Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 25 март 1994 година

(Открито в 9 ч. и 18 м.)
25/03/2004
  Председателствували: заместник-председателят Снежана Ботушарова
  Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание. В залата има необходимия кворум.
  Господин Капудалиев, искате думата по процедура? Заповядайте!
  ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо председател! Уважаеми майки, жени, съпруги! Позволете ми да честитя на всички вас и на целия български народ светлия празник Благовещение и да пожелая благотворна работа на всички в тази зала и в тази страна.
  Благодаря! (Ръкопляскания в СДС)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
  От името на Парламентарната група господин Николай Христов иска думата.
  Заповядайте!
  НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господа министри! През изминалите два пленарни дни в началото на всяко заседание народното представителство беше занимавано с редица декларации и изявления по незначителни според нас проблеми. Изпуска се обаче нещо изключително важно, а то е свързано с оцеляването на общините, свързано с техните бюджети.
  На 22 март в гр. Варна в присъствието на господин Александров, министър на финансите, се състоя среща на кметовете на СтБ/ЙА 140.1 четиринадесет бивши окръжни градове. Хубаво би било народното представителство да има предвид техните искания, изложени в декларация, която аз искам да оповестя от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
  "На 22 март в гр. Варна се събраха кметове и представители на четеринадесет общини с центрове бивши окръжни градове и обсъдиха финансови проблеми. С икономическите условия, заложени в Закона за държавния бюджет за 1994 г. общините са в невъзможност да съставят бюджетите си и да осъществят своите функции съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  Ръстът в приходната част на общинските бюджети за 1994 г. не може да обезпечи дори увеличението на фонд "Работна заплата", заложено в постановление на Министерския съвет # 30 от 1994 година. За да се осигури необходимата материална издръжка на бюджетните дейности образование, култура и здравеопазване трябва да бъде съкратен около 50 на сто от заетия персонал.
  Предвид гореизложеното отправяме следните искания към правителството на Република България.
  Първо. В срок до 10 април 1994 г. Министерството на финансите да изплати на общините 100 на сто от дължимите три дванайсти на субсидията, определена в чл. 7 от Закона за държавния бюджет за 1994 година. Целевата субсидия да се превежда в общините по отделен ред.
  Второ. Дължимите лихви по ДОО и други кредити при неиздължена субсидия да се поемат от държавния бюджет.
  Трето. Неизплатените бюджетни разходи за 1993 г. да се оформят като държавен дълг най-късно до 30 април 1994 година.
  Четвърто. Постановление на Министерския съвет # 30 от 1994 г. да се отмени в срок до 10 април в частта му, засягаща разходите по общинските бюджети.
  Пето. В приходната част на общинските бюджети да се заложат вноските от данъка върху добавената стойност, дължими от физически лица, общински фирми и търговски дружества и фирми с над 50 на сто недържавно участие и данък оборот преразчет на 1993 година.
  Шесто. Министерският съвет в срок до 10 април 1994 г. да уреди издължаването на сумите от ценовите разлики за жилищно строителство с централно управление на ДСК. 140.2
  Седмо. Приетата приходна част по общинските бюджети да стане задължителна за изпълнение от данъчната администрация.
  При неизпълнение на тези искания:
  Първо, не можем да съставим и внесем бюджетите за 1994 г. за приемане в общинските съвети.
  И, второ, настояваме правителството да подаде оставка."
  Запознавайки народните представители и господа министрите с тази декларация, от името на парламентарната група заявявам, че ние напълно я подкрепяме.
  Благодаря ви. (Ръкопляскания в СДС)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
  Уважаеми колеги, искам да ви уведомя, че до председателя на Народното събрание са постъпили пет заявления от народни представители. Ще прочета за какво става дума.
  "Уважаеми господин председател, на основание чл. 67 от Конституцията и чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с активната ми дейност в Гражданското обединение за републиката и неговото регистриране по Закона за политическите партии обявявам, че напускам Парламентарната група на Българската социалистическа партия и коалиция и от днес ще имам статута на независим депутат."
  Това са народните представители Кольо Парамов, Петя Шопова, Васил Дончев, Александър Томов, Илиан Илиев. (Ръкопляскания в СДС)
  Новопостъпили питания до днес:
  Питане от народния представител Емил Костадинов към министъра на науката и образованието Марко Тодоров относно демонстративното несъобразяване с изискванията на Кодекса на труда в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
  Срокът за писмен отговор е 8 април.
  Питане от народния представител Васил Златаров към министъра на земеделието Георги Танев относно възможността да бъде извършена спешна финансова ревизия в ТКЗС гр. Вълче дръм, област Монтана.
  Срокът за отговор е 8 април.
  Питане от народния представител Невен Пенев към министъра на културата Ивайло Знеполски относно присъединяването на Репуб140.3 лика България към Римската конвенция за закрила на артиститеизпълнители, продуцентите на звукозаписи и радио и телевизионните организации от 1961 и Конвенцията за закрила на продуцентите на звукозаписи срещу неразрешено възпроизвеждане на техните звукозаписи от 1971 г., администрирани от Световната организация на интелектуална собственост.
  Срокът за отговор е 8 април.
  Постъпило е питане от народните представители Стефан Савов, Иван Костов, Златка Русева, Екатерина Михайлова и Николай Христов към министър-председателя Любен Беров относно валутната политика на правителството.
  Срокът за отговор е 8 април.
  Постъпило е питане от народния представител Гинчо Павлов към министър-председателя Любен Беров относно регистрацията на фирма "Агрокомплект" и нейната легитимност.
  Срокът за отговор е 8 април.
  Простъпило е питане на народната представителка Ана Миленкова към заместник-министър-председателя и министър на търговията Валентин Карабашев относно приложение на постановление на Министерския съвет по отношение на ЕООД "Силет" и ЕООД "Агропродукт 64", гр. Силистра.
  Срокът за писмен отговор е 8 април.
  Постъпило е питане от народния представител Васил Златаров към министъра на транспорта Кирил Ерменков относно възможността за закупуване на апартамент от служители на БДЖ от гр. Карлово.
  Срокът за отговор е 8 април.
  Народният представител Васил Златаров е отправил и питане към министъра на териториалното развитие и строителството Христо Тотев относно възможността за намиране на подходящо място за извършване на шивашки и други производствени дейности на фирма "Шери М".
  Отговорът ще бъде даден на 8 април.
  Постъпило е питане от народния представител Стефан Караджов към министъра на земеделието Георги Танев относно епидемията от шап в района на Симеоновград.
  Срокът за отговор е 8 април. 140.4
  Има предложение за промяна в дневния ред днес. То е постъпило вчера до 18 ч. Представено е от професор Нора Ананиева. Предлага се на основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание като точка първа в днешния дневен ред да бъде проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.
  След приемането на този законопроект Народното събрание да продължи работата си с парламентарния контрол.
  Вчера заместник-председателят на Народното събрание господин Кадир е уведомил уважаемите народни представители какво е положението с двата постъпили законопроекта. Имам стенограмата тук, позволете ми да ви запозная отново.
  Постъпили са два законопроекта с вносители народните представители Юрий Борисов и Иво Атанасов и законопроект с вносител народният представител Любомир Павлов.
  Законопроектът на господата Борисов и Атанасов е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисията по бюджета и финансите, Комисията по образованието и науката и Комисията по културата.
  Становища комисиите са дали, с изключение на Законодателната комисия.
  Законопроектът на господин Павлов е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия, Комисията по културата и Комисията за радио и телевизия. Становище няма на Комисията за радио и телевизия и на Законодателната комисия.
  Моят въпрос е днес до началото на заседанието Законодателната комисия подготвила ли е становище?
  В стенограмата е записано, че снощи господин Джеров е потвърдил, че няма становище до завършването на заседанието вчера.
  В случай че няма становище на Законодателната комисия, съжалявам, но не може да се постави за гласуване и включване в дневния ред. Позволявам си от мое име да се обърна към колегите да се отнесат към този въпрос с необходимата сериозност, тъй като словото е едно от основните права на гражданите и съответно пресата е изключително необходима. СБ/КП 141/1.
  Така че, моля, обръщам се към колегите от Законодателната комисия и Комисията по радио и телевизия във възможно найкратък срок да подготвят своите становища.
  Постъпили са писмени отговори на питания от вас, уважаеми колеги. Моля да ги получите.
  Господин Руслан Семерджиев има писмен отговор от министъра на науката и образованието.
  Господин Невен Пенев има писмен отговор от министъра на земеделието Георги Танев.
  Господин Веселин Иванов има писмен отговор от министър Кирил Ерменков.
  Господин Емил Костадинов има писмен отговор от министърпредседателя.
  Започваме с парламентарния контрол.
  Първи ще отговаря на нашите актуални въпроси и питания заместник-министър председателят и министър на труда и социалните грижи Евгений Матинчев. Към него е отправил питане народният представител Драгия Драгиев относно мерките, които Министерският съвет и министър-председателят следва да вземат във връзка с безпричинното уволнение на председатели и членове на 27 ликвидационни съвета на територията на община Стара Загора.
  Господин Драгиев, имате думата.
  ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Господин заместник-министър председател, господа министри, колеги! Моето питане е с малко по-особен характер. То се базира както на протеста, отправен от страна на незаконосъобразно уволнени членове на 27 ликвидационни съвета, така и на протеста на кметовете на тези 27 населени места.
  Това ме накара в уводната част на питането да обоснова юридически и фактически защо не желая да се обърна към министъра на земеделието с този въпрос, а отправям питането си до господин министър-председателя на Република България.
  Правното основание за това според мен е чл. 108, ал. 2 на Конституцията, а фактическите основания са следните:
  Първо, постъпилите възражения са подписани от кметовете на 27 села, част от които не са представители на синята коалиция. 141/2.
  Второ, някои от освободените са членове на различни политически формации, включително и на БСП.
  Трето, основното изложение е направено от инженер Петко Атанасов Чамов, заместник-кмет на община Стара Загора, член на Българския земеделски народен съюз.
  И на последно място, това питане отправям към Вас, господин министър-председател, с надеждата, че това е последна възможност да бъдат убедени хората от този край, че ръководеното от Вас правителство осъществява дейността си само въз основа на действащото законодателство в страната и допуснатото грубо нарушение на Закона за възстановяване собствеността и ползването на селскостопанските земи ще Ви накара Вас и Вашето правителство да отмените незаконосъобразния акт на министъра на земеделието, така както изисква чл. 107 от Конституцията.
  На второ място, това питане е представено ведно с възраженията до всички компетентни органи на републиката. Изложил съм и законовите основания, които ми дават възможността да се обърна към господин министър-председателя и към представителите на Народното събрание, които сега няма да ги чета, тъй като те са известни и са включени в отговора.
  Фактическите основания обаче са следните. Несретната политика на професор Танев и неговото министерство в областта на земеделието; липсата на методика за деактуване на одържавени и актувани кооперативни сгради; липсата на методика за реда на заявяване на кредитите по приетите закони за кредитиране на сеитбените кампании; масово осъществяване на предварителни въводи във владение на кооперации и сдружения със съмнителна легитимност, които затрудняват работата на ликвидационните съвети и ги превръщат не в ликвидатори, а в реставратори на старите ТКЗС.
  Изявленията са подкрепени от следните кметове на селата: Хрещене, Калитиново, Преславе, Змеево, Петрово, Ловец, Горно Ботево, Плоска могила, Руда, Солица, Арнаутито, Борилово, Пряпорец, Ново село, Старозагорски минерални бани, Казанка, Остра могила, Богомилово, Малка Верея, Лясково, Елхово, Ракитница, Михайлово, Самуилово, Воденичарово, Хан Аспарухово, Бенковски, Пшеничево, Памукчи, Бъдеще, Стрелец и трите района на Стара Загора. 141/3.
  Всички те протестират срещу произволните действия на министър Танев, като посочват, че:
  Първо, освобождават се специалисти в областта на земеделието.
  Второ, заварените дългове на ТКЗС в голямата си част са вече изплатени.
  На трето място, почти навсякъде сеитбите се извършват, без да се ползват целеви кредити. И това хубаво го чуйте и го разберете!
  Въз основа на изложеното отправям следните питания:
  Първо, след като Ви бе представена документацията, обективираща незаконосъобразните действия на министър Танев, предприети ли бяха действия от страна на Министерския съвет и лично от Вас за отмяната им и за търсене на персонална отговорност на подчинения Ви министър?
  На второ място, разглеждан ли е на заседание на Министерския съвет проблемът за забавяне на хода на земеделската реформа в страната? Намирате ли, че цитираните данни от господин министъра на земеделието са достоверни и извършена ли е специализирана проверка на осъществяващия се процес на земеразделяне?
  На трето място, какви действия ще предприемете за възстановяване на нормалната работа на ликвидационните съвети на територията на община Стара Загора и ще създаде ли най-после Министерският съвет нормални условия за провеждането на реална аграрна реформа в страната, а не с привидни действия и с незаконосъобразни указания практически да се спира този процес? (Ръкопляскания в СДС)
  И на второ място, нещо, което е много съществено и за което разбрах, че Комисията по национална сигурност също е сезирана, и господин Ставров от парламентарната група на СДС като неин член е предприел конкретни действия за разрешаването му. На територията на община Стара Загора военен полигон е обсебил повече от 16 хил. дка обработваема земеделска земя от селата Казанка и Остра могила. Преведените суми от Министерството на отбраната в размер на 2,5 млн. лв. на Министерството на земеделието са изразходвани за хидромелиоративно строителство, а не за обезщетение на собствениците. Сега общинската поземлена комисия в Стара Загора категоризира тези земи десета катего141/4. рия - полупустеещи и пустеещи, и хората практически не могат да бъдат обезщетени.
  По поръчение на собствениците от двете села се обръщам към Вас със следния въпрос: възможно ли е, господин министърпредседател, по Ваше нареждане да се създаде специална комисия, която след като се запознае на място с проблема и със съществуващата документация в Министерството на отбраната и Министерството на земеделието, да извърши точна категоризация на земята и предложи схема за реда и начина, по който да бъдат обезщетени собствениците на двете села.
  Благодаря ви, колеги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
  Господин заместник-министър председател, имате думата за отговор. 141/5.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Драгиев!
  Вие фактически задавате няколко въпроса, на които ще се опитам да отговоря. За по-голяма лекота при отговора аз съм групирал отговорите на въпрос 1 и 3, защото считам, че те до голяма степен са от еднороден характер, и, бих могъл да ги третирам и двата въпроса заедно.
  Земеделската политика на правителството е определена в неговата програма. Министърът на земеделието, както точно посочвате, е лицето, което пряко отговаря в правителството за така провежданата политика, но отговорност за тази политика носи, съгласно Конституцията и законите на страната министър-председателят.
  Тази политика министър-председателят изпълнява чрез структури, държавни структури в страната, а специфичното структурно звено на местно ниво, което е определено със специален закон - това са ликвидационните съвети на определени организации.
  Специалният закон изрично делегира права на министъра на земеделието да освобождава или назначава лицата, които работят в ликвидационните съвети.
  Когато хората, които работят в ликвидационните съвети, а те работят там за да изпълняват определена за момента държавна политика, независимо от това дали се харесва или не.
  Има един начин когато тези органи, които се назначават от съответния министър и не са съгласни с провежданата политика на правителството. Логиката е, че те трябва да освободят своите длъжности, за да можем на тяхно място да назначим други хора.
  Уважаеми господин Драгиев, когато се смени тази политика, която се провежда от Министерския съвет, когато се смени правителството, естествено е, ще има необходимост, може би, от други хора, които да реализират тази политика.
  РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Ами Вие да си ходите тогава! Хайде, идете си! (Шум и реплики)
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Но, във всички случаи, за да може да осигурим едно стабилно управление както в отделните раздели на правителствената политика, така също и по отношение на териториалната политика, уважаеми МС/ЗТ 142.1 дами и господа, правителството няма да търпи компромиси. То трябва да осигури функционирането на структурите по начин, който реализира държавната политика в момента.
  Нещо повече! Уважаемите господа народни представители, вие разширихте тези правомощия в управлението на държавата.
  Нека да ви припомня и текста, който вие приехте в Народното събрание, съгласно който утвърдихте много правилно принципите за екипност в управлението и принципите за строго спазване на определена държавна политика от държавните служители.
  Аз искам да ви припомня този текст. Това е чл. 328а, при който "когато в интерес на работата, в целесъобразност от реализацията на съответните изисквания към съответната служба на дадения държавен служител се предявяват изисквания, на които той не отговори, без да се пита някой това лице простичко се освобождава от заеманата длъжност".
  И веднага искам да направя връзка с Вашия трети въпрос от питането - за възстановяването на нормална работа в ликвидационните съвети.
  Господин Драгиев, в случая подмяната на една или друга личност от засегнатите хора, за които Вие споменахте, няма абсолютно никакво значение. (Неодобрение от блока на СДС, шум и реплики) На тяхно място, и Вие за това нямате факти, че сме нарушили този принцип, сме назначили добри специалисти, специалисти, които веднага в ход, без да политизират поеха изпълнението на своите функции. И във Вашето питане няма констатации от тази гледна точка, че с тези си решения за освобождаването на председатели на ликвидационните съвети се е сринала работата на съответните ликвидационни съвети. Е да, за съответните личности може би има значение, но за нас работата в повечето от тези ликвидационни съвети определено се подобри.
  Що се отнася до Вашите бележки по земеделската реформа, министър-председателят нееднократно и министър Танев многократно са взимали отношение по основните принципи както и по насоките на тази реформа. 142.2
  Но, считам че бих направо поставил под съмнение атакуването на някои представени от министъра данни с цел той да бъде злепоставен - определено.
  Просто ми се струва, че не бива да се доверяваме на едностранчиво представени данни или пък поставянето в отделен аспект даден въпрос, защото много добре знаете като политик, че веднага по този начин може да се компрометира дори и замисълът на казаното от съответния министър.
  Що става въпрос за данните, които Вие директно атакувате - не ги събира Министерството на земеделието. Това не е негова функция. Тези данни, които сме представили пред вас, това са данни, които сме ползвали от Централния статистически институт.
  Използвам обаче повода да информирам уважаемите дами и господа народни представители с окончателните данни за миналата година.
  Обявени са и изготвени планове за земеразделяне за 14 млн. и 700 хил.дка. От тях одобрените планове са към 5 млн. и 700 хил.дка.
  Възстановената земя по чл. 18ж, ал. 1 е в размер на 6 млн. и 700 хил.дка.
  Земя, която сме предоставили за ползване по чл. 17, ал. 5 - 12 млн. дка. Малко над 12. Не ви казвам крайните цифри. 12 млн., да кажем и 50 хил.дка.
  От началото на 1994 г. са изготвени и обявени плановете и, ви казвам, до днешна дата, планове за около 6 млн.дка за земеразделяне. 142.3 Второ обявяване или одобрените планове от тези през 1993-1994 г. са 3 млн. 650 хил.дка, а възстановената земя за този период е 134 хил.дка.
  Сега нарочно ви споменах тези окончателни цифри, дами и господа народни представители, за да ви кажа, че това са и официалните статистически данни, а не данни, които някой може да интерпретира или да съчинява по повод на хода на поземлената реформа.
  От всичко това, което ви казвам, може би трябва да се спре да се говори, че поземлената реформа в България е в застой и тя не върви. (Реакция от залата) Това не отговаря на истината.
  Веднага обаче искам да кажа, че това съвсем не означава, че няма проблеми и ходът на реформата отговаря абсолютно на обективните потребности на времето, в което живеем. Веднага искам да споделя с вас само част от основните причини, които затрудняват, продължават да затрудняват реформата в селското стопанство.
  Първата причина, това е нормалното и ритмично финансово осигуряване. Не е тайна, че в края на 1993 г. Министерството на земеделието дължеше на фирмите-изпълнителки технически дейности по земеразделянето над 250 млн.лв. По тази причина ние смятаме, че спадна съществено броят на обявените планове от 15-20 до може би 8-10, което е близо едно 50 на сто.
  След като бяха изплатени дълговете през месец януари всички, които четем "Държавен вестник", веднага забелязваме, че броят на плановете седмично отскочи на цифрата 30-40. Следователно една от много сериозните причини за забавения ход на обявяваните планове през миналата година беше липсата на средства за тази цел в края на 1993 г.
  Знаете също така, че много от фирмите поискаха преразглеждането на договорите. Преразглеждането на договорите те насочват за съобразяване, както договорите за наем, с инфлационния коефициент. Но това веднага поражда необходимостта на допълнително средства, за които отсега утвърденият бюджет със закон на Народното събрание сме силно затруднени. Това означава, че са необходими още около 300 млн.лв. И откровено казано имаме сериозни проблеми, защото много от фирмите заплашват с дела по този въпрос и, което РД/КТ 143.1 е най-неблагоприятното, с прекратяването на изпълнението на поетите договорни задължения.
  Втори един проблем. Това е кадровото осигуряване на поземлените комисии, с което също имаме сериозни проблеми.
  Основната част от служителите в тях за съжаление през изминалата година напуснаха и отидоха да работят във фирмите по земеразделянето, където получават много по-високи заплати. На щат в поземлените комисии останаха едва 7 юристи и 28 души геодезисти с висше образование.
  Действително Законът за пенсиите разреши на две-три хиляди пенсионери да работят в ликвидационните съвети, но засега този закон не позволява една бройка от 300-400 души да работят в поземлените комисии.
  Знаете, че направихме опити за корекции на ал.2 на чл.50 от Закона за пенсиите, но този въпрос все още е в Народното събрание.
  Кадрите за управление на поземлената реформа трябва да участвуват в приемането на над 40 хил.етапа на плановете за земеразделяне, т.е., ежегодно да бъдат на по 4-5 места. Същите тези кадри трябва да оказват помощ и контрол на поземлените комисии, да приемат стотици граждани, да проучват и отговарят на около 100-150 конкретни искания, жалбите са огромни и се падат около 250 жалби и сигнали на един човек.
  Уважаеми господин Драгиев, оказва се, че по законодателен път могат да се решат някои от кадровите проблеми на реформата и ако не направим това ще постигнем същото намаляване на темпа, което наблюдавахме в края на 1993 г., а да не кажа, че поради липсата на необходимите средства на много места, при тези искания на фирмите за корекция на договорите, действително може и да спре, което е най-лошото.
  Трети един проблем по отношение на реформата, това е така нареченото "материално осигуряване". Оказа се, че за поземлена комисия със землище около 250 хил.дка и 15-20 села са необходими няколко компютъра, а над 50 на сто от поземлените комисии имат землища с над 2 млн.дка и над 30 населени места. Огромни са нашите проблеми през тази година да осигурим необходимото 143.2 материално осигуряване, за да можем да постигнем темпове на реформата съгласно политиката, която следваме.
  Министерският съвет подготви промяна на закона и правилника. Този проект твърдим, че се направи от добри експерти, от познати на всички ви специалисти, от хора с безспорен авторитет в селското стопанство. Проектът не засягаше принципите на закона, а само онези членове и алинеи, които биха ускорили процеса на реформата при по-нататъшната реализация на правителствената програма в земеделската политика. Обаче, ето и този проект повече от година отлежава в Народното събрание, без изобщо да е стигнал в пленарната зала. Всеки, който малко или много е вникнал в закона и правилника за неговото приложение добре знае, че не може практически да се направи план за земеразделяне, който да е спазил закона поне на 80 на сто. Това е и една от причините за изключително многото жалби за дейността на така наречените "инициативни комитети" и не на последно място, от намесата на политици, на държавни служители, пък дори и на депутати в работата на поземлените комисии.
  Така че анализът на реформата се е правил и аз категорично отричам, че правителството няма за своя основна цел именно ускоряване на поземлената реформа. Ние определено смятаме, че това е начинът, един от начините за излизането от острата икономическа криза.
  Ще Ви дам отговор на Вашия четвърти въпрос.
  С Постановление # 371 на Министерския съвет от 1972 година се отреждат терени в землищата на село Казанка, село Остра могила, село Змеево, село Борилово, село Ръжина и други за нуждите на Министерството на отбраната - общо 20 348 дка земеделски земи.
  Има и акт, господин Драгиев, за държавна собственост. Той е # 6 от 10 юни 1974 г. Всичко е резонно по този акт. Проверихме го лично. Той е заведен в актовата книга на държавните войскови имоти - том 3, страница 89 с пореден номер. 143.3
  Земеделските земи също са категоризирани с Акт 31 от 1972 г. от комисия, назначена от председателя на Окръжния народен съвет, Стара Загора, по петстепенната скала на категориите, която е съществувала именно по това време.
  Така че тези земи, за които става въпрос и които вие повдигате във Вашия въпрос, съответно разпределението е следното: те са в по-ниските категории, или около 1700 дка. са трета категория, която е с по-добри качества, но всички останали земи са четвърта и пета категория. Четвърта категория са 8700 дка., а пета категория - 9900 дка.
  Управление "Земеделие" при бившия Окръжен народен съвет Стара Загора е определило земеделските земи подробно по землища и по видове както следва: село Казанка - обработваема земя 4000 дка, четвърта и пета категория; село Мери - 1000 дка., четвъртаа и пета категория - всичко 13 300 дка.
  Аз си позволих, уважаеми господин Драгиев, да бъда толкова подробен, защото точно това и Вие искате с Вашия въпрос. Или изводът е, че се касае за земя от 13 300 дка. Цифрата, която посочвате - 16 000 дка - просто не е вярна.
  Поземлената комисия в Стара Загора е признала по землища, категории и площи от подадената информация от Научния институт по почвознание и агрохимия "Пушкаров" по 10-степенната скала за категоризиране, както следва: село Казанка - пета категория 161 дка., осма категория - 173 дка., а десета категория - 6800 дка или всичко 7 160 дка. За село Остра могила (аз ви моля да си отбележите и тези цифри) - пета категория са 2220 дка., осма категория - 2285 дка., а десета категория - 868 дка. или всичко 5373 дка. Господин Драгиев, това са някъде около 12 230 дка. от двете землища. За прекатегоризиране на площи, надхвърлящи 300 дка. е направено вече писмено искане до Институт "Пушкаров". Според мен, и аз тук съм с Вас съгласен, няма пречки схемата за реда и начина, по който да бъдат обезщетени собствениците, предварително да се обсъди с тях и да се реши в скоро време този въпрос.
  Вие призовавахте да се направи една комисия, но аз считам, че този въпрос може да се реши оперативно и бързо. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин заместник-министър председателю. НЧ/НП 144.1
  Господин Драгиев, имате възможност за допълнителни въпроси.
  ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин заместникминистър председател! Аз първо искам да Ви благодаря за желанието да ми отговорите, тъй като противното би означавало този отговор да се забави във времето. Благодаря Ви за пространното изложение във Вашия отговор.
  Но аз не мога да приема голямата част от този отговор по следните съображения. Безспорно е, че финансово реформата е затруднена. Но никъде в моето питане не става въпрос за отпускане на средства. Става въпрос за безпричинно, безпринципно уволнение на хора. На второ място, аз не искам да злепоставям когото и да било. Ако бях искал да злепоставям някого от правителството, аз щях да се обърна по друг начин и да използвам други средстваа. Аз се обръщам към Вас, защото преди това хората са се обърнали лично към господин министъра (той е тук и ще потвърди това), а след това аз в кулоарите на Народното събрание му зададох въпрос, на който той отказа да ми отговори. И поради това се опитах и мотивирах в първата част на своето питане желанието си именно господин министър-председателя да ми отговори на тези въпроси, тъй като няма вече друга инстанция, която да убеди тези хора, че видите ли, те са справедливо освободени от работа.
  Още повече искам да Ви кажа и да го заявя най-отговорно: хората, които СДС беше назначило в ликвидационните съвети, отдавна ги няма. Те бяха първият откос, така да се каже, той мина още в ранните дни. Касае се вече за втора и трета реколта. Разберете го това. И те отдавна не са ...
  СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Стига глупости!
  ДРАГИЯ ДРАГИЕВ: Не са глупости, господин Мулетаров!
  РЕПЛИКИ ОТ БСП: Лъжеш!
  ДРАГИЯ ДРАГИЕВ: Ами аз ако лъжа, ето я папката. И тази папка е представена и на господин президента, и на господин министър-председателя. И сега отново ще я представя.
  РЕПЛИКА ОТ БСП: Какво отношение има президента по този въпрос?
  ДРАГИЯ ДРАГИЕВ: Ами защото е президент. Аз на Вас няма да обяснявам, Вие не ги разбирате тези работи. 144.2
  Що се отнася до тези именно 12 млн. дка., които вие посочихте за ползване, ето Ви част от изложението: "Предварителният въвод създаде благоприятна почва за създаване на сдружения и кооперации със съмнителна легитимност. Вместо да извършваме регламентирана от закона ликвидация, ние изготвяме съвместно с новите производствени единици делбени протоколи, сключваме договори, извършваме услуги. Тоест, накратко ние не ликвидираме, а реставрираме".
  Що се отнася до втората част на Вашия отговор, аз искам да кажа само едно: господа, и това трябва да се запомни и да се знае добре, собствеността в Република България на земеделските земи никога не е бивала отнемана от патримониума на хората! Голата собственост е оставала у гражданите. И ако е извършено одържавяване на тези земи, питам аз къде са парите за обезщетението? Кого обезщетихте? Текезесетата ли, които имаха само право на полозване и владеене на тези земи, макар че и това право не им беше учредено, а беше насилствено създадено.
  Така че когато задавате и когато отговаряте на тези въпроси, моля Ви дръжте сметка какво е станало тогава: конфискация ли е станала, принудително отнемане на земи ли е станало? Ето от това се интересувам, затова искам комисия. Защото хората не могат да бъдат лишени от правото си законно да бъдат обезщетени. Ние нямаме колхози и совхози в България. Ние нямаме държавни структури в земеделието, с изключение на няколко дезесета. Ние имаме принудително отнемане само на ползването на земите и това сега ние искаме да възстановим. Благодаря.
  Връчвам на господин Матинчев преписките в отговор на отправените ми реплики от страна на народни представаители за лъжа и за представяне на неверни факти. (Ръкопляскания от СДС)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Матинчев, има ли какво да добавите? Ясно, въпросът е поставен, отговорът е даден.
  Преминаваме към следващия актуален въпрос към господин Матинчев. Той е отправен от народния представител Петър Балабанов относно обявяване на приватизация на еднолично акционерно дружество "Номат", Бургас.
  Господин Балабанов, имате думата.
  ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, 144.3 господин Матинчев! Поисках да получа отговор от Вас, въпреки че въпросът ми е отправен към господин министър-председателя, защото събитията около предприятието "Номат" се развиват стремително и участващите в конкурса за неговата приватизация работници все още нямат отговор на офертата, която са предложили в Министерството на промишлеността, а в същото време имат информация, че бъдещият собственик вече е определен и е получил отговор на своята оферта.
  След завода в град Камено, който е в съседната община, предприятието "Номат" е първото сериозно предприятие в Бургас което влиза в приватизация. От действията на правителството по този въпрос хората в Бургас най-добре ще видят дали се касае за равен старт и за прозрачна приватизация или ще се оправдаят опасенията на широки кръгове у нас, че се минава към варианти, които са характерни за банановите републики и които нашият народ е нарекъл "шито-покрито!".
  Ето защо искам да чуя мнението на правителството за явно допуснатите нарушения на закона в процеса на приватизация на "Номат", Бургас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Балабанов.
  Имате думата господин заместник-министър председателю.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Балабанов!
  Досегашната дейност по приватизацията като основен елемент на структурната реформа с основание се счита за незадоволителна в обществен план. Аз считам, че имат основание обвиненията, които вие правите като народни представители, също така и критиката, която има от държавните служители за проявата на извеестна неспособност на ангажираните държавни ведомства да се справят със своите отговорности по приватизацията. При това съвсем ограничено, или въобще не се взимат под внимание редица обективни затруднения по отношение на приватизацията, които следва да се имат предвид.
  На първо място, аз бих поставил липсата на платежеспособно търсене на предприятия. По същество национален приватизационен пазар не съществува поради огромния дисбаланс, бих казал, между търсенето и предлагането. 144.4 Второ. Това е негативното влияние на общия икономически спад, който доведе до рязко намаляване на използването на мощностите в почти всички отрасли на икономиката.
  Естествено смятам като логична позиция в тази ситуация позицията на предприемачите, които застанаха на изхода и на входа на държавните предприятия чрез различни форми на съвместна дейност с тях. Тази стратегия на поведение на частния бизнес е напълно закономерна за съответния етап и бих ви казал, убеден съм, че може да се промени единствено с рязкото подобряване на икономическите условия в страната, а не чрез административни актове.
  Трети един фактор. Данъчните условия в страната, уважаеми дами и господа, определено не създават стимули за участие в приватизационния процес.
  Друг един проблем. Редица несъвършенства на съответната законова и нормативна база на приватизационния процес.
  Въпреки тези затруднения, правителството полага усилия за ускоряването на процеса на приватизация на държавните промишлени предприятия. В процеса на селекция и откриване на процедури за приватизация попадна под внимание и аз бих казал един атрактивен обект, какъвто е АД "Номад" - гр. Бургас.
  Приватизационната процедура на предприятието беше съпроводена от редица усложнения, които са характерни изобщо за повечето от приватизационните обекти. За съжаление не за това се отнася и питането на народния представител г-н Балабанов. Поставените от него въпроси третират по-скоро законосъобразността и то на една процедура, която се провежда от Министерство на промишлеността.
  На първо място, по вашите въпроси: дали министерството има право да обявява за приватизация обект с такава стойност?
  Съгласно чл. 3 от закона компетенциите на отрасловите министерства се отнасят за обекти с балансова стойност на дълготрайните активи до 10 млн. лв. Или, уважаеми господин Балабанов, повторих го вече един път, ще го кажа и още един път, когато министрите и когато Министерският съвет няма право да разширява правата си и нашите права са ограничени в стойност само до 10 млн. лева, това е стойността на 4 - 5 апартамента дълготрайни активи. Тогава защо са всички етикети, че единствено за приватизаВТ/ВЙ 145.1 цията е отговорно и следва да бъде отговорно правителството?
  Предлагаме сега със закона рязко вдигане на долната стойност - 10 млн., за да имаме един път завинаги възможността не изцяло, но поне да въведем някакво въздействие, регулиране на процеса на приватизацията. Обаче в съответствие с вътрешните правила на министерството, държавната фирма по това време "Номад" е предложена пред колегиума за откриване на процедура за приватизация на 26 март миналата година, заедно със седем други обекта.
  В протокола от това заседание, което проучихме, под т. 1.4. е записано, че предложението се приема и следва да се предприемат действия по откриването на приватизационна процедура.
  Към тази дата е бил валиден годишният счетоводен баланс, който има предприятието към 31 декември 1991 г. Стойността на дълготрайните активи на Държавна фирма "Номад" - Бургас, по този баланс са 6 млн. 735 хил. лв., или министерството има пълното основание и право да обяви приватизационна сделка.
  Със заповед допълнително от 12 април 1993 г., която е публикувана в "Държавен вестник", бр. 32 от 16 април 1993 година, процедурата на това основание е открита.
  Трябва да се отбележи, че годишният счетоводен баланс на "Номад" за 1992 г. е приключен на 29 март 1993 г. и е представен в Министерство на промишлеността значително по-късно.
  Второ. Аз така формулирам въпроса: възможно ли е да се обявява за приватизиране обект с неизяснен режим на собственост?
  Съгласно изискванията на Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, решението за приватизация е взето след изготвянето на правен анализ на обекта, заверен с подписите на г-н Овчаров - директора, на главния счетоводител - г-н Тодоров, и изготвилия правния анализ адвокат - г-н Бакалов.
  От него е видно, че Държавна фирма "Номад" - Бургас, упражнява правото на държавна собственост с акт # 8817 от 12 август 1986 г. на Общинския народен съвет - гр. Бургас. Указан е и теренът с площ 76 дка в северната промишлена зона на град Бургас и три сгради с обща застроена площ 5136 квадратни метра, построени през 1990 г., от ДФ "Номад" със собствени средства. 145.2
  Декларирано е, че имотите не попадат под режима на закона.
  От гореизложеното става ясно, че режимът на собственост към датата на вземането на решение, бих Ви казал, господин Балабанов, но и към днешна дата също, е напълно изяснен и не съществуват никакви празноти, в които да се усъмним.
  Впоследствие се извършва преотреждане на парцели от терена на предприятието от кмета на община Бургас, което е записано по следния начин: отписване за фирми за среден и дребен бизнес. Това едностранно решение за обект с вече открита процедура за приватизация се обжалва на основание чл. 138, ал. 1 от Закона за териториалното и селищното устройство, като делото е отложено и ще се гледа сега, през месец май - на 16 май.
  Другият Ваш въпрос. Смята ли се задължено Министерство на промишлеността да отговаря на предложенията на колективите и ръководствата на добре работещи и печелещи предприятия?
  По силата на чл. 4 от закона министерството е задължено да отговаря на внесените от ръководството или колектива на едно предприятие предложения за откриването на процедура за приватизация, като отказът на подобно предложение по силата на ал. 2 от същия този закон за приватизацията, се обосновава или мотивира.
  Очевидно е, че внесеното в случая предложение с писмо от предприятието от 27 ноември 1992 г. е уважено и са последвали действия от страна на Министерство на промишлеността за откриването на процедура. Обаче не смятаме за правилно, че това автоматично означава и че е извършена самата процедура по продажбите.
  Трябва да отбележа, че именно с оглед запазването на интересите на колектива беше определен начален срок за заявяване на преференциалното участие, който съвпадаше с датата на обявяването на конкурса за продажбата на акции на фирмата "Номад". С тази цел бяха ускорени и действията по преобразуването на "Номад" в еднолично дружество, тъй като беше известно, че преференциалното участие се отнася само за преобразуваните предприятия по принцип.
  Не може да се съгласим, уважаеми господин Балабанов, и с твърдението, че "Номад" е едно добре работещо предприятие и ще ми позволите да докажа това. 145.3
  Според отчета за приходите и разходите за 1992 г. при общи приходи 9 млн. 887 хил. лв., нетният размер на приходите от продажби е само около 3 млн. лв., което, веднага можем да направим оценка, че е по-малко от 30 на сто. Според междинния баланс към 30 септември миналата година се отчита вече от това предприятие приблизително около 1 млн. лв. загуба. Трябва да се отчете и фактът, че близо 70 на сто от застроената и 40 на сто от незастроената площ на предприятието са внесени в граждански дружества или отдадени под наем.
  Съгласно чл. 7, ал. 1 от Постановление # 7 на Министерския съвет от 25 януари т.г., именно това като факт, като обстоятелство задължава министрите и председателите на комитети да вземат решение за прекратяване или за приватизация на съответното държавно предприятие. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин заместник-министър председателю. Господин Балабанов, ако искате да вземете думата. 145.4
  ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз благодаря на господин Матинчев за дългата и обстоятелствена лекция и все пак не мога да разбера, не ми станаха ясни някои подробности на подготвения му отчет, които предпочитам да изясним в личен разговор, тъй като процедурата не ни дава право при актуален въпрос да поставям допълнителни питания. А и госпожа водещата вероятно няма да ми даде такова право.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да спазим правилника, но имате възможност господин Балабанов, ако трябва може и с допълнителни въпроси.
  Господин Матинчев, може ли само да ми дадете възможност да се обърна към министър-председателя. Вие сте дали писмен отговор на госпожа Лорета Николова по повод нейно питане. Но тя иска сега да даде отговор към Вас т.е. да се възползва от правото си да даде мнение по него. Предполагам, че нямате нищо против да й дам думата. Това питане е относно забраната за износ на отпадъци и отломки от неръждаема стомана. Ако искате заповядайте. Има практика, ако има посмен отговор може да се развие. Извинявайте, не съм компютър, затова има съответна документация.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Благодаря госпожа Ботушарова. Но моля да ме извините. Специално този въпрос аз предоставих, резолирах до моя колега Карабашев, който директно като министър на търговията се занимава с тези проблеми. Просто сега в момента и при уточняването на програмата аз дадох тези пояснения. Нямам готовност да взема отношение по този въпрос, поради съображенията които излагам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  Госпожо Николова да отложим ли Вашето мнение или ако искате сега да го изразите да се чуе, за да може след това който трябва да отговори, тъй като е питане.
  Заповядайте имате думата. Само моля за краткост на изложението.
  ЛОРЕТА НИКОЛОВА (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, уважеми господа министри! Взимам думата относно отговора на питането ми отправено към министър-председателя на Република България за съобръженията на правителството при СМ/ЙА 146.1 забраната за износ на отпадъци и отломки неръждаема стомана, митническа тарифна позиция 72042100 от позиция на позиция 7204 от Приложение # 8, т. 2.1 от 241 министерско постановление.
  Уважаеми господин Матинчев, обръщам се към Вас, тъй като писмено получих отговор от Вас. Искам да изразя своята неудовлетвореност от изложените две съобръжения в приложения към Вашия отговор текст и от цялостното отношение на Министерския съвет към поставения от мен въпрос.
  Въпреки моето уважение към Вас, като народен представител не мога да се съглася с безотговорната и некомпетентна намеса на правителството в развитието на пазарните взаимоотношения в нашата страна.
  Първо, мнението че освобождаването на износа на отпадъци и отломки от неръждаема стомана ще благоприятства износа и на останалите видове отпадъци и отломки от черни метали, тъй като забележете визуално не би могло да се определи вида на отпадъка е напълно несъстоятелно. Освен съществената визуална разлика между отпадъците от неръждаема стомана и тези от черни метали като неоксидираност, лъскавина и липса на магнитни свойства, в митническата тарифа е описано подробно кои стомани се считат за неръждаеми, кои легирани чугуни и т.н. Принадлежността на металните отпадъци към някои от позициите на митническата тарифа се доказва с химически анализи направени от оторизирани за това лаборатории, които анализи се предоставят на митническите служители. И по този начин се избягва евентуалната некомпетентност на митническите служители визуално да определят вида на отломките и отпадъците от метали.
  Второ, съобръжението, че отпадъците от черни и цветни метали представляват стратегически суровини преработката на които съдейства за намаляване себестойността на готовите изделия мога да приема само, ако в страната съществуват технологии и действащи мощности за тяхната преработка.
  В отправеното от мен питане обаче става дума за отпадъци и отломки от неръждаема стомана за които в страната няма технологии и действащи мощности за тяхната преработка.
  Предлагането на режим за износ с експортни такси и квоти в този случай е още едно доказателство за антипазарната политика на правителството и незаконното ограничаване на свободната стопанска инициатива на българските граждани. 146.2
  Аз като представител на Движение гражданска инициатива, политическа организация поставила си за цел защита на интересите на дребния и средния бизнес, учтиво Ви моля да отговорите, знае ли се със сигурност, а не вероятно какви са съобръженията на правителството за забраната за износ на отпадъци и отломки от неръждаема стомана.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може би отговорът ще постъпи допълнително.
  Господин Матинчев Вие обяснихте и не сте задължен, но разбира се имате думата.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Аз казах, че сме поставили като задача на заместник-председателя господин Карабашев, окончателното решаване на този въпрос. Ние считаме, че има логика във Вашите съобръжения и като изключим реплики за антипазарна политика, политика насочена срещу свободната инициатива, за нас от по-съществено естество са проблемите свързани с митническия контрол. Защото така наречените честни частници в редица случаи ни поставят пред много деликатни положения, включително и по отношение на износа на тези отломки от неръждаема стомана, по-специално.
  Искам да Ви кажа и нека всички народни представители да знаят, че само като разрешим да кажем да се изнасят дърва за горене, после от България изтичат към Гърция и към Турция прекрасна българска дървесина. Обърнете внимание и на този, разрешим ли изобщо някакъв скрап дори той не е малък, той е около триста тона този скрап общо за България, по него ще изнесем не триста тона, а ще изнесем триста хиляди тона скрап от черни метали. При сегашното положение на контрола от държавните служители на митници в търговското министерство и т.н. твърдя от правителството, че просто нямаме възможност да въздействаме на този процес, а иначе приемаме Вашето съобъжение по този повод.
  И нещо повече, трябва да Ви кажа, че правителството вчера се занима с този въпрос, когато се занимаваше с проблема за износа на брашната постави се и въпроса за износа на тези триста тона отломки от неръждаема стомана. Предполагам че в скоро време ще имаме решение на този проблем. 146.3
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря господин министър-председателю. Към Вас има още един последен актуален въпрос поставен от народния представител Стоян Райчевски, относно решение на църковните власти в Цариград да издават документи за българите на гръцки и руски език.
  СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри! За протокола Стоян Райчевски - Съюз на демократичните сили.
  Уважаеми господин Матинчев, моят актуален въпрос е във връзка с Наредбата за премахването на българския език в документи на Българската екзархия в Цариград и заменянето му с гръцки и руски език бях отправил към Министерството на външните работи, но от там ми бе предложено да отнеса въпроса към ръководството на Министерския съвет, тъй като иначе отговорът щял да бъде формален. 146.4
  Не искам да коментирам нежеланието на Министерството на външните работи да се ангажират с този антибългарски акт. Разбирам деликатността, в която то би се поставило сега, когато се правят опити за възраждане на познатата ни източна политика, но не съм съгласен с позицията, че българското Министерство на външните работи няма отношение и компетенции по случая.
  Решението на вселенския патриарх да отстрани българския език в документите на българската екзархия в Цариград като венчални, кръщелни и други свидетелства и същите да бъдат издавани само на гръцки и руски език нарушава права и традиции на българите извоювани още с учредяването на българската екзархия през 1870 г. след десетилетия тежки борби за църковна независимост, струващи много усилия и жертви.
  Този акт на вселенската партиаршия, която е радетел на идеята, че всички православни християни намиращи се извън държавата си трябвало да се намират под нейната юрисдикция противоречи освен другото и на европейските спогодби в хуманитарната област.
  Още през 1945 г., когато се вдига така наречената схизма Цариградската патриаршия прокарва антибългарски тенденции. В същото време добре ни са известни дружеските връзки между вселенската и руската църква. Най-малко заради финансовата подкрепа, която първата винаги е получавала от втората.
  Защо наредбата за премахването на българския език се издава точно в момент, когато определени среди така усилено работят за изграждането на прословутата православна славянска ос? Ако това решение на вселенската патриаршия са първите симптоми, то аз отсега мога да поставя диагнозата на заболяването и да ви уверя, че в една такава православна славянска ос нито Българската православна църква, нито българският език, нито българската държавност ще се чувстват уютно и сигурно. Да не кажа нещо повече...
  А към Вас, господин министър Матинчев, поставям следният въпрос: предприема ли Министерският съвет някакви стъпки за изясняване и преодоляване на този акт на грубо накърняване на правата, достойнството и националното самочувствие на българите? ВЙ/ЗТ 147.1
  Искам да вярвам, че няма да ми отговорите формално.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Райчевски.
  Имате думата, господин министър-председателю.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Уважаема госпожа председателстваща, дами и господа народни представители, уважаеми господин Райчевски!
  Повдигнатият въпрос от Вас е от църковно каноническо естество и е решен преди близо половин век.
  Той е от компетенцията изключително на Светия синод на Българската православна църква, а не на правителството на Република България.
  И тук, господин Райчевски, аз мога да поставя точка на Вашия отговор. Но въпреки ще бъде от изключителен интерес за народните представители да се разясни истината, защото в пресата, масмедиите, а също и много политици раздухват по един недопустим начин този въпрос.
  Направихме справка по съответните документи и за какво става въпрос:
  На 19 февруари 1945 г. е подписан протокол за вдигането на схизмата, в който са залегнали условията.... Условия, които, господин Райчевски, са разработени още през 1932 г. с компетентното посредничество на Йерусалимската църква.
  В точка "д" на този протокол се урежда и положението на българската църковна община в Цариград.
  Нека да ви кажа какво гласи тази точка - цитирам "На българската православна община в Цариград, както и на всяка друга такава в пределите на Турската република находяща се след възстановяването на каноническите отношения с българската църква съгласно условията на настоящата спогодба и - подчертавам оттеглянето на българските църковни власти от Цариград да се даде вътрешно църковно самоуправление винаги в рамките на свещените канони, а българските общини могат да посочат на вселенския патриарх свой клир за одобрение, за назначаване или за ръкоположение доколкото, разбира се посочените за целта притежават съответните канонически цензове. Гореспоменатото ще бъде в сила и за гръцките общини в България и техния клир, доколкото съществуват такива". 147.2
  Ето това е текста, под който са се подписали съответните наши църковни представители. И то отдавна!
  Освен посочения протокол на 24 април 1945 г. е било проведено заседание на Светия синод на Българската православна църква, на което е било решено - пак цитирам, уважаеми господин Райчевски - "Да се закрие екзархийското заместничество в Цариград като се преименува на българска църковна община". Завършвам цитатът.
  В този смисъл, господин Райчевски, няма възобновяване на опити за отнемането на самостоятелността на българската църковна община, а само напомняне да се спазват приетите и подписаните през 1945 г. изисквания, тоест църковните свидетелства да се издават на двуезична бланка - на гръцки и на български език така, както се прави от руската православна община. Може да го проверите. Бланките са на гръцки и на руски език. По същия начин... Изпратените бланки на гръцки и руски език са само образец, по който да се направят такива на български и на гръцки език.
  Тъй като от всичко, което ви казах досега въпреки, че не е работа и функция на правителството, - българската църковна община в Цариград е под духовното ръководство на вселенския патриарх. Това е истината независимо от това дали се харесва или не!
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
  Господин Райчевски, удовлетворява ли Ви отговорът?
  СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин Матинчев, не съм доволен от отговора, защото той беше по същество формален.
  Вие вярно цитирахте канони и правила, от които всъщност се потвърждават нашите опасения. Ние действително в момента нямаме документи издавани... Не могат да се посочат документи издавани в българската църковна община, в които да има текст на български език. А това дали са бланки само, дали са формуляри - мисля, че не решава въпроса. Ако така Министерският съвет гледа на тези неща - формално, мисля, че и другите съобщения, които се появиха в печата не са случайни: че зографският игумен не желае да приема българи в българския Зографски манастир, а е приел досега мисля, че четирима сърби и трима руснака. Мисля, 147.3 че тенденцията е ясна на всички.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега аз моля за известно разбиране - министър Георги Танев още в началото на заседанието предупреди, че има възможност да отговаря на въпроси до 11 ч., тъй като има само 15 минути, а следващ по ред да отговаря е министър Корнажев, моля колегите да имат предвид това. Може би министър Танев съвсем малко ще може да отговори - на един или на два въпроса.
  Сега да караме по реда - следващият актуален въпрос е отправен към министъра на правосъдието Петър Корнажев. Той е от народния представител госпожа Ана Караиванова относно критерии, по които се преценява кои съдии следва да бъдат пенсионирани.
  Имате думата, госпожо Караиванова.
  АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги!
  В последните месеци нашия народ беше подложен на масирана пропагандна атака от страна на медии и политици за извършващата се рекомунизация в съдебната система само защото в Закона за съдебната власт беше приет текст, изискващ определен минимален професионален стаж в тази система за тези, които ще ръководят.
  Парадоксалното в случая е, че в сега действащото законодателство за устройство на съдебната система такъв стаж не се изисква, именно в онези светли демократични времена преди 1944 г. такъв стаж е изискан и то доста по-продължителен и придобита определена степен, за да станеш ръководител. Но това не пречи на някои да го наричат рекомунизация.
  Но за друг един опасен процес, който продължава да тече в съдебната система нашата общественост все още е слабо осведомена, а именно поставянето на правосъдието в ролята на маша, на машина, обслужваща със силата на репресията или опрощаването на явни престъпления интересите само на една политическа сила, тоест извършва се реполитизация в съдебната система. 147.4
  В момента работещите в съдебната система са поставени в условията на невиждан морален и материален натиск, на нечувано оскърбление на свободното съдийско убеждение, формирано само въз основа на закона и доказателствата по делото. Погромът върху кадрите в съдебната система продължава. Всеки, който дръзне да се противопостави на нарежданията на съдебните началници за начина, по който трябва да реши определено дело с политически акцент, незабавно бива наказван. Тези пък, които услужливо водят процесите в подсказаната им насока, биват възнаграждавани - кой с евтин апартамент, кой с повишение в заплата и пост, кой с индулгенции за всеобщо известните му прегрешения.
  Прокурорът Борислав Йотов, отказал да изготви предложение за оправдаване на убийци, убивали деца и палили къщи, беше лишен от 25 хил. лв. премия и понижен в длъжност, защото се явил с червено шалче. Почти всички съдии, отхвърлили предложения за преглед по реда на надзора против присъди на Народния съд с доказани престъпления, бяха преместени в гражданските колегии, в същото време от гражданските колегии съдии са местени в наказателните. Издевателства се над съвестта им да участват във фалшифициране на протоколи за заседания не на друг, а на Върховния съд на Република България.
  Съдията, подписал с особено мнение присъдата против Тодор Живков, беше наказан с пенсиониране. Нека посмее някой в бъдеще да решава делата си по съвест и убеждение, а не по инструкции, спуснати от един нов политически отдел в известна къща.
  И тъй като първата демократична чистка през 1992 г. отвя под формата на пенсиониране много професионалисти от Върховния съд, а някои пък останаха, и още тогава пролича грубо политизиран подход при пенсионирането, то моля Ви да отговорите на следния актуален въпрос:
  Колко са съдиите от Върховния съд на Република България в момента, които са навършили пенсионна възраст, и какви са критериите, по които Висшият съдебен съвет решава да пенсионира определени магистрати?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Министър Корнажев, имате думата. БП/КП 148/1.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Уважаема госпожо председателстваща, госпожи и господа народни представители! В Министерството на правосъдието, както е известно на колегите, няма кадрови досиета на върховните съдии, поради което, колега Караиванова, аз не мога да отговоря на Вашия въпрос. Неговият подтекст ми е ясен, той е свързан с две пенсионирания напоследък, които и мене ме смутиха, но повече от това не мога да кажа от тази трибуна.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Госпожо Караиванова, имате думата.
  АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз очаквах този отговор, министър Корнажев. Аз имам доста по-точни данни кои съдии са на пенсионна възраст, няма да ги цитирам, но съм учудена, че такива елементарни въпроси са обвити в тайнственост. Значи Върховният съд се страхува да се видят делата му, защото никаква тайна не може да има колко магистрати са навършили пенсионна възраст.
  Но от тази висока трибуна аз бих искала да изкажа своята благодарност и най-искрено уважение към дългогодишния съдия Кръстьо Петров, успял в тези трудни времена на политически шантаж да опази чисто името и съвестта си на съдия. Дано и младите юристи се учат от такива съдии.
  Благодаря.
  АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Той е на 67 години.
  АНА КАРАИВАНОВА (далеч от микрофона): Но е безпартиен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следват актуалните въпроси и питания към министъра на земеделието Георги Танев. Тук ли е народният представител Милчо Енчев? Няма го. Господин Йордан Куцаров тук ли е? Няма го. Господин Тошо Пейков? Няма го.
  Господин Златимир Орсов е отправил питане относно нарушение на закона при провеждането на търг от председателя на ликвидационен съвет в с. Самуилово.
  ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В началото на февруари съм отправил към Вас едно питане, засягащо 148/2. продажбата от ликвидационния съвет на ТКЗС в с. Самуилово, община Сливен, на административната сграда в с. Мечкарево. В тази сграда - за информация трябва да кажа - се намират пощата, кметството и още някои институции от жизнено значение за селото. Продажбата на тази административна сграда възбуди духовете в с. Мечкарево, а и в цялата Сливенска община, стана предмет на редица публикации във вестниците.
  Въпросите ми към Вас, господин министър, са: правомерно ли е проведен търгът, за който Ви информирам; кои са собствениците на продадената търга сграда в с. Мечкарево и какви мерки вземате за отмяна на търга и за резултатите от него, ако сте установили, че търгът е незаконен, както и какви мерки вземате по отношение на председателката на ликвидационния съвет на ТКЗС в с. Самуилово Юра Добрева по повод допуснатите от нея като председател на ликвидационния съвет нарушения на закона.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Министър Танев, имате думата.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаема госпожо председателстваща, госпожи и господа народни представители! Преди да отговоря на господин Орсов и във връзка със зададените въпроси на господин Матинчев относно ликвидационните съвети, аз искам да дам две обяснения.
  Първо, ликвидационният съвет - много ви моля, господа народни представители, чуйте ме - ликвидационният съвет е де юре ТКЗС и всеки, който иска да продължи неговия живот, защитава старата форма на стопанисване на земята.
  Второ, обезщетения за всякакви щети, нанесени от ТКЗС върху собствениците на земя, според Закона за земята ще се уредят със закон за обезщетенията. Ами гласувайте го, бе, господа народни представители, гласувайте го, ще ги обезщетим.
  По повод питането на народния представител Златимир Орсов относно нарушения на закона при провеждане на търг от председателката на ликвидационния съвет на ТКЗС в ликвидация с. Самуилово, община Сливен, Юра Добрева беше извършена проверка, която установи следното:
  Тръжната комисия не е извършила прецизна проверка на документите за собственост върху сградата, част от която е дър148/3. жавна и не е деактувана. Не са представени необходимите тръжни документи за прилежащите площи и сервитутите. Следователно търгът на административна сграда на ТКЗС в ликвидация - с. Самуилово, община Сливен, е проведен в нарушение на Наредбата за търговете и някои законови изисквания. Разпоредено е на Областната земеделска служба в Бургас да предприеме необходимите мерки за обявяване на търга за нищожен. Предприел съм мерки за освобождаване от длъжност на председателя на ликвидационния съвет госпожа Юра Добрева поради допуснати нарушения с цел лично облагодетелстване.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Господин Орсов, имате думата.
  ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министър, не мога да не бъда доволен от енергичните мерки, които сте взели за отстраняване на допуснатото нарушение. Бих искал само да кажа, че личното облагодетелстване, за което говорите, представлява продажба на въпросната сграда на майката на ликвидаторката Юра Добрева. Ако можете обаче да ми отговорите дали Областната земеделска служба в Бургас вече е обявила търга за незаконен в изпълнение на Вашите указания или не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Господин министър? Вие ще отговорите след това.
  Господин Йордан Куцаров е тук, аз набързо прочетох името му. Той има актуален въпрос относно противозаконно събиране на средства на ТКЗС в ликвидация от страна на Министерството на земеделието чрез подставени лица. Заповядайте, господин Куцаров. Въпросът е актуален. 148/4.
  ЙОРДАН КУЦАРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Актуалният въпрос е зададен по следния повод. На 7-ми и 8-ми октомври тази година, тъй като въпросът е зададен преди три месеца, става дума за миналата - 1993 г., група частни лица, бивши преподаватели в несъществуващата вече АОНСУ - Варна, са организирали семинар, посветен на актуални въпроси на поземлената реформа. Циркулярно писмо-покана е било изпратено до всички ТКЗС в ликвидация във Варненска и Бургаска област. Таксата за участие била определена на 320 лв. на човек, като разходите за нощувки, храна и превоз са се заплащали допълнително. За лектор е бил определен господин Петър Цанков, началник-отдел в Министерство на земеделието. За участие в семинара господин Цанков е бил командирован от министерството. По-късно Ви е представил доклад.
  Освен тези две обстоятелства, доказваащи, че въпросният семинар е всъщност обикновен служебен инструктаж, съществува и трето. С резолюция върху доклада Вие, господин Танев, сте разпоредили да бъде уволнен дисциплинарно експертът от Областната земеделска служба - Варна Никола Атанасов понеже при обсъжданията по време на тъй наречения семинар си бил позволил да изрази собствено мнение.
  Очевидно за Вас семинарът, донесъл на организаторите си над 100 000 лв. чиста печалба, е нормална, традиционна форма за изпълнение на служебните задължения, за което изпълнение Вие и Вашите служители получавате заплати, отделно от споменатите печалби, възлизащи на стотици хиляди, а може би и милиони лева.
  Има очевидно противоречие между систематично водената от Вас пропагандна кампания срещу злоупотребите при ликвидация на ТКЗС, каквато кампания Вие водите по време на всяко присъствие в тази зала и грабителската практика на повереното Ви министерство.
  Във връзка с това бих желал да направя количествено сравнение между щетите, причинени на земеделските стопанства от недобросъвестни ликвидационни съвети, и щетите, причинени от незаконните такси, събирани със съдействието на повереното Ви министерство за провеждане на инструктажи, влизащи в служебните ви задължения. ББ/НП 149.1
  Въпросът ми е следният. На колко платени семинара са били командировани Ваши служители, за да извършват инструктажи и каква е общата сума на незаконно присвоените по този начин средства, принадлежащи на ТКЗС в ликвидация.
  Благодаря Ви. Очаквам Вашия отговор.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
  Господин министре, имате думата.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Министерство на земеделието откликва на всички предложения за даване на методически указания и разяснения на нормативните документи, независимо откъде идват те - фирми, вузове, институти. Това се прави с оглед становищата по конкретните проблеми да бъдат уеднаквени и в съзвучие с общата политика на министерството. На тези семинари обикновено се изпращат от наша страна отговорни служители от експерт до началник-управление. Това като принципна постановка.
  Действително на 7-ми и 8-ми октомври, миналата година, в град Варна е проведен семинар-курс с представители на ликвидационните съвети от областтта. Дължа да ви уведомя, че този семинар не е проведен по инициатива на министерството. Присъствието на представителите на ликвидационните съвети не е било задължително. Участвали са онези от тях, които са заплатили определената такса от 320 лв. За участие в семинара от страна на Министерство на земеделието е командирован началникът на отдел "Възстановяване на собствеността" господин Петър Цанков със задача, цитирам: "Даване указания на ликвидационни съвети по окончателното приключване дейността по разпределение на имуществото и заличаване на обявените в ликвидация организации".
  Както е видно, господин Цанков е командирован за изпълнение на преките си служебни задължения, произтичащи от заеманата от него длъжност. С чл. 59, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за земята, Министерският съвет възлага на Министерство на земеделието да утвърждава методически указания в рамките на компетентността си.
  Що се отнася до цитираната от Вас чиста печалба в размер над 1 млн. лв., реализирана от въпросния курс, бих искал да Ви уведомя, че действителните разходи на ликвидационните съвети, 149.2 взели участие в курса, са в размер само на 96 000 лв. Сметката е проста. По Ваши данни на курса са присъствали 300 души, като всеки от тях е заплатил по 320 лв. Искам да отбележа и факта, че Министерство на земеделието не е изплатило командировъчни пари на господин Цанков, тъй като те са били за сметка на организаторите
  Господин Куцаров, в счетоводството на министерството може да проверите дали са изплащани такива средства, ако се съмнявате в казаното по-горе от мен, както и да установите на колко платени семинара са командировани служители на министерството.
  Истина е, че по доклад на господин Цанков беше уволнен експерта от Областната земеделска служба - град Варна, господин Никола Атанасов поради това, че изказването му при провеждане на семинара е наказуемо по смисъла на чл. 148, ал. 1 от Наказателния кодекс. То е за обида, нанесена публично при изпълнение на служебните му задължения.
  Госпожи и господа народни представители, в заключение, изразявам съжалението си, че ангажирах вниманието ви с въпрос, който меко казано е несериозен.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Куцаров, доволен ли сте от отговора на актуалния си въпрос?
  ЙОРДАН КУЦАРОВ (СДС): Госпожо председател, аз Ви моля Вас и всички останали ръководители на Народното събрание да прекратите практиката, въз основа на която хора като господин Танев се правят майтап с Народното събрание и с народните представители.
  Господин Танев, не Вие ще определите дали даден въпрос, който Ви е зададен в тази зала, е сериозен или не. Бъдете така любезен да отговаряте и то адекватно на поставените Ви въпроси, а не да правите преценки, които, уверявам Ви, са омръзнали не само на нас, а и на всички хора, които Ви слушат по радиото и Ви гледат по телевизията.
  По въпроса мога да кажа следното. Във Вашето изказване имаше едно сериозно противоречие. Още в началото Вие казахте, че никой не е бил задължен да присъства на този семинар. 149.3
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Куцаров, моля Ви не развивайте допълнителния въпрос.
  ЙОРДАН КУЦАРОВ: След като никой не е бил задължен да присъства на този семинар, той е нямал служебен характер. А въз основа на доклада от същия този семинар, Вие сте уволнили член на експертна група към Варненската земеделска служба.
  Така че, господин Танев, Вие с този си отговор признахте, че ограбването на ликвидационните съвети е систематична практика, която Вие, като ръководител на това ведомство, провеждате откакто го оглавявате.
  Аз Ви благодаря за тази откритост и се надявам, че повече хора са чули това Ваше изявление.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека с еднакъв аршин да мерим. Когато госпожа Караиванова, господин Шапатов, имаше също актуален въпрос и реагирах, Вие нищо не казахте. Нека да бъдем еднакво толерантни, когато правилникът се прилага с известно нарушение.
  Министър Танев, имате ли още време? Нямате. Остана питането на господин Стойчо Шапатов.
  СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Аз искам устен отговор, а не писмен!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, заповядайте, имате думата. Питането е относно отношението на Министерството на земеделието към ЕООД "Оранжерии за зеленчуци" - град Първомай.
  СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър! Предприятието "Оранжерии за зеленчуци" - град Първомай, е в системата на ръководеното от Вас министерство. Неговото изграждане започва през 1966 г. с построяването на четири блока по 300 дка. по френска технология. За кратко време са пуснати в експлоатация нови 10 блока по холандски лиценз. В края на 1991 г. обработваемата площ е 420 дка. с около 450 работници и служители, в това число 100 арендатори. Голяма част от продукцията на Първомайските оранжерии дълги години се изнасяше в чужбина срещу значителни 149.4 валутни постъпления.
  Безумната кадрова политика на правителството на СДС през 1992 г. засегна по драстичен и с нищо неоправдан погром и това предприятие, гордост за първомайската икономика в продължение на близо три десетилетия. Безцеремонното и грубо вмешателство на самозвани и бездарни кметове, на някои сини народни представители и на един безличен тогава министър като Георги Стоянов, доведоха до пълен хаос и разруха Първомайските оранжерии. Кулминацията на тъмносинята глупост достигна в средата на 1992 г., когато, позовавайки се на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на това предприятие беше назначен ликвидационен съвет, макар че има решение на съда, който е постановил, че земята е държавна, а не кооперативна собственост. През този период са повредени скъпо струващи инсталации, счупени стъкла, ограбени са ценни конструкции, а някои от тях безвъзвратно са унищожени. Нанесени са щети за милиони левове, за които Татарчевата прокуратура престъпно мълчи, поощрявайки беззаконието и истинските виновници за разрухата.
  В момента от 420 дка. се обработват 180 дка. от три частни фирми. Фирма "Йордан Балабанов", собственик и синът на председател на Общинския съвет Александър Балабанов, фирма "Ников45", собственик на един от бившите лидери на СДС в града и фирма "Тракия-Анди". Щатният състав на оранжериите е сведен едва до 42 души работници и служители и около 210 са наели новите арендатори. Останалите над 200 души са контингент на Бюрото по труда и държавата е изплатила вече полагащото им се обезщетение за сметка на републиканския бюджет.
  В интерес на справедливостта сегашното ръководство се опитва да съживи производството, но усилията му досега са безрезултатни.
  Моето питане към Вас е следното. Какво е отношението на Министерство на земеделието и какви са Вашите намерения относно Първомайските оранжерии, които са държавна собственост. А така също и към други подобни държавни предприятия в системата на ръководеното от Вас Министерство на земеделието.
  Благодаря. 149.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, позволявам си да Ви напомня чл. 77, в който се казва, че "питанията трябва да бъдат ясно и точно формулирани и да не съдържат обвинения". (Шум и реплики)
  Много моля да се спазва правилникът, защото това е нарушение! (Шум и реплики)
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Първо, искам да кажа няколко думи относно заключителните изречения на г-н Куцаров.
  Дълбоко съм убеден, господин Куцаров, че Вие не сте раздразнен от друго, а от това за каквото е бил изпратен господин Цанков. И ще го прочета отново: "Даване указания на ликвидационните съвети по окончателно приключване дейността по разделяне на имущество и заличаване на обявените в ликвидация организации".
  По въпроса на господин Шапатов.
  Уважаема госпожо председателстваща, госпожи и господа народни представители!
  Изложеното от г-н Шапатов отразява действителното положение, в което се намират оранжериите в град Първомай.
  Назначаването на ликвидационен съвет в тогавашното колективно земеделско стопанство "Оранжерии" - град Първомай, е станало от областния управител на Пловдивска област, съгласно – 12 и 13 от Закона за земята. На основание на установеното държавно имущество подписах заповед, с която от 8 януари 1993 г. бе създадено еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Оранжерии за зеленчуци" - гр. Първомай, и назначен нов управител.
  Финансовият резултат на оранжериите за зеленчуци в Първомай за стопанската 1993 г. е отрицателен. Загубата нараства значително от начислени лихви по получените през 1991-1992 година кредити, спомняте си, цените бяха пределни, чиито срок за погасяване е изтекъл през юли 1992 г. По тази причина новото ръководство не е могло да заложи производство, отговарящо на капацитетните възможности на оранжерийния комплекс. Това именно налага сключването на договори за съвместна дейност от частни фирми, като за целта те са ремонтирали и съответните съоръжения. МС/ВЙ 150.1
  В страната са изградени общо 8100 дка стоманено-стъклени оранжерии. От тях 874 дка - предимно оранжерии на ТКЗС, са разрушени, съборени и разграбени. Дейността на държавните оранжерии се характеризира с рязко намаляване на производството и голяма кредитна задлъжнялост.
  Производството на оранжерийна продукция от 105 хил. тона през 1976 г., когато оранжериите работят с пълно натоварване, е намаляло на 75 хил. тона през 1990 г., а през 1993 г. е получена около 65 тона оранжерийна продукция.
  Цените на горивата, торовете, препаратите, семената и останалите ресурси за производство през последните години се увеличха многократно. С променящия се курс на долара тези цени сега ежедневно също се променят. Оранжерийното производство става губещо. Общата задлъжнялост на подотрасъла надхвърля 350 млн. лв.
  Предприятието за оранжерийно производство в гр. Първомай е с 57 млн. лв. дълготрайни активи и има неиздължени кредити към банки и други кредитори в размер от 26 млн. лв.
  Състоянието на перспективите на оранжерийното производство бе разгледано на заседание на колегиума на министерството в края на 1993 г. Бяха взети решения, свързани с преструктурирането и преобразуването на фирмите в търговски дружества, с възможностите за сключване на договори за съвместна дейност и по откриването на процедура за тяхното приватизиране. С това целим да се съхрани и запази съществуващата материална база, да се осигурят работни места, да се стабилизира производството.
  Тъй като оранжериите са скъпи и губещи обекти, интересът от страна на български фирми е незначителен и сега се свежда главно до искане за отдаване под наем за кратък период от време. Това ние сме принудени да правим при спазване на нормативните документи.
  Определен интерес за закупуване на оранжерии се проявява от чуждестранни инвеститори, но процесът е блокиран от значителни реституционни проблеми и от законовото положение, че чуждестранни лица не могат да придобиват право на собственост върху земя. 150.2
  Предвиденият с чл. 3, ал. 5 от Закона за земята закон, който да уреди правото на ползване на земеделска земя или други ограничени вещни права върху земя от чуждестранни лица още не е приет от Народното събрание.
  В заключение, възможностите на министерството при така определената законова рамка са твърде ограничени. На този етап нашата препоръка е там, където има обективни пречки в ръководствата на оранжериите и след необходимото съгласуване с министерството, да отдават под наем или аренда на съоръжения и площите.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  Господин Шапатов, имате думата.
  СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Поради Вашата заетост, господин министър, аз няма да задам два въпроса, а ще Ви задам само един допълнителен въпрос. (Шум и реплики, оживление в залата, г-н Георги Танев напуска пленарната зала)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, аз мисля, че трябва да разберете министъра, но може би като до пълнителен... (Оживление в залата, ръкопляскания от отделни депутати от блока на СДС, шум и реплики)
  Кажете ги да се отразят в стенограмата.
  СТОЙЧО ШАПАТОВ: Госпожо председател, съгласно действащия и приет правилник за работата на Тридесет и шестото Народно събрание, министрите трябва да останат и когато има актуален въпрос - могат само да изразят своето мнение, а когато има питания от народните представители, те имат право на два допълнителни въпроса.
  Аз се отказвам от единия допълнителен въпрос, поради заетостта на министър Танев, и държа да задам един допълнителен въпрос.
  Бихте ли могла, като председател на Народното събрание в момента, да осигурите присъствието на министъра? (Шум и реплики в блока на СДС)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Мога и да Ви дам възможност, господин Шапатов, да си зададете въпроса, но другото, което искате от мен, за съжаление не мога да го направя. 150.3
  СТОЙЧО ШАПАТОВ: Добре, благодаря Ви.
  На следващото заседание ще се възползвам от правото си да задам два допълнителни въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да продължи процедурата по Вашето питане. (Шум и реплики)
  Продължаваме с актуалните въпроси и питания към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов.
  Има един актуален въпрос на народния представител Сашо Стоянов и питане на народния представител Димитър Куманов.
  В момента виждам в залата г-н Димитър Куманов. Давам му думата да развие питането си относно скандалния инцидент с отвличане на българския кораб "Хан Кубрат" на 6 март т.г. от пристанище Сомовит.
  ДИМИТЪР КУМАНОВ (СДС): Димитър Куманов, СДС.
  Уважаема госпожо председател, използвам правото си на народен представител да отправя официално питане до господин министъра на вътрешните работи във връзка със скандалния национален и международен инцидент с кораба "Хан Кубрат". 150.4
  Известно е, че този кораб преди това е бил спиран при опит да наруши ембаргото и да мине по незаконен път границата на страната. Бил е докаран в пристанище Сомовит, което между другото е и гранична зона, и това предполага, че не една, а поне четири служби от Министерство на вътрешните работи би трябвало да проявят интерес и да упражнят всяка от своя страна някаква форма на контрол върху този кораб и носената от него стока. Една от службите е Гранични войски, тъй като това става в гранична зона и корабът е оставен там. Втора служба е Централната служба за борба с организираната престъпност, тъй като корабът носи товар за десетки милиони и няма уточнени собственици на товарите, документи и пр. въпроси, които засягат именно Централната служба за борба с организираната престъпност.
  Друга служба е териториалната служба на МВР, която също би трябвало да упражни някакъв контрол и доколкото едно евентуално нарушаване на ембаргото по такъв тежък начин разрушава международния авторитет на нашата страна и причинява значителни политически вреди, би следвало да се заинтересува и службата за Национална сигурност.
  В рамките на тези обстоятелства въпросът ми е: извършило ли е министерството някакъв анализ на обстоятелствата и фактите в рамките на своите служби, които то ръководи?
  И вторият въпрос: според Министерството на вътрешните работи коя от изброените служби носи главната отговорност за оставяне възможност за извършване на този престъпен акт, предизвикал национален и международен скандал, уронващ престижа на страната ни.
  Това е моят въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  Господин министре, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Госпожо председател, дами и господа народни представители! Малко съм затруднен да дам всички подробности по случая, защото чл. 179, ал. 1 от НПК не ми позволява, без разрешение на прокуратурата, да разгласявам следствия, които се събират в момента, тъй като по историята има образувано предварително производство. Въпреки това обаче РД/ЗТ 151.1 ще се опитам да дам известна яснота, доколкото ми позволява законът.
  Искам да започна оттам, че не бива да отчитате като международен скандал този инцидент с "Хан Кубрат". Знаете, че въпросът беше внесен в Съвета за сигурност и той одобри действията на българските компетентни органи по повод инцидента с кораба. Насаме бих Ви казал как стои въпросът с охраната на границата ни с Румъния, не искам да го казвам по радиото.
  Но службите, които имат отношение към проблема са взели всички необходими мерки и по тази причина през януари корабът беше върнат от пътя си по посока на ембарговата зона. По-късно обаче и под конвой от нашите гранични катери беше закаран на пристанището в Сомовит. На пристанището в Сомовит, което е товарно пристанище фактически на "Плама" и е пригодено за товарене на горива, течни горива, се намира на около километър и половина от другото Сомовитско пристанище, фактически от Контролно-пропускателния пункт, и това пристанище, поради липса на средства в "Плама", се охранява от въоръжена охрана. Митническите органи са иззели документацията на кораба и не са поискали от органите на Министерство на вътрешните работи охраната на тази стока, поставена под митнически контрол. Независимо от това обаче нашите хора са наблюдавали дали корабът няма да потегли. Той е бил заминал на 4 март около 3,00 часа през нощта. Сутринта веднага е била констатирана неговата липса на пристана. Разменени са съответните телеграми между поделенията, органите на САМ и митницата са поискали съдействие за задържане на кораба едва на другия ден.
  На съвещание с румънските гранични власти, реката е гранична, органите на САМ и нашите митничари се е стигнало до извода, че не е целесъобразно да се употреби сила за спирането на кораба, тъй като хората, които са го подкарали към ембарговата зона, са заплашили с неговото взривяване.
  Така е преценено и аз смятам, че правилно е преценено, защото, ако не дай си Боже бяха взривили кораба, 5300 т петрол бяха изтекли в Дунава, можеше да предизвикат непредвидими последици, тъй като щяха да отидат и към района на Атомната централа - Козлодуй. 151.2
  АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): И хората.
  МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: И хората естествено, господин Сталийски, преди всичко можеше да загинат. И затова корабът беше пропуснат, без да се употреби сила.
  Така беше, ако си спомняте и когато сръбските конвои преминаха през цялото протежение на границата ни от Силистра до другия край.
  В Министерството на вътрешните работи веднага беше назначена комисия под ръководството на секретаря Румен Стоилов, която изясни всички действия на нашите служби. Ние си направихме съответните изводи и затова изтеглихме всички цистерни от гарата в Сомовит, за да не може някой да ги натовари.
  Вчера Министерският съвет прие едно решение, с което се забранява превозването на течни горива и ембаргови стоки по цялото протежение на река Дунав.
  Това е, което мога да Ви отговоря. Ако нещо не съм бил точен, то е и защото ми пречи малко и Наказателно-процесуалният кодекс.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Куманов, имате думата.
  ДИМИТЪР КУМАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, господин министър! Чух Вашия отговор, но смятам, че министерството е вървяло след събитията, така да се каже. И взетите мерки евентуално биха въздействували върху друг такъв случай, докато според мен служби като Централна служба за борба с организираната престъпност, Национална служба за сигурност трябва да вървят преди събитията, да ги предвиждат и когато има важни обстоятелства и улики, да вземат всички възможни мерки, за да предотвратят подобни действия. Това е.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  Министър Михайлов, имате думата. 151.3
  МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин Куманов, Вие сте напълно прав, нашите хора взеха мерки и затова януари се върна. Но по-нататък, законните средства, с които разполага Министерството на вътрешните работи, не позволяват нито да бъде конфискуван този товар, нито да се образува предварително производство (ние просто не можем да го образуваме), нито пък да го източим. Товарът беше поставен под митнически контрол и оттук нататък правомощията ни по неговото източване, конфискуване и отнемане, или прекарване на друго място вече ги няма, не са в рамките на компетенциите, които имат службите на Министерството на вътрешните работи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  ДИМИТЪР КУМАНОВ (от място): Искам да кажа още една дума.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, но тя само може да бъде дали Ви удовлетворява отговорът. Имате право да кажете само дали Ви удовлетворява отговорът.
  ДИМИТЪР КУМАНОВ (СДС): Бих казал, при цялото си уважение към държавните институции, че не съм доволен от подобен отговор. Ако министерството със своите ресурси, със своите възможности и права, които има, не е било в състояние да се справи, би трябвал ло въпросът да се отнесе примерно до Министерския съвет и чрез тази по-висша институция да се вземат всички необходими мерки за съгласуване на нещата и предотвратяване на подобни произшествия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  Следващият въпрос е актуален, поставен от народния представител Сашо Стоянов и се отнася до мерки на министерство във връзка с нарушаване на човешките права от органи на МВР в град Горна Оряховица.
  Имате думата, господин Стоянов.
  САШО СТОЯНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, господин министър! С писмо изходящ # 10238192 от преди два месеца Ви изпратих жалба от семейство Светла и Росен Йорданови от град Горна Оряховица, в която те протестират срещу упражнени върху тях насилие, полицейски произвол и погром в жилището им. До този момент въпреки молбата ми не съм информиран за предприети от Вас конкретни действия. Поради това Ви запознавам отново със случая, като НЧ/ЗТ 152.1 Ви припомням следните факти:
  От м. януари 1993 г. семейството е принуждавано от полицията и прокуратурата в град Горна Оряховица да напусне града. Докато съпругата, бременна в четвъртия месец, е държана четири дни в килия на Министерството на вътрешните работи, офисът на едноличната й фирма е разбит и ограбен, а документацията и оборудването конфискувано от полицията. След освобождаване на госпожа Йорданова същата е изведена от задния вход на полицията и с частна кола закарана в частен апартамент в град Велико Търново за възстановяване на здравето.
  На 15 декември 1993 г. в 21 ч. в жилището им нахлува полицаят Никола Константинов Бабулков, съблича дъщеря им Татяна, 16-годишна, взима й палтото със закани, че ще съблече всички голи и ще ги разстреля.
  Тези и други факти са изложени в повторна молба до мен, копие от която съм Ви приложил. В разговор с мен съпругът Росен Йорданов твърди, че причина за преследванията срещу тях е един от предметите на дейност на взаимоспомагателна каса на регистрираната във Великотърновския съд тяхна фирма.
  С оглед изложеното дотук очаквам да ми отговорите проверени ли са посочените от семейство Йорданови факти и какви мерки срещу нарушителите на човешки права е предприело Министерството на вътрешните работи?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Стоянов.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Госпожо председател, дами и господа народни представители! По повод отправения актуален въпрос от господин Стоянов беше извършена обстойна проверка, при която се установи следното:
  През 1992 г. Светла Владимирова Йорданова от град Горна Оряховица в противоречие със Закона за банките и кредитното дело без лиценз е открила взаимоспомагателна каса. По повод изясняване на въпроси, свързани с дейността на взаимоспомагателната каса и получените в районно полицейско управление, Горна Оряховица и районна прокуратура множество оплаквания госпожа Светла Йорданова е била канена на два пъти да се яви в районното 152.2 полицейско управление, но същата не се е явявала.
  На 21 януари 1991 г. около 9,30 ч. след предварително обсъждане с районната прокуратура капитан Сашо Гатев и главен сержант Димков посетили дома на Светла Йорданова със задача да я отведат в районното полицейско управление. Същия ден районният прокурор образувал срещу Светла Йорданова следствено дело, по което същата е била привлечена като обвиняема по чл. 262 във връзка с чл. 210, ал. 1 от Наказателния кодекс (за по-ясно - за измама) и е взета мярка за неотклонение задържане под стража. Работата по делото продължава.
  В хода на следственото дело като пострадали от дейността на взаимоспомагателната каса на Светла Йорданова са установени и разпитани 566 лица, а установените щети са над 12 млн.лв. Поради установена бременност на 25 януари 1993 г. мярката за неотклонение е била изменена в парична гаранция в размер на 10 хил.лв., след което Светла Йорданова напуснала град Горна Оряховица, като по този начин се е отклонила от следствието и е затруднила сериозно провеждането на следствени действия. Поради това е била обявена за общодържавно издирване на 24 март 1993 г. от Дирекцията на националната полиция.
  На 25 декември 1993 г. вечерта главен сержант Никола Бабулков, в цивилно облекло, придружен от съпругата си, в качеството си на пострадал с 20 хил.лв. от дейността на Светла Йорданова е посетил дома й и се е поинтересувал кога ще си получи парите.
  От събраните данни по време на проверката не се потвърди изнесеното в приложената към актуалния въпрос молба на Светла и Росен Йорданови относно поведението на главен сержант Бабулков.
  На 27 октомври 1993 г. около 18 ч. съпругът на Светла Йорданова Росен Йорданов в пияно състояние е разбил жилището си, направил скандал и потрошил покъщнината. По сигнал на самата Йорданова съпругът й е бил отведен в управлението и му е съставен акт по указа за борба с дребното хулиганство. Актът е бил отменен от прокуратурата и е било образувано следствено дело по чл. 325 от Наказателния кодекс.
  На 22 декември 1993 г. около 21,45 ч. съпругът й отново в пияно състояние е направил скандал в дома си и е започнал да чупи вещи. Пак по сигнал на Йорданова е била изпратена авто152.3 патрулна кола и Йорданов отведен в управлението. По случая е била заведена преписка и образувано следствено дело по чл. 325 от Наказателния кодекс срещу Йорданов.
  При извършената проверка не се установи бащата на Светла Йорданова Владимир Палчев да е бил репресиран по политически причини. Същият с присъда на Софийския районен съд е бил осъден на три години лишаване от свобода условно и с обществено порицание за престъпление по чл. 148 от Наказателния кодекс. Не се потвърдиха и изнесените от Светла и Росен Йорданови данни относно незаконосъобразни действия на полицейски служители.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Стоянов, удовлетворен ли сте от отговора на министъра?
  САШО СТОЯНОВ (СДС): Благодаря Ви, господин министър. Но аз не мога да кажа, че съм напълно удовлетворен от Вашия отговор, защото не разбрах свидетелите, които твърдят, че жилището е разбито от полицията и оборудването и документацията са изнесени с полицейски автомобил вярно ли е?...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нямате възможност да задавате допълнителни въпроси. Това е актуален въпрос.
  САШО СТОЯНОВ: Да, но това фигурира в изложението.
  Вярно ли е и в крайна сметка какъв е мотивът на полицейски служител да заплашва с разстрел хора, които единствено съдебната власт може да определи дали са извършили престъпление?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  Господин министърът иска думата. Заповядайте!
  МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин Стоянов, аз Ви казах, че такива факти не са установени. Там е извършено вероятно претърсване, в този офис, тъй като са измамени твърде много хора. Виждате, че по предварителна преценка щетите от измамите са над 12 млн. Така че това мога да Ви кажа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. С това въпросите и питанията към министъра на вътрешните работи завършиха.
  Има един актуален въпрос към министъра на здравеопазването Танчо Гугалов. След това ще започнат въпросите и питанията към министъра на промишлеността Румен Биков, който е тук. 152.4
  Господин Капудалиев е отправил актуален въпрос относно отпусната безвъзмездно храна "Хумана" за кърмачета с изтекъл срок на годност и възможността за лечение в село Дреновец, област Монтана.
  Имате думата, господин Капудалиев, да развиете Вашия актуален въпрос към министър Гугалов.
  ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър!
  На 1 януари т.г. в с. Дреновец, Видинско, в семейството на Станимир Станев се родиха тройка близначета. Същото семейство има и други две малки дечица съответно на 2 и 4 години. Многодетната майка Емилия се е видяла в чудо с изхранването на трите кърмачета и се е обърнала за помощ към повереното Ви министерство. Господин Божков, експерт, е приел бащата, отнесъл се е с привидно разбирателство и обещал помощ.
  Помощта, която е пристигнала в село Дреновец и е от фирмата "Хумана", но с изтекъл срок на годност. На пакетчетата с изкуствено мляко ясно е отбелязан крайният срок на ползване - 5 януари 1994 г. Майката на тризначетата е медицински работник и прекрасно знае какво означава да храниш кърмачета, родени под нормата, отглеждани интензивно, с остаряла и най-малкото негодна храна.
  Доктор Благой Славчев, участъков лекар в селото, освен че три месеца не е получавал заплата, няма пари за бензин за служебната кола и трите близначета, заболели само след една седмица гледане вкъщи, от пневмония, са били върнати в родилния дом с частния автомобил "Жигули", стар и потрошен, от баща им Станимир Станев. 152.5
  Други възрастни хора, получили инсулт и инфаркт, плащат за бензин, за да бъдат превозени до лечебницата или до Белоградчишката или Монтанската болница. В Дреновец, а подобно е положението в целия Видински край, можеш да се лекуваш само, ако си платиш бензина.
  Едно 4-месечно бебе почина на 20 март т.г., защото родителите му нямаха пари за бензин. Какво да правят социално слабите, бедните хора, пенсионерите? Да мрат ли?
  Актуалните ми въпроси всъщност са два: защо господин Божков - експерт в повереното Ви министерство, си е позволил да прати негодна храна на многодетното семейство - гордост не само за Дреновец, а и за цяла България. Да умират ли хората, които нямат пари за бензин, и какво конкретно ще направите лично Вие, господин министър, за заплати, за елементарни условия на работа и за лекарства на лекарите във Видинския край.
  Връчвам Ви едно от пакетчетата с храна с изтекъл срок на годност, което Вашето министерство е дало за кърмачетата Розалина, Мирела и Лидия Станеви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Капудалиев. Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР ТАНЧО ГУГАЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Капудалиев! За краткото време, което имах по актуалния Ви въпрос, сумарно около 24 часа, да извърша проверка, имам следната информация, която ще предоставя на Вашето внимание.
  Преди всичко би следвало веднага да ви уведомяа, че такава помощ чрез Министерство на здравеопазването не е изпращана. В министерството не работи експерт с посочената от Вас фамилия, господин Капудалиев.
  Независимо от това, разпоредих се да се направи проверка по изнесените данни. Установи се, че господин Станев баща на родените през месец януари т.г. в село Дреновец три близначета, се е обърнал с молба за помощ към господин Божков, който отговаря по въпросите за хуманитарната помощ в Министерството на труда и социалните грижи. По тяхно настояване на 25 януари 1994 г. Агенцията за чуждестранна помощ подготвя за многодетното семейство пратка с хуманитарна помощ, в която освен хранителни продукти, количка, детски дрешки, има и 3 кг адапВТ/КП 153/1. тирано мляко за кърмачета "Хумана" със срок на годност м. юли 1994 г. Тази пратка е получена от представител на Министерство на труда и социалните грижи, който е имал и задължението да я предаде на семейството.
  По телефона получих и допълнителна информация от кмета на с. Дреновец господин Дамянов, че лично той на 17 януари 1994 г. е получил от Католическата епархия със седалище София, ул. "Никола Кофарджиев" 7, 20 кашона с детски млека, които е предал на Здравната служба в селото, за да бъдат раздадени на нуждаещите се деца. Според него млеката са били в срок за годност до м. март 1994 г.
  За съжаление господин Дамянов не е поискал при връчването на помощта да му бъде предоставен сертификат за изследване на годността на храните, поради което не е ясно дали самият дарител е спазил това задължително изискване на Държавния санитарен контрол.
  В тази връзка бих желал да добавя, че Министерство на здравеопазването разпределя изключително за здравните заведения директно адресираните до него пратки, които основно съдържат медикаменти или специфични медицински консумативи или апаратура.
  Даренията от хранителни продукти, дрехи и други се получават от Агенцията за чуждестранна помощ и Българския червен кръст. С тези две институции Министерството на здравеопазването има утвърдени контакти, посредством които участва в разпределението и, което е по-важно, контролира спазването на задължителните изисквания за предварителен специализиран санитарнохигиенен контрол на пратките с хуманитарна помощ.
  Тези изисквания са задължителни за всички дарители, но за съжаление има случаи, когато не сме информирани за инициативата на отделни дарители - религиозни или други благотворителни организации, което допуска възможността да се измъкнат тези храни или хранителни продукти от контрол и крие, разбира се, много сериозни опасности за нарушения.
  По втория Ви въпрос, поради ограниченото време, за което казах в началото, не съм имал възможност да извърша цялостна проверка на изнесените от Вас факти. 153/2.
  Мога общо да кажа, че по отношение на този въпрос, недостигът на финансови средства за осигуряването на задължителния необходим минимум от медицински грижи за населението във Видински и в други региони в страната, е огромен.
  Становището на Министерство на здравеопазването и моята лична позиция като министър е, че средствата, предвидени в бюджета за здравеопазването, са крайно недостатъчни и не биха могли да покрият действителните разходи на здравните заведения за осигуряване на медицинско обслужване на всички нуждаещи се. В това сте убедени и Вие, господин Капудалиев.
  Независимо от изключително рестриктивния режим на работа, който обективно се налага във всички здравни заведения, разходите за издръжка, храна и медикаменти непрекъснато се увеличават и изискват допълнителни средства. В тази връзка смятам, че е необходимо да припомня, че Министерство на здравеопазването финансира пряко само заведения на централно подчинение, като средствата за това са предвидени за около 17 на сто през т.г. от здравните заведения в страната, т.е. Министерството на здравеопазването по Закона за държавния бюджет през тази година може пряко да финансира само 17 на сто от здравните заведения в страната. Всички останали здравни заведения са на общинско подчинение или в рамките на висшите медицински институти в страната.
  Бюджетите на тези здравни заведения се формират точно в този период, тъй като общинските съвети приемат местните общински бюджети. Вие си спомняте може би дискусиите в пленарната зала по защита на бюджета, специално на здравеопазването. Ние имахме предложение и бяхме подкрепени от някои от комисиите, главно от Комисията по здравеопазване, за отделяне на определен ресурс по бюджета, с който министерството да може да подпомага изключително изпадналите в тежко състояние региони в страната.
  Такава техника беше приложена през миналата година и тогава министерството можа да разпредели за най-нуждаещите се сума в размер на около половин милиард лева.
  През тази година "намерените" ограничени средства по бюджета бяха насочени към общинските съвети като допълнителни субсидии. Аз се надявам, че спазвайки Закона за държавния бюджет, 153/3. местните ръководства, общинските съвети, формирайки и гласувайки бюджетите за тази година, ще спазват приоритетите на Закона за държавния бюджет в здравеопазването, образованието и социалните дейности.
  В тази трудна ситуация, в която е здравеопазването сега, е редно и наложително общинските ръководства да търсят, както и министерството го прави за централните заведения, допълнителни алтернативни средства за финансиране извън бюджета.
  Ние подкрепяме и усилията на редица благотворителни и други организации, които работят вече на територията на страната и са готови със средства да подпомагат под различни форми финансово или с хуманитарна помощ изпадналите в най-тежко и критично положение в страната и здравни заведения, и отделни граждани.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Капудалиев, тъй като е актален Вашият въпрос, имате възможност да кажете удовлетворява ли Ви отговорът.
  ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаеми господин министър, аз може би съм малко неточно информиран от семейство Станеви, може би те нещо са сбъркали в длъжностите на дарителите, но все пак господин Дамянов, който е връчил помощта, няма право да греши и да дава храни, за годността на които не е уверен.
  Вие твърдите, че миналата година около половин милиард лева от бюджета на министерството са били по някакъв начин сформирани, но Ви гарантирам, че тази година общините няма да могат да отделят нито стотинка извън собствения си сформиран бюджет. А лекарите, не само в Дреновец, а в цялата страна работят и гладуват, дежурят и гладуват, оперират и гладуват, защото са полагали Хипократовата клетва. Тази клетва вероятно и Вие сте положили, господин министър, но не нея имам предвид, а искам да Ви припомня, че тук, пред нас, през декември 1992 г. Вие положихте и една друга клетва и казахте, че във всичките си действия ще се ръководите от интересите на народа. Вие не изпълнявате тази клетва, министър Гугалов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Към министъра на здравеопазването няма други въпроси. 153/4.
  Тук е министърът на промишлеността Румен Биков. Към него има три питания.
  Първото питане е на народния представител Златимир Орсов относно мерки на министерството за прекратяване на финансирането на партията Български бизнес блок от ЕООД с държавно имущество "Машлекпром" - гр. Сливен. Имате думата, господин Орсов. 153/5.
  ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 4 март 1993 г. между партията Български бизнес блок и сдружение "Фирмено братство" в Българския бизнес блок и еднолично дружество с ограничена отговорност "Машлекпром" - Сливен, представлявано от неговия директор Николай Петров Сизов, са сключени два твърде интересни договора.
  В какво се състои интересното в тези договори? По договорите "Фирмено братство" Български бизнес блок предоставя на фирма "Машлекпром" ЕООД - Сливен, следния приоритет. Да предлага кандидатури за депутати, кметове и общински съветници от състава на фирмата, която е член на сдружението. А по другия договор сдружение "Фирмено братство" Български бизнес блок и фирма "Машлекпром" като съратници и единомишленици, подчертавам това, едно дружество с държавно имущество единомишленик с партията Български бизнес блок. Тези двете единомишлени организации обединяват дейността си за постигане на целите, заложени в програмата на Българския бизнес блок. Излиза, че едно държавно предприятие обединява дейността с една политическа партия, за да постига нейните цели. Няма да обръщам внимание в какво съответствие се намира тази клауза от договора с Конституцията Закона за политическите партии и т.н. Доста закони са нарушени. Но интересно е нататък.
  Българският бизнес блок като политическа организация, подчертавам, се задължава да осъществява политическа защита на законните права и интереси на "Машлекпром". Да издига кандидатури за депутати, кметове и общински съветници.
  Какви политически права има фирмата "Машлекпром"? Тя като фирма какво общо има с изборите, та да има нужда от политическата защита на партията Български бизнес блок. Като че ли министерството не й стига като закрилник. Какви задължения поема фирмата "Машлекпром". Да внесе една скромна сума като членски внос от три до пет хиляди лева е записано в договора. Да, но това са пари на държавата. Излиза, че с тези договори една еднолична фирма с държавно имущество финансира една политическа партия като срещу това получава уверенията на фирмата, че членове на тази фирма ще бъдат издигнати за кандидати за съветници, СМ/КП 154/1. народни представители и кметове. Кои членове на фирмата? Може би самия директор?
  Затова Ви питам, господин Биков, какви мерки сте взели и взимате, за да се прекрати финансирането чрез подобни договори на политическата партия Български бизнес блок от едноличното дружество с ограничена отговорност "Машлекпром" - Сливен. И да се отстрани естествено нарушението на Конституцията и на законите, което е извършено с тези договори.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господа депутати, искам да обърна внимание върху това, че към мен са отправени два подобни въпроса по този повод. Единият е от народния представител Златимир Орсов, а другият е от народния представител Невен Пенев. Аз ги обединявам. Много ви моля да отразите това. Те са една и съща тема.
  Господин Орсов, Вашият въпрос, Вашето питане към нас ни даде повод да направим една обстойна проверка на действията и бих казал неправомерните действия на управителя на "Машлекпром" - Сливен. В хода на проверката се установиха редица нередности, меко казано, като отдаване под наем на помещение, собственост на дружества в нарушение на Наредбата за търговете, сключване на договори за наемане на търговски щандове, които не се изпълняват и в края на краищата се превръщат в безлихвени кредити на еднолични търговци, представляващи частни фирми.
  Една от тези нередности, за която и Вие говорихте, е сключване на договор за членство на във "Фирмено братство" БББ, съдържащо политически клаузи, което за мене е едно безобразие. Бих казал дори има някакъв такъв комичен характер и някакво такова измерение, което аз не мога да разбера дали е осъществено от нормално мислещи хора или от някакви наивници, меко казано.
  В тази връзка е обърнато внимание и е изпратено писмо от министерството до "Машлекпром", че съгласно сключения договор за възлагане на управлението управителят няма право да сключва договори с предмет на дейност, за които Вие говорихте, залегнало в договора с Български бизнес блок. Договорът юридически е неперфектен и нищожен и на управителя е разпоредено да го прекрати. 154/2.
  Във връзка с всички тези събития ръководството на министерството разпореди извършването на финансово-правна проверка на "Машлекпром" - Сливен, за резултата от която ще ви уведомя и съответният управител ще си понесе съответните санкции и наказания.
  Аз се чувствам лично неудобно пред вас от действията на, бих казал, наивни действия, да не използвам друг термин, на този управител на това еднолично дружество.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Понеже министър Биков пожела да обедини отговора от питането на господин Невен Пенев, макар че процедурата в правилника не дава тази възможност, аз ще се обърна към господин Пенев заедно с господин Орсов, ако Вие имате въпроси или друга позиция по същата тема, моля да вземете думата.
  Господин Орсов, Вие кажете това, което чухте към Вашето питане, след това господин Пенев ще вземе думата. 154/3. ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър, доколкото разбрах, тази финансова и правна проверка не е завършила. Аз ще очаквам с интерес нейните резултати и мерките, които ще вземете по отношение на управителя на фирма "Машлекпром". Предполагам, че няма да имате нищо против, ако Ви напомня след известно време, че дължите един такъв отговор.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
  Господин Пенев, имате думата.
  НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, колеги, господин министър!
  Случаят, за който говори и моят колега господин Орсов, действително е само един от многобройните нарушения на управителя на "Машлекпром" - ООД, Сливен.
  Тук, в отговора си, господин министър Биков изброи редица други нарушения, но аз просто искам да попитам кога ще свърши тази проверка, господин министър, тъй като моето питане е депозирано преди повече от три месеца. Междувременно обстановката във фирмата се развива. Миналата седмица имаше стачни действия, включително и пред общината на гр. Сливен.
  Бих си позволил да ви помоля да ускорите проверката и вземането на крайното решение относно действията на управителя на фирмата Николай Сеизов.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  Министър Биков, нямате какво да допълните.
  Към Вас има още две питания. Следващото е от народния представител Трифон Митев относно състоянието на бубарството у нас и възможностите на Обединение "Сирма" да се разплати с клиентите си.
  Господин Митев, имате думата.
  ТРИФОН МИТЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви.
  Уважаеми господин министър, моето питане е по повод действията на Обединение "Сирма" в гр. Пловдив. При него много граждани от Чирпанска и Братя Даскаловска общини са предали преди доста време, преди много месеци продукта на своя труд - пашВЙ/ВР 155.1 кули от копринени буби, но до днес, или по-точно до 16 февруари, когато е зададено питането, те не бяха получили парите за своя труд.
  Моят въпрос в случая е, първо, какво става с това предприятие, какви са неговите възможности да се разплати с клиентите си.
  Второ. Ще получат ли стопаните парите за своя труд и лихви върху тях за закъснелите месеци.
  И трето, как Вие и министерството оценявате бубарството у нас и има ли то сериозно бъдеще според Вас?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Митев.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господин Митев, в отговор на Вашето питане ще си позволя да прочета съвсем кратък текст, който засяга в трите части Вашия въпрос: състоянието, възможностите за заплащане и перспективите за развитие на бубарството и преработката на произвежданите от тях пашкули.
  Вие зададохте и въпроса дали съществува такава фирма. На посочения от Вас адрес в гр. Пловдив съществува такава фирма.
  Същата с Разпореждане # 64 на Министерския съвет е пререгистрирана като Еднолично акционерно дружество "Сирма" с основен предмет на дейност производство на пашкули, прежди от естествена коприна. Дружеството има осем поделения. Държа да подчертая това. Те са в Пазарджик, Чирпан, Враца, Лом и в други бивши окръжни центрове.
  До влизането в сила на Указ # 56 за стопанска дейност, Стопанско обединение "Сирма" е единственото, което обединява този вид дейност. В настоящия момент, обаче, са образувани пет самостоятелни дружества с цитирания предмет на дейност. Това са: "Сирма" - гр. Пловдив; "Заря" - гр. Свиленград; "Свила" - Хасково; "Тракийски памук" - Стара Загора, и "Текстилни влакна" - Горна Оряховица.
  По повод на първия въпрос какви са възможностите на "Свила" - ЕАД, да се разплати с клиентите следва да уведомя, че дружеството е успяло да изплати на бубохранителите от районите на Лом, Бяла Слатина и Нова Загора като остават дължими още около 2 млн. и 600 хил. лева. Това са средства, които се дължат 155.2 предимно на бубохранителите в районите на Пловдив, Първомай и Чирпан.
  Към днешна дата имаме информация, че са заплатени пашкулите и на бубохранителите от района на община Братя Даскалови.
  Основни причини да се забавят плащанията са следните:
  На първо място, очертаната тенденция в последните няколко години за намаляване на производството на копринени платове в резултат на ограниченото потребителско търсене вътре в страната. Така например, за периода 1991-1993 г. при налична мощност за пресукване на 100 т годишно на естествени копринени прежди "Сирма" - ЕАД, гр. Пловдив, се е договорила и е реализирала за своите контрагенти - производители на копринени платове, едва 300 кг.
  Намалени са и поръчките за износ на пресукани прежди от естествена коприна за Япония.
  По посочените причини дружеството има готова продукция на склад за 12 млн. лева.
  На второ място, значителният размер на несъбраните вземания - около 45 млн. лева от производители за продадена продукция. Така например "Букет" - Нова Загора, дължи на "Сирма" 11 млн. лева, "Тунджа" - Ямбол, 10 млн. лева, "Вратица" - Враца, около 10 млн. лева и др.
  Анализът на финансовото състояние на дружеството за 1993 г. показа, че същото печели от дейността си и губи след начисляването и плащането на лихвите по ползваните кредити. Само лихвите формират 40 на сто от цената на готовия продукт, което допълнително влошава степента на продаваемост на продукцията.
  Не на последно място "Сирма" - ЕАД, Пловдив, покрива най-голям процент - около 40 на сто от районите на бубохранене в цялата страна, изкупува произведените пашкули и почти не работи на ишлеме, каквато тенденция се наблюдава за останалите четири дружества в страната със същия предмет на дейност.
  В допълнение следва да отбележим, че дружеството работи с изключително ограничен състав от 8 човека, като разходите са сведени до минимум.
  Считаме, че дружеството ще бъде в състояние да изплати предадените от бубохранителите пашкули във възможно най-кратки срокове. 155.3
  По повод на втората част от Вашия въпрос, а именно дали стопаните ще получат парите за своя труд и лихвите върху тях за закъснелите месеци, следва да Ви уведомя, че това е въпрос, който се решава на базата на сключените договори между дружеството и бубохранителите. Това е въпрос, към който министерството няма пряко отношение, но ако в договорите има клауза за наказателна лихва при забавяне на плащанията от страна на купувача, то производителите могат по съответния надлежен ред да търсят своите права и съответните суми.
  Третият въпрос, поставен от Вас, за състоянието на бубарството у нас през последните години и неговото бъдеще не е изцяло в преките функционални задължения и отговорности на министерството. Независимо от това министерството изразява готовност за съвместна работа с Министерството на земеделието и Съюза на бубохранителите, като се ангажира да съдейства за отстраняването на възникналите в последните години негативни тенденции.
  Следва да Ви уведомя, че и сега се предприемат някои съвместни действия, мерки и инициативи от страна на Съюза на бубохранителите и министерството, които се изразяват в следното:
  Първо. Това е повишаването изкупната цена на пашкулите на 100 лв. за първо качество, 50 лв. за второ качество и 5 лв. за трето качество за реколта 1994 г.
  Второ. Плащането да става в момента на изкупуването на пашкулите.
  Трето. Проведени са разговори в Посолството на Република Турция у нас за осъществяване на контакти с конкретни бизнеспартньори от Република Турция от този бранш, които са традиционни производители на завоювани вече пазарни позиции в Европа.
  Четвърто. Продължават проучванията по проекта "Темпос" за външно финансиране конкретни програми за подпомагане на цялостната дейност - от производството на пашкули до крайния продукт - копринени платове.
  В заключение следва да подчертая, че съществуват всички обективни предпоставки и условия този вид дейност, в която нашата страна има създадени традиции, да се определи като една от приоритетните дейности, въпреки трудностите в настоящия момент. Няма страна в Европа, където да се произвежда по-качествена коприна, тъй като у нас съществуват необходимите оптимални природни и 155.4 климатични условия, в които успешно се развиват най-добрите японски хибриди на бубеното семе, а близостта на европейските пазари е решаващо и стратегическо предимство.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  Господин Митев, имате думата, ако имате допълнителни въпроси, можете да ги зададете.
  ТРИФОН МИТЕВ: Не, аз допълнителни въпроси нямам.
  Благодаря на господин министъра. Отговорът му ме удовлетворява.
  Разчитам, че намесата на министерството по повод това питане е ускорило плащанията и, разбира се, препоръките, които се дават, ще дадат възможност да се избегнат по-нататъшните усложнения.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
  И последното питане към министър Биков е на народния представител Стойчо Шапатов относно перспективата за развитието на "Трансмашелектроника" - ЕООД, гр. Първомай.
  Имате думата господин Шапатов.
  СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър. Към края на 1991 г. в Едноличното дружество с ограничена отговорност "Тракия - Трансмашелектроника", бившият Машиностроителен завод "Сребрин Чуков" в гр. Първомай, работеха около 300 души работници и служители. Основната им дейност беше производството на части и детайли, предназначени за Комбината за трактори в гр. Карлово, така също и регулатори за мотофреза за Завод "Антон Иванов" - гр. Пловдив.
  Разрушаването на този, както и на стотици други предприятия и заводи в гр. Първомай от бившия Пловдивски окръг, започна през 1992 г. - времето на големия вандализъм и погром върху националната икономика.
  Към 1 януари т.г. в завода са останали да вегетират едва 9 души работници и 14 специалисти и служители. Равнището на безработицата в общината към същия период - 1 януари - се определя на 29 на сто, близо една трета от общия брой на трудоспособното население. Регистрираните безработни възлизат вече на 4951 човека. От тях 12 на сто са по Постановление # 57 на 155.5 Министерския съвет и 88 на сто са регистрирани на общо основание. Сред безработните специалисти най-висок е процентът на инженернотехническите кадри - 44 на сто, т.е. това са кадрите, които по-рано са работили в Машиностроителния завод "Сребрен Чуков" или една голяма част от тях. И на селскостопанските специалисти - 25 на сто.
  Изминалата 1993 г. беше пропиляна!
  Ръководството и ръководеното от Вас министерство на промишлеността, което би следвало да полага необходимите грижи и да управлява поверената му държавна собственост не успя може би по чисто обективни причини да положи необходимите грижи и усилия за преодоляване на негативната дестабилизация и тенденция, наследена от времето на Филип Димитровото правителство. 155.6
  Разпродаването, разграбването и унищожаването на построеното през последните три-четири десетилетия едва ли е най-добрият атестат за което и да било правителство, за който и да било министър. Едва на 23 февруари т.г. с Ваша заповед # РД 1610 е обявен конкурс за директор, но без активната намеса и без активната помощ, макар и методическа, на ръководеното от Вас Министерство на промишлеността проблемите ще се задълбочават, ако могат изобщо вече да се задълбочават, и ще рефлектират с още по-голяма сила.
  Моето питане към Вас е какви са вижданията и намеренията на Министерството на промишлеността за развитието на ЕОД "Трансмаш електроника" - град Първомай, което не е включено в предварителните проекти за приватизация през тази година, няма назначен постоянен ръководител и липсва производствена програма за дейността му през 1994 г. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Господин министре, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господин Шапатов, аз ще се опитам да бъда кратък. Някои от поставените от Вас въпроси са актуални и за други предприятия, но в случая ще бъда конкретен.
  Една малка предистория. Предприятието е създадено през 50-те години като ремонтна тракторна станция. Впоследствие става клон на Карловския комбинат за трактори и по-късно - на Пловдивската транспортна електроника. Преди четири години се отделя като самостоятелно юридическо лице. Намиращо се в периферията на основните производства, то естествено първо попада под ударите на кризата и се оказва ненужно за водещите заводи. В най-добрите си години е имало персонал от 280 души, а в момента те са 23. Произвеждат се ремаркета за леки коли. Дружеството има заем за оборотни средства, теглен през 1991 г., и в момента заедно с лихвите е от порядъка на 2 млн.лв. Банката е получила изпълнителен лист и е блокирала сметките на дружеството.
  При анализа на състоянието на дружеството трябва да се има предвид и проектът за създаване на тържища и пазари на производителите на плодове и зеленчуци в България. БП/ЗТ 156.1
  С решение на Министерския съвет # 490 от 29.11.1993 г. е даден мандат за водене на преговори с Европейската банка за внедряване и развитие и по тази линия се очакват да дойдат валутни постъпления. Първомай е включен в списъка на 11-те града, участващи в проекта. Като материална база на тържището са предвидени две сгради на дружеството, незавършено промишлено хале и столова. С относително неголеми инвестиции и двете сгради могат да бъдат приведени във вид, удобен за използването им. Партньор и заинтересована страна по този проект е общината в град Първомай.
  Състоянието на дружеството е критично, но въпреки това намеренията ни са не да се тръгва към пълна ликвидация, а да се направи опит да се запазят поне съществуващите трийсетина работни места. Ясно е, че дружеството не може да съществува с арестувана банкова сметка. Има възможност производството да бъде запазено, за което министерството е провело съответните срещи с ръководството на общината и се е стигнало до приемливо за страните решение, тъй като общината предявява претенции към части от сградите и терените.
  Във връзка с това министерството е разрешило да се пристъпи съобразно със закона към продажба на излишните за производствената дейност на дружеството постройки и земя. Сумата, която ще се получи, няма да е достатъчна за покриването на дълговете, но ще даде на предприятието глътка въздух. Банковата сметка ще бъде разблокирана и ще може да се развива нормална дейност.
  Общината има претенции към цялата територия на дружеството, но след проведените разговори се е съгласила да не прави спънки за продажба на някои сгради и части от земята на дружеството. Този вариант за развитие на дружеството задоволява противоречивите интереси на различните страни. Управителят на дружеството получава шанс да раздвижи дейността и да не се пристъпва към пълна ликвидация.
  Междувременно за стабилизиране на работата на дружеството, изясняване и конкретизиране на работната програма и назначаване на управител с постоянна заповед има обявена процедура за провеждане на конкурс, който предполагам ще завърши в рамките на един месец.
  Благодаря ви. Това е моят отговор. 156.2
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Господин Шапатов, имате думата.
  СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин министре, за току-що получения отговор. Трябва да призная, че след Вашето изложение получих допълнителна информация за намерението на Министерството на промишлеността във връзка с тържищата. Такива слухове се носят в града от известно време, но официална информация до този момент няма.
  Но моите два допълнителни въпроса все пак са следните. Там са изградени основни производствени фондове, има обучени кадри, има машини и съоръжения. Така полученият отговор от Вас по същество означава, че всичко това трябва да бъде заличено, макар и символично, и по същество тези кадри, обучавани в продължение на десетки години там, ще трябва да останат отново на улицата, а да се търсят нови специалисти за новата дейност, която евентуално и само като мечта и като бъдеще би могла да се очаква.
  Затова все пак аз бих искал да Ви попитам дали Министерството на промишлеността полага усилия и дали има някаква концепция относно възстановяване на традиционните пазари в бившите съветски републики и бившите страни от социалистическия блок за продукцията на българското машиностроене, тоест продукция, каквато е произвеждал този завод, макар и от периферията на този отрасъл. Това е единият допълнителен въпрос- дали министерството има такава концепция.
  И вторият ми въпрос. Бих искал да Ви попитам дали е известно на Министерството на промишлеността, че общинската администрация в град Първомай и благодарение именно на нейните действия е тази висока безработица - около 5 хил.души в един малък град, осъществява вече от една-две години целенасочена политика, която чрез грубо вмешателство цели да доразсипе и да доведе до пълен фалит и банкрут предприятието в общината, без да се съобразява с безработицата и последствията, които твърде скоро ще рефлектират върху собственото им високомерие и некомпетентност? И дали Вие достатъчно добре сте уредили взаимоотношенията си с общинската администрация във връзка с тези нови идеи, които току-що чух? 156.3
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Министър Биков, имате думата.
  МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Аз бих могъл да направя допълнително пояснение по първия Ви въпрос. По втория въпрос би трябвало да се информирам по-подробно за такива действия, за които Вие говорите, от страна на местната администрация.
  Що се отнася до намеренията на министерството като политика, ние сме заинтересовани и провеждаме мерки и мероприятия естествено на равнището на нашето ведомство и на междудържавни нива за възстановяване на разрушените кооперативни връзки между нашата индустрия и индустрията от бившите социалистически страни. Има всевъзможни форми и средства за възстановяване на прекъснатите взаимноизгодни връзки.
  Що се отнася до конкретния случай, за съжаление сме във времето, когато ние като министерство не можем да даваме държавни поръчки на това предприятие. То би трябвало да предизвика интереса на своите партньори преди всичко във връзка спървата част на моето изложение, за производство и обновление на своята продукция. Тук въпросът непременно опира и до възможността за рефинансиране на дейността на това предприятие, за кредити за ново технологично оборудване и за поддържане на известно минимално количество оборотни средства, които да могат да покриват разходите за дейността му. Това са една част от проблемите, които са във възможностите на дружеството и на обслужващите го банки. Естествено, ако се намери и подкрепата на общинската администрация в тази посока, единодействието би довело до едно по-пълно или по-бързо съживяване на определени производства.
  Естествено, не е приятно и бих казал, не е достойно, ако общината провежда такива санкциониращи мерки към предприятията от този регион, които за мене в случая на "Трансмаш електрон" са налице определени териториални претенции, претенции към сгради, претенции към земя, всевъзможни пречки от местната администрация, всевъзможни пречки от банкови институции. Това са комплекс въпроси, които затрудняват дейността на предприятието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Господин Шапатов, имате думата. 156.4 СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър, аз съм абсолютно съгласен с Вас, че Вие като министерство, а и останалите Ваши колеги не могат да дават държавни поръчки точно на този етап. Но Вие все пак като министър бихте могли чрез обявения конкурс да поставите такива условия на този кандидат, който може сам да си намери поръчки и сам да организира дейността на това, а и на други подобни предприятия във Вашето министерство.
  В този смисъл аз съм съгласен с Вашето становище, но бих бил удовлетворен, ако Вие при провеждането на този, а и на други бъдещи конкурси, действително така да подбирате Вашите кандидати, и Вие имате такива случаи и примери вече на територията на град Пловдив, че след възстановяването или чрез спечелването на конкурса от компетентни хора действително нямате никакви затруднения в тези предприятия, намиращи се в обсега на Вашето министерство.
  Благодаря Ви за изчерпателния отговор.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Към министър Биков няма повече въпроси.
  И последният актуален въпрос за днес е към министъра на финансите Стоян Александров. Той е поставен от народния представител Гинчо Павлов относно получени сигнали за тенденциозни действия на началника на Териториалното данъчно управление в град Шумен и проведената в тази връзка ревизия.
  Господин Павлов, имате думата.
  ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря. И за да продължа това, което започнахте Вие, госпожо председателствуваща, тази сутрин получих информация, че господин Йордан Спасов е уволнен дисциплинарно. Според мен това е най-оригиналният и при това изключително категоричен отговор на актуалния въпрос, за което благодаря. Ползувам случая да поздравя министъра за тази реакция.
  Благодаря. СД/КТ 157.1
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тоест, Вие вече не се нуждаете от отговор на Вашия въпрос.
  ГИНЧО ПАВЛОВ (от място): Какво повече от това?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Можехме да го уточним в началото, за да не разкарваме министър Александров, който и без това в момента е в преговори.
  С това дневният ред е изчерпан. Преди за закрия заседанието,
  С Ъ О Б Щ Е Н И Я:

  Комисията за младежта, спорта и туризма ще проведе заседание в четвъртък от 9,00 ч. в кабинет # 521 на бул. "Дондуков" # 2.
  Следващото заседание е в сряда от 15,00 часа, а Председателският съвет ще се състои от 12,30 ч. в сряда.
  Закривам заседанието. Желая ви ползотворна почивка в края на седмицата! (Звъни)
  (Закрито в 12 ч. и 16 м.)

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Снежана Ботушарова
  СЕКРЕТАРИ:
  Трифон Митев
  Илхан Мустафа
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания