Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 26 април 2005 г.
Открито в 15,03 ч.26/04/2005
  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателят Любен Корнезов.
  Секретари: Гадар Хачикян и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Откривам днешното заседание, което е с гласуван дневен ред.
  Преди да започнем работа по дневния ред позволете ми да прочета няколко решения на Централната избирателна комисия, свързани с избирането на нови наши колеги.
  Решение № 403 от 25 април на Централната избирателна комисия, с което се обявява за избран за народен представител Николай Николов Маринов от Коалиция Национално движение Симеон Втори.
  Решение № 404 на Централната избирателна комисия, с което се обявява за избран за народен представител Станимир Николов Чакъров от Коалиция НДСВ.
  Решение № 405 на Централната избирателна комисия, с което се обявява за избран за народен представител Цветослав Василев Кръстев от Коалиция Национално движение Симеон Втори.
  Решение № 406 на Централната избирателна комисия, с което се обявява за избрана за народен представител Дияна Божинова Костадинова от Коалиция НДСВ.
  Решение № 407 на Централната избирателна комисия, с което се обявява за избран за народен представител Димитър Борисов Маринчешки от Коалиция за България.
  С ваше разрешение, уважаеми колеги, искам да поканя изброените господа в пленарната зала за полагане на клетва. (Всички народни представители стават.)
  Моля да повтаряте след мен текста на клетвата.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАРИНОВ, СТАНИМИР НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ, ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ, ДИАНА БОЖИНОВА КОСТАДИНОВА, ДИМИТЪР БОРИСОВ МАРИНЧЕШКИ: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се." (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря ви, колеги.

  Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  Има думата председателят на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност проф. Венко Александров да докладва законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин председател.

  "ДОКЛАД
  относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  отбраната и Въоръжените сили на Република България,
  № 554-01-13, внесен от
  Цонко Киров на 8 февруари 2005 г.

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за отбраната
  и въоръжените сили на Република България".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, има ли съображения по наименованието на закона? Не виждам.
  Моля, гласувайте наименованието на закона, предложено от вносителя и подкрепено от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
  Наименованието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Предложение на вносителя:
  “§ 1. В чл. 97, ал. 2 думите "30 години" се заместват с думите "27 години".”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1.
  "§ 1. В чл. 97, ал. 2, думите "30 години" се заменят с "27 години"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, имате думата по този текст. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте текста, предложен от комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 88, против 1, въздържали се няма.
  Текстът е приет.


  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Предложение на вносителя за § 2:
  “§ 2. В чл. 98 след думите “завършилите висше образование със степен” да се добави “специалист по ...”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли желаещи народни представители да се изкажат по § 2? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме текста на вносителя за § 2, подкрепен от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Предложение на вносителя за § 3:
  “§ 3. В чл. 106:
  1. В ал. 1, т. 3 думите “3 години” се заместват с думите “1 година”.
  2. Алинея 3 – да отпадне.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:
  “§ 3. В чл. 106 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите “3 години” се заменят с “1 година”.
  2. Алинея 3 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, има ли желаещи да се изкажат по текста на § 3? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме текста на § 3 по редакцията на комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Предложение на вносителя за § 4:
  “§ 4. В чл. 107:
  1. да се създаде нова т. 6 със следното съдържание:
  “6. приетите на кадрова военна служба”.
  2. да се създаде нова т. 7 със следното съдържание:
  “7. българските граждани с двойно гражданство и постоянно живеещи в чужбина.”
  3. да се създаде нова т. 8 със следното съдържание:
  “8. младежите в тежко семейно положение по предложение на органа на местната администрация, при условие че са подали молба до министъра на отбраната”.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
  “§ 4. В чл. 107 се създават точки 6, 7 и 8:
  “6. приетите на кадрова военна служба;
  7. българските граждани с двойно гражданство и постоянно живеещи в чужбина;
  8. младежите в тежко семейно положение по предложение на органа на местната администрация, при условие че са подали молба до министъра на отбраната”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли желаещи народни представители да се изкажат по § 4? Няма желаещи.
  Гласуваме текста на § 4 по редакцията на комисията.
  Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Предложение на вносителя за § 5:
  “§ 5. В чл. 110 да се създаде нова т. 4 със следното съдържание:
  “4. наборните военнослужещи в тежко семейно положение по предложение на органа на местната администрация, при условие че са подали молба до министъра на отбраната”.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5:
  “§ 5. В чл. 110 се създава т. 4:
  “4. наборните военнослужещи в тежко семейно положение по предложение на органа на местната администрация, при условие че са подали молба до министъра на отбраната”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли желаещи народни представители да се изкажат по § 5? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на § 5.
  Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: По § 6 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “§ 6. В чл. 112 се създава ал. 3:
  “(3) На приетите на кадрова военна служба, неотслужили наборна военна служба, първите шест месеца от службата се зачитат за наборна военна служба”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Колеги, има ли желаещи за изказвания по § 6? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме текста на § 6, както е по вносител и комисия.
  Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: По § 7 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “§ 7. В чл. 116 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, има ли желаещи да се изкажат по § 7? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на § 7, както е по комисия.
  Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: По § 8 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “§ 8. В чл. 224, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения:
  1. В буква “а” думата “две” се заменя с “2,1”.
  2. В буква “б” числото “1,3” се заменя с “1,4”.
  3. В буква “в” думите “една средна месечна заплата” се заменят с “1,2 средни месечни заплати”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Има ли желаещи народни представители да се изкажат по текста на § 8? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване текста на § 8 по редакцията на комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителят и предлага следната редакция - да се създаде § 9 като самостоятелно подразделение в закона – Заключителна разпоредба:
  “Заключителна разпоредба
  § 9. Параграф 8 влиза в сила от 1 януари 2006 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи народни представители да се изкажат по Заключителната разпоредба, респективно § 9? Няма желаещи.
  Гласуваме Заключителната разпоредба и § 9.
  Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
  Приема се, с което този закон е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин председател, а и на вас, уважаеми колеги, за експедитивността.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви много.
  С това работата по точка първа е приключена.

  Преминаваме към точка втора:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  Вносители са Борислав Цеков и група народни представители, и Ремзи Осман.
  Давам думата на госпожа Марина Дикова, за да представи доклада на Комисията по правни въпроси.

  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА:

  “ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси относно законопроектите
  за изменение и допълнение на Закона за избиране на
  народни представители, № 554-01-45, внесен от
  Борислав Цеков и група народни представители,
  и № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман

  На заседание, проведено на 21 април 2005 г., Комисията по правни въпроси обсъди на първо четене законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители, и № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман.
  Първоначално комисията обсъди въпроса за допустимостта за разглеждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-47, внесен от народния представител Ремзи Осман. В изказаните становища на народните представители Татяна Дончева, Йордан Соколов, Марина Дикова бе подчертано, че този законопроект не е внесен по дължимия процедурен ред и в този смисъл комисията не може да го подложи на обсъждане. Народният представител Ремзи Осман остро оспори това становище като посочи, че подобни процедурни проблеми съществуват и при внасянето на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители. След протеклите разисквания комисията допусна в консенсусен порядък разглеждането на двата законопроекта.
  От името на вносителите народният представител Михаил Миков изложи мотивите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители. Господин Миков посочи, че при приемането на измененията в Закона за избиране на народни представители е пропуснато да бъде дадена легална дефиниция за парламентарно представени политически сили, която е необходима за дефиниране съотношението на членовете в съответни комисии. В този смисъл тази пропорция отразява съотношението на парламентарно представените сили в Тридесет и седмото Народно събрание. Това е смисълът на действащия закон, който вече не отразява промените, настъпили в политическото пространство и парламентарното представителство. Втората част от предложените промени е свързана с броя на членовете на районните избирателни комисии.
  Народният представител Борислав Цеков посочи, че легалната дефиниция е възприетата вече в Закона за политическите партии, която се отнася до правото на получаване на държавна субсидия и на помещения за партийни нужди. Технически той е пренесен за нуждите на Избирателния закон, за да няма съмнения и тълкувания от Централната избирателна комисия. Статутът на “парламентарно представени политически сили” има отношение не само към съставянето на различните видове избирателни комисии, но и към разпределението на времето за участие в националните електронни медии.
  Във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-47, внесен от народния представител Ремзи Осман, господин Осман подробно изложи своите мотиви за внасяне на законопроекта, които общо се свеждат до опасения, че утвърдените законови срокове няма да дадат достатъчна възможност за запознаване с техническия образец на интегралната бюлетина. Това са нови правила. Приемат се в навечерието на изборите. За първи път се дават такива правомощия на ЦИК. Никога досега ЦИК не е имала такива правомощия. Ето защо ЦИК следва в достатъчно разумен срок да приеме техническия образец на бюлетината. В крайна сметка това е целта на законопроекта.
  След проведените разисквания заместник-председателят на Комисията по правни въпроси господин Четин Казак подложи на гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители, и № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман.
  Комисията по правни въпроси реши:
  - със 7 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” да предложи на народните представители да примат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители;
  - с 4 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” да предложи на народните представители да не приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-47, внесен от Ремзи Осман.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Дикова.
  Има думата народният представител Борислав Цеков като един от вносителите на законопроекта.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаеми колеги, заедно с народния представител Михаил Миков и народните представители Анастасия Мозер и д-р Борислав Китов сме вносители на тези предложения, които, бих казал, имат технически характер. Като смисъл и съдържание те бяха представени в становището на Правната комисия. Става дума за разширяване състава на районните избирателни комисии с по двама души, за да се гарантира, че в по-малките избирателни райони ще има и реално пропорционално представяне на политическите сили.
  Второто предложение е да се възпроизведе вече приетата от нас дефиниция на парламентарна партия и коалиция, гласувана в Закона за политическите партии, и да се пренесе и тук в Избирателния закон, за да не се налагат тълкувателни решения от страна на ЦИК, които да се позовават на Закона за партиите. Това е смисълът на предлаганите промени, които бяха единодушно подкрепени от Правната комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Има думата народният представител Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предложението, което направих, касае срока, в който Централната избирателна комисия трябва да излезе с техническия образец – какво ще представлява бюлетината.
  Според действащия текст този срок е не по-късно от 28 дни преди изборния ден. Регистрацията за подаване на документи за регистрация в Централната избирателна комисия приключва 46 дни преди изборния ден. Няма никакъв технически проблем, даже ден, два, три след приключване на регистрацията, Централната избирателна комисия да излезе с техническия образец точно как ще изглежда бюлетината.
  Днес като прочетох във в. “Труд” интервюто на председателя на Централната избирателна комисия, останах много озадачен. Включително и председателят на Централната избирателна комисия – стана много актуално уважаеми колеги, да се говори за Ирак, примера в Ирак. В света няма държава, в Европа няма една държава, където в Избирателния закон да не се казва как ще изглежда бюлетината. Днес в България никой не знае как ще изглежда бюлетината. Тук не говорим за начина на гласуване – дали интегрална. Този въпрос е решен в закона. Но има технически неща – дали ще бъде като тефтерче, дали ще бъде като хармоника, дали ще бъде един лист, колко милиметра трябва да остане между квадратчето и правоъгълника. Тоест, според мен, е нужно с тези неща Централната избирателна комисия да излезе навреме и всички български избиратели да знаят точно какво ще представлява бюлетината, за да може да бъдат улеснени.
  Обратното – в последния момент, когато Централната избирателна комисия ще излезе с решение 28 дни преди изборите. Като парламентаристи имаме горе-долу представа, че за един ден не може да се свикне с мисълта точно как ще изглежда тази бюлетина. Няма никаква пречка, защото не се променя смисълът на закона, а се променя самият срок.
  Другото предложение, уважаеми колеги, касае: примерно жребият се изтегля, според действащия закон 25 дни преди изборния ден, кой номер трябва да има партията в бюлетината. Щом като има възможност за 25 дни, аз предлагам да стане 28 дни преди изборния ден, за да се отбележи в бюлетината.
  Завършвайки, господин председател, умолявам народните представители наистина, най-добрият начин е да има един определен срок, в който Централната избирателна комисия да се произнесе по този въпрос. Иначе срокът 28 дни преди изборния ден е много близък до самия изборен ден и това само може да затрудни избирателите.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Осман.
  Откривам разискванията по двата законопроекта.
  Заповядайте, господин Кръстев.
  АТАНАС КРЪСТЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложеният законопроект, внесен от народния представител Ремзи Осман, е малък по обем, но той изразява за пореден път голямото безпокойство на ДПС за състоянието на българската демокрация на предстоящите избори. Този законопроект цели да смекчи само някои от проблематичните разрешения в Закона за избиране на народни представители, чрез които се оказва неоправдан натиск срещу равното упражняване на активното избирателно право и тайната на вота. То е преди всичко сигнал за опасност и апел за почтеност към избирателя.
  Определените в закона срокове за оформяне на важни технически правила за гласуването, като техническия образец на бюлетината, тегленето на жребия за определяне поредния номер на партиите и коалициите, са твърде кратки. Те са определени от удобствата и интересите на властта, а интересът на избирателя, който, забележете, е конституционнопризнатият интерес, изисква той да е наясно с правилата на играта, колкото се може по-рано – ден да е повече, все е от полза. Често се дава примерът с Германия, където промените в избирателния закон влизат в сила не за предстоящите, а за следващите избори. При изготвянето на избирателните процедури следва да се изхожда от принципа, че равенството при упражняване на вота означава съобразяване с най-ниския възможен показател. Тоест, образно казано, скоростта на придвижване се определя от най-бавния в групата, а в нея има и неуки, и незрящи, и хроми, и възрастни, и с не особено пъргав ум. Или за тях в т.13, както се казваше в казармата, е: да не са.
  Но те не са само избиратели на ДПС, уважаеми дами и господа, както ехидно подмятат някои. Те са всякакви, просто избиратели на България. От сроковете, които се предоставят на избирателя, за да се запознае с новия начин на гласуване, се остава с впечатление, че той ще бъде подложен на нещо като тест за неговите сетива и съобразителност в стила на ширещите се телевизионни игри. Действа се като при извънредна ситуация, сякаш не сме накрая на пълния мандат на едно успешно правителство, сякаш някой се страхува от преценката на избирателя и предприема отвличащи вниманието му ходове.
  Много показателно за налагащия се стил е и предвиденото подпечатване на бюлетините на излизане от тъмната стаичка, срещу което също ще се борим докрай. Това е угнетителна, но и опасна бюрократична гавра. Ако има някакъв резон в първия печат преди влизане, то в изискването, след излизането от тъмната стаичка, това да става повторно се крие непосредствен риск за тайната на вота. При въвеждането на това правило не само още не знаем как ще изглежда конструктивно самата бюлетина и предоставяме това на един административен орган извън парламента, но и със сигурност знаем, че бюлетината няма да се поставя в затворен плик. За поставяне на втория печат, преди бюлетината да бъде пусната в урната, тя трябва да излезе от физическия контрол на избирателя и да попадне в ръцете на член от комисията. И при най-добросъвестни действия от страна на длъжностните лица за избирателя ще възникне напълно основателният страх, че тайната на неговия вот ще бъде разкрита при умишлено или случайно разтваряне, прозрачност на хартията и прочее непредвидими случаи. Така избирателите ще гласуват, съзнавайки че през цялото време някой наднича през рамото им.
  Оказва се, че действията, които избирателят извършва и които гарантират тайната на вота, не приключват в тъмната стаичка, каквото е нейното предназначение, а се изнасят в светлата училищна зала, пълна с десетки членове на комисията, наблюдатели, чакащи избиратели. Просто е недопустимо от момента на упражняване на избора до пускане на бюлетината в урната тя да напуска ръцете на избирателя, независимо колко благовидни причини се изтъкват за това. Колкото и красива, и удобна да изглежда една сграда, тя е безполезна без удобен вход. Изборите са физическият вход към сградата на Конституцията и демокрацията. На тази все по-голяма и красива сграда съразмерно приляга широк и удобен вход, а не процепите, амбразурите и КПП-тата, които предлага този избирателен закон. На едно успешно и зряло управление, което донесе успокоение, самочувствие и реални перспективи на нашата страна, прилягат спокойни и добре организирани избори, а не невротично притеснение от оценката на народа.
  Ние апелираме за достойно поведение, което да увенчае подобаващо един достоен връх на българската история, който честваме с такава гордост днес. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Кръстев.
  Господин Дъбов, заповядайте.
  ДИМИТЪР ДЪБОВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Бих искал да взема отношение по предложението, което се прави от народните представители Борислав Цеков, Михаил Миков, Анастасия Мозер и Борислав Китов. По принцип подкрепям направеното предложение, но ми се струва, че това, което ни е предложено, не решава основната група от проблеми.
  Какво имам предвид? Тук ние говорим за численост на районните избирателни комисии, които имат различни функции от тези на секционните избирателни комисии. Те имат за задача да обобщят резултатите от определен брой секции. Разделението на две групи на районните избирателни комисии – тези, които работят в избирателни райони до девет мандата, и тези над девет, според мен е изкуствено, тъй като характерът на работата в районните избирателни комисии е един и същи. Дали става дума за Габрово, където има четири мандата, или става дума за Варна, където има четиринадесет, всички парламентарно представени партии и политически сили ги има и в двата избирателни района като брой и като численост. Това е изкуствено разделение и според мен е ненужно. Би трябвало да се използва една от мерките – или да бъде равен брой, или от 13 до 15, което не е по-доброто, а може би от 17 до 19 във всичките 31 многомандатни избирателни района, тъй като се извършва абсолютно еднаква работа, всички партии са представени в тези многомандатни райони еднакво, независимо от броя на местата. Така че, вместо да сме свидетели на батални сцени, които парламентарно представените партии правят в процеса на договаряния при областните управители, най-добре е да се даде възможност по еднакъв начин всички да подходят, да ги формират, още повече вие знаете, че има твърде голям натиск за включване в районните избирателни комисии и на партии, които са извън парламента и които смятат, че имат шансове да влязат в него.
  Предлагам да има еднакъв критерий за членовете на районните избирателни комисии и това да бъде от 17 до 19 членове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Дъбов.
  Други желаещи има ли?
  Господин Осман, заповядайте.


  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание, че по време на заседание на Правната комисия една част от колегите нямаха пред себе си текстове на действащия закон за избиране. Там възникна спор по един много сериозен въпрос. Коментираше се, че бюлетината може да изглежда по един начин в една област, радвам се, че госпожа Татяна Дончева влиза, а по друг начин в друга област. Този въпрос е изчистен в закона.
  За съжаление членове на Правната комисия не бяха изчели действащия закон, в който изрично в чл. 74 се казва: “Когато съответната партия или коалиция не е издигнала кандидати в съответния избирателен район, в бюлетината се изписва само нейният номер”. Това означава, че една партия може да е регистрирана в Централната избирателна комисия, но може да реши да не регистрира кандидати в съответния избирателен район, което масово става от 1990 г.
  В Правната комисия колеги отляво и отдясно казваха, че не е така. Нека да вземат действащия закон и да прочетат чл. 74 и да видят, че дължината на бюлетината ще бъде еднаква за всички райони, тоест, не може да бъде една за един район, а друга за друг. Това, че една политическа сила не си е регистрирала кандидати за народни представители в определен избирателен район, няма никакво значение за дължината на бюлетината, защото това е текстът, който е приет само преди две седмици.
  Най-жалкото беше, че точно членове на Правната комисия не бяха прочели, може би поради бързане, действащия текст.
  Дами и господа народни представители, ще повторя, говорим само за срока за техническия образец на бюлетината. Тук не става въпрос за големия спор каква трябва да бъде бюлетината. Това вече е минало, правилно-неправилно, хубав-лош, това е законът. Но става въпрос за срока, че няма никаква причина ЦИК да не излезе с техническия образец навреме. Това няма да се отрази на дължината на бюлетината. Всичко останало ни кара да мислим, че наистина избирателите ще бъдат затруднени. Преди малко казах, че нито в Европа, нито в Африка има държава, която преди изборите да не знае как ще изглежда бюлетината. Това никъде го няма и за първи път, както посочиха и в Комисията по правни въпроси, това правомощие се дава на Централната избирателна комисия. В края на краищата те ще решат накрая как точно ще изглежда бюлетината, щом законодателят дава тази възможност, но законодателят съвсем спокойно може да постави един срок, както е поставил в Заключителните разпоредби, че този срок е 28 дни, вместо това да бъде 45 дни.
  Може да се коментира дали след като подадат заявленията за участие в изборите, ако има нередовности в документите на една политическа сила, Централната избирателна комисия дава тридневен срок да отстранят тези нередовности. Ако и с този резултат не са съгласни, имат три дни да се обърнат към Върховния административен съд, което прави общо шест дни. Даже да се приемат 40 дни, от 45 да свалим на 40, това е една много голяма крачка напред да бъдат улеснени избирателите и навреме да знаят какво представлява бюлетината.
  Преди малко казах, че няма никакви проблеми и постоянно се дава пример с Ирак, за съжаление го казва и председателят на Централната избирателна комисия, но той трябваше днес в своето интервю да каже и нещо друго – че ние сме единствената държава, която не знае преди изборите как ще изглеждат бюлетините. И в Ирак знаеха 7-8 месеца преди изборите, защото постоянно повтарят.
  Изрично повтарям: и в Ирак знаеха каква ще бъде бюлетината като технически образец.
  Мисля, че предложението е в интерес на всички политически сили.
  Уважаеми колеги, надявам се да подкрепите законопроекта, въпреки че знам, че някои хора са притеснени от този текст, но не знам защо са притеснени. Може би трябва да зададат въпроса от трибуната към избирателите какво точно ги притеснява. Не мога да разбера как нещо, което е в интерес на избирателя като процедура – навреме да свикне с бюлетината, защото ЦИК това нещо няма да го направи, уважаеми колеги, и следващата седмица няма да го направи, защото сме казали докога е срокът…
  Това е въпрос за един ден. Това не пречи и няма да бъдат отменени никакви решения на ЦИК, напротив, те вече имат едно решение в определен срок ЦИК да излезе с решение, мисля, че Михаил Константинов оглавява групата на членовете на ЦИК.
  Завършвайки апелирам, колеги, да подкрепите законопроекта въпреки вижданията на определени наши колеги с прочитането на ал. 8. Господин Соколов, тогава имаше голям спор, ал. 8 на чл. 74 изрично казва, че партията и да не е регистрирала кандидати във Видин, задължително номерът на съответната партия ще бъде изписан в бюлетината, тоест, дължината на бюлетината ще е еднаква за цялата страна. Големият спор в Комисията по правни въпроси беше точно върху това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Има ли други желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, колеги, гласувайте Законопроект № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и други народни представители, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 163 народни представители: за 159, против няма, въздържали се 4.
  Законопроектът е приет.
  Подлагам на гласуване законопроекта, внесен от народния представител Ремзи Осман, № 554-01-47, който не е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 145 народни представители: за 31, против 45, въздържали се 69.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Не знам във Видинско, в Кюстендилско или в Габровско, госпожо Дончева, какво Ви притеснява техническият образец на бюлетината навреме да бъде одобрен от Централната избирателна комисия? Не мога да разбера кое Ви притеснява техническият образец, уважаеми колеги отляво, отдясно и от центъра, вместо 28 дни преди изборите да бъде приет от ЦИК навреме. В случая бламирате демократичността на изборите, защото искате да дадете възможност на избирателя да се запознае с техническия образец в последния момент.
  Господин председател, моето предложение, най-искрено се надявам, че народните представители не са разбрали за какво става въпрос, е само за срока, който е посочен в Закона – вместо 28 дни да стане 40дни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Подлагам на повторно гласуване законопроекта на Ремзи Осман № 554-01-47.
  Гласували 160 народни представители: за 33, против 43, въздържали се 84.
  Законопроектът не се приема.
  Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Дикова.

  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Уважаеми господин председател, колеги, предлагам Законопроект № 554-01-45, внесен от Борислав Цеков и група народни представители, да се гледа на второ четене в пленарната зала веднага. Това са допълнения, които са пропуснати при гледането и приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители. Става въпрос само за два текста, които са точни като редакция и не е необходимо да се гледат на второ четене в Комисията по правни въпроси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Колеги, има процедурно предложение за преминаване към второ четене на Законопроект № 554-01-45.
  Моля, гласувайте за това процедурно предложение.
  Гласували 150 народни представители: за 147, против 2, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Моля да докладвате законопроекта на второ четене, госпожо Дикова.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА:
  "Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на законопроекта.
  По § 1 от текста на вносителя комисията подкрепя текста, като предлага той да стане § 2:
  "§ 2. "Парламентарно представени" са партии и коалиции, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава."
  По § 2 комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага § 2 да стане § 1:
  "§ 1. В чл. 13, т. 1 числото "11" се заменя с "13", а числото "13" с числото "15", а в т. 2а числото "15" се заменя със "17", а числото "17" се заменя с "19"."
  Господин председателю, уважаеми колеги, по § 3 с оглед мнението на експертите смятаме, че за § 3 трябва да се допусне обратна сила на закона – към момента на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, тоест § 3 да добие следната редакция:

  "ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 3. Законът влиза в сила от 12 април 2005 г."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, това са всички текстове – наименованието, параграфи 1 и 2 и Преходна и заключителна разпоредба с § 3.
  Господин Дъбов, заповядайте за изказване.
  ДИМИТЪР ДЪБОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност това е предложение , което направих при първо четене. Мисля, че сега му е мястото. Подновявам предложението си: всички районни избирателни комисии да бъдат в числен състав от 17 до 19 души, без да се делят на малки и по-големи районни избирателни комисии, тъй като и в по-малките избирателни райони, и в по-големите броят на парламентарно представените политически сили е еднакъв, обемът на работа в районните избирателни комисии също е един и същ и няма логика те да са с различна численост.
  Затова аз предлагам всички районни избирателни комисии да бъдат от 17 до 19 души, тоест, да отпадне т. 1 и да остане, че съставът на районните избирателни комисии е от 17 до 19 члена.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли други мнения по текстовете, представени от госпожа Дикова, и по предложението на народния представител Димитър Дъбов? Не виждам.
  Моля, гласувайте най-напред устните редакционни бележки на госпожа Дикова по § 3:
  "§ 3. Законът влиза в сила от 12 април 2005 г."
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 117 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 8.
  Това предложение е прието.
  Моля да гласуваме устната редакционна бележка на народния представител Димитър Дъбов, която означава всички числа, които бяха отбелязани, да се заменят с "от 17 до 19".
  Моля, гласувайте това предложение на господин Димитър Дъбов, направено преди секунди.
  Гласували 141 народни представители: за 72, против 43, въздържали се 26.
  Предложението се приема.
  Има процедурно предложение. Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Господин председател, моля да подложите това предложение на прегласуване. Смятам, че така, както е приет параграфът от комисията, е най-точен като редакция, а също така и като възможност за коректно представяне на всички политически сили в комисиите. Моля за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Моля, гласувайте повторно предложението на народния представител Димитър Дъбов – районните избирателни комисии за всички избирателни райони да бъдат от 17 до 19 члена.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 159 народни представители: за 61, против 72, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  Колеги, моля да гласуваме изцяло законопроекта на второ четене – с наименованието, приетата поправка "Дикова" и с трите параграфа.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 136 народни представители: за 132, против 1, въздържали се 3.
  Законът е приет на второ четене.
  Благодаря ви, уважаеми колеги.
  Преминаваме към трета точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.
  Заповядайте, госпожо Костадинова.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  “§ 55а. Член 124 се изменя така:
  “Чл. 124.(1) Договорът или планът за преобразуването, както и докладите на управителния орган по чл. 262и от Търговския закон и на проверителя по чл. 262м от Търговския закон на всяко от участващите в преобразуването дружества се одобряват от заместник-председателя.
  (2) Преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, подават заявление за издаване на одобрение, като прилагат:
  1. договора или плана за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 262е и 262ж от Търговския закон;
  2. доклад на управителния орган на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества по чл. 262и от Търговския закон, посочващ и причините, поради които се налага преобразуването;
  3. доклад на проверителя по чл. 262м от Търговския закон, съответно и по чл. 262ф от Търговския закон, както и декларация от проверителя, че не е свързано лице с участващите в преобразуването дружества и няма други отношения с тях, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност;
  4. годишните финансови отчети по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството и докладите за дейността на всички преобразуващи се и приемащи дружества за последните три финансови години, ако има такива и те не са представени в комисията;
  5. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или плана за преобразуване;
  6. проекта на нов устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменение и допълнение на устава на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества;
  7. копие от заявлението до Централния депозитар по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
  8. други документи, определени с наредба.
  (3) Счетоводният баланс по ал. 1, т. 5 трябва да бъде изготвен при прилагане на същата счетоводна политика и форма, както при последния годишен финансов отчет.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Тук предложението на Икономическата комисия е да се създаде § 55а за това, което току-що прочетохте.
  Колеги, има ли съображения по това предложение на Комисията по икономическата политика и по текста, който беше прочетен от председателката Костадинова? Не виждам.
  Моля да гласувате новосъздаващия се в момента с нашето решение § 55а за изменението на чл. 124.
  Колеги, гласувайте изменението на комисията за чл. 124 от § 55а.
  Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  “§ 56. Член 124а се отменя.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  “§ 57. Членове 125 и 126 се изменят така:
  “Чл. 125. Заместник-председателят отказва издаване на одобрение, ако писмените материали по чл. 124, ал. 2 не отговарят на изискванията на закона, съдържащата се в тях информация не е предоставена по достъпен за акционерите начин или не разкрива вярно и пълно съществените обстоятелства от значение за вземане от акционерите на обосновано решение по предложението за преобразуване, както и ако по друг начин интересите на акционерите са накърнени. Член 91 и чл. 92, ал. 2 и 3 се прилагат съответно.
  Чл. 126. (1) Всеки акционер, напуснал дружеството по реда на чл. 263с от Търговския закон, има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването, на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
  (2) В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по чл. 263с от Търговския закон новоучреденото и/или приемащото дружество е длъжно да изкупи акциите на акционерите по ал. 1.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като предлага с § 57 да се измени чл. 125 и да се създаде § 57а за изменението на чл. 126.
  “§ 58. Член 126а се отменя.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  По § 59 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 59. В чл. 126в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заличават.
  2. В ал. 3 изречение трето се заличава.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Всеки експерт има право да получи достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до всяко от дружествата, участващи в съвместното предприятие, които са свързани със задачата му, както и да извърши всички необходими проверки."
  По § 60 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 60. В чл. 126г се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заличават.
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо думите “при заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят с “до комисията”;
  б) в изречение второ думите “Заместник-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят с “Заместник-председателят”;
  в) в изречение трето думите “ал. 2, 3 и 5” се заменят с “ал. 2, 3 и 6”.
  3. В ал. 3 думите “Заместник-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят с “Заместник-председателят”.”
  По § 61 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 61. В чл. 126д, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Изречение първо се изменя така: “Дружествата представят договора за съвместно предприятие, решението на общите им събрания и решенията на заместник-председателя за неговото одобрение в Търговския регистър в 7-дневен срок от влизането на договора в сила.”
  2. В изречение второ след думата “регистъра” се добавя “по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”.”
  “Чл. 62. В чл. 128 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Най-малко три четвърти от капитала на Централния депозитар се притежава от банки и инвестиционни посредници.”
  2. В ал. 3 изречение второ се заличава.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 63. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашната ал. 2 става ал. 1 и в нея след думата “директорите” се добавя “на Централния депозитар”.
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
  “(2) На заседанията на Съвета на директорите могат да присъстват и представители на комисията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 64. В чл. 132, ал. 3 думата “централните” се заменя с “ценните”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 65. В чл. 133 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Всеки инвеститор има право на достъп до регистрите на Централния депозитар чрез негов член само относно информацията, свързана с притежаваните от него ценни книжа, и със сделки с ценни книжа, по които той е страна. Централният депозитар, както и неговите членове не могат да откажат услугите по изречение първо.”
  2. В ал. 5 думите “заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят с “комисията, съответно заместник-председателя”, а думите “контролната й дейност", се заменят с “контролната им дейност”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.


  "§ 66. В чл. 136 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 74, ал. 9” се заменят с “чл. 74б, ал. 1”.
  2. В ал. 3 и 5 думите “ал. 1, т. 4” се заменят с “ал. 3, т. 1”.”
  Параграф 67 – има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 67. В чл. 139 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “Министърът на финансите, Българската народна банка” се заменят с “Комисията”, а думите “ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заличават.
  2. В ал. 2 думите “органите по ал. 1” се заменят с “комисията”.
  3. В ал. 3 изречение второ се изменя така: “Отчетите се съставят по образец, утвърден от заместник-председателя”.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Централният депозитар е длъжен при поискване да представи на комисията и на заместник-председателя всякакви други сведения и документи, свързани с неговата дейност”.
  5. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Заместник-председателят извършва проверки на място.”
  Параграф 68 – предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 68. В чл. 150 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 3 думите “буква “а” се заменят с “т. 1”;
  б) в т. 10 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.
  2. В ал. 3 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.”
  Параграф 69 – има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 69. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.
  2. В ал. 3 след думата “регистър” се добавя “по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор”, а думите “Комисията за финансов надзор” се заменят навсякъде с “комисията”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Да спрем дотук. Да видим колегите дали нямат някакви съображения.
  Колеги, от 56-ти до 69-ти параграф с предложението на комисията - § 57 да се раздели на § 57 за чл. 125 и § 57а за чл. 126. Имате ли някакви съображения по текстовете? Не виждам.
  Моля ви да гласуваме от § 56 до § 69 включително с тази промяна, която комисията предлага за § 57 съответно по чл. 125 и за § 57а по чл. 126.
  Гласуваме текстовете както бяха представени от председателката на комисията, както са по комисия на практика.
  Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Параграф 70 – има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 70. В чл. 153 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.
  2. В ал. 2 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “Комисията”, а думите “приложението и предложенията” се заменят с “предложението и приложенията”.
  3. В ал. 3, 4 и 5 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.
  4. В ал. 6 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.”
  Параграф 71 – има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 71. В чл. 155 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.
  2. В ал. 3 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “Комисията”, а думата “банката” навсякъде се заменя с “инвестиционния/т посредник”.
  3. В ал. 4 и 5 навсякъде думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.”
  “§ 72. В чл. 159, ал. 2 след думите “свързани лица” се добавя “10 или”.
  § 73. В заглавието на дял четвърти накрая се добавя “и договорни фондове”.
  § 74. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Инвестиционното дружество няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Инвестиционно дружество е и всяко акционерно дружество, което набира парични средства чрез публично предлагане на акции и чиито инвестиции в ценни книжа надвишават 50 на сто от активите по неговия баланс в продължение на 6 месеца. Тази разпоредба не се отнася за дружества, чиято дейност е уредена със закон, както и за холдингови дружества, ангажирани с дейността на своите дъщерни дружества.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите “при условията на чл. 169 от Търговския закон” се заменят с “на учредително събрание”.
  § 75. Създава се чл. 164а:
  “Чл. 164а. (1) Договорният фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество. За договорния фонд се прилага раздел ХV “Дружество” от Закона за задълженията и договорите с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви “в” и “г” и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго.
  (2) Управляващото дружество може да започне да извършва дейността по ал. 1 след получаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд и вписване на фонда в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор. Договорният фонд се счита за учреден с вписването му в регистъра по изречение първо.”
  § 76. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Договорният фонд е само от отворен тип”.”
  Параграф 77 – има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 77. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Инвестиционното дружество от затворен тип трябва по всяко време да притежава капитал не по-малко от 500 хил. лв., чиято структура и съотношение с балансовите активи и пасиви на дружеството се определят с наредба.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Нетната стойност на активите на договорния фонд не може да бъде по-малка от 500 хил. лв. Този минимален размер трябва да е достигнат до 1 година от получаване на разрешението за организиране и управление на договорен фонд. До достигане на минималния размер на нетната стойност на активите на договорния фонд по изречение първо не се допуска обратно изкупуване на неговите дялове.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1, съответно ал. 2, трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценза след внасяне на пълния размер на капитала.”
  Параграф 78 – има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което Комисията по икономическата политика приема.
  Има предложение на Комисията по икономическата политика по § 78:
  “§ 78. В чл. 170 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Лицата по чл. 167, управляващото дружество, членовете на управителен или на контролен орган на управляващото дружество, както и всяко лице, което взема решения по управление на инвестиционната дейност на дружеството, не могат да бъдат едно и също лице с инвестиционния посредник, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки.”
  “§ 79. В чл. 171 думите “дипломирания експерт-счетоводител” се заменят с “регистрирания одитор” и се създава изречение второ:
  “Заместник-председателят дава указания за реда и начина за определяне на средногодишната нетна стойност на активите”.
  § 80. В чл. 172, ал. 2 накрая се добавя “при спазване на ограничения, определени с наредба. Изречение първо се прилага и за други лица, които работят по договор за управляващото дружество.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Може би да спрем дотук, за да видим има ли някакви мнения или съображения по тези текстове.
  Колеги, става дума за параграфи от 70 до 80 включително.
  Не виждам желаещи да изразят становище.
  Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 70 до 80 включително, както бяха представени от председателя на комисията.
  Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: "§ 81. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "паричните му средства и други ценни книжа" се заменят с "останалите му активи".
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Банка депозитар може да бъде банка, която отговаря на следните изисквания:
  1. да е местна банка или чуждестранна банка, получила лицензия от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната чрез клон;
  2. да е получила разрешение за извършване на сделки с ценни книжа при условията и по реда на Закона за банките;
  3. да е включена в списъка на първичните дилъри на държавни ценни книжа;
  4. чиято лицензия, дейност, сделки или операции не са ограничени до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения;
  5. по отношение на която през последните 12 месеца не са налагани мерки по чл. 65, ал. 2, т. 11 и т. 14 от Закона за банките;
  6. да притежава капиталова, кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на депозитарните си функции и задължения, съгласно изискванията на този закон и актовете по прилагането му."
  3. В ал. 6:
  а) в т. 2 и 3 думата "дружеството" се заменя с "инвестиционното дружество";
  б) в т. 4 думата "му" се заменя с "й".
  4. Създава се нова ал. 8:
  "(8) Българската народна банка уведомява своевременно комисията за всяка наложена мярка или санкция, която ограничава лицензията, сделките или операциите на банката депозитар до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения."
  5. Създава се ал. 9:
  "(9) Заместник-председателят и Българската народна банка одобряват списък на банките, които могат да бъдат банка депозитар."
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея, след думите "се ръководи" се добавя "само", а след думите "интересите на" се добавя "акционерите в".
  7. Създават се алинеи 11 и12:
  "(11) Банката депозитар отговаря пред инвестиционното дружество и неговите акционери, както и пред управляващото дружество и притежателите на дялове в договорния фонд за всички вреди, претърпени от тях в резултат от неизпълнение на задълженията от страна на банката депозитар, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, когато то се дължи на причини, за които банката отговаря.
  (12) Банката депозитар е длъжна да следи за спазването на закона и правилата на договорния фонд при извършване на продажбата и обратното изкупуване на дялове от управляващото дружество, както и при изчисляване стойността на дялове."
  По § 82 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  "§ 82. В чл. 174 думите "заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменят с "комисията", а думите "се търгуват" се заменят със "са приети за търговия".
  § 83. Член 175 се изменя така:
  "Чл. 175. (1) Инвестиционното дружество не може да придобива участие в акциите с право на глас на един емитент, което да позволи на инвестиционното дружество, на членовете на неговите управителни или контролни органи, на управляващото дружество или на членовете на неговите управителни или контролни органи заедно или поотделно да упражняват контрол върху емитента.
  (2) Алинея 1 се прилага съответно и за управляващото дружество във връзка с всички управлявани от него договорни фондове."
  По § 84 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, които вече не са народни представители.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  "§ 84. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "дружество" се поставя запетая и се добавя "както и управляващо дружество или банка депозитар, когато действа за сметка на договорния фонд".
  2. В ал. 2:
  а) след думата "дружество" се поставя запетая и се добавя "както и управляващо дружество или банка депозитар, когато действа за сметка на договорния фонд";
  б) точка 2 се изменя така:
  "2. да продава ценни книжа, които инвестиционното дружество, съответно договорният фонд, не притежава;"
  в) в т. 3 буква "а" се изменя така:
  "а) учредителите или свързани с тях лица за срок две години от учредяването на инвестиционното дружество;".
  По § 85 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  "§ 85. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  "(1) Инвестиционното дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество или в договорен фонд, както и да променя предмета си на дейност. Преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип в затворен тип и обратно се извършва само с разрешение на комисията. Договорният фонд може да се преобразува само чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне.
  (2) Преобразуването чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, както и прекратяването на инвестиционното дружество и на договорния фонд се извършва с разрешение на комисията. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на инвестиционното дружество, съответно за ликвидатори на договорния фонд, се одобряват от комисията. Член 69 се прилага съответно."
  2. В алинеи 3 и 4 думите "заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменят с "комисията".
  3. Създава се ал. 5:
  "(5) Условията и редът за преобразуване по ал. 1 и 2, както и за прекратяване, се определят с наредба."
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 86:
  "§ 86. Създава се чл. 177а:
  "Чл. 177а. (1) Договорният фонд се организира и управлява от управляващо дружество. При осъществяване на действия по управление на договорния фонд управляващото дружество действа от свое име, като посочва, че действа за сметка на договорния фонд.
  (2) Договорният фонд се счита за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в този закон и в правилата на договорния фонд.
  (3) Договорните фондове могат да издават на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове.
  (4) Договорните фондове могат да разпределят доход пропорционално на притежаваните дялове при условия и по ред, определени в правилата на договорния фонд.
  (5) Условията за участие в договорния фонд, неговата организация, управление и прекратяване се определят в правилата на договорния фонд.
  (6) Управляващото дружество, което управлява договорния фонд, отделя своето имущество от имуществото на договорния фонд и съставя от него самостоятелен баланс.
  (7) Безналичните ценни книжа, в които инвестира договорният фонд, се записват в регистъра на Централния депозитар към подсметка на банката депозитар. Останалите активи на договорния фонд се съхраняват на негово име в банката депозитар.
  (8) Управляващото дружество, което управлява договорния фонд, членовете на неговите управителни и контролни органи и банката депозитар действат в интерес на всички притежатели на дялове в договорния фонд.
  (9) Управляващото дружество, което управлява договорния фонд и банката депозитар, не отговарят пред кредиторите си с активите на фонда. Кредиторите на лице по изречение първо, както и кредиторите на участник в договорния фонд могат да се удовлетворяват от притежаваните от тези лица дялове в договорния фонд. Кредиторите на участник в договорния фонд не могат да насочват претенциите си срещу активите на фонда.
  (10) При отнемане на лицезна за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество, банката депозитар на договорния фонд извършва по изключение управителни действия по чл. 164а, ал. 1, изречение първо за период не по-дълъг от един месец до посочване от комисията на друго управляващо дружество, определено при условия и по ред, предвидени в наредба.
  (11) Управляващото дружество отговаря пред притежателите на дялове в договорния фонд за всички вреди, претърпени от тях в резултат на неизпълнение на задълженията от страна на управляващото дружество, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, когато то се дължи на причини, за които дружеството отговаря.
  (12) За договорните фондове се прилагат съответно чл. 166, ал. 4 и чл. 170-173."
  "§ 87. Член 178 се изменя така:
  "Чл. 178. Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите и ликвидността на инвестиционните дружества и договорните фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите, включително поддържането и съхраняването на отчетност от инвестиционните дружества и договорните фондове, годишните отчети и тяхното разпространение начинът и редът за оценка на активите и пасивите на инвестиционните дружества и договорните фондове, за определяне нетната стойност на активите, изчисляване на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване, оповестяване на информация, съдържанието на рекламите и публикациите във връзка с акции на инвестиционните дружества и дялове на договорните фондове, дейността по продажба на акции, съответно дялове, съдържание на договорите на инвестиционното дружество с управляващото дружество и банката депозитар, съдържанието на договорите на управляващото дружество с банката депозитар във връзка със съхраняването на активите на договорните фондове, се определят с наредба."

  По § 88 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 88. Член 179 се изменя така:
  “Чл. 179. За неуредените случаи се прилагат съответно разпоредбите на Глава осма и Глава единадесета, Раздел І, а за инвестиционните дружества от затворен тип – и Глава единадесета, Раздел ІІ.”
  По § 89 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 89. Наименованието на глава четиринадесета се изменя така: “Издаване и отнемане на лиценз на инвестиционно дружество и на разрешение на договорен фонд”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи колеги народни представители да вземат отношение по текстовете от § 81 до § 89? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване текстовете от § 81 до § 89 включително, както бяха представени от председателя на комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По § 90 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което се приема от комисията.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 90. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думата “разрешение” се заменя с “лиценз”, след думата “заявление” се добавя “до комисията”, а думите “Комисията за финансов надзор” се заменят със “заместник-председателя”;
  б) в т. 5 думите “над 10” се заменят с “10 или над 10”, след думата “него” се поставя запетая и се добавя “както и за броя на притежаваните от тях гласове”, а след думата “декларации” се добавя “по определен от заместник-председателя образец”;
  в) създава се нова т. 6:
  “6. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;"
  г) създава се т. 7:
  "7. проспектът на инвестиционното дружество от отворен тип;”
  д) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея след думата “други” се добавя “документи и”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) За издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд управляващото дружество подава заявление по образец, към което се прилагат:
  1. правилата на договорния фонд;
  2. решение на компетентния орган на управляващото дружество за организиране на договорен фонд;
  3. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
  4. договорът за депозитарни услуги;
  5. проспектът на договорния фонд;
  6. други документи и данни, определени с наредба.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Дружеството по чл. 164, ал. 3 е длъжно да подаде заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество в двумесечен срок от изтичане на шестмесечния срок по чл. 164, ал. 3. Алинея 1 се прилага съответно.”
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.”
  По § 91 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което се приема от комисията.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 91. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”, а думата “разрешение” се заменя с “лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество”;
  б) в т. 5 думите “над 10” се заменят с “10 или над 10”;
  в) в т. 6 думите “над 10” се заменят с “10 или над 10”;
  г) в т. 7 думите “депозитарят” и “депозитаря” се заменят съответно с “банката депозитар”;
  д) създава се нова т. 8:
  “8. проспектът на инвестиционното дружество от отворен тип не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;”
  е) досегашната т. 8 става т. 9.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Комисията отказва да издаде разрешение за организиране и управление на договорен фонд, ако:
  1. заявителят не отговаря на изискванията на закона;
  2. правилата на договорния фонд не отговарят на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;
  3. банката депозитар или договорът с банката депозитар не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;
  4. проспектът на договорния фонд не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;
  5. ако не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 7” се заменят с “ал. 1, т. 1 - 4, 7 и 8, съответно по ал. 2, т. 2, 3 и 4”, думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”, а думата “разрешение” се заменя с “лиценз”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”, а думата “разрешение” се заменя с “лиценз”.”
  По § 92 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 92. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “представено съответното разрешение, издадено” се заменят с “представен съответния лиценз, издаден”, а думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Инвестиционното дружество представя в комисията препис от съдебното решение в 7-дневен срок от вписването.”
  По § 93 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 93. Член 184 се изменя така:
  “Чл. 184. (1) Никой няма право да извършва дейност по чл. 164 или 164а, без предварително да е получил лиценз, съответно разрешение, от комисията.
  (2) Лице, което не притежава лиценз, съответно разрешение за извършване на дейност по чл. 164 или 164а съгласно изискванията на този закон, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите “инвестиционно дружество”, съответно “договорен фонд”, “инвестиционен фонд” или други равнозначни думи на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност.”
  По § 94 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 94. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”, а думите “издаденото разрешение” се заменят с “издадения лиценз”;
  б) точка 1 се изменя така:
  “1. не започне да извършва съответната дейност в срок 12 месеца от издаване на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейност повече от 6 месеца;”
  в) в т. 2 думата “разрешението” се заменя с “лиценза”;
  г) в т. 3 думите “издадено разрешението” се заменят с “издаден лицензът”;
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Комисията отнема издаденото разрешение за организиране и управление на договорен фонд:
  1. ако в продължение на една година от получаването на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не достигне 500 000 лв.;
  2. съответно в случаите по ал. 1, т. 1-4;
  3. ако управляващото дружество събира такси, които не са предвидени или надвишават размера на предвидените в правилата на договорния фонд такси;
  4. ако това се налага за защита на интересите на инвеститорите.”


  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите “по ал. 1” се добавя “и 2”.”
  “§ 95. В заглавието на Глава петнадесета накрая се добавя “и дялове на договорен фонд”.”
  По § 96 – предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 96. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “дружество” се добавя “и дялове на договорен фонд”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Проспектът може да бъде публикуван само ако комисията е издала лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд. Проспектът на инвестиционно дружество от затворен тип може да бъде публикуван само ако комисията е издала писмено потвърждение на неговия проспект.”
  “§ 97. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата “проспектът” се добавя “на инвестиционното дружество се състои от пълен и приложен към него кратък проспект и”;
  б) в т. 1:
  аа) в буква “б” след думата “дейност” се добавя “и инвестиционна политика, както и приложимите инвестиционни ограничения съгласно закона и устава на инвестиционното дружество”;
  бб) в буква “г” думата “цена” се заменя със “стойност”;
  вв) в буква “д” думата “при” се заменя с “на”;
  гг) създават се букви “з” и “и”:
  “з) правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
  и) рисковия профил на инвестиционното дружество.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Проспектът на договорния фонд се състои от пълен и приложен към него кратък проспект и съдържа съответно данните по ал. 1.”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Проспектът на инвестиционното дружество и на договорния фонд се актуализира при всяка промяна на съществени данни, включени в него, и в 14-дневен срок се внася в комисията. При установяване на непълноти и несъответствия в представения актуализиран проспект чл. 98а се прилага съответно.
  (4) Краткият проспект се предоставя безплатно от инвестиционното или управляващото дружество на всяко лице, което записва акции или дялове, преди сключване на сделката с акции или дялове. При поискване от лице, което записва акции или дялове, се предоставя безплатно и пълен проспект, както и последният публикуван годишен и тримесечен финансов отчет.”
  “§ 98. В чл. 188 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”, а след думата “проспекта” се добавя “на инвестиционно дружество от затворен тип”.
  § 99. В чл. 189, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. След думата “дружество” се добавя “и дялове на договорния фонд”.
  2. В т. 2 след думата “акциите” се поставя запетая и се добавя “съответно дяловете”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, имате ли някакви мнения по текстовете на параграфите от 90 до 99 включително? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 90 до 99, както бяха представени от госпожа Мариана Костадинова.
  Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По § 100 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което се приема.
  Има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 100. Член 190 се изменя така:
  “Чл. 190. Инвестиционното дружество от отворен тип, съответно управляващото дружество на договорния фонд, обявява в комисията емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите, съответно дяловете при всяко определяне, но не по-малко от два пъти седмично, и ги публикува в посочения в проспекта централен ежедневник поне два пъти месечно.”
  Има предложение на Комисията по икономическата политика да се създаде § 100а:
  “§ 100а. Член 191 се изменя така:
  “Чл. 191. (1) Глава шеста, раздел IV се прилага съответно за инвестиционните дружества и договорните фондове. Инвестиционното дружество и управляващото дружество на договорния фонд представят на комисията месечни счетоводни баланси, както и друга информация, определена с наредба.
  (2) Годишният финансов отчет на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, се заверява от регистриран одитор.
  (3) Резултатите от извършената от одитора проверка на годишния финансов отчет се отразяват в отделен доклад по образец, утвърден от заместник-председателя, който се включва в годишния отчет.
  (4) Член 76б се прилага съответно за инвестиционните дружества и за договорните фондове.”
  § 101. В наименованието на Глава шестнадесета накрая се добавя “и договорен фонд”.”
  По § 102 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е прието.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 102. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се добавя запетая и се добавя “както и инвестиционната политика на инвестиционното дружество”;
  б) в т. 7 накрая се добавя “или за реинвестирането му”;
  в) в т. 8 думата “депозитаря” се заменя с “банката депозитар”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Правилата на договорния фонд трябва да съдържат:
  1. наименованието на договорния фонд;
  2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;
  3. основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;
  4. условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;
  5. методи за оценка на активите и пасивите;
  6. правата, които дават дяловете;
  7. таксите, които се събират от управляващото дружество за управление, разходите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, както и други такси, ако такива се предвиждат;
  8. правилата за определяне възнаграждението на банката депозитар;
  9. условията и реда за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;
  10. условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;
  11. условията за замяна на банката депозитар и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;
  12. условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;
  13. метода за изчисляване на възнаграждението на управляващото дружество.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Промяна в устава и в другите устройствени актове на инвестиционното дружество, в правилата на договорния фонд, замяна на банката депозитар и на управляващото дружество, промяна в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, а при договорните фондове – промяна в договора за депозитарните услуги, се допуска след одобрение на заместник-председателя.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “Заместник-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят със “Заместник-председателят”, а думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата “устава” се добавя “на инвестиционното дружество”, а думите “ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заличават.”
  По § 103 има предложение на народните представители Агайн и Клингов, което се приема от Комисията по икономическата политика.
  Има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което също се приема.
  Предложението на Комисията по икономическата политика е:
  “§ 103. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  “3. дългови ценни книжа, издадени от български общини и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;”
  б) н т. 5 думите “се търгуват” се заменят със “са приети за търговия”;
  в) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя “както и дялове на договорни фондове”;
  г) създават се т. 9 и 10:
  “9. безсрочни и със срок до 12 месеца банкови влогове;
  10. наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок не по-дълъг от една година от издаването им.”
  2. В ал. 3 след думите “т. 5” се добавя “и 10”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Инвестициите по ал. 1, т. 6 в акции на едно инвестиционно дружество, съответно дялове на един договорен фонд, не могат да превишават 10 на сто от активите на инвестиционното дружество. Общият размер на инвестициите по изречение първо не може да превишава 30 на сто от активите на инвестиционното дружество. Активите по ал. 1, т. 7 не могат да превишават 5 на сто от активите на инвестиционното дружество.”

  4. Ал. 6 се изменя така:
  “(6) Инвестициите в ценни книжа по ал. 1, т. 1, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина, по ал. 2, т. 2, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации, по ал. 1, т. 3, издадени от чуждестранни общини, по ал. 1, т. 4, издадени от чуждестранни банки, могат да се извършват в съответствие със списък, приет от заместник-председателя, в който се определят чуждестранните регулирани пазари по ал. 1, т.1, международните организации по ал. 1, т. 2, както и рейтинговите агенции и минималното ниво на инвестиционния рейтинг по ал. 2. Заместник-председателят може да ограничи инвестициите по ал. 1, т. 1 до отделни пазарни сегменти и дружества, търгувани на регулирани пазари в чужбина.”
  По § 104 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е прието.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 104. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 цифрата “5” се заменя с “10”.
  2. В ал. 2, изречение второ, думите “ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заличават.
  3. В ал. 3 думите “заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят с “заместник-председателя “, след думата “разреши” се добавя “при условия и по ред, определени с наредба”, числото “10” се заменя с “20”, а числото “20” се заменя с “40”.
  4. Създават се ал. 6, 7 и 8:
  “(6) Инвестиционното дружество не може да държи повече от 20 на сто от активите си във влогове в една банка.
  (7) При нарушение на инвестиционните ограничения по причини извън контрола на инвестиционното дружество то е длъжно в 7-дневен срок от установяване на нарушението да уведоми комисията, като предложи програма с мерки за привеждане на активите в съответствие с изискванията на закона до 6 месеца от настъпването на нарушението.
  (8) Програмата по ал. 7 се одобрява от заместник-председателя. Чл. 177, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.
  § 105. Създава се чл. 179а.:
  “Чл. 179а. За договорния фонд се прилага съответно чл. 193, чл. 194, ал. 4 и 5 и чл. 195-197.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  По параграфи от 103 до 105, включително и новия § 100а, има ли мнения? Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте параграфи от 100 до 105 включително, с новия § 100а, предложен от комисията.
  Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По § 106 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 106. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “8 и 9” се заменят с “9 и 10”;
  б) в т. 1 думата “счетоводен” се заменя с “финансов”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Промяна в устава и в другите устройствени актове, замяна на банката депозитар и на управляващото дружество, както и замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество и обратно се допуска след одобрение на заместник-председателя. В този случай чл. 192, ал. 4 и 5 се прилагат съответно.
  § 107. В чл. 200, ал. 3, думите “ал. 2, изречение второ” се заменят с “ал. 5”.”
  По § 108 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е прието.
  Предложение на комисията:
  “§ 108. В чл. 201 се правят средните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в изречение първо след думите “ал. 1” се добавя “при съответно прилагане на чл. 196, ал. 2”;
  б) в изречение второ думите “ал. 1, 2, 3 и 5” се заменят с “ал. 5”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) При нарушения в инвестиционните ограничения на дружеството се прилага чл. 196, ал. 7 и 8.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменя с “заместник-председателят”.”
  По § 109 има предложение на народните представители Димитров и Агайн, което е прието.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 109. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Управляващо дружество е акционерно дружество, получило лиценз при условията и по реда на този закон, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
  1. управление на инвестициите;
  2. администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
  3. маркетингови услуги.”
  2. Създават се нови алинеи 2-4:
  “(2) Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги:
  1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
  2. предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
  (3) За управляващото дружество, което предоставя услуги по ал. 2, се прилагат съответно разпоредбите на закона относно инвестиционните посредници.
  (4) Лицензът по ал. 1 може да включва право за извършване на услуги по ал. 2. Лицензът не може да бъде издаден само за предоставяне на услугите по ал. 2, както и за предоставяне на услугите по ал. 2, т. 2, без да е разрешено предоставянето на услугите по ал. 2, т. 1.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 5 и 6 и се изменят така:
  “(5) Дейността по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с държавни ценни книжа извън регулиран пазар, както и сделки с ценни книжа по чл. 195, ал. 1, т. 5, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с държавни ценни книжа или с ценни книжа по чл. 195, ал. 1, т. 5, може да става от управляващото дружество.
  (6) при осъществяване на дейността по чл. 164 и 164а, свързана с публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от свое име, като посочва, че действа за сметка на договорния фонд.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея след думите “ал. 1” се добавят “и 2”.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите “случая на ал. 3” се заменят със “случаите по ал. 5 и 6”, а думите “ал. 1, т. 1” се заменят с “ал. 2, т. 2”.
  5. Създава се ал. 9:
  “(9) При изпълнение на задълженията си по договорите за управление на дейността по чл. 164 и 164а управляващото дружество се ръководи само от интересите на акционерите на инвестиционното дружество или притежателите на дялове в договорния фонд.”
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите “заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят с “ Комисията”, а думата “разрешение” се заменя с “лиценз”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Обсъждаме параграфи от 106 до 109, както бяха представени от председателката на комисията. Има ли желания за изказвания? Не виждам.
  Колеги, моля ви да гласуваме текстовете от § 106 до § 109 включително.
  Гласували 79 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 7.
  Текстовете от § 106 до § 109 включително са приети, с което голяма част от работата и по този законопроект е свършила, но не и цялата. Така че обявявам почивка 30 минути и след това продължаваме. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (звъни): Откривам заседанието.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По § 110 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 110. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Управляващото дружество трябва по всяко време да притежава капитал не по-малко от 250 хил. лв., чиято структура и съотношение с балансовите активи и пасиви на дружеството се определят с наредба.
  (2) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценз след внасяне на пълния размер на капитала”.
  2. Създават се нови алинеи 3 и 4:
  “(3) Управляващото дружество е длъжно да отстрани посочените от заместник-председателя непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с Международните стандарти за финансово отчитане, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи в определен от заместник-председателя достатъчен срок.
  (4) Заместник-председателят взема решение по ал. 3 по реда на чл. 212.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думата “поименни” се заменя с “безналични”.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 111:
  “§ 111. В чл. 204 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “писмено разрешение” се заменят с “лиценз, издаден”, а думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.
  2. В ал. 2:
  а) думата “разрешение” се заменя с “лиценз”;
  б) в т. 3 думите “ал. 5” се заменят с “ал. 7”;
  в) създава се нова т. 5:
  “5. правилата за личните сделки с ценни книжа на членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица;”
  г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
  “6. данни за лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации по определен от заместник-председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните пет години;”
  д) досегашната т. 6 става т. 7.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 4 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “Комисията”.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 112:
  “§ 112. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “Комисията”, а думата “разрешение” се заменя с “лиценз”;
  б) в т. 2 в началото се добавя “някои от”, думите “могат да заемат” се заменят с “може да заема”, а думата “отговарят” се заменя с “отговаря”;
  в) в точки 3 и 6 след думите “свързани лица” се добавя “десет или”.
  2. В ал. 2 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”, а думата “разрешение” се заменя с “лиценз”.
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Освен в случаите по ал. 1 комисията може да откаже издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице, ако прецени, че осъществяваният върху чуждестранното управляващо дружество надзор на консолидирана основа от съответния компетентен орган в страната по седалището му не съответства на установените в този закон изисквания.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”, а думата “разрешение” се заменя с “лиценз”.
  5. Създава се ал. 5:
  “(5) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от шест месеца от влизането в сила на решението за отказ”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми колеги, има ли желаещи народни представители да вземат отношение по параграфите от 110 до 112, включително? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
  Тези три параграфа, включително § 112, са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Предложение на Комисията по икономическата политика за § 113:
  “§113. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  “(1) Никой няма право да извършва дейност като управляващо дружество, без предварително да е получил лиценз от комисията.”
  2. Досегашният текст става ал. 2 и в него думата “разрешение” се заменя с “лиценз”.”
  Има още едно предложение на Комисията по икономическата политика - създават се § 113а и § 113б:
  “§ 113а. Член 207 се изменя така:
  “Чл. 207. Съдът вписва в Търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършва дейността по чл. 202 в неговия предмет на дейност, след като му бъде представен издаденият от комисията лиценз, и обнародва вписването.”
  § 113б. В чл. 208 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Комисията може да отнеме издадения лиценз при условията на чл. 68, ал. 1.”
  2. В алинеи 2 и 3 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”, а думата “разрешението” се заменя с “лиценза”.”
  По § 114 комисията подкрепя текста на вносителя:
  “§ 114. В чл. 210 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “по чл. 164” се добавя “и 164а”.
  2. В ал. 2 след думите “по чл. 164, ал. 1” се добавя “и чл. 164а”, а след думата “акции” се добавя “съответно дялове”.
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Управляващото дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на управляваното инвестиционно дружество и/или договорен фонд, както и да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в този закон, в актовете по прилагането му, устава на инвестиционното дружеството, съответно правилата на договорния фонд.”
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Управляващото дружество е длъжно да спазва правилата за оценка на портфейла и определяна нетната стойност на активите на инвестиционното дружество и на договорния фонд, когато извършването на тези действия му е възложено с договора за управление, съответно когато в правилата на договорния фонд е предвидено, че се извършват от управляващото дружество.”
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) За управляващото дружество се прилагат съответно чл. 70, ал. 1; чл. 71; чл. 74, ал. 1 и 2; чл. 74а; чл. 76б и чл. 191, ал. 2 и 3”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 115:
  “§ 115. В чл. 211 след думите “по чл. 204, ал. 2, т. 4” се поставя запетая и се добавя “към правилата по чл. 204, ал. 2, т. 5”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата по параграфи от § 113 до § 115, включително. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
  Тези текстове са приети.


  По § 116 има предложение от бившите народни представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията:
  “В § 116, дял четвърти след чл. 211 се създава Глава осемнадесета “а” с чл. 211а – 211л:

  “Глава осемнадесета “а”
  Извършване на дейност от управляващи дружества в държава-членка на Европейския съюз. Извършване на дейност в Република България от управляващи дружества със седалище в държава-членка на Европейския съюз. Публично предлагане на акции и дялове на чуждестранни колективни инвестиционни схеми в Република България

  Раздел І
  Извършване на дейност от управляващи дружества в държава-членка на Европейския съюз

  Чл. 211а. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство (наричана по-нататък “приемащата държава”), трябва предварително да уведоми за това комисията.
  (2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
  1. посочване на приемащата държава, в която управляващото дружество възнамерява да създаде клон, както и неговия адрес;
  2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите и услугите, които управляващото дружество ще извършва в приемащата държава, както и организационната структура на клона;
  3. името на управителя на клона.
  (3) Комисията предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава информацията по ал. 2 в срок един месец от получаването й, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им, както и информация за действащата в страната система за компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информация по изречение първо.
  (4) Комисията може да откаже в рамките на срока по ал. 5 да предостави информацията по ал. 2 на съответния компетентен орган на приемащата държава с мотивирано решение, ако административната структура или финансовото състояние на управляващото дружество не осигуряват интересите на инвеститорите. Член 177, ал. 4 се прилага съответно.
  (5) Управляващото дружество може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава след получаване на уведомление от съответния компетентен орган на приемащата държава, съответно след изтичане на два месеца от уведомяването по реда на ал. 3 на съответния компетентен орган на приемащата държава, ако в този срок не е получил уведомление. Ако в срока по предложение първо съответният компетентен орган на приемащата държава не установи с мотивирано решение, че мерките, предприети от управляващото дружество във връзка с предлагането на акции и дялове на управляваните от него колективни инвестиционни схеми в приемащата държава, не отговарят на изискванията на нейното законодателство или не осигуряват необходимите условия за извършването на плащания в полза на акционерите и притежателите на дялове, за обратното изкупуване на техните акции, съответно дялове и за предоставянето на разположение на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната от колективните инвестиционни схеми информация, управляващото дружество може да започне да предлага в приемащата държава акциите и дяловете на управляваните от него колективни инвестиционни схеми.
  (6) Управляващото дружество, което е създало клон на територията на приемаща държава, уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на приемащата държава относно всяка промяна в данните и документите по ал. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната. Алинеи 4 и 5 се прилагат съответно.
  Чл. 211б. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност в приемаща държава при условията на свободното предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, предварително уведомява за това комисията.
  (2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
  1. посочване на приемащата държава, в която управляващото дружество възнамерява да извършва дейност;
  2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите и услугите, които управляващото дружество ще извършва в приемащата държава.
  (3) Комисията предоставя информацията по ал. 2 на съответния компетентен орган на приемащата държава в срок един месец от получаването й, както и информация за действащата в страната система за компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информация по изречение първо.
  (4) Управляващото дружество може да започне дейност на територията на приемащата държава, след като бъде уведомено за предоставянето на информацията по ал. 3 от комисията.
  (5) Управляващото дружество уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на приемащата държава относно всяка промяна в програмата по ал. 2, т. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.
  (6) В случай че управляващото дружество възложи продажбата и обратното изкупуване на акции и дялове на управляваните от него колективни инвестиционни схеми на трето лице на територията на приемащата държава, то предварително уведомява за това комисията.
  Чл. 211в. Комисията незабавно уведомява съответния компетентен орган в приемащата държава за отнемането на издадения на управляващото дружество лиценз за извършване на дейност.


  Раздел ІІ
  Извършване на дейност в Република България от управляващи дружества със седалище в държава-членка на Европейския съюз

  Чл. 211г. Управляващо дружество, чието седалище е в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, и което е получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество в съответствие с правото на Европейските общности от съответния компетентен орган на тази държава, наричано по-нататък “управляващо дружество от държава-членка”, може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на територията на Република България чрез клон или при условията на свободното предоставяне на услуги.
  Чл. 211д. (1) В срок два месеца от получаването на информация от съответния компетентен орган относно управляващо дружество от държава-членка, което възнамерява да създаде клон на територията на Република България, комисията уведомява управляващото дружество за получаването на информацията и, ако е необходимо, посочва правилата, които трябва да бъдат спазвани при извършването на дейност в страната.
  (2) Управляващото дружество от държава-членка може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на Република България след получаване на уведомление от комисията по ал. 1, съответно след изтичане на срока по ал. 1, ако в този срок не получи уведомление. В този случай чл. 202, ал. 10 не се прилага. Ако в срока по предложение първо комисията не установи с мотивирано решение, че мерките, предприети от управляващото дружество от държава-членка във връзка с предлагането на акции и дялове на управляваните от него колективни инвестиционни схеми в Република България, не отговарят на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му или не осигуряват необходимите условия за извършването на плащания в полза на акционерите и притежателите на дялове, за обратното изкупуване на техните акции, съответно дялове, и за предоставянето на разположение на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната от колективните инвестиционни схеми информация, управляващото дружество може да започне да предлага в страната акциите и дяловете на управляваните от него колективни инвестиционни схеми.
  (3) Управляващото дружество от държава-членка, което е създало клон и извършва дейност по реда на ал. 2, уведомява комисията относно всяка промяна в данните и документите по чл. 211а, ал. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната, като ал. 2 се прилага съответно.
  (4) Управляващото дружество от държава-членка е длъжно да спазва изискванията на този закон и актовете по прилагането му относно периодичното и текущо разкриване на информация, които са приложими към неговата дейност, както и да извършва продажба и обратно изкупуване на акции и дялове на колективните инвестиционни схеми в съответствие с разпоредбите, приложими към дейността на местните управляващи дружества и колективни инвестиционни схеми, включително разпоредбите относно рекламата.
  Чл. 211е. (1) Управляващо дружество от държава-членка, което възнамерява да извършва дейност в Република България при условията на свободното предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, може да започне да извършва дейност, след като комисията получи информация от съответния компетентен орган относно програмата за дейността на управляващо дружество в страната. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за получаването на информацията по изречение първо и, ако е необходимо, посочва правилата, които трябва да бъдат спазвани при извършването на дейност в страната.
  (2) Управляващото дружество от държава-членка, което извършва дейност в Република България съгласно ал. 1, е длъжно да:
  1. представя на комисията и да публикува на български език в Република България всички документи и информация със същата честота, с която ги публикува в държавата, в която е неговото седалище;
  2. публикува информацията извън тази по т. 1, която се изисква от този закон и от актовете по прилагането му;
  3. спазва разпоредбите, включително тези по чл. 194, ал. 5, отнасящи се до продажбата (издаването) и обратното изкупуване на акции и дялове на управляваните от него колективни инвестиционни схеми и отношенията с клиенти;
  4. уведомява предварително комисията относно всички промени в програмата за дейността му, които възнамерява да предприеме.
  (3) Управляващото дружество от държава-членка уведомява комисията за всички обстоятелства от значение за дейността му, като чл. 74, ал. 1 и 2 се прилагат съответно.
  Чл. 211ж. При извършване на дейност в Република България управляващото дружество от държава-членка може да използва наименованието, под което то извършва дейност в страната, в която е неговото седалище. Комисията може да задължи управляващото дружество да добави допълнителни съставки или обяснения към наименованието си.

  Раздел ІІІ
  Публично предлагане на акции и дялове на
  чуждестранни колективни инвестиционни схеми
  със седалище в държава-членка на Европейския съюз
  в Република България

  Чл. 211з. (1) Чуждестранна колективна инвестиционна схема със седалище, съответно чието управляващо дружество има седалище в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, наричана по-нататък "изпращащата държава", и отговаряща на изискванията на Директива 85/611 ЕЕС, наричана по-нататък "колективна инвестиционна схема от държава-членка", която възнамерява публично да предлага акциите или дяловете си в Република България, трябва да уведоми за това комисията и да й представи:
  1. заверен подпис от лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество, издадено от съответния компетентен орган на изпращащата държава, съответно документ, удостоверяващ, че колективната инвестиционна схема и управляващото й дружество изпълняват изискванията на правото на Европейските общности и на закона относно колективните инвестиционни схеми, приложим в изпращащата държава;
  2. заверено копие от устава или правилата на колективната инвестиционна схема;
  3. пълния и краткия проспект на колективната инвестиционна схема;
  4. последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет, както и последния междинен финансов отчет, ако такъв е изготвен;
  5. информация относно условията и реда за продажба (издаване) и обратно изкупуване на акциите или дяловете на колективната инвестиционна схема в Република България;
  6. заверено копие от договор с банка със седалище в Република България или банка със седалище в чужбина, получила лицензия от Българската народна банка за извършване на банкова дейност в Република България чрез клон, сключен в съответствие с ал. 2;
  7. други документи и информация съгласно наредба;
  (2) Колективната инвестиционна схема от държава-членка, съответно управляващото й дружество, сключва договор с лице по ал. 1, т. 6. Договорът съдържа най-малко:
  1. условията и реда за изплащане на доходите от ценните книжа, издадени от колективната инвестиционна схема;
  2. условията и реда за продажба (издаване) и обратно изкупуване на ценните книжа на колективната инвестиционна схема, включително реда и сроковете за изплащане на парични суми в полза на акционерите, съответно на притежателите на дялове, при обратно изкупуване на ценните книжа;
  3. условията и реда за изплащане на ликвидационния дял на акционерите, съответно на притежателите на дялове, при прекратяване на колективната инвестиционна схема;
  4. задължение на лицето по ал. 1, т. 6 да представя в комисията и да публикува всички документи и информация, които колективната инвестиционна схема публикува в страната, в която е регистрирана, ако такова задължение изрично е възложено на лицето по ал. 1, т. 6 от колективната инвестиционна схема или от управляващото й дружество.
  (3) Колективната инвестиционна схема от държава-членка незабавно уведомява комисията за всяка промяна в договора по ал. 2, както и за замяна на лицето по ал. 1, т. 6 с друго лице.
  Чл. 211и. (1) Колективна инвестиционна схема от държава-членка, съответно нейното управляващо дружество, може да започне публично да предлага акциите или дяловете си в Република България след изтичането на два месеца от представянето в комисията на документите и информацията по чл. 211з, ал. 1, освен ако в рамките на този срок комисията установи с мотивирано решение, че мерките, предприети във връзка с предлагането на акциите или дяловете на колективната инвестиционна схема в Република България, не отговарят на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му или не осигуряват необходимите условия за извършването на плащания в полза на акционерите или притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните акции, съответно дялове, и за предоставянето на разположение на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната от колективните инвестиционни схеми информация, включително ако договорът по чл. 211з, ал. 2 не съответства на изискванията на закона.
  (2) Колективната инвестиционна схема от държава-членка е длъжна да спазва изискванията на този закон и актовете по прилагането му, приложими към дейността й по публичното предлагане на нейните акции или дялове.
  Чл. 211к. (1) Колективната инвестиционна схема от държава-членка, която предлага публично акциите или дяловете си в Република България, съответно в нейното управляващо дружество, публикува на български език:
  1. пълния и краткия проспект на колективната инвестиционна схема;
  2. годишния финансов отчет и междинните финансови отчети на колективната инвестиционна схема;
  3. устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема;
  4. всяка информация, която колективната инвестиционна схема публикува в страната, в която е регистрирана;
  5. друга информация, предвидена в наредба.
  (2) Колективната инвестиционна схема от държава-членка, съответно нейното управляващо дружество, предоставя на комисията информация за дейността й в Република България в срок един месец от края на всяко тримесечие и публикува тази информация в един централен ежедневник. Съдържанието на информацията се определя в наредба.

  Раздел ІV
  Публично предлагане на акции и дялове
  на чуждестранни колективни инвестиционни схеми
  от трети държави в Република България

  Чл. 211л. (1) Чуждестранна колективна инвестиционна схема със седалище или чието управляващо дружество има седалище в държава, която не е членка на Европейския съюз и не принадлежи към Европейското икономическо пространство, може публично да предлага ценните си книжа в Република България при съответно спазване разпоредбите на чл. 141, 143 и 144.
  (2) Чуждестранната колективна инвестиционна схема по ал. 1 е длъжна да продава (издава) и изкупува обратно ценните си книжа чрез управляващо дружество или чуждестранно юридическо лице, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество чрез клон на територията на Република България по реда на чл. 202, ал. 7.
  (3) Чуждестранна колективна инвестиционна схема по ал. 1, съответно управляващото й дружество, сключва договор с лице по чл. 211з, ал. 1, т. 6, за договора по изречение първо съответно се прилага чл. 211з, ал. 2, изречение второ.
  (4) Управляващото дружество или чуждестранно юридическо лице, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество чрез клон на територията на Република България, не могат да бъдат едно и също лице или свързано лице с лицето по чл. 211з, ал. 1, т. 6. В този случай чл. 173 се прилага съответно."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следващият парламент трябва да промени правилника. Крайно нерационално е да четем безспорни текстове, които са на десет страници.
  Уважаеми народни представители, имате думата по чл. 211а-211л. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 89 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 14.
  Тези текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Предложение на Комисията по икономическата политика:
  "§ 117. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  "Когато установи, че поднадзорни лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи десет или над десет на сто от гласовете в общото събрание на поднадзорни лица, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на правилника или други одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на регулираните пазари на ценни книжа, на решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят, може:";
  б) в т. 6 думите "контролирано от нея" се заменят с "поднадзорно";
  в) т. 8 се изменя така:
  "8. да назначи регистриран одитор, който да извърши финансова или друга проверка, съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, на поднадзорно лице; разходите са за сметка на проверяваното лице";
  г) създава се т. 9:
  "9. да вземе решение за временно спиране обратното изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно дялове на договорни фондове".
  2. В ал. 2 думата "разрешение" се заменя с "лицзенз" и думите "издаденото разрешение" се заменят с "издадения лиценз".
  3. В ал. 4 думите "заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменят с "заместник-председателят", думите "по ал. 1, т. 1 и 5" се заменят с "ал. 1, т. 1, да предложи на комисията прилагането на мерките по ал. 1, т. 5".
  4. В ал. 5 и 6 думите "Заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменят с "Заместник-председателят".
  5. В ал. 7 след думите "по искане на" се добавя "комисията, съответно на", а думите "ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заличават."
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  "§ 118. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Производството по прилагане на принудителните административни мерки започва по инициатива на заместник-председателя, а в случая по чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7 – по инициатива на комисията."
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо след думата "регистър" се добавя "по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор" и думите "заместник-председателят на управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменят с "комисията";
  б) в изречение второ думите "председателя на комисията" се заменят със "заместник-председателя".
  3. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) Принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1-4, 8 и 9 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7 – с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му"."
  “§ 119. В чл. 214 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 изречение второ се заличава.”
  По § 120 има предложения на Комисията по икономическата политика:
  “§ 120. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “Заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят с “Комисията”;
  б) т. 2 се изменя така:
  “2. на инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество:
  а) с вземането на решение за налагане на мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 или 6 за срок до 3 месеца, или
  б) при отнемане на лиценза за извършване на дейност – до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик.”
  2. В ал. 2 думите “отнето разрешението за” се заменят с “отнет лицензът за извършване на” и думите “инвестиционното дружество” се заменят с “дружеството”.
  3. В ал. 3 думите “Заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят с “комисията”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 81 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 8.
  Тези текстове са приети.
  Следва един уникален текст.
  Обръщам се към народните представители: § 121 е две страници числа, само числа. Това са текстове, но от числа. Ако искате, да ги четем.
  РЕПЛИКИ ОТ НДСВ: Не искаме, дайте да го приемаме направо!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Те са пред вас, само числа, числа, числа.
  Предлагам, госпожо Костадинова, без числата, направо да казваме размера на глобата, защото това са ...(Оживление в залата.)
  На моя отговорност, добре, със съгласието на залата.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  “§ 121. В чл. 221 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
  1. чл. 33 ... или на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.;
  2. чл. 23, ал. 4, изречение второ ... се наказва с глоба в размер от 500 до 2 000 лв.;
  3. чл. 21, ал. 1 и 3 ... се наказва с глоба в размер от 2 000 до 5 000 лв.;
  4. чл. 68а, ал. 1 и 2, чл. 68б ... се наказва с глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв.
  2. В ал. 3 след думите “без да е получил” се добавя “лиценз, съответно”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Който извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 26, ал. 5 и 6 ... се наказва с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Струва ми се, че като стар юрист такъв член не съм виждал досега, но все пак човек трябва да се учи.
  Имате думата, ако някой може да се ориентира в този лабиринт от числа и цифри. Дано да не е допусната грешка, но ако има, това ще бъде техническа грешка и ще я оправим в последната редакция.
  Няма желаещи. Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 13.
  Уникалният § 121 е приет.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По § 122 има предложения на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение на Комисията по икономическа политика:
  “§ 122. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 буква “в” след думите “инвестиционно дружество” се добавя “договорен фонд” и се поставя запетая.
  2. В т. 12:
  а) буква “а” се изменя така:
  “а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;”
  б) в буква “г” думите “трета степен” се заменят с “четвърта степен”.
  3. В т. 13 буква “б” след думата “управителния” се добавя “или контролния”.
  4. Създава се т. 26:
  “26. “Колективна инвестиционна схема” е предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа народни представители, по § 122. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 97 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 13.
  Параграф 122 е приет.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: “Допълнителни разпоредби”
  По § 123 има предложение на Комисията по икономическа политика:
  “§ 123. В чл. 100, ал. 3 и 4, чл. 135, ал. 1 и чл. 145, ал. 6 след думата “регистъра” се добавя “по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Понеже вече имаме прецедент, макар и с по-малко цифри, но пак са на 4-5 реда ... Ако сметнете за необходимо, прочетете ги.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 124. В чл. 29, чл. 36, чл. 40 ал. 3, чл. 90, чл. 92, чл. 93 ал. 1, 6 и 7, чл. 112г, чл. 140, чл. 149, ал. 1, т. 1 и ал. 4, чл. 149а, ал. 2 и 3, чл. 149б, ал. 1 и 4, чл. 151, ал. 1, 2 и 3, чл. 157, чл. 157а, ал. 1, чл. 163 и чл. 209 думите “Комисията за финансов надзор” се заменят с “комисията”.”
  Предложение на Комисията по икономическа политика:
  “§ 125. В чл. 51... от допълнителните разпоредби “заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и “заместник-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят съответно със “заместник-председателя” и “заместник-председателят”.”
  По параграф 126 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн, което е подкрепено от комисията.
  Има и предложение на Комисията по икономическа политика:
  “§ 126. В чл. 44, ал. 2... думите “заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и “заместник-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” се заменят съответно с “комисията”.”


  По § 126а има предложение на народните представители Димитров и Агайн, подкрепено от комисията.
  Има предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 126а:
  “§ 126а. Навсякъде в Глава трета, Раздел І и ІІ, Глава четвърта, Глава пета, Раздел І и ІІ, Глава четиринадесета, Глава осемнадесета, Раздел І и ІІ думите “разрешение”, съответно “разрешението” се заменят съответно с “лиценз” и “лиценза/ът”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  За протокола моля да се отрази, че съответните текстове са в доклада.
  Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте параграфи от 123 до 126а включително.
  Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
  Тези текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Следват “Преходни и заключителни разпоредби”.
  По § 127 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 127. Инвестиционните посредници са длъжни до 31 януари 2006 г. да подадат заявление за издаване на нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съобразно услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3, които възнамеряват да извършват.”
  Има предложение на народните представители Димитров и Агайн за създаване на нов § 127а, подкрепено от комисията.
  Има предложение и на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 127а:
  “§ 127а. Заварените инвестиционни посредници, управляващи дружества и банки, са длъжни в срок до 6 месеца от влизане в сила на закона да регистрират в Централния депозират издадените от тях поименни акции или временни удостоверения като безналични.”
  По § 128 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 128. (1) Заварените управляващи дружества привеждат капитала си в съответствие с минималния размер по чл. 203, ал. 1 до 1 януари 2006 г.
  (2) Управляващите дружества са длъжни до 31 януари 2006 г. да подадат заявление за издаване на нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съобразно услугите по чл. 202, алинеи 1 и 2, които възнамеряват да извършват.”
  По § 129 има предложение на народните представители Агайн и Димитров, подкрепено от комисията.
  Има предложение и на Комисията по икономическата политика:
  “§ 129. (1) Публични са и тези дружества, които в последния ден на предходните две календарни години преди влизането в сила на закона са имали над 10 000 акционери.
  (2) Дружествата по ал. 1 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок 6 месеца от влизането на този закон в сила.
  (3) В срока по ал. 2 дружеството е длъжно да заяви за вписване в регистъра на комисията издадените от него акции или временни удостоверения и в 7-дневен срок от вписването в регистъра да поиска приемането им за търговия на регулиран пазар.”
  По § 130 има предложение на народните представители Агайн и Димитров, подкрепено от комисията.
  Има предложение на комисията:
  “§ 130. (1) Членовете на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа се избират в срок три месеца от влизането в сила на закона, като мандатът на членовете започва да тече от влизането в сила на закона.
  (2) Членовете на първия състав на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:
  1. председателят - за 5 години;
  2. заместник-председателят - за 4 години;
  3. другите членове - за 3 години.”
  По § 131 има предложение на народните представители Димитров и Агайн, подкрепено от комисията.
  Има предложение и на Комисията по икономическата политика:
  “§ 131. Размерът на компенсациите по чл. 77г,
  ал. 1 се определя, както следва:
  1. до 31 декември 2006 г. – 12 000 лв.;
  2. от 1 януари до 31 декември 2007 г. – 24 000 лв.;
  3. от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. – 30 000 лв.;
  4. от 1 януари 2010 г. – 40 000 лв.”
  По § 132 има предложение на народните представители Димитров и Агайн, подкрепено от комисията.
  Има предложение и на Комисията по икономическата политика:
  “§ 132. (1) Инвестиционните посредници, които към влизането в сила на закона са получили лиценз (разрешение) за извършване на дейност, са длъжни да направят встъпителна вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа в срок един месец от избирането на членовете на първия състав на Управителния съвет на Фонда.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да направят годишната вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за 2005 г. в срок до 31 януари 2006 г. Годишната вноска за 2005 г. е в размер 0,5 на сто от общия размер на паричните средства и 0,1 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за последното тримесечие на 2005 г., определен на средномесечна основа.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по тези текстове? Няма.
  Моля, гласувайте тези текстове от § 127 до § 132 включително.
  Гласували 99 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 12.
  Тези текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По § 133 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 133. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 3, т. 1 след думите “да се издаде” се добавя “лиценз, съответно”:
  2. В чл. 15:
  а) в ал. 1, т. 5 след думите “Закона за банките или” се добавя “прилага мерките”, а думите “и 5” и изречение второ се заличават;
  б) в ал. 2, буква “а”, думата “разрешения” се заменя с “лицензи”;
  в) в ал. 4:
  аа) точка 2 се отменя;
  бб) в т. 4 думите “преобразуване на публично дружество и” се заличават, а думата “договорите” се заменя с “договор”.
  3. В чл. 27, ал. 1, т. 1 след думите “издаване на” се добавя “лицензи” и накрая се добавя “и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд”.
  4. В чл. 30, ал. 1, т. 5 накрая се добавя “и управляваните от тях договорни фондове”.
  5. В приложението към чл. 27, ал. 2:
  а) в т. 1.1 думата “разрешение” се заменя с “лиценз” и в буква “е” накрая се поставя запетая и се добавя “включително чрез клон на чуждестранно юридическо лице”;
  б) създава се нова т. 1.1а:
  “1.1а. За издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд – 3000 лв.”;
  в) в т. 1.3, буква “а” думата “първично” се заличава.”
  “§ 134. В чл. 39, ал. 1 от Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, …) след думите “Фонда за гарантиране на влоговете в банките” се добавя “Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа”.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за § 134.
  По § 135 има предложение на народните представители Агайн и Димитров, подкрепено от комисията.
  Има и предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 135. В Закона за банките (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2, т. 4 и в ал. 5, т. 8 думите “сделки по чл. 54, ал. 1 oт Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се заменят с “услуги и дейности по чл. 54, алинеи 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”.
  2. В чл. 6 думата “поименни” се заменя с “безналични”.
  3. В чл. 15 се създава ал. 5:
  (5) Когато издадената лицензия дава право за извършване на дейност по чл. 1, ал. 2, т. 4, Централната банка изпраща препис от лицензията заедно с документите, послужили като основание за издаването й, на Комисията за финансов надзор.”
  3. В чл. 16:
  а) в ал. 3 думите “сделки по чл. 54, ал. 1 oт Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се заменят с “услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”;
  б) в ал. 4 думите “сделки по чл. 54, ал. 1 oт Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се заменят с “услуги и дейности по чл. 54, алинеи 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”, а думите “Държавната комисия по ценните книжа” се заменят с “Комисията за финансов надзор”.”
  По § 136 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  “§ 136. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието на Глава единадесета съюзът “и” се заменя със запетая и накрая се добавя “и на договорните фондове”.
  2. В чл. 62а се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думата “разрешение” се заменя с “лиценз”;
  б) създават се алинеи 3 и 4:
  “(3) Алинея 1 се прилага и относно договорния фонд по чл. 164а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (4) Дивидентите на притежателите на дялове в договорния фонд се облагат по общия ред.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 79 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 9.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  “§ 137. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, …) в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 в Раздел Х, т. 10 “Българска фондова борса” АД – София” и т. 11 “Централен депозитар” АД – София”, се отменят.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 138. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, …) в § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на клиентските активи по смисъла на чл. 77б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на Комисията по икономическата политика – създават се параграфи 138а, 138б и 138в:
  “§ 138а. В Търговския закон (обн., ДВ, …) в чл. 119, ал. 3 и в чл. 174, ал. 3 думите “съответното разрешение” се заменят със “съответния лиценз или разрешение”.
  § 138б. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, …) в чл. 123а, ал. 2, т. 2 думите “чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се заменят с “чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”.
  § 138в. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон, се издават в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.”
  “§ 139. Разпоредбите на § 13 и 14, както и всички препращания към изменените с тях разпоредби, влизат в сила от 1 януари 2006 г. с изключение на изискването за внасяне на целия капитал в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 63, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 140. Разпоредбите на § 109, т. 1 и § 110, т. 1 в частта на чл. 203, ал. 1 влизат в сила от 1 януари 2006 г.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика - § 140 се изменя така:
  “§ 140. Разпоредбите на § 46а относно изискванията за публичните дружества по чл. 94, ал. 1 и 2, чл. 95 и чл. 98а влизат в сила от 1 януари 2006 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 7.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По § 141 има предложение на народните представители Валери Димитров и Ралица Агайн.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по икономическа политика:
  “§ 141. (1) Разпоредбите на § 29 и § 116 влизат в сила от влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.
  (2) До влизането в сила на разпоредбите по ал. 1 чуждестранна колективна инвестиционна схема със седалище или чието управляващо дружество има седалище в държава, която е членка на Европейския съюз, или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, може публично да предлага ценните си книжа в Република България при спазване разпоредбите на чл. 211л, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (3) Чуждестранните колективни инвестиционни схеми, които към момента на влизане в сила на този закон публично предлагат ценните си книжа в Република България, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с чл. 211л, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в срок девет месеца от влизането в сила на закона.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, това е последният параграф.
  Имате думата. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 141.
  Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
  Параграф 141 е приет, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  Имате думата.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Господин председател, позволете ми да благодаря на Вас и на моите колеги, които имаха търпението да изчетем и приемем този закон. Пожелавам успех на следващия четец след мен. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И разбира се да благодарим и на Комисията по икономическата политика. Приехме един изключително важен закон. Дано да проработи в практиката и да бъде полезен на бизнеса.
  Остават 25 минути до края на днешното извънредно заседание. Следващата точка е “Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията”, който също е доста обемист.
  Да продължаваме ли?
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Не, утре!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Глас народен, глас Божи! На моя отговорност 25 минути преди края на работното време ще ви пожелая приятна вечер. (Ръкопляскания.)
  Следващото заседание е утре в 9,00 ч. (Звъни.)

  (Закрито в 18,35 ч.)  Председател:
  Борислав Великов


  Заместник-председател:
  Любен Корнезов


  Секретари:
  Гадар Хачикян

  Георги Анастасов

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания