Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕВЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 27 март, 2002 г.
Открито в 9,12 ч.27/03/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова

  Секретари: Величко Клингов и Веселин Черкезов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Искам да пожелая на народните представители една успешна и ползотворна пленарна седмица.
  Уважаеми народни представители! Пред вас е проектопрограмата за работата на Народното събрание.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Нямаме я.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Още ли не е пред вас? Защото е пред мен.
  Уважаеми народни представители, докато се раздаде проектопрограмата, позволете ми за ваше сведение да ви запозная с един малък сценарий, който ще бъде след приемането на дневния ред.
  Ще гласуваме в залата да се допуснат 10 деца от клуб "Млад приятел на КАТ", както и две служителки от "Пътна полиция", които ще раздадат рекламни материали на председателството, и от трибуната едно от децата ще прочете обръщение към народните представители и родителите във връзка с безопасността на движението по пътищата, след което ще започне разглеждането на законопроекта за движението по пътищата.
  И докато се раздаде проектопрограмата - ето, тя започва вече да се раздава - ми позволете за икономия на време да ви представя постъпилите законопроекти и проекторешения за периода 20 - 26 март 2002 г.:
  Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж, с наименование "Колеж "Телематика" със седалище Стара Загора. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието и науката.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Върховния административен съд с вносител Атанас Петров Василев, Борислав Михайлов Борисов и Димитър Иванов Абаджиев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за тълкуване на чл. 34, ал. 1 от Закона за съдебната власт с вносители Атанас Василев, Борислав Михайлов Борисов и Димитър Иванов Абаджиев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
  Проект за решение за увеличаване на състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите с един член. Вносител - Стела Димитрова Ангелова-Банкова.
  Проект за решение за увеличаване на състава на Комисията по културата с един член. Вносител - Стела Димитрова Банкова.
  Проект за решение за увеличаване на състава на Комисията по медиите с един член. Вносител - Елка Панчева Анастасова.
  Проект за решение за увеличаване на състава на Комисията по труда и социалната политика с един член. Вносител - Сийка Недялкова Димовска.
  Проект за решение за увеличаване на състава на Комисията по образованието и науката с един член. Вносител - Елка Панчева Анастасова.
  Проект за решение за увеличаване на състава на Комисията по земеделието и горите с един член. Вносител - Надка Радева Пангарова.
  Проект за решение за увеличаване състава на Комисията по образованието и науката с един член. Вносител - Сийка Недялкова Димовска.
  Проект за решение за увеличаване състава на Комисията по здравеопазването с един член. Вносител - Надка Радева Пангарова.
  Проект за решение за увеличаване състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство с един член. Вносител - Владимир Иванов Димитров.
  Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Подпомагаща е Комисията по европейска интеграция.
  Уважаеми народни представители, надявам се да е вече пред вас проектопрограмата за работата на Народното събрание през настоящата седмица. Позволете ми да ви я представя в този вид, в който тя беше обсъдена на председателски съвет:
  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
  2. Проект за решение за създаване на Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси.
  3. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги.
  4. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България.
  5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.
  6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
  7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
  8. Второ четене на законопроекта за измерванията.
  9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж.
  10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.
  11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
  12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания.
  13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
  14. Второ четене на законопроекта за туризма.
  15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.
  16. Първо четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
  17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  18. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение за заем в размер до 41,1 млн. евро между "Национална електрическа компания" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация и модернизация на електропреносната система - Енергия 2".
  19. Проект за решение за определяне наименование на висше училище.
  20. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  21. Доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.
  22. Парламентарен контрол.
  Виждате, уважаеми народни представители, една свръхамбициозна програма, която е представена на вашето внимание.
  Първо ще подложа на гласуване в този вид проекта за програма, след което ще подложа на гласуване и други предложения за програма.
  Така че, моля, уважаеми народни представители...
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Момент, по програмата!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По програмата обсъждания не се правят според нашия правилник, тя се гласува.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Не, не, за отпадане на точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За отпадане на точка ли искате?
  Заповядайте, господин Овчаров.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди около два месеца ние всички в парламента, представители на всички парламентарни групи, изразихме своята пълна подкрепа за развитието на атомната енергетика в България. Всички до един, практически без изключение. Много от нас се радвахме на светкавиците на фотоапаратите, гледахме се по телевизията с удоволствие. И така, както се гледахме, за изминалите два месеца не направихме нищо съществено в тази посока, по която си обещахме да работим - не формирахме националноотговорната позиция на България, която позиция българското правителство да защитава; не формирахме и стратегията за водене на преговорите. Тоест не направихме нищо, за да подпомогнем защитата на атомната електроцентрала в Козлодуй.
  Поради тази причина аз сега не мога да разбера защо след като не направихме нищо, за да помогнем, ще трябва да направим една крачка, която най-малкото не е полезна за защитата на нашите интереси в атомната електроцентрала.
  Някой ще ми каже, че споразумението няма директна връзка със затварянето на блоковете в Козлодуй. Не, напротив, то има директна връзка. С това споразумение ние на практика ратифицираме и приемаме официално ангажимента за спиране на l и ll блок и съответно на lll и lV блок.
  Искам да ви припомня, че точно с едно такова нератифицирано споразумение през м. юни 1993 г. България пое ангажимент, който и досега ни виси на шията като воденичен камък и от който не можем да се отървем. Става дума за скандалното споразумение, подписано през юни 1993 г. за 29 млн. долара срещу ангажимента да спрем четири блока в Козлодуй.
  Именно поради тази причина сега аз ви моля ние да не ратифицираме и да не включваме в дневния ред за тази седмица тази точка. Няма нищо, което да налага включването й сега.
  Някой си чиновник в Европейската комисия или друг чиновник в Европейската банка за възстановяване и развитие стои и гледа в плана си за работа, че има такава точка и звъни тук на нашите ръководители - на парламентарни комисии, по Министерски съвет и настоява: дайте да го ратифицираме. За къде бързаме? За къде бързаме, питам аз. Няма я още разработената стратегия за развитие на енергетиката, която трябва да ни даде позициите на България. След 15 дни ще бъде разглеждането на доклада по ядрена безопасност на България в Международната агенция по атомна енергия. Не е ли по-разумно да изчакаме всички тези неща, и тогава, ако трябва да ратифицираме това споразумение.
  В крайна сметка процедурното ми предложение е: тази точка да отпадне от дневния ред за тази седмица на заседанията на Народното събрание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Овчаров.
  Този компромис, който направих, не искам да се задълбочава. Съгласно ал. 4 на чл. 40 от нашия правилник, проектът за програмата, предложен от председателя, и постъпилите предложения по ал. 3 се поставят на гласуване без да се обсъждат в началото на пленарното заседание.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Предложение за отпадане може да се направи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Подлагам на гласуване предложената програма за работата на Народното събрание от 27 до 29 март. (Шум и неодобрителни реплики от КБ.)
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Ан блок? Няма ли да подложите на гласуване процедурното предложение?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Прекратете гласуването и обявете резултата.
  Гласували 126 народни представители: за 89, против 32, въздържали се 5.
  Програмата е приета.
  За процедура има думата господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): От името на парламентарната група предлагам прегласуване, по обясними причини.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има предложение за прегласуване.
  Моля, гласувайте отново проектопрограмата за работата на Народното събрание.
  Анулирайте гласуването! Отново ще се гласува.
  Моля квесторите да поканят народните представители, които са в кулоарите, да влязат в пленарната зала. Моля да заемете местата си, уважаеми народни представители, тъй като ще поставя на прегласуване проектопрограмата за работата на Народното събрание.
  Моля уважаемите народни представители да гласуват проектопрограмата за работата на парламента през седмицата.
  Гласували 111 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 4.
  Приема се.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Как се приема, няма кворум?! (Народният представител Димитър Абаджиев иска думата за процедура.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Преминаваме към следващите предложения:
  Промени в състава и числеността на постоянните комисии. Това е предложение във връзка с ... (Народният представител Димитър Абаджиев иска думата за процедурно предложение.)
  Моля ви, ако обичате! Нека да приключим с тази точка от дневния ред и след това ще имате възможност за процедурни предложения.
  Има предложение за промени в състава и числеността на постоянните комисии. Предложението е от независимите народни представители. Прилагат се 9 броя заявления за промени в състава на числеността на постоянните комисии на Тридесет и деветото Народно събрание и проект за решение на Народното събрание за промени в числеността в състава на постоянните комисии.
  Моля, гласувайте предложението за включването на тази точка в дневния ред.
  Гласували 163 народни представители: за 60, против 94, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата госпожа Анастасова.
  ЕЛКА АНАСТАСОВА (независима): Уважаеми господин председател, предлагам това предложение да бъде прегласувано. Бих искала да се мотивирам защо внасяме такава точка в дневния ред - промени в състава и числеността на постоянните комисии на Тридесет и деветото Народно събрание.
  Мотивите за това предложение са продиктувани от взетото на 14 март 2002 г. решение на Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Вижте, Вие може да искате прегласуване. Да, ще го подложа на прегласуване, но това не подлежи на мотивиране.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Как да не подлежи на мотивиране?
  ЕЛКА АНАСТАСОВА: Добре, но това решение по същество ограничи конституционното ни право като народни представители да участваме в законодателния процес. Нито един народен представител под никакъв предлог и в нито един момент не може да бъде лишен от тази възможност да участва във всички фази на законодателния процес и във функциите на Народното събрание - парламентарен контрол, включително и чрез участието си в парламентарните комисии.
  Обвързването на въпроса за нашето участие в постоянните комисии и с предварително договорените квоти между парламентарно представените политически сили противоречи на конституционното положение, според което народният представител е със свободен депутатски мандат, тоест, представлява не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително - чл. 67, ал. 1 от Конституцията. Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения - чл. 67, ал. 2 от Конституцията. Броят и съставът на парламентарните групи е динамична величина, а следователно и междупартийно утвърдените квоти не могат да не бъдат динамична величина.
  Народното събрание е определило с гласуване числеността на отделните парламентарни комисии при първоначалните политически съотношения в Народното събрание. При създадената ситуация естествено е необходимо те да бъдат преразгледани. Единственото ограничение при така наречените независими депутати е да се придържат към общоустановеното правило, че никой представител не бива да участва в повече от две парламентарни комисии.
  Въз основа на тези аргументи предлагаме Тридесет и деветото Народно събрание да гласува изменение в числеността и състава на постоянните комисии. По този начин квотният принцип на парламентарните групи ще бъде запазен, а народните представители, преминали в категорията независими, няма да бъдат лишени от конституционно обусловените си задължения.
  Апелираме към всички народни представители с цялата си отговорност на законодатели да подкрепят нашето предложение, тъй като Конституцията и законът стоят над всякакви партийни интереси и пристрастия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, обявявам прегласуване на предложението за включване на точка в дневния ред за промяна на броя на членовете в постоянните комисии.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 181 народни представители: за 87, против 91, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Постъпило е предложение от ПСОДС:
  "На основание чл. 83 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 3 и чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме предложение за включване като първа точка в дневния ред на Народното събрание за седмицата: изслушване на министър-председателя на Република България по следната тема: "Кои са националните интереси, мотивирали министър-председателя да предложи и правителството да приеме политическо решение за нарушаване антикорупционния Закон за обществените поръчки на заседанието си от 25 октомври 2001 г.
  Председател на ПС на ОДС: (п) Надежда Михайлова".
  Има и аналогично предложение от Коалиция за България, подписано от народни представители от Коалиция за България, в което се казва:
  "Молим на основание чл. 83, ал. 2 от Конституцията на Република България да предложите на Народното събрание да гласува решение, с което да задължи министър-председателя господин Симеон Сакскобургготски да се яви на заседание на Народното събрание на 29 март 2002 г. и даде разяснения и да отговори на въпроси на народните представители относно достоверността на стенограма № 03-232 от 1.11.2001 г. от заседание на министри, публикувана във в. "Труд", проведените обсъждания и взетите решения, както и за решенията на Министерския съвет от заседание на 25.10.2001 г., както и на други заседания на министри или правителството, касаещи сключването на договор между Република България, Министерския съвет или Министерството на финансите с английската фирма "Краун ейджънтс"."
  Уважаеми народни представители, по това искане българското Народно събрание се произнесе на два пъти през миналата пленарна седмица, което означава, че Народното събрание е взело отношение по въпроса за искането за изслушването на министър-председателя. Министър-председателят би могъл да упражни тази си възможност и, ако прецени, да дойде пред Народното събрание да даде разяснения, така както намери за добре, затова не подлагам на гласуване това предложение.
  РЕПЛИКИ ОТ ПСОДС: Как не подлагате на гласуване? Как може така?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По процедурен въпрос думата има господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю! Коалиция за България и нейната парламентарна група остро протестира против нарушаването на правилника и правните принципи, господин председателю!
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС, от място): Да му искаме оставката.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Беше направено предложение от господин Овчаров за отпадане на т. 4 от предложението Ви за законодателната програма на парламента. Даже е противоконституционно, бих казал, че Вие не подложихте това предложение на народния представител, направено от цяла парламентарна група.
  Освен това, господин председателю, на 22-и Парламентарната група на Коалиция за България на основание чл. 83, ал. 2 от българската Конституция предлага парламентът чрез гласуване да задължи министър-председателя да се яви в парламента. Вие и това не подлагате на гласуване.
  Междупрочем, досега Вие не сте допуснали до гласуване предложението на нашата парламентарна група за изслушване на министър-председателя.
  Второ, отхвърлянето, както Вие казахте, два пъти от парламента не е съдебно решение, за да има сила на присъдено нещо, така наречената "рес юдиката", за да се позовавате на нея.
  И трето, има нови факти и обстоятелства, които са настъпили след гласуването от парламента.
  Следователно, господин председателю, Вие сте длъжен да подложите на гласуване както нашето предложение, така и на дясната опозиция.
  Междупрочем, в интерес на НДСВ и на правителството е министър-председателят да дойде тук и да отговаря, а не да се крие. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това не беше точно процедурно предложение, а беше от името на парламентарна група. (Шум и реплики от залата.)
  Заповядайте, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата на основание чл. 40, ал. 3 от името на вносителите на предложение по дневния ред. Вие бяхте длъжен, господин председател, да дадете думата на вносителите на тези предложения още преди да се гласува дневният ред, още повече, че те са внесени преди внасянето на проекта за дневен ред, с което наистина още веднъж грубо нарушихте правилника.
  Нямате никакво право да не подлагате на гласуване тези предложения, защото отказът на Народното събрание да се произнесе по един въпрос не означава, че той не може да бъде поставен отново. Няма така процедура, а и защото актуалността на този въпрос стои с още по-голяма сила в днешния ден. Недейте да продължавате в същия стил за прикриване, за скриване, който засилва основанията за съмнение, че има нещо, от което се страхувате. Вие, мнозинството, сте тези, които имате интерес да се изслуша министър-председателят. Ако едно правителство, което претендира за почтеност и морал, претендира за тези ценности, то има най-голям интерес да докаже, че не се е сговаряло за нарушаване и заобикаляне на закона. Може би се страхувате и затова, защото отношението на министрите е било различно, защото може би колегите от Движението за права и свободи ще подкрепят едно такова изслушване. Защото от тази стенограма се вижда, че единственият министър, който е проявил някакъв морал, е господин Неждет Моллов.
  Подложете на гласуване направените предложения. В противен случай вие драстично ще нарушите чл. 40, ал. 4 от правилника и българската Конституция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  Уважаеми народни представители, започваме с нашата работа.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Ние правим процедурно предложение! Такова чудо не е имало никога. (Шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Близнаков, за процедурно предложение.
  ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа отдясно! Господин Радев, недейте се вълнува толкова, защото си дразните нимбичната система.
  Искам да поясня, че ние по въпроса, който се поставя - за изслушване на министър-председателя - имаме взето решение.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Но то си е ваше решение!
  ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: То е решение на Народното събрание. Това е решение на Народното събрание, погледнете стенограмите.
  Освен това е разпоредена проверка от компетентните органи и когато излязат резултатите, тогава бихме могли да преценим дали да го разглеждаме.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): След три години?! Какви резултати?!
  ВЕСЕЛИН БЛИЗКАНОВ: Три години са, ако имате спомени от вашето управление.
  По отношение на точката за АЕЦ "Козлодуй". Смятам, че е безсмислено да я дискутираме повече, тъй като този въпрос е разгледан от двете комисии. Приели сме, гласували сме дневния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля Ви, господин Корнезов. Моля Ви, недейте от място да репликирате непрекъснато.
  ВЕСЕЛИН БЛИЗКАНОВ: Правя процедурно предложение да си вървим по приетия дневен ред. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Процедурно предложение ли имате, господин Радев? Заповядайте.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател! Разбирам поведението на мнозинството, което много прилича на една известна птица, заровила дълбоко главата си в пясъка, смятайки, че по този начин нещата няма да се случат. Напротив, те се случват всеки момент, всеки божи ден се случват тези неща, и това, че главата ви е в пясъка, съвсем не значи, че те ще ви отминат по някакъв начин.
  Аз обаче искам за друго да говоря, господин председател. Освен позора на мнозинството, на който днес сме свидетели, Вие в личен план сте на път да се опозорите. Освен дето използвате Народното събрание като един инструмент за обслужване на някакви домашни нужди, Вие сте на път в най-скоро време да погазите обещанието си, поето пред хората, които бяха дошли в парламента и с които Вие разговаряхте и поехте публично ангажимент няколко данъчни закона, свързани с патентните данъци, да бъдат вкарани до края на този месец.
  Уважаеми господин председател, вашият министър на финансите публично обеща през м. януари да промени някои от грешките, които беше направил. След това също така публично се изметна и излъга хората. Аз Ви моля Вие - тъй като сте поне народен представител - да не повтаряте лъжите на този министър на финансите и да направите така, щото тези закони наистина да влязат тази седмица. За съжаление на десетото място, където сте ги сложили, най-вероятно те да влязат в пленарна зала на кукуво ляво.
  Поради това правя процедурно предложение да прередите дневния ред, тъй като около седем законопроекта преброих, които предшестват тези няколко, а седем закона до края на седмицата явно няма как да минат и Вие ще се опозорите по същия начин, както Милен Велчев.
  Аз правя процедурно предложение да промените дневния ред и да ги изтеглите напред - може би на трето или четвърто място. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Радев, програмата за работата е приета. Аз бих могъл да се възползвам от правото си в утрешния или следващия ден да направя подобно предложение.
  Така че много Ви моля, не се грижете за моето лично опозоряване или неопозоряване. Така че това са все предложения, които не мога да ги подлагам на гласуване, и преминаваме към първа точка от дневния ред, защото имам подозрението, че пречите на работата на Народното събрание. Ние имаме приети 22 точки и непрекъснато бламирате възможността да се работи по същество.
  Заповядайте, господин Абаджиев. Имате думата от името на парламентарна група.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Вземам думата извън дневния ред от името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Вече няколко дни сме свидетели на безпрецедентен факт в демократичната политическа история на Република България. Министър-председателят и управляващото мнозинство демонстративно пренебрегват парламентарния характер на нашата политическа система и правото и задължението на Народното събрание да настоява за изслушване на правителството за изнесени данни в българските медии, във в. "Труд" по-специално, за взето политическо решение на заседание на Министерския съвет за нарушаване на българското законодателство.
  С този отказ за публичност всъщност се потвърждава верността на изнесената стенограма от заседанието на Министерския съвет и, от друга страна, се демаскира истинският смисъл на посланията "нов морал" и "почтеност във всичко", които бяха използвани от сегашните управляващи по време на парламентарните избори.
  От съдържанието на стенограмата от въпросното заседание на Министерския съвет от 25 октомври м.г. се вижда, че тези понятия очевидно предполагат самото правителство да дискутира възможностите за заобикаляне и нарушаване на българското законодателство, след което да възложи на един от министрите, който е и подбудител на подобна дискусия, да изпълни взетото политическо решение.
  В страните, които свикнахме да наричаме нормални и в които върховенството на закона е основен принцип при подобни случаи, ако те въобще могат да съществуват, правителствата подават оставка. У нас "новото време" предполага не поемане на отговорност, а разследване за това кой е изнесъл информацията за сговора. А всъщност управляващите от Национално движение Симеон Втори, Движението за права и свободи и БСП имат интерес от изслушване, защото има известни разлики в отношенията на техните министри към подбудителството на министъра на финансите за нарушаване на закона. Но очевидно интересът за прикриване на правителственото разбиране за законност е много по-голям.
  И ако се върнем отново към посланията, то вече убедено можем да кажем, че новият морал не е нищо друго освен нова, непозната досега безотговорност, а "почтеността във всичко" всъщност е безотговорност за всичко.
  Обединените демократични сили ще продължат да настояват за изслушване на министър-председателя. Ще внесем парламентарно питане и искане за разискване по него и няма да участваме в заседанията на Народното събрание днес след унижението на Народното събрание и българската политическа система. Благодаря ви. (Ръкопляскания. Народни представители от ПСОДС напускат пленарната зала.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  За процедурен въпрос, заповядайте, господин Щерев.

  АТАНАС ЩЕРЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Възразявам срещу нарушаването на два члена от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - чл. 43, който гласи, че народният представител говори само от трибуната на Народното събрание, и чл. 40, който регламентира по какъв начин се приема дневният ред.
  Съюзът на демократичните сили, след като Прокуратурата започна да разследва един след друг министрите на кабинета Костов и се оказа, че следите най-вероятно за определени закононарушения водят лично към господин Костов (единични ръкопляскания), се мъчи да направи всичко възможно, за да внесе смут в работата на Народното събрание чрез негласувания, чрез нарушаване на правилника, чрез излизане от залата и по всякакъв друг начин.
  Депутатите от Съюза на демократичните сили се страхуват от нормалния демократичен начин на решаване на нещата в Народното събрание, тоест чрез гласуване.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Каква процедура е това?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Оттам нататък аз ви моля, тъй като имаме тежка законодателна програма, да не се нарушава правилникът и да вървим по приетия дневен ред. Благодаря. (Единични ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Щерев.
  Процедурен въпрос ли имате, господин Ганев? Заповядайте.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Уважаеми господин председателю, опитът показва, че мнозинството може да реши каквото прецени. И затова се питам: когато тази възможност е налице и сега, защо да не се спазят тези принципи на парламентаризма, все пак въведени в нашия правилник?
  Вижте какво точно пише в чл. 40, ал. 4:
  "(4) Проектът за програма по ал. 1, предложен от председателя, и постъпилите предложения по чл. 3 се подлагат на гласуване."
  Вие предлагате един дневен ред, но има постъпило писмено предложение от една парламентарна група. Ами, поставете го на гласуване и го отхвърлете! Но не можете да се позовавате на спомени от предишни дни - че Народното събрание се било вече произнесло, и господин Щерев да смята, че това е шикания на парламентаризма.
  Господин Щерев, Народното събрание понякога изглежда, че губи време, но то е управление на общественото мнение. И не Вие единствено го представлявате.
  И аз Ви призовавам, господин председателю, подложете на гласуване това предложение и го отхвърлете. Иначе това създава много лош прецедент. Това, че някой го правил преди това и се наричал господин Куртев, ами ние и тогава сме се възмущавали. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Едно и също процедурно предложение да се прави няколко пъти не е най-доброто...
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Трябва да го гласувате, бе хора! Как може такова нещо?
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Вие ще ни принудите и ние да излезем тогава.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Преминаваме към:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не, не давам процедура.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Как не давате? (Силен шум и реплики в блока на КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е злоупотреба с право, уважаеми господа.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Процедурно предложение имаме!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Мутафчиев. Голямото ми уважение към Вас ме кара да ... Заповядайте. (Силен шум и реплики от КБ.)
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, не го правя от неуважение към Вас или да бъркам реда на Народното събрание, а в името на по-добрата работа на Тридесет и деветото Народно събрание и най-вече на дневния ред за тази седмица.
  Предлагам ви т. 10 - първо четене на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за облагане на доходите на физическите лица, да стане т. 4, а т. 4 да стане т. 10 от дневния ред за тази седмица.
  Какви са мотивите, господин председателю?
  По въпроса за промяната на Закона за облагане на доходите на физическите лица всички ние сме поели конкретни ангажименти, включително към стачкуващите занаятчии, протестиращите срещу патентния данък и т.н. Лично Вие поехте също ангажимент, че този закон ще влезе в дневния ред и ще бъде разгледан от Народното събрание.
  Надявам се, че ще поемете ангажимента и мнозинството ще подкрепи идеята да мине напред в дневния ред, за да може в края на краищата хората да получат яснота по този въпрос. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Има процедурно предложение за замяна на т. 4 с т. 10 от приетата програма.
  Противно процедурно предложение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Мутафчиев за размяна на т. 4 и т. 10.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 142 народни представители: за 51, против 89, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Аз имах намерение да направя от свое име, лично предложение в утрешния ден, Вие ме предварихте, но за днес* то не се прие. Благодаря.
  Сега вече смятам, че залата ще ми позволи да започнем.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): От името на парламентарна група!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагам половин час почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Часът е 9,56. (Шум и реплики в залата.)
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ, от място): Има още 4 мин. до 10,00 ч.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има процедурно предложение за половин час почивка. Щом е процедурно предложение, подлагам го на гласуване.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Как? Почивка никога не се подлага на гласуване!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това беше направено като процедурно предложение. Прощавайте! Не може да се иска почивка преди да е изминал един час от започването на заседанието. Вярно ли е, господин Корнезов?
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Да, има още три минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ами, има. Защо го правите тогава? Защо го правите, като има още три минути?!
  Следователно това, което искам да направя за вас, е да го подложа на гласуване, тъй като не е минал единият час по правилник. Вие не желаете това нещо и понеже не е спазен правилникът, започваме със Закона за движение по пътищата.
  Преди това обаче, така както ви запознах, подлагам на гласуване да се допуснат в залата 10 деца на клуб "Млад приятел на КАТ" и две служителки на "Пътна полиция", за да мога да направя това, което ви обявих в началото на заседанието.
  Моля, гласувайте за допускане в залата на 10 деца и 2 служителки от КАТ. (Част от депутатите от Коалиция за България напускат залата. Реплики от НДСВ: "Останете поне заради децата!")
  Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Моля, поканете децата от клуб "Млад приятел на КАТ" и служителите. Заповядайте.
  КИРИЛ МИТРЕВ, член на клуб "Млад приятел на КАТ": "Открито писмо до всички депутати от Тридесет и деветото Народно събрание от децата - членове на клуб "Млад приятел на КАТ" - София
  Уважаеми народни представители, уважаеми родители!
  Всички ние - децата, членове на клуб "Млад приятел на КАТ" - София, искаме да се обърнем към вас - хората, които сте гласували новите изменения и допълнения на Закона за движение по пътищата, с една огромна и настоятелна молба: когато давате своя глас "за" или "против", ви умоляваме да мислите преди всичко за нас - вашите деца.
  Вие сте нашите родители, вие сте нашите по-големи братя и сестри, молим ви да приемете такива правила за движение по пътищата, които максимално да гарантират нашата безопасност, нашия живот и нашето здраве. Шофьорите да не извършват неразумни действия, когато са зад волана, така да управляват автомобилите, камионите, мотоциклетите, автобусите и трамваите, за да не се налага нито едно дете да посети болнично заведение, да няма дете, което да изпитва болка или да остане инвалид за цял живот, да няма празни чинове в нашия клас, да няма отсъствие от учебните часове, да не четете в очите ни: "Шофьори, страх ни е от вас!". Всичко зависи изцяло от вас.

  Свидетели сме как в последните дни наши приятели попаднаха в пътно-транспортни произшествия и бяха ранени. Не искаме да има разплакани деца или страдащи родители.
  За да няма ранени или убити деца, за да няма тъжни хора, вие - хората, които създавате българските закони, когато гласувате, никога не забравяйте, че ние сме вашите деца - децата на България!
  Ние, децата - членове на Клуб "Млад приятел на КАТ" от град София, призоваваме нашите връстници от всички краища на България да внимават, когато са на улицата, и да не създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
  Пожелаваме ви успешна и ползотворна работа.
  От децата - членове на Клуб "Млад приятел на КАТ", град София." (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви, деца, за това обръщение към Народното събрание.
  Аз като председател поемам ангажимента да направим всичко възможно, за да запазим вашия живот и здраве.
  Господин Мирчев, заповядайте като председател на Комисията по транспорт и телекомуникации да представите доклада на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители!
  Предлагам във връзка с второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата в пленарната зала да бъдат допуснати заместник-министърът на транспорта и съобщенията господин Любомил Иванов, началникът на Управление "Пътна полиция" Алекси Кисяков, Алекси Стратиев, Димитър Ганев - изпълнителен директор на Автомобилна администрация, Славка Андреева - от Министерство на транспорта и съобщенията и Любка Маринова - от Министерство на вътрешните работи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители! Има процедурно предложение за допускане в пленарна зала на посочените от господин Мирчев лица.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  Моля господата да бъдат поканени в пленарна зала.
  Господин Мирчев, заповядайте за второ четене на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  "ДОКЛАД
  на Комисията по транспорт и телекомуникации
  относно Законопроект № 102-01-24, внесен от Министерския
  съвет за изменение и допълнение на Закона за движение по
  пътищата, второ четене
  Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, обнародван в "Държавен вестник", бр. 20 от 1999 г., изменен бр. 1 от 2000 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По заглавието на закона има ли възражения? Няма.
  Моля, гласувайте заглавието на закона.
  Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
  Заглавието се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 1 има предложение на народните представители Исмет Саралийски и Рамадан Аталай.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 1:
  "§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: "които се поставят само след възлагане от собственика или администрацията, управляваща пътя, при условие и по ред, определен в наредбата по ал. 3.
  2. В ал. 3 думата "от" се заменя със "с наредба на"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 1 не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте подкрепения от комисията § 1.
  Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 2 са постъпили предложения от народните представители Йордан Мирчев, Исмет Саралийски и Рамадан Аталай.
  Комисията подкрепя предложението.
  Постъпило е и предложение на народния представител Иван Иванов.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 2.
  "§ 2. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 3:
  "3. да не управлява пътно превозно средство под въздействието на алкохол или на упойващо вещество."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 2 има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 96 народни представители, за 96, против и въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  Господин Ралчев, заповядайте за процедура. Не Ви видях навреме, извинявайте.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Аз ще помоля за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Все пак искам да помоля за Вашата формулировка.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Искам да направя възражение по така предложения текст. Моля в този смисъл да ми бъде дадена възможност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не Ви видях навреме, моя е грешката.
  Заповядайте да представите Вашето виждане по § 2.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Така, както е формулиран текстът, не дава яснота какво означава въздействие, свързано с алкохола. Въздействието върху организма, свързано с алкохола, е над 0,2 промила. Всъщност, въздействието, което застрашава безопасността на движението, по утвърдената практика и по теоретични конференции, които датират от 1982 година насам, е над 0,5 промила. Всъщност, би трябвало да има една фиксация, защото в противен случай разликата между 0,2 и 0,5, без в крайна сметка да имаме конкретно въздействие върху организма на водача, ще доведе до спорове и до изводи, свързани със санкция, която ще бъде неоправдана, защото няма да има причинна връзка между състоянието на водача и съответните правила, които са посочени по начина, по който господин Мирчев ги посочи.
  Впрочем, такава е и утвърдената практика и в досегашните правила за движение, а те държат сметка за категоричните научни достижения в тази област.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ралчев. Какво предлагате с това, всъщност?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Само още едно изречение. Правилната постановка е "над 0,5", както беше и досега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: С това се отмени гласуването по § 2 поради това, че аз пропуснах да дам думата.
  Продължаваме дискусията.
  Господин Калъчев, имате думата.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да подкрепя казаното от господин Ралчев. Според мен досегашният текст е един добър текст. Няма смисъл да махаме и да криминализираме действията по изпиване на една бира. Осъзнайте се, драги колеги! Моля ви да отхвърлим този текст. Това е една мракобесна мярка. Сега ще въведем всичките истории на катаджии, изскачащи от храстите заради една бира. Недейте така!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Калъчев.
  Господин Пантелеев, имате думата.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Преди да започна, искам да кажа, че текстът на вносителя или тестът от стария закон е по-добрият текст. Това е един от редките случаи в този закон, когато вносителят е имал правилно мнение. Между другото, наистина законът беше изключително калпав и внесен в насипно състояние. Държа да го подчертая. Съжалявам, че гласувах "за" на първо четене. Наложи се комисията на няколко пъти да преработва този закон.
  Връщайки се към § 2, искам да подкрепя аргументите на господин Ралчев. Съвсем очевидно е, че такъв текст: "под въздействието на алкохол" трудно би могъл да бъде тълкуван и да бъде прилаган, тъй като кой трябва да прави преценката? Дали самият управляващ колата и след това самият контролиращ орган и така нататък? Имаше една дълга дискусия, която беше водена навремето. Предполагам, че спомени за нея има. В крайна сметка се стигна тъкмо до този текст, който дава възможност действително да бъде направена преценка въз основа на някакви обективни данни, каквото е изискването - концентрацията на алкохола в кръвта да бъде под 0,5 промила.
  Уважаеми колеги, повече от ясно е, че сухият режим, абсолютно сухият режим няма да доведе до ограничаване на пътните произшествия в тези размери, в които беше предвиден поне в стария закон. Така че не давайте възможност наистина за допълнителен, за полицейски произвол. Аз, разбира се, не смятам, че органите като цяло злоупотребяват с правата си, но в тази сфера практиката просто гъмжи от такива примери. И настоявам още веднъж да проявим здравомислие не защото между нас има толкова любители на чашката, а по простата причина, че има традиции, има практика, която показва, че тези норми, които са предвидени досега в закона, не създават условия за пътно-транспортни произшествия. Този краен пуританизъм, който тук се предлага и който при това не би могъл да бъде контролиран, тъй като формулировката е доста обтекаема, е излишен. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
  Господин Мутафчиев, имате думата.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): До голяма степен споделям това, че трябва да има определена граница за алкохола, но искам да се спра не на този въпрос, а на един още по-важен въпрос. Тук е писано "упойващи вещества", но не е споменато нещо много важно, за което и в училища, и навсякъде в обществото се говори - наркотичните вещества. Разбира се, че те влизат в определението "упойващи вещества", но според мен те трябва да бъдат включени тук и категорично и ясно, без каквито и да е граници да се каже, че след употреба на наркотични вещества не може да се управлява пътно превозно средство.
  Що се касае до упойващи, струва ми се, че тук също сме навлезнали в една много либерална зона на проверка, защото голяма част и от лекарствата, и болкоуспокояващите лекарства, някои от които дори свободно се продават в аптеките, могат да бъдат засечени, да се каже, че виждате ли, в края на краищата той е употребил упойващи вещества и по този начин е нарушил функциите си на шофьор.
  Друг е въпросът, аз не зная как може да се докаже това нещо и имаме ли апаратура, която може на място да установи дали си употребил упойващо средство. Доколкото знам тази лабораторна система е доста сложна и май трябва да се ходи до болница, за да може да се установи това нещо. Да не стане така, че пишейки за упойващото средство, ние правим само едно пожелание, което в действителност няма да може да се контролира. Затова по-добре да пишем за наркотичните средства - да не се употребяват наркотични средства. Тоест хора, които са под въздействието на наркотични средства, да не могат да управляват пътно превозно средство. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Господин Аталай, имате думата.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, наистина искам да подсетя, че преди да започнем да разглеждаме измененията и допълненията на законопроекта за движение по пътищата, дори след онези бурни дебати, които бяха проведени в тази зала и част от нашите колеги напуснаха, имаше една приятна изненада, когато децата се появиха тук, пред нас и апелираха днес да приемем такива текстове, с които да предпазим живота на нашите деца. А ние сега седнахме и продължаваме да обсъждаме дали изобщо може да се управлява пътно превозно средство след употреба на алкохол. Много бързо забравихме присъствието на децата и започнахме да обсъждаме кой по колко бири може да пие и кой контролиращ орган може да изскочи от храсталаците, да ни провери и да установи дали имаме в кръвта си 0,5 промила или милиграма алкохол, или 0,49.
  Аз уважавам господин Ралчев, имахме сериозни дебати по време на обсъждането в комисията, той присъства там и смятам, че ако един шофьор, управляващ автомобил, наруши правилата или направи пътно транспортно произшествие с 0,49 промила алкохол в кръвта си, тогава какво правим? Или пък, ако сгази човек с 0,495? Или човек с 0,51 от това не наруши законите, а го спре контролния орган? Затова аз смятам, че в самия текст още в началото не е необходимо да има цифра, която да ограничава, или цифра, която да дава възможност на управляващите моторно превозно средство самонадеяно да се качат, след като са изпили една чаша ракия или две чаши алкохол.
  Имайки предвид спецификата на всеки човек, някои от една бира вече не са в състояние да ходят по пътищата, а какво остава да се качат и да управляват автомобил. Познавам такива хора, дано сред нас да няма такива, които пият кило и като се качат да карат колата, карат много по-спокойно. Но, имайки предвид, че в наказателните разпоредби на този закон е отбелязано 0,5 и евентуално, ако се отиде на съд или правораздаващите органи да разглеждат случая, в наказателните разпоредби, господин председателю, е записано, че ще носи наказателна отговорност този, който има в кръвта си над 0,5 промила.
  Колеги, аз апелирам текстът да си остане така, както е приет от комисията, защото това, което каза и господин Мутафчиев, ако е употребил наркотични вещества, по какъв начин ще го премерим? Как ще намерим мярката 0,5 на наркотичното вещество?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Там няма такава мярка. Не трябва да има.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Добре, казваме, че взема упойващи вещества, не може да те види на пътя и те гази, а е приел упойващи вещества, пък си кара нормално. Затова аз преди известно време казах, колеги, не искам да повтарям от трибуната, за мен няма пийнал или пиян, или полупийнал шофьор, или полубременна жена. Така че апелирам, нека текстът, който е приет от комисията, да го подкрепим с ясното съзнание. Дори аз се учудвам, господин председателю, защо приехме да върнем обратно текст, който беше гласуван един път. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
  Беше мой пропуск, че не видях господин Ралчев.
  Имате думата за реплика, господин Ралчев.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! Аз ви моля да бъде гласувано предложението, което е отразено в § 2 по съответния ред и което не се подкрепя от комисията. То е в смисъл: "да не управлява пътно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на 1000 или под въздействие на упойващо вещество". И ако позволите, аргументацията за това:
  В крайна сметка дали отговорността ще бъде наказателноадминистративна или чисто наказателна, има един проблем и той се нарича причинна връзка. За да има причинна връзка, трябва да има ясна адекватност между състоянието, което застрашава годността на водача да бъде годен водач и да управлява моторното превозно средство и въздействието на алкохола. Проблемът не е правов, проблемът е медицински както по отношение на силното упойващо вещество, така и по отношение на алкохола. Всъщност двете категории нарушения нямат нищо общо едно с друго. И в двата случая безспорно медицинската практика е установила, че единственото абсолютно годно средство за доказване на състоянието на водача е кръвната проба.
  Тук не става въпрос и за това отделните изпробватели на трезвеност, независимо какви са те, каква достоверност имат, а всъщност и в закона е записано, че тогава, когато в кръвта на водача е установено съответното количество, оттам нататък медицината прави съответните изводи, които имат и съответната правна характеристика.
  Още един път искам да подчертая, че не може да има наказателноадминистративна норма, която да указва на 0,5, а да имаме в закона обща норма, която да не цитира точно това изискване. В този смисъл никой не се явява адвокат и поддръжник на пияния шофьор, на човека, който има навици да употребява една, две или повече бири, а става въпрос за едно обективно медицинско състояние и за нищо друго.
  Аз твърдя, че във всички европейски, а и не само европейски правни системи, долната граница за въздействие на алкохола е 0,5. Има отделни държави, включително и щати, които са вдигнали тази норма на 0,8, но нашата съдебна практика, нашата медицинска практика е утвърдила 0,5 като онова състояние, от което оттам нататък започва въздействието, което е отрицателно. Що се касае до 0,49, 0,51 и пр., това е въпрос на правна формулировка. Съществуват медицински изследвания, които връщат състоянието на водача към момента на катастрофата и оттам се преценява неговата годност и евентуално дали е в нарушение на правилата или не. Да върнем едно такова положение, което указва да поставим на една преценка, която ще бъде различна в наказателноадминистративния аспект и в общата отговорност с различни критерии, е абсолютно недопустимо.
  В крайна сметка ви заявявам, че състояние 0,3 е въздействие на алкохол върху организма. Състояние 0,2 е функционална норма на алкохола и на летливите редуциращи вещества в кръвта. Всеки един от нас и в това състояние го има. 0,3 е въздействие, 0,4 е въздействие, което обаче няма никакво отношение към годността на водача. Абсолютно никакво!
  Ние не искаме тук да създадем преференция за този, който употребява алкохол, а да съобразим една утвърдена непротиворечива съдебна практика в последните 30 години. Никой не е поставял този въпрос под съмнение. Очевидно е, че редакцията, такава, каквато е предложена, не държи сметка за постиженията, които е утвърдила съдебно-медицинската и чисто медицинската практика в това отношение. Струва ми се и аз приканвам всички присъстващи да приемат тази кауза за законосъобразна и да я подкрепят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ралчев.
  За втора реплика - господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Ние очевидно задълбочихме тази дискусия. Повече от ясно е, че крайностите в случая не помагат. Влиянието или въздействието на един афект, на една лоша новина, ако щете, върху водача, често пъти има много по-тежки последствия, отколкото употребата на такива минимални количества алкохол, за каквито говорим. Кой би могъл да докаже, примерно, че половин бира не действа по-благоприятно за успокояване на нервната система, отколкото онова, за което говорим? Нека да постъпим разумно и да намерим баланса в тази ситуация, който, пак казвам, слава Богу, добре е формулиран в текста, който предлага Министерският съвет. Тук бяха изложени достатъчно много правни мотиви - изложени компетентно от господин Ралчев.
  Всичко друго би било, пак повтарям, един рецидив, който в крайна сметка ще отвори безкрайни спорове по пътищата и с нищо няма да намали нивото на пътно-транспортните произшествия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев, за репликата към изказването на господин Аталай.
  За трета реплика - господин Чонков.
  ГОСПОДИН ЧОНКОВ (НДСВ): Господин председател, по този параграф ние водихме дълги дебати в Комисията по транспорта и съобщенията. Мога да ви кажа, че накрая аз мисля, че гласувахме за предложението на Министерския съвет. Сега виждам от доклада, че сме гласували предложението на господата Аталай, Саралийски и Мирчев. Аз мисля, че когато в комисията гласувахме този параграф, и господин Ралчев беше там и всички се обединихме да гласуваме това, което е предложено от Министерския съвет. Аз поддържам да гласуваме § 2 така, както е предложен от Министерския съвет.
  Искам да кажа, че господин Аталай, понеже е абсолютен въздържател... (Оживление.) Не искам да намеквам за това, ако го приемате като реплика, но аз мога да кажа, че не една, а и пет бири да изпия, нищо ми няма и сигурно няма да имам 0,5 промила в кръвта. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря на господин Чонков.
  Господин Аталай, имате думата за дуплика, за да внесем вече порядък в изказванията.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги! Тук присъства заместник-министърът на транспорта, а от контролните органи тук е господин Кисяков. Аз говорих с тях преди малко. В нито един европейски закон няма още в началото да се поставят някакви ограничителни цифри. Ако сме тръгнали към Европа, аз не изхождам от принципа, че съм пълен въздържател. Но вие защо изхождате от принципа, че сте алкохолици? (Оживление.) Защо на този принцип трябва да поставяме нещата?
  Колеги, според мен трябва много сериозно да се погледне на проблема. В наказателните разпоредби ние сме отбелязали 0,5. Всеки да отиде и да си търси правата там. Аз уважавам господин Ралчев, но знам следното: адвокатите, когато си виновен, могат да те изкарат невинен и обратното. Ако днес дадем думата на адвокатите от тази трибуна, ще чуем хиляди мнения, но в комисията, когато гласувахме текста, смятам, че много задълбочено обсъдихме проблема и се стигна до извода, че не може в един закон, които изравняваме с изискванията на европейското законодателство, да поставим такава цифра още в началото. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
  Господин Дъбов, заповядайте за изказване.
  ДИМИТЪР ДЪБОВ (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Аз виждам, че почти всички членове на Комисията по транспорт и съобщения взимат отношение. Основните аргументи се казаха. Искам да повторя това, което и колегата спомена. И в комисията, и тук аз смятам, че предложението на правителството е доброто предложение. На мен също не ми е известно как така изведнъж стана, че комисията не го подкрепя. Може би е била с много малък кворум. На последния преглед на второто четене на законопроекта се опитахме да поставим този въпрос, но председателят го отклони по неизвестни причини. Доброто предложение за нас е това, което е направено от правителството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дъбов.
  За изказване има думата господин Пейчев.
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ (НДСВ): Господин председател, съжалявам, че господин Аталай излезе. Ние като колеги го познаваме добре, но този поглед, който той има, бих казал, че е неправилен. Най-обикновеният сержант ще ви каже веднага, че когато един човек е изпушил повече от четири цигари бързо една след друга и отиде на апарата, този апарат веднага показва наличие на алкохол в организма. Това можете да проверите и в Комитета по стандартизация, питайки господин Ивелин Буров за това. Значи ли, че след като апаратът покаже някакво наличие на алкохол, макар и под въздействие на цигарите, след това трябва да го изпратите на кръвна проба? Знаете ли колко време коства това? Този човек трябва да обикаля 2 - 3 часа, да дава кръв, да му нарушите целия график. И ние при най-малкото наличие или индикация трябва да го изпращаме на кръвна проба, след което да си хваща адвокат и да започне да се съди с някого.
  Смятам, че този подход е изключително бюрократичен. Искам да се придържаме към това предложение, което направи господин Ралчев и смятам, че то е правилното. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пейчев.
  За реплика думата има господин Мирчев.
  ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! Този въпрос беше дискутиран часове в Комисията по транспорт и съобщения. Беше гласуван - съвсем отговорно заявявам това. На едно от следващите заседания господин Ралчев постави този въпрос, а не, когато първоначално беше разглеждан. Беше гласуван така, както прочетох в доклада на комисията.
  Моля ви да обърнете внимание на следното: ние тук говорим даже и за един самоконтрол, да не се управлява моторно превозно средство под въздействието на алкохол. По-нататък е казано, че когато е от 0,5 нагоре, се налагат наказателните разпоредби. Много е интересно да ми обясните, ако тук запишем 0,5, когато вие излезете от приятели, където сте били на гости, от кръчмата или от някаква друга среща, как ще проверите това 0,5 ли е, 0,4 ли е? Благодаря.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): Другото е съвсем непроверимо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това беше реплика към господин Пейчев.
  Има ли други реплики? Няма.
  Господин Пейчев, имате право на дуплика в рамките на три минути. Заповядайте!
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ (НДСВ): Господин председател, няма да се възползвам от трите минути. Мога да предложа на господин Мирчев най-малко две фирми, които произвеждат такива прибори, за жалост не в България. Който водач желае да си закупи такъв прибор, може да го направи и да се провери преди да се качи в автомобила. Един такъв прибор струва около 55 до 65 марки. (Оживление.)
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Три милиона по 55 марки - вие си направете сметката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пейчев.
  Господин Щерев, имате думата за изказване по § 2.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз поддържам текста "алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и под въздействие на упойващо средство" и искам да се аргументирам защо.
  На първо място, искам да кажа на господин Аталай, че казаното от него, че в други страни няма такава практика, не е доказателство. Това не е вярно по мои сведения. Извинете, но това не е така. Повтарям: това, което Вие казвате, че в други страни няма такава практика, не е вярно по мои сведения. Вашите сведения може да са други, но аз не смятам, че това е доказателство.
  На второ място, мисля, че съвсем ясно се разграничават упойващи средства и алкохол, защото според законите в страната всеки, който се подлага на някаква медицинска интервенция, днес би трябвало да разпише информирано съгласие. Той се задължава след употребата на определено упойващо средство 24 часа да не шофира, да не взима отговорни решения и да не работи с машини. Това е практика в нашата страна, въведена вече от около две години. Така че всяко друго нещо ще се докаже чрез изследвания в медицинско заведение - употребил ли е упойващи средства, подписал ли е декларация и така нататък.
  Що се отнася до алкохола, едно от най-употребяваните упойващи средства, искам да обърна внимание, че той се употребява не само като упойващо средство по желание от някой индивид, а алкохолът се употребява и като храна. (Оживление.) Разбира се, това е напълно възможно и е ежедневна практика. Една ферментирала царевица, едно ферментирало варено жито - да не давам повече примери, там винаги има алкохолно съдържание. Алкохолно съдържание има и в бозата. Това означава ли, че когато изпие две или три бози и този човек покаже положителна проба, ние трябва веднага да го санкционираме, съгласно изискванията на закона?
  Аз бих могъл да кажа, че законодателят би трябвало да се произнесе по една граница - 0,3, 0,4, 0,5 и мисля, че 0,5 е най-високата граница, която би могла да се постави. От друга страна искам да кажа, че задължително трябва да има някаква граница за алкохола. Това е моето мнение и ви призовавам да гласувате този текст: "Концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или под въздействието на упойващо вещество". Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Щерев.
  Заповядайте за изказване, госпожо Чилова.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като член на тази комисия, искам да изразя пред вас, че този параграф беше дискутиран много обстойно може би на няколко заседания. Впоследствие господин Ралчев направи това предложение да се подкрепи текстът на вносителя. Да, наистина ние най-напред бяхме приели предложението, направено от народните представители Мирчев, Саралийски и Аталай. Впоследствие господин Ралчев направи своите възражения и своите обосновки и аргументи в подкрепа на § 2 на вносителя, след което ние се обединихме, гласувахме и приехме текста на вносителя.
  Очевидно е, че след направените изказвания тук и от много от членовете на комисията, наистина това е един текст, който засяга много голям кръг обществени отношения и субекти. Очевидно е също така, че сега действащата практика е именно такава и това предложение възпроизвежда сега действащото статукво.
  Помоему аз не приемам като аргумент това, което каза господин Аталай, че след като ние сме го предвидили като административно-наказателна санкция, защо трябва тази разпоредба и тази забрана да се съдържа в нормата на чл. 5. Наистина, за да може да се наложи една административно-наказателна санкция, очевидно е, че някаква норма трябва да бъде нарушена.
  В подкрепа на вносителя и в подкрепа на останалите колеги, които са за текста на вносителя искам да заявя, че чл. 5, ал. 2 е систематичното място на даването на този праг. Мястото е именно тук, в тази норма.
  Наистина мисля, че не е разумно и ви призовавам да помислим много сериозно по този текст, защото сега действащата практика е такава. В противен случай, ако ние не запишем този праг тук, в тази норма, това означава, че ще се даде възможност наистина за злоупотреби от страна на контролните органи. Всички сме свидетели на тази масова практика и мисля, че тук е мястото на тази норма и разбира се, ако тя бъде нарушена в така разписания текст, тогава следва да бъде приложена административно-наказателната разпоредба. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Чилова.
  Първата реплика е на господин Ралчев, а втората - на господин Аталай.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Господин председател, уважаеми дами и господа, ако се възприеме това предложение по начина, по който го формулира господин Мирчев, ще изпаднем в правов нонсенс. Член 343 от Наказателния кодекс вменява квалифициращи обстоятелства, тоест значително утежнена отговорност за водач, който е причинил последици в пияно състояние. Пияното състояние е над 0,5 промила. Ако се запази тази структура, правораздавателните органи няма да могат да боравят със закона. Не може една санкционна последица, която е визирана в наказателната част, дори в Наказателно-административната част, където се поддържа, че това е достатъчна норма, да бъде пренесана към общата част, защото санкцията в случая е един бланкет, който се пълни от едно съдържание, което трябва да бъде дадено във формулировката на закона.
  И тук се явява генералното противоречие. Увисва цялата конструкция във фазата 0,2-0,5 промила. Не се притеснявайте от това, че някой ще създаде привилегия за този, който е нарушил закона. Не се притеснявайте от това, че проблемът със самоконтрола може да бъде нарушен. Самоконтролът е въпрос на лична отговорност и на една санкционна последица, когато е нарушен законът. Не може в общия характер (тоест Наказателния кодекс) съдебната практика да е утвърдила един критерий, наказателно-административната санкция, която е в предложението, да определя същия критерий, а в общата част, където е формулировката на основанието за отговорност, да имаме един нонсенс. Разберете, има общозначими правила. Те не могат да бъдат нарушавани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Ралчев.
  Това беше първата реплика. За втора реплика има думата господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател. Ще направя едно процедурно предложение, след като направя репликата. Репликата ми е: евентуално ако запишем 0,5 промила в този текст, смятате ли, че ще дадем възможност и право на юристите или адвокатите да защитават онези, които при 0,49 промила са направили нарушение, дали ще ги оневините или ще ги обвините?
  Говорил съм и с други юристи. Господин Ралчев, според мен проблемът идва от Наказателния кодекс, където през 1996 г. е въведено 0,5 промила. Ако отидем на сериозни крайности, смятам, че и в Наказателния кодекс би трябвало да отпадне 0,5 промила и всеки, който е употребил алкохол и упойващи вещества, нарушава правилата и прави транспортно произшествие с тежки последици, дори с 0,1 промила алкохол в кръвта си, да носи наказателна отговорност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
  Има думата за трета реплика господин Саралийски.
  ИСМЕТ САРАЛИЙСКИ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Колеги, вземам думата, за да направя реплика по изказването на госпожа Чилова. Юристите са тези, които в крайна сметка трябва да дадат точния текст, който искаме да приемем днес във връзка с този закон. Искам да споделя, че текстът, който ние сме предложили, е нов. В действащия закон такъв текст няма. Имаше спор с колегите, че досега в нормата го е имало числото 0,5 на 1000, а сега предлагаме тази цифра да я няма. Значи ние създаваме нова т. 3 към ал. 2 в чл. 5.
  Член 5 указва какво е длъжен всеки водач на превозно средство. Мисля, че текстът, който сме предложили, не лишава водача от правото да употребява алкохол. Значи отишли сме още по-напред. Той сам трябва да прецени дали се намира под въздействието на алкохол, или на друго упойващо средство и в зависимост от това да решава дали спазва закона и дали да управлява превозното средство или не.
  Господин Ралчев каза, че и в Наказателния кодекс се коментира проблемът с наличието на алкохол в кръвта и че водачът носи наказателна отговорност при наличие на алкохол над 0,5 на 1000. Считам, че няма смисъл в общия текст, който указва задълженията на всеки водач, да поставяме такава граница. Нека всеки водач сам да решава дали е попаднал под въздействието на алкохола или не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Саралийски.
  Госпожо Чилова, заповядайте за дуплика.
  НИНА ЧИЛОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Народното събрание е висш законодателен орган, който приема закони, за да може да регулира обществените отношения. Не мога да се съглася с това, което предлагате - от 0,1 до 0,5 на 1000 всеки сам да контролира себе си, защото за да отидем към административно-наказателна санкция очевидно е необходимо да има компетентен орган, който да констатира този факт, за да може по надлежния ред нарушителят да бъде наказан. Дали употребата на една бира е състояние, което води до възможност той да не се контролира, да не контролира действията и постъпките си?
  Господин Аталай, всички знаем, че ако предложим тази норма на широка обществена дискусия, струва ми се, че обществото няма да ви подкрепи.
  Колеги, още веднъж ви призовавам, предлагам да прекратим дебата по тази норма и да преминем към гласуване, защото очевидно щом се съгласявате да има административно-наказателна санкция, а нея я има, то каква е пречката? Господин Ралчев каза, че трябва да има формулировка, норма в общата част, за да може при нейното нарушаване да бъде наложена съответната санкция.
  Мисля, че аргументи се изказаха в едната и в другата посока. Затова призовавам още веднъж: нека всеки народен представител да помисли и с разума си да вземе своето решение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Чилова.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по дискутирания текст на § 2?
  Заповядайте, господин Великов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Бих помолил все пак господин Мирчев да каже в крайна сметка какво решение е взела комисията.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми господин председател, комисията подкрепи текста на вносителя. На едно от следващите заседания се появи господин Ралчев и направи това предложение, което беше дискутирано. Тогава аз зададох въпроса: господин Ралчев, в рамките на приетия от Народното събрание срок за даване на предложения по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата не е постъпило от Вас такова предложение. Въпреки това ние го дискутирахме. Комисията подкрепи текста на четиримата народни представители - Исмет Саралийски, Рамадан Аталай, Йордан Мирчев и Иван Иванов. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Влахов.
  КАМЕН ВЛАХОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Уважаеми господин Саралийски, ще си позволя да Ви опонирам тук. Вие се мотивирахте с това, че всеки трябва да се контролира сам, а, видите ли, в Наказателния кодекс има разпоредба. Нека да не смесваме наказателните норми с административнонаказателните.
  И после, питам аз: когато на пътя полицията спре един водач и го провери за алкохол, кой ще обясни на пътния полицай, че той, видите ли, има право да употреби алкохол до 0,5, защото ако е над 0,5, вече има Наказателен кодекс?
  Аз просто не съм съгласен тук и Ви призовавам да оттеглите Вашето предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Влахов.
  Има думата господин Мутафчиев за процедурно предложение.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председател, предлагам да преминем към гласуване. Струва ми се, че от толкова много изказвания вече се очерта каква ще бъде позицията на Народното събрание. Ако продължим с този дебат, това означава, че ще минем към една нова система на гласуване - всеки от тази трибуна ясно и категорично да заяви пред народните представители каква е неговата позиция по един от членовете на второ четене на този закон. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  За процедурно предложение - госпожа Гроздилова.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Сега, вече доста повече от час от началото на пленарното заседание, моля малко по-рано да започне почивката, в което време да се доуточнят нещата и след това ще се гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: То ще бъде само 6-7 мин. по-рано.
  Обявявам 30 мин. почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  (Поименна проверка на кворума. Списъкът се прилага към протокола.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  За процедурно предложение има думата господин Иван Искров.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Като председател на Комисията по бюджет и финанси искам да ви напомня, че тази година бюджетът на Народното събрание е около 85% от бюджета на Тридесет и деветото Народно събрание за 2001 г. като суми. И понеже вече започва да става навик на колегите отдясно да напускат залата, все пак искам да кажа, че трябва да има и парична част участието на депутатите в работата им. По данните на Главно счетоводство средната надница на депутат е 45,64 лв. Като се вземе възрастовата структура на колегите от ОДС, отива между 50 и 55 лв.
  Правя процедурно предложение да се удържи от заплатите, тъй като 50 човека по 55 лв. правят 2750 лв. Ако използваме сравненията на уважаваната от мен госпожа Масларова, това са месечните детски надбавки за 183 майки. (Смях и весело оживление.)
  Много моля да се вземат мерки и тия отсъствия да бъдат финансово санкционирани. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Искров.
  Това, което направихте като предложение, съществува като действаща норма в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Самият факт, че те отсъстват от пленарната зала и това е регистрирано, ще доведе до санкционирането със съответната удръжка на 2/3 от възнаграждението, което им се полага. Вашето процедурно предложение не подлежи на гласуване.
  Уважаеми народни представители, продължаваме със законопроекта за движението по пътищата.
  Искам да припомня, че преди почивката се проведоха обсъждания по § 2 от този законопроект. Силно се надявам да няма повече желаещи за изказвания по този параграф, тъй като бе дискутиран твърде дълго. Добре се очертаха двете становища.
  Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Тъй като ще подлагам параграфа на гласуване, искам да припомня, че за § 2 има предложение от вносителя, има и предложение от комисията, която е възприела предложението на народните представители Йордан Мирчев, Исмет Саралийски, Рамадан Аталай и Иван Иванов.
  Най-напред ще подложа на гласуване подкрепеното от комисията предложение на тези четирима народни представители, след което ще подложа на гласуване предложението, направено от вносителя, тъй като то е основното предложение.
  Моля, гласувайте предложението на четиримата народни представители, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 150 народни представители: за 36, против 101, въздържали се 13.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване § 2, така както е предложен от вносителя.
  Гласували 144 народни представители: за 134, против 2, въздържали се 8.
  Предложението на вносителя се приема.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам § 3, 4, 5 и 6 да отпаднат от закона и да влязат в Правилника за приложение на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има предложение от комисията за отпадането на § 3, 4, 5 и 6, тъй като систематичното им място, според комисията, е в правилника.
  Имате думата по това предложение. Не виждам желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадането на § 3, 4, 5 и 6.
  Гласували 132 народни представители: за 107, против 22, въздържали се 3.
  Предложението на комисията се приема.
  За обяснение на отрицателен вот има думата господин Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Като част от българската опозиция в Тридесет и деветото Народно събрание аз не мога да не изразя своето недоумение, след като мотивите на вносителите на законопроекта за изменение на Закона за пътищата бяха, че основната причина е да няма правилник към закона, за да може изцяло да се приобщим към европейското законодателство, тъй като в европейските страни е било така. Сега отново се връщаме към старото положение.
  Тогава въпросът е към управляващите: защо се наложи да променяме Закона за движение по пътищата?
  Затова гласувах "против". Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това беше обяснение на отрицателен вот.
  Не виждам друг желаещ за обяснение на отрицателен вот.
  Господин Мирчев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 7 има предложение на народните представители Йордан Мирчев, Исмет Саралийски и Рамадан Аталай.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната подобрена редакция на § 7, който става § 3:
  "§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  "(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията определят с наредба условията и реда за използване на пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване."
  2. Създава се ал.2:
  "(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на вътрешните работи определят с наредба реда за възстановяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия по пътищата."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте подкрепеният от комисията текст на § 7, който става § 3.
  Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 4 и има следното съдържание:
  "§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) Когато на пътя има платно, обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението на нерелсови пътни превозни средства по него."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 8, който става § 4, има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте подкрепеният от комисията § 8, с новата номерация § 4.
  Гласували 113 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде § 5:
  "§ 5. Член 20 се изменя така:
  "Чл. 20. (1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
  (2) Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението."
  Това е по предложение на народния представител господин Борислав Ралчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По новия § 5 има ли желаещи да вземат думата? Заповядайте, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Аз, разбира се, дълбоко уважавам господин Ралчев, но във всеки случай ми се струва, че тази обстоятелственост и пунктуалност при описанието на факторите, с които трябва да се съобразява водачът, не знам, може би това има някакво особено значение за правната практика в случаи на нарушения, макар че за мен би било напълно достатъчно, без да изброяваме всичко това, ако запишем само, че "водачът трябва да се съобразява с всички обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението". Тъй като към тези, които тук са изброени, вероятно могат да се прибавят други, то това е и направено - някои са изброени, а след това са добавени и всички други, което на практика обезсмисля предходното изброяване.
  Лично аз съм за един съкратен запис, свързан с това, че водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с всички обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Това логично произтича и от начина, по който е направено въпросното предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Редакционно предлагате да отпадне изброяването.
  Други желаещи има ли? Няма.
  В такъв случай, ако трябва да преминем към гласуване, то първо трябва да гласуваме предложението на народния представител Любомир Пантелеев.
  Господин Пантелеев, моля Ви съвсем точно да представите Вашата редакция, за да бъде записана и гласувана.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Има неточности. Какво значи "с релефа на местността" да се съобразява водачът? Би трябвало да се съобразява с "релефа на пътя", защото "местността" е много по-широко понятие от "пътя", по който той се движи.
  Така че за мен тази пунктуалност е излишна.
  Ето защо предлагам първото изречение на ал. 2 да придобие следната редакция:
  "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с всички обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
  Моля, гласувайте направеното предложение от народния представител Пантелеев.
  Гласували 108 народни представители: за 35, против 69, въздържали се 4.
  Това предложение не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на комисията.
  Гласували 110 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 4.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага следната подобрена редакция на § 9, който става § 6:
  "§ 6. В таблицата на чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ред 2 числото "120" се заменя със "130".
  2. В ред 5 думите "категории Т, М" се заменят с "категория Т".
  3. Създава се нов ред 6: "Категория М 45 45".
  4. Досегашният ред 6 става ред 7."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте редакцията на комисията на § 9, който става § 6.
  Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 10 има предложение от народните представители Йордан Мирчев, Исмет Саралийски и Рамадан Аталай, което комисията подкрепя.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 10, който става § 7:
  "§ 7. Член 33 се изменя така:
  "Чл. 33. При пресичане на платното за движение от деца за спиране на пътните превозни средства може да се подава сигнал с палка "Стоп! Деца!", с червен флаг или с ръка."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този параграф има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам параграфи 11, 12 и 13 да ги гласуваме заедно, тъй като по тях няма предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля, гласувайте това процедурно предложение параграфи от 11 до 13 включително да се гласуват ан блок.
  Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: "§ 11. В чл. 45, ал. 2 думите "на заден ход" се заменят с "назад".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 8.
  "§ 12. В чл. 55, ал. 1 думите "максимална конструктивна" се заменят с "конструктивна максимална"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 9.
  "§ 13. В чл. 57 думите "максимално допустима" се заменят с "допустима максимална"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Това очевидно са редакционни поправки. Надявам се, че няма желаещи да се противопоставят на това.
  Моля, гласувайте параграфи от 11 до 13 включително, както са подкрепени от комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
  Приемат се.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 14 има предложение на народните представители Йордан Мирчев, Исмет Саралийски и Рамадан Аталай.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 14 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате думата по този параграф. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте предложението § 14 да отпадне.
  Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 15 има предложение на народния представител Йордан Мирчев.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 15, който става § 11:
  "§ 11. Член 73 се изменя така:
  "Чл. 73. На път извън населено място през нощта или при намалена видимост всяко спряно на платното за движение моторно превозно средство и тегленото от него ремарке трябва да бъдат обозначени с включени габаритни светлини."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте редакцията на § 15, който става § 11.
  Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам § 16, 17 и 18 да ги гласуваме ан блок, тъй като по тях няма други предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тях няма предложения, които се подкрепят. Виждам това.
  Моля, гласувайте процедурното предложение параграфи от 16 до 18 включително да бъдат обсъдени и гласувани едновременно.
  Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение се приема.
  Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграф 16, който става § 12:
  "§ 12. В чл. 83, ал. 2 думата "максимално" се заменя с "максимална"."
  Комисията предлага следната редакция на § 17, който става § 13:
  "§ 13. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на: Спешна медицинска помощ, Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", Националната служба "Полиция", Народно събрание, Национална служба за охрана, Държавна агенция "Гражданска защита", обозначените автомобили на Служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" към министъра на отбраната и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи:
  2. Създава се ал. 4:
  "(4) Министърът на вътрешните работи определя с наредба условията и реда, при които се ползва специален режим на движение за моторни превозни средства."
  Параграф 18, който става § 14:
  "§ 14. В заглавието на раздел ХIХ след думата "паркиране" се поставя точка и се добавя "пътно превозно средство, спряно поради повреда"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, имате думата по текстовете на параграфите.
  Господин Калъчев, заповядайте.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, колеги! В ал. 3 чухме и чета пред себе си, че пише: "Спешна медицинска помощ, Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", Националната служба "Полиция", Народно събрание..."
  Искам да попитам какво гаси или спасява движещият се депутат с БМВ-то от парламента?
  Аз не мога да се съглася с този текст. Освен Военно контраразузнаване и Военна полиция - и Народно събрание, това е един дебат, който в нашето общество се води от 1992 г., ако си спомням добре.
  Призовавам поне Народното събрание да не се ползва от тези специални привилегии, имайки предвид, че София е град с невъзможно движение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря на господин Калъчев.
  Имате думата за реплика, господин Мирчев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, господин Калъчев, съвсем отговорно заявявам, че колите на Народното събрание не са оборудвани със светлинен сигнал с преобладаваща светлина и не са оборудвани със специален звуков сигнал. Те просто имат само едни обозначения.
  Именно това беше мотивът да включим и Народното събрание.
  За реплика има думата госпожа Анели Чобанова.
  АНЕЛИ ЧОБАНОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател! Искам да обясня и да репликирам колегата, тъй като дълго време в комисията дебатирахме точно по този въпрос. Стигнахме до извода и искам оттук изрично да се чуе, че колите на Народното събрание не ползват т.нар. буркани, които се описват толкова старателно в пресата напоследък. Те носят само обозначителни знаци, така както каза председателят на комисията, и с нищо не пречат нашите 50 бройки коли на движението в София. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Чобанова.
  Заместник-министърът на транспорта господин Любомил Иванов иска да вземе отношение по въпроса.
  Заповядайте, господин заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИЛ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа! Ще бъда съвсем кратък.
  Народното събрание би дало много положителен пример на обществото, ако не се ползва от специален режим на движение по отношение на моторните превозни средства.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители! За мен този текст е изключително проблемен, така както го виждам. Защо? Защото в ал. 1 е казано:
  "(1) Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават едновременно светлинен сигнал..." с еди-каква си светлина.
  След това се казва, че специален режим ползват и колите на Народното събрание.

  Прощавайте, обаче на мен не ми е ясно как веднъж ще определим, че това са коли със специален режим, след това се оказва, че те не отговарят на дефиницията по ал. 1. Аз това не го разбирам и много моля да ми бъде изяснено. Какво означава обозначението "които са със специален режим", че това са колите с буркани, да го кажем съвсем опростено, и след това да се каже от трибуната, че всъщност Народното събрание няма такива буркани, а пък са със специален режим на движение, както се казва в ал. 3?
  Аз това не го разбирам и затова правя процедурно предложение този текст да бъде отложен до неговото прецизиране, за да стане ясно какво всъщност иска да каже законът.
  Има ли противно на това процедурно предложение? Моето предложение е този текст сега да не се гласува, да се отложи, за да се намери точната редакция.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за отлагане на този текст - на § 17.
  Гласували 118 народни представители: за 105, против 13, въздържали се няма.
  Приема се това процедурно предложение. Тоест този параграф се отлага, но остава да гласуваме § 16 е § 18, ако по тях няма нищо.
  Подлагам на гласуване текстовете на § 16 и 18 ан блок, така както са подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
  Тези параграфи са приети.
  Заповядайте, господин Мирчев, следващия параграф.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, предлагам от § 19 до § 22 да бъдат гласувани заедно, тъй като няма други предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Предлагате от § 19 до 22 включително да бъдат обсъждани и гласувани ан блок.
  Който е съгласен с това процедурно предложение, моля да гласува.
  Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 19 комисията предлага следната редакция, която става § 15:
  "§ 15. В чл. 94 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, изречение второ, думите "най-малко 1,5 м" се заменят с "най-малко 2 м", а изразът "максимално допустима" се заменя с "допустима максимална".
  2. В ал. 4 думите "На пътно платно" се заменят с "На път"."
  Комисията предлага следната редакция на § 20, който става § 16:
  "§ 16. В чл. 102, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се отменя.
  2. В т. 4 накрая се добавят думите "когато са на работа и превозват пътници"."
  Комисията предлага следната редакция на § 21, който става § 17:
  "§ 17. Създава се чл. 104а:
  "Чл. 104а. На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му."
  И за § 22, който става § 18, комисията предлага следното съдържание:
  "§ 18. Член 105 се изменя така:
  "Чл. 105. (1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
  (2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По тези параграфи - от 19 до 22 от номерацията на вносителя, имате думата. Не виждам желаещи.
  Затова подлагам ан блок на гласуване параграфите от 19 до 22 по номерацията на вносителя, така както са редактирани от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 101 народни представители: за 100, против 1, въздържали се няма.
  Приема се.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ, от място): Процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Госпожо Гроздилова, заповядайте. Имате думата за процедурно предложение.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на НДСВ си позволявам да направя предложение да прекъснем работата по този законопроект и да минем към следващите точки от вече приетия дневен ред, с ваше позволение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е процедурното предложение.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Противно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Мутафчиев, заповядайте, имате противно процедурно предложение.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз приемам едно подобно предложение като неуважение към днешното заседание на Народното събрание. Ние водихме двучасов дебат какъв да бъде нашият дневен ред. И категорично казахме, че първа точка от нашия дневен ред е Законът за движение по пътищата. Какво означава сега да започнем да прекъсваме, да сменяме и т.н.?
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ, от място): Какво пречи?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Нека да си припомним, че поради настояване от мнозинството председателят беше поставен в ситуация на три пъти да разискваме, в три различни дни, стратегията за приватизация на БТК - един толкова важен въпрос. Извинявайте, на какво прилича това? В нито едно Народно събрание досега подобен подход към гледане на отделни въпроси в дневния ред не се е прилагал! В няколко дни и то без причина. Обяснете ми какви са причините, госпожо Гроздилова, за да се прекъсне сега и да се премине към другия?
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ, от място): Какъв е проблемът?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Ако мнозинството няма конкретни позиции, включително и по § 17, това е проблем на мнозинството, не е на Народното събрание. Не поставяйте и председателят, и ръководството на Народното събрание в неудобна ситуация. Благодаря ви.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ, от място): Вие обяснете какъв е проблемът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
  Има направено процедурно предложение да се прекъсне работата по този законопроект, за да се премине към следващите точки, някои от които, доколкото разбрах от изложението на госпожа Гроздилова, не трябва да се бавят.
  Има противно процедурно предложение - да не се прекъсва работата по този законопроект.
  Затова подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 115 народни представители: за 86, против 27, въздържали се 2.
  Процедурното предложение се приема, с което стигнахме до § 23, господин Мирчев, и ще продължим в един следващ по-подходящ момент.
  Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ПРОУЧВАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ.
  Искам да припомня, че са гласувани срокът на действие на временната комисия, квотите на парламентарните групи и персоналният състав.
  Отложено е гласуването на ръководството на комисията. Това е единственото, което трябва да гласуваме по тази точка от дневния ред.
  Моля да се направят съответните предложения.
  Има думата госпожа Драганова от името на Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори.
  Заповядайте за предложение.
  ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ): От името на НДСВ предлагаме за председател господин Кирил Милчев и за заместник-председател господин Борислав Цеков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е предложението на Парламентарната група на НДСВ.
  Чакам следващите предложения. Коалиция за България има ли някакви предложения? Господин Корнезов, предполагам, че Вие ще направите предложението?
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю! Има проблем не само до ръководството. Ще го кажа с две думи. Ние гласувахме комисията да бъде от 20 човека. Това беше мое предложение и аз благодаря на парламента. Девет души от комисията, която се състои от 20 човека, са представители на НДСВ.
  Колегите от ОДС обявиха от тази трибуна, че няма да участват в комисията, тоест четири човека няма да участват в комисията. Следователно комисията остава 16 човека.
  ИВАН ИСКРОВ ((НДСВ, от място): Няма сега да плачем!
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не, не плача, но трябва поне да остане в протокола, че тази комисия фактически не е на пропорционалния принцип, както го изисква правилникът, защото НДСВ ще има 50+1 от членовете й. Нарушаваме този баланс.
  Мисля, че при създадената ситуация, когато ОДС заявява, че няма да участва в комисията, би могло да се помисли поне един или двама от независимите народни представители да допълнят комисията.
  Що се отнася до Коалиция за България и нейната парламентарна група, ние предлагаме за заместник-председател на тази временна проучвателна комисия по религиозните въпроси господин Гиньо Ганев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За мен няма особен проблем след като ПС на ОДС се отказва от своето участие, то просто съставът на комисията се редуцира и тя остава в състав от 16 представители. Но вече сме гласували този състав и сега да прегласуваме отначало?! (Реплики на несъгласие.)
  Благодаря за разбирането.
  Чакам други предложения.
  Заповядайте, господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на ДПС предлагам господин Ахмед Юсеин за заместник-председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е последното име за заместник-председател.
  Смятам, че бихме могли да ги гласуваме ан блок така, както са предложени.
  Има ли други предложения? Няма.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте ръководството на временната проучвателна комисия по религиозните въпроси така, както беше направено като предложение от представители на парламентарните групи.
  Гласували 113 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 5.
  Ръководството на временната проучвателна комисия по религиозните въпроси е прието.


  Следващата точка от дневния ред е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ.
  То е разпределено на Комисията по труда и социалната политика. Има становище на комисията.
  Заповядайте, господин Цеков.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  "СТАНОВИЩЕ
  по проект за решение за отпускане на пенсия за
  особени заслуги, № 202-03-11, внесен от
  Министерския съвет на 05.03.2002 г.
  На заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 14.03.2002 г. бе разгледан проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги, № 202-03-11, внесен от Министерския съвет на 05.03.2002 г.
  На заседанието присъстваха: господин Емил Мирославов, директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване, политика по доходите, анализи и прогнози" в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Валентина Кръстева, главен директор на Главна дирекция "Социално осигуряване" на Националния осигурителен институт, господин Атанас Бангачев, парламентарен секретар на Министерството на труда и социалната политика, госпожа Жанет Жикова от Националния осигурителен институт и други.
  Проектът за решение се отнася до предложение на Министерския съвет, взето с негово решение № 114 от 05.03.2002 г., с което се предлага на Народното събрание да отпусне пенсия за особени заслуги на Сергей Иванов Антонов, на основание чл. 91 от Кодекса за задължително обществено осигуряване. Предлага се размерът на този вид пенсия да е 180 лв. месечно, считано от 1 март 2002 г.

  В проведените разисквания в комисията беше отбелязано, че до 31 декември 2003 г. получаваната пенсия ще бъде в размер на четири социални пенсии за старост по силата на § 6, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Според чл. 100 на Кодекса за задължително обществено осигуряване, тя ще бъде осъвременена на 1 юни 2003 г.
  Направено беше и беше единодушно прието предложението на народния представител д-р Валери Цеков и други членове на комисията размерът на отпуснатата пенсия да бъде 200 лв.
  След приключване на разискванията и проведено гласуване с резултати за 14, против няма, въздържал се 1, Комисията по труда и социалната политика реши:
  Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, да приеме решение за отпускане на пенсия за особени заслуги на Сергей Иванов Антонов в размер на 200 лв. месечно, смятано от 1 март 2002 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Цеков.
  Заповядайте, господин Пенчев, по проекта за решение.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не се и съмнявам, че както в комисията, така и в пленарна зала едва ли ще има някой, който да гласува "против" или "въздържал се" за отпускане на тази пенсия. Но на мен ми се струва, че този човек Сергей Антонов заслужава преди да гласуваме пенсията му, все пак да кажем две думи за него, да си спомним кой беше той.
  Аз си спомням онзи ноемврийски ден преди 20 години - 1982 г., когато прочетохме във вестника, че българинът Сергей Антонов е арестуван по обвинение за съучастие за атентата срещу папата, заедно с още двама българи Тодор Айвазов и Желю Василев. Две години по-късно - ноември 1984 г., съдия-следователят Иларио Мартела внесе заключение, обвинително, с мнение за предаване на съд. Аз имах честта да участвам в една междуведомствена комисия, както казваме сега, която подпомагаше защитата на нашите българи пред римския съд. Имах честта да присъствам и на процеса. Имах също и честта да се запозная с този българин и да го видя. Трябва да ви кажа, че още през 1984 г. това беше един човек-развалина. Не зная какво му бяха правили в затвора през време на 2-годишния арест, никой не разбра, но този човек беше един съсипан човек. И смятам, че ние го забравихме, че ние сме му длъжници и това, което правим сега, е най-малкото, което можем да направим. Нека да отдадем значимото на заслугите на този българин, на този мъченик. И действително това ще бъде една пенсия за особени заслуги. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Пенчев.
  Господин Корнезов, заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи предлаганото решение. Междупрочем, доколкото на мен ми е известно, това е първото решение, което парламентът ще приеме за отпускане на пенсия за особени заслуги. Господин Пенчев преди малко завърши с това, че Сергей Антонов е един мъченик. Действително това е така. Но той е един достоен българин, който защити пред италианското правосъдие, пред общественото мнение не само своето лично достойнство, но и достойнството на своята родина. Междупрочем, това беше една от най-големите политически провокации срещу България, че България е замесена в атентата срещу главата на Римо-католическата църква. Години след това и самият папа каза, че няма такова нещо, макар че от тази трибуна си спомням през 1991 г. се обвиняваше България от българи, че участвала в атентата срещу папата. Едно крайно недостойно поведение.
  И питам от тази трибуна: кои са виновниците за тази провокация срещу достойнството на България и на всеки един от нас?
  РЕПЛИКА: Няма ги в залата.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, някои ги няма даже и в залата.
  Затова ние ще подкрепим това решение, но се питам ей така, като човек - 180 лв. пенсия? Разбира се, зная, че в България има и много по-ниски пенсии. Но Сергей Антонов, който невинен лежа в затвора и по един сценарий срещу България и срещу него включително, когато здравето му е разбито, психиката му е разбита, така ли ние в България и българският парламент ще броим тези стотинки за този достоен българин? Да оставим юридическата страна за максимални и минимални пенсии.
  Така или иначе ще подкрепим тази крачка не толкова със сумата, която ще гласуваме, а с жеста, който българският парламент ще направи към Сергей Антонов. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Корнезов.
  Има ли други желаещи да вземат думата по проекта за решение?
  Заповядайте, господин Илчев.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Благодаря Ви и на Вас, господин Корнезов, че засегнахте аспекти, които винаги остават отвъд кръга на формалните основания за което и да било решение. А това решение в този случай по никакъв начин не може да се квалифицира като което и да било решение. Всъщност за първи път в новата история на страната след промените от 1989 г. едно правителство решава, сеща се, може да се каже с прости думи - сеща се да обърне вниманието на цялото общество върху случая, който е индикация за моралното състояние на същото това общество. Да напомня на всички от нас, че такива случаи могат и да се повторят, тъй като всичко се развива в материална среда и негови субекти са хора, допускащи съответните степени на субективизъм. Тъй като все още светът блуждае между различни теории за собственото си бъдеще, нищо не е гарантирано и за следващото десетилетие. И тогава, ако се наложи България да консумира подобен горчив случай, ще има един ориентир в това, което днес обсъждаме. А именно как да се отнася към хората, които застават в защита на националния интерес и достойнство, как да се отнася към хората, които всъщност не принадлежат към ония групи от обществото и към ония звена от държавната машина, които по правило и по служба са задължени да го правят.
  Ние можем сега да се връщаме, но можем и да си спестим това, към генезиса на този наистина драматичен случай. Може да разискваме каква точно е била ролята и функцията, какви задачи е имал Сергей Антонов или може би, че не е имал никакви задачи. Но действително това, което впечатляваше и тогава, и сега всички, което трябва да впечатлява и младото поколение, което не е запознато с тази история от 80-те години, се фокусира в решението ни днес да отдадем дължимото към един обикновен българин, който с обикновени средства в една изключително необикновена среда успя да покаже две неща - достойнството на страната си и качествата на българския характер.
  Аз тогава имах възможността като един от многото журналисти, ангажирани в случая, да направя един скромен репортаж от неговия дом, един разговор с неговата сестра Таня и с група от неговите колеги от БГА "Балкан" тогава. Беше ясно още тогава, което е удивително от днешна гледна точка, че в цялата история, в целия случай, в цялата афера срещу България има звена, които се нуждаят от масирана подкрепа, за да не се скъсат. И има такива, които са с гарантирана якост на всякакъв вид натиск. И едно от тези звена беше - и това беше ясно още тогава - скромният служител на БГА "Балкан" Сергей Антонов.
  За мен лично е впечатляваща и съдбата му след това, когато той не излезе по никакъв начин от своето обикновено амплоа на обикновен човек. Четохме впоследствие как мълчаливо и търпеливо се труди там, където е възстановен на работа, как разменя най-семпли поздрави със своите колеги и как пунктуално изпълнява своите обичайни ежедневни задължения. Това впрочем, като поведение на човек изстрадал и заслужил, заслужава също адмирации и естествено те са несъизмерими с тази сума, която сега ще се гласува и ще му се даде. Но по-важното, което бих искал да напусне тази зала като послание към цялото ни общество чрез медиите и чрез другите, които се интересуват от подобни казуси, е, че ние формираме условията, при които всеки обикновен гражданин на страната би бил окуражен в бъдеще да отстоява нейните интереси и собственото си достойнство по този убедителен начин, по който го направи тогава Сергей Антонов. Затова благодаря предварително на всички, които без колебание ще подкрепят това предложение на правителството. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Илчев.
  По проекта за решение има ли желаещи за изказване? Няма.
  Преминаваме към гласуване на проекта за решение. Преди това да прочета съдържанието му:

  "РЕШЕНИЕ
  за отпускане на пенсия за особени заслуги

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 91 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване

  Р Е Ш И:

  1. Отпуска пенсия за особени заслуги на Сергей Иванов Антонов, ЕГН 4807116827, от град София, ул. "Сердика" № 30 в размер на 200 лв. месечно, считано от 1 март 2002 г.
  2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за задължителното обществено осигуряване.
  3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт."
  Моля, гласувайте този проект за решение.
  Гласували 147 народни представители: за 147, против и въздържали се няма.
  Решението е прието единодушно.
  Следващата точка от дневния ред е законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България... (Шум и реплики в залата.)
  За процедурно предложение, господин Овчаров, заповядайте.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  Аз ви предлагам от време на време да четем правилника и да се съобразяваме с него, а не както направи сутринта господин председателят.
  Съгласно чл. 42, ал. 2, т. 4 предлагам на Народното събрание да отложи разглеждането на разискванията по тази точка от дневния ред.
  Не смятам за необходимо да повтарям аргументите, които изложих тук пред вас в началото на днешното пленарно заседание. Няма аргумент, който да налага разглеждането на точката точно днес и точно в този момент. Това, че на някой чиновник от Европейската банка за възстановяване и развитие му стои в графика неизпълнено мероприятие по ратификацията на заема с Европейската банка и правителството на Република България съвсем не е аргумент за нас да ратифицираме сега и веднага този документ. А това може да се окаже много опасно за нас. Може да се окаже, може и да не се окаже - сега не искам да влизам в дискусия по тази тема. Но ви предлагам просто да отложим гласуването. Нищо няма да загубим, нищо няма и да спечелим. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Овчаров.
  На основание чл. 40, ал. 2, т. 4 от правилника е постъпило процедурно предложение за отлагане на разискванията.
  Заповядайте, господин Близнаков, за противно процедурно предложение.
  ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  Аз правя противното процедурно предложение - да се разгледа тази точка от дневния ред така, както е част от дневния ред, който сме приели. Още повече, че разглеждането на това споразумение няма да доведе до поемане на нови ангажименти. Освен това то е разгледано, внесено от Министерския съвет в края на миналата година и разгледано в двете комисии и е взето положително решение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Близнаков.
  Гласуваме първото процедурно предложение, направено от господин Овчаров за отлагане разискванията по тази точка от дневния ред.
  Гласували 139 народни представители: за 59, против 80, въздържали се няма.
  Имаме второ процедурно предложение да гласуваме. Всъщност, то няма смисъл, след като отпада.
  Заповядайте, госпожо Масларова, за процедурно предложение.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, аз Ви моля да направите поименна проверка на кворума, тъй като в залата присъстват 53 души! (Реплики.)
  Ами, ето, пребройте ги! Даже може да съм сгрешила и да са с 1 повече.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля списъка за поименна проверка.
  От името на Парламентарната група на Коалиция за България е направено искането. (Реплики.)
  Проверката може да се извърши и отзад-напред в списъка, ако предишната е правена отпред-назад. (Оживление в залата. Започва поименна проверка на кворума. Списъкът от проверката се прилага към стенографския протокол.)
  Моята калкулация показва в залата 116 човека от тези, които са се обявили.
  В залата няма кворум. Това е основание да закрия днешното заседание.
  Утрешното пленарно заседание ще бъде от 9,00 ч. при предварително гласувания дневен ред.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 13,20 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председател:
  Камелия Касабова

  Секретари:
  Величко Клингов

  Веселин Черкезов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания