спорове.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване, при следните резултати: "за" – 11 народни представители, без "против" и "въздържали се".
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002", внесен от Министерския съвет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Манов.
  Има доклад и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Моля, господин Илчев, да представите доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  "На редовно заседание, проведено на 19 юни 2003 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа Законопроекта за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002", и прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002", подписан на 15 април 2003 г. в София.
  Становището беше прието с консенсус."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за ратификация на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002".
  Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Господин Манов, с оглед на съгласието, ще направите ли предложение за второ четене?
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря, господин председател.
  Правя процедурно предложение обсъжданият законопроект да бъде предложен за гласуване на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Арсо Манов да гледаме законопроекта и на второ четене.
  Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение се приема.
  Господин Манов, моля, докладвайте законопроекта за второ четене.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: “Закон за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
  Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
  Заглавието се приема.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ:
  “Чл. 1. Ратифицира Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002”, подписан на 15 април 2003 г. в София.
  Чл. 2. Дава съгласие Финансовият меморандум по чл. 1 да не се обнародва в “Държавен вестник”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване чл. 1 и 2, както бяха докладвани от господин Манов.
  Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
  Законът за финансиране на Финансовия меморандума между правителството на Република България и Европейската комисия “Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002” е приет.

  Преминаваме към трета точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПРОЕКТИ МЕЖДУ КРЕДИТАНЩАЛТ ФЮР ВИДЕРАУФБАУ – ФРАНКФУРТ НА МАЙН, И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОКРЕДИТБАНК ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, внесен от Министерския съвет.
  Разполагаме с доклад на Комисията по бюджет и финанси.
  Заповядайте, господин Манов.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  “ДОКЛАД
  по законопроект № 302-02-36 от 9 юни 2003 г. за ратифициране на Договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, внесен от Министерския съвет

  На заседание, проведено на 19 юни 2003 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, подписан на 22 май 2003 г. в София.
  Договорът е сключен в изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество. В съответствие с разпоредбите на Спогодбата Кредитанщалт фюр Видерауфбау предостави безвъзмездно 4,1 млн. евро на Република България за финансиране на приоритетни икономически проекти в страната.
  Използването на левовата равностойност на средствата се предвижда да стане чрез предоставяне на сумата в размер 8 млн. лв. на Прокредитбанк под формата на заем за рефинансиране на инвестиционни проекти в български микро-, малки и средни предприятия за срок от три години. След изтичането на тригодишния срок средствата ще останат на разположение на българската държава и ще бъдат предоставени на “Насърчителна банка” АД или на друга кредитна институция в България, съвместно определена от българското правителство и Кредитанщалт фюр Видерауфбау.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “за” – 11 народни представители, без “против” и “въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау -Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, подписан на 22 май 2003 г. в София.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Манов.
  Има и доклад на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Моля господин Илчев да представи този доклад.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: “На редовно заседание, проведено на 19 юни 2003 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия и прие следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, подписан на 22 май 2003 г. в София.
  Становището беше прието с консенсус.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване на първо четене законопроекта за ратификация на договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
  При това съгласие ще направите ли предложение за второ четене, господин Манов?
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Предлагам обсъжданият законопроект да бъде гласуван на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение законопроектът по т. 3 да се гледа и гласува на второ четене.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Моля докладвайте, господин Манев.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: “Закон за ратифициране на договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Моля, гласувайте заглавието на закона.
  Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ:
  “Член единствен. Ратифицира договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, подписан на 22 май 2003 г. в София.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване член единствен на законопроекта.
  Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
  С това Законът за ратифициране на Договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, е приет.

  Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ “ФИСКАЛИС 2003-2007”.
  Има доклад на Комисията по бюджет и финанси. Моля господин Манов да го представи.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря, господин председател.

  “Д О К Л А Д
  по законопроект № 302-02-37 за ратифициране на
  Меморандума за разбирателство между Европейската общност
  и Република България за участието на Република България в
  програмата на Европейската общност “Фискалис 2003-2007”,
  внесен от Министерския съвет на 9 юни 2003 г.

  На заседание, проведено на 19 юни 2003 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Европейската общност “Фискалис 2003-2007”.
  На заседанието присъстваха заместник-министърът на финансите Любомир Дацов и Красимир Иванов – началник-отдел “Международни дейности” в Главна данъчна дирекция.
  Законопроектът беше представен от господин Красимир Иванов.
  Програмата “Фискалис 2003-2007” е създадена с Решение № 2235/2002/ЕС на Европейския парламент и Съвет от 3 декември 2002 г. Програмата ще обхваща периода 1 януари 2003 – 31 декември 2007 г. България е заявила своето желание за участие в програмата през ноември 2002 г.
  Основната цел на програмата “Фискалис 2003-2007” е подобряване функционирането на данъчните системи във вътрешния пазар на Европейския съюз. Специфичните цели на програмата са насочени в областта на ДДС и акцизи; преки данъци; данъци върху застрахователни премии и др.
  Мероприятията на програмата са ориентирани към актуални проблеми на развитието и усъвършенстването на европейските данъчни администрации и практическото прилагане на европейското данъчно законодателство. Включването на данъчната администрация на страна-кандидатка за членство в Европейския съюз в програмата “Фискалис 2003-2007” се регламентира чрез подписване на Меморандум за разбирателство, в който се описват условията и редът, включително и начинът на заплащане на годишните вноски за участие в програмата.
  Участието на Република България в програмата на Европейската общност “Фискалис 2003-2007” е одобрено с Решение № 35 на Министерския съвет от 20 януари 2003 г. В изпълнение на това решение е подписан Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата – на 6 април 2003 г. от европейска страна, и на 18 април 2003 г. – от българска страна.
  Програмата “Фискалис 2003-2007” е от голямо значение за българската данъчна администрация в процеса на предприсъединителна подготовка за членство в Европейския съюз, във връзка с изпълнение на критериите за развитие на административния капацитет в областта на данъчното облагане.
  Включването на Република България в програмата е свързано с редовно заплащане на годишна национална контрибуция в срок 3 месеца след получаване на така нареченото “искане за заплащане”. Максималната годишна контрибуция за Република България, определена от Европейската комисия, е 122 500 евро и включва покриването на всички разходи за участие плюс 7 на сто административни разходи за управление на програмата. Контрибуцията за участие в програмата може да бъде намалявана в началото на всяка година, като пропорционално се намалява броят участия в мероприятията, организирани от програмата.
  За 2003 г. националната годишна контрибуция ще бъде заплатена със средства от бюджета на Главна данъчна дирекция. Меморандумът за разбирателство дава възможност да се постигне съфинансиране на българското участие чрез средства от Програмата ФАР, което вече е планирано за следващата година и ще продължи и по-нататък.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия. Дискусията приключи с гласуване, при което законопроектът бе подкрепен единодушно с 10 гласа “за”, без “против” и “въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Европейската общност “Фискалис 2003-2007”, внесен от Министерския съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Манов.
  Има доклад и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и моля господин Илчев да го представи.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  “На редовно заседание, проведено на 19 юни 2003 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Европейската общност “Фискалис 2003-2007” и прие следното
  С Т А Н О В И Щ Е:

  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Европейската общност “Фискалис 2003-2007”, подписано на 18 април 2003 г. в София.
  Становището беше прието с консенсус.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Европейската общност “Фискалис 2003-2007”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
  Законопроектът се приема на първо четене.
  При това съгласие, господин Манов, ще направите ли предложение за второ четене?
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Правя процедурно предложение, господин председател, обсъжданият законопроект по т. 4 да бъде подложен на гласуване и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за второ четене на законопроекта.
  Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение се приема.
  Господин Манов, ако обичате да представите законопроекта на второ четене.

  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: "Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата на Европейската общност "Фискалис 2003-2007".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  По заглавието има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
  Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  Заглавието на законопроекта се приема.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: "Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата на Европейската общност "Фискалис 2003-2007", подписан на 18 април 2003 г. в София."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте единствения член на закона.
  Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
  Законът за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата на Европейската общност "Фискалис 2003-2007" е приет на второ четене.
  Благодаря на нашите гости от съответните ведомства.

  Точка пета от дневния ред е:
  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ВЗВОД ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В РУМЪНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ПОСТОЯННИЯ ЩАБ НА БРИГАДАТА "ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА", внесен от Министерския съвет на 10 юни 2003 г.
  Има становище на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Заповядайте, господин Илчев.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  "На редовно заседание, проведено на 19 юни 2003 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, в присъствието на представители на Министерството на отбраната и Генералния щаб, разгледа проект за решение за разрешаване изпращането на представителен взвод от Българската армия в Румъния за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата "Югоизточна Европа".
  Съгласно Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа щабът на бригадата "Югоизточна Европа" се разполага за период от четири години на ротационен принцип в четири страни в следния ред: България, Румъния, Турция и Гърция. От 1999 г. до 2003 г. щабът е в Пловдив и в изпълнение на Споразумението през юли 2003 г. официално ще се премести в Констанца, Румъния.
  Церемонията по откриването на новия щаб ще се проведе на 25 юли т. г. и в нея страните от инициативата участват с представителни взводове. Представителният взвод от Българската армия ще бъде в състав 30 кадрови военнослужещи с личното си оръжие без боеприпаси. Транспортирането ще се извърши с военнотранспортен самолет Ан-26. Финансовите средства за участието в церемонията са планирани в бюджета на Министерството на отбраната за 2003 г.
  Като отчита, че участието на Българската армия в Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа е от голямо значение за укрепването намира и сигурността в региона, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да приеме следното

  "РЕШЕНИЕ:

  Разрешава изпращането на представителен взвод от Българската армия в състав 30 кадрови военнослужещи с личното си оръжие без боеприпаси в Румъния за времето от 22 до 26 юли 2003 г. за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата "Югоизточна Европа" и транспортирането му с военнотранспортен самолет Ан-26 без въоръжение и специално оборудване на борда и с екипаж до 8 кадрови военнослужещи."
  Становището на комисията беше прието с консенсус."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
  Има ли изказвания по проекта? Не виждам.
  Моля, гласувайте проекта за решение за разрешаване изпращането на представителен взвод от Българската армия в Румъния за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата "Югоизточна Европа". Текстът на проекта за решение е раздаден на народните представители и вие сте запознати с него. Аз няма да го чета. Моля да бъде отбелязано в протокола решението да бъде гласувано така, както е раздадено.
  Моля, гласувайте този текст.
  Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
  С това решението за разрешаване изпращането на представителен взвод от Българската армия в Румъния за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата "Югоизточна Европа" е прието.

  Точка шеста от дневния ред е:
  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА ВОЕНЕН КОРАБ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО В ДУХА НА ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР "ЧЕРНОМОРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2003".
  Въпросът ми е корабите не са ли от флота, а не от армията, господин Илчев?
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: От флота са, но флотът е от армията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Да, и аз съм с такова впечатление.
  Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  "На редовно заседание, проведено на 19 юни 2003 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност в присъствието на представители на Министерството на отбраната и Генералния щаб разгледа проект за решение за разрешаване изпращането на военен кораб от Българската армия в Република Турция за участие в учението в духа на Партньорство за мир "Черноморско сътрудничество 2003".
  Учението ще се проведе от 7 до 16 септември 2003 г. в Република Турция под ръководството на Главния щаб на Военноморските сили на Турция и има за цел подобряване на взаимодействието между участващите в многонационално формирование сили и средства при провеждането на операция по поддържане на мира и оказване на хуманитарна помощ в кризисен район.
  В него ще вземат участие кораби и воннослужещи от Военноморските сили на България, Грузия, Украйна и Румъния. Планирано е Българската армия да участва с един военен кораб – корветата "Бодри" с щатното въоръжение и екипаж от 54 души.
  Необходимите финансови средства за подготовка и участие в учението са планирани в бюджета на Министерството на отбраната за 2003 г.
  Като отчита, че участието на Българската армия в регионални учения ще допринесе за укрепването и активизирането на сътрудничеството с черноморските ни съседи, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да приеме следното
  "РЕШЕНИЕ:

  Разрешава изпращането на военен кораб от Българската армия – корвета "Бодри", с щатното въоръжение и екипаж 54 души в Република Турция за времето от 7 до 16 септември 2003 г. за участие в учението в духа на Партньорство за мир "Черноморско сътрудничество 2003"."
  Становището на комисията беше прието с консенсус."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Илчев, бихте ли останали на трибуната.
  Какво ще направим с този кораб от Българската армия? Ще внесем ли предложение за поправка: "от Българския военноморски флот"?
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Да го поправим ли?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Аз предлагам да го поправим, защото "кораб – корвета" не звучи да бъде от Българската армия. Просто няма кораби в Българската армия, а в Българския военноморски флот. Виждам, че това е минало така през всички инстанции – през Министерския съвет, през Министерството на отбраната.
  Единственото ми подозрение е да не би да е заличен Българският военноморски флот от регистрите на Министерството на отбраната?! Не е, доколкото знам.
  ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Можем да направим тази редакция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Моля за протокола, ако не се възразява, да се направи поправка навсякъде след "военен кораб" да бъде "от Българските военноморски сили". Навсякъде в текста това да се поправи.
  С тази поправка по текста имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте проекта за решение за разрешаване изпращането на военен кораб от Българските военноморски сили в Република Турция за участие в учението в духа на Партньорство за мир "Черноморско сътрудничество 2003". Текстът ви е раздаден. Аз няма да го чета.
  Но моля вътре да се поправи, както беше постигнато съгласие тук, "от Българската армия" да се поправи на "от Българските военноморски сили".
  Моля, гласувайте за това решение.
  Гласували 83 народни представители: за 82, против 1, въздържали се няма.
  Решението е прието.
  С това изчерпихме т. 6 от дневния ред.
  Преминаваме към седма точка от дневния ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2002 Г. И ПО ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА “ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК” ЗА 2002 г.
  Имаме доклад на Комисията по бюджет и финанси.
  Моля господин Манов да представи този доклад.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Господин председател, във връзка с обсъждането на тази точка предлагам в залата да бъдат допуснати господин Огнян Аврамов – главен секретар на Народното събрание, и господин Симеон Иванов – главен счетоводител на Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря.
  Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъдат допуснати главният секретар и главният счетоводител на Народното събрание.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Моля господата Аврамов и Иванов да бъдат поканени в залата.
  Заповядайте, господин Манов.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ:

  “ДОКЛАД
  по проект за решение по Отчета за изпълнението на бюджета
  на Народното събрание за 2002 г. и по Отчета за изпълнението
  на бюджета на “Държавен вестник” за 2002 г.,
  № 350-06-68, внесен от проф. Огнян Стефанов Герджиков
  на 29.05.2003 г.

  На заседание, проведено на 19 юни 2003 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. и по Отчета за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2002 г., внесен от председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков.
  Отчетът за изпълнението на бюджета на Народното събрание се внася за приемане на основание чл. 2, ал. 2 от финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (“Държавен вестник”, бр. 69 от 2001 г.), а Отчетът на “Държавен вестник” – на основание чл. 14 от Закона за “Държавен вестник”.
  От името на вносителя на заседанието присъства господин Симеон Иванов – главен счетоводител на Народното събрание.
  В доклада на председателя на Народното събрание и направеното изложение по него от господин Иванов се очертаха следните основни моменти.
  С § 9, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. е изменен финансовият статут на “Държавен вестник” от дейност на извънбюджетна сметка в дейност на бюджетна сметка като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Народното събрание. Наличните средства в БНБ по извънбюджетната сметка на “Държавен вестник” към датата на преобразуването в размер 6 млн. 244,5 хил. лв. са преведени за издръжка на дейността на Народното събрание.
  С чл. 4, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. на Народното събрание са одобрени бюджетни кредити в размер на 24 млн. 127,3 хил. лв., финансирането на които се осигурява с:
  1. собствени приходи от продажби на услуги, стоки, продукция и от наеми на имущество в размер 4 млн. 949,5 хил. лв.; и
  2. субсидия от републиканския бюджет в размер на 19 млн. 177,8 хил. лв.
  С Постановление № 1 на Министерския съвет от 4 януари 2002 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г., чл. 1, ал. 1, т. 1 е утвърден бюджетът на Народното събрание за 2002 г. по видове приходи и разходи в рамките на определените със закона общи цифри и натуралните показатели за дейността, както следва:
  1. Щатни бройки – 877.
  В т.ч.:
  - по трудови правоотношения – 734;
  - по служебни правоотношения – 143.
  2. Средногодишна работна заплата – 9576 лв.
  В т.ч.:
  - по трудови правоотношения – 9683;
  - по служебни правоотношения – 9028 лв.
  В процеса на изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. на основание чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет са извършени от Министерството на финансите следните промени:
  1. одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. бюджетни кредити от 24 млн. 127,3 хил. лв. са нараснали на 24 млн. 914,8 хил. лв. уточнен бюджетен кредит или със 787,5 хил. лв. в повече;
  2. субсидията от републиканския бюджет от 19 млн. 177,8 хил. лв. е увеличена на 19 млн. 805,4 хил. лв. или с 627,6 хил. лв. в повече; и
  3. собствените приходи от 4 млн. 949,5 хил. лв. са нараснали на 5 млн. 109,5 хил. лв., или със 160 хил. лв. в повече.
  Нарастването на разходите и тяхното финансиране се дължи на получена поръчка от външни възложители за изследване на общественото мнение от НЦИОМ – 160 хил. лв., и за изплащане на разходите по проведената пролетна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО – 627,5 хил. лв.

  От представения отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. се вижда, че:
  - общата сума на разходите е 24 млн. 338 хил. лв. и спрямо уточнения бюджетен кредит отчетният разход е с 576,8 хил. лв. по-малко;
  - получената от Министерството на финансите субсидия от републиканския бюджет е по-малка със 756 млн. 197 хил. лв. от нейния уточнен размер и
  - от собствените приходи са постъпили съответно 5 млн. 288,9 хил. лв., или в повече със 179,4 хил. лв. от уточнения план.
  Спрямо общата сума на разчетените бюджетни кредити са извършени с 576,8 хил. лв. по-малко разходи. Това се дължи на реализирани икономии от заплати и други възнаграждения 131,9 хил. лв.; от осигурителни вноски – 109,1 хил. лв.; от издръжка – 76,3 хил. лв.; от членски внос – 29,9 хил. лв., и от капиталови разходи – 229,6 хил. лв.
  От общата сума на икономиите от заплати и други възнаграждения 82 534 лв. са от направени удръжки от възнагражденията на народните представители за 1146 отсъствия от пленарната зала и 1201 отсъствия от заседания на постоянните комисии.
  За 2002 г. са отчетени общо 839 щатни бройки средносписъчен персонал, от които 240 народни представители, 469 служители, назначени по трудови правоотношения, и 130 държавни служители. Отчетните данни показват, че през 2002 г. Народното събрание е работило с 38 души по-малко в сравнение с утвърдените с постановлението щатни бройки.
  По отчет средната годишна работна заплата е в размер 9664 лв. От нея за служителите по трудови правоотношения е 9780 лв. и за работещите по служебни правоотношения – 9052 лв.
  В отчетените разходи за възнаграждение на служителите е включено допълнителното материално стимулиране в размер на една брутна месечна заплата, определена с индивидуален трудов договор за служителите, назначени по трудови правоотношения, и със заповед за назначение на държавните служители в администрацията на Народното събрание, изплатени на основание Постановление № 22 на Министерския съвет от 5 февруари 2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности.
  През 2002 г. по бюджета на “Държавен вестник” са постъпили собствени приходи от продажба на вестника, от такси за обнародване на актове в неофициалния раздел и от друга съпътстваща издаването му дейност общо в размер 4 млн. 585 хил. лв., което е с 335,6 хил. лв. повече от предвидените с разчета приходи. Направени са разходи на обща сума 2 млн. 891,2 хил. лв. и е реализирана икономия от 28,8 хил. лв.
  От посочените числа се вижда, че от дейността на “Държавен вестник” е реализиран положителен финансов резултат от 1 млн. 693,8 хил. лв., който е бил използван за подпомагане издръжката на Народното събрание.
  По проекта за решение се проведе дискусия и се зададоха въпроси, свързани с командировките на народните представители в чужбина, за броя и използваемостта на автомобилния парк, размера на представителните разходи и др. Повдигна се въпросът защо е одобрен лимит в левове за разход на гориво само за използването на личните автомобили на народните представители, а не е одобрен такъв и за служебното ползване на автомобилите на Народното събрание.
  След прекратяване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “за” – 11 народни представители, без “против” и “въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага следното

  Р Е Ш Е Н И Е
  по отчета за изпълнението на бюджета на
  Народното събрание за 2002 г. и по отчета за
  изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за
  2002 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 2, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 14 от Закона за “Държавен вестник”

  Р Е Ш И:

  1. Приема доклада на председателя на Народното събрание за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. и за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2002 г.
  2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. (Приложение № 1).
  3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2002 г. (Приложение № 2).”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Господин председател, трябва ли да чета приложенията?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Не, няма нужда да четете и приложенията. Това са двата отчета, разбити по графи, така както са представени и на народните представители. Те ще залегнат така и в протокола.
  Определям по 40 минути на НДСВ и по 30 минути на всички останали парламентарни групи за дебати по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание и на “Държавен вестник”.
  Имате думата.
  Господин Пирински, заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин председател, аз приемам отчетите и проекта за решение и ще гласувам за него, но искам да поставя един конкретен въпрос. Може би господин Иванов или господин Аврамов биха счели за възможно да вземат отношение.
  Става дума за следното, господин председателю. При дискутирането на измененията и допълненията в Закона за митниците в началото на тази година – февруари или март, възникна въпросът за публикуването в “Държавен вестник” на текстовете на пакета от споразумения за присъединяването на България към Световната търговска организация. Стана ясно, че няколко години след встъпването на страната в СТО тези текстове, преведени на български, не са били публикувани в “Държавен вестник”. Стана ясно също, че в края, струва ми се, на 2002 г ., е било взето решение да се отпечати ограничен брой екземпляри на притурка към “Държавен вестник” във вид на том, на книга, тъй като текстовете са обемисти, пак подчертавам, в ограничен тираж поради липсата на средства, както беше обяснено тогава. Господин Герджиков председателстваше тогава заседанието, на което аз поставих този въпрос, и той, струва ми се, даде това обяснение, че разходът за такава публикация е твърде голям и поради липса на средства е този ограничен тираж.
  От отчетите, които са пред нас, стават ясни две неща, че едно съществено перо в покриване на разходите, тоест от приходите на бюджета на Народното събрание, са взети от наличността на сметката на “Държавен вестник”, някъде над 6 млн. 200 хил. лв. Също така е посочено в текста и възпроизведено в доклада на Комисията по бюджет и финанси, че по самия бюджет на “Държавен вестник” е реализирана икономия от над 1 млн. 620 хил. лв. за 2002 г.
  Въпросът ми към господата от администрацията на Народното събрание е: първо, до каква степен отговаря на действителността това, което е останало у мен като разбиране за проблема по публикуване на тези текстове като неразделна част от “Държавен вестник”, за да имат те легитимна сила в страната? Имало ли е такъв финансов проблем, има ли такъв проблем за тази година, тъй като е ясно, че с ограничен тираж на едно такова споразумение, което засяга практически дейността на всяка фирма в България – това не е текст, с който ще си служат само държавни органи – ще бъде осигурено отпечатването в тиража на самия “Държавен вестник”, доколкото той излиза? Това е единият въпрос, който бих помолил да бъде изяснен. Той според мен е от твърде съществено значение.
  Другият въпрос е свързан с необходимите разходи за осигуряване на достатъчно добра материална база за функциониране на библиотеката на Народното събрание в двете й части – едната в тази сграда и другата в сградата на пл. “Батенберг”, и от гледна точка на дооборудване със съвременна компютърна техника, тъй като това са звена от Народното събрание, в които може би най-интензивно се използва, поне от народните представители, не говоря за администрацията, която има своите функции, техниката в парламента. И ми се струва, че тя засега изостава. Като че ли там все още липсват по-съвременните модели компютри, принтери, а са необходими очевидно и скенери, каквито засега няма. Аз разбирам, че ние не дискутираме проекта за бюджет за 2004 г., нито пък текущото изпълнение за 2003 г., но това е въпрос от съществен интерес за всеки един народен представител и за работата на Народното събрание като висш законодателен орган.
  Така че и що се отнася до техниката, и що се отнася до привеждането на книжния фонд в достатъчно добър ред с точното описание на книгите от фонда, на тяхното съхраняване, ясно е, че тук вече навлизаме в една област, която изисква доста по-сериозна подготовка и проблемът е твърде голям. Говоря за книжния фонд. Но мисли ли се нещо по този въпрос? Предвижда ли се да се заложи първа стъпка към решаването на този доста сериозен проблем в бюджета за 2004 г., за да може Народното събрание и Комисията по бюджет и финанси да окаже съдействие на администрацията, за да се разчетат в разумен обем необходимите средства? Иначе, пак повтарям, що се отнася до отчета като отчет, за мен той не поставя някакви принципни въпроси. Ето защо аз ще подкрепя проекта за решение и в трите му точки. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря.
  Кой би желал да отговори на поставените въпроси?
  Заповядайте, господин Аврамов.
  ОГНЯН АВРАМОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Ще се опитам кратко, но конкретно да отговоря на въпросите, които постави народният представител Георги Пирински. По въпроса за обнародванията в “Държавен вестник”, особено когато става въпрос за притурки и тези притурки са във вид на обемисти книжни тела, има точна разпоредба в Закона за “Държавен вестник”. Няма пречка те да бъдат издавани именно като притурка към “Държавен вестник”, за да се получи необходимата легитимност на съответните актове. Но в тези случаи разходите се поемат от заявителите. За нас остава да приложим изискванията на Закона за обществените поръчки, да спазим цялата процедура в зависимост от стойността на конкретното издание, конкретната притурка. Това е една практика, която сме спазвали, продължаваме да спазваме и сега. Така че би следвало, когато става въпрос за притурките, а не за неофициалния раздел и обнародваните в него актове, да отчитаме тези особености на Закона за “Държавен вестник” и на това, че заявителят, който трябва да е обезпечил необходимите средства, прави заявката, ние правим процедура по Закона за обществените поръчки и съответно издаваме тази притурка.
  Практиката ни досега е, че сме издали редица такива притурки, включително рамкови договори на Здравноосигурителната каса и редица други, но проблемът е по-скоро финансов. Понякога се пораждат и организационни проблеми, за които нямаме пречка да ги решим.
  Що се отнася до конкретните средства, които са останали по бюджета на “Държавен вестник”, трябва да обърнем внимание на приходите и разходите, както са дадени в Приложение № 2 към Отчета за изпълнение на “Държавен вестник” за 2002 г. В Раздел II “Разходи”, ако обърнете внимание, по уточнения бюджет за 2002 г. има отпуснати 2 млн. 920 хил. лв. Отчетеният разход е 2 млн. 891 хил. 198 лв. или някъде малко повече от 28 хил. 800 лв. е реалната сума, която е останала неизразходвана и която е могло да бъде изразходвана за нуждите на администрацията.
  По втория въпрос, който постави господин Пирински – за библиотеката, книжния фонд, оборудването с по-съвременна техника, трябва да кажа следното: действително има значителни проблеми в това отношение. Има един огромен проблем, който се прехвърля през последните десетина години към всички нови ръководства на Народното събрание, включително и на администрацията на Народното събрание, това е преди всичко огромният книжен фонд, който остана в наследство от бившата библиотека на ЦК на БКП. Това е един наистина значителен, в голяма степен интересен, съдържателен книжен фонд, но обемът му е огромен за нашите мащаби и се изисква значителна работа, включително и немалко финансови средства, които засега липсват по бюджета, за да бъде той приведен в състояние, годно за ползване. Това е единият проблем.
  Другият проблем, който е свързан до голяма степен и с компютърна, и с друга съвременна техника за работа в библиотеката на Народното събрание като цяло, е следният. Политиката ни по отношение на компютризирането, снабдяването на Народното събрание със съвременна компютърна и друга информационна техника досега беше такава, че отдавахме приоритет на компютризирането преди всичко на кабинетите на народните представители, на ръководството и малко като остатъчно снабдявахме редица от звената в администрацията. До известна степен се получи така и с библиотеката. Доколкото през изминалата 2002 г. успяхме да направим значително закупуване на съвременна компютърна техника и практически с малки изключения сме задоволили нуждите на народните представители, в бъдеще остава при възможност да се закупят, разбира се, в значително по-малки количества компютърна и друга необходима техника, с която да оборудваме и библиотеката, и някои други административни звена, които наистина използват твърде стара, амортизирана и изживяла времето си техника.

  Мисля, че това ще може да бъде направено при отпускане на умерени бюджетни средства от бюджета на Народното събрание за 2004 г., така че през следващата бюджетна година да можем да направим по-решителна крачка за обновяване преди всичко на компютърната, а и на другата необходима техника в основните административни звена, включително и в Библиотеката на Народното събрание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин главен секретар.
  За процедурно предложение има думата народният представител Георги Пирински.
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Процедурното ми предложение е към Вас, господин председателю, като член и на Председателския съвет да повдигнете въпроса пред Председателския съвет на Народното събрание за необходимостта отсега в бюджета на Народното събрание за 2004 г. да бъдат направени разчети и уточнения, които да решат във възможната разумна степен съвременното оборудване и на Библиотеката, и на другите звена, за които спомена господин Аврамов, че засега са останали на малко по-заден план, за да бъдат те наистина на съвременно равнище, както и макар и първа стъпка за решаване на въпроса с книжния фонд. Ясно е, че за една година такава задача не се решава, но тя трябва да се разчете и в разстояние на няколко години да бъде решена, тъй като по-голяма част от този фонд, както каза и господин Аврамов, е много ценен, а засега е в състояние, което не позволява пълноценното му използване.
  Господин председателю, във връзка с онова, което спомена господин Аврамов по първата част от въпроса ми, както той изясни, необходимостта от заявка, т.е. заявителят на една или друга притурка да направи такова искане за издаване и да го финансира. Очевидно е така по Закона за държавния бюджет, но тези текстове са текстове, които не могат да са ведомствена отговорност и ведомствена инициатива. По същество това са ангажименти с държавно и то първостепенно значение. Тъй че не би следвало да останем на тази позиция за процедурата, ако щете. Да се прецени също така в този конкретен случай какъв е разходът за издаването на такава притурка. Предполагам, че заявителят би трябвало да бъде Министерският съвет или Министерството на икономиката и да се види дали има място за някакво поделяне на разходите, тъй като, както изтъкна и господин Аврамов, в приходната част на Приложение № 2 личи, че има по отчет превишение на реализираните приходи спрямо разходите в “Държавен вестник”. В текста на доклада е изтъкнато, че е реализирана допълнителна положителна разлика от 1 млн. 600 хил. лв. по “Държавен вестник”, които са прехвърлени за финансиране разхода на Народното събрание. Тези разходи са били за покриване и на сесии на международни организации и т.н., текущи разходи. Ясно е, че могат да се правят прехвърляния и да се маневрира със средства в течение на годината.
  Предлагам, господин председателю, във възможната степен да насочите вниманието на Председателския съвет към тези въпроси и от гледна точка на подготовката за следващата година, а и за известни преразчитания още в хода на тази година. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Разбирам това по-скоро като процедурна препоръка, отколкото като предложение.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Просто го приемете като предложение към Вас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, но за да избегнем гласуването, вероятно трябва да го приемем като процедурна препоръка. Защото, ако е предложение, при всички случаи трябва да го подложа на гласуване.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не възразявам да го приемете като препоръка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, че приемате моята интерпретация. Сигурен съм, че при разискванията на бюджета за 2004 г. в Комисията по бюджет и финанси ще можем да засегнем отново тези въпроси, които бяха съвсем основателно повдигнати от Вас.
  Имате думата за изказвания по отчетите за бюджетите на Народното събрание и “Държавен вестник” за 2002 г.
  Ако няма изказвания, аз имам една бележка към представителя на Комисията по бюджет и финанси. В моята документация тук са представени два различни отчета за изпълнението на бюджета – единият е в доклада на комисията, а другият отчет, който е подписан от господата Иванов и Аврамов както за Народното събрание, така и за “Държавен вестник”, е в проекта за решение, който е предложен от председателя на Народното събрание. Освен че отчетите са различни като външен вид, защото съдържат подписите, вътре има и разминаващи се числа. Например аз бих погледнал последната графа 5300, § 50 – Придобиване на НМДА. В доклада на комисията пише 3100, а числото в отчета на проекта за решение е 2900. Последната колона е допълнителна, нали така да Ви разбирам? Кажете ми кое ще приемем – онзи отчет, който е в доклада на комисията, или отчета, който е в проекта за решение? Господин Манов, посъветвайте ме.
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Господин председател, аз бих препоръчал да поканите главния счетоводител да даде кратко обяснение за различията между двете цифри.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Освен обяснение, трябва да ни даде и препоръка кои от двата отчета ще приемем – който е в проекта или който е в доклада?
  ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Предполагам, че след като той вземе думата, ще имаме отговор на Вашия въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Манов.
  Заповядайте, господин Иванов. Всъщност грешката е моя, има отчет и след това икономия.
  СИМЕОН ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Няма грешка в предложения отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. В отчета, който е приложение към доклада на председателя на Народното събрание, има три колони: уточнения бюджет, отчета и дадената икономия. Това е в доклада. Когато Комисията по бюджет и финанси приема отчета, взима само колоната на отчета. Между двете справки няма абсолютно никаква разлика. И тъй като Народното събрание ще трябва да утвърди отчета, затова Комисията по бюджет и финанси ви е представила отчета, който трябва да бъде публикуван в “Държавен вестник”. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря. Да разбирам, господин Манов, че ще приемем отчета така, както е заложен в доклада на комисията.
  В такъв случай подлагам на гласуване проекта за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2002 г. Текстът на решението е раздаден на народните представители, в него няма промени и така ще залегне и в протокола.
  Моля, гласувайте решението с двете приложения, така както са залегнали в доклада на Комисията по бюджет и финанси.
  Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
  Решението за отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. и за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2002 г. се приема.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ - продължение.
  Заповядайте, д-р Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.
  Господин председател, позволете да зачета ан блок от 252 до 259 член включително, тъй като по тези текстове няма направени и неприети предложения.

  “Глава двадесет и шеста
  СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ

  Счетоводство на фонд за допълнително
  доброволно пенсионно осигуряване
  Чл. 252. Пенсионноосигурителното дружество организира и осъществява счетоводството и съставя финансовите отчети на управлявания от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в съответствие с разпоредбите на Глава петнадесета.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава двадесет и шеста “Счетоводство и отчетност” и текста на чл. 252.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за наименованието на Глава двадесет и седма и чл. 253:

  “Глава двадесет и седма
  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

  Освобождаване от данък
  Чл. 253. (1) Приходите от фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
  (2) Приходите от инвестиране на активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица.
  (3) Услугите по допълнително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
  (4) Финансовият резултат на пенсионноосигурителното дружество се намалява с:
  1. собствените средства на дружеството, с които е покрит недостиг в пенсионните резерви;
  2. приходите от инвестиране на средствата на пенсионните резерви.

  Приспадане на личните вноски от облагаемия доход
  Чл. 254. Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по ред, начин и в размери, определени със Закона за облагане доходите на физическите лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 254.

  “Признаване на разход
  Чл. 255. Вноските на осигурителите за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се признават за разход по ред, начин и в размери, определени със Закона за корпоративното подоходно облагане.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за чл. 255.

  “Глава двадесет и осма
  ТАКСИ И УДРЪЖКИ

  Законоустановени такси и удръжки
  Чл. 256. Пенсионноосигурителното дружество събира такси и удръжки за управлението на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както следва:
  1. еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална осигурителна партида – не повече от 10 лв.;
  2. удръжка като процент от всяка осигурителна вноска – до 7 на сто;
  3. инвестиционна такса в размер до 10 на сто от дохода, реализиран от инвестирането на средствата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 90 за наименованието на Глава двадесет и осма и текста на чл. 256.
  По чл. 257 има предложение от народния представител Росица Тоткова, което комисията подкрепя.
  Предложение от народните представители Марина Василева и Мустафа Зинал, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за чл. 257:

  “Допълнителни такси
  Чл. 257. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителни такси в следните случаи:
  1. при всяко прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната осигурителна партида от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
  2. при всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида преди придобиване на право на лична пенсия за старост или за инвалидност;
  3. когато осигуреното лице поиска извлечение за състоянието на индивидуалната си партида повече от веднъж годишно.
  (2) Таксите по ал. 1, т. 1 и т. 2 не се заплащат:
  1. при прехвърляне или изтегляне поради несъгласие с изменения в правилника на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  2. при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  3. от наследниците на починало осигурено лице или пенсионер.”
  По чл. 258 има направено предложение от народния представител Димитър Димитров, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 90 за чл. 258:

  “Размер на таксите и удръжките
  Чл. 258. (1) Конкретният размер на таксите и удръжките по тази глава се определят в правилника на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  (2) Таксите по чл. 257, ал. 1 са в размер до 20 лв.

  Законоустановеност на таксите
  Чл. 259. Пенсионноосигурителните дружества не могат да събират други такси и удръжки извън посочените в тази глава.”
  Комисията подкрепя текста по § 90 за чл. 259.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Подлагам на гласуване докладваните членове от 252 до 259 включително на § 90.
  Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
  Членове от 252 до 259 на § 90 са приети.
  Тридесет минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Възобновявам заседанието.
  Д-р Адемов, заповядайте, продължаваме.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Следващият параграф е § 91. Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 със следния окончателен текст:
  “§ 91. В част втора се създава дял четвърти с наименование “Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация”:
  “Дял четвърти – Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация”.”
  Господин председател, от чл. 260 до чл. 286 включително, няма направени неприети предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Можете да ги представите ан блок.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ:

  “Глава двадесет и девета
  Общи положения

  Принципи
  Чл. 260. (1) Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация се осъществява при спазването на принципите на:
  1. доброволност на участието;
  2. юридическа самостоятелност на осигурителното дружество и на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация;
  3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
  4. разрешителен режим и държавно регулиране;
  5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
  6. лоялна конкуренция между осигурителните дружества.
  (2) Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация се осъществява на капиталовопокривен принцип на базата на предварително определени в договора с осигурителното дружество осигурителни вноски.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за наименованието на глава двадесет и девета и чл. 260.

  “Управление на средствата на фондовете за
  допълнително доброволно осигуряване за безработица
  и/или професионална квалификация
  Чл. 261. Средствата на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 261.

  “Осигурени лица
  Чл. 262. (1) Във фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация могат доброволно да се осигуряват или да бъдат осигурявани:
  1. работниците и служителите;
  2. държавните служители;
  3. съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители;
  4. кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията;
  5. изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества;
  6. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или като земеделски производители;
  7. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
  8. лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
  9. лицата, които извършват друга трудова дейност без трудово правоотношение.
  (2) Лицата по ал. 1 се осигуряват чрез сключванве на договор с осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация при условията и по реда на този дял.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 262.

  “Участие във фонд за допълнително доброволно
  осигуряване за безработица или професионална
  квалификация
  Чл. 263. Участието във фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или професионална квалификация започва от момента на сключването на осигурителния договор.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 263.

  “Права при осигуряване във фонд за допълнително
  доброволно осигуряване за безработица или
  професионална квалификация
  Чл. 264. (1) Осигуряването във фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица дава право на парично обезщетение за безработица.
  (2) Осигуряването във фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация дава право на изплащане на средства за обучение при заявена потребност от осигуреното лице и осигурителя – заедно или поотделно.
  (3) Осигурените лица имат право на разпореждане със средствата, натрупани по индивидуалната им партида при условията и по реда на този дял, правилниците на фондовете и осигурителните договори.
  (4) Осигурителите имат право на разпореждане със средствата, натрупани по тяхната партида, при условията и по реда на този дял, правилниците на фондовете и осигурителните договори.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 264.
  “Глава тридесета - Фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица или професионална квалификация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за наименованието на глава тридесета.

  “Учредяване, управление и представляване
  Чл. 265. (1) Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация се осъществява чрез участие във фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или професионална квалификация, които се учредяват и управляват от лицензирани осигурителни дружества за безработица и/или професионална квалификация.
  (2) Фондът за допълнително доброволно осигуряване за безработица или професионална квалификация се учредява с решение на общото събрание на осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация, които приема и правилника на фонда.
  (3) Едно осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация може да учредява и да управлява по един фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица и един фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация.
  (4) Фондът за допълнително доброволно осигуряване за безработица или професионална квалификация се управлява и представлява от управителните органи на осигурителното дружество.
  (5) Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация и фондът за допълнително доброволно осигуряване за безработица или фондът за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация са отделни юридически лица.
  (6) Фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица или професионална квалификация се създават за неопределен срок.
  (7) Седалището и адресът на управление на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или професионална квалификация задължително съвпада със седалището и адреса на управление на осигурителното дружество.”
  Има предложение на народния представител Гадар Хачикян:
  В заглавието на чл. 265 думата “представляване” да се замени с “представителство”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 265, като заглавието стане “Учредяване, управление и представителство”.

  “Отговорност на осигурителното дружество за
  безработица и/или професионална квалификация
  Чл. 266. (1) Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация отговаря имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение на управлението и представляването на фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация.
  (2) Осигурителното дружество по ал. 1 гарантира с активите си изпълнението на задълженията си към осигурените лица.
  (3) Фондът за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация не носи отговорност за задълженията и за загубите на осигурителното дружество, което го управлява и представлява.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 266.

  “Наименование на фонд за безработица или за
  професионална квалификация
  Чл. 267. (1) Наименованието на фонд за безработица или професионална квалификация задължително съдържа в комбинация думите “допълнително”, “доброволно”, “осигуряване”, “за безработица”, “за професионална квалификация” и “фонд” или техни производни, както и указание за вида на фонда.
  (2) Само фонд, регистриран в съответствие с този кодекс може да използва в своето наименование в комбинация думите по ал. 1 или техни равнозначни на български или на чужд език.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 267.

  “Забрана за придобиване по давност
  Чл. 268. Активите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация не могат да се придобиват по давност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 268.

  По следващия член – чл. 269, има направено предложение на народния представител Димитър Димитров, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст по § 91 за чл. 269:
  “Разрешение за управление на фонд за допълнително
  доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация

  Чл. 269. (1) Разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация се издава от заместник-председателя на комисията. За получаване на разрешение лицензираното осигурителното дружество за безработица и/или за професионална квалификация подава писмено искане, към което прилага:
  1. решението на общото събрание на лицензираното осигурително дружество за учредяване на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация;
  2. правилника за организацията и дейността на фонда;
  3. образци на осигурителни договори;
  4. предварителен договор с банка-попечител и инвестиционен посредник;
  5. справка за програмна и техническа обезпеченост на информационната система на фонда;
  6. финансов отчет на дружеството към последно число на предходния месец;
  7. справка за организационната структура на дружеството и неговата кадрова обезпеченост;
  8. удостоверение за актуално съдебно състояние на осигурителното дружество.
  (2) Заместник-председателят на комисията може да изисква и други данни и допълнителна информация във връзка с документите по ал. 1 и да определя срок за предоставянето им.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 270:
  “Срок за разглеждане на искането за разрешение
  за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация

  Чл. 270. (1) Заместник-председателят на комисията дава или отказва да даде разрешение в едномесечен срок от подаване на искането по чл. 269, а когато са поискани допълнителни сведения и документи – в едномесечен срок от представянето им.
  (2) При прието искане за издаване на разрешение с липсващи или нередовни документи, заместник-председателят на комисията уведомява в 14-дневен срок осигурителното дружество за неизправностите и определя срок за отстраняването им.
  (3) Заместник-председателят на комисията уведомява писмено заявителя за решението по ал. 1 в 7-дневен срок от вземането му.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 271:
  “Отказ за даване на разрешение за управление на фонд
  за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация

  Чл. 271. (1) Заместник-председателят на комисията отказва да даде разрешение, когато:
  1. след изтичането на определения срок по чл. 270, ал. 1 и 2 не са представени допълнителните документи или сведения, или не са отстранени неизправностите;
  2. не са изпълнени изискванията на този кодекс;
  3. липсва необходимата финансова, кадрова или информационна обезпеченост на осигурителното дружество.
  (2) В случай на отказ осигурителното дружество може да направи ново искане за получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация не по-рано от шест месеца от датата на отказа.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 272:
  “Вписване в съда

  Чл. 272. (1) Окръжният съд по седалището на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация вписва в регистъра си фонда, ако осигурителното дружество е подало заявление за вписване в шестмесечен срок от получаване на разрешението на заместник-председателя на комисията.
  (2) Заявлението за вписване в съда съдържа:
  1. наименованието, седалището и адреса на управление на осигурителното дружество;
  2. наименованието на фонда за безработица или за професионална квалификация;
  3. трите имена и единния граждански номер на лицата, които управляват и представляват осигурителното дружество.
  (3) Към заявлението се прилага:
  1. заверен препис на лицензията на осигурителното дружество за осигуряване за безработица и/или професионална квалификация;
  2. уставът на осигурителното дружество за осигуряване за безработица и/или професионална квалификация;
  3. удостоверение за актуално съдебно състояние на осигурителното дружество за осигуряване за безработица и/или професионална квалификация;
  4. решението на общото събрание на дружеството за учредяване на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация;
  5. правилника на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация;
  6. разрешението от заместник-председателя на комисията за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация.
  (4) В регистъра на окръжния съд се вписва: наименованието на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация; наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството, учредило фонда; начинът на представляване на дружеството.
  (5) Фондът за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация възниква като юридическо лице от деня на вписването му в регистъра на съда.”
  Следващият член е чл. 273.
  “Срок за произнасяне на съда

  Чл. 273. Съдът разглежда заявлението за вписване на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация в 14-дневен срок от датата на подаването му.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 273.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 274:
  “Представяне на препис от съдебното решение

  Чл. 274. Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация е длъжно да представи на комисията заверен препис от съдебното решение за вписване на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация в 7-дневен срок от получаването му.”
  По следващия член – чл. 275, има предложение на народните представители Силвия Нейчева и Атанас Василев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията по § 91 за окончателен текст на чл. 275:
  “Разходи по вписването
  Чл. 275. Всички разходи за учредяване, за получаване на разрешение за управление и за вписване на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация са за сметка на осигурителното дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 276:
  “Отнемане на разрешението за управление на фонд

  Чл. 276. Заместник-председателят на комисията отнема разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация при:
  1. констатиране, че документите, послужили като основание за издаване на разрешението, съдържат неверни данни;
  2. неподаване на заявлението за вписване в съда в шестмесечен срок от получаване на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация;
  3. преобразуване на осигурително дружество – когато управлението на фонда преминава към друго осигурително дружество;
  4. прекратяване на фонда поради влизане в/или сливане с друг фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация;
  5. наличие на реална и непосредствена заплаха за интересите на осигурените лица;
  6. отнемане на лицензията на осигурителното дружество, управляващо фонда.”
  Следващият член е чл. 277 със заглавие:
  “Задължения на осигурителното дружество след отнемане на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация

  Чл. 277. (1) След отнемане на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация не може да сключва нови договори и да предлага нови условия за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, както и да изменя условията, включително срока и размера на вноските по сключените осигурителни договори.
  (2) Отнемането на разрешението не освобождава осигурителното дружество от задълженията му по сключените договори.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 277.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 278:
  “Задължение на заместник-председателя на комисията след отнемане на разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация

  Чл. 278. Заместник-председателят на комисията изпраща съобщение за отнемането на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация до съда, извършил вписването, обнародва съобщението в “Държавен вестник” и го публикува най-малко в два централни всекидневника.”
  Следващият член е 279 под заглавие:

  “Правилник за организацията и дейността на
  фонд за допълнително доброволно осигуряване
  за безработица или за професионална
  квалификация

  Чл. 279. (1) Правилникът за организацията и дейността на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация се приема от Общото събрание на акционерите на осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация.
  (2) Правилникът за организацията и дейността на фонда трябва да съдържа:
  1. наименованието на фонда;
  2. наименованието, седалището и адреса на управление на осигурителното дружество, което го управлява;
  3. условията и реда за сключване на осигурителни договори, реда за измененията и допълненията в тях и условията за тяхното прекратяване;
  4. условията и реда за водене на индивидуални партиди на осигурените лица за безработица и/или професионална квалификация и партиди на осигурителя за професионална квалификация и за предоставяне на извлечения от тях;
  5. периода и начина за разпределяне на дохода от инвестиции и основните цели и ограничения на инвестиционната политика на фонда;
  6. размера на таксите и удръжките, събирани от осигурителното дружество;
  7. условията, реда и сроковете за изплащане на обезщетенията за безработица и средствата за обучение;
  8. условията, реда и сроковете за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида и по партидата на осигурителя;
  9. условията и реда за извършване на изменения и допълнения в правилника;
  10. начина и реда за подаване на обяви и съобщения, свързани с дейността на фонда;
  11. методите и периодичността на оценка на активите на фонда;
  12. правата и задълженията на осигурителното дружество, на осигуреното лице и на осигурителите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 279.
  Следващият член е 280.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 280:

  “Изменение и допълнение на Правилника на
  фонд за допълнително доброволно осигуряване за
  безработица или за професионална квалификация

  Чл. 280. (1) Измененията и допълненията на Правилника по чл. 279, ал. 2 се одобряват от заместник-председателя на комисията. Заместник-председателят се произнася в срок един месец от получаване на заявлението. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.
  (2) Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация уведомява осигурените лица за конкретните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на фонда лично или чрез публикация в два централни всекидневника в 7-дневен срок от получаване разрешението на заместник-председателя на комисията.”
  Следващият член е 281. Той е част от Глава тридесет и първа – “Осигурителни вноски и партиди”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Нека да спрем дотук, д-р Адемов.
  Уважаеми народни представители, имате думата по този § 91, който се оказа твърде голям, с много текстове. Има ли желаещи? Не виждам.
  Ще си позволя да подложа на гласуване този параграф със съответните членове от 260 до 280 включително така, както бяха представени в редакциите, подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Приемат се. Благодаря ви.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: “Глава тридесет и първа – Осигурителни вноски и партиди”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава тридесет и първа.

  “Вид и размер на осигурителните вноски

  Чл. 281. (1) За осигуряване във фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация се внасят осигурителни вноски от осигуреното лице и/или от неговия осигурител.
  (2) Осигурителните вноски по ал. 1 са парични и могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 281.

  “Осигурителни вноски

  Чл. 282. (1) Вноски по чл. 281 могат да правят:
  1. физически лица – за своя сметка;
  2. работодатели – които са осигурители за своите работници и служители;
  3. органи – които са осигурители за:
  а) държавните служители;
  б) съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители;
  в) кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България; държавните служители – офицерите и сержантите и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, и държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията;
  г) възложители, които са осигурители за лицата, с които е сключен договор за възлагане на управление или контрол;
  д) възложители – които са осигурители за лицата, с които е сключен договор за извършване на друга трудова дейност без трудово правоотношение.
  (2) Внасянето на осигурителни вноски от осигурителя не задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 282.
  Следващият член е 283 под заглавие:

  “Забрана за дискриминация

  Чл. 283. Осигурителят не може да откаже допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация на работници и служители на основание на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически или други убеждения, религия или вяра, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически увреждания.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 283.
  Следващият член е 284 под заглавие:

  “Колективно трудово договаряне

  Чл. 284. Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, извършвано от работодателя със или без участието на работника или служителя, може да бъде предмет на колективното трудово договаряне.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 284.
  Следващият член е 285.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 285:


  “Задължение за превеждане на осигурителна
  вноска

  Чл. 285. Когато осигурителните вноски се внасят едновременно от осигуреното лице и от осигурителя или само от осигуреното лице, по негово желание осигурителят удържа от възнаграждението за съответния месец осигурителната вноска, която е за сметка на осигуреното лице и я превежда на фонда за безработица и/или професионална квалификация.”
  Следващият член е 286:

  “Индивидуална партида и партида на
  осигурителя

  Чл. 286. (1) Личните осигурителни вноски от осигуреното лице и осигурителните вноски от осигурителя за допълнително доброволно осигуряване за безработица се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице и се водят в отделни сметки.
  (2) Личните осигурителни вноски за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице.
  (3) Осигурителните вноски за професионална квалификация от осигурителя се натрупват в партида на осигурителя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 286.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По текстовете от чл. 281 до чл. 286 има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на членове от 281 до 286 в редакцията, подкрепена от комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По текста на чл. 287 има предложение на народния представител Марина Василева – в ал. 2 изразът "за период не по-дълъг от 12 месеца" да се замени с "в размер и за период, определени в осигурителния договор и правилника на фонда".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 287:
  "Глава тридесет и втора – "Права на осигурените лица и осигурителите".
  "Раздел I – "Права на осигурените за безработица лица".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава тридесет и втора и Раздел I.
  "Парично обезщетение
  Чл. 287. (1) Осигуреното в доброволен фонд за безработица лице има право на парично обезщетение за безработица за период не по-дълъг от 12 месеца в размер до натрупаните средства по индивидуалната партида от лични осигурителни вноски и вноските на осигурителя и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките, предвидени в този дял.
  (2) При прекратяване на правоотношението с осигурителя по желание или със съгласие, или поради виновно поведение на осигуреното лице на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и чл. 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и чл. 107 от Закона за държавния служител, чл. 128, т. 1, 7 и 8, чл. 128а и чл. 128в, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 253, ал. 1, т. 4, 7 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 131, ал. 1, т. 2, 3 и 6 и чл. 152, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за съдебната власт обезщетението за безработица се определя в размер до натрупаните средства по индивидуалната партида от лични осигурителни вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките, предвидени в този дял, и 10 на сто от натрупаните средства от осигурителни вноски на осигурителя и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките, предвидени в този дял, за период не по-дълъг от 12 месеца.
  (3) По желание на осигуреното лице сумата по ал. 1 или 2 може да му бъде изплатена наведнъж."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат думата по този текст? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Марина Василева, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 89 народни представители: за 6, против 68, въздържали се 15.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте чл. 287, заедно с наименованието на Глава тридесет и втора и Раздел I.
  Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 288 има предложение на народния представител Атанас Василев – в чл. 288 думите "т.6-8 – от датата на прекратяване на дейността" да се заменят с "т. 6-8 – от датата на спиране на дейността".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 288.
  "Възникване на правото на парично обезщетение
  Чл. 288. Правото на парично обезщетение за безработица на лицата по чл. 262, ал. 1, т. 1-5 и т. 9 възниква от датата на прекратяване на правоотношението, а за лицата по чл. 262, ал. 1, т. 6-8 – от датата на прекратяване на дейността."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат думата по този текст? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Василев, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте неговото предложение.
  Гласували 88 народни представители: за 16, против 58, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване чл. 288 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 92 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Следващият текст е за чл. 289:
  "Права на наследниците при смърт на осигуреното лице
  Чл. 289. (1) При смърт на осигуреното лице натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски и осигурителни вноски на осигурителя се изплащат еднократно на наследниците по закон.
  (2) Когато няма лица по ал. 1, натрупаните средства по индивидуалната партида остават в държавния бюджет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 289.
  "Право на прехвърляне на средства в друг фонд
  за допълнително доброволно осигуряване за безработица
  Чл. 290. Осигуреното за безработица лице има право да прехвърля натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица, учреден и управляван от друго осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация, ако е изтекла една година от сключването на осигурителния договор."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 290.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз ще помоля да спрем дотук, защото у мен възниква един въпрос и аз ще искам да го задам към представител на вносителя, за да може той да обясни. Става дума за чл. 289, ал. 1 за права на наследниците при смърт на осигуреното лице. Казва се, че се изплащат на наследниците по закон. Ако има наследници по завещание, те няма ли да получат? Просто не ми е ясно. Не съм запознат с материята, така че това е въпрос, който задавам към вносителите.
  Заповядайте, господин Апостолов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В хода на дебатите, когато вносителят съставяше закона, се коментираха възможностите да бъдат получени тези суми от наследниците по завещание, но в процеса на работата бе предложено и бе одобрено и от комисията да бъдат само наследниците по закон – тези, които законът упоменава, че имат право да получат наследство.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Признавам си, че за мен това е изключително странно решение. Аз нямам обяснение за него.
  Кажете, господин Корнезов, аз наистина не мога да се ориентирам.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): И аз не разбрах и може би представителя на изпълнителната власт.
  Вижте, едно завещание може да бъде: "Завещавам цялото си движимо и недвижимо имущество на лицето "Х". Обикновено това са завещанията. И сега се поставя въпросът – след като завещавам цялото си имущество с активите, с пасивите, защо да не получим и тези суми, които в края на краищата се дължат на моя наследодател? Ако е завет, това е нещо друго – примерно конкретно завещавам само леката си кола, конкретна вещ, другото имущество ще го получат евентуално наследниците ми по закон. Така че има няколко варианта и може би тук трябва да избистрим този въпрос.
  Разбира се, лицето, на което се завещава, може да бъде и наследник по закон, но може и да не е. Не знам дали тези въпроси са обсъждани, защото поне аз не можах да разбера на така поставения въпрос от председателя какъв е отговорът. Добре, разисквали сте го, но не сте го приели. Защо?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Корнезов.
  Аз бих помолил и господин Соколов, и господин Пенчев да вземат отношение, защото аз действително не намирам никаква, абсолютно никаква правна логика в това разрешение.
  Господин Соколов, ще се радвам, ако ме осветлите.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също смятам, че такова ограничаване само до наследници по закон не може да има. Нашето наследствено право познава фигурата на наследник по завещание. В рамките на закона те са пълноправни наследници. Такова деление между наследник по закон и наследник по завещание, при което само единият вид наследници получават нещо, а другият вид – нищо, според мен не може да има.
  В миналото имаше само един случай, когато законът правеше разлика между наследници по закон и по завещание. Това беше случаят при смърт на член-кооператор на ЖСК. Тогава наистина само наследниците по закон идваха, но това произтичаше от това, че всъщност ставаше дума за едно членствено правоотношение. И тогава, когато става дума за членствено правоотношение, законът може да каже кой може да влезе на мястото на едно починало лице. Но когато става дума за едно имущество, което е парично, т.е. едно материално право, не може да има такова разграничение между различните видове наследници. Волята на наследодателя е, когато той прави завещание, и други лица – те наистина може да са и наследници по закон, но може да не са, в рамките на неговата разполагаема част, ако има наследници с право на запазена част - да дойдат и да наследяват.
  Аз също смятам, че не само ще е погрешно, но просто е в противоречие с основни принципи на наследственото право със закон да се каже: едно чисто материално право след смъртта на неговия носител се наследява само от един вид наследници, другият вид са изключени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Господин Пенчев, силно се надявам, че в същата посока ще бъде и Вашето изказване.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Аз се присъединявам към становището на моите уважавани колеги. Действително няма никаква логика, когато на мен са ми удържали осигурителни вноски цял живот, това е мое имущество и преди моята смърт аз да не мога да реша кой ще получи това имущество. Аз имам правото да завещая. Щом мога да завещая моя апартамент и моя влог в банката, не виждам защо да не мога да завещая и тези осигурителни вноски, които аз съм платил. Това е мое имущество. Това – от една страна.
  От друга страна, да вземем следната хипотеза: имаме трима наследника по закон, трима сина, обаче бащата по една или друга причина прави завещание само на единия син и другите двама не възразяват. Единият син ще получи по завещание цялото имущество, а само тези вноски ще бъдат разделени на три, на тримата сина. Това е някакъв абсурден пример.
  Затова аз правя предложение в чл. 289, ал. 1, накрая на изречението да отпадне “по закон”. И остава “се изплащат еднократно на наследниците”, тъй като самото заглавие на текста е “Права на наследниците…”. Значи говорим за наследници, а те са по закон и по завещание. Това вече е въпрос на конкретика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, първо ще гласуваме предложението за отпадане във финала на ал. 1 “по закон”.
  Моля, гласувайте това предложение за отпадане на финала на изречението.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Тоест, запазва се старият текст от стария закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Просто отпадат думите “по закон” и толкова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Защото в стария закон, т.е. в сега действащия закон, е така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Вероятно. Аз не знам стария закон, признавам си.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  Благодаря ви. Така се възстановява една справедливост, струва ми се.
  Сега подлагам на гласуване чл. 289 и чл. 290 така, както бяха представени и подкрепени от комисията, разбира се, като се има предвид вече направената корекция.
  Моля, гласувайте тези два текста.
  Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
  Приемат се.
  Заповядайте, д-р Адемов, чл. 291 Ви чака.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.

  “Право на прехвърляне на средства на съпруг
  или съпруга или на роднини по права линия
  Чл. 291. Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една календарна година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски или част от тях по индивидуална партида в същия или в друг фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица на съпруг или съпруга или на роднини по права линия до втора степен.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 291.
  Следващият член е 292:

  “Право на изтегляне на натрупаните по индивидуалната
  партида средства
  Чл. 292. Осигуреното за безработица лице има право да изтегли по всяко време натрупаните по индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 292.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля Ви дотук, д-р Адемов.
  Ако ми позволите, толкова многословни са текстовете… Но много ме подразни в чл. 291 финалът, където е казано “осигуряване за безработица на съпруг или съпруга”. Абсолютно ненужно е това. Като се каже “съпруг”, това е родово понятие. Защо да се изброява и “съпруга”? Това е просто недопустимо за един нормативен акт.
  Затова, уважаеми народни представители, моля ви все пак да го подложим на гласуване…
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Не е необходимо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не е необходимо, нали? То да си отпадне от само себе си.
  Просто толкова излишни думи има в този закон! Той затова е толкова дебел. Аз се чудя защо е толкова дебел.
  Затова ще ви помоля, нека да гласуваме чл. 291 и чл. 292 така, както са подкрепени от комисията, с тази чисто редакционна корекция.
  Моля ви, гласувайте.
  Гласували 87 народни представители: за 82, против 4, въздържал се 1.
  Приемат се тези два текста.
  Д-р Адемов, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател! Следващият член е чл. 293:

  “Преразпределяне на средства
  Чл. 293. В случаите по чл. 287, ал. 2 остатъкът от средствата, натрупани в индивидуалната партида на осигуреното лице от осигурителни вноски на осигурителя, се преразпределя по партидите на останалите осигурени от този осигурител лица по ред и начин, определени в осигурителния договор.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 293.
  “Раздел II – Права на осигурените за професионална квалификация лица”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел II.
  Следващият член е чл. 294.
  “Средства за обучение
  Чл. 294. Осигуреното във фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация лице има право на средства за обучение за:
  1. начална професионална квалификация за лица, които нямат такава квалификация;
  2. допълнителна квалификация;
  3. преквалификация;
  4. образование от по-висока степен.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 294.
  “Право на ползване и размер на средствата за обучение
  Чл. 295. (1) Правото на ползване на средства за обучение от индивидуалната партида на осигуреното лице във фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация възниква при заявена потребност от осигуреното лице от придобиване на начална професионална квалификация, допълнителна квалификация, преквалификация или образование от по-висока степен.
  (2) Плащанията по ал. 1 се извършват в размер до натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице от осигурителни вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките, предвидени в този дял, въз основа на представени от обучаващата организация разходооправдателни и други документи.
  (3) Правото на ползване на средства за обучение от партидата на осигурителя във фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация възниква при заявена потребност от осигурителя за необходимостта от придобиване на начална професионална квалификация, допълнителна квалификация, преквалификация или образование от по-висока степен с писмено съгласие на осигуреното лице.
  (4) Плащанията по ал. 3 се извършват в размер до натрупаните средства по партидата на осигурителя от осигурителни вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките, предвидени в този дял, въз основа на представени от обучаващата организация разходооправдателни и други документи.
  (5) Максималният размер на сумите по ал. 4 за едно осигурено лице не може да надвишава 5-кратния среден размер на натрупаните средства за осигурените лица от този осигурител.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 295.
  “Права на наследниците при смърт на
  осигуреното лице
  Чл. 296. (1) При смърт на осигуреното за професионална квалификация лице натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски се изплащат еднократно на наследниците по закон.
  (2) Когато няма лица по ал. 1, натрупаните средства по индивидуалната партида остават в държавния бюджет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 296.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Искам да обърна внимание, че тук пак се явиха едни наследници по закон и това ще наложи да гласуваме, ако и нататък има други такива скрити наследници, да падне това ограничение.
  Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, позволявам си първо да подложа на гласуване отпадането във всички случаи от текста на закона на ограничението на наследниците по закон, да отпаднат думите “по закон”, за да можем да унифицираме текста навсякъде, тъй като това е логиката.
  Моля, гласувайте това изменениe, което важи за целия законопроект.
  Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  Сега подлагам на гласуване чл. 293 до чл. 296 включително – текстовете на вносителя, подкрепени от комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  Текстовете се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Следващият член е чл. 297.
  “Право на прехвърляне на средства в друг фонд за
  допълнително доброволно осигуряване за
  професионална квалификация
  Чл. 297. Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида средства или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация, учреден и управляван от друго осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация, ако е изтекла една година от сключването на осигурителния договор.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 297.
  “Право на прехвърляне на средства на съпруг или съпруга
  или на роднини по права линия
  Чл. 298. Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една календарна година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски или част от тях по индивидуална партида в същия или в друг фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация на съпруг или съпруга или на роднини по права линия до втора степен.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 298.
  “Право на изтегляне на натрупаните по индивидуалната
  партида средства
  Чл. 299. Осигуреното за професионална квалификация лице има право да изтегли по всяко време натрупаните по индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 299.
  “Раздел III – Права на осигурителите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел III.
  “Преразпределяне на средствата от партидата на
  осигурителя
  Чл. 300. (1) В случай на прекратяване на осигуряването за професионална квалификация набраните средства по партидата на осигурителя и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките, предвидени в този дял, се преразпределят по индивидуалните партиди на осигурените лица по ред и начин, определени от осигурителя.
  (2) В случаите, в които осигуреното лице няма открита индивидуална партида, осигурителното дружество открива такава партида.
  (3) Осигурителното дружество уведомява осигурителя и осигурените лица за прехвърлянето по ал. 1 или за откриването на индивидуална партида по ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 300.
  “Право на прехвърляне на средства в друг фонд за
  допълнително доброволно осигуряване за професионална
  квалификация
  Чл. 301. Осигурителят има право да прехвърли натрупаните по партидата му средства от осигурителни вноски за осигурените лица или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация, учреден и управляван от друго осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация, не повече от веднъж в рамките на една календарна година.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 301.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат думата по текстовете на чл. 297 до 301 включително? Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване тези текстове, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Текстовете се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение на Комисията по труда и социалната политика да се създаде нов чл. 301а със следното съдържание:

  “Ред за прехвърляне
  Чл. 301а. Редът и начинът за прехвърляне на средствата по чл. 290, 297 и чл. 301 се определят с наредба на комисията.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Дали има желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за новия чл. 301а.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ:

  “Право на информация

  Чл. 302. Осигурителят има право на безплатна информация веднъж годишно за натрупаните средства по партидата му, за доходността от тяхното инвестиране и за произтичащите от натрупаните средства осигурителни права при писмено искане.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 302.

  “Глава тридесет и трета
  ДОГОВОРИ

  Сключване на осигурителни договори

  Чл. 303. (1) Договорът за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация се сключва в писмена форма и урежда отношенията по доброволното осигуряване за безработица и/или професионална квалификация между осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация, от една страна, и осигуреното лице или осигурителят – от друга страна.
  (2) Когато осигурителният договор се сключва между осигурителя и осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация, то е в полза на осигурените лица.
  (3) За сключване на осигурителния договор по ал. 2 се изисква и предварително писмено съгласие от лицето, в чиято полза се сключва договорът.
  (4) Осигурителният договор за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация е безсрочен.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за наименованието на Глава тридесет и трета и за чл. 33.

  “Съдържание на осигурителния договор

  Чл. 304. Осигурителният договор задължително съдържа:
  1. имената и адресите на страните по договора, съдебната регистрация и БУЛСТАТ на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, лицензията и съдебната регистрация на осигурителното дружество, което управлява фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, данъчния номер и БУЛСТАТ;
  2. предмета и обхвата на осигуровките;
  3. размера на осигурителната вноска;
  4. условията, реда и начина за плащане на осигурителната вноска, паричните обезщетения за безработица, средствата за обучение и преразпределянето на средствата по чл. 293 и 300;
  5. датата на сключване и влизане в сила на осигурителния договор;
  6. условията за прекратяване на договора;
  7. размера на таксите и удръжките.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 304.

  “Глава тридесет и четвърта
  ИНВЕСТИЦИИ

  Ред за инвестиране

  Чл. 305. (1) За инвестициите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация се прилагат разпоредбите на Глава четиринадесета, доколкото в тази глава не е предвидено друго.
  (2) При инвестиране на средствата на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация не се прилагат изискванията за минимална доходност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за наименованието на Глава тридесет и четвърта и за чл. 305.

  “Инвестиране на средствата

  Чл. 306. Средствата на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация могат да се инвестират само в:
  1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;
  2. ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа;
  3. банкови депозити;
  4. ипотечни облигации, издадени от местни банки, съгласно Закона за ипотечните облигации;
  5. общински облигации.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 306.

  “Инвестиционни ограничения

  Чл. 307. (1) Не повече от 80 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация могат да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата.
  (2) Не повече от 60 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация могат да бъдат инвестирани в банкови депозити, но не повече от 10 на сто в една банка.
  (3) Не повече от 30 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация могат да бъдат инвестирани в ипотечни облигации, като инвестициите в ипотечни облигации, издадени от една банка, не могат да превишават 10 на сто от активите на фонда.
  (4) Не повече от 10 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация могат да бъдат инвестирани в общински облигации, като инвестициите в общински облигации, издадени от една община, не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.
  (5) Не повече от 10 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация могат да бъдат инвестирани в акции, емитирани от български емитенти и търгувани на регулирани пазари.
  (6) Не повече от 20 на сто от активите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация могат да бъдат инвестирани в корпоративни облигации, емитирани от български емитенти и търгувани на регулирани пазари.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 307.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
  Не виждам желаещи, затова подлагам на гласуване членове от 302 до 307 включително, така както са подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте тези текстове.
  Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: “Глава тридесет и пета - Счетоводство и отчетност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за наименованието на глава 35.


  “Счетоводство на фонд за допълнително доброволно
  осигуряване за безработица или за професионална
  квалификация

  Чл. 308. Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация организира и осъществява счетоводството и съставя финансовите си отчети и финансовите отчети на управляваните от него фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация в съответствие с разпоредбите на Глава петнадесета.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 308.
  “Глава тридесет и шеста - Данъчни облекчения.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за заглавието на Глава тридесет и шеста.

  “Освобождаване от данък

  Чл. 309. (1) Приходите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
  (2) Приходите от инвестиране на активите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица.
  (3) Услугите по допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация не се облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 309.

  “Приспадане на личните вноски от облагаемия доход

  Чл. 310. Личните вноски за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по ред, начин и в размери, определени със Закона за облагане на доходите на физическите лица.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 310.

  “Признаване за разход

  Чл. 311. Вноските на осигурителите за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация се признават за разход по ред, начин и в размери, определени със Закона за корпоративното подоходно облагане.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 311.
  “Глава тридесет и седма - Такси и удръжки.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за наименованието на Глава тридесет и седма.

  “Законоустановени такси и удръжки

  Чл. 312. Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация събира такси и удръжки за управлението на фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, както следва:
  1. еднократна встъпителна такса за всяко осигурено лице – не повече от 10 лв.;
  2. удръжка като процент от всяка осигурителна вноска – до 5 на сто за всеки фонд поотделно;
  3. инвестиционна такса в размер до 10 на сто от дохода, реализиран от инвестирането на средствата на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 312.


  “Допълнителни такси
  Чл. 313. (1) Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация може да събира допълнителни такси в следните случаи:
  1. при всяко прехвърляне на натрупани средства по партидите от един фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация в друг съответен фонд, управляван от друго осигурителното дружество;
  2. при всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по партидите.
  (2) Таксите по ал. 1 не се заплащат при прехвърляне или изтегляне поради несъгласие с изменения в правилника на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, преобразуване или прекратяване на осигурителното дружество или на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 313.
  "Размер на таксите и удръжките
  Чл. 314. (1) Конкретният размер на таксите и удръжките по тази глава се определят в правилника на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация.
  (2) Таксите по чл. 313, ал. 1 са в размер на действително извършените разходи, но не повече от 20 лв."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 с окончателен текст за чл. 314:
  "Размер на таксите и удръжките
  Чл. 314. (1) Конкретният размер на таксите и удръжките по тази глава се определят в правилника на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация.
  (2) Таксите по чл. 313, ал. 1 са в размер до 20 лв.

  Законоустановеност на таксите
  Чл. 315. Осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация не могат да събират други такси и удръжки извън посочените в тази глава."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 315.
  С това приключват текстовете по § 91.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, имате думата по тези финални текстове на § 91 – от чл. 308 до чл. 315 включително.
  Не виждам желаещи за изказвания.
  Подлагам на гласуване ан блок членове от 308 до 315, така както са подкрепени от комисията.
  Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 92:
  "§ 92. В част втора след чл. 315 се създава дял пети с наименование "Преобразуване, прекратяване и несъстоятелност на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване".
  "ДЯЛ ПЕТИ
  ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И
  НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА И ФОНДОВЕТЕ
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
  Глава тридесет и осма
  ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за наименованието на Глава тридесет и осма.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92, като предлага окончателен текст за чл. 316:

  "Условия за преобразуване на дружество
  за допълнително социално осигуряване
  Чл. 316. (1) Преобразуването на дружество за допълнително социално осигуряване се извършва с предварително разрешение на комисията при следните условия:
  1. доказана платежоспособност след преобразуването;
  2. запазване правата на осигурените лица и на пенсионерите.
  (2) При вливане или сливане на дружество за допълнително социално осигуряване е необходимо предварително разрешение от Комисията за защита на конкуренцията.
  (3) При взето решение на общото събрание на акционерите за преобразуване дружеството уведомява заместник-председателя на комисията в 7-дневен срок от датата на решението."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за чл. 317:
  "Преобразуване на дружество за допълнително
  социално осигуряване
  Чл. 317. (1) Дружествата за допълнително социално осигуряване могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне.
  (2) При преобразуване чрез сливане, отделяне или разделяне, новосъздадените правни субекти трябва да са акционерни дружества с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, съответно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.
  (3) При сливане или вливане на дружества за допълнително социално осигуряване управляваните от тях фондове за допълнително социално осигуряване се вливат във или се сливат със съответните по вид фондове. Ако управляваните фондове са различни по вид, дейността по управлението им преминава към поемащото дружество – при вливане, или към новообразуваното дружество – при сливане.
  (4) В случаите на отделяне или разделяне на дружества за допълнително социално осигуряване фондовете за допълнително социално осигуряване не се преобразуват, като управлението им се поема от едно от дружествата или всяко от тях поема за управление фондове от определен вид.
  Изисквания за пенсионните резерви при
  преобразуване на пенсионноосигурителни дружества
  Чл. 318. При преобразуване на пенсионноосигурителни дружества формираните пенсионни резерви:
  1. запазват предназначението си в дружеството, в което се прехвърлят;
  2. не могат да се разделят или да отделят от себе си друг резерв;
  3. могат да се вливат във или да се сливат с други резерви със същото предназначение."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 318.
  "Преобразуване на фондове за допълнително социално
  осигуряване
  Чл. 319. (1) Фонд за допълнително социално осигуряване може да се преобразува единствено чрез сливане или вливане, при условие, че се запазват правата на осигурените лица и пенсионерите.
  (2) Фонд за допълнително социално осигуряване не може да се разделя или да отделя от себе си друг фонд, както и да се преобразува в търговско дружество, сдружение с нестопанска цел или кооперация.
  (3) При вливане или сливане на фондове за допълнително социално осигуряване приемащият или новообразуваният фонд е правоприемник на прекратяващите се фондове.
  (4) Ако дружеството за допълнително социално осигуряване не се преобразува, управляваният от него фонд за допълнително социално осигуряване може да се преобразува единствено чрез вливане в съответен фонд, управляван от друго дружество за допълнително социално осигуряване."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 319, като предлага в края на ал. 4 да се добави текстът "при наличие на предварително разрешение на Комисията за защита на конкуренцията".

  "Разрешение за преобразуване на
  дружество за допълнително социално осигуряване
  Чл. 320. (1) За получаване на разрешение за преобразуване дружеството за допълнително социално осигуряване подава до комисията искане, към което прилага:
  1. решение на общото събрание;
  2. разрешение от Комисията за защита на конкуренцията в случаите по чл. 316, ал. 2;
  3. план за преобразуване;
  4. други необходими документи.
  (2) Искането по ал. 1 се подава не по-късно от три месеца от датата на решението на общото събрание на акционерите за преобразуване на дружеството.
  (3) Новосъздадените в резултат на преобразуването дружества се лицензират по реда на чл. 122а–122г.
  (4) Когато в резултат на преобразуването на дружествата е необходимо издаване на разрешение за управление на фондове за допълнително социално осигуряване, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 217 и 269.
  (5) В случаите по ал. 3 и 4 документите за лицензиране и за получаване на разрешение за управление на фонд се подават едновременно с искането за получаване на разрешение за преобразуване."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 320.  По чл. 321 комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст:

  “Ред за издаване на разрешение за преобразуване на дружества
  за допълнително социално осигуряване
  Чл. 321. (1) В двумесечен срок от получаване на искането по чл. 320, ал. 1 заместник-председателят на комисията внася в комисията предложение за даване или за отказ за даване на разрешение за преобразуване и предложение за издаване на лицензии в случаите по чл. 320, ал. 3.
  (2) Ако заместник-председателят на комисията е поискал допълнителни сведения и документи или е дал указания за отстраняване на несъответствия със закона, срокът по ал. 1 може да се продължи с един месец.
  (3) В едномесечен срок от внасянето на предложението по ал. 1 комисията се произнася с мотивирано решение за даване или за отказ за даване на разрешение за преобразуване.
  (4) Комисията отказва да издаде разрешение за преобразуване, когато:
  1. липсва някой от изискваните документи или има нередности в тях;
  2. не са изпълнени изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му.
  (5) Едновременно с разрешението по ал. 3 комисията:
  1. издава лицензии на новообразуваните дружества;
  2. отнема лицензиите на прекратяващите се дружества.
  (6) В едноседмичен срок от издаване на разрешението по ал. 3 заместник-председателят на комисията:
  1. издава разрешение за управление на новообразуваните фондове за допълнително социално осигуряване;
  2. отнема издадените разрешения на прекратяващите се фондове.
  (7) Дружеството за допълнително социално осигуряване е длъжно да спазва плана за преобразуване и не може да внася промени в него.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Да спрем малко, защото се натрупа твърде много.
  По тези текстове, уважаеми народни представители, има ли желаещи?
  Ще си позволя да задам един въпрос към вносителите по последния чл. 321: в ал. 5, т. 2 е казано, че комисията отнема лицензиите на прекратяващите се дружества. Какво налага да се отнема лицензията на едно дружество, което няма да съществува? Може ли да няма дружество, а да му остане лицензията? Бих помолил господин Петков, ако е в състояние, да даде отговор на въпроса, за да се ориентирам.
  БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина в текста на ал. 5 на чл. 321 се предвиждат тези две действия, които комисията извършва едновременно – издаване на лицензии на новообразуващи се дружества и отнемане на лицензии на прекратяващите се дружества. Наистина има резон в това, което казвате. Когато се прекратява дружеството на практика то като носител на лицензиите вече не съществува, но отнемането на лицензията има по-скоро смисъл за отписване на дружеството от регистъра на лицензираните дружества, какъвто Комисията за финансов надзор е длъжна да води.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Така или иначе дружеството трябва да бъде заличено. Не виждам никакъв смисъл за заличено дружество да фигурира, има ли лицензия или няма. То просто не съществува в правния мир. Не ми е ясно каква лицензия може да остане на нещо, което не съществува?! Просто не мога да си го представя. Ако някой може да си го представи, ще му бъда благодарен.
  Благодаря Ви, господин Петков.
  Искам и други колеги да вземат отношение, защото действително ми изглежда твърде странно да се отнеме лицензия на нещо, което просто ще се погребва.
  Затова, уважаеми народни представители, си позволявам да направя предложение за отпадането на т. 2 от ал. 5 на чл. 321, защото така или иначе има изключително много излишни разпоредби, които повтарят разпоредби от други закони. Налице е разточителство на много други, които спокойно могат да се икономисат. Така че поне това може да отпадне – един малък принос за съкращаване на закона.
  Уважаеми народни представители, моля гласувайте това предложение за отпадане на т. 2 от ал. 5 на чл. 321.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Това предложение се приема.
  Сега си позволявам да подложа на гласуване заедно със съответните заглавия текстовете по § 92 от чл. 316 до 321 включително в редакциите, подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  По следващия чл. 322 комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст:

  “Ред за издаване на разрешение за преобразуване на
  фонд за допълнително социално осигуряване
  Чл. 322. (1) Преобразуване на фонд за допълнително социално осигуряване при условията на чл. 319, ал. 4 се извършва с разрешение на заместник-председателя на комисията.
  (2) За получаване на разрешение по ал. 1 дружеството след решение на компетентните му органи подава искане до заместник-председателя на комисията, към което прилага план за преобразуване на фонда, разрешение от Комисията за защита на конкуренцията и други необходими документи.
  (3) Заместник-председателят на комисията се произнася в едномесечен срок от подаване на искането по ал. 2, а когато са поискани допълнителни сведения и документи – петмесечен срок от получаването им.”
  “Вписване в търговския регистър
  Чл. 323. Преобразуваното на дружества за допълнително социално осигуряване и фондове за допълнително социално осигуряване задължително се вписва в търговския регистър като заверен препис от съдебното решение за вписването се представя в агенцията в 7-дневен срок от получаването му.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Дотук, ако обичате.
  Имате думата, уважаеми народни представители. Вече трудно издържам, признавам си.
  Абсолютно излишни текстове, господа-вносители. Как ви идва на ума на пишете: “вписване в търговския регистър”. Ами, има ли дружество, което да не се вписва в търговския регистър? Обяснете ми! Обяснете ми има ли такъв случай изобщо?! Защо трябва да се пише това? Кому е необходимо?
  Толкова излишни текстове приехме, че аз наистина вече не издържам и много съжалявам, че от трибуната на Народното събрание трябва да го казвам. На мен не ми е мястото тук да коментирам какво приемаме и да правя изказвания. И ако е господин Жотев тук, съвършено основателно ще ми направи бележка. Слава Богу, че отсъства, защото с основание ще ме разкритикува. Аз нямам право да върша това, което правя в момента.
  Предлагам чл. 323 да отпадне като абсолютно ненужен текст. Не е само той ненужният, но този е толкова ненужен, че не може да бъде повече.
  Моля, гласувайте това предложение за отпадане на чл. 323.
  Гласували 82 народни представители: за 76, против 6, въздържали се няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване чл. 322 в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте чл. 322.
  Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Заповядайте, д-р Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  “Прекратяване на дружество за допълнително социално осигуряване
  Чл. 324. Дружество за допълнително социално осигуряване се прекратява:
  1. доброволно – с решение на общото събрание на акционерите;
  2. принудително – с отнемане на пенсионната лицензия или на лицензията за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация;
  3. при обявяване в несъстоятелност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 324.
  Следващият член е чл. 325 с подзаглавие:
  “Прекратяване на дружеството за допълнително социално осигуряване с решение на общото събрание
  Чл. 325. (1) При условията на чл. 324, т. 1 дружество за допълнително социално осигуряване се прекратява чрез ликвидация, а управляваните от него фондове за допълнително социално осигуряване – чрез вливане в съответни фондове, управлявани от други дружества за допълнително социално осигуряване.
  (2) При прекратяване по реда на ал. 1 формираните пенсионни резерви запазват предназначението си, не могат да се разделят и се вливат в резерви със същото предназначение в други пенсионноосигурителни дружества.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 325.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за чл. 326:
  “Условия за доброволно прекратяване
  Чл. 326. (1) Доброволно прекратяване на дружества за допълнително социално осигуряване се извършва с предварително разрешение на комисията при следните условия:
  1. доказана платежоспособност;
  2. запазване правата на осигурените лица и на пенсионерите.
  (2) При взето решение на общото събрание на акционерите за прекратяване дружеството уведомява заместник-председателя на комисията в 7-дневен срок от датата на решението.”
  Следващият член е чл. 327.
  “Разрешение за доброволно прекратяване

  Чл. 327. (1) За получаване на разрешение за прекратяване дружеството за допълнително социално осигуряване подава искане до агенцията, към което прилага:
  1. решение на общото събрание;
  2. разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
  3. план за ликвидация;
  4. други необходими документи.
  (2) Планът за ликвидация на дружества за допълнително социално осигуряване задължително трябва да съдържа и приложение, в което се уреждат условията, редът и начинът за вливане на пенсионните резерви и за прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и гаранциите за пенсионерите.
  (3) Искането по ал. 1 се подава не по-късно от два месеца от датата на решението на общото събрание на акционерите за прекратяване на дружеството.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 327, като в ал. 1 думата “агенцията” се заменя с “комисията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за чл. 328:
  “Ред за издаване на разрешение
  Чл. 328. (1) В двумесечен срок от получаване на искането заместник-председателят на комисията внася в комисията предложение за даване или за отказ за даване на разрешение за доброволно прекратяване.
  (2) Ако заместник-председателят на комисията е поискал допълнителни сведения или документи, срокът по ал. 1 може да се продължи с един месец.
  (3) В едномесечен срок от внасянето на предложението по ал. 1 комисията се произнася с мотивирано решение за даване или за отказ за даване на разрешение за доброволно прекратяване на дружеството.
  (4) Комисията отказва да издаде разрешение, когато:
  1. липсва някой от изискваните документи или има нередности в тях;
  2. не са изпълнени изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му.
  (5) Едновременно с разрешението комисията отнема лицензията на прекратеното дружество.
  (6) В едноседмичен срок от издаването на решението по ал. 3 заместник-председателят на комисията отнема разрешенията за управление на фондовете.”
  Следващият член е чл. 329.
  “Съдебно производство
  Чл. 329. Дружеството за допълнително социално осигуряване депозира необходимите документи в окръжния съд по неговото седалище незабавно след получаване на решенията по чл. 328, ал. 3 и 6, за прекратяване на дружеството, за образуване на производство по ликвидация и за заличаване на управляваните от него фондове, като представя и заверени преписи от решенията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 329.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст на чл. 330:
  “Месечни отчети
  Чл. 330. Ликвидаторът информира заместник-председателя на комисията за хода на производството и представя финансов отчет и отчет за дейността си пред нея ежемесечно не по-късно от 15-то число на всеки месец.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за чл. 331:

  “Принудително прекратяване
  Чл. 331. (1) За всяко дружество за допълнително социално осигуряване, на което е отнето лицензията за извършване на дейност по допълнително социално осигуряване на основание чл. 122е, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 2, се образува производство за принудително прекратяване.
  (2) След отнемането на лицензията комисията назначава квестор до назначаване на ликвидатор.
  (3) Производството се образува от окръжния съд по седалището на дружеството по искане на комисията. В искането се посочва само основанието за отнемане на лицензията, като към него се прилага заверен препис от решението за отнемане на лицензията.
  (4) Ако искането отговаря на изискванията на ал. 1, съдът образува производство за ликвидация на дружеството за допълнително социално осигуряване и назначава ликвидатор.
  (5) В тримесечен срок от назначаването му ликвидаторът изготвя и представя в управление “Осигурителен надзор” план за ликвидация с приложението по чл. 327, ал. 2 и сключва договори с други дружества за допълнително социално осигуряване за:
  1. вливане в управлявани от тях фондове на съответните фондове на прекратяващото се дружество;
  2. прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и на пенсионерите в съответни фондове, управлявани от дружества за допълнително социално осигуряване, при условия и по ред, определени с наредба на комисията.
  (6) В едномесечен срок от получаването на плана за ликвидация заместник-председателят на комисията се произнася с решение, с което одобрява условията, реда и начина за удовлетворяване на осигурените лица и пенсионерите, предвидени в него и в приложението, или императивно определя други.
  (7) При отнемане на разрешение за управление на фонд за допълнително социално осигуряване се прилагат съответно алинеи 2-6.”
  Следващият член е чл. 332 под заглавие:
  “Запазване предназначението на пенсионните резерви

  Чл. 332. При прекратяване на пенсионноосигурително дружество по реда на чл. 331 формираните пенсионни резерви запазват предназначението си и се вливат в резерви със същото предназначение в съответните пенсионноосигурителни дружества съобразно плана и договорите по чл. 331, ал. 5.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 91 за чл. 332.
  Следващият член е чл. 333. Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за чл. 333:
  “Несъстоятелност на дружество за допълнително социално осигуряване

  Чл. 333. (1) Производство по несъстоятелност на дружество за допълнително социално осигуряване се открива, когато е отнета лицензията му за извършване на дейност по допълнително социално осигуряване на основание чл. 122е, ал. 1, т. 5.
  (2) Дружество за допълнително социално осигуряване е неплатежоспособно, когато:
  1. повече от седем работни дни не изпълнява свое изискуемо парично задължение, или
  2. общата стойност на задълженията му надвишава общата стойност на неговите активи.
  (3) Само комисията може да иска от съда откриване на производство по несъстоятелност на дружество за допълнително социално осигуряване.
  (4) В искането на комисията се посочва основанието, въз основа на което е отнета лицензията. Към него се прилага заверен препис от решението за отнемане на лицензията.
  (5) В производството по несъстоятелност на дружество за допълнително социално осигуряване не може да се предлага план за оздравяване.
  (6) Комисията назначава квестор до назначаване на синдик от съда.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, дотук.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  Аз повече няма да взимам отношение по текстовете. Ако някой от вас иска да го направи, моля да го направи. Няма такива.
  Моля, гласувайте от чл. 324 до чл. 333 включително.
  Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
  Приемат се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Следващият член е чл. 334 под заглавие
  “Производство по несъстоятелност

  Чл. 334. (1) Съдът образува делото в деня на получаване искането на агенцията по чл. 333, ал. 3 и насрочва заседание не по-късно от 10 дни от образуването му.
  (2) Съдът разглежда искането с участието на прокурор в заседание при закрити врата с призоваване на агенцията и дружеството за допълнително социално осигуряване.
  (3) Съдът с решението си:
  1. обявява неплатежоспособността на дружеството и определя началната й дата;
  2. открива производство по несъстоятелност;
  3. обявява дружеството за допълнително социално осигуряване в несъстоятелност;
  4. прекратява правомощията на органите на дружеството;
  5. постановява обща възбрана и запор;
  6. лишава дружеството от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
  7. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество;
  8. назначава синдик.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 334, като в ал. 1 и 2 думата “агенцията” се заменя с “комисията”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, по този текст има ли желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 334 така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за следващия чл. 335:
  “Ограничения за синдика

  Чл. 335. Синдик на дружество за допълнително социално осигуряване не може да бъде лице, което е временен синдик или синдик на друг търговец. Това обстоятелство се установява с декларация, подадена от синдика при назначаването му от съда.”
  Следващият член е чл. 336.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за чл. 336:
  “Задължения на синдика

  Чл. 336. (1) В тримесечен срок от назначаването му синдикът изготвя и представя на заместник-председателя на комисията план за:
  1. вливане на фондове за допълнително социално осигуряване на дружеството в несъстоятелност към съответни фондове, управлявани от други дружества за допълнително социално осигуряване;
  2. прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите от фондовете, управлявани от дружеството в несъстоятелност, в други съответни фондове за допълнително социално осигуряване при условия и по ред, определени с наредба на комисията.
  (2) В едномесечен срок от получаването на плана на синдика заместник-председателят на комисията се произнася с решение, с което одобрява условията, реда и начина за удовлетворяване на осигурените лица и пенсионерите, предвидени в него, или императивно определя други.
  (3) При несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество формираните пенсионни резерви запазват предназначението си и се вливат в резерви със същото предназначение в съответните пенсионноосигурителни дружества съобразно плана по ал. 1.
  (4) Синдикът представя на съда и на заместник-председателя на комисията всеки месец до 20-о число, а при поискване – незабавно, отчет за своята дейност. Заместник-председателят на комисията може да извършва проверки на място за верността на отчетите.”
  Следващият член е чл. 337. Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за чл. 337:
  “Контрол върху действията на синдика

  Чл. 337. (1) Заместник-председателят на комисията има право да контролира действията на синдика по управлението на имуществото на дружеството за допълнително социално осигуряване и да проверява търговските книги и съдържанието на касата.
  (2) При установяване на нарушения заместник-председателят на комисията може да отправя предложения до съда за освобождаване на синдика и за назначаване на нов синдик.”
  Следващият член е чл. 338. Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 с окончателен текст за чл. 338:
  “Продажба на дружеството като предприятие

  Чл. 338. (1) По искане на синдика или на комисията съдът може да разреши продажбата на дружество за допълнително социално осигуряване като предприятие.
  (2) Съдът може да разреши извършване на сделката по ал. 1 само след получаване на положително писмено становище от комисията. Комисията се произнася в 30-дневен срок от постъпването на искането на съда.
  (3) Съдът проверява дали сделката не противоречи на закона и дали не уврежда интересите на осигурените в управляваните фондове лица и на пенсионерите.
  (4) Прехвърляне на собственост преди окончателното плащане на цената не се допуска.
  (5) Предприятието на дружество за допълнително социално осигуряване в несъстоятелност може да бъде продадено само на друго лицензирано дружество за допълнително социално осигуряване.

  (6) Сделката е допустима и когато акционерното дружество се учредява с тази цел, ако получи от комисията лицензия за извършване на дейност по допълнително социално осигуряване. В този случай съдът одобрява сделката след издаване на лицензията.
  (7) Ако дружеството по ал. 6 отговаря на изискванията, комисията издава лицензия, която дава право за осъществяване на дейност по допълнително социално осигуряване. Лицензията се издава само ако заявителят разполага с капитал, който би му позволил да извършва дейност по допълнително социално осигуряване съгласно установените изисквания, след като е удовлетворил вземанията на кредиторите при условията на сделката.
  (8) Купувачът отговаря само за задълженията, които е поел по одобрените от съда условия на сделката. Останалите вземания и неупражнените права се погасяват.
  (9) Съдът прекратява производството по несъстоятелност след извършване на сделката.
  (10) Актовете на съда по ал. 1-9 не подлежат на обжалване.”

  “Приключване на производството по несъстоятелност

  Чл. 339. (1) Производството по несъстоятелност приключва с решение на съда, когато имуществото на дружеството за допълнително социално осигуряване е разпределено.
  (2) С решението си по ал. 1 съдът постановява заличаване на дружеството от Търговския регистър.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 339.

  “Права на осигурените лица, пенсионерите и
  осигурителите при преобразуване и прекратяване

  Чл. 340. (1) При преобразуване или прекратяване на дружество за допълнително социално осигуряване или на фонд за допълнително социално осигуряване дружеството, в чийто фонд е прехвърлена индивидуалната партида на осигуреното лице, задължително го уведомява за прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от прехвърлянето.
  (2) По реда на ал. 1 за прехвърлянето се уведомяват и пенсионерите, и осигурителите, когато правят вноски за своя сметка.
  (3) В случаите по ал. 1 в едномесечен срок от уведомяването осигурените лица имат право:
  1. да прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в друг фонд от същия вид – при допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  2. да прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в друг доброволен фонд за допълнително социално осигуряване или еднократно да изтеглят натрупаните средства по индивидуалната си партида от лични вноски – при допълнително доброволно социално осигуряване.
  (4) В случаите по ал. 1 в едномесечен срок от уведомяването осигурителите имат право да прехвърлят средствата по партидата си в друг доброволен фонд за безработица или за професионална квалификация.
  (5) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се счита, че са потвърдили мълчаливо участието си във фонда за допълнително социално осигуряване, в който е прехвърлена индивидуалната партида в резултат на преобразуването или прекратяването.
  (6) В случаите по ал. 3 не се прилагат ограниченията за прехвърляне.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 340.

  “Приложимост на Търговския закон

  Чл. 341. Доколкото в тази глава няма особени разпоредби за преобразуването, прекратяването и несъстоятелността на дружествата за допълнително социално осигуряване се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 341.


  “Архивиране

  Чл. 342. (1) При преобразуване на дружество или фонд за допълнително социално осигуряване управителният орган отговаря за предаването на служебната документация на дружеството и управляваните от него фондове и техните описи на дружеството-правоприемник в 6-месечен срок от извършване на преобразуването.
  (2) При ликвидация на дружеството за допълнително социално осигуряване на съответния държавен архив се предават по установения ред в 6-месечен срок от датата на ликвидацията документите, които подлежат на постоянно съхраняване, както и:
  1. протоколите и решенията на органите на управление;
  2. досиетата на осигурените лица, пенсионери, осигурителни посредници и служители на дружеството;
  3. договорите по чл. 123, 123а и 123в;
  4. банкова, касова и счетоводна документация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 342.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92 за чл. 343 с окончателен текст:

  “Определяне на изисквания

  Чл. 343. Комисията определя с наредба изискванията към съдържанието на:
  1. плана за преобразуване на дружество за допълнително социално осигуряване и на фонд за допълнително социално осигуряване;
  2. приложението към плана за ликвидация на дружеството за допълнително социално осигуряване;
  3. плана на синдика при несъстоятелност на дружество за допълнително социално осигуряване;
  4. документите по чл. 320, ал. 1, т. 4, чл. 322, ал. 2 и чл. 327, ал. 1, т. 4.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По текстовете на членове 335 до 343 включително има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте тези текстове в редакциите, подкрепени от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
  Приемат се.
  Заповядайте, д-р Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Следващият параграф е § 93.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика - § 93 отпада. Следващите параграфи и членове се преномерират.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По това предложение на комисията за отпадането на § 93 има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте предложението на комисията за отпадането на този параграф.
  Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
  Това предложение е прието.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Следващият параграф е § 94.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 94:
  “§ 94. След чл. 343 се създава Част трета с наименование “Принудителни административни мерки и административно-наказателна отговорност”.”
  “Част трета - Принудителни административни мерки и административно-наказателна отговорност.”
  “Глава четиридесета – Принудителни административни мерки.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четиридесета, която става Глава тридесет и девета.
  По чл. 352 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров – в чл. 352, ал. 1 да отпаднат точки 7, 8, 9 и 11.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Моньо Христов – текстът на ал. 1 на чл. 352 да придобие следната нова редакция:
  “Чл. 352. (1) С цел защита на интересите на осигурените лица във фондовете за допълнително социално осигуряване и на пенсионерите, за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на този кодекс, на Закона за Комисията за финансов надзор и на актовете по прилагането им, за предотвратяване и отстраняване на вредни последици от тях, заместник-председателят на комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 с окончателен текст за чл. 352:
  "Видове
  Чл. 352. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на част втора на този кодекс и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност, представят се неверни и заблуждаващи данни или са застрашени интересите на осигурените лица или на пенсионерите, заместник-председателят на комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:
  1. да дава задължителни предписания за предприемане на конкретни мерки в определен от него срок;
  2. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително социално осигуряване;
  3. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;
  4. да свика общото събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите) за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети;
  5. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок;
  6. да забрани временно изплащането на дивиденти;
  7. да забрани временно на акционер да упражнява правото си на глас, ако са нарушени изискванията на чл. 121ж, ал. 1 е 2;
  8. да нареди писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок, ако са нарушени изискванията на чл. 121ж, ал. 1 и 2;
  9. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да прекрати договорните си отношения с банка-попечител, с инвестиционен посредник или с осигурителен посредник, ако те не отговарят на предвидените в кодекса изисквания;
  10. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на дружеството за допълнително социално осигуряване, което се отнася до дейността по допълнително социално осигуряване, ако с него се нарушават изискванията на нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  11. да спре използването и разпространението на документи, които не са утвърдени по съответния ред;
  12. да спре разпространението на реклами и информационни материали, както и провеждането на лотарии, ако те не отговарят на изискванията на чл. 123и;
  13. да назначи външен одитор за сметка на дружеството за допълнително социално осигуряване;
  14. да отнеме разрешение за управление на фонд за допълнително социално осигуряване.
  (2) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:
  1. да назначи квестор в случаите, предвидени в този кодекс;
  2. да разпореди писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват дружество за допълнително социално осигуряване;
  3. да отнеме лицензия за допълнително социално осигуряване.
  (3) Комисията може да информира обществеността за приложени мерки по ал. 1 и 2 или за дейност, която застрашава интересите на осигурените лица или на пенсионерите.
  (4) Мерките по ал. 1 и 2 се прилагат спрямо контролираните лица, техните служители, лица, които изпълняват ръководни функции в дружеството за допълнително социално осигуряване, или лица, упълномощени да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за осигуряване, както и лица, притежаващи десет и над десет на сто от капитала на дружеството.
  (5) При системни нарушения на този кодекс и на актовете по прилагането му от банка-попечител, комисията може да предложи на Българската народна банка прилагането на мерки по чл. 65, ал. 2 от Закона за банките.
  (6) При прилагането на принудителни административни мерки по ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство относно обясненията и възраженията на заинтересованите лица."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, имате думата по този текст. Има предложения, които не са приети от комисията.
  Съжалявам, че аз не мога да се изказвам.
  Няма ли желаещи? Не виждам.
  При това положение, подлагам на гласуване както заглавието, така и текста на чл. 352 в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 78, против 24, въздържали се няма.
  Прощавайте, аз допуснах грешка. Уважаеми народни представители, моля да ме извините. Има предложения, които не са оттеглени. Това са предложенията:
  Първо, на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински, Димитър Димитров – предложения, които не се подкрепят от комисията.
  Моля, гласувайте тези предложения.
  Гласували 97 народни представители: за 21, против 72, въздържали се 4.
  Не се приемат.
  Следващото предложение е на народния представител Моньо Христов, което също не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 81 народни представители: за 7, против 69, въздържали се 5.
  Не се приема.
  Ние вече гласувахме всъщност текста на комисията. Не се налага някакво прегласуване, тъй като другите предложения не бяха приети. Така че остава така, както е гласувано.
  Заповядайте, д-р Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Следващият член е чл. 353.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 с окончателен текст на чл. 353:
  "Производство
  Чл. 353. (1) Принудителните административни мерки по чл. 352, ал. 1 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му.
  (2) Принудителните административни мерки по чл. 352, ал. 2 се прилагат с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 с окончателен текст за чл. 354:
  "Обжалване
  Чл. 354. (1) Решението по чл. 353, ал. 1 може да се обжалва само по административен ред пред комисията по реда на Закона за административното производство.
  (2) Решението по чл. 353, ал. 2 подлежи на незабавно изпълнение и не може да се обжалва по съдебен ред."
  Следващата глава е Глава четиридесет и първа – "Квестор".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава четиридесет и първа, която става Глава четиридесета.
  "Квестор
  Чл. 355. (1) Квесторът е физическо лице.
  (2) Квесторът трябва да отговаря на изискванията на чл. 121д, ал. 2, както и:
  1. да не се намира с дружеството за допълнително социално осигуряване или с негов длъжник в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие;
  2. да не е съпруг, роднина по права или по съребрена линия до шеста степен или по сватовство до трета степен на член на управителен или на контролен орган на дружеството за допълнително социално осигуряване, чиито правомощия са преустановени с акта на назначаване на квестора;
  3. да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.
  (3) Квесторът декларира писмено пред агенцията обстоятелствата по ал. 2. Той е длъжен да уведоми незабавно агенцията за промени в тези обстоятелства.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 за чл. 355, като в ал. 3 думата “агенцията” се заменя с “комисията”.

  “Права и задължения на квестора
  Чл. 356. (1) С назначаването на квестор всички правомощия на надзорния и на управителния съвет, съответно на Съвета на директорите на дружеството за допълнително социално осигуряване, се преустановяват и се упражняват от квестора, доколкото в акта на назначаването му не са предвидени ограничения.
  (2) Действия и сделки, извършени от името и за сметка на дружеството за допълнително социално осигуряване без предварително упълномощаване от квестора, са нищожни.
  (3) Квесторът има неограничен достъп до помещенията на дружеството за допълнително социално осигуряване, до счетоводната и друга документация и до неговото имущество.
  (4) Служителите на дружеството за допълнително социално осигуряване са длъжни да съдействат на квестора при осъществяване на правомощията му.
  (5) Квесторът упражнява правомощията си с грижата на добър стопанин и взема всички необходими мерки за защита на интересите на осигурените лица. Квесторът носи отговорност за умишлено причинените от него вреди.
  (6) Квесторите се отчитат за дейността си само пред агенцията и при поискване и представят незабавно отчет.
  (7) За своята работа квесторът получава възнаграждение, което се определя от агенцията и е за сметка на дружеството за допълнително социално осигуряване.
  (8) Правомощията на квесторите се прекратяват след назначаването на ликвидатор или синдик.
  (9) Агенцията може по всяко време да прекрати правомощията на квестор и да назначи на негово място друг.
  (10) Агенцията може да дава задължителни указания на квестора във връзка с дейността му.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 за чл. 356, като в ал. 6, 7, 9 и 10 думата “агенцията” се заменя с “комисията”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Уважаеми народни представители, има ли желаещи да вземат отношение по текстовете на членове от 353 до 356 включително? Не виждам.
  Подлагам на гласуване тези текстове в редакцията, подкрепена от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  Уважаеми народни представители, стигнахме до глава “Административнонаказателна отговорност”. Понеже остават малко повече от 10 минути, а за мен беше твърде тежко това заседание, защото принципно съм дълбоко несъгласен с много от редакциите на тези текстове, които гласувахме досега, затова ми позволете да стигнем дотук, за да имам възможност спокойно да ви направя съобщенията.
  Съобщения:
  Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство ще проведе извънредно заседание днес, 25 юни, от 17,00 ч. в зала 142 на пл. “Княз Александър Батенберг” № 1.
  Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 26 юни, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134.
  Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 25 юни, сряда, в зала 248, както и на 26 юни, четвъртък, в зала 356. И двете заседания ще бъдат от 14,30 ч.
  Комисията по икономическата политика ще заседава на 25 юни, сряда, от 14,30 ч. в зала “Запад”.
  Комисията по околната среда и водите ще проведе извънредно заседание на 25 юни, сряда, от 16,30 ч. в зала 126 и редовно заседание на 26 юни, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 142.
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе редовно заседание на 26 юни, четвъртък, от 14,30 ч. в зала 130.
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе извънредно заседание на 25 юни, сряда, от 14,30 ч. в зала 238.
  Комисията по здравеопазване ще проведе заседание днес, сряда, 25 юни, от 14,30 ч. в зала 130.
  Уважаеми народни представители, в 13,51 ч. обявявам край на заседанието.
  Следващото заседание е утре от 9,00 ч. (Звъни.)


  (Закрито в 13,51 ч.)
  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председател:
  Асен Агов


  Секретари:
  Гергана Грънчарова

  Иво Цанев


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания