Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 30 октомври 2002 г.
Открито в 9,03 ч.


30/10/2002
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова

  Секретари: Гергана Грънчарова и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  На 27 октомври след тежко боледуване почина народният представител Светослав Лучников. Напусна ни доайенът на българския парламент. Напусна ни големият юрист и държавник, демократът, когото всички ние дълбоко уважаваме като личност с висок обществен авторитет. Неговото място най-вдясно на третия ред ще остане завинаги празно.
  Предлагам да почетем светлата му памет с едноминутно мълчание. (Всички стават. Едноминутно мълчание.) Благодаря ви.
  Уважаеми народни представители, предлагам на вниманието ви проекта за програма за работа на Народното събрание за периода 30 октомври – 1 ноември 2002 г.:
  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, продължение.
  2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.
  3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
  4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
  5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
  6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
  7. Законопроект за ратифициране на спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИТЕРБУС), подписана на 11 декември 2000 г. в Брюксел.
  8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване.
  9. Отчет за дейността на Сметната палата през 2001 г.
  10. Проект за решение за преобразуване на Висшия институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив, в Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив.
  11. Парламентарен контрол.
  Обръщам ви внимание, уважаеми народни представители, че на основание чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител Лютви Местан оттегля внесения от него проект за Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
  На същото основание оттегляне са направили народните представители Атанас Щерев и Алеко Кюркчиев на внесения от тях законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Моля, гласувайте предложения проект за дневен ред.
  Гласували 165 народни предтавители: за 145, против 5, въздържали се 15.
  Уважаеми народни представители, има предложение от народния представител Петър Мутафчиев, който на основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага като точка от дневния ред за тази седмица да бъде включен проект за решение за предприемане на действия за възстановяване движението на пътническите влакове в участъци на железопътната инфраструктура със спряно движение.
  Искам да обърна внимание, че този проект за решение е постъпил на 22 октомври, не е изминал 15-дневният срок в Комисията по транспорт и телекомуникации. Те ще се произнесат в този срок и ще може да бъде включено вероятно в дневния ред на Народното събрание следващата седмица.
  Господин Мутафчиев, имате думата.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Нашето настояване за по-скорошно включване в дневния ред на този сериозен проблем за българския транспорт е обосновано не само защото е спряно движението по така наречените от българското правителство и от Министерството на транспорта губещи жп линии, а и защото има сериозна опасност в участъци, където в момента няма нито товарен трафик на вагони, нито пътнически трафик на влакове, да се стигне до разграбване на железопътната инфраструктура. Аз мисля, че това е сериозна отговорност както на българското правителство, така и на българския парламент.
  Затова ние от името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагаме още тази седмица да влезе в дневния ред. Комисията по транспорт и телекомуникации, която е водеща по този законопроект, господин председател, е включила разглеждането на въпроса за четвъртък, така че спокойно ще можем да го разгледаме в петък в пленарна зала.
  Настоявам пред всички вас, подкрепете това наше предложение в името на запазването на една от най-важните транспортни инфраструктури в страната. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Мутафчиев. С всичкото ми уважение към Вашата загриженост, която аз споделям, ми е трудно да подложа на гласуване за влизане на точка в дневния ред за тази седмица, след като председателят на комисията ми съобщи, че утре след обяд ще влезе в комисията и няма как да изминат 24 часа, за да може да влезе в пленарна зала. Така че това решение трудно би могло да влезе тази седмица в пленарна зала, следващата седмица няма да има никаква пречка да влезе още в първия ден от пленарната седмица, в сряда.
  Господин Стоилов, заповядайте.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Моето предложение също е във връзка с дневния ред, а именно внесеният проект за решение от народни представители от Коалиция за България относно приватизацията на Българската телекомуникационна компания. Както е предвидено в седмичната програма, на основание чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на първото пленарно заседание за месеца, което е в петък, 1 ноември, от името на парламентарна група може да се предложи законопроект или проект за решение. Ние предлагаме Народното събрание да обсъди именно този въпрос и по него да приеме решение. Смятам, че в случая е излишно да обосновавам както неговата важност, така и решаващата фаза, на която се намира този процес.
  Смятам, че Народното събрание при всички случаи е необходимо да изрази отношение по този ключов за българската икономика въпрос.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Защо ни казваш това сега?
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Казвам го, защото проектът за решение е разпределен на Комисията по икономическата политика и на Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Господин председател, надявам се ще призовете двете комисии днес или утре на свои заседания да формулират решение по проекта, който сме внесли, за да са налице всички необходими предпоставки той да бъде разгледан още в петъчното заседание на Народното събрание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов. Разбира се, аз искам да призова тези комисии да разгледат този въпрос, който действително е важен, и той съгласно нашия правилник ще бъде включен още в този петък, 1 ноември, на основание ал. 7 на чл. 40. Това е ипсо юре, така че не се налага специално да го гласуваме.
  По процедурен въпрос думата има госпожа Георгиева.
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предполагам, господин председател, че сте уведомени, че в петък ние свършихме парламентарния контрол по-рано, поради неявяване на министър Калчев да отговори на въпроси. Въпросът, който бях поставила, знам, че е неудобен и се задава все пак от страна на управляващи към управляващ във връзка с участието на представители на изпълнителната власт в бордове на директори. Много моля да проверите каква е причината министър Калчев да не дойде да отговори на поставения от мен въпрос и да му се потърси отговорност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 23 до 29 октомври 2002 г.:
  Проект за решение за промяна в състава на Комисията по европейска интеграция – вносител е народният представител Надежда Михайлова.
  Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, подпомагаща е Комисията по европейска интеграция.
  Проект за решение относно процедурата за приватизация на Българската телекомуникационна компания – вносители са народният представител Сергей Станишев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическата политика и Комисията по транспорт и телекомуникации.
  Законопроект за ратифициране измененията на чл. 1 от Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателно действие – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението “Крайъгълен камък 2002” – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за двустранно сътрудничество за реализиране на проекти по съвместно изпълнение между Република България и Република Австрия – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по енергетиката. Подпомагащи се Комисията по околната среда и водите и Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.

  Уважаеми народни представители, съгласно приетата от нас програма за седмицата, започваме с първа точка:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ – продължение.
  Искам да поканя председателя на Комисията по здравеопазването господин Атанас Щерев да заповяда на трибуната.
  Искам да припомня, че са приети заглавието и първите 5 параграфа от този законопроект.
  Заповядайте, господин Щерев.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да ви представя предложението на комисията да се създаде § 5а със следната редакция:
  “§ 5а. Създава се чл. 7а:
  “Чл. 7а. (1) Представителни организации за защита правата на пациентите са организации, които отговарят на следните условия:
  1. да имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти, без оглед на конкретни заболявания, диагнози и страдания;
  2. да са регистрирани като сдружения с нестопанска цел за общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  3. да са национално представени, като имат създадени областни структури на територията на цялата страна.
  (2) В управителните органи на сдруженията по ал. 1 не могат да участват служители в държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация, служители на НЗОК, изпълнители на медицинска помощ, членове на управителни и контролни органи на производители, вносители и търговци на лекарства, медикаменти и апаратура.
  (3) Министерството на здравеопазването и другите държавни органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и НЗОК оказват съдействие на сдруженията за защита правата на пациентите. Сдруженията имат право да:
  1. получават информация за проекти на нормативни актове, отнасящи се до правата и интересите на пациентите;
  2. информират контролните органи по този закон за случаи, в които са нарушени правата на пациентите, изискват информация за извършените проверки, резултатите от тях и предприетите мерки.
  (4) Организациите по ал. 1 могат да участват чрез свои представители в работата на консултативни органи, комисии и работни групи към органите на Министерството на здравеопазването и НЗОК”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По този нов § 5а има ли желаещи за изказване?
  Заповядайте, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Уважаеми колеги, това е един текст, който е абсурден и неизпълним. Много предвидливо в един от следващите текстове е казано, че събранието на представителите може да мине и без този един човек, който представлява представителните организации за защита правата на пациента. Аз не зная колко са законите, в които се фиксира даден член, дадена възможност, и след това с последващи текстове се казва, че може да мине и без този представител.
  Защо е неизпълним този текст? Какво означава структурите да са национално представени, като имат създадени, забележете т.3: “областни структури на територията на цялата страна”. Това е нещо, което практически предварително не може да стане, отсега го казвам. Ако има в 27 области представен човек, а няма в една, то този представител на представителните организации за защита правата на пациентите е нелегитимен. Така че залагаме в закона нещо, което предварително е ясно, че няма да стане.

  Ако се изпълнят всички условия, които са поставени в закона, не е ясно по какъв начин тези представителни организации ще излъчат свой представител в тази квота на осигурените, която включва пет представители от организациите на работниците и служителите и един представител на организациите за защита правата на пациентите. Тук стигам до миналото заседание, когато уважаваният от мен д-р Кюркчиев говореше за бройки, проценти, за това, че представителите на държавата не били 50%, а малко под 50%. Ето ви един пример, който показва, че този представител всъщност е една химерична цифра и намалява броя на хората, които представляват тези представителни организации за защита правата на пациентите.
  Считам, че друг път не би трябвало да визираме в закона текстове, които в последващи текстове по-нататък могат да се отхвърлят. Считайки априори, че този текст е неизпълним, предлагам да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Паница.
  Заповядайте, господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Плюс доводите, които колегата д-р Паница каза пред вас, бих искал да ви дам няколко аргумента за един чисто популистичен и абсурден текст.
  Първо, уважаеми дами и господа, що е то права и интереси на пациентите? Може ли някой да ги дефинира или всеки един от нас ще каже това, което мисли? Без да са ясно законово обособени правата и интересите на пациентите, не виждам коя е тази организация, която би могла да представлява правата и интересите на всички пациенти.
  Въпреки че съм съгласен с д-р Паница, че трудно може да се създаде организация, която да има офиси във всички областни градове, теоретически това не е невъзможно. Чисто теоретически могат да се създадат Х броя подобни представителни организации, за които в закона съвсем не е ясно разписано как ще излъчват този представител. При това положение става съвсем ясно, че този текст, който популистично прави известен реверанс към необходимостта наистина да има подобни организации, но на ясна законова основа, няма да даде възможност този един човек да влезе в Общото събрание. За съжаление тук го няма д-р Кюркчиев, но сега става ясно защо твърдяхме, че вече участието на държавата в Управителния съвет е 50 на сто.
  Приемането на този текст на пръв поглед ще задоволи нагласата на обществото да има хора, които да защитават правата и интересите на пациентите, но съвсем повърхностно и неадекватно. Но без да бъде ясно казано законово що е то права и интереси, това е абсолютно невъзможно и аз се присъединявам към искането на колегата Паница за отпадането на този текст. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  Заповядайте, господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ ((ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Аз също се присъединявам към предложението да отпадне този текст, защото той е просто отвратително популистичен, не популистичен, а отвратително популистичен!
  Вижте какво пише в т. 2: “Да бъдат регистрирани като сдружения с нестопанска цел; да са национално представени, като имат областни структури на територията на цялата страна.”. Създаваме една организация на пациентите. Какво са пациентите – те са част от осигурените. Законът за здравното осигуряване не би могъл да се занимава само с частно осигурените пациенти. Той се интересува от съдбата на всички осигурени. Интересът към касата и към участниците – изпълнители, лекари и стоматолози, е на всички осигурени, независимо от това, дали те в даден момент са пациенти или не са. От друга страна, питам, какво ще направи едно областно сдружение, написано по този начин, на пациентите, ако съберем само две категории пациенти: диабетици и хората, които са на хемодиализа? Кое е общото между тях? Общото е, че са болни. Оттам нататък започват разликите, които са съществени, интересите са коренно противоположни. Как ще ги защити този един единствен представител, избран от 28-те регионални структури? Какво значение има той за решението в касата? Никакво! По този начин се дава възможност да се отговори на някои предизборни кампании за грижата към пациентите, които управляващото мнозинство заложихте, а сега се чудите как да ги изпълните, защото това е невъзможно! Това, което вие го предлагате, мисля, че е уникално за света, не за Европа, а за света! Пациентите се защитават през асоциации на пациентите по заболявания. Те имат огромна роля, те влияят пряко на лечебния процес, на ръководството на определени клиники, болници и т.н. Защото те имат интерес да се занимават само с проблемите на своето заболяване, а не с проблемите на пациентите изобщо.
  Безсмислието на този проект се вижда и в пренебрежителното отношение, с което по-нататък законотворците в лицето на господин Кюркчиев си казват: абе, ако пък случайно тези хора създадат такава структура и след една или две години видят, че тя не работи и с нищо не помага, или не създадат такава структура, я по-добре да запишем, че ако не се появи такъв представител, то това няма никакво значение за решението на касата. Какво е това, аз не мога да разбера!? Как може от една страна да искаш да защитиш правата на пациентите, а от друга страна да им кажеш: вижте какво, ако се сдружите по начина, по който ние ви казваме, добре, елате; ако не се сдружите - много важно, ще минем без вас! И ето къде се разкрива демагогията на това предложение.
  Повтарям, то не е популистично, то просто е грозно популистично.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Игнатов.
  Заповядайте, господин Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател!
  Уважаеми колеги, аз съм малко изненадан от атаката, която идва от колегите от Парламентарната група на Обединените демократични сили по повод на една минимална стъпка, която се прави към разширяването на демократично участие в управлението на Националната здравноосигурителна каса. Отминавам квалификациите като “отвратителен популизъм”, защото ако така разсъждаваме, би трябвало да се запитаме: какво е сега Здравната каса, проектирана от вас? Тя е скрита от народа и от гражданите, и все някой трябва да разчупи тази схема.
  Проблемът не е там, уважаеми дами и господа, и колеги. Проблемът е, че миналия път мнозинството прие и наложи да има само един представител, което е една декорация. Ние предлагахме да има шест души представители на организациите на пациентите, което можеше да даде възможност да се отговори на въпросите, които иначе с основание бяха поставени от колегите.

  Въпрос № 1 е дали да влизат представители на организациите на пациентите, организирани или структурирани по болести. Според мен не. Това значи, че ще предизвикаме сблъсък между стотици и стотици организации, съществуващи и новопоявяващи се. Възможно ли е на национално равнище да се избере представител или представители, защото продължавам да мисля, че те трябва да са поне трима, които да отстояват общите интереси на пациентите? Общият интерес е да не се плаща такса за престоя в болниците. Общ интерес е да имаме наредба за реимбурсирането. Общ интерес е да няма спекула с лекарства. Общ интерес е тук докторите да не защитават частните си клиники и т.н. Това са все общи интереси, свързани със здравеопазването. И аз не съм съгласен, че сегашната квота на осигурените може да изрази, да отстои и да осъществява публичен или граждански натиск в управлението на Националната здравноосигурителна каса като лишим пациентите от такова представяне.
  Аз мисля, господин председател, че не е възможно такова представяне, да се върнем на прегласуване на квотата 1:1. Начинът е, както е предложил д-р Кюркчиев, но критерият е много строг, да ги тласнем към асоцииране, както казва д-р Игнатов. Те и без това в момента правят доста трескава подготовка, предусещайки, че ще се даде такова право. И пациентите в рамките на месец-два да си излъчат свой представител на базата на асоциирането, като не е необходимо да имат организации в цялата страна. В Кодекса на труда има сходна уредба. Можем да запишем, примерно, минимум на 50% от територията на страната, в случая визирам общините, и това ще бъде достатъчно.
  След няколко години, когато видим как работи този минимален механизъм, аз съм убеден, че всички ние ще се съгласим да увеличим квотата. И тя трябва да достигне около една четвърт, според мен, от местата на Събранието на представителите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
  За реплика има думата господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петков! Не е случайна реакцията на представителите на дясната опозиция, никак не е случайна. И не е случайно, че и Вие подкрепяте също такъв популистичен вот, защото тук има сходство между Вашите партийни възгледи и партийните възгледи на НДСВ.
  Обаче аз искам да Ви попитам нещо просто. В момента има Асоциация на диабетно болните. Как ще накарате тези хора сега да влязат в тези дружества, които вие предписвате в закона? Те съществуват може би от 15, ако не и от 20 години. Работят много добре и защитават интересите на болните от диабет, що се касае до глюкомерите, лентите, по отношение на вида и начина на избора на инсулина, който Министерството на здравеопазването закупува всяка година с централна поръчка. Те са преки участници в този процес. Как сега вие ще ги накарате те да влязат в тази организация? Това са диабетиците, които в България са около 220 000. Ще ги накарате да влязат в тази организация и после какво? Кой ще бъде техният представител? И де факто интересите къде ще бъдат защитени?
  Утре Министерството на здравеопазването, както беше и по-миналата година, ще прехвърли инсулинът да се закупува от Националната здравноосигурителна каса. Тогава, ако представителят не е диабетик или не е съпричастен към този проблем за диабета, как той ще участва в проблема за защита на интересите? Това е масивна социална група – 220 000, но по неясни данни, даже се говори за 250 000 диабетици, още не можем точно да преброим диабетиците в България.
  Ето това са проблеми от практически характер, които няма да позволят законът да проработи. Затова е безсмислено повече да ви убеждаваме. Вие после сами ще го изпитате на гърба си и ще трябва да се изчервите от срам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте за дуплика, господин Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми д-р Игнатов! Аз за първи път чувам, че болестите имат партиен цвят. Когато ние мислим в една посока с мнозинството, аз казах, че се разграничавам от опита им да вкарат само един човек, за да кажат: “Да, има нещо тук.”
  Аз мисля, че разсъждавам върху съвсем друга гледна точка. Председателят на Съюза на диабетиците в България, господин Варадинов, е един широко скроен и много подготвен човек по цялата материя на здравното осигуряване. Той е един от инициаторите да ви съдят тези, които създадохте сегашната Здравна каса. И той не защитава само диабетиците. Когато те се съберат, а те вече се събраха и регистрираха Национално сдружение на съюзи или асоциации на болни от различни болести, вече го направиха, практическият елемент е следният. Те ще се съберат, ще гласуват и ще изберат един делегат, един представител. Това може да е Варадинов, може да е друг, адвокат или икономист. И той ще носи мандат, гласувайки в Събранието на представителите.
  В НОИ има квота на осигурените. Там да не би да пускат хората и да ги мерят по това – кои са учители, кои са миньори, кои са еди-какви си? И там има конфликт на интереси. Учителите имат още един фонд, имат възможност и за доброволно пенсионно осигуряване, но са намерили формулата. Така е и във Фонда за социална рехабилитация.
  Дайте възможност на хората. Ние тук не сме оперативен орган. След като кажем, че има такава възможност и може да бъде избран, със съответна наредба ще се уреди начинът да се изберат тези представители.
  Аз настоявам да останат тези текстове. Още веднъж, господин председател, моля да облекчим изискването представителните организации да имат на не повече от 50 на сто от територията на страната своите организации. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Петков.
  Има ли други желаещи за изказвания по текста?
  Заповядайте за изказване, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин Петков! Взех думата заради това, което чух от дупликата, която направихте. Повечето от аргументите се изказаха и преди мен.
  Взех думата, защото намирам противоречие в това, което казахте. Текстът на закона не описва процедурата, която Вие изложихте тук. Текстът на закона не предвижда да се съберат асоциациите на пациентите по отделни заболявания и да изберат един свой представител. Текстът на закона предвижда нещо съвсем друго. Той предвижда такава неправителствена организация с представителство във всички области. Тоест това, което Вие казахте, не може да стане. Законът не ви позволява подобна процедура – да се съберат диабетиците с паркинсониците и т.н. и да изберат един свой представител. Няма такъв текст в закона. Законът говори нещо съвсем друго.
  Тук има един друг проблем, по който Вие не пожелахте да вземете отношение и който беше поставен от моите колеги – какво ще стане, ако има две такива неправителствени организации? Знаете, че не е проблем да бъдат регистрирани и две, и три, и пет такива организации. Законът обаче не предвижда процедура как тези две неправителствени организации ще изберат един представител за Националната здравноосигурителна каса. Няма как да стане това нещо. Няма как да стане, ако са три, ако са четири, ако са пет.
  Ако това беше един нормален текст, един текст, чиято цел е била да работи и действително там да бъде вкаран един такъв представител, той трябваше да опише и съответната процедура. Трябваше да опише процедурата, че еди-кой си, примерно министърът на здравеопазването или директорът на Националната здравноосигурителна каса, или, ако щете, председателят на парламента свиква тези организации в еди-какъв си формат. И те на такова заседание избират. Или, ако не изберат, се случва еди-какво си. Така би могъл да бъде уреден въпросът, да има някакъв такъв представител.
  Фактът, че този въпрос не е уреден, уважаеми господин Петков и уважаеми колеги от мнозинството, говори само едно, че това действително е един показен и неработещ текст. Няма да има такъв представител в Общото събрание на НЗОК. Той е просто хвърлен на публиката, действително, както се изрази един наш колега преди малко, отвратителен популизъм. И това е с една-единствена цел – да се прикрие основната задача на този законопроект, а именно управляващото мнозинство да сложи ръка на управлението на Националната здравноосигурителна каса и респективно на парите на НЗОК.

  Ето защо аз не мога да приема и да подкрепа един такъв текст, защото не мога да се включа в подобна популистична акция, която няма да има никакъв резултат. Няма да участвам в една такава акция, господин Петков, и се надявам и Вие да не участвате в такава акция представители на мнозинството да сложат ръка на управлението, да сложат ръка на парите на Националната здравноосигурителна каса. Подобни популистични текстове няма да променят това нещо, няма да променят по същество основната идея на този законопроект. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по § 5а? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение от д-р Васил Паница, подкрепено от господата Китов, Игнатов и Кацаров, за отпадането на § 5а.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 145 народни представители: за 33, против 108, въздържали се 4.
  Предложението не се прима.
  Подлагам на гласуване текста на § 5а така, както е предложен от комисията.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ, от място): Аз направих корекция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тази корекция не бих могъл да я внеса, защото тя не е направена по надлежния ред, господин Петков. С най-голямото уважение към Вас не бих могъл да го направя.
  Моля, гласувайте § 5а така, както е предложен от комисията.
  Гласували 141 народни представители: за 109, против 29, въздържали се 3.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: "§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  "3. приема Правила за провеждане на конкурс за директор на НЗОК."
  2. В т. 4 думата "утвърждава" се заменя с "одобрява".
  3. Точка 5 се изменя така:
  "5. одобрява годишния счетоводен отчет, отчета за изпълнението на бюджета и отчета за дейността на НЗОК."
  4. В т. 6 думите "или не" се заличават."
  Предложение на Борислав Китов и група народни представители – в § 6 т. 3 отпада.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи да вземат отношение по този текст?
  Заповядайте, господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В крайна сметка мисля, че в България действа Кодекс на труда, по който е редно да стават конкурсите за директор. Аз тук задавам въпроса какво значи общото събрание да прави правилата, по които ще се избира директорът на Националната здравноосигурителна каса, без изобщо да се споменава, че това ще стане съгласно Кодекса на труда. И какви ще бъдат тези правила?
  Ето защо на мен ми се струва, че е съвсем редно тази възможност, която се дава, да отпадне и наистина директорът на Националната здравноосигурителна каса да се назначава съгласно действащия в страната Кодекс на труда.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  Заповядайте, госпожо Константинова.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В § 6, чл. 8, т. 3 се прави промяна, която гласи, че събранието на представителите ще приема правила за провеждане на конкурс за директор на НЗОК. Съвсем естествено е, че при представителност на държавата 15 души от общо 31 по предварителните предложения на господин Кюркчиев, много лесно могат да се гласуват удачни правила за удобен човек, който удобно да изпълнява начело на НЗОК поръчения за действия, подкрепящи при необходимост съвсем различни интереси от тези на пациентите и изпълнителите на медицински услуги. Крайно време е да спрем да предлагаме и приемаме текстове в законите, които биха обслужвали отделни ограничени групови, корпоративни или лични интереси. И аз категорично предлагам този текст да отпадне. Смятам, че имаме достатъчно много примери в редица закони, които приехме и персонално, за определени личности, за определени корпоративни интереси. Така че дайте да разсъждаваме трезво и да спрем да приемаме такива текстове в закона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
  Има ли други желаещи?
  Господин Петков, заповядайте.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Аз също се присъединявам към предложението, направено от господин Китов и група народни представители да отпадне т. 3 на § 6, но поради друга, струва ми се по-важна причина, не отричам това, което се каза.
  В нашия вариант, а и в предложенията за второ четене ние направихме и отстояваме предложението изпълнителният директор на Националната здравноосигурителна каса да бъде избиран от парламента. Ако приемем предложението така, както комисията го гласува, между другото не единодушно и далеч не с мнозинство, това означава, че ние елиминираме възможността за другата процедура. И затова с известно притеснение, господин председател, аз ще се опитам да коментирам защо трябва да отпадне този текст, който е предложен, за да се даде възможност ние да обсъдим и евентуално да решим избирането на директора да стане от парламента.
  Първо, ние можем да сравняваме как върви управлението на две социални системи – НОИ и Националната здравноосигурителна каса през последните три години, откакто започна реформата. Управителят на НОИ се избира от Народното събрание и ние виждаме в редица случаи тук и в комисиите едно добро взаимодействие между Народното събрание, между неговите комисии и съответното ръководство. Докато изпълнителният директор, определен по друга процедура, в много голяма степен стои встрани и е обект на друг контрол, вътрешен контрол, в рамките на ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Стигнахме дотам, господин председател, че при едно от изслушванията в комисиите ръководството на Националната здравноосигурителна каса заяви, че не е длъжно да дава обяснение на комисията, на българския парламент. Ние сега така ли искаме да продължаваме?
  Второ, през Народното събрание минава утвърждаването на основните структурни бюджети – тези, които отиват в сферата на здравеопазването и част от тях са, разбира се, под административното разпореждане на Националната здравноосигурителна каса. Народното събрание не е редно да гласува средства, а след това да не може да упражнява съответния контрол. Става дума за стотици милиони левове. Това не е някаква взаимоспомагателна каса, това ще стане една от най-големите финансови институции в България.
  И трето, аз мисля, че е политически целесъобразно, сега имаме едно управляващо мнозинство, после мнозинството ще се промени, когато става дума за здраве и финанси, насочени към здравеопазването, става дума за политика в добрия смисъл на думата. И затова апелирам да отпадне този текст, да се остави възможността да гласуваме и нашето предложение. От това мисля, че никой няма да загуби. А бъдещият директор може да бъде подбран измежду най-добрите специалисти и това да даде отражение върху работата на Националната здравноосигурителна каса още през първата година. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Петков.
  Госпожо Първанова, заповядайте. Имате думата. Очаквах и Вие да се намесите в дебатите.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще се намеся с редакционна поправка не по същество, тъй като ми става неудобно, става очевидно, че на всеки текст бившите управляващи се чудят какво да намерят, за да правят обструкции за вървенето на този закон. Така че аз намирам за под нивото на нашия парламент да се заяжда по такъв начин. Само оставам с впечатлението, че Касата очевидно е била някакво доста голямо кранче.
  Това, което искам да кажа, е по т. 5. Предлагам вместо "одобрява годишния счетоводен отчет" да стане "одобрява годишния финансов отчет", замяна на думата "счетоводен" с "финансов" във връзка с хармонизацията със Закона за счетоводството, където вече се говори за финансови отчети, а не за счетоводни. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Първанова.
  Има ли други желаещи да вземат отношение?
  Господин Кацаров, заповядайте.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаема госпожо Първанова, Вас Ви наблюдават по телевизията да вземате мерки за развитието на Националната здравноосигурителната каса, заедно с IT-фирми и други такива истории, свързани с информационната система, закупуването на компютри. Още повече, че повече от година Управителният съвет и директорът се определят под Ваше въздействие. Така че приказките Ви за някакви кранчета са най-малкото неумесетни да се говорят в този момент в нашето Народно събрание.
  На второ място, ако за Вас е по-удобно ние да млъкнем или може би да излезем от залата, може би е по-удобно за Вас, но едва ли това е най-доброто, което може да се случи на настоящия законопроект. Това, че ставаме и говорим по този законопроект е, защото текстовете са пълни с недомислици и с противоречия. Самият факт, че Вие преди малко излязохте и предложихте отново промяна на текста, без да имате право да го правите, съгласно нашия правилник, самият факт, че го правите в момента за N-ти път, след като тези текстове са прегласувани 5-6 пъти в комисията и днес, когато ги приемаме в парламента на второ четене, Вие излизате и правите още едно предложение за промяна. Ето затова ставаме ние и затова говорим, защото текстовете са пълни с недомислици. Каквато недомислица е текстът, който Вие посочихте – “приема годишния счетоводен отчет”. Събранието на представителите приема годишния счетоводен отчет на Касата? Ама, моля ви, това не е негова работа. Господин Искров, има Закон за счетоводството, нали така?
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Няма такова понятие. Има финансов отчет.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Задавам един прост въпрос. Годишният счетоводен отчет е заверен от експерт-счетоводител. Какво ще стане, ако Общото събрание не го приеме? Какво ще стане?
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Ще се смени експерт-счетоводителят.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: И какво ще стане, ако Събранието на представителите каже: "Не, не го приемаме". Той е заверен, обаче Събранието на представителите, които се предполага, че поне половината нямат хабер и понятие от счетоводство и финанси, казват: "Не, ние няма да приемем този отчет". Какво става? – Нищо. Нищо не става. Да, сменяте експерт-счетоводителя, другият идва, заверява го и събранието отново не го приема. Това е един текст, който няма смисъл.
  Аз разбирам другото – да приема отчета за изпълнението на бюджета, да приема отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса. За събранието на представителите това е нормално и логично. Но такъв текст, че приема годишния счетоводен отчет? Той между другото беше и в стария закон, това не е нов, и досега е действащ текст, но аз твърдя, че този текст няма смисъл. Няма никакъв смисъл. Той може би се вкарва с идеята, че по този начин ще бъде размита, разделена отговорността, ако нещо не е наред. Тоест ще бъде поета някаква колективна отговорност.
  Ето защо правя предложение в т. 5 текстът "приема годишния счетоводен отчет" да отпадне. Правя предложение да отпадне, господин председател. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
  Други желаещи за изказване по този текст дали има? Няма.
  Най-напред подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Китов и група народни представители за отпадането на т. 3, което всъщност инкорпорира в себе си предложението на господин Кацаров – отпадането на т. 3 в § 6.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 146 народни представители: за 62, против 80, въздържали се 4.
  Това предложение не се приема.
  Има редакционна поправка, която може да бъде извършена и без да се гласува в залата, тъй като е финансов отчет съгласно Закона за счетоводството.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Има две предложения и те са различни. Всъщност в предложението на доц. Китов е записано т. 3, но става въпрос за т. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: При мен пише т. 3.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Това е т. 3 – приема правила за провеждане на конкурс за директор на НЗОК.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Това е т. 3, гласувахме и предложението беше отхвърлено.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Аз предлагам промени в т. 5, а доц. Китов – в т. 3. Точка 1 на § 3 е за промяна в т. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Вие предлагате т. 5 да отпадне?
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Не, аз предлагам в т. 5 изразът “годишния счетоводен отчет” да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Годишният счетоводен отчет да отпадне и да остане само отчетът за изпълнението на бюджета и т.н. Добре, благодаря Ви. Това са различни неща. Правилно е това. Господин Кацаров, ще Ви помоля да ме извините за моя пропуск.
  Затова сега ще подложа на гласуване предложението на народния представител д-р Кацаров за отпадането на думите “годишния счетоводен отчет” от т. 5. Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 162 народни представители: за 57, против 93, въздържали се 12.
  Не се приема това предложение.
  Що се отнася до редакционната поправка, смятам да не я гласуваме. Тя е по закон и коректният термин е финансов отчет.
  Затова подлагам на гласуване текста на § 6, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията. Моля, гласувайте § 6.
  Гласували 147 народни представители: за 99, против 44, въздържали се 4.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, има предложение от народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, което е оттеглено.
  “§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “при смърт или” се заличават, думата “практическа” се заменя с “обективна”, а накрая се поставя запетая и се добавя “при наличие на основанията по чл. 18 и 21 или по решение на органите по чл. 7”.
  2. В ал. 2 след думата “освободен” се добавя “член по ал. 1 или при смърт”.
  Предложение на Борислав Китов и група народни представители:
  “В § 7 думите “по решение на органите по чл. 7” да отпаднат.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Щерев.
  Госпожо Константинова, заповядайте.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. В § 7 – чл. 12, т. 1, предложението за включване на текст, според който освобождаването на член на събранието на представителите може да стане по решение на органите по чл. 7, води до създаване на условия за отстраняване на неудобни членове от събранието, на хора, които биха имали собствено мнение – противно на становището, обслужващо определени интереси в здравеопазването и здравното осигуряване или в избора на членове на управителен или контролен съвет.
  Аз лично очаквам мотивирано обяснение на вносителите за направеното предложение за допълнение към текста и категорично подкрепям нашето предложение за отпадане на този текст. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Константинова.
  Господин Китов, заповядайте. Имате думата.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, аз най-напред бих искал да помоля да направите забележка на хората, които правят невъздържани изказвания, защото съвсем добронамерено и обективно тук се опитваме наистина да покажем някои несъответствия със закона и неща, които ще го направят по-лош.
  Може ли, уважаеми колеги, човек, който е избран от една структура по реда на закона, след това само по решение на останалите той да бъде изваден, без да има обективни причини? Може ли? Законно ли е това структурата, която го е избрала, друга структура да го махне, без да има обективни причини за това, каквото е непосещаването, смъртта или негово желание? Или при това положение всичко това, което каза д-р Константинова, излиза наяве?
  И не е необходимо, госпожо Първанова, тук да мислите, че някой бави времето или нещо друго? Просто помислете и малко възмогнете партийната си дисциплина за тези наистина глупости, които сте насътворили!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Китов.
  Има ли други желаещи да се изкажат?
  Д-р Кацаров, заповядайте.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Това е още един пример за недобре обмислен текст.
  От една страна той противоречи на вече приети текстове, в които говорим, че това Събрание на представителите има мандат от три години, съгласно предложението на вносителите. Е, добре, какъв е този мандат, който може да бъде прекратен по всяко едно време? Значи, няма мандат! Просто някой ви избира, поставя ви някъде и във всеки един момент – днес може да ви избере, утре да ви подмени. За какъв мандат говорим?
  Аз ще ви представя на вниманието една такава хипотеза. Текстът означава това - Министерският съвет, той избира половината от представителите в Общото събрание. Това означава, че Министерският съвет на всяко едно свое заседание може да смени всичките тези 15 представители. Значи, вижте какво би се получило – парламентарна криза, правителствена криза – нещо, което вероятно предстои съвсем скоро. Идва служебно правителство, сменя представителите. Минават изборите, идва ново правителство – сменя представителите. Е, как си я представяте тази Национална здравноосигурителна каса? Как си представяте това управление на Националната здравноосигурителна каса?
  Същото нещо се отнася и за останалите представители – за този орган, за който говорихме тук преди малко – за представителите на пациентите, който вероятно няма изобщо да се реализира, но това се отнася за същата сила и за тях. Винаги може да се появи някаква нова организация, съответно на пациенти, и да предяви искания да бъде сменен този представител. Законът позволява той да бъде сменен по всяко време. Е, за какъв мандат става въпрос? Защо се прави всичко това?
  Това се прави с една много ясна цел. Това е начинът да накараш едни хора, да ги направиш послушни – заплахата, че ти във всеки момент можеш да ги смениш, ако те отказват, както сега се случва – преди по-малко от месец - Общото събрание отказа да приеме проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. Какво ще последва, ако този текст беше в сила, който сега предлагате? Ами, много лесно - Министерският съвет, който има половината от представителите вади непослушните, вкарва послушните и го приемат още следващата седмица. Това е идеята! Очевидно това е идеята на текста, но помислете добре дали това работи за управлението на касата. Имаме ли интерес от нестабилност в управлението на касата? Имаме ли интерес от една послушна на правителството, респективно на управляващото мнозинство, институция?
  Аз ви уверявам, че няма такъв интерес. Хората нямат интерес. Може би отделни хора тук, които стоят в залата, да имат интерес от една такава послушна институция, но ви уверявам, че България, че хората, българските граждани, нямат интерес от една такава нестабилност.
  Ето защо аз предлагам целият параграф да отпадне, господин председател. Не само да отпадне текстът, а целият параграф да остане с досегашния текст на закона. Смятам, че той е значително по-добър и по-издържан. Той е проверен в работата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
  Дали има други желаещи да вземат отношение по спорния параграф? Не виждам.
  Затова предлагам, първо, уважаеми народни представители, да се гласува предложението на народния представител Стойчо Кацаров за отпадането на целия § 7.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 148 народни представители: за 43, против 100, въздържали се 5.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Борислав Китов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 129 народни представители: за 28, против 99, въздържали се 2.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване § 7, както е текстът на вносителя, подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте § 7.
  Гласували 136 народни представители: за 98, против 34, въздържали се 4.
  Приема се.
  Благодаря ви.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 цифрата “4” се заменя с “3”.
  2. Създават се нови алинеи 2 и 3:
  “(2) Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет става по негова молба, при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок, по-голям от една година, при наличие на основанията по чл. 18 или 21, или по решение на Събранието на представителите.
  (3) На мястото на предсрочно освободения член на Управителния съвет или при смърт се избира нов за срок до края на мандата на съвета.”
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.”
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се променя, както следва:
  “(1) Управителният съвет се избира за срок от три години. Броят на членовете на Управителния съвет е 11.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Директорът на Националната здравноосигурителна каса се избира от парламента за срок от три години.”
  3. Алинеи 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.”
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на Борислав Китов и група народни представители:
  “В § 8, ал. 2 думите “или по решението на Събранието на представителите” отпадат.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 8.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, госпожо Константинова.

  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА (ПСОДС): В § 8, чл. 14, се сблъскваме с аналогично предложение като в § 7, чл. 12. Допълнението, според което член на Управителния съвет да се освобождава предсрочно и по решение на събранието на представителите, отново създава условия за неправомерни действия от страна на събранието на представителите. В случаите, когато определен член на Управителния съвет е станал неудобен със становищата си по определени въпроси, би трябвало когато се предлага подобен текст, да има и такъв, който да посочва причините, поради които може да бъде предложен за отстраняване член на Управителния съвет от събранието на представителите.
  Така че аз подкрепям предложението в § 8, чл. 14, ал. 2 думите “или по решение на събранието на представителите” да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
  Заповядайте, господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги, сега попаднахме в лабиринта на юридически противоречия. Значи предсрочно освобождаваме члена на Управителния съвет по решение на еди какво си, еди какво си. Мотивът, че събранието на представителите може да го отстрани без сериозни мотиви, това си остава.
  По-нататък четем: “На мястото на предсрочно освободения член на Управителния съвет или при смърт се избира нов за срок до края на мандата на съвета.”. Как ще стане така?! Значи с този член ние делегираме, задължаваме Управителният съвет да избере нов до края на мандата. Ами ако той по някакъв начин е неудобен съобразно предишната точка и Управителният съвет го освободи, каква гаранция е този край на мандата?! Няма гаранция. Затова трябва да се промени и след израза “или при смърт се избира нов” трябва да се сложи точка. Тогава текстът ни става адекватен на всичките тези решения, които гласувахте в предишния параграф, а и в сегашния. “Нов” и точка. Няма мандат. И пак е в противоречие с по-предишния параграф, където се казва, че Управителният съвет има мандат.
  Ето ви три концентрични кръга и ако се наложи това нещо да стане, с изключение на случаите при смърт, то всеки един ще осъди ръководството на Касата въз основа на тази юридическа нецелесъобразност на закона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Игнатов, дали предлагате нещо да отпадне, за да го подложа на гласуване?
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Предлагам да отпадне като палеативна мярка, само и само да вървим напред, а не както каза госпожа Първанова, че пречим.
  Предлагам след израза “… се избира нов” и след това да се сложи точка. Това е в т. 3.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: За какъв срок?
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Няма срок.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Значи предлагате да отпадне “за срок до края на мандата на съвета”.
  Благодаря Ви, господин Игнатов.
  Заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  В този параграф виждаме нещата, за които говорихме преди малко. Тогава те касаеха събранието на представителите, а сега се отнасят до Управителния съвет. Тази линия да бъде направена послушна Националната здравноосигурителна каса минава като червена нишка през целия закон. За това са нашите основни възражения. Защото една независима институция на практика се одържавява с този закон. Няма никакъв смисъл Управителният съвет да има мандат, защото събранието на представителите по всяко време може да замени който и да било от членовете, включително и председателя на Управителния съвет.
  Ето защо предлагам т. 1 да отпадне. Няма никакъв смисъл! Какъв е този мандат, когато по всяко време могат да те сменят?! За какъв мандат говорим?! Значи текстът си остава: “избират се и се освобождават от Общото събрание по всяко време”. За какъв мандат говорим?! За какъв мандат говорим при положение, че по всяко време те могат да бъдат сменени?! Затова нищо че се усмихвам, правя съвсем сериозно предложение: т. 1 да отпадне. Няма смисъл от мандат. Просто си остава текстът, че членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от събранието на представителите и точка. След като това е желанието на мнозинството, защо обременявате с ненужни и неработещи текстове закона?! Запишете си го ясно и категорично: “Няма мандат. По всяко време целият Управителен съвет може да бъде сменяван, както всеки един от тях, така и председателят му” и т.н. Самият факт, че се допуска без какъвто и да било мотив да бъдат сменени членове на Управителния съвет, мисля, че не се нуждае от какъвто и да било коментар. Това ясно показва желанието за диктат, който трябва да бъде наложен от управляващото мнозинство над Националната здравноосигурителна каса и загубата на нейната независимост и автономност.
  Ето защо аз няма да подкрепя нито един от предложените текстове. Процедурно правя предложение т. 1 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
  Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, разбирам антигонистичните противоречия на преди управляващите с днес управляващите. Струва ми се, че Народното събрание все пак когато гледа такъв документ, трябва да го гледа с ясното съзнание, че той е документ, с който се уреждат правата и шансовете за целокупния български народ.
  Следейки дискусията и противоречията, аз не съм съгласна с всичките тези текстове, които досега бяха изгласувани, защото в тях има безумия (извинете ме за израза). Искам да попитам: пред кого отговаря Управителният съвет? Пред събранието на представителите, пред един представителен орган. Кой носи отговорност за управлението на 1 милиард лв. на българските данъкоплатци? Що за текстове има, според които всеки момент хората, които са в този Управителен съвет, са депресирани, стресирани или очакват да бъдат сменени?! Доколко съвестно, съзнателно и доколко професионално ще защитават тезите, за които са избрани там? Те ще се съобразяват с една или друга политическа конюнктура.
  От тази гледна точка моля управляващото мнозинство и колегите от Комисията по здравеопазване да се съобразят с предложението, което сме направили – директорът на Националната здравноосигурителна каса да бъде избиран от парламента, да може да бъде викан всеки момент тук, в тази зала, да се иска информация, да се контролира дейността на тази институция. Ние винаги можем да извикаме управителя на Националния осигурителен институт тук, за да докладва за бюджета, да отговаря за бюджета на НОИ, за приходите и разходите, за политиката, която се води. По същия аналогичен начин е управителната структура тук и лицето, което ще носи най-голяма отговорност, какъвто в случая е директорът на Националната здравноосигурителна каса. Не мога да разбера какво е това упорство? Кому е необходимо? Какво решаваме? Трябва да махнем едни, за да сложим други. Добре, нека да го направим. Но като сложим тези други, нека да работят спокойно, да знаят, че ще имат мандат за определен срок, да знаят, че ще са отговорни, че ще трябва да идват тук.
  Искам да ви припомня един случай в Комисията по здравеопазване. Спомняте ли си, че когато поставихме въпроса за някои от разходите на Здравноосигурителната каса, свързани със строителството на кв. м на учрежденията на здравните каси в страната, как управителят на Здравната каса стана и каза: “Ние не сме длъжни да ви даваме отговор”, след това станаха и напуснаха комисията. Спомняте ли си този случай? Как така не са длъжни?! Че това са моите пари, това са вашите пари, това са парите на данъкоплатците в България. Това са осигурителните им вноски.
  И вие искате сега от една страна да дестабилизирате сигурността на този орган, а от друга страна не искате той да бъде малко или много подчинен на Народното събрание. Ние парламентарна република ли сме или сме република на някой министър-председател, или на нечие мнозинство? Пак ще имате ваш управител, тоест ваш директор. Вие сте мнозинството. Но дайте да създадем правилата такива, че да може да се работи нормално и спокойно, а не през всяко нещо, което е предложено, да прозират намеренията за подмяна, за чистка, за разправа и т.н. Няма никакъв морал в това да говорим за управлението на институция, в която се държат голяма част от парите за здравето на българския народ и непрекъснато да лепим политически намерения, етикети и конюнктурни съображения.
  Така че настоятелно ви моля, още веднъж при гласуването да прецизираме текстовете. Моля да се подходи действително отговорно, а не конюнктурно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРЕДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Дали има други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Започваме с гласуването.
  Първо подлагам на гласуване предложението на Борислов Китов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 159 народни представители: за 55, против 101, въздържали се 3.
  Това предложение не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Игнатов за отпадане на финала на ал. 5 – "за срок до края на мандата на съвета", да отпаднат тези думи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 25, против 108, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител д-р Кацаров за отпадане на т. 1 от § 8.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 138 народни представители: за 30, против 97, въздържали се 11.
  И това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 159 народни представители: за 56, против 91, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 8, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 101, против 34, въздържали се 7.
  Параграф 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Параграф 9 се отнася до чл. 15, ал. 1. Там има две предложения.
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  "В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 7 със следното съдържание:
  "7. дава писмено съгласие за ползване на парите от резерва, депозирани в банки."
  2. Цифрата "5" се заменя с цифрата "6".
  Комисията не приема предложението.
  Има предложение на Алеко Кюркчиев и група народни представители, което е прието по принцип.
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 9:
  "§ 9. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Управителният съвет:
  1. изготвя и предлага на Събранието на представителите изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на НЗОК и го обнародва в "Държавен вестник";
  2. изготвя, приема и предлага за одобряване на Събранието на представителите правилник за дейността си;
  3. приема, изменя и допълва Правилника за устройството и дейността на РЗОК по предложение на директора на НЗОК;
  4. изготвя проект за годишния бюджет на НЗОК и го внася в Събранието на представителите за одобряване;
  5. представя в Министерския съвет чрез министъра на здравеопазването одобрения от Събранието на представителите проект за годишен бюджет на НЗОК;
  6. Приема отчета за изпълнението на бюджета и отчета за дейността на НЗОК, внася ги в Събранието на представителите за одобряване, а след одобряване ги внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет;
  7. взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;
  8. изработва и предлага за приемане от Събранието на представителите правила за провеждане на конкурс за директор на НЗОК, провежда конкурса, като председателят на съвета сключва договор за управление със спечелилия конкурса за срок от три години;
  9. определя изисквания за заемане на длъжността, правила за провеждане на конкурси и обявява конкурси за директори на РЗОК;
  10. определя представители, които заедно с директора на НЗОК участват в преговорите за изработване и изменение на Националния рамков договор (НРД);
  11. съвместно с директора на НЗОК подписва НРД и го обнародва в "Държавен вестник";
  12. осъществява контрол върху оперативната дейност на директора по изпълнението на бюджета, НРД и дейността на НЗОК;
  13. взема решения за разходване на средства от резерва на НЗОК за допълнителни здравноосигурителни плащания;
  14. взема решения за вътрешно преразпределяне на средства за административни разходи и на средства за разходи за придобиване на дълготрайни активи в рамките на утвърдения бюджет на НЗОК;
  15. взема решения за сключване на сделки над определения размер в Правилника за устройството и дейността на НЗОК."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Щерев.
  Уважаеми народни представители, имате думата по този текст.
  Заповядайте, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Точка 9 е още една недомислица на закона – Управителният съвет определя изисквания за заемане на длъжността, правила за провеждане на конкурси и обявява конкурси за директори на РЗОК. Как може Управителният съвет да обявява конкурси за директори на РЗОК, когато това е функция на изпълнителния директор? С кого новоназначеният директор на РЗОК ще сключи договор, с Управителния съвет ли? С изпълнителния директор. Така че предлагам тази част от текста - "и обявява конкурси за директори на РЗОК" - да отпадне, тъй като това е функция на изпълнителния директор на НЗОК, с когото съответните директори сключват договори. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Паница.
  Господин Игнатов, заповядайте, имате думата.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Като подкрепям д-р Паница за т. 9, искам да кажа обаче какво прозира зад тази т. 9. Значи нямаме доверие на изпълнителния директор – казва управляващото мнозинство, - имаме доверие на нашите хора, където имаме представители, избрани от мнозинството, и те ще обявяват конкурсите за регионалните директори. Тоест, тенденцията е ние сега да сменим и регионалните директори, на бърза ръка да ги заемат наши хора. Чудесна идея, вашите хора ще дойдат, обаче няма как да бъде сключен договор с тях. Управителният съвет не може да сключва такива договори, той не е работодател. Прочетете Кодекса на труда, за да ви е ясно за какво става въпрос. Иначе, ако го приемете така, няма да можете да смените нашите директори.
  Второто нещо, което искам да попитам вносителите, е за т. 15 – "взема решения за сключване на сделки над определения размер". Аз за първи път чувам, откакто съм вече шеста година в парламента, че Националната здравноосигурителна каса има право да прави сделки. Нека да видим кои са тези сделки, да излезе вносителят и да каже за кои сделки, над кой размер и къде е определен този размер на сделките. Защото Националната здравноосигурителна каса е нон профит, тоест тя не е на печалба, няма право да печели. Така е записано в закона. За какви сделки става дума тук? Други печелят, така е, не сте вие. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Игнатов.
  За реплика има думата господин Кръстьо Петков.

  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Формално моята реплика, уважаеми господин председател, е към д-р Игнатов, но понеже двамата с д-р Паница застъпиха едно и също становище, по същество тя е към двамата. Ако бяхме приели да се избира изпълнителният директор от Народното събрание, тогава щеше да е друго и щяхте да сте прави. Но сега въпреки коректната Ви бележка и позоваване на Кодекса на труда, кой знае каква съществена разлика между това кой от двата органа да бъде оторизиран няма. Аз съм за това директорът да върши тази работа. Но разрешете ми да направя един коментар, който ми се струва, че е много важен. Преди малко един колега каза, че тук вижда една червена нишка на промени. Аз мисля, че нишката е жълта и че тя води право към тотална промяна на ръководните длъжности, прави сте в това. Само че при миналия мандат кой определяше кандидатите за длъжности? – Координационните съвети на СДС! Ако ми покажете един човек, който не е одобрен там и е бил назначен, ще ми докажете много трудно. Затова проблемът сега не е, както каза д-р Игнатов, да си отидат нашите, да дойдат вашите, а да сложим един обективен механизъм, който да бъде горе-долу спирачка. Смятам, че личността на директора, човекът, който може и трябва да бъде работодател, е този, който съгласно предложената тук точка трябва да има тези правомощия.
  Подкрепям изказаните мнения преди малко, но с малко по-различни съображения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  За втора реплика към д-р Игнатов – заповядайте, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Репликата ми е по-скоро едно уточнение. Вероятно не сте погледнали какво пише в § 11, където в т. 3 на ал. 4, във функциите на директора на Националната здравноосигурителна каса, е вменено да организира провеждането на конкурси за директори на районните здравноосигурителни каси, сключва, изменя и прекратява договорите със заместник-директорите на НЗОК, директорите на РЗОК и работещите в Централното управление на НЗОК. Въпросът е решен, господа. И е решен точно както трябва. В предния параграф става дума, че тези конкурси ще бъдат обявени от управителния съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Не виждам трета реплика. Д-р Игнатов, заповядайте за дуплика.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, точно затова ние искаме да отпадне тази част от т. 9 и всички правомощия да се прехвърлят на директора на касата. Защо управителният съвет ще обяви конкурса, а пък директорът ще бъде този, който ще го проведе, организира и ще сключи договор? Каква логика има в това? В момента за директор на една болница или за директор на каквото и да е друго място се обявява конкурс и се сключва договор със спечелилия конкурса. Защо да се разделят функциите? Ако няма задни мисли, вие трябва да се съгласите да отпадне последната част от т. 9 в правомощията на управителния съвет.
  Що се касае до предишните директори на Националната здравноосигурителна каса, господин Петков, Вие сте отчасти прав. И ще Ви кажа защо. Защото когато се строи една нова къща, никой не вика десет бригади да я строят, вика се една бригада. Естествено че ние като управляващо мнозинство в този парламент, който построи основите на тази сграда, наречена Здравноосигурителна каса, ние сме действали сами. Това е! Така че няма нищо чудно.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ, от място): Добре че си го признавате!
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Естествено. Особено аз нося отговорност за абсолютно всички мои действия, включително и за някои директори на Националната здравноосигурителна каса. Аз исках да намеря хора, които могат и знаят, а не да минат под чистата партийна логика. Затова съм се намесвал. Защото безспорно партиите винаги имат интерес да назначат своите хора, за да ги нахранят. А тук не ставаше въпрос да намерим наши хора партийци да ги нахраним, а хора професионалисти, които могат да свършат някаква работа. Защото никой досега не беше вършил такава работа. Нито пък вие!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Игнатов.
  Имате думата, д-р Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Само преди ден или два министър Станков каза, че в България има политическа корупция и обоснова що е то. Сега аз оттук ви заявявам, че именно т. 9 е текст, който узаконява политическата корупция в България. Защото вменява именно да бъдат сменени всички директори на районни здравноосигурителни каси и заменени с наши хора. Точно така, както министър Станков каза, що е то политическа корупция в България и има ли я днес тук. Да, има я!
  Аз бих обърнал внимание обаче и на следващите два текста. Съвсем нормално е управителният съвет да излъчи представители, които да участват в изработването и в промяната на Националния рамков договор. Но вижте веднага т. 11 - след това съвместно с директора на Националната здравноосигурителна каса управителният съвет подписва. Първо, в Националния рамков договор е казано кой го подписва, второ, Националният рамков договор може да има и при положение че директорът на Националната здравноосигурителна каса не подпише договора. Тогава? Може ли да излъчиш едни представители, които да участват и е съвсем редно те да го преподпишат, а ако не са съгласни – да не го подпишат. И след това задължава целият управителен съвет да преподпише с директора, като съществува теоретична възможност той да не подпише и договор да има. Помислете, колеги, текстовете са абсурдни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов. За реплика – господин Додов.
  АТАНАС ДОДОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Слушайки изказващите се преди мен и изказването на доц. Китов, останах с впечатление, че се говори за неща, които са ставали десетилетия назад, а не само преди година и половина – две, когато бяха назначени 2400 човека, членове на СДС, а директорите на районните здравноосигурителни каси бяха чисто партийно назначени от областните структури на СДС. В промяната в законопроекта, който се предлага, все пак става въпрос за конкурс, а не за политическо назначение, както беше направено преди година и половина. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Додов.
  Втора реплика? Не виждам.
  Господин Китов, заповядайте за дуплика.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин Додов, тази реплика би следвало да я отправите към вашия министър Станков, който каза, че днес има политическа корупция.
  И, второ, само за ваше сведение: аз не съм член и не съм бил никога член на СДС!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Китов.
  За изказване – д-р Кацаров.

  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател!
  Доц. Китов е абсолютно прав – по закона в едномесечен срок ще бъдат сменени Общото събрание, Управителният съвет, директорът на Националната здравноосигурителна каса и директорите на регионалните каси. Това е факт. Както искате го наричайте, ако искате политическа корупция, ако искате жълта метла, но това е факт. Така пише в закона, който днес гласувате в Народното събрание.
  Аз обаче искам да обърна внимание, не разбрах дали доц. Китов направи предложението по т. 11, че “Управителният съвет съвместно с директора на НЗОК подписва НРД и го обнародва в “Държавен вестник”. Съгласно процедурата, която е предвидена малко по-нататък в закона, за да бъде легитимен Националният рамков договор, преговорите се водят от всички членове на Управителния съвет – девет души, заедно с директора на Касата, общо десет. За да бъде легитимен един такъв договор, той трябва да бъде подписан най-малко от осем души от тези десет. В действителност хипотезата, че може включително и директорът на Касата и един от членовете на Управителния съвет или двама от членовете на Управителния съвет да не подпишат договора и той да бъде легитимен и да подлежи на публикуване в “Държавен вестник”, е налице. Следователно т. 11 вменява задължение на директора и на членовете на Управителния съвет да го подпишат, а те могат да не го подпишат и пак да има Национален рамков договор. Текстът е неудачно подготвен, той не отговаря на смисъла и съдържанието на текстове, които касаят подписването на Национален рамков договор.
  Затова правя предложение т. 11 да отпадне.
  Точка 12 казва: “осъществява контрол върху оперативната дейност на директора по изпълнението на бюджета, НРД и дейността на НЗОК”.
  Аз не знам какво са имали предвид вносителите под “оперативната”, може би това, че сегашният директор на Националната здравноосигурителна каса е хирург и извършва оперативна дейност. (Смях в залата.) Вероятно това се има предвид – “контролира оперативната му дейност”.
  Правя предложение думата “оперативната” да отпадне, а само “контролира дейността на директора на Националната здравноосигурителна каса”. Подобно определение най-малкото е неясно. Аз ви казвам на мен какви мисли ми навява – че ще контролират неговата дейност в кардиохирургията.
  В т. 14 е казано: “взема решения за вътрешно преразпределяне на средства за административни разходи… в рамките на утвърдения бюджет на НЗОК”.
  Самата дума “вътрешно” също е лишена от смисъл в случая. Може ли да бъде външно преразпределянето на средствата? Най-елементарният въпрос. Не може, след като пишем, че е в рамките на утвърдения бюджет.
  Затова предлагам думата “вътрешно” да отпадне. Да остане текстът: “взема решения за преразпределяне на средства за административни разходи …”
  Правя предложение по т. 15 – изключително неясен и несмислен текст.
  Точката гласи: “взема решения за сключване на сделки над определения размер в Правилника за устройството и дейността на НЗОК”.
  “Над определен размер” – какво? Така както е написан, първо, текстът не е издържан граматически и, второ, няма смисъл, и, трето, има две възможности и според мен те трябва да бъдат уточнени тук.
  Тази Национална здравноосигурителна каса в рамките на една година може да извърши поредица от сделки, не една. Дали идеята е, че когато надвиши определена сума, примерно на четвъртата или на петата сделка тя вече надвишава определена сума и оттук нататък трябва да има решение на Управителния съвет, или идеята е, че ако всяка една сделка сама по себе си надвишава определена сума, тя трябва да има разрешението на Управителния съвет? Това са две съвсем различни неща. Така както обаче е написан текстът, не става ясно за коя хипотеза се касае. Въобще не става ясно за коя хипотеза се касае. Изобщо текстът не е ясен, пак казвам, защото “взема решения за сключване на сделки над определения размер”. В размер на какво? “Над определения размер в правилника”? Значи в правилника ще има някакъв определен размер, но не е ясно на какво.
  Ето защо предлагам т. 15 в този си вид да не се приема. Предлагам т. 15 да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, д-р Кацаров.
  Думата има господин Кръстьо Петков.
  КРЪСТЬО ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В момента дискутираме изключително важна материя – какво да прави и какво да не прави Управителният съвет. Ние сме внесли едно предложение, което не беше прието от комисията, но искам да обърна внимание особено на управляващото мнозинство за какво става дума.
  В момента в НЗОК в преходния остатък има 740 млн. лв. – повече, отколкото текущо постъпват. Не зная друга финансова институция в България, която да разполага с такъв своеобразен резерв. Когато миналата година в комисията поискахме да изслушаме Управителния съвет, Управителният съвет отговори така: право на БНБ е да се разпорежда с тези пари. И БНБ ги е инвестирала в някакви ценни книжа, имаше и питане към министъра на финансите и той много коректно докладва, че това е станало за шест месеца при доходност 5,8, ако не се лъжа, и т.н.
  Защо ние предлагаме, че без писмено съгласие на Управителния съвет не могат да се използват тези пари? Защото това са публични пари, защото Здравната каса е кризисна система, както и националноосигурителна, периодично навлиза в тежки ситуации. Тези пари не може някой да ги вземе и да ги използва ей така, по свое усмотрение.
  Аз лично смятам, че това е станало с устното съгласие на предишния председател на Управителния съвет, но това никой не може да го докаже. Иди го докажи.
  Ако ще правим сериозно промени в управлението на Касата, уважаеми колеги и уважаеми господин председател, а работата не се свежда до заменянето на сини с жълти, дайте да огледаме внимателно правомощията на Управителния съвет. Това е едно от нещата, което Управителният съвет със сигурност трябва да прави. Не го ли направим това, не се ли приеме тук предложението на колегите директорът да обявява конкурс и да провежда конкурсите, кой е този самоубиец, който ще се хване да бъде директор на Националната здравноосигурителна каса? Че той ще бъде една проста пионка. Е, сигурно ще се намерят хора, заради ранга и заради заплатата, да го правят. Но те няма да могат да изпълняват онази функция, която е присъща на крупна социална и финансова система, на обществена институция, каквато е Националната здравноосигурителна каса.
  Аз настоявам нашето предложение – да се създаде т. 7 с този текст “Управителният съвет да дава писмено съгласие за използването на парите от преходния остатък”, да бъде гласувано с едно сериозно отношение, уважаеми колеги. С много сериозно отношение! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Думата има господин Валери Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Във връзка с притесненията на господин Кацаров по т. 15 в § 9 бихме могли много лесно да направим една корекция, като сложим думата “размер” в края на изречението, след “НЗОК”. Така т. 15 ще има следния вид:
  “15. взема решение за сключване на сделки над определения от Правилника за устройството и дейността на НЗОК размер”.
  При това става ясно, че става дума за всяка сделка, която е над определения в този правилник размер.
  Що се отнася до другите му притеснения, смятам, че времето ще докаже, че те са безпочвени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Току що получих оплакване от народния представител Валери Цеков, че е много студено в залата. Аз го споделям, но технически не е възможно да стане по-топло, защото сме към централното парно отопление на София, което не е пуснато. Така че ще трябва да работим в тези условия.
  Уважаеми народни представители, ако няма повече желаещи да се изкажат по § 9, то сега започва една серия от 8 или 9 гласувания, които ще направя по този параграф.
  Първо започвам с предложението на народния представител Васил Паница, подкрепено от д-р Игнатов, за т. 9 на § 9, за отпадане на финала на изречението “и обявява конкурси за директори на РЗОК”.
  Моля, гласувайте това предложение за отпадане.
  Гласували 126 народни представители: за 34, против 91, въздържали се 1.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението от народния представител д-р Кацаров за отпадане на т. 11 от § 9.
  Моля, гласувайте това предложение за отпадане.
  Гласували 131 народни представители: за 24, против 101, въздържали се 6.
  Това предложение не се приема.
  Подлагам на гласуване следващото предложение, също от народния представител д-р Кацаров, за отпадане на думата “оперативната” в т. 12 на § 9.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 122 народни представители: за 28, против 94, въздържали се няма.
  Това разумно предложение не беше прието.
  Подлагам на гласуване едно предложение, по моему също разумно, също от народния представител д-р Кацаров - в § 14 да отпадне думата “вътрешно”. Става дума за “преразпределяне”.
  Моля, гласувайте това предложение на д-р Кацаров.
  Гласували 133 народни представители: за 46, против 81, въздържали се 6.
  Това предложение също не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението от народния представител д-р Кацаров за отпадане на цялата т. 15.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 112 народни представители: за 22, против 90, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението от народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, което бе защитено от господин Петков, и което обаче не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 144 народни представители: за 29, против 105, въздържали се 10.
  Това предложение не се приема.
  Сега искам да подложа на гласуване текста на § 9, така както е подкрепен от комисията, обаче с тази редакционна корекция, направена от народния представител Валери Цеков, която аз лично намирам за разумна. Тя е чисто редакционна, просто “размер” да отиде в края на изречението, което дава по-голяма яснота за смисъла на текста, така че то се инкорпорира в целия текст.
  Подлагам на гласуване § 9, така, както е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте § 9.
  Гласували 122 народни представители: за 100, против 21, въздържал се 1.
  Заповядайте за процедурен въпрос, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Правя процедурно предложение преди почивката, за да може да бъде използвано времето й в залата да бъдат поканени директорът на Националната здравноосигурителна каса и председателят на управителния съвет.
  Аз не съм убеден, че и двамата са виждали текста, който в момента се гласува. Това са неща, които пряко касаят работата на НЗОК и е практика на българския парламент в такива случаи да бъдат канени съответните отговорни лица. Правя го сега, за да може да бъде използвана почивката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Разумно е да се направи сега, за да може да се използва времето на почивката да бъдат евентуално поканени.
  Има процедурно предложение да бъдат поканени тези лица. Дали има противно процедурно предложение? Има противно процедурно предложение на господин Щерев. Заповядайте, господин Щерев, да обосновете Вашето противно предложение.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От опозицията има най-разнообразни предложения, разбира се и такива, които на пръв поглед изглеждат изключително разумни. На пръв поглед, обаче.
  Всяко от тези неща, което беше казано тук, които се обосновават като, виждате ли, една демократична дискусия, беше дискутирано многократно и не беше прието от комисията. Тук не става въпрос за демократична дискусия! Явно е, съвсем определено, че управляващото мнозинство иска да премахне досегашната практика еднолично да се управляват парите на касата, иска да даде отговорности на управителния съвет, иска да се определи процедура за смяна на хората в общото събрание. Всички тези неща са много добре известни. Сега отново се пледира да се поканят хората от касата, които са си давали многократно мненията по отношение на промените в този закон, с цел отново да се възбужда по някакъв начин дебатът, така че колкото се може по-малко текстове да се приемат за определено парламентарно време. Това е истинската цел на предложението. Затова аз протестирам срещу това предложение.
  Бихме желали наред с данъчните закони, които предстои да се приемат, да се приемат измененията и допълненията на Закона за здравното осигуряване, което ще позволи поредица от действия – структурирането на органите, управителния съвет, преговори със съсловните организации и оттам нататък българските граждани да могат да се лекуват по един нов рамков договор, съобразно приетия вече Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.
  Именно затова ви предлагам с обратното процедурно предложение да продължим нашата работа, както досега, по този законопроект. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Щерев.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител д-р Кацаров да бъдат поканени в залата посочените от него лица.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 127 народни представители: за 31, против 95, въздържали се 1.
  Това процедурно предложение не се приема.
  Уважаеми народни представители, часът е 11,00. Давам 30 минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: След извършена проверка се оказа, че в залата има 120 души на видимо преброяване. Имаме кворум.
  Откривам заседанието. (Звъни.)
  От името на парламентарна група има думата господин Праматарски.
  АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Знаете, че се случиха някои много важни за страната събития. И тъй като обаче все още не виждаме някаква ясна реакция от страна на мнозинството в парламента и от страна на българското правителство, ние сме принудени да ви запознаем с една наша позиция, изложена в декларация на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили.
  “Уважаеми дами и господа народни представители!
  Правителството на Симеон Сакскобургготски дойде с обещания за бърза, безпристрастна, компетентна и прозрачна приватизация, която ще извърши до края на 2001 г. Днес, една година по-късно, сме свидетели на пълен провал на обещаната приватизация. Най-големите “успехи” са покупката на едно държавно предприятие от друго и национализацията на дивидента на БТК и НЕК.
  Върховният административен съд върна заради опорочена процедура приватизацията на “Булгартабак”. Това решение потвърди критиките на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили за противозаконност и непрозрачност на сделката. Парламентарният съюз на Обединените демократични сили предупреди управляващото мнозинство за заредената с грешки икономическа политика на правителството още по време на предизвикания от нас дебат по Стратегията за приватизацията на “Булгартабак”. Нашите критики, аргументи и препоръки бяха отхвърлени с високомерие.
  Предупреждаваме, че провалената приватизация на структуроопределящото българско дружество ще има крайно отрицателен ефект в няколко аспекта.
  Първо, реална е опасността да не се изкупи тютюневата реколта, което ще постави под въпрос оцеляването на 200 000 български семейства.
  Второ, оказаният недопустим за една правова държава политически натиск върху съда нанесе тежък удар върху върховенството на закона в България.
  Трето, компрометира се цялостната приватизация в България, което ще отблъсне чуждестранните инвеститори.
  Четвърто, няма да бъдат изпълнени ангажиментите към международните финансови институции, което ще постави под заплаха подкрепата им за платежния баланс на страната.
  Персонален виновник за този предизвестен от нас провал безспорно е вицепремиерът Николай Василев. Той нанесе тежки щети на нашите национални интереси и се готви да нанесе нови при вече оскандализената приватизация на БТК.
  Затова Парламентарният съюз на Обединените демократични сили пита министър-председателя Симеон Сакскобургготски докога ще прикрива неграмотността на икономическия си екип и кой ще поеме отговорността за провала? Искаме незабавен и несимволичен отговор. Дойде му времето!” Благодаря. (Ръкопляскания от ПС на ОДС.)
  ЕМЕЛ ЕТЕМ (ДПС, от място): За “Балкан” нещо да кажете?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има думата госпожа Масларова от името на парламентарна група.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Втора седмица българският парламент обсъжда изменение и допълнение в Закона за здравното осигуряване. Присъстваме на едно обсъждане, което следи и българският народ, обсъждане, от което ние очакваме да се подобри здравното осигуряване в Република България, да се подобри здравното обслужване, да се подобри работата на Националната здравноосигурителна каса, за да имаме по-здрав и дееспособен български гражданин.
  За съжаление присъстваме на фарс. Съюзът на демократичните сили люто брани завоюваните си позиции по време на своето управление и позиции в НЗОК. Националното движение “Симеон Втори”, вместо да положи усилия да промени всички онези пропуски, които бяха направени в предишното законодателство, работи с пълна пара и с гилотината на мнозинството да завоюва позиции в управлението на НЗОК. Учудващо е, че Движението за права и свободи мълчи.
  Разумните предложения, които бяха обсъждани в комисията месеци наред и които се опитваме в залата да прокараме, не минават.
  Никой не иска да чуе, че в Здравната каса и в ръководството трябва да има представители на пациентите. Не искате да приемете директорът на Националната здравноосигурителна каса да се избира от Народното събрание. Не искате да приемете да има контрол върху резерва на средствата на Националната здравноосигурителна каса.
  Уважаеми колеги, здравето не може да бъде залог на политически интриги и мераци.
  Парламентарната група на Коалиция за България декларира, че няма да участва повече в обсъждането на измененията и допълненията на Закона за здравното осигуряване и няма да участва в така наречената интрига за здравна реформа на българските граждани. Ние напускаме залата по този закон. (Ръкопляскания от НДСВ и КБ. Весело оживление. Парламентарната група на Коалиция за България напуска пленарната зала.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За процедурно предложение има думата господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колежки и колеги! От името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили заявявам, че ние като истинска опозиция оставаме в залата. (Ръкопляскания от ПС на ОДС.) Това е за разлика от тези, които при първото препятствие напуснаха. Защото те изповядват същия вид популизъм, който и вие правите и не можете да се понасяте. Затова те напуснаха. Ние сме за по-радикалните мерки, за по-рационалните мерки и затова оставаме с оглед все пак разумът да надделее в този дебат. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За процедурно предложение има думата госпожа Гроздилова.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател. Благодаря и на конструктивната опозиция, благодаря ви, че оставате, защото от името на Парламентарната група на НДСВ предлагам да удължим работното време до 2 часа. Ако стигнем до гласуване на последния текст в този законопроект, можем и по-рано да приключим. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля да гласуваме удължаване на пленарния ден днес до 2 часа.
  Гласували 152 народни представители: за 110, против 38, въздържали се 4.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля да докладвате § 10.

  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 10. В чл. 17, ал. 1 цифрата “4” се заменя с “3”.”
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова – в чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  ”1. В ал. 1 в първото изречение цифрата “4” се заменя с цифрата “3”. Във второто изречение цифрата “5” се заменя с цифрата “7”.
  2. В ал. 4 думата “двама” в първото изречение се заменя с “трима”. В следващото изречение се заменя с “петима”.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по § 10? Няма.
  Гласуваме предложението на народните представители Петков и Масларова, което не е подкрепено от комисията.
  От общо гласували 112 народни представители: за 10, против 90, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на вносителя за § 10, подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 95, против 29, въздържали се 9.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: § 11 се отнася до чл. 19.
  Има предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова – чл. 19 се променя, както следва:
  “(2) За директор на НЗОК може да бъде избран специалист с магистърска степен по медицина или финанси със 7 години стаж на ръководна длъжност в болнични или осигурителни организации.”
  Комисията не приема предложението.
  Има предложение на Алеко Кюркчиев, което е прието.
  Има предложение на Борислав Китов и група народни представители – в § 11, ал. 2, т. 4 отпада.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 11:
  “§ 11. Член 19 се изменя така:
  “Чл. 19. (1) Директор на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
  1. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
  2. притежава магистърска степен, специалност или квалификация по здравен мениджмънт;
  3. има минимум три години професионален опит в областта на управлението в здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.
  (2) Прекратяване на договора за управление на лицето по ал. 1 преди изтичане на срока му, става с решение на Управителния съвет в следните случаи:
  1. при смърт;
  2. при подаване на тримесечно предизвестие от страна на директора;
  3. при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
  4. по взаимно съгласие;
  5. ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на здравноосигурителна дейност;
  6. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като директор.
  (3) При предсрочно прекратяване на мандат на директора на НЗОК, Управителният съвет определя за изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс лице, отговарящо на изискванията за директор на НЗОК. В този случай Управителният съвет обявява в едномесечен и провежда в тримесечен срок конкурс.
  (4) Директорът на НЗОК:
  1. представлява НЗОК в страната и чужбина;
  2. организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК в съответствие със закона, Правилника за устройството и дейността на НЗОК, решенията на Събранието на представителите и Управителния съвет и договор за управление;
  3. организира провеждането на конкурси за директори на РЗОК, сключва, изменя и прекратява договорите със заместник-директорите на НЗОК, директорите на РЗОК и с работещите в Централното управление на НЗОК;
  4. предлага на Управителния съвет проект на Закон за годишния бюджет на НЗОК;
  5. сключва сделки до размер, определен в Правилника за устройството и дейността на НЗОК;
  6. предлага на Управителния съвет решение за сделки, надвишаващ размера по т. 5 и решение за използване на средства от резерва на НЗОК;
  7. съвместно с Управителния съвет изготвя проект за Правилник на устройството и дейността на НЗОК и изменение и допълнение в него;
  8. предлага на Управителния съвет проект за Правилник за устройството и дейността на РЗОК;
  9. изготвя отчет за изпълнение на бюджета и отчет за дейността на НЗОК след което ги представя на Управителния съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по този параграф?
  Заповядайте, госпожо Константинова.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Госпожо председател, уважаеми колеги!
  Предложението на вносителя в § 11, ал. 2, т. 4 “директорът на НЗОК да бъде отстраняван по взаимно съгласие” е с твърде неясно съдържание – кога, в какви случаи, какво означава по взаимно съгласие? Смятам, че този текст прави директора на НЗОК твърде уязвим и манипулируем от Управителния съвет, че и този състав ще бъде силно зависим от Събранието на представителите, което в новия закон не само е намалено по брой, но също така превалират представителите на държавата, определени от Министерския съвет. Създават се условия държавата да се намесва твърде много в дейността на НЗОК в нарушение на един от принципите на Закона за здравното осигуряване, посочен в чл. 5, т. 6 – самоуправление на НЗОК. И аз задавам въпроса: този закон е закон за смяна на ръководството на различните нива на НЗОК, на РЗОК или е Закон за здравното осигуряване?
  Аз съм за отпадането на този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания?
  Господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Най-напред аз бих искал да изкажа учудването си от факта, че Коалиция за България напусна залата, след като почти през цялото време поддържаше текстовете на този закон в комисията. Но ми се струва, че ще бъде по-добре техните представители предварително да бяха напуснали правителството и те след това да напускат залата.
  Що се отнася обаче до текста, бих искал да кажа нещо друго, госпожо председател. Въпреки че колегите от комисията така са се увлекли, че са записали, че не приемат моето предложение, те на практика го приемат. Защото в окончателния текст вече няма точка, която да говори, че само по решение на Управителния съвет може да бъде сменен директорът. Така че моля това да бъде коригирано в протоколите на днешното ни заседание.
  По-насетне, колеги, аз се учудвам и от така написаната т. 5 на ал. 2, защото какво означава системно нарушение на разпоредбите относно принципите на осъществяване на здравноосигурителна дейност? Къде са тези принципи? Би следвало, както по-нататък е написано, да има нарушение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Това е едно, касае само касата, а другото са принципите на здравноосигурителната дейност. Коя дейност? В България, в Европа, в света, в Щатите? Но, както виждате, ето още един текст, който е дълбоко необмислен. (Неразбираеми реплики от НДСВ.) Да, на някои им се сънуват Щатите, но за съжаление текстът е много далеч. Затова моля, не ме апострофирайте. На мен лично ми се струва, че т. 5 би следвало да бъде променена, ако наистина се държи да бъде ясно и ясно да се каже, че ако се извършват системни нарушения на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.
  Какво е взаимно съгласие, колеги, беше казано преди малко от госпожа Теодора Константинова. Взаимното съгласие, поне по презумпцията на искането на директора за напускане, е просто един натиск и рекет върху съответния директор – нещо, което се практикува масово от Националното движение Симеон Втори в настоящия етап, д-р Додов, и мога да Ви дам примери след това, за да бъде накаран да си подаде оставката директорът на Националната здравноосигурителна каса. Още един въпрос, който ясно говори за желанието и стремежа за политическа корупция на НДСВ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по този параграф? Господин Кацаров, заповядайте.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател. Ние сме тук, в залата, защото искаме да защитим принципите на здравното осигуряване, а не да се заяждаме, както преди малко каза една колежка от управляващото мнозинство. Това, че законът и текстовете, които ни се предлагат, са пълни с глупости и недомислия, едва ли подлежи повече на коментар и на убеждаване. Аз вярвам, че всички, които са в тази зала и следят дебатите, разбира се, са убедени в подобно нещо. Това, че има стремеж да бъде сложена ръка върху Националната здравноосигурителна каса от управляващото мнозинство, също е вън от съмнение. Сегашният § 11 е още едно доказателство за това нещо. Това, че да се говори за мандат по начина, по който е разписано освобождаването на директора на Националната здравноосигурителна каса, също е безсмислено. Няма такъв мандат. Той може да бъде освободен по всяко време.
  Сега обаче искам да направя няколко много конкретни предложения и да докажа пред вас безсмислицата на част от текстовете, които се предлага да бъдат гласувани и които вероятно ще бъдат гласувани с гласовете на мнозинството.
  Алинея 2 на чл. 19: “Прекратяването на договор за управление на лицето по ал. 1 преди изтичането на срока му, става с решение на Управителния съвет в следните случаи: при смърт”. Значи той може да умре, но ако няма решение на Управителния съвет, неговият мандат не е прекратен. Това означава този текст.
  Следващият е “при подаване на тримесечно предизвестие от страна на директора”. Може да подаде тримесечно предизвестие, но ако няма решение на Управителния съвет, няма освобождаване.
  Следващият текст – обърнете внимание: “при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер”. Може да има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, но ако няма решение на Управителния съвет, мандатът няма да е прекратен. Този човек ще е в затвора и ще е директор на касата докато Управителният съвет не вземе решение. Това означава текстът.
  Точка 4 – по взаимно съгласие. Решение на Управителния съвет да се прекрати договорът по взаимно съгласие?!
  Точка 5, която отбелязаха и моите колеги: ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица… Кои са тези други лица? Ние други лица ли сме тук, народните представители в парламента? Да. Това основание ли е, ако д-р Адемов извърши груби нарушения на принципите на здравното осигуряване, да бъде освободен директорът на касата? Това означава текстът.
  “Разпоредбите относно принципите за осъществяване на здравното осигуряване”!? Какво означава всичко това? Това не означава нищо, уважаеми госпожи и господа. А кои са принципите на здравното осигуряване? Принципите на здравното осигуряване са доброволност при участието, солидарност на осигурените, равнопоставеност на изпълнителите. Е, добре, как директорът на Националната здравноосигурителна каса ще извърши нарушение на тези принципи или ще допусне други лица да нарушат принципа на солидарност, например, на осигурените, за това, че всички трябва да плащат здравноосигурителна вноска?
  Съвсем очевидно е, че това е записано, за да има още един формален повод, ако директорът не слуша, ако директорът не уреди да бъдат купени лекарствата на еди-коя си фирма, той да бъде освободен. Ето това е цялата работа. Затова няма мандат. Затова има всякакви такива безобразни поводи по всяко време директорът да бъде освободен.
  Правя предложение цялата ал. 2 да отпадне, защото в начина, по който е написана, тя е абсолютно безсмислена.
  В ал. 4, т. 2: “Директорът на НЗОК организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК”. Преди малко правих предложение по друг текст, правя го отново. Не оперативно. Какво значи оперативно? Да, директорът в момента е кардиохирург и вероятно ще го смените. Но какво значи да ръководи оперативно дейността? Той просто ръководи дейността. Правя предложение думичката “оперативно” да отпадне.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Чети Търговския закон.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Правя предложение т. 9 също да отпадне, защото там е пропуснато нещо, което преди малко дискутирахме. Преди малко казахме, че те ще подготвят счетоводния отчет и ще го представят на Общото събрание, а сега в т. 9 счетоводният или финансовият отчет, както беше направена корекцията тук, го няма. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Господин Игнатов, заповядайте.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колежки и колеги! Аз искам да поговорим малко за следния случай: “При предсрочно прекратяване на мандат на директора на НЗОК, Управителният съвет определя за изпълняващ длъжността до провеждането на конкурс лице, отговарящо на изискванията за директор на НЗОК”. Това означава, че това лице не може да бъде заместник-директор, а трябва да бъде друго лице, което да отговаря на условията, които са посочени преди това – как се става директор на касата, тъй като условията за директор и за заместник-директор са различни. Това ще доведе до следния парадоксален факт: по някакъв начин напуска директорът, след което се намира лице, отговарящо на условията за директор на НЗОК - за назначаването на директор, назначава се за срок от три месеца, в това време се обявява конкурсът и след което това лице може да участва, може и да не участва и се появява исканото лице - нов директор.

  Това ще доведе до едно системно нарушаване на цялостната дейност на касата, до едно разклащане на управлението на касата, което, уверявам ви, много добре се усеща от изпълнителите. Справка – миналата година, когато вие сменихте директора на касата под натиск, видяхте резултатите през тази година какви са от взаимодействията със Здравноосигурителната каса. Изпълнителите разбраха, че горе няма сигурно управление. И веднага реагираха по подобаващ на тях начин.
  Ако вие искате непрекъснато да живеете в този парадокс, когато вашият директор по дадени причини напусне и следващият човек…, по-добре е да запишем, че в този тримесечен срок длъжността се изпълнява от един от заместник-директорите, които, които са най-малко трима. Има заместник-директор по финансовата част, има и по информационните системи, има и по медицинската дейност, така че там има квалифициран човек, който може да замести директора в този период, когато той напуска и да не се прекъсва, да не се разкъсва този континюитет на управлението на Здравната каса. Това е по-разумното, с което нищо не губите, тъй като заместник-директорите пак вие ще ги назначавате чрез вашия директор.
  Иначе, получава се един изкуствен вакуум, който обаче е винаги опасен за касата, защото ние гледаме да съхраним ръководството на касата, за да бъде тя устойчива.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Игнатов, но Вие не дадохте конкретно предложение за редакция на текста. Вие развихте само Ваша идея, която аргументирахте.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Аз се извинявам, че забравих да кажа това.
  Предлагам: при предсрочно прекратяване на мандата, Управителният съвет определя за изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс един от заместник-директорите на Националната здравноосигурителна каса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания?
  Господин Паница, имате думата.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, аз имам конкретно предложение към ал. 2, т. 5, която да се промени така: ако се установи, че извършва системни нарушения при осъществяване на здравноосигурителната дейност.
  Мотивът е този, който изтъкна преди малко моят колега Кацаров – да се избегнат тези глупости, които са фиксирани тук – при нарушаване на разпоредбите относно принципите за осъществяване на здравноосигурителната дейност… Това наистина е един абсурд, който не вярвам някой нормален човек да го приеме, така че този текст, който предлагам мисля, че е най-рационалния за т. 5. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Паница.
  Други изказвания няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Господин Китов, няма да гласувам Вашето предложение, тъй като Вие установихте, че де факто предложението Ви е прието в текста на комисията. Не е необходимо гласуване.
  По реда на постъпването на предложенията.
  Първото предложение е на господин Кацаров за отпадане изцяло на ал. 2 на чл. 19.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 130 народни представители: за 33, против 96, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Господин Китов, съгласен ли сте с предложението за редакция на т. 5 по ал. 2, което направи господин Паница, за да гласуваме само него? Между другото, това е разумно предложение.
  Подлагам на гласуване редакцията, която господин Паница предложи за ал. 2 на т. 5: “ако се установи, че извършва системни нарушения на разпоредбите за осъществяване на здравноосигурителна дейност”.
  Моля, гласувайте тази редакция, предложена от господин Паница.
  Гласували 129 народни представители: за 29, против 98, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението, направено от господин Игнатов, по ал. 3 на чл. 19, на която редакцията гласеше: “при предсрочно прекратяване на мандата на директора на Националната здравноосигурителна каса, Управителният съвет определя един от заместник-директорите за изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс”.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 130 народни представители: за 34, против 96, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Кацаров, направено в ал. 4 на т. 2 думата “оперативно” да отпадне.
  Гласували 108 народни представители: за 16, против 92, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  И последното предложение беше от господин Кацаров, направено по ал. 4, т. 9 да отпадне.
  Гласували 106 народни представители: за 17, против 89, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 11 в редакцията, предложена от комисията. (Шум и реплики в залата.)
  Анулирам гласуването. Пропуснах да подложа на гласуване предложението на господин Петков и госпожа Масларова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 114 народни представители: за 4, против 98, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Отново гласуваме § 11 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 117 народни представители: за 100, против 17, въздържали се няма.
  Параграфът е приет.

  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 12. Създава се чл. 19а:
  “Чл. 19а. (1) Националната здравноосигурителна каса има най-малко трима заместник-директори, които подпомагат директора съответно във финансовата, медицинската дейност и дейността по информационни технологии.
  (2) Заместник-директор на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
  1. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър;
  2. има минимум три години стаж по специалността.
  (3) Функциите на заместник-директорите се регламентират в Правилника за устройството и дейността на НЗОК.”
  Комисията приема текста на вносителя за § 12.
  Има предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова: “Досегашният чл. 19 става чл. 19а.”
  Комисията не приема предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по този параграф?
  Заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател. Моля да ме извините, че пак ще се изкажа, но считам, че не е без значение.
  Още веднъж искам да посоча поредното недомислие като текст в този закон, уважаеми д-р Додов, който ме гледате внимателно и слушате – един от малкото в залата, а и д-р Адемов – двама станахте с него.
  Първият въпрос, който си задава човек като прочете текста за заместник-директорите, но то какъв ли е смисълът да бъде записано в закона, че има заместник-директори?! Няма лошо. Можем да запишем, че има главен секретар, помощник главен секретар… Това не е проблем. Това е нещо, което може да бъде уредено и в правилника. Няма лошо. Запишете го и в закона.
  Първият въпрос обаче, който си задавам аз, не е този, а е на какъв принцип са определени какви да бъдат заместник-директорите. Казваме: най-малко трима, от които единият във финансовата дейност, другият – в медицинската дейност, а третият – в дейността по информационните технологии.
  Аз обаче искам да поставя друг много важен въпрос. Доктор Адемов ми подсказва, че това е анализ на проблемите. Да, но ние имаме един много голям проблем в Националната здравноосигурителна каса и всички вие го знаете – проблемът с лекарствата. Половината от бюджета на Националната здравноосигурителна каса отива за лекарства. Тази година дефицитът, който се формира само за лекарствата, е 120 млн. лв. Значи два пъти повече пари са похарчени за лекарства, отколкото беше предвидено в бюджета, приет от Народното събрание. Това очевидно е най-големият проблем на Националната здравноосигурителна каса от гледна точка на финанси, на бюджет, изобщо на работа. Друг е въпросът, че вие го предизвикахте с вкарването на ДДС върху лекарствата и с поредица от други недомислия. Но така или иначе това е факт. Бюджетът за следващата година също предвижда над 200 млн. лв., които да отидат за лекарства. Е, добре, д-р Адемов, Вие казвате, че правим анализ на проблемите. Като правим анализ на проблемите, това не го ли виждаме?! Хубаво, слагаме заместник-директори. Пишете го единият да отговаря за това бе, хора!
  Само че аз подозирам нещо друго. Анализът на проблемите е направен некоректно и той е направен така неслучайно. Очевидно целта е да няма такъв човек. Защото ако някъде стават далавери в Касата, те стават точно там.
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ (НДСВ, от място): Вие ги знаете тези работи.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Далаверите стават с лекарствата. Там стават далаверите! Затова може би целта на вносителя е да няма такъв човек, който да отговаря. (Шум в блока на НДСВ.)
  Аз не мога да повярвам, че такива изтъкнати специалисти в здравното осигуряване като д-р Калъчев, като д-р Щерев, не са видели това в анализа си. Убеден съм, че са го видели и затова съм убеден, че е направено умишлено. То е следващата стъпка. Сменяваме ги, правим ги зависими, ликвидираме мандата, а там, където има нужда от повече прозрачност, където има нужда от повече отговорност, казваме: “Не, там няма нужда. Ние ще имаме заместник-директор по информационните технологии”. Защото, ще видим по-нататък, Касата ще прави софтуер. Тя е нещо като “Ай Ти” фирма с поправките в сегашния законопроект.
  Преминавам по-нататък – ал. 2 на представения законопроект:
  “(2) Заместник-директор на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания: 1) има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър; 2) има минимум три години стаж по специалността.”.
  Поставям един такъв прост въпрос пред Народното събрание: може ли един ветеринарен лекар (това се сещам на прима виста) да бъде заместник-директор на НЗОК? Съгласно ал. 2 може. Той е магистър-фармацевт и ако е работил три години по специалността си, може да бъде заместник-директор на НЗОК. Така излиза.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Алинея 2 следва от ал. 1.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Може ли един строителен инженер да бъде заместник-директор на НЗОК? Може, разбира се. Алинея 2 казва точно това: магистър е и има три години по специалността. Тя не уточнява по коя специалност. Тоест така написан текстът, той не говори абсолютно нищо. Абсолютно нищо! Разбирам, че идеята е била друга.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Времето Ви изтече. Моля Ви, дайте предложение.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Благодаря, госпожо председател. Да, завършвам.
  Предлагам ал. 2 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на господин Кацаров – ал. 2 на чл. 19а да отпадне.
  Гласували 108 народни представители: за 28, против 80, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на госпожа Масларова и господин Петков, което също не е подкрепено от комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 6, против 89, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 12 на вносителя, подкрепен от комисията.
  Гласували 102 народни представители: за 89, против 13, въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Параграф 13 – по чл. 21. Комисията приема по принцип текста на вносителя. Приема и предложението на Алеко Кюркчиев и група народни представители и предлага следната окончателна редакция за § 13:
  “§ 13. Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. (1) Не могат да бъдат назначавани за директор и заместник-директор на НЗОК и на РЗОК лица, които:
  1. не са български граждани;
  2. са поставени под запрещение;
  3. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или лишени по съответен ред от правото да заемат материално-отговорна длъжност;
  4. са членове на Управителния съвет, Контролния съвет и събранието на представителите;
  5. са съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително на някое от лицата по т. 4;
  6. са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, ликвидатори, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи;
  7. са членове на управителни или контролни органи или акционери в търговско дружество с предмет на дейност извършване на доброволно здравно осигуряване;
  8. са народни представители, министри или заместник-министри;
  9. са кметове на общини;
  10. заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
  11. работят по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.
  (2) Директорите и служителите на РЗОК и НЗОК не могат да извършват конкурентна дейност и не могат да бъдат изпълнители на медицинска помощ по този закон.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване има думата господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми колеги, имам конкретно предложение за т. 11 на ал. 1 – да остане само “работят по трудово правоотношение” и да отпаднат думите “освен като преподаватели във висше училище”. Моят въпрос е: как един директор или заместник-директор на НЗОК или РЗОК ще съвместява тази отговорна длъжност с втора, също така отговорна длъжност, като преподавател във висше училище?
  Следващата, ал. 2 – “Директорите и служителите на НЗОК и РЗОК не могат да извършват конкурентна дейност и не могат да бъдат изпълнители на медицинска помощ”. Питам тогава, как в момента изпълняващият длъжността директор на НЗОК съвместява двете си длъжности? Иначе като замисъл текстът е добър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колежки и колеги! Аз съм за по-стриктното тълкуване кои не могат да бъдат директори на касите и защо не трябва да се смесват тези длъжности. Първо, обемът на работа на директорите и заместник-директорите на Националната здравноосигурителна каса е огромен. Там се иска пълно себераздаване. Второ, в момента практиката, която е налице от близо една година, след като доц. Василев стана изпълняващ длъжността, а след това и проф. Генчо Начев, също изпълняващ длъжността, понеже са големи български лекари, които не искат да се разделят със своята професия, в момента се разкъсват на четири, от което никой не печели, тъй като проф. Начев е и в Надзорния съвет на “Доверие”, което също е в противоречие и с предишния, и със сегашния закон.
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Как тогава е станал директор?
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Това е положението, питайте вашите хора. Вашите хора го направиха. Но понеже фигурата на Генчо Начев е неоспорима от медицинска гледна точка, аз си затворих очите за тези нарушения. Затворих ги нарочно, защото е неоспорима медицинска фигура.
  Трябва да отпадне текстът “освен като преподаватели във висши училища”, защото в медицинската професия преподаването и практическата дейност де факто са едно единно цяло. Аз преподавам като правя операцията и после обяснявам на студенти, на специализанти, на курсанти. Аз не мога да бъда само хирургът Игнатов, който ще стане директор на Касата, а ще отиде да преподава хирургия, след като не работи като хирург. А това разкъсване води до тежки последици не само за човека, а и за управлението на Касата. Ако някой се кандидатира за директор на Касата, той би трябвало да си остане само директор и толкова. Има мандат от 3 години, след 3 години нищо не му пречи да се върне в професията. Иначе въпросът за съчетаването на дейностите не е добър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Кацаров, заповядайте.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Този текст поставя няколко въпроса, които ще останат без отговор и след моето изказване. Това всъщност е текст, който показва несъвместимост на заемане на една длъжност с някакви други длъжности.
  Първият въпрос, който си задавам, когато започна да чета текста отгоре надолу, е по т. 1 – “не са български граждани”. Да, съвсем разумно и логично звучи, но си поставям въпроса защо това изискване не беше поставено и за членовете на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Там съществува ли идея между членовете на Управителния съвет да има хора, които не са български граждани? Защото изричното споменаване тук и неспоменаването в предходния параграф ме навежда на подобна мисъл. Ако съществува такава идея, аз ще се радвам, ако можем да я научим от управляващите.
  Предлагам в чл. 21, ал. 1 думата “назначавани” да бъде заменена с “избирани”. Преди малко ние обсъждахме и приехме един текст затова как се избира директорът на Националната здравноосигурителна каса. Това става с конкурс. Приехме един текст за директорите на районните здравноосигурителни каси, които също се избират с конкурс. Затова аз считам, че по-точният израз е “не могат да бъдат избирани”, а не назначавани. Най-малкото ще предаде един по-приятен вид на законопроекта.
  Предлагам също така в т. 4, ще ви я прочета във връзка с чл. 21, ал. 1, за да стане ясно за какво става дума: “не могат да бъдат назначавани за директори, заместник-директори на НЗОК и РЗОК лица, които са членове на Управителния съвет, на Контролния съвет и Събранието на представителите”. Вероятно вносителите не са прочели достатъчно добре законопроекта, който предлагат, защото, ако го бяха направили, щяха да видят, че членовете на Контролния съвет са членове на Общото събрание, на Събранието на представителите. По-нататък в текстовете всички ще чуете, че членовете на Контролния съвет се избират измежду членовете на Събранието на представителите. Тоест, казвайки в това изречение, че директорът на НЗОК и директорите на РЗОК не могат да бъдат членове на Управителния съвет и на Събранието на представителите, ние изчерпваме текста. Думите “Контролния съвет” са абсолютно излишни, просто става дублиране. Това е факт. Станете и го оспорете. Абсолютно е излишен текстът. Това са едни и същи хора, те са и членове на Събранието на представителите, и членове на Контролния съвет.
  Така че моето предложение е думите “Контролен съвет” да отпаднат.
  Разбира се, това изброяване, което е направено, не е изчерпателно и пълно. Не мога да разбера логиката защо министърът и заместник-министърът не могат да са директори, а главният секретар на министерството може, съгласно този закон. Ако ме питате мен, би трябвало да бъде дори обратното. Държавният служител по Закона за администрацията няма никаква работа тук, но по закон може да бъде, а заместник-министърът не може да бъде. Както и кметовете на общините не могат, а заместник-кметовете могат. Не са изброени, което автоматично значи, че те могат да бъдат, за тях няма такава съвместимост. Законът не предполага несъвместимост за заместник-кметовете. Значи заместник-кметът на София например може да бъде и заместник-директор на Районната здравноосигурителна каса на София. От този закон излиза така.
  В ал. 2 се казва, че директорите и служителите на районните здравноосигурителни каси и Националната здравноосигурителна каса не могат да извършват конкурентна дейност и не могат да бъдат изпълнители на медицинска помощ по този закон. Тук има нещо, което е неправилно като разбиране. Изпълнителите на медицинска помощ са определени в Закона за лечебните заведения, а не в Закона за здравното осигуряване. Текстът “по този закон” няма смисъл, защото този закон не се занимава с изпълнителите на медицинска помощ. Затова аз предлагам думите “по този закон” в ал. 2 да отпаднат и текстът да остане:
  “(2) Директорите и служителите на РЗОК и НЗОК не могат да извършват конкурентна дейност и не могат да бъдат изпълнители на медицинска помощ.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кацаров.
  Господин Цеков, заповядайте.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Съгласен съм с твърдението на господин Кацаров по т. 4 на § 13 и затова аз също ще гласувам думите “контролен съвет” да отпаднат, така че т. 4 да включва Управителния съвет и събранието на представителите.
  Що се отнася до ал. 2, там се има предвид, че тези хора, които са директори и заместник-директори съответно на районните здравноосигурителни каси и Националната здравноосигурителна каса, не могат да извършват медицинска помощ по Националния рамков договор. Така че с думите “по този закон” се има това предвид. Ако трябва да е казано по-точно, можем да направим друга формулировка, в която да се казва, че не могат да бъдат изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК или РЗОК. По този начин ще внесем малко повече яснота. Но така или иначе, има се предвид точно това.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС, от място): А за доброволните дружества?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ще помислим и по това. Но по този закон се е имало предвид те да не могат да бъдат изпълнители на медицинска помощ по договори с Националната здравноосигурителна каса, където са директори. Така че за мен това ограничение е достатъчно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАСАБОВА: Благодаря.
  За реплика – господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми д-р Цеков, моята реплика към Вас е следната. Ако директорът или заместник-директорът не могат да сключат директен договор по Националния рамков договор, с което съм съгласен, първо, това трябва да важи и за доброволните фондове. И, второ, какво става с един хирург, който е извършил оперативна дейност по клинични пътеки, без директно да е сключил договор с Касата? Така че трябва много внимателно да се помисли дали само по този закон или след като твърдим, че отговорността е много голяма и че наистина искаме Касата да се управлява много добре, е възможно да се съвместяват отговорни дейности, каквото е и лечението на гражданите, и управлението на Касата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението по 13 на господин Кацаров – в чл. 21, ал. 1 думата “назначавани” да бъде заменена с “избирани”.
  Гласували 97 народни представители: за 10, против 87, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Кацаров в т. 4 на ал. 1, което беше подкрепено от господин Цеков в залата, от текста на изречението да отпадне контролният съвет.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 98 народни представители: за 84, против 14, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  В чл. 21, ал. 1, т. 11 думите “освен като преподаватели във висши училища” да отпаднат. Това е предложението на господин Паница и на господин Игнатов.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 104 народни представители: за 18, против 84, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Кацаров по ал. 2 на чл. 21 – думите “по този закон” да отпаднат.
  Гласували 107 народни представители: за 16, против 91, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 13 в окончателната редакция, предложена от комисията.
  Гласували 101 народни представители: за 94, против 7, въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаема госпожо председател, има предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова за създаване на нов параграф:
  “В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя “в размер минимум от 75 на сто от бюджетните средства”.
  2. В т. 2 след края на изречението се поставя запетая и се добавя “в размер до 2,5 на сто от бюджетните средства”.
  3. В т. 4 в края на изречението се поставя запетая и се добавя “в размер до 10 на сто от бюджетните средства”.
  Комисията не приема предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по този параграф? Няма.
  Гласуваме предложението, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 10, против 80, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Параграф 14.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думата “пет” се заменя с “десет”.
  2. Алинея 3 се отменя.”
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “В чл. 26, ал. 1 т. 1 се променя така:
  “1. 7 на сто от събраните осигурителни вноски.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по този параграф?
  Заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Аз не съм съгласен с така предложения текст.
  Член 26 на сега действащия закон предвижда, че Националната здравноосигурителна каса може да формира резерв от финансови средства в случай на проблеми, какъвто беше тази година проблемът с лекарствата или някакви други възникнали в хода на здравното осигуряване, една налична сума от средства, с която да могат да бъдат покрити такива свръхразходи, които могат да се получат, да речем, при някаква епидемия или нещо подобно.
  Досегашният текст на закона беше предвидил една много строга рамка за това как да се формира бюджетът и каква да бъде общата сума. Тази рамка не се определя само от размера, който досега беше 5 на сто от здравноосигурителните вноски, с които се формира резерв. Това беше едното ограничение. Има още едно ограничение в закона, който сегашното предложение на вносителя отменя, пардон, ал. 3 на сега действащия текст, който отменя предложението на вносителя. Той касае общия размер на резерва. Защото, ако през тази година, през следващата и по-следващата не се наложи ползване на средства от този резерв, всичко върви така, както е планирано, този резерв в един момент може да стане една огромна сума – по-голяма от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Ще дам такъв пример с цифри, за да стане ясно за всички.
  Общият размер от здравноосигурителните вноски е от порядъка на 650 млн. лв. Десет на сто са 65 млн. лв. Ако те не се похарчат, следващата година те ще станат 130 млн. лв., следващата година ще станат 200 млн. лв. и т. н., и т. н., а няма задължение да бъдат харчени, тъй като в ал. 2 е казано, че със средствата от резерва се плащат разходи в случаи на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата. Няма друга хипотеза на разходване на резерва, освен значителни отклонения.
  Какъв беше текстът на закона досега? Текстът на закона досега даваше една втора граница, не само процентът от здравноосигурителната вноска, че общият размер на резерва не може да надвишава 15 на сто от годишните приходи на НЗОК, изчислени като средно аритметична стойност от годишните приходи за предходните три години. Тоест, той слагаше тази бариера, така че да не се окаже в един момент, че резервът е станал по-голям от бюджета на Касата – една сума пари, която е събрана и която по закон не може да се харчи, освен ако няма значителни отклонения. Затова възражението ми е сериозно и основателно, не само срещу размера на вноската, която е ненужно да става по-висока, но и срещу отпадането на тази ал. 3. Няма нужда да се трупат пари, които законът след това ще забранява в сегашния му вид да бъдат харчени. Какъв е смисълът?
  Връщам се на ал. 1 – защо се променя от 5 на сто на 10 на сто? Защото вероятно са направени изводи, че Касата не може добре да си планира разходите и всяка година влиза в някакви преразходи и не може да ги покрие дори с тези 10 на сто. Но това, уважаеми колеги, означава де факто едно: Народното събрание приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса. По-нататък ще видите в текстовете една идея, която имахме и ние, която беше възприета от мнозинството, тези разходи да бъдат разделени по параграфи, така че Народното събрание да закове и да каже: толкова пари ще харчите за това, толкова за това и толкова за това. Увеличавайки размера на резерва, всъщност ние увеличаваме парите, чието разходване няма да бъде контролирано по никакъв начин от Народното събрание. По никакъв начин! Защото, както ще видите по-нататък, решение за харчене на пари от резерва се взима от Управителния съвет. Колкото по-голям е размерът на тези пари, толкова по-големи са правомощията на Управителния съвет. Тоест лишаваме Народното събрание от правомощия и ги прехвърляме върху Управителния съвет – правомощия по разходване на финансови средства.
  Аз правя предложение § 14 да отпадне, тъй като за мен и т. 1, и т. 2 са неправилни. Алинея 3 се отменя. Но моля да ги гласувате поотделно, тъй като не е едно и също. Дори приемането само на т. 2 ще бъде стъпка в правилната посока. Поотделно да бъдат гласувани и двете предложения – и за т. 1, и за т. 2. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания има ли?
  Госпожо Константинова, заповядайте.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз напълно подкрепям мотивите на д-р Кацаров против предложенията за промени в § 14. Мога да кажа, че това предложение е неприемливо – резервът на НЗОК да се набира не от 5 на сто, а от 10 на сто от събраните осигурителни вноски, тъй като това и плюс всичко това, което каза д-р Кацаров, ще доведе до намаляване на плащанията за извършени медицински дейности по отношение на осигурените лица.
  Моето предложение е да остане старият текст на чл. 26, ал. 1, т. 1. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи то се покрива с предложението на господин Кацаров и заедно ще ги гласуваме.
  Други изказвания има ли? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Кацаров и на госпожа Константинова да отпадне т. 1 от § 14.
  Гласували 88 народни представители: за 7, против 81, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на господин Кацаров за отпадане на т. 2 от § 14.
  Гласували 87 народни представители: за 6, против 80, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, което не е подкрепено от комисията по този параграф.
  Гласували 96 народни представители: за няма, против 94, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 14.
  Гласували 99 народни представители: за 88, против 11, въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  За процедурно предложение думата има госпожа Мозер.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС): Благодаря Ви! От името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили бих искала да предложа половин час почивка, защото няма достатъчно хора тук и мисля, че е време да имаме малка почивка.
  Това е предложение на Парламентарния съюз. Дали Вие ще го разрешите или не, е друг въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Мозер.
  Обявявам 15 мин. почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Заповядайте за процедурно предложение, господин Калъчев.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, оттеглям предложението си за промени в закона по § 15.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Продължаваме с § 16.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “внася” се добавя “чрез министъра на здравеопазването”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Със Закона за бюджета на НЗОК задължително се определят и размера на задължителната здравноосигурителна вноска, приходите и разходите по бюджетна класификация, както и диференцирани разходи по здравноосигурителните плащания за:
  1. първична болнична медицинска помощ;
  2. специализирана извънболнична медицинска помощ;
  3. стоматологична помощ;
  4. медико-диагностични дейности;
  5. лекарства за домашно лечение и медицински изделия;
  6. болнична медицинска помощ;
  7. други здравноосигурителни плащания, предвидени в НРД”.”
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “В чл. 21, ал. 1 изразът “в сроковете” се заменя с “два месеца преди срока.”
  Комисията не приема предложението, приема предложението на вносителя за § 17.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване по този параграф?
  Заповядайте, господин Адемов.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Това е един от интересните параграфи и затова си позволявам да взема отношение по него. Тук предложението е на пръв поглед изключително разумно. Става въпрос за това, че със Закона за бюджета на НЗОК се предвиждат диференцирани разходи по здравноосигурителните плащания.
  В предните параграфи приехме текст, че 10 процента от осигурителните вноски се заделят за така наречения оперативен резерв. При положение, че по този начин се разглеждат здравноосигурителните плащания, тези 70-60 млн., за които става въпрос, не знам дали някой може да даде гаранция, че ще бъдат достатъчни да не се актуализира бюджетът на НЗОК, респективно държавният бюджет. Независимо от това, че отпадна ал. 3, която през последните три години ограничаваше резерва да не се увеличава средно с повече от 15 процента, на мен лично не ми е ясно, и искам тук да чуя мнението на господин Искров, за съжаление не го виждам, защото при положение, че не достигне 1 лв., това означава, че бюджетът трябва да влезе в Народното събрание за актуализация. Много държа тук да чуя някакви гаранции от този тип, защото разходите за лекарства по принцип са много трудно прогнозируеми и няма такова Народно събрание и такъв Управителен съвет на Здравната каса, които да могат да преценят точно в какъв размер ще бъдат тези разходи. От тази гледна точка ми се струва, че е нормално да се чуе мнението и на икономистите по този въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз взимам думата по процедурни причини. Искам да попитам: какво стана с § 15? Преди почивката завършихме с § 14 на законопроекта. Това беше последният параграф, който гласувахме преди почивката. Сега се прочете § 16. В Правилника за работата на Народното събрание е записано, че законът се гледа текст по текст и параграф по параграф. Каква е причината да не разглеждаме § 15 и да отидем на § 16? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, господин Кацаров, преди да започнем разглеждането на законопроекта, господин Калъчев в качеството на вносител на законопроекта оттегли параграфа. Не го ли чухте? Оттегли параграфа и това е основанието да не го разглеждаме.
  Заповядайте за изказване, господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колежки и колеги! Ние преминахме на чл. 16, който по същество определя вътрешното разпределение и гаранцията, че по тези параграфи, които са цитирати тук, няма да бъдат прехвърлени средства, които ще отиват за други цели, и да решава Касата, а просто под контрола на Народното събрание, което контролира бюджетите, ще се знае ясно от кое бюро какви пари са изхарчени и кой си позволява да прехвърля от едно перо в друго. Това, което казва д-р Адемов, е изключително точно, защото две години разходите за лекарства са два пъти повече от предвиденото в бюджета на Касата. Два пъти повече! То си заслужава цяла отделна дискусия защо са повече – дали защото сме се обърнали към българския народ за неговите нужди по най-добрия начин, с най-добрите медикаменти и затова излиза толкова скъпо, дали тези пациенти се лекуват с излишно скъпи лекарства – другата теза, дали хората, които определят лекарствата, които се заплащат изцяло или частично, имат лична изгода от тази работа – един кош въпроси, които могат да се зададат на тази тема.
  Но мисля, че днес правим голяма грешка, след като в момента, без да гласуваме първо предложението на вносителя д-р Калъчев, преминаваме през § 15 като през паметник, щях да кажа една дума, но няма да я казвам, че сме в Народното събрание. Не може да направим това, защото в § 15 се определя бюджетът на НЗОК, начинът, по който се определя бюджетът, в който има заложена една новост, за разлика от предишния закон, в който приходите са равни на разходите.
  След като ние нямаме гаранцията, че това ще стане чрез гласуване в парламента, как тогава да видим вътрешното разпределение на този бюджет, който гласуваме и дебатираме в момента? Няма логика! Защото ако тезата, която ние също подкрепяме, е вярна, че приходите трябва да бъдат равни на разходите, тоест да не се създават повече излишни пари в излишен резервен фонд, за който да ни обясняват къде отивал – в Германия, Франция или Англия, няма никакво значение, аз не мога да разбера логиката на това препускане. Ако не сте готови по текста, ако искате отлагането, това ще рече, че трябва да минете през процедурата на гласуването. Ние безспорно ще подкрепим такава процедура, ако кажете: не сме готови с § 15, защото имаме изменения по него. Ама защо ще имате изменения, след като той беше добре замислен? Тоест, пак отиваме в един начин на работа в Народното събрание, който не е плодотворен, а после се сърдите на опозицията! Вие четири месеца внасяте този текст, и когато дойде върховният момент на гласуването на второ четене в залата, изведнъж вносителят казва: аз ще го оттегля, защото още ще мисля.
  Тогава дайте да прекратим разискванията, помислете си, защото този текст е фундаментален. А ние подкрепяме приходите да са равни на разходите. Това е.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Чудесно! Нека все пак да дам някакво пояснение. Господин Калъчев си оттегля предложението. То е основно предложение, всички останали предложения са аксесорни спрямо основното, направено от него. След като отпада основното предложение, съвсем логично е да не се обсъждат и останалите предложения, тъй като те се наслагват върху основното.
  Оттегляте ли предложението, господин Калъчев, или правите предложение за отлагане на редакцията? Заповядайте.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаеми колеги, явно залата се нуждае от малко разяснения.
  Текстът, който визира § 15, ни вменяваше по принцип известни и практикувани неща, които изрично се записваха в него. Ненужно е в този закон да се записва ясен принцип по простата причина, че така по принцип се бюджетира. А поради факта, че бюджетът на НЗОК е част от общата фискална рамка, необходимо е Министерството на финансите в Народното събрание при приемането на бюджета, на общата макрорамка и приемането бюджета на НЗОК и на НОИ да съобрази тези три бюджета.
  Поради това и поради факта, че правителство съобрази бюджетирането на НЗОК със смисъла на § 15, отпада и нуждата § 15 да променя по някакъв начин заложените текстове в закона. Тоест този текст би имал смисъл миналата, по-миналата и в годините в началото на реформата, но не и сега. Оказа се, че вече нещата са нормализирани и текстът просто не е нужен.
  Така че няма колизия между § 15 и това, че той няма да бъде гласуван, и § 16, който въвежда вътрешно разпределение на средствата по разходите на НЗОК. Няма колизия между двата текста от това, че единият евентуално ще бъде приет, а другият няма да бъде приет. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това беше реплика на господин Игнатов.
  За дуплика има думата господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Сега виждате ли, госпожо председател, че изпадаме в противоречие в пленарната зала? Как така? Законът е обсъждан преди две седмици в комисията. И този въпрос е разглеждан отново и сме се съгласили всички, което означава, че този въпрос е разискван съвместно с институциите и с Министерството на финансите от вносителя.
  Сега понеже го няма господин Искров, тук, господин Калъчев иска да ни убеди в нещо, което е абсурд, че изведнъж този член не е нужен. Ами, защо беше нужен допреди 15 дни, когато спорехме в комисията и почти щяхме да се бием, дето се вика?
  Трябва да има честност и почтеност, господин Калъчев. Кажете ситуацията, че министърът на финансите не разрешава приходите да бъдат равни на разходите. Това е причината, за да изтеглите текста. Затова недейте да ни правите на луди тук и след това да говорите, че ние ви пречим да работите! Вие просто в момента ни правите на луди!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За процедурно предложение има думата господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател. Според мен вносителят няма право да изтегли текста. В нашия правилник, в чл. 72 е записано, че “вносителят може да го оттегли до започване на първото гласуване”, а след това “само с решение на Народното събрание”. Аз мисля, че това се отнася и до всеки отделен текст, а не само до всеки законопроект като цяло.
  Затова ви предлагам да бъдем чисти като парламентарна процедура. Нека да подложим на гласуване отпадането на параграфа, който беше по ред - § 15, т.е. той да отпадне с гласуване на Народното събрание, което ще бъде чистата процедура, а не чрез оттегляне, което според мен е в нарушение на правилника. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  И аз съм на същото мнение, господин Кацаров.
  Има процедурно предложение да гласуваме сега § 15.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Моля да гласуваме това процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: То не подлежи на гласуване, тъй като то е в съответствие с правилника, така че в случая няма какво да гласуваме.
  Моля, представете § 15.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаема госпожо председател, по § 15 след предложението на вносителя има предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “В чл. 27, ал. 2 текстът след думите “в депозитни сметки” се променя, както следва: “на банки в България, след писмено съгласие от Управителния съвет на НЗОК”.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията е приела предложението на Алеко Кюркчиев и група народни представители.
  След това има предложение на Борислав Китов и група народни представители за отпадане на § 15.
  Комисията не е приела предложението.
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 15:
  “§ 15. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Бюджетът на НЗОК се съставя и реализира така, че разходите да са равни на приходите за една бюджетна година. Разходите за здравноосигурителни плащания се залагат в размер не по-малко от 84 на сто от общите разходи.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Превишението на приходите над разходите по фактическото изпълнение на бюджета за съответната година се разпределя пропорционално за отделните видове осигурителни плащания по чл. 29, ал. 3 и се изразходва за допълнителни обеми здравни дейности и/или увеличение на цените по тях по методика, определена в НРД.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Сега ще има гласуване по оттеглянето на този текст.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Оттегляме предложението. Има предложение на Борислав Китов § 15 да отпадне.
  Уважаеми колеги, ние можем да имаме няколко действия тук.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, не обяснявайте начините на действия. Не е необходимо Вие да обяснявате действията и да замествате председателстващия.
  Господин Калъчев, поддържате ли направеното предложение за оттегляне на параграфа?
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Минаваме към изпълнение на чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Моля, гласувайте предложението на господин Калъчев да се оттегли § 15.
  Гласували 105 народни представители: за 99, против 5, въздържал се 1.
  Параграф 15 отпада.
  За процедурно предложение има думата господин Димитров.  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! С просто око се вижда, че 105 човека в залата не може да има. Затова или прекратете заседанието и призовете народните представители, но аз мисля, че това гласуване просто не може да бъде зачетено, защото няма кворум в залата. Пребройте хората в залата и ще видите, че не са 105 човека. Това е срам за българския парламент.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Проверката на кворума евентуално след това може да доведе до прекратяване на заседанието, но не до анулиране на гласуване, което току-що е осъществено. Това го знаете по-добре от мен в момента. А доколкото знам нямате право от името на Парламентарната група на ОДС да правите предложения за поименна проверка.
  Имате думата по § 16. Няма изказвания.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Петков и госпожа Масларова, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 4, против 93, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на вносителя за § 16.
  Гласували 91 народни представители: за 86, против 4, въздържал се 1.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Годишният отчет за изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК се внасят от Управителния съвет чрез Министерския съвет в Народното събрание не по-късно от 30 юни следващата година.”
  2. В ал. 2 след думата “бюджетът” се добавя изразът “и отчета за дейността”.
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова – в чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “бюджета” се добавя “и дейността”, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя “не по-късно от 30 април”.
  2. В ал. 2 след думата “бюджета” се добавя “и дейността”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 17.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този параграф?
  Господин Кацаров, имате думата.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Моето предложение е в ал. 1 на така предложения текст последните думи на изречението “не по-късно от 30 юни следващата година” да отпаднат.
  Ще ви кажа какви са ми аргументите. Досегашният текст на чл. 30, ал. 1 казваше така: “Годишният отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК се внася от Управителния съвет чрез Министерския съвет в Народното събрание за приемане, заедно с отчета за изпълнението на държавния бюджет.” И това имаше своята логика и своя смисъл, защото бюджетът на НЗОК е неразделна част от консолидирания държавен бюджет. В случая не знам по какви причини се поставя изискване бюджетът на НЗОК да бъде внесен до 30 юни, като подобно изискване за държавния бюджет не съществува. Аз не виждам причина двата бюджета да бъдат разделяни при тяхното гласуване, приемането на отчета им за изпълнение в Народното събрание. Няма такава причина да бъдат разделни, след като те са неразделна част от консолидирания държавен бюджет. Затова смятам, че досегашният текст на закона беше по-добър и по-издържан. Наистина няма нито една причина, поради която това трябва да стане до 30 юни. Със същата логика можем да запишем 30 май или 30 юли. Каква е тази дата 30 юни? Защо да не е 15 юни? Няма логика. Има логика да влезе заедно с републиканския бюджет и заедно с бюджета на НОИ. В това има логика. Една обща част са. Както ги внасяме заедно, както след малко ще бъдат внесени заедно от правителството, ще бъдат внесени заедно бюджетите следващата година, така е логично отчетът да бъде внесен едновременно, за да могат да бъдат разглеждани като една обща част.
  Има някаква логика отчетът за дейността на Касата, не за бюджета, да бъде внесен до 30 юни. Това го разбирам – в един момент да влязат, да се отчетат какво са правили тази година като дейност. Но за бюджета да се слага срок 30 юни, 20 юни или 5 май, според мен няма никакъв смисъл. Няма никаква логика от едно подобно решение.
  Ето защо аз предлагам ал. 1 на предложения текст да отпадне, така че да остане старият текст, който според мен логически и правно, и административно е по-издържан. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вие направихте в началото предложение да отпадне последната част, а сега - да отпадне цялата алинея.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Достатъчно е последната част да отпадне. Ако отпадне цялата алинея, ще остане старият текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Въпросът е какво да гласуваме, защото не мога да подлагам на гласуване и двете.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Добре, нека да отпадне последната част. Както решите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на госпожа Масларова и господин Петков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 5, против 80, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на господин Кацаров в ал. 1 да отпаднат думите “не по-късно от 30 юни следващата година”.
  Гласували 84 народни представители: за 10, против 74, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 17 на вносителя.
  Гласували 87 народни представители: за 77, против 10, въздържали се няма.
  Параграфът се приема.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 18. В чл. 34, ал. 1, т. 2 думите “т. 2” се заменят с “т. 3”.
  Предложение на народния представител Елка Анастасова:
  “§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Правата на осигурените са лични и не могат да бъдат преотстъпвани (прехвърляни), освен между роднини по права линия и по съребрена до четвърта степен”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Набраните средства от осигурителни вноски подлежат на наследяване съгласно Закона за наследството”.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 18.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по § 18? Няма.
  Гласуваме предложението на Елка Анастасова по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 82 народни представители: за 2, против 80, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме текста на вносителя за § 18.
  Гласували 87 народни представители: за 85, против 2, въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 19. В чл. 35 т. 1 се изменя така:
  “1. да получават медицинска помощ в обхвата на гарантирания пакет от здравни дейности;”.
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “В чл. 35 т. 5 придобива следното съдържание:
  “5. да получават информация за размера на своите осигурителни вноски и лично ползваните средства от НЗОК за медицински услуги от началото на осигурителния период”.
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на Борислав Китов и група народни представители:
  “В § 19 т. 1 се изменя по следния начин: “да получават медицинска помощ в обхвата на здравните дейности, договорени в Националния рамков договор”.
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Елка Анастасова:
  “§ 19. В чл. 35 т. 4 се изменя така:
  “4. да получават информация чрез РЗОК и от НЗОК относно натрупаните осигурителни вноски на тяхно име, както и за това как се управляват свободните здравноосигурителни вноски и от кого”.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 19:
  “§ 19. В чл. 35 т. 1 се изменя така:
  “1. да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За изказвания по § 19, заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател. Преди да взема отношение по същество аз също искам да подкрепя призива на моя колега Благой Димитров, че е срамота 44 души народни представители да гласуват със 100 карти и да приемат един изключително важен законопроект. Моля Ви да приканите народните представители да заемат местата си в залата, защото материята наистина е важна и отговорна.
  Що се отнася до предложения текст, това е едно от местата в закона, което показва и още веднъж доказва намерението на управляващото мнозинство да сложи ръка върху управлението и парите на Националната здравноосигурителна каса. Този текст доказва, че съсловните организации са изхвърлени от процеса на управление и отговорност за здравеопазването в България. Този текст противоречи на философията на реформата в здравеопазването, която беше провеждана досега, а именно правото и възможността на съсловните организации да участват в организацията и управлението на лечебния процес, защото досегашният текст на закона казваше така: осигурените имат право да получават медицинска помощ в обхвата, в рамките на Националния рамков договор, който се подписваше от съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса.
  Сега Националният рамков договор се заменя с така наречения основен пакет. Той беше задължителен, после стана гарантиран, последната му редакция е основен. Днес вероятно названието няма да бъде променено и сигурно това ще остане окончателният текст. Смисълът обаче е, че това е пакетът, който се изготвя от министъра на здравеопазването. Ето защо аз твърдя, че с този законопроект вие слагате край на договарянето, слагате край на Националния рамков договор. Вече няма да има рамково договаряне. Съсловните организации се изхвърлят от процеса на управление и организация на здравеопазването – едно от големите постижения на здравната реформа, една по същество демократизация, децентрализация на процеса на управление на здравеопазването. Нещо, което ние намерихме сили да направим – да се откажем доброволно като правителство, като Министерство на здравеопазването от свои функции и те да бъдат прехвърлени, част от тези функции да бъдат прехвърлени, от една страна, на една независима структура, каквато беше Националната здравноосигурителна каса до приемането на този закон, и от друга страна – на съсловните организации. Това беше едно модерно европейско решение, което даваше добри резултати.
  Днес вие слагате кръст на това. Днес вие изхвърляте съсловните организации от процеса на договаряне. Няма вече рамков договор. След като здравноосигурените имат право да получат медицинска услуга не в рамките на Националния рамков договор, а в рамките на пакета, който е определил министърът, това означава едно: няма Национален рамков договор. Вие можете да си пишете в някакъв договор каквото си искате, но хората могат да получават само в рамките на пакета, който е определил министърът на здравеопазването.
  Уважаеми дами и господа, за това говорим и това е още едно доказателство на тезата, че НЗОК в момента се национализира, одържавява или както искате го наричайте. Но това е факт, това са част от аргументите, поредните аргументи.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): А източва ли се?
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Във всеки един от текстовете оттук нататък аз ще обръщам вашето внимание, както го правех и досега, за да докажа своето твърдение, че се слага ръка върху управлението и парите на касата, включително и чрез игнориране на съсловните организации от управлението на здравеопазването. Затова предлагам отпадането на § 19. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Кацаров.
  По § 19 има ли други желаещи за изказване? Заповядайте, д-р Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги на брой 44, тъй като няма други. Пак Ви моля, господин председател, призовете народните представители, защото тук решавате действително фундаментален въпрос – фундаментален въпрос за смисъла и принципа на здравната реформа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Натиснах копчето за повикване, господин Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  И аз сега искам да кажа няколко думи не само за това, че, разбира се, тази точка елиминира съсловните организации – едно право, добито с много труд и мъка от политическите сили. Аз го казвам от моя личен опит. Да се възложат държавни функции на съсловните организации, това е гражданско общество, докато вие сега правите държава и то държава, подобна на комунистическата държава. Но искам да кажа, използвайки текста, защо БСП напусна и защо вие не сте наясно с основните неща като политическа сила: Нищо, че госпожа Елка Анастасова ви напусна.
  Какво предлагат господата от БСП? Да получат информация за размера на своите осигурителни вноски и лично ползваните средства в НЗОК. Горе-долу същото предлага и госпожа Елка Анастасова.
  Колеги, вие защо не прочетохте закона? Защо не вникнахте във философията на този закон, който в момента работи? Всичко е базирано на солидарността на хората в този закон. Няма лични вноски. Това не е застраховане. Няма лична партида, за да може Касата да ми отговори колко пари съм похарчил за здраве аз тази година, защото парите се събират от всички, за да ги ползват тези, които са болни. Това е философията на нашия закон.

  Солидарността между хората е нещо, което има почва в България, защото – започва да прави селянинът или гражданинът една къща, извиква цялата махала и те са тази седмица на първата плоча. На другата седмица са на първата плоча на другия комшия. Това е изграден синдром на солидарност в България! Как може да се поиска да имаш индивидуален отчет за изразходваните средства? Това показва неподготвеност както на БСП, така и на хора от НДСВ, които са водили предизборна кампания, за да твърдят, че може да се направи такова нещо. Не може никога в този смисъл, както и вие не го променяте, да се иска индивидуален отчет за изразходваните средства. Абсурдно е!
  Това можете да го искате от доброволните здравни фондове, за които ще стане дума по-нататък. Но то само минава при положение, че има лична партида, която отговаря на внесените мои пари и аз мога да търся тогава отговорност дали съм боледувал тази година, похарчил ли съм един лев и какво става с моите пари? Докато може да се поиска и от работодателя да видим дали внася осигурителни вноски, и т. н., и т. н.
  Значи, затова ви казвам, че има връзка между това, което е предложено, и това, което се гласува в момента, че основният пакет се гарантира от бюджета. Значи, няма преговори, няма договори, то няма нищо! То няма и основен принцип на солидарност. Съберете хора пари, пък няма значение, ние ще ви кажем как да ги харчите – това казва този текст.
  Аз мисля, че не е добре това, че вие променяте и одържавявате Касата. Не е добре това! Ще си изпатите много жестоко само след една година! Малеев не можа да удържи здравеопазването. Малеев – с цялата си политическа и икономическа власт, която имаше. И роднинството с Тодор Живков. Той не можа да се справи и здравеопазването закъса. Та вие ли ще се справите?! Вие ли ще се справите, това е абсурдно! Този път е изминат! Този път е изминат и той е изминат от бившите комунисти. Те видяха, че си отидоха. Това ли искате да направите и вие?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Игнатов.
  Господин Щерев, имате думата за реплика.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми д-р Игнатов! Аз не разбрах нито дума от Вашето изказване, затова защото през цялото време, докато говорехте за предложението на госпожа Анастасова и предложенията на Кръстьо Петков, като че ли забравихте, че те са отхвърлени, именно защото са против духа на солидарността, който трябва да властва в Здравната каса и който ние поддържаме. Защо чукате на тази отворена врата, която е широко отворена, а вие блъскате и чукате по вратата, за да регистрирате някаква дейност? Не мога да го разбера това нещо!
  Това, че искате да задържите приемането на този закон, това е разбираемо. Вие губите каквато и да е последна възможност, за да влияете върху парите на Касата. Губите я безвъзвратно тази възможност! И никога повече няма да я получите, разбира се.
  Затова разбирам, че искате да бавите законопроекта. Да, но в края на краищата, когато говорите за някакви предложения, знайте, че това не са наши предложения. Това не е духът на закона. За какво удряте по тази врата не мога да разбера?! Тя е широко отворена. Солидарността се запазва. Рамковият договор се запазва. С нищо не се нарушават правата на съсловните организации. Напротив, правата на съсловните организации стават по-големи чрез промените в този закон, за това става въпрос. Това, че ще повторите няколко пъти едни лъжи, това не значи, че хората ще ви повярват, защото всеки, който прочете закона, ще разбере за какво става необходимост и нужда. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Щерев. Това беше реплика.
  Няма втора реплика.
  Заповядайте, д-р Игнатов. Имате право на дуплика.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги, уважаеми господин Щерев!
  Първо искам да ви кажа, че вие не трябва да злоупотребявате, както междупрочем вече година и половина, с факта, че ние сме хората, които сме се интересували от парите на Касата. Аз пък ще ви кажа, че не сме се интересували. И вие не можете да докажете, че сме се интересували. Не можете да го докажете!
  Парите на Касата, които са за осигурителни плащания, са отишли при тези, които са ги изпълнили – лекари и зъболекари, питайте тях. Питайте тях, защото техните приходи се повишиха. Не се повишиха моите в парламента, за да се интересувам от разходите на Касата и от парите на Касата изобщо.
  Ние искаме да забавим законопроекта? За какво ни е на нас да го забавим? Можете ли да ми отговорите на този въпрос? Приложението на този законопроект, ако той се гласува днес и ние не протестираме, нищо не казваме, за да го подобрим, защото ние искаме да го подобрим, вие потъвате! Вие потъвате, ако днес го приемем и веднага този закон се приложи в практиката. И ще видите, че ще потънете!
  Обаче аз искам да ви кажа нещо друго – за този законопроект бяха съкратени сроковете в комисията с цел именно да се приключи по-бързо. И ние гласувахме "за" къси срокове. Но, той е постъпил в Народното събрание преди три седмици. Защо три седмици вие го мотате? Сега ви питам аз това – за да не може да се сключи Рамковият договор с новия състав на Касата, нали? Това искате вие да направите.
  Ние ли пречим? Три седмици стои законопроектът в деловодството на Народното събрание. Защо не влезе веднага в залата, след като Вие, доктор Щерев, обяснихте на комисията и на депутатите, че в сряда, когато приключихме работата по законопроекта, в петък беше раздаден законопроектът на народните представители, а в четвъртък на извънредното си заседание ние решихме, че в сряда той ще влезе в пленарна зала. Защо не влезе, ви питам?
  Да говоря ли за Космоса и кривата ракета? Значи, ние можем да имаме такова отношение тип "опозиционно". Но, ние имаме и градивно отношение. И вие много добре го знаете и от работата в комисията се е видяло, че имаме градивно отношение. Не хвърляйте тук бомбастични приказки, ами проявете едно чувство на разум, което ще ви позволи да се поправят някои неща в този иначе калпав по своето рождение законопроект. Той е калпав и калпав ще си остане!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, доктор Игнатов.
  Господин Муравей Радев, заповядайте, имате думата.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Имам процедура, господин председател.
  Аз много Ви умолявам, искрено Ви уважавам за Вашите усилия да въведете някакъв ред в българския парламент, но Ви моля да прекратите този фарс! Не може един толкова значим за българското общество закон, не може тази здравна реформа, към която всеки един от нас има определени претенции, не може тогава, когато толкова много хора за тази здравна реформа в момента говорят, критикуват и се питат какво става, не може да се приеме този законопроект с 45 народни представители в залата, господин председател!
  Аз Ви умолявам да приканите най-настойчиво мнозинството да си заеме местата, да направи необходимия кворум. В противен случай, наистина Ви казвам, че ще бъда принуден да Ви помоля да направите поименна проверка, но нека да станат 120 човека и да се разисква този закон. Отговорността е на всички народни представители, не е само на тези 45 човека. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Искам да помоля ръководствата на всички парламентарни групи да направят необходимото, щото в пленарната зала да влязат народни представители, тъй като се разглежда действително един важен законопроект.
  В момента от Коалиция за България няма нито един представител. Нито един! (Шум и реплики в залата.)
  Те напуснаха официално в знак на протест? Добре.
  Значи, трябва със собствени сили, без Коалиция за България, да функционираме?
  Залата започна да се пълни, господин Радев. Да се надявам, че този процес ще продължи.
  Уважаеми народни представители, продължава дебатът по § 19.
  Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Това ми дава основание, първо, да подложа на гласуване предложението на народния представител господин Кацаров за отпадането на § 19.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 136 народни представители: за 31, против 104, въздържал се 1.
  Не се приема това предложение.
  Предложение от народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 117 народни представители: за 2, против 115, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Предложение на Борислав Китов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 140 народни представители: за 32, против 107, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.

  Предложение на народния представител Елка Анастасова, което също не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували 109 народни представители: за 6, против 101, въздържали се 2.
  Не се приема.
  Гласуваме предложението на вносителя в редакцията на комисията по § 19.
  Моля, гласувайте § 19.
  Гласували 115 народни представители: за 108, против 7, въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: "§ 20. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 числото "20" се заменя с "10".
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Сумите по ал. 1 са за оказаната медицинска помощ."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се поставя точка и запетая и се добавя "медицински специалисти".
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4."
  Предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  "В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 цифрата "2" се заменя с цифрата "1".
  2. В ал. 2 в края на текста се поставя точка и запетая и се добавят думите "пенсионери над 65-годишна възраст"."
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема текста на вносителя за § 20.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 20? Вносителите на предложението ги няма.
  Заповядайте, д-р Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Жалко е, че усилията ми не срещат подкрепа от колегите ми от парламентарното мнозинство или поне не желаната подкрепа.
  Жалко е, разбира се, че приемаме такива текстове по този начин, гледайки как председателят на комисията оттук казва "червено", "зелено", като че ли срещу него стоят идиоти.
  По отношение на § 20. В т. 1, която поправя ал. 1, се казва, че числото 20 се заменя с 10. Мисля, че това е добро предложение. Това е текст (ще го кажа за хората, които не са чели законопроекта и седят тук от уважение вероятно към Народното събрание) за тъй наречената потребителска такса, в която при болнично лечение се заплащат 2 на сто върху минималната работна заплата, установена за страната. Досегашният текст казваше "не повече от 20 дни". Действително за 20 дни се получаваше една значителна сума, която може би не е по силите на голяма част от българските граждани, имайки предвид социалния статус на населението. Аз подкрепям такова предложение. Ние бяхме направили предложение в друг дух – да се намали на 1 на сто за 20 дни, но то е същото. Може и така да се приеме. Не е лошо да бъде съкратен този срок, за не повече от 10 дни. Ако 2 на сто върху минималната работна заплата е 2 лв. на ден, това означава, че не повече от 20 лв. трябва да платиш като потребителска такса.
  Защо казвам, че подкрепям това? За да обоснова защо не подкрепям следващия текст, с който се създава нова ал. 2, която казва: "Сумите по ал. 1 са за оказаната медицинска помощ". Уважаеми колеги, това просто не е вярно. За оказаната медицинска помощ при болничен престой се заплаща по два начина в момента: единият е по тъй наречените клинични пътеки от Националната здравноосигурителна каса, а другият – на принципа на исторически бюджет от Министерството на здравеопазването за държавните лечебни заведения и от общините – за общинските лечебни заведения, съответно от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта – за техните лечебни заведения. Това са начините, по които се заплаща оказаната медицинска помощ. Има и още един начин, който не го записваме в закона, който обаче придобива епидемичен характер и става все по-разпространен – това е начинът на кешово плащане, тъй наречените нерегламентирани заплащания на лечението. Знаем, че такова нещо не можем и не трябва да записваме в закона, но нека да си го кажем поне днес, когато обсъждаме този законопроект – това е факт и това заплашва да стане най-разпространеният начин на заплащане на оказаната медицинска помощ.
  Така или иначе текстът на т. 2, с която се създава нова ал. 2, че "сумите по ал. 1 са за оказаната медицинска помощ", то това твърдение просто не е вярно. Те не са за оказаната медицинска помощ. Това е тъй наречената "потребителска такса".
  Отивам по-нататък – т. 3. Категорично не мога да се съглася с предложението на вносителите. Ще обясня за какво става въпрос. Правят се промени в досегашната ал. 2 на закона. Досегашната ал. 2 на закона определяше категориите лица, които не заплащат такава потребителска такса, когато влязат в болница. Законодателят беше предвидил, че определени категории лица, за които е непосилно да заплатят такава такса, да не го правят. И тук са включени лица със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор, малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството, военнослужещи на наборна военна служба, пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди, задържани под стража и лишени от свобода, социално слаби, получаващи помощи по Правилника за социалното подпомагане. Това са категории лица, които не могат да си позволят или за които ще бъде проблем заплащането на такава потребителска такса. Затова законодателят беше предвидил тези лица да бъдат освободени, защото дори и една малка потребителска такса, която се предвижда, може да се окаже пречка, непреодолима бариера пред достъпа до болнично лечебно заведение за тези категории лица. Какво ни предлага обаче в момента вносителят? Той предлага към всичките в тази категория лица, които са социално слаби, да добавим и понятието "медицински специалисти". Каквото и да означава това, то е абсолютен социалистически подход. Аз ви моля да се откажете веднага от него. Както навремето хората от БДЖ можеха да пътуват безплатно, от БТК – безплатни телефони, хайде, сега пък лекарите и медицинските специалисти да могат да не плащат потребителска такса. Ами те не са социално слаби.
  Затова предлагам т. 2 и т. 3 на предложението по § 20 да отпаднат. Благодаря.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Това е, както е в света. Твоето е популистко изказване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
  Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 104 народни представители: за 2, против 96, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Стойчо Кацаров за отпадане на т. 2 и 3 от § 20.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 134 народни представители: за 38, против 94, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 20 според вносителя, както се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 112 народни представители: за 100, против 11, въздържал се 1.
  Параграф 20 се приема.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: “§ 21. В чл. 39 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Чужденците, лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, или лицата без гражданство, които пребивават краткосрочно в страната, когато влизат в Република България или преминават транзитно през нея трябва да притежават медицинска застраховка или осигуровка или да сключат договор за такава с лицензирано по реда на този закон дружество за доброволно здравно осигуряване.”
  Комисията приема текста на вносителя за § 21.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този параграф няма предложения, но въпреки това има желание за изказвания.
  Господин Паница, заповядайте.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, предлагам този член да отпадне. Практически аз не виждам как ще стане една група чужденци, заставащи на Калотинаq да започнат сключване на договор за доброволно здравно осигуряване, за да минат транзит през страната. Не мога практически да си представя как ще стане това. Никой не обяснява. Те предварително няма да имат сключен договор за медицинска застраховка, трябва да я сключат на границата. Такова чудо няма никъде в света. Затова предлагам този член да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, давате ли си сметка какво ще гласувате след малко? “Чужденците, които пребивават краткосрочно в страната, когато влизат в Република България или преминават транзитно през нея...” Е, могат ли да преминат транзитно, без да влязат? Това е най-елементарният въпрос, уважаема госпожо Гроздилова, която сте компетентна по всички въпроси. Отворете закона, погледнете го и ми кажете има ли смисъл от това.
  Второ, аз съм народен представител от Кюстендилски избирателен район, където има дългогодишна традиция от двете страни на границата да се провеждат събори. Режимът с Македония е безвизов, хората се събират, ядат и пият, виждат се с приятели, с роднини и се връщат. Как си представяте, какво ще правят тези хора? Защото с текста, който ще гласувате след малко, вие ще задължите хората, които идват примерно от Македония в България, на границата да сключат застраховка с наш фонд за доброволно осигуряване. Това означава текстът. Да, казвам го съвсем сериозно. Ако те преминат за няколко часа, защото по смисъла на текста това е едно транзитно преминаване, те влизат за няколко часа, празнуват със своите приятели, роднини и близки и се връщат. Досега го правеха така: просто се качват на колите, отиват и се връщат. Сега този човек, за да направи това, трябва да сключи застраховка с наше дружество за доброволно осигуряване. Иначе ще наруши закона.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Ще го наруши, разбира се, кой ще носи отговорност?
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Знаете ли как беше досега в България? Защото репликирате, без да знаете. Ще ви прочета стария текст, който е много прецизен. И след това ще ви кажа защо се прави тази поправка, защото и това вероятно не знаете. Старият текст на ал. 4 гласеше така: “Чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България, както и лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон…” Значи става дума за категория хора, които или не са български граждани и нямат задължение да се осигуряват по закона или имат двойно гражданство и по тази причина може би се осигуряват на друго място, а не се осигуряват в България, но те по всяко време могат да дойдат и колкото искат време да пребивават в България. “Заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна”. Перфектен текст. Прецизен, чист и ясен. Ясно определени категории лица, за които се отнася, ясно определено, че държавата няма задължения към тези хора, Националната здравноосигурителна каса няма задължения към тези хора. Те трябва да го заплатят. Ако желаят, да го заплатят от джоба си. Ако желаят, да сключат застраховка, това е тяхно право. Един перфектен текст.
  Това, което ни се предлага сега – пак казвам – ще създаде само проблеми. Сега ще ви кажа и защо се предлага този текст. Този текст се предлага, за да бъдат накарани хората принудително да сключват такива договори със създадените вече доброволни дружества за здравно осигуряване, за да могат да изпълняват някаква дейност. Защото начинът, по който са създадени, ги лишава от какъвто и да било предмет на дейност. Уверявам ви, никой в България не желае да си прави доброволни осигуровки. Доброволни осигуровки се правят само за да се укрият данъците по някакъв начин или да се извадят пари от някое държавно предприятие. А това е начин да се накара една група хора да отидат и да платят някакви такси в доброволни дружества. Но аз ви обърнах внимание пък какви проблеми ще създаде на не малка група от хора. И това ще се отнася не само за Кюстендилския край, който дадох за пример, на много други места по границите със съседни страни се случват такива неща. Гласувайте го както искате, но ще създадете проблеми на много от избирателите си. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Кацаров.
  Заповядайте, д-р Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Този текст наистина трябва да отпадне. Сега, когато го гледам още веднъж, се сещам и за един друг довод. Вие ще ликвидирате туризма. Понеже краткосрочно пребиваващи в страната са точно туристите, а България има желанието и възможностите да стане туристическа държава, а сега изведнъж казвате, че те трябва да сключват договори с български дружества за доброволно здравно осигуряване. Как ще стане това с туристите, когато те си пристигат със здравните осигуровки, направени в съответната страна, осигурени чрез туроператорите на съответните фирми? Пристигат и когато пристигнат, се случва медицински прецедент, влизат в наше здравно заведение. Издава им се документ с цената, след което се връщат в собствената си държава и собствената каса им го изплаща в съответния размер, както са се договорили. В Германия това е 100%. Вие ще изгоните всички туристи, защото ще накарате сега туроператорите, които ще скочат първи срещу вас, да търсят българското дружество. Това е глупав лобизъм. Извинявайте за израза.
  Колко са българските осигурителни дружества в момента? Сега в момента създаваме Закон за доброволното здравно осигуряване. Досега са регистрирани две – едното е на Гущеров, другото е на другия, от Комунистическата партия. Две са! Ще станат още четири. И какво ще стане? При над 2 млн. поток чужденци в България вие ще изисквате всички те да получат краткосрочна застраховка за живот или за здраве, или осигуровка от български, забележете, от български… Ами как ще отидем в Европа тогава? Какво ще каже Европейският съюз за този текст, когато имате свободно преминаване на капитали и хора – затворена глава? Просто този текст е щуротия. По-добре е да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Пейчев, заповядайте.
  ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ (НДСВ): Искам да прочетете какво пише в текста – да притежават застраховка или да сключат такава в България. Не е необходимо много, просто трябва да прочетете текста преди да се излагате пред залата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пейчев.
  За реплика? Заповядайте, господин Паунов.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Доктор Игнатов, не знам в Комунистическата партия да има подобен човек. Гарантирам за това. Но знам, че във вашите редове са хората, които сринаха здравната система и сега Вие вдигате най-големия скандал тук в пленарната зала. Гарантирам, че в Комунистическата партия няма подобен човек.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Паунов, малко ме изненадахте, защото Вие отправяте реплика към д-р Игнатов, а последният изказващ се беше господин Пейчев. Това не би трябвало да става.
  Има ли други желаещи да вземат отношение, уважаеми народни представители?
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също смятам, че този текст в този му вид наистина трябва да бъде преосмислен. Първо, какво значи някой, който преминава транзитно през България? Трябва да притежава медицинска застраховка или осигуровка. Къде? Тук или в собствената си страна? И как наистина си представяме този текст, господин председател, и към Вас се обръщам, че ще действа на практика? Един чужденец минава транзитно през България, да кажем, с влак и на границата той трябва да представи документ дали в страната, от която идва, или в страната, в която отива, той има медицинска застраховка или осигуровка, ако приемем, че този текст визира наличието на медицинска застраховка или осигуровка в страната, на която е гражданин това лице. Това досега никога не се е изисквало. И вижте за кои категории лица става въпрос – за краткосрочно пребиваване или транзитно преминаване. Аз разбирам да се помисли, ако е необходимо, да се въведе такова изискване за чужденци, които дългосрочно са в страната, наистина те да имат съответна медицинска застраховка или осигуровка. Но каква ще бъде на практика ползата от въвеждане на този текст? Наистина само затрудняване на всеки чужденец, който иска да премине през страната. И, забележете, “или да сключи с лицензирано по реда на този закон договор с дружество за доброволно здравно осигуряване”. А защо с доброволно здравно осигуряване? Я си представете, че отиде един чужденец и сключи не с дружество за доброволно осигуряване, ще му откажем ли това право?
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА (НДСВ, от място): Пише “или”!
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тук наистина се прави опит задължително, министър Станков вчера въведе някакво ново понятие – политическа корупция, аз това бих го нарекъл здравна корупция – да се облагодетелстват едно или две лицензирани дружества за доброволно здравно осигуряване. Къде ще са техните бюра, на границата ли? Това означава всички, които искат да преминат през страната, да търсят това дружество. Ами, ако то не е на границата? Длъжни ли са тези дружества за доброволно здравно осигуряване… Законът не предвижда такова задължение за тях, макар че очевидно се прави с тази цел и ще бъде най-изгодно. Ами представете си хипотезата: никое от тези дружества за доброволно здравно осигуряване не е отворило на границата бюро. Какво ще стане? Влиза чужденецът, ще го гоним като преминава през страната дали ще отиде в това съответно бюро ли? Ще му дадем полицейска кола да го придружава, за да видим дали той ще изпълни този текст на закона? Очевидно това са недомислени неща и то неща, които са в дисонанс с цялата ни политика на хармонизиране на нашето право с това на Европейския съюз, на приближаване към Европа, на гарантиране на тези глави или тази глава от преговорния процес, на който Европейският съюз изключително много държи – свободното движение на хора и капитали. Ние тук направо възпрепятстваме именно свободното движение на хората, само за да бъдат облагодетелствани чисто материално, и нека господин Паунов да не се прави на толкова наивен или невинен, че не знае има ли при тях или няма такъв човек, за да може съществуващите дружества за доброволно здравно осигуряване, към които, ако не се обърнат българските граждани, дайте ние да им напълним касите с чуждите граждани с всички негативни последици за нашата политика, особено в областта на туризма. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Реплика – от господин Щерев.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Соколов, аз искам да задам няколко въпроса. Когато искам да си взема виза за Съединените щати, трябва ли да имам застраховка или осигуровка, за да ми издадат виза? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, когато посещавам Франция, трябва ли да имам застраховка и осигуровка задължително? Когато посещавам Англия, трябва ли да имам задължителна застраховка? Когато посещавам Холандия, когато посещавам Германия? Където и да отида, ми искат задължителна осигуровка преди да ми дадат виза, преди да премина границата. Извинявайте, но за какви европейски норми ми говорите? С този текст ние влизаме в европейските норми. Защото всеки, който влезе на територията на страната, трябва да има медицинска осигуровка или застраховка. Ако няма, да сключи такава. И е естествено, че посредници веднага ще се явят, ако се случи такъв да дойде на границата. Няма нищо лошо в този текст. Смятам, че този текст е напълно приемлив, ако не искате пак отново да става един дебат, който, пак казвам, е просто време да мине.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Щерев.
  Не виждам втора реплика.
  Господин Соколов, заповядайте за дуплика.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Щерев! Първо, този въпрос, който ми задавате на мен, трябва да го зададете на Министерството на външните работи и там за всичките тези страни конкретно ще Ви отговорят. С изключение на една, Вие изброихте страни – членки на Европейския съюз. Вие да сте чували за Шенгенско споразумение и че визите за България паднаха, и че пътувате без виза? Това знаете ли го или сега от мен го научавате?
  Второ, като нямате осигуровка, отивате в Англия или във Франция и Ви пращат в дружество за доброволно здравно осигуряване, за да сключите там застраховка? Това ли е? Това са абсурди и много добре ги съзнавате, защото може в други области да сте некомпетентен, но в тази област не сте некомпетентен. За съжаление най-вече Вашата компетентност е в областта на набиране на пари в тази област. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Господин Церовски, заповядайте.
  ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател. Според мен става дума за следното: кой ще покрие разходите, ако с едно лице, влязло на територията на Република България, се случи нещо, настъпи някакво събитие, което най-често е злополука, било то катастрофа и т.н.? Кой ще покрие разходите на това лице в болницата? За това става дума. Начините са два: единият начин е да се бръкне в джоба и да си плати, а вторият начин е да се оформят документи и ако то е осигурено или застраховано, съответната компания чрез “асистънс компанията” на територията на Република България му покрива разходите.
  Аз не знам защо толкова яростно се защитава тезата да не си защитим интересите като държава и да знаем, че ако това лице е застраховано, ние винаги сто на сто ще си вземем парите от компанията. Не ми е ясно защо правим това. Това е международна система, всички сме пътували из цял свят и знаем много добре, че застрахователните и осигурителните компании предлагат такива услуги чрез съответни “асистънс договори” и презастрахователни структури. Не виждам каква е драмата. Тук се предлага един текст, в който е казано, че ако лицето, преминаващо – дали то е транзитно преминаващо, временно пребиваващо или за по-голям период от време стои на територията на България като турист, да се изисква от него да бъде застраховано и осигурено. Ако това не е така, аз се съмнявам, че всички хора, които идват на територията на България, без тази категория на транзитно преминаващи и временно пребиваващи – при тях може би може да има такива, които не са осигурени или застраховани, но аз се съмнявам, че тези хора в съответните си страни не са осигурени и застраховани. Тук въпросът е, че се дава възможност да се сключат договори от български компании на принципа на “асистънса”, за да се улесни този процес на плащане, на възстановяване на разходите към българските здравни заведения.
  Аз мисля, че се драматизира ситуацията. Тя се драматизира от горчивия опит, който имахме преди години, когато застрахователните компании буквално рекетираха на входовете на граничните пунктове транзитно преминаващите граждани, ако мога така да се изразя. Имайте предвид, че от тези транзитно преминаващи граждани много малка част бяха хората, които нямаха действащи застрахователни полици, говоря за медицинско-застрахователни полици, а за осигуровките не мога да кажа, защото нямам наблюдение на процеса.
  Моето мнение е, че ако в този текст, не мога да кажа от юридическа гледна точка, е защитена тази теза, за която говоря, интересът на нашата държава е да можем да си приберем парите при едни такива събития. Защото аз не знам ние да сме чак толкова богати, че да можем да поемаме разходите. Става въпрос за хора от третия свят. Аз съм сигурен, че хора от Европа или от САЩ си имат действащи застрахователни и осигурителни отношения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Церовски.
  За реплика думата има господин Йордан Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Церовски! Това, което казахте, по-скоро аргументира обратната теза на това, което е в закона. Вие самият тук споменахте, че по-рано имаше рекет. Действително имаше рекет, а сега ние това го правим със закон. Законът не прави разлика от третия свят ли са, от четвъртия свят ли са, от страна на Европейския съюз ли са, откъде са.
  Второ, ако аз съм действал чрез туроператор да отида на някаква почивка, там може тази процедура да бъде изпълнена – част от стойността да включва една моя медицинска застраховка за съответната страна за периода, през който ще бъда. Но тук се предвижда транзитното преминаване. Аз си купувам един билет и като премина българската граница аз – чужденецът, или човекът с двойно гражданство, трябва да си нося здравноосигурителната книжка ли, която ми е във Франция, в Англия или къде? И ще представя тук на границата един такъв документ и граничните власти трябва да са компетентни във всичките страни каква е системата на здравното осигуряване и дали този документ, който аз ще им представя, е наистина валиден или не.
  И това, за което Вие казвате – едната хипотеза е само, че те ще имат застраховка или осигуровка в собствената си страна. Добре, нямат. Идва ви един чужденец с пари и ние ще му кажем: не, спри на границата и си плати.
  Отговорете ми: ако тези доброволни дружества не разкрият на границата бюра, какво става? В момента, в който влезе в сила този закон, колко гранични пункта има в България? Ние задължаваме всичките тези доброволни дружества да имат на всеки граничен пункт бюро. Ще стане ли това или само създаваме някакви абстрактни правни норми?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  За дуплика думата има господин Церовски.
  ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ (НДСВ): Господин Соколов, не знам как да го обясня, но явно не станах ясен. Системата е измислена, тя е световна система и е нещо от сорта на зелената карта. Кога ще стане фактическата проверка това лице има ли застраховка или осигуровка? Това ще стане, ако настъпи съответно събитие и то влезе в болнично заведение, за да се види как ще стане разплащането. Това е моментът. Ако то няма такава осигуровка или застраховка и няма пари, тогава какво става? Не го ли обслужваме? Какво правим? Или го обслужваме и бюджетът плаща, или осигурителната каса плаща. За това става въпрос.
  По въпроса дали на границата са компетентни или некомпетентни, това са неща, които са толкова унифицирани. Документацията по обслужването е толкова унифицирана и толкова позната сред професионалните среди, които се занимават с този вид бизнес, че аз не виждам проблем с това как точно ще бъде регистриран, ако мога така да се изразя. Но това не е важно. Важното е, че наистина трябва да се помисли по въпроса дали няма да се получи рекет на транзитно преминаващите и временно пребиваващите, които са за 24 часа – влизат и излизат от един и същи пункт. Тук проблемът е по-голям. А дали тези осигурителни компании веднага ще разкрият офиси, не знам. Ние не ги задължаваме, това си е техен стопански интерес – като искат, да разкрият офиси. Те могат друго да направят – да разкрият офиси в медицинските заведения. Това е проблем на компаниите, това не е проблем на държавата.
  Аз мисля, че е разумно като държава ние да си осигурим вземанията при всички случаи от едно такова събитие, ако настъпи. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Церовски.
  Струва ми се, че няма повече желаещи. Това ми дава основание да пристъпя към гласуване.
  Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Васил Паница за отпадането на § 21.
  Моля, гласувайте това предложение за отпадане.
  Гласували 125 народни представители: за 60, против 62, въздържали се 3.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване на предложението на господин Паница.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Соколов.
  Подлагам на прегласуване предложението на д-р Васил Паница за отпадане на § 21.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 148 народни представители: за 78, против 69, въздържал се 1.
  Предложението да отпадне § 21 е прието.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Щерев.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, по време на гласуването моят пулт не работеше, предполагам, че не работят и други. Предупредих Ви, преди да обявите резултата, че пултовете не работят. Извинете, Вие можахте да се уверите с очите си за това. (Шум в залата.) Моля Ви да анулирате това гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако става въпрос за един единствен пулт, няма да анулирам гласуването, но ако става въпрос и за други… Има ли други пултове, които да не са работили? (Шум в залата.) Заповядайте, господин Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз Ви моля още веднъж да сложите край на това безобразие! Сто тридесет и трима души гласуваха, а в залата са 65 човека! Като капак на всичко – пултът на председателя на комисията не работел! Сто тридесет и трима души гласуваха, хайде да ги преброим, ето, оттук Вие ги виждате – 65 човека има в залата. За какво говорим? Извинявайте, пълен фарс е това, което се разиграва в момента. Виждате за какви важни неща става въпрос, със сериозни последици за много български граждани. Още веднъж Ви призовавам, виждам, че не можете да накарате депутатите от мнозинството да дойдат в залата, сложете край на този фарс, който се разиграва! Просто това не е начинът на работа на Народното събрание! В момента изразяваме неуважение към самите себе си!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
  Споделям Вашите тревоги. Те се отнасят за всички краища на пленарната зала. За съжаление сте прав – това важи както за центъра, така и за дясното пространство, за лявото нищо не важи, защото там няма депутати. По еднакъв начин се гласува и в средата, и в дясно, което е срамно за българския парламент.
  Но така или иначе § 21, според предложението на народния представител Васил Паница, подкрепено от ОДС, отпада. Не виждам защо трябва специално по този параграф Вие да възразявате.
  Заповядайте, господин Щерев. Отново натискам копчето за повикване на народните представители да влязат в пленарната зала.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Благодаря, господин председател.
  Има предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “По чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “а” числата се променят както следва:
  - 2003 г. - вместо 70:30 да стане 75:25;
  - 2004 г. - вместо 65:35 да стане 70:30;
  - 2005 г. - вместо 60:40 да стане 65:35;
  - 2006 г. - вместо 55:45 да стане 65:35;
  - 2007 г. и следващите години остава 50:50.”
  Комисията не приема предложението.
  Предложението на Алеко Кюркчиев и група народни представители е прието.
  Комисията не приема предложението на Борислав Китов и група народни представители:
  “В § 22, чл. 40, ал. 2, т. 2 думите “редовно обучение” отпадат.”
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 22:
  “§ 22. Чл. 40 се изменя така:
  “Чл. 40. (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:
  1. За лицата, получаващи доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията – доходът, върху който се внасят вноски за Държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение:
  - 2000-2001 г. – 80:20;
  - 2002-2004 г. – 75:25;
  - 2005 г. – 70:30;
  - 2006 г. – 65:35;
  - 2007 г. – 60:40;
  - 2008 г. – 55:45;
  - 2009 г. и следващите години – 50:50.
  а) осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя или ведомството, когато това е предвидено в закон;
  б) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху минималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и се внася изцяло за сметка на работодателя при изплащането на възнаграждението от съответното предприятие или организация;
  в) работодателят или ведомството внася вноските едновременно с изплащането на възнагражденията, включително и за авансови плащания. Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания, освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс.”
  2. Едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговските дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрацияq и земеделските производители, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, и годишно върху облагаемите доходи, съгласно данните от данъчната декларация. Земеделските производители и тютюнопроизводителите, регистрирани на основание на нормативен акт, които извършват единствено земеделска дейност, не определят окончателен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за тези лица се внасят върху минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година:
  а) вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  б) месечният осигурителен доход, с оглед изчисляването годишния размер на вноската, се получава, като годишният облагаем доход се раздели на периода, през който е упражнявана дейността;
  в) при годишно облагане вноските се внасят в сроковете за внасяне на данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица.
  3. За лицата, които не внасят осигурителни вноски върху доход по т. 2 и работят без трудово правоотношение по договор с възложител – предприятие или друга организация, осигурителните вноски се внасят за всеки месец, в съотношението по т. 1, върху облагаемия доход, намален с нормативно признатите разходи за съответната дейност от предприятието или организацията, като се удържат от изплатеното възнаграждение на лицето.
  Вноските се внасят от предприятието или организацията до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

  4. за пенсионерите – размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  5. за лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете – размерът на обезщетението. Вноските са за сметка на работодателя или ведомството и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят при изплащане на обезщетенията. В същия размер е осигурителната вноска за лицата, които се осигуряват само за своя сметка като вноските се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  6. за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 6, ал. 10 от КЗОО;
  7. за служителите на Българската православна църква и други, признати по нормативно-установен ред вероизповедания, които не са в трудови правоотношения – минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване; вноските се внасят до десето число на месеца, следващ този, за който се отнасят, от централното ръководство на съответното вероизповедание;
  8. за лицата, получаващи обезщетение за безработица – размерът на изплатеното обезщетение; вноските са за сметка на фонд “Безработица” и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
  (2) Осигуряват се за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1:
  1. лицата до 18-годишна възраст;
  2. студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;
  3. военнослужещи на наборна служба;
  4. социално слаби с право на социално подпомагане;
  5. задържаните под стража или лишените от свобода;
  6. лица в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище;
  7. ветерани от войните и военноинвалиди; инвалиди, пострадали при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии; пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на Министерството на вътрешните работи и държавни служители;
  8. родители, осиновители или съпрузи, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.
  (3) За всяко от лицата по ал. 2, т. 1 осигурителната вноска е в размер на 0,5 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. За всяко от лицата по ал. 2, т. 1-8 осигурителната вноска се внася в размера, определен със Закона за бюджета на НЗОК върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
  (4) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1 и 2, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
  (5) Максималният размер на месечния доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска, е максималният доход, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.
  (6) За лицата по ал. 1, т. 6 вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи по реда, предвиден за съответния вид доход, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, доц. Щерев.
  Уважаеми народни представители, имате думата по този обширен параграф.
  Заповядайте, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  При изработването на този § 22, който засяга чл. 40, сме заложили идеята здравното осигуряване на учащите се в средните учебни заведения и във висшите учебни заведения да бъде поето от държавния бюджет. Но така, както сме разписали текста в ал. 2, т. 2, сме пропуснали да отчетем факта, че част от учещите се в средните учебни заведения - редовно обучение продължават своето обучение и след 18-годишна възраст. Във връзка с това аз правя предложение да добавим в така разписаната т. 2 един допълнителен ред: “учащите се в средни учебни заведения – редовно обучение, след навършване на 18-годишна възраст”, след което да продължи сегашният текст “студентите – редовно обучение във висши учебни заведения” и т.н. до края на текста. С това ще покрием и онази част от средношколците, които продължават средното си обучение след 18-годишна възраст, което всъщност означава, че това са 60-70 хил. ученици, които иначе ще трябва да се осигуряват здравно със собствени средства или с тези на родителите си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Цеков.
  Единственият проблем е чисто процедурен, че това не е направено като предложение по надлежния начин. Това лично на мен ми създава проблеми. Ако беше предложение за отпадане, нямаше никакъв проблем. Включването е проблем.
  Госпожо Константинова, заповядайте.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В § 22, чл. 40, ал. 2, т. 1, който гласи, че лицата до 18-годишна възраст се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1, е текст, изпълнен със съдържание, достоен със своята същност и философия за закон от годините преди 1989 г. Нима можем да поставим на равни начала като справедливост позициите на деца, чиито родители имат фрапантна разлика в доходите? Редно ли е да бъдат еднакво третирани? Редно ли е да се заделят средства от държавата за нещо, което спокойно може да бъде поето от самите родители в тези семейства, в които доходите позволяват това.
  Логично и коректно би било да има текст, където да се уточнява някакъв праг на доходите, под който държавата ще осигурява лицата до 18-годишна възраст, а останалите отговорно ще поемат осигуряване на здравето на подрастващите. И тъй като такъв текст липсва, аз предлагам т. 1 от ал. 2 на чл. 40 в § 22 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Доктор Калъчев, заповядайте.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НДСВ): Уважаема д-р Константинова, да седяхте в лявата част на залата, бих Ви разбрал. В края на краищата смятам, че сте депутат от дясна политическа сила. Това предложение да обвържем плащанията за децата с дохода на техните родители, е по своему социално, но несправедливо. Колкото повече социалност и солидарност имаме в едно действие, толкова по-малко справедливост. Аз мисля, че законът е достатъчно солидарен, за да въвеждаме разлика в децата. Защото знаете, че богатството е преходно нещо. Днес бащата е богат, а утре е много беден или обратното. Затова нека като въвеждаме принципа, че децата ще бъдат осигурявани от бюджета, да важи за всички деца. Мисля, че дори чисто административно обосноваването на това кои деца ще влязат, за да им се плати от държавата и на кои ще плащат родителите, ще предизвика конфликти. Смятам, че е разумно да остане по този начин.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Калъчев.
  Заповядайте, д-р Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми д-р Калъчев. Не зная за каква политика говорите Вие, но това, което сте направили като предложение, може да бъде наречено само по един начин – социализъм Ви тресе, уважаеми д-р Калъчев! Елементарни познания на тази тема. Какво значи социална справедливост? Аз ви питам, уважаеми колеги, вие имате ли нужда вашите деца да се осигуряват от държавния бюджет? Защото това е предложението на д-р Калъчев – децата на депутатите, децата на министрите да не се осигуряват, както досега. Досега, отворете си фиша за заплати и ще видите, че всеки от нас плаща здравна осигуровка и на детето си. Можете ли да си го позволите? Можем всички да си го позволим. Заплатите са достатъчно, за да си позволим да осигуряваме и децата си.
  Какво ни предлага д-р Калъчев? Нашите деца да се осигуряват от държавния бюджет. Децата на Илия Павлов, на еди-кой си, на Чорни, на не знам си кой, на богатите хора в България да се осигуряват от държавния бюджет. Ето това ни предлага д-р Калъчев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не, Чорни не е български гражданин.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Това ни предлага д-р Калъчев. Добре, това ли е социално справедливото, това ли е дясната политика? Нищо подобно!
  Когато говорим за справедливост и когато говорим за солидарност в едно общество, това се изразява точно по този начин – тези, които не могат да си го позволят, тези, които нямат достатъчно доходи да го направят, за техните деца да го направи държавният бюджет. Това е солидарността в едно общество, а не държавният бюджет да плати осигуровките на всички деца, уважаеми д-р Калъчев.
  Вторият аргумент. Вие, който претендирате да правите дясна политика, защо сте записали тук, че осигуровката на хората, които са в неплатен отпуск, ще бъде заплащана от техните работодатели. И това ли е дясна политика, уважаеми д-р Калъчев? Това ли е дясното? Работодателят да плаща осигуровките на човек, който е в неплатен отпуск? Ами, аз ще ви кажа, че никой повече няма да излезе в неплатен отпуск. Кой работодател е луд хем работникът да не работи, хем да му плаща осигуровките? Той просто няма да излезе в неплатен отпуск.
  Трето, Вие сте предложили една скала за взаимоотношенията на плащанията работодател – работник по отношение на здравните осигуровки. Една скала, която сте изместили с две години назад. Досегашният текст на закона предвиждаше всяка година взаимоотношението да се променя по отношение на това, че работникът да плаща все повече от своята здравна осигуровка, а работодателят все по-малко, докато стигнат до 50 на 50. По досегашния текст на закона това трябваше да стане до 2007 г. В 2007 г. и след нея работодателят и работникът трябваше да си дели здравноосигурителната вноска. Е, Вие предлагате този срок да бъде отложен с още две години, д-р Калъчев. И ще Ви кажа и още нещо. Вашето предложение е по-ляво дори от предложението на госпожа Масларова и господин Кръстьо Петков. Защото тяхното предложение също предвижда през 2007 г. това съотношение да се изравни: работодател – работник 50 на 50. Вашето предложение е по-ляво от предложението, което беше дадено от представителите на БСП, на Коалиция за България.
  Ето защо аз Ви казвам, че ляво е това, което Вие сте предложили както по отношение на децата, така и по отношение на осигуровките и разпределението между работник – работодател, така е ляво и това, за което Ви казах, че работодателят трябва да плаща осигуровките на един работник, който е в неплатен отпуск. Това не е дясна политика, уважаеми д-р Калъчев. Ясно го разберете.
  Затова, уважаеми господин председателю, конкретно по текста предлагам в § 22, чл. 40, ал. 1, т. 1 да отпадне.
  Предлагам в ал. 2 да отпаднат т. 1 и 2. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли други желаещи да вземат отношение по § 22?
  Господин Паница, заповядайте.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Ние имаме друго предложение за ал. 2, т. 2 – за студентите – думите “редовно обучение” да отпаднат. Какво имаме предвид и какви са мотивите на това предложение?
  Когато остане думата “студентите”, ясно е, че се включват и задочниците. Една част, голяма част от задочните не е задължително да работят и знаете, че не работят. Освен това, една немалка част от студентите, които са редовно обучение, са по държавна поръчка и не плащат семестриални такси. Знаете, че те са освободени от тези семестриални такси. Докато тази привилегия за студентите, които са задочници, не съществува. Именно това е причината да предложим думите “редовно обучение” да отпаднат. Тоест да се включат и задочниците. Това са хора, които ще бъдат най-подготвените.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Значи да отпаднат думите “на редовно обучение”.
  ВАСИЛ ПАНИЦА: Да отпаднат двете думи “редовно обучение”, както е записано.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: “и докторантите по държавна поръчка”, а не “и докторантите на по държавна поръчка”. Нали така? Следователно отпадат думите “на редовно обучение”.
  ВАСИЛ ПАНИЦА: Точно така, да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Други желаещи да се изкажат? Няма.
  Подлагам на гласуване най-напред предложението на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 137 народни представители: за 14, против 118, въздържали се 5.
  Не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Борислав Китов, подкрепено от Васил Паница, по ал. 2, т. 2 на чл. 40 – да отпаднат думите “на редовно обучение”.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 154 народни представители: за 66, против 86, въздържали се 2.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител госпожа Константинова за отпадането на т. 1 от ал. 2 на чл. 40.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 144 народни представители: за 38, против 102, въздържали се 4.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител д-р Кацаров за отпадането на т. 2 от ал. 2 на чл. 40.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 156 народни представители: за 47, против 109, въздържали се няма.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 22…
  СТОЙЧО КАЦАРОВ ((ПСОДС, от място): Има още едно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Вие имахте предложение по чл. 40, ал. 2…
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС, от място): И по чл. 40, ал. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Прощавайте, може да съм го изпуснал.
  Точно така, моля да ме извините. Има още едно предложение – за отпадането на т. 1 в чл. 40, ал. 1. Предложението е направено от д-р Кацаров.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 150 народни представители: за 45, против 105, въздържали се няма.
  Не се приема.
  Сега вече мога да подложа на гласуване целия § 22. За съжаление, не мога да подложа на гласуване предложението на господин Валери Цеков, колкото и разумно да изглежда то и да е в хармония с философията, но така или иначе то не е направено по съответния ред.
  Затова подлагам на гласуване целия текст на § 22, както е подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте § 22.
  Гласували 152 народни представители: за 120, против 32, въздържали се няма.
  Параграф 22 е приет.
  Господин Соколов, заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да обясня отрицателния си вот. Аз смятам, че българското законодателство, освен да е синхронизирано със законодателството на Европейския съюз, не по-малко важно е отделните закони да са синхронизирани помежду си. Когато ние приехме закона, с който се дават помощи на деца, там тези помощи бяха обусловени от доходите на семейството и всъщност има деца, които получават, на които дори беше увеличена помощта, а има и други деца, които бяха лишени. Сега ние тук слагаме всички под еднакъв знаменател, макар че на мене ми се струва, че с не по-малко основание тук също трябваше да се направи това разграничение.
  На второ място, чл. 63 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в своята ал. 2 изрично казва, че в мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проектозакона. В мотивите аз никъде не срещам какви ще бъдат резултатите от гласуването специално на чл. 40, ал. 2, т. 1.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Има становище от Министерството на финансите.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тоест, бюджетът може да поеме това. Да, благодаря.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Да, иначе няколко пъти го отлагахме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Това беше обяснение на отрицателен вот.
  Господин Щерев, заповядайте да докладвате § 23.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, по § 23 има предложение от вносителя, след това предложение на Алеко Кюркчиев и група народни представители, което е прието от комисията и комисията приема по принцип текста на вносителя, като предлага следната окончателна редакция за § 23:
  “§ 23. В чл. 42, ал. 3 се изменя така:
  “(3) В годишната декларация по Закона за облагане доходите на физически лица се отразяват платените през годината здравноосигурителни вноски и дължимите суми при годишното изравняване, ако има такива”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Надявам се да няма възражения. Дали е така? Не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 23, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 134 народни представители: за 123, против 9, въздържали се 2.
  Параграф 23 се приема.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, по § 24 комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 24:
  “Чл. 43. Осигурените по чл. 40, ал. 1, т. 2, т. 5, изречение трето и по ал. 4 могат да заплатят здравноосигурителните вноски авансово за избран от тях период”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 24 има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте § 24, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 115, против 4, въздържали се 6.
  Параграф 24 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, по § 25 освен текста на вносителя има предложение на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова:
  “В чл. 45, ал. 2 думата “минималният” се заменя с “задължителният”. След края на изречението се добавя: “Промените в пакета може да се правят по предложение на министъра на здравеопазването, Управителния съвет на НЗОК, съсловните организации на лекарите и стоматолозите, дружествата за доброволно здравно осигуряване, представителните организации за защита правата на пациентите”.
  Комисията не приема предложението.
  Има предложение на Алеко Кюркчиев и група народни представители, което се приема по принцип от Комисията.
  Има предложение на Борислав Китов и група народни представители:
  “1. В § 25, ал. 2 се променя по следния начин:
  “Минималният обем медицинска помощ по ал. 1, с изключение на т. 10, се определя като гарантиран пакет от здравни дейности”.
  2. В § 25, ал. 4 думите “гарантирания пакет” се заменят с думите “Национален рамков договор”.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 25:
  “§ 25. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 10 се изменя така:
  “10. Предписването и отпускането на разрешени за употреба лекарства, предназначени за домашно лечение на територията на страната”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 10 се определя като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Основният пакет се определя с наредба на министъра на здравеопазването”.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Министърът на здравеопазването определя с наредба списък на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично.
  (4) НЗОК изготвя критерии за договаряне на лекарства и методика за определяне нивото на заплащането им и ги предлага за утвърждаване от Комисията по прозрачност по чл. 85б от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  (5) НЗОК съвместно с Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България договарят с производителите и търговците на едро на лекарства цените на конкретни лекарства, включени в позитивния лекарствен списък по чл. 10, ал. 2 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, за които НЗОК напълно или частично заплаща.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По § 25?
  Заповядайте, господин Паница.
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, за разлика от предишните ми изказвания, които защитаваха наши предложения, сега ще защитя едно ваше първоначално предложение, което впоследствие отпадна. То е към чл. 45 – новосъздадените алинеи 3 и 4. Говоря специално за ал. 4 от първоначалното предложение, което след това отпадна. То гласеше: "Здравните дейности извън гарантирания пакет (който сега ще стане основен пакет) могат да се заплащат директно на изпълнителите на медицинска помощ от физически или юридически лица, или по реда на доброволното здравно осигуряване". Това беше един хубав текст, първоначално предложен, но не знам защо отпадна след това. Всеизвестно е, че и сега кешовото плащане е основна форма на заплащане. По някакъв начин то трябва да се регламентира.
  Против тази алинея се изтъкнаха редица доводи, но без логика, че извън основния пакет, ако съществува тази ал. 4, няма какво друго да се договаря. Отговорът е, че ще се договаря всичко, което е в рамките на тези 6 процента и нищо друго. Тази алинея не може да подмине този базисен факт.
  Втората причина, която се изтъкваше, е, че този текст би препятствал кешови плащания от основния пакет. Както знаем, основният пакет е нещо лимитирано. Той не е нещо безгранично. Лимитиран е както по обхват, така и по обем на дейности. Защо, когато един стоматолог си осъществи лечението на двата кариеса, които Касата му дава, да не може да направи трети и четвърти кариес на същия този пациент, който му има доверие, срещу заплащане? Това не можем да разберем. Премахването на този текст препятства именно момента на кешовото плащане на човека, на когото имаш доверие.
  Затова предлагам този първоначален текст, който внесохте като ал. 4, сега да остане към новия текст като ал. 6 със следния текст: "Здравните дейности извън договорения обем на основния пакет могат да се заплащат директно на изпълнителите на медицинска помощ от физически или юридически лица." Благодаря ви.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Липсата на този текст какво му забранява?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Паница.
  Страхувам се, че точно това предложение трудно мога да подложа на гласуване, тъй като то е ново в този вид, в който го представихте.
  Други желаещи? Заповядайте, д-р Кацаров.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Това е поредният необмислен и неясен текст, който ще създаде само проблеми при управлението на Националната здравноосигурителна каса и изобщо на здравеопазването.
  Ще започна от т. 1 на § 25 – в ал. 1 т. 10 се изменя така: "предписването и отпускането на разрешени за употреба лекарства, предназначени за домашно лечение на територията на страната". Уважаеми колеги, т. 10 е част от чл. 45, който казва: "Националната здравноосигурителна каса заплаща следните дейности:". В момента вносителите на законопроекта изменят т. 10 така: "предписването и отпускането на разрешени за употреба лекарства…". Досега предписването на разрешените за употреба лекарства не беше заплащано от Националната здравноосигурителна каса. Касата всъщност заплащаше самите лекарства. Те можеха да бъдат получавани безплатно или частично да бъдат покрити като плащане от Касата, но досега Касата не е заплащала предписването на лекарствата. Този текст означава, че след приемането на законопроекта Касата ще трябва да заплаща изписването на самата рецепта. Не лекарството! Обърнете внимание: предписването на лекарствата се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. Така е записано. Досегашният текст беше, че Касата заплаща лекарства напълно или частично за домашно лечение. Сега въвеждаме, че тя ще заплаща самото изписване на рецептата. Всеки лекар ще има право, като изпише лекарство от списъка на Касата, да предяви Касата да заплати предписването на това лекарство. Това означава текстът.
  По-нататък. Малко по-рано гласувахме какво ще съдържа бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Казахме, че в бюджета ще бъде предвидено отделно перо, в което ще пише "лекарства за домашно лечение и медицински изделия". Сега обаче в чл. 45, в т. 10 казваме, че Касата заплаща само за лекарства. Къде са медицинските изделия? Значи в бюджета ще определим пари за медицински изделия, но законът по-нататък (чл. 45) забранява на Касата да плаща тези медицински изделия, защото той изрично изброява какво тя плаща: доболнична, стоматологична и т. н., но медицинските изделия ги няма. Добре, но тогава за какво ще определяме в бюджета средства за медицински изделия, след като Касата няма да ги плаща съгласно чл. 45, както е написан сега този текст? Моето предложение е тази т. 1 да отпадне по начина, по който е написана. Да остане сегашният текст на т. 10.
  По т. 3 – създават се алинеи 3 и 4:
  "(3) Министърът на здравеопазването определя с наредба списък на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично."
  Не знам кой е готвил този текст, но вероятно го е готвил човек, който няма понятие от реинбурсиране. Реинбурсирането по заболявания е само един от многото начини, по който може да се заплащат лекарствата. Практиката в България досега е била да се използват смесени модели на реинбурсиране – по лекарства, по лекарствени групи или по заболявания. Сега с този текст вие ограничавате реимбурсирането. Предполагам, че не си давате сметка какво правите, но вие ограничавате реинбурсирането точно до един модел – заплащане по заболявания. И по никакъв друг начин! Само реинбурсиране по заболявания. Няма да обяснявам повече. Материята е специфична. Правя само едно предупреждение: да му мислят тези, които след това ще правят реимбурсните листи.
  Предложението ми е ал. 3 да отпадне.
  "(4) НЗОК изготвя критерии за договаряне на лекарства и методика за определяне нивото на заплащането им…".
  Предлагам ал. 4 да отпадне. Не може НЗОК да изготвя критерии за договаряне. Има само един начин на договаряне и той е определен в Закона за обществените поръчки. Не може да има никакво друго договаряне по българското законодателство. Ако искате да направите нещо друго, разпишете друга процедура и запишете, че Законът за обществените поръчки не се отнася за Касата. Затова предлагам и ал. 4 да отпадне.
  В ал. 5 накрая е казано: "… конкретни лекарства, включени в позитивния лекарствен списък по чл. 10, ал. 2 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, за които НЗОК напълно или частично заплаща." Уважаеми колеги, такъв член в досега действащия закон няма. Такъв позитивен списък няма. В сега действащия Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина чл. 10 е само един текст. Той няма нито първа, нито втора алинея. Така че в случая се позоваваме на текст, който не съществува.
  Затова предлагам и ал. 5 да отпадне. Благодаря.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Тоест целият параграф да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Кацаров.
  Други желаещи? Заповядайте, д-р Игнатов.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Аз искам да поразсъждаваме малко заедно върху следния текст – медицинска помощ по ал. 1, с изключение на т. 10, се определя като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Основният пакет се определя с наредба на министъра на здравеопазването.
  Аз сега ще ви прочета какво гласи в чл. 45 ал. 1 – “Националната здравноосигурителна каса заплаща за оказването на следните видове медицинска помощ: медицински и стоматологични дейности за предпазване от заболявания, медицински и стоматологични дейности за ранно откриване на заболяване; извънболничната и болнична медицинска помощ за диагностика и лечение по повод на заболяване; медицинска рехабилитация”. Спирам дотук.
  Започвам да разсъждавам така – как министърът на здравеопазването ще определи основния пакет от медицинската рехабилитация? Какво ще стане в този тропически храст, в който се набутваме всички заедно? Как ще определи той основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК? Как ще го напише този пакет?
  Ето го: т. 4 – медицинска рехабилитация. Вижте колко е общо: “медицинска рехабилитация”. Е, сега как ще определи министърът основния пакет? И какво ще включи министърът в тази медицинска рехабилитация? Ще измери на кантар? И трябва да е съобразен с бюджета на НЗОК. Всички знаем, че бюджетът на НЗОК е малък. Тогава какво ще направи министърът? Малък пакет?
  Ако министърът направи малък пакет, започва да протестира обществото, защото не е задоволено. Ако министърът направи големия пакет с малкото пари, протестират изпълнителите. Има ли баланс на системата? Има ли шансове някой да е доволен от такъв тип промяна? Няма.
  Тогава къде е пътят? Пътят е през Националния рамков договор. Там е пътят на баланса, така че аз ви съветвах и преди да напишете текстовете и сега ви съветвам, докато не е късно – откажете се от тези приказки да задължите министърът да определя основния пакет. Вие затова сте го направили това, защото на него стоварвате отговорността за това действие – колко да измери той от медицинската рехабилитация, колко да измери съобразно бюджета на НЗОК и да е гарантирана публиката. На него му възлагате това нещо. Ама, той, министърът, е ваш! Така че тук не бива да се говори за пакетите в този вид, както са написани.
  Нашият опит показа, че пакетът е инструмент на законодателя действително за употреба, за улеснение на нещата, но той не може да влезе в практиката. Той просто не може да влезе в практиката!
  Ние опитахме също първата година - минимален, среден, максимален пакет, и се видя, че не става така. Пакетът, който е определен сега в Националната здравноосигурителна каса, е де факто само длъжностната характеристика, която определя изпълнителя. Може ли той да свърши тези работи при болния, без да определя количеството на услугите, които той извършва? Изразяването на пакета като количество, както вие задължавате министъра, е много взривоопасна работа както по изготвянето, така и по приложението му след това в практиката - и оценката му от страна на публиката, и от страна на изпълнителите.
  Този пропуск, който се прави тук, е много сериозен и мисля, че с желанието си да покажете, че Касата гарантира публиката, вие в момента отнемате на публиката такива права или в случая, ако не на публиката, то на изпълнителите. Една от двете равнопоставени страни в тази система ще страда и, естествено, ще се държи като опозиция на това предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, д-р Игнатов.
  Дали има други желаещи за изказване? Не виждам.
  Първо искам да предложа на вашето внимание предложението на Борислав Китов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
  Моля ви, гласувайте това предложение.
  Гласували 125 народни представители: за 36, против – 89, въздържали се няма.
  Не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител д-р Кацаров за отпадането на т. 1 от § 25.
  Моля, гласувайте предложението на д-р Кацаров.
  Гласували 132 народни представители: за 40, против 92, въздържали се няма.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител д-р Кацаров за отпадането на т. 3 от § 25.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 135 народни представители: за 38, против 97, въздържали се няма.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на д-р Кацаров за отпадането на т. 4 от същия текст.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 129 народни представители: за 34, против 95, въздържали се няма.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване последното предложение за отпадане, а именно за отпадането на ал. 5 на този текст. Това също е предложение на д-р Кацаров.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 139 народни представители: за 40, против 99, въздържали се няма.
  Не се приема това предложение.
  Искам да подложа на гласуване предложението на народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 107 народни представители: за 6, против 100, въздържал се 1.
  Не се приема.
  Уважаеми народни представители, ще подложа първо на гласуване текста така, както е подкрепен от комисията, за да можем после да гласуваме ал. 6 от предложението на д-р Паница, тъй като без основния текст ал. 6 не може да съществува. Нали така?
  Затова подлагам на гласуване текста на § 25 така, както е редактиран и подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте този текст.
  Гласували 111 народни представители: за 100, против 8, въздържали се 3.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване още едно предложение от вносителя – ал. 4, която ще стане вече ал. 6, ако се гласува в редакцията на д-р Паница, което е всъщност една редакционна поправка.
  Моля, гласувайте това предложение на д-р Паница.
  Гласували 144 народни представители: за 62, против 81, въздържал се 1.
  Не се приема това предложение. (Шум и реплики в залата.)
  Искате прегласуване?
  Доктор Кацаров, ще уважа Вашето предложение.
  Моля, отново гласувайте предложението…
  Искате да обосновете това защо има нужда от прегласуване? Съгласен съм. Обосновете го. Вие ще го направите по-добре от мен.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Господин председател, колегите от мнозинството не видяха знака на председателя на комисията, който каза “зелено”, затова искам прегласуване.
  Моля Ви, господин председател, да го потвърдите от микрофона. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Моля Ви!
  Доктор Кацаров предлага прегласуване.
  Уважаеми народни представители, отново гласуваме предложението на д-р Васил Паница.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 148 народни представители: за 53, против 90, въздържали се 5.
  Това предложение не се приема.
  Уважаеми народни представители, до § 25 е добре да се стигне.
  Няколко съобщения.
  Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще проведе заседание на 31 октомври, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 42.
  Комисията по въпросите на гражданското общество няма да има заседание на 31 октомври, четвъртък. Комисията ще заседава следващата седмица на 7 ноември, четвъртък, от 16,00 ч. в зала “Изток”.
  Комисията по енергетика ще има редовно заседание в сряда, 30 октомври, от 16,30 ч. в зала 238.
  Комисията по транспорт и телекомуникации ще има редовно заседание на 31 октомври, четвъртък, от 14,30 ч. в зала 142.
  Комисията по труда и социалната политика ще има заседание на 31 октомври, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134.
  Комисията по околната среда и водите ще проведе свое заседание на 31 октомври, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 456.
  Комисията по жалбите и петициите на гражданите ще проведе заседание на 30 октомври, сряда, от 15,00 ч. в зала 356.
  Комисията по образованието и науката ще има заседание на 30 октомври, сряда, от 15,00 ч. в зала 248.
  Комисията по правни въпроси ще има заседание на 31 октомври, четвъртък, в зала 356.
  Уважаеми народни представители, следващото заседание е утре от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)  (Закрито в 16,04 ч.)
  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председател:
  Камелия Касабова


  Секретари:
  Гергана Грънчарова

  Несрин Узун

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания