Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 27 април 2005 г.
Открито в 9,04 ч.27/04/2005
  Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателите Камелия Касабова и Любен Корнезов
  Секретари: Светослав Спасов и Наим Наим

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам днешното пленарно заседание.
  Преди да преминем към предложенията за дневен ред за тази седмица ми позволете да ви представя решение на Централната избирателна комисия, с което се обявява за избран за народен представител в 20. Многомандатен избирателен район – Силистренски, Джеват Яшар Мехмед от ДПС.
  Моля да поканите господин Мехмед в пленарната зала, за да положи клетвата и да заеме мястото си.
  Господин Мехмед, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
  ДЖЕВАТ МЕХМЕД: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Представям на вашето внимание предложенията за програма на Народното събрание за тази седмица:
  1. Проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Трети програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
  2. Проект за Решение за приемане на Програма за развитие на научния потенциал.
  3. Второ четене на Законопроекта за регистър БУЛСТАТ. Вносител е Министерският съвет.
  4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на земеделието и горите на Република България и федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия.
  5. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г.
  6. Първо четене на Законопроекта за меценатството, внесен от Юлияна Дончева и група народни представители.
  7. Проект за Решение за приемане на Стратегически насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради.
  8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията, внесен от Министерския съвет, Екатерина Михайлова, Елиана Масева и Васил Маринчев.
  9. Второ четене на проекта за Кодекс на международното частно право, внесен от Министерския съвет.
  10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесени от Борислав Китов, Пламен Кенаров и Димитър Стефанов; Хасан Адемов и група народни представители.
  11. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, внесен от Министерския съвет.
  12. Второ четене на Законопроекта за частното изпълнение, внесен от Огнян Герджиков и група народни представители.
  13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно, внесен от Министерския съвет.
  14. Първо четене на Законопроекта за държавния вътрешен финансов контрол, внесен от Министерския съвет.
  15.Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, внесен от Ангел Тюркеджиев и Илчо Дуганов.
  16. Първо четене на Законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите, внесен от Валери Цеков и група народни представители.
  17. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.
  18. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29 септември 2004 г. и върнат от президента на Република България с Указ № 314 от 2004 г.
  Моля да гласуваме това предложение за програма за работата на Народното събрание през тази седмица.
  Гласували 119 народни представители: за 98, против 14, въздържали се 7.
  Програмата е приета.
  Има постъпило предложение от господин Валентин Василев по ал. 3 на чл. 40 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за създаване на Временна анкетна комисия за проверка дейността на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и разследване злоупотребите с течни горива в държавния резерв на Република България.
  Моля да гласуваме това предложение за включване на този проект за решение в дневния ред.
  Гласували 139 народни представители: за 62, против 69, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Има постъпило предложение от госпожа Елиана Масева в програмата да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
  Моля да гласуваме това предложение.
  Гласували 124 народни представители: за 33, против 78, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на господин Йордан Нихризов в програмата да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.
  Гласували 146 народни представители: за 51, против 86, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Господин Нихризов, заповядайте за прегласуване.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В програмата за тази седмица са включени проекти за първо четене на обемисти закони, които както и миналата седмица, никой път няма да станат закони, тъй като през миналата седмица ние дори приехме проекти за отчитане на дейност – проекти, които бяха отхвърлени от водещите комисии.
  Сега в момента ние имаме един закон на първо четене по точка шеста, след това втори закон на първо четене в точка четиринадесета. С единия ще се пише червена точка на новия министър на културата и туризма, че е направил някакви усилия, вторият ще бъде поредното предизборно действие (реплика от народния представител Михаил Миков), което няма да бъде завършено като цяло.
  Аз смятам, че Законопроектът за изменение и допълнение на устройствения Закон за бюджета, който предлагаме, е важен преди всичко за държавата и за начина на разпределяне на излишъка и плюс това идеята съществуваше в повече от една парламентарна група, тази на Парламентарния съюз на Демократи за силна България. Сега гледам, че мнозинството се стеснява и най-вероятно се очаква следващата седмица, когато законопроектът вече няма да има време да бъде приет, макар че се състои не повече от три текста.
  Така че, уважаеми колеги, моля да размислите и да включите в дневния ред за настоящата седмица предложението за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет, защото е важен и за бъдещите дни, в които българинът ще живее в тази страна, и за бъдещите правителства, които евентуално ще разпределят излишъка в държавния бюджет по неизвестен засега начин. Нека да направим така, че върховният орган – Народното събрание, да има последната дума, както е записано в нашия законопроект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Нихризов.
  Моля още веднъж да гласуваме предложението на господин Нихризов за включване на този законопроект в дневния ред.
  Гласували 173 народни представители: за 75, против 83, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на господин Димитър Дойчинов в програмата да се включи проект за Решение за създаване на временна анкетна парламентарна комисия, която да извърши проверка на дейността на министри, областни управители, кметове и други държавни служители по удовлетворяването на конституционни претенции на Симеон Сакскобургготски.
  Заповядайте, господин Дойчинов, да представите Вашето предложение.

  ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Днес е последният теоретически и практически шанс да се приеме проекторешението. Досега този шанс десетки пъти беше пропиляван. Според автора на племенните идоли Харолд Айзец, сега живеем във времето, когато човечеството бере плодовете на посятото.
  В навечерието на 1 май и на Великден кой какви плодове бере? Министър-председателят бере плодовете на царските имоти, придобити при явна законова недостатъчност. Върхушката на администрацията, в лицето на министри, областни управители и кметове, при тежка непрозрачност и при видими форми на угодничество и лакейство устрои царската фамилия. Социално слабите и обикновените жители на България берат плодовете на инстинкта за оцеляване. Друго не им остана на фона на тоталното разслоение.
  Освен всичко това на много места им бяха ограбени като собственост приватизационните фондове и на практика на обикновения човек остана само мечтата за по-добър живот.
  Дребният бизнес никога няма да спечели крупен европроект и той бере плодовете на собственото си битие.
  И аз питам днес мнозинството: царските имоти финалният акорд ли са в първоначалното натрупване на капитала? Вероятно след това ще следва само законност, много законност и много морал.
  Моля да подкрепите внесеното проекторешение, тъй като в противен случай вероятно то ще стане една преходна тема и вероятно с нея ще започне работа и следващото Народно събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Дойчинов.
  Моля да гласуваме предложението на господин Дойчинов за включване в дневния ред на този проект на решение.
  Гласували 177 народни представители: за 71, против 106, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 20 до 26 април 2005 г.:
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за жилищностроителните кооперации. Вносители са Екатерина Михайлова и Васил Маринчев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносители са Огнян Герджиков и група народни представители. Водеща е Комисията по образованието и науката.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Кодекса на труда. Вносители са Тодор Бояджиев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
  Законопроект за допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Вносител е Атанас Щерев. Водеща е Комисията по здравеопазване.
  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), изменящо годишните финансови споразумения 2000, 2001, 2002, 2003 и Многогодишното финансово споразумение. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, подпомагащи - Комисията по земеделието и горите и Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за изменение на Закона за адвокатурата. Вносители са Борислав Ралчев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносители са Иван Иванов и Георги Панев. Водеща е Комисията по образованието и науката.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Вносител е Милена Михайлова. Водеща е Комисията по образованието и науката.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, подпомагаща - Комисията по европейска интеграция.

  Първата точка от дневния ред днес е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРЕТИ ПРОГРАМЕН ЗАЕМ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
  Госпожо Радева, моля да представите доклада на Комисията по бюджет и финанси.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаема госпожо председател, позволете ми да направя процедурно предложение да бъдат допуснати в залата госпожа Зинаида Велева – директор на Дирекция "Международни финансови институции" към Министерския съвет, господин Илия Лингорски – заместник-министър на финансите, и господин Димитър Ивановски – заместник-министър на икономиката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на гласуване това процедурно предложение.
  Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА:

  "ДОКЛАД
  по проект за решение за даване на съгласие за
  водене на преговори и за сключване на заемно споразумение
  за Трети програмен заем за преструктуриране между
  Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502-03-17,
  внесен от Министерския съвет
  на 14 април 2005 г.

  Комисията по бюджет и финанси на редовно заседание, проведено на 21 април 2005 г., разгледа проекта за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за Трети програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет.
  От името на правителството на заседанието присъстваха господин Димитър Ивановски и господин Илия Лингорски.
  В мотивите към проекта за решение и в експозето на Димитър Ивановски и Илия Лингорски беше изтъкнато, че заемът PAL-ІІІ се отпуска от Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на платежния баланс на страната. Този заем е част от кредитната програма на Международната банка за възстановяване и развитие, която тя предложи да отпусне като серия от три заема на обща стойност 450 млн. щатски долара за подкрепа на тригодишната програма на българското правителство за реформи.
  С Третия програмен заем за преструктуриране продължава програмата на заемите PAL в поддръжка на средносрочната програма на правителството, която цели по-нататъшно намаляване на бедността, поддържане на икономическия растеж и напредък на страната по пътя на присъединяване към Европейския съюз.
  С изпълнението на съгласуваната със Световната банка програма се цели:
  - Продължаване на структурните реформи в реалния сектор, съсредоточавайки усилията в преструктуриране на енергетиката, железопътния транспорт, телекомуникациите и водния сектор.
  - Укрепване на пазарните институции и развитие на пазарно ориентираната бизнес среда и облекчаване на регулативните режими.
  - Засилване дейността на финансовата система и развитието на финансовите пазари.
  - Подобряване на управлението, включително изпълнение на стратегията за борба с корупцията, укрепване на местното самоуправление, реформа в съдебната власт и провеждане на административната реформа.
  - Инвестиране в човешкия капитал и укрепване на социалната защита, съсредоточавайки усилията си върху образованието, здравеопазването, както и върху пенсионните реформи и ефективността на социалното подпомагане.
  Предвижда се заемът PAL-ІІІ да бъде в размер на равностойността на 150 млн. щатски долара в евро. Финансовите условия ще бъдат в рамките на стандартно предлаганите от Международната банка за възстановяване и развитие за страната параметри за заеми в единствена валута: 17-годишен общ срок за погасяване, с включен в него 5-годишен гратисен период по отношение на главницата, лихвен процент на базата на шестмесечен ЛИБОР в евро и стандартните за банката такси. По лихвата и текущите такси кредиторът ежегодно предоставя отстъпки за редовните си заемополучатели.  Получаването на средствата е предвидено в Закона за държавния бюджет за 2005 г.
  По проекта за решение се проведе дискусия, по време на която представителите на правителството отговориха на всички зададени от народните представители въпроси. След дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “за” 10 народни представители, без “против” и “въздържали се”.
  На основание на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрания да приеме следното:

  РЕШЕНИЕ
  за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за Трети програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:

  Дава съгласие на Министерския съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение за Трети програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на равностойността на 150 млн. щатски долара в евро при условие за последваща ратификация.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Имате думата за изказвания по това решение за ратификация.
  Има ли желаещи да вземат отношение по този проект за решение?
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожа Радева представи доклада на Бюджетната комисия по предлагания проект за решение. В него е отбелязано, че гласуването е било изцяло “за” – 10 “за”, без “против” и “въздържали се”. Искам да уточня, че аз не успях да участвам в заседанието на комисията. Аз ще гласувам “въздържал се” за този проект за решение и бих искал накратко да мотивирам тази позиция.
  Преди всичко, госпожо председател, правилникът изисква решение, което е внесено от Министерския съвет, да бъде мотивирано пред пленарната зала от представител на Министерския съвет. Ние за пореден път се отклоняваме от тази норма. Гласувахме да бъдат допуснати в залата представители на администрацията на Министерския съвет – двама заместник-министри, които в момента говорят помежду си, не обръщат особено внимание на това какво се говори от трибуната. Това е нормална практика в това Народно събрание. Нищо чудно, че то има 15 % рейтинг на доверие. Но това не е само, да речем, проблем на едни или други, това е проблем на функционирането на държавата. След някой друг ден навярно доста тържествено ще ни бъде предложено да ратифицираме един доста важен договор, но работата на Народното събрание е да си даде сметка какво приема българската държава. Тогава ще има много снимки, фаровете ще светят, ще се снимаме и т.н., но българският избирател има нужда един орган като Народното събрание достатъчно отговорно да поеме ангажиментите, които засягат всеки един от нас и няколко поколения напред.
  Проектът за решение, който разглеждаме, е даване на съгласие за водене на преговори за Третия програмен заем от многогодишната програма, съгласувана между България и Световната банка, за периода 2002-2005 г. Той е от ранга на решенията, които изискват много сериозно обмисляне, обсъждане по две причини. Едната е, че това е завършващият етап на тази тригодишна структурна програма за реформи. И второ, както е казано в документите, които са ни представени, това представлява една заявка, един предварителен етап за следващ тригодишен заем със Световната банка.
  Този въпрос е от първостепенно значение за страната, защото следващите три години, както разбираме, ще са години, в които предстои да се реализира и членството в Европейския съюз. Други източноевропейски страни, в сходно на нас положение, имат различна практика – едни са се отказали от сключването на нови такива средносрочни заеми със Световната банка и преминават в режим на редовни страни-членки, които нямат допълнителни програми, съгласувани с банката, а други, като Полша, да речем, напротив, се мъчат чрез нов такъв заем да синхронизират мерките, които предстоят по преструктуриране във връзка с членството в Европейския съюз, със съдействие от страна на Световната банка.
  Доколкото разбирам, госпожо председател, министърът на финансите по време на посещението си в Вашингтон през последните дни е дискутирал основните параметри на предполагаем нов заем, тоест това правителство се ориентира към ангажиране на страната в предварителен етап на такива преговори. Елементарната коректност изискваше министърът на финансите Милен Велчев днес да е тук, да застане пред пленарната зала и да ни информира за своята оценка за изпълнението на този заем досега и какви са намеренията, които той е изразил, доколкото очевидно те ще ангажират страната и навярно ще имат последици за следващ парламент, за следващ Министерски съвет и т.н. Не се учудвам, че го няма, защото това поведение е практика на това правителство и специално на този министър, което не говори добре за равнището на парламентарна култура и разбирането на отговорностите в една парламентарна република.
  Съвсем накратко по съдържанието на проекта, който ни е предложен.
  Както отбеляза и госпожа Радева, тези пет стълба на реформи, които са включени в тази тригодишна програма, в крайна сметка си поставят за цел три неща – ускорени темпове на икономически растеж, борба с бедността и борба с безработицата. Отчита се, че в третата година от програмата общите показатели по тези три параметъра са над очакваните в началото на програмния период, тоест ръстът, който се регистрира средно от около 4,8-4,9 % за 2001 -2003 г., е над онзи, който е бил очакван, безработицата е спаднала приблизително до онези стойности, които се е очаквало, и бедността е спаднала с 3-процентни пункта – от 24 на малко над 21 през програмния период.
  Много може да се дискутира за същината на тези показатели, за степента на достоверност, на степента на реалност на отчитането, но все пак тенденциите едва ли има смисъл да се оспорват. Безспорно има реализирани сравнително по-високи общи темпове, има тенденция на спад на безработицата, има и известно, може би, ограничаване равнището на бедност, въпреки че тук нещата са най-спорни, защото няма сравняемост, както се казва и в текста. През този тригодишен период 2-3 пъти са сменяни методиките на измерване на бедността и е много трудно да се правят сравнения.
  Но какъв е проблемът, госпожо председател, уважаеми колеги, концентрирайки се по тези три показателя?
  Първо, онзи ден на една дискусия, доста интересна, между неправителствени организации представителят на Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерството на финансите много категорично заяви, че тези темпове, които досега са реализирани, в бъдеще ще бъдат нереални, едва ли не, поради рязко изменените условия, в които ще се развива икономиката.

  Също и поради подчертано ниските темпове на растеж в еврозоната има очакване, записано в текста, че навярно ще настъпи ускорение. Напротив, счита се, че ще има едно допълнително забавяне, неяснотата около международните цени на суровия нефт и тенденцията за повишаване на международните лихвени равнища рязко ще изменят външната среда за икономическия растеж. Това беше мнението на един отговорен представител на агенцията – че не бива просто да разчитаме, че ей така ще стигнем тези 6 до 8 процента, които различните политически сили по различен начин обосновават.
  Второ, този икономически растеж, който беше реализиран, не генерира необходимата степен на нарастване на работните места, на заетостта, тъй като, както сами съзнаваме, той беше реализиран и се реализира в сектори, които нямат паралелно нарастване на броя на заетите. В докладите на Министерството на финансите фигурират едни много скромни оценки за това колко повече работни места са създадени – един процентен пункт, даже и по-малко или малко повече.
  По-нататък, госпожо председател, има едно фалшиво успокоение по въпроса за безработицата. В същия този доклад, който е пред нас, ясно се заявява, че тенденцията на дългосрочно безработните, на безработните, които нямат перспектива за лесно намиране на нова работа, дори расте като дял от безработните и надхвърля 60 процента. Особено драматично е това положение сред младите и сред малцинствените групи. Тук се оформят категории безработни, които изпадат в категорията на обезкуражените, тоест, излизат от бройката на безработните и се създават гнезда и огнища и то в сериозни индустриални центрове, виждам колегата Димитров от Перник, и други такива региони, където средните стойности на безработицата нищо не говорят, където се създава драматична социална среда. Особено съществен е този показател и по отношение на бедността, тъй като тези 21 и отгоре процента са за хора, които не покриват минимално необходимите си потребности от храна, да речем. Не че гладуват, гладуването е по-ниската категория, но без да гладуват не се възпроизвеждат като пълноценни хора. И за това пак като средна стойност можем да си кажем: е, един от пет. Но в селища, средища, които се формират като гета или като трайно депресирани райони, тези стойности са обратни – там са четири пети от хората. И това не е локален проблем, това е проблем на обществото и на икономиката. И тук през тези три години правителството се оказва безсилно да реши тези качествени характеристики на трите показателя – растеж, безработица и бедност.
  Като сравнителни показатели, госпожо председател, ние сме си там, където бяхме преди три години – равнището на доходите спрямо средното за Европейския съюз – 15-те страни, си остава 27%, даже имаше един процентен пункт по-високо през 2003 г.
  По отношение на заетостта си оставаме с 20 процентни пункта под средната стойност за Европейския съюз, да не говорим за показателя бедност, където сме наистина в една категория извън сравненията, които могат да се правят с Европейския съюз.
  Заслужава, госпожо председател, да се погледне и финансовата рамка, в която се развиват тези процеси. От една страна, безспорно се отбелязва и ролята на валутния борд, и провежданата разумна, както се казва рестриктивна фискална политика, реализираните бюджетни активи, но ако погледнете т. 34 от прегледа на Световната банка за изпълнение на тригодишната програма, ще видите обратната страна на тези параметри, а те са разрухата в инфраструктурата, колапса в тази мрежа на носители на икономически обороти на обществените връзки, много сериозните проблеми, свързани с ефективността на бюджетните разходи – една тема, която се дискутира многократно през целия този период на тази програма. Както знаете, преди две години Световната банка представи цяла своя подробна разработка за преструктуриране на разходите в основните публични услуги в здравеопазването и образованието през социалните грижи и другите такива сфери. В доклада се поставя принципният въпрос за необходимите разходи за текуща издръжка, свързани с поддържането на нормалното функциониране на всички публични системи и особено във връзка със залагания ръст на капиталовите разходи, които без съответното нарастване на текущата издръжка също не могат да дадат желания ефект. В тази светлина намеренията за намаляване на дела на преразпределението чрез бюджета, намаляване на дела на съотношението между бюджетни разходи и брутен вътрешен продукт, ей така заявявано като намерение да се облекчи икономиката и данъкоплатеца, да се оставят повече ресурси във фирмите, нищо не означава, без правителството достатъчно ясно и убедително да може да ни покаже и докаже, че може да извлече от един лев бюджетни разходи нарастващ ефект в резултат на реформите, които се налагат, за да може да си позволи да намалява общия им дял спрямо брутния продукт и да си позволи да намалява данъците.
  Тези предизборни анонси за либерални и радикални данъчни решения, които, за съжаление, се оказва, че не са съгласувани между политическото ръководство и техническия състав на министерството, а пък още нещо не било домислено и трябва да се поправи, общо взето много несолидно звучат пред обществото, но и не са подплатени от сериозни мерки за преструктуриране и повишаване на ефективността и ефикасността на бюджетните разходи.
  И последно, госпожо председател – намерението за следващите три години. Тук само има едно заявено намерение, че вече се работи по някои следващи заеми за развитие в образованието и здравеопазването, че този заем всъщност е и една предварителна заявка за следващ такъв, без някой да счита за необходимо да обясни на Народното събрание как ще се впише един такъв заем в общата икономическа политика на страната, как ще се впише в ангажиментите по членство в Европейския съюз и какви са недовършените задачи, които този PAL ІІІ заем ще се стреми да довърши. Само ги маркирам, защото те не са една и две. Това са и в Приложение 6б недовършени приватизации като "Булгартабак", неизясненото положение с "Балканкар" и другите важни приватизационни проблеми и предизвикателства, това са такива въпроси като съдебната реформа, която беше едно от основните направления на институционални реформи, заложени още в началото на този заем и, както се видя, завършваме този четиригодишен мандат с една съдебна реформа, която едва ли не е заплаха за задействането на онази предпазна клауза, която не бива да забравяме нито за момент.
  Ето защо, госпожо председател, без да съм въобще против сътрудничество със Световната банка, за сключването на подобен заем по никакъв начин не мога да гласувам "за", тъй като правителството подхожда по този въпрос под минималната степен на необходима отговорност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Заповядайте за реплика, господин Имамов.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Пирински! Много песимизъм съзрях във Вашето изказване, вероятно това има и политическо обяснение.
  Съгласен съм с Вас, че трябва да има отчет за ефективността от заемите PAL и изобщо от Световната банка. Но онзи ден Вие използвахте един израз, ще го повторя: "да търсиш под вола теле". Става дума за очевидни, господин Пирински, неща, които са безспорни и необходими. Наистина е изключително трудно да намериш аргументи против тях.
  Господин Пирински, ако има нещо, с което България да се гордее и което всички да признават, това е макроикономическата ситуация и Вие го знаете. Трудно може да се коментира и оспорва този факт.
  Имам два въпроса към Вас: има ли нужда България от този заем – точен, ясен и кратък въпрос; второ, има ли други начини за компенсиране на дефицита от финансов ресурс в момента за България по отношение на нейното развитие и отчасти по отношение на структурните реформи? Има ли нещо, което да предложите при по-благоприятни условия от този заем? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Втора реплика към господин Пирински няма.
  Заповядайте за дуплика, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Първата реплика, господин Имамов – за прекомерния песимизъм, я приемам с удовлетворение, защото на фона на розовия свръхоптимизъм, който владее обществото във връзка с едни неосмислени очаквания, това, което може би на Вас звучи песимистично, според мен, горе-долу, е така нужният реализъм. Така че в това отношение смятам, че мога да приема Вашата оценка като премерен реализъм.
  И на двата Ви въпроса. Има ли нужда от заем? То е завършване на една програма, която е в ход. Ние даваме мандат за провеждане на преговори за третия завършващ етап. По принцип, разбира се, програмата трябва да се завърши, тези пари трябва да се вземат. Целият въпрос е с каква преговорна позиция и намерение отиваме. И тук именно не личи позицията, с която правителството отива. Записите, които са направени, ако сте забелязали, някъде в квадратчета има текстове и под линия е записано, че онова, което е в така наречените квадратни скобки, означава, че още не е изпълнено. Но, съгласете се, че просто едно такова маркиране на неизпълнението, което е анализът на банките, съвсем не ни подсказва какво мисли правителството по тези неизпълнени неща, какви мерки предлага, какви закони иска парламентът, да речем, да приеме до края на този мандат, за да се реализира по-добре програмата и т.н.
  Какво бих предложил? Бих предложил правителството да помисли преди да отиде да преговаря, да проведе консултации с другите парламентарни групи по позицията, с която отива, защото това е завършващият етап на това правителство, и за да осигури необходимата приемственост най-малкото да даде една сериозна информация за намеренията си. Разбира се, ако е на равнището на своите отговорности, да отчете и разумните предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Процедурно предложение. Господин Папаризов, заповядайте.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Още преди да се разменят репликите между господин Пирински и господин Имамов, слушайки внимателно господин Пирински, се поставих в положението на човек, който не може да вземе решение сега, в тази зала. От една страна, както и стана дума, това е третият етап от една важна програма. Тя трябва да бъде продължена. Подкрепата за нея от следващото правителство означава една приемственост в стабилността във финансовата политика.
  От друга страна, към този документ има редица мерки, които ангажират държавата за следващите три години, а някъде и по-дълго. Затова е редно, както завърши и господин Пирински сега, правителството да дойде пред нас, да се ангажира преди да завърши консултациите за това как ще обсъди с всички политически сили тези въпроси, които оттук нататък трябва да се провеждат. Не само защото има общи ограничители, които приемат всички в тази зала, Валутен съвет - необходимост след влизане в Европейския съюз, водене на политика за влизане и в Еврозоната и редица други важни фактори. Но има редица мерки и политики, които следва да се обсъдят преди да се поемат ангажименти от държавата като цяло.
  Затова предлагам да отложим обсъждането сега, да поканим министъра на финансите, да му поставим тези въпроси как той в този заключителен етап от работата на правителството ще осигури прозрачност на процеса по водене на преговори и консултации с всички основни парламентарно представени политически сили, за да може действително да му се даде съгласие, но при пълното разбиране, че тези преговори ще се водят в консултации с всички политически сили.
  Затова още веднъж предлагам отлагане на работата по въпроса, докато не бъде поканен министърът на финансите и не получим ангажимент относно начина, по който ще се проведат преговорите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Папаризов.
  Противно процедурно предложение. Госпожо Радева, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя обратно процедурно предложение. Заемът ще се отпусне не въз основа на бъдещи ангажименти, а въз основа на преглед на вече реално постигнати резултати в областта на структурната реформа. И тези резултати са отчетени в материалите, които съпровождат доклада за даване на мандат за съгласие на правителството за сключване на този заем. Така че нека да бъдем обективни към това, което е реалност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Моля да гласуваме процедурното предложение, направено от господин Папаризов, да се отложат разискванията по този проект за решение, докато не бъде поканен да присъства при обсъждането министър Милен Велчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 135 народни представители: за 48, против 79, въздържали се 8.
  Процедурното предложение не се приема.
  За прегласуване на процедурното предложение – господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
  Уважаема госпожо председател, в аргументите на противното предложение нямаше никакво основание да не идва министърът. Те бяха аргументи, госпожо Радева, по същество. И смятам, че идването на министъра ще даде много повече светлина по същество, отколкото Вие ни препредавате от намеренията на правителството.
  Затова Ви моля още веднъж да прегласуваме и да дойде най-сетне един министър в тази зала. Иначе става смешна работа с това Народно събрание.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Има двама министри.
  МИХАИЛ МИКОВ: Къде са? Те не са министри, госпожо Радева, и не са членове на кабинета, на правителството. Заместник-министрите са заместници и са членове на политическия кабинет на министрите. А ние искаме министър, който носи съответна политическа отговорност и ранг от кабинета. Иначе нямаме нужда от министри, ще си работим със заместник-министри.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложение за прегласуване на процедурното предложение за отлагане на разискванията.
  Моля, гласувайте отлагане на разискванията.
  Гласували 148 народни представители: за 61, против 77, въздържали се 10.
  Процедурното предложение не се приема.
  Има ли желаещи за изказване по този проект за решение? Госпожо Радева, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Естествено е опозицията, дори в лицето на такива сериозни икономисти, какъвто е господин Пирински, да реагира по този начин на предложеното заемно споразумение. Защото заемът PAL-ІІІ ще се отпусне на България на основата на реални постижения. И тези постижения са на база на добрата законодателна работа на българския парламент, който даде законовата основа, законовата база, върху която българското правителство извърши тези мащабни реформи, които бяха необходимото условие и са оценени изключително добре от международните финансови институции.
  Да, не е удобно в тази зала опозицията да признае, че българското правителство изпълни основните критерии, които бяха поставени по отношение на структурната реформа, че то изпълни основните цели на програмата, а именно да бъде постигнат среден икономически растеж за периода 2002-2005 г. от четири и половина до пет процента и намали степента на бедност наполовина за 2005 г. в сравнение с 2001 г. Да, факт е, че безработицата в момента от 18,1% е спаднала в границите от 12 до 14%.
  Така че действително обоснована е вашата реакция, господа, тъй като това е нещо, което се признава и се отчита като постижение на българското правителство не само от българското общество, а, пак повтарям, и от всички сериозни международни финансови институции.
  Основните изисквания за отпускането на заема PAL-ІІІ бяха свързани в областта на реформата, която на този етап трябва да бъде направена в публичния сектор за подпомагане и за създаване на едни деполитизирани държавни служби на една компетентна държавна администрация, която ще има възможност да дава необходимите услуги на българските граждани. Не е за подценяване това, което се постигна в социалния сектор с помощта на подпомагане с пари от тези заеми, което се изразява в завършване на първия етап на пенсионната реформа, полагане начало на реформата в системата на пенсиите по инвалидност, намаляване злоупотребите и измамите и за облекчаване на икономическата и социална интеграция на хората с увреждания, извършването на значими дейности за подобряване на възможностите за равен достъп до образование на децата от бедни семейства и от етнически малцинства. Укрепват се програмите за публичното здравеопазване и предприемане на структурни реформи в болниците.
  PAL-ІІІ действа в подкрепа и на по-нататъшното дерегулиране на икономическите дейности, особено за навлизането на пазара и по-точно за приемането на законодателни актове, позволяващи на фирмите да използват единни класификационни номера. Визирам Закона за БУЛСТАТ, който се надявам, че ще стане реалност в рамките на мандата на това Народно събрание. Освен това PAL-ІІІ подпомогна усилията по значително подобряване на предоставените услуги от държавните учреждения и агенции, които са в контакт с гражданите и фирмите.
  Приети бяха законодателни актове и правилници за въвеждане на поддръжка на значими нови проекти на чуждестранни инвеститори по принципа на обслужване на едно гише и други такива общо подкрепящи инвеститорите мерки, продължаване усъвършенстването на политиката за разширяване на достъпа на децата до качествено образование. Така че всички дейности, които предхождат одобряването на заема PAL-ІІІ, изграждат необходимата основа за продължаване на реформата във всички области, в т.ч. и в социалния сектор, за който така загрижено говори господин Пирински. Разбира се, не бих искала да пропусна и постиженията, които бяха направени в процеса на управление на държавните разходи, включително въвеждане на средносрочна фискална рамка, разширяване на системата на програмното бюджетиране, която през тази година ще обхване повече от половината от всички министерства, което в крайна сметка ще доведе и до по-ефективното използване на бюджетните средства на българските данъкоплатци.
  Всичко това, което отчитаме и което в най-голяма степен и подробно е разписано в материалите, съпровождащи настоящата ратификация, са реални постижения на българското общество и на българското правителство и в никакъв случай, дори с предизборни цели, те не трябва да се обезличават, не трябва да се неглежират, напротив, трябва да се подчертават, защото те са една добра база за нашето национално самочувствие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Радева.
  Заповядайте за реплика, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Госпожо Радева, Вие построихте своето изказване на тезата, че моето изказване е в рамките на предизборен процес и от гледна точка на опозиция, която естествено гледа колкото може да критикува. Не съм съгласен с тази рамка, която въвеждате, по три причини.
  Първата причина е, че аз в началото на изказването си според мен достатъчно ясно отбелязах, че като цяло основните показатели на програмата се постигат. И тези темпове, за които Вие говорихте, и показателят безработица, малко по-съмнително е за бедността.
  Второ, не приемам този Ваш аргумент, защото въпросите, които аз поставих, са от гледна точка на това ние да имаме пред себе си една обективна оценка на българското правителство за изпълнението на тази тригодишна програма. Онова, с което разполагаме, е прегледът на Световната банка. Специалистите на Световната банка като кредитори гледат да се отчетат пред своето ръководство така да се каже с позитивните постижения, да кажат: “Ето, ние дадохме парите, работата върви”. Работата на българското правителство обаче е наред с достатъчно реалните стъпки, които са направени, да има една достатъчно критична преценка на същия обем най-малко от шестдесетина страници, минавайки точка по точка по същите тези проблеми и достатъчно реалистично да може да ни информира за това къде вижда свои пропуски, къде вижда несвършена работа на Народното събрание, къде вижда слабости в самата политика, която банката провежда. Защото ние също имаме място за спор по едни или други приоритети, подходи и средства, които от банката смятат за по-правилни, а ние можем да не приемем.
  И третата причина, госпожо Радева, е, че Вие се фокусирате върху изборите. Аз бих желал да погледнем след изборите – това, за което говори и господин Папаризов. Въпросите, които поставяме, са въпроси, които ще стоят пред следващия парламент и следващото правителство. И, за да можем да сме достатъчно наясно какво ни очаква, ние имаме нужда от пълноценна дискусия. Затова, по тези три причини, аз не приемам Вашето основно твърдение, че се занимавам с предизборна агитация. Напротив, смятам, че Народното събрание не може да си позволи по този начин да дискутира такъв въпрос от гледна точка не на изборната и предизборната борба, а от гледна точка, абстрахирано от изборите, какво очаква държавата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за дуплика, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаеми господин Пирински, безспорно въпросите, които ще се решават след изборите, ще са много сложни и е много трудно отсега да ги дефинираме. Но безспорно е ясно, че това, което се отчита като постижение, за да бъде отпуснат PAL-ІІІ е една добра база на която и да е политическа сила да управлява България след изборите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи за изказване по този проект за решение? Не виждам повече желаещи да вземат отношение.
  Подлагам на гласуване проекта за решение за даване на съгласие за водене на преговори за сключване на Заемно споразумение за трети програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 114 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 31.
  Решението е прието.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ.
  Госпожо Калканова, моля да представите доклада на Комисията по образованието и науката.
  ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА КАЛКАНОВА: Благодаря, госпожо председател.
  Преди това бих искала да направя процедурно предложение за допускане в залата на проф. Камен Велев – заместник-министър на образованието и науката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме процедурното предложение за достъп в пленарната зала.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля, поканете господин Велев в пленарната зала.
  Госпожо Калканова, моля да представите доклада.
  ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА КАЛКАНОВА:

  "ДОКЛАД
  относно Проект за решение за приемане на
  Програма за развитие на научния потенциал,
  № 502-03-14, внесен от Министерския съвет
  на 29.03.2005 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 април 2005 г., Комисията по образованието и науката разгледа Проект за решение за приемане на Програма за развитие на научния потенциал.
  Основната цел на Програмата е да бъдат стимулирани научни изследвания, свързани с държавните приоритети и с европейски и трансевропейски проекти. Тя съдържа три модула, финансирани от републиканския бюджет за 2005 г., на стойност 5 млн. 800 хил. лв., както следва:
  1. "Подкрепа за подобряване състоянието на научната инфраструктура на университетите, специализираните висши училища и научноизследователски институти". Срок за изпълнение - 2005-2006 г. и предвидени средства от 3 млн. 500 хил. лв. за 2005 г.
  Модулът е следствие от програма на Европейската комисия за подобряване на научната инфраструктура на България, Румъния и Турция.
  2. "Подкрепа на млади учени". Срок – 2005 г. и планирани средства от 1 млн. лв.
  Модулът е за млади учени до 35 г. и защитили докторска дисертация през последните пет години. Той съдържа и подкрепа на грантова основа в международни прояви.
  3. "Обновяване на научното оборудване на специализираните лаборатории на научните институти, университети и специализирани висши училища". Срок – 2005 г. и планирани средства от 1 млн. 300 хил. лв.
  Модулът е за преоборудване на част от научните лаборатории със специализирана апаратура и ще се осъществи чрез споделено финансиране, 80 на сто от средствата се осигуряват от държавата и 20 на сто – от съответната научна или образователна институция.
  Средствата за спечелените проекти се предоставят целево по бюджета на Министерството на образованието и науката и разходването им ще става чрез фонд "Научни изследвания" по типов договор, подобен на този, който се използва в Европейския съюз.
  В хода на проведената дискусия народните представители подчертаха, че Програмата е навременна и нейното осъществяване ще е надеждна основа за утвърждаването на България в европейското научноизследователско пространство, в решаването на стратегическата европейска задача за изграждане на общество, базирано на знанието.
  Комисията по образованието и науката с 15 гласа "за", "против" и "въздържал се" – няма, взе следното

  РЕШЕНИЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Проект за решение за приемане на Програма за развитие на научния потенциал, № 502-03-14, внесен от Министерския съвет на 29.03.2005 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Калканова.
  Имате думата за изказване по този проект за решение. Минал е безспорно в Комисията по образованието и науката. Няма желаещи за изказване.
  Няма становище на Комисията по бюджет и финанси.
  Подлагам на гласуване Проекта за решение за приемане на Програма за развитие на научния потенциал.
  Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
  Решението е прието.


  Следващата точка от дневния ред е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ.
  Госпожо Костадинова, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Благодаря, госпожо председател.

  "ЗАКОН
  за регистър БУЛСТАТ

  Глава първа

  Общи положения

  Чл. 1. С този закон се урежда редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи."
  Комисията по икономическата политика подкрепя предложението.
  Член 2 - предложение на Комисията по икономическата политика:
  "Член 2 се изменя така:
  "Чл. 2. (1) Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието води и поддържа регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.
  (2) Агенцията по вписванията води и поддържа специален регистър по Закона за защита на класифицираната информация на регистър БУЛСТАТ за регистрация на субекти, чиито данни съдържат класифицирана информация.
  (3) Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по тези текстове? Няма.
  Моля да гласуваме названието на законопроекта, Глава първа и чл. 1 и 2 от него в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: "Глава втора – Обхват и съдържание на регистър БУЛСТАТ".
  Комисията подкрепя това предложение.
  "Раздел І – Обхват".
  Комисията по икономическата политика подкрепя наименованието на Раздел І.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  "Член 3 се изменя така:
  "Чл. 3. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват:
  1. юридическите лица;
  2. физическите лица – еднолични търговци;
  3. клоновете на чуждестранни лица;
  4. търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 6 от Закона за насърчаване на инвестициите;
  5. чуждестранни юридически лица:
  а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
  б) чието ефективно управление е на територията на страната, или
  в) притежават недвижимо имущество в страната;
  6. неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
  7. други лица извън посочените в т. 1-6, които са осигурители и не са физически лица;
  8. клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 2 и 7;
  9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
  10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
  а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
  б) притежават недвижимо имущество в страната, или
  в) са осигурители;
  11. други физически лица - осигурители.
  (2) В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.
  (3) В специалния регистър по чл. 2, ал. 2 се вписват само тези поделения по ал. 1, т. 8, които са разпоредители на бюджетни кредити или осигурители."  “Раздел ІІ – Единен идентификационен код”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя наименованието на Раздел ІІ.
  “Чл. 4. (1) Агенцията по вписванията определя уникален Единен идентификационен код, задължителен за лицата по чл. 3, наречен по-нататък “код по БУЛСТАТ”.
  (2) Кодът по БУЛСТАТ се определя при вписването на лицата в регистъра и при промяна на статута или юридическото лице на субектите по чл. 3, ал. 1, т. 8.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 5. (1) Всички предвидени в нормативен акт регистри и информационни системи в Република България, които съдържат данни за лицата по чл. 3, вписани в регистър БУЛСТАТ, идентифицират тези субекти с кода по БУЛСТАТ.
  (2) Субектите по чл. 3 посочват задължително кода по БУЛСТАТ в документите, с които участват в документооборота.
  (3) В документите, издавани от органите на държавната власт, на местното самоуправление и на съдебната власт се посочва задължително кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3.
  (4) Кодът по БУЛСТАТ се удостоверява с карта за идентификация, а до издаването й – с регистрационно удостоверение в срока на неговата валидност, издадени от Агенцията по вписванията.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “Чл. 6. (1) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-7 и ал. 2 е 9-значен.
  (2) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 8 е 13-значен, като първите 9 цифри са кодът на юридическото лице или на едноличния търговец.
  (3) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 е 10-значен и съвпада с единния граждански номер, съответно с личния номер на чужденец.”
  Комисията подкрепя този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Нека да гласуваме тези текстове.
  Има ли желание за изказване по тези текстове? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Глава втора и Раздел І, чл. 3 в редакцията на комисията, наименованието на Раздел ІІ, чл. 4,
  чл. 5 и чл. 6 в редакция на комисията, подкрепени от комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  “Раздел ІІІ – Информационно съдържание”.
  Има предложение на Комисията по икономическата политика:
  Наименованието на Раздел ІІІ се изменя така: “Съдържание на регистъра”.
  “Чл. 7. (1) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:
  1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
  2. актове за създаване/възникване, промяна, закриване/заличаване;
  3. дата на регистрация в БУЛСТАТ;
  4. дата на прекратяване на регистрацията;
  5.правноорганизационна форма;
  6. пълно и кратко наименование;
  7. седалище и адрес на управление;
  8. адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефон, факс, е-mail;
  9. адрес на местоизвършване на дейността или на имота;
  10. предмет на дейност/основна икономическа дейност;
  11. срок на съществуване;
  12. състояние;
  13. капитал;
  14. разпределение на капитала;
  15. правоприемство;
  16. органи на управление и представителство:
  а) управляващ и/или представляващ – имена, гражданство, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, начин на представяне, длъжност на управляващия – за лицата по чл. 2, ал. 2;
  б) вид и състав на колективния орган на управление;
  17. съдружници и/или акционери:
  а) съдружници – ЕГН/ЕИК, имена/наименование, гражданство/държава и процентно участие в собствеността;
  б) акционери – държавното и общинското акционерно участие и за лицата с над 10 на сто участие в капитала – ЕГН/ЕИК, имена/наименование, гражданство/държава;
  18. данни, необходими за Регистъра на статистическите единици, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по предложение на председателя на Националния статистически институт.
  (2) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:
  1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
  2. данни за лицето – дата на раждане за чуждестранните физически лица, гражданство, имена, документ за самоличност;
  3. основание за вписване;
  4. адреси за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес:
  а) за българските граждани и чуждестранните лица, постоянно пребиваващи в страната – постоянен и настоящ адрес;
  б) за чуждестранните физически лица – адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции;
  5. адрес на местоизвършване на дейността или на имота;
  6. упражнявани дейности/професии;
  7. документи, удостоверяващи извършването на определена дейност;
  8. дата на започване, спиране, възобновяване на дейността.
  (3) В регистър БУЛСТАТ се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени в данните и обстоятелствата по ал. 1, т. 1-18 и ал. 2.
  (4) Данните по ал. 1, т. 5-9 и по ал. 2, т. 2, 4 и 5 се вписват на български език и с латински букви, съгласно правилата за транслитерация.
  Чл. 8. (1) Информацията в регистър БУЛСТАТ е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1-17 и ал. 2.
  (2) Информацията в регистър БУЛСТАТ, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 18, се предоставя единствено на лицата и по реда на чл. 40.
  (3) Информацията за лицата по чл. 2, ал. 2 е публична, когато е само за едно лице в частта, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 3-17, а по чл. 7, ал. 1, т. 2 – когато актът не съдържа информация, определена като класифицирана информация.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Костадинова.
  Колеги, имате думата за изказване по тези текстове от законопроекта. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Раздел ІІІ, членове 7 и 8 от него, подкрепени от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
  Текстовете се приемат.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  “Глава трета – Регистрация в регистър БУЛСТАТ”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 9 се изменя така:
  “Чл. 9. (1) Регистрацията се извършва в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища. Службите по вписванията изпълняват функциите си по този закон на територията на съдебния район на съответния окръжен съд.
  (2) Вписванията на съдебно регистрираните лица по чл. 3, ал. 1, т. 1-3 и 8 се извършва в службите по вписванията по мястото на съдебната им регистрация.
  (3) Вписванията на неподлежащите на съдебна регистрация лица по чл. 3, ал. 1, точки 1, 7 и 8 се извършва в службите по вписванията по седалището им.
  (4) Вписванията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 6 се извършва в службите по вписванията по седалището им. Седалището на лицата се доказва с нотариално заверен препис от дружествения договор. Когато в дружествения договор не е посочено седалище, за такова се приема постоянният адрес или адресът на управление на първия посочен в дружествения договор съдружник.
  (5) Вписванията за осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се извършва в службите по вписванията по адреса на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт.
  (6) Вписванията за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 се извършва в службите по вписванията по адреса на управление, вписан в Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  (7) Регистрацията на чуждестранните лица:
  1. осъществяващи стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е на територията на Република България, се извършва в службата по вписванията по местоизвършване на дейността, съответно на управлението;
  2. осъществяващи стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, се извършва в службата по вписванията по местонахождението на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от службите по вписванията по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице в случай, че възникват едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай че чуждестранното лице не упражни избор се счита, че регистрацията е извършена в службата по вписванията, която първа извърши действие по вписване в регистър БУЛСТАТ;
  3. придобили недвижим имот, които не се включват в случаите по т. 1 и 2, се извършва от службата по вписванията по местонахождението на имота; в случай че едновременно се придобият повече от един имот, регистрацията се извършва в една от службите по вписванията по местонахождението на имота по избор на чуждестранното лице; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, регистрацията се извършва от службата по вписванията по първия придобит имот.
  (8) В Агенцията по вписванията се вписват:
  1. лицата, вписвани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2;
  2. лицата, за които е възникнало задължение за регистрация и за които не може да се установи мястото за регистрация съгласно ал. 2-7.
  (9) Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 се извършва в службата по вписванията:
  1. по постоянния адрес за българските граждани и чуждестранните лица, постоянно пребиваващи в страната;
  2. по адреса за кореспонденция на територията на страната за чуждестранните физически лица.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказване по тези текстове. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Глава трета и чл. 9 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  “Чл. 10. (1) За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 и ал. 2 съобразно своя статут представят:
  1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва:
  а) юридическите лица - акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
  б) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 6 от Закона за насърчаване на инвестициите – документ за регистрация в БТПП;
  в) чуждестранните юридически лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 – документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването на чуждестранните юридически лица в съответната страна;
  г) неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване – дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националния осигурителен институт;
  д) клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 - акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява.
  е) други лица извън посочените, които са осигурители – документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона.
  2. заявление за данните по чл. 7, ал. 1, точки 8, 9, 10, 14, 15, 17 и 18 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията;
  3. издадените карти за идентификация при вписване на закриване/заличаване или промяна на обстоятелствата;
  4. документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;
  5. регистрационен въпросник и/или регистрационна справка за данните по чл. 7, ал. 1 и 4 - за субектите, вписвани в специалния регистър.
  (2) Когато за субектите по чл. 2, ал. 2 административният акт за създаването или промяната съдържа класифицирана информация, която не може да бъде предоставена на Агенцията по вписванията, данните се вписват въз основа на декларация от управляващия, съответно представителя или от изрично упълномощеното лице.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 11. Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 се извършва въз основа на заявление, подадено от лицето или негов упълномощен представител.”
  По чл. 12 има предложение на Комисията по икономическата политика:
  Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. (1) В 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 в регистър БУЛСТАТ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице представя акта за възникване и документите по чл. 10 в службата по вписванията. За съдебно регистрираните срокът започва да тече от получаването на съдебното решение.
  (2) В 7-дневен срок от започване на дейността, съответно от наемането на физически лица, закупуването на имота или промяната в обстоятелствата по чл. 7, ал. 2, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 подават заявление за регистрация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в съответната служба по вписванията.
  (3) В 30-дневен срок от влизането в сила на акта за създаване/възникване, промяна или закриване/заличаване на лицата по чл. 2, ал. 2 управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице представя акта и документите по чл. 25, ал. 3 и чл. 10 в Агенцията по вписванията.
  (4) При всяка промяна на данните, които се съдържат в документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и заявлението по чл. 10, ал. 1, т. 2, управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице е задължено в 7-дневен срок да извърши вписване в съответната служба по вписванията на промените. (5) Данните за промяна на процентното участие в собствеността на отделните акционери се декларират в заявлението по чл. 10, ал. 1, т. 2, само ако промяната надвишава 10 на сто от капитала на дружеството.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Костадинова.
  Имате думата за изказване по тези текстове. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме чл. 10 и 11, подкрепени от комисията и чл. 12 в редакция на комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.

  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  “Чл. 13. Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация освен регистрацията им като еднолични търговци.”
  “Чл. 14. (1) При вписването в регистър БУЛСТАТ се извършва проверка за съответствие между данните в представените документи и в Националната база данни на регистър БУЛСТАТ и в други регистри и информационни системи, до които има достъп регистър БУЛСТАТ.
  (2) За установени несъответствия при проверката с документите по чл. 10, ал. 1 и заявлението по чл. 11 се изготвя справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Службите по вписванията предоставят справката на органа, издал акта, и на управляващия, съответно представителя или изрично упълномощеното лице.”
  Комисията подкрепя този текст.
  По чл. 15 има предложение на Комисията по икономическата политика – чл. 15 се изменя така:
  “Чл. 15. (1) При установяване на непълни и/или неточни данни в документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 и заявлението по чл. 11 на вече вписано лице, служител на службата по вписванията, упълномощен от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, уведомява писмено лицето по чл. 3 чрез управляващия, съответно представителя или изрично упълномощеното лице.
  (2) Управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице е длъжно да представи документ с допълнените или поправените данни по чл. 10, ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок, а по чл. 10, ал. 1, т. 1 – в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.”
  “Чл. 16. В службите по вписванията се поддържа досие за всяко вписано лице по чл. 3, в което се съхраняват копия на представените документи по чл. 10, ал. 1, т. 1-3 или на заявлението по чл. 11.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “Чл. 17. (1) При вписването в регистъра на лицата по чл. 3 и на промяна на обстоятелства по чл. 19, ал. 1, т. 2, 4 и 5 и ал. 2 се издава регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. В регистрационното удостоверение се отбелязват откритите несъответствия по чл. 14.
  (2) Регистрационно удостоверение при промяна на обстоятелствата се издава само когато всички издадени карти за идентификация са върнати или обявени за издирване.
  (3) Регистрационното удостоверение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 и ал. 2 е валидно до промяна на обстоятелството, включено в удостоверението.
  (4) Регистрационното удостоверение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 има едномесечен срок на валидност.
  (5) До 5 дни след изтичане на срока по ал. 4 управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 е длъжно да върне регистрационното удостоверение в службата по вписванията, за да получи карта за идентификация.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “Чл. 18. (1) Картата за идентификация на лицата по чл. 3, ал. 1,
  т. 1-8 и ал. 2 се издава на управляващия, съответно на представителя. При повече от един управляващ, съответно представител, при поискване се издава карта за идентификация на всеки от тях.
  (2) В случаите по чл. 14 и 15 карта за идентификация не се издава, а срокът на регистрационното удостоверение се удължава до отстраняване на несъответствията.
  (3) Карта за идентификация на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 се издава само по тяхно искане.
  (4) При вписване в регистър БУЛСТАТ на промяна на обстоятелство по чл. 19, ал. 1, т. 2, 4 и 5 и ал. 2 се издава ново регистрационно удостоверение и съответно нова карта за идентификация.
  Комисията подкрепя този текст.
  По чл. 19 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и има предложение – чл. 19 се изменя така:
  “Чл. 19. (1) Картата за идентификация се издава по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, и съдържа следните данни за лицата по чл. 3:
  1. дата на регистрация в БУЛСТАТ;
  2. ЕИК (кода по БУЛСТАТ);
  3. документ за създаване или промяна;
  4. пълно наименование/имена;
  5. седалище и адрес на управление/постоянен адрес;
  6. номер на картата за идентификация;
  7. дата на издаване на картата.
  (2) Освен данните по ал. 1 картата за идентификация съдържа и:
  1. за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 и ал. 2 - управляващ или представляващ;
  2. за клон или поделение – наименованието на юридическото лице или на едноличния търговец;
  3. за кметство – наименованието на общината, към която принадлежи;
  4. за търговско представителство – наименованието на чуждестранното лице, открило представителството.
  (3) За субектите, вписвани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2:
  1. в полето за документ за създаване/промяна не се вписва номерът на документа, когато съдържащата се в него информация е определена като класифицирана информация;
  2. в полето за управляващ в картата за идентификация се вписва само длъжността на управляващия.
  (4) Картите, неполучени от лицата в срок една година от издаването им, се унищожават по ред, определен от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.”
  “Чл. 20. (1) По искане на управляващия, съответно представителя или на изрично упълномощеното лице, се издава карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, който съдържа данните, вписани в регистъра в електронен вид.
  (2) Картите по ал. 1 се издават в двуседмичен срок от поискването и се получават само от титуляря на картата за идентификация.”
  Комисията подкрепя този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказване по тези текстове.
  Няма желаещи.
  Моля да гласуваме чл. 13-20 включително, подкрепени от комисията и в нейната редакция.
  Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По чл. 21 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и има предложение – чл. 21 се изменя така:
  “Чл. 21. (1) Агенцията по вписванията обявява за невалидни невърнатите карти за идентификация на прекратените субекти и картите с промяна на обстоятелствата, вписани в тях.
  (2) Номерата на картите по ал. 1 се публикуват в интернет-страницата на Агенцията по вписванията.
  (3) Картите по чл. 10, ал. 1, т. 3, които съдържат променени обстоятелства, се унищожават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.”
  “Чл. 22. (1) При изгубване на картата за идентификация управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице, уведомява службата по вписванията, съответно Агенцията по вписванията за субектите по чл. 2, ал. 2, за да му бъде издаден дубликат.
  (2) Картите по ал. 1 се обявяват за издирване и се публикуват в страницата на Агенцията по вписванията в Интернет. По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, Агенцията по вписванията обявява невалидността на изгубената карта за идентификация в "Държавен вестник". Таксата за обнародване на обявлението се заплаща от лицето, направило искането.
  (3) Службата по вписванията издава дубликат на карта за идентификация и заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение при депозирано от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощеното лице писмено искане, придружено с документ за платена такса.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “Чл. 23. (1) При извършено вписване в регистър БУЛСТАТ на субект извън посочените в чл. 3 или при повторно вписване грешното или повторното вписване се заличава със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
  (2) В случаите по ал. 1 Агенцията по вписванията публикува заличаването на вписването в регистър БУЛСТАТ в страницата на агенцията в Интернет.”
  Това предложение също се подкрепя от комисията.
  По чл. 24 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип.


  Предложение на Комисията по икономическата политика - член 24 се изменя така:
  “Чл. 24. (1) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на данни за лицата по чл. 3 по искане на Националния осигурителен институт или на данъчен орган. Искането трябва да бъде придружено с документ, удостоверяващ задължението за вписването на лицето в регистър БУЛСТАТ.
  (2) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията за субектите по чл. 2, ал. 2 или упълномощен от него служител на службата по вписванията уведомява писмено задължените лица по чл. 3 за извършеното служебно вписване.
  (3) Управляващите, съответно представителите или изрично упълномощените лица на субектите по чл. 3, са длъжни да се явят в службата по вписванията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2.
  (4) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на обстоятелства за лицата по чл. 3, ал. 1, точки 1-8 и т. 10 въз основа на вписванията в други публични регистри след изтичането на едномесечен срок от задължението за представяне на документите по чл. 10.
  (5) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията за субектите по чл. 2, ал. 2 или упълномощен от него служител на службата по вписванията уведомява писмено лицата по чл. 3 за извършеното служебно вписване по ал. 4 в случаите на промяна в обстоятелствата, които водят до издаване на нова карта за идентификация.
  (6) Управляващите, съответно представляващите или изрично упълномощените лица на субектите по чл. 3, са длъжни да се явят в службата по вписванията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 5.
  (7) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 при изтичане на срока им на съществуване или въз основа на вписванията в други публични регистри.
  (8) Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 се прекратява служебно при смърт на лицето.
  (9) Служебното вписване е за сметка на вписаното лице освен в случаите по ал. 8.
  Чл. 25. (1) Регистър БУЛСТАТ поддържа и съхранява архив на закритите/заличените лица по чл. 3 и заличените регистрации по чл. 23, ал. 1.
  (2) Информацията за закритите/заличените лица се съхранява в регистър БУЛСТАТ в срок 10 години от закриването/заличаването им.
  (3) След изтичането на срока по ал. 2 копие от данните за закритите/заличените субекти ежегодно се предава на технически носител в Централния държавен архив.
  (4) Срокът и начинът на съхраняване на документите за закритите/заличените лица по чл. 2, ал. 2 и чл. 26, ал. 2, се определят по реда на Закона за защита на класифицираната информация.”
  Комисията подкрепя този текст.
  По чл. 26 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя. Има и предложение на комисията - член 26 се изменя така:
  “Чл. 26. (1) Съхраняването на документите за вписване в регистър БУЛСТАТ на субектите, регистрирани в специалния регистър, се определят от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията съгласно изисквания на Закона за защита на класифицираната информация.
  (2) Агенцията по вписванията набира допълнителна информация, отнасяща се само за субектите по чл. 2, ал. 2, със специален въпросник.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма.
  Моля да гласуваме от чл. 21 до чл. 26 включително текстовете в редакцията на комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.


  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: “Глава четвърта - Раздел І - Взаимодействие с регистрите за вписванията, водени от окръжните съдилища”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 27.
  Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 27, който се изменя така:
  “Чл. 27. (1) Окръжните съдилища предоставят безплатно на службите по вписванията заверен препис на съдебните решения за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване на еднолични търговци, търговски дружества и други юридически лица.
  (2) Заверените преписи на съдебните решения по ал. 1 се предоставят на службите по вписванията в едноседмичен срок след постановяването им.
  (3) Окръжните съдилища осигуряват безплатен достъп до регистрите за вписванията и фирмените дела, образувани от окръжните съдилища на упълномощени служители от службите по вписванията.
  (4) Редът за предоставянето на достъпа по ал. 3 и на съдебните решения по ал. 1 се определя с наредба, издадена от министъра на правосъдието.”
  По чл. 28 има предложение на Комисията по икономическата политика, която по принцип подкрепя и текста на вносителя - член 28 се изменя така:
  “Чл. 28. (1) Службите по вписванията предоставят на окръжните съдилища информация за определените, променените и анулираните ЕИК и справка за открити несъответствия в данните.
  (2) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп на органите на съдебната власт до националната база данни за информацията по чл. 8, ал. 1.
  (3) Службите по вписванията и окръжните съдилища обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Глава четвърта, на Раздел І и членове 27 и 28 от него в редакцията на комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: “Раздел ІІ - Взаимодействие с други регистри и информационни системи”.
  Комисията подкрепя наименованието.
  “Чл. 29. (1) Националните и ведомствените регистри и информационни системи, поддържащи информация за лицата по чл. 3, осигуряват безплатен достъп на регистър БУЛСТАТ до данните по чл. 7, вписани в тези регистри и информационни системи.
  (2) За осъществяване на функциите си регистър БУЛСТАТ има безплатен достъп до следните регистри и ведомствени информационни системи:
  1. автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);
  2. Националния информационен фонд “Български документи за самоличност”;
  3. Регистъра на осигурителите;
  4. Регистъра на занаятчиите;
  5. Регистъра на земеделските производители;
  6. други регистри и информационни системи, съдържащи данни, които не са класифицирана информация за лицата, вписвани в регистър БУЛСТАТ.
  (3) Редът и начинът на взаимодействие между регистрите и информационните системи по ал. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “Чл. 30. Необходимите за регистър БУЛСТАТ национални класификатори и номенклатури, както и техните изменения се предоставят безплатно в структуриран електронен вид на Агенцията по вписванията от институциите, отговорни за тяхното поддържане.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “Чл. 31. (1) Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно от Националния информационен фонд “Български документи за самоличност” данни за валидните и невалидните документи за самоличност на физическите лица.
  (2) При искане от службите по вписванията Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно информация за постоянния адрес на физическите лица, вписани в регистър БУЛСТАТ.
  (3) Агенцията по вписванията предоставя безплатно информация на Министерството на вътрешните работи от регистър БУЛСТАТ за нуждите на автоматизираните информационни системи, поддържани от министерството.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  По чл. 32 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, а самата комисия има предложение - член 32 се изменя така:
  “Чл. 32. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни към информационната система на данъчната администрация, както и информацията за несъответствията по чл. 15, ал. 2.
  (2) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни за нуждите на информационната система на митническата администрация.
  (3) Агенцията по вписванията предоставя информация от специалния регистър на регистър БУЛСТАТ по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Министерството на финансите, която осигурява необходимите данни на данъчната администрация и на митническата администрация.
  (4) Службите по вписванията предоставят на данъчната администрация копия от документите по чл. 10, ал. 1, точки 1 и 2 и от заявлението по чл. 11.
  (5) При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, данъчната администрация уведомява службите по вписванията.
  (6) Службите по вписванията и териториалните данъчни дирекции обменят данни по електронен път, по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.”
  По чл. 33 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но има и свое предложение - член 33 се изменя така:
  “Чл. 33. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни на Националния осигурителен институт.
  (2) Агенцията по вписванията осигурява информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Националния осигурителен институт за данните по чл. 7, ал. 1, точки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 15.
  (3) Националният осигурителен институт предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и възобновяването на дейността на лицата по чл. 3, т. 9-11.
  (4) При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, Националният осигурителен институт уведомява службите по вписванията.
  (5) Агенцията по вписванията и Националният осигурителен институт обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.”

  По чл. 34 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя.
  Комисията по икономическата политика има и собствено предложение за чл. 34:
  “Чл. 34 се изменя така:
  “Чл. 34. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни на Националния статистически институт. (2) Агенцията по вписванията осигурява информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Националния статистически институт.
  (3) Агенцията по вписванията и Националният статистически институт обменят данни по електронен път по ред, определен с наредба по чл. 27, ал. 4”.”
  “Чл. 35. Централният депозитар предоставя на Агенцията по вписванията информация за промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 17, буква “б” .”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по текста на Раздел ІІ. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Раздел ІІ и чл. 29 до чл. 35, включително, по редакция на комисията за някои от тях, а другите по предложение на вносителя, подкрепени от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
  Обявявам половин час почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (звъни): Продължаваме нашата работа по Законопроекта за регистър БУЛСТАТ.
  Госпожо Костадинова, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Благодаря.
  Господин председател, може ли да направя предложение – госпожа Виктория Нешева, държавен експерт в Дирекция “Съвет по законодателство” към Министерството на правосъдието и Светлозар Тонев, главен секретар на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, да бъдат допуснати в пленарната зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Мариана Костадинова, да бъдат допуснати колегите-експерти в пленарната зала.
  Гласували 84 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 4.
  Предложението е прието.
  Моля, квесторите да поканят експертите в пленарната зала.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:

  “Раздел ІІІ
  Достъп до Националната база данни на Регистър БУЛСТАТ

  Чл. 36. (1) Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства по чл. 8, ал. 1 и 3 срещу заплащане на държавна такса, определена с тарифа по чл. 10, ал. 1, т. 4.
  (2) Справките и удостоверенията по ал. 1 са безплатни за органите на държавната власт, на органите на местното самоуправление и на съдебната власт и се издават след писмено искане или направено по електронен път.
  (3) Всяко лице, регистрирано по чл. 3, може да получи безплатно справка само за вписаните за него обстоятелства в регистъра.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “Чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистър БУЛСТАТ на органите на централната и териториалната администрация. Достъпът се осигурява до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ.
  (2) Достъпът по ал. 1 се осъществява чрез:
  1. справки в Националната база данни по Интернет;
  2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;
  3. репликация на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни, както и информацията за несъответствията по чл. 15, ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 38. Орган, който поддържа предвиден в нормативен акт регистър, включващ лица по чл. 3, има право да получи безплатен достъп до публичната информация по чл. 7 от Националната база данни, отнасяща се до тези субекти.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  По чл. 39 Комисията по икономическата политика подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “Член 39 се изменя така:
  “Чл. 39. Достъпът до специалния регистър по чл. 2, ал. 2 и редът за предоставянето на информация от нея на други регистри и информационни системи се извършват по реда на Закона за защита на класифицираната информация и на нормативните актове по прилагането му “.”
  “Чл. 40 (1) Данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 се предоставят на Националния статистически институт.
  (2) Извън случаите по ал. 1 данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 се предоставят след писмено съгласие на лицата по чл. 3.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 41 (1) Агенцията по вписванията, Националният статистически институт, Националният осигурителен институт, Агенция “Митници” и Главната данъчна дирекция са длъжни да осигурят ползване на данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 само за целите на закона и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на тайната.
  (2) Лицата, които имат достъп до данните по чл. 8, ал. 2, са длъжни да пазят тайна и не я използват за други цели, освен за прякото изпълнение на служебните им задължения.”
  Комисията подкрепя този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви.
  Колеги, има ли становища по наименованието на Раздел ІІІ и текстовете на чл. 36 до чл. 41, включително, както бяха представени от председателя на комисията. Не виждам желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Раздел ІІІ и текстовете на чл. 36 до 41, включително, както бяха представени от народният представител Мариана Костадинова.
  Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: “Глава V – Финансиране на дейностите по администриране на регистър БУЛСТАТ”
  Комисията подкрепя текста.
  Комисията по икономическата политика има предложение за наименованието на Глава V, която се изменя така:
  “Финансиране на дейностите по водене на регистър БУЛСТАТ”
  “Чл. 42. Финансирането на дейностите по водене на регистър БУЛСТАТ се осигурява чрез субсидия от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, международни програми, проекти и споразумения.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 43. Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби и имуществени санкции, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на правосъдието. Средствата за стимулиране на служителите не могат да надвишават 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата.”
  Текстът е подкрепен от комисията.
  “Глава VІ
  - Административнонаказателни разпоредби”
  Комисията по икономическата политика подкрепя наименованието на Глава VІ.
  “Чл. 44. Който не изпълнява задължението си по чл. 5, ал. 2, се наказва с глоба за физически лица в размер до 200 лв. или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер до 500 лв.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 45. (1) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 12, се наказва с глоба за физически лица в размер до 700 лв. и имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер до 1 000 лв.
  (2) При повторно извършване на нарушението наказанието е в размер от 50 до 3 000 лв.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 46. Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 15, ал. 2, се наказва с глоба за физически лица в размер до 100 лв. или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер до 200 лв.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “Чл. 47. Който не изпълни в срок задължението си по чл. 17, ал. 5, се наказва с глоба за физически лица в размер до 700 лв. или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер до 1 000 лв.
  Чл. 48. Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 24, ал. 3 и 6, се наказва с глоба за физически лица в размер от 100 до 1 500 лв. или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 100 до 3 000 лв.”
  Комисията подкрепя текстовете.  "Чл. 49. (1) За маловажни случаи на административни нарушения може да бъде наложена глоба на мястото на нарушението в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данните за: самоличността на служителя, наложил глобата; самоличността на нарушителя; мястото и времето на нарушението; нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата, и се изпраща за изпълнение.
  (2) На нарушителя се дава препис от фиша, за да заплати глобата доброволно.
  (3) Ако нарушителят оспори нарушение или не заплати доброволно глобата в 7-дневен срок от датата на издаването на фиша, се съставя акт съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от Глава трета на Закона за административните нарушения и наказания.
  Чл. 50. Който използва, предостави или разгласи данни в нарушение на чл. 41, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба до 2000 лв.
  Чл. 51. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията или упълномощени от него длъжностни лица.
  (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, имате думата по наименованията на Глава пета и Глава шеста и текстовете от чл. 42 до 51 включително. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване наименованията на Глава пета и Глава шеста и текстовете от чл. 42 до 51 включително.
  Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
  Преминаваме към Допълнителна разпоредба.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: По § 1 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но има и свое собствено предложение - § 1 на Допълнителната разпоредба се изменя така:
  "§ 1. По смисъла на този закон:
  1. "Икономическа дейност" е всяка дейност, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности.
  2. "Водене" включва всички дейности по вписванията в регистъра, издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.
  3. "Основната икономическа дейност" на единиците в регистъра се определя съгласно най-ниското ниво на Националната класификация на икономическите дейности, последователно прилагайки избрания критерий при определянето на раздела, групата и класа. Изборът на критерий е в съответствие с наличните данни за единицата, при спазване на следния приоритет:
  а) най-голям дял в нетния размер на приходите от дейността;
  б) най-голям размер на брутното производство на стоки и услуги, продукт на съответната дейност;
  в) най-голям размер на изплатените надници и заплати за дейността;
  г) най-голям брой заети в дейността.
  4. "Маловажен случай" е закъснение в изпълнението на задълженията до 15 дни.
  5. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение."

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, осъществяващи дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се считат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код."
  Комисията подкрепя това предложение.
  "§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11, които са регистрирани в Регистъра на осигурителите и не са вписани в регистър БУЛСТАТ, представят необходимите документи за регистрация в службите по вписванията.
  § 4. До приемането на тарифата по чл. 10, ал. 1, т. 4 таксите се събират от Агенцията по вписванията в размерите, определени в Тарифата за таксите, събирани от Националния осигурителен институт по Закона за статистиката, одобрена с Постановление № 253 на Министерския съвет от 1999 г.
  § 5. Трудовите и служебните правоотношения със служителите, извършващи регистрация, и със служителите, предоставящи информация от регистър БУЛСТАТ, се уреждат съответно при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител."
  Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, има ли някакви мнения и предложения по Допълнителната разпоредба с § 1 и по Преходните и заключителни разпоредби – параграфите от 2 до 5 включително? Не виждам съображения.
  Подлагам на гласуване Допълнителната разпоредба - § 1, и Преходни и заключителни разпоредби с параграфи от 2 до 5 включително.
  Гласували 102 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА:
  "§ 6. (1) Движимото имущество, архивите, базата данни и софтуерните модули, оборудването и комуникационната инфраструктура на информационната система и другите активи и пасиви, права и задължения на Националния статистически институт, свързани с регистър БУЛСТАТ, се поемат от Агенцията по вписванията.
  (2) Дейностите на регистър БУЛСТАТ продължават да се извършват в помещенията на службите за регистрация на Националния статистически институт в областните центрове."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Маринчев, имате думата.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, този закон е консенсусен. Факт за това е доказателството, че досега нямаше нито едно изказване с изключение на малкото "въздържали се" – предполагам, че това са колеги, които просто от разсеяност са натиснали копчето "въздържал се" или от принципа, че щом е на управляващите, да гласувам "въздържал се". Лично аз бях на другата вълна, натисках само зеленото копче. Има дребни неща, които можеха да се доизкусурят, поне в моите очи, но нямаше някакви конфликти и затова тоя закон минава лесно.
  Специално в § 6 ме притесняват две неща. В първата алинея е предвидено: "Движимото имущество, архивите, базата данни…" и т.н., които са свързани с БУЛСТАТ от сегашната статистика, да се предадат на Агенцията по вписванията. По принцип всичко това е така, но може би не се отнася с тази сила за "комуникационната инфраструктура на информационната система". Аз не виждам как тази комуникационна инфраструктура ще се раздели на две – на тази, която обслужва само БУЛСТАТ, и на тази, която обслужва само статистиката. Това са едни и същи арендовани линии в страната, които обслужват и двете неща. И да се отдели едното, да се извади от системата на статистиката, за да отиде в Агенцията по вписванията, според мен просто няма физическа възможност. Не говоря за базите данни, за движимото имущество, архивите и т.н., което съвсем логично ще отиде там. Но тъй като според мен не е възможно това да се раздели физически – не можем канала от Ямбол да го разделим половината да работи така, а половината така.
  Аз смятам, че този текст е несъстоятелен и затова предлагам думите "комуникационната инфраструктура на информационната система" и един от двата съюза "и" или преди, или след това да отпаднат. Тоест остава си: "Движимото имущество, архивите, базата данни и софтуерните модули, другите активи и пасиви".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: "Оборудването" може би да остане?
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: "Оборудването" си остава в текста. Тоест текстът ще стане:
  "Движимото имущество, архивите, базата данни и софтуерните модули, оборудването и другите активи и пасиви, права и задължения на Националния статистически институт, свързани с регистър БУЛСТАТ, се поемат от Агенцията по вписванията."
  Това е едното.
  Моля колегите да подкрепят това предложение, защото в сегашния си вид то е физически просто неизпълнимо.
  Второ – ал. 2. Неотдавна, преди месец и нещо, ние приехме Закона за държавната собственост с поредните му изменения, с които още един път се доуточняваха правомощията на отделните държавни органи по управлението на държавната собственост. Тук става въпрос именно за управление на държавна собственост. Предвижда се: "Дейностите на регистър БУЛСТАТ продължават да се извършват в помещенията на службите за регистрация на Националния статистически институт в областните центрове".
  Ако даже имаше някакъв текст, че това е в някакъв срок, с който Министерският съвет да се задължи да предостави помещения или да отнеме помещения, да преразпредели помещения, аз бих възприел това. Това е едно задължение на Министерския съвет, който е длъжен да изпълнява Закона за държавната собственост.
  С последните изменения в Закона за държавната собственост ние дори въведохме възможността един орган на изпълнителната власт да предоставя помещения на друг орган на изпълнителната власт със свой акт, да не минава задължително през Министерския съвет. Така че аз мисля, че този текст в някакъв смисъл прави излишен Закона за държавната собственост. В известен смисъл той противоречи и на чл. 9, вече приет от нас, който казва, че: “Регистрацията се извършва в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.” Тоест, един път е казано, че е там, а втори път – не в помещенията, които и сега се ползват от БУЛСТАТ за нуждите на БУЛСТАТ в системата на статистиката.
  Моето второ процедурно предложение е да отпадне ал. 2. Тоест, да се движи всичко по реда на Закона за държавната собственост, за което процедурата не е толкова сложна и Министерският съвет би могъл в кратки срокове да предприеме съответни действия.
  Първото ми предложение е да отпаднат думите за комуникационната инфраструктура.
  И второ, цялата ал. 2 да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Маринчев.
  Господин Нихризов, заповядайте.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Маринчев поясни как стоят нещата. Аз искам да кажа само още две думи в защита на това, което той предложи, във връзка с отпадането на ал. 2.
  Когато запишем в един закон, че дейностите и регистърът по БУЛСТАТ продължават да извършват дейност в помещенията на службите за регистрация на Националния статистически институт, ние фактически закрепваме завинаги едно положение, което в момента смятаме за временно.
  Госпожо Костадинова, не сме го догледали в комисията. Приемам вината върху всички нас, забелязахме го в последния момент, иначе бихме направили предложение между първо и второ четене.
  Смятам, че абсолютно разумно е ал. 2 да падне. В противен случай винаги БУЛСТАТ ще върви задължително в помещения, които се дават на Националния статистически институт, защото така е записано по закон. Може би така ще бъде временно – месец, два, но да предаваме една дейност на Министерството на правосъдието и да искаме сградите да се управляват от друга институция, която не е свързана с Министерството на правосъдието, смятам, че е некоректно.
  Затова аз подкрепям предложението на господин Маринчев за отпадането на ал. 2, както и за отпадане на съответния текст от ал. 1, свързан с комуникациите. Смятам, че може да съществува някакъв преходен период, но е неразумно в един закон винаги да вървят тези две ведомства заедно, когато те по същество са разделени.
  Затова предлагаме отпадането на тези два текста. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Госпожо Костадинова, ако желаете, да дадете някакви разяснения как смятате като председател на комисията, за да ориентирате и колегите.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Господин председател, аз смятам, че моите колеги имат известни основания. Има логика в това, което те предлагат.
  Що се отнася до предложението да отпаднат от ал. 1 думите “комуникационната инфраструктура” има логика, има такава изградена система. Лично аз не съм така добре запозната дали тя може да се раздели или да се съвмести с новосъздадената агенция.
  Безспорно е, че след като сме приели чл. 9, където изрично посочваме, че дейността ще бъде извършвана в службите по вписванията, които се намират в окръжните съдилища, не можем да изискваме от клиентите да бъдат на регистрация в Националния статистически институт в областните центрове.
  Очевидно е пропуск на комисията, не сме огледали нещата, не сме се заинтересували от вносителя как точно стоят нещата и с комуникационната стратегия, и с изясняване на помещенията, които ще функционират с този законопроект.
  Аз смятам, че моите колеги имат основание и в този смисъл бих помолила всички мои колеги да гласуват по съвест.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Мисля, че е ясно. Това, което казвате, е логично и вероятно ще бъде подкрепено от колегите.
  Колеги, подлагам на гласуване устното предложение на господин Маринчев за отпадане на думите “комуникационната инфраструктура на информационната система и”.
  Моля, гласувайте отпадането на тези думи от ал. 1 на § 6.
  Гласували 92 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 3.
  Тази поправка е приета.
  Втората поправка, която се предлага, е на народните представители Маринчев и Нихризов – да отпадне ал. 2 на § 6.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
  И тази поправка се приема.
  Колеги, моля да гласуваме § 6 с една видоизменена ал. 1, както беше вече гласувано.
  Моля, гласувайте § 6 в окончателния му вид.
  Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за § 7:
  “§ 7. Средствата за заплати, социално осигурителни плащания и издръжка във връзка с § 5 и 6 се прехвърлят от бюджета на Националния статистически институт по бюджета на Министерството на правосъдието.”
  “§ 8. В чл. 34, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, …) след думите “актове по прилагането му” се добавя “и по Закона за регистър БУЛСТАТ”.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
  “§ 9. В Закона за статистиката (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите “чл. 35, ал. 4 и чл. 42, ал. 3” се заличават.
  2. В чл. 28 ал. 2 се отменя.
  3. Раздели ІІ и ІІІ от Глава седма се отменят.
  4. Член 54 се отменя.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “Параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  “§ 10. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
  1. В чл. 28:
  а) в ал. 1 т. 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
  “1. Териториалната данъчна дирекция по регистрация;
  2. данни по чл. 7, ал. 1, т. 1-17 и ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
  3. датата на данъчна регистрация;
  4. дата на прекратяване на данъчната регистрация, която е датата по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ”;
  б) в ал. 1 т. 5 и 6 се отменят;
  в) в ал. 1 досегашната т. 7 става т. 5;
  г) в ал. 1 т. 8-13 се отменят;
  д) в ал. 1 досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 6 и 7;

  е) алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Териториалната данъчна дирекция по регистрация е дирекцията, в чийто териториален обхват попада вписаното седалище на данъчния субект в регистър БУЛСТАТ. Териториалната данъчна дирекция по регистрация за местните физически лица, включително и едноличните търговци, е териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес.
  (3) Териториална данъчна дирекция по регистрация за осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социалното осигуряване, е съответната териториална данъчна дирекция, в чийто териториален обхват попада адресът на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт.”
  ж) Създава се нова ал. 4:
  “(4) Териториална данъчна дирекция по регистрация за:
  1. чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство в Република България, е териториалната данъчна дирекция, в чийто териториален обхват попада адресът, посочен в Българската търговско-промишлена палата;
  2. чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от страна на териториалната данъчна дирекция по местоизвършване на дейността, съответно на управлението, когато чуждестранното лице осъществява стопанска дейност на територията на страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, е териториална данъчна дирекция по местонахождение на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от териториалните данъчни дирекции по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице – в случай, че възникнат едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай, че чуждестранното лице не упражни избор, се счита, че е териториалната данъчна дирекция, която първа извърши процесуално действие по установяване на данъчните му задължения за извършваната дейност чрез място на стопанска дейност;
  3. чуждестранните лица, придобили недвижим имот, които не се включват в т. 1, 2 или 4, е териториалната данъчна дирекция по местонахождението на първия придобит имот;
  4. чуждестранните юридически лица, за които е възникнало право или задължение за регистрация по материален данъчен закон, които не разполагат с обект на територията на страната, е Териториалната данъчна дирекция – София.”
  з) алинея 5 се изменя така:
  “(5) Главният данъчен директор със заповед определя териториална данъчна дирекция по ал. 1, т. 1 за данъчни субекти, за които не може да се установи териториална данъчна дирекция по регистрация или попадат в териториалния обхват на повече от една териториална данъчна дирекция. Заповедта се обнародва в “Държавен вестник”.”
  и) създава се ал. 6:
  “(6) Главният данъчен директор може да изисква декларирането и предоставянето и на други данни, необходими за данъчния контрол.”
  к) досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
  “(7) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки уведомяват в 7-дневен срок данъчната дирекция по регистрация на данъчните субекти по чл. 29, ал. 4 за откритите или закритите от тях банкови сметки.”
  л) създава се ал. 8:
  “(8) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки предоставят информация за откритите и закритите банкови сметки на данъчните субекти, непосочени в ал. 7, при мотивирано искане от териториалния данъчен директор. Информацията се предоставя в 7-дневен срок от получаване на искането.”
  2. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думата “въвеждат” се заменя с “вписват”;
  б) в ал. 2 изречение първо думите “за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по ал. 3” се заменят със “за местните физически лица”, а изречение второ се заличава;
  в) алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) Данните за чуждестранните физически лица, с изключение на чуждестранните физически лица, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват в данъчния регистър с подаване на данъчна декларация по реда и в сроковете, установени в съответния данъчен закон.
  (4) Данните за данъчните субекти, с изключение на лицата по ал. 2 и 3, се вписват:
  1. служебно по данните от регистър БУЛСТАТ и по данни, получени от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки, за открити и закрити банкови сметки;
  2. въз основа на декларация по утвърден образец, която се подава от лицето в срокове и по ред, определени със заповед на главния данъчен директор, която се обнародва в “Държавен вестник”;
  г) алинеи 5 и 6 се отменят.
  3. Член 30 се отменя.
  4. В чл. 31 се правят следните изменения:
  а) наименованието на чл. 31 се изменя така: “Задължение за посочване на кода по БУЛСТАТ”;
  б) думите “(данъчния си номер)” се заличават.
  5. Член 32 се изменя така:
  “Данъчен адрес
  Чл. 32. (1) Данъчен адрес на местните физически лица е постоянният им адрес.
  (2) Данъчният адрес на чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство в Република България, е адресът на управление, вписан в БТПП.
  (3) Данъчен адрес на чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от страната, е адресът на местоизвършване на дейността, съответно на управлението, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се счита адресът, подлежащ на вписване в регистъра.
  (4) Данъчен адрес на чуждестранните лица, придобили недвижим имот и непопадащи в ал. 2 и 3, е адресът по местонахождение на имота, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се счита адресът, подлежащ на вписване в регистъра.
  (5) Данъчен адрес на осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от КСО, е адресът на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт.
  (6) Данъчен адрес на лицата по чл. 29, ал. 4, непопадащи в алинеи 2-5, е седалището и адресът на управление, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се счита адресът, подлежащ на вписване в регистъра.
  6. В чл. 33 се правят следните изменения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) При всяка промяна на данните в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2 регистрираното лице е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено териториалната данъчна дирекция по регистрация. Срокът не се отнася в случаите на промяна на данъчен адрес.”;
  б) в ал. 2 думите “образец, утвърден от главния данъчен директор”, се заменят с “чл. 29, ал. 4, т. 2”;
  в) алинея 3 се отменя.
  7. В чл. 47 се правят следните изменения:
  а) Създават се нови алинеи 3 и 4:
  “(3) Връчването на съобщения на данъчните субекти се извършва на данъчния им адрес. Данъчните субекти, с изключение на физическите лица, са длъжни да осигуряват на данъчния адрес лице за получаване на данъчни съобщения. Лицата за получаване на данъчни съобщения се декларират в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2 от ДПК.
  (4) Съобщения на данъчните субекти по чл. 29, ал. 4 се връчват в работен ден от 9 до 17 часа.”
  б) досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно алинеи 5 и 6;
  в) създава се ал. 7:
  “(7) Съобщенията за физически лица могат да се връчват или изпращат и по местоработата им.”
  8. В чл. 50, ал. 1, т. 2 думите “по чл. 29, ал. 3” се заменят със “за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ”.
  9. В чл. 122, т. 1, чл. 162, ал. 1, т. 4, чл. 213, ал. 2 и 3, т. 1 думите “(данъчен номер)”, “данъчния номер” и “данъчен номер” се заличават.
  10. В чл. 206, ал. 9, т. 3 и чл. 210, ал. 9 думите “данъчният номер” и “данъчния му номер” се заменят съответно с думите “кодът по БУЛСТАТ” и “кодът му по БУЛСТАТ”.
  11. Член 252 се изменя така:
  “Чл. 252. Данъчен субект, който не изпълни задължението си по чл. 33 в законоустановения срок, се наказва с глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 20 до 1000 лв. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 40 до 2000 лв.”
  12. В § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  а) в буква “а” думите “чл. 28, ал. 1, т. 6, 7, 9, 10 и 11” се заменят с “чл. 28, ал. 1, т. 5, както и данните от декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2, които попадат в обхвата на букви “б” – “д”;
  б) буква “е” се отменя.
  13. Параграф 5 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: От § 7 до много дългия § 10 колегите имат ли някакви мнения и съображения по текстовете? Няма.
  Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 7 до 10, включително.
  Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.

  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: “§ 11. В чл. 169а, ал. 2, т. 1, чл. 237, т. 1 и чл. 305, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) думите “БУЛСТАТ”, “БУЛСТАТ и данъчния номер” и “данъчния номер и БУЛСТАТ” се заменят с “и кода по БУЛСТАТ”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 12. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
  1. В чл. 88, ал. 2, т. 1 думите “номер по БУЛСТАТ и данъчен номер на страните по договора, ЕГН, ако страната е самоосигуряващо се лице” се заменят с “и код по БУЛСТАТ на страните”.
  2. В чл. 95, ал. 2, т. 1 думите “код по БУЛСТАТ и данъчен номер - за юридически лица” се заменят с “и код по БУЛСТАТ”.
  Комисията подкрепя тези текстове.
  “§ 13. В чл. 61 ал. 1, т. 1, буква “д” и т. 2, букви “з” и “и” от Закона за туризма (обн., ДВ, бр. ...) думите “и данъчен номер” и “данъчен номер” се заличават.”
  Комисията подкрепя този текст.
  “§ 14. В чл. 58 ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. ...) се отменя.
  Комисията подкрепя този текст.
  По § 15 има предложение на вносителя, което комисията подкрепя по принцип.
  Има и предложения на самата комисия - § 15 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
  “§ 15. Този закон влиза в сила 3 месеца от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на чл. 7, ал. 1, т. 18, чл. 10, ал. 1, т. 2 и § 10, 11 и 12 от Преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила 9 месеца от обнародването му в “Държавен вестник”, и на § 14 от Преходните и заключителните разпоредби, който влиза в сила от деня на обнародването му.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо Костадинова.
  Колеги, от § 11 до § 15 има ли някакви мнения, съображения? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текстовете от § 11 до § 15 включително, които бяха представени от председателя на комисията Мариана Костадинова.
  Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
  Приемат се, с което този закон е приет.
  Трябва да отбележим, че с това ние изпълняваме и един ангажимент, който аз лично поех пред Ханс Фликеншилд – ръководител на мисията на Международния валутен фонд за България.
  Госпожо Костадинова, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК МАРИАНА КОСТАДИНОВА: И аз бих желала, господин председателю, да се присъединя към Вас. Само че благодарностите ми са към вносителя и към хората, които ни подкрепиха в залата в днешния ден. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря и на всички колеги, които бяха в залата.

  Преминаваме към четвърта точка от седмичната програма, а именно:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДНОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ.
  Дали има представител на Комисията по земеделието и горите? Не виждам.
  Тъй като няма, аз ще ви представя законопроекта:

  “ЗАКОН
  за ратифициране на споразумението между Министерство на земеделието и горите на Република България и федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство и на допълнението към Споразумението между федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия и Министерството на земеделието и горите на Република България за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство.
  Член единствен. Ратифицира Споразумението между Министерство на земеделието и горите на Република България и федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство, подписано на 25 март 2004 г. в София, и на допълнението към Споразумението между федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия и Министерството на земеделието и горите на Република България за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство, подписано на 31 март 2005 г. в Ландсхуд, Федерална Република Германия”.
  Сега виждам, че няма някакъв доклад от комисиите, тоест те са го сметнали като нещо съвършено безспорно. Но, виждам, че господин Кушлев желае думата.
  Заповядайте за процедурно предложение.
  СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за отлагане разглеждането на тази точка от дневния ред, защото не е гледано във водещата комисия – Комисията по земеделието и горите.
  Днес след обяд на заседание на водещата комисия ще бъде разгледано това споразумение, подписано между България и Австрия, и следващата седмица, говорихме и с господин Моллов, във вторник или в сряда ще бъде внесено в пленарна зала. Но все пак ние трябва да имаме становище на водещата комисия.
  Правя процедурно предложение за отлагане разглеждането на тази точка от дневния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Кушлев. Това изглежда разумно.
  Колеги, има процедурно предложение да отложим тази точка от дневния ред, докато получим и мнението на водещата комисия – Комисията по земеделието и горите.
  Моля да гласуваме това процедурно предложение.
  Гласували 95 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.
  Госпожо Масева, заповядайте, имате думата от името на Парламентарен съюз “Демократи за силна България”.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСДСБ): Благодаря, уважаеми господин председателю Великов.
  Пред сградата на парламента има стотици протестиращи, които очакват да излезете, за да Ви връчат декларация, в която са описани болката и страданията на тези хора във връзка с неуреждане на проблемите, свързани с реституцията на собствените им земи.
  Ние от “Демократи за силна България” поехме ангажимент да прочетем тази декларация пред уважаемото народно представителство. Декларацията е от собствениците на земя в с. Черноморец, с. Равда, гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Поморие, Дървеница, Драгалевци, с. Лозен, Бояна и др.
  “Уважаеми господа, в процеса на структурната реформа на Министерството на отбраната отпадна необходимостта от имоти на бивши поделения. Вместо тези имоти да бъдат върнати на законните им собственици, Министерство на отбраната и неговите ведомства се канят да ги разпродадат, а собствениците да обезщети със земи и поименни компенсационни бонове, обезщетения, неравностойни и противоречащи на Конституцията на Република България. Затова ние, собствениците на земи, настояваме: да не бъдат предприемани каквито и да е разпоредителни действия със земите с отпаднала необходимост на Министерството на отбраната; да не се извършват обезщетения на земи, за които предстои да отпадне необходимостта за нуждите на Министерството на отбраната; промяна на законодателството, което да гарантира категорично възстановяване на земите с отпаднала необходимост на Министерство на отбраната в реални граници на истинските собственици.
  Заявяваме, че при неизпълнение на нашите справедливи искания ще продължаваме да протестираме и търсим правата си с всички позволени от закона действия и средства и ще продължим да алармираме международните организации, правораздавателните и правозащитни институции.”
  Датата, поставена на декларацията, е днес - 27.04.2005 г.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, това е един проблем, който може лесно да намери своето решение, стига управляващото мнозинство да има желание за това. Демократи за силна България са изготвили законопроект, който напълно удовлетворява исканията на тези хора. По понятни за нас причини поради това, че мнозинството се отказва да решава проблемите на хората, вече трета седмица не се свиква и не заседава комисията, на която е разпределен законопроектът. Той беше приет на първо четене и е въпрос на дни този законопроект да стане факт и хората да бъдат успокоени, затова защото техните искания са напълно законни и напълно справедливи. Ние заставаме зад тях и моля мнозинството и Вас, уважаеми господин председателю, да направите всичко възможно днес на заседанието на Комисията по земеделието и горите този въпрос да бъде разгледан, да бъде гласуван, да бъде оформен в протокол и представен по най-спешния начин за второ четене.
  Искам да изразя и нашето възмущение от текстове, които са предложени от представители на НДСВ, които всъщност не само че не решават проблемите на хората, но те ги задълбочават. Дадени са дефиниции на собствеността, макар че става дума за Закон за реституцията. Ето защо призовавам всички да обърнем необходимото внимание и загриженост към проблема на тези хора, които протестират и все още Ви очакват, господин Великов. (Ръкопляскания от ПСДСБ.).
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масева.
  В интерес на истината не съм бил уведомен, че има протестиращи. Иначе, разбира се, бих излязъл.

  Колеги, преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ ИЛИ ВЛАСТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТ 9 НОЕМВРИ 2005 Г.
  Имаме доклад на водещата Комисия по правни въпроси. Знаете, че проф. Мингова е в болнични, така че моля някой от колегите, членове на Правната комисия, да докладват законопроекта.
  Заповядайте госпожо Дикова.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА:

  “ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за
  ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа
  от 9 ноември 1995 г., № 502-02-16, внесен
  от Министерския съвет
  На заседание, проведено на 14 април 2005 г., Комисията по правни въпроси обсъди на първо четене Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г., № 502-02-16, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъства госпожа Бинка Георгиева от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която от името на вносителя Министерски съвет изложи основните цели на предлагания законопроект. Госпожа Георгиева подчерта, че целта на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти е да урежда сключването на споразумения за трансгранично сътрудничество в общи области на компетенции с териториални общности или власти при спазване на националното законодателство на отделните страни. Урежда се възможността със споразуменията да се създават органи за трансгранично сътрудничество, които могат да бъдат юридически лица. Същевременно на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България, вносителят предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Допълнителния протокол, но с декларация по чл. 8, ал. 1 от Допълнителния протокол.
  След проведеното обсъждане и гласуване Комисията по правни въпроси единодушно реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г., № 502-02-16, внесен от Министерския съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
  Има и становище на Комисията по европейска интеграция.
  Заповядайте, господин Памуков.
  Няма становище на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, но това не е пречка да разглеждаме законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ПАМУКОВ: Благодаря, господин председател.
  “СТАНОВИЩЕ
  относно Законопроект № 502-02-16, внесен от Министерския съвет на 22 март 2005 г., за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 20 април 2005 г., Комисията по европейска интеграция разгледа Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г.
  Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти (ETЕS № 106), цели за окуражи и улесни сключването на споразумения между местните органи от различни държави в рамките на тяхната компетентност. Подобни споразумения могат да се отнасят до въпроси на регионалното развитие, защитата на околната среда или създаване на асоциации на териториалните общности или власти. Държавите, подписали конвенцията, се задължават да положат усилия да премахнат евентуалните пречки пред трансграничното сътрудничество между местни органи от различните държави. Република България е ратифицирала конвенцията за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти през 1998 г.
  Предложеният за ратификация с настоящия законопроект Допълнителен протокол има за цел да допълни Рамковата конвенция (ETES № 106) като изрично признае при определени условия правото на териториалните общности да сключват трансгранични споразумения за сътрудничество, действителността по националното право на актовете и решенията, приети в рамките на споразумението за трансгранично сътрудничество и правосубектността на всеки орган за сътрудничеството, създаден по силата на такова споразумение.

  Съгласно чл. 8 от Протокола всяка договаряща страна в момента на ратифициране трябва да декларира дали ще прилага разпоредбите на членове 4 и 5 или само на един от двата. Членове 4 и 5 предлагат две различни концепции за функционирането на този орган. Член 4 определя правомощията на органа за сътрудничество, притежаващ правоспособност, който може да бъде както субект на публичното, така и на частното право. Тук се следва една “двойнствена” правна логика като органът за сътрудничество се ръководи единствено от националното право на държавата по неговото управление.
  От друга страна, чл. 5 предлага възможността договарящите страни да създават публичноправни органи за трансгранично сътрудничество, които да действат според правната уредба на териториите на всички териториални общности или власти – страни по споразумението, като актовете на органа имат същата юридическа сила независимо от мястото на прилагането им.
  Предлага се Република България да декларира, че ще прилага само разпоредбите на чл. 4.
  Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти и нейните допълнителни протоколи са приети в рамките на Съвета на Европа и не са част от acquis communautaire. Само част от държавите-членки на Европейския съюз са подписали конвенцията. Доколкото обаче трансграничното регионално сътрудничество може да подпомогне постигането на целите на политиките на Европейския съюз в областта на регионалното развитие (преговорна Глава двадесет и едно), предлаганият Законопроект за ратифициране на Протокол № 2 към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности, може да бъде подкрепен.
  С оглед на гореизложеното Комисията по европейска интеграция с единодушие от парламентарните групи предлага на Народното събрание да разгледа и приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Памуков.
  Откривам дискусията по първо четене на този законопроект за ратифициране.
  Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
  След като няма народни представители, които желаят да се изкажат, преминаваме към гласуване на първо четене на законопроекта.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Имате думата за процедура, госпожо Дикова.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля ви да разгледаме този законопроект и на второ четене сега в пленарната зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
  Гласуваме процедурното предложение за преминаване към второ четене.
  Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение се приема.
  Госпожо Дикова, моля докладвайте законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА:

  “ЗАКОН
  за ратифициране на Допълнителния протокол към
  Европейската рамкова конвенция за трансгранично
  сътрудничество между териториалните общности или
  власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г.

  Член единствен. Ратифицира Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г., подписан от Република България на 2 декември 2004 г. в Страсбург, със следната декларация:
  Декларация по чл. 8, ал. 1 от Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г.:
  В съответствие с чл. 8, ал. 1 от Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти Република България декларира, че ще прилага разпоредбите само на чл. 4 от Протокола.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, госпожо Дикова.
  Уважаеми народни представители, чухте наименованието на законопроекта и член единствен. Има и резерви по ратификацията.
  Имате думата. Няма желаещи.
  Моля, гласуваме законопроекта на второ четене .
  Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
  Законът е приет и на второ четене.
  Имате думата за процедура, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, тъй като по следващите две точки, а именно – първо четене на Законопроекта за меценатството и следващата е Проект за Решение за приемане на Стратегически насоки за осъществяване на проект за енергоефективно саниране на училищни сгради, няма готовност за докладване. (Шум и реплики в залата.) Ще обясня, колеги! Министър Чилова е ангажирана с посещение на президента на републиката. Помоли, ако е възможно, да започнем разглеждането на този законопроект утре в 9,00 ч. Ще започнем утре със Закона за меценатството, за да може тя да го докладва лично.
  По втората точка нямаме доклад на водещата комисия. Той е депозиран преди малко и ще можем тази следваща точка да я гледаме също утре, така че моето процедурно предложение е сега да продължим с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията, а точките, които сега прескачаме, с тях да започнем утрешното заседание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има направено процедурно предложение.
  Има ли обратно процедурно предложение?
  Има думата народният представител Стефан Данаилов.

  СТЕФАН ДАНАИЛОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Аз искам само да съобщя, че законопроектът е внесен от група народни представители. Основната вносителка – госпожа Дончева – е тук, при това ние имаме становището на Министерство на културата, което е положително. Мисля, че водещата комисия е Комисията по културата, която е заседавала на 23 ноември 2004 г. Становище има, то е пред мен и пред всички вас. Аз не знам коя е втората комисия, освен там ако няма… Мисля, че ние можем да пристъпим и сега, тъй като утре нещо друго може да се случи.
  Това е моето предложение – да преминем към този законопроект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има направено обратно процедурно предложение, залата ще реши.
  По Законопроекта за меценатството водеща комисия е Комисията по културата, действително тя има доклад. Няма доклад на двете помощни комисии – само информирам залата. Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси не са представили доклад. Няма юридическа пречка да се гледа този законопроект.
  Моля, гласувайте да се отложат т. 6 и 7 и да се премине към т. 8. (Реплика от народния представител Стефан Данаилов.)
  Това е процедурното предложение, господин Данаилов.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Предложението е да се отложи за утре сутринта от 9,00 ч.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, щом така го формулирате, така ще го гласуваме.
  Моля, гласувайте да се премине направо към т. 8 сега.
  Гласували 119 народни представители: за 78, против 26, въздържали се 15.
  Процедурното предложение е прието.

  Преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: “Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По наименованието на закона? Предполагам няма желаещи, тъй като не може и да има други предложения.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1.
  Наименованието на закона е прието.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: По § 1 е постъпило предложение на Александър Арабаджиев:
  В § 1 към чл. 2, ал. 1 се добавя нова т. 4:
  “4. безпристрастност и честност;”.
  Точки 4 и 5 стават съответно точки 5 и 6.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Панайот Ляков:
  § 1. В чл. 2, ал. 1, т. 4 изразът “ефикасност” да отпадне.
  § 1. В чл. 2, ал. 1 се добавя нова т. 6:
  “6. фокус върху обслужването на гражданите;”.
  § 1. В чл. 2, ал. 1 се добавя нова т. 7:
  “7. ориентация към резултати”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  “§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Администрацията осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:
  1. законност;
  2. откритост и достъпност;
  3. отговорност и отчетност;
  4. ефективност и ефикасност;
  5. субординация и координация;
  6. предсказуемост.
  (2) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.”
  2. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.”
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея накрая се добавя “и извършват консултации със социалните партньори, с представителите на частния сектор и с представителите на гражданското общество.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа, по § 1.
  Господин Ляков, заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Аз съм направил тук три предложения, смятам, че и трите са логични. Според мен няма никаква разлика между думите “ефективност” и “ефикасност”, те за мен са синоними и това повторение е направо глупаво.
  По-важни са другите две предложения. Работата на администрацията според мен трябва да бъде подчинена на европейските норми и правила. Явно хората, които са правили закона, не са запознати с европейския модел на организационно съвършенство. В този модел на организационно съвършенство, който важи както за бизнес администрации, така и за администрациите в публичните сектори, тоест за публичната администрация, първите два основни принципа са ориентация към резултати и фокус върху клиента. Така че да говорите за една модерна, ефективна администрация, без да заложите поне тези два принципа, за мен е просто непонятно. Тези принципи трябва да присъстват, ако искате да отговаряте на съвременните европейски изисквания. Иначе си записвате някакви принципи, които са местни и които според мен не отговарят на съвременните тенденции в организацията на административната дейност. Бих ви препоръчал да подкрепите тези предложения, още повече, че по принцип от администрацията трябва да се иска да дава резултати, а не просто да си работи и да има някакви неясни критерии за нейната работа.
  Фокусът върху обслужването на гражданите според мен просто не може да бъде подменен с нищо друго.
  Така че подкрепете влизането в тези принципи – на двата основни принципа на европейския модел за организационно съвършенство. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по § 1? Няма желаещи.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Арабаджиев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 77 народни представители: за 10, против 60, въздържали се 7.
  Предложението на народния представител Александър Арабаджиев не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 80 народни представители: за 12, против 62, въздържали се 6.
  Предложението на народния представител Панайот Ляков не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за съдържанието на § 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 73 народни представители: за 64, против 3, въздържали се 6.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  “§ 2. В чл. 3 думата “непосредствено” се заличава.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  “§ 3. Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. (1) Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на съответния орган на държавна власт, администрацията е обща и специализирана.
  (2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на административната структура, осигурява дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
  (3) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата специална компетентност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  “§ 4. Член 6 се отменя.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата по § 2, 3 и 4. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме тези параграфи.
  Гласували 66 народни представители: за 64, против 1, въздържал се 1.
  Тези три параграфа са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: По § 5 има предложение на Четин Казак:
  “В § 5 се правят следните изменения:
  “Чл. 8. (1) Административното ръководство на администрациите на органите на държавна власт се осъществява от главни секретари, които се назначават от съответния орган на държавна власт по ред, определен със закон.
  (2) Главният секретар на Народното събрание, главният секретар на президента и главният секретар на Министерския съвет се назначават от съответния орган на държавна власт без провеждане на конкурс.
  (3) Главният секретар ръководи съответната администрация като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и изпълнението на ежегодните цели на администрацията.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Панайот Ляков.
  “По § 5:
  1. В чл. 7, ал. 1 се добавя нова т. 9:
  “9. Връзки с обществеността.”
  2. В чл. 7 ал. 2 отпада .
  3. В чл. 7, ал. 3, т. 2 след думата “подбор” се добавя думата “оценяване” и текстът продължава.
  4. В чл. 7 ал. 4 отпада.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на Васил Маринчев, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага § 5 да се раздели на два параграфа - § 5 и § 6 със следната редакция:
  “§ 5. Член 7 се изменя така:
  “Чл. 7. (1) Общата администрация включва следните звена:
  1. “Канцелария”;
  2. “Финансово-стопански дейности”;
  3. “Правно обслужване”;
  4. “Управление на собствеността”;
  5. “Човешки ресурси”;
  6. ”Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”;
  7. “Информационно обслужване и технологии”;
  8. “Административно обслужване”.
  (2) В общата администрация могат да бъдат включени и звена, осъществяващи протоколни функции и връзките с обществеността.
  (3) Когато числеността на администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелните звена по ал. 1 и 2, функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация.”
  “§ 6. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8. (1) Административното ръководство на администрациите на органите на държавна власт се осъществява от главни секретари, които се назначават от съответния орган на държавна власт по ред, определен със закон.
  (2) Главният секретар ръководи съответната администрация като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата.
  Господин Ляков, заповядайте.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, струва ми се, че задължително в звената трябва да бъде включено и това за връзки с обществеността. Затова предложението ми е в ал. 2 текстът да свърши до “протоколни функции”. Значи това може да бъде пожелателно за големи администрации и да се оформят такива звена, но връзките с обществеността според мен е звено, което гарантира, че тази администрация, първо – ще работи както е записано в принципите – открито и достъпно. Тоест, че тя ще може по всяко време чрез това звено да дава отчет за своите действия пред обществеността и най-важното чрез това звено тя ще изпълни един от принципите на модела, за който ви говорих – партньорство и отговорност пред обществото. Принципи, които са задължителни за всяка добре работеща и модерна администрация.
  Това не е просто звено, което има някакви протоколни функции, то има много по-дълбок смисъл и затова според мен трябва да бъде задължително включено като част от структурата на администрацията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този параграф? Няма желаещи.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Четин Казак.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 69 народни представители: за 7, против 57, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Поставям са гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 83 народни представители: за 13, против 67, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.

  Поставям на гласуване предложението на комисията за § 5 и § 6.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 66 народни представители: за 58, против 3, въздържали се 5.
  Параграф 5 и § 6 по новата номерация са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: По § 6 е постъпило предложение на народния представител Васил Маринчев - § 6 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7:
  “§ 7. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение второ: “Главните директори могат да бъдат подпомагани от заместник главни директори.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата. Няма желаещи.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Васил Маринчев за отпадане на този параграф.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 70 народни представители: за 3, против 64, въздържали се 3.
  Предложението на народния представител Васил Маринчев не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за § 6, който става § 7.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
  Предложението за § 7 се приема.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: По § 7 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  “§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Органи на изпълнителната власт са и:
  1. държавните комисии;
  2. председателите или изпълнителните директори на агенциите;
  3. ръководителите на държавните институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) За органи по ал. 4 могат да бъдат назначавани лица – български граждани, с висше образование, с доказан професионален опит в съответната област и които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9:
  “§ 9. В чл. 20 се създава ал. 7:
  “(7) Министерският съвет приема програма, в която определя стратегическите цели и приоритети за срока на своето управление. Органите на изпълнителната власт поставят ежегодни цели за дейността на съответната администрация и осъществяват контрол за тяхното изпълнение.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По тези два параграфа - § 8 и § 9 по новата номерация, имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте текстовете на § 8 и § 9.
  Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
  Тези два параграфа са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: По § 9 е постъпило предложение от Панайот Ляков - § 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  По този параграф има предложение и на народния представител Васил Маринчев:
  “В § 9:
  1. В чл. 27 след “председателите” запетаята се заличава, добавя се съюзът “и” пред “министрите” и отпадат думите “и областните управители”.
  2. В чл. 28, ал. 2 последното изречение отпада.
  3. В чл. 28 ал. 7 отпада.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, като предлага § 9 да се раздели на два параграфа, които стават съответно § 10 и § 11:
  “§ 10. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) Министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и областните управители образуват на свое пряко подчинение кабинет.
  (2) Кабинетът е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, която подпомага съответния орган на изпълнителната власт при разработването и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето й пред обществото.
  (3) Кабинетът организира и връзките на органа на изпълнителната власт с другите държавни органи и с обществеността.”
  § 11. Член 28 се изменя така:
  “Чл. 28. (1) Работата на кабинета се организира от началник на кабинета.
  (2) В кабинета на министър-председателя се включват заместник министър–председателите, началникът на кабинета, говорителят, парламентарният секретар и ръководителят на звеното за връзки с обществеността. В кабинетите на министрите се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и ръководителят на звеното за връзки с обществеността, а в кабинета на министъра на външните работи – и говорител. В кабинетите на областните управители се включват заместник областните управители и експертът, отговарящ за връзките с обществеността.
  (3) Съставът на кабинетите на заместник министър-председателите, както и броят и видът на длъжностите на служителите към кабинетите се определят с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
  (4) Дейността на кабинетите на министър-председателя и на министрите се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експерти и от технически сътрудници.
  (5) Началникът на кабинета, парламентарният секретар, говорителят, съветниците и експертите по ал. 4, техническите сътрудници, както и лицата и служителите по ал. 3, осъществяват своите задължения въз основа на трудов договор, сключен със съответните органи по чл. 27, ал. 1.
  (6) Правоотношенията с лицата по ал. 5, както и с ръководителя на звеното или с експерта за връзките с обществеността, се прекратяват със заповед на съответния орган на изпълнителната власт или с прекратяването на пълномощията му.
  (7) Органът на изпълнителната власт може да възложи на началника на кабинета отделни свои правомощия по трудовите правоотношения на членовете, експертите и техническите сътрудници към кабинета, с изключение на назначаването и прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата за изказвания.
  Заповядайте, господин Ляков.

  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, в този закон има много промени, които са направени само за да се имитира, че в закона се променя нещо съществено. Една от тези промени е в чл. 27 и 28, където единствената разлика със старите текстове е, че се премахва дефиницията “политически” за кабинета на министър-председателя, кабинетите на министрите и на областните управители. А според мен точно това не трябваше да се направи, тъй като определението, че този кабинет е политически рязко отделя тази част от администрацията, която е временна и се сменя със смяната на властта, от останалата част, професионалната част на администраторите, която остава винаги при всяко едно управление и продължава да си върши работата. Смисълът на политическия кабинет е, че по функции, които са му разписани по-нататък, това е една политическа структура и наричайки го само кабинет, по някакъв начин обезличаваме и обезценяваме стойността на това звено, което подпомага всъщност органа на изпълнителната власт – министъра, министър-председателя, областния управител – при провеждане на политиката. И аз недоумявам за какво беше направена тази промяна – един политически кабинет да се нарече просто кабинет. Това за мен е безсмислена промяна и затова съм против нея.
  Използвам случая, че съм взел думата, за да оттегля следващите си предложения – по § 12 и 14, тъй като с приетите вече членове те губят смисъла си. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма желаещи.
  Поставям първо на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков за отпадане изцяло на § 9.
  Гласували 77 народни представители: за 7, против 65, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Васил Маринчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 69 народни представители: за 7, против 59, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за § 10 и 11.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 69 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 3.
  Параграфите са приети.
  За процедурно предложение – госпожа Дикова.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Господин председател, моля в пленарната зала да бъде допусната госпожа Снежана Димитрова – директор на Дирекция “Държавна администрация” в Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предполагам, че няма обратно процедурно предложение.
  Моля, гласувайте за допускане на госпожа Снежана Димитрова в пленарната зала.
  Гласували 70 народни представители: за 66, против 4, въздържали се няма.
  Госпожа Снежана Димитрова влезе в залата преди да обявя резултатът. Докато не се обяви резултатът, няма резултат. Макар че е ясен предварително. Моля да се има предвид това.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9а, който става § 12:
  “§ 12. Създава се чл. 32а:
  “Чл. 32а. Областните управители и техните заместници не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на заемане на съответната длъжност.
  § 10. Членове 35 и 36 се изменят така:
  “Чл. 35. Министерският съвет с постановление създава, преобразува и закрива административни структури, които не са предвидени от Конституцията.
  Чл. 36. Администрацията на изпълнителната власт обхваща администрацията на Министерския съвет, министерствата, администрацията на държавните комисии, агенциите, областните и общинските администрации и други административни структури, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, като предлага § 10 да се раздели на два параграфа, които стават съответно § 13 и § 14:
  “§ 13. Член 35 се изменя така:
  “Чл. 35. Министерският съвет с постановление създава, преобразува и закрива административни структури, които не са предвидени от Конституцията.”
  § 14. Член 36 се изменя така:
  “Чл. 36. Администрацията на изпълнителната власт обхваща администрацията на Министерския съвет, министерствата, администрацията на държавните комисии, агенциите, областните и общинските администрации и други административни структури, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 15:
  “§ 15. В чл. 38, алинея 1 се изменя така:
  “(1) Централната администрация на изпълнителната власт включва:
  1. администрацията на Министерския съвет;
  2. министерствата;
  3. администрацията на държавните комисии;
  4. агенциите;
  5. административните структури, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте прочетените параграфи до § 15 включително.
  Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.

  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: По § 12 има предложение на Панайот Ляков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Ляков, нали оттегляте предложението?
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ, от място): Да.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: То е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 16:
  "§ 16. Член 39 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 12, който става § 16, е приет.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Има предложение на народния представител Четин Казак – да се създаде нов § 12а със следното съдържание:
  "§ 12а. В чл. 40 се правят следните допълнения:
  1. В чл. 40, ал. 1 след думата "заседания" се поставя запетая и се добавя: "както и дейността на министър-председателя, заместник министър-председателите и на министрите, които не ръководят министерства".
  2. Създава се ал. 8:
  "(8) Министър-председателят може да възложи на министрите, които не ръководят министерство, своите правомощия по служебното правоотношение на служителите от специализираната администрация, които подпомагат осъществяването на специалната компетентност на тези министри”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа народни представители. Няма желаещи.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Четин Казак.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 76 народни представители: за 5, против 64, въздържали се 7.
  Предложението на народния представител Четин Казак не се приема.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 17:
  "§ 17. В чл. 44 след думата "подчинение" запетаята и текстът до края се заличават."
  По § 14 е постъпило предложение на народния представител Панайот Ляков, което е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 18:
  "§ 18. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от специалната му компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи."
  2. В ал. 2 след думата "съветите" се добавя "и работните групи".
  3. В ал. 3 след думата "съветите" се добавя "и работните групи".
  4. В ал. 4 думите "в Министерския съвет" се заменят с "на съответния ресорен заместник министър-председател"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Няма желаещи.
  Моля, гласувайте текстовете на тези два параграфа.
  Гласували 67 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 5.
  Тези два текста са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: По § 15 е постъпило предложение от народния представител Панайот Ляков:
  "§ 15. В чл. 46 алинеите от 4 до 11 да отпаднат."
  Предложението се оттегля.
  Има предложение и на народния представител Васил Маринчев по § 15, чл. 46:
  “1. Алинеи 4, 5 и 7 да отпаднат.
  2. В ал. 8, след думата "структура" се поставя точка и останалият текст се заличава.
  3. В ал. 9 думите "и които имат най-малко пет години стаж" се заличават."
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и 2, а по т. 3 го подкрепя по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 19:
  “§ 19. Член 46 се изменя така:
  “Чл. 46. (1) В структурата на министерството се създава инспекторат на пряко подчинение на съответния министър.
  (2) Инспекторатът:
  1. анализира ефективността и ефикасността на дейността на администрацията;
  2. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работа в администрацията;
  3. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
  4. извършва проверка на молбите, сигналите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията, които имат системен характер, и съдейства за избягване на административни и съдебни процедури по обжалване;
  5. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.
  (3) Министърът на държавната администрация дава методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и утвърждава методология за анализ и оценка на ефективността и ефикасността на дейността на администрацията.
  (4) Инспекторатите в министерствата осъществяват административен контрол и върху дейността на административните структури, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към съответния министър.
  (5) В административните структури, които не се обхващат от контрола по ал. 4, както и в тези, които имат териториални звена, може да се създават инспекторати. Когато числеността на тези администрации не е достатъчна за обособяване на инспекторат, неговите функции се изпълняват от служител, определен от ръководителя на административната структура.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
  Поставям първо на гласуване предложението на народния представител Васил Маринчев в частта, която не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 72 народни представители: за 8, против 55, въздържали се 9.
  Предложението на народния представител Васил Маринчев в частта, която е отхвърлена от комисията, не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за тези два параграфа.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 72 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 8.
  Тези параграфи са приети.

  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Комисията предлага да се създаде § 20 с чл. 46а и 46б:
  “§ 20. Създават се чл. 46а и чл. 46б:
  “Чл. 46а. (1) В администрацията на Министерския съвет се създава Главен инспекторат на пряко подчинение на министъра на държавната администрация.
  (2) Главният инспекторат:
  1. осъществява общ контрол върху дейността на инспекторатите;
  2. разработва и предлага на министъра на държавната администрация методическите указания по чл. 46, ал. 3, както и осъществява контрол по спазването им;
  3. разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения;
  4. осъществява и други функции, определени с устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или възложени му от министъра на държавната администрация.
  Чл. 46б. (1) За инспектори се назначават лица, които:
  а) отговарят на изискванията, установени с Единния класификатор на длъжностите в администрацията относно професионалния опит, като за професионален опит се зачита стажът в държавната администрация;
  б) притежават образователно-квалификационна степен “магистър”.
  (2) При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.
  (3) Служителите в администрацията са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяването на функциите им.
  (4) Инспекторатите или служителят по чл. 46, ал. 5 на всеки шест месеца представят отчет за дейността си пред съответния ръководител на административната структура, а Главният инспекторат – пред министъра на държавната администрация.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Този текст много ме смущава. Структурата и съставът на едно правителство не се решава със закон. Дали ще има министерство на администрацията и министър – никъде не е казано, може и да няма.
  Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 70 народни представители: за 63, против 1, въздържали се 6.
  Тези текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: По § 16 има предложение на народния представител Александър Арабаджиев и на народния представител Васил Маринчев - § 16 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложенията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 21:
  “§ 21. Членове 47, 48 и 49 се отменят.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата. Няма желаещи.
  Поставям на гласуване предложенията на народните представители Александър Арабаджиев и Васил Маринчев.
  Гласували 72 народни представители: за 12, против 52, въздържали се 8.
  Предложенията не се приемат.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за § 21 по новата номерация.
  Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8.
  Параграф 21 е приет.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 22:
  “§ 22. В чл. 52 след думите “Министерския съвет” се добавят “или пред министъра, към който е създадена” и се поставя запетая.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми дами и господа, имате думата. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за § 22.
  Гласували 66 народни представители: за 65, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 22 е приет.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА: Постъпило е предложение от народния представител Александър Арабаджиев § 18 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Постъпило е предложение от народния представител Панайот Ляков по § 18:
  1. В чл. 54 ал. 4 да отпадне.
  2. В чл. 54 навсякъде в ал. 5, 6, 7, 8, 9 думите “председателя, председателите, заместник-председателите” отпадат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 23:
  “§ 23. Член 54 се изменя така:
  “Чл. 54.(1) Агенцията е администрация към министър, която е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка.
  (2) В съответствие с функциите, които изпълняват, агенциите са:
  1. агенции за разработване и изпълнение на държавна политика в определена област, която не се осъществява от министерство;
  2. агенции за подпомагане прилагането на политиката на отделен министър и за предоставяне на услуги. Те формират издръжката си и от приходи от собствена дейност.
  (3) Видът на агенцията се определя в акта за нейното създаване.
  (4) Функционалната обвързаност на агенцията към съответен министър се определя с акт на Министерския съвет.
  (5) Агенциите по ал. 2, т. 1 се ръководят и представляват от председател, а агенциите по ал. 2, т. 2 – от изпълнителен директор. В наименованието на агенциите по ал. 2, т. 2 може да бъде включено прилагателното “изпълнителна”.
  (6) Правоотношението с председателя или с изпълнителния директор на агенцията възниква, изменя се и се прекратява от министъра, към който е създадена агенцията, съгласувано с министър-председателя.
  (7) Председателите и изпълнителните директори могат да бъдат подпомагани от заместник-председатели и заместник изпълнителни директори, които се назначават от съответния министър по предложение на председателя или изпълнителния директор.
  (8) Броят на заместник-председателите и на заместник изпълнителните директори се определя с устройствения правилник на агенцията.
  (9) Председателят и изпълнителният директор са органи по назначаването на държавните служители в агенциите.
  (10) При осъществяване на своята дейност председателите и изпълнителните директори могат да създават съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от тяхната компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Съвети се създават след съгласуване със съответния министър, на когото се представят и ежегодни отчети за дейността им.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, новият вариант на чл. 54 е значително по-добър от варианта, който беше предложен от вносителя и всъщност той максимално се доближи до съществуващия текст в закона. Това е поредната проформа промяна, само да се каже, че нещо трябва да променим. Има разделяне на агенциите на два вида, както бяха по-рано – Държавна агенция и Изпълнителна агенция. Сега едната се нарича само агенция, другата може да се нарича изпълнителна. Пак едните се управляват от председател, а другите от изпълнителен директор. Просто недоумявам защо трябваше да бъде направена тази промяна.
  С моето предложение исках да се премахне възможността за тълкуване, че агенциите, които не бяха разделени в текста на вносителя, могат да имат и председател, и изпълнителен директор. Тук е ясно – при това разделение на два вида агенции – едните са за разработване и изпълнение на държавна политика, а вторите за подпомагане на прилагането на политиката на отделен министър, тоест държавни изпълнителни агенции. Ясно е от кого ще се управляват. Затова ще си оттегля предложението, но отново искам да повторя, че този текст с нищо не се различава в същината си от стария текст на Закона за държавните агенции и изпълнителните агенции, абсолютно никаква разлика няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Ляков.
  Господин Маринчев, Вие вече сте в залата, а това означава и на трибуната.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСДСБ): Благодаря, господин председател. Действително трябваше да изляза за малко от залата, не очаквах, че ще се води този закон, мислех, че има точки, които ще предизвикат повече дебат, явно съм сбъркал. Предполагам, че предложения, които бяха по-напред в текста, не съм успял да ги защитя по тази причина.
  Прав е господин Ляков, когато каза, че с този чл. 54 в новия му вид на практика се връщаме към старото положение да имаме и държавни, и изпълнителни агенции, само че няма да ги наричаме вече така.
  Искам да обърна внимание на две несъответствия, да не казваме толкова силна дума – несъответствия, но неща, които не са до края изпипани.
  Агенцията е администрация към министър, която е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, а после казваме, че има агенции, които се създават, за да попълнят вакуума, че няма такова министерство.
  Към кой министър ще бъде – вярно, че после казваме, че Министерският съвет ще каже към кой министър е. Но какво означава това – хем да не е в ресора на министъра, хем да бъде подчинен на съответния министър.
  Второ несъответствие, по-скоро недостатък. За втория вид агенции, които подпомагат прилагането на политиката на отделен министър, второто изречение казва: “те формират издръжката си от приходи и от приходи от собствена дейност”. А защо първият вид агенции да не могат да формират такива приходи и за тях ще важи общото правило, че са само на бюджетна издръжка? А ако важи правилото, че са на бюджетна издръжка, защо вторите имат право на допълнителни приходи, когато казваме, че са на бюджетна издръжка? Може би още в първия текст трябваше да кажем, че са на бюджетна издръжка и от собствени приходи.
  Не е добър текст, според мен, меко казано.
  Алинея 6 казва: “Правоотношението с председателя или с изпълнителния директор възниква, изменя се и се прекратява от министъра, към който е създадена агенцията, съгласувано с министър-председателя”. Казвам, че ще е формално, ще има агенции, които ще попълват вакуума в ресорите, които не са заети от съответните министерства. Не е редно в този случай министър, към който са прикачени формално, да изменя правоотношенията. Може би трябваше да си остане старото положение, когато ставаше с акт на Министерския съвет, на министър-председателя по решение на Министерския съвет.
  Може би трябва да предложа, ако колегите се съгласят, да се отложи този текст и евентуално в комисията да се доработи, за да се избегнат тези неща, защото според мен те определено пречат. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурно предложение. Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на господин Маринчев за отлагане на дебатите по § 23.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 73 народни представители: за 11, против 60, въздържали се 2.
  Предложението на господин Маринчев не се приема.
  Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този текст?
  Заповядайте, госпожо Димитрова.
  СНЕЖАНА ДИМИТРОВА: Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Маринчев! Текстът наистина е подобрен и редактиран с помощта на Правната комисия на Народното събрание. Тук обаче има действително разделение на функциите на двете агенции и същността на разделението е в това, че в едната от агенциите се въвежда изискването да предоставя само административни услуги и когато върши това Изпълнителната агенция има право да разшири и да въведе различни облекчаващи потребителите на услуги дейности, за които формира цени на тези услуги, поради което това са приходите от тяхната собствена дейност. Докато другите агенции, които са създадени, за да формулират и подпомагат държавната политика, нямат право да правят административно обслужване в този смисъл и да въвеждат други цени, различни от определените със закон или постановление на Министерския съвет. В този смисъл се прави това разделение на двата вида агенции.
  Що се отнася до назначаването на председателите или на изпълнителните директори, в момента действащият текст за изпълнителните агенции е такъв, какъвто се предлага, тоест, министърът, към който се създават, е този, който назначава и освобождава изпълнителните директори, съгласувано с министър-председателя. За тези две агенции се уеднаквява режимът на назначаване и освобождаване на техните ръководители. Това е същността на изменението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви за разяснението. Виждам, че господин Маринчев не е съгласен с това обяснение.
  Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Арабаджиев за отпадане на параграфа.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 92 народни представители: за 20, против 60, въздържали се 12.
  Предложението на господин Арабаджиев не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за § 23.
  Гласували 101 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 17.
  Параграф 23 е приет.
  Сега е 13,55 ч. Дотук ще бъде днешното пленарно заседание.
  Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, Комисията по земеделието и горите, Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическата политика, Комисията по образование и наука и всички други комисии днес имат заседания. Знаете дневния ред на комисиите.
  Всички народни представители оттук – на комисиите, защото те ще заседават в 14,30 ч., респективно от 15,00 ч.
  Следващото заседание ще бъде утре, от 9,00 часа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 13,56 ч.)

  Председател:
  Борислав Великов

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Любен Корнезов

  Секретари:
  Светослав Спасов

  Наим Наим  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания