Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 26 юни 2003 г.
Открито в 9,03 ч.26/06/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Благовест Сендов

  Секретари: Силвия Нейчева и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.

  Уважаеми народни представители, продължаваме с:
  ВТОРОТО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.
  Искам да поканя д-р Адемов да заеме мястото си, за да продължим нашата работа.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  "Глава четиридесет и втора – Административнонаказателна отговорност".
  Комисията подкрепя наименованието на Глава четиридесет и втора, която става Глава четиридесет и първа.
  "Раздел I – Отговорност за нарушения на разпоредбите на законодателството относно държавното обществено осигуряване".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
  По чл. 357 има предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов, което комисията подкрепя по принцип.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 357:
  "Основания
  Чл. 357. (1) Който наруши разпоредбите на част първа от този кодекс или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) Длъжностно лице, което разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски, се наказва с глоба в размер на невнесените осигурителни вноски, но не повече от 20 000 лв.
  (3) Който състави документ с невярно съдържание или предостави неверни данни по чл. 5, ал. 4 и 5 с цел да избегне плащането на дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или за здравното осигуряване, и/или за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, се наказва с глоба от 500 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (4) При повторно нарушение по ал. 1 и 3 виновното лице се наказва с глоба от 500 до 2000 лв."
  По чл. 358 няма направени предложения, комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 за чл. 358:
  "Установяване на нарушенията
  Чл. 358. (1) Нарушенията по чл. 357 се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт.
  (2) Наказателните постановления се издават от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли бележки по прочетените текстове? Не виждам.
  Моля да ги гласуваме.
  Гласували 110 народни представители: за 106, против няма въздържали се 4.
  Раздел I е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По Раздел II комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст за наименованието на Раздел II "Отговорност за нарушения на разпоредбите на законодателството относно допълнителното социално осигуряване".
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 с окончателен текст за чл. 359:
  "Отговорност за нарушения на нормативната уредба
  Чл. 359. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на разпоредбите на част втора от този кодекс, се наказва с глоба от 200 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 500 до 20 000 лв., а по ал. 2 съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв.
  (4) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 с окончателен текст за чл. 360:

  "Отговорност за неизпълнение на
  принудителна административна мярка
  Чл. 360 (1) Който не изпълни приложена принудителна административна мярка от комисията или от заместник-председателя на комисията, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица са налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 с окончателен текст за чл. 361:
  "Отговорност за дейност без лицензия
  Чл. 361. (1) Юридическо лице, което извършва дейност по допълнително социално осигуряване, без да притежава необходимите лицензия и разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.
  (2) Лице, което умишлено създава условия за сключване на осигурителни договори с юридическо лице без лицензия и разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване, се наказва с глоба от 1000 до 20 000 лв."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 94 с окончателен текст за чл. 362:
  "Актове, наказателни постановления и обжалване
  Чл.362.(1) Нарушенията на разпоредбите на част втора на този кодекс се установяват с актове, съставени от упълномощени от заместник-председателя на комисията длъжностни лица.
  (2) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на комисията или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по прочетените текстове до чл. 362 включително? Няма бележки.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 95 има направено предложение от народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров - § 1 от Допълнителната разпоредба да се допълни с нови т. 14, 15, 16 и 17 със следното съдържание:
  “14. “Осигурено лице” е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във фонд за допълнително пенсионно осигуряване при условия и по ред, определени в закон, Правилника за устройството и дейността на фонда и осигурителния договор.
  15. “Пенсионер” е физическо лице, което получава лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
  16. “Друг осигурител” е физическо или юридическо лице, което прави осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на физическо лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения или с което няма сключен договор за възлагане на контрол или управление.
  17. “Допълнителна пенсия” е безсрочно или срочно месечно плащане от фонд за допълнително пенсионно осигуряване на пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на пенсионер.”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 14, 15 и 17.
  Комисията подкрепя предложението по т. 16.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова – в § 1 от Допълнителната разпоредба се създават нови т. 14, 15, 16 и 17 със следното съдържание:
  “14. “Осигурено лице” е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във фонд за допълнително пенсионно осигуряване при условия и по ред, определени в закон, Правилника за устройството и дейността на фонда и осигурителния договор.
  15. “Пенсионер” е физическо лице, което получава лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
  16. “Друг осигурител” е физическо или юридическо лице, което прави осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на физическо лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения или с което няма сключен договор за възлагане на контрол или управление.
  17. “Допълнителна пенсия” е безсрочно или срочно месечно плащане от фонд за допълнително пенсионно осигуряване на пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на пенсионер.”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 14, 15 и 17.
  Комисията подкрепя предложението по т. 16.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 95 с окончателен текст за § 95:
  “§ 95. Параграф 1 от Допълнителната разпоредба се изменя така:
  “§ 1. (1) По смисъла на Част първа на този кодекс:
  1. “Предприятие” е всяко място, където се полага наемен труд.
  2. “Нетно възнаграждение” е възнаграждението, получено след намаляването му с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимите данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица.
  3. Консолидираният бюджет на Държавното обществено осигуряване включва бюджетите на фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, фонд “Безработица”, фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” и бюджета на Националния осигурителен институт.
  4. “Земеделски производители” са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.
  5. “Свързани лица” са:
  а) лицата, едно от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
  б) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато юридическото лице е представител на юридическо лице;
  в) дружество или физическо лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  г) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
  д) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
  е) съдружниците, включително в дружествата по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите.
  6. “Контрол” по смисъла на т. 5 е налице, когато контролиращият:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган на едно юридическо лице.
  7. “Осигурителни вноски в големи размери” са тези, които надхвърлят 3000 лв.
  (2) По смисъла на Част втора на този кодекс:
  1. “Пенсионна схема” е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
  2. “Статистически (актюерски) методи” са съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от пенсионноосигурителното дружество.
  3. “Свързани лица” са:
  а) лица, едно от които контролира друго лице или негово дъщерно дружество;
  б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
  в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
  г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен, включително и роднините по сватовство до трета степен включително.
  4. “Контрол” по смисъла на т. 3 е налице, когато контролиращият:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган на едно юридическо лице.
  5. “Охранителна дейност” е тази търговска дейност, при която се осигурява опазване на физически или юридически лица или на техни имущества от противозаконни посегателства.
  6. “Сходна на охранителната дейност” е тази дейност, за която може да се направи основателен извод, че е подобна или покрива охранителна дейност.
  7. “Технически лихвен процент” е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на пенсиите и на пенсионните резерви.
  8. “Пут-опция” е ценна книга, която изразява правото за продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.
  9. “Системни нарушения” са три или повече нарушения на този кодекс и на актовете по прилагането му в рамките на една календарна година.
  10. “Друг осигурител” е физическо или юридическо лице, което прави осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на физическо лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения или с което няма сключен договор за възлагане на контрол или управление.
  (3) По смисъла на Част трета на този кодекс:
  1. “Повторно нарушение” е нарушението, извършено в срок до една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има предложение от народния представител Росица Тоткова и от народния представител Емилия Масларова. Двете предложения са напълно идентични. Има ли желаещи да ги защитят?
  Заповядайте, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! С предложението, което съм внесла между първо и второ четене на Кодекса за задължително обществено осигуряване, предлагам в Допълнителната разпоредба да се даде определение за това какво е “осигурено лице”, “пенсионер”, “допълнителна пенсия” и “друг осигурител” – определения, които се отнасят за втория стълб на пенсионната система, т.е. за капиталовия стълб на пенсионната система. От всички тези предложения комисията подкрепи единствено предложението в Допълнителната разпоредба да намери място определение на това какво е “друг осигурител”. Аз смятам, че това е крайно недостатъчно, защото, предлагайки тези определения, изхождам от философията на втория стълб. Във втория стълб на пенсионната система всеки човек има индивидуална партида, т.е. той може да подлежи на осигуряване, да бъде по смисъла на кодекса осигурено лице, но за да получава пенсия това лице, в неговата индивидуална партида трябва да има постъпили средства. Защото, ако лицето има сключен договор, то работи съвсем в нормите на българската държава, обаче работодателят не му е превел осигурителните вноски. И това лице се пенсионира, но в неговата индивидуална партида няма средства. Каква пенсия ще получава то?
  Всички знаем, че допълнителната пенсия във втория стълб се определя в зависимост от набраните средства в индивидуалната партида на всяко лице. Тук няма нито долни, нито горни граници. Размерът на пенсията се определя в зависимост от това какви средства са набрани в тази партида, които са внесени като осигурителни вноски и които са получени в резултат на управлението на тези средства като доходност на тези средства.
  Затова аз считам, че тук трябва да има такова определение, за да не възникват спорни въпроси. И ние трябва да кажем ясно какво е “осигурено лице” във втория стълб.
  Имаше възражения срещу това, че ако в личната партида няма средства, но те след това се получат, лицето осигурено ли е или не е. Щом като лицето има средства в своята лична партида, то може да получава тези средства във вид на пенсия или по начина, по който е разписан законът.
  Затова смятам, че тези определения, които съм предложила в Допълнителните разпоредби, могат да бъдат единствено и само полезни за това да създадем ясни норми в закона и по този начин да не предизвикваме никакви съмнения, никакви противоречия. Защото е много важно в Кодекса за социалното осигуряване правилата да бъдат ясни и прозрачни, за да може, когато възникват такива въпроси като този за възстановяване на средства от неправомерно получени пенсии, законът да дава ясен отговор, а не служителите да дават отговор. Когато законът отговаря, тогава много по-лесно може да се възприеме от хората това, което им се дава като отговор. Ако този отговор се оставя на служителите, на чиновниците, аз мисля, че тогава вредите ще бъдат много по-големи. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други желаещи за изказвания? Не виждам.
  Подлагам едновременно на гласуване предложенията на госпожа Тоткова и на госпожа Масларова, тъй като са идентични.
  Гласували 121 народни представители: за 64, против 56, въздържал се 1.
  Предложенията се приемат.
  Заповядайте за процедура, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Правя процедурно предложение за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Подлагам на прегласуване направените предложения.
  Гласували 126 народни представители: за 70, против 55, въздържал се 1.
  Предложенията повторно се приемат.
  Подлагам на гласуване съдържанието на § 95 с приетите вече изменения.
  Гласували 109 народни представители: за 108, против 1, въздържали се няма.
  Параграф 95 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение от народните представители Марина Василева, Адрияна Брънчева и Силвия Нейчева за създаване на нов § 95а.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на § 95а със следното съдържание:
  “§ 95а. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 3:
  “(3) Офицерите и сержантите от Министерството на вътрешните работи, които до 31 декември 2003 г. включително имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 7 от отменения Закон за пенсиите, могат да се пенсионират по условията на този член до 31 декември 2005 г. Пенсията се отпуска от датата на уволнението при спазване разпоредбата на чл. 94.”
  Има предложение от народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов за създаване на нов § 95б.
  Комисията подкрепя направеното предложение и предлага следното съдържание за § 95б:
  “§ 95б. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “трудов” се заменя с “осигурителен”, а думите “по чл. 68” с “по чл. 68, ал. 1 и 2”.
  2. В ал. 2 думите “по чл. 68” се заменят с “по чл. 68, ал. 1 и 2”.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) На учителите, които имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2, се изплаща пенсия в пълен размер до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 или навършване на 65-годишна възраст, пенсията се изплаща за сметка на фонд “Пенсии”.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По тези два параграфа има ли бележки?
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, в § 95б при отпечатването е допусната техническа грешка. Ако ми позволите да прочета само ал. 4.
  “(4) На учителите, които имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3, но не по-късно от навършване на 65-годишна възраст. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1-3 или навършване на 65-годишна възраст пенсията се изплаща за сметка на фонд “Пенсии”.”
  Останалите текстове са същите, както ги прочетох преди малко.
  Господин Христосков, това е коректният текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по него? Няма.
  Моля, гласувайте параграфи 95а и 95б с направените корекции.
  Гласували 103 народни представители: за 92, против 7, въздържали се 4.
  Параграфи 95а и 95б се приемат.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: “Преходни и заключителни разпоредби”.
  По § 96 има предложение от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров, което комисията подкрепя по принцип.
  Предложение от народния представител Росица Тоткова, което комисията подкрепя по принцип.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 96:
  “§ 96. (1) Издадените от Държавната агенция за осигурителен надзор до влизането в сила на този закон лицензии на пенсионноосигурителни дружества и на актюери за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване запазват действието си.
  (2) Издадените съгласия за вписване в съда на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване запазват действието си до служебното издаване на разрешение за управление на пенсионен фонд.
  (3) Започналите производства преди влизането в сила на този закон пред комисията или пред заместник-председателя на комисията продължават при условията и по реда на този закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Народните представители, направили предложения, които се подкрепят по принцип, съгласни ли са с това? Съгласни са.
  Подлагам на гласуване съдържанието на § 96.
  Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 96 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 97 има предложение от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
  Параграф 97 от предложението на Министерския съвет да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Параграф 97 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателния текст по § 97:
  “§ 97. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, заместник-председателят на комисията издава служебно на дружествата по § 96 разрешения по членове 145 и 217 за управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване без заплащане на такса.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Не виждам.
  Има две предложения за отпадане.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вие го оттегляте, обаче народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров не ги виждам, затова аз ще го поставя на гласуване.
  Моля да гласувате предложението на тези народни представители за отпадане.
  Гласували 91 народни представители: за 15, против 71, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате текста, предложен от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 97 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 98 има направени предложения от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Пeтков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
  В § 98 от предложението на Министерския съвет да се направят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 да отпаднат думите “по § 97” и думата “шестмесечен” да се замени с “деветмесечен”.
  2. Алинея 2 да придобие следното съдържание:
  “(2) В срока по ал. 1 дружествата подават до агенцията искане за служебно издаване на разрешение по реда на чл. 145 и/или чл. 217 за управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, без за това да заплащат такса.”
  3. Да се създадат нови алинеи 3, 4, 5 и 6 със следното съдържание:
  “(3) Председателят на агенцията в срок до два месеца от датата на получаване на искането по ал. 3 служебно издава разрешение на дружеството за управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на които в срока по ал. 1 дейността им е приведена в съответствие с разпоредбите на кодекса.
  (4) За фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за които в срока по ал. 2 дружествата не са подали искане до агенцията или за които агенцията не е издала служебно разрешение по реда на ал. 3, председателят на агенцията отнема издадените им преди това разрешения и при условията и по реда на кодекса пристъпва към принудителното им вливане в съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляван от друго дружество.
  (5) За фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, за които в срока по ал. 2 дружествата не са подали искане до агенцията или за които агенцията не е издала служебно разрешение по реда на ал. 3, председателят на агенцията при условията и по реда на кодекса пристъпва към принудителното им вливане във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от друго дружество.
  (6) На дружествата, неизпълнили задълженията си по ал. 1 “е” и не получили служебно разрешение за управление на нито един от управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, се отнема издадената им пенсионна лицензия и се образува производство за принудителното им прекратяване по реда на чл. 331.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
  Комисията не подкрепя предложението по точки 2 и 3.
  Има предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В § 98 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 да отпаднат думите “по § 97”, думата “шестмесечен” да се замени с “деветмесечен”.
  2. Алинея 2 да се измени така:
  “(2) В срока по ал. 1 дружествата подават до Държавната агенция за осигурителен надзор искане за служебно издаване на разрешение по реда на чл. 145 и/или чл. 217 за управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, без за това да заплащат такса.”
  3. Създават се нови алинеи 3, 4, 5 и 6 със следното съдържание:
  “(3) Председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор в срок до два месеца от датата на получаване на искането по ал. 3 служебно издава разрешение на дружеството за управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на които дейността им е приведена в съответствие с разпоредбите на този кодекс в срока по ал. 1.
  (4) За фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за които в срока по ал. 2 дружествата не са подали искане до Държавната агенция за осигурителен надзор или за които агенцията не е издала служебно разрешение по реда на ал. 3 председателят на агенцията отнема издадените им преди това разрешения и при условията и по реда на кодекса пристъпва към принудителното им вливане в съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго дружество.
  (5) За фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, за които в срока по ал. 2 дружествата не са подали искане до Държавната агенция за осигурителен надзор или за които агенцията не е издала служебно разрешение по реда на ал. 3, председателят на агенцията при условията и по реда на кодекса пристъпва към принудителното им вливане във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от друго дружество.
  (6) На дружествата, неизпълнили задълженията по ал. 1 и не получили служебно разрешение за управление на нито един от управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване се отнема издадената им пенсионна лицензия и се образува производство за принудителното им прекратяване по реда на чл. 331.”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип.
  Комисията не подкрепя предложението по точки 2 и 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за окончателен текст на § 98:
  “§ 98. (1) Дружествата по § 96 са длъжни в деветмесечен срок от влизането в сила на този закон да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите му и да представят необходимите документи в Комисията за финансов надзор.
  (2) На дружествата, които не изпълнят задължението си по ал. 1 се отнема лицензията и се образува производство за принудителното им прекратяване по реда на чл. 331.
  (3) На дружествата, които в срока по ал. 1 не приведат дейността на управляван от тях фонд за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с този закон, заместник-председателят на комисията отнема издаденото им по реда на § 97 служебно разрешение.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли бележки по направените предложения? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване на предложенията, които не са приети. На народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров не са приети т.
  2 и 3, на народната представителка Росица Тоткова – също точки 2 и 3. Предложенията са идентични.
  Моля да гласувате едновременно двете предложения.
  Гласували 113 народни представители: за 20, против 92, въздържал се 1.
  Предложенията не се приемат.
  Моля да гласувате текста, предложен от комисията.
  Гласували 113 народни представители: за 107, против 3, въздържали се 3.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 99 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров.
  Предложението е оттеглено в хода на дискусията.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова – също оттеглено в хода на дискусията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 99:
  “§ 99. Дружествата по § 96 са длъжни в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да приведат капитала си в съответствие с изискванията на чл. 121в, ал. 2 и 4. До изтичането на този срок собственият капитал (капиталовата база) по чл. 121в, ал. 4 не може да бъде по-малък от 1 млн. 500 хил. лв.
  § 100. Размерът на резерва по чл. 193, ал. 8 се определя в процент от активите на управляваните от дружеството фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, който не може да бъде по-малък от:
  1. за 2003 г. – 0,2 на сто;
  2. за 2004 г. – 0,4 на сто;
  3. за 2005 г. – 0,6 на сто;
  4. за 2006 г. – 0,8 на сто;
  5. за 2007 г. и след това – 1 на сто.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 100.
  По § 101 комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст:
  “§ 101. (1) Отчитането на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица в дялове се прилага от 1 юли 2004 г.
  (2) До 1 юли 2004 г. индивидуалните партиди на осигурените лица се водят и доходът се разпределя по начина и по реда, установен до влизането в сила на този закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли бележки по параграфи от 99 до 101? Няма.
  Моля да гласувате.
  Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 102 има направени предложения на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров: § 102 от предложението на Министерския съвет да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Румяна Георгиева: да отпадне § 102 на Преходните и заключителните разпоредби.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова: § 102 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст за § 102:
  “§ 102. (1) От влизането в сила на този закон пенсионноосигурителните дружества, управляващи фондове за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, са длъжни да си прекратят прилагането на пенсионни схеми, в които чрез формиране на общи сметки се осигурява покритие над размера на натрупаните по индивидуалната партида суми при отпускането на пенсии за инвалидност и наследствени пенсии.
  (2) Отпуснатите до влизането в сила на този закон пенсии от пенсионните схеми по ал. 1 в доброволните пенсионни фондове продължават да се изплащат.
  (3) В случаите, когато съгласно правилника на пенсионноосигурителното дружество от общите сметки по ал. 1 се изплащат пенсии за инвалидност или наследствени пенсии, настоящата стойност на поетите към влизането в сила на този закон задължения към пенсионерите се заделя в отделна сметка. Общата сметка се намалява с размера на заделените средства.
  (4) Остатъкът след приспадане на сумите по ал. 3 се разпределя по индивидуалните осигурителни партиди на осигуряваните по съответната схема лица правопропорционално на размера на направените вноски в общите сметки през периода на осигуряване и при условие, че осигурителните им договори със съответното пенсионноосигурително дружество не са прекратени към влизането в сила на този закон.
  (5) При определяне размера на настоящата стойност на поетите задължения към пенсионерите по ал. 3 се използват одобрените от Държавната агенция за осигурителен надзор преди влизането в сила на този закон таблица за смъртност, таблица за инвалидност, технически лихвен процент и други актюерски допускания за съответната пенсионна схема.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Някой желае ли да вземе думата по предложенията?
  Госпожо Тоткова, заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! От така прочетения § 102 не знам дали всички разбраха, но всъщност става въпрос за това, че с този закон, и конкретно с този параграф, се прекратява действието на пенсионни схеми, които досега са съществували в съответствие с българското законодателство. Те са създадени при действащ закон, напълно в рамките на нормите на този закон. Впрочем тези норми не се променят чувствително и, както виждате, тази част от Кодекса за задължително обществено осигуряване се приема общо взето без много дискусии, тъй като това са норми, които се повтарят от досега съществуващите закони.
  Защо смятам, че това е недопустимо – със закон да се прекратява действието на един съвсем законов продукт или пенсионни схеми, които са действали в рамките на закона?
  Първо, защото те са били създадени в условията на действащото законодателство.
  Второ, нито един аргумент не беше подаден за това, че по този начин се ощетява някой в България, в т.ч. работодатели и работещи, които правят осигурителните вноски, и след това осигурените лица ползват съответните резултати, тоест получават допълнителна пенсия.

  Трето, според мен по този начин се задължават пенсионноосигурителните дружества да не търсят такива конкурентни механизми, които биха били полезни единствено и само в интерес на осигурените лица. С такива решения, които взима Народното събрание, според мен се създават условия за това да не се използва потенциалът, който има в България, да се търсят механизми за предлагане на по-високи пенсии на хората, които се осигуряват в тези дружества.
  Искам да прочета един извод от международна дискусия, посветена на капиталовите схеми на осигуряване. Това направих и в Комисията по труда и социалната политика. Впрочем, участвалите страни в тази дискусия са страни, в които това се прави от десетки години, за разлика от нас, където това се прави само от няколко години. Но един от изводите от тези дискусии е следният: “Свободите на дружествата трябва да им дават възможност да се конкурират и доказват качеството на предлаганите услуги, за да може пазарът да функционира адекватно.” Всъщност ние отнемаме възможността за конкуренция в предлаганите продукти и по този начин отнемаме възможността на хората да получават по-високи доходи от пенсии.
  Искам да кажа, че в такива схеми по данни на заместник-министъра се осигуряват около 45-46 хил. души. Освен това пенсията, която се получава средно допълнително, е около 80 лв. И кажете ми сега кой ще бъде ощетен? Тези, които сега получават пенсии, достигнали до това състояние, до този финал, ще се радват, защото те ще си получават новата пенсия, тъй като наглостта не стигна дотам, за да се спрат и получените резултати, тоест да се спрат отпуснатите пенсии. На тези, които се осигуряват в момента и които очакват да имат такъв резултат, ние сега ще им кажем: “Дотук беше добре, дотук беше така. Но оттук нататък законът ви забранява и вие няма да имате възможност да получавате тази допълнителна пенсия.”
  Когато говорим за един-два лева увеличаване на пенсията, което вие наричате незабавно, но не символично увеличение, кажете ми защо сега, когато има възможност хора, та били те и 40 хил. в България, аз се надявам да станат и повече, няма да имат възможност да получат такъв размер, среден размер от такъв порядък? Кому е нужно това? Това ли е интересът на българските граждани – да им отнемаме средствата, да им отнемаме възможностите, да им отнемаме перспективите и да им предлагаме някакво повишение на пенсията, което изчисляваме на 3 на сто средногодишно?
  Просто смятам, че вие трябва много добре да помислите върху това.
  Единственият аргумент, който чух от представителите на вносителите, срещу това предложение да отпадне § 102 беше, че тези схеми се контролират трудно. Уважаеми госпожи и господа, при този ресурс, който имате, при тази подкрепа, която ви дава държавата, вие трябва да направите нужното, за да се спазва законът. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други желаещи за изказване?
  Да заповяда господин Бисер Петков – заместник-председател на Комисията по финансов надзор.
  БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Бих желал да дам малко повече информация по въпроса, който в момента е обект на дискусия.
  Искам най-напред да припомня, че в текста на чл. 233, ал. 12 вие приехте един текст, който изрично забранява в периода на натрупване да се правят други отчисления от индивидуалните партиди, освен посочените в закона. В тези схеми, за които в момента говорим и които в момента се прилагат само от доброволния фонд на едно от седемте дружества, които функционират на пазара, всъщност се правят отчисления от осигурителните вноски на осигурените лица, които са избрали тази схема, в размери, определени годишно в правилника на пенсионноосигурителното дружество, по-скоро се вземат като решение на управителните органи на въпросното дружество.
  Само за ваша информация бих искал да кажа, че за тази година отчисленията за инвалидност, от които едното допълнително покритие за инвалидност е 3,15 на сто от осигурителната вноска, а отчислението за покриване на риска “смърт” е 12,6 на сто от постъпващата осигурителна вноска, на практика тези суми се отнасят в отделни сметки извън индивидуалната партида, по която се натрупват средства, от които се изплащат пенсии при настъпване на тези рискове.
  Всъщност водещият принцип на избрания пенсионен модел в нашата страна е принципът на дефинирания размер на вноските. Както посочи и госпожа Тоткова, пенсията се определя на база на размера на натрупаните средства в индивидуалната партида и той не би трябвало да се смесва с другия подход, другия модел на дефинираните пенсии.
  Нещо друго, което е съществено и което е ограничение на правата на осигурените лица в тези схеми, е това, че при евентуално тяхно решение за прехвърляне в друг фонд средствата, които са отделени от индивидуалните им партиди, които са в общите сметки, те губят права върху тях, което съществено затруднява упражняването на това право. В този смисъл е предложението, което се прави в текста на § 102 – отпуснатите пенсии по тази схема да продължават да се изплащат. Техният размер в момента е приблизително около 1500. А за лицата, при които не е настъпил такъв риск, да се установи какво е задължението на пенсионерите, а останалата сума да се върне, да се разпредели по индивидуалните партиди. Бих искал да кажа, че това не е ощетяване на лицата, защото те ще получат отново в индивидуалната партида, върху която имат собственост, средствата, които преди това са отделяни от техните осигурителни вноски.
  И не на последно място бих искал да подчертая, че над 95 на сто от тези осигурени лица са осигурени по работодателски договори, тоест те не се осигуряват с лични осигурителни вноски.
  Това е допълнителната информация, която исках да предложа на вашето внимание, за да подпомогна решението ви. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 102.
  Гласували 165 народни представители: за 62, против 101, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Може ли господин Валери Цеков да не играе ролята на цяла парламентарна група?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: За процедурен въпрос има думата госпожа Росица Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, правя формално процедурно предложение за прегласуване. Аргументът ми е повече от очевиден. Нека всеки народен представител да гласува със собствената си карта и по този начин ще имаме ясна представа за това кой каква воля изразява. Защото не може един народен представител да гласува за цяла парламентарна група. Аз смятам, че просто това е обидно за всеки един народен представител, който е в пленарната зала. Това може да не ни обижда, но тъй като има достатъчно депутати от НДСВ, просто да присъстват на работните си места и да работят като хора, които получават заплата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Госпожа Тоткова, ще поставя на гласуване Вашето предложение, но ще гледам в дясната страна кой гласува с чужди карти и ще кажа името му. (Силен шум и реплики от ПС на ОДС.) Ще гледам и вляво и по средата също. Който посегне, ще му кажа името. (Шум и реплики.) Да, защото и отдясно гласуваха с много чужди карти. И понеже ми е приятел този, който гласуваше, не му казах името.
  Поставям на прегласуване предложението за отпадане на § 102. Никой да не мърда! (Смях и реплики.)
  Гласували 144 народни представители: за 49, против 93, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Но една госпожа от средата отново гласува с чужда карта. Но понеже е само една, не нарушава гласуването. (Смях, оживление.) Ако госпожата е достатъчно доблестна, да стане и да си признае! (Оживление. Народният представител Анелия Атанасова се извинява на председателя Благовест Сендов.) Признавате, добре. Единични ръкопляскания от НДСВ.)
  Продължаваме нататък.
  Поставям на гласуване предложението на вносителя.
  Гласували 118 народни представители: за 86, против 27, въздържали се 5.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Следващият параграф, господин председател, е § 103, по който има предложение от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров.
  Предложението е оттеглено от вносителите в хода на дискусията.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова – също оттеглено.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова – текстът на § 103 да се измени така:
  “§ 103. (1) До 31 декември 2003 г. Националният осигурителен институт осъществява дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4.
  (2) След 31 декември 2003 г. Националният осигурителен институт превежда сумите за осигурителните вноски на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 за 2002 г. на избраните от тях лицензирани фондове за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
  (3) До 30 юни 2003 г. Министерският съвет да приеме наредба за специфичния ред за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 в лицензираните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване при условията на този кодекс.
  (4) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 и служителите в Националната разузнавателна служба и в Специалната куриерска служба на МТС през 2003 г. не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки?
  Госпожа Тоткова, ще защитите ли предложението си?
  Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Вносителите с § 103 всъщност правят едно одържавяване на средствата на осигурените лица. До началото на тази година – 2003 г. … (Неразбираема реплика от народния представител Хасан Адемов.)
  Господин Адемов, моля Ви, спазвайте правилата и се изказвайте от трибуната.
  До началото на тази година офицерите, сержантите и държавните служители от Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, по Закона за изпълнение на наказанията се осигуряваха по схемата, по която се осигуряват всички останали български граждани. Тоест на тях им се правеха отчисления във втория стълби и на тях им се натрупваха средства. Това, разбира се, предизвика известни затруднения, защото висококвалифицираните специалисти в много ведомства не можаха да намерят начина как тези средства да отидат във фондовете за задължително пенсионно осигуряване на имената на тези хора. И сега, след като това не беше направено, всъщност се предлага средствата, които са правени за втория стълб, тоест да отидат в личните партиди на тези хора, сега тези средства да останат в Националния осигурителен институт в първия стълб.
  Получава се така. Ние със закон сме определили реда и начина на осигуряване. Законът определя, че 2% от осигурителните вноски трябва да отидат в личните партиди на хората. Законът е прилаган. Сега, днес, в този ден правим следващия абсурд в Народното събрание, като приемаме действие на закона със задна дата. Защото по този начин, ако вие гласувате § 103, ще отнемем средствата на тези хора от личните партиди и те ще отидат в първия стълб.
  Аз разбирам аргумента, че все пак остават в НОИ, а не в държавния бюджет, и съм напълно съгласна, че ако трябва да останат някъде, те трябва да останат точно в осигурителните институции. Но най-справедливото, най-редното и най-вече законосъобразно е тези средства да си останат в личните партиди на осигурените лица. А такива, които ги няма, да не казвам причини, тогава вече тези остатъци могат да останат в Националния осигурителен институт.
  И затова мисля, че трябва добре да се замислите и сега, макар че преди при моя призив не се замислихте, но да се замислите за това, че ние трябва да спазваме законите на страната. Ако Народното събрание си позволява да не спазва законите, аз не зная тогава апелът ни към кого в България ще бъде да спазва закона.
  И тъй като моето предложение трябва да бъде коректно, тъй като този закон за изменение беше внесен много отдавна и след това настъпиха междувременно други промени, аз предлагам от моето предложение на § 103 да отпадне ал. 1, която вече не може да се прилага. Но така или иначе ние не можем със законов текст да отнемаме права на осигурените лица. Преди малко отнехме правото на 40 хил. души днес в България да получават средна допълнителна пенсия 80 лв. Вместо да стимулираме тези 40 да станат 400 хил. души и всички пенсионноосигурителни дружества да се размърдат да намерят такива механизми да получават хората повече пари, ние отнехме тази възможност. Сега, ако не ме подкрепите, предстои да се отнеме втората възможност – хората, които са се осигурявали във втория стълб, да им одържавим парите, да им ги вземем, което според мен е просто недопустимо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи? Заповядайте.
  ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като въпросът беше дискутиран продължително в Комисията по труда и социалната политика и това е проблем от началото на 2000 г., ще изложа пред вас само три аргумента в посока да не подкрепите това предложение. Не че то в идеята си не е правилно.
  Първо, пресилено е да се каже, че се извършва одържавяване на лични средства на осигурените офицери и сержанти от МВР и също така на кадровите военнослужещи от МНО, защото всички тези вноски са правени за сметка на първия стълб на социалното осигуряване и от държавния бюджет.
  Второ, неправилно е да се казва, че тези средства ще бъдат отнети от личните партиди на хората, защото те никога не са постъпвали в тези лични партиди. Тоест те винаги са стояли в една набирателна сметка в БНБ.
  И трето, този закон и този текст е невъзможно да бъде приложен от Националния осигурителен институт поради това, че до момента тези две системи, за които говорим, не са представили персонално информация за всеки един осигурен какви суми са преведени. Тоест средствата стоят като абсолютна сума в тази набирателна сметка и не е възможно да бъдат разпределени по индивидуалните партиди. И самата госпожа Тоткова каза, че на практика тя оттегля ал. 1, защото Националният осигурителен институт не може да осъществи тази дейност по разпределение на тези средства в партиди, ако не бъде предоставена информация от съответните ведомства. Проблемите са много, свързани са включително и с приемането на Закона за класифицираната информация.
  Искам накрая да ви кажа, че ние не лишаваме тези хора от 2004 г. нататък да се осигуряват. Превеждани са за тях суми през 2002 г., но като абсолютни суми, а не персонализирани. През 2003 г. са лишени, което е по-лошо, сега от 1 януари 2004 г. те ще се осигуряват с този закон. С предложението на вносителите ще се осигуряват и има текстове, които вече задължават Националният осигурителен институт и най-вече специализираните ведомства да изработят реда и начина за предоставяне на тази информация както на осигурителния институт, така и на пенсионноосигурителните дружества. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Росица Тоткова по § 103.
  Гласували 106 народни представители: за 14, против 77, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате текста, представен от вносителя.
  Гласували 103 народни представители: за 81, против 10, въздържали се 12.
  Текстът е приет.

  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, има предложение на Комисията по труда и социалната политика за създаване на нов § 103а:
  "§ 103а. Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 с изключение на лицата по чл. 127, ал. 5, придобиват право на допълнителна пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд при навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3."
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за създаване на нов § 103б:
  "§ 103б. Лицата, на които са отпуснати пенсии за инвалидност до 31 декември 1999 г. и нямат осигурителен стаж след тази дата, могат да поискат преизчисляване на пенсията по реда на чл. 75-77 и чл. 79, ако това е по-благоприятно за тях. Пенсията се определя от датата на заявлението."
  Предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов да се създаде нов § 103в.
  Комисията по труда и социалната политика подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за създаване на нов § 103в:
  "§ 103в. Разсрочените задължения до 31 декември 2003 г. по реда на чл. 116 се събират със законната лихва."
  Следващият § е § 104:
  "§ 104. Този закон отменя:
  1. Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., …)
  2. Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (обн., …).”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за създаване на нов § 104а:
  “§ 104а. В закона за Комисията за финансов надзор (обн. ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 1 март 2003 г., изм. бр.31 от 4 април 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1 ал. 2:
  а) в т. 2 в края на изречението се добавя "и на здравноосигурителните дружества съгласно Закона за здравното осигуряване;"
  2. Точка 3 се изменя така:
  “3. дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване;"
  2. В чл. 12:
  а) в т. 3 в края на изречението се добавя "и Закона за здравното осигуряване;"
  б) точка 4 се изменя така:
  “4. осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване."
  3. В чл. 13:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 4 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" и "и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават.
  бб) в т. 5 думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават.
  вв) т. 6 се изменя така:
  “6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател разрешава или отказва да разреши сливане, вливане, отделяне, разделяне или доброволно прекратяване на поднадзорни лица, когато такова разрешение се извършва от Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за застраховането. Разрешението се издава след представяне на разрешение за сливане или вливане от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително;"
  гг) в т. 7 след думите "решение за" се добавят думите "отправяне на искане до съда за";
  дд) в т. 10 и 11 думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване;".
  б) в ал. 2 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават;
  в) в ал. 3, т. 3 след думите "т. 1" се добавя "или за доброволно прекратяване на дружество за допълнително социално осигуряване";
  г) в ал. 7 думите "Административните актове на комисията" се заменят с "Приеманите от комисията нормативни актове по ал. 1, т. 3, както и издаваните от нея административни актове."
  4. В чл. 17:
  а) в ал. 1:
  аа) т. 2 се изменя така:
  "2. дава, отказва да даде и отнема разрешение за управление на Фонд за допълнително социално осигуряване;"
  бб) в т. 4 думите "пенсионно осигуряване" се заменят с "социално осигуряване";
  вв) в т. 9 думите "банките депозитари" се заменят с "банки", а думите "банки депозитари" се заменят с "банки попечители";
  гг) т. 12 се изменя така:
  "12. прилага предвидените в Кодекса за социално осигуряване принудителни административни мерки."
  дд) т. 14 се отменя.
  ее) в т. 15 след думите "осигуряване в" се добавят "процедура по преобразуване" и след тях се поставя запетая.
  б) ал. 2 се изменя така:
  "(2) Предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5 – за издаване на лицензи и по т. 6 се прави в двумесечен срок от датата на представяне на всички изискуеми документи".
  5. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване, Закона за публично предлагане на ценни книжа", а думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" и "и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават.
  6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават.
  7. В чл. 27, ал. 1:
  а) т. 1 се изменя така:
  “1. издаване на разрешения и лицензи за извършване на дейност по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване и Кодекса за социално осигуряване, както и за даване на разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване;"
  б) т. 4 се изменя така:
  “4. даване на разрешение за доброволно прекратяване на дружество за допълнително социално осигуряване;"
  8. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 11:
  “11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване."
  9. В § 1 от Допълнителната разпоредба т. 3 се изменя така:
  "3. Нормативни актове по допълнително социално осигуряване са Кодексът за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане."
  10. В приложението към чл. 27, ал. 2:
  а) в т. 1.1. се създава буква "з":
  "з) дружество със специална инвестиционна цел – 3600 лв."
  б) в т. 1-4 се създава буква "д":
  "д) от дружество със специална инвестиционна цел – 30 процента от таксата за разрешение."
  в) т. 4.2 се изменя така:
  "4.2. за даване на разрешение за управление на фонд за допълнително социално осигуряване:
  а) за допълнително пенсионно осигуряване – 25 000 лв.;
  б) за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация – 12 500 лв.";
  г) в т. 4.4. наименованието на таксата се изменя така:
  "За даване на разрешение за доброволно прекратяване на дружество за допълнително социално осигуряване".
  д) създава се нова т. 4.7:
  "4.7. за издаване на лицензия за актюер на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване – 300 лв."
  е) досегашната т. 4.7. става т. 4.8. и се изменя така:
  "4.8. за разглеждане на заявления и документи по:
  а) т. 4.1. – 4.5. – 500 лв.;
  б) т. 4.7. – 50 лв."
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за създаване на нов § 104б:
  "§ 104б. В Закона за облагане доходите на физическите лица (обн. ДВ…) чл. 29, ал. 6, изречение първо се изменя така:
  "Получените пенсии и/или суми от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при придобиване на право на пенсия се облагат по реда на чл. 35."


  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за създаване на нов § 104в:
  “§ 104в. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. ДВ…) се правят следните изменения:
  1. В чл. 112г, 140, 157а и 163 думите “Министерският съвет” се заменят с “Комисията за финансов надзор”.
  2. В § 16 от Преходните и заключителните разпоредби:
  а) в ал. 1 думите “Министерският съвет” се заменят с “Комисията за финансов надзор”;
  б) в ал. 2 думите “По предложение на Държавната комисия за ценни книжа Министерският съвет” се заменят с “Комисията за финансов надзор”.”
  Има предложение на народните представители Росица Тоткова, Емилия Масларова и Атанас Василев за създаване на нов § 104г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика – създава се § 104г:
  “§ 104г. В Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ…), в чл. 94, ал. 1:
  1. Създава се нова т. 5:
  “5. вземания на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;”
  2. Досегашните точки 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно 6, 7, 8, 9, 10 и 11.”
  По § 105. Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст за § 105, който става § 103г:
  “§ 103г. (1) В срок до 31 декември 2004 г. Комисията за финансов надзор приема предвидените в кодекса наредби.
  (2) До приемане на подзаконовите актове по ал. 1, нормативните актове по прилагането на Кодекса за задължителното обществено осигуряване и по прилагане на Закона за допълнително доброволно осигуряване запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.”
  За § 106 има направено предложение от народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов - § 106 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров. Предложението е оттеглено от вносителя.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика - § 106 отпада.
  Има предложение на народните представители Никола Богданов Николов, Мария Гигова, Пламен Кенаров, Надка Пангарова, Петър Мутафчиев и Несрин Узун.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
  “§ 106а. В приложението към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г. (обн. ДВ…) в Раздел “Забележки” се създава т. 2а:
  “2а. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в кооперации и създадените от тях предприятия от икономическа дейност “търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, налични вещи и стоки за домакинството” и членуват в национални кооперативни съюзи към 1.01.2003 г., се определя в размер на 80 на сто от минималния осигурителен доход за посочената икономическа дейност.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  По параграфи от 103а до 106а, заедно с предложението за отпадане, има ли бележки? Няма.
  Моля да ги гласувате.
  Гласували 101 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 8.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение на народния представител Росица Тоткова – да се създаде нов § 106а, както следва:
  “§ 106а. Считано от 1.09.2003 г. осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между осигурителите и осигурените съгласно чл. 6, ал. 3.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Госпожа Тоткова, желаете ли да обосновете предложението си? Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Един от основните принципи на социалното осигуряване в България, който е записан и в Кодекса за социалното осигуряване, е равнопоставеност на осигурените лица. С нормите, които се приемат в парламента, ние всъщност създаваме неравнопоставеност на осигурените лица. Тя се изразява в много ясни и категорични числа. Всеки български гражданин днес отделя от заплатата си повече от 10% за осигуряване. Това е неговата част от осигурителната тежест. Тази част всяка година ще нараства, докато стане 50% от цялата осигурителна тежест. Това означава, че онова, което трябва да отделя всеки български гражданин от заплатата си за осигуряване, ще стане много повече отколкото данъка, който този човек ще плаща на държавата. Това означава, че неговата заплата всяка година ще намалява и доходът, който лицето ще получава, ще бъде по-малък. Това е принцип, който е заложен в кодекса. Заложен е, защото трябва да се стимулира личната мотивация на хората да участват в осигуряването. Но тя би се стимулирала, ако хората виждат справедливост в този принцип. На практика се получава точно обратното. С приетите норми в закона хора, които по правило са с високи доходи, не внасят личните осигурителни вноски, т.е. на тях по силата на закона заплатата им расте всяка година за това, че не внасят лични осигурителни вноски. Тези хора са такива групи, които се издържат от данъците на плащащите лични осигурителни вноски. Това са всички държавни служители в България. Това са офицерите и сержантите и държавните служители по Закона за изпълнение на наказанията, по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Министерството на отбраната. Това са всички съдии, прокурори, следователи, съдии-изпълнители и съдебни служители от цялата съдебна система.
  И аз се питам – каква държава сме ние? Държава на класи, държава на касти, държава на привилегировани ли сме ние? Ние трябва да създаваме възможност всички граждани в България да се чувстват равни. Защото по този начин, по който се приемат правилата в Народното събрание, за да можем да покриваме личните осигурителни вноски на тези държавни служители, на тези офицери, на тези съдии, прокурори и т.н., трябва да повишаваме данъците на хората, които си плащат личните осигурителни вноски. Защото няма откъде да дойдат тези средства.
  Единият начин е да повишаваме данъците и по този начин да осигурим приходи в бюджета, за да може той да поеме и тези допълнителни разходи.
  Другият начин е да дискредитираме пенсионната реформа – опити, които впрочем се правят непрекъснато. От няколко дни такива опити текат. Те се разпространяват в обществото – да не увеличаваме личния принос на човека и така да дискредитираме самата пенсионна система. Резултатът ще бъде печален. Ще дойде момент, в който просто няма да има пари за пенсии.
  Другият начин, който можем да възприемем, е като оставим всички български граждани на равни взаимоотношения със закона, т.е. всички да имат равни права по този закон.
  Горещо апелирам за това!
  Искам да ви кажа и още нещо. Този текст беше подкрепен в Комисията по труда и социалната политика. Незнайно защо, а може би знайно защо, на следващото заседание комисията си е преразгледала отношението и не е подкрепила текста. Видях, че след това госпожа Масларова е внесла подобен текст, който се различава единствено от датата на влизане в сила на този текст.
  Уважаеми народни представители, смятам, че когато става въпрос за интересите на хората, без това да е популизъм, трябва да имате кураж да вземете самостоятелно решение – вие да вземете решение! Защото същият този министър многократно ви е казвал на вас от тази трибуна, че вие сте гласували, независимо от това, че той внася тези предложения. Затова ви призовавам да имате кураж! Знам, че сте доблестни хора, но трябва да имате кураж да го направите днес и да подкрепите моето предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Госпожа Масларова има същото предложение, само датата на започването е различна. Ще гласуваме двете предложения заедно.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Но датата е много важна!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Когато ги поставя на гласуване, ако не сте съгласни, ще ми кажете.
  Заповядайте, госпожо Масларова.

  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също правя такова предложение всички граждани в Република България да бъдат равни пред закона и тогава, когато те се осигуряват, защото всички граждани в Република България след това, след като са се осигурявали, искат да бъдат равни пред закона и тогава, когато получават това, което те са внасяли в продължение на доста дълги години по време на своя трудов стаж. Да, моето предложение се различава от това на госпожа Тоткова, защото аз считам, че в началото на календарната година е много по-удобно, много по-лесно, много по-добре, за да може да влезе това в рамките на изискванията и, разбира се, да улесни всички. Но аз изцяло споделям това, че не е нормално хората с най-високи заплати в Република България, хората, които имат твърде големи привилегии и гаранции…
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Но те имат и големи отговорности!
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Да, имат отговорности, господин Адемов, но аз смятам, че отговорност имат и българските учители, че отговорност имат и българските лекари, че отговорност имат и хората от Гражданската авиация, че отговорност имат и хората, които се занимават с енергетика. Отговорност имат и тези, които жънат в момента на полето. Всеки има своята отговорност в своята професия. И именно защото тези хора са с големи отговорности, но и с големи привилегии, това са и хората с най-високи доходи и хората, които на базата на тези най-високи доходи след това получават и най-високи пенсии. Това са хората, които сега, когато на 1 януари отпадне таванът на пенсиите, ще получат онези големи пенсии, като хората ще започнат да ги гледат с надежда, че и те ще достигнат техния размер на пенсиите.
  Така че аз определено считам, че всички трябва да бъдем равни пред закона. И ако нещо смущава аудиторията, бих предложила да увеличим броя на държавните служители, когато става реч примерно за учителите. Нека и те да бъдат в графата държавни служители. Защо елиминираме примерно българските учители, разбира се, и лекари? В същото време смятам, че в никакъв случай не е коректно тези хора, които не внасят осигурителни вноски, тоест държавата внася за тях, тези пари, с които държавният бюджет субсидира всяка година Националния осигурителен институт за тези граждани, тоест плаща за тях, да не искаме да бъдат всички на равна нога. Не е справедливо. Госпожа Тоткова преди малко каза: “Каква държава сме ние.” – ставаше въпрос за привилегиите. Само преди няколко дни гласувахме привилегии, засега на двама души, а след това на още много, но ако продължаваме да мултиплицираме по този начин закона и законодателството, ние действително ще направим един закон, който има различни измерения и различни изисквания към различни групи от населението в Република България.
  Аз знам, че въпросът политически е тежък за решаване. Аз знам защо веднъж управляващото мнозинство в комисията подкрепи, а на следващата комисия преразгледа решението си, защото става въпрос за около 250-300 хил. души, може би и повече. Това са гласоподаватели. Но аз знам, че срещу интересите на тези хора стои справедливостта. Срещу интересите на тези хора стоят пенсиите на 2 млн. 400 хил. души, които биха могли да се увеличат в резултат на освобождаването на част от средствата в бюджета. И ако бюджетът дава такива пари, нека да ги дава на пенсионния фонд, за да повиши стабилността и резерва на НОИ. Всички знаем, че там действително има неща, които трябва заедно да преодоляваме.
  Така че аз апелирам да подкрепите моето предложение, разбира се, и предложението на госпожа Тоткова. И се надявам, че в това отношение поне залата ще помисли за какво става реч. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Заповядайте, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател. Искам да Ви помоля да дадете възможност на господин Валери Апостолов да вземе отношение по поставения казус. Но това, което искам да кажа аз, е, че тази категория хора е натоварена с изключителна отговорност. Освен, че са натоварени с изключителна отговорност – в Закона за държавния служител и в другите закони, за които стана въпрос, това са четири закона, които трябва да бъдат променени в тези текстове, но не е казана тази технология и все пак това е по-малкият проблем – тези хора имат ред ограничения, те нямат право на фирми, нямат право на друга дейност извън тази, която извършват. Освен това всички тези хора са свързани с националната сигурност на България. И когато вземаме такова решение, трябва дълбоко да се замислим, защото това е една част от обществото, която едни наричат привилегирована, други наричат националноотговорна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Госпожо Тоткова, заповядайте, имате думата за реплика.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Между моето предложение и предложението на госпожа Масларова има съществена разлика, защото то касае един продължителен период от време, в който трябва да бъде уреден статутът на тези хора. И затова аз настоявам да се гласуват двете предложения поотделно.
  Но искам да кажа на госпожа Масларова, че влизането в сила на такава разпоредба от 1 септември няма да предизвика абсолютно никакви сътресения, защото тук не става въпрос за черпене на пари от бюджета. Но се питам, когато офицерите и сержантите от Българската армия, от Министерството на вътрешните работи си плащаха личните осигурителни вноски, защото бяха задължени по закон, те по-малко отговорни ли бяха или бяха национално неотговорни та сега, когато тези разходи им поемат другите българските граждани, тези хора ставали националноотговорни? Аз мисля, че не трябва да си изсмуквате аргументите от пръстите. Но да не употребявам такива обидни изрази. Още повече, че тези, които сега говорят колко са националноотговорни офицерите, в комисията гласуваха в подкрепа на моето предложение. Значи, когато са гласували, те са смятали, че те не са националноотговорни.
  Ние оценяваме много добре значението на армията. Ние оценяваме и значението на МВР, оценяваме значението на местата за лишаване от свобода, но нещата не могат да се мерят по този начин. Защото срещу тези 300 хил. души, ако е вярно това, което казва правителството, срещу тях стоят 1 млн. 600 хил. други осигурени лица, от които 100 хил. по тази псевдозаетост в Програмата за временна заетост. И сега ние на тези хора им вземаме 10,00 лв. от 110-те лева за осигурителни вноски и ги лишаваме за един месец от хляб по силата на закона, а на един висш съдия или няма значение какъв е, аз уважавам труда на всеки български гражданин, като му дадем 20,00 лв., той какво ще почувства от това? Аз мисля, че има дълбоко неразбиране за справедливостта в обществото. Вие трябва да започнете да разбирате тази справедливост…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето Ви изтече!
  РОСИЦА ТОТКОВА: … а не само да се подчинявате страхливо. Страхливо се подчинявате! И това показа гласуването… (Председателят г-н Благовест Сендов изключва микрофона на народния представител Росица Тоткова.)
  Заповядайте, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Уважаеми господин председател, многоуважаеми от мен колеги Масларова и Тоткова! Очевидно, че въпросът е политически и от гледна точка на опозиционното ви поведение вие сте задължени да противопоставите управляващото мнозинство на тази категория хора. Това е истинският проблем. Ние от управляващото мнозинство имаме волята да решим въпроса, както сме го предложили в настоящия закон. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте за изказване, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Заставам пред вас, за да подкрепя категорично предложението на госпожа Тоткова, по същество и предложението на госпожа Масларова. Смятам, че когато гласуваме текстове по един толкова важен закон, не трябва да забравяме принципа за равнопоставеност при приемането на такива важни норми. Нито отговорността, нито политическите съображения могат да бъдат мотив да се прави изключение за една такава голяма група хора, които практически престават да участват с една значителна сума…
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Кой прие Закона за държавния служител?
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Няма абсолютно никакви пречки, когато е нарушен определен принцип, да се направят съответните изменения в закона. Не можете да подчинявате този закон на грешка, допусната в Закона за държавния служител.
  Затова аз смятам, че наистина трябва да подходим с цялата отговорност към този въпрос и една група хора, които имат сигурна работа, сигурни доходи, при това високи доходи, да не ги освобождаваме от личната осигурителна вноска. Няма мотив и в политическите съображения, освен ако приемем, че госпожа Масларова в крайна сметка каза за какво става дума. Но това не са серозни мотиви, когато гласуваме един толкова важен закон.
  Затова аз ви предлагам да подходите по съвест към проблема и да подкрепите текста, който е внесен от госпожа Тоткова. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други желаещи има ли? Не виждам.
  Подлагам на гласуване най-напред предложението на госпожа Тоткова, което е най-отдалечено, защото датата на започване на действие на предложението е от 1 септември 2003 г.
  Гласували 157 народни представители: за 63, против 94, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Масларова, където датата на започване на действие на предложението е 1 януари 2004 г.
  Гласували 133 народни представители: за 55, против 78, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение на народния представител Росица Тоткова да се създаде нов § 106б, както следва:
  “§ 106б. Забележка № 3 от приложението към чл. 8, т. 1 на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г. да отпадне.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Желаете ли да обосновете предложението си, госпожа Тоткова? Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Забележка № 3 от приложението към чл. 8, т. 1 на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г. гласи следното: “Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на група професии се извършва по националната класификация на професиите.” Това, казано с други думи, означава, че ако един човек изпълнява дейност, за която има по-нисък осигурителен праг и в същото време работи в дружество, където преобладаващият брой хора са в по-висок осигурителен праг, ние този човек го задължаваме със закон да се осигурява на по-високия осигурителен праг. Тоест двама души, които изпълняват една и съща дейност, но в различни дружества, ще се осигуряват на различен осигурителен праг. И тогава какви са тези икономически дейности, които въвеждаме изобщо? Това е първият проблем – отново говорим за неравнопоставеност на хората.
  Второ, този осигурителен доход или осигурителен праг не означава работна заплата. По този начин, поставяйки един човек с по-нисък осигурителен праг за дейността, която той изпълнява, да се осигурява в дейност с по-висок осигурителен праг, ние реално му намаляваме заплатата. И това е безспорно. Защото с личните осигурителни вноски му отнемаме част от заплатата.
  Трето. Не стига че му взимаме повече осигуровки, на всичкото отгоре той ползва права по Кодекса за задължителното обществено осигуряване за временната неработоспособност, по-ниски отколкото е осигурителният доход, на който се осигурява. Значи ако един човек работи при 200 лв. заплата и по силата на закона той се осигурява на 300 лв. заплата, неговото обезщетение пак по силата на този закон за временна неработоспособност ще се определя на тези 200 лв. Значи ние веднъж го задължаваме да се осигурява на висок осигурителен доход, който изобщо не е доход, и на всичко отгоре след това го наказваме. Отнемаме му част от доходите, докато се осигурява, а когато той има такава потребност, ние не можем да компенсираме загубената работоспособност на дохода, на който той се осигурява. Искам да кажа, че това за пенсиите не е така, така че всякакъв аргумент, който предполагам, че ще дойде за това, че трябва да не се стимулира използването на така наречените болнични, всеки такъв аргумент е несъстоятелен. Защото по същата логика би следвало да се подходи във всички осигурителни случаи, а не само в този осигурителен случай.
  И най-накрая, трябва да се признае, че това, което е предложено, е несправедливо. Защото, първо, не можете да карате човека да се осигурява по закон по по-висок доход от този, който има пак по закон, а след това на всичко отгоре, изпълнявайки всички тези задължения по закон, вие с този закон да го наказвате за това, че му давате по-малки обезщетения. И аз мисля, че хората, към които сме тръгнали, са си намерили правилното решение. Там са определени такива осигурителни прагове или по-точно минимално заплащане по браншове. И тогава този проблем изобщо няма да съществува.
  Аз мисля, че трябва да създаваме справедливост със закона, мисля, че със закона трябва да създаваме мотивиране както на работодателите да осигуряват, така и на работещите също да участват с осигуряване в осигурителната система, а не непрекъснато с такива мерки да ги принуждаваме да търсят обходни пътища. Защото добре е, че се хвали българската държава, че има напредък в събирането на вноските, но е добре и да си признаем, че вече се забелязват тревожните тенденции. И тази еуфория от първите три месеца престана.
  Нека да помогнем на хората с нашите норми, с това, което ние можем да направим, да им създадем усещането, че ние се грижим за всички еднакво, да им създадем усещането, че българският парламент взема справедливи решения и по този начин да им създадем мотивация.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има думата господин Христосков.

  ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моите аргументи в подкрепа да остане забележката, така както е, и да не бъде отменяна са следните. Тази забележка, като част от приложението към чл. 8 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, беше изготвена миналата година в един продължителен процес на съгласуване с работодателите и синдикатите. Тя се прилага вече в продължение на 6 месеца и срещу нея няма никакви сериозни възражения. Бих казал, че в Националния осигурителен институт не са постъпили никакви възражения срещу този текст.
  Освен това сега, в началото на месец юни, стартира процесът на договаряне на минималните осигурителни прагове и на подготовка на съответното приложение към чл. 8 за бюджета за следващата година. Ако бъдат поставени такива въпроси, ние ще ги разгледаме внимателно. Но сега, в средата на годината, да бъде променян Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване в частта му по определяне на основната икономическа дейност на работодателя, би създало много голям безпорядък. Затова ви моля да не подкрепяте това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Други желаещи за изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Тоткова.
  Гласували 125 народни представители: за 31, против 89, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията предлага окончателен текст за § 107:
  “§ 107. (1) Параграфи 10, 11, 12 и 24а влизат в сила от 1 януари 2003 г.
  (2) Параграфи 21, 23, 24, 26а и 41, т. 2 влизат в сила от 1 януари 2004 г.
  (3) Параграф 106а влиза в сила от 1 юли 2003 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма предложения по този параграф.
  Подлагам на гласуване § 107.
  Гласували 106 народни представители: за 103, против 3, въздържали се няма.
  Параграф 107 е приет.
  Отложени текстове.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, отложеният текст е единствен – по § 38 за чл. 123б на заседание на Народното събрание, проведено на 16 април 2003 г., по Първата част на доклада.
  По този текст има предложение от народните представители Адемов и Цеков, което е подкрепено от комисията.
  Предложение от народния представител Росица Тоткова – в чл. 123б:
  1. В ал. 2 думите “може да сключи” да се заменят със “задължително сключва”.
  2. Да се създаде нова ал. 12, както следва:
  “(12) Пенсионноосигурителното дружество не може да сключва договор за попечителски услуги с банка-попечител, която е акционер в него или е свързано лице с него или с негови акционери.”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
  Предложение от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров, което комисията подкрепя по принцип.
  Предложение от народния представител Росица Тоткова – ал. 2 да се измени така:
  “(2) Банка, включена в списъка по ал. 12, не може да сключи договор за попечителски услуги с пенсионноосигурително дружество, ако:
  1. е негов акционер или свързано с него лице или с негови акционери;
  2. е негов заемодател или кредитор;
  3. е едно и също или свързано лице с инвестиционен посредник, с който дружеството има договорни отношения.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 123б:

  “Договор за попечителски услуги
  Чл. 123б. (1) Договорът между банката-попечител и пенсионноосигурителното дружество се представя на заместник-председателя на комисията в 3-дневен срок от датата на сключването му и задължително съдържа:
  1. правата и задълженията на банката-попечител и на пенсионноосигурителното дружество;
  2. реда и начина за изпълнение на задълженията по т. 1;
  3. отговорността на банката-попечител, в това число в случаите на възлагане от страна на банката-попечител на подизпълнители на функции по този договор;
  4. възнагражденията, изплащани от пенсионноосигурителното дружество на банката-попечител;
  5. реда и начина за обмен на информация между банката-попечител и пенсионноосигурителното дружество;
  6. реда и начина за прекратяване на договора.
  (2) Банка, включена в списъка по ал. 12, не може да сключи договор за попечителски услуги с пенсионноосигурително дружество, ако:
  1. е негов акционер или свързано с него лице;
  2. е негов заемодател или кредитор;
  3. е едно и също или свързано лице с инвестиционен посредник, с който дружеството има договорни отношения.
  (3) Пенсионноосигурителното дружество може да сключи договор за попечителски услуги само с една банка-попечител за всеки от управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Банката-попечител може да сключи договор за попечителски услуги с повече от едно пенсионноосигурително дружество.
  (4) Възнагражденията, изплащани на банката-попечител по договор за попечителски услуги, са за сметка на пенсионноосигурителното дружество.
  (5) Договорът между пенсионноосигурителното дружество и банката-попечител може да бъде прекратен от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие, като пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя на комисията в 3-дневен срок от отправянето или получаването на предизвестието. Този срок не се отнася за случаите на задължително предписание от страна на заместник-председателя на комисията за смяна на банката-попечител.
  (6) В случай на прекратяване на договора за попечителски услуги банката-попечител:
  1. превежда всички изискуеми и дължими парични средства по сметка на пенсионния фонд в новата банка-попечител съгласно дадените от пенсионноосигурителното дружество инструкции;
  2. изпълнява нареждането на пенсионноосигурителното дружество за трансфериране на държаните от нея безналични ценни книжа по регистъра на фонда от сметката му при нея по сметка в новата банка-попечител, при която се регистрират;
  3. предава по опис на пенсионноосигурителното дружество всички налични ценни книжа, документи за собственост и другите документи, свързани с изпълнението на договора за попечителски услуги.
  (7) Банката-попечител извършва действията по ал. 6 в срок, договорен с пенсионноосигурителното дружество, но не по-дълъг от 30 дни от датата на подписването на договора за попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество и новата банка-попечител. Пенсионноосигурителното дружество предава незабавно за съхранение в новата банка-попечител документите по ал. 6, т. 3.
  (8) Процедурите по замяната на една банка-попечител с друга банка-попечител се извършват по начин, гарантиращ изпълнението на задълженията за съхраняването на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване без прекъсване.
  (9) Българската народна банка чрез управление “Банков надзор” уведомява своевременно комисията за всяка наложена мярка или санкция, която ограничава лицензията, сделките или операциите на банката-попечител до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно пълноценното изпълнение на предвидените в този кодекс или в договора задължения.
  (10) Ако банката-попечител бъде обявена в несъстоятелност, съхраняваните в нея активи на фонда за допълнително пенсионно осигуряване по силата на този кодекс, с изключение на влоговете в банките по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, не се включват в масата на несъстоятелността.
  (11) За прилагането на чл. 123а и на този член се издава наредба на Българската народна банка след съгласуване с комисията.
  (12) Българската народна банка, съгласувано с комисията, утвърждава списъци на банките, които могат да бъдат попечители.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Госпожо Тоткова, имате две предложения. Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! По ал. 2 може да се каже, че моето предложение е подкрепено в 99%. Единствената разлика е, че в т. 1 освен забраната за свързаност – “негов акционер или свързано с него лице или с негови акционери”. Всъщност добавката е само “или с негови акционери”. Това е много малка добавка, но много съществена. Но тъй като този текст за въвеждане на забрана на свързаност на банката-попечител с пенсионноосигурителното дружество, на което ще бъде банка-попечител, извървя много дълъг път, след много дискусии, в това число и яростно противопоставяне на един такъв текст, именно в името на извървения път и в името на постигнатия консенсус за това, че мнозинството подкрепи моето предложение за ал. 12, правя процедура, като оттеглям предложението си по ал. 2. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: При това положение подлагам на гласуване окончателния текст на предложения чл. 123б.
  Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
  Този член е приет, а с това е приет и целият закон.
  Заповядайте, господин Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Позволете ми от името на колегите от Комисията по труда и социалната политика и лично от мое име да благодаря на вносителите, на Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества, на колегите народни представители, които направиха предложения и които участваха активно в работата по изготвянето на проекта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Адемов.
  Има думата господин Валери Апостолов.
  ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, имам честта да ви поканя от името на вносителя на чаша шампанско в Клуба на народния представител.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тридесет минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Заповядайте за процедурно предложение, господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По програмата, която приехме вчера, следват проектозаконите за местни избори, както и за промени в други закони, свързани с местните избори. Но тъй като специално Правната комисия направи своето заседание вчера и не са изтекли 24 часа от доклада, правя процедурно предложение да отложим гледането на тези закони за утре, а сега да започнем със следващата точка от дневния ред - разглеждане на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
  Благодаря.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Но утре да започнем със Закона за местните избори.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Да, точно така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме процедурното предложение да отложим разглеждането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори и той да бъде първа точка от дневния ред утре.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 122 народни представители: за 118, против 2, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.

  Продължаваме с:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО.
  Вносители са госпожа Мозер и група народни представители, Владимир Дончев и група народни представители.
  Заповядайте, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, предложението на колегата беше всички закони, които са свързани със Закона за местните избори и Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и Закона за административно-териториалното устройство, да се отложат, а да започнем със Закона за устройство на територията, тоест, утре сутринта да започнем с тях.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: А сега с кое да започнем, господин Осман?
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Със закона за устройство на територията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има предложение да започнем със Закона за устройство на територията, защото останалите законопроекти са свързани с избирателните закони.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 107 народни представители: за 106, против 1, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
  Заповядайте, господин Осман.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение в залата да присъства заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Савин Ковачев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има направено предложение за допускане в пленарна зала.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН:
  “ДОКЛАД
  относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  устройство на територията, внесен от Министерския съвет

  Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., и бр. 20 от 2003 г.”
  Уважаема госпожо председател, ако позволите, тъй като са много предложения, да не изчитаме текста на вносителя, а предложенията на колегите и предложенията на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не, ще прочетете онези предложения на народните представители, които не са приети от комисията, и редакцията на комисията, без текста на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 1 има направено предложение от народния представител Васил Маринчев, което комисията подкрепя по принцип.
  Има предложение на народния представител Димитър Димитров, което комисията подкрепя.
  Има предложение от господин Евгени Чачев, което комисията подкрепя.
  Има предложение на народния представител Ремзи Осман, което комисията подкрепя и предлага следната редакция на § 1:
  “§ 1. Член 1 се изменя така:
  “Чл. 1. (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.
  (2) Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителство в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по § 1. Няма желаещи.
  Гласуваме § 1 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 2 има предложение на народния представител Панайот Ляков:
  “Член 3 ал. 3 да отпадне.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов:
  “Член 3 ал. 3 да отпадне.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Димитър Димитров, което комисията не подкрепя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2 така, както е предложен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказване по § 2.
  Оттегляте го, госпожо Андреева? Благодаря.
  Заповядайте, господин Димитров.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Направил съм предложение в чл. 3 ал. 3 да отпадне. Става дума за създаването на един специализиран експертен съвет, който се ръководи от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, експертен съвет, който ще разглежда инвестиционни проекти за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
  Считам, че този член трябва да отпадне, тъй като устройството на територията е една обща функция, която трябва да бъде координирана и ръководена от единен орган и този орган трябва да е към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  При обсъждането в комисията стана дума, че с неяснотата около термина "инвестиционни проекти за специални обекти" се създават предпоставки за реализиране на тясноведомствени интереси в толкова важен сектор, какъвто е устройството на територията.
  На искането от представители от Министерството на отбраната да се представи един по-ясен текст и формулировка на темата "специални обекти" това не можа да стане и фактически бяха преповторени общи функции. Според мен, нищо не пречи, дори и за обекти, които са пряко във ведомствата, като Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, да бъдат прилагани изискванията за класифицираната информация, да бъдат прилагани изискванията за специални състави на тези експертни съвети, но поддържам предложението си тези съвети да са единни и да са в рамките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Господин Ляков има идентично предложение.
  Други изказвания? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Ляков и господин Димитров за отпадане на чл. 3, ал. 3 от законопроекта, тъй като са идентични по съдържание и не са подкрепени от комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 36, против 54, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на вносителя за § 2, подкрепен от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 9.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Има предложение на народния представител Христо Кирчев.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, така както е внесен.
  "§ 3. В чл. 4 се създава ал. 3:
  "(3) Областният управител организира поддържането на архив на издадените от него актове, съгласно правомощията му по този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по § 3 има ли?
  Процедурно предложение – господин Иванов. Заповядайте.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Практиката в Народното събрание е предложенията, които не са приети от комисията, да се изчитат в пълен текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, разбира се.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Това, което не направи господин Ремзи Осман, и Ви моля процедурно да продължи така, както е необходимо при второ четене на законопроекти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, абсолютно сте прав. Просто не забелязах, а това беше уговорката ни в началото – да представя предложенията, които не са приети.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Аз също се извинявам.
  Има предложение от господин Кирчев: в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Областният управител поема прякото упражняване на разрешителен, одобряващ и контролен режим върху зоните, представляващи носители на стратегически, икономически и екологически приоритети като обекти на промишлени и складови зони, пристанища и аерогари, митници, курортни и туристически комплекси от областно и национално значение, защитени и нарушени територии, автомагистрални участъци, инфраструктурни и укрепващи съоръжения и проводи от областно и междуобщинско значение, малките общини и други."
  2. Създават се нови алинеи 3, 4, 5, 6 и 7 със следното съдържание:
  "(3) Правомощията по ал. 2 се упражняват съгласно съответния подзаконов нормативен акт.
  (4) Главният архитект на областта провежда и контролира действията по устройство на територията според предоставените му правомощия, съгласно ал. 3.
  (5) Главният архитект на областта е с ранг на държавен служител и се назначава от областния управител.
  (6) Областният управител назначава областен експертен съвет по устройство на територията. Съставът на областния експертен съвет по устройство на територията се определя според характера на разглеждания проект и се свиква със заповед на областния управител.
  (7) Експертният съвет по устройство на територията към областния управител е в състав най-малко от:
  1. главния архитект на областта;
  2. геодезист от областната администрация;
  3. юрисконсулт от областната администрация;
  4. представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман.
  Господин Кирчев, заповядайте за изказване.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искрено съжалявам, че това мое предложение може би не може да се усвои в първия момент от присъстващите в залата и след прочетеното от господин Осман, че комисията не подкрепя предложението колегите ще останат с впечатление, че едва ли не се предлага нещо нередно.
  Тук, в това Народно събрание, ние постоянно обичаме да декларираме, че сме за децентрализация на властта. И някак си рутинно и постоянно приемаме редица закони, в които централизацията бавно и сигурно се увеличава и местното самоуправление и управлението на второ ниво губи своя смисъл.
  Предложенията, които правя, да се дадат правомощия на областните управители за контрол и на главните архитекти, преди всичко са продиктувани от това, че в малките общини не съществуват ресурси за създаване на служби с висококвалифицирани кадри.
  При моите срещи с представители, отговарящи най-вече за отделите за архитектура и благоустройство към общините, техните искания са, ако може да се направи един областен съвет, където да бъдат разглеждани проблемите на малките общини. Представете си, около всеки голям град се оформят малки общини от селски тип и е много трудно, аз съм работил в държавната администрация и знам колко е трудно за един 50-60-хиляден град да намериш висококвалифициран главен архитект. Обикновено това са гастрольори от големите областни градове.
  Затова моята молба е, за да помогнем действително за работата на хората, тук няма никакви мои лични виждания и интереси, да се приеме този член, тъй като в момента даже областните управители, знаете, освен презентативни функции и донякъде да отговарят като трансмисия за държавната собственост, те почти нямат други правомощия. Или ние ще работим в насока да засилваме второ ниво на управление и бавно и сигурно да стигнем до съждението да имаме избираемо второ ниво по този начин, или постоянно ще си останем в това закостеняло положение, което ни е останало от тоталитарно време. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кирчев.
  Имате думата за други изказвания. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на господин Кирчев, което не е подкрепено от комисията, което той коментира в залата току-що.
  Гласували 83 народни представители: за 25, против 43, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 3, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4. Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 4 няма направени предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 4:
  “§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “компетентност” се добавя “определят политиката й”.
  2. В ал. 3, изречение второ, думите “За общините с население над 30 000 жители” се заличават.
  3. Създават се алинеи 5, 6 и 7:
  “(5) Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи.
  (6) В структурата на общинската администрация (администрацията на района) се създава оперативно звено за изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията.
  (7) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и областните управители изпращат за съхранение в архива на общината копие от влезлите в сила актове, издадени от тях в обхвата на правомощията им по този закон, за обекти на територията на съответната община. Министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната предоставят информация на общините за специалните обети, свързани с отбраната и сигурността на страната, по реда на Закона за защита на класифицираната информация.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман.
  Има ли изказвания по § 4? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 4 в редакцията на комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
  Текстът на § 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 5 има предложение на народния представител Панайот Ляков – в чл. 6 ал. 5 от закона да стане ал. 4, а ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов – в чл. 6 ал. 5 от закона да стане ал. 4, а ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на господин Борислав Владимиров и предлага следната редакция на § 5:
  “§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.”
  2. Алинея 5 се отменя.
  3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  “(6) Специализираните експертни съвети по устройство на териториите, свързани с отбраната и сигурността на страната:
  1. извършват експертиза на инвестиционните проекти;
  2. приемат инвестиционни проекти;
  3. изпълняват други дейности, възложени от министъра на отбраната или от министъра на вътрешните работи.
  (7) Условията и редът за работа на експертните съвети се уреждат със заповед на органа, който ги назначава.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман.
  Има ли изказвания по § 5? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложенията на народните представители Панайот Ляков, Кина Андреева и Георги Хубенов, които са идентични по съдържание и не са подкрепени от комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 12, против 60, въздържали се 8.
  Предложенията не се приемат.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за редакция на § 5.
  Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6:
  “§ 6. В чл. 8, т. 1, думата “урегулирани” се заменя с “поземлени”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя и за § 7:
  “§ 7. В чл. 9 се създава ал. 5:
  “(5) Разрешенията или отказите по ал. 2 и 3 се издават в двумесечен срок от постъпването на искането и могат да се обжалват по реда на чл. 215.”
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  “§ 8. В чл. 11 след думите “чл. 13” се добавя “ал. 1”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тези параграфи? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок параграфи 6, 7 и нов § 8.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН:
  “§ 8. В чл. 12, ал. 3 думата “скица” се заменя с “виза за проектиране”.”
  Има предложение на народния представител Христо Кирчев – в чл. 12, ал. 3 след думата “скица” се добавя “с виза”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков – в чл. 12, ал. 3 да отпаднат думите “или скица”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по § 8 на вносителя? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Кирчев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 16, против 61, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Ляков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 11, против 78, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на вносителя, подкрепен от комисията, за § 8, който става § 9.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 9 има предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов – в чл. 13, ал. 2, след думите “по чл. 10, ал. 2 и 3” се добавят “малки и средни предприятия”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Евгени Чачев се подкрепя от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  “§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) За територии или за части от тях с особена териториалноустройствена защита, с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 3, както и за територии, свързани с отбраната и сигурността на страната, може да се създават специфични правила и нормативи към общите и подробните устройствени планове. Със специфичните правила и нормативи се допускат отклонения от наредбата по ал. 1.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Специфичните правила и нормативи, свързани с отбраната и сигурността на страната, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този параграф?
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Андреева.
  Заповядайте, господин Владимиров.
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, колеги! Имам едно предложение, което е редакционно. Тъй като в чл. 3, ал. 3 вече гласувахме един термин, който е за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, а тук се предлага само “свързани с отбраната и сигурността на страната”, предлагам навсякъде в законопроекта, където това е пропуснато, за еднаквост да се използва терминът “за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната”.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): Тук става въпрос за територии, а не за обекти.
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ: Територия за специален обект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: “… територии за специални обекти, свързани с отбраната…”.
  БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ: По-коректно е. Иначе влизат всички, които са свързани с отбраната и сигурността.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за реплика.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, аз не приемам точно така поставен въпроса от господин Владимиров не защото имам нещо кой знае какво против, но трябва да правим разлика между територия и обекти. Ние действително в комисията говорихме да имаме еднаква редакция и това е необходимо, но нека да правим разграничение между територия и обекти. Територия със специално предназначение може да не е, тук става въпрос за малко по-специално нещо.
  Аз мисля, че това е коректният текст, който е сега. По-нататък, разбира се, трябва да имаме еднаквост. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Маринчев.
  Искате ли дуплика, господин Владимиров? Отказвате се.
  Има ли други изказвания по този текст? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Владимиров, направено в залата, в ал. 2 след думата “територии” да се добави “за специални обекти”.
  Моля, гласувайте това редакционно предложение.
  Гласували 87 народни представители: за 67, против 20, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Моля, гласувайте § 10 в редакцията, предложена от комисията, заедно с гласуваното в залата редакционно изменение на ал. 2.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 79 народни представители: за 76, против 3, въздържали се няма.
  Текстът е приет.  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 10 има предложение на народния представител Панайот Ляков:
  “В чл. 15 се създава нова ал. 4:
  “(4) Промяната на регулацията по условията на ал. 3 не подлежи на обжалване.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Васил Маринчев в шестнадесет алинеи.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Има и предложение на народния представител Евгени Чачев:
  “В чл. 15, ал. 4 думите “влиза в сила с издаването й” се заличават, а думата “заявителите” се заменя със “заинтересованите”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оттегля се. Благодаря, господин Чачев.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Комисията предлага следната редакция за § 10, който става § 11:
  “§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи.”
  2. Създават се алинеи 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
  “(4) Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти – държавна собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от областния управител в писмена форма.
  (5) Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма.
  (6) Заповедта за одобряване на плана за регулация, с който се променят границите между урегулирани поземлени имоти по реда на ал. 3, влиза в сила с издаването й и се съобщава на заявителите.
  (7) Строителство в урегулирани поземлени имоти, чиито граници се променят с плана за регулация по реда на ал. 3, се разрешава след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5.
  (8) Строителство в урегулирани поземлени имоти, чиито граници се променят с плана за регулация по реда на ал. 3, не се разрешава, когато в резултат на изменението на плана за регулация планът за застрояване за съответните урегулирани поземлени имоти е в противоречие с действащите устройствени правила и нормативи.
  (9) Изменение на план за регулация по реда на ал. 3 се отказва със заповед на кмета на общината, когато с проекта за изменение се предвижда създаване на недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради или на разрешени строежи.
  (10) Изменение на план за регулация по реда на ал. 3 се отказва със заповед на кмета на общината, когато с проекта за изменение се предвижда създаването на урегулирани поземлени имоти с лице и повърхност, които са под минимално установените по закон за определените с плана за застрояване на тези имоти характер и начин на застрояване.
  (11) Копия от влезлите в сила изменения на подробните устройствени планове по ал. 3 се изпращат служебно от общината на Агенцията по кадастъра след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман.
  Имате думата за изказвания по този текст. Няма желаещи.
  Гласуваме предложението на господин Ляков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 23, против 61, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 10 в редакцията на комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН:
  “§ 11. В чл. 16 ал. 2 се отменя.”
  Има предложение на народния представител Марина Дикова § 11 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има предложение на комисията за отпадане на § 11 на вносителя.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
  Параграфът отпада.
  Предложение за нов § 11а на господин Маринчев.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция на § 11а, който става § 11:
  “§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “случаите по” се добавя “ал. 2”.
  2. Създават се нова ал. 4 и алинеи 5 и 6:
  “(4) Когато с план за регулация по ал. 2, т. 2 и 3 се засягат поземлени имоти – държавна собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от областния управител в писмена форма.
  (5) Когато с план за регулация по ал. 2, т. 2 и 3 се засягат поземлени имоти – общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма.
  (6) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 може да се разрешава строителство след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се създава изречение второ:
  “В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 копия от влезлите в сила подробни устройствени планове се изпращат служебно от общината на Агенцията по кадастъра след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по този текст? Няма.
  Гласуваме § 11а, който става § 11, в редакцията на комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 12 има предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
  КИНА АДРЕЕВА (ПСОДС, от място): Оттегляме го.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Благодаря, оттегля се предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12:
  “§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите “в курортните населени места и курортни зони към населени места” се заменят с “в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места”.
  2. В ал. 3 думите “и 2” се заличават.
  3. В ал. 6 думите “се определят в” се заменят с “се определят с”.
  4. В ал. 7 след думата “размери” се поставя запетая и се добавя “както и застрояването на имотите”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман.
  Има ли изказвания по §12? Няма.
  Госпожа Андреева оттегли предложението.
  Гласуваме § 12 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.

  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 13 има предложение на народния представител Васил Маринчев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов:
  “В чл. 22, ал. 2 накрая се добавя “а за обекти от сектора на малки и средни предприятия – паркинги”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 13 да придобие следната редакция:
  “§ 13. В чл. 22, ал. 4 след думите “чл. 13” се добавя “ал. 1”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по § 13?
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Андреева.
  Други желаещи? Няма.
  Моля, гласувайте § 13 в редакцията на комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 14 няма направени предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя:
  “§ 14. В чл. 23, ал. 2 накрая се поставя тире и се добавя “до 7 м”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по § 14? Няма.
  Гласуваме текста на вносителя.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 15 има направено предложение от народния представител Панайот Ляков:
  “В чл. 24, ал. 1 след думите “пресечната линия” се добавя “на реалната фасадна плоскост на последния етаж, включително и на издатините в него”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: То е идентично по съдържание.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Димитров:
  “В чл. 24, ал. 1 след думите “на фасадната плоскост” се добавя “в последния етаж”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Димитров, оттегляте предложението си? Добре, благодаря.
  Има ли желаещи за изказване по § 15? Заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е продиктувано по следната причина. С новите корекции, които са направени в законопроекта, който в момента разглеждаме, а така беше и в стария закон, не е съвсем ясно регламентирането на височината на сградата – откъде точно трябва да се мери тази височина в разрез. Вие си спомняте колко постройки изникнаха в градовете, с по 2-3 етажа, уж от края на покривната конструкция, точно поради тази неяснота. Заради това ние сме предложили текст, който напълно изяснява и не позволява никаква двусмисленост. В противен случай не е ясно за коя фасадна плоскост става въпрос – за номиналната вертикална равнина, проведена по застроителната линия, или за реалната равнина на фасадата по издатините при покрива. И в двата случая се получава различна по височина сграда с различен обем.
  Затова аз призовавам, въпреки че комисията е отхвърлила това наше предложение, пленарната зала да го подкрепи, защото то наистина не позволява никакво двусмислие по този въпрос и по никакъв начин не влиза в противоречие с предложението на вносителя. Просто го доизяснява.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Предлагате да се отложи гласуването, така ли?
  КИНА АНДРЕЕВА: Не, напротив – да се подкрепи нашето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре.
  Други изказвания по този текст? Няма.
  Моля да гласуваме предложенията на господин Ляков, госпожа Андреева и Георги Хубенов, които са идентични по съдържание и не са подкрепени от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 28, против 68, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Господин Димитров оттегли своето предложение.
  Гласуваме § 15, подкрепен от комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 70, против 10, въздържали се няма.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Има предложение за нов § 15а от народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов:
  “§ 15а. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “на жилищните сгради” да отпаднат.
  2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  “(4) За малки и средни предприятия и сгради с производствено предназначение – минимум 50 м, зелена разделителна ивица – контактна зона за паркинги и обслужване.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване има думата госпожа Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Първо искам да кажа, че оттеглям своето предложение по т. 2 и искам да обоснова предложението – моето и на колегата Хубенов, по т. 1.
  Член 26 от действащия Закон за устройство на територията гласи следното: “Външната линия на застрояване на жилищни сгради към улиците от първостепенната мрежа се установява на разстояние от уличната регулация, както следва…”. По-нататък са изброени изискванията.
  Нашето предложение е от този текст да отпаднат думите “жилищни сгради”, защото изискването трябва да важи не само по отношение на жилищните сгради, а също така за обществените и промишлените сгради, за да се получава един постоянен профил на уличното пространство. При сегашния текст всичко се оставя в ръцете на случайността – изискванията към жилищните сгради са едни, а ако до тях има примерно промишлена сграда, към нея тези изисквания фактически не важат.
  Призовавам колегите да вникнат в съдържанието на текста и да видят, че той е разумен текст, който прави закона по-добър, а не по-лош.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Андреева.
  Изказвания по това предложение? Няма.
  Госпожа Андреева оттегли предложението си по т. 2. Моля да гласуваме предложението по т. 1, което току-що обоснова в залата.
  Гласували 85 народни представители: за 43, против 41, въздържал се 1.
  Предложението се приема.

  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 16 има предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
  “В чл. 31, ал. 3 думата “вътрешни” да отпадне.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за изказване, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В така предложената от вносителя нова ал. 3 се разглеждат единствено случаите, когато вътрешните граници на урегулиран имот са разположени към река. След това следва текст, който дава нормативите за разстоянията, регламентирани по алинеи 1 и 2, да не се прилагат в този случай.
  Моето предложение е да отпадне думата “вътрешни”. Съображенията са две.
  Първо, ако говорим за река в истинския смисъл на думата, бих казал, че в България няма имоти, при които реката да представлява вътрешна граница. Ако говорим за потоците, които се спускат от Витоша, може би някъде в “Бояна” и “Драгалевци” да има такива случаи, но това не е река в смисъла на тази дума.
  От друга страна, тъй като текстът изцяло разглежда границата на застрояване към реката, за мен няма никаква разлика дали тази граница е вътрешна или външна за имота, след като реката е обектът, който предопределя възможността да не бъдат спазвани нормативите за разстояние по алинеи 1 и 2.
  Ето защо правя предложение и мисля, че колегите разбират смисъла, ал. 3 да има единствено текст, когато граници на урегулиран имот са разположени към река. Останалото дава възможност този текст практически да не се прилага и по безсмислен начин там, където реката е външна граница, тези случаи да бъдат извадени от текста на закона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Други изказвания по този текст няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Иванов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 34, против 50, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Сега гласуваме § 16 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 67, против 16, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция:
  “§ 17. В чл. 32, алинеи 1 и 2 думите “жилищните сгради” се заменят със “сградите”.”
  По § 18 няма постъпили предложения.
  Комисията предлага да се създаде § 18 със следното съдържание:
  “§ 18. В чл. 33 след думите “чл. 13” се добавя “ал. 1”.”
  Комисията предлага да се създаде § 19 със следното съдържание:
  “§ 19. В чл. 35, ал. 1 думите “ал. 4” се заменят с “ал. 5”.”
  Комисията предлага следната редакция за § 18, който става § 20:
  “§ 20. В чл. 36 се създава ал. 5:
  “(5) Разрешението по ал. 4 се издава в двумесечен срок от постъпване на искането.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по тези параграфи? Няма.
  Гласуваме параграфи от 17 до 20 ан блок.
  Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
  Тестовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 19 има предложение на народния представител Николай Бучков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Бучков оттегля предложението си.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Има предложение на народния представител Евгени Чачев. И той оттегля предложението си.
  Предложението на господин Иванов е прието.
  Има предложение на народния представител Ремзи Осман, което комисията подкрепя по принцип.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
  “§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “се намират на първия” се добавя “или на полуподземния” и навсякъде в текста след думата “собственици” се добавя “на жилища”.
  2. В ал. 4, изречение второ, след думата “собственици” се добавя “на жилища”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда, могат да се преустройват по общия ред, без да се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост, в случай, че не се допуска наднормено шумово и друго замърсяване.”
  4. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Не се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост при възстановяване жилищното предназначение на вече преустроени самостоятелни помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда.”
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
  “(7) Към проектите за преустройства по алинеи 3-5 задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, а когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по този параграф. Няма желаещи.
  И двете предложения се оттеглиха.
  Гласуваме § 19, който става § 21, в редакция на комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
  Текстът е приет.

  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 20 има предложение от народния представител Евгени Чачев – в чл. 39 ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Иван Николаев Иванов – в чл. 39 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 да отпадне.
  2. Алинея 4 да стане ал. 3 и текстът след думата “жилищна” се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по тези текстове.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение по § 20 е свързано с досегашния текст на чл. 39 и добавените две алинеи, съответно 3 и 4.
  Текстът на ал. 3, така както е записан, позволява по същество в случаите по ал. 2 – за да разберете, ще цитирам кои са те: “промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни, курортни или вилни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване, освен спазването на изискванията по чл. 38 е необходимо изричното писмено и нотариално заверено съгласие на съседите”.
  Но какво гласи новата ал. 3? Че в тези случаи промяната на подробният устройствен план се нанася единствено служебно, въз основа на заповед на кмета на общината, без да се провежда процедура по изменение на подробния устройствен план.
  За мен, този текст създава условия за една нерегламентирана промяна изобщо на характера на тези зони, защото при дадено такова съгласие много бързо и неконстролируемо би се променило предназначението не само на отделни сгради, но и на цели райони като такива. За мен е абсолютно необходимо да има процедура по изменение на подробния устройствен план, защото това дава ясна представа за отговорностите, които общината като такава и нейните служители имат по отношение запазване характера на населеното място.
  От друга страна, и няма да се поколебая да кажа, една такава съкратена процедура създава условия за корупционна практика, когато подписът на кмета ще решава тези изменения. Считам за абсолютно недопустимо гласуването на ал. 3 и апелирам към вас да подкрепите моето предложение за нейното отпадане.
  Що се касае до второто ми предложение, то е пряко свързано с ал. 3 и не съдържа съществен текст освен да отпадне позоваването на ал. 3.
  Апелирам да подкрепите отпадането на ал. 3 по този параграф. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Господин Чачев, поддържате ли предложението си?
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСОДС, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване предложението на господин Чачев, което не е подкрепено от комисията – да отпадне ал. 4 на чл. 39.
  Гласували 93 народни представители: за 39, против 54, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 93 народни представители: за 27, против 65, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията за § 20, който става § 22.
  Гласували 83 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Предложение от господин Маринчев за създаване на нов § 20а:
  “§ 20а. Заглавието на Раздел VІІ от Глава ІІІ се изменя така:
  “Допълващо застрояване, огради”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 23:
  “§ 23. Наименованието на Раздел VІІ от Глава ІІІ се изменя така:
  “Допълващо застрояване, огради”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване новият § 23.
  Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 21 има предложение от народния представител Христо Кирчев – в чл. 41, ал. 3 след думата “скица” се добавя “с виза”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Васил Маринчев, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
  “§ 24. Член 41 се изменя така:
  “Чл. 41. (1) Допълващото застрояване в урегулирани поземлени имоти се състои от спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване и се разрешава в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план.
  (2) Когато допълващо застрояване не е предвидено с действащия подробен устройствен план, то се допуска от главния архитект на общината с виза за проучване и проектиране по чл. 140, ако постройките се застрояват свободно или допрени до сгради на основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свръзано с постройки на допълващо застрояване само между два урегулирани поземлени имота. Допуснатото застрояване се отразява служебно в действащия подробен устройствен план.
  (3) По реда на ал. 2 не се допуска застрояване, с което се превишават зададените с подробния устройствен план устройствени показатели за съответния урегулиран поземлен имот.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по този текст. Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Кирчев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 16, против 80, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 21 на вносителя в редакция на комисията, който става § 24.
  Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
  Текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 22 има предложение на народния представител Васил Маринчев, което комисията подкрепя по принцип.
  Има предложение от народния представител Иван Иванов:
  “В чл. 42, ал. 1 думите "или заварени плътни огради" се заличават.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция за § 22, който става § 25:
  "§ 25. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  "(1) Постройките на допълващо застрояване се разполагат свободно или допрени до основното застрояване в урегулирания поземлен имот, или свързано с допълващо застрояване в съседен имот."
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея в изречение първо думата "магазини" се заменя с "обекти за търговия и услуги", а в края на второто изречение се добавя "или плътни огради".
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  "(3) При свободно разполагане постройките на допълващо застрояване са с височина до 3,6 м и на разстояние от вътрешните граници на урегулирания поземлен имот най-малко 3 м, а когато са с височина до 2,5 м, са най-малко на 1,5 м от южната, югозападната и югоизточната граница към съседния урегулиран поземлен имот при отклонение от южната посока до 45 градуса."
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "могат да са" се заменят със "се допуска".”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Осман.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Това ме облекчава.
  Виждам, че предложението на господин Маринчев е възприето по принцип. Вероятно сте удовлетворен, господин Маринчев?
  Дали има други желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26:
  "§ 26. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите "експертните съвети" се заменят с "органът, който следва да издаде разрешението за строежа" и накрая се добавя "при условия, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Във вилни и жилищни зони с ниско, средно и високо застрояване могат да се изграждат гаражи като допълващо застрояване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте за изказване по този параграф, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, на мен ми се струва, че така, както е записана ал. 3 в предложението на вносителя, има опасност да се създаде една неяснота. Ще помоля други колеги да вземат отношение по това, което ще кажа, а може би и представители на вносителя.
  Според мен, тази ал. 3 на чл. 43 е излишна, защото и без такъв запис по силата на нормативното съдържание на понятието "допълващо застрояване" то може да се извърши, но когато изрично в текста е казано, това би могло да се тълкува, че изобщо е забранено да има гаражи в основното застрояване. Затова ви моля да вземете отношение по този текст. И ако смятате, че това наистина може да доведе до подобно тълкуване, да отпадне тази алинея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Андреева. Като Ви чух и у мен се заражда подобно съмнение. Но, така или иначе, бих помолил и другите колеги да изразят отношение и евентуално представител на вносителя би могъл да внесе допълнителна яснота по този текст на ал. 3 на чл. 43.
  Има ли желаещи?
  Заповядайте, господин заместник-министър, да чуем все пак вносителя как мисли, дали са основателни опасенията на госпожа Андреева.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САВИН КОВАЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Текстът, който съществуваше досега в Закона за устройство на територията, е, че във вилни зони могат да се изграждат гаражи. Тъй като съществуваше становище и практиката по прилагането на закона беше, че в жилищни зони не могат да се изграждат гаражи като допълващо застрояване, се принудихме да запишем такъв текст във връзка с многобройни запитвания, които постъпиха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Лично аз считам, че на принципа на това, че което не е забранено в закона, е разрешено, тази алинея действително може да отпадне. За мен тя внася една яснота, която би ни спестила доста писмовна работа. Има една празнота в правото, която би възникнала, ако не се възприеме нашето предложение. Нищо не пречи текстът да остане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Други желаещи?
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Мнението на комисията съвпада с това на вносителя, който, както разбрах, държи да остане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Той допуска и възможността да отпадне.
  Господин Маринчев също е специалист в тази материя.
  Заповядайте, господин Маринчев, с богат опит сте, доколкото знам.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, не се смятам за специалист в тази област, никога не съм претендирал за това. Но действително този текст може да породи обърквания и не е толкова коректен. Признавам, че нямам спомен в комисията въобще да сме го коментирали. Тогава го прескочихме. Господин Ковачев общо взето подкрепи това, което каза госпожа Андреева, и аз се присъединявам към предложението да отпадне тази ал. 3. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Следователно, ще го подложа на гласуване.
  Дали има други желаещи? Не виждам.
  Първо ще подложа на гласуване предложението за отпадане на ал. 3, така както беше направено това предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 47, против 42, въздържали се 6.
  Предложението не се приема, макар и само с 1 глас.
  Подлагам на гласуване целия § 23, така както е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте § 23.
  Гласували 96 народни представители: за 84, против 9, въздържали се 3.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Осман.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Предложение от народния представител Васил Маринчев: да се създаде нов § 23а.
  Може би е по-добре да изчета предложението на комисията за нов текст.
  Комисията подкрепя направеното предложение на господин Маринчев за създаване на § 23а, който става § 27:
  “§ 27. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “стопански постройки” се заменят с “постройки на допълващо застрояване”.
  2. В ал. 2 думите “стопански постройки” се заменят с “постройки на допълващо застрояване”, а думите “общинският съвет” се заменят със “съответния общински съвет”.
  3. В ал. 3 думите “Стопанските постройки” се заменят със “Стопанските постройки на допълващо застрояване”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този нов § 27 има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Подлагам на гласуване представения параграф, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Предложение на народния представител Васил Маринчев: създава се нов § 23б.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на нов § 23б, който става § 28 със следното съдържание:
  “§ 28. В чл. 45 думите “Стопанските постройки” се заменят със “Стопанските постройки на допълващо застрояване”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Този параграф е в синхрон с предходния. Има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте този параграф, възприет от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 24 има предложение на народния представител Васил Маринчев. Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 24, който става § 29:
  “§ 29. В чл. 46 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “Второстепенни постройки” се добавя “на допълващото застрояване”, а след думата “инвентар” се поставя запетая и се добавя “кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни”.
  2. В ал. 2 след думите “Второстепенните постройки” се добавя “на допълващото застрояване”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф има ли желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване параграфа в редакцията, която се възприема от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 25 има предложение на народния представител Васил Маринчев.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 25, който става § 30:
  “§ 30. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 в началото се добавя “Кметът на общината по предложение на”, думата “Общинският” се заменя с “Общинския”, думата “урегулираните” се заличава, а думата “поземлени” се заменя с “поземлените”.
  2. В ал. 3 се създава изречение трето:
  “Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.”
  3. В ал. 6 след думите “допускат от” се добавя “главния архитект на общината въз основа на заключение на”.
  4. Създава се ал. 7:
  “(7) Извън границите на урбанизираните територии и в неурегулираните части на населените места се допуска поземлените имоти да се ограждат само с леки огради, съобразени с изискванията по ал. 2.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 30 има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 30 в редакцията на комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 26 има предложение на народния представител Васил Маринчев.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и 3 и не подкрепя предложението по т. 1.
  Господин Маринчев, то вече е заложено в текста и на вносителя.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): По т. 1 го оттеглям.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Значи оттегляте частта, която не е подкрепена. Да, благодаря Ви.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Комисията подкрепя текста за § 26, който става § 31.
  “§ 31. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думата “урегулирани” и думите “за задоволяване на неотложни жилищни, професионални, обслужващи и стопански нужди” се заличават, а след съюза “ако” се добавя “държавата или”;
  б) в т. 2 думата “едномесечен” се заменя с “тримесечен”.
  2. В ал. 2 думата “урегулирани” се заличава.
  3. В ал. 3, изречение първо след думата “строителство” се добавя “или другите мероприятия”, думата “започне” се заменя със “започнат”, думите “следващите три години” се заменят със “следващата една година” и в изречение второ думата “тези” се заличава.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф няма неясноти.
  Моля, гласувайте параграфа така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 27 има предложение на народния представител Христо Кирчев – в чл. 50, т. 2, буква “в” накрая се добавя “при условията на т. 2, буква “а” и “б”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 27, който става § 32:
  “§ 32. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) думата “урегулирани” се заличава;
  б) в буква “в” думите “за задоволяване на други нежилищни (професионални или стопански) нужди на собственика” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя “за застроена площ и височина”;
  в) буква “г” се изменя така:
  “г) постройки на допълващо застрояване при условията на чл. 46;”
  г) в буква “д” запетаята и думите “а при съсобственост на имота – гараж за всеки съсобственик” се заличават;
  д) в буква “е” след думата “ограда” се поставя запетая и се добавя “съобразена с изискванията на чл. 48, ал. 2”.
  2. В т. 2:
  а) думата “урегулирани” се заличава;
  б) в буква “а” накрая се добавя “или жилищна сграда на един етаж до 80 кв.м”;
  в) буква “б” се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф искате ли думата, господин Кирчев?
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, оттегляте го.
  Не виждам други желаещи.
  Моля, гласувайте текста на параграфа така, както се подкрепя от комисията.
  Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 28 има предложение на народния представител Христо Кирчев – в чл. 51, ал. 1 след думата “скица” се добавя “с виза”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Васил Маринчев.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 28, който става § 33:
  “§ 33. Член 51 се изменя така:
  “Чл. 51. (1) Временните строежи по чл. 50 се разрешават само еднократно в един поземлен имот въз основа на виза за проектиране с указан начин на застрояване, издадена от главния архитект на общината, и строителни книжа, издадени по общия ред. В случаите по чл. 50, т. 1 може да се допусне намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници със съгласието на заинтересованите лица, изразено в заявление до кмета на общината с нотариално заверени подписи.
  (2) При съсобственост на имота постройки по чл. 50 могат да се разрешават на всеки от съсобствениците при спазване на изискванията на чл. 183.
  Общата застроена площ на разрешените постройки по чл. 50 не може да превишава 30 на сто от площта на поземления имот.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф искате ли думата, господин Кирчев? Не е задължително, но ако искате, заповядайте.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ПСОДС, от място): Понеже гледам, че всичко практично се отхвърля…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте на трибуната да Ви чуем.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искането ми е скиците да се придружават с виза. То е много елементарно. Гражданите отиват в общината и си вадят скици по всякакъв повод. Онзи ден имаше приемна, тук е и колегата ми, който също слушаше. Вземат се скици за съд, за най-различни дейности, които лицето смята да извърши. А тези същите скици влизат в сила да бъдат начало на започване на строителния процес.
  Заради това искам да има виза, от опита, от това, което се случва при нас в общината. Защото като му се даде виза, се знае, че започва да се строи. Заради това я искам. Аз не искам да има някакво противоборство. Това е най-гражданският закон, който ние сме направили. Но понеже виждам, че всичко тук се отхвърля – както за областните управи, които беше редно да ги подкрепим. Ще страдат малките селищни системи, но и то не се прие. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кирчев.
  Други желаещи за изказване има ли? Не виждам.
  Първо, гласувайте предложението на народния представител Христо Кирчев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 111 народни представители: за 32, против 74, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста, който е подкрепен от комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 71, против 9, въздържали се 8.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН:
  “§ 29. В чл. 53 думата “урегулирани” се заличава.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 34.
  “§ 30. Създава се чл. 53а:
  “Чл. 53а. Заварените строежи, невключени в режима на застрояване на урегулирания поземлен имот, се премахват от възложителя най-късно до завършване на разрешения строеж. Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация, а завареният строеж се премахва за сметка на възложителя въз основа на заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 35.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези два параграфа не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте параграфите така, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
  Параграфите са приети.


  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 31 има предложение на народния представител Васил Маринчев.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2 и ал. 6. Господин Маринчев оттегля другите предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 31, който става § 36:
  “§ 36. В чл. 54 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение трето се изменя така:
  “Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация и временните строежи се премахват за негова сметка въз основа на заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Ако строителството не започне в срока, до който разрешението за строеж е в сила, временните строежи се премахват по реда на ал. 1.”
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  “(4) Временни строежи се разрешават и за нужди, свързани с осъществяване на мероприятия по възстановяване и рекултивация на нарушени територии от органа, който е издал разрешението за строеж.
  (5) Ако мероприятията по възстановяване и рекултивация на нарушени територии не започнат в срок от една година от разрешаване на временните строежи по ал. 2, издаденото за тях разрешение за строеж се обезсилва по право, а изградените постройки и съоръжения се премахват по реда на ал. 1.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи да вземат думата по този параграф? Не виждам.
  Моля, гласувайте параграфа, представен от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 32 има направено предложение от господин Маринчев, но той оттегли предложението си.
  Има предложение от господин Иван Иванов – в чл. 55 думите “въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 37 със следното съдържание:
  “§ 37. В чл. 55 накрая се добавя “въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи по този параграф? Не виждам.
  Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте неговото предложение.
  Гласували 81 народни представители: за 17, против 62, въздържали се 2.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте този текст.
  Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
  Текстът се приема.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 33 има предложение на народния представител Васил Маринчев.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Евгени Чачев.
  Комисията също го подкрепя по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 38:
  “§ 38. В чл. 56 се създават ал. 3, 4 и 5:
  “(3) Обектите по ал. 1 се премахват при условията и по реда на наредбата по ал. 2.
  (4) В недвижими имоти – паметници на културата, разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема, след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата.
  (5) В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат думата по този параграф?
  Не ми харесва думата “преместваем”.
  Има ли желаещи? Не виждам.
  Не виждам потребност да се гласуват предложенията на народните представители, тъй като те по принцип са възприети и не виждам да се възразява срещу това.
  Подлагам на гласуване текста на § 33 в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 34 има предложение на народния представител Васил Маринчев.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 39:
  “§ 39. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  “(2) Обектите по ал. 1 се премахват при условията и по реда на наредбата по чл. 56, ал. 2.
  (3) В чужди поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от съоръжението по ал. 1 площ.
  (4) Върху сгради етажна собственост разрешението за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението по ал. 1 площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на правилника по чл. 49, ал. 1 от Закона за собствеността.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи да вземат думата по този текст? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Има предложение от народния представител Васил Маринчев за създаване на нов § 34а, което не се подкрепя от комисията:
  “§ 34а. Създава се нов чл. 57а:
  “Чл. 57а. (1) Преместваеми обекти или рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи се премахват принудително за сметка на собственика им със заповед на кмета на общината, когато:
  1. са разположени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение и одобрени строителни книжа;
  2. са поставени в чужд недвижим имот без правно основание или правното основание на разрешението им за поставяне в чужд недвижим имот е отпаднало;
  3. не отговарят на изискванията за безопасност на строежите по чл. 169;
  4. са послужили или служат за реклама, забранена по закон;
  5. са източници на шум и замърсяване над допустимото;
  6. не отговарят на изискванията за естетичност и вписване в околното пространство.
  (2) Когато обектите или съоръженията по ал. 1 са с неизвестен собственик, със заповедта по ал. 1 кметът на общината задължава собственика на поземления имот или сграда да ги премахне за своя сметка. При отказ заповедта се изпълнява принудително за сметка на собственика на поземления имот или сграда.
  (3) Със заповедта по ал. 1 кметът на общината може да нареди на дружествата – доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект или съоръжение. При неизпълнение на това нареждане в указания срок, кметът на общината може да наложи имуществена санкция в размер до 5 хил. лв. на съответното дружество.
  (4) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт на техническата служба на общината.
  (5) Когато собственикът на обекта или съоръжението по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, поставени върху поземлен имот или сграда – общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се залепват на видно място върху обекта или съоръжението в присъствие на поне двама свидетели.
  (6) При необходимост принудителното изпълнение на заповедите за премахване по ал. 1 се осъществява със съдействието на полицията.
  (7) Жалбите срещу заповедите по ал. 1 не спират изпълнението им.
  (8) С наредбата по чл. 56, ал. 2 се определят изискванията по ал. 2, т. 6 към обектите и съоръженията по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1.”
  Комисията не подкрепя предложението на господин Маринчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Маринчев. Не без основание обявих, че сте специалист в областта, защото сте направили толкова много предложения, от които 90 на сто се възприемат.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, от 49 предложения, които имам по този законопроект, не са възприети 5. Мога да приема, че това е нормално, но все пак по конкретния случай искам да кажа, че в предходните членове е разписано подробно как се поставят такива преместваеми съоръжения. Действително думата може би не е много чиста на български, но в момента си говорехме с колегата Панев, че като че ли не можахме да намерим друга по-подходяща дума. Мобилни пак не е чисто, така че думата “преместваеми” е добила гражданственост и затова няма да се спирам на този въпрос.
  Но след като разписахме тези преместваеми обекти на какъв режим се поставят, изведнъж губим режима по какъв начин ще ги премахнем, ако те са поставени незаконно. Това беше целта на предложението по този член – да се опишат различните случаи, кой има право да издаде заповедта, за чия сметка става премахването. Мисля, че това има място и затова апелирам към колегите да вникнат в предложението и да го подкрепим. Нека кметът или някой друг да има право да разпореди да се премахне едно такова съоръжение.
  Ще ви кажа конкретен случай. На една сграда – държавна собственост, имаше монтирано едно пано, което аз като областен управител две години се борих да премахна, така и не успях и то още стои в центъра на София. Затова апелирам да възприемем някакъв ред за премахване на такива незаконни съоръжения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Маринчев.
  Има ли други желаещи да се изкажат по този спорен текст? От лявата страна на залата, доколкото има депутати, не виждам. В средата също не виждам. Отдясно – също.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Васил Маринчев. Моля, гласувайте неговото предложение.
  Гласували 92 народни представители: за 23, против 66, въздържали се 3.
  Това предложение не се приема.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Следващото предложение на господин Маринчев се възприема, но то ще бъде в Преходните и заключителните разпоредби.
  Тук искаме да убедим господин Кирчев, че не всичко се отхвърля. Господин Маринчев сам каза, че голяма част от неговите предложения са приети.
  По § 35 има предложение от господин Иван Николаев Иванов:
  “В чл. 58 последното изречение се заличава.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 40 със следното съдържание:
  “§ 40. Член 58 се изменя така:
  “Чл. 58. В неурегулирани малки населени места и в части от тях застрояване се допуска въз основа на скица-копие от кадастралната карта (кадастрален план) или ситуационна скица, съставена от проектанта, които трябва да съдържат и данни за наличните сгради и съоръжения в съседните имоти, както и необходимите коти. Строителството се разрешава по установения ред при съобразяване с нормите на наредбата по чл. 13, ал. 1. Оградите се строят по съществуващи имотни граници, без да се дава строителна линия за тях.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Иванов, заповядайте, очаквах Ви.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предложението, което правя по § 35, засяга последното изречение на чл. 58. Както го прочете председателят на комисията, вносителят предлага оградите да се строят по съществуващи имотни граници, без да се дава строителна линия за тях. Това означава, че в случай, когато има спорове между собственици, на базата на съществуващи имотни граници, които обаче може да бъдат и оспорвани, ще се стигне до ситуация на самоуправство от страна на определени собственици при построяване на оградата. Чистият механизъм, при който не може да има никакви протести в това отношение, е да се дава строителна линия за построяване на оградата и тогава това ще бъде напълно законосъобразно. В противен случай ние ще приемем текст, при който можем да доведем до конфликтни ситуации и самоуправство от страна на определени собственици.
  Ето защо апелирам да бъде подкрепено предложението ми за отпадане на последното изречение на чл. 58.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Има ли желаещи за изказване? Няма.
  Подлагам на гласуване най-напред предложението на народния представител Иван Николаев Иванов за отпадане на последното изречение от параграфа.
  Моля, гласувайте неговото предложение.
  Гласували 101 народни представители: за 21, против 75, въздържали се 5.
  Не се приема.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте този текст.
  Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН:
  “§ 36. В чл. 59, ал. 1 думите “действащ подробен устройствен план” се заменят с “действащ план за застрояване” и след думите “група поземлени имоти” се добавя “или парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 41.
  Комисията предлага да се създаде нов § 42:
  “§ 42. В чл. 62, ал. 1, след думите “чл. 13” се добавя “ал. 1”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По тези два текста има ли желаещи да се изкажат? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете, както са предложени от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
  Двата текста се приемат.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 37 има предложение от народния представител Димитър Димитров. Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 37, който става § 43:
  “§ 43. В чл. 63 се създава ал. 4:
  “(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за опазване и поддържане на озеленените площи и декоративната растителност в урбанизираните територии.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Виждам, че господин Димитров няма нищо против тази редакция. Не виждам и други желаещи за изказване.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте текста на този параграф така, както е в редакцията на комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 38 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 38, който става § 44:
  “§ 44. Член 64 се изменя така:
  “Чл. 64. (1) Елементи на техническата инфраструктура са:
  1. транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);
  2. преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана територия;
  3. преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в урегулирана територия;
  4. разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване.
  (2) Елементите на техническата инфраструктура се предвиждат с устройствени схеми и планове. Неразделна част от устройствените планове са специализираните схеми, съдържащи информация за вида, размера и техническите характеристики на елементите на техническата инфраструктура.
  (3) Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго.
  (4) Проектирането и строителството на обектите на техническата инфраструктура се извършват по общия ред, определен в този закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По този параграф желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте параграфа в редакцията, подкрепена от комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: “§ 39. Член 65 се отменя.”
  Има предложение на народния представител Панайот Ляков - § 39 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Другото предложение е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 45.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Ляков, искате ли думата? Не искате. А оттегляте ли предложението си? Не. Добре, ще го гласуваме.
  Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков за отпадане на § 39, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 93 народни представители: за 23, против 70, въздържали се няма.
  Неговото предложение не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на вносителя, подкрепено от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 77, против 6, въздържали се 3.
  Приема се този последен за днес параграф.
  Ще направя няколко съобщения за парламентарния контрол на 27 юни, петък:
  Министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров ще отговори на два актуални въпроса от народния представител Петър Мутафчиев и на питане от народните представители Димитър Стефанов, Надка Пангарова, Стела Банкова и Пламен Кенаров.
  Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Борислав Цеков.
  Министърът по европейските въпроси Меглена Кунева ще отговори на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски ще отговори на питане от народния представител Благой Димитров.
  Министърът на отбраната Николай Свинаров ще отговори на питане от народния представител Росица Тоткова.
  Министър Неждет Моллов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Васил Калинов.
  На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от правилника отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
  - министърът на правосъдието Антон Станков на актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
  - министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на актуален въпрос от народния представител Стефан Данаилов;
  - министърът на здравеопазването Божидар Финков на актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов и на питане с писмен отговор от народния представител Панайот Ляков.
  Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев.
  Уважаеми народни представители, заседанието утре е от 9,00 ч.
  В 13,58 ч. закривам заседанието. (Звъни.)  (Закрито в 13,58 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председатели:

  Камелия Касабова

  Благовест Сендов


  Секретари:
  Силвия Нейчева

  Наим Наим  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания